Аллахьяров Рауф Мирзаага оглу - Анализ и оценка уровня занятости в азербайджане в современных условиях (2015)
Агаева Севда Маликмаммад гызы - Некоторые вопросы совершенствования социально-экономического механизма по повышению уровня жизни населения в азербайджанской республике (2015)
Гурбанова Фидан Хидаят гызы - Социально-экономические аспекты обеспечения экологического равновесия (2015)
Велиева Лала Мусаллим кызы - Проблемы управления финансовых ресурсов предприятия (2015)
Диляра Джарулла кызы Элма - Оценка местной и зарубежной продукции на рынке продуктов питания (2015)
Гаман М. В. - Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях (2015)
Стельмащук Л. С. - Повноваження керівника органу державної влади у забезпеченні відкритості державної служби (2015)
Пивоваров К. В. - Аспекти діяльності основних органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю (2015)
Корольчук О. Л. - Якість охорони здоров'я гарантована кадровим ресурсом (2015)
Пугач А. М. - Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Сицинский А. С. - О содержательных и организационных аспектах управления процессом подготовки к проведению международных переговоров , Юрковский Д. Ю. (2015)
Шевченко М. М. - Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам, Пелих А. О. (2015)
Павлюк К. С. - Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики (2015)
Масовець В. П. - Роль релігійного фактору у світовій політиці (2015)
Кінщак А. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України (2015)
Євтушенко В. В. - Народна медицина як галузь української культури та невід'ємна складова національної системи охорони здоров'я України (до проблеми державного регулювання народної медицини) (2015)
Радиш Я. Ф. - Роль жінки у формуванні й функціонуванні державності: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел), Кожухар О. В. (2015)
Роскладка А. А. - Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища (2015)
Сардак С. Е. - Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух (2015)
Фурман В. М. - Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ, Зачосова Н. В. (2015)
Бондарчук Л. В. - Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу (2015)
Ортіна Г. В. - Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ (2015)
Амбрик Л. П. - Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування (2015)
Міщенко Д. А. - Шляхи забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарського комплексу України (2015)
Купчак В. Р. - Формування єдиних паливно-енергетичних балансів як фактору оцінки потенціалу економії енергії (2015)
Новікова Н. Л. - Напрями державного регулювання та оцінка економічних інтересів в аграрній сфері (2015)
Хомутенко В. П. - Діагностика впливу податкової реформи 2011 року на економіку України, Богатирьова Є. М. (2015)
Романишин О. В. - Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні, Булавинець О. В. (2015)
Мироненко Г. В. - Трансформаційні процеси валютної політики в країнах цсє в умовах євроінтеграції (2015)
Шумлянський Б. В. - Фінансове забезпечення як підгрунття формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектору (2015)
Чирва І. В. - Інвестування у розвиток цукровобурякового виробництва (2015)
Калінкова І. Ю. - Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України (2015)
Пивоваров К. В. - Сучасні принципи системи фінансового контролю в Україні (2015)
Грищенко І. М. - Лідерство: потреба в досягненні результату (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки (2015)
Комашенко Т. А. - Розвиток системи державної допомоги (2015)
Пугач А. М. - Теоретичні засади державного регулювання розвитку наукової діяльності в аграрній сфері України (2015)
Мануілова К. В. - Децентралізація публічної влади в данії: досвід для України (2015)
Шевченко В. М. - Аналіз механізмів впровадження державної політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів (2015)
Кінщак А. В. - Українська практика інституційної підтримки регіонального розвитку (2015)
Лис А. Б. - Концепт управління ефективністю (performance management) як основа розвитку потенціалу людських ресурсів органів державної влади і місцевого самоврядування (2015)
Радиш Я. Ф. - Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел), Кожухар О. В. (2015)
Гура О. І. - Показники ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця (2010)
Гура Т. Є. - Основні напрями реалізації психологічного супроводу професіогенезу практичних психологів у системі післядипломної освіти (2010)
Донченко І. А. - Структура професійної самосвідомості фахівця (2010)
Зарицька В. В. - Емоційний інтелект: аналіз наукових теорій (2010)
Застело А. О. - Теоретико-методичні засади вивчення рефлексії. Сучасний стан проблеми (2010)
Коваленко В. О. - Алогічні уявлення викладача стосовно посадової навчальної діяльності у ВНЗ, Огаренко Є.А. (2010)
Ткач Т. В. - Управління проектуванням освітнього простору вищого навчального закладу (2010)
Черепєхіна О. А. - Концептуалізація поняття "професіоналізм психолога” як соціально-психологічного феномену (2010)
Бочелюк В. Й. - Особистісне зростання персоналу (2010)
Горбань Г. О. - Прийняття рішення як психологічна проблема (2010)
Антоненко І. Ю. - Процес педагогічної взаємодії крізь призму психологічного захисту особистості (2010)
Гришина Т. А. - Психологічне забезпечення екологічного виховання психологів у професійній підготовці (2010)
Залановська Л. І. - Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників: теоретичний аспект (2010)
Ткаченко Н. В. - Системний підхід до подолання проблеми педагогічної занедбаності в процесі навчання молодшого школяра (2010)
Корень Т. О. - Модель психологічного супроводу професійного розвитку майбутнього психолога у ВНЗ (2010)
Турубарова А. В. - Особливості організації психокорекційної роботи психолога з підлітками з порушеннями опорно-рухового апарату (2010)
Тисячник І. В. - Дослiдження особливостей професiйного становлення студента-психолога як розвитку й саморозвитку особистостi (2010)
Відомості про авторів (2010)
Гуров Е. П. - Болтышская импактная структура и мел-палеогеновый рубеж, Гожик П. Ф. (2015)
Khrushchov D. P. - The target expert systems of geological orientation: the conception of problem, Lobasov A. P., Kovalchuk M. S., Remezova O. O., Bosevska L. P. (2015)
Куриленко В. С. - Кинематика крупных сдвиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта, Олейник Е. П. (2015)
Харченко М. В. - Щодо екрануючих властивостей тектонічних порушень, Маслюк О. О. (2015)
Покалюк В. В. - Рифтогенные и протоплатформенные формации в раннем докембрии Криворожского бассейна Украинского щита, Коржнев М. Н. (2015)
Созанский В. І. - Оцінка перспектив газоносності Чорного моря (2015)
Присяжнюк В. А. - Основные местонахождения наземных моллюсков в сарматских отложениях Молдовы (2015)
Крохмаль А. И. - Опорные разрезы историко-фаунистических подразделений среднего неоплейстоцена юга Восточной Европы (2015)
Гнилко С. Р. - Стратиграфія за форамініферами палеоценово-еоценових відкладів внутрішніх флішевих покривів Зовнішніх Українських Карпат (2015)
Гейченко М. В. - Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 2. Радіологічний вік, Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Бобров О. Б. (2015)
Ситников А. Б. - Методические аспекты оценки достоверности исследований тепловлагообмена (на примере пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры) (2015)
Фігура Л. А. - Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення (2015)
Шаталов Н. Н. - Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (к 135-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Жизненный и творческий путь профессора-угольщика Юрия Аполлоновича Жемчужникова (К 130-летию со дня рождения) (2015)
Фурман В. М. - Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній), Зачосова Н. В. (2015)
Кирилюк Є. М. - Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні (2015)
Паска І. М. - Інфраструктурне забезпечення збутової діяльності та напрями його удосконалення (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин, Іващенко О. А. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням, Письменна О. Б. (2015)
Філиппова С. В. - Підтримка малого промислового підприємництва в Україні, Богаченко А. В. (2015)
Захаркін О. О. - Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості (2015)
Бриль К. Г. - Посилення ролі туристичних центрів у забезпеченні територіального розвитку (2015)
Орел В. М. - Теоретичні аспекти регіонального ринку м'яса , Орел А. М. (2015)
Купчак В. Р. - Управління енергоспоживанням при формуванні паливно-енергетичного балансу промисловості регіону (2015)
Москаль Н. В. - Проведення санаційного аудиту за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (2015)
Агапова М. Ю. - Адміністративний аспект фінансового розвитку місцевого самоврядування (2015)
Корнієцький О. В. - Методичні засади оцінки розвитку транспортно-логістичної інфраструктури (2015)
Скоцик В. Є. - Технічна база сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми вирішення, Сатир Л. М. (2015)
Расулова А. М. - Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства (2015)
Коломієць Т. В. - Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк (2015)
Комарницька Н. М. - Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2015)
Проць Н. В. - Особливості процесу впровадження системи бюджетування (2015)
Рехтета О. М. - Розвиток механізму управління інвестиційною привабливістю миколаївської області (2015)
Горун М. В. - Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку (2015)
Заблоцький В. В. - Розвиток самобутньої української державної традиції часів козаччини (2015)
Ситник Г. П. - Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору, Завгородня С. П. (2015)
Мельничук Л. М. - Політика соціального вирівнювання регіонального розвитку: європейські стандарти (2015)
Шевченко В. М. - Аналіз підходів щодо класифікації принципів державного управління вищими навчальними закладами в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Пугач А. М. - Основні підходи до формування та використання трудових ресурсів в процесі розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Шевченко М. М. - Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз, Зозуля О. С. (2015)
Романюк В. М. - Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління пат "мотор січ" (2015)
Лисак Л. М. - Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні (2015)
Лотарєв А. Г. - Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності (2015)
Євтушенко В. В. - Цілительству — так! шарлатанству — ні! (до проблеми державного регулювання народної медицини і цілительства) (2015)
Обиход Г. О. - Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України, Омельченко А. А., Бойко В. В. (2015)
Жигірь А. А. - Напрями удосконалення стратегії еколого-фінансового розвитку підприємства (2015)
Цибуляк А. Г. - Використання іноземних інвестицій в реалізації екологічних проектів (2015)
Крисак А. І. - Оцінка ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Сагалакова Н. О. - Характеристика туристичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення (2015)
Мартинюк Н. В. - Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення (2015)
Конюхов Ю. М. - Інституціональний механізм реалізації регіональних економічних інтересів (2015)
Nazarova Gulnar R. - The study on rehabilitation process of victims of human trafficking and analysis of financial resourсes allocated for purpose combat human trafficking in azerbaijan (2015)
Цимбаленко Н. В. - Комплексна оцінка людського капіталу внз (2015)
Сікорський Д. О. - Методика оцінювання інформаційних ризиків в crm системах на підгрунті нечіткої логіки (2015)
Оликсійчук С. В. - Прагматика функціонування державного боргу в Україні (2015)
Брунько П. В. - Теоретичні засади фінансування будівельних підприємств (2015)
Ящук С. П. - Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання (2015)
Нараєвський С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі збалансованої системи показників (2015)
Грушко О. В. - Система категорій теорії політичної ренти (2015)
Малашенко Ю. А. - Кластерізація підприємств сфери послуг в Україні за рівнем інфраструктурно-інституційного забезпечення (2015)
Пугач А. М. - Пріоритетні напрями забезпечення розповсюдження науково-технологічної інформації в аграрному секторі України (2015)
Бурих Ю. В. - Проблеми видобування шахтного метану в Україні, Марова С. Ф. (2015)
Мовчан П. П. - Зміст поняття "національна ідентичність": теоретико-методологічний аспект (2015)
Завгородня С. П. - Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект (2015)
Нікіфоренко В. С. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення прикордонної безпеки України (2015)
Білотіл О. М. - Оцінка стану комплексної державної політики у сфері туризму та курортів на прикладі туристичної індустрії причорноморського регіону України (2015)
Луценко Т. А. - Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах (2015)
Масовець В. П. - Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів (2015)
Давиденко О. Г. - Державно-управлінська діяльність у сфері протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2015)
Бушин М. І. - Любов’ю Петра Тимофійовича була Україна! (2015)
Gonera M. - Siedemnastowieczna Wiedza o Czartoryskich (2015)
Готра О. Б. - Томський період діяльності академіка Миколи Кащенка (2015)
Громакова Н. Ю. - Польський національний рух у Правобережній Україні: регіональна специфіка (2015)
Давидович С. Н. - Конституційні засади організації органів державної влади в сучасній Україні (2015)
Каліщук О. М. - Олександр Цинкаловський – видатний дослідник Волині та Волинського Полісся , Дяченко В. М. (2015)
Карпюк Я. І. - Громадська діяльність Юрія Бойко-Блохіна в українському підпіллі в роки Другої світової війни (2015)
Коник О. О. - Український патріот, думський депутат і російський "земгусар" Микола Біляшівський у 1906-1917 рр. (2015)
Котляр Ю. В. - Брати Тури – керівники Баштанської республіки (2015)
Кривоконь О. Г. - Внесок О. А. Сошникова у розвиток вітчизняного тракторобудування (2015)
Крупка О. В. - Присяга у суспільному житті та цивільно-правових відносинах Правобережної України у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2015)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності Агенора Голуховського (2015)
Лаврут О. О. - Організація харчування учнів шкіл Донбасу в 60-70-ті роки ХХ ст. (2015)
Мітковська Т. С. - Роль Миколаївської морської астрономічної обсерваторії у гідрографічних дослідженнях у Північному Причорномор’ї у першій половині ХІХ ст. (2015)
Райківський І. Я. - Уявлення громадських діячів підросійської України про Галичину останньої чверті ХІХ ст. (2015)
Рижева Н. О. - Вплив англійської суднобудівної школи на формування морської сили на Чорному морі в першій половині XIX ст. (2015)
Селіванова-Зеркаль І. О. - З історії розвитку сільської кооперації в Польщі: тенденції 1990-2000-х років (2015)
Stroynowski A. - Władcy Rosji w Polskich Opiniach z Czasów Stanisława Augusta (2015)
Цецик Я. П. - Роль чорносотенного СРН в ускладненні міжнаціональних відносин на Волині у 1906-1914 pp. (2015)
Земзюліна Н. І. - Тайсько-американські відносини у ХХІ ст., Вовчук Л. А. (2015)
Нащочин О. М. - ІІІ Річ Посполита на шляху до розбудови своєї "парасольки безпеки" (1989-1999) (2015)
Білоконь А. О. - Щоденники Йозефа Геббельса про німецько-японську угоду 1936 року (2015)
Зеркаль М. М. - Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми (2015)
Морозова О. С. - Польський історик Омелян Вішка: діяльність щодо дослідження історії України (2015)
Павельчик-Дура К. - Листи Вацлава Стронського до Зої Xоруженко в фондах Державного архіву в Петркуві Трибунальському (2015)
Скрипчук В. П. - Соціальний портрет чекістів першої половини 1920-х років (на матеріалах Харківської ЧК – ДПУ) (2015)
Smoliński A. - Obraz Żołnierza Armii Rosyjskiej z Okresu i Wojny Światowej w Dziennikach, Pamiętnikach i Wspomnieniach Żołnierzy Legionów Polskich (2015)
Ткачук А. І. - Особливості висвітлення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській та українській історіографії (2015)
Czerniecka-Haberko A. - Król i Historyk. Interakcjonistyczny Dyskurs Michała Bobrzyńskiego i Zygmunta Augusta (2015)
Srogosz T. - Polski Ślad w Dziejach Kijowskiego Uniwersytetu Imperatorskiego Św. Włodzimierza: Badania w Zakresie Chemii Ignacego Fonberga (2015)
Безродний М. К. - Ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні в спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2015)
Єрошенко В. А. - Гетерогенні ліофобні системи – потужні дисипатори енергії коливань в гідромеханічних системах, Сліденко В. М. (2015)
Дешко В. І. - Моніторинг температурного стану навчального корпусу, Білоус І. Ю. (2015)
Костюк В. Е. - Численное исследование теплового состояния оборудования силового блока турбокомпрессорного агрегата при наличии тепловой изоляции горячих узлов, Кирилаш Е. И. (2015)
Калинчик В. П. - Определение интервала дискретизации при исследовании режимов электропотребления объектов дробильно-помольного комплекса, Мейта А. В. (2015)
Коцар О. В. - Підвищення достовірності прогнозування навантаження кінцевих споживачів в РДДБР, Расько Ю. О., Галабіцький П. М. (2015)
Казанский С. В. - Моделирование нестационарных тепловых режимов силовых масляных трансформаторов, Моссаковский В. И., Печенкин Д. П. (2015)
Петренко В. Г. - Термодинамічний аналіз процесу впорскування зрідженого пропану до двигуна внутрішнього згорання, Соломаха А. С., Барабаш П. О. (2015)
Костюк В. О. - Модифіковані схеми розрахунку нормованої ціни виробництва в задачах детерміновано-стохастичного моделювання нових електрогенерувальних об’єктів (2015)
Стрелкова Г. Г. - Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України (2015)
Kовальчук A. M. - Эффективность использования средств распределенной генерации (возобновляемых и традиционных) для условий республики Ирак, АбдулРазак Ш. Ф. (2015)
Босий Д. О. - Забезпечення паралельної роботи тягових підстанцій змінного струму в умовах транзитних перетікань потужності (2015)
Гайдук С. В. - Основы формирования самоконтроля при подготовке специалистов для энергетического комплекса, Гайдук Д. Ю. (2015)
Лиуш Ю. Б. - О влиянии конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение температуры внутри камеры (2015)
Денисова А. Е. - Струйно-вихревые рекуператоры как аппараты с активныими гидрогазодинамическими режимами, Агеев К. В. (2015)
Стрелков М. Т. - Регульована й диференційована тарифікація електроенергії (2015)
Титул, зміст (2015)
Паршикова О. О. - Від декламації до комунікації. Навчання молодших школярів елементарного іншомовного спілкування на основі дидактичних римованих текстів у нових навчально-методичних комплексах з німецької мови для початкової загальноосвітньої школи (2015)
Осадча Н. В. - Критерії відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні (2015)
Бориско Н. Ф. - Проблемы межкультурной коммуникации и подготовка переводчиков (2015)
Майєр Н. В. - Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи (2015)
Лямзіна Н. К. - Веб-квест "Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації (2015)
Драч А. С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання читання майбутніх учителів англійської мови (2015)
Бігич О. Б. - Методичний проект для учителя початкової школи "Азбука квітів – El abecedario de flores / The flower ABC" (2015)
Коломінова О. О. - Психолого-дидактичні та методичні засади підготовки студентів мовного педагогічного ВНЗ до аналізу підручника іноземної мови, Роман С. В. (2015)
Європейський центр сучасних мов: публікації 2011-2014 р.р. (2015)
Титул, зміст (2015)
Сєрякова І. І. - Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС "Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій”, Валігура О. Р., Черниш В. В., Кучерина О. В. (2015)
Паршикова О. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на рівні А1.2.1 на основі нового навчально-методичного комплекту "Німецька мова 3", Мельничук Г. М., Савченко Л. П. (2015)
Осадча Н. В. - Підсистема вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2015)
Калько В. О. - Developing English reading skills of secondary school students (2015)
Писанко М. Л. - Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю (2015)
Курило Л. В. - Моделювання процесу навчання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Руснак Д. А. - Enseigner l’expression monologique aux futurs enseignants de FLE avec le reportage multimйdia (2015)
Kvasova O. G. - Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice questions) for university students (notes on a workshop) (2015)
Бігич О. Б. - Мультимедійний наочний посібник "Las Navidades en Espaсa": два користувачі – два формати (2015)
Ніколаєва С. Ю. - Рецензія на монографію Майєр Наталії Василівни "Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика" (2015)
Фабрична Я. Г. - Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур (2015)
Качкан О. І. - Сценарій позакласного заходу для учнів основної школи на тему: "Традиційна міфологія Японії", Пономарьова Ю. А. (2015)
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe: publications 2011-2014 (2015)
Титул, зміст (2015)
Дегтяренко Т. В. - Методологія дослідження етнічної ідентичності особистості, Лєсньова І. М. (2015)
Мишалов В. Д. - Вопросы классификации судебно-медицинских закономерностей, Бачинский В. Т., Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2015)
Ханжи В. Б. - Эпистемно-парадигмальное моделирование как методологическое основание исследования времени (2015)
Райхерт К. В. - Логіка та (пост)(не)класична раціональність (2015)
Афанасьев А. И. - Общенаучные идеалы и гуманитарные науки, Василенко И. Л. (2015)
Бажора Ю. І. - Вплив генетичних факторів на перебіг і наслідки Хронічного гепатиту C і хронічного гепатиту B, Усиченко К. М. (2015)
Пішак В. П. - Сумні віхи вітчизняної генетичної науки, Бажора Ю. І. (2015)
Чуприна Г. М. - Скальпова акупунктура в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності (2015)
Скоромец А. А. - К вопросу о патогенезе и клинике хронических нарушений мозгового кровообращения, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Смолко Д. Г. (2015)
Черешнюк І. Л. - Характеристика нейроретинопротекторних властивостей адемолу за морфологічними змінами сітківки та зорового нерва при експериментальній ішемії-реперфузії ока на тлі алоксанового цукрового діабету, Ходаківський О. А., Загорій Г. В. (2015)
Дегтяренко Т. В. - Інтелектуально-особистісний потенціал як провідна детермінанта адаптивної спрямованості поведінки людини, Курунова Ю. О. (2015)
Боженко Н. Л. - Посттравматичний стресовий розлад: в епіцентрі стресу, Боженко М. І. (2015)
Стоянов О. М. - Інноваційне комплексне викладання питань нейронаук для вдосконалення фахової освіти неврологів, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Добровольський В. В. (2015)
Мацегора Н. А. - Внесок наукової школи одеського національного медичного університету в практику фтизіатричної служби, Смоквін В. Д., Бабуріна О. А., Смольська І. М., Леоненко-Бродецька О. М. (2015)
Гуркалова І. П. - 115-річчя Одеського національного медичного університету і ювілей кафедри загальної та клінічної патофізіології, Кузьменко І. А. (2015)
Годлевский Л. С. - Ученый, Педагог, Учитель. К 65-летию известного физиолога А. А. Шандры, Вастьянов Р. С. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2015)
Kvetniy R. N. - Time series and prognostication of vibration level for hydrotreaters, Melnyk L. N. (2015)
Клятчeнкo Я. М. - Визнaчeння дoстoвiрнoстi функцioнувaння aпaрaтних зaсoбiв нa ПЛIС в умoвaх спoтвoрeння лoгiчних сигнaлiв (2015)
Ратушняк Г. С. - Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних (2015)
Азаров О. Д. - Схемна реалізація і малосигнальні характеристики спеціалізованих двотактних балансних підсилювачів струму , Гарнага В. А. (2015)
Гороховський О. І. - Управління якістю та отримання оптимального результату в системі керування транспортною мережею міста, Ошовська К. І. (2015)
Лопаткин Р. Ю. - Прототип мультиагентной распределенной вычислительной системы, Лысак Н.В., Петров С.А., Иващенко В.А. (2015)
Морозов К. В. - Про модифікацію графо-логічної моделі, Романкевич В. О., Потапова К. Р. (2015)
Павлов С. В. - Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп’ютерної графіки, Романюк С. О., Романюк О. Н., Мельник О. В. (2015)
Пасічник В. В. - Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання, Шестакевич Т. В. (2015)
Савюк Л. О. - Розробка автоматизованого лабораторного практикуму віддаленого доступу структурі віртуального навчального середовища, Рогач А. О. (2015)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічне перетворення прямоподібних зображень на основі Multi-GPU систем, Кулик О. О., Кокряцька Н. І. (2015)
Дубовой В. М. - Оценка характеристик последовательно-параллельного процесса статистического моделирования, Никитенко Е. Д. (2015)
Квєтний Р.Н. - Моделювання процесу прийняття рішення щодо розподілення завантаженості мережі в умовах багатокритеріальності, Коцюбинський В. Ю., Мельник Л. М. (2015)
Ракитянська Г. Б. - Ієрархічна нейрон-нечітка модель оберненого виведення для налаштування структури класифікаційних правил (2015)
Васілевський О. М. - Методика визначення довірчого рівня при оцінюванні розширеної непевності вимірювання віброприскорення (2015)
Savytskyi M. V. - Study of shell for energy efficient of sustainable low-rise building, Danishevskyi V. V., Babenko M. M., Yurchenko Ye. L. (2016)
Savytskyi M. V. - 3D-printing of build objects, Shatov S. V., Ozhyshchenko O. A. (2016)
Hirschl B. - Influence of rebound effects on the achievement of energy saving targets after an increase in energy efficiency on non-residental buildings, Grossmann D. (2016)
Paliekhov D. - Methods for achievment of energy efficiency targets: analysis of experience in the EU, Kizilova M. V. (2016)
Paliekhova L. L. - Competitive advantages through the implementation of international energy management standards, Simon S. (2016)
Shvets V. J. - Forming of the sustainable supply chains based on increasing of their integrated energy efficiency, Kuvaieva T. V. (2016)
Krol R. M. - Algorithm of determination of power and energy indexes of screw intensifier on the bulldozer working equipment at trench refillings (2016)
Eyvseyeva G. P. - Construction technology of Ukrainian national housing (Prydniprovsk region is as an example) (2016)
Скорик В. В. - Нові донори домінантної короткостеблості жита озимого (Secale cereale І.), Буняк О. І. (2008)
Сердюк О. В. - Особливості проходження екзотермічних процесів у стеблах ожини (Rubus cesisus L.), Китаєв О. І. (2008)
Лещук Н. В. - Методичні підходи комплексної оцінки біологічного потенціалу сортових ресурсів салату головчастого (Lactuca sativa var.capitata L.), Андрющенко А. В., Броновицька М. А. (2008)
Шоферістов Є. П. - Отримання поліплоїдних рослин нектарина (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof.) у Нікітському ботанічному саду (2008)
Рябчун Н. I. - До методу визначення морозостійкості сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Петренкова В. П., Ткачик С. О., Андрющенко А. В. (2008)
Жук О. Я. - Морфологічні ознаки рослин капусти білоголової (Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. aiba DC) та їхня мінливість залежно від сортотипу (2008)
Барабаш О. Ю. - Продуктивність і якість насіння сортів овочевих культур залежно від агротехнологічних прийомів вирощування, Сич 3. Д., Котюк Н. В., Лещук Н. В. (2008)
Корзін В. В. - Посухостійкість інтродукованих рослин абрикоса (Prunus armeniaca L.) та її зв'язок з товщиною листкової пластинки, Горіна В. М., Ільницький О. А., Одинцова В. А. (2008)
Шишова Шишова - Стійкість інтроду кован их сортів нектарину (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nucipersica Dipp.) до посухи в умовах Південного берега Криму, Т. В. (2008)
Чебаков М. П. - Основні різновидності пшениць м'якої (Triticum aestivum L.)) і твердої (Triticum durum Desf.) (2008)
Шовгун О. О. - Результати державного сортовипробування якості зерна сортів пшениці м’якої ярої (Triticum aestivum L.), занесених до Державного реєстру сортів рослин України, Шелепов В. В., Лисікова В. М., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О. (2008)
Макарова Макарова - Аклімаційні процеси в тканинах яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах української селекції залежно від умов перезимівлі, Д. Г. (2008)
Швиденко В. Л. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Черкаської області, Новак Ж. М., Новак А. В., Жекова І. О. (2008)
Костенко О. І. - Господарсько-цінні ознаки стійких до фузаріозних гнилей чоловічої стерильності (ЧС) гібридів цукрового буряку (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Docll) (2008)
Павлюк Н. В. - Вплив основних компонентів продуїсгивності на формування врожаю суниці (Fragaria ananassa Duch) (2008)
Парій Ф. М. - Виробниче сортовипробування ріпаку озимого (Brassica napus L.), Опалко А. I., Чернейко А. Д. (2008)
Піпан X. М. - Зародження селекції пшениці озимої на Півдні України до початку Жовтневої революції на прикладі Відділу селекції при Одеському дослідному полі (2008)
Смиков В. К. - Забуті сторінки історії (2008)
70 років Михайлу Романовичу Козаченку! (2008)
80 років Чекаліну Миколі Михайловичу! (2008)
Вимоги до статей (2008)
Голубовська І. О. - Термінографія, мультилінгвізм, мультидисциплінарність: напрямки майбутніх досліджень, Жалай В. Я., Биховець Н. М., Кругликова О. В., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М., Бобошко Т. М. (2015)
Бедрич Я. В. - Дискурсивні маркери додаткової інформації категорії "інклюзивність" (2015)
Бєлова А. Д. - Социальный фактор в языке и коммуникации (2015)
Бобошко Т. М. - Квантитативні оцінні респонсивні висловлення (2015)
Битко Н. С. - Термінографія індійського варіанту англійської мови – досвід аналізу a dictionary of mohammedan law, bengal revenue terms (2015)
Гетман В. І. - Функціональні відмінності вживання прийменників у британському та американському варіантах англійської мови (на матеріалі онлайн новин служб bbc та cnn) (2015)
Зірка В. В. - Функціональне використання мови у професійній діяльності: підготовка майбутніх перекладачів, Зінукова Н. В. (2015)
Ilchenko О. М. - Communicating complex ideas clearly: key to cracking the code of publishability (2015)
Квітковська Л. І. - Порівняння синтетичних та аналітичних засобів вираження деяких типових аспектних смислів в англійській та українській мовах та їхнє співвідношення, Квітковська Ж. Г. (2015)
Нікіфорова О. М. - Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні (2015)
Смашнюк О. І. - Ритуальні конфлікти в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі британського національного корпусу) (2015)
Снєгірьова Є. О. - Друковані та онлайн медіа – співіснування у конкуренції (2015)
Сотников А. В. - Мовна особистість: стан та методи дослідження (2015)
Томахів М. В. - Різновиди відеолекції як жанру англомовного наукового дискурсу (2015)
Чайка Л. В. - Психолінгвістика конфлікту (2015)
Чайковська Є. Ю. - Мистецтво у дзеркалі наукового дискурсу (2015)
Шелковнікова З. Б. - Тотальний наратив у мові науки (2015)
Шпенюк І. Є. - Стратегії захисту "соціального обличчя" комунікантів в американському науково-академічному дискурсі (2015)
Bихідні дані (2015)
Tема числа: Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об’єктом? (2014)
Аляев Г. - Двойственность национального сознания как экзистенциал и предмет анализа (опыт Василия Зеньковского) (2014)
Вольф М. - К вопросу о национальной философии: античный ракурс (2014)
Донских О. - Национальная философия в границах жанра (2014)
Йосипенко С. - Національні філософські традиції як предмет історико-філософської рефлексії (2014)
Коса П. - "Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об’єктом?" Припливи й відпливи між єдиним (спільним) і множинним (розрізненим) (2014)
Іващенко І. - Актуалізм Джованні Джентіле (2014)
Домбровский Б. - Символ как объект апофатической философии (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Просвещения автохтонные: Китай (2014)
Киричок О. - Чи може києворуська політична писемність бути об’єктом дослідження з історії філософії України? (2014)
Целік Т. - До питання про історію української філософії (Вілен Горський як методолог історико-філософської медієвістики в Україні (2014)
Демьянов В. - Догматизм forever, ничего нового (2014)
Чорноморець Ю. - Апорії неотомізму. Роздуми над книгою Андрій Баумейстер. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. Київ: Дух і літера, 2012 (2014)
Боднарчук Л. - Котинґемова концепція триалізму Декарта й сучасні дискусії, Сень А. (2014)
Чухрай Е. - Серія "Fontes cogitationis" (2014)
Реферати (2014)
Титул, содержание (2016)
Boyko T. - Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter, Skladanyy D., Abramova А., Plashykhin S., Semenyuk N. (2016)
Безсонов Є. М. - Обґрунтування та формалізація підходу до оцінювання екологічної безпеки регіону, Андрєєв В. І. (2016)
Бахарева А. Ю. - Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки с субстратным ингибированием, Шестопалов А. В., Филенко О. Н., Кобылянский Б. Б. (2016)
Golub N. - Impact of sound irradiation on chlorella vulgaris cell metabolism, Levtun I. (2016)
Лапшина Д. О. - Розроблення енергозберігаючого та екологічного засобу нормалізації мікроклімату в камерах шахт з джерелами тепла (2016)
Тверда О. Я. - Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів, Ткачук К. К., Давиденко Ю. А. (2016)
Гомеля М. Д. - Дослідження ефективності очищення води від сполук заліза за допомогою модифікованих фільтрувальних завантажень, Твердохліб М. М. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2012)
Поздравления с юбилеем (2012)
Стариков А. П. - Привлечение частных инвестиций – основа возрождения и развития шахтостроительного комплекса Украины, Байсаров Л. В., Левит В. В. (2012)
Новик Е. Б. - 60-летний юбилей: не финиш, а старт (2012)
Миронов В. В. - Применение технических и технологических новаций при сооружении горных выработок, Халимендиков Е. Н. (2012)
Пшеничный Ю. А. - Новые конструктивные решения в использовании метода опускной крепи, Бурда Е. И. (2012)
Бурда Е. И. - Ликвидация последствий аварий на шахтах "Межиречанская" и им. В. М. Бажанова, Ярошенко В. И. (2012)
Драчук Ю. З. - Формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі, Рассуждай Л. М. (2012)
Мнухин А. Г. - Охлаждение воздуха в локальных зонах горных выработок, Тишин Р. А. (2012)
Пивняк Г. Г. - О книге "Очерки о метаноугольной отрасли", Бондаренко В. И., Крижанівський Є. І. (2012)
Антоненко І. Ю. - Системний підхід до вивчення психологічного захисту особистості в системі педагогічної взаємодії (2011)
Гура О. І. - Теоретико-методологічні основи професійної самоорганізації викладача ВНЗ (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як процесу вирішення полісистемних проблем (2011)
Донченко І. А. - Рівні розвитку професійної самосвідомості викладача ВНЗ (2011)
Коваленко В. О. - Креативні обмеження у сфері концептуальних стандартів, Тисячник І.В. (2011)
Корень Т. О. - Теоретичні основи психологічного супроводу професійного розвитку майбутніх психологів (2011)
Печенік Г. С. - Зіставлення понять агресії та насильства у психології (2011)
Черепєхіна О. А. - Науково-теоретичні підходи до розвитку професіоналізму майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2011)
Горбань Г. О. - Технологічні засади соціально-психологічного забезпечення процесу прийняття рішення (2011)
Застело А. О. - Роль соціального інтелекту в діяльності управлінця (2011)
Донцова Г. К. - Соціально-психологічні характеристики дитячої обдарованості (2011)
Сидоренко І. В. - Формування гендерного підходу в освіті у контексті соціально-педагогічного аналізу (2011)
Ткач Т. В. - Організація та управління формальною і неформальною освітою особистості (2011)
Ткаченко Н. В. - Система методологічних характеристик дидактико-психологічної моделі в умовах навчальної діяльності молодшого школяра (2011)
Бочелюк В. Й. - Психокорекційна робота з листівками як засіб відображення внутрішнього світу клієнта (2011)
Зарицька В. В. - Значення емоційного інтелекту для життєдіяльності особистості у сучасному суспільстві (2011)
Панченко С. М. - Проблеми самоздійснення дорослих у контексті критично-смислових криз (2011)
Пучина О. В. - Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності управлінського персоналу підприємства (2011)
Турубарова А. В. - Структура групової психокорекційної програми розвитку комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні передумови екологічної вихованості майбутніх психологів (2011)
Самойлов О. А. - Суперечливість у системі цінностей сучасного студентства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Крак Ю. В. - Подход к определению эффективных признаков и синтезу оптимального полосно-разделяющего классификатора для элементов дактильно-жестовой речи, Кривонос Ю. Г., Бармак А. В., Тернов А. С. (2016)
Кургаев А. Ф. - Эволюция структуры объекта науки (2016)
Бабаков Р. М. - Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. II. Автоматическое определение семантических отношений в онтологической сети (2016)
Парасюк И. Н. - Математические основы вероятностного оценивания в нечетких байесовских сетях доверия, Верёвка О. В. (2016)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы модифицированной совершенной формы системы остаточных классов, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2016)
Довбыш А. С. - Информационно-экстремальный метод классификации наблюдений с категориальными признаками, Москаленко В. В., Рыжова А. С. (2016)
Галкин А. А. - Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания (2016)
Сергиенко И. В. - Симметричный код и генетические мутации, Гупал А. М., Вагис А. А. (2016)
Гладкий А. В. - Исследование волновых процессов в неоднородных средах с условиями неидеального контакта (2016)
Трофимчук А. Н. - Алгоритмы оптимизации упаковок мелкопартионных корреспонденций в коммуникационных сетях, Васянин В. А., Кузьменко В. Н. (2016)
Овезгельдыев А. О. - Нечетко-интервальный метод выбора альтернатив при проведении коллективного экспертного оценивания, Петров К. Э. (2016)
Фауре Э. В. - Метод и критерий оценивания качества последовательностей случайных чисел, Щерба А. И., Рудницкий В. Н. (2016)
Емец О. А. - О свойствах линейной безусловной задачи комбинаторной оптимизации на размещениях с вероятностной неопределенностью, Барболина Т. Н. (2016)
Стоян Ю. Г. - Моделирование плотной упаковки 3D-объектов, Сёмкин В. В., Чугай А. М. (2016)
Ярова О. А. - О поведении нормирующего множителя генератора в аппроксимации случайных процессов, Елейко Я. И. (2016)
Пасичниченко И. А. - К аксиоматическому определению обобщенного принципа максимина (2016)
Демченко И. Ю. - Стационарные распределения в моделях управления запасами (2016)
Юдин А. К. - Метод определения информативных составляющих на основании построения последовательного правила принятия решения, Зиатдинов Ю. К., Воронин А. Н., Ильенко А. В. (2016)
Шевчук Б. М. - Эффективные по быстродействию алгортитмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях (2016)
Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII), посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича (2016)
Титул, зміст (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Кафедре турбиностроения НТУ "ХПИ" – 85 лет (2015)
К 75-летию Бондаренко Германа Андреевича (2015)
Верещaкa С. М. - Прочность локальных дефектных участков стальных трубопроводов с ремонтным бандажом из стеклопластика, Жигилий Д. А., Данильцев В. В., Дейнека А. В. (2015)
Бондаренко Г. А. - Исследование эффективности конструктивных схем лабиринтных уплотнений, Бага В. Н. (2015)
Иванов В. Г. - Исследование технологических свойств бентонитов различных месторождений, Кузовов А. Ф., Малый А. В., Колос А. А. (2015)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами на тепловых электростанциях, Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П., Бабенко И. А. (2015)
Голощапов В. Н. - Методологический подход к определению коэффициентов теплоотдачи во впадинах уплотнений ступенчатого типа, Котульская О. В., Бахмутская Ю. О. (2015)
Довбиш А. С. - Оптимізація параметрів навчання системи керування енергоблоком теплоелектроцентралі, Бібик М. В., Рудий А. С. (2015)
Гапонова О. П. - Особенности структурообразования и формирования физико-механических свойств порошкового материала электротехнического назначения, Охрименко В. А. (2015)
Tarelnyk V. - Technological providing of fixed joints quality, Antoszewski B., Kundera Cz., Konoplianchenko Ie., Martsynkovskyi V. (2015)
Жарков П. Е. - Сервисные центры как инструмент удовлетворения ожиданий потребителей энергетического оборудования, Ивченко А. В., Дядюра К. А., Безпалый М. Г., Жук П. И. (2015)
Авторское соглашение (2015)
Штольценберґ Ю. - Безумовність Я (2014)
Іващенко І. - Вступне слово упорядника (2014)
Дитер Г. - Фіхтеве "Я" (2014)
Крамер К. - Кантове "Я мислю" та Фіхтеве "Я є" (2014)
Штольценберґ Ю. - Фіхтеве положення "Я є". Арґументативно-аналітичні міркування стосовно § 1 "Засади всього вчення про науку" (1794/95) (2014)
Клотц К. - Поняття Я у Фіхтевому розгляді субстанційності (2014)
Ланґ Ш. - Фіхтева програма історії перформативної самосвідомості (2014)
Фіхте Й. Ґ. - Спроба нового викладу вчення про науку (1797) (2014)
Іващенко І. - Термінологічні зауваги до українського перекладу "Спроби нового викладу вчення про науку" (1797) Йогана Ґотліба Фіхте (2014)
Еворовский В. - Белорусская национальная философия: опыт генеалогии предмета (2014)
Федорченко Ю. - Кантівський шлях до таблиці категорій (2014)
Ильина А. - Буквальность метафоры и присутствие вопроса: еврейский лейтмотив в трансцендентализме Жака Деррида (2014)
Юдін О. - Естетика Германа Когена й естетика Михайла Бахтіна: переосмислення поняттєвих запозичень (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Онтологические аспекты русского предпросвещения (2014)
Чухрай Е. - Історико-філософський розгляд проблеми сенсу життя і сучасні аналітичні підходи (2014)
Баумейстер А. - Про мистецтво розрізнення, або про "апорії неотомізму". Реакція на роздуми Юрія Чорноморця (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Yashchenko V. O. - Theoretical foundations of hardware implementation of multiply neural-like growing networks (2015)
Sapaty P. S. - Advanced naval operations under spatial grasp technology (2015)
Додонов О. Г. - Інформаційно-аналітична підтримка контролю за виконанням державних управлінських рішень, Гора О. Б., Путятин В. Г. (2015)
Олійник А. О. - Побудова асоціативних правил на основі інтелектуального стохастичного пошуку (2015)
Вишневский В. В. - Аппроксимация одно-, дву- и трехмерных дуг кривых параметрическими сплайнами, Калмыков В. Г., Романенко Т. Н. (2015)
Попадинец В. І. - Про планування та визначення екстремальних результатів багатофакторного експерименту на базі раціональної кількості дослідів (2015)
Зайцев С. В. - Модифікований алгоритм декодування турбокодів Log Map з урахуванням впливу навмисних завад (2015)
Горбань И. И. - Измерение физических величин в непрогнозируемо изменяющихся статистических условиях (2015)
Lytvynov V. V. - The simulation model of IT-product (service) development by a "start-up" company growing inside an academic institution, Saveliev M. V. (2015)
Кривогуб А. М. - Модель загальної рівноваги та методи її дослідження, Новодережкіна К. В. (2015)
Галюга А. В. - Комплексна модель стану проводу лінії електропередач, Приступа А. Л. (2015)
Бердник М. Г. - Аналітичний розв’язок узагальненої крайової задачі теплообміну циліндра, який обертається (2015)
Радченко С. Г. - Анализ методов моделирования сложных систем (2015)
Рзаев Р. Р. - Оценка деятельности коммерческих банков с применением метода нечеткого вывода для анализа их финансовых показателей устойчивости, Джамалов З. Р., Бабаева С. Т., Рзаева И. Р. (2015)
Федухин А. В. - Информационный подход к повышению безопасности движения на железнодорожных переездах, Муха Ар. А. (2015)
Фидаров Т. З. - Основы методики построения и периодического обновления глоссария для исследований по обеспечению устойчивого функционирования гарантоспособных систем (2015)
Люлько О. М. - Психологічна готовність фахівців цивільного захисту в сфері охорони здоров’я, Галацан О. В., Бондарчук Г. В., Хмелевський М. О., Клопенко Г. І. (2015)
Венцківський Б. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям, Поладич І. В., Біла В. В., Костенко О. Ю., Казидуб К. С. (2015)
Сакович В. М. - Оцінка ефективності лікування хворих на бактеріальний кератит (2015)
Ковальський П. П. - Прогностична роль визначення турбулентності та варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальська Т. М. (2015)
Єгорова Ю. В. - Взаємозв’язок коронарного атеросклерозу, клініко-гемодинамічних показників, функціонального стану ендотелію та змін ліпідного спектра крові (2015)
Попов І. В. - Латексна генітальна алергія у чоловіків (2015)
Коломицев І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності й параметри електрокардіостимуляторів на річному етапі електрокардіостимуляції та підтримувальної медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Яблучанський М. І. (2015)
Микитин А. М. - Повна стоматологічна реабілітація з відновленням жувальної ефективності та естетики, Юрчак О. В., Сирко О. М., Куц О. Р. (2015)
Горобець А. О. - Особливості харчування дітей при целіакії (2015)
Тяжка О. В. - Особливості ураження підшлункової залози при целіакії у дітей, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А. (2015)
Люлько О. М. - Служба медицини катастроф при транспортних пригодах (2015)
Василевицька Н. П. - Вирішальна роль медичних оглядів у гарантуванні безпеки руху поїздів та професійного довголіття залізничників (2015)
Маслюк В. В. - Медичні огляди водіїв у країнах Європи, Єна А. І. (2015)
The ORR Occupational Health Programme 2014—19: making it happen (2015)
Дроздова И. В. - Диагностика когнитивных функций у лиц, перенесших мозговой инсульт, Яновская С. Я. (2015)
Чугунов В. В. - Медико-психологические и психопатологические особенности подростков с атопическим дерматитом, Данилевская Н. В. (2015)
Фальова О. Є. - Взаємозв'язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом (2015)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічний паспорт захворювання онкологічного профілю (2015)
Подлубный В. Л. - Синергетический подход к изучению биопсихосоциальных факторов как предикторов нарушений ментальной экологии у лиц, занятых в промышленном производстве (2015)
Кутова Н. В. - Особливості прояву та вираженість відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом (2015)
Варібрус О. В. - Особливості стрес-долаючої поведінки у жінок із захворюваннями щитоподібної залози (2015)
Гончар Ю. А. - Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями (2015)
Сидоренко А. Ю. - Особливості психологічної підготовки дитини до операції на серці (2015)
Марута Н. А. - Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования), Ярославцев С. А. (2015)
Герасимук В. А. - Вплив комунікативних копінг-ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію, Пшук Н. Г. (2015)
Рахман Л. В. - Характеристика електроенцефалографічних параметрів при терапевтично резистентних депресіях, Голубник М. М. (2015)
Цьона А. Р. - Негативна симптоматика та нейрокогнітивне функціонування при шизофренії у стадії ремісії (2015)
Марута О. С. - Взаємозв'язок суб'єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами (2015)
Широков О. В. - Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Закладний М. В. - Патоперсонологічні і поведінкові патерни пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу (2015)
Ярий В. В. - Адиктивний статус дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2015)
Кидонь П. В. - Мотиви вживання канабіноїдів хворими на параноїдну форму шизофренії (2015)
Самойленко Г. В. - Ніжинське історико-філологічне товариство і його філологічне наукове спрямування (2015)
Дзюба Т. А. - Від "Кобзаря" до букваря – Тарас Шевченко як чинник національного усвідомлення українців (2015)
Моціяка О. М. - Шевченкіана Олександра Афанасьєва-Чужбинського (2015)
Крижанівський В. М. - Кулішівський образ Якима Сомка у "Чорній раді": історіографічне та джерелознавче підґрунтя (2015)
Мусий В. Б. - Телесность в "Старосветских помещиках" и "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н. В. Гоголя (2015)
Банзерук О. В. - Структура и функционирование концепта "Еда" в повести Н. Гоголя "Старосветские помещики" (2015)
Мозгова Т. А. - Особливості християнської антропології М. Гоголя (2015)
Любецкая В. В. - Словесный лад и эпическое мышление в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Бондарь Н. А. - Концепт "музыка" в сборнике Н. В. Гоголя "Миргород" (2015)
Джулай Ю. В. - Щоденники та атласи мандрівок XVIII–XIX cт. П. С. Палласа та В. П. Давидова, за участі К. П. Брюллова, у фрагментах гоголівських описів мандрівок Чичикова (2015)
Васильєва А. М. - Інтерпретація теми безумства у творах "Пікова дама" О. С. Пушкіна та "Записки божевільного" М. В. Гоголя (2015)
Якубина Ю. В. - Жанр оды в литературном образовании Нежинских гимназистов (2015)
Сінченко О. Д. - Методологія науки Миколи Грота: літературознавчі аспекти (2015)
Науменко Н. В. - Жанрово-стильова розмаїтість сонетарію Анатолія Мойсієнка (2015)
Забарний О. В. - Літературна студія Ніжинського державного університету кінця 90-х – початку 2000-х рр.(тематичні пошуки та авторські візії). (2015)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина І. Вбирання (2015)
Андрійчук Т. В. - Філософія та література як комплементарний пошук сенсу буття (2015)
Бойко Н. І. - Науковий центр з історії українського мовознавства при кафедрі української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Зінченко С. В. (2015)
Зеленько А. С. - Ніжинська вища школа в історії формування вітчизняного мовознавства (2015)
Клыпа Н. И. - Из истории исследования славистики в Нежинском историко-филологическом институте (наследие А. С. Будиловича) (2015)
Бондаренко А. І. - Художній час у лінгвістичних працях представників Ніжинської вищої школи (2015)
Кайдаш А. М. - Стилістична концепція І. Г. Чередниченка в контексті мовознавчих досліджень (2015)
Івахненко Т. П. - Лексичні особливості молодіжного сленгу (2015)
Бережняк В. М. - Проблеми вивчення діалектної лексики східного Полісся в Ніжинській вищій школі (найменування городніх рослин у с. Перебудова Ніжинського району Чернігівської області) (2015)
Коробова І. О. - Проблема запозичень у сучасній лінгвоукраїністиці (2015)
Приблуда Л. М. - Структурно-граматичні моделі перифразових номінацій в українській художній прозі ХХІ ст. (2015)
Пугач В. М. - Проблеми дискурсивного аналізу художнього тексту (2015)
Trybukhanchyk A. M. - Usage and functioning of impolite forms of address in British and American prose of the 19th–21st centuries, Prodanyuk A. B. (2015)
Крапивний Я. М. - Вплив церковного красномовства на розвиток педагогічної майстерності вчителів у духовних закладах освіти Чернігівської губернії (ХVІІІ–ХІХ ст.) (2015)
Наші автори (2015)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Дейнека Т. А. - Природа суперечностей у контексті сучасної техніко-економічної парадигми (2016)
Задоя О. А. - Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні фактори (2016)
Туль С. І. - Віртуалізація інтелектуальної праці в умовах становлення постіндустріальної економіки (2016)
Шкурупій О. В. - Сучасні особливості державного регулювання процесів інтелектуалізації та інноватизації економіки в Україні, Базавлук Н. Г. (2016)
Кузнецова С. А. - Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення, Кузнецов А. А (2016)
Болгар Т. М. - Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку (2016)
Атамас П. Й. - Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва, Атамас О. П., Крамаренко Г. О. (2016)
Вареник В. М. - Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України (2016)
Зачосова Н. В. - Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для економічної безпеки фінансових установ (2016)
Янковой В. А. - Коллинеарность факторов при оценке параметров производственной функции Кобба-Дугласа (2016)
Воробйова К. О. - Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2016)
Залізко В. Д. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку сільських територій України, Мартиненков В. І. (2016)
Гармідер Л. Д. - Дослідження формування товарного асортименту підприємства, Самай І. О. (2016)
Смачило В. В. - Управління кадровим потенціалом підприємства в контексті соціальної відповідальності (2016)
Дзюбак К. М. - Стратегія підвищення вартості земельного капіталу (2016)
Губа М. О. - Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони (2016)
Лимонова Е. М. - Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері (2016)
Реферати (2016)
Титул, зміст (2015)
Бондарь А. И. - К вопросу совершенствования систем противопожарной защиты отечественных боевых машин, Дегтярь С. М., Павленко С. А., Пилипенко О. Ю. (2015)
Возгрин Ю. В. - Комплексное исследование зависимости эффективности теплообмена в системе охлаждения от варьирования входных величин в широком рабочем диапазоне методами конечноэлементного моделирования, Зарянов В. А., Кузьминский В. А., Лазурко А. В., Мормило Я. М. (2015)
Волонцевич Д. О. - Підвищення прохідності колісних машин та вирівнювання ресурсу агрегатів трансмісії шляхом введення статичного дисбалансу розподілу ваги між мостами, Воронцов С. М., Мормило Я. М., Яремченко А. С. (2015)
Волосников С. А. - Основные этапы синтеза SEP системы и ее компоненты основных свойств ОБТТ (2015)
Гужва Ю. М. - Перспективы внедрения автоматической системы управления предпусковой подготовкой и пуском силовой установки на военных машинах с дизельным двигателем семейства 3ТД, Стримовский С. В., Безлепкин А. А., Бадекин А. А., Рудчук Ю. В. (2015)
Єріцян Б. Х. - Імітаційне моделювання комбінованого приводу нахилу кузова швидкісного електропоїзду, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Крот С. Г. - Сравнительный анализ моторно-трансмиссионных установок колесных БТР, разработанных в ГП "ХКБМ", по показателям качества и технического обслуживания, Кузьминский В. А., Мормило Я. М., Фолунин С. А., Хань С. П., Шигин Я. В. (2015)
Сенько В. И. - Методологические основы расширенных прочностных и динамических исследований при испытаниях длиннобазных платформ, Макеев С. В., Чепурной А. Д., Литвиненко А. В., Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А. Чубань М. А. (2015)
Сергиенко А. Н. - Моделирование тягового электропривода гибридного автомобиля на основе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов, Любарский Б. Г., Медведев Н. Г., Сергиенко Н. Е., Перевозник А. С., Соболев Е. Ф. (2015)
Серпухов О. В. - Удосконалення характеристик автономного факельного підігрівача на двигуні 5ТДФ, Коритченко К. В., Бізонич Д. В. (2015)
Ребров А. Ю. - Использование информационных технологий при идентификации показателей инновационных тракторных сельскохозяйственных шин категорий IF и VF, Мигущенко Р. П. (2015)
Папазов С. В. - Численное моделирование аэроупругих колебаний пластинчатых конструкций, Аврамов К. В. (2015)
Скрипченко Н. Б. - Контактное взаимодействие в модифицированном зубчатом зацеплении, Ткачук Н. Н. (2015)
Волонцевич Д. О. - Основы классификации регулируемых механических зубчатых передач и некоторые вопросы их структурного синтеза, Ковалюх Р. В. (2015)
Сакун О. В. - Експериментальне дослідження системи метання газо-детонаційним зарядом, Хілько Ю. В., Коритченко К. В., Белоусов І. О. (2015)
Геворкян Э. С. - Новое поколение функциональных материалов на основе нанопорошков диоксида циркония, Лавриненко С. Н., Волонцевич Д. О., Ярмак Н. С. (2015)
Марченко А. П. - Применение комбинированных технологий упрочнения трущихся поверхностей двигателей внутреннего сгорания и численное моделирование их контактного взаимодействия, Кравченко С. А., Ткачук Н. А., Белоусов Е. В., Шпаковский В. В. (2015)
К 70-летию академика Академии наук высшего образования Украины, Є. Є. Александрова (2015)
До відома авторів. (Требования к статьям) (2015)
Дані друку (2015)
Вамуш А. - Пережитки язичницької символіки в жіночих головних уборах східноєвропейського населення в середньовічний час (ХІ-ХІІІ ст.) (2015)
Ільків М. - Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища, Калініченко В., Пивоваров С. (2015)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (III), Яновський Я. (2015)
Лиман С. - Озброєння та військова організація армії Хунну в епоху правління імператора Моде (2015)
Мудеревич В. - Витоки християнської паломницької традиції: діяльність Св. Єлени та Св. Константина (2015)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (II) (2015)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (IV) (2015)
Калініченко В. - Візантійсько-болгарська війна кінця IX ст.: структурний аналіз (2015)
Воротняк І. - Жіночі образи у вінландських саґах як засоби пропагування християнства в середньовічній Ґренландії та Ісландії (2015)
Стрельчук М. - Роль солунських братів та їхніх учнів у християнізації слов’ян західних Балкан у середині IX- на початку XI ст. (2015)
Тимчук І. - Християнізація фіно-угорських народів у XII-XIII ст. (2015)
Погребенник А. - Альбігойський хрестовий похід 1209-1229 pp. та викорінення катаризму у Лангедоку (2015)
Кузь А. - Тенденції розвитку військової організації генуезької Газарії у XIV ст. (2015)
Чучко М. - Сільське самоврядування в північних волостях Молдавської землі (друга половина XIV – третя чверть XVIII ст.) (2015)
Стрельчук Н. - Етнонацюнальні відносини у Югославській Федерації (др. половина 40-х – початок 90-х років XX ст.) (2015)
Сандуляк І. - Утворення та діяльність промислового музею у Чернівцях (1888-1935 pp.) (2015)
Возний І. - Нове археологічне дослідження. Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесланаселення півдня Східної Європи І – XIII ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Афанасьєва В. С. - Тактовикові ритми у поезії Ліни Костенко (2015)
Башкирова О. М. - Транспозитивна лірика Ліни Костенко: деякі аспекти віршостилістики (2015)
Бросаліна О. Г. - Деякі метрико-строфічні моделі ірландської середньовічної лірики та проблеми їх перекладності українською мовою (2015)
Бунчук Б. І. - Деривати гекзаметра та "верлібр" у поезії Лесі Українки (2015)
Гаврилюк Н. І. - Іспаномовна поезія Ігоря Качуровського (2015)
Григоров Н. А. - Мотивы творчества Франциска Ассизского в стихотворениях Игоря Астапенко (2015)
Гуцуляк М. В. - Особливості форми українських геральдичних віршів середини XVII ст. (2015)
Даниленко І. І. - Вірш як семантичний курсив у поемі-циклі Тараса Шевченка "Царі" (2015)
Калядка С. У. - Псіхалагічныя аспекты эматыўнасці паэтычнага твора (2015)
Карабович Т. - Структурна поліфонічність перекладів нью-йоркської групи у португальський антології Віри Вовк "O Grupo De Nova York "Colméia"" (1993) (2015)
Кицан О. В. - Нью-Йорк, Нью-Йорк, або Український верлібр на американському ґрунті (2015)
Кожушний О. В. - Сучасні переклади поезії Григорія Богослова: російські та українські інтерпретації (2015)
Колошук Н. Г. - Поетика віршування в "Інтинському зошиті" Григорія Кочура та поетів "Інтинської школи" (2015)
Костенко Н. В. - Про досвід міжнародного проекту "Слов’янська порівняльна метрика" (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в журналі "Слово і час", 2009, № 1) (2015)
Левко О. В. - Латиномовна поезія християнського заходу в контексті європейського та українського віршування (2015)
Любімова О. В. - Силабічні форми у творчості західноукраїнських поетів 90-х років ХІХ століття (2015)
Настенко О. В. - Особливості звукової організації віршованих творів І. Франка дрогобицького періоду (2015)
Науменко Н. В. - Візуальний елемент сучасного українського вільного вірша (2015)
Пазюк Р. В. - Особливості вірша Б. Лепкого в період двох світових воєн та міжвоєнного часу (2015)
Сатиго І. А. - Ритм і образність у контексті культури африканського негритюду (2015)
Свенцицкая Э. М. - Анализ метрико-ритмической композиции цикла "Шиповник цветет. Из сожженной тетради" А. Ахматовой (2015)
Семчишин Д. В. - Прийом enjambement у дебютній збірці Миколи Вінграновського "Атомні прелюди" (2015)
Смольницька О. О. - Сакральні міфологеми в поезії Віри Вовк (на матеріалі "Ораторії хвали"): проблема відтворюваності в стилі (2015)
Соловій В. В. - Техніка вірша В’ячеслава Анголенка: метрико-ритмічні характеристики (2015)
Сулима М. М. - Ще раз про вірш Климентія Зіновієва "Рахуба древам розным як на вселенной много обретаєтся (колко зналем и чувалем, толко и написалем)" (2015)
Чамата Н. П. - Три переклади "Ody do młodości" Адама Міцкевича як відображення провідних тенденцій еволюції метричної системи українського вірша (2015)
Червінська О. В. - Жанрова природа ритму (2015)
Чуй С. В. - Драматизація вірша в аспекті авторської жанрології В. Слапчука (2015)
Шевченко-Савчинська Л. Г. - Античний пантеон на українських теренах. Етикетна латиномовна поезія XVI–XVIII ст. (2015)
Штаєр І. Л. - Античні форми в оригінальній поезії І. Франка (2015)
Двулит И. П. - Лечебно-профилактическое действие мукозо-адгезивных пленок с лизоцимом при токсическом стоматите (2015)
Фурдичко А. І. - Вплив інуліну на стан пародонта щурів з експериментальним гепатитом (2015)
Лепский В. В. - Оценка кариеспрофилактической эффективности "Ониевых" гексафторосиликатов в эксперименте, Анисимов В. Ю., Продан О. В., Гельмбольдт В. О. (2015)
Шнайдер С. А. Цушко И. А. - Антидисбиотическое действие оральных гелей с про- и пребиотиками на слизистые полости рта и кишечника крыс с дисбиозом, получавших высокожировой рацион, Левицкий А. П. (2015)
Куцевляк В. И. - Кортикотомия как подготовительный этап направленного перемещения зубов в орто-донтии, Данилова Ю. Г. (2015)
Николаева А. В. - Влияние препаратов полифенолов с витаминно-минеральным комплексом на ткани пародонта и слизистую оболочку полости рта крыс молодого возраста (2015)
Кулицька О. В. - Розробка методики моделювання стандартизованих переломів різних відділів нижньої щелепи та дослі-дження особливостей регенерації кістки (2015)
Мамедов Х. З. - Особенности заболеваний пародонта у подростков-спортсменов, Гаджиев Д. Г., Гусейнова С. Т., Исмайылова Х. И. (2015)
Марченко Н. С. - Сравнительная оценка действия на показатели в слюне минерального обмена фторсодержащих и бесфтористой зубных паст, Левицкий А. П., Политун А. М. (2015)
Почтарь В. Н. - Взаимосвязь показателей иммунограммы и полиморфизма гена интерлейкина 17А G-197A у больных с многоформной экссудативной эритемой слизистой оболочки полости рта (2015)
Гулюк А. Г. - Ятрогенные осложнения в практике хирурга-стоматолога на примере верхнечелюстных синуситов, Варжапетян С. Д., Тащян А. Э. (2015)
Шкільняк Л. І. - Функціональний стан м’язів у хворих на бруксизм та пародонтит (2015)
Гулюк А. Г. - Медико-соціальна реабілітація дітей з природженою патологією обличчя, Коган Л. Б., Демид О. І., Крикляс В. Г., Дмитрієва Н. Б. (2015)
Гулюк А. Г. - Використання різних методів вертикальної і горизонтальної аугментації при атрофії альвеолярного відростка верхньої й альвеолярної частини нижньої щелепи, Варжапетян С. Д., Лепський В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Е. (2015)
Куцевляк В. И. - Усовершенствование двухэтапной дентальной имплантации у пациентов с полной адентией челюстей, Курицын А. В. (2015)
Куцевляк В. И. - Применение фиброостеоинтегрированных субпериостальных имплантатов при атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти, Старикова С. Л. (2015)
Гулюк А. Г. - Обґрунтування вибору методу лікування ятрогенного гаймориту в залежності від природи стороннього тіла і мікробної асоціації, Варжапетян С. Д., Тащян А. Е. (2015)
Боян А. М. - Усовершенствование лечения больных с мышечно – суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, осложненных парафункциональной патологией (2015)
Суслова О. В. - Сравнительная характеристика размеров зубных рядов до и после ортодонтического лечения скученности зубов, Наливкин В. А., Стеценко Д. В. (2015)
Херсонская Т. Б. - Зависимость функционирования ортодонтических микроимплантов и минипластин от параметров их расположения и нагрузки, Бабов Е. Д., Шнайдер С. А., Борченко Н. А. (2015)
Деньга О. В. - Частота возникновения хронического гингивита у детей 12-13-летнего возраста в условиях проведения регулярной санации полости рта, Карампини Н. Г. (2015)
Рейзвих О. Э. - Внедрение результатов научных исследований ГУ "ИС НАМНУ" в практическое здравоохранение – основной критерий эффективности стоматологической науки, Шнайдер С. А., Левицкий А. П. (2015)
Мирчук Б. Н. - Способи лечения зубочелюстных аномалий у детей с детским церебральным параличом (Обзор литературы), Савицкая Т. Д. (2015)
Воловар О. С. - Хондроматоз скронево-нижньощелепного суглоба: огляд літератури, Маланчук В. О., Тімощенко Н. М., Кустрьо Т. В., Сосідко А. В. (2015)
Нагайчук В .В. - Роль фізіотерапевтичних методів в комплексному лікуванні травматичних ушкоджень м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2015)
Иванов В. С. - Структура поражаемости кариесом зубов, у детей дошкольного и младшего школьного возраста различных районов города Одессы (2014 год)(Часть 2) (2015)
Титул, зміст (2016)
Черепова Т. С. - Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану, Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. (2016)
Скальський В. Р. - Діагностична система бездротової передачі сигналів акустичної емісії для моніторингу об’єктів нафтогазового комплексу, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г., Толопко Я. Д., Великий П. П., Долішній П. М. (2016)
Пономаренко О. М. - Створення установки для перетворення магнітних характеристик слабомагнітних окиснених залізних руд,в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратівї, Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2016)
Никифорчин Г. М. - Технологія протикорозійного захисту сталевих конструкцій покриттями на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Черватюк В. А., Маруха В. І., Слободян З. В., Кушнір І. М. , Стехнович Л. В. (2016)
Омельчук А. О. - Електрохімічне полірування імплантатів з нержавіючих сталей для стабільно функціонального остеосинтезу, Юденкова І. М., Захарченко М. Ф. , Близнюк А. В. (2016)
Лебедєв Є. В. - Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В. (2016)
Заіменко Н. В. - Впровадження новітньої технології хімічної та фітомеліорації кислих і засолених грунтів, Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Іваницька Б. О., Павлюченко Н. А., Рахметов Д. Б., Харитонова І. П. (2016)
Результати спостережень і досліджень (2016)
Нові видання (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Стогній Б. С. - Фактори, що визначають виникнення та значення залишкової індукції в магнітопроводах трансформаторів струму в умовах експлуатації, Сопель М. Ф., Паньків В. І., Танкевич Є. М. (2016)
Яндульський О. С. - Визначення резервів активної потужності джерел розосередженого генерування з урахуванням їхнього впливу на напругу в мережі, Марченко А. А., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2016)
Павловський В. В. - Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі, Лук’яненко Л. М., Гончаренко І. С., Захаров А. М. (2016)
Черненко П. О. - Особливості короткострокового прогнозування електричного навантаження енергосистеми із суттєвою складовою промислового електроспоживання, Мартинюк О. В., Мірошник В. О. (2016)
Поліщук С. Й. - Верифікація виразів для коефіцієнтів корисної дії та потужності трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром (2016)
Бібік О. В. - Основні тенденції розвитку електромеханічних перетворювачів енергії для систем з періодичним навантаженням (2016)
Акинин К. П. - Последовательный интерфейс для передачи данных по силовым проводникам бесконтактных двигателей с постоянными магнитами, Антонов А. Е., Киреев В. Г. (2016)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ модификаций магнитной системы электродвигателя для электробуса, Шымчак П., Прыймак М. В. (2016)
Федоренко Г. М. - Магнітні та високотеплопровідні клини в потужних синхронних генераторах, Кенсицький О. Г., Хвалін Д. І. (2016)
Карлов О. М. - Магнітні сили в зазорі торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим ротором, Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Кучинский К. А. - Термонапряженное состояние изоляции обмотки статора турбогенератора при различных вариантах ее крепления в торцевой зоне сердечника (2016)
Антоненко А. І. - Каскадний електрогенератор для вітроенергетичної установки (2016)
Мельник А. М. - Моделювання та розподіл віброзбуджуючих сил при виткових замиканнях обмотки статора асинхронного двигуна (2016)
Приймак Б. І. - Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних двигунів з максимізацією моменту в режимі ослаблення поля (2016)
Мисак Т. В. - Формування синусоїдальної вихідної напруги джерела живлення з вихідним трансформатором у ковзному режимі (2016)
Спірін В. М. - Дослідження роботи активного коректора форми струму при малій потужності навантаження, Губаревич В. М., Гребенюк В. Г., Салко С. В., Маруня Ю. В. (2016)
Ушаков Д. Р. - Анализ методов формирования квазисинусоидальных напряжений с минимизацией коэффициента гармонических искажений, Вербицкий Е. В. (2016)
Войтех В. О. - Застосування мікроконтролерів компанії Microchip серії dspic33MC для керування напівпровідниковими інверторами напруги (2016)
Кучерявая И. Н. - Электрическое поле в кабельных муфтах при различных способах его выравнивания и при наличии дефектов в элементах (2016)
Петухов И. С. - Учет нелинейных свойств среды при вычислении тепловыделения от вихревых токов в ферромагнетике дифференциальным гармоническим методом (2016)
Мельник В. Г. - Новый способ определения погрешностей и их коррекции в универсальных мостах переменного тока, Семенычева Л. Н. (2016)
Левицький А. С. - Визначення функції перетворення ємнісного сенсора повітряного зазору в гідрогенераторі СГК 538/160-70М, Зайцев Є. О., Кромпляс Б. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Привітання з нагоди 10-річчя наукового фахового журналу "Вісник Національної академії прокуратури України" (2016)
2006 р. (2016)
2007 р. (2016)
2008 р. (2016)
2009 р. (2016)
2010 р. (2016)
2011 р. (2016)
2012 р. (2016)
2013 р. (2016)
2014 р. (2016)
2015 р. (2016)
in 2006 (2016)
in 2007 (2016)
in 2008 (2016)
in 2009 (2016)
in 2010 (2016)
in 2011 (2016)
in 2012 (2016)
in 2013 (2016)
in 2014 (2016)
in 2015 (2016)
Лебедєва К. O. - Діалектичний взаємозв’язок професійного самовиховання і самореалізації внутрішнього потенціалу студентів (2016)
Радченя І. В. - Поняття "потенціал" як предмет наукових досліджень (2016)
Рогова Т. В. - Наукові підходи до удосконалення й модернізації вищої освіти (2016)
Рядинська І. А. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття здоров’я та його компонентів (2016)
Барбашова І. A. - Конструювання змісту навчання молодших школярів перцепції (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Структура дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ляпунова В. A. - Психолого-педагогічні умови формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Созикіна Г. C. - Cуть і зміст структурних компонентів соціальної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2016)
Василенко О. M. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання соціальної відповідальності дітей-сиріт у мікросередовищі центру соціально-психологічної реабілітації дітей (2016)
Висікайло Т. B. - Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки (2016)
Буданова Л. Г. - Концепція історичного розвитку вищої фармацевтичної освіти (2016)
Дейниченко В. Г. - Когнітивно-процесуальний етап технології підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2016)
Дніпровська Т. B. - Педагогічна технологія формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автотранспорту та результати її впровадження (2016)
Довженко Т. O. - Підготовка майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до роботи з сім’єю (2016)
Літовка-Деменіна С. Г. - Питання готовності майбутнього фахівця сфери туризму до здійснення екскурсійної діяльності) (2016)
Лебедєва В. B. - Застосування інтерактивного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя (2016)
Наумова І. I. - Педагогічні умови становлення професійної ідентичності майбутніх учителів: теоретичний аспект (2016)
Пеньковець Д. B. - Психолого-педагогічна складова професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
Прийма С. M. - Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету (2016)
Романцова Я. B. - Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність, Мкртічян О. A. (2016)
Сізова К. Л. - Підвищення результативності самостійної роботи майбутніх редакторів і видавців, Алексеєнко Н. М. (2016)
Степура Ю. Г. - Критеріальна структура фахової готовності майбутніх педагогів до використання засобів естетотерапії у соціальному вихованні молодших школярів (2016)
Ткаченко Л. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі (2016)
Фендріков К. M. - Залучення майбутніх учителів у якості дописувачів вузівських газет як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу преси вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Черненко Н. M. - Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах (2016)
Шеремет І. B. - Теоретичні основи експериментальної методики підготовки майбутніх учителів до роботи з профілактики порушень зору у дітей, Страшко С. B., Пакірбаєва Л. B. (2016)
Башкір О. I. - Педагогічні погляди Т. П. Гарбуза (2016)
Биндас О. M. - Напрями вдосконалення підготовки вчителів іноземних мов у системі неперервної педагогічної освіти України й Австрії: порівняльний аналіз (2016)
Леонтьєва І. M. - Форми, методи розвитку інтересу до економічних знань учнів загальноосвітніх шкіл України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Кузьменко Ю. B. - Нормативно-правове забезпечення роботи закладів освіти щодо навчання фахівців із трудової підготовки у період "перебудови" (1985-1991 рр.) (2016)
Наугольникова О. M. - Система професійної підготовки майбутніх економістів у США (2016)
Яблочнікова І. O. - Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії (2016)
Климентьєва О. C. - Причини виникнення конфліктів у професійній діяльності правоохоронців (2016)
Остраус Ю. M. - Мотиваційний критерій професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів: методика діагностики та рівень сформованості (2016)
Борисова О. В. - Використання географо-топонімічного аналізу населених пунктів в туристсько-краєзнавчих дослідженнях (регіональний аспект) (2016)
Бутенко Н. В. - Прогнозна оцінка результативності реалізації синергетично-інституціональної концепції партнерських відносин в реальному секторі економіки (2016)
Гончаренко О. В. - Інституціональні аспекти реалізації інноваційних пріоритетів розвитку агропромислового виробництва (2016)
Горіна Г. О. - Термінологічні аспекти просторової поляризації світового туристичного ринку (2016)
Демешок О. О. - Прогнозування макроекономічних показників розвитку реального сектору економіки України (2016)
Дячков Д. В. - Особливості методичного інструментарію стратегічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Котенко Р. В. (2016)
Жук І. З. - Нормативно-правове забезпечення у системі державного регулювання розвитку туристичної галузі України (2016)
Колодійчук В. А. - Соціальні аспекти гнучкості виробничих систем у логістичних ланцюгах зернового ринку (2016)
Кравчук І. А. - Тенденції та перспективи розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств (2016)
Кутковецька Т. О. - Формування інвестиційних ресурсів у галузі садівництва (2016)
Лозовський О. М. - Побудова збалансованої системи показників для оцінки ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора, Горшков М. А. (2016)
Мальська М. П. - Просторово-функціональна сегментація ринку послуг (2016)
Микитенко В. В. - Домінанти вирішення проблем інституціоналізації міжрегіональної економічної взаємодії в Україні в умовах децентралізації (2016)
Непочатенко О. О. - Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи, Боровик П. М., Парій Д. Ю. (2016)
Нікітчина О. В. - Обов’язкове медичне страхування: реалії та перспективи (2016)
Однорог М. А. - Інвестиційна діяльність і глобалізація аграрних підприємств України (2016)
Пацалюк К. О. - Роль виставки як засобу маркетингових комунікацій (2016)
Полстяна Н. В. - Деякі аспекти системи дистрибуції в індустрії гостинності (2016)
Рибакова Л. П. - Організація управлінського обліку за центрами витрат: теорія і практика (2016)
Сенишин О. С. - Продовольча інфраструктура у системі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу (2016)
Сольська В. В. - Сутність та класифікаційні ознаки майна підприємства (2016)
Ціхановська В. М. - Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України (2016)
Філіпенко Т. В. - Рецензія на монографію Коніщевої Н. Й., Власова В. О.: Підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю: Монографія (Текст) / Н. Й. Коніщева, В. О. Власов. - Харків; Видавництво "НТМТ", 2016. – 270 с. (2016)
Басюк Л. М. - Стратегії і тактики адресанта в парламентському дискурсі Великої Британії (2012)
Біскуб І. П. - Моделювання комунікації людини й комп’ютера в графічних інтерфейсах операційних систем (2012)
Вербицька Н. В. - Функціональна динаміка модальних дієслів під час перемикання комунікативного коду (2012)
Вигнанська І. М. - Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови (2012)
Гуменюк Н. Г. - Категорія дейксису в англійській мові: універсальний дейксис (2012)
Гурецька М. В. - Лінгвістичний аналіз мовних засобів маніфестації емоційного стану роздратування (2012)
Жуковська А. В. - Контекстуальні фактори моделювання тактильної поведінки комунікантів (2012)
Козлова О. С. - Альтернативні принципи спілкування (2012)
Космацька Н. В. - Стилістичні засоби відтворення емоцій мовленнєвої особистості (2012)
Крижанівська Г. Т. - Образ жінки в сучасному англомовному жіночому журналі (2012)
Макарук Л. Л. - Візуалізація як характерна ознака сучасного англомовного газетного дискурсу (2012)
Марціяш М. З. - Особливості реалізації комунікативних тактик стратегії ухилення відповідно до імпліцитного смислу в англомовному телеінтерв’ю (2012)
Мудрик Л. В. - Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації запрошення, Єфремова Н. В. (2012)
Нужна К. А. - Вплив арго на мовлення молоді у Франції (2012)
Падалка О. В. - Політична промова та її просодичні характеристики (2012)
Палійчук А. Л. - Ідіостильові особливості втілення комунікативної стратегії інтимізації у текстах коротких оповідань (2012)
Пеливан О. К. - Лингвистические средства реализации вежливости / невежливости в английском формальном конфликтном диалогическом дискурсе (2012)
Полякова Т. Л. - Проблемы классификации интернет-жанров (2012)
Растєгаєва Д. Г. - Дослідження реалізації фоносемантичного потенціалу сегментних одиниць англійської мови в брендових назвах (2012)
Рубчак О. Б. - Мовні характеристики текстів англомовних інтерв’ю (2012)
Тарнавська О. М. - Ситуативно-вікова детермінованість комунікативної та інформативної інтенції в діапазоні загальної інтенції (на матеріалі англомовного дискурсу) (2012)
Чемеринська І. Я. - Подяка як оцінний мовленнєвий акт (2012)
Крутько Т. В. - Прецедентні феномени у рекламному дискурсі (на матеріалі банерної реклами) (2012)
Лесько Х. С. - Експресивність слів із суфіксами суб’єктивної оцінки в іспанських періодичних виданнях (2012)
Лісова Ю. О. - Синтаксичні особливості мовлення самотнього персонажа (ґендерний аспект) (2012)
Медвідь О. М. - Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу), Ходцева А. О. (2012)
Могила Л. М. - Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак (2012)
Теслер О. В. - Прагматичні особливості заголовка франкомовного мікротексту-повідомлення (на матеріалі щомісячника "Ça m’intéresse"), Титюк Т. В. (2012)
Фісяк І. Є. - Комунікативні стратегії вживання фразеологічних одиниць на позначення міжособистісних відносин (на матеріалі німецької мови) (2012)
Хаджикова Н. Г. - Адресантно-адресатный вектор консенсуса: прагмалингвистический аспект (на материале английского языка) (2012)
Хникіна О. О. - Прямі та непрямі форми реалізації іллокутивної сили обвинувачення (на матеріалі англійської мови) (2012)
Амичба Д. П. - "Евроинтеграционное сотрудничество" как текст культуры: лингвокогнитивное описание (2012)
Badan A. A. - Bridging the Cultural gap in English language teaching (2012)
Волкова С. В. - Реінтерпретація міфологічних образів автохтонів в амеріндіанських авторських казках (2012)
Гончар К. Л. - Деякі особливості функціонування висловлень самооцінки в контексті міжкультурної комунікації, Рогатюк А. Є., Рабійчук І. Л. (2012)
Данилюк Н. О. - Використання досягнень західноєвропейських та американських учених для вивчення мови слов’янського фольклору (2012)
Дунаєвська О. В. - Особливості ритуалу як складника лінгвокультурологічних досліджень (2012)
Кушнерик В. І. - До проблеми формування двомовної особистості, Холодова А. А. (2012)
Макеєва К. С. - Латинський елемент у сучасних ойконімах південних графств Англії (2012)
Пастушенко Т. В. - Особливості мовного вираження концептуальної опозиції "схід–захід" у сучасному англомовному дискурсі, Ружицька Т. В. (2012)
Прокопець М. І. - Інтертекстуальність та алюзія: особливості прояву та виявлення (на матеріалі англомовного комерційного рекламного дискурсу) (2012)
Птуха В. А. - Ядерно-периферійна організація концепту ОДЯГ в англійській та українській мовах (2012)
Савчук К. Ю. - Інтерпретація поняття "фразеологічна картина світу" (на прикладі американського варіанта англійської мови) (2012)
Тебеніхіна Н. В. - Фразеологічні засоби вербалізації лінгвокультурного концепту Seele / Душа в німецькій мові (2012)
Ущина В. А. - Лінгвокультурний типаж "перша леді сша" (2012)
Tsatyova S. O. - Training of Communicative Competence in Giving Presentations (2012)
Basyuk T. S. - Language as a primary medium of social behaviour (2012)
Демянюк О. А. - Розвиток фразеологізмів німецької мови на позначення ціннісного ставлення до праці: діахронічний аспект (2012)
Зінченко О. А. - Вияв гендерної асиметрії у сучасному німецькому спонтанному мовленні (2012)
Тимчук О. Т. - Механізми реалізації принципу політичної коректності в американському соціумі (2012)
Копчак О. І. - Вираження національного світосприйняття через слова-символи у фразеологізмах із компонентом-глютонімом перської та української мов (2012)
Ніколаєва Н. М. - Етимологія лексем на позначення кольору (2012)
Собков Ю. В. - Роль псевдоніма як основи творення криптонімів англійської мови (2012)
Соловйова О. А. - Концепти Добро – Зло в художній мовній картині світу (на матеріалі сучасних арабських та українських фразеологізмів) (2012)
Хоменко Н. В. - Звукова організація поетичного твору як засіб створення емоційного забарвлення (2012)
Швець Т. А. - Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності у сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса "Вогонь"), Швець Н. В. (2012)
Андрієвська В. В. - Текстовий концепт обмеженість простору: структура та семантика (на матеріалі французької драматургії абсурдизму) (2012)
Безугла О. В. - Концептуальна метафора "Нація – це сім’я" в політичному дискурсі США (2012)
Бистров Я. В. - Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) (2012)
Близнюк Л. М. - Особливості й асоціативне поле концепту Heimweh (2012)
Bokun І. A. - Construal Operations Having to Do With Overall Structure (2012)
Halytska О. B. - Vom praktischen Nutzen der Prototypentheorie fur den Bereich der Syntax des Deutschen (2012)
Глухова Л. О. - Лексичні засоби вербалізації субконцепту "факультет" у сучасній англійській мові (2012)
Гольтер І. М. - Семантика концепту-колороніма в англійських фразеологізмах (2012)
Гурман Ю. М. - Вторинні номени: способи їх формування у французькому преціозному мовленні (2012)
Ємець Н. О. - Художній концепт: моделі реконструкції (2012)
Єсипенко Н. Г. - Культурний концепт і прецедентний текст як елементи англосаксонської культури (2012)
Жулінська М. О. - Аналіз комп’ютерних неологізмів концепту "Людина" (2012)
Заболотська О. О. - Імпліцитні смисли концепту "кохання" в новелі Дж. Голсуорсі "Цвіт яблуні" (2012)
Застровська С. О. - Поняття автопрецеденту, Найдюк О. В. (2012)
Киселюк Н. П. - До проблеми дослідження лексики емоцій у когнітивному аспекті, Коляда Е. К. (2012)
Koзак С. В. - Системні характеристики категорії оцінки (2012)
Кушнєрова О. А. - Продукти творчої діяльності людини як результати змінених станів свідомості (2012)
Лешук Ю. В. - Вербалізація художнього концепту Людина в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) (2012)
Максименко Ю. В. - Емоція інтересу та концептуальні метафори (2012)
Мартинюк А. П. - Лінгвістична концептологія: методологічні платформи, методики аналізу, перспективи розвитку (2012)
Мелько X. Б. - Особливості творення постмодерністської синестетичної метаболи (2012)
Миколюк О. А. - Секулярний символ Честі у британському суспільстві (2012)
Мінцис Е. Є. - Метафоричні моделі концепту "word" (на матеріалі художнього дискурсу) (2012)
Мунтян Л. В. - Актуалізація поняття "Global language" у сучасній англійській мові (2012)
Остапчук Я. В. - Вербальна реалізація концепту Faith/Belief/Trust у сучасній англійській мові (2012)
Пашкова Н. І. - Розширення обсягу поняття концепт у лінгвокультурології (2012)
Плисак Д. В. - Вербалізація медичного терміна в художньому дискурсі: співвідношення когнітивного і прагматичного параметрів (на матеріалі англійської мови) (2012)
Penex Н. В. - Семантика Початку і Кінця в заголовках англомовних журнальних статей: когнітивно-риторичний аспект (2012)
Рибалка Н. С. - Змішана мотивація англійської теріологічної номенклатури (2012)
Садовник-Чучвага Н. В. - Особливості сегментної структури родової концептосфери в сучасних британських творах жанру фентезі (квантитативний аспект) (2012)
Сергієнко В. Л. - Вербальний склад концептів Pride і Mobility у кількісній репрезентації їх компонентів (на матеріалі англійської художньої прози кінця XIX ст.) (2012)
Сторчак О. Г. - Концепт в когнитивной лингвистике (2012)
Струк О. В. - Національно маркований концепт "Гроші" у британській мовній картині світу (на матеріалі метафор із компонентом "Гроші") (2012)
Суслова М. О. - Метафорична актуалізація концепту Рамадан в іспанській та французькій мовах (2012)
Улитина Н. А. - Принципы анализа статических пространственных предлогов, наречий и местоимений в системе изучения концепта "пространство" (2012)
Філоненко Н. Г. - Синтаксична структура часткових питальних речень французької мови як об'єкт когнітивних досліджень (на матеріалі творів Ф. Бегбеде) (2012)
Химинець М. Д. - Мовна репрезентація американської влади в газетних статтях (2012)
Чернова А. В. - Когнітивна лінгвістика як нова система координат пізнання мови (2012)
Шевченко І. С. - Дублетний концепт Дім - House / Home в англійській мовній картині світу, Давиденко І. В. (2012)
Шелудченко С. Б. - Частотність когнітивно-концептуальних груп слів категорії стану в англомовних художніх текстах (2012)
Артемчук Г. І. - Лео Вайсгербер і його роль у розвитку сучасного мовознавства (2012)
Кромбет О. В. - Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи (2012)
Лут К. А. - Перспективи дослідження англомовного економічного дискурсу в контексті когнітивно-прагматичного підходу (2012)
Матузкова О. П. - Идентичность как объект изучения гуманитарных наук (2012)
Приходько А. М. - Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики (2012)
Швачко С. О. - Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти (2012)
Шепель Ю. О. - Морфологическая асимметрия и явление изоморфизма при моделировании словообразовательных рядов (2012)
Ярема О. Б. - Алюзія і суміжні поняття: проблема співвідношення (2012)
Гунчик І. О. - Прагматична функція графічних знаків у сучасній французькій орфографії, Шкаровецька А. Д. (2012)
Кульчицький І. М. - Деякі аспекти використання лінгвістичних корпусів слов’янських мов, Ліхнякевич І. О., Данчевська Ю. О. (2012)
Фейхун Л. - Эмоциональное поле междометий как проблема лексикографического представления (2012)
Ковальчук М. А. - Спроби утвердження "бездержавного устрою" в районі дій повстансько-партизанської армії Н.Махна (2009)
Латиш Ю. В. - Дискусійні питання етногенезу українського народу (2009)
Фролов М. О. - Політична система УСРР у 1920 – 1930-х роках (2009)
Циганенко Л. Ф. - Участь дворян південноукраїнських губерній у становленні фінансової системи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Беседіна Є. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки перекладачів у вищій школі (2009)
Дроздова І. П. - Мотивація як основа навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ (2009)
Железняк О. В. - Особливості впровадження гендерного підходу в національну систему середньої загальної освіти (2009)
Желясков В. Я. - Сутність і структура професійної компетентності майбутнього перекладача (2009)
Кічук Я. В. - Майбутній фахівець як суб’єкт правокомпетентної професійної діяльності (2009)
Ковтун О. В. - Діяльність авіаційного оператора: психолого-педагогічний аналіз (2009)
Корнієнко С. М. - Інноваційна технологія взаємодії сім’ї-родини і школи (2009)
Коростіянець Т. П. - Психолого-педагогічне обґрунтування самовизначення як екзистенціального вибору (2009)
Смірнова О. О. - Художньо-педагогічна компетентність у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва (2009)
Степанова Т. М. - Програми дошкільного виховання як передумова оптимізації змісту передшкільної освіти (1905 – 1917 рр.) (2009)
Тришин В. В. - Окремі аспекти проблеми створення та використання комп’ютерних мереж в освіті (2009)
Шиманович І. В. - Формування потреби в професійному самовихованні у майбутніх учителів іноземної мови (2009)
Щербина Д. В. - Комунікативна спрямованість навчального процесу у формуванні культури спілкування учнів (2009)
Балашова И. А. - Рисунок льва и изображения коней в рукописях и бумагах А.С.Пушкина (2009)
Боборыкина Т. А. - "Чайка" Эйфмана: за кулисами сюжета (2009)
Вдовенко Т. А. - Антропологичные нарраторы в англоязычной прозе ХХ века (2009)
Віннікова (Кирієнко) Н. М. - Пародійна творчість Едварда Стріхи на сторінках періодичних видань 20-30-х років ХХ століття (2009)
Глущук С. В. - Символика флористики в языке русской и украинской деревенской прозы (2009)
Кидалова В. О. - Особливості жанру авантюрного роману в російській та українській прозі 20-30-х рр. ХХ століття (2009)
Корнеева К. А. - Бог и пути его постижения в творчестве Зинаиды Гиппиус и Новалиса (2009)
Нікульшина Т. М. - Вербалізація лексико-семантичного мікрополя "предмет" в англійській та українській мовах (2009)
Панфілов М. П. - Діалектні топіки як художні текстеми (2009)
Пашковська Г. В. - До питання про класифікацію мовних норм (2009)
Пашковська Н. Ф. - Авторські прирощення в синонімічному ряді на позначення мовлення (2009)
Райбедюк Г. Б. - Антропологічний вимір метафізичного тексту Василя Стуса (2009)
Ступак І. В. - Засоби вираження семантичних актантів похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2009)
Томчук О. Ф. - Діяльність М.Драй-Хмари у сфері перекладацтва (2009)
Філоненко С. О. - Категорія жанру в масовій літературі (2009)
Шавловська-Лунгу Т. С. - Мотиваційні функції емотивної лексики німецького молодіжного сленгу в художньому тексті (2009)
Шевчук Т. С. - Естетичні та художні аспекти сковородинівської гораціани (2009)
Вихідні дані (2009)
Каковкіна О. М. - Причорномор'я у житті та науковій діяльності подружжя Уварових (2010)
Кравець Т. В. - Епістолярна спадщина М.М.Аркаса (2010)
Мельникова Л. С. - Золотоординський період в історії Подунав'я (2010)
Сколуб М. В. - Громадська діяльність В.Б.Антоновича у 1855-1867 роках (2010)
Бойчев І. І. - Діалог культур у формуванні освітнього середовища вищої школи (2010)
Звєкова В. К. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (2010)
Іванова Д. Г. - Роль соціально-педагогічної підтримки дітей "групи ризику" в екології дитинства (2010)
Кічук Н. В. - Запрограмованість результатів вищої освіти особистості як педагогічний сенс болонського реформування (2010)
Кожухар Ж. В. - Компетентністна парадигма професійної підготовки вчителів (2010)
Колесник Я. Ю. - Формування відповідального ставлення до батьківства в учнівської молоді (2010)
Лесіна Т. М. - Анімаційна діяльність соціального педагога як фактор політкультурного виховання учнівської молоді (2010)
Мірошніченко О. В. - Ідеї політкультурності в дидактичних технологіях (2010)
Пастырь И. В. - Формирование профессиональной готовности учителя изобразительного исскуства в процессе творческогопознания природы (2010)
Сироткіна Ж. Є. - Класифікації педагогічно-мистецьких умінь майбутніх учителів початкових класів (2010)
Топтигіна Н. М. - Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2010)
Федорова О. В. - Професійна підготовка вчителів технологій (2010)
Хращевська О. О. - Формування художньо-естетичного ставлення студентів до навколишнього середовища (2010)
Яренчук Л. Г. - Творчий потенціал і педагогічна творчість у системі психолого-педагогічних понять (2010)
Буткова Г. В. - Мовотворчість Агатангела Кримського в оцінках дослідників (2010)
Гусейнова Джамиля Сабир гызы - Особенности исторической прозы Алисы Ниджата (2010)
Делюсто М. С. - Діалектні тексти як джерело вивчення граматики говірки (2010)
Дімірова О. П. - Типологія фразеологізмів з компонентом колоративом у німецькій та українскій мовах (2010)
Жукова В. В. - Жанровий код української воєнної повісті 1950-х років (2010)
Кискин А. Н. - Поэтические цитаты в романе В.Пелевина "Чапаев и Пустота" (2010)
Колесников А. О. - Парадигматична некомплектність та прийоми її вивчення (2010)
Колесникова Л. В. - Диалексия и диасемия в русских говорах междуречья Днестра и Дуная, Черезова Г. А. (2010)
Конончук Т. І. - Концепти художньої антропології в прозі Юрія Мушкетика (2010)
Мазурик А. О. - Интерпретационная практика В.Набокова (2010)
Мусий В. Б. - Сказка В.Г.Короленко "Необходимость" в свете антропологического подхода (2010)
Орехов Д. В. - Восточный колорит в бахчисарайской теме А.С.Пушкина и Ш.Монтандона (2010)
Почепинская С. М. - Сигналы коммуникативных неудач в собственно персонажном диалоге (2010)
Стародєдова Л. В. - Стилістичні особливості рекламних текстів (2010)
Циганок І. Б. - Назви обрядового хліба в говірках Наддунав’я: українсько-болгарські паралелі, Кіосєва Д. І. (2010)
Щетиніна С. В. - Лексичні анормативні елементи у творах "Солодка Даруся" та "Майже ніколи не навпаки" М.Матіос (2010)
Зарудняк О. А. - На перехрестях Григорія Сковороди. Рецензія на монографію Тетяни Шевчук "На перехресті епох: Антична література у творчості Григорія Сковороди" (Ізмаїл: СМИЛ, 2010. – 360 с.) (2010)
Вихідні дані (2010)
Верховцева І. Г. - Етнічні культури Українського Подунав’я в умовах радянізації краю (2010)
Вєтрова Г. В. - Соціальні зміни населення Півдня України у другій половині ХІХ ст. (2010)
Дизанова А. В. - "Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766 – 1808" как исторический источник (2010)
Дроздов В. В. - Ставлення Румунії до національно-визвольної боротьби балканських народів у 1875 – 1876 рр. (2010)
Мельникова Л. С. - Историография языческих верований славян (2010)
Постернак О. О. - Гірничопромислові підприємці Півдня України в консолідації буржуазії Російської імперії (1905 – 1907 рр.) (2010)
Сколуб М. В. - Українські громади в 60-х рр. ХІХ ст. (2010)
Тичина А. К. - Освіта в контексті соціалізації особи (2010)
Церковна В. Г. - Купецтво Бессарабської губернії у ХІХ ст. (2010)
Шевченко А. М. - Соціально-економічні наслідки румунського панування на Півдні Бессарабії (1856 – 1878 рр.) (2010)
Бєлоброва Т. А. - Природа як творча субстанція художнього простору (2010)
Борисова Т. А. - Формирование навыков научно-исследовательской деятельности студентов при подготовке к анализу драматического произведения (2010)
Дмитриева Е. Е. - Как Гоголь относился к понятию "цивилизация" и действительно ли он не любил просвещение? (2010)
Захарчук Н. М. - "Мир как текст" (по произведению Любко Дереша "Архе") (2010)
Кіраль С. С. - Контакти Трохима Зіньківського зі слов’янськими літературами (2010)
Корнеева К. А. - Поэтика двоемирия в лирике Зинаиды Гиппиус (2010)
Кошелев А. В. - Празднование тысячелетия России в восприятии старорусского исправника П.И. Новикова (2010)
Кошелев В. А. - Облик "измаильского ветерана" в творческом сознании А.С. Пушкина (2010)
Лебеденко Н. П. - О рецензии А. Блока "Д. Мережковский. Вечные спутники. Пушкин" (2010)
Мафтин Н. В. - Специфіка моделювання художньої свідомості в новелі Валер’яна Підмогильного "Іван Босий" (2010)
Мейзерська Т. С. - Психоаналітичний простір снів Нимидори в повісті І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" (2010)
Мельник В. И. - И. А. Гончаров и славянская идея (2010)
Мельник Д. В. - Историческая основа поэтики названий в пьесе М. Булгакова "Бег" (2010)
Мусий В. Б. - "Балладина" Юлиуша Словацкого и народная сказка (2010)
Неживий О. І. - Джерелознавча проблематика життєпису Григора Тютюнника (рік учителювання) (2010)
Орехов В. В. - Опыт В. О. Ключевского: "своя" страна "чужими" глазами (2010)
Орехова Л. А. - Аполлинария Суслова: литературный образ и архивные опровержения (2010)
Панченко В. Є. - Гоголь: клопоти з національною ідентичністю (2010)
Перзеке А. Б. - Интертекст поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник" в романе М. А. Булгакова "Белая гвардия" (2010)
Перзеке М. Ю. - "Иное царство" сказки П. Ершова "Конёк-горбунок" как средство характеристики главного героя (2010)
Райбедюк Г. Б. - Міфологема долі в структурі дисидентського тексту (2010)
Раковская Н. М. - Мир русской классики в критической модели К. Леонтьева (2010)
Руснак І. Є. - Головні константи художнього світу роману "Сусіди" Юрія Станинця (2010)
Савоськина Т. А. - Театральность как модель светского поведения Евгения Онегина (2010)
Томчук О. Ф. - Білоруська література в рецепції М. Драй-Хмари (2010)
Фризман Л. Г. - Уроки Рейсера (2010)
Цепенюк И. А. - Об одной интерпретации не заданной Пушкиным темы (2010)
Черноиваненко Е. М. - К вопросу о предмете истории литературы 167-170 (2010)
Шевчук Т. С. - Овідій у художній рецепції Г. Сковороди (2010)
Глущук С. В. - Флористическая символика в русской деревенской прозе (на материале сравнительных оборотов) (2010)
Дакі О. А. - Із спостережень над мотивацією флорономенів (на матеріалі українських південнобессарабських говірок) (2010)
Караман С. О. - Сучасні підходи до лінгводидактичної підготовки вчителя-словесника (2010)
Кудінова О. І. - Рецепційна проблемність французькомовних перекладів пушкінських поетичних текстів (2010)
Лавриненко С. Т. - Правосуб’єктні номінації українських народних балад, Якубовська Є. С. (2010)
Панфілов М. П. - Концепт мова як об’єкт художньої рецепції тексту (2010)
Циганок І. Б. - Концепт вода в обрядових діалектних текстах та фольклорі Наддунав’я (2010)
Вихідні дані (2010)
Палкін В. А. - Криза української родини – кроки до зникнення сім'ї чи її модернізації? (2016)
Шевченко В. Л. - Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю (2016)
Кулик О. Є. - Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами (2016)
Волинець І. М. - Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Плівачук К. В. - Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення особистості (2016)
Мартинюк Т. С. - Професійне зростання педагога як індикатор інноваційної діяльності навчального закладу, Олійник Л. А. (2016)
Кошляк В. І. - Моніторинг як дієвий інструмент формування освітньої політики у школі І ступеня (2016)
Осадчий І. Г. - Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? (2016)
Онофрійчук Л. О. - Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, Савченко М. С. (2016)
Мозгова Л. А. - Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект (2016)
Баландюк Р. Г. - Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України (2016)
Уруський А. В. - Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій (2016)
Чирва А. С. - Інтернаціоналізація змісту вищої освіти Австралії (2016)
Пащенко Д. І. - Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища (2016)
Содержание (2015)
Рахманов А. - Политическое сознание рабочего класса Украины в годы социальных трансформаций (2015)
Иванкова-Стецюк О. - Регионально-конфессиональные аспекты общественно-политической жизни современной Украины в зеркале методологии моделирования структурными уравнениями, Сусак В. (2015)
Лейн Д. - Динамика регионального неравенства в Российской Федерации: циркуляционная и кумулятивная причинность (2015)
Шульга А. - Эвристический потенциал и перспективы феноменологической парадигмы в социологии (2015)
Ляпина Л. - К проблеме типологизации концепций мультикультурализма (2015)
Иваненко Е. - О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса (2015)
Рябчук А. - Ограничения в подготовке к сдаче ВНО учениками из сельской местности, Мулявка В. (2015)
Горбачик А. - Проверка валидности и надежности шкалы культурного интеллекта в Украине, Любивая Т., Никитина Т. (2015)
Саенко Ю. - Проект "Человек” — фатальность выбора (2015)
Круглый стол "Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития” (2015)
Декабрь как время осмысления: в Институте социологии НАНУ прошли VIII чтения памяти Н. В. Паниной (2015)
Объявление о конкурсе "Лучший молодой социолог года–2015” (2015)
ВАК Украины информирует... (2015)
Девиз жизни — "Если я не сгорю, если он не сгорит, то кто же мир озарит?”. Валентина Илларионовна Астахова (2015)
Поздравляем Анатолия Александровича Ручку (2015)
Юрию Ивановичу Яковенко — 65! (2015)
Амджадин Лидия Николаевна (2015)
Содержание (2012)
Шевченко А. І. - Лікування злоякісних уражень плевральної порожнини: оригінальні методики, Ганул В. Л., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Л. В. Бороров, Семиволос А. В., Совенко В. М., Кобзев О. І., Кондрацький Ю. М. (2012)
Лисенко С. А. - Зміни вмісту прозапальних цитокінів у крові хворих на рак легені під впливом спеціального лікування, Кіркілевський С. І. (2012)
Бойко В. В. - Роль методов диссекции в резекционной хирургии печени, Скорый Д. И., Тищенко А. М., Козлова Т. В. (2012)
Тюляндин С. А. - Адъювантная терапия рака желудка: настало ли ее время? (2012)
Кукушкина М. Н. - Меланома кожи: современный взгляд на скрининг, диагностику и лечение (по материалам 8-го конгресса Европейской ассоциации дерматоонкологов и 6-го Всемирного заседания междисциплинарных центров по лечению меланомы и рака кожи), Коровин С. И., Паливец А. Ю. (2012)
Коровин С. И. - Дерматоскопия меланомы кожи: прикладное значение и перспективы, Литус А. И., Литвиненко Б. В., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю. (2012)
Бойчук C. І. - Тартратрезистентна кисла фосфатаза як маркер кісткової резорбції у хворих з метастазами раку в кістки, Дєдков А. Г., Ковальчук П. А., Костюк В. Ю. (2012)
Вирва О. Є. - Експериментальна модель пухлинного ендопротезування колінного суглоба у дітей, Баєв В. В. (2012)
Шумилина Е. С. - Функциональная активность лимфоцитов периферической крови у детей со злокачественными новообразованиями мягких тканей, Фильчаков Ф. В., Кукушкина С. Н., Лён А. Д., Ильченко Ю. М., Климнюк Г. И., Шайда Э. В., Марушко Ю. В., Гищак Т. В. (2012)
Щепотин И. Б. - Молекулярные типы рака грудной железы, определенные на основе иммуногисто­химических маркеров: клинико-биологические особенности и прогноз течения, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Рак грудной железы в Украине (2012)
Запобігти та врятувати: Україна без раку грудної залози (2012)
Щепотин И. Б. - Клиническое значение мутаций р53 при раке грудной железы (обзор литературы), Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Чешук В. Е. - Результаты комплексного лечения больных раком грудной железы в возрасте более 70 лет с метастазами в регионарных лимфатических узлах, Зайчук В. В., Клюсов А. Н., Сидорчук О. И., Мотузюк И. Н., Щепотин И. Б. (2012)
Шпарик Я. В. - Ефективність похідних платини при "тричі негативному" раку грудної залози з мутацією гена BRCA1 (випадок з практики), Кіцера Н. І., Олексяк О. О., Володько Н. А., Петрончак О. А. (2012)
Воробйова Л. І. - Можливості хіміотерапії у хворих з рецидивами та метастазами раку шийки матки, Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Лялькін С. А. (2012)
Свінціцький В. С. - Неоад’ювантна хіміотерапія у хворих зі злоякісними пухлинами яєчника, Клименко Е. С. (2012)
Цип Н. П. - Мониторинг больных после удаления пузырного заноса, Воробйова Л. И. (2012)
Процик В. С. - Пластика післяопераційних дефектів у хворих зі злоякісними пухлинами верхньої та нижньої губи, Трембач О. М., Коробко Є. В., Руденко Д. М., Петренко Л. І., Мосін О. А. (2012)
Кравець О. В. - Досвід використання носогубного клаптя в хірургії раку порожнини рота, Процик В. С., Коробко Є. В. (2012)
Стаховский Э. А. - Циторедуктивная резекция почки в лечении метастатического почечно-клеточного рака, Войленко О. А., Вукалович П. С., Витрук Ю. В., Стаховский А. Э., Котов В. А. (2012)
Стаховский Э. А. - Уродинамика илеального артифициального "Double U" мочевого пузыря, Яцына А. И., Войленко О. А., Витрук Ю. В., Кабанов А. В., Стаховский А. Э., Гаврилюк О. Н. (2012)
Мартинчик А. В. - Генетичні порушення у пацієнтів з множинною мієломою та їх вплив на патогенез та прогноз захворювання, Крячок І. А. (2012)
Крячок И. А. - Дайджест докладов третьей конференции с международным участием "Современные подходы к диагностике и лечению лимфом" 18–19 октября 2012 г., Киев, Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Новосад О. И., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В., Степанишина Я. А., Ульянченко К. О. (2012)
Крячок І. А. - Результати рандомізованого мультицентрового дослідження лікування хворих на лімфому Ходжкіна групи високого ризику за схемами ВЕАСОРР-еск та ВЕАСОРР-14, Новосад О. І., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Алексик О. М., Філоненко К. С., Пастушенко Я. В., Кущевий Є. В., Стратієнко В. В. (2012)
Фільчаков Ф. В. - Імунологічні критерії прогнозу ефективності ад’ювантної інтерферонотерапії хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри, Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Югрінова Л. Г., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2012)
Самедов В. Х. - Влияние криодеструкции, локальной СВЧ-гипертермии и их комбинации на показатели иммунной системы у мышей с саркомой 37, Захарычев В. Д., Кузьменко А. П., Диденко Г. В. (2012)
Ярощук Т. М. - Обґрунтування можливості цитологічної діагностики залозистого раку легені за бронхоскопічним матеріалом (2012)
Сукач Г. Г. - Радіонуклідна терапія у комплексному лікуванні медулярного раку щитоподібної залози, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Трацевський В. В., Даниленко В. В. (2012)
Югринов О. Г. - Неоадъювантная таргетная внутриартериальная химиотерапия местно-распространенного рака грудной железы (прецизионная технология), Смоланка И. И., Супруненко А. А., Досенко И. В., Ляшенко А. А. (2012)
Солодянникова О. И. - Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения больных онкологического профиля (состояние проблемы в литературе, результаты собственных исследований), Головко Т. С., Лаврик Г. В., Шевчук Л. А. (2012)
Лаврик Г. В. - Методи променевої діагностики та моніторингу в оцінці результатів лікування метастазів колоректального раку в печінку (сучасний стан проблеми та результати власних досліджень), Головко Т. С., Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Шевчук Л. А., Кліманов М. Ю. (2012)
Крячок І. А. - Роль гена інтерсектину-2 у прогнозуванні перебігу раку грудної залози, Сивак Л. А., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В., Смоланка І. І., Грабовий О. О. (2012)
Сивак Л. А. - Застосування магнітотермії у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами в печінку, Кліманов М. Ю., Орел В. Е., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Касап Н. В., Майданевич Н. М., Лаврик Г. В. (2012)
Peters S. - Диагностика и лекарственная терапия у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого: рекомендации ESMO, Adjei A. A., Gridelli C., Reck M., Kerr K., Felip E. (2012)
Полубень Л. А. - Частота и спектр мутаций гена KRAS у больных колоректальным раком в Украине, Шкарупа В. Н., Молеща Б. Т., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2012)
Главацкий А. Я. - Эффективность применения различных режимов химиотерапии темозоломидом у пациентов со злокачественными глиальными опухолями головного мозга, Кардаш К. А. (2012)
Бачинська О. А. - Мусульмани в Ізмаїлі під час російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. (2011)
Борисёнок Ю. А. - Особенности полонизации на белорусском пограничье (2011)
Гребцова И. С. - Деятельность студенческих благотворительных организаций и заведений в Одессе (вторая половина ХIХ – начало ХХ ст.) (2011)
Докашенко Г. П. - Міжнародна діяльність українських профспілок радянського періоду, Докашенко В. М. (2011)
Дробот І. І. - Історіософські ідеї соціально-політичної концепції розвитку суспільства В.Зіньківського (1881–1962 рр.) (2011)
Дьомін О. Б. - Північне Причорномор’я в європейських міжнародних відносинах останньої третини ХVІ століття (2011)
Казьмирчук Г. Д. - Місто Кальник під владою греко-католицької єпархії, Казьмирчук М. Г. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського