Фільц О. О. - Шизофренія як розлад очевидності (тези концепції) (2016)
Седих К. В. - Кафедра психології за 35 років на зламі світогляду ХХ-ХХІ століть, Моргун В. Ф., Тітов І. Г. (2016)
Ювілей Л. М. Карамушки (2016)
Злобіна О. Г. - Постмодерна соціальність та психологічні практики конструювання життя (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Титул, зміст (2015)
Семашко П. В. - Комбіновані еквівалентні рівні звуку як критерії гігієнічної оцінки акустичного стану територій (2015)
Паустовський Ю. О. - Експериментальні дослідження впливу метилтретбутилового ефіру на репродуктивну систему самців щурів, Запривода Л. П. (2015)
Маракушин Д. І. - Вміст серотоніну та його попередника триптофану у головному мозку щурів за тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їхніх похідних (2015)
Фризюк М. А. - Оценка эффективности противорадоновых мер, реализованных в детских заведениях Кировоградской области (2015)
Павленко Т. О. - Оцінка вмісту природних радіонуклідів в iндустріальних залишках підприємств, Аксьонов М. В., Шабуніна Н. Д., Фризюк М. А., Тарасюк О. Є., Ковтонюк Н. Л., Семенюк Н. Д., Федоренко О. В., Михайленко О. В. (2015)
Прилипко В. А. - Сприйняття екологічного ризику діяльності атомних електростанцій підлітками зони спостереження, Шевченко К. К., Петриченко О. О. (2015)
Гаркуша С. Л. - Досвід роботи кабінету корекції ліпідного спектра крові та лікування різних форм ожиріння у профілактиці виникнення захворювань системи кровообігу, Корзун В. Н. (2015)
Костенецький М. І. - Стан радіаційної безпеки пацієнтів при рентгенологічних процедурах та шляхи її удосконалення (2015)
Полька Н. С. - Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей, Сергета Д. П. (2015)
Лебединець Н. В. - Працездатність студентів-першокурсників як показник адаптації до навчання у різні зміни, Омельчук О. В., Рогова П. С., Сівер Н. М. (2015)
Завада М. І. - Прогнозування перебігу адаптації першокласників до навчання у загальноосвітніх школах інтернатах (2015)
Махнюк В. М. - До питання зміни розмірів санітарно захисних зон для об'єктів І-V класу небезпеки в умовах децентралізації влади (2015)
Науковець Марзєєвської школи. У листопаді 2014 року віповнилося 85 років від дня народження та 65 років науково-практичної діяльності Іллі Ісайовича Нікберга (2015)
Крупка Н. О. - Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області, Лотоцька-Дудик У. Б. (2015)
Рогач І. М. - Метали у джерелах водопостачання Закарпатської області, Єрем Т. В. (2015)
Карлова О. О. - Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем (2015)
Кудієвський Я. В. - Особливості зміни функціонального стану центральної нервової системи у працівників напруженої розумової праці залежно від стажу роботи (2015)
Білобровець О. - Політичні настрої польского населення в Україїні в 1914–1916 рр. (2015)
Дергачов О. - Український народ в історичних поглядах Володимира Винниченка (2015)
Житков О. - Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії (2015)
Зубко А. - Монетна вага в Арабському Халіфаті (2015)
Ісаюк О. - Науковці та війна: колективні стратегії виживання викладачів львівського університету під час Першої Світової війни (2015)
Kazakevich G. - The la tène culture of the Trans-Carpathian area: is the migration model still relevant? (2015)
Кириченко О. - Російське імператорське консульство у Наґасакі (2015)
Папенко Є. - Заснування та напрями діяльності молодіжного товариства "Сокіл"у Львові наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Патриляк І. - Акція "Вісла" у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля (2015)
Пшеничинй Т. - Становище Української греко-католицької церкви в 1939–1942 рр. у дослідженнях української наукової еміграції (2015)
Розовик О. - Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920–1930-х роках (2015)
Семеняк К. - Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920–1930-х роках (2015)
Хан Є. - Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Маковецька Л. І. - Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей, Ганжа О. Б., Главін О. А., Дружина М. О., Пашкевич Я. І., Михайленко В. М. (2015)
Яворовський О. П. - Експериментальні дослідження впливу метилтретбутилового ефіру на ембріональний розвиток білих щурів, Паустовський Ю. О., Анісімова І. Г., Запривода Л. П. (2015)
Федоренко В. І. - Територіальні особливості фізичного розвитку школярів, Кіцула Л. М. (2015)
Полька Н. С. - Подходы к формированию гендерориентированных программ в области охраны здоровья детей и подростков, Бердник О. В., Добрянская О. В. (2015)
П’ятниця-Горпинченко Н. К. - Сучасний стан проблеми оцінки якості повітря робочої зони (2015)
Тамбовцева О. В. - Залежність рівня здоров'я від інтенсивності фізичних навантажень (2015)
Думка І. В. - Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю. (2015)
Терещенко П. С. - Умови праці та стан здоров'я ІT-фахівців ПАТ "Укртелеком", Назаренко В. І., Гвоздецький В. А., Корнєв О. М., Сєврюкова О. В., Строкичєва Т. В. (2015)
Yakymenko I. - Subjective symptoms in young cell phone users in Ukraine, Mor O., Tsybulin O., Kolesnik Ya., Kyrylenko S., Sidorik E. (2015)
Омельянець М. І. - Гігієнічні оцінка організованого безплатного харчування потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей на радіоактивно забруднених територіях України для профілактики внутрішнього опромінення, Півень Н. В., Гунько Н. В. (2015)
Сурмашева О. В. - Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів, Шенцова М. О., Ніконова Н. О. (2015)
Демченко В. Ф. - Хімічні елементи снігового покриву м. Києва, Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. (2015)
Трахтенгерц Г. Я. - Вплив накопичувачів відходів гірничо-збагачувального комплексу України на довкілля (2015)
Антоненко А. М. - Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України, Шпак Б. І., Бардов В. Г., Коршун О. М., Коршун М. М. (2015)
Омельчук С. Т. - Токсикологічна характеристика комбінованого препарату на основі теобону-дитіомікоциду і гентаміцин сульфату, Шкарапута Л. М., Пельо І. М., Тищенко Л. О., Степаненко В. І., Цехмістер Я. В., Шевченко Л. О., Благая А. В. (2015)
Лепешкин И. В. - Гигиеническая оценка поведения хлорантранилипрола в объектах окружающей среды при выращивании кукурузы в Лесостепной зоне Украины, Медведев В. И., Багацкая Е. Н., Иванова Л. П., Гинько А. П., Ретьман С. В. (2015)
Гущук І. В. - До питань організації системи громадського здоров'я в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Карлова О. О. - Свинець як тригерний фактор у формуванні ендотеліальної дисфункції за професійної експозиції свинцем, Яворовський О. П. (2015)
Апанасенко Г. Л. - Индивидуальное здоровье: в поисках сущности и критериев количественной оценки (2015)
Рогач І. М. - Біогеохімія мікроелемента флуору у Закарпатському регіоні України, Єрем Т. В., Єрем Х. В. (2015)
Онул Л. М. - Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій (2015)
Шенцова М. О. - Оцінка безпечності пробіотичних штамів B. bifidum та E. faecium, Сурмашева О. В., Ніконова Н. О., Сахнюк О. М., Настояща Н. І. (2015)
Васюта В. А. - Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів (2015)
Махнюк В. М. - Гігієнічні показники інсоляції та природного освітлення як визначальні критерії планувальної організації території житлових комплексів, Павленко Н. П., Фещенко К. Д., Могильний С. М. (2015)
Рідковець С. Г. - Оцінка варіабельності серцевого ритму залежно від рівня фізичного здоров'я (2015)
Шевцова Т. В. - Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та у робітників вугільної промисловості, Шидловський А. Ю., Козак-Волошаненко Ю. М., Гвоздецький В. А. (2015)
Пронина Т. Н. - Внутришкольная среда и состояние здоровья учащихся младших классов, Карпович Н. В., Ганькин А. Н., Бобок Н. В. (2015)
Пластунов Б. А. - Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ), Ковалів М. О. (2015)
Півень Н. В. - Стан та проблеми виконання державної програми щодо організованого харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях України (2015)
Свєтлова О. Д. - Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей: перші результати (2015)
Москвяк Н. В. - Моніторинг стану здоров'я школярів молодших класів м. Львова (2015)
Стадник Л. Л. - Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2015)
Левченко В. А. - Застосування імуноферментного аналізу слини в оцінці функціональних резервів організму в юнацькому віці (2015)
Яворовський О. П. - Історія заснування Київського медичного інституту (1917 1922 рр.): сучасний концептуальний підхід, Цехмістер Я. В., Сахарчук І. М., Єзікян Г. М. (2015)
Курбатов С. - Дискурс філософії освіти у працях Василя Кременя (2016)
Дольська О. - Гуманістичний характер техніко-технологічного розвитку: pro et contra (2016)
Moroz S. - The institute of corporate university and its experience for development of labor potential of a classic higher education institution, Moroz M. (2016)
Гура Т. - Формування організаційних здібностей як необхідного аспекту лідерської позиції майбутніх інженерів, Ріпко І. (2016)
Machulin L. - Concept "city” in the context of interdisciplinary research (2016)
Слесик К. - Збагачення виховного аспекту навчальних програм як засіб розвитку аксіологічного потенціалу студентів (2016)
Донцов А. - Формування ціннісно-орієнтаційної визначеності майбутніх учителів у системі колективних відносин (2016)
Рудевіч Н. - Формування науково-дослідної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Северина Н. - Особливості мовної підготовки студентів-іноземців медичного профілю, Левицька Л. (2016)
Підбуцька Н. - Розвиток психологічної культури викладача технічного вищого навчального закладу засобами інтерактивних технологій (2016)
Bogdan Zh. - Psychological features of developing a healthy lifestyle in early youth, Solodovnуk Т. (2016)
Козюк В. - Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності (2011)
Луцишин З. - Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи, Козловський Р. (2011)
Петрущак Б. - Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика (2011)
Крупка І. - Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі (2011)
Вергелес Т. - Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні (2011)
Лютий І. - Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави, Моташко Т. (2011)
Нехайчук Д. - Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону (2011)
Корнєєв В. - Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг (2011)
Коваль С. - Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку (2011)
Дзюбановська Н. - Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку (2011)
Бугель Ю. - Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним (2011)
Рудан В. - Якість управління ліквідністю банків як умова ефективного розвитку банківської системи України (2011)
Кириленко О. - Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні, Козак Г. (2011)
Федоренко А. - Інвестиційний потенціал накопичувальної системи пенсійного страхування (2011)
Клівіденко Л. - Проблеми вдосконалення пенсійної системи України (2011)
Письменний В. - Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень (2011)
Маркович Г. - Оцінка результативності бюджетних програм (2011)
Бондарук Т. - Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України (2011)
Шевченко Т. - Організаційно-правові засади гарантованого державного боргу України (2011)
Гар’єва І. - Проблеми відображення зобов’язань у балансі (2011)
Дем’янишин В. - На вершині фінансової науки (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Проблеми сучасного розвитку вівчарства (2016)
Чи варто англійським фермерам турбуватися з приводу підписання угоди Україна — ЄС? (2016)
Руссо М. - Коза вместо фармацевтической фабрики (2016)
Бойко О. - Ефективність осіменіння молочних корів у високопродуктивному стаді (2016)
Кущ М. - Особливості мікроскопічної будови дванадцятипалої кишки гусей різних порід, Кущ Л. (2016)
Себа М. - Запліднення українських чорно-рябих молочних корів, Дейнека М., Каплуненко В. (2016)
Пінський О. - Моніторинг природної резистентності ягнят в умовах Полісся України, Гончаренко В. (2016)
Шайдюк М. - Показники крові собак за моно- та мікс-інвазування збудниками бабезіозу та ерліхіозу, Литвиненко О. (2016)
Лаврів П. - Вітамінно-мінеральний премікс у поєднанні з пробіотиком (2016)
Литвиненко О. - Цестодозна та ехінококозна інвазії у собак на території України (2016)
Курило В. - Розторопша плямиста у гуманній і ветеринарній медицині, Кондратюк С. (2016)
Титул, зміст (2015)
Украинский фармацевтический форум – 2015 (2015)
Клінічні випробування лікарських засобів в Україні (2015)
Категорийный менеджмент в управлении аптечной розницей (2015)
На два фронти (2015)
Сучасна фармакотерапія. Роль працівника аптеки (2015)
Ничто не помешает активному отдыху! (2015)
Кривомаз Т. - Метаболический паспорт vs рецепта (2015)
Примак Р. - Необычные "помощники" фармакологов (2015)
Демецкая А. - Провизору на заметку: что нужно знать о боли в горле (2015)
Кривомаз Т. - Самое одинокое в мире существо (2015)
Кривомаз Т. - Извечное противостояние антибиотиков и бактерий (2015)
Дедишина Л. - Бачити, чути, жити… (2015)
Демецкая А. - Что важно знать о витаминно-минеральных комплексах (2015)
Чтоб застолье было в радость: профилактика похмелья (2015)
Примак Р. - Такое непростое лекарство (2015)
Дедишина Л. - Космецевтика в аптеці: престижно та прибутково (2015)
Демецкая А. - Небезобидная отрыжка (2015)
Новірин: множить віруси на нуль (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление эмульсий в аптеке: масляные эмульсии, Данькевич О., Редькин Р. (2015)
Путь к успеху (2015)
Примак Р. - Не такие уж и случайные (2015)
Кириленко М. - 13 врагов полноценного отдыха (2015)
Демецкая А. - Дыхательная гимнастика: от метода Бутейко до "бодифлекса" (2015)
Кривомаз Т. - О феромонах с пристрастием (2015)
Гороскоп (2015)
Демецкая А. - Аутогенная тренировка (2015)
Нужен ли отдых сердцу? (2015)
Толок Г. - Шляхи впровадження системи НАССР: українські реалії (2015)
Ryabokon N. - Condensed canned milk with sugar and fruit-berry syrups produce by the TQM concept, Kochubey-Lytvynenko O., Rindyuk D. (2015)
Ткаченко Н. - Параметри визрівання білкової маси у технології м΄яких пробіотичних сирів, Скрипніченко Д. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Вдосконалення технології натуральних напівфабрикатів у маринаді, Леонова Б. (2015)
Сухенко В. - Особливості захисту деталей харчового обладнання від корозії, Сухенко Ю., Муштрук М. (2015)
Ланженко Л. - Медико-біологічні дослідження твердого сиру з пробіотичними властивостями, Ткаченко Н. (2015)
Боровикова Н. - Характеристики спирта, обработанного магнитным полем слабых постоянных магнитов, Фефелов А., Попова В. (2015)
Крижова Ю. - Розробка продуктів оздоровчо-профілактичного призначення, Баль-Прилипко Л. (2015)
Паска М. - Люпинове борошно – високобілковий збагачувач харчових продуктів, Маслійчук О. (2015)
Алієв М. - Вимоги до молока і кормів від ТОВ "Байсерке-Агро" Республіки Казахстан (2015)
Очколяс О. - Біологічна цінність вершкового масла, збагаченого водоростями (2015)
Пазюк М. Ю. - Вплив фракційного складу сипкого матеріалу на процес його грудкоутворення, Пазюк Ю. М. (2015)
Мосейко Ю. В. - Вивчення інтервалу розм’якшення відновлених залізорудних матеріалів різних фракцій в умовах доменного плавлення, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Бараннік С. В., Гаврилко Ю. С. (2015)
Гресс А. В. - Численное моделирование процесса ввода металлической ленты в кристаллизатор слябовой машины непрерывного литья заготовки, Исаев О. Б., Чеботарева О. А., Ву К., Стороженко С. А. (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості термітних сталей, легованих нікелем та хромом, Хомяк Б. Я. (2015)
Колобов Г. А. - Получение редкоземельных металлов и их соединений высокой степени чистоты, Панов В. С., Критская Т. В., Печерица К. А., Карпенко А. В., Очинский В. Н. (2015)
Колобов Г. О. - Технологія рафінування тугоплавких рідкісних металів V групи періодичної системи елементів, Нестеренко Т. М., Павлов В. В., Мосейко Ю. В., Карпенко А. В. (2015)
Проценко В. М. - Оценка возможности использования титанового сырья Федоровского месторождения Украины для производства пигментного диоксида титана (2015)
Лупінос С. М. - Вплив вуглецевого відновника на механізм та кінетику процесів хлорної металургії, Прутцьков Д. В., Листопад Д. О., Беспалов Р. І., Воляр Р. М. (2015)
Малишев В. В. - Електроосадження вольфрамових покриттів із вольфраматно-піросульфатних розплавів та їх вплив на електрохімічну та корозійну поведінку титану, Ускова Н. М., Подиман О. С., Нікуліна Г. Ф., Глушаков В. Г., Лі В. (2015)
Кочетова С. А. - Електрохімічна поведінка, полірування та електроосадження молібдену в низькотемпературних розплавах, Подиман О. С., Шахнін Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Малишев В. В. (2015)
Воденников С. А. - Особенности формирования электротехнических свойств композиционных материалов на основе углерода, Скачков В. А., Бережная О. Р., Дзядок Д. Ю., Юхименко А. А. (2015)
Колесник Н. Ф. - Моделирование движения газового потока СО-Н2 при науглероживании катализатора, Кириченко А. Г., Харченко А. В. (2015)
Ivanov V. I. - Research of thermodynamics for irreversible processes transfer at treatment of titanium powders by pressure shaping, Kharchenko A. V., Nesterenko T. N., Lucoshnikov I. E. (2015)
Бейцун С. М. - Вплив тривалості циклу імпульсного режиму розігрівання сталерозливного ковша та тепломіст його футеровки, Михайловський М. В., Мурдій В. Ю. (2015)
Гупало О. В. - Економічна ефективність застосування водовугільного палива у нагрівальних печах прокатного виробництва, Строменко А. С., Гупало В. І., Кузьменко А. А. (2015)
Візер А. А. - Щодо недоліків теплової роботи камерних печей (2015)
Ревун М. П. - Розробка математичної моделі й алгоритму розрахунків нагрівання під термічну обробку злитків у полуменевих камерних печах (Повідомлення І), Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2015)
Зинченко В. Ю. - Разработка рациональной технологии отопления двухкамерных проходных термических печей ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь", Лютый А. П., Овчинникова И. А., Матказина Р. Р. (2015)
Качан Ю. Г. - Щодо доцільності та ефективності застосування біогазових технологій в умовах металургійних підприємств, Коваленко В. Л., Аносов Д. О. (2015)
Таратута К. В. - Вибір та обґрунтування показників теоретичної надійності металургійного обладнання, Шанько О. Ю. (2015)
Румянцев В. Р. - Повышение эффективности нейтрализации отходящих газов в условиях ПАО "Запорожкокс", Якубин Н. Ю., Левенцова Е. А. (2015)
Авторський покажчик (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, содержание (2014)
Бычков C. А. - Состояние вопроса и перспективы применения МФЛ новых производителей в узлах трения самолетов, Лавренко И. Г., Нечипоренко О. Ю., Ромашко И. М., Младинов С. Д. (2014)
Астанін В. В. - Чисельне моделювання швидкісного удару армованих сітками пружних композитів, Олефір О. І., Щегель Г. О., Олефір А. О. (2014)
Головченко Я. О. - Обеспечение защиты внешней поверхности самолета от повреждений при эксплуатации на грунтовых взлетно-посадочных полосах (2014)
Куницкая И. Н. - Оптимизация структурного состояния стали ШХ15 методами термомеханической обработки, Спектор Я. И., Климов А. В., Ткач Д. В. (2014)
Зворыкина А. К. - Особенности дуговой пайки тонколистовой оцинкованной стали, Стреленко Н. М. (2014)
Овчинников А. В. - Ремонт деталей авиадвигателей из титановых сплавов методами сварки (2014)
Павленко Д. В. - Альтернативные схемы технологического процесса получения полуфабрикатов для лопаток ГТД методами порошковой металлургии (2014)
Покровский В. В. - Научно-технические основы эксплуатации дисков ГТУ по техническому состоянию – путь к увеличению их проектного ресурса, Сидяченко В. Г., Ежов В. Н., Бялонович А. В. (2014)
Булах І. О. - Забезпечення якості отворів при свердлінні вугле- та склопластиків, Глоба О. В. (2014)
Бабак В. П. - Износостойкость аморфно-кристаллических детонационных покрытий в условиях граничного трения, Щепетов В. В. (2014)
Прохоренко В. М. - Влияние базы закрепления пластин на остаточные пластические деформации и напряжения при сварке симметричных стыковых соединений, Перепичай А. О. (2014)
Сведения об авторах (2014)
К сведению авторов публикаций (2014)
Зозуля Ю. А. - Украинский нейрохирургический журнал в свете наукометрии, Сапон Н. А., Никифорова А. Н. (2016)
Цымбалюк В. И. - Моногенные признаки предрасположенности к ишемическому инсульту, Васильева И. Г. (2016)
Розуменко В. Д. - Інтраопераційна флуоресценція: погляд на хірургію гліом у світлі інноваційних технологій, Розуменко А. В. (2016)
Поліщук М. Є. - Стратегія лікування потерпілих при бойовій черепно-мозковій травмі, Данчин А. О., Гончарук О. М. (2016)
Мойсеєнко Н. М. - Активація регенераторних процесів при травмі зорового нерва під впливом високих доз кортикостероїдів (2016)
Лисяный Н. И. - Связь цитомегаловируса со злокачественными глиомами головного мозга, Гнедкова И. А., Станецкая Д. Н., Розуменко В. Д., Кваша М. С., Бельская Л. Н., Ключникова А. И., Шмелева А. А. (2016)
Грязов А. Б. - Особенности стереотаксического радиохирургического лечения больших метастатических очагов в головном мозге с использованием гипоксических радиосенсибилизаторов (2016)
Кондратюк К. Л. - Клинико-неврологические предикторы исхода кровоизлияния в мозжечок в остром периоде, Сон А. С. (2016)
Кулик О. В. - Оцінка інформативності нейрофізіологічних методів діагностики стану сенсомоторної системи хворих у підгострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, Третьякова А. І. (2016)
Шаверский А. В. - Особенности хирургического лечения астроцитом мозжечка у детей младшего возраста, Орлов Ю. А., Марущенко Л. Л., Моргун В. В. (2016)
До 70-річчя Лідії Львівни Чеботарьової (2016)
До 70-річчя Світлани Борисівни Кричун (2016)
До 85-річчя з дня народження професора Олега Олександровича Лапоногова (2016)
Danylenko O. - Ancient roman traditions in the decoration of environment (2015)
Балабан О. І. - Відмінність витоків українського та російського театрів (2015)
Безручко О. В. - Другий період творчої і кінопедагогічної діяльності О. Я. Каплера на Київській кінофабриці наприкінці 20-х рр. - пер. пол. 30-х рр. ХХ ст (2015)
Вакуленко О. М. - П'єр Цурхер-Марголє - фундатор стандартів латиноамериканської програми бальних танців (2015)
Варивончик А. В. - Кераміка в контексті художніх промислів України (2015)
Вишотравка Л. І. - Роль виховного методу А. Бурнонвіля у системі підготовки сучасних артистів балету (2015)
Воскобойнікова Ю. В. - Інтерпретація творів Д. Бортнянського: тембровий аспект (2015)
Кириленко К. М. - Фундаменталізація як провідний контент сучасного мистецтвознавчого знання (2015)
Кравець А. А. - Творча діяльність Антоніни Васильєвої в контексті розвитку вітчизняного балетного мистецтва першої половини ХХ століття (2015)
Лішафай О. О. - Звукозоровий синтез у кіно і на телебаченні та мистецтво європейської звукорежисури (2015)
Лоліна Н. А. - Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту (2015)
Мемарне М. В. - Техніка аплікації: від народного мистецтва до сучасного дизайну (2015)
Моженко М. В. - Дигіталізація медіа і сучасна аудіовізуальна культура (2015)
Плахотнюк В. Г. - Музичний нонконформізм 60-70 рр. ХХ ст. та формування етномистецького напряму розвитку поп-культури в Україні (2015)
Раденко Ю. В. - Основні етапи підготовки літературно-художнього твору до виконання (2015)
Руденко Я. В. - Аналіз репертуару Р. Кириченко (жанрово-стильовий аспект) (2015)
Рязанцев Л. В. - Техніка лейтмотивів у кіномузиці (2015)
Селезньова А. В. - Основи орнаментальної побудови композиції весільного рушника (2015)
Совгира Т. І. - Жанрова "палітра" телевізійної естради (2015)
Станичнов О. О. - Особливості жіночого образу в портретах польських майстрів доби модерну (2015)
Стрельчук В. О. - Імпровізація як важливий чинник виховання майбутніх режисерів естради (2015)
Хлистун О. С. - Режисура української пісенної естради: стратегії творчості (2015)
Чурпіта Т. М. - Діяльність М. Трегубова в Київському державному академічному театрі опери і балету ім. Т. Шевченка (1937-1940) (2015)
Школьна О. В. - До 85-річчя від дня народження Фаїни Петрякової (23.09.1931-05.06.2002) (2015)
Шмаленко О. О. - Ансамбль "Червона рута": особливості творчої діяльності (2015)
Іващенко І. В. - Театр у творчості імпресіоністів (2015)
Булгаков В. М. - Плоскі вертикальні криві, які забезпечують сталі тиск та швидкість руху матеріальної частинки, Пилипака С. Ф., Захарова Т. М., Калетнік Г. М., Яропуд В. М. (2014)
Бурдейна О. В. - Спектр стрічкового акустопроводу з періодично розподіленими діафрагмами. Слабий зв'язок, Бурдейний В. М., Гель П. В. (2014)
Гель П. В. - Турбулентная диффузия в многофазных потоках, Янчук Я. Н.Резник С. И. (2014)
Коцюбивская Е. И. - Математическая модель поперечного выдавливания с гидростатическим подпором осесимметричных заготовок (2014)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси з сухим тертям, Ольшанський С. В. (2014)
Харченко С. А. - К моделированию динамики расслоенной зерновой смеси в вертикальном канале пневмосепарирующих устройств зерновых сепараторов, Борщ Ю. П. (2014)
Харченко С. А. - К построению математической модели поля скоростей дисперсной фазы в запылённом воздушном потоке, Гаек Е. А. (2014)
Харченко С. А. - Уточнение уравнений динамики пузырьковой псевдоожиженной зерновой смеси по структурному виброрешету, Тищенко Л. Н. (2014)
Бабичев А. П. - Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения, Эссола Дьедоне, Деревенько И. А. (2014)
Борисюк Д. В. - Вібродіагностика поршневих машин, Печенюк О. В. (2014)
Калиновський А. Я. - Вібрації пожежних насосів на різних режимах роботи: експериментальні дослідження, Кирилів Я. Б., Ущапівський І. Л., Ларін О. О. (2014)
Мартыненко Г. Ю. - Применимость нелинейных аналитических моделей для описания динамики роторов в магнитных подшипниках (2014)
Надутый В. П. - Результаты комплексного обезвоживания горной массы на вибрационном устройстве, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2014)
Надутый В. П. - Взаимодействие кусков материала с футерованным валком вибрационного классификатора, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Ольшанский В. П. - Особенности нестационарной динамики оправки и механизма удержания стержня оправки автоматического стана с учетом переменности массы прокатываемой гильзы, Рахманов С. Р., Ольшанский С. В. (2014)
Любін М. В. - Визначення швидкості підйому бульбашки біогазу у процесі метанового зброджування органічних відходів, Любин В. С., Чорна Т. В. (2014)
Севостьянов И. В. - Проектирование технологических линий для утилизации отходов пищевых производств, Ольшевский А. И. (2014)
Янович В. П. - Визначення оптимальних робочих параметрів вібровідцентрового електроосмотичного зневоложувача жому, Зозуляк О. В., Качур Я. Ю. (2014)
Зеліско Н. - Теоретичні і практичні аспекти формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку економіки у співвідношенні з тенденціями глобалізації, Мельник В. (2015)
Сиротюк Г. - Сутність і методика оцінки людського капіталу, Петришин Л. (2015)
Черевко Г. - Ринок землі і держава (2015)
Янишин Я. - Оцінка перспектив розвитку експорту послуг з України, Лаврів І. (2015)
Марків Г. - Вплив державного боргу на боргову безпеку України, Синявська Л., Рубай О. (2015)
Гринишин Г. - Конкурентна стратегія підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, Балаш Л., Лисюк О. (2015)
Дудяк Р. - Маркетингова сегментація світового ринку молокопродуктів, Хірівський Р. (2015)
Величко Є. - Розвиток і сучасний стан ринку молока та його вплив на ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах, Супрун О. (2015)
Верзун А. - Стан і перспективи банківського кредитування АПК Львівської області, Ковалів В., Шолудько О. (2015)
Rulitska K. - Foresight: a new era of opportunity and challenge for the Ukraine manufacturing (2015)
Нестерович А. - Аналіз мотиваційного процесу сільськогосподарських підприємств (2015)
Мартинюк Н. - Розвиток персоналу як чинник підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Черевко Д. (2015)
Підпалий І. - Формування урожайності люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Липовий В., Панцирева Г. (2015)
Кривошеєва О. О. - Інституційні механізми відтворення соціальної нерівності в суспільстві (2015)
Мулявка В. Д. - Освітня нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу, Оксамитна С. М. (2015)
Малиш Л. О. - Робота під час навчання: основні характеристики та вплив на подальший статус на ринку праці (2015)
Maltseva K. - Health disparities research: a perspective on cultural consonance (2015)
Виноградов О. Г. - Багатовимірний аналіз ставлення до конфліктних суспільних тем, Куделя М. Є. (2015)
Басова А. Г. - Концепт музики в соціологічній теорії ХХ століття (2015)
Домащенко М. А. - Методологічні особливості досліджень зв’язку між соціальною позицією людини та музичними вподобаннями (2015)
Куц М. Р. - Соціальне підприємництво: основні ідеї та перспективи дослідження в соціології (2015)
Бовгиря І. В. - Релігійні зміни у Східній Європі наприкінці ХХ століття крізь призму теорій секуляризації та релігійної економіки (2015)
Голота Д. В. - Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції: цілі, результати та тенденції, Мальцева К. С. (2015)
Марценюк Т. О. - Забезпечення ґендерної рівності в Україні: обізнаність із законодавством і досвід дискримінації, Костюченко Т. С., Волосевич І. В. (2015)
Семигіна Т. В. - Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади), Лиховид Д. О. (2015)
Кутузова Д. М. - Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні?, Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Коблянська А. В. - Впровадження у державну політику України європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, Скляренко К. А. (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние Лапроксида Л-303 в условиях длительного субтоксического воздействия на метаболическую активность соединительной ткани, Резуненко Ю. К., Жуков В. И., Нмколаева О. В (2015)
Сурмашева О. В. - Антимікробна активність композиту на основі каоліну та наночастинок срібла, Романенко Л. І., Корчак Г. І., Ніконова Н. О., Горваль А. К., Березовчук С. М., Дідікін Г. Г. (2015)
Сердюк А. М. - Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об'єктів, Бузинний М. Г., Михайлова Л. Л., Симович С. В., Романченко М. О., Сахно В. І., Чирков В. С. (2015)
Єрем Т. В. - Характеристика вмісту деяких важких металів у продуктах харчування, що становлять раціон мешканців Закарпатської області (2015)
Гребняк М. П. - Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах, Федорченко Р. А. (2015)
Пономаренко Н. П. - Вивчення впливу довкілля на здоров'я дитячого населення Чернігівської області, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Антомонов М. Ю. (2015)
Єлізарова О. Т. - Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку, Гозак С. В., Парац А. М., Шумак О. В., Філоненко О. О. (2015)
Вірність обраній дорозі. 3 травня 2015 pоку виповнилося 75 років від дня народження і 50 років наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого-гігієніста, завідувача лабораторії гігієни водопостачання та охорони водоймищ ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", доктора медичних наук, професора Прокопова В'ячеслава Олександровича (2015)
Капранов С. В. - Оценка инвалидности детей промышленного региона за 1996-2013 годы (2015)
Любарська Л. С. - Фактичний вміст мікроелементів цинку і міді у харчових раціонах дітей дошкільних навчальних закладів м. Києва, Ємченко Н. Л., Гуліч М. П. (2015)
Шидловська Т. А. - Якісні та кількісні показники реоенцефалографії у робітників вугільної промисловості з сенсоневральною приглухуватістю, Шидловська Т. В., Коказ М. С., Овсяник К. В., Сербін Г. С., Гвоздецький В. А. (2015)
Брухно Р. П. - Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві (2015)
Ткачишина Н. Ю. - Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену, Думка І. В., Ткачишин В. С. (2015)
Скиба О. О. - Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту (2015)
Рідковець С. Г. - Динаміка стану функцій організму під впливом оздоровчої ходьби (2015)
Закаляк Н. Р. - Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації студентів з функціональною стадією остеохондрозу хребта (2015)
Яворовський О. П. - Історія заснування Київського медичного інституту (1917-1922). Сучасний концептуальний підхід (ІІ повідомлення), Цехмістер Я. В., Сахарчук І. М., Єзікян Г. М. (2015)
Щербань М. Г. - Обґрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм, М'ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Кривонос К. А. (2015)
Тitle (2015)
Contents (2015)
Буц В. А. - Квантовый эффект Зенона, маятник Капицы и принцип юлы. Сравнительный анализ (2015)
Gakh G. I. - Triplet production by a polarized photon beam on a polarized electron target, Konchatnij M. I., Merenkov N. P. (2015)
Lazurik V. T. - Determination of the standard characteristics of depth-dose distributions on the base of semiempirical model of electrons energy deposition, Popov G. F., Zimek Z., Lazurik R. V., Sovan Salah Ibrahim (2015)
Andreeva O. L. - Analytical solution and neutral curves of the stationary linear Rayleigh problem with rigid or mixed boundary conditions in cylindrical geometry, Tkachenko V. I. (2015)
Литвинов В. А. - Об использовании метода масс-спектрометрии вторичных ионов для исследования биоорганических объектов, Коппе В. Т., Бобков В. В. (2015)
Karpov S. A. - Microstructure evolution and deuterium retention in SS316 steel irradiated with heavy ions, helium and hydrogen, Kopanets I. E., Sungurov B. S., Tolstolutskaya G. D., Kalchenko A. S. (2015)
Єрохін В. Ф. - Математична модель розділяння асинхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією, Пелешок Є. В. (2016)
Батрак Є. О. - Алгоритм керування випромінюванням електромагнітної енергії в активних антенних системах (2016)
Цьопа Н. В. - Розпізнання багатомірних зображень радіолокаційними системами (2016)
Буценко Ю. П. - Автоматні моделі генераторів псевдовипадкових бінарних чисел, Савченко Ю. Г. (2016)
Розорінов Г. М. - Використання твердотільної пам’яті як первинного носія інформації у кримінальному процесі, Брягін О. В. (2016)
Деркаченко Я. А.. - Соціальні мережі, як середовище для технологій маніпулятивного впливу (2016)
Толюпа С. В. - Управление защитой информации в информационных системах на основе системного анализа, Наконечный В. С., Ковбель М. Н. (2016)
Мелешко О. О. - Способи захисту інформації з обмеженим доступом в мобільних пристроях від витоку, Болотнікова О. С. (2016)
Гресько А. О. - Загальний, комплексний опис проблем інформаційної безпеки в "Інтернеті речей", Щебланін Ю. М. (2016)
Бурячок В. Л. - Процедура визначення моменту часу впливу актуальних загроз на інформаційний ресурс, Невойт Я. В., Хорошко В. О. (2016)
Ананченко О. Є. - Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства (2016)
Лукьянов И.Э. - Современные подходы к лечению резистентной трихомонадной инвазии в сочетании с хламидиозом, микоплазмозом и генитальным герпесом (2015)
Татузян Е. Г. - Меланома: важность ранней диагностики и своевременного лечения, Беловол А. Н. , Ткаченко С. Г. (2015)
Джораєва С. К. - Аналіз динаміки поширення метицилінрезистентних штамів стафілококів у дерматовенерологічній клініці, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Лященко О. А., Щербакова Ю. В. (2015)
Кузьменко А. Н. - Особенности биоты урогенитального тракта женщин репродуктивного возраста с неспецифическими вульвовагинитами (2015)
Семко Г. А. - Роль активации окислительных процессов в возникновении нарушений поверхностных свойств эритроцитов и лимфоцитов при псориазе (2015)
Щербакова Ю. В. - Вміст секреторного імуноглобуліну класу а як крітерій оцінки стану місцевого імунітету у хворих різних груп населення з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2015)
Гаврилюк А. А. - Оценка динамики качества жизни пациентов тяжёлыми формами псориаза на фоне комплексной терапии (2015)
Левченко О. А. - Глюкокортикостероидные гормоны в дерматологии: профилактика и лечение осложнений (2015)
Белозоров А. П. - Изучение полиморфизма гена IL1BRN при некотрых дерматозах и урогенитальной патологии, Частий Т. В., Милютина Е. И., Сокол О. А. (2015)
Берегова А. А. - Ефективність використання метамаксу та кортексину у комплексному лікуванніхворих з тяжким ступенем перебігу псоріазу (2015)
Болотная Л. А. - Склероатрофический лихен: современные подходы к лечению (2015)
Волкославська В. М. - Дерматологічна захворюваність та деякі актуальні задачі дерматовенерологічної служби в Україні, Гутнєв О. Л. (2015)
Волошина Н. О. - Вдосконалення лікування хворих ну вугрі звичайні на тлі супутніх латентних захворювань гастродеуденального відділу системи травлення та герпесвірусної інфекції, Денисенко О. І. (2015)
Галузинская Л. В. - Состояние натрий-калий зависимой транспортной системы эритроцитов у больных генерализованной формой псориаза, Жукова Н. В. (2015)
Іванова Н. М. - Вплив ліпосомальних антимікотиків на гриби Malassezіa spp. (2015)
Когут І. Й. - Методи діагностики перебігу дерматиту, асоційованного з нетриманням відправлень (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Сучасні аспекти лікування акне у жінок репродуктивного віку, Бронова І. М. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Динамика содержания метаболитов оксида азота и некоторых показателей свертывающей системы крови у больных тяжелыми формами псориаза на фоне базовой терапии, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Вплив етапної сорбційної терапії на стан мікробіоценозу кишечника та шкіри у хворих на алергодерматози, Олійник І. О., Джораєва С. К., Маштакова І. О., Мангушева В. Ю. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Выбор адекватного топического стероида - путь к повышению эффективности лечения дерматозов, Маштакова И. А. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Новий молекулярно-генетичний метод, що застосовується для діагностики оніхомікозу, Олійник І. О., П’ятикоп І. О., Матюшенко В. П., Частій Т. В. (2015)
Лопандина А. А. - Особенности ангиогенеза у больных псориазом (2015)
Мавров Г. І. - Методика лікування інфекцій шкіри, спричинених HERPES SIMPLEX VIRUS I, II в сполученні з патогенними бактеріями (2015)
Михайлец Н. В. - Применение 1% крема Элидел в терапии псориаза, Музыка Л. В. (2015)
Михайлец Н. В. - Особенности диагностики плесневого онихомикоза, Музыка Л. В., Кравченко Л. А. (2015)
Михайлец Н. В. - Использование крема Алдара, Музыка Л. В. (2015)
Нарожна М. В. - Рівень вітаміну D та його метаболітів у хворих на себорейний дерматит (2015)
Ошивалова О. О. - Епідеміологічна характеристика плоскоклітинної карциноми шкіри (2015)
Резнікова А. О. - Ранні маркери свербежу у хворих на атопічний дерматит (2015)
Рощенюк Л. В. - Молекулярно-цитогенетическое исследование Х-сцепленного ихтиоза, Федота А. М., Гонтарь Ю. В., Ильин И. Е., Воронцов В. М., Садовниченко Ю. А. (2015)
Солошенко Е. М. - Стан осмотичної та перекисної резистентності еритроцитів у хворих на поширені дерматозит з ускладненним алергологічним анамнезом, Земляна Т. В., Левицька О. В. (2015)
Солошенко Э. Н. - Влияние облученной терагерцовым лазером плазмы крови на осмотическую резистентность и гидратацию эритроцитов IN VITRO, Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Каменев Ю. Е. (2015)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз імунного гомеостазу у хворих на поширені дерматози з ускладненим та без ускладненого алергологічного анамнезу, Стулій О. М., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Гіржанова І. В., Пятикоп І. О. (2015)
Безкоровайна Г. О. - Економічні засади оптимізації підходів до культуральної діагностики гонореї, Хара О. І. (2015)
Білоконь О. М. - Проведення міжлабораторного контролю якості серологічних методів діагностики сифілісу, Кутова В. В. (2015)
Бойко І. - Практика виділення чистих культур NEISSERIA GONORHOEAE у Тернопільскій області з метою вивчення антибіотикорезистентності, Безкоровайна Г. О. (2015)
Бондаренко Г. М. - Сравнение эффективности физических деструктивных методов лечения остроконечных кондилом, Костюкова Ю. В. (2015)
Бондаренко Г. М. - Оцінка стану системи гемостазу в осіб з прихованими формами сифілісу, Нікітенко І. М., Семко Г. О., Єрещенко О. О. (2015)
Бондаренко Г. М. - Корреляционные взаимосвязи между уровнем цитокинов и показателями глютатионового звена антиоксидантной системы, Федорович Т. В., Кондакова А. К., Цымбал В. Н. (2015)
Бондаренко Г. М. - Редокс-регуляция клеточных процессов в патогенезе урогенитального микоплазмоза, Федорович Т. В., Унучко С. В., Осинская Т. В., Губенко Т. В., Безрученко А. Н., Джораева С. К. (2015)
Джораєва С. К. - Поширеність та антибіотикорезистентність штамів E.coli, вилучених при запальних захворюваннях урогенітального тракту, Гончаренко В. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Усік І. В., Соболь Н. В. (2015)
Кутова В. В. - Застосування методу імуноблотингу при діагностиці сифілісу, Білоконь О. М. (2015)
Мавров Г. И. - Макролид джозамицин и цефалоспорин цефиксим в комплексном лечении смешанной урогенитальной инфекции, Миронюк В. И. (2015)
Мавров Г. И. - Инфекции, передающиеся половым путеми генеративная функция у мужчин, Унучко С. В., Губенко Т. В., Осинская Т. В. (2015)
Мужичук В. В. - Практический опыт в комплексном лечении микст-инфекции (хламидийной и микоплазменной инфекции) у мужчин, Агапова И. Р., Чернышев С. В. (2015)
Франкенберг А. А. - Інтернет-консультування хворих дермато-венерологічного профілюв умовах громадської організації - 14річний досвід, Шевченко Т. М., Шевченко В. А., Кривко С. В., Цекова Ю. Ю., Макогон І. М. (2015)
Цідило І. Г. - Спектр дерматовенерологічної патології серед ВІЛ-інфікованних пацієнтів КЗ"Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер", Гамерник М. І., Данчук У. І. (2015)
Штыров И. Н. - Целесообразность скрининговой лабораторной диагностики сифилисав соматических стационарах, Однороб А. И., Кутовая В. В. (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Varynskyi B. О. - Optimization of the detection conditions for the series of 1,2,4-triazole-3-thiones for FIA-ESI-MS and HPLC-ESI-MS, Kaplaushenko A. G. (2016)
Devyatkina А. О. - The reactivity of aromatic and heterocyclic derivatives of hydrazine. VІІ. The acid-base properties of substituted 5,7-dichloro-9-hydrazine acridine, Svechnikova O. M., Kolisnyk S. V., Коbzar N. P., Vinnik O. F. (2016)
Anisimov V. Yu. - Development of the quantitative determination method for a new caries-preventive compound, Gelmboldt V. O., Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2016)
Golik M. Yu. - The quantitative relationships of the partition coefficients calculated in the series of N-R-amine functional derivatives, Kryskiv О. S., Komissarenko A. M., Kolisnyk О. V., Dudka К. І. (2016)
Sych І. V. - The synthesis and physicochemical properties of new derivatives of 5-R-phenylamino-2-меrcapto-1,3,4-тhiadiazole, Perekhoda L. О., Ieromina Z. G., Grinevich L. О., Коbzar N. P., Drapak І. V. (2016)
Blyznyuk N. A. - A comparative phytochemical and pharmacological analysis of the extracts from leaves of the Ukrainian flora shrubs, Prokopenko Yu. S., Georgiyants V. A., Tsyvunin V. V. (2016)
Vovk G. V. - The amino acid and monosaccharide composition of a dry extract from Salvia officinalis leaves obtained by complex processing, Koshovyi O. M., Komissarenko A. M. (2016)
Goy A. M. - The substantiation for introduction of the innovative technological process for industrial production of parenteral dosage forms by the example of тоrаsеміde, solution for injection (2016)
Kovaliova T. - The study of properties of polymeric stabilized emulsions based on aristoflex, Polovko N. (2016)
Тkаchuk О. Yu. - The study of the effect of the critical parameters on the manufacturing process of the oil phytoextract with the hepatoprotective action, Vyshnevska L. І., Zubchenko Т. М. (2016)
Georgiyants V. A. - "Greening” of amizone synthesis when manufacturing, Kushniruk V. M., Bezugly P. O. (2016)
Shulga L. I. - Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry, Chikhladze К. А., Rolik S. М., Povetkin S. О. (2016)
Diadiun T. V. - Analysis of the car first aid kits of Ukraine and Great Britain according to the normative documents, Mamedova S. O. (2016)
Ovsyanikova Yu. O. - The pharmacological activity of derivatives of 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline and anthranilamides containing a fragment of glycine, Levashov D. V., Kravchenko V. M., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Zamorskii I. I. - Screening of derivatives of 2-(benzoyilamino)(1-R-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid under the conditions of acute hypobaric hypoxia, Bukataru Yu. S., Lenga E. L., Kolisnyk S. V., Altukhov О. О. (2016)
Tovchiga O. V. - The effect of medicines with goutweed (Aegopodium podagraria L.) on the physical endurance, cognitive functions and the level of depression in animals, Shtrygol’ S. Yu. (2016)
Авторський покажчик статей журналу "Вісник фармації” за 2015 рік (2016)
Ювілей Л.А.Шемчука (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Lega D. A. - The study of the three-component interaction between 1-ethyl-1Н-2,1-benzothiazin-4(3Н)-one 2,2-dioxide, heterylcarbaldehydes and active methylene nitriles, Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Krolenko K. Yu. - The search for new antimicrobial agents from the substituted arylamides of 4-(4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-piperidine-1-carboxylic acids, Vlasov S. V., Zhuravel I. O., Osolodchenko T. P. (2016)
Kholodnyak S. V. - 5,6-Dihydro-(1,2,4) triazolo (1,5-с) quinazolines. Message 2. (5+1)-Cyclocondensation of (2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl) amines with aliphatic and aromatic ketones, Schabelnyk K. P., Voskoboynik O. Yu., Antypenko O. M., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2016)
Chan T. M. - Development of the method for quantitative determination of the composition of Ag@Fe3O4 magnetic nanocomposite, Levitin Ye. Ya., Kryskiv O. S. (2016)
Овдійчук О. В. - Амідоксими та їх замасковані похідні як проліки амідинів, міметиків аргініну, Гордієнко О. В. (2016)
Чорноус В. О. - Синтез, гіпоглікемічна активність та гостра токсичність нових імідазол-тіазолідинових гібридних структур, Мельник О. Я., Глєбов О. М., Тихоненко М. В., Шеремета Л. М., Ярош О. К., Денисенко О. М., Родік Р. В., Вовк М. В. (2016)
Андронати С. А. - Производные ((N-арил)пиперазинил) бутилпиримидинов, обладающие нейротропными и актопротекторными свойствами, Соболева С. Г., Замковая А. В., Карасёва Т. Л., Ракипов И. М., Цимбал Д. И. (2016)
Ковтуненко В. А. - Метод синтеза 1-(фенил)алкил-3-ацил-1,2,8-триазаспиро (4.5) деканов, Потиха Л. М., Бульда Т. С., Зубатюк Р. И., Шишкин О. В. (2016)
Украинец И. В. - Синтез и биологические свойства гидрокси-(алкокси)замещенных анилидов 1-R-4-гидрокси-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоновых кислот, Петрушова Л. А., Горохова О. В., Сидоренко Л. В. (2016)
Абдурахманова Э. Р. - Синтез новых фосфонопептидомиметиков и их влияние на функциональное состояние сердца, Дорофеева Н. А., Лукашук О. И., Головченко А. В., Броварец В. С. (2016)
Ювілей Л.А.Шемчука (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Prihodko M. - The new conception of study of administrative reforms in the state system of the russian empire in the beginning of the XIX century (2014)
Майор Р. И. - Украинская интеллигенция и духовенство закарпатья как объект политики мадьяризации во второй половине ХIХ – начале ХХ в. (2014)
Кочегарова Е.Д. - Иностранный капитал в золотодобывающей промышленности: преемственность государственной политики в Российской империи – СССР (2014)
Масалимов Р. Н. - Проблема свободы и дисциплины в воспитательной системе СССР и Третьего Рейха (1933-1941 гг.), Хамидуллин Р. Р. (2014)
Ивлиев Ю. А. - Сакральная математика древних символов: на примере геометрии китайской монады и арифметической геометрии Великой теоремы Ферма (2014)
Черняк В. И. - Типология мышления в системной модели представления (2014)
Черняк В. И. - Фило- и онтогенез системного мышления (2014)
Трещалин М. Ю. - Биоритмы организма и их отображение в символике древних культур (2014)
Даньшин А. В. - Роль конфуцианства и легизма в формировании правового и социального статуса купечества традиционного Китая (2014)
Залевская А. А. - Роль общенаучной метафоры в познании: метафоры и мифы (2014)
Курмангалиева Г. К. - Интегральный дискурс Аль-Фараби: опыт историко-философской интерпретации, Сейтахметова Н. Л. (2014)
Ивлиев Ю. А. - Великая теорема ферма в контексте современного естественнонаучного знания (2014)
Кудрявцев А. В. - Научный догматизм – брешь в основах логики (2014)
Кудрявцев А. В. - Фундаментальные парадоксы математики (2014)
Залевская А. А. - Абстракция, эмпирия, воображение и эмоция в научном исследовании и в обыденном знании (2014)
Кручинин С. В. - Понятие демократии и выборов, Багрова Е. В. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Сексенбаева Г. А. - Аудиовизуальные источники в пространстве и времени (2014)
Коновалов А. П. - От торговли к фабричному производству. из истории зарождения и развития кожевенно-меховой отрасли семипалатинска конца ХIХ – начала ХХ вв, Ахметкалиева А. Е. (2014)
Елисеев Н. А. - Становление и развитие научной школы начертательной геометрии в ИКИПС-ПГУПС, Елисеева Н. Н., Параскевопуло Е. Н. (2014)
Трещалин М. Ю. - Системные принципы проектирования пирамид и рисунка "Витрувианский человек" (2014)
Захарова А. В. - Историографический аспект формирования государственной границы на материалах XIX – начала ХХ вв (2014)
Селецкий С. Г. - Персонификация смерти в современном христианстве (2014)
Доманюк Е. А. - Жизнедеятельность общества между потребностями и производством (2014)
Бреслер М. Г. - Проблемы взаимоотношения власти и когнитариата. Социально-философский аспект (2014)
Ершова И. В. - Влияние глобализационных процессов на развитие фактора человеческого капитала (2014)
Мартинкус А. - Лев Карсавин, Евразийство и тезис Эрика Вогелина (2014)
Медведев Б. А. - 21 век: "Что такое просвещение?" (2014)
Максютова З. Г. - Специфика смысла жизни в условиях глобализации (2014)
Крюкова Е. В. - Социальное согласие как необходимое условие социального развития личности (2014)
Боровікова В. С. - Сутність держави: науково-понятійне тлумачення в теорії держави Б. Кістяківського (2015)
Горбань М. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження конкретизації в судовому правозастосуванні (2015)
Лепісевич П. М. - Державотворчі процеси та зовнішньополітична діяльність Карпатської України (1938–1939 рр.), Хром’як М. Д. (2015)
Лепіш Н. Я. - Чинники, що зумовлюють необхідність актів тлумачення норм права в сучасній українській державі, Лепіш В. Я. (2015)
Машталір Х. В. - Роль Євгена Петрушевича у розвитку українського конституціоналізму (2015)
Рожко В. В. - Проблема суддівського розсуду в правових системах Японії та Китаю (2015)
Федіна Н. В. - Свобода і рівність у правовій дійсності як прояви справедливості (2015)
Бедрій Р. Б. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Марковський В. Я. - Про невідповідність Конституції України положень Закону України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року, Демків Р. Я. (2015)
Моісеєнко Д. М. - Класифікація форм постсоціалістичних держав (2015)
Сопільник Р. Л. - Правосуддя в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Правове регулювання підсудності справ про розкриття банківської таємниці, Братковський В. М. (2015)
Долинська М. С. - До питання історіографії та методології дослідження інституту українського нотаріату та нотаріального законодавства (2015)
Музика Л. А. - Що є актуальним для сучасного цивільного законодавства України: модернізація, системне оновлення чи рекодифікація? (2015)
Федорченко Є. В. - Практичні проблеми проведення експертних досліджень та шляхи їх вирішення, Мелех Л. В. (2015)
Бондаренко В. А. - Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання у контексті соціальних змін в Україні (2015)
Єсімов С. С. - Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади (2015)
Заставна С. Л. - Зворотна дія норми адміністративного права: порівняльний аспект (2015)
Заяць Р. Я. - Правова характеристика етапу становлення законодавства у сфері діяльності науково-дослідних установ (2015)
Кісіль З. Р. - Стратегія реформування проходження державної служби в ОВС України (2015)
Ковалів М. В. - Переконання та примус як загальні методи впливу в органах виконавчої влади (2015)
Федотов О. А. - До питання складових системи суб’єктів протидії тероризму в Україні (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Принципи дослідження адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Чорномаз О. Б. - Кодифікація вітчизняного адміністративного законодавства: поняття та особливості (2015)
Швець В. Д. - Удосконалення чинного законодавства України про адміністративну відповідальність у сфері землекористування (2015)
Шишко В. Й. - Досвід США в реалізації адміністративно-правового забезпечення державної політики інформаційної безпеки (2015)
Авраменко О. В. - Кримінально-правовий інститут стадій злочину, Парасюк Н. М., Телефанко Б. М. (2015)
Бесчастний В. М. - Проблемні питання аналітичного забезпечення протидії злочинності (2015)
Бурдін В. М. - Зміни до Кримінального кодексу України, які насторожують (2015)
Громко В. Я. - Види злочинів, кваліфікуючою ознакою яких є їх учинення службовою особою (2015)
Данилевська Ю. О. - Кваліфікуючі ознаки як засоби диференціації кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Вплив факторів сугестії та групової трансценденції модусів регулювання поведінки індивіда на потенційну криміногенність (2015)
Назимко Є. С. - Особливості застосування кримінально-правових засобів реагування до неповнолітніх правопорушників за законодавством Ісламської Республіки Пакистан (2015)
Рижов І. М. - Актуальні проблеми антитерористичної підготовки громадянського суспільства, Строгий В. І. (2015)
Басиста І. В. - Особливості провадження допиту та пред’явлення для впізнання під час розслідування катастроф і аварій на залізничному транспорті, Пришляк С. О. (2015)
Гула Л. Ф. - Організована злочинна група – основа організованої злочинності (2015)
Гуменюк Ю. І. - Припинення діяльності із прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди (ст. 368 Кримінального кодексу України) в межах кримінального провадження (2015)
Дуфенюк О. М. - Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза як форма використання спеціальних знань під час розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, Кунтій А. І. (2015)
Зачек О. І. - Правові проблеми протидії кіберзлочинцям, що діють з-за меж України (2015)
Нагачевська Ю. С. - Запобігання та протидія торгівлі людьми на національному та міжнародному рівні (2015)
Нагачевський С. В. - Запобігання та протидія корупції у сфері державних закупівель (2015)
Ряшко О. В. - Сутність та етапи реалізації функції обвинувачення в кримінальному провадженні, Кундик Н. В. (2015)
Resztak I. - The essence of the rule of law (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Боровікова В. С. - Права і свободи людини як визначальні засади її правового статусу, Заверуха О. М. (2015)
Мелех Л. В. - Окремі аспекти розвитку законності в Галичині у другій половині ХVIII – першій половині ХІХ ст. (2015)
Федіна Н. В. - Поняття справедливості в системі правозастосування як складової правового життя (2015)
Боняк В. О. - Орган охорони правопорядку України: зміст поняття, його обсяг і різновиди (2015)
Лещух А. Р. - Сутнісні характеристики конституційно-процесуальної відповідальності: теоретико-правовий аспект (2015)
Онишко О. Б. - Місцеві референдуми в Україні (2015)
Француз А. Й. - Утвердження та забезпечення прав людини як визначальна детермінанта розвитку політичної системи України (2015)
Ващишин М. Я. - Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування та збереження національної екомережі (2015)
Кучер В. О. - Видалення із залу судового засідання як захід процесуального примусу, Суліковський Ю. С. (2015)
Яновицька Г. Б. - Стандартизація та сертифікація як засоби забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг, Верхола Ю. В. (2015)
Бондаренко В. А. - Застосування адміністративного договору в умовах децентралізації влади та реформування органів внутрішніх справ (2015)
Ботнаренко О. М. - Прийняття ефективних управлінських рішень як передумова оптимізації органів внутрішніх справ України (2015)
Вайда Т. С. - Удосконалення охорони громадського порядку працівниками ОВС в умовах проведення антитерористичної операції, Домніцак В. В. (2015)
Гнатюк С. С. - Теоретико-правова характеристика видів підсудності в адміністративному судочинстві, Богомазова І. О. (2015)
Демків Р. Я. - Предмет відомчого нормативно-правового регулювання діяльності міліції (2015)
Єсімов С. С. - Адміністративно-правові аспекти обмеження доступу до інформації (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Модернізація інституту юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи (2015)
Ковалів М. В. - Порядок і підстави введення правового режиму надзвичайного стану, Рутар А. І., Павлишин Ю. В. (2015)
Литвинова Є. В. - Фiнaнcoвий прoцec як вид юридичнoгo прoцecу (2015)
Бондаренко В. Я. - Об’єкт складу незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за КК України (2015)
Гуменюк Ю. І. - Зміст поняття завідомо незаконного затримання людини (2015)
Дорохіна Ю.B. - Доктринальний аналіз основних концепцій розмежування насильницьких і ненасильницьких злочинів проти власності (2015)
Захарчук В. М. - Суб’єктивна сторона самовільного зайняття земельної ділянки (2015)
Ковальчук В. П. - Віктимологічне запобігання посяганням на життя, здоров’я і гідність працівників міліції (2015)
Максимович Р. Л. - Викрадення як наскрізне кримінально-правове поняття (2015)
Павлик Л. В. - Диференціація кримінальної відповідальності, покарання та виконання покарання: особливості розмежування понять (2015)
Франчук В. В. - Ефективність реалізації кримінально-правових норм охорони економіки України (2015)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшуковий пошук організованих злочинних груп (2015)
Захаров В. П. - Тенденції використання в діяльності правоохоронних органів біометричних технологій, які не входять до "трьох великих біометрик", Зачек О. І. (2015)
Нагачевський С. В. - Розвиток правових засад здійснення державних закупівель в Україні: історичні аспекти (2015)
Нескоромний Д. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії: юридичні та фактичні підстави їх провадження (2015)
Повстяний О. В. - Історичний процес створення та впровадження застосування поліграфа в оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів України (2015)
Ряшко О. В. - Проблемні питання та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, Шабанов М. А. (2015)
Балинська О. М. - Іманентні семіотичні характеристики правовідносин, що пов’язані з категорією відповідальності (2015)
Моісеєнкова С. О. - Становлення антропології права як філософсько-правової науки (2015)
Ряшко О. В. - Цінність і ціннісні орієнтації в професійній діяльності міліції (поліції): філософсько-правовий аспект, Гуменюк О. Р. (2015)
Наукове життя (2015)
Наші автори (2015)
Калініченко С. В. - Сучасні напрямки створення та удосконалення пробіотиків, Коротких О. О., Тіщенко І. Ю. (2016)
Загайко А. Л. - Рак шлунка: сучасний стан проблеми, фактори ризику, рання діагностика, Брюханова Т. О. (2016)
Горлачова В. І. - Дослідження ефективності антимікробних консервантів з метою удосконалення складу лікарського косметичного засобу протизапальної дії, Вишневська Л. І. (2016)
Лукьянова Л. В. - Изучение поведенческих реакций при введении кофеина, карбамазепина и их композиций в условиях формалинового отека у крыс (2016)
Вахніна Н. Г. - Скринінгові дослідження з вивчення гіпоглікемічної дії нових похідних амідів дикарбонових кислот (2016)
Tovchiga O. V. - Interaction of Aegopodium podagraria L. (Goutweed) preparations with central nervous system depressants (2016)
Щербина Р. О. - Вивчення антиоксидантної активності солей 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4h-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Яровенко Л. О. - Показники морфометричних досліджень тканини печінки щурів різного віку на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов введення кверцетину та L-аргініну L-глутамату (2016)
Сулейманов Т. А. - Синтез и биологическая активность производных 2-((4-(пиперидин-1-ил)фенил)амино)-2-оксоэтил 4-пиперазин-1-карбодитиоата, Озкай Юсуф, Шукюров Ч. Я. (2016)
Вовк Г. В. - Фітохімічне та фармакологічне дослідження дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської, Мига М. М., Кошовий О. М., Верховодова Ю. В., Кіреєв І. В. (2016)
Количев І. О. - Дослідження органічних кислот спиртового екстракту з листя чорниці звичайної, Краснікова Т. О., Загайко А. Л., Кошовий О. М. (2016)
Ковальова А. М. - Антибактеріальна активність комплексів з трави вероніки довголистої, Осьмачко А. П., Кашпур Н. В., Грудько І. В. (2016)
Очередько Л. В. - Дослідження впливу фітозбору лікарських рослин на функціональні показники серцево-судинної системи, Гнатюк В. В., Крючкова Т. М. (2016)
Ленчик Л. В. - Визначення гострої токсичності екстракту з листя Prunus domestica та органічних кислот у сировині, Сенюк І. В., Башар Джаббар Алі-Сахлані (2016)
Гончар О. О. - Вивчення антимікробних властивостей лікарських антисептичних препаратів, що містять декаметоксин®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Коваленко І. В., Яцула О. В. (2016)
Danylchenko S. Yu. - (1,2,4)Triazolo(4,3-а)quinazolin-5-one derivatives as antimalarial agents, Kovalenko S. S., Drushlyak O. G., Kovalenko S. M., Maes L. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Титул, зміст (2016)
Хронологія подій (2016)
Рішення у господарських справах (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2015 р. (2016)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень за I півріччя 2015 р. (2016)
Бичкова С. С. - Підстави перегляду Верховним Судом України судових рішень у цивільних справах: законодавчі новели (2016)
Селіванов А. О. - Особливості залучення до судочинства органів державної влади — третіх осіб без самостійних вимог (2016)
Шумська Н. Л. - Спірні питання викладу вступної частини рішення суду у цивільній справі (2016)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету за 2015 р. (2016)
Domanska O. - Historiosophic aspect of the historical model of Ukrainian and Russian types of statehood in the context of analyzing value structures of consciousness (2015)
Білецька О. О. - Перекладацька діяльність IX-XIII століть у контексті культурної спадщини Київської Русі (2015)
Бондаренко А. І. - Виявлення і аналіз акустичних подій в електронній музиці (на прикладі "Мотус" А. Загайкевич) (2015)
Боса І. О. - Діяльність товариства пересувних художніх виставок і його вплив на художнє життя Елисаветграда кінця XIX-початку ХХ ст.Деякі аспекти провінційної художньої критики (2015)
Григорчук В. Т. - Міська музична культура: сутність, характеристики та функції (2015)
Дубовий О. В. - Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи (2015)
Зорінець С. Ю. - Сучасна культурна політика України та проблема збереження пам'яток ЮНЕСКО у Києві (2015)
Каракоз О. О. - Запровадження царської цензури в бібліотечну справу (2015)
Кириленко К. М. - Підходи до розуміння інноваційної культури в контексті сучасного наукового дискурсу та їх наскрізні ідеї (2015)
Кузьменко Т. Г. - Мистецько-театральна творчість українських січових стрільців у контексті національного руху першої чверті ХХ ст (2015)
Поплавська А. В. - Явище гостинності у контексті міграційних процесів (2015)
Поплавська А. В. - Національно-культурні традиції харчування в сучасних ресторанах (2015)
Устименко Л. М. - Становлення та особливості розвитку спелеотуризму в Україні (2015)
Цімох Н. І. - Комунікативні стратегії ведення інтерв'ю на прикладі американського ток-шоу "Larriking live" (2015)
Барнич М. М. - Психологія переживання актора в ролі (2015)
Безручко О. В. - Непоставлені фільми Гната Гнатовича Ігнатовича у 30-ті рр.ХХ ст (2015)
Богданова М. В. - Рекреаційна функція бальної хореографії (2015)
Гріньє Т. Б. - Атракціон як велика форма в жанрі музичної ексцентрики (2015)
Леонова К. І. - Рангові групи моди на початку ХХІ століття (2015)
Лішафай О. О. - Естетика екранного звуку, акустика і комунікація в мистецтві театру, кіно, естради (2015)
Ничай Л. Р. - Арт-резиденції як нове культурно-мистецьке явище (2015)
Отрох Н. В. - Орнаментальні мотиви китайського шовку і його вплив на трансформацію європейських візерунків (2015)
Плахотнюк В. Г. - Інтегративна парадигма проектних конфігурацій шоу-бізнесу в контексті артизації дійсності (2015)
Станичнов О. О. - Символи та їх інтерпретація в польській сецесії (2015)
Хлистун О. С. - Реєстрація шлюбу: нові церемоніальні традиції сучасного суспільства (2015)
Чорна К. В. - Особливості телевізійних програм у форматі інфотеймент на пострадянському телебаченні (2015)
Іщук С. О. - Концептуальні засади оновлення основного капіталу (2013)
Мельник О. Г. - Оцінювання ефективності використання основного капіталу підприємств регіону на засадах рейтингування, Чиркова Ю. Л. (2013)
Кузьмін О. Є. - Сутність та етапи технології діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств, Жежуха В. Й., Горячка О. О. (2013)
Юринець О. В. - Ефективне планування продажів як складова підвищення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств, Том’юк О. Я. (2013)
Жук П. В. - Природно-ресурсний потенціал та природний капітал у парадигмі сталого розвитку Карпатського регіону (2013)
Копилюк О. І. - Капіталотворча роль регіональної банківської системи в сучасних умовах господарювання (2013)
Ситник Й. С. - Фінансово-інвестиційне забезпечення науки в Україні як першооснова інтелектуалізації та інноваційного розвитку суспільства, економіки і менеджменту (2013)
Андел І. В. - Аналіз ефективності використання основного капіталу регіону (2013)
Берлінг Р. З. - Економічно-організаційні передумови підвищення рівня використання основного капіталу на засадах ефективного управління поводженням з відходами (2013)
Ситар Л. Й. - Інтегральна оцінка основного капіталу виробничої сфери в областях Західного регіону України (2013)
Полюга В. О. - Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону, Полюга Д. М., Беля Б. Б. (2013)
Колодійчук В. А. - Логістична концепція формування експортного зернового потенціалу України (2013)
Ткач С. М. - Формування основного капіталу в Україні і Західному регіоні: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Лопата О. О. - Оцінка стану інвестиційного середовища виробничої сфери Львівської області у контексті перспектив модернізації основного капіталу (2013)
Лиса О. І. - Основний капітал виробничої сфери Західного регіону України: стан та ефективність використання (2013)
Горин Г. В. - Оцінка основного капіталу Закарпатської області (2013)
Панас Я. В. - Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств машинобудування на економіку Львівської області (2013)
Товстенюк О. В. - Діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств за критерієм капіталізації їх вартості (2013)
Гончарова А. О. - Механізм секторальної циклічності у машино¬будуванні і його вплив на регіональний розвиток (2013)
Башинська Ю. І. - Загальносвітові та регіональні аспекти розвитку потужностей альтернативної енергетики (2013)
Жук І. І. - Сучасна регіональна фінансова політика: принципи формування (2013)
Автори збірника (2013)
Егоров Г. В. - Исследование надежности и риска эксплуатации отечественных речных круизных пассажирских судов, Егоров А. Г. (2015)
Егоров Г. В. - Анализ характеристик существующих черноморских паромов, Егоров А. Г. (2015)
Кобзарук А. В. - Исследование надежности материала арматуры судовой системы сжатого воздуха, Стальниченко О. И., Смажило Б. В. (2015)
Зарицкая Е. И. - Расчет тихоходных синхронных генераторов с постоянными магнитами, Олейников А. М., Яровенко В. А. (2015)
Шевченко В. А. - Анализ работы системы управления курсом судна в условиях периодических возмущений (2015)
Сиряченко В. Ф. - Корректировка грузового плана (2015)
Безушко Д. И. - Цунами черноморского побережья Украины, Мироненко И. Н., Мурашко А. В. (2015)
Лапкин А. И. - К вопросу о фрахтовых индексах (2015)
Магaмадов О. Р. - Координація, взаємодія і конкуренція в управлінні загальнотранспортними вузлами (методологічний аспект), Мурад'ян А. О., Лаговська Н. Л. (2015)
Жіжа Б. А. - Експлуатаційні підходи до формування страховоє політики агентсько-експедиторського холдінгу (2015)
Магамадов О. Р. - Оптимізація оперативного управління обслуговуванням суден у портах-орендодавцях, Лаговська Н. Л. (2015)
Кириллова Е. В. - Идентификация транспортно-технологической системы в качестве транспортирующей подсистемы логистической системы (2015)
Онищенко С. П. - Ідентифікація впливу умов оферти на успішність укладання фрахтовоє угоди, Коскіна Ю. О. (2015)
Чернова Л. С. - Моделювання процесів контролінгу в управлінні машинобудівним підприємством (2015)
Крук Ю. Ю - Методы адаптивного прогнозирования грузопотоков (2015)
Питерская В. М. - Информационное моделирование управления рисками в транспортной системе (2015)
Данилян А. Г. - Перспективы развития грузовой базы по основным внутренним водным путям Украины, Чимшир А. В., Лихогляд К. А., Крамаренко В. В. (2015)
Пизинцали Л. В. - Анализ международных требований к организации предприятий по утилизации судов (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2015)
Левашов С. П. - Результаты оценки перспектив нефтегазоносности участков расположения импактных структур частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В. (2016)
Бусыгин Б. С. - Специализированная геоинформационная система РАПИД: структура, технология, задачи, Никулин С. Л. (2016)
Курганський В. М. - Аналіз результатів інтерпретації даних електричного каротажу при вивченні низькоомних порід-колекторів на прикладі Малодівицького родовища, Ручко К. О. (2016)
Миненко Р. В. - Современные методы аналитических решений обратных задач гравиметрии и магнитометрии, Миненко П. А., Мечников Ю. П. (2016)
Заец Л. Н. - Связь скоростного строения мантии под Таиландом и его окружением с сейсмичностью региона, Бугаенко И. В., Цветкова Т. А. (2016)
Красовский Г. Я. - Информационные ресурсы интерактивной системы поддержки решений по вопросам управления экологической безопасностью украинского сектора Черного моря, Радчук В. В., Загородняя С. А. (2016)
Малицкий Д. В. - Очаг землетрясения: моделирование, определение параметров и использование, Муйла О. О., Павлова А. Ю., Грицай О. Д., Коваль Ю. П., Обидина О. А. (2016)
Анахов П. В. - Дистанционный контроль глубины водоема с использованием многоканального доступа к полям сейшевого происхождения, Анахов С. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Лук’янчук В. Д. - Фармакологічні властивості органічних і координаційних сполук германію – сучасні уявлення, Сейфулліна І. Й., Літвиненко Д. Ф., Марцинко О. Е. (2016)
Чекман І. С. - Науково-методичні основи викладання нанофармакології (2016)
Горбачева С. В. - Механизмы эндогенной нейропротекции при использовании модуляторов тиол-дисульфидной системы в условиях экспериментального нарушения мозгового кровообращения, Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И. (2016)
Носач С. Г. - Антиоксидантный механизм нейропротективного действия производного 3-метилксантина (соединения C-3) в условиях внутримозгового кровоизлияния, Беленичев И. Ф., Александрова Е. В., Левич С. В., Рыженко В. П. (2016)
Холодняк С. В. - Спрямований пошук протисудомних агентів серед спіропохідних з 2-арил-5,6-дигідро-/1,2,4/тріазоло­/1,5-c/хіназоліновим фрагментом, Бухтіярова Н. В., Шабельник К. П., Берест Г. Г., Бєленічев І. Ф., Коваленко С. I. (2016)
Білай І. М. - Аналгетична активність похідних 1,2,4-тріазолу на етапі первинного фармакологічного скринінгу, Михайлюк Є. О., Цис О. В., Шабельник К. П., Коваленко С. І., Остапенко А. О. (2016)
Головенко М. Я. - Участь фенобарбітал-індукованих ізоформ CYP450 у О-дезалкоксилюванні 14С­етоксазепаму, Валіводзь І. П., Ларіонов В. Б. (2016)
Dronova M. L. - The therapeutic efficacy of 1-/4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl) phenoxy/-3-(n-benzyl hexametylenimino)-2-propanol chloride under in vivo models (2016)
Добреля Н. В. - Корекція порушень гемостазу, Карацуба Т. А., Гула Н. С., Дуняк Ю. О., Бойцова Л. В., Данова І. В., Тишкін С. М., Хромов О. С. (2016)
Иванов Л. В. - Сравнительное изучение влияния ряда фармацевтических вспомогательных веществ на микровязкость мембран эритроцитов крови человека и крыс методом спиновых зондов, Ляпунов А. Н., Картель Н. Т., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Деримедведь Л. В. (2016)
Калько К. О. - Вплив токсичних доз парацетамолу на циркадіанний ритм прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, Дроговоз С. М., Захарко Н. В., Юдкевич Т. К. (2016)
Мєшкова Н. О. - Дослідження цитостатичної дії похідних хіназоліну, Міщенко О. В., Олійник В. Л., Олійник Г. М., Шарикіна Н. І. (2016)
Мохорт М. А. - Дослідження захисних ефектів фармакологічного прекондиціювання похідними імідазо/1,2-a/азепінію на функціонування серця щурів in vivo за умов регіональної ішемії, Кутовий Ю. М. (2016)
Попов О. С. - Дослідження впливу препарату "Диклокор" на спонтанну больову реакцію в експерименті, Шебеко С. К., Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2016)
Делян Є. П. - Амінокислотний склад надземних органів рослин роду Sonchus (2016)
Содержание (2016)
Content (2016)
Борщевський В. В. - Асоціація з ЄС у контексті стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій України (2013)
Губені Ю. Е. - Розвиток сільських територій: вибрані тези до конструювання політики (2013)
Павлов О. І. - Ідентифікація сільських територій України як периферійних: теорія та практика (2013)
Сторонянська І. З. - Зростання фінансової спроможності сільських територіальних громад у контексті АТР: проблеми та напрямки вирішення, Пелехатий А. О. (2013)
Мокій А. І. - Інноваційний розвиток депресивних субрегіонів, малих міст і сільських поселень, Гуменюк А. М., Антонюк Д. А. (2013)
Липчук В. В. - Розвиток гірського сільського господарства, Липчук Н. В. (2013)
Сохнич А. Я. - Оцінювання кредитоспроможності інноваційних проектів у системі управління земельними ресурсами, Сохнич О. А. (2013)
Волошин В. І. - Стан та пріоритети розвитку системи освіти як передумова формування інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку сільських територій, Шехлович А. М. (2013)
Васильців Т. Г. - Стратегічні пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій, Бойко В. В., Поповіченко Ю. А. (2013)
Миколайчук М. М. - Шляхи забезпечення системного відродження сільських територій, Миколайчук Н. С. (2013)
Гончаренко І. В. - Використання внутрішніх резервів розвитку сільських територій регіонів України (2013)
Барановський М. О. - Сільські периферійні території України: особливості делімітації, сучасний стан, перспективи розвитку (2013)
Матвєєв Є. Е. - Чинники розвитку сільських громад: статистичний аналіз на прикладі Львівської області, Тимечко І. Р. (2013)
Залуцький І. Р. - Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, Кулаковська О. І. (2013)
Притула Х. М. - Інтенсифікація процесів реструктуризації регіональної економіки як передумова збалансованого розвитку сільських територій (2013)
Чемерис В. А. - Програмні підходи стратегічного розвитку сільських територій: досвід країн Вишеградської групи та Митного союзу (2013)
Крупін В. Є. - Особливості та пріоритети економічного розвитку сільських територій Івано-Франківської області (2013)
Важинський Ф. А. - Кластеризація – фактор конкурентоспроможного виробничо-господарського потенціалу та ефективного розвитку сільських територій, Молнар О. С. (2013)
Куліш І. М. - Коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу (2013)
Максименко А. О. - Пріоритетні напрями реалізації економічного потенціалу сільських територій Чернівецької області (2013)
Воркун Л. І. - Оцінка стану соціальної інфраструктури сільських територій Чернівецької області, Демкович Л. К. (2013)
Злидник Ю. Р. - Аксіологічні основи формування та реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій (2013)
Антонюк Г. Я. - Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини, Панюра Я. Й. (2013)
Галич М. В. - Передумови антидепресивної політики розвитку сільських територій, Загребельний В. С., Мокій О. А. (2013)
Гусєва М. О. - Нормативно-правове забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України (2013)
Дацко О. І. - Вдосконалення стратегічного планування розвитку сільських поселень для зміцнення їх соціально-економічної безпеки (2013)
Двігун А. О. - Інтелектуальний базис інноваційного розвитку сільських територій "старопромислових" регіонів України, Борода Є. В., Левада О. О. (2013)
Засадко В. В. - Механізми розвитку сільських територій в умовах урбанізації та міграції з села у місто (2013)
Крот О. М. - Сучасні тенденції розвитку соціально-культурної інфраструктури сільських територій Львівської області (2013)
Коваль І. В. - Агроконсалтинг як інструмент підвищення ефективності аграрного сектора та розвитку сільських територій Західного регіону України (2013)
Кудла Н. Є. - Роль туризму у соціально-економічному розвитку сільських територій (2013)
Кучер Р.-Д. А. - Розвиток інституційного забезпечення сільських територій (2013)
Лупак Р. Л. - Проблемні аспекти та перешкоди розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури сільських територій західних регіонів України (2013)
Науменко Н. С. - Модернізація просторової політики розвитку сільських територій після розширення ЄС (досвід Польщі) (2013)
Милян Р. Ю. - Проблеми та пріоритети соціокультурного розвитку сільських територій (2013)
Мігущенко Ю. В. - Напрями підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу сільських гірських територій Західної України (2013)
Олексієнко М. М. - Аналіз розвитку сільських територій України в контексті протидії зовнішнім економічним чинникам економічній безпеці держави (2013)
Пелехата О. В. - Бюджет розвитку як інструмент сільської територіальної громади в реалізації бюджетної політики економічного зростання (2013)
Попадинець Н. М. - Роль лісової промисловості у розвитку сільських територій (2013)
Пітюлич М. М. - Аналіз підходів до визначення малих форм господарювання, Бондаренко В. М., Воронич К. М. (2013)
Сачовський І. М. - До особливостей динаміки регіонального розвитку рослинницької галузі сільського господарства України (2013)
Семенишин Х. М. - Трансформація системи оподаткування нерухомості на сільських територіях (2013)
Смолярчук М. В. - Оптимізація землекористування в розвитку периферійних територій (2013)
Теслюк Р. Т. - Міграційні процеси на сільських територіях Карпатського регіону України (2013)
Федоришин Н. Ю. - Кооперативний сектор української економіки у розвитку сільського зеленого туризму (2013)
Цісінська О. Б. - Діяльність сільських громад прикордонних територій в реалізації проектів соціально-економічного розвитку, Кміть Ю. Ю. (2013)
Черторижський В. М. - Закордонний досвід дослідження проблем центро-периферійних залежностей (прикордонний аспект) (2013)
Кощій О. В. - Проблеми забезпечення населення України продовольством (2013)
Автори збірника (2013)
Найкращі рішення приймаються на засадах здорового глузду і позитивного досвіду (інтерв’ю з академіком НАН України А. Г. Загороднім) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (13 січня 2016 року) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (3 лютого 2016 року) (2016)
Загородній А. Г. - Перспективні фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 січня 2016 року) (2016)
Павлюк С. П. - Особливості сучасних трансформацій етнокультурних процесів у масиві українського порубіжжя (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 січня 2016 року) (2016)
Воєводін В. М. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року) (2016)
Пирожков С. І. - Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011–2015 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року) (2016)
Старостенко В. І. - Геофізичні дослідження для підвищення ефективності пошуку корисних копалин в Україні, Гінтов О. Б., Кутас Р. І. (2016)
Долінський А. А. - Світовий досвід використання геотермальної енергії та перспективи її розвитку в Україні, Ободович О. М. (2016)
Жиляєв Б. Ю. - Астероїди як фактор загрози цивілізації (2016)
Большаков В. І. - Про можливість ідентифікації обчислювально незвідних систем, Дубров Ю. І. (2016)
Білан І. І. - Пошук ефективних способів співробітництва науки і виробництва, Гороховатська М. Я., Левіна Д. А., Чернишев Л. І. (2016)
Горголюк Н. Г. - Перетвори слова любові до рідної мови в чин її захисту та розпросторення (круглий стіл "Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін") (2016)
Гродзинський Д. М. - Агросфері України європейський вектор розвитку (рецензія на монографію О. І. Фурдичка "Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України") (2016)
Богаченко О. Г. - Металургійна наука як справа життя (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. І. Медовара) (2016)
Магльований А. В. - Життя як дослідження (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Д. Д. Зербіно), Гриновець В. С. (2016)
80-річчя академіка НАН України Б. С. Стогнія (2016)
75-річчя академіка НАН України А. А. Мартинюка (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Оніщенка (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Назаренка (2016)
Сабліна Н. В. - Концептуальні аспекти управління змінами на підприємствах машинобудування (2015)
Третиник В. В. - Аналіз впливу зміни зовнішнього вектора України на економіку країни та країн ОТП, Домрачев В. М. (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ экономических связей Украины в современных условиях (2015)
Навроцький С. А. - Сільськогосподарське страхування: тенденції та протиріччя, Гривківська О. В. (2015)
Грозний І. С. - Кваліметричний підхід до проведення моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств (2015)
Літовкіна О. О. - Стимулювання інноваційної діяльності регіональних агропромислових систем (2015)
Кузенко Т. Б. - Місце економіки знань у сучасних умовах розвитку підприємства (2015)
Мельник Н. В. - Кількісні критерії та показники ефективності інвестиційних проектів промислового підприємства (2015)
Кириченко О. П. - Інноваційна діяльність підприємств суднобудування: ретроспективні позиції (2015)
Сосновська О. О. - Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства, Шевченко О. С. (2015)
Кургузенкова Л. А. - Економічні аспекти формування екологічної відповідальності сучасних підприємств (2015)
Аніщенко В. О. - Вплив соціально-екологічної відповідальності підприємств на формування їх позитивного екологічного іміджу (2015)
Пузирьов О. В. - Теоретичні основи управління персоналом підприємства: функції, принципи, технології (2015)
Садова М. Є. - Необхідність формування стратегії управління якістю діяльності підприємств (2015)
Старостенко Г. Г. - Оподаткування фінансових установ в Україні та податковий контроль за їхньою діяльністю, Мацелюх Н. П., Сурженко А. В. (2015)
Stepanova D. S. - Tax administration: Analysis of Theoretical Approaches in Modern Financial Theory (2015)
Ярошенко С. В. - Побудова інфраструктури торгового фінансування у банках (2015)
Мірко І. В. - Інформаційне забезпечення суспільно-політичної комунікації (2015)
Ільєнко Р. В. - Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС (2015)
Наші автори (2015)
Черевко О. В. - Осягнення долі людини – розуміння історії держави (до 100-річчя від дня народження українського історика І. О. Гуржія) (2015)
Реєнт О. П. - Іван Олександрович Гуржій: між наукою і епохою (2015)
Марченко О. В. - Студії спеціальних історичних дисциплін у науковій спадщині Івана Олександровича Гуржія як сегмент творчого доробка історика (2015)
Шевченко В. В. - Питання розвитку транспорту в Україні в науковій спадщині І. О. Гуржія (2015)
Михайлюк Ю. М. - Погляди Миколи Петрова на соціальні процеси у Великому князівстві Литовському через призму еволюції литовсько-руської знаті (2015)
Верстюк В. В. - Українсько-турецькі відносини середини XVII ст. в оцінці Миколи Костомарова (2015)
Ступко К. В. - Переселення молдаван на Південь України у XVIII – першій половині ХІХ ст.: історіографія проблеми (2015)
Скороход О. В. - Сучасна українська історіографія відносин українців і сербів у ХVІІІ – на початку ХХІ ст. (2015)
Романцова Н. І. - Михайло Грушевський і конфлікт 1911–1913 рр. у працях сучасників (2015)
Попенко Я. В. - "Румунський" напрям української дипломатії в 1917–1920 рр.: новітній етап історіографічних досліджень (2015)
Масненко В. В. - Українська держава 1918 р. у візії В’ячеслава Липинського (2015)
Шаповал Л. І. - Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу (2015)
Орлов В. М. - Історія розвитку орієнталізму в Україні: новітні наукові дослідження (2015)
Івангородський К. В. - Неоєвразійство як речник імперії в очах етноісторіографії (2015)
Швець В. В. - Михайло Домонтович – голова Військово-історичної комісії з опису Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Синявська Л. І. - Важка промисловість Сходу України за умов Першої світової війни у публікаціях сучасників (2015)
Жванко Л. М. - Документи 1919 р. щодо формування системи соціального захисту біженців Першої світової війни в радянській Україні (2015)
Гедз В. А. - Створення команди "Старт" в окупованому Києві (історіографічно-джерелознавчий аспект) (2015)
Третяк В. Л. - Війська 1-го Українського фронту в боях за Україну (на матеріалах військової преси) (2015)
Маркова С. В. - Парагромадянське селянське суспільство на початку ХХ ст. в Україні: аграрно-політичний дискурс (2015)
Бездітько Б. М. - Нормативні основи регулювання відносин із відокремлення церкви від держави (2015)
Драч О. О. - Жіноча історія і "антропологічний поворот" у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів (2015)
Милько В. І. - Реорганізація малих народних училищ України у повітові (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) (2015)
Борисенко Н. М. - Формування організаційно-правових засад народної освіти в Російській імперії (1860–70-і рр.) (2015)
Сердюк Ж. М. - Соціальна незахищеність вчителів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Яковенко Г. Г. - Становище та педагогічна підготовка домашніх учительок в Одеському єпархіальному жіночому училищі (2015)
Силка О. З. - Науково-статистичні матеріали земських агрономів В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича, Т. Зенченка (2015)
Юрченко О. С. - Просвітницький рух на Поділлі (1906–1914 рр.) (2015)
Константінов Т. А. - Петро Курінний: життя та діяльність за радянських реалій (2015)
Калитвянська В. Л. - Віктор Данилов: життєвий шлях історика-аграрника (2015)
Лаврут О. О. - Мовний аспект функціонування закладів освіти УРСР у 1960 – першій половині 80-х рр. (2015)
Києнко-Романюк Є. С. - Використання новітніх досягнень інформаційно-комунікативних технологій в управлінні державою: е-Польща (2004–2006 рр.) (2015)
Бургаз Ю. В. - Життя російського студентства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Гончарова Н. О. - Доброчинні ініціативи дворян у Бессарабській губернії (2015)
Гайдай О. М. - Геральдичні символи дворянського герба Харитоненків (2015)
Шаматова А. Р. - Зміни у житті жінки модерної доби (На прикладі Олександри Коллонтай) (2015)
Медвідь І. А. - Бунт покоління і ставлення Івана Франка до християнства та греко-католицького духовенства (2015)
Рожкова Л. І. - Сумщина та військовополонені Першої світової війни (2015)
Бабенко Л. Л. - Формування агентурної мережі у середовищі православного духовенства органами ВУЧК–ГПУ УСРР (2015)
Спека І. С. - Участь громадськості у запобіганні дитячій безпритульності та бездоглядності (середина 1940-х рр.) (2015)
Гавриш І. В. - Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. (2015)
Швець О. С. - Релігійне життя в УРСР напередодні Перебудови (2015)
Міщанин В. Д. - Козацька родина Кашів і гончарство (2015)
Агафонова Н. В. - Етнікон "половці" у контексті реанімованої парадигми "половці – автохтони": спроба полідисциплінарного аналізу (2015)
Рева Б. В. - Матримоніальна та любовна ворожба у дівочих та парубочих забавах свята Андрія на Опіллі (за матеріалами Галицького та Рогатинського районів) (2015)
Темченко А. І. - Семантична пара "неділя–понеділок" в лікувально-магічних практиках українців (2015)
Альков В. А. - Пропаганда медичних знань та допомоги серед населення Харківської губернії у другій половині XVIII – на початку ХХ ст. (2015)
Романченко В. В. - Особливості релігійної складової свідомості міського населення Півдня України у другій половині XIX – на початку ХХ ст. (2015)
Крупенко О. В. - Особливості демографічних процесів у Полтавській і Чернігівській губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Герінбург О. В. - Участь земських статистиків Херсонської губернії в урядових переписах Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Зубченко С. П. - Національно-патріотичні заходи радянської влади щодо активізації оборонних і наступальних дій (середина 1941 – середина 1944 рр.) (2015)
Ямпольська Л. М. - "Прикордоння" як площина етноконфесійних конфліктів на мусульманському Сході (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Марцинюк М. П. - Португальська імміграційна політика кінця ХХ – початку ХХІ ст.: український ресурс (2015)
Шаравара Т. О. - Ампір: від Франції до Полтави (2015)
Волос О. В. - Садово-паркові комплекси міста Миколаєва ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мазур О. О. - Розвиток цукробурякового виробництва в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Глизь Ю. І. - Київська міська дума: взаємозалежність між соціальним складом гласних та ефективністю їх діяльності (1871–1914 рр.) (2015)
Ковальова Н. А. - Передумови "аграрної революції": дворянське питання у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Жиленкова І. М. - Агрокультурна політика Російської імперії на початку ХХ ст.: структура бюджетних витрат (на прикладі України) (2015)
Єрмілов В. С. - Хірургічна допомога як складова херсонської земської медицини (2015)
Герасимов Т. Ю. - Санітарні проблеми міст Волинської губернії в 1914 – 1917 рр. (2015)
Матвієнко Т. О. - Політична боротьба на виборах до повітових земств в Україні восени 1917 р. (2015)
Авхутська С. О. - Участь Реєстрового Вільного козацтва у війні проти більшовицької Росії (грудень 1917 – січень 1918 рр.) (2015)
Труш С. М. - Боротьба Надзвичайної комісії з економічною злочинністю в 1919–1922 рр. (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії) (2015)
Корновенко С. В. - Селянський фактор переходу до нової економічної політики (1921 р.) (2015)
Оніпко Т. В. - Участь вітчизняних кооператорів у проведенні політики українізації: досвід 1920-х рр. (2015)
Литвиненко О. Є. - Агрономічна робота в УСРР 1920-х рр.: проблеми матеріально-технічного забезпечення (2015)
Компанієць О. В. - Народний опір аграрній політиці радянської влади на зламі 1920–30-х рр. (на прикладі Черкащини) (2015)
Голиш Г. М. - Функціонування дитячих будинків для інвалідів в УРСР (1943–1950 рр.), Лисиця Л. Г. (2015)
Тітіка О. О. - Джерела фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевої промисловості України в 1943–1950 рр. (2015)
Булах Т. Д. - Спроби оптимізації сільського господарства УРСР у період "відлиги" (2015)
Кулікова Т. О. - Стан матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України після створення об’єднання "Укрсільгосптехніка" (1961–1965 рр.) (2015)
Заплетнюк М. А. - Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів (2015)
Романуха О. М. - Становлення Збройних Сил України (1991–2015 рр.) (2015)
Ціватий В. Г. - Зовнішня політика Франції в ХVІ–ХVІІІ ст.: політико-дипломатичні ідеологеми (2015)
Котиченко А. А. - Ідеологія "cарматизму" в повсякденні шляхти Речі Посполитої (2015)
Жуков О. В. - Початок будівництва Великої Сибірської залізниці та міжнародна ситуація на Далекому Сході (1891–1894 рр.) (2015)
Верховцева І. Г. - Селянське самоврядування versus селянська бюрократія: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Запорожець А. В. - Олександр Кривошеїн і політика землевпорядкування Російської імперії на початку ХХ ст. (2015)
Демченко О. П. - Стамбульське питання в англо-французьких переговорах (грудень 1919 р.) (2015)
Боєчко В. Ф. - Проект системи влади Другої Речі Посполитої конституційної комісії 1920 р. (2015)
Неприцький О. А. - Імідж Польщі в Європі та світі наприкінці першої декади ХХІ ст. (2015)
Самойленко Н. С. - Утворення європейської системи транскордонного співробітництва: досвід та перспективи розвитку (друга половина 1950-х – 2000-і рр.) (2015)
Цимбалова Х. Ф. - "Новий лейборизм" і тенденції розвитку культурної дипломатії та зовнішньої політики у Великій Британії (1997–2010 рр.) (2015)
Титул, зміст (2016)
Шумило С. - До питання просвітницької місії святих Кирила і Мефодія, винайдення слов’янської писемності і початкової християнізації Русі в IX ст. (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 2. Етнічна природа спільноти (2016)
Тимів І. - Битва з татарами під Мартиновим 1624 р. (2016)
Адруг А. - Графіка титульних аркушів чернігівських і новгород - сіверських видань другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2016)
Циганок О. - Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму "Reginae hortus eloquentiae..." (1717/18 н. р.) (2016)
Коваленко В. - Коли виник Батурин? (2016)
Нижник Л. - З історії П’ятницької церкви (2016)
Мицик Ю. - Доба Мазепи й Палія в документах (2016)
Іванюк С. - Карл XII проти Веприка (грудень 1708 - січень 1709 р.) (2016)
Казіміров Д. - Маєтності чернігівського полкового осавула Василя Павловського у Менській сотні (2016)
Герасимчук О. - Землевпорядкування на казенних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2016)
Касян Л. - Джерельний потенціал аудіовізуальних документів у дослідженні культурно-громадської та літературної діяльності П. Г. Тичини (2016)
Непотенко І. - Пам’яткоохоронна діяльність у Чернігові у 1919-1920-х рр.: шляхи реалізації (2016)
Сергєєв С. - Будівля Державного архіву Чернігівської області в повоєнні роки (2016)
Тимошик М. - Продрозкладка на селян як предтеча голодомору в Україні: на архівних матеріалах села Данина Ніжинського району (2016)
Магула А. - Мена – місто давнє, сіверянське (щодо висвітлення історії давнього населеного пункту в публікаціях О. Салтана) (2016)
Боровик А. - С. Ю. Борисенко – директор Чернігівського учительського інституту (1946 – 1948 рр.) (2016)
Тарасенко І. - Малознані документи гетьманів Івана Мазепи та Івана Скоропадського (2016)
Костирко В. - Рід Костирків із Солонівки (2016)
Іваницька С. - В’ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії. – Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908-1917) К.,2015 (2016)
Ситий І. - Гавриленко В. О. Шлях до сфрагістики. – Київ; Львів, 2014; Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики /Упор. В. О. Гавриленко. – К., 2015 (2016)
Чугаєва І. - Ищенко А. С. Владимир Мономах в русском общественно-историческом сознании: мифологический образ и историческая реальность. – Ростов-на-Дону, 2014 (2016)
Павленко С. - Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упоряд. о. Ю. Мицик. – Т.I –IV.– Київ, 2012–2015 (2016)
Герасимчук О. - "Четверті Фльорівські читання": до 100-річчя Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (2016)
Волощук І. - Фактори, які позначаються на творчому потенціалі і творчості (2015)
Островерхова Н. - Загальноосвітній навчальний заклад як активна соціально-педагогічна система (2015)
Ліннік О. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової школи до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (2015)
Онопченко Г. - Види взаємодії учасників освітнього інформаційно-соціального середовища (2015)
Апішева А. - Уявлення сучасних підлітків та юнаків про поняття "дружба", Мейтарчан В., Ястребцова Н. (2015)
Вагабов І. - Емпіричний досвід навчання прикладного мистецтва у художньо-промислових школах центральної європи: німецький баухауз (2015)
Піонтковський-Вихватень Б. - Розвиток трудової політехнічної та військово-підготовчих профільних середніх загальноосвітніх шкіл в Україні у ХХ столітті (2015)
Камышин В. - Экологичность обучения одаренной личности в системе образования (2015)
Зуєв М. - Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України як засіб доуніверситетської підготовки обдарованої молоді в галузі права (2015)
Пещеріна Т. - Мала академія наук України, як середовище самоствердження обдарованої особистості (2015)
Шульга Л. - Забезпечення педагогічних умов розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку у процесі сприйняття живопису (2015)
Ткаченко Л. - Педагогічні умови розвитку особистості в системі "учитель – учень": контекст синергетики (2015)
Кузьменко В. - Індивідуальні особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку, Грицишина Т. (2015)
Коськіна Д. - Самоактуалізація подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії (2015)
Малєєва Н. - Комунікативні інтернет-практики в сучасному суспільстві (2015)
Чудакова В. - Психолого-організаційна технологія формування готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності (2015)
Петьков В. - Поняття норми у контексті психологічних досліджень (2015)
Паненкова Ю. - Концептуальні засади адаптації обдарованих дітей (2015)
Турбан В. - Фактор фрустрації як засіб актуалізації моральних дилем (2015)
Буркова Л. - Когерентная среда развития жизненных стратегий одаренной личности (2015)
Осадчий І. - Стан та організаційний розвиток освітніх систем і принцип невизначеності (2015)
Семчук С. - Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу (2015)
Піонтковський-Вихватень Б. - Поглиблення професійних знань майбутніх вчителів через вивчення спецкурсів (2015)
Вагабов І. - Розвиток європейської матеріально-художньої культури у країнах центральної і східної Європи: порівняльний аналіз (2015)
Гоцуляк Ю. - Проект правового регулювання планування навчально-виховного процесу обдарованих дітей в Україні (2015)
Демчук О. - Управління процесом формування полікультурної компетентності вчителів в умовах освітнього простору (2015)
Тесленко В. - Формування лідерських якостей у студентів вищого навчального закладу (2015)
Ткаченко Л. - Творчість у розвитку особистості: синергетичний підхід (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особистісна характеристика медичного працівника, Гуменюк В. (2015)
Корецька Любов. - Формування моральних якостей учнів як підгрунтя їх національнопатріотичного становлення (2015)
Зелений П. - Проблема екологічної освіти для обдарованих старшокласників в системі загальної середньої освіти (2015)
Крамар В. - Внесок П. П. Чубинського у становлення "музейної педагогіки" і розвиток етнічної культури (2015)
Камишин В. - Комунікативна активність учнів та її роль у навчально-виховному процесі (2015)
Новописьменний С. - Характеристика педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я (2015)
Зінченко С. - Психолого-педагогічні засади особистісного розвитку дорослих учнів (2015)
Онопченко О. - Відкрите освітнє середовище та його інтеграція у віртуальний простір Інтернету (2015)
Андреєва Т. - Виховання обдарованої дитини в умовах малозабезпеченої сім’ї (2015)
Добровольська О. - Формування духовної компетентності учнів на основі християнських моральних цінностей (2015)
Савчук Р. - Педагог как призвание в мировоззрении просветителя Японии (2015)
Наші автори (2015)
Редакційна колегія (2014)
Ермолов П. П. - Очерк истории развития радиотехнологий в Крыму (1921-1940). Часть 1 (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних схем (2014)
Фирсов А. В. - О вымыслах, домыслах и недостоверной информации в публикациях российских и украинских историков о гениальном конструкторе Б. Г. Луцком (2014)
Косовець Ю. В. - І. І. Ползунов: тріумф і трагедія винахідника першої в Російській імперії парової машини (2014)
Лупаренко Г. В. - Внесок конструктора важких танків Ж. Я. Котіна в розробку цивільної техніки (2014)
Пістоленко І. О. - Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В. М. Челомей і Україна (2014)
Рудюк М. В. - Формування наукового світогляду М. С. Філоненка (2014)
Карадобрій Т. А. - Внесок академіка Б. Є. Веденєєва у розвиток гідротехнічної науки (2014)
Сандурська О. В. - Основні етапи життя та діяльності видатного кораблебудівника В. П. Костенка (1881-1956) (2014)
Ільченко М. Ю. - Михайло Решетньов - фундатор супутникових комунікацій (2014)
Аннотации (на русском языке) (2014)
Титул, зміст (2014)
Безродний М. Ю. - Компетентність персоналу, задіяного в роботах з оцінювання та сертифікації систем управління, Шевчук Г. Д. (2014)
Савченко Л. А. - Обгрунтування раціонального вибору системи доставки вантажів в умовах підприємств (2014)
Осташевський С. А. - Определение способностей водителей обнаружить изменение типа поворачемости автомобилей (2014)
Смільський В. В. - Актуальне питання роботи пневматичної шини автомобільного колеса, Шарибура А. О. (2014)
Дунь С. В. - Досвід створення газобалонного автомобіля КрАЗ та його техніко-експлуатаційні характеристики (2014)
Гамеляк І. П. - Експериментальне визначення навантаження на вісь транспортних засобів, Райковський В. Ф. (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об’єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв’язних ґрунтів у сучасному будівельному ґрунтознавстві? (Частина перша) (2014)
Смирнова Н. В. - Особенности движения транспортных потоков в периоды снижения ровности и сцепных свойств проезжей части (2014)
Гостєв Ю. Г. - Сучасні вимоги щодо застосування пластиків, полімерних стрічок, мікрокульок скляних світлоповертальних для горизонтальної розмітки автомобільних доріг, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2014)
Бородіна Н. А. - ГБН В.2.3-218-007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування” – аналіз вимог до оцінки впливів на атмосферне повітря (2014)
Akulenko Y. G. - Spiritual and moral upbringing of students in foreign language learning (2014)
Garus I. D. - Teaching strategies in mixed ability groups (2014)
Божко Є. А. - Аксіологічний підхід до дослідження проблеми розвитку аксіологічних засад управління освітніми установами у вітчизняній педагогічній теорії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Васюк О. В. - Обґрунтування структури змісту інтегративного факультативного курсу "Соціально-педагогічна діяльність у сільській громаді" (2014)
Воронина Г. Г. - Роль семейных ценностей в формировании экономического сознания ребенка младшего школьника (2014)
Гайдамака І. Г. - Особливості сімейного укладу як умова формування культури родини (2014)
Єрмолаєва Т. М. - Педагогічна технологія формування естетико-фізичних якостей студентської молоді (2014)
Куліш С. М. - О. П. Рославський–Петровський – видатний учений-методист Харківського Імператорського університету (2014)
Ли C. - Подготовка будущего учителя музыкального искусства к организации эстетического воспитания учащихся: вопросы теории и практики (2014)
Луценко І. В. - Система формування дослідницької культури майбутніх учителів у діяльності студенського наукового товариства (2014)
Махінов В. М. - Педагогічний концепт навчального тексту на заняттях з іноземної мови у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя (2014)
Мірошніченко Д. В. - Проблема формування морально-духовних якостей у сучасної університетської молоді (2014)
Пузир Т. Н. - Екологические ценности как средство формирования екологической культуры (2014)
Рибалко Ю. В. - Концепція підготовки фахівців ОКР "магістр" за спеціальністю 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" в НУБІП України (2014)
Рідей Н. М. - Процедури акредитації вищих навчальних закладів в Україні та США, Шолудяк А. А. (2014)
Савенко О. П. - Системна модель отримання інформації в професійному самовизначенні молоді (2014)
Сафонова І. О. - Сутність і структура міжкультурної компетентності в контексті аксіологічного підходу (2014)
Скорик Ю. М. - Роль науково-методичного забезпечення у процесі розвитку стійкості майбутніх викладачів вищої школи до професійного вигорання (2014)
Строкаль В. П. - Методологія проведення лекційного заняття "Екологічна паспортизація рекреаційних об'єктів" для фахівців-екологів, Октисюк А. О. (2014)
Сура Н. А. - Міждисциплінарність навчання: нові завдання в умовах модернізації вищої професійної іншомовної освіти (2014)
Химченко О. М. - Проблема культурного саморозвитку особистості у педагогічній думці (2014)
Черкашина Т. В. - Моральна складова комунікативної культури суб’єктів педагогічної співпраці (2014)
Шелупахіна К. М. - Інтерактивні методики та медіа-освітні елементи в художньо-естетичній підготовці студентів творчих спеціальностей в університеті, Шелупахіна Т. В. (2014)
Шепетко Ю. М. - Електронний підручник як ефективний засіб навчання іноземних студентів (2014)
Шофолов Д. Л. - Науково-методичні засади управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування (2014)
Garus I. D. - The intercultural approach to EFL teaching (2014)
Асабина Е. И. - Формирование профессиональной компетентности преподавателей английского и немецкого языков (2014)
Бажутина С. Б. - Возможности профилактики насилия в поведении человека (2014)
Барбаш Є. М. - Соціально-педагогічні передумови визначення цілей та об’єктів контролю іншомовних навчальних досягнень у вітчизняній середній школі (70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Барилко Є. О. - Роль полікультурної освіти в патріотичному вихованні американських школярів, Барилко С. М. (2014)
Белых А. С. - Світоглядний вектор в університетській підготовці фахівця (2014)
Белых Т. В. - Воспитательная система класса, её цели и задачи (2014)
Будаєва І. Г. - Мовний імідж як показник професійної культури викладача (2014)
Булах И. П. - Проблемы инклюзивного обучения в высшей школе (2014)
Воронина Г. Г. - Психологические аспекты долгового поведения (2014)
Гунченко О. Г. - Імідж викладача вищої школи (2014)
Дзундза А. І. - Емоційно-почуттєва сфера як компонент валеологічної культури підростаючого покоління, Літвінова В. Ю., Пранова Є. В. (2014)
Дзундза А. І. - Потенціал природничо-наукового навчання в організації естетичного виховання в умовах сучасного технічного ВНЗ, Цапов В. О., Чудіна К. Ю. (2014)
Єрмакова З. І. - Сучасний стан розвиненості комунікативної компетентності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Ермолаева Т. Н. - Cодержание и сущность понятия "эстетико-физические качества" личности (2014)
Мірошніченко Д. В. - Модель формування морально-духовних якостей у сучасної університетської молоді (2014)
Неменущий А. І. - Виховання загальної культуримайбутніх фахівців з управління залізничним транспортом (2014)
Сідаш Н. С. - Cучасні проблеми підготовки майбутніх викладачів вищих шкіл в сучасній вітчизняній науці (2014)
Фунтікова Н. В. - Якості інтелігентної людини як змістова основа виховання інтелігентності у студентської молоді (2014)
Шайкина Е. А. - Гендерные особенности поведения пользователей социальных сетей (2014)
Яшник С. В. - Обґрунтування управлінської культури в системі складових професійної підготовки фахівців to управлінської діяльності (2014)
Білик Н. М. - Медіація однолітків як технологія вирішення конфліктів у загальноосвітній школі (2015)
Назаренко Г. А. - Психологічні основи становлення культури демократизму особистості як суб'єкта громадянського суспільства (2015)
Наумов Б. M. - Концепти фундаментального дослідження проблеми цілісності педагогічної діяльності в сучасній педагогіці (2015)
Семененко І. Є. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "педагогічний супровід" (2015)
Баландюк Р. Г. - Економічна складова як компонент змісту навчальних програм з історії України для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи (2015)
Барабашова І. А. - Організаційно-методичні умови ефективності дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (2015)
Білоцерковець М. A. - Застосування теоретичних знань у навчальних евристичних ситуаціях (2015)
Демченко Я. M. - Особливості формування мотивації навчання молодших школярів у вальдорфській школі (2015)
Кас'яненко О. M. - Специфіка ознайомлення з книгою дошкільників з особливими потребами (2015)
Нацюк М. Б. - Теоретичні основи навчання майбутніх учителів англійської мови читання творів художньої літератури як опосередкованого міжкультурного спілкування (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації навчання у педагогічних дослідженнях (2015)
Самусь Т. В. - Соціально-економічні аспекти здоров'язбережувального навчання (2015)
Стяглик Н. І. - Навчальне консультування як спосіб контролю якості підготовки майбутніх вчителів (2015)
Абрамова С. B. - Суспільно корисна діяльність як чинник формування соціальної активності особистості (2015)
Без'язичний Б. I. - Підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Бігдан М. B. - Розвиток комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземних мов, Лаврик-Слісенко Л. П. (2015)
Висікайло Т. B. - Використання роботи над пейзажем у процесі формування просторового мислення студентів середніх художньо-освітніх закладів (2015)
Гуменникова Т. P. - Соціальне партнерство ВНЗ та громадської організації у наданні послуг неформальної освіти людям похилого віку (2015)
Грицюк О. C. - Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та модернізації математичної підгот овки студентів інженерних спеціальностей (2015)
Жерновникова О. A. - Підготовка майбутнього вчителя до проектування навчальної діяльності учнів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Коломієць О. B. - Інформаційно-навчальне середовище вищого навчального закладу як фактор професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Крамаренко А. M. - Формування еколого орієнтованого майбутнього фахівця початкової освіти: проблемні питання та результати наукових пошуків (2015)
Муковіз О. П. - Динаміка готовності викладачів до тьюторської діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2015)
Серман Л. I. - Аналіз показників та рівнів сформованості професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Хребтова В. B. - Формування полікультурної вихованості студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов (2015)
Балацинова А. Д. - Роль факультативних занять у педагогічній підтримці обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл України (друга половина ХХ століття) (2015)
Зеленська Л. Д. - Громадсько-педагогічна діяльність кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (сер.40-х-поч. 60-х рр. ХХ ст.), Лупаренко С. Є. (2015)
Зозуля К. B. - Хореографічна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти україни (друга половина ХХ століття) (2015)
Костіна Л. C. - Імплементація стратегічної місії професійних організацій Австралії в контексті професійного розвитку вчителя середньої школи (2015)
Мазуренко К. Ю. - Сучасні підходи та перспективи релігійної освіти у Великій Британії (2015)
Паньок Т. B. - Художня реформа 1934 року (історико-педагогічний аспект) (2015)
Ван Тян Ці - Критерії та показники діагностики основ співацької культури молодших школярів (2015)
Кузьменко Н. B. - Педагогічна взаємодія в стосунках "куратор-студенти" в контексті позааудиторної виховної роботи (2015)
Коваленко О. Г. - Діагностика особливостей міжособистісного спілкування у похилому віці (2015)
Привітання делегатів VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Духовно-культурні цінності виховання людини" (27 травня 2015 р.) (2015)
Алфімов В. М. - Феномен обдарованості особистості у наукових дослідженнях зарубіжжя (2015)
Антоненко Т. Л. - Фундаментальні цінності становлення духовності людини (2015)
Безугла М. В. - Духовно-культурний потенціал освіти (2015)
Будник О. Б. - Соціально-педагогічні концепти виховного ідеалу (2015)
Вайс М. - Розуміння порожнечі засобами танцю: шляхи її передачі в японському танці Буто у виконанні Оно Йосіто (2015)
Вербовський О. В. - Моральні ідеали – ціннісні орієнтири військово-патріотичного виховання (історико-педагогічний екскурс) (2015)
Євтух М. Б. - Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми, Яшник С. В. (2015)
Зеленов Є. А. - Духовний саморозвиток і самоорганізація особистості як складова планетарного виховання студентської молоді (2015)
Зозуляк-Случик Р. В. - Гуманістична спрямованість особистості як джерело фаховості соціального педагога (2015)
Івашкова Т. О. - Формування духовних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Лучанінова О. П. - Духовно-культурна домінанта української виховної парадигми у І чв. ХХІ століття (2015)
Миропольська Н. - Мистецтво – чинник виховання людини культури (Частина перша) (2015)
Мірошніченко В. І. - Деонтологічні засади виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Рашидов С. Ф. - Университет как социокультурный институт формирования у студентов ценностей гражданского общества (2015)
Рашидова С. С. - Художні потреби в структурі духовного світу людини (2015)
Сватко Ю. І. - Наприкінц і Світу Людини: духовність, цінності, компетенції, освіта (2015)
Сєдашова О. А. - Культура праці як ціннісна орієнтація майбутнього фахівця (2015)
Çelik D. A. - Whole Soul Leadership: A New Approach For The World’s Diverse Make Up (2015)
Солярчик Л. - Новий виховний ідеал II Речі Посполитої (1926-1939) (2015)
Ткаченко М. В. - Художня література як засіб запобігання скоєння суїциду (2015)
Тюріна Т. Г. - Феномен ноосферної людини у контексті ідеї всеєдності В. І. Вернадського (2015)
Фішер Дж. В. - Якість життя на робочому місці: духовність, смисл і ціль (2015)
Чурсин Н. Н. - О структуре и эволюции понятия духовности, Тищенко Ю. А. (2015)
Schafer D. P. - Creatinga World System Conducive To The Flourishing Of Culture And Spirituality (2015)
Шевченко Г. П. - Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості (2015)
Буравльова К. М. - Формування педагогічної майстерності викладача вищої школи (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського