Попович Є. М. - Особливості реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2006)
Солдатова Є. В. - Особа злочинця як один зі структурних елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з діяльністю підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2006)
Татаров О. Ю. - Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (2006)
Фомін С. Б. - Деякі проблеми судово-експертної діяльності та шляхи їх подолання, Пшеничний І. І. (2006)
Чича Р. П. - Значення фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елемента предмету доказування в кримінальній справі (2006)
Шудріков В. М. - Суперечності та прогалини у нормативному регулюванні діяльності ОВС щодо нагляду за технічним станом транспортних засобів в Україні (2006)
Ясинок М. М. - Участь глухонімих у цивільному процесі (2006)
Жорнокуй Ю. М. - Правове забезпечення мінімізації конфліктів інтересів у правовідносинах за участі компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2006)
Зайцев О. Л. - Форми правочинів в праві України (2006)
Исаенкова О. В. - Исполнительное право России: современное состояние и кодификационные перспективы, Демичев А. А. (2006)
Костюченко О. Є. - Правове регулювання оформлення трудових відносин з лікарями (2006)
Кулачок Л. В. - Надання соціальних послуг в Україні: реалії та перспективи (2006)
Лавріненко О. В. - Організаційно-правові підстави звільнення: їх зміст, умови застосування та місце в загальній класифікації підстав припинення трудового договору (2006)
Мічурін Є. О. - Вдосконалення застосування у законодавстві України категорії "обмеження" щодо майнових прав осіб, Міщенко І. В. (2006)
Олійник А. Р. - Ефективність правового регулювання податкової застави при здійсненні ліквідації основних засобів платниками податків (2006)
Панченко М. І. - Договір ренти у цивільному праві України (2006)
Проскуряков П. Д. - Дослідження концептуальних засад визначення поняття й сутності основних принципів галузі трудового права (2006)
Рябченко Я. С. - Екологічна правова відповідальність при геологічному вивченні надр (2006)
Солошкіна І. В. - Класифікація видів дозвільної діяльності щодо підприємництва (2006)
Кузьменко В. Б. - Політико-правові аспекти організації українських національних районів в РСФРР у 20-х – на початку 30-х років XX століття (2006)
Россіхін В. В. - Регламентація системи місць позбавлення волі в Кримінальному уложенні та інших нормативних актах Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. (2006)
Серьогіна С. Г. - Сутнісні ознаки республіканської форми правління на прикладі давньогрецьких держав (2006)
Цимбал П. В. - Правовий аналіз податкової політики України в період Великої Вітчизняної війни (2006)
Головченко О. М. - Щодо питання про взаємозв’язок екологічної та економічної складових і національної безпеки України (2006)
Предборський В. А. - Суспільно-економічні детермінанти розвитку організованої економічної злочинності (2006)
Пушкаренко П. І. - Корупція як суспільно небезпечний інститут тіньової економіки (2006)
Тараненко Ю. О. - Окремі види правопорушень у фінансово-кредитній галузі країни, Андрущенко І. Г., Дзісяк О. П. (2006)
Власенко І. В. - Правові та психологічні проблеми, пов’язані з використанням вогнепальної зброї працівниками міліції, Бортнічук П. М., Чміль М. О. (2006)
Чепенко В. В. - Историко-психологические аспекты суицидального поведения личного состава подразделений повышенного риска (2006)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2005 рік (2006)
Почесні звання університету (2006)
"Форум права" – новий науковий журнал (2006)
Любімов В. І. - Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики (2010)
Комашенко Т. А. - Державна політика розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: досвід країн єс та сша (2010)
Сахно О. В. - Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України (2010)
Кондрашов О. М. - Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики (2010)
Куліков А. І. - Державне управління інноваційно-інвестиційними зрушеннями в Україні в сучасних умовах (2010)
Гречаник Б. В. - Інноваційний потенціал вітчизняних ВНЗ: особливості та проблеми його формування (2010)
Пічугіна М. А. - Передумови формування та розвитку інноваційного кластера підприємств кабельної промисловості (2010)
Нагайчук Н. Г. - Теоретичні підходи до визначення змісту поняття "фінанси страхових організацій" (2010)
Демчук Н. І. - Теоретико-методичні засади діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання, Євладенко А. Ю. (2010)
Невмержицький Є. І. - Кредитне бюро як інструмент визначення довіри при кредитуванні в інфраструктурі фінансової системи держави (2010)
Пациківський С. С. - Інституційно-еволюційні виміри світової фінансової кризи (2010)
Саліхова О. Б. - Виробництво та експорт високотехнологічних товарів в Україні (2010)
Капченко Р. Л. - Професійні інститути у постіндустріальній Україні (2010)
Яшкіна Н. В. - Сфера застосування стратегічного аналізу (2010)
Кльоба В. Л. - Вдосконалення аналізу і прогнозування банківської діяльності, Кльоба Р. Л. (2010)
Заєць Т. О. - Моделі та механізми корпоративного управління в Україні (2010)
Сапожніков В. Б. - Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Ступко А. В. - Адаптація механізму соціально-економічного розвитку малого бізнесу до умов ринкової економіки (2010)
Мелешко М. І. - Аналіз стану і перспективи подальшого розвитку торгівлі ф'ючерсними контрактами на українському біржовому ринку (2010)
Маматова Т. В. - Концептуальна модель механізму реалізації функції державного контролю як публічної послуги (2010)
Дмитренко Г. В. - Сучасні проблеми київської міської влади, в контексті державного управління системи фіскальних інструментів, щодо наповнення та використання коштів міського бюджету (2010)
Гайдабрус А. О. - Мережева парадигма держави як чинник постіндустріальної трансформації українського суспільства (2010)
Шевченко Н. О. - Державне регулювання функціонування і розвитку агропродовольчих ринків (2010)
Бутко М. П. - Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів, Сосновська О. П. (2010)
Тарабукіна О. М. - Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності (2010)
Яшкіна Н. В. - Щодо оцінки інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів (2010)
Савелко С. О. - Суперечності та загрози інвестиційній безпеці країни та її регіонів (2010)
Гайдукова Т. П. - Визначення ефективності реалізації стратегічних заходів з інноваційно-технологічного розвитку металургійного підприємства (2010)
Гайдук В. А. - Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки (2010)
Чернова О. В. - Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі, Пазиніч О. В. (2010)
Баторшина А. Ф. - Порівняльний аналіз фінансових криз, Цуприк Л. М. (2010)
Мохонько Г. А. - Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного середовища (2010)
Коба Н. В. - Підходи до формування стратегії управління знаннями на підприємстві (2010)
Іщенко В. В. - Теоретичні засади визначення впливу оподаткування на фінансову безпеку держави (2010)
Костюк О. М. - Розвиток малого бізнесу в Україні (2010)
Леонтович С. П. - Фінансовий контроль використання бюджетних коштів у аграрному секторі економіки України (2010)
Кондрашов О. М. - Система органів державного регулювання структурного розвитку промисловості (2010)
Гурковський В. І. - Правове регулювання розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Крушельницька Т. А. - Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів європейського союзу (2010)
Комірна В. В. - Модель змістового наповнення поняття "регіон" (2010)
Бондарчук Н. В. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання економічного розвитку регіонів (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Методичні підходи щодо розрахунків показників чисельності персоналу вузівських електронних бібліотек, Шевченко В. М. (2010)
Степанов В. Ю. - Теоретико-методологічний аспект політичної комунікації в системі державного управління (2010)
Клименко І. В. - Електронне урядування як інновація державного управління (2010)
Буханевич А. І. - Громадська участь як форма реалізації громадського контролю за діяльністю органів державної влади (2010)
Карпенко Н. М. - Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації (2010)
Сидоренко В. - Вступ (2009)
Сидор-Гібелинда О. - Зворотній бік арту (2009)
Авраменко О. - Художні світи для Венеції, або ВБ-53 (2009)
Чепелик О. - 53-я Венеційська Бієнале: особливий погляд (2009)
Вишеславський Г. - Відео-арт (2009)
Булавіна Н. - Фактор покоління в сучасному мистецькому процесі України (2009)
Роготченко А. - "Стена": Выставка Виталия Васильева и Евгения Матвеева (2009)
Тарасенко А. - Мифологическое мышление художников миллениума (2009)
Юр М. - Абстрактний живопис України: світові тенденції та національні традиції (2009)
Голуб О. - Релятивізм як методологія сучасного мистецтва (2009)
Клименко А. - Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве (2009)
Протас М. - Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры и свободы "воли к безмерному" (2009)
Гринишина М. - Чехов - ХХІ: Театрознавчі нотатки до ювілею (2009)
Веселовська Г. - На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр. (2009)
Карнак А. - Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи (2009)
Скляренко Г. - "Нова хвиля" і українське мистецтво кінця ХХ століття (2009)
Метлёв А. - Контр-контемпоральность, или Сопротивление времени (2009)
Савицкая Л. - Монологизм яка форма бытия украинского искусствоведения (2009)
Кондратьєва М. - Основи кіномонтажу як одного із головних засобів кінорежисури (2009)
Пінчевська Б. - Легітимність присутності біблійних мотивів у сучасному мистецтві: творчість Олександра Ройтбурда 2008-2010 років (2009)
Пучков А. - Небоскрёб как расшевеление окоченевшей традиции (2009)
Щербак Ю. - Ламії. Образи-візії Миколи Нєдзєльского (2009)
Протас М. - Пластичні парадигми духовних сходжень Ю. Миська (2009)
Коновалова О. - Хил-арт (Hill-Art) "Фиктивной Галереи Экспедиция" (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта (2009)
Кашуба-Вольвач О. - Неочікуване мистецтво: історія виставки "Ланка" (2009)
Вышеславский Г. - Наследник традиции классического авангарда: Михаил Феоктистов (2009)
Титар О. - Мистецтво і культурна ідентичність: візуальні стратегії модерну та постмодерну (2009)
Пушонкова О. - Актуальні проблеми досліджень візуальної антропології (2009)
Пінчевська Б. - Польща, Ізраїль, Україна: прогулянки виставками (2009)
Кондратьєва М. - "Не вірю" (2009)
Протас М. - "Парадокс Лжеца" в пространстве критики: Трансформация или эвтаназия? (2009)
Митина В. - Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира, Андрухов Е. (2009)
Ущапківська О. - Творчість Є. Петриченко: до проблеми визначення основних параметрів стилю композитора (2009)
Кондель-Пермінова Н. - Трансценденції у сучасній архітектурі України (2009)
Павельчук І. - Витоки абстрактної творчості Карла Звіринського (2009)
Мусієнко Н. - Національна ідея у дискурсі масової культури (2009)
Горбатенко Л. - Світлотональність як засіб виразності художнього твору стилю тенебрізм (2009)
Мироненко В. - Проблеми аналізу творів фотографії в контексті фотомистецтва Києва та Львова кінця 1980-х - початку 1990-х (2009)
Вежбовська Л. - Ґрааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого, або Авангардні трансфузії у мистецтві майбутнього (2009)
Єрмакова Н. - Рефлексії російського театру в мистецькому досвіді Леся Курбаса (2009)
Zabavsky B. - New characterizations of commutative clean rings, Gatalevych A. (2015)
Lyubashenko V. V. - Homotopy cooperads (2015)
Mulyava O. M. - A remark to the growth of positive functions and its application to Dirichlet series, Sheremeta M. M. (2015)
Севостьянов Е. А. - Об устранимых особенностях одного класса отображений, Доля Д. С. (2015)
Літинський С. В. - Розв'язування мішаних задач для хвильового рівняння з використанням запізнюючих поверхневих потенціалів та перетворення Лаґера, Музичук A. O. (2015)
Белозерова М. А. - Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка с нелинейностями, в некотором смысле близкими к правильно меняющимся, Гержановская Г. А. (2015)
Лопушанська Г. П. - Класичний розв'язок оберненої задачі для рівняння дробової дифузії при інтегральній за часом умові перевизначення, Лопушанський А. О., М'яус О. М. (2015)
Авторський вказівник, 2015 (2015)
Передмова редактора (2006)
Іншин М. І. - Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні (2006)
Аскеров С. С. - Формування суддівського корпусу в Україні та Азербайджані як одна з організаційно-правових гарантій незалежності суддів (2006)
Дзьобань О. П. - Філософсько-правові аспекти творчості Ніколо Макіавеллі, Гайдашук К. В. (2006)
Дмитрієнко І. В. - Українська правова культура: поняття, стан дослідження (2006)
Зозуля О. І. - Завдання та функції Секретаріату Президента України (2006)
Панов А. І. - Транснаціональні компанії в сфері міжнародних екологічних правовідносин (2006)
Передерій О. С. - Поліція в механізмі держав континентальної правової сім’ї (2006)
Серьогіна С. Г. - Республіканська форма правління в політико-правовій теорії й практиці Стародавнього Риму (2006)
Швидкова О. В. - Щодо визначення права на свободу та особисту недоторканність (2006)
Давыденко В. Л. - Криминологическая деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве (2006)
Завальний М. В. - Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування (2006)
Зінченко І. Л. - Проблеми реалізації принципу всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин у кримінальному процесі України (2006)
Зозуля І. В. - Визначальні елементи стратегії та прогнозування у реформуванні системи МВС України (2006)
Каткова Т. Г. - Підрозділи боротьби зі злочинами проти культурної спадщини у структурі МВС України – актуальна необхідність (2006)
Клюєв О. М. - Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку на регіональному рівні (2006)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика незаконного видобування корисних копалин (2006)
Музичко М. А. - Шляхи підвищення ефективності розкриття злочинів за допомогою службово-розшукових собак (2006)
Смаль І. В. - Запобігання злочинів, пов’язаних із підробленням проїзних квитків (2006)
Ткачук О. І. - Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України (2006)
Храмцов О. М. - Ознаки психічного насильства як кримінально-правової категорії (2006)
Чернецький О. Л. - Класифікація адміністративних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми (2006)
Юрченко О. М. - Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промислової власності в Україні та США, Вертузаєв М. С. (2006)
Бідюкова М. С. - Особливості державного обов’язкового особистого страхування працівників ОВС як одного із видів їх матеріального забезпечення (2006)
Боєва О. С. - Трудові правовідносини як результат волевиявлення людини при реалізації нею права на працю (2006)
Борисенко Г. О. - Вплив податкового законодавства на інвестиційний клімат сфери туристичних послуг (2006)
Головашевич О. О. - Правове регулювання оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб в Україні (2006)
Ізуіта П. О. - Забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з юридичних гарантій суб’єктів трудових правовідносин (2006)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників ОВС зі служби за скороченням штатів: теоретико-правовий аналіз чинного законодавства та напрями його вдосконалення (2006)
Матвійчук В. К. - Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальними кодексами 1960 і 2001 років (2006)
Мічурін Є. О. - Передумови виникнення обмежень майнових прав фізичних осіб (2006)
Музичук О. М. - Пільги та компенсації у системі соціально-правового захисту персоналу ОВС (2006)
Сергєєв А. А. - Особливості визначення моральної шкоди у разі порушення права на недоторканість честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України (2006)
Солопова І. В. - Структурні елементи правовідносин з медичного обслуговування (2006)
Токар Н. В. - Вимоги, на які позовна давність не поширюється (2006)
Дзюба Ю. П. - История законодательства и понятие преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан в действующем УК Украины (2006)
Дурсунов М. О. - Законодавче забезпечення ветеринарно-санітарного нагляду в Україні в період НЕПу (2006)
Лісогорова К. М. - Правове регулювання в Україні в 1920-ті роки страхування тварин від падежу, рослинних культур від градобиття і іншого стихійного лиха (2006)
Назаренко Д. О. - Історія виникнення і розвитку поліцейського (адміністративного) нагляду (2006)
Стрєльникова І. Ю. - Органи зовнішньої політики Радянської України після утворення Союзу PCP (2006)
Цимбал П. В. - Правова характеристика податкової політики України в 50–90 роках XX століття (2006)
Шигаль Д. А. - Головне призначення мирового суду, створеного за судовою реформою 1864 року (2006)
Ковальов Є. В. - Вплив глобалізації на економічну безпеку України (2006)
Медвідь M. M. - Вплив соціальної напруженості на фінансову безпеку регіону (2006)
Натрошвілі P. H. - Зовнішньоекономічні чинники інтеграційного розвитку Грузії в контексті економічної безпеки країни (2006)
Воробйова І. В. - Основні напрямки поліпшення іміджу працівника міліції (на основі суб’єктивних уявлень цивільного населення) (2006)
Литвинова Г. А. - Ефективність тренінгової підготовки працівників патрульно-постової служби міліції до професійної взаємодії (2006)
Мілорадова Н. Е. - Психологічні особливості вивчення особистості злочинця (2006)
Попова Г. В. - Ґендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу, Назаров О. О. (2006)
Чепенко В. В. - Психологические детерминанты суицидального поведения сотрудников ОВД (2006)
Кройтор В. А. - Рецензія на науково-практичний посібник Є. О. Мічуріна "Техніка складання договорів" (2006)
Дубко Ю. В. - Рецензія на науково-практичний коментар до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" С. О. Кузніченка, А. В. Басова (2006)
Манхарт Ю. - Наногибридные композиты для зубов жевательной группы. Функциональная и эстетическая альтернатива реставрациям из амальгамы (2015)
Задорожна І. В. - Зв’язок між інтенсивністю карієсу і показниками мінеральної щільності кісткової тканини в дітей, які проживають в умовах недостатності фтору, Поворознюк В. В. (2015)
Бургонський В. Г. - Перспективи використання фотодинамічної терапії в лікуванні карієсу, Миколайчук С. І. (2015)
Гуменюк М. І. - Клінічні прояви патологічних процесів у тканинах пародонту й денситометричні показники губчастої речовини альвеолярного відростка та бугра верхньої щелепи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів, Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2015)
Борисенко А. В. - Обґрунтування вибору засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при лікуванні уражень маргінального пародонту, Мялківський К. О. (2015)
Гавриленко М. А. - Мікробіологічний вміст пародонтальних кишень у дітей з особливими потребами (2015)
Єрмакова Л. Г. - Особливості клінічних проявів стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легенів (2015)
Груздева А. А. - Роль эксфолиативной цитологии в диагностике лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2015)
Савичук О. В. - Лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Зайцева Є. М., Немирович Ю. П., Бекетова Г. П. (2015)
Павленко О. В. - Взаємозв’язок показників фагоцитозу та місцевого імунітету та D-вітамінного й кальций фосфорного обміну в дітей підліткового віку з дисплазією сполучної тканини як предикторів розвитку карієсу, Мельничук В. В. (2015)
Смоляр Н. І. - Взаємозв’язок гігієнічного стану порожнини рота з активністю карієсу зубів у дітей шкільного віку, Чухрай Н. Л. (2015)
Біденко Н. В. - Алгоритм лікувально-профілактичної тактики стосовно раннього карієсу тимчасових зубів (2015)
Ісаєва Н. С. - Рівень санітарно-гігієнічних знань та якості гігієни порожнини рота в дітей, хворих на аскаридоз (2015)
Павленко М. О. - Хірургічні аспекти у клініці ортопедичної стоматології, Касіянчук М. В., Іфтодій А. Г., Касіянчук Ю. М. (2015)
Тимофеев А. А. - Оценка антибактериальной эффективности цефуроксима при профилактике гнойно воспалительных осложнений после заболеваний челюстно-лицевой области, Ушко Н. А., Фесенко Е. И., Савицкий А. А., Мургулия Ш. (2015)
Готь І. М. - Удосконалення схеми лікування хронічних періодонтитів та одонтогенних кіст у ранній післяопераційний період, Корнієнко М. М., Гаврильців С. Т. (2015)
Тимофеев А. А. - Ретроспективный анализ историй болезни больных с заболеваниями околоушных желез по данным клиники челюстно-лицевой хирургии НМАПО им П.Л. Шупика, Беридзе Б. (2015)
Штефан К.А. Иде - Клиническое применение различных конструкций имплантатов: анализ жалоб потребителей, направляемых производителю имплантатов (2015)
Мандер В. - Новый имплантат TPG®: предупреждение "коллапса альвеолы" после экстракции зуба. Новые показания для известного имплантата, предназначенного для протоколов немедленной нагрузки (2015)
Каминский В. В. - Современные подходы к субантральной аугментации как к этапу ортопедической реабилитации пациентов при помощи протезных конструкций с опорой на дентальные имплантаты.Часть 2 (2015)
Сидельников П. В. - Использование гигиенических комплексов на основе наносорбентов для профилактики осложнений при дентальной имплантации, Скибицкий В. С. (2015)
Винников Л. И. - Сравнительная оценка поверхностей имплантатов, обработанных технологиями SLA, RBM и Clean & PorousTM, Савранский Ф. З., Симахов Р. В., Гришин П. О. (2015)
Палійчук І. В. - Визначення схильності до виникнення протезних стоматитів на основі стану спадкового апарату в пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів до протезування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів (2015)
Ковач I. В. - Особливості лікування звуження верхньої щелепи у трансверзальній площині в дітей після уранопластики при ранньому змінному прикусі, Халецька В. М. (2015)
Саранчук О. В. - Лікування зубощелепних аномалій і деформацій, що протікають на тлі запальних захворювань пародонту в дорослих пацієнтів (2015)
Дрок В. О. - Результати лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонту, у пацієнтів, хворих на сколіоз (2015)
Тимофєєв О. О. - Сьогодення й перспективирозвитку опорних кафедр у системі післядипломної освіти, Вєсова О. П., Ушко Н. О., Ярифа М. О., Кривошеєва А. І. (2015)
Каюкова В. Д. - Роль самостійної роботи в організації навчального процессу (2015)
Антоненко М. Ю. - Сучасні технології вищої освіти. Кейс-метод у фаховій підготовці лікарів-інтернів-стоматологів, Значкова О. А. (2015)
Біда В. І. - Проблема перевірки якості підготовки фахівців, які навчаються на кафедрі ортопедичної стоматології, Дорошенко О. М., Леоненко П. В., Клочан С. М., Омельяненко О. А. (2015)
Гончар О. В. - Забезпечення якості даних обстеження капітальних інвестицій на етапі поширення результатів вибіркового обстеження (2012)
Одінцов О. М. - Формування інноваційно-інвестиційного механізму агропромислових кластерів (2012)
Пашкевич М. С. - Регулювання інвестиційних процесів у соціально-економічній системі регіону (2012)
Приходько В. П. - Шляхи залучення інвестицій у розвиток регіональних виробничих комплексів (2012)
Педь І. В. - Особливості майнового оподаткування в Україні в контексті євроінтеграції, Лисенков Ю. М., Мельник О. Я. (2012)
Голян В. А. - Удосконалення еколого-економічного регулювання лісогосподарського підприємництва: вітчизняні реалії та доцільність імплементації зарубіжного досвіду, Демидюк С. М., Гордійчук А. І. (2012)
Мельник Т. Д. - Регіональні особливості відтворення лісоресурсного потенціалу: інвестиційно-інституціональний аспект (2012)
Галинська Ю. В. - Виділення диференційної ренти першого роду в загальній структурі доходу природокористувальних підприємств (2012)
Миргородська А. П. - Напрями формування підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств (2012)
Зеліско І. М. - Особливості формуванння фінансових ресурсів інтеграційних аграрних формувань (2012)
Сніцаренко О. О. - Порівняльний метод оцінки агрокомпаній, Стешенко Г. М. (2012)
Польова Н. М. - Управління адаптацією нових працівників, Кулик Я. О. (2012)
Пархоменко С. П. - Концесія як ефективний засіб залучення інвестицій у комунальне господарство (2012)
Власенко М. О. - Методичні підходи до дослідження розвитку фінансового ринку (2012)
Гардашбеков С. А. - Влияние репродуктивного поведения населения на уровень рождаемости (2012)
Нуриева Нушаба Али кызы - Политика продовольственной безопасности в азербайджане и механизмы ее реализации (2012)
Зеленська М. І. - Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності роботи банку на міжбанківському валютному ринку (2012)
Коржов Є. О. - Сучасні аспекти стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Левченко І. А. - Аналіз та методи оцінки ефективності управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів (2012)
Запорожець О. Ф. - Облік суб'єктів зед як домінанта митно-податкового адміністрування (2012)
Меленцова О. В. - Институты внешнеэкономической деятельности: содержание и классификация (2012)
Худиев А. И. - Основные направления государственного регулирования экономической безопасности в азербайджанской республике (2012)
Партута Т. О. - Конкурентоспроможність підприємства та механізм її забезпечення, Фесенко Т. В. (2012)
Кондрашова М. В. - Формування ринкової інфраструктури та недержавних центрів інвестиційної активності в державі (2012)
Бортнікова О. Г. - Методологія інституціонального підходу в державному управлінні у контексті забезпечення національної безпеки (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Сучасні складові державної промислової політики України (2012)
Серватюк В. М. - Залучення міжнародної допомоги на прикладі державної прикордонної служби України, Івко В. В. (2012)
Гасюк І. Л. - "Спорт для всіх": державне стимулювання розвитку (2012)
Михайлов В. М. - Взаємовідносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій: теоретичні основи і принципи (2012)
Литвин Ю. О. - Системні чинники гальмування розвитку аграрного виробництва в Україні (2012)
Жук В. П. - Основні характеристики державно-приватного партнерства (2012)
Хлебас C. В. - Наногибридный фотополимерный композит GrandioSO (компания VOCO) и особенности работы с ним (2015)
Шварцнау Е. Г. - Состояние твердых тканей зубов и пародонта у студентов медицинских учебных заведений, Ковач И. В. (2015)
Антоненко М. Ю. - Клінічний аналіз застосування депофорезу гідроокису міді-кальцію та внутрішньоканального електрофорезу нітрату срібла в ендодонтичній практиці, Значкова О. А. (2015)
Борисенко А. В. - Застосування лікувальної композиції для тимчасового заповнення кореневих каналів при лікуванні хронічного периодонтиту, Линовіцька О. В., Кодлубовський Ю. Ю. (2015)
Павленко О. В. - Морфологічні особливості при фіброматозі ясен, Сільченко В. П., Бернадська Г. П., Данько В. В. (2015)
Димитрова А. Г. - Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у студентов НМУ (2015)
Шкільняк Л. І. - Рентгеноморфометричний метод діагностики пародонтиту у хворих на бруксизм, Нагайчук В. В. (2015)
Мазур И. П. - Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в пародонтологии, Ставская Д. М. (2015)
Груздева А. А. - Клиническое обследование тканей пародонта у рабочих железорудного производства (2015)
Ковач И. В. - Применение мукозального геля "Квертулин" в комплексном лечении поражений слизистой оболочки полости рта при острых формах лейкемии у детей, Хотимская Ю. В. (2015)
Савичук Н. О. - Дисбиоз и воспаление в комплексной терапии хронического генерализованного катарального гингивита у детей школьного возраста, Марченко О. А. (2015)
Кузьміна В. А. - Стоматологічний статус вагітних жінок залежно від особливостей перебігу вагітності, Якубова І. І., Бучинська Т. О. (2015)
Павленко О. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини пубертатного віку, Мельничук В. В. (2015)
Гавриленко М. А. - Вибір пломбувальних матеріалів для реставрації зубів під загальним знеболенням у дітей з особливими потребами (2015)
Тимофеев А. А. - Морфологические особенности доброкачественных опухолей больших слюнных желез, Гичко С. Г., Туффаха Муин С. А., Зарицкая В. И., Снисаревский П. П., Беридзе Бека (2015)
Бугоркова И. А. - Мониторинг гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у наркозависимых больных, Слабкий Г. А. (2015)
Тимофеев А. А. - Сравнительная характеристика ненаркотических анальгетиков, применяемых для устранения послеоперационных болей, Ушко Н. А., Ухарская О. А., Савицкий А. А., Мургулия Ш. (2015)
Тимофеев А. А. - Секреторная функция больших и малых слюнных желез у больных с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Палійчук І. В. - Роль мікробіоценозу ротової порожнини та факторів місцевого імунітету в патогенезі розвитку протезного стоматиту (2015)
Василенко Р. Э. - Сравнительные физико-механические и прочностные характеристики армированных и неармированных полных съемных пластиночных протезов верхней челюсти (2015)
Дорошенко О. М. - Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження, Сіренко О. Ф., Дорошенко М. В., Павленко М. О. (2015)
Палійчук В. І. - Біохімічні показники крові у пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими протезами із пластмаси "Biocril-C" та "Фторакс", Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2015)
Каюкова В. Д. - Усунення міофункціональних порушень при комплексному лікуванні дистального прикусу (2015)
Михайленко Т. М. - Експериментальне обґрунтування способу використання пробіотичного препарату в осіб, які користуються знімними конструкціями зубних протезів, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2015)
Тимофєєв О. О. - Підходи до критеріїв якості навчального процесу, Вєсова О. П., Ушко Н. О., Ярифа М. О., Кривошеєва А. І. (2015)
Антоненко М. Ю. - Роль міждисцплінарногонавчання в розумінні етіології та патогенезу каріозної хвороби, Зелинська Н. А., Мельничук Т. А. (2015)
Титул, зміст (2016)
Огірчук К. С. - Антагоністичні властивості пробіотичного штаму Lactobacillus Gasseri збагаченого селеном, Коваленко Н. К. (2016)
Ганжа Д. Д. - Техногенні атмосферні випадання та якість довкілля у Івано-Франківській області, Ганжа Д. Д. (2016)
Киричко Б. П. - Клінічні форми патології дистального відділу кінцівок у свиней, Семіренко В. В. (2016)
Іваницька С. Б. - Європейські моделі соціального діалогу та передумови їх запровадження в Україні, Галайда Т. О. (2016)
Корнева А. В. - Формирование научно-методического подхода к определению возможности формирования и реализации интеллектуального потенциала социума, Мурай В. Ю. (2016)
Проскурка Н. М. - Програма формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: зміст і аналіз ефективності (2016)
Лещик Н. В. - Дослідження українського інформаційного медійного контенту: психолого-соціальний вимір (2016)
Коваленко А. О. - Актуалізація постулатів прагматики у перекладознавчій парадигмі (2016)
Чорна Ю. В. - Правове становище суб’єктів забезпечення конкурсного провадження: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Титул, зміст (2016)
Haider Ali Muse - Photonic crystal fibers technologies and opportunities of development in telecommunications systems, Dribnokhod T. (2016)
Алиев Ч. А. - Размерная точность спеченных заготовок (2016)
Артеменко О. В. - Формализация задачи принятия решения о возможности выполнения полета воздушного судна, Артеменко Д. Ю. (2016)
Ковриго Ю. М. - Применение метода динамической коррекции в системах регулирования инерционными технологическими объектами, Бунке А. С., Новиков П. В. (2016)
Дяченко П. В. - Оцінка ефективності інтегрованого чисельного методу реалізації математичної моделі динаміки механічної коливальної системи (2016)
Завгородня Н. І. - Дослідження процесу утилізації екранного склобою у виробництві склокерамічної плитки (2016)
Маслов І. В. - Статистичний аналіз завадостійкості інформаційних систем, Заміховський Л. М. (2016)
Егорова И. Н. - Методика эффективного использования инструментов Google Analytics, Кадушкевич О. Н. (2016)
Шульц Р. В. - Дослідження статистичного розподілу залишкових відхилень при різних підходах до цифрового моделювання рельєфу, Островський А. В. (2016)
Савєльєва О. С. - Інормаційна технологія визначення показника структурної відмовостійкості технічних обєктів (2016)
Егорова И. Н. - Разработка методики создания графического интерфейса веб-сайтов, Филипенко О. В. (2016)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": кулоновская блокада и одноэлектронный нанотранзистор на молекуле бензола (2016)
Бельтюкова С. В. - Твёрдофазное определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибили зированной люминесценции иона Tb(III) в комплексе с ципрофлоксацином, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О., Ситникова Ю. С. (2016)
Борисенко А. В. - Віддалені результати застосування лікувальної композиції для тимчасового заповнення кореневих каналів, Кодлубовський Ю. Ю. (2015)
Мазур И. П. - Коррекция цвета твердых тканей зубов при дисколорите, Хлебас С. В. (2015)
Політун А. М. - Аналіз мікробіоценозу міжзубних проміжків при лікуванні апроксимального карієсу у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О., Титаренко С. М. (2015)
Антоненко М. Ю. - Особливості передопераційної підготовки до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит за умови гіперчутливості уповільненого типу до мікробних і тканинного аборигенів, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Мельничук Т. А., Сироїшко М. В. (2015)
Шварцнау Е. Г. - Динамика биохимических показателей ротовой жидкости после лечебно-профилактических мероприятий у студентов с основными стоматологическими заболеваниями (2015)
Політун А. М. - Клінічний аналіз стану міжзубних сосочків при лікуванні апроксимального карієсу у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О. (2015)
Ковач І. В. - Динаміка показників неспецифічної резистентності порожнини рота у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Кравченко Л. І. (2015)
Кучеренко А. Н. - Профилактика поражения твердых тканей зубов у недоношенных детей (2015)
Задорожна І. В. - Показники карієсу та мінеральної щільностікісткової тканини в дітей гірської зони Прикарпаття з дефіцитом та недостатністю вітаміну D, Поворознюк В. В., Балацька Н. І. (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика гнойно-воспалительных осложнений в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2015)
Тимофеев А. А. - Особенности местного леченияодонтогенных гнойных лимфаденитов, Ушко Н. А., Максимча С. В., Ярифа М. А., Гайдамака Н.В. (2015)
Лесовая И. Г. - Ретроспективный анализ частоты запущенных случаев и смертности от злокачественных заболеваний челюстно-лицевой области, Нерушева О. А., Волосов Е. В., Дудука С. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Нейропатии лицевого нерва, вызванные его растяжением, Кривошеева А. И., Беридзе Б. (2015)
Тимофеев А. А. - Патоморфологические изменения в слизистой оболочке ротовой полости при одонтогенных воспалительных заболеваниях челюстей у больных с гальванической патологией, Гичка С. Г., Туффаха Муин С.А., Павленко А. В., Тимофеев А. А. (2015)
Ширинкин С. В. - Комплексное лечение дентального мукозита (2015)
Тимофеев А. А. - Содержание лизоцима в слюне в динамике лечения больных с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Шнайдер С. А. - Вивчення біомеханічних показників зуба та інтактного пародонту за допомогою комп’ютерного моделювання, Громов О. В., Чуйко А. М., Ашрафов Д. С. (2015)
Sanic K. B. - The effect of tooth extraction on vertical dimension change in patients with class II malocclusion, Novruzov Z. H., Aliyeva R. Q. (2015)
Каюкова В. Д. - Деякі аспекти нормалізації функції м’язів щелепно-лицевої області у дітей зі шкідливими звичками (2015)
Халецкая В. Н. - Клинико-рентгенологическое обоснование применения аппарата для расширения верхней челюсти у детей с полной расщелиной неба, Ковач И. В. (2015)
Костенко С. Б. - Аналіз спектрофотометричної оцінки ідентифікації фотополімерних пломбувальних матеріалів (2015)
Печковский К. Е. - Дискуссия 1918–1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров, Печковская И. М. (2015)
Антоненко М. Ю. - Диференційовані підходи до вибору інтерактивного методу навчання в післядипломній освіті лікарів-стоматологів, Зелінська Н. А., Мельничук Т. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А. (2015)
Соколова И. И. - Кейс-методика обучения в интернатуре по специальности "Стоматология", Денисова Е. Г., Стоян Е. Ю. (2015)
Вандышев В. Н. - Аристократия, меритократия и перманентная природа утопизма (2012)
Повторева С. М. - Філософський аналіз постструктуралістських інтерпретацій Біблії (2012)
Сломский В. С. - Философия авангарда в творчестве Леона Хвистека (2012)
Вандышева-Ребро Н. В. - Философско-эстетические основания концепции реализма (2012)
Дёмина Е. - Социальная проблематика в комедиях Ч. Чаплина: критика дискурсов свободы и "американской мечты" (2012)
Коротченко Ю. М. - О валюативном аспекте социального (2012)
Безродный А. Г. - Возникновения биосоциальности: методологический анализ (2012)
Лебедь А. Е. - Дискуссия "реализм-антиреализм" и вопрос о состоятельности теории корреспонденции в неореалистических контекстах (2012)
Роговский А. М. - Темпоральная структура ХХ в.: "бегство от свободы" и обратно (2012)
Опанасюк В. В. - Цінність сприйняття особистості як аспект самореалізації в сучасній комунікативній культурі (2012)
Бобловський О. Ю. - Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації (2012)
Культенко В. П. - Феномен глобалізму та антиглобалізму в контексті філософського осмислення мистецтва авангардизму та сюрреалізму (2012)
Tytus Małgorzata - Kształtowanie twórczego odbiorcy (2012)
Гончаренко О. А. - Коедукація: аргументи Степана Балея у вимірі гендерної педагогіки (2012)
Motow Irena - Wartości ludzi bezdomnych w rzeczywistości globalnej (2012)
Чернигова Т. Л. - Чудо преображения в философии М. Метерлинка (пьесы "Сестра Беатриса" и "Мария Магдалина") (2012)
Гетало Т. Е. - Проблема статуса религии в секулярном обществе (2012)
Зубелевич Я. П. - Педагогіка шкільної комунікації і насильство учнів у школі (2012)
Кавалеров В. А. - Синергетика як парадигма філософії освіти: методологічний аналіз (2012)
Вавжонкевич-Сломская А. - Фактор аморализма в контексте ценностей коммуникации (2012)
Tumiłowicz Bronisław - Doskonały typ kultury a rzeczywistość społeczno-polityczna (2012)
Сынах А. А. - Некоторые аспекты проблемы интерпретации современного искусства (2012)
Деніско Л. М. - Про становлення філософської освіти на Слобожанщині, Фролова О. В. (2012)
Гейко С. М. - Соціологія знання та науки в контексті філософії науки (2012)
Лаута О. Д. - Історико-філософський аналіз становлення науки та її роль у розвитку сучасного суспільства (2012)
Кичкирук Т. В. - Взаємодія синергетики та педагогіки: проблеми та перспективи (2012)
Луценко А. В. - Етнографічні факти як об’єкт структурного аналізу Клода Леві-Строса (2012)
Артюх В. О. - Історіософія Миколи Костомарова (2012)
Lichański Jakub - Krytyka retoryczna: wprowadzenie do metody (2012)
Билецкий И. П. - Квантова логіка та трансдисциплінарна епістемологія: інтерференція контекстів (2012)
Переломова О. С. - Риторичні засоби і прийоми запобігання комунікативним девіаціям (2012)
Świtała Ireneusz - Zabawa jako forma komunikacji – według Michaiła Bachtina (2012)
Киричок О. - Природа, типологія і характер ставлення до війни у працях християнських мислителів латинського заходу (2012)
Никулина И. П. - Интуиция как способ расширения возможностей образования (2012)
Домнич С. П. - Социальная коммуникация как многомерный феномен (2012)
Łączek Marcin - The idea of communication seen from the perspective of context, content and form (2012)
Мазоренко М. О. - Гендерное лидерство в спектакле СМИ (2012)
Беликова С. В. - Интернет-коммуникация посредством сетевых сообществ как фактор социокультурных трансформаций (2012)
Бойко Ю. А. - Соціально-філософські аспекти становлення поняття "громадянське суспільство" (2012)
Wasilewski Jacek - Jak estetyka opowieści medialnej wpływa na prawdę? (2012)
Переломова Е. С. - Интертекст и вечность, Гришин И. Я. (2012)
Титул, содержание (2012)
Рябцев А. Д. - Возможности камерного электрошлакового переплава в получении титана коммерческой чистоты, Троянский А. А., Давыдов С. И., Пашинский В. В., Снижко О. А., Ратиев С. Н., Леоха Ф. Л. (2012)
Протоковилов И. В. - Дегазация электрода, спрессованного из губчатого титана в процессе вакуумирования камерной печи ЭШП (2012)
Гнатушенко А. В. - Электрошлаковая выплавка хромовой бронзы БрХ, Биктагиров Ф. К., Игнатов А. П. (2012)
Полишко А. А. - Оценка распределения неметаллических включений в литом металле стали типа 316 после кольцевого электрошлакового наплавления жидким металлом, Медовар Л. Б., Саенко В. Я., Туник А. Ю., Степанюк С. Н. (2012)
Топольский В. Ф. - Разработка новых титановых биосовместимых сплавов для медицинского применения, Ахонин С. В., Григоренко Г. М., Петриченко И. К. (2012)
Костенко В. И. - Производство способом электронно-лучевого переплава бездефектных слитков титана с регламентированным содержанием кислорода, Кругленко М. П., Калинюк А. Н., Пап П. А. (2012)
Устинов А. И. - Многослойные фольги Ti/Al: способы получения, свойства и применение при сварке давлением, Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Харченко Г. К., Петрушинец Л. В., Шишкин Е. А. (2012)
Мушегян В. О. - Структура слитков молибдена, модифицированных дисперсными частицами второй фазы (2012)
Коледа В. Н. - Плазменно-дуговая плавка на дисперсной подложке в подвижном горизонтальном кристаллизаторе, Шаповалов В. А., Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Якуша В. В. (2012)
Григоренко Г. М. - Дисперсионно-упрочненные титановые сплавы системы Ti-Si-X, Ахонин С. В., Таранова Т. Г., Григоренко С. Г., Задорожнюк О. М. (2012)
Борисова А. Л. - Структурные и фазовые превращения в сплаве Ti60Cr32Si8, содержащем аппроксимантную фазу, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Карпец М. В., Степанюк С. Н., Дорошенко Л. К. (2012)
Синяков Р. В. - Аспекты использования жидкого чугуна в дуговых сталеплавильных печах (2012)
Титул, зміст (2015)
Єгоров В. Б. - Анализ развития промышленной робототехники в мире, Голубков П. С. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Робастное управление запасами в сети поставок для производства средств бытовой химии (2015)
Павлов А. И. - Система автоматического регулирования температуры нестационарного объекта (2015)
Молодецька К. В. - Модель автоматизованої системи моніторингу стану ґрунтів сільськогосподарського підприємства, Нетребко Р. В. (2015)
Луцька Н. М. - Розробка та моделювання робастних систем керування технологічними об’єктами харчової промисловості, Ладанюк А. П. (2015)
Кулинич Э. М. - Математическая модель процесса утилизации технологических отходов производства газобетона (2015)
Мазур О. В. - Формування енергоефективного штучного освітлення рослин та методика вимірювання його параметрів, Рогачук О. О. (2015)
Вайнфельд Э. И. - Моделирование термодинамических свойств хладогенов при оценки энергетической эффективности холодильных установок с целью оптимизации управления, Монтик П. Н. (2015)
Володин С. А. - Повышение уровня технологической эффективности трубопроводной арматуры позиционным электропневмоприводом, Кривопляс-Володина Л. А. (2015)
Шпинковська М. І. - Інформаційна система візуалізації екологічного стану регіону, Бакунова А. І. (2015)
Хмелюк М. С. - Метод вибору веб-сервісу на основі перетину крітеріальної з парето-оптимальною множиною, Захарчук Б. О. (2015)
Петеліна Т. І. - Дослідження ефективності застосування систем гарантуючого управління для регулювання параметрів технологічного процесу вирощування дріжджів (2015)
Одобеску Д. О. - Застосування нечіткого регулятора в автоматичних системах управління повітря роздільними установками, Дубна С.М. (2015)
Балабак А. Ф. - Селекційно-генетичні дослідження у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України (До 10-річчя створення наукового відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології рослин), Поліщук В. В. (2015)
Бойко І. В. - Сучасний ареал поширення представників роду Hosta Tratt (2015)
Іщук Л. П. - Аналіз класифікаційних систем родини Salicaceae Mirbel. (2015)
Мороз О. К. - Оцінка перспективності інтродукції троянд серії "English Legend" в умовах правобережного лісостепу України, Дениско І. Л. (2015)
Пономаренко В. О. - Види, гібриди і сорти роду Magnolia L. у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України, Пономаренко Г. М. (2015)
Сержук О. П. - Представники роду Crataegus L. в Україні, Опалко А. І. (2015)
Тарасенко Г. А. - Шкідники і хвороби представників роду Corylus L. в умовах НДП "Софіївка" НАН України (2015)
Бакуменко О. М. - Гетерозис та успадкування маси 1000 насінин в F1 пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Власенко В. А. (2015)
Буцик Р. М. - Продуктивність суниці за мульчування ґрунту різними матеріалами (2015)
Вегера Л. В. - Оцінка перспективності інтродукції східноазійських представників роду Rhododendron L. в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України при використанні їх в монокультурі (2015)
Деревянко Н. В. - Зимостойкость вечнозеленых древесных растений в Северном Причерноморье (2015)
Ковальчук Т. Д. - Зимостійкість видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Колдар Л. А. - Індукція органогенезу у експлантів Amelanchier ovalis Medic. in vitro, Небиков М. В., Андрієнко О. Д. (2015)
Копилова Т. В. - Зимостійкість та морозостійкість представників роду Pyracantha М. Roem. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Куземко А. А. - Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Ковтонюк А. І. (2015)
Кучер Н. М. - Елементи якості насіння вікового дерева-солітера Pyrus communis subsp. Pyraster (L.) Ehrh. (2015)
Макарчук М. О. - Вдосконалення технології стерилізації для мікроклонального розмноження гібридної кукурудзи (Zea mays L.) (2015)
Небиков М. В. - Початкові етапи введення Pontederia cordata var. lanceolata (Nutt.) Griseb. в культуру in vitro, Чіков І. В. (2015)
Оксантюк В. М. - Вегетативне розмноження представників роду Cotinus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Опалко О. А. - Посттравматичні регенераційні процеси у клонових підщеп яблуні (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість колекції сортів і гібридів F1 пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Власенко В. А.  (2015)
Павленко Л. Л. - Особливості росту пагонів інтродукованих видів трав’янистих ліан в Лісостепу України (2015)
Слабко К. О. - Патологія насіння пшениці озимої у Поліській та Лісостеповій зонах України, Рожкова Т. О., Власенко В. А. (2015)
Сорокіна С. І. - Азотфіксувальна активність та фотосинтетичний апарат сої за дії гербіцидів імазетапіру, імазамоксу та сумішей тифенсульфурон-метилу з імазамоксом, Родзевич О. П. (2015)
Сулига Н. В. - Характер галуження пагонів та особливості формування крони Liriodendron tulipifera L. (2015)
Чеканов М. М. - Насіннєве розмноження Pulsatilla pratensis (L.) Mill. ex situ у Правобережному Лісостепу України (2015)
Бурмістрова Н. О. - Сезонний ритм розвитку сортів Chrysanthemum × hortorum у Правобережному Лісостепу України (2015)
Джус Л. Л. - Особливості насіннєвого розмноження Silene hypanica Klokov in situ та ex situ (2015)
Рум’янков Ю. О. - Вплив інтенсивності освітлення на розвиток сіянців видів роду Celtis L. у Правобережному Лісостепу України (2015)
Грабовий В. М. - До ювілею директора Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України Косенка Івана Семеновича, Куземко А. А., Швець Т. А. (2015)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2012 році (2015)
Передмова редактора (2006)
Іншин М. І. - Поняття дисциплінарного проступку як фактора, що дестабілізує дисципліну та законність в ОВС (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Природа та перспективи соціологічного та психологічного аспектів української правосвідомості (2006)
Дмитрієнко І. В. - Проблема впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного становлення України (2006)
Кожевникова В. О. - Світові моделі дитячого омбудсмана (2006)
Копайгора І. І. - Соціальні конфлікти і правові проблеми їх вирішення (2006)
Кравцова Т. М. - Регуляторна політика держави в сфері господарської діяльності як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2006)
Лощихін О. М. - Економічні функції сучасної держави: видова характеристика та деякі проблеми систематизації (2006)
Макаренков О. Л. - Розвиток концепції "відкритого суспільства" К. Поппера у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці (2006)
Пожидаєв Г. П. - Міжнародні та національні механізми управління щодо забезпечення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю (2006)
Ромашкін С. В. - Ідея права як максима і регулятив (2006)
Сердюк О. В. - "Легалізація" соціологічних понять: методологічний аспект (2006)
Ярмак О. М. - Поняття, сутність взаємодії та її роль у розвитку соціальної системи (2006)
Архіпов В. В. - Методика проведення судово-товарознавчих експертиз майна, що постраждало в результаті надзвичайних ситуацій, Архіпова А. В. (2006)
Гусаров К. В. - Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві (2006)
Зозуля І. В. - Регулятивна нормативно-правова політика МВС України щодо реформування власної системи (2006)
Кулинич С. А. - Процедури розгляду звернень громадян в органах прокуратури (2006)
Назаренко Д. О. - Кримінально-правові і кримінологічні підстави застосування адміністративного (превентивного) нагляду (2006)
Сокуренко О. М. - Щодо питання соціальної та соціально-психологічної групи криміналізації за злочин, передбачений ст. 390 КК України (2006)
Усікова Л. О. - Аудиторська перевірка каси (2006)
Федоренко Д. В. - Явище рейдерства як кримінологічна проблема (2006)
Федоров С. Е. - Встречная документальная проверка как метод финансового контроля (2006)
Хараберюш О. І. - Особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції (2006)
Боєва О. С. - Окремі питання судового захисту права на працю (2006)
Гетманець О. П. - Організаційно-правові питання удосконалення системи контролюючих суб’єктів в бюджетному процесі (2006)
Гордеюк А. О. - Місце премії у структурі заробітної плати (2006)
Дей М. О. - Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2006)
Кривцун І. С. - Прокурор як суб’єкт апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2006)
Лавріненко О. В. - Теоретико-методологічне дослідження співвідношення понять "трудове законодавство" та "законодавство про працю" у контексті сучасних структурних змін трудового права України (2006)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб з приводу житла: вихідні положення (2006)
Музичук О. М. - Соціально-адміністративні послуги в системі соціального забезпечення населення (2006)
Нечаєв А. В. - Колективний договір як механізм регулювання колективно-договірних відносин (2006)
Огієнко І. В. - До питання доцільності застосування праці жінок в підрозділах органів внутрішніх справ України (2006)
Оксьом І. Г. - Механізм вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної політики в регіоні (2006)
Павлюков Р. О. - Поняття та структурні елементи правового статусу інвалідів в Україні (2006)
Перунова О. М. - Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень (2006)
Рябченко Я. С. - Ознаки та властивості правового статусу геологічної інформації (2006)
Сергеєв С. О. - Податки та інші обов’язкові платежі як предмет фіскальної діяльності податкових органів (2006)
Сидоренко В. Л. - До питання визначення поняття "небезпечний об’єкт", Єременко С. А., Азаров С. І. (2006)
Устименко В. А. - Соотношение собственности территориальной громады города с другими формами собственности в городском хозяйственном комплексе (2006)
Чередніченко Н. А. - Особливості правового регулювання службово-трудових відносин жінок – працівників органів внутрішніх справ (2006)
Кузьменко В. Б. - Політико-правові засади ліквідації періодичних видань мовами національних меншин в Українській PCP наприкінці 1930-х років (2006)
Сілантьєва Е. Є. - До питання щодо запровадження інституту мирових судів в Україні (2006)
Ясинок М. М. - Історія становлення окремого провадження в цивільному судочинстві України (2006)
Бойченко О. В. - Технічні засоби протидії тероризму (2006)
Власенко И. В. - Определение времени ношения бронежилетов (2006)
Кавун С. В. - Анализ экономической безопасности предприятия (2006)
Бобровнікова Н. П. - Гендерні відмінності професійної спрямованості майбутніх слідчих (2006)
Ковальчишина Н. І. - Тренінг формування професійної мотивації у курсантів навчальних закладів МВС (2006)
Мілорадова Н. Е. - Виокремлення ролі психологічних методів впливу у діяльності силових структур (2006)
Приходько І. І. - Теоретико-методологічні аспекти професійної придатності людини до діяльності (2006)
Горошко Е. И. - Особенности отражения гендерной идентичности на персональных веб-страницах (2006)
Остафійчук Г. В. - Соціальний капітал правоохоронних органів та їх працівників: теоретичні засади дослідження (2006)
Проскурякова О. С. - Соціологічний аналіз святкових традицій Харківського національного університету внутрішніх справ (2006)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2006 році (2006)
Шевченко Л. І. - Соціальна культура в медійному інтертексті (2015)
Дускаева Л. Р. - Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиологический подход (2015)
Черненко Г. А. - Види мови ворожнечі за типом стигматизованого об’єкта в сучасному українському суспільстві (2015)
Дергач Д. В. - Лінгвостилістика нових інформаційних жанрів у сучасних мас-медіа (2015)
Сизонов Д. Ю. - Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації (2015)
Булах М. Б. - Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної свідомості соціуму: Софія Київська (2015)
Козик Є. А. - Мовні засоби впливу в текстах сучасної реклами (2015)
Филь К. С. - Маніпуляційні технології в політичній комунікації: до та після виборів (2015)
Іваницька М. Л. - Evolution of approaches to the translation of Ukrainian literature in Germany (2015)
Del Gaudio S. - Translating of Ukrainian literature into Italian: contingent difficulties and cultural-linguistic recommendations (2015)
Марховська А. Ю. - Застосування теорії універсалій у перекладацькому аналізі (на прикладі відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою) (2015)
Лєпухова Н. І. - Переклад лінгвокультурем (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа) (2015)
Росовецький С. К. - Нотатки про Шевченкові мовні ігри (2015)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Корольова Н. О. - Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна "Будденброки" та "Чарівна гора" (2015)
Осадча О. С. - Взаємодія природного і цивілізаційного в мові української фантастичної прози (на матеріалі творів О. Костюка, В. Маслова та Ю. Пригорницького) (2015)
Вакулик І. І. - Метафорична номінація як семантична універсалія анатомічного термінополя (2015)
Булик-Верхола С. З. - Професійний жаргон фотографів, Теглівець Ю. В. (2015)
Титул, содержание (2012)
Стовпченко А. П. - Особенности физико-химических взаимодействий в системе металл-шлак-газ при электрошлаковом переплаве, Медовар Л. Б., Лисова Л. А., Грищенко Ю. Н., Камкина Л. В. (2012)
Тригуб Н. П. - Производство крупногабаритных дисков газотурбинных установок из жаропрочного сплава титана ВТ3-1, полученного способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Крыжановский В. А., Корнийчук В. Д. (2012)
Яковчук К. Ю. - Влияние условий конденсации на структуру и свойства твердых покрытий на основе B4C, полученных электронно-лучевым испарением в вакууме, Рудой Ю. Э., Микитчик А. В., Оноприенко Е. В., Ахтырский А. О., Романенко С. М. (2012)
Собко-Нестерук О. Е. - Новая печь ВТ02 для электронно-лучевой плавки титановых сплавов, разработанная в МК "Антарес", Третяк Н. Г., Чайка Н. В., Непорожний Ю. В., Васюра В. Н. (2012)
Шаповалов В. А. - Технологические особенности плазменно-индукционного выращивания крупных монокристаллов вольфрама, Якуша В. В., Гниздыло А. Н., Никитенко Ю. А. (2012)
Шаповалов Е. В. - Автоматизация технологического процесса переплава кусковой шихты в секционном кристаллизаторе (2012)
Лакомский В. В. - Кинетика взаимодействия азота газовой фазы с металлом, покрытым жидким шлаком, Григоренко Г. М. (2012)
Запорожец Т. В. - Моделирование стационарного режима реакции СВС в нанослойных материалах. 2. Сравнительный анализ одно- и двухстадийной реакций, Гусак А. М., Устинов А. И. (2012)
Шаповалов В. А. - Проблемы получения чистого кремния для солнечной энергетики, Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. (2012)
Маринский Г. С. - Применение сплавов с памятью формы в медицине, Чернец А. В., Чвертко Н. А., Дубко А. Г. (2012)
Шевченко Л. І. - Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу (2015)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність сучасної української медійної рецензії мистецької тематики (2015)
Дергач Д. В. - Медійна жанрологія в сучасній науці: лінгвістична постановка питання (2015)
Сизонов Д. Ю. - Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації (2015)
Булах М. Б. - Психолінгвістична аспектологія аналізу перифраз у медіа (2015)
Смущинська І. В. - Іронічна метафора та проблеми і шляхи її відтворення в перекладі, Циркунова І. В. (2015)
Михайленко О. О. - Англомовна науково-популярна стаття в українському та російському перекладах (2015)
Мовчан Б.В. - Еволюція відтворення фразеології в українському художньому перекладі ХХ-ХХІ ст (2015)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Слідами давньої наукової загадки: церковнослов’янізми в народних думах (2015)
Калєтнік А. А. - Термін у когнітивній парадигмі номінації (2015)
Шевченко Л. І. - "Тренос" Мелетія Смотрицького як текст, інтертекст і наукова рефлексія Ростислава Радишевського (2015)
Макарець Ю. С. - Оновлення тестових технологій – запорука підвищення якості освіти (2015)
Титул, содержание (2012)
Медовар Л. Б. - О реконструкции печей ЭШП, Лебедь В. А., Стовпченко А. П., Коломиец Д. В., Федоровский Б. Б., Рябинин В. А., Казаков С. С., Логозинский И. Н., Федьков А. Г., Давыдченко С. В., Стеценко В. В. (2012)
Шаповалов В. А. - Качество слитков ЭШП, выплавленных из электродов, спрессованных из стружки аустенитных нержавеющих сталей, Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К., Мяльница Г. Ф., Брагин М. А., Подьячев Д. В., Пудиков В. Н., Ботвинко Д. В. (2012)
Богаченко А. Г. - Некоторые особенности электрошлаковой плавки бывшего в употреблении бурового инструмента с целью получения новых экономнолегированных сталей, Галинич В. И., Нейло И. А., Мищенко Д. Д., Гончаров И. А., Маркив В. Я., Белявина Н. Н., Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Ахонин С. В. - Производство дисков для энергетического машиностроения из титанового сплава ВТ6, полученного способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Крыжановский В. А., Корнийчук В. Д., Пикулин А. Н., Северин А. Ю. (2012)
Шаповалов В. А. - Плазменно-дуговая технология получения слитков и отливок из алюминида титана, Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Гнатушенко А. В. (2012)
Шаповалов В. А. - Индукционная плавка и рафинирование кремния в секционном кристаллизаторе, Шейко И. В., Никитенко Ю. А, Якуша В. В., Степаненко В. В. (2012)
Жудра А. П. - Влияние способа производства слитков карбидов вольфрама для термоцентробежного распыления на их качество и химическую неоднородность, Дзыкович В. И. (2012)
Долиненко В. В. - Уточнение инерционных свойств термопар, применяемых при исследованиях металлургических и сварочных процессов, Шаповалов Е. В., Коляда В. А., Гнатушенко А. В., Якуша В. В. (2012)
Григоренко Г. М. - Влияние температуры подогрева на структуру биметаллических соединений АМг6 в твердом состоянии с ВТ6 способом ДСВ, Половецкий Е. В., Фальченко Ю. В., Капитанчук Л. М., Зубер Т. А. (2012)
Григоренко Г. М. - Дисперсионное упрочнение – путь к повышению прочностных свойств титановых сплавов нового поколения (обзор), Задорожнюк О. М. (2012)
Титул, содержание (2013)
Ивочкин Ю. П. - Физическое моделирование электровихревых течений при ЭШП, Тепляков И. О., Протоковилов И. В. (2013)
Пузрин А. Л. - Способ электронно-лучевой плавки низколегированного титанового сплава Grade 12, Северин А. Ю. (2013)
Мушегян В. О. - Влияние параметров ЭЛПЕ на свойства слитков молибдена и сплавов на его основе (2013)
Собко-Нестерук О. Е. - Производство горячепрессованных и холоднодеформированных труб из литой полой заготовки титанового сплава ВТ1-0, изготовленной способом электронно-лучевой плавки, Третяк Н. Г., Чайка Н. В., Горгуль С. И., Медведев М. И., Беспалова Н. А. (2013)
Дабижа Е. В. - Получение эрозионно- и жаростойких многослойных покрытий для лопаток ГТД способом микро-электродугового ионно-плазменного вакуумного распыления материалов, Лещук А. А, Бондарь И. В., Борисова Н. Н. (2013)
Григоренко Г. М. - Рафинирование кремния при плавке во взвешенном состоянии, Шаповалов В. А., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. (2013)
Григоренко Г. М. - Прогнозирование температур фазовых превращений в высокопрочных низколегированных сталях, Костин В. А. (2013)
Шаповалов В. А. - Переработка промышленных отходов металлопроизводства, Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Степаненко В. В., Рейда Н. В. (2013)
Гнатушенко А. В. - Поведение магния при электрошлаковой плавке отходов алюминиевых магнийсодержащих сплавов (2013)
Белявин А. Ф. - Восстановление монокристальных рабочих лопаток с применением аргонодуговой наплавки и нанесения теплозащитного покрытия. Часть 1, Федотов Д. А., Куренкова В. В., Хомич Д. П. (2013)
Шаповалов В. А. - Качество крупнотоннажных слитков, отливаемых в изложнице (Аналитический обзор), Цыкуленко К. А. (2013)
Титул, содержание (2013)
Биктагиров Ф. К. - Электрошлаковая плавка с использованием кислых шлаков, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П. (2013)
Стельмах Я. А. - Композиционный наноматериал системы Al2O3–Ag, полученный способом электронно-лучевого осаждения в вакууме, Крушинская Л. А., Курапов Ю. А., Литвин С. Е., Оранская Е. И. (2013)
Мушегян В. О. - Новая технология получения молибденового прутка с использованием электронно-лучевой плавки (2013)
Шаповалов В. А. - Исследование стабильности дуги плазмотрона с заглубленным катодом, Жиров Д. М., Бурнашев В. Р. (2013)
Жиров Д. М. - Влияние основности шлакового расплава на процесс плазменно-дугового жидкофазного восстановления железа газами (2013)
Туник А. Ю. - Структура и фазовые превращения в композиционных частицах, происходящие при плазменном напылении (2013)
Литвиненко А. И. - Анализ и кинетика процесса термоцентробежного распыления слитков из плавленых карбидов вольфрама, Жудра А. П., Белый А. И. (2013)
Задорожнюк О. М. - Новые возможности для проведения металловедческих исследований основного металла и сварных соединений, Капитанчук Л. М., Смиян О. Д., Буткова Е. И. (2013)
Мельниченко Т. В. - Структурообразование в многослойной реакционной системе Ti/Al (2013)
Белявин А. Ф. - Восстановление монокристальных рабочих лопаток с применением аргонодуговой наплавки и нанесения теплозащитного покрытия. Часть 2, Федотов Д. А., Куренкова В. В., Хомич Д. П. (2013)
Цыкуленко К. А. - Электрошлаковые технологии выплавки слитков. Жидкий металл или расходуемый электрод (2013)
Титул, зміст (2014)
Grancay M. - The usage and meaning of the term "comparative advantage" in pre-Ricardian economics (2014)
Zagurskiy O. - Systematic and evolutionary approach to market research (2014)
Тарасова І. І. - Дослідження теорії інституціоналізму в управлінні економічними та суспільними інститутами (2014)
Holovatyi M. - Multiculturalism as a means of nations and countries interethnic unity achieving (2014)
Karadzic V. - Market risk of the western balkans countries during the global financial crisis, Cerovic J. (2014)
Benova E. - Fiscal policy of Slovak Republic in the process of european fiscal union creating (2014)
Бохан А. В. - Проекція екологічної безпеки у процесі інтернаціоналізації бізнесу (2014)
Chin-Hong Puah - Singaporean demand for tourism in Malaysia, Fung-Thai Thien, Mohammad Affendy Arip (2014)
Нямещук А. В. - Інтернаціоналізація діяльності дослідницьких університетів України: мобільність іноземних студентів (2014)
Свида І. В. - Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації (2014)
Божидарнік Т. В. - Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалив в Україні, Ткачук В. В., Речун О. Ю. (2014)
Ефремов В. Е. - Анализ рынка энергоресурсов Латвии и инновации в отрасли (2014)
Прядко В. В. - Гносеологічні аспекти функціонування бюджетного механізму, Сокровольська Н. Я. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю (2014)
Карпінський Б. А. - Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України, Григоренко В. О. (2014)
Leonov S. - Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to households’ savings allocation in banks, Frolov S., Plastun V. (2014)
Orekhova K. - Introduction of KPI method into the system of financial security ensuring at the enterprise (2014)
Boyko A. - Risk assessment of using insurance companies in suspicious transactions, Roienko V. (2014)
Kuzmenko O. - Optimization of the risk level of net retention in the insurance market, Bozhenko A. (2014)
Melnyk M. - Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of metropolisation processes in the region (2014)
Stradinya S. - Latvia’s innovative development: foreign experience applying to increase competitiveness (2014)
Chychkalo-Kondratska I. - Factors of foreign direct investment attracting into economy of Ukraine’s regions, Buriak A. (2014)
Koptseva N. - Expert analysis of the main trends of northern Siberia’s indigenous small-numbered peoples economic development (2014)
Slusarczyk B. - Logistics costs measurement at enterprises (2014)
Vu Anh D. - Green supply chain management towards sustainability: the case of Ajinomoto in Vietnam, Nguyen Viet Khoi (2014)
Дзюба С. О. - Необходимость сравнительного анализа затрат при разных формах воспроизводственного процесса на промышленных предприятиях, Лукьянчикова Н. П., Чернишенко М. С. (2014)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного відділу підприємства, Строкович Г. В. (2014)
Корж Н. В. - Структурування корпоративного капіталу (2014)
Дубовик Т. В. - Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій (2014)
Filatov E. - Optimal methods of depreciation forming (2014)
Ястремська О. О. - Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі (2014)
Babenko O. - Diversification strategy at the tourist enterprises (2014)
Legenchuk S. - Directions and problems of accounting and analytical support for venture activity, Usatenko O. (2014)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу ідентифікації та реагування на ризики службою внутрішнього аудиту (2014)
Грищенко І. М. - У пошуках сучасної економічної моделі України. Рецензія на монографію Соскіна О. І. "Народний капіталізм: економічна модель для України" (2014)
Титул, зміст (2015)
Коломієць Г. М. - Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства, Дідорчук І. Л. (2015)
Ястребова А. С. - Причины, предпосылки и подходы к борьбе с теневой экономикой в Украине (2015)
Чередниченко В. В. - Вплив балджа молоді на економічну безпеку країни (2015)
Бервено О. В. - Качество жизни как механизм институционального моделирования национального социально-экономического развития (2015)
Бараннік І. О. - Обґрунтування базису понять сучасної змістовної суті експортно-імпортного потенціалу підприємства (2015)
Гринько Т. В. - Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві, Гвініашвілі Т. З. (2015)
Шашина М. В. - Характеристика основних підходів до визначення суті поняття "виробничий потенціал", Сьомочкіна І. М. (2015)
Міняйло В. П. - Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Ханин И. Г. - Проблемы создания и применения технологий двойного назначения в Украине с учетом зарубежного опыта (2015)
Загородня А. А. - Аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів різних форм власності та різних акредитаційних рівнів Республіки Польщі (2015)
Шуба О. А. - Сучасна дивідендна політика компаній Німеччини (2015)
Полішко Г. Г. - Світовий досвід створення національних брендів (2015)
Безкоровайний А. В. - Лінійна модель інноваційного процесу в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку (2015)
Коюда В. О. - Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів, Слюсарєва Л. А. (2015)
Чернышoва Л. А. - Анализ привлекательности инвестиционного климата Украины для иностранных инвесторов, Козуб В. А., Носач Л. Л. (2015)
Бугайчук Н. В. - Cоціальний вектор економічного розвитку держави: генезис моделей та концепцій (2015)
Ушакова Н. Г. - Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації, Помінова І. І. (2015)
Кочарян І. С. - Макроекономічне планування підготовки фахівців з вищою освітою в галузі "культура і мистецтво" (2015)
Кравець Т. В. - Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста, Гапоненко Т. О. (2015)
Кульчицький М. І. - Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні, Коваленко В. М., Ванькович Д. В. (2015)
Бєлкіна І. А. - Економіко-математична модель виробничого циклу підприємства промислового птахівництва (2015)
Парокінний О. А. - Моделювання управління запасами у бюджетному процесі промислового підприємства, Яковенко О. Г. (2015)
Марченко В. М. - Державно-приватне партнерство як напрям реалізації стратегії розвитку потенціалу підприємств вугільної промисловості України, Плетньова Ю. К. (2015)
Кузнєцова К. О. - Економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств (2015)
Пілько А. Д. - Потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів: оцінка, аналіз та перспективні напрями моделювання, Потятинник Б. Б. (2015)
Рибакова О. А. - Документальне оформлення руху яєць у птахівництві (2015)
Посохов І. М. - Розробка заходів зі зниження ризиків промислових підприємств залізничного транспорту, Жадан Ю. В. (2015)
Кісь О. П. - Проблеми інформаційного забезпечення профорієнтаційних процесів в Україні з прикладами в галузі туризму (2015)
Васьківська К. В. - Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, Данилюк О. І. (2015)
Орлик І. О. - Стратегічні напрями розвитку інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г. (2015)
Ткаченко С. О. - Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів, Дядін А. С. (2015)
Рахман М. С. - Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України (2015)
Яцун Л. М. - Управління туристичною діяльністю підприємств: концепція розвитку та стратегія модернізації, Маркарова С. А. (2015)
Скриньковський Р. М. - Експрес-діагностика майнового стану підприємства, Семчук Ж. В., Коваль Н. М. (2015)
Ємельянов О. Ю. - Структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку, Курило О. Б., Симак А. В. (2015)
Смоквіна Г. А. - Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання (2015)
Шуміло О. С. - Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств (2015)
Толстих М. А. - Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів (2015)
Скрыль О. К. - Механизм контроля экономической устойчивости промышленного предприятия (2015)
Одарченко Д. М. - Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для перших страв "Борщова заправка", Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Сподар К. В. (2015)
Іванова М. І. - Принципи як основа наукової методології управління логістикою (2015)
Паливода О. М. - Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції, Теміндарова Ю. А. (2015)
Остроумова В. В. - Херсонська торгово-промислова палата як елемент інфраструктури підтримки підприємництва (2015)
Балан О. С. - Оцінювання нематеріальних активів інвестиційного проекту з виробництва біопалива, Арабаджи О. В. (2015)
Amalyan N. D. - Accounting Objects within the Framework of Customer Loyalty Programs, Amalian A. W. (2015)
Левіна М. В. - Формування облікової політики щодо трансакційних витрат готельного кластера (2015)
Бачо Р. Й. - Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют) (2015)
Мацелюх Н. П. - Ринок цінних паперів та необхідність його збалансованого розвитку в сучасних умовах (2015)
Токарь В. В. - Угрозы экономической безопасности государства при санации и ликвидации коммерческих банков в Украине (2015)
Череп А. В. - Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад, Осипенко С. О. (2015)
Гнєдков А. В. - Особливості обліку факторингових операцій у банку (2015)
Землячов С. В. - Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній, Землячова О. А. (2015)
Черномор В. О. - Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем (2015)
Сиротюк Ю. В. - Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці (2015)
Тарангул Л. Л. - Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм, Крамаренко О. А. (2015)
Замасло О. Т. - Аналіз сучасного стану податкової культури в Україні, Бойчук О. І. (2015)
Тарангул Л. Л. - Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні, Мельник А. М. (2015)
Рибачук Ю. О. - Прогнозування вартості інструментів фінансового ринку з використанням періодичної кількісно-вартісної моделі (2015)
Самусєва Л. Ю. - Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств, Кропівцова Н. І. (2015)
Лачкова Л. І. - Побудова системи діагностики фінансової безпеки підприємств торгівлі, Лачкова В. М., Сідорова Т. О. (2015)
Дерев'янко О. Г. - Тенденції формування репутаційного капіталу підприємств харчової промисловості (2015)
Гросул В. А. - Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу, Жилякова О. В. (2015)
Захаров В. А. - Операційна система промислового підприємства (2015)
Мочона Л. Г. - Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві (2015)
Бутенко Н. Ю. - Управління знаннями в корпораціях (2015)
Polubiedova A. O. - Tools for Diagnosing and Selective Management of Development of the Socio-Economic Potential of Industrial Organization, Bilokonenko H. V. (2015)
Краснокутська Н. С. - Лідогенерація як інструмент формування клієнтоорієнтованих стратегій мережевих підприємств, Тихонченко Р. С. (2015)
Пахтусов М. І. - Організаційно-економічний механізм управління рекламною діяльністю підприємств зв’язку: теоретичні засади формування, Станкевич І. В. (2015)
Мілейковський В. О. - Визначення розподілу температури та концентрації в струминному примежовому шарі з використанням геометричного підходу (2009)
Малкін Е. С. - Експерементальн дослідження багатоканальних теплообмінників для охолодження потужних мікропроцесорів, Фуртат І. Е., Дьячков М. І. (2009)
Олексюк А. О. - Методика розрахунку триконтурних теплообмінників для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання, Челапко С. О. (2009)
Росковшенко Ю. К. - Аналіз динаміки процесів пр автоматичному регулюванні опалювальних приладів, Степанов М. В., Штиленко В. П., Штиленко В. В. (2009)
Сподинюк Н. А. - Шляхи забезпечення необхідного теплового режиму в приміщеннях пташників (2009)
Степанов М. В. - Теплопередача та гідравлічний опір теплообмінника з еластичною стінкою, Росковшенко Ю. К., Дідик Л. В. (2009)
Ткаченко В. А. - Системи опалення ангарних теплиць, Кондратюк О. В. (2009)
Малкін Е. С. - Математичне моделювання ізотермічної течії рідини в щілинному мікроканалі, Тимощенко А. В., Фуртат І. Е., Лунковський Д. (2009)
Малкін Е. С. - Експериментальний стенд для дослідження теплообмінників на базі щілинних мікроканалів, Тимощенко А. В., Ніколаєнко Ю.Є., Фуртат І. Е., Єфименко С. В. (2009)
Росковшенко Ю. К. - Енергозбереження в теплицях за рахунок використання низькотемпературних термальних вод, Степанов М. В., Кім А. С., Радченко А. М. (2009)
Гламаздіна А. Д. - Економічні аспекти використанння електрокотелень, Гламаздін П. М. (2009)
Мороз П. М. - Схеми систем геліотеплопостачання будинків із застосуванням газового водогрійного котла та теплового насоса (2009)
Редько А. О. - Термодинамічний аналіз циклів каскадної теплонасосної установки (2009)
Тімінський О. Г. - Інформаційний захист управлінських та технологічних систем від зовнішніх негативних впливів в сучаносму середовищі (2009)
Тугай О. А. - Науковоаналітичні інструменти розробки корпоративної стратегії інвестиційних та будівельно-інжинірингових компаній, груп, Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Скакун В. А., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А. (2009)
Килимник О. О. - Аналіз фазових перетворень систем "вогнестійка глина–шлак феронікелю" (2009)
Видатні вчені, педагоги (2009)
Наша пам’ять (2009)
Анотації (2009)
Вихідні дані (2009)
Вандышев В. Н. - Информационное общество как новая парадигма коммуникаций (2011)
Ковальчук В. Ю. - Реалії сучасної педагогічної освіти та шляхи її модернізації (2011)
Біленька І. Г. - "Культурний шок" і адаптація до нової культури (2011)
Бейлін М. В. - Гуманітарні аспекти розвитку техносфери (2011)
Семенова Ю. А. - Сучасний спорт і здоров’я людини як соціокультурні цінності (2011)
Культенко В. П. - Екзистенціальні мотиви формування сучасної проблематики культурної політики (2011)
Гейко С. М. - Поняття іронії в сучасній філософії (2011)
Цимбал Т. В. - Діалектика національного і транснаціонального в сучасному світі (2011)
Полуянов В. П. - Человеческий разум как дальнейшее развитие мышления (2011)
Суковатая В. - Национальные архетипы "женственности": сравнительный анализ украинской и русской моделей (2011)
Лец К. В. - Потенціал екзистенціальної установки особистості в процесі самореалізації в кризових умовах: українські реалії, Прилуцька А. Є. (2011)
Горбатюк Т. В. - Опозиція трансгуманізм і алармізм: перспективи розвитку (2011)
Сломский В. - Проблема познания в классической философии (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Перманентная природа дискуссии об универсалиях (2011)
Ешина В. В. - Нравственные константы русской словесности XIX в. : реальность и идеал, Отина А. Е. (2011)
Гринева Н. В. - Особенности теоретических модификаций тайнознания в средневековой культуре (2011)
Шудрик И. А. - Генрих Струве об "анархии духа" Ф. Ницше (2011)
Турчиновський В. Р. - Свобода як відповідь на трансцендентне (2011)
Добко Т. Д. - Св. Тома Аквінський про остаточну мету людського життя в "Сумі теології", І-ІІ (2011)
Завидняк Б. Т. - Понятие трансцендентного в семантическом пространстве Филона Александрийского (2011)
Leonkiewicz Łukasz - Trzy rodzaje realizmu antropologicznego – próba alternatywnej antropologii w koncepcji antropologii synergicznej S. Chorużyja (2011)
Вандышева-Ребро Н. В. - Герман Гессе: человеческие образы реальности (2011)
Сипко Йозеф - Лингвокультурология русского смеха как самоирония (2011)
Данченко И. А. - Oдаренность в контексте психологических исследований, Полубоярина И. И. (2011)
Переломова О. С. - Деякі особливості реалізму в українському художньо-літературному дискурсі (2011)
Греков О. М. - Соціокультурні детермінанти розвитку виробничо-комерційних компаній (2011)
Артеменко М. Г. - Корпоративна культура: структурні компоненти і моделі (2011)
Лаута О. Д. - Становлення поняття "досвід" в класичному раціоналізмі (2011)
Сынах А. А. - Игра как социокультурный феномен и проявление сущности человека (2011)
Зубелевич Я. - Культура в понимании Генриха Эльзенберга (2011)
Годзь Н. Б. - Анализ современных исследований предмета "Экология" с позиций философии и философии науки (2011)
Матвієнко П. В. - Дискурс наукового пізнання vs дискурс освітнього пізнання (2011)
Назарук В. І. - Лінію оборони тримають живі (прозова розвідка поетеси), Переломова О. С. (2011)
Заветный С. А. - История русской философии: оценки и дискуссии, Сломский В. С. (2011)
Ейгер Г. В. - Образ языка и образ биологического вида с позиций общей теории развивающихся систем и теории уровней научного знания, Эпштейн В. М. (2015)
Shamaieva Iu. Iu. - Classifying emotions through analyzing nominations of the category emotions components (2015)
Андрєєва I. О. - Фреймова організація генеративного концепту HORROR: предметний субфрейм (2015)
Белозерова Е. М. - Анализ речевого акта намекания в свете когнитивной грамматики Р. Ленекера (2015)
Бистров Я. В. - Метафорично-іронічний модус англомовного біографічного наративу у фреймовій мережі ментальних просторів (2015)
Дойчик О. Я. - Когнітивний вимір іронії в ідіостилі Дж. Барнса (2015)
Жихарєва О. О. - Екоконцепт ШЛЯХ ДО ВІРИ в англомовній книзі Буття: наративний аспект (2015)
Пірог І. І. - Аргументація у світлі когнітивних операцій (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу) (2015)
Пасинок В. Г. - Дискурсивні підходи у французькій гуманітарній свідомості (2015)
Солощук Л. В. - Імпліцитно-прагматичні значення респонсивних реплік у сучасному англомовному побутовому дискурсі, Устименко С. Є. (2015)
Shevchenko Iryna - Transformations of expressives through history in cognitive-communicative perspective (2015)
Бигунова Н. А. - Конверсационный анализ pечевого акта одобрения (2015)
Мизин Т. О. - Власні імена як складова частина мовної картини світу (2015)
Молодчая Н. С. - Особенность свойства новизны семантических окказионализмов (2015)
Onishchenko N. A. - Auto- und synsemantische funktionen von aphorismen im deutschen politischen diskurs, Gubina O. D. (2015)
Жерліцина Ю. В. - Модальні слова як засіб вираження суб’єктивної модальності: прагматичний аспект (2015)
Кобзєва О. О. - Прийоми та засоби реалізацій директивної мовленнєвої стратегії судді в американському судовому засіданні (2015)
Нагорна О. П. - Комунікативно-функціональна роль неоднозначних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Радзіон В. М. - Термінологічна, професійна та жаргонна лексика у мові сучасних німецьких спортивних ЗМІ (2015)
Сіденко Н. Г. - Лінгвістичні чинники фразеологічної деформації (на матеріалі англомовної "жовтої” періодики) (2015)
Сушко-Безденежних М. Г. - Прагма-семантичні підтипи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини (2015)
Літвінова М. М. - Симулятивний потенціал політкоректних термінів (на матеріалі німецьких інтернет-видань), Літвінов О. І. (2015)
Manzhos Y. Y. - The semantic organization of terms denoting crimes against authorities (2015)
Петренко С. В. - Комунікативні стратегії проблемної статті як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу (2015)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Міжнародна наукова публікація: ефективна назва (2015)
Смоляна Т. А. - Німецькомовна максима та її порівняльні характеристики зі спорідненими мікротекстами (2015)
Холмогорцева І. С. - Прецедентне ім’я як засіб актуалізації діалогічних відношень у британській фольклорній п’єсі (2015)
Тараненко Л. І. - Просодичне оформлення структурно-фабульних компонентів тексту англійської народної казки (2015)
Шарандаченко А. С. - Формантные характеристики гласных в речи дикторов американских средств массовой информации (2015)
Карпова Д. М. - Возрастные особенности интонации в речи жителей Уэльса (2015)
Смеречинська О. В. - Сталі дієслівно-іменникові словосполучення зі значенням початковості дії в німецькій мові (2015)
Стынгач О. В. - Взаимодействие просодических и кинетических элементов в монологической речи представителей британских политических кругов (2015)
Старченко О. А. - Особливості словотвірної номінації в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та української мов (2015)
Коваленко А. О. - Символічність мас-культурного тексту в аспекті перекладознавчих досліджень (2015)
Довгополова Я. В. - Теоретичні та практичні підходи до проблеми формування готовності майбутніх викладачів до розв’язання конфлікту (2015)
Рябих Л. М. - Принципи організації навчального матеріалу в американській академічній лекції (2015)
Турченко В. О. - Відео у навчанні англійської мови як другої іноземної на факультеті іноземних мов (2015)
Пугач Б. В. - Использование классификаций нейролингвистического программирования в методике преподавания иностранных языков (2015)
Голубовська І. О. - Монографія Л. В. Чайки "Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)" (2015)
Gutik O. - On feebly compact inverse primitive (semi)topological semigroups, Ravsky O. (2015)
Салимов Р. Р. - О новом условии конечной липшицевости классов Орлича-Соболева (2015)
Sahoo P. - Entire functions that share a polynomial with finite weight, Saha B. (2015)
Бойцова І. А. - Знаходження асимптотично оптимальних керувань в задачах зі швидкими та повільними змінними (2015)
Краснощок М. В. - Застосування методу інтегральних рівнянь до дробової задачі Стефана (2015)
Maksymenko S. I. - Orbits of smooth functions on $2$-torus and their homotopy types, Feshchenko B. G. (2015)
Kadets V. - A modified Bishop-Phelps-Bollobas theorem and its sharpness, Soloviova M. (2015)
Цебенко А. М. - Оптимальне межове керування системами, стан яких визначається задачею без початкових умов для параболічних рівнянь (2015)
Protasov I. - A note-question on partitions of semigroups, Protasova K. (2015)
Bandura A. I. - A class of entire functions of unbounded index in each direction (2015)
Аль-Оста С. А. - Особливості укладання контрактів при здійсненні підприємствами зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Васильєва В. Г. - Механізм управління експортними операціями в умовах ринкових трансформацій, Лукашук В. М. (2015)
Дерід І. О. - Історичний розвиток та сучасні тенденції міжнародної спеціалізації (2015)
Тараненко І. В. - Стратегічні умови формування інноваційних конкурентних переваг України (2015)
Грабовецький Б. Є. - Аналіз тенденції зміни площі ріллі регіону на основі використання статистико-математичних методів дослідження, Чаплигіна О. В., Козяр Л. В. (2015)
Молодченко Д. Г. - Формування механізму підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного забезпечення будівельного комплексу Харківського регіону (2015)
Тарадай В. Н. - Дослідження впливу факторів регіонального і національного рівня на ресурси розвитку промисловості Харківського регіону (2015)
Тернова І. А. - Зміни виробничої структури регіонів України як чинник зміцнення їх конкурентоспроможності (2015)
Гагауз В. Н. - Риски обеспечения банковских ссуд и методы их управления (2015)
Гуцалова Ю. Є. - Прогнозування потреби в коштах на пенсійне забезпечення (2015)
Dobrovolskaya C. V. - Economıc-mathematıcal model of new constructıon ınvestors credıtıng ın the scheme of constructıon fınancıng by means of the collectıve ınvestment ınstıtutıons, Dobrovolskyy O. I. (2015)
Дріга О. П. - Проблеми обліку сек'юритизації активів на фінансових ринках (2015)
Пирець Н. М. - Особливості впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в банках України, Єгенов А. Я. (2015)
Шепель Є. В. - Визначення індикаторів впливу монетарних чинників на інфляційні очікування при розрахунку процентних банківських ставок (2015)
Божанова В.Ю. - Інформаційно-аналітичне забезпечення будівельних підприємств у процесі їх адаптації до змінного ринкового середовища, Яковенко М.О., Білявцев В.В. (2015)
Букреєва Д. С. - Трансформація організаційної структури управління промислового підприємства з урахуванням впровадження ефективного контролінгу (2015)
Гладій І. О. - Облікове забезпечення системи управління за центрами відповідальності (2015)
Іванов С. В. - Методи оптимізації строків експлуатації основних фондів на підприємстві, Захарченко Н. В. (2015)
Карамушка О. М. - Інноваційні реалії функціонування сільськогосподарських підприємств зернового кластеру Україні (2015)
Коваленко О. В. - Деякі питання управління оборотним капіталом будівельних підприємств (2015)
Колесник Т. М. - Механізм формування корпоративної культури в системі управління промисловим підприємством (2015)
Kharchenko H. A. - Management of innovation and investment activity at agricultural enterprises, Sira M. V. (2015)
Ломоносов А. В. - Концентрація людського інтелектуального капіталу в системі вищої освіти України (2015)
Харченко Є. М. - Економетричний аналіз заходів екологічного менеджменту в агрономії (2015)
Царук І. М. - Концептуальні засади сталого розвитку роздрібної торгівлі України в контексті євроінтеграції, Шпильова Ю. Б. (2015)
Фирсов А. В. - Историческая неправда в статье московского журналиста Федора Лапшина "О грузовиках Луцкого, Даймлере и исторической правде" (2014)
Константинов В. О. - Дерев'яні та кам'яні мости України - пам'ятки науки і техніки (2014)
Бакаева Л. А. - Подготовка инженерных кадров в Киевском политехническом институте до 1914 года (на примере исследования прохождения курса наук студентом инженерного отделения Б. Г. Паустовским) (2014)
Косовець Ю. В. - Аналіз наукового доробку професора О. П. Бородіна (1848-1898) в галузі залізничного транспорту (2014)
Сандурська О. В. - Технічні характеристики суден типу "Бородіно" у роботах В. П. Костенка (2014)
Салата С. А. - Діяльність Астрономічної обсерваторії Київського університету Св. Володимира в 1845-1870 роках (2014)
Стрелко О. Г. - Залізничне будівництво в Російській імперії (1836-1917): витоки та розвиток (2014)
Лютий О. П. - Випускники КПІ у витоків електрошлакових технологій (2014)
Шульга О. М. - Представники родини Огієвських і КПІ, Соколов В. В., Куций С. А. (2014)
Христич А. С. - Научная школа НТУУ "КПИ" по проблемам рационального и экологически безопасного сжигания топлив, Татарчук В. В. (2014)
Демченко Т. Ф. - Інженер шляхів сполученння, мостобудівник Володимир Березовський (1841-1900): життя та діяльність (2014)
Чередник К. П. - Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М. Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця (2014)
Аннотации (на русском языке) (2014)
Єфіменко Т. С. - Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур, Антонюк М. З. (2014)
Безусько А. Г. - Палінологічна вивченість відкладів верхнього плейстоцену – голоцену західних регіонів України, Безусько Л. Г. (2014)
Безусько Л. Г. - Перша поява культурних злаків у складі палінофлор голоцену фонових розрізів рівнинної частини України, Безусько А. Г. (2014)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості деяких представників родини Bignoniaceae Juss (2014)
Дудар Л. В. - Молекулярно-біологічні та епізоотологічні особливості цирковірусу 2 типу як збудника емерджентного захворювання свиней у промислових господарствах України, Поліщук В. П. (2014)
Фуртат І. М. - Отримання та характеристика препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій (2014)
Дідух Я. П. - Оцінка стійкості та ризиків втрати екосистем (2014)
Вишенська І. Г. - Роль компонентів лісових екосистем в акумуляції вуглецю як фактора підтримки їх стабільності до зовнішніх чинників (2014)
Халаїм О. О. - Валова продуктивність трав’яних угруповань Карадазького природного заповідника під впливом змін кількості опадів: динаміка 2012–2013 рр.. (2014)
Гофман О. П. - Кореляційний аналіз динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за період 1996–2012 рр. у зв’язку з кількістю опадів (2014)
Качалова О. Л. - Вплив кліматичних факторів на накопичення та розклад надземної рослинної біомаси в степових фітоценозах Карадазького природного заповідника (АР Крим, Україна), Норенко К. М., Дідух Я. П. (2014)
Польовий Є. В. - Прибережно-водна рослинність басейну р. Савранки: (Cl. Phragmito-Magnocaricetea) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бігич О. Б. - Позааудиторний захід з іспанської мови для студентів-філологів "Películas de animaciуn – los ganadores de los Premios Goya" (2015)
Паршикова О. О. - Застосування комунікативно-ігрових прийомів у формуванні іншомовної лексичної компетентності молодших школярів (2015)
Тарнопольський О. Б. - Три базових принципи побудови програм навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ (2015)
Черноватий Л. М. - Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (Частина І) (2015)
Варенко Т. К. - Мультимедийный учебник: определение и форматы реализации (2015)
Рябих М. В. - Лекції, які не "читають" (2015)
Сімкова І. О. - Психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу з аркуша (2015)
Артеменко Л. А. - Обучение студентов-экономистов профессиональному иноязычному общению в рамках Case study, Полина В. С. (2015)
Torresan P. - Some critical issues in tests taken from CELI and CILS certifications (Italian as a Foreign Language (2015)
Осадча Н. - Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні (2015)
Заморьонова Д. - Інформаційна культура у вищих навчальних закладах: критерії та типологія (2015)
Нещадим Л. - Розвиток зеленого туризму як фактора покращення соціальної сфери Черкаського регіону (2015)
Вовк С. - Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки (2015)
Зварич Р. - Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації (2015)
Романюта Е. - Вплив посилення інтеграційних процесів на податкову політику країн ЄС (2015)
Мельник А. - Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи?, Мельник Ю. (2015)
"Журнал європейської економіки" у 2015 році (2015)
Наші автори (2015)
Сватко Ю. І. - Рівні конфлікту та рівні обману, або Справа про "інформаційний маскарад" (студії з практичного майданознавства) (2014)
Голубєва М. О. - Світові тенденції розвитку та впровадження педагогічних тестових технологій у ВНЗ, Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. (2014)
Рябець І. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у ВНЗ України: етапи становлення (2014)
Чуканова С. О. - Стандарти професійної підготовки майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США (2014)
Жарук І. В. - Освіта дорослого населення: вирішення проблеми в Європі, Голубєва М. О., Макаренко О. М., Ємельяненко С. А. (2014)
Боднар А. Я. - Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення, Макаренко Н. Г. (2014)
Тарасюк С. О. - Феноменологія сенсожиттєвих орієнтацій безробітних (2014)
Виноградов О. Г. - Релігія і ставлення до гомосексуалів у Європі, Швець К. Л. (2014)
Гірник А. М. - Особливості адаптації українських освітніх мігрантів до умов життя за кордоном, Гірник Г. А. (2014)
Гусак Н. Є. - Особливості підготовки соціальних працівників у Школі соціальної роботи НаУКМА, Костюкевич А. С. (2014)
Скрипка І. В. - Практика колективного представництва інтересів в Україні (на прикладі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом), Семигіна Т. В. (2014)
Бондаренко Н. Б. - Групи самодопомоги як додатковий ресурс соціальної підтримки людей з проблемами психічного здоров’я (2014)
Драговенко Я. П. - Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю, Кабаченко Н. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Хміль С. В. - Досягнення та перспективи розвитку сучасних методів допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні безпліддя, Хміль М. С. (2015)
Волкова Н. М. - Вплив блокування М1-холінорецепторів асоціативної кори дорослих щурів на автономну регуляцію серцевого ритму при гіпоксичному впливі (2015)
Волкова Н. М. - Вплив виключення бета1-адренорецепторів асоціативної кори дорослих щурів на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
Бабінець Л. С. - Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту, Коцаба Ю. Я., Галабіцька І. М., Марків Н. В. (2015)
Беденюк О. А. - Особливості просторової і структурної організації шлунка білих лабораторних щурів у нормі (2015)
Бідованець Б. Ю. - Ультраструктурні особливості реорганізації елементів стінки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів, Головата Т. К. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Імунобіологічні аспекти патогенезу уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях (2015)
Годованець О. І. - Тиреоїдний статус організму дітей на тлі дифузного нетоксичного зоба та його вплив на стоматологічну патологію (2015)
Могильницька Л. А. - Прозапальний цитокін ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ: вміст у сироватці крові при цукровому діабеті, Тузова О. В. (2015)
Мокра А. П. - Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу, Шульгай А. Г. (2015)
Москалюк І. І. - Використання метеоспазмілу та карведилолу в лікуванні хворих на токсичні форми зоба та синдром подразненого кишечника: віддалені результати, Москалюк В. І. (2015)
Польова С. П. - Зміни гуморального імунітету при порушенні менструального циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз, Романюк О. В. (2015)
Регеда С. М. - Порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда-Фурдичко М. М. (2015)
Синенко В. В. - Розвиток дітей, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: психосоціальні аспекти у періоді вагітності та особливості стану здоров’я на першому році життя (2015)
Слабий О. Б. - Особливості структурної перебудови венозного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Гнатюк М. С. (2015)
Федяк І. О. - Дослідження якісних особливостей фармацевтичного забезпечення хворих на цирози печінки із встановленими ускладненнями основного діагнозу, Максименко О. В., Шолойко Н. В. (2015)
Холодкова О. Л. - Порівняльна характеристика патологічних змін у міжхребцевих дисках хвостових сегментів щурів за умов моделювання постійної асиметричної компресії-дистензії та після корекції збагаченою тромбоцитами плазмою, Цюрупа О. В., Бадьїн І. Ю. (2015)
Шамсиев А. М. - Лечение детей с хроническим бронхитом, Мухамадиева Л. А., Юсупов Ш. А., Раббимова Д. Т. (2015)
Шастун Н. П. - Порівняльна оцінка впливу антиконвульсантів з гамк- та глутаматергічною дією на поведінкові реакції та локомоторну функцію у щурів в експерименті, Опришко В. І. (2015)
Шоріков Є. І. - Тромбоцитарно-ендотеліальна молекула адгезії як предиктор дисфункції ендотелію при артеріальній гіпертензії з цукровим діабетом ІІ типу (2015)
Юрик І. І. - Десквамація ендотеліоцитів артерій нижніх кінцівок при експериментальній гіперурикемії у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку, Боднар Я. Я., Орел М. М. (2015)
Юрценюк О. С. - Непсихотичні психічні розлади в осіб, які брали участь в збройному протистоянні на сході України, Ротар С. С. (2015)
Білик Я. М. - Ігрова концепція Й. Хьойзінга (2011)
Дмитренко М. И. - Организационное поведение как атрибут корпоративной культуры (2011)
Бредун І. В. - "Філософія права" Гегеля: досвід сучасного прочитання (2011)
Леонова С. Є. - Символіка тілесності у сучасній театральній хореографіЇ (2011)
Білик О. М. - Міфічна символіка в філософській літературІ (2011)
Яровицька Н. А. - "Розстріляні" Будди: спокуса безвідповіддю (2011)
Гармаш О. В. - Проблематика присутності: танок у філософсько-антропологічному вимірІ (2011)
Островерх М. - Людина як "політична тварина" в філософській концепціЇ Арістотеля (2011)
Цвiркун В. М. - Геополітичні перехрестя української філософії (2011)
Білик Г. О. - Цензор як співавтор (2011)
Васильева Л. А. - Социально-философское осмысление феномена рекламы (2011)
Титар О. В. - Національна ідентичність та національна освіта в просторІ культури Слобожанщини (2011)
Чмихун С. Є. - Методологічні засади пошуку соціального виміру знання (2011)
Довгань А. Н. - Мальбранш і Аристотель (проблема істини) (2011)
Пугач Б. Я. - Парадигма Эвариста ГалуА и ее эвристическая роль в наукe (2011)
Панков Г. Д. - Ценность молитвы в учении крымского архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого (2011)
Азарова Ю. О. - Концепт "восполнение" в философии Ж. Деррида (2011)
Акимова Д. В. - Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа (2011)
Голованов Б. Д. - Дискурс как конструктивный принцип постмодернизма (2011)
Гужва О. П. - Мова музики (2011)
Кобелева Д. Л. - Философия музыки. Програмное геометрическое моделирование музыки (2011)
Савельева А. К. - "Производство присутствия" и археология: точки соприкосновения (2011)
Царевская Елена - Fashion-show: историческая трансформация формы визуализации моды (2011)
Ярошенко Т. - Сучасність як предмет морфологічного та філософсько-етичного аналізу культури (2011)
Білецький І. П. - Візуальна, гаптична та фоноцентрична логіка в науці та релігії (2011)
Дольская О. А. - Методологические подходы к сущностной характеристике информационного знания (2011)
Количева Т. В. - Емоційний інтелект як інструмент художнього пізнання (2011)
Попов С. М. - Гомеостаз в механізмі зворотних зв’язків біологічних, технічних і соціальних систем (2011)
Кузь О. М. - Постсучасна соціальність як шлях подолання відчуження (2011)
Матвієнко П. В. - Інформаційний характер сучасного світу  як вияв етерифікації людської діяльності та український освітній простір (2011)
Мухіна І. Г. - Атеїзація радянської освіти як елемент формування тоталітарного мислення (2011)
Проценко А. А. - Успех в оценочном дискурсе предпринимательства (2011)
Тагліна Ю. С. - Фактори екологічної етики: відповідальність як аспект розвитку взаємодії "людина – природа" (2011)
Тарароев Я. В. - Сравнительный анализ языка музыки и языка науки,  Шапченко Т. В. (2011)
Юрченко Л. І. - Екологічна освіта та принцип відповідальності майбутнього фахівця (2011)
Багірова Л. - Постмодерні підходи до вивчення націоналізму (концепція Я. Ставракакіса) (2011)
Палій К. С. - Суспільство споживання: "зупиніть світ, я хочу зійти" (2011)
Сошніков А. О. - Націоналістичний чинник мультикультурних конфронтацій в сучасній Україні (2011)
Титар О. В. - Національна ідентичність та національна освіта в просторі культури Слобожанщини (2011)
Том’як Н. Б. - Схід та Захід у пошуках української національної ідентичності (2011)
Волдаева В. В. - Советская мультипликация как инструмент формирования "нового советского сознания" (2011)
Иваненко Н. А. - Пространственно-временное измерение события любви (2011)
Петрушов В. М. - От онтологии к грамматологии: размышления на свободную тему (2011)
Паращич Віталій - Концепт "Утопії" Поля Рікера: спроба рецепції важливих понять (2011)
Полуянов В. П. - Философско-религиозная картина мира (2011)
Ткачева Е. В. - Диалог в культуре: возможности ограничения (2011)
Черненко В. А. - "Бхагавадгита" - "Книга Иова": этическая парадигма прощения (2011)
Шаповал В. Н. - Принципы этики современного технологического века (2011)
Суковатая В. - Феминистская эпистемология и этика как попытки деконструкции  женской "друговости" в науке (2011)
Рак В. А. - Гендерный подход к анализу женской двойственности: мифология и реальности (2011)
Уткина Ю. А. - Феномен хиджаба: деколониальные интерпретации (2011)
Вербицкий В. Г. - Философские размышления по поводу необходимости анализа ошибок К. Маркса (2011)
Sydorenko P. - Key trends and patterns of international migrant flows to and from Ukraine (2015)
Онищенко И. Г. - Североамериканская интеграционная парадигма (2015)
Jankauskaitė D. - Analysis of Ukraine’s and Lithuania’s migration policies (2015)
Волошенко А. В. - Проблеми застосування антикорупційного дирижизму в економіці України (2015)
Гур’янова Л. С. - Моделі оцінки впливу факторів циклоутворень на конвергентно-дивергентну динаміку розвитку регіонів (2015)
Кінаш І. П. - Актуальні проблеми сфери охорони здоров’я України, Савчук Л. М. (2015)
Гуткевич С. О. - Інвестиційний розвиток аграрного сектору в сучасних умовах розвитку економіки (2015)
Жукова О. Ю. - Інноваційний розвиток суднобудування у координатах життєвих метаморфоз системи (2015)
Соломко А. С. - Інноваційний розвиток в умовах сучасної економіки України (2015)
Цундер О. Е. - Оцінювання конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг на засадах теорії якості (2015)
Jurėnienė V. - Economic impact of cultural center activities on communities, Stonytė A. (2015)
Шевчук В. Я. - По матеріалах глобальної кліматичної конференції країн-учасниць Конвенції ООН про зміни клімату (2015)
Інформація (2015)
Пасинок В. Г. - Еколінгвістичні аспекти у фокусі риторики, стилістики та культури мовлення (2015)
Романова Н. В. - Особливості вияву семантики емотивів у німецькому прозовому мовленні (на матеріалі роману Рейнгарда Їргля "Die Stille") (2015)
Самохіна В. О. - Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів (2015)
Нефьодова О. Д. - Механізм та функції реалізації алюзії як інтертексту (на матеріалі повісті Дж. Селінджера "The Catcher in the Rye”) (2015)
Безугла Т. А. - Типи повної креолізації рекламного тексту (2015)
Кузьменко Н. В. - Холо-меронимические структуры в системе пространственной лексики современного английского языка (2015)
Бєлозьорова О. М. - Адресатний аспект і шкала "прозорості" мовленнєвих актів натякання (2015)
Криворучко С. И. - Оптимизация речевого воздействия с позиций теории речевых актов (2015)
Лавриненко И. Н. - Кинематографические коды как средство мены коммуникативных ролей в англоязычном кинодискурсе (2015)
Мосієвич Л. В. - Вплив стереотипу на аранжування евфемізмів / дисфемізмів в англомовному політичному дискурсі (2015)
Адамян В. А. - Речевой акт просьбы в сфере обслуживания (2015)
Кабірі М. Х. - Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі (2015)
Колодяжна К. В. - Глузування як вид мовленнєвої агресії (2015)
Котова І. А. - Стратегія маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі (2015)
Можейко О. О. - Роль соціального статусу мовця в реалізації мовленнєвих актів погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Мусаєва Р. - Особливості актуалізації ролі ДРУГ-ПРИЄМНИЙ СПІВРОЗМОВНИК у ситуації "Бесіда друзів" (2015)
Панченко І. М. - Експліцитна та імпліцитна адресатна референція в лінгвістиці (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) (2015)
Рибакова О. В. - Роль невербальних засобів комунікації у втіленні стратегії незгоди в конфліктних комунікативних актах (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Сидоренко І. А. - Засоби репрезентації фрагментів релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі (2015)
Смоляна Т. А. - Мовні засоби у комунікативних стратегіях і тактиках, реалізованих німецькомовною максимою Нового Заповіту у релігійному дискурсі (2015)
Судус Ю. В. - Мовленнєві акти в структурі сучасного англомовного дипломатичного дискурсу (на матеріалі промов С. Пауер, В. Нуланд, Дж. Пайєта) (2015)
Тарасова С. О. - Комічні особистості блазня та клоуна в діалогічних відносинах (2015)
Фещенко О. В. - Реалізація теми "Розкриття злочину" як вияв інституційності дискурсу американського слідства (2015)
Хожаіж І. В. - Типи загальнопитальних висловлень з предикативним та аргументативним запереченням (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Хорошилова В. М. - Вплив особливостей інтернет-дискурсу на реалізацію стратегії завдання образи (2015)
Шевченко В. М. - Іллокутивні типи перформативних висловлень у німецькомовному діалогічному дискурсі (2015)
Бєлова (Васильєва) М. О. - Метонімія як підґрунтя евфемістичної субституції: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Davydenko I. V. - Cognitive modeling of EARTH / GROUND conceptual duplex in the English worldview (2015)
Ильченко М. Л. - Лингвокогнитивный анализ понятия БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, Выходец Ю. С. (2015)
Коваленко О. Ю. - Концепт ДЕНЬГИ в англоязычном дискурсе СМИ: предконцептуальная основа (2015)
Кукушкін В. В. - CELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ як радіальна категорія (2015)
Сальтевська М. Ю. - КРИЗА як суб’єкт схеми дії концептуальних корелятів (на матерiалi англомовного газетного дискурсу) (2015)
Довганюк Э. В. - Концепт КРАСОТА в лингвистических студиях (2015)
Максименко Е. В. - Мультимодальная шахматная метафора в креолизованном тексте (2015)
Остапченко В. О. - Метафора у поетичному дискурсі Р. М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід (2015)
Драненко Г. Ф. - Множинність перекладів та ітеративність перекладу: ретрансляції роману Ґ. Флобера "Пані Боварі” (2015)
Ребрій О. В. - Прецедентні імена як проблема художнього перекладу, Тащенко Г. В. (2015)
Вороніна К. В. - Лексичний нонсенс Ш. Сілверстайна в українських перекладах (2015)
Лукьянова Т. Г. - Англоязычные пропагандистские мультипликационные фильмы времен Второй мировой войны: трудности перевода, Руднев А. И. (2015)
Богуславська Л. А. - Когнітивно-дискурсивні інструменти аналізу українських перекладів англомовних пародій (2015)
Шевченко І. С. - Позиціонування суб’єкта дискурсивній діяльності: рецензія на монографію Ущиної В.А. "Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект” (Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 380 с.) (2015)
Штанько В. И. - Антропологические вызовы информационной цивилизации (2011)
Дашенкова Н. М. - Ідентичність особистості в суспільстві "плинної сучасності": між "сциллою" соціальної типовості та "харибдою" індивідуалізму, Бакаленко О. А. (2011)
Авксентьєва Т. Г. - Демократичні складові громадянської ідентичності: український контекст (2011)
Тіхонова Л. А. - Проблеми формування політичної ідентичності сучасного українського суспільства (2011)
Чорна Н. В.  - Державний суверенітет як основа національної ідентичності українського суспільства (2011)
Cухина В. Ф. - Интернет как способ социальной коммуникации, Шапаренко Е.В. (2011)
Бордюгова Т. Г. - Информационная безопасность личности в эпоху интернет: социально-психологические аспекты, Гинзбург М.М. (2011)
Юрченко Л. І. - Еколого-антропологічна ретроспектива інофрмаційної фази глобалізації (2011)
Старикова Г. Г. - Проблема идентичности в условиях культурно-цивилизационной дуальности (2011)
Жидкова О. О. - Проблема ідентифікації особистості в інформаційному суспільстві (2011)
Поддашкина О. А. - Трансформация цивилизационной идентичности в условиях глобальных изменений современного мира (2011)
Кунденко Я. Н.  - Медиакультура и медиаобразование в информационном обществе (2011)
Покровський А. М. - Соціальна дисфункціональність інноваційних практик в умовах сучасного суспільства (2011)
Мазоренко М. О. - Масс-медиа и философия: философско-антропологический дискурс (2011)
Косова Ю. В. - Системоформирующая роль социоэкономических и технико-технологических наук в контексте техногенной цивилизации: историко-философский анализ (2011)
Білецький І. П. - Логіка трансдисциплінарності та трансперсональна психологія (2011)
Кравченко И. С. - Специальнонаучная картина мираисторической дисциплины: к постановке проблемы (2011)
Будко В. В. - О пространственно-временной онтологии теоретической физики (2011)
Тарароєв Я. В. - Онтологія струн: від всесвіту до музики, Шапченко Т. В. (2011)
Поликарпов В. С. - Этические универсалии и современная наука (2011)
Колычева Т. В. - Концет "гештальт", его философское содерржание и приложения (2011)
Горячковская А. Н. - Этика общества потребления (2011)
Черненко В. А. - Петр – Иисус –Иуда: этический треугольник (2011)
Переломова Е. С. - Феномен интертекстуальности в структуре культурного дискурса (2011)
Шаповал В. Н. - Меоническая свобода Н. А. Бердяева (2011)
Дубовенко Н. П. - Феномен тілесності та її соціокультурні репрезентації в українській та японській культурі (2011)
Азарова Ю. О. - Концепт "итеративность" в философии Ж. Деррида (2011)
Щедрин А. Т. - Альтернативное будущее, которое не наступило: социокультурные измерения повести А. и Б. Стругацких "Страна багровых туч" (2011)
Явтушенко В. М. - Мова як засіб національної ідентифікації українців (на прикладі драми П. Мирного "Не вгашай духу"), Кузьміна Л.В. (2011)
Лисенкова В. В.  - До питання про соціальну анізотропність філософського способу життя (2011)
Жадан В. Б. - Феномен садового пространства (2011)
Германова де Діас Е. В. - Християнська духовність в історії культури: францисканство (2011)
Полуянов В. П. - Отношение человека к окружающей среде в воззрениях православия (2011)
Коробкина Т. В. - Деконструкция феномена отцовства в связи с трансформациями нормативной маскулинности (2011)
Пальм Н. Д. - Трансформационные процессы в массовокультурном отечественном пространстве (2011)
Беликова С. В. - Подходы к изучению культуры питания как объекта философско-культурологического анализа (2011)
Палій К. С. - Криза культурної ідентифікації та самотність у натовпі – новий порядок сучасності ordo xenosi (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського