Галас А. - Інтерпретації періоду як об’єкта синтаксису і стилістики (2015)
Галас Б. - Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика (2015)
Лавер О. - Власні назви як засіб легітимізації історичних подій у художньому творі (на матеріалі повісті Івана Багряного "Огненне коло") (2015)
Малець Н. - Викладання української мови та літератури як культурно-просвітня робота в таборі Фрайштадт (січень 1915 – травень 1918 рр.) (2015)
Миголинець О. - Лексика на означення інфекційних хвороб в українських Закарпатських говірках (2015)
Папіш В. - Психолінгвістичне декодування новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні" (2015)
Пискач О. - Назви ритуальних предметів, що супроводжують етапи поховального обряду, в Закарпатському говорі (2015)
Попович Н. - Літературно-художній антропонімікон драматичних творів В. Винниченка (2015)
Пригара Р. - Зоологічна лексика в українських говорах Закарпатської області як предмет наукового вивчення (2015)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности действительных причастий в романе м. Салтыкова-Щедрина "Пошехонская старина" (2015)
Харьківська О. - Лексико-словотвірний аналіз здрібніло-пестливих іменників в українських говорах Закарпаття (2015)
Химинець М. - Антропоморфна метафора як засіб актуалізації концепту Америка в українськомовних газетних текстах (2015)
Шкурко Г. - Лексико-семантичні особливості назв традиційних видів зимового транспорту в українських говорах Закарпаття (2015)
Балла Е. - Поетика малої прози Миколи Вінграновського (2015)
Барчан В. - Філософські аспекти художньої прози Василя Симоненка (2015)
Ігнатович О. - Проблема "батьки і діти" в новелі "Тестамент" Івана Чендея (2015)
Козак М. - Оцінки творчості поетів Закарпаття 20-40-х років ХХ ст. у західноукраїнській періодиці (2015)
Кузьма О. - Філософські мотиви в ліриці С.Черкасенка (цикл "Контрасти”) (2015)
Тиховська О. - Персоніфікація архетипу тіні у міфологічному світогляді українців (2015)
Тиховська О. - Міфологізм роману Доріс Лессінґ "Ущелина", Бура І. (2015)
Ференц Н. - Концепція ліричного героя в поезії Христини Керити (2015)
Шетеля В. - Суспільно-виховний потенціал лірики В. Гренджі-Донського 20–30-х рр. (на матеріалі журналів "Пчілка" та "Наша земля") (2015)
Вовченко Г. - Вагоме видання мовознавчих досліджень (Сюсько Михайло. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови: Вибране. Монографія. — Ужгород: Ґражда, 2014. — 624 с.) (2015)
Філак І. - Біографія мови: Белей Любомир. Не минаючи ані титли... Лінгвобіографія старослов’янської мови. – К., Темпора. – 2015. – 256 с. (2015)
Ференц Н. - "Преблагословенна будь, країно див" (2015)
Титул, зміст (2015)
Чорна М. В. - Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів (2015)
Міщенко Д. А. - Оцінка ефективності державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу (2015)
Гуща І. О. - Вибір пріоритетів державної політики щодо розвитку аграрного ринку України (2015)
Рибаченко О. М. - Сталий розвиток кормовиробництва в Україні (2015)
Атаманчук Ю. М. - Аналіз концептуальних засад розвитку маркетингу в агропродовольчій сфері (2015)
Білоцерківець В. В. - Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму (2015)
Мокринська З. В. - Творчий підхід у бухгалтерському обліку чи проблеми етики бухгалтера (2015)
Стойка В. О. - Державно-приватне партнерство — рушійна сила інноваційного розвитку країни (2015)
Костюнік О. В. - Формування ефективної політики управління дебіторською заборгованістю, Павлюк К. П. (2015)
Міщук Є. В. - Управління процесами адаптації підприємств до зовнішнього середовища: новітні тенденції, Голівер В. П. (2015)
Бойко В. І. - Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури (2015)
Дьяченко Н. К. - Математичні методи в управлінні бізнес-процесами аграрного підприємства (2015)
Червяков І. М. - Основні підходи до координації та підвищення ефективності регіональної політики (2015)
Патон Б. Є. - Вітальне слово (2014)
Шемшученко Ю. С. - В авангарді української юридичної науки (2014)
Сіренко В. Ф. - Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні, Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М., Тарахонич Т. І. (2014)
Усенко І. Б. - Українська історико-правова наука на початку xxi ст.: здобутки та перспективи (2014)
Шемшученко Ю. С. - Проблеми розвитку конституційного права України на сучасному етапі: теорія і практика, Скрипнюк О. В., Ющик О. І., Антонов В. О., Костецька Т. А., Куян І. А., Мурашин Г. О., Суржинський М. І. (2014)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах конституційно-правової модернізації, Воротіна Н. В., Гаєва Н. П., Ісаєва Н. К., Пухтинський М. О. (2014)
Хуторян Н. М. - Напрями розвитку науки трудового права (2014)
Венецька М. В. - Перспективи розвитку цивільного права та законодавства (2014)
Кулинич П. Ф. - Земельне право України на початку ХХІ ст.: предмет, виклики, перспективи (2014)
Малишева Н. Р. - Актуальні проблеми розвитку екологічного права та перспективи їх розв’язання, Олещенко В. І. (2014)
Андрійко О. Ф. - Теоретико-прикладні аспекти розвитку адміністративного права та державного управління в Україні, Нагребельний В. П., Дерець В. А., Кисіль Л. Є., Педько Ю. С., Тимощук В. П. (2014)
Костенко О. М. - Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції та кримінології в Україні, Кваша О. О., Прилуцький С. В., Ландіна А. В., Кубальський В. Н., Нерсесян А. С., Дідик С. Є., Козлюк Л. Г. (2014)
Малишева Н. Р. - Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі космічного права (2014)
Денисов В. Н. - Місце і роль доктрини в міжнародному праві (2014)
Кресіна І. О. - Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації, Сотник А. Л. (2014)
Бошицький Ю. Л. - Науково-освітній комплекс НАН України (2014)
Титул, зміст (2015)
Павлова Г. Є. - Методологічні основи дослідження управління інноваційним розвитком в аграрному секторі національної економіки (2015)
Никитюк Ю. А. - Інституціональні засади аналізу функціонування ринку лікарських рослин (2015)
Домінська О. Я. - Вплив факторів на розвиток льонарства в Україні (2015)
Абрамчук М. Ю. - Фінансові наслідки прояву екологічних ризиків використання біоінновацій, Прожога І. В. (2015)
Наконечна О. С. - Особливості банківського кредитування аграрних підприємств України (2015)
Дяченко О. П. - Методи аналізу в інформаційних моделях складних систем, Морозюк Н. С. (2015)
Баєв В. В. - Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні (2015)
Семцов В. М. - Вплив неформальних інститутів на фінансово-економічний стан сільських територій (2015)
Зоря О. П. - Організація обліку операцій з банківськими металами ПАТ КБ "Приватбанк", Борисенко Т. М. (2015)
Шура Н. О. - Європейський погляд на категорію "власний капітал" підприємства та його складові, Шатило М. В. (2015)
Андрушенко В. М. - Світовий досвід переходу від традиційного до органічного агровиробництва та можливості його застосування в Україні (2015)
Бойко В. І. - Культура і мистецтво як об'єкти спонсорства культурної сфери (2015)
Шлебат А. А. - Стан та тенденції показників формування та використання капіталу сільськогосподарських підприємств (2015)
Романів І. Ф. - Теоретичні засади соціального розвитку на сучасному етапі (2015)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Господарства населення в аграрному виробництві регіонів України, Дідур Г. І. (2015)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації (2015)
Семчук Ж. В. - Система діагностики інвестиційної діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення, Скриньковський Р. М. (2015)
Кирилов Ю. Є. - Формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України (2015)
Павлова Г. Є. - Особливості формування управління інноваційними процесами аграрного сектору національної економіки (2015)
Литовченко М. В. - Молочна промисловість України: стан та перспективи розвитку (2015)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання роботи борошномельного підприємства на основі систем масового обслуговування, Волощук С. Д. (2015)
Тредіт В. Є. - Податковий облік податку на прибуток підприємств за новими правилами (2015)
Белінська С. М. - Методичні засади обліку земельних ресурсів (2015)
Горобець Н. М. - Особливості мотиваційного механізму управління якістю трудового життя аграрних працівників, Савенко О. А., Лапа В. О. (2015)
Прокопенко В. Ю. - Окремі аспекти управління девелоперськими проектами на ринку нерухомості, Столбова М. А. (2015)
Адамовська В. С. - Удосконалення управлінського обліку витрат операційної діяльності як один з напрямів бізнес-адміністрування, Брітан Н. В. (2015)
Костюнік О. В. - Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею, Махницька О. В. (2015)
Шура Н. О. - Розробка дієвої теорії мотивації працівників на вітчизняних підприємствах із застосуванням концепції саморозвитку, Швед В. В. (2015)
Романів І. Ф. - Соціальна безпека як критерій ефективності стратегічного управління соціальним розвитком в умовах економічної кризи (2015)
Бадалов Х. М. - Сучасний стан і тенденції рівня собівартості зернових в сільськогосподарських підприємствах України та США (2015)
Харченко О. С. - Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ на рівень платоспроможності підприємств машинобудування (2015)
Титул, зміст (2015)
Адамський В. Р. - Юридичне оформлення богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету (2015)
Грубінко А. В. - Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір (2015)
Животівська Д. М. - Інформаційно-видавнича діяльність математичного відділення Новоросійського товариства природознавців (2015)
Задорожна Л. В. - Суспільні настрої населення центральних областей УРСР у перші повоєнні роки (2015)
Красилюк Я. В. - Репрезентація весільного вбрання у радянських весільних фотографіях 1950-1960-х років (2015)
Кушлакова Н. М. - Товариство інженерів, що закінчили Катеринославське вище гірниче училище: до історії заснування та відкриття (2015)
Марченко І. Я. - Історія використання деяких тваринних клеїв в реставрації станкового живопису (2015)
Петрухін С. В. - Штрафні ескадрильї: міф чи реальність (2015)
Хом’як О. В. - Особливості пропаганди під час набору до 14-ої дивізії Ваффен СС "Галичина"(квітень-червень 1943 року) (2015)
Абесінова О. К. - Аналіз плинності кадрів, як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства (2015)
Аванесова Н. Е. - Аналітичне дослідження фінансового стану Державного підприємства "Харківський бронетанковий ремонтний завод" (2015)
Авксєнтьєв М. Ю. - Рекомендації щодо вдосконалення планування розвитку вищої освіти (2015)
Авраменко Н. Л. - Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні, Шпильківська З. В. (2015)
Амбражей О. А. - Образовательный фактор повышения уровня жизни населения (2015)
Антохов А. А. - Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки (2015)
Ачкасова С. А. - Ризик дефолту перестраховика у загальній системі ризиків, пов’язаних із використанням перестрахуванням, Волобуєва А. В. (2015)
Белей О. І. - Система процесного управління комерційною діяльністю торговельних підприємств, Белей С. Е. (2015)
Беник Н. Г. - Сучасні тенденції розвитку суднобудування та судноремонту (2015)
Бець М. Т. - Загальна характеристика еколого-економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі (2015)
Бігун У. В. - Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості, Охріменко О. О. (2015)
Біль М. М. - Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції (2015)
Богданова К. А. - Реінжиніринг механізму банківського кредитування (2015)
Бозуленко О. Я. - Економічне та соціальне значення торгівлі в ринкових умовах, Чварюк М. Д. (2015)
Бондаревська К. В. - Конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці, Овчарик А. Ю. (2015)
Бондаренко А. Н. - Факторы успеха менеджера в современных условиях (2015)
Бондаренко А. М. - Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Особливості оцінки ефективності реалізації інноваційної політики підприємств переробної промисловості в період цивілізаційного вибору України, Головко О. М. (2015)
Боримська К. П. - Бухгалтерський облік в контексті реалізації завдань системи економічної безпеки підприємства: проблеми методології (2015)
Боровик П. М. - Податок на прибуток як складова системи оподаткування сільськогосподарських підприємств, Колотуха С. М., Кіщук Д. В. (2015)
Бужин О. О. - Екологічна безпека: коефіцієнт екологічної збалансованості внесення органічних та мінеральних добрив (2015)
Булишева Д. В. - Розвиток приміських зон міських агломерацій: особливості та шляхи вдосконалення (2015)
Бурмака Т. М. - Формування комплексу стимулювання персоналу підприємств міського господарства (2015)
Бутко А. Е. - Украинский рынок утилизации полимерных отходов и ключевые тенденции его развития (2015)
Вавдійчик І. М. - Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами (2015)
Валькова Н. В. - Логістичні системи: визначення, класифікація та роль на різних рівнях управління (2015)
Василик А. В. - Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні, Царенко О. С. (2015)
Волковський Є. І. - Фактори формування потенціалу бюджету міста Києва: взаємозв'язки та взаємозалежність (2015)
Ворона М. С. - Актуалізація управління інноваційно-технологічним розвитком промислових підприємств України (2015)
Вороніна А. В. - Економіко-математичне моделювання прогнозування обсягів експорту товарів України, Волосова Є. Р. (2015)
Вороніна А. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні, Ніколаєва К. М. (2015)
Aristova N. A. - Main elements of novels, novellas and short stories (with reference to contemporary literature of the English-speaking countries) (2015)
Архелюк В. В. - Актуальні проблеми структурної лінгвістики (2015)
Атрошенко Г. І. - Сюжетний хронотоп казок Лариси Письменної, Захарчук О. Ю. (2015)
Гаврилащук О. Д. - Класифікація адресатів внутрішнього мовлення у художньому тексті(гендерний чинник) (2015)
Гайденко Ю. О. - Мовна реалізація поняття кількості в англійській мові (на матеріалі текстів технічної підмови та фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом) (2015)
Грибіник Ю. І. - Явища полісемії та омонімії в англійській геодезичній термінології (2015)
Дегтярьова Є. О. - Індивідуально-авторська картина світу крізь призму творчості французьких письменників-мінімалістів (2015)
Заремська І. М. - Буття національної культури в творчості "Шістдесятників" (2015)
Крочук Ю. В. - Мовна особистість як об’єкт дослідження антропоцентричних лінгвістичних студій (2015)
Лапушкіна Н. П. - Дитяча література Краматорська: стан і перспективи (2015)
Могилевская О. С. - Русская тема в публицистике В.А. Пьецуха (2015)
Павлів У. С. - До питання лінгвістичного статусу англійської мови в Ірландії (2015)
Гущин О. О. - Впровадження закордонного досвіду адміністрування миротворчих операцій у діяльність Збройних cил України (2015)
Єрьоменко І. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (2015)
Качуровський В. В. - Визнання права як спосіб захисту особистих немайнових прав автора (2015)
Книженко С. А. - Стратегия расследования преступлений против правосудия (2015)
Козинець О. Г. - Соціальна складова політики "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта, Козинець І. Г. (2015)
Котирло О. О. - Правові аспекти реформування фондового ринку України (2015)
Антонюк В. С. - Перспективи використання методу атомно-силової мікроскопії при комплексному контролі елементів приладів точного приладобудування, Бондаренко Ю. Ю., Бондаренко М. О., Білокінь С. О., Андрієнко В. О. (2014)
Богомолов М. Ф. - Дослідження прецизійного детектування лазерного випромінювання в діагностичних біосистемах, Русинчук В. П. (2014)
Богомолов М. Ф. - Лазерний спел-інтерферометр для біомедичних досліджень, Соколовський М. Б. (2014)
Федорчук-Мороз В. І. - Вимоги безпеки при виконанні паяльних робіт, Вісин О. О. (2014)
Гевко Б. М. - Розрахунок гнучких валів гвинтових механізмів, Комар Р. В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2014)
Глухова Н. В. - Статистичний та спектральний аналіз кірліограм (2014)
Денисюк В. Ю. - Лазерні технології в сучасному машино- та приладобудуванні, Буць Б. П., Харчик М. М. (2014)
Денисюк В. Ю. - Особливості формування багатоінструментальних налагоджень в автоматизованій системі технологічної підготовки багатошпиндельних токарних автоматів, Лапченко Ю. С. (2014)
Дмитриев Д. А. - Прогнозируемая мощность ветроэнергетической установки "Каскад-3", Ремизов П. П., Русанов С. А., Лобов А. А. (2014)
Ткачук А. А. - Дослідження можливостей форсування випробувань підшипників на довговічність, Дуляницька Т. В. (2014)
Дячун А. Є. - Технологічні передумови розрахунку гвинтового розходоміра, Дмитренко В., Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2014)
Баховський П. Ф. - Окремі аспекти перспектив розвитку конвергентних мереж на сучасних телекомунікаційних платформах, Євсюк М. М. (2014)
Зенкін А. С. - Розробка кваліметричної моделі прогнозування показників якості та безпеки молочної продукції, Кудрявцева А. А., Салівон Ю. Ю. (2014)
Кайдик О. Л. - Про оптимізацію режимів круглого врізного шліфування канавок карданних підшипників, Терлецький Т. В. (2014)
Коробко І. В. - Оцінювання впливу неоднорідності рідиннофазних потоків на точність ультразвукових перетворювачів витрати (2014)
Larshin V. P. - A vibration sensor and a cutting system mathematicfl description, Lishchenko N. V., Basharov R. R. (2014)
Лебедев В. Г. - Закономерности образования прижогов закалки при шлифовании подшипниковых сталей за счет диффузионного механизма мартенсит-перлит-аустенит, Клименко Н. Н. (2014)
Лищенко Н. В. - Исследование вибраций в технологической системе на основе многофакторного планирования эксперимента (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Дослідження мікрогеометричних параметрів поверхонь обертання роликів підшипників та моделювання процесу їх оброблення, Корпусов А. А., Лукашук О. А. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Формування мікропрофілю поверхонь обертання на операціях безцентрового переривчастого шліфування, Равенець Л. М., Ільчук Ю. В. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Про випробування засобів вимірювальної техніки на стійкість до зміни температури, Симонюк В. П., Трохимчук Г. П. (2014)
Ляшук О. Л. - Розширення можливостей технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Кондратюк О. М., Гевко І. Б., Галан Ю. Я. (2014)
Скоропад П. І. - Програма CorrSim2014 для моделювання корозійних процесів чутливих елементів термоперетворювачів, Маньковський С. В., Маньковська Е. Й. (2014)
Джугурян Т. Г. - Особливості безцентрового шліфування циліндричних поверхонь функціонального призначення переривчастими шліфувальними кругами, Марчук І. В. (2014)
Марчук В. І. - Дослідження формування шорсткості поверхонь обертання роликів в процесі переривчастого безцентрового шліфування, Марчук І. В., Лук’янчук Ю. А. (2014)
Михалевич В. Т. Тарас Б. І. - Узгодження взаємодії функціональних елементів у вимірювальних приладах і системах (2014)
Панчук А. Г. - Визначення вхідних даних для моделювання потоку глинистої маси, Мельник В. О. (2014)
Петрина Ю. Д. - Закономірності поширення тріщин в бурильних трубах при циклічному навантаженні, Петрина Д. Ю., Лукань Т. В., Сидор П. Я. (2014)
Заблоцький В. Ю. - Характеристика зношуваності та методи підвищення зносостійкості, Попова Н. О. (2014)
Рудасьов В. Б. - Фрикційна взаємодія пар кочення, Шматко Д. З., Авер'янов В. С. (2014)
Рудик Т. О. - Алгоритмізація адаптивного керування зворотним зв'язком в магнітотерапевтичному апараті локальної дії, Терещенко М. Ф., Рудик В. Ю. (2014)
Симонюк В. П. - Про проблематику застосування фрикційних передач при конструюванні приладів та засобів вимірювання, Семенюк В. С., Мельник В. О. (2014)
Скиба О. П. - Дослідження жорсткості системи затискний гвинтовий пристрій - деталь, Пік А. І., Гагалюк А. В., Романовська Л. М. (2014)
Ткачук А. А. - Підвищення зносостійкості фрикційних поверхонь обертання методами поверхневого пластичного деформування, Заблоцький В. Ю., Дзюра В. О. (2014)
Лігоміна С. М. - Моделювання електромагніто-акустичних перетворювачів методом кінцевих елементів, Ходневич С. В. (2014)
Чвартацький І. І. - Структурний синтез агрегатів для подрібнення і змішування кормових сумішей, Чвартацький Р. І. (2014)
Чернети О. Г. - Дослідження технологічних способів формування зносостійких покриттів на основі лазерної обробки, Бабка І. О., Чалдишева Є. В. (2014)
Шолом П. С. - Похибки позиціонування вимірювальної оснастки в системах операційного активного контролю (2014)
Яким Р. С. - Вдосконалення технології виготовлення шарошок з твердосплавним породоруйнівним оснащенням для тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2014)
Титул, зміст (2015)
Витвицька О. Д. - Особливості інноваційного розвитку економіки і завдання аграрної науки та освіти, Демешкант Н. А. (2015)
Мороз О. В. - Інституційні основи опортуністичних моделей поведінки в аграрній сфері України, Карачина Н. П., Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Боярська М. О. - Вдосконалення технології прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (2015)
Русак О. П. - Координація цілей аграрних підприємств як основа їх стратегічного розвитку (2015)
Сливінська О. Б. - Методичні підходи до аналізу економічної ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності зерновиробництва (2015)
Мороз О. О. - Основні напрями розвитку та конкуренції регіонального ринку борошна, Стасенко Д. В. (2015)
Турило А. М. - Система оцінки людського капіталу працівника підприємства, Короленко Р. В. (2015)
Устенко І. А. - Маркетингові дослідження ринку продукції з сурімі, Мардар М. Р., Памбук С. А. (2015)
Адамовська В. С. - Ефективне адміністрування як запорука конкурентоспроможності українського бізнесу, Кривоконь А. О. (2015)
Прокопенко В. Ю. - Моделювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості України (2015)
Гордієнко Л. П. - Сучасні методи оцінювання рівня витрат незавершеного виробництва як основа ефективного управління підприємством (2015)
Олешко В. В. - Місія та цілі стратегії сталого розвитку підприємств хімічної галузі (2015)
Хаянок Т. М. - Формування кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2015)
Андриенко В. А. - Программное обеспечение синтеза программ тестов для мониторинга запоминающих устройств, Антонюк В. С., Паткевич О. И. (2015)
Денисюк В. Ю. - Аналіз існуючих технологій очищення поверхонь в сучасному машино- та приладобудуванні, Харчик М. М., Буць Б. П. (2015)
Заблоцький В. Ю. - Технологічні особливості вимірювання динамічних параметрів мікрогеометрії робочих поверхонь кілець підшиників, Дахнюк О. П. (2015)
Коробочка О. М. - Дослідження безперервного процесу відділення мастил від миючних розчинів в умовах автотранспортних підприємств, Коржавін Ю. А., Авер’янов В.С., Лукавенко С. О. (2015)
Лапченко Ю. С. - Обґрунтування вибору матеріалу магнітопроводу для індукторів-електромагнітів магнітотерапевчних пристроїв (2015)
Ларшин В. П. - Исследование вибраций при сверлении отверстий малого диаметра, Лищенко Н. В., Башаров Р. Р. (2015)
Лищенко Н. В. - Определение температуры прерывистого шлифования, Ларшин В. П. (2015)
Лебедев В. Г. - Закономерности образования прижогов отпуска при шлифовании подшипниковых сталей, Клименко Н. Н. (2015)
Лук’янчук Ю. А. - Про проведення випробувань радіоелектронної техніки в умовах їх практичної експлуатації, Лукашук О. А., Сонсядло К. П. (2015)
Михалевич В. Т. - Рефрактометрія та практичне застосування рефрактометрів, Давидюк М. П. (2015)
Марчук В. І. - Про вплив параметрів якості робочих поверхонь кілець на експлуатаційні характеристики високоточних роликових підшипників, Равенець Л. М., Ештеіві А. М. (2015)
Ричагов В. В. - Сучасні технології виробництва та зміцнення конструкційних сталей (2015)
Симонюк В. П. - Система автобалансування медичної каталки при транспортуванні хворого, Лук’янчук Ю. А., Шиліна Р. О. (2015)
Лишук В. В. - Математична модель трифазного асинхронного двигуна в двофазному режимі роботи, Ящинський Л. В. (2015)
Ткачук А. А. - Аналіз типових схем випробувального обладнання та критеріїв оцінки триботехнічних характеристик спряжених деталей, Приступа С. О. (2015)
Шматко Д. З. - Застосування акустичних неруйнівних способів контролю з метою визначення працездатності підшипників, Скорняков Е. С., Авер’янов В. С., Чувилов Д. С. (2015)
Шолом П. С. - Моделювання засобу вимірювання з дискретними елементами (2015)
Скорняков Е. С. - Дослідження особливостей подрібнення різанням пневматичних шин при утилізації, Сасов О. О., Коржавін Ю. А., Калініченко С. В., Яковенко Я. В., Кашинський І. С. (2015)
Ящинський Л. В. - Дослідження магнітної сприйнятливості парамагнітних сполук методом зважування у зовнішньому магнітному полі, Захарчук Д. А., Коваль Ю. В. (2015)
Мельник С. А. - Основні етапи розвитку доплерівських методів та приладів для контролю гемодинамічних процесів, Казановська В. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Мельник Л. Л. - Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор забезпечення їхнього сталого соціально-економічного розвитку (2015)
Кашуба Я. М. - Зміна парадигми соціальної політики: від витратної до інвестиційної складової щодо зайнятості населення (2015)
Харчук С. А. - Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій (2015)
Дорош О. С. - Інвентаризація земель: методичні підходи до її проведення (2015)
Витвицька О. Д. - Розвиток транскордонного співробітництва машинобудівних підприємств на кордоні з країнами Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи (2015)
Сливінська О. Б. - Впровадження системи контролінгу на підприємствах України (2015)
Токмакова І. В. - Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України (2015)
Осовська Г. В. - Формування інноваційного менеджменту підприємства на основі синергетичної взаємодії технологічних інновацій з ресурсною, організаційно-управлінською та маркетинговою складовими бізнесу, Фещенко А. О. (2015)
Шевченко В. М. - Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб'єктно-об'єктний підхід (2015)
Корнєєв М. В. - Забезпечення розвитку фінансового сектору у контексті попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Кобернюк С. О. - Аналіз європейських перспектив свинарства України (2015)
Стариченко М. А. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва (2015)
Рудь В. В. - Формування доданої вартості підприємствами м'ясопереробної галузі (2015)
Волчанська Л. Ф. - Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2015)
Демидова М. М. - Адміністративна та кримінальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств як зовнішній мотиваційний чинник (2015)
Титул, зміст (2015)
Чорний Г. М. - Діалектика понять "самоуправління" і "управління" в практичній діяльності керівників і спеціалістів підприємств АПК, Міщенко І. А., Данилевська І. В. (2015)
Мороз О. О. - Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні, Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Улько Є. М. - Біржовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію (2015)
Румик І. І. - Методи економічного дослідження продовольчого забезпечення (2015)
Нікітченко С. О. - Теоретичні підходи до формування економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2015)
Хопчан В. М. - Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів (2015)
Гунько Л. А. - Методологічні підходи до організації території сільськогосподарських підприємств на еколого-ландшафтній основі, Дьяченко О. Р. (2015)
Миколайчук І. П. - Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Шевченко В. М. - Облік інвестиційної нерухомості: суб'єктно-об'єктний підхід (2015)
Неізвестна В. С. - Зовнішні переваги підприємств санаторно-рекреаційного комплексу як фактор стійкого функціонування підприємства (2015)
Гриник О. І. - Наукові підходи щодо формування дієвої системи стимулювання сільськогосподарських підприємств до виробництва екологобезпечної продовольчої сировини та продуктів харчування (2015)
Жураківський Є. С. - Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій (2015)
Вороненко В. І. - Принципи оцінки еколого-економічного розвитку регіону (2015)
Титул, зміст (2015)
Радіонов Ю. Д. - Державна підтримка природоохоронних заходів: проблеми виконання бюджетних програм та ефективності використання коштів (2015)
Гоблик В. В. - Особливості регулювання трудоміграційних процесів у прикордонному регіоні (2015)
Шпильовий В. А. - Концептуальні підходи до визначення сутності банківської діяльності в умовах модернізації економічної системи, Фімяр С. В. (2015)
Токарчук Д. М. - Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та в Україні (2015)
Пивовар П. В. - Правові засади виробництва та використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Афендікова Н. О. - Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки (2015)
Сталінська О. В. - Система оцінки праці персоналу на сучасному промисловому підприємстві (2015)
Педорченко А. Л. - Досвід експорту олійних культур та продуктів їх переробки країн з розвинутою ринковою економікою (2015)
Красільнікова К. Є. - Напрями розвитку виробництва хлібопекарських підприємств (2015)
Задорожна Л. М. - Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Коваленко О. С. - Стан банківського кредитування суб'єктів аграрного сектору економіки України (2015)
Рибакова О. А. - Сільськогосподарська птиця як об'єкт бухгалтерського обліку (2015)
Шостак І. В. - Застосування Smart-підходу до обгрунтування системи КРІ оцінки результатів роботи персоналу підприємства торгівлі (2015)
Титул, зміст (2015)
Білорус Т. В. - Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки (2015)
Вороніна Р. М. - Розвиток міської мобільності у світі (2015)
Вудвуд В. В. - Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання, Шуткевич Т. М. (2015)
Герасимова О. Л. - Вдосконалення системи діагностики кризового стану підприємства з використанням нечітких нейронних мереж, Орєхов Ю. О. (2015)
Голдобин Д. О. - Исследование экономической сущности инвестиционного потенциала (2015)
Голіонко Н. Г. - Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу (2015)
Грановська І. В. - Проблеми встановлення мінімальної пенсії в Україні (2015)
Гриценко Д. С. - Основні елементи демотивації персоналу та шляхи їх вирішення (2015)
Гузенко О. П. - Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект, Шокало Т. П. (2015)
Давиденко Н. М. - Методологічні підходи до визначення загрози фінансової безпеки аграрних формувань (2015)
Демчук Н. И. - Регуляторная политика НБУ в кризисный период: проблемы и переспективы (2015)
Дідоренко Т. В. - "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень (2015)
Добровольська О. В. - Трансформація заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг у кредитних спілках (2015)
Добрянская В. В. - Маркетинг в жилищном строительстве, Чурса Ю. В. (2015)
Єфімова С. А. - Управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Жуковська О. А. - Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в банківських установах, Мойсеєнкова Д. А. (2015)
Заблодська І. В. - Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект, Ахромкін Є. М. (2015)
Задворних С. С. - Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням "брудних грошей" в Україні (2015)
Задорожна Р. П. - Теоретичні витоки методології статистичного дослідження фінансового сектору (2015)
Зачоса О. Д. - Особливості менеджменту знань в управлінні навчально-науково-виробничих комплексів аграрного сектору економіки (2015)
Зубков Р. С. - Характеристика основних підходів класифікації інновацій (2015)
Іванова М. І. - Переваги та ризики євроінтеграції України, Варяниченко О. В. (2015)
Іванова М. І. - Використання методів економіко-математичного прогнозування обсягів виробництва продукції, Єгорцева Є. Є. (2015)
Карась П. М. - Методичні підходи щодо організації нормування праці та оцінки управлінців фінансово-кредитних установ, Якушова Т. В. (2015)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Кирилюк Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній (2015)
Коблянська Г. Ю. - Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу, Ювко Ю. О. (2015)
Ковтонюк К. В. - Девальваційна пастка для економіки України (2015)
Корнийчук А. А. - Стратегическая диагностика производственного потенциала в системе управления деятельностью предприятия (2015)
Кравченко Н. В. - Інноваційна праця: соціорганізаційні основи формування і розвитку (2015)
Кривоконь М. О. - Методологічні підходи до трактування поняття реінжинірингу в економіці (2015)
Кудріна О. Ю. - Інновації в промисловості: ретроспективний аналіз розвитку деяких регіонів України (2015)
Кузьміна О. М. - Сутність моделювання стратегії формування конкурентних переваг підприємства, Богданова Л. О. (2015)
Левицька І. В. - Інфраструктура забезпечення розвитку туризму у Вінницькій області, Завальнюк В. В. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Моделювання фінансово-економічної діяльності Інтернет-магазину по продажу ноутбуків (2015)
Лопащук І. А. - Роль якості продукції в умовах конкурентної боротьби, Васількова К. В., Міхальова А. В. (2015)
Лось В. В. - Теоретичні основи управління борговою безпекою, Усик В. І. (2015)
Лункіна Т. І. - Методи управління ризиками споживчого кредитування, Вельховацька К. О. (2015)
Лупак Р. Л - Ідентифікація системних характеристик інноваційної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, Балабан Л. О. (2015)
Макарчук І. М. - Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі (2015)
Макух Т. О. - Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обгрунтування можливих напрямків їх вирішення (2015)
Малик С. С. - Основные проблемы управления стоимостью бизнеса (2015)
Малюк О. С. - Особливості врахування екологічного чинника при оцінці інвестиційних проектів (2015)
Матвєєв В. В. - Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства (2015)
Меленчук Ю. Т. - Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості (2015)
Мстоян К. В. - Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку (2015)
Нестеренко О. С. - Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні (2015)
Ноженко Д. Г. - Стратегічне планування економічного розвитку вітчизняних підприємств (2015)
Озеран А. В. - Аналіз корисності інформації фінансової звітності для прийняття управлінських рішень (2015)
Орлова К. Є. - Удосконалення методики аналізу зовнішнього середовища промислових підприємств (2015)
Павлюк Т. І. - Національні економічні інтереси (2015)
Папіж Ю. С. - Теоретичні підходи до формування та розвитку регіональних кластерів (2015)
Паславська В. В. - Міжнародне співробітництво України в сфері туризму, Квасній Л. Г. (2015)
Петровська А. В. - Моделі оптимізації клієнтської бази організації (2015)
Петько С. М. - Моделі корпоративного управління в діяльності корпорацій на світових ринках (2015)
Пинда Ю. В. - Роль будівельного сектору в економічній системі держави (2015)
Title (2015)
Table of content (2015)
Zadorozhny O. - Legal assessment of the Russian Federation’s policy in the context of the establishment and activities of terrorist organizations "Donetsk People's Republic" ("DPR") and "Lugansk People's Republic" ("LPR") in eastern Ukraine, Korotkyi T. (2015)
Sayapin S. - The United Nations General Assembly Resolution 68/262 in the context of General International Law (2015)
Dromina-Voloc N. - Imperativization of international law: jus cogens concept in jurisprudence (2015)
Волощук О. - Трансформація інституту визнання глав держав від доби абсолютизму до глобалізації сучасного світу (2015)
Grytsun O. - Military and political aspects of international cyber security: issues of international legal regulation (2015)
Заблоцький Ю. - Удосконалення механізмів міжнародної взаємодії під час виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Ponomariova T. - The international-legal standards on the questions of application of absolute forms of relief of minors from the punishment and its serving (2015)
Хуторянська Т. - Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням, що посягають на нормальний розвиток дитини (2015)
Moskalenko O. - The European Parliament in EU external relations after Maastricht: applying the "federal paradigm” (2015)
Тімашов В. - Співпраця Ради Європи з Україною в питаннях удосконалення правового інституту прав і свобод людини та громадянина (2015)
Kodynets A. - EU-Ukraine association agreement: some provisions of intellectual property protection (2015)
Mazanov V. - Germany – Ukraine: two ways – the rise and the fall (2015)
Перга Т. - Країни Центральної Азії у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація (2015)
Fediv R. - The contemporary PRC’s policy in Africa. Its underlying advantages and challenges for their multilateral and bilateral relations (2015)
Nohol A. - The concept of human security in the context of peacekeeping activities of Canada in the United Nations (2015)
Грушко М. - Імплементація міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту військовополонених у законодавство України (2015)
Ovchinnikova A. - On the ways of the humanities evolution by means of synergetics (2015)
Іщенко І. - Праксеологічні засади управління нестабільним соціальним середовищем в умовах перехідних політичних режимів: політико-правовий контекст (2015)
Osipova S. - State formation process: specificity of theoretical and methodological approaches to the interpretation of the concept (2015)
Приймак Л. - Концептуальні засади дослідження трансформації політичних режимів: транзитологічний підхід (2015)
Kharchenko Y. - Bifurcation of the globalization`s manifestation on political ontos (2015)
Kulachynskyi M. - "The blue labourism” and "the good society” concept of the modern labourites or the attempt of the reloading "the third way” concept (2015)
Lukianov D. - Legal families approach: consistent patterns and trends (2015)
Трестер Ю. - Інтереси дитини як складова національної безпеки держави (2015)
Турська В. - Зміст та характеристика поняття "права тварин" (2015)
Войтович Н. - Інститут народного представництва в концепції правової держави Богдана Кістяківського (2015)
Сухобокова О. - Друга світова війна та українська демократія: геополітичний контекст і перспективи вирішення українського питання в дискурсі Н.Григорієва (2015)
Щербак В. - Політико-правове регулювання ефективності політичного менеджменту: практика трансформаційних країн (2015)
Головченко А. - Особливості інституційного розвитку країн Центральної та Східної Європи та перспективи для України (2015)
Дмитрашко С. - Праворадикальні тоталітарні держави першої половини ХХ століття: ідеологічне обґрунтування цілей і методів володарювання (2015)
Kalinina A. - Influence of the massivization processes on the development of modern totalitarian trends (2015)
Турок В. - Інституційне забезпечення державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2015)
Сітарський С. - Участь громадянського суспільства у врегулюванні політичних конфліктів (2015)
Білоусов О. - Шляхи впровадження електронного урядування в Україні: позитивні й негативні аспекти (2015)
Костенко В. - Значення міграційної політики для українського суспільства (2015)
Bilousov Y. - State regional policy in the area of economic security of regions (2015)
Пальшков К. - Розмежування політичної еліти Литви на етапі відновлення державності (2015)
Zeinalov I. - National security of the Russian Federation and agrarian transformations of transitional period, Smolyakov A. (2015)
Попов Є. - Історична трансформація центрів інтелектуального забезпечення політичного процесу в європейському просторі (2015)
Кронівець Т. - Ґенеза сучасного стану наукових досліджень інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України (2015)
Ніщимна С. - Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд (2015)
Савіщенко В. - Удосконалення організаційно-правових засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки (2015)
Марченко О. - Нормативно-правовий блок як елемент структури механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг (2015)
Коверзнев В. - Сутність механізму правового регулювання кооперації в Україні (2015)
Boichenko E. - Vicarious responsibility of the Ministry of defense for economic commitments of a military unit as a feature of the specific economic activities in the armed forces of Ukraine (2015)
Fedorchenko N. - A penalty as a way to enforce contractual obligations to provide services (2015)
Баженов М. - Актуальні особливості реалізації права на призупинення митних процедур у системі цивільно-правового захисту авторських прав (2015)
Гнатів О. - Цивільно-правові аспекти ліквідації юридичних осіб за вироком суду (2015)
Первушина А. - Відповідальність сторін як учасників господарського процесу (2015)
Nemno Y. - Concept and nature of technology of corporate raids of enterprises (2015)
Ріпенко А. - Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин: правові перспективи ближчого часу в Україні (2015)
Заверюха М. - Правове регулювання основних видів спеціального використання лісових ресурсів в Україні (2015)
Дячук Л. - Ecloga privata aucta: правові форми та причини розлучення (2015)
Білуга С. - Ґенеза наукової думки щодо форм розв’язання конфліктів за участю третьої сторони: від "совісного" суду до досудового вирішення публічно-правових спорів (2015)
Дерев’янко М. - Юрисдикційні форми захисту прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні України (2015)
Лeв М. - Проблеми та шляхи вдосконалення системи визнання та виконання судових рішень на території України (2015)
Korotkyi T. - New dimension of the EU rules on competition (review of the monograph: K.Smyrnova Legal regulation of competition in European Union: theory and practice) (2015)
Korotkyi T. - Principle of peaceful settlement of disputes as a general principle of law (review of the monograph: I.A. Orlova Institute of dispute resolution in the system of International Law) (2015)
Титул, содержание (2010)
Махненко В. И. - Расчетное прогнозирование долговечности боковой рамы грузового железнодорожного вагона при переменных циклических нагрузках, Романова И. Ю. (2010)
Фальченко Ю. В. - Сварка давлением микродисперсного композиционного материала АМг5 + 27 % Al2O3 с применением быстрозакристаллизованной прослойки эвтектического состава Al + 33 % Cu, Муравейник А. Н., Харченко Г. К., Федорчук В. Е., Гордань Г. Н. (2010)
Цыбулькин Г. А. - Оценка качества процесса саморегулирования дуги (2010)
Черная Т. И. - Лазерная сварка корневых швов соединений толстого металла теплоустойчивой стали, Царюк А. К., Сиора А. В., Шелягин В. Д., Хаскин В. Ю. (2010)
Долиненко В. В. - Оптимальное управление формированием усиления сварного шва, Скуба Т. Г., Коляда В. А., Шаповалов Е. В. (2010)
Кучук-Яценко С. И. - Перспективы повышения энергетических показателей при контактной стыковой сварке (Обзор), Нейло Ю. С., Гавриш В. С., Гущин К. В. (2010)
Руденко П. М. - Портативная система контроля и управления процессом контактной точечной сварки, Гавриш В. С. (2010)
Жудра А. П. - Технология широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов, Кривчиков С. Ю., Петров В. В. (2010)
Роянов В. А. - Определение дополнительных сопротивлений перемещению листовых полотнищ по неприводному роликовому полю линий сборки и сварки, Коросташевский П. В. (2010)
Титул, содержание (2010)
Сливинский А. А. - Анализ факторов образования подсолидусных трещин при сварке металлов с ГЦК-структурой кристаллической решетки (Обзор) (2010)
Рябцев И. А. - Структура и свойства высокомарганцевого наплавленного металла, Кондратьев И. А., Черняк Я. П., Гордань Г. Н., Соломийчук Т. Г., Годзыра Н. Ф. (2010)
Терновой Е. Г. - Ремонт трубопроводов орбитальной сваркой ТИГ внутри обитаемых космических объектов, Булацев А. Р., Соломийчук Т. Г., Шулым В. Ф. (2010)
Дядин В. П. - Оценка температурного сдвига в зависимости от толщины образца по силовому и деформационному критериям механики разрушения (2010)
Дзыкович В. И. - Свойства порошков карбидов вольфрама, полученных по различным технологиям, Жудра А. П., Белый А. И. (2010)
Борисова А. Л. - Плазменные покрытия на основе ZrO2 с использованием в качестве металлического подслоя сплава AlCuFe, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Цымбалистая Т. В., Грищенко А. П. (2010)
Походня И. К. - Прогресс черной металлургии и производства сварочных материалов в КНР (Обзор), Котельчук А. С. (2010)
Кучук-Яценко В. С. - Контактная сварка сопротивлением стальной арматуры с использованием композитной вставки, Наконечный А. А., Сахацкий А. Г. (2010)
Покляцкий А. Г. - Сварка трением с перемешиванием — эффективный способ повышения эксплуатационных характеристик конструкций, Ищенко А. Я., Чайка А. А., Лабур Т. М. (2010)
Залевский А. В. - Кодовые обозначения флюсов отечественного производства и комбинаций флюс+проволока в соответствии с международными стандартами, Галинич В. И., Проценко Н. А., Кухаренко В. В. (2010)
Ланкин Ю. Н. - Влияние рабочей частоты на размеры трансформаторов для контактной сварки на переменном токе (2010)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2013)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2013)
Title (2015)
Table of content (2015)
Zadorozhny O. - Inconsistency with the foundations of international law of the Russia’s participation as an aggressor state in the Security Council of the United Nations (2015)
Lytvyn I. - Unification of legal approaches to the regulation of the activity of charitable organizations within the EU framework (2015)
Гридасова Г. - Спектр взаємовідносин міжнародних організацій з транснаціональними корпораціями як новим актором міжнародних відносин (2015)
Перепьолкін С. - Історія міжнародного митного права: з 1891 р. дотепер (2015)
Андрощук Г. - Інститут географічних зазначень в угоді про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: економіко-правовий аспект, Афян А. (2015)
Сушик О. - Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в документах Європейського Співтовариства з атомної енергії (2015)
Пляцко О. - Правове регулювання умов праці працівників-мігрантів із країн-членів Європейського Союзу (2015)
Дашевська О. - Геополітична невизначеність України: приклад Єдиного економічного простору (ЄЕП) (2015)
Осельська О. - Геополітичне моделювання як основа формування геостратегії держави (2015)
Кобенко О. - Геополітичний концепт Євразії як об'єкт наукового аналізу (2015)
Havrylenko I. - U.S. Smart Power in international relations (2015)
Domochko M. - Formation of system of foreign policy priorities of the Republic of South Sudan (2015)
Gansova E. - Democracy and social policy (2015)
Герасіна Л. - Проблема політичного консенсу крізь призму сучасної політичної моралі, Погрібна В. (2015)
Закіров М. - Проблема типології політичної думки російського зарубіжжя (2015)
Топалова С. - "Русский мир" та радянський комуністичний міф: нова форма при незмінності змісту (2015)
Popkov V. - Methodology of Aristotle for democratic practices of XXI century (2015)
Феськов І. - Соціал-демократія як приклад протоконвергенції у XIX cтолітті (2015)
Довгань О. - Інформаційна безпека – гарант безпеки національних інформаційних ресурсів (2015)
Андрєєва О. - Специфіка інформаційної складової концепту національної безпеки держави (2015)
Ніщимна С. - Сутність публічної фінансової діяльності (2015)
Савенко В. - Правовідносини як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі (2015)
Сметаняк О. - Діяльність як раціональна підстава розрізнення регулятивного та нормативного в праві (2015)
Osipova S. - Public life democratization in the context of the state formation process and global trends of political transition (2015)
Uzun Y. - Project "Greater Albania” and processes of its practical realization (2015)
Andirzhanova G. - State industrial and innovative politics in the context of provision of competitiveness in Kazakhstan, Aidarkhanova K., Toktybekov T., Beimisheva A. (2015)
Каравайцева О. - Трансформація виборчої системи Хорватії (2015)
Mezhenska O. - Coup as a violent form of political struggle (2015)
Калюжна Ю. - Легітимація політичної влади: ціннісно-нормативний вимір (2015)
Данько Ю. - Соціальні мережі як засіб політичної комунікації (2015)
Жужа Л. - Моральні аспекти волонтерського руху на підтримку АТО (2015)
Вауліна Ф. - Розкол українського суспільства: міф чи реальність? (2015)
Zeinalov I. - Principles of food security in modern Russia: political-economic aspect of the strategy, Terentev A. (2015)
Kobetska N. - Permits for the use of natural resources in Ukraine: present regulation, problems and perspectives (2015)
Sydor V. - Tendencies of the land legislation and law development (2015)
Бізікін С. - Нормативне регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування: закордонна практика (2015)
Коверзнев В. - Джерела кооперативного права України: поняття, види та загальна характеристика (2015)
Шапенко Л. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (2015)
Качура О. - Процедури адміністративної реєстрації: порівняльно-правова характеристика (2015)
Кеча А. - Акти управління Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Федорченко Н. - Особливості виконання зобов’язань з надання послуг (2015)
Койчева О. - Взаємна відповідальність у діяльності Рахункової палати (2015)
Цибуляк-Кустевич А. - Роль судді в процедурах примирення та медіації (порівняльно-правове дослідження) (2015)
Остафійчук Л. - Неповага до суду в українському законодавстві (2015)
Дубовик О. - Розвиток відновної юстиції в романо-германській правовій системі (2015)
Дерев’янко І. - Актуальні питання оптимізації національного законодавства у сфері протидії катуванню та тортурам під час кримінального провадження, Дерев’янко А. (2015)
Галунько В. - Нормативно-правові засади службової діяльності слідчого апарату України (2015)
Кириченко О. - Категоріально-понятійний апарат у сфері оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2015)
Куций Р. - Відмежування погрози від інших способів учинення злочину за КК України (2015)
Korotkyi T. - New view at international law during First Word War (review of the monograph: Merezhko O. Russian science of international law during First Word War) (2015)
Титул, содержание (2010)
Коваленко Д. В. - Адекватность термогидродинамической модели сквозного проплавления при сварке ТИГ и А-ТИГ никелевого сплава NIMONIC-75, Павляк Д. А., Судник В. А., Коваленко И. В. (2010)
Махненко В. И. - Оптимальное снижение рабочего давления в трубопроводе при ремонте наплавкой участков утонения, Бут В. С., Козлитина С. С., Дзюбак Л. И., Олейник О. И. (2010)
Радкевич И. А. - Особенности управления дугой внешним магнитным полем (Обзор), Шваб С. Л., Прилуцкий В. П., Ахонин С. В. (2010)
Покляцкий А. Г. - Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов различных систем легирования, Чайка А. А., Клочков И. Н., Яворская М. Р. (2010)
Максимова С. В. - Механические свойства паяных соединений дисперсно-упрочненного медного сплава, Хорунов В. Ф., Шонин В. А. (2010)
Борисова А. Л. - Многослойные теплозащитные плазменные покрытия ZrO2–NiCrAlY, Туник А. Ю., Адеева Л. И., Грищенко А. В., Цымбалистая Т. В., Коломыцев М. В. (2010)
Шелягин В. Д. - Перспективы применения лазерной и гибридной технологий сварки сталей для повышения эксплуатационного ресурса трубопроводов, Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2010)
Кныш В. В. - Повышение циклической долговечности сварных соединений с накопленными усталостными повреждениями высокочастотной проковкой, Соловей С. А., Кузьменко А. З. (2010)
Лебедев В. А. - Тенденции развития механизированной сварки с управляемым переносом электродного металла (Обзор) (2010)
Бондарев А. А. - Свойства покрытий Al2O3+Cr+TiN после электронно-лучевой обработки, Тюрин Ю. Н., Дуда И. М., Погребняк А. Д. (2010)
Титул, зміст (2015)
Reznikov A. - Hormonal impact on tumor growth and progression (2015)
Garifulin O. M. - Application of serex-analysis for identification of human colon cancer antigens, Kykot V. O., Gridina N. Y., Kiyamova R. G., Gout I. T., Filonenko V. V. (2015)
Chekhun V. F. - Modifying effects of lactoferrin in vitro on molecular phenotype of human breast cancer cells, Zalutskii I. V., Naleskina L. A., Lukianova N. Yu., Yalovenko T. M., Borikun T. V., Sobchenko S. O., Semak I. V., Lukashevich V. S. (2015)
Franskevych D. V. - Enhanced cytotoxicity of рhotoexcited fullerene C60 and cisplatin combination against drug-resistant leukemic cells, Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Grebinyk D. M., Matyshevska O. P. (2015)
Pyaskovskaya O. N. - Aconitine-containing agent enhances antitumor activity of dichloroacetate against Ehrlich carcinoma, Boychuk I. V., Fedorchuk A. G., Kolesnik D. L., Dasyukevich O. I., Solyanik G. I. (2015)
Symchych T. V. - Anticancer effectiveness of vaccination based on xenogeneic embryo proteins applied in different schedules, Fedosova N. I., Karaman O. M., Yevstratieva L. M., Lisovenko H. S., Voyeykova I. M., Potebnia H. P. (2015)
Liubich L. D. - Anticancer efficacy of allogeneic vaccine modified with progenitor neural cells supernatant in rats with glioma 101.8, Lisyany M. I. (2015)
Sozucan Y. - TRP genes family expression in colorectal cancer, Kalender M. E., Sari I., Suner A., Oztuzcu S., Arman K., Yumrutas O., Bozgeyik I., Cengiz B., Igci Y. Z., Balakan O., Camci C. (2015)
Krupnova E. V. - Role of vascular endothelial growth factor in non-small cell lung cancer pathogenesis, Shapetska M. N., Mikhalenko E. P., Chebotaryova N. V., Shchayuk A. N., Pissarchik S. N., Prokhorov A. V. (2015)
Tastekin D. - Plasma homocysteine, folate and vitamin B12 levels in patients with lung cancer, Erturk K., Bozbey H. U., Olmuscelik O., Kiziltan H., Tuna S., Tas F. (2015)
Kemal Y. - Primary testicular lymphoma: a single centre experience, Teker F., Demirag G., Yucel I. (2015)
Lozynska M. R. - Rare case of intraintestinal stromal tumors in the patient with familial adenomatous polyposis, Pospishil Y. O., Varyvoda O. Y., Plawski A., Pretsel O. O. (2015)
Ates I. - Unusual metastases of lung cancer: bulbus oculi and maxillary sinus, Yazici O., Ates H., Ozdemir N., Zengin N. (2015)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2013)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2013)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Методологічні основи наукових досліджень відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2015)
Трусова Н. В. - Лізингові послуги як інструмент фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства (2015)
Корнієцький О. В. - Поняття та сутність логістики (2015)
Золотницька Ю. В. - Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу (2015)
Шевченко Н. О. - Сучасні проблеми продовольчої безпеки України, Сичова М. О. (2015)
Ор'єва К. В. - Об'єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення (2015)
Іваницька О. В. - Транспортна задача лінійного програмування, Рощина Н. В., Сербул Р. С. (2015)
Радєва О. Г. - Методологічні засади управління основними засобами з метою забезпечення ефективної роботи машинобудівних підприємств (2015)
Мельничук Я. П. - Інформаційне забеспечення сертифікації земельних ділянок та їх використання для виробництва органічної продукції (2015)
Кривобок П. В. - Соціально-орієнтоване підприємство як модель соціально-економічного розвитку сіл України (2015)
Титул, зміст (2015)
Zavadskaya Т. S. - Photodynamic therapy in the treatment of glioma (2015)
Jain M. - An overview on "cellular cannibalism” with special reference to oral squamous cell carcinoma (2015)
Buchynska L. G. - FOXP3 gene promoter methylation in endometrial cancer cells, Iurchenko N. P., Verko N. P., Nekrasov K. A., Kashuba V. I. (2015)
Shton I. O. - Chlorin e6 combined with albumin nanoparticles as a potential composite photosensitizer for photodynamic therapy of tumors, Sarnatskaya V. V., Prokopenko I. V., Gamaleia N. F. (2015)
Sarnatskaya V. V. - Effect of enterosorption on paraneoplastic syndrome manifestations in mice with highly angiogenic variant of lewis lung carcinoma, Nikolaev V. G., Yushko L. A., Paziuk L. M., Karaman O.M., Fedosova N. I., Kolesnik D. L., Dasyukevich O. I., Gorbik G. V., Maslenny V. N., Solyanik G. I. (2015)
Zaletok S. - Green tea, red wine and lemon extracts reduce experimental tumor growth and cancer drug toxicity, Gulua L., Wicker L., Shlyakhovenko V., Gogol S., Orlovsky O., Karnaushenko O., Verbinenko A., Milinevska V., Samoylenko O., Todor I., Turmanidze T. (2015)
Buchynska L. G. - The study of mismatch repair in endometrial cancer patients with a family history of cancer, Brieieva O. V., Nekrasov K. A., Nespryadko S. V. (2015)
Dumanskiy Yu. V. - Endothelial dysfunction of vessels at lung cancer, Stoliarova O. Yu., Syniachenko O. V., Iegudina E. D. (2015)
Kemal Y. - High body-mass index is not associated with worse clinicopathological characteristics in predominantly obese breast cancer patients, Demirag G., Teker F., Kut E., Kefeli M., Ekiz K., Yucel I. (2015)
Kolesnik O. - Intraoperative ultrasonography in pancreatic surgery: staging and resection guidance, Lukashenko A., Shudrak A., Golovko T., Lavryk G., Huralevych J. (2015)
Ustinova M. - Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity, Daneberga Z., Berzina D., Nakazawa-Miklasevica M., Maksimenko J., Gardovskis J., Miklasevics E. (2015)
Meleshko A. N. - Response monitoring in follicular lymphoma by synchronous evaluation of minimal residual disease and diffusion-weighted MRI, Kharuzhyk S. A., Piatrouskaya N. A. (2015)
Lakota J. - Treatment of metastatic head and neck cancer with mesenchymal stem cells combined with prodrug gene therapy, Gocarova K., Spanik S. (2015)
Authors index to volume 37 (2015) (2015)
Subject index to volume 37 (2015) (2015)
Acknowledgement (2015)
Титул, зміст (2015)
Єремєєв І. С. - Дослідження впливу полігонів тпв на землі сільськогосподарського призначення, Марчук С. В. (2015)
Чорна Н. П. - Продовольча безпека України як імператив самозабезпечуючого розвитку (2015)
Чорний Р. С. - Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні (2015)
Фурман В. М. - Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ, Зачосова Н. В. (2015)
Бербенець О. В. - Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції (2015)
Тимченко Н. М. - Оцінка ефективності функціонування транспортних підприємств для забезпечення розвитку інфраструктури курортів (2015)
Коваленко О. В. - Нові ринки як наслідок сьогочасних потреб суспільства (2015)
Ортіна Г. В. - Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки (2015)
Вініченко О. М. - Характеристика, види та сутність розвитку підприємства (2015)
Гулінчук Р. М. - Механізм еколого-збалансованого використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення, Шкуратов О. І., Дорош О. С. (2015)
Купчак В. Р. - Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на базі використання вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів (2015)
Височанська М. Я. - Зарубіжний досвід використання земельних ресурсів (2015)
Гриник О. І. - Особливості функціонального використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель Київського Полісся (2015)
Малашенко Ю. А. - Тенденції інфраструктурно-інституційного забезпечення діяльності підприємств сфери послуг в Україні (2015)
Макаревич О. В. - Специфічність поняття інтелектуального капіталу та зв'язок емоційного інтелекту з його формуванням (2015)
Dudok T. H. - Optically pumped mirrorless lasing. A Review. Part II. Lasing in photonic crystals and microcavities, Nastishin Yu. A. (2014)
Obukhovsky V. - Optical chaos and oscillations in photorefractive LiNbO3:Fe, Lemeshko V. (2014)
Azooz S. M. - All-fibre dual-wavelength thulium-doped fibre laser based on spatial filtering effect, Hamida B. A., Khan S., Eltaif T., Jasim A. A., Ahmad H., Harun S. W. (2014)
Savaryn V. - Reinvestigation of piezooptic anisotropy appearing in a crystalline disk loaded along its diameter, Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2014)
Lokman A. - Humidity sensor based on tapered single mode fiber coated with a hydroxyethyl cellulose/poly-vinylidene fluoride composite, Batumalay M., Harun S. W. and Arof H. (2014)
Титул, зміст (2015)
Кирилюк Є. М. - Сучасні концепції наповнення агропродовольчого ринку та розв'язання продовольчої проблеми (2015)
Новікова Н. Л. - Вплив економічних інтересів на розширене відтворення в аграрній сфері (2015)
Жигірь А. А. - Клaстepизaцiя як механізм підвищення ефективності пiдпpиємницькoї дiяльнoстi в aгpapнiй сфepi (2015)
Паска І. М. - Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції (2015)
Купчак В. Р. - Механізм проектного управління енергоефективністю на регіональному рівні (2015)
Корнієцький О. В. - Формування регіональної транспортно-логістичної системи в умовах просторової трансформації економіки (2015)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, Сатир Л. М. (2015)
Пуліна Т. В. - Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону, Коротунова О. В., Адріковський Д. С. (2015)
Долинський К. В. - Вітчизняний стан статистики сільськогосподарських територій: актуальні питання (2015)
Рехтета О. М. - Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону (2015)
Лінтур І. В. - Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі (2015)
Šedžiuvienė N. - Strategy of innovative teaching/learning in higher school, Urbonienė L. (2015)
Брюханова Н. О. - Компетентний фахівець - цільовий орієнтир сучасної професійної освіти (2015)
Vyshpinska Y. M. - Professional education of music teachers in the bukovina region educational environment – history and contemporaneity, Gatrych I. G. (2015)
Дубініна О. В. - Інформаційне забезпечення організаційного механізму діяльністю ЗНЗ (2015)
Канівець О. М. - Використання сучасних освітніх технологій при підготовці філологів у британських ВНЗ (2015)
Клімова А. М. - Професійна освіта майбутніх викладачів товарознавства в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ (2015)
Коберник О. М. - Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання (2015)
Лісовий В. А. - До питання про визначення змісту феномена "професійна самореалізація викладача вищої школи" (2015)
Лузан П. Г. - Проблемно-розвивальне навчання як домінанта формування професійної компетентності майбутніх фахівців, Зайцева І. В. (2015)
Матійчук К. Д. - Проблема формування пізнавальної самостійності у ході самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2015)
Подборский Ю. Г. - Роль документоведения в подготовке специалистов профессий типа "человек – знаковая система" (2015)
Прищепа С. М. - Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої технології у системі виховної роботи класного керівника (2015)
Savchenko L. O. - Characteristic of the future specialists professional preparation to the quality educational assessment (2015)
Соловйова Т. М. - Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку, Ткаченко О. В. (2015)
Tanana S. М. - Using of interactive methods as a guarantee of effectiveness of professional preparation of future teachers-philologists (2015)
Філіппова Л. Л. - Методика викладання навчальної дисципліни "Штучний інтелект", Грушева А. А. (2015)
Yaroslavtseva М. I. - Professional self-fulfillment formation technology for future specialists of pre-school educational institutions in the course of pedagogical practice (2015)
Padlyak B. V. - Optical spectroscopy of Li2B4O7, CaB4O7 and LiCaBO3 borate glasses doped with europium, Kindrat I. I., Protsiuk V. O., Drzewiecki A. (2014)
Jusoh Z. - Dual-wavelength erbium-ytterbium co-doped fibre laser operating at 1064 and 1534 nm, Harun S. W., Shahabuddin N. S, Ahmad H., Paul M. C., Das S., Dhar A., Pal M. (2014)
Bekshaev A. Ya. - Arrays of optical vortices formed by ‘fork’ holograms, Bekshaev A. S., Mohammed K. A. (2014)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 1. Isotropic diffraction, Kostyrko M., Smyk M., Krupych O., Vlokh R. (2014)
Shopa Ya. - Crystal structure and optical activity of La3Ga5SiO14 crystals, Ftomyn N., Sokoliuk I. (2014)
Dudok T. H. - Lasing in a cholesteric liquid crystal doped with derivative of triphenylamine and 1,8-naphthalimide, and optical characterization of the materials, Krupych O. M., Savaryn V. I., Cherpak V. V., Fechan A. V., Gudeika D., Grazulevicius J. V., Pansu B., Nastishin Yu. (2014)
За підсумками року (інтерв’ю президентом Національної академії наук України академіком НАН України Борисом Євгеновичем Патоном) (2016)
Акімов І. А. - "Знехтувана" наука (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2015 р.), Харченко В. О. (2016)
Даневич Ф. А. - У нейтрино є маса (Нобелівська премія з фізики 2015 р.), Кобичев В. В., Третяк В. І. (2016)
Комісаренко С. В. - Як клітинам вдається зберегти молекули ДНК неушкодженими, або завдяки чому існує життя на Землі? (Нобелівська премія з хімії 2015 р.), Романюк С. І. (2016)
Локтєв В. М. - SOS! (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (4 листопада 2015 року) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (18 листопада 2015 року) (2016)
Згуровський М. З. - Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 року) (2016)
Додонов О. Г. - Комп’ютерне моделювання процесів організаційного управління (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 року) (2016)
Larsson M. - Organization of scientific works in Sweden (Організація та фінансування наукових досліджень у Швеції) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року) (2016)
Шимановський О. В. - Створення унікальних великопрогінних конструкцій з використанням сучасних методів механіки (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року) (2016)
Локтєв В. М. - Про хід підготовки Великої української енциклопедії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року), Киридон А. М. (2016)
Теребінська М. І. - Адсорбційні процеси на поверхні кристалічного кремнію: квантово-хімічний підхід (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року) (2016)
Загородній А. Г. - Створення і розвиток Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (до 50-річчя від часу заснування установи) (2016)
Марченко О. А. - Моєму вічному вчителю (до 80-річчя академіка НАН України А. Г. Наумовця) (2016)
Кошечко В. Г. - Наука – основний зміст його життя (до 80-річчя академіка НАН України В. Д. Походенка) (2016)
75-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2016)
70-річчя академіка НАН України М. О. Перестюка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Кучмія (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. К. Нахліка (2016)
Левицький Ч. - Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях (2015)
Брюханова Н. О. - Особливості моделювання професійної підготовки фахівців, Корольова Н. В. (2015)
Варецька О. В. - Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній педагогічній освіті: методика діагностики (2015)
Василенко О. В. - Індивідуальний підхід у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови (2015)
Вороновська Л. Г. - Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти (2015)
Гарапко В. І. - Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту великої британії (2015)
Дубасенюк О. А. - Формування у майбутніх педагогів-дослідників системи методологічних знань (2015)
Іващенко О. А. - Структура професійної готовності до діяльності в ектремальних умовах (2015)
Ісаєнко О. В. - Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власносності науково-педагогічних працівників (2015)
Kulinka I. S. - "Basic identity" as a source of design competence formation of future teachers of technologies and drawing (2015)
Лаврентьєва О. О. - Функціонально-морфологічна структура методологічної культури вчителя (2015)
Onyshchenko N. P. - Specific features of future teachers training for innovative training activity in the course of pedagogical practice: international experience (2015)
Павлик Н. П. - Характерологічні ознаки неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід (2015)
Riznyk V. V. - Components of the future specialists readiness’s for professional act (2015)
Сидорчук Н. Г. - Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект (2015)
Ткачук Л. В. - Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя (2015)
Товканець Г. В. - Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу (2015)
Федорук О. М. - Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ (2015)
Babar I. M. - Double-clad thulium/ytterbium co-doped octagonal-shaped fibre for fibre laser applications, Sabran M. B. S., Jusoh Z., Ahmad H., Harun S. W., Halder A., Paul M. C., Das S., Bhadra S. K. (2014)
Vasylkiv Yu. - Behavior of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic single crystals under conically distributed electric field. 1. The electric field and the optical beam parallel to the three-fold symmetry axis, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2014)
Kvasnyuk O. - Preferable geometrical parameters of samples for piezooptic experiments, Vasylkiv Yu., Krupych O., Vlokh R. (2014)
Sharafat A. - Design of polarization-maintaining photonic crystal fibre for dispersion compensation over the E+S+C+L telecom bands, Ahmed N., Shahadat H., Samiul H., Aljunid S. A., Ahmad R. B. (2014)
Bulavin L. A. - Determination of characteristics of anomalous light scattering in the gradient solutions using electronic speckle-pattern interferometry control of concentration distribution, Gotsulskiy V. Ya., Popov A. Yu. (2014)
Dudok T. H. - Dot lasers: isotropic droplets in a cholesteric matrix, and vice versa, Savaryn V. I., Fechan A.V., Cherpak V. V., Pansu B., Nastishin Yu. A. (2014)
Титул, зміст (2015)
Охріменко І. В. - Наукові основи макроекономічного аналізу аграрного ринку, Паска І. М. (2015)
Збарський В. К. - Організаційно-правові основи функціонування молокопродуктового підкомплексу України (2015)
Славкова О. П. - Інноваційні аспекти інтернаціоналізації навчального процесу в аграрних університетах, Калачевська Л. І. (2015)
Наконечна К. В. - Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж (2015)
Савченко Р. О. - Потреба підприємств у системі управлінського контролю (2015)
Ігнатенко М. М. - Планування і прогнозування соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки (2015)
Жигірь А. А. - Визначення економічного ефекту заходів в галузі охорони навколишнього середовища (2015)
Кравець І. В. - Функціонування підприємств на ринку органічної продукції України (2015)
Комаренко І. С. - Економічна теорія та практика посилення конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості (2015)
Садовий І. І. - Проектування сівозмін в фермерських господарствах за допомогою лінійного програмування (2015)
Конюхов Ю. М. - Механізм реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Титул, содержание (2009)
Анисимов А. В. - Представление чисел в смешанном базисе (2, 3) (2009)
Петунин Ю. И. - Методы распознавания групповой принадлежности, основанные на доверительных границах, и их апробация в клинической онкологии, Клюшин Д. А., Голубева Е. Н., Налескина Л. А., Кунская Л. Н., Чехун В. Ф. (2009)
Крывый С. Л. - Формальные методы анализа дискретных систем с использованием языка спецификаций, Чугаенко А. В. (2009)
Шинкаренко В. И. - Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. II. Структурно-алгоритмический подход к моделированию программного обеспечения, Ильман В. М., Скалозуб В. В. (2009)
Скобелев В. В. - О двух типах нелинейных автоматов над конечным кольцом (2009)
Скопецкий В. В. - Построение дискретного приближенного решения нелинейной системы динамики двухфазных грунтовых сред, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2009)
Норкин В. И. - Об асимптотической эффективности ядерного метода опорных векторов (SVM), Кайзер М. А. (2009)
Прусов В. А. - Выбор параметра модифицированного аддитивно-усредненного метода, Дорошенко А. Е., Черныш Р. И. (2009)
Воронин А. Н. - Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах оценивания и оптимизации (2009)
Смольяков Э. Р. - Использование особых экстремалей для получения новых уравнений движения и неизвестных констант (2009)
Кириченко Н. Ф. - Анализ и синтез систем классификации сигналов средствами возмущений псевдообратных и проекционных операций, Кудин Г. И. (2009)
Ротштейн А. П. - Адаптивная система диагностики на основе нечетких отношений, Ракитянская А. Б. (2009)
Лаврищева Е. М. - Подход к экспертному оцениванию в программной инженерии, Слабоспицкая О. A. (2009)
Алиев Т. А. - Корреляционные индикаторы микроизменений в технических состояниях объектов контроля, Гулиев Г. А., Рзаев А. Г., Пашаев Ф. Г. (2009)
Булычев Ю. Г. - Совместное маскирование и оценивание информационных процессов при наличии динамических помех со случайной сменой структур, Елисеев А. В., Бородин Л. И., Головской В. А., Мозоль А. А. (2009)
Титул, содержание (2009)
Шинкаренко В. И. - Структурные модели алгоритмов в задачах прикладного программирования. I. Формальные алгоритмические структуры, Ильман В. М., Скалозуб В. В. (2009)
Рыцар Б. Е. - Новый подход к декомпозиции булевых функций. 4. Неразделительная декомпозиция: метод p,q-разбиения (2009)
Лисовик Л. П. - Об одном методе задания фрактальных множеств, Карнаух Т. А. (2009)
Корхин А. С. - Линейная регрессия с нестационарными переменными и ограничениями на параметры (2009)
Шукурян А. С. - Эквивалентность регулярных выражений в частично коммутативном алфавите (2009)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров динамической задачи теории упругости тела с включением, Дейнека В. С. (2009)
Киселева Е. М. - Решение непрерывных задач оптимального покрытия шарами с использованием теории оптимального разбиения множеств, Лозовская Л. И., Тимошенко Е.В. (2009)
Семенова Н. В. - Многокритериальные задачи комбинаторной оптимизации на множестве полиразмещений: полиэдральный подход к решению, Колечкина Л. Н. (2009)
Колесникова С. И. - Системный подход к оцениванию взаимного влияния признаков в тестовом распознавании (2009)
Мамонова А. В. - Эволюция системы обслуживания в схеме диффузионной аппроксимации, Гриза Ю. Ф. (2009)
Лукашив Т. О. - Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2009)
Кравченко А. Н.  - Нейросетевой метод решения обратных задач для радиационных моделей растительного покрова (2009)
Левин В. И. - Непрерывная логика и алгоритмы решения некоторых комбинаторных задач (2009)
Лаптин Ю. П. - Один подход к решению нелинейных задач оптимизации с ограничениями (2009)
Vasylkiv Yu. - Behaviour of topological defects of optical indicatrix orientation in cubic, hexagonal, trigonal and tetragonal crystals under conically distributed electric field. 2. The electric field and the optical beam parallel to the principal crystallographic directions, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2015)
Bekshaev A. Ya. - Wide-slit diffraction and wavefront diagnostics of optical-vortex beamseld, Kurka I. A., Mohammed K. A., Slobodeniuk I. I. (2015)
Yevchik A. - The influence of structural defects on the optical properties of synthetic opals, Moiseyenko V., Dergachov M. (2015)
Azooz S. M. - A Q-switched fibre laser operating in the 2 um region based on nonlinear polarization rotation technique, Harun S. W., Ahmad H., Halder A., Paul M. C., Das S., Bhadra S. K. (2015)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction, Kostyrko M., Krupych O., Vlokh R. (2015)
Marcus T. - Measurements of ozone absorption cross section with ratiometric and non-ratiometric methods, Ibrahim M., Ngajikin N. H. (2015)
Титул, содержание (2009)
Чеботарев А. Н. - Верификация спецификаций в языке L относительно темпоральных свойств, не выразимых в этом языке (2009)
Чи Сон Ким - Численное исследование многопороговой стратегии доступа в мультисервисных беспроводных сетях сотовой связи, Меликов А. З., Пономаренко Л. А. (2009)
Подловченко Р. И. - Техника следов в разрешении проблемы эквивалентности в алгебраических моделях программ (2009)
Балабанов А. С. - Формирование минимальных d-сепараторов в системе зависимостей (2009)
Григорьян Ю. Г. - Неклассические свойства пространства дискретных геометрий (2009)
Долгополов И. Н. - Процесс коммуникации в клинической диагностике. Семиотический подход (2009)
Сергиенко И. В. - Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизации, Гуляницкий Л. Ф., Сиренко С. И. (2009)
Згуровский М. З. - Взаимосвязь больших кондратьевских циклов и системных мировых конфликтов (2009)
Норкин В. И. - Об эффективности методов классификации, основанных на минимизации эмпирического риска, Кайзер М. А. (2009)
Надарая Э. А. - О статистическом оценивании логарифмической производной меры в гильбертовом пространстве, Сохадзе Г. А., Шаташвили А. Д. (2009)
Кириченко Н. Ф. - Контейнерные средства кластеризации и классификации сигналов, Корлюк А. С., Кривонос Ю. Г. (2009)
Касьянов П. О. - Периодические решения для класса нелинейных эволюционных уравнений гиперболического типа, Задоянчук Н. В., Ясинский В. В. (2009)
Емец О. А. - Модификация метода комбинаторного отсечения в задачах оптимизации на вершинно расположенных множествах, Емец Е. М. (2009)
Айда-заде К. Р. - К решению задач управления на импульсных и хевисайдовских классах управляющих функций (2009)
Майко Н. В. - Теоремы приближения операторных экспоненты и косинуса, Рябичев В. Л. (2009)
Яремчук С. И. - Алгоритм решения дискретной минимаксной задачи размещения источников физического поля, Бурда Р. В., Матущенко С. С. (2009)
Бойчук М. В. - Моделирование обобщенного эколого-экономического межотраслевого баланса с запаздыванием, Шмурыгина Н. М. (2009)
Семенюк С. А. - Флуктуации процедуры стохастической аппроксимации с диффузионным возмущением (2009)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы автомата Мура, реализуемой в базисе ПЛИС, Титаренко Л. А., Цололо С. А. (2009)
Обьединенная международная конференция по информатике "ITA-2009" (2009)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic anisotropy for acoustooptic NaBi(MoO4)2 crystals, Mys O., Kushnirevych M., Krupych O., Vlokh R. (2015)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic anisotropy of AgGaGe3Se8 crystals and their acoustooptic applications, Kushnirevych M., Myronchuk G. L., Parasyuk O. V., Vlokh R. (2015)
Noori M. - An approach to achieve all-angle, polarization-insensitive and broad-band self-collimation in 2D square-lattice photonic crystals, Soroosh M., Baghban H. (2015)
Ivaniuk K. - Electro-optic properties of exciplex-type organic electroluminescence devices depending on the technologies of active-layer preparation, Chapran M., Cherpak V., Barylo G., Stakhira P., Hotra Z., Hladun M., Dudok T. (2015)
Dutka R. M. - Nonlinear optical parameters of borate glasses with Ag nanoparticles formed using reducing Gd3+ ions, Adamiv V. T., Burak Ya. V., Gamernyk R. V., Teslyuk I. M. (2015)
Титул, содержание (2009)
Лаврищева Е. М. - Сборочное программирование. Теория и практика (2009)
Цейтлин Г. Е. - Алгебро-алгоритмические средства проектирования знаний предметных областей, Захария Л. М. (2009)
Никитченко Н. С.  - Композиционно-номинативные аспекты адресного программирования (2009)
Крывый С. Л. - Алгоритм построения базиса множества решений систем линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел (2009)
Лавренюк С. И. - Идентификация моделей и оценка состояния Grid-систем,  Шелестов А. Ю. (2009)
Акуловский В. Г. - Некоторые аспекты преобразования алгоритмов на основе формализации информационных связей (2009)
Мелащенко А. О. - Проблемы интероперабельности национальной системы электронных цифровых подписей, Перевозчикова О. Л. (2009)
Тульчинский В. Г. - Применение суперкомпьютеров СКИТ для разработки и выполнения параллельных геофизических программ, Тульчинский П. Г. (2009)
Панкратова Н. Д. - Квазиоптимальное сглаживание как инструментарий анализа сложных слабоструктурированных динамических процессов, Подладчикова Т. В., Стрелков Д. Г. (2009)
Молчанов И. Н. - Опыт разработки семейства кластерных комплексов Инпарком, Перевозчикова О. Л., Химич А. Н. (2009)
Якуба A. А. - Портал кластерных вычислений для управления вычислительными процессами на суперкомпьютерном комплексе, Головинский A. Л., Бандура А. Ю., Горенко С. А., Ефременюк Д. А. (2009)
Ющенко Р. А. - Измерение производительности параллельных компьютеров с распределенной памятью (2009)
Погорелый С. Д. - Концепция создания параметрической системы проектирования параллельных алгоритмов и их программных реализаций, Шкулипа И. Ю. (2009)
Слободян Я. Е. - Суперкомпьютерная технология моделирования жизненного цикла особо сложных технических объектов (2009)
Крижановский В. В. - Система управления комплексными проектами, Попов С. Н. (2009)
Слабоспицкая О. А. - Интегрированная технология интеллектуального управления рисками программных проектов, Коваль Г. И. (2009)
Андон Ф. И. - Стандартизация инженерии систем и программных средств в Украине, Бабко Л. Д. (2009)
Парасюк И. Н. - Теоретико-категорная формализация при проектировании нечетких интеллектуальных систем, Ершов С. В. (2009)
Каленчук-Порханова А. А. - Наилучшая чебышевская аппроксимация функций одной и многих переменных (2009)
Крывый С. Л. - Исследование свойств документов MSC с помощью преобразования их в сети Петри, Чугаенко А. В., Матвеева Л. Е. (2009)
Николаевская Е. А. - Программно-алгоритмические методы повышения точности компьютерных решений, Чистякова Т. В. (2009)
Панченко Б. Е. - Свойства реляционного каркаса на множестве семантически атомарных предикатов, Писанко И. Н. (2009)
Tawfik W. - High-power table-top white-light few-cycle laser generator (2015)
Locharoenrat K. - Plasmonic properties of gold-palladium core-shell nanorods, Pattareeya D. (2015)
Dyachenko A. A. - Excitation and erasure of photochromic effect in the Bi12SiO20 crystals doped with Al, Ga and Sn, Panchenko T. V. (2015)
Adamenko D. - Faraday effect in Tl3AsSe4 crystals, Kushnirevych M., Kokhan O., Vlokh R. (2015)
Savaryn V. - Topological defects of optical indicatrix orientation associated with the edge structural dislocations in crystals, Vasylkiv Yu., Skab I., Vlokh R. (2015)
Tafik W. - A method for controlling the bandwidth of high-energy, few-optical-cycle laser pulses tunable from the visible to the near-infrared (2015)
Yaparov V. V. - Moving domain walls with Néel defects in optical oscillator, Taranenko V. B. (2015)
Khebbache N. - Numerical studies of phase for the angular Talbot effect, Djabi S., Ferria K. (2015)
Savaryn V. - Topological defects of optical anisotropy parameters caused by the screw dislocations of crystalline structure, Vasylkiv Yu., Skab I., Vlokh R. (2015)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic, elastic and acoustooptic properties of Tl3AsSe3 crystals: acoustic isotropic point, Mys O., Zapeka B., Solomon A. M., Kokhan O., Vlokh R. (2015)
Mys O. - Anomalous behaviour of acoustooptic figure of merit under the conditions of collinear diffraction, Kostyrko M., Vasylkiv Yu., Vlokh R. (2015)
Барбазюк Ю. - Принципи семантичної класифікації слів-реалій сучасної німецької мови (2013)
Венкель О. - Морфологічно-словотворчі особливості медичних епонімічних термінів сучасної англійської мови (2013)
Дубцова О. - Багатозначність як лінгвальна причина комунікативних невдач (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Задорожна І. - Конотативні особливості фразеологічних одиниць з компонентами-іменниками "Leben” і "Tod” (на матеріалі німецької мови) (2013)
Карабін У. - Компаративні фразеологічні одиниці: емоційно-експресивний та структурно-семантичний аспекти (2013)
Коропатніцька Т. - Дефініційний аналіз порівняння в німецькій мові (2013)
Лисейко Л. - Становлення лексичного складу середньоверхньонімецької мови (2013)
Ончуленко М. - Лексико-семантичне поле "APPEAL” в англійській мові (2013)
Прима В. - Теоретичні аспекти дослідження термінологічної лексики (2013)
Шкварчук С. - Сюжетно-композиційна функція ептонімів Й. В. Ґете (2013)
Щербак О. - Структура та функції антропонімів у німецькомовному інтернет-дискурсі новин (2013)
Аузяк Г. - Сполучуваність прикметників з іменниками на синтагматичному та парадигматичному рівнях (на матеріалі німецькомовних художніх текстів) (2013)
Гузак А. - Модальні дієслова як засоби вираження суб'єктивної модальності в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі промов американських президентів та британських прем'єр-міністрів) (2013)
Mykhaylenko V. - Part of Speech Paradigmatic Shifts in Discourse Structure (2013)
Падалка О. - Просодичні параметри актуального членування партійної промови Ангели Меркель (2013)
Трутяк І. - Актуальні проблеми дослідження категорії заперечення (2013)
Шенько М. - Особливості функціонування модальних слів і модальних часток у конструкціях із значенням припущення (2013)
Білоус І. - Особливості ономастичної метафори в німецькомовному публіцистичному дискурсі (2013)
Hikov L. - Sprachliche Gestaltungsmittel im Autorenstil (2013)
Гончарук О. - Коди іносказання в англомовній прозовій байці (2013)
Дулепа І. - Метафора в німецькомовному педагогічному дискурсі (2013)
Єсипенко Н. - Зв’язок культури, концептосистеми і прецедентного тексту (2013)
Садовник-Чучвага Н. - Квантитативний аспект дослідження засобів родовираження у сучасних англійських міфопоетичних текстах, Шау М. (2013)
Тулюлюк К. - Гендерні особливості зорових сенсоризмів у жіночому та чоловічому наративах (2013)
Худик К. - Особливості композиційної структури англійської народної казки (2013)
Яремчук О. - Еліпсис у мові преси: Quality vs Yellow Newspapers (2013)
Вороніна К. - Особливості перекладу лексичного нонсенсу: вплив інтерпретації на вибір перекладацького відповідника (2013)
Ostapenko S. - Preudo International Lexicon Units Verbal Translation Impropriety (2013)
Чепурна О. - Лінгвокультурні та лексико-граматичні фактори перекладу в юридичному дискурсі (2013)
Огуй О. - Рецензія на монографію Материнської Олени Валеріївни "Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов” (2013)
Титул, зміст (2015)
Забуранна Л. В. - Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері, Забуранний С. В. (2015)
Ціхановська В. М. - Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства, Ковальчук С. Я. (2015)
Папп В. В. - Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України (2015)
Крисак А. І. - Ефективність інституціональних зрушень та соціальної спрямованості у системі регулювання земельних відносин: сільськогосподарський формат (2015)
Іванова Л. С. - Виробництва органічної продукції: світовий досвід та вітчизняні реалії (2015)
Міщенко Д. А. - Удосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України (2015)
Беженар І. М. - Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні, Васюта Т. М. (2015)
Домаскіна М. А. - Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності аграрного підприємства, Станішевська А. І. (2015)
Євтушенко О. В. - Реклама території як необхідний чинник її туристичного розвитку (2015)
Дашевська Н. С. - Формування масиву маркетингової інформації підприємств галузі тваринництва (2015)
Масляєва О. О. - Формування конкурентної позиції ТОВ "Синельниківський маслозавод" (2015)
Богдан О. Д. - Реакция агропромышленного сектора экономики Украины на внедрение принципов устойчивого развития (2015)
Мельник Л. Ю. - Рецензія на наукову працю "трансформація аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання", Вініченко І. І. (2015)
Титул, зміст (2015)
Запша Г. М. - Формування грошових і сукупних ресурсів сільських домогосподарств України: тенденції та проблеми (2015)
Дєєва Н. Е. - Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями (2015)
Сухоставець А. І. - Доходи та витрати сільського населення як передумова розвитку підприємництва в соціальній сфері (2015)
Салькова І. Ю. - Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України (2015)
Добрянська Н. А. - Відтворення трудового потенціалу сільських територій, Колмогорова І. В. (2015)
Гнатьєва Т. М. - Загальні засади розвитку екологічного обліку та контролю в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Венгерук Н. П. - Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками, Бобирець Я. В. (2015)
Якобчук В. П. - Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна, Якобчук В. А. (2015)
Петриченко І. І. - Перспективи розвитку ринку кормів в Україні (2015)
Абрамик М. І. - Запровадження ринку купівлі-продажу землі в Україні (2015)
Юрчук Н. П. - Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства (2015)
Івашків І. М. - Зовнішньоторговельна орієнтація АПК України щодо реалізації агропродовольчої продукції на ринках ЄС (2015)
Корнійчук О. О. - Управління соціально-економічним розвитком сільських територій у координатах індикативного планування (2015)
Рибакова О. А. - Облікові аспекти оприбуткування і використання пташиного посліду (2015)
Мельниченко В. В. - До проблеми визначення та використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Титул, содержание (2009)
Лысак В. И. - Развитие представлений о нижней границе сварки металлов взрывом, Кузьмин С. В. (2009)
Бондарь М. П. - Влияние механизма деформации в зоне соударения пар материалов на выбор оптимальных параметров сварки взрывом (2009)
Добрушин Л. Д. - Канальный эффект при сварке взрывом, Фадеенко Ю. И., Илларионов С. Ю., Шленский П. С. (2009)
Первухина О. Л. - Особенности сварки взрывом стали с титаном в защитной атмосфере, Первухин Л. Б., Бердыченко А.А., Добрушин Л. Д., Петушков В. Г., Фадеенко Ю. И. (2009)
Сильченко Т. Ш. - Особенности нестационарности процесса плакирования взрывом крупногабаритных заготовок, Кузьмин С. В., Лысак В. И., Долгий Ю. Г. (2009)
Смирнов Г. В. - Моделирование и применение высокоскоростных процессов сварки материалов взрывом, Шуганов А. Д., Стефанович Р. В., Ядевич А. И., Петров И. В., Коморный А. А., Конопляник В. А., Лученок А. Р., Толошный А. А., Богданович П. Т. (2009)
Бесшапошников Ю. П. - О влиянии ударной волны на увеличение сварочного зазора при получении крупногабаритных листовых композитов сваркой взрывом, Кожевников В. Е., Чернухин В. И., Пай В. В. (2009)
Бондаренко С. Ю. - Определение параметров ударно-сжатого газа в сварочном зазоре впереди точки контакта при плакировании взрывом, Рихтер Д. В., Первухина О. Л., Первухин Л. Б. (2009)
Бэнкер Дж. Г. - Промышленное применение сварки взрывом (Обзор) (2009)
Лобанов Л. М. - Расширение технологических возможностей обработки взрывом для снижения остаточных напряжений в сварных соединениях декомпозеров объемом до 5000 м3, Добрушин Л. Д., Брызгалин А. Г., Илларионов С. Ю., Шленский П. С., Волгин Л. А., Лашкевич В. Г., Грабар Е. В. (2009)
Картон Э. - Сварка взрывом элементов конструкций Международного термоядерного экспериментального реактора, Стуивинга М. (2009)
Гренёвельд Х. Д. - Применение фотограмметрии в технологиях штамповки взрывом (2009)
Илларионов С. Ю. - Новая технология получения соединений высокопрочных алюминиевых сплавов сваркой взрывом, Добрушин Л. Д., Брызгалин А. Г., Фадеенко Ю. И. (2009)
Сильвестров В. В. - Применение эмульсионных взрывчатых веществ для сварки взрывом, Пластинин А. В., Рафейчик С. И. (2009)
Богунов А. З. - Получение биметалла алюминий–сталь с профилированной контактной границей, Кузовников А. А. (2009)
Мещеряков Ю. П. - Возможность сохранения формы и размеров цилиндрических трубных заготовок кристаллизаторов при плакировании взрывом, Оголихин В. М., Яковлев И. В. (2009)
Трыков Ю. П. - Комплексные технологии получения слоистых композиционных материалов многоцелевого назначения, Гуревич Л. М., Шморгун В. Г. (2009)
Титул, зміст (2015)
Захарчук О. В. - Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК (2015)
Голян В. А. - Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду, Сакаль О. В., Третяк Н. А. (2015)
Запара Л. А. - Основні підходи до управління: еволюція і перспективи (2015)
Шаповалов В. О. - Механізм координації акціонерних відносин, його зміст та структурні компоненти (2015)
Наконечна К. В. - Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. Досвід Польщі (2015)
Стеблянко І. О. - Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку (2015)
Гоголь М. М. - Особливості формування звітності за умов розвитку МСФЗ та її вплив на процес організації обліку аграрних підприємств (2015)
Жигірь А. А. - Принципи та методологічні засади економічного розвитку підприємництва (2015)
Колодійчук А. В. - Аналізування структурно-функціонального правового забезпечення процесів інформатизації в економіці України (2015)
Музиченко О. В. - Інструменти податкового стимулювання малого підприємництва в податкових системах постсоціалістичних країн Європейського Союзу (2015)
Юрчук Н. П. - Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва (2015)
Танклевська Н. С. - Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств, Супрун О. О. (2015)
Крючковська Т. О. - Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств (2015)
Смоленюк Р. П. - Методологічні основи дослідження моніторингу як інструмента підвищення ефективності фінансування програм розвитку агропромислового комплексу (2015)
Купріянчик І. П. - Забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, Мединська Н. В. (2015)
Жулай Г. С. - Механізм управління ефективністю діяльності підприємств (2015)
Радіщук Т. П. - Вплив кон'юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства (2015)
Титул, содержание (2015)
Майстренко А. Л. - Моделирование тепловых процессов для улучшения структуры металлов и сплавов методом трения с перемешиванием, Нестеренков В. М., Дутка В. А., Лукаш В. А., Заболотный С. Д., Ткач В. Н. (2015)
Кучук-Яценко С. И. - Сравнительная оценка энергетических и технологических показателей при контактной стыковой сварке непрерывным оплавлением толстостенных деталей на постоянном и переменном токе, Руденко П. М., Гавриш В. С., Гущин К. В. (2015)
Великоиваненко Е. А. - Оценка работоспособности магистрального трубопровода с локальным утонением стенки при ремонте дуговой наплавкой, Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Пивторак Н. И. (2015)
Гончаров И. А. - Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы Al2O3–SiO2, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2015)
Лобанов Л. М. - Особенности изготовления тонкостенных сварных конструкций преобразуемого объема космического назначения, Волков В. С. (2015)
Кныш В. В. - Применение приварных шпилек для крепления полотна железнодорожных мостов, Соловей С. А., Гришанов А. А., Линник Г. О., Мальгин М. Г. (2015)
Царюк А. К. - Особенности сварки и контроля при изготовлении теплообменных модулей котла-утилизатора парогазовой электростанции мощностью 150 МВт, Елагин В. П., Давыдов Е. А., Гаврик А. Р., Пасечник А. И., Полонец С. А., Дедов В. Г., Горелов В. П. (2015)
Махненко О. В. - Оценка работоспособности трубопровода первого контура реактора ВВР-М с дефектами сварных соединений, Миленин А. С., Сапрыкина Г. Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Данкевич А. Є. - Ефективність функціонування інтегрованих структур у сільському господарстві (2015)
Сальман І. Ю. - Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молокопродуктів та місце України в ньому, Радько В. І. (2015)
Бірдус Л. В. - Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування, Бірдус М. А. (2015)
Братковська К. О. - Комплексний підхід до зниження витрат на енергоресурси на прикладі тваринницької ферми з тепличним господарством, Іванюк А. М. (2015)
Орел В. М. - Принципи організаційно-економічних відносин у промисловому свинарстві (2015)
Жмуденко В. О. - Моніторинг та контроль за станом економічної безпеки аграрної сфери як функції стратегічного управління (2015)
Миргород М. М. - Фермерські господарства Харківщини: проблеми та перспективи, Садовий І. І. (2015)
Луняк І. В. - Заробітна плата як основне джерело доходів найманих працівників (2015)
Добринь С. В. - Політика формування та розподілу фінансових ресурсів підприємства (2015)
Поплюйко Я. В. - Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб'єктів господарювання (2015)
Жигірь А. А. - Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства (2015)
Дорошенко О. О. - Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств, Ястребов Ю. Ю. (2015)
Матвійчук О. В. - Проблеми фінансування природоохоронної діяльності на прикладі Рівненської області (2015)
Ляшенко Н. О. - Економічна ефективність застосування різних систем добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в степовій зоні України (2015)
Прозоров Р. Г. - Формування та моделювання системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства (2015)
Шацкова Л. П. - Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів, Аннаєв Б. С. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кирьян В. И. - О требованиях к ударной вязкости соединений трубопроводов, выполняемых контактной стыковой сваркой оплавлением, Кучук-Яценко С. И., Казымов Б. И. (2015)
Позняков В. Д. - Влияние термического цикла сварки на структурно-фазовые превращения и свойства металла ЗТВ среднеуглеродистой легированной стали типа 30Х2Н2МФ, Костин В. А., Гайворонский А. А., Моссоковская И. А., Жуков В. В., Клапатюк А. В. (2015)
Головко В. В. - Влияние титансодержащих инокулянтов на структуру и свойства металла швов высокопрочных низколегированных сталей, Степанюк С. Н., Ермоленко Д. Ю. (2015)
Борисов Ю. С. - Сверхзвуковое воздушно-газовое плазменное напыление керметных покрытий системы карбид титана-хрома–нихром, Борисова А. Л., Коломыцев М. В., Масючок О. П. (2015)
Баевич Г. А. - Особенности плавления присадки хрома в зависимости от формы импульса лазерного излучения в процессах сварки и наплавки, Мышковец В. Н., Максименко А. В. (2015)
Гончаров И. А. - Термодинамические свойства расплавов системы CaO–SiO2, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С. (2015)
Буряк Т. Н. - Технология производства высококачественных сварных труб из коррозионностойкой стали в Украине, Кацай И. А., Кузнецов В. Г., Новиков А. И., Тараненко А. А., Ярошенко Н. В. (2015)
Рыбаков А. А. - Оценка напряженно-деформированного состояния участка газопровода с местной потерей устойчивости, Гарф Э. Ф., Якимкин А. В., Лохман И. В., Бурак И. З. (2015)
Овчинников А. В. - Производство прутков из спеченных титановых сплавов с использованием различных способов сварки (Обзор) (2015)
Дидык Р. П. - Многослойные конструкции повышенной трещиностойкости, сформированные сваркой взрывом, Козечко В. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Голян В. А. - Агролісомеліорація як ефективний засіб захисту водних об'єктів від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональні передумови та фінансові механізми нарощення, Сакаль О. В., Голуб О. А. (2015)
Мельник Л. Л. - Проблемні питання щодо напрямів використання зерна в Україні, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2015)
Карпенко А. М. - Економічний механізм раціонального природокористування (2015)
Андрющенко К. А. - Фінансово-економічні основи впливу інтелектуального капіталу на збільшення вартості компанії (2015)
Великий Ю. В. - Регулювання як чинник інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України, Кравченко Т. В. (2015)
Олійник О. О. - Зарубіжний фондовий ринок як складова фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України, Адаменко В. В., Конюхов Д. А. (2015)
Денисюк О. М. - Аналіз операційних витрат машинобудівних підприємств на прикладі Вінницької області (2015)
Сіліна І. В. - Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством (2015)
Бірдус Л. В. - Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом (2015)
Бабіченко В. В. - Корпоративні стратегії в глобальній економіці: місце інформаційної складової (2015)
Наумко Ю. С. - Дослідження заробітної плати як елементу ринку праці Сумської області (2015)
Савченко Р. О. - Передумови розробки стандартів управлінського контролю (2015)
Радзівіло І. В. - Ринкова вартість як фінансовий індикатор оцінки ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Харчук Л. В. - Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення енергетичної безпеки в Україні (2015)
Патраманська Л. Ю. - Об'єкти та суб'єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції (2015)
Загородній А. Е. - Якість сільськогосподарської продукції як фактор забезпечення продовольчої безпеки національної економіки (2015)
Падалка Г. М. - Творча самореалізація в мистецтві: теоретико-педагогічні аспекти (2015)
Шип С. В. - Что такое "музыкальное произведение"? (2015)
Кондрацька Л. А. - Сотеріологічна стратегія мистецької дидактики (2015)
Василенко Л. М. - Активізація здатності до конгруентності студентів-музикантів у процесі вокальної підготовки (2015)
Барицька О. А. - Теоретичні аспекти опанування мультимедійних засобів у музичному навчанні (2015)
Кудрицький Д. Ю. - Мотиваційні чинники фортепіанного навчання дорослих аматорів (2015)
Денисюк І. С. - Імпровізація як філософська, психолого-педагогічна та мистецтвознавча проблема (2015)
Паньків Л. І. - Зміст та функції художніх орієнтацій у контексті мистецької освіти (2015)
Миколінська С. І. - Деякі психофізіологічні основи музично-слухової уваги особистості (2015)
Лабунець В. М. - Методичні орієнтири інструментальної підготовки студентів інститутів мистецтв (2015)
Соболь Н. В. - Феномен толерантності майбутнього вчителя музики: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Малашевська І. А. - Феномен музикотерапії та досвід її застосування у сфері музичної педагогіки (2015)
Шпіца Р. І. - Феномен "знання" у контексті сучасної педагогічної освіти (2015)
У Хуймінь - Художньо-комунікативний досвід: сутність поняття та структура (2015)
Цао Хункай - Синергия хорового музицирования: педагогический аспект (2015)
Інь Юань - Функції художньо-образної пам’яті педагога-музиканта (2015)
Цзяо Їн - Культурологічна парадигма та її функції в естетичному розвитку особистості (2015)
Бодрова Т. О. - Методична задача як елемент системи фахової підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Болгарський А. Г. - Сучасні проблеми підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи в загально-освітній школі (2015)
Козир А. В. - Полікультурне виховання – процес соціалізації студентської молоді, Кучменко Е. М. (2015)
Кожевнікова Л. В. - Теоретична модель підготовки майбутніх учителів музики до музично-просвітницької діяльності (2015)
Зайцева А. В. - Закономірності формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2015)
Стукаленко З. М. - Діагностика рівнів сформованості критерію "ціннісно-орієнтаційна спрямованість" професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Гавран І. - Педагогчні умови формування педагогічної емпатії майбутніх учителів музики в процесі підготовки до диригентсько-хорової діяльності (2015)
Остапенко Н. І. - Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті сучасних методологічних підходів (2015)
Скрипченко О. П. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної майстерності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2015)
Щербініна О. М. - Методичне забезпечення фортепіанної підготовки студентів у контексті інформатизації сучасної музичної освіти (2015)
Толстова Н. М. - Компетентність вчителя музики та готовність студентів до самовдосконалення у класі постановки голосу (2015)
Гаврілова Л. Г. - Методичне забезпечення системи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедіа (2015)
Козинко Л. Л. - Теоретичні засади використання основ хореофольклористики в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2015)
Козій О. М. - Вікові особливості та функціональні характеристики співацького голосу студентів педагогічних коледжів (2015)
Павленко О. М. - Музичні комп’ютерні технології: використання аудіоредактора sound forge у професійній підготовці майбутнього вчителя музики (2015)
Пляченко Т. М. - Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін (2015)
Соколова О. В. - Методика активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання (2015)
Бонь І. І. - Особистiсно орiєнтований підхід у формуванні професійної майстерності студентiв коледжів культери і мистецтв (2015)
Міщанчук В. М. - Культурологічний підхід до музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Мозгальова Н. Г. - Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема (2015)
Волкова Ю. І. - Наукові підходи і принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії (2015)
Петрикова О. П. - Формування вокально-виконавської компетентності у майбутніх вчителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2015)
Шаповалова Р. Г. - Формування вокально-виконавських навичок у майбутніх вчителів музичного мистецтва на прикладах сучасного романсу (2015)
Гризоглазова Т. І. - Педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до публічного виступу у процесі фортепіанного навчання (2015)
Заря Л. О. - Специфіка формування навичок читання з листа нотного тексту у майбутніхучителів музики (2015)
Лук’янчиков М. І. - Сутність та структура проектувальної діяльності майбутнього вчителя (2015)
Бондаренко Д. В. - Праксіологічний та компетентісний підходи як методологічна основа фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Назаренко І. М. - Педагогічне керівництво музичним сприйманням в процесі професійної підготовки майбутного вчителя мистецьких дисциплін (2015)
Бордюк О. М. - Розвиток творчої активності та фахова самоактуалізація майбутніх вчителів мистецьких дисциплін засобами ІКТ (2015)
Чжан Лу - Професійна модель особистості учителя музики – керівника шкільного хору (2015)
Чен Цзицзян - Постижение композиторского замысла произведения как проблема профессиональной подготовки будущего учителя музыки (2015)
Сі Даофен - Специфіка співацького навчання китайських студентів в інститутах мистецтв педагогічних університетів (2015)
Цинь Чень - Саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва як важлива складова розвитку у процесі вокально-хорового навчання (2015)
Лю Кешуан - Теоретико-методологічні засади проблеми формування образно-драматургічних уявлень у студентів-піаністів педагогічного профілю (2015)
Мінь Шаовей - Виконавська діяльність в структурі фахової підготовки майбутніх викладачів музичних дисциплін (2015)
Ха Ту - Процесуально-рівневий аналіз здатності до саморегулювання студентів інститутів мистецтв у процесі вокального навчання (2015)
Чжан Їфу - Педагогічні принципи формування художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання (2015)
Сунь Гоцян - Використання інтеграційних процесів у вокальній підготовці китайських студентів інститутів мистецтв (2015)
Чжан Цзянань - Результати впровадження методики полілогової музично-творчої інтеракції майбутніх викладачів-саксофоністів (2015)
Хуан Яцянь - Концертно-конкурсна діяльність як умова самоактуалізації майбутніх викладачів музичного мистецтва (2015)
Лі Сіюнь - Структура самоорганізаційних умінь підлітків з фортепіанного навчання (2015)
Лю Веньцзун - Зміст і структура вокально-педагогічної майстерності студентів КНР (2015)
Цзян Лібінь - Діагностичний етап формування суб’єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічні новації підготовки баяністів-акордеоністів у початкових та середніх музичних закладах Сербії (2015)
Дьяченко І. В. - Роль методу порівняльного аналізу музичних творів у формуванні слухацької культури учнів основної школи (2015)
Ян Сяохань - Пропедевтика типових помилок у навчальній практиці іноземних магістрантів-вокалістів (2015)
Козачук О. С. - Ф. С. Якименко. штрихи до портрету митця (2015)
Гаврильчик Л. М. - Музичне світосприйняття Ріхарда Вагнера: музика як містика (2015)
Царук С. М. - Роль львівської вокальної школи у формуванні методичних принципів Олександра Мишуги (2015)
Холоденко В. О. - Педагогічно-виконавські погляди Б. Рейнгбальд (2015)
Лисіна Н. І. - Розквіт англійської вірджинальної школи ХVІ-ХVІІ ст., Щербак О. Д. (2015)
Сорока О. В. - Арт-терапія: до питання термінології (2015)
Калабська В. С. - Проблема формування патріотизму школярів засобами українського музичного фольклору на сторінках часопису "Світло" (1910-1914) (2015)
Демир Уткан Байкал - Методологические подходы и педагогические принципы музыкально-теоретической подготовки турецких студентов — будущих учителей музыки в вузах Украины (2015)
Косинский Ж. Х. - Подготовка студентов светских учебных заведений к исполнению духовных произведений в классе вокала и хорового дирижирования, Лебедева И. А. (2015)
Радван Нассіб - Проблемы исполнительской техники в контексте становления и развития классической скрипичной школы (2015)
Сян Чжао - Освоение нотной письменности как проблема музыкального образования в современном Китае (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2015)
Голян В. А. - Упорядкування водоохоронних зон як важлива передумова охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональне забезпечення та ідентифікація, Сакаль О. В., Третяк Н. А. (2015)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади відтворення дійного стада в сільськогосподарських підприємствах України, Свиноус І. В. (2015)
Ткачук В. І. - Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання (2015)
Лебеденко О. В. - Чинники та умови відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах (2015)
Дідух С. М. - Напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств України (2015)
Біляк Ю. В. - Аграрний сектор — одна з найбільш перспективних галузей, що забезпечують зростання української економіки (2015)
Яровий В. Д. - Соціально-економічні пріоритети регулювання земельних відносин в аграрному секторі (2015)
Зоря О. П. - Організація бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами, Мульченко Д. І. (2015)
Керимли Вугар Бахрам оглу - Совершенствование развития конкурентоспособности в аграрной сфере (2015)
Корсун А. С. - Дослідження економічної сутності лізингу та його значення в розвитку підприємств аграрної сфери (2015)
Нікітченко Т. О. - Синергетичний підхід до управління змінами на підприємстві (2015)
Кравченко О. О. - Наукові аспекти процесу управління витратами сільськогосподарського підприємства (2015)
Рубейкін В. А. - Подання електронної звітності в Україні: переваги та недоліки (2015)
Шумлянський Б. В. - Інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування (2015)
Сухаревська Д. Д. - Економічне та соціальне значення органічного виробництва зернової продукції (2015)
Титул, зміст (2015)
Вініченко І. І. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні, Маховський Д. В. (2015)
Муляр Т. С. - Впровадження стратегічного підходу в управління аграрними підприємствами (2015)
Савченко Р. О. - Вплив кібернетики на розвиток управлінського контролю, Савченко Н. М. (2015)
Місевич М. А. - Використання земельних ресурсів як чинник забезпечення потенційної конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Курбацька Л. М. - Розробка стратегії формування та реалізації маркетингових заходів у виробничо-збутовій діяльності аграрних підприємств, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. (2015)
Кулинич Ю. М. - Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів, Панасюк О. Ю. (2015)
Терещенко Н. М. - Деякі аспекти оцінювання дисципліни та професійної компетентності керівників (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Необхідність внесення змін до процесів управління кредитними ризиками банків України (2015)
Міщук Є. В. - Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення, Міщенко В. В. (2015)
Шпильовий В. А. - Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Бібен О. І. - Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки (2015)
Гаврилюк В. Г. - Методичні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності виробництва продукції садівництва в аграрному секторі (2015)
Руснак С. О. - Удосконалення розвитку недержавних пенсійних фондів як соціально-економічної системи (2015)
Гусейнова Рухия Адил кызы - Эффективное использование производственных ресурсов: принципы и методы (2015)
Мельник О. І. - Внутрішньосекторальна та міжсекторальна конкурентоспроможність аграрного сектора економіки (2015)
Титул, содержание (2015)
Кривцун И. В. - Взаимодействие излучения CO2-лазера с плазмой аргоновой дуги при гибридной (лазер+ТИГ) сварке, Крикент И. В., Демченко В. Ф., Райсген У., Забиров А. Ф., Мокров О. А. (2015)
Рыбаков А. А. - Особенности микроструктуры и ударная вязкость металла сварных соединений труб из высокопрочной стали, микролегированной ниобием и молибденом, Филипчук Т. Н., Костин В. А. (2015)
Махлин Н. М. - Асинхронные возбудители и стабилизаторы дуги. Анализ и методика расчета. Ч.1, Коротынский А. Е. (2015)
Гуляев И. П. - Экспериментальное исследование процесса плазменно-дугового проволочного напыления, Гуляев П. Ю., Коржик В. Н., Долматов А. В., Иордан В. И., Кривцун И. В., Харламов М. Ю., Демьянов А. И. (2015)
Шелягин В. Д. - Лазерная сварка технического титана ВТ1-0 ДШП, упрочненного азотом, Саенко В. Я., Полишко А. А., Рябинин В. А., Бернацкий А. В., Палагеша А. Н., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2015)
Лютый А. П. - Вклад Евгения Оскаровича Патона в создание сварочного материаловедения и производство высококачественной стали (2015)
Капустян А. Е. - Получение длинномерных полуфабрикатов из спеченных титановых сплавов сваркой трением (2015)
Хохлов М. А. - Конструкционные сверхлегкие пористые металлы (Обзор), Ищенко Д. А. (2015)
Тихий В. Г. - Плиточные теплозащитные конструкции многоразовых космических аппаратов с различными наружными силовыми элементами, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А., Фальченко Ю. В. (2015)
Брызгалин А. Г. - Изготовление коаксиальных медно-алюминиевых трубчатых деталей с помощью сварки взрывом и протяжки, Добрушин Л. Д., Шленский П. С., Лавренко И. Г., Ромашко И. М. (2015)
Пантелеймонов Е. А. - Индуктор для непрерывного нагрева при термоупрочнении головки железнодорожных рельсов, Письменный А. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Турык Е. - Опыт использования европейских стандартов для аттестации процедур наплавки, Рябцев И. А. (2015)
Переплетчиков Е. Ф. - Плазменно-порошковая наплавка никелевых и кобальтовых сплавов на медь и ее сплавы (2015)
Яровицын А. В. - Энергетический подход при анализе режимов микроплазменной порошковой наплавки (2015)
Сом А. И. - Влияние схемы ввода порошка в дугу на его потери и эффективность процесса плазменно-порошковой наплавки (2015)
Хаскин В. Ю. - Современное состояние и перспективы развития технологий лазерной и гибридной наплавки (Обзор), Шелягин В. Д., Бернацкий А. В. (2015)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа изготовления, Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015)
Кузьменко О. Г. - Особенности нагрева штамповых заготовок при электрошлаковой наплавке неплавящимися электродами (2015)
Майданчук Т. Б. - Улучшение качества биметаллического соединения при наплавке под флюсом высокооловянной бронзы на сталь, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н. (2015)
Лендел И. В. - Влияние импульсной подачи электродной проволоки на формирование и износостойкость наплавленного валика, а также потери электродного металла при дуговой наплавке в СО2, Максимов С. Ю., Лебедев В. А., Козырко О. А. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського