Ціватий В. Г. - Інститут полісу: політико-дипломатичний феномен (від античності до раннього нового часу) (2014)
Вар’ян О. О. - Вплив полісу на формування образу ідеального громадянина у давніх Афінах (2014)
Мещерякова Д. І. - Християни на службі Саладдіна (2014)
Пилипчук Я. В. - Ставати християнином чи ставати угорцем? (механізми асиміляції) (2014)
Яременко М. В. - Сприйняття освіти й освіченості у XVIII ст. (2014)
Мариуш Кардас. - Причины и обстоятельства смерти подполковника Яна Войчеха Киверского, командующего 27-й волынской дивизии пехоты Армии Крайовой (2014)
Хоміч Д. В. - Надбужанська дивізія у боях на Волині під час франко-російської війни 1812 року (2014)
Михайлюк М. В. - "Расизм" в європейській суспільствознавчій думці XIX – початку XX ст. та його вплив на ідеологію нацизму (2014)
Корочанська А. О. - "Ініціатива Бріана" на рубежі 1920–1930-х рр. як етап у формуванні наднаціональної свідомості в Європі (2014)
Сердюк І. О. - Потрійне "А" ("Академік" про "академію" та "академіків") (Рец.): Яременко М. В. "Академіки" та "Академія". Соціальна історія освіти і освіченості в Україні ХVIII ст. / Максим Васильович Яременко. – Харків: Акта, 2014. – 543 с. (2014)
Іваницька С. Г. - Про минуле – з надією на майбутнє (Рец.): Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. – К.: Український письменник, 2014. – 496 с., Демченко Т. П. (2014)
Кононов И. Ф. - Театр теней Третьего рейха: о чем он нам может поведать? (Рец.): Давлєтов О. Р. Паладини фюрера: з Веймарської республіки до "третього рейху". 12 політичних портретів. – К., 2014. – 160 с. (2014)
Мельничук О. А. - (Рец.): Чорна Н. Україна І Польща: історіографія відносин (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : монографія / Наталія Чорна. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. – 416 с. (2014)
Тимчук І. І. - Формування церковно-адміністративної структури Великого Новгорода в XI–XIV ст. (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Внесок Б. Хмельницького в неперервність української державницької традиції (2014)
Андрєєва С. С. - Зовнішньополітичні аспекти проголошення незалежності Кримського ханства 1772 р. (2014)
Кручиненко В. В. - Рівень остаточної безшлюбності та шлюбний вік у селах Миргородського полку в другій половині ХVІІІ ст. (2014)
Назаренко В. М. - Київська гарнізонна школа у XVIII ст. (учні та вчителі, структура і зміст освіти, матеріальне забезпечення навчального процесу) (2014)
Іщенко Ж. М. - Дунайські князівства – об’єкт геополітичного протистояння Росії та Франції (кін. XVIII – початок ХІХ ст.) (2014)
Левицька Н. М. - Забезпечення науково-педагогічними кадрами вищих гуманітарних навчальних закладів України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Левченко І. М. - Міжнародні зв’язки членів наукових товариств у сфері природничих наук у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Антощак М. М. - Громадсько-просвітницька діяльність Д. Т. Гнєдіна (2014)
Чорнобай П. О. - Становлення та розвиток першої середньотехнічної школи на Катеринославщині (за матеріалами "Гірничозаводського листка") (2014)
Оліянчук А. М. - Соціальний статус козацтва Лівобережжя України в першій половині ХІХ ст. (2014)
Гончарова Н. О. - Дворяни Херсонської губернії в діяльності російського товариства Червоного хреста наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Королько А. З. - Участь Василя Стефаника в діяльності Української радикальної партії в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Дорошева А. О. - Самоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині ХІХ ст. (2014)
Саманцов О. П. - Малі трудові колективи у кам’яновугільній промисловості Донецько-Придніпровського економічного регіону др. пол. ХІХ ст. (2014)
Священко З. В. - Концепція модернізації російського села в "Записці…" С. Вітте від 5 грудня 1904 р. (2014)
Магась В. О. - Організаційна та координаційна діяльність Союзу Союзів в Україні в роки Першої російської революції (2014)
Доценко В. О. - Политика царский властей в отношении евреев украинских губерний Российской империи в период Первой мировой войны (2014)
Романець Н. Р. - Куркульські висілки під час суцільної колективізації: особливості формування (2014)
Мороко В. М. - Промисловість Запоріжжя як дзеркало пострадянської економічної трансформації, Мороко В. В. (2014)
Орленко О. М. - Податковий апарат Ленінграда в другій половині 1920-х рр. (2014)
Скрипник О. М. - Хімізація як головний чинник інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в СРСР (1960–1980-ті рр.) (2014)
Рудик О. І. - Радянські теорії спорудження укріплених районів (2014)
Крижевський А. В. - Федір Міщенко та антикознавство в імператорському університеті св. Володимира (2014)
Філіпчук І. В. - Формування демократичних настроїв у Чехословацькому суспільстві в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: інтелектуальний чинник (2014)
Стрільчук А. В. - Ідейні засади західного фемінізму "другої хвилі" (друга половина 1960-х – 1980-ті рр.) (2014)
Годлевська В. Ю. - Еволюція трудових відносин в Іспанії в умовах консолідації демократичного режиму (1982-1996 рр.) (2014)
Волкотруб О. Н. - Підготовка у США фахівців для архівних установ (2014)
Покляцька В. В. - Трансформація радянсько-американських відносин на завершальному етапі холодної війни (1985-1991 рр.) (2014)
Корнієнко Н. В. - Парламентські та президентські вибори 1990-х рр. в Україні за оцінками американських експертів (2014)
Мухін Є. О. - Перебіг та особливості інтеграції Словацької Республіки до ЄС (1993-2004 рр.) (2014)
Грубінко А. В. - Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.) (2014)
Бурім Д. В. - Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук (2014)
Константінова В. М. - "Альбоми пісень” остарбайтерів, Лиман І. І. (2014)
Ковалець Т. Р. - Повстання 1630 р. в Україні за новознайденими польськими реляціями: публікація джерел (2014)
Діанова Н. М. - Наративні джерела про діяльність Херсонсько-таврійського архієпископа Гавриїла (Розанова) (2014)
Іваницька С. Г. - Праця Сергія Єфремова "Против течения (Памяти В. П. Обнинского)" як документ доби (2014)
Кузьменко А. В. - Розвиток досліджень з української історії на Київщині в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. (2014)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров: науковець та розвідник у післявоєнній Німеччині (1945–1949) (2014)
Руденко А. С. - Рід Дорошенків в українському та російському революційному русі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Трубчанінов С. В. - Олександр Грушевський і становлення української історичної географії в 1919-1931 рр. (2014)
Зеленяк О. М. - Інтерпретація образу Нестора Махна у радянській художній літературі 20-х років (2014)
Звілінський С. О. - Радянська революційна мемуаристика 1920–30-х рр. (на прикладі катеринославського істпарту) (2014)
Ліхачова О. Є. - Передові статті О. І. Георгієвського з приводу польського повстання 1863-1864 рр. у "Московских ведомостях" (2014)
Чернік С. Д. - Переворот 29 травня 1903 року в Сербії у висвітленні газети "Киевлянин" (2014)
Литвин К. А. - Народознавчі матеріали священників Чернігівської єпархії на сторінках журналу "Вера и Жизнь” (1912–1917) (2014)
Крижанівський В. М. - Єлисаветградська газета "Голос Юга" та російська цензура у світлі архівних документів (2014)
Жиряков О. Ю. - Британська та російська історіографія Другої світової війни: використання метода альтернативної історії (2014)
Борчук С. М. - Перша українська модерна енциклопедія: структура видання і зміст (2014)
Пасічник Н. О. - Вплив представників німецької школи фінансів на становлення фінансової науки і освіти в Харківському університеті в першій чверті ХІХ століття (2014)
Грушицька І. Б. - Розвиток фотографії в Україні (1839 – І пол. ХХ ст.) (2014)
Кузьменко Н. О. - Періодизація наукових досліджень іоносфери в першій половині ХХ ст. (2014)
Рогожа М. Н. - Вклад украинских учёных в исследование животного мира Российской империи (2014)
Стрелко О. Г. - Розвиток наукових досліджень в організації вантажної роботи вітчизняних залізниць (кінець ХІХ – 60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Рудюк М. В. - Організація швидкісного пасажирського руху – експеримент інженера М. С. Філоненка (2014)
Красікова О. Ю. - Геологічні розробки В.І. Крокоса в колективних дослідах ґрунтів Київської губернії (1911–1912 рр.) (2014)
Попова О. П. - Внесок академіка В. М. Трегобчука у вирішення завдань екологічної стратегії економічного розвитку країни (2014)
Латиш В. І. - Професор Л. Ф. Ніколаї (1844-1908): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в галузі будівельної механіки та мостобудування (до 170-річчя від дня народження) (2014)
Сандурська О. В. - Становлення та розвиток вітчизняного суднобудування в роботах Володимира Полієвктовича Костенка (2014)
Шелкунова Н. Л. - Становлення та діяльність лабораторії автоматизації технологічних процесів у машинобудуванні в Українському заочному політехнічному інституті (УЗПІ) у 60-ті рр. ХХ ст. (2014)
Грушецкая В. А. - Верхние покрывала типа "Фередже" в традиционном уличном женском костюме крымских татар, караимов и крымчаков конца XVIII – начала XX вв. (2014)
Сіренко С. В. - Рибальство як предмет етнологічних наукових студій періоду 20-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2014)
Литвинчук Н. В. - Сучасні форми збереження й популяризації традиційних промислів та ремесел Сумщини (2014)
Тощев А. Г. - Типология погребальных конструкций ногайского могильника Мамай-гора в Нижнем Поднепровье (2014)
Піструіл І. В. - Пам’ятки епігравету Північно-Західного Причорномор’я (проблема інтерпретації археологічних джерел) (2014)
Фатеев О. В. - Боспорский след на скифских переправах через Днепр (2014)
Герасимов Т. Ю. - Гайсин у Першій світовій війні (1914–1917 рр.): деякі аспекти повсякденного життя міста (2015)
Седляр А. В. - Вибори до Всеросійських установчих зборів у Житомирі (1917 р.) (2015)
Попов В. Ж. - Соціальний реванш на побутовому рівні в період громадянської війни 1917-1920 рр. в Україні (2015)
Коноваленко Г. Б. - Державотворчі та політичні процеси доби Гетьманату Павла Скоропадського (2015)
Галатир В. В. - Продовольча криза та спроби її подолання місцевими адміністраціями на Правобережжі в добу Гетьманату П. Скоропадського (2015)
Потапов О. М. - Діяльність Київської міської думи у сфері розвитку громадського транспорту за часів Української держави гетьмана П. Скоропадського (2015)
Вітюк О. О. - Реалізація органами місцевого самоврядування земельної реформи на Поділлі в добу Директорії УНР у 1919 р.: соціально-правовий аспект (2015)
Глібіщук М. В. - Політика "воєнного комунізму”: фінансовий аспект (2015)
Цепков Д. О. - Структура Харківського губернського відділу народної освіти у 1919-1921 роках (2015)
Прилуцька Л. А. - Особливості діяльності бірж праці в роки непу в УСРР (2015)
Скубій І. В. - Дефіцит товарів в Харкові в умовах згортання торгівлі в роки непу (2015)
Тарасенко Л. Б. - Прояви корупції та хабарництва в українському селі в роки нової економічної політики (на прикладі селянських господарств Донбасу) (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Діяльність Центрального статистичного управління УСРР для потреб народного господарства (2015)
Букрєєв Т. Б. - Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю у першій половині 20-х років ХХ ст. на Півдні України (за матеріалами Херсонщини) (2015)
Гуменний С. Л. - Нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону у 20–30-х рр. ХХ століття (2015)
Скакальська І. Б. - Громадський потенціал української інтелігенції Західної Волині (1921-1939 рр.) (2015)
Мартинюк Я. М. - Підтримка освіти та медицини органами територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2015)
Лукашів В. Я. - Господарська та кооперативна діяльність "Товариства ім. М. Качковського” в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Оліцький В. О. - Радянська репресивна політика 1920–30-х рр. щодо церковних діячів (на прикладі священика Сумщини М.О. Гонтаровського) (2015)
Оніпко Т. В. - Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 20-ті роки ХХ ст. (2015)
Грушева Т. В. - Основні напрямки діяльності Всеукраїнського фотокіноуправління (1922-1930 рр.), Сахно О. В. (2015)
Твердовський А. Ю. - Проблема типології українського націоналізму 1920–1950-х рр. (2015)
Попов О. М. - Стрілецька дивізія Робітничо-селянської Червоної армії у 1941 році: зміна штатів (2015)
Гандрабура Н. Я. - Нацистська податкова політика в окупованому українському селі (1941–1944 рр.) (2015)
Ковальчук І. В. - Керівництво підпілля обох ОУН на Житомирщині у період нацистської окупації: персональний склад і соціально-політичний портрет (2015)
Сурмач О. І. - Діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації (2015)
Тішин О. В. - Агітаційно-пропагандистська діяльність німецької окупаційної адміністрації на території південно-східних областей України (2015)
Спудка І. М. - Шкільний процес як засіб формування підлеглих Третього Рейху (на прикладі м. Запоріжжя), Турчина Л. В. (2015)
Мосорко М. І. - Суспільно-політичні настрої в середовищі польського населення Галичини періоду нацистської окупації (1941–1944 рр.) (2015)
Нестеренко Л. О. - Остарбайтери Чернігівщини: вербування, умови праці на чужині та життя після повернення (2015)
Третяк В. Л. - Кореспонденти часопису 1-го українського фронту "За честь Батьківщини”. 1942–1945 рр. (на матеріалах фондової колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”) (2015)
Штейнле О. Ф. - Запорізька "партійна група”. Нестворений клан другої половини 1940–1980-х років (2015)
Очеретяний В. В. - Арешт та слідство над М. А. Славинським (серпень-листопад 1945 року) (2015)
Кузьменко А. В. - Висвітлення проблематики досліджень з історії України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. у наукових студіях першої половини ХХ ст. (2015)
Дзятковский А. В. - Северо-Крымский канал: история и проекты строительства (2015)
Марчук O. A. - Забезпечення загальноосвітніх шкіл вчителями в період хрущовської "відлиги” (перша половина 1960-х рр. ХХ ст.) (2015)
Кіндрачук Н. М. - Заборона національних мотивів в українському кіномистецтві 60-х – поч. 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Майборода О. Л. - Соціальна сфера волинського села у 1960-1980-х рр. (2015)
Турченко Ф. Г. - Історична пам’ять і політика пам’яті на Запоріжжі (1991-2015 рр.). Ч.1 (2015)
Михайлов В. В. - Український неформальний рух і влада на Херсонщині у другій половині 1980-х – 1991 рр. (2015)
Шауренко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку сільської медицини 1991-2005 рр. (на прикладі Вінницької, Кіровоградської,Черкаської областей) (2015)
Ширай В. В. - Діяльність органів державної влади України щодо правового забезпечення репатріації кримських татар у 1991-2004 рр. (2015)
Кукоба Л. І. - Храмове господарство на Делосі (IV – III ст. до Р. Х.) (2015)
Охріменко О. С. - Міста у суспільно-політичному житті Англії ХІ-ХІІІ ст. (2015)
Андрусяк Я. Я. - Роль та функції органів станового представництва у чеських землях за правління династії Ягеллонів (1471–1526 рр.) (2015)
Дорофеев Д. В. - Ратификация Конституции США 1787 г. в штате Нью-Йорк: внешнеполитическая проблематика (2015)
Прищепа Т. М. - Підготовка болгарських військових кадрів у навчальних закладах Російської імперії 1878-1915 рр. (2015)
Люта С. С. - Еволюція національної самоідентифікації Карла Густава Маннергейма та її вплив на формування системи його політичних переконань (2015)
Черняєв В. С. - Військово-морські питання на Паризькій мирний конференції (2015)
Ворон О. П. - Проблема гендерної рівності у чехословацькому суспільстві періоду Першої республіки (2015)
Корочанська А. О. - "Європейська єдність” та шліхи її реалізації: основні підходи під час першого Пан’європейського конгресу 1926 р. (на матеріалах Російського державного військового архіву) (2015)
Іванов В. О. - Німецько-фінляндські взаємини у 1940-1941 рр. та створення "північної гілки країн "Вісі” (2015)
Філіпчук І. В. - Формування демократичних настроїв у чехословацькому суспільстві в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: інтелектуальний чинник (2015)
Samoylenko N. I. - Social historyisues of Bulgaria in the Ukrainian historians’ interpretation (the mid 1950s – the mid 1980s) (2015)
Матлай Л. С. - Членство Іспанії в Організації Об’єднаних Націй (1955-2015 рр.) (2015)
Глазов Д. В. - Політика мультикультуралізму: досвід європейських країн (2015)
Солошенко В. В. - Особливості мультикультурного розвитку Федеративної республіки Німеччина (2015)
Ціватий В. Г. - США – Європа: зовнішньополітичні історичні поступи та інституціонально-дипломатичний діалог (XVIII-XXI століття) (2015)
Іваненко В. А. - Витоки геостратегічних поглядів та початок політичної кар’єри З. Бжезінського (2015)
Покляцька В. В. - США та СРСР очима один одного: нові акценти в офіційній риториці наддержав в умовах налагодження американсько-радянського діалогу (1985-1991 рр.) (2015)
Корнієнко Н. В. - Політика США щодо незалежної України: спроби періодизації (2015)
Заболотна М. В. - Політика США щодо неофіційно визнаних ядерних держав (середина ХХ ст. – 2015 р.) (2015)
Величенко О. О. - Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих представницьких органів влади та у формуванні земельних органів самоврядування (1945–1947 рр.) (2015)
Годлевська В. Ю. - Промисловий розвиток Іспанії в умовах консолідації демократичних засад (1982-1996 рр.) (2015)
Грицай С. Я. - Роль міжнародних організацій в процесі модернізації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Потапова О. Б. - Наслідки "радянської наддержавності” для Росії на початку 90-х років ХХ ст. (2015)
Бессонова М. М. - Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом? Огляд результатів дослідницького проекту "По той бік Дніпра....”, Маклюк О. М. (2015)
Гуржій О. І. - (Рец.): Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. – К. : ПП Лисенко М. М., 2014. – 476 с. (2015)
Макуха С. М. - Передумови створення конкурентних переваг україни на товарних ринках європейського союзу (2015)
Левковець О. М. - Інтелектуальна власність і права людини: прояви дисонансу (2015)
Носик О. М. - Інвестиційне партнерство у сфері відтворення людського капіталу: економічні та правові засади (2015)
Ярмак О. В. - Інтелектуальні послуги: проблеми розвитку в Україні (2015)
Гайдар О. Є. - Інституційне забезпечення нестандартної зайнятості (2015)
Губін К. Г. - Головні напрями правової економіки у сфері формування та регулювання доходів населення в Україні (2015)
Шевченко Л. С. - Доступність вищої освіти в контексті імплементації закону України "про вищу освіту" (2015)
Тимошенков І. В. - Освітнє право як об’єкт економічного аналізу, Нащекіна О. М. (2015)
Набатова О. О. - Поведінковий підхід до економічного аналізу права (2015)
Остапенко Ю. І. - Розвиток господарського законодавства україни на другому етапі вітчизняних економічних реформ (2015)
Денисов А. І. - Інноваційна система україни як об’єкт господарсько-правового регулювання (2015)
Говорун О. В. - Господарсько-правове забезпечення регулятивних функцій саморегулівних Організацій (2015)
Вельцен В. С. - Окремі проблеми правової регламентації повітряних перевезень в Україні (2015)
Рудяга І. М. - Майновий комплекс залізниць України як суб’єктів природної монополії: господарсько-правовий аспект (2015)
Харківська К. В. - Правові засоби забезпечення свободи інвестиційної діяльності (2015)
Шпаков В. В. - Правовий механізм державного регулювання: засоби, склад та система (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Шейна А. М. - Філософсько-правове розуміння демократії як онтологічної основи принципу демократизму у праві (2015)
Слюсарчук Х. Т. - Дуалізм індивідуальної та колективної свободи у лібералізмі та комунітаризмі як філософсько-правових вченнях (2015)
Волощук І. В. - Теорія прав дитини: сучасний стан розробки проблеми (2015)
Мальована Я. П. - Відповідальність за проступки неповнолітніх за литовсько-руським правом (2015)
Абухін Р. Д. - Видатний представник вітчизняної цивілістики С.В. Пахман: штрихи до біографії (2015)
Шевчук О. Ю. - Забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності, проблеми та перспективи (2015)
Кушпіт В. П. - Актуальні питання сучасної методології кримінологічного вивчення особи злочинця (2015)
Туз Н. Д. - Зловживання алкоголем як детермінуючий чинник злочинності неповнолітніх (2015)
Ковальчук В. П. - Причини та умови наркоманії в Україні (2015)
Колб С. О. - Щодо змісту спеціального кримінологічного запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами в Україні (2015)
Данилевський А. О. - Закон України "Про очищення влади" та Кримінальний кодекс України: проблеми співвідношення, Данилевська Ю. О. (2015)
Рижов І. М. - Стратегії боротьби з тероризмом в умовах урегулювання кризових ситуацій соціального характеру, Строгий В. І. (2015)
Коміссарчук Ю. А. - Обрання та застосування запобіжних заходів щодо підозрюваного: шляхи реалізації, Марко С. І. (2015)
Лоскутов Т. О. - Зміст кримінального процесуального регулювання у частині правової регламентації дефініцій (2015)
Лисюк С. А. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері комунального господарства України (2015)
Голубєва Н. Ю. - Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права (2015)
Кравченко А. М. - Захист майнових прав дитини за цивільним законодавством України, Тедорадзе М. Д. (2015)
Луніна О. С. - Проблемні питання визначення елементів окремих категорій публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації (2015)
Гришина Ю. М. - Захисна функція профспілок: історичний аспект змістовних змін від виникнення профспілок до набуття Україною незалежності (2015)
Бльок Н. - Термінологія та понятійна характеристика трудової міграції населення в Україні (2015)
Русаль Л. М. - Юридичні факти в трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин (2015)
Грабазій І. А. - Особливості виявлення оперативними підрозділами ОВС злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів в мережі Інтернет, Козленко О. О. (2015)
Корнута Л. М. - Загальна характеристика концептуальних основ державного управління у сфері організації безпеки дорожнього руху (2015)
Долгий О. О. - Адміністративний та правовий аспекти кадрового забезпечення прокуратури України в умовах прокурорського самоврядування, Горзов А. П. (2015)
Фальковський А. О. - Правовий статус Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України, Кантока М. Г. (2015)
Ковальова І. С. - Міжнародно-правова регламентація стандартів забезпечення діяльності працівника підприємства, установи чи організації (2015)
Олюха В. Г. - Система капітального будівництва та оптимізаційні можливості господарсько-правового впливу (2015)
Золотарьова Я. С. - Особливості проходження державної служби в судових органах (2015)
Тупчієнко Д. Л. - Зміст та основні характеристики Закону США "Про протидію корупції у зовнішньоекономічній діяльності" в частині адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо використання службового становища (2015)
Кисиличник В. П. - Теоретичні та практичні питання щодо взаємодії центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб‘єктами публічної адміністрації (2015)
Пясковський В. В. - Процесуальні аспекти визнання особи потерпілим під час розслідування насильницьких злочинів, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Висоцький В. М. - Принцип рівності політичних партій: теоретико-правовий аналіз (2015)
Хомишин І. Ю. - Профілактики корупційних правопорушень в системі державної служби (2015)
Васильєв В. В. - Порядок та способи захисту прав потерпілих від кримінального правопорушення (2015)
Дяков В. С. - Відсутність події кримінального правопорушення (2015)
Коломойцев М. М. - Сімейна політика як один із напрямів соціальної політики держави (2015)
Горбань М. Ю. - Судова правотворча конкретизація: загальнотеоретичні питання (2015)
Хомюк Н. С. - Система джерел права України: сучасний стан та тенденції розвитку (2015)
Костилєв О. І. - Поняття та особливості діяльності патронатної служби та патронатних службовців (2015)
Бондаренко В. Я. - Окремі проблеми визначення предмету складу злочину, передбаченого ст. 359 КК України (2015)
Громко В. Я. - Загальні підходи до визначення меж відповідальності за вчинення злочину службовою особою (2015)
Равлінко З. П. - Теоретико-філософські засади становлення поняття дискримінації та її заборони (2015)
Чорномаз О. Б. - Правовий звичай як джерело адміністративного права (2015)
Грабова Я. О. - Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Фолошня Д. І. - Поняття спільної власності членів сім’ї за законодавством України (2015)
Гиренко І. В. - Правове забезпечення екологічної функції держави в сфері охорони рослинного світу (2015)
Гринь О. Д. - До питання про ефективність правозастосовних актів (2015)
Донченко О. І. - Особливості розмежування правопорушень (2015)
Ковальчук Ю. В. - Поняття та загальна характеристика права оренди землі (2015)
Шендрик В. В. - Протидія шахрайству підрозділами карного розшуку: стан наукової розробленості теми, Стрелюк Я. В. (2015)
Кулініч О. О. - Принципи поширення художніх творів з зображенням фізичної особи (2015)
Карп’юк М. В. - Предмет насильницьких злочинів проти власності за кримінальним правом України (2015)
Болібрух Н. Б. - Право на справедливий суд у рішеннях Європейського суду з прав людини (2015)
Бучинський В. В. - Використання засобів масової інформації для віктимологічної профілактики злочинів (2015)
Короєд С. О. - Теоретичні засади запровадження спрощених процедур розгляду справ в господарському судочинстві як основа диференціації господарської процесуальної форми захисту прав суб’єктів господарювання (2015)
Березняк В. С. - Захист права людини на життя як підстава для відмови у видачі особи (екстрадиції) (2015)
Гетьман К. О. - Додаткові функції податку як елемент побудови цілісної системи функціонального впливу в регулюванні податкових відносин (2015)
Роздайбіда А. А. - Щодо оподаткування позикових коштів податком на доходи фізичних осіб за наслідками податкових перевірок (2015)
Біленець Д. А. - Митний брокер як суб’єкт господарської діяльності у зоні митного контролю (2015)
Андрійчук А. В. - Загальні особливості правозастосовної форми реалізації контрольно-наглядових повноважень Національним банком України (2015)
Караченцев І. В. - Податково-правовий статус учасників податкового спору: роль та класифікація їх обов’язків (2015)
Сірант М. М. - Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять (2015)
Мандюк О. О. - Класифікація індивідуальних адміністративних актів (2015)
Слабак М. М. - До питання про юридичне визнання одностатевих сімейних союзів (2015)
Щадило А. А. - Історико-правові передумови становлення інституту оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України (2015)
Кулик М. Й. - Особливості проведення обшуку (при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим ановищем) (2015)
Мірошниченко М. В. - Презумптивне оподаткування: тенденції та перспективи розвитку (2015)
Єльніков О. О. - Передумови правового регулювання відносин щодо розпорядження виключним правом на комп’ютерну програму (2015)
Чумак О. О. - Проблеми взаємодії громадськості з державними органами влади як негативний чинник демократизації держави (2015)
Харчук Р. С. - Права людини: сучасний вимір поняття (2015)
Поліщук М. Г. - Особливості адміністративного процесу у справах про порушення правил дорожнього руху в зарубіжних країнах та участі захисника під час розгляду даних справ в судах та в адміністративних установах (2015)
Яценко В. П. - Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: питання теорії та практики (2015)
Молчанов Д. В. - Підвищення ефективності фінансового контролю як умова детінізації економіки: організаційно-правовий аспект (2015)
Верхотуров О. О. - Поняття та сутність рішення суду, яке підлягає примусовому виконанню (2015)
Калініченко О. Ф. - Методологія наукового пізнання в конституційному праві (2015)
Рибницький Г. В. - Спеціальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю, що здійснює Антимонопольний комітет України (2015)
Абросімов Євген - Проблеми праворозуміння в умовах євроінтеграції, Скалозуб Наталія. (2015)
Красницький І. В. - Значення способу вчинення злочину для диференціації кримінальної відповідальності, Дубно Т. В. (2015)
Передмова редактора (2006)
Матюхіна Н. П. - До концепції "проактивного" поліцейського обслуговування (2006)
Бондар Р. Г. - Соціально-економічні гарантії діяльності депутатів парламенту: досвід зарубіжних країн (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Сучасна академічна думка про правосвідомість (2006)
Мазур Г. П. - Державно-правові погляди І. І. Петрункевича (2006)
Сіренко Б. М. - Проблеми міждержавної взаємодії України при протидії нелегальній міграції (2006)
Бервено С. Л. - Нормативне регулювання порядку проведення робіт у сфері технічного захисту інформації (2006)
Бузунов Р. А. - Проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС (2006)
Горелов М. О. - Контроль діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2006)
Журова О. М. - Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності (2006)
Зозуля І. В. - Щодо полеміки про системність правоохоронних органів і системність управління та реформування МВС України (2006)
Лукаш А. С. - Кримінологічна характеристика зґвалтування в Україні (2006)
Мироненко Т. Є. - Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю (2006)
Мірошниченко С. С. - Соціально-правова сутність і принципи здійснення попереджувальної діяльності органів прокуратури (2006)
Мовчан В. А. - Актуальні питання захисту свідків та потерпілих за чинним законодавством України (2006)
Посметний В. В. - Напрямки профілактичної діяльності дільничних інспекторів (2006)
Резніченко Г. С. - Особливості застосування заходів заохочення до жінок, засуджених до позбавлення волі (2006)
Рудик М. В. - Об’єкт та предмет незаконного збуту та розповсюдження комерційної та банківської таємниці (2006)
Ткачук О. І. - Посада як організаційно-правова форма службової діяльності (2006)
Цалюк О. М. - Забезпечення реалізації політичних прав людини і громадянина в державно-службових відносинах в органах внутрішніх справ: теорія та практика (2006)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо визначення кола осіб, до яких не може бути застосоване кримінальне покарання у виді арешту (2006)
Велічко Д. М. - Уніфікація трудового законодавства в умовах глобалізації постіндустріального суспільства (2006)
Венедіктова В. М. - Гендерна характеристика сучасного трудового законодавства України (2006)
Замченко Г. О. - Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю як гарантії захисту трудових прав працівників (2006)
Ізбаш К. С. - Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС (2006)
Колісник Т. В. - Норми міжнародного цивільного процесу в праві України (2006)
Лазор В. В. - Некоторые проблемы системы трудового права и системы трудового законодательства Украины в современных рыночных условиях (2006)
Мічурін Є. О. - Обмеження цивільних прав: обґрунтування напрямків наукового пошуку (2006)
Мовчан А. О. - Деякі гарантії реалізації права на працю під час існування відносин із добору кадрів (2006)
Овсієнко-Миронова Г. В. - Сутність та визначення поняття видавничої справи в Україні (2006)
Остапенко О. Г. - Проблеми легалізації органів самоорганізації населення (2006)
Плахотина Н. А. - Особенности метода правового регулирования трудовых процессуальных правоотношений (2006)
Проценко І. О. - Оптимізація системи видів забезпечення виконання зобов’язань (2006)
Усенко Т. В. - Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні (2006)
Якименко М. М. - Право на працю в міжнародних документах та його закріплення в законодавстві України (2006)
Армаш Л. Н. - Преобразования в системе подготовки офицерских кадров в Российской империи по военным реформам второй половины XIX века (2006)
Зайцев О. Л. - Форми та види заповітів в радянський період, Кухарева Г. П. (2006)
Россіхін В. В. - Передумови та зміст тюремної реформи в Росії в другій половині XIX ст. та перетворення в системі пенітенціарних закладів (2006)
Воронин В. В. - Исследование вероятности возникновения ошибки при кодировании информации циклическим кодом (2006)
Громико І. О. - Рекомендації щодо застосування георадара як пошукового антитерористичного приладу, Сугак В. Г. (2006)
Юдін О. К. - Аналіз процедур несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів відкритих систем згідно еталонної моделі ISO/OSI, Яковенко О. Л. (2006)
Головнёва И. В. - Социально-психологические особенности установок и карьерных ориентаций женщин-руководителей (2006)
Захарченко C. B. - Активне соціально-психологічне навчання як метод групової психокорекції внутрішніх конфліктів працівників органів внутрішніх справ (2006)
Лаврик Ю. В. - Наставництво серед працівників ОВС як один із методів підвищення рівня підготовки правоохоронця (2006)
Ламаш И. В. - Особенности внутренних взаимосвязей в процессе социальной перцепции, Милославская Е. В. (2006)
Назаров О. А. - Ґендерні особливості суб’єктивного сприйняття засудженими скоєного ними насильницького злочину (2006)
Самохвалов O. Б. - Стан професійної адаптації інспекторів Державної прикордонної служби України (2006)
Твердохвалова Ю. Л. - Социально-психологические особенности личности менеджеров и рядовых сотрудников, работающих в системе "человек – человек": сравнительный анализ (2006)
Труханов Г. Л. - Жертва как объективный и необходимый фактор в построении и сохранении устойчивых совместных отношений (2006)
Головінов А. В. - Структура та складові професійної мобільності в ОВС України (2006)
Городняк І. B. - Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова) (2006)
Данилевич Н. М. - Організація управління локальною соціоекосистемою: соціологічний аналіз (2006)
Коваліско Н. В. - Соціальна мобільність як складова соціально-стратифікаційних змін на регіональному рівні (2006)
Савчинський P. O. - Багатовимірний соціальний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства (2006)
Титов В. Д. - Американський трансценденталізм і філософія права (2010)
Шенгерій Л. М. - Методологія, логіка, аналітика в класичній європейській філософії (2010)
Карівець І. В. - Крішнамурті та Вітґенштайн про факт. Постнекласичне дослідження (2010)
Башенко І. В. - Філософія трагедії М. О. Бердяєва (2010)
Киричок О. Б. «Слово о полку Ігоревім» та політична етика середньовічної доби - "Slovo o polku Igoreve" and political ethics of Middle Ages (2010)
Кравченко П. А. - Про значущість гуманітарної освіти в Україні, Андрос Є. І. (2010)
Мельник А. І. - Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці (2010)
Маца К. О. - Принцип всеєдності в cистемі сучасних наукових теорій (2010)
Руденко І. М. - Інновації: сутність і процес становлення (2010)
Вощенко В. Ю. - Інноваційні потреби адаптації схематичних конструктів історії К. Маркса і А. Тойнбі (2010)
Москалик Г. Ф. - Філософія професійних орієнтацій особистості в транзитному суспільстві (2010)
Андрос О. Є. - Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи (2010)
Усанов І. В. - Неоміфологія постсучасної особистості, Усанова Л. А. (2010)
Колодний А. М. - Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль (2010)
Сідоркіна О.М. - Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в Україні (2010)
Помаз Ю. В. - Особливості атеїстичної політики і стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х — на початку 1970-х років в Україні (2010)
Кравченко В. М. - Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) (2010)
Бабенко Л. Л. - Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи (2010)
Кравченко П. - Історія, філософія, історія філософії — ретроспективна актуалізація ідей та рефлексій, Петрушов В. (2010)
Володимир Олександрович Пащенко (2010)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2010)
Передмова редактора (2006)
Вертузаєв М. С. - Проблеми контррозвідувального захисту економічної інформації як об’єкта промислової власності, Юрченко О. М. (2006)
Барабаш Ю. Г. - Дострокове припинення повноважень депутата як засіб забезпечення фракційної (партійної) дисципліни в практиці зарубіжних країн (2006)
Білова О. В. - Роль органів суддівського самоврядування у забезпеченні незалежності суддів (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Тенденції становлення правосвідомості княжої доби як республіканської (2006)
Каткова Т. Г. - Організація діяльності Інтерполу в України щодо розшуку культурних цінностей (2006)
Бузало П. М. - Обставини формування девіантної поведінки особистості злочинця молодіжного віку (2006)
Вапсва Ю. А. - Ошибка в умышленных и неосторожных преступлениях: интеллектуальный и волевой признаки (2006)
Герасименко В. П. - Виды наказаний, применяемых при замене неотбытой части наказания более мягким (2006)
Гришина Н. В. - Суб’єкти відповідальності за вчинення адміністративних проступків (2006)
Давыденко М. Л. - Криминальное предпринимательство: криминологический аспект (2006)
Журба А. И. - Проблемные аспекты установления вреда по делам о компьютерных преступлениях (2006)
Зозуля І. В. - Нормативно-правові засади трансформації Положення про МВС України: зв’язок з практикою реформування системи (2006)
Іщенко В. М. - Кримінально-процесуальні докази: гносеологічна природа та понятійна структура (2006)
Каблов Д. С. - Деякі моральні принципи поведінки членів громадських формувань з охорони громадського порядку (2006)
Казанчук І. Д. - Щодо з’ясування змісту громадської безпеки та засоби її забезпечення в адміністративній діяльності української міліції (2006)
Кулинич С. А. - Поняття, значення та види управлінських процедур в діяльності органів прокуратури (2006)
Лукаш А. С. - Питання латентності зґвалтування (2006)
Мартыненко О. А. - Социальные детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины (2006)
Моїсєєв О. М. - Особливості комунікації між експертом та іншими учасниками процесу (2006)
Оробець К. М. - Законні інтереси засуджених (2006)
Попович Є. М. - Особливості реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2006)
Солдатова Є. В. - Особа злочинця як один зі структурних елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з діяльністю підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2006)
Татаров О. Ю. - Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (2006)
Фомін С. Б. - Деякі проблеми судово-експертної діяльності та шляхи їх подолання, Пшеничний І. І. (2006)
Чича Р. П. - Значення фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елемента предмету доказування в кримінальній справі (2006)
Шудріков В. М. - Суперечності та прогалини у нормативному регулюванні діяльності ОВС щодо нагляду за технічним станом транспортних засобів в Україні (2006)
Ясинок М. М. - Участь глухонімих у цивільному процесі (2006)
Жорнокуй Ю. М. - Правове забезпечення мінімізації конфліктів інтересів у правовідносинах за участі компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2006)
Зайцев О. Л. - Форми правочинів в праві України (2006)
Исаенкова О. В. - Исполнительное право России: современное состояние и кодификационные перспективы, Демичев А. А. (2006)
Костюченко О. Є. - Правове регулювання оформлення трудових відносин з лікарями (2006)
Кулачок Л. В. - Надання соціальних послуг в Україні: реалії та перспективи (2006)
Лавріненко О. В. - Організаційно-правові підстави звільнення: їх зміст, умови застосування та місце в загальній класифікації підстав припинення трудового договору (2006)
Мічурін Є. О. - Вдосконалення застосування у законодавстві України категорії "обмеження" щодо майнових прав осіб, Міщенко І. В. (2006)
Олійник А. Р. - Ефективність правового регулювання податкової застави при здійсненні ліквідації основних засобів платниками податків (2006)
Панченко М. І. - Договір ренти у цивільному праві України (2006)
Проскуряков П. Д. - Дослідження концептуальних засад визначення поняття й сутності основних принципів галузі трудового права (2006)
Рябченко Я. С. - Екологічна правова відповідальність при геологічному вивченні надр (2006)
Солошкіна І. В. - Класифікація видів дозвільної діяльності щодо підприємництва (2006)
Кузьменко В. Б. - Політико-правові аспекти організації українських національних районів в РСФРР у 20-х – на початку 30-х років XX століття (2006)
Россіхін В. В. - Регламентація системи місць позбавлення волі в Кримінальному уложенні та інших нормативних актах Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. (2006)
Серьогіна С. Г. - Сутнісні ознаки республіканської форми правління на прикладі давньогрецьких держав (2006)
Цимбал П. В. - Правовий аналіз податкової політики України в період Великої Вітчизняної війни (2006)
Головченко О. М. - Щодо питання про взаємозв’язок екологічної та економічної складових і національної безпеки України (2006)
Предборський В. А. - Суспільно-економічні детермінанти розвитку організованої економічної злочинності (2006)
Пушкаренко П. І. - Корупція як суспільно небезпечний інститут тіньової економіки (2006)
Тараненко Ю. О. - Окремі види правопорушень у фінансово-кредитній галузі країни, Андрущенко І. Г., Дзісяк О. П. (2006)
Власенко І. В. - Правові та психологічні проблеми, пов’язані з використанням вогнепальної зброї працівниками міліції, Бортнічук П. М., Чміль М. О. (2006)
Чепенко В. В. - Историко-психологические аспекты суицидального поведения личного состава подразделений повышенного риска (2006)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2005 рік (2006)
Почесні звання університету (2006)
"Форум права" – новий науковий журнал (2006)
Любімов В. І. - Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики (2010)
Комашенко Т. А. - Державна політика розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: досвід країн єс та сша (2010)
Сахно О. В. - Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України (2010)
Кондрашов О. М. - Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики (2010)
Куліков А. І. - Державне управління інноваційно-інвестиційними зрушеннями в Україні в сучасних умовах (2010)
Гречаник Б. В. - Інноваційний потенціал вітчизняних ВНЗ: особливості та проблеми його формування (2010)
Пічугіна М. А. - Передумови формування та розвитку інноваційного кластера підприємств кабельної промисловості (2010)
Нагайчук Н. Г. - Теоретичні підходи до визначення змісту поняття "фінанси страхових організацій" (2010)
Демчук Н. І. - Теоретико-методичні засади діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання, Євладенко А. Ю. (2010)
Невмержицький Є. І. - Кредитне бюро як інструмент визначення довіри при кредитуванні в інфраструктурі фінансової системи держави (2010)
Пациківський С. С. - Інституційно-еволюційні виміри світової фінансової кризи (2010)
Саліхова О. Б. - Виробництво та експорт високотехнологічних товарів в Україні (2010)
Капченко Р. Л. - Професійні інститути у постіндустріальній Україні (2010)
Яшкіна Н. В. - Сфера застосування стратегічного аналізу (2010)
Кльоба В. Л. - Вдосконалення аналізу і прогнозування банківської діяльності, Кльоба Р. Л. (2010)
Заєць Т. О. - Моделі та механізми корпоративного управління в Україні (2010)
Сапожніков В. Б. - Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Ступко А. В. - Адаптація механізму соціально-економічного розвитку малого бізнесу до умов ринкової економіки (2010)
Мелешко М. І. - Аналіз стану і перспективи подальшого розвитку торгівлі ф'ючерсними контрактами на українському біржовому ринку (2010)
Маматова Т. В. - Концептуальна модель механізму реалізації функції державного контролю як публічної послуги (2010)
Дмитренко Г. В. - Сучасні проблеми київської міської влади, в контексті державного управління системи фіскальних інструментів, щодо наповнення та використання коштів міського бюджету (2010)
Гайдабрус А. О. - Мережева парадигма держави як чинник постіндустріальної трансформації українського суспільства (2010)
Шевченко Н. О. - Державне регулювання функціонування і розвитку агропродовольчих ринків (2010)
Бутко М. П. - Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів, Сосновська О. П. (2010)
Тарабукіна О. М. - Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності (2010)
Яшкіна Н. В. - Щодо оцінки інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів (2010)
Савелко С. О. - Суперечності та загрози інвестиційній безпеці країни та її регіонів (2010)
Гайдукова Т. П. - Визначення ефективності реалізації стратегічних заходів з інноваційно-технологічного розвитку металургійного підприємства (2010)
Гайдук В. А. - Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки (2010)
Чернова О. В. - Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі, Пазиніч О. В. (2010)
Баторшина А. Ф. - Порівняльний аналіз фінансових криз, Цуприк Л. М. (2010)
Мохонько Г. А. - Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного середовища (2010)
Коба Н. В. - Підходи до формування стратегії управління знаннями на підприємстві (2010)
Іщенко В. В. - Теоретичні засади визначення впливу оподаткування на фінансову безпеку держави (2010)
Костюк О. М. - Розвиток малого бізнесу в Україні (2010)
Леонтович С. П. - Фінансовий контроль використання бюджетних коштів у аграрному секторі економіки України (2010)
Кондрашов О. М. - Система органів державного регулювання структурного розвитку промисловості (2010)
Гурковський В. І. - Правове регулювання розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Крушельницька Т. А. - Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів європейського союзу (2010)
Комірна В. В. - Модель змістового наповнення поняття "регіон" (2010)
Бондарчук Н. В. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання економічного розвитку регіонів (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Методичні підходи щодо розрахунків показників чисельності персоналу вузівських електронних бібліотек, Шевченко В. М. (2010)
Степанов В. Ю. - Теоретико-методологічний аспект політичної комунікації в системі державного управління (2010)
Клименко І. В. - Електронне урядування як інновація державного управління (2010)
Буханевич А. І. - Громадська участь як форма реалізації громадського контролю за діяльністю органів державної влади (2010)
Карпенко Н. М. - Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації (2010)
Сидоренко В. - Вступ (2009)
Сидор-Гібелинда О. - Зворотній бік арту (2009)
Авраменко О. - Художні світи для Венеції, або ВБ-53 (2009)
Чепелик О. - 53-я Венеційська Бієнале: особливий погляд (2009)
Вишеславський Г. - Відео-арт (2009)
Булавіна Н. - Фактор покоління в сучасному мистецькому процесі України (2009)
Роготченко А. - "Стена": Выставка Виталия Васильева и Евгения Матвеева (2009)
Тарасенко А. - Мифологическое мышление художников миллениума (2009)
Юр М. - Абстрактний живопис України: світові тенденції та національні традиції (2009)
Голуб О. - Релятивізм як методологія сучасного мистецтва (2009)
Клименко А. - Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве (2009)
Протас М. - Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры и свободы "воли к безмерному" (2009)
Гринишина М. - Чехов - ХХІ: Театрознавчі нотатки до ювілею (2009)
Веселовська Г. - На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр. (2009)
Карнак А. - Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи (2009)
Скляренко Г. - "Нова хвиля" і українське мистецтво кінця ХХ століття (2009)
Метлёв А. - Контр-контемпоральность, или Сопротивление времени (2009)
Савицкая Л. - Монологизм яка форма бытия украинского искусствоведения (2009)
Кондратьєва М. - Основи кіномонтажу як одного із головних засобів кінорежисури (2009)
Пінчевська Б. - Легітимність присутності біблійних мотивів у сучасному мистецтві: творчість Олександра Ройтбурда 2008-2010 років (2009)
Пучков А. - Небоскрёб как расшевеление окоченевшей традиции (2009)
Щербак Ю. - Ламії. Образи-візії Миколи Нєдзєльского (2009)
Протас М. - Пластичні парадигми духовних сходжень Ю. Миська (2009)
Коновалова О. - Хил-арт (Hill-Art) "Фиктивной Галереи Экспедиция" (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта (2009)
Кашуба-Вольвач О. - Неочікуване мистецтво: історія виставки "Ланка" (2009)
Вышеславский Г. - Наследник традиции классического авангарда: Михаил Феоктистов (2009)
Титар О. - Мистецтво і культурна ідентичність: візуальні стратегії модерну та постмодерну (2009)
Пушонкова О. - Актуальні проблеми досліджень візуальної антропології (2009)
Пінчевська Б. - Польща, Ізраїль, Україна: прогулянки виставками (2009)
Кондратьєва М. - "Не вірю" (2009)
Протас М. - "Парадокс Лжеца" в пространстве критики: Трансформация или эвтаназия? (2009)
Митина В. - Павел Верисаг об искусстве как эмоционально-духовном познании мира, Андрухов Е. (2009)
Ущапківська О. - Творчість Є. Петриченко: до проблеми визначення основних параметрів стилю композитора (2009)
Кондель-Пермінова Н. - Трансценденції у сучасній архітектурі України (2009)
Павельчук І. - Витоки абстрактної творчості Карла Звіринського (2009)
Мусієнко Н. - Національна ідея у дискурсі масової культури (2009)
Горбатенко Л. - Світлотональність як засіб виразності художнього твору стилю тенебрізм (2009)
Мироненко В. - Проблеми аналізу творів фотографії в контексті фотомистецтва Києва та Львова кінця 1980-х - початку 1990-х (2009)
Вежбовська Л. - Ґрааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого, або Авангардні трансфузії у мистецтві майбутнього (2009)
Єрмакова Н. - Рефлексії російського театру в мистецькому досвіді Леся Курбаса (2009)
Zabavsky B. - New characterizations of commutative clean rings, Gatalevych A. (2015)
Lyubashenko V. V. - Homotopy cooperads (2015)
Mulyava O. M. - A remark to the growth of positive functions and its application to Dirichlet series, Sheremeta M. M. (2015)
Севостьянов Е. А. - Об устранимых особенностях одного класса отображений, Доля Д. С. (2015)
Літинський С. В. - Розв'язування мішаних задач для хвильового рівняння з використанням запізнюючих поверхневих потенціалів та перетворення Лаґера, Музичук A. O. (2015)
Белозерова М. А. - Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений второго порядка с нелинейностями, в некотором смысле близкими к правильно меняющимся, Гержановская Г. А. (2015)
Лопушанська Г. П. - Класичний розв'язок оберненої задачі для рівняння дробової дифузії при інтегральній за часом умові перевизначення, Лопушанський А. О., М'яус О. М. (2015)
Авторський вказівник, 2015 (2015)
Передмова редактора (2006)
Іншин М. І. - Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні (2006)
Аскеров С. С. - Формування суддівського корпусу в Україні та Азербайджані як одна з організаційно-правових гарантій незалежності суддів (2006)
Дзьобань О. П. - Філософсько-правові аспекти творчості Ніколо Макіавеллі, Гайдашук К. В. (2006)
Дмитрієнко І. В. - Українська правова культура: поняття, стан дослідження (2006)
Зозуля О. І. - Завдання та функції Секретаріату Президента України (2006)
Панов А. І. - Транснаціональні компанії в сфері міжнародних екологічних правовідносин (2006)
Передерій О. С. - Поліція в механізмі держав континентальної правової сім’ї (2006)
Серьогіна С. Г. - Республіканська форма правління в політико-правовій теорії й практиці Стародавнього Риму (2006)
Швидкова О. В. - Щодо визначення права на свободу та особисту недоторканність (2006)
Давыденко В. Л. - Криминологическая деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве (2006)
Завальний М. В. - Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування (2006)
Зінченко І. Л. - Проблеми реалізації принципу всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин у кримінальному процесі України (2006)
Зозуля І. В. - Визначальні елементи стратегії та прогнозування у реформуванні системи МВС України (2006)
Каткова Т. Г. - Підрозділи боротьби зі злочинами проти культурної спадщини у структурі МВС України – актуальна необхідність (2006)
Клюєв О. М. - Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку на регіональному рівні (2006)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика незаконного видобування корисних копалин (2006)
Музичко М. А. - Шляхи підвищення ефективності розкриття злочинів за допомогою службово-розшукових собак (2006)
Смаль І. В. - Запобігання злочинів, пов’язаних із підробленням проїзних квитків (2006)
Ткачук О. І. - Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України (2006)
Храмцов О. М. - Ознаки психічного насильства як кримінально-правової категорії (2006)
Чернецький О. Л. - Класифікація адміністративних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми (2006)
Юрченко О. М. - Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промислової власності в Україні та США, Вертузаєв М. С. (2006)
Бідюкова М. С. - Особливості державного обов’язкового особистого страхування працівників ОВС як одного із видів їх матеріального забезпечення (2006)
Боєва О. С. - Трудові правовідносини як результат волевиявлення людини при реалізації нею права на працю (2006)
Борисенко Г. О. - Вплив податкового законодавства на інвестиційний клімат сфери туристичних послуг (2006)
Головашевич О. О. - Правове регулювання оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб в Україні (2006)
Ізуіта П. О. - Забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з юридичних гарантій суб’єктів трудових правовідносин (2006)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників ОВС зі служби за скороченням штатів: теоретико-правовий аналіз чинного законодавства та напрями його вдосконалення (2006)
Матвійчук В. К. - Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальними кодексами 1960 і 2001 років (2006)
Мічурін Є. О. - Передумови виникнення обмежень майнових прав фізичних осіб (2006)
Музичук О. М. - Пільги та компенсації у системі соціально-правового захисту персоналу ОВС (2006)
Сергєєв А. А. - Особливості визначення моральної шкоди у разі порушення права на недоторканість честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України (2006)
Солопова І. В. - Структурні елементи правовідносин з медичного обслуговування (2006)
Токар Н. В. - Вимоги, на які позовна давність не поширюється (2006)
Дзюба Ю. П. - История законодательства и понятие преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан в действующем УК Украины (2006)
Дурсунов М. О. - Законодавче забезпечення ветеринарно-санітарного нагляду в Україні в період НЕПу (2006)
Лісогорова К. М. - Правове регулювання в Україні в 1920-ті роки страхування тварин від падежу, рослинних культур від градобиття і іншого стихійного лиха (2006)
Назаренко Д. О. - Історія виникнення і розвитку поліцейського (адміністративного) нагляду (2006)
Стрєльникова І. Ю. - Органи зовнішньої політики Радянської України після утворення Союзу PCP (2006)
Цимбал П. В. - Правова характеристика податкової політики України в 50–90 роках XX століття (2006)
Шигаль Д. А. - Головне призначення мирового суду, створеного за судовою реформою 1864 року (2006)
Ковальов Є. В. - Вплив глобалізації на економічну безпеку України (2006)
Медвідь M. M. - Вплив соціальної напруженості на фінансову безпеку регіону (2006)
Натрошвілі P. H. - Зовнішньоекономічні чинники інтеграційного розвитку Грузії в контексті економічної безпеки країни (2006)
Воробйова І. В. - Основні напрямки поліпшення іміджу працівника міліції (на основі суб’єктивних уявлень цивільного населення) (2006)
Литвинова Г. А. - Ефективність тренінгової підготовки працівників патрульно-постової служби міліції до професійної взаємодії (2006)
Мілорадова Н. Е. - Психологічні особливості вивчення особистості злочинця (2006)
Попова Г. В. - Ґендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу, Назаров О. О. (2006)
Чепенко В. В. - Психологические детерминанты суицидального поведения сотрудников ОВД (2006)
Кройтор В. А. - Рецензія на науково-практичний посібник Є. О. Мічуріна "Техніка складання договорів" (2006)
Дубко Ю. В. - Рецензія на науково-практичний коментар до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" С. О. Кузніченка, А. В. Басова (2006)
Манхарт Ю. - Наногибридные композиты для зубов жевательной группы. Функциональная и эстетическая альтернатива реставрациям из амальгамы (2015)
Задорожна І. В. - Зв’язок між інтенсивністю карієсу і показниками мінеральної щільності кісткової тканини в дітей, які проживають в умовах недостатності фтору, Поворознюк В. В. (2015)
Бургонський В. Г. - Перспективи використання фотодинамічної терапії в лікуванні карієсу, Миколайчук С. І. (2015)
Гуменюк М. І. - Клінічні прояви патологічних процесів у тканинах пародонту й денситометричні показники губчастої речовини альвеолярного відростка та бугра верхньої щелепи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів, Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2015)
Борисенко А. В. - Обґрунтування вибору засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при лікуванні уражень маргінального пародонту, Мялківський К. О. (2015)
Гавриленко М. А. - Мікробіологічний вміст пародонтальних кишень у дітей з особливими потребами (2015)
Єрмакова Л. Г. - Особливості клінічних проявів стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легенів (2015)
Груздева А. А. - Роль эксфолиативной цитологии в диагностике лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2015)
Савичук О. В. - Лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Зайцева Є. М., Немирович Ю. П., Бекетова Г. П. (2015)
Павленко О. В. - Взаємозв’язок показників фагоцитозу та місцевого імунітету та D-вітамінного й кальций фосфорного обміну в дітей підліткового віку з дисплазією сполучної тканини як предикторів розвитку карієсу, Мельничук В. В. (2015)
Смоляр Н. І. - Взаємозв’язок гігієнічного стану порожнини рота з активністю карієсу зубів у дітей шкільного віку, Чухрай Н. Л. (2015)
Біденко Н. В. - Алгоритм лікувально-профілактичної тактики стосовно раннього карієсу тимчасових зубів (2015)
Ісаєва Н. С. - Рівень санітарно-гігієнічних знань та якості гігієни порожнини рота в дітей, хворих на аскаридоз (2015)
Павленко М. О. - Хірургічні аспекти у клініці ортопедичної стоматології, Касіянчук М. В., Іфтодій А. Г., Касіянчук Ю. М. (2015)
Тимофеев А. А. - Оценка антибактериальной эффективности цефуроксима при профилактике гнойно воспалительных осложнений после заболеваний челюстно-лицевой области, Ушко Н. А., Фесенко Е. И., Савицкий А. А., Мургулия Ш. (2015)
Готь І. М. - Удосконалення схеми лікування хронічних періодонтитів та одонтогенних кіст у ранній післяопераційний період, Корнієнко М. М., Гаврильців С. Т. (2015)
Тимофеев А. А. - Ретроспективный анализ историй болезни больных с заболеваниями околоушных желез по данным клиники челюстно-лицевой хирургии НМАПО им П.Л. Шупика, Беридзе Б. (2015)
Штефан К.А. Иде - Клиническое применение различных конструкций имплантатов: анализ жалоб потребителей, направляемых производителю имплантатов (2015)
Мандер В. - Новый имплантат TPG®: предупреждение "коллапса альвеолы" после экстракции зуба. Новые показания для известного имплантата, предназначенного для протоколов немедленной нагрузки (2015)
Каминский В. В. - Современные подходы к субантральной аугментации как к этапу ортопедической реабилитации пациентов при помощи протезных конструкций с опорой на дентальные имплантаты.Часть 2 (2015)
Сидельников П. В. - Использование гигиенических комплексов на основе наносорбентов для профилактики осложнений при дентальной имплантации, Скибицкий В. С. (2015)
Винников Л. И. - Сравнительная оценка поверхностей имплантатов, обработанных технологиями SLA, RBM и Clean & PorousTM, Савранский Ф. З., Симахов Р. В., Гришин П. О. (2015)
Палійчук І. В. - Визначення схильності до виникнення протезних стоматитів на основі стану спадкового апарату в пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів до протезування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів (2015)
Ковач I. В. - Особливості лікування звуження верхньої щелепи у трансверзальній площині в дітей після уранопластики при ранньому змінному прикусі, Халецька В. М. (2015)
Саранчук О. В. - Лікування зубощелепних аномалій і деформацій, що протікають на тлі запальних захворювань пародонту в дорослих пацієнтів (2015)
Дрок В. О. - Результати лікування зубощелепних аномалій, ускладнених захворюваннями пародонту, у пацієнтів, хворих на сколіоз (2015)
Тимофєєв О. О. - Сьогодення й перспективирозвитку опорних кафедр у системі післядипломної освіти, Вєсова О. П., Ушко Н. О., Ярифа М. О., Кривошеєва А. І. (2015)
Каюкова В. Д. - Роль самостійної роботи в організації навчального процессу (2015)
Антоненко М. Ю. - Сучасні технології вищої освіти. Кейс-метод у фаховій підготовці лікарів-інтернів-стоматологів, Значкова О. А. (2015)
Біда В. І. - Проблема перевірки якості підготовки фахівців, які навчаються на кафедрі ортопедичної стоматології, Дорошенко О. М., Леоненко П. В., Клочан С. М., Омельяненко О. А. (2015)
Гончар О. В. - Забезпечення якості даних обстеження капітальних інвестицій на етапі поширення результатів вибіркового обстеження (2012)
Одінцов О. М. - Формування інноваційно-інвестиційного механізму агропромислових кластерів (2012)
Пашкевич М. С. - Регулювання інвестиційних процесів у соціально-економічній системі регіону (2012)
Приходько В. П. - Шляхи залучення інвестицій у розвиток регіональних виробничих комплексів (2012)
Педь І. В. - Особливості майнового оподаткування в Україні в контексті євроінтеграції, Лисенков Ю. М., Мельник О. Я. (2012)
Голян В. А. - Удосконалення еколого-економічного регулювання лісогосподарського підприємництва: вітчизняні реалії та доцільність імплементації зарубіжного досвіду, Демидюк С. М., Гордійчук А. І. (2012)
Мельник Т. Д. - Регіональні особливості відтворення лісоресурсного потенціалу: інвестиційно-інституціональний аспект (2012)
Галинська Ю. В. - Виділення диференційної ренти першого роду в загальній структурі доходу природокористувальних підприємств (2012)
Миргородська А. П. - Напрями формування підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств (2012)
Зеліско І. М. - Особливості формуванння фінансових ресурсів інтеграційних аграрних формувань (2012)
Сніцаренко О. О. - Порівняльний метод оцінки агрокомпаній, Стешенко Г. М. (2012)
Польова Н. М. - Управління адаптацією нових працівників, Кулик Я. О. (2012)
Пархоменко С. П. - Концесія як ефективний засіб залучення інвестицій у комунальне господарство (2012)
Власенко М. О. - Методичні підходи до дослідження розвитку фінансового ринку (2012)
Гардашбеков С. А. - Влияние репродуктивного поведения населения на уровень рождаемости (2012)
Нуриева Нушаба Али кызы - Политика продовольственной безопасности в азербайджане и механизмы ее реализации (2012)
Зеленська М. І. - Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності роботи банку на міжбанківському валютному ринку (2012)
Коржов Є. О. - Сучасні аспекти стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Левченко І. А. - Аналіз та методи оцінки ефективності управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів (2012)
Запорожець О. Ф. - Облік суб'єктів зед як домінанта митно-податкового адміністрування (2012)
Меленцова О. В. - Институты внешнеэкономической деятельности: содержание и классификация (2012)
Худиев А. И. - Основные направления государственного регулирования экономической безопасности в азербайджанской республике (2012)
Партута Т. О. - Конкурентоспроможність підприємства та механізм її забезпечення, Фесенко Т. В. (2012)
Кондрашова М. В. - Формування ринкової інфраструктури та недержавних центрів інвестиційної активності в державі (2012)
Бортнікова О. Г. - Методологія інституціонального підходу в державному управлінні у контексті забезпечення національної безпеки (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Сучасні складові державної промислової політики України (2012)
Серватюк В. М. - Залучення міжнародної допомоги на прикладі державної прикордонної служби України, Івко В. В. (2012)
Гасюк І. Л. - "Спорт для всіх": державне стимулювання розвитку (2012)
Михайлов В. М. - Взаємовідносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій: теоретичні основи і принципи (2012)
Литвин Ю. О. - Системні чинники гальмування розвитку аграрного виробництва в Україні (2012)
Жук В. П. - Основні характеристики державно-приватного партнерства (2012)
Хлебас C. В. - Наногибридный фотополимерный композит GrandioSO (компания VOCO) и особенности работы с ним (2015)
Шварцнау Е. Г. - Состояние твердых тканей зубов и пародонта у студентов медицинских учебных заведений, Ковач И. В. (2015)
Антоненко М. Ю. - Клінічний аналіз застосування депофорезу гідроокису міді-кальцію та внутрішньоканального електрофорезу нітрату срібла в ендодонтичній практиці, Значкова О. А. (2015)
Борисенко А. В. - Застосування лікувальної композиції для тимчасового заповнення кореневих каналів при лікуванні хронічного периодонтиту, Линовіцька О. В., Кодлубовський Ю. Ю. (2015)
Павленко О. В. - Морфологічні особливості при фіброматозі ясен, Сільченко В. П., Бернадська Г. П., Данько В. В. (2015)
Димитрова А. Г. - Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у студентов НМУ (2015)
Шкільняк Л. І. - Рентгеноморфометричний метод діагностики пародонтиту у хворих на бруксизм, Нагайчук В. В. (2015)
Мазур И. П. - Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в пародонтологии, Ставская Д. М. (2015)
Груздева А. А. - Клиническое обследование тканей пародонта у рабочих железорудного производства (2015)
Ковач И. В. - Применение мукозального геля "Квертулин" в комплексном лечении поражений слизистой оболочки полости рта при острых формах лейкемии у детей, Хотимская Ю. В. (2015)
Савичук Н. О. - Дисбиоз и воспаление в комплексной терапии хронического генерализованного катарального гингивита у детей школьного возраста, Марченко О. А. (2015)
Кузьміна В. А. - Стоматологічний статус вагітних жінок залежно від особливостей перебігу вагітності, Якубова І. І., Бучинська Т. О. (2015)
Павленко О. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини пубертатного віку, Мельничук В. В. (2015)
Гавриленко М. А. - Вибір пломбувальних матеріалів для реставрації зубів під загальним знеболенням у дітей з особливими потребами (2015)
Тимофеев А. А. - Морфологические особенности доброкачественных опухолей больших слюнных желез, Гичко С. Г., Туффаха Муин С. А., Зарицкая В. И., Снисаревский П. П., Беридзе Бека (2015)
Бугоркова И. А. - Мониторинг гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у наркозависимых больных, Слабкий Г. А. (2015)
Тимофеев А. А. - Сравнительная характеристика ненаркотических анальгетиков, применяемых для устранения послеоперационных болей, Ушко Н. А., Ухарская О. А., Савицкий А. А., Мургулия Ш. (2015)
Тимофеев А. А. - Секреторная функция больших и малых слюнных желез у больных с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Палійчук І. В. - Роль мікробіоценозу ротової порожнини та факторів місцевого імунітету в патогенезі розвитку протезного стоматиту (2015)
Василенко Р. Э. - Сравнительные физико-механические и прочностные характеристики армированных и неармированных полных съемных пластиночных протезов верхней челюсти (2015)
Дорошенко О. М. - Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження, Сіренко О. Ф., Дорошенко М. В., Павленко М. О. (2015)
Палійчук В. І. - Біохімічні показники крові у пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими протезами із пластмаси "Biocril-C" та "Фторакс", Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2015)
Каюкова В. Д. - Усунення міофункціональних порушень при комплексному лікуванні дистального прикусу (2015)
Михайленко Т. М. - Експериментальне обґрунтування способу використання пробіотичного препарату в осіб, які користуються знімними конструкціями зубних протезів, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2015)
Тимофєєв О. О. - Підходи до критеріїв якості навчального процесу, Вєсова О. П., Ушко Н. О., Ярифа М. О., Кривошеєва А. І. (2015)
Антоненко М. Ю. - Роль міждисцплінарногонавчання в розумінні етіології та патогенезу каріозної хвороби, Зелинська Н. А., Мельничук Т. А. (2015)
Титул, зміст (2016)
Огірчук К. С. - Антагоністичні властивості пробіотичного штаму Lactobacillus Gasseri збагаченого селеном, Коваленко Н. К. (2016)
Ганжа Д. Д. - Техногенні атмосферні випадання та якість довкілля у Івано-Франківській області, Ганжа Д. Д. (2016)
Киричко Б. П. - Клінічні форми патології дистального відділу кінцівок у свиней, Семіренко В. В. (2016)
Іваницька С. Б. - Європейські моделі соціального діалогу та передумови їх запровадження в Україні, Галайда Т. О. (2016)
Корнева А. В. - Формирование научно-методического подхода к определению возможности формирования и реализации интеллектуального потенциала социума, Мурай В. Ю. (2016)
Проскурка Н. М. - Програма формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій: зміст і аналіз ефективності (2016)
Лещик Н. В. - Дослідження українського інформаційного медійного контенту: психолого-соціальний вимір (2016)
Коваленко А. О. - Актуалізація постулатів прагматики у перекладознавчій парадигмі (2016)
Чорна Ю. В. - Правове становище суб’єктів забезпечення конкурсного провадження: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Титул, зміст (2016)
Haider Ali Muse - Photonic crystal fibers technologies and opportunities of development in telecommunications systems, Dribnokhod T. (2016)
Алиев Ч. А. - Размерная точность спеченных заготовок (2016)
Артеменко О. В. - Формализация задачи принятия решения о возможности выполнения полета воздушного судна, Артеменко Д. Ю. (2016)
Ковриго Ю. М. - Применение метода динамической коррекции в системах регулирования инерционными технологическими объектами, Бунке А. С., Новиков П. В. (2016)
Дяченко П. В. - Оцінка ефективності інтегрованого чисельного методу реалізації математичної моделі динаміки механічної коливальної системи (2016)
Завгородня Н. І. - Дослідження процесу утилізації екранного склобою у виробництві склокерамічної плитки (2016)
Маслов І. В. - Статистичний аналіз завадостійкості інформаційних систем, Заміховський Л. М. (2016)
Егорова И. Н. - Методика эффективного использования инструментов Google Analytics, Кадушкевич О. Н. (2016)
Шульц Р. В. - Дослідження статистичного розподілу залишкових відхилень при різних підходах до цифрового моделювання рельєфу, Островський А. В. (2016)
Савєльєва О. С. - Інормаційна технологія визначення показника структурної відмовостійкості технічних обєктів (2016)
Егорова И. Н. - Разработка методики создания графического интерфейса веб-сайтов, Филипенко О. В. (2016)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника "снизу – вверх": кулоновская блокада и одноэлектронный нанотранзистор на молекуле бензола (2016)
Бельтюкова С. В. - Твёрдофазное определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибили зированной люминесценции иона Tb(III) в комплексе с ципрофлоксацином, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О., Ситникова Ю. С. (2016)
Борисенко А. В. - Віддалені результати застосування лікувальної композиції для тимчасового заповнення кореневих каналів, Кодлубовський Ю. Ю. (2015)
Мазур И. П. - Коррекция цвета твердых тканей зубов при дисколорите, Хлебас С. В. (2015)
Політун А. М. - Аналіз мікробіоценозу міжзубних проміжків при лікуванні апроксимального карієсу у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О., Титаренко С. М. (2015)
Антоненко М. Ю. - Особливості передопераційної підготовки до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит за умови гіперчутливості уповільненого типу до мікробних і тканинного аборигенів, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Мельничук Т. А., Сироїшко М. В. (2015)
Шварцнау Е. Г. - Динамика биохимических показателей ротовой жидкости после лечебно-профилактических мероприятий у студентов с основными стоматологическими заболеваниями (2015)
Політун А. М. - Клінічний аналіз стану міжзубних сосочків при лікуванні апроксимального карієсу у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О. (2015)
Ковач І. В. - Динаміка показників неспецифічної резистентності порожнини рота у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Кравченко Л. І. (2015)
Кучеренко А. Н. - Профилактика поражения твердых тканей зубов у недоношенных детей (2015)
Задорожна І. В. - Показники карієсу та мінеральної щільностікісткової тканини в дітей гірської зони Прикарпаття з дефіцитом та недостатністю вітаміну D, Поворознюк В. В., Балацька Н. І. (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика гнойно-воспалительных осложнений в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2015)
Тимофеев А. А. - Особенности местного леченияодонтогенных гнойных лимфаденитов, Ушко Н. А., Максимча С. В., Ярифа М. А., Гайдамака Н.В. (2015)
Лесовая И. Г. - Ретроспективный анализ частоты запущенных случаев и смертности от злокачественных заболеваний челюстно-лицевой области, Нерушева О. А., Волосов Е. В., Дудука С. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Нейропатии лицевого нерва, вызванные его растяжением, Кривошеева А. И., Беридзе Б. (2015)
Тимофеев А. А. - Патоморфологические изменения в слизистой оболочке ротовой полости при одонтогенных воспалительных заболеваниях челюстей у больных с гальванической патологией, Гичка С. Г., Туффаха Муин С.А., Павленко А. В., Тимофеев А. А. (2015)
Ширинкин С. В. - Комплексное лечение дентального мукозита (2015)
Тимофеев А. А. - Содержание лизоцима в слюне в динамике лечения больных с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И. (2015)
Шнайдер С. А. - Вивчення біомеханічних показників зуба та інтактного пародонту за допомогою комп’ютерного моделювання, Громов О. В., Чуйко А. М., Ашрафов Д. С. (2015)
Sanic K. B. - The effect of tooth extraction on vertical dimension change in patients with class II malocclusion, Novruzov Z. H., Aliyeva R. Q. (2015)
Каюкова В. Д. - Деякі аспекти нормалізації функції м’язів щелепно-лицевої області у дітей зі шкідливими звичками (2015)
Халецкая В. Н. - Клинико-рентгенологическое обоснование применения аппарата для расширения верхней челюсти у детей с полной расщелиной неба, Ковач И. В. (2015)
Костенко С. Б. - Аналіз спектрофотометричної оцінки ідентифікації фотополімерних пломбувальних матеріалів (2015)
Печковский К. Е. - Дискуссия 1918–1930-х годов о моделях подготовки стоматологических кадров, Печковская И. М. (2015)
Антоненко М. Ю. - Диференційовані підходи до вибору інтерактивного методу навчання в післядипломній освіті лікарів-стоматологів, Зелінська Н. А., Мельничук Т. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А. (2015)
Соколова И. И. - Кейс-методика обучения в интернатуре по специальности "Стоматология", Денисова Е. Г., Стоян Е. Ю. (2015)
Вандышев В. Н. - Аристократия, меритократия и перманентная природа утопизма (2012)
Повторева С. М. - Філософський аналіз постструктуралістських інтерпретацій Біблії (2012)
Сломский В. С. - Философия авангарда в творчестве Леона Хвистека (2012)
Вандышева-Ребро Н. В. - Философско-эстетические основания концепции реализма (2012)
Дёмина Е. - Социальная проблематика в комедиях Ч. Чаплина: критика дискурсов свободы и "американской мечты" (2012)
Коротченко Ю. М. - О валюативном аспекте социального (2012)
Безродный А. Г. - Возникновения биосоциальности: методологический анализ (2012)
Лебедь А. Е. - Дискуссия "реализм-антиреализм" и вопрос о состоятельности теории корреспонденции в неореалистических контекстах (2012)
Роговский А. М. - Темпоральная структура ХХ в.: "бегство от свободы" и обратно (2012)
Опанасюк В. В. - Цінність сприйняття особистості як аспект самореалізації в сучасній комунікативній культурі (2012)
Бобловський О. Ю. - Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації (2012)
Культенко В. П. - Феномен глобалізму та антиглобалізму в контексті філософського осмислення мистецтва авангардизму та сюрреалізму (2012)
Tytus Małgorzata - Kształtowanie twórczego odbiorcy (2012)
Гончаренко О. А. - Коедукація: аргументи Степана Балея у вимірі гендерної педагогіки (2012)
Motow Irena - Wartości ludzi bezdomnych w rzeczywistości globalnej (2012)
Чернигова Т. Л. - Чудо преображения в философии М. Метерлинка (пьесы "Сестра Беатриса" и "Мария Магдалина") (2012)
Гетало Т. Е. - Проблема статуса религии в секулярном обществе (2012)
Зубелевич Я. П. - Педагогіка шкільної комунікації і насильство учнів у школі (2012)
Кавалеров В. А. - Синергетика як парадигма філософії освіти: методологічний аналіз (2012)
Вавжонкевич-Сломская А. - Фактор аморализма в контексте ценностей коммуникации (2012)
Tumiłowicz Bronisław - Doskonały typ kultury a rzeczywistość społeczno-polityczna (2012)
Сынах А. А. - Некоторые аспекты проблемы интерпретации современного искусства (2012)
Деніско Л. М. - Про становлення філософської освіти на Слобожанщині, Фролова О. В. (2012)
Гейко С. М. - Соціологія знання та науки в контексті філософії науки (2012)
Лаута О. Д. - Історико-філософський аналіз становлення науки та її роль у розвитку сучасного суспільства (2012)
Кичкирук Т. В. - Взаємодія синергетики та педагогіки: проблеми та перспективи (2012)
Луценко А. В. - Етнографічні факти як об’єкт структурного аналізу Клода Леві-Строса (2012)
Артюх В. О. - Історіософія Миколи Костомарова (2012)
Lichański Jakub - Krytyka retoryczna: wprowadzenie do metody (2012)
Билецкий И. П. - Квантова логіка та трансдисциплінарна епістемологія: інтерференція контекстів (2012)
Переломова О. С. - Риторичні засоби і прийоми запобігання комунікативним девіаціям (2012)
Świtała Ireneusz - Zabawa jako forma komunikacji – według Michaiła Bachtina (2012)
Киричок О. - Природа, типологія і характер ставлення до війни у працях християнських мислителів латинського заходу (2012)
Никулина И. П. - Интуиция как способ расширения возможностей образования (2012)
Домнич С. П. - Социальная коммуникация как многомерный феномен (2012)
Łączek Marcin - The idea of communication seen from the perspective of context, content and form (2012)
Мазоренко М. О. - Гендерное лидерство в спектакле СМИ (2012)
Беликова С. В. - Интернет-коммуникация посредством сетевых сообществ как фактор социокультурных трансформаций (2012)
Бойко Ю. А. - Соціально-філософські аспекти становлення поняття "громадянське суспільство" (2012)
Wasilewski Jacek - Jak estetyka opowieści medialnej wpływa na prawdę? (2012)
Переломова Е. С. - Интертекст и вечность, Гришин И. Я. (2012)
Титул, содержание (2012)
Рябцев А. Д. - Возможности камерного электрошлакового переплава в получении титана коммерческой чистоты, Троянский А. А., Давыдов С. И., Пашинский В. В., Снижко О. А., Ратиев С. Н., Леоха Ф. Л. (2012)
Протоковилов И. В. - Дегазация электрода, спрессованного из губчатого титана в процессе вакуумирования камерной печи ЭШП (2012)
Гнатушенко А. В. - Электрошлаковая выплавка хромовой бронзы БрХ, Биктагиров Ф. К., Игнатов А. П. (2012)
Полишко А. А. - Оценка распределения неметаллических включений в литом металле стали типа 316 после кольцевого электрошлакового наплавления жидким металлом, Медовар Л. Б., Саенко В. Я., Туник А. Ю., Степанюк С. Н. (2012)
Топольский В. Ф. - Разработка новых титановых биосовместимых сплавов для медицинского применения, Ахонин С. В., Григоренко Г. М., Петриченко И. К. (2012)
Костенко В. И. - Производство способом электронно-лучевого переплава бездефектных слитков титана с регламентированным содержанием кислорода, Кругленко М. П., Калинюк А. Н., Пап П. А. (2012)
Устинов А. И. - Многослойные фольги Ti/Al: способы получения, свойства и применение при сварке давлением, Фальченко Ю. В., Мельниченко Т. В., Харченко Г. К., Петрушинец Л. В., Шишкин Е. А. (2012)
Мушегян В. О. - Структура слитков молибдена, модифицированных дисперсными частицами второй фазы (2012)
Коледа В. Н. - Плазменно-дуговая плавка на дисперсной подложке в подвижном горизонтальном кристаллизаторе, Шаповалов В. А., Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Якуша В. В. (2012)
Григоренко Г. М. - Дисперсионно-упрочненные титановые сплавы системы Ti-Si-X, Ахонин С. В., Таранова Т. Г., Григоренко С. Г., Задорожнюк О. М. (2012)
Борисова А. Л. - Структурные и фазовые превращения в сплаве Ti60Cr32Si8, содержащем аппроксимантную фазу, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Карпец М. В., Степанюк С. Н., Дорошенко Л. К. (2012)
Синяков Р. В. - Аспекты использования жидкого чугуна в дуговых сталеплавильных печах (2012)
Титул, зміст (2015)
Єгоров В. Б. - Анализ развития промышленной робототехники в мире, Голубков П. С. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Робастное управление запасами в сети поставок для производства средств бытовой химии (2015)
Павлов А. И. - Система автоматического регулирования температуры нестационарного объекта (2015)
Молодецька К. В. - Модель автоматизованої системи моніторингу стану ґрунтів сільськогосподарського підприємства, Нетребко Р. В. (2015)
Луцька Н. М. - Розробка та моделювання робастних систем керування технологічними об’єктами харчової промисловості, Ладанюк А. П. (2015)
Кулинич Э. М. - Математическая модель процесса утилизации технологических отходов производства газобетона (2015)
Мазур О. В. - Формування енергоефективного штучного освітлення рослин та методика вимірювання його параметрів, Рогачук О. О. (2015)
Вайнфельд Э. И. - Моделирование термодинамических свойств хладогенов при оценки энергетической эффективности холодильных установок с целью оптимизации управления, Монтик П. Н. (2015)
Володин С. А. - Повышение уровня технологической эффективности трубопроводной арматуры позиционным электропневмоприводом, Кривопляс-Володина Л. А. (2015)
Шпинковська М. І. - Інформаційна система візуалізації екологічного стану регіону, Бакунова А. І. (2015)
Хмелюк М. С. - Метод вибору веб-сервісу на основі перетину крітеріальної з парето-оптимальною множиною, Захарчук Б. О. (2015)
Петеліна Т. І. - Дослідження ефективності застосування систем гарантуючого управління для регулювання параметрів технологічного процесу вирощування дріжджів (2015)
Одобеску Д. О. - Застосування нечіткого регулятора в автоматичних системах управління повітря роздільними установками, Дубна С.М. (2015)
Балабак А. Ф. - Селекційно-генетичні дослідження у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України (До 10-річчя створення наукового відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології рослин), Поліщук В. В. (2015)
Бойко І. В. - Сучасний ареал поширення представників роду Hosta Tratt (2015)
Іщук Л. П. - Аналіз класифікаційних систем родини Salicaceae Mirbel. (2015)
Мороз О. К. - Оцінка перспективності інтродукції троянд серії "English Legend" в умовах правобережного лісостепу України, Дениско І. Л. (2015)
Пономаренко В. О. - Види, гібриди і сорти роду Magnolia L. у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України, Пономаренко Г. М. (2015)
Сержук О. П. - Представники роду Crataegus L. в Україні, Опалко А. І. (2015)
Тарасенко Г. А. - Шкідники і хвороби представників роду Corylus L. в умовах НДП "Софіївка" НАН України (2015)
Бакуменко О. М. - Гетерозис та успадкування маси 1000 насінин в F1 пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Власенко В. А. (2015)
Буцик Р. М. - Продуктивність суниці за мульчування ґрунту різними матеріалами (2015)
Вегера Л. В. - Оцінка перспективності інтродукції східноазійських представників роду Rhododendron L. в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України при використанні їх в монокультурі (2015)
Деревянко Н. В. - Зимостойкость вечнозеленых древесных растений в Северном Причерноморье (2015)
Ковальчук Т. Д. - Зимостійкість видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Колдар Л. А. - Індукція органогенезу у експлантів Amelanchier ovalis Medic. in vitro, Небиков М. В., Андрієнко О. Д. (2015)
Копилова Т. В. - Зимостійкість та морозостійкість представників роду Pyracantha М. Roem. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Куземко А. А. - Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Ковтонюк А. І. (2015)
Кучер Н. М. - Елементи якості насіння вікового дерева-солітера Pyrus communis subsp. Pyraster (L.) Ehrh. (2015)
Макарчук М. О. - Вдосконалення технології стерилізації для мікроклонального розмноження гібридної кукурудзи (Zea mays L.) (2015)
Небиков М. В. - Початкові етапи введення Pontederia cordata var. lanceolata (Nutt.) Griseb. в культуру in vitro, Чіков І. В. (2015)
Оксантюк В. М. - Вегетативне розмноження представників роду Cotinus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Опалко О. А. - Посттравматичні регенераційні процеси у клонових підщеп яблуні (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість колекції сортів і гібридів F1 пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Власенко В. А.  (2015)
Павленко Л. Л. - Особливості росту пагонів інтродукованих видів трав’янистих ліан в Лісостепу України (2015)
Слабко К. О. - Патологія насіння пшениці озимої у Поліській та Лісостеповій зонах України, Рожкова Т. О., Власенко В. А. (2015)
Сорокіна С. І. - Азотфіксувальна активність та фотосинтетичний апарат сої за дії гербіцидів імазетапіру, імазамоксу та сумішей тифенсульфурон-метилу з імазамоксом, Родзевич О. П. (2015)
Сулига Н. В. - Характер галуження пагонів та особливості формування крони Liriodendron tulipifera L. (2015)
Чеканов М. М. - Насіннєве розмноження Pulsatilla pratensis (L.) Mill. ex situ у Правобережному Лісостепу України (2015)
Бурмістрова Н. О. - Сезонний ритм розвитку сортів Chrysanthemum × hortorum у Правобережному Лісостепу України (2015)
Джус Л. Л. - Особливості насіннєвого розмноження Silene hypanica Klokov in situ та ex situ (2015)
Рум’янков Ю. О. - Вплив інтенсивності освітлення на розвиток сіянців видів роду Celtis L. у Правобережному Лісостепу України (2015)
Грабовий В. М. - До ювілею директора Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України Косенка Івана Семеновича, Куземко А. А., Швець Т. А. (2015)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2012 році (2015)
Передмова редактора (2006)
Іншин М. І. - Поняття дисциплінарного проступку як фактора, що дестабілізує дисципліну та законність в ОВС (2006)
Дмитрієнко Ю. М. - Природа та перспективи соціологічного та психологічного аспектів української правосвідомості (2006)
Дмитрієнко І. В. - Проблема впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного становлення України (2006)
Кожевникова В. О. - Світові моделі дитячого омбудсмана (2006)
Копайгора І. І. - Соціальні конфлікти і правові проблеми їх вирішення (2006)
Кравцова Т. М. - Регуляторна політика держави в сфері господарської діяльності як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2006)
Лощихін О. М. - Економічні функції сучасної держави: видова характеристика та деякі проблеми систематизації (2006)
Макаренков О. Л. - Розвиток концепції "відкритого суспільства" К. Поппера у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці (2006)
Пожидаєв Г. П. - Міжнародні та національні механізми управління щодо забезпечення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю (2006)
Ромашкін С. В. - Ідея права як максима і регулятив (2006)
Сердюк О. В. - "Легалізація" соціологічних понять: методологічний аспект (2006)
Ярмак О. М. - Поняття, сутність взаємодії та її роль у розвитку соціальної системи (2006)
Архіпов В. В. - Методика проведення судово-товарознавчих експертиз майна, що постраждало в результаті надзвичайних ситуацій, Архіпова А. В. (2006)
Гусаров К. В. - Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві (2006)
Зозуля І. В. - Регулятивна нормативно-правова політика МВС України щодо реформування власної системи (2006)
Кулинич С. А. - Процедури розгляду звернень громадян в органах прокуратури (2006)
Назаренко Д. О. - Кримінально-правові і кримінологічні підстави застосування адміністративного (превентивного) нагляду (2006)
Сокуренко О. М. - Щодо питання соціальної та соціально-психологічної групи криміналізації за злочин, передбачений ст. 390 КК України (2006)
Усікова Л. О. - Аудиторська перевірка каси (2006)
Федоренко Д. В. - Явище рейдерства як кримінологічна проблема (2006)
Федоров С. Е. - Встречная документальная проверка как метод финансового контроля (2006)
Хараберюш О. І. - Особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції (2006)
Боєва О. С. - Окремі питання судового захисту права на працю (2006)
Гетманець О. П. - Організаційно-правові питання удосконалення системи контролюючих суб’єктів в бюджетному процесі (2006)
Гордеюк А. О. - Місце премії у структурі заробітної плати (2006)
Дей М. О. - Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2006)
Кривцун І. С. - Прокурор як суб’єкт апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2006)
Лавріненко О. В. - Теоретико-методологічне дослідження співвідношення понять "трудове законодавство" та "законодавство про працю" у контексті сучасних структурних змін трудового права України (2006)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб з приводу житла: вихідні положення (2006)
Музичук О. М. - Соціально-адміністративні послуги в системі соціального забезпечення населення (2006)
Нечаєв А. В. - Колективний договір як механізм регулювання колективно-договірних відносин (2006)
Огієнко І. В. - До питання доцільності застосування праці жінок в підрозділах органів внутрішніх справ України (2006)
Оксьом І. Г. - Механізм вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної політики в регіоні (2006)
Павлюков Р. О. - Поняття та структурні елементи правового статусу інвалідів в Україні (2006)
Перунова О. М. - Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень (2006)
Рябченко Я. С. - Ознаки та властивості правового статусу геологічної інформації (2006)
Сергеєв С. О. - Податки та інші обов’язкові платежі як предмет фіскальної діяльності податкових органів (2006)
Сидоренко В. Л. - До питання визначення поняття "небезпечний об’єкт", Єременко С. А., Азаров С. І. (2006)
Устименко В. А. - Соотношение собственности территориальной громады города с другими формами собственности в городском хозяйственном комплексе (2006)
Чередніченко Н. А. - Особливості правового регулювання службово-трудових відносин жінок – працівників органів внутрішніх справ (2006)
Кузьменко В. Б. - Політико-правові засади ліквідації періодичних видань мовами національних меншин в Українській PCP наприкінці 1930-х років (2006)
Сілантьєва Е. Є. - До питання щодо запровадження інституту мирових судів в Україні (2006)
Ясинок М. М. - Історія становлення окремого провадження в цивільному судочинстві України (2006)
Бойченко О. В. - Технічні засоби протидії тероризму (2006)
Власенко И. В. - Определение времени ношения бронежилетов (2006)
Кавун С. В. - Анализ экономической безопасности предприятия (2006)
Бобровнікова Н. П. - Гендерні відмінності професійної спрямованості майбутніх слідчих (2006)
Ковальчишина Н. І. - Тренінг формування професійної мотивації у курсантів навчальних закладів МВС (2006)
Мілорадова Н. Е. - Виокремлення ролі психологічних методів впливу у діяльності силових структур (2006)
Приходько І. І. - Теоретико-методологічні аспекти професійної придатності людини до діяльності (2006)
Горошко Е. И. - Особенности отражения гендерной идентичности на персональных веб-страницах (2006)
Остафійчук Г. В. - Соціальний капітал правоохоронних органів та їх працівників: теоретичні засади дослідження (2006)
Проскурякова О. С. - Соціологічний аналіз святкових традицій Харківського національного університету внутрішніх справ (2006)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2006 році (2006)
Шевченко Л. І. - Соціальна культура в медійному інтертексті (2015)
Дускаева Л. Р. - Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиологический подход (2015)
Черненко Г. А. - Види мови ворожнечі за типом стигматизованого об’єкта в сучасному українському суспільстві (2015)
Дергач Д. В. - Лінгвостилістика нових інформаційних жанрів у сучасних мас-медіа (2015)
Сизонов Д. Ю. - Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації (2015)
Булах М. Б. - Символізований перифраз в українських медіа як вияв культурної свідомості соціуму: Софія Київська (2015)
Козик Є. А. - Мовні засоби впливу в текстах сучасної реклами (2015)
Филь К. С. - Маніпуляційні технології в політичній комунікації: до та після виборів (2015)
Іваницька М. Л. - Evolution of approaches to the translation of Ukrainian literature in Germany (2015)
Del Gaudio S. - Translating of Ukrainian literature into Italian: contingent difficulties and cultural-linguistic recommendations (2015)
Марховська А. Ю. - Застосування теорії універсалій у перекладацькому аналізі (на прикладі відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою) (2015)
Лєпухова Н. І. - Переклад лінгвокультурем (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа) (2015)
Росовецький С. К. - Нотатки про Шевченкові мовні ігри (2015)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Корольова Н. О. - Лексико-семантичний аналіз поняття HAUS / ДІМ у романах Томаса Манна "Будденброки" та "Чарівна гора" (2015)
Осадча О. С. - Взаємодія природного і цивілізаційного в мові української фантастичної прози (на матеріалі творів О. Костюка, В. Маслова та Ю. Пригорницького) (2015)
Вакулик І. І. - Метафорична номінація як семантична універсалія анатомічного термінополя (2015)
Булик-Верхола С. З. - Професійний жаргон фотографів, Теглівець Ю. В. (2015)
Титул, содержание (2012)
Стовпченко А. П. - Особенности физико-химических взаимодействий в системе металл-шлак-газ при электрошлаковом переплаве, Медовар Л. Б., Лисова Л. А., Грищенко Ю. Н., Камкина Л. В. (2012)
Тригуб Н. П. - Производство крупногабаритных дисков газотурбинных установок из жаропрочного сплава титана ВТ3-1, полученного способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Крыжановский В. А., Корнийчук В. Д. (2012)
Яковчук К. Ю. - Влияние условий конденсации на структуру и свойства твердых покрытий на основе B4C, полученных электронно-лучевым испарением в вакууме, Рудой Ю. Э., Микитчик А. В., Оноприенко Е. В., Ахтырский А. О., Романенко С. М. (2012)
Собко-Нестерук О. Е. - Новая печь ВТ02 для электронно-лучевой плавки титановых сплавов, разработанная в МК "Антарес", Третяк Н. Г., Чайка Н. В., Непорожний Ю. В., Васюра В. Н. (2012)
Шаповалов В. А. - Технологические особенности плазменно-индукционного выращивания крупных монокристаллов вольфрама, Якуша В. В., Гниздыло А. Н., Никитенко Ю. А. (2012)
Шаповалов Е. В. - Автоматизация технологического процесса переплава кусковой шихты в секционном кристаллизаторе (2012)
Лакомский В. В. - Кинетика взаимодействия азота газовой фазы с металлом, покрытым жидким шлаком, Григоренко Г. М. (2012)
Запорожец Т. В. - Моделирование стационарного режима реакции СВС в нанослойных материалах. 2. Сравнительный анализ одно- и двухстадийной реакций, Гусак А. М., Устинов А. И. (2012)
Шаповалов В. А. - Проблемы получения чистого кремния для солнечной энергетики, Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. (2012)
Маринский Г. С. - Применение сплавов с памятью формы в медицине, Чернец А. В., Чвертко Н. А., Дубко А. Г. (2012)
Шевченко Л. І. - Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу (2015)
Шулінова Л. В. - Інтертекстуальність сучасної української медійної рецензії мистецької тематики (2015)
Дергач Д. В. - Медійна жанрологія в сучасній науці: лінгвістична постановка питання (2015)
Сизонов Д. Ю. - Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації (2015)
Булах М. Б. - Психолінгвістична аспектологія аналізу перифраз у медіа (2015)
Смущинська І. В. - Іронічна метафора та проблеми і шляхи її відтворення в перекладі, Циркунова І. В. (2015)
Михайленко О. О. - Англомовна науково-популярна стаття в українському та російському перекладах (2015)
Мовчан Б.В. - Еволюція відтворення фразеології в українському художньому перекладі ХХ-ХХІ ст (2015)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Слідами давньої наукової загадки: церковнослов’янізми в народних думах (2015)
Калєтнік А. А. - Термін у когнітивній парадигмі номінації (2015)
Шевченко Л. І. - "Тренос" Мелетія Смотрицького як текст, інтертекст і наукова рефлексія Ростислава Радишевського (2015)
Макарець Ю. С. - Оновлення тестових технологій – запорука підвищення якості освіти (2015)
Титул, содержание (2012)
Медовар Л. Б. - О реконструкции печей ЭШП, Лебедь В. А., Стовпченко А. П., Коломиец Д. В., Федоровский Б. Б., Рябинин В. А., Казаков С. С., Логозинский И. Н., Федьков А. Г., Давыдченко С. В., Стеценко В. В. (2012)
Шаповалов В. А. - Качество слитков ЭШП, выплавленных из электродов, спрессованных из стружки аустенитных нержавеющих сталей, Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К., Мяльница Г. Ф., Брагин М. А., Подьячев Д. В., Пудиков В. Н., Ботвинко Д. В. (2012)
Богаченко А. Г. - Некоторые особенности электрошлаковой плавки бывшего в употреблении бурового инструмента с целью получения новых экономнолегированных сталей, Галинич В. И., Нейло И. А., Мищенко Д. Д., Гончаров И. А., Маркив В. Я., Белявина Н. Н., Кудин В. Г., Судавцова В. С. (2012)
Ахонин С. В. - Производство дисков для энергетического машиностроения из титанового сплава ВТ6, полученного способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Крыжановский В. А., Корнийчук В. Д., Пикулин А. Н., Северин А. Ю. (2012)
Шаповалов В. А. - Плазменно-дуговая технология получения слитков и отливок из алюминида титана, Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Гнатушенко А. В. (2012)
Шаповалов В. А. - Индукционная плавка и рафинирование кремния в секционном кристаллизаторе, Шейко И. В., Никитенко Ю. А, Якуша В. В., Степаненко В. В. (2012)
Жудра А. П. - Влияние способа производства слитков карбидов вольфрама для термоцентробежного распыления на их качество и химическую неоднородность, Дзыкович В. И. (2012)
Долиненко В. В. - Уточнение инерционных свойств термопар, применяемых при исследованиях металлургических и сварочных процессов, Шаповалов Е. В., Коляда В. А., Гнатушенко А. В., Якуша В. В. (2012)
Григоренко Г. М. - Влияние температуры подогрева на структуру биметаллических соединений АМг6 в твердом состоянии с ВТ6 способом ДСВ, Половецкий Е. В., Фальченко Ю. В., Капитанчук Л. М., Зубер Т. А. (2012)
Григоренко Г. М. - Дисперсионное упрочнение – путь к повышению прочностных свойств титановых сплавов нового поколения (обзор), Задорожнюк О. М. (2012)
Титул, содержание (2013)
Ивочкин Ю. П. - Физическое моделирование электровихревых течений при ЭШП, Тепляков И. О., Протоковилов И. В. (2013)
Пузрин А. Л. - Способ электронно-лучевой плавки низколегированного титанового сплава Grade 12, Северин А. Ю. (2013)
Мушегян В. О. - Влияние параметров ЭЛПЕ на свойства слитков молибдена и сплавов на его основе (2013)
Собко-Нестерук О. Е. - Производство горячепрессованных и холоднодеформированных труб из литой полой заготовки титанового сплава ВТ1-0, изготовленной способом электронно-лучевой плавки, Третяк Н. Г., Чайка Н. В., Горгуль С. И., Медведев М. И., Беспалова Н. А. (2013)
Дабижа Е. В. - Получение эрозионно- и жаростойких многослойных покрытий для лопаток ГТД способом микро-электродугового ионно-плазменного вакуумного распыления материалов, Лещук А. А, Бондарь И. В., Борисова Н. Н. (2013)
Григоренко Г. М. - Рафинирование кремния при плавке во взвешенном состоянии, Шаповалов В. А., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. (2013)
Григоренко Г. М. - Прогнозирование температур фазовых превращений в высокопрочных низколегированных сталях, Костин В. А. (2013)
Шаповалов В. А. - Переработка промышленных отходов металлопроизводства, Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р., Степаненко В. В., Рейда Н. В. (2013)
Гнатушенко А. В. - Поведение магния при электрошлаковой плавке отходов алюминиевых магнийсодержащих сплавов (2013)
Белявин А. Ф. - Восстановление монокристальных рабочих лопаток с применением аргонодуговой наплавки и нанесения теплозащитного покрытия. Часть 1, Федотов Д. А., Куренкова В. В., Хомич Д. П. (2013)
Шаповалов В. А. - Качество крупнотоннажных слитков, отливаемых в изложнице (Аналитический обзор), Цыкуленко К. А. (2013)
Титул, содержание (2013)
Биктагиров Ф. К. - Электрошлаковая плавка с использованием кислых шлаков, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П. (2013)
Стельмах Я. А. - Композиционный наноматериал системы Al2O3–Ag, полученный способом электронно-лучевого осаждения в вакууме, Крушинская Л. А., Курапов Ю. А., Литвин С. Е., Оранская Е. И. (2013)
Мушегян В. О. - Новая технология получения молибденового прутка с использованием электронно-лучевой плавки (2013)
Шаповалов В. А. - Исследование стабильности дуги плазмотрона с заглубленным катодом, Жиров Д. М., Бурнашев В. Р. (2013)
Жиров Д. М. - Влияние основности шлакового расплава на процесс плазменно-дугового жидкофазного восстановления железа газами (2013)
Туник А. Ю. - Структура и фазовые превращения в композиционных частицах, происходящие при плазменном напылении (2013)
Литвиненко А. И. - Анализ и кинетика процесса термоцентробежного распыления слитков из плавленых карбидов вольфрама, Жудра А. П., Белый А. И. (2013)
Задорожнюк О. М. - Новые возможности для проведения металловедческих исследований основного металла и сварных соединений, Капитанчук Л. М., Смиян О. Д., Буткова Е. И. (2013)
Мельниченко Т. В. - Структурообразование в многослойной реакционной системе Ti/Al (2013)
Белявин А. Ф. - Восстановление монокристальных рабочих лопаток с применением аргонодуговой наплавки и нанесения теплозащитного покрытия. Часть 2, Федотов Д. А., Куренкова В. В., Хомич Д. П. (2013)
Цыкуленко К. А. - Электрошлаковые технологии выплавки слитков. Жидкий металл или расходуемый электрод (2013)
Титул, зміст (2014)
Grancay M. - The usage and meaning of the term "comparative advantage" in pre-Ricardian economics (2014)
Zagurskiy O. - Systematic and evolutionary approach to market research (2014)
Тарасова І. І. - Дослідження теорії інституціоналізму в управлінні економічними та суспільними інститутами (2014)
Holovatyi M. - Multiculturalism as a means of nations and countries interethnic unity achieving (2014)
Karadzic V. - Market risk of the western balkans countries during the global financial crisis, Cerovic J. (2014)
Benova E. - Fiscal policy of Slovak Republic in the process of european fiscal union creating (2014)
Бохан А. В. - Проекція екологічної безпеки у процесі інтернаціоналізації бізнесу (2014)
Chin-Hong Puah - Singaporean demand for tourism in Malaysia, Fung-Thai Thien, Mohammad Affendy Arip (2014)
Нямещук А. В. - Інтернаціоналізація діяльності дослідницьких університетів України: мобільність іноземних студентів (2014)
Свида І. В. - Підвалини сталого розвитку України в умовах глобалізації (2014)
Божидарнік Т. В. - Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалив в Україні, Ткачук В. В., Речун О. Ю. (2014)
Ефремов В. Е. - Анализ рынка энергоресурсов Латвии и инновации в отрасли (2014)
Прядко В. В. - Гносеологічні аспекти функціонування бюджетного механізму, Сокровольська Н. Я. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю (2014)
Карпінський Б. А. - Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України, Григоренко В. О. (2014)
Leonov S. - Potential of institutional investors and stock market development as an alternative to households’ savings allocation in banks, Frolov S., Plastun V. (2014)
Orekhova K. - Introduction of KPI method into the system of financial security ensuring at the enterprise (2014)
Boyko A. - Risk assessment of using insurance companies in suspicious transactions, Roienko V. (2014)
Kuzmenko O. - Optimization of the risk level of net retention in the insurance market, Bozhenko A. (2014)
Melnyk M. - Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of metropolisation processes in the region (2014)
Stradinya S. - Latvia’s innovative development: foreign experience applying to increase competitiveness (2014)
Chychkalo-Kondratska I. - Factors of foreign direct investment attracting into economy of Ukraine’s regions, Buriak A. (2014)
Koptseva N. - Expert analysis of the main trends of northern Siberia’s indigenous small-numbered peoples economic development (2014)
Slusarczyk B. - Logistics costs measurement at enterprises (2014)
Vu Anh D. - Green supply chain management towards sustainability: the case of Ajinomoto in Vietnam, Nguyen Viet Khoi (2014)
Дзюба С. О. - Необходимость сравнительного анализа затрат при разных формах воспроизводственного процесса на промышленных предприятиях, Лукьянчикова Н. П., Чернишенко М. С. (2014)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного відділу підприємства, Строкович Г. В. (2014)
Корж Н. В. - Структурування корпоративного капіталу (2014)
Дубовик Т. В. - Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій (2014)
Filatov E. - Optimal methods of depreciation forming (2014)
Ястремська О. О. - Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі (2014)
Babenko O. - Diversification strategy at the tourist enterprises (2014)
Legenchuk S. - Directions and problems of accounting and analytical support for venture activity, Usatenko O. (2014)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу ідентифікації та реагування на ризики службою внутрішнього аудиту (2014)
Грищенко І. М. - У пошуках сучасної економічної моделі України. Рецензія на монографію Соскіна О. І. "Народний капіталізм: економічна модель для України" (2014)
Титул, зміст (2015)
Коломієць Г. М. - Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства, Дідорчук І. Л. (2015)
Ястребова А. С. - Причины, предпосылки и подходы к борьбе с теневой экономикой в Украине (2015)
Чередниченко В. В. - Вплив балджа молоді на економічну безпеку країни (2015)
Бервено О. В. - Качество жизни как механизм институционального моделирования национального социально-экономического развития (2015)
Бараннік І. О. - Обґрунтування базису понять сучасної змістовної суті експортно-імпортного потенціалу підприємства (2015)
Гринько Т. В. - Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві, Гвініашвілі Т. З. (2015)
Шашина М. В. - Характеристика основних підходів до визначення суті поняття "виробничий потенціал", Сьомочкіна І. М. (2015)
Міняйло В. П. - Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Ханин И. Г. - Проблемы создания и применения технологий двойного назначения в Украине с учетом зарубежного опыта (2015)
Загородня А. А. - Аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів різних форм власності та різних акредитаційних рівнів Республіки Польщі (2015)
Шуба О. А. - Сучасна дивідендна політика компаній Німеччини (2015)
Полішко Г. Г. - Світовий досвід створення національних брендів (2015)
Безкоровайний А. В. - Лінійна модель інноваційного процесу в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку (2015)
Коюда В. О. - Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів, Слюсарєва Л. А. (2015)
Чернышoва Л. А. - Анализ привлекательности инвестиционного климата Украины для иностранных инвесторов, Козуб В. А., Носач Л. Л. (2015)
Бугайчук Н. В. - Cоціальний вектор економічного розвитку держави: генезис моделей та концепцій (2015)
Ушакова Н. Г. - Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації, Помінова І. І. (2015)
Кочарян І. С. - Макроекономічне планування підготовки фахівців з вищою освітою в галузі "культура і мистецтво" (2015)
Кравець Т. В. - Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста, Гапоненко Т. О. (2015)
Кульчицький М. І. - Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні, Коваленко В. М., Ванькович Д. В. (2015)
Бєлкіна І. А. - Економіко-математична модель виробничого циклу підприємства промислового птахівництва (2015)
Парокінний О. А. - Моделювання управління запасами у бюджетному процесі промислового підприємства, Яковенко О. Г. (2015)
Марченко В. М. - Державно-приватне партнерство як напрям реалізації стратегії розвитку потенціалу підприємств вугільної промисловості України, Плетньова Ю. К. (2015)
Кузнєцова К. О. - Економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств (2015)
Пілько А. Д. - Потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів: оцінка, аналіз та перспективні напрями моделювання, Потятинник Б. Б. (2015)
Рибакова О. А. - Документальне оформлення руху яєць у птахівництві (2015)
Посохов І. М. - Розробка заходів зі зниження ризиків промислових підприємств залізничного транспорту, Жадан Ю. В. (2015)
Кісь О. П. - Проблеми інформаційного забезпечення профорієнтаційних процесів в Україні з прикладами в галузі туризму (2015)
Васьківська К. В. - Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, Данилюк О. І. (2015)
Орлик І. О. - Стратегічні напрями розвитку інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г. (2015)
Ткаченко С. О. - Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів, Дядін А. С. (2015)
Рахман М. С. - Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України (2015)
Яцун Л. М. - Управління туристичною діяльністю підприємств: концепція розвитку та стратегія модернізації, Маркарова С. А. (2015)
Скриньковський Р. М. - Експрес-діагностика майнового стану підприємства, Семчук Ж. В., Коваль Н. М. (2015)
Ємельянов О. Ю. - Структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку, Курило О. Б., Симак А. В. (2015)
Смоквіна Г. А. - Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання (2015)
Шуміло О. С. - Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств (2015)
Толстих М. А. - Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів (2015)
Скрыль О. К. - Механизм контроля экономической устойчивости промышленного предприятия (2015)
Одарченко Д. М. - Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для перших страв "Борщова заправка", Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Сподар К. В. (2015)
Іванова М. І. - Принципи як основа наукової методології управління логістикою (2015)
Паливода О. М. - Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції, Теміндарова Ю. А. (2015)
Остроумова В. В. - Херсонська торгово-промислова палата як елемент інфраструктури підтримки підприємництва (2015)
Балан О. С. - Оцінювання нематеріальних активів інвестиційного проекту з виробництва біопалива, Арабаджи О. В. (2015)
Amalyan N. D. - Accounting Objects within the Framework of Customer Loyalty Programs, Amalian A. W. (2015)
Левіна М. В. - Формування облікової політики щодо трансакційних витрат готельного кластера (2015)
Бачо Р. Й. - Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют) (2015)
Мацелюх Н. П. - Ринок цінних паперів та необхідність його збалансованого розвитку в сучасних умовах (2015)
Токарь В. В. - Угрозы экономической безопасности государства при санации и ликвидации коммерческих банков в Украине (2015)
Череп А. В. - Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад, Осипенко С. О. (2015)
Гнєдков А. В. - Особливості обліку факторингових операцій у банку (2015)
Землячов С. В. - Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній, Землячова О. А. (2015)
Черномор В. О. - Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем (2015)
Сиротюк Ю. В. - Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці (2015)
Тарангул Л. Л. - Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм, Крамаренко О. А. (2015)
Замасло О. Т. - Аналіз сучасного стану податкової культури в Україні, Бойчук О. І. (2015)
Тарангул Л. Л. - Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні, Мельник А. М. (2015)
Рибачук Ю. О. - Прогнозування вартості інструментів фінансового ринку з використанням періодичної кількісно-вартісної моделі (2015)
Самусєва Л. Ю. - Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств, Кропівцова Н. І. (2015)
Лачкова Л. І. - Побудова системи діагностики фінансової безпеки підприємств торгівлі, Лачкова В. М., Сідорова Т. О. (2015)
Дерев'янко О. Г. - Тенденції формування репутаційного капіталу підприємств харчової промисловості (2015)
Гросул В. А. - Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу, Жилякова О. В. (2015)
Захаров В. А. - Операційна система промислового підприємства (2015)
Мочона Л. Г. - Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві (2015)
Бутенко Н. Ю. - Управління знаннями в корпораціях (2015)
Polubiedova A. O. - Tools for Diagnosing and Selective Management of Development of the Socio-Economic Potential of Industrial Organization, Bilokonenko H. V. (2015)
Краснокутська Н. С. - Лідогенерація як інструмент формування клієнтоорієнтованих стратегій мережевих підприємств, Тихонченко Р. С. (2015)
Пахтусов М. І. - Організаційно-економічний механізм управління рекламною діяльністю підприємств зв’язку: теоретичні засади формування, Станкевич І. В. (2015)
Мілейковський В. О. - Визначення розподілу температури та концентрації в струминному примежовому шарі з використанням геометричного підходу (2009)
Малкін Е. С. - Експерементальн дослідження багатоканальних теплообмінників для охолодження потужних мікропроцесорів, Фуртат І. Е., Дьячков М. І. (2009)
Олексюк А. О. - Методика розрахунку триконтурних теплообмінників для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання, Челапко С. О. (2009)
Росковшенко Ю. К. - Аналіз динаміки процесів пр автоматичному регулюванні опалювальних приладів, Степанов М. В., Штиленко В. П., Штиленко В. В. (2009)
Сподинюк Н. А. - Шляхи забезпечення необхідного теплового режиму в приміщеннях пташників (2009)
Степанов М. В. - Теплопередача та гідравлічний опір теплообмінника з еластичною стінкою, Росковшенко Ю. К., Дідик Л. В. (2009)
Ткаченко В. А. - Системи опалення ангарних теплиць, Кондратюк О. В. (2009)
Малкін Е. С. - Математичне моделювання ізотермічної течії рідини в щілинному мікроканалі, Тимощенко А. В., Фуртат І. Е., Лунковський Д. (2009)
Малкін Е. С. - Експериментальний стенд для дослідження теплообмінників на базі щілинних мікроканалів, Тимощенко А. В., Ніколаєнко Ю.Є., Фуртат І. Е., Єфименко С. В. (2009)
Росковшенко Ю. К. - Енергозбереження в теплицях за рахунок використання низькотемпературних термальних вод, Степанов М. В., Кім А. С., Радченко А. М. (2009)
Гламаздіна А. Д. - Економічні аспекти використанння електрокотелень, Гламаздін П. М. (2009)
Мороз П. М. - Схеми систем геліотеплопостачання будинків із застосуванням газового водогрійного котла та теплового насоса (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського