Іванюк І. В. - Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на суглинистих ґрунтах зеленої зони м. Києва (2015)
Коломієць Ю. В. - Застосування методів культури клітин і тканин в умовах in vitro для розмноження дрібноквіткових ломиносів (рід Clematis L.), Пінчук А. П., Ковалишин І. Б., Вахновська Н. Г. (2015)
Маурер В. М. - До питання розширення термінів садіння культур і підвищення життєздатності висаджених рослин, Пінчук А. П., Борщ М. Г. (2015)
Чорнобров О. Ю. - Біотехнологічні аспекти мікроклонального розмноження рослин Salix matsudana Koidz. ‘Tortuosa’ Rehd (2015)
Малюга В. М. - Лісівничо-меліоративні властивості сосни звичайної та їх використання у протиерозійних насадженнях, Дударець С. М. (2015)
Мєшкова В. Л. - Прогнозування інтенсивності пошкодження насаджень зимовим п’ядуном у Лівобережному Лісостепу, Кукіна О. М., Бережненко Ж. І. (2015)
Власенко А. С. - Аналіз подібності видових складів дендросозоекзотів заповідних парків Степу України (2015)
Weber-Siwirska Marta - Living walls in urban landscape (2015)
Білоус С. Ю. - Біотехнологічні аспекти адаптації рослин-регенерантів Populus tremula L. до умов закритого та відкритого ґрунту (2015)
Бобошко-Бардин І. М. - Оптимізація складу субстрату для адаптування саджанців-регенерантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) (2015)
Демченко О. О. - Особливості насіннєвого розмноження видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України (2015)
Євтушенко Ю. В. - Діагностика жаро- та посухостійкості гіркокаштану м’ясо-червоного (Aesculus carnea Hayne) в умовах міста Києва (2015)
Демченко О. О. - Особливості плодоношення видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України, Демченко С. К. (2015)
Кушнір А. І. - Етапи формування та сучасний стан "пам’ятних посадок" на території першого корпусу НУБіП України у м. Києві, Суханова О. А. (2015)
Матковська С. І. - Аналіз екологічної ролі бузини червоної та бузини чорної у зелених насадженнях м. Житомир (2015)
Поляков А. К. - Виды семейства Rosaceae Juss. в насаждениях парков и скверов промышленных городов юго-востока Украины, Суслова Е. П., Хархота Л. В. (2015)
Савоськіна А. М. - Історія формування та сучасний стан мережі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся (2015)
Шепелюк М. О. - Історико-стильовий генезис розвитку озеленення міста Луцьк (2015)
Буйських Н. В. - Дослідження та оцінка твердості лакофарбових покриттів на штучно зістарених зразках, Морокова Д. В. (2015)
Малахова О. С. - Дослідження впливу швидкості подачі на шорсткість поверхні деревини при фрезеруванні кінцевими фрезами (2015)
Марченко Н. В. - Шляхи підвищення ефективності використання деревини дуба у виробництві пилопродукції, Коваль В. С., Мазурчук С. М. (2015)
Сірко З. С. - Особливості термінології щодо назви плит із подрібненої деревини, Головач В. М., Грищенко О. М., Торчилевський Д. П. (2015)
Форос В. В. - Вплив інфрачервоного випромінювання на терморадіаційні характеристики деревини (2015)
Доцент Новак Богдан Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Доцент Сухий Микола Мефодійович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Той, хто вмів любити... (до 75-річчя від дня народження доцента В. М. Портного) (2015)
Пам’ятка для авторів статей (2015)
Гладкая З. Н. - О решениях уравнения Кортевега–де Фриза с начальными данными типа ступеньки (2015)
Легенький В. I. - Теоретико-груповий аналiз розв’язкiв д’Аламбера основного рiвняння зовнiшньої балiстики (2015)
Мартынюк А. А. - Об одном способе оценки решений квазилинейных систем (2015)
Пташник Б. Й. - Задача Дiрiхле–Неймана для лiнiйних неелiптичних рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами, Репетило С. М. (2015)
Сердюк А. С. - Оцiнки найкращих m-членних тригонометричних наближень класiв аналiтичних функцiй, Степанюк Т. А. (2015)
Сергiєнко I. В. - Iнтерполяцiя ермiтового типу в точках системи неперетинних лiнiй, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2015)
Каминский А. А. - О моделировании зоны предразрушения у фронта трещины (2015)
Карнаухов В. Г. - Влияние деформаций сдвига на эффективность работы пьезоактуаторов при активном демпфировании колебаний прямоугольной пластины, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2015)
Атамась Н. О. - Вплив концентрацiї на динамiчнi властивостi однозарядних електролiтiв, Булавiн Л. А., Британ А., Вербинська Г. М. (2015)
Линчевский И. В. - Датчик угла поворота с применением магнитооптического модулятора на биморфном элементе (2015)
Рохманова Т. Н. - Нелинейная трансформация волн с различными поляризациями в ограниченных слоистых сверхпроводниках, Апостолов С. С., Майзелис З. А., Ямпольский В. А. (2015)
Закарян Д. А. - Эмпирические расчетные формулы для определения характерных параметров эвтектики в квазибинарных металлокерамических системах, Картузов В. В., Хачатрян А. В. (2015)
Базыкина А. Ю. - Амплитудные и энергетические характеристики длинных волн в проливе Босфор, Доценко С. Ф. (2015)
Карли З. В. - Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита, Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Степанюк Л. М. (2015)
Кушнiр С. В. - Барботажний хiмiчний ефект i його вплив на властивостi морської води, Козак Р. П., Кость М. В. (2015)
Присяжнюк В. А. - Представители группы Gastrocopta gemina S t e k l o v (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана (2015)
Пустовитенко А. А. - Новые данные о процессах в очаговой зоне ощутимого землетрясения 2 июля 1990 г. (Крым), Пустовитенко Б. Г. (2015)
Керносенко Л. А. - Адсорбционные и реологические свойства акриламидного гидрогеля, Никовская Г. Н., Годинчук Н. В., Панько А. В. (2015)
Притула A. Ю. - Дослiдження будови та властивостей тетракiс-комплексiв лантаноїдiв з N-(бiс-(бензиламiно)фосфорил)тозиламiдом, Труш В. О., Слива Т. Ю., Лiцiс О. О., Недiлько С. Г., Амiрханов В. М. (2015)
Савельев Ю. В. - Пенополиуретаны на основе растительных масел и полисахаридов природного происхождения, Ахранович Е. Р., Марковская Л. А., Янович И. В., Дмитриева Т. В. (2015)
Тiтов Ю. О. - Cинтез та кристалiчна структура шаруватих скандатотитанатiв Sr2LnScTiO7, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2015)
Бурлака О. М. - Функцiоналiзацiя вуглецевих нанотрубок за допомогою молекул бiологiчного походження рiзної природи, Пiрко Я. В., Смертенко П. С., Коломис О. Ф., Глазунова В. О., Константинова Т. Є., Ємець А. I., Блюм Я. Б. (2015)
Максименко Л. О. - Множиннiсть бактерiоцинiв, одержаних з природних iзолятiв пектолiтичних фiтопатогенних бактерiй Рectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, видiлених у рiзних областях України, Войчук С. I. (2015)
Клочко В. В. - Сравнительный таксономический анализ Pseudomonas batumici и эволюционно близких ему видов (2015)
Ткачук В. В. - Дослiдження взаємодiї "корових” 2′,5′-олiгоаденiлатiв iз деякими протеїнами методом флуоресцентної спектроскопiї, Левченко С. М., Ребрiєв А. В., Ткачук Л. В., Черних С. I., Ткачук З. Ю. (2015)
Алексєєв В. - Порівняльний аналіз основних положень дослідження структур публічного управління для функціонування на рівні громад у ХIХ і ХХІ ст. (2015)
Ангелов Ю. - Особливі умови сучасного державотворення: зміст та принципи (2015)
Машненков К. - Дика природа в аксіосфері державного управління (2015)
Мельничук Л. - Державне управління соціальним розвитком регіонів: теоретичний аспект (2015)
Петракова К. - Інституційні аспекти взаємозв’язку економіки і політики в перехідному суспільстві (2015)
Попов С. - Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації "ризик" (2015)
Слободян В. - Консерватизм як ідеологія державотворення: етапи становлення (2015)
Стадниченко Т. - Удосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування, Ліснєвська Ю. (2015)
Сухенко В. - Взаємовідносини держави та громадянського суспільства в Польщі: досвід для України (2015)
Тішкова Н. - Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції (2015)
Гацуля О. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації, Рагімов Ф. (2015)
Кизима В. - Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні (2015)
Кринична І. - Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях, Чекмарьова Т. (2015)
Когутюк В. - Критерії стандартизації управління виборчим процесом в Україні (2015)
Марушевський Г. - Управління збалансованим розвитком на місцевому рівні (2015)
Овдін О. - Надання допомоги при народженні дитини як напрям державної демографічної політики в України (2015)
Пресич П. - Удосконалення механізмів державного регулювання відносин у системі управління земельними ресурсами на центральному та регіональному рівнях (2015)
Прокопенко А. - Державна політика боротьби з нерівністю та бідністю: міжнародний досвід та висновки для України (2015)
Савостенко Т. - Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм (2015)
Струкова В. - Механізми державно-приватного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення в Україні (2015)
Халецька А. - Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі (2015)
Багрім О. - Дослідження проблематики професійного потенціалу керівних кадрів державної служби у вітчизняній науці "державне управління" (2015)
Кандзюба С. - Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Ковальова Д. - Державна служба України як суб’єкт професійної соціалізації (2015)
Ковальчук Ю. - Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування (2015)
Письменний І. - Проблеми та перспективи процесу оновлення публічної влади в Україні (2015)
Шевченко С. - Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід (2015)
Шпекторенко І. - Профілювання посадових компетенцій державних службовців на основі функцій управління та державного управління (2015)
Гройсман В. - Місцеве самоврядування: проблеми розвитку (2015)
Тарасенко Т. - Звітування сільського, селищного, міського голів у контексті розвитку організаційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (друга частина) (2015)
Нелін О. - Національна конституційна юстиція: тенденції та закономірності розвитку (2015)
Пасальський М. - Концепція публічного управління у сучасній юридичній науці (2015)
Скрипнюк О. - Політичні та організаційні фактори в системі гарантій принципу народного суверенітету в Україні (2015)
Слободяник Т. - Муніципально!правова відповідальність сільського, селищного та міського голови в Україні (2015)
Зозуляк О. - Непідприємницька юридична особа унітарного типу: постановка питання про сутність та організаційно-правові форми (2015)
Міловська Н. - Права та обов’язки страховика в договорах страхування (2015)
Шимон С. - Безготівкові гроші як об’єкти цивільних прав (замітки до наукової дискусії) (2015)
Виговський О. - Поняття та сутність фінансових активів як приватноправової категорії (2015)
Зельдіна О. - Поняття та напрями модернізації господарського законодавства, Гришко В. (2015)
Петруненко Я. - Рамкова угода як форма договору про закупівлю товарів, робіт і послуг з а державні кошти (2015)
Гресь Н. - Добові витрати працівників бюджетних установ в іноземній валюті: колізія норм права, Недоступ К. (2015)
Міхневич Л. - Витоки вищої жіночоїюридичної освіти в Україні (кінець XIX–початок XX ст.) (2015)
Андрушко П. - Доктринальне і правозастосовне тлумачення норми, сформульованої у ст. 375 КК України (2015)
Бошицький Ю. - Новий імпульс розвитку в доктрині приватного права, Шишка Р. (2015)
Задоя К. - Рецензія на рукопис книги В. С. Буняка "Кримінальне право. Загальна частина. Історико-правове дослідження" (2015)
Гриняк А. - Рецензія на третій том наукового видання "Правова доктрина України" – перше фундаментальне видання з проблем приватного права України (2015)
Скрипнюк О. - Сучасний конституційний процес і проблеми модернізації виборчого законодавства України (2015)
Мінцер О. П. - Звіт про науково-дослідну роботу "Медичний електронний паспорт громадянина України", Петров В. В., Крючин А. А., Бабінцева Л. Ю., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2010)
Мінцер О. П. - Моделювання процесу безоплатного забезпечення інсуліном пацієнтів із діагнозом цукрового діабет із використанням методології structure analysis and design technique, Банчук M. В., Калінчук С. В., Дяченко С. О., Белінський О. Г. (2010)
Кальниш В. В. - Підходи до комп’ютерного моделювання емоційних станів при здійснені операторської діяльності, Швець А. В., Буцик.А.Л. Буцик.А.Л. (2010)
Злепко С. M. - Використання формули байєса для прогнозування виникнення цукрового діабету, Сурова H. M., Прудиус П. Г., Павлов С. В. (2010)
Краснов В. В - Побудова структури онтології діагностичного та лікувального процесів (2010)
Азархов О. Ю. - Класифікація методів реабілітаціі постінсультних хворих, Злепко С. M. (2010)
Марценюк В. П. - Моделі оцінювання тестових завдань різних типів та визначення їх рівня складності, Гандзюк H. M. (2010)
Кравець H. О. - Побудова математичної моделі складного руху флаконів на лініях розливу ліків фармацевтичної промисловості (2010)
Вакуленко Д. В. - Експертна система вибору комплексу методів лікування за методикою традиційного китайської медицини (концепція "у-сін"), Сугоняк І. І. (2010)
Марценюк В. П. - Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини, Климук H. Я., Андрущак І. Є. (2010)
Горшков Є. В. - Концептуальна схема побудови моделі загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в України (2010)
Семенець А. В. - Аналіз експлуатаційних характеристик бази даних інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті (2010)
Тарасюк В. Г. - Питання оцінювання відповідності продукції у будівництві, Лащ Н. В. (2015)
Шейніч Л. О. - Вплив складу бетону на деформації залізобетонних конструкцій в ранні терміни його тверднення, Миколаєць М. Г., Іонов Д. С. (2015)
Ляшенко Т. В. - О математических моделях в строительном материаловедении (2015)
Семенюк С. Д. - Взаимодействие фундаментов зданий и сооружений с основанием в условиях образования карста и на подрабатываемых территориях (2015)
Шмиг Р. А. - Використання технологічних залишків сталевого листового прокату як робочої листової арматури залізобетонних конструкцій, Добрянський І. М., Добрянська Л. О., Бурченя С. П., Нікіфоряк С. В. (2015)
Кущенко В. Н. - Влияние скорости движения конвейера на напряжённо-деформированное состояние пролётного строения решётчатой конвейерной галереи, Губарев М. В. (2015)
Гладишев Д. Г. - Аналіз вертикальних деформацій групи житлових будинків старої забудови, Гладишев Г. М., Царьов Е. С., Дац А. Я. (2015)
Емец Е. В. - Исследование влияния податливости основания на напряженно-деформированное состояние крупнопанельного здания с использованием ПК "Лира” (2015)
Бєлінський І. В. - Експериментальне дослідження залежності динаміки блокових середовищ від їх статичного навантаження, Лемешко В. А. (2015)
Давиденко О. І. - До розрахунку витривалості сталевих конструкцій з використанням деформаційних кривих утоми і параметра енергопоглинання матеріалу, Давиденко М. О. (2015)
Брынзин Е. В. - Применение автоклавного газобетона при возведении малоэтажных и многоэтажных зданий, Парута В. А. (2015)
Слісенко О. В. - Захисні органо-силікатні композиції, Бей І. М., Будзінська В. Л. (2015)
Мінцер О. П. - Проблеми виявлення нових знань із сховищ медичних даних. Перше повідомлення, Денисенко С. В., Бабінцева Л. Ю. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності семестрового комплексного тестового та об’єктивного структурованого клінічного іспитів для оцінювання знань і вмінь з пропедевтики внутрішньої медицини, Сельський П. P. (2012)
Сердюк В. Г. - Концепція добровільної інформованої згоди: зацікавлений погляд із боку пацієнта, Корогод В. А., Козодаєв С. П. (2012)
Дроздова A. О. - Використання баз даних для обрахування рейтингу переваг серед препаратів-аналогів, Притула P. Л., Шматенко О. П., Загорій B. А., Давтян Л. Л., Цуркан О. О., Коритнюк P. С., Малецька З. В. (2012)
Риков С. О. - Значення інтра-та післяопераційних ускладнень у прогнозуванні виходу хірургічного лікування проліферативної діабетичної ретинопатїї, Рубан А. M., Зольнікова А. Ю. (2012)
Азархов О. Ю. - Вибір методики оцінювання рівня та ефективності реабілітаційно-відновлюванного процесу (2012)
Лопін Є. Б. - Кластерний аналіз військово-медичних клінічних центрів та військових госпіталів збройних сил України за показниками використання ліжкового фонду у 2010 році (2012)
Баран M. M. - Розробка апарата для магнітної терапії, Вірченко В. П., Синєкоп Ю. С., Мухомор А. І. (2012)
Шупяцький І. M. - Ідеологія розвитку медичних основ в криптографії – вчора та сьогодні (2012)
Лошицький П. П. - Дослідження неінвазивних методів діагностики та терапії, Мизняк Д. Ю. (2012)
Харик H. В. - Застосування інформаційних технологій для забезпечення наступності медичної допомоги (2012)
Примак І. Д. - Ерозія і технологія обробітку грунту: історія розвитку наукових поглядів до початку другої половини 20 століття, Войтовик М. В. (2015)
Lavrinenko Yu. O. - Growing of improved potato source material in primary seeding nurseries under irrigation in southern Ukraine, Balashova G. S. (2015)
Колтунов В. А. - Вплив біопрепаратів на зміни епіфітної мікрофлори бульб картоплі під час зберігання, Бородай В. В., Данілкова Т. В. (2015)
Карпук Л. М. - Продуктивність буряків цукрових залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду, Вахній С. П., Крикунова О. В., Кикало М. М., Поліщук В. В. (2015)
Глеваський В. І. - Якість коренеплодів цукрових буряків вітчизняної та зарубіжної селекцій після зберігання (2015)
Бойко І. І. - Продуктивність та технологічні якості різних біологічних форм цукрових буряків (2015)
Городецький О. С. - Продуктивність зарубіжних гібридів цукрових буряків у Правобережному Лісостепу України, Коваленко Р. В., Городецька О. О. (2015)
Моргун І. А. - Висадкове насінництво цукрових буряків за краплинного зрошення (2015)
Паламарчук О. М. - Енергетична оцінка вирощування різних сортів пшениці озимої залежно від попередників у Правобережному Лісостепу України (2015)
Созінов І. О. - Ідентифікація вихідного матеріалу пшениці озимої миронівської селекції за електрофоретичними спектрами запасних білків, Козуб Н. О., Кириленко В. В., Дергачов О. Л., Васильківський С. П. (2015)
Лозінський М. В. - Успадкування і трансгресивна мінливість загальної і продуктивної кущистості внутрішньовидових гібридів пшениці озимої (2015)
Господаренко Г. М. - Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від вуглеводно-амілазного комплексу, Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. (2015)
Кривенко А. І. - Видовий склад комах агробіоценозу пшеничного поля та контроль їх чисельності, Шушківська Н. І. (2015)
Панченко О. Б. - Урожайність сільськогосподарських культур залежно від систем обробітку грунту (2015)
Сабадин В. Я. - Імунологічний моніторинг ячменю ярого до хвороб в умовах центрального Лісостепу України (2015)
Грабовський М. Б. - Продуктивність кукурудзи на силос залежно від густоти стояння рослин, Грабовська Т. О. (2015)
Шевніков М. Я. - Економічна оцінка вирощування сої за різних технологій, Міленко О. Г. (2015)
Шовкова О. В. - Формування симбіотичного апарату та урожайності сої залежно від строків сівби й різних способів застосування мікродобрив (2015)
Панчишин В. З. - Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-бобових сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Мойсієнко В. В. (2015)
Сухар С. В. - Продуктивні властивості нагідок лікарських залежно від маси 1000 насінин в умовах біостаціонару ННДЦ БНАУ, Городиська О. П. (2015)
Кецкало В. В. - Вплив сортових особливостей на врожайність салату головчастого в Правобережному Лісостепу України (2015)
Богдан В. З. - Иммунологическая характеристика коллекционных образцов льна-долгунца в условиях северо-востока Беларуси, Королев К. П., Богдан Т. М. (2015)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності рослин ромашки лікарської (Matricaria Chamomilla L.), Крешун Р. А. (2015)
Сагдєєва Т. Ю. - Стан захисних насаджень вулиць сельбищно-транспортної зони м. Біла Церква (2015)
Садовська Н. П. - Вплив строків висіву насіння на ростові процеси та урожайність базиліку, Гамор А. Ф., Попович Г. Б., Єрке М. В. (2015)
Ткачук В. М. - Шляхи управління продукційним процесом гібридів ріпаку озимого в умовах Центрального Лісостепу України, Козак Л. А., Козак А. Л. (2015)
Щиголь В. І. - Оцінка фенофаз, біометричних показників та врожайності гібридів капусти брюссельської в умовах Лісостепу Правобережного (2015)
Заболотний Г. М. - Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І., Циганська О. І. (2015)
Taran О. - Exogenous phytohormones influence on the blackberry (Rubus Fruticosus L.) regenerates development and tools of their contamination reduction in postaseptic culture, Matskevych V., Filipova L. (2015)
Rohovskiy S. - Genesis of mental preferences in landscape construction of homestead land in Ukraine and Poland (2015)
Summaries (2015)
Титул, зміст (2015)
Лєсна Н. С. - Методи аналізу поведінки покупця Інтернет магазину для підвищення рівня продажів, Літвінцева А. В. (2015)
Романовська О. Л. - Вплив борошна "здоров’я" та порошку керобу на тепломасообмінні і технологічні процеси під час випікання бісквітних напівфабрикатів, Форостяна Н. П., Баглюк С. В., Лазаренко М. В. (2015)
Дмитренко А. В. - Экспериментальная оценка эффективности разработки бизнес-приложений под мобильную операционную систему Android (2015)
Кунченко-Харченко В. І. - Математична модель пошукового образу документу в системі управлінського документообігу (2015)
Стецишин Р. В. - Обнаружение и нормирование параметрических изменений в случайных сигналах биомедицинской информации при химических и механических воздействиях на биологические структуры, Замятин Д. П., Кропачек О. Ю., Мигущенко Р. П. (2015)
Морозов Д. А. - Высокоэффективный поиск и анализ дорожных знаков (2015)
Казимагомедов И. Э. - Исследования гипсового вяжущего из фосфогипса и сухая стрительная смесь на его основе, Дехтярюк О. И. (2015)
Самодуров В. П. - Дослідження алгоритмів вибору технічних засобів автоматизації управління та контролю у олійному виробництві (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": роль электростатики и контактов (2015)
Лерман Л. Б. - Взаимодействие высокочастотного электромагнитного излучения со слоистым цилиндром (2015)
Мінцер О. П. - Інформатизація охорони здоров’я: проблеми, розв’язані та нерозв’язані. питання впорядкованості та сингулярності (2013)
Борис Р. М. - Алгоритм класифікації політравм методом індукції дерева рішень, Марценюк В. П. (2013)
Мінцер О. П. - Використання принципів медичної онтології для побудови сценарних моделей післядипломного навчання лікарів і провізорів, Стрижак О. Є., Денисенко С. В. (2013)
Бабінцева Л. Ю. - Інформаційні технології в оцінюванні ринку лікарських засобів (2013)
Риган М. М. - Проблеми діагностики і лікування артрозу: інформаційні аспекти і висновки (2013)
Марценюк В. П. - Дистанційна система навчання як засіб для здобуття освітньої кваліфікації бакалавра та магістра медсестринства в тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Рега Н. І., Городецький В. Є. (2013)
Курик М. В. - Кірліанографічне оцінювання біодоступності речовини, Песоцька Л. А., Глухова Н. В., Горова А. І. (2013)
Ванджура Я. Л. - Застосування сучасних інформаційних технологій під час навчання студентів у тренінг-центрі для забезпечення їх безперервного професійного розвитку (2013)
Зубченко О. О. - Про зв’язок викликаної отоакустичної емісії та властивостей слуху людини (2013)
Купкіна А. В. - Моделювання процесу надання первинної медичної допомоги в амбулаторії загальної практики–сімейної медицини, Купкіна С. В., Дубина В. І. (2013)
Марценюк В. П. - Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні, Сельский П. Р., Творко В. М. (2013)
Голубчиков М. В. - Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів, Коваленко.О.С. Коваленко.О.С. (2013)
Петров В. В. - Програмно-апаратное обеспечение персонального медицинского електронного паспорта, Крючин А. А., Горбов И. В. (2013)
Сунгатов Р. Ш. - Эфективные системы оказания медицинской помощи на примере республики татарстан, Галиева Д. Р. (2013)
Джундубаева С. О. - Некоторые подохды к определению рисков медицинской страховой деятельности (2013)
Бабінцева Л. Ю. - До питання створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку (2013)
Вишневский В. В. - Информационное взаимодействие медицинской грид-системы с электронным реестром пациентов (2013)
Крючин А. А. - Медичні електронні ресурси України, Солоніна Н. В., Крючина Є. А. (2013)
Рогозинська Н. С. - Інтегральний показник оцінки смертності для моніторингу медичного забезпечення регіонів України, Козак Л. М. (2013)
Романов В. О. - Інформаційні технології автоматизованого проектування приладів і систем медико-біологічного призначення, Галелюка І. Б., Вороненко О. В. (2013)
Стрижак А. Е. - Онтологические сценарии переподготовки практикующих врачей, Минцер О. П., Денисенко С. В. (2013)
Бабенко В. И. - К оценке снизу гауссовой кривизны строго выпуклой, замкнутой поверхности (2015)
Борисенко А. А. - Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхностей, Драч К. Д. (2015)
Герасименко В. I. - Кiнетичне рiвняння Больцмана з кореляцiями для плинiв твердих куль, Корнiєнко А. Г. (2015)
Грушка Я. I. - Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах (2015)
Гуляницький А. Л. - Слабкi розв’язки i збiжнiсть методу Гальоркiна для дробового рiвняння дифузiї (2015)
Борисюк А. О. - Функцiя Грiна конвективного хвильового рiвняння для нескiнченної прямої жорсткостiнної труби прямокутного поперечного перерiзу (2015)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные колебания анизотропной прямоугольной пластины с пьезосенсорами при учете сдвиговых деформаций, Козлов В. И., Карнаухова Т. В. (2015)
Лоза И. А. - О распространении осесиметричных электроупругих волн в полом цилиндре из функционально градиентного пьезокерамического материала (2015)
Вальтер А. А. - Ядерно-физическое датирование образования урановых руд месторождения Ханнешин (Афганистан) по минералу уикситу, Дикий Н. П., Довбня А. Н., Еременко Г. К., Ляшко Ю. В., Сторижко В. Е. (2015)
Засимчук О. Е. - Релаксационные процессы при пластической деформации металлических материалов, Турчак Т. В., Баскова А. И., Тарасенко Л. В., Гаценко А. С. (2015)
Федоров О. П. - Вплив вiбрацiйних збурень на тепловi та гiдродинамiчнi процеси в розплавi при вирощуваннi кристалiв методом Брiджмена, Демченко В. Ф., Шуба I. В., Живолуб Є. Л. (2015)
Бурахович Т. К. - Глибинна будова Iнгульського мегаблока за даними геоелектричних дослiджень, Кушнiр А. М., Ширков Б. I. (2015)
Дубовенко Ю. I. - Про визначення контакту в модельному класi Сретенського (2015)
Лялько В. I. - Використання iндексу ID для виявлення можливої трансформацiї екосистем у типових ландшафтно-клiматичних зонах України при сучасному клiматi, Єлiстратова Л. О., Апостолов О. А. (2015)
Федоровський О. Д. - Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям, Соколовська А. В. (2015)
Година Д. М. - Антимiкробнi властивостi i токсичнiсть iмiдазолiєвих iонних рiдин та їх комплексiв з β-циклодекстрином, Кобрiна Л. В., Калашнiкова Л. Є., Метелиця Л. О., Рогальський С. П., Тарасюк О. П., Рябов С. В., Лаптiй С. В. (2015)
Картель Н. Т. - Оценка влияния углеродных нанотрубок на микровязкость мембран эритроцитов методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Окотруб А. В., Кирилюк И. А., Черкашина Я. О. (2015)
Кулєш Д. В. - Динамiка вивiльнення синтетичного iмуностимулятора метилурацилу з полiмерної композицiї, призначеної для iмплантацiї в умовах in vitro, Нечаєва Л. Ю., Галатенко Н. А. (2015)
Павлюк О. В. - Синтез нових сульфонiламiдних похiдних iзооксазолу реакцiєю метатезису iз закриттям циклу, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. I. (2015)
Рябцева Ю. С. - Микроскопическое строение стенки раковины брюхоногих моллюсков семейства Viviparidae из водоемов Украины: таксономический аспект (2015)
Шпакова Н. М. - Влияние глюкозы на устойчивость эритроцитов млекопитающих к механическому стрессу, Нипот Е. Е., Шапкина О. А., Семионова Е. А., Орлова Н. В. (2015)
Деревянчук М. В. - Влияние ауксинового производного брассиностероида на регуляцию роста и развития растений в условиях солевого стресса, Литвиновская Р. П., Савчук А. Л., Хрипач В. А., Кравец В. С. (2015)
Iсаєнков С. В. - Експресiя генiв калiєвих каналiв родини ТРК та Na+/H+ обмiнника родини NHX ячменю за умов сольового та водного стресiв, Краснопьорова О. Е. (2015)
Скоробогатов О. Ю. - 2′,5′-олiгоаденiлати змiнюють вторинну структуру та функцiональну активнiсть бiлка S100A1 людини, Жуков I. Ю., Ткачук З. Ю. (2015)
Родинський О. Г. - Cучасний погляд на ідею використання гамма-аміномасляної кислоти та її метаболіта для відновлення моторної функції, Демченко Т. В., Мозгунов О. В., Писаревська К. В. (2015)
Фуштей І. М. - Стан системи гемомікроциркуляції та предикторні властивості показників, що її характеризують, у хворих на гіпертензивну нефропатію, Токаренко О. О. (2015)
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед - Показники артеріального тиску за даними його добового моніторування у хворих на паратравматичну екзему похилого віку із супутніми варикозною та гіпертонічною хворобами (2015)
Колесник Ю. М. - Особливості експресії конститутивних ізоформ синтази оксиду азоту в паравентрикулярному та супраоптичному ядрах гіпоталамуса при артеріальній гіпертензії різного генезу, Ганчева О. В., Кузьо Н. В. (2015)
Тугушев А. С. - Соотношение кровотока в печёночной и селёзеночной артериях у больных с различными формами портальной гипертензии, Туманская Н. В., Барская Е. С., Нордио Е. Г., Джос И. П. (2015)
Михайловська Н. С. - Взаємозв’язок змін маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з клінічним перебігом ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О. (2015)
Сміян С. І. - Оцінка кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із подагрою та неалкогольною жировою хворобою печінки, Даньчак С. В. (2015)
Туманский В. А. - Особенности депонирования разновалентного железа (Fe2+ и Fe3+) в печени при алкогольном и неалкогольном стеатогепатите, Фень С. В. (2015)
Півторак К. В. - Ультраструктурна організація ендотеліоцитів печінки за умов корекції стеатозу новою біологічно активною сполукою Ангіолін, Мазур І. А., Волошин М. А. (2015)
Туманский В. А. - Сравнительный анализ иммуногистохимических параметров первичного рака печени и метастазов в печень злокачественных опухолей солидно-трабекулярной, тубулярно-железистой структуры в пункционных трепанобиоптатах, Зубко М. Д., Максименко В. Г. (2015)
Шишкін М. А. - Епідеміологія раку товстого кишечника в умовах великого промислового міста, Кабаченко В. О. (2015)
Скорик В. Р. - Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними характеристиками (2015)
Чепец А. В. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) и её тканевого ингибитора TIMP-1 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме матки (2015)
Самура Б. Б. - Роль циркулирующего N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида как маркера прогноза кардиоваскулярных событий у пациентов с неходжкинскими лимфомами в ремиссии (2015)
Нетлюх А. М. - Патоморфологія оболон головного мозку щурів при експериментальному субарахноїдальному крововиливі (2015)
Милиця К. М. - Морфологічні особливості жирової тканини сальника та підшкірної жирової клітковини в осіб із нормальним індексом маси тіла, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С., Плітень О. М. (2015)
Світлої пам’яті великого вченого та вчителя професора Валерія Геннадійовича Шлопова (2015)
Титул, зміст (2015)
Геєць В. - Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства (2015)
Гриценко А. - Політична економія розділено-спільного світу: історія і сучасність (2015)
Колодко Гжегож В. - Політекономія майбутнього (2015)
Гальчинський А. - Політична нооекономіка (2015)
Білорус О. - Глобальна неоконвергенція транзитивних, трансформаційних і авангардних соціально-економічних систем (2015)
Рязанов В. - Капіталізм і кризи: становлення і розвиток політико-економічного підходу (2015)
Базилевич В. - Політична економія з погляду історії та сучасності: роздуми до 400-річчя терміна "політична економія" (2015)
Бобух I. - Тема 29. Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 29: Первооткрыватели тайн глобальных природных световых явлений (2015)
Будашко В. В. - Имплементарный подход при моделировании энергетических процессов динамически позиционирующего судна (2015)
Голенков Г. М. - Моделирование эквивалентной жесткости магнитной пружины вибровозбудителя на основе коаксиально-линейного двигателя, Пархоменко Д. И. (2015)
Милых В. И. - Автоматизированные расчеты в программной среде FEMM динамики электромагнитных процессов турбогенераторов, Полякова Н. В. (2015)
Пентегов И. В. - Определение магнитных индукций в магнитопроводах силовых трансформаторов при совместном использовании анизотропной и изотропной электротехнических сталей, Рымар С. В., Levin M. I., Lavreniuk A. V. (2015)
Жемеров Г. Г. - Физический смысл понятия "реактивная мощность" применительно к трехфазным системам электроснабжения с нелинейной нагрузкой, Тугай Д. В. (2015)
Антонець Т. Ю. - Дослідження нагрівання силових кабелів із зшитою поліетиленовою ізоляцією на напругу до 110 кВ, Веприк Ю. М., Щебенюк Л. А. (2015)
Баранов М. И. - Разработка новых схем резистивной защиты высоковольтных конденсаторов мощных емкостных накопителей энергии от аварийных токов, Рудаков С. В. (2015)
Чаплыгин Е. А. - Анализ процессов в индукторной системе с притягивающим экраном, возбуждаемой внешним круговым соленоидом (2015)
Веприк Ю. Н. - Унифицированные модели элементов систем электроснабжения на основе уравнений в фазных координатах, Небера О. А. (2015)
Gryb O. G. - Monitoring of electrical energy quality on the traction substation input, Gapon D. A., Ierusalimova T. S., Borodin D. V., Diachenko A. V. (2015)
Gurevich V. I. - Problems in testing digital protective relay for immunity to intentional destructive electromagnetic impacts. Continuation of the theme (2015)
Райнин В. Е. К 75-летию со дня рождения (2015)
Розов В. Ю. К 70-летию со дня рождения (2015)
Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" – 130 років (2015)
Жучок Ю. В. - Об определимости свободных триоидов полугруппами эндоморфизмов (2015)
Королюк Д. В. - Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi (2015)
Миронюк М. В. - Про випадковi блукання на дискретних абелевих групах (2015)
Шпакiвський В. С. - Конструктивний опис моногенних функцiй у скiнченновимiрних комутативних алгебрах (2015)
Сенченко А. С. - О сохранении ключей в табличных алгебрах (2015)
Norkin B. V. - Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming (2015)
Голинько С. И. - Об устойчивости плоского гироскопического маятника (2015)
Максимчук Д. М. - Розв’язання контактної задачi для попередньо напруженого шару та двох спiввiсних пружних штампiв з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Денисов В. Ю. - Вплив деформацiй вищих мультипольностей на висоту бар’єра ядер, Маргiтич Т. О. (2015)
Єремко О. О. - Спiновi стани квазiдвовимiрних електронiв (2015)
Слесаренко А. П. - Численно-аналитическое моделирование и идентификация нестационарного теплового процесса с учетом радиационного теплообмена, Сафонов Н. А., Демьянченко О. П. (2015)
Коновал В. П. - Механiчнi та триботехнiчнi властивостi детонацiйних покриттiв iз композицiйного матерiалу на основi карбiду титану–хрому, Акопян В. В., Костенко О. Д., Гальцов К. М., Мосiна Т. В. (2015)
Левашов С. П. - Газогидраты в структурах дна континентальних окраин Антарктики (по результатам геофизических исследований), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Бахмутов В. Г., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2015)
Наумко I. М. - Iзотопний склад карбону й оксигену кальциту прожилково-вкрапленої мiнералiзацiї породних комплексiв пiвнiчно-захiдної частини Кросненської зони Українських Карпат, Пономаренко О. М., Занкович Г. О., Мороз В. С., Проскурко Л. I. (2015)
Попов М. О. - Пiдхiд до iнтеграцiї дистанцiйних та геолого-геофiзичних даних на основi теорiї свiдчень Демпстера–Шейфера, Станкевич С. А., Топольницький М. В., Седлерова О. В. (2015)
Ващенко О. В. - Вивчення взаємодiї уранiл-iона з етиловим естером 1,2,4-триазолiлдiоцтової кислоти, Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2015)
Галатенко Н. А. - Разработка и исследования эпоксиполиуретановых композиционных материалов с поли-3-гидроксибутиратом для стоматологии, Астапенко Е. С., Кулеш Д. В., Левенец Е. Г., Рожнов А. С. (2015)
Кобзарь Я. Л. - Синтез бис(пентафторофенил)азометинсодержащих мономеров с перфторированными моно- и бифениленовыми центральними ядрами, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2015)
Тiтов Ю. О. - Новi сполуки Sr2LnBIIISnO7 (BIII Sc, In) з двошаровою перовськiтоподiбною структурою, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2015)
Гребнева Е. А. - Механизмы образования мишенных делеций при синтезе молекулы ДНК, содержащей cis-syn циклобутановые тиминовые димеры (2015)
Пархоменко Н. Й. - Ферментативна активнiсть мРНП-структур iз рослин, iнфiкованих плюс- та мiнус-геномними фiтовiрусами картоплi, Максименко Л. О., Дiденко Л. Ф. (2015)
Деревянчук М. В. - Влияние брассиностероидов на формирование фосфатидной кислоты in vivo у растений пшеницы, Литвиновская Р. П., Черноморченко С. С., Хрипач В. А., Кравец В. С., Кухарь В. П. (2015)
Мельничук С. Д. - Застосування методу електронного парамагнiтного резонансу для оцiнки функцiональної активностi дихального ланцюга мiтохондрiй гепатоцитiв щурiв за умов штучного гiпобiозу, Хижняк С. В., Нардiд О. А., Черкашина Я. О., Морозова В. С., Рєпiна С. В., Войцiцький В. М. (2015)
Лизогуб В. Г. - Прогнозування розвитку iнфаркту мiокарда у хворих на нестабiльну стенокардiю за змiнами жирнокислотного спектра фосфолiпiдiв мембран лiмфоцитiв, Завальська Т. В., Брюзгiна Т. С., Богдан В. В., Жорнiченко Д. М. (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Сторінка редактора (2015)
Мищенко В. Н. - К вопросу об эффективности препарата Церебролизин у больных с "немыми" инфарктами мозга (2015)
Стаднік С. М. - Особливості когнітивних розладів при атріовентрикулярних блокадах (2015)
Евтушенко С. К. - От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей, Москаленко М. А., Евтушенко И. С. (2015)
Зинченко Е. К. - Адаптационный резерв организма больных с вегетативными нарушениями в структуре посттравматического и хронического воспалительного поражения центральной нервной системы на фоне снижения системного артериального давления (Аналитический обзор литературы. Часть II) (2015)
Морозова О. Г. - Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии, Ярошевский А. А., Липинская Я. В. (2015)
Сорокин Ю. Н. - Герпетические поражения периферической нервной системы. Лекция (третье сообщение). Лечение герпетического ганглионеврита и постгерпетической невралгии (2015)
Бурчинский С. Г. - Клинико-фармакологические критерии оценки безопасности ноотропных средств (2015)
Беляев А. А. - Лечение мигрени методом ранскраниальной магнитной стимуляции, Исайкова Е. И., Сон А. С. (2015)
Чістік Т. В. - Фосфатидилсерин + омега-3 (Вайаког) в лечении когнитивных нарушений: реалии и перспективы (научный обзор) (2015)
Купріненко Н. В. - Проблемні питання лікування розсіяного склерозу. 4–6 квітня в м. Трускавці відбулася науково-практична конференція "Від патофізіології до раціональної терапії в нейрогеронтології", на якій розглядали ключові патологічні стани в неврології. Звичайно ж, не обійшли увагою тему діагностики та терапії нейродегенеративних захворювань (2015)
Гриб В. А. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти клінічної неврології" (2015)
Геник С. І. - Епідеміологічні та клінічні особливості хвороби Паркінсона в населення Прикарпатського регіону, Гриб В. А., Васильківська Л. Я., Максимчук Л. Т., Дорошенко О. О. (2015)
Герасимчук В. Р. - Півкульні особливості розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, Гриб В. А. (2015)
Григорова И. А. - Рациональная медикаментозная терапия неврологических нарушений при хронической алкогольной интоксикации, Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н. (2015)
Максимчук Л. Т. - Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем (2015)
Насалик Р. Б. - Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку, Шкробот С. І. (2015)
Насонова Т. І. - Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом (2015)
Оринчак Л. Б. - Вплив віку менархе та сімейного стану у хворих на розсіяний склероз жінок на клінічні характеристики цього захворювання (2015)
Пулик О. Р. - Використання препарату Прамістар для корекції післяінсультних когнітивних порушень, Рішко Г. В., Студеняк О. І., Студеняк Т. О., Тимченко Н. Д., Смоланка В. І. (2015)
Салій З. В. - Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2015)
Салій М. І. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт (2015)
Скрипко Л. А. - Ефективність імунокорекції в комплексному лікуванні полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Старовойтова Г. О. - Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона, Горева Г. В., Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2015)
Ткачук Н. П. - Комбіноване лікування хворих із синдромом неспокійних ніг на фоні діабетичної поліневропатії, Гриб В. А. (2015)
Купріненко Н. В. - Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера (2015)
Волошин Петро Власович (2015)
Титул, зміст (2015)
Варивончик Д. В. - Професійні фактори ризику онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я, Шевченко В. І. (2015)
Коршун М. Н. - Металлы и их оксиды как объекты гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны, Александрова Л. Г. (2015)
Солоха Н. В. - Фізіолого­гігієнічні особливості праці операторів при одержанні нанопорошків силіцидів і нітритів металів і стан їхньої гепатобіліарної системи та щитоподібної залози (2015)
Lugоvskyi S. P. - Morphological characteristics of hepatotoxic effects of stable strontium chloride in chronic experiments in rats, Shlopov V. G., Sudya D. A. (2015)
Яворовський О. П. - Квантово­хімічне моделювання взаємодії метилтретбутилового ефіру з ліпідним шаром плазматичної мембрани, Лобанов В. В., Мінченко О. Г., Паустовський Ю. О., Філоненко О. В. (2015)
Чайковский И. А. - Оценка психического напряжения оператора на эмоционально значимые ситуации, Кальниш В. В., Кривова О. А., Козак Л. М., Выровой Ю. С., Фролов Ю. А. (2015)
Несен А. О. - Особливості лікування синдрому подразненої кишки в осіб організованої студентської популяції, Чирва О. В. (2015)
Басанець А. В. - Визнання зв’язку захворювань з умовами праці у французькій системі охорони здоров’я (2015)
Чередніченко І. М. - Гігієнічна оцінка впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на організм людини (2015)
Лихоманка металевого пилу та пилу полімерів / Greenberg M., Vearrier D. Metal fume fever and polymer fume fever // ClinToxicol (Phila). – 2015. – V. 53. – № 4. – P. 195–203. – Англ. (2015)
Зміна параметрів процесу зварювання може зменшити нейротоксичний потенціал марганець-вмістимих зварювальних димів / Sriram K., Lin G. X., Jefferson A. M. et al. Modifying welding process parameters can reduce the neurotoxic potential of manganese-containing welding fumes // Toxicology. – 2015. – V. 328, № 2. – P. 168–178. – Англ. (2015)
Мета-аналіз впливу професійного контакту з пестицидами – нейроповедінкова реакція та залежність доза-ефект / M. Meyer-Baron, G. Knapp, M. Schäper M, C. van Thriel. Meta-analysis on occupational exposure to pesticides-neurobehavioral impact and dose-response relationships // Environ Res. – 2015. – V. 136, № 1. – P. 234 – 245. – Англ. (2015)
Професійний шум та інфаркт міокарда: взаємозв’язок між шумом та вимогами до роботи / Kersten N., Backé E. Occupational noise and myocardial infarction: considerations on the interrelation of noise with job demands // Noise Health. – 2015. – V. 75, № 17. – P. 116–122. – Англ. (2015)
Конструктивні та функціональні наноматеріали для медицини. Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при Міжнародній асоціації академій наук (2015)
До уваги фахівців! Нове видання "Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. Професійні інфекційні хвороби" (2015)
Андрущенко В. - Університетська автономія: нові виклики (2014)
Луговий В. - Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти, Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. (2014)
Панченко Л. - Значення демократії в університетській освіті (2014)
Бабій С. - Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи (2014)
Скиртач В. - Концепція суб’єкта в антипсихіатрії у філософському освітньому дискурсі, Періг О. (2014)
Корсак К. - Футурологічні вимого до освіти і науки у новому столітті, Корсак Ю. (2014)
Коваленко О. - Нанотехнологічні відкриття та розробки в науково-дослідних установах України (2014)
Похресник А. - Синергетично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти (2014)
Білецька Г. - Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях (2014)
Лесик Г. - Сучасний стан соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України в умовах інтеграційних процесів (2014)
Шелюк Л. - Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні (2014)
Тарутіна З. - Значення природознавчої основи психолого-педагогічної складової сучасної вищої освіти (2014)
Дебич М. - Труднощі створення випереджальної вищої освіти в умовах сучасних змін ринків праці (досвід країн ОЕСР) (2014)
Сбруєва А. - Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: суб’єкти, функції, механізми (2014)
Мурована Н. - Розвиток інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти: наукові засади (2014)
Марченко Н. - Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених (2014)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
Abstracting review of journal articles (2014)
Засадко Т. М. - Групова класифiкацiя рiвнянь Шрьодiнгера зi змiнною масою для двовимiрного випадку (2015)
Зелинский Ю. Б. - Задача о тени, Выговская И. Ю., Стефанчук М. В. (2015)
Курдаченко Л. А. - Про деякi взаємнi зв’язки мiж факторами верхнiх та нижнiх центральних рядiв в алгебрах Лi, Пипка О. О., Субботiн I. Я. (2015)
Макаров В. Л. - FD-метод для задачi на власнi значення в гiльбертовому просторi у випадку базової задачi з власними значеннями довiльної кратностi, Романюк Н. М. (2015)
Копець М. М. - Оптимальне керування динамiчною системою другого порядку (2015)
Багно А. М. - О дисперсии волн в упругом слое, несущем вязкий жидкий слой (2015)
Гiрiн О. Г. - Факел розпилу паливної краплi, що руйнується (2015)
Олiйник О. Я. - Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах-аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом, Айрапетян Т. С. (2015)
Вальтер А. А. - Природный источник высокообогащенного свинца-208 в Украине для ядерной энергетики, Сторижко В. Е., Андреев А. В., Павлюк В. Н., Писанский А. И. (2015)
Слесаренко А. П. - Аналитическое моделирование тепловых процессов в теплоизлучающих телах с использованием S-функций, Демьянченко О. П., Сафонов Н. А. (2015)
Бошицька Н. В. - Порiвняльна характеристика фiзико-хiмiчної стабiльностi базальтової луски рiзної модифiкацiї у фiзiологiчних розчинах, Федоренко Ю. О., Проценко Л. С., Будилiна О. М., Бондар В. В., Уварова I. В. (2015)
Коновал В. П. - Стойкость к высокотемпературному окислению композиционных материалов и покрытий на основе диборида титана–хрома (2015)
Козленко М. В. - Видiлення тектонiчних порушень за швидкостями осадконагромадження (2015)
Кушнiр А. М. - Синхроннi магнiтотелуричнi та магнiтоварiацiйнi зондування пiвнiчної частини Днiпровсько-Донецької западини (2015)
Лукин А. Е. - О дисперсных самородно-металлических частицах в черносланцевых формациях эвксинского типа мегаловушках природного газа, Самойленко И. И. (2015)
Шаталов Н. Н. - Тектоника Покрово-Киреевской структуры Приазовья (2015)
Братичак М. М. - Хiмiчне модифiкування пероксидної похiдної епоксидного олiгомеру ЕД-24 1,4-бутандiолом, Iвашкiв О. П., Астахова О. Т. (2015)
Захарченко Б. В. - Синтез та дослiдження будови комплексу паладiю (II) на основi 3-(2-пiридил)-5-пропiл-1,2,4 триазолу, Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2015)
Лагута И. В. - Анализ антиоксидантных свойств экстрактов растений, Ставинская О. Н., Дзюба О. И., Иванников Р. В. (2015)
Струтинська Н. Ю. - Кристалiзацiя розчинiв-розплавiв системи K2O−P2O5−MeIII 2 O3−MeIIO (MeIII Al, Bi; MeII Mg, Ca, Sr, Co, Ni, Zn), Лiвiцька О. В., Затовський I. В., Слободяник М. С. (2015)
Гребнева Е. А. - Механизмы образования мишенных сложных инсерций при синтезе молекулы ДНК, содержащей цис-син циклобутановые тиминовые димеры (2015)
Солоненко А. Н. - Микробиологический анализ пелоидов амфибиальных водоемов Бердянской косы и Арабатской стрелки, Мальцева И. А., Хромышев В. А. (2015)
Копiч В. М. - Каталiтичнi властивостi гiдропероксидлiази з проросткiв картоплi, Харченко О. В. (2015)
Дёмина Э. А. - Формирование хромосомной и микросателлитной нестабильности в клетках крови онкологических больных при комбинированном воздействии in vitro ионизирующей радиации и комутагенов, Иванкова В. С., Пилипчук Е. П., Зеленая Л. Б. (2015)
Завальська Т. В. - Незамiннi амiнокислоти сироватки кровi у хворих на стабiльну та нестабiльну стенокардiю (2015)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2015)
Андрущенко В. - Педагогіка миру: актуальність теорії та практики (2014)
Луговий В. - Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі, Слюсаренко О., Таланова Ж. (2014)
Васильєв А. - Інноваційні аспекти IT-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів, Шкарлет С. (2014)
Коваленко В. - Дидактологістика у вищій школі: критерії та стандарти текстовізованого розуму (2014)
Морозов В. - Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес (2014)
Корсак К. - Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти, Корсак Ю. (2014)
Касьянов Д. - Філософські засади осягнення сучасних нанотехнологій (2014)
Карпаш М. - Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства, Крижанівський Є., Карпаш О. (2014)
Подлєсний С. - Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів, Періг О. (2014)
Кульбашна Я. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології: міжнародний аспект (2014)
Федоров О. - Синтез теології та медіаосвіти: російський стан справ (2014)
Онкович Г. - Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі (2014)
Бак М. - Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання (2014)
Шульга В. - Особливості ієрархії цінностей польських та українських студентів, Сікорська І. (2014)
Каланова Ш. - Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європи та Казахстану, Алписбаєва М. (2014)
Cінельнікова Н. - Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи (ІІ половина ХХ ст.) (2014)
Іванова О. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети розвитку сучасної освіти: теорія, методологія, практика" (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
Abstracting review of journal articles (2014)
Андрущенко В. - Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів (2014)
Калашнікова С. - Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти (2014)
Козьменко С. - Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір (2014)
Клепко С. - Основні поняття закону України "Про вищу освіту" (2014)
Крилова С. - Дійсне соціальне партнерство як передумова та різновид краси відносин в освітньому процесі (2014)
Курбатов С. - Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах (2014)
Бак М. - Неперервність інформаційного супроводу освіти (2014)
Семеніхіна О. - Дослідження відкритих освітніх ресурсів з математики (2014)
Шелюк Л. - Зміст і проблеми впровадження демократичної вищої освіти (2014)
Яременко Л. - Мотивація навчального процесу як педагогічна проблема (2014)
Губенко Г. - Інтегративна педагогічна біоетика як новий напрям підготовки фахівців (2014)
Орлова О. - Художнє сприйняття як основа медіакопметентності студентів-філологів (2014)
Щербакова О. - Риторикознавча компонента в новітніх дослідженнях вищої освіти (2014)
Федоренко C. - Грамотність як комплексний педагогічний феномен у вищій освіті США (2014)
Горун Ю. - Міжнародна співпраця у розвитку медіа- та інформаційної грамотності й інтеркультурного діалогу (2014)
Воронкін О. - Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
Abstracting review of journal articles (2014)
Андрущенко В. - Філософія в педагогічному процесі: статус та функціональне визначення (2015)
Рябченко В. - Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу (2015)
Сокурянська Л. - Слово про вчителя (2015)
Курбатов С. - Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів (2015)
Нестерова М. - Інформаційно-когнітивні технології в системі вищої освіти суспільства знань (2015)
Корсак Ю. - Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни (2015)
Морозова А. - Ключові слова фахового журналу як індикатори термінологічного стану предметної галузі (на прикладі часопису "Вища освіта України") (2015)
Береза В. - Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості (2015)
Завальнюк О. - Фізична культура і спорт в структурі патріотичного виховання особистості (2015)
Бак М. - Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі (2015)
Дебич М. - Європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти (2015)
Якимчук О. - Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
Abstracting review of journal articles (2015)
Титул, зміст (2014)
Передмова (2014)
Міщенко В. - Методологія вартісних оцінок імплементації екологічних директив ЄС в Україні (2014)
Маковецька Ю. - Поводження з відходами в контексті вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, Омельяненко Т. (2014)
Коваленко А. - Стан і проблеми нормативно-правового забезпечення сталого розвитку в Україні (2014)
Бистряков І. - Методичні підходи до удосконалення економічної оцінки природного багатства України, Клиновий Д. (2014)
Куценко В. - Екологічна освіта – важливий інструмент сталого розвитку, Трілленберг Г. (2014)
Горський А. - Ефект декаплінгу як критерій еколого-орієнтованого економічного розвитку України (2014)
Ілляшенко І. - Формування системи франчайзингу як фактора вирішення екологічних проблем (2014)
Степенко О. - Розвиток природно-господарських систем у просторовій економіці (2014)
Шевченко І. - Адаптація економічного механізму екологічної політики до кризових умов економіки (2014)
Луців О. - Оцінка вартості природних ресурсів територіальних економічних систем України (2014)
Шкуратов О. - Аналіз впливу екологічних факторів на ефективність сільськогосподарського виробництва (2014)
Пугач В. - Теоретичні засади сталого надрокористування (2014)
Бойко В. - Прогнозування безпеки атмосферного повітря у великих містах України (2014)
Ліщук Н. - Формування еколого-економічного механізму раціонального використання і охорони меліорованих земель в зоні осушення, Ковальчук І. (2014)
Щурик М. - Державні аграрні господарства в умовах ринкової моделі відтворення земельних ресурсів (2014)
Сакаль О. - Інфраструктурне забезпечення капіталізації земельних ресурсів (2014)
Третяк Н. - Особливості капіталізації земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сільському господарстві (2014)
Андрощук І. - Інвестиційне забезпечення меліоративних заходів: національний та регіональний контекст (2014)
Левковська Л. - Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення, Сундук А. (2014)
Мандзик В. - Методичні підходи до комплексної економічної оцінки водних ресурсів (2014)
Бусел Р. - Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження, Савош Л. (2014)
Коваль Я. - Організаційно-економічні засади вдосконалення системи регулювання ринку деревини, Карпук А. (2014)
Голуб О. - Інституційне середовище капіталізації лісових ресурсів (2014)
Шубалий О. - Трансформація системи управління лісовим комплексом на регіональному рівні (2014)
Шестак М. - Особливості формування системи управління ефективністю у лісовому комплексі (2014)
Пристайко О. - Еколого-економічний потенціал сталого регіонального розвитку та його індикативний вимір, Хлобистов Є. (2014)
Ігнатенко О. - Застосування економічних механізмів природокористування та охорони довкілля у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Іртищева І. - Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів, Стройко Т., Стегней М. (2014)
Ільїна М. - Теоретичні проблеми дослідження сільських територій як цілісних соціо-еколого-економічних систем (2014)
Микитенко В. - Світоглядні трансформації процесів еволюційної інтеграції: макроекономічна модель формування потенціалу сталого розвитку (2014)
Демешок О. - Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління (2014)
Ладонько Л. - Побудова моделей структурного типу задля ідентифікації вимірів потенціалу стратегічних змін виробничо-економічних систем (2014)
До уваги авторів (2014)
Міністерство повідомляє (2011)
Андрущенко В. - Роздуми про вчителя (2011)
Шидловський А. - Талановитому вченому, педагогові, ректору Національного гірничого університету Геннадію Півняку — 70! (2011)
Линовицька О. - Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості (2011)
Девтеров І. - Етичні проблеми кіберпростору (2011)
Терепищий С. - Ціннісні орієнтири стандартизації вищої освіти України (2011)
Акопян В. - Основні чинники формування екологічної свідомості особистості (2011)
Крячко Ю. - Гриф Міністерства і університетська автономія (2011)
Андрушкевич Ф. - Досвід українсько-польської співпраці у сфері академічної освіти (2011)
Дем’яненко Н. - Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття (2011)
Сергиенко Т. - Компьютерные технологии как средство формирования профессионально-адаптационных способностей инвалидов по зрению (2011)
Шандор Ф. - Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі (2011)
Богданова Н. - Проблема формування творчої особистості (2011)
Білогур В. - Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст (2011)
Гарбар Г. - Методологічні засади дослідження гостинності як соціального явища (2011)
Сокуренко О. - Формування світорозуміння особистості як психолого-педагогічна проблема (2011)
Демченко В. - Якість навчально-виховного процесу як індикатор ефективності системи управління ВНЗ, Хотомлянський О. (2011)
Кордіяк А. - Способи управління якістю вищої медичної освіти в процесі її реформування (2011)
Ненько Ю. - Творча самореалізації курсанта: експериментальне визначення (2011)
Андрущенко В. - Світоглядні основи ідеології (2011)
Муляр В. - Вища педагогічна освіта і наука України. Херсощина (2011)
Про авторів (2011)
Андрущенко В. - Стратегічні ініціативи (2011)
Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку Леоніду Губерському – 70! (2011)
Линовицька О. - Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст (2011)
Шандор Ф. - Основні етапи становлення національної свідомості українців (2011)
Бевзенко Л. - Соціальні інтереси українців та місце освіти в системі ресурсів їхньої реалізації (2011)
Похресник А. - Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу (2011)
Олексюк О. - Моделі змісту вищої мистецької освіти в контексті сучасних парадигмальних підходів (2011)
Онкович Г. - "Діалог культур" як сучасна педагогічна технологія (2011)
Гарбар Г. - Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання (2011)
Макаренко С. - Обдарованість як біопсихологічна ознака людини (2011)
Білогур В. - Внутрішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів (2011)
Загарницька І. - Дитинство в епоху інформаційної революції (2011)
Коломієць О. - Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) (2011)
Андрушкевич Ф. - Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти України й Польщі (2011)
Листопад О. - Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії (2011)
Кофанова О. - Порівняння хімічної складової програм підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та Нової Зеландії (2011)
Силадій І. - Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій (2011)
Лісовий О. - Криза самоіндентифікації особистості в умовах соціальних трансформацій (2011)
Коржух О. - З турботою про світ дитинства (2011)
Набок М. - Вісті з Національної академії педагогічних наук України (2011)
Світлої пам’яті Валерія Григоровича Скотного (2011)
Зміст журналу "Вища освіта України" за 2011 р. (2011)
Про авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Бояр А. О. - Періодизація розвитку бюджетної системи ЄС (2011)
Рилач Н. М. - Критерії конвергенції та індикатори наближення науково технологічної сфери до ЄС (2011)
Михайленко І. В. - Реформування ринку природного газу в Україні (2011)
Паламарчук М. В. - Комплексні взаємовідносини між фінансовою, торговельною інтеграцією, спеціалізацією країн та синхронізацією реального сектору економіки (2011)
Савченко В. О. - Рейтингування регіонів України за глибиною інтеграції до світового господарства (2011)
Чернецька О. В. - Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу (2011)
Михайлов Р. В. - Комунітарна політика страхового ринку в країнах ЄС (2011)
Шинкаренко І. В. - Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики держав, що інтегруються (2011)
Бугайова М. - Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України (2011)
Єрмолаєв О. - Проблеми регулювання світового ринку сировинних ресурсів в межах СОТ (2011)
Ключівський І. - Вплив Греції на спільну європейську валюту (2011)
Ковальчук С. - Аналіз внутрішньоекономічної ситуації та оцінка перспектив розвитку ЄС (2011)
Новиков В. - Вплив світової економічної кризи на засоби протекціонізму країн G20: останні тенденції (2011)
Богомаз Є. - Сьогодення всесвітних виставок. участь України в Експо 2010 Шанхай Китай (2011)
Заліток Л. - Особливості сучасної зовнішньоекономічної експансії Німеччини (2011)
Красільчук Я. - Китай як перспективний торговельний партнер України (2011)
Харина У. Я. - Місце економіки КНР в системі світового господарства в умовах глобальної фінансової кризи (2011)
Балюк Т. В. - Практика внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів іноземних ТНК в Україні (2011)
Лукашенко С. В. - Проблема валютних дисбалансів в світовій економіці (2011)
Підчоса О. В. - Світова нафтогазова промисловість: роль та місце ТНК (2011)
Шоломінська Т. - НАФТА. Перспективи введення єдиної валюти та переходу до найвищого ступеню взаємодії монетарних політик (2011)
Будз Ю. - SPV – міжнародний фінансовий механізм (2011)
Слюсар К. - Суверенні інвестиційні фонди (2011)
Чередниченко А. - Причини відтоку портфельних інвестицій з Росії та України (2011)
Морозов В. С. - Регулювання сфери державних закупівель в ЄС (2011)
Приятельчук О. А. - Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призми концепції КСВ) (2011)
Глухова Д. А. - Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі (2011)
Карп В. С. - Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг (2011)
Бондар Є. М. - Співвідношення ліквідності та платоспроможності комерційних банків (2011)
Димчук А. - Транскордонне співробітництво в туризмі: практика та досвід (2011)
Козловський К. В. - Сутність, зміст та основні тенденції економічної інтеграції (2011)
Петрук А. М. - Світова практика фінансування розвитку ринку інтелектуальної власності. Частка держави в структурі фінансування (2011)
Толубко О. В. - Інформаційні фактори міжнародної конкурентоспроможності України в умовах асиметрії глобального розвитку світового господарства (2011)
Джалюк І. - Основні фактори, що впливають на сучасний стан ринку туристичних послуг Європейського Союзу (2011)
Крикун В. А. - Методи оцінки вартості банківського бренду (2011)
Підвисоцький Я. В. - Кредитні дефолтні свопи: можливості та загрози (2011)
Білоус А. - Конкурентні стратегії зовнішньоекономічної діяльності фінансових компаній (2011)
Бойко О. - Соціальна медіа як елемент комунікативної стратегії компанії в умовах формування інформаційного суспільства (2011)
Копійка Д. - Комунікаційні технології в умовах асиметрії глобального розвитку міжнародного бізнесу (2011)
Левківський О. - Зовнішні кредити міжнародних фінансових організацій як фактор інноваційного розвитку економіки України (2011)
Мринська В. - Івент маркетинг (2011)
Хаєцька І. - Єврооблігації як ефективний механізм залучення капіталу українськими компаніями (2011)
Гуменюк Я. - Особливості процесів злиттів і поглинань у сучасному МБ (2011)
Домінова М. - Публічно-приватні партнерства в країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Кольба І. - Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки (2011)
Коретнюк Ю. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності в соціальних медіа (2011)
Пінчук І. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2011)
Почеп Т. - Сек’юритизація банківських активів: світовий досвід та перспективи для України (2011)
Карп О. - Інновація як фактор розвитку конкурентоспроможності країни на світовому ринку (2011)
Левківський В. - Аналіз основних показників зовнішньоекономічної безпеки України (2011)
Черняєв Ю. - Особливості розвитку та проблеми регулювання глобального наркобізнесу на сучасному етапі (2011)
Верещагіна І. Д. - Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х – початок ХХІ століття) (2011)
Єдамова А. М. - Державна інвестиційна політика та інвестиційний процес в умовах посткризового періоду (2011)
Анджапарідзе А. - Економічний вимір українсько-грузинського партнерства (2011)
Волошенко І. О. - Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності (2011)
Цибуляк А. Г. - Пострадянський простір як ключовий регіон для вирішення проблем зовнішньої військової політики Російської Федерації (2011)
Шваґер Ю. І. - Військово-політична складова миротворчої діяльності Росії на пострадянському просторі у 1990-ті роки (2011)
Сербіна К. - ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом (2011)
Надувана В. - Аналіз основних причин демографічної кризи в Україні (2011)
Тихончук О. - Аналіз векторів зовнішньоекономічної політики України (2011)
Шамбір К. - Технології державного брендінгу у формуванні міжнародного іміджу України (2011)
Калініченко Л. - Розвиток соціальновідповідального бізнесу в Україні (2011)
Мірошниченко Є. - Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства в Російській Федерації (2011)
Новак Р. - Інформаційна політика України у чорноморському регіоні: безпекова складова (2011)
Ополинська Д. - Засоби масової інформації в контексті боротьби з міжнародним тероризмом (2011)
Питайчук Л. - Розбудова інформаційної безпеки при впровадженні бази даних СПОН (2011)
Русскіх М. - Політика США в сфері кібербезпеки (2011)
Яровий Д. - Сучасні інформаційні технології Центральної Азії в контексті системи регіональної безпеки (2011)
Ясенко О. - Бази даних як об’єкт кібертерористичних атак (2011)
Блінова Є. - Стратегія побудови державного бренду Канади (2011)
Медведєва О. - Використання соціальних мереж у передвиборчих кампаніях (2011)
Станецька В. - Реклама як засіб формування іміджу політичного лідера (2011)
Тубальцева В. - Вплив зовнішньої політики антитероризму на релігійну та культурну толерантність американського суспільства (2011)
Чечель К. - Аналіз позиціонування Російської Федерації у проблемі озброєння Ірану (2011)
Єрьомін М. - Метод деконструкції у кінематографі як спосіб використання м’якої сили в ідеологічній боротьбі в контексті міжнародних відносин на прикладі деяких фільмів періоду Другої світової війни та сьогодення (2011)
Андрущенко В. - Університетська освіта: тенденції змін (2012)
Богданов І. - Бердянський державний педагогічний університет: нові вектори розвитку (2012)
Гончаров В. - Проблема підготовки нового вчителя: філософія, соціокультурний і педагогічний аспекти (2012)
Бевзенко Л. - Символічна регуляція практик успіху: на базі опитування української молоді (2012)
Кочубей Н. - Сучасне сприйняття дитинства: складність vs простота (2012)
Касьянов Д. - Філософські засади гуманізації освітнього простору в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства (2012)
Тарутіна З. - Підготовка професіоналів в умовах глобалізації, Інтернету і нової хвилі прогресу в точних науках (2012)
Хоменко О. - Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства (2012)
Дівінська Н. - Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ (2012)
Лисенко В. - Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ, Зазимко О., Кліх Л. (2012)
Вернидуб Р. - Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів (2012)
Калашнікова С. - Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири (2012)
Слюсаренко О. - Вікова історична та регіональна специфіка топ-університетів (2012)
Павлюк С. - Зовнішні впливи і модернізація підготовки кадрів вищою школою Німеччини (2012)
Козієвська О. - Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах (2012)
Рідченко Л. - Концепт "віртуальна реальність" у контексті смислоопераційних практик (2012)
Українське шкільництво в Канаді: бути канадцем і залишатися українцем (2012)
Про авторів (2012)
Реферативный обзор статей номера (2012)
Summary of the articles of the issue (2012)
Грищук С. В. - Гiперкомплекснi моногеннi функцiї бiгармонiчної змiнної в деяких задачах плоскої теорiї пружностi (2015)
Коробов В. И. - Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы, Ревина Т. В. (2015)
Петков И. В. - О граничном поведении гомеоморфизмов класса W1,1 loc на плоскости по простым концам (2015)
Редько В. Н. - Аксiоматика багатозначних залежностей табличних баз даних, Буй Д. Б., Пузiкова А. В. (2015)
Багно А. М. - О частотном спектре нормальных волн в предварительно напряженном сжимаемом слое, взаимодействующем со слоем идеальной жидкости (2015)
Гринченко В. Т. - Оптимизация характеристик ветроротора Дарье с прямыми управляемыми лопастями, Каян В. П. (2015)
Калиняк Б. М. - Визначення температурного поля та термомеханiчних характеристик матерiалу, якi забезпечують нульовi радiальнi напруження у неоднорiдному вздовж радiуса довгому порожнистому цилiндрi (2015)
Хорошун Л. П. - Плоская задача об образовании шейки в пластине с трещиной (2015)
Гайдар Г. П. - Експериментальний доказ незмiнностi форми iзоенергетичних елiпсоїдiв n–Ge в умовах сильної одновiсної пружної деформацiї, Баранський П. I. (2015)
Халатов А. А. - Пленочное охлаждение с помощью однорядных систем наклонных отверстий в углублениях, Борисов И. И., Дашевский Ю. Я., Пахомов М. А., Терехов В. И. (2015)
Шевченко О. М. - Карбiднi перетворення в процесi отримання хромової карбiдосталi евтектичного типу, Максимова Г. О., Даниленко М. I., Ковиляєв В. В., Фiрстов С. О. (2015)
Вернигорова Ю. В. - Особенности стратиграфии мэотических отложений юга Украины по остракодам, Коваленко В. А. (2015)
Козленко Ю. В. - Глибинна будова пiвнiчно-схiдної частини Чорного моря за результатами сейсмогравiтацiйного моделювання (2015)
Логвинов И. М. - Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса (2015)
Лукин А. Е. - О природе трещиноватости нефтегазоносных пород-коллекторов с низкопроницаемой матрицей (2015)
Теребiленко К. В. - Синтез монокристалiв NaY(MoO4)2 з молiбдат-фторидних розплавiв, Кисельов Д. В., Одинець Є. В., Слободяник М. С. (2015)
Гулевський О. К. - Порушення бар’єрних властивостей мембран еритроцитiв при впливi низьких температур результат дезорганiзацiї надмолекулярної структури гемоглобiну, Рєпiн М. В., Щенявський I. Й. (2015)
Сафронова Л. А. - Биологическая активность пробиотических штаммов бацилл основы препарата эндоспорина (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функцiональнi особливостi кореневища Equisetum arvense L. в онтогенезi, Щербатюк М. М., Косакiвська I. В. (2015)
Мельничук Д. О. - Особливостi формування бiлкового спектра плазми кровi у ссавцiв у перiод новонародженостi, Грищенко В. А. (2015)
Чуркiна Л. М. - Ефективнiсть рiзних способiв зберiгання продуцента антистафiлококового антибiотика батумiну, перспективного для промислового виробництва, Авдєєва Л. В., Ярошенко Л. В. (2015)
Лизогуб В. Г. - Замiннi амiнокислоти плазми кровi у хворих на стабiльну та нестабiльну стенокардiю, Завальська Т. В., Богдан В. В., Жорнiченко Д. М. (2015)
Ковальчук О. М. - Динамiка рiзноманiття прiсноводної iхтiофауни в пiзньому мiоценi пiвдня України, Ємельянов I. Г. (2015)
Андрущенко В. - Академічна співпраця (2012)
Пілов П. - Вірність традиціям і відповідність часу, Бешта О., Швидько Г. (2012)
Косова Б. - Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук (2012)
Зеленков А. - Філософія як фундаментальна цінність у культурі глобалізованого світу (2012)
Уваркіна О. - Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору (2012)
Касьянов Д. - Нанотехнологічні ресурси суспільного розвитку: проблема визначення (2012)
Перглер Т. - Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення (2012)
Гончаров В. - Опанування освітніх технологій – невід’ємний складник підготовки нового вчителя (2012)
Кофанова О. - Системно-синергетичний підхід до моделювання компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів (2012)
Козлакова Г. - Організація комп’ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті, Сура Н. (2012)
Дідков О. - Освіта для здоров’я та сталого людського розвитку (2012)
Ганаба С. - Зміст навчання у контексті соціокультурних змін "плинної модерності" (2012)
Кірейчева Є. - Критерії ефективності впливу соціально-психологічного тренінгу на Я-концепцію майбутнього вчителя (2012)
Слюсаренко О. - Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим університетським потенціалом (2012)
Корсак Ю. - Російський досвід застосування у вищій освіті дисципліни "Концепції сучасного природознавства" (2012)
Про авторів (2012)
Реферативный обзор статей номера (2012)
Summary of the articles of the issue (2012)
Партнерство і співпраця – нагальне веління часу. Виступ Євгена Суліми, першогозаступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України під час відкриття Днів освітиі науки Російської Федерації в Україні (2012)
Андрущенко В. - Можливість і дійсність конституційного процесу в європейському освітньому просторі (2012)
Куляс П. - Вся і давність, і обнова – українська мова (2012)
Косова Б. - Криза освіти і завдання університетів та суспільних наук (2012)
Майборода В. - Проблеми розвитку праксеологічних умінь майбутніх компетентних фахівців вищої школи України (2012)
Бутівщенко С. - Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою (2012)
Гончаров В. - Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя (2012)
Яременко Л. - Позашкільна освіта як навчальна, виховна і дозвіллєва діяльність (2012)
Блохін О. - Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості (2012)
Шугалій Н. - Актуальність дослідження науково-педагогічної спадщини Ніколая Фредеріка Северина Ґрудтвіга – засновника сучасної освіти дорослих (2012)
Чорнойван Г. - Суспільні запити й можливості освітньо-наукового комплексу в сучасних Росії та Україні (2012)
Дебич М. - Європейські інновації у підготовці кадрів для ХХІ століття (2012)
Зварич І. - Тестування педагогічної компетентності викладачів США (2012)
Семенюк Н. - Безперервна освіта: світова практика й Україна (2012)
Стеценко К. - Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії (2012)
Конончук А. - Всеукраїнська конференція до 10-річчя факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2012)
Про авторів (2012)
Реферативный обзор статей номера (2012)
Abstracting review of journal articles (2012)
Содержание (2015)
Ковалев Е. Т. - Научно-техническая деятельность ГП "УХИН" в современных условиях (2015)
Ковалев Е. Т. - Особенности формирования угольной сырьевой базы коксохимических предприятий Украины в современных условиях, Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С. (2015)
Дроздник И. Д. - Совершенствование методики оценки технологической ценности углей как сырья для коксования, Кафтан Ю. С., Мирошниченко Д. В., Бидоленко Н. Б. (2015)
Шульга И. В. - Развитие химико-термических процессов переработки угля (2015)
Кузниченко В. М. - Технологические аспекты использования коксовой пыли УСТК в шихте для трамбования при производстве доменного кокса, Сытник А. В., Кубрак С. С. (2015)
Банников Л. П. - Формирование, физико-химические свойства, возможности использования и интенсификация разрушения эмульсий на основе каменноугольной смолы и конденсата коксового газа, Шустиков В. И., Пастернак А. А., Скрипченко Н. П., Клешня Г. Г. (2015)
Борисенко А. Л. - Регулирование выбросов загрязняющих веществ и обращение с отходами на коксохимических заводах Украины, Малыш А. С., Спирина Е. Ю., Герман К. Е. (2015)
Мартынова А. Ю. - Работа института в области аналитических исследований, стандартизации и метрологии в современных условиях, Голик Н. М., Аблаева А. Е., Макаренко О. Б., Сараева В. А. (2015)
Содержание (2015)
Мирошниченко Д. В. - К вопросу о научном обосновании предельных сроков хранения коксующихся углей на основании изменения их спекаемости и коксуемости, Кафтан Ю. С, Десна Н. А. (2015)
Торяник Э. И. - Современные методы управления качеством кокса (2015)
Журавский А. А. - Автоматизированная система определения производственной мощности коксовых цехов (2015)
Гайдаенко А. C. Фидчунов А. Л. - Влияние гидравлического режима коксования на величину выбросов загрязняющих веществ при производстве кокса, Шульга И. В. (2015)
Ковалев Е. Т. - Возможности совершенствования технологических процессов десульфуризации коксового газа и пути реконструкции установок в условиях понижения ресурсов сероводорода, Банников Л. П., Похилко А. В., Панасенко В. А. (2015)
Ковалев Е. Т. - Очистка фенольных сточных вод методом обратного осмоса ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Борисенко А. Л., Близнюкова М. И. (2015)
Шмалько В. М. - Аллотропные модификации углерода. Сообщение 1. Термины и определения (2015)
Краткое сообщение главного редактора (2015)
Поздравляем (2015)
Прием в аспирантуру и докторантуру (2015)
Андрущенко В. - Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів (2013)
Закревський В. - Трансформація діяльності соціогуманітарної галузі: концептуальна версія (2013)
Прудченко І. - Індивідуальний сенс педагогічної освіти (2013)
Онкович Г. - Медіадидактика вищої школи: український досвід (2013)
Корсак К. - Сучасна точка біфуркації світової науки і перспективи глобального майбутнього (2013)
Морозов В. - Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність (2013)
Смолінська О. - Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів (2013)
Дем’яненко Н. - Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури (2013)
Дмитрієв В. - Маркетингова стратегія ВНЗ (2013)
Куліненко Л. - Педагогічна практика: компетентнісний підхід (2013)
Похресник А. - Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання (2013)
Блохін О. - Український спорт у сучасній соціокультурній реальності (2013)
Коваль Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір (2013)
Козієвська О. - Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном (2013)
Печко Н. - Формування моральної культури як основна мета виховання особистості (2013)
Ярчук Ю. - Природа "здорового способу життя" та чинники його формування (2013)
Луговий В. - Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", Калашнікова С., Таланова Ж. (2013)
Світлої пам’яті Владлена Степановича Лутая (2013)
Реферативный обзор статей номера (2013)
Abstracting review of journal articles (2013)
Содержание (2015)
Рафальский П. Н. - Днепродзержинский коксохим – 85 миллионов тонн кокса за 85 лет (2015)
Рафальский П. Н. - Разработка рациональных технологических параметров подготовки угольных шихт в условиях ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод", Онищенко В. В., Музыка В. И., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В. (2015)
Шульга А. А. - Оценка влияния содержания соединений серы в углях на качество кокса, Жарова О. В., Репка Л. В., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А. (2015)
Басий Ю. А. - Особенности эксплуатации коксовой батареи № 1-бис после выполнения капитального ремонта, Довгань И. А., Копылов С. А., Журавель Г. Н., Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2015)
Шульга А. А. - Особенности производства серы из кислых газов моноэтаноламиновой сероочистки коксового газа методом клауса на ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Дзун Е. Е., Жарова О. В., Банников Л. П., Смирнова А. В. (2015)
Басий Ю. А. - Модернизация бензольно-скрубберного отделения НА ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ". Замена бензольной колонны с применением тарельчатых устройств с неподвижными клапанами, Максименко П. Е., Охрименко С. И., Банников Л. П. (2015)
Рафальский П. Н. - Организация исследования и оценки свойств угольных концентратов и кокса в условиях ЦЗЛ ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Жарова О. В., Репка Л. В. (2015)
Матченко А. Н. - Внедрение системы автоматизированного эко-мониторинга в санитарно-защитной ЗОНЕ ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Малишевский Д. П., Ступаева Е. Ю. (2015)
Крылов Е. Н. - Оценка рисков производственных процессов по методике "HAZID" на ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Федоренко Д. А. (2015)
Содержание (2015)
Рымарчук Л. А. - Оценка работы ЦЗЛ ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ" на основании результатов участия лаборатории в программе межлабораторных сличительных испытаний качества угля и кокса, Соснова Е. Б., Григорьева В. Д. (2015)
Матченко А. Н. - Охрана атмосферного воздуха на ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский КХЗ", Мартыненко С. П., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Спирина Е. Ю., Толмачова В. И. (2015)
Пиш’єв С. В. - Одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосірчистого низько- та середньометаморфізованого кам’яного вугілля, Присяжний Ю. В., Швед М. Є. (2015)
Малый Е. И. - Исследование влияния некоторых технологических параметров на процесс легкой гидрогенизации газового угля (2015)
Сорокин E. Л. - Изменение спекаемости углей (2015)
Касимов А. М. - Утилизация шламов химической очистки воды, образующихся на промышленных предприятиях, Коваленко А. М., Цехманова А. К., Руженцова Н. И., Изотова О. О., Чудненко А. П. (2015)
Андрущенко В. - Конституційний процес у галузі освіти: стратегічне рішення (2013)
Вітренко Ю. - Освіта України в Системі національних рахунків (2013)
Молодиченко В. - До 90-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2013)
Лапенок М. - 10 років Севастопольському міському гуманітарному університету: перспективи навчально-наукової діяльності (2013)
Корсак К. - Глобальне майбутнє людства в контексті розвитку вищої освіти, Корсак Ю. (2013)
Набок М. - Філософські засади ефективності управління освітою (2013)
Луговий В. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи, Калашнікова С., Таланова Ж. (2013)
Коваленко В. - Трагедія "голого розуму" у сфері вищої фахової освіти: причини, наслідки (2013)
Смолінська О. - Цілепокладання в культурно-освітньому просторі педагогічних університетів (2013)
Ганаба С. - Інноваційний потенціал традиції: освітній аспект (2013)
Варецька О. - Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи засобами економічної освіти (2013)
Сбруєва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу (2013)
Похресник А. - Новітні зміни середньої і вищої професійної освіти у розвинених державах світу (2013)
Курбатов С. - Моделі університетської освіти ХХІ століття крізь призму провідних міжнародних рейтингів (2013)
Педагогічна Конституція Європи. Преамбула (2013)
Реферативный обзор статей номера (2013)
Abstracting review of journal articles (2013)
Андрущенко В. - Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Луговий В. - Нобелівські лауреати і топ-заклади вищої освіти, країни та континенти з передовим університетським потенціалом, Калашнікова С., Слюсаренко О., Таланова Ж. (2013)
Шульгіна Л. - Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні (2013)
Нестерова М. - Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти (2013)
Москалик Г. - Феномен "освіти" у педагогічному дискурсі на межі століть (2013)
Тарутіна З. - Новітні досягнення у вивченні людини як засіб підвищення якості вищої освіти (2013)
Касьянов Д. - Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку (2013)
Косенко О. - Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції (2013)
Бобало Ю. - Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів, Мандзій Б., Стахів П., Шаховська Н. (2013)
Семеніхіна О. - Наслідки поширення ІТ і зміщення акцентів навчання математики у вищій школі, Шишенко І. (2013)
Олексенко Р. - Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва (2013)
Париш Н. - Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Баранівський В. - Доступ до вищої освіти в контексті стратифікаційних змін у країнах Заходу (2013)
Дебич М. - Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку (2013)
Реферативный обзор статей номера (2013)
Abstracting review of journal articles (2013)
Покажчик публікацій журналу за 2013 рік (2013)
Сидорчук О. В. - Проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Дуганець В. І., Березюк О. Г. (2015)
Рудь А. В. - Техніко-технологічний аналіз зернозбиральних комбайнів компанії New Holland, Мошенко І. О., Павельчук Ю. Ф., Михайлова Л. М., Іліяшик В. В. (2015)
Замойський C. M . - Аналіз досліджень ротаційних ґрунтообробних знарядь для поверхневого обробітку ґрунту, Замойська К. В. (2015)
Комарніцький С. П. - Системно-чинниковий підхід та особливості вирішення задач узгодження збиральних і транспортних робіт (2015)
Дуганець В. І. - Розробка і дослідження гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова, Божок А. М., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Волинкін М. П. (2015)
Борис М. М. - Теоретичне дослідження впливу параметрів посіву на втрати цукроносної маси в процесі відокремлення гички цукрових буряків, Стрельчук О. Я. (2015)
Супрович М. П. - Побудова системи управління охороною праці в сільськогосподарському підприємстві (2015)
Гарасимчук І. Д. - Аналіз методів і електронних систем підвищення імунітету новонароджених тварин, Потапський П. В., Панцир Ю. І., Гордійчук І. Й. (2015)
Девін В. В. - Моделювання полиці плуга в САПР КОМПАС 3D, Ткачук В. С., Скоробогатов Д. В., Нашкольний Ю. А. (2015)
Корчак М. М. - Обґрунтування енергетичних показників подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2015)
Потапський П. В. - Теоретичне обґрунтування створення імпульсного генератора для підвищення імунітету тварин, Гарасимчук І. Д., Козак О. В., Михайлова Л. М. (2015)
Скоробогатов Д. В. - Комбінований плуг - ефективний засіб для загортання сидеральних культур, Девін В. В., Нашкольний Ю. А. (2015)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення маси шарнірно закріпленого ножа дискового різального апарата (2015)
Березюк А. О. - Енергоефективний електротехнологічний комплекс для сушіння зернових на базі теплогенератора індукційного типу, Дуганець В. І., Потапський П. В., Березюк О. Г. (2015)
Волошин М. М. - The system of power consuming monitoring and management, Волошин С. М. (2015)
Кирилюк Р. М. - Моніторинг впливу людини на природне середовище та проблеми охорони природи, Окіпняк А. С., Бурлюк В. В. (2015)
Божок А. М. - Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання частоти обертання тракторного дизеля з двохімпульсним генератором, Дуганець В. І., Майсус В. В., Волинкін М. П., Пукас В. Л., Олексійко С. Л. (2015)
Майсус В. В. - Дослідження пропорційно-диференціальної підвіски гусеничного трактора, Дуганець В. І., Божок А. М., Волинкін М. П., Олексійко С. Л., Пукас В. Л. (2015)
Кроль В. О. - Обґрунтування вибору конструкції машини для сортування зернових сумішей за ознакою довжини, Федірко П. П., Волинкін М. П. (2015)
Торчук М. В. - Вибір функціональної схеми джерела живлення імпульсного генератора для підвищення імуноглобулінів в молозиві корів (2015)
Приступа П. А. - Взаємодія гусениць з ґрунтом (2015)
Мазур В. А. - Біофізичні основи інформаційно-хвильової терапії тварин, Михайлова Л. М., Дубік В. М. (2015)
Титул, содержание (2014)
Кучук-Яценко С. И. - Влияние неметаллических включений в трубных сталях класса прочности Х65–Х80 на показатели ударной вязкости сварных соединений, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением, Швец Ю. В., Швец В. И. (2014)
Осин В. В. - Триботехнические свойства наплавленного металла типа 50Х9С3Г с повышенным содержанием серы (2014)
Демиденко Л. Ю. - Влияние температуры термомеханической обработки на качество соединений разнородных металлов, Онацкая Н. А., Половинка В. Д. (2014)
Борисов Ю. С. - Исследование пятна напыления и фигуры металлизации в условиях микроплазменного нанесения покрытия из диоксида титана, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н. (2014)
Коржик В. Н. - Керметные покрытия системы "карбид хрома–нихром", полученные методом сверхзвукового воздушно-газового плазменного напыления, Борисова А. Л., Попов В. В., Коломыцев М. В., Чайка А. А., Ткачук В. И., Вигилянская Н. В. (2014)
Зяхор И. В. - Линейная сварка трением металлических материалов (Обзор), Завертанный М. С., Чернобай С. В. (2014)
Чвертко П. Н. - Контактная стыковая сварка оплавлением тонкостенных профилей из термически упрочняемых алюминиевых сплавов, Семенов Л. А., Гущин К. В. (2014)
Жудра А. П. - Использование комплексно-легированных порошков, полученных методом термоцентробежного распыления, в порошковых проволоках, Кривчиков С. Ю., Дзыкович В. И. (2014)
Переплетчиков Е. Ф. - Модернизация системы управления процессом плазменно-порошковой наплавки установки А1756, Рябцев И. А., Ланкин Ю. Н., Семикин В. Ф., Осечков П. П. (2014)
Титул, содержание (2014)
Лобанов Л. М. - Устранение местных деформаций типа "бухтина" путем электродинамической обработки, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Соломийчук Т. Г. (2014)
Махненко О. В. - Перераспределение остаточных сварочных напряжений во внутрикорпусной шахте реактора ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации, Великоиваненко Е. А., Мирзов И. В. (2014)
Бут В. С. - Склонность к трещинообразованию сварных соединений ремонтных конструкций на магистральных газопроводах, Максимов С. Ю., Олейник О. И. (2014)
Аношин В. А. - Комплексная оценка влияния основных примесей на свариваемость меди, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н., Лукьянченко Е. П., Николаев А. К. (2014)
Жудра А. П. - Исследование износостойкости композиционных сплавов в условиях газоабразивного износа при повышенных температурах (2014)
Ланкин Ю. Н. - Система измерения температуры биологических тканей при биполярной высокочастотной сварке, Суший Л. Ф., Байштрук Е. Н. (2014)
Мазур А. А. - Cостояние и перспективы мирового и региональных рынков сварочных материалов (Обзор), Пустовойт С. В., Маковецкая О. К., Бровченко Н. С., Петрук В. С. (2014)
Кныш В. В. - Эффективность упрочнения высокочастотной механической проковкой стыковых сварных соединений с длительной наработкой, Соловей С. А., Кузьменко А. З. (2014)
Саенко В. Я. - Электронно-лучевая сварка листового технического титана ВТ1-0, упрочненного азотом в процессе дугошлакового переплава, Полишко А. А., Рябинин В. А., Степанюк С. Н. (2014)
Стефанив Б. В. - Особенности восстановления промывочного канала стального бурового долота, Хорунов В. Ф., Сабадаш О. М., Максимова С. В., Воронов В. В. (2014)
Титул, содержание (2014)
Семенов А. П. - Методы математического моделирования процессов формирования и переноса капель электродного металла при сварке плавящимся электродом (Обзор) (2014)
Молтасов А. В. - Влияние неравномерности нагрева на величину усилия осадки и время проковки при контактной стыковой сварке плоского кольца, Самотрясов С. М., Кныш В. В., Чвертко П. Н., Гущин К. В. (2014)
Максимова С. В. - Микроструктура паяных соединений алюминидов никеля, Хорунов В. Ф., Мясоед В. В., Воронов В. В., Ковальчук П. В. (2014)
Кузьменко Д. Н. - Влияние скорости нагрева на температуру воспламенения многослойной фольги Ti/Al, Устинов А. И., Косинцев С. Г., Петрушинец Л. В. (2014)
Бузорина Д. С. - Совершенствование методики расчета параметров режима многопроходной сварки в защитных газах, Шолохов М. А., Шалимов М. П. (2014)
Лобанов Л. М. - Расчет на усталость сварных соединений несущих элементов тележки грузового вагона, Махненко О. В., Сапрыкина Г. Ю., Пустовой А. Д. (2014)
Полещук М. А. - Оценка возможности получения равнопрочного соединения крупных стальных деталей методом автовакуумной пайки резьбового профиля, Атрошенко М. Г., Пузрин А. Л., Шевцов В. Л. (2014)
Письменный А. А. - Сварнопаяные трубные заготовки для трубопроводов и сосудов высокого давления, Губатюк Р. С., Прокофьев А. С., Мужиченко А. Ф., Шинкаренко А. С. (2014)
Гречанюк Н. И. - Промышленная электронно-лучевая установка L-8 для осаждения теплозащитных покрытий на лопатки турбин, Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Ковальчук Д. В., Гречанюк И. Н. (2014)
Кайтель С. - Использование компьютерных технологий в обучении сварщиков, Ахренс С., Молл Х. (2014)
Вітальне слово Міністра закордонних справ України К. І. Грищенка (2011)
Вітальне слово Народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету з питань європейської інтеграції України В. М. Вечерка (2011)
Вітальне слово Голови правління Міжнародного Фонду "Європейський Розвиток" В. С. Лук’янова (2011)
Виступ Заступника Міністра закордонних справ України П. А. Клімкіна (2011)
Копійка В. В. - Східне партнерство як вияв реалізації регіональної політики Європейського Союзу: еволюція та перспективи (2011)
Шнирков О. І. - Трилема європейської інтеграційної моделі для України (2011)
Тодоров І. Я. - Європейська інтеграція України: сучасні виклики та перспективи (2011)
Філіпенко А. С. - Передумови і чинники формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2011)
Манжола В. А. - Україна у європейському геополітичному середовищі, Андрущенко С. В., Денисенко К. Ю. (2011)
Макаренко Є. А. - Суперечності формування спільної політики європейської безпеки в контексті відносин України з ЄС (2011)
Рижков М. М. - Забезпечення національних інтересів України в контексті використання несилових впливів, Піскорська Г. А. (2011)
Артьомов І. В. - Виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму: перші успіхи та виклики (2011)
Динис Г. Г. - Міжнародно-правові особливості стратегії політики європейської інтеграції України (2011)
Андрейко В. І. - Чесько-cловацьке міждержавне співробітництво в контексті інтеграції до ЄС: досвід для України (2011)
Велиев Я. М. - Серьезный очаг конфликта в Западной Европе (2011)
Гнатовський М. М. - Європейський суд з прав людини та міжнародне гуманітарне право: захист права на життя (2011)
Мазуренко В. П. - Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн), Кондратчук К. С. (2011)
Резнікова Н. В. - Єврозона в системі глобальної економіки: аспекти кризового розвитку (2011)
Сербіна Н. Ф. - Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави, Кучмій О. П. (2011)
Смирнова К. В. - Аналіз еволюції відносин України з Європейським Союзом: правовий аспект (2011)
Гріненко О. О. - Політика сусідства Європейського Союзу та її значення для України (2011)
Гуменюк А. Г. - Євроінтеграційний курс - надійний механізм модернізації українського суспільства (2011)
Рилач Н. М. - Застосування гравітаційної регресійної моделі для аналізу впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на товарообіг (2011)
Хилько О. Л. - Концепція кооперативної безпеки в сучасному європейському безпековому контексті (2011)
Анісімова О. Ю. - Методологія оцінки ефективності зон вільної торгівлі (2011)
Березовська І. А. - Вплив угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України (2011)
Хмара М. П. - Стан та перспективи співробітництва України з Турецькою Республікою в рамках створення зони вільної торгівлі (2011)
Дальський В. Б. - Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав (2011)
Кориневич А. - Участь України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства: перспективи і зобов’язання в енергетичній сфері (2011)
Лебедь І. Г. - Формування зони вільної торгівлі у рамках Cпівдружності Незалежних Держав: проблеми та перспективи (2011)
Ананко Л. В. - Реадмісія як шлях інтеграції України до ЄС (2011)
Гнатенко Н. Г. - Легалізація лобістської діяльності в Україні як один із засобів боротьби з корупцією (2011)
Козловский К. В. - Сучасні особливості розвитку інфраструктури обслуговування ринку авіаперевезень в Україні (2011)
Rogach T. - Judicial review of the European Commission’s decisions in the field of merger control: lessons to be learned for Ukraine (2011)
Харкова Л. О. - Інтеграційний вектор України: Митний союз чи Зона вільної торгівлі? (2011)
Чорнобай Д. В. - Міжнародна відповідальність за правомірну діяльність у європейському праві (2011)
Шинкаренко І. В. - Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики інтеграційних об’єднань з урахуванням досвіду Європейського Союзу (2011)
Ястремська І. М. - Місце ЄС у геополітичній системі координат Індії та ядерний фактор (2011)
Карпець А. Ю. - Інтеграція України в європейське інформаційне суспільство в рамках програми "Європа "2020" (2011)
Рабінович П. - Права людини і громадянина: можливості вдосконалення конституційних гарантій (2012)
Дашковська О. - Правові дефініції як різновид нормативних приписів (2012)
Ковальчук В. - Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України "Про громадські об’єднання", Іщук С. (2012)
Прийма С. - Принцип розумності тлумачення норм права (2012)
Вовк Д. - Релігійна традиція у праві: аспекти загальнотеоретичного розуміння (2012)
Гультай М. - Роль європейських стандартів правозахисту у конституційному судочинстві України (2012)
Гончаренко В. - Бікамералізм у контексті конституційної реформи в Україні (2012)
Барабаш О. - Протестантизм у розвитку загального права Англії та США (2012)
Зархіна С. - Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона (2012)
Спасибо І. - Можливість набуття права власності на об’єкти самочинного та незавершеного будівництва (2012)
Атаманова Ю. - Правові проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень вищими навчальними закладами в Україні (2012)
Задихайло Д. - Розподіл економічної влади в механізмі економічного народовладдя в Україні (2012)
Глібко С. - Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України (2012)
Пашков В. - Особливості цінової політики держави щодо продукції фармацевтичного виробництва (2012)
Батигіна О. - Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Самородов А. - Правове регулювання повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин щодо розпорядження землями державної власності (2012)
Червякова О. - Сутнісні ознаки та види інформаційних ресурсів як об’єктів державного управління (2012)
Бєлєвцева В. - Сутність та особливості адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України (2012)
Ільницький О. - Характеристика правового спору з позицій концепції правовідношення (2012)
Голіна В. - Зменшення можливостей вчинення злочинів як стратегія запобігання злочинності (2012)
Ус О. - Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку (2012)
Самойленко Є. - Врахування обставин, що пом’якшують покарання,при застосуванні статті 69 КК України (2012)
Прищепа В. - Правова природа прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2012)
Трофименко В. - Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України (2012)
Тітко І. - Приватні засади у кримінально-процесуальному праві:постановка питання (2012)
Колодяжний М. - Світова практика участі громадськості у протидії злочинності (2012)
Перепелюк А. - Механізм правозастосування: структура та принципи організації (2012)
Калмикова Я. - Сутнісні аспекти письмових засобів доказування в адміністративному судочинстві (2012)
Марочкін О. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення процесуальних рішень слідчого в світлі нового Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Рум’янцев В. О. - Історичне дослідження законодавства про освіту в Україні (2012)
Кресін О. В. - Рецензія на підручник "Порівняльне правознавство", підготовлений колективом авторів кафедри теорії держави і права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (О. В. Кресін) (2012)
Мироненко О. М. (2012)
Кресіна І. О. (2012)
Яроцький В. Л. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, содержание (2014)
Патон Б. Е. - Бездеформационная сварка стрингерных панелей из титанового сплава ВТ20, Лобанов Л. М., Лысак В. В., Кныш В. В., Павловский В. И., Прилуцкий В. П., Тимошенко А. Н., Гончаров П. В., Гуань Цяо. (2014)
Крикент И. В. - Моделирование электрической дуги с тугоплавким катодом и испаряющимся анодом, Кривцун И. В., Демченко В. Ф. (2014)
Ланкин Ю. Н. - Влияние электрических параметров дуговой наплавки порошковой проволокой на стабильность процесса и проплавление основного металла, Рябцев И. А., Соловьев В. Г., Черняк Я. П., Жданов В. А. (2014)
Ющенко К. А. - Соединение металла большой толщины многопроходной электрошлаковой сваркой, Козулин С. М., Лычко И. И., Козулин М. Г. (2014)
Коротынский А. Е. - Особенности применения суперконденсаторов в устройствах для импульсных технологий сварки, Драченко Н. П., Шапка В. А. (2014)
Лебедев В. А. - Автомат для дуговой подводной сварки мокрым способом в стесненных условиях, Максимов С. Ю., Пичак В. Г., Зайнулин Д. И. (2014)
Левченко О. Г. - Санитарно-гигиеническая оценка шума при ручной дуговой сварке покрытыми электродами, Кулешов В. А., Арламов А. Ю. (2014)
Титул, содержание (2014)
Квасницкий В. В. - Влияние напряженно-деформированного состояния на структуру и свойства соединений при диффузионной сварке разнородных металлов, Квасницкий В. Ф., Маркашова Л. И., Матвиенко М. В. (2014)
Квасницкий В. Ф. - Закономерности создания модифицированных прослоек при использовании высококонцентрированных потоков энергии, Квасницкий В. В., Черенда Н. Н., Коваль Н. Н., Левченко И. Л. (2014)
Колесар И. А. - Напряженно-деформированное состояние при силовом и температурном нагружении узлов из разнородных сталей с мягкой прослойкой, Ермолаев Г. В. (2014)
Ермолаев Г. В. - Влияние размеров выпуклости шва на напряженное состояние стыкового соединения при растяжении, Мартыненко В. А., Марунич И. В. (2014)
Лебедев В. А. - Технологические характеристики автоматической наплавки под флюсом с высокочастотными колебаниями торца электрода, Драган С. В., Голобородько Ж. Г., Симутенков И. В., Ярос Ю. А. (2014)
Дубовой А. Н. - Повышение эксплуатационных свойств электродуговых и плазменных покрытий электроимпульсным воздействием на двухфазный высокотемпературный поток, Карпенченко А. А., Бобров М. Н. (2014)
Верещаго Е. Н. - Неустойчивость режима в цепи с емкостью и электрической дугой, питаемой от источника постоянного тока, Костюченко В. И. (2014)
Патон Б. Е. - Эффективность морской транспортировки природного газа при использовании сварных баллонов высокого давления, Савицкий М. М., Савицкий А. М., Мазур А. А. (2014)
Перемитько В. В. - Износостойкая дуговая наплавка по слою легирующей шихты (2014)
Титул, содержание (2014)
Позняков В. Д. - Влияние циклического нагружения на микроструктуру и хладостойкость металла ЗТВ стали 10Г2ФБ, Маркашова Л. И., Максименко А. А., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А., Касаткин С. Б. (2014)
Хорунов В. Ф. - Особенности выплавки, структура и свойства никелевых сплавов системы Ni–Mn–Cu, Лотоцкий П. Н. (2014)
Бабинец А. А. - Исследование термической стойкости наплавленного металла, предназначенного для восстановления прокатных валков, Рябцев И. А., Кондратьев И. А., Рябцев И. И., Гордань Г. Н. (2014)
Кныш В. В. - Повышение сопротивления усталости тонколистовых сварных соеди- нений алюминиевых сплавов высокочастотной проковкой, Клочков И. Н., Пашуля М. П., Мотрунич С. И. (2014)
Федорчук В. Е. - Особенности легирования скандием металла швов сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов, Кушнарева О. С., Алексеенко Т. А., Фальченко Ю. В. (2014)
Шелягин В. Д. - Технологические особенности лазерной, микроплазменной и гибридной лазерно-микроплазменной сварки алюминиевых сплавов, Оришич А. М., Хаскин В. Ю., Маликов А. Г., Чайка А. А. (2014)
Бут В. С. - Развитие в Украине технологий ремонта дуговой сваркой магистральных трубопроводов в условиях эксплуатации, Олейник О. И. (2014)
Брызгалин А. Г. - Оценка эффективности снижения остаточных напряжений в кольцевых соединениях труб послесварочной обработкой взрывом (2014)
Титул, содержание (2014)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры сварных соединений металлов с различной растворимостью элементов в твердой фазе, полученных сваркой трением с перемешиванием, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Степанюк С. Н., Полещук М. А., Зеленин Е. В. (2014)
Семенов А. П. - Моделирование поведения сварочной ванны при точечной сварке импульсным лазерным излучением, Шуба И. В., Кривцун И. В., Демченко В. Ф. (2014)
Хорунов В. Ф. - Влияние никеля и марганца на структуру сплавов системы Ag–Cu–Zn–Sn и прочность паяных соединений, Стефанив Б. В., Максимова С. В. (2014)
Гончаров И. А. - Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы CaO–Al2O3, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2014)
Кайтель С. - Технологии гибридной лазерно-дуговой сварки кольцевых швов на магистральных трубопроводах, Нойберт Я. (2014)
Калеко Д. М. - Ударная конденсаторная сварка проволоки из композитного сверхпроводящего сплава (2014)
Шмидт М. - Получение биметаллических заготовок с помощью лазерной сварки проплавным швом, Курынцев С. В. (2014)
Жизняков С. Н. - Сухой лед — полезный материал при выполнении сварки (2014)
Бабенко В. Ф. - Об оптимальном восстановлении интегралов от многозначных функций, Бабенко В. В., Полищук М. В. (2014)
Драч К. Д. - Об изопериметрическом свойстве λ-выпуклых луночек на плоскости Лобачевского (2014)
Макаров В. Л. - Достатнi умови збiжностi асимптотичного ряду В. О. Марченка для власних значень задачi Штурма–Лiувiлля (2014)
Синельщиков С. Д. - Про симетрiї квантової площини та її розширення Лорана (2014)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу фiльтрування рiдини вiд багатокомпонентного забруднення просторовим фiльтром за умов iдентифiкацiї масообмiнного коефiцiєнта, Сафоник А. П. (2014)
Донець Г. П. - Комбiнаторнi алгоритми пiдтримки прийняття управлiнських рiшень, Пепеляєв В. А., Трофимчук О. М. (2014)
Емец О. А. - Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью, Барболина Т. Н. (2014)
Малюга В. С. - Генерация звука потоком, обтекающим сферу (2014)
Никитина Н. В. - О близких к синхронным движениях заряженной частицы в электромагнитной волне (2014)
Селiванов М. Ф. - Визначення безпечної довжини трiщини та розподiлу сил зчеплення в рамках моделi трiщини з зоною передруйнування (2014)
Булавiн Л. А. - Прямий розрахунок константи димеризацiї молекул води у насиченiй воднiй парi, Махлайчук П. В., Храпатий С. В. (2014)
Мирошнiченко В. I. - Квантово-механiчний рух електрона в схрещених однорiдних електричному та магнiтному полях, Лебединський С. О. (2014)
Большаков В. И. - О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях, Волчук В. Н., Дубров Ю.И. (2014)
Закарян Д. А. - Вычисление поверхностной энергии контакта компонент в квазибинарных эвтектических системах (2014)
Квасниця В. М. - Знахiдка мiкрокристалiв самородного вольфраму в бiлокоровицьких протерозойських конгломератах Волинi, Павлюк О. В., Квасниця I. В., Висоцький Б. Л., Гурненко I. В. (2014)
Коваленко В. А. - Особенности стратификации понтических отложений юга Украины по остракодам, Вернигорова Ю.В. (2014)
Лукин А. Е. - Об особенностях самородно-металлической минерализации лавобрекчий нижневендской базальтовой формации Волыни, Деревская Е. И., Руденко К. В. (2014)
Продайвода Г. Т. - Пружна симетрiя i параметри азимутальної анiзотропiї сейсмiчних хвиль осадової товщi за даними методу вертикального сейсмiчного профiлювання, Кузьменко П. М., Вижва А. С. (2014)
Бойко В. В. - Особливостi хiмiчної будови уретанвмiсних полiмерiв отриманих iз використанням рiпакового полiолу, Кобрiна Л. В., Рябов С. В., Бортницький В. I., Вiленський В. О., Керча Ю. Ю. (2014)
Галиш В. В. - Модифiкування лiгноцелюлозних комплексiв сполуками фероцiанiду мiдi: вплив розмiру кластерiв на селективнiсть сорбцiї радiоцезiю, Мiлютiн В. В., Чунiхiн О. Ю., Картель М. Т. (2014)
Камнева Н. Н. - Этоний — эффективный солюбилизатор воды в органическом растворителе, Мчедлов-Петросян Н. О., Кальченко В. И. (2014)
Толстов А. Л. - Полимерные композиты на основе поли(уретан-мочевины) и наночастиц серебра, Лобко Е. В., Лебедев Е. В., Матюшов В. Ф. (2014)
Бiлявська Л. О. - Оцiнка антивiрусної активностi препарату рибамiдил на моделi змiшаної аденогерпетичної iнфекцiї, Нестерова Н. В., Повниця О. Ю., Войчук С. I., Бобко Т. М. (2014)
Берестяна А. М. - Динамiка хлорофiлу в процесi старiння сiм’ядольних листкiв Linum usitatissimum опромiненого рентгенiвською радiацiєю, Гродзинський Д. М. (2014)
Гребнева Е. А. - Механизмы образования мишенных инсерций при синтезе молекулы ДНК содержащей цис-син циклобутановые цитозиновые димеры (2014)
Федорчук В. В. - Iнгiбiтор Ca2+-залежних протеїнкiназ трифлюоперазин пiдвищує ефективнiсть агробактерiальної трансформацiї тютюну, Танасiєнко I. В., Блюм Я. Б., Ємець А. I. (2014)
Орел В. Е. - Магнiтна нанотерапiя тварин iз карциносаркомою Уокер-256, Шевченко А. Д., Рихальський О. Ю., Романов А. В., Бурлака А. П., Лукiн С. М., Венгер Є. Ф., Сидорик Є. П., Щепотiн I. Б. (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Титул, содержание (2014)
Ермоленко Д. Ю. - Численное моделирование и прогнозирование микроструктуры металла сварных швов при сварке высокопрочных сталей (Обзор), Головко В. В. (2014)
Полишко А. А. - Структура зоны оплавления литого высоконикелевого сплава ХН56МБЮДШ после лазерной поверхностной обработки, Саенко В. Я., Туник А. Ю., Степанюк С. Н. (2014)
Бондарев А. А. - Технологические особенности сварки деформируемых магниевых сплавов электронным лучом в вакууме, Нестеренков В. М. (2014)
Бахманн М. - Сварка аустенитной нержавеющей стали с использованием лазерного луча высокой мощности и электромагнитного управления сварочной ванной, Авилов В., Гуменюк А., Ретмайер М. (2014)
Борисов Ю. С. - Детонационные покрытия из композиционного порошка ферромолибден–карбид кремния, полученного методом механохимического синтеза, Борисова А. Л., Астахов Е. А., Бурлаченко А. Н., Ипатова З. Г., Горбань В. Ф. (2014)
Махненко О. В. - Перспективы создания сварных конструкций несущих элементов тележки грузового вагона, Сапрыкина Г. Ю., Мирзов И. В., Пустовой А. Д. (2014)
Антипов Ю. Н. - Технология производства газонефтепроводных труб способом высокочастотной сварки на ПАО "Интерпайп НМТЗ", Дмитренко Е. В., Коваленко А. В., Горяной С. А., Рыбаков А. А., Семенов С. Е., Филипчук Т. Н. (2014)
Чвертко П. Н. - Контактная стыковая сварка арматуры железобетона в условиях стройплощадки, Горонков Н. Д., Виноградов Н. А., Самотрясов С. М., Сысоев В. Ю. (2014)
Рыбаков А. А. - Причины стресс-коррозионного разрушения монтажного кольцевого соединения магистрального газопровода, Гончаренко Л. В., Филипчук Т. Н., Лохман И. В., Бурак И. З. (2014)
Титул, содержание (2014)
Гайворонский А. А. - Сопротивляемость образованию холодных трещин металла ЗТВ сварного соединения высокопрочных углеродистых сталей (2014)
Белявин А. Ф. - Долговечность наплавленных ремонтных швов на монокристальном жаропрочном никелевом сплаве в условиях циклического окисления, Куренкова В. В., Федотов Д. А. (2014)
Шелягин В. Д. - Лазерное и лазерно-микроплазменное легирование поверхности образцов из стали 38ХН3МФА, Маркашова Л. И., Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Кушнарева О. С. (2014)
Коржик В. Н. - Особенности структуры покрытий из порошковой проволоки системы Fe–Сr–Al, полученных в условиях сверхзвуковой электродуговой металлизации, Борисова А. Л., Гордань Г. Н., Лютик Н. П., Чайка А. А., Кайда Т. В. (2014)
Нестеренков В. М. - Электронно-лучевая сварка крупногабаритных толстостенных конструкций из сплавов магния, Бондарев А. А. (2014)
Ефименко Н. Г. - Структура и свойства сварных соединений стали 15Х1М1ФЛ при исправлении дефектов литья способом поперечной горки, Атоженко О. Ю., Вавилов А. В., Кантор А. Г., Удалова Е. И. (2014)
Корсунов К. А. - Анализ некоторых физико-технических характеристик ионно-плазменного покрытия (TiZr)N на лопатках ротора компрессора газотурбинного двигателя ТВ3-117, Ашихмина Е. А. (2014)
Бабенко В. Ф. - Об интерполяционных и экстремальных свойствах периодических идеальных сплайнов, Коваленко О. В. (2014)
Болотов Д. В. - Характеризация плоских слоений (2014)
Вiдибiда О. К. - Вихiдний потiк iнтегруючого нейрона з втратами (2014)
Вiрченко Н. О. - Про одне узагальнене iнтегральне перетворення типу Бесселя, Четвертак М. О. (2014)
Гап’як I. В. - Немарковське кiнетичне рiвняння Фоккера–Планка для системи твердих куль, Герасименко В. I. (2014)
Азаренков Н. А. - Кинетическая теория колебаний параметров поточной линии, Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. (2014)
Polak M. - On new expanders of unbounded degree for practical applications in informatics, Ustimenko V. A. (2014)
Журавчак Л. М. - Чисельно-аналiтичний пiдхiд до розрахунку теплових полiв з урахуванням термочутливостi матерiалу середовища та змiшаних крайових умов, Грицько Б. Є., Крук О. С. (2014)
Лапшин Е. С. - Эффект выброса твердых частиц из турбулентной пленки суспензии, Булат А. Ф., Блюсс Б. А. (2014)
Мартынюк А. А. - Об асимптотическом поведении решений нестационарных псевдолинейных систем, Чернецкая Л. Н. (2014)
Булавiн Л. А. - Моделювання утворення структури типу кавового кiльця при випаровуваннi краплi, що має у складi суспендованi частинки, Храпатий С. В., Лебовка М. I., Вигорницький M. В., Пивоварова Н. С. (2014)
Горський П. В. - Дiагностика функцiональних матерiалiв iз замкненими поверхнями Фермi, описуваних моделлю Фiваза, та деякi аспекти їх застосування (2014)
Закарян Д. А. - Механические характеристики квазибинарных эвтектических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела (2014)
Даниленко В. А. - Хвильовi локалiзованi структури в релаксуючих середовищах з флуктуацiями, Скуратiвський С. I. (2014)
Синицин В. О. - Дiаграми трендiв атомних спiввiдношень як засiб хiмiчної класифiкацiї метасоматитiв (2014)
Усенко А. П. - Залежнiсть геотермiчного градiєнта вiд розташування покладiв вуглеводнiв у Днiпровсько-Донецький западинi (2014)
Якимчук М. А. - Земля та ї ї електричне поле (2014)
Бондаренко М. О. - Взаємодiя в розчинах-розплавах системи Na2O−P2O5−TiO2−MeIIO (MeII Mg, Co, Ni, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський I. В., Слободяник М. С. (2014)
Москвiна В. С. - Пiранонеофлавоноїди: синтез та структура, Масiч Д. Ю., Хиля В. П. (2014)
Муць Н. М. - Представники структурного типу Sc2Re3Si4 у системах R−, Токайчук Я. О., Бойко М. О., Демченко П. Ю., Гладишевський Р. Є. (2014)
Толстов А. Л. - Межкомпонентные взаимодействия в гибридных полимерных композитах на основе химически модифицированного кремнезема и наночастиц серебра, Сорочинская Л. А., Лебедев Е. В. (2014)
Берестяна А. М. - Змiни рибонуклеазної активностi опромiнених УФ-В та рентгенiвською радiацiєю сiм’ядольних листкiв Linum usitatissimum у процесi старiння, Гродзинський Д. М. (2014)
Семенюта И. В. - Использование QSAR моделей для поиска ингибиторов тубулина в ряду производных 1,3-оксазола, Ковалишин В. В., Пильо С. Г., Благодатный В. Н., Трохименко Е. П., Броварец В. С., Метелица Л. А. (2014)
Сорокин В. А. - Влияние температуры и концентрации ионов Zn2+ на конформацию однонитевой полиC в нейтральном растворе, Усенко Е. Л., Валеев В. А. (2014)
Лановенко I. I. - Активнiсть еритропоетину як патогенетичний ланцюг анемiї при гострiй мiєлоїднiй лейкемiї, Березюк О. М. (2014)
Систематичний покажчик (2014)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2014)
Титул, содержание (2014)
Тороп В. М. - Определение причин возникновения трещин в конструктивных элементах башни новой вентиляционной трубы на Чернобыльской АЭС, Гарф Э. Ф., Якимкин А. В., Гопкало Е. Е. (2014)
Гайворонский А. А. - Структурные изменения в участке перегрева металла ЗТВ железнодорожных колес при дуговой наплавке, Жуков В. В., Васильев В. Г., Зубер Т. А., Шишкевич А. С. (2014)
Суховая Е. В. - Квазикристаллические сплавы-наполнители для композиционных слоев, полученных методом печной наплавки (2014)
Письменный А. А. - Повышение энергоэффективности машин для контактной точечной сварки за счет продольной компенсации реактивной мощности (2014)
Махлин Н. М. - Анализ и методика расчета электронных устройств последовательного включения для бесконтактного возбуждения дуги, Коротынский А. Е. (2014)
Лобанов Л. М. - 40 лет сварной конструкции башни Киевского телецентра, Гарф Э. Ф., Копылов Л. Н., Синеок А. Г. (2014)
Чвертко П. Н. - Расчет усилия осадки при контактной стыковой сварке изделий замкнутой формы, Молтасов А. В., Самотрясов С. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського