Rusanovska O. - Strategic aspects of controlling of enterprise’s logistics activity (2015)
Савченко Ю. Т. - Значення стратегії постачання у загальній стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок (2015)
Хома І. Б. - Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності (2015)
Чорнописька Н. В. - Зародження військової логістики в Україні, Брень О. В., Данильців О. І. (2015)
Шандрівська О.Є. - Ідентифікація етапів розвитку ринку логістичних послуг в Україні, Костюк О. С., Наконечна Т. В. (2015)
Шкварчук Л. О. - Сучасні тенденції споживчої поведінки населення (2015)
Балик У. О. - Маркетинг як складова підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах зони вільної торгівлі з ЄС, Колісник М. В. (2015)
Кобилюх О. Я. - Практичний аспект впровадження системи SS на вітчизняних підприємствах, Ганусяк М. Ю. (2015)
Кіндій М. В. - Управління ланцюгами поставок торгових мереж на засадах категорійного менеджменту, Малиш Я. В., Прийма Л. П. (2015)
Леонова С. В. - Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження, Шевців Л. Ю. (2015)
Юськів В. М. - Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів, Соколовський І. Б. (2015)
Marchenko A. N. - Regional quasigeoid solutions for the Ukraine area, Kucher O. V., Marchenko D. A. (2015)
Сідоров І. С. - Визначення рухів земної поверхні в районі дністровської гаес супутниковими та наземними геодезичними методами, Перій С. С., Сарнавський В. Г. (2015)
Дякончук С. А. - Геологічна характеристика покладів нетрадиційних типів вуглеводнів на основі 3d-моделювання, Кузьменко Т. М. (2015)
Безручко К. А. - Оцінка газогенераційного потенціалу сланцевих відкладів силуру Волино-Подільської окраїни східноєвропейської платформи, Куровець І. М., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2015)
Nikitenko O. V. - Use of the kinematic method for reconstruction of stress fields and mechanisms of the structure development in Donbas (on an example of the western closure of the horlovka anticline), Chernysh O. G. (2015)
Назаревич А. В. - Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) частина 2: польові дослідження, Бокун О. М., Назаревич Л. Є. (2015)
Гнип А. Р. - Теоретичні частотні характеристики приповерхневих шарів під сейсмічними станціями "Тросник”, "Ужгород” і "Міжгір’я” (2015)
Журавчак Л. М. - Математичне моделювання частотних зондувань електромагнітним полем у локально-градієнтному півпросторі (2015)
Меньшов О. І. - Магнітна сприйнятливість ґрунтів карпат у долині річки Манявки, Кудеравець Р. С., Чоботок І. О. (2015)
Крупський Ю. З. - До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем, Бодлак В. П. (2015)
Федорові Дмитровичу Заблоцькому – 70! (2015)
Михайлові Івановичу Орлюку – 60! (2015)
Олегові Борисовичу Гінтову – 80! (2015)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2015)
Requirements for papers for the scientific journal "Geodynamics” (2015)
Поляк С. С. - Мирон Онуфрійович Зарицький (до 125-річчя від дня його народження) (2014)
Барабаш Г. М. - Про арифметичні властивості рекурентних послідовностей на кривих Лежандра, Холявка Я. М. (2014)
Бортош М. Ю. - Про один клас звідних мономіальних матриць над комутативними кільцями (2014)
Боярищева Т. В. - Дослідження швидкості збіжності сум незалежних випадкових величин (2014)
Брила А. Ю. - Досяжність оптимальних розв'язків лексикографічно-паретівських задач про максимальний потік з альтернативними критеріями та альтернативними групами критеріїв, Гренджа В. I. (2014)
Власій О. Д. - Крайова задача з нелокальними умовами другого роду для гіперболічного факторизованого оператора, Гой Т. П., Савка I. Я. (2014)
Глебена М. I. - До питання точності апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона (2014)
Гудивок Т. В. - Про моделювання деяких випадкових процесів із заданою кореляційною функцією, Погоргляк О. О. (2014)
Журавльов В. П. - Псевдообернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі (2014)
Король Ю. Ю. - Стійкість розв'язків диференціально-алгебраїчних систем з виродженими імпульсами в фіксовані моменти часу (2014)
Млавець Ю. Ю. - Зв'язок просторів Орліча випадкових величин з просторами (2014)
Нитребич З. М. - Диференціально-символьний метод розв'язування задачі Коші для однорідної системи рівнянь із частинними похідними (2014)
Нитребич З. М. - Задача Діріхле-Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі, Пташник Б. Й., Репетило С. М. (2014)
Пашко А. О. - Точність моделювання субгауссового дробового броунівського руху (2014)
Перегуда Ю. М. - Про частково впорядковані множини, повні відносно 1-стабільних елементів (2014)
Попович Р. Б. - Нижня межа для мультиплікативного порядку елементів у вежах скінченних полів характеристики р>3 (2014)
Семенюта М. Ф. - О дистанционной магической разметке определённых конструкций графов, Черноусова Ж. Т. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Представлення розв'язку крайової періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Ясинский В. К. - Асимптотика решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами, Юрченко И. В. (2014)
Войтушенко Є. С. - Крайові задачі для диференціальних систем з прямокутними матрицями (2014)
Гапак Т. С. - Квазіоберений функціональний інтерполяційний ланцюговий дріб (2014)
Глебена М. I. - Обчислювальна стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь (2014)
Журавлев В. Ф. - Слабонелинейные операторные уравнения в банаховых пространствах. I. Критический случай первого порядка (2014)
Zadoianchuk N. V. - Optimal boundary control for degenerate parabolic free boundary problem (2014)
Заціха Я. В. - Про g-повні напівгрупи малих порядків (2014)
Капустей М. М. - Оцінка близькості функцій розподілу сум випадкових величин в термінах псевдомоментів, Слюсарчук П. В. (2014)
Кирилюк А. А. - Конечные подгруппы группы GL(3,Zp) (2014)
Люикевич В. А. - Про реберно-локальні деформації додатних квадратичних форм Тітса для примітивних несерійних частково впорядкованих множин (2014)
Малоїд-Глєбова М. О. - Класично-Гільбертові мультиплікаційні модулі та їх первинний спектр (2014)
Марина I. В. - Рівняння теплопровідності з випадковими крайовими умовами з простору Орліча (2014)
Маринець В. В. - Про одну крайову задачу теорії ДРЧП гіперболічного типу в області із складною структурою краю, Маринець К. В., Питьовка О. Ю. (2014)
Млавець Ю. Ю. - Умова "H" для просторів Орліча експоненціального типу (2014)
Нитребич З. М. - Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними, Ільків В. С., Пукач П. Я. (2014)
Пагiря М. М. - Розвинення функцій комплексної змінної в квазі-обернений ланцюговий дріб типу Тіле (2014)
Перегуда Ю. М. - Про антиланцюги з 1-стабільними елементами (2014)
Петечук В. М. - Гомоморфизмы матричных групп над ассоциативными кольцами. Часть I, Петечук Ю. В. (2014)
Петечук Ю. В. - Формули поліномів ділення круга над кільцями (2014)
Попович Р. Б. - Елементи великого порядку в одній вежі скінченних полів (2014)
Прохоренко М. В. - Умови існування періодичних розв'язків при імпульсному регулюванні температури стержня (2014)
Синявська О. О. - Бакстерівська оцінка параметра коваріаційної функції одного негауссового випадквого процесу (2014)
Трошк Н. В. - Побудова моделей деяких дробових випадкових процесів (2014)
Шапочка I. В. - Друга група когомологій четверної групи Клейна (2014)
Ананьян Е. Л. - Художньо-естетичні та експресивно-емотивні потенції авторської метафори (на матеріалі англомовної художньої літератури) (2012)
Адонина Л. В. - Проблема соотношения научного и обыденного создания (2012)
Гливінська Л. К. - Актуальні аспекти вивчення поетичної мови (2012)
Гончаров В. И. - Михаил Васильевич Ломоносов - ученый-патриот, создатель первой "Российской грамматики", теоретик и нормализатор граматического строя русского языка (к 300-летию со дня рождения) (2012)
Гребенюк А. В. - Етнонаціональні особливості вираження семантики зоосемічного компонента у фразеологізмах української мови (2012)
Григораш А. М. - Устойчивые сочетания перифрастического характера в современной русскоязычной прессе Украины (на материале перифраз географических объектов) (2012)
Дащенко О. И. - Использование фразеологизмов в поэтическом тексте (2012)
Дмитренко О. П. - Лінгвальні та екстралінгвальні джерела походження фразеологічних одиниць на познаення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2012)
Дроботун В. М. - Відображення концепту SUN у мовно-концептуальному просторі англо-індійців (2012)
Єременко Т. Є. - Просодична структура англійського спеціального питання у функції запиту інформації в умовах інтерференції турецької мови, Слободянюк А. А. (2012)
Зайцева Е. А. - Окказиональные средства выражения авторской позиции (на материале поэтических текстов) (2012)
Іванова І. Б. - Міфологічність мовленнєвої свідомості українців та інтертекстуальність у рекламі (2012)
Климентова О. В. - Мовне оформлення емотивної кореляції з гнівом (на матеріалі українських молитов) (2012)
Кобалия Л. Д. - Темпоральная структура текста интервью газетной публицистики (на материале газеты "Berliner Morgenpost") (2012)
Ковальчук И. М. - Образы сравнения в заговорах на достижение желаемых взаимоотношений должника и кредитора (2012)
Колодько М. К. - Комплімент і похвала в сучасній лінгвопрагматиці (2012)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая картина мира русской поэзии и прозы первой половине XX в. (2012)
Кувшинова Н. М. - Историко-лингвистический анализ немецких лексических заимствований в русском языке XVII−XVIII веков (2012)
Марченко О. Ю. - Російські мовознавці про дескриптивну фонологію (2012)
Моря-Мицык Л. А. - Понятие пространства в научной и языковой картине мира (2012)
Овчиннікова І. І. - Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови (2012)
Павлова И. В. - Языковые единицы со значением цвето-светового проявления в тексте (2012)
Плужникова Т. И. - Лексема через призму семантических изменений (2012)
Проскурина Л. Н. - Динамическая структура опыта научно-практической деятельности (на примере терминогогии ремонта летальных аппаратов) (2012)
Сидорова О. Ю. - Специфіка "case study approach” в україномовній студенській аудіторії (2012)
Филатова И. И. - Англицизмы в современном русском языке и трудности их декодирования иностранными студентами, Скрябина Т. А., Гречанова А. Ю. (2012)
Толчеєва Т. С. - Міф і слово в межах просторово-часового моделювання дійсності (2012)
Тукова Т. В. - Динамика современного русского языка как объект изучения (2012)
Чирікова Г. І. - Вживання німецькомовних лексем як спосіб створення атмосфери воєнних років у романі П. Загребельного "Диво" (2012)
Шарманова Н. М. - Етнічна соціалізація як основа лінгвокультурної інтеграції (на матеріалі мовних кліше) (2012)
Щасливая Н. С. - Особенности функционирования интертекстУальных средств в автобиографическом дискурсе (на материале трилогии В. Каверина "Освещенные окна”) (2012)
Глущенко В. А. - Рецензія на монографію: Кравцова Ю. В. метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. - К. : Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2011. – 360 с. (2012)
Титул, зміст (2016)
Іващенко О. В. - Оцінка тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток молодших класів, Худолій О. М., Тітаренко А. А., Скорняков В. С. (2016)
Щирба В. А. - Проблема формування інтересу та мотивації до занять фізичною культурою старших школярів (2016)
Старченко В. М. - Особливості оцінки розвитку рухових здібностей хлопців 10—11 класів (2016)
Кривенцова І. В. - Вплив рівнів розумової та фізичної працездатності студентів на формування техніко-тактичних якостей у фехтуванні, Пашкевич С. А., Чистяков С. А. (2016)
Клімакова С. М. - Стан професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з навчання плаванню в дитячих оздоровчих таборах (2016)
Бріскін Ю. А. - Роль раннього реабілітаційного втручання у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом, Одинець Т. Є. (2016)
Титул, содержание (2016)
Медовар Л. Б. - Новый подход к улучшению качества заготовки для производства высокопрочных рельсов, Стовпченко А. П., Кайда П. Н., Полишко А. А., Моцный В. В., Гладилин С. Ю. (2016)
Биктагиров Ф. К. - Электрошлаковая наплавка меди, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Грищенко Т. И. (2016)
Григоренко Г. М. - Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава, Ахонин С. В., Лобода П. И., Григоренко С. Г., Северин А. Ю., Березос В. А., Богомол Ю. И. (2016)
Микитчик А. В. - Влияние многослойных конденсационных покрытий на характеристики демпфирования титанового сплава ВТ-6, Рудой Ю. Э., Грушецкий И. В., Ахтырский А. О., Романенко С. М. (2016)
Шейко И. В. - Легирование сталей и сплавов азотом из дуговой плазмы: теория и практика (Обзор. Часть 1), Григоренко Г. М., Шаповалов В. А. (2016)
Григоренко Г. М. - Взаимодействие двухатомных газов с медью в условиях плазменного нагрева, Шейко И. В., Козин Р. В., Помарин Ю. М. (2016)
Дубоделов В. И. - Инновационные подходы и гибкие решения для разливки металла на металлургических микро-заводах, Смирнов А. Н., Куберский С. В., Горюк М. С. (2016)
Устинов А. И. - Деформационное поведение вакуумных конденсатов меди и никеля в наноструктурированном состоянии, Фесюн Е. В., Мельниченко Т. В., Хохлова Ю. А. (2016)
Богаченко А. Г. - Экономия электроэнергии на дуговых сталеплавильных печах постоянного тока с графитированными фитильными электродами, Мищенко Д. Д., Брагинец В. И., Галинич В. И., Нейло И. А., Лютый А. П., Фридман М. А. (2016)
Аліменко О. С. - Загальні принципи письма та їх відображення в українській і корейській орфографії (2013)
Алмаммедова С. - Термины, заимствованные в процессе межьязыковых контактов, и их усвоение (2013)
Аскерова І. А. - Польські лексеми іншомовного походження на позначення негативно конотованих станів людської психіки (2013)
Білоножко Л. В. - Естетико-Генетичні передумови дослідження взаємозвязків музики та мови художнього твору (2013)
Білоус Н. П. - Фольклорні зоономінації як лінгвокультурні знаки інтимізації у казках про тварин (2013)
Боровик О. И. - Лингвисты об истории развития безличных предложений (2013)
Борщевський С. В. - Мовні свідчення прабаскської присутності в південноєвропейському ареалі (2013)
Бочарова І. В. - Народні назви релігійних свят літнього циклу (2013)
Бражник Н. В. - Конструктивний зіставний аналіз складних речень в англомовних і україномовних інтернет-блогах (2013)
Бундюк О. В. - Деякі питання парадигматики простого речення (2013)
Григораш А. М. - Функционирование пословиц и поговорок в современной русскоязычной прессе Украины: индивидуально-авторская интерпретация (2013)
Гургула О. Б. - Інфінітив як репрезентант категорії мети в сучасній українській мові (2013)
Диомидова Е. Ю. - Особенности стратегий убеждающей речи в суде присяжных на современном этапе (2013)
Дишлева С. М. - Семантико-синтаксична організація вокативних речень в англійській мові (2013)
Єгорова А. В. - Теоретико-методологічні засади "наративного повороту" (2013)
Зайцева М. О. - Особливості перекладу термінів у текстах на військову тематику (2013)
Іванова І. Б. - Лінгвокреативність україномовної реклами крізь призму постмодерну (2013)
Іващенко П. А. - Актульне членування речення у текстах ділових бізнес-новин англомовних та україномовних вебсайтів (2013)
Капніна Г. І. - Фразеологізми з колоративним компонентом у німецькій мові (2013)
Карпенко О. В. - Особенности речевого поведения представителей двух гендерных групп (2013)
Катернюк В. В. - Відонімні однокомпонентні прізвиська в англійській, німецькій та українській мовах (2013)
Колодко С. А. - Мистецтво китайської каліграфії (2013)
Коротка С. Г. - Функція комунікативних ролей та їх міни в діалогічних інтерпретаціях (2013)
Косіцька О. М. - Прийменниково-відмінкові конструкції в латинськомовній документації греко-котолицької церви кінця XVI–XVII ст. (2013)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая концептуализация мира в художественном тексте (2013)
Крокіс А. М. - Прагматика релігійних текстів (2013)
Кузнєцова О. О. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі навчання іноземній мові у ВНЗ нефілологічного профілю (2013)
Куранова С. І. - Етнолiнгвістичні проекції виявів мовної особистості в публічному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов) (2013)
Лемещенко И. Н. - Методические особенности изучения определенных отношений (структура сложноподчиненного предложения) в курсе русского языка как иностранного (2013)
Новохатська Н. В. - Антициповані й інтертекстуальні розмовні конструкції як знаки художнього мовлення (2013)
Овчиннікова І. І. - Концептуальні засади класифікації дієслів дії (2013)
Пампура С. Ю. - Проблеми етимології в студіях О. Х. Востокова (2013)
Папіш В. А. - Істероїдна акцентуація в художньому тексті (на матеріалі творів П. Куліша) (2013)
Піскунов О. В. - Мова як динамічна система в студіях учених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Позніхіренко Ю. І. - Передумови виникнення та розвиток ергонімії як розділу ономастики (2013)
Прима В. В. - Лексико-номінативні позначення нових видів туризму (2013)
Решетняк О. О. - Функціювання символем з антроопонімом країн у мовному дискурсі (2013)
Роман В. В. - Екстралінгвальні чинники адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті: лінгвоісторіографічний аспект (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Ротко С. І. - Дефініції понять термінологія та терміносистема у сучасній лінгвістиці (2013)
Ситник Н. В. - Макро-і мікротопонімія віртуального простору "Володаря перстенів", Демиденко І. Ю. (2013)
Тішечкіна К. В. - Особливості перекладу спільнокореневих сільськогосподарських термінів (2013)
Ткаченко Ю. В. - Префікси по-, об-, пере-, недо- як засіб вираження градації в сучасній українській мові (2013)
Толчеєва Т. С. - Спеціфіка співвіднесеності поняття і концепту (2013)
Уманець Я. В. - Засоби перекладу англійських антропонімів українською (за творами Моема) (2013)
Федькова І. А. - Семантичний спосіб творення українських хореографічних термінів (2013)
Хруцкая Н. В. - Размышления о понятиях "лингвистическая компетенция" и "лингвистическая компетентность" (2013)
Човганюк М. М. - Основні концепції теорії ввічливості (2013)
Щербатюк В. С. - До проблеми функціювання синонімів на позначення житла в поетичній творчості Ліни Костенко (2013)
Шпильківська О. В. - Явище полісемії в термінології фінансового права (2013)
Шпортько Л. Г. - Словообразовательная модель научно-технического подстиля как лингвометодическая единица (2013)
Гливінська Л. К. - Лінгвосвіт Лесі України в лексикографічній інтерпретації (2013)
Круглов В. В. - Конкурентні стратегії торговельного підприємства, Коваленко O. C. (2015)
Альошкіна Л. П. - Дослідження конкурентного становища на вітчизняному ринку вендорів аутсорсингу логістичних послуг, пов’язаних з документообігом, Новак І. М., Пітель Н. Я. (2015)
Рябенко В. В. - Формування конкурентного потенціалу промислових підприємств (2015)
Кирчата І. М. - Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Приходько Д. О. - Аналіз показників діяльності автомобілебудівних підприємств щодо вартісної оцінки бренда підприємства (2015)
Рябєв А. А. - Дослідження ринку споживчого попиту на прикладі готельних послуг (2015)
Огиенко С. А. - Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров, Колесник В. Ю. (2015)
Черкас П. П. - Проблема антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання (2015)
Іскра В. B. - Коефіцієнтний підхід щодо оцінки ефективності використання оборотних коштів українських агрохолдингів (2015)
Огієнко С. О. - Формування системи складування на підприємстві, Івахненко А. І. (2015)
Огієнко С. О. - Контролювання реалізації управлінських рішень на торговельному підприємстві, Лучкін К. В. (2015)
Бабайлов В. К. - Предпринимательство – особая функция менеджмента (2015)
Носик Л. В. - Переваги та недоліки впровадження аутсорсингу в діяльність підприємств (2015)
Шевченко І. Ю. - Автомобілебудування як провідна підгалузь машинобудування в Україні (2015)
Давидов Д. С. - Трансформації сучасного глобального господарства в теорії постіндустріального суспільства (2015)
Мамалига О. О. - Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями (2015)
Mohammad O. M. - Tourism policy of Jordan: the aspects of strategic management (2015)
Павленко І. І. - Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України, Удовиця К. О. (2015)
Дунська А. Р. - Системно-структурні засади формування інноваційного механізму розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку (2015)
Горова К. О. - Актуальність застосування електромобілів в Україні, Шевердіна А. В. (2015)
Бабич В. Д. - Аналіз особливостей залучення іноземних інвестицій в національну економіку України (2015)
Буднік М. М. - Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків, Аскеров Т. Т. (2015)
Буднік М. М. - Визначення змісту поняття "стратегія фінансового зростання підприємства", Сорочан Р. С. (2015)
Іванченко В. О. - Фінансова складова інвестиційного забезпечення діяльності фермерських господарств України (2015)
Мирошниченко Ю. В. - Аналіз моделей прогнозування ймовірності банкрутства, Солярик І. В. (2015)
Саталкіна Л. О. - Концептуальні основи формування та використання інвестиційного портфелю підприємства (2015)
Левковська Л. В. - Джерела та напрями фінансового забезпечення водогосподарського комплексу України, Мандзик В. М., Чередніченко Ю. Г. (2015)
Горовий Д. А. - Фінансові інструменти мінімізації ризиків в управлінні рухом оборотного капіталу (2015)
Семенда Д. К. - Фактори та напрями підвищення інтенсифікації молочного скотарства, Семенда О. В., Тернавська І. Б. (2015)
Блага В. В. - Перспективи та перешкоди встановлення біогазових комплексів в АПК України, Пантус В. Н., Благой В. В. (2015)
Пархоменко Л. А. - Ефективність виробництва олійних культур і дослідження його тенденцій в ПСП "Синюха” Новоархангельського району Кіровоградської області (2015)
Вихідні дані (2015)
Альошина А. І. - Сучасні підходи до корекції біогеометричного профілю постави школярів, Петрович В. В. (2015)
Аравіцька М. Г. - Стан фізичної активності хворих на ожиріння різного ступеня важкості як модифікований фактор корекції маси тіла (2015)
Багінська О. В. - Особливості управління рухами у школярів різних вікових груп (2015)
Белых С. И. - Особенности психических состояний студентов Донецкого национального университета (2015)
Боднар І. Р. - Науково-теоретичні основи інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп (2015)
Бойко Г. М. - Сучасні підходи до формування психологічної готовності спортсменів високої кваліфікації до високоефективної змагальної діяльності в спорті інвалідів (2015)
Бондаренко І. Г. - Оцінка рівня знань з теоретичного розділу дисципліни "Фізичне виховання" у студентів ВНЗ, Мінц М. О., Бондаренко О. В. (2015)
Бугаевский К. А. - Особенности размеров таза, ряда антропометрических показателей и менструального цикла у студенток специальной медицинской группы с повышенными и низкими значениями индекса массы тела (2015)
Буренко М. С. - Ставлення учнів до процесу фізичного виховання в школі (2015)
Василец В. В. - Индивидуализированный подход к построению занятий по аквааэробике с женщинами среднего возраста, Врублевский Е. П. (2015)
Василюк В. М. - Діяльність спортивно-фізкультурної організації "Сокіл" на Рівненщині у 1920–1939 рр. (2015)
Гатилова Г. Д. - Взаимосвязь показателей плотности костной ткани и концентрации ионизированного кальция у спортсменов высокого класса специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, Талатынник Е. А. (2015)
Глоба Т. А. - Сучасний стан організації занять з дисципліни "Фізичне виховання" вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (2015)
Гриньова Т. І. - Фізичний стан дітей 10-13 років під впливом трирічних занять спортивним туризмом (2015)
Гуніна Л. М. - Деякі аспекти механізмів виникнення та корекції функціональної анемії спортсменів, Шейко В. І., Головащенко Р. В., Сладкевич В. К., Серветник А. В. (2015)
Гунина Л. М. - Современные генетические технологии в спорте: за и против, Головащенко Р. В., Азаров О. В., Рябина С. А. (2015)
Демчук С. П. - Характерні особливості просторової орієнтації дітей 6-10 років із депривацією зору, Романова В. І. (2015)
Єфременко А. М. - Зміни психологічного стану кваліфікованих спринтерів під впливом методики відновлення, Шестерова Л. Є., Крайник Я. Б. (2015)
Жула В. П. - Вплив методики розвитку рухових умінь студентів на біодинамічну структуру технічних дій у волейболі (2015)
Загородній В. В. - Взаємозв’язок показників розвитку станової сили та фізичного розвитку студентів технічних вищів, Ярославська Л. П., Лошицька Т. І. (2015)
Задорожна О. Р. - Спортивний маркетинг: стан та перспективи досліджень, Хіменес Х. Р., Нерода Н. В. (2015)
Заставна О. М. - Стан рухової активності та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації (2015)
Захаріна Є. А. - Організація занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2015)
Зенина И. В. - Роль координационних способностей у детей младшего школьного возраста в управлении движениями (2015)
Іващенко О. В. - Моделювання як метод педагогічного контролю рухової підготовленості хлопчиків 6-10 років, Худолій О. М. (2015)
Кожокар М. В. - Фізичне виховання – як стрижень реалізації провідних напрямів діяльності академічної корпорації "Запороже" Чернівецького університету (2015)
Колокольцев М. М. - Профессионально-прикладная направленность вариативной части урока физической культуры в школе-интернате с углубленным изучением музыки (2015)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку спритності на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2015)
Коробейніков Г. В. - Психофізіологічні особливості нейродинамічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації, Ричок Т. М., Дудник О. К., Іващенко О. О. (2015)
Костенец Н. Б. - Особливості вищої нервової діяльності спортсменів, які спеціалізуються у стрільбі з лука (2015)
Кошман М. Г. - Научно-теоретические основы проектной деятельности спортивного педагога, Кошман Е. Е. (2015)
Кузнєцова О. Т. - Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи (2015)
Кулик Н. А. - Фізичне виховання студентів: аспекти, проблеми, Скачедуб Н. М., Лазоренко С. А. (2015)
Лазоренко С. А. - Чи існувала фізична культура у цивілізації неандертальців?, Чхайло М. Б., Кулик Н. А. (2015)
Лисенко О. М. - Вплив чутливості кардіореспіраторної системи до гіперкапнії на стійкість реакцій за умов досягнення максимального рівня споживання кисню (2015)
Лутовинов Ю. А. - Показатели тренировочной работы с различным соотношением скоростных, скоростно-силовых и силовых упражнений юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий в подготовительном периоде годичного макроцикла (2015)
Марчук С. С. - Психофізіологічні основи фізичного виховання в "Педагогічній антропології" К. Д. Ушинського (2015)
Мельник М. Г. - Проблеми розвитку студентського спорту України у ХХІ столітті, Пітин М. П. (2015)
Мисів В. М. - Природній розвиток рухових якостей у дітей різних соматотипів (2015)
Міщук Д. М. - Особливості процесів сприйняття спортсменів у ігрових видах спорту (на прикладі волейболу) (2015)
Мищук Д. Н. - Оценка состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме высококвалифицированных волейболистов разных амплуа, Аникеенко Л. В. (2015)
Носко М. О. - Особливості рухової функції людини у сучасному біомеханічному аналізі, Архипов О. А, Половніков І. І. (2015)
Одинець Т. Є. - Методичні особливості кондиційного плавання в структурі особистісно-орієнтованої програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Пасічняк Л. В. - Проблеми впровадження елементів спортивної анімації у програми психологічної реабілітації підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату, Щурик І. М. (2015)
Подригало Л. В. - Анализ армспорта с использованием профессиографических подходов, Галашко М. Н., Галашко Н. И., Ровная О. А. (2015)
Подригало Л. В. - Исследование взаимосвязей между показателями физического развития и физической подготовленности детей среднего школьного возраста, Галашко А. И., Поручиков В. В., Трегуб К. М. (2015)
Попичев М. И. - Интегральное изучение функциональных характеристик, происходящих в организме спортсменов (2015)
Попичев М. И. - Оценка показателей внутриэритроцитарного метаболизма у спортсменов различной квалификации (2015)
Приймаков А. А. - Модельные характеристики взаимосвязей мышечной и сердечно-сосудистой систем в различных состояниях при мышечной деятельности у спортсменов, Архипов А. А., Ейдер П. (2015)
Романчук О. П. - Особливості організації сенсомоторної функції веслувальників з урахуванням рівня спортивної майстерності, Глущенко М. М., Петров Є. П. (2015)
Рубіс К. М. - Біомеханічні параметри статичної стійкості студенток факультету фізичного виховання ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка в процесі занять спортивною боротьбою (2015)
Руденик В. В. - Проблемные аспекты самостоятельных занятий студентов по физическому воспитанию (2015)
Руденко А. М. - Використання полівітамінних комплексів у програмах фізичної реабілітації дітей дошкільного віку із ортопедичною патологією, Копитіна Я. М., Звіряка О. М. (2015)
Руденко Р. Є. - Формування здоров’язбережувальних компетенцій у фізичній реабілітації спортсменів з неповносправністю (2015)
Саєнко С. О. - Розвиток і визначення координаційних здібностей юних борців, Бурла О. М. (2015)
Скидан А. А. - Оздоровительные занятиям шейпингом с женщинами зрелого возраста на основе учета их морфофункционального состояния и мотивации, Врублевский Е. П. (2015)
Солодка О. В. - Залежність біомеханічних характеристик техніки поштовху від успішної реалізації технічних дій важкоатлеток (2015)
Стадник С. А. - Характеристика организационно-управленческой деятельности училищ физической культуры в г. Харькове (2015)
Сухорада Г. І. - Актуальні питання організації та проведення фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України та правоохоронних органах (2015)
Тайболина Л. А. - Влияние соревновательной деятельности на топографию электрической активности сердца у спортсменов высокого класса по гребле на байдарках и каноэ, Талатынник Е. А. (2015)
Філіпов В. В. - Біомеханічні параметри координаційних здібностей студентів факультету фізичного виховання в процесі занять легкою атлетикою, Жула Л. В., Солонець Ю. Ю., Синіговець І. В. (2015)
Філіппов М. М. - Методологічний підхід до оцінювання можливостей виконання фізичних навантажень при заняттях оздоровчим спортом, Ільїн В. М. (2015)
Фотинюк В. Г. - Заняття фізичними вправами як мотиваційна спрямованість до професійної діяльності (2015)
Химич И. Ю. - Мотивационный способ оценки пульсовой стоимости работы у студентов вузов при занятиях плаванием (2015)
Ходінов В. М. - Результати ортостатичної проби у чоловіків та жінок в залежності від віку та морфологічних показників (2015)
Хорошуха М. Ф. - Прояв феномену "придбання" та "втрати" в розвитку тренувального ефекту на прикладі проведення психологофізичної реабілітації осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (із багаторічного досвіду автора) (2015)
Христова Т. Є. - Використання засобів фізичної реабілітації при функціональній недостатності стопи у дітей (2015)
Цибанюк О. О. - Нормативно-правове регламентування системи фізичного виховання Румунії: періодизація розвитку (XVII – початок XX ст.) (2015)
Чекмарьова Н. Г. - Генетичні серологічні маркери схильності до розвитку психомоторних здібностей у чоловіків в контексті спортивної обдарованості, Олійник Р. В., Хаджинов В. А., Сеймук А. О. (2015)
Шевчук Т. О. - Соціально-психологічні проблеми адаптації студентів перших курсів до навчання в університеті, Чорнобаб І. Ф., Гребенюк Н. М., Бурба В. І. (2015)
Шуба В. В. - Реалізація педагогічних умов у паралімпійському русі (2015)
Юрчишин Ю. В. - Технологічний підхід до формування й реалізації змісту фізичного виховання студентів, Скавронський О. П. (2015)
Титул, содержание (2016)
Троицкий В. А. - Низкочастотный ультразвуковой контроль технологических трубопроводов направленными волнами, Карманов М. Н., Горбик В. М., Лукашев Н. В. (2016)
Недосека А. Я. - Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях высоких температур. Сообщение 3. Температура и напряжения в стенке трубы при охлаждении, Недосека С. А. (2016)
Масалов С. О. - Радіолокаційний моніторинг технічного стану підповерхневої частини інженерних споруд, Почанін Г. П., Рубан В. П., Холод П. В. (2016)
Великоиваненко Е. А. - Численное прогнозирование эффективности усиления дефектных трубопроводов бандажами из композиционных материалов, Миленин А. С., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Шульженко М. Г. - Розробка мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного комплексу неруйнівного контролю і оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів тривалої експлуатації, Єфремов Ю. Г., Цибулько В. Й., Депарма О. В. (2016)
Стащук М. Г. - Оцінювання міцності та довговічності полімерних трубних конструкцій, Іваницький Я. Л., Дорош М. І. (2016)
Позняков В. Д. - Диагностическое обследование поврежденного регенератора установки каталитического крекинга с целью определения необходимых ремонтно-восстановительных работ для безопасной эксплуатации, Дядин В. П., Давыдов Е. А. (2016)
Боряк К. Ф. - Увеличение межремонтного пробега железнодорожных колесных пар за счет их динамической балансировки, Афтанюк О. В. (2016)
Крылов Э. С. - Обеспечение работоспособности и безопасности эксплуатации объектов технологических комплексов угольных предприятий (Опыт работы ГП "Институт "УкрНИИпроект" Минэнергоугля Украины), Кулиш В. А., Литвиненко Л. Е. (2016)
Титул, содержание (2012)
Гринев В. Г. - Прогноз отработки крутых угольных пластов механизированным способом, Череповский П. В. (2012)
Косарєв В. В. - Рекомендації щодо оплати праці та матеріального стимулювання працівників, зайнятих випробуваннями дослідних зразків нової гірничої техніки, Стариченко Л. Л., Ходос Г. І. (2012)
Чехлатый Н. А. - Факторы повышения эффективности шахтных стационарных установок, Грицаенко А. Ю. (2012)
Бережинский В. И. - Новые разработки для повышения безопасности работ на шахтном транспорте и подъеме, Бабков С. В. (2012)
Бакхаус К. - Расчет вакуума и выбор насоса вакуумно-насосной станции шахтной дегазации, Ященко И. А., Орлов В. И., Касьянов В. В. (2012)
Улицький О. А. - Методологічний підхід до монетизації впливів гірничовидобувних робіт на довкілля, Сухіна О. М. (2012)
Выборов С. Г. - Перспективы отвальных пород в качестве алюминиевого сырья, Силин А. А. (2012)
Кулиш В. А. - Погрузка угля в полувагоны в забоях роторными экскаваторами (2012)
"Золотой феникс" Украины у дончан (2012)
Полтавец Виктор Иванович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Митько Иван Николаевич (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Гуменюк Л. - На гостинній землі Прибужжя зустрілися журналісти галузевих видань (2012)
Прядко О.М. - Впровадження клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії в мережеві торговельні підприємства , Тарасов І.Ю. (2015)
Горова К.О. - Тенденції розвитку рекламного ринку України, Кіпоренко О.В. (2015)
Пирець Н.М. - Проблеми та перспективи впровадження МСФЗ в облікову політику підприємств в Україні, Булка М.М. (2015)
Полуляхова О. О. - Теоретичні аспекти дослідження послуг зі страхування туристичної діяльності (2015)
Роєнко В. В. - Методичні засади оцінювання фінансового потенціалу суб’єкта господарювання, Карпенко А. В. (2015)
Савченко Т.В. - Налог на добавленную стоимость: интеграция правил взимания в Украине в европейскую систему налогообложения (2015)
Костенко Ю.О. - Особливості аудиту на підприємствах з виробництва дорожньо-будівельних матеріалів (2015)
Максимюк Г. М. - Оцінка як елемент управління персоналом (2015)
Мирошниченко Ю.В. - Підвищення ефективності системи управління персоналом вітчизняних підприємств, Молчанова Т.С. (2015)
Близнюк А.О. - Методика оцінювання кадрової безпеки автотранспортного підприємства (2015)
Боярчук В.М. - Багатокритеріальна оцінка ефективності виробництва енергетичних культур на прикладі верби, Станько Т.М. (2015)
Чепурко В.О. - Реалії державного боргу України в умовах поглиблення кризових явищ (2015)
Манжос С.Б. - Підвищення довіри до банківської системи України як інструмент забезпечення фінансової безпеки держави, Дубровін О.В. (2015)
Попова Т.В. - Моделі взаємовідносин держави та неприбуткових організацій (2015)
Дедилова Т.В. - Состояние и перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и Туркменистана, Токарь И.И., Гурбангелдиев К. (2015)
Бондар Ю. О. - Теоретичні положення щодо економічної сутності ризику (2015)
Дмитерко М.О. - Методичні засади оцінювання ефективності кластерів в економіці (2015)
Семенда О.В. - Фінансування системи охорони здоров’я: проблеми та напрями їх вирішення (2015)
Шевченко О.О. - Імперативи розвитку господарських систем сучасного світу (2015)
Афанасьєв Б.В. - Методичні засади оцінювання взаємозалежності між сертифікацією промислового підприємства та його розвитком (2015)
Артеменко Л.П. - Методика оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства, Толмачова Г.В. (2015)
Головко О.Г. - Впровадження сучасної системи бюджетування , Фьодорова А.М., Петрук О.Я. (2015)
Янковой В.А. - К проблеме оптимизации параметров производственных функций (2015)
Посохов І.М. - Дослідження переваг, недоліків та проблем інноваційного розвитку сучасних корпорацій (2015)
Ревенко Д.С. - Теоретико-системные основы экономической устойчивости предприятия, Лыба В.А., Ткачук В.В. (2015)
Лазаренко І.С. - Управління витратами як інструмент підвищення стійкості промислових підприємств, Заречна К.С. (2015)
Прокопенко М.В. - До питання оптимального вибору системи ціноутворення на підприємстві (2015)
Черкас П.П. - Класифікація факторів виникнення кризового стану підприємства, Лисанова А.М. (2015)
Огієнко С. О. - Культура торговельного підприємства як елемент процесу логістичного консультування, Чепак А. І. (2015)
Шулла Р. С. - Директ-костинг як інструмент контролінгу в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління прибутком промислового підприємства, Попик М. М. (2015)
Горовий Д.А. - Стан відтворення оборотного капіталу на підприємствах Харківської області (2015)
Вихідні дані (2015)
Бабайлов В.К. - Организация модели разработки парадигм экономики (2015)
Деділова Т.В. - Обґрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на інноваційний вектор розвитку, Шершенюк О.М. (2015)
Семенова В. Г. - Зарубіжний досвід формування інтелектуальної власності (2015)
Александрова С. А. - Особливості управління персоналом на різних етапах життєвого циклу готельного підприємства, Колонтаєвська В. В. (2015)
Буднік М. М. - Формування ефективної системи управління персоналом, Медяна Л. С. (2015)
Круглов В. В. - Використання ключових показників ефективності (KPI) в управлінні мотивацією персоналу на підприємствах сфери торгівлі, Чепенко М. А. (2015)
Дороніна О.А. - Концептуальне забезпечення стратегії антикризової кадрової політики на засадах гідної праці (2015)
Максимюк Г. М. - Визначення поняття "рейтинг" в контексті управління персоналом (2015)
Василичев Д.В. - Оцінка трудового потенціалу в Україні, Ольховська М.О. (2015)
Онісіфорова В.Ю. - Медичне страхування працівників як перспективний напрямок підвищення рівня кадрової безпеки підприємства (2015)
Rekun G. - Mentoring as an effective method of professional development and personnel training, Baboshko A., Bushlya D. (2015)
Сливка О.А. - Напрями діяльності організацій некомерційного сектору економіки у забезпеченні людському розвитку (2015)
Василичев Д.В. - Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах, Чернеда Г.С. (2015)
Зайцева Н.В. - Ефективність внутрішніх комунікацій при дистанційній роботі працівників підприємств (2015)
Лисанова А.М. - Эффективность использования личностных характеристик работников в бизнесе, Киреева М.П. (2015)
Сукач О.О. - Використання маржинального підходу в управлінні витратами на оплату праці (2015)
Артюх О.В. - Предмет та об'єкти податкового аудиту (2015)
Головай Н. М. - Розвиток парадигми бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі, Гордополова Н. В., Гордополов В. Ю. (2015)
Кібік О.М. - Інструменти стимулювання розвитку підприємств морського транспорту, Котлубай В.О., Глушко Г.М. (2015)
Левченко Я.С. - Організаційне забезпечення управління інвестиційною привабливістю автотранспортних підприємств (2015)
Ширяева Л.В. - Оптимизация взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства в портовой деятельности, Афанасьев О.К. (2015)
Чернявська Т.А. - Концептуальні підходи до питань структурно-функціональної організації транспортно-комунікативної системи (2015)
Близнюк А.О. - Аналіз стану системи управління економічною безпекою підприємств автотранспортної галузі (2015)
Федорова В.О. - Оцінка та аналіз зовнішньої оборонної стратегічної гнучкості АТП (2015)
Горовий Д.А. - До питання тарифікації міських пасажирських перевезень у мегаполісах світу, Горова К.О., Кобзарєва Г.Ю. (2015)
Вихідні дані (2015)
Borulko V. F. - Minimum-duration filtering, Vovk S. M. (2016)
Зінченко М. В. - Широкосмугові розсіювачі в задачах нелінійної радіолокації, Зіньковський Ю. Ф. (2016)
Трухан С. В. - Методика аналізу екстремальних даних та її використання при оцінюванні параметрів узагальнених лінійних моделей, Бідюк П. І. (2016)
Кучеренко Е. И. - Нечеткое разбиение объектов на основе критериев плотности, Глушенкова И. С., Глушенков С. А. (2016)
Олійник А. О. - Видобування продукційних правил на основі негативного відбору (2016)
Субботин С. А. - Синтез нейро-нечетких сетей с ранжированием и специфическим кодированием признаков для диагностики и автоматической классификации по прецедентам (2016)
Фазылов Ш. Х. - Построение распознающих операторов в условиях взаимосвязанности признаков, Мирзаев Н. М., Мирзаев О. Н. (2016)
Бабаков Р. М. - Промежуточная алгебра переходов в микропрограммном автомате (2016)
Бісікало О. В. - Виявлення ключових слів на основі методу контент-моніторингу україномовних текстів, Висоцька В. А. (2016)
Гурко А. Г. - Повышение точности оценки состояния динамичных объектов комплексом Matlab-Arduino при проектировании кибер-физических систем, Плахтеев А. П., Плахтеев П. А. (2016)
Lukac M. - Evaluation of component algorithms in an algorithm selection approach for semantic segmentation based on high-level information feedback, Abdiyeva K., Kameyama M. (2016)
Хацько Н. Е. - Решение терминальной задачи управления с использованием информации инерциального блока (2016)
Содержание (2013)
Нам 10 лет (2013)
Информационное письм (2013)
Hаціональний цикл семінарів для лікарів-педіатрів: річний звіт (2013)
Pейтинг изданий для педиатров по данным украинского рейтингового агентства (2013)
Mинуты на морозе — риск простудных заболеваний (2013)
Tакое детское кисломолочное питание, не только можно, а и нужно давать малышам! (2013)
Гойда Н. Г. - Підтримка міжнародними проектами і програмами розвитку перинатальної допомоги в україні, Моісеєнко Р. О. (2013)
Бережной В. В. - Новые возможности вакцинопрофилактики: инвазивные пневмококковые заболевания, пневмонию, отиту детей можно предупредить, Козачук В. Г. (2013)
Горбатюк О. М. - Изучение эффективности и безопасности применения антистафилококкового иммуноглобулина в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний у детей, Михнушева О. С., Стрельцова С. В. (2013)
Виговська О. В. - Iмунопатогенез Епштейн—Барр вірусної інфекції у дітей, Крамарьов С. О., Тарадій Н. М., Янковський Д. С., Димент Г. С. (2013)
Торшхоева Л. Б. - Принципы рациональной терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей, Глухарева Н. С. Заплатников А. Л. (2013)
Кокоркин Д. Н. - Роль и место ирригационно-осмотической терапии в лечении острых риносинуситов у детей (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату цефодокс у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей, Грачова М. Г. (2013)
Матейко Г. Б. - Сучасні патогенетичні аспекти розвитку та прогнозування перебігу пневмонії у дітей, що часто хворіють на гострі респіраторні захворювання: (огляд літератури), Пилюк І. І. (2013)
Бережний В. В. - Ефективність використання різних способів введення метотрексату при лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, Марушко Т. В., Марушко Є. Ю., Герман О. Б., Романкевич І. В (2013)
Ошлянская Е. А. - Современный взгляд на базисную терапию ревматических болезней у детей, Омельченко Л. И (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом B (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом С (2013)
Квашнина Л. В. - Подходы к лечению вегетативных дисфункций у детей, протекающих с нарушениями липидного обмена и эндотелиальной дисфункцией, Игнатова Т. Б., Родионов В. П., Маковкина Ю. А. (2013)
Боброва В. І. - Роль мікробіоти у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей (2013)
Будрейко Е. А - Снижение аппетита и возможности его коррекции в практике детского эндокринолога (2013)
Бєлих Н. А. - Функціонування гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей грудного віку в умовах дефіциту мікронутрієнтів (2013)
Рубина О. С. - Клинический случай тяжелой гипогликемии у новорожденного ребенка, Моравская О. А., Берцун К. Т., Арцибасова И. А., Багрий О. М., Павличенко А. В., Холод Л. П., Николюк А. А. (2013)
Rubina O. S. - Сlinical case of severe hypoglycemia in the newborn baby, Moravska O. A., Bertsun K. T., Arcibasova I. A., Bagriy O. M., Pavlichenko A. V., Holod L. P., Nikoluk A. A. (2013)
Тяжка О. В. - Особливості гуморального імунітету у дітей з донозологічною алергічно обтяженою спадковістю та при атопічному дерматиті, Левадна Л. О., Денисова С. Є., Балко Л. В. (2013)
Ершова И. Б. - Патогенетическое обоснование усовершенствования реабилитационных мероприятий у детей, перенесших острую нейроинфекцию, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Осычнюк Л. М. (2013)
Свистільник В. О. - Клініка епілепсій та епілептичних припадків у дітей (лекція) (2013)
Волоха А. П. - Вірусні енцефаліти у дітей (лекція) (2013)
Яблонь О. С. - Kлініко-морфологічні паралелі у дослідженні нирок недоношених новонароджених, які перенесли перинатальну гіпоксію, Задорожна Т. Д., Саврун Т. І., Холод Л. П. (2013)
Каблукова О. К. - Kлініко-діагностичне значення a2-мікроглобуліну і холінестерази у дітей із захворюваннями нирок із синдромом гематурії, Конопліцька А. П., Гумінська Г. С. (2013)
Сенаторова Г. С. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку дітей шкільного віку, що мешкають у місті та у сільській місцевості, Тельнова Л. Г., Дриль І. С., Гладков М. О., Гладкова І. М. (2013)
Детская психология (2013)
Zinovchuk V. - The identity of agricultural marketing cooperative as a business enterprise (2015)
Трофименко Н. В. - Стан та ефективність використання сільськогосподарських земель землевласниками та землекористувачами (2015)
Винограденко С. О. - Інтенсифікація використання земель у підприємствах різних організаційно-правових форм (2015)
Кравчук Н. І. - Забезпечення конкурентоспроможності: регіональний аспект, Яремова М. І. (2015)
Місевич М. А. - Удосконалення матеріально-технічної бази як чинника забезпечення потенційної (ресурсної) конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Василенко С. В. - Моделювання інвестиційного забезпечення розвитку підприємств галузі скотарства (2015)
Грабчук І. Ф. - Cтратегічний розвиток аграрних підприємств, Бугайчук В. В., Мужицька Н. В. (2015)
Пивовар П. В. - Імпорт сільськогосподарської техніки як складова процесу формування машинно-тракторних парків аграрних підприємств (2015)
Ходаківський В. М. - Визначення основних чинників ефективного інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2015)
Малюта Л. Я. - Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку, Мельник Л. М. (2015)
Орлова К. Є. - Обгрунтування напрямів забезпечення адаптивності промислових підприємств (2015)
Дема Д. І. - Залучення особистих селянських господарств в систему оподаткування України (2015)
Абрамова І. В. - Теоретико-методологічні аспекти державної підтримки сільського господарства (2015)
Дорохова Л. М. - Вплив позикового капіталу на фінансову діяльність аграрних підприємств (2015)
Стойко О. Я. - Кредитування сільськогосподарських виробників з використанням складських свідоцтв (2015)
Куровська Н. О. - Концептуальні засади кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2015)
Савченко Р. О. - Трансформація контролю до вимог управління (2015)
Камінська М. Б. - Особливості організації обліку доходів і витрат у банках (2015)
Журавська А. Р. - Фінансово-економічна характеристика діяльності сільськогосподарських підприємств та оцінювання ймовірності їх банкрутства (2015)
Ходаківський Є. І. - Синергетико-гештальтні підходи до ноосферного розвитку макро-економічних та екологічних процесів, Капітула Л. Л., Пугачова Н. С. (2015)
Масловська Л. Ц. - Ринок органічної агропродовольчої продукції в Україні та проблеми його формування, Савчук В. А. (2015)
Лесь А. В. - Соціальний аналіз екологічних проблем: теоретичний аспект, Ращенко А. В. (2015)
Трофимчук А. Б. - Оптимізаційна модель зростання еколого-економічної ефективності використання відходів каменеобробними підприємствами (2015)
Шестакова А. В. - Відтворення трудового потенціалу сільського населення на основі концепції "флексік’юріті" (2015)
Вітвіцький В. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств (2015)
Анотації (2015)
Вимоги (2015)
Алексієвець Л. - 2015: у пошуках миру (2015)
"За мир, єдність і територіальну цілісність України і майбутнє Європи” (2015)
Алексієвець Л. - Дубровиця крізь віки: основні віхи історичного розвитку, Алексієвець М. (2015)
Віднянський С. - Україна та українці в історії 1-го чехословацького окремого батальйону (бригади, армійського корпусу) (до 70-річчя завершення Другої світової війни) (2015)
Ткаченко В. - Україна: війна і "русский мир” (2015)
Юрій М. - Українська ідентичність і образ "іншого” (2015)
Криськов А. - Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в історіографії дореволюційного періоду (2015)
Малярчук О. - Зміни в економічній концепції СРСР у другій половині ХХ століття: на прикладі західних областей УРСР (2015)
Пасіцька О. - Тернопільський кооператив "Будучність” у контексті розвитку тютюнового та паперового промислів у Галичині в першій третині ХХ ст. (2015)
Алексієвець Л. - Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.), Алексієвець М., Ільчук І. (2015)
Дацків І. - Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії (2015)
Чорна Н. - Україна – Польща: історіографічний дискурс міждержавних взаємин кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Валіон О. - Соціально-економічний розвиток Білорусі на сучасному етапі: джерельні засади дослідження (2015)
Васильчук В. - Німецька спільнота у Києві: історія і сучасність (2015)
Федорів І. - Проблеми етногенезу та державотворення слов’янських народів у науковій спадщині Антона Петрушевича, Оленич Я. (2015)
Калакура Я. - Комплекс "совковості” пострадянської історіографії (2015)
Секо Я. - Проблеми формування наукових знань щодо суспільно-політичних процесів у Тернопільській області у 1987–1991 рр. (2015)
Вовк Н. - Інформаційне забезпечення української галицької армії в період українсько-польської війни: історіографічно-джерелознавчий аналіз (2015)
Стрельбицька С. - Громадсько-політична діяльність Миколи Ганкевича: історіографія та джерельна база (2015)
Кліш А. - Часопис "Руслан” як джерело до вивчення християнсько-суспільного союзу (1911–1914 рр.) (2015)
Стопчак М. - Режим інтернування армії УНР у таборах Польщі та Румунії (1921–1924 рр.) в сучасній вітчизняній історіографії (2015)
Буяк Б. - Вища освіта: цивілізаційний аспект (2015)
Кравчук Л. - Русифікація системи освіти у період радянізації Тернопільщини в 1940–1941 роках (2015)
Коневич О. - Формування духовних цінностей студентської молоді як запорука професійного становлення (2015)
Древніцький Ю. - Еміграційний період діяльності В. Старосольського (2015)
Алексієвець М. - Макар Ю., Горний М., Макар В., Салюк А., Секо Я. (2015)
Костюк Л. - Друга світова війна в історичній пам’яті (2015)
Алексієвець Л. - Фотоджерела: Дубровиця у роках (2015)
Д’Аґажжйо Н. Л. - Із книги Жоржа Шарпака "Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу / переклад з французької Івана Рябчія. – Львів: Вид-во кальварія, 2014. – 200 с.” (2015)
Із книги Любомири Бойцун "Тернопіль у плині літ. Історико-краєзнавчі замальовки. – Тернопіль: Джура, 2003. – 392 с.” (2015)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2015 р. (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів! (2015)
Гвоздік О. І. - Коеволюційна динаміка права та суспільства з точки зору методу математичного моделювання (2015)
Авакян Т. А. - Теоретико-методологічні засади досліджень державної політики у сфері внутрішніх справ (2015)
Павлишин О. В. - Семіотика на межі ХІХ–ХХ ст. та її значення для формування сучасної семіотики права (2015)
Бандура О. О. - Аксіологія права як складова філософії права (2015)
Савенко В. В. - Правова реальність як структурована площина реалізації права (2015)
Браткова О. І. - Культурологічні засади успішної професійної діяльності юриста (2015)
Костицький М. В. - Історія філософії права Стародавнього Сходу (2015)
Сердюк І. В. - Взаємодія права та моралі в історії філософсько-правової думки (2015)
Маслій О. В. - Категорія "справедливість" і її рецепція з римського права в норми статутів Великого князівства Литовського (2015)
Гальонкіна Ю. С. - Юридична освіта в європейському соціокультурному контексті періоду середньовіччя (2015)
Ялова О. В. - Вивчення у вищих навчальних закладах України філософсько-українознавчих дисциплін (2015)
Муранова В. В. - Міграційні конфлікти як об’єкт філософсько-правового аналізу (2015)
Ткачук І. Д. - Демократія – істинна чи ілюзорна свобода? (2015)
Білецька К. К. - Значення поняття "свобода" під час обрання запобіжного заходу (2015)
Губар С. В. - Ідеологічні засади правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції в УСРР (2015)
Хаваліц О. В. - Методологічні проблеми організації прокурорського нагляду за закінченням розслідування злочинів терористичного характеру (2015)
Слободянюк Б. К. - Гносеологічні засади огляду місця події під час отримання інформації про умисне знищення або пошкодження майна (2015)
Кошова О. В. - Транспарентність сучасної судової влади (2015)
Богорош О. Т. - Професор В. П. Ройзман – знаний вчений в Україні і світі, Григоренко О. П. (2015)
Синюк О. М. - Математична модель анізотропних властивостей полімерних матеріалів (2015)
Соколова Г. М. - Загальна методологія досліджень процесу модифікації металевих поверхонь в тліючому розряді з автономними параметрами режиму, Пастух І. М. (2015)
Добротвор І. Г. - Модель поширення хвиль внутрішніх напружень в епоксикомпозит з волокнистим наповнювачем, Стухляк П. Д., Голотенко О. С. (2015)
Піпа Б. Ф. - Вплив параметрів пристрою зниження динамічних навантажень на динамічні навантаження приводів в’язальних машин та автоматів, Музичишин С. В., Чабан О. В. (2015)
Пітулей Л. Д. - Дослідження отримання оптимальної структури віброармованої зони зубків шарошок бурових доліт, Карпик Р. Т. (2015)
Ваврик Т. О. - Визнaчення пapaметpiв oптимaльнoгo вiдбopу iнфopмaцiї в iнфopмaцiйних cиcтемaх буpiння, Левицькa Г. I., Михайлюк І. Р. (2015)
Заспа Ю. П. - Вплив номінально нерухомих фрикційних контактів на частоти віброакустичного поля машини тертя, Возняк А. Л., Шалапко Ю. І. (2015)
Заспа Ю. П. - Каскадний транспорт енергії збурень в системах динамічної контактної взаємодії, Костогриз С. Г. (2015)
Лазарева Д. В. - Біомеханіка елементів зубощелепної системи зі штучними включеннями, Потапенко А. І., Параска Г. Б. (2015)
Грушко А. В. - Гофрообразование трубчатых заготовок в процессе их продольного пластического изгиба (2015)
Ковтун Л. О. - Дослідження впливу вібрацій на роботу функціональних плат реа, Ройзман В. П., Яновицький О. К. (2015)
Кошель С. О. - Структурний аналіз складних плоских механізмів четвертого класу, Кошель Г. В. (2015)
Костюник Р. Е. - Метод бесконтактной магнитно-турбулентной очистки шарикоподшипников (2015)
Ратушняк Г. С. - Моделювання тепловтрат з біогазової установки в ході розміщення її в грунті, Анохіна К. В. (2015)
Лисогор В. М. - Методи підвищення точності і швидкодії івс для опрацювання стрибкоподібних сигналів, Снігур А. В., Антонюк Д. В. (2015)
Лисогор В. М. - Кориговані і некориговані похибки вимірювального каналу івс для опрацювання стрибкоподібних сигналів, Снігур А. В., Вікулов Р. М. (2015)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач тиску з частотним виходом на основі тунельно-резонансного діода, Осадчук О. В., Осадчук Я. О. (2015)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач магнітного поля з магнітотранзистором та частотним вихідним сигналом, Притула М. О., Коваль К. О. (2015)
Кияниця А. О. - Узгодження параметрів піроелектричної матриці та об’єктива тепловізора, Іванова В. В., Колобродов В. Г. (2015)
Romanuke V. V. - Optimal pixel-to-turn-scale standard deviations ratio for training 2-layer perceptron on turned-scaled objects with distribution-consistent feature distortion in classifying turned-scaled objects (2015)
Яровий А. А. - Розпізнавання мімічних мікровиразів обличчя людини на основі time delay neural network, Кашубін С. Г., Кулик О. О., Липкань І. М. (2015)
Лисогор В. М. - Адаптивне опрацювання стрибкоподібних сигналів, Снігур А. В., Вікулов Р. М. (2015)
Осадчук О. В. - Ємнісні сенсори вологості на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (іі), Крилик Л. В., Євсєєва М. В. (2015)
Хрулев Н. В. - Структура микроконтроллерного измерителя перемещения на основе индуктосина (2015)
Лазарєв О. О. - Дослідження впливу l-негатронів на чутливість та стійкість індуктивних сенсорів, Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. (2015)
Бойко Ю. М. - Оцінювання якісних показників пристроїв синхронізації сигналів засобів телекомунікацій, Ночка P. Ю. (2015)
Чичужко М. В. - Програмний засіб для вибору найпридатнішого супервізора живлення (2015)
Осадчук В. С. - Вплив радіації на роботу біполярних транзисторів. Ч.1. Вплив радіаційного випромінювання на рекомбінаційні втрати в активній і пасивній базі, Кравченко Ю. С., Коломієць В. І., Чехівський І. O. (2015)
Лукашенко В. А. - Систематизація методів, моделей сопроцесорів для високошвидкісних, прецизійних мікропроцесорних проблемно-орієнтованих систем, Лукашенко А. Г., Співак В. М. (2015)
Касянчук М. М. - Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки, Якименко І. З., Паздрій І. Р., Николайчук Я. М. (2015)
Lyapandra A. S. - Load balancing of reconfigurable cluster system (2015)
Мушак А. Я. - Інтелектуальна комп’ютерно-інформаційна технологія прогнозу on-line продажів в електронних магазинах (2015)
Куцевол О. М. - Метод контролю вмісту зв’язаної вологи в капілярно-пористих матеріалах (2015)
Сотула Ж. В. - П'єзоелектричні перетворювачі для роботехніки, Базіло К. В., Туз В. В. (2015)
Кондратов В. Т. - Избыточная пирометрия: избыточные измерения радиационной температуры при логарифмической функции преобразовании измерительного канала, Корогод А. А. (2015)
Пятін І. С. - Конфіденційна система зв’язку, Лужанський В. І., Карпова Л. В. (2015)
Голевич О. Б. - Моделювання випромінювання плат із вбудованими компонентами для передачі широкосмугових хаотичних сигналів, Пивовар О. С. (2015)
Варешко В. О. - О возможности создания линейной шкалы для преобразователей информации с помощью двух многозначных нерегулируемых мер с неодинаковыми размерами квантов (2015)
Нахайчук О. В. - Розробка комплекту спецодягу від промислового забруднення для заправників АЗС, Захарова Е. А., Якубович В. П. (2015)
Отрошко В. А. - Вплив полімерно-мінеральної композиції та її складових на температуростійкість колагену, Мокроусова О. Р., Мережко Н. В. (2015)
Семешко О. Я. - Исследование возможности низкотемпературного беления хлопчатобумажной ткани в кислой среде, Пелык Л. В. (2015)
Міщенко Г. В. - Особливості гідрофобізації тканин з пігментованими полімерними плівками на поверхні, Качук Д. С., Назарова В. В. (2015)
Скідан О. В. - Визначення пріоритетного композиційно-конструктивного рішення взуття для дітей-школярів, Надопта Т. А., Домбровський А. Б. (2015)
Хлєбнікова Н. Б. - Комплексна оцінка якості хутряного велюру зі шкурок нутрії, Омельченко Н. В., Данилкович А. Г. (2015)
Пушкар Г. О. - Льон в інтер’єрі, Семак Б. Д. (2015)
Мирошник О. М. - Использование модифицированного метода evomax в информационно-аналитических системах прогнозирования последствий химических аварий (2015)
Доманцевич Н. І. - Вплив водопровідної води на зміну властивостей та дефектність поліетиленових труб, Шунькіна О. В., Яцишин Б. П. (2015)
Качан Р. В. - Створення сучасного вітчизняного фунгіцидного препарату, Андреєва О. А., Строкань А. П. (2015)
Садретдінова Н. В. - Стан і перспективи створення одягу профілактично-лікувального призначення, Березненко C. М., Кушнір К. Ф. (2015)
Бондаренко И. Н. - Эндоскопия и малоинвазивная хирургия в диагностике и лечении предопухолевых заболеваний и рака желудка на ранних стадиях, Машталер В. Е., Баранников К. В., Чебанов К. О., Прохач А. В., Дмитренко Е. А. (2016)
Бондаренко И. Н. - Рак молочной железы. От молекулярной биологии к персонифицированной терапии, Эльхажж М. Х., Прохач А. В., Завизион В. Ф., Чебанов К. О. (2016)
Боднар Т. В. - Оцінка електрохірургічних методів гемостазу та морфофункціональних змін щитоподібної залози в перифокальних ділянках впливу високочастотного струму (2016)
Дудок О. В. - Морфологічна та лектиногістохімічна характеристика селезінки за умов застосування блокаторів Н1-гістамінових рецепторів у експерименті, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2016)
Макуріна Г. І. - Морфологічні особливості мікроциркуляторного русла шкіри у хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу (2016)
Мусаев Дж. С. - Диагностическое значение тонкоигольной аспирационной биопсии при двустороннем увеличении околоушных желез, Гасанов А. Б., Каримова И. И. (2016)
Нефедов А. А. - Особенности ультраструктуры фронтальной коры и гиппокампа крыс в условиях экспериментального аллергического энцефаломиелита, Мамчур В. И., Твердохлеб И. В. (2016)
Перцева Н. О. - Зв’язок морфологічних змін формених елементів крові з ендотеліальною функцією, функцією нирок і ліпідемічним профілем у хворих на цукровий діабет 2 типу з субоптимальним глікемічним контролем і артеріальною гіпертензією (2016)
Pivovarenko Yu. V. - Nature of the of polymorphism of salt crystals in the aspect of arborization diagnostic method (2016)
Потоцкая О. Ю. - Особенности строения и клеточного состава панкреатолиенальных гемолимфоузлов человека, Лапсарь А. С. (2016)
Шерстюк С. А. - Патоморфологические и гистохимические изменения во внутренних органах крыс при хроническом воздействии производных фенола в подостром опыте, Наконечная С. А., Сорокина И. В., Наконечный Е. В. (2016)
Shyian D. N. - Morphological features of the globose nucleus of the cerebellum (2016)
Шпонька І. С. - Характеристика та аналіз Ki-67-імунореактивності в астроцитомах головного мозку, Шинкаренко Т. В., Пославська О. В. (2016)
Дмитриева Э. А. - Анатомические аспекты в проведении практического занятия "Девитальные методы лечения пульпитов" (2016)
Мішалов В. Д. - Правове та законодавче обґрунтування порядку вилучення біологічних об’єктів від трупа людини для наукових досліджень з анатомії, гістології, цитології, Твердохліб І. В., Юрченко В. Т. (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2016)
Кутя С. А. - Юбилейные даты в истории морфологии в 2016 году (2016)
Методики морфологічних досліджень: монографія / Багрій М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г., Грищук М. І.; за ред. М. М. Багрія, В. А. Діброви. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 328 с. (2016)
Патоморфологія та гістологія: атлас / за ред.: Д. Д. Зербіно, М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви /та ін./ – Вінниця: Нова книга, 2016. – 800 с.: іл. (2016)
Большаков В. И. - Мы всегда, все 85 лет, соответствовали своему призванию (2016)
Большаков В. І. - Історія кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів, Харченко В. І. (2016)
Памяти Вадима Ивановича Большакова (2016)
Большаков В. И. - К определению класса металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Большаков В. И. - О возможности идентификации вычислительно неприводимых систем, Дубров Ю. И. (2016)
Большаков В. І. - Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. (1900–1917), Євсєєва Г. П., Перетокін А. Г. (2016)
Bolshakov V. I. - Forecasting the carrying capacity safe of shallow foundations, Kirichek Yu. A., Trehub A. V. (2016)
Большаков В. І. - Дослідження взаємозв’язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікролегованих сталей, Лаухін Д. В., Бекетов О. В., Iванцов С. В., Лаухін В. Д. (2016)
Булат А. Ф. - Сравнительные исследования радиационнозащитных наполнителей композиционных материалов на основе фосфогипсового вяжущего, Иванов В. А., Звягильский Е. Л., Голов К. С., Большаков В. И. (2016)
Повстяна Ю. С. - Прогнозування міцності пористих керамічних матеріалів, виготовлених на основі відходів машинобудування та природних мінералів (2016)
Піпа Б. Ф. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень з дротяною спіральною пружиною, Музичишин С. В., Чабан О. В. (2015)
Соколова Г. М. - Аналітичне моделювання процесу модифікації металевих поверхонь в тліючому розряді з автономними параметрами режиму, Пастух І. М. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Математичне моделювання динамічних процесів вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів, Міськов В. П. (2015)
Яворська Н. М. - Вплив нанопорошку нітриду бору на корозійну стійкість композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю (2015)
Щербань В. Ю. - Дослідження впливу матеріалу нитки і анізотропії тертя на її натяг і форму осі, Калашник В. Ю., Колиско О. З., Шолудько М. І. (2015)
Білик А. П. - Аналіз умов праці та техніки безпеки на пат ,,укрелектроапарат” та заходи щодо покращення, Футорний Д. А. (2015)
Суховій А. В. - Основні принципи отримання волокнистих полімерних композитів на основі волокон льону олійного, Мєняйло-басиста І. О., Тіхосова Г. А. (2015)
Горященко С. Л. - Аналіз обладнання для нанесення полімерного покриття на текстильні матеріали (2015)
Плешко С. А. - Вплив жорсткості пари голка-клин на напруження, що виникають в стержні в`язальної голки при ударі об клин, Піпа Б. Ф. (2015)
Славінська А. Л. - Метод оптимізації конструктивно-технологічних ознак систематизованого ряду серії моделей швейних виробів (2015)
Винничук М. С. - Розробка методу замикання лінії пройми в довільному чотирикутнику в ході проектування жіночого плечового одягу, Колосніченко М. В. (2015)
Кулешова С. Г. - Передумови застосування фрактальної графіки для структурного аналізу сучасного костюма (2015)
Сиротенко О. П. - Удосконалення процесу проектування орнаментальних аплікацій для декорування моделей одягу, Переяслова М. О. (2015)
Третякова Л. Д. - Зонально-модульна модель для розробки комплектів захисного одягу, Остапенко Н. В., Колосніченко М. В., Луцкер Т. В. (2015)
Чупріна Н. В. - Сегментація суб’єктів індустрії моди як учасників модного процесу (2015)
Кущевський М. О. - Розробка устаткування для реалізації гідровідцентрового способу формування головок головних уборів з тканин, Кошевко Ю. В. (2015)
Захаркевич О. В. - Методика визначення показників шорсткості текстильних матеріалів (2015)
Кущевський М. О. - Теоретичні основи гідровідцентрового способу формування текстильних матеріалів, Кошевко Ю. В. (2015)
Галик І. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняного текстилю на ринках, Семак Б. Д. (2015)
Людвіченко Т. Г. - Проектування трикотажних виробів на основі програмного забезпечення "m1plus" в умовах пат "софія" (2015)
Галавська Л. Є. - Теоретичні аспекти визначення розтяжності та закручуваності подвійного неповного трикотажу (2015)
Мартосенко М. Г. - Комплексне оцінювання рівня якості верхньотрикотажних котоніновмісних полотен, Поліщук Л. В., Семак Б. Д. (2015)
Сарибекова Ю. Г. - Влияние способа модификации на физико-механические показатели свойств шерстяного волокна (2015)
Вдовенко А. В. - Типологія стоп дітей україни. повідомлення 2. визначення типології стоп дітей за статевовіковою та територіальною ознаками, Коновал В. П. (2015)
Надопта Т. А. - Теоретичні засади визначення положення осі стопи під час проектування взуття (2015)
Лежнюк П. Д. - Вплив інверторів сес на показники якості електричної енергії в лес, Рубаненко О. Є., Гунько І. О. (2015)
Romanuke V. V. - Equalization of nonuniform distribution of recognition errors percentage over classes in classifying shifted monochrome 60-by-80-images (2015)
Осадчук О. В. - Обробка вимірювального сигналу сенсора за допомогою параболічної інтерполяції, Савицький А. Ю., Звягін О. С. (2015)
Осадчук В. С. - Вплив радіації на роботу біполярних транзисторів. ч.2. вплив радіаційного випромінювання на рекомбінаційні втрати повний розрахунок, Кравченко Ю. С., Коломієць В. І. (2015)
Мартинюк Т. Б. - Різницево-зрізова обробка з використанням принципів модулярної арифметики, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Злепко С. М. - Принципи організації інтерфейсу користувача в інформаційній системі тестування персоналу, Навроцька К. С. (2015)
Струбицький Р. П. - Порівняльний аналіз швидкості роботи протоколів гарантованої передачі даних, базованих на udp у міжконтинентальній мережі (2015)
Козловський В. В. - Методологія інформаційної безпеки в авіатранспортному комплексі, Міщенко А. В., Васянович В. В. (2015)
Рудаков К. С. - Двоквадрантна образно-знакова модель визначення ефективного маршрутизатора, Лукашенко В. М., Уткіна Т. Ю. (2015)
Гаврищук С. В. - Застосування інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень при заводненні нафтових родовищ (2015)
Хорольський В. П. - Багаторівнева інтелектуальна система оптимізації електроспоживання гірничо-збагачувальних підприємств, Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2015)
Куцевол О. М. - Діелектрометричний вологомір зерна (2015)
Возна Н. Я. - Основи теорії структуризації поліфункціональних елементів складних систем (2015)
Бармак О. В. - Методи автоматизації визначення семантичних термінів у навчальних матеріалах, Мазурець О. В. (2015)
Мошноріз М. М. - Математична модель для діагностування системи водопостачання, Петровський В. М. (2015)
Петрук В. Г. - Моделювання спектральних характеристик шару епідермісу біотканини шкіри як об’єкту біомедичної діагностики, Кватернюк О. Є., Любчак Ю. С., Кватернюк С. М. (2015)
Ермакова И. И. - Конвективный теплообмен человека в воде, Солопчук Ю. Н. (2015)
Яшина О. М. - Обґрунтування алгоритму керування доступом до інформаційної системи торгівельної мережі з використанням смарт-технологій (2015)
Горященко К. Л. - Моделювання поведінки кабельної лінії у середовищі PSCAD, Гула І. В., Доротюк М. Д. (2015)
Кондратов В. Т. - Избыточная пирометрия: базовые структуры средств избыточных измерений температуры при разных видах функции преобразовании измерительного канала, Корогод А. А. (2015)
Хоптинський Р. П. - Універсальний демодулятор сигналів системи прийому інформації космічних апаратів дистанційного зондування землі, Таранчук А. А., Підченко С. К. (2015)
Козирський В. В. - Концентуальні засади енергоефективного керування випічкою хліба з використанням інтелектуальних технологій, Момотюк В. В. (2016)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення показників якості електроенергії на технологічну складову збитку в тваринництві, Савченко В. В. (2016)
Nesvidomin A. - Simulation of particle motion in still a rough surface and its testing for example inclined plane (2016)
Чуєнко Р. М. - Варіанти способів внутрішньої ємнісної компенсації реактивної потужності асинхронних двигунів (2016)
Усенко С. М. - Дослідження теплофізичних процесів у насіннєвій масі під впливом електричного поля високої напруженості, Науменко О. В., Мельник О. Д. (2016)
Міленін Д. М. - Визначення часу опроміненя поверхні інкубаційного яйця при лазерній обробці (2016)
Голодний І. М. - Руйнування клітин водорості спіруліни за допомогою електрогідроефекту (2016)
Касім М. М. - Основні тенденції розвитку геоінформаційних навігаційних систем прецизійного землеробства в Україні, Васюхін М. І. (2016)
Чичикало Н. И. - Особенности алгоритма тягового расчета ленточного конвейера при заданной схеме трассы, Киктев Н. А., Ларин В. Ю., Ларина Е. Ю. (2016)
Дудник А. О. - Нейромережева система керування електрогідроциклоном, Штепа В. М., Лисенко В. П. (2016)
Книжка Т. С. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на посилення антимікробних властивостей препарату "Екоцид" (2016)
Сініцин О. В. - Обґрунтування вибору класу точності для навігаційної ГІС прецизійного землеробства (2016)
Антипов Є. О. - Розробка засобів для інтенсифікації процесів теплообміну в акумуляторах теплоти на основі акумулюючих матеріалів фазового переходу (2016)
Василенков В. Є. - Віртуальне дослідження параметричних випробувань відцентрового насоса, Гудзенко М. М., Наземцев О. І. (2016)
Степанова А. И. - Оптимизация элементов теплоутилизационных систем энергетических установок (2016)
Коробський В. В. - Обґрунтування виборки при експериментальних випробуваннях дослідних контактів електромагнітних пускачів (2016)
Шворов С. А. - Методичні основи побудови системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо організації збору та переробки органічної сировини в біогазових комплексах, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В., Васямович О. В. (2016)
Чміль А. І. - Аналіз сучасних НВЧ-установок для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур, Лазарюк К. О. (2016)
Посудін Ю. І. - Термогенез у рослин (2016)
Зінькевич О. П. - Одна із задач руху рідини в областях з вільною границею, Нещадим О. М., Сафонов В. М. (2016)
Бережнюк І. Г. - Досвід впровадження системи контролю імпорту та експорту (ІCS/ECS) в ЄС, Несторишен І. В., Булана В. В. (2015)
Педченко Н. С. - Узагальнення наукових підходів до розуміння сутності бюджетного потенціалу регіону, Заворотній С. І. (2015)
Семикіна М. В. - Конкурентоспроможність молоді на ринку праці в умовах системної кризи, Голбанос С. С. (2015)
Гай О. М. - Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців, Захарова Є. Ю. (2015)
Демешок О. О. - Напрями параметричної компенсації невизначеності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу (2015)
Дмитришин Б. В. - Особливості розвитку та функціонування транснаціональних корпорацій ЄС в умовах глобалізації (2015)
Остапенко О. М. - Стратегічний контролінг в системі управління авіаційним підприємством України (2015)
Подплєтній В. В. - Державна фінансова підтримка розвитку малих підприємств (2015)
Руда Т. В. - Розробка методичного інструментарію для оцінювання ефективності діяльності митних органів України на основі інтегрального підходу (2015)
Туржанський В. А. - Підхід до розробки інструментарію поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Яковенко О. В. - Теоретичні основи аналізу зовнішньоекономічної діяльності митними органами (2015)
Савіцька І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку людського капіталу в аграрному секторі економіки (2015)
Козинець Г. О. - Фінансове забезпечення розвитку інтелектуального капіталу (2015)
Лантух І. В. - Будівництво вітчизняної залізниці та розвиток її інфраструктури наприкінці ХІХ ст. (2015)
Орлик С. В. - Механізм впровадження військового податку в Україні: досвід періоду Першої та Другої світових війн і сучасність (2015)
Яковенко Р. В. - "Людина економічна” та її еволюція, Бобочка Т. В., Линченко М. Д. (2015)
Комарова О. А. - Пріоритетні напрямки розвитку випереджаючої освіти в Україні (2015)
Семикіна М. В. - Трансформації зайнятості як фактор зміни мотиваційних моделей поведінки на ринку праці, Іщенко Н. А., Бугайова М. В. (2015)
Абашина О. В. - Аналіз результатів розбудови соціальної ринкової економіки в Україні (2015)
Бугайова М. В. - Аналіз сучасного стану трудоресурсного забезпечення Кіровоградського регіону в контексті реалізації стратегії соціально-економічного та інноваційного розвитку регіональної економіки, Златопольська А. С. (2015)
Грінка Т. І. - Моделювання розстановки пріоритетів у визначенні коефіцієнтів важливості вимог роботодавців до професійних знань і умінь робітників (2015)
Khachaturian O. - Modern Methods of Analysis in Assessing and Forecasting Employment in Small Business in the Region (2015)
Гуцалюк О. М. - Система фінансового забезпечення технологій управління діяльністю комерційного банку (2015)
Магопець О. А. - Генезис системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні, Босенко А. А. (2015)
Бразілій Н. М. - Особливості здійснення товарообмінних операцій в сучасних економічних умовах, Шинкаренко О. М. (2015)
Демиденко С. Л. - Методичні підходи до стратегічного аналізу показників фінансової звітності (2015)
Зюкова М. М. - Становлення та сучасний стан бухгалтерського балансу (2015)
Лисенко А. М. - Система нормативно-правового регулювання обліку та аудиту загальновиробничих витрат підприємства (2015)
Пугаченко О. Б. - Організаційна структура системи матеріального забезпечення з метою інтеграції обліку з іншими функціями управління (2015)
Шелест В. С. - Методичні положення аналізу використання нематеріальних активів інноваційно-орієнтованих підприємств (2015)
Поддубна Н. М. - Внутрішній контроль у роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації: особливості побудови та здійснення (2015)
Дмитришин Б. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в забезпеченні діяльності туристичної галузі, Титаренко А. В. (2015)
Кернасюк Ю. В. - Автоматизація складання технологічних карт в рослинництві і прогнозування витрат (2015)
Ніколаєв І. В. - Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек, Криворучко Н. В. (2015)
Пасічник Н. О. - Освітні індикатори як інструмент оцінювання стану і динаміки розвитку освітніх систем, Ріжняк Р. Я. (2015)
Станіславик О. В. - Ключові засади формування вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі, Коваленко О. М. (2015)
Бондар Ю. А. - Необходимость формирования фонда накопления для предприятий, Арапов А. С. (2015)
Чупріна М. О. - Проблеми та перешкоди на шляху забезпечення провадження алокаційного управління розвитком промислового потенціалу України (2015)
Базалійська Н. П. - Сучасні проблеми оплати праці в Україні в умовах кризи національної економіки, Кравець С. А. (2015)
Замота О. Н. - Сравнительная оценка затрат на использование автомобилей в современных условиях (2015)
Попель С. А. - Побудова трирівневого механізму формування інноваційного потенціалу промислового підприємства (2015)
Інформація про авторів (2015)
Бородіца С. - Жанрові особливості романної прози Семена Ордівського (2012)
Василишин І. - Художньо-філософські візії епохи в поемі Юрія Клена "Попіл імперій" (2012)
Гульчак О. - Способи образотворення у романі Галини Пагутяк "Смітник господа нашого" (2012)
Кіраль С. - Листування Андрія Ніковського з Михайлом Комаровим (2012)
Косінова О. - Музичні мотиви у творчості Павла Тичини (2012)
Малинська Н. - Постмодерний дискурс творів Володимира Селіванова (Буряка) (2012)
Працьовитий В. - Драматургія веснівки "Цвітка дрібная" Маркіяна Шашкевича (2012)
Ткачук М. - Художня дискурсивна практика Юрія Клена (2012)
Апанович М. - Символізм чотирьох першооснов у циклі Ганни Чубач "Перлини егейського моря" (2012)
Луцишин І. - Нараторіальна точка зору в повісті Володимира Винниченка "На той бік" (2012)
Скуратко Т. - Конфлікт як головний драматичний компонент поем Івана Драча (2012)
Янець Н. - Художня інтерпретація українсько-польського конфлікту в історичній драмі Івана Кочерги (2012)
Бистрова О. - Ситуативність символу в художньому тексті (2012)
Боренко В. - Теоретичні аспекти роману-епопеї в українському літературознавстві (2012)
Бровко О. - Геральдика й емблематика: літетатурознавчі проекції (2012)
Гарник Н. - Вплив критики на формування українського канону (2012)
Науменко Н. - Образно-стильова поліфонія сучасного українського хоку (2012)
Юзьків Г. - Художній дискурс любовної лірики (2012)
Шакура Ю. - Дискусійний статус біографічного методу в українському літературознавстві (2012)
Шинкар І. - Співвідношення історичної та художньої правди в історичному романі (2012)
Астаф'єв О. - Перший польський твір про Івана Гонту (2012)
Городнюк Н. - Мотив речі та уречевленої людини у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" та В. Набокова "Захист лужина" (2012)
Луцик В. - Художня світобудова малої прози доріс лессінг: моделі сприйняття дійсності (2012)
Луценко Л. - Элиза Хейвуд: биографический миф и реальность (2012)
Маланій Н. - Модель зовнішнього простору як елемент художнього світу романів І. Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е. М. Ремарка "Час жити і час помирати" (2012)
Павленко О. Г. - Категорія лакунарності в художньому перекладі (2012)
Сипко Л. - "Усамітнене" Василя Розанова: жанрово-стильова і тематична оригінальність (2012)
Тарасюк Я. - Інший-свій та інший-чужий: онтологічний конфлікт статей у ранніх романах Ф. Моріака (2012)
Ткачук О. - Орієнтальний дискурс Кавказу та однойменна поема Тараса Шевченка (2012)
Царик О. - Герман Кестен – німецький письменник і літератор в екзилі (2012)
Чуловський Б. - Основні віхи освоєння творчості Ф. Гельдерліна в Росії (2012)
Угляй Л. - Особливості фемінного письма Тоні Моррісон (2012)
Пилипишин С. - Українська етнографія і фольклористика з погляду російських наукових діячів 70 – 90-х років хіх століття: до перосмислення методології дослідження (2012)
Зимомря М. - Берег надії – у широкий світ, Радишевський Р. (2012)
Зимомря М. - Дослідницький пошук – поступом Івана Франка (2012)
Астаф’єв О. - Нове прочитання Федора Достоєвського крізь оптику теоретичний ідей Дмитра Чижевського, Ткачук М. (2012)
Ткачук М. - Франкові драми крізь у вимірі хронотопіки, Астаф’єв О. (2012)
Антофійчук В. - Художній конфлікт в українській драматургії 1990 –2010-х років (2012)
Краснова Л. - Текст – реципієнт – п’єса – театр (2012)
Краснова Л. - Непроминуща краса гармонійної особистості (2012)
Зимомря М. - Сучасна драматургія крізь оптику художнього конфлікту, Ткачук М. (2012)
Содержание (2016)
Анкін М. Л. - Характер та структура ушкоджень тазової ділянки в постраждалих із політравмою і нестабільним тазовим кільцем, Анкін Л. М., Бурлука В. В., Ткаченко А. Є., Саламащак В. В. (2016)
Полулях М. В. - Особливості ендопротезування кульшового суглоба за умов вродженого вивиху стегна в дорослих, Герасименко С. І., Полулях Д. М. (2016)
Grundshtein A. - Anatomical large femoral heads early complications and mid term results, Chechik O., Schwarzkopf R., Steinberg E., Dolkart O., Dekel S., Snir N. (2016)
Jong Keun Seon - Comparison of radiological and clinical assessments patellar resurfacing with retention for late stages of knee osteoarthritis performed total knee arthroplasty, Eshnazarov K., Karimov M., Eun Kyoo Song (2016)
Пирогов Е. Н. - Результаты клинического применения подпружиненного фиксатора с при остеосинтезе медиальных переломов шейки бедренной кости, Тяжелов А. А. (2016)
Бабуркина Е. П. - Выбор показаний к хирургическим вмешательствам на менисках (2016)
Вирва О. Є. - Оцінювання поширеності пухлинного ураження проксимального відділу стегна за даними спіральної комп’ютерної томографії, Малик Р. В., Головіна Я. О. (2016)
Бабун Д. В. - Стан венозного кровотоку нижніх кінцівок у хворих із переломами кісток гомілки після металоостеосинтезу накістковими пластинами, Жук П. М. (2016)
Корж Н. А. - Напряженно-деформированное состояние системы "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" при фронтальном наклоне таза, Стауде В. А., Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2016)
Литвишко В. О. - Напружено-деформований стан фібрин-кров’яного згустку та окістя в зоні діафізарного перелому за різних умов з’єднання відламків та його вплив на структурну організацію регенерату, Попсуйшапка О. К., Яресько О. В. (2016)
Філіпенко В. А. - Міцність кістково-металевого блоку для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та остеопорозу в щурів, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Танькут В. О., Аконджом М., Бондаренко С. Є. (2016)
Радченко В. О. - Особливості розташування медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів (топографо-анатомічне дослідження), Перфільєв О. В., Ларічев В. Б. (2016)
Кореньков О. В. - Морфологічні особливості загоєння дефекту коркового шару довгої кістки щурів за умов імплантації природного гідроксилапатиту (2016)
Романенко К. К. - Структурні особливості чотириголового м’яза стегна щурів за умов формування деформації стегнової кістки, Ашукіна Н. О., Прозоровський Д. В. (2016)
Страфун С. С. - Основні причини та клініко-рентгенологічніваріанти деформівного артрозу кистьового суглоба, Тимошенко С. В. (2016)
Геннадий Харлампиевич Грунтовский (2016)
Радченко Володимир Олександрович (2016)
Бэц Г. В. - Общие тактические принципы лечения переломов дистальных метаэпифизов длинных костей, Черепов Д. В., Бэц И. Г., Стойко И. В. (2016)
Корольков А. И. - Подтаранный артроэрез в лечении плоско-вальгусной деформации стоп:аргументы за и против (обзор литературы), Рахман П. М., Кикош Г. В. (2016)
Малишкіна С. В. - Структурно-метаболічні характеристики кістки та хряща під впливом гіпотермії (огляд літератури), Дєдух Н. В., Вишнякова І. В., Пошелок Д. М., Самойлова К. М. (2016)
Отчеты (2016)
Дисертаційні роботи, які у 2015 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Травматологія та ортопедія" (Харків, Київ) (2016)
Інформація про з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2016 році (2016)
Manole T. - Opinions On The Implementation Of The New Administrative-Territorial Budgeting System Elaboration In The Republic Of Moldova (2015)
Бережнюк І. Г. - "Поправки безпеки" до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави, Несторишен І. В., Очерет А. Ю. (2015)
Гамалій В. Ф. - Аналіз завершального етапу приватизації в Україні: стан, проблеми, ризики, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2015)
Бурлуцька С. В. - Ентропійні параметри соціально-економічної пружності регіонів (2015)
Малаховський Ю. В. - Досвід США, Канади та країн ЄС в управлінні економічним розвитком депресивних територій (2015)
Медвідь Ю. О. - Управління ризиками та аналіз діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності митними органами країн ЄС (2015)
Нестеренко Ю. О. - Сімейні фермерські господарства: тенденції розвитку в світі та сучасний напрям господарювання в Україні (2015)
Семикіна М. В. - Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу, Беляк Т. О. (2015)
Лавренкова І. М. - Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності (2015)
Магопець О. А. - Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників, Босенко А. В. (2015)
Письменна Т. В. - Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства (2015)
Давидов Г. М. - Сучасна система підходів до здійснення аудиту, Фільштейн Л. М., Давидов І. Г. (2015)
Фільштейн Л. М. - Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту, Бондар Ю. А. (2015)
Фільштейн Л. М. - Облікове супроводження реалізації функцій оплати праці, Пальчук О. В. (2015)
Головченко О. О. - Проблеми визначення сутності житлово-комунальних послуг як специфічних суспільних благ та специфічного об’єкта економічного контролю, Головченко Н. Ю. (2015)
Савченко В. М. - Концепція капіталу та його відображення в обліку, Крячко В. Г. (2015)
Шелковникова О. В. - Управлінська інформаційна система підприємства: принципи розробки та концептуальна модель (2015)
Шинкаренко О. М. - Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній, Бразілій Н. М. (2015)
Nataliia Poddubna - The Influence of Improvement of Accounting of Income from Sales of Goods on the Efficiency of Retail of Enterprises of Consumer Cooperation (2015)
Петренко М. М. - Апроксимація ідеальної моделі ефективності праці нелінійною багатомірною математичною моделлю, Корнєєва Т. С. (2015)
Головченко О. О. - Історичний генезис житлово-комунального господарства як галузі з особливим механізмом економічних відносин (2015)
Гуцалюк О. М. - Використання методу генетичного алгоритму щодо визначення партнера для створення корпоративного інтеграційного об’єднання (2015)
Жовновач Р. І. - Сервісне обслуговування як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування (2015)
Остапенко О. М. - Проблеми впровадження та функціонування внутрішнього аудиту на авіаційних підприємствах в Україні (2015)
Фрунза С. А. - Особливості управління інвестиційною діяльністю підприємств сільського господарства (2015)
Бухун Ю. В. - Інвестиційні аспекти корпоратизації підприємств космічної галузі України (2015)
Гусарова М. Ю. - Передумови створення туристського кластеру на Черкащині на основі конкурентних переваг регіону (2015)
Dorenska А. - Methodical Approaches to Organisation of Making Administrative Decisions by Hazardous Profession Personnel (2015)
Скловський І. 3. - Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін (2015)
Інформація про авторів (2015)
Волкодав В. В. - Державна науково-технічна експертиза сортів рослин - основа сучасного рослинництва, Захарчук О. В. (2005)
Яшовський І. В. - Досягнення та перспективи нових напрямів селекції проса в Україні (2005)
Гончар О. М. - Нові підходи в організації державної реєстрації сортів плодових, ягідних, горіхоплідних культур і винограду та прав на них, Ткачик С. О. (2005)
Литвиненко М. А. - Наукові основи формування сортового складу зернових культур в Україні, Волкодав В. В. (2005)
Рудник O. І. - Методичне забезпечення експертизи сортів проса посівного (Panicum miliaceum L. ) на патентоспроможність (2005)
Сич З. Д. - Мінливість морфологічних ознак колекційних зразків кавуна у плівковій теплиці, Бобось І. М., Сидорка І. В. (2005)
Андрющенко А. В. - Формування колекції сортів-еталонів салату (Lactuca sativa L. ), Лещук Н. В., Скрипка А. І. (2005)
Барабаш О. Ю. - Удосконалення методики закладання дослідів з овочевими культурами у відкритому ґрунті (2005)
Ілюк Н. А. - Щеплення помідора та його продуктивність (2005)
Сиволап Ю. М. - ДНК-технології в реєстрації й охороні прав на сорти рослин, Кожухова Н. Е. (2005)
Шевченко А. М. - Сортові ресурси гороху в Україні та їх використання в інших країнах світу (2005)
Волкодав В. В. - Ефективність використання сортових ресурсів люпину в Україні, Ткачик С. О. (2005)
Захарчук О. В. - Методи оцінки інвестиційної привабливості АПК України, Волкодав В. В. (2005)
Волкодав В. В. - Правова охорона сортів рослин в Україні (2005)
Глухівський Л. Й. - Про відповідність національного законодавства з охорони прав на сорти рослин Міжнародній конвенції з охорони нових сортів рослин (2005)
Кондратюк В. В. - Заснування та розбудова насінницьких господарств як основа розвитку селекційно-дослідної роботи з цукровим буряком в Україні (2005)
Заяць А. - Міщани поміж Литовськими Статутами і практикою життя (2010)
Горін С. - Мобільність ченців волинських монастирів у першій половині XVII ст. (2010)
Яременко М. - Річпосполитська шляхта у Києво-Могилянській академії XVIII ст. (2010)
Сердюк І. - Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765–1769 рр.) (2010)
Kempa Т. - Konflikt między kanclerzem Janem Zamoyskim a książętami Ostrogskimi i jego wpływ na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku (2010)
Крикун М. - Волинський маєток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності на нього), Піддубняк О. (2010)
Собчук В. - Суперечки Сенют і Ярмолинських за маєтки наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст. (2010)
Пришляк В. - Козацький Гетьманат часів Данила Апостола: протиріччя між гетьманською та імперською системами влади (2010)
Скочиляс І. - Брацлавський територіальний конфлікт 1747–1754 рр.: правові аргументи, еклезіальні й соціальні практики "впорядкування" географічного простору та історична пам’ять (2010)
Волошин Ю. - Конфлікти в Полтаві другої половини XVIIІ ст.: зміст, характер, мова (2010)
Білоус Н. - Павел Пачинський – київський намісник та вірний слуга воєводи Томаша Замойського (у світлі листування 1619–1626 рр.) (2010)
Кузик Т. - "Лучше головѣ, нежели хвостам служить"? Іван Чугуївець: військовий писар і колезький асесор (2010)
Писаренко Ю. - "Зрение" и "слепота" как социальные символы (2010)
Старченко Н. - Судова риторика як вияв цінностей волинської шляхти кінця XVI ст. (на прикладі справи про вбивство Балтазара Гнівоша з Олексова) (2010)
Moniuszko А. - Iuramentum corporale praestitit. Przyczynek do badań nad przysięgą dowodową w koronnym procesie ziemskim u schyłku XVI stulecia (2010)
Романова О. - "Боже неблагословіння" чи вигідне одруження? Штрихи до ціннісних пріоритетів козацької старшини XVIII ст. (2010)
Диса К. - Історія сексуальності ранньомодерної доби: уявлення і дискусії на зламі XX і XXI ст. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бабелюк О. А. - Новизна постмодерністського текстотворення крізь призму постмодерністської поетики (2012)
Baybakova І. М. - Positive thinking, positive language, positive discourse, Hasko О. L. (2012)
Бєлозьорова О. M. - Семантичне акцентування предикації у мовленнєвому акті натякання (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Білоус І. М. - Соціолінгвістичні характеристики дискурсу фітнес-класу (2012)
Богатирьова Є. В. - Лексико-стилістичні засоби реалізації дискурсивних стратегій і тактик комунікантів англомовних політичних дебатів (2012)
Борковська І. П. - Архітектоніка ділового документа (2012)
Гериш Н. С. - Концептуальна метафора у політичному дискурсі (2012)
Годісь Ю. Я. - Провідні особливості сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" (2012)
Давидюк Ю. Б. - Семантична структура художнього тексту (2012)
Дуйко Є. О. - Національна ідентичність та її складники в сласному англомовному дискурсі політичних діячів США (2012)
Заболотська О. В. - Специфіка дискурсу "американського поетичного ренесансу" (2012)
Іванців О. В. - Стилістичні засоби створення корпоративного іміджу (2012)
Кінах Л. С. - Дискурсивне використання субстантивованого прикметника в сучасній німецькій мові (2012)
Ковалевська Т. І. - Параграфемні засоби як маркери інтонації сучасного англомовного художнього тексту (2012)
Колбіна Н. В. - Типологія описів готичного архітектурного простору в сучасному англомовному романі (2012)
Коринь С. Н. - Метаметафора и пространство-время в немецкоязычном художественном дискурсе (2012)
Крижановська В. П. - Типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної новели (2012)
Купчишина Ю. А. - Наративні особливості художньої прози Р. Бредбері (2012)
Лисецька Н. Г. - Інновація в німецькому політичному дискурсі, Хайдемейср В. П. (2012)
Mykhailenko V. V. - Modus matrix in discourse (2012)
Михальчук H. О. - Категорія абсурду в творах В. Шекспіра (2012)
Мойсеєнко С. М. - Функціонально-стильові особливості англомовного комп’ютерного дискурсу (2012)
Пихтовникова Л. С. - Научный дискурс в свете основных положений синергетики (2012)
Поневчинська Н. В. - Функціонування прецедентного тексту в структурній композиції англійської епіграми (2012)
Прокопенко А. В. - Тактика дискредитації опонента vs тактики героїзації (2012)
Рибакова К. А. - Культурно-історичні домінанти Вікторіанської Англії доби Кримської війни: дискурсивний аналіз (2012)
Рогач Ю.І. - Маніпуляційні потенції сучасних рекламних мас-медійних текстів (2012)
Savchuk R. I. - Theorie de la narration dans l’interpretation du texte litteraire (2012)
Семенюк A. A. - Функціональні особливості спонтанного інформативного дискурсу (2012)
Семенюк Т. П. - Інтерсеміотичні особливості письмової комунікації (2012)
Смаль О. В. - Засоби моделювання знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі (2012)
Сподарик О. В. - Ілюстрація як елемент полі кодового художнього тексту (на матеріалі британського роману XXI століття) (2012)
Тхоровська С. В. - Сутнісні ознаки ідеологічного дискурсу (на матеріалі редакційних статей) (2012)
Філоненко 3. Л. - Явище американської експериментальної прози в постмодерністській поетиці (2012)
Холмогорцева І. С. - Авантекст фольклорного тексту в аспекті інтертекстуальності (2012)
Чміленко О. М. - Прагматика художньої комунікації: когнітивний аспект (2012)
Ярошко Н. С. - Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років XX століття) (2012)
Алиєва А. Д. - Частиномовна парцеляція номінативних засобів вербалізації лінгвокультурного концепту Материнство (на матеріалі англійської мови) (2012)
Гороть Є. І. - Комбінувальна форма як складник дериваційної системи англійської мови, Малімон Л. К. (2012)
Єнікєєва С. М. - Словотворчі засоби вираження апроксимального значення в сучасній англійській мові, Єнікєєв Д. С. (2012)
Ісмаїлова Е. А. - Особливості алюзивної репрезентації антропонімів в англомовному публіцистичному дискурсі (2012)
Калиновська І. М. - Іменникова фраза як заголовок творів англомовної художньої прози (2012)
Калита А. А. - Перцептивна та інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень, Тараненко Л. І. (2012)
Коваленко О. В. - Функциональные характеристики историзмов в исторических романах Вальтера Скотта (2012)
Липко И. П. - Региональная вариативность английского языка на различных уровнях языковой структуры, Липко З. Н. (2012)
Maxymchuk N. M. - English and Ukrainian Slang in the Comparative Aspect: Structure, Development, Functional and Stylistic Peculiarities, Onyshchenko I. A. (2012)
Савчук В. І. - Просодичні засоби маркування комунікативної стратегії на пониження в англомовному президентському дискурсі (2012)
Сидельникова Л. В. - Фонографічний та ідеографічний аспекти розвитку графем в історії французького письма (2012)
Станіслав О. В. - Особливості функціонування синтаксичних засобів когезії (на матеріалі французької мови) (2012)
Чернишова І. В. - Синтаксичні характеристики позитивного індексально-оцінного комплексу другої особи у російськомовному тексті Біблії (2012)
Дем’яненко О. Є. - формування компетенції міжкультурного спілкування засобами іноземної мови (2012)
Книш Л. О. - Принципи організації самостійної роботи з іноземної мови у ВНЗ, Мойсеєнко Н. В. (2012)
Лубянова О. В. - Методологічні аспекти викладання іноземних мов студентам із вадами слуху в ВНЗ (2012)
Мороз Т. О. - Використання лінгвокультурологічного підходу у формуванні загальнокультурної компетентності студентів у процесі навчання іноземної мови (2012)
Петровська Н. М. - Методика використання відеоматеріалів на різних етапах вивчення англійської мови, Судима Т. М. (2012)
Тарнопольський О. Б. - Принцип розвитку англомовної інформаційної компетенції студентів у навчанні англійської мови для спеціальних цілей з використанням Інтернету в немовних ВНЗ (2012)
Щербан Т. Д. - Мукачівський державний університет: історичний вимір його становлення та перспективи розвитку (2015)
Кашуба Я. М. - Забезпечення підприємницької активності в умовах економічної нестабільності (2015)
Клопов І. О. - Передумови розвитку відновлювальних джерел енергії (2015)
Князевич А. О. - Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни, Брітченко І. Г. (2015)
Коваленко О. В. - Концептуальний підхід до побудови моделі інноваційного розвитку продовольчого комплексу (2015)
Краус Н. М. - Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку (2015)
Лендєл М. А. - Специфіка міжгалузевих організаційно-економічних відносин в агропромисловому виробництві: аналітичний аспект, Жулканич О. М. (2015)
Ліхоносова Г. С. - Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях (2015)
Мареха І. С. - Кумулятивний вплив еколого-культурних факторів на економічні характеристики природокористування, Іванченко М. В. (2015)
Могильний О. М. - Роль експортно-орієнтованого сільського господарства в стратегіях розвитку економіки (2015)
Сімків Л. Є. - Економічне зростання як індикатор якості економічних реформ (2015)
Ульянченко О. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність,як основа сталого розвитку економіки держави (2015)
Стадницька Ю. Ю. - Просторова диференціація собівартості та цін водопостачання в Україні як чинник розміщення господарської діяльності (2015)
Бондарчук Л. В. - Концептуальні підходи та сучасні елементи моделювання ефективного управління підприємством в умовах розвитку економіки, Гулівата І. О. (2015)
Бухало О. В. - Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Вергун В. А. - Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми, Ступницький О. І. (2015)
Гудзь О. Є. - Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства (2015)
Калінеску Т. В. - Діагностика здатності виробничого персоналу щодо інноваційного розвитку підприємств (2015)
Нагорний Є. І. - Пробний маркетинг промислової інноваційної продукції: сутність,види і особливості реалізації (2015)
Орлова А. Ю. - Необхідність обґрунтованого визначення собівартості продукції машинобудівного підприємства для підвищення її конкурентоспроможності (2015)
Газуда Л. М. - Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства, Салдан Т. Ю. (2015)
Темченко О. А. - Визначення раціональної виробничої потужності гірничозбагачувальних підприємств для посилення їх конкурентних позицій (2015)
Бочко О. Ю. - Розвиток регіонального маркетингу: особливості та перспективи, Молнар М. С. (2015)
Hulko L. - An analysis of investment activity in Khmelnytskyi region and ways of its investment attractiveness improvement (2015)
Звонар Й. П. - Активна політика зайнятості в країнах Європейського Союзу та можливості її застосування в Україні (2015)
Коваленко О. В. - Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств енергетичної галузі Придніпровського економічного району, Янчуков Ю. О. (2015)
Козирєва О. В. - Поглиблення інтеграції України з ЄC (2015)
Никитюк Т. Л. - Стратегія формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку Волинського регіону до 2020 року, Баула О. В. (2015)
Паулик А. Я. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу економіки регіону (2015)
Проскура В. Ф. - Технологія управління ресурсним забезпеченням економічної безпеки та стійкого розвитку регіону (2015)
Ровенська В. В. - Формування та розвиток інноваційної складової трудового потенціалу України, Редькіна Ю. О. (2015)
Petrova D. - European policies and strategies 2020 – administration,industry,education in Bulgaria, Panko M. (2015)
Ткаленко С. І. - Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації (2015)
Feyer O. - Analysis of investment activity of Transcarpathian enterprises (2015)
Химинець В. В. - Регіональна еколого-економічна політика як інституційна передумова забезпечення сталого розвитку (2015)
Августова О. О. - Формування облікової політики щодо витрат рибопереробних підприємств (2015)
Бурак І. О. - Облікова політика як складова організації обліку заборгованості за розрахунками (2015)
Височан О. С. - Витрати на формування споживчої цінності туристичного продукту як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Фурман Т. Ю. - Система статистичних показників рівня інфляції (2015)
Власюк В. Є. - Фінансова складова формування економічної структури суспільства (2015)
Гоблик В. В. - Внутрішній фінансовий контроль правильності та своєчасності формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, Королович О. О. (2015)
Максімова В. Ф. - Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності, Кузіна Р. В. (2015)
Маркевич К. Л. - Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України (2015)
Ніколаєва Т. В. - Моніторинг формування повної вартості державної нерухомості (2015)
Сириченко Н. С. - Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій (2015)
Павліха Н. В. - Джерела інвестування природоохоронних територій, Павлова І. І. (2015)
Капрельянц Л. В. - Селенобогащенные пробиотические продукты функционального назначения, Трегуб Н. С. (2016)
Semenets А. S. - Biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa strains with different levels of cyclic di-guanosine monophosphate biosynthesis, Galkin M. B., Filipova T. O. (2016)
Голембіовська С. Л. - Лімітуючі каротиногенез умови культивування мутантів Streptomices globisporus 1912, Поліщук Л. В., Коцюк А. Ю., Мацелюх Б. П. (2016)
Marynova І. І. - Amount of endophytic microbiota in grapevine shoots, Ivanitsa V. Yu., Limanska N. V. (2016)
Гончаров В. О. - Розповсюдження та генотипова структура ротавірусів в Одеській області, Котлік Л. С., Ісакова Н. П., Виходцева Ю. М., Баранов Ю. О. (2016)
Ткаченко Н. А. - Заквашувальні композиції бактерій для технологій кисломолочних продуктів дитячого харчування (2016)
Булигіна Т. В. - Резистентність до антимікробних препаратів бактерій Pantoea agglomerans, Варбанець Л. Д., Пасічник Л. А., Житкеви Н. В. (2016)
Васильєва Н. Ю. - Оптимізація складу живильного середовища для Pseudomonas maltophilia ОNU329 – сорбента йонів важких металів та деструктора вуглеводнів нафти, Горшкова О. Г. (2016)
Петросьянц А. П. - Виділення α-галактозидази з Bifidobacterium longum ЛМ-6, та ідентифікація функціональних груп каталітичного центру ферменту (2016)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2015 році (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Хомяк М. - Drang nach Osten: деякі особливості колонізаційної політики Ягеллонів на теренах Королівства Русі (кінець XIV – перша половина XV ст.) (2015)
Чучко Д. - Інститут церковного ктиторства та його реалізація в Молдавському князівстві (XVI – XIX ст.) (2015)
Сахновський Є. - Мобілізація інтелекту: організація британської зовнішньополітичної пропаганди на початку Першої світової війни (2015)
Мінаєва Т. - Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни (2015)
Sych A. - Some remarks on the problem of political system evolution in the Central-Eastern European countries in the interwar period (2015)
Слободян С. - До питання про історичні погляди М. М. Покровського (2015)
Нащочин О. - Польща в Європі: "троянський кінь" США чи "ахіллесова п’ята" Франції? (2015)
Піддубний І. А. - Hrenciuc Daniel. Provocările vecinătăţii: Ucrainenii Bucovineni оn Regatul României Mari (1918-1940). Contribuţii (Гренчук Даніель. Виклики сусідства: Буковинські українці в королівстві Великої Румунії (1918-1940). Внески) (2015)
Інформація для авторів (2015)
Мазільніков Г. В. - Метод визначення стійкості пшениці озимої до вилягання і його застосування в селекції, Голик Л. М., Хамула О. П., Фоманюк В. А., Кучеренко О. М., Мельковська В. І. (2007)
Корнєєва М. О. - Гетерозис гібридних комбінацій і генетична детермінація буряку цукрового за елементами продуктивності, Власюк І. В., Власюк І. В. (2007)
Уліч Л. І. - Ефективність післяреєстраційного сортовивчення пшениці озимої, Уліч О. Л. (2007)
Заякіна Г. В. - Сортоспецифічність посівів та якісних показників зерна пшениці м’якої озимої при уражені клопом-черепашкою, Шовгун О. О., Бодяка О. О. (2007)
Захарчук О. В. - Вирощування пивоварного ячменю з нових сортів, як запорука отримання високих прибутків, Загинайло М. І. (2007)
Безручко О. І. - Сортове забезпечення ринку України кормовими культурами та випробування нових сортів на ВОС-тест (2007)
Андрющенко А. В. - До способу визначення групи стиглості сортів, гібридів кукурудзи за показниками ФАО, Кривицький К. М. (2007)
Янішевський Л. І. - Удобрення — як продуктивний агротехнічний прийом регулювання потенційними можливостями сортів льону-довгунця, Маційчук В. М., Рибак М. Ф. (2007)
Голик В. М. - Господарсько-біологічна характеристика сортів пшениці ярої різного географічного походження (2007)
Маційчук В. М. - Закономірності росту, розвитку і формування врожаю нових сортів льону-довгунця залежно від норм висіву та удобрення (2007)
Волкодав В. В. - Формування та розвиток сортодослідної мережі закладів експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, Захарчук О. В. (2007)
Петренко О. В. - 70-річчя професора Л. О. Животкова (2007)
Кулик Г. В. - Відомий вчений, здібний організатор (2007)
Шалькевич Л. В. - Синдром Блоха — Сульцбергера: этиологические, патогенетические и клинические особенности поражения центральной нервной системы, Кудлач А. И. (2015)
Міщенко Т. С. - Постінсультний больовий синдром. Основні аспекти діагностики та ефективність сучасних методів лікування, Харіна К. В. (2015)
Евтушенко С. К. - Применение комбинированного препарата Гамалате-В6 при функционально-органических заболеваниях нервной системы у детей и взрослых (обзор литературы и личные наблюдения), Филимонов Д. А., Евтушенко О. С., Евтушенко И. С., Савченко Е. А., Морозова А. В. (2015)
Яшаров Ю. А. - Этиологические и патогенетические особенности абсцессов головного мозга, Цимбалюк В. И., Ткачик И. П., Цимбалюк Ю. В. (2015)
Дзяк Л. А. - Новые возможности мультимодальной фармакотерапии острого периода ишемического инсульта, Зозуля О. А., Клигуненко Е. Н., Кущ Е. А. (2015)
Негрич Т. І. - Особливості перебігу розсіяного склерозу в жінок залежно від народження дітей, Оринчак Л. Б. (2015)
Мищенко Т. С. - Новые возможности в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Здесенко И. В., Мищенко В. Н. (2015)
Орос М. М. - М’язовий больовий синдром у пацієнтів, які перенесли інсульт, Луц В. В. (2015)
Мищенко В. Н. - Распространенность сердечно-сосудистых факторов риска у лиц пожилого возраста с "немыми" инфарктами мозга, Никишкова И. Н. (2015)
Евтушенко C. К. - Опыт применения препарата Когнум у детей с функционально-органическими заболеваниями нервной системы различной этиологии, Сухоносова О. Ю., Сальникова В. А. (2015)
Малик С. Л. - Вплив сонячної експозиції та статусу вітаміну D на клінічні характеристики хворих на множинний склероз у популяції Вінницької області, Московко С. П., Костюченко А. В. (2015)
Смолко Д. Г. - Застосування нейроцитопротекторів на догоспітальному етапі допомоги при гострому порушенні мозкового кровообігу та їх вплив на віддалені наслідки мозкових інсультів (2015)
Мищенко Т. С. - Мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Дмитриева Е. В. (2015)
Исайкова Е. И. - Особенности вегетативного портрета у больных с хронической ишемией мозга (2015)
Осокина О. И. - Возможности медикаментозного лечения и психотерапии в потенцировании ремиссии у пациентов на ранних стадиях шизофрении (2015)
Цюрко Б. О. - Возможности тразодона в патогенетической терапии хронической боли, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2015)
Мищенко Т. С. - Применение экстракта гинкго билобы в лечении пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2015)
Шостак Н. А. - Дегенеративное поражение позвоночника: представления о болезни, подходы к терапии (собственные данные), Правдюк Н. Г. (2015)
Ігошина А. В. - Основні вегетативно-вестибулярні порушення при токсико-гіпоксичній енцефалопатії внаслідок гострого отруєння монооксидом вуглецю та метаном у гірників вугільних шахт, Ніколенко В. Ю., Тищенко Г. В., Ніколенко О. Ю. (2015)
Мяловицька О. А. - Ефективність застосування препарату Нуклео Ц. М. Ф. Форте у комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз, Карнаух Ю. Д. (2015)
Орлик Т. В. - Ефективність традиційних нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини (2015)
Шебатин А. И. - Саккадическое глазодвижение в структуре нейролептического экстрапирамидного расстройства. Взгляд невролога (2015)
Іван Савович Зозуля (2015)
Отзыв на учебно-методическое пособие под редакцией проф. С. К. Евтушенко "Шкалы в общей и детской неврологии", Киев, Издательский дом "Заславский", 2015 г., 104 с. (2015)
Аспирин творит чудеса (2015)
Запрограммированный экзитус (2015)
Программа обновления клеток и органов человека (2015)
Памяти великого детского невролога. Жана Айкарди (Jean Aicardi) (2015)
Пам’яті видатного нейрохірурга Цимейка О. А. (2015)
Базилюк В. Б. - Організаційні зміни та спеціалізовані інститути розвитку інфраструктури видавничо-поліграфічного комплексу (2015)
Волощук Н. Ю. - Теоретичні підходи до дослідження сутності категорії малого підприємництва (2015)
Газуда М. В. - Удосконалення державного регулювання процесів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві, Ерфан В. Й., Газуда С. М. (2015)
Кропивко М. М. - Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств населення (2015)
Лупенко Ю. О. - Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи (2015)
Підлипна Р. П. - До питання формування державної політики у сфері соціального захисту населення (2015)
Попадинець В. В. - Інвестиційний клімат України у глобальній економічній системі (2015)
Уніга О. В. - Державна політика зайнятості населення України в період економічної кризи (2015)
Хвесик М. А. - Економічні аспекти управління водокористуванням в умовах децентралізації влади в Україні, Левковська Л. В., Мандзик В. М. (2015)
Важинський Ф. А. - Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Лалакулич М. Ю. (2015)
Вовк М. В. - Організаційно-економічний механізм формування та забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, Франчук І. Б. (2015)
Данніков О. В. - Сучасні принципи та інструментарії маркетингу туристичних послуг, Бобрицька Н. Д., Кирилова О. В. (2015)
Dem’yan Ya. - Resource potential of innovative and investment development of enterprises producing cheese in Transcarpathia, Shekmar N. (2015)
Кліпкова О. І. - Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством (2015)
Обертан Д. В. - Стратегія корпоративного управління підприємствами поліграфії в ринкових умовах (2015)
Пилипчук В. П. - Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг, Лендєл О. Д. (2015)
Приймак В. І. - Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами, Луцик М. В. (2015)
Савич О. П. - Інноваційна діяльність виробників автомобілів на глобальному ринку (2015)
Семененко О. В. - Узагальнюючи підходи до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості (2015)
Терещенко С. І. - Вплив рівня професійної підготовки управлінських працівників на результати діяльності аграрних формувань (2015)
Ходикіна І. В. - Підходи до оцінки ефективності систем управління персоналом (2015)
Шарко В. В. - Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки,стратегії підвищення (2015)
Богінська Л. О. - Ринок нерухомості: стан та регіональні особливості (2015)
Деделюк К. Ю. - Актуальні виклики активізації інвестиційної діяльності регіонів України (2015)
Зеленко О. О. - Перспективи розвитку туризму Луганщини в умовах воєнно-політичної нестабільності (2015)
Havrylko P. - Formation of innovation infrastructure in the cross-border space as an instrument of improving the mechanisms of interaction of subjects within its borders, Kolodiychuk A. (2015)
Кондра О. Р. - Характеристика сучасного стану продовольчого ринку регіону (2015)
Лисенко О. А. - Порівняльний аналіз змін рангів в рейтингу регіонів України за показниками гідної праці (2015)
Марчук Ю. В. - Фактори впливу на розвиток єврорегіонального співробітництва в інноваційній сфері (2015)
Мошак О. В. - Економічна сутність менеджменту аграрної сфери регіону (2015)
Палига Є. М. - Становлення сучасного корпоративного управління видавничо-поліграфічної галузі регіону (2015)
Польовська В. В. - Регіональні особливості розвитку рекреаційної сфери гірських територій в розрізі вертикального зонування (2015)
Притула Х. М. - Підходи до оцінки потенціалу розвитку сільських територій, Залуцький І. Р. (2015)
Россоха В. В. - Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів, Газуда Л. М. (2015)
Смочко Н. М. - Загальні риси територіальної структури господарського комплексу Закарпатської області (2015)
Стадницький Ю. І. - Гори як регіональний природний ресурс: специфіка оптимального управління (2015)
Стоянець Н. В. - Методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Чепеленко А. М. - Міжнародна міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди, Чепеленко Д. С. (2015)
Гладій І. О. - Облікове забезпечення системи ціноутворення молокопереробних підприємств (2015)
Дзюба О. М. - Облік операцій в іноземній валюті: національний та міжнародний підхід, Пшенична Г. В. (2015)
Ihnatyshyn M. - The economic nature of venture capital as a source to finance investment risk projects, Ihnatyshyn My. (2015)
Литвиненко Т. Є. - Фінансова підтримка розвитку інноваційних технологій в сфері ресторанного бізнесу, Литвиненко Я. В. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Фіскальні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності (2015)
Харитонов В. М. - Особливості хімічного складу піроксенів Кропивнянського родовища фосфор-титанових руд (Україна), Липко О. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського