Коперльос Р. - Розуміння "складності" в постнекласичній раціональності (2014)
Eliopoulos P. - Education and the doctrine of the Mean in Aristotle and in Confucius (2014)
Чабан О. С. - Шляхи підвищення ефективності навчання студентів зa спеціальністю "Медична психологія", Хаустова О. О., Трачук Л. Є. (2016)
Пшук Є. Я. - Клініко-психологічні особливості референтних родичів пацієнтів із шизофренією, Камінська А. О., Пшук Н. Г. (2016)
Луценко О. Г. - Мікросоціальні та психологічні передумови розвитку дезадаптивних партнерських відносин у чоловіків у безплідному шлюбі, Хоржевський В. В. (2016)
Чабан О. С. - Особливості підтримання психічного здоров'я пацієнтів із порушенням зору травматичного або іншого генезу, Абдряхімова Ц. Б., Хаустова О. О., Клебан К. І., Прохорова О. В., Москаленко-Моспаненко О. В. (2016)
Венгер О. П. - Особливості ціннісно-особистісної сфери емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Савіна М. В. - Порівняльний аналіз адиктивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров'я та залежною поведінкою у жінок (2016)
Ярий В. В. - Психосоціальні особливості та родинне функціонування дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2016)
Сидоренко А. Ю. - Сімейні установки батьків, які очікують народження дитини з вродженою вадою серця (2016)
Марута О. С. - Функціональні взаємозв'язки суб'єктивної картини життєвого шляху при різних формах невротичної патології (2016)
Франкова И. А. - Патопсихологический портрет пациента с острой социальной самоизоляцией: результаты когортного исследования (2016)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічні, психосоціальні та соціомедичні чинники звернення по медичну допомогу онкологічних пацієнтів на додіагностичному етапі (2016)
Поладко Г. О. - Феохромоцитомна дисфункція: зміст та особливості прояву (2016)
Марута Н. О. - Патопсихологічні особливості хворих на невротичні розлади з адиктивними формами поведінки, Колядко С. П., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2016)
Данілевська Н. В. - Клінічні особливості та етіопсихопатогенетична класифікація псевдообсесій у хворих на шизофренію (2016)
Сінча К. А. - Особливості депресивних і парадепресивних станів у хворих на шизофренію (2016)
Малюта Л. В. - Патопсихологічні особливості хворих на шизофренію з депресивними розладами залежно від тривалості захворювання (2016)
Безшейко В. Г. - Діагностика постстресових розладів: погляд на проблему (2016)
Столяренко А. Н. - Особенности формирования комплайенса к терапии у больных диссоциативными расстройствами (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Derienko T. A. - Clinical features of patients with permanent pacemakers depending on the stage of arterial hypertension, Volkov D. E. (2015)
Kolomytseva I. M. - Functional class of chronic heart failure and dynamic of hemodynamic parameters in patients with implanted pacemakers at the annual stage of supportive drug therapy (2015)
Nazarenko E. O. - Spironolactone in biofeedback sessions in the loop of paced breathing and heart rate variability in healthy volunteers, Nesterenko N. I., Abdel Wahhab O. Gh., Belal S. A. S., Martynenko O. V., Yabluchanskiy M. I. (2015)
Petrenko O. V. - Daily blood pressure profiles in patients with arterial hypertension: is it enough to use systolic blood pressure only, Yabluchansky M. I. (2015)
Pochinska M. V. - Effects of permanent pacemaker on the pulse pressure in patients in early post-implantation period, Volkov D. E. (2015)
Rudenko T. A. - Role of glycaemia level in the development of interstitial collagen in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes (2015)
Tertyshnyk A. O. - Features of sensitivity to antibacterial drugs in patients with nonspecific salpingoophoritis (2015)
Tselik N. E. - Clinical presentations of arterial hypertension depending on the QTc interval duration of ECG, Shevchuk M. I., Martynenko A. V. (2015)
Lakhonina A. I. - Polymorbidity does not determine polypharmacy, Filatova A. V., Makienko N. V., Vodyanitskaya N. A., Yabluchansky M. I. (2015)
Makharynska O. S. - The effects of statin therapy on pneumonia, Zhuravka N. V. (2015)
Sztejnberg A. - Typowe czynniki decydujące o uczeniu się studentów wychowania fizycznego, Jasiński T. L. (2015)
Jasiński T. L. - Porównanie deklarowanej aktywności fizycznej u studentek wychowania fizycznego z polski i fizycznej kultury z Ukrainy, Tkachuk V. G., Arefev V. G. (2015)
Акчурін І. А. - Оздоровчо-фізкультурна програма з фізичного виховання для студентів СМГ (2015)
Андрєєва Р. І. - Ефективність використання здоров’язберігаючих технологій фізкультурно-оздоровчого спрямування в навчально-виховному процесі молодших школярів (2015)
Андрійчук О. Я. - Основні положення концепції фізичної реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання (2015)
Аравіцька М. Г. - Встановлення особливостей харчової поведінки як визначальний фактор розробки програми фізичної реабілітації хворих ожирінням (2015)
Ареф’єва Л. П. - Формування фізичної культури особистості студента в умовах вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Арзютов Г. М. - Атакуючі дії в боротьбі на поясах з урахуванням вольової підготовленості (огляд джерел літератури), Волошин О. О. (2015)
Артюшенко А. О. - Особливості прояву показників швидкісно-силової підготовленості хлопчиків 11-14 років з різним рівнем фізичного розвитку (2015)
Атаманюк С. І. - Вплив дихальної гімнастики йоги на фізичний стан студентів спеціальної медичної групи, Кириченко О. В. (2015)
Бабич Н. Л. - Практичні аспекти "Інтерактивного навчання" бакалаврів за напрямом підготовки "Здоров’я людини" (2015)
Байкіна Н. Г. - Методика адаптивного фізичного виховання заїкуватих дошкільників, Довгалюк А. А. (2015)
Безкоровайна Л. В. - Інтеграція в системі неперервної професійної освіти майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2015)
Березовський В. А. - Спортивне орієнтування як варіативний компонент програми з фізичної культури для учнів старшої школи (2015)
Бессарабова О. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку і корекції пізнавальної діяльності у слабозорих дітей засобами ігор (2015)
Бєлікова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Білецька В. В. - Проблемно-цільова спрямованість моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Блавт О. З. - Психофізіологічна діагностика у контексті формування системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2015)
Бойчук Р. І. - Олімпійська освіта як засіб формування фізичної культури особистості учнівської молоді (2015)
Бочкова Н. Л. - Фактори, що визначають особливості фізичної реабілітації після стентування коронарних судин, Мкртчан С. С. (2015)
Бублей Т. А. - Диференційоване навчання фізичних вправ учнів спеціальної медичної групи як стратегія збереження здоров`я школярів, Путров О. С. (2015)
Бур’яноватий О. М - Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-судиної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки, Воропай С. М. (2015)
Величенко М. А. - Фітнес-технології силової спрямованості у фізичному вихованні студентів (2015)
Вихляєв Ю. М. - Інноваційні технології фізичного виховання студентів (2015)
Вільчковський Е. С. - Система фізичного виховання дітей та молоді у школах Німеччині, Пасічник В. Р. (2015)
Войтовська О. М. - Деякі аспекти професійної підготовки учителів фізичної культури в системі неперервної освіти (2015)
Володько І. В. - Сучасні навчальні середовища в інтернеті: віртуальний інститут фізичного виховання і спорту, Кудін А. П. (2015)
Гавриленко В. В. - Системи модельних ситуацій для вдосконалення навчання прийомів із рукопашного бою, Кириченко О. В. (2015)
Гальченко Л. В. - Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2015)
Глазунов С. І. - Деякі аспекти вдосконалення методичної компетентності викладача фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту (2015)
Голованов М. В. - Використання циклічністі у важкій атлетиці (2015)
Головійчук І. - Впровадження засобів йоги в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Горбенко М. І. - Лижна підготовка у 8-10 класах (2015)
Гук О. М. - Шляхи збереження та зміцнення здоров’я студентів засобами фізичного виховання (2015)
Данилевич М. В. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Демченко В. В. - Проблема професійного самовдосконалення майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Джуринський П. Б. - Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2015)
Добродуб Є. З. - Центри оздоровчого фітнесу як заклади професійної діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту (2015)
Доцюк Л. Г. - Порівняльна оцінка морфологічних та функціональних показників учнів середнього шкільного віку різних соматотипів (2015)
Дубогай О. Д. - Роль пізнавальної діяльності в системі занять фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп у процесі соціалізації їх особистостІ, Євтушок М. В. (2015)
Дычко В. В. - Реактивный ответ нейтрофильных лейкоцитов периферической крови детей со сколиозом в возрасте 7-10 лет, Мельник И. Н. (2015)
Євтушок М. В. - Використання різних видів пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання (2015)
Ермолаева Я. С. - Выявление самооценки эмоциональных состояний танцоров во время тренировочного процесса (2015)
Єфіменко Н. П. - Основні етапи організації працеохоронної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, Каніщева О. П. (2015)
Желєзний О. Д. - Механотерапевтичний тренажер для фізичної реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок, Мухін В. М. (2015)
Жилін Є. І. - Стан і перспективи розвитку фізичного виховання в професійно-технічних навчальних закладах, Бондар Т. С. (2015)
Завгородня О. Л. - Еоретично-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які займаються бігом на середні дистанції (2015)
Закаляк Н. Р. - Оцінка рівня здоров’я студентів Педагогічного університету (2015)
Захаріна Є. А. - Особливості формування мотивації студентів до здоров’язберігаючої діяльності (2015)
Іваненко Т. В. - Здоровий спосіб життя студентської молоді, Петрова Г. М. (2015)
Іванова Л. І. - Взаємозалежність понять, що визначають професійний рівень підготовки вчителя (2015)
Карабанов Є. О. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень здоров’я майбутніх інженерів-механіків (2015)
Карпенко М. І. - Форми та методи здоровятворчої роботи з учнями основної і старшої школи (з досвіду В. О. Сухомлинського) (2015)
Касьян А. - Особливості психологічної підготовки баскетболістів в період змагальної діяльності (теоретичний аспект), Самусь А. (2015)
Коваленко Ю. О. - Дослідження показників рівня здоров’я дітей дошкільного віку, Чиженок Т. М. (2015)
Ковальчук В. І. - Вплив вигорання на зміну особистості фахівця у сфері фізичного виховання і спорту, Мосьпан М. О. (2015)
Коломоєць Г. А. - Розвиток фізичних якостей та формування патріотичної вихованості старших підлітків засобами Всеукраїнської гри "Джура" (2015)
Короленко К. В. - Компетентнісний підхід до професійної физкультурно-спортивної освіти, Смірнова Н. І. (2015)
Корх-Черба О. В. - Основні напрями реалізації системного підходу у професійній діяльності майбутнього фітнес-тренера (2015)
Косівська С. В. - Покращення фізичного розвитку дітей-сиріт 3-6 років засобами розвитку рухового інтелекту (2015)
Кривобок Т. П. - Вікові особливості оцінки професійно прикладної фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей (2015)
Крошка С. А. - Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності, Борисенко Л. Л. (2015)
Кузнєцова О. Т. - Характеристика захворювань студентів університету з використанням коефіцієнту поєднання (2015)
Кунінець О. О. - Особливості координаційних здібностей глухих школярів що займаються оздоровчим туризмом, Байкіна Н. Г. (2015)
Латенко С. Б. - Основні напрямки попередження можливих негативних наслідків аеробних оздоровчих тренувань, Пеценко Н. І. (2015)
Левків В. І. - Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах (2015)
Левченко В. А. - Оцінка стану адаптаційних механізмів в умовах стрес-навантаження за результатами дослідження слини (2015)
Лисенко Л. Л. - Організаційно-педагогічні умови становлення професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення теорії і методики фізичного виховання (2015)
Лукаш І. В. - Біомеханічний аналіз основних рухових дій майбутніх вчителів початкових класів в процесі підготовки до викладання фізичної культури в школІ (2015)
Людовик Т. В. - Соматовікові показники фахівців спеціальності мікро-та наноелектроніка різних вікових категорій як детермінати їхньої професійної діяльності (2015)
Ляхова І. М. - Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2015)
Малахова С. М. - Обгрунтування розширення меж медичного огляду підлітків, які займаються фізичним вихованням в медичному університеті (2015)
Малікова А. М. - Рання діагностика типових відхилень у дітей з порушенням психофізичного розвитку, Байкіна Н. Г. (2015)
Маринчук В. В. - Підготовка майбутніх учителів до самостійних занять фізичними вправами в природному середовищі (2015)
Масенко Л. В. - Спеціальна фізична підготовка борців-студентів та реабілітація після травм при відсутності забезпеченя спортивним обладнанням (2015)
Мелега К. П. - Дотримання засад здорового способу життя студентами напряму підготовки "Здоров’я людини", Щерба М. Ю. (2015)
Михалюк Є. Л. - Порівняння деяких інтегральний показників, що відображають функціональний стан у спортсменів високого класу обох статей (2015)
Мунтян В. С. - Исторический обзор развития физического воспитания в системе ценностей и приоритетных направлений деятельности человека (Древний мир) (2015)
Нестеренко Т. М. - Особливості формування позитивного ставлення студентів гуманітарних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльност (2015)
Носко М. О. - Організація занять з фізичного виховання студентів з розділу: спортивні ігри (волейбол), Архипов О. А. (2015)
Одинець Т. Є. - Ефективність впливу особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації на корекцію функціонального стану кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом, Торба В. В. (2015)
Ольховик А. В. - Вплив авторської комплексної програми фізичної реабілітації на показники системи дихання студентів спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2015)
Омельчук О. В. - Передумови щодо створення системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до створення здоров’язбережувального середовища у школах мистецтв, Левицька Л. М. (2015)
Орен Д. Л. - Чинникі здорового способу життя у вищих навчальних закладах (2015)
Отравенко О. В. - Вплив естетичного та фізичного виховання на духовне здоров’я підлітків (2015)
П’ятничук Г. О. - Вплив засобів легкої атлетики на рівень фізичної працездатності студентів упродовж навчального року (2015)
Пасічна Т. В. - Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору виду спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів (2015)
Півненко Ю. В. - Об’єктивні підходи до оцінювання ефективності діяльності навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю (2015)
Полатайко Ю. О. - Рівень анаеробної працездатності в спортсменів у різні сезони року (2015)
Пономарьова Е. Е. - Комплексна методика психофізичної ребілітації для хворих на ДЦП, Худолій С. Н. (2015)
Приймаков А. А. - Функциональные резервы системы управления движениями различного координационного состава в условиях напряженной мышечной деятельности у спортсменов, Ейдер Е., Присяжнюк С. И. (2015)
Приходько В. В. - Обґрунтування трансформації вузівського "Фізичного виховання" як невід’ємної частини реформи національної вищої школи (2015)
Путилина Т. А. - Оптимизация спортивных тренировочных нагрузок на основе кинезисэргономического подхода, Колотилова Г. Н. (2015)
Пшенична Л. П. - Формування мотиваційного прагнення до систематичних занять фізичними вправами студенток спеціальної медичної групи, Козицька А. П. (2015)
Ревуцька О. В. - Навчання дорослих низьковентиляційного способу життя (за ревуцькою) з метою комплексної реабілітації при цукровому діабеті ii типу, гіпертонічній хворобі, ожирінні та інших патологіях, Коваленченко В. Ф. (2015)
Романчук С. - Дослідження фізичної підготовленості військовослужбовців під час ведення бойових дій (2015)
Салук І. А. - Визначення складових здоров’я та його оцінка, Кульчицький З. Й. (2015)
Cвaтьєв A. В. - Прoфеcійнo-знaчущі якocті мaйбутньoгo тренерa-виклaдaчa у прoцеcі підгoтoвки до професійної діяльності (2015)
Сергєєва Т. П. - Проблема формування ціннісного ставлення до здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості (2015)
Сиротинська О. К. - Наукові підходи щодо поняття готовність студенток до самостійних занять фізичною культурою (2015)
Сіроткіна Т. В. - Структура проблемного поля наукових досліджень з тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів, Аксьонова О. П. (2015)
Скрипченко И. Т. - Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту для сферы детско-юношеского туризма с использованием новых информационных технологий (2015)
Сокирко О. С. - Дослідження особливостей розвитку пізнавальної сфери і фізичного стану глухих дітей, Кемкіна В. І. (2015)
Станкевич Л. Г. - Можливості використання показників резистентності еритроцитів у практиці спорту, Земцова І. І. (2015)
Стрельніков В. Ю. - Емоційний складник здоров’язберігаючого навчального середовища (2015)
Сущенко Л. П. - Особливості формування здібностей майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в умовах сучасної парадигми вищої фізкультурної освіти (2015)
Терещенко О. В. - Рухова активність і працездатність у режимі навчання та відпочинку студентів (2015)
Тимчик М. В. - Військово-патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом, Мішаровський Р. М. (2015)
Тищенко В. О. - Дослідження стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Отришко В. (2015)
Тищенко Т. Б. - Про застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій фізкультурній освіті майбутніх тренерів-викладачів з волейболу (2015)
Толкачова О. В. - Вплив реабілітаційного комплексу вправ природнього руху "Білояр" на стан кардіореспіраторної сиcтеми жінок зрілого віку, Дорошенко В. В. (2015)
Усачев Ю. А. - Основы формирования тезауруса фитнес-культуры студентов (2015)
Федак Г. О. - Удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного та командно-виховного складу вищого військового навчального закладу, Одеров А. М. (2015)
Філатова З. І. - Особливості складання диференційованих програм з навчання плавання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Халайджі С. В. - Спортивний туризм як дієвий засіб укріплення здоров’я студентів, Болтоматіс Д. В. (2015)
Хіміч І. Ю. - Сутність та роль компетентнісного підходу у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2015)
Хоменко П. В. - Підготовка фахівців фізичної культури в системі сучасної професійної освіти, Корносенко О. К. (2015)
Цап І. Г. - Регуляторно-адаптивні можливості у досвідчених волейболісток залежно від рівня тресостійкості, Цап М. І. (2015)
Цюкало Л. Є. - Теоретико-методичні основи індивідуалізації занять з фізичного виховання школярів у позаурочний час (2015)
Чиженок Т. М. - Дослідження стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл, Коваленко Ю. О. (2015)
Шевченко О. В. - Оптимізація фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ритміки і хореографії (2015)
Шишкіна О. - Зміни рівня фізичної підготовленості жінок, які займаються фітнес-аеробікою, Муллагільдіна А. (2015)
Шовкопляс О. М. - Корекційно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі з дітьми, що мають функціональні порушення опорно-рухового апарату (2015)
Шупило І. П. - Розвиток швидкісно-силових якостей дівчат під час занять з аеробіки в позашкільних навчальних закладах (2015)
Юденок В. М. - Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів 1-4 курсів вищого навчального закладу (2015)
Ястребов О. О. - Оптимізація змісту фізичної підготовки військовослужбовців Управління державної охорони України (2015)
Титул, зміст (2016)
Ягольник О. О. - Виробники буряків і цукру – на порозі нових викликів (2016)
Сінченко В. М. - Своєчасна і якісна сівба цукрових буряків – основа урожайності і якості, Пиркін В. І., Широкоступ О. В., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2016)
Сторожик Л. І. - Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах з іншими культурами, Будовський М. Д. (2016)
Сипко А. О. - Вплив технологій хімічної меліорації на агрохімічні властивості сірого опідзоленого слабо кислого грунту, Стрілець О. П., Гончарук Г. С. (2016)
Кирилюк В. П. - Вплив обробітку грунту та удобрення на забур’яненість п’ятипільної сівозміни (2016)
Саблук В. Т. - Моніторинг заселеності бурякових сівозмін шкідниками та прогноз їх розвитку у поточному сезоні, Грищенко О. М. (2016)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків у 2015 році та прогноз їх появи в 2016 році, Шендрик К. М. (2016)
Лікарі й кулінари: буряки омолоджують організм (2016)
Титул, содержание (2016)
Микосянчик О. А. - Анализ триботехнических характеристик самофлюсующихся покрытий в условиях качения со скольжением при нестационарном нагружении, Ляшенко Б. А., Агеев М. С., Лопата В. Н. (2016)
Иванов В. Б. - Анализ преимуществ использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (2016)
Мамедов Б. Ш. - Расчет степени повышения давления осевых компрессоров воздушно-реактивных двигателей, Штанько П. К. (2016)
Луковцев В. С. - Управление мощностью главного двигателя с учетом гидрометеорологических условий, Борисенков Е. Е., Гвоздева И. М. (2016)
Тихоненко С. В. - Обґрунтування впровадження споживача-регулятора для керування електричного навантаження в системі електропостачання, Громадський Ю. С., Савицький С. М., Гапон Д. А. (2016)
Осаул А. І. - Дослідження процесів використання енергії кавітації для вирішення теплотехнічних, екологічних та технологічних задач, Самсоненко І. М., Волков Т. М. (2016)
Діхтярук І. В. - Вплив секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ автоматичними роз’єднувачами на інтегральні показники надійності (2016)
Петренко І. А. - Дослідження властивостей схемних негатронів, реалізованих на операційних підсилювачах (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Оборський Г. О. - Дослідження впливу випромінювальної здатності матеріалів на точність тепловізійного методу контролю, Левинський О. С., Голофєєва М. О. (2016)
Онищенко С. П. - Разработка инструментов управления временем в рамках планирования реализации программы развития предприятия, Арабаджи Е. С. (2016)
Глива В. А. - Аудит ризиків безпеки на робочому місці, Березуцький В. В., Березуцька Н. Л., Халіль В. В. (2016)
Вавулін П. А. - Аналіз алгоритму визначення функції розподілу випадкової величини для прогнозування техногенного ризику, Бойко Т. В. (2016)
Денисенко О. Ю. - Реалізація динамічних компенсаторів в багатоконтурних системах регулювання, Козаневич З. Я. (2016)
Павленко П. М. - Математичне моделювання процесів інтеграції виробничих даних, Ахметов Б. С., Трейтяк В. В. (2016)
Давідіч Ю. О. - Вплив коливань об’ємів перевезених пасажирів у міському сполученні на показники дії маршрутів, Доля О. Є. (2016)
Бабенко А. Є. - Залежність авіаційних пасажирських перевезень від соціально-економічних показників України, Соколова О. Є., Валько А. М. (2016)
Поліщук В. П. - Розробка методики режимів праці і відпочинку водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту, Шапенко Є. М. (2016)
Поддубная Н. Н. - Идентификация ресурсов и продукта проекта "логистическая система" (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Holovatyi M. - The state and society: the conceptual foundations and social interaction in the context of formation and functioning of states (2015)
Шевчук В. О. - Макроекономічний вплив споживання енергії у трансформаційних економіках, Рибчинська О. Р. (2015)
Baculakova K. - Cluster analysis of creative industriesin the EU, Gress M. (2015)
Dudova I. - Convergence and open method of coordination in European social policy (2015)
Galko S. - Economic competitiveness increase through development of SMEs in cross-border regions of Poland, Belarus and Ukraine, Volodin D., Nakonechna A. (2015)
Kapysheva S. - The role of WTO and the Customs Union in the country’s competitiveness increase, Tursumbaeva M., Kamenova M., Kopzhasarova U. (2015)
Yurynets Z. - Country’s economic competitiveness increasing within innovation component, Bayda B., Petruch О. (2015)
Михайличенко К. М. - Аналіз ключових положень законопроекту "Про внутрішній водний транспорт" у контексті реформування економіки України (2015)
Vasylieva N. - Economic and mathematical evaluation of Ukrainian agrarian market by branches, Vinichenko I., Katan L. (2015)
Vidova J. - Investment in housing in the Slovak Republic (2015)
Михальченко О. А. - Концептуальні основи формування поняття "конкурентний потенціал авіабудівного підприємства" (2015)
Хілуха О. А. - Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні (2015)
Marakova V. - Reporting standards in socially responsible enterprises, Lament M., Wolak-Tuzimek A. (2015)
Станкевич І. В. - Сутність поняття "якість вищої освіти" у сучасних умовах розвитку (2015)
Сокровольська Н. Я. - Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму, Олексин А. Г. (2015)
Веріга Г. В. - Механізми регулювання валютного ринку та аналіз ефективності їх інструментів (2015)
Chmutova I. - Bank’s financial management technologies forming at strategic and operational levels (2015)
Stacho Z. - Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic, Gubiniova K., Pajtinkova Bartakova G. (2015)
Газуда Л. М. - Особливості інтеграції та конвергенції територіальних економічних систем (2015)
Sych O. - Consolidation of financial resources for postindustrial cities revitalization, Pasinovych I. (2015)
Barwinska-Malajowicz A. - Economic activity of population in Subcarpathian region under empirical research, Slusarczyk B. (2015)
Koptseva N. - Current economic situation in Taymyr (the Siberian Arctic) and prospects of indigenous peoples’ traditional economy (2015)
Pylypiv V. - Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety, Obykhod A., Illiashenko I. (2015)
Кочерга М. М. - Методика екологічного аудиту господарської діяльності в сільському господарстві з урахування агроекологічного стану земельних ресурсів (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту ідентифікації ознак шахрайства в системі корпоративного управління акціонерним товариством (2015)
Petruk O. - Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration, Makurin A. (2015)
Буркинський Б. В. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку Карпатського регіону (2015)
Титул, зміст (2016)
Горбачова С. В. - Молекулярно-біохімічні аспекти енерготропного механізму модуляторів тіол-дисульфідної системи в умовах гострого порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф. (2016)
Анисимов В. Ю. - Кариеспрофилактическая эффективность и безвредность разных доз цетилпиридиния гексафторсиликата, Левицкий А. П., Гельмбольдт В. О. (2016)
Осипчук Л. І. - Кількісне визначення варденафілу методом флуоресцентної спектроскопії в плазмі та крові, Галькевич І. Й. (2016)
Ярема І. О. - Обґрунтування вибору антимікробних консервантів при розробці препаратів для місцевого лікування андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2016)
Гречана О. В. - Фармакогностичне дослідження люцерни жовтої (серпоподібної або румунської) - Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink (2016)
Величко В. И. - Оценка качества жизни и психовегетативного статуса у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне избыточной массы тела, Саид Е. В., Колотвина Л. И., Чернецкая А. В. (2016)
Гріднєв О. Є. - Рівень апеліну-12 у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та при її поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2016)
Кадикова О. І. - Стан ліпідограми й антропометричних показників у хворих на ішемічну хворобу серця і ожиріння залежно від генотипів поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) (2016)
Котелюх М. Ю. - Зміни міжклітинного матриксу та параметрів кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2 типу (2016)
Кузьменко Т. В. - Вплив пасивного тютюнопаління на тяжкість пневмонії в малюків у зв'язку з генетичним поліморфізмом генів IL-4 (C-589T) і TNF-α (G-308A) в Одеському регіоні України (2016)
Пекарь А. Ю. - Ускладнення перебігу вагітності у жінок на фоні Епштейна - Барр вірусної інфекції (2016)
Храменко Н. I. - Стан гемодинаміки очей при ускладненому перебігу хронічного рецидивного переднього увеїту, Коновалова Н. В., Наріцина Н. I., Іваніцька О. В., Серебріна Т. М., Кушнір В. Л., Рибалко А. В. (2016)
Штанько В. А. - Відмінності впливу двух антигіпертензивних комбінацій на гемодинаміку, метаболічні показники та субфракційний склад сироватки крові у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією, Тофан Н. В., Тихонова С. А., Романчук А. П., Хижняк О. В. (2016)
Стоянов О. М. - Патофізіологічні механізми герпесвірус-асоційованого ураження периферичної нервової системи, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Пулик О. Р., Артьоменко В. В. (2016)
Лінніков С. В. - Історія розвитку та становлення Одеської Єврейської лікарні (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2016)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2016)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2016)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2016)
Manuscripts Reviewing Order (2016)
Скотна Н. - Самоідентичність: проблема суб’єктності та індивідуальності (2016)
Шпак О. - Теоретичні основи економічної підготовки учнів, Савенко О. (2016)
Філоненко Л. - Науковий доробок Стефанії Павлишин в соціокультурному просторі України, Німилович О. (2016)
Столяренко О. - Вивчення гуманістичних пріоритетів ціннісних орієнтацій молоді, Столяренко О. (2016)
Салій В. - Робота над музичним образом в контексті початкового навчання гри на баяні-акордеоні: методичний аспект, Душний А. (2016)
Ороновська Л. - Творчий пошук у формуванні музично-педагогічних суджень і переконань в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва, Палій Н. (2016)
Ціхоцька О. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах, Лозинська Л. (2016)
Полюга В. - Атрактори синергійності музичної освіти (2016)
Матвісів Я. - Графічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання і технологій у сучасній системі вищої педагогічної освіти (2016)
Лалак Н. - Формування світогляду молодших школярів на уроках "Я у світі” (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Упровадження та результати використання інтерактивних технологій у підготовку фахівців народних художніх промислів у ПТНЗ (2016)
Каленський А. - Суть та дефініція поняття "професійно-педагогічна етика” (2016)
Гавран І. - Теоретичні аспекти організації творчої взаємодії студентів інститутів мистецтв (2016)
Кузан Г. - Роль інтерактивних технологій в реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери (2016)
Молнар Т. - Діяльнісний підхід до організації навчального процесу в початковій школі (2016)
Мозолев О. - Критерії розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Коба О. - Психолого-педагогічне виховання особового складу Національної гвардії України, які виконують службові завдання (2016)
Фенчак Л. - Теоретико-методологічний підхід до формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх педагогів (2016)
Матійчин І. - Використання збірників церковних пісень як посібників для музичного виховання школярів (кінець ХІХ – перша половини ХХ ст.) (2016)
Волошко Л. - Особистісно-професійний імідж майбутніх фахівців соціономічної сфери як наукова категорія професійної педагогіки (2016)
Барбашова І. - Проектування експериментального впровадження дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (2016)
Медвідь Т. - Модернізація загальної музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2016)
Валюк В. - Організація проектно-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Біохімія” (2016)
Лавренова М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення фонетичного розбору на уроках української мови в умовах діалектного середовища (2016)
Добуш Ю. - Вокально-хорова творчість галицьких композиторів для дітей кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: педагогічний аспект, Турянський П. (2016)
Щурик Б. - Оксана Петрусенко в житті й на сцені (2016)
Шийка О. - Категорія якості вищої освіти: теоретико–методологічний аспект (2016)
Стонога А. - Формування індивідуального педагогічного іміджу майбутнього інженера-педагога (2016)
Моцар М. - Специфіка моделей дистанційного навчання іноземної мови майбутніх перекладачів (2016)
Маляров О. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Петрух Р. - Основні детермінанти формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів-аграрників (2016)
Антоник Н. - Інноваційна методика розвитку творчих здібностей школярів на основі пісенного фольклору (2016)
Герзанич В. М. - Оцінювання ефективності системи залучення іноземних інвестицій в Україні (2014)
Почтовюк А. Б. - Побудова діалогу держави на ринку послуг професійної вищої освіти (2014)
Переверзєв Є. В. - Моделювання взаємодії ТНК з іншими суб’єктами економіки (2014)
Власенко В. А. - Розробка та реалізація стратегії розвитку підприємства в умовах трансформації ринкових відносин: принципові підходи та інструменти (2014)
Ладико Л. М. - Передумови конфігурації процесно-цільового бюджетування (2014)
Раєвнєва О. В. - Сучасний інструментарій розроблення стратегії розвитку підприємства (2014)
Савко О. Я. - Методичні підходи до розрахунку податкового навантаження газорозподільних підприємств (2014)
Калюжний В. В. - Історія виникнення та становлення економетрії як самостійного наукового напряму вивчення економічних явищ (2014)
Дячков Д. В. - Оцінювання інформаційного потенціалу промислового підприємства (2014)
Онищенко В. О. - Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки держави, Матковський А. В. (2014)
Степанова Ю. Л. - Система економічної безпеки промислового підприємства: структура та характеристика елементів (2014)
Васильців Т. Г. - Інституціональні аспекти формування економічної безпеки підприємства, Бойко В. В. (2014)
Овчаренко Є. І. - Конвергентний підхід у безпекології: системотворний потенціал та можливості цілепокладання у сфері економічної безпеки підприємства (2014)
Рудніченко Є. М. - Моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: принципова схема та вибір індикаторів (2014)
Погорелов Ю. С. - Процедури контролю як елемента системи економічної безпеки підприємства, Булкот Г. В. (2014)
Шепелев С. В. - Экономическая безопасность предприятия: сущность и система (2014)
Ілляшенко О. В. - Механізм функціонування системи економічної безпеки підприємства: підхід до побудови (2014)
Егорова-Гудкова Т. И. - Мировооззренческо-методологические аспекты проектирования устойчивых экономических систем: закон золотого сечения (2014)
Благун І. С. - Формування механізму управління регіональним продовольчим ринком, Василюк Н. Р. (2014)
Безгина Е. С. - Проблемы финансирования инвестиций в развитие угледобывающих предприятий Украины (2014)
Козаченко Г. В. - Адресні інвестиції в інтелектуальний капітал, Погорелов Ю. С. (2014)
Клітинський Ю. С. - Аналітичне оцінювання передумов та джерел фінансування проектів державно-приватного партнерства, Брікман Т. О. (2014)
Костирко Л. А. - Комплексне оцінювання ризиків механізму регулювання міжбюджетних відносин, Велентейчик Н. Ю. (2014)
Харламова О. В. - Принцип раціонального бізнесу як нова парадигма МСФЗ-звітності (2014)
Романків І. М. - Управління стійкістю розвитку регіональної економіки на основі моделювання процесів її моніторингу (2014)
Погорелов Ю. С. - Управлінський облік в контексті стратегічного позиціонування підприємства (2014)
Хаустова В. Є. - Промислова політика в провідних країнах світу та країнах, що стрімко розвиваються (2014)
Мельник Л. М. - Перспективи та напрями екологізації діяльності промислового підприємства у контексті сталого розвитку (2014)
Козаченко Г. В. - Стратегічний альянс як форма інтернаціоналізації бізнесу та менеджменту, Шульженко Л. Є. (2014)
Маркіна І. А. - Управління земельними ресурсами як складова розвитку аграрного виробництва, Зось-Кіор М. В. (2014)
Клюс Ю. І. - Визначення рівнів корпоративного управління інноваціями та застосування управлінських методів на кожному з них (2014)
Лубенченко О. Е. - Базові положення методології аудиту зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Козаченко А. В. - Формализация оценки мотивации персонала промышленного предприятия, Мадых А. А. (2014)
Лісовський І. В. - Теоретичний базис управління витратами: інформаційний аспект (2014)
Погорелов Ю. С. - Удосконалення управлінського обліку доходів торговельного підприємства, Зайцева О. Ю. (2014)
Погорелов Ю. С. - Удосконалення обліку та аналізу виробничих запасів, Пилипенко А. В. (2014)
Дубовая В. В. - Відображення інформації про поточну дебіторську заборгованість у фінансовій звітності підприємств України за міжнародними стандартами (2014)
Глущенко О. О. - Аналіз моделей поведінки платників податків (2014)
Христенко Л. М. - Ідентифікація витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Сороківська О. А. - Дослідження виявів економічного рейдерства в Україні та пошук шляхів його подолання (2014)
Гавловська Н. І. - Еволюція концептів економічної безпеки підприємства (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Еклектика використання понять "інтерес" та "мета" в управлінні економічною безпекою підприємства (2014)
Адаменко Т. М. - Природа економічної безпеки підприємства в межах сучасних організаційних концепцій (2014)
Титул, зміст (2016)
Мартинюк М. - Процес виділення землі учасникам АТО тримаю під особистим контролем (2016)
Миколайчук Л. - Вивчили кращі практики, здобули досвід, отримали поради (2016)
Архипов В. - Чи посилиться роль територіальних громад в управлінні земельними ресурсами? (2016)
Колядинська Т. - В основі формування об’єднаних громад — бажання жителів і можливості територій (2016)
Україна починається з кожного з нас! (2016)
Михлик З. - Така вона, головний землевпорядник Бережан (2016)
Рєпін К. - Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного (2016)
Євсюков Т. - Актуальність і перспективи впровадження 3D-кадастру в Україні, Краснолуцький О., Поліщук І. (2016)
Шипулін В. - Кадастри та інфраструктура просторових даних у системі земельного адміністрування (2016)
Кошель А. - Удосконалення системи оподаткування землі в Україні на основі її масової оцінки (2016)
Гривнак К. - Про кілька особливостей плати за землю (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи (2016)
Павленко О. - - "Мінагрополітики планує залучити інвестиції у сільгоспмашинобудування"; - "У 2015 році була проведена модернізація виробничої бази машинобудівних підприємств". (2016)
Кравчук В. - Підлогова технологія зберігання зерна: сучасні технічні рішення та особливості її реалізації, Занько М. (2016)
Лебедєв С. - Підвищення агроекологічних якостей сільськогосподарських колісних тракторів (2016)
Голуб Г. - Взаємозв’язок коефіцієнта заповнення та кута нахилу матеріалу в змішувачах барабанного типу, Ачкевич О., Куянов В. (2016)
Полянський П. - Проектування ефективних теплообмінників на основі системного підходу (2016)
Чорношкур В. - Елементна база від компанії Bondioli & Pavesi (2016)
Хоміна В. - Чорнушка посівна (nigella sativa) – в умовах Лісостепу Західного, Дорошенко О. (2016)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на міжнародній виставці ІнтерАГРОКомплекс 2015, Чорношкур В., Дейнека С., Кушнарьов С. (2016)
Пономаренко О. - Фірма "Horsch" на міжнародній виставці "Агрітехніка 2015" (2016)
Здвоєні кременчуцькі колеса: більша продуктивність – менше затрат (2016)
Булгаков В. - Ювілей Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Войтюк Д. (2016)
Надикту Володимиру Трохимовичу – 60 років! (2016)
Мігальову Олександру Володимировичу – 80! (2016)
Титул, зміст (2016)
Архипов В. - Знати, щоб діяти. В Мінагрополітики презентували Систему моніторингу земельних відносин (2016)
Новини законопроектної діяльності (2016)
Колядинська Т. - Результати аукціону змусили задуматися: чи справді мінімальна орендна плата є економічно обґрунтованою? (2016)
Івченко В. - Коли маємо на нашій території агресора — який може бути ринок земель? (2016)
Кальніченко А. - Земля тривоги нашої (2016)
Ясиновський В. - Обухівська колотнеча, або Як договори оренди земельних паїв стали "яблуком розбрату" (2016)
Солов’яненко Н. - Особливості інформаційного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в умовах ринкових відносин (2016)
Попов А. - Наукові підходи щодо визначення поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи (2016)
Павленко О. - Мета Мінагрополітики: − підвищити інвестиційну привабливість галузі; − надання безмитних квот – це відкриття дверей на ринок Європи. (2016)
Кравчук В. - Проноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур у 2016 році, Новохацький М., Сердюченко Н. (2016)
Кондратенко В. - Wolf System в Україні (2016)
Надикто В. - Оцінка керованості руху машинно-тракторних агрегатів, Кюрчев В. (2016)
Дудін В. - Вакуумний агрегат доїльних установок промислового типу (2016)
Зора В. - Дослідження теплогенераторів ТМ SAYPET серії SPHB (2016)
Ясенецький В.А. - Елементна база фірми Bondioli & Pavesi ( Італія), Клочай О.Г. (2016)
Ясенецький В. - Із семінару компанії "Farmet" ( Чехія), Клочай О., Чорношкур В. (2016)
Сисоліна Н. - Інноваційна діяльність: сучасність і перспектива, Сисоліна І. (2016)
Макаренко В. - Пiдвищення експлуатацiйної безпеки металоконструкцiй аграрнопромислового призначення, Пабат В., Лукач В., Василюк В., Козаченко Н. (2016)
Фадєєв Л. - Що ми сіємо ??! (2016)
Чернова І. - Методичні підходи до керування якістю ентомофагів (2016)
Пономаренко О. - Новації фірми AMAZONE на виставці Agritechnica (Німеччина) (2016)
Ясенецький В. - Техніка для села на виставці "AGROEXPO – 2015", Гапоненко О. (2016)
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого пропонує курс лекцій: АПК України: нові технології і техніка (2016)
Станіславу Миколайовичу Ніколаєнку – 60! (2016)
Булгаков В. - Ювілей Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Войтюк Д. (2016)
Сич З. Д. - Властивості коефіцієнтів стабільності ознак и урожайності у динамічних рядах різної тривалості (2005)
Лещук Н. В. - Вплив стану спокою насіння салату (Lactuca sativa L.) зміни його анатомічної будови та хімічного складу, Шпак Л. А. (2005)
Вожегова Р. А. - Основні напрями і перспективи селекції рису для умов України, Лисенко В. З. (2005)
Корнеева М. О. - Створення ЧС гібридів цукрового буряку з пониженним вмістом іонів К+ і Na+, Власюк М. В., Власюк І. В. (2005)
Насіковський В. А. - Зміна посівних властивостей різних сортів пшениці в процесі зберігання (2005)
Уніяка Т. Л. - Врожайність насіння кропу запашного (Anethum graveolensum) за різних строків сівби у Лісостепу України (2005)
Плужнікова Л. Є. - Сортові ресурси огірка та напрями їх використання, Сергієчко О. В., Радченко Л. О. (2005)
Лещук Н. В. - Формування ринку рослинних сортових ресурсів сої в Україні, Безручко О. І., Жаркова О. Ю. (2005)
Вожегова Р. А. - Випробування сортів озимої пшениці в умовах рисових сівозмін, Ковалева Е. М., Лисікова В. М. (2005)
Бобось І. М. - Інформаційна цінність ознак вихідного матеріалу дині (2005)
Лещук Н. В. - Державна реєстрація сортів овочевих культур - основа формування національних сортових ресурсів, Зрібняк М. М. (2005)
Павлюк В. В. - Біологічні та морфологічні ознаки аличі великоплідної - як основа для ідентифікації сортів та експертизи їх на вирізняльність, однорідність і стабільність, Павлюк Н. В. (2005)
Шевчук М. С. - Вивчення клонових підщеп кісточкових порід в колекційному маточнику, Кондратюк В. В., Стрельніков В. О. (2005)
Сорочинський Б. В. - Сучасний стан та методи детектування біотехнологічних рослин, Гончар О. М., Даниленко О. О. (2005)
Тарабрін О. Є. - Урожайність та якість насіння буряку залежно від чеканки, Семенова А. В. (2005)
Волкодав В. В. - Шляхи забезпечення продовольчої безпеки держави, Захарчук О. В. (2005)
Власюк І. В. - Експертиза назви сорту, Броновицька М. А., Жмурко О. В. (2005)
Жмурко О. В. - Актуальне питання адаптації українського законодавства у сфері захисту прав на сорти рослин до законодавства Європейського Союзу, Тисячний Є. В., Якубенко Н. Б. (2005)
Андрющенко А. В. - Випробування сортів в Україні: минуле і сучасне, Кривицький К. М. (2005)
Григорюк І. П. - Пам'яті Степана Васильовича Слухая, Вергунов В. А. (2005)
Вергунов В. А. - Євген Пилипович Вотчал - засновник української школи фізіологів рослин і ботаніків, Григорюк І. П., Лютова Т. І. (2005)
Титул, содержание (2016)
Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки (2016)
Красник В. Г. - Основные направления реформирования угольной отрасли Украины и восстановления шахт Донбасса (2016)
Ковалевская И. А. - Исследования горного давления в приконтурном массиве выемочной выработки для условий Западного Донбасса, Соцков В. А., Барабаш М. В. (2016)
Барышников А. С. - Прогнозирование конвергенции подготовительных выработок в зоне влияния очистных работ (2016)
Чеберячко С. І. - До питання про розрахунок багатошарових фільтрів респіраторів, Яворська О. О., Радчук Д. І., Зіборова М. О. (2016)
Зубов А. Р. - Экспертная система оценки породных отвалов угольных шахт как структурных элементов экологических сетей, Зубов А. А. (2016)
Зайченко С. В. - Дослідження реологічних параметрів ґрунтових сумішей під час прогнозування небезпечних динамічних явищ, Вовк О. О. (2016)
Гнєушев В. О. - Проблеми роботи торфобрикетних заводів за нестачі виробничих полів, Киричик І. М. (2016)
Павленко О. - - "Україна планує співпрацювати з ЄС у сфері розвитку сільських територій"; - "Україна розраховує на підтримку польської сторони у питаннях просування сільгосппродукції на ринки ЄС" (2016)
Кравчук В. - Науково-випробувальні дослідження – орієнтири машинобудівникам та аграріям (2016)
Голуб Г. - Механіка руху частинок по обертових лопатках реакторів зброджування, Кухарець С., Марус О., Ярош Я. (2016)
Чорношкур В. - Елементна база від компанії Bondioli & Pavesi (2016)
Постельга С. - Установки газогенераторні на твердому біопаливі УГК і АГК, Громадська В. (2016)
Варняга М. - Альтернативний газ із відходів !!! (2016)
Макаренко В. - Експлуатаційна надійність екологічно небезпечних резервуарів в агропереробній галузі, Пабат В., Чеботар І., Лукач В. (2016)
Ясенецький В.Чорношкур В. - Техніка для лісництва від ПАТ "Спецлісмаш" (2016)
Бардін Я. - "Біоенергія – сучасність та перспективи". Сорго – біоенергетична культура (2016)
Лінник М. - Покращена технологія збирання кукурудзи на зерно, Говоров О. (2016)
Фадєєв Л. - Білок – основа життя і довголіття людини (2016)
Лімонт А. - Технологізація формування рулонів льонотрести, Килимчук В., Толстушко Н., Толстушко М. (2016)
Здоренко В. - Прилад для безконтактного вимірювання товщини плівки для теплиць (2016)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на зимніх міжнародних виставках "Agro Animal Show", "Зернові технології" та "Фрукти. Овочі. Логістика", Постельга С., Кришталь О., Шустік Л., Маринін С., Муха В., Чорношкур В. (2016)
Ясененецький В. - Із загальних зборів Аграрного демонстраційного навчального центру, Чорношкур В., Муха В. (2016)
Маковецькому Олегу Андрійовичу – 80! (2016)
Содержание (2016)
90 лет А. П. Королюку (2016)
Бердник С. Л. - Энергетические характеристики Т-образного сочленения прямоугольных волноводов с многоэлементной вибраторно-щелевой структурой связи, Катрич В. А., Кийко В. И., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2016)
Мосьпан Л. П. - Резонансы отражения в прямоугольной волноводной секции с парой встречных прямоугольных штырей, Приколотин С. А., Кириленко А. А. (2016)
Педенко Ю. А. - Радиолокационное измерение углов места маловысотных целей над морем методом root-Music в условиях помех от сигналов многолучевого распространения и тепловых шумов пеленгатора (2016)
Луценко В. И. - Исследование подстилающей поверхности при помощи излучения глобальной навигационной спутниковой системы, Попов Д. О., Луценко И. В. (2016)
Овсяников В. В. - Излучающая система на основе холодной плазмы (2016)
Лысенко А. В. - Плазменно-пучковый супергетеродинный лазер на свободных электронах с Н-убитронной накачкой с неосевой инжекцией электронного пучка, Алексеенко Г. А. (2016)
Максимов П. П. - Режимы работы лавинно-генераторных диодов микроволнового диапазона (2016)
Варавин А. В. - Трехканальные фазометры на основе амплифазометров AD8302 и программируемых логических матриц для гетеродинного интерферометра миллиметрового диапазона, Ермак Г. П., Васильев А. С., Фатеев А. В., Варавин Н. В., Жачек Ф., Заяц Я. (2016)
Майзелис З. А. - Электромеханический осциллятор под воздействием телеграфного несбалансированного частотного шума (2016)
Мельник С. И. - Реконструкция изображений с крупной неоднородной дискретностью, Мельник С. С. (2016)
Рубан В. П. - Джиттер синхронизации стробоскопического преобразователя (2016)
Памяти Евгения Митрофановича Кулешова (2016)
Титул, содержание (2016)
Луценко М. - Виробничі перспективи шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" (2016)
Зборщик М. П. - Последовательная разработка запасов сближенных шахтопластов высоконагруженными лавами (2016)
Филатьев М. В. - Определение зон сдвижения подработанных пород с разрывом сплошности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В., Дубовик А. И. (2016)
Евдокимов Ф. И. - Экономико-математическое сопровождение инвестиционных проектов угледобывающих предприятий методом контроллинга критического пути, Надтока Т. Б., Виноградов А. Г. (2016)
Минеев С. П. - Основные параметры прогноза импульсных метановыделений в зонах геологических нарушений, Кочерга В. Н., Янжула А. С., Гулай А. А. (2016)
Балов С. В. - Размещение подземных вспомогательных вентиляторов в вентиляционной сети шахт, Гатауллин Н. Н., Озеркин Ю. М. (2016)
Кобылянский Б. Б. - Применение методов непараметрической статистики для оценки некоторых особенностей горного производства, Мнухин А. Г. (2016)
Халимендик Ю. М. - Целесообразность применения стохастического подхода к маркшейдерскому обоснованию границ опасных зон, Заболотная Ю. А. (2016)
Азизбеков Э. - Решение одного уравнения теплопроводности с запаздыванием, Хусаинов Д. Я. (2012)
Волошин О. Ф. - Нечіткі методи розподілу витрат, Лавер В. О. (2012)
Dzhalladova I. - The method of optimization of linear systems stochastic differential equations (2012)
Доценко С. - Нотатки про деяку гру прогнозування, Тмєнова Н. (2012)
Єфімов Д. А. - Комп’ютерна підтримка дієтотерапії при діабеті, Кіфоренко С. І., Лавренюк М. В. (2012)
Жирицький В. - Структура та представлення тестових завдань закритої форми у системі дистанційного навчання "VITAVA" (2012)
Лівінська Г. - Апроксимативний гауссівський процес для мереж типу (Mt I M I ∞)r та його властивості (2012)
Нікітченко М. С. - Спеціальні секвенційні числення чистих композиційно-номінативних логік першого порядку, Шкільняк С. С. (2012)
Прищепа О. - Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу M/M/1 з однією спробою повтору (2012)
Шакотько Т. И. - Исследование динамики модели популяции Вольтерра с последствием, Хусаинов Д. Я. (2012)
Шкільняк О. С. - Секвенційні числення мультимодальних композиційно-номінативних логік (2012)
Вихідні дані (2012)
Azizbayov E. - Representation of classical solutions to a linear wave equation with pure delay, Pokoyovy M., Khusainov D. (2013)
Almodars B. - Approash for solving of transportation problem with fuzzy resources (2013)
Dvirnychuk K. - About problem of control three-dimensional field transverse dynamic displacements of thick elastic plate (2013)
Langerova M. - Pharmacokinetic model of intravenous medication administration, Ruzickova M. (2013)
Гаркуша Н. - Динаміка нелінійної моделі системи популяції Леслі (2013)
Доценко С. - Игровые ситуации в задаче выбора наилучшего или наихудшего объекта (2013)
Зубенко В. - Композиційна модель комунікативних інформаційних систем (2013)
Кудын В. - Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем (2013)
Сиренко А. - О существовании единой функции Ляпунова для линейных стационарных систем, Хусаинов Д. (2013)
Шатирко А. - Оптимізаційні методи дослідження абсолютної стійкості систем регулювання, Хусаінов Д. (2013)
Шкільняк С. - Сильний логічний наслідок в логіках квазіарних предикатів та секвенційні числення для його формалізації (2013)
Вихідні дані (2013)
Holynski R. B. - Fallacies and false premises: a plea against the dissociation of taxonomy from biology (2016)
Дубина Д. В. - Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України, Дзюба Т. П., Ємельянова С. М., Давидов Д. А. (2016)
Дідух Я. П. - Етапи еволюції роду Stipa і формування степів, Ромащенко К. Ю., Футорна О. А. (2016)
Федорончук М. М. - Система родини Caryophyllaceae флори України. 2. Підродина Сaryophylloideae (2016)
Перегрим М. М. - Чи присутній Ornithogalum аrcuatum (Asparagaceae) у флорі України? (2016)
Літовинська А. В. - Поширення чутливих до забруднення атмосферного повітря видів лишайників на території м. Рівного (2016)
Шершова Н. В. - Поширення чутливих до стану атмосферного повітря лишайників у малих містах Київської області (2016)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види роду Galerina із підроду Tubariopsis (Strophariaceae) (2016)
Фокшей С. І. - Рідкісні види грибів у старовікових лісах і пралісах Національного природного парку "Гуцульщина" (2016)
Heluta V. P. - First records of an invasive fungus Podosphaera amelanchieris (Erysiphales) in Belarus and Ukraine, Hirylovich I. S. (2016)
Akulov O. Yu. - Immotthia atrograna (Dacampiaceae, Ascomycota), a new for Ukraine fungicolous fungus from the Carpathians, Hayova V. P. (2016)
Капець Н. В. - Нові та рідкісні для України ліхенофільні гриби (2016)
Косаківська І. В. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя вченого) (2016)
Peregrym M. M. - A valuable publication for nature conservation: the third edition of the Red Data Book of Poland. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants / Eds R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek. – Krakow: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. – 896 S., Kolomiychuk V. P., Shevera M. V. (2016)
Кондратюк С. Я. - Другий семінар молодих ліхенологів Угорщини (12-15 листопада 2015 року, м. Будапешт) (2016)
Федорончук М. М. - Пам’яті професора Володимира Івановича Чопика, Ільїнська А. П., Протопопова В. В., Шевера М. В., Мосякін С. Л., Чорней І. І., Єна А. В. (2016)
Хоменко О. - 15 років часопису "Українознавство" (2016)
Верба І. - Вплив родини на формування світогляду Михайла Грушевського (2016)
Преловська І. - Марко Грушевський (1865—1938) — діяч на ниві українського православ’я (2016)
Кучеренко М. - Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки (2016)
Ладний Ю. - Зв’язки Михайла Грушевського з національними меншинами: перші кроки у формуванні української політичної нації в ХХ столітті (2016)
Смольницька О. - Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія (2016)
Наливайко С. - До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів (2016)
Ворончук І. - Інтелектуали ранньомодерної доби про освіту та виховання дітей (2016)
Савченко О. - Локалізація "татар-осадників" на землях Правобережної України в XVI—XVII ст. (2016)
Хоменко О. - Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20 — 40-х років XІX століття (2016)
Шостак М. - Внесок Михайла Брайчевського у формування наукової моделі української історії (2016)
Скляр В. - "Поліетнічність" населення України і результати переписів 1989 та 2001 років (2016)
Шакурова О. - Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака (2016)
Баран В. - Історія археологічних досліджень давнього Галича (середина ХІХ — кінець ХХ ст.) (2016)
Полуда В. - Законодавче регулювання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941—1944 рр.) (2016)
Тимошик М. - Учитель та його місія на селі: маловідомі архівні документи про суть радянізації української школи у 20—30-х роках ХХ століття (2016)
Мартиняк І. - Опис слов’янських країн і народів у "Книзі доріг і королівств" аль-Бекрі (2016)
Шевченко Т. - Сучасне німецьке українознавство: Університет у Пассау (2016)
Шевчук О. - Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років (2016)
Гримич М. - Методи систематизації та класифікації в українській фольклористиці (на прикладі жанру дум) (2016)
Залізняк Л. - Чи повинні українці вибачатися за Другу світову і перед ким? (2016)
Бойко С. - Підсумки проведення науково-практичного семінару "Шляхи впровадження концепції національно-патріотичного виховання у викладанні предметів шкільного курсу" (2016)
Бойко Т. - Візія Української держави в ідеології українського націоналізму (ІII Бандерівські читання) (2016)
Хоменко О. - Цвіт слобожанської півонії (2016)
9 Міжнародний конкурс з україно­знавства для учнів 8 — 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Чирков О. - Українці скіфської доби: гіпотеза Сергія Корнієнка (2016)
Фігурний Ю. - Українознавче осягнення подвижницького життя і фахових здобутків В. К. Борисенко (2016)
Шпильова В. - Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності, Воротіна Л. (2015)
Чернюк Л. - Сучасна парадигма територіальної організації регіонального АПК, Пепа Т. (2015)
Манн Р. - Сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності (2015)
Захарова О. - Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, Аль Мутлак Елаян (2015)
Білик В. - Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств (2015)
Жиляєва Н. - Переваги та ризики децентралізації влади в Україні (2015)
Шевчук Я. - Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України (2015)
Сиваченко О. - Способи підвищення ефективності контекстної реклами для підприємства машинобудування (2015)
Якушев О. - Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації (2015)
Соколюк К. - Недержавні пенсійні фонди як джерело залучення інвестицій в розвиток аграрного сектора економіки (2015)
Коломицева О. - Формування мотиваційного механізму інтеграційної взаємодії суб’єктів регіональної економіки (2015)
Прокопенко Н. - Концепція прогнозування індикаторів формування фінансового капіталу корпоративних підприємств (2015)
Прямухіна Н. - Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору (2015)
Кошеленко С. - Інвестиційна привабливість України: стан, проблеми, перспективи, Грановська Т. (2015)
Колдунов Я. - Cтруктурно-функциональный подход к анализу социально-экономической сущности накопления (2015)
Петренко Л. - Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в АПК (2015)
Головня Ю. - Принципи позиціонування регіональних комплексів у системі просторового розвитку (2015)
Васильконова Е. - Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації (2015)
Pysmenna M. - Control and analytical assessment of interaction between customers and participants of public procurement (2015)
Коломицева О. - Інструменти управління персоналом інноваційного підприємства, Андрушкевич Н. (2015)
Шпильова В. - Стратегія та фактори конкурентоспроможності регіону, Малюков В. (2015)
Талавер В. - Характеристика інвестиційної політики як напряму економічної політики держави (2015)
Содержание (2016)
Дворник В. Я. - Эволюция циркадной системы цианобактерий: перспективы исследований на уровне генома (2016)
Стельмах Л. В. - Пространственно-временная изменчивость соотношения между органическим углеродом и хлорофиллом a в фитопланктоне поверхностного слоя мелководных районов Черного моря (Крым) (2016)
Ситар О. В. - Особенности метаболизма клеток Chlamydomonas reinhardtii CC-124 дикого штамма /137c/ в условиях миксотрофного и фототрофного культивирования, Ольхович О. П., Караушу Е. В., Шторандт Р., Валдек П., Таран Н. Ю. (2016)
Мансурова И. М. - Влияние интенсивности освещения на содержание хлорофилла а, углерода и азота у некоторых видов Dinophyta (2016)
Виноградова О. Н. - Виды Stigonematales во флоре Украины: разнообразие, экология, систематика (2016)
Брянцева Ю. В. - Динофлагелляты прибрежья г. Севастополя (Черное море, Крым), Крахмальный А. Ф., Великова В. Н., Сергеева А. В. (2016)
Миронюк А. Н. - Водоросли бентоса пресноводных экосистем Тилигульского регионального ландшафтного парка (Украина), Ткаченко Ф. П., Сардарян К. Б. (2016)
Генкал С. И. - Материалы к флоре Bacillariophyta водоемов и водотоков бассейна реки Надуйяха (п-ов Ямал, Россия), Ярушина М. И. (2016)
Людмила Ивановна Мусатенко (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Информация о Международной научной школе-конференции (г. Апатиты, Мурманская обл., Россия) (2016)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - "Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography". Vol. 4. Charophyta / P. M. Tsarenko, S. P. Wasser & E. Nevo (Eds). — Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag, 2014. — 703 p. (2016)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт (2016)
Лемик Р. - Проблемні питання порядку та умов зміни предмета або підстав позову в цивільному судочинстві України, Гасяк Я. (2016)
Дрогозюк К. - Понятійний апарат доказування в цивільному процесі України та Франції (2016)
Заєць К. - Припинення житлового правовідношення як спосіб захисту (2016)
Кисельова О. - Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов’язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі, Рисенко О. (2016)
Мельник Я. - Застосування судом інтуїтивного права в судовому засіданні як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Юркевич Ю. - До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права (2016)
Ковальчук А - Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив, Криштоф А. (2016)
Мельник В. - Нова геоекономічна реальність: філософія китайського законодавства у сфері міжнародної торгівлі (2016)
Коваленко Р. - До питання про зміст трудової функції (2016)
Курова А. - Щодо визначення поняття та ознак посадової особи в системі трудового права (2016)
Пантелієнко П. - Пропозиції щодо вдосконалення преміювання працівників (2016)
Черноус С. - Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству (2016)
Шишлюк В. - Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять (2016)
Піддубна Д. - Полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження – невід’ємні складові органічного виробництва (2016)
Бондаренко К. - Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку Української держави (2016)
Козленко В. - Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України (2016)
Сербин Р. - Адміністративно-правова характеристика загальносоціальних форм благодійної діяльності (2016)
Січко Л. - Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні (2016)
Гудзь Л. - Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України (2016)
Тімашов В. - Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення (2016)
Ліпкан В. - Правова природа феномена інформаційного волонтерства (2016)
Вдовічен В. - Суб’єктний склад правовідносин виконання бюджетів за доходами (2016)
Збінський Є. - Податкова таємниця: окремі аспекти міжнародно-правового регулювання (2016)
Данилишин Б. М. - Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України, Пилипів В. В. (2016)
Давимука С. А. - Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів, Федулова Л. І. (2016)
Дзвінчук Д. І. - Аналіз досвіду стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіону (на прикладі Івано-Франківської області), Петренко В. П., Попович В. В. (2016)
Prokopiuk A. - Model of regional development on the basis of structural transformations (2016)
Луцків О. М. - Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України (2016)
Карп’як М. О. - Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості, Попадинець Н. М. (2016)
Семів Л. К. - Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження (2016)
Козоріз Г. Г. - Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики (2016)
Левицька О. О. - Науково-методичне забезпечення оцінювання середовища соціально-економічної захищеності міграційно активного населення, Мульска О. П. (2016)
Загорський В. С. - Особливості формування та функціонування механізмів управління еколого-економічними системами (2016)
Залуцький І. Р. - Економіко-правові засади та проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення, як чинника розвитку сільських територій (2016)
Возняк Г. В. - Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону (2016)
Беновська Л. Я. - Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління (2016)
Заблоцький М. Б. - Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації (2016)
Піхоцький В. Ф. - Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні (2016)
Тимечко І. Р. - Класифікація механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2016)
Коломієць І. Ф. - Екзогенні чинники розвитку ринку автомобілів в Україні, Рифяк Р. Р. (2016)
Ishchuk S. O. - Simulating the duration of the operating cycle of industrial enterprises (2016)
Войтко С. В. - Застосування SWOT-аналізу для розробки стратегічних напрямів кластероутворення поліграфічних підприємств, Воронкова І. Ю. (2016)
Базилюк В. Б. - Підходи до формування принципів та критеріїв оцінки впливу інституційних факторів на економічний ріст видавничо-поліграфічної діяльності: загальнодержавний та регіональний аспект (2016)
Пасінович І. І. - Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності, Іванець Л. В. (2016)
Ясіновська І. Ф. - Оцінка фінансового стану підприємств регіону (2016)
Садова У. Я. - Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави, Андрусишин Н. І. (2016)
Садова У. Я. - Попит і пропозиція на професійному ринку праці Львівщини: обриси сегменту робітничих кадрів (за результатами роботи круглого столу на тему "Трансформація ринку праці робітничих кадрів Львівської області: стан, тенденції, перспективи" (Львів, 28 березня 2016 року), Андрусишин Н. І. (2016)
Тринько І. Р. - Актуальне дослідження регулювання національної економіки в умовах війни (2016)
Професору Козоріз Марії Андріївні - 80 років (2016)
Члену-кореспонденту НАН України Загорському Володимиру Степановичу - 60 років (2016)
Професору Степану Йосиповичу Вовканичу - 80 років (2016)
Симончук О. - Дрібні власники: конституювання соціального класу в сучасній Україні (2014)
Макеєв С. - Стратифіковано-диференційована структура міського населення України, Домаранська А. (2014)
Петрушина Т. - Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України (2014)
Малиш Л. - Виміри стратифікації українців за рівнем добробуту (2014)
Костенко Н. - З приводу спостереження за примхами культури (2014)
Євтух В. - Поліетнічність як конструкт modus vivendi (2014)
Солодько С. - Акторно-мережева теорія як соціологічна складова інтелектуального проекту Бруно Латура (2014)
Плахотнік О. - Радикальні педагогіки в контексті "студентоцентрованої” соціогуманітарної освіти (2014)
Інтерв’ю з Лідією Василівною Сохань: Життя як шлях самоздійснення (2014)
Сохань І. - Принцип самодостатності (2014)
Пам’яті Пахомова Юрія Миколайовича (2014)
Пам’яті Шевчук Марії Василівни (2014)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2014 року (2014)
Лозинський Р. Ю. - Застосування методу флюоресцентної гібридизації in situ для діаґностики вторинного мієлофіброзу, Гонтар Ю. В., Масляк З. В. (2016)
Куракова В. В. - Характеристика випадків кільцевої хромосоми 22 у дітей із затримкою стато-кінетичного та психо-мовного розвитку, Кульбалаєва Ш. А., Галаган В. О., Циганкова М. А. (2016)
Приступа Л. Н. - Кардіоваскулярний ризик у хворих на ревматоїдний артрит залежно від ґенотипу за Bcl1 поліморфізмом ґена ґлюкокортикостероїдного рецептора, Савченко О. В. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості психолоґічного стану хворих на ревматоїдний артрит із різними поліморфними варіантами ґену серотонінових рецепторів 5-HT2A Т102С, Станіславчук М. А. (2016)
Урбанович А. М. - Вплив стану компенсації діабету на рівень sР-селектину та цитокінів у крові хворих на цукровий діабет 2-го типу та артерійну гіпертензію (2016)
Муравський А. В. - Клінічно-доппплероґрафічні зіставлення у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами, Глоба М. В. (2016)
Белов О. О. - Предиктори системи психокорекції психоемоційної сфери хворих на професійну патолоґію орґанів дихання та периферичної нервової системи (2016)
Личковська О. Л. - Кореляційні зв'язки між алелями ґену HLA DQA1 і ґастродуоденальною патолоґією у дітей (2016)
Виноград Н. О. - Вірус Зіка - нова біолоґічна загроза і виклик міжнародній безпеці (2016)
Зупанець І. А. - Сучасні стратеґії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу: від теоретичних рекомендацій до практичного втілення, Герасименко О. В., Стрельнікова Д. С. (2016)
Брейдак О. А. - Експериментальне вивчення ембріотоксичного ефекту діазоліну (2016)
Кобза I. I. - Діаґностика та лікування гемангіоми попереку у 22-річного хворого, Кобза Т. І., Мота Ю. С., Савченко А. А., Трутяк Р. І., Федоренко В. П. (2016)
Зборівський Я. М. - Недоліки діаґностики захворювань гострого живота. Переможців не судять?, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2016)
Ганіткевич Я. В. - Соколянський Іван - видатний вчений та орґанізатор української медицини (2016)
Білинський Б. Т. - Внесок Львівських лікарів у розвиток онколоґічної науки і практики:до 70-річчя наукової школи онколоґів у Львові, Лукавецький О. В., Мриглоцький М. М., Шпарик Я. В. (2016)
До відома наших авторів (2016)
Слово редактора-засновника (2015)
Александров О. - Подорожній нарис: "пам'ять жанру" Стаття перша. На перетині видів масової комунікації (2015)
Джиджора Є. - Структура символу в середньовічній словесності (2015)
Парфенюк Н. - Тексти полемічної літератури як складова частина комунікаційного дискурсу (2015)
Мірошніченко О. - Автор та його комунікаційні маски в "Письмах к издателям" (1816-1817 рр.) Григорія Квітки-Основ'яненка (2015)
Шаповаленко Н. - Проблематика публіцистики Івана Франка раннього періоду (1875-1883 рр.) (2015)
Філіпенко Є. - Основні масово-комунікаційні моделі фейлетоністики газети "Червоний степ" (2015)
Валькова К. - Етологічний жанровий зміст в "Одноповерховій Америці" І. Ільфа та Є. Петрова (2015)
Коваленко А. - Комунікаційна парадигма публіцистичного дискурсу дисидентів (на матеріалі Текстів Ніни Строкатої (2015)
Яблонський М. - Репортаж Петра Волиняка "Кубань - земля українська, козача...": жанрові та художньо-публіцистичні особливості (2015)
Берецький В. - Онтологічні ознаки сучасної публіцистики (2015)
Нечиталюк І. - Онтологічна інтерпретація мотиву смерті в малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття (2015)
Шевченко Т. - Опрацювання мовностилістичних недоліків періодичного видання (на прикладі газети "Сільські новини" за 2013-2014 рр.) (2015)
Антонов-Овсеенко А. - Современные тенденции во взаимоотношениях государства и СМИ в России и на Украине: общее и отличия (2015)
Зубарєва М. - Європейська інформаційна політика та інтеграція моделі європейського інформаційного суспільства в українські медіа (2015)
Мітчук О. - Ліберальна інформаційна культура в структурі гуманітарно-політичної парадигми (2015)
Коваль Т. - Інтернет як засіб комунікаційної глобалізації (2015)
Александров О. - Інформаційна безпека: кросмедійність та інтернет-реалії поточного моменту України, Оскрого В. (2015)
Афанасьєва (Горська) К. - Поширення медіаконтенту: нові моделі впорядкування цифрового медійного простору (2015)
Ромах О. - Мас-медійний контекст відчуття страху і тривожності (на базі соціологічних опитувань) (2015)
Щербаков Р. - Формування іміджу підприємств сфери громадського харчування з позиції теорії та практики соціальних комунікацій (2015)
Тараненко О. - Прояви міфології споживання в соціальній міфології Донбасу (2015)
Калугіна К. - Інформація про особливості аудіокниги у банерній рекламі крамниці аудіокниг AUDIBLE (2015)
Безчотнікова А. - Комп'ютерні та відеоігри як соціально-комунікаційний феномен (2015)
Спрінсян В. - Специфіка підготовки фахівців з документаційного менеджменту в системі вищої освіти України (2015)
Шевченко О. - Місце електронного документа в класифікаційних схемах торговельної документації (2015)
Корнєєв В. - Моделювання як технологія сучасного наукового пошуку, Скотнікова Т. (2015)
Коміна Т. - Особливості досліджень комунікаційних технологій сучасними медіадослідниками (2015)
Бондаренко Ю. - Альтернативна преса - актуальна проблема німецького журналістикознавства (2015)
Відомості про авторів (2015)
Голинська М. І. - Доктринальні засади реалізації інституційної моделі української державності у поглядах С. Шелухіна (2016)
Тхоревська Я. І. - Проблеми забезпечення гендерної рівності у виборчій практиці України (2016)
Сокіл У. В. - Особливості процесу судового угляду при прийнятті судових рішень у американському правовому реалізмі (2016)
Дубов Г. О. - Передумови реалізації окремих методологічних підходів у юридичному дослідженні (2016)
Музичук О. М. - Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2016)
Райнін І. Л. - Добровільне об'єднання територіальних громад регіону (2016)
Куліш А. М. - Поняття та види громадських суб'єктів управління фінансовою системою України, Кобзєва Т. А. (2016)
Ластович Д. М. - Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг (2016)
Мельник О. М. - Соціально-правовий статус працівників митних органів (2016)
Попова Л. М. - Роль економічного контролю у виявленні тіньової господарської діяльності (2016)
Батраченко О. В. - Удосконалення системи оцінювання ефективності забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки та порядку (2016)
Шильник М. Є. - Колізійні питання створення архітектурно-містобудівних рад (2016)
Васильєв І. В. - Щодо мови постанов суду у српавах про адміністративні правопорушення (2016)
Канцір В. С. - Історичні аспекти встановлення відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, Желік М. Б. (2016)
Назимко Є. С. - Кримінально-правовий інститут: аналіз додаткових ознак (2016)
Базир І. В. - Особливості криміналізації деяких статевих злочинів у нових соціальних реаліях (2016)
Вандін Є. В. - Запровадження міжнародних правових засада та іноземного досвіду у діяльності атикорупційної прокуратури (2016)
Поліщак Н. І. - Визначення розміру та відшкодування витрат, пов'язаних із пересиланням речей та документів (2016)
Кончук Н. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (2016)
Лемаха Р. І. - Зміст поняття "істотна шкода" за кримінальним правом України (2016)
Луценко Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму в Україні (2016)
Гнатенко В. С. - Теоретичні питання визначення доказів у кримінальному процесі (2016)
Мовчан А. В. - Правове регулювання захисту економічної конкуренції в умавах Європейської інтеграції (2016)
Назименко О. В. - Міжнародно-правові стандарти регулювання трудових відносин у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності (2016)
Сідей О. В. - Цивільно-правовий режим права на здоров'я фізичної особи (2016)
Ільченко А. В. - Окремі проблемні аспекти розгляду цивільних справ, що виникають із страхових правовідносин (2016)
Хикмет Аловсат Оглы Джавадов. - Понятие эффективности гражданского судопроизводства: основные подходы и проблемы (2016)
Караев Рауф Мамед Оглы. - Региональные конфликты на постсоветском пространстве (международно-правовой анализ) (2016)
Андрейків А. І. - Тлумачення норм звичаєвого права у практиці міжнародних та національних судових установ (2016)
Савченко А. О. - Етапи реформування вітчизняної фінансової системи держави (2016)
Меленко С. Г. - Рецензія на монографію Луцького Мирослава Івановича "Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки" (2016)
Титул, Зміст (2016)
Чеботарев А. Н. - Согласование спецификаций автоматов, представленных в языке L (2016)
Алексейчук А. Н. - О криптографических свойствах нового национального стандарта шифрования Украины, Ковальчук Л. В., Шевцов А. С., Яковлев С. В. (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. III. Автоматическая генерация таксономии как основы онтологии (2016)
Михайлюк В. А. - Сложность реоптимизации задачи вычисления хроматического числа графа с заданным множеством оптимальных решений (2016)
Иванов А. И. - Снижение размеров достаточной для обучения выборки за счет симметризации корреляционных связей биометрических данных, Ложников П. С., Серикова Ю. И. (2016)
Галкин А. А. - Глубинный метод классификации на основе удаленной меры концентрации для обработки асимметричных данных (2016)
Костенко А. В. - Численный метод решения системы гиперсингулярных интегральных уравнений второго рода и его обоснование (2016)
Кривонос Ю. Г. - Дифференциально-алгебраические уравнения и динамические системы на многообразиях, Харченко В. П., Глазунов Н. М. (2016)
Стоян Ю. Г. - Упаковка неравных шаров в различные контейнеры, Шайтхауер Г., Яськов Г. Н. (2016)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики неравновесных во времени конвективно-диффузионных процессов в областях со свободными границами, Богаенко В. А. (2016)
Ясинский В. К. - Оптимальное управление в диффузионных стохастических нелинейных дифференциально-функциональных уравнениях Ито с марковскими параметрами и внешними марковскими переключениями, Савчук Б. В., Козырь С. М. (2016)
Приказчиков В. Г. - Предельная характеристика точности дискретного аналога спектральной задачи, Майко Н. В. (2016)
Емец О. А. - Решение линейных безусловных задач комбинаторной оптимизации на размещениях со стохастической неопределенностью, Барболина Т. Н. (2016)
Маций О. Б. - Быстрый алгоритм нахождения 2-фактора минимального веса, Морозов А. В., Панишев А. В. (2016)
Knopova V. P. - Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive (2016)
Жерновый Ю. В. - Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с пороговыми стратегиями функционирования, Жерновый К. Ю. (2016)
Дериева Е. Н. - Об одной задаче идентификации систем с аддитивным дробным броуновским полем, Шпига С. П. (2016)
Рецензії на нові книги (2016)
Вакуленко В. М. - Про роль педагогічної освіти в акмеологічному аспекті (2015)
Гаркуша О. О. - Передумови становлення сучасної системи художньої освіти США (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Використання Інтернет-технологій при підготовці майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності (2015)
Evtukh М. B. - Psychological and pedagogical principles Of preparing future teachers to professional mobility in terms of mountainous region, Chervinska I. B. (2015)
Крсек О. Є. - Двомовна освіта дітей з етнічних меншин в державних навчальних закладах США (2015)
Мельничук Т. Ф. - Духовні цінності українського народу як чинник формування творчої особистості: практичний досвід (2015)
Модестова Т. В - Тенденції розвитку іншомовної освіти вищої школи в контексті інтеграції до світової спільноти (2015)
Пекач К. А. - Генеза ідей виховання громадянської відповідальності в українській педагогічній думці (2015)
Раковська М. А. - Теоретико-методичний концепт визначення аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у Польщі (2015)
Рашидов С. Ф. - Проблема виховання патріотизму в поліетнічному суспільстві (2015)
Рашидова С. С. - Визначення феномену і поняття "потреба" (2015)
Сафонова І. О. - Місія сучасного університету в ціннісно-смисловому вимірі (2015)
Сіданіч І. Л. - Модернізація управління та змісту освітнього процесу у вищій школі на християнських засадах (2015)
Сідаш Н. С. - Теоретична модель педагогічної свідомості майбутнього викладача вищої школи (2015)
Сізов В. В. - Комплементарність естетичного в процесі формування соціальних цінностей студентської молоді (2015)
Славська Я. А. - Естетичне виховання молоді в умовах музичної консерваторії (2015)
Соболь О. М. - Формування етнічної ідентичності особистості в освітньому просторі США (2015)
Сяба М. О. - Історичний аспект сімейного виховання дітей з особливими потребами в США (2015)
Tymenko M. M. - Management And Models Of Careers Education And Guidance In Secondary Schools Of England (2015)
Чурсін М. М. - "Пост-суспільства" в контексті цілей освітньої діяльності (2015)
Шевченко Г. П. - Одухотворений образ Людини Культури ХХІ століття: процес його виховання у вищій школі (2015)
Alfimov V. M. - Programs for gifted and talented students: barriers for ethnic minorities in the United States (2015)
Бовт А. Ю. - Естетичне виховання дітей України, постраждалих від військового конфлікту, як педагогічна проблема (2015)
Бондаренко В. І. - Культура формування іміджу майбутнього вчителя технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Вербовський О. В. - Історико-педагогічна сутність військово-патріотичного виховання в Україні (2015)
Гаркуша О. О. - Розвиток художньої освітньої думки США кінця XIX – початку XX століття (2015)
Долинний Ю. О. - Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Фактори здоров'язбережувальних технологій у освітньому середовищі сучасного навчального закладу (2015)
Yevtukh M. B. - Axiological contents of the curricula for foreign language teachers training in Poland, Rakovska M. A. (2015)
Kauffman Lisle - Dictionary as means of foreign language training students at Ukrainian non-linguistic tertiary schools (2015)
Krasnopolskyi V. E. - Dictionary as means of foreign language training students at Ukrainian non-linguistic tertiary schools (2015)
Krsek O. Ye. - Education of teachers for language ethnic minority students in the USA (2015)
Лучанінова О. П. - Обґрунтування педагогічних умов функціонування оновленої виховної системи вищого технічного навчального закладу (2015)
Пекач К. А. - Методичний інструментарій розвитку громадянської відповідальності учнів ліцеїв (2015)
Рашидов С. Ф. - Теоретико-методологічні аспекти виховання громадянськості (2015)
Рашидова С. С. - Художні потреби як предмет дослідження гуманітарних наук (2015)
Сєдашова О. А. - Креативне середовище як фактор формування готовності викладача ВНЗ до інноваційної діяльності (2015)
Сідаш Н. С. - Викладач вищої школи у контексті сучасних вимог до вищої освіти (2015)
Соболь О. М. - Цінності українських традицій у вихованні етнічної ідентифікації підлітків української діаспори США (2015)
Таран Д. І. - Духовно-просвітницькі ареали спадщини Івана Андрійовича Зязюна (2015)
Теплицька А. О. - Модель і моделювання в професійній освіті майбутніх учителів (2015)
Тюріна Т. Г. - До проблеми кризи сучасної освіти (у світлі ноосферної концепції В.І. Вернадського) (2015)
Хананаева Г. В. - Исполнитель и публика (2015)
Хочхеймер Джон Л. - Формування смислу: визначення основ інклюзивної духовності (2015)
Shushara T. V. - The organization of schools in the russian empire in the context of educational reforms of XIX century (2015)
Яковлева В. А. - Технология подготовки педагогов к формированию жизненной компетентности у выпускников школ-интернатов посредством интернет-консультирования (2015)
Коваль Г. Д. - Зміни імуногенетичної регуляції імунної відповіді при ендометріозі, що асоційований із безпліддям, Чоп’як В. В., Камишний А. М. (2016)
Оразов М. Р. - Экспрессия сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) в тканях матки как один из механизмов алгогенеза при аденомиозе, ассоциированном с хронической тазовой болью, Радзинский В. Е., Носенко Е. Н. (2016)
Самойлова М.-В.В. - Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників (2016)
Коростіль М. О. - Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності, Чорна О. О. (2016)
Пирогова В. І. - До питання щодо профілактики гемолітичної хвороби плода й новонародженого, Щурук Н. В., Малачинська М. Й., Шурпяк С. О. (2016)
Занько А. С. - Феномен биологической резистентности к бета-лактамным антибиотикам при беременности, Семенов Д. М. (2016)
Лук’янова І. С. - Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень), Медведенко Г. Ф., Жадан О. Д., Авраменко Т. В., Головченко О. В. (2016)
Скурятіна Н. Г. - Аналіз перебігу вагітності і пологів у жінок із патологією шийки матки (2016)
Михайлюта М. А. - Досвід лікування та профілактики пубертатних маткових кровотеч, Кириченко Ю. А., Манащук С. І., Колодинська О. В. (2016)
Горбатюк О. М. - Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат (2016)
Гнатко О. П. - Вплив соматичної та гінекологічної патології на репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків, Чубати А. І., Семенюк Л. Л. (2016)
Мельников С. М. - Лікування дисменореї: акцент на фармакотерапії больового синдрому (2016)
Бенюк В. О. - Імуномодулюючі особливості сучасних пробіотичних препаратів, Курченко А. І. (2016)
Mykytenko А. - Probiotic concept for treatment of generalized chronic periodontitis in women, Yankovskiy D., Dyment G., Beregova Т., Neporad К. (2016)
Білко Т. М. - Вплив нутрієнтного складу харчового раціону на імунний стан слизових у жінок, Ахтемійчук О. С. (2016)
Абдулрахман Aбдулбасет Мослем - Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки, Макарчук О. М., Кантимир С. О. (2016)
Ліщук-Якимович Х. О. - Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога (2016)
Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) (2016)
17-й Всесвітній конгрес гінекологів-ендокринологів (2016)
Яковлєва Л. В. - Формальний VEN-аналіз призначень лікарських препаратів хворим на гіпертонічну хворобу в умовах стаціонару, Портянка М. М., Чинуш І. В. (2016)
Ячник А. І. - Тромбоемболія легеневої артерії: клінічні та діагностичні особливості перебігу за даними роботи спеціалізованої кардіохірургічної установи, Машковська С. І., Поступальський А. Н., Ячник В. А., Станішевський О. В., Ступак О. В. (2016)
Заремба Є. Х. - Інфекційний міокардит, ускладнений поліорганною недостатністю (клінічний випадок), Макара В. З., Кобак Л. О. (2016)
Скрипник Н. В. - Висока цукрознижувальна ефективність гліклазиду при мінімальному ризику гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури та особисті дані) (2016)
Журавлева Л. В. - Ларнамин — "препарат сопровождения" у больных ожирением на этапе снижения массы тела, Моисеенко Т. А. (2016)
Потебня Г. П. - Роль хондропротекторів у менеджменті клінічного перебігу остеоартрозу: реалії та перспективи, Чорний В. С. (2016)
Родіонова В. В. - Зміни системи згортання крові у хворих на вторинний остеоартроз з больовим синдромом під впливом лікування ородиспергуємою формою мелоксикаму, Хмель О. С. (2016)
Проценко Г. О. - Ефективність та безпечність тривалої терапії нестероїдними протизапальними препаратами в лікуванні синовіту при остеоартрозі колінних суглобів, Іванова К. А. (2016)
Приходько В. Ю. - Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря (лекція) (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Меланома 2015 (2016)
Дерев’ягін Д. О. - Візілотон — новий препарат для лікування захворювань поверхні ока (2016)
Заремба Є. Х. - Хвороба Шегрена (клінічний випадок), Рак Н. О., Заремба О. В., Камінський В. І. (2016)
Фройд З. - Лекція 20. Сексуальне життя людини (2016)
Дземан М. І. - Зі славним ювілеєм Вас, пане Академіку! З роси та води (2016)
Мойсеєнко В. О. - Відлуння милосердя та благодійництва Свято-Покровського жіночого монастиря, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2016)
Никула Тарас Денисович (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Медичні події (2016)
Передмова (2015)
Мейтус В. Ю. - Подання знань в інтелектуальних системах (2015)
Глибовець А. М. - Побудова бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса, Паращин О. О. (2015)
Галковська Л. О. - Застосування нейронних мереж Хопфілда для розв’язання csp задач (2015)
Субботін С. О. - Автоматичне виділення вибірок для побудови нейромоделей (2015)
Галкін О. А. - Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів (2015)
Glybovets A. - Arabic natural language processing, Zaіd Envіgі Mohammed Musbag (2015)
Олецький О. В. - Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин (2015)
Бучко О. А. - Виявлення об’єктів в автоматизованих системах відеоспостереження (2015)
Гломозда Д. К. - Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі (2015)
Горборуков В. В. - Про одну задачу багатокритеріального вибору (2015)
Ємець О. О. - Комбінаторна оптимізаційна модель упакування прямокутників з імовірнісними обмеженнями, Барболіна Т. М. (2015)
Євтушенко О. Я. - Застосування тріангуляції Делоне для розв’язання евклідової задачі Штейнера (2015)
Завадський І. О. - Мультироздільникові коди (2015)
Гончар С. А. - Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем (2015)
Буй Д. Б. - Теорія нормалізації в реляційних базах даних: сучасний стан, Пузікова А. В. (2015)
Сенченко О. С. - Про похідність у табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені (2015)
Буй Д. Б. - Розширення сигнатур реляційних (табличних) алгебр Кодда: сучасний стан, Глушко І. М. (2015)
Глибовець А. М. - Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL, Добрянський А. О. (2015)
Афонін А. О. - Особливості використання документо-орієнтованих баз даних на прикладі MongoDB, Зважій Д. В. (2015)
Черкасов Д. І. - Архітектура сучасних систем масового тестування телекомунікаційного обладнання, Штіхлайтнер А. Й., Подаревський О. В. (2015)
Пєчкурова О. М. - Аналіз фреймворків реалізації моделі акторів, Ахмедзянов П. А. (2015)
Кирієнко О. В. - Використання фреймворку Java Play для розробки веб-застосунків, Малькевич Б. І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ковтун М. І. - Модель інтеграції закладів охорони здоров’я різних форм власності при наданні офтальмологічної допомоги хворим на катаракту, Огнєв В. А. (2015)
Бугро В. І. - Вивчення потреби населення у вторинній медичній допомозі в стаціонарних умовах за критеріями екстреної госпіталізації, Горачук В. В. (2015)
Кіосєва О. В. - Психоосвіта у системі медико-соціальної допомоги молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини (2015)
Венгер О. П. - Особливості внутрішнього контролю та дисоціації у ціннісно-особистісній сфері у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2015)
Андрейко М. Ф. - Моніторинг ВІЛ-інфекції у великому психіатричному стаціонарі (2015)
Комар В. С. - Рівень тривожності у хворих як наслідок хворобливого стану з приводу патології шкіри та підшкірної клітковини (2015)
Рахманов Р. В. - Комплексне лікування психічних розладів непсихотичного рівня у батьків, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм (2015)
Теренда Н. О. - Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні (2015)
Закрутько Л. І. - Моніторинг наукової (науково-технічної) продукції за останні шість років та вплив медичної науки на стан здоров’я населення України (2015)
Ситенко О. Р. - Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров’я (огляд літератури), Кривенко Є. М. (2015)
Алексєєв В. - Анархізм та марксизм: протистояння двох суспільно-політичних течій у питаннях подальшого розвитку держави та суспільства (2016)
Базавлук Н. - Реалізація принципу децентралізації в публічному управлінні: організаційно-правові засади, Баштанник В. (2016)
Зозуля В. - Демократичне врядування в сучасній західноєвропейській філософії ХХ – ХХІ ст. (2016)
Новак А. - Теоретичні основи дослідження протидії корупційним проявам у системі публічного управління (2016)
Онуфрієнко О. - Феномен циклічності у взаємодії громадянського суспільства та органів державного управління (2016)
Стадниченко Т. - Удосконалення нормотворчої діяльності органів влади в умовах модернізації публічного управління (2016)
Сурай І. - Чинники якості законодавчої діяльності в Україні, Караченцева Н. (2016)
Бавол Т. - Оптимізація діяльності суб’єктів надання соціальних послуг: системний підхід (2016)
Верещак В. - Державна пенсійна реформа як механізм забезпечення соціальної справедливості (2016)
Квеліашвілі І. - Гармонізація національної митної політики з міжнародними нормами і стандартами в митній сфері (2016)
Куліш П. - Удосконалення механізму правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні в умовах децентралізації влади (2016)
Курносов О. - Посилення ролі державної податкової політики в соціально-економічному розвитку країни (2016)
Нікітенко С. - Особливості нормативно-правового регулювання фізичного виховання і спорту в Україні (2016)
Торгало Т. - Механізми формування і реалізації проектів регіонального розвитку: стан наукового розроблення (2016)
Федорук Є. - Механізми антикризового управління розвитком логістики агропромислового комплексу України (2016)
Шведун В. - Метод моделювання в оцінюванні ефективності державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Серченко К. - Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні (2016)
Харламова Ю. - Розробка комплексного механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту (2016)
Костіна Н. - Адаптація зарубіжного досвіду проектної діяльності в органах місцевого самоврядування Полтавської області (2016)
Мунько А. - Регіональні фонди розвитку як складова системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади (2016)
Трещов М. - Упровадження інноваційних інструментів управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Трофимчук О. М. - Модель оцінювання впливу екологічного стану навколишнього середовища на здоров’я населення Тернопільської області, Триснюк В. М., Крихівський М. В., Мокрий В. І. (2015)
Глива В. А. - Електричний транспорт як фактор електромагнітного забруднення міста, Панова О. В., Кружилко В. О. (2015)
Маджд С. М. - Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами (2015)
Ткаченко Т. М. - Адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючих зелених покрівель (2015)
Телима С. В. - Моделювання і розрахунки внутрішньодренної гідравліки при роботі підземних водозаборів і дренажів, Олійник Є. О., Курганська С. М., Харламова О. В. (2015)
Вишневський В. І. - Короткотермінове прогнозування якісного стану води в нижній течії р. Інгулець, Шевчук С. А. (2015)
Кравченко М. В. - Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання (2015)
Дегтярь М. В. - Использование биодисковых фильтров для очистки сточных вод (2015)
Зуб Л. М. - Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок, Томільцева А. І., Томченко О. В. (2015)
Мокін В. Б. - Методика просторово-хронологічного визначення територій населених пунктів з підвищеною для життєдіяльності населення небезпекою через вплив алергенних рослин, Цимбалюк В. А. (2015)
Касьянов М. А. - Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина – машина – середовище", Савченко І. В., Гунченко О. М., Медяник В. О., Корінний В. І., Крохмальова О. Г. (2015)
Романчук К. Г. - Імовірнісне прогнозування сценаріїв поширення гідродинамічних аварій на каскаді напірних гідроспоруд, Стефанишин Д. В. (2015)
Кряжич О. О. - Моделювання події радіаційного забруднення локальних територій в умовах невизначеності, Коваленко О. В. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Трофимчук О. М. - Математичне моделювання та моніторинг Лівадійської зсувної системи, Клименков О. А., Калюх Ю. І. (2015)
Кривомаз Т. І. - Перший аналіз вмісту важких металів та інших елементів в плодових тілах нівальних міксоміцетів Карпат, Андрусишина І. М. (2015)
Шаравара В. В. - Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів: процедура, інструментарій, критерії, Гулевець Д. В., Мовчан Я. І. (2015)
Лук’янова В. В. - Проблеми утилізації відходів паперової промисловості (2015)
Волошкіна О. С. - Закономірності міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах, Василенко Л. О., Березницька Ю. О. (2015)
Телима С. В. - Про формування водопритоку до променевих водозаборів і дренажів в складних природних і техногенних умовах, Олійник Є. О. (2015)
Гомеля М. Д. - Знезалізнення природних вод в присутності іонів жорсткості, Трохименко Г. Г., Твердохліб М. М. (2015)
Панасюк І. В. - Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи "Опечень", м. Київ), Томільцева А. І., Зуб Л. М., Погорєлова Ю. В. (2015)
Романчук К. Г. - Імовірнісне прогнозування аварійних ситуацій на гідровузлах внаслідок відмови водоскидних споруд за пропускною здатністю, Стефанишин Д. В. (2015)
Левкова Е. А. - Геоинформационные системы в экологии человека, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2015)
Філіпович В. Є. - Оперативний контроль поширення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків, заподіяних державі, за матеріалами багатозональної космічної зйомки (2015)
Шквир І. М. - Оцінювання факторів розвитку водної ерозії методом аналізу ієрархій (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Титул, зміст (2016)
Бойчук П. М. - Державна атестація з педагогіки - важливий складник визначення професіоналізму випускника педагогічного коледжу (2016)
Кущ О. М. - Юзабіліті персонального веб-ресурсу педагога (2016)
Москалик Г. Ф. - Проблеми функціонування освіти об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації (2016)
Сас Н. М. - Застосування системного підходу у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (2016)
Курок В. П. - Обґрунтування змісту та структури інтегрованих технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Бочевар А. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ (2016)
Рой С. Д. - Специфіка використання індивідуальних освітніх траєкторій у ВНЗ (2016)
Крамаренко А. М. - Авторський курс "Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи" як складова підвищення якості професійної підготовки (2016)
Ярова Т. П. - Формування пізнавального інтересу до образотворчого мистецтва у майбутніх учителів початкових класів (2016)
Прокопенко Ю. С. - Аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивченні дисципліни "Настільний теніс з методикою навчання" (2016)
Марчук С. С. - Педагогічна олімпіада: традиції формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах коледжу (2016)
Олійник І. О. - Психолого-педагогічні основи вчительської любові (2016)
Грисенко Л. П. - Дезадаптація студентів першого курсу: психологічний аспект (2016)
Московець Л. П. - Гуманізація педагогічного спілкування як шлях формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів (2016)
Деркач В. В. - Пріоритети сучасної лінгводидактики вищої школи (2016)
Самусь Л. И. - Происходжение названий рек и озёр Украины и Западной Европы в лингвонародоведческом аспекте (2016)
Кулікова Т. В. - Функціонально-стилістичне навантаження компаративів у романі В. Підмогильного "Місто" (2016)
Солодовникова Л. Г. - Формування професійних навичок керівника дитячого хореографічного колективу (2016)
Ціпов'яз А. Т. - Особливості методики тренувань у городковому спорті, Севрюк М. П., Кудряшова Т. І. (2016)
До відома авторів (2016)
1 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2007)
Contents (2007)
Karetnikov V. G. - Foreword (2007)
Volyanska M. Yu. - Vladimir Platonovich Tsessevich – astronomer-romantic, Karetnikov V. G., Mandel O. E. (2007)
Bayazitov U. Sh. - About trend in zinc stellar abundances with metallisity, Thevenin F. (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - V. P. Tsessevich – prominent researcher of variable stars (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - The classical cepheids' histograms of periods distribution (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - Period analysis and mode identifications of RRab Lyrae star X Arietis (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - On the law of planetary distances in the solar system (2007)
Biernacka M. - On the determination of galaxy structure ellipticity, Flin P., Juszczyk T., Panko E. (2007)
Borkova T. V. - About compiled catalogue of spectroscopically determined α-elements abundances for stars with accurate parallaxes, Katchieva M. S., Marsakov B. A., Pitkina D. M. (2007)
Breus V. V. - Programs for data reduction and optimization of the system work (2007)
Chernitsov A. M. - Modeling of regions of asteroid possible motion, Dubas O. M., Tamarov V. A. (2007)
Flin P. - Tsesevich and krakow's astronomers (2007)
Galeev A. - Photometric researches of asteroids on 1.5-m russian-turkish telescope, Gumerov R., Bikmaev I., Pinigin G., Khamitov I., Aslan Z. (2007)
Gladush V. D. - On the stable spherically-symmetric charged dust configurations in general relativity (2007)
Gladush V. D. - The radial motions of charged particles in the field of the charged object in general relativity and their classification, Galadgyi M. V. (2007)
Golovin A. - High-resolution spectroscopy of long-periodic eclipsing binary ε Aurigae, Kuznyetsova Yu., Andreev M. (2007)
Gopka V. F. - Thorium lines in the spectra of several SMC supergiant stars, Vasil'eva S. V., Yushchenko A. V., Andrievsky S. M. (2007)
Gopka V. F. - On the possible nature of Bp-Ap stars: an application to HD101065 and HR465, Ulyanov O. M., Andrievsky S. M. (2007)
Griv E. - Secular evolution of the galaxy, Gedalin M., Yuan C. (2007)
Halevin A. V. - Genetic algorithm eclipse mapping (2007)
Hegedüs T. - New concept of Hungarian Robotic Telescopes, Kiss Z., Bíró B., Jäger Z. (2007)
Hegedüs T. - CESEB: a report on latest results, Latkovic O., Markov H., Vince I., Cséki A., Nuspl J., Markova N., Rovithis-Livaniou E., Vinkó J. (2007)
Karpov N. V. - Offset guide of the Zeiss-2000 telescope, Choliy V. Ya. (2007)
Khalyavina L. Ya. - Problems of local plumb reconstruction from long-term astrooptical sets, Borisyuk T. Ye. (2007)
Kolomiyets S. V. - The International Heliophysical Year 2007-2009 and immediate tasks of modern meteor science (2007)
Kondratyeva L. N. - The object MWC 137 (2007)
Korkina M. P. - De Sitter metric with magnetic field, Kazemir V. S. (2007)
Kovtyukh V. V. - Colour excesses of 74 supergiants and 30 classical cepheids, Soubiran C., Belik S. I., Yasinskaya M. P., Chehonadskih F. A., Malyuto V. (2007)
Krátká T. - HD152786: a lithium giant?, Štefl V. (2007)
Kudzej I. - Amateur astronomy movement in Slovakia, Dubovsky P. A. (2007)
Kudzej I. - Astronomical observatory at Kolonické sedlo and its results in variable stars observing, Karetnikov V. G., Dubovsky P. A., Paulin L. S., Fashchevskyi N. N., Ryabov A. V., Dorokhova T. N., Dorokhov N. I., Koshkin N. I., Vadila M. (2007)
Kurchakov A. V. - Spectroscopy and photometry of Be star MWC 340, Rspaev F. K. (2007)
Ledvinka S. - The role of physical experiments in popularization of exact sciences, Pisala J. (2007)
Ledvinka S. - Astronomical education in the Nicholas Copernicus observatory and planetarium in Brno, Pisala J. (2007)
Litvinchova A. A. - Photometry of the asynchronous polar V1500 Cyg at various phases of the synodical cycle in 2005-2006 yrs, Pavlenko E. P., Shugarov S. Yu. (2007)
Lubkov M. V. - Evaluation of outer core viscosity influence on the Earth forced nutation (2007)
Lubkov M. V. - About influence of lateral heterogeneities in the Earth upper mantle on the love numbers for diurnal tides (2007)
Malchenko S. L. - Duplicity and evolution status of the early-type Be star V622Per, the member of the χ Per open star cluster, Tarasov A. E., Yakut K. (2007)
Malyuto V. - Homogenization of stellar catalogues through data intercomparison (2007)
Mars M. - The Tallinn Public Observatory in changing conditions, Aas T., Harvig V. (2007)
Marsakov V. A. - Star formation history in the galactic thin disk, Shapovalov M. V., Borkova T. V. (2007)
Marsakov V. A. - Stellar objects of extragalactic origin in the galactic halo, Borkova T. V. (2007)
Mikulášek Z. - The benefits of the orthogonal LSM models (2007)
Mishenina T. V. - The stars of the lower part of main sequence, Belik S. I., Usenko I. A., Bienaymé O., Soubiran C., Kovtyukh V. V., Korotin S. A. (2007)
Mishenina T. V. - Chemical composition of galactic disk stars, Basak N. Yu., Gorbaneva T. I., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2007)
Mishenina T. V. - Abundances of n – capture elements in stars of thin and thick disks, Gorbaneva T. I., Basak N. Yu., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2007)
Nazarenko V. V. - Three-dimensional hydrodynamical modeling of mass transfer in the close binary system β Lyr with an accretor wind. III, Glazunova L. V. (2007)
Nazarova L. S. - 3C 390.3 – jet or disk, Bochkarev N. G., Gaskell C. M. (2007)
Oknyanskij V. L. - Optical variability of NGC 4151 during 100 years, Lyuty V. M. (2007)
Paliienko M. V. - Influence of spiral patterns on dynamical evolution of galactic disc (2007)
Parimucha Š. - Observations of cataclysmic variables at Kolonica Observatory, Dubovský P., Kudzej I. (2007)
Parimucha Š. - KOROAPS – system for a large scale monitoring and variable stars searching, Baludanský D., Vadila M. (2007)
Pavlenko E. P. - WZ Sge stars (2007)
Pavlenko E. P. - V1504 Cyg: outbursts, Berezina E. (2007)
Pavlenko Ya. V. - Extremely peculiar stars (2007)
Pavlova L. A. - Spectral variation of Be Herbig stars, Kondratyeva L. N., Valiullin R. R. (2007)
Pogodin M. A. - Circumstellar activity of the Herbig Ae star HD163296, Guimaraes M. M., Alencar S. H. P., Corradi W. J. B., Vieira S. L. A. (2007)
Pustylnik I. - On quasi–periodic intrinsic light variability in a close spectroscopic binary CX Dra, Kalv P., Harvig V., Aas T. (2007)
Pustynski V. V. - On the evolutionary history of progenitors of EHBs and related binary systems based on analysis of their observed properties, Pustylnik I. (2007)
Samus N. N. - V. P. Tsesevich and moscow variable-star astronomers (2007)
Samus N. N. - Studies of galactic cepheids: the INASAN/SAI integrated program, Antipin S. V., Berdnikov L. N., Dambis A. K., Gorynya N. A., Rastorguev A. S. (2007)
Shestakova L. I. - The observation of total solar eclipse on march 29, 2006 in Kazakhstan, Rspaev F. K., Minasyants G. S., Dubovitskiy A. I., Chalabaev A. (2007)
Shimanskaya N. N. - The CBS spectra investigation as method of the PN chemical composition analysis, Shimansky V. V., Bikmaev I. F., Sakhibullin N. A., Zhuchkov R. Ya. (2007)
Smirnov G. V. - Simulation of color variations in gravitationally lensed quasar Q2237+0305 (the einstein cross), Vakulik V. G., Schild R. E., Tsvetkova V. S. (2007)
Tikhomirova E. N. - The determination of meteoroids' life time under action of photons and protons (2007)
Tsvyk N. O. - Expansion of cocoons and physical features of the FRI-FRII morphology of extragalactic radio sources (2007)
Udovichenko S. N. - Photometric observations and period changes for the three RR Lyrae type stars: DM Cyg, V341 Aql and AV Peg (2007)
Usenko I. A. - Polaris (α Umi) – multistellar system in the open cluster, Miroshnichenko A. S., Klochkova V. G., Panchuk V. E. (2007)
Usenko I. A. - Pulsational and orbital periods of small-amplitude cepheid SU Cas, Klochkova V. G., Tavolzhanskaya N. S. (2007)
Vasilenko N. M. - The distribution of the Galaxy nonthermal radio emission spectral index at decameter wavelengths (2007)
Zalivadnyi N. M. - Search of traces of geophysical phenomena in series of latitude determinations on prismatic astrolabe in Poltava, Khalyavina L. Ya., Borisyuk T. Ye. (2007)
Zejda M. - Oscillations in TW Draconis, Mikulášek Z. (2007)
Kryvdyk V. - Collapsing stars as powerful sources of non-thermal electromagnetic radiation (2007)
Andronov I. L. - "Inter-longitude astronomy” project: part of the scientific school on variable stars founded by V. P. Tsessevich (1907 – 1983), Baklanov A. V., Chinarova L. L., Halevin A. V., Marsakova V. I., Kolesnikov S. V., Kudashkina L. S. (2007)
Andronov I. L. - Multi-component variability of the synchronizing polar BY Cam, Antoniuk K. A., Breus V. V., Chinarova L. L., Han W., Jeon Y. –B., Kim Y., Kolesnikov S. V., Oh J. –Y., Pavlenko E. P. (2007)
Title (2008)
Contents (2008)
Mishenina T. V. - Foreword (2008)
Mishenina T. V. - Nikolay Sergeyevich Komarov and the development of the spectroscopic researches in Odessa astronomical observatory, Dragunova A. V. (2008)
Acharova I. A. - Peculiarities of the nucleosinthesis of heavy elements in a disk of spiral galaxy, Mishurov Yu. N., Lepine J. R. D. (2008)
Belik S. I. - High precise effective temperatures of 182 main sequence stars, Kovtyukh V. V., Yasinskaya M. P. (2008)
Bondar' N. I. - Is PZ Mon a red dwarf or a red giant?, Sergeev S. G. (2008)
Butkovskaya V. - Rotational variation of the magnetic field of β Crb in different spectral lines, Baklanova D., Han I., Kim K. M., Lyashko D., Mkrtichian D., Plachinda S., Valyavin G., Tsymbal V. (2008)
Bychkov V. D. - Magnetization of stars vs. The effective temperature, Bychkova L. V., Madej J. (2008)
Chountonov G. A. - Adaptive mode of the MSS BTA, Najdenov I. D. (2008)
Bychkov V. D. - Magnetic fields of stars, Bychkova L. V., Madej J. (2008)
Dedikov S. Yu. - Peculiarities of mixing metals in intergalactic and interstellar media, Shchekinov Yu. A., Vasiliev E. O. (2008)
Dedikov S. Yu. - Mixing metals under stripping galactic gaseous haloes: radiative losses, Shchekinov Yu. A., Vasiliev E. O. (2008)
Drake N. A. - HD 158450: A magnetic chemically peculiar star in a young stellar group, Jilinski E. G., Ortega V. G., de la Reza R., Bazzanella B. (2008)
Gorbaneva T. I. - Abundances of copper and zinc in stars of the galactic thin and thick disks, Mishenina T. V., Basak N. Yu., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2008)
Kisselev A. A. - Estimation of the mass and the specific moment of rotation of a black hole in the center of spherical cluster M15, Gnedin Yu. N., Shakht N. A., Grosheva E. A., Piotrovich M. Yu., Natsvlishvili T. M. (2008)
Korotin S. A. - Non-LTE line formation for S I (2008)
Koval V. V. - Evolutionary changes of the kinematics of the galactic thin disk stars in the solar neighborhood, Borkova T. V., Marsakov V. A. (2008)
Kovtyukh V. V. - Spectral luminosity indicators for FGK supergiants and classical cepheids, Chekhonadskikh F. A. (2008)
Lemeshchenko N. D. - Hansky Aleksey Pavlovitch, Shevchyuk T. V. (2008)
Leushin V. V. - Chemical composition and evolutionary status of spectral binary star 12 Per, Kuznetsov M. K. (2008)
Malchenko S. L. - Population of the Be stars in the young open clusters (2008)
Marsakovv V. A. - Omega Centauri: globular cluster, stellar stream - dwarf galaxy, Borkova T. V. (2008)
Matvienko E. E. - Formation of small-scale structures in the interstellar medium, Vasiliev E. O., Shchekinov Yu. A. (2008)
Matvienko E. E. - Destruction of the interstellar clouds by the shock waves, Shchekinov Yu. A. (2008)
Nykytyuk T. V. - The local dwarf galaxies:building blocks of massive ones? I.The fornax dwarf galaxy (2008)
Oknyanskij V. L. - On the correlation of ir and optical variability in NGC 4151, Lyuty V. M., Taranova O. G., Koptelova E. A., Shenavrin V. I. (2008)
Панчук В. Е. - Становление и развитие наземной спектроскопии (2008)
Панчук В. Е. - О пользе неклассических представлений астрономических спектров, Сачков М. Е., Якопов М. В. (2008)
Panko E. A. - The role of pure galaxy clusters for studying supercluster structure (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського