Вітрук А. Ю. - Трансформації українського національного наративу в історичних романах (2015)
Шалагінов Б. Б. - Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне: як вечірні барви перетворюються на нічні химери (2015)
Ніколайчук І. А. - Рецепція Вільяма Шекспіра у творчості Вірджинії Вулф (2015)
Романцова Б. М. - До питання рецепції оповідання "Перевтілення" Франца Кафки (2015)
Савченко Р. С. - Ораторія Ґотфріда Бенна "Безперервне" як спроба відродження трагічного міфу в ХХ ст. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Березан В. - Підготовка соціального педагога до використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими потребами (2014)
Білавич Г. - Самоосвітня праця в "Хліборобському вишколі молоді” (2014)
Бужина І. - Розвиток педагогічного творчого потенціалу студентів у процесі розв’язання ними комунікативних завдань (2014)
Ванівська О. - Шляхи підвищення рівня вивчення іноземних мов у технічному вищому навчальному закладі (2014)
Василюк А. - Педагогічна практика в системі професійно-педагогічної підготовки вчителів у Польщі (2014)
Гевко О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках у загальноосвітній школі (2014)
Гордієнко Н. - Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до роботи з сім’ями (2014)
Гриник І. - Розвиток системи професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у Німеччині (2014)
Дзюбинська Х. - Благодійність у сфері опіки над дітьми у Польщі та Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Калічак Ю. - Створення нових типів дошкільних навчальних закладів як результат співпраці Софії Русової й Аркадія Животка (2014)
Карпенко О. - Дефініція "опіка над дитиною” у педагогічній думці Польщі (2014)
Клим М. - Сімейне виховання у німецьких дослідницьких студіях крізь призму ретроспективного дискурсу кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кобрій О. - Тенденції удосконалення змісту вищої педагогічної освіти України (2014)
Логвиненко Т. - Історичні аспекти становлення професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Скандинавських країнах (2014)
Пахомова Н. - Рефлексивно-оцінна діяльність у контексті інтегративної професійної підготовки майбутніх логопедів (2014)
Прокопів Л. - Модернізація малочисельної школи на селі: проблеми і перспективи (2014)
Процишин Н. - Підготовка викладацьких кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України (1990 – 1996 рр.) (2014)
Ревть А. - Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією, Голембійовська Л. (2014)
Розлуцька Г. - Краєзнавчий компонент у змісті шкільних підручників для народних шкіл Закарпаття (1919 – 1939 рр.) (2014)
Ротар В. - Критерії та показники правової компетентності фахівця пожежної безпеки (2014)
Смеречак Л. - Особливості професійної діяльності соціальних педагогів у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку, Гук Орест. (2014)
Стинська В. - Соціальна політика підтримки материнства й дитинства в УРСР у 60 – 80-ті рр. ХХ ст. (2014)
Чепіль М. - Підручники як засіб патріотичного виховання молодших школярів (1919 – 1939 рр.) (2014)
Чопик Ю. - Теорія вільного виховання як складник реформаторської педагогіки кінця XIX – першої третини ХХ ст.: рецепція сучасної вітчизняної педагогічної науки (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Бузько В. - Структурно-функціональна модель управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Гарачук Т. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з математично здібними школярами (2014)
Гущак Ж. - Актуальні проблеми формування у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності у процесі навчання (2014)
Дука Т. - Напрями історико-краєзнавчої діяльності у змісті роботи піонерської організації України у 60-ті рр. ХХ ст. (2014)
Дудник Н. - Етичні знання як передумова становлення моральної свідомості педагога, Сипченко В. (2014)
Ісаченко В. - П. Житецький та видавнича діяльність другої половини ХІХ cт. (2014)
Карпич І. - Питання розвитку піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Кибальна Н. - Дефініція "професійна відповідальність” у контексті підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту (2014)
Коляда Н. - Гуманістична спрямованість діяльності недільних шкіл України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Маторін Є. - Про базовий компонент професійної компетентності менеджера освіти (2014)
Мішеніна Т. - Формування дослідницької компетенції майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Невмержицька О. - Реалізація аксіологічних ідей в освітньому просторі Східної Галичини у міжвоєнний період (1919 – 1939) (2014)
Осадченко І. - Формування ціннісно-смислових орієнтацій в учнів старшої школи як пропедевтична проблема (2014)
Паласевич І. - Корекційно-реабілітаційна робота ДНЗ з дітьми, що мають порушення зору (2014)
Побережна Н. - Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Попадич О. - Культура інформаційно-правової поведінки як результат процесу правового виховання у вищому начальному закладі (2014)
Русакова Л. - Інтегративна методологія в сучасній художній освіті (2014)
Савченко О. - Формування в молодших школярів уміння працювати з підручником (2014)
Тригуб І. - Мультимедійна презентація як перспективний напрям навчання іноземної мови (2014)
Федчишин Н. - Витоки гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах: на прикладі Словенії (2014)
Царик О. - Теоретичні засади формування культури мовлення у зарубіжній лінгводидактиці (2014)
Цимбал Н. - Культура мовлення у системі професійної підготовки учителя (2014)
Шаповал О. - Різновиди тренінгових вправ у контексті підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки до професійної діяльності (2014)
Ярошинська О. - Створення інформаційно-комунікаційного середовища в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Пепа Т. - Напрями реалізації кластерного підходу в програмуванні використання ресурсної бази регіонів (2014)
Шевченко В. - Пріоритетні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності на муніципальному рівні (2014)
Кристюк О. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємств у забезпеченні вибору конкурентної стратегії (2014)
Kolomytsev A. - Socio-economic development of regions based on effective methods and forms of regional marketing (2014)
Федоренко О. - Застосування кластерної моделі розвитку в умовах трансформаційної економіки (2014)
Ільченко Н. - Синергія міжсекторного партнерства в соціально-економічному розвитку громади (2014)
Донець О. - Інформаційні системи бюджетування проектів з урахуванням ризиків (2014)
Чепурда Л. - Сучасний стан тa тeндeнцiї розвитку сфери послуг в рeгioнaх України (2014)
Бакум І. - Стратегічне управління вітчизняними корпораціями (2014)
Панкова Л. - Генезис теорій розвитку інноваційної праці та інноваційних кластерів (2014)
Березюк-Рибак І. - Напрямки підвищення трудової активності населення України в умовах трансформації соціально-трудових відносин (2014)
Тернова Л. - Ідентифікація основних загроз та оцінка рівня економічної безпеки України, Маргасова В., Ткаленко Н. (2014)
Прямухіна Н. - Теоретико-методологічні засади розвитку архітектури регіонального ринкового простору (2014)
Бєляєва С. - Соціально-економічна та екологічна складові розвитку рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях України, Данилюк А. (2014)
Панасенко Л. - Формування інвестиційного іміджу території для забезпечення її інвестиційної привабливості (2014)
Фрей Л. - Сільський зелений туризм: шляхи та перспективи розвитку в Україні (2014)
Івашина Л. - Сучасний стан ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Яхтер А. - Мотивація праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства (2014)
Старинець О. - Інвестиційна привабливість як чинник розвитку міста-курорту Трускавець (2014)
Васильконова Е. - Використання методів Форсайт у формуванні позитивного іміджу регіонів (2014)
Криворучко М. - Методологічні засади скорочення регіональної диференціації в контексті євроінтеграції (2014)
Лещенко М. - Сучасні аспекти формування соціальної відповідальності провідних ТНК (2014)
Новицька О. - Особливості підтримки малого та середнього бізнесу в системі сучасного регіонального менеджменту (2014)
Савченко А. - Концептуальні засади формування механізму регулювання корпоративного сектора в Україні (2014)
Бразілій Н. - Формування показників "Звіту про рух грошових коштів" та їх вплив на прийняття управлінських рішень, Костюк Н. (2014)
Петкова Л. - Міграційний капітал в системі факторів економічного зростання (2014)
Коломицева О. - Економічна сутність та структура промислово-виробничого потенціалу регіону (2014)
Пепчук С. - Інформаційні компоненти позиціонування регіону (2014)
Присяжнюк Ю. - Розвиток зовнішньоторговельних відносин України та країн Європи (2014)
Summaries of Zbirnyk naukovyh prats (Proceedings of Scientific Works) Cherkaskogo derzhavnogo technologichnogo universitetu. Seria: ekonomichni nauky. Issue 37. Part 2 (2014)
Грушко В. - Теоретическое исследование поведения туннельного тока в сканирующем зондовом микроскопе с алмазным острием, Новиков Н., Лысенко О., Щербаков А., Мицкевич Е. (2011)
Шаповалов А. П. - Туннельные переходы на основе тонких плёнок MgB2 с разными функциями распределения прозрачностей, Ларкин С. Ю., Шатерник В. Е., Прихна Т. А., Носков В. Л., Белоголовский М. А. (2011)
Вовченко Л. Л. - Резонансный характер взаимодействия многослойных углеродных нанотрубок с излучением миллиметрового диапазона волн, Мацуй Л. Ю., Олейник В. В., Лаунец В. Л., Загородний В. В., Норманд Ф. Ле (2011)
Похмурський В. І. - Моделювання процесу взаємодії кисню з поверхнею бінарних нанокластерів плятина–кобальт з викорис-танням методи DFT, Корній С. А., Копилец В. І. (2011)
Ткач Н. В. - Примесные состояния электронов в сферических наносистемах, Головацкий В. А., Франкив И. Б. (2011)
Николаенко В. А. - Влияние заряда подложки на перенос поверхностных электронов над гелием в условиях квазиодномерности, Смородин А. В. (2011)
Кондрахова Д. М. - Апробація теоретичного моделю розмірного ефекту в магнетоопорі, Ткач О. П., Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2011)
Кравец В. Г. - Магнитотранспортные, магнитооптические и магнитные свойства аморфных сплавов на основе Co, Манько Д. Ю., Поперенко Л. В., Юргелевич И. В. (2011)
Pogrebnyak A. D. - Simulation study of n-ZnO/p-Si heterojunction solar cell, Jamil N. Y., Muhammed A. K. M. (2011)
Пещерова Н. А. - Влияние функционализации поверхности на характеристики наночастиц магнетита, Горбань О. А., Носолев И. К., Глазунова В. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2011)
Дулина Н. А. - Низкотемпературный синтез люминесцентных нано-кристаллических частиц Lu2O3:Eu3+ пластинчатой морфологии, Баумер В. М., Вовк О. М., Дейнека Т. Г., Матейченко П. В., Софронов Д. C., Сергиенко З. П. (2011)
Смородин А. В. - Анализ наношероховатостей подложек с использованием левитирующих электронов над сверхтекучей плёнкой гелия, Николаенко В. А. (2011)
Наумова Д. Д. - Зависимость физико-химических свойств ВТСП-соединений от размера кристаллитов, Войтенко Т. А., Недилько С. А. (2011)
Копань В. С. - Термоелектрична добротність ніклевого порошку, Хуторянська Н. В., Копань Ю. В. (2011)
Осипова В. А. - Получение фотокаталитически активного наноразмерного диоксида титана из его алкоксидов, Филатов И. Е., Ятлук Ю. Г., Андрейков Е. И. (2011)
Шевченко А. В. - Синтез и физико-химические свойства керамики из нанокристаллического порошка диоксида циркония, Лашнева В. В., Дудник Е. В., Рубан А. К., Подзорова Л. И. (2011)
Кайдаш О. Н. - Свободное спекание и свойства нанодисперсной системы Si3N4–Y2O3–Al2O3 (2011)
Казо И. Ф. - Углерод и углеродные кластеры в керамиках металл–бор–углерод, полученных твердофазным синтезом, Покровский В. А., Капитанчук Л. М. (2011)
Горох Г. Г. - Эпитаксиальные наноструктуры InGaN, выращенные в порах анодного оксида алюминия на Si, Соловей Д. В., Лабунов В. А., Осинский В. И., Мазунов Д. О. (2011)
Дружинин А. А. - Получение кремниевых нитевидных нанокристаллов, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Ничкало С. И. (2011)
Дружинін А. О. - Аналіза кінетики росту нановіскерів кремнію, Нічкало С. І., Когут Ю. Р., Вуйцик А. М. (2011)
Ляшенко А. Ю. - Моделирование нестационарного зародышеобразования в открытых наносистемах: случай роста нанопроволок при реакции пар–жидкость–твёрдое тело, Гусак А. М., Ляшенко Ю. А., Одаж Ф. (2011)
Мельник О. Б. - Моделювання бінарних еквікомпонентних щільних пакувань для сумішей твердих сфер, Барабаш М. Ю. (2011)
Талако Т. Л. - Нанокомпозиционные порошки "интерметаллид/оксид", получаемые методом механоактивируемого самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Витязь П. А., Лецко А. И., Григорьева Т. Ф., Ляхов Н. З., Яковлева М. С. (2011)
Монастирський Г. Є. - Виготовлення методами порошкової металургії пін зі стопів з пам’яттю форми системи Сu–Al–Ni, Сірий Д. О., Гільчук А. В., Коломицев В. І., Коваль Ю. М. (2011)
Содержание (2014)
Вступление (2014)
Левченко Г. Г. - Спиновый кроссовер под давлением комплексных соединений, содержащих ионы двухвалентного железа (Обзор), Христов А. В., Варюхин В. Н. (2014)
Криворучко В. Н. - Фаза Гриффитса и переход металл–диэлектрик в замещенных манганитах (Обзор) (2014)
Shekhter R. I. - Electronic spin working mechanically (Review Article), Gorelik L. Y., Krive I. V., Kiselev M. N., Kulinich S. I., Parafilo A. V., Kikoin K., Jonson M. (2014)
Панфилов А. С. - Взаимосвязь сверхпроводимости и магнетизма в соединениях FeSe1–xTex. Эффекты давления, Пащенко В. А., Гречнев Г. Е., Десненко В. А., Федорченко А. В., Блудов А. Н., Гнатченко С. Л., Чареев Д. А., Митрофанова Е. С., Васильев А. Н. (2014)
Chabanenko V. - Magnetic field penetration in MgB2 single crystals: pinning and Meissner holes, Kuchuk E., Yurchenko V. V., Mikheenko P., Abal’osheva I., Cortés-Maldonado R., Pérez-Rod-ríguez F., Karpinski J., Zhigadlo N. D., Katrych S. (2014)
Барьяхтар В. Г. - Теория затухания стоячих спиновых волн (2014)
Кобец М. И. - Исследование магнитной структуры Nd0,75Dy0,25Fe3(BO3)4 методом антиферромагнитного резонанса, Дергачев К. Г., Хацько Е. Н., Гнатченко С. Л. (2014)
Галкина Е. Г. - Продольная спиновая динамика в фторосиликате никеля, Иванов Б. А., Бутрим В. И. (2014)
Antonov V. N. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in the Mn3CuN perovskite, Bekenov L. V. (2014)
Dyakonov V. P. - Low-temperature magnetic behavior of the organic-based magnet Na(FeO6(C10H6N)3), Zubov E., Aksimentyeva E., Dyakonov K., Piechota S., Szymczak H. (2014)
Ламонова К. - Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом, Бекиров Б., Иванченко И., Попенко Н., Житлухина Е., Бурховецкий В., Орел С., Пашкевич Ю. (2014)
Песчанский В. Г. - Циклотронный резонанс в квазидвумерных металлах в наклонном магнитном поле, Степаненко Д. И. (2014)
Аверков Ю. О. - Поверхностные электромагнитные состояния в структуре фотонный кристалл–феррит–плазмоподобная среда, Тарапов С. И., Харченко А. А., Яковенко В. М. (2014)
Минаков И. В. - Мимо, неподалеку, вокруг, направляясь к…, внутри (2014)
Загурская Н. В. - Одоративное и визуальное: парфюмер и декоратор (2014)
Плюснин Е. В. - Сублиминальные месседжи в визуальной коммуникации (2014)
Петров В. Е. - Производство естественности: анатопия зоологического и кинематографического пространств (2014)
Газнюк Л. М - Conceptualization of somatic human existence in the space of culture, Орленко О. М. (2014)
Храброва О. В. - Суждения вкуса: от идеологии к гастрософии (2014)
Зорченко И. В. - Опасное (само)просвещение: И. Кант и М. Мендельсон между "французским шутовством" и "немецким мечтательством" (2014)
Бусова Н. А. - Взаимодействие религиозного и светского в постсекулярном обществе (2014)
Чистотина О. А. - Смерть в обществе потребления: от-влечение и раз-влечение (2014)
Ильин И. В. - Jean Baudrillard in the mirror of the brand (2014)
Міщенко М. М. - Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) (2014)
Козирєва Н. В. - "Сміхова" концептуалізація світу людського буття (2014)
Тягло А. В. - About two approaches to assess legal argument quantitatively (2014)
Толстов І. В. - Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруистическое измерение трансплантации (2014)
Рассоха И. Н. - Египетские корни рационализма Санхунйатона (2014)
Азарова Ю. О. - Гегель и деррида: теория знака, логика и aufhebung (2014)
Прокопенко В. В. - "Cleitophon" and Plato᾽s pedagogy (2014)
Тягло А. В. - Свобода воли во времена перемен? (2014)
Лісіцин В. В. - Несправедливість війни (2014)
Кочилкова Н. С. - Порубіжні інтеракції в історії української культури (2014)
Ковтун Н. М. - Соціальна апатія у контексті дослідження вольової активності українського суспільства (2014)
Міщенко М. М. - Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням (2014)
Перчик А. В. - Stratagèmes rhétoriques, Попова Н. В. (2014)
Подольская Т. В. - To the question of narrativity of social being through temporal selfness (2014)
Ильин И. В. - Жизнь как жертва и проект жертвенной жизни в процессе брендизации капитализма (2014)
Ананьева Е. П. - Толерантность в системе осмысления современной глобализированной культуры (2014)
Кальницький Е. А. - Конвергенція як ключова тенденція розвитку цифрового суспільства (2014)
Селюк Є. В. - Мережа як фактор функціональних змін влади в інформаційному суспліьстві (2014)
Трубнікова О. В. - Шляхи гуманізації в парадигмі інформаційного суспільства (2014)
Владленова И. В. - Формирование понятия "технореальности" в контексте технологического и социального конструктивизма (2014)
Бейлин М. В. - Философские основания нанотехнологии: новые мировоззренческие рубежи (2014)
Філяніна Н. М. - Від пізнання до розуміння природи: екологічна герменевтика (2014)
Лісовський П. М. - Біосоціальний еволюціонізм духовного капіталу (соціально-філософський аспект) (2014)
Lane T. - Is the truth out there? Cosmology, the Universe and God (2014)
Потапов В. М. - Аскетизм и культура: святость и ее культуротворческий потенциал (2014)
Ібрагімов М. М. - Cпортософія: проблеми становлення і перспективи розвитку (2014)
Абашник В. А. - Петр Бутковский (1801-1844): психология и философия в харьковском университете (2014)
Карпенко І. В. - Харківська університетська філософія (рецензія на монографію) (2014)
Прокопенко В. В. - Философия с сельскохозяйственной спецификой (рецензия на учебник) (2014)
Третько В. - Трансформація системи міжнародних відносин Україна – Європейський Союз (2014)
Лобов С. - Оцінювання ефективності операційної діяльності підприємств для різних суб’єктів оцінювання, Нусінов В. (2014)
Терованесов М. - Дослідження показників, що характеризують інерційність розвитку вищої освіти (2014)
Федоренко О. - Методичні основи реалізації стратегії розвитку машинобудівного кластера, Носань Н. (2014)
Прокопенко Н. - Інвестиційна безпека як складова фінансової безпеки закордонних підрозділів суб’єктів господарювання, Коваль Л. (2014)
Бакум І. - Роль держави в розвитку соціальної відповідальності корпорацій (2014)
Погріщук Г. - Раціональне природокористування як передумова трансформації процесів суспільного відтворення (2014)
Плахотник Е. - Противоречия и дуализм современного этапа развития экономики Украины в условиях глобализации (2014)
Метелиця В. - Становлення інституту професійних бухгалтерів аграрної галузі (2014)
Шевченко Н. - Системна методика інформаційного забезпечення дослідження ринків продовольчої сфери (2014)
Присвітла О. - Сучасні домінанти розвитку університетської освіти: міжнародний аспект (2014)
Фалько Є. - Інформатизація міжнародного туристичного бізнесу: світові тенденції і макроекономічний аспект (2014)
Пепчук С. - Методика діагностики рівня соціально-економічної репутації регіону (2014)
Андрусяк В. - Основні проблеми ефективного функціонування галузі овочівництва в аспекті економічної безпеки, Андрусяк Н. (2014)
Українець Л. - Можливості диверсифікації ринку енергоресурсів Китаю за рахунок сланцевого газу (2014)
Кожухова Т. - Напрямки зниження вартості міжнародних грошових переказів мігрантів (2014)
Лысевич С. - Усовершенствование системы экономических законов на уровне предприятия (2014)
Маловичко А. - К вопросу о состоянии и перспективах развития транспортной системы Украины (2014)
Гринько Т. - Імідж підприємств сфери послуг: сутність поняття та особливості формування, Тімар І. (2014)
Кондратенко Н. - Соціально-економічні та правові аспекти міжрегіонального співробітництва, Ковтун В. (2014)
Ковтун В. - Форми міжрегіонального співробітництва в умовах посилення євроінтеграційних процесів, Рогозян Ю. (2014)
Гречана С. - Територіальні виробничі системи: регіональний аспект (2014)
Михальченко Г. - Пріоритетність сталого розвитку регіонів як підґрунтя забезпечення якості життя населення (2014)
Дітріх І. - Світовий ринок культивованої креветки та двостулкових молюсків: аналіз і тенденції (2014)
Чубар М. - Основні елементи системи оцінювання внутрішніх факторів формування експортного потенціалу підприємства (2014)
Якушев О. - Світовий досвід розвитку кластерів: можливості адаптації в Україні (2014)
Вартанова О. - Формування моделей компетенції підприємства (2014)
Summaries of Zbirnyk naukovyh prats (Proceedings of Scientific Works) Cherkaskogo derzhavnogo technologichnogo universitetu. Seria: ekonomichni nauky. Issue 38. Part І (2014)
Азарова Ю. О. - Концепция "повторения" в философии Делеза и Деррида (2014)
Загурская Н. В. - Эпифеноменальность голоса: звучание постчеловеческого (2014)
Горулько А. В. - Язык как философская категория в системе Гегеля (2014)
Толстов І. В. - Політика в ситуації постмодерну (2014)
Ильин И. В. - Зеркальные формы бренда как идеал капитализма (2014)
Петров В. Е. - Политика взгляда: ранний кинематограф и концепция зрителя в лаканианской теории кино (2014)
Манькова Е. О. - Тело как "морфема" иконического киноязыка (2014)
Пустовіт Н. В. - До питання аксіосфери в парадигмі постіндустріального суспільства Д. Белла (2014)
Гапеева А. С. - Методики изучения ценностных ориентаций (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм і гуманізм: до методології розрізнення (2014)
Полякова О. А. - Дионисийское как нуминозное (2014)
Стасюк Л. О. - Релігійно-парадигмальні прояви пієтизму (2014)
Потапов В. М. - Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г. П. Федотова (2014)
Лісовський П. М. - Феномен біблії як рефлексія духовного капіталу в суспільному бутті (2014)
Білогур В. Є. - Метафізичні засади спорту як оптимуму буття (2014)
Титул, содержание (2013)
Патон Б. Е. - Исследования и разработки ИЭС им. Е.О. Патона для современной энергетики (2013)
Назарчук А. Т. - Особенности создания импульсных магнитных полей для магнитоуправляемой электрошлаковой плавки, Протоковилов И. В., Порохонько В. Б. (2013)
Устинов А. И. - Деформационное поведение многослойных вакуумных конденсатов Ti/Al при нагреве в условиях постоянно действующих нагрузок, Мельниченко Т. В., Шишкин А. Е. (2013)
Ахонин С. В. - Математическое моделирование процессов испарения при выплавке слитков многокомпонентных титановых сплавов в электронно-лучевой установке с промежуточной емкостью, Северин А. Ю., Березос В. А., Ерохин А. Г. (2013)
Цветков Ю. В. - Плазменные процессы в металлургии и технологии неорганических материалов, Николаев А. В., Самохин А. В. (2013)
Цыкуленко К. А. - Вихревой эффект и газодинамика в полом электроде плазмотрона, Шаповалов В. В., Степаненко В. В., Жиров Д. М. (2013)
Жарди А. - Численное моделирование и экспериментальные исследования процессов переплава (2013)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры биметаллических соединений разнородных металлов, полученных способом сварки трением с перемешиванием, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Степанюк С. Н., Полищук М. А., Зеленин Е. В. (2013)
Титул, содержание (2014)
Махненко В. И. - Моделирование структурного и напряженно-деформированного состояний разнородного стального слитка при электрошлаковой плавке, Миленин А. С., Козлитина С. С., Дзюбак Л. И. (2014)
Полишко А. А. - Поведение неметаллических включений в структуре литой электрошлаковой нержавеющей стали AISI типа 316, Саенко В. Я., Степанюк С. Н., Туник А. Ю., Клочков И. Н. (2014)
Полищук С. С. - Условия получения бездефектных квазикристаллических покрытий Al–Cu–Fe способом электронно-лучевого вакуумного осаждения, Устинов А. И., Теличко В. А., Моздзен Г., Мерсталлингер А., Мельниченко Т. В. (2014)
Яковчук К. Ю. - Исследование функциональных возможностей конденсированных градиентных термобарьерных покрытий, Рудой Ю. Э., Нероденко Л. М., Микитчик А. В., Акрымов В. А. (2014)
Бурнашев В. Р. - Плазменно-дуговой переплав заготовок, скомпактированных из стружки аустенитных нержавеющих сталей, Шаповалов В. А., Жиров Д. М., Кожемякин В. Г., Ботвинко Д. В. (2014)
Максюта И. И. - Технологические особенности высокохромистого никелевого сплава, комплексно-легированного рением и танталом, Клясс О. В., Квасницкая Ю. Г., Мяльница Г. Ф., Михнян Е. В. (2014)
Захаров Н. И. - Физико-химические особенности дегазации расплава стали от водорода при внепечной обработке в электростатическом поле, Троянский А. А., Дюдкин Д. А. (2014)
Казарин Д. А. - Влияние дисперсности шихтовых материалов на процессы алюмотермии при выплавке ферротитана, Волкотруб Н. П., Прилуцкий М. И. (2014)
Содержание (2014)
Kuang M.-Q. - Theoretical studies of 63Cu2+ orbital Knight shifts of HgBa2Ca2Cu3O8+δ, Wu S.-Yi., Hu Xi-F. (2014)
Bagatskii M. I. - Low-temperature dynamics of matrix isolated methane molecules in fullerite C60. The heat capacity, isotope effects, Manzhelii V. G., Sumarokov V. V., Dolbin A. V., Barabashko M. S., Sundqvist B. (2014)
Легченкова И. В. - Влияние механизмов сорбции азота на свойства фуллерита С60 в широком интервале температур, Яготинцев К. А., Гальцов Н. Н., Мелешко В. В., Стеценко Ю. Е., Прохватилов А. И. (2014)
Юнакова О. Н. - Влияние структурных фазовых переходов на экситонный спектр поглощения тонких пленок CsPbCl3, Милославский В. К., Коваленко Е. Н., Коваленко В. В. (2014)
Кириченко Г. И. - Влияние динамической пластической деформации на флуктуационную стадию ползучести монокристаллов β-олова при 1,6 К, Солдатов В. П. (2014)
Хаджай Г. Я. - Влияние давления на критическую температуру монокристаллов Y0,95Pr0,05Ba2Cu3O7–δ с заданной геометрией плоских дефектов, Скляр В. В., Вовк Р. В., Довгополова Я. В., Черновол-Ткаченко О. А. (2014)
Белошенко В. А. - Влияние деформационно-термических обработок с использованием равноканального многоуглового прессования и низкотемпературного волочения на сверхпроводящие свойства ниобий-титановых сплавов, Дмитренко В. Ю., Чишко В. В., Соколенко В. И., Волчок О. И. (2014)
Кадыгроб Д. В. - Подавленная прозрачность тонких модулированных пластин слоистых сверхпроводников в терагерцевом диапазоне частот, Ямпольский В. А. (2014)
Kuzovlev Yu. E. - Excitation of magnetostatic spin waves in anisotropic ferromagnetic films, magnetized in arbitrary direction, Mezin N. I., Medvedev Yu. V. (2014)
Пащенко А. В. - Структура, фазовые переходы, ЯМР 55Mn и магниторезистивные свойства Pr0,6−xNdxSr0,3Mn1,1O3−δ (x = 0−0,6), Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Мазур А. С., Сычева В. Я., Бурховецкий В. В., Кисель Н. Г., Сильчева А. Г., Леденёв Н. А. (2014)
Вальков В. И. - Необратимые переходы в обменно-стрикционной модели спин-стекольного состояния, Головчан А. В. (2014)
Прохоров А. Д. - ЭПР иона Dy3+ в алюмоборатах YAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4, Прохоров А. А., Зубов Э. Е., Черныш Л. Ф., Дьяконов В. П., Шимчак Г. (2014)
Wang X. - Review of modern instrumentation for magnetic measurements at high pressure and low temperature, Kamenev K. V. (2014)
Kavetskyy T. S. - Low-temperature positron annihilation study of B+-ion implanted PMMA, Tsmots V. M., Voloshanska S. Ya., Šauša O., Nuzhdin V. I., Valeev V. F., Osin Y. N., Stepanov A. L. (2014)
Kozyrev A. - Effect of temperature and pressure to pinning centers in bulk MgB2 under high pressure (2014)
Тихий А. А. - Оптические и магниторезистивные свойства поликристаллических LSMO пленок на кри-сталлических подложках Al2O3 и Gd3Ga5O12, Грицких В. А., Кара-Мурза С. В., Корчикова Н. В., Николаенко Ю. М., Ревенко Ю. Ф., Решидова И. Ю., Жихарев И. В. (2014)
Tomylko V. V. - Exciton density pattern formation in laser irradi-ated quantum wells under electrodes of various shapes, Goliney I. Yu., Chernyuk A. A., Sugakov V. I. (2014)
Kramar V. M. - Spatial confinement, self-polarization and exciton–phohon interaction effect on the location of exciton line in lead iodide nanofilms, Pugantseva O. V., Derevyanchuk A. V. (2014)
Довгань А. І. - Сучасний міжнародний туризм: основні тенденції та перспективи розвитку (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Канада та США" і "Австралія та Нова Зеландія", Сировець С. Ю. (2014)
Enrico Nicosia - Wine tourism route as a factor of regional enhancement and development: the case of Sicily wine region, Carmelo Maria Porto (2014)
Панюков А. И. - "Агротуризм" и "сельский туризм": к вопросу о сходстве и различии понятий, Панюкова Ю. Г. (2014)
Заря І. В. - Аналіз сучасних тенденцій інноваційної діяльності в туризмі, Борисюк О. А. (2014)
Малиновська О. Ю. - Інноваційні види туризму, Ісакова А. І. (2014)
Корнілова Н. В. - Глобальні стратегічні альянси авіаперевізників (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика товарно-матеріальних запасів та складська логістика в готельному господарстві (2014)
Доценко В. Ф. - Рекреаційний готель з дельфінотерапією, Арпуль О. В., Рябоконь Т. Ю. (2014)
Ротанова И. Н. - Подходы к организации эколого-познавательного пешего туризма на особо охраняемых природных территориях (на примере охранной зоны Катунского заповедника, республика Алтай), Караваева А. С. (2014)
Кулназарова К. У. - Альпинистские, этноисторические виды туризма Иссык-Кульской области (2014)
Козловський Є. В. - Проблеми спрощення візового режиму між Україною та ЄС (2014)
Ткаченко Т. І. Кляпко Т. В. - Національний туристський продукт: образ, імідж, бренд (рекреаційно-туристський аспект) (2014)
Яценко А. Д. - Природні умови та ресурси територіальних рекреаційних лісокультурних систем Північно-Західного Приазов’я (2014)
Холошин І. В. - Новий підхід в організації навчальних геологічних екскурсій з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Криворізького регіону), Паранько І. С. (2014)
Коваль Л. М. - Сакрально-релігійний туризм на Хмельниччини: надбання історико-архітектурної спадщини, Церклевич В. С., Горун М. В. (2014)
Михайленко Н. М. - Аналіз біокліматичних чинників як умови рекреаційної діяльності (2014)
Романів П. В. - Аспекти організації туристично-рекреаційної діяльності у Віньковецькому рекреаційному районі (2014)
Каднічанська М. Я. - Особливості туристично-ресурсного потенціалу національного природного парку "Північне Поділля" (2014)
Габчак Н. Ф. - Природно-географічні умови як головний чинник розташування туристично-оздоровчих комплексів "Бель Рояль" та "Солені Млаки" Закарпатської області (2014)
Король Т. О. - Проблемы и перспективы развития велодвижения в Подмосковье (на примере г. Ступино), Леснова Ю. В. (2014)
Олійник Я. Б. - Проблеми становлення української географії, Нич Т. В. (2014)
Кіптенко В. К. Ляшенко М. Ю. - Генетична типологія мікронацій (віртуальних держав) (2014)
Стафійчук В. І. - Територіальна структура авторства політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки (2014)
Шпарага Т. І. - Українці в Естонії: проблеми асиміляції та інтеграції, Михалюк М. М. (2014)
Зубик А. І. - Етногеографічні процеси в середовищі українців Росії (2014)
Килимчук А. А. - Формування спеціальних економічних зон Китаю в контексті становлення політики відкритості (2014)
Соколов С. Н. - Экономико-географическая оценка минеральных ресурсов районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014)
Гавриленко О. П. - Конструктивно-географічні засади екологізації паливно-енергетичного комплексу України, Гавриленко В. М. (2014)
Номер О. В. - Трудовий потенціал регіону як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2014)
Шматок О. В. - Перспективи інтеграції української аграрної логістики у міжнародну торгову логістику (2014)
Майстер А. А. - Фактори розселенського освоєння території Волинської області (2014)
Тесленок С. А. - Методика создания и современное состояние цифровой карты рельефа республики Мордовия, Тесленок К. С., Ютяева Д. Н., Васильковская Е. А. (2014)
Чепурная А. А. - ГИС "Микулино" как инструмент для палеогеографических исследований динамики растительного покрова Микулинского (Эемского) межледниковья, Лаврентьев Н. В. (2014)
Абдулазимов Р. А. - Особенности геоэкологической обстановки Апшеронского полуострова (2014)
Кадыркулов А. К. - Критерии оценки природно-антропогенных ландшафтов (на примере Ат-Башы-Кара-Коюнской долины) (2014)
Жумабекова. Н. К - Устройство поверхности Таласской долины и их влияние на формирование ландшафтов, Кулматов. Т. Н. (2014)
Савостина О. А. - Этапы формирования основного узла гидрологической сети Кёнигсберга-Калининграда (с 1255 г. по настоящее время), Салихова Е. В., Станченко Л. Ю. (2014)
Исмаилов Р. А. - Роль притоков реки Куры в ее загрязнении (2014)
Мамбетова М. Н. - Изменение баланса массы и площади ледников северного склона Кыргызского Ала-Тоо (2014)
Холоденко В. С. - Антропогенний вплив водокористувачів на стан річки Іква та його екологічний аспект (2014)
Кушнірук Ю. С. - Нозогеографічні аспекти забруднення повітряного басейну в Рівненській області (2014)
Содержание (2014)
Лыков А. Н. - Крип магнитного потока в ВТСП и теория Андерсона–Кима (Обзор) (2014)
Полуэктов Ю. М. - Гидродинамика нормальной и сверхтекучей полярных жидкостей. Распространение звука (2014)
Гриценко И. А. - Влияние акустического излучения на критическую скорость перехода к турбулентному течению в Не II, Шешин Г. А. (2014)
Antsygina T. N. - Helium atom in an external electric field: Exact diagonalization, Chishko K. A. (2014)
Gabovich A. M. - Anomalous temperature dependence of the stationary Josephson tunnel current in junctions between d-wave superconductors, Voitenko A. I. (2014)
Лаванов Г. Ю. - Изоструктурный магнитный фазовый переход и магнитокалорический эффект в изинговском антиферромагнетике, Калита В. М., Локтев В. М. (2014)
Seyidov М. - Фотоэлектрическая активность дефектов слоистого кристалла TlInS2 в присутствии приме-сей лантана, Suleymanov R. A., Acar E., Одринский А. П., Мамедов Т. Г., Наджафов А. И., Алиева В. Б. (2014)
Москаленко В. А. - Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана, Смирнов А. Р., Смолянец Р. В. (2014)
Белов А. Г. - Процессы формирования (Xe2D)*-эксимерных комплексов в тройных твердых растворах Kr–Xe–D2, Блудов М. А. (2014)
Попережай С. Н. - Низкочастотные упругие колебания кристалла CsDy(MoO4)2, Бондарь Н. С., Кутько В. И., Ковалев А. С. (2014)
Сиренко В. А. - Универсальность линии необратимости намагниченности метгласов и сверхпроводников, Еременко В. В. (2014)
Монарха В. Ю. - Усредненный эффективный потенциал пиннинга в YBCO-монокристаллах вблизи Tc, Сиваков А. Г., Тимофеев В. П. (2014)
Титул, содержание (2014)
Рябцев А. Д. - Легирование титана углеродом в процессе камерного электрошлакового переплава, Троянский А. А., Фридрих Б., Пашинский В. В., Леоха Ф. Л., Ратаев С. Н. (2014)
Протоковилов И. В. - Электрошлаковая выплавка титановых слитков с импульсным электропитанием, Назарчук А. Т., Порохонько В. Б., Ивочкин Ю. П., Тепляков И. О. (2014)
Григоренко Г. М. - Влияние легирования бором и лантаном на структуру и свойства сплава на основе интерметаллидного соединения TiAl, Ахонин С. В., Северин А. Ю., Березос В. А., Григоренко С. Г. (2014)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевое оплавление поверхности слитков сплавов титана, Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. (2014)
Малашенко И. С. - Структура и физико-механические свойства вакуумных конденсатов титанового сплава ВТ6, Куренкова В. В., Белоусов И. В., Бибер В. И. (2014)
Крушинская Л. А. - Структура конденсатов диоксида титана, полученных способом электронно-лучевого осаждения в вакууме (2014)
Демчишин А. В. - Структура и механические свойства вакуумно-дуговых многослойных конденсатов нитридов титана и его сплавов, Аветисян В. А., Демчишин А. А., Кулак Л. Д., Грабин В. В. (2014)
Есаулов Г. А. - Исследование влияния фторида кальция на энерготехнологические показатели обработки колесной стали на установке ковш–печь, Гасик М. И., Горобец А. П., Климчик Ю. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Сікірда Ю. В. - Система діагностики емоційного стану людини-оператора аеронавігаційної системи, Шмельова Т. Ф., Бєляєв Ю. Б. (2015)
Романюк О. В. - Порівняльна оцінка нелінійних і нейромережних регуляторів при випадкових збуреннях, Трегуб В. Г. (2015)
Сковоринська О. І. - Розробка плану HACCP для безпеки виробництва хлібопекарських пресованих дріжджів, Грегірчак Н. М. (2015)
Старовойтова С. О. - Вивчення впливу антимікотику Есулану на ліпідний склад і функції цитоплазматичної мембрани дріжджів Candida tropicalis, Орябінська Л. Б., Лубенець В. І. (2015)
Кухтин М. Д. - Гігієнічне і технологічне нормування психротрофної мікрофлори молока, Покотило О. С., Перкій Ю. Б., Горюк Ю. В. (2015)
Драган О. І. - Особливості процесу ідентифікації екологічних аспектів на підприємствах харчової промисловості, Лозовська Н. М. (2015)
Буковинська М. П. - Соціальна звітність як засіб дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності, Куксов О. О. (2015)
Пилипенко О. Є. - Перспективи розвитку експорту продукції сільського господарства і промисловості України на початку ХХІ століття (2015)
Ємцев В. І. - Напрями реформування молочного підкомплексу АПК України в умовах його адаптації до вимог конкурентоформуючого середовища ринку ЄС, Ємцева І. В. (2015)
Удворгелі К. Є. - Теоретичні аспекти визначення поняття "стратегія" (2015)
Луцяк В. В. - Нормативно-правова база регулювання діяльності малого підприємства (2015)
Олещенко Л. М. - Математичні методи вибору оптимальних шляхів маршрутів для транспортних взаємодій у регіоні (2015)
П’янкова О. В. - Інноваційний розвиток України в умовах корупційного ризику (2015)
Майстренко А. С. - Вибір системи управління проектами для виробничих підприємств, Гладка М. В. (2015)
Корж Н. В. - Управління фінансовим капіталом корпорації (2015)
Шутюк В. В. - Застосування мікрохвильового випромінювання для сушіння харчових продуктів (2015)
Піддубний В. А. - Гідродинамічні характеристики газорідинних середовищ, Коваль О. В. (2015)
Люлька О. М. - Аналіз роботи промислових екстракторів на буряковій стружці різних профілів, Люлька Д. М., Мирончук В. Г., Пушанко М. М. (2015)
Mаруженко O. В. - Навчально-науковий комплекс для розпізнавання запа¬хів "Ультраніс", Білоусов В. П., Січкар Т. Г., Лазаренко М. В., Баглюк С. В. (2015)
Чернелевський Л. М. - Потенціал дистанційного навчання в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю, Темчишина Ю. Л. (2015)
Засядько П. Я. - Аналіз, розробка і валідація спектральних радіаційних моделей при 3-D моделюванні горіння природного газу, Прядко М. О., Засядько Я. І. (2015)
Бржезицький В. О. - Аналітичне дослідження режимів напруги високовольтного каскадно¬го генератора з нелінійним навантаженням, Десятов О. М., Маслюченко І. М., Анохін Ю. Л. (2015)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. II. Механізм дії природних та синтетичних антиоксидантів і ліків, Совко М. С., Омельченко Х. В., Колотуша Т. П. (2015)
Осокіна Н. М. - Якість плодів вишні за різних способів заморожування, Василишина О. В. (2015)
Українець А. І. - Наукові аспекти розроблення харчових раціонів для військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. (2015)
Олійник С. Г. - Зміни показників якості хліба з продуктами переробки зародків вівса і кукурудзи під час зберігання, Степанькова Г. В., Кравченко О. І. (2015)
Прісс О. П. - Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів, Кулик А. С. (2015)
Карпутіна Д. Д. - Оцінка якісних показників цукрового сорго сорту Нектарний і гібриду Медовий у технології ферментованих напоїв оздоровчого направлення, Олійник С. І., Тетеріна С. М., Карпутіна М. В., Короленко А. В. (2015)
Попова Н. В. - Вплив оброблення речовинами антимікробної дії на мікробіальне псування плодів баклажана, Токар А. Ю., Миронюк С. С. (2015)
Кузьмін О. В. - Встановлення релаксації у водно-спиртових системах у процесі електрохімічної активації зм’якшеної води (2015)
До відома авторів (2015)
Любіцева О. О. - Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка у становленні туризму в Україні (2015)
Бейдик О. О. - Український туризм: приховані можливості та сучасні тенденції розвитку, Сировець С. Ю., Зяблова А. О. (2015)
Мальська М. П. - Історія становлення та сучасний розвиток туризмології у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Пандяк І. Г. (2015)
Зеленська Л. І. - Конструювання навчального процесу при підготовці спеціалістів у пізнавальному туризмі (2015)
Сокол Т. Г. - Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів-перекладачів для сфери туризму України (2015)
Смирнов І. Г. - Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу, Михайленко Т. І. (2015)
Ковешніков В. С. - Проблеми управління технологічними інноваціями в туризмі, Попович К. В. (2015)
Заваріка Г. М. - Роль менталітету у розвитку туризму (2015)
Малиновська О. Ю. - Туристична політика Польщі: пріоритетні напрямки, стратегія і тактика, Коханська О. А. (2015)
Пацюк В. С. - Аналіз європейського досвіду розвитку туризму індустріальної спадщини задля його подальшої апробації в Україні, Шиян Д. В. (2015)
Глібова Ю. В. - Аналіз поглядів на вивчення туристичної дестинації: суспільно-географічний аспект (2015)
Гуровa Д. Д. - Перспективи розвитку aвiaцiйного туризму в Укрaїнi, Шевченко О. В. (2015)
Смирнов І. Г. - Інтим-туризм по-радянськи: міжнародний та внутрішній вимір (2015)
Бучко Ж. І. - Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині (2015)
Парфіненко А. Ю. - Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста (2015)
Козловський Є. В. - Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні (2015)
Смирнов І. Г. - Неймінг в туризмі: український та світовий досвід, Гнатів Т. Б. (2015)
Чорненька Н. В. - Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму, Теребух А. А., Костюк І. В. (2015)
Теліш П. С. - Значення Добромильського василіанського монастиря для розвитку паломницького туризму, Каднічанський Д. А., Завадовський Т. Б. (2015)
Борисова О. В. - Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині (2015)
Павловська Т. С. - Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти, Чабанчук М. А. (2015)
Тертична Ю. В. - Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році (2015)
Ганич Н. М. - Регіональні особливості розвитку готельного господарства Львівської області (2015)
Муха І. Ю. - Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення, Лявинець Г. М., Губеня В. О., Гавриш А. В. (2015)
Арпуль О. В. - Сучасна система енергозбереження в готелях, Цирульнікова В. В. Любачевська Н. С. (2015)
Коротка І. О. - Використання сучасних технологій озеленення в урбаністичному готелі, Бондар Н. П., Павлюченко О. С., Губеня В. О. (2015)
Кириченко Я. С. - Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки в Центральній Європі, Стафійчук В. І. (2015)
Кисельов Ю. О. - Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) (2015)
Зубик А. І. - Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори (2015)
Килимчук А. А. - Китайсько-українська співпраця як фактор енергетичної безпеки України (2015)
Гаталяк О. М. - Демографічні чинники формування Волині як історико-географічного регіону (2015)
Неліпа К. Г. - Проблеми формування ринку праці Мелітопольського району (2015)
Савицька О. В. - Регіональний ландшафтний парк "Лиса гора" очима киян, Циганок Є. Ю. (2015)
Титул, содержание (2014)
Протоковилов И. В. - Способы управления кристаллизацией металла при ЭШП, Порохонько В. Б. (2014)
Зайцев В. А. - Исследование удельного электрического сопротивления сталемедной зоны биметаллического электрошлакового слитка-заготовки анода ДСП постоянного тока, Полишко А. А., Романко Л. А. (2014)
Ахонин С. В. - Получение трубных заготовок из титанового сплава ВТ14 способом ЭЛП, Березос В. А., Крыжановский В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2014)
Стельмах Я. А. - Формирование нанокомпозитов Al2O3–Сo способом электронно-лучевого испарения в вакууме, Крушинская Л. А., Оранская Е. И. (2014)
Шаповалов В. А. - Изучение температурного поля профилированных монокристаллов вольфрама, получаемых плазменно-индукционным способом, Якуша В. В., Никитенко Ю. А., Долиненко В. В., Гниздыло А. Н., Жолудь В. В. (2014)
Федорчук В. Е. - Технологические особенности выплавки сложнолегированных алюминиевых сплавов типа В96, Биктагиров Ф. К. (2014)
Шаповалов В. А. - Магниты Nd–Fе–B с наноразмерной структурой, Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В., Степаненко В. В. (2014)
Крикент И. В. - Численное исследование гидродинамики расплава в установке ковш–печь постоянного тока, Самохвалов С. Е., Кабаков Д. Ю., Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Пиптюк В. П., Греков С. В. (2014)
Титул, содержание (2014)
Медовар Л. Б. - Опыт и перспективы традиционного ЭШП для производства длинномерных полых слитков–труб, Дудка Г. А., Стовпченко А. П., Козьминский А. Н., Федоровский Б. Б., Лебедь В. А., Лесунов А. С., Ронжин А. С. (2014)
Теличко В. А. - Влияние квазикристаллических покрытий Al–Cu–Fe(B), полученных способом электронно-лучевого осаждения, на эксплуатационные свойства штампов и пресс-форм, Брукмюллер К., Ханчич А., Устинов А. И. (2014)
Мельниченко Т. В. - Влияние дефектной структуры многослойных реакционных фольг Al/Ti и Al/Ni на фазовые и структурные превращения при нагреве (2014)
Яковчук К. Ю. - Теплопроводность и термоциклическая долговечность конденсационных термобарьерных покрытий (2014)
Мушегян В. О. - Разработка и получение полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6 способом электронно-лучевой плавки с последующей термомеханической обработкой, Моляр А. Г., Грабин В. В. (2014)
Кожемякин В. Г. - Причины разрушения и способы упрочнения медных плит кристаллизаторов МНЛЗ, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Ботвинко Д. В. (2014)
Шаповалов В. А. - Исследования режимов работы плазмотрона косвенного действия с вихревой подачей плазмообразующего газа, Цыкуленко К. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М. (2014)
Малашенко И. С. - Пайка в вакууме литого никелевого сплава ЖСБУ композиционными припоями на основе ВПр-36. Часть 1, Мазурак В. Е., Кушнарева Т. Н., Куренкова В. В., Завидонов В. Г., Явдощина Е. Ф. (2014)
Сідей В. І. - Параметри Зв’язкової валентності для зв’язків Ga-Se, Штейфан А. Я. (2015)
Філеп М. Й. - Взаємодія у потрійній системі S–Se–Te, Сабов М. Ю., Малаховська Т. О., Товт В. В. (2015)
Погодін А. І. - Особливості вирощування монокристалів талій (І) ортотіоарсенату для використання в акустооптичних пристроях, Кохан О. П., Сабов В. І., Малаховська Т. О., Філеп М. Й., Соломон А. М., Переш Є. Ю. (2015)
Риган М. Ю. - Одержання, очистка і деякі властивості високочистого тіогалату талію, Рубіш В. М., Штирко Г. М., Роман І. Ю. (2015)
Козьма А. А. - Про хвильові числа валентних коливань хімічних зв’язків метал–оксиген у неорганічних солях із оксоаніонами (2015)
Стецьків А. О. - Синтез та дослідження кристалічної структури сполуки Eu5Na4Ge4 (2015)
Лосев С. С. - Применение некоторых оснований Шиффа для определения ионов Cu2+, Co2+, Ni2+ методом твердофазной спектрофотометрии (2015)
Сухарева О. Ю. - Визначення кобальту в харчових продуктах, Попович М. М., Делеган-Кокайко С. В., Молнар Д. І., Сухарев С. М. (2015)
Купчик Е. Ю. - Содержание некоторых микроэлементов в биосубстратах людей, проживающих в г. Чернигове (2015)
Сухарев С. М. - Визначення деяких важких металів у донних відкладах річки Боржава методом атомно-абсорбційної спектроскопії (2015)
Фаринюк Ю. І. - Взаємодія аміноетилових етерів та естерів з різними електрофільними реагентами, Кривов’яз А. О., Онисько М. Ю., Геваза Ю. І. (2015)
Філак І. О. - Гетероциклізація тетрабромідом селену 2-(3-метилбут-2-ен-1-ілселено)-хінолінкарбальдегіду, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2015)
Голуб Є. О. - Вплив відновлення поверхні каталізаторів на їх каталітичні властивості в реакції парціального окиснення н-алканів, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Борко В. О. (2015)
Козьма А. А. - Розрахунок теплофізичних властивостей кобальт (ІІ) ортофосфату Co3(PO4)2, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Гомонай В. І. (2015)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан ґрунтових питних вод с. Драгово Хустського району Закарпатської області, Чундак С. Ю., Монич І. І., Ламбрух Л. М., Маркович В. П., Рішко Я. В. (2015)
Симканич О. І. - Розподіл вмісту важких металів у донних відкладах річки Уж у межах міста Ужгорода, Кундрик К. М., Глух О. С., Сухарев С. М. (2015)
Поп О. М. - Оцінка закритості хімічних систем нуклідів рядів 232Th, 235U, 238U, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2015)
Марченко О. М. - Біологічне вилуговування важких металів з осадів побутових стічних вод, Пшинко Г. М. (2015)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості екологічної освіти і виховання учнів у сільській та міській початковій школі, Чундак С. Ю., Баришева Т. Є. (2015)
Стерчо І. П. - Вплив ігрових методів навчання на пізнавальну активність і якість знань учнів при вивченні неорганічної хімії в школі (2015)
Правила для авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Протоковилов И. В. - Физическое моделирование процесса плавления расходуемого электрода при ЭШП в условиях внешнего электромагнитного воздействия, Порохонько В. Б. (2015)
Гнатушенко А. В. - Изучение поведения легирующих элементов при электрошлаковой плавке отходов бронзы КН 1-3 (2015)
Северин А. Ю. - Деформационная обработка сплава Ti–Ni с эффектом памяти формы, полученного способом электронно-лучевой плавки, Березос В. А., Пикулин А. Н. (2015)
Кожемякин В. Г. - Влияние технологических параметров на размеры жидкой металлической ванны при плазменно-дуговой наплавке медных плит кристаллизаторов МНЛЗ, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Ботвинко Д. В. (2015)
Шаповалов В. А. - Подавление ликвационных процессов в крупных слитках, Григоренко Г. М. (2015)
Белявин А. Ф. - Термическая долговечность теплозащитного покрытия на монокристальной лопатке после восстановления торца пера наплавкой TIG, Куренкова В. В., Федотов Д. А. (2015)
Григоренко Г. М. - Восстановительный ремонт слябовых медных кристаллизаторов МНЛЗ. Структура и свойства металла в зоне соединения, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Полещук М. А., Зеленин В. И., Зеленин Е. В. (2015)
Ботвинко Д. В. - Особенности переработки высоколегированных легковесных металлических отходов, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жиров Д. М., Кожемякин В. Г. (2015)
Карпец М. В. - Влияние содержания никеля на износостойкость литого высокоэнтропийного сплава VCrMnFeCoNix, Горбань В. Ф., Мысливченко А. Н., Марченко С. В.. Крапивка Н. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Медовар Л. Б. - Листовые печи и толстолистовая сталь ЭШП — опыт истории и требования современности, Стовпченко А. П., Федоровский Б. Б. (2015)
Макаренко Н. А. - Исследование и разработка составов экзотермических флюсов для электрошлаковых процессов, Власов А. Ф., Волков Д. А., Кущий А. М. (2015)
Пикулин А. Н. - Получение слитков сложнолегированного титанового сплава ВТ23 способом ЭЛП, Ахонин С. В., Березос В. А., Селин Р. В. (2015)
Мельник В. И. - О расширении технологических возможностей современных газоразрядных электронно-лучевых пушек, Мельник И. В., Тугай Б. А., Ковальчук Д. В. (2015)
Кожемякин В. Г. - Упрочнение поверхностного слоя медных плит кристаллизаторов МНЛЗ гафнием с применением плазменно-дуговой технологии, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Жданов В. А., Ботвинко Д. В. (2015)
Григоренко Г. М. - Влияние нанопорошковых инокуляторов на структуру и свойства литого металла высокопрочных низколегированных сталей, Костин В. А., Головко В. В., Жуков В. В., Зубер Т. А. (2015)
Демченко В. Ф. - Математичне моделювання гідродинамічних та теплових процесів при вирощуванні кристалів із розплаву, Федоров О. П., Шуба І. В., Асніс Ю. А., Лісний А. Б. (2015)
Шаповалов В. А. - Управление структурой металла в процессе кристаллизации, Григоренко Г. М. (2015)
Содержание (2014)
Золочевский И. В. - Резистивные состояния широких сверхпроводящих пленок, обусловленные постоянным и переменным токами (Обзор) (2014)
Вступление (2014)
Krivoruchko V. N. - Andreev-spectroscopy study of unconventional superconductivity in MgB2:(La,Sr)MnO3 nanocomposite, D’yachenko A. I., Tarenkov V. Yu. (2014)
Gloos K. - Mechanisms of normal reflection at metal interfaces studied by Andreev-reflection spectroscopy, Tuuli E. (2014)
Kulinich S. I. - Nanomechanics of a magnetic shuttle device, Gorelik L. Y., Parafilo A. V., Shekhter R. I., Park Y. W., Jonson M. (2014)
Balkashin O. P. - Spin-valve effects in point contacts to exchange biased Сo40Fe40B20 films, Fisun V. V., Triputen L. Yu., Andersson S., Korenivski V., Naidyuk Yu.G. (2014)
Fisun V. V. - Josephson effect and Andreev reflection in Ba1–xNaxFe2As2 (x = 0.25 and 0.35) point contacts, Balkashin O. P., Kvitnitskaya O. E., Korovkin I. A., Gamayunova N. V., Aswartham S., Wurmehl S., Naidyuk Yu. G. (2014)
Ekino T. - Tunneling spectra of break junctions involving Nb3Sn, Sugimoto A., Sakai Y., Gabovich A. M., Akimitsu J. (2014)
Балкашин О. П. - Ферромагнитный резонанс в микроконтактах медь–пермаллой, Фисун В. В., Коровкин И. А., Korenivski V. (2014)
Камарчук Г. В. - Нелинейные циклические транспортные явления в медных точечных контактах, Поспелов А. П., Савицкий А. В., Коваль Л. В. (2014)
Yerin Y. S. - Frustration phenomena in Josephson point contacts between single-band and three-band superconductors, Omelyanchouk A. N. (2014)
Содержание (2014)
Сивоконь В. Е. - Критическое поле динамического перехода в двумерном электронном кристалле над жидким гелием, Наседкин К. А., Шарапова И. В. (2014)
Калиненко А. Н. - Спин-транспортные эффекты в системе электронов над поверхностью жидкого гелия, Копелиович А. И., Пышкин П. В., Яновский А. В. (2014)
Заворотнев Ю. Д. - "Резонансные" явления в магнитной подсистеме при одновременном воздействии кручения и давления, Пашинская Е. Г. (2014)
Бутрим В. И. - Температурная зависимость спектров элементарных возбуждений анизотропного S = 1 ферромагнетика, Космачев О. А., Фридман Ю. А. (2014)
Ястремский И. А. - Эволюция модуля полного магнитного момента ферромагнетика после сверхбыстрого размагничивания (2014)
Славин В. В. - Магнитные свойства квантовой модели Шастри–Сазерленда со спином S = 1/2, Кривчиков А. А. (2014)
Ковалев А. С. - Особенности гистерезиса в ферромагнитной пленке на поверхности магнитожесткого антиферромагнетика с доменной структурой, Панкратова М. Л. (2014)
Дробышев А. - О стабильности нанокластеров воды и тяжелой воды в криоматрице азота, Алдияров А., Катпаева К., Коршиков Е., Курносов В., Шинбаева А. (2014)
Константинов В. А. - Особенности переноса тепла в твердом тетрагидрофуране, Саган В. В., Ревякин В. П., Карачевцева А. В. (2014)
Господарев И. А. - Низкочастотные особенности фононных спектров и низкотемпературная термодинамика неупорядоченных твердых растворов, Гришаев В. И., Еременко А. В., Клочко М. С., Котляр А. В., Манжелий Е. В., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б. (2014)
Турутанов О. Г. - Экспериментальное наблюдение вынужденных стохастических переходов в многоямном потенциале кольца ВЧ СКВИДа, Ляхно В. Ю., Шнырков В. И. (2014)
Харченко Ю. Н. - Линейный магнитооптический эффект в несоразмерной фазе антиферромагнитного LiNiPO4, Милославская О. В., Харченко Н. Ф. (2014)
Окулов В. И. - Термодинамический аномальный эффект Холла: квантовый режим, Памятных Е. А., Лончаков А. Т. (2014)
Титул, содержание (2015)
Протоковилов И. В. - Исследование физических и технологических свойств солевых флюсов для ЭШП титана, Порохонько В. Б., Гончаров И. А., Мищенко Д. Д. (2015)
Ахонин С. В. - Разработка технологии введения тугоплавких легирующих элементов в сплавы на основе интерметаллида Ti2AlNb при электронно-лучевой плавке, Северин А. Ю., Березос В. А. (2015)
Гниздыло А. Н. - Перспективы и совершенствование плазменно-индукционной технологии выращивания монокристаллов тугоплавких металлов (2015)
Кожемякин В. Г. - Восстановление поверхностного слоя медной плиты кристаллизатора МНЛЗ с использованием плазменно-дуговой технологии, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Ботвинко Д. В. (2015)
Калашник Д. А. - Анализ технологических особенностей получения быстрозакаленных сплавов (Обзор), Шаповалов В. А., Шейко И. В., Никитенко Ю. А., Якуша В. В. (2015)
Гайдук С. В. - Расчет фазового состава литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2015)
Ефимов Н. В. - Влияние остаточного алюминия в стали на загрязнение крупных слитков неметаллическими включениями, Синяков Р. В., Троянский А. А., Рябцев А. Д., Селютин А. А. (2015)
Литвин С. Е. - Сорбционные свойства наноструктурных конденсатов NaCl–Fe (2015)
Титул, содержание (2015)
Протоковилов И. В. - Использование разрядов конденсаторов для управления кристаллизацией металла при ЭШП, Назарчук А.Т., Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2015)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая плавка жаропрочных сплавов на основе никеля, Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. (2015)
Григоренко Г. М. - Особенности металлургических процессов при плазменно-дуговом напылении покрытий, полученных из стальной проволоки с порошковыми наполнителями WC и WC–Co, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Коржик В. Н., Степанюк C. Н., Дорошенко Л. К., Чайка А. А., Лютик Н. П., Еремеева Л. Т. (2015)
Кожемякин В.Г. - Исследование качества восстановленного и легированного поверхностных слоев медных плит при ПДРП, Шаповалов В.А., Бурнашев В.Р., Ботвинко Д.В., Бирюченко Д.А. (2015)
Гайдук С. В. - Получение прогнозирующих математических моделей для расчета термодинамических параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2015)
Корниевский В. Н. - Разработка технологии внепечной обработки электростали с применением пегматита как заменителя плавикового шпата, Панченко А. И., Логозинский И. Н., Сальников А. С., Касьян С. Л., Шибеко П. А., Мазурук С. Л., Яковицкий А. В., Гасик М. И., Горобец А. П. (2015)
Курапов Ю. А. - Адгезия толстых углеродных пленок, полученных электронно-лучевым испарением углерода, Борецкий В. В. (2015)
Стельмах Я. А. - Формирование структуры Al2O3 с использованием удаляемых в процессе конденсации добавок In и NaCl, Крушинская Л. А. (2015)
Содержание (2014)
Шнырков В. И. - Зарядово-потоковый кубит, связанный с резонансным контуром, в сильном низкочастотном электромагнитном поле, Krech W., Born D., Серебровский В. В., Турутанов О. Г. (2014)
Хаджай Г. Я. - Электротранспорт и устойчивость кислородной подсистемы монокристаллов YBa2Cu3O7–δ при длительной выдержке в воздухe, Вовк Р. В. (2014)
Шкловский В. А. - Направленное движение вихрей и рэчет-эффект в анизотропном сверхпроводнике с периодическим потенциалом пиннинга, Со Джин-Тек (2014)
Merdan Z. - The finite-size scaling study of four-dimensional Ising model in the presence of external magnetic field, Kürkçü C., Öztürk M. K. (2014)
Нацик В. Д. - Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть I: Атомно-решеточные модели и континуальное описание этих дефектов в упругой анизотропной 2D среде, Смирнов С. Н. (2014)
Doroshenko I. - FTIR/PCA study of propanol in argon matrix: the initial stage of clustering and conformational transitions, Balevicius V., Pitsevich G., Aidas K., Sablinskas V., Pogorelov V. (2014)
Данильченко А. Г. - Зарождение и рост ГПУ фазы в гомогенных (Ar) и гетерогенных (Ar–Kr) кластерах по данным электронографии, Коваленко С. И., Конотоп А. П., Самоваров В. Н. (2014)
Курносов В. С. - ИК спектроскопия низкочастотного фононного спектра монокристалла TbFe3(BO3)4, Цапенко В. В., Безматерных Л. Н., Гудим И. А. (2014)
Иванов А. Ю. - Проявление резонанса Ферми в колебательных спектрах 5-йодурацила и его дейтеропроизводных, изолированных в низкотемпературных матрицах Ar, Рубин Ю. В., Егупов С. А., Белоус Л. Ф., Карачевцев В. А. (2014)
Табачникова Е. Д. - Экспериментальное исследование и сравнительный анализ пластичности сплава Ni–18,75 ат.% Fe в крупнозернистом и нанокристаллическом состояниях в области температур 4,2−350 К, Подольский А. В., Смирнов С. Н., Псарук И. А., Liao P. K. (2014)
Вдовиченко Г. A. - Эффекты разупорядочения молекул в теплопроводности твердого тиофена, Кривчиков A. И., Королюк O. A., Романцова O. O. (2014)
Nemirovskii S. K. - Probing of quantum turbulence with the emitting vortex loops (2014)
Савченко В. Ф. - Державне регулювання відносин власності у ринковій економіці (2015)
Бондаренко В. М. - Конкурентна стратегія страхових компаній на ринку фінансових послуг (2015)
Ільчук В. П. - Інституційне забезпечення функціонування та розвитку ринку вина в Україні, Пазюк В. Л. (2015)
Verdenkhofa O. R. - Regulation features of the education market (2015)
Холодницька А. В. - Інноваційний розвиток соціальної та гуманітарної інфраструктури сільських територій Чернігівської області (2015)
Абакуменко О. В. - Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку країни, Коваленко Л. О., Марченко Н. А. (2015)
Боярчук Л. В. - Сорсинг як інструмент підвищення зайнятості: адаптація зарубіжного досвіду до реалій економіки України (2015)
Гудзинський О. Д. - Організаційна культура в розвитку соціально-економічних систем (2015)
Palyvoda O. M. - Small and medium business in the member states of the European Union: tendencies of development and problems of management, Khomenko O. V. (2015)
Полковниченко С. О. - Сучасний стан туристичного співробітництва України з Європейським Союзом (2015)
Гарафонова О. І. - Використання CRM-системи та кластеризації у маркетинговій діяльності сучасного підприємства (2015)
Lukianova V. V. - Risk management procedures as a component of the managerial system of corporate foreign economic activity, Sviderska A. V. (2015)
Савіна Г. Г. - Позитивний імідж та ділова репутація у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Баличова В. О., Калугін Ю. О. (2015)
Кунденко А. В. - Стратегічні та тактичні напрями управління кризовими явищами, Кратко Є. В. (2015)
Миколайчук І. П. - Формування механізму економічної стійкості підприємства (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу (2015)
Савін С. Ю. - Зв'язок соціальної та інформаційної фрагментарності персоналу підприємств, Тюхтенко Н. А. (2015)
Шегда М. В. - Соціальна відповідальність підприємства як конкурентна перевага (2015)
Прокопенко Н. С. - Концептуальні підходи до механізму фінансування екологічних державних цільових програм, Дуднікова І. І. (2015)
Ткаченко Н. В. - Банківське споживче кредитування: регіональний вимір та основні тенденції розвитку, Виговська В. В. (2015)
Джурабаєв Ж. Ш. - Практичний досвід провідних центральних банків у подоланні наслідків світової фінансової кризи (2015)
Повжик К. В. - Державне регулювання vs саморегулювання фінансового ринку (2015)
Євдоченко О. О. - Сучасні напрями екологізації маркетингової діяльності ТНК, Чала Н. В. (2015)
Дахнюк О. П. - Визначення амплітудних параметрів коливань формоутворюючого інструменту та параметрів хвилястої поверхні (2013)
Денисюк В. Ю. - Критерії якості формоутворення на багатошпиндельних токарних автоматах (2013)
Євсюк М. М. - Оптоелектроніка – особливості та перспективи сучасного розвитку, Баховський П. Ф., Давиденко Н. В., Побочий Т. А. (2013)
Заблоцький В. Ю. - Зв’язок параметрів мікрогеометрії робочих поверхонь кілець з експлуатаційними властивостями роликопідшипників (2013)
Кайдик О. Л. - Експериментальне визначення статистичних та амплітудо-частотних характеристик пружної системи бортикошліфувального автомату МЕ280СО, Терлецький Т. В. (2013)
Кайдик О. Л. - Аналіз пружної системи шліфувального автомату моделі МЕ280СО на можливість виникнення резонансних режимів, Терлецький Т. В. (2013)
Ларшин В. П. - Определение температуры при шлифовании прерывистыми и высокопористыми кругами, Лищенко Н. В. (2013)
Лук’янчук Ю. А. - Дослідження геометричних показників якості процесу круглого переривчастого шліфування, Ткачук А. А. (2013)
Марчук В. І. - Моделювання динаміки процесу безцентрового шліфування кілець роликопідшипників, Марчук І. В., Равенець Л. М., Марчук С. В. (2013)
Марчук В. І. - Про вплив фактора технологічної спадковості на вибір оптимальних технологічних режимів механічного оброблення, Приступа С. О., Ільчук Ю. В. (2013)
Мельник С. А. - Лазерне випромінювання в біології і медицині (2013)
Мельник С. А. - Фізіологічна дія електромагнітного випромінювання надто високої частоти (2013)
Михалевич В. Т. - Застосування ємнісних чутливих елементів у первинних вимірювальних перетворювачах, Бігун О. П. (2013)
Михалевич В. Т. - Особливості конструювання тензорезистивних давачів тиску для біологічних досліджень, Куцик М. А. (2013)
Мороз С. А. - Дослідження утворення шорсткості поверхні на операціях зміцнювального вигладжування (2013)
Пташенчук В. В. - Прогресивні технології в підшипниковій промисловості (2013)
Симонюк В. П. - Конструктивні особливості обладнання вібраційної обробки (2013)
Сичик В. В. - Порівняльний аналіз принципів побудови металодетекторів (2013)
Стасюк В. М. - Вплив показника політропи на енергоємність вібромашин із пневмомеханічним керуванням (2013)
Ступницький В. В. - Імітаційне реологічне моделювання поверхневого наклепу, що формується в результаті виконання технологічного переходу лезового оброблення деталі (2013)
Ткачук А. А. - Сучасні уявлення про технологічну спадковість в процесах поверхневого пластичного деформування (2013)
Харченко Є. В. - Особливості технології ремонтних робіт надземних переходів магістральних газопроводів великого діаметра, Новіцький Ю. Я. (2013)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Морфологічні зміни паренхіми та кровоносного русла нирок при моделюванні порушень притоку крові в експерименті (2015)
Пилипко І. В. - Синдром портальної гіпертензії та механізми його розвитку при печінковій патології (2015)
Теренда Н. О. - Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема (2015)
Завіднюк Н. Г. - Сучасний погляд на комбіноване лікування деяких герпетичних інфекцій (2015)
Пшук Н. Г. - Особливості ціннісно-особистісної сфери та якості життя хворих із професійною патологією органів дихання та периферичною нервовою системою, Белов О. О. (2015)
Присяжнюк В. П. - Вікові особливості біохімічних, ліпідних, про- й антиоксидантних параметрів крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2015)
Фуштей І. М. - Особливості добового профілю артеріального тиску в жінок з есенціальною гіпертензією залежно від тяжкості клімактеричного синдрому, Малиновська О. Я., Кулініч І. А. (2015)
Гошовська І. І. - Муковісцидоз у дітей: патоморфологічні особливості, Кузик Ю. І., Гошовська Н. А. (2015)
Ляхович Р. М. - Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії "завантажуй та вези”, Кіцак Я. М., Яштук К. Г. (2015)
Шоріков Є. І. - Патогенетичні аспекти дисфункції ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом: роль монооксиду нітрогену (2015)
Крук М. М. - Стан пневматичної системи середнього вуха у хворих на алергічні риніти (2015)
Яременко О. Б. - Динаміка амінокислотного складу плазми крові у хворих на гострий інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента st на тлі лікування кверцетином, Іорданова Н. Х., Кучмеровська Т. М. (2015)
Гощинський В. Б. - Деякі питання патогенезу варикозної хвороби нижніх кінцівок: дані гістологічних, морфометричних та електронно-мікроскопічних досліджень, Кохан Р. С. (2015)
Цвях А. І. - Рейтинговий аналіз клінічних результативних ризиків виникнення летального результату в постраждалих із пошкодженнями опорно-рухового апарату як компонента політравми, Гур’єв С. О. (2015)
Савчин В. С. - Лікування і профілактика рубців після опіків обличчя та шиї (2015)
Голубєва І. М. - Клініко-лабораторна оцінка параметрів кальцій-фосфорного обміну, кальційрегулювальних систем і біохімічних маркерів метаболізму в дітей 6–7-річного віку з різною інтенсивністю карієсу зубів, Остапко О. І., Воєвода О. О. (2015)
Пупін Т. І. - Поширеність генералізованого пародонтиту в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу на фоні діабетичної кардіоміопатії, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Кулицька О. В. - Особливості лікування переломів підборідного відділу нижньої щелепи (2015)
Шманько В. В. - Сучасні підходи до лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота, Котик М. І., Микитів М. В. (2015)
Ціома В. А. - Роль ультразвукового дослідження гортані для прогнозування складної інтубації трахеї, Буднюк О. О., Малютенко О. Ю. (2015)
Іфтода О. М. - Механізми та закономірності змін системи імунітету в глухих і приглухуватих дітей, Мамалига І. С., Сидорчук Л. П. (2015)
Сороченко Г. В. - Вивчення механічних властивостей емалі постійних зубів у період вторинної мінералізації методом наноіндентування (2015)
Дорошенко О. М. - Вивчення деяких функціональних показників у осіб, які користуються знімними зубними протезами, Волосовець Т. М., Дорошенко М. В., Андрусенко А. С. (2015)
Грицко С. Р. - Роль і місце лікаря-стоматолога у наданні первинної медичної допомоги населенню на сімейно-територіальних дільницях (2015)
Гевкалюк Н. О. - Стан твердих тканин зубів у дітей, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (2015)
Слабий О. Б. - Особливості структурних змін ангіоархітектоніки мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2015)
Гощинський В. Б. - Стан гуморального імунітету при екcпериментальній товстокишковій непрохідності, Домбровський О. А. (2015)
Савчук С. О. - Ефективність корекції кисневого дисбалансу в щурів із гострим респіраторним дистрес-синдромом (2015)
Копач О. Є. - Морфологічні зміни тканин печінки при моделюванні тяжкої травми на фоні отруєння солями міді й цинку (2015)
Серватович А. М. - Динаміка порушень процесів ліпідної пероксидації в період пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність її корекції фітозбором (2015)
Стравський Т. Я. - Морфофункціональні особливості перебудови паренхіми яєчка щурів при дозованому стенозі сім’яного канатика (2015)
Мокра А. П. - Особливості ремоделювання лімфатичного русла підшлункової залози при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Шульгай А. Г. (2015)
Яворська–Скрабут І. М. - Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії, Герасимюк І. Є., Яворська С. І. (2015)
Беденюк О. А. - Особливості ангіоархітектоніки шлунка щурів у нормі, Герасимюк І. Є. (2015)
Хміль М. С. - Сучасні підходи до діагностики та лікування безпліддя у жінок із синдромом полікістозних яєчників (2015)
Баканова Ю. Д. - Перспективы создания тематического парка на территории рлп "Донецкий кряж" (2014)
Балашова Р. І. - Методичні підходи до удосконалення діяльності підприємств готельного господарства (2014)
Бреслав Г. Э. - Зависимость эффективности деятельности турфирмы от стиля поведения руководителя, Минкевич Е. А. (2014)
Градінарова О. О. - Управління якістю проектів в туризмі (2014)
Данильчук В. Ф. - Туристический рынок в развитии депрессивных регионов (2014)
Корнева Д. А. - Использование кластерного подхода при совершенствовании инфраструктуры общественного питания как элемента туристической дестинации (2014)
Лебезова Э. М. - Обоснование выбора информационной системы для организации дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов сферы туризма (2014)
Овчаренко Л. О. - Аналіз методичних підходів до оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу території (2014)
Панасюк К. А. - Туроперейтинг: особливості роботи в Україні (2014)
Паславська В. В. - Особливості туризму в Карпатському регіоні України, Квасній Л. Г. (2014)
Пилявский В. П. - Оценка туристско-рекреационного потенциала территории Приладожья, Швецова О. С. (2014)
Семичастный И. Л. - Разработка концепции развития туризма на районном уровне на основе использования информационных технологий (2014)
Тарасенок А. И. - Создание туристских дестинаций: проблемы и практика стратегического планирования на местном уровне (2014)
Туріянська М. М. - Брендинг території як концепція управління територіальним розвитком (2014)
Шанидзе Г. Т. - Особенности туристического бизнеса (2014)
Ахмедов У. - Методика прогнозирования спроса на услуги гостиницы "International-Tashkent" (2014)
Древицкая И. Ю. - Коммуникационные аспекты формирования имиджа Донецкого региона (2014)
Дубровская Н. И. - Влияние производительных сил на развитие туристической привлекательности территории (2014)
Ивченко Л. А. - О необходимости контроля и регулирования сезонной волны показателей работы отеля промышленного центра (2014)
Несправа М. В. - Історико-культурне підґрунтя економічної інтеграції (на прикладі країн Західної Європи) (2014)
Панасенко Л. М. - Методологічні підходи до оцінки ефективності бренду (2014)
Савранчук Л. А. - Перспективи залучення історико-культурних ресурсів Івано-Франківської області у туристичну галузь краю (2014)
Смикова М. О. - Аналіз підходів до оцінки туристичного іміджу регіону (2014)
Стельмах О. А. - Вплив індустріального туризму на промисловість, Сорочан В. О. (2014)
Хамидов О. Х. - Перспективы привлечения инвестиций в гостиничную индустрию (2014)
Chyrva V. - The development of tourism in Barcelona (2014)
Шеховцова Е. А. - Название туристического предприятия как составляющая его имиджа, Подольская Л. Д. (2014)
Валишвили Т. Г. - Маркетинговое исследование рынка туристических услуг Грузии, Чихладзе Н. В. (2014)
Жук Ю. О. - Тенденції розвитку ринку готельних послуг (2014)
Лаврик І. Ф. - Фактори впливу на конфліктні ситуації в туризмі, Компанець К. А., Мороз К. О. (2014)
Очилова Х. Ф. - Особенности страхования в сфере туризма (2014)
Подвірна Х. Є. - Напрями диверсифікації міжнародних туристичних послуг готельних підприємств (2014)
Примак Т. Е. - Исследование потенциала современных каналов дистрибуции сегментов туристических услуг (2014)
Сидоренко О. І. - Якість туристичного і курортно-рекреаційного обслуговування в Україні (2014)
Хайретдинова Н. Э. - Особенности экскурсионного обслуживания людей с нарушенной функцией слуха (2014)
Асанова І. М. - Анализ опыта Санкт-Петербургского института гостеприимства в международной интеграции образовательных программ в сфере подготовки кадров для туризма и гостиничного бизнеса, Сирцев О. М (2014)
Мішечкін Г. В. - Історико-культурний туризм у Донеччині в період незалежності: актуальні питання, проблеми та перспективи (2014)
Сырцев А. Н. - Опыт работы Санкт-Петербургского института гостеприимства с выпускниками в рамках внутренней системы качества (2014)
Ткач Г. В. - Літературна Донеччина (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Мамутов В. К. - Юридические средства усиления заинтересованности субъектов хозяйствования (2015)
Ahromkin E. M. - Rationalize of transport development system in the region, Alekseev A. S. (2015)
Бузько І. Р. - Обґрунтування форм діагностики продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму, Бойченко Е. Б. (2015)
Заблодська І. В. - Інфраструктурне забезпечення підтримки розвитку малого бізнесу на сході України (2015)
Кавыршина В. А. - Формирование местных бюджетов: международный опыт и украинские реалии (2015)
Burbelo S. О. - Concept of "border area" in the conditions of interregional activation and cross-border cooperation in Ukraine, Krolenko M. S. (2015)
Васильчук Н. О. - Семантичний аналіз складових категорії "елемент інфраструктури міжрегіонального співробітництва" (2015)
Гречана С. І. - Міжрегіональне співробітництво як сучасний чинник економічного зростання (2015)
Гудіма Т. С. - Правові аспекти лібера лізації руху капіталу в Україні: проблеми та перспективи, Скубак Є. О. (2015)
Попова І. А. - Інформаційна інфраструктура міжрегіонального співробітництва (2015)
Рогозян Ю. С. - Нормативне забезпечення міжрегіонального співробітництва (2015)
Богачов С. В. - Оцінка попиту на ресурсоощадне обладнання у сфері теплопостачання великих міст та агломерацій (з урахуванням угоди про ЗВТ між Україною та ЄС) (2015)
Градобоєва Є. С. - Напрями підтримки енергетичної безпеки у сфері ЖКГ міських агломерацій (у рамках дії угоди про асоціацію/зону вільної торгівлі між Україною та ЄС) (2015)
Карлова О. А. - Управління містом, орієнтоване на потреби майбутнього розвитку (2015)
Мельникова М. В. - Крос-кордонні міськи агломерації: досвід та перспективи розвитку з урахуванням угоди про ЗВТ між Україною та ЄС (2015)
Тарасевич О. В. - Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічного розвитку міських агломерацій в Україні (2015)
Завойських Ю. А. - Тенденції розвитку трудової мотивації з позицій системного підходу (2015)
Корнійчук О. П. - Пілотний проект побудови сучасної системи охорони здоров’я у Донецькій та Луганській областях (2015)
Перепелюкова О. В. - Основні засади створення умов ефективного функціонування ринку праці України (2015)
Сивоконь А. В. - Сучасний стан молодіжного ринку праці України (2015)
Носкова С. А. - Прогнозування обсягів продажу та грошових потоків підприємства: прикладний аспект (2015)
Татарченко О. М. - Інноваційні проекти як складова системи управління розвитком підприємства (2015)
Томашевська О. Ю. - Концептуальні засади економічного стимулювання ефективного водозабезпечення промислових підприємств (2015)
Токунова А. В. - Використання досвіду забезпечення енергетичної безпеки Китаю в Україні (2015)
Швець Н. В. - Основні риси та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг, Хандій О. О. (2015)
Шевцова Г. З. - Хімічна промисловість України в умовах ЗВТ з ЄС. Оцінка перших підсумків (2015)
Кудріна О. Ю. - Створення сприятливого інвестиційного клімату для стимулювання внутрішньо державних та зовнішніх капіталовкладень у промисловість (2015)
Розовський Б. Г. - Донбасс: односторонний взгляд в прошлое (2015)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Силкин И. И. - Е. К. Завойский и ЯМР: анализ лабораторных записей и повторение экспериментов, Вагапова Ф. Р., Дуглав А. В. (2015)
Джепаров Ф. С. - Спин-спиновая релаксация в магниторазбавленных кристаллах, Львов Д. В., Веретенников М. А. (2015)
Воробьева В. Е. - Cосуществование спин-кроссовера и магнитного упорядочения в дендримерном комплексе Fe(III), Домрачева Н. Е., Пятаев А. В., Груздев М. С., Червонова У. В. (2015)
Дмитриев А. И. - Аномальная динамика намагниченности вблизи температуры спин-переориентационного перехода в нанопроволоках ε-In0,24Fe1,76O3, Tokoro H., Ohkoshi S., Моргунов Р. Б. (2015)
Титова Ю. Ю. - ЭПР спектроскопия каталитических систем на основе комплексов никеля с 1,4-диаза-1,3-бутадиеновыми (α-дииминовыми) лигандами в реакциях гидрирования и полимеризации, Белых Л. Б., Шмидт Ф. К. (2015)
Таланцев А. Д. - Конкуренция рельефа Пайерлса и дефектов структуры в торможении доменных стенок в ферримагнетике (Mn/(R/S)-pn/)2(Mn/(R/S)-pn/2(H2O))(Cr(CN)6)2, Коплак О. В., Кирман М. В., Моргунов Р. Б. (2015)
Агзамова П. А. - Магнитные сверхтонкие взаимодействия на ядре 51V в пирохлоре Lu2V2O7, Петров В. П., Чернышев В. А., Никифоров А. Е. (2015)
Aлакшин E. M. - Влияние ограниченной геометрии диамагнитных нанопористых сред на релаксацию 3Не, Газизулин Р. Р., Захаров M. Ю., Клочков А. В., Морозов Е. В., Салихов T. M., Сафин Т. Р., Сафиуллин К. Р., Тагиров M. С., Шабанова О. В. (2015)
Еремина Р. М. - Осцилляции в спектре ЭПР интерфейсов мультиферроик/ферроэлектрик GdMnO3/SrTiO3 и YbMnO3/SrTiO3, Гаврилова T. П., Фазлижанов И. И., Яцык И. В., Мамедов Д. В., Суханов А. А., Чичков В. И., Андреев Н. В., Круг фон Нидда Х.-А., Лойдл А. (2015)
Alakshin E. M. - Comments on the cross-relaxation effect between adsorbed 3He and PrF3 nanoparticles, Gazizulin R. R., Gazizulina A. M., Klochkov A. V., Orlinskii S. B., Rodionov A. A., Safin T. R., Safiullin K. R., Tagirov M. S., Zakharov M. Yu. (2015)
Клочков А. В. - Магнитный резонанс ядер 3He в пористых средах, Тагиров M. С. (2015)
Савинков А. В. - Моделирование кристаллического поля и исследование ЯМР 19F в ван-флековском парамагнетике EuF3, Дуглав А. В., Малкин Б. З., Тагиров М. С., Кораблева С. Л. (2015)
Eichhoff U. - Medical applications of EPR, Höfer P. (2015)
Aлакшин E. M. - Протонный ЯМР водных коллоидных растворов наноразмерных кристаллических частиц LaF3 и LaF3:Gd3+, Гизатуллин Б. И., Захаров M. Ю., Клочков А. В., Салихов T. M., Скирда В. Д., Тагиров M. С. (2015)
Ilinskaya O. A. - Magnetically controlled single-electron shuttle, Kulinich S. I., Krive I. V., Shekhter R. I., Jonson M. (2015)
Кобец М. И. - Магнитный резонанс и спин-переориентационные переходы в мультиферроике Nd0,75Ho0,25Fe3(BO3)4, Дергачев К. Г., Гнатченко С. Л., Хацько Е. Н., Безматерных Л. Н., Гудим И. А. (2015)
Исправления к статье M. Pärs, V. Palm, and J. Kikas "Single-molecule probing of incommensurate biphenyl", Fiz. Nizk. Temp. 36, 559 (2010) (Low Temp. Phys. 36, 448 (2010)) (2015)
Остапенко М. А. - Дихотомічна результативність в реалізації політичного плюралізму (2015)
Ходаківський М. Д. - Політико-культурний підхід в політологічному дослідженні (2015)
Козлова О. М. - Визначення змісту поняття "ментальність" (2015)
Смірнова В. О. - Осмислення поняття "політичної волі" в історії української політичної думки (2015)
Бровко О. В. - Становлення та розвиток теоретичних основ місцевого самоврядування в історії політичної думки (2015)
Шаповаленко М. В. - Криза традиційної демократії vs "контрдемократія" (2015)
Карнаух А. А. - Проблеми гендерної рівності у виборчій системі України, Янковська А. О. (2015)
Самер Абд Ельмонеїм Резек Абуржейла - Мінські домовленості як вимушений політичний компроміс (2015)
Черпак Т. В. - Особливості сучасного законодавчого процесу в Україні (2015)
Лікарчук Н. В. - Політична реклама як засіб впливу на електоральну поведінку (2015)
Постоловська О. О. - Суб’єктність політичної еліти: до визначення поняття (2015)
Булда О. А. - Ідея громадянського спротиву в історії та теорії політичної науки (2015)
Голка В. Є. - Політичний краудсорсинг:технологія використання потенціалу громадськості (2015)
Додонов Д. Р. - Раціональна складова абсентеїзму як специфічного прояву політичної поведінки (2015)
Кокарча Ю. А. - Інтернет як чинник політичної соціалізації особистості в сучасному суспільстві (2015)
Погорєлова А. І. - Демократична політика в контексті гуманізації політичного діалогу та культури парламентаризму (2015)
Хома Н. М. - Архітектурний символізм: політика, виражена у камені (2015)
Дьоміна О. С. - Політико-правові цінності як детермінанти політичного процесу: структурно-функціональний аналіз (2015)
Мостіпан О. М. - Імператив навчання та "любові до людей" у політичних поглядах Конфуція (2015)
Чижова О. М. - Політичний прагматизм як фактор впливу на ціннісні орієнтації сучасної молоді в Україні (2015)
Король А. М. - Ціннісні імперативи міжнародної інформаційної політики (2015)
Юськів Х. В. - Ідеологічна база сучасного сепаратизму (2015)
Наші автори (2015)
Камінський В. Ф. - Екологічно збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення в контексті децентралізації влади в Україні, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2015)
Малиновська І. М. - Чисельність та фізіолого-біохімічна активність мікроорганізмів горизонтів сірого лісового грунту, Ткаченко М. А. (2015)
Нецик М. В. - Зміна властивостей сірого лісового ґрунту після виведення з обробітку (2015)
Gera O. M. - Influence of technological measures on water-physical properties on drained peat (2015)
Давидюк Г. В. - Особливості визначення придатності ґрунту для вирощування сільськосподарських культур, Грищенко Р. Є. (2015)
Гамаюнова В. В. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу, Смірнова І. В. (2015)
Дрозд М. О. - Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у Північному Лісостепу (2015)
Камінський В. Ф. - Формування урожаю сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування у Північному Лісостепу, Дворецька С. П., Рябокінь Т. М., Каражбей Т. В. (2015)
Заболотний Г. М. - Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу, Циганський В. І., Циганська О. І. (2015)
Сайко В. Ф. - Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон, Вишневський В. С. (2015)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів у північній частині Правобережного Лісостепу, Шляхтуров Д. С., Столяр О. О. (2015)
Ратошнюк В. І. - Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Полісcі (2015)
Лихочвор В. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від строків сівби у Лісостепу Західному, Костючко С. С. (2015)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність розторопші плямистої в Південному Степу, Дьомін О. В. (2015)
Камінський В. Ф. - Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур, Григорюк І. П., Теслюк В. В., Ковбасенко В. М. (2015)
Пророченко С. С. - Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному (2015)
Макуха О. В. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність фенхелю звичайного в Південному Степу, Федорчук М. І. (2015)
Каленич П. Є. - Вплив строків сівби та норми висіву насіння на урожайність пшениці озимої (2015)
Носенко Ю. М. - Моніторинг селекційних інновацій в насінництві картоплі (2015)
Содержание (2015)
Шатровский А. Г. - Структурная иерархия природных систем в методологии энтомологических исследований (2015)
Прохоров А. В. - К изучению златок (Coleoptera: Buprestidae) Киевской области Украины, Васильева Ю. С. (2015)
Проценко Ю. В. - Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae), занесённые в Красную книгу Украины, Горобчишин В. А. (2015)
Guglya Yu. A. - A study of the fauna of leaf-miner flies of the subfamily Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) of Ukraine. Report 3. Eleven new species for the fauna of Ukraine (2015)
Жуков А. В. - Экоморфическая организация сообщества мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр, Кунах О. Н., Новикова В. А. (2015)
Скрильник Ю. Є. - Перші результати вивчення стовбурових комах берези повислої (Betula pendula Roth.) у Харківській області, Кошеляєва Я. В. (2015)
Мєшкова В. Л. - Терміни льоту крапчастого смолюха Pissodes castaneus (De Geer, 1775) (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) у Північно-Східному Степу України, Єрошенко С. О. (2015)
Мєшкова В. Л. - Верхівковий короїд Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) у Північно-Східному Степу України, Кочетова А. І., Зінченко О. В. (2015)
Зінченко О. В. - Деякі біологічні особливості ясенового чорного пильщика Tomostethus nigritus Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Tenthredinidae), Кукіна О. М. (2015)
Правила для авторов (2015)
Алещенко А. В. - Использование промежуточного языка для трансляции графических схем алгоритмов в исполняемый код (2015)
Волянский Р. С. - Необходимое условие устойчивости дискретного наблюдающего устройства, Садовой А. В. (2015)
Глухова Н. В. - Метрологічні аспекти спектрального аналізу напівтонових зображень (2015)
Григорецький В. О. - Моделі оцінки діяльності авіадиспетчерів в реагуванні на проблемні ситуації на диспетчерських тренажерах, Неділько В. М., Пальоний А. С. (2015)
Дикова Ю. Л. - Метод диагностики шахтного оборудования на основе сети со смешанными функциями активации, Федоров Е. Е., Иванов Д. Е. (2015)
Дмитриенко В. Д. - Многослойная нейросетевая память, хранящая цепочки ассоциаций, Мигущенко Р. П., Заковоротный А. Ю., Бречко В. А. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Синтез децентрализованного управления запасами в сетях поставок на основе робастной стабилизации подсистем (2015)
Жихаревич В. В. - Алгоритм визначення сусідніх елементів множини рухомих клітинних автоматів за умов фіксованої кількості сусідів, Газдюк К. П. (2015)
Кулинченко Г. В. - Аппаратно-программный комплекс оценки теплового поля, Мозок Е. Н. (2015)
Логунова О. С. - Методика построения функции принадлежности для классификации изображений серных отпечатков на основе нечетких множеств, Посохов И. А., Миков А. Ю. (2015)
Pavlenko V. D. - The intelligent information technology of diagnostic systems building using volterra kernels moments, Fomin O. O. (2015)
Поворознюк Н. І. - Онтології – засіб для формування змісту навчальних дисциплін, Бобрівник К. Є. (2015)
Поворознюк А. І. - Застосування нечіткої логіки в комп‘ютерних системах медичної діагностики, Харченко Є. С. (2015)
Скарга-Бандурова І. С. - Дослідження алгоритмів аналізу даних для прогнозування неонатальних гіпоксичних уражень центральної нервової системи, Білобородова Т. О. (2015)
Скобцов Ю. А. - Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом роя частиц, Эль-Хатиб С. А. (2015)
Сокол Е. И. - Математическая модель регуляции углеводного обмена, Лапта С. С. (2015)
Теплинский К. С. - Гибридная генетическая идентификация параметров нелинейных биологических динамических систем (2015)
Филатова А. Е. - Компенсация краевых эффектов в методе повышения качества визуализации рентгенологических изображений (2015)
Филинюк Н. А. - Исследование моноиммитансного логического R-элемента "ИЛИ", Фурса С. Е., Стахов В. П. (2015)
Цололо С. О. - Зменшення витрат апаратури при реалізації схеми автомата Мура на гібридних FPGA (2015)
Реферати (2015)
Зеленський О. В. - Цикли допустимих сагайдаків (2014)
Ray P. K. - Generalization of Cassini formulas for balancing and Lucas-balancing numbers, Parida K. (2014)
Raievska I. Yu. - Finite nearrings with identity on Miller-Moreno groups, Raievska M. Yu. (2014)
Шидліч A. Л. - Деякі екстремальні задачі в просторах Орлича, Чайченко С. О. (2014)
Мироник В. І. - Рівняння з частинними похідними першого порядку зі змінними коефіцієнтами у класі нарізно диференційовних функцій, Михайлюк В. В. (2014)
Girya N. P. - Periodicity of Dirichlet series (2014)
Dosyn K. I. - On the existence of meromorphically starlike and meromorphically convex solutions of Shah’s differential equation, Sheremeta M. M. (2014)
Krishna D. Vamshee - Third Hankel determinant for the inverse of a function whose derivative has a positive real part, Venkateswarlu B., RamReddy T. (2014)
Dilnyi V. - On the solutions of a convolution equation in a semi-strip (2014)
Kolyasa L. I. - Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity, Mokhon'ko A. Z., Mokhon'ko V. D. (2014)
Шахно С. М. - Про двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь, Ярмола Г. П. (2014)
Zabavsky B. V. - Questions related to the K-theoretical aspect of Bezout rings with various stable range conditions (2014)
Popov M. M. - Wide operators on Kothe function spaces, Vatsek D. O. (2014)
Андрушко Р. П. - Організація обліку та аудит витрат на якість сільськогосподарської продукції, Лиса О. В., Мирончук З. П. (2015)
Асмолова Т. В. - Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект, Сирцева С. В. (2015)
Берляк Г. В. - Інвестиційна політика підприємства як спосіб реалізації облікової політики підприємства в частині забезпечення інвестиційної безпеки (2015)
Брик Г. В. - Облік інноваційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Бурковська А. В. - Особливості організації розрахунків з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах України, Степанова В. П. (2015)
Вісин В. - Особливості функціонування кредитних кооперативних установ у волинському воєводстві в другій половині 20-х років XX ст., Вісина Т. М. (2015)
Волковицька О. М. - Вітчизняний і зарубіжний досвід обліку прямих витрат на виробництво на підприємствах (2015)
Волошина В. В. - Теоретико-методичні передумови гармонізації контролю оборотних активів підприємства (2015)
Гарасим П. М. - Власний капітал підприємства як об'єкт обліково-аналітичної діяльності, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2015)
Головацька С. І. - Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат підприємства, Хаймьонова Н. С. (2015)
Голячук Н. В. - Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку, Голячук С. Є. (2015)
Грубінка І. І. - Перспективні напрямки реформування фінансового сектору для забезпечення макроекономічного розвитку України (2015)
Гудзенко Н. М. - Інформаційне забезпечення аналізу як основний чинник його якості (2015)
Данілкова А. Ю. - Аналіз системи показників ефективності залучення фінансових ресурсів при реалізації енергоефективної політики на промислових підприємствах (2015)
Жураковська І. В. - Облік майбутніх подій згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (2015)
Канцір І. А. - Оптимізація регуляторних механізмів у фінансовій системі України (2015)
Кириченко Т. О. - Економіко-статистичний аналіз трудових ресурсів Сумської області (2015)
Китайчук Т. Г. - Сутність витрат майбутніх періодів та їх місце в Балансі (2015)
Кліпкова О. І. - Генезис поняття інновації та її вплив на стратегічний розвиток підприємств (2015)
Колос І. В. - Особливості облікової політики підприємства в контексті ощадливості (2015)
Курдиш Р. Ф. - Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва молочної продукції в Україні та світі (2015)
Мазур Н. А. - Теоретичні аспекти дослідження сутності категорії "трудовий потенціал", Дуда Г. Б. (2015)
Марковська Т. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "економічні відносини" (2015)
Мартинюк Н. Ю. - Поняття втрат в будівництві та проблеми їх обліку (2015)
Михалевич С. Г. - Необхідність стандартизації і грамонізації обліку та звітності за сучасних умов господарювання (2015)
Михальчишина Л. Г. - Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств, Потапова І. В. (2015)
Нагірська К. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення вибору стратегії підприємства: систематизація наукових поглядів (2015)
Нужна О. А. - Основні засоби у сільскому господарстві України: проблеми забезпеченості та відтворення (2015)
Олійник С. О. - Облік витрат виробництва та їх місце в системі управління підприємством (2015)
Писаренко Т. М. - Характеристика діючої методики організації обліку готової продукції (2015)
Подолянчук О. А. - Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю (2015)
Полінкевич О. М. - Управління товаропотоками у зовнішньоекономічній діяльності підприємств через збалансовану систему показників (2015)
Поліщук І. Р. - Система збалансованих показників підприємства хлібопекарської галузі: теорія і практика застосування, Колеснікова М. Л. (2015)
Райтер Н. І. - Спеціалізація сільськогосподарських підприємств Львівської області (2015)
Савош Л. В. - Аналіз митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі України, Шулім О. О., Савош К. А. (2015)
Савченюк О. В. - Тенденції розвитку туризму у Волинській області (2015)
Садовська І. Б. - Інжинірингова парадигма теорії управлінського обліку (2015)
Сидоренко Р. В. - Вплив змін спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на розвиток суб’єктів малого підприємництва (2015)
Сирцева С. В. - Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві, Мулява Д. Г. (2015)
Случак Н. А. - Хмарові технології на лісогосподарських підприємствах: можливості і доцільність (2015)
Талах Т. А. - Методика управлінського аналізу витрат на маркетинг (2015)
Ткачук І. М. - Безперервна професійна освіта як гарантія майстерності бухгалтера (2015)
Тлучкевич Н. В. - Реінжиніринг облікової системи: організаційний аспект (2015)
Третьякова М. Л. - Оцінка ринку вантажних автотранспортних послуг Республіки Білорусь (2015)
Фабіянська В. Ю. - Удосконалення обліку та контролю оборотних активів, Свердзоленко І. Ю. (2015)
Чабанюк О. М. - Облік основних засобів у бюджетних установах: напрями реформування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, Чиковська Н. М. (2015)
Чік М. Ю. - Відображення в обліку операцій з переведення боргу, Боринська М. І. (2015)
Чудовець В. В. - Нормативне забезпечення оцінки справедливої вартості об’єктів бухгалтерського обліку в Україні (2015)
Шевчук Л. П. - Контроль зменшення ЄСВ – інструмент збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів, Гончарук Ю. Ю., Шевчук А. А. (2015)
Шевчук Л. П. Жиян К. І. - Моделювання аудиту основних засобів товариства (2015)
Пантюк М. - Виховна робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується), Стахів Л. (2015)
Зварич І. - Переломний і творчий період в історичному розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2015)
Бермес І. - Репертуар дитячого хору як педагогічна проблема (2015)
Шпак О. - Націоналізація туризму як основа виходу з кризи, Лук’янець А. (2015)
Брянцева Г. - Співвідношення національної рамки кваліфікацій з європейською рамкою кваліфікацій як запорука успішного реформування вищої освіти України, Молодиченко В., Осадчий В., Осадча К., Симоненко С. (2015)
Жигірь В. - Вивчення стану сформованості професійно-педагогічних компетентностей у майбутніх менеджерів освіти (2015)
Гнезділова К. - Елементи корпоративної культури університету: академічний одяг і його історія (2015)
Іванова Л. - Сучасна парадигма професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Сущенко Л. (2015)
Сапожников С. - Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття (2015)
Ілляш С. - Головні критерії і функції саморозуміння (2015)
Матійчин І. - Василіянська пісня кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. через призму мовних процесів (2015)
Базильчук О. - Роль компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2015)
Мозолюк-Коновалова О. - Місце та роль навчальної дисципліни "Живопис” в процесі підготовки студентів за спеціальністю "Образотворче мистецтво” (2015)
Васюк О. - Практика формування самоосвітньої компетентності майбутніх соціальних педагогів, Ліснічук Н. (2015)
Салій С. - Українські композитори та їх внесок у музично-естетичне виховання учнів загальноосвітньої школи, Салій В. (2015)
Садова І. - Проблеми та перспективи впровадження інклюзивної освіти в Україні (2015)
Михальчук О. - Польський досвід організації навчання дорослих (2015)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів до роботи з п’ятирічними дітьми в освітньо-виховних закладах різних типів (2015)
Овсянніков О. - Організація навчання майбутніх інженерів-педагогів у комп’ютерному середовищі як психолого-педагогічна проблема (2015)
Червонська Л. - Значення систематичного педагогічного контролю у процесі вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Бабенко Т. - Специфіка написання англомовних анотацій (резюме) (2015)
Іваніків Н. - Вплив просвітницько-спортивних організацій на формування повноцінної, здорової особистості (2015)
Сеньків В. - Організація лабораторного практикуму з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля” (2015)
Колток Л. - Використання ІКТ на уроках як одна із складових модернізації початкової школи (2015)
Калита Н. - Ідеал вчителя початкових класів: історичний та модернізаційний аспекти (2015)
Крамська С. - Теоретичний аспект проблеми самостійної учбової діяльності студентів музично-педагогічного профілю в умовах вищої школи (2015)
Дубницька О. - Роль методологічних підходів у підготовці майбутніх фахівців народних художніх промислів (2015)
Вершинська О. - Організаційні аспекти інтенсифікації інтерактивних технологій професійної підготовки маркетологів (2015)
Даниляк Р. - Ідеї морального виховання молодших школярів у виховному полі кінця ХХ – початку ХХІ ст (2015)
Голубінка Х. - Артистизм, емоційність, інтуїція як вагомі складові диригентського мистецтва (2015)
Дробчак Я. - Теоретичні засади підготовки учителя до проведення уроків трудового навчання у початкових класах (2015)
Шалигіна М. - Відображення образу жінки-козачки в українській літературі та фольклорі (2015)
Цавалюк Т. - Особливості формування інтелектуальних почуттів у старшому дошкільному віці та у молодшому шкільному віці в процесі навчальної діяльності (2015)
Гуцол Л. - Використання Інтернет-ресурсів для забезпечення самореалізації особистості в дозвіллєвій діяльності (2015)
Мойсеєнко Н. - Додекафонна техніка письма в сучасній фортепіанній музиці (на прикладі циклу "Раціональні ескізи” М. Ластовецького) (2015)
Шубак Г. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи в класах з малою наповнюваністю учнів (2015)
Макаренко Н. А. - Екотоксикологічне оцінювання нанопрепаратів шляхом біотестування, Рудніцька Л. В. (2015)
Макаренко Н. А. - Полігони твердих побутових відходів: типізація за рівнем екологічної небезпечності, Будак О. О. (2015)
Курило В. В. - Отримання трансгенних ліній цукрового буряку, що містить ген стійкості до комах-шкідників cry1Ac, Ємець А. І. (2015)
Савченко Ю. М. - Регуляція ростових характеристик насіння рослин сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) біостимулятором Стимпо, Григорюк І. П., Пономаренко С. П. (2015)
Макаренко Н. А. - Наукові основи оцінювання стану сільськогосподарських територій та угідь щодо можливості ведення органічного виробництва, Подзерей Р. В. (2015)
Курняк Л. М. - Екологічна культура: поняття та формування (2015)
Красовський В. В. - Біоекологічний потенціал і перспективи культивування Acca sellowiana (O. Berg.) Burret у Хорольському ботанічному саду (2015)
Kharina A. V. - Detection of proteus mirabilis and enterobacter cloacae in tomatto and pepper fruits and isolation of their bacteriophages, Zaika S. A., Yumyna Y. M., Zelena P. P., Kornienko N.O., Kosenko Y.A., Polischuk V.P. (2015)
Фельбаба-Клушин Л. М. - Реліктові рослинні угруповання водойм союзу Nymphaeion albae Oberdorfer на Закарпатській низовині та причини їх зникання (2015)
Москалець Т. З. - Особливості трофічних зв’язків консортів-епіфітопаразитів Triticum aestivum L., Secale cereale L. і Triticosecale Wittm. в умовах Поліського, Полісько-лісостепового та Лісостепового екотопів, Ключевич М. М., Москалець В. В. (2015)
Тимошенко О. В. - Успадкування гібридами першого покоління пшениці озимої елементів продуктивності колоса та показника седиментації, Стариченко В. М., Голик Л. М., Крамар В. С. (2015)
Гіптенко Н. М. - Морфологічні ознаки гібридів F1 помідора за способу вирощування розсади у грунті плівкових теплиць (2015)
Карпенко О. Ю. - Вплив попередників на фітотоксичність грунту в посівах кукурудзи на зерно, Рожко В. М. (2015)
Тараненко С. В. - Вплив різних технологій вирощування кукурудзи на ґрунтові мікроорганізми (2015)
Мосьондз Н. П. - Фотосинтетична діяльність посівів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування структури та урожайності сої в умовах Північної частини Лісостепу (2015)
Поспєлова Г. Д. - Моніторинг хвороб ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) у Лісостепу України (2015)
Колесник І. І. - Джерела господарсько-цінних ознак культурних видів гарбуза для різних напрямів селекції (2015)
Kucheruk A. I. - Morphometric characteristics of European grayling (Tнymallus thymallus L.) in Transcarpathian rivers, Mruk A. I., Kovalenko V. O. (2015)
Кривошия П. Ю. - Аналіз сучасних гематологічних норм крові коней порівняно з показниками, встановленими в 40-60 роках ХХ сторіччя, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2015)
Слупска В. В. - Порівняльна оцінка вакцинних препаратів проти сибірки, Яненко У. М., Кос’янчук Н. І., Сорокіна Н. Г. (2015)
Запливана Ю. А. - Відношення Heucherasangyinea ’Cometa’ до родючості грунту, Шлапак В. П. (2015)
Вітенко В. А. - Теоретичні і прикладні аспекти вирощування насіннєвих підщеп для декоративних форм Morus alba L. (2015)
Молочкова Н. С. - План садиби А.А. Ржевуцького, 1900 Р. – важливе картографічне джерело для відновлення Верхівнянського парку, Клименко Ю. О. (2015)
Клименко Ю. О. - Насадження лісового типу садово-паркового ландшафту парку "Феофанія” (м. Київ) та оцінка стану вікової Querceta roboris цього парку за таксаційними показниками, Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В. (2015)
Бех І. Д. - Механізм довільної спонуки в оволодінні вихованцем духовною цінністю (2015)
Алєксєєнко Т. Ф. - Гендерний концепт сімейного виховання особистості як наукова і соціально-педагогічна проблема (2015)
Белан В. Ю. - Формування культури безпеки життєдіяльності підлітків у дитячих громадських об'єднаннях: досвід України та Польщі (2015)
Бессараб Н. А. - Потенціал навчально-виховного процесу початкової школи у вихованні міжкультурної толерантності учнів (2015)
Białowąs Katarzyna - Vocational education – on the example of experiences of PWSZ in Chełm, Mazur Piotr (2015)
Bilotserkivets I. P. - Ukrainian military-patriotic education: origins and formation (2015)
Boiko A. E. - The Essence of the Concept "Value Orientation” of Pupils of Groups of Humanitarian Direction in Out-of-School Educational Institutions (2015)
Брежнєва О. Г. - Механізми розуміння в технології математичного розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Букій Т. В. - Зміст соціально-педагогічної підтримкив контексті роботи з багатодітною сім’єю (2015)
Бялик О. В. - Провідні принципи статевого виховання учнів у закладах освіти країн Євросоюзу (2015)
Ващенко о. М. - Методика використання проблемних ситуацій у процесі вивчення основ здоров‘я в початковій школі (2015)
Вовк О. Р. - Сформованість готовності студентів до гуманістичного вирішення ситуацій морального вибору (2015)
Гарнійчук В. М. - Досвід провідних країн світу щодо виховання патріотизму підростаючого покоління (2015)
Гончар Л. В. - Цінність гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2015)
Горлова А. В. - Шляхи виховання оптимістичного світосприйняття дітей та підлітків (2015)
Гурман Т. Л. - Формування професійного самовизначення старшокласників: з досвіду США (2015)
Гуцуляк Л. І. - Форми і методи реалізації взаємодії педагогів і батьків в освітньому процесі американської школи (2015)
Данілова А. П. - Ризикована поведінка старшокласників у сфері інтернет-спілкування як соціально-педагогічна проблема (2015)
Жданович Ю. М. - Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців як наукова проблема (2015)
Журба К. О. - Проблема виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи в педагогічних дослідженнях (2015)
Заредінова Е. Р. - Соціокультурні цінності як регулятори життєдіяльності суспільства та особистості (2015)
Казнодзей о. В. - Роль батьків у вихованні почуття гідності в учнів початкових класів (2015)
Канішевська Л. В. - Педагогічні умови формування цінностей сімейного життя старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2015)
Киричок В. А. - Діагностика вихованості моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 3–4 класів) (2015)
Кобзаренко Л. А. - Сутність і структура виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки (2015)
Колодько І. М. - Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції (2015)
Коток М. О. - Теоретичні засади проблеми формування особистісної ідентичності дитини дошкільного віку (2015)
Кравченко Т.В. - Сім’я і сімейні цінності у Великій Британії: історія і сучасність (2015)
Куниця Т. Ю. - Соціальна взаємодія підлітків як педагогічна проблема (2015)
Лаппо В. В. - Сутнісна характеристика рефлексії як складника процесу формування духовних цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Литовченко О. В. - Роль позашкільних навчальних закладів у формуванні світогляду та ціннісних орієнтацій учнів (2015)
Малиношевський Р. В. - Соціально-педагогічна підтримка дитини як об’єкт наукового аналізу (2015)
Маруніна Г. Г. - Совість як показник моральної самосвідомості особистості в ранньому онтогенезі (2015)
Маршицька В. В. - Теоретичні основи формування креативності у дітей старшого дошкільного віку, Орлова Г. В. (2015)
Маслюк К. А. - Стан сформованості культури особистісного самовизначення студентів педагогічних університетів (2015)
Гончар В. А. - Зносостійкість сталі х12 в водному розчині муки з добавками мінералу сапоніту (2013)
Найко Д. А. - Математичне моделювання початкової стадії процесу згинання. Відстань між матрицею і пуансоном сумірна з товщиною смуги, Краєвський В. О., Антонюк Л. Е. (2013)
Кондратюк Д. Г. - Обґрунтування режимів роботи граблів - ворушилок з відцентровими робочими органами, Григоришен В. М., Дмитренко В. П. (2013)
Середа Л. П. - Досліди на картопляному полі, Місюля А. М. (2013)
Труханська О. О. - Результати експериментальних досліджень кута відбивання коренеплодів, Барановський В. М. (2013)
Шленськовий О. Б. - Тенденції використання мобільних подрібнювачів-роздавачів стеблових кормів, Грицун О. А., Грицун А. В. (2013)
Анісімов В. Ф. - Експериментальне дослідження відпрацьованих газів дизельних двигунів, Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2013)
Єленіч М. П. - Дослідження і розрахунок гальмівного шляху легкового автомобіля підвищеної прохідності при гальмуванні без блокування коліс, Єленіч А. П., Яропуд В. М., Літвінкевич О. В. (2013)
Леженкін О. М. - Математична модель відносного руху збиральної машини (2013)
Лисогор В. М. - Логіко-динамічні дворівневі структури та матричні моделі зв’язків вібраційних вузлів сільськогосподарських машин, Єленіч М. П., Яропуд В. М., Зегер М. С. (2013)
Сисоліна І. П. - Опрацювання конструктивно-технологічних параметрів дозуючого пристрою до туковисівного апарата (2013)
Завалий А. А. - Совместное использование оптико-геометрической и тепловой моделей лучистого теплообмена при разработке рабочего объема устройства инфракрасной сушки (2013)
Костик С. І. - Тепломасообмінна технологія виробництва концентратів метаногенів, Ободович О. М. (2013)
Паламарчук І. П. - Експериментальні дослідження полі частотного дезінтегратора надтонкого подрібнення та змішування компонентів комбікормів з використанням мінералу сапоніту, Солона О. В., Цуркан О.В., Білик Д. А. (2013)
Паламарчук І. П. - Визначення енергетичних та кінематичних параметрів процесу вібраційного конвективно-фільтраційного зневоложення за допомогою мікроконтролера та комп’ютера, Зозуляк О. В., Герасимов О. О. (2013)
Пастух Г. С. - Одержання пектину з картоплі та ослідження його структури, Грабовська О. В., Мірошник В. О. (2013)
Семенов О. М. - Інтенсифікація теплообміну в процесах теплової підготовки продукції при стерилізації, Смольчук К. С. (2013)
Фіалковська Л. В. - Розробка обладнання для виробництва вимороженої соняшникової олії (2013)
Фіалковська Л. В. - Розробка реактора – змішувача для виробництва рафінованої олії, Янович В. П., Шленськовий О. Б., Цуліна О. В. (2013)
Янович Л. П. - Визначення оптимальних робочих параметрів вібраційної машини для сушіння зерна, Зозуляк І. А., Янович В. П. (2013)
Деревенько И. А. - Моделирование процесса комбинированного выдавливания (2013)
Лисогор В. М. - Прикладні стохастичні моделі прийняття рішень в апк при взаємодії довільних законів розподілу, Єленіч М. П., Єленич А. П., Літвінкевич О. В. (2013)
Середа Л. П. - Перспективи використання мобільної біогазової установки для внесення рідких органічних добрив, Чернявський М. М. (2013)
Лисогор В. М. - Інформаційно-фінансова математично модель управління фізичним станом спортсменів у змаганнях, Єленіч М. П., Войтенко С. М., Літвінкевич О. В. (2013)
Лисогор В. М. - Інформаційна математична модель групової взаємодії гравців у змаганнях по волейболу, Єленіч М. П., Войтенко С. М., Вінник Ю. В. (2013)
Сисоліна І. П. - Шляхи покращення методики викладання для інженерів-механіків (2013)
Передмова (2010)
Покровский Л. Л. - Стратегия коммунальной электроэнергетики Украины на период до 2030 года, Семчук Г. М., Зембицкий П. Ю. (2010)
Підгорний О. Л. - Актуальні проблеми геометричного моделювання в задачах енергозбереження у будівництві, Плоский В. О., Сергійчук О. В. (2010)
Малкін Е. С. - Взгляд на возможные пути переходана эффективное энергосбережение в Украине (2010)
Тарадай А. М. - Централизованное поквартирное отопление с регулированием и коммерческим учетом отпуска тепла, Покровский Л. Л., Редько А. Ф., Яременко М. А. (2010)
Росковшенко Ю. К. - Ефективність використання твердого палива в модернізованих системах теплопостачання, Сенчук М. П. (2010)
Фаренюк Г. Г. - Наукові основи нормативного забезпечення енергоефективності будівельних об'єктів (2010)
Капцов І. І. - Аналіз пошкоджуваності теплопроводів і трубопроводів гарячого водопостачання теплових мереж, Лобко О. М. (2010)
Гершкович В. Ф. - Особенности гидравлически устойчивого регулирования (2010)
Зайцев О. Н. - Перспективные направления и аспекты модернизации водяных систем отопления жилых зданий, Борисенко К. И. (2010)
Возняк О. Т. - Аналіз економічних ефектів при термомодернізації будівель, Юркевич Ю. С., Желих В. М. (2010)
Голишев О. М. - Підвищення ефективності систем опалення приміщень великого об'єму громадських будівель, Михалків Д. В. (2010)
Фуртат І. Е. - Оптимізація конструктивних рішень головної магістралі водяної теплової мережі, Мельник В. О., Сергієчко І. О. (2010)
Корбут В. П. - Особливості розповсюдження газопароповітряного факелу комбінованої баштової градирні, Іщенко М. Ю. (2010)
Олексюк А. А. - Оптимізація гідравлічних режимів роботи теплових мереж, Долгов М. В. (2010)
Степанов М. В. - Теплопередача в циліндричному теплообміннику з еластичною теплопередаючою стінкою, Дідик Л. В., Берегова П. Г., Ілліна Т. В. (2010)
Задоянний О. В. - Економічна доцільність використання тирси в якості палива для парової котельні деревообробного комбінату, Ящук А. А. (2010)
Гламаздін П. М. - Методи підготовки води для систем теплопостачання, Цикал К. О. (2010)
Мороз П. М. - Теплотехнічні випробування котлів малої і середньої потужності для систем теплопостачання будинків, Дудніков А. П., Степанов М. В. (2010)
Предун К. М. - Техніко-економічне порівняння систем газопостачання населених пунктів, Рибачов С. Г., Ахоніна А. В. (2010)
Гламаздін П. М. - Нічне акумулювання теплоти в системах гарячого водопостачання, Гламаздіна А. Д. (2010)
Марчук П. Ф. - Ремонт газопроводів з використанням поліетиленових труб (2010)
Олексюк А. О. - Сучасні теплоізоляційні матеріали України в системах ТГВ, Васильєв С. В. (2010)
Джалилов М. Ф. - Об определении условий возможности применения подкисления при подготовке подпиточной воды теплосети, Юсубов А. С. (2010)
Басист Д. В. - Системи опалення з комбінованими стояками підвищеної теплогіравлічної стійкості (2010)
Мороз П. М. - Енергоефективні системи теплопостачання житлових та громадських будинків, Степанов М. В., Ластовка В. (2010)
Дешко В. І. - Дослідження впливу різних факторів на вартість теплової енергії, Шовкалюк М. М., Жосан О. Є., Шовкалюк Ю. В. (2010)
Видатні вчені, педагоги (2010)
Анотації (2010)
Вихідні дані (2010)
Матвієнко О. В. - Формування педагогічної культури батьків у процесі педагогічної взаємодії сім’ї та школи (2015)
Москальова Л. Ю. - Цінність доброчесності як основа для формування дружніх взаємин між дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Мотика С. М. - До проблеми патріотичного виховання учнівської молоді в умовах військового ліцею (2015)
Назаренко Г. А. - Система цінностей культури демократизму особистості (2015)
Нечай С. П. - Матеріали і результати експериментальної роботи з формування міжособистісного партнерства у дітей в умовах дошкільного навчального закладу (2015)
Олинець Т. В. - Використання інтерактивної технології формування крос-культурних цінностей студентів у виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Остапенко О. І. - Організація допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах, Зубалій М. Д. (2015)
Пархоменко О. М. - Принципи та закономірності адаптації старшокласників до самовизначення в сільськогосподарських професіях в умовах освітнього округу (2015)
Пасічна Т. С. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці у процесі соціально значущої діяльності (2015)
Петренко Т. В. - Повага і самоповага – визначальні риси особистості майбутнього соціального працівника (2015)
Пещеріна Т. В. - Літні наукові школи малої академії наук України як середовище самоствердження старшокласників (2015)
Пішун С. Г. - Міське середовище як траєкторія оптимізації особистісного розвитку учнівської молоді у вільний час (2015)
Полякова О. П. - Формування у старших дошкільників чуйності на основі синтезу мистецтв (2015)
Постильна О. О. - Теоретичний та практичний аспекти формування моральних цінностей у студентів педагогічних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Примачок Л. Л. - Виховання майбутніх медичних працівників як складник їх професійного становлення (2015)
Рагозіна В. В. - Дитина раннього віку: особливості розвитку (2015)
Ратинська І. В. - Виховання відповідальності студентів як наукова проблема (2015)
Роговець О. В. - Діагностика вихованості моральної самосвідомості молодших школярів (учнів 1–2 класів) (2015)
Руденко Ю. О. - Морально-етичні ціннісні ставлення як сутнісна характеристика інформаційної культури студентів (2015)
Сафронова Л. Б. - Визначення стану сформованості соціального досвіду підлітків у процесі позашкільної діяльності (2015)
Сергєєва Н. В. - Соціально-педагогічна підтримка ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків у педагогічній теорії (2015)
Сидоренко Ю. І. - Психолого-педагогічна допомога батькам з неповних сімей для підвищення їхньої педагогічної майстерності у гармонізації взаємин з молодшими підлітками (2015)
Сіренко А. Є. - Компоненти впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Сойчук Р. Л. - Основні компоненти виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2015)
Стаднік Н. В. - Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства (2015)
Таран І. Б. - Особливості інформаційно-комунікаційної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Тарасова Т. В. - Сучасні форми й методи формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу, Нечерда В. Б., Демянчук О. Л. (2015)
Третяк О. П. - Функціонально-прогностична модель та педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів (2015)
Уйсімбаєва М. В. - Урахування особливостей проектної діяльності в позакласній роботі у процесі виховання соціальної активності старшокласника (2015)
Федоренко С. В. - Громадянська освіта як чинник формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США (2015)
Червінська І. Б. - Гірська школа як простір інтелектуального зростання молодшого школяра (2015)
Шкільна І. М. - Технологія виховання моральної самосвідомості старших підлітків у позакласній діяльності (2015)
Шкляр Н. А. - Проблема первинної соціалізації дітей молодшого віку в сучасному науково-педагогічному просторі (2015)
Школяр Л. В. - Правове підґрунтя діяльності дитячих громадських об’єднань Франції (2015)
Шпиг Н. О. - Критерії фандрейзингової компетентності підлітків – членів дитячих об’єднань (2015)
Анісімов В. Ф. - Моделювання роботи поршневого двигуна за нерівномірністю ходу колінчастого вала, Єленіч М. П., Мельник В. В. (2013)
Гевко Б. М. - Визначення конструктивних параметрів привода ланцюгового конвеєра, Ляшук О. Л., Босюк П. В. (2013)
Гевко І. Б. - Результати експериментальних досліджень гнучких гвинтових конвеєрів, Ляшук О. Л., Дячун А. Є. (2013)
Гевко Р. Б. - Особливості конструкції та роботи гнучких спірально-гвинтових конвеєрів поступального руху для транспортування сипких вантажів, Любін М. В. (2013)
Іванов М. І. - Моделювання роботи гідротрансмісії самохідної сільськогосподарської машини в режимі гальмування, Мороз Ю. О. (2013)
Савченко Л. А. - Алгоритм проектування системи доставки вантажів в умовах сучасних тенденцій транспортного забезпечення логістики (2013)
Борисюк Д. В. - Підвіска обприскувача, Твердохліб І. В., Франчук О. А. (2013)
Бузник О. В. - Перспективи розвитку органічного виробництва в сільськогосподарських підприємствах снігурівського району Миколаївсткої області, Чайка Т. О. (2013)
Висоцька Ю. В. - Використання інноваційних технологій у рослинництві, Чайка Т. О. (2013)
Павленко В. С. - Високопродуктивна овочерізка, Цуркан О. В., Близнюк М. Я., Горбатюк В. А. (2013)
Павленко В. С. - Дискова овочерізка з розширеними технологічними властивостями, Цуркан О. В., Голембівський А. Г., Близнюк М. Я. (2013)
Спірін А. В. - Оцінка на конкурентоспроможність дослідного зразка доочисника гички цукрового буряка із двокоординатним приводом, Іванов М. І., Ковальова І. М., Гунько А. С. (2013)
Анісімов В. Ф. - Дослідження нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизельних двигунів, Єленіч М. П., Мельник В. В. (2013)
Дусанюк Ж. П. - Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталі "корпус гідроциліндра" варіатора комбайна, Шиліна О. П., Козінський А. В. (2013)
Лисогор В. М. - Одиничні показники надійності технічного обслуговування електромеханічних вузлів сільськогосподарської техніки, Єленіч М. П., Шуллє Ю. А., Мельник В.В. (2013)
Любін М. В. - Дослідження робочого процесу подрібнення зерна та визначення сил які виникають при вході гострого леза в матеріал, Верля Н. Й. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського