Трегубенко С. С. - Метод визначення оптимального об’єму складу для зберігання запасів матеріально-технічних засобів (2015)
Трембовецький О. Г. - Алгоритм дій коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури при організації службово-бойової діяльності підрозділу (2015)
Косогов О. М. - Сучасна політика безпеки кіберпростору в умовах його мілітаризації, Сірик А. О. (2015)
Овсянніков В. В. - Аналіз нормативно-правових та організаційно-технічних аспектів забезпечення інформаційної безпеки, Дехтяр С. В., Паламарчук С. А., Черниш Ю. О., Шемендюк О. В. (2015)
Савченко В. А. - Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж, Дзюба Т. М., Кива В. Ю. (2015)
Черноног О. О. - Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки Збройних Сил України, Живило Є. О., Машталір В. В. (2015)
Ракушев М. Ю. - Прогнозування руху космічних апаратів на основі диференціально-тейлорівських перетворень: резюме монографії (2015)
Вимоги оформлення статтей (2015)
Дмитрієва В. А. - Макропоказники економіки України: індикатори спаду, Басс Ю. А. (2014)
Єрешко Ю. О. - Інноваційна політика – складова механізму сталого розвитку (2014)
Куценко В. Й. - Економічна деонтологія – крок до сталого розвитку (2014)
Мазур О. Є. - Інвестиційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі в Україні (2014)
Меліхов А. А. - Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України (2014)
Саричев В. І. - Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку (2014)
Семирак О. С. - Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні (2014)
Шляга О. В. - Масилюк Б. В. Управління оновленням техніко-технологічної бази промислового підприємства (2014)
Козачок І. А. - Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства (2014)
Сокол П. М. - Коваленко А. А. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК (2014)
Трофимчук А. Б. - Зростання еколого-економічної ефективності функціонування каменеобробних підприємств (2014)
Яровенко Т. С. - Особливості створення пенсійного фонду на підприємствах України, Хрущова Т. В. (2014)
Гринько Т. В. - Фактори формування економічної безпеки підприємства, Лисенко Л. В. (2014)
Єлець О. П. - Методи калькулювання собівартості, Бірюк А. І. (2014)
Казачков И. О. - Современные принципы управления брендами (2014)
Калюжна Ю. В. - Експрес-діагностика кризового стану підприємства з метою визначення різновиду банкрутства (2014)
Коваленко О. В. - Деякі сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці, Гоголенко А. В. (2014)
Поповиченко І. В. - Ефективність управлінських рішень: критерії та підходи до оцінювання (2014)
Севастьянов Р. В. - Особливості класифікації синергетичних ефектів (2014)
Стефаненко-Шупик А. П. - Добір мотиваційних важелів впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств (2014)
Топалов С. А. - Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах, Топалова Д. Ю. (2014)
Трофімчук М. О. - Концептуальні засади конкуренції як категорії ринкової економіки (2014)
Турба О. О. - Стратегічне управління підприємством у сучасних умовах: історико-технологічні засади (2014)
Меліхова Т. О. - Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні їх до капітальних інвестицій або до запасів відповідно до П(С)БО та МСФЗ, Манойло Т. В. (2014)
Скрипник Н. Є. - Детермінанти процесу забезпечення сталого розвитку національних суб’єктів господарювання в умовах геоекономічної нестабільності (2014)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2014)
Оболенська Т. Є. - Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС, Чужиков В. І., Лещенко К. А. (2014)
Бачо Р. Й. - Причини та наслідки реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в Угорщині (2014)
Проценко І. В. - Базові детермінанти розвитку міжнародного ринку послуг у сучасній економіці (2014)
Августин Р. Р. - Нaслідки експaнсії глобaльної тіньової економіки в систему вітчизняного внутрішньоекономічного розвитку (2014)
Баріда Н. П. - Теоретичні та організаційні засади грошової емісії (2014)
Ваврін М. Р. - Економічна безпека України: кластеризація регіонів (2014)
Окселенко Н. О. - Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України і перспективи розвитку (2014)
Терещенко В. К. - Проблеми формування та перспективи використання людського потенціалу сільських територій, Морозюк Н. В. (2014)
Шевченко О. О. - Передумови створення ефективного механізму управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України (2014)
Шляга О. В. - Механізм державного регулювання системи оплати праці в Україні: шляхи удосконалення, Пархоменко Л. О. (2014)
Бондаренко Н. М. - Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства, Ковальчук Т. І. (2014)
Загорна Т. О. - Діагностика конкурентного стану підприємств для цілей структурного аналізу ринків (2014)
Іванов С. В. - Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства, Окуневич І. Л. (2014)
Киш Л. М. - Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі СП ТОВ "Райффайзен–Агро", Наємний Н. В. (2014)
Кучеренко С. К. - Вимоги до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах європейського вибору України (2014)
Шляга О. В. - Сутність та методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бідунова К. В. (2014)
Шляга О. В. - Сучасні фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності підприємства, Карнаушенко С. С. (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Вітчизняний досвід поєднання планової та ринкової економік (2014)
Верещагіна Т. М. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної безпеки національної економіки (2014)
Коваленко О. В. - Складові системи планування господарської діяльності підприємства в ринкових умовах, Ташева К. В. (2014)
Лівошко Т. В. - Управління прибутком на промислових підприємствах, Книрик А. О. (2014)
Павлюк В. І. - Сутність превентивного антикризового управління (2014)
Шабанов Д. І. - Протиріччя корпоративних відносин в національній економіці та шляхи їх подолання (2014)
Семенюта В. В. - Аналіз міжнародного досвіду в організації облікового процесу, Пачева А. Д. (2014)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2014)
Грабчук О. М. - Страхові ризики у сфері страхування туризму (2015)
Дробот Я. В. - Вибір моделі державного управління міжбюджетними відносинами в Україні, Качула У. С. (2015)
Окуневич І. Л. - Аналіз стану та шляхи вдосконалення рефінансування комерційних банків України, Гревцева М. Ю. (2015)
Дучинська Н. І. - Модернізація основного капіталу як умова розвитку промислово-виробничого потенціалу України, Фіногеєва О. В. (2015)
Мулярчук О. В. - Рівень монетизації економіки України як показник ефективності грошово-кредитної політики (2015)
Нікішин Є. В. - Контроль стійкості системи продовольчої безпеки в умовах сталого розвитку економіки регіону (2015)
Ступнікер Г. Л. - Дослідження чинників активізації житлового будівництва в Україні, Загорєльська Т. Ю. (2015)
Демьянченко А. Г. - Инновационное программное обеспечение в управлении маркетингом современного предприятия, Морковин А. Н. (2015)
Зайченко К. С. - Організаційні форми малих інноваційних підприємств: їх види та особливості (2015)
Запухляк І. Б. - Реінжиніринг як інструмент забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних нафтогазових підприємств, Василик І. І., Стефанишин І. С. (2015)
Ліпич Л. Г. - Підходи до визначення суті виробничої діяльності підприємства, Волинець І. Г. (2015)
Орлик О. В. - Технологія управління фінансово-економічною безпекою підприємств (2015)
Тімар І. В. - Концептуальні підходи до формування структури іміджу підприємств сфери послуг (2015)
Антохов А. А. - Концепція факторів розвитку регіональної економіки в фокусі основних підходів до її формування (2015)
Саричев В. І. - Забезпечення людського розвитку на засадах управління сферою фізичної культури та спорту в Україні (2015)
Шупта І. М. - Етичні аспекти ділового спілкування під час конфліктів у маркетинговій і рекламній діяльності (2015)
Богатирьов І. І. - Контрадикторний вплив фінансової глобалізації на трансформацію світової фінансової архітектури (2015)
Далевська Н. М. - Вплив інституційних структур міжнародної влади на нормативно-ціннісні засади світового інтеграційного розвитку (2015)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2015)
Содержание (2012)
Gerasymenko I. M. - Multiplex PCR assay for detection of human interferon alpha2b gene in transgenic plants, Sakhno L. O., Mazur M. G., Sheludko Y. V. (2012)
Чеботар С. В. - Фенотипічні прояви алелів пуроіндолінових генів м’якої пшениці, Куракіна К. О., Хохлов О. М., Чеботар Г. О., Сиволап Ю. М. (2012)
Лиманская С. В. - Оценка генетической изменчивости коллекции амаранта (Аmaranthus L.) с использованием RAPD-анализа (2012)
Mendeluk G. R. - 45,X/46,XY qh–karyotype and aspermia. Case report, Pardes E. M., López-Costa S. (2012)
Лівшиць Г. Б. - Аналіз алельного поліморфізму гена ESR1 серед населення України, Кучеренко А. М., Подлєсна С. С., Кравченко С. А., Лівшиць Л. А. (2012)
Батурина О. А. - Анализ мутаций гена фенилаланингидроксилазы у больных фенилкетонурией Кемеровской области и Республики Саха, Бондарь А. А., Тупикин А. Е., Жабин С. Г., Морозов И. В. (2012)
Балацкий В. Н. - Полиморфизм локуса рецептора эстрогена 1 в популяциях свиней разных генотипов и его ассоциация с репродуктивными признаками свиноматок крупной белой породы, Саенко А. М., Гришина Л. П. (2012)
Rozhok A. I. - On the persistence of p element in cultured lineages of Drosophila melanogaster, Ievdokymenko K. S., Kozeretska I. A. (2012)
Гавриш А. С. - Тромбоцитарное звено системы гемостаза при моделировании хронической стрессорной ситуации, Килимник Е. Н., Киндзерская О. Л. (2012)
Бондарь Т. Н. - Полиморфизм гена циклооксигеназы-1 и аспиринорезистентность, Кравченко Н. А. (2012)
Козуб Н. О. - Генетично модифіковані рослини та проблеми захисту рослин: досягнення і оцінка потенційних ризиків, Пилипенко Л. А., Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2012)
Contents (2015)
Kosoboutskyy P. - Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings, Karkulovska M. (2015)
Nevlyudov І. - Accelerometer parameters decomposition model for technological process design automation, Yevsieiev V., Miliutina S., Bortnikova V. (2015)
Lobur M. - Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles, Kulpa M. (2015)
Holovatyy А. - Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive mems accelerometer using matlab/simulink environment, Teslyuk V., Panchak R., Koshyrets S. (2015)
Tymoshchuk P. - A hardware implementation of neural circuit of maximal/minimal value discrete-time signal identification, Shatnyi S. (2015)
Lizanets D. - Modeling of biological cells deformation in microfluidic systems, Matviykiv O., Yurchak I. (2015)
Andriychuk M. - New solutions to a linear antenna synthesis problem according to the given amplitude pattern (2015)
Ivantsiv R.-A. - Development of algorithm transformation matrices by their reduction, Khanas Yu. (2015)
Karkulovskyi B. - Application of structural matrices for the simulation of mems devices, Karkulovskyy V., Kryvyy R., Panchak R., Pauchok O. (2015)
Kvych Yu. - Research on software for virtual guide, Lohush D., Dupak B., Kolesnyk K. (2015)
Marikutsa U. - Applying comsol multiphysics for research and development of capacitive pressure sensor, Narushynska О., Medvid A. (2015)
Sokolovskyy Ya. - Mathematical simulation of hight-temperature drying of wood, Zdolbytskyy A., Krishtapovich V., Mokrytska O. (2015)
Jaworski N. - Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing, Shmigelskyi P., Farmaga I. (2015)
Andrushchak N. - Comparative analysis of algorithms for projected laser line identification and recognition for 3D scanning devices, Vasylyshyn В., Chornenkyy V. (2015)
Жидяк О. Р. - Тенденції розвитку санаторно-курортного комплексу: напрями змін та фактори впливу, Вівчарук О. М., Фурсіна О. В. (2015)
Лояк Л. М. - Концептуальні основи дослідження інноваційних стратегій розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії (2015)
Васьківська К. В. - Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств із банками, Содома Р. І., Децик О. І. (2015)
Гринчишин Я. М. - Порівняльні аспекти фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств в Україні та ЄС (2015)
Грищук Д. В. - Механізм формування процесно-організаційної моделі підприємства продуктового рітейлу (2015)
Попадинець Н. М. - Функціонування конкурентоспроможного підприємництва у системі внутрішньої торгівлі в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Зеленко В. А. - Трансформування системи соціального страхування України: аналіз задекларованих змін, Стасишин А. В. (2015)
Гринчишин І. М. - Забезпечення фінансової стабільності системи соціального захисту України в умовах євроінтеграції (2015)
Фурдичко Л. Є. - Децентралізація: фінансова незалежність місцевих бюджетів України (2015)
Західна О. Р. - Ринок місцевих запозичень: сучасний стан та перспективи розвитку, Лис А. М., Шульц Е. П. (2015)
Мороз Н. М. - Аналіз практики використання синдикативного кредитування в Україні (2015)
Дучинська Н. І. - Розвиток методів дослідження теорії корисності (2015)
Рубіш І. І. - Теоретичні пояснення "раптової зупинки" капіталу (2015)
Келічавий А. В. - Еволюція конкуренції: від зародження поняття до сучасних особливостей (2015)
Волинець У. А. - Механізми регулювання соціально відповідальної діяльності в Україні (2015)
Яремчук Р. Є. - Основні переваги та загрози для комплексного розвитку іт- сектора України від реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, Коломієць О. Г. (2015)
Колісник Г. М. - Продовольча безпека України та особливості її розвитку (2015)
Шушпанов Д. Г. - Регіональний профіль здоров’я населення України: стан, тенденції, детермінанти (2015)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій в умовах поглиблення європейської інтеграції України: нові виклики та завдання 83 (2015)
Лазарєва Є. В. - Оцінка потенціалу регіонів Українського Придунав’я в аспекті аналізу їхньої інноваційної спроможності, Курносова А. В. (2015)
Прокопюк А. - Принципи формування нової моделі регіонального розвитку на засадах структуних трансформацій (2015)
Новак І. М. - Стан та проблеми трансформації доходів населення в інвестування аграрної галузі (2015)
Ткач С. М. - Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності промисловості регіонів України (2015)
Содержание (2013)
Найдюк Ю. Г. - Игорь Кондратьевич Янсон (1938–2011) К 75-летию со дня рождения (2013)
Tartaglini E. - New directions in point-contact spectroscopy based on scanning tunneling microscopy techniques, Verhagen T. G. A., Galli F., Trouwborst M. L., Müller R., Shiota T., Aarts J., van Ruitenbeek J. M. (2013)
Daghero D. - Point-contact Andreev-reflection spectroscopy in anisotropic superconductors: the importance of directionality, Tortello M., Pecchio P., Stepanov V. A., Gonnelli R. S. (2013)
Krivoruchko V. N. - Point-contact Andreev-reflection spectroscopy of doped manganites: Charge carrier spin-polarization and proximity effects, D’yachenko A. I., Tarenkov V. Yu. (2013)
Beyer R. - Emerging evidence for FFLO states in layered organic superconductors, Wosnitza J. (2013)
Gabovich A. M. - Charge density waves in d-wave superconductors: thermodynamics and Josephson tunneling, Voitenko A.I. (2013)
Wang C. - Ferromagnetic resonance driven by an ac current: a brief review, Seinige H., Tsoi M. (2013)
Gloos K. - Andreev-reflection spectroscopy with superconducting indium - a case study, Tuuli E. (2013)
Scheer E. - Switchable zero-bias anomaly in individual C60 molecules contacted with tunable aluminum electrodes, Böhler T., Edtbauer A., Egle S., Erbe A., Pietsch T. (2013)
Ekino T. - Scanning-tunneling microscopy/spectroscopy and break-junction tunneling spectroscopy of FeSe1-xTex, Sugimoto A., Gabovich A. M. (2013)
Bouvron S. - Andreev experiments on superconductor/ferromagnet point contacts, Stokmaier M., Marz M., Goll G. (2013)
Yanson I. K. - Current-field diagram of magnetic states of a surface spin valve in a point contact with a single ferromagnetic film, Balkashin O. P., Fisun V. V., Yanson Yu. I., Naidyuk Yu. G. (2013)
Шкляревский О. И. - Влияние холодной обработки металла на проводимость наноконтактов платины, меди и серебра, Янсон И. К. (2013)
Allen J. - Wigner function description of a qubit-oscillator system, Zagoskin A. M. (2013)
Massarotti D. - Macroscopic quantum tunneling and retrapping processes in moderately damped YBaCuO Josephson junctions, Longobardi L., Galletti L., Stornaiuolo D., Rotoli G., Tafuri F. (2013)
Khotkevych N. V. - Electron tunneling into surface states through an inhomogeneous barrier: asymptotically exact solution of the problem and STM theory, Kolesnichenko Yu. A., van Ruitenbeek J. M. (2013)
Yanson Yu. I. - Cathodic corrosion: Part 1. Mechanism of corrosion via formation of metal anions in aqueous medium, Yanson A. I. (2013)
Yanson A. I. - Cathodic corrosion: Part 2. Properties of nanoparticles synthesized by cathodic corrosion, Yanson Yu. I. (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Yaremko I. Yo. - Problems and prospects of reflecting goodwill in accounting system and financial reporting, Pylypenko L. M., Tyvonchuk O. I. (2015)
Kuzmin O. Ye. - Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of European integration, Melnyk O. H., Mukan O. V., Adamiv M. Ye. (2015)
Zakharchyn H. M. - Motivating personnel creative potential, Lyubomudrova N. P. (2015)
Podolchak N. Y. - Development methods of conflicts identification and evaluation, Kovalchuk G. R., Savchyn O. I. (2015)
Lemishovska O. S. - Methodical bases of fundamental works on accounting by L. Pacholi and Ja. Ympyn: comparative aspect (2015)
Łuczak Ja. - Improvement of enterprise activities based on process management (2015)
Mamontova N. A. - Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features, Novak A. F. (2015)
Mohylova A. Y. - Capitalization of the industrial enterprise: specifics of modern management (2015)
Kuzmin O. Ye. - Methodology of calculations of logistic costs and charges for delivery, Telishevska O. (2015)
Содержание (2013)
Шевченко С. И. - О возможности рождения вихрей в сверхтекучих системах скрещенными однородным магнитным и неоднородным электрическим полями (2013)
Дьяченко А. И. - Избыточный ток в контактах Bi2223–Ag при температуре выше критической, Таренков В. Ю., Сидоров С. Л., Варюхин В. Н., Соловьев А. Л. (2013)
Чабаненко В. В. - Границы устойчивости критического состояния жесткого сверхпроводника Nb3Al на Н–Т плоскости, Васильев С. В., Nabiałek A., Шишмакова А. С., Pérez-Rodríguez F., Русаков В. Ф., Szewczyk A., Кодесс Б. Н., Gutowska M., Wieckowski J. (2013)
Чупис И. Е. - Доменная невзаимность электромагнитных волн в центросимметричном TbMnO3 (2013)
Горностаева О. В. - Магнитные свойства иона Ce3+ в железосодержащем оксипниктиде CeFeAsO, Ламонова К. В., Орел С. М., Пашкевич Ю. Г. (2013)
Dyakonov V. - Grain size effect on magnetic properties of REMnO3 (RE = Pr, Nd), Bażela W., Duraj R., Dul M., Kravchenko Z., Zubov E., Dyakonov K., Baran S., Szytuła A., Szymczak H. (2013)
Безуглый А. И. - Динамика электронной температуры и времена релаксации электрон-фононной системы металлической пленки, Шкловский В. А. (2013)
Мозуль К. А. - Поверхностная магнитная анизотропия наночастиц CoFe2O4 с гигантским низкотемпературным гистерезисом, Ольховик Л. П., Сизова З. И., Блудов А. Н., Пащенко В. А., Баумер В. Н., Ващенко В. В., Колосов М. А., Крышталь А. П., Проданов М. Ф. (2013)
Долбин А. В. - Влияние стеклования фуллерита С60 на диффузию примеси Ar, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М. (2013)
Гудина С. В. - Влияние инфракрасного излучения на квантовый магнитотранспорт в структурах n-InGaAs/GaAs с двумя сильно связанными квантовыми ямами, Арапов Ю. Г., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Якунин М. В. (2013)
Новокшонов С. Г. - Межподзонные осцилляции кинетических коэффициентов двумерной системы со спин-орбитальным взаимодействием (2013)
Окулов В. И. - Об экспериментальном наблюдении спонтанной спиновой поляризации электронов в гибридизированных состояниях примесей переходных элементов в полупроводнике, Говоркова Т. Е., Жевстовских И. В., Лончаков А. Т., Окулова К. А., Памятных Е. А., Подгорных С. М., Андрийчук М. Д., Паранчич Л. Д. (2013)
Пицевич Г. А. - Структура и колебательные спектры гош- и транс-конформеров этанола: неэмпирические ангармонические расчеты и FTIR спектры в аргоновых матрицах, Дорошенко И. Ю., Погорелов В. Е., Шаблинскас В., Балявичюс В. (2013)
Пономаренко В. - Системний підхід до організації підготовки та видання електронної мультимедійної інтерактивної навчальної літератури у вищих навчальних закладах, Анохін В. (2015)
Золотарьова І. - Використання можливостей Microsoft OneNote для організації дистанційної індивідуальної та групової роботи студентів, Плоха О. (2015)
Шкіль О. - Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання, Каук В., Пуголовок К. (2015)
Захар О. - Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики (2015)
Слюсарчук Ю. - Компетентнісний підхід до підготовки ІТ-фахівців на основі проектного навчання, Джавала Л., Угрин Л. (2015)
Сусь Б. - Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях, Тмєнова Н. (2015)
Гаращук О. - Інноватика в освіті – шлях до її якості, досвід США, Куценко В. (2015)
Шелестова А. - Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ (2015)
Пасічник В. - Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання, Шестакевич Т. (2015)
Пелещишин А. - Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ, Корж Р., Трач О. (2015)
Пелещишин А. - Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ, Трач О. (2015)
Стефанович Т. - Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу, Щербовських С. (2015)
Захарчук М. - Комп’ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови, Васьків Р. (2015)
Сулим Г. Т. - Згин пластини Рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів, Опанасович В. К., Яцик І. М. (2015)
Андрейків О. Є. - Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення, Кухар В. З., Долінська І. Я. (2015)
Свірська Л. М. - Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації, Кречковська Г. В., Студент О. З. (2015)
Полутренко М. С. - Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів, Побережний Л. Я., Станецький А. І. (2015)
Вировой В. М. - Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи, Суханов В. Г., Коробко О. О., Башинський О. (2015)
Опанасович В. К. - Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин, Слободян М. С. (2015)
Слободян З. В. - Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки, Хабурський Я. М., Максимів О. В. (2015)
Юхимець П. С. - Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнями, Гопкало О. П., Гопкало О. Є. (2015)
Греділь М. І. - Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі (2015)
Бабій Л. О. - Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей у газоподібному водні (2015)
Тинчук С. О. - Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі (2015)
Січко В. М. - Термомеханічна поведінка товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі (2015)
Барановський В. М. - Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин (2015)
Колеснікова Т. М. - Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах (2015)
Стрілець О. Р. - Керування змінами швидкості за допомогою диференціальної передачі через епіцикл (2015)
Струтинський С. В. - Технології розроблення інноваційної елементної бази у вигляді сферичних шарнірів просторових систем приводів, Гуржій А. А. (2015)
Клендій О. М. - Результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти (2015)
Гевко І. Б. - Синтез способів навивання гвинтових заготовок, Катрич О. В. (2015)
Петрик М. Р. - Числове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон, Михалик Д. М., Петрик М. М. (2015)
Медвідь Н. В. - Дослідження впливу тепло-солеперенесення на швидкість фільтрації в грунтовій греблі (просторова задача), Мартинюк П. М. (2015)
Видавнича сторінка (2015)
Вихідні дані (2015)
Про припинення діяльності товариства Волинь та Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (2013)
Пресовий комунікат (2013)
Охріменко Г. - Керамічні кубки городоцько-здовбицької культури, Скляренко Н., Локайчук С. (2013)
Дмитренко А. - Етнокультурні традиції збирання грибів на Житомирському Поліссі (2013)
Чибирак С. - Народна метрологія Волинського Полісся: традиції вимірювання довжин (2013)
Зінько Д. - Пам'ятки західноєвропейського мистецтва XVIII - початку ХХ ст. в експозиції Художнього музею м. Луцька (2013)
Трофімук Т. - Виникнення "єврейського питання" в Російській імперії наприкінці XVIII ст. (2013)
Бундак О. - Всеросійський селянський союз у роботах західних зарубіжних істориків (2013)
Заєць Л. - Джерельна база вивчення культурної спадщини Волині громадськими товариствами Правобережної України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) (2013)
Пословська А. - Проблеми галицько-волинської спільності у ХІІІ ст. у світлі археологічних джерел (2013)
Дем'янюк О. - Особливості суспільно-політичного розвитку Волинської губернії навесні-влітку 1917 р. (2013)
Малеончук Г. - Розвиток охорони здоров'я, санітарії та соціальної опіки в Луцьку в 1919-1939 рр. (2013)
Карпов В. - Символіка військового формування Карпатської України - Карпатської січі (2013)
Гаврилюк О. - Пам'ятки історії та культури українців на сторінках періодики міжвоєнної Польщі (2013)
Ключук Ю. - Україна у польській східній політиці на початку 90-х років ХХ ст. (2013)
Карпюк В. - Археологія Волинської області: історіографічний огляд за 2010-2013 роки (2013)
Шваб Л. - Володимирський монастир Свято-Різдва Христового Української православної церкви (Київський патріархат) у канві української історії, Ігнатенко М. (2013)
Борчук С. - Енциклопедія історії України: до постановки проблеми (2013)
Десятинчук І. - "Декрети Бенеша" та вигнання німців із Чехословаччини після Другої світової війни (2013)
Котова С. - Образ "Вітчизняної війни" в конструюванні колективної пам'яті росіян напередодні та під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2013)
Шваб А. - Зовнішня переселенська та колонізаційна політика Другої Речі Посполитої (2013)
Карпюк В. - Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010-2012 рр. (2013)
Дем'янюк О. - Рецензія на книгу Богдана Зека "Олег Штуль у боротьбі за Україну" (Торонто; Львів: Літопис УПА, 2013) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бессараб А. О. - Медіавистави від українських письменників в інформаційно-комунікаційному просторі (2015)
Любовець Г. В. - Аналіз підходів до моніторингу інформаційного простору в Україні, Король В. Г. (2015)
Муц Л. Ф. - Дискурсна методологія досліджень міжкультурної комунікації (2015)
Ніколаєнко Н. М. - Диверсифікація технологій управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою суспільства (2015)
Гурчіані Х. Д. - Управління соціальними процесами через змі (2015)
Дударевич І. К. - Місце азійської моделі серед комерційного, громадського й державного ТБ (2015)
Єжижанська Т. С. - Особливості здійснення корпоративних комунікацій у реальному й віртуальному просторі (2015)
Іванюха Т. В. - Інтертекстуальність як жанротвірний чинник у сучасній українській есеїстиці, Полякова Г. О. (2015)
Костюк В. В. - Інтерв’ю на сторінках мережевих видань, Кравченко А. В. (2015)
Любченко Ю. В. - Візуалізація інформації на сучасному радіо (2015)
Миронюк Д. І. - 2043 рік – рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання” (2015)
Мірошниченко П. В. - Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет (2015)
Сібірякова О. О. - Інтернет у моделюванні нових типів зв’язків аудиторії та сучасних медіа (2015)
Тяпкіна Н. І. - Реалізація етнічних стереотипів у вітчизняному інформаційному просторі, Лисак А. І. (2015)
Усманова О. В. - Російська агресія проти українського слова в історії вітчизняної журналістики (2015)
Хіренко О. О. - Комунікація в сучасних друкованих змк як складова видавничої проблеми (2015)
Чабаненко М. В. - Виробництво фотоновин в інтернет-журналістиці, Ботнарева М. І. (2015)
Антоненко І. Ю. - Журналістський текст: психологічні закономірності індивідуального стилю (2015)
Миронюк Н. Д. - Видавнича справа "Коронного краю” кінця ХІХ – початку XX ст. Очима сучасних дослідників (2015)
Досенко А. К. - Блогінг як платформа для прихованої реклами (2015)
Дроздик Л. А. - Тренди політичної зовнішньої реклами під час позачергових парламентських виборів 2014 року в Україні (2015)
Лебедєва Ю. П. - Рекламний буклет як засіб ефективної друкованої реклами (2015)
Майборода М. С. - Європейська культурно-освітня організація як засіб побудови іміджу держави в Україні (на прикладі британської ради в Україні) (2015)
Мантуло Н. Б. - Паблік рилейшнз у парадигмі масової культури (2015)
Сухаревська Г. В. - Просування товарів класу люкс у мережі інтернет та онлайн-продажі в лакшері сегменті: особливості, завдання, PR-стратегії (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів (2015)
Дни науки (2013)
Автори (2013)
Вороненко В. Ю. - Нормативно-правовое обеспечение семейной медицины в свете реформы здравоохранения Украины, Шекера О. Г. (2013)
Зурдинов А. З. - Самостоятельное использование лекарств пациентом: польза и риск (2013)
Косаковский А. Л. - Хронический рубцовый стеноз гортани у детей (2013)
Борисенко А. В. - Вплив захворювань парадонта на загальний стан організму (2013)
Садыков М. И. - Способ определения индивидуальной носоушной линии – ключевой фактор при конструировании искуственных зубных рядов, Нестеров А. М., Зиньковская А. С., Санососюк Н. О., Емельянов В. Н. (2013)
Жабченко І. А. - Результати наукових досліджень найбільш істотних факторів ускладненого перебігу періоду гестації у жінок України, Писарєва С. П., Шамаєва О. В. (2013)
Шекера О. О. - Питання порфілактики та лікування захворювань парадонта у вагітних, Шекера І. О. (2013)
Дзюблик Я. О. - Грип і пневмонія: як вони пов'язані, Соловйов С. О., Дзюблик І. В. (2013)
Трофимова Г. А. - Оптимизация системы реабилитации пациентов, перенесших нарушения мозгового кровообращения, при подготовке специалистов сестринского дела, Савельева А. В., Кобякова И. А., Лавровский С. Н. (2013)
Царенко А. В. - Мультидисциплінарна професійна підготовка сімейних лікарів з надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку, Губський Ю. І., Царенко В. А. (2013)
Берзінь В. І. - Особливості формування стану здоров'я та психофізіологічного розвитку дітей в умовах техногенного навантаження, Стельмахівська В. П., Мартиненко Ю. В. (2013)
Фриптуляк Г. Е. - Гигиеническая оценка значения йодированной бутиллированной воды для профилактики йододефицита у детей, Беженарь В. А. (2013)
Чуприков А. П. - Современное состояние дельфинотерапии(обзор литературных и собственных данных), Келюшок С. В., Поповский Б. П. (2013)
Гончаренко М. С. - Влияние излучения мобильного телефона на организм человека, Камнева Т. П., Мельникова А. В., Чикало Т. М. (2013)
Дзюблик І. В. - Новий парвовірус людини та клінічні прояви захворювання, що він викликає, Обертинська О. В. (2013)
Організація соціальної реабілітації інвалідів та дітей з обмеженими можливостями у м. Києві (2013)
40 років - дарує здоров’я молоді (2013)
Збережемо генофонд українського народу разом! (2013)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Козлов Д. А. - Трехмерный топологический изолятор на основе напряженной пленки HgTe, Квон З. Д., Савченко М. Л., Weiss D., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А. (2015)
Петров П. В. - Спиновые и зарядовые явления, связанные с положительно заряженными акцепторами в квантовых ямах GaAs/AlGaAs, Иванов Ю. Л., Аверкиев Н. С. (2015)
Вальков В. В. - Квантовый транспорт через многоуровневую магнитную структуру при учете процессов многократного неупругого рассеяния в магнитном поле, Аксенов С. В., Уланов Е. А. (2015)
Арапов Ю. Г. - Переходы плато–плато в режиме квантового эффекта Холла в гетероструктуре n-InGaAs/GaAs с одиночной квантовой ямой до и после ИК подсветки, Гудина С. В., Клепикова А. С., Неверов В. Н., Харус Г. И., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В. (2015)
Парфеньев Р. В. - Влияние давления на параметры сверхпроводящего перехода в полупроводниковых твердых растворах PbzSn1–zTe, легированных In, Козуб В. И., Андрианов Г. О., Шамшур Д. В., Черняев А. В., Михайлин Н. Ю., Немов С. А. (2015)
Кульбачинский В. А. - Процессы переноса электронов, низкотемпературные электрические и гальваномагнитные свойства пленок оксидов цинка и индия, Кытин В. Г., Реукова О. В., Бурова Л. И., Кауль А. Р., Ульяшин А. Г. (2015)
Charikova T. B. - Doping effect on the evolution of the pairing symmetry in n-type superconductor near antiferromagnetic phase boundary, Shelushinina N. G., Harus G. I., Neverov V. N., Petukhov D. S., Petukhova O. E., Ivanov A. A. (2015)
Лашкарев Г. В. - Свойства твердых растворов, легированных пленок и нанокомпозитных систем на основе оксида цинка, Штеплюк И. И., Евтушенко А. И., Хижун О. Ю., Картузов В. В., Овсянникова Л. И., Карпина В. А., Миронюк Д. В., Хомяк В. В., Ткач В. Н. (2015)
Скипетров Е. П. - Кинетика изменения концентрации носителей заряда при легировании в сплавах на основе теллурида свинца с примесями переходных металлов, Кнотько А. В., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2015)
Лончаков А. Т. - Новые проявления псевдощелевого состояния и спинового рассеяния электронов в низкотемпературных тепловых свойствах сплавов железо–ванадий–алюминий почти стехиометрического состава, Марченков В. В., Окулов В. И., Окулова К. А., Говоркова Т. Е., Подгорных С. М. (2015)
Говоркова Т. Е. - Вклад спинового упорядочения электронных состояний примесей железа, кобальта и никеля в низкотемпературную магнитную восприимчивость кристаллов селенида ртути, Лончаков А. Т., Окулов В. И., Андрийчук М. Д., Губкин А. Ф., Паранчич Л. Д. (2015)
Charikova T. - Magnetization in AIIIBV semiconductor heterostructures with the depletion layer of manganese, Okulov V., Gubkin A., Lugovikh A., Moiseev K., Nevedomsky V., Kudriavtsev Yu., Gallardo S., Lopez M. (2015)
Содержание (2013)
Preface (2013)
Goncharov A. F. - Hydrogen at extreme pressures, Howie R. T., Gregoryanz E. (2013)
Strzhemechny M. A. - Novel carbon materials: new tunneling systems, Dolbin A. V. (2013)
Yakub E. S. - Ionic model for highly compressed solid hydrogen (2013)
Freiman Yu. A. - Sound velocities in solid hydrogen under pressure, Grechnev A., Tretyak S. M., Goncharov A. F., Hemley R. J. (2013)
Yakub L. N. - Melting line of polymeric nitrogen (2013)
Strazzulla G. - Crystalline and amorphous structure of astrophysical ices (2013)
Antsygina T. N. - Structural evolution of ferromagnetic 3He multilayers adsorbed on exfoliated graphite, Chishko K. A. (2013)
Bagatskii M. I. - The heat capacity of nitrogen chain in grooves of single-walled carbon nanotube bundles, Barabashko M. S., and Sumarokov V. V. (2013)
Savchenko E. V. - Anomalous low-temperature "post-desorption” from solid nitrogen, Khyzhniy I. V., Uyutnov S. A., Ponomaryov A. N., Gumenchuk G. B., Bondybey V. E. (2013)
Boltnev R. E. - Comparative study of thermostimulated luminescence and electron emission of nitrogen nanoclusters and films, Bykhalo I. B., Krushinskaya I. N., Pelmenev A. A., Khmelenko V. V., Lee D. M., Khyzhniy I. V., Uyutnov S. A., Savchenko E. V., Ponomaryov A. N. (2013)
Solodovnik A. A. - Cluster approach to formation of nitrogen–rare gas cryoalloys, Danchuk V. V., Mysko N. S. (2013)
Drobyshev A. - Structure and phase transition peculiarities in solid nitrous oxide and attempts at their explaination, Aldiyarov A., Korshikov E., Kurnosov V., Sokolov D., Tokmoldin N. (2013)
Khrapak A. G. - Energy of vacancy formation in the continuum matter model, Khrapak S. A. (2013)
Ramos M. A. - Low-temperature properties of monoalcohol glasses and crystals, Hassaine M., Kabtoul B., Jiménez-Riobóo R. J., Shmyt’ko I. M., Krivchikov A. I., Sharapova I. V., Korolyuk O. A. (2013)
Konstantinov V. A. - Isochoric thermal conductivity of solid furan, Sagan V. V., Revyakin V. P., Zvonaryova A. V., Pursky O. I. (2013)
Nazin S. - Cryogenic electrolytes, Chikina I., Shikin V. (2013)
Bondarenko V. L. - Cascade units for neon isotopes production by rectification method, Simonenko Yu. M., Diachenko O. V., Matveyev E. V. (2013)
Содержание (2015)
Абдурахимов Л. В. - Формирование низкочастотных гармоник на поверхности жидкого водорода и гелия в турбулентном режиме, Бражников М. Ю., Левченко А. А., Лихтер А. М., Ремизов И. А. (2015)
Жучков В. А. - Ползучесть твердого 4Не при температурах ниже 1 К, Лисунов А. А., Майданов В. А., Неонета А. С., Рубанский В. Ю., Рубец С. П., Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н. (2015)
Zhang Zhi-Hong - Anisotropic g factors of the tetragonal Cu2+ monomer in Tl-2223 superconductor, Wu Shao-Yi, Kuang Min-Quan, Ding Chang-Chun (2015)
Бондаренко С. И. - О возможности измерения энергетической щели сверхпроводников с помощью квантового интерференционного устройства, Коверя В. П., Кревсун А. В., Гнездилова Л. В. (2015)
Журавлев А. В. - Эффекты локальной обменной анизотропии в четырехъядерном молекулярном комплексе симметрии D4h (2015)
Панфилов А. С. - Особенности магнитных свойств тетраборидов RB4 (R = Ce, Sm и Yb). Эффекты давления, Гречнев Г. Е., Журавлева И. П., Федорченко А. В., Муратов В. Б. (2015)
Кононенко В. В. - Реакция критического тока композита сверхпроводник–половинный металл на гидростатическое давление, Таренков В. Ю., Дьяченко А. И., Варюхин В. Н. (2015)
Xiao Wei - Effect of temperature on the coherence time of a parabolic quantum dot qubit, Wang Hong-Wei (2015)
Нацик В. Д. - Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть II: Упругие поля и собственная энергия этих дефектов в кристалле с плоской гексагональной решеткой, Смирнов С. Н. (2015)
Константинов В. А. - Изохорная теплопроводность "пластических" фаз циклических углеводородов. Тиофен, Саган В. В., Ревякин В. П., Карачевцева А. В. (2015)
Груздев Н. Б. - Люминесценция твердых растворов Co1–xZnxO при межзонном возбуждении, Соколов В. И., Пустоваров В. А., Чурманов В. Н. (2015)
Арапов Ю. Г. - Квантовый магнитотранспорт в структурах n-InGaAs/GaAs при изменении концентрации электронов под воздействием инфракрасного излучения, Гудина С. В., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Савельев А. П., Якунин М .В. (2015)
Чурманов В. Н. - Низкотемпературная фотолюминесценция в нанокристаллах NixMg1–xO, Груздев Н. Б., Соколов В. И., Пустоваров В. А., Иванов В. Ю., Миронова-Улмане Н. А. (2015)
Зиновьев П. В. - Влияние молекулярной примеси азота на фотолюминесценцию фуллерита C60, Зорянский В. Н., Мелешко В. В., Стеценко Ю. Е. (2015)
Датченко Ю. В. - Інтерпретація писанки як візуально культурного тексту (2015)
Дев’ятко Ю. С. - Проблеми лексикографічного опису багатокомпонентних стоматологічних термінів (2015)
Коцюба Н. Й. - Засоби вираження суб’єкта в офіційно-діловому тексті (2015)
Шевченко Л. Л. - Зміст концепту ‘Євангеліє’ (на матеріалі Нового Завіту (2015)
Ганжа С. А. - Аксіологічні особливості функціонування фразеологізмів у мові епістолярних текстів Т. Г. Шевченка (2015)
Зайцева В. В. - Принципи класифікації метонімічних номінацій (на матеріалі українськомовного тексту газети (2015)
Карасьова К. А. - Складнопідрядні речення як засіб конкретизації політичного мовлення (обставинні та з’ясувальні (2015)
Ковальчук М. С. - Лексичні особливості рекламних текстів, Алексєєв В. С. (2015)
Ковтун А. А. - Специфіка механізмів творення вторинних номінацій від релігійних лексем (2015)
Купчинська З. О. - Відтопографічні ойконіми-плюративи (2015)
Левун Н. В. - Словотвірні типи черезступеневих похідних в українській мові (2015)
Просяна А. В. - Суфіксальний спосіб термінотворення іменників у системі української юридичної термінології (на матеріалі законодавчих актів, що регулюють освітню діяльність) (2015)
Рибалка Я. І. - Мовні чинники впливу на деетимологізацію, Степаненко О. К. (2015)
Сінкевич Н. М. - Лексикографічний опис стилістично маркованої лексики у "Великому тлумачному словнику сучасної української мови" (2015)
Хрушкова О. А. - Структурно-граматичні особливості економічно географічних урбанонімів дніпропетровщини (2015)
Шевченко Т. В. - Функціонування складних речень в офіційно діловому мовленні: особливості структури та семантики (2015)
Голікова Н. С. - Контекстуальні "вкраплення" в художньому дискурсі П. Загребельного (2015)
Євсєєва Г. П. - Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего", Баранник О. Ю. (2015)
Лощинова І. С. - Інтерпретація слів-символів у мовотворчості письменників Дніпропетровщини (2015)
Мамич М. В. - Медіа-жанр "астрологічний прогноз" на сторінках журналу "Жінка" (2015)
Мамчич І. П. - Просторічна лексика як особливість авторського стилю Лесі Степовички (2015)
Романюк І. В. - Етикетні мовленнєві жанри ‘привітання’ і ‘прощання’ в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького (2015)
Українець Л. Ф. - Фонетична конотація як концептуально інформаційний елемент міфологеми ВІТЕР (на матеріалі української поетичної мови початку ХХ ст.) (2015)
Шпітько І. М. - Словацький потяг до української неології (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2015)
Askerzade I. N. - Effects of anharmonicity of current-phase relation in Josephson junctions (Review Article) (2015)
Гриценко И. - Квантовая турбулентность: коэффициент сопротивления при колебаниях погруженного в He II кварцевого камертона, Цескис А., Шешин Г. (2015)
Kononenko V. - Tracing the evolution of the two energy gaps in magnesium diboride under pressure, Tarenkov V., Belogolovskii M., Döring S., Schmidt S., Seidel P. (2015)
Терехов А. В. - Подавление сверхпроводимости Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 в наклонных магнитных полях, Золочевский И. В., Христенко Е. В., Ищенко Л. А., Безуглый Е. В., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2015)
Калмыкова Т. В. - Магниторезонансные свойства манганита La1–xSrxMnO3 (х = 0,15; 0,225; 0,3; 0,45; 0,6), Недух С. В., Полевой С. Ю., Харченко А. А., Тарапов С. И., Белозоров Д. П., Погорелый А. Н., Полек Т. И., Пащенко В. А., Блудов A. H. (2015)
Tanriverdiyev V. A. - Local spin excitations in the rectangular ferromagnetic (2015)
Савина Ю. А. - Особенности магнитных свойств квазиодномерного магнетика β-TeVO4 при низких температурах, Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Lemmens P., Berger H. (2015)
Долбин А. В. - Влияние облучения γ-квантами на сорбцию водорода нанопористыми углеродными материалами, Манжелий В. Г., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Малецкий В. П., Николаев В. Г., Кудряченко Е. В. (2015)
Vikström A. - Propagation of acoustic edge waves in graphene under quantum Hall effect (2015)
Гасанова Х. А. - Факторы Холла и магнитосопротивления в монокристалле Bi0,88Sb0,12, легированном Te, Таиров Б. А. (2015)
Кирко Д. Л. - Люминесценция жидкого азота после импульсного воздействия ультрафиолетового излучения (2015)
Sokolenko V. I. - Changes in physical-mechanical properties and structure of ferritic-pearlitic steel 15Kh2NMFA caused by severe low-temperature deformation and exposure to alternating magnetic field, Mats A. V., Karas’ V. I., Okovit V. S., Chernyak N. A., Gorbatenko V. M. (2015)
Светлов В. Н. - Анизотропия электросопротивления Bi93,99Mn6Fe0,01, Терехов А. В., Степанов В. Б., Соловьев А. Л., Христенко Е. В., Ивасишин О. М., Шевченко А. Д., Ковалюк З. Д. (2015)
Бирченко А. П. - Кинетика зародышеобразования при структурном ОЦК–ГПУ переходе в твердом гелии, Вехов Е. О., Михин Н. П., Рудавский Э. Я., Байдаков В. Г. (2013)
Алиев В. М. - Псевдощель в CdBa2Cu3O7–δ ВТСП материале, Рагимов С. С., Селим-заде Р. И. (2013)
Seyid-Rzayeva S.M. - Effect of screening on the phonon–polaron states in a nanotube of diluted magnetic semiconductor (2013)
Du L. - Electromagnetically induced interference in a superconducting flux qubit, Yu Y., Lan D. (2013)
Шаповалов И. П. - Квадрупольные фазы и фазовые переходы в одноосных магнетиках с тензорными взаимодействиями (2013)
Руденко Э. М. - Вольт-амперные характеристики низкоомных туннельных структур ферромагнетик–изолятор–сверхпроводник Co2CrAl–I–Pb, Шлапак Ю. В., Короташ И. В., Дякин М. В. (2013)
Дзян С. А. - Нелинейная динамика и солитоны цепочки сферических магнитных наночастиц, Иванов Б. А. (2013)
Хаджай Г. Я. - Индуцированная высоким давлением релаксация электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7–δ, Вовк Р. В., Вовк Н. Р. (2013)
Нацик В. Д. - Механика 2D кристаллов: переход от атомно-решеточного описания к уравнениям теории упругости, Смирнов С. Н. (2013)
Ivanov A. Yu. - Fermi resonance in Ne, Ar and Kr-matrix infrared spectra of 5-bromouracil, Rubin Yu. V., Egupov S. A., Belous L. F., Karachevtsev V. A. (2013)
Shikin V. - Relaxation phenomena in cryogenic electrolytes, Chikina I., Nazin S. (2013)
Gorbenko Ie. Ie. - Elastic properties of compressed cryocrystals in a deformed atom model, Zhikharev I. V., Troitskaya E. P., Chabanenko Val. V., Pilipenko E. A. (2013)
Zholonko N. N. - Diffusion model of the thermal conductivity plateau of weak solid solutions of neon in parahydrogen (2013)
Gordon D. A. - Reactivity of free radical intermediates that form spontaneously during molecular chlorine action on acetylene and vinyl monomers at low temperatures, Volodina V. A., Mikhailov A. I. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Bekhta M. I. - FEM elements enriched with meshfree functions: overview and application, Savula Ya. G. (2014)
Chernukha O. Yu. - Simulation of mass flows of decaying substance in layer with periodically located thin channels, Dmytruk V. A., Goncharuk V. Ye. (2014)
Król M. - Exact difference scheme for system nonlinear ODEs of second order on semi-infinite intervals, Kutniv M. V., Pazdriy O. I. (2014)
Limarchenko O. S. - Generalizations of the Faraday problem in mechanical system "reservoir–liquid with a free surface", Konstantinov O. V. (2014)
Nahirnyj T. S. - Mathematical modeling of near-surface non-homogeneity in nanoelements, Tchervinka K. A. (2014)
Pasternak Ia. M. - 2D integral formulae and equations for thermoelectroelastic bimaterial with thermally insulated interface, Pasternak R. M., Sulym H. T. (2014)
Pyanylo Ya. D. - Models of mass transfer in gas transmission systems, Prytula M. G., Prytula N. M., Lopuh N. B. (2014)
Rushchitsky J. J. - To modeling the auxetic materials: some fundamental aspects (2014)
Zhuk Y. A. - Damping characteristics of three-layer beam-damper under harmonic loading (2014)
Содержание (2013)
Золочевский И. В. - Стимуляция сверхпроводимости микроволновым облучением в широких пленках олова (2013)
Кутько К. В. - Температурные зависимости намагниченности сверхрешеток Co/Cu (111), Блудов А. Н., Савина Ю. А., Пащенко В. А., Андерс А. Г., Зорченко В. В., Стеценко А. Н. (2013)
Alisultanov Z. Z. - Thermoelectric effect in single layer epitaxial graphene formed on semiconductor substrate. Simple analytical model (2013)
Sichkar S. M. - Electronic structure, phonon spectra and electron–phonon interaction in ScB2, Antonov V. N. (2013)
Галбова O. - Магнитопробойные угловые осцилляции в органических проводниках, Кириченко O.В., Песчанский В. Г. (2013)
Shan Sh.-P. - Temperature and impurity effects of the polaron in an asymmetric quantum dot, Liu Ya-M., Xiao J.-L. (2013)
Долбин А. В. - Cорбция водорода жгутами одностенных углеродных нанотрубок, радиационно-модифицированных в различных газовых средах, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Ясковец И. И., Уварова И. Ю., Трипачко Н. А., Данильченко Б. А. (2013)
Bagatskii M. I. - Experimental low-temperature heat capacity of one-dimensional xenon adsorbate chains in the grooves of carbon c-SWNT bundles, Manzhelii V. G., Sumarokov V. V., Barabashko M. S. (2013)
Mumtaz M. - Dielectric properties of (CuO,CaO2, and BaO)y/CuTl-1223 composites, Kamran M., Nadeem K., Jabbar A., Khan N. A., Saleem A., Hussain S. T., Kamran M. (2013)
Лактионова М. А. - Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCrCuFeNi в интервале температур 4,2–300 К, Табачникова Е. Д., Танг З., Лиау П. К. (2013)
Исаев Н. В. - Деформационное упрочнение и скачкообразная деформация ультрамелкозернистых поликристаллов твердого раствора Al–Li при температуре 0,5 К, Шумилин С. Э., Забродин П. А., Гейдаров В. Г., Григорова Т. В., Фоменко В. С., Брауде И. С., Пустовалов В. В. (2013)
Терехов А. В. - Эффект Воллебена в YRh4B4 (2013)
Наукові редактори (2013)
Автори (2013)
Вороненко Ю. В. - Аналіз проблем кадрового забезпечення первинної медичної допомоги в контексті реформування галузі охорони здоров’я в Україні, Гойда Н. Г., Шекера О. Г. (2013)
Бримкулов Н. Н. - Пути оптимизации оказания помощи респираторным пациентам в Кыргызской Республике – Стратегия PAL ВОЗ, Давлеталиева Н. Е. (2013)
Зарубина Е. Г. - Оценка нейрогуморальных факторов, влияющих на сосудистый тонус у лиц молодого возраста, работающих в ночное время, Асеева Е. В., Турковский Ю. В., Моисеева Т. В. (2013)
Корж А. Н. - Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний: проблема привержености рекомендацям (2013)
Химион Л. В. - Иммуноглобулин G4–асоциированое заболевание (обзор литературы) (2013)
Дзюблик І. В. - Швидкі тести та їх місце в етіологічній діагностиці гострих кишкових вірусних інфекцій, Самборська І. Ф., Соловйов С. О. (2013)
Гайдукова С. М. - Эритроцитоз – как дифференціально-диагностическая проблема в клиничнической практике, Ткаченко Е. В., Бублий Ю. С. (2013)
Какабазде Д. Н. - Проблема геморрагического инсульта в общеклинической практике, Клименко А. В., Головченко Ю. И. (2013)
Маслова М. Г. - Современные енергоинформационные технологии в решении диагностических и лечебных проблем (сообщение второе), Куртсеитов Л. К. (2013)
Апанасенко Г. Л. - Санология в развитии профилактики хронических неинфекционных заболеваний (2013)
Скоморовский Ю. М. - Фасилитационный аспект деятельности по оздоровлению (2013)
Видиборець С. В. - Клінічне значення змін показника швидкості зсідання еритроцитів (лекція), Кучер О. В., Сергієнко О. В. (2013)
Боднар П. М. - Профілактика ендокринних захворювань (2013)
Трофименко С. І. - Деякі фінансово-економічні аспекти реформування охорони здоров’я України, Томинець А. В., Шекера О. Г. (2013)
Краткий очерк о деятельности проф. В. Л. Кулиниченка (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Шакалова С. П. - Організація соціальної реабілітації працездатних інвалідів (2013)
Прес-реліз 9 Міжнародного Салону винаходів і нових технологій "Новий Час" (2013)
Здорові діти - у здоровій школі (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Andriychuk M. I. - Applying the concept of generating polynomials to the antenna synthesis problem by power criterion, Bulatsyk O. O., Voytovych M. M. (2014)
Bomba A. Ya. - Identification of mass-transfer coefficient in spatial problem of filtration, Safonyk A. P. (2014)
Chekurin V. F. - Integral photoelasticity relations for inhomogeneously strained dielectrics (2014)
Demkiv L. I. - Research of dynamic system with unstable subsystem that has one root in the right half-plane (2014)
Karlash V. L. - Modeling of the energy-loss piezoceramic resonators by electric equivalent networks with passive elements (2014)
Kostrobij P. P. - Statistical description of electro-diffusion processes of ions intercalation in "electrolyte – electrode” system, Markovych B. M., TokarchukR. M., Tokarchuk M. V., Chernomorets Yu. I. (2014)
Limarchenko O. S. - Structure of geometrical nonlinearities in problems of liquid sloshing in tanks of non-cylindrical shape, Cattani C., Pilipchuk V. (2014)
Nahirnyj T. S. - Modeling local non-homogeneity in electroconductive non-ferromagnetic thermoelastic solid, Senyk Y. A., Tchervinka K. A. (2014)
Prytula N. M. - Simulation of nonstationary regimes of gas transmission systems operation, Gryniv O. D., Dmytruk V. A. (2014)
Rashkevych Yu. - Speech signal marking on the base of local magnitude and invariant segmentation, Peleshko D., Pelekh I., Izonin I. (2014)
Rushchitsky J. J. - On three facts of reticences in the classical mathematical modeling of elastic materials (2014)
Sukhorolsky M. - Solution of Helmholtz’s equation in the plane with an elliptical hole (2014)
Vavrukh M. - Interparticle interactions, general relativity effects, and critical parameters of white dwarfs, Tyshko N., Smerechynskyj S. (2014)
Zhuk Y. A. - Influence of microstructural transformation on quasistatic and dynamic thermomechanical response of thermally loaded disk, Kashtalyan M. (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Chaplya Ye. Ya. - Construction of the solution of the thermal-convective drying problem for porous solids in drying plants, Hayvas B. I., Torskyy A. R. (2015)
Charkovska N. V. - Modelling GHG emissions in the mineral products industry in Poland: An uncertainty analysis, Bun R. A., Nahorski Z., Horabik J. (2015)
Dyachok V. V. - The construction of ecological and economical production function for energy dependent economics, Gaiduchok O. V. (2015)
Gera B. V. - Obtaining and investigation of the conditions of heat transfer through inhomogeneous inclusion with heat sources, Dmytruk V. A. (2015)
Konstantinov O. V. - Effect of combine motion on variation of resonance properties in liquid sloshing problems, Limarchenko O. S., Semenovich K. O. (2015)
Lytvynenko V. - Optical combustion sensor data interpretation using hybrid negative selection algorithm with artifcial immune networks, Smolarz A., Wójcik W., Ballester J., Kozhukhovskaya O., Gromaszek K. (2015)
Mashkov V. A. - Interpretation of diagnosis problem of system level self-diagnosis, Mashkov O. A. (2015)
Povstenko Yu. - Thermal stresses in a long cylinder under Gaussian-distributed heating in the framework of fractional thermoelasticity (2015)
P’yanylo Ya. D. - Application of orthogonal polynomials for analysis of input numerical data in the problems of mass transfer, P’yanylo H. M., Vasiunyk M. Ye. (2015)
Solodyak M. - Investigation of magnetomechanothermodiffusive processes in ferromagnetic body at given diffusing substance concentration on the surface (2015)
Zhuravchak L. M. - Consideration of the nonlinear behavior of environmental material and a three-dimensional internal heat sources in mathematical modeling of heat conduction, Kruk O. S. (2015)
Содержание (2013)
Вступление (2013)
Vilchynskyy S. I. - The nature of superfluidity and Bose-Einstein condensation: from liquid 4He to dilute ultracold atomic gases, Yakimenko А. I., Isaeva K. О., Chumachenko А. V. (2013)
Vakarchuk I. O. - Theory of structure and thermodynamic functions of liquid 4He, Pastukhov V. S., Prytula R. J. (2013)
Amrit J. - Kapitza resistance between superfluid helium and solid: role of the boundary, Ramiere A. (2013)
Адаменко И. Н. - Трансформация фононов на границе раздела сверхтекучий гелий–твердое тело, Немченко Е. К. (2013)
Benningshof O. W. B. - Spin waves in the B-phase of superfluid 3He in confined cylindrical geometry, Jochemsen R. (2013)
Полуэктов Ю. М. - О возможности двух фазовых переходов в жидком гелии, Рыбалко А. С. (2013)
Ципенюк Ю. М. - Малоугловое рассеяние нейтронов в нормальном и сверхтекучем жидком гелии, Kirichek O., Petrenko O. (2013)
Matsuda H. - Formation of superfluid liquid pocket in aerogel and its solidification by cooling, Ochi A., Isozaki R., Nomura R., Okuda Y. (2013)
Wada N. - Observation of superfluidity in two- and one-dimensions, Hieda M., Toda R., Matsushita T. (2013)
Arrigoni F. - Excitation spectrum in two-dimensional superfluid 4He, Vitali E., Galli D.E., Reatto L. (2013)
Бирченко А. П. - Спин-решеточная релаксация в сверхтекучих включениях, образованных в матрице твердого гелия, Вехов Е. О., Михин Н. П., Рудавский Э. Я. (2013)
Памяти Вадима Григорьевича Манжелия (1933–2013) (2013)
Содержание (2013)
Вступление (2013)
Nemirovskii S. K. - Decay of the vortex tangle at zero temperature and quasiclassical turbulence (2013)
Mineev V. P. - Half-quantum vortices (2013)
Sheshin G. - Mutual interactions of oscillating quartz tuning forks in superfluid 4He, Gritsenko I., Schmoranzer D., and Skrbek L. (2013)
Monarkha Yu. P. - The fine structure of microwave-induced magneto-oscillations in photoconductivity of the two-dimensional electron system formed on a liquid-helium surface (2013)
Шикин В. - Низкочастотные аномалии эффективной массы заряженных кластеров в жидком гелии (2013)
Yamanaka Sh. - Oscillation mode transformation of edge magnetoplasmons in two-dimensional electron system on liquid-helium surface, Arai T., Sawada A., Fukuda A., Yayama H. (2013)
Смородин А. В. - Поляронное состояние поверхностных электронов над гелием, покрывающим cтруктурированную подложку, Николаенко В. А., Соколов С. С. (2013)
Bešlić I. - Spin-polarized hydrogen and its isotopes: a rich class of quantum phases, Markić L. V., Boronat J. (2013)
Шульга С. Н. - Теория сверхтекучих состояний с синглетным и триплетным типами спаривания в ядерной материи, Слюсаренко Ю. В. (2013)
Rovenchak A. - Phase transition in a system of 1D harmonic oscillators obeying Polychronakos statistics with a complex parameter (2013)
Gumann P. - Aging of solid 4He under torsional oscillation at low temperatures, Kojima H. (2013)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Kordyuk A. A. - Pseudogap from ARPES experiment: three gaps in cuprates and topological superconductivity (Review Article) (2015)
Gusynin V. P. - Spin Nernst effect and intrinsic magnetization in two-dimensional Dirac materials, Sharapov S. G., Varlamov A. A. (2015)
Prokopenko O. V. - Microwave detectors based on the spin-torque diode effect, Slavin A. N. (2015)
Pylypovskyi O. V. - Vortex polarity switching in magnets with surface anisotropy, Sheka D. D., Kravchuk V. P., Gaididei Y. (2015)
Grigorishin K. V. - Toy model of superconductivity, Lev B. I. (2015)
Барьяхтар В. Г. - Эффект Хиггса и магнитоупругая щель в ферромагнетиках, Данилевич А. Г. (2015)
Галкина Е. Г. - Двумерные солитоны в нематичеcкой фазе магнетиков, Иванов Б. А., Космачев О. А., Фридман Ю. А. (2015)
Skrypnyk Y. V. - Electronic spectrum of atomic chain with Fano-Anderson impurities (2015)
Abdelsalam H. - Electronic and magnetic properties of graphite quantum dots, Espinosa-Ortega T., Luk’yanchuk I. (2015)
Moskalenko V. A. - The theory of nonequilibrium Anderson impurity model for strongly correlated electron systems, Dohotaru L. A., Digor D. F. (2015)
Miransky V. A. - Conformal phase transition: QCD like theories with a large number of fermion flavors and all that (2015)
Харченко В. О. - Моделювання процесів формування пірамідальних структур при епітаксіяльному рості, Харченко Д. О., Лисенко І. О., Кохан С. В., Яновський В. В., Дворниченко А. В. (2015)
Лапко В. Ф. - Исследование наноразмерных кластеров палладия, иммобилизованных в условиях восстановительной сорбции на кремнезёме с поверхностными -Si–H-группами, Сварковская И. П., Каниболоцкий В. А., Герасимюк И. П. (2015)
Бородинова Т. И. - Кинетика кристаллизации золота при образовании и росте нанокристаллов в смеси первичных спиртов, Шилов В. Н. (2015)
Демченко В. Л. - Структура и термомеханические свойства нанокомпозитов на основе пектина, полиэтиленимина и наночастиц меди, сформированных под действием постоянных магнитного или электрического полей, Штомпель В. И., Гончаренко Л. А. (2015)
Погорілий А. M. - Особливості процесів дегазації викопного вугілля після насичення газами при високому тиску, Невдача В. В., Куц В. O., Лежненко І. В., Гурін В. Г., Молчанов О. М., Пічка Т. В. (2015)
Ничипоренко О. С. - Дефекти структури нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Пінчук-Ругаль Т. М., Грабовський Ю. Є., Заболотний М. А., Стрельчук В. В., Ніколенко А. C., Семенцов Ю. І. (2015)
Драпіковський М. А. - Дослідження кінетики фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріяльних реакційних центрів за допомогою вейвлет-аналізу, Заболотний М. А., Барабаш Ю. М., Куліш М. П., Дмитренко О. П. (2015)
Балабай Р. М. - Електронна структура та діелектрична матриця модельних фотонних кристалів, складених із волокон: розрахунки із перших принципів, Грицуля Д. Ю., Здещиц А. В., Тарасова О. Ю. (2015)
Аль-Равашдех Абдел-Басет - Влияние применения методики развития умений и навыков с использованием межпредметных связей на уровень двигательной подготовленности в легкой атлетике школьников старших классов, Козина Ж. Л., Базылюк Т. А., Ильницкая А. С. (2015)
Занковец В. Э. - Взаимосвязь скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей хоккеистов-профессионалов на льду и вне льда, Попов В. П. (2015)
Іващенко О. В. - Оцінка функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 7-8 класів, Єрмакова Т. С. (2015)
Капкан О. О. - Особливості процесу навчання фізичних вправ хлопців 14-15 років (2015)
Коробейніков Г. В. - Зв’язок стилів ведення поєдинку боксерів із психофізіологічними характеристиками, Аксютин В. В., Смоляр І. І. (2015)
Купрєєнко М. В. - Електроміографічний контроль впливу електротерапевтического апарату – Ceragem Master CGM 3500 на стан хребета у осіб зі сколіозом (2015)
Макуц Т. Б. - Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Височіна Н. Л. (2015)
Півень О. Б. - Дослідження рівня спеціальної підготовки юних важкоатлетів в підготовчому періоді загально-підготовчому етапі з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Джим В. Ю. (2015)
Шлямар І. Л. - Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих підрозділів під час польового виходу, Яворський А. І., Романчук С. В., Петрук А. П., Дзяма В. В., Романів І. В., Воронцов А. С. (2015)
Abdolrahman Najafi - The comparison of some anthropometric, body composition indexes and VO2max of Ahwaz elite soccer players of different playing positions, Saeid Shakerian, Abdolhamid Habibi, Mehrzad Shabani, Rouholah Fatemi. (2015)
Aftimichuk Olga. - Theory and practice of rhythm in the professional training system for athletes and teaching staff (2015)
Dalwinder Singh - Emotional intelligence among female baseball players: a psychological probe, Gaurav Dureja, Dolly. Dolly. (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Аль-Равашдех Абдел-Басет - Влияние применения методики развития двигательных навыков на занятиях по легкой атлетике с использованием межпредметных связей на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости школьников старших классов, Козина Ж. Л., Базылюк Т. А., Ильницкая А. С. (2015)
Гресь О. В. - Педагогічні умови організації здоров’язберігаючої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Давидова Т. М. - Формування культури здорового способу життя школярів як одна з ключових проблем сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Іващенко О. В. - Структурна модель внутрішньогрупової динаміки рухової підготовленості хлопчиків 6-10 років, Єрмакова Т. С. (2015)
Ільматов В. Р. - Дослідження функціонального стану опорно-рухового апарату юних спортсменів-пауерліфтерів, які мають вертеброгенні порушення хребта (2015)
Макуц Т. Б. - Ефективність змагальної діяльності тенісистів 14-15 років з урахуванням корекції рівня їх психологічної підготовленості (2015)
Масляк И. П. - Физическое здоровье женщин молодого и среднего возраста под влиянием упражнений степ - аэробики (2015)
Ніжевська Т. В. - Результати експериментальної перевірки системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів артпедагогіки у педагогічній діяльності (2015)
Пришва О. Б. - Сезонна динаміка фізичної активності чоловіків із різним рівнем фізичного стану (2015)
Халаф Садек Древел - Подходы к реализации годичного цикла спортивной тренировки футболистов Ирака, Дьяченко А. Ю. (2015)
Хмельницька Ю. К. - Характеристики функціональної напруженості кваліфікованих лижниць при проходженні підйомів різної складності, Філіппов М. М. (2015)
Mohsen Javani - Technical performance analysis of iran premier league soccer players in 2012-2013 season, Mohammadreza Hamedinia, Kazem Khodaei. (2015)
Podstawski Robert - Problems of safety and risk in physical education, Zwolinska Danuta, Nowosielska-Swadzba Danuta. (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Содержание (2015)
Preface (2015)
Ramos M. A. - Do tunneling states and boson peak persist or disappear in extremely stabilized glasses?, Pérez-Castañeda T., Jiménez-Riobóo R. J., Rodríguez-Tinoco C., Rodríguez-Viejo J. (2015)
Krushinskaya I. N. - Optical spectroscopy and current detection during warm-up and destruction of impurity–helium condensates, Boltnev R. E., Bykhalo I. B., Pelmenev A. A., Khmelenko V. V., Lee D. M. (2015)
Danchuk V. V. - Unusual morphology of equimolar Ar–Kr alloys, Solodovnik A. A., Mysko N. S., Strzhemechny M. A. (2015)
Drobyshev A. - Physical modeling of the formation of clathrate hydrates of methane, Aldiyarov A., Kurnosov V., Katpaeva K., Korshikov E., Sokolov D., Shinbayeva A., Timchenko A. (2015)
Romanova T. V. - Heat transfer in Ar and N2 doped solid CO, Stachowiak P., Jeżowski A. (2015)
Yakub E. S. - Melting of cryocrystals at high pressures. Computer simulation (2015)
Freiman Yu. A. - Poisson’s ratio in cryocrystals under pressure, Grechnev A., Tretyak S. M., Goncharov A. F., Gregoryanz E. (2015)
Yakub L. N. - Phase diagram of the polymeric nitrogen (2015)
Tychengulova A. - Molecular dynamics simulation of thermodynamic and transport properties of H-bonded low-temperature substances, Aldiyarov A., Drobyshev A. (2015)
Chikina I. - Mechanisms of self-screening in pure ice, Shikin V. (2015)
Levchenko А. А. - Shielding characteristics of water, Likhter А. М., Khramov D. А., Gryaznova V. А., Shikin V. B. (2015)
Chikina I. - On dissociation in weakly doped ice, Shikin V. (2015)
Szewczyk D. - Influence of thermal treatment on thermal properties of adamantane derivatives, Jeżowski A., Krivchikov A. I., Tamarit J. L. (2015)
Efimov V. - Structural and phase transitions in nanocluster ethanol samples at low temperatures, Izotov A., Mezhov-Deglin L., Nesvizhevskii V., Rybchenko O., Zimin A. (2015)
Nemirovskii S. K. - Energy spectrum of the quantum vortices configurations (2015)
Brazhnikov M. Yu. - Wave turbulence on the surface of liquid hydrogen in restricted geometry: the influence of the boundary conditions, Levchenko A. A., Mezhov-Deglin L. P., Remizov I. A. (2015)
Klochko M. S. - Low-temperature thermodynamics of Xe-doped fullerite C60, Strzhemechny M. A. (2015)
Nikonkov R. V. - Investigations of thermal conductivity of simple van der Waals crystal-based nanocomposites, Stachowiak P., Romanova T. V., Jeżowski A., Sumarokov V. V. (2015)
Федоренко В. Г. - Економіка України в глобалізаційному вимірі, Воронкова Т. Є. (2015)
Голян В. А. - Фіскальне регулювання використання та охорони водних ресурсів в Україні: основні тенденції, територіальна асиметрія, напрями конвергенції з передовим досвідом, Бардась В. М., Довга І. А. (2015)
Задорожний В. П. - Удосконалення механізму управління державним боргом України (2015)
Чорна Л. О. - Фінансові ризики інвестицій на підприємствах, В. В. Соколовська, Осипенко Г. В. (2015)
Гайдуцький І. П. - Мультиплікативний механізм мотивації приватного капіталу до інвестування низьковуглецевого розвитку (2015)
Калівошко О. М. - Тенденції концентрації фінансового капіталу у формуванні інвестиційного потенціалу банківського сектору України (2015)
Дідух С. М. - Сценарії формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з виробництва продуктів харчування та напоїв (2015)
Клементьєва О. Ю. - Внутрішній фінансовий контроль при реалізації інвестиційних проектів на малих підприємствах (2015)
Скорик О. О. - Інноваційні аспекти модернізації економічної системи (2015)
Радько В. І. - Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства, Свиноус І. В. (2015)
Біляк Ю. В. - Тенденція зростання основних загроз використання гмо на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Соколов А. В. - Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів регіонів (2015)
Пильнов Д. О. - Критерії вибору підприємств для проведення щорічного обов'язкового аудиту: порівняльний аналіз (2015)
Терещенко Н. М. - Підходи до оцінювання програм, політик та стратегій у процесі аудиту управлінської діяльності (2015)
Лебеденко О. В. - Актуальні аспекти формування та відтворення техніко-технологічної бази аграрних підприємств (2015)
Степанова О. В. - Сучасні процеси фінансової децентралізації в охороні здоров'я (2015)
Москалюк Н. П. - Рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок як засіб оптимізації платіжного балансу України (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Процес управління кредитним ризиком як складова банківського менеджменту (2015)
Пислиця А. В. - Еволюція наукових поглядів на трактування ефективності акцизів (2015)
Небильцова О. В. - Реалізація основоположних принципів підготовки інтегрованої звітності в єс: методологічні підходи (2015)
Ткаченко М. І. - Формування клієнтом банку депозитного портфелю на основі динамічного програмування, Євдокимова Н. В. (2015)
Маховський Д. В. - Теоретико-методичні засади аналізу та оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств системи апк (2015)
Панасюк О. Ю. - Міжнародний досвід розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади (2015)
Артеменко І. Л. - Державна інвестиційна політика розвитку соціальної інфраструктури (2015)
Ситник О. В. - Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та її характеристики (2015)
Бабенко О. В. - Інтеграційні засади формування корпоративної соціальної відповідальності туристичних підприємств (2015)
Гуламова Рена Камил гызы - Особенности управления интегрированными корпоративными структурами и глобальными предпринимательскими субъектами (2015)
Сухаревська Д. Д. - Екологічне землеробство — шлях до виробництва органічної продукції в Україні (2015)
Барило О. Г. - Підходи до управління ризиками під час виконання завдань з ліквідації надзвичайної ситуації, Потеряйко С. П., Ірінчук О. В. (2015)
Соколова О. М. - Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи та особливості (до проблеми державного регулювання реабілітації особового складу збройних сил України), Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. (2015)
Іванченко І. П. - Зарубіжний досвід організації системи цивільного захисту. організаційно-економічна складова (2015)
Полінчук К. І. - Інституціоналізація ключових елементів інвестиційної політики в законодавстві України (2015)
Дергач А. В. - Регулювання міграційних процесів в cучасних умовах (2015)
Содержание (2015)
Адаменко И. Н. - Электрическая поляризация Не II квантованными вихрями, Немченко Е. К. (2015)
Бахвалова В. А. - Исследования кинетических процессов в концентрированном растворе 3Не–4Не методом колеблющегося камертона, Гриценко И. А., Рудавский Э. Я., Чаговец В. К., Шешин Г. А. (2015)
Monarkha Yu. P. - Temperature bistability in a 2D electron system on liquid helium induced by Coulomb interaction under cyclotron-resonance excitation (2015)
Белецкий В. И. - Влияние высокого давления на электросопротивление интеркалированных дейтерием монокристаллов 2H–NbSe2, Чашка Х. Б., Соколов А. Н., Вовк Р. В. (2015)
Горобец Ю. И. - Дипольно-обменные спиновые волны в нанотрубке из одноосного ферромагнетика с анизотропией типа "легкая плоскость" и "легкая ось", Кулиш В. В. (2015)
Демьянов С. Е. - Сверхпроводящие характеристики сварных соединений особо чистого ниобия, Канюков Е. Ю., Поболь И. Л., Юревич С. В., Батурицкий М. А., Ширков Г. Д., Будагов Ю. А., Демин Д. Л., Азарян Н. C. (2015)
Панфилов А. С. - Влияние давления на магнитные свойства мультиферроика BiFeO3, Гречнев Г. Е., Ищук В. М. (2015)
Бедарев В. А. - Низкотемпературный магнитный фазовый переход в алюмоборате TbAl3(BO3)4, Пащенко М. И., Кобец М. И., Дергачев К. Г., Хацько Е. Н., Гнатченко С. Л., Звягин А. А., Zajarniuk T., Szewczyk A., Gutowska M. U. (2015)
Галбова О. - Гальваномагнитные явления в органических проводниках в условиях фазового топологического перехода, Песчанский В. Г., Степаненко Д. И. (2015)
Sluchanko N. E. - On the limits of application of Anderson and Kondo models in physics of strongly correlated electron systems (2015)
Drobyshev A. - Dynamic characteristics of light emission accompanying cryocondensation of nitrous oxide and ethanol, Aldiyarov A., Korshikov E., Strzhemechny Y. M. (2015)
Кривчиков А. И. - Особенности переноса тепла в ориентационно упорядоченных фазах молекулярных кристаллов в области преобладания фонон-фононных процессов рассеяния, Романцова О. О., Королюк О. А., Вдовиченко Г. А., Горбатенко Ю. В. (2015)
Manzhelii E. V. - Phonon spectrum and vibrational characteristics of linear nanostructures in solid matrices, Feodosyev S. B., Gospodarev I. A., Syrkin E. S., Minakova K. A. (2015)
Churiukova O. - Thermal conductivity of donor-doped GaN measured with 3ω and stationary methods, Jeżowski A., Stachowiak P., Mucha J., Litwicki Z., Perlin P., Suski T. (2015)
Borisenko D. N. - Nanotube-based source of charges for experiments with solid helium at low temperatures, Walmsley P. M., Golov A. I., Kolesnikov N. N., Kotov Yu. V., Levchenko A. A., Mezhov-Deglin L .P., Fear M. J. (2015)
Shinbayeva A. - The standardization and certification procedures of cryogenic equipment in Kazakhstan, Drobyshev A., Drobyshev N. (2015)
Содержание (2015)
Анцыгина Т. Н. - Природа стеклоподобной фазы в кристаллах 4Не, Полтавская М. И., Чишко К. А. (2015)
Бобров В. Б. - О соотношении между фонон-ротонным спектром и спектром одночастичных возбуждений в жидкости с конденсатом Бозе–Эйнштейна, Загородний А. Г., Тригер С. А. (2015)
Бобров Н. Л. - Неупругое электрон-фононное рассеяние и избыточный ток в сверхпроводящих микроконтактах с малой длиной когерентности (2015)
Bezuglyi E. V. - Current states in superconducting films: numerical results (2015)
Бабаев А. Б. - Компьютерное моделирование критического поведения в спиновых моделях с немагнитными примесями, Муртазаев А. К. (2015)
Гайдамак Т. Н. - Упругие и пьезоэлектрические модули ферроборатов Nd и Sm, Гудим И. А., Звягина Г. А., Билыч И. В., Бурма Н. Г., Жеков К. Р., Филь В. Д. (2015)
Безуглый А. И. - Фононный перенос энергии в наноструктурах, содержащих два металлических слоя (2015)
Zvyagin A. A. - Majorana bound states in the finite-length chain (2015)
Bagatskii М. I. - The low-temperature heat capacity of fullerite C60, Sumarokov V. V., Barabashko M. S., Dolbin A. V., Sundqvist B. (2015)
Данильченко А. Г. - Диагностика состава и размера кластеров, cформированных в сверхзвуковых струях газовых смесей Ar–Kr, Коваленко С. И., Конотоп А. П., Самоваров В. Н. (2015)
Юнакова О. Н. - Спектр поглощения тонких пленок KPb2Cl5, Милославский В. К., Коваленко Е. Н., Коваленко В. В. (2015)
Русакова А. В. - Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации, Лубенец С. В., Фоменко Л. С., Москаленко В. А., Смирнов А. Р. (2015)
Савина Ю. А. - Исследование магнитных свойств квазиодномерного магнетика β-TeVO4 в рамках J1–J2-модели, Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Савин Ю. В., Schäfer S., Lemmens P., Berger H. (2015)
Абдулвахид Длшад Нихад. - Совершенствование начального отбора детей для занятий спортивной гимнастикой в Курдистане (2015)
Аникеев Д. М. - Изменение композиции тела в процессе силовой кондиционной тренировки (2015)
Бабич Н. Л. - Характеристика педагогічних прийомів виховання наполегливості спортсменів із вадами розумового розвитку в процесі емоційно-вольової підготовки (2015)
Баскевич О. В. - Фізична активність і спосіб життя викладачів вузів 50-65 років (2015)
Бріскін Ю. А. - Доцільність раннього застосування засобів фізичної реабілітації щодо поліпшення функціонального стану системи зовнішнього дихання в жінок з постмастектомічним синдромом, Одинець Т. Є. (2015)
Дрюков О. В. - Концептуальні основи розвитку фехтування у дитячо-юнацьких спортивних школах в Україні (2015)
Козина Ж. Л. - Определение индивидуальных особенностей спортсменов с помощью математического моделирования и методов многомерного анализа, Ягелло В., Ягелло М. (2015)
Круцевич Т. Ю. - Гендерні особливості самоопису фізичного розвитку школярів, Марченко О. Ю. (2015)
Кугаевский С. А. - Критерии оценки перспективности шорт-трековиков как способа минимизации потерь перспективных спортсменов на этапе отбора (2015)
Мошенская Т. В. - Специальная скоростно-силовая подготовка как основа повышения технического мастерства в спортивной аэробике, Бодренкова И. А. (2015)
Пилипко О. А. - Моделирование морфофункционального профиля спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в плавании способом брасс на дистанциях различной длины, Дружининская Е. А. (2015)
Приступа Є. Н. - Аналіз стану вегетативного гомеостазу кваліфікованих гандболістів, Тищенко В. О. (2015)
Радченко А. В. - Професійна самооцінка майбутніх учителів основ здоров’я як професійно значуща якість (2015)
Радченко Ю. А. - Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів з рукопашного бою (2015)
Разумейко Н. С. - Раннє виявлення ознак порушення постави у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Салатенко І. О. - Психофізичне вдосконалення студенток економічних спеціальностей під впливом спортивно-орієнтованої технології на основі переважного застосування волейболу, Дубинська О. Я. (2015)
Paul Eider. - Changes in motor skills of children who train sports swimming at the initial stage of school education (in annual training cycle) (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Руководство для авторов (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Содержание (2015)
Фрейман Ю. А. - Магнитные свойства твердого кислорода под давлением (Обзор) (2015)
Сивоконь В. Е. - Коллективные колебания двухцепочечной электронной системы в проводящем канале над жидким гелием, Соколов С. С. (2015)
Шнырков В. И. - Изоляция джозефсоновского кубита от электромагнитного окружения, Королев А. М., Турутанов О. Г., Шульга В. М., Ляхно В. Ю., Серебровский В. В. (2015)
Хаджай Г. Я. - Поперечное электрическое сопротивление монокристаллов YBa2Cu3O7–δ при различных значениях кислородного дефицита , Вовк Р. В., Назыров З. Ф. (2015)
Хирный В. Ф. - Внутреннее давление в сверхпроводниках, создаваемое кислородом (2015)
Ерин Ю. С. - Джозефсоновские системы на основе баллистических микроконтактов между однозонными и многозонными сверхпроводниками, Кийко А. С., Омельянчук А. Н., Ильичев Е. (2015)
Бондаренко С. И. - Анизотропия магнитных свойств сверхпроводника FeTe0,65Se0,35, Блудов А. Н., Вишневский A., Гаврилюк Д., Дударь И. С., Коверя В. П., Монарха В. Ю., Сиваков А. Г., Тимофеев В. П. (2015)
Бобров В. Б. - Кулоновский потенциал взаимодействия и конденсат Бозе–Эйнштейна, Загородний А. Г., Тригеp С. А. (2015)
Савина Ю. А. - Особенности теплоемкости квазиодномерного магнетика β-TeVO4, Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Zajarniuk T., Gutowska M. U., Szewczyk A., Lemmens P., Berger H. (2015)
Алисултанов З. З. - Квантовая электроемкость эпитаксиального графена, Рустамова Д. М., Хабибулаева А. М. (2015)
Дмитриев А. И. - Влияние магнитного поля и температуры на спин-переориентационный переход в наночастицах ε-In0,043Fe1,957O3, Моргунов Р. Б. (2015)
Полуэктов Ю. М. - Самосогласованное описание системы взаимодействующих фононов (2015)
Baran A. - Low-temperature vibration characteristics in InSe single crystals intercalated by Ni, Botko M., Kajňaková M., Feher A., Feodosyev S., Syrkin E., Klochko M., Tovstyuk N., Grygorchak I., Fomenko V. (2015)
Иванов А. Ю. - Конформационная структура молекул аденозина, изолированных в низкотемпературных матрицах Ar, Рубин Ю. В., Егупов С. А., Белоус Л. Ф., Карачевцев В. А. (2015)
Dutoit C. -E. - Charge-ordering induces magnetic axes rotation in organic materials (TMTTF)2X (with X = SbF6, AsF6, and PF6), Bertaina S., Orio M., Dressel M., Stepanov A. (2015)
Білоус І. М. - Особливості розподілу власних назв в інформаційному жанрі "замітка" сучасного німецького публіцистичного дискурсу (2014)
Білоус О. М. - Zur ukrainischen Sprachpolitik: historischer Überblick westlicher Ansichten (2014)
Білоус Н. В. - Відтворення прецедентності та інтертекстуальності в різножанрових текстах теологічного дискурсу (німецько-український напрямок) (2014)
Білас А. А. - Розмовно-регістрова поліфонія художнього тексту в оригіналі та українському перекладі (2014)
Біскуб І. П. - Категорія раціональності в англомовному дискурсі програмного забезпечення (2014)
Budzhak-Jones S. - To Breathe or Not to Breathe: Challenges of Simultaneous Interpreting (2014)
Войтко Т. В. - Зміни у функіональній семантиці банківських номінацій у публіцистичному дискурсі (2014)
Вринчану Ф. Д. - Aspecte Ale Definirii i Clasificării Coordonării în Limba Românâ (2014)
Дмитрасевич Р. Я. - Принципи побудови термінологічного поля юридичної психології (на матеріалі англійської мови) (2014)
Загайська Г. М. - Оди Горація в українських перекладах (2014)
Іващенко В. Л. - Українське перекладне термінознавство на тлі слов'янського досвіду, Яценко Н. О. (2014)
Кишеня Ю. В. - Порівняльний аналіз основних рис англійського й українського публіцистичного стилю (2014)
Карасенко О. А. - Модифікаційні утворення серед похідних найменувань чоловіків у середньоверхньонімецькій мові (2014)
Крацило С. О. - Роль асоціативного експерименту в дослідженні концептосфери (на прикладі концепту MARRIAGE) (2014)
Куйбіда Х. І. - Предикативне вживання похідних прикметників у мові епічних поем Гомера (2014)
Ларькова Л. Х. - Лексико-стилістичні особливості сучасної німецької інтернет-мови (2014)
Levytska L. Ja. - Der deutsch-ukrainische Vergleich der Metapher mit Tierkomponenten, Mykytka I. S. (2014)
Лященко О. А. - Парентетичні внесення як джерело авторської експресії в структурі англомовної статті геологічної тематики (2014)
Макар І. С. - Латинізми освітньої сфери в українській мові (2014)
Макарук Л. Л. - Проблеми дослідження семіотично ускладнених текстів (2014)
Маковійчук Л. В. - Номінативний простір концепту FRAU у романі Й. Рота "Radetzkymarsch” (2014)
Марега Ю. А. - Народна основа сучасної української іхтіологічної термінології (2014)
Мартинюк В. А. - Соціокультурний компонент сучасного вітчизняного підручника англійської мови професійного спрямування, Кравченко О. В. (2014)
Марчишина А. А. - Портретний опис у гендерній проекції Е. Оуклі (2014)
Масель Ю. С. - Ненормативні одиниці англійської мови: проблема класифікації (2014)
Мацієвська А. І. - Засоби досягнення еквівалентності та адекватності при перекладі емоційного стану протагоніста (на матеріалі романів Д. Стіл) (2014)
Мелех Г. Б. - Сучасний стан дослідження фахової мови кулінарії (2014)
Мельник І. В. - Особливості реалізації стратегії натяку в кооперативних ситуаціях провокаційного мовлення (2014)
Mykhaylenko V. V. - On Interacting Conceptual Systems (2014)
Мороз Т. Ю. - Специфіка вираження значень істоти / неістоти в аспекті виявів семантико-граматичної асиметрії (2014)
Мунтян Л. В. - Актуалізація концепту GLOBALISATION у науковому дискурсі та дискурсі мас-медіа (2014)
Набок А. І. - Вербалізація ефектів об'єктивності й суб'єктивності в англомовних інтернет-новинах: просторово-темпоральна характеристика подій (2014)
Нагірний Л. Я. - Конфігурація прагматичного простору англійського політичного тексту (на матеріалі промов Девіда Камерона) (2014)
Наконечна Т. В. - Диференційні та типологічні ознаки англомовного скаутського дискурсу (2014)
Негрич Н. Д. - Індивідуально-авторське наповнення фразеологізмів у художньому тексті (2014)
Ницполь В. І. - Психолінгвістичний аналіз дискурсу персонажа-маніяка (на матеріалі роману Джеймса Паттерсона "Along Came a Spider”) (2014)
Нузбан О. В. - Концепт ознаки ‘м'який’ крізь призму категорій (2014)
Огуй О. Д. - Навчання мислити іноземною мовою через синтаксичні функції словосполучень та двоскладні речення, Галіна А. І. (2014)
Олійник Т. С. - Проблеми моделювання процесу перекладу (2014)
Осовська І. М. - Методика дослідження концептосистеми дискурсу (на прикладі сучасного німецького сімейного дискурсу) (2014)
Осташова О. І. - Способи вираження суб'єкта в оцінних висловлюваннях англомовного художнього дискурсу (2014)
Півньова Л. В. - Поняття "туристичні формальності": історико-лінгвістичний аспект вивчення (2014)
Поладян К. І. - Класичні форми у творчості Джоpдже Баковія (2014)
Папуша І. В. - Парадигми посткласичної наратології (2014)
Пахолюк І. А. - Продуктивність іменників, прикметників і дієслів у складі фразеологічних одиниць зі словниковою позначкою "розм, фам" (2014)
Пермінова А. В. - Соціокультурна парадигма поетичного перекладу (2014)
Петришин М. Й. - Фразеологізми з компонентом-зоонімом у латинській мові (2014)
Писаренко Л. М. - Дискурс політичного ток-шоу як гібридний тип дискурсу (2014)
Плигун О. А. - Диференціація метазнаків "термін", "термінологія", "терміносистема" (2014)
Плисак Д. В. - Стратегії комунікативної взаємодії автора і читача у вербалізації медичного терміноконцепту (2014)
Подорожна К. Ю. - Місце реалій у системі безеквівалентної лексики (2014)
Пожарицька О. О. - Лінгво-прагматичні особливості мовленнєвого портрета головного героя за принципами ввічливості та кооперації (2014)
Поздняков О. В. - Експресивна забарвленість молодіжних сленгізмів як передумова їх використання в пресі (на матеріалі німецької мови) (2014)
Рак О. М. - Ойконімія Галлії періоду ІV-Х ст. (гібридні германо-романські утворення) (2014)
Романюк І. А. - Функціонування дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття в пізній латині (2014)
Руміга І. І. - Паратаксис – основа художнього текстотворення прози постмодерну (2014)
Сабадаш Ю. О. - Лінгвокультурологічний аспект архаїчної лексики анґломовних версій Біблії (2014)
Савош Л. М. - Проблема визначення фоностилістичної домінанти в художньому тексті (2014)
Савула А. М. - Підсилювальні аналітичні конструкції інтенсив + прикметник у творах Горація та Овідія (2014)
Самаріна В. В. - Прецедентні власні назви в соціальній мережі Твіттер (2014)
Сборик С. П. - Аналітизм когнітивного стилю автора (на матеріалі англійської мови) (2014)
Семен Г. Я. - Відтворення засобу парадоксу в перекладі (на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2014)
Семененко Г. М. - Ступені порівняння прикметників в англійських граматиках ХVІІ-ХVІІІ ст. (2014)
Семенів Н. З. - Відтворення реалій суспільного життя в перекладі роману Ф. С. Фіцжеральда "Великий Гетсбі" (2014)
Сеник Г. І. - Наслідки контактування української і німецької мов на Буковині (2014)
Сербез І. В. - Класифікація концептуальних гендерних метафор: зіставний і діахронічііий аспекти (2014)
Середа Н. А. - Особливості семантичної категорії "якість" на матеріалі складних іменників німецької мови (2014)
Сидор І. П. - Медіація у процесі професійної підготовки вчителів іноземних мов (2014)
Ситар Р. А. - Множинність перекладів як варіантність відтворення жанрово-стилістичних особливостей часово віддаленого першотвору (2014)
Ситник А. П. - Pragmatics of X-phemisms and Recognition of Intentions, Ситник Н. В. (2014)
Сікорський Т. В. - Моделювання концептосфери "HUMAN RIGHTS” (2014)
Служинська Л. Б. - Шляхи передачі економічних термінів німецької мови на українську (2014)
Смирнова М. С. - Релігійна складова мовної картини світу (2014)
Смоляна Т. А. - Структурно-функціональні ознаки німецькомовної максими (2014)
Степанюк М. П. - Лексичні та лексико-стилістичні засоби вираження емоцій у романах Ш. Бронте та Е. Бронте (2014)
Стойка Б. М. - Полісемія англійського терміна public і можливі варіанти його перекладу українською мовою (2014)
Сторонська О. С. - Формування стратегій вивчення іноземної мови як науково-методична проблема (2014)
Талавіра Н. М. - Функції прийменникових безартиклевих зворотів у композиції інформаційно-аналітичних статей англомовних журналів (2014)
Твердохліб Д. Ю. - Категорія "політичний діяч" як конституент британської мовної картини світу (2014)
Тиха У. І. - Перформативна поетика постмодерністського художнього тексту (2014)
Тичинська Н. Р. - Продуктивне навчання як інновація в іншомовній освіті (2014)
Ткачівська М. Р. - Зоонімічна інвектива як засіб образи та емоційного розкріпачення (2014)
Торговець Ю. І. - Функціональні особливості заголовків текстів соціально-політичного есе (2014)
Туровська Л. В. - Тенденції розвитку теоретичного словацького термінознавства у ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Федорова Ю. Г. - До визначення поняття американського газетного дискурсу (2014)
Хмара В. В. - Фразеологічні одиниці із соматичним компонентом ‘ніс’ в східнослов'янських та західногерманських лінгвокультурах: зіставний аспект (2014)
Ходак О. В. - Вплив лексичних запозичень на становлення фразових дієслів англійської мови (2014)
Хоровець В. Є. - Типологія причинності та особливості її мовної репрезентації (2014)
Чарікова І. В. - Англійські ритуальні стереотипні висловлення в прагматичному та семантичному аспектах (на матеріалі висловлень подяки) (2014)
Чернікова О. І. - Алітерація як підсилюючий компонент зображально-виражальних засобів художнього тексту (на матеріалі "Гіперіону" Д. Сіммонса) (2014)
Черська Ж. Б. - Особливості вербалізації концепту "РАЦІОНАЛІЗМ" у сучасній німецькій мові, Гусак О. Б. (2014)
Шабаліна О. О. - Прикметники в системі давньоанглійського семантичного словотвору (2014)
Шаповал І. А. - До проблеми диференціації семантики оптатива (2014)
Швачко С. А. - На просторах метазнаков переводоведения (2014)
Шилінська І. Ф. - Лексико-граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів (2014)
Шум О. В. - Особливості відтворення суржику при перекладі (на матеріалі німецькомовних перекладів А.-Г. Горбач) (2014)
Шуневич Б. І. - Організація дистанційної підготовки перекладачів: мрія чи реальність? (2014)
Іщенко Т. В. - Типові помилки при перекладі фахових текстів спорту (2014)
Щербицька В. В. - Одиниця об’єктивації гендеру в автобіографічних творах (2014)
Юшак В. М. - Місце софтонімів в ономастичному просторі англійської мови (2014)
Яковлєва К. О. - Динаміка використання займенників другої особи thou та you у 1560-1760 роках під впливом параметра соціального класу (2014)
Ярич М. В. - Концептуальний аналіз як метод лінгвістичних досліджень (2014)
Содержание (2013)
Барьяхтар В. Г. - Феноменологическая теория релаксации намагниченности, Данилевич А. Г. (2013)
Черноморец М. П. - Особенности переменной магнитной восприимчивости тонких сверхпроводящих пленок с большим критическим током, Ковальчук Д. Г. (2013)
Fisher L. M. - Response of HTS tapes to a parallel ac magnetic field in the vicinity of the superconducting transition, Voloshin I. F., Yampolskii V. A. (2013)
Ерин Ю. С. - Динамика резистивного состояния узкого сверхпроводящего канала в режиме заданного переменного напряжения, Фенченко В. Н. (2013)
Кревсун А. В. - Токовые состояния двухсвязного сверхпроводника с пленочными мостиками, Гнездилова Л. В., Коверя В. П., Бондаренко С. И. (2013)
Бугрий A. И. - К теории пространственно неоднородной бозе-эйнштейновской конденсации магнонов в железо-иттриевом гранате, Локтев В. М. (2013)
Thomas M. F. - Сверхтонкие магнитные взаимодействия в антимониде железа на 57Fe, 121Sb и 119Sn, Ткаченко Т. М. (2013)
Сиваченко А. П. - Магнитострикция и магнитокалорический эффект в Mn0,89Cr0,11NiGe, Митюк В. И., Каменев В. И., Головчан А. В., Вальков В. И., Грибанов И. Ф. (2013)
Хацько Е. - Высокочастотные спек-тры ЭПР синтетического алмаза и наноалмаза типа Ib при низких температурах, Кобец М., Дергачев К., Кулбицкас А., Растениене Л., Вайшнорас Р. (2013)
Гречнев А. Г. - Влияние обменного сдвига на гистерезис полевой зависи-мости намагниченности ферромагнитной пленки, контактирующей с антиферромагнетиком, Ковалев А. С., Панкратова М. Л. (2013)
Park H. Ch. - Coulomb blockade of spin-dependent shuttling, Kadigrobov A. M., Shekhter R. I., Jonson M. (2013)
Нацик В. Д. - Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов, Ватажук Е. Н., Паль-Валь П. П., Паль-Валь Л. Н., Москаленко В. А. (2013)
Dolbin A. V. - Sorption of 4He, H2, Ne, N2, CH4, and Kr impurities in graphene oxide at low temperatures. Quantum effects, Esel’son V. B., Gavrilko V. G., Manzhelii V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Danchuk V. V., Mysko N. S. (2013)
Иванов А. Ю. - Особенности колебательных спектров молекул аденина в матрицах Kr, Ar, Ne (2013)
Злоба Д. И. - Фосфоресценция полиморфов 4-бром-бензофенона, Буравцева Л. М., Пышкин О. С., Стржемечный М. А. (2013)
Cherpak N. T. - On the determination of the quasiparticle scattering rate in unconventional superconductors by microwave surface impedance, Barannik A. A., Prozorov R., Tanatar M., Velichko A. V. (2013)
Андріяш В. І. - Методика проведення моніторингу етнополітичної ситуації в Україні (2014)
Бадалова О. С. - Шляхи реалізації діяльності державної виконавчої служби України в короткостроковій перспективі (2014)
Беглиця В. П. - Проблеми розуміння дефініції "корупція" та причини розповсюдження цього явища в Україні (2014)
Бричук К. Г. - Інновації як визначальна умова формування інформаційного забезпечення системи надання електронних державних послуг (2014)
Вайсман В. Я. - Інноваційні інструменти державного управління розвитком державно-приватного партнерства у сфері підприємництва (2014)
Головенко О. В. - Адаптація законодавства України до норм Європейського союзу (2014)
Горбань І. О. - Визначення сутності та співвідношення понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" (2014)
Євтушенко О. Н. - Управлінські рішення: сутність та характерні риси (2014)
Євтушенко Н. П. - Державні механізми формування національної антикорупційної політики України в контексті міжнародного співробітництва (2014)
Ємельянов В. М. - Окремі питання наповнення місцевих бюджетів в Україні за рахунок оподаткування суб’єктів господарювання, Ібрагімова А. А. (2014)
Карташов Є. Г. - Механізм стимулювання еколого-економічного розвитку регіонів (2014)
Козюпа С. В. - Державне соціальне страхування як важлива складова системи соціального захисту в реалізації соціальної політики держави (2014)
Кравцова О. В. - Роль, сутність й об’єктивна необхідність державного управління у сфері корпоративних відносин в Україні (2014)
Кулик О. Г. - Організаційна модель реалізації механізмів державного регулювання розвитком аграрного підприємництва (2014)
Ліщук C. В. - Удосконалення механізмів державного управління у сфері фізичної культури і спорту (2014)
Мамедов С. А. - Підвищення якості життя населення як об’єкт державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2014)
Narożna D. - Media relations uczelni publicznej (2014)
Narożna D. - Freedom of the press in the polish legal system (2014)
Орлова Н. С. - Особливості реалізації державної житлової політики в Україні (2014)
Парамонов Є. Ю. - Загальні підходи до періодизації процесу розвитку системи служб у справах дітей як основної ланки механізму державного регулювання захисту прав дітей в Україні (2014)
Ромін А. В. - Напрями державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів України (2014)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання розвитку сонячної енергетики в Україні: від теорії до практики (2014)
Шатун В. Т. - Позаблоковий статус держави і українські реалії (2014)
Штирьов О. М. - Деякі аспекти взаємодії елементів системи місцевого самоврядування на рівні територіальної громади, Степаненко С. В. (2014)
Щибрик Т. М. - Основні напрями удосконалення механізмів державного регулювання розвитку інституту сім'ї в Україні (2014)
Березіна М. С. - Лазерне видалення волосся, Неволько Л. С. (2011)
Вислоух С. П. - До питання визначення оброблюваності конструкційних матеріалів, Волошко О. В., Барандич К. С. (2011)
Гевко Б. М. - Проблеми та перспективи розвитку технології виготовлення шліцьових з’єднань, Дзюра В. О. (2011)
Гордієнко С. В. - Фізика фотодинамічної терапії, Перерва Ю. М. (2011)
Денисюк В. Ю. - Моделювання зв’язків режимів формоутворення з параметрами мікрорельєфу поверхні в процесі токарної обробки (2011)
Дідух Л. Д. - Умови реалізації антиферомагнітного стану в моделі мотт-хаббардівського матеріалу, Довгоп’ятий Ю. М., Крамар О. І., Скоренький Ю. Л. (2011)
Рудець І. І. - Узагальнена модель динаміки формоутворення поверхонь обертання на багатошпиндельних токарних автоматах (2011)
Івах М. С. - Апаратурні засоби лікування ультрафіолетом у гематології, Кожухар О. Т., Мельник І. В. (2011)
Кайдик О. Л. - Розробка алгоритму керування точністю шліфування кілець карданних підшипників (2011)
Ковалюк З. Д. - Вплив інтеркаляції кобальтом на електричні властивості моноселеніду галію, Боледзюк В. Б., Шевчик В. В., Нетяга В. В. (2011)
Луньов С. В. - Константи деформаційного потенціалу Δ1-мінімуму n-Ge, Назарчук П. Ф., Панасюк Л. І. (2011)
Мельник І. В. - Фотодіагностичні медичні технології та пристрої (2011)
Мороз С. А. - Зміцнювально-вигладжувальне оброблення поверхонь обертання деталей з використанням гідравлічного пристосування з одночасною подачею ЗОР, Ткачук А. А. (2011)
Нікіфоров Ю. М. - Впровадження нанотрубок в твердотільну матрицю за допомогою потужного лазера із модульованою добротністю, Ковалюк Б. П., Гладьо В. Б., Маньовська О. А. (2011)
Омельченко І. В. - Електричні явища в процесі сухого різання, Держук В. А. (2011)
Піхоцький Н. М. - Теплофізичні закономірності механічної обробки деталей та їх використання для діагностики процесу різання, Заєць С. С., Волобуєва Г. В. (2011)
Приступа С. О. - Моделювання впливу технологічних чинників вигладжувальної операції на якісні показники поверхні після обробки (2011)
Пташенчук В. В. - Керування якістю поверхневого шару торців кілець роликопідшипників методом переривчастого шліфування з регульованою тангенціальною силою (2011)
Решетило А. Ю. - Аналіз методів вібродіагностування підшипників кочення, Заблоцький В. Ю. (2011)
Риженко О. В. - Вибір частоти дискретизації кардіосигналу при формуванні ритмограм для задач аналіза варіабельності серцевого ритму, Малюченко О. Ю. (2011)
Ткачук А. А. - Формування експлуатаційної шорсткості в процесі припрацювання функціональних поверхонь кілець роликопідшипників, Лук’янчук Ю. А. (2011)
Ткачук А. А. - Вплив зміцнювальної технології на експлуатаційні властивості поверхонь обертання деталей приладів, Мережа В. В., Решетило А. Ю. (2011)
Чалий В. Д. - Забезпечення параметрів якості поверхневого шару кілець роликопідшипників при безцентровому шліфуванні на самонавчальній технологічній системі (2011)
Шевченко В. В. - Система контролю процесу обробки деталей в умовах "безлюдної технології", Капінос І. В., Грабовський Д. О. (2011)
Шляхно О. М. - Діагностика віброакустичних характеристик роликопідшипників на складальних операціях за допомогою двохканального аналізу (2011)
Ящинський Л. В. - Фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію в полях ефективного зовнішнього впливу, Федосов С. А., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Коваль Л. В. (2011)
Содержание (2015)
Rychły J. - Magnonic crystals — prospective structures for shaping spin waves in nanoscale, Gruszecki P., Mruczkiewicz M., Kłos J.W., Mamica S., Krawczyk M. (2015)
Davies C. S. - Graded-index magnonics, Kruglyak V. V. (2015)
Bogatyrev A. B. - Magnetic states in multiply-connected flat nanoelements, Metlov K. L. (2015)
Sukhostavets O. V. - Effective magnetization damping for a dynamical spin texture in metallic ferromagnet, Gonzalez J. M., Guslienko K. Y. (2015)
Барьяхтар В. Г. - Диссипативная функция ферромагнетика и теория кинетических уравнений Онcагера, Данилевич А. Г. (2015)
Zaspel C. E. - Vortex-antivortex dynamics driven by spin-torque in a nanocontact, Kireev V. E. (2015)
Wysin G. M. - Vortex dynamics in thin elliptic ferromagnetic nanodisks (2015)
Bozhko D. A. - Formation of Bose–Einstein magnon condensate via dipolar and exchange thermalization channels, Clausen P., Chumak A. V., Kobljanskyj Yu. V., Hillebrands B. , Serga A. A. (2015)
Mamica S. - Vortices in two-dimensional nanorings studied by means of the dynamical matrix method (2015)
Schroeter S. - Scattering of high-energy magnons off a magnetic skyrmion, Garst M. (2015)
Bender S. A. - Thermoelectric spin transport through ferromagnetic heterostructures (2015)
Chung S. - Magnetic droplet solitons in orthogonal spin valves, Mohseni S. M., Eklund A., Dürrenfeld P., Ranjbar M., Sani S. R., Anh Nguyen T. N., Dumas R. K., Аkerman J. (2015)
Панкратова М. Л. - Модель обменного смещения в трехслойной структуре ФМ/АФМ/ФМ, Ковалев А. С. (2015)
Дубина Д. В. - Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України, Дзюба Т. П., Давидов Д. А., Ємельянова С. М. (2015)
Федорончук М. М. - Система родини Caryophyllaceae флори України. 1. Підродини: Polycarpoideae, Paronychioideae, Alsinoideae (2015)
Безсмертна О. О. - Знахідка Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) у Київській області, Соколенко О. А., Перегрим М. М. (2015)
Лобачевська О. В. - Морфофізіологічні пристосування мохів Funaria hygrometrica і Brаchythecium glareosum (Bryophyta) до періодичного висушування, Бойко І. В. (2015)
Кияк Н. Я. - Адаптація бріофітів до водного дефіциту на території відвалу в місцях видобутку сірки, Хоркавців Я. Д. (2015)
Кондратюк С. Я. - Zeroviella, новий рід ксанторіоїдних лишайників (Teloschistaceae, Ascomycota), підтверджений даними тригенної філогенії, Кім Ю. А., Ю Н.-Н., Джеонг М.-Х., Янг С.-Х., Кондратюк А. С., Зареї-Даркі Б., Хо Д.-С. (2015)
Пірогов М. В. - Clypeococcum cetrariae (Dacampiaceae, Ascomycota) в Українських Карпатах (2015)
Хоркавців Я. Д. - Галуження протонеми Ceratodon purpureus в умовах зміненої сили тяжіння, Кордюм Є. Л., Лобачевська О. В., Кияк Н. Я., Кіт Н. А. (2015)
Щербаченко О. І. - Участь мохоподібних у ренатуралізації девастованих територій Немирівського родовища сірки (Львівська обл.), Рабик І. В., Лобачевська О.В. (2015)
Горюнова І. І. - Порівняльний аналіз впливу нікелю та кадмію на організацію мікротрубочок у клітинах коренів Arabidopsis thaliana, Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2015)
Партика Л. Я. - Академік Дмитро Костьович Зеров (до 120-річчя від дня народження) (2015)
Кордюм Є. Л. - Спогади про академіка Дмитра Костянтиновича Зерова (2015)
Дудка І. О. - Д.К. Зеров – учений, вчитель, людина (2015)
Голубець М. А. - Три життєдайні чинники для мене від академіка Д.К. Зерова (2015)
Морозюк С. С. - Я згадуватиму Д.К. Зерова, допоки буде жива моя пам’ять (2015)
Кондратюк А. - Світлий дух Зерових (уривок з есе, січень 2010 р.) (2015)
Оніпко В. В. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології", присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова (15-20 вересня 2015 р., м. Полтава), Ольшанський І. Г., Райда О. В. (2015)
Від Редакційної колегії (2015)
Попик В. І. - Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки (2015)
Ляшко С. М. - Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір (2015)
Петрикова В. Т. - Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України (2015)
Нагайко Т. Ю. - Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини ХІХ століття (2015)
Ківшар Т. І. - Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність (2015)
Міщук С. М. - Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Міщук Г. А. (2015)
Наливайко Ю. В. - О. Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней (2015)
Глушан О. В. - С. В. Бородаєвський як організатор науки в еміграції: штрихи до інтелектуального профілю вченого (2015)
Томазов В. В. - А. Г. Халмурадов як представник української школи біохімії вітамінів, Халмурадова А. А. (2015)
Осіння Н. В. - Учений-геолог О. В. Гуров: біографія, науково-бібліографічна діяльність (2015)
Шеремета Л. О. - Академік Надія Олександрівна Пучківська — відомий лікар-офтальмолог (2015)
Матросов Я. М. - Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878–1950) (2015)
Березівська Л. Д. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання (2015)
Марченко Н. П. - Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей (2015)
Індиченко Г. В. - Співпраця українських та австрійських учених у створенні "Австрійського біографічного словника" (2015)
Мокроусова О. Г. - Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об‘єктів культурної спадщини Києва (2015)
Кучеренко С. В. - Липознавство як полідисциплінарний напрям досліджень (2015)
Любовець Н. І. - Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства (2015)
Вернік Ю. В. - Деякі аспекти організації віртуальної наукової лабораторії (2015)
Муріна С. В. - Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) (2015)
Стамбол І. І. - Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи (2015)
Гейда О. С. - Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання (2015)
Ківшар Т. І. - Спомин як біографічне джерело (2015)
Бугаєва О. В. - Життєпис родини Дурдуківських як одна з трансформацій жанру "Колективної біографії" (2015)
Іваніцька С. Г. - Повернення інтелектуальної спадщини П. Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам‘яті української спільноти (2015)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Небачені світи дитячого письменника (2015)
Одинадцяті Біографічні читання "Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика" (2015)
Cекція "Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання" у межах Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" (2015)
Наші автори (2015)
Збірник наукових праць (2015)
Новий імідж класичного "Образу" (2015)
Євграфова А. - Концептуальне поле журналістської терміносистеми у медійному контенті (2015)
Хітрова Т. - Пам’ять як інформаційно-комунікаційна основа медіа (2015)
Деяк-Якобишин О. - Проблеми форми в журналістиці, Мелещенко О. (2015)
Герасимчук Н. - Майстерність Спиридона Черкасенка-фейлетоніста (2015)
Гурчіані Х. - Порівняльна характеристика трансформації соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України (2015)
Євтушенко О. - Тип культурного героя у дзеркалі вітчизняних ЗМІ (2015)
Жиленко І. - Творча спадщина Ервіна Кіша – скарбниця порад для журналістів, Герман Л. (2015)
Михайлюта О. - Сатиричний складник розважального компоненту сучасних українських громадсько-політичних журналів (2015)
Битюк І. - Механізм формування моральної паніки в період суспільно-політичної кризи (На прикладі анексії АР Крим) (2015)
Бондаренко Ю. - Aльтернативна преса Німеччини: витоки та фактори (2015)
Мітчук О. - Носії ліберального контенту як чинник формування демократичності українського суспільства (2015)
Покляцька К. - Аналіз методологічних засад міжкультурної комунікації (2015)
Георгієвська В. - Українська журналістика в умовах багатопартійності (1917–1918 рр.) (2015)
Дубецька О. - Становлення педагогічної преси на східноукраїнських землях (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Ковальова Т. - Концепція автора в українському журнальному подорожньому нарисі 1920-х–1930-х років (на матеріалі журналів "Червоний шлях" і "Всесвіт") (2015)
Садівничий В. - Індикатори інтенсивності медичної преси Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Сидоренко Н. - Телеграми як тип видання (1914–1917 рр.) (2015)
Cипченко І. - Районна преса Сумщини 30-х рр. ХХ ст. як засіб ідеологічного впливу на маси (2015)
Фоменко Г. - Пріоритети в дослідженнях української письменницької публіцистики за перші 20 років незалежності України (2015)
Гурбанська А. - Видання поезій Ліни Костенко в Україні та за кордоном у 50–70-х роках ХХ ст.: проблеми й дискусії (2015)
Яненко Я. - Реклама в сучасних "глянсових" журналах як засіб соціалізації (2015)
Сухомлин О. - UGC (User-Generated Content) у журналістському полі (2015)
Іванов М. - Василь Симоненко: календарний ювілей некалендарного поета (2015)
Правила подачі статей (2015)
Усков І. В. - Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-податкових реформ (2014)
Ситник Н. С. - Внутрішня торгівля в економічній системі України (2014)
Васільцова О. В. - Уточнення структури основних засобів хлібопекарських підприємств в контексті особливостей галузі (2014)
Боженко А. С. - Ключові засади перестрахової діяльності в системі страхування, Олійник В. М. (2014)
Козак Г. І. - Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід та уроки для України (2014)
Василишин Т. М. - Аналіз підходів науковців до поділу фінансового аналізу діяльності підприємств на внутрішній та зовнішній (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.1) (2014)
Яким чином оподатковується отримана та повернена фінансова допомога? (ч.2) (2014)
Баскевич О. В. - Взаимосвязь соматотипа с соматическим здоровьем студентов (2015)
Боднар А. А. - Анализ теоретической подготовки будущих учителей физической культуры по олимпийскому образованию (2015)
Ермаков С. С. - Физическая культура и спорт в жизни студентов Восточно-Европейского региона: современное состояние и перспективы развития, Цеслицка М., Мушкета Р. (2015)
Колумбет А. Н. - Влияние методики стимулируемого развития пластичности на показатели координационных качеств студенток педагогических высших учебных заведений (2015)
Кубай Г. В. - Особенности позиции студентов медицинских колледжей о значении занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья и причины их обусловливающие (2015)
Кузьмин В. А. - Обоснование эффективности занятий по оздоровительной методике для студентов со сниженным уровнем двигательной подготовленности, Копылов Ю. А., Кудрявцев М. Д., Галимов Г. Я., Ермаков С. С. (2015)
Отравенко Е. В. - Формирование физической культуры личности студента как субъекта профессиональной деятельности (2015)
Скидан А. А. - Содержание методики оздоровительных занятий шейпингом для девушек в процессе физического воспитания, Севдалев С. В., Врублевский Е. П. (2015)
Требования к статьям в журнал (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Хохлов С. Ю. - Сортовое разнообразие ореха грецкого в Крыму и перспективы его использования в селекции (2012)
Смыков А. В. - Генофонд южных плодовых культур и его использование (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Значення сорту у реалізації продуктивного потенціалу культури (2012)
Горина В. М. - Содержание фенольных соединений в генеративных органах растений рода Prunus L., различающихся по восприимчивости к Sclerotinia (Monilinia) laxa, Рихтер А. А., Зайцев Г. П. (2012)
Корнєєва М. О. - Продуктивність триплоїдних ЧС гібридів буряку цукрового (B.vulgaris L.) і комбінаційна здатність їхніх компонентів, Мацук М. Б. (2012)
Дем'яненко Л. В. - Агроекологічні особливості тритикале озимого сорту Вівате Носівський, Москалець В. В., Москалець Т. З., Буняк Н. М., Москалець В. І., Семенихін О. В. (2012)
Дроща П. В. - Сортові ресурси капусти білоголової та напрями їх використання, Данюк Т. А. (2012)
Білявська Л. Г. - Фенотиповий прояв кількісних ознак у гібридних комбінаціях F1 сої, М. О. Корнєєва (2012)
Каражбей Г. М. - Формування колекції сортів сорго звичайного двокольорового (sorghum bicolor l.) з еталонними ознаками (2012)
Василюк П. М. - Наукове обґрунтування стабільності прояву морфологічних ознак пшениці м'якої (Triticum aestivum L.) при проведенні кваліфікаційної експертизи на ВОС, Гринів С. М., Каражбей Г. М., Улич Л. І., Камiнська Л. В. (2012)
Костенко Н. П. - Біологічні особливості та агротехніка вирощування видів рослин анісу звичайного, кмину звичайного, коріандру посівного, фенхелю звичайного, кропу запашного (2012)
Дудка Т. В. - Доцільність отримання біоетанолу із зерна кукурудзи (2012)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин: горох овочевий (Pisum sativum L. partim), Свинарчук О. В. (2012)
Андрющенко А. В. - До проблем створення музею історії експертизи й охорони прав на сорти рослин в Україні, Кривицький К. М., Павлюк В. А. (2012)
Андрющенко А. В. - Мала енциклопедія з експертизи й охорони прав на сорти рослин – життєва потреба, Кривицький К. М. (2012)
Собова М. О. - Нормативно-правове регулювання державної апробації, реєстрації сортів рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, Григоренко С. В. (2012)
Федяй М. В. - Обсяг охорони прав на сорти рослин у рамках Закону України "Про охорону прав на сорти рослин": перспективи порівняльного аналізу (2012)
Завальнюк О. І. - Досвід проведення сортовипробувань у Федеративній Республіці Німеччина, Бобир Т. О. (2012)
Линчак Н. Б. - Деякі аспекти охорони прав на сорти рослин у Бельгії (2012)
Телепенько О. В. - Особливості формування агрофітоценозу ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) залежно від систем удобрення, сортута погодних умов (2012)
Українському інституту експертизи сортів рослин 10 років (2012)
Чаюн И. М. - Технологические источники повышающие качество канатов, Непомнящий А. В. (2015)
Човнюк Ю. В. - Уточнений динамічний аналіз та оптимізація режимів руху вібраційних грейферів, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2015)
Михайлов Є. П. - Локальна навігація мобільних роботів з використанням засобів одометрії, Крись М. В. (2015)
Малащенко В. О. - Кількісний аналіз моменту опору опорно-поворотного пристрою автокранів, Федик В. В. (2015)
Настасенко В. О. - Нові різальні інструменти з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин бокової схеми різання (2015)
Волобуєва Т. В. - Нормування витрат матеріальних ресурсів на підприємствах автомобільного транспорту на основі логістичного підходу (2015)
Проценко В. О. - Геометричні та силові параметри муфти з торцевою установкою канатів тангенціального розташування, Настасенко В. О., Клементьєва О. Ю. (2015)
Содержание (2013)
Ильинский А. Г. - Особенности атомного строения металлических аморфных материалов в температурном интервале от −193 до +598°С, Лепеева Ю. В., Карбовский В. Л., Зелинская Г. М., Христенко Т. М., Луговский С. С., Бабенко А. Н. (2013)
Boguslavsky D. - New Method and Tool for TEM Samples Preparation, V. Cherepin*, Y. Polubotko*, and C. Smith (2013)
Сидоренко С. И. - Моделирование процессов диффузии и упорядочения в тонкоплёночной системе Au/Cu методом кинетики среднего поля, Волошко С. М., Замулко С. А., Тинькова А. А. (2013)
Богорош О. Т. - Стики меж зерен у полікристалічних плівках кремнію, Воронов С. О., Шматко І. О., Шматко О. А. (2013)
Бобырь С. В. - Анализ процесса графитизации в железоуглеродистых сплавах на основе термодинамики необратимых процессов (2013)
Belamri Z. - Study of Ordering in Fe—25%Al—Cr Alloys by Dilatometry, Heat Flow and Mechanical Spectroscopy, Hamana D., Golovin I. S., Chudakov I. B. (2013)
Ющенко К. А. - Inconel MA758: новый наноструктурный суперсплав. Акустические и механические свойства в интервале температур 4,2—310 К, Семеренко Ю. А., Табачникова Е. Д., Подольский А. В., Скибина Л. В., Смирнов С. Н., Савченко В. С. (2013)
Варюхин В. Н. - Изменение структуры и закономерности упрочнения меди при винтовой экструзии, Пашинская Е. Г., Ткаченко В. М., Мышляев М. М. (2013)
Ates H. - Effect of Friction Time on Microstructure and Mechanical Properties of Friction Welded AISI 304 Stainless Steel to AISI 1060 Steel, Kaya N. (2013)
Алехин В. П. - Кинетика релаксации напряжений в армко-железе после поверхностного упрочнения стальным роликом и различных режимов искусственного деформационного старения (2013)
Волчок О. И. - Релаксационные процессы в стали 06Х16Н15М3Б при ультразвуковом воздействии, Пахомов А. В., Соколенко В. И., Черняк Н. А. (2013)
Макара В. А. - Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії, Стебленко Л. П., Бокоч С. M., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л. (2013)
Уваров В. М. - Електронна структура оксидів GdMeO3 (Me = V, Ni): рентґеноелектронні, Рентґенові спектри та зонні розрахунки, Мельник М. П., Уваров М. В., Михаленков В. С., Сизова Т. Л. (2013)
Арабаджи О. В. - Фазы жизненного цикла инвестиционного решения и методология принятия инвестиционных решений, Балан А. С. (2014)
Остафій М. М. - Державна підтримка підприємництва - ефективний механізм впливу на економічні процеси в суспільстві (2014)
Ткач У. В. - Прогнозування тенденцій розвитку хлібопекарських підприємств з урахуванням інноваційного ризику (2014)
Руденко І. В. - Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики (2014)
Бас М. А. - Моделі застосування маркетингових концепцій на ринку медичного страхування України (2014)
Кремень В. М. - Стійкість фінансового сектора: сутність і значення (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 1) (2014)
Все про виплату заробітної плати: строки, способи, порядок, нормативно-правові акти (ч. 2) (2014)
Кирилюк І. В. - Процесуальне значення відкликання апеляційної скарги та відмови від неї в адміністративному судочинстві України (2015)
Войтенко Т. В. - Застосування цивільно-правових способів захисту права власності на майно, арештоване в порядку кримінального судочинства (2015)
Короєд С. О. - Концепція змісту права на судовий захист цивільних прав в Україні: цивільно-правовий та процесуальний аспекти, Криштоф А. І. (2015)
Курило М. П. - Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія (2015)
Ятченко Є. О. - Укладення мирової угоди під час здійснення судочинства та у виконавчому провадженні (2015)
Боєва О. С. - Тлумачення підстави розірвання трудового договору за пунктом 3 частини 1 статті 41 КЗпП України (2015)
Мовчан О. В. - Неюрисдикційна форма захисту житлових прав дитини (2015)
Родоман Т. О. - До питання способів захисту цивільних права та інтересів у контексті положень ст. 16 Цивільного кодексу України (2015)
Фесик К. О. - Судовий розгляд колективного провадження у перспективі розвитку цивільного судочинства (2015)
Волков О. Є. - Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок: правовий аспект (2015)
Юрдига О. С. - Узагальнення практики розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із завідомо неправдивими показаннями (ст. 384 КК України), відмовоюсвідка від давання показань або відмовою експерта чи перекладача віднання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК) та розголошенням даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування ст. 387 КК) (2015)
Чобіток А. О. - Узагальнення судової практики за 2013 та 2014 роки про застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за школу, заподіяну роботодавцю (2015)
Прямухіна Н. В. - Природа і учасники фінансового простору (2014)
Гітіна М. Ю. - Методичні рекомендації щодо контролю інвестиційних проектів підприємств, Балан А. А. (2014)
Машошина Т. В. - Систематизация зарубежного опыта в области экономики строительства (2014)
Токар І. І. - Теоретичні засади побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємств дорожнього господарства (2014)
Яковлєв А. І. - Удосконалення методичних засад управління витратами на промислових підприємствах (2014)
Соломянюк Н. М. - Тенденції розвитку рекламно-комунікаційного ринку України (2014)
Гнатченко Є. Ю. - Застосування методів математичної статистики в оцінці нерухомості витратним підходом (2014)
Воронченко О. В. - Фінансове забезпечення процесу створення та існування мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції (2014)
Евсеенко В. А. - Преимущества и недостатки автоматизированного управленческого учета на предприятиях Украины, Титова Ю. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського