Baziuk L. - Thermophysical properties of metals and polymer compositions, Sirenko H. (2013)
Гриценко О. М. - Вплив ініціювальної системи на структуру та властивості гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону, Гнатчук Н. М., Суберляк О. В. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Ткачук К. К. - Управління напруженим станом гірського масиву з метою отримання кубовидного щебеню, Савчук В. П. (2013)
Яцук Ю. В. - Можливості вдосконалення метрологічного забезпечення систем індивідуального обліку тепла, Бугайцова П. В., Яцук В. О. (2013)
Галуза А. А. - Программно-аппаратная платформа для разработки систем автоматизации лабораторного эксперимента, Коленов И. В., Беляева А. И. (2013)
Савицкая Я. А. - Методика оптимального или субоптимального решения задачи равномерного продвигания линии забоя, Чичикало Н. И. (2013)
Лисиця М. П. - Модальне астатичне керування об’єктами з запізнюванням на основі спостерігача стану, Лисиця П. М., Лисиця О. В. (2013)
Зелык Я. И. - Информационно-технологическая поддержка послестартовой калибровки оптико-электронных сенсоров наблюдения космической системы "Сич" (2013)
Мнушка О. В. - Системы управления позиционированием и слежением мобильных спутниковых антенных установок (2013)
Дёмин Д. А. - Применение искусственной ортогонализации в поиске оптимального управления технологическими процессами в условиях неопределенности (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2013)
Радовенчик В. М. - Новий спосіб освітлення води фільтруванням, Костриця А. О., Радовенчик Я. В., Сіренко Л. В. (2013)
Михайленко В. В. - Технология нейтрализации отстойника полигона твердых бытовых отходов, Капустин А. Е. (2013)
Morozov S. - Modern processes of waste formation and aspects of their minimazing, Morozov A. (2013)
Ткачук К. Н. - Алгоритм розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні, Репін М. В. (2013)
Кіпоренко Г. С. - Аналіз нормативного забезпечення екологічного моніторингу на міжнародному, європейському, державному рівнях (2013)
Нагорний О. Ю. - Вплив ультразвукової модифікації на реологічні характеристики розчинів полісахаридів в технології капсульованної продукції, Неклеса О. П., Пивоваров Є. П. (2013)
Одарченко А. М. - Вплив попередньої технологічної обробки на процес заморожування овочевого напівфабрикату (2013)
Некрасов П. А. - Медико-биологическое исследование напитка кисломолочного детского питания "Биолакт", Ткаченко Н. А., Авершина А. С. (2013)
Сухенко В. Ю. - Ступінь подрібнення та його вплив на якість в’яленої та напівкопченої продукції, Сухенко Ю. Г. (2013)
Abstract and References (2013)
Демидов О. А. - Рекультивація земель: агроекологічний напрям досліджень (2012)
Кобец А. С. - Почвообразование техноземов степного Приднепровья, Узбек И. Х., Волох П. В., Мыцык А. А. (2012)
Узбек И. Х. - Корневые системы растений в толще техноземов (2012)
Кулик М. І. - Економічна доцільність використання біологічних інженерних споруд, Кравченко Н. Б., Уткіна К. Б. (2012)
Снакин В. В. - Возобновление ландшафтов врамках восстановительного природопользования, Присяжная А. А. (2012)
Кроїк Г. А. - Закономірності техногенних перетворень ґрунтів на ділянках сільськогосподарської рекультивації Західного Донбасу (2012)
Клименко О. М. - Оцінка родючості ґрунтів басейну річки Горинь (2012)
Клименко М. О. - Родючість ґрунтового покриву як показник екологічної безпеки функціонування агроекосистеми, Колесник Т. М., Прищепа А. М. (2012)
Єтеревська Л. В. - Моделювання саморозвитку дерново-літогенних ґрунтів техногенних ландшафтів Донецького регіону, Жолудєва І. Д. (2012)
Яковченко М. А. - Технология рекультивации нарушенных земель Кемеровской области с использованием модифицированных полиакриламидных флокулянтов, Дрёмова М. С., Филипович Л. А. (2012)
Чорнодон В. І. - Реалізація відтворювальних процесів вАПК: екологічний контекст (2012)
Пилявець В. М. - Екологобезпечність як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції АПК (2012)
Лямзіна А. Ю. - Вплив несприятливих факторів на ферментативну активність ґрунтопокривних рослин в умовах антропогенного середовища, Мартинова Н. В., Лихолат Ю. В. (2012)
Лико С. М. - Екологічний стан ґрунтів сінокосів та пасовищ найбільш забруднених територій Рівненської області, Портухай О. І. (2012)
Ященко П. Т. - Особливості фіто меліорації траси газопроводу в Сколівських Бескидах і ренатуралізації її рослинного покриву, Надорожняк О. Я. (2012)
Ліхо О. А. - Формування ризиків та організація моніторингу при забезпеченні водою населення Рівненської області, Гакало О. І. (2012)
Міронова Н. Г. - Напрями оптимізації екологічногостану техногенних водойм Малого Полісся (2012)
Подрезенко И. Н. - Влияние разгрузки подземных вод на качество поверхностных и грунтовых вод в западном Донбассе, Сердюк С. П., Остапенко Н. С., Кравец С. А. (2012)
Галаган Т. І. - Економіко-екологічна оцінка рекультивованих земель (2012)
Курильців Р. М. - Громадське управління у вирішенні екологічних проблем землекористування (2012)
Гуменюк М. М. - Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами регіону (2012)
Чибрик Т. С. - Комплексные исследования растительности при биологической рекультивации (2012)
Хосе Мануель Ресіо Еспехо - Агроекологічне тестування гірських порід в умовах стаціонару рекультивації, Антоніо Мартінес Камеро, Йессіка дель Піно Грасіа, Харитонов М. М., Бабенко М. Г. (2012)
Андроханов В. А. - Эффективность основных технологий рекультивации в Кузбассе (2012)
Аношко В. С. - Дифференцированное распределение и использование деградируемых осушенных природных территориальных комплексов Белоруси в сельскохозяйственном производстве, Зайко С. М., Вашкевич Л. Ф., Бачила С. С., Млынец Т. Г. (2012)
Лукина Н. В. - Восстановление фиторазнообразия на золоотвалах Урала, Филимонова Е. И., Глазырина М. А. (2012)
Геник Я. В. - Лісовідновлення складних техногенних екосистем Львівщини (2012)
Лукаш О. В. - Стан прибережно-водних екосистем на рекультивованих примостових ділянках Чернігівської і Гомельської областей у прикордонній смузі з Брянською областю, Сапєгін Л. М., Кирієнко С. В., Дайнеко М. М., Лукаш І. М., Тимофєєв С. Ф. (2012)
Тихоненко Д. Г. - Пізньокайнозойський ґрунтолітогенез та фіторекультивація як ноосферна перспектива, Зарицький П. В., Матвіїшина Ж. М., Забалуєв В. О., Горін М. О., Андреєв В. В. (2012)
Шерстюк Н. П. - Гідрогеологічний моніторинг районіввидобутку корисних копалин: результати та проблеми (2012)
Марискевич О. Г. - Програма наукового моніторингу посттехногенних територій колишніх сіркодобувних підприємств, Шпаківська І. М. (2012)
Гринчишин Н. М. - Використання сорбентів при ліквідації аварійних виливів нафти та нафтопродуктів із поверхні сірого лісового ґрунту, Бабаджанова О. Ф. (2012)
Зверковський В. М. - Лісові екосистеми і методи їх відновлення в умовах техногенезу, ДовгалюкІ. Г. (2012)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка ступеня дегуміфікації в різних генетичних горизонтах чорноземів звичайних на ріллі відносно цілини в умовах степової зони України, Артеменко С. Ф., Сидоренко Ю. Я., Жученко С. І., Мицик О. О., Токмакова Л. М., Сироватко В. А., Сироватко К. В., Буря О. І., Півень О. О. (2012)
Гнілуша Н. В. - Система моніторингу за впливом виробничої діяльності промислових об’єктів Криворіжжя на атмосферне повітря, Іщенко О. М. (2012)
Лоханська В. Й. - Біоекологічний моніторинг забруднення ґрунту, підданого біоремедіації, у зоні складу з непридатними пестицидами, Самкова О. П., Гутовська Г. Ф. (2012)
Попович В. В. - Горіння полігонів твердих побутових відходів як загроза здоров’ю людини та фактор техногенного навантаження на довкілля, Кучерявий В. П. (2012)
Коршиков И. И. - Видовое разнообразие древесных растений на промышленных отвалах степной зоны Украины, Красноштан О. В., Пастернак Г. А. (2012)
Клименко М. О. - Оцінка техногенного забруднення ПАТ "Волинь-Цемент” за результатами екологічного аудиту, Статник І. І., Борщевська І. М., Клименко О. М. (2012)
Травлєєв А. П. - Основні методологічні принципи проведення лісової рекультивації, Білова Н. А. (2012)
Пугач А. М. - Визначення витрат на рекультивацію земельних угідь (2012)
Гриб В. М. - Вплив господарських заходів на особливості таксаційної будови штучних соснових насаджень (2012)
Данилюк Н. О. - Фольклорні засоби шевченкового тексту в аспекті аперцепції (2013)
Колесникова І. А. - Крос-культурний конфлікт як наслідок лінгвальної помилки (на матеріалі рекламних назв) (2013)
Кравець Л. В. - Метафоризація концепту хата в українській поезії ХХ ст. (2013)
Коваль В. И. - Украинский фразеологизм топтати ряст ’жить’ в этнокультурном освещении (2013)
Симоненко Л. О. - Українська термінографія в дидактиці. (2013)
Погиба Л. Г. - Лексичні особливості професійного мовлення майбутніх військовослужбовців, Голіченко Л. М. (2013)
Айкенова Р. А. - Национально-культурный компонент в русской и казахской фразеологии., Тусупбеков А. С. (2013)
Ваджибов М. Д. - О риторическом воспитании дагестанской студенческой поликультурной аудитории через художественную литературу (2013)
Гуцуляк Т. Є. - Художня метафора як джерело формування синонімічних засобів української мови (2013)
Калашник Ю. І. - Синтаксична організація роздумів науковця в мові роману Юрія Щербака "Причини і наслідки” (2013)
Козловська Л. С. - "Поети тримаються разом, ніби матроси крейсера” (про образні порівняння у поетичних текстах Сергія Жадана) (2013)
Кумеда О. П. - Риси східнополіського консонантизму в мові першодруків творів П. О. Куліша (2013)
Лісняк Н. І. - Культурологічна значущість лексики, пов’язаної з поняттям "рід” у лемківській пісні (2013)
Макарець Ю. С. - Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців, Сліпчук О. М. (2013)
Макарова Л. П. - Україна і Греція: специфіка взаємодії у сфері мови і культури в останні десятиріччя (2013)
Марфіна Ж. В. - Міфопоетика номінації "мати” в поетичній картині світу (2013)
Михальчук Т. Г. - Самостоятельная система этикета в художественных произведениях (2013)
Міняйло Р. В. - Мотивувальні чинники постання образних висловів сфери рибальства (2013)
Місінькевич О. М. - Асоціативна конотація слова в системі художнього ідіостилю Галини Пагутяк (на матеріалі новели "Душа метелика”) (2013)
Мовчун Л. В. - Римове кліше очі – ночі: банальна рима в лінгвокуль¬ту¬ро¬логічному аспекті (2013)
Монахова Т. В. - Лінгвістична ретермінологізація народництва (2013)
Мялковська Л. М. - Синоніми-іменники у художніх творах І. Нечуя-Левицького (2013)
Новоставська О. І. - Лексико-семантична характеристика філософської тер¬міно¬логії Івана Франка (онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та праксеологічні терміни) (2013)
Пугач В. М. - Традиції питомого термінотворення в сучасній українській мові (2013)
Рудакова Т. М. - Принципи засвоєння неозапозичень в українській літературній мові: орфографічна адаптація (2013)
Савчук Н. М. - Розмовна лексика української мови у функціонально-моти¬ваційному аспекті (2013)
Сирко І. М. - Психологічна детермінованість мовлення діариста (2013)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописний фонд України – Греції як основа діалогу двох культур (2013)
Федунович-Швед О. Т. - Поетизми у перекладацькій творчості Миколи Лукаша (2013)
Чорна О. В. - Системна організація української податкової термінології (2013)
Шемуда М. Г. - Художній переклад як важливий чинник міжкультурної комунікації (2013)
Алєксєєва О. О. - Експресивний синтаксис оповідання Миколи Вінграновського "Не дивись мені в спину” (2013)
Аскарова В. І. - Образ весни в пейзажній ліриці А. Мойсієнка (2013)
Верхулевская Н. А. - Нравственные концепты в лингвокультурологии (на материале фразеологических оборотов славянских языков) (2013)
Гребенюк А. В. - Роль та властивості партонімів у фразеотворенні української мови (2013)
Денисенко І. І. - Характеристика явища лексичної синонімії у творі О. Забужко "Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій” (2013)
Дідун Л. І. - Експліцитний спосіб утілення заперечного значення у фразеологізмах із семантикою інтенсивності (2013)
Зайцева О. В. - До питання про "просторічну” лексику (2013)
Краснопольська Н. Л. - Антонімія в українській термінології менеджменту (2013)
Козловець І. І. - Лексико-семантичні особливості фінансово-кредитної термінології (2013)
Марега Ю. А. - Іхтіоніми в народній творчості (2013)
Мисько І. Р. - Християнський теоперсоніфікон у поетичних текстах Празької групи (2013)
Олійник О. Ю. - Особливості співіснування та взаємодії мов у мовному ландшафті міста (на матеріалі знаків Києва) (2013)
Підкуймуха Л. М. - Батярський жаргон міжвоєнного Львова в соціокультурному аспекті (2013)
Полиця Т. Д. - Концептосфера внутрішнього світу людини: концепт "думка” (2013)
Поліщук Т. В. - Порівняльна характеристика фразеологізмів на позначення рис характеру людини у процесі здійснення професійного перекладу з англійської та польської мов українською (2013)
Терещенко В. Я. - Польська мова: перспективи розвитку в Україні, Штепура А. П. (2013)
Совтис Н. М. - Ключові слова та набування ними символічних значень у художньому творі (2013)
Хребтова А. В. - Новые слова в английском языке: лингвокультурный аспект (2013)
Швидкова Т. А. - Лексика трудових процесів завершального етапу первинної обробки льону та конопель (2013)
Яворський А. Ю. - Волинсько-поліська говірка в романі Володимира Лиса "Іван і Чорна Пантера” (2013)
Яновська О. А. - Автоінтертекстуальні домінанти кінь, хата як форманти смислової цілісності поезій М. Вінграновського (2013)
Верзина А. В. - Лингвокультурология как наука: теоретический и прикладной аспекты (2013)
Блашків О. В. - Концепт "щастя” в мовних картинах світу (на прикладі слов’янських та англо-американських паремій) (2013)
Домброван Т. И. - Синхронизация темпомиров в грамматической системе английского языка (2013)
Гончаренко А. С. - Лексико-семантичне поле "Нью-Йорк” у новелістиці О’Генрі (2013)
Анненкова Е. С. - Своеобразие экспликации оппозиции "свое / чужое / иное” в циклах А. И. Куприна "Мыс Гурон” и И. С. Шмелева "Сидя на берегу” (2013)
Савченко З. В. - "Північні” оповідання Джека Лондона з погляду індивіду¬альної авторської манери. (2013)
Довіна М. І. - Семіосфера тоталітарного міфу (2013)
Наші автори (2013)
Титул, Зміст (2013)
Офіційна хроніка. Міжнародний семінар у Вільнюсі (2013)
Ісаєнко В. - День здійснення мрії (2013)
Стегній Б. Т. - ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" – 90 років на передовому рубежі ветеринарної науки (2013)
Завгородній А. І. - Наукове забезпечення протитуберкульозних заходів в Україні (2013)
Горбатенко С. К. - До викорінення лейкозу великої рогатої худоби в тваринництві України, Шаповалова О. В. (2013)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід ветеринарних проблем птахівництва України, Музика Д. В. (2013)
Куцан О. Т. - Ветеринарна фармакологія і токсикологія в ННЦ "ІЕКВМ": Через роки та відстані, Шевцова Г. М., Оробченко О. Л., Герілович І. О. (2013)
Nedosekov V. - Critical review of the NIH-method for testing potency of inactivated rabies vaccines (2013)
Темний М. В. - Застосування вермалю за змішаних гельмінтозів фазанів, Полєщук Н. І., Богач М. В., Щербаков В. В., Ренвенко М. І. (2013)
Кулинич С. М. - Цитологічні зміни сполучної оболонки ока у молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивіту, Мельничук В. В. (2013)
Рубан А. М. - Шкірні захворювання у собак (2013)
Яскульський В. А. - Результати диспансеризації та організація відтворення поголів’я в ТОВ НВА "Перлина Поділля" (2013)
Микуляк М. Я. - Лікування ран, Олійник А. О. (2013)
Прядко В. П. - Випадок з ортопедії (2013)
Title (2013)
Table of Contents (2013)
Pilyugin L. S. - Abundance determinations in extragalactic H II regions (2013)
Agapitov O. V. - Magnetospheric ULF waves driven by external sources, Cheremnykh O. K. (2013)
Ghazaryan S. - On the question of detecting granulation signal in A and B star's CoRoT light curves (2013)
Ilkiewicz K. - Photometric observations of Epsilon Aurigae during the eclipse of 2009-2011, Wychudzki P., Galan C., Gladkowski M., Dobierski P., Karska A., Wiecek M., Tomov T., Mikolajewski M. (2013)
Kushniruk I. O. - MgH lines in the spectrum of Arcturus, PavlenkoYa. V., Kaminskiy B. M. (2013)
Chkheidze N. - Nonthermal emission model of isolated X-ray pulsar RX J0420.0-5022, Babyk Iu. (2013)
Joveini R. - Using THELI pipeline in order to reduce Abell 226 multi-band optical images, Sotoudeh S., Roozrokh A., Taheri M. (2013)
Kuzmicz A. - Central black holes in giant radio quasars, Jamrozy M. (2013)
Bovchaliuk V. - Aerosol Microtops II sunphotometer observations over Ukraine, Bovchaliuk A., Milinevsky G., Danylevsky V., Sosonkin M., Goloub Ph. (2013)
Saliuk D. A. - Vortex and ULF wave structures in the plasma sheet of the Earth magnetosphere, Agapitov O. V. (2013)
Cheremnykh S. O. - Damping of magnetospheric toroidal Alfven eigenmodes due to phase mixing, Parnowski A. S. (2013)
Zhaborovskyy V. P. - Telescope inaccuracy model based upon satellite laser ranging data, Pap V. O., Medvedsky M. M., Choliy V.Ya. (2013)
Choliy V. Ya. - The discrete dipole approximation code DDscat.C++: features, limitations and plans (2013)
Гончар І. Г. - Ідеї вільного виховання – основа педагогічної концепції К. Вентцеля (2013)
Гришак С. М. - Вплив ідей ліберального фемінізму на генезис гендерних досліджень (2013)
Грінченко Г. В. - Роль та діяльність Харківського Єпархіального релігійно-просвітницького братства на честь ікони Озерянської Божої Матері на початку ХХ ст. (2013)
Лупаренко С. Є. - Проблема дитинства в педагогічній спадщині Ш. О. Амонашвілі (2013)
Лях О. В. - Особливості інтернаціонального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у 60–80-ті роки ХХ ст. (2013)
Мартиненко Д. В. - Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у ХVІІІ ст.: джерелознавчий аспект (2013)
Пшенична Л. В. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в практику сьогодення (2013)
Тимчук Л. І. - Обґрунтування організаційно-педагогічних засад діяльності закладів освіти дорослих у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Барабаш О. В. - Освіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз стратегій, програм та ініціатив провінцій Канади (2013)
Білокопитов В. І. - Забезпечення якості вищої освіти: європейський рівень співпраці (2013)
Дацко О. В. - Розвиток Європейської Асоціації Університетів: до історії питання (2013)
Литовченко І. М. - Особливості розвитку освіти дорослих у США в часи становлення Республіки та економічноїмодернізації країни (2013)
Рубан Л. М. - Застосування комунікативного підходу до розвитку мовлення у дітей дошкільного віку (погляди американського педагога-реформатора Джона Холта) (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Баянно-акордеонна панорама Сербії: освітньо-педагогічний аспект (2013)
Генкал С. Е. - Формування предметної компетентності в учнів профільних класів на уроках біології (2013)
Ковтун Г. І. - До питання формування економічної компетентності учнів, Мартиненко О. В. (2013)
Козлова О. Г. - Методична підтримка самопрезентації вчителя в навчальному закладі (2013)
Косенко Ю. М. - Система історичних понять у курсі історіїспеціальної школи (2013)
Кривонос О. Б. - Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах евристичного навчання (2013)
Саєнко С. О. - Психологічні передумови формування інтересу до вільної боротьби у молодших школярів (2013)
Сенько І. С. - Психологічні передумови реалізації принципу наступності при формуванні словникового запасу в учнів загальноосвітньої школи (2013)
Вітер С. А. - Стан сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів в агротехнічних коледжах (2013)
Картава Ю. К. - Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку професійної компетентності вчителів-філологів (2013)
Касьянова О. М. - Підвищення ефективності підготовки фахівців у ВНЗ засобами моделювання (2013)
Кобзова С. М. - Теоретична модель підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до проектування регіональних маршрутів (2013)
Колісник В. Ю. - Вплив особистісно орієнтованого навчання на психологічний стан майбутніх інженерів-програмістів (2013)
Купрікова С. В. - Шляхи реалізації проектної методики під час навчання іноземної мови (2013)
Лавриш Ю. Е. - Педагогічна культура викладача іноземної мови у реаліях вищої освіти (2013)
Лазарєва Т. А. - Виробничі функції інженера-технолога харчової галузі як основа формування змісту творчої професійної підготовки (2013)
Мединська С. І. - Особливості організації навчання ділових презентацій іноземною мовою в професійній підготовці студентів економічних спеціальностей (2013)
Мося І. А. - Технологія навчального проектування: теоретико-методичний аспект (2013)
Пахненко І. І. - Принцип свідомості навчання в лінгводидактиці вищої школи (до питання професійної підготовки магістрантів-русистів) (2013)
Перетяга Л. Е. - Ознайомлення майбутніх учителів з особливостями фонаційних засобів невербальної комунікації (2013)
Ставицька І. В. - Іншомовна компетентність: місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових суджень (2013)
Старченко С. О. - Неперервна підготовка як складова фахової діяльності вчителя фізичної культури (2013)
Степаненко А. І. - Рівень інформаційної культури студентів політехнічного коледжу (2013)
Сущенко Л. О. - Методика формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки: результати дослідження (2013)
Трегубенко О. М. - Упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії (2013)
Харченко С. М. - Формування фізичної культури студентів у освітньому процесі аграрного ВНЗ (2013)
Хом’юк В. В. - Сутність і структура математичної компетентності майбутніх інженерів (2013)
Чикіна Ю. Ю. - Комп’ютерно-інформаційні технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів географії (2013)
Швець О. Г. - Методичні підходи до вивчення хімічної мови іноземними слухачами підготовчих відділень (2013)
Мармаза О. І. - Аналіз як функція управління сучасним навчальним закладом (2013)
Скріпнікова Л. В. - Процеси системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Кушнір І. М. - Методологічні засади формування соціокультурної компетентності іноземних студентів (2013)
Огієнко О. І. - Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього фахівця (2013)
Полякова О. М. - До питання про правову соціалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Роман С. В. - Становлення суб’єктивного відношення школярів до природи у психолого-педагогічному контексті формування еколого-гуманістичних цінностей (2013)
Сєрих Л. В. - Вивчення шкільних дисциплін у формуванні естетичного середовища учнів основної та старшої школи (2013)
Сєрік М. В. - Теоретичний аналіз проблеми формуваннягромадянських цінностей особистості (2013)
Божко Т. О. - Проектні концепції у графічному дизайні (2012)
Борисов Ю. Б. - Голландський досвід у практиці формування міського середовища: можливості використання в навчальному процесі (2012)
Глушич А. О. - Середовищне проектування в творчому доробку студії на Сенежі (2012)
Гончар О. В. - Англійська мова в сфері професійної комунікації майбутнього дизайнера (2012)
Коваль Л. М. - Композиційні прийоми світлоформоутворенняогороджувальних конструкцій і предметногонаповнення інтер’єру засобами led-джерел (2012)
Косенко О. І. - Наукові підходи до вивченя структури художньої системи "колекція” (2012)
Литвинюк Л. К. - Маркетингові дослідження як невід’ємна складова допроектної підготовки (2012)
Лоїк Л. Г. - Роль графічного дизайну в сучасному суспільстві (2012)
Лясковська О. О. - Фрактальна самоподібність як принцип формоутворення меблів (2012)
Мільчевич С. І. - Промисловий дизайн Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. у системі європейських культурних цінностей (2012)
Олексюк-Тихоліз Я. Б. - Культура гуцульського одягу поміж традицією та інновацією (2012)
Олійник О. П. - Елементи композиції у формуванні художнього образу інтер’єрів спеціалізованих дитячих дошкільних закладів, Шпичка І. М. (2012)
Поліха Л. Я. - Конструктивізм у дизайні періодичних видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2012)
Турко Х. В. - Плахтові тканини зеновії михайлівни шульги: збереження традицій в період глобалізації (2012)
Храмова-Баранова О. Л. - Репрезентація спеціалізованих видань з архітектури у ХХ ст. засобами графічного дизайну: сторінки історії, Афонін В. А., Василенко А. С. (2012)
Яковець І. О. - Концепція розвитку сучасного музею: динамічний музей, Гладун О. Д. (2012)
Ли Янли. - Китай на промышленных выставках в эпоху поздней Цин (1851-1911) (2012)
Боярко-Долженко В. О. - Часові і просторові зміщення в українському малярстві ХV ст. (2012)
Ваврух М. - Графічні творіння Зоряни Гуцуляк – віддзеркалення її душі (2012)
Гамалія К. М. - Кікладська культура: культурогенетичні потенції та трагічна загибель (2012)
Гончарук О. - Портрет у творчості львівського скульптора Івана Самотоса: образно-пластичні концепції (2012)
Гуцул І. А. - Професійний мейнстрім та сфери інтересів подільського художника-педагога В. Гаґенмейстера (2012)
Золотарчук Н. І. - Зображення процесійного хреста на церковних печатках західноукраїнських єпархій (2012)
Ламонова О. В. - Творчість Світлани Дубцової в контексті української книжкової графіки 70-80-х рр. ХХ ст. (2012)
Мазур В. П. - Іконографія намісного чину іконостасу Успенської церкви міста Львова (1616-1638рр.) та її сюжети (2012)
Павлова Т. В. - Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини ХХ ст. (харківське мистецьке коло) (2012)
Сич М. - До постановки проблеми збереження та реконструкції скульптурної частини парку "Олександрія” (2012)
Форухи Манджили Ф. - Традиции оформления книги в Иране: эстетические и технологические аспекты (2012)
Бабій О. П. - Втілення внутрішнього сенсу опери "Тангейзер" Р. Вагнера засобами режисерського театру XX – XXІ століть (2012)
Бурган О. Л. - О фортепианных дуэтах Ф. Шуберта (2012)
Варакута М. І. - Особливості хорових сцен у ІІ дії фольк-опери "Цвіт папороті" Є. Станковича (2012)
Денисенко Ю. М. - Дослідження проблем співвідношення української мови та культури у творчості діячів української діаспори ІІ половини ХХ століття (2012)
Коваль О. О. - Інформаційний світогляді філософія культури сучасного суспільства (2012)
Коновалова Г. О. - Особистісні та професійні якості педагога-хореографа як фактор ефективності освітнього процесу (2012)
Мамбетова Г. Р. - Полифонические приёмы и современная техника письма в "Эпитафии для виолончели и струнного оркестра" Мерзие Халитовой (2012)
Марков Л. В. - "Лебединое озеро": взгляд из XXI столетия (2012)
Петренко И. А. - Принц Луи Фердинанд Прусский – жизнь и творчество на рубеже эпох (2012)
Резнік О. Л. - Проблеми сценографії у постановці експресіоністичних п’єс в театрах України 20-х років ХХ століття (2012)
Хоцяновська Л. Ф. - Балетний академізм і танець-модерн: хореографічне протистояння першої третини ХХ ст. (2012)
Бацевич Ф. С. - Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія (2011)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі семантичного опису лексики (2011)
Архангельська А. М. - Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції (2011)
Кравцова Ю. В. - Семантико-когнітивне моделювання метафоризації (2011)
Коць Т. А. - Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми (2011)
Іліаді О. І. - Архаїчна лексика українських діалектів Закарпаття й реконструкція праслов’янського словника (2011)
Вербич С. О. - Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи (2011)
Менько Л. М. - Тлумачення найменувань тварин у Словнику української мови (2011)
Єрмоленко С. С. - Типи референції в системі просторових, часових та особових координат у їх мовній реалізації (2011)
Дисертаційні роботи з мовознавства (2011)
Бондарь Г. В. - Перспективы развития хирургии рака прямой кишки, Башеев В. Х., Совпель О. В., Совпель И. В. (2013)
Ничитайло М. Е. - Лечение и профилактика инфекционных осложнений в гепатобилиарной хирургии, Булик Л. М., Яковлев Б. Ф. (2013)
Запорожченко Б. С. - Функциональное состояние системы гемостаза у пациентов, оперированных по поводу псевдокист поджелудочной железы, Шевченко В. Г., Зубков О. Б., Бородаев И. Е., Горбунов А. А. (2013)
Ерко И. П. - Хирургическое лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей, Молошок А. А., Зотов В. Н. (2013)
Велиев Н. А. - Взаимная роль факторов эндотоксикоза и синдрома внутрибрюшной гипертензии в патогенезе абдоминального сепсиса, Гасанова Д. Н., Исмаилов В. Ф. (2013)
Глоба М. В. - Застосування інтраопераційної мікросудинної допплерографії при хірургічному лікуванні артеріальної аневризми головного мозку, Литвак С. О. (2013)
Зиньковский М. Ф. - Изучение кровотока по верхней полой вене для прогнозирования результатов применения двунаправленного кавапульмонального анастомоза для коррекции гемодинамики у пациентов при гипоплазии правого желудочка, Сейдаметов Р. Р., Бацак Б. В., Довгань А. М., Трембовецкая Е. М., Атаманюк М. Ю., Дыкуха С. Е., Бабаджанов К. Б. (2013)
Никоненко А. С. - Prp–терапия и регулярная физическая нагрузка в комплексе лечения пациентов по поводу дистальной формы артериальной окклюзии, Губка А. В., Волошин А. Н. (2013)
Шипулин П. П. - Опыт применения рентгеноэндоваскулярной эмболизации бронхиальных артерий в лечении легочного кровотечения, Севергин В. Е., Кузнецов Н. А., Аграхари А. (2013)
Опанасенко М. С. - Актуальність проблеми поєднання у хворих цукрового діабету та туберкульозу органів дихання, що потребує хірургічного лікування, Леванда Л. І., Кононенко В. А., Клименко В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Обремська О. К., Демус Р. С., Кшановський О. Е. (2013)
Кабаков Б. О. - Вплив сатурації змішаної капілярної крові на суб'єктивну оцінку інтенсивності післяопераційного болю (2013)
Заруцький Я. Л. - Етапне хірургічне лікування постраждалих за тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми, Трутяк І. Р. (2013)
Олійник О. В. - Аналіз антибіотикорезистентності у хворих, яких лікували у тернопільській університетській лікарні, Красій Н. І. (2013)
Паламарчук В. А. - Значение хирургической реиннервации гортани в лечении инвазивного рака щитовидной железы (2013)
Возняк О. М. - Технічні особливості транссфеноїдальних хірургічних втручань з приводу аденоми гіпофіза, що секретує пролактин (2013)
Никитин О. Д. - Эффективность оперативного лечения варикоцеле в плане восстановления репродуктивной функции, Базалицкая С. В. (2013)
Герасименко С. І. - Диференційований підхід до застосування остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок при політравмі, Байчук Б. П., Піонтковський В. К. (2013)
Колесник А. П. - Выполнение лимфодиссекции у больных, оперированных по поводу немелкоклеточного рака легкого, Шевченко А. И., Кузьменко В. А. (2013)
Воловар О. С. - Осадження кристалів кальцію пірофосфату на суглобових поверхнях скронево–нижньощелепного суглоба, Кустрьо Т. В. (2013)
Березіна Л. Ф. - Заворот великого сальника, Ільїн І. В. (2013)
Гаращук К. В. - Британський досвід диверсифікації типів середньої школи на засадах поєднання начал ринково орієнтованої та соціально інклюзивної освіти (2013)
Довгополова Г. Г. - Можливості впровадження американського досвіду розвитку культури школи в умовах реформування вітчизняної освіти (2013)
Мукан Н. В. - Професійний розвиток педагогів: теоретичні та методологічні аспекти, Грогодза І. Ю. (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю у сербських баяністів-акордеоністів, Курило В. С. (2013)
Щука Г. П. - Порівняння професійної підготовки кадрів спортивно-оздоровчого туризму в Російські Федерації та Республіці Білорусь (2013)
Гавриленко І. І. - Особливості кадрового забезпечення навчально-виховного процесу в трудовій колонії ім. М. Горького (1920–1928 рр.) (2013)
Гнатів О. В. - Педагогічна спадщина Миколи Шарлеманя в контексті розвитку екологічної освіти й виховання (2013)
Карташова Ю. О. - Реалізація завдань інтернаціонального виховання на маршрутах Всесоюзного маршу піонерських загонів (70–80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Малько Н. М. - Проект статуту нижчих і середніх училищ Міністерства народної освіти 1860 р. та його вплив на розвиток педагогічної думки другої половини ХІХ ст. (2013)
Нізовцев А. В. - Структурні та функціональні компоненти професійної компетентності інженера (2013)
Резніченко І. Г. - Науково-статистична діяльність Олександра Русова (2013)
Статівка В. І. - Продуктивні педагогічні ідеї кінця ХХ – початку ХХІ століть (2013)
Гаснюк В. В. - Змістово-структурна характеристика музично-естетичного виховання молодших школярів уполікультурному середовищі (2013)
Деснова І. С. - Термінологічне поле проблеми полікультурної освіти молодших школярів (2013)
Дмитренко Л. І. - Вплив самооцінки на успішність навчання в молодшому шкільному віці (2013)
Ласточкіна О. В. - Дослідження стану та змісту організації мовленнєвоїпідготовки дітей старшого дошкільного віку (2013)
Науменко С. О. - Технології оцінювання географічної компетентності учнів основної та старшої школи (результати анкетування вчителів) (2013)
Плотникова О. М. - Формування інтересу до образотворчої діяльності в дітей дошкільного віку (2013)
Попович О. П. - Спортивні ігри як засіб виховання фізичних якостейстаршокласників (на прикладі гандболу) (2013)
Романова І. А. - Сучасний урок у системі навчальної діяльності молодшого школяра (2013)
Чашечникова О. С. - Специфіка використання організаційних форм і методів математики з метою розвитку творчого мислення учнів (2013)
Величко Н. М. - Проблема формування полікультурної компетентностімайбутніх учителів з точки зору системного підходу (2013)
Гребеник Ю. С. - Комунікативна культура студента медичного коледжу як складова професійних якостей медичного працівника (2013)
Громова Н. В. - Роль і місце педагогічної практики в професійному становленні майбутнього вчителя-філолога (2013)
Гупал М. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (2013)
Данилюк С. С. - Статистичний аналіз результатів формувального експерименту із виявлення рівнів сформованості професійної компетентності (2013)
Келембет Р. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з англійської мови, Пейчева О. О. (2013)
Княжева І. А. - Організація самостійної роботи магістрантів у межах курсу "Методика викладання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах" (2013)
Ковтун Г. І. - Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя математики та економіки, Мартиненко О. В. (2013)
Козубенко Н. Г. - Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з фізичної культури (на прикладі гімнастики), Гвоздецька С. В. (2013)
Козубцов І. М. - Модель змісту навчання освітньо-професійної програми методологічної компетентної моделі підготовки аспірантів, ад’юнктів (2013)
Кононенко Л. В. - Змістові характеристики рівнів сформованостіораторської майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки (2013)
Петренко С. В. - До проблеми адаптації студентів першого курсу фізико-математичного факультету педагогічного університету (2013)
Поліщук Н. М. - Поетапна реалізація моделі підготовки вчителя в системі післядипломної освіти до розвиткуздоров’язбережувальної компетентності учнів (2013)
Слатвінська О. А. - Формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ шляхом інтеграції навчальних дисциплін (2013)
Сущенко Р. В. - Проблема подолання вузького професіоналізму в процесі підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі (2013)
Тернавська Л. М. - Застосування партисипативних методів у процесі навчання іноземної мови майбутніх економістів (2013)
Филипська В. І. - Форми заохочення вчителів до самовдосконалення в Україні (2013)
Шауерман О. А. - Використання автентичних матеріалів на заняттяхз іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Шпиталевська Г. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності (2013)
Нетребіна О. Ю. - Виміри синергетичного підходу до формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2013)
Туляков О. О. - Внутрішній монолог (солоквіум) – засіб самовихованняхаризматичного лідера (2013)
Фадєєв В. І. - Структура і функції системи управління освітніми ресурсамивищої освіти України (2013)
Єжова О. О. - Методика формування здоров’ясприятливого освітнього середовища в професійно-технічнихнавчальних закладах (2013)
Іванова О. І. - Характеристика психофункціональних показників учнів кадетського корпусу на початковому етапі їх навчання, Басанець Л. М. (2013)
Поляничко А. О. - Особливості соціально-педагогічної діяльності в закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавленихбатьківського піклування (2013)
Чистякова І. А. - Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України (2013)
Воргуль Т. В. - Особливості та проблеми формування управлінського обліку в Україні (2013)
Грабенко Л. О. - Особливості обліку корпоративних платіжних карток у банку та їх переваги (2013)
Зінченко А. С. - Надання онлайн послуг банківськими установами (2013)
Курило А. В. - Відображення в обліку розрахункових операцій із використанням платіжних карток (2013)
Мисько Н. С. - Проблеми запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2013)
Удахіна Е. О. - Аналіз та обґрунтування моделей управління витратами (2013)
Плетюх Л. О. - Необхідність формування ресурсної бази та її аналіз як запорука доходів банку (2013)
Криштоп Н. А. - Напрями вдосконалення оплати праці та мотивації працівників у бюджетних установах (2013)
Свєшнікова М. В. - Особливості розробки скорингової карти для визначення класу кредитоспроможності позичальника (2013)
Бараннік Ю. А. - Аудит кредитних операцій комерційного банку (2013)
Дудніченко О. В. - Розробка пропозицій щодо вдосконалення розвитку ринку деривативів України (2013)
Чуйко Д. О. - Управління портфелем цінних паперів комерційного банку (2013)
Лазненко О. В. - Формування ефективного механізму стимулювання персоналу на основі світового досвіду (2013)
Комісаренко Т. В. - Особливості сплати податку на житлову нерухомість в Україні (2013)
Прокопенко Д. А. - Особенности учета валютных операций банка (2013)
Гогой И. Ю. - Особенности организации учета доходов и расходов в банках (2013)
Крикля П. Л. - Методологічні аспекти облікового процесу підприємств малого бізнесу (2013)
Шевченко А. А. - Проблемы выбора методов выбытия запасов, Короткова А. В. (2013)
Миняйленко Е. А. - Проблемы учета собственного капитала Украины в условиях рыночной экономики, Погрибняк Д. С. (2013)
Тананян Л. М. - Дослідження економічної сутності депозитних операцій банку (2013)
Плескун І. В. - Тенденції розвитку сучасного стану банківської системи України (2013)
Шкуринська Т. В. - Економічна сутність конкурентоспроможності банку (2013)
Строменко Д. А. - Визначення рейтингу банківських відділень за рівнем депозитного обслуговування (2013)
Баркалова Д. С. - Побудова моделі залежності якості кредитного портфеля від класифікованих за ступенем ризику позик (2013)
Блищик С. Л. - Сутність та призначення процентної політики банку (2013)
Богомаз О. Ю. - Аналіз та проблеми розвитку ринку платіжних карток в Україні (2013)
Войцеховська І. Г. - Сучасний стан банківського кредитування в Україні (2013)
Степанова О. В. - Використання таксономічного аналізу для оцінки якості кредитного портфеля банку (2013)
Цеховська М. В. - Визначення залежності рентабельності кредитних операцій від часткових показників якості кредитного портфеля банку (2013)
Чистяков Д. М. - Управління кредитними ризиками банку за допомогою кредитного скорингу (2013)
Кузнєцова Д. О. - Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника (2013)
Зірка А. В. - Моделювання процесу розрахункового обслуговування клієнтів банку із використанням платіжних карток (2013)
Ємець В. А. - Характеристика депозитної політики банків України на сучасному етапі (2013)
Яркова Н. В. - Інтегральна оцінка ліквідності банку (2013)
Лисяк Г. С. - Проблеми та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Бондар В. О. - Структурно-функціональна модель управління конкурентоспроможністю банку (2013)
Лісовіна А. М. - Управління ліквідністю банку (2013)
Рибалко А. А. - Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства (2013)
Абраімова Ю. С. - Підвищення ефективності діяльності підприємства паливно-енергетичного комплексу за рахунок зниження собівартості продукції (2013)
Філон В. В. - Контроль якості продукції вугільно-видобувної галузі (2013)
Єрьоменко Г. В. - Обґрунтування вибору методу оптимізації грошових потоків на підприємстві (2013)
Соханьова Я. О. - Порівняльна характеристика традиційного та процесного підходів до бюджетування (2013)
Лисиченко Ю. О. - Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств ювелірної галузі шляхом залучення консалтингових фірм (2013)
Базарова Х. В. - Особливості використання системи бюджетування на малих та середніх підприємствах (2013)
Цимбаліст О. В. - Формування конкурентної стратегії підприємства (2013)
Шляхова А. В. - Особливості управління конкурентоспроможністю підприємств у сфері автомобільних перевезень (2013)
Барсученко А. С. - Особливості організації бухгалтерського обліку поточних зобов’язань в Україні на підприємствах різних форм власності (2013)
Сиромятникова Ю. О. - Визначення розрахункової одиниці макроекономічного агрегату "зелений ВВП" (2013)
Шевцов І. В. - Аналіз рівня інвестиційної привабливості України та шляхи її підвищення (2013)
Лен А. В. - Современная типология государства и его теоретические модели (2013)
Голубцова Я. К. - Обобщение институциональных подходов к исследованию государства (2013)
Искандеров Я. Н. - Социальная составляющая устойчивого развития Туркменистана в условиях глобализации (2013)
Степанова С. І. - Сучасні моделі людини в економіці (2013)
Грицюк І. В. - Активізація зовнішньої торгівлі України шляхом підвищення експортного потенціалу (2013)
Бочарова А. О. - Особливості ціноутворення на ринку житла в Україні (2013)
Лосева О. Г. - Економічні аспекти глобалізації світової економіки (2013)
Корнева Е. В. - Анализ эволюции институциональной теории (2013)
Егендурдыева З. А. - Анализ сущности экономической категории "занятость" в постиндустриальном обществе (2013)
Дунець М. І. - Визначення рівня інфляційних очікувань у країні як інструмент прогнозування (2013)
Пивнев Д. С. - Украина в условиях мирового финансового кризиса (2013)
Курбанова З. М. - Глобализация мировой экономики (2013)
Чеперис Ю. С. - Україна в рамках міжнародної торгівлі (2013)
Компанієць Н. О. - Використання логістичних систем в управлінні виробничим підприємством (2013)
Лісковська А. О. - Удосконалення класифікації інвестицій у напрямі підвищення їх ефективності (2013)
Пащенко О. І. - Сутність антикризового управління на підприємстві (2013)
Myroshnychenko M. - Methodological Approach to the Evaluation of Innovative Products' Utility at an Enterprise (2013)
Obernikhina O. - Business-to-Business Marketing and New Media: Specifics, Challenges and Perspectives (2013)
Ісьєміні І. І. - Проектування вузлів і механізмів ПТМ в середовищі Autodesk Inventor на прикладі гідравлічного буфера, Смоляков С. Л. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація руху вантажопідйомного крана із траверсною підвіскою вантажу методом динамічного програмування, Ромасевич Ю. О. (2012)
Подоляк О. С. - Исследование изнашиваемости двигателя внутреннего сгорания при неустановившихся режимах работы (2012)
Слободяник В. А. - О практике применения предварительного напряжения при восстановлении работоспособности кранов мостового типа (2012)
Слободяник В. А. - Исследование причин неустойчивого движения колес козлового крана г/п 2х180 т (2012)
Смирнов И. П. - Трудоемкость черновой токарной обработки при производстве подъемно-транспортных машин (2012)
Фидровская Н. Н. - Экспериментальная проверка напряжений в стенке канатного барабана, Литвин О. Н., Варченко И. С. (2012)
Зеленська Т. С. - Динаміка пружних переміщень поздовжніх коливань в канатах та стержнях з рухомими границями, Сясєв А. В. (2012)
Куприянов А. В. - Экспериментальное исследование влияния погрешности геометрии формы деталей на прочность цилиндрического соединения с натягом (2012)
Резниченко Н. К. - Повышение прочности соединений вал-сварной диск барабанов ленточных конвейеров, Черная Ю. А., Николенко Л. В. (2012)
Кондратюк О. Л. - Технологическая система для высокопроизводительной механической обработки лопаток паровых турбин, Скоркин А. О. (2012)
Тарасюк А. П. - Выбор рациональных условий резания полимерных композитов, обеспечивающих максимальные показатели качества поверхности, Назаркин А. А. (2012)
Тарасюк А. П. - Про напрям проектування механообробного устаткування, Сичов Ю. І., Самчук В. В., Лях Б. Г., Аракелян І. С. (2012)
Воробьев Ю. А. - Подход к созданию ручных пневмоимпульсных устройств для стапельной сборки летательных аппаратов, Воронько В. В., Воронько И. А., Матцнер К. (2012)
Дерябкіна Є. С. - Вплив способу рафінування на властивості зварних з’єднань сталі 03Х19АГ3Н10 для трубного пучка випарного апарату (2012)
Калін М. А. - Застосування чавунного порошку в якості розкислювача в електродах з кислим покриттям (2012)
Kravtsov M. K. - Ways to increase the durability of materials in modern mechanical engineering, Obolenskaya T. A., Beletskaya I. V. (2012)
Лазаренко В. И. - Жаропрочность металлов и сплавов, Оболенская Т. А., Калинин Н. В. (2012)
Ламнауэр Н. Ю. - Показатели безотказности вращающихся изделий (2012)
Малицкий И. Ф. - Методика наладки полуавтомата сборки колесной пары рельсового транспорта, Чернятина Е. В. (2012)
Мартинов А. П. - Аналіз сучасного стану нормування точності геометричних параметрів виробів у машинобудуванні, Тріщ Р. М. (2012)
Мовшович А. Я. - Надежность системы универсально-сборочных приспособлений. Критерии надежности, Ищенко М. Г., Ищенко Г. И. (2012)
Мовшович А. Я. - Магнит головки наведения НЗК, Этингант А. А., Этингант А. И. (2012)
Романов С. В. - Расчет параметров индукционно-нагревательного оборудования, применяемого для критических технологий, Коваленко И. В. (2012)
Фролов Е. А. - Выбор эффективного метода интенсификации процессов формообразования листовых деталей сложных форм из высокопрочных конструкционных сталей, Носенко О. Г., Дерябкина Е. С. (2012)
Юхнов Б. Ю. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування: кластерна модель, Яшинов О. Л. (2012)
Відомості про авторів (2012)
До уваги авторів (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Gladyshev G. - Thermodynamics as a Base of Behaviour of Inanimate and Animate Nature, Goldfein M. (2013)
Yezerska O. - Quantitative Determination of Hydroxycinnamic Acids in Chicory Root, Kalynyuk T., Vronska L. (2013)
Figovsky O. - The Cylindrical Superlattices SnS/SnS2: Model of Structure and Diffraction, Pashin D., Khalitov Z., Valeeva D., Chkanov A. (2013)
Melnyk S. - Perfluorooxasulphonates of Metals – the Catalysts of Esters Manufacture (2013)
Kohut A. - Monomolecular Micelles Based on Amphiphilic Invertible Polymers, Voronov A., Voronov S. (2013)
Zarzyka I. - Properties of Polyurethane Foams with Oxamide and Borate Groups (2013)
Strap G. - Modified Phenol-Formaldehyde Resins and their Application in Bitumen-Polymeric Mixtures, Astakhova O., Lazorko O., Shyshchak O., Bratychak M. (2013)
Suberlyak O. - Research of Influence of the Metal Nature on the Mechanism of Polyvinylpyrrolidone Metal Copolymers Synthesis, Grytsenko O., Hischak K., Hnatchuk N. (2013)
Ramos M. - Active Packaging for Fresh Food Based on the Release of Carvacrol and Thymol, Beltran A., Valdes A., Peltzer M., Jimenez A., Garrigos M., Zaikov G. (2013)
Boichenko S. - Overview of Innovative Technologies for Aviation Fuels Production, Vovk O., Iakovlieva A. (2013)
Yavorskiy V. - Technological and Economic Estimation of Acid Dissolution of Langbeinite Concentrate with Processing the Obtained Solutions in the Fertilizer, Perekupko T., Perekupko A., Basista O. (2013)
Al-Ameri M. - Modification of Residual Bitumen from Orhovytska Oil by Butonal Polymeric Latexes, Grynyshyn O., Khlibyshyn Y. (2013)
Pysh’yev S. - Effect of Coal Quality on its Desulphurization. 2. Influence of the Inorganic Matter, Gunka V., Astakhova O., Prysiazhnyi Y., Bratychak M. (2013)
Kotsay G. - Effect of Synthetic Nanodispersed Silica on the Properties of Portland Cement Based Mortars (2013)
Maghchiche A. - Extraction and Characterization of Algerian Alfa Grass Short Fibers (Stipa Tenacissima), Haouam A., Immirzi B. (2013)
Shapoval P. - The Conditions Effect of Obtaining CdS and CdSe Films on their Structural and Optical Properties, Guminilovych R., Yatchyshyn I. (2013)
Lisachuk G. - Theoretical Background of Alkaline-Free Tin Content Coatings on Ceramics in the System RO-SnO2-Al2O3-SiO2, Fedorenko O., Pitak O., Bilostotska L., Trusova Y., Pavlova L., Dajneko K. (2013)
Malyovannyi M. - Water Sorption Purification from Ammonium Pollution, Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O. (2013)
Shmalko V. - Technogenic Nanoparticles from Coal Carbonization Products, Zelensky O., Rudkevich M. (2013)
Zaikov G. - Technology Transfer for New Products Development, Madyuskina L. (2013)
Кобченко Ю. Ф. - Наукове надбання Г. П. Дубинського, Ковалевська З. А., Пересадько В. А. (2013)
Абулгазиев А. У. - Значение национального парка Алтынемель в развитии рекреационной географии Казахстана, Саванчиева А. С. (2013)
Армашевська Т. В. - Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області) (2013)
Барладін О. В. - Концептуальні засади та специфіка створення атласу з природознавства для 5 класу, Бусол І. В., Косарєв М. В., Хворостенко С. О. (2013)
Бодня О. В. - Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку (2013)
Бубир Н. О. - Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі (2013)
Бурла М. П. - Евразийский вектор развития региона с неопределённым политико-правовым статусом (Приднестровской Молдавской Республики) (2013)
Бурла О. Н. - Структура и особенности содержания учебника "Экономическая и социальная география родного края" (Приднестровской Молдавской Республики - ПМР) (2013)
Буц Ю. В. - До питання картографування надзвичайних ситуацій, викликаних лісовими пожежами (2013)
Галай Е. И. - Влияние природных факторов на состояние атмосферного воздуха Минской области (2013)
Гордеев А. Ю. - Топонимия побережья Чёрного и Азовского морей на картах-портоланах XVI-XVII веков (2013)
Грінченко О. І. - Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі (2013)
Грищенко Н. В. - Дистанционное обучение в системе высшей школы: на примере инвайронментальных онлайн-курсов (2013)
Даценко Л. М. - Атлас світу Петерса, Підлісецька І.О. (2013)
Домбровська О. А. - Європейський досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення (2013)
Дук Н. М. - Дослідження територіальної організації митної діяльності в Україні з використанням ГІС-технологій (2013)
Зеленская Л. И. - Географические турниры в вузе как форма проведения семинарских занятий: преимущества, традиции, инновации (2013)
Имангулова Т. В. - Значение инновационных технологий в учебном процессе, Саванчиева А. С. (2013)
Іщук А. В. - Інформаційно-аналітична система дослідження загальногеографічних карт західноукраїнських земель періоду 1919–1939 років, Бондаренко Е. Л. (2013)
Карасьов О. О. - Нематеріальне природокористування, Черваньов І. Г. (2013)
Квиташ К. С. - Использование технологии проектного обучения на уроках географии и экономики, Воронина М. А. (2013)
Клименко В. Г. - Сучасні моделі вивчення курсу "Фізична географія України" у вищій школі (2013)
Коваленко Л. М. - Ефективність управління землями сільськогосподарського призначення (2013)
Коломоец В. А. - Влияние использования биотоплива на отечественную сельскохозяйственную технику (2013)
Копилець Є. В. - До проблеми виховання екологічних ціннісних орієнтацій школярів у процесі вивчення географії (2013)
Корнус А. О. - Топографічні плани XVIII-XIX століть у зібранні Путивльського краєзнавчого музею (2013)
Корнус О. Г. - Картографування захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Сумської області), Шищук В. Д. (2013)
Курач Т. М. - Класифікаційний аналіз геозображень, Олійник Р. В. (2013)
Кухарук Е. С. - Оценка эрозионной опасности городских почв с использованием ГИС-технологий, Кожокару О. И., Пануш А. И. (2013)
Лобанов Г. В. - Использование общедоступных геопорталов в географическом образовании: методические проблемы и перспективы развития, Москаленко О. П., Коханько М. В., Полякова А. В. (2013)
Лунячек В. Е. - Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень, Картун Т. В. (2013)
Машкіна В. В. - Активні форми самостійної навчальної діяльності студентів-географів (2013)
Молодан Я. Є. - Сучасні підходи до оцінки та аналізу основних вітрових характеристик для цілей вітроенергетики (2013)
Олішевська Ю. А. - Краєзнавчий аспект дослідження населення та історико-етнографічних районів України (2013)
Онищенко М. Г. - Університетська картоcеміотика в рамках науково-дослідницького практикуму (2013)
Писарєв Д. М. - Професор Микола Ізмайлович Дмитрієв та його роль у розвитку геоморфологічних знань (2013)
Пишун А. А. - Учебно-исследовательская работа студентов по составлению краткосрочных прогнозов погоды, Воронина М. А. (2013)
Поліщук Л. Б. - Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування, Попов В. С. (2013)
Ремінний В. І. - Відповідальність за порушення при використанні земель, Роганін Ю. В. (2013)
Решетченко С. І. - Зміни середньомісячної температури повітря та опадів за період 1951-2010 рр. у Харкові, Бабаєва О. В. (2013)
Салімон В. М. - Використання кольору в наочності як виду стимуляторів навчання на уроках географії із сугестопедичною технологією (2013)
Сегіда К. Ю. - Методичні основи аналізу розселення населення регіону (2013)
Сухинин C. А. - Проблемы качества интернет-ресурсов при изучении географии в школе (2013)
Тимашова В. И. - Развитие воображения у школьников средствами обучения географии (2013)
Тишковець В. В. - Сучасна навчальна картографія як базисна складова географічної освіти, Опара В. М. (2013)
Шарухо И. Н. - Местечки - особый культурно-исторический тип расселения населения Беларуси, Шадраков А. В. (2013)
Шилова Л. Г. - Сприяння шкільної географії становленню патріотизму (2013)
Шпурік К. В. - Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області (2013)
Шуліка Б. О. - Фази розвитку винограду в контексті типів погоди селища Високий, Жемеров О. О. (2013)
Добчинська Ю. Г. - Вплив HR-бренда на скорочення плинності персоналу (2013)
Ладнай М. А. - Роль антикризового управління в стабілізації діяльності підприємства (2013)
Іушина В. Д. - Синергетичний підхід до розгляду сутності соціально-психологічного клімату на підприємстві (2013)
Смолянінова О. В. - Оцінювання переваг та недоліків кандидатів на посаду за допомогою нетрадиційних підходів (2013)
Лисенко В. В. - Інжиніринг бізнес-процесів у системі управління персоналом (2013)
Говор А. А. - Система депремирования персонала как метод повышения эффективной трудовой деятельности (2013)
Гриневич Г. В. - Теоретичні основи дослідження інтелектуального капіталу (2013)
Карабаджак К. І. - Методи адаптації персоналу (2013)
Токар К. С. - Необхідність упровадження накопичувального корпоративного страхування життя співробітників на українських підприємствах (2013)
Осипенко А. М. - Розвиток кадрового потенціалу як фактор досягнення цілей перспективного розвитку підприємства (2013)
Свєтлічна С. Ю. - Використання соціальних мереж при рекрутингу персоналу (2013)
Светличная Д. И. - Роль конфликтов в развитии организации (2013)
Бурдіна Н. О. - Значення соціальної відповідальності в діяльності українських підприємств (2013)
Олєйнікова К. О. - Структурно-функціональна модель управління іпотечним кредитуванням банку (2013)
Прядка О. Є. - Державні фінанси: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Локтєва А. А. - Світова криза та її вплив на розвиток економіки в Україні (2013)
Кургузов Є. В. - Напрями реформування міжнародної інтеграції економіки України (2013)
Білокудря А. В. - Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні (2013)
Соболева І. В. - Проблема покращення інвестиційного клімату в Україні (2013)
Кoзeрятcькa І. М. - Іннoвaційнa бeзпeкa як нeвід'ємнa cклaдoвa eкoнoмічнoї бeзпeки (2013)
Мисецкая С. А. - Наемный труд. Роль человека на производстве (2013)
Горниченко А. Р. - Зарубежный и отечественный логистический опыт по отраслям (2013)
Фахим Д. Н. - Сравнительный анализ мирового и украинского опыта по внедрению логистики (2013)
Азарова Л. В. - Аналіз рівня безробіття в Україні в 2010 – 2012 роках (2013)
В'юнник Ю. В. - Розвиток світової фінансової системи в умовах глобалізації (2013)
Зеленєва Є. О. - Проблеми безробіття серед молоді в Україні (2013)
Зубріліна А. Б. - Характеристика інвестицій в Україні (2013)
Зубенко Є. А. - Особливості інтеграції України у світове господарство (2013)
Люта Т. С. - Безробіття в Україні (2013)
Прохорова Ю. С. - Фондовий ринок України та шляхи його розвитку (2013)
Рєзнік К. В. - Реформи в соціальній сфері та підвищення якості життя населення (2013)
Іскров Г. Д. - Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України (2013)
Цилінська Я. В. - Україна на шляху інтеграції у світовий ринок (2013)
Вдовіченко А. С. - Використання MS ACCESS при обліку праці та розрахунках заробітної плати (2013)
Орленко Т. И. - QR-код – новый маркетинговый инструмент (2013)
Корсунова Е. Ю. - Влияние платежных систем на развитие Интернет-коммерции (2013)
Гондаренко М. А. - Анализ рекламы в современной системе маркетинга: ее преимущества и недостатки (2013)
Васильченко Д. Р. - Значення оптимального харчового раціону для людини (2013)
Дунец М. И. - Оптимизация объемов выращивания сельскохозяйственной продукции на территории Украины (2013)
Грицюк І. В. - Оптимізація обсягів випуску хлібобулочних виробів (2013)
Кудас К. І. - Зміст тіньових цін у транспортній задачі (2013)
Харечко Ю. А. - Управління транснаціональною корпорацією McDonald's на основі оптимізації (2013)
Мілявська М. О. - Аналіз джерел живлення сучасної української тіньової економіки (2013)
Литвинова Ю. А. - Понятие глобализации в современном мире (2013)
Артюх І. С. - Роль бізнес-планування у розвитку підприємництва (2013)
Друб В. М. - Переваги та недоліки стратегічного планування (2013)
Трифанова Е. П. - Управление трудовой карьерой персонала (2013)
Антонець І. Ю. - Сутність кадрового резерву та особливості його формування на підприємстві (2013)
Приходько А. Н. - Бизнес-планирование на предприятии: этапы его разработки (2013)
Бовкун О. В. - Напрями залучення інвестицій у підприємства нафтогазового комплексу (2013)
Попова А. В. - Вибір інноваційної стратегії з метою організаційно-технічного розвитку підприємства (2013)
Галушка О. Р. - Особливості формування прибутку підприємства (2013)
Сторонкіна М. С. - Роль менеджера в підвищенні ефективності діяльності підприємства (2013)
Бойко Т. С. - Компетентнісний підхід як основа управління персоналом підприємства (2013)
Кузнецов Е. А. - Тенденции развития массовой культуры в современном обществе (2013)
Шевченко Н. В. - Современное понимание свободы (2013)
Кравец К. А. - Синергетика – теория самоорганизации (2013)
Галущак А. В. - Політична комунікація як чинник формування та сприйняття політичної реальності (2013)
Херхадзе А. О. - Проблема взаимодействия политики и морали в современном обществе (2013)
Уколова О. О. - Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства (2013)
Обуховська О. В. - Розвиток скорингової системи при споживчому кредитуванні (2013)
Рубіжанський В. С. - Оцінка рівня організації банківського кредитування в Україні (2013)
Мамедова С. Р. - Фактори впливу на обсяг дебіторської заборгованості підприємства, Мамедова Е. Р. (2013)
Скорик І. В. - Упровадження ефективних інструментів державного нагляду за діяльністю страхових компаній з урахуванням міжнародних стандартів, Поліщук Н. І. (2013)
Белокудря Т. С. - Проблема мусора и бытовых отходов в Украине, Мельник Е. В. (2013)
Барсученко А. С. - Применение альтернативных источников энергии в системе электроснабжения и тенденции их развития (2013)
Плюснина Н. В. - Проблема питьевой воды в Харькове, Руденко О. В. (2013)
Title (2012)
Content (2012)
Bobalo Y. - Estimation of Functional Usability of Radio Electronic Circuits by Applying the Method of Confidence Ellipsoids, Stakhiv P., Krepych S. (2012)
Byczkowska-Lipińska L. - Acceleration of the Parameters Identification for Dynamic Models Construction using Parallelization, Stakhiv P., Kozak Y. (2012)
Druzhynin A. - A Strain Sensor Resistant to Proton Irradiation, Khoverko Y., Ostrovkyi I., Vuitsyk A. (2012)
Druzhynin A. - A Measuring System Based on Sensors of Magnetic Field and Temperature with Digital Signal Processing, Nichkalo S., Berezhanskyi Y. (2012)
Gerasymiak R. - Computer-Aided Design System for Technical and Economical Comparison of Crane Electrical Drives, Busher V., Savych S., Shvets l. (2012)
Grudzinski E. - Testing Electromagnetic Field Meters, Nichoha V., Prudyus I., Trzaska H. (2012)
Kaczorek T. - Positive Fractional and Cone Fractional Linear Systems (2012)
Klymash M. - Models and Mechanisms of IPTV VOD Traffic Balancing, Hayali Y., Lavriv O. (2012)
Kotlan V. - Induction Shrink Fits for Connecting Disks and Shafts, Ulrych B., Doležel I. (2012)
Kovivchak Y. - Calculation of Electromagnetic Processes for a Turbogenerator with Equivalent Stator and Rotor Tooth Zones in No-load Regime (2012)
Moroz V. - Investigation of the Dynamic Properties of Solar Batteries, Turych O. (2012)
Musiy R. - Thermostressed Condition and Load-carrying Capacity of Non-ferromagnetic Electric Plates under the Action of Electromagnetic Pulses (2012)
Nedostup L - Sensitivity Analysis of Process Expense Indices to the Parameters of Manufacturing Operations, Bobalo Y., Bondariev A., Kiselychnyk M., Nadobko O. (2012)
Rinkevich A. - Magnetic Metamaterials as Perspective Materials for Radio-electronics, Samoylovich M., Belyanin A., Bagdasaryan A. (2012)
Shapovalov Y. - Optimization of Parametric Balanced Modulator Based on Frequency Symbolic Method, Mandziy B., Bachyk D. (2012)
Tankevych S. - Determination of Instantaneous Values of Power Components in an Electronic Voltage and Current Transformer, Chopyk V. (2012)
Tchaban V. - Auxiliary Model of Parametric Sensitivity, Kostiuchko S., Chaban Z. (2012)
Volochiy B. - Extending the Features of Software for Reliability Analysis of Fault-tolerant Systems, Mandziy B., Ozirkovskyi L. (2012)
Centenary of Academician Ivakhnenko Birth (2012)
Invitation to Attend CPEE-2013 (2012)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2012)
Preparation of Papers for CPEE (Ukrainain) (2012)
80-річчя редактора збірника, професора А. П. Нестерова (2013)
80-річчя професора О. Я. Мовшовича (2013)
Знайдюк В. Г. - Діагностика технічного стану швидкохідних барабанів, Островський О. С. (2013)
Ісьєміні І. І. - Захисні системи вантажопідіймальних кранів з пневмогідравлічними буферними пристроями. Рекомендації до проектування, Смоляков С. Л. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом кранового візка. Частина І, Ромасевич Ю. О. (2013)
Нестеренко В. В. - Визначення компонент напружено-деформованого стану барабана, що має підкріплюючі кільця (2013)
Нестеров А. П. - Гаситель коливань підйомників, Осипова Т. М., Тріщ Г. М., Фесенко Г. І. (2013)
Оболенская Т. А. - Устойчивость составных стержней, применяемых в подъемно-транспортном оборудовании, Белецкая И. В., Писарцов А. С., Дурдыкулиев А. К. (2013)
Оболенская Т. А. - Неупругие явления в металлах и сплавах, применяемых в подъемно-транспортном оборудовании, Лазаренко В. И., Безуглый С. Г. (2013)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння методом повної квадратики (2013)
Фідровська Н. М. - Концепції розрахунків кранових барабанів, Петренко Н. О. (2013)
Фідровська Н. М. - Визначення напруг у зоні контакту ходових коліс вантажного візка з рейками, Слепужніков Є. Д., Варченко І. С. (2013)
Швачунов А. С. - Проектирования устройств, предотвращающих аварии грузоподъемных кранов при обрыве каната, Дорохов Н. Ю. (2013)
Kravtsov M. K. - Recent development of the strength of theory in the field of material mechanics, Obolenskaya T. A., Sereda N. V., Beletskaya I. V. (2013)
Зеленська Т. С. - Крайова задача поздовжніх коливань в канатах змінної довжини (2013)
Ізюмська Л. Ф. - Про умови повного замикання вищих кінематичних пар дводискового кулачкового механізму, Малініна Ю. В. (2013)
Кондратюк О. Л. - Высокотехнологическое обеспечение шлифования сложнопрофильных поверхностей крупногабаритных лопаток турбин (2013)
Лавриненко С. Н. - Особенности формирования и контроля функционального микрорельефа обработанной поверхности биоинженерных полимерных изделий (2013)
Мелконов Л. Д. - Вывод эмпирических зависимостей шероховатости обработанной рабочей поверхности валов в зависимости от режимов резания, угла скрещивания осей, аналитическим методом (2013)
Дашкевич О. С. - Автоматизація формування картонних пачок (2013)
Дерябкина Е.С. - Исследование свойств стали 03Х19АГ3Н10 двух способов выплавки для выпарного оборудования (2013)
Калин Н. А. - Влияние раскисления углеродом на образование пор в металле швов, Изотова Е. А. (2013)
Калин Н. А. - Влияние чугунного порошка на состав шлака сварочных электродов, Изотова Е. А. (2013)
Коваленко И. В. - Оценка надежности индукционно-нагревательного оборудования, применяемого для критических технологий, Романов С. В. (2013)
Мовшович А. Я. - О некоторых вопросах механики процессов резания металлов инструментом с покрытием, Этингант А. А., Этингант А. И., Черная Ю. А. (2013)
Рябчиков А. Н. - Многоступенчатая модель нормативного обеспечения процесса изготовления деталей криволинейной формы (2013)
Смирнитская М. Б. - Совершенствование процесса планирования обучения работников по вопросам охраны труда на машиностроительном предприятии (2013)
Фідровська Н. М. - Економічні аспекти нових методів розрахунків канатних барабанів (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Светличная С. Ю. - Условия успешной работы системы оценки персонала (2013)
Вдовиченко А. С. - Проблемы патриотического воспитания современной молодежи (2013)
Осипенко А. М. - Овердрафт як інструмент для розвитку бізнесу в Україні (2013)
Черняк Н. І. - Проблема вживання ненормативної лексики серед молоді (2013)
Кравченко Г. В. - Українська мова та сучасність – новий погляд на збагачення нашої лексики (2013)
Савченко М. П. - Термінологізація та детермінологізація в економічній терміносистемі (2013)
Сімавонян М. С. - Сучасні тенденції розвитку українського офіційно-ділового мовлення (2013)
Дорожко В. Ю. - Міжкультурна комунікація в умовах глобалізації (2013)
Херхадзе А. О. - Іншомовна лексика в сучасній українській мові (2013)
Мельниченко І. А. - Міжособистісна комунікація в контексті міжкультурної (2013)
Пристінська М. В. - Український мовленнєвий етикет у сучасному суспільстві (2013)
Гавленко Л. Ю. - Молодіжний сленг як мовне явище (2013)
Ценко О. В. - Роль і місце жаргонізмів у сучасному мовленні (2013)
Собакар М. В. - Порушення норм сучасної української літературної мови в засобах масової інформації (2013)
Худокормова А. О. - Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу (2013)
Гарнат Д. С. - Жаргонізми у мовленні українських біржовиків (2013)
Ткаченко Ю. О. - Культура мовлення та український мовленнєвий етикет (2013)
Павліченко Ю. В. - Білінгвізм в Україні: причини й наслідки (2013)
Полиняк Ю. Ю. - Джерела української фразеології (2013)
Онищенко В. П. - Запозичення в українській термінології менеджменту (2013)
Загоруйко К. С. - Українська мова в соціолінгвістичному аспекті (2013)
Хижняк Р. В. - Англомовне підґрунтя української фінансової термінології (2013)
Скиба А. Г. - Сучасна молодь та україномовна стійкість (2013)
Гаврашенко О. В. - Функціонування жаргону в сучасному публіцистичному дискурсі (2013)
Барсученко А. С. - Сутність та специфіка обслуговування сумнівних кредитів у комерційних банках України (2013)
Богданчук А. Л. - Налоговая социальная льгота по налогу на доходы физических лиц: особенности применения и учета, Безкоровайная О. А. (2013)
Свєшнікова М. В. - Шляхи вдосконалення роботи банку з проблемними кредитами (2013)
Блудова І. В. - Теоретичні аспекти регулювання оплати праці (2013)
Гогой І. Ю. - Особливості обліку надання різних видів знижок (2013)
Зинченко А. С. - Некоторые особенности учета транспортно-экспедиционных услуг (2013)
Попович К. В. - Удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємствах України (2013)
Плюснина Н. В. - Учет брака в производстве и его влияние на качество продукции (2013)
Макєєва К. Ю. - Перспективи та проблеми впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2013)
Шеховцева К. В. - Аналіз світового та національного досвіду складання консолідованої фінансової звітності (2013)
Нікуліна Н. Д. - Порівняння методу нарахування та касового методу у відображенні доходу комерційного банку (2013)
Кандыба Е. А. - Анализ проблем учета доходов и расходов на предприятии и пути их решения (2013)
Векліч З. В. - Електронна форма фінансової звітності: переваги та недоліки (2013)
Склярова І. С. - Удосконалення методики складання фінансової звітності (2013)
Белокудря Т. С. - Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (2013)
Руденко О. В. - Особенности учета затрат на крестьянских (фермерских) хозяйствах в Украине (2013)
Бурлака С. М. - Особливості визначення фінансових результатів діяльності підприємств (2013)
Литвинов А. В. - Організація обліку у суб'єктів малого підприємництва (2013)
Міняйленко К. О. - Банкрутство комерційних банків України: причини виникнення та шляхи запобігання, Погрібняк Д. С. (2013)
Міщенко І. Ю. - Особливість і ефективність Інтернет-реклами у маркетинговій політиці підприємств (2013)
Дрокіна О. Е. - Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці (2013)
Павленко Л. В. - Сучасний стан і проблеми розвитку туризму в Україні (2013)
Носова І. В. - Особливості здійснення реклами фармацевтичних препаратів в Україні (2013)
Черніченко Л. Ю. - Основні аспекти організації обліку на малому підприємстві (2013)
Лук’янчук О. О. - Використання систем онлайн-бронювання в туристичній галузі України (2013)
Волковська Я. В. - Розробка методу вибуття запасів з метою оптимізації витрат (2013)
Ларюхіна І. О. - Визначення особливостей обліку запасів в Україні та в зарубіжних країнах (2013)
Жихарева К. І. - Особливості обліку нарахування та виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ (2013)
Воронова О. С. - Роль управлінського обліку в управлінні діяльністю підприємства (2013)
Баглай К. А. - Порівняльна характеристика визнання, оцінки та відображення в обліку підприємства витрат за МСФЗ, GAAP USA та П(С)БО (2013)
Сметана Д. Ю. - Інфляція в Україні та шляхи її подолання (2013)
Коротчин В. М. - Альтернативність використання планів рахунків бухгалтерського обліку малими підприємствами (2013)
Літвінова Ю. О. - Удосконалення обліку оплати праці на вітчизняних підприємствах (2013)
Друб В. М. - Бухгалтерський аутсорсинг (2013)
Артюх І. С. - Удосконалення інформаційної функції бухгалтерського обліку (2013)
Тищенко В. Б. - Особливості обліку депозитних операцій у банках України (2013)
Ярмішко С. В. - Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та шляхи їх удосконалення (2013)
Овсійчук О. В. - Проблеми організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства (2013)
Лысякова А. О. - Особенности Государственного бюджета Украины (2013)
Шовкопляс Н. В. - Аналіз підходів до визначення сутності поняття "фінансова стійкість підприємства" (2013)
Цапенко К. Ю. - Фінансова стійкість банку: теоретичний аспект (2013)
Захарова В. А. - Діагностування рівня капіталізації банківської установи (2013)
Троценко В. В. - Аналіз кредитоспроможності корпоративних клієнтів банку в контексті управління кредитними ризиками (2013)
Пелипенко К. Ю. - Інструменти фінансування імпортних поставок товарів (2013)
Гейко М. П. - Сутність та підходи до визначення поняття "фінансові потоки" (2013)
Титул, зміст (2013)
Ковальчук Т. А. - Оцінка рівнів загальної вібрації на підприємствах, зайнятих видобутком корисних копалин відкритим способом, Дворніченко Г. Б., Ященко А. Б., Жалдаченко В. П., Базовкін П. С., Ященко Д. А. (2013)
Москаленко В. Ф. - Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні бакових сумішей пестицидів у овочівництві, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Сасінович Л. М. (2013)
Яворовський О. П. - Характеристика важкості та напруженості праці при виконанні складально­клепальних робіт на авіаційних підприємствах, Шевцова В. М., Сова С. Г. (2013)
Коlodyazhna О. І. - Methodological bases for definition of economic losses from occupational diseases in the population of Ukraine, Nahorna A. M. (2013)
Яструб Т. О. - Проблема важких металів при виробництві і використанні фосфоровмісних мінеральних добрив (на прикладі кадмію, свинцю, арсену), Кірсенко В. В., Вакал С. В., Коршун М. М. (2013)
Кальченко А. М. - Роль гігієнічних умов праці у формуванні ризику професійного інфікування ВІЛ медичних працівників, Варивончик Д. В. (2013)
Шафран Л. М. - Психофизиологические особенности структуры профессионально важных качеств операторов АЭС, Чумаева Ю. В., Огуленко А. П., Стадник А. Л. (2013)
Варивончик Д. В. - Канцерогенна небезпека та онкологічна захворюваність працівників галузі охорони здоров’я, Шевченко В. І. (2013)
Реферати (2013)
Кундиев Ю. И. - Институт сквозь призму эпох. Оборотная сторона медали. Трудности роста (2013)
Інформаційне повідомлення (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXIII, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - О возможности картирования геоэлектрическими методами скоплений углеводородов в кристаллических породах, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Разин Д. В., Юзленко А. Т. (2010)
Карпенко О. М. - Підвищення роздільної здатності методів геофізичних досліджень свердловин за застосування штучних нейронних мереж, Башкіров Г. Л., Маковець О. В. (2010)
Продайвода Г. Т. - AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних, як спосіб підвищення ефективності морської сейсморозвідки під час пошуків нафти і газу, Кузьменко П. М. (2010)
Довбнич М. М. - Опыт прогноза трещиноватых зон при изучении нефтегазоперспективности юрских отложений Северо-Западной Сибири, Мачула М. С., Мендрий Я. В. (2010)
Хтема А. В. - Візуалізація тріщинуватості за результатами геологічної інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин (2010)
Вижва С. А. - Моніторинг процесів підтоплення на території національного комплексу, Онищук І. І., Цюпа І. В. (2010)
Іванюта С. П. - Використання геоінформаційних технологій для регіональної оцінки геологічних загроз безпеці міжнародних транспортних коридорів в Україні, Яковлєв Є. О. (2010)
Малицький Д. В. - Аналітично-числові підходи до обчислення часової залежності компонент тензора сейсмічного моменту (2010)
Демышев С. Г. - Отклик гидрофизических полей Черного моря на атмосферный квазитропический циклон 25-29 сентября 2005 г., Маркова Н. В. (2010)
Якимчук М. А. Мороз І. П. - Власні електромагнітні коливання шарів літосфери (2010)
Пеленський Р. - Плівкові структури в наномагнітометрії (2013)
Заміщак Н. - Аналіз основних способів обліку використання тепла індивідуальними споживачами, Луцик Я. (2013)
Волицький Р. - Метод побудови ядерно-квадрупольного резонансного термометра на основі цифрових синтезаторів (2013)
Фединець В. - Дослідження коефіцієнта відновлення термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків (2013)
Самченко Р. - Забезпечення рівномірності нагріву та точного вимірювання температури наночастинок магнітних матеріалів при проектуванні устави для їх дослідження, Стадник Б. (2013)
Олеськів Т. - Метрологічне забезпечення вимірювачів різниці температур на основі платинових термоперетворювачів з дводротовою лінією зв’язку, Яцук В. (2013)
Кочан О. - Оцінка максимальної потужності нагрівачів термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля (2013)
Сегеда О. - Дослідження впливу неідеальності геометричної форми зразка на результат вимірювання температури методом комбінаційного розсіювання світла, Кривенчук Ю. (2013)
Прохоренко С. - Комплексна методика оцінки термічних параметрів дії вогневого навантаження на огороджувальні конструктивні елементи житлових приміщень, Данкевич І., Шналь Т., Кашпор К. (2013)
Коваль П. - Випробування бетонних кубів та призм з тепловізійним спостереженням зразків та реєстрацією сигналів акустичної емісії при руйнуванні, Солодкий С., Прохоренко С., Ковальчик Я. (2013)
Міхалєва М. - Спосіб ідентифікації медичного спирту за електричними параметрами, Юзва В. (2013)
Лесовой Л. - Вибір верхньої границі перепаду тиску дифманометра під задані параметри діафрагми та трубопроводу, Кузик В. (2013)
Богдан К. - Дослідження пружно-тензометричних вагових пристроїв з магнітним вузлом силовведення, Слажнєв М. (2013)
Роман В. - Дослідження похибки вимірювання швидкості потоку за допомогою ультразвукового перетворювача із діаметральним акустичним каналом, Матіко Ф. (2013)
Рак В. - Оцінка метрологічних характеристик волоконно-оптичного лазерного термоперетворювача (2013)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу HfNi1-xRhxSn, Ромака В. (2013)
Питель І. - Автоматична система підбору пар термоперетворювачів опору для теплолічильників, Микитин І., Івах Р. (2013)
Чабан О. - Нормативні вимоги щодо контролю параметрів корозійного стану підземних трубопроводів, Юзевич Л. (2013)
Плахтій Ю. - Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту прав споживачів, Байцар Р. (2013)
Микийчук М. - Основні завдання та ознаки метрологічного забезпечення якості продукції, Столярчук П., Бубела Т. (2013)
Микийчук М. - Алгоритм оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки (2013)
Ванько В. - Нові нормативні вимоги стосовно якості електроенергії для живлення електронного та електротехнічного устаткування, Фещук Н. (2013)
Бойко Т. - Інтегроване формування показників властивостей для кваліметричного оцінювання продукції, Мельник В. (2013)
Бойко Т. - Адаптивність чинної нормативної бази України для завдань оцінювання відповідності згідно з міжнародними вимогами, Куц В. (2013)
Яцук В. - Можливості оперативного калібрування промислових вимірювачів напруги, Янович Р., Здеб В. (2013)
Леновенко А. - Вимірювальний комплекс для калібрування, перевірки і атестації засобів вимірювання температури на базі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М, Стадник Б., Столярчук П., Паракуда В., Ковальчук Н. (2013)
Петренко О. - Результати дослідження швидкості реакції водія як елемента уникнення аварій на дорогах (2013)
Сопільник Л. - Людина в енергетичному полі Всесвіту (2013)
Капран С. - Самоосвітня діяльність – ефективний чинник професійної підготовки майбутніх організаторів діловодства у ВНЗ I–II рівнів акредитації (2013)
Борук С. - Підвищення рівня техногенної безпеки процесів спалювання некондиційного палива, Трояновська Н. (2013)
Семенов А. - Бактерицидне знезараження сипких харчових продуктів, Семенова Н. (2013)
Гуменюк Г. - Характеристика складових концепції підготовки магістрів за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація" у НУБІП України, Сілонова Н., Тавлуй І. (2013)
Малісевич В. - Дослідження впливу якісних параметрів природного газу на функціонування парціального витратоміра, Середюк О. (2013)
Бруєва В. - Адаптація вищого навчального закладу в умовах впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO серії 9001:2009 (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії) (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXIV, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - Поиски и картирование водоносных горизонтов различной минерализации геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Зейгельман М. С., Пищаный Ю. М. (2010)
Рудько Г. І. - Система обробки та аналізу даних розвідки і формування тривимірних моделей родовищ корисних копалин, Назаренко В. М., Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2010)
Бородулин Е. М. - Опробование сейсмической инверсии для прогнозирования физических свойств геологического разреза (на примере Липоводолинско-Русановской площади ДДВ), Солдатенко В. П. (2010)
Даниленко В. А. - Автомодельні ударні хвилі в геосередовищах з просторовою нелокальністю, Скуратівський С. І. (2010)
Вдовина Е. П. - Томографический алгоритм решения прямой и обратной задач гравиметрии с учетом плотностной неоднородности среды (2010)
Букатов А. Е. - Динамика Азовского моря в ледовых условиях, Завьялов Д. Д., Соломаха Т. А. (2010)
Кушнир В. М. - Характеристика взвеси в Керченском проливе по данным контактных и дистанционных измерений, Бердников С. В. (2010)
Азімов О. Т. - Проблеми геологічної ізоляції небезпечних промислових відходів в Україні та можливості аерокосмічних технологій при виборі сприятливих ділянок. Частина I. Обсяги відходів і методологія їх видалення з довкілля (2010)
Андреев С. М. - Принципы комплексирования картографических сервисов на страницах тематических геопорталов, Радчук В. В. (2010)
70 лет на Земле, 50 – в геофизике, 40 – в университете (к 70-летию со дня рождения В.Н. Курганского) (2010)
Божежа Д. М. - ІХ Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 11–14 травня 2010 р., м. Київ , Татарінова О. О. (2010)
Светлой памяти учителя Евгения Георгиевича Булаха (2010)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXV, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - Новые возможности оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площадей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2010)
Федоровский А. Д. - Суханов К. Ю., Титаренко О. В. Прогнозирование и поиск месторождений нефти и газа на основе спектрофотометрирования растительного покрова, Якимчук В. Г., Архипов А. И., Станкевич С. А., Порушкевич А. Ю. (2010)
Шестопалов В. М. - Адаптація сучасних інформаційних технологій динаміки підземних вод для оцінки експлуатаційних ресурсів Київського родовища, Сергієнко І. В., Дейнека В. С., Руденко Ю. Ф., Білоус М. В., Марковська А. Б. (2010)
Азімов О. Т. - Проблеми геологічної ізоляції небезпечних промислових відходів в Україні та можливості аерокосмічних технологій при виборі сприятливих ділянок Частина II. Термінологія, район і вихідні дані роботи (2010)
Іванюта С. П. - Геоінформаційний аналіз гідрометеорологічних загроз для безпеки функціонування головних життєзабезпечуючих інженерних систем України, Яковлєв Є. О. (2010)
Якимчук М. А. - Про умови виникнення хвиль поляризації, Мороз І. П. (2010)
Шуман В. Н. - Электромагнитная эмиссия литосферы: новые экспериментальные результаты и анализ проблеммы (2010)
Шляховский В. А. - Методика гравитационного моделирования литосферы (2010)
Божежа Д. М. - Геоінформатика розширює межі (2010)
Товстюк К. К. - Енергія електронів у наноструктурi Zn0,9Be0,05Mn0,05Se–Zn0,943Be0,057Se–ZnSe–Zn0,943Be0,057Se у магнітному полі, Заваринський В. І., Мантошко М. С., Зеленку М. І. (2013)
Буджак Я. С. - Кінетичні властивості напівпровідникових кристалів з ізотропними законами дисперсії (2013)
Готра З. Ю. - Аналіз ефективності придушення електромагнітних завад у холлівських сенсорних пристроях, Голяка Р. Л., Ільканич В. Ю., Марусенкова Т. А. (2013)
Винник Д. М. - Збудження об’ємних акустичних хвиль зустрічно-штирковим перетворювачем у кристалах, Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М. (2013)
Зазерін А. І. - Трансформація імпедансу як спосіб реалізації активних фільтрів на FBAR, Орлов А. Т., Богдан О. В. (2013)
Озірковський Л. Д. - Модель поведінки програмно-апаратних електронних систем, Панський Т. І. (2013)
Вус Б. С. - Мікропроцесорна система для біосенсорного визначення формальдегіду (2013)
Огонь Н. А. - Кристалічна структура та температурна поведінка твердих розчинів у системах NdAlO3-RAlO3 та SmAlO3-RAlO3, Василечко Л. О. (2013)
Харко О. В. - Аномальне термічне розширення нових змішаних кобальтитів-феритів празеодиму, Василечко Л. О. (2013)
Фадєєв С. В. - Утворення кристалічних фаз на початкових етапах термічного оксидування твердого розчину Pb1-xSnxTe, Берченко М. М. (2013)
Слинько Є. І. - Розчинність Сr у катіонній підгратці Ge1–xCrxTe та Ge1–x–yCrxEuyTe, Слинько В. Є., Добровольський В., Кіланський Л., Домуховський В. (2013)
Орлов А. Т. - Вплив технологічних параметрів гідротермального методу на формування стрижневих наноструктур ZnO, Ульянова В. О., Богдан О. В. (2013)
Герман І. І. - Механізми формування оберненого струму в фоточутливих структурах Au/CdTe:O, Махній В. П., Черних О. І. (2013)
Сльотов М. М. - Вплив ізовалентної домішки Са на властивості ІІ-VI сполук, Герман І. І., Сльотов О. М. (2013)
Кінзерська О. В. - Вплив надстехіометричних компонент на електричні та люмінесцентні властивості шарів ZnSe:Mn, Махній В. П., Погребенник В. Д., Пашук А. В. (2013)
Ваків М. М. - Особливості впливу магнію на електрофізичні властивості шарів арсеніду індію, отримуваних методом РФЕ, Круковський Р. С. (2013)
Ваків М. М. - Отримання слабколегованих кремнієм товстих шарів i-GaAs методом рідинно-фазної епітаксії, Круковський С. І., Тимчишин В. Р. (2013)
Большакова І. А. - Віскери напівпровідникових матеріалів як результат конкуруючого росту нановіскерів, Заячук Д. М., Кость Я. Я., Макідо О. Ю., Серкіз Р. Я., Стецко Р. М., Шуригін Ф. М. (2013)
Большакова І. А. - Властивості віскерів твердого розчину GaxIn1–xAs, вирощених методом хімічних транспортних реакцій з газової фази, Кость Я. Я., Макідо О. Ю., Стецко Р. М., Шуригін Ф. М. (2013)
Мартинюк Н. В. - Процеси перезарядження йонів Yb2+ - Yb3+ в епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12 під час високотемпературних відпалів, Бурий О. А., Убізський С. Б., Сиворотка І. І. (2013)
Демченко П. - Магнітні властивості ансамблю наночастинок маґгеміту, покритих функціональною полімерною оболонкою, Мітіна Н., Заіченко О., Неделько Н., Левінська С., Славська-Ванєвська А., Длужевський П., Білська M., Убізський С. (2013)
Дружинін А. О. - Магнетофононний резонанс у ниткоподібних кристалах германію, Островський І. П., Лях-Кагуй Н. С., Вуйцик А. М. (2013)
Дружинін А. О. - Електричні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал-діелектрик, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М., Яцухненко С. Ю. (2013)
Бордун І. М. - Вплив розчинених газів на люмінесценцію води, Пташник В. В. (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXVI, Якимчук М. А. (2010)
Левашов С. П. - Оперативное решение задач оценки перспектив рудоносности лицензионных участков и территорий в районах действующих промыслов и рудных месторождений, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2010)
Євдощук М. І. - Ресурсний фактор енергетики України, Коржнев М. М., Курило М. М., Яковлєв Є. О. (2010)
Кульпин Л. Г. - Арктический шельф России. Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцовом море как морской техногенный объект (2010)
Ковалев Н. И. - Опыт практического использования аппаратуры комплекса "Поиск" по определению границ нефтегазоносных участков и выбора точек под бурение скважин, Гох В. А., Иващенко П. Н., Солдатов С. В. (2010)
Хтема А. В. - Знаходження вертикальних фільтраційних бар’єрів відтворенням латентної структури енергетичного стану природного розчину, Хтема В. М. (2010)
Горяйнов С. В. - Возможные варианты закрытия окраинных морей в эволюции орогенов новогвинейского типа (2010)
Пономаренко О. М. - Кореляція структурно-геологічних і аерокосмічних досліджень з метою уточнення будови та розвитку Оріхово-Павлоградської міжблокової зони Українського щита, Азімов О. Т., Осьмачко Л. С., Янченко В. П. (2010)
Еремеев В. Н. - Фрактально-волновые свойства межгодовых колебаний температуры воздуха региональных и глобальной климатических систем, Жуков А. Н., Сизов А. А. (2010)
Куценко М. В. - Про створення автоматизованої системи геоінформаційного забезпечення універсального рівняння витрат ґрунту (USLE), Круглов О. В. (2010)
Пам'яті Євгена Олексійовича Куліша (2010)
Квятковська Б. І. - Особливості судового прецеденту в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях (порівняльний аналіз) (2013)
Мандрыка Е. В. - Конституционно-правовое регулирование референдумов в постсоциалистических государствах: общее и особенное (2013)
Погребняк Н. С. - Еволюція парламентського апарату в Україні (2013)
Печений О. П. - Деякі аспекти визначення складу спадщини за цивільним законодавством України (2013)
Бурлака І. В. - До питання про суб'єктів відповідальності за шкоду, завдану особами, які не досягли повноліття (2013)
Сиротенко С. Є. - До питання про джерела цивільного права, які регулюють відносини з компенсації моральної шкоди (2013)
Тобота Ю. А. - Договор ренты по гражданскому законодательству Российской Федерации и Украины: сравнительно-правовой анализ (2013)
Сухонос В. В. (мол.). - Національний лідер як глава держави: теоретичний конструкт, конституційне втілення, правовий статус (2013)
Прогляда І. О. - Правові питання державної підтримки оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Лозо О. В. - Правовий режим ландшафтів як актуальний напрямок розвитку екологічного права України (2013)
Анісімова Г.В. - Законодавчі проблеми забезпечення права загального природокористування (2013)
Овдієнко В.В. - Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні мисливства в Україні (2013)
Шевчук О. М. - Проблеми визначення об'єкта державного контролю у сфері законного обігу наркотичних засобів в Україні (2013)
Ігнатченко І. Г. - Особливості реалізації державної політики України у сфері культури: сучасний стан та світові стандарти (2013)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо систематизації інформаційного законодавства (2013)
Крайник Г. С. - Теоретичний і практичний аспекти визнання юридичної особи суб'єктом злочину (2013)
Романов М. В. - До питання про сутність і поняття "звільненні від відбування покарання" (2013)
Лукашевич С. Ю. - Місце синергетичної парадигми в методології правових і кримінологічних досліджень, Груба Д. І. (2013)
Полтава К. О. - Застосування заходів загально-соціального та спеціально-кримінологічного запобігання автотранспортній злочинності (2013)
Шостко О. Ю. - Проактивні заходи як складова ефективної протидії організованій злочинності (2013)
Корчева Т. В. - Щодо питання забезпечення права на захист особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичного засобу кокаїн (криміналістичні засади) (2013)
Овчаренко О. М. - Щодо вдосконалення процедури переведення судді, призначеного на посаду вперше (2013)
Андрійцьо В.Д. - Ознаки опосердкованого логічного пізнання в цивільному судочинстві (2013)
Бабкова В. С. - Принципи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції (2013)
Смирнова-Бартенєва В. В. - Особливості прокурорського нагляду за законністю доказування неосудності відповідно до вимог нового КПК України (організації судових та правоохоронних органів) (2013)
Прищепа В. І. - Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів під час виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2013)
Колодяжний М. Г. - Участь громадськості у програмах запобігання злочинності в США (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання військового аспекту міжнародної інформаційної безпеки (2013)
Бабенко О. С. - Зближення законодавства України про регулювання виробництва і використання хімікатів з нормами ЄС на підставі угоди про партнерство й співробітництво 1994 р. (2013)
Захарова В. О. - Вітчизняна правова ментальність: можливості впливу на формування сучасної моделі екоправового виховання в Україні (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXVII, Якимчук М. А. (2011)
Левашов С. П. - Оперативное решение практических задач приповерхностной геофизики: от применения неклассических геоэлектрических методов до новой парадигмы геофизических исследований, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Межуєв В. П. - Детальне дослідження часових сейсмічних полів, Троян Д. Д., Плескач Н. В. (2011)
Лозинський О. Є. - Алгоритм і програмна реалізація Web-технології для аналізу розвіданості нафтового покладу, Лозинський В. О. (2011)
Вижва С. А. - Сейсмоакустична діагностика процесів руйнування в геологічному середовищі, Продайвода Г. Т., Онанко Ю. А. (2011)
Миненко Р. В. - Экстремальная обратная задача для гравитационного и магнитного полей c общим критерием оптимизации (2011)
Лубков М. В. - Моделювання напружено-деформованого стану та аномального гравітаційного поля у вогнищі землетрусу (2011)
Еремеев В. Н. - Влияние снежно-ледового покрова на теплообмен океана и атмосферы в Антарктике, Букатов А. Е., Букатов А. А., Бабий М. В. (2011)
Руденко С. В. - Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів в Україні, Руденко В. П. (2011)
Ломакин П. Д. - Результаты исследования структуры поля суммарного взвешенного вещества на участках Азово-Черноморского побережья Украины в приложении к задачам морской геологии и экологии, Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2011)
Агаджанов М. Є. - Геоінформаційні критерії інформаційно-ресурсної моделі антропогенних форм рельєфу Кривбасу (2011)
Шафранська Н. В. - Алгоритм побудови кругових структурних діаграм, реалізований у середовищі ГІС (2011)
Гончаров В. Е. - Инфогеология – объект и методы исследования (2011)
Левашов С. П. - Оценка относительных значений пластового давления флюидов в коллекторах: результаты проведенных экспериментов и перспективы практического применения, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Вижва С. А. - Аналіз впливу флюїдонасичення та глинистості на пружні та акустичні властивості девонських карбонатних колекторів Волино-Поділля, Безродна І. М., Кузьменко Т. М. (2011)
Миронцов Н. Л. - Метод повышения эффективности каротажного зондирования комплексом БКЗ-БК-ИК (2011)
Мостовой С. В. - Проблемы фильтрации при обработке геофизической информации, Мостовой В. С. (2011)
Костенко Н. В. - Петрографія, геохімія гранітоїдів Брненського масиву (Чехія) та їх зіставлення з породними аналогами Українського щита (2011)
Назаревич Л. Є. - Зв’язок землетрусів Карпатського регіону України та прилеглих територій із сонячною активністю, Кендзера О. В., Назаревич А. В. (2011)
Давибіда Л. І. - Дослідження синхронності багаторічного природного режиму рівнів ґрунтових вод як основа складання довгострокових прогнозів (на прикладі території Дніпропетровської області), Кузьменко Е. Д. (2011)
Гликман А. Г. - А может быть, она действительно колеблется?, Данилов А. В. (2011)
Татарінова О. О. Х - Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 10–13 травня 2011 р., м. Київ (2011)
Юрию Константиновичу Тяпкину – 60 лет (2011)
Березіна О. О. - Кризовий період у геронтоґенезі (2012)
Білоус О. В. - Планування як компонент теоретичного мислення майбутніх учителів хімії (2012)
Болтівець С. І. - Концептуальні засади розвитку психогігієнічної компетентності фахівців людинознавчих професій (2012)
Бугайова Н. М. - Адаптивний потенціал людини та стресова резистентність: синергетичний контекст (2012)
Гончаренко Н. В. - Навчальний стрес як чинник психічного здоров’я студентської молоді (2012)
Горбунова В. В. - Прогностична ймовірність психологічного аналізу в просторі командних взаємин (2012)
Грись А. М. - Перспективи застосування компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх психологів до роботи із соціально дезадаптованими неповнолітніми (2012)
Дандур’янц О. I. - Метод дослідження комунікації дельфінів (2012)
Ковтунович Т. В. - Актуалізація національної самосвідомості в епоху глобалізації (2012)
Лазуренко О. О. - Психологічний аналіз основних напрямків дослідження емоційної сфери (2012)
Маценко В. Ф. - Феномен свідомості в синергетичному контексті: виникнення та розвиток (2012)
Маценко Ж. М. - Психологічні особливості харизматичного впливу лідера в контексті проблеми духовності (2012)
Молдавський С. М. - Розроблення засобів протидії технологічним залежностям (2012)
Музичук О. О. - Проблеми становлення київського напрямку в українській психології в середині ХХ століття (2012)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Секуальна орієтація як складова ідентичності жінок (2012)
Поклад І. М. - Біографія в контексті синергетичного підходу (2012)
Пупцева Т. В. - Аналіз мотиваційного процесу з позиції системного підходу (2012)
Рождественський Ю. Т. - Й.Кононович-Горбацький і формування основ психології в Києво-Могилянському колегіумі (2012)
Рябовол Т. А. - Дослідження спрямованості співчуття та співпереживання у молодших школярів із девіантною поведінкою (2012)
Рябчич Я. Є. - Психолого-педагогічна профілактика суїцидальної поведінки підлітків в умовах середньої школи (2012)
Савіна М. І. - Психологічні особливості гендерних взаємин (2012)
Сердюк Л. З. - Психологічні особливості абітурієнтів з інвалідністю (2012)
Солодчук С. Є. - Теоретичні засади дослідження міжетнічної взаємодії в інформаційному суспільстві (2012)
Тамакова Т. А. - Усвідомлення та поглиблення професійної ідентичності за допомогою арт та тілесно-орієнтованих технік (2012)
Терещук А. Д. - Психологічна допомога дітям з порушеннями емоційної сфери (2012)
Філоненко Л. А. - Загальні проблеми адаптації вихованців загальноосвітніх закладів соціальної реабілітації в сучасних умовах (2012)
Чайка Г. В. - Синергетичній підхід при дослідженні системи ціннісних орієнтацій (2012)
Чигирин Т. О. - Самопрезентація: визначення, види, стратегії, техніки (2012)
Шевчук В. В. - Теоретичні підходи до вивчення наукових шкіл в історії української психології (2012)
Шусть В. В. - Традиційність пізнавально-мислительних процесів людини як предмет історико – психологічних досліджень (2012)
Яремчук О. В. - Культурно-історичний простір самоконструювання "Я" (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Вимоги до оформлення рефератів (2012)
Тревого І. - ХІ Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми інженерної геодезії”, Задорожний В. (2013)
Тревого І. - XVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум 2013”, Савчук С., Глотов В. (2013)
Ступень М. - Інформатизація освіти на спеціальних кафедрах землевпорядного факультету, Тібілова Л., Ступень Р. (2013)
Тревого І. - Новітня техніка і технології в геодезії і кадастрі та наукова співпраця українських і німецьких геодезистів, Задорожний В., Савчин І. (2013)
Зазуляк П. - Алгоритм неперервного вейвлет-перетворення на сфері, Нікулішин В. (2013)
Рябчій В. - Ймовірно-математичний аналіз обмеженої кількості результатів нерівноточних вимірів однієї величини, Рябчій В. (2013)
Тревого І. - Визначення геометричних розмірів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвуку, Ільків Є., Галярник М., Яворський В. (2013)
Звягіна М. - Метод визначення позначок рівня моря в Балтійській 1977 р. системі висот та глибин моря відносно нуля порту, Костецька Я. (2013)
Костецька Я. - Аналіз матеріалів спостережень на водомірних постах Українського узбережжя Чорного і Азовського морів, Звягіна М. (2013)
Тимчук В. - Результати імітаційного моделювання ефективності застосування перспективного зразка ОВТ, Гумінський Р., Дацик В., Савчук М. (2013)
Тадєєв О. - Оцінювання деформацій земної поверхні, редукованої на геосферу (2013)
Фис М. - Дослідження гідростатичного стану для тривимірного розподілу мас другого порядку сферичної та еліпсоїдальної Землі, Черняга П., Бридун А. (2013)
Терещук О. - Попередні результати та аналіз GNSS-спостережень на Чернігівщині, Нисторяк І. (2013)
Савчук С. - Підготовка даних для регулярного опрацювання GNSS-спостережень, Дем’янович А. (2013)
Самойленко О. - Дослідження метрологічних характеристик горизонтального круга лазерних трекерів, Монюк Б. (2013)
Дутчин М. - Дослідження інформативності осідань поверхні ґрунту за межами завантаженого контуру, Гера О., Біда І. (2013)
Дутчин М. - Дослідження осідань поверхні грунту і реперів під впливом статичних навантажень фундаментів споруд, Грицюк Т. (2013)
Волосецький Б. - Дослідження параметрів стоку й об’ємів компенсаційних протипаводкових ємкостей у басейні р. Ворона, Шпирналь Т. (2013)
Павлик В. - Результати дослідження вертикальних та горизонтальних гідротермічних рухів земної поверхні добового періоду на полігоні у Полтаві, Кутний А., Бабич Т. (2013)
Волощенко С. - Модель розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів на території ВАТ "Волинь-Цемент” та можливість її практичного застосування (2013)
Бєгічев С. - Зонування території м. Дніпропетровська за чинником техногенного навантаження, Ішутіна Г. (2013)
Целмс А. - Точність вимірів висот через широкі водні перешкоди, Раткевічс А., Брантс А., Каураненс Е. (2013)
Панас Р. - Сучасні проблеми зниження родючості ґрунтів України і перспективи її відтворення та збереження (2013)
Ефендян П. - Проблеми інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами Вірменії (2013)
Перович І. - Кадастр як основа адміністрування земельних відносин (2013)
Езекян А. - Кадастрова оцінка орних земель та питання регулювання земельних відносин у республіці Вірменія (2013)
Губар Ю. - Дослідження кінцевих результатів коригування вартості об’єктів нерухомості в порівняльному підході (2013)
Баумане В. - Можливості удосконалення моделей кадастрової оцінки землі у Латвії (2013)
Баумане В. - Якісні та кількісні дані для кадастрової оцінки нерухомості у Латвії, Паршова В. (2013)
Третяк К. - Аналіз результатів моніторингу острівних льодовиків Антарктичного узбережжя цифровим стереофотограмметричним методом, Глотов В., Голубінка Ю. (2013)
Тревого І. - Стан і перспективи використання кадастрової карти України, Карпінський Ю. (2013)
Учитель І. - Особливості проявів руйнівних асейсмічних геодеформацій, Капочкін Б. (2013)
Тревого І. - Дослідження точності роботи безрефлекторного методу електронними тахеометрами, Лісник О. (2013)
Білецька Е. М. - Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток щурів, Онул Н. М. (2013)
Высеканцев И. П. - Сохранность пробиотика escherichia coli M-17 после иммобилизации в полисахаридных гелях и хранения при различных температурах, Дорофеева Т. В., Кудокоцева Е. В., Буряк И. А., Шатилова Л. Е., Петренко Т. Ф. (2013)
Гринченко С. В. - Морфологическая характеристика гемомикроциркуляторного русла брюшины при разлитом перитоните (2013)
Козько В. Н. - Патоморфологические особенности туберкулезного поражения ЦНС на фоне ВИЧ-инфекции, Гаврилов А. В., Бондаренко А. В., Гаргин В. В. (2013)
Кондрусик Н. Ю. - Распределение объемов экскреторных секторов в трехсекторной почке человека при различных вариантах ее кровоснабжения (2013)
Николаева О. В. - Морфофункциональные изменения экзо- и эндокринной части поджелудочной железы беременных крыс, получавших гиперкалорийную диету, Ковальцова М. В., Горголь Н. И., Татарко С. В., Литвиненко Е. Ю. (2013)
Сенаторова А. В. - Характеристика стану ворсинчастого хоріона плацент при багатоплідній вагітності біхоріальною біамніотичною двійнею, Сорокіна І. В., Ріга О. О. (2013)
Кравчун П. Г. - Особливості змін маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням, Шелест М. О., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О., Риндіна Н. Г. (2013)
Молодан Д. В. - Безсимптомна гіперурикемія, її вплив на метаболічні показники і функціональний стан ендотелію при гіпертонічній хворобі з ожирінням (2013)
Хижняк А. А. - Зміни вищої мозкової діяльності під впливом загальної анестезії, Дубівська С. С., Баусов Є. О. (2013)
Чайченко Т. В. - Психосоціальна дисфункція у генезі метаболічного синдрому у дітей (огляд літератури) (2013)
Чайченко Т. В. - Соціальні та психологічні компоненти якості життя дітей з ожирінням – ключ до редукції потенційного ризику, Георгієвська Н. В., Бужинська Н. Р. (2013)
Чернуский В. Г. - Влияние терапии GINA (2006, 2009) и разработанного дополнительного протокола лечения на показатели функции внешнего дыхания у детей,больных бронхиальной астмой (2013)
Шмулич В. К. - Алгоритм этиопатогенетического лечения атопического дерматита у детей, Ищенко Т. Б., Запорожец И. А., Старусева В. В., Шмулич О. В., Рыбка Е. С. (2013)
Козько В. М. - Досвід корекції фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І., Сохань А. В. (2013)
Попова С. С. - Синдром Штейна–Левенталя в структуре эндокринопатий, сопровождающихся поликистозом яичников. Часть 2. Оценка гормональных показателей, Лысенко Т П. (2013)
Савенков В. І. - Мінілапароскопія в лікуванні хворих на стриктуру мисково-сечовідного сегмента (2013)
Доценко В. В. - Аналіз гематологічних показників у хворих, оперованих з приводу перфоративної гастродуоденальної виразки, залежно від методики операції (2013)
Лисицин Р. Г. - Часткова хірургічна іммобілізація груднинно-ребрової частини великого грудного м’яза як засіб попередження виниктення капсулярної контрактури молочних залоз (2013)
Кутовой А. И. - Возможности стереотаксической биопсии новообразований головного мозга глубинной локализации (2013)
Дорошенко O. M. - Вивчення стану мозкового кровообігу у осіб, які користуються знімними зубними протезами (2013)
Соколова И. И. - Эффективность инфильтрационной анестезии у пациентов различных возрастных групп при лечении пульпита и периодонтита, Заривчацкая Н. А. (2013)
Соколова И. И. - Медико-психологические аспекты стоматологического лечения больных гериатрического профиля, Савельева Н. Н. (2013)
Герасименко О. И. - Роль характерологических особенностей личности в процессе адаптации подростков к обучению профессии оператора (2013)
Николенко О. Ю. - От базовых дисциплин к клиническим в обучении студентов медицинских факультетов, Бондаренко Г. А., Жадинский Н. В., Тищенко А. В. (2013)
Тверезовський М. В. - Особливості санітарно-гігієнічного забезпечення спільних міжвідомчих об’єднань рятівників під час надзвичайних ситуацій, Чумаченко Т. О., Плешко Е. А., Молодий С. П. (2013)
Кравчун П. Г. - Безперервна медична освіта в контексті кредитно-модульної системи: перспективи розвитку і вдосконалення, Лапшина Л. О., Бабаджан В. Д., Шелест О. М., Борзова О. Ю., Кожин М. І., Шумова Н. В., Тітова Г. Ю., Залюбовська О. І., Риндіна Н. Г. (2013)
Шмулич В. К. - Стратегия совершенствования преподавания пропедевтики педиатрии в высших медицинских учебных заведениях IV уровня аккредитации, Ищенко Т. Б., Старусева В. В., Шмулич О. В. (2013)
Левашов С. П. - Возможности мобильных геофизических технологий при поисках и разведке скоплений метана в угольных бассейнах и других нетрадиционных горючих ископаемых, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2011)
Ковалев Н. И. - Исследование особенностей залегания газовых аномалий в сланцевых породах с применением аппаратуры дистанционного комплекса "Поиск", Солдатова С. В., Гох В. А., Иващенко П. Н. (2011)
Маєвський Б. Й. - Прогнозування фазового стану вуглеводнів на великих глибинах у Передкарпатському прогині, Хомин В. Р., Манюк М. І., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2011)
Хтема А. В. - Результати визначення питомої густини природного розчину в межах гідродинамічної пастки рециркуляційного типу, Хтема В. М. (2011)
Полохов В. М. - Геомеханическое моделирование деформационных процессов в осадочной толще: оценка напряженно-деформированного состояния и его геологическое истолкование, Довбнич М. М., Солдатенко В. П., Мендрий Я. В. (2011)
Лубков М. В. - Моделювання сучасних рухів локальних сольових структур Дніпровсько-Донецької западини (2011)
Кузьменко Е. Д. - Прогнозування екзогенних геологічних процесів Частина 1. Теоретичні передумови прогнозування екзогенних геологічних процесів. Закономірності активізації зсувів, Журавель О. М., Чепурна Т. Б., Чепурний І. В., Штогрин Л. В. (2011)
Евстигнеев В. П. - Исследование статистических характеристик экстремального волнения в прибрежной зоне Черного моря по данным наблюдений морской береговой сети Государственной гидрометеорологической службы Украины, Наумова В. А., Евстигнеев М. П. (2011)
Бондар К. М. - Моніторинг забрудненості повітряного басейну Києва за магнітною сприйнятливістю ґрунтів і рослинності, Віршило І. В., Стахів І. Р., Слободяник І. В. (2011)
Місцевий осередок EAGE у Києві за підсумками 2010 року визнаний найкращим (2011)
До 75-річчя від дня народження Аркадія Григоровича Шапара (2011)
Божко Н. - Вплив гуманістичних ідей європейського відродження на розвиток українського книгодрукування кінця XVI – початку XVII століття, Цубов Л. (2013)
Виздрик В. - Роль політичних партій у становленні української сільськогосподарської кооперації у міжвоєнний період на Західній Україні (2013)
Волинець О. - Глобальні проблеми сучасності з позиції католицизму (2013)
Горбач О. - Арабсько-мусульманська культура та іслам: політологічні аспекти (2013)
Демчишак Р. - Українська націонал-демократія Західної України міжвоєнного періоду ХХ ст.: зовнішньополітичні орієнтири (2013)
Здоровега М. - Лонґин цегельський про роль української нації як суб’єкта державотворчого процесу (2013)
Тишкун Ю. - В’ячеслав Липинський і Макс Вебер: спроба порівняльного аналізу біографій у контексті теорії інтелектуальних мереж рендалла коллінза (2013)
Турчин Я. - Інституційні механізми захисту прав національних меншин у політологічній концепції О. Бочковського (2013)
Шкірчак С. - Кооперативний рух як елемент громадянського суспільства в історії української суспільно-політичної думки першої чверті ХХ ст. (2013)
Бучин М. - Індикатори демократичних виборів (2013)
Бялоблоцький З. - Місце урядових кабінетів у контексті системи уніфікованої більшості в російському напівпрезиденталізмі (2000–2012 рр.) (2013)
Віннічук О. - Політичні ризики трансформаційних процесів у країнах "нової демократії" (ЦСЄ) (2013)
Гетьманчук П. - Становлення та розвиток політичного управління україни і проблеми його ефективності у контексті реалізації трансформаційних цілей (2013)
Маркітантов В. - Представники регіональних політичних еліт Львівської та Хмельницької областей у Верховній Раді України (1990–2012 рр.): порівняльний аспект (2013)
Палас Н. - Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві (2013)
Яворський М. - Міграція та політика національної безпеки в Україні: тенденції розвитку (2013)
Ямельницький О. - Мобілізаційні виборчі технології: досвід авторитарної мобілізації (2013)
Дорош Л. - Інформаційно-психологічна безпека особи, суспільства та держави: новітні виклики міжнародній безпеці (2013)
Івасечко О. - Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу (2013)
Ільницька У. - Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці (2013)
Місюк І. - Інституційне забезпечення громадської дипломатії США (2013)
Нікулішин Н. - Поняття "сила" у сучасних теоріях міжнародних відносин (2013)
Олійник Ю. - Транскордонне співробітництво як чинник відносин асоціації України та ЄС (2013)
Пасічний Р. - Неурядові релігійні (католицькі) організації та їх вплив на міжнародні політичні процеси (2013)
Плазова Т. - Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки (2013)
Уська У. - Проблема визначення українсько-російського кордону: етапи переговорного процесу та його перспективи (2013)
Хімяк О. - ФРН у міжнародній системі: динаміка зміни зовнішньої політики (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Луцишин Г. - Проблема національної ідентичності в умовах глобалізації (2013)
Щерба О. - Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти, Лібрук-Ліпкевич С. (2013)
Турчин Я. - Проблема державно-церковних відносин у європейській філософії (2013)
Бринзак С. С. - Підвищення спортивних показників баскетболістів студентської команди за допомогою вправ класичної йоги , Бурко С. В. (2013)
Гаркуша С. В. - Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання (2013)
Горбенко О. В. - Проектування процесу виховання олімпійських цінностей та ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств, Градусов В. О. (2013)
Гриньова Т. І. - Динаміка показників фізичних якостей хлопців 10-13 років під впливом занять різними видами туризму, Мулик К. В. (2013)
Гружевський В. О. - Визначення психологічних аспектів в формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до занять з фізичного виховання (2013)
Дорошенко Э. Ю. - Моделирование технико-тактических действий как фактор управления соревновательным процессом и подготовкой баскетболисток высокой квалификации (2013)
Іонова О. М. - Формування здоров'я особистості: досвід Вальдорфської школи (2013)
Козина Ж. Л. - Психофизиологические возможности альпинистов и скалолазов, специализирующихся в скоростном лазании и лазании на сложность, Репко Е. А., Прусик Кристоф, Чеслицка Мирослава. (2013)
Марченко О. Ю. - Гендерні відмінності ставлення школярів до фізкультурно-спортивної діяльності (2013)
Павелец О. Я. - Модельные характеристики как основа индивидуализации подготовки боксеров высших разрядов (элиты), Остьянов В. Н., Майданюк О. В. (2013)
Павленко Т. В. - Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2013)
Радзієвська М. П. - Аналіз залежності стилю життя і деякіх параметрів захворювальності органів дихання дітей 7 – 9 років в Польщі і на Україні, Кнотовіч Я., Радзієвський П. О., Диба Т. Г., Нестерова Т. В., Диба Е. В. (2013)
Решетняк О. А. - Корреляционные связи между содержанием кадмия, калия и кальция в организме и показателями сердечно-сосудистой системы спортсменов (2013)
Сторожик А. И. - Технология формирования вертикальной устойчивости тела детей 7 – 10 лет со сниженным слухом (2013)
Тронь Р. А. - Контроль фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у бойовому самбо, Ільїн В. М., Бицюра Р. В. (2013)
Устінова Т. Б. - Генезіс наукових знань з історії фізичної культури і спорту України (за матеріалами досліджень радянських науковців) (2013)
Харіна Д. Л. - Визначення рівня фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку (2013)
Iermakova T. S. - The peculiarities of work of the European Network of Health Promoting Schools (comparative analysis) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського