Kuzmenko O. - Optimization of the risk level of net retention in the insurance market, Bozhenko A. (2014)
Melnyk M. - Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of metropolisation processes in the region (2014)
Stradinya S. - Latvia’s innovative development: foreign experience applying to increase competitiveness (2014)
Chychkalo-Kondratska I. - Factors of foreign direct investment attracting into economy of Ukraine’s regions, Buriak A. (2014)
Koptseva N. - Expert analysis of the main trends of northern Siberia’s indigenous small-numbered peoples economic development (2014)
Slusarczyk B. - Logistics costs measurement at enterprises (2014)
Vu Anh D. - Green supply chain management towards sustainability: the case of Ajinomoto in Vietnam, Nguyen Viet Khoi (2014)
Дзюба С. О. - Необходимость сравнительного анализа затрат при разных формах воспроизводственного процесса на промышленных предприятиях, Лукьянчикова Н. П., Чернишенко М. С. (2014)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до формування інформаційно-аналітичного відділу підприємства, Строкович Г. В. (2014)
Корж Н. В. - Структурування корпоративного капіталу (2014)
Дубовик Т. В. - Інтеграція Інтернет-маркетингових комунікацій (2014)
Filatov E. - Optimal methods of depreciation forming (2014)
Ястремська О. О. - Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі (2014)
Babenko O. - Diversification strategy at the tourist enterprises (2014)
Legenchuk S. - Directions and problems of accounting and analytical support for venture activity, Usatenko O. (2014)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу ідентифікації та реагування на ризики службою внутрішнього аудиту (2014)
Грищенко І. М. - У пошуках сучасної економічної моделі України. Рецензія на монографію Соскіна О. І. "Народний капіталізм: економічна модель для України" (2014)
Титул, зміст (2015)
Коломієць Г. М. - Рейтинги країн за рівнем ІТ-сфери як індикатори розвитку актуальних форм суспільного багатства, Дідорчук І. Л. (2015)
Ястребова А. С. - Причины, предпосылки и подходы к борьбе с теневой экономикой в Украине (2015)
Чередниченко В. В. - Вплив балджа молоді на економічну безпеку країни (2015)
Бервено О. В. - Качество жизни как механизм институционального моделирования национального социально-экономического развития (2015)
Бараннік І. О. - Обґрунтування базису понять сучасної змістовної суті експортно-імпортного потенціалу підприємства (2015)
Гринько Т. В. - Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві, Гвініашвілі Т. З. (2015)
Шашина М. В. - Характеристика основних підходів до визначення суті поняття "виробничий потенціал", Сьомочкіна І. М. (2015)
Міняйло В. П. - Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз існуючих систем прогнозування соціально-економічного розвитку у світі та в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Ханин И. Г. - Проблемы создания и применения технологий двойного назначения в Украине с учетом зарубежного опыта (2015)
Загородня А. А. - Аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів різних форм власності та різних акредитаційних рівнів Республіки Польщі (2015)
Шуба О. А. - Сучасна дивідендна політика компаній Німеччини (2015)
Полішко Г. Г. - Світовий досвід створення національних брендів (2015)
Безкоровайний А. В. - Лінійна модель інноваційного процесу в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку (2015)
Коюда В. О. - Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів, Слюсарєва Л. А. (2015)
Чернышoва Л. А. - Анализ привлекательности инвестиционного климата Украины для иностранных инвесторов, Козуб В. А., Носач Л. Л. (2015)
Бугайчук Н. В. - Cоціальний вектор економічного розвитку держави: генезис моделей та концепцій (2015)
Ушакова Н. Г. - Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації, Помінова І. І. (2015)
Кочарян І. С. - Макроекономічне планування підготовки фахівців з вищою освітою в галузі "культура і мистецтво" (2015)
Кравець Т. В. - Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста, Гапоненко Т. О. (2015)
Кульчицький М. І. - Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні, Коваленко В. М., Ванькович Д. В. (2015)
Бєлкіна І. А. - Економіко-математична модель виробничого циклу підприємства промислового птахівництва (2015)
Парокінний О. А. - Моделювання управління запасами у бюджетному процесі промислового підприємства, Яковенко О. Г. (2015)
Марченко В. М. - Державно-приватне партнерство як напрям реалізації стратегії розвитку потенціалу підприємств вугільної промисловості України, Плетньова Ю. К. (2015)
Кузнєцова К. О. - Економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств (2015)
Пілько А. Д. - Потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів: оцінка, аналіз та перспективні напрями моделювання, Потятинник Б. Б. (2015)
Рибакова О. А. - Документальне оформлення руху яєць у птахівництві (2015)
Посохов І. М. - Розробка заходів зі зниження ризиків промислових підприємств залізничного транспорту, Жадан Ю. В. (2015)
Кісь О. П. - Проблеми інформаційного забезпечення профорієнтаційних процесів в Україні з прикладами в галузі туризму (2015)
Васьківська К. В. - Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, Данилюк О. І. (2015)
Орлик І. О. - Стратегічні напрями розвитку інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т. Г. (2015)
Ткаченко С. О. - Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів, Дядін А. С. (2015)
Рахман М. С. - Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України (2015)
Яцун Л. М. - Управління туристичною діяльністю підприємств: концепція розвитку та стратегія модернізації, Маркарова С. А. (2015)
Скриньковський Р. М. - Експрес-діагностика майнового стану підприємства, Семчук Ж. В., Коваль Н. М. (2015)
Ємельянов О. Ю. - Структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку, Курило О. Б., Симак А. В. (2015)
Смоквіна Г. А. - Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання (2015)
Шуміло О. С. - Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств (2015)
Толстих М. А. - Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів (2015)
Скрыль О. К. - Механизм контроля экономической устойчивости промышленного предприятия (2015)
Одарченко Д. М. - Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для перших страв "Борщова заправка", Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Сподар К. В. (2015)
Іванова М. І. - Принципи як основа наукової методології управління логістикою (2015)
Паливода О. М. - Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції, Теміндарова Ю. А. (2015)
Остроумова В. В. - Херсонська торгово-промислова палата як елемент інфраструктури підтримки підприємництва (2015)
Балан О. С. - Оцінювання нематеріальних активів інвестиційного проекту з виробництва біопалива, Арабаджи О. В. (2015)
Amalyan N. D. - Accounting Objects within the Framework of Customer Loyalty Programs, Amalian A. W. (2015)
Левіна М. В. - Формування облікової політики щодо трансакційних витрат готельного кластера (2015)
Бачо Р. Й. - Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют) (2015)
Мацелюх Н. П. - Ринок цінних паперів та необхідність його збалансованого розвитку в сучасних умовах (2015)
Токарь В. В. - Угрозы экономической безопасности государства при санации и ликвидации коммерческих банков в Украине (2015)
Череп А. В. - Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад, Осипенко С. О. (2015)
Гнєдков А. В. - Особливості обліку факторингових операцій у банку (2015)
Землячов С. В. - Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній, Землячова О. А. (2015)
Черномор В. О. - Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем (2015)
Сиротюк Ю. В. - Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових ресурсів в економіці (2015)
Тарангул Л. Л. - Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм, Крамаренко О. А. (2015)
Замасло О. Т. - Аналіз сучасного стану податкової культури в Україні, Бойчук О. І. (2015)
Тарангул Л. Л. - Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні, Мельник А. М. (2015)
Рибачук Ю. О. - Прогнозування вартості інструментів фінансового ринку з використанням періодичної кількісно-вартісної моделі (2015)
Самусєва Л. Ю. - Комплексний підхід до оцінки фінансових загроз з метою забезпечення фінансової безпеки підприємств, Кропівцова Н. І. (2015)
Лачкова Л. І. - Побудова системи діагностики фінансової безпеки підприємств торгівлі, Лачкова В. М., Сідорова Т. О. (2015)
Дерев'янко О. Г. - Тенденції формування репутаційного капіталу підприємств харчової промисловості (2015)
Гросул В. А. - Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу, Жилякова О. В. (2015)
Захаров В. А. - Операційна система промислового підприємства (2015)
Мочона Л. Г. - Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві (2015)
Бутенко Н. Ю. - Управління знаннями в корпораціях (2015)
Polubiedova A. O. - Tools for Diagnosing and Selective Management of Development of the Socio-Economic Potential of Industrial Organization, Bilokonenko H. V. (2015)
Краснокутська Н. С. - Лідогенерація як інструмент формування клієнтоорієнтованих стратегій мережевих підприємств, Тихонченко Р. С. (2015)
Пахтусов М. І. - Організаційно-економічний механізм управління рекламною діяльністю підприємств зв’язку: теоретичні засади формування, Станкевич І. В. (2015)
Мілейковський В. О. - Визначення розподілу температури та концентрації в струминному примежовому шарі з використанням геометричного підходу (2009)
Малкін Е. С. - Експерементальн дослідження багатоканальних теплообмінників для охолодження потужних мікропроцесорів, Фуртат І. Е., Дьячков М. І. (2009)
Олексюк А. О. - Методика розрахунку триконтурних теплообмінників для незалежних систем опалення та гарячого водопостачання, Челапко С. О. (2009)
Росковшенко Ю. К. - Аналіз динаміки процесів пр автоматичному регулюванні опалювальних приладів, Степанов М. В., Штиленко В. П., Штиленко В. В. (2009)
Сподинюк Н. А. - Шляхи забезпечення необхідного теплового режиму в приміщеннях пташників (2009)
Степанов М. В. - Теплопередача та гідравлічний опір теплообмінника з еластичною стінкою, Росковшенко Ю. К., Дідик Л. В. (2009)
Ткаченко В. А. - Системи опалення ангарних теплиць, Кондратюк О. В. (2009)
Малкін Е. С. - Математичне моделювання ізотермічної течії рідини в щілинному мікроканалі, Тимощенко А. В., Фуртат І. Е., Лунковський Д. (2009)
Малкін Е. С. - Експериментальний стенд для дослідження теплообмінників на базі щілинних мікроканалів, Тимощенко А. В., Ніколаєнко Ю.Є., Фуртат І. Е., Єфименко С. В. (2009)
Росковшенко Ю. К. - Енергозбереження в теплицях за рахунок використання низькотемпературних термальних вод, Степанов М. В., Кім А. С., Радченко А. М. (2009)
Гламаздіна А. Д. - Економічні аспекти використанння електрокотелень, Гламаздін П. М. (2009)
Мороз П. М. - Схеми систем геліотеплопостачання будинків із застосуванням газового водогрійного котла та теплового насоса (2009)
Редько А. О. - Термодинамічний аналіз циклів каскадної теплонасосної установки (2009)
Тімінський О. Г. - Інформаційний захист управлінських та технологічних систем від зовнішніх негативних впливів в сучаносму середовищі (2009)
Тугай О. А. - Науковоаналітичні інструменти розробки корпоративної стратегії інвестиційних та будівельно-інжинірингових компаній, груп, Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Скакун В. А., Приходько Д. О., Чуприна Ю. А. (2009)
Килимник О. О. - Аналіз фазових перетворень систем "вогнестійка глина–шлак феронікелю" (2009)
Видатні вчені, педагоги (2009)
Наша пам’ять (2009)
Анотації (2009)
Вихідні дані (2009)
Вандышев В. Н. - Информационное общество как новая парадигма коммуникаций (2011)
Ковальчук В. Ю. - Реалії сучасної педагогічної освіти та шляхи її модернізації (2011)
Біленька І. Г. - "Культурний шок" і адаптація до нової культури (2011)
Бейлін М. В. - Гуманітарні аспекти розвитку техносфери (2011)
Семенова Ю. А. - Сучасний спорт і здоров’я людини як соціокультурні цінності (2011)
Культенко В. П. - Екзистенціальні мотиви формування сучасної проблематики культурної політики (2011)
Гейко С. М. - Поняття іронії в сучасній філософії (2011)
Цимбал Т. В. - Діалектика національного і транснаціонального в сучасному світі (2011)
Полуянов В. П. - Человеческий разум как дальнейшее развитие мышления (2011)
Суковатая В. - Национальные архетипы "женственности": сравнительный анализ украинской и русской моделей (2011)
Лец К. В. - Потенціал екзистенціальної установки особистості в процесі самореалізації в кризових умовах: українські реалії, Прилуцька А. Є. (2011)
Горбатюк Т. В. - Опозиція трансгуманізм і алармізм: перспективи розвитку (2011)
Сломский В. - Проблема познания в классической философии (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Перманентная природа дискуссии об универсалиях (2011)
Ешина В. В. - Нравственные константы русской словесности XIX в. : реальность и идеал, Отина А. Е. (2011)
Гринева Н. В. - Особенности теоретических модификаций тайнознания в средневековой культуре (2011)
Шудрик И. А. - Генрих Струве об "анархии духа" Ф. Ницше (2011)
Турчиновський В. Р. - Свобода як відповідь на трансцендентне (2011)
Добко Т. Д. - Св. Тома Аквінський про остаточну мету людського життя в "Сумі теології", І-ІІ (2011)
Завидняк Б. Т. - Понятие трансцендентного в семантическом пространстве Филона Александрийского (2011)
Leonkiewicz Łukasz - Trzy rodzaje realizmu antropologicznego – próba alternatywnej antropologii w koncepcji antropologii synergicznej S. Chorużyja (2011)
Вандышева-Ребро Н. В. - Герман Гессе: человеческие образы реальности (2011)
Сипко Йозеф - Лингвокультурология русского смеха как самоирония (2011)
Данченко И. А. - Oдаренность в контексте психологических исследований, Полубоярина И. И. (2011)
Переломова О. С. - Деякі особливості реалізму в українському художньо-літературному дискурсі (2011)
Греков О. М. - Соціокультурні детермінанти розвитку виробничо-комерційних компаній (2011)
Артеменко М. Г. - Корпоративна культура: структурні компоненти і моделі (2011)
Лаута О. Д. - Становлення поняття "досвід" в класичному раціоналізмі (2011)
Сынах А. А. - Игра как социокультурный феномен и проявление сущности человека (2011)
Зубелевич Я. - Культура в понимании Генриха Эльзенберга (2011)
Годзь Н. Б. - Анализ современных исследований предмета "Экология" с позиций философии и философии науки (2011)
Матвієнко П. В. - Дискурс наукового пізнання vs дискурс освітнього пізнання (2011)
Назарук В. І. - Лінію оборони тримають живі (прозова розвідка поетеси), Переломова О. С. (2011)
Заветный С. А. - История русской философии: оценки и дискуссии, Сломский В. С. (2011)
Ейгер Г. В. - Образ языка и образ биологического вида с позиций общей теории развивающихся систем и теории уровней научного знания, Эпштейн В. М. (2015)
Shamaieva Iu. Iu. - Classifying emotions through analyzing nominations of the category emotions components (2015)
Андрєєва I. О. - Фреймова організація генеративного концепту HORROR: предметний субфрейм (2015)
Белозерова Е. М. - Анализ речевого акта намекания в свете когнитивной грамматики Р. Ленекера (2015)
Бистров Я. В. - Метафорично-іронічний модус англомовного біографічного наративу у фреймовій мережі ментальних просторів (2015)
Дойчик О. Я. - Когнітивний вимір іронії в ідіостилі Дж. Барнса (2015)
Жихарєва О. О. - Екоконцепт ШЛЯХ ДО ВІРИ в англомовній книзі Буття: наративний аспект (2015)
Пірог І. І. - Аргументація у світлі когнітивних операцій (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу) (2015)
Пасинок В. Г. - Дискурсивні підходи у французькій гуманітарній свідомості (2015)
Солощук Л. В. - Імпліцитно-прагматичні значення респонсивних реплік у сучасному англомовному побутовому дискурсі, Устименко С. Є. (2015)
Shevchenko Iryna - Transformations of expressives through history in cognitive-communicative perspective (2015)
Бигунова Н. А. - Конверсационный анализ pечевого акта одобрения (2015)
Мизин Т. О. - Власні імена як складова частина мовної картини світу (2015)
Молодчая Н. С. - Особенность свойства новизны семантических окказионализмов (2015)
Onishchenko N. A. - Auto- und synsemantische funktionen von aphorismen im deutschen politischen diskurs, Gubina O. D. (2015)
Жерліцина Ю. В. - Модальні слова як засіб вираження суб’єктивної модальності: прагматичний аспект (2015)
Кобзєва О. О. - Прийоми та засоби реалізацій директивної мовленнєвої стратегії судді в американському судовому засіданні (2015)
Нагорна О. П. - Комунікативно-функціональна роль неоднозначних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Радзіон В. М. - Термінологічна, професійна та жаргонна лексика у мові сучасних німецьких спортивних ЗМІ (2015)
Сіденко Н. Г. - Лінгвістичні чинники фразеологічної деформації (на матеріалі англомовної "жовтої” періодики) (2015)
Сушко-Безденежних М. Г. - Прагма-семантичні підтипи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини (2015)
Літвінова М. М. - Симулятивний потенціал політкоректних термінів (на матеріалі німецьких інтернет-видань), Літвінов О. І. (2015)
Manzhos Y. Y. - The semantic organization of terms denoting crimes against authorities (2015)
Петренко С. В. - Комунікативні стратегії проблемної статті як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу (2015)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Міжнародна наукова публікація: ефективна назва (2015)
Смоляна Т. А. - Німецькомовна максима та її порівняльні характеристики зі спорідненими мікротекстами (2015)
Холмогорцева І. С. - Прецедентне ім’я як засіб актуалізації діалогічних відношень у британській фольклорній п’єсі (2015)
Тараненко Л. І. - Просодичне оформлення структурно-фабульних компонентів тексту англійської народної казки (2015)
Шарандаченко А. С. - Формантные характеристики гласных в речи дикторов американских средств массовой информации (2015)
Карпова Д. М. - Возрастные особенности интонации в речи жителей Уэльса (2015)
Смеречинська О. В. - Сталі дієслівно-іменникові словосполучення зі значенням початковості дії в німецькій мові (2015)
Стынгач О. В. - Взаимодействие просодических и кинетических элементов в монологической речи представителей британских политических кругов (2015)
Старченко О. А. - Особливості словотвірної номінації в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та української мов (2015)
Коваленко А. О. - Символічність мас-культурного тексту в аспекті перекладознавчих досліджень (2015)
Довгополова Я. В. - Теоретичні та практичні підходи до проблеми формування готовності майбутніх викладачів до розв’язання конфлікту (2015)
Рябих Л. М. - Принципи організації навчального матеріалу в американській академічній лекції (2015)
Турченко В. О. - Відео у навчанні англійської мови як другої іноземної на факультеті іноземних мов (2015)
Пугач Б. В. - Использование классификаций нейролингвистического программирования в методике преподавания иностранных языков (2015)
Голубовська І. О. - Монографія Л. В. Чайки "Вербальні конфлікти: комплексний лінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови)" (2015)
Gutik O. - On feebly compact inverse primitive (semi)topological semigroups, Ravsky O. (2015)
Салимов Р. Р. - О новом условии конечной липшицевости классов Орлича-Соболева (2015)
Sahoo P. - Entire functions that share a polynomial with finite weight, Saha B. (2015)
Бойцова І. А. - Знаходження асимптотично оптимальних керувань в задачах зі швидкими та повільними змінними (2015)
Краснощок М. В. - Застосування методу інтегральних рівнянь до дробової задачі Стефана (2015)
Maksymenko S. I. - Orbits of smooth functions on $2$-torus and their homotopy types, Feshchenko B. G. (2015)
Kadets V. - A modified Bishop-Phelps-Bollobas theorem and its sharpness, Soloviova M. (2015)
Цебенко А. М. - Оптимальне межове керування системами, стан яких визначається задачею без початкових умов для параболічних рівнянь (2015)
Protasov I. - A note-question on partitions of semigroups, Protasova K. (2015)
Bandura A. I. - A class of entire functions of unbounded index in each direction (2015)
Аль-Оста С. А. - Особливості укладання контрактів при здійсненні підприємствами зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Васильєва В. Г. - Механізм управління експортними операціями в умовах ринкових трансформацій, Лукашук В. М. (2015)
Дерід І. О. - Історичний розвиток та сучасні тенденції міжнародної спеціалізації (2015)
Тараненко І. В. - Стратегічні умови формування інноваційних конкурентних переваг України (2015)
Грабовецький Б. Є. - Аналіз тенденції зміни площі ріллі регіону на основі використання статистико-математичних методів дослідження, Чаплигіна О. В., Козяр Л. В. (2015)
Молодченко Д. Г. - Формування механізму підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного забезпечення будівельного комплексу Харківського регіону (2015)
Тарадай В. Н. - Дослідження впливу факторів регіонального і національного рівня на ресурси розвитку промисловості Харківського регіону (2015)
Тернова І. А. - Зміни виробничої структури регіонів України як чинник зміцнення їх конкурентоспроможності (2015)
Гагауз В. Н. - Риски обеспечения банковских ссуд и методы их управления (2015)
Гуцалова Ю. Є. - Прогнозування потреби в коштах на пенсійне забезпечення (2015)
Dobrovolskaya C. V. - Economıc-mathematıcal model of new constructıon ınvestors credıtıng ın the scheme of constructıon fınancıng by means of the collectıve ınvestment ınstıtutıons, Dobrovolskyy O. I. (2015)
Дріга О. П. - Проблеми обліку сек'юритизації активів на фінансових ринках (2015)
Пирець Н. М. - Особливості впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в банках України, Єгенов А. Я. (2015)
Шепель Є. В. - Визначення індикаторів впливу монетарних чинників на інфляційні очікування при розрахунку процентних банківських ставок (2015)
Божанова В.Ю. - Інформаційно-аналітичне забезпечення будівельних підприємств у процесі їх адаптації до змінного ринкового середовища, Яковенко М.О., Білявцев В.В. (2015)
Букреєва Д. С. - Трансформація організаційної структури управління промислового підприємства з урахуванням впровадження ефективного контролінгу (2015)
Гладій І. О. - Облікове забезпечення системи управління за центрами відповідальності (2015)
Іванов С. В. - Методи оптимізації строків експлуатації основних фондів на підприємстві, Захарченко Н. В. (2015)
Карамушка О. М. - Інноваційні реалії функціонування сільськогосподарських підприємств зернового кластеру Україні (2015)
Коваленко О. В. - Деякі питання управління оборотним капіталом будівельних підприємств (2015)
Колесник Т. М. - Механізм формування корпоративної культури в системі управління промисловим підприємством (2015)
Kharchenko H. A. - Management of innovation and investment activity at agricultural enterprises, Sira M. V. (2015)
Ломоносов А. В. - Концентрація людського інтелектуального капіталу в системі вищої освіти України (2015)
Харченко Є. М. - Економетричний аналіз заходів екологічного менеджменту в агрономії (2015)
Царук І. М. - Концептуальні засади сталого розвитку роздрібної торгівлі України в контексті євроінтеграції, Шпильова Ю. Б. (2015)
Фирсов А. В. - Историческая неправда в статье московского журналиста Федора Лапшина "О грузовиках Луцкого, Даймлере и исторической правде" (2014)
Константинов В. О. - Дерев'яні та кам'яні мости України - пам'ятки науки і техніки (2014)
Бакаева Л. А. - Подготовка инженерных кадров в Киевском политехническом институте до 1914 года (на примере исследования прохождения курса наук студентом инженерного отделения Б. Г. Паустовским) (2014)
Косовець Ю. В. - Аналіз наукового доробку професора О. П. Бородіна (1848-1898) в галузі залізничного транспорту (2014)
Сандурська О. В. - Технічні характеристики суден типу "Бородіно" у роботах В. П. Костенка (2014)
Салата С. А. - Діяльність Астрономічної обсерваторії Київського університету Св. Володимира в 1845-1870 роках (2014)
Стрелко О. Г. - Залізничне будівництво в Російській імперії (1836-1917): витоки та розвиток (2014)
Лютий О. П. - Випускники КПІ у витоків електрошлакових технологій (2014)
Шульга О. М. - Представники родини Огієвських і КПІ, Соколов В. В., Куций С. А. (2014)
Христич А. С. - Научная школа НТУУ "КПИ" по проблемам рационального и экологически безопасного сжигания топлив, Татарчук В. В. (2014)
Демченко Т. Ф. - Інженер шляхів сполученння, мостобудівник Володимир Березовський (1841-1900): життя та діяльність (2014)
Чередник К. П. - Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М. Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця (2014)
Аннотации (на русском языке) (2014)
Єфіменко Т. С. - Молекулярні механізми стійкості рослин до низьких температур, Антонюк М. З. (2014)
Безусько А. Г. - Палінологічна вивченість відкладів верхнього плейстоцену – голоцену західних регіонів України, Безусько Л. Г. (2014)
Безусько Л. Г. - Перша поява культурних злаків у складі палінофлор голоцену фонових розрізів рівнинної частини України, Безусько А. Г. (2014)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості деяких представників родини Bignoniaceae Juss (2014)
Дудар Л. В. - Молекулярно-біологічні та епізоотологічні особливості цирковірусу 2 типу як збудника емерджентного захворювання свиней у промислових господарствах України, Поліщук В. П. (2014)
Фуртат І. М. - Отримання та характеристика препаратів поверхневих біополімерів клітинної стінки непатогенних коринебактерій (2014)
Дідух Я. П. - Оцінка стійкості та ризиків втрати екосистем (2014)
Вишенська І. Г. - Роль компонентів лісових екосистем в акумуляції вуглецю як фактора підтримки їх стабільності до зовнішніх чинників (2014)
Халаїм О. О. - Валова продуктивність трав’яних угруповань Карадазького природного заповідника під впливом змін кількості опадів: динаміка 2012–2013 рр.. (2014)
Гофман О. П. - Кореляційний аналіз динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за період 1996–2012 рр. у зв’язку з кількістю опадів (2014)
Качалова О. Л. - Вплив кліматичних факторів на накопичення та розклад надземної рослинної біомаси в степових фітоценозах Карадазького природного заповідника (АР Крим, Україна), Норенко К. М., Дідух Я. П. (2014)
Польовий Є. В. - Прибережно-водна рослинність басейну р. Савранки: (Cl. Phragmito-Magnocaricetea) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бігич О. Б. - Позааудиторний захід з іспанської мови для студентів-філологів "Películas de animaciуn – los ganadores de los Premios Goya" (2015)
Паршикова О. О. - Застосування комунікативно-ігрових прийомів у формуванні іншомовної лексичної компетентності молодших школярів (2015)
Тарнопольський О. Б. - Три базових принципи побудови програм навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ (2015)
Черноватий Л. М. - Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (Частина І) (2015)
Варенко Т. К. - Мультимедийный учебник: определение и форматы реализации (2015)
Рябих М. В. - Лекції, які не "читають" (2015)
Сімкова І. О. - Психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу з аркуша (2015)
Артеменко Л. А. - Обучение студентов-экономистов профессиональному иноязычному общению в рамках Case study, Полина В. С. (2015)
Torresan P. - Some critical issues in tests taken from CELI and CILS certifications (Italian as a Foreign Language (2015)
Осадча Н. - Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні (2015)
Заморьонова Д. - Інформаційна культура у вищих навчальних закладах: критерії та типологія (2015)
Нещадим Л. - Розвиток зеленого туризму як фактора покращення соціальної сфери Черкаського регіону (2015)
Вовк С. - Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки (2015)
Зварич Р. - Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації (2015)
Романюта Е. - Вплив посилення інтеграційних процесів на податкову політику країн ЄС (2015)
Мельник А. - Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи?, Мельник Ю. (2015)
"Журнал європейської економіки" у 2015 році (2015)
Наші автори (2015)
Сватко Ю. І. - Рівні конфлікту та рівні обману, або Справа про "інформаційний маскарад" (студії з практичного майданознавства) (2014)
Голубєва М. О. - Світові тенденції розвитку та впровадження педагогічних тестових технологій у ВНЗ, Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. (2014)
Рябець І. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю у ВНЗ України: етапи становлення (2014)
Чуканова С. О. - Стандарти професійної підготовки майбутніх фахівців із бібліотекознавства та інформології у ВНЗ США (2014)
Жарук І. В. - Освіта дорослого населення: вирішення проблеми в Європі, Голубєва М. О., Макаренко О. М., Ємельяненко С. А. (2014)
Боднар А. Я. - Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення, Макаренко Н. Г. (2014)
Тарасюк С. О. - Феноменологія сенсожиттєвих орієнтацій безробітних (2014)
Виноградов О. Г. - Релігія і ставлення до гомосексуалів у Європі, Швець К. Л. (2014)
Гірник А. М. - Особливості адаптації українських освітніх мігрантів до умов життя за кордоном, Гірник Г. А. (2014)
Гусак Н. Є. - Особливості підготовки соціальних працівників у Школі соціальної роботи НаУКМА, Костюкевич А. С. (2014)
Скрипка І. В. - Практика колективного представництва інтересів в Україні (на прикладі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом), Семигіна Т. В. (2014)
Бондаренко Н. Б. - Групи самодопомоги як додатковий ресурс соціальної підтримки людей з проблемами психічного здоров’я (2014)
Драговенко Я. П. - Проблеми створення сім’ї дорослими людьми з інтелектуальною недостатністю, Кабаченко Н. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Хміль С. В. - Досягнення та перспективи розвитку сучасних методів допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні безпліддя, Хміль М. С. (2015)
Волкова Н. М. - Вплив блокування М1-холінорецепторів асоціативної кори дорослих щурів на автономну регуляцію серцевого ритму при гіпоксичному впливі (2015)
Волкова Н. М. - Вплив виключення бета1-адренорецепторів асоціативної кори дорослих щурів на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
Бабінець Л. С. - Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту, Коцаба Ю. Я., Галабіцька І. М., Марків Н. В. (2015)
Беденюк О. А. - Особливості просторової і структурної організації шлунка білих лабораторних щурів у нормі (2015)
Бідованець Б. Ю. - Ультраструктурні особливості реорганізації елементів стінки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів, Головата Т. К. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Імунобіологічні аспекти патогенезу уражень слизової оболонки порожнини рота і слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях (2015)
Годованець О. І. - Тиреоїдний статус організму дітей на тлі дифузного нетоксичного зоба та його вплив на стоматологічну патологію (2015)
Могильницька Л. А. - Прозапальний цитокін ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ: вміст у сироватці крові при цукровому діабеті, Тузова О. В. (2015)
Мокра А. П. - Морфометрична оцінка структурної вікової перебудови підшлункової залози при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу, Шульгай А. Г. (2015)
Москалюк І. І. - Використання метеоспазмілу та карведилолу в лікуванні хворих на токсичні форми зоба та синдром подразненого кишечника: віддалені результати, Москалюк В. І. (2015)
Польова С. П. - Зміни гуморального імунітету при порушенні менструального циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз, Романюк О. В. (2015)
Регеда С. М. - Порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда-Фурдичко М. М. (2015)
Синенко В. В. - Розвиток дітей, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: психосоціальні аспекти у періоді вагітності та особливості стану здоров’я на першому році життя (2015)
Слабий О. Б. - Особливості структурної перебудови венозного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Гнатюк М. С. (2015)
Федяк І. О. - Дослідження якісних особливостей фармацевтичного забезпечення хворих на цирози печінки із встановленими ускладненнями основного діагнозу, Максименко О. В., Шолойко Н. В. (2015)
Холодкова О. Л. - Порівняльна характеристика патологічних змін у міжхребцевих дисках хвостових сегментів щурів за умов моделювання постійної асиметричної компресії-дистензії та після корекції збагаченою тромбоцитами плазмою, Цюрупа О. В., Бадьїн І. Ю. (2015)
Шамсиев А. М. - Лечение детей с хроническим бронхитом, Мухамадиева Л. А., Юсупов Ш. А., Раббимова Д. Т. (2015)
Шастун Н. П. - Порівняльна оцінка впливу антиконвульсантів з гамк- та глутаматергічною дією на поведінкові реакції та локомоторну функцію у щурів в експерименті, Опришко В. І. (2015)
Шоріков Є. І. - Тромбоцитарно-ендотеліальна молекула адгезії як предиктор дисфункції ендотелію при артеріальній гіпертензії з цукровим діабетом ІІ типу (2015)
Юрик І. І. - Десквамація ендотеліоцитів артерій нижніх кінцівок при експериментальній гіперурикемії у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку, Боднар Я. Я., Орел М. М. (2015)
Юрценюк О. С. - Непсихотичні психічні розлади в осіб, які брали участь в збройному протистоянні на сході України, Ротар С. С. (2015)
Білик Я. М. - Ігрова концепція Й. Хьойзінга (2011)
Дмитренко М. И. - Организационное поведение как атрибут корпоративной культуры (2011)
Бредун І. В. - "Філософія права" Гегеля: досвід сучасного прочитання (2011)
Леонова С. Є. - Символіка тілесності у сучасній театральній хореографіЇ (2011)
Білик О. М. - Міфічна символіка в філософській літературІ (2011)
Яровицька Н. А. - "Розстріляні" Будди: спокуса безвідповіддю (2011)
Гармаш О. В. - Проблематика присутності: танок у філософсько-антропологічному вимірІ (2011)
Островерх М. - Людина як "політична тварина" в філософській концепціЇ Арістотеля (2011)
Цвiркун В. М. - Геополітичні перехрестя української філософії (2011)
Білик Г. О. - Цензор як співавтор (2011)
Васильева Л. А. - Социально-философское осмысление феномена рекламы (2011)
Титар О. В. - Національна ідентичність та національна освіта в просторІ культури Слобожанщини (2011)
Чмихун С. Є. - Методологічні засади пошуку соціального виміру знання (2011)
Довгань А. Н. - Мальбранш і Аристотель (проблема істини) (2011)
Пугач Б. Я. - Парадигма Эвариста ГалуА и ее эвристическая роль в наукe (2011)
Панков Г. Д. - Ценность молитвы в учении крымского архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого (2011)
Азарова Ю. О. - Концепт "восполнение" в философии Ж. Деррида (2011)
Акимова Д. В. - Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа (2011)
Голованов Б. Д. - Дискурс как конструктивный принцип постмодернизма (2011)
Гужва О. П. - Мова музики (2011)
Кобелева Д. Л. - Философия музыки. Програмное геометрическое моделирование музыки (2011)
Савельева А. К. - "Производство присутствия" и археология: точки соприкосновения (2011)
Царевская Елена - Fashion-show: историческая трансформация формы визуализации моды (2011)
Ярошенко Т. - Сучасність як предмет морфологічного та філософсько-етичного аналізу культури (2011)
Білецький І. П. - Візуальна, гаптична та фоноцентрична логіка в науці та релігії (2011)
Дольская О. А. - Методологические подходы к сущностной характеристике информационного знания (2011)
Количева Т. В. - Емоційний інтелект як інструмент художнього пізнання (2011)
Попов С. М. - Гомеостаз в механізмі зворотних зв’язків біологічних, технічних і соціальних систем (2011)
Кузь О. М. - Постсучасна соціальність як шлях подолання відчуження (2011)
Матвієнко П. В. - Інформаційний характер сучасного світу  як вияв етерифікації людської діяльності та український освітній простір (2011)
Мухіна І. Г. - Атеїзація радянської освіти як елемент формування тоталітарного мислення (2011)
Проценко А. А. - Успех в оценочном дискурсе предпринимательства (2011)
Тагліна Ю. С. - Фактори екологічної етики: відповідальність як аспект розвитку взаємодії "людина – природа" (2011)
Тарароев Я. В. - Сравнительный анализ языка музыки и языка науки,  Шапченко Т. В. (2011)
Юрченко Л. І. - Екологічна освіта та принцип відповідальності майбутнього фахівця (2011)
Багірова Л. - Постмодерні підходи до вивчення націоналізму (концепція Я. Ставракакіса) (2011)
Палій К. С. - Суспільство споживання: "зупиніть світ, я хочу зійти" (2011)
Сошніков А. О. - Націоналістичний чинник мультикультурних конфронтацій в сучасній Україні (2011)
Титар О. В. - Національна ідентичність та національна освіта в просторі культури Слобожанщини (2011)
Том’як Н. Б. - Схід та Захід у пошуках української національної ідентичності (2011)
Волдаева В. В. - Советская мультипликация как инструмент формирования "нового советского сознания" (2011)
Иваненко Н. А. - Пространственно-временное измерение события любви (2011)
Петрушов В. М. - От онтологии к грамматологии: размышления на свободную тему (2011)
Паращич Віталій - Концепт "Утопії" Поля Рікера: спроба рецепції важливих понять (2011)
Полуянов В. П. - Философско-религиозная картина мира (2011)
Ткачева Е. В. - Диалог в культуре: возможности ограничения (2011)
Черненко В. А. - "Бхагавадгита" - "Книга Иова": этическая парадигма прощения (2011)
Шаповал В. Н. - Принципы этики современного технологического века (2011)
Суковатая В. - Феминистская эпистемология и этика как попытки деконструкции  женской "друговости" в науке (2011)
Рак В. А. - Гендерный подход к анализу женской двойственности: мифология и реальности (2011)
Уткина Ю. А. - Феномен хиджаба: деколониальные интерпретации (2011)
Вербицкий В. Г. - Философские размышления по поводу необходимости анализа ошибок К. Маркса (2011)
Sydorenko P. - Key trends and patterns of international migrant flows to and from Ukraine (2015)
Онищенко И. Г. - Североамериканская интеграционная парадигма (2015)
Jankauskaitė D. - Analysis of Ukraine’s and Lithuania’s migration policies (2015)
Волошенко А. В. - Проблеми застосування антикорупційного дирижизму в економіці України (2015)
Гур’янова Л. С. - Моделі оцінки впливу факторів циклоутворень на конвергентно-дивергентну динаміку розвитку регіонів (2015)
Кінаш І. П. - Актуальні проблеми сфери охорони здоров’я України, Савчук Л. М. (2015)
Гуткевич С. О. - Інвестиційний розвиток аграрного сектору в сучасних умовах розвитку економіки (2015)
Жукова О. Ю. - Інноваційний розвиток суднобудування у координатах життєвих метаморфоз системи (2015)
Соломко А. С. - Інноваційний розвиток в умовах сучасної економіки України (2015)
Цундер О. Е. - Оцінювання конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг на засадах теорії якості (2015)
Jurėnienė V. - Economic impact of cultural center activities on communities, Stonytė A. (2015)
Шевчук В. Я. - По матеріалах глобальної кліматичної конференції країн-учасниць Конвенції ООН про зміни клімату (2015)
Інформація (2015)
Пасинок В. Г. - Еколінгвістичні аспекти у фокусі риторики, стилістики та культури мовлення (2015)
Романова Н. В. - Особливості вияву семантики емотивів у німецькому прозовому мовленні (на матеріалі роману Рейнгарда Їргля "Die Stille") (2015)
Самохіна В. О. - Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів (2015)
Нефьодова О. Д. - Механізм та функції реалізації алюзії як інтертексту (на матеріалі повісті Дж. Селінджера "The Catcher in the Rye”) (2015)
Безугла Т. А. - Типи повної креолізації рекламного тексту (2015)
Кузьменко Н. В. - Холо-меронимические структуры в системе пространственной лексики современного английского языка (2015)
Бєлозьорова О. М. - Адресатний аспект і шкала "прозорості" мовленнєвих актів натякання (2015)
Криворучко С. И. - Оптимизация речевого воздействия с позиций теории речевых актов (2015)
Лавриненко И. Н. - Кинематографические коды как средство мены коммуникативных ролей в англоязычном кинодискурсе (2015)
Мосієвич Л. В. - Вплив стереотипу на аранжування евфемізмів / дисфемізмів в англомовному політичному дискурсі (2015)
Адамян В. А. - Речевой акт просьбы в сфере обслуживания (2015)
Кабірі М. Х. - Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі (2015)
Колодяжна К. В. - Глузування як вид мовленнєвої агресії (2015)
Котова І. А. - Стратегія маніпулювання у комунікативній поведінці антигероя в американському кінодискурсі (2015)
Можейко О. О. - Роль соціального статусу мовця в реалізації мовленнєвих актів погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Мусаєва Р. - Особливості актуалізації ролі ДРУГ-ПРИЄМНИЙ СПІВРОЗМОВНИК у ситуації "Бесіда друзів" (2015)
Панченко І. М. - Експліцитна та імпліцитна адресатна референція в лінгвістиці (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) (2015)
Рибакова О. В. - Роль невербальних засобів комунікації у втіленні стратегії незгоди в конфліктних комунікативних актах (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Сидоренко І. А. - Засоби репрезентації фрагментів релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі (2015)
Смоляна Т. А. - Мовні засоби у комунікативних стратегіях і тактиках, реалізованих німецькомовною максимою Нового Заповіту у релігійному дискурсі (2015)
Судус Ю. В. - Мовленнєві акти в структурі сучасного англомовного дипломатичного дискурсу (на матеріалі промов С. Пауер, В. Нуланд, Дж. Пайєта) (2015)
Тарасова С. О. - Комічні особистості блазня та клоуна в діалогічних відносинах (2015)
Фещенко О. В. - Реалізація теми "Розкриття злочину" як вияв інституційності дискурсу американського слідства (2015)
Хожаіж І. В. - Типи загальнопитальних висловлень з предикативним та аргументативним запереченням (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Хорошилова В. М. - Вплив особливостей інтернет-дискурсу на реалізацію стратегії завдання образи (2015)
Шевченко В. М. - Іллокутивні типи перформативних висловлень у німецькомовному діалогічному дискурсі (2015)
Бєлова (Васильєва) М. О. - Метонімія як підґрунтя евфемістичної субституції: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Davydenko I. V. - Cognitive modeling of EARTH / GROUND conceptual duplex in the English worldview (2015)
Ильченко М. Л. - Лингвокогнитивный анализ понятия БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, Выходец Ю. С. (2015)
Коваленко О. Ю. - Концепт ДЕНЬГИ в англоязычном дискурсе СМИ: предконцептуальная основа (2015)
Кукушкін В. В. - CELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ як радіальна категорія (2015)
Сальтевська М. Ю. - КРИЗА як суб’єкт схеми дії концептуальних корелятів (на матерiалi англомовного газетного дискурсу) (2015)
Довганюк Э. В. - Концепт КРАСОТА в лингвистических студиях (2015)
Максименко Е. В. - Мультимодальная шахматная метафора в креолизованном тексте (2015)
Остапченко В. О. - Метафора у поетичному дискурсі Р. М. Рільке: когнітивно-прагматичний підхід (2015)
Драненко Г. Ф. - Множинність перекладів та ітеративність перекладу: ретрансляції роману Ґ. Флобера "Пані Боварі” (2015)
Ребрій О. В. - Прецедентні імена як проблема художнього перекладу, Тащенко Г. В. (2015)
Вороніна К. В. - Лексичний нонсенс Ш. Сілверстайна в українських перекладах (2015)
Лукьянова Т. Г. - Англоязычные пропагандистские мультипликационные фильмы времен Второй мировой войны: трудности перевода, Руднев А. И. (2015)
Богуславська Л. А. - Когнітивно-дискурсивні інструменти аналізу українських перекладів англомовних пародій (2015)
Шевченко І. С. - Позиціонування суб’єкта дискурсивній діяльності: рецензія на монографію Ущиної В.А. "Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект” (Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 380 с.) (2015)
Штанько В. И. - Антропологические вызовы информационной цивилизации (2011)
Дашенкова Н. М. - Ідентичність особистості в суспільстві "плинної сучасності": між "сциллою" соціальної типовості та "харибдою" індивідуалізму, Бакаленко О. А. (2011)
Авксентьєва Т. Г. - Демократичні складові громадянської ідентичності: український контекст (2011)
Тіхонова Л. А. - Проблеми формування політичної ідентичності сучасного українського суспільства (2011)
Чорна Н. В.  - Державний суверенітет як основа національної ідентичності українського суспільства (2011)
Cухина В. Ф. - Интернет как способ социальной коммуникации, Шапаренко Е.В. (2011)
Бордюгова Т. Г. - Информационная безопасность личности в эпоху интернет: социально-психологические аспекты, Гинзбург М.М. (2011)
Юрченко Л. І. - Еколого-антропологічна ретроспектива інофрмаційної фази глобалізації (2011)
Старикова Г. Г. - Проблема идентичности в условиях культурно-цивилизационной дуальности (2011)
Жидкова О. О. - Проблема ідентифікації особистості в інформаційному суспільстві (2011)
Поддашкина О. А. - Трансформация цивилизационной идентичности в условиях глобальных изменений современного мира (2011)
Кунденко Я. Н.  - Медиакультура и медиаобразование в информационном обществе (2011)
Покровський А. М. - Соціальна дисфункціональність інноваційних практик в умовах сучасного суспільства (2011)
Мазоренко М. О. - Масс-медиа и философия: философско-антропологический дискурс (2011)
Косова Ю. В. - Системоформирующая роль социоэкономических и технико-технологических наук в контексте техногенной цивилизации: историко-философский анализ (2011)
Білецький І. П. - Логіка трансдисциплінарності та трансперсональна психологія (2011)
Кравченко И. С. - Специальнонаучная картина мираисторической дисциплины: к постановке проблемы (2011)
Будко В. В. - О пространственно-временной онтологии теоретической физики (2011)
Тарароєв Я. В. - Онтологія струн: від всесвіту до музики, Шапченко Т. В. (2011)
Поликарпов В. С. - Этические универсалии и современная наука (2011)
Колычева Т. В. - Концет "гештальт", его философское содерржание и приложения (2011)
Горячковская А. Н. - Этика общества потребления (2011)
Черненко В. А. - Петр – Иисус –Иуда: этический треугольник (2011)
Переломова Е. С. - Феномен интертекстуальности в структуре культурного дискурса (2011)
Шаповал В. Н. - Меоническая свобода Н. А. Бердяева (2011)
Дубовенко Н. П. - Феномен тілесності та її соціокультурні репрезентації в українській та японській культурі (2011)
Азарова Ю. О. - Концепт "итеративность" в философии Ж. Деррида (2011)
Щедрин А. Т. - Альтернативное будущее, которое не наступило: социокультурные измерения повести А. и Б. Стругацких "Страна багровых туч" (2011)
Явтушенко В. М. - Мова як засіб національної ідентифікації українців (на прикладі драми П. Мирного "Не вгашай духу"), Кузьміна Л.В. (2011)
Лисенкова В. В.  - До питання про соціальну анізотропність філософського способу життя (2011)
Жадан В. Б. - Феномен садового пространства (2011)
Германова де Діас Е. В. - Християнська духовність в історії культури: францисканство (2011)
Полуянов В. П. - Отношение человека к окружающей среде в воззрениях православия (2011)
Коробкина Т. В. - Деконструкция феномена отцовства в связи с трансформациями нормативной маскулинности (2011)
Пальм Н. Д. - Трансформационные процессы в массовокультурном отечественном пространстве (2011)
Беликова С. В. - Подходы к изучению культуры питания как объекта философско-культурологического анализа (2011)
Палій К. С. - Криза культурної ідентифікації та самотність у натовпі – новий порядок сучасності ordo xenosi (2011)
Зорик В. А. - Григорій Сковорода. Українсський філософ, педагог, просвітитель (2011)
Bandura A. I. - Properties of positive continuous functions in Cⁿ (2015)
Bodnar D. I. - On convergence of (2, 1, . . . , 1)-periodic branched continued fraction of the special form, Bubniak M. M. (2015)
Hentosh O. Ye. - Multipoint nonlocal problem for factorized equation with dependent coefficients in conditions (2015)
Hlova T. Ya. - Generalized types of the growth of Dirichlet series, Filevych P. V. (2015)
Zabavsky B. V. - Gelfand local Bezout domains are elementary divisor rings, Pihura O. V. (2015)
Маслюченко О. В. - Граничні коливання неперервних функцій, Онипа Д. П. (2015)
Митрофанов М. А. - Відокремлювальні поліноми та рівномірно аналітичні і відокремлювальні функції (2015)
Mostova M. R. - Convergence in Lp(0, 2π)-metric of logarithmic derivative and angular v-density for zeros of entire function of slowly growth, Zabolotskyj M. V. (2015)
El Ouadih S. - On estimates for the Jacobi transform in the space Lp(IR+, Jα,β (x)dx), Daher R. (2015)
Popovych R. - On the multiplicative order of elements in Wiedemann's towers of finite fields (2015)
Rahman Sh. - Geometry of hypersurfaces of a quarter symmetric non metric connection in a quasi-Sasakian manifold (2015)
Sudev N. K. - A study on integer additive set-valuations of signed graphs, Germina K. A. (2015)
Trukhan Yu. S. - On properties of the solutions of the Weber equation (2015)
Fedak O. I. - Strictly diagonal holomorphic functions on Banach spaces, Zagorodnyuk A. V. (2015)
Hajjej Z. - Uniform boundary controllability of a discrete 1-D Schrodinger equation, Balegh M. (2015)
Sharyn S. V. - Paley-Wiener-type theorem for polynomial ultradifferentiable functions (2015)
Камишин В. В. - Модернізація змісту середньої освіти в Україні у 90-х роках ХХ століття, спрямована на розвиток обдарованих учнів, Федорова Н. Ф., Піонтковський-Вихватень Б. О. (2015)
Бастун М. В. - Формування професійної налаштованості вчителя на розвиток духовного потенціалу учнів за допомогою діалогічних засобів (2015)
Завалевський Ю. І. - Організаційнометодичні умови формування конкурентоспроможності вчителя в процесі інноваційної діяльності (2015)
Шульга Л. М. - Ігрова технологія як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання (2015)
Демченко О. П. - Соціальна обдарованість як передумова становлення елітарної особистості (2015)
Бажан С. П. - Організація діяльності навчально-науково-виробничого комплексу: функція управління навчально-виробничим процесом в умовах коледжу (2015)
Циганчук Т. В. - Мотиви навчальної діяльності (2015)
Чудакова В. П. - Діагностичноінтерпретаційний та прогностичний компоненти дослідження "порогу активності" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Юрчак Н. В. - Віче-реквієм "Герої не вмирають!" (2015)
Подольська О. М. - Самоорганізація як основа розвитку сучасного учня (2015)
Біла І. М. - Досвід становлення талантів в Японії (2015)
Овчаренко Т. І. - Кожна дитина – почасти геній, Абдуллаєва Н. П. (2015)
Кравчук О. П. - Проект "Концепція вивчення географії України у загальноосвітніх навчальних закладах" (2015)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2015 року (2015)
Нагула О. Л. - Особистісна психокорекція у підготовці майбутнього психолога-практика (2016)
Фурман В. В. - Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру (2016)
Радчук Г. К. - Темпоральні характеристики осмисленості життя студентів (2016)
Столярчук О. А. - Вплив мотивів навчання студентів на формування їх кар’єрних орієнтацій (2016)
Кайріс О. Д. - Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів вищих навчальних закладів з досвідом шкільного булінгу, Самойленко А. С. (2016)
Клименко А. А. - Раннє навчання як психологічний чинник особистісного розвитку дитини (2016)
Шмаргун В. М. - Проблема психосоматичного в сучасній психології (2016)
Тохтамиш О. М. - Порівняльний аналіз характеристик творчого мислення військових та цивільних програмістів, Головко Д. М. (2016)
Краєва О. А. - Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку (2016)
Даценко Т. О. - Дослідження копінг-стратегій у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Петрунько О. В. - Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти (2016)
Ліщинська О. А. - Каузальна модель механізмів впливу деструктивного культу на особистість (2016)
Рафіков О. Р. - Уявлення студентів про соціальний оптимізм (2016)
Овчар О. В. - Психологічна характеристика стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом (2016)
Малєєва Н. С. - Комунікативна поведінка залежних від соціальних мереж користувачів (2016)
Зелінська Т. М. - Амбівалентність стосунків між літніми батьками та дорослими дітьми (2016)
Склярук А. В. - Соціокультурні та соціально-психологічні чинники сімейної соціалізації (2016)
Нероба М. В. - Материнська девіація як прояв деструкції особистісної сфери жінки (2016)
Равлюк Г. І. - Психосемантичне дослідження соціальних уявлень молоді про сім’ю (2016)
Автори випуску (2016)
Титул, содержание (2013)
Махненкo В. И. - Моделирование процесса изготовления крупных полых слитков из высоколегированных сталей и сплавов способом ЭШ НЖМ, Медовар Л. Б., Саенко В. Я., Полишкo А. А., Федоровский Б. Б., Григоренкo С. Г., Зайцев В. А. (2013)
Протоковилов И. В. - Изготовление расходуемых электродов для магнитоуправляемой электрошлаковой плавки титана, Петров Д. А., Порохонько В. Б., Бабич Л. М. (2013)
Медовар Л. Б. - ЭШП и современные подходы к управлению затвердеванием крупного кузнечного слитка, Стовпченко А. П., Головачев А. Н., Федоровский Б. Б. (2013)
Березос В. А. - Электронно-лучевая очистка кристаллического кремния (2013)
Яковчук К. Ю. - Исследование сопротивления слоя ZrO2–8 % Y2O3 конденсационных покрытий против воздействия оксидов кальция, магния, алюминия и кремния (СМАS), Рудой Ю. Э., Нероденко Л. М., Оноприенко Е. В., Микитчик А. В. (2013)
Коледа В. Н. - Оптимизация плазменно-дуговой выплавки ферросплавов из отходов тугоплавких и высокореакционных металлов на дисперсной подложке, Шаповалов В. А., Биктагиров Ф. К., Бурнашев В. Р. (2013)
Петров С. В. - Плазменный процесс получения "солнечного" кремния (2013)
Крикент И. В. - Численное моделирование сильноточного дугового разряда в установке ковш–печь постоянного тока, Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Пиптюк В. П. (2013)
Никитюк Ю. Н. - Технология восстановительного ремонта слябовых кристаллизаторов МНЛЗ способом наплавки трением с перемешиванием, Григоренко Г. М., Зеленин В. И., Зеленин Е. В., Полещук М. А. (2013)
Григоренко Г. М. - Поведение силицидов системы Ti–Zr–Si и их влияние на свойства сварных соединений жаропрочных титановых сплавов, полученных способом прессовой сварки, Таранова Т. Г., Ахонин С. В., Задорожнюк О. М., Сабокарь В. К. (2013)
Титул, зміст (2014)
Савчук О. І. - Оптимізація землекористування сільськогосподарських угідь Житомирської області, Мельничук А. О., Дребот О. В., Данкевич Є. М. (2014)
Вавринович О. В. - Вплив систем удобрення на формування забур’яненості зернобобових культур в короткоротаційних сівозмінах, Качмар О. Й. (2014)
Кочик Г. М. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення на урожайність культур та продуктивність зерно-просапної сівозміни в умовах Полісся, Гуцалюк Л. С., Юрченко Л. М. (2014)
Скоркіна Т. О. - Вплив систем удобрення на якість насіння вівса та особливості його ростових процесів при біологізації землеробства, Журавель С. В., Красуцький О. М. (2014)
Савчук О. І. - Система удобрення картоплі за органічного виробництва, Мельничук А. О., Гуреля В. В., Іваненко Л. А. (2014)
Чернуський В. В. - Принципи добору з врахуванням епігенетичних ефектів у зв’язку з селекцією традиційних культур Полісся на адаптивність (2014)
Рудик Р. І. - Динаміка накопичення біологічно активних речовин у шишках хмелю сорту Руслан, Свірчевська О. В., Власенко А. С. (2014)
Положенець В. М. - Особливості росту збудника Helminthosporium solani в залежності від складу і виду поживного середовища, Фещук О. М. (2014)
Вишневська О. В. - Зміна врожайності зеленого корму пелюшки під впливом біопрепаратів та позакореневого підживлення, Маркіна О. В. (2014)
Камінська О. М. - Ефективність дії полімерного препарату Гринактив ЖЗ-3 на характеристику рошенцевого чесаного волокна (2014)
Положенець В. М. - Біологічні особливості збудника альтернаріозу картоплі та обґрунтування заходів захисту в умовах Полісся України, Немерицька Л. В., Журавська І. А., Федорчук С. В. (2014)
Kryzhko A. V. - The plants growing activity of Bacillus thuringiensis entomopathogenic bacteria on the pea plants (2014)
Рудик Р. І. - Якість українських сортів хмелю урожаю 2013 року, Гринюк Т. П., Пасічник І. О., Свірчевська О. В. (2014)
Ковальов В. Б. - Вплив складу середовищ у поєднанні з противірусними препаратами на регенерацію різних сортів хмелю та наявність вірусної інфекції, Козлик Т. І., Кормільцев Б. Ф. (2014)
Стецюк О. П. - Агрокліматичні умови як фактор впливу на продуктивність хмеленасаджень, Кириченко Л. П., Ільїнський Ю. М., Шпакевич Л. Ю. (2014)
Кормільцев Б. Ф. - Використання біотехнологічних методів при розмноженні вихідного селекційного матеріалу хмелю, Штанько І. П., Михайліченко К. П., Черненко О. В. (2014)
Пасічник І. О. - Вплив хмельового екстракту з підвищеним вмістом загальних поліфенолів на якість хліба (2014)
Венгер В. М. - Ефективність чергування фунгіцидів для захисту хмелю від несправжньої борошнистої роси, Федорчук Н. А. (2014)
Венгер О. В. - Ефективність ґрунтових гербіцидів у насадженнях хмелю, Якубенко І. В. (2014)
Любченко В. В. - Модернізація установки для сушіння хмелю, Борисюк І. І. (2014)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Сs і важких металів у свинині при її виробництві в зоні техногенного навантаження, Савчук І. М., Савченко М. Г., Гончарова К. В., Чорна Л. І. (2014)
Кивенко О. М. - Ефективність використання кормів молодняком різних генотипів поліської м’ясної породи (2014)
Паламарчук Р. П. - Якість поверхневих вод Житомирського району, Ковальова С. П., Дудка Т. В., Ільніцька О. В., Рубан І. М., Максимець О. А. (2014)
Приймачук Т. Ю. - Фермерські господарства як суб’єкти процесу кооперації, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А., Сітнікова Т. Ю., Проценко А. В. (2014)
Блєк О. Г. - Вплив норм висіву насіння на ріст, розвиток та врожайність льону-довгунцю сорту Журавка (2014)
Лазаренко О. В. - Родючість дерново-підзолистого ґрунту залежно від способу обробітку та системи удобрення (2014)
Баранов А. І. - Особливості формування врожайності сої в умовах Полісся України, Ступніцька О. С. (2014)
Аннотации (2014)
Відомості про авторів (2014)
Дубініна В. Г. - Стан системи гемостазу у хворих із гнійно-запальними захворюваннями органів малого таза, Туренко О. В., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. І. (2015)
Дудукіна С. О. - Динаміка артеріального спазму у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М. (2015)
Суслов В. В. - Екстрене відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів за допомогою ларингеальної маски на догоспітальному етапі, Гриценко С. М., Льовкін О. А. (2015)
Plotnikov G. P. - Cardioprotective effects of pharmocological postconditioning in the experimental model of isolated rat heart reperfused after cold crystalloid cardioplegia, Barbarash O. L., Shukevich D. L., Grigoriev E. V., Krutitskiy S. S., Dolinchuk T. R. (2015)
Rubtsov M. S. - A 20-year experience of rhabdomyolysis treatment, complicated by acute renal failure, Shukevich L. E., Kotelnikov A. N., Malyugin E. F., Tutolmin E. I., Vorobiev A. A. (2015)
Лебедева М. Н. - Первый опыт применения метода низкочастотной пьезотромбоэластографии в хирургии сколиоза, Терещенкова Е. В., Агеенко А. М., Иванова А. А. (2015)
Тютрін І. І. - Нова технологія оцінки фармакодинаміки (дії) оральних антикоагулянтів, Удут В. В., Соловйов М. А., Тарабрін О. О. (2015)
Щербаков С. С. - Зміни системи гемостазу у хворих з тяжким ступенем механічної жовтяниці, Ткаченко О. І., Гладких І. В., Кушнір О. С. (2015)
Підгірний Я. М. - Консервативна інтенсивна терапія гострої печінкової дисфункції у хворих із сепсисом, Закотянський О. П., Підгірний Б. Я. (2015)
Грічушенко І. С. - Система гемостазу під час проведення операцій металоостеосинтезу при переломах довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок (2015)
Іванова В. О. - Діагностика порушень системи регуляції агрегатного стану крові у хворих на політравму, Кірпічнікова К. П., Кушнір К. С., Данилова Г. О., Бабич Я. С. (2015)
Чорний В. Л. - Ефективність TAP-блока під контролем ультразвуку, Непорада С. М., Сонкин О. А. (2015)
Владика А. С. - Замісна ниркова терапія як один із методів інтенсивної терапії, Сагатович В. А., Рульова М. Н. (2015)
Ленькин А. И. - Инвазивный мониторинг гемодинамики в кардиохирургии, Киров М. Ю. (2015)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2015)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care” Journal (2015)
Kerz T. - Continuous-wave near-infrared spectroscopy is not related to brain tissue oxygen tension, Beyer C., Huthmann A., Kalasauskas D., Amr A. N., Boor S., Welschehold S. (2015)
Samama C. M. - Venous thromboembolism prophylaxis: a European perspective (2015)
Grigorev E. V. - Role of ultrasound monitoring in critically Ill neonates, Ivanova A. V., Golomidov A. V., Bessonova O. V., Furman A. E. (2015)
Нестеренко О. М. - Сучасні підходи до вибору антибіотикотерапії шпитальної хірургічної інфекції, яка спричинена Acinetobacter Baumannii, Щербина Ю. В., Бойцун І. М., Харченко О. М., Сихарулідзе Г. Г., Нестеренко О. О., Нестеренко І. О., Воробйова Т. І. (2015)
Підгірний Я. М. - Ліберальна vs рестриктивна технології інфузійної терапії у хворих на ранній стадії гострого панкреатиту: клініко-економічне обґрунтування, Підгірний Б. Я. (2015)
Барбараш О. Л. - Цель-ориентированная коррекция гемостаза в кардиохирургии — изменение трансфузиологической стратегии?, Фанаскова Е. В., Плотников Г. П., Шукевич Д. Л. (2015)
Черній В. І. - Можливості корекції глутаматної ексайтотоксичності у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, Городник Г. А., Андронова І. А., Назаренко К. В., Черній Т. В. (2015)
Баусов Є. О. - Вплив віку на ступінь післяопераційної когнітивної дисфункції у геронтологічних хворих після невідкладних абдомінальних операцій, Волкова Ю. В., Долженко М. О. (2015)
Лазанюк В. М. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень у дітей з "ціанотичними" вродженими вадами серця після проведення паліативних оперативних втручань, Босенко В. І., Туренко О. В., Кірпічнікова К. П. (2015)
Кузьмич І. М. - Порушення функції центральної нервової системи після операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів з низькою фракцією викиду лівого шлуночка. Аналіз клінічного досвіду, Тодуров Б. М., Тарабрін О. О., Чухліб І. В., Зеленчук О. В., Занько А. П. (2015)
Мальцева Л. О. - Сепсис-асоційована енцефалопатія у формуванні синдрому поліорганної недостатності у хворих із тяжким сепсисом і септичним шоком, Базиленко Д. В. (2015)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2015)
The manual of the article style for "Clinical Anesthesiology and Intensive Care (2015)
Title, contents (2015)
Dias Pereira J.M. - Data Acquisition and Data Processing Challenges in Heavy Metal Measurements, Salgado R. M. N. (2015)
Vourvoulakis J.V. - Design Details of a Low Cost and High Performance Robotic Vision Architecture, Kalomiros J.A., Lygouras J.N. (2015)
Žylius G. - Evaluation of Computational Intelligence Techniques for Daily Product Sales Forecasting, Simutis R., Vaitkus V. (2015)
Mansour M.B. - An Image-Processing Technique for Glaucoma Detection on the Basis of Ophthalmic Images, Mlouhi Y., Jabri I., Battikh T., Maalej L., Lakhoua M.N. (2015)
Jakowska-Suwalska K. - Support Model of Material Requirements Planning in a Coal Mine, Wolny M. (2015)
Якiмова А. М. - М. Драгоманов і українська еміграція (за листами М. Мандрики до І. Шишманова) (2015)
Глібіщук М. В. - Деякі неопубліковані документи з історії білого руху півдня Росії (2015)
Звілінський С. О. - Радянська революційна мемуаристика 1940-80-х рр. в системі історичної науки та агітаційно-пропагандистської політики СРСР-УРСР (2015)
Лисенко М. С. - Полтавське товариство сільського господарства: історія і досвід (до 150 річниці) (2015)
Власенко В. М. - До історії ОУН в Румунії (за матеріалами архівно-слідчої справи Г. Порохівського), Сапсай О. В. (2015)
Король В. М. - Зміст і організація навчання у закладах системи трудових резервів у відбудовчий період (1943-1950 рр.) (2015)
Глушан О. В. - Становлення і розвиток системи підготовки патентознавців в Україні у 60-70-х роках ХХ ст. (2015)
Барков І. В. - Проституція в контексті її морально-етичного сприйняття мешканцями міста Миколаєва другої половини ХІХ ст. (за матеріалами державного архіву Миколаївської області) (2015)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2015)
Дегтярьов С. І. - Рецензія на монографію Стельниковича С. В. "Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)” (2015)
Повідомлення (2015)
Демченко А. В. - Клінічно-діаґностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку (2015)
Стаднік С. М. - Вплив терапії статинами на когнітивні функції пацієнтів з фібриляцією передсердь, Лафаренко В. А. (2015)
Лабінський А. Й. - Ефективність немедикаментної терапії хворих із перенесеним ішемічним мозковим інсультом (гірудотерапія у поєднанні із нутріціолоґічною корекцією) (2015)
Бондар В. М. - Медикаментна корекція інсулінрезистентності в аспекті оптимізації антигіпертензійної терапії у пацієнтів з артерійною гіпертензією та метаболічним синдромом (2015)
Моісеєнко І. О. - Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну, Приступа Л. Н. (2015)
Велигоцький М. М. - Індивідуально-активна тактика, проґноз і модифікації орґанозберігаючих операцій при виразкових кровотечах, Велигоцький О. М., Комарчук В. В., Горбуліч О. В., Смецкой Д. О., Кобилецький М. І., Лазуткіна О. А. (2015)
Бичков М. А. - Стиль життя та поширеність симптомів ґастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів, Магльована Г. М. (2015)
Бабінцева А. Г. - Соноґрафічні особливості ниркового кровоплину у доношених новонароджених з перинатальною патолоґією, Пентескул О. І. (2015)
Рудень В. В. - Про потенційний економічний збиток з причини хвороби гострого інфаркту міокарду серед населення України з урахуванням витрат діючої системи охорони здоров'я, Тімченко Н. Ф. (2015)
Гнатейко О. З. - Динаміка поширеності вроджених вад системи кровообігу у дітей Львівської області протягом 2008-2014 років, Куриляк О. Б., Мальська А. А. (2015)
Ядловський О. Є. - Пошук нових знеболювальних та протизапальних засобів серед похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-(1,2,4)тріазоло(3,4-B)(1,3,4)тіадізину, Коваль А. Я., Бухтіарова Т. А., Хоменко В. С., Омельяненко З. П., Бобкова Л. С., Демченко Д. А., Демченко А.М. (2015)
Гладких Ф. В. - Характеристика терапевтичного ефекту ібупрофену та його комбінації з вінбороном за даними гематолоґічних показників на моделі ад'ювантного артриту у щурів, Степанюк Н. Г. (2015)
Кузьмінов Ю. Б. - Проблема неґативного впливу одноразових полімерних підгузків на орґанізм дітей, Зазуляк Т. С. (2015)
Іванов В. П. - Сучасні можливості та практичні реалії у проґнозуванні перебігу міокардіальної дисфункції у хворих із перенесеним інфарктом міокарда, Щербак О. В., Масловський В. Ю., Щербак В. П. (2015)
Федоренко В. П. - Недоліки діаґностики і лікування ускладнень жовчнокам'яної хвороби у 75-річної хворої: випадок з практики, Мота Ю. С., Семенюк І. А. (2015)
Шегинський А. Б. - Діаґностика і лікування інтерстиційної грижі спігелієвої лінії у 86-річного хворого: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Венгер Є. Ф. - Застосування термографії в Україні, Гордієнко В. І., Дунаєвський В. І., Котовський В. Й., Маслов В. П. (2015)
Лялько В. І. - Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень, Попов М. О., Станкевич С. А., Шкляр С. В., Подорван В. М., Лихоліт М. І., Тягур В. М., Добровольська К. В. (2015)
Басок Б. І. - Система електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енер гії (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії, Бєляєва Т .Г., Божко І. К., Недбайло О. М., Новіков В. Г., Хибина М. А. (2015)
Попов А. Ф. - Завдання, досягнення та перспективи Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (2015)
Вахітова Л. М. - Хімічні рішення проблем вогнезахисту, Калафат К. В., Дріжд В. Л., Таран Н. А. (2015)
Короткіх М. І. - Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології, Сабєров В. Ш., Раєнко Г. Ф., Глиняна Н. В., Кнішевицький А. В., Швайка О. П. (2015)
Опейда Й. О. - Інноваційний органокаталіз — перспек тивний напрямок у реакціях рідиннофазного окислення молекулярним киснем (2015)
Шендрік Т. Г. - Інноваційні розробки вуглехімічної науки в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (2015)
Богза С. Л. - Новые гетероциклические системы для новых лекарств (2015)
Козаченко Ю. - Володимир Семенович Королюк (до 90-річчя від дня народження), Мiшура Ю., Самойленко І. (2015)
Василик О. - Козаченко Юрій Васильович (до 75-річчя від дня народження), Мiшура Ю., Моклячук М. (2015)
Боднарчук І. - Рівняння теплопровідності в багатовимірній області із загальною стохастичною мірою, Шевченко Г. (2015)
Голомозий В. - Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова, Карташов М. (2015)
Іванов О. - Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійної регресії з випадковим шумом, що має сингулярний спектр, Орловський І. (2015)
В.Іванов О. - Асимптотичні властивості оцінки Ібрагімова параметра спектральної щільності вмпадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Приходько В. (2015)
Iльєнко М. - Уточнення умов збiжностi майже напевно рядів багатовимiрних регресiйних послiдовностей (2015)
Козаченко Ю. - Про корелограмні оцінки імпульсних перехідних функцій, Розора І. (2015)
Королюк В. - Проблема великих відхилень для процесів випадкової еволюції, Самойленко І. (2015)
Kotsiuba І. - On the Asymptotic and Approximate Distributions of the Product of an Inverse Wishart Matrix and a Gaussian Random Vector, Mazur S. (2015)
Лiвiнська Г. - Гранична теорема для немарковських багатоканальних мереж в перевантаженому режимi функцiонування (2015)
Майборода Р. - Адаптивний тест для перевірки рівності математичних сподівань за спостереженнями із суміші, Сугакова О. (2015)
Мiшура Ю. - Швидкiсть збiжностi цiн опцiонiв при дискретизацiї геометричного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллiєвськими стрибками цiн акцiй, Мунчак Є. (2015)
Моклячук М. - Інтерполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом, Сідей М. (2015)
Ferreira M. - Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal (2015)
Шкляр С. - Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II (2015)
Ніколаєв А. М. - Поверхневий стік з території міста як джерело забруднення річкових вод (2010)
Царик Л. - Ландшафтно-рекреаційне і рекреаційне районування: таксономічні одиниці, критерії, підходи до виокремлення (2010)
Танасюк М. В. - Еколого-геохімічна оцінка сільських геосистем (на прикладі с. Іспас Винницького району Чернівецької області) (2010)
Калько А. Д. - Географічний аналіз параметрів впливу на загрози виверження вулканів (2010)
Sabo H. M. - Studies regarding environmental education (2010)
Sabo H. M. - The importance of geographical monitoring and management (2010)
Гаврилюк А. - Динаміка та територіальний розподіл концентрації нітратів у підземних водах міста Чернівців, Наконечний К., Хрикова Л. (2010)
Кілінська К. Й. - Еколого-географічні наслідки сучасного природокористування (на прикладі Карпато-Подільського регіону України) (2010)
Юзвяк К. - Теоретичні основи конструкції геохімічних моделей (2010)
Настюк М. Г. - Історичний аналіз даних гідрометричних спостережень на р.Прут у межах м. Чернівці, Іванова Н.О., Рибак Л.Ю. (2010)
Красовська О. Ю. - Просторові та часові особливості руху автотранспорту та його вплив на несприятливі концентрації шкідливих домішок в атмосферному повітрі міста Чернівці (2010)
Греков С. А. - Сучасна структуризація сільської різноуладності в умовах аграрних відносин (2010)
Ковальчук І. П. - Походження назв населених пунктів Іваничівського району Волинської області (2010)
Ранський М. П. - Особливості землеустрою національного природного парку "Вижницький" Чернівецької області, Несвячена І. Я. (2010)
Брик С. Д. - Часові особливості заселення західноукраїнських земель німецькими колоністами (2010)
Божук Т. - Розвиток туристичної картографії в Україні (2010)
Бурка В. - Особливості формування і розміщення Українських етносів у Карпатських областях, Мельник В. (2010)
Григор’єва Г. В. - Параметричні особливості етапів утворення та існування поселень Північної Бессарабії (до 1500 р.) (2010)
Гуцуляк В. М. - Економічна оцінка земель населених пунктів на ландшафтній основі, Думітраш Д. Г., Олару Л. Р., Нєвєнченко А. І. (2010)
Руденко С. В. - Сучасний вимір природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України (2010)
Джаман В. О. - Визначення географічного центру території та оцінка транспортно-географічного положення адміністративних центрів Чернівецької області, Заячук М. Д., Заячук О. Г. (2010)
Сухий П. О. - Структура, функції та основні чинники формування агро продовольчого ринку (2010)
Круль Г. - Методичні аспекти географо-краєзнавчих досліджень процесів заселення історико-географічного регіону (2010)
Колядинський П. В. - Планувальна структура автотранспортної мережі міста Чернівці (2010)
Титул, содержание (2015)
Яцюк А. В. - Гражданское общество и формирование новой парадигмы социально-экономического развития в условиях глобализации (2015)
Тарасевич В. Н. - О государственно-капиталистической обусловленности инновационного развития национальной экономики (2015)
Пустовийт Р. Ф. - Институциональные факторы клептократической экономики (2015)
Олийнык Я. Б. - О стратегии регионального развития Украины: общественно-географический аспект, Пистун Н. Д., Мельничук А. Л. (2015)
Осташко Т. А. - Структурные изменения в торговле сельскохозяйственными товарами под влиянием имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (2015)
Скрипник А. В. - Проблемы финансирования и налогообложения в сфере утилизации отходов в Украине и мире, Михно И. С. (2015)
Гура Н. А. - Объединения сособственников многоквартирных домов: специфика, проблемы и перспективы деятельности (2015)
Известный ученый-экономист и педагог (2015)
Х Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция (2015)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2015 год (2015)
Титул, содержание (2013)
Ученый-материаловед в области исследования гипсовых вяжущих. К 60-летию Х.-Б. Фишера (2013)
Фишер Х.-Б. - Исследование процесса стабилизации свойств гипсовых вяжущих, Кривенко П. В., Саницкий М. А. (2013)
Трофимова Л. Е. - Топологическое моделирование в физико-химической динамике и в технологии строительных материалов, Урьев Н. Б. (2013)
Колесник Д. Ю. - поверхнева обробка цементного каменю вінілсиліконатом натрію, Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2013)
Дворкин Л. И. - Применение цементной пыли в сухих смесях для строительных растворов, Дворкин О. Л., Чорная И. В. (2013)
Прилуцкая С. П. - Проблема водоотделения в бетонных смесях (2013)
Червяков Ю. М. - Забезпечення житлового будівництва дрібноштучними стіновими виробами (2013)
Филатов А. Н. - Ячеистый бетон и вода (2013)
Сиротин О. В. - Автоклавный газобетон AEROC - оптимальный строительный материал (2013)
Гладка Т. М. - Нанотехнології є сферою знань з державним стратегічним плануванням (2013)
Гавриш О. М. - Особливості отримання високоякісного сульфогіпсу як сировини для гіпсової промисловості (2013)
Инновативные строительные материалы в современной архитектуре (2013)
Фотозвіт офіційного візіту Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Темника на завод з виробництва Асоціації "Промислово-будівельна група "Ковальска" у м. Києві (2013)
Нова книга "Mathematical experimental planning in concrete technology" ("Матемитичне планування експерименту в технології бетону") Л.Й.Дворків, О.Л.Дворкін (2013)
Реферати (2013)
Титул, содержание (2013)
Дворкин Л. И. - Энергосберегающая технология шлакопортландцемента, Дворкин О. Л., Мироненко А. В., Полищук-Герасимчук Т. А. (2013)
Саницький М. А. - Концепція підвищення ефективності використання негашеного вапна в будівельних композитах, Якимечко Я. Б. (2013)
Безсмертний М. П. - Дослідження впливу тонкомелених добавок у якості отверджувачів на термомеханічні властивості жаростійкого бетону на рідинному склі, Якуш Є. Ю., Якуш А. В. (2013)
Бабаевская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании будиндустрии, Гладун А. Л. (2013)
Волошина Т. М. - Автоклавний газобетон зі зниженим водопоглинанням (2013)
Сиротин О. В. - Армированные изделия из газобетона AEROC (2013)
Паплавскис Я. - Стратегия реализации продукции AEROC применительно к условиям Прибалтики и Скандинавии (2013)
Запоточна-Сытек Г. - Автоклавный ячеистый бетон - основной строительный материал для стеновых конструкций в Польше (2013)
Подлузский Е. Я. - Доломитовая известь из сырья Республики Беларусь, Новиков В. С., Сенатова К. С. (2013)
Дмитриева Н. В. - Экономические аспекты целесообразности применения бентонитов для бестраншейной прокладки коммуникаций, Корныло И. М., Лукашенко Л. Э. (2013)
Гавриш О. М. - Екологічні декларації плитних матеріалів для сухого будівництва (2013)
Парикова Е. В. - Новые строительные материалы и технологии КНАУФ для архитектурных и дизайнерских решений в области сухого строительства (2013)
Конференція "Заходи сприяння реалізації державної Програми активації розвитку економіки", 26 квітня, м. Київ (2013)
Петра Шилюка обрала Президентом Будівельної палати України (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2015)
Безуглая Л. Р. - Семантика и прагматика: к проблеме соотношения понятий (2015)
Bilut-Homplewicz Zofia - Einige dimensionen des fachtextes in der übersetzung – exemplifiziert an textlinguistischen aufsätzen (2015)
Kamovnikova N. E. - One Sang the Body Electric: The Twentieth Century Russian and Bulgarian Approaches to Translating the Poetics of Whitman, Ivleva K. T. (2015)
Mykhaylenko V. V. - Approximation as a constituent of worldview (2015)
Опарина О. И. - Ирония в работах Ч. Дарвина: комплексный подход (2015)
Приходько А. И. - Роль оценки в формировании картины мира (2015)
Стефанский Е. Е. - Традиционный обряд и лингвокультурный концепт (2015)
Шевченко И. С. - Соотношение информативной и фатической функций как проблема эколингвистики (2015)
Минахин Д. В. - Рецензия на учебное пособие Ж. Н. Масловой "Введение в когнитивную поэтику (2015)
Лір В. Е. - Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства (2015)
Юрик Я. І. - Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості (2015)
Лещух І. В. - Економічна ефективність податкового контролю в Україні (2015)
Пустовойт О. В. - Політика розвитку внутрішнього ринку та Угода про асоціацію Україна – ЄС: спільність і суперечність завдань (2015)
Венгер В. В. - Розвиток підприємств гірничо-металургійного комплексу України у складі бізнес-груп (2015)
Бажал Ю. М. - Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава – університети – промисловість" (2015)
Крисанов Д. Ф. - Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості, Водянка Л. Д. (2015)
Саліхова О. Б. - Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України, Бак Г. О. (2015)
Прокопа І. В. - Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих і орієнтири нових реформ (2015)
Іщук С. О. - Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств (2015)
Зубрицький А. І. - Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг (2015)
Той, хто напинає вітрила кораблю економічного прогнозування (до 70-річчя Гейця В. М.) (2015)
Пасхавер Б. Й. - Наявність і динаміка основних засобів в Україні (2015)
Білорус О. Г. - Історія світової та національної економічної думки: від дихотомії до інтегрованого наукового синтезу (рецензія) (2015)
Титул, содержание (2013)
Дворкин Л. Й. - Вплив тонкості помелу гіпсового в’яжучого на міцність піногіпсу, Безусяк О. В., Ковалик І. В. (2013)
Рудченко Д. Г. - О роли гипса в газобетоне. Сравнительный анализ технологий производства (2013)
Нестеров В. Г. Волынская Е. В. - Повышение долговечности железобетонных изделий для обустройства систем водоснабжения и водооттока полиэтиленом (2013)
Крученюк В. Д. - Восстановление гидроизоляционной способности железобетонных конструкций Альминского водохранилища (2013)
Колесник Д. Ю. - Модифікація цементного каменю вінілсиліконатом натрію, Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2013)
Малишев В. В. - Стандартизація в галузі нанотехнологій та наноматеріалів: напрямки розвитку, характеристика стандартів, термінологія, Кущевська Н. Ф., Гладка Т. М., Заблоцька О. І. (2013)
Алексеева Л. В. - Oсобенности предварительной термоподготовки перлитового сырья различных месторождений для производства вспученного перлита с улучшенными показателям (2013)
Кривенко П. В. - Нормативні документи на цементи та бетони на їх основі, Ростовська Г. С., Петропавловський О. М., Блажіс Г. Р., Пушкарь В. І. (2013)
Гавриш О. М. - Екологічна сертифікація продукції компанії Кнауф в Україні, Калугіна О. М. (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2015)
Рубчевский В. Н. - Анализ технологических свойств углей и оптимизация схемы их подготовки в условиях ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Гайдаенко А. С., Чернышов Ю. А., Ермак Ю. В., Бондаренко Е. В., Подлубный А. В., Постол С. Н., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Десна Н. А. (2015)
Дроздник И. Д. - Анализ технологических свойств и сырьевой базы альтернативного топлива в Украине, Борискина Н. И., Балаева Я. С. (2015)
Соснова Е. Б. - Межлабораторные сравнительные испытания как способ оценки технической компетентности измерительных лабораторий, Близнюк Т. И. (2015)
Гордиенко М. А. - О выходе продуктов газификации твердого углеродсодержащего сырья (2015)
Пастернак А. А. - Пути повышения эффективности первичного охлаждения коксового газа на ПАО "АКХЗ", Скрипченко Н. П., Белонощенко В. П. (2015)
Банников Л. П. - Повышение селективности извлечения сероводорода из коксового газа раствором метилдиэтаноламина, Костенко А. В., Нестеренко С. В. (2015)
Пиш’єв С. В. - Використання інден-кумаронової смоли для одержання модифікованих бітумів, емульсій та тонкошарових емульсійно-мінеральних дорожніх покриттів, Солодкий С. Й., Гриценко Ю. Б., Сідун Ю. В. (2015)
Содержание (2015)
Дроздник И. Д. - Оценка взаимосвязи химического состава и температуры жидкоплавкого состояния золы углей западного Донбасса, Мирошниченко Д. В., Головко М. Б., Литвиненко О. В. (2015)
Мирошниченко Д. В. - Разработка стандартного образца с фиксированной температурой возгорания, Десна Н. А., Иванова Е. В. Николайчук Ю. В. (2015)
Брик Д. В. - Комп’ютерне моделювання сумісного окиснення вугілля і метану, Копилець В. І. (2015)
Банников Л. П. - Технологический контроль селективности поглощения H2S раствором моноэтаноламина в цехе сероочистки, Костенко А. В., Похилко А. В. (2015)
Шмалько В. М. - Оценка толщины межфазного слоя пека на поверхности зерен наполнителя, Карчакова В. В., Рубчевский В. Н., Овчинникова С. А. (2015)
Билец Д. Ю. - К вопросу о повышении экологичности коксохимических производств, Карножицкий П. В., Борисенко А. Л. (2015)
Сараева В. А. - К вопросу определения марганца в воздухе рабочей зоны, Мартынова А. Ю., Ларина А. И. (2015)
Мартынова А. Ю. - Определение компонентного состава коксового газа, Красножененко Д. А., Гордиенко М. А. (2015)
Поздравляем (2015)
Дисертації (2015)
Памятка для авторов (2015)
Титул, содержание (2013)
Мороко О. Б. - Науковці мають заощаджувати час виробників (2013)
Салій І. М. - У Європу нас не візьмуть через корупційну централізацію коштів і влади, нерозвинену банківську систему та відсутність у селах каналізації й очисних споруд (2013)
Гоц В.І. - Якщо хочемо мати нову генерацію фахівців будівельної галузі (2013)
Бетони та добавки для бетонів у сучасному будівництві (2013)
Дворкин Л. И. - Расчет составов активированных золошлакобетонов, Дворкин О. Л., Риженко И. Н. (2013)
Дворкін Л. Й. - Бетон на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін О. Л., Мироненко А. В., Степасюк Ю. О. (2013)
Бабиченко В. Я. - Эффективные мелкозернистые строительные смеси для устройства стыковтонкостенных изделий способом мокрого торкретирования, Кирилюк С. В. (2013)
Шилюк П. С. - Прогресивні конструктивні рішення для підвищення енергозбереження в сучасному будівництві, Тимошенко С. А., Гоц В. І., Азутов В. П. (2013)
Кривенко П. В. - Технологічні особливості отримання бетонів на основі лужних золовмісних цементів, Грабовчак В. В. (2013)
Рунова Р. Ф. - Використання багатоатомного спирту в складі клеючого розчину на основі лужного цементу, Руденко І. І., Гергало А. О. (2013)
Лівінський О. М. - Дослідження фізико-технічних властивостей гіпсо-цементно-пуцоланового в’яжучого для покращення технології приклеювання маяків та направляючих, Стоян О. В. (2013)
Бабаевская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании "Будиндустрия", Гладун А. Л. (2013)
Філатов А. М. - Ніздрюватий бетон – нормативи, сировина та екологія, Вудвуд Т. М. (2013)
Лобанов О. Ю. - Фізико-механічні властивості газобетону, просоченого композиціями на основі кремнійорганічних речовин, Свідерський В. А. (2013)
Позняк О. Р. - Газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості, Мельник А. Я. (2013)
Страшук С. В. - Газобетон неавтоклавного тверднення технологія та перспективи виробництва в Україні, Багаева Т. Ю., Щепащенко Т. А. (2013)
Лаповська С. Д. - Порівняння значень усадки при висиханні ніздрюватих бетонів різної густини, Волошина Т. М. (2013)
Пожарский А.А. - Новый продукт ТМ "AEROC" - теплоизоляционные изделия AEROC Energy (2013)
Сердюк В. Р. - Совершенствование нормативной базы производства ячеистых бетонов (2013)
Гавриш А. М. - Применение систем сухого строительства в ахитектурном формообразовании (2013)
Гузій С. Г. - Дослідження адгезійної міцності геоцементної дисперсії до дерев’яного підкладу, Кривенко П. В., Кравченко А. В., Бенесова А. (2013)
Дехтяр О. О. - Вибір перспективних технологій ремонтупокрівель гідротехнічних споруд, Брюзгіна Н. Д., Агеев А. О., Мандрик Є. Б. (2013)
Захарченко П.В. - Аналіз динаміки ринку будівельних матеріалів, Коваль В. Б., Поколенко В. О. (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2011)
Николаев Ю. С. - Поликлональные антитела против поверхностного клеточного маркера CD34 человека, Гильчук П. В., Горбатюк О. Б., Фляк А. И., Лабынцев А. Ю., Иродов Д. М., Колибо Д. В., Кордюм В. А. (2011)
Сліщук Г. І. - Молекулярно-генетичний аналіз регіонів мітохондріону, асоційованих з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, у кукурудзи, Кожухова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2011)
Kishchenko E. M. - Transgenic sugar beet tolerant to imidazolinone obtained by Agrobacterium-mediated transformation, Komarnitskii I. K., Kuchuk N. V. (2011)
Самофалова Д. А. - Реконструкция пространственной структуры комплексов растительных протеинфосфатаз типа 1 и 2А с окадаиновой кислотой, Карпов П. А., Ныпорко А. Ю., Блюм Я. Б. (2011)
Кулиев В. М. - Индуцированные аутотетраплоидные мутанты винограда (2011)
Parnikoza І. Yu. - The influence of some environmental factors on cytological and biometric parameters and chlorophyll content of Deschampsia antarctica Desv. In the maritime Antarctic, Loro P., Miryuta N. Yu., Kunakh V. А., Kozeretska I. А. (2011)
Чорна Л. Б. - Алельний поліморфізм генів MTHFR, MTR та MTRR у пацієнтів із щілинами верхньої губи та/або піднебіння і їхніх матерів, Акопян Г. Р., Макух Г. В., Федорик І. М. (2011)
Пустовойт С. П. - О генетической дифференциации желтоперой камбалы Limanda aspera, обитающей в Тауйской губе, Охотское море, Юсупов Р. Р. (2011)
Радіонов Д. Б. - Стабільність генетичних параметрів в популяції Drosophila melanogaster м. Одеси, Проценко О. В., Андрієвський О. М., Тоцький В. М., Кучеров В. О., Козерецька І. А. (2011)
Кравченко Н. А. - Pоль PPARs и его изоформ при метаболических нарушениях, связанных с инсулинорезистентностью и диабетом, Ярмыш Н. В. (2011)
Стоянова И. В. - Идентификация валентных форм церия во фторидных материалах методом спектроскопии диффузного отражения, Стоянов А. О., Чивирева Н. А., Зинченко В. Ф., Тимухин Е. В., Антонович В. П. (2014)
Малицька Ю. Ю. - Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів, Левчик В. М., Зуй М. Ф., Зайцев В. Н. (2014)
Гайдук О. В. - Селективное определение оксида свинца(II) во фториде свинца(II) (2014)
Зуй О. В. - Определение бромид-ионов в водах методом RGB-цветометрии с применением флуоресцеина, Мазная Ю. И. (2014)
Кисиль Е. П. - Вольтамперометрическое определение таллия в монокристаллах NaI:(Tl), CsI:(Tl) с повышенным содержанием допанта, Филиппович Л. И., Варченко В. В., Беликов К. Н. (2014)
Денисенко Т. А. - Спектрофотометрическое определение кверцетина и суммы полифенолов с использованием 18-молибдодифосфорного гетерополикомплекса, Цыганок Л. П., Вишникин А. Б. (2014)
Варченко В. В. - Определение ондансетрона на угольно-пастовом электроде с использованием производной вольтамперометрии, Стрилец Д. В., Беликов К. Н. (2014)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів і радіонуклідів у донних відкладах малих річок території національного природного парку "зачарований край" (закарпаття) за їх течією, Сухарева О. Ю., Сухарев С. М. (2014)
Душейко П. Г. - Сучасне українське село: актуальні проблеми розвитку (2014)
Реєнт О. П. - Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки радянської історіографії (1920-х рр. ), Шевченко В. М. (2014)
Білоус С. В. - Актуальні проблеми історії Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки на сторінках часопису "Красная Бессарабия" (2014)
Бундак О. А. - Всеросійський Селянський Союз у роботі Теодора Шаніна "Революція як момент істини" (2014)
Івангородський К. В. - Палеоетноботанічні дослідження землеробства давніх слов’ян у сучасній українській історіографії (2014)
Іващенко В. А. - Сучасна українська історіографія податкової політики в українському селі (1917 - 1921 рр. ) (2014)
Красікова О. Ю. - Життєвий шлях вченого-природознавця Володимира Крокоса (1889-1936) (історіографічний огляд) (2014)
Лазуренко В. М. - Висвітлення структури селянського господарства фермерського типу та його ролі в аграрному виробництві у науковій літературі 1920-х рр. (2014)
Меньковский В. И. - Дискуссия на страницах журнала Russian review о социальной истории советского крестьянства 1930-х гг. (2014)
Пасічник Н. О. - Подушне оподаткування селян у фінансовій думці Російської імперії XIX століття (2014)
Присяжнюк Ю. П. - Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини XIX ст. : новітні території історичних досліджень, Новак А. В. (2014)
Силка 0. 3. - Сучасна російська історіографія досліджень історії громадських сільськогосподарських товариств кінця XIX - початку XX ст. (2014)
Костюк С. В. - Фонд Євгенії Допинюк у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї (2014)
Кухаренко А. А. - Архивные источники деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (2014)
Приймак О. М. - Наративні джерела з соціальної історії селянства Півдня України другої половини XIX - початку XX століть (2014)
Тараненко О. М. - Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики республіканських урядів періоду революції та громадянської війни (1917-1920 рр. ) (2014)
Швець В. В. - Початки наукової діяльності М. О. Домонтовича: опис Чернігівської губернії (2014)
Шевельков А. И. - Архивные документы в исследовании аграрной политики государства в нечерноземной зоне РСФСР в 1960-1980-е гг. (2014)
Волос О. В. - Сільськогосподарська наукова діяльність земських службовців Херсонської губернії (2014)
Капустян Г. Т. - Професор Черевань - дослідник аграрної історії (2014)
Кот Н. М. - Погляди Павла Скоропадського на аграрний розвиток України (за "Спогадами") (2014)
Пиріг Р. Я. - Діяльність Сергія Гербеля на посаді міністра продовольчих справ Української Держави (серпень-листопад 1918 року) (2014)
Білоцерківська А. С. - 3 історії діяльності Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" (60-ті рр. XX ст. ) (2014)
Борисенко Н. М. - Церковнопарафіяльне шкільництво в контексті контрреформ у Російській імперії: риторика і практика народної освіти кінця XIX ст. (2014)
Волошенко В. О. - Польські товариства і просвіта селянства Правобережної України на зламі ХІХ-ХХ ст. (2014)
Драч О. О. - Просвітительки народу: соціальна місія випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (2014)
Кароєва Т. Р. - Доступність видань, друкованих рідною мовою, українським селянам Подільської губернії початку XX ст. (2014)
Кукса Н. В. - Музей дитини в Суботові як приклад практичного використання творчої спадщини Марка Грушевського (2014)
Кулачков В. В. - "Военные тревоги" в крестьянских настроениях Западного региона России в период нэпа (2014)
Майборода О. Л. - Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х рр. (2014)
Перехрест О. Г. - Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр. (2014)
Сова А. О. - Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-х рр. (2014)
Федоренко Т. Д. - Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби (2014)
Чмільова С. В. - Умови роботи сільських закладів культури клубного типу в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (за матеріалами Черкаської області) (2014)
Боєчко В. Ф. - Польська аграрна реформа (1919-1925 рр. ) і європейський контекст (2014)
Верховцева І. Г. - Проблеми селянського самоврядування в Російській імперії в матеріалах "Особливої наради з потреб сільськогосподарської промисловості" 1902-1905 рр. (2014)
Гайдай О. М. - Участь торгового дому "І. Г. Харитоненко з сином" у торгівлі цукром з Південною Персією (2014)
Герасименко О. В. - Селянський рух в Лівобережній і Слобідській Україні в часи Першої світової війни (2014)
Голиш Г. М. - Ленінсько-більшовицька концепція соціалістичної модернізації села (2014)
Жилєнкова І. М. - Сільськогосподарський розвиток України в контексті формування світової агропродовольчої системи (кінець XIX - початок XX ст. ) (2014)
Клименко Т. А. - Сільськогосподарське виробництво на Черкащині в другій половині XIX ст. (2014)
Малиновська Т. В. - Діловодство сільських і окружних правлінь у колоніях іноземців на території Російської імперії (2014)
Маркова С. В. - Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст. ) (2014)
Мойсієнко В. М. - Проблема федералізму у вітчизняній ліберальній думці другої половини XIX - початку XX століття (2014)
Різник Ю. М. - Поштово-телеграфні ощадні каси Правобережної України в умовах розвитку ринково-капіталістичних відносин (друга половина XIX - початок XX ст. ) (2014)
Сафонов Д. А. - Проблема крестьянского социального опыта (2014)
Священко З. В. - Аграрні ініціативи Групи Центру Державної Ради Російської імперії на початку XX ст. (2014)
Артеменко О. О. - Українське селянство і національний православно-церковний рух у період революції 1917 - 1920 рр. (2014)
Галатир В. В. - Заходи місцевих органів державної влади із подолання розрухи в сільському господарстві на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. (2014)
Ковальова Н. А. - Ідея "аграрної революції” у соціал-демократичній думці початку XX ст. : дискусія на IV з’їзді РСДРП (2014)
Корновенко С. В. - Українська революція 1917-1921 рр. : селянський фактор (2014)
Місько В. В. - Соціокультурні трансформації в селі Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (2014)
Пасічна Ю. Г. - Головний земельний комітет Тимчасового уряду: спроба аграрного реформування 1917 р. , Федьков О. М. (2014)
Рынков В. М. - Антибольшевистский лагерь Гражданской войны: два пути решения аграрного вопроса (2014)
Солдатенко В. Ф. - Чинник "українського хліба" в Громадянській війні (1917-1920 рр. ) (2014)
Фареній І. А. - Про правомірність концепції "Великої селянської революції" В. П. Данилова (2014)
Вісин В. В. - Розвиток сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (друга половина 30-х років XX століття) (2014)
Оніпко Т. В. - Сприяння вітчизняної споживчої кооперації армії: ретроспектива 1920-х років (2014)
Шкірчак К. П. - Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації Півдня України у першій третині XX ст. (2014)
Абразумова О. М. - Проблема інтеграції земельних громад українського селянства в систему громадсько-політичних організацій радянського суспільства (2014)
Андреенков С. Н. - Государственные цены на продукцию колхозов в 1930 - 1950-е гг. (2014)
Боковня В. М. - Економічні реформи в УРСР/СРСР у 1953-1964 рр. (2014)
Земзюліна Н. І. - Становлення системи захисту прав жінок у процесі їх залучення у суспільне виробництво в СРСР (1920-ті рр. ) (2014)
Ильиных В. А. - Хлебный рынок Украинской ССР в 1924/25 г. : коньюнктура и политика (2014)
Іржавська А. П. - Демографічні наслідки нацистського фізичного терору проти східних слов’ян періоду Другої світової війни (2014)
Киданюк А. В. - Матеріально-технічне забезпечення колгоспів Західної України упродовж 1944-1950 рр. (2014)
Костюкова О. М. - Діяльність товариства "Друзів автомобіля, трактора і хорошої дороги" (Укравтодор) в українському селі: 1920-1930-ті роки (2014)
Котик Ю. В. - Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр. (2014)
Кулікова Т. О. - Взаємовідносини між машинно-тракторними станціями та колгоспами в УРСР у середині 1950-х років, Морозов А. Г. (2014)
Лапердин В. Б. - Социально-демографические последствия голода 1946-1947 гг. в западносибирской деревне (2014)
Литвиненко О. Є. - Система агрономічного обслуговування сільського господарства УСРР в 1920-х роках (2014)
Лубко І. М. - Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр. ) (2014)
Марченко В. О. - Комунально-побутова сфера життя у післявоєнній повсякденності селян Наддніпрянщини (1945- початок 1950-х рр. ) (2014)
Мотревич В. П. - Валовая продукция сельского хозяйства республик Союза ССР в годы Великой Отечественной войны (2014)
Нікілєв О. Ф. - Результати трансформацій у сфері машино-тракторного обслуговування колгоспного виробництва кінця 1950-х - початку 1960-х рр. (2014)
Поліщук А. С. - Житлово-побутові умови подільського села в середині 1960-х - 1980-х рр. (2014)
Романець Н. Р. - Розкуркулення за третьою категорією (2014)
Романченко В. Я. - Неземледельческая деятельность крестьянства в советский период аграрной истории (краткий исторический очерк) (2014)
Семененко М. Г. - Вплив широкої хімізації сільського господарства в кінці 50-х - 60-х років XX ст. на здоров’я трудівниць села (2014)
Скворцова I. А. - Втеча з села, міграційні процеси в сільських поселеннях Вінницької і Хмельницької областей у 60 - 80-ті рр. XX ст. (2014)
Скрипник О. М. - Соціально-економічні та політичні причини інтенсивної розбудови хімічної промисловості в СРСР наприкінці 1950-х - початку 1960-х рр. (2014)
Сокирська В. В. - "Хлібна політика" радянської влади в Україні у 1920-х рр. (2014)
Сушик І. В. - Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття (2014)
Шугай Л. Г. - Соціальна інфраструктура першоцілинників у Казахстані (1954-1956 рр. ) (2014)
Гоцуляк В. В. - Українське фермерство: злет і падіння (1921 - 1929 рр. )/Валентин Миколайович Лазуренко. - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - 474 с. , Лазуренко В. М. (2014)
Корновенко С. В. - Репресивна політика радянської впади в українському селі (1925-1939): монографія / Наталя Радомирівна Романець. - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козпов, 2014. - 456 с. , Н. Р. Романець (2014)
Фареній І. А. - Історія українського селянства: навчально-методичний посібник/Павло Степанович Коріненко. - Тернопіль, 2014, Коріненко П. С. (2014)
Корновенко С. В. - "Національний український трест": споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917-1920), Фареній I. A. (2014)
Содержание (2011)
Яцына А. И. - Особенности апоптозного ответа клеток рака мочевого пузыря на неоадъювантную химиотерапию, Стаховский Э. А., Шеремет Я. А., Спивак С. И., Стаховский А. Э., Гаврилюк О. Н., Витрук Ю. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2011)
Галаєв О. В. - Молекулярно-генетичний аналіз геному сорізу (Sorghum oryzoidum), Шевчук Г. Ю., Дудченко В. В., Сиволап Ю. М. (2011)
Тихонов А. В. - Изучение взаимовлияния субпопуляций дикой сои (Glycine soja) в долине реки Цукановки на юге Дальнего Востока России, Мартынов В. В., Дорохов Д. Б. (2011)
Агабейли Р. А. - Исследование генопротекторных свойств масел из плодов и листьев Fagus orientalis Lipsky, Мирзазаде Г. Г. (2011)
Ізмайлова О. В. - Зв'язок поліморфізмів генів TLR2 та TLR4 зі схильністю до окремих урогенітальних інфекцій, Шликова О. А., Боброва Н. О., Кайдашев І. П. (2011)
Моргун В. В. - Хиральные мутагены: цитогенетические эффекты на высших растениях, Ларченко Е. А., Костяновский Р. Г., Катеринчук А. М. (2011)
Srivastava P. - EMS Induced Cytomictic Variability in Safflower (Carthamus tinctorius L.), Kumar G. (2011)
Поляковський С. О. - Дослідження "праймінгу" накопичення калози в Alium cepa при обробці біотичними індукторами, Дмитрієв О. П. (2011)
Кириченко А. М. - Генетичні основи та функціонування систем трансдукції сигналу в рослин за вірусної резистентності, Коваленко О. Г. (2011)
Чеботар Г. О. - Гіберелін-сигнальні шляхи рослин, Чеботар С. В. (2011)
Титул, содержание (2013)
НИИСМИ 85 лет (2013)
Шилюк П. С. - Індустріальне домобудування – основний ресурс будівництва доступного житла, Мойсеєнко М. М., Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Самоуплотняющийся бетон с добавкой молотого гидратированного цемента на механоактивированном вяжущем, Барабаш И. В., Быстревский К. С. (2013)
Гаврильчик С. І. - Застосування добавок системи "КОМПЛЕКС" по забезпеченню та проведенню спеціальних методів бетонування, Погореляк О. А., Орловський В. М., Чудновський С. М. (2013)
Яцук Л. В. - Исследование физико-технических свойств золы-унос Ладыжинской ГРЭС, Константиновский А. П. (2013)
Чернявский В. Л. - К адаптации абиотических систем, Гасанов А. Б. (2013)
Рудченко Д. Г. - Качество – главный показатель в любом деле (2013)
Лаповська С. Д. - Дослідження дії мінливих властивостей вапна на формування структури ніздрюватого бетону автоклавного тверднення (2013)
Волошина Т. М. - Ніздрюватий бетон автоклавного тверднення, модифікований добавками поліметилсилоксану (2013)
Филатов А. Н. - Ячеистый бетон – новые стандарты и энергосбережение, Вудвуд Т. Н. (2013)
Алексеева Л. В. - Опыт применения вспученного перлита в строительстве, Нациевский С. Ю. (2013)
Стоян О. В. - Засоби механізації для виконання штукатурного покриття (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження поверхневих властивостей модифікуваної деревини, Гузій С. Г. (2013)
Рищенко М. І. - Світлозабарвлена архітектурно-фасадна кераміка на основі легкотопких полімінеральних глин, Щукіна Л. П., Лісачук Г. В., Пітак Я. М. (2013)
Палиенко Е. А. - Исследование реологических и литейных свойств шликера для производства фарфора (2013)
Захарченко П. В. - Стан та перспективи розвитку ринку газобетонних виробів в Україні та світі, Плиска Є. І. (2013)
Огороднік І. В. - Стан та перспективи розвитку ринку будівельної кераміки в Україні (2013)
Реферати (2013)
Содержание (2011)
Карелов А. В. - Идентификация аллельного состояния гена устойчивости к бурой ржавчине Lr34 у сортов озимой мягкой пшеницы украинской селекции, Пирко Я. В., Козуб Н. А., Созинов И. А., Пирко Н. Н., Литвиненко Н. А., Лыфенко С. Ф., Колючий В. Т., Блюм Я. Б., Созинов А. А. (2011)
Матвеева Н. А. - Регенерация трансгенных растений из "бородатых" корней цикория Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi, Кищенко Е. М., Шаховский А. М., Кучук Н. В. (2011)
Семенюк И. В. - Молекулярно-генетический анализ селекционных линий мягкой пшеницы с крахмалом амилопектинового типа, Чеботарь С. В., Рыбалка А. И., Сиволап Ю. М. (2011)
Монтвід П. Ю. - Вікова залежність перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. × Solanum incanum L. (2011)
Калинина Е. Ю. - Комбинационная способность линий льна масличного по признакам ветвления стебля и высоты растения, Лях В. А. (2011)
Файт В. И. - Маркирование QTL продолжительности периода до колошения озимой пшеницы, Балашова И. А., Сиволап Ю. М. (2011)
Dmitrenko V. V. - Expression of genes belonging to the IGF-system in glial tumors, Kavsan V. M., Boyko O. I., Rymar V. I., Stepanenko A. A., Balynska O. V., Malisheva T. A., Rozumenko V. D., Zozulya Y. P. (2011)
Мандзинець С. М. - Зміни ультраструктурної організації клітин зародків в’юна за умов впливу авермектину, Кулачковський О. Р., Бура М. В. (2011)
Сорочинський Б. В. - Непередбачені ефекти генетичних модифікацій рослин та методи їхнього аналізу, Бурлака О. М., Науменко В. Д., Секан А. C. (2011)
Дубровна О. В. - Мінливість геному пшениці в культурі in vitro, Бавол А. В. (2011)
Титул, зміст (2015)
Агазаде Ф. А. - Проблемы азербайджанской эмигранской литературы в научном наследии Азиза Мирахмедова (2015)
Гусейнова К. А. - Литературная личность и общественно-культурная среда как проблема в исследовании азербайджанской литературы нового периода (2015)
Наєнко М. К. - Війна, письменник, безвісти… (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Этапы истории перевода во Франции (опыт энциклопедической статьи) (2015)
Jafarova K. - Realism is postmodernism (2015)
Sukhenko I. - From nature beliefs to the politicized ecocriticism: a brief glance on Ukrainian eco-imperatives formation (2015)
Исмаилова Т. А. - Психологизм в творчестве А. П. Чехова и Джалила Мамедкулизаде (2015)
Раскина Е. Ю. - Перекличка трех голосов: Данте Алигьери, Данте Габриэль Россетти и Н. С. Гумилев, Устиновская А. А. (2015)
Дадашова И. С. - Автобиографизм в прозе Эльчина (на основе романа "Ильяс Эфэндиев: личность и творчество") (2015)
Сидеиф-Заде С. А. - Жанр "фэнтези" в современной азербайджанской прозе (2015)
Сорокина Л. М. - Анализ мифопоэтического пространства московских фельетонов М. А. Булгакова (2015)
Худиева Г. С. - Мотивы протеста против советской империи в творчестве писателя-диссидента Сабира Азери (2015)
Патлань Ю. В. - "Дело № 48 Харьковского ветеринарного института о принятии в число студентов Ерошенко Александра Яковлевича" (1912–1916) (2015)
Мізін К. І. - Методологічна валідність лінгвокультурології VS зіставної лінгвокультурології: аргументи та контраргументи (2015)
Зирка В. В. - Изучение правдоподобного текста в рекламе студентами-филологами (2015)
Малиновская Н. Р. - Память-снег (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Титул, содержание (2015)
Інтерв'ю Президента Будівельної палати України, Героя України, заслуженого будівельника України П.С.Шилюка (2015)
Салій І. М. - Будівництво - індикатор реформ (2015)
Продукція компанії "Хенкель Баутехнік (Україна)" - бездоганна якість та нові технології (2015)
Кнауф - лідер будівельної галузі України (2015)
Дворкін Л. Й. - Базальтофібробетон на малоклінкерному шлакопортландцементі, Степасюк Ю. О. (2015)
Юнiс Башiр Н. - Способ улучшения сцепления базальтовых фибр с бетоном, Аль-хавари Юсеф Рияд (2015)
Юнис Башир Н. - Cоединение бетонных и железобетонных элементов конструкций полимерными клеями, Муна Абдалхкем (2015)
Скорик В. В. - Регулювання реологічних властивостей лужного тампонажного розчину, Руденко І. І., Тургунов Т. Ш. (2015)
Омельчук В. В. - Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу (2015)
Комплексне рішення із виробів AEROC (2015)
Філатов А. М. - Цегла cилікатна та вода, Дудник Ю. І., Чухрай В. П. (2015)
UDK - будинок на віка (2015)
Парута В. А. - Критерии, исходя из которых необходимо проектировать составы штукатурных растворов для стен из автоклавного газобетона, Дорофеев В. С., Брынзин Е. В. (2015)
Брынзин Е. В. - Энергетические, экономические и экологические преимущества применения автоклавного газобетона, Парута В. А. (2015)
Газоблок Стоунлайт - отечественній продукт европейского качества (2015)
Ходаковский О. Н. - ООО "Завод "Техно" - крупнейшее современное предприятие по производству негорючей теіплоизоляции в строительной отрасли Украины (2015)
Утепление домов пенополистиролом. Экологично. Энергоэффективно. Экономично (2015)
Технология Термодом (2015)
Унікальна пропозиція на ринку стінових матеріалів - цегла ТМ "Євротон" (2015)
Компанія ПАТ "СБК" - виробник №1 в Україні (2015)
Реферати (2015)
Окса М. М. - Менеджмент якості навчання як складова управління реформаційними процесами в освіті (2010)
Шевченко Г. П. - Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі (2010)
Танько Т. П. - Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні (2010)
Воскобойнікова Г. Л. - Розробка навчально-методичного комплексу викладання навчального модуля "Основи анатомії і фізіології нервової системи людини" (2010)
Топузов О. М. - Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10 - х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників, Шуканова А. А. (2010)
Ільченко В. Р. - "Випереджальні організатори" знань у модульно-заліковій системі підручника "Природознавство-10" (2010)
Линьова І. О. - Освітні інновації як основа професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2010)
Бойченко Т. Є. - Підручник "основи здоров’я" як засіб індивідуалізації навчання (2010)
Смирнов В. А. - Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку (2010)
Васільєва С. В. - Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу (2010)
Зязюн І. А. - Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії (2010)
Гриньова М. В. - Теоретичні основи дослідження змісту саморегуляції діяльності людини (2010)
Єфімова В. М. - Аналіз досвіду залучення майбутніх учителів природничих дисциплін до проектної діяльності з валеології (2010)
Завада В. П. - До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній професійній діяльності (2010)
Горяна Л. Г. - Екологічний проект як спосіб упровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільні природничі дисципліни (2010)
Миленкова Р. В. - Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ (2010)
Листопад О. В. - Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід (2010)
Лиховид О. Р. - Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи (2010)
Дроздова І. П. - Метод проектів як вид інноваційної діяльності в навчанні студентів-нефілологів української мови (2010)
Корогод Н. П. - Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2010)
Ворона П. В. - Проектна діяльність територіальних громад Полтавщини (на прикладі Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) (2010)
Сорокіна Г. Ю. - Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти (2010)
Сологуб А. І. - Проблеми самоорганізації особистості учнів і студентів (2010)
Довга Т. Я. - Компетентність особистості в часі як засіб формування професійного іміджу (2010)
Отич О. М. - Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини ХХ століття (2010)
Кіприч С. В. - Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді, Римар М. П. (2010)
Атанасова М. П. - Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця, Скарлупіна Ю. А. (2010)
Воєнчук М. М. - Теоретико-методичні засади виховання здорового способу життя в учнівської молоді (2010)
Кириленко Л. Г. - Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Голуб Л. О. (2010)
Доброскок І. І. - Формування самоорганізації студента у процесі вивчення соціальної педагогіки у ВНЗ (2010)
Мотіна Н. І. - Тайм-менеджмент як інструмент формування часової компетенції керівника навчального закладу та його підлеглих (2010)
Рибницький А. В. - Концепція динамічної системи фізичного виховання студентської молоді, Кириленко О. І. (2010)
Бєляєва Н. В. Сутність та складові професійної етики майбутніх менеджерів - Essence and components of the professional ethics of future managers (2010)
Стаднік О. В. - Керівництво організацією професійного відбору майбутніх працівників ДАІ (2010)
Шупта І. М. - Міжкультурне співробітництво та комунікація як причина конфліктів (2010)
Зарічна І. М. - Педагогічна діяльність Гуго Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) (2010)
Жульова С. І. - Розробка та впровадження моделі формування готовності майбутніх вчителів основ здоров’я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД (2010)
Ткаченко А. В. - Професійний розвиток особистості в контексті макаренківської педагогічної спадщини (2010)
Зязюн Л. І. - Два видатні педагоги-менеджери освіти: Антон Макаренко і Олександр Нілл в оцінках європейських учених (2010)
Мороз Ю. М. - Особливості шкільного віку в оздоровчому процесі загальноосвітньої школи (2010)
Денисовець Т. М. - Методика виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату (2010)
Князевич В. М. - 2 Національний конгрес з паліативної допомоги в Україні: досвід, здобутки, стратегія розвитку, Моісеєнко Р. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського