Кривошей В. М. - Безпечність харчової продукції та упаковки (роздуми та нові факти) (2011)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В.М. (2011)
Божко Т. О. - Дизайнерський фах у ринкових умовах (підготовка в системі європейської освіти) (2011)
Хвостов П. Е. - Упаковывание с использованием модифицированной газовой среды (2011)
Тубуси (2011)
Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (2011)
Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців з вищою освітою (2011)
Грамотное маркирование — залог эффективной упаковки для продукции (2011)
Дизайн-освіта 2011 (форум у Харкові) (2011)
Гавва О. М. - "Золотий каштан" - перший крок до фахових перемог, Кулішова О. Ю. (2011)
TechnologyMaster-2011 (лучшие решения по оптимизации производственных процессов) (2011)
Полехина Г. - За упаковку давали награды и лишали жизни (2011)
Жовті сторінки (2011)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2011 р. (2011)
Звіт із роботи спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за перше півріччя 2003 року (2003)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов В. С. - Нотатки на шляху до реформування системи Міністерства внутрішніх справ України: нові технології і нові пріоритети, Зозуля І. В. (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Демократія: політичні та правові ознаки в аспекті правової свідомості (2003)
Іншин М. І. - Поняття і зміст державної служби (2003)
Кравченко Ю. Ф. - До питання про правову свободу (2003)
Марцеляк О. В. - Особливості правового статусу регіональних омбудсманів Російської Федерації (2003)
Толочко А. Н. - Проблемы совершенствования гарантий независимости судей (2003)
Филин Д. В. - Система функций судебной власти (2003)
Богля С. С. - Поняття судових витрат у цивільному процесі України (2003)
Борець Л. В. - Особливості правового регулювання відомчого фінансового контролю в Україні (2003)
Венедиктов В. С. - Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС (2003)
Vikhrist S. M. - Collapse and reconstruction of judicial system: the United Nations mission in East Timor, Fedorchik V. Y. (2003)
Гаєнко В. І. - Деякі міркування щодо організації взаємодії на досудовому слідстві, Литвинов О. М. (2003)
Гриця Т. Г. - Уточнення й розвиток понятійно-категорійного апарату нормативного забезпечення організації змісту навчального процесу в відомчих закладах освіти (2003)
Грохольський В. Л. - Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2003)
Гусаров В. Н. - Функциональные полномочия суда в стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки дела к судебному разбирательству, Гусаров К. В. (2003)
Давыденко М. Л. - Контроль и надзор как средство предупреждения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством (2003)
Дядечко І. І. - Професійна компетентність як складова якості освіти фахівців органів внутрішніх справ України (2003)
Івчук Ю. Ю. - Інститути трудового права (2003)
Ищенко В. Н. - Прецеденты: проблемы понимания и их значение в механизме правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности (2003)
Калиновський В. Б. - Транснаціональна організована злочинність і наркобізнес: проблеми правоохоронної діяльності (2003)
Клемпарський М. М. - Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України (2003)
Коляда Т. А. - Поняття диференціації правового регулювання праці (2003)
Комаха В. О. - Засновники перших державних багатопрофільних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України (До 90-річчя Київського і Одеського НДІСЕ та 80-річчя Харківського НДІСЕ) (2003)
Константинов Д. С. - Поняття терміна "вимушене" в ч. 1 ст. 43 КК України (2003)
Кравцова Т. М. - Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг (2003)
Левченко К. Б. - Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі дітьми в Україні та можливість його удосконалення (2003)
Мельник К. Ю. - Соціальний захист працівників ОВС України та його співвідношення з державним бюджетом (2003)
Музичук О. М. - Напрямки вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю в сфері охорони громадського порядку (2003)
Пащенко О. О. - Кримінологічна обумовленість відповідальності за порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки (2003)
Погорецький М. А. - Розшук в кінці XVII – на початку XVIII ст. (2003)
Полуляхов О. В. - Проблеми розслідування кримінальних справ, пов’язаних з торгівлею людьми (2003)
Попович Є. М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення нагляду органів прокуратури за дотриманням трудового законодавства (2003)
Середа В. О. - Шляхи підвищення ефективності участі державного обвинувача в дослідженні доказів у судовому розгляді кримінальних справ (2003)
Середа О. Г. - Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику (2003)
Трубников В. М. - Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение: проблемы, поиски, решения, Яровой А. А. (2003)
Тучков С. С. - Визначення підроблення за Кримінальним кодексом України (2003)
Ус О. В. - Некоторые вопросы ответственности за подстрекательство (2003)
Фролова О. Г. - Загальна характеристика злочинності у високорозвинених країнах світу (2003)
Шильник В. Ю. - Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах (2003)
Шопіна І. М. - Щодо визначення поняття ефективності професійної діяльності слідчих ОВС України (2003)
Ярошенко О. М. - Правові питання щодо визначення джерел трудового права (2003)
Ясинoк М. М. - Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів (2003)
Ковальов Є. В. - Тенденції "тіньової" економічної діяльності у харківському регіоні, Балко О. В. (2003)
Нечипорук Л. В. - Місце страхування в системі відмивання коштів (2003)
Сімов’ян С. В. - Досвід США в здійсненні фінансового моніторингу (2003)
Каплун С. А. - Проблемы организации защиты сил, принимающих участие в обеспечении техногенной безопасности (2003)
Кобзев І. В. - Модернізація відомчої мережі зв’язку на основі ІР-базованих конвергентних мереж, Чирун В. А., Орлов О. В. (2003)
Струков В. М. - До проблеми застосування геоінформаційних систем в мережах ОВС, Бабій А. С. (2003)
Торяник В. В. - Сучасні принципи й методики захисту компакт-дисків від копіювання, Григор’янц Г. Є., Цуранов М. В. (2003)
Худов Г. В. - Оценка возможности совместного поиска, обнаружения и определения координат источника несанкционированного узкополосного излучения в системе движущихся приемников воздушного базирования, Березина С. И., Кочура В. А., Коновалов В. М. (2003)
Артемьев В. А. - Страх как инструмент управления в системе социальных отношений (2003)
Друзь В. А. - Психологическая природа распознавания образов и их идентификация, Криводерев В. В. (2003)
Журов М. С. - Страх как психологический фактор формирования поведения (2003)
Коноплёв В. В. - Объективная природа нормы организации поведения и причины ее нарушений (2003)
Чуносов M. A. - Использование психологической модели деятельности в экстремальной ситуации при анализе "социального заказа" на содержание дисциплины "Специальная физическая подготовка" (2003)
Демченко В. М. - Юридична лінгвістика – галузь права чи лінгвістики? (Рецензія на навчальний посібник Прадіда Ю. Ф. Вступ до юридичної лінгвістики) (2003)
Каткова Т. В. - Роль международного права в новых условиях обеспечения мира и безопасности народов: международная конференция (2003)
Дайджест 2003/2’3 (2003)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 3) за українським реферативним журналом "Джерело" (2003. – № 4. Сер. 3) (2003)
Мекшун Л. М. - Становлення і розвиток статистики народної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Пасєка С. Р. - Мотивація конкурентоспроможної праці у контексті розвитку корпоративної культури, Гуменюк О. С. (2011)
Скітер І. С. - Побудова алгоритму аналізу складних економічних систем структурного типу на основі системного підходу, Гребінник А. Г. (2011)
Гонта О. І. - Структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів України в умовах глобалізації (2011)
Савченко В. Ф. - Методичне забезпечення моніторингу річної програми соціально-економічного розвитку на регіональному рівні (2011)
Jerzy Węcławski. - The significance of private equity market in the economic development of the European Union (2011)
Каленюк І. С. - Переваги міжнародного співробітництва у сфері інноваційної діяльності, Холявко Н. І. (2011)
Велігорський А. М. - Конкурентоспроможність національної інноваційної системи в умовах глобалізації (2011)
Лень В. С. - Господарський облік: дефініція та зміст (2011)
Селінний М. М. - Організаційно-економічний механізм маркетингу в бурякоцукровому підкомплексі (2011)
Wojciech Misterek. - Main sources of financing the education of students in Poland (2011)
Абакуменко О. В. - Детермінанти розвитку ринку фінансових послуг України, Лук’яшко П. О. (2011)
Голуб В. М. - Дискусійні питання економічної сутності фінансів (2011)
Клименко О. М. - Світовий досвід організації фінансування у сфері медичного обслуговування (2011)
Лебединська Л. Д. - Фактори забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в глобальному середовищі, Ремньова Л. М. (2011)
Суржик В. Г. - Фінанси інтегрованих корпоративних структур (2011)
Дудко В. Б. - Енергетичний аспект логістичної системи, Шевченко О. М. (2011)
Брайко В. Б. - Проблеми розвитку міського садово-паркового господарства (2011)
Мельников С. В. - Соціально-демографічна криза українського суспільства і модель відродження поліського села, Данилюк Л. М. (2011)
Каленюк І. С. - Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти (2011)
Савченко В. Ф. - Планування і прогнозування: еволюційні зміни та ситуація в Україні (2011)
Абакуменко О. В. - Мотиви та наслідки процесів корпоративної консолідації в масштабах національної економіки, Литовченко М. В. (2011)
Мекшун Л. М. - Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції (2011)
Холявко Н. І. - Проблеми реалізації науково-освітніх міжнародних проектів (2011)
Гонта О. І. - Проблеми формування транскордонного туристичного брендингу (2011)
Коропатник Т. В. - Вплив демографічних чинників на формування працересурсного потенціалу Чернігівського регіону (2011)
Зеленська О. О. - Роль інновацій в активізації розвитку рекреаційного господарства (на прикладі Поліського економічного району), Алєшугіна Н. О. (2011)
Михайловська О. В. - Проблеми регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Тропіна В. Б. - Суспільні фінінси в реалізації соціальної функції держави (2011)
Голуб В. М. - Соціально-економічна сутність особистих фінансів (2011)
Лебединська Л. Д. - Інвестиційний потенціал банків та страхових компаній, Ремньова Л. М. (2011)
Cуржик В. Г. - Корпоративні фінанси: теоретичний і практичний аспекти (2011)
Лавров Р. В. - Управление депозитной деятельностью коммерческого банка (2011)
Грішнова О. А. - Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності (2011)
Семикіна М. В. - Мотивація праці: нова парадигма в умовах конкурентного середовища (2011)
Пасєка С. Р. - Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія (2011)
Петращак О. О. - Анкетування працівників як шлях виявлення факторів росту продуктивності праці (2011)
Пустовіт М. В. - Оцінка стану трудоресурсного забезпечення регіону (2011)
Передмова редактора (2003)
Венедиктов B. C. - Професіоналізм працівника на терезах реформування системи МВС України, Зозуля I. B. (2003)
Бевзенко В. М. - Суб’єкт управління природно-заповідним фондом (2003)
Біленчук П. Д. - Засоби масової інформації і тероризм: віхи історії, Козир М. В., Стеценко Ю. В. (2003)
Волошко О. О. - Принципи аграрного законодавства уряду А. І. Денікіна (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Прямі та сховані синергетичні ефекти позитивної індетермінації девіантної правосвідомості (2003)
Іншин М. І. - Щодо визначення сутності державної служби як різновиду суспільно-корисної праці (2003)
Ковітіді О. Ф. - Історичний аспект розвитку вітчизняного законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності (2003)
Кравцова Т. М. - Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки країни (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Свобода як постулат (2003)
Курко М. Н. - Концептуальні засади управлінської діяльності МВС України в напрямку Європейської інтеграції: загально-правова характеристика політики Європейського Союзу щодо України (2003)
Ліпкан В. А. - Поняття системи забезпечення національної безпеки України (2003)
Марцеляк О. В. - Функції омбудсмана (2003)
Мороз O. B. - Види цінних паперів у Російській імперії (друга половина XIX ст. – початок XX ст.) (2003)
Нелін О. І. - До питання спадковості за магдебурзьким правом (2003)
Семенов B. C. - Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку, Погорецький В. М. (2003)
Теличкін О. О. - Про поняття міжнародного адміністративного права (2003)
Тополевський Р. Б. - Система джерел права: генеза, генетичні зв’язки (2003)
Барилюк В. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів (2003)
Біленчук П. Д. - Використання інформаційних технологій для фінансового моніторингу обігу підакцизних товарів: стан і шляхи удосконалення, Борисова Л. В., Кочетов В. І., Лютко Ф. К. (2003)
Блинська С. Г. - Юридично-правова природа покарання за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2003)
Вапсва Ю. А. - Ошибка в квалифицирующих признаках состава преступления (2003)
Грица Т. Г. - Особливості системи підготовки юристів у відомчих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України (2003)
Грохольський В. Л. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2003)
Джагупов Г. В. - Адміністративна відповідальність осіб, що керують транспортними засобами у стані сп’яніння: підстави та порядок реалізації (2003)
Запара C. І. - Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (2003)
Захарченко О. В. - Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності (2003)
Зубенко B. B. - Питання дотримання законності при оперативно-розшуковому провадженні (2003)
Клюєв О. М. - Місце, роль та поняття організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України (2003)
Колотік Н. А. - Система основних трудових прав працівників за трудовим законодавством України (2003)
Коляда Т. А. - Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством (2003)
Кулешов O. O. - Межі застосування працівниками міліції фізичної сили для припинення протиправних дій (2003)
Лазор В. В. - Трудовые споры по вопросам прекращения трудового договора как гарантия реализации гражданами права на труд в условиях рыночных отношений (2003)
Левченко К. Б. - Комплексна програма як форма державного управління в сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2003)
Мохончук С. М. - Законодательство зарубежных стран о борьбе с терроризмом (2003)
Назаров В. В. - Обвинувальний вирок й обвинувачення у кримінальному процесі та їх співвідношення (2003)
Павликівський В. І. - Особистий мотив та його значення для кваліфікації злочинів проти трудових прав людини (2003)
Полуляхов O. B. - Правові аспекти взаємодії між установами в організації протидії торгівлі людьми (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу (2003)
Радіонов І. І. - Громадська безпека як родовий об’єкт злочинів (2003)
Рева Д. Н. - Контрольно-налоговые правоотношения и юридические факты (2003)
Рожнова В. В. - Поміщення особи у медичний заклад: пропозиції до нового КПК України (2003)
Синявська О. Ю. - Засади життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2003)
Сироїд Т. Л. - Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному праві (2003)
Слінько С. В. - Професійний ризик працівників міліції як кримінально-процесуальне поняття (2003)
Соловйова О. Є. - Відшкодування шкоди як головна умова застосування інституту примирення сторін у кримінальному процесі України (2003)
Стратонов В. М. - Проект кримінально-процесуального законодавства: проблемні питання для обговорення (2003)
Тучков С. С. - Класифікація підроблення (кримінально-правовий аспект) (2003)
Фролова О. Г. - Щодо необхідності координації інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів (2003)
Шваб І. А. - Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми (2003)
Шишкін О. В. - Проблемні питання відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (2003)
Яремчук О. В. - Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми (2003)
Духов В. Є. - Економічна складова в системі національної безпеки України (2003)
Ковальов Є. В. - Організаційно-економічні заходи протидії корупції, Никифорець Т. Є. (2003)
Симовьян С. В. - Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям, Мезенцева І. Е. (2003)
Кулибаба В. В. - Моделирование программных систем в терминах УФО-элементов (2003)
Торяник В. В. - Використання комп’ютерного моделювання у викладанні технічних дисциплін в системі МВС (2003)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2003 рік (2003)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2003 році (2003)
Звернення Міністра внутрішніх справ України Ю. О. Смирнова (2002)
Передмова редактора (2002)
Орлов П. І. - Право як засіб організації безпеки (2002)
Альошин Д. П. - Форми співучасті в новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм (2002)
Андрєєва О. Б. - Критерії ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Банікевич І. В. - Правові питання обґрунтування забезпечення законності при застосуванні зброї працівниками правоохоронних органів (2002)
Біленчук П. Д. - Кримінальне комп’ютерне право: українське та європейське, Біленчук Д. П., Борисова Л. В., Козир М. В. (2002)
Бущенко А. П. - К концепции заключения под стражу (2002)
Венедиктов В. С. - Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України (2002)
Гавриленко О. А. - Злочини та покарання у праві античних держав Північного Причорномор’я (2002)
Емельянов В. П. - Актуальные проблемы применения нового УК Украины (2002)
Зозуля И. В. - Состояние преступности в Украине (По материалам периодической печати) (2002)
Крупко Д. І. - Поняття службової особи в Кримінальному кодексі 2001 року (2002)
Кузніченко С. О. - Критерії та методи оцінки ефективності державного управління органами внутрішніх справ (2002)
Матюхіна Н. П. - До проблеми поліцейської корупції (2002)
Николаенко Н. А. - Понятие вмешательства в уголовном праве Украины (2002)
Тимощук О. В. - Професори Київського університету в заснуванні таврійської вищої школи (1916–1921): із історії юридичної освіти та науки (2002)
Трубников В. М. - Новый взгляд на объект преступления (2002)
Трубников В. М. - Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть?, Яровой А. А. (2002)
Филин Д. В. - Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголовном процессе Украины (2002)
Борець Л. В. - Правове регулювання фінансового контролю в системі МВС України (2002)
Духов В. Є. - Методологія аналізу неофіційної економіки (2002)
Духов В. Є. - Приватні структури в системі економічної безпеки України, Червяков І. М. (2002)
Матвеев С. П. - Экономический рост и обеспечение экологической безопасности (2002)
Нечипорук Л. В. - Місце страхування в системі економічної безпеки (2002)
Петрова І. А. - Викриття фальсифікованої продукції як засіб попередження економічних правопорушень, Дьякова Т. С. (2002)
Петрова К. Я. - Ухилення від сплати податків як метод первісного нагромадження капіталу, Дзюба Н. В. (2002)
Туркіна Н. В. - Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій (2002)
Яременко В. Г. - Связь экономической безопасности и проблем рыночной трансформации (2002)
Яременко О. Л. - Воздействие постиндустриальных тенденций на теневую экономику (2002)
Биленчук П. Д. - Проблемы информационной безопасности, Гаенко В. И., Борисова Л. В., Козырь М. В. (2002)
Бондаренко М. Ф. - Інтелектуалізація цифрових мереж та систем на основі теорії статичних просторових k-значних структур, Четвериков Г. Г. (2002)
Власенко І. В. - Методика оцінки ризику службової діяльності працівників МВС, Головінов Ю. Ю., Кужель Р. Г. (2002)
Зозуля И. В. - Анализ сущности заданий и задач, выполняемых внутренними войсками МВД Украины и России по обеспечению техногенной безопасности, Каплун С. А. (2002)
Ковальов П. А. - Розробка пропозицій щодо вдосконалення аварійно-рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях в метрополітені, Бородич П. Ю., Стрілець В. В., Чубар С. С. (2002)
Сенчихин Ю. Н. - Возможности новой техники, снижающей профессиональный риск оперативных работников внутренних дел, Гузенко В. А. (2002)
Стрелец В. М. - Статистический метод обоснования нормативов боевого развертывания пожарно-технического вооружения, Грицай В. Б. (2002)
Дзьобань О. П. - Безпека духовної сфери України з точки зору соціально-філософського аналізу (до постановки проблеми) (2002)
Логачов М. Г. - Роль психологічної підготовки спеціальних підрозділів у підвищенні резистентності до патогенного впливу стрес-факторів (2002)
Погорецький М. А. - Процесуальні і організаційно-тактичні форми взаємодії органів дізнання і досудового слідства, Хотенець В. М. (2002)
Теличкін О. О. - Правила застосування сили поліцейським персоналом миротворчих місій (2002)
Почесні звання університету (2002)
Спеціалізовані вчені ради Національного університету внутрішніх справ із захисту дисертацій (2002)
Актуальні дисертаційні дослідження (2002)
Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: науково-практична конференція (2002)
Кравчук Г. В. - Моделювання інтегрального показника рейтингу страховиків, Дудар В. В. (2012)
Савченко В. Ф. - Державний вплив на розвиток окремих сфер підприємницької діяльності в Україні (2012)
Холявко Н. І. - Проблеми реалізації міжнародних проектів у сфері освіти і науки (2012)
Єрмоленко О. О. - Визначення впливу просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів на економіку регіону (2012)
Пугачева О. В. - Развитие инновационной деятельности в Гомельской области (2012)
Калиниченко Н. Є. - Принципи та методи податкового планування на підприємстві, Антоненко В. M. (2012)
Клименко О. М. - Бюджетний план рахунків у ринкових умовах господарювання, Полякова О. В., Ермак О. І. (2012)
Маргасова В. Г. - Реагування приватного підприємництва на зростання присутності сітьового рітейлу в регіонах, Маргасов Д. В. (2012)
Сакун Л. М. - Галузеві аспекти управління прибутковістю промислового підприємства, Приходько І. С. (2012)
Шевченко Т. Є. - Системний підхід до оцінки конкуренто-спроможності промислових підприємств, Мезенцева О. О. (2012)
Циган Р. М. - Уніфікація облікової політики для цілей бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Погрібний В. О. (2012)
Бучик Т. А. - Роль оборотного капитала в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия (2012)
Семенча І. Є. - Оцінка та аналіз стану якості зального банківського обслуговування, Олійник А. О. (2012)
Ткаченко Н. В. - Формування інвестиційного потенціалу комерційних банків (2012)
Сова О. Ю. - Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Сухих Г. О. - Проблеми формування, функціонування та відшкодування податку на додану вартість, Антоненко В. М. (2012)
Дергун Л. В. - Оценка финансовой устойчивости предприятия с учетом качества основного капитала (2012)
Швець О. В. - Підвищення якості забезпечення за кредитами як фактор зниження кредитного ризику в діяльності банків (2012)
Бутук О. І. - Продуктивний варіант вирішення дискусійних проблем регулювання зовнішньоекономічних відносин України в умовах кризи надмірно лібералізованої глобалізації (2012)
Голуб В. М. - Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньо-економічної діяльності в Україні (2012)
Каленюк І. С. - Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні (2012)
Селінний М. М. - Організаційно-економічний механізм маркетингу в бурякоцукровому підкомплексі (2012)
Гонта О. І. - Інституціональні чинники структурної трансформації регіонів України: зовнішньоекономічний аспект, Гонта С. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Легка промисловість України: структура, зміни та напрями розвитку (2014)
Криленко В. І. - Характеристика методик оцінки економічної безпеки на різних рівнях управління (2014)
Кунденко А. В. - Сучасний стан та перспективи удосконалення системи державних закупівель в контексті стратегічного розвитку України, Дорош М. С., Тарасенко К. (2014)
Горбенко А. Л. - Структура глобального освітнього середовища (2014)
Мисюра Ю. В. - Напрями активізації розвитку легкої промисловості України (2014)
Шабанова О. В. - Економічна природа інвестиційної привабливості недержавних пенсійних фондів (2014)
Зражевець Є. Є. - Державне регулювання ринку венчурних інвестицій в Україні (2014)
Баранюк И. А. - Анализ подходов к определению потенциала развития организаций (2014)
Гарафонова О. І. - Світовий досвід соціальної відповідальності підприємства (2014)
Михайловська О. В. - Аналіз конкурентного потенціалу підприємств телекомунікаційної сфери України, Філіпова Н. В. (2014)
Азурова О. С. - Моніторинг сучасного стану малого бізнесу україни: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Демченко М. Ю. - Золотодобування за підсумками останнього п’ятиліття (2014)
Цікановська Н. А. - Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів (2014)
Голуб К. В. - Роль банківської системи у новій парадигмі інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки (2014)
Чеховський Д. Б. - Взаємодія між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним банком України в площині фінансового оздоровлення слабких банків (2014)
Сахно Є. Ю. - Оцінка ефективності впроваджуваного проекту, Сідін Е. П., Сахно К. Є. (2014)
Безуглий І. В. - Фактор державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України (2014)
Марченко Н. А. - Реформування національної депозитарної системи в Україні (2014)
Маргасова В. Г. - Концепція забезпечення стійкості економіки України системно-синергетичного типу (2014)
Наваліхіна А. Г. - Генетичне підґрунтя розвитку остей у злакових, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2015)
Єфіменко Т. С. - Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю, Терновська Т. К. (2015)
Кирієнко А. В. - Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса, Михайлик С. Ю., Антонюк М. З. (2015)
Ковтун-Водяницька С. М. - Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach, Левон В. Ф. (2015)
Дідух Я. П. - Основні наукові принципи та критерії формування та оцінки заповідних об’єктів (2015)
Вишенська І. Г. - Видові особливості приросту дерев у лісових фітоценозах ас. Convallario majali-Quercetum roboris заказника "Лісники" НПП "Голосіївський" (2015)
Козак О. М. - Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.), Дідух Я. П. (2015)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в ґрунті степової екосистеми в експерименті зі штучною модифікацією вологості, Іваник В. В. (2015)
Гетьман В. І. - Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький" (2015)
Спінова Ю. О. - Бальна оцінка біорізноманіття природно-заповідного фонду Донецької області при формуванні локальних екомереж (2015)
Бєляков С. О. - Прогностичне моделювання функціонування екосистем під впливом зміни клімату: перспективи використання математичних моделей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Терещук О. І. - Аналіз функціонування перманентної GPS-станції "Чернігів" (CNIV), Хода О. О., Литвин М. О. (2011)
Терещук О. І. - Модернізація електрообладнання теодолітів 3Т2КП, 2Т2, Т5, Тестова О. П., Тестов В. П. (2011)
Мамонтова Л. С. - Підвищення точності вимірювання швидкості та напрямку течії водотоку з використанням ультразвукового пристрою (2011)
Мовенко В. І. - Зонування адміністративно-територіальних утворень (2011)
Сидоренко І. І. - Раціональний підхід до використання земельних ресурсів в Чернігівській області (2011)
Городиський Г. О. - Розвиток концептуальної моделі АС ДЗК базового рівня засобами ARCGIS SERVER 10 (2011)
Голуб В. М. - Досягнення української інженерної школи у створенні обладнання для виробництва синтетичних волокон (2011)
Міщенко М. В. - Удосконалення системи підтримки температури електроліту в акумуляторних батареях гібридних силових установок (2011)
Боханов І. І. - Аналіз інформаційного забезпечення транспортної галузі та оцінка можливості створення комплексної геоінформаційної системи, Зацерковний В. І. (2011)
Гур’єв В. І. - Розв’язання економічних задач з використанням надбудови Пошук Рішення програми Microsoft Excel, Фірсова І. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в соціальному моніторингу Чернігівської області, Кривоберець С. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Моніторинг стану природно-ресурсного потенціалу та еколого-економічної збалансованості територій за допомогою ГІС-технологій, Кривоберець С. В., Сімакін Ю. С. (2011)
Корнієнко С. П. - Оцінка ефективності просторово-розподілених телекомунікаційних мереж, Корнієнко І. В. (2011)
Шевель В. І. - Застосування ГІС–технологій при зборі та обробці матеріалів спостереження за рівнями ґрунтових вод, Сємака О. М. (2011)
Сахно Є. Ю. - Дослідження концептуальних систем управління, Богдан М. В., Калінько І. В. (2011)
Старченко Г. В. - Концептуальна модель управління якістю організаційних проектів (2011)
Брайко В. Б. - Проблеми розвитку міського садово-паркового господарства (2011)
Багро С. О. - Уявляючи козацьку вітчизну: територіальний аспект поняття (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2015)
Щербак В. О. - Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки (2015)
Бажан О. Г. - Комітет держбезпеки при РМ УРСР та кампанія масової реабілітації жертв політичних репресій в Україні (друга половина 1950-х – початок 1960-х років) (2015)
Балабушевич Т. А. - Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. (2015)
Диса К. Л. - Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст.: закладення канону? (2015)
Басенко І. В. - Образ німців у пресі Києва за доби революції (лютий – жовтень 1917 р.) (2015)
Бетлій О. В. - Учнівські екскурсії по Києву в роки Першої світової війни (2015)
Зашкільняк Л. О. - Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр.. (2015)
Будз К. М. - Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) (2015)
Кислий М.-О. О. - Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані у 1950-х роках (за матеріалами спогадів) (2015)
Джура О. О. - Становлення династії Неманичів і культурний вибір Сербії (2015)
Сенченко А. П. - Загальна військова повинність для єврейського населення Російської імперії в 1874–1884 рр.: характер і наслідки (2015)
Лаврук Л. І. - Поява концепту "краківська історична школа" в польській історіографії (2015)
Ремарович О. І. - Релігійний фактор у соціально-політичному житті Держави Ізраїль 1948–1977 рр.. (2015)
Бурцева М. В. - Ґендерні ролі жінок під час Югославських війн 1991–1995 рр. (на прикладі хорватських медіа) (2015)
Ковалець Т. Р. - "Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками": малознане джерело до історії козацького повстання 1625 року (2015)
Мицик Ю. А. - З листування Н. Полонської-Василенко з митрополитом Іларіоном (Огієнком), Тарасенко І. Ю. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Яцків Я. С. - Етапи встановлення перманентної GPS-станції у м. Коропі, Терещук О. І., Хода О.О., Нисторяк І. О., Корзаченко М. М., Кулик В. М. (2011)
Бурачек В. Г. - Эффективность применения субпиксельных технологий синтеза изображений объектов для крупномасштабной аэрокосмической съемки, Зацерковный В. И., Беленок В. Ю. (2011)
Іванишин В. А. - Деякі особливості морфології розривів, Менайлов О. М., Шевченко А. Ф., Прибитько І. О. (2011)
Зацерковний В. І. - Актуалізація топографічних та кадастрових карт за допомогою GPS-приймачів, Кривоберець С. В., Левченко М. Г. (2011)
Зацерковний В. І. - Використання ГІС та ДЗЗ для моніторингу сільськогосподарських земель, Кривоберець С. В., Сергієнко В. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Радіоекологічний моніторинг територій за допомогою геоінформаційних технологій, Сімакін Ю. С., Сергієнко В. В. (2011)
Терещук О. І. - Визначення оптимальної точності положення межового знака у містах, Щербак Ю. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Розробка підходів щодо створення геоінформаційної системи моніторингу сільськогосподарських земель, Кривоберець С. В. (2011)
Мовенко В. І. - Моніторинг берегоукріплення р. Дніпро біля смт Любеч (2011)
Городиський Г. О. - Застосування вільного програмного забезпечення для потреб лісового господарства (2011)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем у військовій справі (2011)
Зацерковний В. І. - Аналіз можливості застосування геоінформаційних технологій у моніторингу орних земель, Кривоберець С. В. (2011)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в системі управління регіоном, Сiмакін Ю. С., Сергієнко В. В. (2011)
Сємака О. М. - Використання інформаційно-обчислювальної системи для оцінювання небезпечності локальних забруднень Чернігівщини (2011)
Іванова І. М. - Застосування технології нітри-денітрифікації для ефективної очистки стічних вод, Шевченко О. О. (2011)
Іванова І. М. - Гідробіологічний моніторинг активного мулу – основа ефективного очищеня стічних вод та захисту водного басейну від забруднення, Острянська Н. І. (2011)
Завацький С. В. - Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель, Корзаченко М. М., Самодєлок В. А. (2011)
Михайловський Д. В. - Аналіз техніко-технологічних властивостей клеєної деревини як перспективного матеріалу для будівельних конструкцій, Коваленко М. С., Матющенко Д. М. (2011)
Скляров І. О. - Перспективи розвитку рамних каркасів зі зварних двотаврів із гнучкою стінкою (2011)
Мошель Н. В. - Влияние граничных условий на переориентацию НЖК над дефектом диэлектрика (2011)
Сахно Ю. О. - Аналіз роботи багатопоточного подільника потоку дросельного типу для визначення якості та надійності його експлуатації, Сахно Є. Ю., Шевченко Я. В. (2011)
Корнієнко І. В. - Аспекти застосування геоінформаційних технологій для оптимізації розподілу радіочастотного ресурсу (2011)
Сахно Є. Ю. - Управління відхиленнями при реалізації стратегії інвестиційного проекту, Кунденко А. В., Мороз Н. В. (2011)
Сахно Є. Ю. - Вибір параметрів для забезпечення якості розрахунку інвестиційних проектів, Кунденко А. В., Лазовська К. В. (2011)
Жарінова А. Г. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності механізму управління інтелектуальним капіталом (2015)
Ольшанська О. В. - Проблемно-діагностична оцінка перспектив розвитку туристичної сфери регіону, Богославець О. Г. (2015)
Гончар О. І. - Оцінювання динаміки розвитку потенціалу машинобудівних підприємств України у контексті інтеграційних процесів (2015)
Гарафонова О. І. - Стратегії розвитку підприємства: теоретичні засади та особливості формування в умовах необхідності здійснення інноваційної діяльності, Каленська О. Л. (2015)
Жарська І. О. - Використання інтернет-середовища для просування освітніх послуг вищих навчальних закладів, Зіньковська Д. В. (2015)
Єфременкова Н. А. - Шляхи підвищення якості швейних виробів в умовах толінгу, Байдак Т. В. (2015)
Геселева Н. В. - Design thinking: інноваційний підхід до генерації бізнес-моделей та процесів прийняття рішень, Яценко А. А., Синенко П. О. (2015)
Сидоренко Т. М. - Кадровий потенціал підприємств побутового обслуговування та можливості його ефективного формування та використання (2015)
Яренко А. В. - Обґрунтування шляхів подолання системної кризи соціально-економічної сфери України (2015)
Дидик А. А. - Застосування шрифтів в рекламі (2015)
Іваненко О. І. - Ефективне управління проектами інноваційної діяльності в регіонах України, Шіковець К. О., Квіта Г. М. (2015)
Русіна Ю. О. - Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні, Майстренко О. Л. (2015)
Толочко Л. Г. - Статьи денежно-трудовых отношений. минимальный состав и характеристики (2015)
Шилкіна К. О. - Аналіз діяльності туристичних кластерів Херсонщини в умовах ринкової самоорганізації (2015)
Євтушевська О. А. - Основні аспекти організації відділу комплексного контролю (2015)
Ярошенко С. В. - Новітні технології у процесі застосування механізму торгового фінансування (2015)
Скрипник М. І. - Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов’язань підприємства, Зеленіна О. О. (2015)
Винничук М. С. - Інноваційний пошук при навчанні студентів, Остапчук І. П. (2015)
Рубан В. Я. - Понятийный аппарат современной теории развития: инклюзивность, когнитивность, креативность, Ралле Н. В. (2015)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в аналізі змін показників якісного стану ґрунтів та їх родючості за результатами агрохімічної паспортизації, Кривоберець С. В. (2012)
Терещук О. І. - Аналіз проведення першої GNSS-кампанії у Північному регіоні України, Нисторяк І. О. (2012)
Боханов І. І. - Застосування геоінформаційних систем в аеронавігації (2012)
Зацерковний В. І. - Використання новітніх інформаційних технологій в агрохімічному моніторингу земель, Гур’єв В. І., Кривоберець С. В. (2012)
Скітер І. С. - Застосування технологій нейромережевого моделювання для оцінки ефективності інтеграції інформаційних систем, Трунова О. В., Двоєглазова М. В. (2012)
Іванова І. М. - Методи і засоби забезпечення очищення води, Сємака О. М. (2012)
Завацький С. В. - Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності, Котельчук Л. С., Котельчук А. Л. (2012)
Михайловський Д. В. - Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев’яних ферм, Коваленко М. С. (2012)
Скляров І. О. - Попередньо напружені рамні конструкції зі зварних двотаврів змінної жорсткості з гнучкою стінкою (2012)
Павленко В. В. - Реконструкція історико-архітектурного середовища селища Любеч, Чухрай С. М. (2012)
Булат В. В. - Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва, Козаченко М. М. (2012)
Матющенко Д. М. - Експериментальні та чисельні дослідження гнутоклеєних рам з клеєної деревини (2012)
Плоский В. О. - Геометричне моделювання структури іонних кристалів, Скочко В. І. (2012)
Сахно Є. Ю. - Вибір системи живлення модернізованої гідроопори колінчатого вала двигуна внутрішнього згоряння, Шевченко Я. В. (2012)
Міщенко М. В. - Розробка автоматичної системи поливу сільгоспугідь (2012)
Корнієнко І. В. - Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів, Кошма А. І. (2012)
Лапа М. В. - Управление строительством промышленных объектов в зоне радиационного загрязнения, Билык М. А. (2012)
Гусаров С. М. - Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності (2015)
Рущенко І. П. - Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни (2015)
Бандурка А. С. - Роль виборів у політичному житті держави (2015)
Брусакова О. В. - Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства (2015)
Дубина Н. А. - Проблеми ефективності законодавства України, Турута О. В. (2015)
Калєніченко Л. І. - Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності (2015)
Процюк І. В. - Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади (2015)
Селюков В. С. - Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності (2015)
Вікторчук М. В. - Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно (2015)
Глущенко О. А. - Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя (2015)
Гончаренко І. Б. - Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Торгівля з рук у невстановлених місцях" (2015)
Зозуля І. В. - Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління, Шулатова І. С. (2015)
Коломоєць Н. В. - Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації) (2015)
Комзюк В. Т. - Правові гарантії діяльності митних органів України (2015)
Чорна А. М. - До проблеми співвідношення понять "завдання" та "функції" Державної фіскальної служби України (2015)
Шкребець Є. Ф. - Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку (2015)
Бабакін В. М. - Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності (2015)
Клемпарский Н. Н. - Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации) (2015)
Корнієнко В. В. - Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності (2015)
Манжай О. В. - Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році (2015)
Марков В. В. - До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності (2015)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України (2015)
Орлов Ю. В. - Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект (2015)
Процких О. Ю. - Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України (2015)
Узлов Д. Ю. - Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования, Струков В. М., Григорович А. Б., Петрусенко А. И., Доскаленко С. Н. (2015)
Четвертак Д. Ю. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів (2015)
Чавикіна Т. І. - Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців (2015)
Батожська О. В. - Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді, Піхурець О. В. (2015)
Бортнік О. Г. - Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб, Степаненко Т. В. (2015)
Д’ячкова Н. А. - Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна, Тучин Ф. А. (2015)
Литвин С. Й. - Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав (2015)
Теремецький В. І. - Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними (2015)
Александров Ю. В. - Психологічні особливості власників собак порід різних груп (2015)
Віденєєв І. О. - Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки (2015)
Воробйова І. В. - Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю, Мацегора Я. В. (2015)
Гіренко С. П. - Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції (2015)
Горбачова О. В. - Особливості соціального конструювання емоцій (2015)
Жидецька С. В. - Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки, Землянська О. В. (2015)
Нежданова Н. В. - Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців (2015)
Помацалюк А. Р. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах (2015)
Посохова Я. С. - Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення (2015)
Шиліна А. А. - Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності, Греса Н. В. (2015)
Штейн Н. Г. - Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості, Землянська О. В. (2015)
Штриголь Д. В. - Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні, Горбик Н. К. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Балан Ю. А. - Формування здорового способу життя сільських підлітків засобами вуличної соціальної роботи, Кубіцький С. О. (2015)
Березова Л. С. - Євроінтеграційні тенденції у професійній підготовці перекладачів у вищих навчальних закладах Франції (2015)
Бондар Н. Г. - Соціальний педагог як суб’єкт виховання моральності учнів (2015)
Брояко Н. Б. - Формування основ техніки бандуриста-початківця (2015)
Буцик І. М. - Визначення характерних особливостей методичних систем навчання (2015)
Власенко К. О. - Рецепція фольклору як засіб виховання молоді (2015)
Грицяк Л. Д. - Зміст і характер соціальної компетентності студентів економічних спеціальностей (2015)
Деркач І. М. - Особливості оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах (2015)
Єресько О. В. - Шляхи підвищення ефективності виховання валеологічних цінностей (2015)
Канівець О. М. - Візантійська традиція та її вплив на освіту Київської Русі (2015)
Корицький В. П. - Зміст підготовки бакалаврів деревообробних технологій до художньо-конструкторської діяльності (2015)
Кошук О. Б. - Технологія проблемно-розвивального навчання: теоретико-методичний аспект (2015)
Лузан П. Г. - Фактори формування творчого потенціалу майбутніх техніків-механіків в агротехнічному коледжі, Костенко Т. В. (2015)
Макодзей Л. І. - Концепція підготовки фахівців з освітніх вимірювань в аграрних ВНЗ, Михайліченко М. В. (2015)
Моісєєв В. В. - Ретроспектива ідей військово-патріотичного виховання в Україні (2015)
Мося І. А. - Реалізація ідей компетентнісної концепції у підготовці кваліфікованих робітників (2015)
Павлюченко П. Г. - Методологічні засади професійної підготовки виконавців народної манери співу (2015)
Палагнюк М. В. - Виховання громадянської позиції студентів: історичний аспект (2015)
Перцова Н. О. - Тенденції розвитку української хорової літератури Х-XIX cт. (2015)
Петрів Г. В. - Сутність поняття "ціннісне ставлення до земельних ресурсів" (2015)
Пилипенко О. П. - Компетентнісний підхід до підготовки сучасних лікарів ветеринарної медицини в Німеччині (2015)
Рощін І. Г. - Концептуальне підґрунтя фізичної підготовки учнів вітчизняних загальноосвітніх шкіл (2015)
Сєнчева О. В. - Практика організації моніторингу якості навчальних досягнень студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Смолярчук О. Ф. - Реформування викладання і вивчення англійської мови у Китайській Народній Республіці (2015)
Сопівник І. В. - Дослідження готовності молоді до відповідальних сімейних відносин (2015)
Сопівник Р. В. - Виховання і педагогічна думка у філософських системах мислителів класичної Греції (2015)
Тверезовська Н. Т. - Методика побудови експертних систем (2015)
Терьохіна О. Л. - Алгоритмічні приписи як основа формування технічного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників (2015)
Ткач М. М. - Розвиток професійної творчості майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2015)
Толочко С. В. - Методичні особливості формування хімічної компетентності майбутніх інженерів-механіків, Шкодин А. В. (2015)
Шарата Н. Г. - Інновації у вищій школі (2015)
Шевченко С. В. - Обґрунтування методик визначення рівня готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Шинкарук В. Д. - Розвиток ідей про виховання в Добу Відродження (2015)
Шинкарук О. В. - Особливості законодавчого унормування проблеми моніторингу якості освіти в Україні (2015)
Афанасенко Л. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми самоідентифікації особистості (2015)
Вус В. І. - Батьківські виховні впливи як детермінанта розвитку соціального здоров’я дошкільників (2015)
Денисюк Л. М. - Цінності пізнання і самореалізації особистості студентів (2015)
Іваненко Б. Б. - Психоаналітичний підхід до розуміння виховних впливів батьків на дитину (2015)
Костюк Д. А. - Психологічна сутність професійного інтелекту енергетиків сільськогосподарського виробництва (2015)
Кулдиркаєва О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку професійно-значущих якостей майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки (2015)
Лапа О. В. - Особливості вияву почуття патріотизму сучасними підлітками загальноосвітньої школи (2015)
Мартинюк І. А. - Психологічна травма та посттравма: сутність і способи подолання (2015)
Омельченко Л. М. - Вплив ситуації невизначеності на процес соціалізації сучасної української молоді (2015)
Полозенко О. В. - Дослідження подружніх конфліктів у молодих сім’ях (2015)
Хлонь О. М. - Проблематика підготовки фахівців у базових вищих навчальних закладах МВС із формуванням мотивації до подальшого професійного самовизначення відповідно до профіля (2015)
Шмаргун В. М. - Психосоматична проблема в психології, Шмаргун Т. М. (2015)
Яшник С. В - Емоційна компетентність у структурі управлінської культури (2015)
Газізов М. - Сутнісні характеристики розвитку лобізму у наднаціональних організаціях (Європейський союз) (2015)
Линдюк О. - Основні теоретико-методологічні підходи до модернізації державної служби зарубіжних країн (2015)
Ростіянов Б. - Специфіка державного будівництва в США в період громадянської війни (1861−1865 рр.) (2015)
Бондарук В. - Регіональний розвиток на базі концепції "точок зростання" (2015)
Воронов О. - Управлінські рішення в процесі стратегічного управління (2015)
Гавриш-Мусафір А. - Закордонний досвід управління регіональним розвитком сфери туризму (2015)
Дуков Д. - Інституціональне забезпечення державної регіональної політики України в контексті європейського вибору (2015)
Лужецька Н. - Причини виникнення наркоманії та механізми її поширення: державно-управлінський аспект (2015)
Осадчук С. - Фінансування видатків бюджету області: проблеми та напрями вдосконалення (2015)
Остапенко О. - Антикорупційна політика в сфері загальної середньої освіти, Орел М. (2015)
Сенча Сергій. - Порівняльна оцінка рівня та потенціалу рекреаційно-туристичного розвитку районів і міст обласного значення Одеської області (2015)
Зелінський С. - Оцінювання компетентностей державних службовців (2015)
Бобровська О. - Управлінські засади реалізації концепції фінансової децентралізації в місцевому самоврядуванні (2015)
Ворона П. - Основні загрози у проведенні місцевих виборів за пропорційною системою відкритих партійних списків (2015)
Стасишин М. - Оцінка ефективності залучення громадськості до процесу розробки, прийняття та реалізації рішень органами місцевого самоврядування (2015)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо послідовності роботи начальника цивільного захисту організації (2015)
Клименко О. - Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч (2011)
Істоміна Г. - Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень (2011)
Ямборко О. - Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми (2011)
Мойсюк О. - Xудожнi особливості тканих рушників-"завісок” Житомирського Полісся першої чверті XX століття (2011)
Назарчук М. - Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся (2011)
Заїка Н. - Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав”), Чередніченко Л. (2011)
Костюкова В. - Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї (2011)
Кошеля О. - Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) (2011)
Болгар О. - Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма (2011)
Косицька З. - Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка – 2011”) (2011)
Свиридюк Н. - Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) (2011)
Фісун В. - Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині (2011)
Поп’юк І. - Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Xорта й Ігоря Веренька (2011)
Бойчук Н. - Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття (2011)
Цимбалюк О. - Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками (2011)
Луковська О. - Парадигма "національного” в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) (2011)
Михайлова Р. - Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького (2011)
Порожнякова Н. - Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) (2011)
Шуліка В. - Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття (2011)
Костів Н. - Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів (2011)
Якимова О. - Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття (2011)
Береговська Х. - Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну (2011)
Бурковська Л. - Ікона "Спас у славі” другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області (2011)
Тарасенко О. - У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля (2011)
Котляр Є. - Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції (2011)
Боса І. - Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ-ХХ століть (2011)
Маліновська К. - Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського” (2011)
Хорунжа Г. - Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам’яток Львова) (2011)
Стемпіцька Ю. - Діалектичність образності української книги та золотарської оправи ХIV-XVIII століть (2011)
Кубриш Н. - Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка (2011)
Стельмащук Г. - Українські художники у світі: проблема дослідження Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття (2011)
Скляренко Г. - До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя (2011)
Коновалова О. - Еволюція оформлення журналу "Нова хата” в контексті пластичної мови стилю ар деко (1920-1930-ті роки) (2011)
Ламонова О. - "Неслухняні нащадки”: шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка”) (2011)
Носенко А. - Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття (2011)
Сторчай О. - Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису (2011)
Тарасенко А. - Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття (2011)
Медвідь-Юрків М. - Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі (2011)
Сотська Г. - Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій (2011)
Немкович О. - Відділ музикознавства ІМФЕ ім. M. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття (2011)
Чекан Ю. - Музична критика в Інтернеті (2011)
Кузик В. - Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки (2011)
Фільц Б. - Інструментальне музикування в українських містах XIV-XVII століть: історичний аспект (2011)
Костюк Н. - Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки (2011)
Ярко М. - Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формування національної самосвідомості української музичної культури (2011)
Озимовська А. - Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття (2011)
Антонюк (Гуральна) С. - Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття (2011)
Шеремета І. - Журнал "Музика” і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках (2011)
Красильникова О. - Анімістика: введення в наукову дисципліну (2011)
Kosc-Ryzko K. - Between strangeness and familiarity. The process of acculturation in the psycho-social approach (2011)
Коваленко Є. - Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття (2011)
Корольова І. - Жіноча суб’єктивність в українській православній картині світу: тендерний підхід (2011)
Лучанська В. - Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) (2011)
Руда Т. - Мистецтво соцреалістичне й масове (2011)
Пашкова О. - Процеси конвергенції в сучасному кінематографі (2011)
Черков Г. - Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму (2011)
Дзюба Д. - Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення (2011)
Новікова Л. - Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі (2011)
Казакова Н. - До питання створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття (2011)
Шаповал О. - Комп’ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення (2011)
Кульчинська Л. - Радянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики (2011)
Дмитрик О. - Феномен гаптичної візуальності в кінематографі (2011)
Бандурка О. М. - Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу, Литвинов О. М. (2015)
Варунц Л. Д. - До питання щодо територіальної організації влади у Канаді (2015)
Войціховський А. В. - Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі (2015)
Гудзь Т. І. - Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи (2015)
Калєніченко Л. І. - Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці (2015)
Логвиненко Є. С. - Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі (2015)
Прокоп Н. М. - Обрис проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького (2015)
Мельничук С. М. - Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави (2015)
Небрат О. О. - Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції (2015)
Проневич О. С. - Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації (2015)
Різак М. В. - Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання (2015)
Салманова О. Ю. - Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві (2015)
Гусєва В. О. - Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні (2015)
Житний О. О. - Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України (2015)
Пазинич Т. А. - Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення, Лапта С. П. (2015)
Пеньков С. В. - Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності (2015)
Прокопенко О. Ю. - Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Ральченко І. М. - До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист (2015)
Слинько Д. В. - Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Субота С. І. - Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур (2015)
Грицай В. І. - Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Колєснік Т. В. - Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників (2015)
Мацелик М. О. - До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями, Онишко О. В. (2015)
Сурженко О. А. - Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті (2015)
Чалий Ю. І. - Виховання як елемент освітньої послуги (2015)
Барко В. І. - Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України, Величко В. В. (2015)
Гіренко С. П. - Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС, Котелюх М. О., Петленко О. В. (2015)
Міцик Т. О. - Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей (2015)
Кожушко А. Р. - Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі (2015)
Потапова С. М. - Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС, Землянська О. В. (2015)
Смірнова О. М. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України (2015)
Чепіга Л. П. - Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях (2015)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості віктимності підлітків, Селіванова О. І. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Піпа Б. Ф. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин з муфтою з пакетами гільзових пружин, Музичишин С. В. (2015)
Березін Л. М. - Методологія розрахунку деталей на міцність та надійність (2015)
Кошель С. О. - Структурний аналіз складних плоских механізмів третього класу, Кошель Г. В. (2015)
Музичишин С. В. - Пристрій зниження динамічних навантажень в приводі машин з пружинами кручення та вибір його параметрів, Зрезарцев В. М., Піпа Б. Ф. (2015)
Панасюк І. В. - Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкості ведучого валу, Залюбовський М. Г. (2015)
Данченко В. В. - Использование катионных полимеров для повышения качества кислотозащитной отделки текстильного материала, Сарибекова Д. Г. (2015)
Чупріна Н. В. - Основні характеристики формування проектного образу в сучасній індустрії моди (2015)
Затуловська Г. А. - Актуальні особливості розвитку сучасного шрифтового художнього плакату (2015)
Гніденко М. С. - Дизайн логотипу як основи фірмового стилю, Колесніков В. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Аналіз гармонійних систем пропорціонування та візуалізація художньої форми спецодягу на базі інформаційно-знакових систем (2015)
Гула Є. П. - Проблеми композиційного формоутворення в дизайні періодичних видань, Мартинюк Г. С. (2015)
Джалилиан Ф. - Усовершенствование метода проектирования проймы женского жилета на основе национального иранского костюма, Богушко А. А., Николаева Т. В. (2015)
Задорожня Ю. М. - Проектна ідея та візуальне втілення тенденцій розвитку в дизайні друкованої реклами (2015)
Струмінська Т. В. - Деконструктивізм, як засіб створення нових форм в одязі (2015)
Лісовець С. М. - Акустичний контроль матеріалів із неоднорідною структурою методами нелінійної акустики, Ківа І. Л. (2015)
Рябокінь Ю. М. - Оцінка вартості програмного забезпечення (2015)
Василенко І. Ю. - Математична модель контролю складання клейових з’єднань, Зенкін А. С. (2015)
Каташинський А. С. - Відновлення молекулярного кисню на поверхні шпінелі nico2o4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2015)
Григоренко І. В. - Стан стандартизації взуттєвих товарів в системі технічного регулювання України, Стрелко А. В. (2015)
Борко В. О. - Управління створенням наукоємної продукції у машинобудуванні, Зенкін А. С. (2015)
Супрун Н. П. - Теоретичне обґрунтування та моделювання процесів нестаціонарного розповсюдження рідини в анізотропних текстильних матеріалах, Щуцька Г. В., Ващенко Ю. О. (2015)
Авраменко Т. В. - Аналіз умов експлуатаціїї та класифікація небезпечних чинників для створення захисного одягу танкістів, Остапенко Н. В., Васильєва І. В., Колосніченко М. В. (2015)
Мельник Л. М. - Дослідження параметрів структури еластичного трикотажу для виготовлення компресійних панчішних виробів, Черепахова Т. І., Дробина І. І. (2015)
Галик І. С. - Шляхи адаптації вітчизняного текстилю до вимог зарубіжних ринків, Семак Б. Д. (2015)
Федько І. В. - Аналіз напрямів та тенденцій розвитку інноваційних технологій джинсової індустрії (2015)
Ніколаєва Т. І. - Структуризація процесу довузівської підготовки, з урахуванням особливостей вибору творчої спеціалізації, Ніколаєва Т. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Експериментальні дослідження матеріалів для створення теплозахисного спецодягу, Полька Т. О., Колосніченко М. В. (2015)
Богушко О. А. - Апроксимація контурів конструктивно-декоративних елементів одягу алгебраїчними кривими вищих порядків, Святкіна А. Є., Малиновський В. І. (2015)
Святкіна А. Є. - Побудова опорної поверхні жіночого плечового одягу з використанням п’ятикутного ключа пропорційності (2015)
Артеменко Т. П. - Оцінка впливу наномодифікованих шкірматеріалів на функціональний стан органів і систем органів людини, Березненко С. М., Яценко М. В. (2015)
Надопта Т. А. - Принципи формування поліпараметричних моделей, Козловська Л. В., Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2015)
Тополь О. В. - Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення (2015)
Шевченко О. М. - Стан продовольчого ринку: глобалізаційні виклики, Ясько А. Г. (2015)
Багацький В. М. - Адаптація інструменту дисконтування грошових потоків до умов функціонування вітчизняної економіки, Моржакова А. О. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі Китаю (2015)
Жосан Г. В. - Обґрунтування стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності (2015)
Осокіна А. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління операційною ефективністю підприємства, Чичкан-Хліповка Ю. М. (2015)
Філіпова Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Салімон О. М. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства із врахуванням факторів зовнішнього середовища (2015)
Луценко І. О. - Забезпечення прозорості формування місцевих бюджетів (2015)
Миколайчук І. П. - Дослідження впливу факторів інноваційного розвитку на формування компетенцій підприємства (2015)
Полковниченко С. О. - Iнноваційність як рушійна сила розвитку аграрного сектору економіки України, Росохач О. В. (2015)
Семенов В. Б. - Зависимость конкуренто-способности и экономических показателей предприятия авиационной промышленности от инноваций, Голуб В. М., Леховицер В. А. (2015)
Хмурова В. В. - Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності (2015)
Барбаш Г. І. - Особливості обліку капітальних інвестицій на підприємстві сфери транспорту та логістики (2015)
Гарафонова О. І. - Реструктуризаційні, інноваційні та стратегічні напрями розвитку консалтингу в Україні, Чікірісов Д. В. (2015)
Куліш Д. В. - Методичні аспекти бюджетування (2015)
Курінєнко О. В. - Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства (2015)
Вакулевич О. О. - Екологічна відповідальність фахівця аграрної галузі: категоріальний аналіз (2015)
Гуменний О. Д. - Мультимедійні проекти як засіб розвитку інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів (2015)
Дзюба Г. І. - Професійна підготовка майбутніх економістів в Україні і Німеччині: загальні тенденції і відмінності (2015)
Єресько О. В. - Сутність поняття "валеологічні цінності" (2015)
Каландирець Н. М. - Поняття підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2015)
Каленський А. А. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з дисципліни "Етика викладача вищої школи" неімітаційними методами (2015)
Каніболоцька Л. В. - Зміст та структура риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Канішевська Л. В. - Концептуалізація проблеми підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя (2015)
Касаткін Д. Ю. - Організація електронного документообігу шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення у вищому навчальному закладі, Касаткіна О. М. (2015)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна робота з розвитку моральних якостей сільської молоді, Кулик В. В. (2015)
Колісник Н. В. - Професійна компетентність менеджера як психолого-педагогічна проблема (2015)
Короленко В. Л. - Сім’я і її вплив на моральне формування дитини (2015)
Костриця Н. М. - Формування мовної особистості майбутніх фахівців-аграрників на засадах культурологічного підходу (2015)
Кушнір А. О. - Сутність і структура поняття "героїчного вчинку" (2015)
Лашкул В. А. - Особливості застосування методичних підходів до формування професійно-етичної компетентності майбутнього лікаря ветеринарної медицини (2015)
Лещенко Л. А. - Сутність поняття "самоосвітня компетентність майбутніх екологів" (2015)
Лузан П. Г. - Суть та дефініція поняття "педагогічна технологія", Печковська І. М. (2015)
Майковська В. І. - Бізнес-інкубатор як інструмент управління науковою діяльністю базового структурного підрозділу внз при реалізації кластерного підходу в освіті (2015)
Мешко К. І. - Потреба у формуванні господарської дбайливості студентів аграрних коледжів (2015)
Моісєєв В. В. - Роль музеїв у військово-патріотичному вихованні молоді (2015)
Монашненко А. М. - Перекладацька компетентність та її складові (2015)
Наконечна О. В. - Навчальна (ознайомча з фаху практика) майбутніх соціальних педагогів в умовах університетської освіти (2015)
Пекач К. А. - Сутність поняття "громадянська відповідальність" особистості (2015)
Попович В. І. - Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців засобами інтерактивних методів навчання, Кручек В. А. (2015)
Потапчук Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійно-педагогічної творчості (2015)
Ратинська І. В. - Основні виміри моральної відповідальності та морального вибору: точки дотику (2015)
Сопівник І. В. - Виховуюче навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Сопівник Р. В. - Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи (2015)
Співакова І. Б. - Теорія і практика організації методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Сук А. М. - Аналіз стану проблеми формування санітарно – гігієнічної культури серед студентської молоді України (2015)
Тарасенко Р. О. - Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у контексті глобалізації та інформатизації суспільства (2015)
Шинкарук В. Д. - Виховання господарності майбутніх педагогів засобами продуктивної праці (2015)
Шинкарук О. В. - Якість професійної підготовки фахівців – невід'ємна вимога до вітчизняної вищої освіти (2015)
Афанасенко Л. А. - Професійна самоідентифікація як предмет психологічного дослідження (2015)
Барчі Б. В. - Психологічний супровід безробітних у виборі професії (2015)
Вус В. І. - Сучасна специфіка соціально-психологічних детермінант міграційної поведінки людини (2015)
Денисюк Л. М. - Формування духовних цінностей студентської молоді у кризовому суспільстві (2015)
Костюк Д. А. - Психологічна сутність професійного мислення енергетиків сільськогосподарського виробництва (2015)
Кравченко А. В. - Виникненя і попередження конфліктів у молодого подружжя, Тверезовська Н. Т. (2015)
Мандзик Л. В. - Соцiально-педагогiчна профiлактика суїцидальної поведiнки у пiдлiтковому вiцi (2015)
Мартинюк І. А. - Психологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ (2015)
Марусинець М. М. - Професійна спрямованість і її віддзеркалення в моделі підготовки фахівців гуманітарного профілю (2015)
Маслюк А. М. - Особливості подолання людиною критичних життєвих ситуацій (2015)
Омельченко Л. М. - Невизначеність як чинник соціалізації сучасної української молоді (2015)
Полозенко О. В. - Дослідження причин стресів у студентів аграрних ВНЗ (2015)
Соболюк К. В. - Профілактика агресивної поведінки підлітків у процесі оволодіння бойовими мистецтвами, Кубіцький С. О. (2015)
Шевченко О. М. - Психолого-педагогічний супровід розвитку особистісної компетентності старшокласників (2015)
Шмаргун В. М. - Психосоматична парадигма інтеграції психології і медицини, Шмаргун Т. М. (2015)
Яшник С. В. - Детермінуючі компоненти моделі керівника (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї несмертельної дії для сил безпеки (2015)
Подригало М. А. - Влияние дисбаланса и окружного люфта направляющих колес автомобиля на затраты энергии двигателя, Мазин А. С. (2015)
Пісарєв В. П. - Оцінювання стійкості руху бойової колісної машини за перехідними та сталими станами в режимі повороту (2015)
Кайдалов Р. О. - Експериментальне оцінювання плавності ходу спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресорюванням при русі по бездоріжжю, Баштовий В. М., Ларін О. О., Водка О. О. (2015)
Глущенко В. В. - Энергетический подход к оценке устойчивости автомобилей-цистерн против опрокидывания, Кайдалов Р. О., Подригало М. А., Соколовский С. А. (2015)
Полянский А. С. - Разработка рекомендаций по устойчивости колёсных машин на уклонах, Побережный А. А., Плетнёв В. Н., Задорожняя В. В. (2015)
Скляров М. В. - Вплив гідроприводу гальм на автоматизацію руху автомобіля (2015)
Шаша І. К. - Формування системи оцінювання рівня безпеки дорожнього руху, Темніков В. О., Гончар Р. О. (2015)
Степанов А. В. - Электрогидравлический тормозной механизм в системе безопасности автотранспорта (2015)
Абрамов Д. В. - Оценка использования запаса мощности двигателя в процессе разгона автомобиля (2015)
Мазін О. С. - Дослідження паливної економічності броньованих колісних машин і шляхи її покращення, Страшний І. Л., Франков В. М., Шабалін О. Ю. (2015)
Белокурський Ю. П. - Антени для захисту каналів радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України, Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2015)
Сальник В. В. - Аналіз методів запобігання вторгненням у мобільні радіомережі класу MANET, Сальник С. В., Бовда Е. М. (2015)
Тітаренко О. В. - Забезпечення надійності функціонування детекторів іонізуючих випромінювань для спеціальних підрозділів Національної гвардії України (2015)
Бирюков И. Ю. - Анализ приоритетов систем наземной разведки по обнаружению объектов вооружения и военной техники, Бусяк Ю. М. , Шульга А. В. (2015)
Морозов О. О. - Методика оптимального розподілу озброєння і військової техніки між військовими формуваннями угруповання військ (2015)
Морозов О. О. - Методика розміщення центрів з обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, Берченко І. Є. (2015)
Нечипоренко В. М. - Дослідження впливу діаметра посадки з натягом і температури нагрівання охоплювальної деталі на якість бандажного з’єднання, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П., Ковбаска Б. В. (2015)
Літовченко П. І. - Математична модель багатошківної пасової передачі з опуклим контуром паса, Сало В. А., Іванова Л. П., Шелудько Д. О., Скиба А. Г. (2015)
Майборода И. Н. - Особенности работы диодов Ганна на основе варизонного соединения AlXGa1-XAs–GaAs–Ga0,6In0,4As, Бабенко В. П. (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Передмова редактора (2004)
Балабанова Л. М. - Субъективная категоризация процесса профессионального становления личности в системе силовых структур (2004)
Гавриленко О. А. - Дослідження лапідарних пам’яток міжнародного права античних держав Північного Причорномор’я у вітчизняній та зарубіжній історіографії (2004)
Корчевна Л. О. - Концепція права: до постановки проблеми (2004)
Кравцова T. M. - До питання про якість норм регуляторного акта (2004)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща (2004)
Торохтій Ю. З. - Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2004)
Шигаль Д. А. - Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії (2004)
Апанасюк М. П. - Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів (2004)
Белькова O. B. - До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину (2004)
Берназ В. Д. - Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження (2004)
Биргеу М. М. - Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів у Республіці Молдова (2004)
Білоконь М. В. - Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність та форми (2004)
Блага А. Б. - Практика застосування Закону України "Про попередження насильства в сім’ї": сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення (2004)
Бортнік О. Г. - Укладення мирової угоди та відмова від позову в кримінальному судочинстві (2004)
Венедиктов В. С. - Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління, Зозуля І. В. (2004)
Гордієнко М. І. - Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ (2004)
Городянко С. В. - Дотримання дисципліни особами рядового та начальницького складу як умова підвищення безпеки їх службово-професійної діяльності (2004)
Грица Т. Г. - Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України (2004)
Гусаров К. В. - Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия (2004)
Давыденко М. Л. - Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью (2004)
Іншин М. І. - Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ (2004)
Ковальов Є. В. - Оцінка рівня економічної безпеки залізниці, Бондаренко Т. В., Буханцов В. В. (2004)
Коляда Т. А. - Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин (2004)
Кройтор В. А. - Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності (2004)
Кулешов О. О. - Примус як засіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції (2004)
Лазор В. В. - Правовые проблемы превенции трудовых споров, возникающих при расторжении трудового договора по инициативе работника (2004)
Левченко К. Б. - Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні (2004)
Луценко Т. О. - Спеціальний стаж та його значення в системі пенсійного забезпечення (2004)
Макаренко О. М. - Щодо з’ясування терміна "профілактика правопорушень" та суміжних з ним понять (2004)
Маліков В. В. - Співвідношення поняття громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин (2004)
Орлеан А. М. - Людина як предмет злочину (2004)
Перунова О. М. - Форма і зміст позовної заяви (2004)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти підготовки військових кадрів у системі військової освіти України для участі у миротворчих операціях (2004)
Развадовський В. Й. - Зміст категорії "безпека" у державному управлінні транспортною системою України (2004)
Рудой К. М. - Судовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку (2004)
Савченко А. О. - Деякі проблеми службово-трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах МВС (2004)
Саінчин О. С. - Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств (2004)
Самойловова О. С. - Аналіз об’єкта злочину, передбаченого ст. 330 КК України (передача та збирання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави) (2004)
Сировой О. В. - Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України (2004)
Сичов Д. В. - До поняття індивідуальних трудових правовідносин (2004)
Спаський А. С. - Принцип захисту прав та свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції, Михальков О. В. (2004)
Теличкін О. О. - Цивільна поліція як провідний суб’єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру (2004)
Тітов Є. Б. - Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах (2004)
Туркина Н. В. - Объект бюджетного правонарушения (финансово-правовые аспекты) (2004)
Храмцов О. М. - Про співвідношення злочину, передбаченого статтею 182 КК України, і інституту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини (2004)
Шваб І. А. - Захист свідків та потерпілих від торгівлі людьми в Україні: соціально-правовий аналіз (2004)
Шостко Е. Ю. - Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности (2004)
Яремчук О. В. - Трудовий колектив як суб’єкт трудового права (2004)
Ярошенко О. М. - Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення (2004)
Ясинок М. М. - Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України (2004)
Афанасьева Н. Е. - Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей (2004)
Зозуля А. О. - Проблеми психологічного супроводження процесу реформування системи МВС України (2004)
Коноплёв В. В. - Особенности организации управления в гуманистических системах (2004)
Криводерев В. В. - Принципы и подходы к построению субъективного шкалирования, Лелюк А. А. (2004)
Лозовая C. H. - Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке (2004)
Венедиктов B. C. - Нагальні проблеми гендерної політики в Україні (Рецензія на монографію Левченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління) (2004)
Быргеу М. - Надежный ориентир в юридической науке (Рецензия на книгу Кудрявцева В. И. Избранные труды по социальным наукам), Флоря В. (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 4) за українським реферативним журналом "Джерело" (2003. – № 5. Сер. 3) (2004)
Козюбра М. І. - Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку (2015)
Савенко М. Д. - Судова реформа в Україні: конституційний аспект (2015)
Сущенко В. М. - Реформування судової влади: комплексний підхід (2015)
Цельєв О. В. - Сфери і способи впливу держави на право (2015)
Ключковський Ю. Б. - Критерії публічно-правової дієздатності громадянина (2015)
Венгер В. М. - Всеукраїнський референдум як інструмент обмеження повноважень парламенту (2015)
Аллахвердова Л. В. - Обмеження дискреційних повноважень як вимога верховенства права (2015)
Матвєєва Ю. І. - Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності (2015)
Мороз Ю. К. - Принцип недискримінації: поняття та співвідношення з принципом рівності (2015)
Мельник М. О. - Реформування методології викладання у вищих навчальних юридичних закладах у контексті здобутків школи правового реалізму (2015)
Шуліма А. О. - Темпоральні аспекти юридичної сили закону (2015)
Звєрєв Є. О. - Деякі питання стосовно теорій юридичного тлумачення (2015)
Кістяник В. І. - Особливості аргументації в судах загальної юрисдикції (2015)
Журбелюк Г. В. - Розвиток норм феодального права України щодо опіки (2015)
Курінний О. В. - Українське самоврядування й правова система від кінця XVIII – до середини ХІХ ст.: тяглість та остаточна ліквідація (2015)
Шмарьова Т. О. - Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.) (2015)
Нагнічук О. І. - Співвідношення права на свободу вираження щодо публічних осіб та права на повагу до приватного та сімейного життя публічних осіб у практиці Європейського cуду з прав людини (2015)
Федорова А. Л. - Зобов’язання України за Європейською соціальною хартією (переглянутою): юридичні наслідки в разі невиконання (2015)
Петров Р. А. - Транспозиція "acquis" ЄС у правову систему України в Угоді між Україною та ЄС про асоціацію (2015)
Святун О. В. - Право на свободу мирних зібрань у праві Європейського Союзу (2015)
Логуш Л. В. - Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів у державах, які є членами Європейського Союзу, Іщенко Д. Ю. (2015)
Антонович М. М. - Право на гуманітарну допомогу під час збройного конфлікту і відповідальність за його порушення згідно з міжнародним правом (2015)
Матяшова М. В. - Ефективність механізму захисту прав людини згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Аносова Ю. В. - Механізми притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти людяності: міжнародний досвід та українські реалії (2015)
Дворовий М. В. - Відповідальність аудіовізуальних медіа за мову ненависті та пропаганду війни: транскордонний аспект (2015)
Черненко З. С. - Права та обов’язки медичних працівників під час збройних конфліктів (2015)
Михайлюк Г. О. - Забезпечення захисту прав на комерційні позначення: актуальні проблеми та судова практика (2015)
Карнаух Т. М. - Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні (2015)
Лобач О. М. - Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (на прикладі окремих елементів податку) (2015)
Кравченко Н. Г. - Методологія дослідження правового регулювання банківських резервів (2015)
Костюк В. Л. - Процедура укладення трудового договору в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2015)
Азаров Д. С. - Суспільна небезпека злочину та аналогія кримінального закону (ретроспективний погляд у XIX–ХХ століття) (2015)
Горох О. П. - Виправлення засудженого як підстава заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2015)
Відомості про авторів (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 8 "Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 9 "Про узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні" (2015)
Постанова від 25 вересня 2015 року № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2015)
Узагальнення про практику розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах (2015)
Узагальнення про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (2015)
Луспеник Д. Д. - Зловживання процесуальними правами: законодавча регламентація, способи виявлення та шляхи протидії (2015)
Ткачук О. С. - Деякі особливості розгляду спорів, пов’язаних із забезпеченням кредитних зобов’язань (іпотека, порука), Ткачук А. О. (2015)
Передмова редактора (2004)
Бандурка А. М. - Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика, Давыденко Л. М. (2004)
Ващенко О. М. - Класифікація правових форм діяльності голів обласних, районних рад та їх заступників (2004)
Гробова В. П. - Партії в системі державного устрою ФРН (2004)
Clarke John L. - Specialized units for peace operations and homeland security a United States Perspective (2004)
Курко М. Н. - Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ (2004)
Алимов Р. С. - Оперативно-розыскное и криминологическое обеспечение детенизации экономики, Шандрук А. В. (2004)
Бандурка О. О. - Державно-службові відносини в податковій міліції: поняття та види (2004)
Биргеу М. М. - Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова (2004)
Білоконь М. В. - Надзвичайні адміністративно-правові режими як правове забезпечення охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях (2004)
Венедиктов В. С. - Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України, Іншин М. І. (2004)
Гарна І. О. - Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів (2004)
Журова Е. М. - Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (2004)
Кашкаров О. О. - Об’єкт злочинів, що посягають на випуск і обіг цінних паперів (2004)
Клюєв О. М. - Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні (2004)
Коваленко В. В. - Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері (2004)
Козир М. В. - Криміналістична характеристика особистості правопорушника при розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп’ютерних вірусів (2004)
Макаренко О. М. - Суб’єкти профілактики правопорушень (2004)
Момот М. Ф. - Нормативно-правове регулювання роботи з персоналом в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації (2004)
Развадовський В. Й. - До визначення змісту охорони громадського порядку на транспорті (2004)
Самойлова О. С. - Історичний аналіз формування інституту інформації з обмеженим доступом (2004)
Симовьян С. В. - Исторический анализ правовых источников по противодействию доходов, полученных преступным путем, Мезенцева И. Е. (2004)
Синявська О. Ю. - Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ (2004)
Спаський А. С. - Принципи спеціальної операції (2004)
Тодуа Г. А. - Матеріально-технічна база як фактор ефективності функціонування вищих навчальних закладів системи МВС України (2004)
Угровецький О. П. - Правове регулювання організації діяльності Державної служби охорони при МВС України (2004)
Яременко О. І. - Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2004)
Венедиктов С. В. - Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС (2004)
Верлан О. О. - Правова безпека інтелектуальної власності в Україні, Малюська В. А. (2004)
Гордієнко М. І. - Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ (2004)
Гуменюк В. А. - Проблемні питання кваліфікації правопорушень, пов’язаних з прийняттям Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", Тучак М. О. (2004)
Колеснік-Омельченко Т. В. - Пенсійне забезпечення працівників органів внутрішніх справ (2004)
Кравчук П. Я. - Правове забезпечення корпоративної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності в Україні (2004)
Мельник К. Ю. - Місце трудових відносин працівників органів внутрішніх справ в предметі трудового права (2004)
Мирза С. С. - Розвиток і місце договорів постачання ресурсів через приєднану мережу в цивільному праві України (2004)
Перунова О. М. - Форма і зміст апеляційної скарги (2004)
Протопопова Я. С. - Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров’ю працівників при виконані трудових обов’язків (2004)
Рибницький Г. В. - Місце правовідносин у сфері укладання колективного договору в системі трудового права України (2004)
Сичов Д. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання індивідуальних трудових правовідносин (2004)
Степаненко Т. В. - Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення) (2004)
Чумаченко І. М. - Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки (2004)
Буткевич С. А. - Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку (2004)
Вавдіюк Н. С. - Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави (2004)
Гнатюк Р. М. - Розробка системи саморегуляції економічної безпеки держави (2004)
Головченко О. М. - Критерії оцінки забезпечення національної економічної безпеки України (2004)
Дробишевський Є. О. - Державне стимулювання детінізації економіки в умовах реформування податкової системи (2004)
Користін О. Є. - Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності (2004)
Косік О. В. - Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави (2004)
Лукін В. О. - Системний підхід до визначення поняття "економічна безпека" (2004)
Назаренко В. В. - Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України (2004)
Орєхова К. В. - Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства, Ткаченко О. С. (2004)
Понікаров В. Д. - Роль фінансово-господарського контролю у забезпеченні економічної безпеки держави (2004)
Прядко О. С. - Вільні економічні зони як інструмент забезпечення економічної безпеки регіону (2004)
Столбовський А. О. - Аналіз складових економічної безпеки України (2004)
Третьяк В. В. - Внешнеэкономическая безопасность Украины: региональный аспект (2004)
Чиж А. Ю. - Місце обліку в забезпеченні економічної безпеки, Сурженко Л. О. (2004)
Коноплёв В. В. - Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок, Криводерев В. В. (2004)
Любар М. Г. - Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Павлик О. М. - Прагнення до "гострих" відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх (2004)
Перелигіна Л. А. - Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі ОВС (2004)
Садковой В. П. - Сравнительная характеристика симптоматики стрессовых расстройств у представителей пожарных и других профессий (2004)
Самойлов М. Г. - Правова компетентність і потенційна готовність молоді до протиправної поведінки (2004)
Тімченко О. В. - Предмет, задачі та методи екстремальної юридичної психології (2004)
Чуносов М. О. - Соціально-психологічні детермінанти та моделі формування адекватної поведінки особистості (2004)
Лапшина В. Л. - Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз (2004)
Решетняк С. Б. - Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню реалізації прав і свобод особистості (соціологічний погляд) (2004)
Сердюк О. О. - Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки (2004)
Черноусов А. М. - Технології оцінювання (експертизи) ефективності соціальних програм (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 1) за українським реферативним журналом "Джерело" (2004. – № 3. Сер. 3) (2004)
Передмова редактора (2004)
Левченко К. Б. - Щодо оцінки організаційно-правових заходів та координації діяльності по протидії торгівлі людьми в Україні (2004)
Дмитрієнко Ю. М. - Прямі ефекти девіантної правосвідомості: перша формула української правової ідіоми (2004)
Корчевна Л. О. - Основні поняття права у позитивізмі: критичний досвід (2004)
Тодика О. Ю. - Проблеми становлення народовладдя: теоретичний та конституційно-правовий аспекти (2004)
Турута О. В. - Принцип реальності прав і свобод громадян (2004)
Андрющенко І. М. - Об’єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність? (2004)
Борисова Л. В. - Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений (2004)
Венедиктов В. С. - Стан соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку держави та суспільства (2004)
Гринчак С. В. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людині (2004)
Гриця Т. Г. - Безперервна освіта як необхідний елемент професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ України (2004)
Гуня І. І. - Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації (2004)
Зозуля І. В. - Реформування системи МВС України: спорідненість, системність та принципи моделювання (2004)
Зубенко В. В. - Методологічні проблеми добування інформації при оперативно-розшуковому провадженні (2004)
Казначеева Д. В. - История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (2004)
Клюєв О. М. - Організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ на регіональному рівні (2004)
Корнієнко М. В. - Деякі аспекти протидії корупції в Україні (2004)
Кулешов О. О. - Деякі питання класифікації заходів адміністративного примусу (2004)
Логачев Н. Г. - Зарубежный опыт тактического применения кинологических подразделений при проведении специальных операций (2004)
Мартиненко О. А. - Кримінологічна характеристика правопорушень, що вчинюються працівниками ОВС України (2004)
Мельников А. М. - Відповідальність злочинної групи при ексцесі виконавця (2004)
Мелєшев С. Б. - Серійні сексуальні вбивства: проблеми визначення та розкриття (2004)
Нікітенко С. В. - Корисливі і корисливо-насильницькі злочини, які скоюють жінки (проблемні питання) (2004)
Развадовський В. Й. - Структурні зміни злочинності економічної спрямованості та чинники, що на них впливають (2004)
Саінчин О. С. - Загальні напрямки організаційної діяльності при розробці криміналістичних методик розкриття навмисних вбивств (2004)
Севостьянов В. П. - Принцип демократизму в кримінально-виконавчому праві: історія розвитку та сучасні проблеми реалізації (2004)
Синявська О. Ю. - Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми (2004)
Смирнов А. А. - Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект) (2004)
Теличкин А. А. - Обеспечение национальной безопасности государства в международных операциях в пользу мира (2004)
Яковець І. С. - Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 року та Виправно-трудового кодексу України 1970 року (2004)
Яременко В. В. - Шляхи удосконалення взаємодії оперативних працівників зі слідчими при реалізації матеріалів оперативно-розшукового процесу (2004)
Яровий С. М. - Сутність та загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень (2004)
Венедиктова В. М. - Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю (2004)
Занфірова Т. А. - Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботодавців – фізичних осіб (2004)
Іншин М. І. - Спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин (2004)
Коляда Т. А. - Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правового регулювання їх трудової діяльності (2004)
Копайгора І. І. - Історично-правові підстави натуралізації заробітної плати (2004)
Косінов С. А. - Щодо місця Цивільного кодексу України в системі цивільного законодавства (2004)
Кузніченко О. В. - Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України (2004)
Мавліханова Р. В. - Умови розвитку виробничих кооперативів (2004)
Мандрика Л. М. - Суб’єкт права власності політичних партій (2004)
Сергиенко В. В. - Договор присоединения – основной элемент регулирования поставки тепловой энергии (2004)
Сердюк Ю. О. - Деякі аспекти історичного та наукового розвитку соціального захисту людини (2004)
Сліпченко С. О. - Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України (2004)
Туркіна Н. В. - Понятие и признаки бюджетного правонарушения (финансово-правовой анализ) (2004)
Шишка Р. Б. - Концепція позитивного забезпечення механізму охорони права інтелектуальної власності (2004)
Яблоновська Г. Г. - Визначення поняття осіб із сімейними обов’язками у нормах міжнародного та українського законодавства (2004)
Ярошенко О. М. - До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права (2004)
Журов М. С. - Психолого-педагогические основы формирования будущего специалиста ОВД (2004)
Лєбєдєва С. Ю. - Застосування тесту ММРІ при психофізіологічному відборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Беркут" (2004)
Литовченко А. С. - Психология восприятия правовых норм (2004)
Мілорадова Н. Е. - Аналіз відображення методів психологічного впливу у законодавчих системах деяких країн (2004)
Мірошко О. П. - Психологія телефонного тероризму: загальні проблеми (2004)
Сергієнко Н. П. - До питання професійної мотивації працівників ОВС (2004)
Чмиль М. А. - Особенности психологической поддержки работников ОВД к стрельбе в экстремальных условиях (2004)
Чуносов М. А. - Особенности формирования адекватного поведения работника ОВД при выполнении служебных обязанностей в опасных ситуациях (2004)
Шапар О. В. - Кризи професійного становлення працівників ОВС (2004)
Шевченко Л. О. - До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи (2004)
Актуальні дисертаційні дослідження (2004)
Передмова редактора (2004)
Балабанова Л. M. - Поисковая активность личности в аспекте психофизиологической концепции направленной регуляции деятельности в ситуациях экстремальности (2004)
Ануфрієнко O. A. - Філософсько-правовий аналіз функцій політичної культури юриста (2004)
Венедиктов В. С. - Парадигма сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу (2004)
Дмитриенко Ю. М. - Скрытые эффекты девиантного правосознания: ориентиры и природа синергетической методологии правового познания (2004)
Лактіонова Т. В. - Принципи віктимологічної профілактики злочинів (2004)
Сав’юк О. В. - Дефініція тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти (2004)
Теличкін О. О. - Право операцій на користь миру (2004)
Ткачук Т. Ю. - Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: погляд у майбутнє (2004)
Бандурка О. О. - Деякі питання визначення результативності діяльності підрозділів податкової міліції (2004)
Бараш Є. Є. - Сучасний стан організації діяльності установ виконання покарань (2004)
Білоконь М. В. - Роль та місце сфери охорони громадського порядку у системі державного управління (2004)
Бугайчук К. Л. - Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ (2004)
Глущенко В. А. - Тактика проведення допиту при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав (2004)
Дзундза В. В. - Суб’єкт втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність (2004)
Евдокимова Е. В. - Некоторые проблемы назначения наказания (2004)
Зозуля І. В. - Вступ до теорії реформування системи МВС України (2004)
Кислиця Н. В. - Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної роботи криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ (2004)
Колесніков В. В. - Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами (2004)
Кулешова Э. Н. - Вопросы классификации субъектов противодействия расследованию (2004)
Луценко А. А. - Особливості реалізації мовних і стилістичних правил у кримінально-процесуальному законі (2004)
Огаренко Ю. В. - Стаття 43 КК України та її соціальна обумовленість (2004)
Олішевський В. В. - Криміналістична характеристика викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів (2004)
Павликівский В. І. - Проблеми встановлення форми та змісту вини в злочинах з формальним складом (2004)
Пінчук М. Г. - До питання визначення правової категорії "зброя" (2004)
Пунда О. О. - Правове регулювання донорства та трансплантації у законодавстві України: цивільний та кримінально-правовий аспекти (2004)
Фесюнін В. М. - Сутність та особливості "паблік рілейшнз" в діяльності органів та підрозділів ДПС України (2004)
Шатрава С. О. - Спеціальні підрозділи міліції: їх система та основні функції (2004)
Шевченко А. Є. - Організаційно-правові заходи органів внутрішніх справ України щодо боротьби з кримінальною злочинністю на транспортних комунікаціях у 1944–1945 роках (2004)
Щур Б. В. - Некоторые проблемы соблюдения следственной тайны и противодействие расследованию (2004)
Яковець І. С. - Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі (2004)
Яценко Т. П. - Правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2004)
Гавриленко О. А. - Адміністративно-правове регулювання дорожнього руху в Україні: історико-правове дослідження, Сезонов С. В., Сезонов В. С. (2004)
Глазько С. М. - Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору (2004)
Головко О. М. - Державні ощадні каси на території українських губерній у другій половині XIX – на початку XX ст. (2004)
Городянко С. В. - Сутність нормативно-правового забезпечення організації та управління в сфері професійної захищеності особового складу (2004)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства (2004)
Колотік Н. А. - Зміст контролю за дотриманням трудового законодавства (2004)
Лещенко Д. С. - Деякі аспекти розгляду майнових обов’язків як складових майна (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Захисна функція профспілок в Україні (2004)
Развадовская М. В. - Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради України (2004)
Реус О. С. - Особливості диференціації правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх працівників (2004)
Рождественська О. С. - Поняття особливого суб’єкта як сторони інформаційно-правових відносин (2004)
Сердюк Ю. О. - Деякі напрямки вдосконалення соціальної роботи в органах внутрішніх справ України (на матеріалах ГУ МВС України в АР Крим) (2004)
Чавикіна Т. І. - Соціальні відпустки працівників органів внутрішніх справ (2004)
Чумаченко І. М. - Щодо реалізації захисної функції профспілок в соціально-партнерських відносинах (2004)
Щербина B. І. - Місце охоронної функції серед функцій трудового права в умовах ринкових відносин (2004)
Ярошенко О. М. - Рішення Конституційного Суду України як джерела трудового права (2004)
Васенко В. К. - Економічна безпека підприємництва у вільних економічних зонах (2004)
Нєсвєтов О. О. - Практика економічної оцінки біоресурсного потенціалу регіону (2004)
Симов’ян С. В. - Споживче кредитування як превентивна форма боротьби з тіньовим грошовим обігом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (2004)
Борисенко A. A. - Нумерация равновесных кодов на основе биномиальных чисел, Чередниченко В. Б. (2004)
Шевчук A. В. - Нове покоління високозахищених документів суворого обліку, що засвідчують особу (2004)
Воронова Ю. В. - Соціально-психологічні особливості особистості неповнолітніх, які були зґвалтовані (2004)
Дишкант О. В. - Поняття та зміст професійно-психологічного відбору в аварійно-рятувальні підрозділи (2004)
Лєбєдєва С. Ю. - Застосування тесту ММРІ при професійно-психологічному доборі кандидатів на службу у спецпідрозділ "Сокіл" (2004)
Логачев М. Г. - Основи професійно-психологічної підготовки та тактики дій снайперів (2004)
Макаренко П. В. - Самоідентифікація особистості з професією як параметр професійної "Я-концепції" працівника органів внутрішніх справ (2004)
Пальваль Є. А. - Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події (2004)
Посметний В. В. - Місце та значення психологічної підготовки в системі професійного навчання працівників органів внутрішніх справ (2004)
Тадиян С. В. - Исследование креативности курсантов и студентов Академии гражданской зашиты Украины, Ковалёва И. Б. (2004)
Тімченко О. В. - Як офіцеру-керівнику побудувати програму і методику вивчення психологічних особливостей персоналу ОВС (2004)
Харченко С. В. - До проблеми підвищення ефективності професійної діяльності персоналу ОВС (2004)
Реферати статей журналу "Право і Безпека" (2002. – № 2) за українським реферативним журналом "Джерело" (2004. – № 3. Сер. 3) (2004)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2004 році (2004)
Колонка шеф-редактора (2015)
Русин В. І. - Особливості діагностичної тактики при багатовогнищевому ураженні щитоподібної залози, Медведєв В. Є. (2015)
Бабкіна Т. М. - До методики ультразвукового дослідження кульшових суглобів у дітей, Кригін Ю. А., Сахно Т. К., Гладка Л. Ю., Бондар Г. М. (2015)
Воротынцева Н. С. - Современная патология костной системы у новорожденных, Новикова А. Д. (2015)
Бортний М. О. - Виразка Дьєлафуа (Dieulafoy) (огляд літератури та випадок із практики), Козаченко О .М. (2015)
Мухамедянов К. Х. - Візуалізація ускладнень гематом м’яких тканин, Аміров Б. Б., Аділбаєв Г .Б., Лі Е. Л, Абеков А. К. (2015)
Мухамедянов К. Х. - Діагностичні можливості сонографії гематом м'яких тканин, Аміров Б. Б., Аділбаєв Г. Б., Лі Е. Л. (2015)
Ткаченко М. М. - Пріоритети вибору інструментальних методів дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2015)
Бабкіна Т. М. - Променеві методи в диференційній діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка: ГКМП, гіпертензивне серце, серце атлета, Носенко Н. М., Федьків С. В., Шпак С. О. (2015)
Острась О. В. - Фетальна ехокардіографія як метод діагностики обструктивної патології дуги аорти, Куркевич А. К. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського