Сакаль О. - Інфраструктурне забезпечення капіталізації земельних ресурсів (2014)
Третяк Н. - Особливості капіталізації земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сільському господарстві (2014)
Андрощук І. - Інвестиційне забезпечення меліоративних заходів: національний та регіональний контекст (2014)
Левковська Л. - Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення, Сундук А. (2014)
Мандзик В. - Методичні підходи до комплексної економічної оцінки водних ресурсів (2014)
Бусел Р. - Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження, Савош Л. (2014)
Коваль Я. - Організаційно-економічні засади вдосконалення системи регулювання ринку деревини, Карпук А. (2014)
Голуб О. - Інституційне середовище капіталізації лісових ресурсів (2014)
Шубалий О. - Трансформація системи управління лісовим комплексом на регіональному рівні (2014)
Шестак М. - Особливості формування системи управління ефективністю у лісовому комплексі (2014)
Пристайко О. - Еколого-економічний потенціал сталого регіонального розвитку та його індикативний вимір, Хлобистов Є. (2014)
Ігнатенко О. - Застосування економічних механізмів природокористування та охорони довкілля у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Іртищева І. - Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Ільїна М. - Теоретичні проблеми дослідження сільських територій як цілісних соціо-еколого-економічних систем (2014)
Микитенко В. - Світоглядні трансформації процесів еволюційної інтеграції: макроекономічна модель формування потенціалу сталого розвитку (2014)
Демешок О. - Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління (2014)
Ладонько Л. - Побудова моделей структурного типу задля ідентифікації вимірів потенціалу стратегічних змін виробничо-економічних систем (2014)
До уваги авторів (2014)
Міністерство повідомляє (2011)
Андрущенко В. - Роздуми про вчителя (2011)
Шидловський А. - Талановитому вченому, педагогові, ректору Національного гірничого університету Геннадію Півняку — 70! (2011)
Линовицька О. - Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості (2011)
Девтеров І. - Етичні проблеми кіберпростору (2011)
Терепищий С. - Ціннісні орієнтири стандартизації вищої освіти України (2011)
Акопян В. - Основні чинники формування екологічної свідомості особистості (2011)
Крячко Ю. - Гриф Міністерства і університетська автономія (2011)
Андрушкевич Ф. - Досвід українсько-польської співпраці у сфері академічної освіти (2011)
Дем’яненко Н. - Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття (2011)
Сергиенко Т. - Компьютерные технологии как средство формирования профессионально-адаптационных способностей инвалидов по зрению (2011)
Шандор Ф. - Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі (2011)
Богданова Н. - Проблема формування творчої особистості (2011)
Білогур В. - Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст (2011)
Гарбар Г. - Методологічні засади дослідження гостинності як соціального явища (2011)
Сокуренко О. - Формування світорозуміння особистості як психолого-педагогічна проблема (2011)
Демченко В. - Якість навчально-виховного процесу як індикатор ефективності системи управління ВНЗ, Хотомлянський О. (2011)
Кордіяк А. - Способи управління якістю вищої медичної освіти в процесі її реформування (2011)
Ненько Ю. - Творча самореалізації курсанта: експериментальне визначення (2011)
Андрущенко В. - Світоглядні основи ідеології (2011)
Муляр В. - Вища педагогічна освіта і наука України. Херсощина (2011)
Про авторів (2011)
Андрущенко В. - Стратегічні ініціативи (2011)
Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку Леоніду Губерському – 70! (2011)
Линовицька О. - Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст (2011)
Шандор Ф. - Основні етапи становлення національної свідомості українців (2011)
Бевзенко Л. - Соціальні інтереси українців та місце освіти в системі ресурсів їхньої реалізації (2011)
Похресник А. - Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу (2011)
Олексюк О. - Моделі змісту вищої мистецької освіти в контексті сучасних парадигмальних підходів (2011)
Онкович Г. - "Діалог культур" як сучасна педагогічна технологія (2011)
Гарбар Г. - Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання (2011)
Макаренко С. - Обдарованість як біопсихологічна ознака людини (2011)
Білогур В. - Внутрішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів (2011)
Загарницька І. - Дитинство в епоху інформаційної революції (2011)
Коломієць О. - Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) (2011)
Андрушкевич Ф. - Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти України й Польщі (2011)
Листопад О. - Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії (2011)
Кофанова О. - Порівняння хімічної складової програм підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та Нової Зеландії (2011)
Силадій І. - Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій (2011)
Лісовий О. - Криза самоіндентифікації особистості в умовах соціальних трансформацій (2011)
Коржух О. - З турботою про світ дитинства (2011)
Набок М. - Вісті з Національної академії педагогічних наук України (2011)
Світлої пам’яті Валерія Григоровича Скотного (2011)
Зміст журналу "Вища освіта України" за 2011 р. (2011)
Про авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Бояр А. О. - Періодизація розвитку бюджетної системи ЄС (2011)
Рилач Н. М. - Критерії конвергенції та індикатори наближення науково технологічної сфери до ЄС (2011)
Михайленко І. В. - Реформування ринку природного газу в Україні (2011)
Паламарчук М. В. - Комплексні взаємовідносини між фінансовою, торговельною інтеграцією, спеціалізацією країн та синхронізацією реального сектору економіки (2011)
Савченко В. О. - Рейтингування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства (2011)
Чернецька О. В. - Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу (2011)
Михайлов Р. В. - Комунітарна політика страхового ринку в країнах ЄС (2011)
Шинкаренко І. В. - Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики держав, що інтегруються (2011)
Бугайова М. - Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України (2011)
Єрмолаєв О. - Проблеми регулювання світового ринку сировинних ресурсів в межах СОТ (2011)
Ключівський І. - Вплив Греції на спільну європейську валюту (2011)
Ковальчук С. - Аналіз внутрішньоекономічної ситуації та оцінка перспектив розвитку ЄС (2011)
Новиков В. - Вплив світової економічної кризи на засоби протекціонізму країн G20: останні тенденції (2011)
Богомаз Є. - Сьогодення всесвітних виставок. участь України в Експо 2010 Шанхай Китай (2011)
Заліток Л. - Особливості сучасної зовнішньоекономічної експансії Німеччини (2011)
Красільчук Я. - Китай як перспективний торговельний партнер України (2011)
Харина У. Я. - Місце економіки КНР в системі світового господарства в умовах глобальної фінансової кризи (2011)
Балюк Т. В. - Практика внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів іноземних ТНК в Україні (2011)
Лукашенко С. В. - Проблема валютних дисбалансів в світовій економіці (2011)
Підчоса О. В. - Світова нафтогазова промисловість: роль та місце ТНК (2011)
Шоломінська Т. - НАФТА. Перспективи введення єдиної валюти та переходу до найвищого ступеню взаємодії монетарних політик (2011)
Будз Ю. - SPV – міжнародний фінансовий механізм (2011)
Слюсар К. - Суверенні інвестиційні фонди (2011)
Чередниченко А. - Причини відтоку портфельних інвестицій з Росії та України (2011)
Морозов В. С. - Регулювання сфери державних закупівель в ЄС (2011)
Приятельчук О. А. - Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призми концепції КСВ) (2011)
Глухова Д. А. - Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі (2011)
Карп В. С. - Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг (2011)
Бондар Є. М. - Співвідношення ліквідності та платоспроможності комерційних банків (2011)
Димчук А. - Транскордонне співробітництво в туризмі: практика та досвід (2011)
Козловський К. В. - Сутність, зміст та основні тенденції економічної інтеграції (2011)
Петрук А. М. - Світова практика фінансування розвитку ринку інтелектуальної власності. Частка держави в структурі фінансування (2011)
Толубко О. В. - Інформаційні фактори міжнародної конкурентоспроможності України в умовах асиметрії глобального розвитку світового господарства (2011)
Джалюк І. - Основні фактори, що впливають на сучасний стан ринку туристичних послуг Європейського Союзу (2011)
Крикун В. А. - Методи оцінки вартості банківського бренду (2011)
Підвисоцький Я. В. - Кредитні дефолтні свопи: можливості та загрози (2011)
Білоус А. - Конкурентні стратегії зовнішньоекономічної діяльності фінансових компаній (2011)
Бойко О. - Соціальна медіа як елемент комунікативної стратегії компанії в умовах формування інформаційного суспільства (2011)
Копійка Д. - Комунікаційні технології в умовах асиметрії глобального розвитку міжнародного бізнесу (2011)
Левківський О. - Зовнішні кредити міжнародних фінансових організацій як фактор інноваційного розвитку економіки України (2011)
Мринська В. - Івент маркетинг (2011)
Хаєцька І. - Єврооблігації як ефективний механізм залучення капіталу українськими компаніями (2011)
Гуменюк Я. - Особливості процесів злиттів і поглинань у сучасному МБ (2011)
Домінова М. - Публічно-приватні партнерства в країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Кольба І. - Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки (2011)
Коретнюк Ю. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності в соціальних медіа (2011)
Пінчук І. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2011)
Почеп Т. - Сек’юритизація банківських активів: світовий досвід та перспективи для України (2011)
Карп О. - Інновація як фактор розвитку конкурентоспроможності країни на світовому ринку (2011)
Левківський В. - Аналіз основних показників зовнішньоекономічної безпеки України (2011)
Черняєв Ю. - Особливості розвитку та проблеми регулювання глобального наркобізнесу на сучасному етапі (2011)
Верещагіна І. Д. - Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х – початок ХХІ століття) (2011)
Єдамова А. М. - Державна інвестиційна політика та інвестиційний процес в умовах посткризового періоду (2011)
Анджапарідзе А. - Економічний вимір українсько-грузинського партнерства (2011)
Волошенко І. О. - Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності (2011)
Цибуляк А. Г. - Пострадянський простір як ключовий регіон для вирішення проблем зовнішньої військової політики Російської Федерації (2011)
Шваґер Ю. І. - Військово-політична складова миротворчої діяльності Росії на пострадянському просторі у 1990-ті роки (2011)
Сербіна К. - ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом (2011)
Надувана В. - Аналіз основних причин демографічної кризи в Україні (2011)
Тихончук О. - Аналіз векторів зовнішньоекономічної політики України (2011)
Шамбір К. - Технології державного брендінгу у формуванні міжнародного іміджу України (2011)
Калініченко Л. - Розвиток соціальновідповідального бізнесу в Україні (2011)
Мірошниченко Є. - Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства в Російській Федерації (2011)
Новак Р. - Інформаційна політика України у чорноморському регіоні: безпекова складова (2011)
Ополинська Д. - Засоби масової інформації в контексті боротьби з міжнародним тероризмом (2011)
Питайчук Л. - Розбудова інформаційної безпеки при впровадженні бази даних СПОН (2011)
Русскіх М. - Політика США в сфері кібербезпеки (2011)
Яровий Д. - Сучасні інформаційні технології Центральної Азії в контексті системи регіональної безпеки (2011)
Ясенко О. - Бази даних як об’єкт кібертерористичних атак (2011)
Блінова Є. - Стратегія побудови державного бренду Канади (2011)
Медведєва О. - Використання соціальних мереж у передвиборчих кампаніях (2011)
Станецька В. - Реклама як засіб формування іміджу політичного лідера (2011)
Тубальцева В. - Вплив зовнішньої політики антитероризму на релігійну та культурну толерантність американського суспільства (2011)
Чечель К. - Аналіз позиціонування Російської Федерації у проблемі озброєння Ірану (2011)
Єрьомін М. - Метод деконструкції у кінематографі як спосіб використання м’якої сили в ідеологічній боротьбі в контексті міжнародних відносин на прикладі деяких фільмів періоду Другої світової війни та сьогодення (2011)
Андрущенко В. - Університетська освіта: тенденції змін (2012)
Богданов І. - Бердянський державний педагогічний університет: нові вектори розвитку (2012)
Гончаров В. - Проблема підготовки нового вчителя: філософія, соціокультурний і педагогічний аспекти (2012)
Бевзенко Л. - Символічна регуляція практик успіху: на базі опитування української молоді (2012)
Кочубей Н. - Сучасне сприйняття дитинства: складність vs простота (2012)
Касьянов Д. - Філософські засади гуманізації освітнього простору в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства (2012)
Тарутіна З. - Підготовка професіоналів в умовах глобалізації, Інтернету і нової хвилі прогресу в точних науках (2012)
Хоменко О. - Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства (2012)
Дівінська Н. - Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ (2012)
Лисенко В. - Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ, Зазимко О., Кліх Л. (2012)
Вернидуб Р. - Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів (2012)
Калашнікова С. - Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири (2012)
Слюсаренко О. - Вікова історична та регіональна специфіка топ-університетів (2012)
Павлюк С. - Зовнішні впливи і модернізація підготовки кадрів вищою школою Німеччини (2012)
Козієвська О. - Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах (2012)
Рідченко Л. - Концепт "віртуальна реальність" у контексті смислоопераційних практик (2012)
Українське шкільництво в Канаді: бути канадцем і залишатися українцем (2012)
Про авторів (2012)
Реферативный обзор статей номера (2012)
Summary of the articles of the issue (2012)
Грищук С. В. - Гiперкомплекснi моногеннi функцiї бiгармонiчної змiнної в деяких задачах плоскої теорiї пружностi (2015)
Коробов В. И. - Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы, Ревина Т. В. (2015)
Петков И. В. - О граничном поведении гомеоморфизмов класса W1,1 loc на плоскости по простым концам (2015)
Редько В. Н. - Аксiоматика багатозначних залежностей табличних баз даних, Буй Д. Б., Пузiкова А. В. (2015)
Багно А. М. - О частотном спектре нормальных волн в предварительно напряженном сжимаемом слое, взаимодействующем со слоем идеальной жидкости (2015)
Гринченко В. Т. - Оптимизация характеристик ветроротора Дарье с прямыми управляемыми лопастями, Каян В. П. (2015)
Калиняк Б. М. - Визначення температурного поля та термомеханiчних характеристик матерiалу, якi забезпечують нульовi радiальнi напруження у неоднорiдному вздовж радiуса довгому порожнистому цилiндрi (2015)
Хорошун Л. П. - Плоская задача об образовании шейки в пластине с трещиной (2015)
Гайдар Г. П. - Експериментальний доказ незмiнностi форми iзоенергетичних елiпсоїдiв n–Ge в умовах сильної одновiсної пружної деформацiї, Баранський П. I. (2015)
Халатов А. А. - Пленочное охлаждение с помощью однорядных систем наклонных отверстий в углублениях, Борисов И. И., Дашевский Ю. Я., Пахомов М. А., Терехов В. И. (2015)
Шевченко О. М. - Карбiднi перетворення в процесi отримання хромової карбiдосталi евтектичного типу, Максимова Г. О., Даниленко М. I., Ковиляєв В. В., Фiрстов С. О. (2015)
Вернигорова Ю. В. - Особенности стратиграфии мэотических отложений юга Украины по остракодам, Коваленко В. А. (2015)
Козленко Ю. В. - Глибинна будова пiвнiчно-схiдної частини Чорного моря за результатами сейсмогравiтацiйного моделювання (2015)
Логвинов И. М. - Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса (2015)
Лукин А. Е. - О природе трещиноватости нефтегазоносных пород-коллекторов с низкопроницаемой матрицей (2015)
Теребiленко К. В. - Синтез монокристалiв NaY(MoO4)2 з молiбдат-фторидних розплавiв, Кисельов Д. В., Одинець Є. В., Слободяник М. С. (2015)
Гулевський О. К. - Порушення бар’єрних властивостей мембран еритроцитiв при впливi низьких температур результат дезорганiзацiї надмолекулярної структури гемоглобiну, Рєпiн М. В., Щенявський I. Й. (2015)
Сафронова Л. А. - Биологическая активность пробиотических штаммов бацилл основы препарата эндоспорина (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функцiональнi особливостi кореневища Equisetum arvense L. в онтогенезi, Щербатюк М. М., Косакiвська I. В. (2015)
Мельничук Д. О. - Особливостi формування бiлкового спектра плазми кровi у ссавцiв у перiод новонародженостi, Грищенко В. А. (2015)
Чуркiна Л. М. - Ефективнiсть рiзних способiв зберiгання продуцента антистафiлококового антибiотика батумiну, перспективного для промислового виробництва, Авдєєва Л. В., Ярошенко Л. В. (2015)
Лизогуб В. Г. - Замiннi амiнокислоти плазми кровi у хворих на стабiльну та нестабiльну стенокардiю, Завальська Т. В., Богдан В. В., Жорнiченко Д. М. (2015)
Ковальчук О. М. - Динамiка рiзноманiття прiсноводної iхтiофауни в пiзньому мiоценi пiвдня України, Ємельянов I. Г. (2015)
Андрущенко В. - Академічна співпраця (2012)
Пілов П. - Вірність традиціям і відповідність часу, Бешта О., Швидько Г. (2012)
Косова Б. - Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук (2012)
Зеленков А. - Філософія як фундаментальна цінність у культурі глобалізованого світу (2012)
Уваркіна О. - Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору (2012)
Касьянов Д. - Нанотехнологічні ресурси суспільного розвитку: проблема визначення (2012)
Перглер Т. - Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення (2012)
Гончаров В. - Опанування освітніх технологій – невід’ємний складник підготовки нового вчителя (2012)
Кофанова О. - Системно-синергетичний підхід до моделювання компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів (2012)
Козлакова Г. - Організація комп’ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті, Сура Н. (2012)
Дідков О. - Освіта для здоров’я та сталого людського розвитку (2012)
Ганаба С. - Зміст навчання у контексті соціокультурних змін "плинної модерності" (2012)
Кірейчева Є. - Критерії ефективності впливу соціально-психологічного тренінгу на Я-концепцію майбутнього вчителя (2012)
Слюсаренко О. - Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим університетським потенціалом (2012)
Корсак Ю. - Російський досвід застосування у вищій освіті дисципліни "Концепції сучасного природознавства" (2012)
Про авторів (2012)
Реферативный обзор статей номера (2012)
Summary of the articles of the issue (2012)
Партнерство і співпраця – нагальне веління часу. Виступ Євгена Суліми, першогозаступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України під час відкриття Днів освітиі науки Російської Федерації в Україні (2012)
Андрущенко В. - Можливість і дійсність конституційного процесу в європейському освітньому просторі (2012)
Куляс П. - Вся і давність, і обнова – українська мова (2012)
Косова Б. - Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук (2012)
Майборода В. - Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України (2012)
Бутівщенко С. - Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою (2012)
Гончаров В. - Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя (2012)
Яременко Л. - Позашкільна освіта як навчальна, виховна і дозвіллєва діяльність (2012)
Блохін О. - Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості (2012)
Шугалій Н. - Актуальність дослідження науково-педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северина Ґрудтвіга – засновника сучасної освіти дорослих (2012)
Чорнойван Г. - Суспільні запити й можливості освітньо-наукового комплексу в сучасних Росії та Україні (2012)
Дебич М. - Європейські інновації у підготовці кадрів для ХХІ століття (2012)
Зварич І. - Тестування педагогічної компетентності викладачів США (2012)
Семенюк Н. - Безперервна освіта: світова практика й Україна (2012)
Стеценко К. - Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії (2012)
Конончук А. - Всеукраїнська конференція до 10-річчя факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2012)
Про авторів (2012)
Реферативный обзор статей номера (2012)
Abstracting review of journal articles (2012)
Содержание (2015)
Ковалев Е. Т. - Научно-техническая деятельность ГП "УХИН" в современных условиях (2015)
Ковалев Е. Т. - Особенности формирования угольной сырьевой базы коксохимических предприятий Украины в современных условиях, Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С. (2015)
Дроздник И. Д. - Совершенствование методики оценки технологической ценности углей как сырья для коксования, Кафтан Ю. С., Мирошниченко Д. В., Бидоленко Н. Б. (2015)
Шульга И. В. - Развитие химико-термических процессов переработки угля (2015)
Кузниченко В. М. - Технологические аспекты использования коксовой пыли УСТК в шихте для трамбования при производстве доменного кокса, Сытник А. В., Кубрак С. С. (2015)
Банников Л. П. - Формирование, физико-химические свойства, возможности использования и интенсификация разрушения эмульсий на основе каменноугольной смолы и конденсата коксового газа, Шустиков В. И., Пастернак А. А., Скрипченко Н. П., Клешня Г. Г. (2015)
Борисенко А. Л. - Регулирование выбросов загрязняющих веществ и обращение с отходами на коксохимических заводах Украины, Малыш А. С., Спирина Е. Ю., Герман К. Е. (2015)
Мартынова А. Ю. - Работа института в области аналитических исследований, стандартизации и метрологии в современных условиях, Голик Н. М., Аблаева А. Е., Макаренко О. Б., Сараева В. А. (2015)
Содержание (2015)
Мирошниченко Д. В. - К вопросу о научном обосновании предельных сроков хранения коксующихся углей на основании изменения их спекаемости и коксуемости, Кафтан Ю. С, Десна Н. А. (2015)
Торяник Э. И. - Современные методы управления качеством кокса (2015)
Журавский А. А. - Автоматизированная система определения производственной мощности коксовых цехов (2015)
Гайдаенко А. C. Фидчунов А. Л. - Влияние гидравлического режима коксования на величину выбросов загрязняющих веществ при производстве кокса, Шульга И. В. (2015)
Ковалев Е. Т. - Возможности совершенствования технологических процессов десульфуризации коксового газа и пути реконструкции установок в условиях понижения ресурсов сероводорода, Банников Л. П., Похилко А. В., Панасенко В. А. (2015)
Ковалев Е. Т. - Очистка фенольных сточных вод методом обратного осмоса ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Борисенко А. Л., Близнюкова М. И. (2015)
Шмалько В. М. - Аллотропные модификации углерода. Сообщение 1. Термины и определения (2015)
Краткое сообщение главного редактора (2015)
Поздравляем (2015)
Прием в аспирантуру и докторантуру (2015)
Андрущенко В. - Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів (2013)
Закревський В. - Трансформація діяльності соціогуманітарної галузі: концептуальна версія (2013)
Прудченко І. - Індивідуальний сенс педагогічної освіти (2013)
Онкович Г. - Медіадидактика вищої школи: український досвід (2013)
Корсак К. - Сучасна точка біфуркації світової науки і перспективи глобального майбутнього (2013)
Морозов В. - Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність (2013)
Смолінська О. - Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів (2013)
Дем’яненко Н. - Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури (2013)
Дмитрієв В. - Маркетингова стратегія ВНЗ (2013)
Куліненко Л. - Педагогічна практика: компетентнісний підхід (2013)
Похресник А. - Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання (2013)
Блохін О. - Український спорт у сучасній соціокультурній реальності (2013)
Коваль Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір (2013)
Козієвська О. - Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном (2013)
Печко Н. - Формування моральної культури як основна мета виховання особистості (2013)
Ярчук Ю. - Природа "здорового способу життя" та чинники його формування (2013)
Луговий В. - Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", Калашнікова С., Таланова Ж. (2013)
Світлої пам’яті Владлена Степановича Лутая (2013)
Реферативный обзор статей номера (2013)
Abstracting review of journal articles (2013)
Содержание (2015)
Рафальский П. Н. - Днепродзержинский коксохим – 85 миллионов тонн кокса за 85 лет (2015)
Рафальский П. Н. - Разработка рациональных технологических параметров подготовки угольных шихт в условиях ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод", Онищенко В. В., Музыка В. И., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В. (2015)
Шульга А. А. - Оценка влияния содержания соединений серы в углях на качество кокса, Жарова О. В., Репка Л. В., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А. (2015)
Басий Ю. А. - Особенности эксплуатации коксовой батареи № 1-бис после выполнения капитального ремонта, Довгань И. А., Копылов С. А., Журавель Г. Н., Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2015)
Шульга А. А. - Особенности производства серы из кислых газов моноэтаноламиновой сероочистки коксового газа методом клауса на ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Дзун Е. Е., Жарова О. В., Банников Л. П., Смирнова А. В. (2015)
Басий Ю. А. - Модернизация бензольно-скрубберного отделения НА ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ". Замена бензольной колонны с применением тарельчатых устройств с неподвижными клапанами, Максименко П. Е., Охрименко С. И., Банников Л. П. (2015)
Рафальский П. Н. - Организация исследования и оценки свойств угольных концентратов и кокса в условиях ЦЗЛ ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Жарова О. В., Репка Л. В. (2015)
Матченко А. Н. - Внедрение системы автоматизированного эко-мониторинга в санитарно-защитной ЗОНЕ ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Малишевский Д. П., Ступаева Е. Ю. (2015)
Крылов Е. Н. - Оценка рисков производственных процессов по методике "HAZID" на ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Федоренко Д. А. (2015)
Содержание (2015)
Рымарчук Л. А. - Оценка работы ЦЗЛ ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ" на основании результатов участия лаборатории в программе межлабораторных сличительных испытаний качества угля и кокса, Соснова Е. Б., Григорьева В. Д. (2015)
Матченко А. Н. - Охрана атмосферного воздуха на ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Мартыненко С. П., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Спирина Е. Ю., Толмачова В. И. (2015)
Пиш’єв С. В. - Одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низько- та середньометаморфізованого кам’яного вугілля, Присяжний Ю. В., Швед М. Є. (2015)
Малый Е. И. - Исследование влияния некоторых технологических параметров на процесс легкой гидрогенизации газового угля (2015)
Сорокин E. Л. - Изменение спекаемости углей (2015)
Касимов А. М. - Утилизация шламов химической очистки воды, образующихся на промышленных предприятиях, Коваленко А. М., Цехманова А. К., Руженцова Н. И., Изотова О. О., Чудненко А. П. (2015)
Андрущенко В. - Конституційний процес у галузі освіти: стратегічне рішення (2013)
Вітренко Ю. - Освіта України в Системі національних рахунків (2013)
Молодиченко В. - До 90-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2013)
Лапенок М. - 10 років Севастопольському міському гуманітарному університету: перспективи навчально-наукової діяльності (2013)
Корсак К. - Глобальне майбутнє людства в контексті розвитку вищої освіти, Корсак Ю. (2013)
Набок М. - Філософські засади ефективності управління освітою (2013)
Луговий В. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи, Калашнікова С., Таланова Ж. (2013)
Коваленко В. - Трагедія "голого розуму" у сфері вищої фахової освіти: причини, наслідки (2013)
Смолінська О. - Цілепокладання в культурно-освітньому просторі педагогічних університетів (2013)
Ганаба С. - Інноваційний потенціал традиції: освітній аспект (2013)
Варецька О. - Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи засобами економічної освіти (2013)
Сбруєва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу (2013)
Похресник А. - Новітні зміни середньої і вищої професійної освіти у розвинених державах світу (2013)
Курбатов С. - Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів (2013)
Педагогічна Конституція Європи. Преамбула (2013)
Реферативный обзор статей номера (2013)
Abstracting review of journal articles (2013)
Андрущенко В. - Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Луговий В. - Нобелівські лауреати і топ-заклади вищої освіти, країни та континенти з передовим університетським потенціалом, Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. (2013)
Шульгіна Л. - Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні (2013)
Нестерова М. - Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти (2013)
Москалик Г. - Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть (2013)
Тарутіна З. - Новітні досягнення у вивченні людини як засіб підвищення якості вищої освіти (2013)
Касьянов Д. - Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку (2013)
Косенко О. - Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції (2013)
Бобало Ю. - Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів, Мандзій Б., Стахів П., Шаховська Н. (2013)
Семеніхіна О. - Наслідки поширення ІТ і зміщення акцентів навчання математики у вищій школі, Шишенко І. (2013)
Олексенко Р. - Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва (2013)
Париш Н. - Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Баранівський В. - Доступ до вищої освіти в контексті стратифікаційних змін у країнах Заходу (2013)
Дебич М. - Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку (2013)
Реферативный обзор статей номера (2013)
Abstracting review of journal articles (2013)
Покажчик публікацій журналу за 2013 рік (2013)
Сидорчук О. В. - Проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Дуганець В. І., Березюк О. Г. (2015)
Рудь А. В. - Техніко-технологічний аналіз зернозбиральних комбайнів компанії New Holland, Мошенко І. О., Павельчук Ю. Ф., Михайлова Л. М., Іліяшик В. В. (2015)
Замойський C. M . - Аналіз досліджень ротаційних ґрунтообробних знарядь для поверхневого обробітку ґрунту, Замойська К. В. (2015)
Комарніцький С. П. - Системно-чинниковий підхід та особливості вирішення задач узгодження збиральних і транспортних робіт (2015)
Дуганець В. І. - Розробка і дослідження гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова, Божок А. М., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Волинкін М. П. (2015)
Борис М. М. - Теоретичне дослідження впливу параметрів посіву на втрати цукроносної маси в процесі відокремлення гички цукрових буряків, Стрельчук О. Я. (2015)
Супрович М. П. - Побудова системи управління охороною праці в сільськогосподарському підприємстві (2015)
Гарасимчук І. Д. - Аналіз методів і електронних систем підвищення імунітету новонароджених тварин, Потапський П. В., Панцир Ю. І., Гордійчук І. Й. (2015)
Девін В. В. - Моделювання полиці плуга в САПР КОМПАС 3D, Ткачук В. С., Скоробогатов Д. В., Нашкольний Ю. А. (2015)
Корчак М. М. - Обґрунтування енергетичних показників подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2015)
Потапський П. В. - Теоретичне обґрунтування створення імпульсного генератора для підвищення імунітету тварин, Гарасимчук І. Д., Козак О. В., Михайлова Л. М. (2015)
Скоробогатов Д. В. - Комбінований плуг - ефективний засіб для загортання сидеральних культур, Девін В. В., Нашкольний Ю. А. (2015)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення маси шарнірно закріпленого ножа дискового різального апарата (2015)
Березюк А. О. - Енергоефективний електротехнологічний комплекс для сушіння зернових на базі теплогенератора індукційного типу, Дуганець В. І., Потапський П. В., Березюк О. Г. (2015)
Волошин М. М. - The system of power consuming monitoring and management, Волошин С. М. (2015)
Кирилюк Р. М. - Моніторинг впливу людини на природне середовище та проблеми охорони природи, Окіпняк А. С., Бурлюк В. В. (2015)
Божок А. М. - Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання частоти обертання тракторного дизеля з двохімпульсним генератором, Дуганець В. І., Майсус В. В., Волинкін М. П., Пукас В. Л., Олексійко С. Л. (2015)
Майсус В. В. - Дослідження пропорційно-диференціальної підвіски гусеничного трактора, Дуганець В. І., Божок А. М., Волинкін М. П., Олексійко С. Л., Пукас В. Л. (2015)
Кроль В. О. - Обґрунтування вибору конструкції машини для сортування зернових сумішей за ознакою довжини, Федірко П. П., Волинкін М. П. (2015)
Торчук М. В. - Вибір функціональної схеми джерела живлення імпульсного генератора для підвищення імуноглобулінів в молозиві корів (2015)
Приступа П. А. - Взаємодія гусениць з ґрунтом (2015)
Мазур В. А. - Біофізичні основи інформаційно-хвильової терапії тварин, Михайлова Л. М., Дубік В. М. (2015)
Титул, содержание (2014)
Кучук-Яценко С. И. - Влияние неметаллических включений в трубных сталях класса прочности Х65–Х80 на показатели ударной вязкости сварных соединений, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением, Швец Ю. В., Швец В. И. (2014)
Осин В. В. - Триботехнические свойства наплавленного металла типа 50Х9С3Г с повышенным содержанием серы (2014)
Демиденко Л. Ю. - Влияние температуры термомеханической обработки на качество соединений разнородных металлов, Онацкая Н. А., Половинка В. Д. (2014)
Борисов Ю. С. - Исследование пятна напыления и фигуры металлизации в условиях микроплазменного нанесения покрытия из диоксида титана, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н. (2014)
Коржик В. Н. - Керметные покрытия системы "карбид хрома–нихром", полученные методом сверхзвукового воздушно-газового плазменного напыления, Борисова А. Л., Попов В. В., Коломыцев М. В., Чайка А. А., Ткачук В. И., Вигилянская Н. В. (2014)
Зяхор И. В. - Линейная сварка трением металлических материалов (Обзор), Завертанный М. С., Чернобай С. В. (2014)
Чвертко П. Н. - Контактная стыковая сварка оплавлением тонкостенных профилей из термически упрочняемых алюминиевых сплавов, Семенов Л. А., Гущин К. В. (2014)
Жудра А. П. - Использование комплексно-легированных порошков, полученных методом термоцентробежного распыления, в порошковых проволоках, Кривчиков С. Ю., Дзыкович В. И. (2014)
Переплетчиков Е. Ф. - Модернизация системы управления процессом плазменно-порошковой наплавки установки А1756, Рябцев И. А., Ланкин Ю. Н., Семикин В. Ф., Осечков П. П. (2014)
Титул, содержание (2014)
Лобанов Л. М. - Устранение местных деформаций типа "бухтина" путем электродинамической обработки, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Соломийчук Т. Г. (2014)
Махненко О. В. - Перераспределение остаточных сварочных напряжений во внутрикорпусной шахте реактора ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации, Великоиваненко Е. А., Мирзов И. В. (2014)
Бут В. С. - Склонность к трещинообразованию сварных соединений ремонтных конструкций на магистральных газопроводах, Максимов С. Ю., Олейник О. И. (2014)
Аношин В. А. - Комплексная оценка влияния основных примесей на свариваемость меди, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н., Лукьянченко Е. П., Николаев А. К. (2014)
Жудра А. П. - Исследование износостойкости композиционных сплавов в условиях газоабразивного износа при повышенных температурах (2014)
Ланкин Ю. Н. - Система измерения температуры биологических тканей при биполярной высокочастотной сварке, Суший Л. Ф., Байштрук Е. Н. (2014)
Мазур А. А. - Cостояние и перспективы мирового и региональных рынков сварочных материалов (Обзор), Пустовойт С. В., Маковецкая О. К., Бровченко Н. С., Петрук В. С. (2014)
Кныш В. В. - Эффективность упрочнения высокочастотной механической проковкой стыковых сварных соединений с длительной наработкой, Соловей С. А., Кузьменко А. З. (2014)
Саенко В. Я. - Электронно-лучевая сварка листового технического титана ВТ1-0, упрочненного азотом в процессе дугошлакового переплава, Полишко А. А., Рябинин В. А., Степанюк С. Н. (2014)
Стефанив Б. В. - Особенности восстановления промывочного канала стального бурового долота, Хорунов В. Ф., Сабадаш О. М., Максимова С. В., Воронов В. В. (2014)
Титул, содержание (2014)
Семенов А. П. - Методы математического моделирования процессов формирования и переноса капель электродного металла при сварке плавящимся электродом (Обзор) (2014)
Молтасов А. В. - Влияние неравномерности нагрева на величину усилия осадки и время проковки при контактной стыковой сварке плоского кольца, Самотрясов С. М., Кныш В. В., Чвертко П. Н., Гущин К. В. (2014)
Максимова С. В. - Микроструктура паяных соединений алюминидов никеля, Хорунов В. Ф., Мясоед В. В., Воронов В. В., Ковальчук П. В. (2014)
Кузьменко Д. Н. - Влияние скорости нагрева на температуру воспламенения многослойной фольги Ti/Al, Устинов А. И., Косинцев С. Г., Петрушинец Л. В. (2014)
Бузорина Д. С. - Совершенствование методики расчета параметров режима многопроходной сварки в защитных газах, Шолохов М. А., Шалимов М. П. (2014)
Лобанов Л. М. - Расчет на усталость сварных соединений несущих элементов тележки грузового вагона, Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю., Пустовой А. Д. (2014)
Полещук М. А. - Оценка возможности получения равнопрочного соединения крупных стальных деталей методом автовакуумной пайки резьбового профиля, Атрошенко М. Г., Пузрин А. Л., Шевцов В. Л. (2014)
Письменный А. А. - Сварнопаяные трубные заготовки для трубопроводов и сосудов высокого давления, Губатюк Р. С., Прокофьев А. С., Мужиченко А. Ф., Шинкаренко А. С. (2014)
Гречанюк Н. И. - Промышленная электронно-лучевая установка L-8 для осаждения теплозащитных покрытий на лопатки турбин, Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Ковальчук Д. В., Гречанюк И. Н. (2014)
Кайтель С. - Использование компьютерных технологий в обучении сварщиков, Ахренс С., Молл Х. (2014)
Вітальне слово Міністра закордонних справ України К. І. Грищенка (2011)
Вітальне слово Народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету з питань європейської інтеграції України В. М. Вечерка (2011)
Вітальне слово Голови правління Міжнародного Фонду "Європейський Розвиток" В. С. Лук’янова (2011)
Виступ Заступника Міністра закордонних справ України П. А. Клімкіна (2011)
Копійка В. В. - Східне партнерство як вияв реалізації регіональної політики Європейського Союзу: еволюція та перспективи (2011)
Шнирков О. І. - Трилема європейської інтеграційної моделі для України (2011)
Тодоров І. Я. - Європейська інтеграція України: сучасні виклики та перспективи (2011)
Філіпенко А. С. - Передумови і чинники формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2011)
Манжола В. А. - Україна у європейському геополітичному середовищі, Андрущенко С. В., Денисенко К. Ю. (2011)
Макаренко Є. А. - Суперечності формування спільної політики європейської безпеки в контексті відносин України з ЄС (2011)
Рижков М. М. - Забезпечення національних інтересів України в контексті використання несилових впливів, Піскорська Г. А. (2011)
Артьомов І. В. - Виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму: перші успіхи та виклики (2011)
Динис Г. Г. - Міжнародно-правові особливості стратегії політики європейської інтеграції України (2011)
Андрейко В. І. - Чесько-cловацьке міждержавне співробітництво в контексті інтеграції до ЄС: досвід для України (2011)
Велиев Я. М. - Серьезный очаг конфликта в Западной Европе (2011)
Гнатовський М. М. - Європейський суд з прав людини та міжнародне гуманітарне право: захист права на життя (2011)
Мазуренко В. П. - Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн), Кондратчук К. С. (2011)
Резнікова Н. В. - Єврозона в системі глобальної економіки: аспекти кризового розвитку (2011)
Сербіна Н. Ф. - Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави, Кучмій О. П. (2011)
Смирнова К. В. - Аналіз еволюції відносин України з Європейським Союзом: правовий аспект (2011)
Гріненко О. О. - Політика сусідства Європейського Союзу та її значення для України (2011)
Гуменюк А. Г. - Євроінтеграційний курс - надійний механізм модернізації українського суспільства (2011)
Рилач Н. М. - Застосування гравітаційної регресійної моделі для аналізу впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на товарообіг (2011)
Хилько О. Л. - Концепція кооперативної безпеки в сучасному європейському безпековому контексті (2011)
Анісімова О. Ю. - Методологія оцінки ефективності зон вільної торгівлі (2011)
Березовська І. А. - Вплив угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України (2011)
Хмара М. П. - Стан та перспективи співробітництва України з Турецькою Республікою в рамках створення зони вільної торгівлі (2011)
Дальський В. Б. - Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав (2011)
Кориневич А. - Участь України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства: перспективи і зобов’язання в енергетичній сфері (2011)
Лебедь І. Г. - Формування зони вільної торгівлі у рамках Cпівдружності Незалежних Держав: проблеми та перспективи (2011)
Ананко Л. В. - Реадмісія як шлях інтеграції України до ЄС (2011)
Гнатенко Н. Г. - Легалізація лобістської діяльності в Україні як один із засобів боротьби з корупцією (2011)
Козловский К. В. - Сучасні особливості розвитку інфраструктури обслуговування ринку авіаперевезень в Україні (2011)
Rogach T. - Judicial review of the European Commission’s decisions in the field of merger control: lessons to be learned for Ukraine (2011)
Харкова Л. О. - Інтеграційний вектор України: Митний союз чи Зона вільної торгівлі? (2011)
Чорнобай Д. В. - Міжнародна відповідальність за правомірну діяльність у європейському праві (2011)
Шинкаренко І. В. - Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики інтеграційних об’єднань з урахуванням досвіду Європейського Союзу (2011)
Ястремська І. М. - Місце ЄС у геополітичній системі координат Індії та ядерний фактор (2011)
Карпець А. Ю. - Інтеграція України в європейське інформаційне суспільство в рамках програми "Європа "2020" (2011)
Рабінович П. - Права людини і громадянина: можливості вдосконалення конституційних гарантій (2012)
Дашковська О. - Правові дефініції як різновид нормативних приписів (2012)
Ковальчук В. - Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України "Про громадські об’єднання", Іщук С. (2012)
Прийма С. - Принцип розумності тлумачення норм права (2012)
Вовк Д. - Релігійна традиція у праві: аспекти загальнотеоретичного розуміння (2012)
Гультай М. - Роль європейських стандартів правозахисту у конституційному судочинстві України (2012)
Гончаренко В. - Бікамералізм у контексті конституційної реформи в Україні (2012)
Барабаш О. - Протестантизм у розвитку загального права Англії та США (2012)
Зархіна С. - Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона (2012)
Спасибо І. - Можливість набуття права власності на об’єкти самочинного та незавершеного будівництва (2012)
Атаманова Ю. - Правові проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень вищими навчальними закладами в Україні (2012)
Задихайло Д. - Розподіл економічної влади в механізмі економічного народовладдя в Україні (2012)
Глібко С. - Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України (2012)
Пашков В. - Особливості цінової політики держави щодо продукції фармацевтичного виробництва (2012)
Батигіна О. - Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Самородов А. - Правове регулювання повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин щодо розпорядження землями державної власності (2012)
Червякова О. - Сутнісні ознаки та види інформаційних ресурсів як об’єктів державного управління (2012)
Бєлєвцева В. - Сутність та особливості адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України (2012)
Ільницький О. - Характеристика правового спору з позицій концепції правовідношення (2012)
Голіна В. - Зменшення можливостей вчинення злочинів як стратегія запобігання злочинності (2012)
Ус О. - Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку (2012)
Самойленко Є. - Врахування обставин, що пом’якшують покарання,при застосуванні статті 69 КК України (2012)
Прищепа В. - Правова природа прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2012)
Трофименко В. - Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України (2012)
Тітко І. - Приватні засади у кримінально-процесуальному праві:постановка питання (2012)
Колодяжний М. - Світова практика участі громадськості у протидії злочинності (2012)
Перепелюк А. - Механізм правозастосування: структура та принципи організації (2012)
Калмикова Я. - Сутнісні аспекти письмових засобів доказування в адміністративному судочинстві (2012)
Марочкін О. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення процесуальних рішень слідчого в світлі нового Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Рум’янцев В. О. - Історичне дослідження законодавства про освіту в Україні (2012)
Кресін О. В. - Рецензія на підручник "Порівняльне правознавство", підготовлений колективом авторів кафедри теорії держави і права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (О. В. Кресін) (2012)
Мироненко О. М. (2012)
Кресіна І. О. (2012)
Яроцький В. Л. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, содержание (2014)
Патон Б. Е. - Бездеформационная сварка стрингерных панелей из титанового сплава ВТ20, Лобанов Л. М., Лысак В. В., Кныш В. В., Павловский В. И., Прилуцкий В. П., Тимошенко А. Н., Гончаров П. В., Гуань Цяо. (2014)
Крикент И. В. - Моделирование электрической дуги с тугоплавким катодом и испаряющимся анодом, Кривцун И. В., Демченко В. Ф. (2014)
Ланкин Ю. Н. - Влияние электрических параметров дуговой наплавки порошковой проволокой на стабильность процесса и проплавление основного металла, Рябцев И. А., Соловьев В. Г., Черняк Я. П., Жданов В. А. (2014)
Ющенко К. А. - Соединение металла большой толщины многопроходной электрошлаковой сваркой, Козулин С. М., Лычко И. И., Козулин М. Г. (2014)
Коротынский А. Е. - Особенности применения суперконденсаторов в устройствах для импульсных технологий сварки, Драченко Н. П., Шапка В. А. (2014)
Лебедев В. А. - Автомат для дуговой подводной сварки мокрым способом в стесненных условиях, Максимов С. Ю., Пичак В. Г., Зайнулин Д. И. (2014)
Левченко О. Г. - Санитарно-гигиеническая оценка шума при ручной дуговой сварке покрытыми электродами, Кулешов В. А., Арламов А. Ю. (2014)
Титул, содержание (2014)
Квасницкий В. В. - Влияние напряженно-деформированного состояния на структуру и свойства соединений при диффузионной сварке разнородных металлов, Квасницкий В. Ф., Маркашова Л. И., Матвиенко М. В. (2014)
Квасницкий В. Ф. - Закономерности создания модифицированных прослоек при использовании высококонцентрированных потоков энергии, Квасницкий В. В., Черенда Н. Н., Коваль Н. Н., Левченко И. Л. (2014)
Колесар И. А. - Напряженно-деформированное состояние при силовом и температурном нагружении узлов из разнородных сталей с мягкой прослойкой, Ермолаев Г. В. (2014)
Ермолаев Г. В. - Влияние размеров выпуклости шва на напряженное состояние стыкового соединения при растяжении, Мартыненко В. А., Марунич И. В. (2014)
Лебедев В. А. - Технологические характеристики автоматической наплавки под флюсом с высокочастотными колебаниями торца электрода, Драган С. В., Голобородько Ж. Г., Симутенков И. В., Ярос Ю. А. (2014)
Дубовой А. Н. - Повышение эксплуатационных свойств электродуговых и плазменных покрытий электроимпульсным воздействием на двухфазный высокотемпературный поток, Карпенченко А. А., Бобров М. Н. (2014)
Верещаго Е. Н. - Неустойчивость режима в цепи с емкостью и электрической дугой, питаемой от источника постоянного тока, Костюченко В. И. (2014)
Патон Б. Е. - Эффективность морской транспортировки природного газа при использовании сварных баллонов высокого давления, Савицкий М. М., Савицкий А. М., Мазур А. А. (2014)
Перемитько В. В. - Износостойкая дуговая наплавка по слою легирующей шихты (2014)
Титул, содержание (2014)
Позняков В. Д. - Влияние циклического нагружения на микроструктуру и хладостойкость металла ЗТВ стали 10Г2ФБ, Маркашова Л. И., Максименко А. А., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А., Касаткин С. Б. (2014)
Хорунов В. Ф. - Особенности выплавки, структура и свойства никелевых сплавов системы Ni–Mn–Cu, Лотоцкий П. Н. (2014)
Бабинец А. А. - Исследование термической стойкости наплавленного металла, предназначенного для восстановления прокатных валков, Рябцев И. А., Кондратьев И. А., Рябцев И. И., Гордань Г. Н. (2014)
Кныш В. В. - Повышение сопротивления усталости тонколистовых сварных соеди- нений алюминиевых сплавов высокочастотной проковкой, Клочков И. Н., Пашуля М. П., Мотрунич С. И. (2014)
Федорчук В. Е. - Особенности легирования скандием металла швов сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов, Кушнарева О. С., Алексеенко Т. А., Фальченко Ю. В. (2014)
Шелягин В. Д. - Технологические особенности лазерной, микроплазменной и гибридной лазерно-микроплазменной сварки алюминиевых сплавов, Оришич А. М., Хаскин В. Ю., Маликов А. Г., Чайка А. А. (2014)
Бут В. С. - Развитие в Украине технологий ремонта дуговой сваркой магистральных трубопроводов в условиях эксплуатации, Олейник О. И. (2014)
Брызгалин А. Г. - Оценка эффективности снижения остаточных напряжений в кольцевых соединениях труб послесварочной обработкой взрывом (2014)
Титул, содержание (2014)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры сварных соединений металлов с различной растворимостью элементов в твердой фазе, полученных сваркой трением с перемешиванием, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Степанюк С. Н., Полещук М. А., Зеленин Е. В. (2014)
Семенов А. П. - Моделирование поведения сварочной ванны при точечной сварке импульсным лазерным излучением, Шуба И. В., Кривцун И. В., Демченко В. Ф. (2014)
Хорунов В. Ф. - Влияние никеля и марганца на структуру сплавов системы Ag–Cu–Zn–Sn и прочность паяных соединений, Стефанив Б. В., Максимова С. В. (2014)
Гончаров И. А. - Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы CaO–Al2O3, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2014)
Кайтель С. - Технологии гибридной лазерно-дуговой сварки кольцевых швов на магистральных трубопроводах, Нойберт Я. (2014)
Калеко Д. М. - Ударная конденсаторная сварка проволоки из композитного сверхпроводящего сплава (2014)
Шмидт М. - Получение биметаллических заготовок с помощью лазерной сварки проплавным швом, Курынцев С. В. (2014)
Жизняков С. Н. - Сухой лед — полезный материал при выполнении сварки (2014)
Бабенко В. Ф. - Об оптимальном восстановлении интегралов от многозначных функций, Бабенко В. В., Полищук М. В. (2014)
Драч К. Д. - Об изопериметрическом свойстве λ-выпуклых луночек на плоскости Лобачевского (2014)
Макаров В. Л. - Достатнi умови збiжностi асимптотичного ряду В. О. Марченка для власних значень задачi Штурма–Лiувiлля (2014)
Синельщиков С. Д. - Про симетрiї квантової площини та її розширення Лорана (2014)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу фiльтрування рiдини вiд багатокомпонентного забруднення просторовим фiльтром за умов iдентифiкацiї масообмiнного коефiцiєнта, Сафоник А. П. (2014)
Донець Г. П. - Комбiнаторнi алгоритми пiдтримки прийняття управлiнських рiшень, Пепеляєв В. А., Трофимчук О. М. (2014)
Емец О. А. - Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью, Барболина Т. Н. (2014)
Малюга В. С. - Генерация звука потоком, обтекающим сферу (2014)
Никитина Н. В. - О близких к синхронным движениях заряженной частицы в электромагнитной волне (2014)
Селiванов М. Ф. - Визначення безпечної довжини трiщини та розподiлу сил зчеплення в рамках моделi трiщини з зоною передруйнування (2014)
Булавiн Л. А. - Прямий розрахунок константи димеризацiї молекул води у насиченiй воднiй парi, Махлайчук П. В., Храпатий С. В. (2014)
Мирошнiченко В. I. - Квантово-механiчний рух електрона в схрещених однорiдних електричному та магнiтному полях, Лебединський С. О. (2014)
Большаков В. И. - О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях, Волчук В. Н., Дубров Ю.И. (2014)
Закарян Д. А. - Вычисление поверхностной энергии контакта компонент в квазибинарных эвтектических системах (2014)
Квасниця В. М. - Знахiдка мiкрокристалiв самородного вольфраму в бiлокоровицьких протерозойських конгломератах Волинi, Павлюк О. В., Квасниця I. В., Висоцький Б. Л., Гурненко I. В. (2014)
Коваленко В. А. - Особенности стратификации понтических отложений юга Украины по остракодам, Вернигорова Ю.В. (2014)
Лукин А. Е. - Об особенностях самородно-металлической минерализации лавобрекчий нижневендской базальтовой формации Волыни, Деревская Е. И., Руденко К. В. (2014)
Продайвода Г. Т. - Пружна симетрiя i параметри азимутальної анiзотропiї сейсмiчних хвиль осадової товщi за даними методу вертикального сейсмiчного профiлювання, Кузьменко П. М., Вижва А. С. (2014)
Бойко В. В. - Особливостi хiмiчної будови уретанвмiсних полiмерiв отриманих iз використанням рiпакового полiолу, Кобрiна Л. В., Рябов С. В., Бортницький В. I., Вiленський В. О., Керча Ю. Ю. (2014)
Галиш В. В. - Модифiкування лiгноцелюлозних комплексiв сполуками фероцiанiду мiдi: вплив розмiру кластерiв на селективнiсть сорбцiї радiоцезiю, Мiлютiн В. В., Чунiхiн О. Ю., Картель М. Т. (2014)
Камнева Н. Н. - Этоний — эффективный солюбилизатор воды в органическом растворителе, Мчедлов-Петросян Н. О., Кальченко В. И. (2014)
Толстов А. Л. - Полимерные композиты на основе поли(уретан-мочевины) и наночастиц серебра, Лобко Е. В., Лебедев Е. В., Матюшов В. Ф. (2014)
Бiлявська Л. О. - Оцiнка антивiрусної активностi препарату рибамiдил на моделi змiшаної аденогерпетичної iнфекцiї, Нестерова Н. В., Повниця О. Ю., Войчук С. I., Бобко Т. М. (2014)
Берестяна А. М. - Динамiка хлорофiлу в процесi старiння сiм’ядольних листкiв Linum usitatissimum опромiненого рентгенiвською радiацiєю, Гродзинський Д. М. (2014)
Гребнева Е. А. - Механизмы образования мишенных инсерций при синтезе молекулы ДНК содержащей цис-син циклобутановые цитозиновые димеры (2014)
Федорчук В. В. - Iнгiбiтор Ca2+-залежних протеїнкiназ трифлюоперазин пiдвищує ефективнiсть агробактерiальної трансформацiї тютюну, Танасiєнко I. В., Блюм Я. Б., Ємець А. I. (2014)
Орел В. Е. - Магнiтна нанотерапiя тварин iз карциносаркомою Уокер-256, Шевченко А. Д., Рихальський О. Ю., Романов А. В., Бурлака А. П., Лукiн С. М., Венгер Є. Ф., Сидорик Є. П., Щепотiн I. Б. (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Титул, содержание (2014)
Ермоленко Д. Ю. - Численное моделирование и прогнозирование микроструктуры металла сварных швов при сварке высокопрочных сталей (Обзор), Головко В. В. (2014)
Полишко А. А. - Структура зоны оплавления литого высоконикелевого сплава ХН56МБЮДШ после лазерной поверхностной обработки, Саенко В. Я., Туник А. Ю., Степанюк С. Н. (2014)
Бондарев А. А. - Технологические особенности сварки деформируемых магниевых сплавов электронным лучом в вакууме, Нестеренков В. М. (2014)
Бахманн М. - Сварка аустенитной нержавеющей стали с использованием лазерного луча высокой мощности и электромагнитного управления сварочной ванной, Авилов В., Гуменюк А., Ретмайер М. (2014)
Борисов Ю. С. - Детонационные покрытия из композиционного порошка ферромолибден–карбид кремния, полученного методом механохимического синтеза, Борисова А. Л., Астахов Е. А., Бурлаченко А. Н., Ипатова З. Г., Горбань В. Ф. (2014)
Махненко О. В. - Перспективы создания сварных конструкций несущих элементов тележки грузового вагона, Сапрыкина Г. Ю., Мирзов И. В., Пустовой А. Д. (2014)
Антипов Ю. Н. - Технология производства газонефтепроводных труб способом высокочастотной сварки на ПАО "Интерпайп НМТЗ", Дмитренко Е. В., Коваленко А. В., Горяной С. А., Рыбаков А. А., Семенов С. Е., Филипчук Т. Н. (2014)
Чвертко П. Н. - Контактная стыковая сварка арматуры железобетона в условиях стройплощадки, Горонков Н. Д., Виноградов Н. А., Самотрясов С. М., Сысоев В. Ю. (2014)
Рыбаков А. А. - Причины стресс-коррозионного разрушения монтажного кольцевого соединения магистрального газопровода, Гончаренко Л. В., Филипчук Т. Н., Лохман И. В., Бурак И. З. (2014)
Титул, содержание (2014)
Гайворонский А. А. - Сопротивляемость образованию холодных трещин металла ЗТВ сварного соединения высокопрочных углеродистых сталей (2014)
Белявин А. Ф. - Долговечность наплавленных ремонтных швов на монокристальном жаропрочном никелевом сплаве в условиях циклического окисления, Куренкова В. В., Федотов Д. А. (2014)
Шелягин В. Д. - Лазерное и лазерно-микроплазменное легирование поверхности образцов из стали 38ХН3МФА, Маркашова Л. И., Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Кушнарева О. С. (2014)
Коржик В. Н. - Особенности структуры покрытий из порошковой проволоки системы Fe–Сr–Al, полученных в условиях сверхзвуковой электродуговой металлизации, Борисова А. Л., Гордань Г. Н., Лютик Н. П., Чайка А. А., Кайда Т. В. (2014)
Нестеренков В. М. - Электронно-лучевая сварка крупногабаритных толстостенных конструкций из сплавов магния, Бондарев А. А. (2014)
Ефименко Н. Г. - Структура и свойства сварных соединений стали 15Х1М1ФЛ при исправлении дефектов литья способом поперечной горки, Атоженко О. Ю., Вавилов А. В., Кантор А. Г., Удалова Е. И. (2014)
Корсунов К. А. - Анализ некоторых физико-технических характеристик ионно-плазменного покрытия (TiZr)N на лопатках ротора компрессора газотурбинного двигателя ТВ3-117, Ашихмина Е. А. (2014)
Бабенко В. Ф. - Об интерполяционных и экстремальных свойствах периодических идеальных сплайнов, Коваленко О. В. (2014)
Болотов Д. В. - Характеризация плоских слоений (2014)
Вiдибiда О. К. - Вихiдний потiк iнтегруючого нейрона з втратами (2014)
Вiрченко Н. О. - Про одне узагальнене iнтегральне перетворення типу Бесселя, Четвертак М. О. (2014)
Гап’як I. В. - Немарковське кiнетичне рiвняння Фоккера–Планка для системи твердих куль, Герасименко В. I. (2014)
Азаренков Н. А. - Кинетическая теория колебаний параметров поточной линии, Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. (2014)
Polak M. - On new expanders of unbounded degree for practical applications in informatics, Ustimenko V. A. (2014)
Журавчак Л. М. - Чисельно-аналiтичний пiдхiд до розрахунку теплових полiв з урахуванням термочутливостi матерiалу середовища та змiшаних крайових умов, Грицько Б. Є., Крук О. С. (2014)
Лапшин Е. С. - Эффект выброса твердых частиц из турбулентной пленки суспензии, Булат А. Ф., Блюсс Б. А. (2014)
Мартынюк А. А. - Об асимптотическом поведении решений нестационарных псевдолинейных систем, Чернецкая Л. Н. (2014)
Булавiн Л. А. - Моделювання утворення структури типу кавового кiльця при випаровуваннi краплi, що має у складi суспендованi частинки, Храпатий С. В., Лебовка М. I., Вигорницький M. В., Пивоварова Н. С. (2014)
Горський П. В. - Дiагностика функцiональних матерiалiв iз замкненими поверхнями Фермi, описуваних моделлю Фiваза, та деякi аспекти їх застосування (2014)
Закарян Д. А. - Механические характеристики квазибинарных эвтектических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела (2014)
Даниленко В. А. - Хвильовi локалiзованi структури в релаксуючих середовищах з флуктуацiями, Скуратiвський С. I. (2014)
Синицин В. О. - Дiаграми трендiв атомних спiввiдношень як засiб хiмiчної класифiкацiї метасоматитiв (2014)
Усенко А. П. - Залежнiсть геотермiчного градiєнта вiд розташування покладiв вуглеводнiв у Днiпровсько-Донецький западинi (2014)
Якимчук М. А. - Земля та ї ї електричне поле (2014)
Бондаренко М. О. - Взаємодiя в розчинах-розплавах системи Na2O−P2O5−TiO2−MeIIO (MeII Mg, Co, Ni, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський I. В., Слободяник М. С. (2014)
Москвiна В. С. - Пiранонеофлавоноїди: синтез та структура, Масiч Д. Ю., Хиля В. П. (2014)
Муць Н. М. - Представники структурного типу Sc2Re3Si4 у системах R−, Токайчук Я. О., Бойко М. О., Демченко П. Ю., Гладишевський Р. Є. (2014)
Толстов А. Л. - Межкомпонентные взаимодействия в гибридных полимерных композитах на основе химически модифицированного кремнезема и наночастиц серебра, Сорочинская Л. А., Лебедев Е. В. (2014)
Берестяна А. М. - Змiни рибонуклеазної активностi опромiнених УФ-В та рентгенiвською радiацiєю сiм’ядольних листкiв Linum usitatissimum у процесi старiння, Гродзинський Д. М. (2014)
Семенюта И. В. - Использование QSAR моделей для поиска ингибиторов тубулина в ряду производных 1,3-оксазола, Ковалишин В. В., Пильо С. Г., Благодатный В. Н., Трохименко Е. П., Броварец В. С., Метелица Л. А. (2014)
Сорокин В. А. - Влияние температуры и концентрации ионов Zn2+ на конформацию однонитевой полиC в нейтральном растворе, Усенко Е. Л., Валеев В. А. (2014)
Лановенко I. I. - Активнiсть еритропоетину як патогенетичний ланцюг анемiї при гострiй мiєлоїднiй лейкемiї, Березюк О. М. (2014)
Систематичний покажчик (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Титул, содержание (2014)
Тороп В. М. - Определение причин возникновения трещин в конструктивных элементах башни новой вентиляционной трубы на Чернобыльской АЭС, Гарф Э. Ф., Якимкин А. В., Гопкало Е. Е. (2014)
Гайворонский А. А. - Структурные изменения в участке перегрева металла ЗТВ железнодорожных колес при дуговой наплавке, Жуков В. В., Васильев В. Г., Зубер Т. А., Шишкевич А. С. (2014)
Суховая Е. В. - Квазикристаллические сплавы-наполнители для композиционных слоев, полученных методом печной наплавки (2014)
Письменный А. А. - Повышение энергоэффективности машин для контактной точечной сварки за счет продольной компенсации реактивной мощности (2014)
Махлин Н. М. - Анализ и методика расчета электронных устройств последовательного включения для бесконтактного возбуждения дуги, Коротынский А. Е. (2014)
Лобанов Л. М. - 40 лет сварной конструкции башни Киевского телецентра, Гарф Э. Ф., Копылов Л. Н., Синеок А. Г. (2014)
Чвертко П. Н. - Расчет усилия осадки при контактной стыковой сварке изделий замкнутой формы, Молтасов А. В., Самотрясов С. М. (2014)
Ахонин С. В. - Свойства соединений высокопрочного титанового сплава Т110, выполненных сваркой плавлением, Белоус В. Ю., Антонюк С. Л., Петриченко И. К., Селин Р. В. (2014)
Майданчук Т. Б. - Электродные и присадочные материалы для наплавки и сварки литейных оловянных бронз (Обзор) (2014)
Титул, содержание (2013)
Бернацкий А. В. - Лазерное поверхностное легирование стальных изделий (Обзор) (2013)
Борисов Ю. С - Исследование влияния режимов электро­дугового напыления на структуру и свойства псевдосплавных покрытий, Вигилянская Н. В., Демьянов И. А., Грищенко А. П., Мурашов А. П. (2013)
Маркашова Л. И. - Влияние структурных параметров на механические свойства стали Р6М5 в условиях упрочняющей поверхностной обработки, Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Валевич М. П., Богачев Д. Г. (2013)
Рыбаков А. А. - Оптимизация химического состава и структуры металла ремонтных швов при исправлении дефектов в сварных соединениях труб с применением многослойной сварки, Филипчук Т. Н., Демченко Ю. В. (2013)
Чигарев В. В. - Влияние остаточных напряжений в сварных соединениях двухслойных сталей на эксплуата­ционную надежность металлоконструкций, Коваленко И. В. (2013)
Лобанов Л. М. - Шестьдесят лет цельносварному мосту им. Е. О. Патона, Кирьян В. И. (2013)
Литвиненко С. Н. - Системы управления процессом и мониторинг режимов — важные факторы обеспечения качества при электрошлаковой сварке металла большой толщины, Шаповалов К. П., Савченко И. С, Косинов С. Н, Ющенко К. А., Лычко И. И, Козулин С. М. (2013)
Протоковилов И. В. - Способы создания внешних магнитных полей для управления процессом электрошлаковой сварки, Порохонько В. Б., Назарчук А. Т., Ивочкин Ю. П., Виноградов Д. А. (2013)
Гавриш П. А. - Влияние конструктивных особенностей сварных узлов перегружателя на его работоспособность, Шепотько В. П. (2013)
Титул, содержание (2013)
Патон Б. Е. - Исследования и разработки ИЭС им. Е. О. Патона для современной энергетики (2013)
Каблов Е. Н. - Стратегические направления развития конструкционных материалов и технологий их переработки для авиационнных двигателей настоящего и будущего, Оспенникова О. Г., Ломберг Б. С. (2013)
Guan Qiao - Generalized additive manufacturing based on welding/joining technologies (2013)
Reisgen U. - Welding or Adhesive Bonding — is this a question for the future?, Schleser M. (2013)
De A. - Recent advances in the quantitative understanding of friction stir welding, DebRoy T. (2013)
Горынин И. В. - Инновационные технологии в области конструкционных сталей и их сварки (2013)
Ueyama T. - Trends in developments in gas-shielded arc welding equipment in Japan (2013)
Pilarczyk J. - Welding today and tomorrow, Zeman W. (2013)
Алешин Н. П. - Современные информационные автоматизированные системы акустического контроля сварки (2013)
Плескачевский Ю. М. - Основы технологии электроконтактного спекания наноструктурированных металлополимерных покрытий триботехнического назначения, Ковтун В. А. (2013)
Dimlaye V. - Non-invasive structural health monitoring of storage tank floors, Mudge P., Jackson P., Tat-Hean Gan, Soua S. (2013)
Jardy A. - Numerical simulation and experimental investigation of remelting processes (2013)
Enzinger N. - Research in joining technologies in Austria, Sommitsch C. (2013)
Vilarinho L. - Ongoing activities and prospects related to welding technology at Laprosolda-Brazil, Vilarinho L. (2013)
Okamoto Y. - Micro-welding of aluminium alloy by superposition of pulsed Nd:YAG laser and continuous diode laser, Nakashiba S., Sakagawa T., Okada A. (2013)
Gdoutos E. - Mechanical behavior and failure of sandwich structures (2013)
Цветков Ю. В. - Плазменные процессы в металлургии и технологии неорганических материалов, Николаев А. В., Самохин А. В. (2013)
Дуб А. В. - Перспективные технологии создания высоконадежных изделий из конструкционных сталей для базовых отраслей промышленности (2013)
Белоев М. - Анализ и выбор сварочных технологий при строительстве магистральных трубопроводов большого диаметра, Хоменко В. И., Кучук-Яценко С. И. (2013)
Kudryavtsev Yu. - Residual stress management in welding: measurement, fatigue analysis and improvement treatments, Kleiman J. (2013)
Патон Б. Е. - Сварка, резка и термическая обработка живых тканей, Кривцун И. В., Маринский Г. С., Худецкий И. Ю., Ланкин Ю. Н., Чернец А. В. (2013)
Cole N. - Recruiting and Preparing skilled personnel for leadership roles in welding and brazing, Weber J., Pfarr M., Hernandez D. (2013)
Головченко В. І. - Конфліктогенність міжнародних відносин у Латинській Америці: історія й сучасність (2011)
Мельник І. А. - Парламентська діяльність Юліана Романчука як вияв європейськості в політиці (2011)
Ігнатьєв П. М. - Стратегічне партнерство Індії та Держави Ізраїль (2011)
Кучик О. С. - Етнополітичний конфлікт в Шотландії: історія і сучасний стан, Чабан І. (2011)
Лекаренко О. Г. - Первые проекты военно-политической интеграции стран Западной Европы (2011)
Мінгазутдінов І. О. - Південнотирольський сепаратизм в Італії (2011)
Феденко О. В. - Особливості методики оцінки воєнно-політичної обстановки в сучасних умовах (2011)
Маковський С. О. - Еволюція участі Польщі в міжнародній політиці Європейського Союзу (2011)
Петюр Р. К. - Українсько-іранське співробітництво в авіаційній галузі (2011)
Тимків Я. І. - Окремі аспекти співпраці України з Північноатлантичним альянсом та їх вплив на ставлення громадян до організації (2011)
Волошенко І. О. - Проблема наркотрафіку в пострадянських країнах Центральної Азії (2011)
Рубцов А. О. - Сучасні виклики оновлення Стратегічної концепції НАТО: теоретико-методологічний аспект (2011)
Тітаренко Т. - Геополітичні концепції українсько-російських відносин (2011)
Шпакович О. М. - Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин 25 лютого 2011 року по докторській дисертації на тему: "Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів" (2011)
Дяченко В. І. - Актуальні проблеми підвищення ефективності прокурорського нагляду в протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Cаракуца М. О. - Спільна міграційна політика ЄС: засади та перспективи, Рабінович М. Л. (2011)
Хонин В. Н. - Генетические основы антропогенеза и фундаментальные пространства бытия международных отношений. Часть вторая (2011)
Цірат Г. А. - Досвід уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу, що відбувається під егідою Організації американських держав (2011)
Вербов C. В. - Правове регулювання "M&A" в праві західних держав (2011)
Мажар Л. С. - Чорноморські протоки Босфор і Дарданелли: міжнародні морські спори з приводу їх використання (2011)
Сагай І. М. - Співпраця з міжнародним трибуналом колишньої Югославії як умова нормалізації відносин Союзної Республіки Югославія зі світом (2011)
Запорозчук А. - Договірний механізм регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами (2011)
Ткач О. І. - Клієнтелізм в неоліберальних реформах країн Латинської Америки (2011)
Голубчук В. С. - Тенденції та механізми соціальної політики в європейських країнах (2011)
Тлуста А. О. - Вплив соціальних мереж на політичну стабільність держави (2011)
Титул, содержание (2013)
Кучук-Яценко С. И. - Дефекты соединений высокопрочных рельсов, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением, Швец В. И., Дидковский А. В., Антипин Е. В., Капитанчук Л. М. (2013)
Рыбаков А. А. - Влияние химического состава микролегированной стали и скорости охлаждения металла ЗТВ сварных соединений труб на его структуру и ударную вязкость, Филипчук Т. Н., Костин В. А., Жуков В. В. (2013)
Лобанов Л. М. - Электродинамическая правка элементов тонколистовых сварных конструкций, Пащин Н. А., Миходуй О. Л. (2013)
Великоиваненко Е. А. - Моделирование процессов зарождения и развития пор вязкого разрушения в сварных конструкциях, Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Пивторак Н. И. (2013)
Ющенко К. А. - Некоторые пути снижения потерь присадочного порошка при микроплазменной наплавке, Яровицын А. В., Яковчук Д. Б., Фомакин А. А., Мазурак В. Е. (2013)
Нестеренков В. М. - Механические свойства соединений жаропрочных сталей марок 10Х12М, 10Х9МФБА, выполненных электронно-лучевой сваркой, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А. (2013)
Рябцев И. А. - Структура многослойных образцов, имитирующих наплавленные инструменты для горячего деформирования металлов, Бабинец А. А., Гордань Г. Н., Рябцев И. И., Кайда Т. В., Еремеева Л. Т. (2013)
Коротков В. А. - Влияние остаточных напряжений при наплавке на закрепление цапф в корпусе мельницы (2013)
Борисов Ю. С. - Изготовление резистивного электронагревателя способом микроплазменного напыления, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. М., Кузьмич-Янчук Е. К. (2013)
Вступ (2015)
Адвокатова Н. О. - Управління витратами та оптимізація їх структури - напрямок щодо удосконалення господарської діяльності підприємства (2015)
Андерсон Н. В. - Европейские модели организации и управления природопользования (2015)
Антофий Н. Н. - Влияние структурных изменений в мировой экономике на уровень безработицы, Болела Е. А. (2015)
Badalov R. - Sustainable public procurement in action (2015)
Бондаренко С. А. - Управління екологізацією інноваційного розвитку: регіональний аспект (2015)
Боярчук А. І. - Наслідки глобалізації для української економіки, Гудзь М. В. (2015)
Бурова О. Б. - Необхідність розвитку диверсифікації економічної діяльності сільських громад в Україні (2015)
Бутенко І. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства, Курносова А. В. (2015)
Бутенко А. І. - Структурні диспропорції розвитку підприємницького сектору України, Шлафман Н. Л. (2015)
Гавриш О. О. - Формування ефективної структури економіки як запорука успішного розвитку України, Савченко-Марущак М. С. (2015)
Горячук В. Ф. - Історичні витоки та етапи формування інституціоналізму, Жиленко-Паламарчук І. О. (2015)
Ґудзь П. В. - Визначення підходів до ребрендингу промислового міста (2015)
Жилін М. - Дослідження сучасного стану морських торгових портів України (2015)
Журавльова Т. О. - Концепція управління кредитним ризиком в сучасних умовах розвитку економіки України, Назаркіна Л. І. (2015)
Залюбінська Л. М. - Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості, Литвиненко К. О. (2015)
Зінченко Ю. В. - Методичні підходи до аналізу екологічного ризику (2015)
Іванченков В. С. - Перспективи інноваційного розвитку консервного виробництва в Українському Причорномор’ї, Чехович З. В. (2015)
Ільченко С. В. - Сучасні форми розвитку національної транспортної системи (2015)
Кісеоларь М. Г. - Біопаливний сектор енергетики: фактори розвитку та регіональні можливості (2015)
Kovalenko S. - Cross-border clusters as the form of transplantation of institutions into economic area of postmodernity (2015)
Корецький М. Х. - Здобуття європейської освіти в державних університетах Греції, Spyrliades E. S., Корецька С. О. (2015)
Купінець Л. Є. - Екологічні аспекти розвитку військово-промислового комплексу України в Причорноморському регіоні, Обнявко Т. С. (2015)
Куруцова Е. С. - Обгрунтування перспективних напрямів розвитку альтернативних джерел енергії (2015)
Кухарчик A. Г. - Концепции логистики в мультимодальных перевозках (2015)
Кухарчик В. Г. - Розвитoк європейської транспортної мережі та транспортного комплексу України (2015)
Лайко О. І. - Інвестиції в регіонах українського причорномор’я: ефективність та перспективи (2015)
Ларіна Я. С. - Інноваційні стратегії розвитку підприємств аграрного сектора економіки України (2015)
Лисюк В. М. - Ринкова інтеграція: методологія, принципи та механізми, Деркач Т. В. (2015)
Мартієнко А. І. - Теоретичні аспекти формування адміністративних послуг та процедур в сфері природокористування (2015)
Маштакова І. О. - Маркетинг освітніх послуг: сутність та методи оцінки ефективності (2015)
Пам’яті професора Віктора Володимировича Крючковського (2015)
Автори збірника (2015)
Титул, содержание (2013)
Лобанов Л. М. - Влияние предварительного деформирования и электродинамической обработки на напряженное состояние кольцевых сварных соединений сплава АМг6, Пащин Н. А., Тимошенко А. Н., Миходуй О. Л., Гончаров П. В. (2013)
Козулин С. М. - Структура и свойства сварных соединений стали типа 35Л, выполненных многослойной электрошлаковой сваркой, Лычко И. И., Подыма Г. С. (2013)
Марченко А. Е. - Влияние технологических факторов изготовления низководородных электродов на содержание водорода в наплавленном металле, Скорина Н. В. (2013)
Чернобай С. В. - Сварка сплавов алюминидов титана (Обзор) (2013)
Брызгалин А. Г. - Расчет параметров обработки взрывом для снижения остаточных напряжений в кольцевых швах трубопроводов (2013)
Калеко Д. М. - Приварка стальных шпилек к алюминиевым листам (2013)
Максимов С. Ю. - Мокрая подводная сварка низколегированных сталей повышенной прочности, Ляховая И. В. (2013)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка чугунной дробью деталей, изготовленных из высокохромистого чугуна, Богайчук И. Л., Черняк Я. П., Евдокимов А. И. (2013)
Стефанив Б. В. - Особенности индукционной пайки алмазно-твердосплавных резцов с лопастью корпуса составного бурового долота (2013)
Руденко П. М. - Тиристорный преобразователь с непосредственной связью для питания контактных машин, Гавриш В. С. (2013)
Трушковський О. І. - Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України (2011)
Зінько С. Ю. - Новітні медіа як чинник впливу на революційні події в Тунісі, Єгипті та Лівії на початку 2011 р. (2011)
Хонін В. М. - Динаміка росту компетенції наднаціональних інституцій, Герасимчук Н. В. (2011)
Запорозчук А. - Класифікація радіоактивних відходів відповідно до рекомендацій МАГАТЕ (2011)
Луцишин З. О. - Енергетична дипломатія в п’ятимор’ї, Дікарєв О. І. (2011)
Заблоцька Р. О. - Порівняльні переваги слаборозвинутих країн світу в міжнародній торгівлі послугами за Способом 4, Шовкопляс О. В. (2011)
Олейнюк Р. Є. - Як боротись із фінансовою кризою? (з досвіду Польщі) (2011)
Шемет Т. С. - Уніфікація грошових систем у західноєвропейських країнах і перші валютні союзи (2011)
Дикий О. В. - Особливості екологізації українського бізнесу (2011)
Мазуренко В. П. - Особливості інформаційної взаємодії країн в умовах формування нової глобальної конфігурації світового господарства, Толубко О. В. (2011)
Мицюк С. В. - Аналіз властивості кластерів та позитивний ефект кластерної взаємодії (2011)
Співак І. В. - "Валютні війни" як новітня парадигма забезпечення інтересів (2011)
Акзібек’ян Г. Я. - Міжнародне співробітництво України та Вірменії: механізм підвищення економічної ефективності (2011)
Бут Ю. С. - Концептуальні підходи до вивчення навколишнього середовища як фактору міжнародної економіки (2011)
Волошин Г. В. - Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС (2011)
Гуслєв А. П. - Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці (2011)
Задирака О. І. - Комплексна оцінка показників якості життя в Україні (методичний аспект) (2011)
Лебедь І. Г. - Ефективність механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: базові підходи та методологія оцінки (2011)
Парипа К. В. - Реформування системи банківського регулювання з урахуванням кризових реалій (2011)
Подвальникова О. А. - Вплив боргових проблем на зовнішньоторговельні відносини країн Європейського Союзу (2011)
Серажим Ю. В. - Організаційно-економічні засади саморегулювання сучасного ринку цінних паперів (2011)
Терес А. В. - Стабілізаційні заходи ЄС як інструмент подолання наслідків світової фінансової кризи (2011)
Циганов С. С. - Механізм регулювання кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах фінансової глобалізації (2011)
Шинкаренко І. В. - Сучасний стан та напрямки подальшого розвитку гармонізованої системи ПДВ у ЄС (2011)
Кредісов А. І. - Значний доробок у важливій галузі освіти (2011)
Титул, содержание (2013)
Кучук-Яценко С. И. - Контактная стыковая сварка изделий из высокопрочных сплавов на основе алюминия, Чвертко П. Н., Семёнов Л. А., Гущин К. В., Самотрясов С. М. (2013)
Лобанов Л. М. - Образование холодных трещин в сварных соединениях высокопрочных сталей с пределом текучести 350…850 МПа, Позняков В. Д., Махненко О. В. (2013)
Кривцун И. В. - Моделирование динамических характеристик импульсной дуги с тугоплавким катодом, Крикент И. В., Демченко В. Ф. (2013)
Борисов Ю. С. - Магнетронные нанокомпозитные покрытия nc-TiC/a-C, Кузнецов М. В., Волос А. В., Задоя В. Г., Капитанчук Л. М., Стрельчук В. В., Кладко В. П., Горбань В. Ф. (2013)
Патон Б. Е. - Плавление электрода и основного металла при электрошлаковой сварке, Лычко И. И., Ющенко К. А., Супрун С. А., Козулин С. М., Клименко А. А. (2013)
Рейсген У. - Определение нестабильности процесса МАГ сварки по искажению акустических параметров дуги, Врис Я. де. (2013)
Хорунов В. Ф. - Припои системы Ti–Zr–(Fe, Mn, Co) для пайки титановых сплавов, Максимова С. В., Воронов В. В. (2013)
Брунс К. - Влияние сварочного нагрева на усталостную прочность полых конструкций из высокопрочных мелкозернистых сталей, Мюллер Т., Вибе Й., Германн Й., Кранц Б., Розерт Р. (2013)
Денисов И. В. - Особенности сварки взрывом стали с чугуном, Первухин Л. Б. (2013)
Шолохов М. А. - Расчет параметров режима наплавки пристеночного валика при многопроходной сварке в защитных газах, Бузорина Д. С. (2013)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Альгофлористическое районирование Украины, Царенко П. М. (2015)
Генкал С. И. - Центрические диатомовые водоросли (Centrophyceae) нижней части р. Южный Буг (Украина), Белоус Е. П. (2015)
Супрун И. С. - Палеоэкологический анализ наннопланктона палеоценовых бассейнов некоторых регионов тетической провинции (2015)
Aisha K. - Taxonomy of the genus Iyengaria Børgesen (Phaeophycota) from coastal waters of Karachi, Pakistan, Shameel M. (2015)
Гусев Е. С. - Новый вид рода Mallomonas Perty (Synurales, Chrysophyceae) из водоёмов Вьетнама (2015)
Борисова Е. В. - Первая находка Chara rudis (A. Braun) Leonh. (Charales, Charophyta) в Украине, Якушенко Д. Н. (2015)
Алексієвець Л. - Великі історії міст як ніша сили українського сьогодення (2015)
Алексієвець М. - Уродженець Дубровиці Георгій Шарпак – лауреат Нобелівської премії, Алексієвець Л., Алексієвець М. (2015)
Федорів І. - Дубровичанин Микола Алексієвець – український вчений-історик, громадський діяч, педагог (2015)
Валіон О. - Дубровиччина–Рівненщина–Брестчина в контексті прикордонного співробітництва між Україною і Республікою Білорусь (2000 і рр.) (2015)
Мартинов А. - Міграційна політика Європейського Союзу: між ідеалізмом і політичним реалізмом (2015)
Юрій М. - Внутрішній ворог (2015)
Секо Я. - "Тіні забутих предків”: історія однієї акції (2015)
Марцінишин А. - Повсякденне життя під час голоду 1946–1947 рр. на Хмельниччині вустами очевидців (2015)
Оленич Я. - Формування дослідницького інтересу в української наукової громадськості Східної Галичини до слов’янознавства (кінець XVIII ст. – 1830-ті рр.) (2015)
Алексієвець М. - Безпеко-оборонний вектор співпраці України і Польщі в європейсько-атлантичному контексті (1991–2014 рр.), Ільчук І. (2015)
Юрчак М. - Вплив Помаранчевої революції на політику Європейського Союзу щодо України в 2004–2005 рр. (2015)
Дацків І. - Західноукраїнська Народна Республіка в системі міжнародних відносин (1918–1923 рр.) (2015)
Лахманюк Т. - Японо-американська війна 1941–1945 рр.: погляд із сьогодення (2015)
Василишин С. - Україна–Білорусь: стратегічне партнерство у політичній сфері (1994–2004 рр.) (2015)
Смільська І. - Співпраця України зі спеціалізованими установами ООН (2015)
Ореховський В. - Російський Червоний Хрест та доля військовополонених Великої війни (1914–1918 рр.) (2015)
Костюк Л. - Міграційна політика Німеччини на початку ХХІ століття (2015)
Зашкільняк Л. - Про історичне мислення та роль історика у сучасному світі (2015)
Гринюка Б. - Науково-педагогічна та мистецтвознавча діяльність Івана Старчука: історіографічний огляд (2015)
Алексієвець Л. - Польща 1918–1926 рр.: освітні тенденції у контексті творення державності (2015)
Киридон А. - Музеї як інституції пам’яті (2015)
Ігнатенко Н. - Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії у вищому навчальному закладі (2015)
Григорук Н. - Актуальні питання історії українського права у працях Миколи Чубатого (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів! (2015)
Титул, содержание (2013)
Головко В. В. - Влияние неметаллических включений на формирование структуры металла сварных швов высокопрочных низколегированных сталей, Походня И. К. (2013)
Махненко В. И. - Определение контактного давления усиливающей муфты при ремонте трубопроводов с поверхностными дефектами, Олейник О. И., Шекера В. М. (2013)
Похмурский В. И. - Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией, Студент М. М., Похмурская А. В., Рябцев И. А., Гвоздецкий В. М., Ступницкий Т. Р. (2013)
Пантелеймонов Е. А. - Применение индукционной термообработки для обеспечения коррозионной стойкости сварных труб из нержавеющих стали, Ныркова Л. И. (2013)
Махлин Н. М. - Применение автоматической орбитальной сварки при изготовлении чехлов нейтронных измерительных каналов ядерных реакторов, Попов В. Е., Федоренко Н. С., Бурба А. В., Пышный В. М., Дюков В. А., Гонтарев В. Б. (2013)
Голобородько Ж. Г. - Автоматическая наплавка под флюсом конструкционных сталей с поперечными высокочастотными перемещениями электрода, Драган С. В., Симутенков И. В. (2013)
Нестеренков В. М. - Формирование сварных швов при электронно-лучевой сварке жаропрочных сталей марок 10Х9МФБА и 10Х12М, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Бондарев А. А. (2013)
Кузнецов В. Д. - Износостойкость наплавленного металла типа углеродистых и хромомарганцевых сталей в условиях сухого трения скольжения металла по металлу, Степанов Д. В., Маковей В. А., Черняк Я. П. (2013)
Фальченко Ю. В. - Распределение химических элементов в зоне соединения алюминиевого сплава АМг6 с титановым ВТ6, полученного диффузионной сваркой в вакууме, Половецкий Е. В., Капитанчук Л. М. (2013)
Губерський Л. В. - Привітання учасникам Другої міжнародної конференції "Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика" (2011)
Рижков М. М. - Стратегії стримування у зовнішній та безпековій політиці США (2011)
Тихомирова Є. Б. - Комунікативна політика ЄС: інформаційна безпека vs транспарентність (2011)
Вергун В. А. - Інформаційно–технологічний вимір міжнародної конкурентоспроможності України (2011)
Ліпкан В. А. - Сучасний зміст інформаційних операцій проти України (2011)
Зернецька О. В. - Конкурентна боротьба в Інтернеті та за Інтернет (2011)
Макаренко Є. А. - Міжнародне співробітництво у сфері інформаційної безпеки: регіональний контекст (2011)
Набруско В. І. - Інформаційний суверенітет країни – запорука національної безпеки України. Виклики і загрози (2011)
Андрєєва О. М. - Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду (2011)
Лунь Ю. О. - Принципи розмежування сфер дії національних систем права в мережі Інтернет, Гачкевич А. О. (2011)
Валевська І. А. - Тенденції авторитаризму в трансформації сучасного українського суспільства (2011)
Крап А. П. - Становлення умов інформаційної безпеки у транзитних суспільствах (2011)
Приятельчук О. А. - Вплив корпоративної звітності на стан інформаційної безпеки підприємства (2011)
Максимець В. Є. - Концептуальні засади формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки (2011)
Даниленко С. І. - Інтернет технології як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей, Прокопенко Я. В. (2011)
Шевченко О. В. - Взаємодія влади та бізнесу в країнах західної демократії в контексті інформаційної безпеки (2011)
Добржанська О. Л. - Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини, Демцов А. А. (2011)
Терещук В. І. - Роль інформаційно–комунікаційних технологій у процесах трансформації державної влади: безпековий аспект (2011)
Засядько М. В. - РФ як геостратегічний гравець у Карибському регіоні (2011)
Бондар Ю. В. - Свобода слова як чинник інформаційної безпеки (2011)
Піскорська Г. А. - Інформаційна безпека Російської Федерації (2011)
Погорська І. І. - Політика США в сфері глобальної міжнародної безпеки: трансатлантичний вимір (2011)
Лакішик Д. М. - Нові виклики і загрози для міжнародної безпеки сучасної держави (2011)
Вовк В. Н. - Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки (2011)
Кучмій О. П. - Стратегія інформаційної безпеки в структурі внутрішньої й зовнішньої політики КНР (2011)
Піпченко Н. О. - Соціальні медійні платформи як інструмент мережевої війни (2011)
Носова Б. М. - Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети "День") (2011)
Яневський А. С. - Політика "перезавантаження" і проблеми відновлення міжнародного впливу РФ (2011)
Годлюк А. М. - Б. Обама: невиправдані надії? (2011)
Бєлоусова Н. Б. - Основні вимоги НАТО щодо забезпечення безпеки інформаційного простору, Афанасьєва П. А. (2011)
Литвиненко Н. П. - Інтернет–діяльність терористичних угруповань (на прикладі революційних збройних сил Колумбії), Панченко В. О. (2011)
Кириченко І. О. - Чинник "м’якої сили" у стратегіях національної інформаційної безпеки США (2011)
Щепанківський В. Г. - Інформаційна безпека як складова сучасного образу країни (2011)
Авраменко В. В. - Євроатлантична політика Франції в контексті Європейської доктрини безпеки та оборони (2011)
Ковальова О. І. - Протиповстанські операції як елемент стратегії домінування США в Латинській Америці (2011)
Полубатко Н. С. - Криза американських геостратегій "уніполя" (2011)
Ратніков М. І. - Підходи США до безпеки у Європі (2011)
Тітаренко Т. В. - Імідж України в Російській Федерації на початку ХХІ століття: інформаційний контекст (2011)
Присяжннюк О. С. - Регіональні стратегії формування муьтикультурного суспільства: конфліктогенність і суперечності європейської політики (2011)
Черцова О. В. - Демократизаційна політика США щодо України в період глобальних міжнародно-політичних трансформацій посбіполярності (2011)
Василенко К. М. - Політична інтернет-журналістика в Україні: проблеми становлення (2011)
Єдамова А. М. - Стан та шляхи формування ефективної інвестиційної політики України (2011)
Лисогор В. М. - Дворівнева багатостадійна модель нерівномірності плину металу у конструюванні робочих органів сільськогосподарських машин, Гунько І. В., Лисогор А. В. (2012)
Ловейкін В. С. - Встановлення та аналіз умов усунення коливань елементів динамічної системи "мостовий кран-вантаж", Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2012)
Огородников В. А. - Кручение цилиндрических заготовок изотропно – прочняющихся материалов, Деревенько И. А., Улановский В. М. (2012)
Нахайчук О. В. - Оценка граничного формообразования заготовок при сложном нагружении (2012)
Юдовинський В. Б. - Показник осідання від простоїв металорізального обладнання, Кюрчев С. В., Пеньов О. ., Мирненко Ю. П. (2012)
Юдовинський В. Б. - Вплив структури і зернистості матеріалів деталей получень на їх коефіцієнт зносу, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2012)
Алієв Е. Б. - Техніко-економічне обґрунтування застосування методики прогнозування ресурсу молочно-доїльного обладнання (2012)
Анеляк М. М. - Обґрунтування режимів роботи молотарки зернозбирального комбайна на насіння багаторічних бобових трав, Кузьмич А. Я., Твердохліб І. В. (2012)
Березовий М. Г. - Теоретичне дослідження взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при його очищенні від залишків гички, Черниш О. М., Кравченко І. Є., Цуркан О. В., Пришляк В. М. (2012)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження роботи пристрою для стабілізації руху мотоблоку на схилі, Усенко М. В., Пришляк В. М. (2012)
Іванов М. І. - Моделювання роботи кривошипно-шатуного механізму привода рамки гичкорізальної машини, Шаргородський С. А., Гунько А. С. (2012)
Комаха В. П. - Визначення довжини ножа ротаційної косарки, Кондратюк Д. Г, Жуков В. П. (2012)
Лисогор В. М. - Економіко-еволюційне моделювання стану електротехнічних комплексів сільськогосподарського виробництва, Єленич М. П. (2012)
Місюля А. М. - Модернізований спосіб підгортання деяких просапних культур і конструкція культиваторів для його виконання (2012)
Рамш В. Ю. - Обгрунтування коефіцієнта технологічної працездатності комбінованого очистника, Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. (2012)
Сай В. А. - Обґрунтування конструктивних параметрів плющильних вальців з хвилястою поверхнею, Тараймович І. В. (2012)
Тараймович І. В. - Агропромислова інтеграція як засіб підвищення економічної ефективності льняного під комплексу, Сай В. А. (2012)
Тарасюк В. В. - Дослідження руху частинок органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні, Дідух В. Ф. (2012)
Труханська О. О. - Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека, Кравченко І. Є., Барановський В. М. (2012)
Ящук А. А. - Обґрунтування параметрів спіралеподібних робочих органів сушарки для насіння льону олійного, Кірчук Р. В. (2012)
Біліченко В. В. - Основні критерії раціонального варіанту транспортної маршрутної мережі міста, Бурєнніков Ю. Ю., Добровольский О. Л., Степанов В. В. (2012)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Аналіз методів і систем отримання інформації про технічний стан автомобіля (2012)
Паладійчук Ю. Б. - Методи та засоби при експлуатаційній обкатці машин та механізмів, Гуцаленко О. В., Чорна Т. В. (2012)
Паладійчук Ю. Б. - Методи та засоби консервації машин та механізмів, Чорна Т. В. (2012)
Швець Л. В. - Пристрій для зняття здвоенних коліс вантажних автомобілів, Карташов І. В. (2012)
Швець Л. В. - Розробка пристрою для випресовки шворнів поворотних маточин автомобілів, Мельник В. В. (2012)
Швець Л. В. - Розробка поста технічного обслуговування вантажних автомобілів, Чорний Д. В. (2012)
Яременко В. В. - Обґрунтування нового методу технічного діагностування гідравлічного приводу комбайнів (2012)
Девін В. В. - Теоретичні основи розрахунку ланок ланцюга конвеєра з полімерних композиційних матеріалів, Ткачук В. С., Пришляк В. М. (2012)
Єременко О. І. - Перспективна лінія фільтрування олії для виробництв малої потужності, Гулзенко М. М. (2012)
Завальнюк П. Г. - Використання теплоти відновлювальних джерел енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом, Пришляк В. М. (2012)
Музичук В. І. - Застосування чисельних методів при дослідженні теплових процесів на математичних моделях, Рябошапка В. Б., Бурдейний О. М. (2012)
Поліщук Л. К. - Вибір раціональної схеми привода конвеєра за критеріальними оцінками, Коцюбівський Р. П., Барабанов С. А. (2012)
Ратушняк Г. С. - Моделювання енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж за допомогою нечіткої бази знань, Степанковський Р. В. (2012)
Паламарчук І. П. - Визначення характеристик хвильового конвеєра в процесах теплообмінної обробки сипкої сировини, Друкований М. Ф., Паламарчук В. І. (2012)
Матвійчук В. А. - Вдосконалення методу поверхневого пластичного деформування на основі аналізу напружено-деформованого стану поверхневого шару виробів, Драчишин В. І. (2012)
Пахнющій І. О. - Ковкий чавун з поліпшеними технологічними властивостями (2012)
Березова Л. В. - Функціонування стратегій у процесі розв’язування конструктивно-технічних задач (2012)
Пам’ятка для авторів статей (2012)
Давыдова И. А. - Концепция ограниченной рациональности в контексте постнеклассической парадигмы (2015)
Kvitka A. V. - Long business cycles theory as an instrument of economic growth determination, Kvitka K. V. (2015)
Merkulova T. - Opportunism and reciprocity in economic behaviour: "Public Goods” game results - case study of Ukraine, Bitkova T. (2015)
Сідоров В. І. - Механізми транскордонного розповсюдження економічних криз та заходи мінімізації ризиків економічного "зараження", Ревякін Г. В. (2015)
Nosova O. V. - Foreign direct investment attractiveness in terms of creating preconditions for effective cooperation between border regions, Ivashchenko P. A. (2015)
Меркулов Д. А. - Развитие моделей обслуживания клиентов банков в Украине: сравнение моделей Private Banking и VIP Banking (2015)
Загорська Д. М. - Структурні складові ключових показників розвитку вітчизняного страхового ринку (2015)
Юрик С. О. - Основні проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах банкрутства банків України (2015)
Бабич С. В. - Інструментарій регулювання грошово-кредитного ринку України (2015)
Kononova K. - Web evolutionary dynamics (2015)
Дунаєва Т. А. - Оптимізаційна модель керування обсягами грошової маси в економіці, Гуськова Н. Г. (2015)
Ковпак Е. О. - Інноваційний розвиток України в контексті міжнародного досвіду, Тітомир О. С. (2015)
Антоненко Л. А. - Социальные и маркетинговые проблемы в трудах М. И. Туган-Барановского (по работе "Социальные основы кооперации"), Фролова М. А. (2015)
Ущаповський К. В. - Вплив реформування ринку електроенергії України на діяльність ДП "НЕК "Укренерго", Костін Ю. Д. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, содержание (2013)
Походня И. К. - Индуцированные водородом холодные трещины в сварных соединениях высокопрочных низколегированных сталей (Обзор), Игнатенко А. В., Пальцевич А. П., Синюк В. С. (2013)
Гайворонский А. А. - Влияние диффузионного водорода на сопротивляемость замедленному разрушению сварных соединений высокоуглеродистой стали (2013)
Махненко В. И. - Проблемы экспертизы современных сварных конструкций ответственного назначения (2013)
Миленин А. С. - К вопросу планирования ремонта магистральных трубопроводов под давлением на основе результатов внутритрубной диагностики (2013)
Рыбаков А. А. - Свойства металла шва двусторонних сварных соединений труб из микролегированной стали повышенной прочности, Семенов С. Е., Филипчук Т. Н. (2013)
Ющенко К. А. - Влияние геометрии сварочной ванны на структуру металла швов монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов, Гах И. С., Задерий Б. А., Звягинцева А. В., Карасевская О. П. (2013)
Хаскин В. Ю. - Развитие лазерной сварки алюминиевых сплавов в ИЭС им. Е. О. Патона (Обзор) (2013)
Сергеева Е. В. - Сварка трением с перемешиванием в авиакосмической промышленности (Обзор) (2013)
Добрушин Л. Д. - Метод измерения динамических деформаций при сварке взрывом, Пекарь Е. Д., Брызгалин А. Г., Илларионов С. Ю. (2013)
Титул, содержание (2013)
Борисов Ю. С. - Численное моделирование теплообмена и гидродинамики при лазерно-плазменной обработке металлических материалов, Демченко В. Ф., Лесной А. Б., Хаскин В. Ю., Шуба И. В. (2013)
Позняков В. Д. - Свариваемость экономнолегированных сталей 06ГБД и 06Г2Б, Жданов С. Л., Максименко А. А., Синеок А. Г., Герасименко А. М. (2013)
Рыбаков А. А. - Трещины в сварных соединениях труб большого диаметра и меры их предупреждения, Филипчук Т. Н., Гончаренко Л. В. (2013)
Хорунов В. Ф. - Дуговая пайка низкоуглеродистых сталей, Зволинский И. В., Максимова С. В. (2013)
Сомонов В. В. - Влияние индукционного нагрева на предотвращение образования горячих трещин при лазерной сварке алюминиевых сплавов, Бем Ш., Гайер М., Бертельсбек Ш. (2013)
Илюшенко В. М. - Металлургические особенности плазменно-дуговой сварки хромовой бронзы, Новосельцев Ю. Г., Бусыгин С. Л. (2013)
Махненко О. В. - Информационные системы выбора технологических параметров для дуговой сварки (Обзор), Прудкий И. И. (2013)
Кравчук Л. А. - Модернизация электронно-лучевой сварочной установки ЭЛУ-20, Кушнерев А. В., Кожукало В. И. (2013)
Титаренко В. И. - Установки на базе токарных станков для наплавки прокатных валков, Лантух В. Н., Кашинский А. С. (2013)
Переплетчиков Е. Ф. - Плазменно-порошковая наплавка штоков энергетической арматуры, Рябцев И. А. (2013)
Коломийцев Е. В. - Коррозионная стойкость сварных соединений судокорпусных материалов (2013)
Пулька Ч. В. - Влияние технологических схем индукционной наплавки на стабильность толщины наплавленного слоя, Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Базар М. С. (2013)
Видят цель — не видят препятствий (2012)
Новые горизонты комбината в Обухове (2012)
"Человеческий элемент" компании Dow (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Колосов А. Е. - Эффективные формы получения государственной охраны упаковки (промышленный образец, изобретение, знак для товаров и услуг или авторское право) (2012)
Хмелевский Г. К. - Особенности развития упаковочной индустрии Российской Федерации (2012)
Дубініна А. А. - Вплив модифікації на вологостійкість і структурні властивості плівкового матеріалу на основі біополімеру, Круглова О. С., Тургенєва О. Ю. (2012)
Годованюк О. В. - Проблеми зшивання полімерних плівок силанами, Недобій І. Ю., Шнирук О. М., Пєтухов А. Д. (2012)
Регей І. І. - Оцінка ефективності використання пакувальних матеріалів (на прикладі виробництва споживчого картонного паковання), Млинко О. І. (2012)
Литовкина Н. В. - Эволюция преформ из ПЭТФ (2012)
Беспалько А. П. - Двокомпонентна упаковка для рідких продуктів (стан, аналіз та перспективи), Меренков О. В., Журавльов С. О. (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Гуць В. С. - Рiзання багатошарових пакувальних матерiалiв, Губеня О. О. (2012)
Чехман Я. I. - Альтернативнi виконавчi механiзми приводiв плоскоцилiндрових пресiв, Шустакевич А. I., Пилип Р. В. (2012)
Кривошей В. М. - Безпечність стимулює бізнес (2012)
Горцева Л. В. - Контроль содержания токсичных химических ингредиентов в упаковочных материалах, Зульфигаров О. С., Шутова Т. В., Костюченко Т. П. (2012)
Шостя В. К. - Що там, за Брамою? (2012)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2012)
На книжкову полицю (2012)
Про упаковку ПЕТ у Чернігові (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Макаренко Є. А. - Відносини США і Європи у ХХІ столітті: прагматика і прогностика трансатлантизму (2011)
Погорська І. І. - Європа у сучасній зовнішній політиці США: трансатлантизм і прагматика конкурентного партнерства (2011)
Рижков М. М. - Інформаційно-аналітична діяльність міжнародних неурядових організацій (2011)
Шпак В. І. - Видавнича продукція – складова інформаційного простору (2011)
Андрєєва О. М. - Кіберзброя та аналіз її деструктивної діяльності на прикладі впливу вірусу нового покоління stuxnet на іранську ядерну програму, Мусієнко К. (2011)
Даниленко С. І. - Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію (2011)
Білан Н. І. - Інтернет як простір різних видів соціальних комунікацій (2011)
Бєлоусова Н. Б. - Новітні засоби інформаційно–психологічного впливу в діяльності терористичних організацій (на прикладі Анвар Аль–Авлакі), Мірошниченко Є. С. (2011)
Валевська І. А. - Інформаційні аспекти політичного аналізу в державній політиці (2011)
Годлюк А. М. - Американське лідерство в XXI столітті (2011)
Ковальова О. І. - "Війна з наркоторгівлею" в Мексиці: особливості та суперечності (2011)
Кучмій О. П. - Стратегія інформаційної економіки КНР (2011)
Панченко Ж. О. - Правові та соціально-політичні аспекти впровадження електронної демократії в Україні (2011)
Фесенко М. В. - Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи (2011)
Шевченко О. В. - Комунікативна взаємодія бізнесу і влади: сутнісні характеристики, Шевченко Г. В. (2011)
Ялі М. Х. - Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? (2011)
Піпченко Н. О. - Вплив російських соціальних медійних платформ на зовнішньополітичну комунікацію держави (2011)
Мельничук Н. Б. - Особливості формування образу політичного лідера в сучасних умовах (2011)
Авраменко В. В. - Проблеми легітимації конституції ЄС у французькій республіці в контексті національної безпеки (2011)
Вознюк Є. В. - Передумови розвитку гендерної політики в Україні (2011)
Єдамова А. М. - Глобалізація та інвестиційна політика різних країн світу (2011)
Кириченко І. - Стратегічні імперативи національної інформаційної безпеки адміністрації Б. Клінтона (2011)
Кравченко Н. П. - Правові засади діяльності консульської служби перехідних держав (2011)
Лісовська Н. В. - Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу (2011)
Матвєєва О. В. - Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів (2011)
Омецінська М. В. - Особливості становлення вітчизняного меценатства (2011)
Пилипак М. І. - Прикладні аспекти державного брендінгу (2011)
Присяжннюк О. С. - Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах (2011)
Прокаєва В. В. - Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства (2011)
Ратніков М. І. - Проблеми американо-турецьких відносин за минуле десятиліття (2011)
Соболєв Д. В. - Еволюція механізмів інституту банкрутства: досвід для України (2011)
Тельпіс О. В. - Антропологічна природа політичного лідерства в міжнародних відносинах (2011)
Черцова О. В. - Криза неоліберальної моделі демократії (2011)
"У природі немає місця пустим витратам" (2012)
Высший пилотаж (2012)
Нельзя выиграть битву в одиночку (2012)
До зустрічі в Алушті! (2012)
Бизнес, который не остановить (о роли упаковки в торговых сетях) (2012)
Чи сприяють бізнесу преференції? (На прикладі ВЕЗ Республіки Білорусь) (2012)
Барбаш В. А. - Бумага из стеблей кукурузы, Трембус И. В., Нагорная Ю. М., Шевченко В. М. (2012)
Суперконцентраты для любых применений (2012)
Morieras Gil - Повышение эксплуатационных характеристик полимерных пленок (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Сенчина К. Я. - Розрiзування картонної стрiчки на аркушi, Кандяк Н. М. (2012)
Регей І. І. - Обґрунтування побудови засобів для фальцювання розгорток з картону, Бегень П. І. (2012)
Кривошей В. М. - Хліб в Україні: як його упакувати? (2012)
Соколенко А. І. - Динаміка гальмування механічних систем пакувального обладнання, Васильківський К. В., Мудрак А. В., Максименко І. Ф. (2012)
Полюдов О. М. - Кінематичні властивості комбінованого важільного кулачково-кулісного механізму, Кузнєцов В. О., Коломієць А. Б. (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки? (2012)
Система НАССР як провідник до безпечної продукції (2012)
Третьяков А. О. - Рециклинг ПЭТФ в Украине (текущая ситуация) (2012)
MacHOUSE-NEWS. Универсальная краска (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматична стабілізація параметрів суміщення фарб (щодо цифрової обробки амплітудно-часових параметрів імпульсних сигналів) (2012)
Удріс Н. С. - Упаковка: театральний реквізит соціальної постанови (щодо питання побудови відносин) (2012)
Переможці конкурсу "Українська зірка упаковки" (2012)
Упаковка на "Пак Экспо 2012" (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Европейский опыт и практика (2012)
"Он знает об упаковке все, и даже больше" (2012)
Бастіон національної школи графічного дизайну (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Беспалько А. П. - Одноразові засоби скріплення транспортних пакетів (стан, аналіз, тенденції розвитку) (2012)
Ким А. - Новое поколение технологических добавок, Блохин Е. (2012)
Карлов А. Г. - Упаковочный материал из отходов ПЭТФ, риса и кукурузы (2012)
Чехман Я. І. - Висікання розгорток картонних паковань (аналіз явищ, що супроводжують процес), Терницький С. В. (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Кривошей В. М. - Скляна упаковка: тенденції розвитку (2012)
Регей І. І. - Оцінка силового навантаження у пристроях фальцювання розгорток з картону, Бегень П. І. (2012)
Гавва О. М. - Дозувальні пристрої пакувальних машин (як правильно вибрати дозатор), Кохан О. О. (2012)
Трепядько Р. В. - Компонувальні схеми ліній пакування, Гавва О. М. (2012)
"Київполіграфмашу" — 50! (2012)
Соколенко А. І. - Синтез машин ліній пакування та енергозбереження, Васильківський К. В., Мудрак А. В., Якимчук М. В. (2012)
Упаковывание мяса птицы (технология будущего) (2012)
MacHOUSE-NEWS. Точно в цвет! (2012)
Хохлова Р. А. - Тенденції розвитку безпечних флексографічних фарб для друкування на пакованнях, Степанець А. І. (2012)
Розум Т. В. - Контроль якості друкування на пакованні, Зоренко Я. В., Савченко К. І., Скиба В. М. (2012)
Удріс Н. С. - Упаковка: засіб справити враження (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2012)
FoodMaster открыл двери сотрудничеству (итоги общенациональной закупочной кампании 2012 г.) (2012)
Зустріч професіоналів (2012)
Жовті сторінки (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Наш успех построен на успехе наших клиентов (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Развитие бизнеса по-немецки (2012)
Модификаторы ударопрочности и перерабатываемости (2012)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2012)
Пилипенко С. Ф. - Безопасность картонного производства (2012)
Шоловій Ю. П. - Міцність зварних швів полімерних пакетів (пакування дрібнодисперсної сипкої продукції), Прокопець Н. І. (2012)
Прицельное применение горячего воздуха (2012)
Новый стандарт от "АванПак Инжиниринг" (для инвесторов и дилеров) (2012)
Лидер на рынке (2012)
Соколенко А. І. - Особливості динаміки та енергетичних витрат у перехідних режимах обладнання ліній пакування, Васильківський К. В., Максименко І. Ф., Полатайло Д. М. (2012)
Колесник М. - Жидкий азот в упаковочной индустрии (2012)
Деренівська А. В. - Переміщення картонних пачок шнековими конвеєрами у пакувальних машинах, Кривопляс-Володіна Л. О., Гавва О. М. (2012)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2012)
Килеcсо С. А. - Техническое регулирование в области упаковки (регламент Таможенного союза 005/2011) (2012)
Волчко А. І. - Сміттєсортувальні станції, Гавва О. М., Масло М. А. (2012)
Халайджи В. В. - Печатные формы для флексографии (2012)
MacHOUSE і Mark Andy (2012)
Гнатенко А. - Лучшие материалы от мировых лидеров (2012)
Сокол О. Ю. - Грани корковой пробки (2012)
Чуев С. И. - Тренды в дизайне упаковки (2012)
Кривошей В. М. - Алуштинські зустрічі (2012)
Служба коротких повідомлень (2012)
Жовті сторінки (2012)
Кривошей В. М. - 100 років інноваційного розвитку (2012)
И в жизни, и в бизнесе я делаю то, что интересно! (2012)
Компания с украинским менталитетом (2012)
Вашуткина С. В. - Юридические аспекты в работе полиграфического предприятия (2012)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2012)
Полимерные клеи ADMER® (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського