Кулішенко Т. Ю. - Асиметричність обміну ресурсами як фактор інституціоналізації владних відносин (2015)
Матлай Л. С. - "Podemos" ("Ми можемо"): нова партія "невдоволених” владою чи перехід до багатопартійної системи в Іспанії? (2015)
Мельник Ю. М. - Філософсько-політологічний аналіз сталого розвитку України (2015)
Пелішенко В. О. - Проблемне поле корупції у політичній спадщині Макса Вебера (2015)
Поліщук І. О. - Політичні технології: концептуальний та прикладний аспекти, Лур’є В. К. (2015)
Семченко О. В. - Інформаційні механизми спілкування влади й суспільства (2015)
Солових Є. М. - Складові іміджу органу місцевого самоврядування: загальна характеристика (2015)
Коркушко О. В. - Методология анализа вариабельности ритма сердца: возрастные аспекты, Писарук А. В., Шатило В. Б. (2014)
Ена Л. М. - Диагностика хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса в пожилом и старческом воздасте. Обзор., Ярош В. О. (2014)
Коркушко О. В. - Кинетика потребления кислорода в периоды врабатывания и восстановления как показатель функционального состояния организма, Ярошенко Ю. Т. (2014)
Фуштей І. М. - Оптимізація лікування стрес-індукованої ішемії міокарда у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, Філімонова І. В., Сідь Є. В. (2014)
Гавалко Ю. В. - Застосування хелатних сполук в медичній практиці на засадах доказової медицини (2014)
Торбас О. О. - Порівняння зв'язку рівня офісного, середньодобового та центрального артеріального тиску із ураженням органів-мішеней у хворих з артеріальною гіпертензією, Радченко Г. Д., Сіренко Ю. М. (2014)
Денесюк Е. В. - Эффективность стандартной комплексной медикаментозной одногодичной терапии в коррекции гипертрофии и эндотелиальной дисфункции плечевой артерии у больных с острым коронарным синдромом и коморбидной артериальной гипертензией, Денесюк В. И. (2014)
Демиденко Г. В. - Медіатори кардіоваскулярного континууму у пацієнтів з гіпертонічною хворобою із ремоделюванням міокарда лівого шлуночка, Ковальова О. М., Ащеулова Т. В. (2014)
Денесюк О. В. - Вплив стандартної комплексної дворічної терапії на досягнення цільового рівня артеріального тиску і регрес ступеня гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією, Денесюк В. І., Шушковська Ю. Ю. (2014)
Приходько В. Ю. - Особливості впливу антигіпертензивної терапії інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту і сартанами на показники системної та інтракардіальної гемодинаміки і функціонального стану серця залежно від рівня тиреотропного гормону у хворих з артеріальною гіпертензією, Кононенко О. А. (2014)
Асанов Э. О. - Влияние дыхательных тренировок с положительным давлением в конце выдоха на состояние сердечно-сосудистой системы у людей пожилого возраста с хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Сєркова В. К. - Показники вазорегулювальної функції ендотелію у хворих на мікроваскулярну стенокардію, Романова В. О. (2014)
Коркушко О. В. - Кардиоаргинин улучшает функциональное состояние эндотелия и реологические свойства крови у пациентов пожилого возраста с гипертонической болезнью, Шатило В. Б., Дужак Г. В., Бондаренко Е.В. (2014)
Дзісь І. Є. - Метаболічні, прозапальні та коагулологічні маркери серцево-судинного ризику і тромботичних ускладнень у хворих з множинною мієломою (2014)
Войтенко В. П. - Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Ахаладзе Н. Г., Кошель Н.М., Мехова Л.В. (2014)
Романенко М. С. - Харчування осіб літнього віку з метаболічним синдромом: видимі та приховані ризики (2014)
Апыхтин К. А. - Влияние возраста и стажа работы в условиях сменного труда на электрическую стабильность миокарда желудочков (2014)
Монастирський В. А. - Cтаріння та омолодження організму — проблеми не стільки геронтологічні, скільки генетично-коагулологічні (огляд власних досліджень) (2014)
Професоpу Володимиру Монастирському — 85 років (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Загорський В. С. - Син рідної землі і свого народу (2014)
Кучабський О. Г. - Геополітичне майбутнє України: сценарії розвитку (2014)
Михальські Т. - Моніторинг якості публічних послуг органів місцевого самоврядування: польський досвід, Копець К. (2014)
Верещук І. А. - Управлінська автономія як ключова характеристика одиниць адміністративно-територіального поділу (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Формування рамок професійної компетентності публічних службовців : теоретико-методологічні засади (2014)
Науменко Р. І. - Человеческий потенциал как современный приоритет кадровой политики в сфере государственной службы в контексте европейского вектора развития Украины, Шевченко С. О. (2014)
Трегубенко Г. П. - Правове регулювання інновацій в процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців (2014)
Рудніцька Р. М. - Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування, Сидорчук О. Г. (2014)
Сенча І. А. - Застосування адаптивних методів управління в антикризовому державному управлінні: теоретичний аспект (2014)
Левченко С. О. - Напрями модернізації системи публічного управління в Україні (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Підхід до прогнозування виробництва в експортно-орієнтованих секторах регіональної економіки (2014)
Овчаренко Р. В. - Інноваційне народне підприємство (2014)
Хілієнко О. В. - Проблеми управління за трансформації рухомої системи відносин в реальному секторі економіки (2014)
Дзяна Г. О. - Енергозбереження як ресурс розвитку для України, Дзяний Р. Б. (2014)
Нєма О. С. - Взаємозв’язок цілей і завдань в системі управління об’єктами нерухомості державної власності (2014)
Шепеленко О. Г. - Державне управління інноваційною діяльністю (інституціональний аспект) (2014)
Кучабський В. О. - Проблеми соціально-економічного розвитку України: порівняння з Польщею (2014)
Некряч А. І. - Трансформація публічної влади в Україні: реалії, ризики, перспективи (2014)
Радченко О. О. - Соціальна природа публічної влади в науково-історичній ретроспективі (2014)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах прав людини (2014)
Бухтатий О. Є. - Державна підтримка друкованих засобів масової інформації в Україні: зміна парадигми та підвищення ефективності механізмів реалізації (2014)
Мудрак Л. М. - Нормативно-правові механізми регулювання нових конвергентних медіа (2014)
Гузенко Т. А. - Нові соціальні медіа в контексті зміни парадигми державної комунікативної політики (2014)
Радченко О. В. - Публічний діалог як системотворчий феномен новітньої державної політики в Україні, Крутій О. М., Парубчак І. О. (2014)
Лашко А. О. - Особливості аналізу державної політики в сучасних умовах (2014)
Терент’єва А. В. - Управління надзвичайними ситуаціями з елементами кризового менеджменту (2014)
Когут В. І. - Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку (2014)
Кубай Т. Є. - Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні: управлінсько-правові проблеми (2014)
Довгалюк І. Г. - Переосмислення історичної пам’яті радянського періоду в Україні (2014)
Бєльська Т. В. - Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних мереж: конструктивні й деструктивні аспекти (2014)
Карлов Т. В. - Соціально-психологічний потенціал конструктивної взаємодії в конфлікті представників органів влади і громадськості (2014)
Шумська О. С. - Інфраструктурне забезпечення управління проектами регіонального розвитку (2014)
Лазько О. М. - Етногенез та становлення державної етнонаціональної політики в Україні (2014)
Стрельцов В. Ю. - Вплив ціннісної системи Європейського Союзу на системи публічного адміністрування країн-сусідів (2014)
Ричкіна Л. В. - Концептуальні підходи до розвитку територіальних громад (2014)
Семененко І. С. - Організаційна та корпоративна культура в державному управлінні: термінологічний аналіз (2014)
Корнєва Т. М. - Умови і напрямки трансформації податкової системи в залежності від стану суспільства (2014)
Полякова О. С. - Роль держави у формуванні політико-правової свідомості людини і громадянина (2014)
Петровський П. М. - Проблема суб’єктності місцевого самоврядування в контексті модернізаційних викликів сьогодення (2014)
Безрук О. О. - Мобільність як складова сучасних соціально-політичних процесів (2015)
Березинський В. П. - Деліберативний процес як базовий інституційний механізм громадянського суспільства (2015)
Денисенко І. Д. - Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень (2015)
Євтухова Г. Ю. - Професійний саботаж у політичній сфері: визначення проблемного поля (2015)
Жванія Т. В. - Сучасна вимушена міграція: соціально-політичні аспекти (2015)
Завгородько Л. В. - Культурний смисл символічних репрезентацій географічного знання: політичний аспект (2015)
Калюжна Ю. І. - Легітимаційні стратегії як фактор ефективного державотворення (2015)
Куц Г. М. - Християнська демократія в контексті українського політичного процесу (2015)
Куц М. Ю. - Роль концепту "розуміння" у формуванні соціально-політичної взаємодії (2015)
Нагорняк Т. Л. - Соціокультурний зріз протестів кінця 2013 – першої половини 2014 рр. в Україні (2015)
Пасісниченко В. Л. - Європейські цінності: історична традиція та сучасні теоретичні конструкти, Пасісниченко І. М. (2015)
Поліщук І. О. - Традиційна українська ментальність: ретроспективний огляд (2015)
Роговський О. М. - Соціоаналіз свободи: внутрішні фактори ліберально-демократичного процесу (2015)
Руденко А. А. - Проблемне поле політичної опозиції у контексті сучасного вітчизнного політологічного дискурсу (2015)
Семченко О. В. - Інформаційна політика України в умовах нової соціально-політичної реальності (2015)
Ярош Я. Б. - Функціонування об’єднань громадян в Україні (2015)
Вiрченко Н.О. - Узагальнене iнтегральне перетворення Фур’є, Четвертак М.О. (2015)
Глиняна К.В. - Ергодичнiсть вiдносно просторової змiнної дискретних за часом стохастичних потокiв (2015)
Задоянчук Н.В. - H-розв’язнiсть задачi оптимального керування для виродженої елiптичної варiацiйної нерiвностi (2015)
Вовк И.В. - Моделирование механизма генерации везикулярных шумов дыхания, Мацыпура В.Т. (2015)
Гудрамович В.С. - Проекционно-итерационная модификация метода локальных вариаций для задач локальной устойчивости сферических оболочек, Гарт Э.Л. (2015)
Камiнський А.О. - Моделювання повiльного зростання трiщини зчеплення у в’язкопружному тiлi, Селiванов М.Ф. (2015)
Лоза И.А. - О распространении осесимметричных электроупругих волн в полом слоистом цилиндре при электрическом способе возбуждения (2015)
Назаренко В.М. - Об интенсивности напряжений в концах межфазных сдвиговых трещин в угловой точке границы раздела сред, Кипнис А.Л. (2015)
Никитина Н.В. - О характеристических показателях Ляпунова (2015)
Булавiн Л.А. - Вплив молекулярної маси на властивостi полiетиленглiколей, допованих багатошаровими вуглецевими нанотрубками, Мельник I.А., Гончарук А. I., Клепко В.В., Лебовка М. I., Лисенков Е.А. (2015)
Роман В. I. - Парцiальнi перерiзи iонiзацiї атома рубiдiю електронним ударом, Купляускiене А.В., Боровик О.О. (2015)
Плющай I.В. - Першопринципне моделювання процесу аморфiзацiї в системi Fe−Zr, Макара В.А., Плющай О. I., Волкова Т.В. (2015)
Лялько В. I. - Змiщення бульбашок газу при спливаннi з дна до поверхнi моря, Воробйов А. I., Гейхман А.М. (2015)
Осадчий В. I. - Оцiнка сучасного стану вiтрових ресурсiв Українських Карпат та їх змiни вiдносно базового клiматичного перiоду, Скриник О.А., Скриник О.Я. (2015)
Усенко О.В. - Коматииты Украинского щита (2015)
Кисiль А. I. - Взаємодiя метил-3-((диметиламiно)метилiден)-4-оксо-6-фторо-3,4-дигiдро-2H-хроман-2 карбоксилату з ароматичними амiнами, Москвiна В.С., Туров А.В. , Войтенко З.В., Хиля В.П. (2015)
Бiлявська Л.О. - Синтез мажорних вiрусних бiлкiв за умов змiшаного iнфiкування клiтин MDBK, Повниця О.Ю., Загородня С.Д., Нестерова Н.В., Шамара Ю.Б., Науменко К.С. (2015)
Бурлака О.М. - Доставка генетичного матерiалу в рослиннi клiтини за допомогою вуглецевих нанотрубок, Пiрко Я.В., Ємець А. I., Блюм Я.Б. (2015)
Пилипчук О.П. - Закономiрностi формування комутагенезу в опромiнених соматичних клiтинах людини, Дьомiна Е.А. (2015)
Шейко О.А. - Особливостi бiологiї насiннєвого розмноження рiдкiсних видiв орхiдей флори України для створення резервних генетичних колекцiй, Щербатюк М.М., Крупа Н.М., Косакiвська I.В. (2015)
Мінцер О. П. - Основні вимоги до структури типових медичних інформаційних систем в управлінні охороною здоров’я, Банчук M. В., Бабінцева Л. Ю., Ярменчук І. А., Дяченко С. О. (2011)
Денисенко С. В. - Інформаційні технології в оцінці ефективності застосування преімплантаційної діагностики в практиці допоміжних репродуктивних технологій (2011)
Мінцер О. П. - Інструменти підтримки процесів аналітичної діяльності експерта при тематичному дослідженні інформаційних ресурсів і джерел, Палагін О. В., Величко В. Ю., Стрижак О. Є., Тахере Г. (2011)
Заболотна H. І. - Статистичний аналіз лазерних поляризаційних зображень плазми крові в діагностиці патології молочних залоз, Олійниченко Б. П. (2011)
Лошицький П. П. - Дослідження концентраційних залежностей водних розчинів, Мизняк Д. Ю. (2011)
Азархов О. Ю. - Структурно-інформаційна модель медичної інформаційної системи для діагностики і лікування хворих з руховими патологіями, Злепко С. M., Штофель Д. X. (2011)
Глиняна О. О. - Використання інформаційних технологій для відновлення пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба, Попадюха Ю. А. (2011)
Сверстюк А. С. - Огляд поліграфів та методів обробки психофізіологічної інформації (2011)
Чурпій І. К. - Фактори ризику та прогнозування перебігу хірургічного лікування у хворих на місцевий перитоніт (2011)
Кашуба M. О. - Методологічні підходи до визначення поглинутої дози аерозолю окремими ділянками органів дихання, Федорів О. Є. (2011)
Соловйов С. О. - Математичне моделювання як сучасний інструмент прогнозування ефективності протиротавірусних вакцин (2011)
Твердохліб О. І. - Класифікація закладів охорони здоров’я в завданнях медичного страхування, Горшков Є. В. (2011)
Содержание (2015)
Галюк Ю. П. - Шумановские резонансы в модели грозовой активности, равномерно распределенной по земному шару (2015)
Иванов В. К. - Идентификация радиолокационным методом пустынных областей – источников насыщения пылью атмосферы, Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е., Бычков Д. М. (2015)
Гончаренко Ю. В. - Определение параметров прибрежного волнения интерферометрическим радиолокатором с синтезированной апертурой, Фаркухарсон Г., Горобец В. Н. (2015)
Дормидонтов А. В. - Потери энергии заряженной частицы на возбуждение волн в полупроводниковом цилиндре с двумерным электронным газом на боковой поверхности, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2015)
Головащенко Р. В. - Микроволновые потери в слабопоглощающих алмазоподобных материалах при 1 К < T < 300 К. Феноменологическое моделирование, Деркач В. Н., Тарапов С. И. (2015)
Сытник О. В. - Алгоритм гомоморфной обработки сигналов георадара, Масалов С. А., Почанин Г. П. (2015)
Лукин К. А. - Вольтамперная характеристика и наведенный ток во внешней цепи лавинно-генераторных диодов на основе обратносмещенных резких p–n-переходов, Максимов П. П. (2015)
Лукин К. А. - Динамика двухчастотных лавинно-генераторных диодов микроволнового диапазона, Максимов П. П. (2015)
Величко Е. А. - Наноцилиндры из благородных металлов как рассеиватели плоской электромагнитной волны, Николаенко А. П. (2015)
Гламаздин В. В. - Радиационные потери элементов связи зеркального дискового диэлектрического резонатора. Часть 1. Связь с согласованными волноводами, Натаров М. П., Скресанов В. Н., Шубный А. И. (2015)
Гламаздин В. В. - Радиационные потери элементов связи зеркального дискового диэлектрического резонатора. Часть 2. Связь с рассогласованными волноводами, Натаров М. П., Скресанов В. Н., Шубный А. И. (2015)
Кириченко А. Я. - Особенности межтипового взаимодействия в дисковых квази-оптических диэлектрических резонаторах при внутреннем возбуждении паразитных типов колебаний, Голубничая Г. В. (2015)
Бровенко А. В. - Одномерные обратные задачи электромагнитного зондирования слоистых диэлектрических сред, Вертий А. А., Мележик Н. П., Мележик П. Н., Поединчук А. Е. (2015)
Белоус О. И. - Контроль биологической эффектив-ности действия электромагнитных полей миллиметрового диапазона, Брюзгинова Н. В., Сиренко С. П., Фисун А. И. (2015)
Авторский указатель. Том 6(20), 2015 (2015)
Галиновская Н. В. - Сравнительный анализ вегетативного статуса у пациентов с различными вариантами острой церебральной ишемии в вертебробазилярном бессейне, Некрасова Н. А., Усова Н. Н., Товажнянская Е. Л., Марковская Е. В. (2015)
Гелетка А. А. - Плазменно-клеточные показатели липидного обмена и количество десквамированных эндотелиоцитов крови у больных в раннем восстановительном периоде каротидного ишемического инсульта в зависимости от степени тяжести (2015)
Коршняк В. О. - Динаміка мозкоспецифічних білків та мелатоніна до та після мікрохвильової резонансної терапії у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми (2015)
Лабінський А. Й. - Немедикаментозне лікування транзиторних ішемічних атак і профілактика мозкових інсультів з біохімічним дослідженням ліпідного гомеостазу волосяних фолікул та волосся пацієнтів (поєднання гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції) (2015)
Македонська І. В. - Особливості епілептичних нападів у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла (2015)
Пісоцька К. О. - Особливості неврологічних порушень у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи (2015)
Степанченко К. А. - Данные визуального анализа электроэнцефалографии у подростков с разными формами головной боли напряжения (2015)
Сухоруков В. И. - Особенности полиграммы сна при синдроме беспокойных ног у больных рассеянным склерозом, Сухоруков В. В. (2015)
Федорченко С. В. - Роль генотипових особливостей у формуванні симптому запаморочення (2015)
Черенько Т.М. - Фактори ризику розвитку больового синдрому та його варіантів в гострому періоді ішемічного інсульту (2015)
Байбарак Н. А. - Додаткові дані до вибору індивідуальної тактики протирецидивного лікування рекурентного депресивного розладу (2015)
Варібрус О. В. - Психологічна проблематика та якість життя жінок із захворюваннями щитовидної залози (2015)
Венгер О. П. - Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2015)
Марута Н. А. - Роль психообразования в комплексном лечении больных с рекуррентным депрессивным расстройством, Кожина А. М., Колядко С. П. (2015)
Мудренко І. Г. - Фармакотерапия суицидального поведения у больных с первым эпизодом психоза (2015)
Осокина О. И. - Предикторы начала и исходов первого эпизода психоза (математические модели прогноза) (2015)
Підлубний В. Л. - Біопсихосоціальні чинники впливу на якість життя та соціальне функціонування працівників промисловості (2015)
Рокутов С. В. - Пристрій для моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв (2015)
Сидоренко А. Ю. - Вплив пренатального діагнозу та копінг-стратегії батьків після ехокардіографічного дослідження плода, Куркевич А. К. (2015)
Столяренко А. Н. - Факторы формирования комплаенса в процессе психотерапии диссоциативного расстройства (2015)
Страшок О. А. - Характеристика адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы при алкогольной зависимости в период абстинентных расстройств (2015)
Ткаченко О. В. - Психически обусловленные диссомнические расстройства в патогенезе сахарного диабета 2-го типа (2015)
Федченко В. Ю. - Комплексна психотерапевтична корекція невротичних розладів з симптомами тривоги (2015)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості психічного розвитку дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, Бородавко О. О., Козявкіна Н. В., Козявкіна О. В., Гордієвич М. С. (2015)
Широков О. В. - Клініко-психопатологічні, психосоціальні та середовищні чинники в генезі дезадаптації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Ярославцев С. А. - Патопсихологические детерминанты коморбидных шизофрении психических и поведенческих расстройств (2015)
Грицай А. В. - Применение агомелатина в терапии пациентов с депрессивным расстройством и коморбидной хронической головной болью напряжения (2015)
Данилевская Н. В. - Психопатогенетически ориентированные методы терапии псевдообсессий (2015)
Коршняк О. В. - Вплив мелатоніна на непсихотичні психічні розлади у пацієнтів в віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми (2015)
Цьона А. Р. - Нейрокогнітивний дефіцит у хворих на шизофренію та варіанти його корекції (2015)
Дерюгіна Т. П. - Незнання закону не звільняє медичного працівника від відповідальності (2015)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення особливостей обігу конт рольованих лікарських засобів із кодеїном на основі фармацевтичного та медичного права, Шаповалова В. О., Комар Л. О. (2015)
Позиція Європейської психіатричної асоціації щодо психіатричної допомоги біженцям у Європі (2015)
Золотарев В. А. - Прямая и обратная задачи для конечномерных возмущений операторов (2015)
Котова О. В. - Аппроксимативные свойства методов суммирования интегралов Фурье, Тригуб Р. М. (2015)
Курдаченко Л. А. - Про деякi властивостi центральних та узагальнено центральних рядiв груп, Отал Х., Пипка О. О. (2015)
Лунев А. А. - Об одном классе систем уравнений типа Лакса, Олейник Е. В. (2015)
Сергiєнко I. В. - Iнтерлiнацiя функцiй трьох змiнних на системi неперетинних кривих iз збереженням класу диференцiйовностi, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2015)
Шевченко А. И. - Качественные свойства решений одного класса эволюционных систем, Миненко А. С. (2015)
Roma´nczuk-Polubiec U. - On new key exchange multivariate protocols based on pseudorandom walks on incidence structures, Ustimenko V. A. (2015)
Вовк И. В. - Контроль излучения звука потоком в нерегулярном канале, Малюга В. С. (2015)
Поляков В. Л. - О фильтровании воды с высоким содержанием железа (2015)
Апостолов С. С. - Многократное андреевское отражение в двухмерном топологическом изоляторе (2015)
Халатов А. А. - Субатмосферный обратный цикл Брайтона с регенерацией выходной теплоты по циклу Майсоценко, Северин С. Д., Бродецкий П. И., Майсоценко В. С. (2015)
Даниленко В. А. - Еволюцiя хвильових полiв у блокових релаксуючих середовищах, Даневич Т. Б., Скуратiвський С. I. (2015)
Ковальчук Л. А. - Последовательный статистический анализ экстремальных аномалий температуры воздуха (2015)
Присяжнюк В. А. - Leiostyla L o v e, 1852 Mollusca, Pulmonata новые ископаемые для неогена Сербии и Украины (2015)
Шаталов Н. Н. - Дайки и дайковые пояса как индикаторы глубинной структуры и геодинамики Украинского щита (2015)
Знов’як K. O. - Синтез, структурнi та спектральнi дослiдження комплексу неодиму на основi N-(бiс(пiролiдин-1-iл) фосфорил)-2,2,2-трихлороацетамiду, Овчиннiков В. А., Слива Т. Ю., Мороз О. В., Шишкiна С. В., Амiрханов В. М. (2015)
Лукашевич С. А. - Епоксиполiуретановi композицiйнi матерiали, що наповненi полiгiдроксибутиратом i доксорубiцином для виготовлення кiсткових iмплантатiв, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А. (2015)
Савельєв Ю. В. - Бiодеградуючi пiнополiуретани на основi природно вiдновлювальних компонентiв, Марковська Л. А., Ахранович О. Р., Савельєва О. О., Пархоменко Н. Й., Робота Л. П. (2015)
Тiтов Ю. О. - Шаруватi перовськiти Sr3LnBIIITiO8 (BIII Sc, In), Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2015)
Бiлявська Л. О. - Фiтозахиснi та рiстрегулювальнi властивостi метаболiтних препаратiв на основi грунтових стрептомiцетiв, Козирицька В. Є., Коломiєць Ю. В., Бабич О. А., Iутинська Г. О. (2015)
Берестяна А. М. - Змiни метилування транскрибованої та сателiтної дiлянок геному в ходi старiння сiм’ядольних листкiв Linum usitatissimum, опромiненого рентгенiвською радiацiєю, Гродзинський Д. М. (2015)
Вишневський I. М. - Камернi моделi в радiобiологiї, Дрозд I. П., Липська А. I., Фурса А. Д. (2015)
Деревянчук М. В. - Роль брассиностероидов в адаптации функционирования митохондрий растений in vivo при действии абиотических стрессов, Грабельных О. И., Литвиновская Р. П., Войников В. К., Савчук А. Л., Хрипач В. А., Кравец В. С. (2015)
Анiкєєва М. О. - Вплив катiонiв Ca2+ i Mg2+ на поверхневий заряд еритроцитiв i лактобактерiй Streptococcus thermophilus та їх адгезiйну взаємодiю, Розанова С. Л., Коваленко С. Є., Гордiєнко О. I., Гордiєнко Є. О. (2015)
Бондарь Ю. В. - Синтез нового адсорбента на основе полиакрилонитрильных волокон c осажденным слоем ферроцианида калия–меди для селективного извлечения цезия из загрязненных вод (2015)
Гудков Д. И. - Современное гидробиологическое и радиоэкологическое состояние водоема-охладителя Чернобыльской АЭС, Протасов А. А., Щербак В. И., Дьяченко Т. Н., Каглян А. Е., Силаева А. А., Пашкова О. В. (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Сізіков О. О. - Шляхи забезпечення ефективної експлуатації систем внутрішнього протипожежного водопроводу у висотних будівлях, Ніжник В. В., Уханський Р. В., Балло Я. В. (2015)
Штайн Б. - Перспективи розроблення нового методу та технічних засобів підготовки пожежників у тренажерах контейнерного типу (2015)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей напірного пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Запольський Л. Л. (2015)
Греков С. П. - Реакционная активность органических материалов и их пожароопасность, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Титаренко А. В. - Аналіз чинників, які впливають на час прибуття оперативно-рятувальних підрозділів на виклик (2015)
Петленко О. І. - Необхідність удосконалення організації процесів паспортизації потенційно небезпечних об’єктів та ведення державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів (2015)
Ліхньовський Р. В. - Галони: характеристики та стан застосування (2015)
Тимошенко О. М. - Пошук перспективних науково-технічних рішень з модернізації генератора піни середньої кратності ГПС-600, Борис О. П., Скоробaгатько Т. М. (2015)
Корепанова Н. В. - Шляхи удосконалення порядку розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об’єктів, Могильниченко В. В. (2015)
Білошицький М. В. - Особливості розрахунку надлишкового тиску вибуху пилоповітряної суміші у приміщеннях, в яких у технологічному процесі обертається горючий пил, Ніжник В. В., Кравченко Н. В., Семичаєвський С. В., Вересенко О. В. (2015)
Скоробагатько Т. М. - Ефективність гасіння вогнегасним порошком біодизельного палива та його суміші з дизельним паливом, Копильний М. І., Маладика І. Г. (2015)
Гнатюк В. М. - Дослідження пожежонебезпечних властивостей нетканих матеріалів, виготовлених за допомогою різних технологій виробництва, Гучинська Т. М., Станіславчук В. П. (2015)
Новак С. В. - Розрахунковий метод оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій на основі польових моделей, Круковський П. Г. (2015)
Скоробaгатько Т. М. - Дослідження параметрів горіння біодизельного палива та його сумішей з дизельним паливом, Огурцов С. Ю., Стилик І. Г., Бенедюк В. С. (2015)
Харченко О. В. - Проект концепції єдиної системи повітряного спостереження в Україні та особливості реалізації у сфері цивільного захисту, Чумаченко С. М., Богославець С. О., Сукало М. В. (2015)
Нікулін О. Ф. - Концептуальні підходи до застосування аеродромних роботизованих комплексів для гасіння пожеж на повітряних суднах, Чумаченко С. М., Кропивницький В. С. (2015)
Климась Р. В. - Дослідження стану із пожежами в Україні за період 2011÷2014 роки та визначення основних проблем у забезпеченні пожежної безпеки об’єктів, Одинець А. В., Якименко О. П., Матвійчук Д. Я. (2015)
Аннотации (2015)
Титул, содержание (2015)
ГП "Ивченко-Прогресс" (2015)
Луханін М. І. - Методологічні основи та науково-методичні підходи до реструктуризації оборонних підприємств, Сіренко В. Є., Чернега М. А. (2015)
Лысак В. В. - Оптимизация параметров импульсной сварки неплавящимся электродом (2015)
Прохоренко В. М. - Влияние технологических схем сварки на остаточное напряженно-деформированное состояние симметричного сварного стыкового соединения, Перепичай А. О. (2015)
Попіль Н. Ю. - Дослідження на зварюваність порошкового присадного дроту на основі нікелю отриманого спіканням для лазерного наплавлення, Хергерт А. Р., Фінк К. Е., Хюбнер А. К. (2015)
Прохоренко О. В. - Вплив технологічних схем зварювання на залишкові переміщення поздовжньої осі вузла плити ортотропної, Перепічай А. О. (2015)
Бабак В. П. - Нанокомпозиционные покрытия для защиты от износа, Щепетов В. В., Астахов Е. А. (2015)
Кондратюк Э. В. - Исследование и расчет тела намотки при изготовлении щеточных уплотнений ГТД, Зиличихис С. Д., Гребенников М. А., Емельянова Л. Л. (2015)
Шаламов А. Н. - Анализ топливной эффективности современных региональных пассажирских самолётов (2015)
Филоненко С. Ф. - Акустическая эмиссия при изменении скорости механической обработки композиционных материалов (2015)
Зворыкин К. О. - Особенности этапа "Инициация" фазы "Начало" типового кооперационного проекта авиационного производства, Кривова С. Г., Пшеничный В. И. (2015)
Осауленко І. А. - Модель розподілу повноважень та визначення лідерства в регіональних проектних командах (2015)
Сведения об авторах (2015)
Информация о научно-техническом журнале "Технологические системы" и правила публикации (2015)
Мінцер О. П. - Фотоактивність біологічних молекул як можливий фактор корегування тригерзалежних системних процесів (перше повідомлення), Ватліцов Д. В. (2015)
Бабінцева Л. Ю. - Інформаційні аспекти обґрунтування структурних складових безпеки пацієнта (2015)
Семенець А. В. - Про підхід до застосування наукових соціальних мереж для максимізації представлення інформації про наукові публікації, Марценюк В. П. (2015)
Ключко С. С. - Принципи організації проблемно-орієнтованого навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій (2015)
Гуранич Т. В. - Впровадження віртуальних моделей у навчальний процес вивчення фізіології (2015)
Марценюк В. П. - Інформаційні технології вивчення адаптаційної здатності серцево-судинної системи до фізичного навантаження за морфологічним, часовим та спектральним аналізом осцилограм, Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О. (2015)
Тондій Л. Д. - Поляризоване світло у фізіотерапії, Тондій О. Л., Кас І. В., Земляна О. В., Закревська О. Л., Журавльов В. О. (2015)
Пісоцька Л. А. - Порівняльний аналіз кірліанографічного світіння біологічної тканини з біохімічними процесами, Глухова Н. В., Повстяний В. А., Євдокименко Н. М., Черненко Г. П. (2015)
Веселий С. В. - Кібернетичне прогнозування як засіб оптимізації лікувально-діагностичного процесу в хірургії, Юдін О. І., Кліманський Р. П. (2015)
Потапов В. О. - Досвід фантомно-симуляційного навчання студентів із дисципліни "акушерство та гінекологія", Донська Ю. В., Медведєв М. В., Петулько А. П. (2015)
Волкова Н. М. - Застосування інформаційних технологій для оцінки особливостей реактивності організму молодих щурів при експериментальній гіпоксії (2015)
Кравець Н. О. - Застосування відкритого програмного комплексу mevislab для обробки медичних зображень при вивченні курcу "медична інформатика", Семенець А. В., Сверстюк А. С. (2015)
Апанасенко Г. Л. - Биологическая деградация homo sapiens: Пути противодействия (2015)
Бивалькевич Р. В. - Застосування української грідінфраструктури для аналізу електроенцефалограм та ультразвукових діагностичних зображень, Гайдар В. О., Радченко С. П., Судаков О. О. (2015)
Бондаренко В. - Молекулярні сигнатури раку легенів за даними секвенування рнк і ранжування генів за рівнем експресії, Еммерт-Стрейб Ф. (2015)
Борецький О. Ф. - Сервіс для віддалених телемедичних консультацій із використанням віртуальних машин у грід, Сальніков А. О., Слюсар Є. А., Бойко Ю. В. (2015)
Вакуленко Д. В. - Математичне моделювання впливу комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста (2015)
Владимиров А. А. - Имплементация стратегии физической и реабилитационной медицины в медицинскую реабилитацию Украины, Васильева-Линецкая Л. Я. (2015)
Венцківська Н. І. - Про хід впровадження медичної інформаційної системи "доктор елекс" у центрах первинної медико-санітарної допомоги, Коробчінська Н. В., Туманіна С. В. (2015)
Вишневський В. В. - Ґрід-технології в практичній медицині. Досвід та перспективи (2015)
Голяновский О. В. - Можливості широкого застосування тригерної тактики ведення жінок з високим прогностичним ризиком після-пологової кровотечі, Сінєнко Н. О. (2015)
Горборуков В. В. - Застосування завдання вибору в онтографах для дослідження та аналізу стану здоров’я учнів на основі результатів медичної діагностики (2015)
Дьомін О. В. - Використання кластерного аналізу для автоматизації діагностики при динамічних сцинтиграфічних дослідженнях, Харюк О. О. (2015)
Дьомін О. В. - Використання ґрід для зовнішнього зберігання медичних зображень в медичній інформаційній системі, Харюк О. О., Чергінець А. В. (2015)
Ковальова О. В. - Використання комп’ютерних технологій та можливостей інтернет у практиці викладача вищої школи, Ковальова О. В. (2015)
Кочина М. Л. - Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния глаза, Каплин И. В., Ковтун Н. М. (2015)
Кравець Н. О. - Застосування вектора циклічних ритмічно пов ’язаних випадкових процесів для неінвазивної електрокардіографії плода (2015)
Малачинська М. Й. - Медичні інформаційні системи (2015)
Найштетік Є. В. - Перший досвід проведення массового скринінгу стану здоров’я населення в сільських районах Хмельницької області, Чайковський І. А. (2015)
Онищенко А. - Сайти зв’язування транскрипційних факторів у промоторах генів системи ісгілювання, Оболенська М. (2015)
Палагін О. В. - Онтологічний підхід до побудови та використання знань у предметній області "медична інформатика", Петренко М. Г. (2015)
Пісоцька Л. А. - Розробка методу комп’ютерної обробки кірліанографічних зображень, Глухова Н. В. (2015)
Романенко Т. М. - Експериментальна перевірка гіпотез щодо ідентифікації людини за електрокардіограмою, Кізуб Л. А. (2015)
Сверстюк А. С. - Чисельне обчислення оптимального керування стадії відпалу полімеразно-ланцюгової реакції (2015)
Семенюк О. О. - Інформаційні технології в роботі лікаря комунальної міської дитячої клінічної лікарні (2015)
Солодовников А. С. - Об одном подходе к синтезу медицинских информационных систем ведения электронной документации, Зайцева О. В., Книгавко В. Г., Бондаренко М. А., Радзишевская Е. Б. (2015)
Софієнко С. В. - Дослідження дисфункції міокарда у військових із бойовою травмою, Чайковський І. А. (2015)
Судаков О. О. - Використання Української грідінфраструктури для дослідження нелінійної динаміки великих мереж нейронів, Майстренко В. Л. (2015)
Чайковський І. А. - Е-епідеміологія – новий напрям у медичній науці (2015)
Яворський А. В. - Інформаційне забезпечення корекції та профілактики зорових розладів в дітей та підлітків, Кочина М. Л. (2015)
Яременко Н. В. - Правові основи захисту авторського права в мережі інтернет (2015)
Титул, зміст (2014)
Кадирус І. Г. - Теоретичні аспекти формування конкурентної стратегії аграрних підприємств, Курбацька Л. М. (2014)
Великий Ю. В. - Внутрішній контроль і аудит в сучасних умовах , Крючковська Т. О. (2014)
Мороз С. І. - Календарно-ресурсне управління витратами в рослинництві (2014)
Бутенко Т. В. - Удосконалення механізмів фінансового забезпечення кластерів аграрної сфери, Солтик Я. В., Кравчук А. О. (2014)
Шукалович В. Ф. - Вертикальна інтеграція в агробізнесі: ідентифікація понять та аналіз базових теорій (2014)
Безус Р. М. - Особливості банківського фінансування аграрних підприємств, Маніло А. В. (2014)
Клочан В. П. - Напрями і особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств, Гуменюк В. О. (2014)
Бурковська А. В. - Звіт про фінансові результати: особливості складання за міжнародними та національними стандартами в Україні, Горошко В. Г. (2014)
Гусейнов М. М. - Современные тенденции инновационного процесса в АПК Азербайджана (2014)
Чорна Н. Ю. - Специфіка діяльності банківських холдингів в Україні: основні переваги та недоліки (2014)
Криховецький І. З. - Маркетингові стратегії у туризмі Івано-Франківської області (2014)
Хлистун О. А. - Фінансова захищеність економічної діяльності аграрних підприємств (2014)
Бурлака О. М. - Медолодогічні підходи забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регіону (2014)
Поліщук К. В. - Бюджетна підтримка та розвиток аграрного сектору на прикладі управління агропромислового розвитку Кам'янець-Подільської РДА, Мужило О. І. (2014)
Джораєва С. К. - Состав и функции микробиоценозов различных биотопов макроорганизма и клиническая значимость их нарушений, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Щербакова Ю. В., Безрученко О. А. (2015)
Миронюк В. І. - Сифіліс у ВІЛ-інфікованих пацієнтів – концепція лікування (огляд літератури) (2015)
Шандра О. А. - Атопический дерматит и взаимодействие нервной, эндокринной и иммунной систем, Шухтін В. В. (2015)
Бочарова В. В. - Нейрогенные аспекты воспалительной реакции кожи при угревой болезни (2015)
Калюжна Л. Д. - Особливості алергологічного статусу пацієнтів хворих на атопічний дерматит з урахуванням сімейної схильності, Паппа І. В. (2015)
Степаненко Р. Л. - Структурні зміни в ділянках інтактної шкіри у хворих на псоріаз до та після проведення системної імуносупресивної терапії, Гичка С. Г., Туффаха Муін (2015)
Федорович Т. В. - Этиологическая и патогенетическая терапия урогенитальной инфекции, вызванной M. genitalium (2015)
Татузян Є. Г. - Осложнения малоинвазивных процедур в косметологии, Біловол А. М., Ткаченко С. Г. (2015)
Волкославська В. М. - Стан та основні організаційні задачі дерматовенерологічної служби на сучасному етапі в Україні (2015)
Щербакова Ю. В. - Особливості взаємодії дерматовенерологічної та наркологічної служб при наданні допомоги пацієнтам наркологічного закладу з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2015)
Страничка редактора (2015)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: этиология, патогенез, проявления (2015)
Кочін І. В. - Особливості медико-санітарних втрат і організації екстреної медичної допомоги населенню та військовослужбовцям в зоні проведення антитерористичної операції (2015)
Дудукіна С. О. - Особливості припинення респіраторної підтримки після тривалої штучної вентиляції легенів у хворих із вторинними ішемічними ускладненнями внаслідок інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Грішин В. І., Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Пасієшвілі Н. М. - Визначення прогностичних маркерів передчасних пологів як спосіб профілактики перинатальних ускладнень (2015)
Волков А. О. - Когнитивные функции родильниц после кесарева сечения в зависимости от показателей биспектрального индекса при общей анестезии (2015)
Никонов В. В. - Диагностика и тактика оказания помощи пациентам с острыми отравлениями нейротропными ядами на догоспитальном и раннем госпитальном этапе, Курсов С. В., Иевлева В. И., Савицкая И. Б., Белашко С. А., Воронцов В. Л., Гороховцева А. В., Даценко А. С. (2015)
Яєчник О. Р. - Інтенсивна терапія компенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета (2015)
Павлова О. Н. - Неинвазивная вентиляция легких в профилактике респираторной дисфункции после пластики вентральных грыж (2015)
Кучин Ю. Л. - Гіпералгезія при лікуванні пацієнтів у гострому періоді черепно-мозкової травми (2015)
Гомон М. Л. - Вплив редукції дози місцевого анестетика в інтратекальній анестезії на ефективність симпатоміметиків та інфузійної терапії при протезуванні кульшового суглоба, Шлапак І. П. (2015)
Перцов І. В. - Клініко-діагностичні паралелі ізольованих і поєднаних пошкоджень судин та нервів кінцівок (2015)
Лоскутов О. А. - Білатеральний моніторинг церебральної оксигенації та основні параметри перфузії при проведенні операцій аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Дружина О. М., Шлапак І. П., Тодуров Б. М. (2015)
Корсунов В. А. - Спланхнічний кровообіг, кисневий бюджет та їх зв’язок із вмістом оксиду азоту при сепсисі у дiтей (2015)
Самура Б. Б. - Сердечно-сосудистые события и качество жизни у пациентов с хронической лимфоцитарной лейкемией в ремиссии (2015)
Мальцев Д. В. - Насколько целесообразно применение внутривенного иммуноглобулина при сепсисе? Гуморальные иммунодефициты как ключ к получению правильного ответа (2015)
Семененко А. І. - Клінічний випадок постгіпоксичної енцефалопатії: стан проблеми сьогодні та перспективи вдалої корекції, Дацюк О. І., Куцик О. В., Мінкін В. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Непочатенко О. О. - Активізація інвестиційної діяльності як спосіб зміцнення фінансової безпеки аграрного сектору (2014)
Великий Ю. В. - Трансформація внутрішнього контролю і аудиту , Крючковська Т. О. (2014)
Гончаренко О. В. - Методологія інституціонально-еволюційного аналізу в дослідженні агроінновацій (2014)
Речка К. М. - Основні напрями забезпечення зайнятості населення в сільскому господарстві, Семенова Л. Ю. (2014)
Говорушко Т. А. - Проблемні питання реалізації в Україні директиви єс solvency ii, Стецюк В. М., Яценко І. І. (2014)
Шпак Л. О. - Інституціонально-економічні передумови формування високоефективного і конкурентоспроможного регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2014)
Гнатюк А. А. - Оцінка необоротних матеріальних активів сільськогосподарського призначення у системі бухгалтерського обліку (2014)
Сайкевич М. І. - Сільське жіноче підприємництво: реалії та перспективи, Скиба Т. В. (2014)
Ключник А. В. - Розвиток агробізнесу України в умовах глобалізації міжнародної економіки, Кудрявцева Л. Г. (2014)
Варламова И. С. - Производство экологически чистой продукции: проблемы и перспективы развития в Украине (2014)
Островська І. П. - Забезпечення ефективності антикризової політики аграрної сфери (2014)
Сімонова В. С. - Розробка структури соціально-економічного потенціалу торгівельних підприємств споживчої кооперації України (2014)
Гречкосій В. В. - Розробка функціональної стратегії на сільськогосподарських підприємствах, Нікіфорова О. А. (2014)
Польова О. Л. - Основні напрями підвищення ефективності виробництва молока та яловичини (2014)
Страничка редактора (2015)
Васкес Абанто Х. Э. - Артериальная гипертензия: заболевание или фактор риска?, Васкес Абанто А. Э., Арельяно Васкес С. Б. (2015)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: лечение (2015)
Собокарь В. О. - Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування із штучним кровообігом, Гриценко С. М. (2015)
Курочкин М. Ю. - Особенности интенсивной терапии тяжелых внегоспитальных инфекций у детей, Давыдова А. Г., Городкова Ю. В., Капуста В. Н. (2015)
Яшаров Ю. А. - Хирургические аспекты в лечении абсцессов головного мозга, Цимбалюк В. И. (2015)
Борщов С. П. - Порівняльне дослідження концентрації меропенему в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на менінгоенцефаліт, Матяш В. І., Шлапак І. П. (2015)
Альбокрінов А. А. - Небажані явища та ускладнення при різних видах регіонарної анестезії передньої черевної стінки в дітей (2015)
Курдиль Н. В. - Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города: карбаматы, пиретроиды, неоникотиноиды, Иващенко О. В., Струк В. Ф., Богомол А. Г. (2015)
Пасічник Г. П. - Особливості кисневого балансу та тканинного дихання при хірургічному лікуванні аденоми гіпофіза (2015)
Айварджи А. А. - Декcмедетомидин как компонент анестезиологического обеспечения в хирургии лор-органов, Ковырев В. Н., Бородуля В. Л., Бондарь Н. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Засаднюк О. П. - Фактори ризику розвитку післяпологових гнійно-запальних ускладнень у жінок із рубцем на матці після операції кесарського розтину (2015)
Дацюк О. І. - Протективний вплив препарату L-аргініну гідрохлориду на гемодинаміку та ендотеліальну функцію в ранній фазі гострого панкреатиту (2015)
Мазуренко О. В. - Тактична медицина як основна складова екстреної медичної допомоги при проведенні антитерористичних операцій, Рощін Г. Г., Волошин В. О. (2015)
Гомон М. Л. - Післяопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хірургічних хворих абдомінального профілю, Шапринський В. О. (2015)
Льовкін О. А. - Аналіз надання спеціалізованими бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалим із тяжкою черепно-мозковою травмою, Голдовський Б. М., Серіков К. В. (2015)
Черний В. И. - Актуальные аспекты инфузионной терапии (2015)
Копчак А. В. - Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу, Рибак В. А., Марухно Ю. І. (2015)
Титул, зміст (2014)
Болдирєва Л. М. - Агропромисловий комплекс: теоретико-методологічні засади формування і трансформації (2014)
Мельник Л. Л. - Національна продовольча безпека в контексті сільськогосподарського виробництва, Васильєв С. В. (2014)
Вишнівська Б. В. - Ринок цукру України (2014)
Коваль Н. В. - Стан та перспективи розвитку ринку хліба та хлібобулочних виробів Київської області (2014)
Великий Ю. В. - Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: фінансовий аспект , Нетудихата К. Л. (2014)
Котковський В. С. - Достатність банківського капіталу банків різних форм власності в умовах існування кризових явищ в економіці України (2014)
Федун І. Л. - Необхідність та шляхи активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2014)
Узунова Н. С. - Обгрунтування організаційно-економічних засад інституційно-інноваційного механізму розвитку аграрної сфери (2014)
Шпак Л. О. - Інформаційно-методичні засади оцінки розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2014)
Андрющенко К. А. - Формування організаційно-економічного механізму взаємодії між суб'єктами різних форм власності виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Кухта П. В. - Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Садовий І. І. - Застосування методу аналізу середовища функціонування для оцінки економіко-екологічної ефективності використання ріллі фермерськими господарствами (2014)
Титул, зміст (2014)
Шкуратов О. І. - Оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Гунько Л. А. - Організація екологобезпечного землекористування (2014)
Бассова О. О. - Оцінка фінансової ефективності сільськогосподарських підприємств (2014)
Ісаченко Н. В. - До питання екологобезпечного сiльськогосподaрського землекористувaння (2014)
Абрамович І. А. - Методичні підходи оцінки ефективності збутової діяльності переробних підприємств (2014)
Дацюк-Томчук М. Б. - Сутність та значення розвитку виробництва молока та молокопродуктів (2014)
Клочан В. В. - Особливості формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств братського району, Прутян А. В. (2014)
Музиченко А. О. - Фінансовий стан підприємства: сутність та шляхи покращення, Романів Н. Л. (2014)
Чеберяк О. В. - Передумови та об'єктивна необхідність модернізації аграрного сектору економіки України (2014)
Окселенко Н. О. - Iнтегральний індикатор визначення ефективності використання оборотних активів (2014)
Ваврик В. Б. - Економічне та цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Забураннний С. В. - Особливості туристичної діяльності в сільській місцевості ар крим (2014)
Гейдаров Ханлар Бейляр оглу - Ценовой механизм как средство социально-экономического управления в аграрной области (2014)
Чирва О. Г. - Конкурентоспроможність регіональних соціально-економічних систем держави як економічне явище (2014)
Титул, зміст (2014)
Вяткіна Т. Г. - Забезпечення стійкості ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Спринчук Н. А. - Визначення обсягів інвестицій у польове кормовиробництво при створенні ферм та комплексів ВРХ (2014)
Чирва О. Г. - Моделювання інноваційного регіонального маркетингу підприємств харчової промисловості (2014)
Федун І. Л. - Концептуальна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва України (2014)
Шпак Л. О. - Інституційне регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2014)
Андрющенко К. А. - Критерії економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці (2014)
Безугла Л. С. - Зміст та основні методи маркетингової діяльності (2014)
Горобець Н. М. - Вплив професійного розвитку на трудову активність персоналу підприємства, Савенко О. А., Лапа В. О. (2014)
Михайленко О. В. - Роль інтеграційних процесів у формуванні та реалізації економічного потенціалу підприємства (2014)
Ніколаєнко С. М. - Фактори підвищення конкурентоспроможності регіонів України на основі розвитку кластерів (2014)
Жадан Т. А. - Програмно-цільовий підхід до державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі (2014)
Хорішко К. С. - Особливості та зміст процесів управління переробними підприємствами в умовах кризи (2014)
Чукіна І. В. - Управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств: теоретичний аспект (2014)
Егоров Г. В. - Обоснование параметрического ряда многофункциональных судов-спасателей гражданского назначения, Ильницкий И. А., Тонюк В. И., Автутов Н. В. (2013)
Егоров А. Г. - Определение главных размерений барже-буксирного состава смешанного плавания "Днепро-Макс" класса (2013)
Тарасенко Т. В. - Определение сопротивления движению судна при движении на волнении с учетом курсового угла (2013)
Гришин В. А. - Морские искусственные острова. Часть 3 (2013)
Коноплев А. В. - Влияние выбора модели кривой усталости на сумму накопленных повреждений при нерегулярном режиме нагружения (2013)
Войтенко И. В. - Метод определения бокового давления неоднородной грунтовой среды с учетом ее прочностной анизотропии (2013)
Нильва В. А. - Оценка несущей способности корпуса сухогрузного судна смешанного плавания при потере части продольных связей (2013)
Гришин В. А. - Математическое моделирование склонов (1), Гришин А. В. (2013)
Гришин В. А. - Математическое моделирование склонов (2), Гришин А. В. (2013)
Кобзарук А. В. - Исследование сопротивления малоцикловой усталости конструкционной судостроительной стали в зависимости от частоты и формы нагружения, Сабуров А. И., Смажило Б. В. (2013)
Никитин Е. В. - Устойчивость двухзвенной системы подвешивания груза с параллельными стропами вторичного подвеса (2013)
Стрельцов П. М. - Оптимальное управление самоходными талями (2013)
Демешкан И. А. - Исследование особенностей мойки танков на современном танкере-химовозе с целью оптимизации данного процесса, Голиков А. А. (2013)
Вычужанин В. В. - Концепция анализа и оценки риска судовой сложной технической системы, Рудниченко Н. Д. (2013)
Демешкан И. А. - Исследование экологической составляющей в процессе мойки танков, Голиков А. А. (2013)
Руденко С. В. - Аспекты практики реализации проекта формирования имиджа учебного заведения, Ма Фен (2013)
Кириллова Е. В. - Управление работой судна и судовой менеджмент: этимология понятий, генезис развития теории и практики (2013)
Колесникова Е. В. - Теория проектного управления: закон контроля параметров риска (2013)
Руденко Е. С. - Идентификация и классификация факторов опасности на объектах портовой инфраструктуры (2013)
Мурадьян А. О. - Обгрунтування підходу до постановки завдання управління взаємодією суміжних підприємств мультимодальных транспортно-логістичних вузлів (2013)
Вишневский Д. О. - Формирование схем движения судов и расстановка флота в линейном судоходстве (2013)
Автори збірника (2013)
Титул, зміст (2014)
Гальчинська Ю. М. - Тенденції внутрішнього ринку зерна у 2012/13 маркетинговому році (2014)
Сайкевич М. І. - Моделі взаємодії сільськогосподарських підприємств і зовнішньоторговельних організацій у процесі реалізації експортного потенціалу, Сайкевич О. Д. (2014)
Васільєва Л. М. - Облікова політика за міжнародними та національними стандартами: порівняльний аспект (2014)
Семенченко Н. В. - Соціально-економічні та нормативно-правові чинники регулятивного впливу на процес реструктуризації підприємства (2014)
Андрющенко К. А. - Концептуальні засади дослідження природи розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці (2014)
Біляк Ю. В. - Економічна безпека корпорації — як запорука розвитку корпоративного конфлікту (2014)
Ярковий А. О. - Основні засади та шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні (2014)
Андрієнко В. М. - Стандарти безпеки праці: зарубіжний досвід (2014)
Іванова Н. С. - Компонентний аналіз показників фінансової безпеки регіонів України (2014)
Довгаль О. В. - Теоретичні підходи до формування організаційно-економічного забезпечення розвитку підприємництва в агропродовольчій сфері (2014)
Семенда О. В. - Напрями підвищення родючості та охорони якості грунтів (2014)
Прокопець Л. В. - Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України (2014)
Смольська О. Ю. - Первісне визнання біологічних активів та продукції садівництва (2014)
Ксьонова О. В. - Вплив концентрації на рентабельність виробництва продукції скотарства у харківській області (2014)
Титул, зміст (2015)
Магденко С. О. - Відносини власності як основна складова формування сучасного ринкового господарства України (2015)
Нікішина О. В. - Інтегрований зерновий ринок у забезпеченні економічної безпеки України (2015)
Коваленко Н. О. - Аналіз ринку санаторно-курортних послуг України (2015)
Купріна Н. М. - Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості Одеської області: практичний аспект, Баранюк Х. О. (2015)
Агеєва І. М. - Розвиток харчових підприємств у стратегічному вимірі (2015)
Каламан О. Б. - Аналіз стану та особливості управління підприємствами виноградарсько-виноробного під комплексу (2015)
Козак К. Б. - Дослідження проблем управління персоналом в готельно-ресторанній галузі, Маркова Г. Ф. (2015)
Рогатіна Л. П. - Корпоративний контроль в системі управління економічною безпекою підприємства (2015)
Дідух С. М. - Використання кластерної моделі для реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств (2015)
Мельник Ю. М. - Інноваційна стратегія підприємства як джерело його конкурентних переваг (2015)
Немченко В. В. - Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, Зеленяк В. В. (2015)
Ткачук Г. О. - Ідентифікація економічних ризиків в обліково-аналітичній системі підприємства (2015)
Притульська Н. - Система захисту прав споживачів в Україні: проблеми реформування (2015)
Motuzka I. - Сlassification of products for enteral nutrition, Antiushko D. (2015)
Колтунов В. - Діагностика технічної стадії стиглості кукурудзи цукрової, Коваль А., Романенко Р. (2015)
Дзюба Н. - Ідентифікація ІЧ-спектроскопією комплексоутворення амілаза – глютин (2015)
Белінська С. - Динаміка активності ферментів при переробці баклажанів (2015)
Рудавська Г. - Ідентифікація за вмістом інуліну сухих розчинних напоїв із цикорію, Хахалєва І., Чикун Н. (2015)
Божко Т. - Оцінювання якості лікерів за профілем флейвору, Павліш Л. (2015)
Жукова Я. - Критерії інтенсивності аромату кисловершкового масла, Петрищенко С., Олійниченко О. (2015)
Шугай М. - Селекція штамів Lactobacillus spр. для захисних композицій при виробництві сирів, Чорна Н. (2015)
Федорова Д. - Біологічна цінність риборослинних напівфабрикатів на основі бичка азовського, Кузьменко Ю. (2015)
Мостика К. - Дослідження властивостей жиронепроникного пакувального паперу, Осика В., Коптюх Л. (2015)
Стретович С. - Вплив наповнювача на непрозорість і білість паперу для письма (2015)
Мельник О. - Збереженість яблук ранньозимових сортів із післязбиральною обробкою 1-метилциклопропеном, Худік Л. (2015)
Сидоренко О. - Характеристика безпечності м’яса чорноморської акули катран за вмістом важких металів, Боліла Н., Коротецький В. (2015)
Голуб Б. - Вивчення мікробіологічної безпечності пробіотиків (2015)
Дейниченко Г. - Якість харчових рідин ультрафільтраційного концентрування, Гузенко В., Гафуров О. (2015)
Мінорова А. - Вплив параметрів ультрафільтрації підсирної молочної сироватки на вміст білка (2015)
Маковецька С. - Візуальна інтерпретація технологічних процесів цукрового виробництва з використанням методу "Обличчя Чернова", М’якшило О. (2015)
Індутний В. - Застосування функції розподілу Лоренца в товарознавстві (2015)
Відомості про авторів (2015)
Bogachkov Y. M. - Paradigm of education for the information society, Feldman J. A. (2015)
Богачков Ю. Н. - Парадигма образования для информационного общества, Фельдман Я. А. (2015)
Буров О. Ю. - Технології й інновації в діяльності людини ери інформації: інформація і технології (2015)
Морзе Н. В. - Аналіз конкурентоспроможності економіки України через призму інформаційно-комунікаційних технологій, Веселовська О. В. (2015)
Стрюк М. І. - Мобільність: системний підхід, Семеріков С. О., Стрюк А. М. (2015)
Гриценчук О. О. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі середньої освіти Нідерландів: підходи, моделі, досвід (2015)
Коневщинська О. Е. - Психолого-педагогічні передумови розвитку інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників засобами мережних технологій (2015)
Малицька І. Д. - Оцінювання ІК-компетентності учнів у школах Великої Британії (2015)
Мерзликін О. В. - Хмаро орієнтовані електронні освітні ресурси підтримки навчальних фізичних досліджень (2015)
Глущенко В. В. - Проектування системи підтримки дистанційного навчання професійно-технічного навчального закладу (2015)
Біляй І. М. - Використання педагогічного програмного засобу GRAN1 у процесі вивчення деяких понять стохастики (2015)
Кишинська О. О. - Професійна підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей у середовищі веб-орієнтованих систем навчання, Середа Х. В. (2015)
Іванова С. М. - Інформаційно-аналітична підтримка наукової діяльності в галузі педагогічних наук (2015)
Кільченко А. В. - Використання електронних інформаційних систем відкритого доступу для планування наукових досліджень в галузі освіти (2015)
Бойко Г. О. - Вплив витяжок листового опаду деревних порід на ріст сіянців сосни звичайної (Рinus sylvestris L.) (2015)
Василишин Р. Д. - Динамічні тренди вуглецедепонувальної та киснепродукувальної здатностей модальних букових насаджень Українських Карпат (2015)
Головач В. М. - Аналіз реакції елементів фанери на ударні впливи, Баранова О. С. (2015)
Зібцева О. В. - Видовий склад деревно-чагарникових насаджень прибудинкових територій м. Вишгорода (Київська обл.) (2015)
Кайдик О. Ю. - Ріст і стан соснових культур на ділянках із різною підготовкою зрубів (2015)
Ковалевський С. С. - Фітомаса та вуглець, їхня динаміка у лісах Лісостепової Придніпровської Височини (2015)
Кульбанська І. М. - Біологічний захист ясена звичайного від Pseudomonas syringae pv. savastanoi (теоретико-прикладний аспект) (2015)
Лахович Ю. Г. - Сучасний стан та структура земель Національного природного парку "Черемоський" (2015)
Лещенко О. Ю. - Якісна оцінка газонного культурфітоценозу із рослин сортів вітчизняної селекції на території Національного університету біоресурсів і природокористування України, Колесніченко О. В., Лещенко Ю. В. (2015)
Оборська А. Е. - Структура деревостанів вільхи клейкої Правобережного Лісостепу України (2015)
Пінчук А. П. - Ефективність позакореневих підживлень для підвищення продуктивності накопичення маси та елементів мінерального живлення сіянцями сосни, Генгало О. М. (2015)
Решетник Л. Л. - Поширеність дереворуйнівних грибів у листяних насадженнях (на прикладі Вовківського лісництва ДП "Борщівське лісове господарство" (2015)
Решетник Л. Л. - Поширення опенька осіннього залежно від лісівничо-таксаційних показників деревостанів (на прикладі соснових насаджень ДП "Словечанське лісове господарство") (2015)
Цапко О. Ю. - Встановлення вільної поверхневої енергії та адгезійної здатності системи "вогнезахисне покриття – деревина", Цапко Ю. В. (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінювання мортмаси деревної ламані соснових насаджень Київського Полісся, Білоус А. М., Голяка Д. М., Іщенко М. Б., Кислиця П. С. (2015)
Василишин Р. Д. - Біопродуктивність твердолистяних насаджень Українських Карпат, Слюсарчук В. В., Василишин О. М. (2015)
Ковалишин В. Р. - Порівняльний аналіз нової версії FSC стандарту лісової сертифікації (2015)
Ковбаса Я. В. - Оцінювання мортмаси лісової підстилки березових лісів Чернігівщини, Білоус А. М. (2015)
Лакида І. П. - Пропозиції щодо вдосконалення таблиці сум площ поперечних перерізів та запасів повних деревостанів сосни кримської (2015)
Матейко І. М. - Моделювання конверсійних коефіцієнтів компонентів фітомаси ясенових деревостанів Правобережного Лісостепу України (2015)
Пастернак В. П. - Таксаційна будова стиглих порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, Слиш О. А., Гірс О. А. (2015)
Сошенський О. М. - Співвідношення між висотами та діаметрами стовбурів дерев у липових деревостанах, Гірс О. А. (2015)
Ткачів С. М. - Роль фіскального механізму в лісовому господарстві (2015)
Яроцький В. Ю. - Вивчення характеристик відмерлої деревини за результатами моніторингу лісів І рівня, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Букша М. І. (2015)
Дегтярьов В. В. - Ґрунтові маркери для лісорослинної оцінки малопродуктивних земель, Распопіна С. П. (2015)
Корень В. А. - Горимість лісів поліcької частини Рівненської області (2015)
Сендонін С. Є. - Застосування різних способів та інтенсивностей рубок догляду та їх вплив на формування соснових деревостанів (2015)
Токарева О. В. - Про режим збереження цінних природних комплексів відповідно до вимог лісової сертифікації (2015)
Яворовський П. П. - Потреба використання безпілотних літальних апаратів у лісовому господарстві України (2015)
Бойко Г. О. - Схожість та енергія проростання насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) різного кольору, Пузріна Н. В. (2015)
Бровко Д. Ф. - Вплив лесоподібних суглинків на ріст сіянців дуба червоного на піщаних літоземах зеленої зони м. Києва, Бровко Ф. М. (2015)
Гриб В. М. - Лісівнича оцінка відтворення соснових насаджень у Києво-Чернігівському Поліссі (2015)
Жежкун А. М. - Особливості відтворення лісів Східного Полісся (2015)
Іванюк І. В. - Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на суглинистих ґрунтах зеленої зони м. Києва (2015)
Коломієць Ю. В. - Застосування методів культури клітин і тканин в умовах in vitro для розмноження дрібноквіткових ломиносів (рід Clematis L.), Пінчук А. П., Ковалишин І. Б., Вахновська Н. Г. (2015)
Маурер В. М. - До питання розширення термінів садіння культур і підвищення життєздатності висаджених рослин, Пінчук А. П., Борщ М. Г. (2015)
Чорнобров О. Ю. - Біотехнологічні аспекти мікроклонального розмноження рослин Salix matsudana Koidz. ‘Tortuosa’ Rehd (2015)
Малюга В. М. - Лісівничо-меліоративні властивості сосни звичайної та їх використання у протиерозійних насадженнях, Дударець С. М. (2015)
Мєшкова В. Л. - Прогнозування інтенсивності пошкодження насаджень зимовим п’ядуном у Лівобережному Лісостепу, Кукіна О. М., Бережненко Ж. І. (2015)
Власенко А. С. - Аналіз подібності видових складів дендросозоекзотів заповідних парків Степу України (2015)
Weber-Siwirska Marta - Living walls in urban landscape (2015)
Білоус С. Ю. - Біотехнологічні аспекти адаптації рослин-регенерантів Populus tremula L. до умов закритого та відкритого ґрунту (2015)
Бобошко-Бардин І. М. - Оптимізація складу субстрату для адаптування саджанців-регенерантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) (2015)
Демченко О. О. - Особливості насіннєвого розмноження видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України (2015)
Євтушенко Ю. В. - Діагностика жаро- та посухостійкості гіркокаштану м’ясо-червоного (Aesculus carnea Hayne) в умовах міста Києва (2015)
Демченко О. О. - Особливості плодоношення видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України, Демченко С. К. (2015)
Кушнір А. І. - Етапи формування та сучасний стан "пам’ятних посадок" на території першого корпусу НУБіП України у м. Києві, Суханова О. А. (2015)
Матковська С. І. - Аналіз екологічної ролі бузини червоної та бузини чорної у зелених насадженнях м. Житомир (2015)
Поляков А. К. - Виды семейства Rosaceae Juss. в насаждениях парков и скверов промышленных городов юго-востока Украины, Суслова Е. П., Хархота Л. В. (2015)
Савоськіна А. М. - Історія формування та сучасний стан мережі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся (2015)
Шепелюк М. О. - Історико-стильовий генезис розвитку озеленення міста Луцьк (2015)
Буйських Н. В. - Дослідження та оцінка твердості лакофарбових покриттів на штучно зістарених зразках, Морокова Д. В. (2015)
Малахова О. С. - Дослідження впливу швидкості подачі на шорсткість поверхні деревини при фрезеруванні кінцевими фрезами (2015)
Марченко Н. В. - Шляхи підвищення ефективності використання деревини дуба у виробництві пилопродукції, Коваль В. С., Мазурчук С. М. (2015)
Сірко З. С. - Особливості термінології щодо назви плит із подрібненої деревини, Головач В. М., Грищенко О. М., Торчилевський Д. П. (2015)
Форос В. В. - Вплив інфрачервоного випромінювання на терморадіаційні характеристики деревини (2015)
Доцент Новак Богдан Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Доцент Сухий Микола Мефодійович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Той, хто вмів любити... (до 75-річчя від дня народження доцента В. М. Портного) (2015)
Пам’ятка для авторів статей (2015)
Гладкая З. Н. - О решениях уравнения Кортевега–де Фриза с начальными данными типа ступеньки (2015)
Легенький В. I. - Теоретико-груповий аналiз розв’язкiв д’Аламбера основного рiвняння зовнiшньої балiстики (2015)
Мартынюк А. А. - Об одном способе оценки решений квазилинейных систем (2015)
Пташник Б. Й. - Задача Дiрiхле–Неймана для лiнiйних неелiптичних рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами, Репетило С. М. (2015)
Сердюк А. С. - Оцiнки найкращих m-членних тригонометричних наближень класiв аналiтичних функцiй, Степанюк Т. А. (2015)
Сергiєнко I. В. - Iнтерполяцiя ермiтового типу в точках системи неперетинних лiнiй, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2015)
Каминский А. А. - О моделировании зоны предразрушения у фронта трещины (2015)
Карнаухов В. Г. - Влияние деформаций сдвига на эффективность работы пьезоактуаторов при активном демпфировании колебаний прямоугольной пластины, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2015)
Атамась Н. О. - Вплив концентрацiї на динамiчнi властивостi однозарядних електролiтiв, Булавiн Л. А., Британ А., Вербинська Г. М. (2015)
Линчевский И. В. - Датчик угла поворота с применением магнитооптического модулятора на биморфном элементе (2015)
Рохманова Т. Н. - Нелинейная трансформация волн с различными поляризациями в ограниченных слоистых сверхпроводниках, Апостолов С. С., Майзелис З. А., Ямпольский В. А. (2015)
Закарян Д. А. - Эмпирические расчетные формулы для определения характерных параметров эвтектики в квазибинарных металлокерамических системах, Картузов В. В., Хачатрян А. В. (2015)
Базыкина А. Ю. - Амплитудные и энергетические характеристики длинных волн в проливе Босфор, Доценко С. Ф. (2015)
Карли З. В. - Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита, Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Степанюк Л. М. (2015)
Кушнiр С. В. - Барботажний хiмiчний ефект i його вплив на властивостi морської води, Козак Р. П., Кость М. В. (2015)
Присяжнюк В. А. - Представители группы Gastrocopta gemina S t e k l o v (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана (2015)
Пустовитенко А. А. - Новые данные о процессах в очаговой зоне ощутимого землетрясения 2 июля 1990 г. (Крым), Пустовитенко Б. Г. (2015)
Керносенко Л. А. - Адсорбционные и реологические свойства акриламидного гидрогеля, Никовская Г. Н., Годинчук Н. В., Панько А. В. (2015)
Притула A. Ю. - Дослiдження будови та властивостей тетракiс-комплексiв лантаноїдiв з N-(бiс-(бензиламiно)фосфорил)тозиламiдом, Труш В. О., Слива Т. Ю., Лiцiс О. О., Недiлько С. Г., Амiрханов В. М. (2015)
Савельев Ю. В. - Пенополиуретаны на основе растительных масел и полисахаридов природного происхождения, Ахранович Е. Р., Марковская Л. А., Янович И. В., Дмитриева Т. В. (2015)
Тiтов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура шаруватих скандатотитанатiв Sr2LnScTiO7, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2015)
Бурлака О. М. - Функцiоналiзацiя вуглецевих нанотрубок за допомогою молекул бiологiчного походження рiзної природи, Пiрко Я. В., Смертенко П. С., Коломис О. Ф., Глазунова В. О., Константинова Т. Є., Ємець А. I., Блюм Я. Б. (2015)
Максименко Л. О. - Множиннiсть бактерiоцинiв, одержаних з природних iзолятiв пектолiтичних фiтопатогенних бактерiй Рectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, видiлених у рiзних областях України, Войчук С. I. (2015)
Клочко В. В. - Сравнительный таксономический анализ Pseudomonas batumici и эволюционно близких ему видов (2015)
Ткачук В. В. - Дослiдження взаємодiї "корових” 2′,5′-олiгоаденiлатiв iз деякими протеїнами методом флуоресцентної спектроскопiї, Левченко С. М., Ребрiєв А. В., Ткачук Л. В., Черних С. I., Ткачук З. Ю. (2015)
Алексєєв В. - Порівняльний аналіз основних положень дослідження структур публічного управління для функціонування на рівні громад у ХIХ і ХХІ ст. (2015)
Ангелов Ю. - Особливі умови сучасного державотворення: зміст та принципи (2015)
Машненков К. - Дика природа в аксіосфері державного управління (2015)
Мельничук Л. - Державне управління соціальним розвитком регіонів: теоретичний аспект (2015)
Петракова К. - Інституційні аспекти взаємозв’язку економіки і політики в перехідному суспільстві (2015)
Попов С. - Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації "ризик" (2015)
Слободян В. - Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення (2015)
Стадниченко Т. - Удосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування, Ліснєвська Ю. (2015)
Сухенко В. - Взаємовідносини держави та громадянського суспільства в Польщі: досвід для України (2015)
Тішкова Н. - Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції (2015)
Гацуля О. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації, Рагімов Ф. (2015)
Кизима В. - Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні (2015)
Кринична І. - Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях, Чекмарьова Т. (2015)
Когутюк В. - Критерії стандартизації управління виборчим процесом в Україні (2015)
Марушевський Г. - Управління збалансованим розвитком на місцевому рівні (2015)
Овдін О. - Надання допомоги при народженні дитини як напрям державної демографічної політики в України (2015)
Пресич П. - Удосконалення механізмів державного регулювання відносин у системі управління земельними ресурсами на центральному та регіональному рівнях (2015)
Прокопенко А. - Державна політика боротьби з нерівністю та бідністю: міжнародний досвід та висновки для України (2015)
Савостенко Т. - Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм (2015)
Струкова В. - Механізми державно-приватного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення в Україні (2015)
Халецька А. - Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі (2015)
Багрім О. - Дослідження проблематики професійного потенціалу керівних кадрів державної служби у вітчизняній науці "державне управління" (2015)
Кандзюба С. - Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Ковальова Д. - Державна служба України як суб’єкт професійної соціалізації (2015)
Ковальчук Ю. - Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування (2015)
Письменний І. - Проблеми та перспективи процесу оновлення публічної влади в Україні (2015)
Шевченко С. - Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід (2015)
Шпекторенко І. - Профілювання посадових компетенцій державних службовців на основі функцій управління та державного управління (2015)
Гройсман В. - Місцеве самоврядування: проблеми розвитку (2015)
Тарасенко Т. - Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (друга частина) (2015)
Нелін О. - Національна конституційна юстиція: тенденції та закономірності розвитку (2015)
Пасальський М. - Концепція публічного управління у сучасній юридичній науці (2015)
Скрипнюк О. - Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні (2015)
Слободяник Т. - Муніципально!правова відповідальність сільського, селищного та міського голови в Україні (2015)
Зозуляк О. - Непідприємницька юридична особа унітарного типу: постановка питання про сутність та організаційно-правові форми (2015)
Міловська Н. - Права та обов’язки страховика в договорах страхування (2015)
Шимон С. - Безготівкові гроші як об’єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії) (2015)
Виговський О. - Поняття та сутність фінансових активів як приватноправової категорії (2015)
Зельдіна О. - Поняття та напрями модернізації господарського законодавства, Гришко В. (2015)
Петруненко Я. - Рамкова угода як форма договору про закупівлю товарів, робіт і послуг з а державні кошти (2015)
Гресь Н. - Добові витрати працівників бюджетних установ в іноземній валюті: колізія норм права, Недоступ К. (2015)
Міхневич Л. - Витоки вищої жіночоїюридичної освіти в Україні (кінець XIX–початок XX ст.) (2015)
Андрушко П. - Доктринальне і правозастосовне тлумачення норми, сформульованої у ст. 375 КК України (2015)
Бошицький Ю. - Новий імпульс розвитку в доктрині приватного права, Шишка Р. (2015)
Задоя К. - Рецензія на рукопис книги В. С. Буняка "Кримінальне право. Загальна частина. Історико-правове дослідження" (2015)
Гриняк А. - Рецензія на третій том наукового видання "Правова доктрина України" – перше фундаментальне видання з проблем приватного права України (2015)
Скрипнюк О. - Сучасний конституційний процес і проблеми модернізації виборчого законодавства України (2015)
Мінцер О. П. - Звіт про науково-дослідну роботу "Медичний електронний паспорт громадянина України", Петров В. В., Крючин А. А., Бабінцева Л. Ю., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2010)
Мінцер О. П. - Моделювання процесу безоплатного забезпечення інсуліном пацієнтів із діагнозом цукрового діабет із використанням методології structure analysis and design technique, Банчук M. В., Калінчук С. В., Дяченко С. О., Белінський О. Г. (2010)
Кальниш В. В. - Підходи до комп’ютерного моделювання емоційних станів при здійснені операторської діяльності, Швець А. В., Буцик.А.Л. Буцик.А.Л. (2010)
Злепко С. M. - Використання формули байєса для прогнозування виникнення цукрового діабету, Сурова H. M., Прудиус П. Г., Павлов С. В. (2010)
Краснов В. В - Побудова структури онтології діагностичного та лікувального процесів (2010)
Азархов О. Ю. - Класифікація методів реабілітаціі постінсультних хворих, Злепко С. M. (2010)
Марценюк В. П. - Моделі оцінювання тестових завдань різних типів та визначення їх рівня складності, Гандзюк H. M. (2010)
Кравець H. О. - Побудова математичної моделі складного руху флаконів на лініях розливу ліків фармацевтичної промисловості (2010)
Вакуленко Д. В. - Експертна система вибору комплексу методів лікування за методикою традиційного китайської медицини (концепція "у-сін"), Сугоняк І. І. (2010)
Марценюк В. П. - Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини, Климук H. Я., Андрущак І. Є. (2010)
Горшков Є. В. - Концептуальна схема побудови моделі загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в України (2010)
Семенець А. В. - Аналіз експлуатаційних характеристик бази даних інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті (2010)
Тарасюк В. Г. - Питання оцінювання відповідності продукції у будівництві, Лащ Н. В. (2015)
Шейніч Л. О. - Вплив складу бетону на деформації залізобетонних конструкцій в ранні терміни його тверднення, Миколаєць М. Г., Іонов Д. С. (2015)
Ляшенко Т. В. - О математических моделях в строительном материаловедении (2015)
Семенюк С. Д. - Взаимодействие фундаментов зданий и сооружений с основанием в условиях образования карста и на подрабатываемых территориях (2015)
Шмиг Р. А. - Використання технологічних залишків сталевого листового прокату як робочої листової арматури залізобетонних конструкцій, Добрянський І. М., Добрянська Л. О., Бурченя С. П., Нікіфоряк С. В. (2015)
Кущенко В. Н. - Влияние скорости движения конвейера на напряжённо-деформированное состояние пролётного строения решётчатой конвейерной галереи, Губарев М. В. (2015)
Гладишев Д. Г. - Аналіз вертикальних деформацій групи житлових будинків старої забудови, Гладишев Г. М., Царьов Е. С., Дац А. Я. (2015)
Емец Е. В. - Исследование влияния податливости основания на напряженно-деформированное состояние крупнопанельного здания с использованием ПК "Лира” (2015)
Бєлінський І. В. - Експериментальне дослідження залежності динаміки блокових середовищ від їх статичного навантаження, Лемешко В. А. (2015)
Давиденко О. І. - До розрахунку витривалості сталевих конструкцій з використанням деформаційних кривих утоми і параметра енергопоглинання матеріалу, Давиденко М. О. (2015)
Брынзин Е. В. - Применение автоклавного газобетона при возведении малоэтажных и многоэтажных зданий, Парута В. А. (2015)
Слісенко О. В. - Захисні органо-силікатні композиції, Бей І. М., Будзінська В. Л. (2015)
Мінцер О. П. - Проблеми виявлення нових знань із сховищ медичних даних. Перше повідомлення, Денисенко С. В., Бабінцева Л. Ю. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового комплексного тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів для оцінювання знань і вмінь з пропедевтики внутрішньої медицини, Сельський П. P. (2012)
Сердюк В. Г. - Концепція добровільної інформованої згоди: зацікавлений погляд із боку пацієнта, Корогод В. А., Козодаєв С. П. (2012)
Дроздова A. О. - Використання баз даних для обрахування рейтингу переваг серед препаратів-аналогів, Притула P. Л., Шматенко О. П., Загорій B. А., Давтян Л. Л., Цуркан О. О., Коритнюк P. С., Малецька З. В. (2012)
Риков С. О. - Значення інтра-та післяопераційних ускладнень у прогнозуванні виходу хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатїї, Рубан А. M., Зольнікова А. Ю. (2012)
Азархов О. Ю. - Вибір методики оцінювання рівня та ефективності реабілітаційно-відновлюванного процесу (2012)
Лопін Є. Б. - Кластерний аналіз військово-медичних клінічних центрів та військових госпіталів збройних сил України за показниками використання ліжкового фонду у 2010 році (2012)
Баран M. M. - Розробка апарата для магнітної терапії, Вірченко В. П., Синєкоп Ю. С., Мухомор А. І. (2012)
Шупяцький І. M. - Ідеологія розвитку медичних основ в криптографії – вчора та сьогодні (2012)
Лошицький П. П. - Дослідження неінвазивних методів діагностики та терапії, Мизняк Д. Ю. (2012)
Харик H. В. - Застосування інформаційних технологій для забезпечення наступності медичної допомоги (2012)
Примак І. Д. - Ерозія і технологія обробітку грунту: історія розвитку наукових поглядів до початку другої половини 20 століття, Войтовик М. В. (2015)
Lavrinenko Yu. O. - Growing of improved potato source material in primary seeding nurseries under irrigation in southern Ukraine, Balashova G. S. (2015)
Колтунов В. А. - Вплив біопрепаратів на зміни епіфітної мікрофлори бульб картоплі під час зберігання, Бородай В. В., Данілкова Т. В. (2015)
Карпук Л. М. - Продуктивність буряків цукрових залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду, Вахній С. П., Крикунова О. В., Кикало М. М., Поліщук В. В. (2015)
Глеваський В. І. - Якість коренеплодів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекцій після зберігання (2015)
Бойко І. І. - Продуктивність та технологічні якості різних біологічних форм цукрових буряків (2015)
Городецький О. С. - Продуктивність зарубіжних гібридів цукрових буряків у Правобережному Лісостепу України, Коваленко Р. В., Городецька О. О. (2015)
Моргун І. А. - Висадкове насінництво цукрових буряків за краплинного зрошення (2015)
Паламарчук О. М. - Енергетична оцінка вирощування різних сортів пшениці озимої залежно від попередників у Правобережному Лісостепу України (2015)
Созінов І. О. - Ідентифікація вихідного матеріалу пшениці озимої миронівської селекції за електрофоретичними спектрами запасних білків, Козуб Н. О., Кириленко В. В., Дергачов О. Л., Васильківський С. П. (2015)
Лозінський М. В. - Успадкування і трансгресивна мінливість загальної і продуктивної кущистості внутрішньовидових гібридів пшениці озимої (2015)
Господаренко Г. М. - Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від вуглеводно-амілазного комплексу, Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. (2015)
Кривенко А. І. - Видовий склад комах агробіоценозу пшеничного поля та контроль їх чисельності, Шушківська Н. І. (2015)
Панченко О. Б. - Урожайність сільськогосподарських культур залежно від систем обробітку грунту (2015)
Сабадин В. Я. - Імунологічний моніторинг ячменю ярого до хвороб в умовах центрального Лісостепу України (2015)
Грабовський М. Б. - Продуктивність кукурудзи на силос залежно від густоти стояння рослин, Грабовська Т. О. (2015)
Шевніков М. Я. - Економічна оцінка вирощування сої за різних технологій, Міленко О. Г. (2015)
Шовкова О. В. - Формування симбіотичного апарату та урожайності сої залежно від строків сівби й різних способів застосування мікродобрив (2015)
Панчишин В. З. - Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-бобових сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Мойсієнко В. В. (2015)
Сухар С. В. - Продуктивні властивості нагідок лікарських залежно від маси 1000 насінин в умовах біостаціонару ННДЦ БНАУ, Городиська О. П. (2015)
Кецкало В. В. - Вплив сортових особливостей на врожайність салату головчастого в Правобережному Лісостепу України (2015)
Богдан В. З. - Иммунологическая характеристика коллекционных образцов льна-долгунца в условиях северо-востока Беларуси, Королев К. П., Богдан Т. М. (2015)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності рослин ромашки лікарської (Matricaria Chamomilla L.), Крешун Р. А. (2015)
Сагдєєва Т. Ю. - Стан захисних насаджень вулиць сельбищно-транспортної зони м. Біла Церква (2015)
Садовська Н. П. - Вплив строків висіву насіння на ростові процеси та урожайність базиліку, Гамор А. Ф., Попович Г. Б., Єрке М. В. (2015)
Ткачук В. М. - Шляхи управління продукційним процесом гібридів ріпаку озимого в умовах Центрального Лісостепу України, Козак Л. А., Козак А. Л. (2015)
Щиголь В. І. - Оцінка фенофаз, біометричних показників та врожайності гібридів капусти брюссельської в умовах Лісостепу Правобережного (2015)
Заболотний Г. М. - Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І., Циганська О. І. (2015)
Taran О. - Exogenous phytohormones influence on the blackberry (Rubus Fruticosus L.) regenerates development and tools of their contamination reduction in postaseptic culture, Matskevych V., Filipova L. (2015)
Rohovskiy S. - Genesis of mental preferences in landscape construction of homestead land in Ukraine and Poland (2015)
Summaries (2015)
Титул, зміст (2015)
Лєсна Н. С. - Методи аналізу поведінки покупця Інтернет магазину для підвищення рівня продажів, Літвінцева А. В. (2015)
Романовська О. Л. - Вплив борошна "здоров’я" та порошку керобу на тепломасообмінні і технологічні процеси під час випікання бісквітних напівфабрикатів, Форостяна Н. П., Баглюк С. В., Лазаренко М. В. (2015)
Дмитренко А. В. - Экспериментальная оценка эффективности разработки бизнес-приложений под мобильную операционную систему Android (2015)
Кунченко-Харченко В. І. - Математична модель пошукового образу документу в системі управлінського документообігу (2015)
Стецишин Р. В. - Обнаружение и нормирование параметрических изменений в случайных сигналах биомедицинской информации при химических и механических воздействиях на биологические структуры, Замятин Д. П., Кропачек О. Ю., Мигущенко Р. П. (2015)
Морозов Д. А. - Высокоэффективный поиск и анализ дорожных знаков (2015)
Казимагомедов И. Э. - Исследования гипсового вяжущего из фосфогипса и сухая стрительная смесь на его основе, Дехтярюк О. И. (2015)
Самодуров В. П. - Дослідження алгоритмів вибору технічних засобів автоматизації управління та контролю у олійному виробництві (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": роль электростатики и контактов (2015)
Лерман Л. Б. - Взаимодействие высокочастотного электромагнитного излучения со слоистым цилиндром (2015)
Мінцер О. П. - Інформатизація охорони здоров’я: проблеми, розв’язані та нерозв’язані. питання впорядкованості та сингулярності (2013)
Борис Р. М. - Алгоритм класифікації політравм методом індукції дерева рішень, Марценюк В. П. (2013)
Мінцер О. П. - Використання принципів медичної онтології для побудови сценарних моделей післядипломного навчання лікарів і провізорів, Стрижак О. Є., Денисенко С. В. (2013)
Бабінцева Л. Ю. - Інформаційні технології в оцінюванні ринку лікарських засобів (2013)
Риган М. М. - Проблеми діагностики і лікування артрозу: інформаційні аспекти і висновки (2013)
Марценюк В. П. - Дистанційна система навчання як засіб для здобуття освітньої кваліфікації бакалавра та магістра медсестринства в тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Рега Н. І., Городецький В. Є. (2013)
Курик М. В. - Кірліанографічне оцінювання біодоступності речовини, Песоцька Л. А., Глухова Н. В., Горова А. І. (2013)
Ванджура Я. Л. - Застосування сучасних інформаційних технологій під час навчання студентів у тренінг-центрі для забезпечення їх безперервного професійного розвитку (2013)
Зубченко О. О. - Про зв’язок викликаної отоакустичної емісії та властивостей слуху людини (2013)
Купкіна А. В. - Моделювання процесу надання первинної медичної допомоги в амбулаторії загальної практики–сімейної медицини, Купкіна С. В., Дубина В. І. (2013)
Марценюк В. П. - Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні, Сельский П. Р., Творко В. М. (2013)
Голубчиков М. В. - Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів, Коваленко.О.С. Коваленко.О.С. (2013)
Петров В. В. - Програмно-апаратное обеспечение персонального медицинского електронного паспорта, Крючин А. А., Горбов И. В. (2013)
Сунгатов Р. Ш. - Эфективные системы оказания медицинской помощи на примере республики татарстан, Галиева Д. Р. (2013)
Джундубаева С. О. - Некоторые подохды к определению рисков медицинской страховой деятельности (2013)
Бабінцева Л. Ю. - До питання створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку (2013)
Вишневский В. В. - Информационное взаимодействие медицинской грид-системы с электронным реестром пациентов (2013)
Крючин А. А. - Медичні електронні ресурси України, Солоніна Н. В., Крючина Є. А. (2013)
Рогозинська Н. С. - Інтегральний показник оцінки смертності для моніторингу медичного забезпечення регіонів України, Козак Л. М. (2013)
Романов В. О. - Інформаційні технології автоматизованого проектування приладів і систем медико-біологічного призначення, Галелюка І. Б., Вороненко О. В. (2013)
Стрижак А. Е. - Онтологические сценарии переподготовки практикующих врачей, Минцер О. П., Денисенко С. В. (2013)
Бабенко В. И. - К оценке снизу гауссовой кривизны строго выпуклой, замкнутой поверхности (2015)
Борисенко А. А. - Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхностей, Драч К. Д. (2015)
Герасименко В. I. - Кiнетичне рiвняння Больцмана з кореляцiями для плинiв твердих куль, Корнiєнко А. Г. (2015)
Грушка Я. I. - Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах (2015)
Гуляницький А. Л. - Слабкi розв’язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї (2015)
Борисюк А. О. - Функцiя Грiна конвективного хвильового рiвняння для нескiнченної прямої жорсткостiнної труби прямокутного поперечного перерiзу (2015)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные колебания анизотропной прямоугольной пластины с пьезосенсорами при учете сдвиговых деформаций, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2015)
Лоза И. А. - О распространении осесиметричных электроупругих волн в полом цилиндре из функционально градиентного пьезокерамического материала (2015)
Вальтер А. А. - Ядерно-физическое датирование образования урановых руд месторождения Ханнешин (Афганистан) по минералу уикситу, Дикий Н. П., Довбня А. Н., Еременко Г. К., Ляшко Ю. В., Сторижко В. Е. (2015)
Засимчук О. Е. - Релаксационные процессы при пластической деформации металлических материалов, Турчак Т. В., Баскова А. И., Тарасенко Л. В., Гаценко А. С. (2015)
Федоров О. П. - Вплив вiбрацiйних збурень на тепловi та гiдродинамiчнi процеси в розплавi при вирощуваннi кристалiв методом Брiджмена, Демченко В. Ф., Шуба I. В., Живолуб Є. Л. (2015)
Бурахович Т. К. - Глибинна будова Iнгульського мегаблока за даними геоелектричних дослiджень, Кушнiр А. М., Ширков Б. I. (2015)
Дубовенко Ю. I. - Про визначення контакту в модельному класi Сретенського (2015)
Лялько В. I. - Використання iндексу ID для виявлення можливої трансформацiї екосистем у типових ландшафтно-клiматичних зонах України при сучасному клiматi, Єлiстратова Л. О., Апостолов О. А. (2015)
Федоровський О. Д. - Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям, Соколовська А. В. (2015)
Година Д. М. - Антимiкробнi властивостi i токсичнiсть iмiдазолiєвих iонних рiдин та їх комплексiв з β-циклодекстрином, Кобрiна Л. В., Калашнiкова Л. Є., Метелиця Л. О., Рогальський С. П., Тарасюк О. П., Рябов С. В., Лаптiй С. В. (2015)
Картель Н. Т. - Оценка влияния углеродных нанотрубок на микровязкость мембран эритроцитов методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Окотруб А. В., Кирилюк И. А., Черкашина Я. О. (2015)
Кулєш Д. В. - Динамiка вивiльнення синтетичного iмуностимулятора метилурацилу з полiмерної композицiї, призначеної для iмплантацiї в умовах in vitro, Нечаєва Л. Ю., Галатенко Н. А. (2015)
Павлюк О. В. - Синтез нових сульфонiламiдних похiдних iзооксазолу реакцiєю метатезису iз закриттям циклу, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. I. (2015)
Рябцева Ю. С. - Микроскопическое строение стенки раковины брюхоногих моллюсков семейства Viviparidae из водоемов Украины: таксономический аспект (2015)
Шпакова Н. М. - Влияние глюкозы на устойчивость эритроцитов млекопитающих к механическому стрессу, Нипот Е. Е., Шапкина О. А., Семионова Е. А., Орлова Н. В. (2015)
Деревянчук М. В. - Влияние ауксинового производного брассиностероида на регуляцию роста и развития растений в условиях солевого стресса, Литвиновская Р. П., Савчук А. Л., Хрипач В. А., Кравец В. С. (2015)
Iсаєнков С. В. - Експресiя генiв калiєвих каналiв родини ТРК та Na+/H+ обмiнника родини NHX ячменю за умов сольового та водного стресiв, Краснопьорова О. Е. (2015)
Скоробогатов О. Ю. - 2′,5′-олiгоаденiлати змiнюють вторинну структуру та функцiональну активнiсть бiлка S100A1 людини, Жуков I. Ю., Ткачук З. Ю. (2015)
Родинський О. Г. - Cучасний погляд на ідею використання гамма-аміномасляної кислоти та її метаболіта для відновлення моторної функції, Демченко Т. В., Мозгунов О. В., Писаревська К. В. (2015)
Фуштей І. М. - Стан системи гемомікроциркуляції та предикторні властивості показників, що її характеризують, у хворих на гіпертензивну нефропатію, Токаренко О. О. (2015)
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед - Показники артеріального тиску за даними його добового моніторування у хворих на паратравматичну екзему похилого віку із супутніми варикозною та гіпертонічною хворобами (2015)
Колесник Ю. М. - Особливості експресії конститутивних ізоформ синтази оксиду азоту в паравентрикулярному та супраоптичному ядрах гіпоталамуса при артеріальній гіпертензії різного генезу, Ганчева О. В., Кузьо Н. В. (2015)
Тугушев А. С. - Соотношение кровотока в печёночной и селёзеночной артериях у больных с различными формами портальной гипертензии, Туманская Н. В., Барская Е. С., Нордио Е. Г., Джос И. П. (2015)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок змін маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з клінічним перебігом ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О. (2015)
Сміян С. І. - Оцінка кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із подагрою та неалкогольною жировою хворобою печінки, Даньчак С. В. (2015)
Туманский В. А. - Особенности депонирования разновалентного железа (Fe2+ и Fe3+) в печени при алкогольном и неалкогольном стеатогепатите, Фень С. В. (2015)
Півторак К. В. - Ультраструктурна організація ендотеліоцитів печінки за умов корекції стеатозу новою біологічно активною сполукою Ангіолін, Мазур І. А., Волошин М. А. (2015)
Туманский В. А. - Сравнительный анализ иммуногистохимических параметров первичного рака печени и метастазов в печень злокачественных опухолей солидно-трабекулярной, тубулярно-железистой структуры в пункционных трепанобиоптатах, Зубко М. Д., Максименко В. Г. (2015)
Шишкін М. А. - Епідеміологія раку товстого кишечника в умовах великого промислового міста, Кабаченко В. О. (2015)
Скорик В. Р. - Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними характеристиками (2015)
Чепец А. В. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) и её тканевого ингибитора TIMP-1 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме матки (2015)
Самура Б. Б. - Роль циркулирующего N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида как маркера прогноза кардиоваскулярных событий у пациентов с неходжкинскими лимфомами в ремиссии (2015)
Нетлюх А. М. - Патоморфологія оболон головного мозку щурів при експериментальному субарахноїдальному крововиливі (2015)
Милиця К. М. - Морфологічні особливості жирової тканини сальника та підшкірної жирової клітковини в осіб із нормальним індексом маси тіла, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С., Плітень О. М. (2015)
Світлої пам’яті великого вченого та вчителя професора Валерія Геннадійовича Шлопова (2015)
Титул, зміст (2015)
Геєць В. - Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства (2015)
Гриценко А. - Політична економія розділено-спільного світу: історія і сучасність (2015)
Колодко Гжегож В. - Політекономія майбутнього (2015)
Гальчинський А. - Політична нооекономіка (2015)
Білорус О. - Глобальна неоконвергенція транзитивних, трансформаційних і авангардних соціально-економічних систем (2015)
Рязанов В. - Капіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу (2015)
Базилевич В. - Політична економія з погляду історії та сучасності: роздуми до 400-річчя терміна "політична економія" (2015)
Макроекономіка: Підручник (2015)
Бобух I. - Тема 29. Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29: Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений (2015)
Будашко В. В. - Имплементарный подход при моделировании энергетических процессов динамически позиционирующего судна (2015)
Голенков Г. М. - Моделирование эквивалентной жесткости магнитной пружины вибровозбудителя на основе коаксиально-линейного двигателя, Пархоменко Д. И. (2015)
Милых В. И. - Автоматизированные расчеты в программной среде FEMM динамики электромагнитных процессов турбогенераторов, Полякова Н. В. (2015)
Пентегов И. В. - Определение магнитных индукций в магнитопроводах силовых трансформаторов при совместном использовании анизотропной и изотропной электротехнических сталей, Рымар С. В., Levin M. I., Lavreniuk A. V. (2015)
Жемеров Г. Г. - Физический смысл понятия "реактивная мощность" применительно к трехфазным системам электроснабжения с нелинейной нагрузкой, Тугай Д. В. (2015)
Антонець Т. Ю. - Дослідження нагрівання силових кабелів із зшитою поліетиленовою ізоляцією на напругу до 110 кВ, Веприк Ю. М., Щебенюк Л. А. (2015)
Баранов М. И. - Разработка новых схем резистивной защиты высоковольтных конденсаторов мощных емкостных накопителей энергии от аварийных токов, Рудаков С. В. (2015)
Чаплыгин Е. А. - Анализ процессов в индукторной системе с притягивающим экраном, возбуждаемой внешним круговым соленоидом (2015)
Веприк Ю. Н. - Унифицированные модели элементов систем электроснабжения на основе уравнений в фазных координатах, Небера О. А. (2015)
Gryb O. G. - Monitoring of electrical energy quality on the traction substation input, Gapon D. A., Ierusalimova T. S., Borodin D. V., Diachenko A. V. (2015)
Gurevich V. I. - Problems in testing digital protective relay for immunity to intentional destructive electromagnetic impacts. Continuation of the theme (2015)
Райнин В. Е. К 75-летию со дня рождения (2015)
Розов В. Ю. К 70-летию со дня рождения (2015)
Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" – 130 років (2015)
Жучок Ю. В. - Об определимости свободных триоидов полугруппами эндоморфизмов (2015)
Королюк Д. В. - Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi (2015)
Миронюк М. В. - Про випадковi блукання на дискретних абелевих групах (2015)
Шпакiвський В. С. - Конструктивний опис моногенних функцiй у скiнченновимiрних комутативних алгебрах (2015)
Сенченко А. С. - О сохранении ключей в табличных алгебрах (2015)
Norkin B. V. - Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming (2015)
Голинько С. И. - Об устойчивости плоского гироскопического маятника (2015)
Максимчук Д. М. - Розв’язання контактної задачi для попередньо напруженого шару та двох спiввiсних пружних штампiв з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Денисов В. Ю. - Вплив деформацiй вищих мультипольностей на висоту бар’єра ядер, Маргiтич Т. О. (2015)
Єремко О. О. - Спiновi стани квазiдвовимiрних електронiв (2015)
Слесаренко А. П. - Численно-аналитическое моделирование и идентификация нестационарного теплового процесса с учетом радиационного теплообмена, Сафонов Н. А., Демьянченко О. П. (2015)
Коновал В. П. - Механiчнi та триботехнiчнi властивостi детонацiйних покриттiв iз композицiйного матерiалу на основi карбiду титану–хрому, Акопян В. В., Костенко О. Д., Гальцов К. М., Мосiна Т. В. (2015)
Левашов С. П. - Газогидраты в структурах дна континентальних окраин Антарктики (по результатам геофизических исследований), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Бахмутов В. Г., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2015)
Наумко I. М. - Iзотопний склад карбону й оксигену кальциту прожилково-вкрапленої мiнералiзацiї породних комплексiв пiвнiчно-захiдної частини Кросненської зони Українських Карпат, Пономаренко О. М., Занкович Г. О., Мороз В. С., Проскурко Л. I. (2015)
Попов М. О. - Пiдхiд до iнтеграцiї дистанцiйних та геолого-геофiзичних даних на основi теорiї свiдчень Демпстера–Шейфера, Станкевич С. А., Топольницький М. В., Седлерова О. В. (2015)
Ващенко О. В. - Вивчення взаємодiї уранiл-iона з етиловим естером 1,2,4-триазолiлдiоцтової кислоти, Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2015)
Галатенко Н. А. - Разработка и исследования эпоксиполиуретановых композиционных материалов с поли-3-гидроксибутиратом для стоматологии, Астапенко Е. С., Кулеш Д. В., Левенец Е. Г., Рожнов А. С. (2015)
Кобзарь Я. Л. - Синтез бис(пентафторофенил)азометинсодержащих мономеров с перфторированными моно- и бифениленовыми центральними ядрами, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Тiтов Ю. О. - Новi сполуки Sr2LnBIIISnO7 (BIII Sc, In) з двошаровою перовськiтоподiбною структурою, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2015)
Гребнева Е. А. - Механизмы образования мишенных делеций при синтезе молекулы ДНК, содержащей cis-syn циклобутановые тиминовые димеры (2015)
Пархоменко Н. Й. - Ферментативна активнiсть мРНП-структур iз рослин, iнфiкованих плюс- та мiнус-геномними фiтовiрусами картоплi, Максименко Л. О., Дiденко Л. Ф. (2015)
Деревянчук М. В. - Влияние брассиностероидов на формирование фосфатидной кислоты in vivo у растений пшеницы, Литвиновская Р. П., Черноморченко С. С., Хрипач В. А., Кравец В. С., Кухарь В. П. (2015)
Мельничук С. Д. - Застосування методу електронного парамагнiтного резонансу для оцiнки функцiональної активностi дихального ланцюга мiтохондрiй гепатоцитiв щурiв за умов штучного гiпобiозу, Хижняк С. В., Нардiд О. А., Черкашина Я. О., Морозова В. С., Рєпiна С. В., Войцiцький В. М. (2015)
Лизогуб В. Г. - Прогнозування розвитку iнфаркту мiокарда у хворих на нестабiльну стенокардiю за змiнами жирнокислотного спектра фосфолiпiдiв мембран лiмфоцитiв, Завальська Т. В., Брюзгiна Т. С., Богдан В. В., Жорнiченко Д. М. (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Сторінка редактора (2015)
Мищенко В. Н. - К вопросу об эффективности препарата Церебролизин у больных с "немыми" инфарктами мозга (2015)
Стаднік С. М. - Особливості когнітивних розладів при атріовентрикулярних блокадах (2015)
Евтушенко С. К. - От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей, Москаленко М. А., Евтушенко И. С. (2015)
Зинченко Е. К. - Адаптационный резерв организма больных с вегетативными нарушениями в структуре посттравматического и хронического воспалительного поражения центральной нервной системы на фоне снижения системного артериального давления (Аналитический обзор литературы. Часть II) (2015)
Морозова О. Г. - Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2015)
Сорокин Ю. Н. - Герпетические поражения периферической нервной системы. Лекция (третье сообщение). Лечение герпетического ганглионеврита и постгерпетической невралгии (2015)
Бурчинский С. Г. - Клинико-фармакологические критерии оценки безопасности ноотропных средств (2015)
Беляев А. А. - Лечение мигрени методом ранскраниальной магнитной стимуляции, Исайкова Е. И., Сон А. С. (2015)
Чістік Т. В. - Фосфатидилсерин + омега-3 (Вайаког) в лечении когнитивных нарушений: реалии и перспективы (научный обзор) (2015)
Купріненко Н. В. - Проблемні питання лікування розсіяного склерозу. 4–6 квітня в м. Трускавці відбулася науково-практична конференція "Від патофізіології до раціональної терапії в нейрогеронтології", на якій розглядали ключові патологічні стани в неврології. Звичайно ж, не обійшли увагою тему діагностики та терапії нейродегенеративних захворювань (2015)
Гриб В. А. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти клінічної неврології" (2015)
Геник С. І. - Епідеміологічні та клінічні особливості хвороби Паркінсона в населення Прикарпатського регіону, Гриб В. А., Васильківська Л. Я., Максимчук Л. Т., Дорошенко О. О. (2015)
Герасимчук В. Р. - Півкульні особливості розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, Гриб В. А. (2015)
Григорова И. А. - Рациональная медикаментозная терапия неврологических нарушений при хронической алкогольной интоксикации, Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н. (2015)
Максимчук Л. Т. - Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем (2015)
Насалик Р. Б. - Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку, Шкробот С. І. (2015)
Насонова Т. І. - Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (2015)
Оринчак Л. Б. - Вплив віку менархе та сімейного стану у хворих на розсіяний склероз жінок на клінічні характеристики цього захворювання (2015)
Пулик О. Р. - Використання препарату Прамістар для корекції післяінсультних когнітивних порушень, Рішко Г. В., Студеняк О. І., Студеняк Т. О., Тимченко Н. Д., Смоланка В. І. (2015)
Салій З. В. - Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2015)
Салій М. І. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт (2015)
Скрипко Л. А. - Ефективність імунокорекції в комплексному лікуванні полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Старовойтова Г. О. - Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона, Горева Г. В., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2015)
Ткачук Н. П. - Комбіноване лікування хворих із синдромом неспокійних ніг на фоні діабетичної поліневропатії, Гриб В. А. (2015)
Купріненко Н. В. - Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера (2015)
Волошин Петро Власович (2015)
Титул, зміст (2015)
Варивончик Д. В. - Професійні фактори ризику онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я, Шевченко В. І. (2015)
Коршун М. Н. - Металлы и их оксиды как объекты гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны, Александрова Л. Г. (2015)
Солоха Н. В. - Фізіолого­гігієнічні особливості праці операторів при одержанні нанопорошків силіцидів і нітритів металів і стан їхньої гепатобіліарної системи та щитоподібної залози (2015)
Lugоvskyi S. P. - Morphological characteristics of hepatotoxic effects of stable strontium chloride in chronic experiments in rats, Shlopov V. G., Sudya D. A. (2015)
Яворовський О. П. - Квантово­хімічне моделювання взаємодії метилтретбутилового ефіру з ліпідним шаром плазматичної мембрани, Лобанов В. В., Мінченко О. Г., Паустовський Ю. О., Філоненко О. В. (2015)
Чайковский И. А. - Оценка психического напряжения оператора на эмоционально значимые ситуации, Кальниш В. В., Кривова О. А., Козак Л. М., Выровой Ю. С., Фролов Ю. А. (2015)
Несен А. О. - Особливості лікування синдрому подразненої кишки в осіб організованої студентської популяції, Чирва О. В. (2015)
Басанець А. В. - Визнання зв’язку захворювань з умовами праці у французькій системі охорони здоров’я (2015)
Чередніченко І. М. - Гігієнічна оцінка впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на організм людини (2015)
Лихоманка металевого пилу та пилу полімерів / Greenberg M., Vearrier D. Metal fume fever and polymer fume fever // ClinToxicol (Phila). – 2015. – V. 53. – № 4. – P. 195–203. – Англ. (2015)
Зміна параметрів процесу зварювання може зменшити нейротоксичний потенціал марганець-вмістимих зварювальних димів / Sriram K., Lin G. X., Jefferson A. M. et al. Modifying welding process parameters can reduce the neurotoxic potential of manganese-containing welding fumes // Toxicology. – 2015. – V. 328, № 2. – P. 168–178. – Англ. (2015)
Мета-аналіз впливу професійного контакту з пестицидами – нейроповедінкова реакція та залежність доза-ефект / M. Meyer-Baron, G. Knapp, M. Schäper M, C. van Thriel. Meta-analysis on occupational exposure to pesticides-neurobehavioral impact and dose-response relationships // Environ Res. – 2015. – V. 136, № 1. – P. 234 – 245. – Англ. (2015)
Професійний шум та інфаркт міокарда: взаємозв’язок між шумом та вимогами до роботи / Kersten N., Backé E. Occupational noise and myocardial infarction: considerations on the interrelation of noise with job demands // Noise Health. – 2015. – V. 75, № 17. – P. 116–122. – Англ. (2015)
Конструктивні та функціональні наноматеріали для медицини. Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при Міжнародній асоціації академій наук (2015)
До уваги фахівців! Нове видання "Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. Професійні інфекційні хвороби" (2015)
Андрущенко В. - Університетська автономія: нові виклики (2014)
Луговий В. - Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти, Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. (2014)
Панченко Л. - Значення демократії в університетській освіті (2014)
Бабій С. - Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи (2014)
Скиртач В. - Концепція суб’єкта в антипсихіатрії у філософському освітньому дискурсі, Періг О. (2014)
Корсак К. - Футурологічні вимого до освіти і науки у новому столітті, Корсак Ю. (2014)
Коваленко О. - Нанотехнологічні відкриття та розробки в науково-дослідних установах України (2014)
Похресник А. - Синергетично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти (2014)
Білецька Г. - Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях (2014)
Лесик Г. - Сучасний стан соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України в умовах інтеграційних процесів (2014)
Шелюк Л. - Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні (2014)
Тарутіна З. - Значення природознавчої основи психолого-педагогічної складової сучасної вищої освіти (2014)
Дебич М. - Труднощі створення випереджальної вищої освіти в умовах сучасних змін ринків праці (досвід країн ОЕСР) (2014)
Сбруєва А. - Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: суб’єкти, функції, механізми (2014)
Мурована Н. - Розвиток інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти: наукові засади (2014)
Марченко Н. - Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених (2014)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
Abstracting review of journal articles (2014)
Засадко Т. М. - Групова класифiкацiя рiвнянь Шрьодiнгера зi змiнною масою для двовимiрного випадку (2015)
Зелинский Ю. Б. - Задача о тени, Выговская И. Ю., Стефанчук М. В. (2015)
Курдаченко Л. А. - Про деякi взаємнi зв’язки мiж факторами верхнiх та нижнiх центральних рядiв в алгебрах Лi, Пипка О. О., Субботiн I. Я. (2015)
Макаров В. Л. - FD-метод для задачi на власнi значення в гiльбертовому просторi у випадку базової задачi з власними значеннями довiльної кратностi, Романюк Н. М. (2015)
Копець М. М. - Оптимальне керування динамiчною системою другого порядку (2015)
Багно А. М. - О дисперсии волн в упругом слое, несущем вязкий жидкий слой (2015)
Гiрiн О. Г. - Факел розпилу паливної краплi, що руйнується (2015)
Олiйник О. Я. - Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах-аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом, Айрапетян Т. С. (2015)
Вальтер А. А. - Природный источник высокообогащенного свинца-208 в Украине для ядерной энергетики, Сторижко В. Е., Андреев А. В., Павлюк В. Н., Писанский А. И. (2015)
Слесаренко А. П. - Аналитическое моделирование тепловых процессов в теплоизлучающих телах с использованием S-функций, Демьянченко О. П., Сафонов Н. А. (2015)
Бошицька Н. В. - Порiвняльна характеристика фiзико-хiмiчної стабiльностi базальтової луски рiзної модифiкацiї у фiзiологiчних розчинах, Федоренко Ю. О., Проценко Л. С., Будилiна О. М., Бондар В. В., Уварова I. В. (2015)
Коновал В. П. - Стойкость к высокотемпературному окислению композиционных материалов и покрытий на основе диборида титана–хрома (2015)
Козленко М. В. - Видiлення тектонiчних порушень за швидкостями осадконагромадження (2015)
Кушнiр А. М. - Синхроннi магнiтотелуричнi та магнiтоварiацiйнi зондування пiвнiчної частини Днiпровсько-Донецької западини (2015)
Лукин А. Е. - О дисперсных самородно-металлических частицах в черносланцевых формациях эвксинского типа мегаловушках природного газа, Самойленко И. И. (2015)
Шаталов Н. Н. - Тектоника Покрово-Киреевской структуры Приазовья (2015)
Братичак М. М. - Хiмiчне модифiкування пероксидної похiдної епоксидного олiгомеру ЕД-24 1,4-бутандiолом, Iвашкiв О. П., Астахова О. Т. (2015)
Захарченко Б. В. - Синтез та дослiдження будови комплексу паладiю (II) на основi 3-(2-пiридил)-5-пропiл-1,2,4 триазолу, Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2015)
Лагута И. В. - Анализ антиоксидантных свойств экстрактов растений, Ставинская О. Н., Дзюба О. И., Иванников Р. В. (2015)
Струтинська Н. Ю. - Кристалiзацiя розчинiв-розплавiв системи K2O−P2O5−MeIII 2 O3−MeIIO (MeIII Al, Bi; MeII Mg, Ca, Sr, Co, Ni, Zn), Лiвiцька О. В., Затовський I. В., Слободяник М. С. (2015)
Гребнева Е. А. - Механизмы образования мишенных сложных инсерций при синтезе молекулы ДНК, содержащей цис-син циклобутановые тиминовые димеры (2015)
Солоненко А. Н. - Микробиологический анализ пелоидов амфибиальных водоемов Бердянской косы и Арабатской стрелки, Мальцева И. А., Хромышев В. А. (2015)
Копiч В. М. - Каталiтичнi властивостi гiдропероксидлiази з проросткiв картоплi, Харченко О. В. (2015)
Дёмина Э. А. - Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии in vitro ионизирующей радиации и комутагенов, Иванкова В. С., Пилипчук Е. П., Зеленая Л. Б. (2015)
Завальська Т. В. - Незамiннi амiнокислоти сироватки кровi у хворих на стабiльну та нестабiльну стенокардiю (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Андрущенко В. - Педагогіка миру: актуальність теорії та практики (2014)
Луговий В. - Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі, Слюсаренко О., Таланова Ж. (2014)
Васильєв А. - Інноваційні аспекти IT-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів, Шкарлет С. (2014)
Коваленко В. - Дидактологістика у вищій школі: критерії та стандарти текстовізованого розуму (2014)
Морозов В. - Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес (2014)
Корсак К. - Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти, Корсак Ю. (2014)
Касьянов Д. - Філософські засади осягнення сучасних нанотехнологій (2014)
Карпаш М. - Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства, Крижанівський Є., Карпаш О. (2014)
Подлєсний С. - Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів, Періг О. (2014)
Кульбашна Я. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології: міжнародний аспект (2014)
Федоров О. - Синтез теології та медіаосвіти: російський стан справ (2014)
Онкович Г. - Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі (2014)
Бак М. - Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання (2014)
Шульга В. - Особливості ієрархії цінностей польських та українських студентів, Сікорська І. (2014)
Каланова Ш. - Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європи та Казахстану, Алписбаєва М. (2014)
Cінельнікова Н. - Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи (ІІ половина ХХ ст.) (2014)
Іванова О. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети розвитку сучасної освіти: теорія, методологія, практика" (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
Abstracting review of journal articles (2014)
Андрущенко В. - Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів (2014)
Калашнікова С. - Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти (2014)
Козьменко С. - Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір (2014)
Клепко С. - Основні поняття закону України "Про вищу освіту" (2014)
Крилова С. - Дійсне соціальне партнерство як передумова та різновид краси відносин в освітньому процесі (2014)
Курбатов С. - Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах (2014)
Бак М. - Неперервність інформаційного супроводу освіти (2014)
Семеніхіна О. - Дослідження відкритих освітніх ресурсів з математики (2014)
Шелюк Л. - Зміст і проблеми впровадження демократичної вищої освіти (2014)
Яременко Л. - Мотивація навчального процесу як педагогічна проблема (2014)
Губенко Г. - Інтегративна педагогічна біоетика як новий напрям підготовки фахівців (2014)
Орлова О. - Художнє сприйняття як основа медіакопметентності студентів-філологів (2014)
Щербакова О. - Риторикознавча компонента в новітніх дослідженнях вищої освіти (2014)
Федоренко C. - Грамотність як комплексний педагогічний феномен у вищій освіті США (2014)
Горун Ю. - Міжнародна співпраця у розвитку медіа- та інформаційної грамотності й інтеркультурного діалогу (2014)
Воронкін О. - Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
Abstracting review of journal articles (2014)
Андрущенко В. - Філософія в педагогічному процесі: статус та функціональне визначення (2015)
Рябченко В. - Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу (2015)
Сокурянська Л. - Слово про вчителя (2015)
Курбатов С. - Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів (2015)
Нестерова М. - Інформаційно-когнітивні технології в системі вищої освіти суспільства знань (2015)
Корсак Ю. - Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни (2015)
Морозова А. - Ключові слова фахового журналу як індикатори термінологічного стану предметної галузі (на прикладі часопису "Вища освіта України") (2015)
Береза В. - Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості (2015)
Завальнюк О. - Фізична культура і спорт в структурі патріотичного виховання особистості (2015)
Бак М. - Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі (2015)
Дебич М. - Європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти (2015)
Якимчук О. - Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
Abstracting review of journal articles (2015)
Титул, зміст (2014)
Передмова (2014)
Міщенко В. - Методологія вартісних оцінок імплементації екологічних директив ЄС в Україні (2014)
Маковецька Ю. - Поводження з відходами в контексті вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, Омельяненко Т. (2014)
Коваленко А. - Стан і проблеми нормативно-правового забезпечення сталого розвитку в Україні (2014)
Бистряков І. - Методичні підходи до удосконалення економічної оцінки природного багатства України, Клиновий Д. (2014)
Куценко В. - Екологічна освіта – важливий інструмент сталого розвитку, Трілленберг Г. (2014)
Горський А. - Ефект декаплінгу як критерій еколого-орієнтованого економічного розвитку України (2014)
Ілляшенко І. - Формування системи франчайзингу як фактора вирішення екологічних проблем (2014)
Степенко О. - Розвиток природно-господарських систем у просторовій економіці (2014)
Шевченко І. - Адаптація економічного механізму екологічної політики до кризових умов економіки (2014)
Луців О. - Оцінка вартості природних ресурсів територіальних економічних систем України (2014)
Шкуратов О. - Аналіз впливу екологічних факторів на ефективність сільськогосподарського виробництва (2014)
Пугач В. - Теоретичні засади сталого надрокористування (2014)
Бойко В. - Прогнозування безпеки атмосферного повітря у великих містах України (2014)
Ліщук Н. - Формування еколого-економічного механізму раціонального використання і охорони меліорованих земель в зоні осушення, Ковальчук І. (2014)
Щурик М. - Державні аграрні господарства в умовах ринкової моделі відтворення земельних ресурсів (2014)
Сакаль О. - Інфраструктурне забезпечення капіталізації земельних ресурсів (2014)
Третяк Н. - Особливості капіталізації земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сільському господарстві (2014)
Андрощук І. - Інвестиційне забезпечення меліоративних заходів: національний та регіональний контекст (2014)
Левковська Л. - Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення, Сундук А. (2014)
Мандзик В. - Методичні підходи до комплексної економічної оцінки водних ресурсів (2014)
Бусел Р. - Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження, Савош Л. (2014)
Коваль Я. - Організаційно-економічні засади вдосконалення системи регулювання ринку деревини, Карпук А. (2014)
Голуб О. - Інституційне середовище капіталізації лісових ресурсів (2014)
Шубалий О. - Трансформація системи управління лісовим комплексом на регіональному рівні (2014)
Шестак М. - Особливості формування системи управління ефективністю у лісовому комплексі (2014)
Пристайко О. - Еколого-економічний потенціал сталого регіонального розвитку та його індикативний вимір, Хлобистов Є. (2014)
Ігнатенко О. - Застосування економічних механізмів природокористування та охорони довкілля у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Іртищева І. - Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Ільїна М. - Теоретичні проблеми дослідження сільських територій як цілісних соціо-еколого-економічних систем (2014)
Микитенко В. - Світоглядні трансформації процесів еволюційної інтеграції: макроекономічна модель формування потенціалу сталого розвитку (2014)
Демешок О. - Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління (2014)
Ладонько Л. - Побудова моделей структурного типу задля ідентифікації вимірів потенціалу стратегічних змін виробничо-економічних систем (2014)
До уваги авторів (2014)
Міністерство повідомляє (2011)
Андрущенко В. - Роздуми про вчителя (2011)
Шидловський А. - Талановитому вченому, педагогові, ректору Національного гірничого університету Геннадію Півняку — 70! (2011)
Линовицька О. - Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості (2011)
Девтеров І. - Етичні проблеми кіберпростору (2011)
Терепищий С. - Ціннісні орієнтири стандартизації вищої освіти України (2011)
Акопян В. - Основні чинники формування екологічної свідомості особистості (2011)
Крячко Ю. - Гриф Міністерства і університетська автономія (2011)
Андрушкевич Ф. - Досвід українсько-польської співпраці у сфері академічної освіти (2011)
Дем’яненко Н. - Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття (2011)
Сергиенко Т. - Компьютерные технологии как средство формирования профессионально-адаптационных способностей инвалидов по зрению (2011)
Шандор Ф. - Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі (2011)
Богданова Н. - Проблема формування творчої особистості (2011)
Білогур В. - Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст (2011)
Гарбар Г. - Методологічні засади дослідження гостинності як соціального явища (2011)
Сокуренко О. - Формування світорозуміння особистості як психолого-педагогічна проблема (2011)
Демченко В. - Якість навчально-виховного процесу як індикатор ефективності системи управління ВНЗ, Хотомлянський О. (2011)
Кордіяк А. - Способи управління якістю вищої медичної освіти в процесі її реформування (2011)
Ненько Ю. - Творча самореалізації курсанта: експериментальне визначення (2011)
Андрущенко В. - Світоглядні основи ідеології (2011)
Муляр В. - Вища педагогічна освіта і наука України. Херсощина (2011)
Про авторів (2011)
Андрущенко В. - Стратегічні ініціативи (2011)
Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку Леоніду Губерському – 70! (2011)
Линовицька О. - Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст (2011)
Шандор Ф. - Основні етапи становлення національної свідомості українців (2011)
Бевзенко Л. - Соціальні інтереси українців та місце освіти в системі ресурсів їхньої реалізації (2011)
Похресник А. - Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу (2011)
Олексюк О. - Моделі змісту вищої мистецької освіти в контексті сучасних парадигмальних підходів (2011)
Онкович Г. - "Діалог культур" як сучасна педагогічна технологія (2011)
Гарбар Г. - Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання (2011)
Макаренко С. - Обдарованість як біопсихологічна ознака людини (2011)
Білогур В. - Внутрішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів (2011)
Загарницька І. - Дитинство в епоху інформаційної революції (2011)
Коломієць О. - Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) (2011)
Андрушкевич Ф. - Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти України й Польщі (2011)
Листопад О. - Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії (2011)
Кофанова О. - Порівняння хімічної складової програм підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та Нової Зеландії (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського