Коцур А. П. - Дефініції "національне відродження України", "українське національне відродження" в історіографії ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Коцур В. П. - Відображення в науковій літературі 1920-30-х рр. особливостей функціонування молодіжних організацій в умовах становлення тоталітарної системи в Україні (2011)
Коцур Н. І. - Наукова та практична діяльність Одеського товариства лікарів у другій половині ХІХ століття (2011)
Лисенко О. Є. - Людський чинник Другої світової війни: український вимір (2011)
Непомнящий А. А. - Неизвестные страницы истории крымоведения: к портрету Николая Эрнста (2011)
Орлик В. М. - Державні фінанси Російської імперії першої половини ХІХ ст.: стан та основні тенденції (2011)
Реєнт О. П. - Землеволодіння в українських губерніях Російської імперії після селянської реформи 1861 р. (2011)
Розовик Д. Ф. - Робота державних органів влади УСРР з українізації адміністративного апарату і культурно-освітніх закладів національних меншин республіки у 1920-х роках (2011)
Ткаченко В. М. - Історична істина в просторі і часі (2011)
Турченко Г. Ф. - Адміністративно-територіальний устрій південноукраїнських земель за денікінщини (2011)
Хмарський В. М. - Бессарабська губернська вчена архівна комісія у контексті розвитку археографії на півдні України (2011)
Циганенко Л. Ф. - З історії створення Бессарабського церковного історико-археологічного товариства (1904 – 1912 рр.) (2011)
Шевчук Т. С. - Сковородинівське коло: родовід Михайла Коваленського (2011)
Шемякин А. Л. - "Святой Владимир" за Дунаем: российские награды Николы Пашича (2011)
Вихідні дані (2011)
Рахманов О. - Політична свідомість робітничого класу України у роки соціальних трансформацій (2015)
Іванкова-Стецюк О. - Реґіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями, Сусак В. (2015)
Лейн Д. - Динаміка реґіональної нерівності в Російській Федерації: циркуляційна та кумулятивна причинність (2015)
Шульга О. - Евристичний потенціал і перспективи феноменологічної парадигми в соціології (2015)
Ляпіна Л. - До проблеми типологізації концепцій мультикультуралізму (2015)
Іваненко О. - Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання (2015)
Рябчук А. - Обмеження у підготовці до складання ЗНО учнями із сільської місцевості, Мулявка В. (2015)
Горбачик А. - Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні, Любива Т., Нікітіна Т. (2015)
Саєнко Ю. - Проект "Людина” — фатальність вибору (2015)
Круглий стіл "Сучасна масова свідомість: динаміка і тенденції розвитку” (2015)
Грудень як час осмислення: в Інституті соціології НАНУ відбулися VIII читання пам’яті Н. В. Паніної (2015)
Соціологічна асоціація України та Соціологічний центр імені Н. В. Паніної. Оголошують конкурс "Кращий молодий соціолог року–2015” (2015)
ВАК України інформує... (2015)
Девіз життя — "Якщо я не згорю, якщо він не згорить, то хто ж світ опромінить?”. Валентина Іларіонівна Астахова (2015)
Вітаємо Анатолія Олександровича Ручку (2015)
Юрію Івановичу Яковенко — 65! (2015)
Амджадін Лідія Миколаївна (2015)
Кушнір С. О. - Аналіз основних показників діяльності промислових підприємств в Україні та стратегії виходу з кризового стану, Оніщенко М. А. (2015)
Кушнір С. О. - Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (2015)
Линенко А. В. - Дослідження економічної сутності та класифікація об’єднань підприємств (2015)
Череп А. В. - Онлайн-інструменти для ведення бізнесу, Конєв В. В. (2015)
Шерстюк Р. - Євроінтеграційна трансформація нововведень з використанням дуалістичного підходу до управління підприємством (Постконфліктні аспекти впровадження інновацій у виробництво), Кінаш І., Погайдак О., Кузьмак О. (2015)
Лось В. О. - Автоматизація обліку грошових коштів домогосподарств на базі "1С: Підприємство 8", Максишко Н. К., Столярчук І. А. (2015)
Урусова З. П. - Трансформаційні процеси обліку основних засобів на підприємстві, Тимошенко Д. В. (2015)
Бабицька О. О. - Оцінка ресурсного потенціалу сільського гоподарства України: регіональний аспект (2015)
Бабміндра Д. І. - Еколого-економічне природокористування та формування інвестиційної привабливості земельно-ресурсного потенціалу, Буша Д. В., Овчаренко А. В. (2015)
Колобердянко І. І. - Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій, Калантарова А. Р. (2015)
Кучеренко В. М. - Програмно-цільове прогнозування результативності виноградно-виноробної галузі України (2015)
Рибалко О. М. - Регіональні проблеми інвестування, Осипенко Н. В. (2015)
Сьомченко В. В. - Аналіз інфляційних процесів в Україні, Нужна Ю. Р. (2015)
Батракова Т. І. - Антикризове регулювання грошово-кредитної системи України, Кабаченко А. В. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття антикризового фінансового управління на підприємстві, Пічікіна А. В. (2015)
Богма О. С. - Особливості сприйняття організаційних змін персоналом підприємства (2015)
Череп А. В. - Маркетингові комунікації в системі забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування, Бондар О. О. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Стратегії диверсифікації діяльності підприємства, Коваленко Є. О. (2015)
Шуст О. А. - Відродження і стимулювання розвитку племінного скотарства як напрям забезпечення продовольчої безпеки України (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Бойчев І. І. - Гуманізація вищої музично-педагогічної освіти в контексті сучасних вітчизняних концепцій (2011)
Бухнієва О. А. - Специфіка провідного суб’єкта інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі (2011)
Воробйова К. В. - Організаційно-педагогічні умови іміджелогічної підготовки перекладачів (2011)
Житомирська Т. М. - Полікультурне виховання в Українському Подунав’ї ІІ пол. ХІХ ст.: педагогічні ідеї та персоналії (2011)
Замашкіна О. Д. - Становлення і розвиток земської початкової школи в Україні (2-га пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Катола О. В. - Про один із підходів до вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2011)
Колоянова О. Г. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів (2011)
Короткова М. В. - Инновационная образовательная технология "Развитие критического мышления через чтение и письмо" в высшей школе (2011)
Куйбіда В. В. - Народна анатомо-фізіологічна термінологія дітей: становлення, аналіз (2011)
Нікітіна О. О. - Психологічні дослідження як підґрунтя розвитку концепції навчальної діяльності (2011)
Пастир І. В. - Вивчення змін художньо-виразних засобів образотворчого мистецтва в процесі творчого становлення фахівця (2011)
Пилип Г. - Підготовка лікарів-інтернів у медичних інститутах західних областей України в другій половині ХХ ст. (2011)
Сарвілова Д. С. - Роль хореографії у сучасній системі виховання молодших школярів (2011)
Удовиченко Л. М. - Формування системи цінностей у шкільному вивченні світової літератури (2011)
Фрасинюк О. Р. - Інтеграція гендерного підходу в національну систему середньої загальної освіти (2011)
Горболіс Л. М. - Україна в життєтворчості В. Винниченка-емігранта (за романом С.Процюка "Маски опадають повільно") (2011)
Даракчи М. И. - Функции геммологических образов в повести А. И. Куприна "Суламифь" (2011)
Єременко О. В. - Специфіка інформаційних характеристик поставання тексту (2011)
Зимина-Дырда Т. Ю. - "Тёмные аллеи" И. А. Бунина и "Холостяк" А. М. Фёдорова: авторские интерпретации одного сюжета (2011)
Мельник В. И. - Следы древнерусской повести в романе И. А. Гончарова "Обрыв" (2011)
Пяткин С. Н. - К проблеме периодизации творчества С. А. Есенина (2011)
Райбедюк Г. Б. - Поетична культурологія Миколи Зерова (2011)
Раковская Н. М. - О структурировании модели мира В. Розанова (2011)
Руснак І. Є. - Поетика подільського народного оповідання "Як син-вчитель батька наймитом назвав" (2011)
Руснак С. П. - Жанрово-стильові особливості документальної книги Уласа Самчука "Слідами піонерів" (2011)
Сазонова З. Н. - Жанровые особенности баллады А. К. Толстого ("Василий Шибанов", "Князь Михайло Репнин", "Старицкий воевода") (2011)
Суичимез А. А. - Предметный мир купеческого дома в ранних пьесах А. Н. Островского (2011)
Томчук О. Ф. - Поетикальні особливості лірики Миколи Зерова (2011)
Цибуковська М. С. - Засоби психологізації в новелі Уласа Самчука "Жарт життя" (2011)
Широкова В. В. - Традиции плутовского романа в "Приключениях Эме Лебефа" М.Кузмина (2011)
Шишкова А. Д. - Художня рецепція біблійного тексту в поезії Ю. Липи (2011)
Вдовенко Т. А. - Анималистические персонажи в произведениях англоязычной прозы (2011)
Ладохина О. Ф. - "Да голос ломать черноморским жаргоном…": лингвистические особенности "одесского текста" (2011)
Маркелова В. М. - Колоратив красный в лексико-семантическом поле "тревога" в лирике А.А.Блока (2011)
Ніколенко Т. Ю. - Обрядові номени з символічним значенням у говірці с. Кислиці Ізмаїльського району Одеської області (2011)
Панфілов М. П. - Риторичні стратегії персонажа в художньому тексті (2011)
Циганок І. Б. - Ключові концепти в романі Ліни Костенко "Берестечко" (2011)
Потапенко Я. О. - Історична ґенеза "соціології тіла" як впливового напрямку сучасних суспільствознавчих студій (2011)
Луцак С. М. - Психоаналітична реінтерпретація української літератури першої третини ХХ сторіччя (рецензія на монографію: Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини ХХ сторіччя / Андрій Печарський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 466 с.) (2011)
Вихідні дані (2011)
Protasov I. - Relative size of subsets of a semigroup, Slobodianiuk S. (2015)
Banakh T. - On 2-swelling topological groups (2015)
Гутік О. - Напiвгрупа монотонних коскiнченних часткових гомеоморфiзмiв дiйсної прямої, Мельник К. (2015)
Пирч Н. - Про обмежуючі узагальнені ретракти (2015)
Симотюк М. - Збіжність неперервного дробу Нерлунда до відношення гіпергеометричних функцій в полі p-адичних чисел, Медвідь О. (2015)
Волошин Г. - Борнологічність простору нарізно неперервних функцій, Маслюченко В., Маслюченко О. (2015)
Плічко А. - Критерій пропорційності норм (2015)
Prykarpatsky A. - The classical Abraham-Lorentz electron mass theory legacy. Part I: The Amper law aspects revisiting (2015)
Підкуйко С. - Про вартість деривативу у триноміальній ціновій моделі, Баб’як М. (2015)
Банах Т. - Математичні публікації НТШ до 1939 року, Притула Я. (2015)
Ігор Йосипович Гуран (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
Rules for authors (2015)
Верховцева І. Г. - Українське Подунав’я в етноконфесійних слов’яно-романо-тюркських відносинах (2013)
Докашенко В. М. - Зміни в національній структурі населення Донбасу (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр.) (2013)
Докашенко Г. П. - Професійно-технічна освіта в системі міграційних процесів повоєнної радянської держави (історико-політологічний аспект) (2013)
Ефимов О. В. - Алкоголизм как социальная проблема (на материалах Арзамасского уезда Нижегородской губернии) (2013)
Кормильцева Ю. В. - Держава і профспілки: вітчизняний та зарубіжний досвід законотворчості (2013)
Тарасюк Л. С. - Поняття "воцерковлення" в народній релігійності (2013)
Татаринов І. Є. - Уніформа лінійної піхоти Росії під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. (2013)
Церковна В. Г. - Українці Південної Бессарабії (ХІХ ст.) (2013)
Чорна Л. В. - Гагаузька колонізація Буджаку у ХVІІІ – ХІХ ст. (2013)
Глущук С. В. - Работа над русским глаголом в условиях близкородственного окружения (2013)
Губанихина Е. В. - Формирование основ здорового образа жизни студентов как подсистема воспитательной деятельности вуза (2013)
Замашкіна О. Д. - Ретроспектива проблеми інклюзивної освіти в Україні (2013)
Звєкова В. К. - Організація культурно-дозвіллєвої діяльності учнів як чинника їх залучення до здорового способу життя (2013)
Золотарева В. С. - Межкультурное общение как аспект обучения иностранному языку (2013)
Іванова Д. Г. - Соціально-педагогічний супровід підлітків із дистантних сімей: регіональний досвід (2013)
Казнодзей О. В. - Критерії та показники почуття гідності в учнів початкових класів (2013)
Кічук Н. В. - Компетентнісно-орієнтована професійна підготовка педагога: деякі світові досягнення та українські перспективи (2013)
Мірошніченко О. В. - Організація самостійної роботи студентства як предмет сучасного наукового пізнання (2013)
Сучану А. К. - Феномен тьюторства в педагогіці вищої школи (2013)
Труфкіна М. В. - Інформаційний компонент дослідницької культури майбутніх філологів (2013)
Чиж С. Г. - Інтерактивні методи навчання як педагогічний ресурс розвитку іншомовної комунікативної компетенції учнів (2013)
Щенникова С. В. - Интегративная модель подготовки будущих педагогов к творческой деятельности (2013)
Вихрова Н. Н. - Славянофильская газета "День" (1861-1865) о женском вопросе (2013)
Ким Е. С. - Мотив "страха" в произведении С.Н. Сергеева-Ценского "Лесная топь" (2013)
Кошелев А. В. - "Я сразу увидел <…> что меня принимают не за того" (2013)
Кошелев В. А. - О "временах года" в поэзии Лермонтова (2013)
Морева Т. Ю. - Пушкинские традиции в творчестве В. Ф. Одоевского (2013)
Перзеке А. Б. - Семантический узел "отцовства и сыновства" в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2013)
Раковская Н. М. - Парадоксальный мир Л. Шестова (2013)
Терешкина Д. Б. - Печатные "Четьи-Минеи" Дмитрия Ростовского в книжных собраниях: к вопросу о бытовании книги в народной среде (2013)
Томчук О. Ф. - Переклад як форма міжлітературних взаємин у неокласичній концепції О. Бургардта-Юрія Клена (2013)
Фокина С. А. - Авторский миф М. Цветаевой в цикле "П. Э." (2013)
Батулина А. В. - Композиционно-стилистическая организация религиозной публицистики (2013)
Гончар Н. М. - Функціонування української мови у болгаромовних селах Подунав’я (2013)
Іванова Н. Д. - Концепт СТЕП у художньому тексті (2013)
Колесникова Л. В. - Проблема амбивалентности морфологических единиц русского языка (2013)
Кольцун Н. М. - Отображение социального статуса человека в языке, Черезова Г. А. (2013)
Циганок І. Б. - Вербалізація концепту землі у мовотворчості Ліни Костенко (2013)
Вихідні дані (2013)
Третяк А. М. - Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації, Третьяк А. М. (2015)
Мартин А. Г. - Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС, Копайгора Б. М. (2015)
Бутенко Є. В. - Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельним ресурсами в Україна, Зарічнюк С. М. (2015)
Дорош Й. М. - Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту (2015)
Стецюк М. П. - Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення і облаштування державного кордону України, Трюхан М. О. (2015)
Дорош О. С. - Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (2015)
Осипчук С. О. - Науково-методичні підходи до природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного районування (зонування) земель (2015)
Третяк В. М. - Проблеми удосконалення інституціональної бази управління природно-заповідним фондом України, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2015)
Яремко Ю. І. - Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель, Дудяк Н. В. (2015)
Третяк Н. А. - Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням (2015)
Лобунько Ю. В. - Тенденції формування екологічної мережі України як базової просторової основи організації природоохоронного землекористування (2015)
Поліщук В. Г. - Методичні підходи до оцінки заставної вартості землекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі (2015)
Гребенник Г. В. - Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природних парків (2015)
Сацький Д. В. - План земельно-господарського устрою територій малих та середніх міст, як основа планування землекористування населених пунктів (2015)
До відома авторів (2015)
Абрамович С. Д. - Титаничность вулкана у Розанова и Маринетти (2015)
Веселовська Н. В. - Використання прийому "гра у грі" в сюжетотворчій та часопросторовій організації п’єси Неди Нежданої "Коли повертається дощ" (2015)
Голубишко И. Ю. - Художественная деталь в романе П. Акройда "Процесс Элизабет Кри": в контексте межвидовых связей (2015)
Грищенко Я. С. - Особливості дискурсивності американської оди ХІХ-ХХ століть (2015)
Громик Л. І. - Публіцистика Богдана Лепкого: історіософський контекст (2015)
Іконнікова М. В. - Система екзистенційних концептів у романі Грема Свіфта "Земноводний край" (2015)
Kruk A. A. - Conceptual realization of destiny in prose of T. Hardy, I. Nechui-Levytsky, Panas Myrny and I. Franko (2015)
Левицька Т. О. - Імаготип іудея в романі В. Скотта "Айвенго" (2015)
Нагорна Н. М. - Слово-логос і феномен нарації (2015)
Насмінчук Г. Й. - "Свій-чужий" в романі "Чорний Ворон" В.Шкляра (2015)
Титянин К. А. - Подходы к изучению образов иностранцев в творчестве Ф. М. Достоевского, Мельничук И. Н. (2015)
Андрейко Я. В. - Особливості організації складнопідрядних означальних речень з відношенням ідентифікації (2015)
Андрухова Т. А. - Вставні і вставлені конструкції в художньому мовленні Уласа Самчука (2015)
Антіпов О. С. - Склад і структура лексико-семантичного поля "патріот" (2015)
Антофійчук І. Я. - Пейзажна інтродукції у текстах малої прози письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Белоусова Т. П. - Структурно-семантические особенности терминологии биоэтики с компонентом-метафорой (2015)
Беркещук І. С. - Засоби вербалізації назв осіб-виготовлювачів за родом діяльності (окремі зауваги) (2015)
Бибик С. П. - Мовна свідомість і стилі спілкування в повсякденні (2015)
Болтовская Е. А. - Моделирование культурного пространства в современной русскоязычной поэзии Беларуси, Лавшук О. А. (2015)
Броварська О. А. - Мультимедійність публіцистики Богдана Теленька у семіотичному дискурсі (2015)
Бурківська Л. Ю. - Соціальна тематика в сучасному газетному дискурсі, Григораш С. М. (2015)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічна картина світу у творах І. Нечуя-Левицького (на матеріалі роману "Хмари") (2015)
Вільчинська Т. П. - Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука: до питання типології (2015)
Войцехівська Н. К. - Роль комунікативних бар’єрів у виникненні конфліктного дискурсу (2015)
Воробей Ю. В. - Текстове повідомлення як сума маркерів віртуального образу (2015)
Гавриш М. М. - Українська мова у середовищі іммігрантів з арабських країн (соціолінгвістичне дослідження М. Хмельницького) (2015)
Гавриш М. М. - Невербальна комунікація: поклін як соціальний знак, Коваль Т. П. (2015)
Горбач О. С. - Ергоніми в сатиричному романі В. Даниленка "Газелі бідного Ремзі" (2015)
Гудима Н. В. - Карнавалізація художнього мовлення постмодерністської прози (2015)
Дакі О. А. - Українська морська терміносистема: предметно-семантична організація (2015)
Дехтярьова О. В. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення діалектних фразеологізмів у художніх творах (2015)
Дзюбак Н. М. - Когнітивний аспект дослідження помилок (2015)
Дуда Л. Є. - Мотиви вибору імен у середовищі незаможних прошарків м. Львова (перша половина ХХ ст.) (2015)
Іваночко К. М. - Наголошування суфіксальних відсубстантивних дієслів із суфіксом -и- суфіксально-флексійного акцентного типу в марамороській локальній говірці (2015)
Іващенко В. Л. - Періодизації історичного розвитку галузевих термінологій в українському термінознавстві (2015)
Казимір В. О. - Der lexikographische aspekt der neuentstandenen umgangssprachlichen lexik in der deutschen gegenwartssprache (2015)
Коваленко Б. О. - Український компонент у російськомовних оповіданнях та нарисах А. Свидницького (2015)
Коваленко Н. Д. - Фраземи з компонентом піч у говорах південно-західного наріччя (2015)
Козак Р. В. - Дискурсивна трансформація синтаксичних знаків у системі експресивного синтаксису (2015)
Кузь Г. Т. - Номінативно-аксіологічні процеси в дзеркалі новітньої суспільно-політичної неології (2015)
Кульбабська О. В. - "Ти сі слова не руш, се – золоті клейноди..." (Маркери розмовності в мовотворчості Віри Китайгородської) (2015)
Кушка Б. Г. - Многоголосье эпохи в поэзии А. Сопровского (2015)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурний концепт "правда" в українських народних казках (2015)
Ладиняк Н. Б. - Особливості поетичного синтаксису П. Гірника (2015)
Лаптева М. Л. - Базовые коды русской культуры и категория "свое / чужое": корреляция на фразеологическом уровне (2015)
Ліпська Є. Л. - Еволюція поглядів на проблему перформативності (2015)
Мамич М. В. - Культуромовний контент жіночого журналу 60-их та 90-их років хх століття: зіставний аспект (2015)
Маркітантов Ю. О. - Прислів’я як інтертекстукальні маркери у поетичних текстах Івана Іова (2015)
Маркітантова В. Ю. - Інфінітивні конструкції у структурі складного речення (2015)
Марчук Л. М. - Духовнопсихологічний портрет через призму кольору: поняття чорного (2015)
Мацько О. М. - Місце та роль риторики у сучасній гуманітаристиці (2015)
Межжеріна Г. В. - Чеснота працелюбності в семантиці східнослов’янських лексем ХІ–ХІІІ ст. (2015)
Меркотан Л. Й. - Структурні типи цитат у дискурсі сучасної української прози (2015)
Мєлєкєсцева Н. В. - Особливості семантико-синтаксичної структури речень із предикатами наявності / відсутності (2015)
Мовчун Л. В. - Терміни на позначення видів рим за якістю відхилень від звукової точності: історія і проблеми (2015)
Мозолюк О. М. - Словосполучення зі значенням післячасу в говірці села Летава Чемеровецького району Хмельницької області (2015)
Монастирська Р. І. - Семантичний опис термінів на позначення цивільних правовідносин (2015)
Нечитайло І. М. - Моравія як зона слов’янської архаїки (2015)
Онуфрійчук Г. І. - Біполярна опозиція "людина – кіт (кішка)" в українській етнофразеології (2015)
Охрименко Т. В. - Денежная культура славянского этноса (2015)
Паночко М. М. - Словотвірна структура українських правничих термінів-іменників Галичини австрійського періоду (2015)
Папідзе Н. В. - Структурно-семантична характеристика типових словотвірних парадигм дієслів везти́/вози́ти, нести́/носи́ти (2015)
Папіш В. А. - Вияви нарцисизму в повісті О. Кобилянської "Земля" (2015)
Поплавська Л. В. - Тарас Шевченко як творець української літературної мови в рецепції Івана Огієнка (2015)
Потіпак Ю. А. - Семантичні особливості паремій на позначення метеорологічних явищ (на матеріалі новогрецької, української та румейської мов) (2015)
Руснак Н. О. - Гносеологічний параметр діалектних текстів буковинських говірок (2015)
Синица И. А. - Интерпретация онима в поэтическом тексте: оним – прецедентное имя – образ-символ (2015)
Sirant A. M. - "The northern lights” by Philip Pullman: the linguistic aspect of colour (2015)
Сокур И. А. - Индивидуально-авторские особенности синтаксической организации научного текста (2015)
Стецик Х. М. - Функції наддністрянського діалекту в художній мові А. Чайковського (2015)
Судук І. І. - Семантика стійких біблійних порівнянь (2015)
Сукаленко Т. М. - Аксіологічні характеристики типажу "піп" через призму української фразеології (2015)
Ткач Л. О. - Лексика з кваліфікатором "західне” у "великому тлумачному словнику сучасної української мови”, Скаловська С. І., Захарчишин О. В. (2015)
Томусяк А. О. - Інтерогативні конструкції як засіб синтаксичної експресивності у політичному дискурсі (на матеріалі промов Д. Камерона) (2015)
Томусяк Л. М. - Cемантичні класи ситуацій, репрезентованих дуплексивом (2015)
Третяк Н. В. - Тенденції розвитку публіцистичного стилю на сучасному етапі (2015)
Уманець А. В. - The status of syntactic structures in foreign linguistics (2015)
Федорів М. І. - Структура лексичного значення похідних іменників німецької та української мов (2015)
Федуленкова Т. Н. - Универсальное и специфическое в морфологической вариантности фразеологии неродственных языков (на материале анималистических ФЕ английского, русского и казахского языков) (2015)
Філіпчук М. В. - Константи етнолінгвістики як об’єкт дослідження (2015)
Химинець М. Д. - Соціоморфна метафора в сучасних газетних текстах (2015)
Чопик Я. М. - Ад’єктивні універби в аспекті інтегральних словотвірно-граматичних процесів (2015)
Шабат-Савка С. Т. - Інтенційний простір мовної особистості й соціокультурний контекст процесу спілкування (2015)
Шатілова Н. О. - Прислів’я і приказки як згустки народної мудрості в ідіостилі С. Воробкевича (2015)
Шевчук З. С. - Словотвірний мікрокомпонент як засіб портретної характеристики жінки (2015)
Шеремета Н. П. - Сучасний посібник для практичних занять з діалектології: реалії і перспективи (2015)
Яковлєва О. В. - Текстові функції поетонімів (на матеріалі англомовного твору А. Крісті "Вбивство за алфавітом”) (2015)
Яремій М. Р. - Традиції та тенденції в українській лексикографії кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. (на матеріалі російсько-українських словників М. Левченка та М. Уманця (Комарова) і А. Спілки) (2015)
Яцук О. В. - Лінгвістичні парадигми прочитання відокремлених компонентів структури речення (2015)
Яцьків М. Ю. - Фразеологічна картина світу в романі Мирослава Дочинця "Вічник" (2015)
Зайцева І. В. - Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті (2015)
Попович А. С. - Інформаційне забезпечення вишівської стилістики української мови в 20-40-их роках ХХ століття (2015)
Сидоренко О. М. - Особливості формування лінгводидактичної компетентності вчителів закордонних українських навчальних закладів (2015)
Сторчова Т. В. - Латина у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2015)
Шулик П. Л. - Діалогічна концепція М. Бубера як основа вивчення старозавітних текстів (2015)
Кеба О. В. - Попередні підсумки : панорама літературознавчих пошуків професора Семена Абрамовича, Шулик П. Л. (2015)
Андрущенко Е. А. - Новая книга о Николае Гоголе (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті (2015)
Дорош Й. М. - Державні стандарти, нормии і правила як механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування, Дорош О. С. (2015)
Третяк М. А. - Екологічні проблеми управління земельними ресурсами та землекористуванням в процесі здійснення земельної реформи в Україні, Третяк Р. А., Третяк Н. А. (2015)
Гунько Л. А. - Формування інфестиційно-привабливих типів сільськогосподарського землекористування (2015)
Ковальчук І. П. - Картографічне моделювання природно-господарських систем Передкарпатського сірконосного басейну, Іванов Є. А., Клюйник В. В. (2015)
Кучер А. В. - Польський досвід формування механізму охорони й раціонального використання грунтів, Казакова І. В. (2015)
Барвінський А. В. - Підвищення протиерозійної стійкості грунтів легкого гранулометричного складу в агроландшафтах Полісся (2015)
Андрейчук Ю. М. - Використання ГІС в дослідженнях антропогенних трансформацій басейнів малих річок (на прикладі річки Коропець), Іванов Є. А., Ковальчук І. П. (2015)
Третяк А. М. - Методологічно-методичні основи оцінки природно-рекреаційного потенціалу земельних та інших природних ресурсів, Гребенник Г. В. (2015)
Кошель А. О. - Теоретичні аспекти рентних відносин та оцінки вартості земель в ринкових умовах (2015)
Третяк В. М. - Оцінка заставної вартості землекористування сільськогосподарських піприємств із врахуванням ризиків орендних та іпотечних відносин, Поліщук В. Г. (2015)
Шевченко О. В. - Еколого-економічний стан сільськогосподарського землекористування Київської області (2015)
Курильців Р. М. - Мультифункціональне землекористування як напрям досягнення сталого землекористування (2015)
Бутенко Є. В. - Ефективність використання сільськогосподарських земель на основі формування ерозійної моделі регіонального рівня, Харитоненко Р. А., Фесан І. В. (2015)
Рибалка С. В. - Демографічні проблеми українського села та необхідінсть їх картографічного моделювання (на прикладі Київської області) (2015)
Лобунько Ю. В. - Інституційне забезпечення розвитку природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин (2015)
Михайлу Терентійовичу Михайлюченку – 80 років! (2015)
До відома авторів (2015)
Булкат Л. М. - Становлення конституційно-правових засад соціального захисту в Україні (2016)
Гавриленко В. В. - Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету (2016)
Кулик С. В. - Історико-правові аспекти реформування судової системи України (2016)
Омельчук В. В. - Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського (2016)
Пасальський М. М. - Правовий статус і правосуб’єктність держави: дискусійні питання теорії і практики (2016)
Агафонова Н. В. - Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні (2016)
Веклич О. О. - Удосконалення законодавчих приписів правомочності місцевого самоврядування у сфері природокористування та здійснення екологічної політики (2016)
Гафурова Є. Р. - Територіальна автономія як форма децентралізації влади (2016)
Мищак І. М. - Механізми контролю громади за діяльністю депутатів місцевих рад в Україні та Польщі (порівняльно-правовий аналіз) (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення (2016)
Ярощук В. І. - До питання конституційно-правової регламентації функціонування професійного самоврядування у Республіці Польща (2016)
Баб’юк М. П. - Цивільно-правовий статус вищого навчального закладу за законодавством України (2016)
Штефан А. С. - Норма цивільного процесуального права в структурі елементів механізму доказування (2016)
Кузьменко А. І. - Класифікація третіх осіб в адміністративному процесі (2016)
Ортинська Н. В. - Фактори впливу інформаційного суспільства на правовий статус неповнолітнього (2016)
Пащенко К. С. - Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві: досвід Польщі (2016)
Янчук А. О. - Шляхи формування основ нормативно-правового забезпечення реформування правоохоронної системи України: до постановки проблеми (2016)
Кучерук М. М. - Структура державно-правової діяльності із запобігання тероризму (2016)
Самбор М. А. - Застосування електронних засобів контролю як одного з обов’язків, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за нормами Кримінального процесуального кодексу України (2016)
Баймуратов М. О. - Роль регіоналізації і європейської регіональної політики в розмежуванні повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування в Україні (2016)
Герасимчук Н. В. - Компетенція міжнародних інституцій: динаміка змін в умовах сучасності (2016)
Гладкова Т. Л. - Правові інструменти Європейського Союзу: загальна характеристика (2016)
Кротінов В. О. - Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи (2016)
Куровська І. А. - Соціальна держава як новий етап розвитку правової держави на шляху євроінтеграції (2016)
Нагорна У. В. - Особливості правового регулювання захисту права на географічне зазначення походження товарів в ЄС (2016)
Павко Я. А. - Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень (2016)
Приходько А. В. - Відображення проблеми корінних народів у колективних міжнародних угодах (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2016)
Терещенков А. М. - Міжнародно-правові аспекти регламентації трудової міграції в країнах – членах ЄС (2016)
Шишка Ю. М. - Міжнародно-правове і національне регулювання відносин, що виникають із приводу рекламної діяльності в мережі Інтернет (2016)
Павлюк А. В. - Соціальні аспекти економічних процесів ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні (2016)
Ховрак І. В. - Сучасні регуляторні імперативи соціальної відповідальності (2016)
Журавський В. С. - Пропозиції щодо внесення змін до Конституції України (2016)
Антоновіч М. - Логістика в Польщі – синтетичний огляд сучасного стану та перспектив (2014)
Балик У. О. - Електронна комерція як елемент системи світового господарства, Колісник М. В. (2014)
Бондос І. - Цінова чутливість польських покупців товарів тривалого використання (2014)
Височан О. С. - Податкові наслідки проведення рекламних акцій для підприємств туризму (2014)
Войнаровська Г. - Сучасні маркетингові концепції в управлінні підприємствами в Польщі. Результати досліджень (2014)
Воронін В. О. - Методологічні та методичні підходи до оцінки нерухомості в сучасних умовах, Мамчин М. М., Шемелюк Г. О. (2014)
Вороніна Р. М. - Концептуальні засади міської логістики, Маргіта Н. О., Карий О. І. (2014)
Гвоздь М. Я. - Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами, Мицько В. І. (2014)
Герасимчук В. Г. - Споживач і концепція соціально-етичного маркетингу (2014)
Гжибовська К. - Координації діяльності у ланцюжку поставок (2014)
Гживна З. - Характер і сфера логістики забезпечення агломерації (2014)
Григорова Т. М. - Проектування транспортних технологій перевезення пасажирів у приміському сполученні з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів (2014)
Гурч Л. М. - Розвиток "зеленої логістики” в Україні, Хмара Л. Є. (2014)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Становлення мереж як організаційних структур, Живко З. Б. (2014)
Довбенко В. І. - Маркетингова складова розвитку інноваційного підприємства (2014)
Дриль О. І. - Стратегічні напрями розвитку транскордонного співробітництва "Україна-Польща” (2014)
Дубодєлова А. В. - Впливові чинники купівельної поведінки кінцевих споживачів на туристичному ринку, Лісовська Л. С., Малкуш Х. Ю. (2014)
Ємельянов Щ. Ю. - Рівень технологічного розвитку підприємства як складова його конкурентоспроможності, Петрушка Т. О., Крет І. З. (2014)
Жук Є. О. - Формування механізму управління виробничим потенціалом підприємства (2014)
Забурмеха Є. М. - Маркетинг страхових інновацій (2014)
Зеленський М. В. - Обґрунтування етапів процедури вибору аутсорсера логістичних функцій машинобудівного підприємства (2014)
Катерна О. К. - Інтелектуалізація транспортно-логістичної діяльності в єдиному інформаційному просторі (2014)
Кіндій М. В. - Чинники та їх вплив на формування тарифів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення, Малиш Я. В. (2014)
Ковальчук С. В. - Концептуалізація маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Копець Г. Р. - Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку вітчизняних підприємств на засадах маркетингу та логістики, Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О. (2014)
Косар Н. С. - Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні, Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є. (2014)
Костюченко Л. В. - Дослідження економічного простору логістичної системи (2014)
Кулик Ю. М. - Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства (2014)
Лень Т. В. - Теоретико-методологічні засади маркетингу персоналу на підприємстві (2014)
Линник О. О. - Запозичення державного сектора в структурі зовнішнього боргу (2014)
Ліповскі М. - Наслідки мультиканальних продажів та перспепктиви для клієнтів та продавців (2014)
Матвій І. Є. - Деякі аспекти управління проектами у логістичній сфері, Віхоть Т. А. (2014)
Михальчишин Н. Л. - Перешкоди для реалізації порівняльної функції конкуренції у національній економіці (2014)
Мірошник Р. О. - Функціональні стратегії промислового підприємства з іноземним капіталом, Семін І. Є. (2014)
Мних О. Б. - Фундаментальні зміни на європейському конкурентному ринку авіапослуг і необхідність упровадження якісних змін у діяльності українських авіакомпаній у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір (2014)
Молчанова К. М. - Аспекти впровадження технології e-freight (2014)
Музиченко-Козловська О. В. - Інформаційна логістика в туризмі: сутність поняття, мета і завдання (2014)
Неуров І. В. - Маркетингова логістика: історичні аспекти та перспективи розвитку (2014)
Онищук Н. В. - Формування туристичних центрів у контексті просування внутрішнього турпродукту (2014)
Павлишин І. - Характеристика використання методології SMED на прикладі друкарні, Гадась Л., Стаховяк А. (2014)
Попко О. В. - Сучасна парадигма стартапів у бізнесі, Мальчик М. В. (2014)
Равскі М. - Стратегії, спрямовані на клієнтів польських підприємств – результати дослідження (2014)
Райко Д. В. - Розвиток стратегічного управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства (2014)
Решетнікова І. Л. - Диференціація торговельних марок на основі їх національної ідентичності, Решетнікова Г. С. (2014)
Рудницька О. М. - Інвестиційна привабливість підприємств, Марків І. В. (2014)
Рудницька О. М. - Інноваційна діяльність підприємств в Україні та шляхи її покращення , Шпитко І. З. (2014)
Русановська О. А. - Методика ідентифікації логістичного центру відповідальності (2014)
Савченко Ю. Т. - Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок (2014)
Самойленко К. В. - Забезпечення корисності туристичного продукту через використання складових інформаційної логістики (2014)
Селюченко Н. Є. - Взаємозв’язок між кризами та ризиками підприємства, Масюк В. М. (2014)
Семирак О. С. - Оцінювання характеристик ринку продукції автомобілебудування в Україні (2014)
Скіцько В. І. - Інформаційні ризики логістичних систем (2014)
Скурська В. А. - Побудова мотиваційного механізму управління трудовим потенціалом підприємства (2014)
Собчик Г. - Нові споживчі тенденції XXI століття та їхні ринкові наслідки (2014)
Стояновський А. Р. - Методичні підходи до формування інформаційного забезпечення моніторингу реалізації інноваційних проектів у межах інноваційних структур (2014)
Суслова Т. О. - Чинники маркетингового ціноутворення на туристичному ринку України (2014)
Хадріан П. - Планування маркетингової діяльності середніх і великих підприємств (результати дослідження) (2014)
Хованєц Х. - Обмеження у побудові сильного бренда, Вашкєлевіч В. (2014)
Чухрай Н. І. - Перепроектування логістичних бізнес-процесів у ланцюгах поставок, Матвій С. І. (2014)
Шандрівська О. Є. - Маркетингові дослідження специфіки діяльності надавачів послуг експрес-доставки вантажів, Кузяк В. В., Кошкалда А. О. (2014)
Шкварчук Л. О. - Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України, Цікайло М. А. (2014)
Шкварчук Л. О. - Оцінювання стану кон’юнктури фінансового ринку (2014)
Юськів Б. М. - Особливості реалізації логістичної концепції функціонування автосервісного підприємства, Юськів В. М. (2014)
Фалович В. А. - Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю (2014)
Якимишин Л. Я. - Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції (2014)
Содержание (2013)
Ганул В. Л. - Комбинированный торакоабдоминальный доступ — метод выбора при операциях по поводу рака желудка с распространением на пищевод, Киркилевский С. И., Кондрацкий Ю. Н., Зайцев С. Л., Крахмалев П. С., Крахмалев С. Н., Фридель Р. И., Борисюк Б. А., Совенко В. М., Шевченко А. И. (2013)
Семиволос А. В. - Роль химиотерапии в комплексном лечении больных немелкоклеточным раком легкого ІІВ–ІІІА стадии, Ганул А. В., Борисюк Б. О., Бороров Л. В., Кобзев О. И., Совенко В. М., Шевченко А. И., Кондрацкий Ю. Н. (2013)
Палівець А. Ю. - Лікування хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризику, Коровін С. І., Кукушкіна М. М., Смакова М. С., Тарасова Т. О., Волков І. Б., Літвіненко О. О. (2013)
Фільчаков Ф. В. - Клініко-лабораторні критерії прогнозу прогресування захворювання в процесі інтерферонотерапії у хворих на меланому шкіри з метастазами в регіонарні лімфатичні вузли, Льон Г. Д., Кукушкіна С. М., Шуміліна К. С., Коровін С. І., Кукушкіна М. М., Вітрук Т. С. (2013)
Вемурафениб улучшает выживаемость при меланоме кожи с мутацией BRAF V600E (2013)
Куценко С. Н. - Разработка и клиническое внедрение блокируемых фиксаторов в систему лечения больных с метастатическим поражением длинных костей, Дутко В. С., Павелко А. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Рак грудної залози. Сучасні аспекти хірургічного лікування (за даними Національного інституту раку), Смоланка І. І., Скляр С. Ю., Сидорчук О. І., Мотузюк І. М., Іванкова О. М., Костриба О. І. (2013)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози із застосуванням системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії, Югрінов О. Г., Досенко І. В., Ляшенко А. О., Супруненко О. А., Лобода А. Д. (2013)
Карташов С. М. - Результаты лечения и микросателлитная нестабильность у больных раком эндометрия разных возрастных групп, Олешко Е. М., Мусаев Р. И. (2013)
Цип Н. П. - Клинические особенности злокачественных трофобласти ческих опухолей, инициированных пузырным заносом, у женщин разных возрастных групп, Воробйова Л. И. (2013)
Воробьева Л. И. - Гормональный канцерогенез и обоснование применения гормональной терапии в лечении больных раком яичника (обзор литературы), Свинцицкий В. С., Ткаля Ю. Г. (2013)
Базунов М. В. - Прогностический фактор, летальность и выживаемость больных с опухолями области III желудочка после комбинированного лечения (2013)
Кравець О. В. - Реконструкція нижньої щелепи у хворих зі злоякісними новоутвореннями орофарингеальної зони, Процик В. С. (2013)
Войленко О. А. - Ускладнення резекції нирки при оперативному лікуванні хворих на нирково-клітинний рак, Вукалович П. С., Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е., Котов В. А., Стаховський Е. О. (2013)
Климчук Л. В. - Особенности нефропротекторной терапии при резекции почки, Лесной И. И., Белка Е. Ю., Войленко О. А., Витрук Ю. В., Стаховский Э. А. (2013)
Федоренко З. П. - Особливості розвитку захворюваності на рак сечостатевих органів в Україні після аварії на ЧАЕС, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Стаховский Э. А. - Современные аспекты использования агонистов лютеинизирующего гормона — рилизинг-гормона в лечении рака предстательной железы (обзор литературы, Витрук Ю. В. (2013)
Дягіль І. С. - Інвазивний аспергільоз у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Мартіна З. В., Товстоган А. О., Кравченко С. М., Афанасіаді Д. Р., Романенко Н. Г., Кузьменко В. Ф., Міщенюк О. Ю. (2013)
Костюкова Н. І. - Молекулярно-генетична характеристика хворих на множинну мієлому в Україні, Россоха З. І., Пилипенко Г. В., Єрмолицька І. П., Кисельова М. Я., Аджигітова Л. В., Харчевська Т. І., Гаркуша М. Г., Видиборець С. В., Горовенко Н. Г. (2013)
Роль иммунобиологической терапии в лечении хронических лимфопролиферативных заболеваний (2013)
Сивак Л. А. - Лікування та профілактика токсичних флебітів, індукованих хіміотерапією у хворих на рак грудної залози, Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Алексик О. М., Філоненко К. С., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В., Ульянченко К. О. (2013)
Карнабеда О. А. - Токсичне ураження печінки у пацієнтів з онкологічною патологією (діагностика, лікування), Ткач С. М., Пєрєдєрій В. Г., Чичула Ю. В. (2013)
Клиническое исследование эффективности паклитаксела и бевацизумаба в качестве первой линии терапии HER2-негативного рака грудной железы (2013)
EURTAC: многоцентровое открытое рандомизированное исследование III фазы. Эрлотиниб по сравнению со стандартной химиотерапией в качестве первой линии лечения пациентов европейской популяции с немелкоклеточным раком легкого поздних стадий, положительным по мутациям EGFR (2013)
Орел В. Э. - Сравнительное исследование противоопухолевого влияния наночастиц Fe2O3 с Fe3O4 в нанокомплексе с доксорубицином при электромагнитном облучении в условиях модификации клеток гепатоклеточной карциномы человека (HepG2) интерфероном-альфа, Безденежных Н. А., Николов Н. А., Романов А. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Кудрявец Ю. И., Щепотин И. Б. (2013)
Храновская Н. Н. - Роль микроРНК в патогенезе нейробластомы (обзор литературы), Иномистова М. В., Климнюк Г. И. (2013)
Болгова Л. С. - Цитологическая диагностика лимфомы ходжкина по материалу фибробронхоскопии (наблюдение из практики), Туганова Т. Н., Ярощук Т. М., Тарасова Т. А. (2013)
Памяти выдающегося ученого, хирурга-онколога Ефетова Владимира Михайловича (2013)
Янович Д. О. - Використання лососевих риб (Salmonidae) у біомоніторингу якості водного середовища (огляд), Грициняк І. І., Швець Т. М. (2016)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика тарані (Rutilus heckelii) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Куріненко Г. А. - Вирощування пеляді (Coregonus peled Gmelin) в полікультурі з короповими (Cyprinidae) та осетровими (Acipenseridae) рибами, Мрук А. І., Колос О. М. (2016)
Zodape G. - Molecular identification and barcoding of two shrimp species (Parapenaeopsis sculptillis and Parapenaeopsis hardwikii) collected from Gorai creek of Mumbai, West coast of India, Tayade M., Mehetre G., Dharne M. (2016)
Пуговкин А. Ю. - Проницаемость мембран сперматозоидов стерляди (Acipenser ruthenus L., 1758) для молекул воды, Кононенко И. С., Черепнин В. А., Грициняк И. И., Копейка Е. Ф. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники селезінки сома (Silurus glanis L.) (2016)
Куровская Л. Я. - Влияние pН водной среды на уровень заражения эктопаразитами, содержание белка и лизоцима у некоторых видов карповых рыб (Cyprinidae), Стрилько Г. А. (2016)
Желтов Ю. О. - Використання деяких нетрадиційних кормів в годівлі різновікових груп коропа, Олексієнко О. О., Грех В. І. (2016)
Симон М. Ю. - Особливості переходу ранньої молоді осетрових риб (Acipenseridae) на годівлю штучними кормами в УЗВ (огляд) (2016)
Олексієнко О. О. - До 85-річчя Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, Колесник Н. Л. (2016)
Содержание (2013)
Михайлович Ю. Й. - Скринінг раку в Україні: коли теорія відповідає реальності. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки, Журбенко А. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Захворюваність населення України на злоякісні новоутворення органів травного каналу після аварії на ЧАЕС, Федоренко З. П., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Колесник А. П. - Оценка N-статуса у больных раком легкого: проблемы и пути решения (обзор литературы), Кузьменко В. А. (2013)
Киркилевский С. И. - Хирургическое лечение больных злокачественными новообразованиями пищевода, Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н., Крахмалев С. Н., Зайцев С. Л., Фридель Р. И., Супруненко А. А. (2013)
Щепотин И. Б. - Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций печени у больных с метастатическим колоректальным раком, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Приймак В. В., Лаврик Г. В., Халилеев А. А., Куценко Л. Б. (2013)
Ярема Р. Р. - Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміоперфузія в комбінованому лікуванні пацієнтів із місцево-поширеним та дисемінованим раком шлунка, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв Г. П., Олійник Ю. Ю., Матусяк М. Б., Зубарєв М. Г., Гиря П. І., Ковальчук Ю. Я., Сафіян В. І. (2013)
Коровін С. І. - Дайджест доповідей науково-практичного семінару з міжнародною участю "Меланома шкіри: досягнення та перспективи", 12 квітня 2013 р., Київ, Остафійчук В. В., Кукушкіна М. М., Палівець А. Ю. (2013)
Кукушкина М. Н. - Прогностические факторы возникновения микрометастазов меланомы кожи в сторожевых лимфатических узлах, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Потороча А. Н., Остафийчук В. В. (2013)
Ковальчук П. А. - Опыт применения бисфосфонатов в лечении больных саркомами костей, Коровин С. И., Дедков А. Г., Волков И. Б., Бойчук С. И., Костюк В. Ю., Тихонов В. Г. (2013)
Смоланка І. І. - Ефективність неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак грудної залози. Лікувальний патоморфоз, Скляр С. Ю., Іванкова О. М., Костриба О. І., Кротевич М. С., Скорода Л. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Біопсія сторожового (сигнального) лімфатичного вузла у хворих на рак грудної залози (огляд літератури), Зотов О. С., Поступаленко О. В. (2013)
Смоланка И. И. - Профилактическая мастэктомия: взгляд на проблему, Скляр С. Ю., Лобода А. Д. (2013)
Свинцицкий В. С. - Расширенная гистерэктомия (С1 nerve-sparing dissection) у больных инвазивным раком шейки матки, Воробьева Л. И., Стаховский Э. А., Лигирда Н. Ф., Дерменжи Т. В., Яцина А. И. (2013)
Лісний І. І. - Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики, Воробйова Л. І., Бєлка К. Ю., Клімчук Л. В., Кабанчук Ю. В., Катриченко М. О., Сидоренко К. Д., Балахонов О. І. (2013)
Палійчук О. В. - Роль генетичних факторів у схильності до розвитку первинно-множинних пухлин органів жіночої репродуктивної системи, Поліщук Л. З., Горовенко Н. Г., Роcсоха З. І., Галкін Ф. М., Парамонов В. В. (2013)
Стернюк Ю. М. - Хірургічне лікування хворих на рак щитоподібної залози (стан проблеми), Процик В. С., Галай О. О., Дуда О. Р. (2013)
Самедов В. Х. - Криохирургия с локальной СВЧ-гипертермией в лечении больных раком слизистой оболочки полости рта, Захарычев В. Д., Мосин О. А. (2013)
Кущевой Е. В. - Цитомегаловирусная инфекция у гематологических и онкологических пациентов, получающих цитостатическую терапию (обзор и клинический случай), Крячок И. А., Степанишина Я. А., Мартынчик А. В., Филоненко К. С. (2013)
Карнабеда О. А. - ВИЧ-ассоциированные неходжкинские лимфомы, Гетьман Л. И., Антоняк С. Н., Рослякова Т. В., Шулига-Недайхлебова О. В. (2013)
Крячок И. А. - Современные принципы адъювантного лечения при злокачественных новообразованиях грудной железы, Губарева А. А., Алексик Е. М., Филоненко Е. С. (2013)
Крячок И. А. - Роль адъювантной химиотерапии при лечении немелкоклеточного рака легкого, Алексик Е. М., Губарева А. А., Филоненко Е. С. (2013)
Сивак Л. А. - Роль молекулярно-генетичних показників у прогнозуванні токсичності хіміотерапії у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози, Лялькін С. А., Свергун Н. М., Губарева Г. О., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В. (2013)
Применение комбинации бевацизумаба и капецитабина у пациентов пожилого возраста с метастатическим колоректальным раком (2013)
Грабовий О. М. - Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластом різного ступеня диференціювання, Зарецький М. Б., Василишин О. І. (2013)
Шапочка Д. О. - Молекулярно-біологічні особливості раку грудної залози, Залєток С. П., Гнидюк М. І. (2013)
Болюх І. А. - Експериментальне обґрунтування застосування білків теплового шоку у вакцинотерапії хворих зі злоякісними новоутвореннями, Діденко Г. В., Шпак Є. Г., Кузьменко О. П., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2013)
Ярощук Т. М. - Цитоморфологічні, цитогенетичні та імуноцитохімічні особливості ендометріоїдного раку яєчника, Болгова Л. С., Туганова Т. М., Мариненко С. В., Логінова Є. О., Магась Т. А., Алексєєнко О. І. (2013)
Кундин В. Ю. - Совмещенная технология ОФЭКТ/КТ в диагностике, стадировании и дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных поражений легкого, Сатыр М. В., Новерко И. В. (2013)
Сатир М. В. - Можливості різних методів променевої діагностики для виявлення кісткових метастазів у пацієнтів з онкологічними захворюваннями (огляд літератури), Солодянникова О. І. (2013)
Головко Т. С. - Анатомо-функциональные изменения верхних мочевыводящих путей у больных с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, Гаврилюк О. М. (2013)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин" (для молодих вчених) 28 березня 2013 р. Київ (2013)
Title (2015)
Content (2015)
Zvarych I. - Energy Future of India (2015)
Lukianenko L. - Energy Efficiency in Modern Ukrainian Economic Policy, Dzebykh I. (2015)
Kryvous V. - Association Agreement Between Ukraine and EU: Long-Term Opportunities for Cooperation and Risks of Free Trade Area (FTA/DCFTA)+ (2015)
Mazur V. - Hospitality Industry as the Effective Instrument of Travel Business Development (2015)
Feltynowski M. - Public Participation in Spatial Planning in Poland as an Element of Evidence Based Urban Planning – Case Study of Lodz (2015)
Halushka N. - The European Experience and National Practice of Accounting for Bills, Stetsyuk N. (2015)
Ćwiąkała-Małys A. - The Application of Czekanowki’s Diagram in a Process of Gropuing of Public Universities Due to the Level and Structure of Costs, Mościbrodzka M. (2015)
Jańczuk L. - Civil Society in the Face of the Reform of the Social Security System in Poland (2015)
Our Authors (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Zamoryonova D. - Information Culture in Higher Education: Criteria and Typology (2015)
Neshchadym L. - Green Tourism Development as a Factor of Improving of Social Sphere of Cherkassy Region (2015)
Vovk S. - Modern Tendencies in the Development of Global Innovation Economy (2015)
Zvarych R. - Theoretical and Methodological Foundations of Alterglobalization Processes (2015)
Romaniuta E. - The Impact of Ingreasing Integration on Tax Policy in the EU Countries (2015)
Melnyk A. - The National and Regional Markets for Services in Ukraine: Are We Approaching Europe?, Melnyk Y. (2015)
"Journal of European Economy" in 2015 (2015)
Our Authors (2015)
Снежной Г. В. - О видах и границах состояний стабильного и нестабильного аустенита FE-CR-Ni сталей, Ольшанецкий В. Е., Снежной В. Л. (2015)
Завдовєєв А. В. - Старіння низьковуглецевої сталі, отриманої теплою гвинтовою екструзією (2015)
Пономаренко А. М. - Исследование морфологии, структуры и фазового состава многокомпонентного покрытия состава Тi-АL-Zr-Мo, Губарь Е. Я., Фенько И. И., Васильченко В. Ю. (2015)
Наривский А. Э. - Характерные особенности селективного растворения питтингов на поверхности стали AISI 321 в модельных оборотных водах, Беликов С. Б. (2015)
Беликов С. Б. - Влияние интерметаллидных фаз на предел усталости вторичных силуминов, Силованюк В. П., Волчок И. П., Митяев А. А. (2015)
Середа Б. П. - Применение процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для поверхностного упрочнения конструкционных сталей титаном и бором, Палехова И. В., Середа Д. Б. (2015)
Іванов В. Г. - Вплив електрошлакового переплавлення на морфологію графітної фази в сірих чавунах, Парахневич Є. М. (2015)
Дядя С. И. - Влияние условий концевого финишного фрезерования на параметры колебаний тонкостенной детали, Козлова Е. Б., Гермашев А. И., Сердюк А. А. (2015)
Фролов М. В. - Оценка силовых зависимостей при точении резцами с круглыми пластинами посредством "эквивалентных" параметров (2015)
Корчак Е. С. - Исследование влияния процесса автофретирования на прочностные характеристики многослойных контейнеров промышленных газостатов, Андреев А. А. (2015)
Шейко С. П. - Влияние горячей прокатки на формирование структуры листовой стали 10ХФТБЧ, Третьяк В. И., Демченко Н. Н. (2015)
Акімов І. В. - Підвищення механічних властивостей литої графітизованої сталі (2015)
Волчок И. П. - Повышение технологических, механических и служебных свойств вторичных силуминов, Клочихин В. В., Лоза К. Н., Лукинов В. В., Митяев А. А. (2015)
Митяев А. А. - Повышение технологических и механических свойств сплава АК5М (АЛ5), Волчок И. П., Лоза К. Н., Клочихин В. В., Лукинов В. В., Фролов Р. А. (2015)
Широкобокова Н. В. - Аналіз структури та властивостей силумінів при різних режимах лазерноЇ обробки (2015)
Гайдук С. В. - Сравнительные исследования свариваемости литейных жаропрочных никелевых сплавов, Петрик И. А., Кононов В. В. (2015)
Колобов Г.А. - Рафинирование тугоплавких редких металлов iv группы периодической системы элементов, Павлов В.В., Карпенко А.В., Колобова А.Г. (2015)
Лоскутов С. В. - Теплообмен при деформации жидкой частицы газотермического покрытия, Ершов А. В., Зеленина Е. А. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Термоупругие волны в полом круговом цилиндре (2015)
Анпілогов Д. І. - Визначення частот плоских згинальних коливань консольного стержня (2015)
Levada V. S. - Integral representation discontinuous solution of the problem of bending of anisotropic plates, Khizhnyak V. K., Levitskaya T. I. (2015)
Плескач В. М. - Про деякі термінологічні помилки у наукових публікаціях (2015)
Чечель М. В. - Сучасне використання гарячого ізостатичного пресування (2015)
Степанов Д .Н. - Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей. Сообщение 1. анализ финишно-отделочных методов (2015)
Степанов Д. Н. - Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей. Сообщение 2. щеточные инструменты на основе полимерно-абразивных волокон (2015)
Ольшанецкий В. Е. - Уплотняемость порошковых материалов c различной формой частиц, Овчинников А. В., Джуган А. А., Михайлютенко О. А. (2015)
Каморкин П. А. - Развитие методики определения геометрических параметров качества поверхностности с использованием профильного метода (2015)
Волошин В. С. - Математическая модель фосфорсодержащих материальных потоков в металлургии, Бурко В. А. (2015)
Учитель А. Д. - Исследование физико-механических свойств электросталей, обеспечивающих повышенную эксплуатационную стойкость колосников обжиговых и агломерационных машин, Панченко А. Н., Пополов Д. В. (2015)
Чупринов Е. В. - Режимы термоупрочнения в окислительной атмосфере при получении обожженных окатышей с остаточным углеродом для доменной плавки, Лялюк В. П., Журавлев Ф. М., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2015)
Сусло Н. В. - Исследования влияния обработки чугуна комплексными брикетированными модификаторами на его свойства (2015)
Кравченко В. П. - Аналитическое исследование способа получения ПЦ клинкера из отходов металлургического производства, Лазаревская Ю. А. (2015)
Ефременко В. Г. - Перспективы использования Q&P-технологии термообработки для повышения комплекса механических свойств стали, Зурнаджи В. И. (2015)
Гаврилова В. Г. - Анализ возможности применения различных материалов для изготовления деталей кузовов в практике автомобилестроения, Помазков М. В., Караваева Н. Е. (2015)
Рябикина М. А. - Межатомные взаимодействия примесных элементов и их влияние на процессы в двойных металлических растворах, Мирошниченко В. И., Ткаченко К. И., Ткаченко Н. В. (2015)
Скребцов А. М. - О формировании поперечных трещин на поверхности непрерывнолитых заготовок, отливаемых из перитектических марок сталей, Федосов А. В., Пащук Д. В., Качиков А. С. (2015)
Скребцов А. М. - Аномальное поведение легирующих элементов стали в наследственной структуре твердого металла при плавке его в электропечи, Хлестов В. М., Качиков А. С., Проценко Д. Н. (2015)
Иванов Г. А. - Влияние исходной микроструктуры шихты алюминиевого сплава после ее расплавления на наследственную структуру затвердевшего металла, Алексеева В. А., Семеренко А. А. (2015)
Ковриго Ю. М. - Питання моделювання роботи виконавчих механізмів і регулюючих органів в системі керування котлоагрегатом, Саков Р. П. (2015)
Лоза А. В. - Применение метода сварки для повышения надежности чаши доменного шлаковоза, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2015)
Роянов В. А. - Из опыта применения электродугового напыления для восстановления и ремонта деталей металлургического оборудования, Захарова И. В. (2015)
Иванов В. П. - Совершенствование технологии наплавки габаритных валков горячей прокатки гетерогенным рабочим слоем, Степнова Ю. А. (2015)
Щетинин С. В. - Повышение трещиностойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии деталей металлургического оборудования (2015)
Патюпкін А. В. - Вплив модифікування ітрієм на форму і кількість неметалевих вкраплень в аустенітній високолегованій сталі (2015)
Кленов О. С. - Расчет и анализ температуры резания при шлифовании, Новиков Ф. В., Гершиков И. В., Андилахай А. А. (2015)
Анищенко А. С. - Скоростное упрочнение полиуретановых элементов штамповой оснастки, Кухарь В. В., Присяжный А. Г., Глазко В. В. (2015)
Рябенков И. А. - Повышение эффективности технологии врезного шлифования по жесткой схеме, Андилахай В. А. (2015)
Мазур В. О. - Плазмова обробка кранових рейок (2015)
Кривоносов В. Е. - Диагностика и защита изоляции обмоток асинхронных двигателей, работающих в агрессивных средах, Василенко С. В. (2015)
Власенко Р. В. - Застосування силового активного фільтру при компенсації компонент струму несиметричного нелінійного навантаження в чотирипровідній мережі, Бялобржеський О. В. (2015)
Говоров Ф. П. - Енергоефективна технологія знезараження води в системах водопостачання міст, Король О. В. (2015)
Жежеленко И. В. - Анализ методов оценки платы за перетоки реактивной энергии в сетях промышленных предприятий, Нестерович В. В. (2015)
Кравченко В. П. - Аналіз способів регулювання подачі дуття та їх вплив на газодинамічні процеси у доменній печі (2015)
Мірошниченко В. І. - Підвищення ефективності автоматизованого управління процесом водоповітряного охолодження листового прокату, Сімкін О. І. (2015)
Койфман А. А. - Особенности определения параметров блока воздухонагревателей с нагревом насадки под давлением, Симкин А. И. (2015)
Гаркуша Г. Г. - Интеллектуальное компьютерное приложение "Виртуальная интерактивная лекция", Зиновченко А. Н. (2015)
Хара М. В. - Моделирование интеллектуальной системы управления надежностью и экологичностью вагонопотоков (2015)
Маслак А. В. - Структуризация общего объема транспортной работы при переработке внешнего вагонопотока металлургического предприятия с одним примыканием к внешней сети, Носенко П. Н. (2015)
Маслак А. В. - Исследование процесса переработки вагонопотоков районной станции металлургического предприятия, Кирицева Е. В. (2015)
Булгакова Ю. В. - Эффективность управления транспортной системой промышленного предприятия (на примере отрасли вагоностроения) (2015)
Пархотько А. В. - Синтез логистических информационных потоков морского порта, Зинченко С. Г. (2015)
Волошин В. С. - Экологические аспекты в перспективе развития специальной экономической деятельности в северном Приазовье, Елистратова Н. Ю. (2015)
До уваги авторів (2015)
Возний І. - Торговельно-ремісничі посади міст Північної Буковини (кінець X-перша половина XIII ст.) (2014)
Вамуш А. - Нагрудні підвіски-амулети давньоруського населення Прикарпаття (2014)
Пивоваров С. - Навершя руків'я меча з Чорнівського городища першої половини XIII ст., Калініченко В. (2014)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (І), Яновський Я. (2014)
Сайко М. - "Корпус латинських написів" як джерело для вивчення кредитних відносин і банківської справи в античному Римі (2014)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (III) (2014)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (II) (2014)
Погребенник А. - Ідеологічні витоки й передумови появи нових месіанських вчень у регіоні прованс в ХІ-ХІІ ст. (2014)
Панченко В. - Успенський собор Києво-Печерської лаври (етапи спорудження та відбудови) (2014)
Тимчук І. - Християнська символіка давньоруського населення Північно-Західної Русі в ХІ – на початку ХІІІ ст. (2014)
Чучко М. - Організація урядування в північних волостях Молдавської землі у середині XIV – третій чверті XVIII ст. (2014)
Воротняк І. - Стародавня і середньовічна історія в мережі Інтернет: особливості пошуку і перспективи використання інформації в науковій діяльності і освітньому процесі (2014)
Удод О. - Взаємодія культури і цивілізації, Юрій М. (2014)
Кожолянко Г. - Етнологічні дослідження північної частини Буковини (1991-2013 pp.) (2014)
Коломийчук О. - Поминальні мотиви в осінній календарній обрядовості галицьких бойків (на прикладі свят Другого Спаса та Дмитра) (2014)
Кожолянко О. - Зимові календарні землеробські звичаї і обряди в українців, молдаван і румунів Буковини (2014)
Кожолянко О. - Легенди і обряди початку березня у румунів (2014)
Автори (2014)
Цыкин В. А. - Эволюция понятия "цивилизация" (2015)
Наумкіна О. А. - Нелінійне мислення в сучасному швидкоплинному Світі (2015)
Снегірьов І. О. - Передумови виникнення нелінійного світорозуміння (2015)
Кравченко Т. О. - Сучасна медіаосвіта як новий етап розвитку освіти (2015)
Марусіна О. С. - Методологічний аспект досліджень комунікації як різновиду організації суспільної діяльності (2015)
Наконечна В. В. - Дисциплінарні онтології та хімічна картина світу (2015)
Чуйко В. Л. - Логіко-методологічна критика філософії свавілля, Атаманчук В. І. (2015)
Прокопенко Б. В. - Роль форсайта у дослідженні сучасного Суспільства (2015)
Возный А. П. - Феномен синергетической парадигмы в дистанционном обучении (2015)
Ведмедев М. М. - Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотара (2015)
Шевчук К. C. - Порівняльний аналіз основних понять естетичних концепцій Р. Інгардена та М. Валліса (2015)
Косяк В. А. - К онтологии телесно-двигательной активности (2015)
Дєнєжніков С. С. - Трансгуманістичні перспективи людини у сучасних форсайтних дослідженнях (2015)
Корнієнко О. М. - Типи етнічної ідентичності особистості (2015)
Вергун Д. В. - Маніпуляції іміджем людини як філософська проблема (2015)
Щербина А. М. - Метарегуляція як чинник саморозвитку Homo sapiens: філософсько-антрпопологічні та філософсько-культорологічні виміри (2015)
Щербина-Яковлєва О. Є. - Деструктивність як атрибут людського самовиявлення: уточнення поняття і перспективи наукових розвідок (2015)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: політико-правовий і етнотериторіальний аспекти, Горбань О. В. (2015)
Процевський О. І. - Якою має бути правова ідеологія Трудового кодексу України ХХІ століття? (2015)
Процевський В. О. - Що має бути замість трудової книжки? (2015)
Коваленко О. О. - Свобода волі сторін трудового договору у взаємовідносинах із забезпеченя обов’язку працівника щодо нерозголошення інформації, яка захищається законом: зарубіжний досвід та реалії України (2015)
Мешкова К. О. - Пошук законодавчого визначення відсторонення від роботи в сучасних умовах (2015)
Метіль А. С. - Генеза правового регулювання робочого часу (2015)
Новиков Д. А. - О порядке возложения на работника ограниченной материальной ответственности, Лукьянчиков О. Н. (2015)
Попова К. О. - Особливості трудоправового становища науково-педагогічних працівників згідно зі Статутом Імператорського Харківського університету 1804 р. (2015)
Півовар Д. П. - Щодо відповідальності за типовим договором (2015)
Гуйван Д. П. - Щодо передумов укладення договору постачання гарячої води побутовому споживачу (2015)
Пономаренко О. М. - Субъекты договорного регулирования семейных отношений (2015)
Васильєв С. В. - Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії, Васильєва І. Г. (2015)
Шабанов Р. І. - Щодо визначення поняття рослинного світу (правовий аналіз), Шевердіна І. М. (2015)
Шулатова І. С. - Передумови становлення Державної фіскальної служби України (2015)
В’юник М. В. - Щодо питання доцільності збереження в системі покарань тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2015)
Москаленко О. В. - Щодо змісту засади розумних строків у кримінальному судочинстві, Півненко Л. В. (2015)
Белевцова С. О. - Актуальні ресурси української правничої термінолексики (2015)
Сприндис С. І. - Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної юридичним особам незаконними діями (бездіяльністю) правоохоронних органів (2015)
Чернов С. І. - Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на базі комплексних індикаторів (2011)
Кобець А. С. - Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг (2011)
Ємельянов В. М. - Методи державного регулювання поведінки суб’єктів ринкових стосунків в регіонах (2011)
Банчук М. В. - Визначення ефективності наукових досліджень у контексті державного управління медичною галуззю (2011)
Лисов І. В. - Розвиток державного управління на ринку житла (2011)
Омельчук А. І. - Комунікативна культура державного службовця: понятійно-категорійна сутність (2011)
Мазур В. Г. - Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні (2011)
Королюк Ю. Г. - Формування моделі системи регіонального управління (2011)
Стельмащук Л. С. - Теоретико-організаційні аспекти функціонування інститутів державної служби в Україні та США: порівняльний аналіз (2011)
Ковтун О. А. - Державна політика у сфері благодійності в Україні (2011)
Клименко О. М. - Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні (2011)
Олещенко В. М. - Методологічні підходи аналізу еволюції політичних еліт в Україні (2011)
Фойгт Н. А. - Оцінка пріоритетів реформування первинної медико-санітарної допомоги в Україні у контексті демографічного старіння (2011)
Паригіна К. В. - Вплив сучасних тенденцій організаційних комунікацій на державне управління (2011)
Рябцев Г. Л. - Виробники державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні (2011)
Новоселова Г. Г. - Сущность и эволюция понятия "аутопойезис" (2011)
Кутний Д. В. - Исследование элементного и изотопного состава уранового концентрата с помощью LA-ICP-MS, Ванжа С. А., Левенец В. В. (2015)
Чивирева Н. А. - Выбор параметров спектров диффузного отражения для идентификации кислородсодержащих примесей и степени взаимодействия в системах ZnS(ZnO)–Dy2S3, Стоянова И. В., Зинченко В. Ф., Стоянов А. О., Магунов И. Р., Мазур О. С., Антонович В. П. (2015)
Івкова Т. І. - Індикаторна система для експресного твердофазно-спектро- фотометричного та візуально-тестового визначення катіонних ПАР у водних розчинах, Бєліков К. М. (2015)
Запорожець О. А. - Нові похідні 2,6-діамінопіримідину та бензімідазолу – перспективні люмінесцентні реагенти для визначення Pt та Pd, Воловенко О. Б., Ковтуник І. М., Линник Р. П., Кеда Т. Є., Ткачук О. В., Мілохов Д. С., Хиля О. В. (2015)
Едаменко Д. В. - Разработка и описание валидационных характеристик методики определения парабенов в косметической продукции методом мицеллярной тонкослойной хроматографии, Логинова Л. П. (2015)
Ренкевич А. Ю. - Насыщение хроматографической камеры в мицеллярной тонкослойной хроматографии, Куликов А. Ю. (2015)
Гаман П. І. - Суб'єкт-об'єктна та комунікативна парадигми організації і функціонування місцевого самоврядування (2011)
Ємельянов В. М. - Розвиток різноманітних аспектів спільної ринково орієнтованої діяльності держави та бізнесу на всіх рівнях державного регулювання (2011)
Кобець А. С. - Чинники формування конкурентного середовища в освіті (2011)
Чернов С. І. - Механізми взаємозв’язку місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2011)
Банчук М. В. - Гармонізація державної кадрової політики в управлінні охороною здоров’я України (2011)
Королюк Ю. Г. - Закономірності та принципи регіональної системи управління (2011)
Миговський М. Л. - Функціональні форми управління майном комунальної та спільної власності територіальних громад (2011)
Ставицький О. В. - Державне управління підприємствами хлібопекарської галузі України та напрями підвищення ефективності їх діяльності (2011)
Сіцінська М. В. - Аналіз міжнародних зобов’язань України із забезпечення демократичного цивільного контролю над безпековим сектором держави (2011)
Перхун Л. П. - Управління аудиторним навчальним навантаженням студентів: оптимізаційна модель (2011)
Вовк О. В. - Деякі питання спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (2011)
Балдинюк В. М. - Методичні підходи до оцінки комплексного розвитку сільських територій (2011)
Ушкаренко В. О. - Шляхи зменшення енергоємності обробітку ґрунту під проміжні культури в зрошуваних сівозмінах південного степу України, Лазер П. Н., Лавренко С. О. (2010)
Лимар А. О. - Технологія вирощування дині безрозсадним способом в плівковій теплиці, Книш В. І., Волошина К. М. (2010)
Орлюк А. П. - Посівні та урожайні властивості насіння, адаптивність рослин різних сортів пшениці м'якої озимої у первинному насінництві, Гончаренко О. Л. (2010)
Базалій В. В. - Якість зеленої маси буркуна білого в залежності від покривної культури, Кононенко В. Г. (2010)
Михайлов В. О. - Динаміка збільшення видового складу і чисельності ксилофагів у штучних соснових насадженнях Нижньодніпров’я, Назаренко С. В. (2010)
Книш В. І. - Особливості технології вирощування кавуна столового сорту Херсонський в незрошуваних умовах півдня України, Павлова С. Л. (2010)
Марущак Г. М. - Зміни сольового складу ґрунту під культурами рисової сівозміни (2010)
Скидан М. С. - Особливості формування урожайності соняшнику залежно від фону живлення та строку сівби в умовах східної частини лісостепу України, Скидан В. О. (2010)
Вовк Т. П. - Стан нижньодніпровських соснових насаджень за оцінкою даних мережі пунктів моніторингу за програмою ICP FORESTS (2010)
Карапуз В. Д. - Відгодівельні і забійні якості свиней залежно від інтенсивності росту і методу розведення, Карапуз В. В. (2010)
Остапенко В. І. - Використання принципів стабілізуючого відбору для підвищення інтенсивності росту молодняку м'ясних кросів птиці (2010)
Шкарапата Я. Є. - Моніторинг доцільності застосування мікрохвильових технологій для покращення збереження сільськогосподарської продукції (частина I), Дзюба В. П., Іванченко С. О., Нікішина Ю. М. (2010)
Базова Г. О. - Про кормові рослини острова Джарилгач (2010)
Дудченко В. В. - Ефективні заходи використання альтернативних джерел енергії, Єропкін В. А., Гордієнко І. В. (2010)
Силка І. М. - Нові підходи до ароматизації спредів, Фролова Н. Е., Грек О. В., Чепель Н. В. (2010)
Гамаюнова В. В. - Оптимізація фонів живлення та зрошення при вирощуванні сортів сої Аполлон і Діона в умовах півдня України, Казанок О. О., Суздаль О. С. (2010)
Шевчук С. А. - Оцінка працездатності і ефективності роботи дренажних систем для прийняття рішень щодо необхідності їх реконструкції та модернізації (2010)
Колесніков В. В. - Еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Джанкойського району АР Крим (2010)
Третяк О. М. - Деякі особливості живлення різновікової молоді веслоноса в процесі басейнового та ставового вирощування, Колос О. М., Базаєва А. М., Онученко О. В. (2010)
Хижняк М. І. - Формування екологічних умов ставів ІІІ зони рибництва за інтенсивної технології вирощування риби, Кражан С. А., Литвинова Т. Г. (2010)
Сидоров М. А. - Вплив препарату "БІО-МОС" на рибоводно-біологічні показники вирощування личинок і цьоголіток канального сома, Матвієнко Н. М., Ващенко А. В. (2010)
Козій М. С. - Гістоморфологічні та функціональні особливості фоторецепторного блоку зорового аналізатора деяких видів кісткових риб (2010)
Лянзберг О. В. - Вплив рибогосподарських факторів на біологічні показники посадкового матеріалу коропових риб (2010)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка екологічного стану річки Інгулець (у межах Херсонської області), Дем’янова О. О. (2010)
Сабадаш В. В. - Оцінка небезпеки проникнення мінеральних добрив за межі орного шару, Мальований М. С., Недаль Хуссейн Мусалам Аль Хасанат (2010)
Малєєв В. О. - Аналіз причин підтоплення територій Херсонської області, Стрельчук Л. М. (2010)
Бойко П. М. - Раритетне фіто- та ліхенорізноманіття природного заповідника "Єланецький степ" (Миколаївська обл., Єланецький район), Бойко Т. О. (2010)
Рябцева Н. О. - Моделювання термохімічного процесу обеззараження гною як метод оцінювання ефективності існуючих технологій дезінвазії (2010)
Ходосовцева Ю. А. - Ліхеноіндикація якості атмосферного повітря транспортних ландшафтів Ялтинського амфітеатру (2010)
Соловйов І. О. - Стан і тенденції розвитку інвестиційних процесів в АПК Херсонської області, Панкратьєва Т. Л. (2010)
Жуйков Г. Є. - Роль держави у фінансовому забезпеченні еколого-безпечного ведення сільгоспвиробництва, Коняєв О. В. (2010)
Дудченко В. В. - Трудові ресурси рисосіючих господарств України, Морозов Р. В. (2010)
Коверга А. В. - Економіко-правові аспекти трансформаційних перетворень ринку праці в аграрному секторі економіки Україні, Семернікова І. О. (2010)
Бабій Л. В. - Бренд країни та її економічний розвиток (2010)
Козлова О. П. - Макроекономічний розвиток та економічне зростання сільського господарства (2010)
Гончарова А. І. - Зміст та особливості державного регулювання відтворювального процесу в аграрній сфері (2010)
Кривуля М. А. - Перспективы развития рынка туризма в магаданской области (2010)
Дрозденко В. М. - Теоретичні основи формування інтегрованих корпоративних структур та їх вплив на стан конкурентних відносин (2010)
Карунос С. А. - Наукові засади та методичні прийоми державного регулювання сільського господарства (2010)
Мармуль Л. О. - Дебіторська заборгованість сільськогосподарських підприємств: показники та шляхи оптимізації (2010)
Дєбров В. В. - Державна підтримка розвитку фермерських господарств Херсонської області, Торська С. М. (2010)
Соловйов І. О. - Основні напрями розвитку системи агромаркетингу (2010)
Ушкаренко Ю. В. - Зарубіжний досвід розвитку виробничої кооперації (2010)
Коковіхін С. В. - Математичне моделювання врожайності пшениці озимої при оптимальному режимі зрошення залежно від агрометеорологічних факторів, Коваленко Г. К., Мішукова Л. С. (2010)
Бардаш С. В. - Превентивність контрольного процесу: сутність та процедури забезпечення (2010)
Бардаш С. В. - Порівняльна характеристика теоретичних та практичних аспектів внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, Осадча Т. С. (2010)
Стовба Т. А. - Методика побудови збалансованої системи показників підприємства (2010)
Пустова Н. О. - Організаційні аспекти впровадження кластерних моделей забезпечення конкурентоспроможності харчових підприємств регіону (2010)
Потравка Л. О. - Організація агросервісного обслуговування підприємств АПК південного регіону (2010)
Пристемський О. С. - Ефективні механізми функціонування підприємств АПК та їх формування (2010)
Хорунжий І. В. - Сучасний стан виробництва продукції рибницькими підприємствами Херсонської області, Мухіна І. А. (2010)
Мохненко А. С. - Інвестиційний розвиток фермерських господарств регіону (2010)
Петіна Л. В. - Сільськогосподарський кластер – добровільне об’єднання товаровиробнитків різних форм власності, Боровік Д. В. (2010)
Пелешко І. Ю. - Синергетичний ефект як основний мотив інтеграційної взаємодії (2010)
Нікітенко К. С. - Економічна ефективність та фінансові результати господарювання аграрних підприємств (2010)
Новак Н. П. - Принципи та особливості формування конкурентного середовища ринку садівницької продукції (2010)
Смутко А. М. - Проблеми розвитку внутріфірмового планування на підприємствах переробної галузі АПК (2010)
Подаков Є. С. - Сучасний стан, структура та тенденції розвитку ринку зерна (2010)
Шерман М. І. - Використання засобів MATHCAD у процесі опанування комп’ютерними технологіями студентами аграрного профілю, Степаненко Н. В. (2010)
Столєтов Ю. В. - Управління ризиками, як елемент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Надоша О. В. - Теоретико-методологічний аналіз сталого розвитку у контексті сучасних дослідницьких підходів (2011)
Березовська Є. О. - Проблеми та перспективи державної політики в міжнародних нормативно-правових актів з питань охорони психічного здоров’я, Кризина Н. П. (2011)
Сорока М. П. - Створення сприятливих умов для максимальної інтенсифікації збалансованого розвитку регіону (2011)
Левцов С. В. - Теоретичні аспекти дослідження функціонування публічної влади в адміністративному районі (2011)
Банчук М. В. - Система моніторингу санітарно – епідеміологічної ситуації в Україні як один з найважливіших елементів стратегії державного управління з забезпечення здоров’я населення (2011)
Бульба В. Г. - Громадська гуманітарна рада при президентові України: підсумки року діяльності, Меляков А. В. (2011)
Гаман П. І. - Статус документаційного забезпечення у системі функцій державного управління та принципи його організації (2011)
Степанов В. А. - Посольський корпус України та німеччини як фактор розвитку двосторонніх відносин, Пахомова Н. І. (2011)
Драган І. О. - Ефективність системи деpжавнoгo упpавлiння poзвиткoм житлoвo-кoмунальнoгo гoспoдаpства в умoвах суспiльнoї тpансфopмацiї (2011)
Кузьмінський П. Й. - Відповідальність у медичній діяльності  (за матеріалами літературних джерел) (2011)
Кощинець В. В. - Методологічний інструментарій оцінки ресурсного потенціалу регіону (2011)
Борецька Н. О. - Шляхи оптимізації стратегічних напрямів та механізмів державного регулювання ринку освітніх послуг в контексті створення європейського освітнього простору (2011)
Зазуляк Ю. - Старці та їхні свідчення у межовому судочинстві Руського воєводства першої половини ХVІ ст. (2015)
Александрович В. - Львівське середовище українських малярів першої половини XVII ст. (2015)
Сердюк І. - Ставлення до хворих дітей і сиріт у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (на прикладі долі Романа Краснощоченка та його племінників) (2015)
Волошин Ю. - Вдови і вдівці у Полтаві в 60-х рр. ХVІІІ ст. (2015)
Сліж Н. - Згвалтаванні ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХVI–ХVIІ ст.: заканадаўства і судовая практыка (2015)
Старченко Н. - Справи про згвалтування в шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI – перша половина XVII ст.) (2015)
Білоус Н. - Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині ХVІ – початку ХVІІІ ст. (2015)
Гарасимчук М. - Справи про зґвалтування й позбавлення цноти у судах Самбірської економії в XVII ст. (2015)
Вінниченко О. - Зґвалтування, вбивство і пограбування, а також перелюб. Історія кримінального злочину, здійсненого під Львовом в 1645 р. (2015)
Тимошенко Л. - Інтриги і конфлікти історії Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної літератури (2015)
Горобець В. - "Образа гонору царя і гетьмана" чи боротьба за владу на сотенному рівні: справа новомлинського сотника Григорія Шишкевича (1708-1722-1732) (2015)
Заяць А. - "Єврейське" щастя: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.) (2015)
Чернецький Є. - Річпосполитський патріот на імперській службі: Ян-Непомуцен Хоєцький (1748-1816 рр.) (2015)
Одрін О. - Мисливство в античних державах Надчорномор’я (на прикладі Ольвії) (2015)
Вілкул Т. - До картини повсякденного. Інформація з давньослов’янського перекладу Книги Левіт (2015)
Дзюба О. - Інтер’єр та мода як ознаки стилю життя козацької старшини ХVІІІ ст. (2015)
Косміна О. - Вбрання української еліти XVII–XVIII ст. (2015)
Перкун В. - Допоміжні історичні дисципліни як ключ до соціальної історії. Роботи французького історика Мішеля Пастуро (2015)
Ворончук І. - Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów. / Pod red. P. Guzowskiego i C. Kukli. – Białystok, 2014. – 389 s. (2015)
Білоус Н. - Рец.: Review: Wioletta Zielecka-Mikołajczyk. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów. – Warszawa: Neriton, 2012. – 360 s. + Il. (2015)
Тесленко І. - Рец.: Яременко Максим. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків: Акта, 2014. – 534 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Tkachenko R. - An Analysis of Anselm’s Philosophical Theology and the Problem of Man’s Freedom in His De Concordia (2015)
Якубович М. - Онтологія ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Кримі (2015)
Федорченко Ю. - Кантова таблиця суджень і вчення про судження в німецькій логіці ХVІІІ століття (2015)
Юдин А. - Зарождение дискуссии об авторской интенции в американской критике и философии (2015)
Дахній А. - Гайдеґерове "довільне" прочитання Канта: подолання неокантіанства і темпоралізація трансцендентального схематизму (2015)
Лактіонова А. - Cogito ergo sum і філософія дії (2015)
Терлецький В. - Аристотелева теорія часу у світлі феноменологічної традиції (2015)
Штольценберґ Ю. - Мартин Гайдеґер читає Фіхте (2015)
Іваник С. - Що таке польська філософія й що вона може дати українській філософії? (2015)
Чухрай Е. - Остаточна мета життя і сенс в житті: історико-філософські межі раціональної реконструкції (2015)
Айдукевич К. - Похвала працьовитому життю (2015)
Лисий І. - Проблемність національно-культурної ідентифікації української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae) (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Єрмаков О. Ю. - Фінансово-інвестиційне забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств, Ігнатенко М. М. (2015)
Кулінська А. В. - Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави (2015)
Жигірь А. А. - Значення інформаційної складової, як економічного ресурсу при активізації інноваційних процесів (2015)
Музиченко О. В. - Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект (2015)
Юрчук Н. П. - Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем (2015)
Савченко Р. О. - Конотація управлінського контролю (2015)
Папп В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в Україні та світі (2015)
Євтушенко О. В. - Визначення особливості впливу реклами на споживачів туристичного продукту на основі методу семантичного диференціалу (2015)
Ковова І. С. - Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту (2015)
Корнієцький О. В. - Структура комплексу транспортної логістики (2015)
Дребот О. І. - Напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу в регіонах техногенно порушених земель з врахуванням світового досвіду, Швець О. Г. (2015)
Хомич С. В. - Аналіз економічного потенціалу територіально-адміністративних одиниць Рівненської області на основі кластерних моделей (2015)
Гончарук О. В. - Особливості визначення економічного потенціалу коксохімічних підприємств (2015)
Домаскіна М. А. - Формування та управління потоками зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, Кузьміна Д. В. (2015)
Магас Н. В. - Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки (2015)
Зоря О. П. - Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб'єктів господарської діяльності банківськими установами, Малишев Р. В. (2015)
Тараненко Ю. В. - Система управління запасами на торговельних підприємствах (2015)
Тростянська К. М. - Моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства — фінансового посередника (2015)
Чудак В. В. - Напрями конкурентної політики держави (2015)
Пухкал О. Г. - Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління, Тютюнник І. В. (2015)
Мельничук Л. М. - Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів (2015)
Клименко Н. Г. - Реформування центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2012—2015 роки) (2015)
Сіцінський Н. А. - Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері (2015)
Друк В. В. - Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні (2015)
Корольчук О. Л. - Динаміка смертності в Україні: вимога завершення трансформацій системи охорони здоров'я (2015)
Пугач А. М. - Сучасний стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Нікіфоренко В. С. - Світовий досвід реалізації політики безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону (2015)
Котенко С. Л. - Вплив державного фінансування на розвиток освіти в Україні (2015)
Паламарчук Т. П. - Організаційно-правові механізми державної аграрної політики в умовах євроінтеграції (2015)
Фоменко С. В. - Актуальні питання впровадження угоди про асоціацію Україна — ЄС у контексті державного реформування (2015)
Синицина Н. Г. - Нові підходи до управління людськими ресурсами в управлінні освітою (2011)
Гаман П. І. - Мотиваційні механізми щодо зниження інституційних бар’єрів (2011)
Сорока М. П. - Інструменти підвищення ефективності транскордонного співробітництва регіонів України (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Досягнення економічної безпеки суспільства на основі усвідомленої і цілеспрямованої державної політики (2011)
Бєлкін Л. М. - Сумнівні банкрутства в Україні як результат неналежного державного управління (на прикладі ВАТ "Чернігівський комбінат хлібопродуктів") (2011)
Поспелов А. В. - Місце і значення сучасного міста в формуванні господарських комплексів регіонів, Пушкар Т. А. (2011)
Мещеряков В. В. - Теоретичні підходи до формування антикризової політики у будівельній галузі на місцевому рівні (2011)
Сидоренко О. В. - Формування дієвої системи регулювання як фактор формування ефективного біржового ринку (2011)
Драган І. О. - Кoнцептуальнi засади удосконалення деpжавнoгo упpавлiння житлoвo-кoмунальним гoспoдаpствoм (2011)
Корчміт О. Ю. - Інноваційна інфраструктура забезпечення сталого розвитку мілітаризованого регіону (2011)
Герасименко І. С. - Державні пріоритети управління інвестиційними процесами в комплексному регіональному розвитку (2011)
Беца І. І. - Шляхи оптимізації та підвищення результативності діяльності органів державної влади у рекламній сфері (2011)
Добрунов С. С. - Механізми сприяння державою формуванню міжгалузевих інтегрованих структур у сфері високих технологій (2011)
Федорук А. М. - Диспропорції регіонального розвитку в ЄС (2011)
Двигун С. М. - Розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2011)
Клименко А. В. - Реалізація державної політики України у житловій сфері на регіональному рівні (2011)
Поворозник Р. В. - Регуляторні механізми реалізації екологічної політики на регіональному рівні у контексті забезпечення їх стійкого розвитку (2011)
Сірий Ю. М. - Особливості бюджетного забезпечення сфери наданя соціально-культурних послуг як напрям державного регулювання (2011)
Федорченко В. В. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку малого підприємництва (2011)
Рябцев Г. Л. - Групи спеціальних інтересів – учасники державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні (2011)
Антонов А. В. - Вдосконалення інституційних механізмів підтримки підприємництва на сільських територіях (2011)
Барвіненко В. Д. - Особливості реалізації державної політики розвитку продовольчих ринків у умовах глобальних трансформацій (2011)
Демченко Д. О. - Державне регулювання якості послуг авіаційних перевезень (2011)
Бережний А. І. - Напрями забезпечення модернізації освіти в Україні (2011)
Фомін В. В. - Теоретичні підходи до трактування поняття "ефективність державного управління" (2011)
Александрович В. - Майстри "малих" осередків українського малярства історичного перемишльсько-львівського регіону першої половини XVII ст. (2013)
Волошин Ю. - Населеність домогосподарств і структура родин мешканців Полтави другої половини XVII ст. (за матеріалами сповідних розписів) (2013)
Романова О. - "А сє церковніи люди...". Склад церковних причтів у Київській митрополії (на прикладі Ніжинської протопопії 1740 р.) (2013)
Карліна О. - Соціальна структура населення міст і містечок Волинської губернії наприкінці XVIII ст. (2013)
Яременко М. - "Фактор міста" у "латинському шкільництві" Гетьманщини XVIII ст. (2013)
Одрін О. - Домашні улюбленці в античних державах Надчорномор’я (2013)
Рагаускене Р. - Из "истории животных": собаки при дворе правителей Великого княжества Литовского (до середины XVII в.) (2013)
Білоус Н. - "Маскарад тварин" у жартах і пародіях луцьких канцеляристів другої половини XVII ст. (2013)
Зазуляк Ю. - Честь та злочин у кримінальному правосудді Руського воєводства XV ст. (2013)
Груша А. - Улада непарушнасці і памяці: "старина" і яе трансфармацыя ў XV – першай трэці XVI ст. (2013)
Сліж Н. - Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты ў звычаёвым праве і заканадаўчых актах ВКЛ (2013)
Білоус Н. - Рец.: "Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы ХVІ ст. (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі". Упорядники: А. Ф. Аляксандрава, В. У. Бабкова, І. М. Бобер. – Мінск: Беларуская Энцыклапедяя імя Петруся Броўкі", 2012. – 670 с. + Іл. (2013)
Кононенко В. - Kuraś Katarzyna. Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich. – Kraków: Towarzystwo wydawnicze "Historia Jagellonica", 2010. – 365 s. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Костенко Л. С. - Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами, Алексеев С. А., Зайцев В. Н. (2015)
Паустовська А. С. - Адсорбційно закріплена на силікагелі індикаторна система "Lа(III)-Алізаринкомплексон" для визначення флуориду в слині, Зінько Л. С., Запорожець О. А., Наконечна В. В., Погребняк О. С. (2015)
Рахманько Е. М. - Определение содержания сульфат-ионов в питьевой и минеральных водах и оксалат-ионов в чае методом прямой потенциометрии, Матвейчук Ю. В. (2015)
Рогоза М. В. - Кольорометричне визначення альбуміну у міцелярно- екстракційній системі Mо(VI) – Бромпірогалоловий червоний – Triton X-100, Куліченко С. А. (2015)
Kulikov A. Yu. - Development and Validation of Assay and Stability-Indicating of gamma-Aminobutyric Acid in Tablets by Micellar Thin-Layer Chromatography, Renkevich A. Yu., Boichenko A. P. (2015)
Тупис А. М. - Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю), Тимошук О. С., Ридчук П. В. (2015)
Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років (2015)
Afsharas A. - Spectroscopic, Visual Test Techniques and Optical Sensors for Determination of Hydrazine and Its Derivatives, Tsyrulneva I., Zaporozhets O. (2015)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение α-горьких кислот в хмеле, Чередниченко Е. В., Теслюк О. И. (2015)
Захарків І. Б. - Дисперсійна мікроекстракція для концентрування аліфатичних альдегідів С1 –С5 у формі похідних o-(2,3,4,5,6-пентафторбензил) гідроксиламіну, Зуй М. Ф., Зайцев В. М. (2015)
Колісник О. В. - Валідація методики кількісного визначення сенецифіліну та супровідних домішок в субстанції платифіліну гідротартрату та ін’єкційному препараті "Платифілін-Здоров’я" методом ОФ ВЕТШХ, Зінченко О. А., Георгієвський В. П. (2015)
Омельник А. П. - Спектрометрические характеристики различных блоков детектирования при рентгенорадиометрическом определении йода по К-серии с использованием источника 241Am, Левенец В. В., Лонин А. Ю., Щур А. А. (2015)
Костенко Е. Е. - Твердофазное спектрофотометрическое определение фосфора в виде ионного ассоциата молибдофосфорной гетерополи- кислоты с основным синим К, иммобилизованным на КУ-2×8, Бутенко Е. Н., Максименко Е. В. (2015)
Лукашова М. С. - Cорбционное извлечение ионов Eu(III) из растворов Csl силикагелем, импрегнированным 5,11,17,23-тeтракис-(диизо-пропоксифосфорилметил)-25,26,27,28-тeтрагидрокситиа- каликс, Харченко С. Г., Беликов К. Н., Брылева Е. Ю., Гребенюк Н. Н., Щербаков И. Б., Кальченко В. И. (2015)
Запорожец О. А. - Анатолій Кирилович Бабко був і залишається хіміком-аналітиком №1 (2015)
Жовнірчик Я. Ф. - Ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки (2011)
Кизима Г. М. - Моделі регулювання фінансових ринків: суність та особливості (2011)
Зубрицька Н. Б. - Процес формування засад корпоративного управління банківськими установами в Україні (2011)
Демчак Р. Е. - Соціальний захист населеня та діючі моделі в країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин (2011)
Білоус І. В. - Державне регулювання реорганізації системи безпечного материнства на місцевому рівні в Україні (2011)
Щербакова Н. Ф. - Підвищення якості послуг дозвільних центрів у сфері господарської діяльності (2011)
Прохоренко О. Я. - Україна і країни розвиненої демократії у протидії корупції, Гринчак О. О. (2011)
Паращенко Л. І. - Функції системи загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні (2011)
Ірхіна С. В. - Оцінка світового досвіду будівництва доступного для населення житла: можливості застосування в Україні (2011)
Бичков С. І. - Сучасна система соціального захисту в Україні (2011)
Мельник І. Б. - Теоретичні основи формування та реалізації державної політики соціального партнерства в умовах суспільних трансформацій (2011)
Шумовська К. Е. - Методологія дослідження місцевого самоврядування (2011)
Плешко В. К. - Регіональні аспекти державного управління прикордонною безпекою: україно-молдовський кордон (2011)
Корчміт О. Ю. - Державне регулювання енергоефективності сфери теплопостачання в Україні (2011)
Сюсяйло О. Н. - Исследование коррупции как вида отклоняющегося поведения (2011)
Фоменко Д. В. - "дерево целей" социальной политики Украины (2011)
Демченко Д. О. - Державне регулювання якості послуг авіаційних перевезень (2011)
Бадахов Н. Я. - Методические подходы к оценке эффективности функционирования судебных систем (2011)
Волик Л. Г. - Эффективность государственного управления как производная от компетентности сотрудников органов государственной власти (2011)
Дєєва Н. Е. - Сутність і моделі корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків (2015)
Шаповалов В. О. - Роль і місце акціонерного сектора в економічній науці: становлення концептуальних підходів (2015)
Сахацький М. П. - Маркетингове забезпечення м'ясопереробних суб'єктів господарювання, Запша Г. М. (2015)
Дупляк Т. П. - Інвестиційна привабливість підприємств виставкової діяльності (2015)
Музиченко О. В. - Світовий досвід імплементації принципів відповідального інвестування (2015)
Чорнодід І. С. - Інституціональний інструментарій забезпечення соціальної конкурентоспроможності країни (2015)
Легомінова С. В. - Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції (2015)
Черненок К. П. - Вплив соціально-демографічних факторів на ефективність пенсійних систем країн Європи (2015)
Жовтяк Г. А. - Особливості взаємозв'язку між економічним розвитком регіону і його транспортною інфраструктурою (2015)
Овчаренко Д. М. - Методичні підходи до оцінки доцільності інвестування у заходи з енергозбереження (2015)
Заколодяжний В. О. - Системний підхід до управління інноваційними процесами у сфері страхування (2015)
Пучко А. О. - Система державного фінансування інноваційної діяльності (2015)
Кальченко М. М. - Стратегія підвищення економічної ефективності залучення і використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами (2015)
Майстер А. В. - Емісійна політика підприємств державного сектору економіки України та шляхи її активізації (2015)
Мельник А. М. - Проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні (2015)
Антоненко В. Г. - Концептуальні засади дослідження економічної природи глобальних інформаційних технологій (2015)
Друк В. В. - Історичні аспекти становлення інтеграційної політики Польщі в Європейському Союзі (2015)
Сіцінський Н. А. - Стратегічні пріоритети державного управління забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері в умовах військової агресії (2015)
Ким Г. Г. - Інституційні засади здійснення державного нагляду на ринку небанківських фінансових послуг, Краснейчук А. О. (2015)
Мануілова К. В. - Конституційне становлення децентралізації публічної влади Швейцарії: історична ретроспектива (2015)
Тютюнник І. В. - Модернізація публічного управління на регіональному рівні як об'єкт наукового аналізу (2015)
Нікіфоренко В. С. - Актуальні проблеми державного управління у сфері забезпечення прикордонної безпеки України (2015)
Паламарчук Т. П. - Правові основи державного управління аграрним сектором у законодавстві ЄС та України (2015)
Фоменко С. В. - Огляд ролі та інтересів європейського союзу як глобального гравця (2015)
Горбань Ю. С. - Бізнес-структури та неурядові організації в регулюванні сферою довкілля в ЄС: досвід для України (2015)
Подскальна О. А. - Приєднання України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу — один із пріоритетів її європейського вибору (2015)
Сердюкова О. Є. - Форми активізації інвестиційної діяльності в громаді: особливості контролю за функціонуванням (2015)
Огілько А. В. - Визначення статусу працівників апарату суду в судах загальної юрисдикції у контексті розробки законодавства України про державну службу (2015)
Бакуменко В. Д. - Рецензія на монографію "державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект" (автор — боделан в. р.) (2015)
Яригін А. В. - Санітарно-епідеміологічні вимоги до проектування житлових будинків із економічними квартирами з мінімальними площами (2015)
Стеблій Н. М. - Гігієнічні критерії оцінки використання спліт-систем в житлових будинках (2015)
Сердюк А. М. - Гігієнічне обґрунтування вимог до розміщення та експлуатації кабельних ліній електропередачі та їх обладнання в умовах сучасної міської забудови, Думанський В. Ю., Біткін С. В., Дідик Н. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Мізюк М. І., Безверха А. П., Зотов С. В., Томашевська Л. А. (2015)
Маненко А. К. - Розрахунок впливу на умови розсіювання та димовидалення (тиску вітру на навітряному і завітряному фасадах) проектованого багатоквартирного житлового будинку по вул. Врубеля, 15 у м. Львові на існуючий 5-ти поверховий житловий будинок по вул. Врубеля, 4, Хопяк Н. А., Степанов А. К., Ванюрський Н. Ю., Касіян О. П., Зуб С. М. (2015)
Турос О. І. - Спосіб розробки технологічного нормативу допустимих викидів вуглецю оксиду від агломераційних машин підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Черненко Л. М., Петросян А. А. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна регламентація вмісту діазоліну в атмосферному повітрі, Зазуляк Т. С., Брейдак О. А., Альохіна Т. А. (2015)
Петросян А. А. - До питання розробки методичних підходів щодо оцінки якості повітря та збереженні громадського здоров’я (2015)
Бардов В. Г. - Обґрунтування гігієнічного нормативу гербіциду ізопротурону у воді водойм, Омельчук С. Т., Вавріневич О. П., Зінченко Т. І., Омельчук С. А., Ткаченко С. М. (2015)
Щербань М. Г. - Обґрунтування розробки проекту нормативного документу "Регламент експедиційних досліджень санітарно-екологічного стану рекреаційних зон транскордонної водойми басейну ріки Сіверський Донець", М’ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Кривонос К. А., Васенко О. Г. (2015)
Григоренко Л. В. - Гігієнічне обґрунтування доцільності використання доочищеної питної води серед сільських і міських респондентів Дніпропетровської області (2015)
Томашевська Л. А. - Експериментальні дослідження комбінованої дії мінеральних речовин питної води на організм тварин, Прокопов В. О., Липовецька О. Б., Кравчун Т. Є., Дідик Н. В. (2015)
Станкевич В. В. - Санітарно-гігієнічна проблема забруднення гельмінтами об’єктів навколишнього середовища в Україні (огляд), Тарабарова С. Б. (2015)
Зінченко Т. І. - Токсикологічна оцінка бакових сумішей пестицидів Актеллік 500 ЕС, к.е. + Топаз 100 ЕС, к.е. та Актеллік 500 ЕС, к.е. + Хорус 75 WG, в.г, Омельчук С. Т., Антоненко А. М., Вавріневич О. П., Пельо І. М. (2015)
Пельо І. М. - Проблема резистентності шкодочинних агентів до дії пестицидів, які застосовуються в овочівництві та способи її усунення (аналітичний огляд літератури) (2015)
Черниченко І. О. - Хімічні канцерогени атмосферного повітря: вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози, Литвиченко О. М., Цимбалюк С. М., Швагер О. В., Соверткова Л. С., Баленко Н. В. (2015)
Черниченко І. О. - Теплові електростанції як джерело забруднення атмосферного повітря бенз/а/піреном, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Соверткова Л. С. (2015)
Григоренко Л. Є. - Показники неспецифічного імунітету експериментальних тварин, які підлягали впливу попередників нітрозамінів протягом 3 місяців, Спаська Ю. С., Молдавська Н. Б., Баленко Н. В., Соверткова Л. С. (2015)
Карлова О. О. - Оптимізація профілактичних лікувально-оздоровчих заходів працівників, експонованих свинцем на виробництві, Яворовський О. П., Омельчук С. Т., Кузьмінська О. В., Алексійчук В. Д., Єльцова Л. Б. (2015)
Сурмашева О. В. - Антимікробна дія комбінованого застосування наночасток срібла та антибіотиків, Романенко Л. І., Росада М. О., Ніконова Н. О., Журба А.Ю., Березовчук С. М., Олійник З. А. (2015)
Полька Н. С. - Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється WI-FI засобами, та медико-профілактичні вимоги до їх використання в навчальному процесі загальноосвітніх закладів, Думанський В. Ю., Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Сердюк Є. А., Галак С. С., Зотов С. В., Платонова А. Г., Томашевська Л. А. (2015)
Соловьев А. И. - Гигиеническая оценка шумовых характеристик вспомогательного оборудования котлоагрегата АЦКС-670 реконструированного энергоблока №4 Старобешевской ТЭС (2015)
Семашко П. В. - Вплив збільшення ліміту швидкості автотранспортних потоків на ризик появи серцево-судинних захворювань та суб’єктивну оцінку населення, яке проживає на прилеглих територіях, Кононова О. В. (2015)
Безверха А. П. - Гігієнічне обґрунтування вимог до розміщення та експлуатації радіотехнічних засобів транкінгового обладнання (базові станції, персональні радіотелефони транкінгового зв’язку) (2015)
Дорогань С. Б. - Про методичні підходи до оцінки радіотривожності населення міст з підприємствами паливно-ядерного циклу (2015)
Бузинний М. Г. - Розподіл радіовуглецю в траві поблизу автомагістралей, Гуленко С. В., Романченко М. О., Чирков В. С., Михайлова Л. Л., Сахно В. І. (2015)
Гаркуша С. Л. - Роль харчування у профілактиці та лікуванні метаболічного синдрому, Корзун В. Н. (2015)
Козярін І. П. - Органічній сільськогосподарській продукції в Україні бути, Івахно О. П. (2015)
Любарська Л. С. - Порівняльна оцінка харчових продуктів за вмістом мікроелементів цинку та міді, Гуліч М. П., Ємченко Н. Л. (2015)
Петренко О. Д. - Споживання основних груп харчових продуктів населенням областей північного регіону України (2015)
Попов О. І. - Здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних технологій, Ходаковська В. О., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2015)
Федоренко В. І. - Фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Львова та сільської місцевості Львівської області, Кіцула Л. М. (2015)
Дреженкова І. Л. - Гігієнічна оцінка режиму добової діяльності та її особливості у студентів, які відрізняються різним рівнем рухової активності (2015)
Сергета І. В. - Особливості змін обхватних параметрів юнаків-учнів в динаміці навчального процесу, Андрійчук В. М. (2015)
Сергета І. В. - Закономірності взаємозв’язку і взаємозалежності між характеристиками стану здоров’я та показниками особливостей особистості студентів в динаміці навчання у медичному вищому навчальному закладі, Стоян Н. В., Панчук О. Ю., Тимощук О. В., Макаров С. Ю. (2015)
Подаваленко О. В. - Гігієнічна характеристика психоемоційного стану студентів-радіотехніків та оцінка їх мотивації до обраної спеціальності (2015)
Москвяк Н. В. - Cкринінг-дослідження для виявлення серед молодших школярів груп ризику у процесі формування адаптації (2015)
Бердник О. В. - Гігієнічні аспекти розповсюдженості чинників ризику розвитку метаболічного синдрому у підлітків, Рудницька О. П., Шевчук К. В., Добрянська О. В. (2015)
Платонова А. Г. - Особливості пріоритетів батьків щодо вибору іграшок та тривалість їх використання дітьми різного віку, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2015)
Філоненко О. О. - Особливості психомоторних якостей дітей старшого дошкільного віку, Гозак С. В. (2015)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічна оцінка позашкільного статичного навантаження дітей 8-11 років (2015)
Бабій В. Ф. - Оцінка інтегральної токсичності панчішно-шкарпеткових виробів для дітей in vitro на культурі рухливих клітин – спермі бика, Платонова А. Г., Пімушина М. В., Кондратенко О. Є., Яцковська Н. Я. (2015)
Козярін І. П. - Гельмінтози в Україні. Сучасний стан проблеми, Івахно О. П., Чорна В. В., Махнюк В. М. (2015)
Гайова Л. В. - Теоретично-експериментальне обґрунтування використання вітаміну В6 в умовах фармакотерапії ізоніазидом (2015)
Антомонов М. Ю. - Виявлення критичних складових в узагальненій оцінці еколого-гігієнічних ситуацій, Русакова Л. Т., Пашинська С. Л., Волощук О. В. (2015)
Левин М. Г. - Подход к оптимальному выбору метода отмывки стеклянной посуды в аналитической лаборатории, Останина Н. В., Савина Н. А., Тарасенко Н. Л., Терещенко О. Н. (2015)
Черных О.В. - О выявляемости профессиональной патологии у горнорабочих Краснодонского района Донбасса, Евстратов А.Н., Матичук Н.И. (2015)
Бова Т. В. - Державна політика створення сприятливих економічних умов до інвестування в інновації (2010)
Новицька Т. А. - Формування ефективної інвестиційної політики України з використанням позитивного досвіду інших країн світу (2010)
Коваль Н. В. - Обгрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні (2010)
Лендєл М. А. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств карпатського регіону, Миголинець М. І. (2010)
Галаган Д. В. - Ринок нерухомості як різновид інвестиційного ринку (2010)
Бетехтін О. В. - Особливості розвитку інвестиційного консалтингу в Україні (2010)
Кривак А. П. - Інвестиційні джерела реалізації секторальних пріоритетів в Україні (2010)
Цеслів О. В. - Розробка інвестиційної програми телекомунікаційної фірми в умовах ризику, Клімов О. О. (2010)
Дацій О. І. - Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку (2010)
Любімов В. І. - Механізм державного програмування інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України (2010)
Березянко Т. В. - Напрями реформування законодавчого регулювання корпоративного сектора у розвинених ринкових країнах (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством, Васильєва В. Г., Яковенко І. В. (2010)
Ніпорко Н. І. - Історія розвитку вибіркового методу (2010)
Баріда Н. П. - Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку (2010)
Майба В. В. - Ресурсна політика комерційних банків: аналіз динаміки та структури (2010)
Царенко О. В. - Реінжиніринг малого бізнесу як засіб реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіонів (2010)
Криклій В. А. - Становлення і розвиток недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України (2010)
Олійник Т. І. - Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Ресурсне забезпечення місцевого і регіонального розвитку (2010)
Королюк Ю. Г. - Основні аспекти прикладного використання поняття "потенціал" як цільової категорії регіонального управління (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів, виділених на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи (2010)
Кондрашов О. М. - Проведення цілеспрямованої загальнодержавної економічної політики в промисловості (2010)
Алейнікова О. В. - Національна агропродовольча система як об'єкт державного регулювання (2010)
Ветвицький Д. О. - Політика комплексного моніторингу якості життя населення України з урахуванням екологічних факторів (2010)
Застрожнікова І. В. - Інституціональні основи формування аграрної політики (2010)
Макаренко І. О. - Напрями державної кластерної промислової політики (2010)
Федько О. А. - Резерви поліпшення здоров'я населення засобами управлінського впливу на формування сучасної культури самозбереження з урахуванням трансформації життєвих цінностей (2010)
Pavlova L. A. - Electron probe X-ray microanalysis investigations of powder rock reference materials, Anchutina E. A. (2015)
Сиротчук О. А. - Хроматографічне розділення компонентів протизастудного засобу з використанням нерухомих фаз, що містять інкорпоровану полярну вставку, Дідух І. Р., Курас С. Ф., Зайцев В. М. (2015)
Доленко С. А. - Особенности влияния гумусовых кислот на определение летучих фенолов в природных водах, Кравченко А. М., Пшинко Г. Н. (2015)
Егорова А. В. - Определение остаточных количеств сухого экстракта листьев гинкго билоба на поверхностях фармацевтического оборудования методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии, Федосенко А. А., Мальцев Г. В., Кащуцкий С. Н., Антонович В. П. (2015)
Милюкин М. В. - Определение параметров сорбции органических токсикантов, солюбилизированных Triton X-100, при их концентрировании пористыми полимерными сорбентами из водных растворов, Скринник М. М., Горбань М. В. (2015)
Kurochkin V. D. - Numerical Simulation of Impact of the Spark Discharge Parameters and Electrode Material on the Intensity of Spectral Lines in the Emission Spectral Analysis, Kravchenko L. P. (2015)
Пам’яті Федора Олександровича Чмиленка (2015)
Содержание (2014)
Пирогова В. І. - Вітамін D – акушерські та перинатальні аспекти, Жемела Н. І. (2014)
DOI (Digital Object Identifier) – инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Ошиблась ли природа, создав прогестерон? (2014)
Davydova Iu. - Obstetric cardiology: what’s new in the XXI century, Ogorodnyk A., Butenko L. (2014)
Кіндратів Е. О. - Аналіз жіночого безпліддя за даними Прикарпатського центру репродукції людини з 2004 до 2013 року, Михайлюк І. О., Сніжко Т. Б., Головчак І. С. (2014)
Ищенко А. И. - Нарушенное количество околоплодных вод у беременных: диагностика, патогенез (обзор литературы), Деменина Н. К. (2014)
Туманова Л. Є. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез фонових і передракових захворювань шийки матки у вагітних (огляд літератури), Коломієць О. В., Бадзюк Н. П. (2014)
Романенко Т. Г. - Багатоплідна вагітність та істміко-цервікальна недостатність (огляд літератури), Мельничук І. П. (2014)
Овсюк Л. И. - Трансдермальная эстрогенотерапия при задержке развития грудных желез: выбор врача и пациентки (2014)
Камінський В. В. - Ефективність пероральних пробіотиків для відновлення вагінальної флори, Коноплянко В. В., Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. (2014)
Пирогова В. І. - Гестаційні набряки – контраверсійні та практичні аспекти (2014)
Веропотвелян П. Н. - Дефицит андрогенов у женщин в постменопаузе – миф или реальность?, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2014)
Давыдова Ю. В. - Ранний токсикоз беременности: оценка рисков и тактика, Волошина Т. В., Лиманская А. Ю., Тудай В. Н., Двулит М. П., Баранова В. В. (2014)
Резніченко Г. І. - Роль комбінації ципрофлоксацину і тинідазолу в гінекологічній практиці, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Плотнікова В. М. (2014)
Галич С. Р. - Вплив інтравагінального мікронізованого прогестерону (Лютеїна) на плацентацію, перебіг вагітності та пологів у жінок, яким були здійснені прегравідарні лапароскопічні операції з приводу зовнішнього генітального ендометріозу, Каланжова О. М., Чуєва-Павловська Т. П. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Шляхи збільшення кількості вагінальних пологів після попереднього кесарева розтину, Гончарук Н. П. (2014)
Гасанова С. С. - Особенности течения беременности у родильниц с гипотоническими кровотечениями в ранний послеродовой период, Алиева Э. М., Алиева Н. Ш. (2014)
Романенко Т. Г. - Профилактика йододефицитных заболеваний при беременности, Чайка О. И. (2014)
Камінський В. В. - Протефлазід у вагітних: системний огляд результатів післяреєстраційних спостережень за безпечністю та ефективністю застосування, Шалько М. Н., Гриневич О. Й. (2014)
Борис Е. Н. - Сравнение эффективности применения инъекционных форм прогестерона в лечении угрозы прерывания беременности, Сотниченко А. В. (2014)
Бойко В. І. - Плацентарна дисфункція при внутрішньоутробному інфікуванні: діагностика і тактика ведення вагітності, Івахнюк Ю. П. (2014)
Лисеенко Е. В. - Факторы риска в развитии субклинических тиреоидных дисфункций при беременности (2014)
Макаренко М. В. - Сравнительный анализ причин задержки внутриутробного развития плода (2014)
Тавокина Л. В. - Репродуктивная генетика. Алгоритм молекулярно-цитогенетической диагностики (2014)
Кузнецова И. В. - Применение фитоэстрогенов у женщин в период менопаузального перехода и постменопаузе, Успенская Ю. Б. (2014)
Жук С. І. - Поширеність мутацій генів системи гемостазу у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом, Воробей-Вихівська В. М. (2014)
Гопчук Е. Н. - Уриклар в комплексе лечения урогенитальных расстройств климактерического периода (2014)
Давыдова А. А. - Иммуногистохимические особенности распределения ИЛ-6 в ткани тазовых перитонеальных спаек различной этиологии у женщин репродуктивного возраста, Сулима А. Н. (2014)
Волосовський П. Р. - Репродуктивне здоров’я подружніх пар з позаматковою вагітністю в анамнезі (2014)
Дронова В. Л. - Хирургический стресс у женщин с сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологией, Луценко Е. В., Теслюк Р. С., Насташенко М. И. (2014)
Потапов В. А. - Нормоменс – оптимальная натуропатическая рецептура лечения предменструального синдрома (2014)
Богослав Ю. П. - Комплексный подход к восстановлению микробиоценоза у женщин с рецидивирующими инфекционно-воспалительными заболеваниями влагалища (2014)
Могильницька Л. А. - Ендотелійзалежна дилатація у хворих із синдромом полікістозних яєчників (2014)
Зарічанська Х. В. - Консультування підлітків з питань контрацепції, Антонюк М. І., Ємець Н. О. (2014)
Качалина О. В. - Определение онкобелка Е7 вируса папилломы человека 16-го и 18-го типов при цервикальной патологии у женщин репродуктивного возраста, Андосова Л. Д., Елисеева Д. Д., Засыпкина С. В., Микаилова Г. А. (2014)
Туманова Л. Е. - Морфологические и иммуногистохимические особенности структур плаценты у беременных после экстракорпорального оплодотворения, Молчанова Е. А., Задорожная Т. Д. (2014)
Фаннуш Рами - Особенности липидного и углеводного обмена у женщин с бесплодием и оперативными вмешательствами на яичниках в анамнезе, Иотенко Б. А. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Клиническое значение экспрессии VEGF у больных серозным раком яичника в зависимости от гормонального рецепторного статуса опухоли, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Турчак А. В., Гончарук И. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2014)
Остаться женщиной (2014)
Шпильова В. О. - Аналіз прямого іноземного інвестування в Черкаську область: стан, проблеми та перспективи, Щербатих Д. В. (2015)
Величко Т. Г. - Основні джерела здійснення та принципи управління розвитком інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання в апк (2015)
Музиченко О. В. - Сучасні світові тренди тематичного відповідального інвестування (2015)
Теребух А. А. - Інвестиційні аспекти відродження деревообробної галузі України, Яворська Н. П. (2015)
Жигірь А. А. - Сутність підприємництва та чинники його економічного розвитку (2015)
Савченко Р. О. - Взаємозв'язок управлінського контролю із суміжними науковими сферами (2015)
Стеблянко І. О. - Програмно-цільове управління в системі стійкого розвитку національної економіки (2015)
Сальман І. Ю. - Роль і місце українських товаровиробників на світовому ринку м'яса і м'ясопродуктів, Ібатуллін М. І. (2015)
Сотниченко Л. Л. - Механізм управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону: сутність та складові (2015)
Яремик Х. Я. - Критерії та алгоритм обрання аудиторської думки у звіті аудитора, Яремик М. І. (2015)
Дергалюк Б. В. - Напрями удосконалення державної політики розвитку інтелектуального бізнесу в Україні (2015)
Пильнов Д. О. - Суднові запаси: визначення, класифікація і контроль (2015)
Колодійчук А. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження процесів економічного розвитку як умов впровадження ікт (2015)
Печуляк Ю. С. - Умови співпраці підприємств з рекрутинговими агентствами та послуги, які вони пропонують в Україні (2015)
Радіщук Т. П. - Моделювання механізму інноваційної діяльності в ринкових умовах (2015)
Паска І. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку сільських територій Київської області, Ященко Ю. А. (2015)
Добрянська Н. А. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства, Варгатюк М. О. (2015)
Дребот О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення збалансованого використання агроресурсного потенціалу регіонів з техногенно порушеними землями, Швець О. Г. (2015)
Дороніна О. А. - Кадрова політика як інструмент антикризового управління підприємством (2015)
Багиров Фирдовси Дамет оглы - Пути улучшения инвестиционной среды в экономике Азербайджана (2015)
Жулай Г. С. - Основні аспекти управління ефективністю діяльності підприємств легкої промисловості (2015)
Левківський В. В. - Новий вимір стратегічного партнерства між Україною та КНР (2015)
Козік М. О. - Вплив експортного потенціалу на розвиток господарського комплексу регіонів в умовах активізації євроінтеграційних процесів (2015)
Артеменко І. Л. - Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України (2015)
Москаленко К. І. - Економіко-математична модель планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського