Полуляхова О. О. - Вплив внутрішнього страхового ринку на розвиток туристичної галузі України (2015)
Назыров К. З. - Развитие информационно-коммуникационных технологий как фактора национальной конкурентоспособности (2015)
Третяк К. В. - Удосконалення державного регулювання ринку перестрахування в Україні (2015)
Дзюндзюк В. Б. - Впровадження системи надання державних електронних послуг у сфері цивільного захисту, Григоренко Н. В. (2015)
Марушевський Г. Б. - Індикатори збалансованого розвитку: позиція України в міжнародних рейтингах (2015)
Шульга Н. Д. - Тенденції формування та розвитку освітньої політики Німеччини (2015)
Добрянський Я. В. - Принципи та напрями підвищення ефективності функціонування регіональних органів управління у сфері розвитку сільських територій (2015)
Огілько А. В. - Hапрями вдосконалення управлінської діяльності в органах публічної влади на прикладі судової влади України (2015)
Денисюк О. В. - Зростання ролі державного регулювання фінансового сектора в системі забезпечення економічної безпеки України (2015)
Фоменко С. А. - Применение динамического гасителя в конструкциях балочного типа общественного здания, Денисов Е. В., Гаранжа И. М., Танасогло А. В. (2015)
Губанов В. В. - Влияние неравномерных смещений фундаментов на работу решетчатых башен дымовых труб, Голиков А. В. (2015)
Горохов Е. В. - Влияние геометрических параметров на напряженно-деформированное состояние структурного покрытия на прямоугольном плане, Мущанов В. Ф., Роменский И. В., Мущанов А. В. (2015)
Tymoshko A. - Comparison of efficiency of Lira 9.6 and SAP2000 program complexes in the dynamic calculation of high-rise object, Yugov A. (2015)
Денисюк О. М. - Аналіз інвестиційного середовища України: сучасні тенденції та перспективи (2015)
Майорова Т. В. - Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах, Крук В. В., Шевчук Я. В. (2015)
Хорішко К. С. - Удосконалення управлінського інструментарію в напрямі підвищення процесів ефективного формування інвестиційної привабливості господарських структур (2015)
Луняк І. В. - Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку (2015)
Братковська К. О. - Підвищення економічної ефективності інвестицій у програми енергозбереження (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Північно-Східній Азії: аспекти неозалежності в контексті нового регіоналізму, Іващенко О. А. (2015)
Момотюк Л. Є. - Фінансова звітність у забезпеченні статистичного аналізу діяльності підприємств (2015)
Короткевич О. В. - Єдиний податок: формування та вплив на доходи бюджету України (2015)
Маниліч М. І. - Соціально-економічне становище та пріоритетні напрями розвитку Хотинського району Чернівецької області (2015)
Поплюйко Я. В. - Аналіз структурних змін у розміщенні грошової маси (2015)
Обиход Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку транскордонних кластерів еколого-економічної орієнтації у західних регіонах України, Омельченко А. А., Островський І. В. (2015)
Федорченко О. Є. - Актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю на підприємстві (2015)
Добринь С. В. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на фінансові ресурси підприємств машинобудівної галузі України (2015)
Трубнік Т. Є. - Бенчмаркінг конкурентних переваг регіональних господарств м. Києва та Київської області (2015)
Матвійчук О. В. - Методологічні аспекти еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів (2015)
Денисенко М. П. - Інновації на страховому ринку України, Коргун О. П. (2015)
Венгерук Н. П. - Стан та перспективи підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва, Васюк К. М. (2015)
Стойка С. О. - Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі України в умовах економічної нестабільності (2015)
Петрищенко Н. А. - Проблеми формування регіональних стратегій в Україні (2015)
Семенюк В. О. - Інституційно-управлінський підхід до побудови фінансової структури корпорацій (2015)
Суханова А. В. - Конкурентні переваги і стратегія регіонів у сукупності відносин конкурентоспроможності (2015)
Стрекаль О. О. - Зовнішній фінансовий аудит у компанії нафтогазового сектору (2015)
Волянський П. Б. - Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (2015)
Григоренко Н. В. - Моніторинг та оцінка результативності надання державних послуг у сфері цивільного захисту (2015)
Добрянський Я. В. - Регулювання системи зайнятості на сільських територіях (2015)
Дергач А. В. - Теоретичні підстави прийняття ефективних рішень в управлінні міграційними процесами (2015)
Котенко С. Л. - Нормативно-правове забезпечення державної фінансової політики за чинником людського розвитку (2015)
Чеберяк Ю. П. - Житловий фонд як об'єкт державного управління в умовах ринкових перетворень (2015)
Стучинська Н. П. - Безпекові можливості громадянського суспільства: економічний аспект (2015)
Сафранов Т. А. - Особенности талассотерапии в прибрежной зоне Одесской области, Катеруша Е. В. (2011)
Сафранов Т. А. - Якість джерела централізованого водопостачання Одеської промислово-міської агломерації, Гусєва К. Д., Поліщук А. А., Гольцов В. І., Шаніна Т. П., Бояринцев Є. Л. (2011)
Кориневская В. Ю. - Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды, Шанина Т. П. (2011)
Сапко О. Ю. - Оценка современного состояния пляжей Одессы (2011)
Кур’янова С. О. - Аналіз екологічного стану вод української частини річки Дунай, Боровська К. К. (2011)
Юрасов С. Н. - Методика расчета распространения тяжелой примеси в воздушном потоке, Бевз-Бирон Е. А. (2011)
Стрюк Т. Ю. - Озеро Картал в системе западной группы придунайских водоемов и его характеристики (2011)
Ковалёв В. Г. - Проблемы и перспективы развития экономики в морском природопользовании, Гетьман Е. Л. (2011)
Губанова Е. Р. - Оценка адекватности инструментов отечественного механизма экологического регулирования рыночным условиям хозяйствования (2011)
Ковалёв В. Г. - Экономические особенности формирования программы развития природоохранной деятельности, обеспечивающей сбалансированность социо-экономико-экологической системы, Рекиш А. А. (2011)
Колонтай С. М. - Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність територій природно-заповідного фонду Одеської області, Соколовська В. О. (2011)
Жавнерчик О. В. - Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації (2011)
Леонова С. В. - Аналіз зарубіжного законодавства у курортній сфері з метою опрацювання критеріїв природних територій курортів України, Нікіпелова О. М. (2011)
Многодєтна О. А. - Аналіз дієвості економічних інструментів у природоохоронній діяльності (2011)
Холопцев О. В. - Математична модель міжрічних змін стану північноатлантичного коливання у період 1973 – 2008 рр, Нікіфорова М. П. (2011)
Школьний Є. П. - Взаємозв’язки параметрів геомагнітної активності з циркуляційними процесами в західниму секторі південної півкулі, Бургаз О. А. (2011)
Глушков А. В. - Ренорм- групповой подход к исследованию спектра турбулентности в общей динамике атмосферы, Серга Э. Н. (2011)
Данова Т. Є. - Кореляційний зв’язок між приземною температурою повітря станцій Антарктиди та теплими (холодними) епізодами Південного коливання, Прокоф’єв О. М. (2011)
Гопченко Є. Д. - Розрахункові характеристики дощових паводків на території півдня України, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2011)
Сербов Н. Г. - Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде, Сухарев Д. Е., Балан А. К., Дудинов А. А. (2011)
Лобода Н.С. - Динаміка хімічного складу води по довжині річки Ворскла та оцінка її якості, Пилип'юк В. В. (2011)
Богатова Ю. И. - Минеральные и органические вещества в поровых растворах донных отложений Одесского района северо-западной части Черного моря (2011)
Герасимов О. И. - О новом классе точных решений дифференциально-разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке (2011)
Ганин Э. В. - Супрамолекулярные комплексы краун - эфиров с фторокомплексными кислотами циркония, гафния, ниобия и тантала, Горличенко М. Г., Васильева М. Г., Шевченко С. В. (2011)
Кругляк Ю. А. - Зонная структура MGo в модели GGA-PBE с учетом поправки Хаббарда U, Глушков А. В., Кругляк Н. Е. (2011)
Горьев С. А. - Интерполяция и децимация цифровых многомерных сигналов (2011)
Лимонов А. С. - Определение группового времени задержки коаксиальных кабелей и дисперсионных линий задержки, Пустовит Т. М. (2011)
Лавриненко А. В. - Выбор численных методов для моделирования волноводов на фотонных кристаллах, Лавриненко Ю. В., Черненко Д. С. (2011)
Бубнов И. В. - Политические последствия. влияния информационных технологий на развитие инновационных качеств личности, Халилова-Чуваева Ю. А. (2011)
Шубравська О. В. - Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики (2016)
Ільчук М. М. - Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери, Нікітченко С. О., Перегуда Є. Ф. (2016)
Ходаківська О. В. - Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві, Корчинська С. Г. (2016)
Степасюк Л. М. - Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства, Лопанчук А. А. (2016)
Долгіх Я. В. - Метод DEA при оцінці ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва (2016)
Кропивко М. М. - Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини (2016)
Kucher A. V. - Economic effectiveness of use of liquid organic fertilizers (2016)
Материнська О. А. - Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини, Амонс К. С. (2016)
Рябоконь В. П. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій, Рарок Л. А. (2016)
Залізко В. Д. - Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій, Мартиненков В. І. (2016)
Олійник О. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах, Скоромна О. Ю. (2016)
Павлик В. П. - Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Артиш В. І. - Біодинамічне світове сільське господарство (2016)
Сас І. С. - Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах (2016)
Давиденко В. М. - Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу (2016)
Шпичаку Олександру Михайловичу – 75 (2016)
Бойко Віктор Іванович – ювіляр (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Титул, содержание (2016)
Файнзильберг Л. С. - Оценка хаотичности формы фрагментов одноканальной ЭКГ, Ориховская К. Б., Ваховский И. В. (2016)
Филатова А. Е. - Выбор параметров метода повышения качества визуализации маммограмм (2016)
Хохлов Е. М. - Способ определения качества пилотирования по контурам корреляционных полей параметров полета в особых условиях, Грищенко Ю. В., Володько О. Н. (2016)
Gubarev V.F. - Observability Analysis of Spacecrafts’ Attitude Measurement Systems, Diadenkо O.N. (2016)
Комар Н. Н. - Модель пространственного движения самолета для комплексного решения задачи повышения качества и безопасности полета, Коршунов Н. В., Павлов В. В. (2016)
Горбань А. Е. - Модель прогноза инновационной эффективности научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения, Кочина М. Л. (2016)
Авторы номера (2016)
Борисова С. В. - Динамика климатических и биоклиматических показателей в горных районах Украины, Катеруша Г. П., Катеруша Е. В., Томашпольская Ю. Н. (2012)
Гусєва К. Д. - Ландшафтні передумови забруднення урбоекосистем (на прикладі території міста Одеси), Пилипенко Г. П., Сафранов Т. А. (2012)
Губанова О. Р. - Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання вторинного ресурсокористування (2012)
Сербов Н. Г. - Экономическая характеристика водного бассейна как объекта природопользования (2012)
Головань О. І. - Методологія розподілу ліцензій на забруднення довкілля на основі аналізу ієрархій (2012)
Смірнова К. В. - Інтегровані системи менеджменту: практика використання, проблеми та перспективи розвитку в Україні (2012)
Жавнерчик О. В. - Безпека економіко-екологічної трансформації системи земельних відносин (2012)
Многодєтна О. А. - Розв’язання еколого-економічних проблем землекористування шляхом оптимізації земельного оподаткування (2012)
Солдатова С. А. - Механизмы формирования экотуристического природохранного кластера в Сивашском суб-регионе, Павленко Е. П. (2012)
Павленко А. В. - Екологізація системи управління інформаційним суспільством в Україні (2012)
Товкан М. Н. - Инвестиции в природоохранную деятельность в рыночных условиях (2012)
Вартанян Г. В. - Роль екологічного маркетингу в організації туристичної діяльності (2012)
Карпычева К. Н. - Продвижение венчурного финансирования посредством интернет-портала (2012)
Шидловская А. А. - Особенности прогнозов межгодовой изменчивости максимальных среднесуточных значений скорости ветра в г. Кировоград, устойчивых к временным сдвигам в будущее, Холопцев А. В. (2012)
Галич Е. А. - Особенности метеорологических полей в регионе формирования явления Эль-Ниньо, Сущенко А. И. (2012)
Флоря Л. В. - Оцінка рівня забруднення грунтів важкими металами та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур у Північно-Західному Причорномор’ї (2012)
Латиш Л. Г. - Кліматичні особливості температурного режиму України у 2011-2040 роках (2012)
Прикуп Л. О. - Оцінка агроекологічного стану земель з врахуванням організації різних типів угідь в Саратському та Кілійському районах Одеської області (2012)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу антропогенної діяльності на водні ресурси Кримського півострова, Отченаш Н. Д. (2012)
Гопченко Є. Д. - Мінералізація води р. Тиса на ділянці м. Рахів – м. Чоп, Катинська І. В. (2012)
Захарова М. В. - Залежності між гідрохімічними показниками води у річці Барабой з використанням кореляційного аналізу, Яров Я. С. (2012)
Гопцій М. В. - Розрахункова тривалість припливу води зі схилів до руслової мережі в період проходження паводків рідкісної повторюваності на річках Прикарпаття, Гопченко Є. Д. (2012)
Яров Я. С. - Оцінка якості води річки Барабой за гідрохімічними показниками (2012)
Обухов Є. В. - Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах, Корягіна О. С., Корецький Є. П. (2012)
Обухов Є. В. - Вплив руслових процесів на конфігурацію та параметри річкового потоку в нижній течії Дністра, Жилік А. Д. (2012)
Кругляк Ю. А. - Методические аспекты расчета зонной структуры графена с учетом ?-остова. Теоретические основы, Кругляк Н. Е. (2012)
Горьев С. А. - Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров для кодирования изображений (2012)
Флорко Т. А. - Релятивистский энергетический подход к вычислению сил осцилляторов радиационных переходов в спектрах Zn- подобных ионов, Чернякова Ю. Г., Никола Л. В. (2012)
Дубровская Ю. В. - Вычисление интегральной функции ферми в теории бета - распада при различных определениях искомой функции, Игнатенко А. В., Витавецкая Л. А. (2012)
Сухарев Д. Е. - Эффекты сильного взаимодействия в теории тяжелых каонных систем, Серга И. Н., Шахман А. Н. (2012)
Чугай А. В. - Про діяльність спеціалізованих вчених рад в ОДЕКУ, Вольвач О. В. (2012)
Сербов М. Г. - Одеському державному екологічному університету 80 років (2012)
Катеруша О. В. - Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області, Сафранов Т. А., Волков А. І., Конякін С. М. (2012)
Сапко О. Ю. - Оценка рекреационного потенциала прибрежной территории Одессы, Мороз Н. В. (2012)
Блажкевич Т. П. - Застосування еколого-економічних критеріїв для обгрунтування лісогосподарських рішень (2012)
Горун В. В. - Оптимизация параметров математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водной среде, Юрасов С. Н. (2012)
Соколов Е. В. - Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Дофиновского лимана (2012)
Gusyeva K. D. - Structural analysis as an evaluation tool for adaptive capacity in the Odessa coastal area (2012)
Сербов М. Г. - Економічні основи оцінки водних басейнів як об`єктів природокористування (2012)
Жавнерчик О. В. - Сучасний стан економіко-екологічної безпеки земельних ресурсів України (2012)
Божко Л. Ю. - Вплив погодних умов на формування продуктивності озимого ячменю в Закарпатській області, Марченко О. П. (2012)
Букарєва С. А. - Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування врожаю ярого ячменю (2012)
Врублевська О. О. - Річна амплітуда температури повітря як показник динамікиклімату України, Касаджик Т. Л. (2012)
Разумова С. Т. - Агроэкологические особенности культуры хлопчатника, Сиротенко Т. В. (2012)
Иконникова В. В. - Влияние различных сроков сева на формирование листового аппарата гороха за 2011 год (2012)
Сіряк Н. В. - Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території України стосовно до культури проса (2012)
Драничер О. Р. - Влияние антропогенных потоков тепла на формирование метеорологических полей над мегаполисом Париж (2012)
Флоря Л. В. - Оцінка агрокліматичних умов формування врожаю озимої пшениці в Північно-західному Причорномор’ї (2012)
Васалатій Н. В. - Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в весняно – літній період вегетації (2012)
Гопченко Є. Д. - Науково-методичні підходи до врахування глобальних змін клімату при розрахунках максимального стоку річок, Овчарук В. А., Семенова І. Г. (2012)
Лобода Н. С. - Оценка экологического состояния рек Псел и Ворскла по уровню использования вод в трансграничной зоне "Россия - Украина", Пилипюк В. В. (2012)
Обухов Є. В. - Вплив температурного фактора на показники випаровування з водної поверхні Каховського водосховища, Корягіна О. С., Корецький Є. П. (2012)
Терновая Ю. В. - Проблемы антропогенной трансформации пойменных лугов устьевой зоны реки Днестр, Русев И. Т. (2012)
Лобода Н. С. - Визначення характеристик стоку річки Свинної, Божок Ю. В. (2012)
Мамонтова Л. С. - Удосконалення методів вимірювання глибин в системі моніторингу водних об’єктів суші (2012)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 1. Причины возникновения тока в концепции "снизу – вверх", Кругляк Н. Е. (2012)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 2. Модель упругого резистора и новая формулировка закона ома в концепции "снизу – вверх", Кругляк Н. Е. (2012)
Герасимов О. І. - Моделювання руху механічних збуджень у одновимірних неоднорідних гранульованих ланцюжках: вплив граничних умов, Співак А. Я. (2012)
Герасимов О. І. - Ентропійна ґраткова модель для опису вертикального профілю густини у гранульованих матеріалах у гравітаційному полі, Сомов М. М. (2012)
Ігнатенко Г. В. - Узагальнена неконсервативна різницева схема для задачі поширення лазерного імпульсу у нелінійному середовищі, Амбросов C. В., Башкарьов П. Г., Романова Г. В. (2012)
Амбросов С. В. - Баланс углового момента земли и атмосферные радиоволноводы: элементы нестационарной теории, Серга Э. Н., Мансарлийский В. Ф., Кольцова Н. Ю. (2012)
Сербов Н. Г. - Многофакторное мультифрактальное моделирование характеристик временных рядов флуктуаций расходов воды и концентраций нитратов р.Ондава, Свинаренко А. А., Сухарев Д. Е., Дудинов А. А. (2012)
Ганин Э. В. - Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с 1,2- диаминомалеонитрилом, Горличенко М. Г., Герасименко Г. И., Васильева М. Г., Шевченко С. В., Шевченко В. Ф. (2012)
Баліцька О. І. - Аналіз динаміки та структури державних соціальних видатків в Україні (2014)
Бурда А. І. - Архітектоніка освітнього потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (2014)
Вовчак О. Д. - Теоретичні засади та методичні рекомендації формування концепції соціально-економічного розвитку України , Хмелярчук М. І. (2014)
Гордієнко Л. А. - Розвиток соціальної сфери України в епоху постмодернізму: фінансовий аспект (2014)
Джалілов О. О. - Європейський досвід впровадження інтеграції як напрямку економічного розвитку економічних систем: українська перспектива (2014)
Здір В. А. - Роль науково-дослідної сфери у формуванні інноваційної моделі розвитку української економіки (2014)
Лотиш О. Я. - Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків (2014)
Сацький П. В. - Ранньосередньовічні тюркські держави і глобальний поділ праці (2014)
Ганський В. О. - Особливості регіонального регулювання ринку туристичних послуг в умовах формування глобального туристичного простору (2014)
Горбачук В. М. - Емпіричні питання економіки оборони (2014)
Дзяд О. В. - Інвестиційна політика ЄС після підписання Лісабонського договору, Кручек А. С. (2014)
Ефременко А. В. - Институциональное обеспечение международного научно-технического сотрудничества (2014)
Журба І. Є. - Інтеграційні імперативи розвитку транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи (2014)
Зaяць O. I. - Пoявa тa poзвитoк peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд (2014)
Златкіна О. Д. - Науково-технічна спеціалізація країни та методи її обчислення (2014)
Иванкова Д. Р. - Международная инвестиционная деятельность: институциональный аспект (2014)
Кавун О. О. - Ринки інтернет-торгівлі країн світу: структурні характеристики і тенденції розвитку (2014)
Кинчевская Ю. Ю. - Институциональное обеспечение деятельности ТНК в условиях глобальных трансформаций (2014)
Мєдвєдкова Н. С. - Інструменти фіскальної підтримки економічної активності в рамках СОТ (2014)
Мозгова Г. В. - Порівняльна характеристика готовності України, Росії та Молдови до мережевої економіки, Тарасенко В. О. (2014)
Павлюк О. О. - Вимоги міжнародних фінансових організацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків при проведенні банками пасивних інвестиційних стратегій, Павлюк Є. Д. (2014)
Павлюк О. О. - Стан та перспективи розвитку ринку боргових фінансових інструментів України в умовах глобальної фінансової нестабільності, Черкезюк Д. В. (2014)
Полікевич Н. І. - Роль енергетичних бірж на європейському енергетичному ринку (2014)
Тимошенко І. В. - Кооперативна форма взаємного страхування як вид страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Федяєва М. С. - Роль держави в процесі сучасних суспільно-економічних перетворень (2014)
Фурман І. В. - Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування (2014)
Чалюк Ю. О. - Особливості соціальної політики ЄС (2014)
Черленяк І. І. - Глобалізаційні виміри міжнародного офшорного бізнесу в інформаційну епоху, Дюгованець О. М. (2014)
Шемет Т. С. - Режим валютного правління в інтеграційному контексті (2014)
Шульженко Д. Ю. - Предпосылки глобальной научно-технологической революции XXI века (2014)
Александрова Б. В. - Оцінка конкурентоспроможності торгово-промислової палати (2014)
Артеменко О. О. - Економічна сутність ресурсного забезпечення в агропромисловому виробництві (2014)
Artjemova A. Ju. - Innovative control mechanism of the fuel and energy complex of Ukraine, Medentseva M. M., Khlestova E. A. (2014)
Бережанський М. М. - Вдосконалення забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, Бондаренко В. М. (2014)
Білега О. В. - Державні механізми формування мережевих структур кластерного типу в економіці України (2014)
Бояринова К. О. - Науково-теоретичне підґрунтя інноваційного саморозвитку та самоорганізації підприємства (2014)
Gaidey D. A. - Institutional mechanisms of counter-cyclical policy of innovational transformations (2014)
Грициняк О. І. - Вдосконалення регулювання системи охорони здоров’я як основного інституту розвитку робочої сили (2014)
Дзюбенко Н. О. - Сучасні проблеми функціонування вітчизняного продовольчого ринку та шляхи їх вирішення (2014)
Єгорова О. О. - Спеціальні економічні зони України: результати, проблеми та перспективи (2014)
Залуніна О. М. - Розвиток будівельного сектору в Україні за останні роки (2014)
Захаркін О. О. - Інноваційна модель розвитку економіки (2014)
Захарчук О. В. - Аналіз ринку пально-мастильних матеріалів в Україні, Вишневецька О. В. (2014)
Клокар О. О. - Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки: теоретичні та практичні аспекти дослідження його ефективного відтворення (2014)
Ковальчук С. П. - Організаційно-економічні механізми залучення інвестицій на регіональному рівні (2014)
Козловський С. В. - Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України, Бурлака О. М. (2014)
Крамаренко К. М. - Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності (2014)
Крачок Л. І. - Методика оцінки та діагностики рівня технологічної безпеки аграрної галузі (2014)
Латишева О. В. - Екологічні стратегії розвитку авіаційної галузі: формування та критерії оцінки (2014)
Ліхоносова Г. С. - Митне планування господарчих операцій, Гребенюкова М. Ю. (2014)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2014)
Мартинова Л. В. - Формування математичного інструментарію експертної оцінки ризику господарської діяльності зернопереробного підприємства АПК України (2014)
Михайленко О. В. - Характеристика стану необоротних активів та їх роль в системі виробничого потенціалу (2014)
Нісходовська О. Ю. - Методичні засади аналізу та оцінки чинників та показників конкурентоспроможності виробництва у галузі круп’яних культур (2014)
Павлів В. В. - Методи усунення негативного впливу соціального фактору на систему недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Павлова А. М. - Пріоритети протидії прихованому виведенню капіталів з України (2014)
Пєліпєй А. О. - Особливості нормативно-правового регулювання трансферу технологій та система державного стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Потапова Н. В. - Система контроллинга экологически-ответственной деятельности предприятий при реализации инвестиционных проектов, Дружинина Е. О. (2014)
Процюк Т. Б. - Реформирование рынка электрической энергии украины с учётом опыта зарубежных стран (2014)
Руда О. Л. - Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки (2014)
Рудь В. П. - Овочевий ринок. аспекти формування продовольчої безпеки України (2014)
Світовий О. М. - Принципи та особливості методології дослідження доданої вартості в зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Сенишин О. С. - Прогностична оцінка нарощування експортного потенціалу продовольчого комплексу України (2014)
Ситник Н. С. - Інноваційні фактори модернізації сфери товарного обігу (2014)
Сментина Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку мезосистем (2014)
Сокольська Т. В. - Відтворення ресурсного потенціалу агросфери як чинника економічного зростання (2014)
Ставицький А. В. - Розрахунок інвестиційної безпеки в Україні, Наумова О. О. (2014)
Юхимець Р. С. - Передумови трансформації інституційного середовища ринку природного газу (2014)
Ягельська К. Ю. - Управління часом та економічними циклами в складі моделі випереджаючого національного економічного розвитку (2014)
Рибак О. М. - Удосконалення управління інноваціями в основні фонди авіакомпаній України (2014)
Содержание (2013)
Михайлович Ю. Й. - Практичні аспекти впровадження скринінгу колоректального раку в Україні. Соціально-економічне обґрунтування, Журбенко А. В., Сумкіна О. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Медико-біологічні та організаційні аспекти смертності від злоякісних новоутворень органів травного каналу після аварії на ЧАЕС, Федоренко З. П., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Ганул В. Л. - Хирургическое лечение больных, имеющих метастазы злокачественных новообразований почки в легкие, Бороров Л. В., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Совенко В. М., Шевченко А. И., Семиволос А. В., Кобзев О. И., Кондрацкий Ю. Н. (2013)
Ганул А. В. - Применение иммунотерапевтических методов в лечении больных раком легкого, Совенко В. М., Храновская Н. Н., Орел В. Э., Скачкова О. В. (2013)
Щепотин И. Б. - Мультивисцеральные резекции при местно-распространенном раке ободочной кишки с инвазией в органы гепатопанкреатобилиарной зоны, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Махмудов Д. Э. (2013)
Калинин А. Е. - Выбор метода устранения обтурационной толстокишечной непроходимости, Калинин Е. В. (2013)
Бондарь Г. В. - Прогнозирование непосредственных результатов гастрэктомий при раке желудка, Думанский Ю. В., Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Бондарь А. В., Псарас Г. Г., Заика А. Н. (2013)
Коровин С. И. - Неоадъювантная интерферонотерапия в лечении больных с регионарными лимфогенными метастазами меланомы кожи, Фильчаков Ф. В., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Шумилина Е. С., Кукушкина С. Н. (2013)
Лурин И. А. - Липосаркома забрюшинного пространства (случай из практики), Шматко Л. Л., Терещенко Т. В., Чайка Т. В., Гончаров К. А., Тромса О. А. (2013)
Смоланка І. І. - Застосування детекції сторожових лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози: сучасний погляд на проблему, Солодянникова О. І., Скляр С. Ю., Костриба О. І. (2013)
Сивак Л. А. - Трижды негативный рак грудной железы: современный взгляд на проблему, Лялькин С. А., Майданевич Н. Н., Климанов М. Ю., Аскольский А. В., Касап Н. В. (2013)
Воробйова Л. І. - Передня екзентерація малого таза в лікуванні хворих на місцево-розповсюджений рак шийки матки, Стаховський Е. О., Ціп Н. П., Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Котов В. А., Вукалович П. С., Кононенко О. А., Гаврилюк О. М. (2013)
Воробйова Л. І. - Рак шийки матки: роль хіміотерапії на різних етапах лікування, Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Крижанівська Г. Є. (2013)
Свінціцький В. С. - Хіміотерапія хворих зі злоякісними пухлинами яєчника (2013)
Кравець О. В. - Крайова резекція нижньої щелепи: показання та протипоказання, Процик В. С. (2013)
Процик В. С. - Розширена радикальна шийна дисекція в комбінованому лікуванні регіонарних метастазів у хворих зі злоякісними пухлинами голови та шиї, Кравець О. В., Трембач О. М., Коробко Є. В. (2013)
Климнюк Г. І. - Застосування тандемної трансплантації стовбурових клітин периферичної крові при лікуванні дітей з нейробластомою, Павлик С. В., Шайда Е. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В. (2013)
Шайда Э. В. - Применение пегфилграстима для мобилизации стволовых клеток периферической крови у детей с солидными злокачественными новообразованиями, Климнюк Г. И., Павлик С. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В. (2013)
Поберська В. О. - Визначення проблеми щодо перспективного розвитку санаторно-курортної реабілітації дітей після завершення спеціального лікування онкологічних захворювань, Бабов К. Д., Толстанов О. К., Янченко Т. С., Шаповалова Г. А. (2013)
Вітрук Ю. В. - Сучасні системи оцінки пухлинного ураження нирки (огляд літератури), Стаховський Е. О., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Котов В. А., Гаврилюк О. М. (2013)
Стаховский А. Э. - Зависимость функции почки от размера опухоли при почечно-клеточном раке, Стаховский Э. А., Витрук Ю. В., Войленко О. А., Вукалович П. С., Котов В. А., Гаврилюк О. Н. (2013)
Крячок И. А. - Необходимоcть проведения рутинной компьютерной томографии после окончания лечения пациентов с лимфомами, Филоненко Е. С., Мартынчик А. В., Кущевой Е. В. (2013)
Новосад О. І. - Прогностичні фактори ризику несприятливого перебігу лімфоми Ходжкіна: стандартні та пошук нових, Крячок І. А., Храновська Н. М., Свергун Н. М., Грабовий О. М., Антонюк С. О. (2013)
Крячок И. А. - Хронический лимфолейкоз: новое в лечении. Подходы к терапии первой линии и их эволюция (2013)
Титоренко И. Б. - Актуальные вопросы онкогематологии, Новосад О. И., Степанишина Я. А., Кущевой Е. В., Алексик Е. М., Пастушенко Я. В., Галковская Г. В. (2013)
Зинкевич Я. П. - Стереотаксическая биопсия в дифференциальной диагностике лимфом головного мозга, Цимбалюк В. И., Главацкий А. Я., Костюк К. Р., Болюх А. А., Попов А. А., Шевелёв М. Н., Пилипас Л. Ю. (2013)
Семикоз Н. Г. - Променева терапія в лікуванні хворих із первинними та метастатичними пухлинами головного мозку (2013)
Головко Т. С. - Особенности лучевой диагностики при легочных метастазах остеосаркомы у детей, Халилеев А. А., Климнюк Г. И., Белоконь О. В., Кротевич М. С. (2013)
Гриневич Ю. А. - Нарушение эндокринной функции тимуса при меланоме кожи: связь с изменением функционирования периферического звена иммунной системы (обзор литературы и результатов собственных исследований), Лабунец И. Ф. (2013)
Грабовий О. М. - Стан ядерцевих організаторів та вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки, Антонюк С. А., Воробєй Є. А. (2013)
Грабовий О. М. - Мітотична активність і вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластомних пухлин, Зарецький М. Б., Перепьолкіна І. В., Василишин О. І. (2013)
Шаульська Л. В. - Проблеми і перспективи формування нової якості трудового потенціалу, Лаушкін О. М. (2014)
Артеменко Л. П. - Формування конкурентоспроможності інноваційно-активних підприємств (2014)
Ахновська І. О. - Методичний підхід до аналізу фінансово-економічного стану великих, середніх, малих та мікропідприємств за даними статистичної звітності (2014)
Бачо Р. Й. - Загальна характеристика сучасної системи регулювання ринку фінансових послуг в Європейському Союзі (2014)
Бержанір А. Л. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу (2014)
Бухаріна Л. М. - Використання соціальної відповідальності бізнесу для створення позитивного іміджу підприємства, Сучков А. В. (2014)
Верескун М. В. - Методичне забезпечення системи інформаційної безпеки промислових підприємств (2014)
Ворвинець Б. М. - Модернізаційні чинники інституціоналізму в сфері зайнятості (2014)
Воронин А. В. - Организация эффективных механизмов корпоративного управления как фактора роста рыночной капитализации компании (2014)
Гинда О. М. - Сутність та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України (2014)
Горошкова Л. А. - Динаміка транспортно-логістичних процесів в умовах глобалізації, Волков В. П. (2014)
Horyaschenko Yuliya - Optimization of resources to upgrade the rolling stock regional railways (2014)
Гуторов О. І. - Формування системи та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напряму, Рижик І. О. (2014)
Завальнюк С. О. - Сутність категорії "Розвиток паливно-енергетичного комплексу" (2014)
Загороднюк О. В. - Особливості організації управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Зборовська О. М. - Управління розвитком металургійного комплексу України на підставі комплементарного підходу: проблеми та перспективи, Ніколаєнко Д. В. (2014)
Карпова Т. С. - Сущность и значение развития социальной сферы в Украине (2014)
Коваленко О. В. - Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій (2014)
Комеліна О. В. - Сучасні фактори формування регіональної політики енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України, Максименко О. С. (2014)
Лактіонова О. А. - Гнучкість фінансового ринку як основа для швидкого відновлення економіки після фінансової кризи (2014)
Литвин В. В. - Інвестиційна циклічність та режим функціонування ощадної системи (2014)
Мазур Н. А. - Склад елементів обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу ціноутворення на аграрному підприємстві (2014)
Малюга Л. М. - Управління соціальною відповідальністю керівника (2014)
Маслак О. І. - Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності, Безручко О. О., Маслак М. В. (2014)
Мінц О. Ю. - Методи прогнозування кількості банкрутств в Україні, Беззубкова К. Е. (2014)
Морозов О. Ф. - Частина і філософія нематеріальної потужності соціально-економічних (2014)
Овчаренко Є. І. - Праксеологічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки (2014)
Огородник В. О. - Фандрайзинг — інструмент активізації соціально-відповідальної взаємодії суб'єктів суспільних відносин (2014)
Панасенко И. В. - Оценка доступности жилищно-коммунальных услуг (2014)
Пугач О. А. - Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці держави в системі національної безпеки (2014)
Редкін О. В. - Світові стандарти управління інноваційним розвитком економіки України, Толкачов Д. М. (2014)
Семенова В. Г. - Особливості координування процесів використання інтелектуальної власності підприємства (2014)
Сивак О. Б. - Благодійність як складова соціально відповідальної діяльності підприємства: обліковий аспект (2014)
Скопенко Н. С. - Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту як інструменту управління господарським ризиком підприємства, Пьянкова О. В. (2014)
Смутчак З. В. - Дослідження соціальної відповідальності на ринку праці: регіональний аспект (2014)
Сотниченко Л. Л. - Дослідження стану інфраструктурного забезпечення регіонів України (2014)
Сисоліна Н. П. - Економічна безпека підприємств з інноваційними проектами, Чумаченко О. С. (2014)
Ситник Н. І. - Роль зовнішньої мотивації в забезпеченні креативно-інноваційної діяльності персоналу сучасних організацій (2014)
Тарасевич А. П. - Оцінка фінансово-економічного стану кондитерських підприємств України за допомогою багатовимірних статистичних методів (2014)
Тарасевич Н. В. - Антикризове управління діяльністю банків в сучасних умовах, Литвиненко А. М. (2014)
Транченко Л. В. - Вплив інформаційних технологій на маркетинг у сфері туризму (2014)
Ходаківська О. В. - Орендні земельні відносини: досвід країн Європейського Союзу та вітчизняна практика (2014)
Шило К. М. - Механізм державного регулювання формування трудового потенціалу (2014)
Шквиря Н. О. - Перспективи розвитку виробництва біопалива з відходів продукції рослинництва (2014)
Шкробот М. В. - Вибір напрямів стратегічної модернізації залежно від впливу індексів на рівень інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (2014)
Шумаева Е. А. - Некоторые аспекты обеспечения энергетической безопасности в странах БРИКС, Первусяк Н. И. (2014)
Дячков Д. В. - Крауд-концепція як ефективний інструмент управління, Коршикова Н. В. (2014)
Аверичев И. Н. - Функционально-параметрична модель економічної безпеки підприємств водного транспорту (2014)
Балуєва О. В. - Формування іміджу територій в контексті сталого розвитку, Рибаченко Т. Ю. (2014)
Алескерова Ю. В. - Роль АСП у розвитку державного страхування (2014)
Бержанір І. А. - Діагностика рентабельності суб’єктів господарювання України (2014)
Беркута Т. В. - Державна підтримка аграрного виробництва в умовах трансформаційної економіки України, Добровольська Е. В. (2014)
Бояринова К. О. - Зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування (2014)
Боднар О. В. - Концептуальні основи ціноутворення як передумова забезпечення стабільності вітчизняних ринків рослинницької продукції (2014)
Василенко В. А. - Формування механізму та стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційних (2014)
Болух А. А. - Продажі в системі кругообороту капіталу підприємства (2014)
Василичев Д. В. - Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві, Мирошниченко В. А. (2014)
Бондарчук Н. В. - Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління підприємствами АПК (2014)
Волощук І. В. - Дослідження сутності державно-приватного партнерства та передумов його впровадження в Україні (2014)
Борковська В. В. - Контрольна функція обліку за нормуванням витрат в м'ясопереробній промисловості (2014)
Волчкова Г. К. - Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах (2014)
Бортняк М. М. - Теоретико-методологічні аспекти оплати праці (2014)
Вишинська Т. Л. - Інвестиційне забезпечення розвитку економіки України (2014)
Братенко І. В. - Підтримка м’ясного підкомплексу апк шляхом надання державних фінансових дотацій та компенсацій за рахунок податку на додану вартість (2014)
Гринюк Н. А. - Перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності кооперативного сектору національної економіки (2014)
Бруханський Р. Ф. - Функції і завдання стратегічного управлінського обліку (2014)
Давиденко В. В. - Перспективи впровадження принципів ощадного виробництва на підприємствах (2014)
Бурковський П. А. - Теоретичні основи паритетності економічних відносин в аграрному секторі України (2014)
Євсєєва І. В. - Основні види ризиків та їх вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств, Москаленко В. О. (2014)
Височан О. С. - Філософське осмислення принципу раціонального песимізму в бухгалтерському обліку (2014)
Журба І. О. - Формування кластерної стратегії розвитку Черкаського регіону (2014)
Вільчинська Н. Л. - Передумови роботи фінансового механізму забезпечення розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Залізнюк В. П. - Прогнозування ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства (2014)
Гарасим П. М. - Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект), Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2014)
Захарова О. В. - Процедура комплексної оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства, Городничук Н. В. (2014)
Гладка В. В. - Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю (2014)
Кармазіна Н. В. - Розбудова архітектури регіональної промислової політики когнітивно-інформаційного типу (2014)
Данилюк О. І. - Соціальний аудит – як комплексний інститут обстеження соціальної сфери (2014)
Кириченко В. В. - Проблеми та стратегія розвитку економіки Вінницької області (2014)
Дейнека В. Ф. - Особливості проведення в податковому та бухгалтерському обліку витрат з охорони праці, Шавло І. А. (2014)
Косячевська С. М. - До питання визначення показників та критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств будіндустрії, Фісуненко П. А., Богданова Н. В. (2014)
Коваль Л. В. - Облікове забезпечення страхування діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Кравець К. П. - Відбір перспективних угод для здійснення концентрації виробництва на підприємствах харчової промисловості (2014)
Корженівська Н. Л. - Роль фінансово-кредитної системи у формуванні пріоритетів економічної безпеки товаровиробників зерна (2014)
Кравченко Т. І. - Проблеми та методи ефективного управління ризиками банківського споживчого кредитування в Україні, Дерев’янко В. О. (2014)
Краснолуцька Л. М. - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в управлінні фінансовою стійкістю підприємства (2014)
Криворучко О. В. - Тенденції розвитку методів рекламної діяльності в системі маркетингових комунікацій на авіаційних підприємствах (2014)
Куцеконь Л. О. - Перспективи розвитку підприємств бурякоцукорого підкомплексу на основі кластеризації виробництва (2014)
Куценко В. Й. - Духовна концепція управління трудовим колективом (2014)
Лозинська І. В. - Підвищення ефективності виробництва в галузі м’ясо-молочного скотарства з урахуванням соціально-екологічної складової (2014)
Лизньова А. Ю. - Каскады институционального обеспечения организационного развития в управлении (2014)
Мазур Н. А. - Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку і аудиту (2014)
Литвинов А. С. - К вопросу определения сущности экономического воспроизводства (2014)
Матвійчук Л. О. - Формування необоротних активів та визнання їх як об’єкта обліку сільськогосподарських підприємств (2014)
Матіщак Ю. І. - Сутність поняття "економічна безпека" як однієї зі складових забезпечення розвитку підприємства (2014)
Мельник К. П. - Дослідження мети оперативного контролю в контексті кризових умов господарювання (2014)
Морозов О. Ф. - Філософія нематеріальної потужності соціально-економічних систем (2014)
Мельничук О. В. - Розвиток спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та перспективи його реформування (2014)
Попова В. Г. - Сайт вуза как инструмент интернет-маркетинга в деятельности Донецкого национального университета (2014)
Мирна О. В. - Стилі управління в офісному менеджменті (2014)
Попова О. Ю. - Управління якістю як елемент інноваційного розвитку підприємства, Скибенко Г. Г. (2014)
Муравський В. В. - Комунікаційний аспект централізації (децентралізації) обліку (2014)
Приймак В. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Гинда С. М. (2014)
Мушеник І. М. - Фактори формування виробничої структури і розмірів сільськогосподарських підприємств, Марусей Т. В. (2014)
Прямухіна Н. В. - Особливості розвитку регіональних галузевих ринків у трансформаційних країнах (2014)
Ніколашин А. О. - Проблеми визначення облікової політики на підприємствах (2014)
Ровенська В. В. - Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства (2014)
Нужна О. А. - Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень, Пиріг С. О. (2014)
Русінко М. І. - Теоретико-методичні підходи до визначення потенціалу інноваційного розвитку будівельних підприємств (2014)
Петрук О. М. - Сучасні міжнародні тенденції в організації обігу електронних грошей, Мельниченко О. В. (2014)
Рябик Г. Є. - Дослідження конкурентоспроможності підприємств галузі в умовах структурно-інноваційної трансформації економіки (2014)
Пікінер В. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю операцій з відходами (2014)
Сватюк О. Р. - Основні елементи організаційного та економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами (2014)
Плахтій Т. Ф. - Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями (2014)
Семйон В. С. - Облікова політика підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід (2014)
Покотильська Н. В. - Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в сучасних умовах (2014)
Синяєва Л. В. - Роль трудових норм і нормативів в організації праці та її оплати в ринковій економіці (2014)
Полякова Є. С. - Вплив конкурентного середовища та ризиків на ціноутворення в комерційних банках України (2014)
Смірнова І. В. - Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку, Смірнова Н. В. (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Сталінська О. В. - Підвищення ефективності стратегічного управління великими промисловими підприємствами (2014)
Романів Є. М. - Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні, Гончарук С. М., Приймак С. В. (2014)
Тахтарова К. А. - Прогнозування рівня безробіття в Україні (2014)
Руснак С. О. - Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Транченко О. М. - Роль фінансової звітності в забезпеченні фінансової безпеки підприємства (2014)
Садовська І. Б. - Культура управлінського обліку в інформаційно-інноваційній економіці (2014)
Трегубов О. С. - Резерви підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства, Лісовий Д. І. (2014)
Сафонов Т. І. - Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві (2014)
Шемаєв В. М. - Інформаційне супроводження військово-технічного співробітництва України з іноземними державами як інструмент забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Семенишена Н. В. - Предмет і метод бухгалтерського обліку у світлі інституційної теорії (2014)
Шикова Л. В. - Особливості управління інноваційною діяльністю на підприємстві, Швець Г. О. (2014)
Ситник Г. В. - Система бюджетів підприємства торгівлі (2014)
Школенко О. Б. - Захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників - основний аспект сталого розвитку країни (2014)
Стендер С. В. - Особливості витрат виробництва в рослинництві, Цимбалюк В. А. (2014)
Яровенко Т. С. - Інвестиційна політика у сфері освіти України та механізм її реалізації (2014)
Стоянець Н. В. - Програмно-цільовий підхід до прогнозування регіонального розвитку (2014)
Горошкова Л. А. - Компліментарний підхід при формуванні стратегій галузей національного господарства (2014)
Ткаченко С. А. - Дескрипція аналітичної обробки техніко-економічної інформації додаткових витрат на підвищення якісних характеристик та технічних параметрів продукції-виробів (2014)
Фаріон А. І. - Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки (2014)
Федуняк І. О. - Професійні якості в реалізації сільськогосподарської продукції на оптових ринках (2014)
Харкавий М. О. - Прагматика і проблематика пост-митного аудиту у контексті модернізації системи митного контролю в Україні (2014)
Харченко В. А. - Методологічні основи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Хомин П. Я. - Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку, Палюх М. С. (2014)
Шевчук О. А. - Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог (2014)
Шевчук Л. П. - Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід, Шевчук А. А. (2014)
Яворова Г. В. - Проблематика та напрями реформування державного фінансового контролю в Україні (2014)
Содержание (2014)
Носонова Г. В. - Нові аспекти етіології, патогенезу, клінічних особливостей та лікування хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Брібеш Мохамед Рідха. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічні особливості та лікування хворих на розацеа та перїоральний дерматит (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех. - Особенности экспрессии CD68+ макрофагов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом, ассоциированным с глютеновой энтеропатией (2014)
Алі Лоай Хасан. - Лікування хворих на артропатичний псоріаз у з алежності від суглобних і шкірних клінічних проявів захворювання (2014)
Федотов В. П. - Особливості клінічних проявів та перебігу псоріазу у хворих з супутньою артеріальною гіпертензією, Візір В. А., Макуріна Г І. (2014)
Дюдюн С. А. - Особливості імунних змін у хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2014)
Буряк Т. А. - Влияние уровня интоксикации на развитие когнитивной дисфункции у больных с тяжелой термической травмой (2014)
Дюдюн А. Д. - Комплексна диференційована терапія хворих на артропатичний псоріаз, асоційований з урогенітальними інфекціями, Колева Н. М. (2014)
Кірієнко В. О. - Оцінка стану вегетативної нервової системи з визначенням варіабельності серцевого ритму у хворих на псоріатичну хворобу з підвищеною вагою (2014)
Дюдюн А. Д. - Урогенітальна хламідійна інфекція. Сучасні аспекти проблеми. Клінічна лекція, Свирид С. Г., Горбунцов В. В., Нагорний О. Є., Поліон Н. М., Дюдюн С. А. (2014)
Федотов В. П. - Расстройства пигментации кожи (дисхромии) (2014)
Галникіна С. О. - DRESS-синдром: етіологія, патогенез, лікування (клінічна лекція) (2014)
Горбунцов В. В. - Диагностика кожных болезней. Клиническая лекция. Часть первая. Синдромный подход при диагностике заболеваний кожи, Дюдюн А. Д. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Викладання основ косметології студентам фармацевтичного факультету, Головкін А. В., Веретельник О. В., Красько М. П., Лісницький О. А. (2014)
Захаров С. В. - Ранній прихований сифіліс: медико-соціальні, епідеміологічні та діагностичні аспекти за останні 30 років, Захаров В. К., Синица П.В. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Клінічні особливості перебігу псоріазу за наявності метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Попова І. Б. - Аналіз структури мікробіоценозу шкіри у дітей хворих на атопічний дерматит, Дудченко М. О., Артеменко А. Ф., Васильєва К. В. (2014)
Макарчук А. О. - Корекція інволютивних змін шкіри обличчя, ускладнених маласезіозом (2014)
Чеховская А. С. - Структурные изменения ногтевых пластин в процессе комплексного лечения больных онихомикозами (2014)
Горбунцов В. В. - Применение препарата сертоконазола нитрат 2 % крема Онабет® (Гленмарк Фармасьютикалз ЛТД., Индия) в лечении больных малассезиозом кожи, Дюдюн А. Д. (2014)
Салей О. А. - Ефективність комплексного, комбінованого лікування хворих на оніхомікоз, Дюдюн А. Д., Гладишев В. В., Луць В. В. (2014)
Дудченко М. О. - Клініко-епідеміологічні особливості ЗППСШ у Полтавській області, Попова І. Б., Артеменко А. Ф., Каменєв В. І., Васильєва К. В., Свиридюк В. Б., Кузьменко В. О. (2014)
Шухтин В. В. - Красный плоский лишай, особенности течения у ВИЧ инфицированных (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід застосування профілактичних курсів Краталу та Кверцетину з метою корекції вікових змін шкірних покровів і загального стану організму (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата "Плацент Формула Lanier" в комплексном лечении больных очаговой и диффузной алопецией, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Исаева Г. В. (2014)
Веретельник К. А. - Современные походы к топической терапии малассезиоза кожи (2014)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата Афлодерм в комплексном лечении больных со стероидчувствительными дерматозами и локализацией патологических процессов на участках с повышенной чувствительностью кожи, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Захаров С. В., Ремез Л. В. (2014)
Федотов Валерій Павлович (до 75-річчя з дня народження) (2014)
Бочелюк В. Й. - Особливості формування психологічного здоров’я особистості (2011)
Горбань Г. О. - Прийняття рішення як системна управлінська дія (2011)
Євдокимова Н. О. - Психологічні аспекти модернізації системи вищої правничої освіти (2011)
Коваленко В. О. - Професіональне розуміння як проблема в системі фахової підготовки спеціалістів у ВНЗ, Огаренко Є. А. (2011)
Нарижна В. В. - Теоретико-методологічні основи соціально-психологічної роботи з неблагополучною сім’єю (2011)
Ткач Т. В. - Онтологічна, гносеологічна й аксіологічна компоненти освітнього простору (2011)
Шевченко Н. Ф. - Регуляторний вплив смислової установки на переживання кризового стану (2011)
Гура О. І. - Соціально-психологічні особливості індивідуальної поведінки (2011)
Залановська Л. І. - Проблематика формування міжетнічної толерантності (2011)
Застело А. О. - Психологічні аспекти визначення безпеки особистості (2011)
Рябко І. В. - Соціально-психологічний аналіз неокультів (2011)
Афанасьєва Т. О. - Основні напрями психологічного супроводу професійного розвитку психолога (2011)
Бондаренко Р. М. - Професійна підготовка психологів до роботи з дітьми з аутистичними проявами (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні особливості екологічної духовності студентів вищого навчального закладу (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як мислення практичного (2011)
Панкратова О. Л. - Професійна саморегуляція як основа професіогенезу особистості (2011)
Пучина О. В. - Засоби навчання на підприємстві: психологічний тренінг для управлінського персоналу (2011)
Ткаченко Н. В. - Комплекс психокорекційних заходів подолання педагогічної занедбаності в учнів початкових класів (2011)
Турубарова А. В. - Психологічний тренінг в роботі з підлітками спеціальної школи (2011)
Черепєхіна О. А. - Критерії сформованості професіоналізму психологів: психологічний погляд на проблему (2011)
Дідух М. Л. - Хронотоп українського буття (2011)
Донченко І. А. - Педагогічна підтримка в системі засобів розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів ВНЗ у процесі магістерської підготовки (2011)
Тисячник І. В. - Динаміка мотиваційно-ціннісних особливостей професійної діяльності студентів-психологів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Черенков А. В. - Стандартизації зерна – новий науково-практичний напрямок діяльності Інституту сільського господарства степової зони, Кирпа М. Я., Скотар С. О. (2015)
Цилюрик О. І. - Вплив мінімального обробітку ґрунту та удобрення на урожайність і олійність насіння соняшнику в умовах північного Степу, Горбатенко А. І., Судак В. М., Шапка В. П. (2015)
Черчель В. Ю. - Оцінка холодостійкості та тривалості періоду "сходи – цвітіння 50 % качанів” самозапилених ліній різних генерацій інбридингу, Плотка В. В., Рябченко Е. М. (2015)
Гангур В. В. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в умовах лівобережного Лісостепу України, Єремко Л. С. (2015)
Satarova T. M. - Optimization of maize seedlings production for DNA extraction, Abraimova O. E., Goncharov Yu. A. (2015)
Краснєнков С. В. - Ефективність комплексних заходів контролювання забур'яненості посівів кукурудзи, Дудка М. І., Ляшенко Н. О., Носов С. С., Березовський С. В. (2015)
Бєліков Є. І. - Визначення селекційної цінності сестринських ліній кукурудзи в різних кліматичних умовах, Купріченкова Т. Г., Савченко О. М., Мотренко В. І. (2015)
Черенков А. В. - Напрями інноваційного розвитку виробництва зерна в Україні на перспективу, Шевченко М. С., Рибка В. С., Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. (2015)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність гербіцидів залежно від механізму дії та активності їх детоксикації в листках амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia l.), Матюха В. Л., Хромих Н. О., Богуславська Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Препарат нупрід 600, ТН в системі захисту промислових насаджень суниці від грунтових шкідників у Лісостепу України, Балабак О. А., Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2015)
Бєліков Є. І. - Вивчення врожайності ранньостиглих гібридів кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах степової зони України, Купріченкова Т. Г. (2015)
Gyrka A. D. - The efficiency of fertilizer application in growing technology of spring small grains (2015)
Гасанова І. І. - Ріст і розвиток рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від умов мінерального живлення, Семенкова А. С., Носенко Ю. М. (2015)
Романенко О. Л. - Особливості вирощування різних сортів пшениці м’якої озимої в зоні південного Степу, Усова Н. М., Цапик Т. Ф. (2015)
Черенков А. В. - Вплив попередників на продуктивність різновікових рослин пшениці озимої в умовах степової зон, Солодушко М. М., Ярошенко С. С., Желязков О. І., Педаш О. О., Бондаренко О. В. (2015)
Бандура Л. П. - Захист промислового яблуневого саду від зеленої яблуневої попелиці в умовах Степу України, Маслікова К. П., Німенко С. О. (2015)
Ткаліч Ю. І. - Реакція рослин соняшнику на гербіциди, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Ричік С. Г. (2015)
Солодушко В. П. - Селекція вівса: основні напрями і результати (2015)
Базілєва Ю. С. - Особливості ураження збудниками хвороб насіння кукурудзи залежно від його стану (2015)
Яланський О. В. - Перспективні гібриди сорго цукрового, Середа В. І. (2015)
Кравець С. С. - Вплив грунтових гербіцидів на схожість насіння батьківських компонентів середньоранніх гібридів кукурудзи (2015)
Барановський Б. О. - Ландшафтне та біологічне різноманіття ботанічного заказника "Балка Житлова", Іванько І. В., Кармизова Л. О., Чегорка П. Т., Дем’янов В. В. (2015)
Козир В. С. - Особливості шкур бичків скоростиглих і довгорослих м'ясних порід, Хмельова О. В. (2015)
Халак В. І. - Критерії відбору свиней за деякими інтегрованими показниками та їх економічна оцінка (2015)
Зєльдін В. Ф. - Вплив генотипу свиней на швидкість їх росту та м’ясну продуктивність, Логвіненко В. І., Зєльдіна Ю. С. (2015)
Чернявський С. Є. - Енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу, Сокрут О. В. (2015)
Дімчя Г. Г. - Концептуальні принципи годівлі високопродуктивних корів у період сухостою, Майстренко А. Н., Петренко В. І. (2015)
Майстренко А. Н. - Вплив удосконалених балансувальних кормових добавок на продуктивність свиноматок, Дімчя Г. Г. (2015)
Халак В. І. - Свинарство Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Чегорка П. Т. (2015)
Маршалкіна Т. В. - Розробка комплексного лікування курей від ендопаразитозів змішаної етіології, Біла Н. В., Ящук О. В. (2015)
Аннотації (2015)
Антосяк П. П. - Непрямий підхід до проблеми визначення результуючої оцінки при нечіткому колективному ординальному експертному оцінюванні (2011)
Берзлев 0. Ю. - Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях, Маляр М. М., Ніколенко В. В. (2011)
Бондаренко В. М - Модулярні зображення напівгрупи Т2, Костишин Е. М. (2011)
Боярищева Т. В. - Оцінка близькості щільностей розподілів двох сум випадкових величин, Поляк І. Й. (2011)
Гапак Т. С. - Застосування аналогу формули Ейлера-Міндінга для двовимірних ланцюгових дробів (2011)
Гренджа В. І. - Задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями, Брила А. Ю. (2011)
Журавлев В. Ф. - Псевдообратный оператор к матричному в бесконечномерном гильбертовом пространстве (2011)
Кузка О. І. - Наближений алгоритм розв'язання задачі знаходження максимального зваженого розрізу графа, Градинар І. П. (2011)
Кузка О. І. - Про один підхід до розв'зання задачі максимізаціїопуклої функцій на многограннику, Ломага М. М. (2011)
Ловейкін Ю. В. - Стаціонарні точки твердого тіла з вібруючою точкою закріплення (2011)
Маринець К. В. - Про дослідження крайових задач з нелінійними граничними умовами (2011)
Мельничин А. В. - Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних за використання блочного пошуку, Цегелик Г. Г. (2011)
Пагіря М. М. - Зв'язки обернених похідних другого типу з похідними та оберненими похідними, Кацала Р. А. (2011)
Перегуда О. В. - Про поведінку розв'язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів (2011)
Погоріляк О. О. - Про один із методів моделювання квадратично гауссових процесів Кокса, Тегза A. M. (2011)
Поліщук В. В. - Групова та індивідуальна оцінка важливості булевих аргументів (2011)
Прохоренко М. В. - Моменти імпульсів для для системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією в просторі Rn (2011)
Рибак В. Я. - Узагальнення функцій Бесселя, Рубіш Ю. Ю., Сегеда Ю. М. (2011)
Сливка-Тилищак Г. І. - Обгрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча, Марина І. В. (2011)
Турчин Є. В. - Посилений закон великих чисел для локально субгауссівських випадкових величин (2011)
Фундак Л. І. - Чисельний метод типу трапецій розв'язування задачі Коші для одного класу звичайних диференціальних рівнянь другого порядку, Цегелик Г. Г. (2011)
Чуйко С. М. - Двухшаговая итерационная техника для построения функций Матье, Старкова О. В. (2011)
Шапочка I. В. - Про узагальнену еквівалентність цілочислових матричних зображень групи Клейна (2011)
Щобак Н. М. - Дослідження нелінійних крайових задач типу Коші-Ніколеттіза частиною змінних (2011)
Title (2016)
Content (2016)
Mykhalichko V. - Crystal Structure of the Ternary Compound ErRe0.25Ge2, Gladyshevskii R. (2016)
Chernozhuk T. - Conductivity and Interparticle Interactions in the Solutions of 1-1 Electrolytes in Propylene Carbonate in the Wide Range of Temperatures, Kalugin O. (2016)
Tupys A. - Spectrophotometric Investigation of Cu(II) Ions Interaction with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol, Tymoshuk O., Rydchuk P. (2016)
Sobechko I. - Calculation Method of Heat Capacity Change during Organic Compounds Vaporization and Sublimation (2016)
Levytskyi V. - Regularities of Obtaining, Morphology and Properties of Metal-Containing Polymer-Silicate Materials and Polyester Composites on their Basis, Masyuk A., Katruk D., Bratychak M. (2016)
Melad O. - Studies on the Effect of Doping Agent on the Structure of Polyaniline, Jarur M. (2016)
Kudryavtsev P. - Advance in Nanocomposites Based on Hybrid Organo-Silicate Matrix, Figovsky O., Kudryavtsev N. (2016)
Petruk R. - Technological Aspects of Environmentally Friendly Processes of Domestic Phosphorites Reduction, Petruk H., Kryklyvyi R., Bezvozyuk I. (2016)
Spas’ka O. - Ultralight Surface-Active Systems for Preventing Liquid Hydrocarbons Evaporation (2016)
Bannikov L. - Interpretation of Salts Influence on the Regeneration Process of Rich Thioarsenate Solution by Oxidative Reduction Potential Measurement, Smirnova A., Nesterenko S. (2016)
Lutsenko N. - Ionometric Determination of Tannins in Industrial Production, Mironyak M., Panchenko Ju., Tkach V. (2016)
Nazari G. - Study of Mass Transfer Coefficient of Cephalexin Adsorption onto Walnut Shell-Based Activated Carbon in a Fixed-Bed Column, Abolghasemi H., Esmaieli M. (2016)
Hartati H. - Preparation of Hierarchical ZSM-5 from Indonesian Kaolin by Adding Silica, Widati A., Setyawati H., Fitri S. (2016)
Alekseeva O. - Effect of Polystyrene/Fullerene Composites on the Lipid Peroxidation in Blood Serum, Sitnikova O., Bagrovskaya N., Noskov A. (2016)
Lugovska O. - Hydrocolloids Effect on the Quality of Oil-Water Emulsion for Foodstuffs and Beverages, Sydor V. (2016)
Nitsae M. - Preparation of Chitosan Beads using Tripolyphosphate and Ethylene Glycol Diglycidyl Ether as Crosslinker for Cr(VI) Adsorption, Madjid A., Hakim L., Sabarudin A. (2016)
Zulfareen N. - Effect of Methanol Extract of Prosopis juliflora on Mild Steel Corrosion in 1M HCl, Kannan K., Venugopal T. (2016)
Grynyshyn O. - Professor Michael Bratychak – 70th Anniversary, Shyshchak O. (2016)
Балога С. I. - Про існування інваріантної множини одного класу лінійних розширень динамічної системи на торі (2011)
Бігун Я. Й. - Усереднення багатоточкової крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом (2011)
Бондаренко В. В. - 1-надсуперкритические частично упорядоченные множества с тривиальной группой автоморфизмов и min-эквивалентность. I, Бондаренко В. М., Степочкина М. В., Червяков И. В. (2011)
Брила А. Ю. - Задачі лексикографічно-паретівської оптимізації з альтернативними критеріями (2011)
Вереш Е. Й. - Обґрунтування застосування методу Фур'є для параболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору, Кучінка К. Й., Сливка-Тилищак Г. I. (2011)
Гече Ф. Е. - Властивості класу двопорогових бульових функцій та оцінки числа його елементів, Коцовський В. М. (2011)
Глебена М. I. - Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2011)
Гусак Д. В. - Уточнення компонент основної факторизаційної тотожності для гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова, Герич М. С. (2011)
Довгай Б. В. - Гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною (2011)
Журавльов В. П. - Слабконелінійні крайові задачі для операторних рівнянь з нетеровою лінійною частиною (2011)
Король I. I. - Існування розв'язків крайових задач для вироджених імпульсних диференціальних систем, Король Ю. Ю. (2011)
Маринець В. В. - Один підхід побудови двосторонніх наближень до розв'язку крайової задачі у випадку диференціально-функціонального рівняння гіперболічного типу, Питьовка О. Ю. (2011)
Погоріляк О. О. - Моделювання логарифмічно строго субгауссових процесів Кокса (2011)
Резуненко О. А. - Застосування методу усереднення у системах з імпульсною дією (2011)
Семчишин Г. Я. - Побудова розв'язків вироджених крайових задач (2011)
Сопронюк Т. М. - Моделювання електричних кіл з перемиканнями за допомогою дифереціальних рівнянь з імпульсною дією (2011)
Тегза А. М. - Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторі С(Т), Федорянич Н. В. (2011)
Тертична О. М. - Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J) (2011)
Title (2015)
Content (2015)
Voznyak O. - Experimental Research of Speed Mode Influence on the Effectiveness of Helioroof, Yurkevych Yu., Pona O., Shapoval S. (2015)
Harasym D. - Analysis of Exergy Efficiency and Ways of Energy Saving in Air Conditioning System for a Cleanroom, Labay V. (2015)
Lysiak V. - Influence of Parameters of Induction Motor-Centrifugal Pump Units with Hydropaths Connected in Series on their Modes (2015)
Muzychak A. - System of Mode Variables of Energy Circuits (2015)
Matiko H. - Gas-dynamic Analyzer of Nitrogen-hydrogen Mixture for Industrial Application, Pistun Ye. (2015)
Lesovoy L. - Simulation of Dynamic Processes of Gas Flow in Collector Systems, Kuzyk V. (2015)
Stasiuk I. - Gas Dynamical Capillary Flowmeters of Small and Micro Flowrates of Gases (2015)
Pistun Ye. - Simplified Method for Calculation of the Joule-Thomson Coefficient at Natural Gas Flowrate Measurement, Matiko F., Masnyak O. (2015)
Chaban B. - Measurement of Roughness of Internal Surface of Measuring Pipeline in Real Time for Standard Orifice Plates (2015)
Krykh H. - Evaluation of Influence of Wall Slip on Measurement of Rheological Parameters by Means of a Hydrodynamic Measuring System, Matiko H, Sadovska L. (2015)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2015)
Павлунь М. - Нові дані з геології і розшуків вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області, Крупський Ю., Бодлак П., Михайловський І., Циганчук Р. (2015)
Заяць Х. - Лінійні смуги розташування нафтогазоперспективних об’єктів у Більче-Волицькій зоні Передкарпаття (2015)
Матрофайло М. - Методологія вивчення морфології вугільних пластів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Костик І., Король М. (2015)
Карамушка О. - Визначення зон порушеності у вугільних пластах (2015)
Костик І. - Нові дані про послідовність утворення, склад і потужність вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну, Матрофайло М., Лелик Б., Король М. (2015)
Buynevich I. - Paleo-storm indicators within sasyk liman baymouth barrier, Ukraine, Kadurin S. (2015)
Bilonizhka P. - Involment of microorganisms in formation of sedimentary rocks, ores and minerals, Datsyuk Yu. (2015)
Ковальчук М. - Апт-нижньоальбські та еоценові річкові долини центральної частини Українського щита, Крошко Ю. (2015)
Яценко Г. - Рудогенез флюїдизатно-експлозивного типу на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи, Бекеша С., Гайовський О., Яценко І. (2015)
Пащенко В. - Зеленокам’яний метаморфічний комплекс Павлівської зеленокам’яної структури Приазов’я (Український щит), Лисак А., Сіворонов А. (2015)
Деревська К. - Валуноподібні скелі північно-західної частини Коростенського плутону (історія вивчення валуноутворення у контексті досліджень Волинського мегаблоку), Коженевський С., Пац Р., Мирижук Є. (2015)
Харкевич В. - Роль алювіальних відкладів як порового колектора прісних підземних вод на заході України (Львівщина) (2015)
Генералова Л. - Мінералого-петрохімічні особливості порід еоценових строкатоколірних горизонтів Українських Карпат (на прикладі сушманецької та манявської світ), Степанов В. (2015)
Ціхонь Т. - Історія досліджень та стан вивченості двостулкових молюсків з міоценових відкладів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (2015)
Лещух Р. - Про розвиток верхньоюрських нафтогазоперспективних відкладів у північній зоні північно-західного шельфу Чорного моря, Полухтович Б. (2015)
Козак М. - З історії нафтової промисловості Прикарпаття, Семенюк М. (2015)
Павлунь М. - "Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки”: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Матковський О., Наумко І., Сливко Є. (2015)
Матковський О. - Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою (за матеріалами наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 110-й річниці від дня народження академіка АН УРСР М. П. Семененка), Наумко І. (2015)
Гоцанюк Г. - VI Всеукраїнська наукова конференція та ХХХVI сесія Палеонтологічного товариства НАН України, Данилів А., Мар’яш І. (2015)
Павлунь М. - Герману Михайловичу Яценку – 80!, Сливко Є. (2015)
Павлунь М. - Життєвий і творчий шлях Петра Білоніжки (до 80-річчя від дня народження), Генералова Л. (2015)
Білоніжка П. - Захисти кандидатських дисертацій аспірантами і співробітниками геологічного факультету (2010–2015) (2015)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015 рік, Полубічко О. (2015)
Павлунь М. - Роман Маркіянович Смішко (світлій памяті ученого і педагога), Сіворонов А., Білоніжка П., Генералова Л., Шваєвський О. (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Bezverkhyi O. I. - Modeling of the piezoceramic resonator electric loading conditions based on experimental data, Zinchuk L. P., Karlash V. L. (2015)
Chekurin V. F. - A variational method of homogeneous solutions for axisymmetric elasticity problems for cylinder, Postolaki L. I. (2015)
Gachkevich M. G. - Mathematical models and methods of optimization of technological heating regimes of the piecewise homogeneous glass shell. State-of-the-art investigations, Gachkevich O. R., Torskyy A. R., Dmytruk V. A. (2015)
Kostrobij P. P. - Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures, Grygorchak I. I., Ivaschyshyn F. O., Markovych B. M., Viznovych O. V., Tokarchuk M. V. (2015)
Kushnir R. M. - Mathematical modelling, determination and analysis of the thermostressed state in a thermosensitive three-layer hollow cylinder subjected to the convective-radiative heating, Popovych V. S., Rakocha I. I. (2015)
Lukiyanets B. A. - Effect of magnetic feld on quantum capacitance of the nanoobject, Matulka D. V. (2015)
Nahirnyj T. S. - Wave processes in the locally nonhomogeneous solids, Tchervinka K. A. (2015)
Stasyuk I. V. - Electron spectrum of intercalated stage ordered layered structures: Periodic Anderson model approach, Velychko O. V. (2015)
Куваев А. С. - Влияние орального геля, содержащего аргинин, на биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в сыворотке крови крыс, получавших высокожировой рацион на фоне дисбиоза, Гинжул И. В. (2015)
Остафийчук М. А. - Активность лизоцима и степень дисбиоза в тканях полости рта крыс при экспериментальном иммунодефиците, Томилина Т. В., Ступак Е. П. (2015)
Скиба А. В. - Влияние инулина на структурную перестройку слизистой оболочки щеки, языка и малых слюнных желез крыс при экспериментальном сахарном диабете 2 типа, Решетникова О. С., Скиба В. Я., Смирнов С. Н. (2015)
Ступак Е. П. - Экспериментальная профилактика гингивита у крыс с сахарным диабетом 2 типа с использованием пасты черники (2015)
Фурдычко А. И. - Пародонтопротекторное действие антидисбиотического гепатопротектора при экспериментальном стеатогепатите, Демьяненко С. А., Левицкий А. П. (2015)
Білоклицька Г. Ф. - Вивчення антибактеріальної та антигрибкової активності "NBF Gingival Gel" в умовах in Vitro, Решетняк О. В., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2015)
Шварцнау Е. Г. - Гемодинамиеские показатели в тканях пародонта у студентов, Ковач И. В. (2015)
Анисимов М. В. - Влияния адреналина, содержащегося в стоматологических местных анестетиках, на достоверность результатов кожного тестирования (2015)
Николаева А. В. - Пародонтопротекторное действие растительных полифенолов у женщин с гипоэстрогенией (2015)
Варжапетян С. Д. - Клинико-рентгенологическая симптоматика травматической формы ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения (2015)
Кучеренко А. Н. - Изменение свойств ротовой жидкости у детей с врожденными пороками развития в динамике наблюдения (2015)
Воловар О. С. - Прояви патологічних змін дихальної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Костенко С. Б. - Клініко-лабораторна ідентифікація фото полімерних композитних пломб та прямих реставрацій (2015)
Боднарук Н. І. - Чинники ризику ураження карієсом тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату (2015)
Иванов В. С. - Структура индексной оценки уровня гигиены полости рта и состояния тканей пародонта у детей дошкольного и младшего школьного возраста различных районов города Одессы (2014 год, часть 3), Цевух Л. Б. (2015)
Потапчук А. М. - Інтраоральна реставрація сколів керамічного покриття металокерамічних зубних протезів композитними матеріалами , Крулик В. В. (2015)
Профессор Олег Иванович Сукманский (к 85-летию со дня рождения) (2015)
Филипчик Иосиф Степанович (2015)
Бобкова Т. В. - До визначення корпусної лінгвістики в сучасному мовознавстві (2014)
Вовчанська С. І. - Особливостi перенесення ознак на нiмецькi термiни маркетингу (2014)
Галинська О. М. - Специфіка англомовної терміносистеми менеджменту як сфери бізнес-діяльності (2014)
Гордій О. М. - Корпусні лінгвістичні дослідження і фразеологія (2014)
Іващишин О. М. - Синтаксичні та семантичні трансформації терміна в контексті процесів вторинної деривації (2014)
Каліберда О. О. - Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників "важких слів" (2014)
Куделько З. Б. - До питання про термінологію в дипломатичній мові (2014)
Кучумова Н. В. - Синтаксичні особливості англійських стоматологічних термінів (2014)
Луньо П. Є. - Антонімічні відношення в термінології конституційного права України (2014)
Ляховин О. Б. - Нові туристичні поняття та терміни в російській, українській та німецькій лінгвокультурах (2014)
Мовчун Л. В. - Місце адресата словника в лексикографічній практиці (2014)
Пірська Х. О. - Статистичний аналіз сучасного українського соціально-психологічного роману: гендерний аспект (2014)
Сайко Д. М. - Афіксація термінів вуглевидобувної галузі в англійській мові (2014)
Саламаха М. Я. - Англомовний термін сфери охорони довкілля та його базові ознаки (2014)
Сіліна Д. С. - З історії формування української коксохімічної термінології (2014)
Фецко І. М. - Лінгвістична характеристика термінів на позначення предметів, обладнання та устаткування в українській термінології музейництва (2014)
Харчук Л. В. - До питання нормативності деяких українських електроенергетичних термінів (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Типи структур морфологічної будови слів турецької мови (2014)
Шевців Г. М. - До питання синонімії у фахових мовах німецькомовних економічних наук, Шевців Р. Б. (2014)
Шумило М. Ю. - Відображення міфологічних греко-латинських термінів у мові медицини (2014)
Radkina V. - Les fonctions principales dans le triangle auteur-texte-lecteur (2014)
Артеха Ю. Ю. - Роман Пітера Акройда "Чаттертон" у світлі критики (2014)
Бартіш С. В. - Втілення міфологеми "золотого віку" у поезії для дітей Олени Пчілки та Крістіана Овербека (2014)
Ващенко Ю. А. - Поэтика отсутствия в романе А. Роб-Грийе "В лабиринте" (2014)
Винокурова І. Ф. - The lord of the words (авторська воля в тексті "Володар кілець" Дж. Р. Р. Толкіна) (2014)
Галуцьких І. А. - Образна концептуалізація еротизованого тіла в англомовному художньому тексті періоду модернізму (на матеріалі роману Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s lover") (2014)
Гончарук Р. А. - Гендерні особливості перекладу (на матеріалі поезій Г. Гейне в перекладі Л. Українки) (2014)
Джава Н. А. - Arbeit mit literariscen texten im daf-unterricht (2014)
Донцова О. В. - Категория женственности в руках волшебника (женские образы в произведениях В. Набокова) (2014)
Єфименко В. А. - Поєднання традиційних і нових мотивів у сучасних казках про Попелюшку (2014)
Жорнокуй У. В. - Девіації еротичного концепту (на прикладі повісті "Початок жаху" Валерія Шевчука) (2014)
Землянська А. В. - Трагічний образ української молоді у романі С. Жадана "Ворошиловград", Стрілець О. В. (2014)
Калініченко М. М. - Експансія північноамериканської популярної культури у вікторіанській Британії (2014)
Каменська І. Б. - Функціональний діапазон і засоби вербалізації іронії в поезії Роберта Сервіса (2014)
Кобута С. С. - Віра як вимір внутрішньої свободи особистості в романістиці Івана Багряного та Джорджа Орвелла (2014)
Коломієць І. А. - Система образів та конфліктів оповідання "Ecce homo!" О. Копиленка в контексті доби (2014)
Крижановська Н. В. - Художнє моделювання історичних постатей і вигаданих персонажів (на прикладі роману В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон") (2014)
Левицька Л. Я. - Символічна топографія як відображення внутрішнього роздвоєння особистості у новелі Людвіга Тіка "Руненберг", Микитка І. С. (2014)
Левченко А. В. - Рівні розуміння художнього тексту (на матеріалі оповідання Дж. Д. Селінджера "A perfect day for bananafish") (2014)
Логвінов І. І. - Діадичний концепт як принцип творчості маґрибських постколоніальних франкомовних письменників (на прикладі творчості Асії Джебар) (2014)
Мельничук І. В. - Збірка І. Величковського "Вірші на Євангеліє для іконописців" в контексті емблематичної поезії українського бароко (2014)
Мурадова И. Р. - Жанровая специфика романа Г. де Мопассана "Сильна как смерть" (2014)
Назаренко М. М. - Особливості жанру "кіберпанк" в американській літературі II половини XX століття (2014)
Нісевич С. І. - Образ живописця у літературному творі – один із чинників синтезу мистецтв (2014)
Романишин Н. І. - Земля-батьківщина в українському поетичному дискурсі (2014)
Сигова К. В. - Рецепция творчества Дины Рубиной в современной литературной критике (2014)
Собчук Л. В. - Концепції часу та простору у прозових творах Миколи Вінграновського, Лотоцька О. Л. (2014)
Телегіна Н. І. - Стильові особливості оповідань Джозефа Конрада, Дощаківська С. Б. (2014)
Телегіна Н. І. - Роль контрасту в романі Грехема Гріна "Тихий американець", Осмола Л. О. (2014)
Філоненко Н. Г. - Концептуальні властивості синтаксичних зв’язків та синтаксичних відносин у романі Жерома Феррарі Le Sermon sur la chute de Rome (2014)
Шарова Т. М. - Парадигми наукових та творчих пошуків українських письменників 30-40-х рр. ХX ст. (2014)
Шульган В. В. - Потамоніми у поетичних творах І. Я. Франка (2014)
Wolkowa O. М. - Ubersetzungsbezogene reprasentanz des makrokonzepts portrat in den deutschsprachigen literarischen texten (2014)
Адаменко М. В. - Когнітивні метафори в сучасній англомовній поетиці: перекладацький та гендерний аспекти (2014)
Альшева А. О. - Німецька енциклопедична стаття у вигляді електронного гіпертексту: перекладацькі труднощі (2014)
Білас А. А. - Стратегії відтворення емоційно-експресивної функції знижених розмовних одиниць в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта "Оскар і рожева пані" (2014)
Богданова О. В. - Урахування стилістичних факторів в перекладі ділового тексту (2014)
Бриська О. Я. - До питання про перекладацькі методи Миколи Зерова (2014)
Волченко О. М. - Лексико-семантичні та граматичні засоби реалізації зв’язності тексту в англо-українському художньому перекладі (2014)
Вострецова В. О. - Способи передачі власних назв при закадровому перекладі (2014)
Гаман І. А. - Untersuchung von phraseologismen und ihren ubersetzungslosungen am beispiel des romans von Olesj Hontschar "Der dom von satschipljanka" ("Sobor") (2014)
Голубенко Н. І. - Вплив концептуальної та мовної асиметрії на переклад (2014)
Гонтаренко А. С. - Англомовні газетні заголовки та їх переклад українською мовою (2014)
Грицькова Н. В. - Переклад безеквівалентних реалій у рекламних текстах, Саметова М. А. (2014)
Гудкова Н. М. - Особливості трансформації метафори при перекладі англомовного наукового тексту на українську мову (2014)
Дейнеко І. А. - Переклад українською мовою історизмів у романі Ч. Дікенза "Пригоди Олівера Твіста" (2014)
Дейнеко І. В. - Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" (2014)
Довбуш О. І. - Інтроспективність нарації сентиментального romance Е. Сіґела "Оliver’s story" та особливості її перекладу на українську мову (2014)
Думчак І. - Особливості перекладу реалій та лакун у романі Марини Левицької "Історія тракторів по-українськи", Косюк Н. (2014)
Дьомова Н. В. - Romeo and Juliet`s first dialogue from the prosody standpoint: the peculiarities of rendering it in the Ukrainian translations (2014)
Капніна Г. І. - Особливості відтворення антропонімів у процесі перекладу казок (на матеріалі німецького та українського фольклору) (2014)
Касяненко Д. С. - До питання практичних дій перекладача та закріплених за ними понять (2014)
Качур М. В. - Lexical specifics of the translation of the story "Alice in wonderland" by Lewis Carroll (in the comparison with its German and Ukrainian translation) (2014)
Клименко О. Л. - Відтворення образних лексико-стилістичних засобів в поетичному перекладі казкового твору (2014)
Коваленко А. О. - Перекладацькі тенденції у відтворенні текстів мас-культурного спрямування (2014)
Коваль А. В. - Типи когнітивно-семантичних і прагматичних розбіжностей української та англійської групи слів з компонентом "збори" (2014)
Кравець С. В. - Особливості перекладу расових табу (2014)
Кушнір Л. О. - Етапи перекладацької роботи над формуванням онімних відповідників (на прикладі перекладів ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" українською мовою) (2014)
Лисенко Г. Л. - Граматичні трансформації як основа перетворення структури речення в процесі перекладу науково-технічних текстів, Чепурна З. В. (2014)
Лощенова І. Ф. - Перекладацькі проблеми відтворення англійських лінгвореалій, Нікішина В. В. (2014)
Марховська А. Ю. - Евфемізми, пов’язані з тематикою смерті, хвороб, фізичної та розумової неповноцінності, в іспансько-українському художньому перекладі (2014)
Матківська Н. А. - Вибір моделі перекладу при відтворенні ідіолекту (2014)
Мізін К. І. - Особливості відтворення метафор в українських перекладах повісті Дж. Р. Р. Толкіна "Hobbit or there and back again" (2014)
Олексин О. З. - Особливості відтворення діалогічної гри слів у комедії В. Шекспіра "The Taming of the Shrew" українською мовою (2014)
Олійник Т. С. - Поняття "культура" у сучасному перекладознавстві (2014)
Павленко В. В. - Труднощі перекладу постмодерністського художнього твору (2014)
Пивоварчук Т. О. - Діяльнісні теорії іншомовної комунікації та перекладу (2014)
Плетенецька Ю. М. - Відтворення метафоричних словосполучень у дубльованих перекладах американських художніх фільмів (2014)
Полякова О. В. - Стратегія відбору ліпсинк-відповідників за принципом фонетичного синхронізму у дубляжі англомовних анімаційних фільмів українською (2014)
Правдівцева Ю. С. - Розкриття функцій модальності під час перекладу англійського тексту (2014)
Раті А. О. - Відтворення в перекладі англомовної літератури жахів засобів опису емоцій героїв українською мовою (2014)
Смірнова Т. В. - Лексичні прийоми перекладу термінологічних одиниць транспортної галузі (2014)
Струк І. В. - Прокльони – друге життя: на матеріалі українського та російського перекладів історичної хроніки В. Шекспіра "Річард III" (2014)
Терехова Ю. В. - Лексико-стилістичні особливості перекладу бізнес-кореспонденції (на матеріалі ділових листів англійських бізнес-фірм) (2014)
Ткачівська М. Р. - Лайливі слова на позначення розпусної жінки та їх переклад на німецьку мову (2014)
Федів О. Є. - Відтворення дієслів повідомлення повісті Р. Бредбері "Кульбабове вино" в українському перекладі В. Митрофанова (2014)
Филатова В. А. - Перевод каламбуров из записок Н. А. Дуровой "Кавалерист-девица. Происшествие в России" на английский язик (2014)
Шевченко М. Ю. - Способи перекладу фразеологічних одиниць в англійському художньому тексті, Скорик А. О. (2014)
Міщук І. М. - Американський молодіжний сленг у перекладацькому аспекті (2014)
Парій Є. В. - Поняття концептуалізації та типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (2014)
Піскозуб З. Ф. - Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні (2014)
Пожидаева Н. П. - Анализ весомости внеязыкових факторов при формировании отличительных черт лексико-грамматической системы английского лингва франка (2014)
Железнякова Ю. В. - Основні характеристики адиктивної поведінки (2016)
Залановська Л. І. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до проблеми толерантності як психологічного феномена (2016)
Потапчук Н. Д. - Особливості поведінки населення в умовах надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток (2016)
Радько О. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації курсантів і студентів до навчальної й навчально-службової діяльності (2016)
Сурякова М. В. - Інтерпретація іншого в особистісному й міжособистісному вимірі (2016)
Kataryńczuk-Mania L. - The role of music in improving children's speech (2016)
Волошина В. О. - До проблеми математико-статистичного виміру метапам’яті, Довгалюк Т. А. (2016)
Зарицька В. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння феномену "емоційна компетентність", Борисенко В. М. (2016)
Цуранова О. О. - Вплив рок-музики на формування особистості підлітків у музично-освітньому процесі (2016)
Черепєхіна О. А. - Духовна й інтелектуальна співпраця як умова формування професіоналізму майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2016)
Шевяков О. В. - Психолого-педагогічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів з вадами здоров’я, Чернігівська С. А., Славська Я. А. (2016)
Skorek E. M. - School children with speech disorders, Tarkowski Z. (2016)
Бочелюк В. Й. - Психологічні особливості впровадження культурно-особистісного фактора в управління сучасною організацією, Панов М. С. (2016)
Данильченко Т. В. - Специфіка психологічної допомоги в позитивній психології: мета й форми (2016)
Лапіна М. Д. - Навчальна супервізія як метод професійної підготовки фахівців соціальної роботи (2016)
Попович І. С. - Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього (2016)
Андрейко Б. В. - Соціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку (2016)
Ковтун Р. А. - Особливості розвитку уявлень про внутрішній та оточуючий світ у дітей 6–11 років із синдромом Дауна (2016)
Старцева В. П. - Особливості операційного компонента соціально-побутового орієнтування з погляду спілкування (2016)
Турубарова А. В. - Психокорекція розвитку комунікативних здібностей підлітків з особливими освітніми потребами (2016)
Kulesha N. P. - Adaptation to training as a psycho-didactic problem (2016)
Буланов В. А. - Психологічні аспекти складових салютогенезу в основі показників якості життя (2016)
Дерев’янко С. П. - Теоретико-методологічні аспекти цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту (2016)
Євсюкова А. О. - Міжособистісна взаємодія молодого подружжя (2016)
Кудінова М. С. - Порівняльний аналіз понять "стресостійкість" та "емоційна стійкість" (2016)
Савелюк Н. М. - Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти (2016)
Шулдик А. В. - Структура професіоналізму практичного психолога (2016)
Яблонська Т. М. - Сімейне консультування як засіб розвитку позитивної ідентичності підлітка (2016)
Данильчук В. М. - Особливості батьківства дітей із ДЦП та його психологічний супровід (2016)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості стилів поведінки підлітків у міжособистісній взаємодії (2016)
Зарицька В. В. - Рівень розвитку здатності студентів використовувати емоції в діяльності та спілкуванні (2016)
Образцова О. М. - Інноваційна технологія модульно-розвивального навчання особливої дитини як засіб її соціалізації (2016)
Тітов І. Г. - Життєві контексти особистісного самовизначення в юнацькому віці (2016)
Ткаченко Н. В. - Специфіка прояву мотиваційної сфери в студентів-психологів (2016)
Данильченко Т. В. - Ознаки соціального добробуту в українському вимірі (2016)
Дроздов О. Ю. - Психологічна модель масової геополітичної свідомості (2016)
Кізіма В. В. - Соціально-психологічна характеристика жителів мегаполіса (2016)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців (2016)
Tzarkova O. V. - The psychological work with family relations with a help of projective drawing, Guz N. V. (2016)
Богучарова О. І. - Психологічне портретування в юридичній практиці та перспективи практичної психології (2016)
Васильченко О. М. - Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури (2016)
Стецик Ю. - Ченці Дережицького василіанського монастиря 1773-1774 рр.: просопографічна характеристика (2015)
Шеретюк Р. - Переобладнання інтер’єрів сакральних об’єктів Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р.: чинники, перебіг, наслідки (2015)
Остропольська М. - Комунікативні зв’язки галицького діяча Михайла Павлика з інтелектуалами Наддніпрянської України (2015)
Гентош Л. - Погляди митрополита А. Шептицького на місце і завдання української культури у контексті універсальності культури (2015)
Токаленко П. - Реакційна політика царизму на півдні України у роки Першої російської революції 1905-1910 років: статистичний вимір (2015)
Бєліков О. - Початковий етап діяльності АРА в УСРР (грудень 1921 – січень 1922 рр.): на прикладі Одеської губернії (2015)
Бабенко Л. - Типологія настроїв у православному середовищі в період кампанії вилучення церковних цінностей в Україні (2015)
Тригуб О. - Конфесії РПЦ в Україні на шляху до автокефалії (20-30-і роки ХХ ст.) (2015)
Осипенко О. - Система управління сільським господарством у губернаторстві "Трансністрія" (1941-1944 рр.) (2015)
Бойко І. - Православно-католицька взаємодія у соціокультурному просторі незалежної України (2015)
Єгрешій О. - Секуляризаційні тенденції 2015 р. Український вимір: прояви і виклики (2015)
Русанов Ю. - Трансформації інституту дворянських предводителів у структурі місцевого самоуправління Російської імперії (ХVІІІ-ХІХ ст.) (2015)
Боєчко В. - Особливості формування політичних партій у процесі відродження державності Польщі (2015)
Денисенко А. - Політика Сполучених Штатів Америки щодо військово-політичного конфлікту у Сирії (2015)
Козій О. - Українсько-китайські взаємини у галузі культури на початку ХХІ століття, Горбачик О. (2015)
Запорожченко А. - Причини та передумови економічного співробітництва країн Африканського Союзу (2015)
Вовчук Л. - Революція в Сирії як новий напрям зовнішньої політики Франції, Шапранова К. (2015)
Абрамович С. - Совість як історико-культурна категорія (2015)
Балога С. I. - Інтегральні множини одного класу розширень неавтономних систем на торі (2012)
Білецький В. М. - Порівняння методу узагальненого розділення змінних та методу квадратур для розв'язування багатовимірних інтегральних рівнянь (2012)
Бондаренко В. М. - Про один контрприклад для матричних зображень нескінченних напівгруп S(I,J), Манжос Т. В., Тертична О. М. (2012)
Бондаренко В. М. - Об М-особых Р-критических частично упорядоченных множествах мультицепного типа, Степочкина М. В., Червяков И. В. (2012)
Глебена М. I. - Про точність деяких чисельних методів, одержаних внаслідок апроксимації функцій некласичною мажорантою Ньютона, Фундак Л. I., Цегелик Г. Г. (2012)
Грисенко М. В. - Метод усереднення в деяких задачах оптимального керування диференціально-функціональними рівняннями, Кравець В. І. (2012)
Дзямко В. Й. - Умови рівномірної збіжності зображень Ф-субгауссових випадкових процесів у вигляді тригонометричних рядів, Козаченко Ю. В., Моца А. І. (2012)
Дубовецька І. І. - Мінімаксна інтерполяція періодично корельованих процесів, Моклячук М. П. (2012)
Заворотинский А. В. - Слабо эллиптические с параметром граничные задачи и неизвестными дополнительными функциями на границе области. Оценки фундаментальной системы решений (2012)
Кичмаренко О. Д. - Усреднение систем дискретных уравнений с постоянным запаздыванием, Карпычева М. Л. (2012)
Король І. Ю. - Про єдиний підхід до побудови лінійних багатокрокових методів розв'язання задачі Коші, Король І. І. (2012)
Креневич А. П. - Асимптотична відповідність у середньому квадратичному диференціальних рівнянь із випадковими збуреннями, не розв'язаних відносно похідної (2012)
Ловейкін Ю. В. - Варіаційні методи для відновлення точок об'єкту у комп'ютерному зорі, Сукретна А. В. (2012)
Лучко В. М. - Фундаментальний розв'язок параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку, Матійчук М. І., Лучко В. С. (2012)
Mazur O. K. - Optimal control in non-self-adjoint elliptic boundary value problem with terminal criterion (2012)
Малик І. В. - Напівмарковські випадкові еволюції у схемі усереднення (2012)
Мамай Л. М. - Про математичні моделі деяких нелініних процесів та їх розв'язування (2012)
Перестюк Ю. М. - Про розривні коливання в одній імпульсній системі (2012)
Прохоренко М. В. - Процес теплопровідності для стержня з імпульсним підпомповуванням у нефіксовані моменти часу, Вус А. Я. (2012)
Семенюта М. Ф. - Циклічні розклади графа K19 (2012)
Серов М. І. - Застосування принципів симетрії для узагальнення системи рівнянь Нав'є-Стокса, Серова М. М., Карпалюк Т. О. (2012)
Симотюк М. М. - Метричні оцінки визначника двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними (2012)
Стойка М. В. - Проективні матричні зображення скінченних груп над кільцем цілих Р-адичних чисел (2012)
Ямненко Р. Є. - Про властивості процесів накопичення, породжених субгауссовими процесами Орнштейна-Уленбека (2012)
Горбань Г. О. - Особливості психологічної підготовки управлінців до прийняття рішень (2012)
Гура Т. Є. - Професійне мислення психолога: процесуальний аспект (2012)
Зарицька В. В. - Саморегуляція емоцій як важлива складова емоційного інтелекту (2012)
Казанжи М. Й. - Поняття фасилятивності, її види та деякі грані прояву основної функції (2012)
Кинелёва О. В. - Становление и развитие категории "время” в психологии (2012)
Панов М. С. - Значення рефлексії в управлінні освітньою організацією (2012)
Турубарова А. В. - Теоретико-методологічні основи спілкування підлітків із фізичними вадами (2012)
Шевяков О. В. - Теоретико-практичні засади психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності (СТСД) операторів (2012)
Астремська І. В. - Супервізія у практиці соціальної роботи та підготовці соціальних працівників (2012)
Афанасьєва Т. О. - Особливості дослідження професійного розвитку майбутнього психолога (2012)
Васильєв Я. В. - Футурреальна вікова періодизація розвитку та саморозвитку особистості (2012)
Кулаженко А. І. - До питання підбору психодіагностичного інструментарію діагностики віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість (2012)
Черепєхіна О. А. - Застосування потенціалу рефлексії у формуванні професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ (2012)
Каневский В. И. - Личностные корреляты параcуицидального поведения (2012)
Кіреєва З. О. - Виявлення феномену неpеалістичного оптимізму в студентських репрезентаціях-проектуваннях життєвого шляху (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бочелюк В. В. - Психологія вивчення ціннісних орієнтацій сучасної особистості (2012)
Бочелюк В. Й. - Психологічні основи спільної трудової діяльності (2012)
Гура Т. Є. - Професійне мислення психолога: загальнонаукова методологія дослідження (2012)
Зарицька В. В. - Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту (2012)
Козлов О. В. - Феномен і категорія психологічного здоров’я (2012)
Кононенко О. І. - Теоретичне підґрунтя дослідження психологічних особливостей емоційно-оцінного ставлення особистості до себе в онтогенезі (2012)
Черепєхіна О. А. - Авторський погляд на формування професіоналізму майбутніх психологів у вищій школі (2012)
Горбань Г. О. - Основи соціально-психологічного дослідження особистості (2012)
Кононенко А. О. - Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки суб’єкта (2012)
Афанасьєва Т. О. - Проектне навчання як умова професійного розвитку студента у ВНЗ (2012)
Велитченко Л. К. - Педагогічна взаємодія як аналогова модель психологічного супроводу (2012)
Панов М. С. - Психологічні основи життєдіяльності шкільної організації (2012)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання молоді великої Британії у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: психолого-педагогічні аспекти, Шевяков О. В. (2012)
Тисячник И. В. - Профессиональная компетентность как системообразующее психологическое основание системы высшего образования (2012)
Милушина М. А. - Сравнительная характеристика коммуникативных особенностей студентов с инвалидностью и физически здоровых (2012)
Родіна Н. В. - Роль проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи, Бірон Б. В. (2012)
Турубарова А. В. - Розвиток комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату засобом корекційно-розвивального тренінгу (2012)
Мамічева О. В. - Розвиток індивідуальності викладачів вищих навчальних закладів у процесі професійної діяльності (2012)
Стеценко Н. Д. - Швидкість опрацювання зорової інформації та розподіл і переключення уваги серед спортсменів різних груп (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Марчук О. - Функціонування педагогічних класів при Житомирській Маріїнській гімназії (2015)
Загородня А. - Система вищої економічної освіти Республіки Польщі: характеристика навчальних закладів та зміст професійної підготовки (2015)
Лісова Н. - Державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання: здобутки, проблеми, розвиток (2015)
Рідей Н. - Аналіз функцій управління в системі вищої освіти: аксіологічний і порівняльний аспекти, Шолудяк А., Богуцький Ю. (2015)
Савельєв М. - Теоретичні підходи до вивчення наступності професійної підготовки студентів-технологів (2015)
Фещенко О. - Шкільний екзамен: від стресу – до успіху (2015)
Черненко Н. - Структурно-компонентний аналіз готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками в навчальних закладах (2015)
Шандиба О. - Загальна концепція оптимізаційного розвитку системи післядипломної інженерної освіти (2015)
Антонченко М. - Деякі педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Герасименко Н. - Створення електронного навчального середовища за допомогою сервісів WEB 2.0 та його використання в освіті дорослих (2015)
Попко І. - Трансформація ролі викладача в контексті дистанційної освіти (2015)
Шидловський А. - Сучасні труднощі у ході підготовки ІТ-фахівців (2015)
Grzegorzewska Maria Katarzyna. - Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachers (2015)
Коваль В. - Специфіка середовища та соціалізаційних процесів у пенітенціарних установах для неповнолітніх (2015)
Демченко В. - Психолого-педагогічне спостереження як метод діагностики обдарованості дітей (2015)
Саприкіна О. - Ретроспективний аналіз проблеми навчання та розвитку обдарованих дітей (2015)
Кравець Р. - Принципи полікультурного навчання на заняттях з іноземної мови в аграрному ВНЗ (2015)
Левицька В. - Особливості підготовки вчителя іноземних мов для роботи в старшій школі Польщі (2015)
Парфенюк О. - Особливості дистанційного навчання мов у економічних вищих навчальних закладах (2015)
Склярова І. - Формування інформаційного середовища для науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності вчителя природничо-математичного напрямку, Крамаренко Н. (2015)
Сяська Н. - Розвиток образного мислення учнів на уроках стереометрії за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-3D (2015)
Остапчук Н. - Структура та складові предметної компетентності учнів початкових класів при вивченні інформатики, Полюхович Н. (2015)
Яценюк Н. - Дидактичні та методичні підходи щодо конструювання змісту підручників з іноземної мови в початковій школі (2015)
Богдан В. - Регіональний досвід інформатизації управління дошкільною освітою (2015)
Носенко Ю. - Зарубіжний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній дошкільній освіті, Матюх Ж. (2015)
Паніна Л. - Життя та діяння єпископа римо-католицької церкви Яна Ольшанського (2015)
Сяська І. - Теоретичні підходи до проблеми формування екологічної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів (2015)
Шикула Р. - Проблеми підготовки майбутніх учителів засобами музейної педагогіки у вітчизняній літературі (2015)
Злуніцина Н. - Формування здорового способу життя як складова фізичного виховання студентів Рівненського державного гуманітарного університету, Полюхович Л., Павлюк Р. (2015)
Гавлітіна Т. - Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору (2015)
Кіян О. - Педагогічні умови виховання громадянської компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сойчук Р. - Структурна і змістова характеристики національного самоствердження особистості (2015)
Тургенєва А. - Соціально-педагогічні умови формування соціально-активної позиції в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Ягоднікова В. - Принципи формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2015)
Гудовсек О. - Особливості естетичного виховання дітей в Японії (2015)
Содержание (2014)
Красовский В. П. - Смачивание неметаллических материалов расплавами металлов в условиях, имитирующих космический вакуум и атмосферу Луны, Красовская Н. А., Найдич Ю. В. (2014)
Григоренко М. Ф. - Вивчення капілярних явищ на міжфазовій поверхні рідина1―тверде тіло―рідина2 з використанням модельних систем, що імітують стан мікрогравітації/невагомості, Черніговцев Є. П. (2014)
Солнцев В. П. - Термокинетика реакционных процессов, инициированных контактным плавлением в порошковых металлических смесях на основе никеля с алюминием, Скороход В. В., Петраш К. Н., Солнцева Т. А. (2014)
Стецюк Т. В. - Некоторые особенности поведения жидкости в условиях невесомости и использование их в космическом материаловедении: обзор (2014)
Суховая Е. В. - Структурообразование границ раздела в композиционных материалах, армированных квази-кристаллическим сплавом-наполнителем Al—Co—Cu, Сыроватко Ю. В. (2014)
Габ І. І. - Методично-апаратурна розробка дослідження змочування твердих тіл розплавами металів в земних умовах та при дії мікрогравітації на борту МКС, Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І., Найдіч Ю. В. (2014)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі хромових та нікелевих наноплівок,нанесених на неоксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І., Коноваленко Т. Б. (2014)
Дуров А. В. - Влияние стехиометрии диоксида циркония на морфологию нанесенных на его поверх-ность тонких пленок благородных металлов после отжига, Костюк Б. Д., Сидоренко Т. В. (2014)
Евдокимов В. А. - Особенности пропитки алмазных дисперсных композиций инструментального назначения расплавами, содержа-щими адгезионно-активный компонент, Уманский В. П., Красовская Н. А., Коноваленко Т. Б. (2014)
Адамовский А. А. - Трение и износ контактной пары СТМтвердые сплавы со смазкой, Варченко В. Т., Коноваленко Т. Б. (2014)
Дуров А. В. - Пайка ZrO2-керамики к металлу с помощью припоя серебро—медь—кислород на воздухе (2014)
Сидоренко Т. В. - Космічний вакуум та його вплив на матеріали, конструкції й характеристики нероз’ємних з’єднань: Огляд літератури (2014)
Требования по оформлению статьи (2014)
Вихідні дані (2014)
Баран П. М. - Комп'ютерний симулятор управління електричною частиною енергоблока ТЕС, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Дембіцький М. І. (2015)
Глухівський Л. Й. - Моделювання процесів в асинхронному двигуні при пульсуючому навантаженні на валу із застосуванням диференційного гармонічного методу (2015)
Дмитрик Б. В. - Ідентифікація виткових замикань в однофазному двохобмотковому трансформаторі, Равлик О. М. (2015)
Журахівський А. В. - Ферорезонансні процеси на частоті мережі та діапазони гасильних резисторів для його зриву, Яцейко А. Я., Масляк Р. Я. (2015)
Кенс Ю. A. - Спрощений аналіз усталеного режиму роботи однокаскадного трансформатора струму за розкорочення його вторинної обмотки, Ференсович Р. Я., Дьяченко Н. Б. (2015)
Коновал В. С. - Моделювання обмежувачів мінімального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем, Козовий А. Б. (2015)
Копчак Б. Л. - Синтез нечіткого дробового регулятора і дослідження його впливу на робастність електромеханічної системи (2015)
Куцик А.С. - Математична модель системи "частотно-керований електропривод – насос – водопровідна мережа", Лозинський А. О., Кінчур О. Ф. (2015)
Мороз В. - Уточнення моделі електричної машини постійного струму бібліотеки simpowersystems середовища імітаційного моделювання simulink, Боровець Т. (2015)
Мороз В. - Аналіз динаміки приводу натиску кар'єрного екскаватора ЕКГ-10, Олексів І., Цяпа В., Сивякова Г. (2015)
Парфенюк А. О. - Оптимізація компенсації реактивної потужності в електропостачальних системах із урахуванням режимів елетроприймачів, Гоголюк П. Ф. (2015)
Сольський М. І. - Умови реалізації цифрових регуляторів на цифрових системах з обмеженою розрядністю (2015)
Щур І. З. - Система двозонного керування безредукторним тяговим електроприводом низькопідлогового трамваю, Чупило І. В., Павлів Ю. В. (2015)
Щур І. З. - Електромагнітний генератор теплової енергії для автономних вітроенергоустановок з вертикальною віссю обертання, Макарчук О. В., Щур В. І., Голубовський П. Й. (2015)
Воронов О. І. - Ігрові технології прийняття управлінських рішень у системі підготовки державних службовців (2016)
Андронов В. А. - Державна зовнішньоекономічна політика у сфері електроенергетики, Улида В. Ю. (2016)
Витко Т. Ю. - Державна кадрова політика України: сутність, сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Дзвінчук Д. І. - Про вдосконалення управління освітою і наукою України на основі концепції інтелектуалізації, Петренко В. П. (2016)
Коваль Г. В. - Соціальне замовлення як ефективний механізм фінансування недержавних організацій в Україні (2016)
Ковальов В. Г. - Використання поліграфа як інструмента запобігання та боротьби з корупцією державних службовців, Брус Т. М. (2016)
Лопушинський І. П. - Клептократія як влада злодіїв: чинники формування та шляхи запобігання (2016)
Мануілова К. В. - Омбудсмени у скандинавських країнах ЄС в умовах децентралізації публічної влади (2016)
Мединська Г. А. - Аналіз упровадження електронного урядування в діяльність органів державної влади Херсонської області (2016)
Мороз С. А. - Оцінювання рівня розвитку нематеріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ як елемент адміністративно-організаційного механізму державного управління (2016)
Палагнюк Ю. В. - Особливості профілактики когнітивних порушень у людей похилого віку в умовах "Університету третього віку", Бойко А. Ю. (2016)
Устинов Є. О. - Соціально-демографічні передумови людського розвитку (2016)
Топалова Е. Х. - Забезпечення прав корінних народів: міжнародні документи та українські реалії (2016)
Федорук Є. І. - Потенціал розвитку логістики агропромислового комплексу України (2016)
Шведун В. О. - Ключові аспекти оцінки ефективності державного регулювання в сфері інноваційної реклами (2016)
Шістопал Ю. М. - Якісний аналіз законодавчої бази України у сфері неперервної освіти (2016)
Александрович О. О. - Організація фінансового контролю в українських містах за часів магдебурзького права у XVI-XVIII ст. (2016)
Арабчук Я. І. - Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади (2016)
Белец Ж. А. - Партиципаторне бюджетування як інноваційний демократичний інструмент участі громадян в управлінні справами територіальних громад (2016)
Оленковська Л. П. - Перші результати об’єднання громад: вивчені уроки (2016)
Попова І. М. - Організаційно-правові механізми забезпечення партисипативної демократії (демократії участі) у системі місцевого самоврядування (2016)
Філіппова В. Д. - Дисциплінарна матриця місцевого самоврядування та її роль у становленні конституційної концепції місцевого самоврядування в Україні (2016)
Ящук Л. П. - Роль та місце інституту територіальної самоорганізації населення у профілактиці соціального сирітства (2016)
Жуковська Г. Г. - Взаємовідносини органів влади та громадськості у сфері протидії торгівлі людьми: аналіз ситуації в Україні (2016)
Мартиненко В. Ф. - Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ: теорія і практика (2016)
Мосякіна О. А. - Системний підхід до поняття сутності митної політики та її генези (2016)
Попович Н. Г. - Компоненти комунікативних зв’язків політико-адміністративної системи та методологія їх дослідження (2016)
Аркушин Г. - Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість (2015)
Бичко З. - "Наддністрянський діалект". Чи існують інші варіанти його найменування? (2015)
Бігусяк М. - Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття (2015)
Волошинова М. - Мовний світ діалектоносіїв говірки с. Гончарівка Сватівського району Луганської області (2015)
Гнатюк М. - Північнолемківські переселенські говірки: асиміляція приголосних за твердістю / м'якістю в контексті граматик С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (2015)
Гороф'янюк І. - Фонетичні архаїзми української говірки с. Булаєшти республіки Молдова: система вокалізму (2015)
Гримашевич Г. - Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами із північноукраїнського наріччя (2015)
Крашеніннікова Т. - Українська літературна казка як скарбниця діалектних елементів української мови (2015)
Сьоміна О. - Динаміка складного сполучникового речення в східноподільських говірках (2015)
Тищенко Т. - Композитивне словотворення як спосіб номінації в говірках Східного Поділля (2015)
Щербина Т. - Походження говірок середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя у світлі ареалогії (2015)
Гула Л. - Назви грошей у мові актових книг Житомирського міського уряду XVI – XVII століть (2015)
Денисюк В. - Фразеологія документів Брацлавського воєводства (2015)
Москаленко Л. - Полонізми в "Актах (протоколах) Полтавського полкового суду" (1683-1750 рр.) (2015)
Тимочко Б. - Зоологічна лексика в молдавсько-українських грамотах XIV–XV століть (2015)
Титаренко В. - Особливості перекладу польських грамот XVI–XVII ст. (2015)
Штанденко У. - Фразеологічні конструкції в староукраїнській пам'ятці "Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр." (2015)
Яценко С. - Бототерміни в староукраїнській мові (на основі назв ягід) (2015)
Кобиринка Г. - З історії вивчення акцентуації в українській діалектології: аспекти, прийоми, методи (2015)
Лесюк М. - Фонетична та граматична архаїка гуцульського говору української мови (2015)
Царалунга І. - Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.) (2015)
Доброльожа Г. - Вигукові фразеологізми як відображення світобачення етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся (2015)
Шарапа М. - Просторова варіантність різнопланових елементів культурних явищ (на матеріалі середньополіської весняної календарної обрядовості) (2015)
Вербич С. - Словотвірна структура гідронімів як свідчення їхньої архаїки (2015)
Карпенко О. - Нариси з ойконімії Житомирщини (2015)
Шульгач В. - Про походження деяких українських прізвищ (2015)
Ящук Л. - Слов'янські особові імена Житомирщини XVІ – XVІІ ст. (2015)
Коваленко Б. - Лексика співомовок С. Руданського в лексикографічних описах (2015)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини (2015)
Андрашко Ю. В. - Зведення конкурентної задачі розміщення до послідовності однокритеріальних задач булевого програмування (2013)
Антонюк С. В. - Стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з марковськими збуреннями з усією передісторією (2013)
Брила А. Ю. - Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічної задачі про максимальний потік, Гренджа В. І. (2013)
Волянська І. І. - Задача типу Діріхле для безтипного рівняння з частинними похідними у двовимірній області, Ільків В. С. (2013)
Бондаренко В. М. - О представлениях размерности m < 4 группы (2, 2,... 2), имеющих постоянный ранг, Литвинчук И. В. (2013)
Глебена М. I. - Чисельний метод нульового порядку оптимізації негладких логарифмічно опуклих функцій, Цегелик Г. Г. (2013)
Дерев'янко Т. О. - Задача оптимального керування виродженою напівлінійною гіперболічною системою з нескінченним горизонтом планування (2013)
Жучок А. В. - Ліві напівретракції вільного моноїда (2013)
Капустей М. М. - Про одну форму псевдомоментів і їх застосування для оцінки близькості функцій розподілу двох сум випадкових величин, Слюсарчук П. В. (2013)
Кирилюк А. О. - Абелеві мінімальні незвідні підгрупи групи GL(2, Rp), Кирилюк О. А. (2013)
Krashanytsya Ju. Yu. - On integral 3-adic representations of the cyclic group of order 27, Shapochka I. V. (2013)
Малик I. В. - Стійкість процесів у схемі усереднення для напівмарковських еволюцій, Горбатенко M. Ю. (2013)
Marina I. V. - Parabolic equation of mathematical physics with random initial conditions from Orlicz space (2013)
Нитребич 3. M. - Про розв'язки задачі Діріхле у шарі для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом (2013)
Пагіря М. М. - Оцінки залишкових членів квазі-обернених інтерполяційних ланцюгових дробів (2013)
Пашко А. О. - Моделювання гауссових однорідних та ізотропних випадкових полів (2013)
Петечук Ю. В. - Поліноми ділення круга над кільцями (2013)
Попадинець В. І. - Алгоритмічні основи планування та оцінки результатів багатофакторного експерименту (2013)
Саєнко М. Я. - Субгауссові процеси ризику із залежними і незалежними моментами настання страхових випадків й укладання договорів, Ямненко Р. Є. (2013)
Сергієнко М. П. - Оцінювання кореляційної функції однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля (2013)
Тарасенко О. В. - Про асимптотичний розв'язок лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням (2013)
Фірман Т. І. - Розв'язність задачі Коші для зліченної гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку (2013)
Флюд О. В. - Ефект примежового шару в крайових задачах для гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку (2013)
Фундак Л. І. - Чисельний метод відшукання коренів алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, Цегелик Г. Г. (2013)
Чуйко С. М. - Обобщенный оператор Грина краевой задачи с импульсным воздействием типа "interface conditions", Чуйко А. С. (2013)
Винничук Р. О. - Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції, Склярук Т. В. (2015)
Довгунь О. С. - Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів (2015)
Zakharchyn H. - Applying marketing principles in human resourches management in the current context, Lyubomudrova N. (2015)
Карпій О. П. - Розвиток послуг автозаправних комплексів (2015)
Косар Н. С. - Поглиблення енергетичної кризи як рушійна сила розвитку ринку енергозберігаючого інсталяційного устаткування, Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є. (2015)
Krykavskyy Ye. - GPS in the formation of ecological consciousness of customer (2015)
Маргіта Н. О. - Особливості планування сталої міської мобільності, Вороніна Р. М., Карий О. І. (2015)
Мамчин М. М. - Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі, Лозинський В. Т., Прокопенко І. В. (2015)
Мних О. Б. - Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації, Гречин Б. Д. (2015)
Музиченко-Козловська О. В. - Стратегія просування туристичного бренда країни (2015)
Петрушка І. М. - Перспективи очищення водного середовища для забезпечення безпеки водноресурсного потенціалу в системі ресурсозберігаючих технологій, Крет І. З., Петрушка К. І. (2015)
Подвальна Г. В. - Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність, Кузяк В. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського