Вишковська В. І. - Інститут омбудсмана у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Київській та Чернігівській губерніях у період реформ та контрреформ (1863–1884 рр.) (2012)
Івченко І. О. - Методологія загальнотеоретичного дослідження прав дітей з обмеженими можливостями: загальний огляд проблеми (2012)
Кархут О. Я. - Методологічні засади дослідження механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти (2012)
Лопушанський А. А. - Стан законотворчості в Україні: теоретико-правовий аналіз (2012)
Мазан Л. М. - Проблемні питання класифікації дії нормативно-правових актів у часі (2012)
Міхневич Л. В. - Концепція прав людини в конституційному проекті професора О.О.Ейхельмана (2012)
Пархоменко Н. М. - Держава як гарант забезпечення прав людини і громадянина (2012)
Опенько Д. А. - Історичний розвиток інституту банкрутства (2012)
Токарчук О. В. - Демократія як чинник формування економічної незалежності УНР у працях С.Шелухіна (2012)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні відносини в українських землях період Київської Русі, Андрусишин Б. І. (2012)
Берназюк Я. О. - Підготовка проектів актів Президента України як перша стадія нормотворчого процесу глави держави (2012)
Грищенко О. П. - Співвідношення і відмежування фікції та аналогії (2012)
Кулакова Н. В. - Вчинення жінками умисного вбивства у стані сильного душевного хвилювання: кримінально-правовий аспект, Поперечнюк В. М. (2012)
Можайкіна О. С. - Основні фактори впливу сім’ї на формування відхилень у поведінці підлітків (2012)
Пєсцов Р. Г. - Судовий розгляд кримінальних справ за відсутності підсудного та заочний судовий розгляд кримінальних справ: поняття, зміст та розмежування правових понять (2012)
Акуленко В. І. - Про міжнародне право охорони культурних цінностей в суб’єктивній інтерпретації і дещо про "радянську заідеологізованість” (2012)
Болгов О. Є. - Міжнародно-правові аспекти проведення операції "буря в пустелі” (2012)
Ель-Кафарна М. С. - Особливості участі Палестини в організації ісламська конференція (2012)
Купіна Л. Ф. - Актуальні проблеми виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2012)
Тищенко О. В. - Дискримінація за ознакою віку в трудових правовідносинах, Артюх Ю. І. (2012)
Шимон С. І. - Відступлення права вимоги, що обтяжене обов’язком кредитора, в тривалих зобов’язаннях (2012)
Устинова І. П. - Питання структурування фінансового права як навчальної дисципліни (2012)
Наші автори (2012)
Радченко В. В. - Адекватність відносин власності потребам модернізації економіки України: суть проблеми (2012)
Петришина Н. В. - Технологічна модернізація трансформаційної економіки України (2012)
Кондрашова-Діденко В. І. - Культурний капітал: природа, зміст і структура, Діденко Л. В. (2012)
Кохно Д. О. - Інтелектуальний капітал як основний фактор інноваційного розвитку (2012)
Бицюра Ю. В. - Інноваційна активність акціонерних товариств в Україні та їхні можливості у забезпеченні сталого економічного зростання (2012)
Михайленко О. В. - Характеристика інвестиційного розвитку України (2012)
Шульга О. А. - Інституціональні основи ринкової трансформації аграрного сектора України (2012)
Кирилюк І. М. - Фінансове забезпечення аграрного сектора України: проблеми та напрями вдосконалення (2012)
Руженський М. М. - Інституціоналізація соціального захисту населення: історичний контекст (2012)
Халковський О. М. - Лобіювання економічних інтересів підприємницької діяльності як форма прояву корупції (2012)
Ставицький О. В. - Теоретичні аспекти моделювання систем (2012)
Кудренко Н. В. - Теоретико-методичні основи визначення економічної ефективності, Ніколаєнко С. М. (2012)
Бевз В. В. - Енергозбереження – складова ефективності діяльності підприємства (2012)
Студінський В. А. - Обман як складовий елемент економічної поведінки в системі корпоративних трудових відносин (2012)
Шевчук О. А. - Валютний контроль у системі державного фінансового контролю (2012)
Янушевич В. М. - Теоретичні та практичні передумови вибору напрямку міжнародної економічної інтеграції України (2012)
Андрусишин Б. І. - Проблеми сучасного стану прав дитини в Україні, Гуз А. М. (2012)
Гавронська Т. В. - Філософсько-правові інтерпретації поняття "свободи" особистості (2012)
Каленяк Р. В. - Інноваційні напрями впливу на суспільний розвиток (2012)
Лукаш Т. Л. - Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів та виховання кадрів (2012)
Лупало О. А. - Врахування міжнародного досвіду при визначенні критеріїв ефективності державного управління в Україні (2012)
Луцький Р. П. - Правовий позитивізм в контексті еволюції джерел сучасної правової системи (2012)
Плахтій Ю. В. - Правові і організаційні основи функціонування конфедерації (2012)
Курило В. В. - Правове регулювання власності іноземних громадян на території України у 1917 р. (2012)
Лебедєв Д. В. - Нормотворча діяльність міністерства народного здоров’я та опікування української держави (1919 р.) (2012)
Макаренко С. О. - Історична ґенеза правового статусу громадянського суспільства: від Аристотеля до Кістяківського (2012)
Токарчук О. В. - Деякі питання державотворчої діяльності С. Шелухіна в еміграції (2012)
Цимбал В. О. - Радянський фінансовий апарат як чинник соціально-економічних перетворень на території України періоду 1917–1920 рр. (2012)
Берназюк Я. О. - Конституційні основи процесу підготовки актів президента України: розгляд, ухвалення та набрання чинності (2012)
Можайкіна О. С. - Актуальні проблеми впливу неформальних підліткових криміногенних груп на десоціалізацію неповнолітніх (2012)
Чернега В. М. - Поняття та окремі проблеми системи принципів сімейного права України (2012)
Шимон С. І. - "Res incorporales” в римському приватному праві та сучасне поняття безтілесної речі (2012)
Шевченко А. С. - Види медичного втручання, на яке необхідна згода пацієнта (2012)
Залєвська-Шишак А. Д. - Споживчі компетенції школярів як важливий фактор соціалізації, Данилова О. Є. (2012)
Наші автори (2012)
Маслов А. О. - Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі (2012)
Кондрашова-Діденко В. І. - Поліпараметральність сучасної трансформації країнової економіки, Діденко Л. В. (2012)
Полуяктова О. В. - Глобальні проблеми людства – виклик сфері освіти (2012)
Самко Н. Г. - Інноваційний фінансовий продукт: економічна сутність та механізм створення (2012)
Мазур І. І. - Тінізація економіки України в сучасних умовах (2012)
Штундер І. О. - Теорії ефективної зайнятості та їх еволюція в економічній науці (2012)
Шевчук О. А. - Відмінності та зв’язки контролю з іншими методами управлінського впливу (2012)
Темчишина Ю. Л. - Формування економічної стабільності діяльності виробничого підприємства як об’єкту управління в умовах глобалізаційних процесів, Темчишина К. М. (2012)
Єщенко П. С. - "М’яка” модель розвитку оператора телекомунікаційних послуг в умовах конкурентного оточення, Жебка В. В. (2012)
Лук’янов В. С. - Базові імперативи розвитку сучасних фінансових ринків (2012)
Кібальник Л. О. - Формування парадигми геоекономічних трансформацій (2012)
Бучма О. В. - Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства, Потапенко Н. А. (2012)
Кархут О. Я. - Правове регулювання відносин у сфері освіти в контексті державної освітньої політики (2012)
Рудень О. В. - Правове регулювання екологічних договірних відносин у сфері використання та охорони водних об’єктів (2012)
Андрусишин Б. І. - Держава, право і церква в новітній історії (ХХ – поч. ХХІ ст.), Бондаренко В. Д. (2012)
Деркачова Н. О. - Право в поглядах М. Ф. Владимирського-Буданова (2012)
Короткова О. О. - Особливості соціальної свідомості українського селянства в умовах аграрних перетворень 1906 – 1917 рр. (2012)
Токарчук О. В. - Окремі аспекти науково-педагогічної діяльності правника Сергія Шелухіна (2012)
Сабадош Т. І. - Науково-публіцистична та освітня діяльність А. Волошина в контексті побудови правової держави на Закарпатті (2012)
Цимбал В. О. - Юридичні форми та зміст контрольно-ревізійної діяльності НКФ української СРР (1919-1936 рр.) (2012)
Шитий С. І. - Питання національної відповідальності уряду в політико-правових поглядах В.К. Прокоповича (2012)
Берназюк Я. О. - Місце та роль доручень президента України у процесі реалізації його конституційних функцій (2012)
Огірко Р. С. - До питання про історичні витоки і риси модерної держави (2012)
Кушерець Д. В. - Протидія рейдерству: аналіз законодавчого поля (2012)
Корж І. Ф. - Засади управління у сфері державної безпеки України (2012)
Забродська Т. А. - Ресоціалізація як засіб запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (2012)
Жмур Ю. М. - Підстави криміналізації злочину порушення недоторканності житла за ст.162 КК України (2012)
Батулинська А. А. - Історичні аспекти кримінальної відповідальності неповнолітніх (2012)
Болгов О. Є. - Юридична природа мандату ООН на проведення операцій з підтримки миру (2012)
Кушинська Л. А. - Проблема реалізації прав дитини в Україні в світлі міжнародних зобов’язань (2012)
Шимон С. І. - Види майнових прав інтелектуальної власності (2012)
Кульбашна О. А. - Стан сучасної кодифікації національного трудового законодавства (2012)
Купіна Л. Ф. - До питання застосування терміну "атестація” (2012)
Наші автори (2012)
Gotsulya A. S. - Synthesis and research on properties of 2-(4-еthyl-5-((3’-methylxantine-7’-yl)methyl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid’s salts (2016)
Одинцова В. М. - Аналгетична активність солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти (2016)
Данільченко Д. М. - Фізико-хімічні властивості деяких алкілпохідних 4-аміно-5-(фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Шепета Ю. Л. - Синтез нових похідних 4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу з 2-(2,6-дихлорофеніламіно)бензильним фрагментом у молекулах та їхня протизапальна активність, Лелюх М. І., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2016)
Михальченко Є. К. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантину та його водорозчинних солей, Александрова К. В., Левіч С. В. (2016)
Аксьонова І. І. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-(4-(трет-бутил)феніл)-5-(R-ілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-4-амінів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Бідненко О. С. - Щодо стандартизації таблеткової маси L-лізиній 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетату, Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Ткаченко Г. І. (2016)
Кривошей О. В. - Вивчення УФ-спектрів натрієвої солі (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-/1,2,4/тріазино/4,3-c/хіназолін-4-іл)оцтової кислоти (2016)
Гнитько И. В. - Изучение консистентных свойств гелеобразного шампуня с миноксидилом, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Бирюк И. А. (2016)
Омельченко І. О. - Особливості термічної деструкції олії м’яти перцевої в бінарних системах із β-циклодекстрином, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2016)
Попова Я. В. - Фітохімічне дослідження поліфенольних сполук із трави Cirsium vulgare (Savi) Ten. флори України, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Савельєва О. В. - Вивчення мінерального складу трави та коренів Thalictrum foetidum L., Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2016)
Якубовська В. В. - Спрямований пошук і характеристика протизапальної активності натрій (3-R-2-оксо-2Н-/1,2,4/триазино/2,3-c/хіназолін-6-іл) алкілкарбоксилатів та їх галогеновмісних аналогів, Серединська Н. М., Воскобойнік О. Ю., Степанюк Г. І., Коваленко С. І. (2016)
Пругло Є. С. - Актопротекторна активність 5-(2-бромфеніл)-4-аміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіону та його S-похідних (2016)
Полова Ж. М. - Дослідження антимікробної активності цитратів срібла та міді з метою розробки фармацевтичних препаратів (2016)
Шелестова Л. П. - Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок із дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С., Сюсюка В. Г. (2016)
Грідіна І. Б. - Порівняльна характеристика використання сучасних методів гормональної контрацепції у жінок із надмірною масою тіла (2016)
Севальнєв А. І. - Оцінювання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у працівників підприємства чорної металургії, Шаравара Л. П. (2016)
Молодожонова О. О. - Узагальнення судової практики про юридичну відповідальність у фармації (2016)
Бігдан О. А. - Дослідження реакцій гетероциклізації 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-тріазолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Парченко В. В. (2016)
Авраменко Н. В. - Досвід застосування препарату Лютеіна для лікування дисменореї, Грідіна І. Б., Ломейко О. О., Семененкo І. В. (2016)
Титул, Зміст (2014)
Пятница-Горпинченко Н. К. - Асбест и волокнистый канцерогенез (2014)
Федоренко В. І. - Гігієнічні та медико-біологічні аспекти безсимптомної метгемоглобінемії у дітей, Кіцула Л. М. (2014)
Єрем Т. В. - Вплив стану об'єктів водопостачання населення Закарпатської області на формування стоматологічної патології, Єрем К. В. (2014)
Алексєєнко Н. О. - Вплив бентонітових глин на розвиток хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті, Гуща С. Г., Змієвський А. В. (2014)
Петренко О. Д. - Йод і селен у продуктах моря: оцінка результатів дослідження, Мельниченко Т. І. (2014)
Синетар Е. О. - Формування біоплівки Candida albicans на поверхні медичних катетерів: дослідження in vitro, Авдєєва Л. В., Скорик М. А., Брич О. І. (2014)
До 75-річчя професора Г. П. Степаненка. Відомий вчений профілактичної медицини та педагог вищої медичної освіти України (2014)
До 70-річчя професора І. П. Козяріна Шлях служіння суспільству, науці, людям (2014)
До 85-річчя почесного професора М. І. Ковгана Гігієніст, епідеміолог, медико-географ (2014)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення (І повідомлення), Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В., Баглій Є. А., Федоренко З. П., Осташ О. М. (2014)
Матасар І. Т. - Особливості харчового статусу та есенціальні нутрієнтні дефіцити серед населення радіоактивно забруднених територій України, Луценко О. Г., Петрищенко Л. Н., Матасар В. І. (2014)
Зазуляк Т. С. - Методика вимірювання масової концентрації димедролу у повітрі робочої зони, Кузьмінов О. Б. (2014)
Арустамян О. М. - Дисметаболічні розлади у працівників локомотивних бригад у динаміці залежно від стажу роботи, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю., Алексійчук О. Ю. (2014)
Рубцов Р. В. - Особенности некоторых показателей сердечно-сосудистой гемодинамики у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2014)
Пельо І. М. - Гігієнічна оцінка безпечності сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням інсектициду лямбда-цигалотрину (2014)
Шенцова М. А. - Пробіотичні препарати, їхня якість та безпека: сучасний стан проблеми (повідомлення 2), Сурмашева О. В. (2014)
Яворовський О. П. - До 90-річчя заснування кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені академіка О. О. Богомольця, Шевцова В. М., Гончарук Г. О., Ткачишин В. С., Веремей М. І., Зенкіна В. І., Паустовський Ю. О., Шкурко Г. А., Сук В. Г. (2014)
Виленский Ю. Г. - Хроника любви: волнующие страницы (2014)
Титул, зміст (2015)
Семикіна М. В. - Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки, Волчкова Г. К. (2015)
Витвицький Я. С. - Механізм управління підприємствами сфери виробництва будівельних матеріалів на інноваційних засадах, Андрусів У. Я. (2015)
Сальман І. Ю. - Сучасний стан світового ринку зернових культур та місце України в ньому, Ткаченко К. В. (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Проблемы и перспективы развития национальных инновационных систем постсоветских стран (на примере Беларуси, Казахстана и Украины) (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - До питання задоволення життєво важливих інтересів як критерію сталого інноваційного соціально-орієнтованого розвитку економіки (2015)
Олійник О. Р. - Міжнародний досвід розвитку соціальної відповідальності та можливість його застосування в Україні (2015)
Палка І. М. - Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні (2015)
Панухник Я. Г. - Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах (2015)
Зубар І. В. - Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду (2015)
Стельмащук А. М. - Формування механізму управління інноваційним розвитком підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів (2015)
Брич В. Я. - Людські ресурси як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Колодницька О. З. (2015)
Свиноус І. В. - Теоретичні засади формування системи управління ризиками підприємства, Гаврик О. Ю. (2015)
Пуцентейло П. Р. - Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції (2015)
Бабяк Н. Д. - Збалансована система показників в оцінці ефективності управління витратами молокопереробного підприємства, Паскалова А. Г. (2015)
Куц Л. Л. - Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства, Собко О. М. (2015)
Шевчук Н. В. - Фундаментально-вартісний підхід до оцінювання ефективності функціонування національних промислових підприємств, Клименко С. М. (2015)
Николюк О. М. - Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства, Полянко В. Б. (2015)
Kamaran Ali Hassan - Transaction costs theory in attraction foreign direct investment by the enterprises (2015)
Митяй О. В. - Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності (2015)
Шеленко Д. І. - Методологічні основи розвитку різноукладності в сільському господарстві регіону (2015)
Серьогіна Д. О. - Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міського розвитку (2015)
Литвинова В. А. - Формирование системы факторных показателей для оценки конкурентоспособности электрических водонагревателей на региональном рынке (2015)
Лелюк Ю. В. - Реалізація проекту "Інвестиції у сферу культури – успішне майбутнє нації" як передумова кадрового забезпечення закладів культури на селі (2015)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади формування інноваційної екосистеми регіону (2015)
Костирко І. Г. - Кластерний підхід в розвитку сільського зеленого туризму, Корчинська О. О. (2015)
Масловська Л. Ц. - Концептуальне і методологічне обгрунтування розвитку органічного виробництва в Україні, Савчук В. А. (2015)
Братковська К. О. - Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження (2015)
Левченко Н. М. - Моделювання компенсаційного соціального пакету за податковим підходом, Ручка Я. В. (2015)
Шевчук А. В. - Нова парадигма інтелектуального розвитку людства в умовах технолого-сингулярного переходу (2015)
Соколюк Г. О. - Управління системою мотивації персоналу підприємства: теоретичні та методичні аспекти, Миколюк О. А. (2015)
Фугело П. М. - Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб (2015)
Онищенко С. П. - Оценка рыночного риска проектов приобретения судна, Корниец Т. Е. (2015)
Дупляк Т. П. - Маркетингова комунікаційна стратегія туристської дестинації "Хорли" (2015)
Бурдейна Н. М. - Особливості формування цін на продукцію сільськогосподарського виробництва (2015)
Расулова А. М. - Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу (2015)
Старицький Т. М. - Використання соціального медіа маркетингу як ефективного засобу просування продукції (2015)
Білик Т. Л. - Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва (2015)
Четверик О. В. - Прогнозування ціни цукру для підприємств цукрової галузі з врахуванням тенденцій внутрішнього та світового ринків (2015)
Вядрова І. М. - Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників, Сидоренко О. М. (2015)
Мірошник О. Ю. - Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів, Морозова Н. Л. (2015)
Гойсюк Л. В. - Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України (2015)
Поплюйко Я. В. - Збалансованість попиту і пропозиції грошей: статистичний аспект (2015)
Самойловська В. П. - Економічна сутність митного посередництва, Коробкова О. М. (2015)
Непочатенко О. О. - Теоретичне обґрунтування сутності оборотних активів, Бечко П. К., Попиченко Д. А. (2015)
Радько В. І. - Організаційні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю виробництва молока, Микитюк Д. М. (2015)
Матковський П. Є. - Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій (2015)
Борковська В. В. - Облік і контроль за центрами відповідальності м'ясопереробного підприємства (2015)
Кундеус О. М. - Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць (2015)
Гангал Л. С. - Екологічний облік як інформаційний інструмент управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Язлюк Б. О. - Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України, Гевко Р. Б., Дзядикевич Ю. В. (2015)
Луцкова Л. П. - Выбор программного обеспечения для предприятия со сложным циклом производства (2015)
Шульський М. Г. - Деякі аспекти життя і діяльності Сергія Подолинського (2015)
Реферати (2015)
Титул, Зміст (2014)
Григоренко Л. Є. - Зміни імунного статусу як один з критеріїв адаптаційно-пристосовчих реакцій організму на дію чинників малої інтенсивності (2014)
Коротун О. П. - Гігієнічна оцінка перорального впливу імідаклоприду на статевонезрілих тварин з різною швидкістю ацетилювання, Власик Л. І. (2014)
Карлова Е. А. - Стан системи прозапальних цитокинів при мікросатурнізмі, Шейман Б. С., Яворовський О. П. (2014)
Арустамян О. М. - Характер харчування, стресовий фактор та гіподинамія як основні причини розвитку дисметаболічних розладів у працівників локомотивних бригад, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю., Алексійчук О. Ю. (2014)
Акіменко В. Я. - Гігієнічні критерії оцінки розміщення витяжної вентиляції від підземних гаражів, Яригін А. В., Стеблій Н. М. (2014)
Сова С. Г. - Гігієнічна оцінка імпульсної локальної вібрації та супутніх фізичних факторів виробничого середовища на робочих місцях збиральників- клепальників і слюсарів-складальників авіаційних підприємств (до проблеми гігієнічного нормування, Яворовський О. П., Шкурко Г. А. (2014)
До 80 річчя від дня народження професора О. Г. Волощенка Відомий вчений і організатор науки України (2014)
Москальчук Л. В. - Гігієнічна оцінка забезпеченості фолієвою кислотою дорослого населення України (2014)
Адамчук Т. В. - Регламенти використання підсолоджувачів в Україні та деякі питання їхньої безпечності (2014)
Гетьман В. І. - Cучасний стан проблеми відходів: небезпека для життя (2014)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення (ІI повідомлення) заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период, Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В., Баглій Є. А., Федоренко З. П., Осташ О. М. (2014)
Хоменко І. М. - Оцінка впливу споживання продуктів харчування місцевого виробництва на формування дози внутрішнього опромінення у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Полищук С. В. (2014)
Фузік М. М - Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС лямбда цигалотрин, Присяжнюк А. Є., Базика Д. А., Романенко А. Ю., Федоренко З. П., Гудзенко Н. А., Гулак Л. О. (2014)
Івахно О. П. - Реформування державної санепідслужби України, її позиції у сфері охорони здоров'я дитячого населення, Козярін І. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Зубрицька А. А. - Внесок Льва Семеновича Виготського у процес корекції і розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю (2014)
Дуда О. К. - Коронавірусні інфекції: загроза людству з Близького Сходу спричинена MERS-CoV?, Коцюбайло Л. П. (2015)
Пипа Л. В. - Сучасні уявлення про розвиток недіабетичних кетоацидозів у дітей. Частина 2 (аналітичний огляд літератури), Леньга В. Р., Руда В. І. (2015)
Ершова И. Б. - Актуальные вопросы совместного применения антибактериальных препаратов и пробиотиков, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Резчиков В. А. (2015)
Алимова Л. А. - Этиология и патогенез гепатита и цирроза печени при действии дизентерийного токсина, Мухамедханова Ш. Т., Бегманов С. А., Абидова Н. А. (2015)
Іванова Л. А. - Особливості перебігу інвазивних діарей у дітей на сучасному етапі, Гарас М. Н., Марусик У. І., Болтенкова А. А. (2015)
Ліпковська І. В. - Сучасна імунотропна терапія хворих на бешиху, Копча Ю. В., Копча В. С. (2015)
Няньковський С. Л. - Гостра ротавірусна діарея у дітей: клініка, діагностика, лікування, Яцула М. С., Няньковська О. С., Дашо М. Б., Яськів В. Б. (2015)
Ершова И. Б. - Усовершенствование терапии лямблиоза, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Петренко О. В. (2015)
Тиллашайхова М. Х. - Роль вирусной и микоплазменной инфекции в генезе синдрома истощенных яичников, Мухамедханова Ш. Т., Юлдашева Д. С., Ищенко И. В., Ахмедова Д. Р. (2015)
Колоскова О. К. - Імунологічний статус дітей, хворих на бронхіальну астму, у періоді фебрильних нападів, Білоус Т. М., Микалюк Л. В., Маланчук С. М. (2015)
Ротар Д. В. - Досвід проведення занять з мікробіології, вірусології та імунології у формі круглого столу зі студентами-іноземцями, які навчаються українською мовою (2015)
Іванова Л. А. - Випадок харчового ботулізму в підлітка, Гарас М. Н., Болтенков В. Л., Гук Л. І. (2015)
Скульський О. М. - Значення анамнезу для діагностики дитячих хвороб (2015)
Ротар Д. В. - Зельман Абрахам Ваксман — великий вчений та один з найвидатніших благодійників людства (2015)
Супотницкий М. В. - Роль российских ученых в разработке сибиреязвенных вакцин, Борисевич И. В., Климов В. И., Шевцов А. Н., Луб М. Ю., Туманов А. С. (2015)
Большаков В. И. - Синергетика и самоорганизация мезоструктуры при деформировании материала (2016)
Седин В. Л. - Методика испытаний грунтов универсальным динамическим зондом лиатэ, Ульянов В. Ю., Бауск Е. А., Ульянов Я. В. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Математичне та інформаційне забезпечення для розрахунків та проектування трубчастих газових нагрівачів, розташованих у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Ішутіна Г. С. - Технологія підвищення надійності геодезичного моніторингу (2016)
Павлов И. Д. - Системология в развитии и управлении производственными системами, Арутюнян И. А., Павлов Ф. И., Терех М. Д. (2016)
Воронин В. А. - Рыночная стоимость объекта недвижимости в условиях существенной девальвации национальной валюты, Лянце Э. В. (2016)
Ужеловський В. О. - Екстремальне керування продуктивністю помелу вапняку у двокамерному кульовому млині, Руденко О. А. (2016)
Нетеса Н. И. - Легкие бетоны на основе граншлака, Паланчук Д. В. (2016)
Дьяченко Л. Ю. - Особливості зведення швидкоспоруджуваних малоповерхових будівель із блок-модулів в україні, Дьяченко О. С., Малашенко А. С. (2016)
Збірник наукових праць "Науковий вісник ужгородського університету, серія "Медицина" (до 70-річчя створення Ужгородського національного університету) (2015)
Головацький А. С. - Структурна організація судинної оболонки очного яблука за умов впливу опіоїду в експерименті, Підвальна У. Є. (2015)
Дзевульська І. В. - Структурні зміни в надниркових залозах протягом місяця у щурів після опіку шкіри, яким перших сім діб вводили розчин Haes-Lx-5% (2015)
Качур І. І. - Визначення вмісту макро- та мікроелементів рослинної сировини Asplenium Scolopendrium L. (aspleniaceae) флори українських Карпат, Крч Х. Л. (2015)
Макар Б. Г. - Морфологічні особливості мозочка білого щура в нормі та за умов двотижневого введення опіоїду, Бекесевич А. М. (2015)
Попович Ф. А. - Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла кардіальної і воротарної частин шлунка людини, Головацький А. С., Головінська Л. К. (2015)
Черкасов В. Г. - Морфологічні ефекти застосування інфузії гіперосмолярних розчинів при опіковій травмі шкіри, Ковальчук О. І., Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Андрієнко М. І., Шлапа О. О., Христич М. М. (2015)
Кишко М. М. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих із системними захворюваннями сполучної тканини, Трускавецький Б. Л., Бичко М. В. (2015)
Михалко Я. О. - Проблема вибору антибіотика для емпіричного лікування позагоспітальних інфекцій сечовивідних шляхів (2015)
Криворучко І. А. - Хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених механічною жовтяницею, Гончарова Н. М. (2015)
Криворучко І. А. - Перші результати лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок із дистальною формою ураження методом стимуляції ангіогенезу, Прасол В. О., Гоні С.-К. Т. (2015)
Кутько Д. П. - Первый опыт применения лапароскопических операций при лечении опухолей толстой и прямой кишки, Денисенко В. Л. (2015)
Лешко М. М. - Результати нейрохірургічного лікування пухлин хребта та крижів, Слинько Є. І. (2015)
Павук Ф. М. - Клініко-інструментальні закономірності при аномалії кіарі мешканців міста Ужгород, Чомоляк Ю. Ю. (2015)
Русин В. І. - Планіметрія задньо-бічних відділів нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М., Кобаль М. М. (2015)
Русин В. І. - Склеротерапія в лікуванні венозних трофічних виразок, Корсак В. В., Калинич С. С., Кочмарь О. М. (2015)
Русин В. І. - Дослідження периферійного кровообігу у хворих з атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машура В. В., Пекарь М. І. (2015)
Русин В. І. - Хірургічне лікування пацієнтів із раком щитоподібної залози у загальнохірургічному стаціонарі, Румянцев К. Є., Болдіжар П. О., Олексик О. Т., Жолудєва Л. О. (2015)
Коваль Г. М. - Дослідження мікробіоценозу ротової порожнини студентів-іноземців медичного факультету, Когутич А. І., Міцода К. Р., Попович В. Б., Брехлічук П. П., Костенко Є. Я. (2015)
Мельник В. С. - Патогенез та характер розвитку запальних процесів у тканинах пародонта у дітей, Горзов Л. Ф., Сабов А. В. (2015)
Мокрик О. Я. - Клінічна та нейрофункціональна оцінка ефективності розробленої методики анестезії щелепно-під’язикового нерва, Чобей А. С. (2015)
Олійник Г. В. - Зубощелепні аномалії в оперованих пацієнтів із незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник М. Ю. (2015)
Маляр В. В. - Особливість функціонального диференціювання ворсинчастого дерева плаценти від жінок при помірному ідіопатичному маловодді і багатоводді, Головацький А. С., Маляр В. А. (2015)
Пекарь А. Ю. - Особливості анамнезу вагітних, інфікованих вірусом Епштейна-Барр, Міцода Р. М. (2015)
Русин Л. П. - Вплив корегуючої терапії на рівень гонадотропних і статевих гормонів у дівчат-підлітків, народжених із дефіцитом маси тіла (2015)
Русин А. В. - Клінічний випадок: первинна меланома шлунка, Іванченко Т. П., Петросов О. В., Ігнат М. В., Ігнат В. І. (2015)
Шевчук Д. В. - Застосування черезшкірної цистоскопії при видаленні стороннього тіла у дитини, хворої на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура, Русак П. С., Вишпінський І. М., Заремба В. Р. (2015)
Головацький А. С. - Структурні зміни в органах і тканинах при дії на організм опіоїдних анальгетиків, Гарапко Т. В. (2015)
Машура Г. Ю. - Роль надмірного вживання хлориду натрію у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, Рішко О. А., Ганич Т. М. (2015)
Коваль Н. В. - Традиційні продукти харчування рослинного походження і їх сприйняття населенням: результати анонімних опитувань, Бойко Н. В. (2015)
Маляр Р. В. - Управління якістю стоматологічної допомоги (2015)
Маляр Р. В. - Обґрунтування оптимізації стоматологічної допомоги сільському населенню на засадах сімейної медицини (2015)
Русин А. В. - Визначення факторів ризику раку грудної залози у жінок Закарпатської області, Одошевська О. М., Девіняк О. Т., Бедей Н. В., Маляр-Газда Н. М. (2015)
Тимчик В. В. - Епідеміологічний аналіз, прогноз та економічні втрати від імунокерованих інфекцій у Закарпатській області (2015)
Головацький А. С. - Психологічні аспекти викладання дисципліни анатомії людини в медичних університетах, Черкасов В. Г., Дзевульська І. В., Тимошенко І. О., Ковальчук О. І. (2015)
Кишко К. М. - Людина і наркотики (2015)
Рогач І. М. - Проблеми тестового контролю знань студентів vi курсу медичного факультету, Керецман А. О., Палко А. І., Погоріляк Р. Ю. (2015)
Цигикало О. В. - Наочність у сучасних методиках викладання анатомії людини, Олійник І. Ю., Марценяк І. В. (2015)
Кафедрі анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету – 70 (2015)
Петрусу Василю Степановичу – 90 (2015)
Академік, доктор медичних наук, професор Михайло Романович Сапін (2015)
Відомий і маловідомий Богдан Гавата (1924─2013) (2015)
Сочка Андрій Андрійович (До 85-річчя від дня народження) (2015)
Зеленчук О. В. - Хірургічне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця та вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка, Тодуров Б. М. (2015)
Орищин Н. Д. - Ехокардіографічна оцінка мітральної недостатності (2015)
Бабій Л. М. - Раннее и позднее постинфарктное ремоделирование левого желудочка сердца у больных с успешной эндоваскулярной реканализацией инфарктобусловившей венечной артерии, Строганова Н. П., Хоменко Ю. О. (2015)
Урсуленко В. И. - Ургентное аортокоронарное шунтирование на работающем сердце после тромболитической терапии на фоне острого коронарного синдрома, Гогаева Е. К., Якоб Л. В., Дзахоева Л. С., Стародуб Ю. С. (2015)
Витовский Р. М. - Ангиолейомиофиброма трехстворчатого клапана: случай диагностики и хирургического лечения, Захарова В. П., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В., Билинский Е. А., Исаенко В. В., Параций А. З., Чумак О. С., Ершова Е. Б., Сатмари Е. В. (2015)
Фуркало С. Н. - Первый опыт применения коронарных стентов Xience Xpedition длиной 48 мм (2015)
Ватутин Н. Т. - Случай успешной реваскуляризации патологически извитой артерии у больного с острым коронарным синдромом, Дмитриев А. В., Костогрыз В. Б., Столика О. И., Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П., Карапыш В. А. (2015)
Тодуров Б. М. - Случай успешной коррекции надклапанного стеноза аорты у пациента с синдромом Вильямса – Бойрена (2015)
Kahr P. C. - Альманах-2014: природжені вади серця, Diller G.-P. (2015)
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб. За матеріалами ІІІ науково-практичної конференції (2015)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2015)
Титул, Зміст (2014)
Тимченко О. І. - Генетичні процеси у популяціях: можливості адаптації населення до умов довкілля, Процюк О. В., Омельченко Е. М., Линчак О. В., Поканєвич Т. М., Микитенко Д. О., Качко Г. О., Кабанець Т. М. (2014)
Карлова О. О. - Эндотоксикоз и токсин-индуцированные цитолитические реакции у пациентов, экспонированных свинцом, Шейман Б. С., Яворовський О. П. (2014)
Яловенко О. І. - Оцінка токсичності поверхнево-активних речовин на культурі рухливих клітин, Раєцька О. В., Голіченков О. М., Бабій В. Ф., Кондратенко О. Є., Пімушина М. В. (2014)
Москвяк Н. В. - Основні тенденції у фізичному розвиткові дітей молодшого шкільного віку м. Львова (2014)
Калиниченко І. О. - Гігієнічна оцінка впливу умов та організації навчально-тренувального процесу на функціональний стан організму дітей, які займаються різними видами спорту, Скиба О. О. (2014)
Капранов С. В. - Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на показатели периферической крови у школьников старших классов промышленного города, Капранова Ю. С., Сумык Я. В., Новак Е. В., Тарабцев Д. В. (2014)
Кондратюк В. А. - Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні споживання води з вмістом стеаратів натрію та калію, Федорів О. Є., Лотоцька О. В. (2014)
Мошковський В. Є. - Оцінка вмісту волокон хризотилового азбесту в атмосферному повітрі, Демецька О. В., Вакарюк Л. В. (2014)
Бузинний М. Г. - До питання ретроспективного дослідження 14С в атмосфері, Михайлова Л. Л., Романченко М. О., Чирков В. С., Сахно В. І. (2014)
Липовецька О. Б. - Аналіз даних анкетного опитування населення України щодо оцінки якості водопровідної питної води та доцільності її доочищення у побуті (2014)
Янко Н. В. - Антропогенна евтрофікація Шацьких озер, Станкевич В. В., Коваль Н. М. (2014)
Собкова Ж. В. - Кандидозная инфекция в многопрофильном стационаре — современные проблемы, Сурмашева Е. В., Никонова Н. А. (2014)
Брич О. І. - Вплив терміну зберігання на властивості музейних штамів бактерій родів Proteus та Morganella, Синетар Е. О., Лоскутова М. М., Гарницька О. Г., Скуратова О. Г . (2014)
Булгаков В. В. - До питання оптимізації представлення наукових досягнень окремої організації та її співробітників базами даних цитування (2014)
Корзун В. Н. - Гигиеническая оценка витаминно-минерального комплекса Vitacor Junior, Гозак С. В., Парац А. Н., Иванов В., Белозуб А. (2014)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігігієнічні питання щодо розміщення фабрик-кухонь на сельбищній території (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Chovnyuk Y. - Robust mechanical systems with mechatronic devices: parameters identification and vibration control, Dikterjuk M. (2015)
Lanets O. - Synthesis of Structure and Research of Operation of Resonance Two-mass Vibrating Table with Electromagnetic Drive, Borovets V., Lanets O., Shpak Ya., Lozynskyy V. (2015)
Gorbatiyk R. - Electromechanical Model of Machine for Vibroabrasive Treatment of Machine Parts, Palamarchuk I., Chubyk R. (2015)
Vrublevskyi І. - The Phase Difference between Components of Elliptical Oscillations of Vibratory Conveyor Providing Maximum Conveying Velocity (2015)
Pelevin L. - The Hydro-Automatic Damping System against Dynamic Vibrations, Karpenko M., Lavryk S. (2015)
Diveyev B. - Identifying the Elastic Moduli of Composite Plates by Using High-order Theories (2015)
Kakhovskyi Yu. - Development of Welding Consumables for Wet Underwater Welding of High-Alloy Corrosion-resistant Steel, Kakhovskyi M. (2015)
Kutzova V. - The Structure, Mechanical and Electrophysical Properties of Monocrystalline Silicon under Influence of Constant Magnetic Field, Nosko O., Sulay A. (2015)
Duriagina Z. - Modification of Surfaces of Special Alloys by Nitrogen for Power Engineering, Tepla T. (2015)
Virt I. - Micromechanical Properties and Thermal Annealing of Zinc Oxide Bulk Ceramic, Pavlovskyy Yu., Hadzaman I. (2015)
Beliaiev G. - Causes of Ductility-dip Cracks Formation IN IN52 and IN52 MSS Alloys during Fusion Welding, Volosatov I., Kakhovskyi M. (2015)
Duriagina Z. - Innovation Technologies in Training Specialists in Engineering Materials Science, Bohun L., Pleshakov E., Tepla T. (2015)
Титул, Зміст (2013)
Сердюк А. М. - Амосов М. М.: " Хірургія була моїм стражданням і щастям" (2013)
Музальов І. І. - Порушення про-антиоксидантного балансу як механізм виникнення генотоксичних пошкоджень в організмі за поєднаної дії екзогенних оксидів азоту та малих доз іонізуючої радіації при пухлинному рості, Ганжа О. Б., Маковецька Л. І., Михайленко В. М. (2013)
Винарська О. І. - Динаміка змін імунологічних показників за дії нітриту натрію з різними ксенобіотиками, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Е., Молдавська Н. Б., Вархоляк М. О. (2013)
Покас О. В. - Вплив hibisci extractum siccum на формування біоплівки мікроорганізмами — збудниками катетер-асоційованих інфекцій сечовивідних шляхів, Синетар Е. О., Лоскутова М. М. (2013)
Зінченко Н. А. - Деякі особливості формування канцерогенного ризику за умов забруднення повітряного середовища, Литвиченко О. Н., Черниченко І. О., Швагер О. В. (2013)
Маєвська І. О. - Епідеміологічні дослідження та оцінка ризиків розвитку доброякісних пухлин матки у жінок-учасниць ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2013)
До 75-річчя академіка А. М. Сердюка. У його душі живе неспокій (2013)
До 90-річчя академіка І. М. Трахтенберга. 65 років на службі медицині, науці та громадським інтересам (2013)
Хоменко І. М. - Дози внутрішнього опромінення та стан здоров'я населення радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій Волині (2013)
Краснов В. О. - Визначення оптимальної стратегії поводження з водоймою-охолоджувачем ЧАЕС за результатами опитування експертів, Михайлов О. В., Антропов О. С. (2013)
Лепешкин И. В. - Токсиколого-гигиеническая оценка остаточных количеств глифосата в сельскохозяйственной продукции, Медведев В. И., Багацкая О. М., Гринько А. П., Кузнецова Е. М. (2013)
Родінкова В. В. - Закономірності пилкування представників родини тонконогові (Poaceae) на території України, Сергета І. В., Паламарчук О. О. (2013)
Яворовський О. П. - Стан здоров'я працівників, зайнятих виробництвом наночастинок титанату барію, Ткачишин В. С., Шевцова В. М., Зінченко Т. А., Солоха Н. В., Рагуля А. В., Ткачишина Н. Ю., Ярменчук І. А., Гарбуза Г. І. (2013)
Коробчанский В. А. - "Как в анатомии мертвые учат живых, так в гигиене больные учат здоровых" (2013)
Савіна Р. В. - Наукова школа професора Н. Я. Янишевої (2013)
Зіменковський Б. С. - Львівська наукова гігієнічна школа: історія розвитку та здобутки, Гжегоцький М. Р., Федоренко В. І., Пластунов Б. А. (2013)
Шенцова М. О. - Пробіотичні препарати, їхня якість та безпека: сучасний стан проблеми, Сурмашева О. В. (2013)
Содержание (2015)
Громов А. Б. - Хірургічна корекція форми та положення великого вертлюга стегнової кістки у дітей з патологією кульшового суглоба, Корольков О. І. (2015)
Хмызов С. А. - Применение интрамедуллярного телескопического фиксатора для остеосинтеза длинных костей нижних конечностей у детей с несовершенным остеогенезом, Пашенко А. В. (2015)
Чернишова І. М. - Відновлення функції реципрокної ходьби в дітей з патологією спинного мозку (2015)
Бэц И. Г. - Хирургическое и функциональное ремоделирование суставной поверхности большеберцовой кости при переломах рilon, Стойко И. В. (2015)
Дудко О. Г. - Особливості клініко-променевої характеристики ділянки консолідованого перелому після остеосинтезу конструкціями з біодеградувального полімеру полігліколіду у віддалені терміни (2015)
Хвисюк А. Н. - Оценка риска перелома у пациентов с сахарным диабетом, Сыкал А. А., Бабалян В. А., Кальченко А. В. (2015)
Курінний І. М. - Лікування "нещасливої тріади ліктьового суглоба" та її наслідків, Страфун О. С. (2015)
Шаповал О. В. - Застосування термоізолювальної медичної пов’язки в комплексному лікуванні постраждалих із холодовою травмою (2015)
Головаха М. Л. - Анализ результатов применения различных методов фиксации трансплантата при пластике передней крестообразной связки коленного сустава, Орлянский В., Титарчук Р. В., Засыпко И. А., Банит О. В., Бенедетто К. П. (2015)
Zykova A. - Unipolar hip prosthesis with nanocomposite ceramic coated femoral head, Safonov V., Lukyanchenko V., Samoilenko A., Rogovska R., Smolik J., Donkov N. (2015)
Черный В. Н. - Эндопротезирование коленного сустава тотальным цементным эндопротезом "Мотор Сич ЭПК-2" (2015)
Пономаренко С. О. - Роль ультразвукового дослідження в диференційній діагностиці остеохондрозу поперекового відділу хребта (2015)
Корж Н. А. - Основные принципы кинезиотерапии больных с дегенеративными деформациями позвоночника (сообщение 2), Колесниченко В. А., Ма Конг (2015)
Скіданов А. Г. - Структурні особливості багатороздільного м’яза щурів після транспедикулярної фіксації хребців за умов різної рухової активності, Ашукіна Н. О., Данищук З. М., Батура І. О., Радченко В. О. (2015)
Барыш А. Е. - Математическое моделирование межтелового спондилодеза в шейном отделе позвоночника, Козырев С. А., Яресько А. В. (2015)
Радченко В. А. - Костная денситометрия в клинической практике, Костерин С. Б., Дедух Н. В., Побел Е. А. (2015)
Лоскутов О. Є. - Учені-ситенківці. Юрій Юлійович Колонтай (до 90-річчя від дня народження), Науменко Л. Ю. (2015)
Володимир Леонідович Васюк (2015)
Радченко В. А. - Моделирование спондилодеза у животных (обзор литературы), Левшин А. А., Дедух Н. В., Бенгус Л. М. (2015)
Вырва О. Е. - Аллокомпозитное эндопротезирование при хирургическом лечении пациентов со злокачественными опухолями длинных костей (обзор литературы), Головина Я. А., Малык Р. В. (2015)
Поворознюк В. В. - Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці (огляд літератури), Дзерович Н. І., Ханс Д. (2015)
Коструб О. О. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Ревізійне ендопротезування великих суглобів: сучасний стан та перспективи вирішення проблем" (2015)
Корольков О. І. - VІ Міжнародний медичний форум, Бур’янов О. А., Голубєва І. В. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Harasym D. - The Estimation of Exergy Efficiency and Exergy Losses in Air Conditioning Systems of Operating Cleanrooms by a Grassmann Diagram, Labay V. (2015)
Zhelyh V. - Heat Stability in Exterior Walls in the Summer, Shapoval S., Hensetskyy M., Venhryn I. (2015)
Shapoval S. - The Energy Efficiency of the Solar Heating System with Combined Solar Collector (2015)
Mysak S. - Investigation of Mill Balls Metal Deterioration in Mills KBM 370/850 (Sh-50A) when Fuel not Envisaged in the Mill Design is Used at Thermal Power Plants, Voronchak T. (2015)
Petrova Zh. - Drying of Antioxidant Composite Materials based on Table Beet, Snezhkіn Yu., Pazyuk V., Samoilenko K. (2015)
Shvorov S. - Methodical Framework of the Support and Decision-making System for the Collection and Disposal of Organic Raw Materials, Komarchuk D., Ohrimenko P., Chyrchenko D. (2015)
Horbiychuk M. - Fuzzy Identification of Technological Objects, Humeniuk T., Povarchuk D. (2015)
Fedoryshyn R. - Heat Exchange between Thermometer Well and Pipe Wall in Natural Gas Metering Systems, Matiko F. (2015)
Moroz V. - High-Speed Computer Simulation of Electrical Circuits, Sivyakova G. (2015)
Tykhan M. - The Method of Signal Processing when Measuring Non-stationary Values, Ivakhiv O., Teslyuk V. (2015)
Matiko F. - Methodology for Improving Mathematical Model of Ultrasonic Flowmeter to Study Its Error at Distorted Flow Structure, Roman V., Baitsar R. (2015)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Kulevičius S. - In search for cultural heritage authenticity definition: history and current issues (2014)
Бойко В. П. - Українські комбатанти – організатори військово-історичних музеїв (2014)
Вербицька П. В. - Історичний музей як чинник примирення та суспільного діалогу (2014)
Вовк Н. С. - Основні проблемно-тематичні напрями преси української Галицької армії (2014)
Гнатюк В. М. - До проблеми віктимного характеру голодомору 1932–1933 років в історичній пам’яті українського народу (2014)
Дуцяк І. З. - Обґрунтування узагальненого предмета діяльності для спеціальності "музейна справа та охорона пам’яток історії та культури” (2014)
Курдина Ю. М. - До питання вивчення музейних збірок гутного скла (2014)
Лисейко Я. Б. - Шляхетський герб на чоловічому портреті в колекції Львівського історичного музею (2014)
Матлай Л. С. - Історико-культурна спадщина України у цивілізаційному діалозі (2014)
Мельник Р. П. - Теоретичні думки В. Петріва щодо впорядкування й експонування документів та експонатів в українському музеї-архіві при інституті громадознавства в Празі, Мельник В. М. (2014)
Нагірняк А. Я. - Формування історичної спадщини парамілітарного руху у Галичині (наприкінці XIX – на початку XX ст.) (2014)
Підкович А. Я. - Класифікація пам’яток як один з перших кроків у їх дослідженні (на прикладі половецьких статуй) (2014)
Петрик Н. Р. - Військово-історичні пам’ятки у збірках музеїв Львова першої половини XX ст. (2014)
Підставка Р. В. - Замок у Вишнівці: історія виникнення, становлення та локалізації (2014)
Рочняк Ю. А. - Композиційні властивості малих залізничних вокзалів Галичини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Терський С. В. - Археологічні матеріали Ярослава Пастернака у музейних колекціях, Омельчук Б. А. (2014)
Тіменик З. І. - Історична пам’ять у контексті філософорелігійних ідей і "музеєзація” буття: методологічні спостереження (2014)
Уська У. Р. - Конвенції ЮНЕСКО як базова складова національної системи правового регулювання пам’яткоохоронної діяльності: понятійно-термінологічний аспект (2014)
Хома І. Я. - Збереження та популяризація історичної пам’яті про діяльність української армії 1917–1921 рр. (на прикладі військового формування Січових стрільців) (2014)
Дегтяренко Т. М. - Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернизації системи спеціальної освіти (2015)
Колишкін О. В. - Педагогічні аспекти діяльності вчителя-дефектолога в роботі із сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами (2015)
Корж Ю. М. - Інноваційна реабілітаційна методика для дітей дошкільного віку, хворих на сколіоз (2015)
Левченко Л. С. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні (2015)
Репринцева О. О. - Традиційна гра в інклюзивній освіті: від аналізу педагогічних можливостей – до впровадження у шкільну практику Центральної Росії та України, Леонова О. В., Кудрявцева М. В., Косенко Ю. М. (2015)
Безрукова А. Р. - Особливості виховання дітей у США (2015)
Бойчевська І. Б. - Інноваційні підходи до формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови в Німеччині (2015)
Бойченко К. В. - Можливості використання досвіду Нідерландів для модернізації системи управління державними школами в Україні (2015)
Годлевська К. В. - Розвиток та становлення професійної підготовки вчителя в Угорщині (2015)
Купчик Л. Є. - Формування мотивації до вивчення іноземних мов як запорука майбутнього професійного успіху школярів європейських країн (2015)
Лук’янчук С. Ф. - Понятійний апарат проблеми полікультурного виховання в дослідженнях американських учених (2015)
Лянной Ю. О. - Система професійної підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) в університетах Нідерландів (2015)
М’ясоїд Г. І. - Сучасні вимоги до викладача вищої школи: огляд тенденцій світової педагогічної практики (2015)
Нелін Є. В. - Особливості системи роботи вищої педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття (2015)
Панченко Є. А. - Формування якостей інноваційного лідера в США в системі "старша школа – університет" (2015)
Процько Є. С. - Основні поняття дослідження проблеми професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії (2015)
Сбруєв М. Г. - Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США (2015)
Свиридюк О. В. - Полікультурність як стратегія інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (досвід Канади) (2015)
Скальські Д. - Поняття "здоров’я" і "рух" у біологічній концепції фізичного виховання у європейській середній освіті (2015)
Чугай О. Ю. - Структурно-змістові особливості професійної підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих США (2015)
Щербин М. М. - Визначення змісту громадянсько-патріотичного виховання в педагогічній думці Білорусі XIV – XVII ст. (2015)
Біліченко П. Г. - Проблема забезпечення успішного навчання в умовах його поєднання із виробничою працею у творчості А. С. Макаренка (2015)
Лутаєва Т. В. - Просвітницька діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників: історико-педагогічний аспект (2015)
Нікіфоров А. М. - Своєрідність педагогічно-просвітницької діяльності Никанора Онацького (2015)
Тимчук Л. І. - Розробка теоретичних основ педагогіки дорослих у 50–80-ті роки ХХ століття (2015)
Генкал С. Е. - Інтегрований підхід до реалізації змісту з біології у профільних класах (2015)
Данько Н. П. - Діагностика наявних рівнів навчальних досягнень учнів початкових класів з музичного мистецтва (2015)
Дєнєжніков С. С. - Методологічні запити навчально-наукового інноваційного середовища сучасної освіти (2015)
Загребнюк Ю. В. - Комплексні методики підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення (2015)
Захарова В. А. - Формування родинних цінностей у старшокласників під час вивчення поезії Тараса Шевченка (2015)
Картава Ю. А. - Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини (2015)
Колишкіна А. П. - Теоретичні аспекти взаємодії школи і сім’ї у вихованні школярів (2015)
Павлущенко Н. М. - Гендерна освіта в початковій школі: проблеми та перспективи реалізації (2015)
Ситник О. А. - Інноваційні оздоровчі технології в діяльності вчителя фізичної культури (2015)
Червінська І. Б. - Інноваційні підходи до формування творчого потенціалу особистості в умовах соціокультурного середовища гірської школи (2015)
Бєлєнька Г. В. - Організація підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності на засадах дослідження (2015)
Бондар Г. О. - Інноваційні технології, методи й засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього вчителя у процесі вивчення дисципліни "Іноземна мова" (2015)
Гончарук В. А. - Оптимізація процесу самореалізації творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога та українознавця (2015)
Зенченко Т. Ф. - Підготовка студентів до вивчення прикметника як засобу оволодіння учнями початкових класів навичками образного мовлення (2015)
Зотова-Садило О. Ю. - Професійно-комунікативний потенціал гуманітарної підготовки студентів у ВНЗ: практичний аспект (2015)
Kaljuzhna T. - Readiness to Innovative Activities in the Process of Pedagogical Practice as an Important Professional Quality of Future Teachers, Radchenko J. (2015)
Кобюк Ю. М. - Технології ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Ковальова А. С. - Формування професійної культури соціального працівника в умовах університетської освіти (2015)
Лаппо В. В. - Роль куратора академічної групи в розвитку духовного потенціалу студентів ВНЗ (2015)
Літвінчук А. Т. - Особливості використання мотиваційних механізмів у вивченні іноземної мови студентами ВТНЗ (2015)
Майковська В. І. - Сутність категорії "якість" при реалізації товарної політики ВНЗ у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2015)
Макаренко В. І. - Формування творчої компетентності майбутніх лікарів на заняттях з біофізики, Макаренко О. В., Макаренко К. С. (2015)
Мединська С. І. - Теоретичні засади та методичні аспекти іншомовної підготовки викладачів-предметників ВНЗ до подальшої участі в міжнародних проектах в умовах інноваційного розвитку освітнього простору (2015)
Носаченко Т. Б. - Художній розпис у фаховій підготовці студентів мистецького профілю (2015)
Палагута І. В. - Формування готовности майбутнього педагога до реалізації інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Пузирьов В. Є. - Організація дослідницької діяльності студентів-біологів у процесі викладання вищої математики (2015)
Смирнов В. А. - Університет: проблема конгруентності системи виробництва та системи навчання (2015)
Товканець Г. В. - Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття (2015)
Цюкало Л. Є. - Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання студентської молоді (2015)
Черкашина Ж. В. - Дослідження впливу педагогічних умов на підготовку іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у вищому навчальному закладі (2015)
Максимовська Н. О. - Модель анімаційної соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля (2015)
Пшенична Л. В. - Вища освіта – дієвий механізм соціалізації молоді (2015)
Чирва А. С. - Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України (2015)
Привітання директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора Іпатова А. В. (2015)
Науменко Л. Ю. - Посттравматичний стресовий розлад – нова проблема медико-соціальної служби, Лепський В. В., Борисова І. С., Макаренко С. В., Cемененко О. В., Зубрило А. Ю. (2015)
Дроздова І. В. - Щодо питання психологічного консультування інвалідів внаслідок бойових дій, Храмцова В. В., Гончар Ю. О. (2015)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарду, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2015)
Алифанова Т. А. - Клинические аспекты медико-социальной экспертизы при патологии органа зрения, Чуйко А. Л., Алифанов И. С., Мартыненко М. В. (2015)
Храмцова В. В. - Особистісні предиспозиції та внутрішня картина хвороби інвалідів внаслідок захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози, Паніна С. С., Гондуленко Н. О. (2015)
Дроздова И. В. - Роль суточного мониторирования артериального давления в оценке тяжести артериальной гипертензии, Бабец А. А., Полницкая Ю. А. (2015)
Лихолат Т. Ю. - Біохімічне дослідження сироватки крові при визначенні клінічного прогнозу у хворих на рак молочної залози, Лихолат О. А., Зеркаль Л. В., Григор’єва Г. І., Жилябова Н.В. (2015)
Тарасенко О. М. - Сучасні методи лікування нейрокомпресійних больових синдромів в шийному відділі хребта, Мирончук Л. В., Кузьміна Л. В., Різник К. В. (2015)
Гончар Ю. О. - Різні підходи до вивчення емоційної сфери та особливості емоційного розвитку дітей (2015)
Канюка Е. В. - Лечебная физкультура как многофункциональный метод восстановительного лечения больных и инвалидов (2015)
Содержание (2015)
Корж Н. А. - Напряженно-деформированное состояние кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" при асимметрии суставных щелей крестцово-подвздошного сустава, Стауде В. А., Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2015)
Вирва О. Є. - Біомеханічне дослідження напружено-деформованих станів системи "ендопротез – плечова кістка" за умов резекції пухлин, Міхановський Д. О., Карпінський М. Ю. (2015)
Лоскутов О. А. - Особенности напряженно-деформированного состояния конической ножки эндопротеза тазобедренного сустава при различных типах ее фиксации (2015)
Кожемяка М. А. - Моделирование фиксации берцовых костей напряженными петлями при повреждениях межберцового синдесмоза, Головаха М. Л., Панченко С. П., Красовский В. Л., Шевелев А. В. (2015)
Григоровський В. В. - Кореляції гістоморфометричних показників спонгіози суглобових кінців стегнової кістки і результатів клінічних та лабораторних досліджень у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко А. С., Панченко Л. М., Лютко О. Б. (2015)
Кореньков О. В. - Морфологічні особливості загоєння експериментального дефекту коркового шару довгої кістки за умов імплантації β-трикальційфосфату (2015)
Сергієнко Л. Ю. - Мікроструктура довгих кісток щурів — нащадків гестаційно стресованих матерів за умов гіпокінезії (2015)
Філіпенко В. А. - Особливості рентгеноанатомічних змін кісток кульшового суглоба внаслідок травм, Златнік Р. В., Бондаренко С. Є., Аконджом М. (2015)
Скіданов А. Г. - Оцінювання паравертебральних м’яких тканин за допомогою комп’ютерної томографії, Аврунін О. Г., Тимковіч М. Ю., Змієнко Ю. А., Левітська Л. М., Міщенко Л. П., Радченко В. О. (2015)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості мінеральної щільності та якості кісткової тканини в чоловіків, Мусієнко А. С., Дзерович Н. І. (2015)
Орлик Т. В. - Порівняльна оцінка ефективності НПЗП у лікуванні пацієнтів з болем у спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини, Поворознюк В. В., Креслов Є. О. (2015)
Головаха М. Л. - Результаты восстановления комплексных повреждений связочного аппарата коленного сустава, Банит О. В., Титарчук Р. В., Засыпко И. А., Диденко И. В., Орлянский В. (2015)
Шимон В. М. - Нормобаричне інтервальне гіпоксичне тренування в лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Сливка Р. М. (2015)
Чернишова І. М. - Реципрокне ортезування в системі реабілітації дітей з прогресованою нервово-м’язовою патологією (2015)
Шкатула Ю. В. - Фактори ризику виникнення інтранатальної травми у новонароджених, Лобода А. М., Ащаулова Г. А. (2015)
Жуковський В. С. - Кусані рани: епідеміологія та лікування (2015)
Владимир Георгиевич Ковешников (2015)
Іван Володимирович Шумада (2015)
Анатолій Павлович Крись-Пугач (2015)
Анатолий Николаевич Побел (2015)
Маколинец В. И. - Фантомный болевой синдром: патогенез, клиника, комплексная консервативная терапия (обзор литературы), Мельник В. В., Гращенкова Т. Н. (2015)
Пирогов Е. Н. - Роль фазы резорбции процесса ремоделирования костой ткани в развитии ложного сустава после остеосинтеза медиального перелома шейки бедренной кости (обзор литературы), Тяжелов А. А. (2015)
Сыкал А. А. - Минеральная плотность костной ткани и риск переломов у больных сахарным диабетом II типа (обзор литературы) (2015)
Отчеты (2015)
Бармотин А. А. - Прочность, трещиностойкость и деформативность стыков гипсокартонных элементов при изгибе, Косик А. Б. (2015)
Zaichenko M. - The Rheological Properties of Cement Pastes Formulated for Self-Compacting Concretes with Multifunctional Modifier, Yegorova O. (2015)
Шолух Н. В. - Социальные и методологические аспекты реконструкции квартальной застройки промышленного города в районах компактного проживания слепых, Анисимов А. В. (2015)
Пенчук В. А. - Функциональная модернизация строительных машин в условиях эксплуатации, Кралин А. К., Диденко А. В. (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Antonenko P. B. - Human pharmacogenetic pecularities affecting the action of anti-tuberculosis medicines, Kresyun V. I., Zaychenko G. V., Godovan V. V. (2016)
Дроговоз С. М. - Карбокситерапия – альтернатива традиционной фармакотерапии, Штрыголь С. Ю., Зупанец М. В., Кононенко А. В., Левинская Е. В. (2016)
Зупанець І. А. - Проект протоколу провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських препаратів: попередження небажаної вагітності та сприяння плануванню сім’ї, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Пропіснова В. В. (2016)
Зупанець К. О. - Модель взаємодії між сторонами, залученими до управління клінічними випробуваннями, в процесі роботи з даними, Доброва В. Є. (2016)
Sinitsyna O. S. - The effect of a vaginal gel with hop cones phytoestrogens on the hormonal state and morphostructure of the reproductive organs in spayed rats, Zaychenko G. V., Ryzhenko I. M., Laryanovska Yu. B. (2016)
Зупанець І. А. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на структурно-метаболітні показники щурів з колаген-індукованим артритом, Ткаченко К. М., Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Жулай Т. С. - Порівняльне вивчення безпеки препарату "Капікор" за умов гострого експерименту, Шебеко С. К., Шевченко О. І. (2016)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження впливу препарату "Диклокор" на показники функціонального стану міокарда щурів за умов фуразолідон-ізадринового ураження, Рускін О. С. (2016)
Вахніна Н. Г. - Дослідження протизапальної активності малдіану за умов патологій різного генезу (2016)
Булига Л. О. - Експериментальне дослідження протизапальної дії комбінованого гелю з наночастками срібла та глюкозаміном, Бутко Я. О. (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Vacheva D. - Need of training in ergotherapy for specialists in republic of Bulgaria (2014)
Наби Ы. А. - Управление качеством в системе обеспечения качества высшего образования на основе модели EFQM (2014)
Гуменникова Т. Р. - Волонтерская деятельность студентов в университетах третьего поколения, как ресурс личностно ориентированного воспитания (2014)
Мукомел С. А - Акмеологический подход к исследованию факторов профессионального становления будущих специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (2014)
Przybylska I. - Emotional intelligence in pedagogical and non-pedagogical professions - a comparative study (2014)
Фурса О. А. - Модели профессиональной подготовки дизайнеров (2014)
Аязбекова С. Ш. - Формирование и качественное развитие современных систем образования в контексте изменений цивилизационных парадигм (2014)
Рудень В. - О методике исчисления уровня наличия у студентов полученных знаний за период их обучения на кафедре, Гутор Т. (2014)
Дюльдина Ж. Н. - Психолого-педагогический аспект родительской культуры, как фактор полноценного воспитания детей в семье (2014)
Kasandrova Z. - Resilience – overcoming yourself (2014)
Панфилова А. П. - Проблемы обучения сотрудничеству для профилактики деструктивной коммуникации в организации (2014)
Panfilova A. - Method of projects and the technology of game designing in the educational process: comparative analysis (2014)
Хотинська-Нор О. З. - Значення Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року у реформуванні судової системи. Погляд крізь час (2015)
Карський К. - Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною з 2014 року: Вступні уваги (2015)
Борисенко М. О. - Ознаки та принципи правозастосовної діяльності: теоретичний аспект (2015)
Гарагонич О. В. - Формування статутного капіталу акціонерних товариств (2015)
Теремецький В. І. - Проблема вдосконалення консультативно-роз’яснювальної роботи територіальними органами державної фіскальної служби України (2015)
Булгакова І. В. - Правова природа договору про експлуатацію залізничної під’їзної колії і договору на подачу та забирання вагонів (2015)
Вереша Р. В. - Принцип вини у кримінальному праві (2015)
Єфіменко І. М. - Право працівників органів внутрішніх справ на короткострокову відпустку (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство, вчинене на замовлення: порівняльно-правове дослідження (2015)
Колесник Ю. В. - Забезпечення прав і свобод людини під час проведення негласних процесуальних дій в кримінальному провадженні (2015)
Коновалова Г. В. - Деякі питання тактики захисту в умовах проведення слідством негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Легких В. В. - Процесуальні аспекти залучення експерта судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві (2015)
Лук’янчиков Б. Є. - Психологічний вплив у подоланні протидії розслідуванню, Лук’янчиков Є. Д. (2015)
Європіна І. - Роздуми над новаціями закону України "Про прокуратуру" щодо реформування системи, структури та функцій прокуратури, Європіна Л. (2015)
Нове керівництво для авторів (2015)
Григоров О. В. - Магнітно-коерцитивний контроль кранів з товщинами елементів металоконструкцій понад 40 мм, Петренко Н. О., Губський С. О. (2016)
Бойко А. А. - Методы анализа влияния упругих свойств канатных передач на параметры движения лифтовых подъемных механизмов (2016)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження динаміки підйому і опускання вантажу за оптимальними законами, Голдун В. А., Ромасевич Ю. О. (2016)
Мартовицький Л. М. - Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності, Глушко В. І., Сочава А. І., Клименко Г. В., Луговський С. А. (2016)
Човнюк Ю. В. - Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів неперервного типу, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2016)
Венцель Е. С. - Исследование влияния угла установки отвала на максимальное усилие, возникающее на ноже автогрейдера при ударе о препятствие, Щукин А. В. (2016)
Ловейкін В. С. - Оптимізація перехідних режимів руху скребкового конвеєра, Ромасевич Ю. О., Грушко О. Є. (2016)
Слободцова И. В. - Проектная работа и деловые игры как форма организации занятий в международном сотрудничестве университетов (2016)
Проценко В. О. - Вплив компоновки на навантажувальну здатність муфт з торцевою установкою канатів, Клементьєва О. Ю. (2016)
Данилов М. О. - Синтез, свойства, применение оксида графена и восстановленного оксида графена, полученных из многостенных углеродных нанотрубок, Слободянюк И. А., Русецкий И. А., Фарбун И. А., Колбасов Г. Я. (2016)
Гребенюк А. Г. - Квантовохімічне моделювання процесів гідрофобізації поверхні силікатних матеріалів силіконатами лужних металів, Насєдкін Д. Б., Плюто Ю. В. (2016)
Костенко Л. С. - Исследование локального окружения аминодифосфоновой кислоты, ковалентно закрепленной на поверхности кремнезема, методами РФЭС и 31P ЯМР спектроскопии, Андреев А. C., Фрессар Ж., Алексеев С. А., Зайцев В. Н. (2016)
Shatrava I. O. - Laser desorption/ionization (LDI MS) of polymeric silver(I) coordination compound based on N-/bis(diethylamino)phosphoryl/- benzenesulfonamide, Severinovskaya O. V., Ovchynnikov V. A., Amirkhanov V. M., Pokrovskiy V. A. (2016)
Зайченко В. Н. - Поверхностные явления на электролитических газовых пузырьках и МГД-эффект при электролизе воды в магнитном поле, Слободянюк И. А. (2016)
Богатырев В. М. - Кремнеземные нанокомпозиты с соединениями серебра, меди, цинка и их антимикробные свойства, Оранская Е. И., Галабурда М. В., Геращенко И. И., Осолодченко Т. П., Юсыпчук В. И. (2016)
Воробец В. С. - Синтез и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок на основе TiO2-Nd, Колбасова И. Г., Линючева О. В., Карпенко С. В., Алонцева В. В. (2016)
Ракитська Т. Л. - Антиозонантна активність моно- та біметальних комплексів 3d-металів із саліцилальімінопропільними групами, іммобілізованими на нанокремнеземі, Труба А. С., Радченко Є. О., Голуб О. А. (2016)
Яцишин М. М. - Структура та морфологія плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки, Гніздюх Ю. А. (2016)
Gun'ko V. M. - States of water vs. temperature in differently hydrated kefir grains, Turov V. V., Krupska T. V., Golovan A. P., Pakhlov E. M., Tsapko M. D., Skubiszewska-Zięba J., Charmas B. (2016)
Лысенко Л. Л. - Влияние типа ПАВ на электроудаление ортохлортолуола из тонкодисперсных глинистых почв, Мищук Н. А., Рында Е. Ф., Шен А. Э. (2016)
Димитрюк Т. Н. - Влияние эфиров целюллозы на реологические свойства и стабильность водно-этанольных суспензий угля, Савицкий Д. П., Макаров А. С. (2016)
Акуленко В. Л. - Аналіз перспектив розвитку процесу екологічного аудиту (2015)
Павленко О. О. - Використання системного підходу для оцінювання соціо-еколого-економічної безпеки регіону, Горбатенко Д. С. (2015)
Сагер Л. Ю. - Діагностика стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства: методичний підхід (2015)
Мартинець В. В. - Застосування системного підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Ляпощенко Н. М. (2015)
Педченко Н. С. - Вартість підприємства як критерій оцінювання ефективності в системі фінансового контролінгу (2015)
Байстрюченко Н. О. - Формування системи запобігання і протидії корупції на державній службі, Шпакович Л. В. (2015)
Глівенко С. В. - Перспективи змін у структурі української бізнес-еліти в результаті заміщення поколінь (2015)
Рябушка Л. Б. - Фінансове забезпечення інститутів місцевого самоврядування, Мерщій Б. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Новицький М. - Арешт Шевченка в 1859 р. (2015)
Боронь О. - Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку (2015)
Пахаренко В. - "Нащо живем? Чого бажаєм?" (Питання про сенс історії: акцентування ключових аспектів) (2015)
Гаджилова Г. - "Мелодрама завжди в ціні" : "Назар Стодоля" Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття (2015)
Слоньовська О. - Шевченкова муза 1845 року (2015)
Харчук Р. - Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі (2015)
Карпінчук Г. - Роль Михайла Новицького в розвитку наукового шевченкознавства 1921-1937 рр. (2015)
Набитович І. - Рецепція творчости Тараса Шевченка Максімом Багдановічем (2015)
Поліщук В. - Слово й образ Тараса Шевченка у творчості Наталі Лівицької-Холодної (2015)
Лівицька-Холодна Н. - Мосівка (розділ із нарису) (2015)
Вареник О. - Івакін проти Шагінян і Моренця (про деякі аспекти радянського шевченкознавства) (2015)
Дзега В. - Тарас Шевченко на Драбівщині, Козоріз В. (2015)
Козак О. - Тарас Шевченко 2004-2011. Матеріали до бібліографії (2015)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1983-1989 рр.) (2015)
Боронь О. - Інститут літератури у відзначенні 200-літнього ювілею Тараса Шевченка (2015)
Воробьев Ю. С. - Динамика элементов конструкций при ударных нагрузках, Овчарова Н. Ю. (2014)
Дем’яненко А. Г. - Механічні і математичні моделі деяких задач динаміки пружних систем з рухомим інерційним навантаженням та їх дослідження (2014)
Зиньковский А. П. - Конечноэлементное моделирование изгибных колебаний стержня с "дышащей" трещиной усталости, Круц В. А., Синенко Е. А. (2014)
Надутый В. П. - Геометрия и кинематика взаимодействия в системе "валок – ось валка" с ударными элементами, Перехрест В. И., Ягнюкова И. В. (2014)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання механічної системи з комбінованим тертям, Бурлака В. В., Малець О. М. (2014)
Ткачук М. А. - Резонанси у віброударних машинах: моделі, методи, розрахунки, Костенко Ю. В., Артьомов І. В., Грабовський А. В. (2014)
Бовсуновський А. П. - Вібродіагностика пошкоджень типу тріщини, що закривається. Огляд літератури (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Навісний гідромолот для ударно-вібраційного зондування ґрунтів, Івашко Є. І. (2014)
Магерус Н. І. - Вплив параметрів вібрації та геометрії лунки на рух дрібнодисперсного сипкого матеріалу у конічній лунці дозатора (2014)
Рахманов С. Р. - Динамические особенности очага деформации в процессе холодной пильгерной прокатки труб, Вышинский В. Т. (2014)
Сілін Р. І. - Дослідження динамічної моделі резонансного вібраційного верстата для доведення плоских поверхонь, Третько В. В., Гордєєв А. І. (2014)
Шульженко М. Г. - Моделювання коливань валопроводу турбоагрегата за наявності експлуатаційних дефектів, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Єфремов Ю. Г. (2014)
Яворський І. М. - Векторна діагностика підшипника кочення при розвитку дефекту на зовнішньому кільці, Мацько І. Й., Юзефович Р. М. Кравець І. Б. (2014)
Яглінський В. П. - Характеристики жорсткості верстата-трицепта в узагальнених параметрах, Гутиря С. С., Обайді А. С., Моргун Ю. Б. (2014)
Diveyev B. M. - Optimization of particle dynamic vibration absorbers in the frequency band, Hlobchak M. V., Kernytskyy I. S. (2014)
Луговський О. Ф. - Можливість застосування проточного трубчатого кавітатора з високою інтенсивністю ультразвукових коливань для обробки рідких середовищ, Мовчанюк А. В., Гришко І. А. (2014)
Надутый В. П. - Результаты испытаний экспериментального образца вертикального вибрационного грохота при переработке базальтового сырья, Левченко П. В., Маланчук Е. З. (2014)
Цуркан О. В. - Гідродинаміка процесу фільтраційного зневоднення свіжеочищеного насіння гарбуза з вібраційною активацією, Герасимов О. О., Римар Т. І., Станіславчук О. В. (2014)
Гедін М. С. - Процеси одержавлення території Русі середини ІХ ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича (2014-2015)
Худайбердиєва О. А. - Історія та духовна культура ногайців Буджакської орди: історіографічний огляд (2014-2015)
Скороход О. В. - Публікації 1860–80-х рр. у Російській імперії з історії українсько-сербських зв’язків (2014-2015)
Трубчанінов С. В. - Історіографія становлення історичної географії в Наддніпрянській Україні (1840-і рр. – початок ХХ ст.) (2014-2015)
Крот Л. М. - Висвітлення діяльності земських установ на сторінках "Киевской старины", Крот В. О. (2014-2015)
Клєр І. Г. - Діяльність громад на західноукраїнських землях у 1860-х рр.: сучасна історіографія (2014-2015)
Пошивайло С. Г. - Українські керамологічні студії в роки Першої світової війни (2014-2015)
Панасюк Р. П. - Український національний союз: історіографія (2014-2015)
Гедз В. А. - Громадська та наукова діяльність Олександра Оглоблина в Києві періоду окупації: історіографія (2014-2015)
Третяк В. Л. - Військова преса СРСР періоду Другої світової війни: проблеми історіографії (2014-2015)
Сімперович В. М. - Наступальні операції Червоної армії на теренах України (1943–1944 рр.): сучасна українська історіографія (2014-2015)
Самойленко Н. І. - Болгарія: влада і закон (1918–1962 рр.) у дослідженнях українських істориків (2014-2015)
Пєлєвін Є. Ю. - Участь Володимира Тимофієнка у підготовці енциклопедичного проекту "Звід пам’яток історії та культури України" (2014-2015)
Орлов В. М. - Розвиток історичних досліджень і наукових інституцій в Україні 1990-х рр. щодо альтернативних релігійних міноритарних об’єднань (2014-2015)
Ніколаєць К. М. - Соціальна політика в Україні 1990-х рр.: історіографія (2014-2015)
Сорока А. О. - Рецепція образу Мітрідата VI Евпатора в ілюстраціях до збірки біографій Джованні Боккаччо "De casibus virorum illustrium" (2014-2015)
Силенок Н. М. - Особливості планування монастирських комплексів Чернігово-Сіверщини доби Гетьманщини (2014-2015)
Мірошніченко С. В. - Літописи церковних парафій як історичне джерело (на прикладі Літопису Георгіївської церкви Новоград-Волинського повіту Волинської губернії) (2014-2015)
Крайсвітня Ю. В. - Вплив політики та ідеології на дослідження Столипінської аграрної реформи в Україні (2014-2015)
Ковальова Н. А. - Проблема обґрунтування початку "аграрної (селянської) революції" 1902 р. (2014-2015)
Приказюк О. О. - Никифор Григор’єв і григор’євський повстанський рух: наративні джерела (2014-2015)
Жигло В. В. - Архівні документи Української надзвичайної комісії зі встановлення збитків і злочинів, заподіяних німецькими загарбниками: організація зберігання, джерельна критика, інформаційний потенціал (2014-2015)
Ликова О. Г. - Формування керамологічних джерел у Національному музеї-заповіднику українського гончарства (2014-2015)
Куценко С. Ю. - Комунікація в музейних установах засобами веб-ресурсів (2014-2015)
Тупчієнко М. П. - Проблема "музейного" відношення до топонімічної політики в населених пунктах (на прикладі Кіровограда), Шляховий К. В. (2014-2015)
Заплетнюк М. А. - Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) (2014-2015)
Неприцький О. А. - Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст.: роль ВНЗ, регіонів і держави (2014-2015)
Драч О. О. - Сучасні дослідження з історії освіти: методологічні аспекти (2014-2015)
Мещерякова Д. І. - Історія про заколот при дворі арабського халіфа за участю лікаря-християнина (2014-2015)
Котиченко А. А. - Виховання "Дитя поштивого" у викладі Миколая Рея (2014-2015)
Ковальчук С. В. - Діяльність одеського депутата Йосипа Пергамента в Державній Думі Російської імперії ІІ скликання (2014-2015)
Силка О. З. - Товариства тверезості в українських селах Лівобережжя на початку ХХ ст. (2014-2015)
Павліченко О. О. - Педагогічна діяльність В’ячеслава Липинського (2014-2015)
Очеретяний В. В. - Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність Максима Славинського в еміграції (1920–30-і рр.) (2014-2015)
Бездітько Б. М. - Формування правової політики радянської держави у відносинах з церквою (1917–1922 рр.) (2014-2015)
Колесник О. В. - Участь Павла Погорілка в релігійному житті Поділля (2014-2015)
Власюк І. М. - Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х рр. (2014-2015)
Салтан Н. М. - Ставлення до культурних цінностей мешканців Харкова в 1920-х рр. (2014-2015)
Казаков Г. І. - Повсякденні практики у сфері шкільництва на окупованих територіях Північного Приазов’я (1941–1943 рр.) (2014-2015)
Бігун В. В. - Вивчення оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга бібліотечної справи СРСР (2014-2015)
Шаравара Т. О. - Іван Кавалерідзе на тлі полтавського модерну (2014-2015)
Кругляк М. Е. - Краєзнавство в житті та творчості Бориса Кругляка (2014-2015)
Івангородський К. В. - Етносоціальна основа становлення Кримського ханства (2014-2015)
Якименко О. І. - Населеність домогосподарств і структура родин Стародубського полку другої половини XVIII ст. (на прикладі с. Логовате І-ї Стародубської сотні) (2014-2015)
Мельник І. В. - Освіта єврейського населення Умані в ХІХ – на початку ХХ ст. (2014-2015)
Гнибіда Є. В. - Розбудова морського торговельного порту та соціальний розвиток Бердянська в другій половині ХІХ ст. (2014-2015)
Альков В. А. - Проблеми та здобутки сільської охорони здоров’я на Харківщині імперського часу та доби революційних потрясінь (2014-2015)
Мазур І. В. - Соціальна структура населення губернських міст України в 1920–1925 рр., Войнаровський А. В. (2014-2015)
Мурашова О. П. - Соціальна політика радянської влади в Україні періоду НЕПу (2014-2015)
Крамар Ю. В. - Освітня політика щодо волинських німців у 1921–1939 рр. (2014-2015)
Бортник Л. В. - Участь Корпусу охорони прикордоння в акції "ревіндикації" другої половини 1930-х рр. на Волині у контексті суспільно-політичної та національної політики Другої Речі Посполитої (2014-2015)
Ніколаєць Ю. О. - Зміни у складі населення Галичини (друга половина 1950-х рр.) (2014-2015)
Рева Б. В. - Другий святий вечір на Опіллі: традиції та сучасність (за матеріалами Галицького району) (2014-2015)
Боберський Ю. Ю. - Традиції заготівлі деревини у виробництві бочок на Гуцульщині (2014-2015)
Старков В. А. - Дитяча гра "хобра-хобра": джерелознавчий аспект (2014-2015)
Жмуд Н. В. - Образ "чужого" у соціокультурному просторі українців сучасної Вінниччини (за матеріалами польових досліджень) (2014-2015)
Петрович В. В. - Вплив магдебурзького права на розвиток міста Володимира (литовсько-польська доба) (2014-2015)
Дідик С. С. - Допоміжна служба Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2014-2015)
Романченко В. В. - Капіталістична трансформація суспільства у Російській імперії (на прикладі південноукраїнських губерній 1861–1917 рр.) (2014-2015)
Волошенко В. О. - Соціальний аспект торгівлі "літературою для народу" на зламі ХІХ–ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії) (2014-2015)
Юрченко О. С. - Робітничі та селянські рухи на території Подільської губернії в роки Першої російської революції (2014-2015)
Жиленкова І. М. - Вплив Столипінської аграрної реформи на продуктивність сільського господарства України (1906–1913 рр.) (2014-2015)
Верховцева І. Г. - Селянське самоврядування в Російській імперії за умов Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) (2014-2015)
Синявська Л. І. - Особливості виробничих відносин на підприємствах України в роки Першої світової війни (2014-2015)
Бачинська О. М. - Оподаткування публічних видовищ і розваг у Гетьманаті Павла Скоропадського (2014-2015)
Стаценко Д. В. - Партія соціалістів-революціонерів на Полтавщині в умовах більшовицької диктатури (2014-2015)
Лісняк Ю. В. - Місцева промисловість України в до- та післяокупаційний періоди Німецько-радянської війни 1941–1945 рр., Тітіка О. О. (2014-2015)
Нанівська M. M. - Внесок населення Борислава у повоєнну відбудову економічного потенціалу міста (1944–1953 рр.) (2014-2015)
Сидорович O. С. - Забезпечення товарами масового споживання мешканців сіл УРСР у другій половині 1940 – на початку 80-х рр. (2014-2015)
Каковкіна О. М. - Болгарський напрям радянської пропаганди та Україна (друга половина 1940-х рр.) (2014-2015)
Федоренко Я. А. - Особливості трансформації сільськогосподарського сектору на початку ХХІ ст. (2014-2015)
Попенко Я. В. - Україна – Туреччина: встановлення та розвиток міждержавних взаємин упродовж 1917–1920 рр. (2014-2015)
Сацький П. В. - Українське питання між світовими війнами та проблема гарантій безпеки (2014-2015)
Земзюліна Н. І. - Українська кооперація Польщі в міжвоєнний період: просвітницька та професійна діяльність (2014-2015)
Барабаш-Тимофієва О. П. - Білоруська політична еміграція в Чехословаччині (1921–1939 рр.) (2014-2015)
Мальшина К. В. - Питання Бановини Словенії в поглядах словенського політикуму (1937–1940 рр.) (2014-2015)
Овчаренко А. О. - Етнополітичний конфлікт КНР і Тибету (кінець 1980-х рр. – початок ХХІ ст.), Чупілка І. М. (2014-2015)
Сергійчук І. М. - Модернізація політичної системи сучасного В’єтнаму (1986–2014 рр.) (2014-2015)
Потапова О. Б. - Пошуки нових зовнішньополітичних пріоритетів Росії в 1991–1995 рр. (2014-2015)
Мельничук О. В. - Діяльність Українського вільного університету в Мюнхені на сучасному етапі (2014-2015)
Самойленко Н. С. - Розробка теоретичних засад транскордонного співробітництва країнами Європейського Союзу (1949–2009 рр.) (2014-2015)
Гуржій О. І. - Про нереалізовані плани вченого (деякі версії та міркування) (2014)
Шевченко С. І. - Стан вивчення археологічних пам’яток Буго-Дніпровського межиріччя в публікаціях 1764–1864 рр. (2014)
Отземко О. В. - Мемуарні джерела в російській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Тарасов С. В. - Період Руїни у висвітленні Сергія Соловйова (2014)
Дегтярьов С. І. - Чиновництво другої половини ХVIIІ – середини ХІХ ст. у працях українських дослідників (2014)
Куниця З. М. - Історіографія декабристського руху в Україні (2014)
Щебликіна А. О. - Проблеми жіночого виховання та освіти на сторінках "Журнала для воспитания" (1857–1860 рр.) (2014)
Яковенко О. В. - Концепція вивчення давньоруського язичництва доби запровадження християнства в праці Євгена Анічкова "Язичництво і Давня Русь" (2014)
Кондратьєва Д. А. - Постать Пантелеймона Куліша у науковій літературі, Темірова Н. Р. (2014)
Постольник І. В. - Український вимір аграрної реформи 1848 р. в Австрійській імперії: історіографія (2014)
Безверха В. М. - Проблема походження болгар у праці Васіла Златарского "История на бьлгарската держава през средните векове" (2014)
Тельвак В. В. - Михайло Грушевський та "Київська старовина", Тельвак В. П. (2014)
Крайсвітня Ю. В. - Українська історіографія переселенського руху з українських губерній в роки Столипінської аграрної реформи (2014)
Панасюк О. П. - Проблема державотворення Білоруської Народної Республіки в білоруській історіографії (2014)
Пятницькова І. В. - Українська кооперація другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у радянській історіографії (2014)
Гедз В. А. - Діяльність Костя Штеппи в окупованому Києві (1941–1943 рр.): історіографія (2014)
Романцова Н. І. - Діяльність Михайла Грушевського в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка: історіографічний огляд досліджень українських істориків з діаспори (2014)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Постать гетьмана Івана Мазепи на сторінках журналу "Український історик" (2014)
Василенко Д. П. - Розвиток повоєнної радянської шкільної освіти в Україні за історіографічними джерелами 1940–60-х рр. (2014)
Щербатюк В. М. - Стан дослідження махновського селянського повстанського руху у сучасній українській історичній науці (2014)
Гудзь В. В. - Етнополітичні причини голоду 1932–1933 рр. в Україні: сучасна історіографія (2014)
Маслак В. І. - Причини української Національно-визвольної війни середини XVII ст. очима сучасних польських істориків (2014)
Івангородський К. В. - Концепція етногенезу східних слов’ян Едуарда Загарульского (2014)
Лопацька Н. М. - Дерманський пом’яник – джерело до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2014)
Стельникович С. В. - Документи ЦДАВО України як джерельна база вивчення історії Житомирсько-вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.) (2014)
Жигло В. В. - Типологічна класифікація архівних документів з історії німецької окупації українських земель у роки Другої світової війни (2014)
Дмитренко А. А. - Утворення та діяльність Народного комісаріату закордонних справ УРСР (1944–1945 рр.) у мемуарній літературі (2014)
Печеніна Н. А. - Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалах архіву Дніпропетровської області) (2014)
Ралко Р. С. - Студентський будівельний загін м. Києва (1960–80-і рр.): джерела вивчення (2014)
Чорна Н. М. - Джерельна база дослідження сучасних українсько-польських відносин (2014)
Романова О. М. - Проблема походження слова "русалка": східнослов’янські варіації (2014)
Руднік Д. Г. - Роль боярства в різних землях Київської Русі: порівняльний аналіз (2014)
Прохорова А. Ю. - Гендерний аспект політичної доктрини англійської тираноборчої думки (за матеріалами трактату Кристофера Гудмена) (2014)
Литвин Д. С. - Характер майбутньої війни у поглядах Олександра Свєчина і Володмира Тріандафіллова (2014)
Альков В. А. - Повсякдення: проблема дефініції та предмету на локальному рівні (2014)
Красилюк Я. В. - Фотографія як джерело історичного дослідження (2014)
Салата С. А. - Нарис історії створення і розвитку університетських обсерваторій України (2014)
Пасічник Н. О. - Вплив камералістики на становлення фінансової та фінансово-правової наук в українських університетах ХІХ ст. (2014)
Кругляк М. Е. - Мотивація вступу до вищої школи абітурієнтів з Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Швець В. В. - Навчально-виховний процес у Полтавському кадетському корпусі (на матеріалах спогадів Михайла Домонтовича) (2014)
Драч О. О. - Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції та регіональні особливості (2014)
Кравченко О. В. - Товариства фізичного виховання та захисту дітей в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Новіцька Ю. Й. - Науково-педагогічна діяльність Юліана Схрамма в Кракові за часів Австро-Угорської монархії (2014)
Волошенко В. О. - Тематичне спрямування селянського читання у російських і таємних польських школах Правобережної України на зламі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Ніколіна І. І. - Становлення та розвиток польської загальноосвітньої школи в УСРР на початку 1920-х рр. (2014)
Пацай Т. А. - Польське етнографічне товариство у Львові: міжнародна співпраця за умов міжвоєнного часу (2014)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна діяльність музейних установ (1920–30-і рр.) (2014)
Демочко Г. Л. - Науково-дослідна робота Харківського медичного інституту щодо оборони країни в 1920–30-х рр. (2014)
Чернуха О. В. - Формування системи професійної підготовки працівників ОВС Харківщини в 1920-х рр. (2014)
Георгізов Г. М. - Радянська освіта – основоположний елемент соціокультурного середовища України 1920-х рр. (2014)
Компанієнко О. В. - Функціонування освіти для дорослих у 1920 – середині 40-х рр. (2014)
Лук’яненко О. В. - Педагогічна освіта у повоєнній Україні (2014)
Каюк А. О. - Наука і освіта України в повоєнний період (1944–1956 рр.) (2014)
Поливач М. А. - Науково-організаційна діяльність i вплив на становлення Української сільськогосподарської академії Павла Пшеничного (2014)
Муляр Г. В. - Петро Ричков – подвижник пам’яткоохоронної справи (2014)
Лановюк Л. П. - Музейна культура Національного університету біоресурсів і природокористування України та його відокремлених підрозділів (2014)
Карпенко В. В. - Родина Симиренків у світлі "сімейної історії" (2014)
Медвідь І. А. - Іван Франко та духовенство: аспекти дружніх відносин і співпраці (2014)
Діанова Н. М. - Проповідницька діяльність Херсонського архієпископа Никанора (Бровковича) (2014)
Яковенко Г. Г. - Домашні учителі та їхня підготовка у Полтавській губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кондратюк М. М. - Зовнішній вигляд гімназисток Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Крот В. О. - Співпраця Євгена Чикаленка та Дмитра Яворницького в галузі української культури на початку XX ст. (2014)
Приймак О. О. - Громадсько-політична діяльність В’ячеслава Липинського напередодні Першої світової війни (2014)
Анпілогова Т. Ю. - Роль громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності на Донбасі (1920-і – початок 30-х рр.) (2014)
Оніпко Т. В. - Доброчинна діяльність споживчої кооперації України у ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Земзюліна Н. І. - Роль кооперації у становленні "нової жінки" (перша чверть ХХ ст.) (2014)
Дорошенко О. М. - Катерина Непомяща: соціально-професійний портрет бібліотекаря (2014)
Маркова С. В. - Формування "нової людини" як засіб розширення соціальної бази радянської влади на селі (1920-ті рр.) (2014)
Бушин М. І. - Жив, працював, здобував! (Штрихи до портрета Івана Лутака) (2014)
Литвиненко О. Є. - Проблема житлового забезпечення інтелігенції УСРР у 1920-х рр. (на прикладі агрономів) (2014)
Бортник Л. В. - Участь Корпусу охорони прикордоння у культурному і соціальному житті Волинського воєводства (1930-і рр.) (2014)
Сушик І. В. - Соціальний захист найбільш вразливих верств населення Волині як частина повоєнної історії повсякдення (2014)
Поліщук А. С. - Сфера охорони здоров’я мешканців Поділля у середині 1960–80-х рр. (2014)
Мартиненко Н. М. - Постулати здоров’я українських старожилів (2014)
Стешиц О. С. - Освітньо-професійна та морально-культурна характеристика партійного керівництва Української РСР у 1965–1982 рр. (2014)
Гайдай О. Ю. - Пам’ятники Леніну як об’єкт політики пам’яті в Черкаській обл. (2014)
Мельничук І. А. - Козацька старшина як нова політична еліта українського народу: причини державотворчого успіху (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2014)
Жук О. М. - Етносоціальний склад українських поселень у складі Польщі до 1569 р. (2014)
Харсун О. В. - Міста українського порубіжжя під впливом політики Речі Посполитої у XVIII ст.: релігійна площина взаємовідносин (2014)
Дмитренко В. А. - Сповідні розписи як джерело дослідження парафіяльного духовенства Гетьманщини XVIII ст. (2014)
Богуцька А. Л. - Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII–XIX ст. (2014)
Циганенко Л. Ф. - Чисельність дворянства міста Тучкова та фортеці Ізмаїл у першій третині ХІХ ст. (2014)
Яшин В. О. - Демографічні та соціально-культурні аспекти розвитку єврейських громад Південноукраїнського регіону в другій половині ХІХ ст. (2014)
Тимець І. В. - Жіноча праця на тютюнових підприємствах Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами газети "Robotnik w fabrykach tytoniu") (2014)
Овчаренко Л. М. - Успадкування гончарських знань у підросійській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Устенко А. А. - Соціальний статус інтелігенції УСРР 1920-х рр. (2014)
Новікова О. М. - Демографічні характеристики жіноцтва УСРР–УРСР (1930-і рр.) (2014)
Дяків В. М. - Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні (1930 і рр.) (2014)
Горло Н. В. - Переселення в південні області України доби спорудження Дніпровського гідрокаскаду (50–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Несправа М. В. - Ставрографічні дослідження на Дніпропетровщині (2014)
Векленко В. О. - Комплекс дрібної культової пластики як джерело до етнічної і конфесійної історії Старосинявського району Хмельницької області, Несправа М. В. (2014)
Ликова О. Г. - Перший керамологічний щорічник "Українське гончарство" (2014)
Лапшин С. А. - Компетенція призначення на державні посади в добу Правління гетьманського уряду як елемент інкорпораційної політики Російської імперії (2014)
Панченко В. С. - Мирові суди Волинської губернії у боротьбі з крадіжками (1870-і рр. – початок ХХ ст.) (2014)
Верховцева І. Г. - "Волосні суди у нас усюди не вдалися": селянське правосуддя в Росії пореформеної доби (2014)
Борисенко Н. М. - Шкільна політика уряду Російської імперії другої половини ХІХ ст.: аналіз складових і провідні тенденції (2014)
Єрмілов В. С. - Губернські та повітові з’їзди земських лікарів Півдня України (2014)
Михайлов О. І. - Реформування державних банківських установ та їх значення для дворянства Бессарабської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Степник З. М. - Економічна політика Російської імперії щодо розвитку винокурної промисловості в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Мазур О. О. - Становлення селекції та насінництва цукрових буряків в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гайдай О. М. - Діяльність товариств і установ цукрової промисловості Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гончарова Н. О. - Дворяни та організація трудової допомоги в південноукраїнських губерніях наприкінці ХІХ ст. (2014)
Кантемирова Р. М. - Сільські кустарні промисли Полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. у статистичних оглядах та звітах (2014)
Фареній І. А. - Доля херсонських артілей Миколи Левитського (2014)
Силка О. З. - Основні напрями діяльності громадських сільськогосподарських товариств (на прикладі об’єднань Борзянського повіту, Чернігівської губернії) (2014)
Ковальова Н. А. - Обговорення проблем селянства на ІІ та ІІІ з’їздах РСДРП: витоки ідеї "аграрної революції" (2014)
Синявська Л. І. - Зміни у кам’яновугільній промисловості Донбасу за роки Першої світової війни (2014)
Попенко Я. В. - Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) (2014)
Ситник О. М. - Ідейно-політичний характер селянського анархізму в Україні 1917–1921 рр. (2014)
Сидорович О. С. - Споживча кооперація у суспільному житті України ХХ ст. (2014)
Вісин В. В. - Розвиток української сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (середина 1920 – початок 30-х рр.) (2014)
Мартинюк Я. М. - Адміністративний нагляд за діяльністю сільських самоуправ на Волині у міжвоєнний період (2014)
Москаленко В. Г. - Історія становлення строків виборчого процесу в УРСР (1920–30-і рр.) (2014)
Сокирська В. В. - Адміністративна реформа 1920-х рр. і російсько-українське прикордоння (2014)
Харламов М. І. - Діяльність тимчасових волосних інструкторів у справі боротьби з вогнем в УСРР на початку 1920-х рр. (2014)
Діденко К. В. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим з відкриття Будинків вчених в Україні (1920-і рр.) (2014)
Білан С. О. - "Гігантоманія" в галузі сільського господарства України (30-і рр. ХХ ст.) (2014)
Білоус О. П. - Становлення радянського партизанського руху в Україні (червень–грудень 1941 р.): загальний огляд проблеми, Шевченко М. Ю. (2014)
Кочерга Н. К. - "Просвіти" Полтавщини в умовах німецької окупації (1941–1942 рр.), Ревегук В. Я. (2014)
Лаврут О. О. - Матеріальне становище закладів освіти УРСР у перші повоєнні роки (на матеріалах Сталінської області) (2014)
Ільїн В. Г. - Особливості розвитку Першої міської клінічної лікарні Харкова у 1950–60-х рр. (2014)
Зіньковський С. О. - Управління промисловістю і будівництвом УРСР у 1957–1965 рр. (2014)
Сидоров К. С. - Економічні взаємини МТС із колгоспами у 1950-х рр. на Житомирщині (2014)
Кулікова Т. О. - Продаж сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій колгоспам УРСР у 1958–1959 рр. (2014)
Савицька І. С. - Особливості релігійної ситуації на території України в 1964–1985 рр. (2014)
Сергєєв А. В. - Громадсько-політичні організації Донеччини та Закарпаття у процесі реалізації української державної ідеї на рубежі 1980–90 х рр. (2014)
Калініченко К. С. - Сучасний стан і напрями розбудови туристичної галузі Черкащини (2014)
Чепіженко В. В. - Непевне мистецтво бути монархом: Ричард ІІ (1389–1399 рр.) (2014)
Скрипник О. М. - Перша опіумна війна: початок занепаду могутності Імперії Цин (2014)
Лоштун О. Б. - Особливості розвитку благодійної діяльності у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Священко З. В. - Концепція аграрних перетворень у Російській імперії на початку ХХ ст.: погляд Олександра Кривошеїна (2014)
Пасічна Ю. Г. - Віктор Чернов і аграрна політика Тимчасового уряду (2014)
Боєчко В. Ф. - Питання польсько-німецького кордону на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2014)
Сацький П. В. - Селянська складова українського питання у системі міжнародних відносин на початку 1920-х рр. (2014)
Боримський В. В. - Віддзеркалення польсько-українського союзу 1920 р. на сторінках "Газети Варшавської" (2014)
Овчаренко О. І. - Рапалльський вибір (2014)
Кірєєва В. О. - Реалізація політики "українізації" на Кубані у 20–30-х рр. ХХ ст., Корновенко С. В. (2014)
Давлєтов О. Р. - Ріхард Дарре – від агронома-колонізатора до міністра продовольства та сільського господарства Третього Рейху: штрихи до політичного портрету (2014)
Подобєд О. А. - Вивчення іноземних мов українцями у німецьких і австрійських таборах переміщених осіб (друга половина 1940 – початок 50-х рр.) (2014)
Ковальський С. В. - Гало Пласа: політичний портрет миротворця (2014)
Золотарьова Я. І. - Політика США із захисту прав людини щодо СРСР у 1977–1980 рр.: методи та інституалізація (2014)
Дем’янчук Ю. А. - Пострадянський простір: через інтеграцію до глобалізації (2014)
Кожухар О. І. - Іслам i влада в пострадянських країнах Центральної Азії (2014)
Піткевич В. В. - Сутність акцій російських молодіжних організацій "Молодёжное единство" і "Идущие вместе" у 2000–2005 рр. (2014)
Мухін Є. О. - Роль політичних сил Словацької республіки в процесі інтеграції до Європейського Союзу (2014)
Усатенко І. А. - Китай як наступний гегемон капіталістичної світоcистеми: погляд Іммануїла Валлерстайна (2014)
Балух В. О. - Еволюція становища міста і міщан у польському суспільстві (ХV-ХVІІ ст.) (2014)
Балух О. В. - Буковина у складі Молдавської держави у 1563-1600 гг.: воєнно-політичний аспект (2014)
Волкова О. Ю. - Польський конспіративний рух першої чверті XIX ст. в Правобережній Україні у працях російських істориків (2014)
Нікітін Ю. О. - Основні сфери діяльності міського населення Чернігівської губернії у другій половині ХІХ ст. (2014)
Леміш Н. О. - З історії перших посібників з діловодства як джерел становлення науки про документ (2014)
Пекарчук В. М. - Форми забезпечення культурних потреб та популяризації культур етносів України: тенденції 1990 - 2000-х років (2014)
Малярчук О. М. - Становлення хімічної індустрії Прикарпаття: успіхи і проблеми (2014)
Самойленко О. Г. - Політичне та нормативно-правове підгрунтя функціонування історичної освіти в Російській імперії в першій половині ХІХ ст. (2014)
Король В. М. - Матеріальна база навчальних закладів трудових резервів України у відбудовчий період (1943-1950 рр.) (2014)
Демиденко Н. М. - "Речник суспільної злагоди": В'ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття (2014)
Савченко С. В. - "Це - пісня моєї душі": Олена Апанович у збереженні пам'яток Запорізької Січі в кінці 1980 - на початку 1990-х років (2014)
Кедун І. С. - До питання про розвиток селітряного промислу в Новгороді-Сіверському (2014)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2014)
Дегтярьов С. І. - Побожій С. І. Мистецтвознавчі нариси: монографія (2014)
Власенко В. М. - Тарас Шевченко і Болгарія (2014)
Нові видання (2014)
Литвинова Л. В. - Теоретичні аспекти розвитку комунікації у органах публічної влади в Україні, Збираник Ю. В. (2015)
Герасименко Н. М. - Зарубіжний досвід у сфері обміну податковою інформацією: останні тенденції та напрями (2015)
Решетнік В. М. - Деякі аспекти організації цивільного захисту на суб’єктах господарювання, Донських М. П. (2015)
Баранов Р. О. - Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют (2015)
Баранов С. О. - Шляхи підвищення конструктивного впливу держави на згортання тіньової економіки (2015)
Bilynska M. M. - Health services in a decentralized public administration: Poland expirience for Ukraine, Kulginskiy E. A. (2015)
Шаров Ю. П. - Укрупнення територіальних громад та їх співробітництво: виклики для стратегічного планування (2015)
Курганевич В. І. - Правові засади регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Бавикіна М. Л. - Дослідження антимікробної активності консервантів з метою розробки вагінального гелю, Вишневська Л. І., Осолодченко Т. П., Мегалінський В. Л. (2016)
Гой А. М. - Технологічні аспекти оптимізації процесу виробництва препарату "Сінарта" для парентерального введення (2016)
Зупанець К. О. - Електронна індивідуальна реєстраційна форма як інструмент управління якістю клінічних досліджень з біоеквівалентності, Доброва В. Є., Андрєєва О. О. (2016)
Проскурова Я. О. - Гармонізація вимог до якості трави золототисячника з вимогами монографії "Сentaury" Європейської фармакопеї, Губарь С. М., Євтіфєєва О. А., Котова Е. Е., Котов А. Г. (2016)
Piminov O. F. - Introduction of distance learning in the post­graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages, Shulga L. I., Trutaiev S. I., Burian K. O. (2016)
Зарічкова М. В. - Удосконалення соціального захисту спеціалістів фармації шляхом попередження їх професійного вигорання (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження нормативно­правового регулювання імпортозамінного виробництва лікарських засобів в Україні, Костюк В. Г. (2016)
Немченко А. С. - Референтне ціноутворення на біотерапевтичні препарати: моніторинг оптово­відпускних цін на інсуліни в Україні, Назаркіна В. М., Сімонян Л. С., Царьова К. О. (2016)
Толочко В. М. - Дослідження впливу виду постачання лікарських засобів до аптечних закладів на витрати робочого часу спеціалістів з контролю якості, Артюх Т. О., Музика Т. Ф. (2016)
Pestun I. V. - Effectiveness of current multi­channel marketing in pharmacy, Mnushko Z. M. (2016)
Машейко А. М. - Маркетингове дослідження засобів етіотропної терапії стрептококового тонзилофарингіту у дітей, Макаренко О. В., Чергінець А. В. (2016)
Слободянюк М. М. - Маркетинговий аналіз ринку серцево­судинних препаратів в Україні, Байгуш Ю. В. (2016)
Ткачова О. В. - Клініко­економічний аналіз фармакотерапії хворих на хронічний холецистит, Сілаєв А. О. (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження складу медичних військових аптечок, які знаходяться на озброєнні в арміях різних країн, Бандура В. І. (2016)
Байгуш Ю. В. - Дослідження асортименту та доступності блокаторів бета-адренорецепторів у роздрібному сегменті вітчизняного фармацевтичного ринку, Слободянюк М. М. (2016)
Шматенко В. В. - Історичні аспекти хіральності лікарських засобів (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження сучасного стану державного регулювання медико-фармацевтичного забезпечення хворих на орфанні захворювання в Україні, Черкашина А. В. (2016)
Кубарєва І. В. - Аналіз правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектора у сільській місцевості України, Демянік К. О. (2016)
Толочко В. М. - Аналіз структури і складових витрат на соціальний захист фахівців фармації та можливості їх реалізації на рівні аптечного закладу, Зарічкова М. В. (2016)
Пономаренко М. С. - Хронологічні ретроспективні показники становлення та розвитку аптечної справи в Україні (1709-1917 рр.), Соловйов О. С., Борищук В. О., Григорук Ю. М., Краснянська Т. М. (2016)
Пестун І. В. - Сучасні особливості маркетингу в закладах охорони здоров’я, Мнушко З. М. (2016)
Яковлева О. С. - Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на пептичну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки в умовах стаціонару (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження маркетингових аспектів якості послуг як головного чинника конкурентоспроможності парфумерно-косметичних підприємств сфери послуг, Вороніна О. М. (2016)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках металографічного друку, Гуща О. В. (2015)
Киричок П. О. - Технологія забезпечення якості різання листового стосу паперу, Науменко О. В. (2015)
Дурняк Б. В. - Розробка інформаційних складових, що характеризують параметри прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Благодір О. Л. - Вплив одночасної дії УФ-опромінення і магнітного поля у процесах реєстрації інформації, Величко О. М., Осипова Т. Г. (2015)
Морфлюк В. Ф. - Засоби цифрового визначення та стабілізації температурного режиму сушильного апарата друкарських машин, Сироватка Є. В. (2015)
Хамула О. Г. - Формування інноваційного UX концепту мобільного додатку для Android OS, Сорока Н. В. (2015)
Хмілярчук О. І. - Методика освітлення некриючих фарб та експериментальне дослідження відтворення репродукцій кольорових оригіналів трафаретним способом друку, Болюта Ю. Ю. (2015)
Чепурна К. О. - Аналіз впливу факторів технології цифрового трафаретного друку на якість відбитків, Стельмах Ю. О. (2015)
Киричок Т. Ю. - Методологія визначення адгезійної стійкості фарбового шару інтагліодруку на комбінованих основах, Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (2015)
Гавриш А. П. - Оптимізація процесу тонкого шліфування зносостійких композитних деталей обертання поліграфічних машин по числу операцій, Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Іванко А. І. - Пристрій для фігурного обрізування аркушевих матеріалів в потокових лініях, Панов С. Л. (2015)
Гриценко Д. С. - Аналітичні дослідження кінематичних параметрів транспортувальної системи тамподрукарської машини ТДМ-300 (2015)
Новосельская О. А. - Комплексная оценка печатных свойств бумаги для плоской офсетной печати, Колесников В. Л., Письменский П. И., Новиков А. О., Соловьева Т. В. (2015)
Ганжуров Ю. С. - Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій (2015)
Бовкуш К. П. - Готовність педагога до інклюзивної освіти (2015)
Боряк О. В. - Професійна підготовка вчителів-логопедів до роботи з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку (2015)
Корж Ю. М. - Корекція деформацій нижніх кінцівок казково-ігровими засобами (2015)
Малишевська І. А. - Міжнародне регулювання прав осіб з особливими освітніми потребами та інвалідністю (2015)
Биндас О. М. - Роль педагогічної практики в підготовці вчителів іноземних мов в Австрії (2015)
Білецька І. О. - Мультимедійні та інтернет-технології в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови в США (2015)
Вахріна О. В. - Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі (2015)
Дєнічєва О. І. - Основні етапи реформування змісту середньої гуманітарної освіти Австрії (2015)
Корнієнко В. В. - Використання інноваційних технологій у навчальному процесі (досвід США) (2015)
Лянной Ю. О. - Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії (2015)
Мельник Н. І. - Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи (2015)
Молчанова В. В. - Аналіз розвитку проектувального мислення в закладах художньої та художньо-педагогічної освіти за кордоном: позитиви для застосування (2015)
Підгаєцька А. В. - Виконання організаціями студентського самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції (2015)
Рубан Л. М. - Сучасні тенденції поширення ідей про домашню освіту (2015)
Стрельченко Л. В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії (2015)
Федоренко С. В. - Огляд тенденцій впровадження елементів американської моделі загальної гуманітарної підготовки студентів-бакалаврів у вищій школі країн Євросоюзу (2015)
Чернякова Ж. Ю. - Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії (2015)
Шеверун Н. В. - Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі (2015)
Шевченко К. В. - Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ (2015)
Tkachenko O. B. - Evaluation of the high school teachers’ pedagogical activity as an actual scientific problem in Ukraine (the second quarter of the XX-th and the beginning of the XXI-st century) (2015)
Шинкар Т. Ю. - Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20–30-ті роки ХХ століття (2015)
Ачкан В. В. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів до розв’язування рівнянь і нерівностей державної підсумкової атестації з математики у 9 класі (2015)
Бондар Т. С. - Використання самоорганізації у загальноосвітніх навчальних закладах щодо фізкультурно-спортивного дозвілля учнів, Золочевський В. В. (2015)
Борисов В. В. - Підготовка учнів до входження в інформаційний простір у системі сучасних полікультурних комунікацій, Борисова С. В., Бобилева Я. В. (2015)
Григоренко Г. В. - Здоров’ятворча компетентність підлітків та соціально-педагогічні умови її формування в діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Грицай Н. Б. - Методична діяльність учителя біології як педагогічна проблема (2015)
Дєнєжніков С. С. - Інноваційні запити сучасного суспільства (2015)
Пальшкова І. О. - Зміст пізнання професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи (2015)
Проценко І. І. - Моніторинг як інструмент визначення якості освіти, Гудименко К. М. (2015)
Руденко І. В. - Евристичні технології у формуванні творчої активності підлітків засобами образотворчого мистецтва (2015)
Фроленкова Н. О. - Контент-аналіз дефініції "освітня програма" у просторі українського дошкілля (2015)
Яблонський А. І. - Сутність і феноменологія експертизи освіти (2015)
Басараб В. Я. - Методика формування ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у процесі професійної підготовки у ПТНЗ (2015)
Безлюдна В. В. - Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі, Безлюдний Р. О. (2015)
Варга Л. І. - Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів (2015)
Горовенко О. А. - Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів англійської мови (2015)
Горщенко Ю. А. - Обґрунтування експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін (2015)
Емре Еджиєс С. - Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ (2015)
Казанжи І. В. - Фундаментальні підходи до професійної підготовки вчителя початкової школи (2015)
Кобилянська І. М. - Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх фахівців-економістів, Кобилянський О. В., Кириченко В. І. (2015)
Машовець М. А. - Підготовка сучасного педагога дітей дошкільного віку в умовах мінливого соціуму (2015)
Набока О. Г. - Технології формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів засобами компетентнісного підходу (2015)
Олендр Т. М. - Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням (2015)
Сімкова І. О. - Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2015)
Сушкевич О. В. - Особливості застосування подкастів у фаховій підготовці майбутніх учителів англійської мови (2015)
Тимчук Л. І. - Проектування процесу створення цифрових наративів майбутніми вчителями (2015)
Цун Чжоу - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів (2015)
Чунься Чень - Семиотика учебного пособия для формирования лингвосоциокультурной компетентности иностранных студентов-филологов (2015)
Чуприна О. С. - Формування нормативної компетентності майбутніх учителів математики з урахуванням особливостей навчання учнів класів суспільно-гуманітарного профілю (2015)
Шехавцова С. О. - Суб’єктно-професійний цикл формування суб’єктності студентів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки (2015)
Шпитальова О. В. - Методичні аспекти формування професійних навичок педагога-художника засобами рисунка (2015)
Спіріна Т. П. - Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, Середа Л. В. (2015)
Степура Ю. Г. - Підготовка майбутніх педагогів до впровадження засобів естетотерапії в систему соціального виховання молодших школярів: стан та перспективи (2015)
Подрєз Ю. В. - Розвиток малого промислового підприємництва серед етнічного українського населення Східної Слобожанщини, Кубані, Нижнього та Середнього Поволжя, Південно-Західного Сибіру та Далекого Сходу в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Шадрин О. Г. - Практические вопросы диагностики и лечения гельминтозов у детей, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Фисун В. H. (2015)
Юлиш Е. И. - Цитомегаловирусная инфекция у детей: подходы к лечению при различном течении инфекционного процесса (2015)
Добрянський Д. О. - Роль довголанцюгових поліненасичених жирних кислот у харчуванні немовлят (2015)
Чайченко Т. В. - Оптимизация физической активности детей и подростков в рамках кампании по прекращению детского ожирения (2015)
Богмат Л. Ф. - Поражение печени при системной красной волчанке у подростков, Шевченко Н. С., Матвиенко Е. В. (2015)
Крючко Т. О. - До питання профілактики антибіотикоасоційованої діареї у дітей, Несіна І. М., Астахова Н. Г., Волошина В. В., Пономаренко Т. М. (2015)
Старец Е. А. - Этапная диагностика патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей, Трухальская В. В. (2015)
Левицький В. М. - Створення математичної моделі харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Павликівська Б. М. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні субклінічного гіпотиреозу, Ткач Б. Н., Юрцева А. П. (2015)
Урбась О. В. - Скринінгова епідеміологічна характеристика артеріального тиску у популяції школярів міста Івано-Франківська (2015)
Богмат Л. Ф. - Особенности нейрогуморальных взаимоотношений при диастолической дисфункции сердца у подростков с патологией миокарда, Никонова В. В., Толмачева С. Р., Введенская Т. С. (2015)
Пархоменко Л. К. - Иммунологическая реактивность при дуоденальной язве у подростков, Страшок Л. А., Завеля Э. М., Исакова М. Ю., Ещенко А. В., Евдокимова Т. В. (2015)
Уська В. Р. - Особливості комплексної програми фізичної реабілітації сколіозу в дітей дошкільного віку в умовах поліклініки (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування тактики антибактеріальної терапії у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бактеріального генезу, Пашкова О. Є. (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування комбінованого препарату Аскоріл при гострих респіраторних інфекціях у дітей, Євтушенко В. В., Марков А. І. (2015)
Ризничук М. О. - Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога, Пішак В. П. (2015)
Первичные иммунодефициты. Актуальные проблемы диагностики и лечения (2015)
Ходак Л. А. - Синтропия при ВЭБ-инфекции у детей, Браилко В. И. (2015)
Охотникова Е. Н. - Гастроинтестинальная аллергия в практике педиатра и детского аллерголога, Черныш Ю. Р. (2015)
Поночевная Е. В. - Орфанная патология: инфантильный системный гиалиноз, Охотникова Е. Н., Зарудняя О. Ф., Леуш В. Т., Доронина Я. И., Усова Е. И., Гедеон И. В. (2015)
Хіменко Т. М. - Синдром Прадера — Віллі в практиці лікаря-педіатра, сучасні підходи у діагностиці та лікуванні, Адаховська А. О. (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Провоспалительное действие (часть 2), Волосовец А. П. (2015)
Титул, зміст (2014)
Винарська О. І. - Ендогенні нітрозаміни, їхні попередники, імунна система та канцерогенний ефект, Черниченко І. О., Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є., Баленко Н. В., Соверткова Л. С. (2014)
Петринич В. В. - Вплив швидкості ацетилювання на стан поведінкових реакцій у щурів за умов свинцевої інтоксикації, Власик Л. І. (2014)
Гуліч М. П. - Цитрати магнію, отримані за аквананотехнологією: хімічна та біологічна характеристики, Харченко О. О., Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П., Моісеєнко І. Є. (2014)
Михайленко В. М. - Роль багатошарових вуглецевих нанотрубок у дестабілізації геному клітин лінії 3Т3, Ковальова О. А., Степаненко Н. С., Маковецька Л. І. (2014)
Кононко І. В. - Вуглецевий наноструктурний волокнистий матеріал та екологія. Застосування для захисту довкілля, Щербицька О. В., Кліпов В. Д., Сергєєв В. П., Уварова І. В. (2014)
Алексійчук А. Ю. - Особливості умов праці машиністів локомотивів та їхніх помічників, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю., Арустамян О. М. (2014)
Долінчук Л. В. - Роль генетичного поліморфізму гена інгібітора матриксної металопротеїнази-2 у розвиткові професійно зумовленого хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Корчак Г. І. - Адсорбційна активність каоліну (мікробіологічні дослідження), Сурмашева О. В., Романенко Л. І., Марінін А. І., Олішевський В. В., Марченко А. Б. (2014)
Синетар Е. О. - Вплив наноселену на біоплівкоутворення E. faecalis та С. albicans в асоціації, Покас О. В., Адєєва Л. В. (2014)
Корчак Г. І. - Властивості природного нанооб'єкта — каоліну (2014)
Капустинська О. О. - Епідеміологічні дослідження та аналіз динаміки розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС (2014)
Півень Н. В. - Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій України хворобами органів травлення, Гунько Н. В., Короткова Н. В. (2014)
Трахтенберг І. М. - Сучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (2014)
Лепешкин И. В. - Токсиколого гигиеническая оценка инсектицида Ин Сет SC, КС, Гринько А. П., Жминько П. Г., Багацкая Е. Н., Зварич Г. В., Назаренко Л. И., Супрун Н. Э., Ющук С. И. (2014)
Москаленко В. Ф. - Редакційна стаття О. В. Корчака-Чепурківського "Наші завдання часу" — перший програмний документ розбудови системи охорони здоров'я української держави (до 96-річчя від дня заснування наукового медичного часопису "Українські медичні вісті"), Сахарчук І. М., Яворовський О. П., Парій В. Д. (2014)
Савіна Р. В. - Показники наукової діяльності підрозділів ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" за 2010-2013 роки, Савицька О. І., Булгаков В. В. (2014)
Максименко С. Д. - Поняття особистості у психології (2016)
Тітов І. Г. - Інтегративна модель структурно-функціональної організації особистості (2016)
Соловйов О. В. - Людина як причина: про включення феномену інформації в об'єктивну активність людського мозку у формі психічних процесів, Ліцоєва Н. В. (2016)
Кряж І. В. - Суб'єктивна близькість із природою як чинник психологічного здоров'я особистості (2016)
Седих К. В. - Дослідження репрезентації соціально-політичної кризи в суспільній свідомості жителів України в системно-синергетичному підході (2016)
Будник О. Б. - Професійна підготовка майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності: результати експериментального дослідження (2016)
Фоменко К. І. - Перевага та досконалість у сематичному просторі особистості (2016)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості прояву конфліктної поведінки підлітків із різним рівнем самооцінки (2016)
Бурейко Н. О. - Особливості розвитку соціального інтелекту у студентів-білінгвів (2016)
Діомідова Н. Ю. - Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту (2016)
Зозуль Т. В. - психологічні особливості розподілу сімейних ролей у подружніх парах із суттєвою різницею у віці (2016)
Лавріненко В. А. - Відображення феномену субкультури в смислових конструктах підлітків-неформалів (2016)
Штученко І. Є. - Настанови щодо професійного майбутнього як компонент кар'єрного рішення студентів технічних спеціальностей (2016)
Уварова С. Г. - Особистість в умовах суспільної кризи (2016)
Католик Г. В. - Онтогенетичний підхід у контексті сучасного розуміння динаміки формування я-концепції практичного психолога (2016)
Мельничук М. М. - Проблема формування толерантності учнівської молоді засобами кіномистецтва (2016)
Мирошник О. Г. - Соціально-діяльний підхід до розробки моделі професійної рефлексії (на прикладі професії вчителя) (2016)
Рева М. М. - Соціально-психологічні детермінанти життєвого цілепокладання особистості (2016)
Тітова Т. Є. - Смислові аспекти саморегуляції особистості (2016)
Турецька Х. І. - Психотерапія ПТСР в учасників бойових дій із застосуванням імагінативних технік (2016)
Харченко А. С. - Психологічні особливості самоактуалізації студентів з різним рівнем професійної спямованості (2016)
Верещинська Я. В. - Привабливість як естетичний компонент соціальної перцепції (2016)
Гончарова Н. О. - Самореалізація як показник формування кар'єрних орієнтацій студентської молоді (2016)
Трофімов А. Ю. - Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора), Загурська Е. В. (2016)
Головіна О. Ю. - Духовність особистості: проблеми та перпективи психологічного дослідження (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського