Заблоцький М. Б. - Методологічні аспекти регулювання рівноваги національної економіки в контексті реформ "Стратегії - 2020" (2014)
Гудима Р. Р. - Модернізація транспортної інфраструктури прикордонних регіонів: фінансові та управлінські аспекти (2014)
Проскура В. Ф. - Розробка системи моніторингу конкурентоспроможності регіону (2014)
Караушу А. М. - Проблеми формування та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Вудвуд В. В. (2014)
Кондро П. - Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Вудвуд В. (2014)
Линник О. О. - Акумуляція зовнішнього державного боргу, інвестиції і приватне споживання в Україні (2014)
Гринкевич С. С. - Обґрунтування об’єктів антисипативного управління в контексті забезпечення розвитку трудового потенціалу України (2014)
Хомів О. В. - Сучасні підходи до боротьби з економічною злочинністю (2014)
Барна М. Ю. - Сучасні тенденції розвитку сфери гостинності у Львівській області, Гук Х. З. (2014)
Барна М. Ю. - Домінанти підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі на регіональному рівні в умовах трансформації (2014)
Басюк Д. І. - Дослідження чинників привабливості дестинації винного туризму, Примак Т. Ю. (2014)
Красовський Є. В. - Розробка концепції електронної системи управління готелем (2014)
Митник І. М. - Імітаційне моделювання в системі управління торговим підприємством, Гнатишак А. О. (2014)
Міщук І. П. - Необхідність та шляхи інтеграції малих торговельних підприємств у регіональні системи торговельної логістики (2014)
Тягунова Н. М. - Розвиток сфери послуг у системі споживчої кооперації, Іржавська Л. В. (2014)
Тягунова Н. М. - Торговельна логістика – основа конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства, Вечірко О. М. (2014)
Федик О. В. - Принципи організації та методи регулювання збуту сільськогосподарської продукції господарствами населення (2014)
Волошан І. Г. - Методична складова організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства (2014)
Колесник О. Л. - Аудит операцій установи з готівкою (2014)
Мельник К. П. - Наукові підходи до еволюції оперативного контролю (2014)
Озеран Н. М. - Облік товарів, продуктів і тари у закладах ресторанного господарства споживчої кооперації (2014)
Підлипна Р. П. - Стратегічний управлінський облік у системі управління підприємством (2014)
Судин Ю. А. - Концептуально-практичні підходи до відображення внутрішнього гудвілу в системі бухгалтерського обліку (2014)
Ціцька Н. Є. - Етапи впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (2014)
Сафонов Ю. М. - US-Ukrainian free trade area in the context of diversification of international trade strategy of Ukraine (2014)
Дарміць Р. З. - Суть, підходи та оцінювання постачальної діяльності підприємств, Горішна Г. П. (2014)
Міценко Н. Г. - Потенціал підприємства як базис його сталого розвитку, Жовтовський Н. О. (2014)
Куцик В. І. - Удосконалення регуляторної цінової політики держави на товари у роздрібній торгівлі, Хижа Н. М. (2014)
Міценко Н. Г. - Вартісно-орієнтований підхід в управлінні потенціалом підприємства, Ковалишин М. Р. (2014)
Летуновська Н. Є. - Інструменти управління економічним потенціалом об’єктів соціальної сфери підприємств (2014)
Хомик Х. Р. - Дослідження динаміки екологічних витрат лісогосподарських підприємств щодо можливості відображення їх в обліку (2014)
Сушарник Я. А. - Методика розподілу непрямих витрат на підприємствах сільського господарства (2014)
Балабан Н. М. - Дослідження форм та видів аутсорсингу підприємств (2014)
Ясінська Ю. Р. - Раціональна кадрова політика на підприємстві – успішна формула підприємницької діяльності (2014)
Терехов Д. С. - Інноваційні фактори конкурентоспроможності сучасного машинобудівного підприємства (2014)
Алхасов Самир Яшар оглу - Государственное регулирование кооперативов Украины и Азербайджана в Российской империи (2014)
Мисловська І. С. - Роль культурного фактора у становленні ефективного менеджменту (2014)
Гаврилюк Г. Є. - Фінансові ресурси: зміни в структурі 2002-2012 рр. (2014)
Кітц Р. - Забезпечення фінансової стабільності країн різного рівня розвитку в умовах макроекономічних криз (2014)
Канак О. Й. - Джерела формування фінансових ресурсів, що забезпечують ефективну діяльність підприємства (2014)
Гребенюк Н. В. - Значимість зовнішніх факторів впливу в управлінні банком у сучасних умовах (2014)
Маслєнніков Є. І. - Management of financial stability of the industrial enterprise in the context of taxation (2014)
Пасєка А. С. - Зовнішні комунікації як інструмент відновлення банківської системи в умовах кризи та посткризового періоду, Овчарук М. П. (2014)
Пономарьова Т. В. - Особливий "ціннопаперовий” податок: окремі питання розрахунку та складання звітності, Царенко М. М. (2014)
Вимоги до статей, що подаються до публікацій у наукових вісниках та журналах Львівської комерційної академії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Семів С. Р. - Фактори розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобалізації (2013)
Шевчук В. О. - Діяльність кооперативних організацій зарубіжних країн під час кризових явищ 2008–2009 рр. (2013)
Свидрук І. І. - Передумови та можливості розвитку споживчої кооперації в Україні (2013)
Міценко Н. Г. - Конкурентні переваги кооперативних підприємств сучасного типу, Лупак Р. Л. (2013)
Блонська В. І. - Інновації як один із напрямів ефективного розвитку підприємств споживчої кооперації (2013)
Бук Л. М. - Використання кооперативної торгової марки в роздрібній торгівлі та підходи до оцінювання ефективності управління нею (2013)
Белей О. І. - Оптимізаційна модель рівноважного стану кооперативного супермаркету, Задорожна А. В. (2013)
Мізюк Б. М. - Інформаційна база вибору та реалізації конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України, Тучковська І. І. (2013)
Колянко О. В. - Сутність соціальної відповідальності як засадничої стратегії корпоративного управління споживчої кооперації (2013)
Чікіта І. Б. - Кооперативна модель банківського бізнесу в Європі – досвід для України (2013)
Мединська Т. В. - Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів зарубіжних країн: досвід для України (2013)
Бучко І. Є. - Світовий досвід функціонування кооперативних банків (2013)
Черевко Х. Л. - Страхові кооперативи як альтернативні форми організації страхової діяльності в Україні (2013)
Чуй І. Р. - Фіскально-податкові режими кооперативних підприємств розвинених країн світу (2013)
Хміль Ф. І. - Огляд інформаційно-програмного забезпечення праці менеджера, Плеша М. І. (2013)
Дмитрів А. Я. - Маркетингове дослідження показників розвитку ринку кооперативної освіти в Україні (2013)
Семак Б. Б. - Рослинні барвники – новий товар на вітчизняному кооперативному ринку, Галик І. С., Семак Б. Д. (2013)
Пушкар Г. О. - Кооперативний ринок інтер’єрного текстилю: проблеми і вирішення, Семак Б. Д. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шевчук В. О. - Логіка політичного циклу та рівновага платіжного балансу: український контекст (2013)
Копич Р. І. - Нестандартна реакція виборців у країнах балтії на програми фіскальної консолідації (2013)
Вешко А. Т. - Політичний цикл і структурні тенденції в економіці України (2013)
Бойко В. С. - Логіка політичного циклу та стрімке гальмування інфляції в Україні в 2011–2012 рр.: мотивація, інструментарій та ймовірні наслідки (2013)
Дехтярьова Н. М. - Передвиборча мотивація іноземних інвесторів в Україні (2013)
Бардин І. І. - Феномен екстремально високої процентної ставки в Україні 2011–2012 рр.: недоліки стабілізаційної політики чи елемент передвиборчої стратегії? (2013)
Насадюк І. Б. - Політична економія сучасного регіонального інтеграційного вибору України (2013)
Щурко У. В. - Ризики та загрози фінансовій безпеці України: вплив економічних і політичних викликів (2013)
Блащак А. О. - Взаємодія політичних та економічних чинників у країнах Східної Азії: огляд теоретичних гіпотез та емпіричних досліджень (2013)
Качмарик І. Я. - Політична компонента соціального капіталу і промислове виробництво на Львівщині (2013)
Рутар Т. С. - Вплив політичних інститутів на процес регулювання платіжного балансу в Україні (2013)
Відомості про авторів (2013)
Губіна О. Ю. - Історичні етапи розвитку і становлення відкритої освіти (2015)
Кузьменко Ю. В. - Нормативно-правове забезпечення роботи інститутів підвищення кваліфікації у 70–80 рр. ХХ ст. (2015)
Лесик Г. В. - Інтернаціоналізація соціально-гуманітарної підготовки в класичних університетах України: початок ХХІ сторіччя (2015)
Лещенко Е. В. - Вплив гуманістичних та еволюційних ідей Ч. Дарвіна на становлення педагогічних поглядів М. О. Корфа (2015)
Литвиненко С. В. - Витоки розвитку ідей естетичного виховання особистості в історії зарубіжної наукової думки (2015)
Перцов О. В. - Передумови розвитку військової освіти на єлисаветградщині у другій половині ХІХ ст. (2015)
Прибора Р. І. - Організаційна структура Берлінського університету у першій половині ХІХ ст. (2015)
Толкачова А. С. - Погляди В. Сухомлинського на роль спілкування як провідного фактора розвитку учнів початкових класів шкіл-інтернатів (2015)
Фаненштель Н. В. - Психологічні аспекти добору змісту та методів навчання в інтелектуальній спадщині Степана Балея (2015)
Бабко Т. М. - Особливості активізації професійного саморозвитку вчителя інформатики в умовах післядипломної освіти, Собакар О. О. (2015)
Бабешко М. С. - Гігієна в галузі готельного господарства як складова кваліфікації працівника сфери обслуговування (2015)
Булах С. М. - Вивчення стану готовності майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики до професійної діяльності у різних ВНЗ України (2015)
Ванюк Д. В. - Скоростно-силовая подготовка волейболисток в подготовительном периоде, Жержерунов А. А., Ремешевский А. В., Данильченко С. И., Губриенко А. А. (2015)
Глушман Т. М. - Феномен професійної культури фахівця в наукових дослідженнях (2015)
Голодюк Л. С. - Саморозвиток учня в умовах професійно організованого керування навчально-виховним процесом з урахуванням середовищного впливу (2015)
Гузенков С. Г. - Інновації в українській освіті: результати дослідження виставкової діяльності, Калянова Н. С. (2015)
Драч І. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Дяченко І. М. - Формування професійної свідомості майбутнього журналіста в контексті його громадянської позиції: теоретичний аспект (2015)
Дяченко М. Д. - Шляхи збагачення досвіду творчої самореалізації майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2015)
Задорожкіна Я. С. - Особливості підвищення кваліфікації вчителів з використанням елементів технології дистанційного навчання (2015)
Зосименко О. В. - Шляхи розвитку професійно-педагогічного потенціалу вихователів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2015)
Іванова Л. І. - Шляхи становлення професійної підготовки фахівців фізичного виховання до роботи з лікувальної фізичної культури (2015)
Камишнікова Г. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців готельного господарства та туризму (2015)
Кампов С. П. - Педагогічні умови формування самостійності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2015)
Котелюх М. О. - Модель формування професійної моралі мабутніх працівників поліції (2015)
Крюкова Є. С. - Модель підготовки майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій (2015)
Максимчук В. С. - Питання соціальної роботи та соціальної педагогіки у фахових виданнях фрн (2015)
Мартьянова М. Є. - Формування комунікативної культури особистості як педагогічна проблема (2015)
Монашненко А. М. - Обґрунтування системи вправ для навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу в аграрній галузі (2015)
Надтока О. О. - Педагогічні умови підготовки тренера-викладача до виховної роботи в ДЮСШ (2015)
Одарченко В. І. - Самоконтроль як компонент пізнавальної діяльності майбутніх педагогів, Коробова А. Ю. (2015)
Олішевич В. М. - Інтерактивні методи навчання: переваги та недоліки при викладанні іноземної мови (2015)
Орел-Халік Ю. В. - Фактори розвитку культури професійного діалогу фахівця медичної галузі (2015)
Павленко Л. А. - Особливості впровадження інноваційних підходів до розвитку творчого потенціалу вчителя в умовах нестабільності (2015)
Пісоцька М. Е. - Дидактичні концепції як теоретична основа індивідуалізації навчання (2015)
Сергата Н. С. - Тренерсько-педагогічні особливості підготовки борців греко-римського стилю, Михальченко О. С. (2015)
Смоляк В. М. - Педагогічні умови ефективного стимулювання професійного самовиявлення майбутніх учителів з початкової освіти (2015)
Сокирко О. С. - Педагогічні умови розвитку пізнавальной сфери глухих підлітків у процесі навчання плавання, Дуднік Ю. І., Напалкова Т. В., Мілкіна О. В., Мотус С. О. (2015)
Статьєв С. І. - Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на констатувально-пошуковому етапі дослідження (2015)
Степанюк К. І. - Комплексна реалізація моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи: уточнення й узагальнення (2015)
Сущенко А. В. - Підготовка майбутніх менеджерів організацій до роботи в корпоративному середовищі (2015)
Сущенко Л. О. - Модель організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів, спрямована на розв’язання професійних завдань (2015)
Сущенко Р. В. - Професійна готовність викладачів залізничних внз до формування управлінської культури студентів (2015)
Теплицька О. О. - Формування професійної культури майбутніх учителів математики: виміри синергетичного підходу (2015)
Устименко Ю. С. - Тренінг як засіб підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів до професійної взаємодії (2015)
Царенко К. В. - Дослідження ефективності курсів підвищення кваліфікації тренерів-викладачів у контексті розвитку професійно-педагогічної компетентності (2015)
Шиман О. І. - Реалізація компетентнісного підходу в інформатичній підготовці учасників навчально-виховного процесу початкової ланки освіти (2015)
Коваль В. В. - Конфликты в управленческой деятельности директора школы и участников образовательного процесса, Коваль В. А. (2015)
Курільченко В. В. - Формування інтелектуальної культури школяра (2015)
Рощін І. Г. - Законодавча база фізичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл України (2015)
Сапрунова О. Г. - Адаптація інтелектуально обдарованих учнів початкової школи як інтегрована частина процесу ефективного навчання (2015)
Ткачов А. С. - Дослідження проблеми навчання академічно здібних учнів основної школи з позиції системно-синергетичного підходу (2015)
Чемоніна Л. В. - Дидактичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення безперервності освіти учнів (2015)
Ворона В. О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі (2015)
Гура Т. В. - Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету (2015)
Копилова С. В. - Методологічна система розробки адаптивної соціально-педагогічної системи професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2015)
Мовчан Д. О. - Підготовка магістрів права в галузі митної справи: аналіз потреб у навчанні (2015)
Муц Л. Ф. - Технології "Е-learning” у системі мовної підготовки іноземних студентів: організаційні аспекти (2015)
Русіна Н. Г. - Створення, впровадження й використання навчальних сайтів в інформаційно-освітньому середовищі вищих навчальних закладів України та Польщі (2015)
Сущенко Т. І. - Науково-практичні проблеми професійної підготовки викладачів вищої школи (2015)
Терьохіна О. Л. - Розробка структурно-функціональної моделі формування технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування (2015)
Яблочнікова І. О. - Здійснення підготовки магістрів-фінансистів у південноєвропейських країнах (2015)
Гуцал В. А. - Археологічні дослідження І. С. Винокура на Вінниччині (2015)
Лапшин С. А. - Політичні настрої українського суспільства за умов наступу Російської імперії на автономні права України-гетьманщини (30-ті рр. XVIIІ ст.) (2015)
Друздєв О. В. - Протистояння львівського ставропігійського братства та єпископа Йосифа Шумлянського, прийняття унії: загальний огляд (2015)
Ступко К. В. - Переселення молдавського народу на землі півдня України у XVIII ст. (2015)
Бороденко О. А. - Населеність домогосподарств сільського соціуму Полтавського полку другої половини у XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів) (2015)
Мельник І. В. - Єврейська сім’я в Умані ХІХ ст. (2015)
Кунецька О. О. - Майновий стан православного духовенства в українських парафіях кінця ХVІІІ – ХІХ ст. (2015)
Гусак Л. В. - Спасо-Святогірський Скит Харківської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Герасимов Т. Ю. - Розвиток трамвайного руху в м. Вінниці в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) (2015)
Зінько Ю. А. - Заходи радянської влади в боротьбі з релігійними впливами на Вінниччині у 1920-1930-х рр. (2015)
Андрущак Р. І. - Реєстрація римо-католицьких громад на Вінниччині в 20-х рр. ХХ ст. як прояв антикатолицького вектора радянської релігійної політики (2015)
Мурашова О. П. - Заходи радянської влади у сфері охорони здоров’я в Україні у 1920 – 1930-х рр. (2015)
Мазур-Стукальська І. В. - Інфраструктура системи охорони здоров’я губернських міст України в середині 20-х рр. ХХ ст: історичні умови та специфіка (2015)
Ніколіна І. І. - Стан шкільного будівництва і забезпечення загальноосвітніх шкіл приміщеннями в УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Кузьмінець Н.П. - Національні меншини України та їх культурно-освітній розвиток у 1920-і рр. ХХ ст (2015)
Мартинюк Я. М. - Підтримка освіти органами територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2015)
Стадник О. О. - Профспілкові організації України як засіб комуністичного впливу на населення в 1920-х – на початку 1930-х років (2015)
Поліш В. В. - Балагульство на Поділлі в 30-40-х рр. ХІХ ст. у контексті українського національного відродження (2015)
Cокур Л. А. - Організація процесів діловодства в УРСР: основні риси й напрями державної політики (1930-1950-ті рр.) (2015)
Корзун О. В. - Науково-дослідні сільськогосподарські установи України в період окупації під час Другої світової війни: загальний огляд проблеми (2015)
Стельникович С. В. - Органи нацистського цивільного управління в генеральному окрузі "Житомир" (1941–1944 рр.) (2015)
Очеретяний В. В. - Журналістська та публіцистична діяльність М. А. Славинського в еміграції міжвоєнного періоду (2015)
Онопенко О. П. - Житлово-комунальне господарство м. Вінниці у 1950-1955 рр. (2015)
Ломака О. А. - Мовна ситуація в системі державних закладів Кіровоградської області у другій половині ХХ ст. (2015)
Яніцький О. Ю. - Освітня реформа 1958-1964 років в УРСР: причини, хід, значення (2015)
Кононенко В. В. - Іудейські релігійні громади Вінниччини в епоху "застою" (1960-ті – 1980-ті рр.) (2015)
Мельничук Т. А. - Реалії розвитку фермерських господарств в Україні на сучасному етапі (2015)
Ціватий В. Г. - Гуманістичний дискурс зовнішньої політики і дипломатії у Франції доби раннього нового часу (XVI-XVIII ст.): інституціональний аспект (2015)
Балицький О. Ю. - Становлення системи освітніх закладів в містах Бессарабії в першій половині ХІХ ст (2015)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик: кардинальні політичні рішення особистості в глобальній кризі європейської цивілізації (1914-1918 рр.) (2015)
Ластовець Н. О. - Вплив особового складу місії УНР в США на встановлення дипломатичних відносин в 1919 – 1921 рр. (2015)
Покляцька А. І. - Карикатура в радянських сатиричних журналах 1920-1930-х рр. як елемент формування "нового побуту" в СРСР (2015)
Мельничук О. А. - Страхування інвалідності та старості в Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Іванов В. О. - Німецько-фінляндське військове співробітництво під час "війни-продовження" з радянським союзом у 1941 р. (2015)
Окуньовська Ю. В. - Активізація діяльності неурядових організацій Польщі у 90-х рр. ХХ ст. в контексті громадянського суспільства (2015)
Захарчук В. О. - Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. (2015)
Неприцький О. А. - Формування міжнародного іміджу держави в епоху глобалізації (2015)
Якименко О. І. - Історико-демографічні характеристики селянської родини у другій половині XVIII ст. (на прикладі села Крута Буда Стародубського полку) (2015)
Іваневич Л. А. - Локальні аспекти класифікації традиційних взуття, поясів і доповнень до одягу українців Поділля (2015)
Кудінова А. Г. - Звичай "завдатку" в українській ярмарковій культурі та повсякденному житті селян Полтавщини ХІХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ганус Д. М. - Магічні способи лікування епілепсії у дітей (за матеріалами польових досліджень населення західноукраїнського пограниччя) (2015)
Воробєй О. В. - Подільське село в період повоєнної відбудови 1940 – 1950-х рр.: здобування одягу (2015)
Жмуд Н. В. - Діалоги "свого-чужого" у сучасній календарній обрядовості українців східного Поділля (2015)
Кротов А. М. - Проблемы становления белорусской имагологии (на примере белорусского стереотипа поляка) (2015)
Гребеньова В. О. - Дитячий фольклор за матеріалами Н. А. Присяжнюк (2015)
Косаківський В. А. - До історії подільської витинанки (2015)
Полек(Момот) Т. В. - Фактори міграції сільської молоді до міст в пострадянській Україні (2015)
Цимбалюк В. І. - Становлення національної свідомості українського народу в контексті розвитку державності: окремі аспекти, Гришко В. І. (2015)
Степанчук Ю. С. - Особливості поглядів Б. Хмельницького щодо функцій загальної козацької ради в сучасній історіографії (2015)
Дорожинська М. Ю. - Джерела до вивчення діяльності українських народовських мистецьких товариств Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Ратушняк І. І. - Подільський губернський староста Української держави 1918 р. С. Кисельов у спогадах сучасників (2015)
Попенко Я. В. - Історія українсько-турецьких дипломатичних взаємин 1917-1920-х рр. у вітчизняній мемуарній спадщині (2015)
Тучинський В. А. - Актуальні проблеми історії молдавської автономної Радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924-1940 рр. в сучасній російській історіографії (2015)
Коляструк О. А. - Офіційні документи та свідчення очевидців про повсякденне життя вінничан в умовах окупації (2015)
Тарасов В. В. - "Держись, казак, атаманом будешь!". Щоденник та листування з рідними випускника залізничного технікуму 1946-1948 рр. (2015)
Зінько О. В. - Зінченко А. Л. Історія. Вступ до спеціяльности: навч. Посіб. Для студ. Вишів спец. "історія" / А. Л. Зінченко. – ТОВ "Меркьюрі-Поділля", Вінниця, 2014. – 236 с. (2015)
Дровозюк С. І. - Кароєва Т. Р. Провінція у галактиці Гутенберга: книжкова культура подолян другої половини ХІХ - початку ХХ ст. – Вінниця, 2014. – 414 с (2015)
Круковська О. М. - О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. Нариси історії української культури. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / 2-ге вид.: доповн., перероб. – Вінниця, ТОВ "Нілан-лтд" 2012. – 248 с (2015)
Войнаровський А. В. - Васильєв Валерій. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр – субцентр влади (1917 – 1938) / Валерій Васильєв; інститут історії України НАН України –К.: Видавництво інституту історії України НАН України, 2014. – 376 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Шевчик Б. М. - Економічний орієнталізм та інституціональна комплементарність (2013)
Осміловська Н. В. - Інвестування в людський капітал: базові поняття та категорії (2013)
Башнянин Г. І. - Позитивна соціалізаційна ефективність економічних систем: суть та види, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2013)
Бойко В. С. - Інфляційна динаміка в Україні 1992─2013 рр.: загальні оцінки (2013)
Нежива М. О. - Ефективність формування фінансових резервів торговельних підприємств (2013)
Тягунова Н. М. - Стан і тенденції ринку автомобілів в Україні, Полтава Я. О. (2013)
Чорна О. Р. - Світовий досвід впровадження енергетичної ефективності житлового фонду (2013)
Костак З. Р. - Напрями підвищення рівня капіталізації банків (2013)
Шпаргало Г. Є. - Аналіз специфіки здійснення факторингового обслуговування українськими банками (2013)
Заболоцький Т. М. - Мінімізація ризику портфеля цінних паперів: взаємозв’язок дохід-ризик, Циктор А. І. (2013)
Вознюк О. Б. - Сучасні концепції підвищення дієвості податкового механізму (2013)
Трофімчук М. О. - Фондовий ринок та особливості його функціонування в економічному просторі країни (2013)
Куцик П. О. - Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним підприємством (2013)
Давидюк Т. В. - Бухгалтерський облік в підготовці фахівців з фінансово-економічної безпеки, Боримська К. П. (2013)
Паславська О. О. - Напрямки удосконалення внутрішньогосподарського контролю витрат автотранспортних підприємств (2013)
Шимко А. В. - Основні засади формування маркетингових технологій у роздрібній торгівлі (2013)
Надвиничний О. А. - Організація економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств (2013)
Шавлюк А. О. - Особливості ділового партнерства в торгівлі (2013)
Дубик В. Я. - Стратегічний вимір напрямів інтеграції та глобалізації в Україні у контексті її економічної безпеки (2013)
Давидюк Т. В. - Підвищення фінансової складової економічної безпеки через розвиток обліково-аналітичного інформаційного забезпечення діяльності підприємства (2013)
Остап’юк Н. А. - Наслідки декриміналізації товару як предмету контрабанди, Процюк О. В. (2013)
Suchecki A. М. - Main directions of reforms and culture financing methods in Poland after 1989 (2013)
Рутар Т. С. - Формат взаємодії політичних та економічних інститутів ів умовах посткомуністичного транзиту (2013)
Куревіна І. О. - Приватні трансферти, згладжування приватного споживання і цикл ділової активності в Україні (2013)
Чужиков А. В. - Економічні передумови комерціалізації європейських телепродуктів в Україні (2013)
Іванюк У. В. - Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора як чинника його конкурентоспроможності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Торкут Н. М. - Письменник-єлизаветинець Барнабі Річ та формування новелістичної традиції в Англії (2015)
Бандровська О. Т. - Людина як предмет антропологічного знання доби модерн: літературна проекція (2015)
Москвітіна Д. А. - Шекспірівська сонетна модель у літературі американського романтизму: про(активна) рецепція (2015)
Борискіна К. В. - Специфіка актуалізації ключових мотивів п’єси "Юлій Цезар” В. Шекспіра в кінематографічних інтерпретаціях (2015)
Марінеско В. Ю. - Стратегії переосмислення шекспірової біографії в романі Дж. Вінфілда "Мене звати Вілл” (2015)
Аллахвердиева Л. - Направления развития современной азербайджанской драматургии (2015)
Балюта Е. Г. - Еволюція "екологічної свідомості” та її вербалізація (2015)
Козьмик Г. О. - Неологізми економічної сфери в дзеркалі мовних інновацій (2015)
Тараненко О. В. - Семантика британських та американських оцінних топонімів (2015)
Тарасенко К. В. - Перекладацький проект Георгія Пилипенка: білінгвальна версія шекспірових сонетів (2015)
Ибрагимова Ф. - Развитие моделей коммуникативной компетенции (2015)
Мантуло Н. Б. - Модерністська та постмодерністська рецепція PR-тексту у зв’язках із громадськістю (2015)
Бессараб А. О. - Українська книжкова комунікація в контексті міжнародних літературних конкурсів (2015)
Вербовий Р. М. - Гіперлокальні медіа як різновид змі: визначення поняття, функції, видова характеристика (2015)
Муц Л. Ф. - Методологія досліджень тексту в соціальних комунікаціях, Мантуло Н. Б. (2015)
Обласова О. І. - Тематико-типологічні особливості шкільної преси як складової PR-комунікації навчального закладу (2015)
Пашаева А. Н. - Образы нефтяника в советской публицистике и нефтяной фактор (на основе материалов журнала "Азербайджан”) (2015)
Маммедзаде В. - Традиционные виды ремесел Азербайджана, представленные в музеях мира (2015)
Гусєва А. Г. - Проблема перекладу англійських порівнянь українською мовою (2015)
Комаров І. С. - Досвід застосування синергетичної моделі перекладу до текстів економічного спрямування (2015)
Полєжаєв Ю. Г. - Рецензія на колективну монографію "Travel journalism. Exploring production, impact and culture” (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів (2015)
Николаенко В. А. - Автолокализация поверхностных электронов над структурированной подложкой, покрытой гелием, Смородин А. В., Соколов С. С. (2014)
Вайнберг В. В. - Особенности магнитотранспорта в гетероструктурах с селективно легированными квантовыми ямами, Пилипчук А. С., Порошин В. Н. (2014)
Руденко Э. М. - Влияние неравновесного состояния низкоомных туннельных структур ферромагнетик–изолятор–сверхпроводник Co2CrAl–I–Pb на их вольт-амперные характеристики, Шлапак Ю. В., Короташ И. В., Дякин М. В. (2014)
Крупа Н. Н. - Влияние отжига на электрические и магнитные свойства плёнок Ni2МnGа, Скирта Ю. Б. (2014)
Соловьёв В. В. - Квантово-механическое моделирование электронной структуры и состава металлокомплексов вольфрама, адсорбированных на поверхности электрода при высокотемпературном электрохимическом синтезе в условиях катионного катализа, Черненко Л. А. (2014)
Прокопенко С. Л. - Електрофізичні характеристики композитних матеріалів ПВДФ–CuS/CdS та ПВДФ–Cu2S/CdS, Гуня Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2014)
Сидский В. В. - Влияние температуры обработки на структурные и оптические свойства наноструктурированных ZnO:Al-плёнок, формируемых золь–гель-методом, Семченко А. В., Осипова И. Ю., Зарецкая Е. П., Гременок В. Ф., Залесский В. Б., Малютина-Бронская В. В. (2014)
Осипов Л. С. - Ионно-плазменное нанесение наноструктурированных многокомпонентных покрытий на термолабильные материалы, Полоцкий Д. Ю., Беспалов С. А., Сницар М. С., Невмержицкий В. И. (2014)
Грушко В. - Новая СТМ/СТС-методика исследования атомарной структуры поверхности, Новиков Н., Чайка А., Мицкевич Е., Лысенко О. (2014)
Карбовский В. Л. - Атомная архитектура ванадатных и арсенатных апатитов кальция и кадмия, Сорока А. П. (2014)
Курган Н. А. - Электронная структура и морфология нанодисперсных порошков гидроксиапатита кальция (2014)
Зацарная А. В. - Прочность аморфных лент на основе Fe, Котречко С. А., Носенко В. К., Семирга А. М., Филатов А. В. (2014)
Тітенко А. М. - Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі, Перекос А. О., Демченко Л. Д. (2014)
Павленко О. Ю. - Влияние постоянного магнитного поля на образование наноразмерных железо-кислородных структур в системе Fe0–H2O–O2, Прокопенко В. А., Нетреба С. В. (2014)
Перевізник О. Б. - Синтез та фізико-хімічні властивості наноструктурованого композита полі(Ан-со-2-МАн)–Au, Решетняк О. В., Салдан І. В., Семенюк Ю. Я. (2014)
Вишневська Ю. П. - Формування функціональних покриттів при окиснювальній полімеризації похідних аніліну, Бражник І. В. (2014)
Мирная Т. А. - Оптические жидкокристаллические композиты на основе каприлата кадмия с наночастицами серебра, Яремчук Г. Г., Леонова Н. А., Асаула В. Н., Волков С. В. (2014)
Войтович И. Д. - Покрытия из нанопористого анодного оксида алюминия для сенсорных применений, Лебедева Т. С., Шпилевой П. Б., Беднов Н. В. (2014)
Уласевич С. А. - Анодные покрытия на основе высокоупорядоченных диоксид-титановых нанотрубок в качестве носителя лекарственных веществ, Кулак А. И., Мусская О. Н., Позняк С. К., Скорб Е. В. (2014)
Солопан С. А. - Влияние особенностей синтеза наночастиц (La,Sr)MnO3 на их свойства, Еленич А. В., Товстолыткин А. И., Белоус А. Г. (2014)
Андреев Е. А. - Новый метод моделирования геометрии наноструктур (2014)
Дудник С. Ф. - Получение и свойства проводящих алмазных нанокри-сталлических покрытий, Василенко Р. Л., Воеводин В. Н., Грицына В. И., Кошевой К. И., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е., Горбань В. Ф. (2014)
Balaban O. V. - Size effects at ultrasonic treatment of nanoporous carbon and improved characteristics of supercapacitors on its base, Venhryn B. Ya., Grygorchak I. I., Mudry S. I., Kulyk Yu. O., Rachiy B. I., Lisovskiy R. P. (2014)
Сартинская Л. Л. - Свойства BN-наноструктур, получаемых под воздействием концентрированного светового излучения, Войнич Е. В., Фролов Г. А., Коваль А. Ю., А. Ф. Андреева, А. М. Касумов, И. И. Тимофеева (2014)
Макара В. А. - Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки, Стебленко Л. П., Коротченков О. О., Надточій А. Б., Калініченко Д. В., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л., Кріт О. М., Науменко С. М. (2014)
Мазуренко Р. В. - Вплив природи поверхні діоксиду кремнію на електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів з електронно-йонною провідністю, Гуня Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2014)
Косенок Я. А. - Реологические свойства композиционных суспензий на основе силикатного золя и наноразмерных частиц диоксида кремния для применения в электронике, Гайшун В. Е., Тюленкова О. И., Туров В. В., Савицкий Д. П. (2014)
Васькевич В. В. - Синтез и исследование силикатных золь–гель-покрытий для микро- и наноэлектроники, Гайшун В. Е., Коваленко Д. Л. (2014)
Билоконь С. А. - Определение адгезионной прочности тонких оксидных покрытий на диэлектрических материалах методом атомно-силовой микроскопии, Бондаренко М. А., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Вьюнов О. И. - Получение наноразмерных плёнок LiPON высокочастотным магнетронным напылением, Коваленко Л. Л., Белоус А. Г., Bohnke O., Bohnke C. (2014)
Швалагин В. В. - Фотокаталитическое формирование наногетероструктур ZnO/Ag2S, Строюк А. Л., Гранчак В. М., Кучмий С. Я. (2014)
Суслов О. М. - Нанорозмірні нелінійні матеріали на основі Ba0,6Sr0,4TiO3, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Білоус А. Г., Jancar B. (2014)
Шевченко А. В. - Технология изготовления и физико-химические свойства керамики на основе нанокристаллического порошка композита диоксида циркония, Лашнева В. В., Дудник Е. В., Рубан А. К., Редько В. П., Цукренко В. В., Вербило Д. Г., Бричевский Н. Н. (2014)
Іваненко І. М. - Синтез нанодисперсних порошків стануму(IV) оксиду з розвиненою поверхнею, Донцова Т. А., Астрелін І. М., Романенко Ю. М. (2014)
Безкровный А. С. - Кристаллизация нанопорошков (Y1-xEux)2O3 со сферической морфологией в условиях ограниченной размерности, Ермолаева Ю. В., Матвеевская Н. А., Дулина Н. А., Вовк О. М., Даниленко Н. И., Толмачев А. В. (2014)
Болтачев Г. Ш. - Характерные особенности механического поведения наноразмерных порошков, Волков Н. Б., Максименко А. Л., Штерн М. Б. (2014)
Тітенко А. М. - Вплив наночастинок на особливості перебігу мартенситного перетворення в зістарених стопах системи Cu–Al–Mn (2014)
Переверзєва Т. Г. - Вплив низькотемпературного оброблення на стабільність фізико-хімічних властивостей аморфних стопів на основі феруму, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М., Серкіз Р. Я., Кулик Ю. О. (2014)
Воробйов С. І. - Магнетні властивості приладових структур на основі Co та Gd, Дехтярук Л. В., Чорноус А. М., Шабельник Т. М. (2014)
Кругляк Ю. А. - Erratum: Обобщённая модель электронного транспорта Ландауэра–Датты–Лундстрома (2014)
Бойко В. С. - Інфляційна динаміка в Україні 1992─2013 рр. : загальні оцінки (2013)
Заблоцький М. Б. - Регулятивні системи і балансовий підхід до стабілізації національної економіки (2013)
Кубай М. -М. В. - Реалізація боргової політики України на сучасному етапі (2013)
Шевчук Ю. А. - Фінансово-кредитні важелі державної підтримки інноваційного розвитку (2013)
Рилєєв С. В. - Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості Чернівецької області, Романчук А. Л. (2013)
Рібун М. В. - Вплив загроз на формування системи економічної безпеки туристичного бізнесу (2013)
Біла О. Г. - Оцінка та ефективність використання фінансового потенціалу організацій і підприємств в умовах реформування споживчої кооперації України (2013)
Александрова Б. В. - Торгово-промислові палати та активізація розвитку підприємництва: теоретичний аспект (2013)
Гелей Л. О. - Обґрунтування методичних підходів до оцінки ефективності бізнес-процесів (2013)
Гургула О. М. - Співпраця Закарпатської обласної служби зайнятості з соціальними партнерами у розв'язанні проблеми зайнятості населення (2013)
Назаркевич О. Б. - Інституційне забезпечення розвитку малого аграрного підприємництва в Україні (2013)
Цвайг Х. І. - Реструктуризація підприємств як фактор підвищення ефективності їх роботи в умовах кризи (2013)
Алексєєв С. Б. - Визначення структури стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Білявський В. М. - Оптимізація процесу управління операційною системою підприємства (2013)
Ясінська Ю. Р. - Особливості оптимального застосування моделей франчайзингових бізнес-систем у сучасному контексті (2013)
Качмарик І. Я. - Використання потенціалу громадських об’єднань для післякризового відновлення господарсько-економічного комплексу Львівщини (2013)
Крупін В. Є. - Проблеми реалізації соціально-економічного потенціалу депресивних сільських територій (на прикладі Старосамбірського району Львівської області), Максименко А. О. (2013)
Липчук В. В. - Значення агротуристичного підприємництва у розвитку сільських територій в Україні, Дидів І. Б. (2013)
Куревіна І. О. - Аналітичні механізми українсько-російської економічної інтеграції (вступ до Митного Союзу) (2013)
Корягін М. В. - Удосконалення методології бухгалтерського обліку (2013)
Маначинська Ю. А. - Організація перспективного та оперативного аналізу із врахуванням актуарного аспекту (2013)
Озеран В. О. - Класифікація витрат автотранспортних підприємств, Паславська О. О. (2013)
Шара А. К. - Санаційний аудит підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Апопій Г. В. - Проблеми інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі України (2013)
Куцик П. О. - Моделі створення та діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції, Кузьменков О. О. (2013)
Бучко І. Є. - Оцінка скорингових моделей та доцільність їх запровадження банками України (2013)
Мартинюк І. І. - Методологія агропромислової інтеграції (2013)
Томаневич Л. М. - Соціально-економічна характеристика злочинності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Левченко О. М. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України, Плинокос Д. Д., Ткачук О. В. (2015)
Соколов А. В. - Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток (2015)
Котляревський Я. В. - Основні засади діяльності державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України як суб’єкта інформаційної сфери, Штангрет А. М., Мельников О. В. (2015)
Карпенко А. В. - Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України, Карпенко Н. М., Сеник О. І. (2015)
Скловський І. З. - Економіка надії – феномен змін політичної ситуації (2015)
Скоринін А. П. - Теоретичні засади регулювання національної економіки /на основі податкової політики та її конкурентоспроможності (2015)
Капталан С. М. - Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі (2015)
Паршина М. Ю. - Моделювання ефективності використання потенціалу регіону з використанням нечіткої логіки (2015)
Савушкін Д. І. - Системні трансформаційні ефекти в курортно-рекреаційній економіці (2015)
Абрамченко Н. А. - Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність (2015)
Василичев Д. В. - Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств, Лихолат В. О. (2015)
Коцюрба О. Ю. - Формування стратегії фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства (2015)
Кульнєва Г. М. - Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері, Бургман М. К. (2015)
Ларікова Т. В. - Правове забезпечення бюджетного обліку: місце, роль і складові, Шилко І. С. (2015)
Черкасов О. О. - Особливості використання та відтворення основних засобів у сільському господарстві (2015)
Шмиголь Н. М. - Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства, Антонюк А. А., Нестеренко А. А. (2015)
Гармашова Ю. О. - Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Лубенченко О. Е. - Удосконалення організації та методики перевірки аудитором валютно-фінансових і розрахункових операцій у сфері зовнішьоекономічної діяльності (2015)
Труфен А. О. - Соціальна політика в умовах ринкових відносин (2015)
Кашлаков О. І. - Теоретичні основи регуляторної політики держави у сфері підприємницької діяльності (2015)
До уваги авторів (2015)
Криворучко О. Н. - Интеграция методов совершенствования бизнес-процессов предприятия (2015)
Федотова И. В. - Представление взаимодействия между предприятиями на основе волнового подхода и теории полей (2015)
Левченко О. П. - Етапи формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства, Міщенко І. В. (2015)
Криворучко О. Н. - Организационное моделирование процессно-ориентированной структуры управления предприятием, Сукач Ю. А. (2015)
Фёдорова В. А. - Сущность стратегической гибкости предприятия (2015)
Гладка О. І. - Встановлення сутності привабливості підприємства як роботодавця (2015)
Криворучко О. М. - Обґрунтування типів кадрової політики підприємства, Водолажська Т. О. (2015)
Пипенко І. С. - Формування системи показників оцінювання потенціалу підприємства (2015)
Шинкаренко В. Г. - Модель стратегического управления предприятием, Левченко О. П. (2015)
Шинкаренко В. Г. - Питання регламентації логістичних бізнес-процесів, Ананко І. М. (2015)
Шинкаренко В. Г. - Формування системи управління цінністю послуг пасажирського автомобільного транспорту, Легкий С. А. (2015)
Ачкасова Л. М. - Обґрунтування факторів ефективності перевезення вантажів (2015)
Догадайло Я. В. - Система підконтрольних показників підприємств дорожнього господарства (2015)
Кіндрат О. В. - Управління фінансово-економічною стійкістю підприємства: адаптивність концептуальних засад (2012)
Лазур П. Ю. - Роль та значення малого підприємництва в соціально-економічному розвитку Львівської області (2012)
Піхняк Т. А. - Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах (на прикладі Львівської області) (2012)
Левицький В. В. - Вплив системи адаптивного управління на економічну стійкість підприємства (2012)
Рижмань Л. Д. - Модернізація важелів управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Танчак Я. А. - Проблеми ринку фінансових інвестицій західних прикордонних територій, Борщ О. Л. (2012)
Гронь О. В. - Методичний підхід до вибору інструментарію управління стратегічними змінами підприємства (2012)
Мулярчук В. М. - Методичні засади ефективної реалізації диверсифікації сервісних підприємств (2012)
Кубай М. В. - Теоретичні аспекти забезпечення платоспроможності держави в рамках боргової безпеки (2012)
Полагнин Д. Д. - Монетарна політика в Україні: сучасні реалії та пріоритети, Федорович Т. I. (2012)
Радченко О. Д. - Формування державної політики бюджетної підтримки сільських територій (2012)
Вірт М. Я. - Принципи удосконалення територіального організаційно-економічного механізму функціонування оптової торгівлі в Україні, Куцик В. І. (2012)
Костик О. О. - Будівельний комплекс України у структурі світового господарства (2012)
Дем’янчук Ю. І. - Стабілізаційна функція приватних трансфертів (2012)
Куцик П. О. - Прогнозний аналіз ефективності фінансового лізингу – як форми фінансування капіталовкладень (2012)
Корягін М. В. - Генезис бухгалтерського обліку під впливом розвитку подвійного запису, Чік М. Ю. (2012)
Лаговська О. А. - Драйвери вартості як основа побудови адаптативної моделі бухгалтерської звітності (2012)
Романчук К. В. - До питання розкриття інформації про власність підприємства в активі балансу, Радько Н. Г. (2012)
Бабіч І. І. - Формування витрат на оплату праці: контрольний аспект (2012)
Максімова В. Ф. - Реалізація стратегії підприємства в системі контролю та аудиту (2012)
Садовська І. Б. - Побудова інформаційних зв’язків у системі оперативного обліку сільськогосподарського підприємства, Бортнікова О. О. (2012)
Чік М. Ю. - Вплив специфіки діяльності підприємств лісового господарства на систему бухгалтерського обліку витрат (2012)
Воронко Р. М. - Суть та принципи побудови внутрішнього контролю, Левик Х. М. (2012)
Макарук Ф. Ф. - Бухгалтерський облік придбання продукції заготівельно-переробними підприємствами, Марценюк Р. А. (2012)
Микитюк П. П. - Науково-теоретичні аспекти взаємозв’язку аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства (2012)
Башнянин Г. І. - Проблеми підвищення ефективності функціонування державної підсистеми освітнього комплексу, Свінцов О. М., Скірка Н. Я. (2012)
Горін І. І. - Підготовка кадрів як шлях підвищення ефективності фінансового менеджменту (2012)
Єжелий Ю. О. - Поняття і сутність категорії "оцінка персоналу” (2012)
Перепьолкіна О. О. - Глобальні фінансові кризи у світовій економіці (2012)
Драбовський А. Г. - Дослідження кооперативних систем у контексті трансформаційних процесів (2012)
Тягунова Н. М. - Розвиток туристичної діяльності як перспективний напрям економічного і соціального зростання споживчої кооперації (2012)
Ларіков В. Ю. - Ефективність використання IT-технологій в інформаційних системах бухгалтерського обліку (2012)
Ларікова Л. Ф. - Застосування процесно-орієнтованих принципів у нормуванні витрат швейної галузі, Сурженко Л. О. (2012)
Сидоренко В. А. - Управління кредитним ризиком у вітчизняних банківських установах (2012)
Абумуфрех М. - Проблеми та перспективи процесу економічної інтеграції в регіоні Перської затоки (2012)
Відомості про авторів (2012)
Ульберг З. Р. - Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами, Грузина Т. Г., Духин А. С. (2014)
Кусяк А. П. - Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанокомпозитами магнетит–оксид кремнію (титану, алюмінію), Петрановська А. Л., Туранська C. П., Горбик П. П. (2014)
Шевченко А. Д. - Влияние физико-химических воздействий на свойства углеродных нанотрубок, Ильницкая Г. Д., Маринич М. А., Зайцева И. Н. (2014)
Базалий Г. А. - Исследование адсорбционно-структурных и электро-физических характеристик модифицированных углеродных нанотрубок, Ильницкая Г. Д., Олейник Н. А., Цыба Н. Н. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив температури на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленоксиду та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Яковлев Ю. В. (2014)
Кобилянська С. Д. - Синтез наночастинок титанату лантану-літію методом обернених мікроемульсій, Аbramova А., Солопан С. О., Barre M., Білоус А. Г. (2014)
Семенюк Ю. Я. - Окиснення формальдегіду на електродах, модифікованих поліанілін/паладійвмісним композитом, Надич Н. Л., Салдан І. В., Решетняк О. В. (2014)
Кальчук Н. С. - Каталитические свойства наноразмерных систем на основе оксидов меди и цинка в реакциях получения и очистки водорода, Алексеенко Л. М., Космамбетова Г. Р., Гриценко В. И., Стрижак П. Е. (2014)
Соловьева Е. Д. - Влияние условий золь–гель-синтеза на свойства тонких плёнок гексаферрита бария М-типа, Пашкова Е. В., Белоус А. Г., Кальзада Л. М. (2014)
Остафійчук Б. К. - Вплив технологічних умов золь–ґель-синтезу на процес формування однофазного полікристалічного залізо-ітрієвого ґранату, Федорів В. Д., Сташко Н. В. (2014)
Лизунов В. В. - Основы многопараметрической диагностики с использованием деформационных зависимостей полной интегральной интенсивности динамической дифракции, Бровчук С. М., Низкова А. И., Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Шелудченко Б. В., Гранкина А. И., Рудницкая И. И., Дмитриев С. В., Толмачев Н. Г. (2014)
Фелинский С. Г. - Критерий существования отрицательной диэлектрической проницаемости в кристаллах, Коротков П. А., Фелинский Г. С. (2014)
Покутний С. И. - Сверхатомы в квазинульмерных наноструктурах, Горбик П. П., Чорный К. А. (2014)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра–Датты–Лундстрома (2014)
Mulenko S. A. - Pulsed laser deposition of thin iron and chromium silicide films with large thermoelectromotive force coefficient (2014)
Пасичный Н. А. - Исследование методом Монте-Карло неустойчивости нанопроволок на контактах соединений, Запорожец Т. В., Гусак А. М., Бондаренко В. В., Осипенко Я. Ю. (2014)
Мельник О. Б. - Моделювання високоентропійних стопів систем W–Nb–Mo–Ta–V та W–Nb–Mo–Ta (2014)
Калетнік Г. М. - State and development perspectives of human potential of Ukraine and its Regions (2015)
Панасюк Б. Я. - Науково-практичні основи розвитку сільських територій (2015)
Салькова І. Ю. - Пріоритетні напрямки розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України (2015)
Польова О. Л. - Вплив логістичної системи на управління фінансовими потоками підприємства (2015)
Германюк Н. В. - Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства (2015)
Мазур Г. Ф. - Сутнісно-функціональні характеристики стимулювання та його роль у механізмі регулювання ринкової економіки (2015)
Задорожна Л. М. - Інституційне забезпечення розвитку та формування ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері (2015)
Гордополов В. Ю. - Особливості обліку лісових біологічних активів та лісопродукції, Гоцуляк В. Д., Несходовський І. С. (2015)
Шпикуляк О. Г. - Інституціональний капітал регулювання і соціальний - саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу, Мамчур В. А., Пехов В. А. (2015)
Жереб В. В. - Впровадження узуфрукту як механізму вдосконалення управління землями сільськогосподарського призначення державної власності (2015)
Гомза В. М. - Оцінка технічного забезпечення вітчизняних сільськогсподарських підприємств (2015)
Гонтарук Я. В. - Стан та перспективи залучення інвестицій в підприємства переробних галузей АПК Вінницької області в умовах глобалізації (2015)
Семчук І. А. - Стан розвитку маркетингової політики з виробництва біопалива в Україні (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2015)
Корінєв В. Л. - Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари, Кірик В. В. (2010)
Махнуша С. М. - Оцінка ринкових позицій бренду та визначення стратегічних орієнтирів його розвитку (2010)
Ілляшенко Н. С. - Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств (2010)
Божкова В. В. - Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок, Дериколенко О. М. (2010)
Ковальчук С. В. - Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості, Петрицька О. В. (2010)
Карпіщенко М. Ю. - Вибір стратегії просування нової продукції в харчовій промисловості (2010)
Ілляшенко С. М. - Аналіз ретроспективного та сучасного стану інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку, Іваницький І. Ю. (2010)
Мельник Л. Г. - Синергетична основа маркетингових інновацій, Дегтярьова І. Б. (2010)
Максимова Т. С. - Інноваційний інструментарій прямого маркетингу (2010)
Должанський І. З. - Аналіз ринку дитячого харчування України, Вороніна Г. О. (2010)
Мельник Ю. М. - Аналіз комплексу маркетингу книговидавчої сфери, Драчук О. В. (2010)
Дубодєлова А. В. - Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджменту підприємства, Юринець О. В., Катаєв А. В. (2010)
Міцура О. О. - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності (2010)
Пересадько Г. О. - Маркетингова товарно-цінова стратегія підприємства, Лисютін І. О., Рябіченко Д. О. (2010)
Пасько Т. О. - Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, Чернявська Л. В. (2010)
Прокопенко О. В. - Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств, Школа В. Ю. (2010)
Тєлєтов О. С. - Місце трудової зайнятості населення в економічних системах та маркетингове прогнозування розвитку підприємства (2010)
Алиев Ш. Т. - Проблемы вариативности создания и функционирования специальных экономических зон в Азербайджане в контексте мирового опыта (2010)
Біловодська О. А. - Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості, Гримайло О. В. (2010)
Шульгіна Л. М. - Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси, Бондар А. І. (2010)
Дайновський Ю. А. - Типові напрями організаційно-економічних, управлінських і маркетингових трансформацій під час проектування інноваційних змін, Гліненко Л. К. (2010)
Прокопенко О. В. - Удосконалення науково-методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку, Бойко Ю. В. (2010)
Махнуша С. М. - Франчайзингова форма використання бренда: погляд з позицій маркетингу інновацій (2010)
Олефіренко О. М. - Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства, Олефіренко Ю. О. (2010)
Нагорний Є. І. - Упровадження процедури маркетингового тестування інноваційної продукції в практичну діяльність промислових підприємств (2010)
Дубницький В. І. - Промисловий маркетинг у створенні вартості вітчизняних підприємств (2010)
Тєлєтов О. С. - Моделювання маркетингових інформаційних систем, Загорулько С. О. (2010)
Яковлев А. И. - Построение рейтинга конкурентоспособности средств легкой авиации производства Украины и России, Хамад Х. М. (2010)
Должанский И. З. - Анализ портфельной теории в призме построения методик эффективного управления ассортиментом торгового предприятия, Лозюк В. Н. (2010)
Александров І. О. - Еволюція дефініції конкурентоспроможності продукції, Бурук Г. П. (2010)
Куценко В. І. - Співпраця освіти та науки у розбудові інноваційної економіки (2010)
Перерва П. Г. - Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів, Гладенко І. В. (2010)
Загорная Т. О. - Инновационные ориентиры в управлении конкурентоспособностью предприятия (2010)
Ілляшенко Н. С. - Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю, Мінько М. І. (2010)
Шипуліна Ю. С. - Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки (2010)
Голишева Є. О. - Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств (2010)
Ілляшенко С. М. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку робочої сили в докризовий, кризовий та післякризовий періоди, Феденко Н. О. (2010)
Комарницький І. М. - Формування механізму організаційно-економічної підтримки молокопереробних підприємств, орієнтованих на експорт, Цар Г. В. (2010)
Мартякова Е. В. - Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования (2010)
Біловодська О. А. - Порівняльний аналіз та удосконалення теоретико-методичних підходів до оцінки стратегій великих підприємств на ринках з інтенсивною конкуренцією (2010)
Рябиченко С. А. - Особенности формирования программ развития в приборостроительных организациях (2010)
Суміна О. М. - Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в Україні, Ткачук Ю. Я. (2010)
Садченко Е. В. - К вопросу о ценообразовании в экологическом маркетинге, Ничитайлова Н. С. (2010)
Хлобистов Є. В. - Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, Жарова Л. В. (2010)
Сирохман І. В. - Забезпечення якості і стійкості жирів емульсійного типу під час зберігання (2009)
Лозова Т. М. - Дослідження антиоксидантної активності природних добавок, Ковальчук Х. І. (2009)
Давидович О. Я. - Дослідження захисного впливу пакувальних матеріалів на збереження якості нового печива цукрового (2009)
Павлишин М. Л. - Дослідження факторів впливу на стабільність натурального харчового барвника, одержаного з ягід ірги, Рудавська М. В. (2009)
Джурик Н. Р. - Поліпшення споживних властивостей житньо-пшеничного хліба, Ковальчук М. П., Гаврилишин В. В., Баб’як А. М. (2009)
Родак О. Я. - Напрями оптимізації жирнокислотного складу спредів функціонального призначення (2009)
Лебединець В. Т. - Дослідження можливостей поліпшення біологічної цінності цукерок, Донцова І. В., Гірняк Л. І. (2009)
Турчиняк М. К. - Вплив добавок на підвищення харчової та біологічної цінності здобного печива (2009)
Завгородня В. М. - Функціональні напої спрямованої дії на основі натуральної сировини (2009)
Гирка О. І. - Зміна якості лабільних компонентів нових продуктів екструзії під час зберігання (2009)
Бодак М. П. - Дослідження амінокислотного складу пряників з начинкою (2009)
Палько Н. С. - Дослідження антиоксидантних властивостей зірочника (2009)
Рудавська М. В. - Принципи класифікації та формування асортименту молочних прохолоджувальних напоїв, Кущ С. П. (2009)
Філь М. І. - Поліпшення складу і вдосконалення технологій фруктово-овочевих паст (2009)
Барна М. Ю. - Класифікація побутових піротехнічних виробів (2009)
Пушкар Г. О. - Стандартизація – ефективний засіб модернізації асортименту і властивостей інтер’єрного текстилю, Семак Б. Д. (2009)
Семак Б. Б. - Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення вітчизняного ринку екологобезпечних товарів (2009)
Передрій О. І. - Високотемпературні і вогнезахисні покриття для металевих конструкцій (2009)
Мартосенко М. Г. - Вплив ресурсоощадного вибілювання одягових котоніномістких трикотажних полотен на їх властивості, Семак Б. Д. (2009)
Полікарпов І. С. - Захисна апаратура електропобутових товарів, Шийко І. І., Шийко О. І. (2009)
Рик Л. В. - Вплив модифікувальних додатків на споживні властивості деревостружкових плит, Доманцевич Н. І. (2009)
Польовчук Л. В. - Стан ринку водоочисного обладнання в Україні і перспективи його розвитку, Доманцевич Н. І. (2009)
Мартинюк М. М. - Використання відновлених пластмас: переваги і недоліки (2009)
Паска М. З. - Динаміка зміни концентрації нікелю у саломасі при обробці силікагелем, Личук М. Г. (2009)
Беднарчук М. С. - Напрями досліджень взуття для молоді після вступу України до СОТ (2009)
Мережко Н. В. - Сучасний стан розвитку сировинної бази для виробництва та застосування біодизельного палива в Україні (2009)
Глушкова Т. Г. - Застосування тонкоподрібнених волокон целюлози при виготовленні паперу для білових товарів, Барабаш С. С. (2009)
Мартинюк О. І. - Товарознавча оцінка ефективності вогнезахисту текстильних матеріалів спеціального призначення (2009)
Байдакова І. М. - Дослідження властивостей шкір для верху взуття (2009)
Микитин О. З. - Товарознавчі аспекти підвищення ефективності біовогнезахисту модифікованих деревних матеріалів (2009)
Полікарпов І. С. - Оцінювання незминальності тканин різного волокнистого складу (2009)
Попович Н. І. - Особливості споживних властивостей взуття методу кріплення Strobel, Беднарчук М. С. (2009)
Терешкевич Н. А. - Огляд українського ринку одягу спеціального призначення (2009)
Харук Ю. А. - Дослідження впливу термінів експлуатації фільтрів з нетканих матеріалів на їх фільтрувальну здатність (2009)
Відомості про авторів (2009)
Сторінка головного редактора (2014)
Жарінов О. Й. - Проґнозування тривалого утримання синусового ритму після кардіоверсії у пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією передсердь, Левчук Н. П., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2014)
Ягенський А. В. - Фібриляція передсердь після перенесеного інфаркту міокарда: зв’язок зі структурними змінами в серці, серцевою недостатністю та віком, Павелко М. М., Січкарук І. М. (2014)
Абрагамович О. О. - Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості, Абрагамович М. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р., Фаюра О. П. (2014)
Заставний І. І. - Вуглеводні детермінанти глікополімерів ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих унаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2014)
Гладченко О. І. - Клініко-лабораторна характеристика перебігу гострих стенозувальних ларинґотрахеїтів у дітей, ушпиталених до діаґностичного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 2013 р. (2014)
Мaтошвілі M. - Гістолоґічні зміни у випадку лінійної склеродерми, Kaцітадзе О., Kiладзе Н., Toпурія Д. (2014)
Слаба О. Р. - Адипонектин крові у хворих на бронхіальну астму (2014)
Абрагамович У. О. - Особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак залежносто від ступеня зниження мінеральною щільності кісткової тканини (2014)
Кузик А. С. - Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом) (2014)
Шоробура М. С. - Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей (2014)
Яцкевич А. Я. - Біль у стопі: патоґенез, алґоритм діаґностики та лікування (2014)
Ганич Т. М. - Ґастроезофаґальна рефлюксна хвороба та бронхіальна астма: сучасний погляд на проблему їх коморбідності (2014)
Казначеев В. П. - Особенности космического климата на поверхности Планеты земля. Важное новое направление в современной планетарной космогонии (2013)
Ушакова Н. І. - Валеопедагогіка — педагогіка здоров’я (2013)
Шубейкина Т. Д. - Единая спираль эволюции — генетическая нить, связывающая все сущее во вселенной через волновые процессы (2013)
Jagiełłowicz A. B. - The importance of philosophy for the development of science about health (2013)
Бабенко Н. О. - Алиментарные факторы: роль в формировании памяти и способности к обучению (2013)
Гончаренко М. С. - Вплив позакласних занять акробатикою на стан фізичного здоров’я студентів у процесі навчання в університеті, Миргород І. М. (2013)
Кучук Н. Г. - Оздоровчі технології з позиції літотерапії, Міняфаєв В. Р. (2013)
Horka H. - Health education in the environmental context and biophile orientation of education (2013)
Пежхальска М. - Оздоровительные потребности жителей типичного среднего города в Польше (2013)
Позднякова Г. О. - Засоби формування фізичного здоров'я в умовах дошкільного навчального закладу (2013)
Ушакова Н. І. - Вікові особливості формування мотивації до здоров’я у школярів, Бандуров І. М. (2013)
Борисюк О. О. - Визначення впливу обряду Бойового Гопака на динаміку енергетичного процесу в певних фізіологічних системах у членів команди (2013)
Гревцева А. К. - Місце гострофазових білків крові при облітерації судин кінцівок (2013)
Горюшкіна Д. А. - Особливості сприйняття часу особами різних ритмофільних типів (2013)
Дяченко А. В. - Определения эмоциональной составляющей и энергетического состояния учеников с использованием аппарата КСД (2013)
Климова О. М. - Адаптация животных и растительных объектов к высоким концентрациям меди, Божков А. И., Звягинцева О. В., Лавинская О. В. (2013)
Песоцкая Л. А. - Психоэтические аспекты заболеваний щитовидной железы, Лакиза Т. В., Лукьяненко А. А., Кулькина О. А., Полешко О. В. (2013)
Перський Є. Є. - Дослідження рівня обізнаності підлітків із питань статевого виховання, Проскуріна А. І. (2013)
Строілова Д. В. - Зміни метаболічних показників за умов дії різних доз важких металів (2013)
Жмурко В. В. - Підвищення якості здоров’я суб’єктів освіти завдяки методичній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я до створення здоров’яорієнтованого середовища, Бельорін-Еррера О. М. (2013)
Лупаренко С. Е. - Розвиток ідей здоров’язбереження у шкільній практиці ХХ століття (2013)
Островерх А. Є. - Сприяння здоров’ю і творчому розвитку школярів в умовах МАН, Кабацька О. В. (2013)
Сизоненко І. Є. - Обґрунтування програми інформаційної кампанії для вищого навчального закладу І рівня акредитації, спрямованої на профілактику ВІЛ-нфекції, Фоменко В. Х., Шалепа О. Г. (2013)
Шамардина Г. Н. - Теоретико-методологические основы женского спорта (2013)
Шахненко В. І. - Теорія та методика проведення профілактики дефіциту вітаміну В9 у старшокласників (2013)
Болгова А. В. - Физическое развитие студентов 1 курса педагогического факультета (2013)
Бусловская Л. К. - Адаптационные возможности организма детей и критерии их оценки (2013)
Правила оформлення (2013)
Вихідні дані (2013)
Гуров С. - Розвиток літературного мистецтва як форми вираження духовно-моральних цінностей (XVIII – початок XXI ст.) (2015)
Дяченко-Богун М. - Глобальні тенденції розвитку суспільства як чинник формування змісту здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Лякішева А. - Мотиваційно-ціннісний компонент соціальної поведінки особистості у формуванні її громадянської позиції (2015)
Маслов В. - Феномен "мовленнєвого зниження" в контексті труднощів сучасного педагогічного процесу (2015)
Назарук С. - Компетенции шестилетнего ребенка в свете дошкольной диагностики, Коновалюк-Нікітін Х. (2015)
Окса М. - Виховний потенціал освіти та його вимірювання, Дрібноход Д. (2015)
Урсула Т. - Построение идентификации учеников современной школы (2015)
Волкова В. - Особливості прояву творчої активності в старших дошкільників, Рогова О. (2015)
Костєва Ю. - Змістовні характеристики гностичних умінь майбутніх педагогів (2015)
Люріна Т. - Плекання довершеної особистості: аспект формування ціннісних орієнтацій у студентів ВНЗ (2015)
Москаленко А. - Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців навчальними закладами в процесі проходження практики (2015)
Нагорна Г. - Теоретико-методологічні основи системи педагогічних відношень як об’єкт дослідження студентами в процесі їх професійної підготовки (2015)
Свердлова І. - Дидактичні основи управління когнітивними навичками учнів (2015)
Тургенєва А. - Соціальні й психологічні особливості учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів як великої організаційної групи (2015)
Шевченко Ю. - Естетичне виховання як важливий складник становлення особистості в молодшому шкільному віці, Земляченко К. (2015)
Брянцева Г. - Сучасні підходи до створення освітніх інформаційних систем, заснованих на технології опрацювання знань на основі онтологій, Брянцев О., Осадчий В., Осадча К. (2015)
Вахняк Н. - Cучасні ігрові форми в екологічному вихованні дітей, Негрій О. (2015)
Жихорська О. - Зміст формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти (2015)
Журавльова Л. - Формування самостійності молодших школярів в умовах початкової школи, Сергєєва Л. (2015)
Лабунець В. - Концептуальний підхід до інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Маковецька Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури з використанням технологій лідерства, Сидорук А. (2015)
Поляничко З. - Вплив європейської освітньої політики на інформатизацію шкільної освіти в Республіці Польща (2015)
Тарасенко Т. - Міжкультурна комунікація як компонент професійної підготовки вчителя-філолога (2015)
Чорна В. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до сенсорного виховання молодших школярів, Струкова С. (2015)
Аніщенко О. - Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи (2015)
Антас-Ящук А. - Жити креативно: потенціал і творчі можливості літніх людей, Нікітін С. (2015)
Баніт О. - Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих (2015)
Клоуберт Т. - Does history make a good citizen? The role of adult education in the process of rethinking the past and its impact on democratization (a case study in Eastern europe) (2015)
Кучина К. - Специфічні особливості феномена освіти дорослих (2015)
Лук’янова Л. - Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії (2015)
Прийма С. - Дослідження особливостей розвитку систем відкритої освіти дорослих у моделях соціокультурної динаміки (2015)
Бірюк Д. - Соціальні чинники педагогічної освіти в контексті розвитку української вищої школи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Грицюк С. - Особливості позакласної роботи з молодшими школярами, спрямованої на їх фізичний розвиток (2015)
Єрьоміна Л. - Формування у вихованців інтернатних закладів готовності до сімейного життя: теоретичний аналіз соціально-педагогічних умов (2015)
Рибалко Н. - Нормативно-правові основи та принципи організації навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (початок ХІХ століття – 1871 рік) (2015)
Букша С. Б. - Педагогічні умови формування професійної відповідальності вчителів основ здоров’я (2012)
Ванакова Т. А. - Использование духовного наследия Шри Чинмоя в валеологии (2012)
Казаковцева Т. С. - Критерии и уровни теоретического компонента подготовки специалиста дошкольного образования к оздоровительно-образовательной работе с детьми (2012)
Квитчатая А. И. - Роль последипломного образования в фармацевтической отрасли Украины, Кожухова Т. В., Пиминов А. Ф. (2012)
Уварова Т. Ю. - Евдемоністичне виховання: основні критерії та принципи (2012)
Колган Т. В. - Здоров’язбережувальна компетентність старшокласників як одна із умов формування людини-громадянина, Перепилюк Н. Ф. (2012)
Кузнєцова А. С. - Вплив українських народних ігор на розвиток фізичних якостей молодших школярів (2012)
Плахтий П. Д. - Особенности влияния комплекса лечебных поз-движений и занятий на профилакторe евминова на статическую выносливость отдельных групп мышц учеников старших классов, Шахненко В. И. (2012)
Семенова М. О. - Зміст етновалеології як складова освітніх цінностей (2012)
Бусловская Л. К. - Нарушения речи и адаптационный потенциал первоклассников, Юрченко О. Н. (2012)
Гончаренко М. С. - Исследование влияния излучения фотонной матрицы, Камнева Т. П., Коробов А. М., Мельникова А. В., Носов К. В. Чикало Т. М. (2012)
Курик М. В. - Кирлиан-фотография лево- и правовращающих изомеров, Евдокименко Н. М., Песоцкая Л. А. Лапицький В. Н., Лагутенко Р. С. (2012)
Белоусов И. В. - Подготовка будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности на практических занятиях по охране труда, Цикалов В. В. (2012)
Бусловская Л. К. - Взаимосвязь типов межполушарной асимметрии мозга с особенностями адаптации у первоклассников, Хаджинова Е. П. (2012)
Єфіменко Н. П. - Система життєвих цінностей студентів при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. (2012)
Самойлова Н. В. - Технологічні засоби розвитку валеологічної компетентності у студентів (2012)
Самохвалов В. Г. - Значение здорового образа жизни студентов в профессиональной подготовке специалистов в высшей школе, Алексеенко Р. В. (2012)
Скляренко В. П. - Інновації у формуванні ідивідуального стилю здорового способу життя сучасних студентів (2012)
Шамардіна Г. М. - Фізична культура як засіб оздоровлення дітей молодшого шкільного віку, Шуба Л. В. (2012)
Шахненко В. І. - Індивідуальна оздоровча програма як умова і засіб формування і корекції здоров’я (2012)
Правила оформлення (2012)
Вихідні дані (2012)
Доманцевич Н. І. - Вплив модифікаторів на електричні властивості полімерних плівок, Яцишин Б. П. (2011)
Міневич Г. Я. - Дослідження чинників, що визначають зносостійкість бавовняних тканин білизняного призначення, Ємченко І. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Сучасний асортимент і властивості нетканих текстильних матеріалів інтер’єрного призначення, Семак Б. Д. (2011)
Полікарпов І. С. - Дослідження незминальності тканин (2011)
Осипенко Н. І. - Інформаційна фальсифікація товарів і комплексне інформаційне забезпечення як захист від неї (2011)
Мельник А. І. - Вплив композиційних хімічних препаратів та модифікації на структуру і властивості льону (2011)
Корж О. І. - Товарознавче оцінювання м’якості текстильних матеріалів інструментальними методами (2011)
Байдакова І. М. - Якість товарів. управління якістю (2011)
Беднарчук М. С. - Оцінювання якості взуття для молоді з застосуванням теорії нечітких множин, Кісілевич О. В. (2011)
Васильєва І. І. - Український ринок телевізорів у період кризи: прогнозування та аналітика (2011)
Ніколайчук Л. Г. - Визначення рівномірності забарвлень білизняних бавовнокотонінових тканин (2011)
Дацко О. І. - Обґрунтування напрямів використання екстракту кореня щавлю кінського для фарбування текстильних матеріалів (2011)
Демидчук Л. Б. - Захисні покриття для целюлозних матеріалів на основі наповнених поліорганосилоксанів (2011)
Коваль М. Н. - Розробка методів оцінки і прогнозування м’якості текстильних матеріалів, Ємченко І. В., Закусілов А. П. (2011)
Ковальчук М. І. - Напрями товарознавчих досліджень взуття для захисту від вібрації (2011)
Попова О. С. - Регулювання споживних властивостей епоксидних клейових композицій за допомогою вінілоксу (2011)
Попович Н. І. - Новий напрям розвитку асортименту спортивного взуття, Беднарчук М. С. (2011)
Шумський О. В. - Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення товарів (2011)
Гущак О. М. - Вплив виду протравлювача та тривалості сонячного опромінення на зміну колористичних характеристик і світлостійкість вовняних тканин, пофарбованих екстрактом сухого листя черемхи (2011)
Родак О. Я. - Дослідження дії природних добавок на стійкість спредів під час зберігання (2011)
Філь М. І. - Сучасна оцінка споживних властивостей традиційних і нових фруктово-овочевих порошків (2011)
Давидович О. Я. - Дослідження антиокислювального впливу природних добавок на збереження якості печива цукрового (2011)
Донцова І. В. - Проблеми якості питного молока різних товаровиробників, Гірняк Л. І., Лебединець В. Т., Бодак М. П. (2011)
Машта Н. О. - Особливості моделювання комплексного показника якості плавлених сирних продуктів функціонального спрямування (2011)
Палько Н. С. - Пісочні тістечка поліпшеного жирнокислотного складу (2011)
Погожих М. І. - Кріоскопічні дослідження плазми парникових та ґрунтових томатів, Одарченко Д. М., Даниленко Л. В., Одарченко М. С., Сподар К. В., Діденко О. В. (2011)
Стасюк Н. Г. - Композиція рослинних олій як основа якісного морозива (2011)
Шестопал Г. С. - Антиоксидантна здатність біологічно активних речовин плодів ягідних культур (2011)
Ярошевич Т. С. - Вплив поліпшувачів на харчову цінність та якісні показники хлібобулочних виробів, Ягелюк С. В. (2011)
Ковальчук М. П. - Дослідження мікробіологічної безпечності солі, Баб’як А. М., Гаврилишин В. В. (2011)
Гаврилишин В. В. - Дослідження споживних властивостей та якості столових вин Каберне вітчизняних виробників, Дацко Л. Я. (2011)
Микитин О. З. - Оцінка екологічної безпечності біовогнезахисної композиції для деревини на основі карборансилоксану (2011)
Відомості про авторів (2011)
Шебанін В. С. - Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку АПК, Новіков О. Є., Топіха В. С., Лихач В. Я. (2015)
Рибалко В. П. - Не тільки збільшувати виробництво свинини, але й не погіршувати її якості (2015)
Гнатюк С. А. - Результати і перспективи роботи господарств корпорації "тваринпром" (2015)
Піскун О. В. - Cтан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Миколаївській області на 2015-2017 роки, Бакун М. І. (2015)
Войтенко С. Л. - Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка, Горобець В. О. (2015)
Березовський М. Д. - Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів, Нарижна О. Л. (2015)
Гришина Л. П. - Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації, Фесенко О. Г. (2015)
Топіха В. С. - Технологія виробництва свинини в умовах тов "таврійські свині", Лихач В. Я., Луговий С. І., Загайкан О. І., Шебанін П. О. (2015)
Петрушко А. С. - Откормочные и мясосальные качества свиней при различных условиях содержания, Ходосовский Д. Н., Рудаковская И. И., Хоченков А. А., Шацкая А. Н., Безмен В. А., Беззубов В. И., Слинько О. М. (2015)
Агапова Є. М. - Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону, Сусол Р. Л. (2015)
Ульянченко О. В. - Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві, Трончук А. І., Церенюк М. В. (2015)
Іванов С. С. - Ефективне виробництво свинини в умовах СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро", Бородаєнко Ф. А. (2015)
Акімов О. В. - Оцінка відгодівельних якостей свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища (2015)
Баньковська І. Б. - Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней, Волощук В. М. (2015)
Стародубець О. О. - Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок (2015)
Коротков В. А. - Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами, Васильєва О. А., Желізняк І. М. (2015)
Іваненко Т. Я. - Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах Миколаївської області (2015)
Щербань Т. В. - Відгодівельні, забійні і м'ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей, Ващенко П. А. (2015)
Лісний В. А. - Відвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій, Лісна Т. М. (2015)
Юлевич О. І. - Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят (2015)
Щостя А. М. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясої породи (2015)
Шаферівський Б. С. - Продуктивність кнурів спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження (2015)
Хватова М. А. - Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней (2015)
Калиниченко Г. І. - Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області, Коваль О. А., Петрова О. І. (2015)
Пилипчук О. С. - Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату, Шеремета В. І. (2015)
Похваленко О. С. - Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів, Савосік Н. С. (2015)
Костенко С. О. - Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1, Сидоренко О. В., Джус П. П. (2015)
Баркарь Є. В. - Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід, Галушко І. А. (2015)
Соляник В. В. - Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства, Соляник С. В. (2015)
Церенюк О. М. - Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок, Акімов О. В., Череута Ю. В. (2015)
Мельник В. О. - Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження, Кравченко О. О., Бондар А. О., Краєвська А. О. (2015)
Повод М. Г. - Сезонна продуктивність свиноматок французької та датської селекції, Іжболдіна О. О., Нестеров А. М. (2015)
Тофан Н. І. - Динаміка приростів живої маси свиней та конверсія корму за згодовування амінокислотної кормової добавки (2015)
Піотрович Н. А. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості поросності (2015)
Галімов С. М. - Аналіз використання м’ясних генотипів свиней при різних методах розведення в умовах СГПП "Техмет-Юг" Миколаївської області (2015)
Стрижак Т. А. - До питання по використанню термінальних кнурів (2015)
Шебанін П. О. - Перспективні гени-маркери, які впливають на м’ясну продуктивність свиней (2015)
Тимофієнко І. М. - Відтворювальні якості свиноматок при використанні тканинних екстрактів (2015)
Дехтяр Ю. Ф. - Використання хімічно консервованих рибних відходів у годівлі свиней (2015)
Рукавиця А. А. - Результативність використання селекційних індексів у якості критеріїв відбору свиноматок (2015)
Онищенко Л. В. - Розширення генеалогічної структури вітчизняної популяції свиней червоної білопоясої породи (2015)
Карунна Т. І. - Велика біла порода в племінних господарствах Полтавщини (2015)
Поручник М. М. - Вплив біологічно активних препаратів на відтворювальну здатність кнурів-плідників (2015)
Корх О. В. - Ефективність підбору батьківських пар за вгодованістю при розведенні норок групи сканбраун (2015)
Бреславський Д. В. - Олег Костянтинович Морачковський – видатний вчений – механік (до 70-річчя з дня народження) (2015)
Аврамов К. В. - Свободные колебания оребренных тонкостенных цилиндрических обтекателей ракетоносителей, Жолос О. В. (2015)
Айнабеков А. И. - Численный анализ напряженно-деформируемого состояния цилиндрических резервуаров с вмятинами в стенке короткие аннотации, Аврамов К. В., Сулейменов У. С. (2015)
Божко А. Е. - Функционирование электромагнитных вибровозбудителей на низких частотах, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2015)
Бреславский Д. В. - Ползучесть железобетонных элементов конструкций, Чупрынин А. А., Середа Н. В. (2015)
Аніщенко Г. О. - Розповсюдження фронту руйнування при повзучості в пластинах з надрізами (2015)
Вакуленко К. В. - Влияние структурного состояния металла на его деформационные характеристики, Казак И. Б., Сотрихин С. Ю., Ярещенко В. Г. (2015)
Верещака С. М. - Прочность бандажного и муфтового соединений стеклопластиковых труб, Данильцев В. В. (2015)
Воропай А. В. - Нестационарные колебания пластины с дополнительной вязкоупругой опорой (2015)
Красніков С. В. - Моделювання та дослідження міцності продольно армованого елементу фундаменту (2015)
Мєтєльов В. О. - Пружнопластичне деформування при виготовленні трубчатих заготівок (2015)
Филипковский С. B. - Нелинейные колебания ротора на радиально-упорных шарикоподшипниках при совместном действии дисбаланса и вибрации опор (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Донцова І. В. - Дослідження асортименту макаронних виробів функціонального призначення, Лебединець В. Т., Гірняк Л. І. (2013)
Сирохман І. В. - Сучасні проблеми дослідження зберігання жирових продуктів, Хлопко Т. В. (2013)
Лозова Т. М. - Товарознавчі дослідження зберігання нових кексів, Ковальчук Х. І. (2013)
Гирка О. І. - Залежність між рецептурним і мінеральним складом нових виробів, Бодак М. П. (2013)
Дюкарева Г. І. - Дослідження споживчого сприйняття бісквітів лікувально-профілактичного призначення, Кривошеєва Н. М., Гасанова А. Е. (2013)
Давидович О. Я. - Вивчення антиоксидантної дії коріння кульбаби лікарської (2013)
Палько Н. С. - Дослідження дії природних добавок на стійкість жиру випечених напівфабрикатів до окислення (2013)
Притульська Н. В. - Стан і перспективи виробництва генетично модифікованих сільськогосподарських культур, Пономарьов П. Х., Донцова І. В. (2013)
Родак О. Я. - Напрямки поліпшення біологічної цінності спредів (2013)
Турчиняк М. К. - Вплив антиоксидантних добавок на стабілізацію окислювальних перетворень жирів (2013)
Павлишин М. Л. - Дослідження борошняних виробів з нетрадиційної сировини (2013)
Галик І. С. - Стандартизація вимог до екологічної безпеки текстилю, Семак Б. Д., Семак З. М. (2013)
Беднарчук М. С. - Полімерне взуття – новий товар на ринку, Садловська С. І. (2013)
Березовський Ю. В. - Оцінка впливу сертифікації персоналу на якість лляних тканин та тканопоштучних виробів, Резвих Н. І. (2013)
Міневич Г. Я. - Екологічні аспекти забезпечення довговічності текстильних матеріалів, Ємченко І. В. (2013)
Полікарпов І. С. - Класифікація геосинтетичних матеріалів, Терешкевич Н. А. (2013)
Кобищан А. Д. - Шляхи удосконалення методів вибілювання лляних тканин (2013)
Ковальчук М. І. - Соціальний ефект від використання взуття спеціального віброзахисного (2013)
Мартинюк М. М. - Аналітичний огляд номенклатури та класифікації первинних та відновлених форм полімерних матеріалів (2013)
Найвер І. Л. - Комплексна оцінка якості захисних покриттів керамічної лицьової цегли (2013)
Ніколайчук Л. Г. - Вплив протимолевої обробки на екологічні властивості та стійкість пофарбування пальтових вовняних тканин, Хлебтань О. Б. (2013)
Попович Н. І. - Результати соціологічного дослідження товарознавчих характеристик спортивного взуття, Половніков І. І., Коваль М. І. (2013)
Рик Л. В. - Вплив технології отримання на властивості деревинних матеріалів з орієнтованою стружкою, Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П. (2013)
Снітко О. П. - Розробка експрес методу оцінки довговічності текстильних матеріалів, Шадиєва Л. А. (2013)
Байдакова І. М. - Система менеджменту якості у шкіряно-взуттєвому виробництві (2013)
Пелех Ю. А. - Використання фільтрувальних термостійких нетканих матеріалів для захисту довкілля (2013)
Шунькіна О. В. - Аналітичний огляд ринку полімерних труб (2013)
Ощипок І. М. - Цінність страв з яловичини у ресторанному господарстві, Наконечний В. В., Кринська Н. В. (2013)
Шумський О. В. - Ідентифікаційні знаки у маркуванні товарів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Галик І. С. - Пошук ефективних способів захисту текстилю від дії шкідливих мікроорганізмів, Семак Б. Д., Семак З. М. (2014)
Гивлюд М. М. - Підвищення атмосферостійкості та довговічності керамічної лицьової цегли захисними покриттями, Найвер І. Л. (2014)
Доманцевич Н. І. - Оцінка якості матеріалів із вторинної сировини, Яцишин Б. П., Мартинюк М. М. (2014)
Ємченко І. В. - Аналіз ризиків митного контролю фальсифікованої та контрафактної продукції, Микитин О. З. (2014)
Комаха В. О. - Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку білих мінеральних наповнювачів для лакофарбових матеріалів, Свідерський В. А. (2014)
Лукашов В. С. - Товарна інформація про книгу – сучасні методологічні аспекти формування потоків, Судин А. Ю. (2014)
Мартинюк М. М. - Вплив способів переробки вторинних поліолефінів на формування властивостей виробів з них, Доманцевич Н. І. (2014)
Міневич Г. Я. - Застосування методів сенсорного аналізу для ідентифікаційної експертизи твердого туалетного мила (2014)
Ніколайчук Л. Г. - Нові споживні властивості пальтових вовняних тканин з хімічно стійкою обробкою, Хребтань О. Б. (2014)
Паляниця Л. Я. - Бродильна активність дріжджів – продуцентів етилового спирту, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Паньків Н. О. - Активність амілолітичних ензимів, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б. (2014)
Пилипів Н. І. - Особливості класифікації запасів на целюлозно-паперових підприємствах, Борисовський М. І. (2014)
Піркович К. А. - Хімічний склад ювелірних виробів із золота, виготовлених у Республіці Македонія (2014)
Полікарпов І. С. - Розроблення шкал для оцінювання незминальності тканин, Терешкевич Н. А. (2014)
Попович Н. І. - Інноваційні напрями формування естетичних властивостей брендового взуття (2014)
Попович Н. І. - Номенклатура показників рівня якості взуття для оптимізації його торговельного асортименту, Беднарчук М. С. (2014)
Садловська С. І. - Напрями використання полімерних матеріалів для підошви взуття: патентний огляд, Беднарчук М. С. (2014)
Садніцька Т. Р. - Аналіз статистичних даних причин і наслідків виробничого травматизму на підприємствах торгівлі (2014)
Старченко С. І. - Модифікація структури політетрафторетилену, Доманцевич Н. І. (2014)
Сукач Г. І. - Проблема дослідження якості та безпечності текстильних товарів, Ніколайчук Л. Г. (2014)
Шумський О. В. - Ідентифікаційні знаки для маркування виробів легкої промисловості, Садловська С. І., Беднарчук М. С. (2014)
Шунькіна О. В. - Біопошкодження поліетиленових труб (2014)
Бодак М. П. - Використання нетрадиційної сировини для хлібобулочних виробів (2014)
Бойдуник Р. М. - Перспективи використання керобу в кондитерській промисловості (2014)
Василечко В. О. - Вода як невід’ємний продукт харчування і сировина в харчовій промисловості, Скоробогатий Я. П., Грищук Г. В. (2014)
Гавриляк М. Я. - Дослідження споживчих переваг на ринку безалкогольних напоїв, Шевчик Р. (2014)
Гасанова А. Е. - Якість бісквітів, які можна використовувати в лікувально-профілактичному харчуванні (2014)
Гірняк Л. І. - Стабілізація процесів окислення олій у промислових умовах, Лебединець В. Т., Донцова І. В. (2014)
Ощипок І. М. - Технологія макаронних виробів швидкого приготування у закладах ресторанного господарства, Багрій Л. М. (2014)
Ощипок І. М. - Застосування біологічно активних добавок для приготування харчових продуктів і страв, Пономарьов П. Х. (2014)
Петришин Н. З. - Дослідження властивостей листового тіста з використанням дієтичних добавок із зародків пшениці (2014)
Прісс О. П. - Формування фонду сухих речовин у плодах пасльонових культур за дії кліматичних факторів, Жукова В. Ф. (2014)
Прісс О. П. - Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції, Кулик А. С. (2014)
Родак О. Я. - Cучасні напрями розширення асортименту та поліпшення споживних властивостей напівкопчених ковбас (2014)
Сердюк М. Є. - Прогнозування якісних технічних показників плодів груші залежно від стресових абіотичних факторів (2014)
Сирохман І. В. - Сучасні проблеми безпечності і якості харчових продуктів. Огляд (2014)
Турчиняк М. К. - Молочні продукти підвищеної біологічної цінності, Давидович О. Я., Палько Н. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
VIII Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH. Пост-реліз (2015)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2015 рік (том 11) (2015)
Наші автори (2015)
Правила для авторів (2015)
Байдакова Л. І. - Нові напрямки розвитку асортименту туристичного взуття, Стефаник М. П., Попович Н. І. (2015)
Галик І. С. - Використання NBIC-технологій для виробництва захисного текстилю та одягу, Семак Б. Д. (2015)
Половніков І. І. - Товарознавці Львівської комерційної академії – активні учасники науково-практичного об’єднання, Беднарчук М. С. (2015)
Гузій А. В. - Використання хемілюмінесцентної реакції люмінолу з пероксикаприновою кислотою в товарознавчій практиці, Скоробогатий Я. П., Василечко В. О. (2015)
Старченко С. І. - Перспективний базальтовий композит, Доманцевич Н. І., Зубко Ю. Є. (2015)
Шунькіна О. В. - Комплексна оцінка якості труб з поліетиленових матеріалів, Доманцевич Н. І. (2015)
Микитин О. З. - Процеси гармонізації національної системи акредитації органів з оцінки відповідності України та ЄС (2015)
Ніколайчук Л. Г. - Патент як об’єкт оцінки, Демидчук Л. Б., Амірова Р. І. (2015)
Пушкар Г. О. - Обґрунтування доцільності використання нанотекстилю для оформлення інтер’єру приміщень, Семак Б. Д. (2015)
Гущак О. М. - Вплив виду рослинного барвника та протравлювача на світлостійкість костюмних тканин (2015)
Лисенко Н. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей гідрофобізованої шкіри для верху взуття в умовах дослідної експлуатації (2015)
Скоробогатий Я. П. - Міжнародні вимоги до функціонування системи управління охороною праці та ризиками на торговельних підприємствах, Бужанська М. В. (2015)
Сирохман І. В. - Проблеми поліпшення споживних властивостей і стабілізації якості рослинних олій (2015)
Ощипок І. М. - Використання нових харчових добавок з рослинної сировини у харчовій промисловості (2015)
Колтунов В. А. - Економічна та біоенергетична ефективність виробництва і зберігання кукурудзи цукрової різних сортів та гібридів, Дідух Н. О., Коваль А. В. (2015)
Дітріх І. В. - Аналіз розвитку сучасного світового ринку морепродуктів, Марченко Ю. І. (2015)
Дітріх І. В. - Cпоживні властивості напівфабрикатів "Мікс” із гідробіонтів з використанням рослинної сировини, Бондарчук М. Є. (2015)
Калініченко А. О. - Використання "електронного носу” для експресного виявлення фальсифікації ковбасних виробів соєвими продуктами, Арсеньєва Л. Ю., Пушкарьова Я. М. (2015)
Сєногонова Л. І. - Дослідження якості поліпшеної булочки "Студентська”, Юдічева О. П. (2015)
Шестопал Г. С. - Покращення споживних властивостей зерен кави шляхом оптимізації параметрів вапоризації, Майбук Ю. В. (2015)
Ткаченко А. С. - Поліпшення жирнокислотного складу цукрового печива за рахунок використання нетрадиційних олій (2015)
Пахомова І. В. - Вплив нетрадиційної сировини на поліпшення мінерального та вітамінного складу нових вафель (2015)
Чеботарев А. Н. - Анализ тенденций развития метода химической цветометрии (Обзор), Снигур Д. В., Бевзюк Е. В., Ефимова И. С. (2014)
Кудрис И. В. - Оценка вариабельности относительных времен удерживания при использовании хроматографических колонок с привитыми С18 группами, Куликов А. Ю. (2014)
Васюков А. Е. - Аналитический контроль сточных вод на содержание железа по результатам ААС и вольтамперометрии, Лобойченко В. М., Уберман В. И., Юрченко О. И. (2014)
Скринник М. М. - Ускоренная жидкофазная экстракция липидной фракции из биоты, Милюкин М. В. (2014)
Захария А. Н. - Способ улучшения характеристик атомизатора "ГРАФИТ” для атомно-атсорбционного определения тяжелых металлов, Журавлёв А. С., Калинчак В. В., Черненко А. С., Чеботарёв А. Н. (2014)
Лозинська Л. В. - 5-гідроксиімино-4-іміно-1,3-тіазолідін-2-он як новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення Pd(II), Тимошук О. С., Чабан Т. І. (2014)
Грайворонський М. В. - Моделювання розповсюдження комп'ютерних вірусів на основі імовірнісного клітинкового автомату, Стьопочкіна І. В. (2015)
Белецкий А. Я. - Расширенные поля, порождаемые примитивными пространственными матрицами Галуа (2015)
Мехед Д. Б. - Аналіз загроз інформаційної безпеки в мережах стандарту IEEE 802.11, Ткач Ю. М., Базилевиич В. М., Петренко Т. А. (2015)
Водопьянов С. В. - Управление безопасностью бортовой локальной сети в информационно-вычислительной системе аэроузла, Харлай Л. А., Толстикова Е. В., Боровик В. Н. (2015)
Лахно В. А. - Інформаційна безпека інтелектуальних транспортних систем (2015)
Коломыцев М. В. - Обеспечение целостности внешних ключей маскированной базы данных, Носок С. А., Мазуренко А. Е. (2015)
Карпинский Н. П. - Метод формирования базовых детекционных правил для систем обнаружения вторжений, Корченко А. А., Ахметова С. Т. (2015)
Вісин В. В. - Формування кооперативної ідеології в російській імперії у другій половині XIX – на початку XX століття (2013)
Цибуленко Г. В. - Кооперативна альтернатива столипінського адміністрування (2013)
Кліш А. Б. - Греко-католицька церква та суспільно-християнські організації у зміцненні кооперативного руху в Східній Галичині (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): сучасна українська історіографія (2013)
Сова А. О. - "Дніпросоюз” напередодні та в період існування української держави (1918 рік) (2013)
Сеньків М. В. - "Сільський господар”: пропаганда агротехнічних знань серед західноукраїнського селянства у 1919-1939 роках (2013)
Фареній І. А. - Кооперація доби НЕПу: невигадана історія походження (2013)
Оніпко Т. В. - Міжнародні зв’язки споживчої кооперації УСРР у 20-ті роки хх століття: історіографічний огляд (2013)
Зуляк І. С. - Діяльність господарської школи "Просвіти" у Милованні в міжвоєнний період – важливий чинник поступу української кооперації (2013)
Вісина Т. М. - Еволюція кооперативних ідей у Волинському воєводстві в 20–30-х роках XX століття, Вісин В. В. (2013)
Чорна М. І. - Діяльність Іванни Блажкевич у Подільському союзі кооперативів упродовж 20 – 30-х років XX століття (2013)
Рекрут В. П. - Торговельна діяльність споживчої кооперації УРСР в умовах "великого терору” 1937-1938 років (2013)
Клок В. І. - Розвиток споживчої кооперації України в умовах десталінізації (1956-1965 роки) (2013)
Футала В. П. - Український кооперативний рух у міжвоєнній Польщі: стан і тенденції дослідження проблеми протягом 1950-1980-х років (2013)
Гончаренко В. В. - Проблеми державного регулювання діяльності кредитних спілок в Україні (2013)
Кендус О. З. - Еволюція кооперативного законодавства незалежної України і його вплив на міжнародну співпрацю, Михальський Ю. В. (2013)
Фінашина Г. В. - Правове забезпечення розвитку кооперації в Україні у 1991-2012 роках (2013)
Пантелеймоненко А. О. - Обслуговуючий кооператив як засіб досягнення балансу інтересів осіб з різними економічними проблемами (2013)
Мовчан М. М. - Кооперація як засіб подолання страху (філософський аспект) (2013)
Гелей С. Д. - Діяльність громадських організацій у селі Бабухів Рогатинського повіту в кінці ХІХ – в першій половині ХХ століття на тлі національно-культурних процесів у Галичині (2013)
Харчук Х. Р. - Формування Личаківського некрополя у Львові (ХVII – XX cтоліття) (2013)
Іваник М. М. - Діяльність міської ради Львова в роки Першої світової війни (2013)
Марочко В. І. - Соціальний статус та політичні права колишніх поміщиків у совіцькій Україні 1920-х років (2013)
Нікітенко К. В. - Репресії проти фінансово-банківських працівників як характерна ознака формування сталінської фінансової системи (2013)
Мартиненко Т. І. - Соціальна історія Львова часів німецької окупації крізь призму матеріалів судочинства: джерелознавчий аспект, Кондратюк К. К. (2013)
Патер І. Г. - Репресії та депортації населення Західної України у 1940-х роках (2013)
Романюк М. В. - Використання органами МГБ спеціальних засобів у боротьбі із збройним підпіллям ОУН (на матеріалах Золочівської округи ОУН) (2013)
Бегей О. І. - Проблема автокефалії Української православної церкви в працях І. Огієнка (митрополита Іларіона) (2013)
Прокіп А. В. - Мусульманська традиція Львова: історія та сучасність (2013)
Рутар С. М. - Яка національна ідея потрібна Україні? (2013)
Горбач О. Н. - Релігійно-політичний простір: історичний досвід та реалії (2013)
Бутманович-Дембіцька І. - Час ворожого ставлення до дорослого життя – джерело індивідуального кризового стану (2013)
Кухар В. М. - Новий здобуток вивчення методології історичної науки (Богданишина О. позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті роки ХІХ – 20-ті роки ХХ століття). – Харків: вид-во Віровець А. П. Апостроф, 2010. – 480 с. ) (2013)
Сорока Ю. М. - Шабала Я. М. аграрні реформи на Волині у ХХ – на початку ХХІ століття: передумови, перебіг та наслідки: монографія / Ярослав Миколайович Шабала. – Луцьк: Волинська мистецька агенція "Терен", 2012. – 360 с. (2013)
Сова А. О. - Друга всеукраїнська наукова конференція "Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”, присвячена 120-річчю від дня народження Олени Степанів-Дашкевич (2013)
Рутар С. М. - Круглий стіл "Економічна самоорганізація громад через кооперацію: реалістична мета чи пуста мрія" (2013)
Прокіп А. В. - Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" "Актуальні проблеми гуманітарних наук" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Antonenko I. I. - Content of teaching professionally oriented written communication (2015)
Voronina H. R. - Career learning and development in city technology colleges of England (2015)
Golub T. P. - The role of education in sustainable development (2015)
Doronkina N. E. - Students’ individual characteristics consideration in teaching English, Ivasiuk O. V. (2015)
Dushenok M. S. - System of higher education in Switzerland (2015)
Kononenko S. A. - Special features of individual learning systems from the worldview perspective (2015)
Lisetskyi K. A. - Blended learning model in the system of higher education (2015)
Lubianova O. V. - Teaching technical writing as part of ESP (2015)
Marchenko V. V. - The peculiarities of speech and music interaction in speech-and-music works (2015)
Ovadiuk O. V. - Innovative methods as an important part of learning foreign languages (2015)
Synekop O. S. - Effective writing of students of technical specialties (2015)
Chmel V. V. - Use of video materials in teaching English for specific purposes (2015)
О. Yu.Chugai - Defining, assessing and improving teacher quality in the USA (2015)
Shevchenko M. V. - The role of authentic videos in teaching English at technical universities (2015)
Інформація про редакційний штат (2015)
Гелей С. Д. - Тарас Шевченко і Галичина (2014)
Гнатюк М. І. - Тарас Шевченко в осмисленні шведського вченого (2014)
Сеник Л. Т. - Драма Тараса Шевченка (2014)
Берест Р. Я. - Печерні пам’ятки чернецтва Прикарпаття та їх значення у розвитку спелеологічного туризму (2014)
Терський C. В. - Південно-Західна Русь напередодні походів Володимира Великого: археологічний коментар (2014)
Цебенко О. О. - Участь Гербуртів у формуванні торгово -економічних відносин у Галичині та Поділлі в XVI – на початку XVII ст. (2014)
Кондратюк К. К. - Дослідник давньої історії України Михайло Максимович (2014)
Леськів М. М. - Дослідник Лівобережної України XVII-XVIII ст. Олександр Лазаревський (2014)
Сливка Ю. Ю. - Юнацько-молодіжні, культурно-освітні та спортивні товариства Галичини (ХІХ ст.), Панфілова Т. О. (2014)
Кухар В. М. - Іван Труш: до історії вироблення творчого почерку (2014)
Пасіцька О. І. - Товариство "Українська ремісничо-промислова бурса” у Львові (1898-1939 рр.) (2014)
Лозинський А. Ф. - Важка індустрія і транспорт як основа військово-промислового комплексу Австро-Угорської імперії (2014)
Оніпко Т. В. - Постать Симона Петлюри в розвідках закордонних дослідників (2014)
Павлишин О. Й. - Галицькі активісти в установах Української Народної Республіки доби Директорії (кінець 1918-1920 рр.) (2014)
Тичка Г.-М. І. - Місія Жозефа Бартелемі у польській громадській думці (2014)
Футала В. П. - Діяльність української політичної лівиці у ІІ Речі Посполитій: дослідження та інтерпретації польських істориків (2014)
Прокіп А. В. - Освітня політика українських націонал-демократів у 1920-1930-х рр. (2014)
Панфілова Т. О. - Громадянське суспільство в Західній Україні (20-30-ті роки ХХ століття): аграрно-промислові та фінансово-кредитні структури (2014)
Крюков А. В. - Аграрне питання в українській громадсько-політичній думці Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Гладун М. Ю. - Проведення парцеляції в Східній Галичині міжвоєнного періоду (2014)
Михальський Ю. В. - Ярослав Стецько – лідер міжнародного антикомуністичного руху ХХ століття, Прокіп А. В. (2014)
Сушик І. В. - Транспортна інфраструктура повоєнної Волині: проблеми відбудови та функціонування (2014)
Кендус О. З. - Тенденції розвитку української культури напередодні проголошення незалежності України (2014)
Вісин В. В. - Періодична преса як джерело дослідження кооперативного руху на Волині у 1861-1939 рр. (2014)
Біла О. Г. - Ефективність використання фінансового потенціалу – шлях до економічних реформ у системі споживчої кооперації України (2014)
Семів С. Р. - Iсторичнi та інституційні передумови розвитку економічного співробітництва споживчої кооперацiї України у межах ЄС (2014)
Сислюк Я. Г. - Філософствування українських академічних філософів кінця ХVIII – першої третини ХХ століття (2014)
Карась А. Ф. - Ідея вільної людини як ідея розвитку емпатії (2014)
Завійська В. М. - Аналіз проблеми формування позитивного ставлення студентів до фізичного виховання у ВЗО, Блащак І. М., Лукасевич Л. В. (2014)
Караманов О. В. - Освітній потенціал музейної педагогіки: діалог, комунікація, творчість (2014)
Горбач О. Н. - Міжнародні відносини Стародавнього Світу: давньогрецький досвід (2014)
Вовканич С. Й. - Попередити світ про небезпеку рашизму (2014)
Рутар С. М. - Фактори формування демократичної партійної системи в Україні (2014)
Ленартович О. Ю. - Вісин В. В. кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: монографія / Валентин Васильович Вісин. – Луцьк: Вежа-друк, 2014. – 440 с. (2014)
Рутар С. М. - Круглі столи, організовані протягом 2013-2014 н.р. у Львівській комерційній академії за ініціативи кафедри історії та політології (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2013)
Вступление (2013)
Гантмахер В. Ф. - Отсутствие перехода Андерсона в высокорезистивных сплавах с большой электронной плотностью (2013)
Девятов Э. В. - Электронные интерферометры в режиме квантового эффекта Холла (2013)
Демиховский В. Я. - Мезоскопические состояния в графене, находящемся в магнитном поле: коллапс и возрождение волновых пакетов, Тележников А. В., Фролова Е. В., Кравец Н. А. (2013)
Kagalovsky V. - Levitation of delocalized states at weak magnetic field: critical exponents and phase diagram (2013)
Rozhansky I. V. - Configuration interaction in delta-doped heterostructures, Averkiev N. S., Lähderanta E. (2013)
Вальков В. В. - Эффект Фано при туннелировании спин-поляризованного электрона через одиночную магнитную примесь, Аксенов С. В., Уланов Е. А. (2013)
Ляпилин И. И. - О возбуждении спинового тока звуковой волной (2013)
Арапов Ю. Г. - Температурная зависимость квантового времени жизни в структурах n-InGaAs/GaAs c двойными сильно связанными квантовыми ямами, Гудина С. В., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Якунин М. В. (2013)
Арапов Ю. Г. - Температурная зависимость ширины полосы делокализованных состояний в наноструктурах n-InGaAs/GaAs в режиме квантового эффекта Холла, Гудина С. В., Неверов В. Н., Новокшонов С. Г., Клепикова А. С., Харус Г. И., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В. (2013)
Кульбачинский В. А. - Сверхпроводящие свойства новых гетерофуллеридов, Лунин Р. А., Качан И. П., Великодный Ю. А., Тарасов В. П., Булычев Б. М. (2013)
Лашкарев Г. В. - Ферромагнитные нанокомпозиты как спинтронные материалы с управляемой магнитной структурой, Радченко М. В., Бугаева М. Э., Кнофф В., Стори Т., Стельмах Я. А., Крушинская Л. А., Дмитриев А. И., Лазоренко В. И., Сичковский В. И. (2013)
Скипетров Е. П. - Электронная структура сплавов на основе теллурида свинца, легированных ванадием, Голованов А. Н., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2013)
Лончаков А. Т. - Псевдощелевое состояние и сильное рассеяние носителей тока на локальных спиновых моментах как механизмы появления полупроводниковых свойств почти стехиометрических сплавов железо-ванадий-алюминий, Марченков В. В., Окулов В. И., Окулова К. А. (2013)
Соколов В. И. - Проявление переходов с переносом заряда в спектрах фотолюминесценции оксидных материалов Zn1–xMexO (Me — Mn, Ni, Co), Груздев Н. Б., Пустоваров В. А., Чурманов В. Н. (2013)
Ворон О. Г. - Фактори та умови розвитку інформаційної культури педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Воскобойніков с. О. - Професійна готовність до захисту інформації з обмеженим доступом спеціалістів інформаційної безпеки як науково-практична проблема в умовах глобалізації інформаційного простору (2015)
Демченко Н. М. - Сутність інформаційної компетентності сучасного фахівця (2015)
Дружененко Р. С. - Осмислення майбутнім учителем-словесником природи і сутності значення простого речення: функціональна основа навчання синтаксису (2015)
Мартинюк О. В. - Аспекти дослідження методичної компетентності майбутнього вчителя музики як структурної складової професійної компетентності (2015)
Ревенчук І. А. - Навчання дорослих в системі безперервної освіти, Чуприна А. С., Шатовська Т. Б. (2015)
Ткаченко С. В. - Рівневий аналіз етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
Толкова Т. М. - Професійна самореалізація викладачів іноземної мови у ВНЗ (2015)
Бахов І. С. - Культурно-історичні засади формування полікультурної освіти (2015)
Гаврилюк А. В. - Університетська освіта Німеччини в контексті Болонського процесу (2015)
Ключкович Т. В. - Проблема професіоналізації вчителя у сучасній Словаччині: концептуальні та нормативно-правові аспекти (2015)
Кляп М. І. - Підвищення педагогічної майстерності викладача ВНЗ у контексті інтернаціоналізації вищої школи України (2015)
Саюк В. І. - Становлення та розвиток педагогічного дорадництва в Україні (2015)
Аксьонова О. П. - Технологія рейтингової системи оцінювання активності фахівців з фізичного виховання на курсах підвищення кваліфікації (2015)
Андрейко О. І. - Сугестивно-медитативна методика у контексті становлення творчого професіоналізму музиканта-виконавця (2015)
Виговська С. В. - Дидактичні вимоги до застосування засобів унаочнення під час викладання іноземної мови, Юрченко А. О. (2015)
Володько А. М. - Відбір та організація матеріалів для навчання усного послідовного перекладу (2015)
Гупка-макогін Н. І. - Професійно орієнтоване навчання майбутніх економістів-міжнародників англомовного аудіювання (2015)
Долженков О. О. - Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх менеджерів освіти (2015)
Зайцева І. О. - Забезпечення професійної готовності викладачів до здійснення дистанційного навчання студентів (2015)
Ємчик О. Г. - Формування творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти як наукова проблема (2015)
Іванова О. В. - Активізація іншомовної мовленнєвої діяльності студентів-філологів за допомогою інтерактивних технологій навчання, журба О. Р. (2015)
Каленський А. А. - Розвиток особистості майбутніх викладачів спеціальних дисциплін в моральній діяльності (2015)
Моцар М. М. - Педагогічна підтримка творчого розвитку майбутніх перекладачів при навчанні дистанційним формам зайнятості з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Міненок А. О. - Розвиток самостійності студента як умова професійно-творчого самовдосконалення майбутнього учителя початкової школи (2015)
Новописьменний С. А. - Навчально-методичне забезпечення для підготовки майбутніх учителів з основ здоров’я у сучасних умовах (2015)
Окопна Я. В. - Система moodle в дистанційному професійно орієнтованому навчанні другої іноземної мови майбутніх працівників туристичної сфери: мережева підтримка навчально-виховного процесу (2015)
Окопна Я. В. - Залучення гіпертекстів до формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх працівників нелінгвістичних спеціальностей, Романюк Ю. В. (2015)
Попадич О. О. - Формування правової вихованості студентів – представників національних меншин у цілісному педагогічному процесі вищої школи (2015)
Постоян Т. Г. - Роль галузевих університетів у реалізації стратегії безперервної освіти в умовах кластеризації (2015)
Прядко О. М. - Шляхи формування творчої активності у майбутніх педагогів-музикантів (2015)
Романюк Ю. В. - Зміст частково онлайнового навчання англомовного читання студентів нелінгвістичних спеціальностей (2015)
Сичікова Я. О. - Дидактичні особливості колажу як методу навчання технології, Ковачов С. С. (2015)
Фамілярська Л. Л. - Практика використання хмарних технологій в методиці роботи педагога, Кльоц Л. А. (2015)
Ці Сянбо - Діагностика рівня сформованості компонентів художньо-творчого потенціалу майбутніх бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Юник І. Д. - Активізація мотивації як засіб розвитку когнітивних умінь майбутніх філологів (2015)
Замрозевич-Шадріна С. Р. - Погляди на екологічне виховання дітей дошкільного віку (2015)
Запорожець Л. М. - Стан професійної підготовки майбутніх вчителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії (2015)
Миколінська С. І. - Спонукання молодших школярів до слухового контролю та самоконтролю у виконавській діяльності як засіб формування їх слухової уваги (2015)
Овадюк О. О. - Етнопедагогічна взаємодія вчителя і учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Наші автори (2015)
Тиханский М. В. - Моделирование процессов коммутации в джозефсоновских элементах логики "И" и "ИЛИ", Крысько Р. Р. (2013)
Соколенко В. И. - Электросопротивление интерфейса ВТСП–нормальный металл, Фролов В. А. (2013)
Васильев С. В. - Спектр колебаний изолированной массивной вихревой линии в анизотропном сверхпроводнике: роль температуры, Чабаненко В. В., Кузовой Н. В., Русаков В. Ф. (2013)
Монарха В. Ю. - Особенности пиннинга магнитных потоков, захваченных монокристаллами YBCO в слабых постоянных полях, Пащенко В. А., Тимофеев В. П. (2013)
Du L. - Optimal cooling of a driven artificial atom in dissipative environment, Yu Y., Lan D. (2013)
Shklovskij V. A. - Determination of the coordinate dependence of a pinning potential from the microwave experiment with vortices, Dobrovolskiy O. V. (2013)
Ерин Ю. С. - Фазовая диаграмма резистивного состояния узкого сверхпроводящего канала в режиме заданного напряжения, Фенченко В. Н., Ильичев Е. В. (2013)
Заворотнев Ю. Д. - Взаимосвязь между структурным и магнитным параметрами порядка в кристаллах (2013)
Белан В. И. - Влияние диссипации на структуру квазисолитонных состояний при высокочастотном точечном воздействии на нелинейные магнитоупорядоченные среды, Ковалев А. С., Перетятько А. А. (2013)
Муртазаев А. К. - Фазовые переходы в двумерной ферромагнитной модели Поттса при q = 3 на треугольной решетке, Бабаев А. Б., Атаева Г. Я. (2013)
Шевченко А. Б. - Надбарьерное отражение блоховской точки в одноосных ферромагнетиках с сильной магнитной анизотропией, Барабаш М. Ю. (2013)
Вальков В. И. - Неколлинеарные ферримагнитные фазы в системе Fe2–xMnxAs, Головчан А. В., Варюхин Д. В. (2013)
Ткаченко В. С. - Влияние наведенной изгибом анизотропии на спектр спиновых волн в искривленной магнитной нанопроволоке, Кучко А. Н., Кругляк В. В. (2013)
Бедарев В. А. - Магниторезонансные свойства антиферромагнетика TbFe3(BO3)4 при низких температурах, Пащенко М. И., Кобец М. И., Дергачев К. Г., Пащенко В. А., Блудов А. Н., Хацько Е. Н., Гнатченко С. Л., Безматерных Л. Н., Темеров В. Л. (2013)
Алисултанов З. З. - К теории электронных состояний моноатомных слоев щелочных и редкоземельных металлов, адсорбированных на поверхности графена (2013)
Белов А. Г. - Люминесценция экситонных возбуждений в криокристаллах криптона с примесями молекулярного дейтерия, Блудов М. А. (2013)
Баюк В. - Археологічний комплекс давньоруського часу біля с. Городища-1 Луцького району (2013)
Пшеничний Ю. - Округа-волость літописного Дубена в ХІ – першій половині ХІІІ століття (2013)
Кучинко З. - Монетні скарби як джерело вивчення торгово-грошових відносин на Волині в русько-литовський період (ХIV−XVI століття) (2013)
Штанько О. - Мεщанε луцкиε цεху кравεцъкого и кушнεрского: ремісники Луцька в середині ХVІ століття (2013)
Хоміч Д. - Серпневі бої на Волині під час франко-російської війни 1812 року (2013)
Олешко П. - Структура землеволодіння у Волинській губернії в другій половині ХІХ століття (2013)
Сажок О. - Культурно-просвітницька діяльність Шепетівського Архангело Михайлівського братства в 1890-х рр. (2013)
Заєць Л. - Джерельна база вивчення культурної спадщини Волині громадськими товариствами Правобережної України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Пасюк І. - Дослідження грошового ринку Волині російськими та польськими вченими (2013)
Приймак В. - Основні напрями столипінського аграрного курсу та його реалізація у Волинській губернії в 1906–1914 рр. (2013)
Демянюк О. - Наслідки поразки Української революції 1917–1921 рр.: волинський вимір (2013)
Малеончук Г. - Світське життя Луцька в період його перебування в складі Другої Речі Посполитої (2013)
Переходько Н. - Становлення і діяльність санітарно-епідеміологічної служби у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) (2013)
Гарбарчук А. - Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка: провідні напрями відродження волинської полонії (2013)
Дмитренко А. - Традиції збирання ягід на Житомирському Поліссі в сучасному етнокультурному просторі (2013)
Звонкова Г. - Західний науковий центр Академії наук Української РСР. Історичний нарис (2013)
Бундак О. - Сучасна історіографія кінематографу 20−30-х рр. XX століття (2013)
Стрільчук В. - Українсько-польська міждержавна взаємодія у сфері молодіжної політики та спорту на сучасному етапі (2013)
Стрільчук Л. - Україна–Польща: реалізація основних напрямів транспортної політики в умовах євроінтеграці (2013)
Семенюк Л. - Утвердження загальнолюдських цінностей та ідеалів у жанрі заповіту (на матеріалі творів Володимира Мономаха, Василя Загоровського, Данила Братковського (2013)
Літопис краєзнавчих подій (упорядники Г. Бондаренко, В. Карпюк) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Редакційна колегія (2015)
Андреев К. В. - Методы анализа системных стратегий в радиоэлектронном конфликте на основе теории игр, Садыков О. И., Бондаренко Л. А., Ефанова Е. А. (2015)
Биченков В. В. - Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування (2015)
Бобильов В. Є. - Принципи моделювання, Зінченко Ю. М., Кононенко С. М. (2015)
Болобан С. І. - Особливості формування зображень об’єктів на радіолокаційних знімках, Зуйко В. В., Осадчук Р. М. (2015)
Гостев В. І. - Порівняльний аналіз алгоритмів управління чергою при змінних параметрах ТСР/IP мереж, Кротов В. Д. (2015)
Захарченко М. В. - Кодове ущільнення при таймерних сигналах, Горохов Ю. С., Кріль А. С., Ковальчук С. В. (2015)
Кіреєнко В. В. - Часткова методика побудови системи передачі радіолокаційної інформації за критерієм максимуму функціональної стійкості на базі алгоритму Прима, Барабаш О. В. (2015)
Козубцов І. М. - Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення, Куцаєв В. В., Ткач В. О., Козубцова Л. М. (2015)
Конотопець М. М. - Аналіз сучасного стану розвитку засобів радіоелектронної боротьби виробництва Республіки Білорусь, Павлунько М. Я., Попов А. О. (2015)
Коріненко В. В. - Методика розподілу кореспондентів між вузлами зв’язку в системі радіозв’язку (2015)
Лебідь Є. В. - Оцінка стійкості систем автоматичного управління зі зворотнім зв’язком при умові мінімізації середньоквадратичних помилок і квадратичної інтегральної оцінки перехідних процесів системи фазового автопідстроювання частоти (2015)
Масесов Н. А. - Методический подход к обоснованию организационно-технической структуры системы связи военного назначения для повышения эффективности ее функционирования, Бондаренко Л. А., Герасименко А. А., Андреев К. В. (2015)
Недайбида Ю. П. - Экономический аспект создания современных информационно-управляющих систем реального времени при воздействии случайных факторов, Котова Ю. В., Загородних В. В., Федулов О. В. (2015)
Пермяков О. Ю. - Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування, Прібилєв Ю. Б., Опенько П. В., Новікова І. В. (2015)
Поліщук В. В. - Розробка математичної моделі функціонування системи відновлення автомобільної і спеціальної техніки військового призначення (2015)
Рєзнік Д. В. - Використання генетичного алгоритму для вирішення завдання планування взаємодії (2015)
Романченко І. С. - Метод Vikor-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М. (2015)
Рубан И. В. - Модель обработки TCP-соединений для стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях, Смирнов А. А. (2015)
Рудий А. В. - Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля, Рудавський Д. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського