Томчик Е. Н. - Моделирование процессов теплообмена в условиях периодических колебаний температуры в камере при использовании упаковок различной конфигурации, Кочетов В. П. (2013)
Рудницький Б. О. - Ефективність організаційних та профілактичних заходів для безпечного виконання робіт в сільськогосподарському виробництв, Спірін А. В., Туровська В. Б. (2013)
Борисюк Д. В. - Парова турбіна, Твердохліб І. В., Кузь В. О. (2013)
Борисюк Д. В. - Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств, Твердохліб І. В., Христиченко Р. Л., Поперечний В. В. (2013)
Борисюк Д. В. - Реактивна парова турбіна, Твердохліб І. В., Яцковський В. І., Півнюк А. В. (2013)
Титул, зміст (2008)
Радченко Т. М. - Стопи Fe-Ni за високих тисків і температур: статистична термодинаміка та кінетика атомового порядку типу L12 або D019, Татаренко В. А. (2008)
Редько А. О. - Основи проектування теплонасосної установки з горізонтальним грунтовим теплообмінником, Харлампіді Д. X., Тарасова В. А. (2011)
Лабай В. Й. - Залежність втрат ексергії в елементах холодильних машин split-кондиціонерів від кінцевих різниць температур у випарнику і конденсаторі (2011)
Мороз П. М. - Сучасні транспортабельні модульні котельні установки та модулі нагріву конденсаційного типу в системах теплопостачання (2011)
Петраш В. Д. - Високоефективні системи опалення цивільних будівель з проміжним розміщенням джерела теплоти, Басист Д. В. (2011)
Полуніп М. М. - Високоефективні системи опалення цивільних будівель з проміжним розміщенням джерела теплоти, Петраш В. Д. (2011)
Редько А. Ф. - Режимы теплоснабжения зданий централизованной системой с децентрализованными квартирными источниками, Тарадай А. М., Яременко М. А. (2011)
Росковшенко Ю. К. - Резервування теплопостачання населених пунктів, Сенчук М. П. (2011)
Шахнова В. М. - Електричні термоакумуляційні системи теплопостачання будівель, Черных Л. Ф., Лозан М. В., Онопрієнко М. А. (2011)
Дешко В. І. - Використання методів моделювання теплового стану приміщень при проведенні енергоаудиту будівель, Шевченко О. М., Шовкалюк М. М., Кріпак І. А. (2011)
Голышев A. M. - Резервы использования теплоты промышленных выбросов для нужд коммунального хазяйства Кривбасса, Задорожный С. И., Герасимчук А. В. (2011)
Степова Н. Г. - Сучасні методи обробки осаду очисних споруд систем водопідготовки та водовідведення, Кушка О. М., Калугін Ю. І. (2011)
Гламаздін Д. П. - Вплив температурного поля в топці котла на його екологічні характеристики, Гламаздін П. М. (2011)
Леонтьев Г. Г. - Практичне впровадження теплонасосних технологій в системі теплопостачання, Семенюк І. Ю. (2011)
Фуртат I. E. - Отримання біогазу в результаті метаногенезу, Губенко О. В. (2011)
Редько О. Ф. - Моделювання режимів теплопостачання від гібридної паливно-геотермальної теплової станції, Бугай B. C., Редько А. О. (2011)
Широков С. В. - Перспективы атомной энергетики Украины, Бегун В. В. (2011)
Возняк О. Т. - Повітророзподіл у пульсуючому режимі (2011)
Степанов М. В. - Природна вентиляція будинків з застосуванням дефлекторів, Ваколюк А. С., Єсіна М. М. (2011)
Росковшенко Ю. К. - Сучасні засоби індивідуального захисту людини на виробництві, Козирєва К. O. (2011)
Герасимчук О. В. - Питання стабільної роботи витяжних вентиляторів систем аспірації гірничо-збагачувальних комбінатів, Голишев О. М., Задорожній С. І. (2011)
Видатні вчені, педагоги (2011)
Анотації (2011)
Вихідні дані (2011)
Анохіна Т. О. - Феномен лакунарності (відсутності) у віршованих текстах: перекладацькі аспекти (2015)
Воропай С. В. - Індивідуально-авторський словотвір як засіб вираження оцінної інтенції користувачами соціальних мереж (2015)
Гусєва Г. Г. - Лінгвокультурні джерела поповнення комічного дискурсу мовної особистості дитини, Скриль О. І. (2015)
Івашкевич Л. С. - Труднощі відтворення сучасних німецьких назв професій українською мовою (2015)
Марченко Т. А. - Системні перебудови у запозичених назвах городніх культур на ґрунті української мови, Марченко Є. О. (2015)
Першина Л. В. - Реалізація графону в англомовному художньому тексті (2015)
Прокопенко Н. М. - До питання про лінгвістичну сутність експресії (2015)
Романова Н. В. - Семантичні нюанси іменника freude у сучасній німецькій мові (на матеріалі оповідань Г. Беля) (2015)
Садовнікова О. П. - Вербалізація культурно-етнічного рівня сучасного рекламного звернення (2015)
Сидоренко І. А. - Метафорична модель "релігія – це свобода" в іспаномовному художньому дискурсі (2015)
Суховецька Л. В. - Пейоративний компонент у складі директивних мовленнєвих актів (2015)
Таценко Н. В. - Лексичний аспект актуалізації емпатії в сучасній англійській мові (2015)
Цолін Д. В. - Синтаксис і метафора в поетичному тексті (2015)
Швачко С. О. - Семантична девіація якісно-кількісних атрибутів в англійському дискурсі, Кобякова І. К. (2015)
Shchyhlo L. V. - Der Aktuelle Entwicklunsstand Der Linguistischen Forschungen In Der Germanistik: Ein Überblick (2015)
Гросевич І. - Елементи готики в оповіданні Богдана Голода "Процес (Жеребцеві жарти)" (2015)
Жиленко І. Р. - Жанрово-тематична палітра публіцистики Кнута Гамсуна (2015)
Калантаєвська Г. П. - "Так і живемо в забріханому світі лицемірства…" (українські реалії у книзі П. Загребельного "Думки нарозхрист") (2015)
Клейме нова Т. В. - Ідейно-стильова своєрідність повісті "Танок смерті" Івана Садового (2015)
Троша Н. В. - Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка (2015)
Черкашина Т. Ю. - Співвіднесення фактуального та фікціонального в жанрах автобіографічного письма (2015)
Гладир Я.С. - Чинники впливу на організацію самостійної роботи іноземних студентів у процесі допрофесійної підготовки (2015)
Груцяк В.І. - Деякі особливості навчання китайських учнів на підготовчому відділенні для іноземних громадян (2015)
Daver M.V.І - Communication strategies in teaching foreign language authentic dialogue (2015)
Иванова Т.А. - Имя прилагательное в русском и туркменском языках: лингвистический и методический аспекты, Винниченко С.Д., Куллыева Марал (2015)
Кожушко І.А. - Інноваційні підходи та методи викладання експрес-курсу української мови як іноземної (2015)
Котова А.В. - Основні види самостійної роботи студентів немовних факультетів, Савченко Н.М. (2015)
Кушнір І.М. - Шляхи інтенсифікації навчання російської мови іноземних студентів медичних спеціальностей, Алексєєнко Т.М. (2015)
Малишева О.Н. - Вплив культурно-лінгвістичних особливостей китайських студентів на засвоєння ними російської мови, Клочко Т.В. (2015)
Misenyova V. - Teaching foreign students-philologists russian national-specific phraseological units (2015)
Петренко I.П. - Е-навчання іноземців російської мови: курси, програми, підручники і посібники, Седьма Є.В., Черкашина Ж.В. (2015)
Пономарьова О.І. - Комп’ютерне тестування як метод контролю іншомовної професійної компетенції, Ковальова А.В. (2015)
Санина Л.П. - Научный текст как основа обучения РКИ студентов экономического профиля, Копылова Е.В., Ле Минь Хуен (2015)
Тростинська О.М. - Порівняльний метод у навчанні граматики української мови російськомовних іноземців (2015)
Ушакова Н.І. - Лінгвокогнітивні засади методики формування іншомовної лінгвокультурної компетентності (2015)
Фадєєва О.Ю. - Розвиток на заняттях з російської мови як іноземної механізмів саморегуляції і рефлексії з метою попередження дезадаптаційного синдрому в іноземних студентів, Косьміна В.Ю. (2015)
Chernovaty L.M. - Intralingual interference, background knowledge and source text interpretation in translation (2015)
Семененко В. П. - Генетические типы нанометровых зёрен минералов в метеоритах, Гирич А. Л., Ширинбекова С. Н., Горовенко Т. Н., Кичань Н. В. (2012)
Устинов А. И. - Структура и механические свойства наноструктурированных вакуумных конденсатов никеля, Скородзиевский В. С., Фесюн Е. В., Тараненко В. Н. (2012)
Білоус В. А. - Вплив тиску азоту на механічні властивості і термічну стабільність покриттів TiAlSiN, одержаних при вакуумно-дуговому осадженні, Купрін О. С., Ломіно М. С., Овчаренко В. Д., Толмачова Г. М. (2012)
Казо И. Ф. - Механические свойства реакционно-спечённой керамики на основе диборидов гафния и титана, Чернобук С. В., Когутюк П. П. (2012)
Горбань О. А. - Использование высокого гидростатического давления для управления пористой структурой и состоянием поверхности наночастиц диоксида циркония, Синякина С. А., Глазунова В. А., Горбань С. В., Яковлева Р. А., Спирина Е. Ю., Данченко Ю. М., Константинова Т. Е. (2012)
Фесич И. В. - Влияние атмосферы кислорода на микроструктуру и физико-химические свойства сложных купратов, полученных золь–гель-методом, Дзязько А. Г., Недилько С. А. (2012)
Лялин Л. А. - Образование и ионизация нанодисперсной конденсированной фазы вокруг нагретой металлической частицы и электроперенос в такой системе, Семенов К. И., Копыт Н. Х., Копыт Н. Н. (2012)
Ткач Е. П. - Магниторезистивные свойства мультислоёв Fe/Pd, Однодворец Л. В., Проценко И. Е. (2012)
Марончук И. Е. - Жидкофазная эпитаксия и свойства наногетероструктур на основе соединений III–V, Кулюткина Т. Ф., Марончук И. И., Быковский С. Ю. (2012)
Покутний С. И. - Диффузия когерентных экситонов в квазидвумерных наносистемах, Науменко О. В., Макарук С. Д. (2012)
Покутний С. И. - Определение размеров полупроводниковых квантовых точек новым оптическим методом, Жабенко А. С., Манило К. Ю. (2012)
Лубенец В. А. - Структура и свойства наноструктурных керамических плёнок для фотоники, Горбань О. А., Любчанский И. Л., Бурховецкий В. В., Даниленко И. А., Волкова Г. К., Константинова Т. Е. (2012)
Ищук В. М. - Создание наноструктур за счёт сегнето-антисегнето-электрического фазового превращения. Оптические материалы с отрицательным коэффициентом преломления, Спиридонов Н. А. (2012)
Спиридонов Н. А. - Формирование электрофизических свойств пьезокерамики на основе ЦТС, полученной из нанодисперсных порошков, Гусакова Л. Г., Погибко В. М., Кузенко Д. В., Раков В. Ф., Дорофеева В. В., Спиридонов В. Н. (2012)
Карбовский В. Л. - Колебательные спектры и термические превращения дифосфатов Mn2-xCoxP2O7-5H2O, Смоляк С. С., Загородний Ю. А., Касияненко В. Х., Ткачова Н. В., Димитриев О. П. (2012)
Сизоненко О. Н. - Electrodischarge synthesis of nanosize metal–carbon composite powders, Баглюк Г. А., Райченко А. И., Мамонова А. А., Тафтай Э. И., Липян Е. В., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Гончарук Д. А. (2012)
Богатырёва Г. П. - Разделение по размерам алмазных нанопорошков детонационного синтеза, Маринич М. А., Ильницкая Г. Д., Базалий Г. А., Олейник Н. А., Зайцева И. Н. (2012)
Бочечка А. А. - Температурная зависимость микротвёрдости композитов на основе алмазного нанопорошка детонационного синтеза, Александрова Л. И., Лошак М. Г., Гаврилова В. С., Назарчук С. Н. (2012)
Богуславский Л. З. - Синтез наноуглерода высокочастотным разрядно-импульсным методом, Назарова Н. С., Винниченко Д. В., Рудь А. Д., Кирьян И. М., Зелинская Г. М. (2012)
Сидорченко И. М. - Формирование эффективных эмиттеров электронов при лазерном испарении ориентированных углеродных нанотрубок, Щур Д. В., Нищенко М. М., Шевченко Н. А., Боголепов В. А., Дубовой А. Г. (2012)
Sementsov Yu. - Cytotoxicity of carbon nanotubes, Aleksyeyeva T., Yermolenko I., Tin’kov P., Ieleiko L., Mikhailenko V. (2012)
Буря А. И. - Исследование свойств нанокомпозитов на основе ароматического полиамида и фуллереновой сажи, Кузнецова О. Ю. (2012)
Асаула В. Н. - Наноструктурированные жидкокристаллические системы алканоатов металлов с наночастицами CdS, Мирная Т. А., Яремчук Г. Г. (2012)
Дорошенко И. Ю. - Спектрально-структурные характеристики наноразмерных кластеров трет-бутилового спирта в аргоновой матрице, Пицевич Г. А., Погорелов В. Е. (2012)
Титул, зміст (2008)
Репецький С. П. - Електронна структура та взаємочин атомового і магнетного порядків стопів з вузькими d-зонами, Татаренко В. А., Мельник І. М., Лень Є. Г. (2008)
Шпак А. П. - Поглощение и рассеяние света на электронных и позитронных состояниях в квазинульмерных наносистемах, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2008)
Шпак А. П. - Уникальная информативность диффузной динамической комбинированной дифрактометрии материалов и изделий нанотехнологий, Ковальчук М. В., Карнаухов И. М., Молодкин В. В., Лень Е. Г., Низкова А. И., Олиховский С. И., Шелудченко Б. В., Айс Дж. Е., Барабаш Р. И. (2008)
Шпак А. П. - Закономерности формирования фазово-структурного состояния конденсатов, полученных ионным распылением, Соболь О. В., Куницкий Ю. А. (2008)
Дем’янюк О. Й. - Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину (2015)
Зінкевич Р. Д. - Микола Міхновський та український військовий рух (2015)
Терський С. В. - Формування кінноти у слов’ян VІ-XІ ст. на Правобережжі України (2015)
Гапеєва О. Л. - Феномен жіночих авіаційних частин у роки німецько-радянської війни: джерелознавчий аспект (2015)
Печенюк І. С. - Заходи українського штабу партизанського руху з організації диверсійної діяльності на комунікаціях противника в 1943 році, Єзерський М. Р. (2015)
Сухих А. Ю. - Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") (2015)
Трофимович В. В. - Голокост на окупованій Волині, Іванов С. С. (2015)
Ткачук П. П. - Листи німецько-нацистських солдатів часів розгрому армії фельдмаршала Паулюса під Сталінградом, Бураков Ю. В. (2015)
Коженьовскі П. - Розширення Британської піхоти у роки Першої світової війни (2015)
Кшановський Р. О. - Трансформація лицарського стану в Англії доби Едуарда ІІІ: соціально-політичний, економічний і військовий аспекти (2015)
Мацюк І. І. - Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні (2015)
Олексин Т. Є. - "Зоряні війни" Рональда Рейгана: фальшивка чи реальність? (2015)
Федоренко В. В. - Смуга забезпечення - вимога сьогодення, Івахів О. С. (2015)
Слюсаренко А. В. - Новітні форми міждержавного протистояння як предмет дослідження сучасної воєнно-наукової думки (2015)
Соколюк С. М. - Дії підводних човнів ВМС Аргентини у Фолклендській війні 1982 р. (2015)
Харук А. І. - Деякі аспекти висвітлення у зарубіжній періодиці участі української авіації в Антитерористичній операції на сході України (за публікаціями 2014 р.) (2015)
Феденко О. В. - Еволюція змісту сучасної війни, Панасюк В. В. (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Дослідження про мінну війну на Чорному морі (2015)
Кривизюк Л. П. - Берег лівий – берег правий. Визволення України. 1943–1944 рр. (2015)
Сухий О. М. - Особливості розвитку галицького села у міжвоєнну добу (2015)
Kirilyuk A. P. - Complex-dynamic solution to many-body interaction problem and its applications in fundamental physics (2012)
Лерман Л. Б. - Фільтрувальні властивості багатошарових біметалевих нанопокриттів, Клименко В. Є., Шкода Н. Г. (2012)
Копаев А. В. - Структура, свойства и особенности синтеза никельалюминиевых ферритов, полученных методом золь–гель с участием автогорения, Заднипрянный Д. Л., Тафийчук Ю. Н. (2012)
Бушкова В. С. - Особливості технології одержання і дослідження нано-розмірних феритів системи NiAlxFe2-хO4, Тафійчук Ю. М., Вилка І. Я. (2012)
Гусакова Л. Г. - Бессвинцовый наноструктурный пьезокерамический материал на основе (K, Na)NbO3, Погибко В. М., Спиридонов Н. А., Ищук В. М., Кисель Н. Г. (2012)
Кузенко Д. В. - Долговременная релаксация в пьезоэлектрической керамике ЦТС, обусловленная дефектами кристаллической решётки нанометрового масштаба, Ищук В. М., Бажин А. И., Спиридонов Н. А., Дорофеева В. В. (2012)
Погибко В. М. - Механизм и кинетика синтеза нанодисперсных порошков перовскитов из оксалатных прекурсоров, Приседский В. В., Сидак И. Л., Кисель Н. Г. (2012)
Охрименко О. Б. - Оценка автоэмиссионных свойств наноструктур на основе карбида кремния и графена, Конакова Р. В., Светличный А. М., Спиридонов О. Б., Волков Е. Ю. (2012)
Цысарь М. А. - Исследование стекла системы Ag2O–B2O3 методом сканирующей туннельной микроскопии с полупроводниковым алмазным остриём (2012)
Рудковская Л. М. - Наноструктурный диоксид циркония, синтезированный гидротермальным методом из продуктов разложения цирконового концентрата, Пшеничный Р. Н., Павленко Т. В., Омельчук А. А. (2012)
Сабокарь В. К. - Прессовая сварка алюминида титана с применением наноструктурированных прослоек, Петриченко И. К., Ахонин С. В. (2012)
Устинов А. И. - Фазовые превращения при нагреве наноструктурированных вакуумных конденсатов Al63Cu26Fe11, Демченков С. А., Теличко В. А., Полищук С. С. (2012)
Бармин А. Е. - Сегрегационные явления в вакуумно-осаждённых нанокомпозитах Fe–W, Ильинский А. И., Зубков А. И. (2012)
Колупаев Б. Б. - Механическая релаксация нанонаполненного ПВХ в звуковом диапазоне частот, Клепко В. В., Лебедев Е. В., Куницкий Ю. А. (2012)
Кончиц А. А. - Полимерные композиты Фенилон С-2, ПММА/нано-структурированный углерод: физические свойства и актуальные применения, Колесник С. П., Ефанов В. С., Янчук И. Б., Буря А. И., Поздняков А. О. (2012)
Маніло М. В. - Створення комплексів біомономерів з вуглецевими нанорурками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2012)
Kiroshka V. V. - Biological compatibility of polyol synthesized magnetite nanoparticles, Repin N. V., Samchenko I. I., Nadutov V. M., Perekos A. O., Voynash V. Z. (2012)
Титул, зміст (2015)
Указ Президента України від 1 грудня 2014 року №900/2014 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 23-річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року (витяг) (2015)
Круглий стіл з нагоди 20-річчя офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства" (2015)
Наказ Вищого господарського суду України від 25.11.2014 "Про нагородження членів редакційної  колегії "Вісника господарського судочинства" (2015)
Наказ Вищого господарського суду України від 27.11.2014 "Про нагородження Гуменюк І. В. (2015)
Привітання з нагоди 20-річчя "Вісника господарського судочинства" (2015)
Відомості (уточнені) з декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік суддів Вищого господарського суду України Воліка І. М., Грека Б. М., Коваленка В. М. (2015)
Закон України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" від 28.12.2014 № 78-VIII (2015)
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 №722 "Про деякі питання надання інформації  про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження" (2015)
Рішення Європейського суду з прав людини від 09.12.2013. Справа "Агрокомплекс проти України" (заява № 23465/03) (витяг) (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 №1 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів" (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 2 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України" (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 № 3 "Про розгляд нової  редакції  Регламенту пленуму Вищого господарського суду України" (2015)
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.11.2014 №4 "Про проект Регламенту спільних засідань пленумів вищих спеціалізованих судів" (2015)
Застосування лізингового законодавства в господарському судочинстві (2015)
Довідка за результатами вивчення та узагальнення судової  практики вирішення господарськими судами спорів, що пов’язані з обігом цінних паперів за 2012–2013 роки (витяг) (2015)
Рижков Г. - Огляд "Правосуддя в Федеративній Республіці Німеччина" (продовження, початок – № 6/2014) (2015)
Беляневич О. - Деякі питання застосування статті 233 Цивільного кодексу України (2015)
Радзивілюк В. - Зарубіжний досвід правового регулювання досудових процедур запобігання банкрутству (неспроможності) та вдосконалення національного законодавства (2015)
Пацурія Н. - Вплив кодифікації господарського законодавства на розвиток страхових правовідносин (2015)
Поєдинок В. - Рейтинг Doing Business і місце у ньому України: висновки для законодавця (2015)
Мілаш В. - Деякі аспекти правового регулювання торговельної діяльності з використанням мережі Інтернет (2015)
Гоголь Б. - Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію (2015)
Крижний О. - Актуальні питання підвідомчості спорів стосовно об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Остапчук О. - Регулювання відносин оренди нерухомого майна: загальне та спеціальне (2015)
Борденюк В. - Право комунальної власності: поняття, природа та особливості (2015)
Паракуда Є. - Господарський договір складського зберігання (2015)
Жаботина Г. - Відданість справі (2015)
Демченко В. Д. - Громадська активність та вибори в епоху "нових медіа": чи скоро "Битва престолів" із віртуальної реальності стане звичайною політичною буденністю? (2015)
Демченко С. В. - New Media As A Means Of Influencing The Formation Of Modern Social Discourse (2015)
Блинова Н. М. - Персональні сайти письменників як різновид мережевого ресурсу, Могунова О. С. (2015)
Гаркавенко Ю. С. - Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ (2015)
Губа Л. О. - The Peculiarities Of Structuring Of Official Electronic Publications Of Ukraine’s Universities, Єфремова А. Є. Особливості структурування офіційних електронних видань українських ВНЗ (2015)
Гудошник О. В. - Феномен іншого в історії становлення англійської журналістики (2015)
Гурчіані Х. Д. - Соціальна відповідальність на сучасному американському комерційному телебаченні (2015)
Гусева Е. А. - Русский очерк первой трети ХХ века (2015)
Демченко М. В. - Передвиборчі перегони в епоху нових медіа (українські реалії у контексті світового досвіду) (2015)
Іванова Н. І. - Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки (2015)
Ісаєва Н. О. - Рецептивність, емотивність та конвенціональність у драматургії політичного ток-шоу (2015)
Кирилова О. В. - Телерадіомовлення США: традиції та сучасність (2015)
Маркова Г. Е. - "Сексуальна революція" та її вплив на формування гендерно спрямованої преси (2015)
Мироненко В. В. - Роль ПР у формуванні соціального капіталу організації (2015)
Сухенко I. М. - On Journalism Ethics Standards Within Peace Journalism: Reconsidering Ukrainian Experience (2015)
Терханова О. В. - Оксиморон як явище вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці (2015)
Хотюн Л. В. - Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Боднар Ю. В. - Активність і вміст ізозимів глутатіонпероксидази клітин гранульозного шару яєчників корів за культивування (2015)
Милостива Д. Ф. - Активність ензимів антиоксидантної системи у молодняку української м’ясної породи за впливу мікроелементів, Грибан В. Г. (2015)
Рівіc Й. Ф. - Виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком, молочна продуктивність та склад молока корів за наявності оксидів металів і цеолітового борошна в раціоні пасовищного періоду, Коляда С. М. (2015)
Величко В. О. - Динаміка амінокислотного складу прісноводної водорості Lemna minor, за внесення в поживне середовище різних доз йоду, Мерзлов С. В., Ривак Р. О. (2015)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормових добавок для довкілля (2015)
Параняк Н. М. - Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію, Сидір Н. П., Скорохід А. В. (2015)
Ривак Г. П. - Розрахунок невизначеності методу капілярного електрофорезу при визначенні вмісту холін хлориду в кормових добавках і преміксах (2015)
Хомин М. М. - Біохімічний профіль крові та молока корів за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку, Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2015)
Чумаченко С. П. - Вплив згодовування силосів, заготовлених із пробіотичними препаратами на продуктивність і якість молока корів, Федак Н. М., Кравченко Н. О. (2015)
Шевчук Т. В. - Особливості перетравлення і засвоєння нутрієнтів різнохарактерних раціонів товарного молодняку сріблясто-чорних лисів, Кирилів Я. І. (2015)
Авдосьєва І. К. - Вплив кормової суміші полібіоніка на ефективність вакцинації бройлерів проти вірусних захворювань, Лісова Н. Е., Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2015)
Коваленко М. М. - Дослідження протимікробної активності флупетциду (2015)
Музика В. П. - Особливості ефективного застосування протимікробних препаратів при актинобацилярній плевропневмонії свиней, Авдос’єва І. К., Собко І. О., Регенчук В. В. (2015)
Мурська С. Д. - Визначення чутливості мікроорганізмів до солей третинних амінів та четвертинних амонієвих сполук (2015)
Салата В. З. - Ефективність мийно-дезінфікуючих і дезінфікуючих засобів для санітарної обробки обладнання забійних підприємств (2015)
Козенко О. В. - Сезонна динаміка показників ендогенної інтоксикації організму корів та вмісту заліза і церулоплазміну в їх крові, Сус Г. В., Магрело Н. В. (2015)
Кушнір Г. В. - Дослідження рослинної сировини на наявність генетично модифікованих джерел (2015)
Кушнір І. М. - Вплив бактерійних ендотоксинів на гістостуктуру печінки та селезінки (2015)
Періг Ж. М. - Визначення параметрів гострої токсичності антибіотиків на основі бензилпеніциліну (2015)
Тесарівська У. І. - Вивчення орієнтовно-дослідницької активності щурів при введенні настоянки трави кануферу (pyrethrum majus), Мартиник С. Я. (2015)
Нагорна Л. В. - Біолого-екологічні особливості малофаг водоплавної птиці (2015)
Федорович О. В. - Білковий склад сироватки крові білого амура і товстолобика, інвазованих дактилогірусами і гіродактилюсами (2015)
Брошков М. М. - Сезонні зміни показників клітинного імунітету у собак (2015)
Дяченко О. Б. - Вплив тканинних препаратів на вміст субпопуляцій різних форм лімфоцитів корів у до- і післяродовий періоди (2015)
Лісова Н. Е. - Вплив кормової суміші полібіоніка на організм курчат-бройлерів, Жила М. І., Авдосьєва І. К., Кушнір І. М., Семен І. С. (2015)
Ляшенко А. О. - Якісні показники сперміїв бугаїв молочних і м’ясних порід (2015)
Пундик В. П. - Характеристика станкового обладнання для підсисних свиноматок та удосконалення окремих елементів, Каплінський В. В., Тесак Г. В. (2015)
Федорович В. В. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від показників відтворювальної здатності (2015)
Петров Р. В. - Отримання та використання діоксиду хлору для знезараження робочих поверхонь та води від Aeromonas hydrophila, Фотіна Т. І. (2015)
Стецько Т. І. - Оцінка нового комбінованого антимікробного препарату при лікуванні гастроентеритів телят, Пашковська М. В., Святоцька Л. О., Угрин Г. П., Остапів Н. В. (2015)
Тішин О. Л. - Вивчення бактерицидних та дезінфікуючих властивостей деззасобу "Мультістерил Альденін", Крушельницька Н. В., Хом’як Р. В., Малинівський В. М. (2015)
Янович Д. В. - Визначення залишків хлорамфеніколу в продуктах тваринництва із застосуванням методів скринінгу та підтвердження, Засадна З. С., Ридчук М. В., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2015)
Величко В. О. - До питання взаємодії мікроелементів з імунною системою тварин (2015)
Величко В. О. - Стандарти, технічні умови на продукцію для ветмедицини — основні регулятори відносин "виробник — споживач”, Фляк Л. І., Голуб І. А. (2015)
Величко В. О. - Маркетингові дослідження асортименту ветпрепаратів на ринку продукції для ветмедицини, Фляк Л. І., Сенишина Т. Є., Гримак А. В. (2015)
Гузеев Ю. В. - Лошадь в истории культуры человечества (2015)
Гузеев Ю. В. - Роль щитовидной железы в лактации буйволиц (2015)
Зарума Л. Є. - Зареєстровані в Україні ветеринарні препарати, які містять кальцій, Калиновська Л. В. (2015)
Ковальчук Н. А. - Господарсько-біологічні особливості спортивних коней, Соколова Г. О., Попадюк С. С. (2015)
Косенко Ю. М. - Основні принципи раціонального використання протимікробних препаратів у ветеринарній медицині, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2015)
Косенко Ю. М. - Фармаконагляд ветеринарних препаратів, як механізм регулювання їх безпеки та ефективності, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2015)
Кушнір І. М. - Оцінка якості води та характеристика дезінфікуючих засобів для її обробки, Колодій Г. В. (2015)
Кушнір В. І. - Фармакологічна характеристика імуностимулюючої дії ветеринарних препаратів, Кушнір І. М., Калиновська Л. В. (2015)
Стравський Я. С. - Етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування корів, хворих на метрит, Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., Кацараба О. А., Панич О. П., Калініна О. Й., Балян О. З. (2015)
Темненко С. М. - Розбудова мережі технопаркових структур та центрів трансферу технологій, як ключового елементу інноваційної інфраструктури держави (2015)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2015)
Башта Е. В. - Повышение износостойкости малоресурсных деталей машин путем упрочнения их рабочих поверхностей, Серегин А. А., Ляшенко Б. А. (2014)
Бражник Д. А. - Использование никелевых антиоксидантов в составе периклазоуглеродистых огнеупоров, Семченко Г. Д., Рожко И. Н., Повшук В. В., Старолат Е. Е. (2014)
Ворожбиян Р. М. - Влияние температуры обжига на процесы формирования клинкера глиноземистого цемента, Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Рыщенко Т. Д., Пермяков Ю. В., Красюк К. А. (2014)
Дістанов В. Б. - Синтез та дослідження похідних карбонових кислот – потенційних біологічно активних речовин. 2. Дослідження біологічної активності деяких похідних 4-мор-фолінонафталіміду в якості флуоресцентних зондів, Рошаль О. Д., . Дюбко Т. С, Фалалєєва Т. В. (2014)
Дистанов В. Б. - Повышение прочности и плотности стеклобетона, Токарев М. Н., Наливайко Т. Т. (2014)
Дрючко О. Г. - Використання особливостей поведінки структурних компонентів рзе-вмісних водно-сольових систем у підготовчих процесах формування багатокомпонентних оксидних функціональних матеріалів (2014)
Ивахненко И. А. - Об автоматизации проектирования технических устройств, Ивахненко Т. Н. (2014)
Кравченко В. П. - Измельчение горных пород в аспекте тайн технологий сооружения египетских пирамид, Ганкевич В. Ф. (2014)
Кричковская Л. В. - Антиоксидантная активность некоторых природных антиоксидантов, Мироненко Л. С., Бондакова М. В., Марченко В. С., Шумакова А. С., Федоренко К. Ю.  (2014)
Крыжановский А. В. - Специфика перевозки никелевой руды навалом (2014)
Надутый В. П. - Теоретическая оценка механизма классификации тонких магнитовосприимчивых материалов, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2014)
Перевислов С. Н. - Жидкофазно-спеченные керамические материалы на основе карбида бора (2014)
Прядко Н. С. - Имитационная модель кинетики тонкого измельчения материалов, Саксонов Г. М., Терновая Е. В. (2014)
Рассоха А. Н. - Современная технология обучения специалистов по производству цементно-сырьевых смесей, Сендеров А. А., Дмитренко И. В. (2014)
Сафаралиев Г. К. - Высокоплотные керамические материалы на основе карбида кремния с добавками нитрида алюминия, Шабанов Ш. Ш., Кардашова Г. Д., Ахмедов Р. Р. (2014)
Семченко Г. Д. - Вплив комплексного модифікатора на властивості периклазовуглецевих матеріалів із вмістом 15 – 20 % графіту, Повшук В. В., Борисенко О. М., Старолат О. Є. (2014)
Фон Лаар К. - Новые полифункциональные анти-граффити-системы, Лесных Н. Ф., Шоманн М., Федоренко Е. Ю. (2014)
Франчук В. П. - Особенности расчетов технологического оборудования, работающего в виброударном режиме нагружения, Анциферов А.В. (2014)
Хоменко О. С. - Вивчення процесів ущільнення прес-порошків з високою вологістю, Миршавка О. О., Васьковский Р. К., Михальска Л. В., Палагут В. В. (2014)
Штефан Е. В. - Определение структурно-механических и реологических свойств дисперсных материалов, Рындюк Д. В., Блаженко С. И. (2014)
Христич Е. В. - Разработка технологии и оснастки для изготовления сегнетомагнитных композитных структур на основе титанатов стронция и бария, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М., Резинкин О. Л., Ревуцкий В. И., Понуждаева Е. Г., Сосина Е. В., Леденев В. В., Кобзин В. Г. (2014)
Шабанова Г. Н. - Оптимизация вида и количества комплексной добавки, повышающей прочностные характеристики портландцементного камня, Шумейко В. Н., Рыщенко И. М., Миргород О. В., Лигезин С. Л. (2014)
Шапорев П. В. - Эффективный способ очистки сульфомагниевых и хлормагниевых растворов от ионов железа и марганца в производстве оксида магния, Питак И.В., Шапорев В. П. , Шестопалов А. В.  (2014)
Черняк Л. П. - Питання використання червоного шламу в технології будівельної кераміки (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях характеристик поверхностной энергии у некоторых материалов, содержащих элементы IV – VI групп (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях температур изменения напряжений течения у некоторых элементов IV группы и других характеристик (2014)
Бобик М. Ю. - Теорія формування контрасту електронно-мікроскопічних зображень аморфних речовин складного хемічного складу, Боркач Є. І., Іваницький В. П., Сабов В. І. (2012)
Лисов В. І. - Вплив термічного та пластичного оброблення на температурно-часову стабільність аморфних стопів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2012)
Турченко В. А. - Структурные особенности, магнитные и резистивные свойства нанопорошковых лантан-стронциевых манганитов, полученных золь–гель-технологией, Пащенко В. П., Пащенко А. В., Ревенко Ю. Ф., Сычева В. Я., Глазунова В. А., Кравченко З. Ф. (2012)
Ищук В. М. - Роль фазовых превращений и наноструктур при получении керамики на основе магнониобата свинца с экстравысокими пьезоэлектрическими параметрами, Спиридонов Н. А., Вовк Е. А., Дейнека Т. Г., Сергиенко З. П. (2012)
Первак Ю. А. - Особенности распределения электрического поля в 1D фотонных кристаллах с тремя полуволновыми дефектами, Федоров В. В. (2012)
Покутний С. И. - Теория позитрониевых состояний в нанопорах кристал-лических триглицеридов, Шпак А. П., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2012)
Студеняк І. П. - Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu6PS5I, Краньчец М., Чомоляк А. А., Ворохта М., Матолін В. (2012)
Шабельник Ю. М. - Електрофізичні властивості ґранульованих твердих розчинів у плівкових системах на основі Co і Ag, Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2012)
Бігун Р. І. - Вплив підшару ґерманію на процес перколяції в тонких плівках паладію, Бучковська М. Д., Пенюх Б. Р., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2012)
Власенко О. В. - Фазовий склад і терморезистивні властивості плівкових систем Ge/Fe і Ag/Fe, Пилипенко О. В., Однодворець Л. В. (2012)
Заболотний М. А. - Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60, Сорока А. Ю., Дмитренко О. П., Куліш М. П., Барабаш Ю. М., Давиденко М. О., Студзинський С. Л., Оласюк О. П., Рарата О. М. (2012)
Настасієнко Н. С. - Особливості йоноутворення поліолів у мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/йонізацією, Фесенко Т. В., Снегір С. В., Покровський В. О. (2012)
Штомпель В. І. - Структура та властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімера, поліаніліну та оксиду металу Al(III) або Fe(III), Віленська В. О., Демченко В. Л., Керча Ю. Ю., Рябов С. В. (2012)
Заболотный М. А. - Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60, Момот А. И., Довбешко Г. И., Гнатюк Е. П., Соляник Г. И., Киркилевская Л. Н., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П., Фузик Е. В., Кузьменко М. О. (2012)
Рево С. Л. - Структура та триботехнічні характеристики нанокомпозиційного матеріялу флюоропласт–вуглецеві нанорурки, Дашевський М. М., Іваненко К. О., Занмін Дун (2012)
Рашевская Т. А. - Наноструктура и свойства функциональных видов сливочного масла с растительными добавками, Иванов С. В. (2012)
Барабаш М. Ю. - Осадження сполук карбазолу з газової фази: молекулярні розчини з органічними акцепторами, нанокомпозити з неорганічними напівпровідниками та золотом, гетероструктури, Гринько Д. О. (2012)
Каім С. Д. - Наногазодинаміка газопилових викидів у вугляних шахтах (2012)
Татаренко В. А. - Фізична кінетика еволюції наномасштабної дисипативної структури вакансійної підсистеми в ГЦК-кристалах в умовах флюктуацій швидкости ґенерації точкових дефектів під опроміненням: стохастичний модель, Селищев П. О., Олійник О. В., Парк Й. Б. (2012)
Пащенко В. І. - Громадянська відкритість як проблема українського громадянського суспільства (2015)
Маркітантов В. Ю. - Визначення поняття політична еліта у сучасній політичній науці (2015)
Щербак В. М. - Політичний менеджмент: наукове поняття та політична практика (2015)
Лисак В. Ф. - Миротворчість в сучасних міжнародних відносинах (2015)
Краснопольська Т. М. - Правові засади паритетної демократії в Україні (2015)
Бондар С. С. - Поняття політична опозиція в дослідженні владних відносин: український та закордонний досвід (2015)
Воронова Т. В. - Президентське та протестне політичне лідерство в Україні (2015)
Balanyk A. - Un goodwill ambassadors in the prisation of international relations (2015)
Бесчасна І. В. - Передумови створення форуму країн-експортерів газу (2015)
Брехаря С. Г. - Політичне насилля як атрибут влади (2015)
Вінникова Н. А. - Легітимація політичних рішень в умовах постдемократичного розвитку (2015)
Дашевскаz О. В. - Методология исследования геополитических процессов (2015)
Кіянка І. Б. - Історія популістського руху у США кінець XIX – початок XX століття (2015)
Ключник Р. М. - Криза у політичній системі: проблеми методології дослідження (2015)
Конах В. К. - Виникнення та еволюція поняття "медіа-простір" в науковій думці (2015)
Кондратенко О. Ю. - Концептуальні основи російської геополітики та геостратегії (2015)
Кравченко В. Ю. - Теорія "гібридної війни": український вимір (2015)
Крупеня І. М. - Нейтралітет як засіб зміцнення миру і безпеки: досвід Туркменістану (2015)
Малиновська Н. В. - Зовнішньополітичні концепції Французької республіки (2015)
Манько В. І. - Освітні програми та обміни як інструмент впливу Європейського Союзу (2015)
Насадюк Ю. С. - Особливості формування та впливу політичних цінностей на процес життєдіяльності українського соціуму (2015)
Пуйо Г. І. - Українська трудова міграція в ЄС: основні причин та можливі наслідки (2015)
Ржевська Н. Ф. - Стратегічне прогнозування як умова ефективності зовнішньої політики держави (2015)
Савойська С. В. - Комунікативний аспект мовної політики Росії у сучасній Україні (2015)
Свєтлакова М. А. - Партійні процеси в італії: стан наукової проблеми (2015)
Стельмах В. О. - Молодь країн Вишеградської групи у суспільно-політичних модернізаційних процесах (2015)
Шедяков В. Є. - Геостратегія сорозвитку: ціннісно-смислові комплекси як основа взаємодій культурно-цивілізаційних світів (2015)
Шеремета О. М. - Українсько-польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХіХ – поч. ХХ ст. (2015)
Ясірова Ю. Ф. - Фінансування політичних партій Республіки Кіпр: на шляху до прозорості (2015)
Яшна Н. О. - Зовнішня політика ЄС в Арктичному регіоні (2015)
Титул, зміст (2015)
Мікловда В. - На здобуття державної премії України в галузі науки і техніки (рецензія на багатотомне видання "Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку" за наук. ред. В. Кравціва) (2015)
Хвесик М. - Самодостатні територіальні громади – центри миру (2015)
Окландер М. - Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингово ї освіти в Україні (2015)
Гасанов С. - Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації, Голян В. (2015)
Шедяков В. - Стратегічний організаційно-управлінський дизайн соціально-економічних точок розвитку суспільства (2015)
Богдан Т. - Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України (2015)
Синютка Н. - Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні (2015)
Кікоть О. - Класифікація аукціонів цінних паперів (2015)
Котляревський Я. - Трансформація фіскального регулювання водокористування: оцінка доцільності імплементації європейського досвіду, Довга І. (2015)
Стешенко Л. - Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії (2015)
Язар Б. - Инновационная деятельность предприятий по производству пластмассовых изделий в Азербайджане (2015)
Бекирова В. - Синергический эффект от совершенствования системы управления нефтегазодобывающими предприятиями (2015)
Жарикова А. - Проблеми обліку простроченої дебіторської заборгованості, Бєлозерцев В. (2015)
Правила успіху (2015)
Автори наукового та громадсько-політичного журналу "Економіст" у 2015 році (2015)
Черноусова С. - Наночастинки у медицині, Епплє М. (2012)
Малышева Т. Л. - Межфазные взаимодействия в наноструктурированных полимер-полимерных смесях, Головань С. В., Климчук Д. А. (2012)
Аникина Н. С. - Об эффекте упорядочения мета-нитроизомера — продукта реакции электрофильного нитрования монозамещённых бензола и закономерности растворения фуллерена С60 в монозамещённых бензола, Щур Д. В., Кривущенко О. Я., Загинайченко С. Ю., Помыткин А. П. (2012)
Шульга Ю. М. - О состоянии молекулы СН4 в октапоре фуллерита С60, Мартыненко В. М., Баскаков С. А., Анохин Е. М., Максимычев А. В., Гуцев Г. Л., Щур Д. В. (2012)
Загинайченко С. Ю. - Статистическая теория фото- и электрополимеризации фуллеренов, Матысина З. А., Щур Д. В. (2012)
Щур Д. В. - Фуллерен — катализатор синтеза углеродных нанотрубок, Загинайченко С. Ю., Боголепов В. А., Адеев В. М., Рудакова Е. П. (2012)
Чупров С. С. - Нанесение слоя углеродных нанотрубок на поверхность реакторных сплавов, Мелешевич К. А., Боголепов В. А., Адеев В. М., Щур Д. В., Рудык Н. Д. (2012)
Карпенко О. Б. - Особливості йоноформування фуллерену С60 в мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/йонізацією, Снегір С. В., Кизима О. А., Тропін Т. В., Авдєєв М. В., Покровський В. О. (2012)
Дзязько Ю. С. - Неорганические зарядселективные мембраны, моди-фицированные наночастицами неорганического ионита, Вольфкович Ю. М., Беляков В. Н., Сосенкин В. Е., Никольская Н. Ф., Куницкий Ю. А. (2012)
Келип А. А. - Синтез фотокаталитически активных дисперсных систем TiO2/Mn- (M = Co, Ni, Mn, Cu) для денитрификации воды, Петрик И. С., Лозовский А. В., Оранская Е. И., Смирнова Н. П., Еременко А. М. (2012)
Боголепов В. А. - Использование накопителей и компрессоров водорода для исследования водородоёмкости нанодисперсных материалов, Савенко А. Ф., Золотаренко А. Д., Щур Д. В., Загинайченко С. Ю., Швачко Н. А., Скороход В. В. (2012)
Золотаренко А. Д. - Исследование термостойкости Me–С-нанокомпозитов, Рогозинская А. А., Помыткин А. П., Лавренко В. А. (2012)
Petrova A. M. - Effect of molybdenum on formation of nanostructured film at friction of titanium material Ti–Cr–Mo–TiC, Shtern M. B. (2012)
Мудрак І. М. - Електрофізичні та теплофізичні властивості наносистеми із структурою "ядро–оболонка" AgI/SiO2, Сторожук Л. П., Махно С. М., Горбик П. П. (2012)
Воробйов С. І. - Фазовий склад та електрофізичні властивості плівок заліза, Однодворець Л. В., Пилипенко О. В., Чорноус А. М. (2012)
Тарасов В. Ф. - К вопросу о корректности измерения критической температуры сверхпроводников методом динамической магнитной восприимчивости, Диреглазов А. Ю., Каминский Г. Г., Москалюк В. О., Футымский С. И. (2012)
Балабай Р. М. - Пасивація епітаксійних структур CdHgTe: розрахунки із перших принципів (2012)
Каганович Э. Б. - Структура и оптические свойства пористых плёнок золота и серебра, полученных импульсным лазерным осаждением в вакууме, Крищенко И. М., Манойлов Э. Г., Маслак-Гудима Н. П., Кременицкий В. В. (2012)
Покутний С. И. - Поглощение света квазинульмерными полупроводниковыми наносистемами, Петренко С. Д., Старовойтов Д. А. (2012)
Буско Т. О. - Радіяційна модифікація власної дефектної структури плівок ТіО2 з наночастинками шляхетних металів, Куліш М. П., Дмитренко О. П., Стащук В. С., Вітюк Н. В., Єременко А. М. (2012)
Vernyhora I. V. - Modelling of physical kinetics of relaxation in macroscopically homogeneous F.C.C.-Ni–Fe alloys, Bokoch S. M., Tatarenko V. A. (2012)
Титул, зміст (2014)
Белоусов А. А. - Метод разрешающих функций для дифференциальных игр со смешанными ограничениями (2014)
Бойко В. В. - Особенности применения PNK-метода в случае невыпуклых ограничений, Горин В. В., Кузьменко В. Н. (2014)
Донець Г. П. - Умовна оптимізація лінійної функції на перестановках, Нагірна А. М. (2014)
Березовский О. А. - Аналитическое выражение двойственной оценки для задачи размещения точек в шаре, Шулинок Г. А. (2014)
Копец М. М. - Задача оптимального управления процессом колебания струны (2014)
Лаптин Ю. П. - Точные штрафные функции в схемах декомпозиции по переменным (2014)
Соболенко Л. А. - Методы гладкого штрафа на основе комбинированной штрафной функции, Ненахова С. Г., Шубенкова И. А. (2014)
Норкин Б. В. - О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени (2014)
Павленко В. Б. - Простой алгоритм решения системы неравенств для плоской триангуляции (2014)
Семенов В. В. - Прогресивний перерозподіл у системі міжбюджетних трансфертів України, Семенова Н. В. (2014)
Донец А. Г. - Построение логистической инфраструктуры в виде двумерной мозаики, Шулинок И. Э. (2014)
Лиховид А. П. - Задачи нахождения оптимальных нагрузок энергетических объектов с нелинейными функциями стоимости, Фесюк А. В. (2014)
Міца О. В. - Дослідження оптимальних параметрів тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом, Пецко В. І., Журбенко М. Г. (2014)
Ненахов Э. И. - О решении экстремальных задач при квадратичных условиях (2014)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм для лінійної задачі найменших квадратів з напіввизначеною розрідженою матрицею, Сидорук В. А. (2014)
Агаи Аг Гамиш Якуб - Решение задачи о математическом сейфе с однотипными замками для составного модуля К (2014)
Лазебная Т. А. - О погрешности вычислений в рамках модели гуморальной иммунной реакции организма на антиген (2014)
Годонога А. Ф. - Вероятностно-градиентный метод решения некоторых задач выпуклой оптимизации, Чумаков Б. М. (2014)
Стецюк П. І. - NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів у прямокутний контейнер, Романова Т. Є., Субота І. О. (2014)
Донец Г. А. - Графовый подход к решению задачи поиска радиоактивных шаров, Билецкий В. И., Ненахов Э. И. (2014)
Нагірна А. М. - Задача локалізації функції на множині розміщень (2014)
Виноградов А. - Семантические параметры глаголов каузированного перемещения в контрастивных словообразовательных исследованиях (2015)
Pachomovova S. - Lexikalno-semanticke inovбcie v sučasnom ukrajinskom jazyku v aspekte prekladateľskej praxe (2015)
Попович Н. - Літературно-художній антропонімікон драматичних творів І. Кочерги (2015)
Бабяк Е. - Социально-характеризующая функция паремий в описании языковой личности (2015)
Бедзир Н. - Цыгане в русской и украинской литературе: образы, поэтика, традиции (2015)
Benikovsky M. - Typologia romбnovej postavy v tvorbe Rudolfa Slobodu (2015)
Ігнатович О. - Проблема самоідентифікації в романі Юрія Мейгеша "Така любов…" (2015)
Лимонова Л. - "Вереница четверостиший" А. Ахматовой и "Летючі катрени" Л. Костенко: опыт сопоставительного анализа (2015)
Сенько І. - Творчість Д. Вакарова і І. Ірлявського в часовому вимірі (2015)
Ференц Н. - Архетип дому в ліриці Василя Густі (2015)
Ліхтей Т. - Ярослав Джоґаник про тугу за втраченим ідеалом (2015)
Маркович О. - Уклін Віктору Ариповському — світлій і мудрій людині (2015)
Ференц Н. - Найвидатніший сатирик Закарпаття. До 105-річчя від дня народження Марка Бараболі (Івана Рознійчука) (2015)
Титул, зміст (2015)
Дериева Е. Н. - О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией, Кнопов А. П. (2015)
Семенюта М. Ф. - Грациозность одноциклических графов (2015)
Чикрий Ал. А. - О достаточных условиях сближения в нестационарных игровых задачах динамики (2015)
Баранов А. Ю. - Гібридний алгоритм факторизації стрічкових несиметричних матриць (2015)
Шулинок И. Э. - О паросочетаниях в числовых графах, Шулинок Г. А. (2015)
Шерман З. А. - Некоторые результаты по Фибоначчи грациозным разметкам графов (2015)
Березовский О. А. - Условие точности двойственности квадратичных оценок (2015)
Кузьменко В. Н. - Метод минимизации с преобразованием пространства на основе квадратичной аппроксимации функции, Ненахов Э. И. (2015)
Норкин Б. В. - О сходимости локально Парето-оптимального поиска (2015)
Павленко В. Б. - Алгоритм раскраски плоских графов (2015)
Доценко С. И. - Игра во встречу на отрезке (2015)
Бойко В. В. - Исследование динамики характеристик серии последовательных таблиц "затраты-выпуск", Горин В. В., Кузьменко Г. В. (2015)
Стецюк П. И. - NLP-программы и r-алгоритм в задаче энтропийно-линейного программирования, Гасников А. В. (2015)
Фесюк О. В. - Оптимальне завантаження енергоблоків при третинному регулюванні їх потужності (2015)
Некрылова З. В. - О численном вычислении производной отображения в заданной точке (2015)
Годонога А. Ф. - Детерминированные и стохастические схемы метода проекции субградиентов, Чумаков Б. М. (2015)
Дзюбенко К. Г. - Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления (2015)
Скукис А. Е. - Оптимизационные задачи в транспортной логистике (2015)
Лазебная Т. А. - Обобщенная модель системы регуляции защитных функций организма (2015)
Морозов А. А. - Приложения теории цепочек снабжения (2015)
Горбачук В. М. - Алгоритми пошуку паросполучень для задачі вступу до навчальних закладів, Шулинок Г. О. (2015)
Донец Г. А. - Оптимальный поиск двух активных шаров на множестве заданных, Билецкий В. И., Ненахов Э. И. (2015)
Семенов В. В. - Багатокритеріальний вибір заходів енергозаощадження в регіональних програмах, Чайка Д. О. (2015)
Журбенко Н. Г. - Алгоритм Поляка на основе агрегатных ε-субградиентов (2015)
Лиховид А. П. - О реализации параллельного алгоритма для решения задач равновесной упаковки (2015)
Олексійченко Н. О. - Таксономічний склад та систематична структура насаджень дендропарків Житомирського Полісся, Гричук М. О. (2014)
Goychuk A. F. - Etiology of common ash diseases in Podolia, Ukraine, Kulbanska I. M. (2014)
Гайда Ю. І. - Плюсові дерева дуба звичайного та скельного як об'єкти збереження генетичних ресурсів in situ (2014)
Гриник Г. Г. - Статистичне обґрунтування особливостей виділення експозиційно-орографічних груп букових деревостанів Українських Карпат (2014)
Блищик І. В. - Таксаційна структура та поширення деревостанів вільхи клейкої Українського Полісся (2014)
Бреус Н. Ю. - Зимостійкість гарноквітучих кущів в озелененні Києва (2014)
Власюк В. П. - Особливості зимового живлення зайця сірого (lepus europaeus pall. ) у лісових угіддях Житомирщини (2014)
Вишневський А. В. - Відтворення соснових лісів у борових умовах Рівненського Полісся (2014)
Лакида І. П. - Оновлені моделі та таблиці сум площ поперечних перерізів і запасів повних ясенових деревостанів (2014)
Мажула О. С. - Дослідження смоляних каналів у хвої сосни звичайної (pinus sylvestris l. ) у деревостанах природного походження Волинського Полісся, Гордіященко А. Ю., Голубенко Є. С. (2014)
Мельник О. М. - Динаміка запасів і площ деревостанів головних лісотвірних порід національного природного парку "Прип'ять-Стохід", Лакида П. І. (2014)
Марно-Куца О. Ю. - Особливості реконструкції внутрішньо-квартального дворика міста Умань (2014)
Піскун Н. Л. - Розмноження видів роду laburnum med. зеленим живцюванням (2014)
Регуш Н. В. - Аналіз намету букових деревостанів з використанням високороздільних супутникових знімків, Васер Л. Т., Каганяк Ю. Й. (2014)
Скробала В. М. - Типологія рослинності гірського Криму (2014)
Тереля І. П. - Природне поновлення букових лісів басейну Латориці, Шишканинець І. Ф., Мазепа В. Г. (2014)
Шума О. В. - Класифікація квітників центральної частини міста Львова, Горбенко Н. Є. (2014)
Завірюха П. Д. - Дослідження селекційної цінності гібридних популяцій сіянців картоплі F1, Неживий З. П., Андрійчук К. А., Шоцька О. М. (2014)
Гнаткович О. Д. - Застосування економіко-екологічного механізму використання землі у сільськогосподарському виробництві (2014)
Дерех О. І. - Вплив рекреаційного навантаження на стан букових і дубових деревостанів Львова (2014)
Козинятко Т. А. - Віталітетна структура ценопопуляцій Schoenus ferrugineus L. в умовах антропогенного навантаження (2014)
Маліновська О. Я. - Основні проблеми системи туристичної сфери в Україні, Голошва К. C. (2014)
Матвійчук О. А. - Вплив екзогенних чинників на орнітофауну Верхнього і Середнього Побужжя (2014)
Савицька А. Г. - Печіночники лісових угруповань Передкарпаття та Горган (2014)
Гуліда Е. М. - Методика визначення соціального пожежного ризику в приміщеннях навчальних закладів, Мовчан І. О., Кіт Т. М. (2014)
Сопушинський І. М. - Особливості кваліметрії стовбурної деревини, Маєвський В. О., Воляник Г. М., Харитон І. І. (2014)
Прокопов В. Г. - Особенности локализации начальных условий теплопереноса в многослойной пластине (2014)
Васильєв М. І. - Життєвий цикл проекту системи гасіння та ліквідування пожеж на міських об'єктах, Мовчан І. О. (2014)
Габа І. С. - Дослідження формостійкості дверних блоків, виготовлених з різних порід деревини, Ференц О. Б. (2014)
Зінько Р. В. - Математична модель роботи адаптивних вібраційних технологічних машин з дебалансним віброприводом, Лозовий І. С., Мокрицький Р. Б. (2014)
Зубик С. В. - Архітектурно-планувальні методи боротьби з транспортним шумом міста, Ходан М. М. (2014)
Нанівський Р. А. - Вплив нерівностей на стійкість руху колісного транспортного засобу вздовж криволінійної ділянки шляху (2014)
Башнянин Г. І. - Вплив процесів соціалізації на перехідні мікроекономічні системи, Гончарук Л. Я., Мартин О. М., Москва М. Г. (2014)
Бітер О. А. - Актуальні проблеми забезпечення стабільності національної грошової одиниці України, Чалапко Л. Д., Кобзарук І. І. (2014)
Андел І. В. - Екологічні аспекти модернізації основного капіталу у регіоні (2014)
Бабійчук Т. П. - Вплив державного регулювання на банківський сектор економіки України (2014)
Буряк О. П. - Особливості антикризового регулювання банківської системи України (2014)
Вареник В. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження банківського регулювання та нагляду (2014)
Демчишак Н. Б. - Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні (2014)
Гуменюк В. В. - Визначення факторів легалізації підприємництва (2014)
Клепанчук О. Ю. - Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб'єктів малого бізнесу (2014)
Корончевська О. І. - Залучення інвестицій в основний капітал лісогосподарських підприємств шляхом побудови регіональних кластерів (2014)
Кульбака О. М. - Розвиток продуктивних сил регіону на засадах ефективного використання земельних ресурсів (2014)
Лелик Л. І. - Кредитні ресурси банківських установ і їхній вплив на реальний сектор національної економіки (2014)
Новосельська Л. І. - Методичні аспекти організації податкового обліку (2014)
Павліщук О. П. - Законодавчо-правові інструменти участі громадськості у формуванні державної політики лісових відносин (2014)
Соловій С. Б. - Аналіз розвитку аграрного виробництва в Україні, Пустовар В. В., Миленький В. М. (2014)
Станасюк Н. С. - Розвиток системи облікового забезпечення процесу управління витратами на інновації промислового підприємства, Грицай О. І. (2014)
Трофименко М. Ю. - Ефективність бюджетного фінансування соціальної інфраструктури України (2014)
Цап М. В. - Дієвість організаційно-економічного механізму державної структурної політики регулювання імпортозаміщення в Україні (2014)
Чишко И. С. - Оценка и формирование финансовой гибкости субъектов хозяйствования (2014)
Березький О. М. - Інтелектуальна система аналізу зображень ауто та ксеногенних тканин, Мельник Г. М., Березька К. М., Дацко Т. В. (2014)
Прокопов В. Г. - Замещение внутренних источников энергии при моделировании процессов теплопроводности в слоисто-неоднородной системе (2014)
Biletskiy E. V. - Determination of the dissipation during the flow of non-newtonian materials in channels with basic geometry (2014)
Грицюк Ю. І. - Особливості мультиплікативного згортання часткових критеріїв в узагальнений показник, Грицюк М. Ю. (2014)
Новосельська Л. І. - Інформаційні моделі податкового обліку (2014)
Петрученко О. С. - Особливості вибору параметрів жорсткості рухомого об'єкту з врахуванням його багатомасовості, Величко Л. Д., Хитряк О. І. (2014)
Сокіл М. Б. - Вплив руху суцільного потоку середовища на вимушені коливання гнучких трубчастих тіл (2014)
Телішевська О. Б. - Інтегральний метод аналізу логістично-постачальницьких витрат підприємства (2014)
Сафранов Т. А. - Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України, Губанова О. Р., Шаніна Т. П., Приходько В. Ю. (2014)
Ярема В. І. - Вплив мотивування персоналу на ефективність діяльності промислового підприємства, Скриньковський Р. М. (2014)
Новаківський І. І. - Розвиток організаційних систем управління підприємством в умовах інформатизації, Войцеховська Ю. В. (2014)
Андрушко В. Т. - Релігійне виховання студентської молоді головна засада екологізації освіти, Лучків М., Волошин Л. М., Микита Н. О. (2014)
Потай І. Ю. - Напрями інноваційної трансформації освіти у контексті сталого розвитку (2014)
Сташевський З. П. - Управління якістю продукту освітнього проекту з використанням ентропії Шеннона, Грицюк Ю. І. (2014)
Тесля А. І. - Суть та основні компоненти інтелектуального капіталу (2014)
Флис І. М. - Проблеми та перспективи розвитку профспілок (2014)
Баштанник О. В. - Особливості інституціональної системи політики як структуруючої основи простору її реалізації (2015)
Березинський В. П. - Політичний ринок як атрибутивна властивість транзитивного суспільства (2015)
Дьоміна О. С. - Політична ідеологія як духовний регулятив суспільно-політичного розвитку (2015)
Тимченко М. М. - Основні форми розвитку внутрішньої демократизації політичних партій в умовах модернізації політичної системи (2015)
Костюк Т. О. - Сучасний парламентаризм і проблема народного представництва в Україні (2015)
Самброс А. С. - Інституційно-антропологічні особливості політичного фамілізму в Україні (2015)
Томенко М. В. - З історії українського конституціоналізму (1990-2004 рр. ): досвід, який потрібно врахувати (2015)
Баланик А. Я. - Діяльність послів ООН у піаризації міжнародних відносин та шляхи підвищення її ефективності (2015)
Барчій І. М. - Національна політика безпеки в умовах процесів глобалізації (2015)
Гладій В. І. - Реформування системи місцевого самоврядування: досвід Вишеградської групи (2015)
Мандзюк О. Р. - Енергетичний вимір безпеки: координація зусиль Польщі та держав Балтії (2015)
Сліпецька Ю. М. - Від Європи держав – до Європи регіонів: трансформація ідеї державного суверенітету (2015)
Осипчук А. Д. - Структура, агентність та соціальна система в теорії структурації Ентоні Гідденса (2015)
Внуков Є. О. - Організаційна культура в транзитивному суспільстві: постановка проблеми (2015)
Cвятненко І. О. - Культурно-ціннісні складники української гендерної культури в соціосистемологічному вимірі (2015)
Согорін А. А. - Особливості соціально-культурного впливу реклами на розвиток суспільства на шляху її історичного розвитку (2015)
Єрмакова Т. Г. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження освіти в соціології (2015)
Хміль Я. В. - Видове різноманіття інтернет-практик українських студентів (2015)
Перелік статей за 2015 рік (2015)
Титул, зміст (2009)
Олемской А. И. - Радиационные дефекты в твёрдых телах, Шуда И. А. (2009)
Kharchenko D. O. - Deterministic and stochastic dynamics in spinodal decomposition of a binary system, Galenko P. K., Lebedev V. G. (2009)
Ткаченко В. Г. - Современные тенденции развития физики легких металлов (2009)
Титул, зміст (2009)
Шпак А. П. - Интегральная многопараметрическая дифрактометрия наносистем на основе эффектов многократности диффузного рассеяния, Ковальчук М. В., Молодкин В. Б., Носик В. Л., Дмитриев С. В., Лень Е. Г., Олиховский С. И., Низкова А. И., Молодкин В. В., Первак Е. В., Катасонов А. А., Ниничук Л. И., Мельник А. В. (2009)
Репецкий С. П. - Энергетический спектр и электропроводность систем с сильными электронными корреляциями, Молодкин В. Б., Вышиваная И. Г., Лень Е. Г., Мельник И. Н., Мусиенко О. И., Стащук Б. В. (2009)
Содержание (2016)
Канорский С. Г. - Европейские клинические рекомендации по кардиологии 2015 года (2016)
Шиготарова Е. А. - Безболевая ишемия миокарда: современный взгляд на проблему, Кулюцин А. В., Олейников В. Э. (2016)
Ащеулова Т. В. - Діагностичні підходи до верифікації глюкометаболічних категорій: еволюція поглядів, Амбросова Т. М. (2016)
Капустник В. А. - Структурно-функциональное состояние миокарда у пациентов с гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких, Архипкина О. Л. (2016)
Компаниец К. Н. - Применение альфа-липоевой кислоты у больных хроническим некалькулезным холециститом в сочетании с ишемической болезнью сердца (2016)
Османов Р. Р. - Малоинвазивные методы в хирургическом лечении варикозной болезни вен нижних конечностей (2016)
Чикін А. В. - Хірургічне лікування пухлин малого таза з інвазією в судинні утворення (2016)
Луницын В. Г. - Динамика репаративных процессов плоскостных кожных ран при применении мазей на основе пантоконцентрата, Луницына Ю. В., Протопопова Т. А., Порсева Ю. Д. (2016)
Пасієшвілі Н. М. - Вплив інфекційних чинників на рівень перинатальної захворюваності та смертності у недоношених новонароджених (2016)
Кузьмина И. Ю. - Состояние иммунологических факторов и цитокинов при плацентарной недостаточности (2016)
Козуб М. Н. - Особенности послеоперационного спайкообразования у пациенток с трубной беременностью (2016)
Ефремова Е. В. - Рецидивы отека легких у больных со стенозом почечных артерий (синдром Пикеринга), Шутов А. М., Кирищева Э. К. (2016)
Григорова И. А. - Опыт комплексного лечения болевого синдрома на фоне дисфагий, Тесленко О. А., Григорова А. А., Тихонова Л. В., Погребняк Е. А. (2016)
Каук О. И. - Наследственные полиневропатии как фактор статокинетических нарушений у детей раннего возраста (2016)
Михайлов Б. В. - Медико-психологічний супровід осіб з гострими розладами психіки і поведінки (2016)
Гарюк Г. И. - Метод локальной гипотермии в лечении вазомоторных ринитов, Гарюк О. Г., Харченко Е. И., Лукашов И. Н., Ляшенко А. М. (2016)
Шегай М. М. - Фармакогеномика антиретровирусных препаратов, генная терапия ВИЧ-инфекции и редактирование генома, Шнайдер А., Шимановский Н. Л. (2016)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности компьютерной томографии и ультрасонографии в диагностике инвазии поджелудочной железы при раке желудка, Винник Ю. А., Крыжановская И. В. (2016)
Ибрагимова К. Н. - Возможности лучевой диагностики при шейном остеохондрозе у подростков (2016)
Андриенко Н. Н. - Лизинговые отношения на рынке подъемно-транспортного оборудования: проблемы совершествования, Мухин П. О., Степанова Е. В. (2008)
Багрова И. В. - Оплата рабочего труда наивысшей квалификации при преобразовании индустриального общества в постиндустриальное (2008)
Галелюк М. М. - Підходи до підвищення конкурентоспроможносп компаній (2008)
Гамалій В. Ф. - Питання щодо дослідження стійкості функціонування промислово-економічних систем, Ніколаєв I. B. (2008)
Дем'янишин В. Г. - Бюджетна доктрина держави: детермінізм фінансової науки та бюджетної політики (2008)
Десятнюк О. М. - Прагматика реформування податкової системи в умовах ризиків (2008)
Дзяблюк О. В. - Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації, Михайлюк Р. В. (2008)
Еськов А. Л. - Роль мотивации в улучшении организации труда рабочих мест согласно стратегии предприятия, основанной на сбалансированной системе показателей, Зайцев В. С. (2008)
Зимовець Г. О. - Підходи до створення системи управління якістю промислових піприємств (2008)
Зубанов В. А. - Совершенствование организационно-экономического механизма сбыта метизной продукции (2008)
Іващенко О. В. - Нормування виробничих запасів на підприємстві, Студенікіна Ю. Є. (2008)
Кириленко О. - Актуальні проблеми модернізації державних фінансів України (2008)
Кирич Н. - Вдосконалення інноваційної діяльності підприємств зернопереробної промисловості, Андрушків Б. (2008)
Кленін О. В. - Перспективи іноваційно-інвестиційного розвитку промислових піприємств Донбасу (2008)
Кукурудза І. І. - Проблеми формування економічного мислення у молоді в сучасній Україні та шляхи їх виршіення (2008)
Кучер В. А. - Моделирование процесса оценки продолжительности жизненного цикла инвестиционных проектов угледобывающих предприятий (2008)
Кучерук Т. Г. - Инновационная устойчивость хозяйствующих субъектов: региональный аспект (2008)
Ляшенко В. И. - Концептуальные основы стратегического развития г. Донецка как города-предпринимателя, Бережная Т. Ф. (2008)
Мельник А. Ф. - Стратегічне планування в системі інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку України, Лаврів Л. А. (2008)
Наливайченко С. П. - Управление качеством на проектно-ориентированном предприятии (2008)
Павлов К. В. - Управление социально-экономической эффективностью как перспективное направление теории менеджмента, Растворцева С. Н. (2008)
Пешко А. В. - Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2008)
Райко Д. В. - Схеми співробітництва та роль маркетингового центру у їх регулюванні (2008)
Семенов А. Г. - Оцінка конкурентоспроможності диверсифікованої продукції (2008)
Степанов В. М. - Про необхідність удосконалення обов’язкової сертифікації як фактору сталого економічного розвитку, Жаліло Я. А., Полнарев С. Я. (2008)
Ткаченко В. А. - Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи, Матієнко В. М. (2008)
Уланчук В. С. - Ефективний розвиток молочного скотарства на інноваційній основі, Олядничук Н. В. (2008)
Хоменко Я. В. - Оцінка економічного зростання: проблема питання (2008)
Ягмурджи А. В. - Еволюція становлення та розвитку корпорацій: організаційно-економічний аспект (2008)
Крисоватий А. І. - Парадигма податкових та позикових фінансів (2008)
Монастирський Г. - Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи (2008)
Тарнавська Н. П. - Методологічний підхід до формування креативної мережі в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання (2008)
Алексеенко Л. М. - Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання (2008)
Куриляк В. - Значення культури в нових теоріях глобальної підприємницької діяльності (2008)
Виногоров Г. Г. - Производственный анализ: проблемы становления (2008)
Нусратуллин В. К. - Рентная концепция инфляции как доказательство нарушения закона стоимости в межотраслевом обмене, Нусратуллин И. В. (2008)
Редина Н. И. - Исследование малого предпринимательства методом телефонного опроса, Падерин И. Д., Комарова Е. В., Шукис И. З., Гавяда В. В., Сорока Е. А. (2008)
Фільшгейн Л. М. - До питання щодо прискорення зростання маси нової вартості як головного джерела формування національного багатства країни та вирішення соціальних проблем (2008)
Швайка М. А. - Деякі питання теорії кредитних грошей (2008)
Віце-президенту Академії економічних наук України Білопольському Миколі Григоровичу - 70! (2008)
Незавершена книга ... життя (2008)
Титул, зміст (2014)
Konoplyanchenko E. - Saving resource disassembly technology at the heavy-duty gas turbine compressor maintenance and repair, Kolodnenko V., Atalawai W. (2014)
Бондарев С. Г. - Системи адаптованого програмного керування верстатів підвищеної точності, Ребрій А. М., Рибенко І. О., Рясна О. В. (2014)
Лебедь В. Т. - Повышение качества восстанавливаемых крупногабаритных составных изделий, Тарельник Н. В. (2014)
Захаров М. М. - Дослідження тривалості складання багатопозиційного металоріжучого обладнання механічної обробки при реінжиніринзі (2014)
Василенко О. О. - Одноразовий паперовий чохол для підголівника пасажирського крісла, як один із чинників покращення гігієни та санітарії в пасажирському залізничному та автотранспорті, Довжик М. Я. (2014)
Голуб Г. А. - Ефективність використання котлів із верхнім горінням для спалювання соломи, Кухарець С. М., Переходько О. Я. (2014)
Семірненко Ю. І. - Охолодження та сушка паливних брикетів із соломи озимої пшениці, Семірненко С. Л. (2014)
Дмитриков В. П. - Ресурсозберігаюча утилізація сульфатної кислоти виробництва кукурудзяного крохмалю , Шестозуб А. Б., Кравченко М. Й. (2014)
Павленко М. Ю. - Енергомісткість гідромеханічного перемішування при виробництві дизельного біопалива, Голуб Г. А. (2014)
Лисенко В. М. - Шляхи підвищення енергоефективності при зберіганні зернових та олійних культур, Гімпель В. В., Ніконорова В. М. (2014)
Семірненко С. Л. - Розрахунок енергетичного потенціалу соломи озимої пшениці (2014)
Vakal S. V. - Production of environmental fertilizers by ukrainian phosphate industry, Shandyba A. B., Shpetny D. N. (2014)
Бондаренко А. І. - Особливості процесу розгону колісного трактора Fendt 936 variо (2014)
Шелудченко В. В. - Вплив взаємодії машин збирально-транспортного комплексу на якісні показники його роботи, Козупиця С. І. (2014)
Примаков О. А. - Впровадження нових технологічних прийомів збирання льону-довгунця, Коропченко С. П., Соколік С. П. (2014)
Голуб Г. А. - Режими нагріву дизельного біопалива в паливному баці, Чуба В. В., Зубко В. М. (2014)
Артьомов М. П. - Вплив гідравлічних характеристик слідкуючого приводу системи рульового керування на рух комбінованого посівного агрегату, Ярошенко П. М. (2014)
Руденко В. А. - Техніко-економічне обгрунтування удосконалення машинно-тракторних агрегатів, Саєнко А. В. (2014)
Комков В. М. - Особливості проектування технологічної лінії обробки стеблових кормів у тваринництві на базі енергетичного балансу процесу, Лисенко В. М. (2014)
Василенко О. О. - Порядок розроблення заходів профілактики з охорони праці на державном рівні, Семерня О. В. (2014)
Шелудченко В. В. - Оцінка адаптивних властивостей АБС при гальмуванні автомобілів на непрямолінійних або негоризонтальних ділянках доріг в аграрному секторі (2014)
Горовий С. О. - Розрахунок гідродинамічних кутових моментів шпаринного ущільнення (2014)
Борозенец Н. С. - Aлгебраическая модель турбулентной вязкости жидкости, Пугач В. И. (2014)
Горовий М. В. - Визначення працездатності двигуна по складу працюючого масла, Батюк Л. М. (2014)
Кожушко А. П. - Визначення оптимального закону зміни параметрів регулювання гідромашин гідрооб’ємної передачі в процесі розгону колісних тракторів з гідрооб’ємно-механічною трансмісією (2014)
Сіренко В. Ф. - Шляхи інтенсифікації процесу випаровування розчинників при капсулюванні дисперсних сільськогосподарських матеріалів (2014)
Лысенко В. Н. - Расчет вращающегося магнитного поля в статоре асинхронного двигателя, Савойский А. Ю., Чепижный А. В. (2014)
Kundera C. - Experimental research of a active face seals (2014)
Antoszewski B. - Laser ablation with ultrashort laser pulses - the application of seals and pump elements, Tarelnik V. (2014)
Сторінка головного редактора (2015)
Exter A. - Where Law and Economics Meet Each Other: Cost-Effectiveness Analysis in Health Care (2015)
Зражеквська Н. - Захист професійної честі, гідності та ділової репутації лікарів у судовому порядку (2015)
Kaplan U. - Biotechnology and Postgraduate Course of Bioethics in the Republic of Turkey: Some Aspects, Kurtoglu A., Arda B., Erbas H. (2015)
Комарова В. - З'ясування класифікаційної приналежності та проблеми змісту права на забезпечення лікарськими засобами в Російській Федерації (2015)
Радиш Я. - Військово-медична служба - важлива складова єдиного медичного простору України (2015)
Про порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон (2015)
Про порядок забезпечення учасників антитерористичної операції технічними та іншими засобами реабілітації (2015)
Зарубіжний досвід (2015)
Справа Акопян проти України (2015)
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН Здоров'я населеннясвіту і зовнішня політика (2015)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я (09.09.2014 № 635) (2015)
З юридичної практики (2015)
Повідомлення про обробку персональних даних (2015)
Кашинцева О. Ю. - Лекція доцента Оксани Кашинцевої. Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров'я (2015)
Стефанчук Руслан Олексійович (2015)
Афоризми (2015)
Анотації (2015)
Міжнародна конференція Електронне здоров'я значні виклики і правові проблеми (11 грудня 2014 р., Роттердам, Нідерланди) (2015)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2015)
Амбарчян В. С. - Звiтнiсть суб’єктiв державного сектору: вiтчизнянi стандарти та зарубiжний досвiд складання i подання (2015)
Вигiвська I. М. - Мiсце застави в системi об’єктiв бухгалтерського облiку, Левкiвська О. Я., Грицак О. С. (2015)
Куслiй В. О. - Механiзм формування фiнансових результатiв пiдприємств: зарубiжний досвiд i вiтчизнянi особливостi (2015)
Озеран А. В. - Концепцiя розкриття iнформацiї у примiтках до фiнансових звiтiв (2015)
Осадча Т. С. - Облiкове забезпечення управлiння iнтелектуальною рентою пiдприємства (2015)
Остапчук Т. П. - Облiково-методичнi пiдходи до вiдображення прав постiйного та тимчасового користування земельними активами (2015)
Первiй I. В. - Витрати на створення комп’ютерних програм як об’єкт облiку: сутнiсть i класифiкацiя (2015)
Ремлейн М. - Процес фiнансизацiї у дiяльностi польських компанiй (2015)
Шиманська К. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського облiку операцiй з електронними грошима: досвiд України та Польщi, Семенець А. П. (2015)
Шкулiпа Л. В. - Соцiальнiсть – необхiдна якiсна характеристика фiнансової звiтностi (2015)
Буряк Я. В. - Аналiз стану виконання державних цiльових програм в Українi (2015)
Войналович I. А. - Мiжнародний досвiд використання податкових iнiцiатив у механiзмi стимулювання iнвестицiй роботодавцiв в освiту працiвникiв (2015)
Демешок О. О. - Макроекономiчнi параметри та структурно-динамiчнi вимiри функцiонування реального сектору економiки держави (2015)
Дозорова Ю. I. - Диверсифiкацiя як напрямок стратегiчного розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi (2015)
Iльченко В. М. - Аналiз стратегiй економiчного розвитку та комплексних програм регiонiв України на перiод до 2020 року, Коновалов М. С., Коновалова П. С. (2015)
Лагута Я. М. - Удосконалення системи обслуговування споживачiв пiдприємства, Ковальчук О. А. (2015)
Мельничук Д. П. - Людський капiтал у нацiональнiй системi соцiально-трудових вiдносин: критерiї оцiнювання, аналiз тенденцiй, завдання на майбутнє (2015)
Овезгельдиєв А. О. - Аналiтично-iмiтацiйний пiдхiд до управлiння економiчними об’єктами у нечiтких умовах, Прилипко О. I. (2015)
Проценко Н. Б. - Методологiчнi засади удосконалення системи управлiння продуктивнiстю працi (2015)
Черниш О. В. - Умови та фактори формування експортного потенцiалу пiдприємства, Пирожкова А. Д. (2015)
Лебедзевич Я. В. - Вплив макроекономiчних факторiв на стан адмiнiстрування податкiв (2015)
Мошенський С. З. - Фiнансовi кризи початку XX столiття в Українi (2015)
Пономаренко Є. Б. - Реформування органiзацiї та реалiзацiї бюджетного процесу: основнi напрями, проблеми та шляхи їх вирiшення, Вакарюк Н. А. (2015)
Поплавський О. О. - Дiяльнiсть страхової компанiї як об’єкт економiчного аналiзу (2015)
Смагло О. В. - Оцiнка ризику легалiзацiї злочинних доходiв суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу (2015)
Титул, зміст (2009)
Семенько М. П. - Тензоопір аморфних феромагнетиків, Захаренко М. І., Куницький Ю. А., Шпак А. П. (2009)
Иванов Ю. Ф. - Структурно-фазовые превращения в закаленной конструкционной стали при деформации, Корнет Е. В., Громов В. Е., Коновалов С. В. (2009)
Беспалов С. А. - Металловедческие аспекты в процессах разрушения металлических материалов при трении (2009)
Капська А. Й - Педагогічні умови забезпечення процесу формування етичних відносин у студентів вищої школи (2014)
Вайнола Р. Х. - Классифікаційні підходи до характеристики технологій соціальної та соціально-педагогічної роботи (2014)
Стех Є. О. - Проектування соціально-виховного процесу як складової патріотичного виховання в умовах професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Карпова І. Г. - Педагогічні інновації у виховній діяльності вищого навчального закладу (2014)
Кулінченко О. С. - Соціальна активність студентів як соціально-педагогічна проблема (2014)
Синякова В. Б. - Ґендерна складова формування особистості сучасного педагога (2014)
Дябел Л. І. - Особливості формування соціокультурних цінностей студентської молоді в процесі їх соціалізації (2014)
Олійник Г. М. - Соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5-7 класів (2014)
Соляник М. Г. - Соціально-педагогічна підтримка сімей у складних життєвих обставинах та шляхи її здійснення (2014)
Короткова Р. І. - Особливості театрального мистецтва у структурі професійної діяльності соціального педагога (2014)
Шендерук О. Б. - Аналіз вищої освіти України кінця ХХ–початку XXI століття (2014)
Костюшко Г. О - Українські родинні традиції: теоретичний аналіз (2014)
Шевчишена О. В. - Формування психологічної готовності вчителя до оволодіння інноваційними технологіями в контексті модернізації сучасної освіти (2014)
Сікалюк А. І. - Соціально-етичні цінності як професійна складова майбутнього менеджера (2014)
Сидорчук М. С. - Особливості самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2014)
Буднік І. О. - Роль педагогічної анімації у розвитку творчої особистості старшокласників (2014)
Мільчевська Г. С. - Теоретичні засади самореалізації старшого підлітка в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (2014)
Мирошніченко Н. О. - Теоретико-методичні засади формування цінності репродуктивного здоров’я в підлітковому віці (2014)
Дзюбенко Н. М. - Сутність та особливості формування економічної культури старшокласників (2014)
Карпенко О. Г. - Громадянське становлення студентів як складова їх професійного становлення (2014)
Ясточкіна І. А. - Методи психічної саморегуляції як засіб корекції тривожних станів у студентів (2014)
Вакуленко О. В - Управлінська культура керівника освітнього закладу як соціально-педагогічний чинник формування здоров’я зберігаючого середовища, Кудляк С. М, Романова Н. Ф. (2014)
Вайнола Р. Х - Популяризація здорового способу життя молоді засобами рекламно-інформаційних технологій, Бичковська О. О. (2014)
Карпенко О. Г - Практична підготовка майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку, Голубенко Т. О. (2014)
Коленіченко Т. І. - Технологія адаптації людей похилого віку до нових умов життєдіяльності (2014)
Пидюра І. П. - Особливості соціально-педагогічної діяльності з ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації (2014)
Житинська М. О. - Деякі аспекти життєдіяльності людей похилого віку (2014)
Приходько А. Ф. - Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей (2014)
Неїжпапа Л. С. - Роль куратора у професійному самовизначенні студентів-першокурсників вищої школи (2014)
Артеменко І. Е. - Підготовка менеджерів соціальної роботи до взаємодії з закритими групами (2014)
Титул, зміст (2016)
Корогодский В. А. - Исследование влияния типа смесеобразования и формы камеры сгорания на значения коэффициента остаточных газов, Хандримайлов А. А., Стеценко О. Н. (2016)
Назимко Е. И. - Моделирование процесса сепарации отходов кабельно-проводниковой продукции, Малько С. В., Семенова А. Ю. (2016)
Холодный В. Ю. - Применение лазерно-струйного метода обработки для перфорирования сотового заполнителя авиационных сендвич-панелей, Саленко А. Ф. (2016)
Андрієвська Л. В. - Підвищення вологоміцності паперу шляхом використання поліамідної смоли, Глушкова Т. Г., Коптюх Л. А., Стретович С. С. (2016)
Кусий Я. М. - Вплив технологічного маршруту оброблення на формування міжзеренної пошкоджуваності виливків, Кузін О. А., Кузін М. О. (2016)
Перерва В. А. - Разработка способа прогнозирования размеров зоны проплавления для технологии сварки полым катодом титановых шаробаллонов, Карпович Е. В., Федосов А. В. (2016)
Роп’як Л. Я. - Вплив технологічних параметрів процесу відцентрового армування на показники якості деталей, Шуляр І. О., Богаченко О. М. (2016)
Abstract and References (2016)
Берляк Г. В. - Аналіз математичних очікувань від реалізації інвестиційного проекту в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства: ймовірнісний підхід (2015)
Бондар В. П. - Особливості партнерства в аудиті (2015)
Вигівська І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку витрат підприємств олійно-жирової промисловості (2015)
Гуцайлюк З. В. - Ризики факторингового бізнесу: обліковий вимір (2015)
Квач Я. П. - Сутність та розвиток електронної торгівлі в Україні: обліковий аспект, Дроздова О. Г. (2015)
Копотієнко Т. Ю. - Використання аналітичних процедур у внутрішньому аудиті витрат підприємств ресторанного господарства (2015)
Котовська Б. - Звітність про корпоративну соціальну відповідальність суб’єктів малого та середнього бізнесу у Польщі, Мартинюк Т. (2015)
Кузь В. І. - Напрями удосконалення обліку факторингових операцій (2015)
Матвієнко В. П. - Особливості організації обліку інноваційних банківських продуктів, Заводовська Л. А. (2015)
Омелянчук Т. М. - Роль аудиту податків як складової аудиту фінансового стану підприємств ресторанного господарства, Костюк Б. В. (2015)
Осадча Т. С. - Теоретичні передумови реалізації принципу превалювання сутності над формою (2015)
Сисюк С. В. - Оцінка та страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності: обліковий аспект (2015)
Битківська А. В. - Процедури банкрутства та їх наслідки для підприємств: порівняльний аспект (2015)
Бужимська К. О. - Сутність та складові модернізаційної системи економіки (2015)
Бурачек І. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінки розвитку кадрового потенціалу підприємства, Правда О. Ф. (2015)
Гуцал О. П. - Науково-теоретичні основи бюджетування витрат на персонал (2015)
Дубініна В. В. - Моделювання бізнес-процесів підприємства: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Заїнчковський А. О. - Управління якістю продукції: поняття та функції, Труш Ю. Л. (2015)
Ільченко В. М. - Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району, Махітько В. С. (2015)
Малюта Л. Я. - Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок, Мельник Л. М., Погайдак О. Б. (2015)
Махір Халід Наіф Хілял - Засоби визначення соціально-економічної ефективності літальних апаратів та шляхи їх підвищення (2015)
Мельничук О. П. - Оцінювання трудового потенціалу: підходи і практика використання (2015)
Михальчук А. В. - Підприємницький ризик: функції, методи оцінки та шляхи зниження ризику, Вербицька К. С. (2015)
Мілінчук О. В. - Стандартизація вітчизняних туристичних послуг в контексті європейської інтеграції, Кириєнко Ю. О. (2015)
Проценко Н. Б. - Інноваційна діяльність – основа економічної безпеки підприємства (2015)
Суходольська А. С. - Соціальне сирітство: історичні аспекти та сутність поняття (2015)
Ущаповський Ю. В. - Інституція економічної культури як гомеостатична система (2015)
Яровенко Т. С. - Співвідношення понять "інвестиційний" та "інноваційний" розвиток сфери освіти (2015)
Бондарчук В. В. - Сучасний стан міжнародного руху фінансових ресурсів та роль ТНК у цьому процесі (2015)
Гончаренко І. Г. - Ефективність системи страхового ризик-менеджменту в умовах кризових явищ (2015)
Крупка І. М. - Фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів України (2015)
Шиманська К. В. - Екологічна складова угоди про асоціацію з ЄС: напрями реалізації в Україні (2015)
Жук В. М. - Формування облікової політики підприємств туристичної сфери (2015)
Лебедзевич Я. В. - Податкова реформа України: механізм реалізації та наслідки, Скуратівська А. А. (2015)
Лисенок О. В. - Методологічні засади формування нормативно-індексної моделі оцінки соціально-економічної ефективності банківської діяльності (2015)
Мошенський С. З. - Історія Львівської біржі та цінних паперів Галичини й Буковини (2015)
Смагло О. В. - Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Крупка Я. Д. - Про обліково-інформаційне забезпечення інвестицій в об’єкти туристичної галузі (2015)
Мулик Я. І. - Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств (2015)
Амбарчян В. С. - Вдосконалення структури звітності ВНЗ України за умов дерегуляції та децентралізації влади (2015)
Амбарчян М. С. - План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: структура та нові концептуальні поняття (2015)
Замула І. В. - Облік лісових ресурсів у межах концепції сталого розвитку, Шавурська О. В. (2015)
Остапчук Т. П. - Розвиток методичних підходів до облікового забезпечення права власності на земельні активи в Україні (2015)
Плахтій Т. Ф. - Необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих на підвищення якості облікової інформації (2015)
Якименко М. В. - Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління прибутком в умовах невизначеності (2015)
Бородкіна Н. О. - Царук І. М. Психоемоційні методи впливу на поведінку споживачів: узагальнення досвіду (2015)
Грабар О. І. - Дослідження динаміки розвитку електронних соціальних мереж для ефективної реклами Інтернет-магазинів у сегменті українського мережевого бізнесу (2015)
Жалінська І. В. - Діагностика ймовірності настання банкрутства підприємства в антикризовому управлінні: сучасні підходи та класифікація моделей (2015)
Ільченко В. М. - Енергозбереження та енергозабезпечення в Україні, Новак Б. С. (2015)
Марценюк Л. В. - Створення "готелів на колесах" – шлях до зниження вартості туристичної подорожі (2015)
Михальчук Л. В. - Міжнародний досвід використання лізингових відносин в Україні, Криворучко Є. О. (2015)
Моргулець О. Б. - Сучасний стан та тенденції розвитку діяльності ВНЗ України (2015)
Пащенко О. П. - Особливості формування конкурентних переваг підприємства: стратегічний аспект (2015)
Протасова Л. В. - Стратегічне планування розвитку підприємства: особливості оцінки та інтеграції (2015)
Райковська І. Т. - Модель сучасного стратегічного управління підприємством: зміст та компоненти (2015)
Ущаповський Ю. В. - Соціально-економічні інституції в класичній політичній економії України (2015)
Сазонець О. М. - Долучення України до європейських наукометричних систем, Пінчук О. Л. (2015)
Грицишен Д. О. - Теоретико-методологічна конструкція еколого-економічного аналізу господарської діяльності промислових підприємств (2015)
Лисенок О. В. - Управління ризиками банку в системі внутрішнього фінансового моніторингу, Мелоян О. Г. (2015)
Мошенський С. З. - Фінансові кризи XIX ст. в Україні (2015)
Погореленко Н. П. - Складові формалізованого опису процедури відбору інструментів для забезпечення стабільності банківської системи (2015)
Савченко Т. Г. - Дилема дискретності та правила у фіскальній і монетарній політиці (2015)
Письменний І. В. - Етос державної служби України: теоретико-емпіричні аспекти, Липовська Н. А. (2015)
Борисенко О. П. - Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України (2015)
Гайнутдинова Л. А. - От "ослабления государства" к "государственному строительству": теоретический разворот (2015)
Квітка С. А. - Синергетична модель державного управління (2015)
Sobczyk A. - System monitorowania sytuacji spoeczno-ekonomicznej jako narzdzie realizacji strategii rozwoju (2015)
Козак В. І. - Формування креативності в системі публічної служби України: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Письменна І. І. - Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій (2015)
Єдинак Я. Б. - Особливості діяльності районних у місті адміністрацій (в умовах децентралізації державної влади) (2015)
Шепеленко О. Г. - Методологія визначення інноваційної конкурентоспроможності регіонів (2015)
Кравченко Т. А. - Інституційне забезпечення безпосередньої участі громадян України у місцевому самоврядуванні (2015)
Зубанич Л. Л. - Дворянство в системі комітатського управління на Закарпатті у ХVІ-ХVІІ ст. (2014)
Діанова Н. М. - Євгеній (Булгаріс) як перший архієрей Слов’янської і Херсонської єпархії (2014)
Погромський В. О. - Діяльність єврейської благодійної організації Джойнт на Кіровоградщині у 1920-х роках (2014)
Сокирська В. В. - До проблеми формування кримської ділянки російсько-українського кордону у 1920-х рр. (2014)
Устенко А. А. - Ліквідація колишніх поміщиків України у 1920-х рр. (2014)
Михайлуца М. І. - Діяльність єпархіальної адміністрації в Південній Бессарабії у 1941-1944 рр. (2014)
Фицик І. Д. - Лояльність/опозиційність Російській імперії дворянських депутатських зібрань Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) (2014)
Вовчук Л. А. - Просопографічний портрет іноземних консулів Чорноморсько-Азовського регіону Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2014)
Беликанич В. B. - Формування політичного плюралізму і демократизація країн колишнього соціалістичного блоку (на прикладі Угорщини та України) (2014)
Пронь Т. М. - Фашизм в Європі та Азії 1920-1930-х років: з позиції історіософічної реконструкції (2014)
Пронь С. В. - "Мій кращий друг... Ріббентроп" (пакт 23 серпня 1939 року: зрада, дипломатія, перемога, поразка...) (2014)
Волинець К. І. - Еволюція ядерних програм Ірану за президентства Махмуда Aхмадінежада (2014)
Ерднієва О. В. - Принцип нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії (2014)
Tригуб П. М. - Близькосхідна політика США на сучасному етапі, Віхоть В. В. (2014)
Фісунова А. І. - Відносини Соціалістичної Республіки В’єтнам та ЄврАзЕС (2014)
Чебан С. Ю. - Культурно-гуманітарне співробітництво Держави Ізраїль та Республіки Білорусь у 2000-ні рр. (2014)
Шеїн С. С. - Проблема зародження греко-варварських контактів у Північному Причорномор’ї в архаічний період (2014)
Арабаджи С. С. - Приватно-публічні актові матеріали як джерело для дослідження повсякденного життя греків Північного Приазов’я у ХІХ ст. (2014)
Романцова Н. І. - Київська наукова школа М. Грушевського: висвітлення проблеми в українській історіографії (2014)
Клєр І. Г. - Діяльність українських громад наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.ХІХ ст. у працях істориків 20-х рр. ХХ – на початку ХХІ cт. (2014)
Левченко В. В. - Проблеми історії соціально-економічних відносин на теренах України в науковій спадщині О. П. Погребенського (1905-1979) (2014)
Іванов О. В. - США – Китай. Відносини 1945-1990 рр.: сучасна російська і українська історіографія (2014)
Мітковська Т. С. - Внесок видатного вченого С. Й. Макарова у дослідженні Чорного моря у другій половині ХІХ ст. (2014)
Єрмілов В. С. - Міжповітові земські лікарські дільниці в Херсонській і Таврійській губерніях (2014)
Грибеник М. В. - Преса Півдня України про стан і завдання кінематографічної галузі України (1950-1960-ті рр.) (2014)
Титул, зміст (2016)
Чайковська Є. Є. - Розробка енергозберігаючої технології підтримки функціонування біодизельної установки у складі когенераційної системи (2016)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2016)
Пахалович М. Є. - Класифікаційні ознаки нормативного забезпечення з продовження ресурсу тепломеханічного обладнання атомних станцій, Кучер С. О., Левуцький Ю. П., Малишко С. П., Гиря М. П. (2016)
Морозюк Л. І. - Аналіз схемних рішень компресорної тепловикористальної холодильної машини з R744, Гайдук С. В., Гру Б. Г. (2016)
Бушер В. В. - Разработка модели приточно-вытяжной вентиляции пассажирских вагонов, Ярмолович В. Я. (2016)
Басок Б. І. - Підвищення ефективності організаційно-технологічного управління системами комунальної теплоенергетики, Євтухова Т. О. (2016)
Ягуп Е. В. - Моделирование системы электроснабжения с активным фильтром, управляемым по оптимизационному алгоритму (2016)
Саид Банузаде Сахрагард - Поддержание нормированной надежности электроснабжения в условиях применения распределенной генерации, Попов В. А., Ткаченко В. В., Журавлев А. А., Шпак Д. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Земсков С. В. - Місце тотальної панкреатектомії в сучасній онкохірургії (2015)
Усенко О. Ю. - Баріатрична операція як шлях покращення якості життя в лікуванні хворих із післяопераційною вентральною грижею та супутнім морбідним ожирінням, Кондратенко Б. М. (2015)
Горлач А. І. - Патоморфологічні зміни підшлункової залози при псевдокістах та їх хірургічна корекція (2015)
Шульгай А. Г. - Морфометрична характеристика кровоносного русла підшлункової залози при гіпертензії у малому колі кровообігу, Мокра А. П. (2015)
Цицюра Р. І. - Порушення жовчоутворювальної функції печінки на тлі гострої виразки шлунка та їх корекція тіотриазоліном в експерименті (2015)
Malanchuk L. М. - Flow phenomena of experimentally induced endometreosis in rats during the immunocorrection with a metabolic immune response modifier 5 amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione of sodium salt, Krasnianska L. О. (2015)
Гощинський В. Б. - Про ефективність різних методів ендоваскулярної реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок, Луговий О. Б., Ольховик В. В. (2015)
Жуковський В. С. - Лікувальна тактика при травматичних пошкодженнях печінки (2015)
Артеменко В. Ю. - Ефективність відеоларингоскопа при анестезіологічному забезпеченні операцій у хворих на флегмону шиї, Буднюк О. О. (2015)
Усенко А. Ю. - Особенности лапароскопической фундопликации, Дмитренко Е. П. (2015)
Півень Ю. М. - Аналіз операційних втручань при пошкодженнях ротаційної манжети плеча із застосуванням артроскопії, Ксьонз І. В., Литвин Ю. П., Пелипенко О. В., Павленко С. М. (2015)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих на гостру товстокишкову непрохідність, Новицький О. В., Шевчук М. Г., Шаповал А. Л. (2015)
Стець М. М. - Актуальні питання діагностики та лікування кишкової непрохідності, зумовленої комбінованим лікуванням, у хворих зі злоякісними новоутвореннями органів черевної порожнини (2015)
Дзюбановський І. Я. - Діагностична і прогностична цінність прокальцитоніну і окремих загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Банадига А. І. (2015)
Грубник В. В. - Порівняння ефективності лапароскопічної фундоплікації за Ніссеном і Тупе в пацієнтів з вираженими позастравохідними ларинго-фарингеальними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Параняк Н. Р., Парфентьєв Р. С., Медвєдєв О. В. (2015)
Ненашко I. А. - Хірургічний стрес – фактор ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму, Венгер І. К., Буднік Д. Ю., Зарудна О. І., Гусак М. О. (2015)
Олійник Ю. Ю. - Порівняння ранніх післяопераційних ускладнень комбінованих операцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2015)
Malanchuk L. M. - The corellation of immunodependent mechanisms and Glutathione-S-Transferase Producing Gene Deletions in endomitriosis, Martyniuk V. M. (2015)
Шапринський В. О. - Діагностика та лікування хворих з абсцесами печінки, Камінський О. А., Білощицький В. Ф., Макаров В. М. (2015)
Дрозд А. В. - Клінічний випадок хірургічного лікування секвестрації легені, Муравйов Т. В., Марцун Т. І. (2015)
Скворцов І. - Критическое обозрение Кантовой религии в пределах одного разума (2015)
Мозгова Н. - Перший професор філософії в Київській духовній академії ХІХ століття (2015)
Кравченко Ю. - Філософсько-педагогічна діяльність Івана Скворцова в соціокультурному житті Києва першої половини ХІХ століття (2015)
Дольська О. - Домінанти третьої інтелектуальної революції та завдання сучасної освіти (2015)
Волков О. - "Versus" педагогіки як дискурсивна ситуація (2015)
Семікін М. - Онтологізація логіки в аналітичній філософії освіти Р. Пітерса (2015)
Прокопенко В. - Философия в эпоху кризиса: греческий случай (2015)
Матюшко Б. - Микола Бердяєв та Петро Кудрявцев про абсолютність і відносність наукової істини (2015)
Лімонченко В. - Апофатизм как логическая процедура и как экзистенциальное обращение (2015)
Катаєв С. - Соціологія філософії у творчості Є. В. де Роберті (2015)
Власова Т. - Материнство й матерналізм у гендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну (2015)
Попович М. - Здобуття легітимності новими формами культури: філософська рефлексія (2015)
Щербакова Н. - Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних настанов молоді як детермінанта оптимізації розвитку її моралі: філософський аспект (2015)
Карім Е.Г. - Трансформація арабського світу:соціально-філософський аналіз (2015)
Кравченко Д. - Національна ідентичність українців: соціокультурний вимір (2015)
Грабовська І. - Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності (2015)
Шавкун І. - Ціннісний менеджмент: сутність і перспективи, Дибчинська Я. (2015)
Мозгова Н. - "Антологія української думки", Матюшко Б. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бахарєва Г. Ю. - Розробка математичної моделі процесу біологічної очистки газоподібних викидів від формальдегіду, Шестопалов О. В., Філенко О. М., Тихомирова Т. С. (2016)
Кустов М. В. - Исследование динамики образования и выпадения кислотных осадков в результате крупных природных и техногенных пожаров (2016)
Касіянчук Д. В. - Розрахунок еколого-геологічної оцінки ризиків зсувної небезпеки, Кузьменко Е. Д., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В. (2016)
Иванов Е. В. - Чрезвычайные ситуации со взрывами боеприпасов: закономерности возникновения и протекания, Лобойченко В. М., Артемьев С. Р., Васюков А. Е. (2016)
Кондратюк Н. В. - Дослідження та аналіз складу шоколадно-горіхової пасти з поліфункціональними властивостями, Гаркуша І. М. (2016)
Сердюк М. Є. - Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання, Степаненко Д. С., Кюрчев С. В. (2016)
Ткаченко Н. А. - Оптимізація рецептурного складу напою оздоровчого призначення на основі сироватки, Некрасов П. О., Вікуль С. І. (2016)
Grek O. - Study of lactose-fermenting yeasts Kluyveromyces lactis for whey and apple pectin mixture fermentation, Chepel N., Krasulya O. (2016)
Abstract and References (2016)
Полінчук К. І. - Необхідність проведення структурних змін як умова забезпечення стабільного розвитку України (2015)
Кондратинський О. С. - Термінологічний аналіз понять "громадянське суспільство" та "територіальна громада" (2015)
Нестеряк Ю. В. - Узагальнення міжнародних принципів законодавчого регулювання медіа (2015)
Пелих А. О. - Теоретичні засади оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози воєнній безпеці (2015)
Кравченко М. В. - Основні проблеми соціального захисту учасників АТО (2015)
Дегтярьова І. О. - Національні консультативно-дорадчі органи у системі публічного управління у сфері науки та вищої освіти (2015)
Мороз С.А. - Загальна класифікація нормативно-правових актів щодо державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Липовська Н. А. - Формування управлінської культури керівників територіальних органів Державної фіскальної служби України (на прикладі митниць), Квеліашвілі І. М. (2015)
Єдинак Я. Б. - Особливості форм організації управління районами у місті без районних у місті рад (в умовах децентралізації державної влади) (2015)
Матвеєва О. Ю. - Інвестиційна привабливість регіону в контексті формування засад забезпечення його сталого розвитку, Міняйло А. С. (2015)
Безуглий Д. Г. - Підхід до оцінювання рівня проектної зрілості органів місцевого самоврядування, Шаров Ю. П. (2015)
Бєліков К. А. - Нормативно-правова база діяльності органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення великого промислового міста в Україні (2015)
Кириченко К. І. - Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору (2015)
Деміхов О. І. - Світовий досвід державного регулювання механізмів розвитку житлово-комунального господарства, Лук’янихін В. О., Теліженко О. М. (2015)
Перелік статей за 2015 рік (2015)
Chodinow Wladimir - Zaleznosc wynikow sportowych i dlugosci skutecznej kariery od czasu rozpoczecia specjalistycznych treningow i dynamiki wzrostu obciazenia treningowego (2015)
Chodinow Wladimir - Sposoby intensyfikacji procesu treningowego kajakarzy (2015)
Chodinow Wladimir - Umiejetne wykorzystanie informacji o stanie zdrowia i przygotowania fizycznego studentow (2015)
Randak Jan - Aktywnosc turystyczno – rekreacyjna seniorow jako czynnik readaptacji i integracji spolecznej (2015)
Karpuszenko Elena - Underestimated education through sport (2015)
Zaikin A. V. - The competence of the physical education teacher concerning gender approach in the process of teaching, Shenknekht N. M. (2015)
Yurchyshyn Y. V. - Attract students to motor activity of health improving direction during physical training (2015)
Бабюк С. М. - Формування інтересу до фізичної культури у молодших школярів шляхом використання нетрадиційних технологій (2015)
Бабюк Т. Й. - Характеристика компонентів ціннісного ставлення до здоров’я як інтегрального показника сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного віку (2015)
Бесарабчук Г. В. - Формування фізкультурно-освітнього середовища ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на основі національно-патріотичного виховання (2015)
Бутеску А. Н. - Об организации и состоянии питания учащихся общеобразовательных учреждений ПМР, Ожог Е. И. (2015)
Бутов Р. С. - Динаміка показників гостроти зору у слабозорих дітей 13-15 років до і після проведення реабілітаційних заходів (2015)
Васкан І. Г. - Сучасні підходи до формування рухової активності учнів, Хавруняк І. В., Музика В. І. (2015)
Горбенко М. І. - Шляхи підвищення швидкості підготовки юних лижників-гонщиків (2015)
Гордієнко О. І. - Особливості організації та проведення тренувань "Street workout" (2015)
Гусак В. В. - Проблеми розвитку фізичного виховання в україні, Слобожанінов П. А., Слобожанінов А. А. (2015)
Гусак В. В. - Аутогенне тренування та його вплив на процеси відновлення спортсменів (2015)
Дудицька С. П. - Фехтування як засіб усвідомлення та визначення стратегії самопрезентації особистості, Гайсонюк Н. А. (2015)
Дусь С. В. - Соціально-педагогічні передумови розробки технології підготовки арбітрів з баскетболу в Україні (2015)
Закопайло С. А. - Формування мотивації та інтересу в учнів загальноосвітніх шкіл до занять фізичною культурою (2015)
Заплатинський В. М. - Ретроспективний аналіз становлення дисципліни безпека життєдіяльності у вищій школі України (2015)
Зендик О. В. - Процес фізичного виховання як запорука ефективності навчальної діяльності, Гуліна Л. В., Павлова Н. А. (2015)
Зубаль М. В. - Структура приросту фізичних якостей у хлопців різних соматотипів упродовж 7-8 років (2015)
Іщук О. А. - Зміцнення та збереження здоров’я студентської молоді, Палагнюк Т. В. (2015)
Каньоса Н. Г. - Підготовка вчителя до формування культури здоров’я молодших школярів (2015)
Кириченко Т. Г. - Розвиток сили у школярів засобами атлетичної гімнастики (2015)
Коваль В. Ю. - Розвиток координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку на уроках фізичної культури (2015)
Коваль О. Г. - Вплив рухової активності на рівень здоров’я і тривалість життя людини (2015)
Ковальчук А. А. - Психічний стан волейболісток Глухівського нацонального педагогічного університету під впливом експериментальної методики в умовах вищого навчального закладу, Яковлів В. Л. (2015)
Лазарев І. А. - Сучасна методика діагностики контрактур великих суглобів, Руденко А. М., Звіряка О. М. (2015)
Левандовська Л. Ю. - Вплив індивідуалізації фізичного виховання на функціональний стан дітей шкільного віку (2015)
Лисак І. В. - Визначення інтересів жінок, які займаються за системою пілатес, Яремчук П. В., Лісчишин Г. В. (2015)
Мазур В. Й. - Управління тренувальним процесом юних борців вільного стилю (2015)
Макуц Т. Б. - Особливості прояву уваги у тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність змагальної діяльності (2015)
Мосейчук Ю. Ю. - Особливості адаптації студентів внз до навчання (2015)
Мочернюк В. Б. - Моделі виконання "ривка" важкоатлетами високої кваліфікації (2015)
Наумчук В. І. - Використання педагогічних можливостей гри у процесі становлення особистості (2015)
Ольховий О. М. - Концептуальні зміни системи фізичної підготовки збройних сил (2015)
Орлов О. І. - Особливості фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку у процесі занять бойовими мистецтвами (2015)
Пангелова Н. Є. - Організація фізичної підготовки в арміях провідних країн світу, Мінкін Д. О. (2015)
Поліщук В. В. - Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців дитячо-юнацького туризму в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (2015)
Постернак І. В. - Особливості фізичного виховання студентів спецмедгруп при захворюваннях органів травлення та печінки (2015)
Потужній О. В. - Сучасні оздоровчі технології в дошкільному навчальному закладі (2015)
Прозар М. В. - Характеристика показників фізичного стану дівчаток 4-5 класів та їх відповідність існуючим стандартам і нормативам (2015)
Середа Л. В. - Діагностика, профілактика і корекція плоскостопості у дітей дошкільного віку засобами фізичної реабілітації (2015)
Синиця С. В. - Характеристика рівня методичної підготовки студентів до проведення занять з оздоровчої аеробіки (2015)
Совтисік Д. Д. - Комплексна оцінка фізичної працездатності та енергозабезпечення м’язової діяльності дітей дошкільного віку, Зданюк В. В. (2015)
Боднар А. О. - Проблема підготовки фахівців з олімпійської освіти крізь призму сучасних концептуальних підходів (2015)
Стасюк І. І. - Енергетичні витрати кваліфікованих гравців у футзалі під час змагальної та тренувальної діяльності (2015)
Степаненко В. М. - Аналіз сучасних підходів до особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів (2015)
Темерівська Т. Г. - Актуальні проблеми виникнення девіантної поведінки підлітків (2015)
Хлус Н. О. - Технологія підвищення фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів засобами степ-аеробіки, Москаленко І. М. (2015)
Храбра С. З. - Дослідження адаптаційних можливостей учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня особистісної та ситуативної тривожності (2015)
Христич Т. М. - Реабілітація: про клінічні ефекти та механізми дії голкорефлексотерапії, Гонцарюк Д. О., Жигульова Е. О. (2015)
Циба Ю. Г. - Кореляційний зв’язок між тонусом м’язів та спортивним результатом пауерліфтерів високої кваліфікації, Наконечний І. Ю. (2015)
Чаплінський Р. Б. - Дисліпідемії – основний фактор ризику атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (2015)
Чистякова М. О. - Азіатські ігри: історія розвитку, Шишкін О. П. (2015)
Чупрун Н. Ф. - Вплив занять боді-балетом на морфофункціональний стан та фізичну підготовленість студенток (2015)
Юрчишин Ю. В. - Формування й реалізація змісту залучення студентів до рухової активності оздоровчого спрямування в процесі фізичного виховання, Мисів В. М. (2015)
Наші автори (2015)
Лабунець Г. П. - Активность катепсина Н в опухолевой и граничащей с опухолью ткани у женщин с протоково-инфильтративной формой рака молочной железы, Вовчук І. Л., Орел Н. А., Бескодарна В. Ю. (2015)
Москалець Т. З. - Адитивний прояв біоценотичних звязків у системі "мікроорганізми ризосфери ґрунту-рослини триби Triticeaе" (2015)
Слєпих О. О. - Изменчивость дуба черешчатого (Quercus robur L.) по фенотипическим признакам листьев в степной зоне Украины, Коршиков І. І. (2015)
Стамбульська У. Я. - Вплив біхромату калію у середовищі вирощування на біохімічні показники рослин гороху (2015)
Попова О. М. - Дендрофлора ізмаїльської фортеці (м. Ізмаїл, Одеська область, Україна), Абрашкіна І. В., Буракова Т. С. (2015)
Утєвська О. М. - Происхождение основных групп казачества по данным о полиморфизме y хромосомы, Чухряєва М. І., Схаляхо Р. А., Дібірова Х. Д., Теучеж І. Е., Агджоян А. Т., Атраментова Л. О., Балановська О. В., Балановський О. П. (2015)
Снігірьов С. М. - Питание пелагических видов рыб прибрежных вод о. Змеиный (Черное море) (2015)
Іванова Т. С. - Фізіологічна активність Schizophyllum commune та Trametes versicolor при культивуванні на сухарній крихті, Бісько Н. А., Мегалінська Г. П. (2015)
Комшук Т. С. - Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей різного віку (2015)
Мазур А. Г. - Економічна сутність та зміст реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки, Редько М. С. (2015)
Климчук О. В. - Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива (2015)
Пацай Б. Д. - Використання BIG DATE в процесі застосування досконалої цінової дискримінації підприємства (2015)
Вдовенко Л. О. - Фінансова підтримка особистих селянських господарств - стимул розвитку агропромислового виробництва галузі, Черненко Д.С. (2015)
Мельник К. М. - Фінансові інтереси підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки (2015)
Заремба Є. М. - Обліково-аналітичне забезпечення інтегрованого бухгалтерського обліку грошових потоків підприємства (2015)
Сушарик Я. А. - Методика розподілу непрямих витрат на підприємствах сільського господарства (2015)
Заяць Р. В. - Форми господарювання та підприємницька діяльність (2015)
Міхно І. С. - Методи утилізації відходів. Світовий досвід (2015)
Гордієць Л. І. - Концептуальні засади формування ефективного механізму функціонування сільського господарства (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2015)
Пам’яті вчителя (2015)
Переднє слово (2015)
Бондарєва В. - Колосар Микола Якович: "Вот такіє дєла при нємцах билі…" (2015)
Волошинова А. - Волошинови: "І вони як улупили тікать, оті німці…" (2015)
Гаврюшенко Л. - Перестіна Зінаїда Іванівна: "І когда нємци отступили, то квартири всі були іспорчєни" (2015)
Петренко К. - Іванова Олена Іванівна: "…то займуть, то отступять, то опять займут, то отступять" (2015)
Воронов Р. - Бузівська Пелагія Іллівна: "Готовили нас на расстрел..." (2015)
Бабкіна О. - Гончарова Тетяна Опанасівна: "Восемь месяцев в Попасной стоял фронт" (2015)
Попова О. - Дегерменджі Ніна Іванівна: "Это украинка, украинка!" И маму отпустили вот, не расстреляли…" (2015)
Руденко Г. - Руденко Анатолій Олександрович: "Сами по себе выросли… Сами по себе…" (2015)
Паламарчук А. - Кошмак Микола Кузьміч: "Хоч ви і діти советських паразитов, но з голоду померти ми вам не дамо" (2015)
Псьол К. - Псьол Людмила Кирилівна: "Каждый праздник одежда была новая" (2015)
Гаврюшенко Л. - Гаврюшенко Марія Олексіївна: "В 71 году мы купили свой первый холодильник. А то все было в погреб" (2015)
Будовська А. - Мосюк Анна Іванівна: "Советский дефіцит: возьмем гастроном…" (2015)
Новиченко А. - Новиченко Вероніка Анатоліївна: "Студенческие годы" (2015)
Ярликова О. - Ярликов Дмитро Йосипович: "Поэтому молодежь и была намного здоровее, чем в настоящее время" (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Kirilyuk A. P. - Dynamic origin of evolution and social transformation (2013)
Репецький С. П. - Енергетичний спектр та електропровідність графену з домішкою хрому, Вишивана І. Г., Чешківський Д. К., Шастун В. В. (2013)
Mekhed A. A. - Modelling of epitaxial growth of diamond crystals in high-carbon Fe–Al alloys, Andryushchenko V. A. (2013)
Карбовский В. Л. - Атомная структура апатитов кальция и кадмия, рассчитанная из первых принципов, Сорока А. П., Касияненко В. Х., Зуев В. А. (2013)
Носенко В. К. - Влияние содержания иттрия на термическую устойчивость и процессы нанокристаллизации аморфных сплавов Al86Ni6Co2Gd6–xYx и Al86Ni2Co6Gd6–xYx, Сегида Е. А., Назаренко А. А., Максимов В. В., Свиридова Е. А., Костыря С. А. (2013)
Бобик М. Ю. - Кількісні параметри стохастично нанонеоднорідної структури аморфних плівок системи Ge–Se, Іваницький В. П., Ковтуненко В. С., Сабов В. І. (2013)
Ушенин Ю. В. - Оптические параметры нанокомпозитных плёнок пористого оксида алюминия c квантовыми точками кремния или германия, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Каганович Э. Б., Манойлов Э. Г., Снопок Б. А. (2013)
Шевчук В. Н. - Особливості спектрів дифузного відбивання нанопорошків ТіО2, леґованих 3d-іонами, Попович Д. І., Белюх В. М., Усатенко Ю. М. (2013)
Іваницький В. П. - Зміна фазового складу синтетичних магнетовпорядкованих наночастинок оксидів і гідроксидів заліза з різними покриттями за даними Мессбауерової спектроскопії, Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Редько Я. В. (2013)
Дудченко Н. А. - Магнитные нити из наночастиц магнетита и их свойства по данным ферромагнитного резонанса, Брик А. Б., Карбовский В. Л., Багмут Н. Н., Карданец Ю. В. (2013)
Дубовой А. Г. - Влияние магнитного поля на фазово-структурное состояние и магнитные свойства высокодисперсных порошков Fe, полученных электроискровым диспергированием, Перекос А. Е., Лавренко В. А., Руденко Ю. М., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П., Ружицкая Т. В., Котко А. В., Золотаренко А. Д., Золотаренко А. Д. (2013)
Савенко А. Ф. - Гидрофуллерит C60Н60, Полищук М. А., Щур Д. В., Загинайченко С. Ю., Боголепов В. А., Помыткин А. П., Каменецкая Е. А. (2013)
Шульга Ю. М. - Окрашивание нанолистов оксида графена и цветные полимерные композиции на их основе, Баскаков С. А., Золотаренко А. Д., Кабачков Е. Н., Мурадян В. Е., Войлов Д. Н., Смирнов В. А., Мартыненко В. М., Щур Д. В., Помыткин А. П. (2013)
Аникина Н. С. - Закономерности растворения фуллерена С60 в полиметилзамещённых бензола, Щур Д. В., Загинайченко С. Ю., Кривущенко О. Я., Полищук М. А., Чимбай Л. Л. (2013)
Аникина Н. С. - Взаимодействие растворимых углеродных наноструктур с ароматическими растворителями, Кривущенко О. Я., Мильто О. В., Золотаренко Е. П., Щур Д. В., Загинайченко С. Ю. (2013)
Kirilyuk A. P. - What do they actually probe at LHC (2013)
Шевченко А. Б. - Накопление электрического заряда наночастицами меди, Мельник А. Б. (2013)
Бігун Р. І. - Формування металевого характеру електропровідності у вакуумних конденсатах міді, нанесених на поверхню підшару кремнію субатомної товщини, Бучковська М. Д., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Долгов А. С. - Поузельная миграция на неоднородной поверхности, Валуйская А. В. (2013)
Долгов А. С. - Миграция примесных атомов в структуре графена, Жабчик Ю. Л. (2013)
Bogdanov S. E. - Diffusion processes in Ti–Si systems during silicide formation, Beddies G., Daniel M., Makogon Yu. N. (2013)
Фролова Л. А. - Дослідження умов синтезу вихідних речовин одержання алюмінату кобальту, Півоваров О. А. (2013)
Бойчишин Л. М. - Фізико-хімічні особливості аморфних сплавів Al87Dy5(Ni/Fe)8, Ковбуз М. О., Герцик О. М., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2013)
Горбик П. П. - Нанокомпозити з функціями медико-біологічних нанороботів: синтез, властивості, застосування (2013)
Кирилюк А. П. - Самосогласованная космология, динамическая относительность и каузальная квантовая механика как объединённые проявления симметрии сложности (2013)
Кругляк Ю. А. - Обобщённая модель электронного транспорта Ландауэра–Датты–Лундстрома (2013)
Бучковська М. Д. - Електропровідність дрібнокристалічних плівок міді нанометрової товщини, Бігун Р. І., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Перец Ю. С. - Частотна залежність електропровідності в нанокомпозитах з бінарним наповнювачем, Мацуй Л. Ю., Вовченко Л. Л., Козаченко В. В. (2013)
Бондарь Н. В. - Образование связности (перколяции) экситонов в плотных и разреженных массивах квантовых точек в матрицах разной топологии, Бродин М. С., Ермолаева Ю. В. (2013)
Демченко В. Л. - Структура та властивості потрійних поліелектроліт–металічних комплексів, підданих дії постійного магнітного поля (2013)
Venhryn B. Ya. - Influence of ultrasonic treatment of activated carbon in cavitation and precavitation regimes on capacitive and pseudocapacitive energy storage in electrochemical super-capacitors, Grygorchak I. I., Bakhmatyuk B. P., Kulyk Yu. O., Mudry S. I. (2013)
Nadutov V. M. - Effect of high-pressure treatment on structure and properties of invar Fe–35% Ni alloy, Vashchuk D. L., Volosevich P. Yu., Beloshenko V. A., Spuskanyuk V. Z., Davidenko O. A. (2013)
Кравцова А. С. - Одержання гібридних нанокристалів з використанням наномагнетиту та наночастинок Ag у водних розчинах, Коров’янко О. О., Стратійчук І. Б., Буркут В. І. (2013)
Маніло М. В. - Загальні закономірності та особливості утворення біо-нанокомпозитів ароматичних амінокислот з багатошаровими вуглецевими нанорурками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2013)
Дзяк Г. В. - Упруго-эластические свойства артериальной стенки в зависимости от возраста у мужчин с артериальной гипертензией, Колесник Э. Л. (2015)
Радченко Г. Д. - Порівняння ефективності лікування за допомогою комбінацій лізиноприлу й гідрохлоротіазиду та бісопрололу й гідрохлоротіазиду в пацієнтів з помірною і тяжкою артеріальною гіпертензією, Торбас О. О., Сіренко Ю. М., Пономарьова Г. В., Сидоренко П. І., Поліщук С. А., Сніцаренко О. О. (2015)
Соколов М. Ю. - Перипроцедурне пошкодження міокарда у хворих на стабільну стенокардію залежно від способу медикаментозної протекції, Кобиляк В. Ю., Соколов Ю. М. (2015)
Talaieva T. V. - Role of the acquired immune response in the development of acute coronary syndrome, Shumakov V. O., Bratus V. V. (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни активності згортувальної та протизгортувальної систем крові в жінок з різним ступенем ризикус ерцево-судинних подій, Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М., Пастушина А. І., Ляхоцька А. В. (2015)
Ватутин Н. Т. - Вегетативный дисбаланс у больных со стенокардией напряжения: возможности физиологических триггеров процесса прекондиционирования, Калинкина Н. В., Колесников В. С. (2015)
Сычёв О. С. - Предикторы возникновения тромба и сладжа у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий, связь с предварительной терапией антикоагулянтами, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2015)
Левчук Н. П. - Зміни структури і функції міокарда в пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь після кардіоверсії при тривалому спостереженні, Жарінов О. Й., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных с недостаточностью митрального клапана (2015)
Єпанчінцева О. А. - Якість життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: місце ранолазину, Надорак О. П., Борхаленко Ю. А., Жарінов О. Й. (2015)
Лутай М. И. - Отложение жировой ткани в миокарде в норме и при патологии. Клинический случай липоматозной гипертрофии правого желудочка, Федькив С. В., Голикова И. П., Немчина Е. А., Чекалова А. А., Слободской В. А., Товстуха В. В. (2015)
Зинченко Ю. В. - Течение аритмии у больных, перенесших эпизод трепетания предсердий 1:1, Фролов А. И. (2015)
Федьків С. В. - Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці ішеічного ураження міокарда лівого шлуночка, Теличкун С. С. (2015)
Ірина Казимирівна Следзевська (1928–2015) (2015)
Олексій Олексійович Мойбенко (1931–2015) (2015)
Стрес та серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України (2015)
XVI Національний конгрес кардіологів України (2015)
Калетнік Г. М. - Функціонування закладу університетської освіти у розвитку агросфери трансформаційної економіки (2015)
Панасюк Б. Я. - Інноваційне бурякоцукрове підприємництво - стабільний шлях до енергонезалежної економіки (2015)
Сікорський Д. О. - Вихід підприємництва на інтернет-ринок: проблеми, переваги та недоліки, Денисюк В.О. (2015)
Сметанко О. В. - Сутність внутрішнього аудиту шахрайства в системі корпоративного управління акціонерного товариства (2015)
Дриманова Л. М. - Інституційні засади реформування державної підтримки аграрного підприємництва (2015)
Лебідь В. С. - Сучасний стан фінансового забезпечення підприємств АПК Вінницької області (2015)
Майданик І. С. - Розробка механізму формування та реалізації ресурсної стратегії у процесі стратегічного управління підприємством (2015)
Гринчук Т. П. - Концентрація як важливий фактор впливу на економічну ефективність виробництва зерна та визначення основних напрямів його розвитку (2015)
Ярова Ю. М. - Підприємницький потенціал сільських територій та фактори його реалізації в сучасних умовах України (2015)
Черненко О. С. - Індикатори оцінки фінансової безпеки суб'єктів підприємництва (2015)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2015)
Лис А. - Концепція надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського