Буга Я. В. - "Мусульманські" медіа в політичному житті Франції: проблеми інтеграції (2011)
Лазарук Я. І. - Інформаційне законодавство Іспанії: демократичні ініціативи (2011)
Пономаренко Г. О. - Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами (2009)
Дручек О. В. - Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика (2009)
Козир О. В. - Зміст конституційного права особи на недоторканність житла (2009)
Головко О. М. - Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія), Кириченко В. Є. (2009)
Греченко В. А. - Розробка концепції економічного розвитку у перші роки радянської модернізації (кінець 20-х рр. ХХ ст.), Греченко В. В. (2009)
Холод Ю. А. - Форми нормативно-правових актів Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Храмцов О. М. - Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект) (2009)
Прутяний С. О. - Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивною злочинністю (кримінологічний аспект) (2009)
Лоскутов Т. О. - Зміст доказової діяльності слідчого ОВС у частині кримінального переслідуваня (2009)
Большаков Є. В. - Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві? (2009)
Войтович Н. Ф. - Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах (2009)
Опанасенков О. І. - Проблеми застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням у період виконання-відбування покарання (2009)
Денисюк С. Ф. - Повноваження суб’єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Ромасько В. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів державного контролю у сфері будівництва (2009)
Пономарьова Я. О. - Суб’єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Тягло О. В. - Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера (2009)
Ляхович Г. І. - Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи" (2009)
Пономаренко Є. В. - Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні (2009)
Дейниховська К. А. - Організаційно-правові особливості урахування політичних стратегій у процесі державного управління сферою охорони здоров’я в Україні (2009)
Чуйко З. Д. - Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України (2009)
Орловський О. С. - Проблеми локальної нормативно-правової регламентації місцевих ініціатив (на матеріалах м. Одеси) (2009)
Скупінський О. В. - До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні (2009)
Карчевський К. А. - Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика) (2009)
Фокша Л. В. - Зовнішні запозичення місцевих органів влади (2009)
Мандрика Л. М. - Право власності об’єднань громадян, Зайцев О. Л. (2009)
Солонько М. Ф. - Відмова від прийняття спадщини (2009)
Масюк В. В. - Розсуд суду щодо оцінки преюдиціальних обставин (2009)
Малихіна Я. А. - Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни (2009)
Селезень С. В. - Особливості трудової функції працівників, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності (2009)
Ваганова І. М. - Поняття примусу у трудовому праві України (2009)
Алієва Х. Н. - Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ (2009)
Михайльова К. Г. - Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики (2009)
Решетняк С. Б. - Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу (2009)
Саппа М. М. - Соціальні технології у структурі соціологічного знання (2009)
Бєлих О. Є. - Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків (2009)
Свєженцева Ю. О. - Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ, Ромас Р. В. (2009)
Теличкін О. О. - Пономаренко Г. О. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с. (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2015)
Стельмах Б. В. - Емотивна лексика в художніх і наукових текстах як ознака індивідуально-авторського стилю Агатангела Кримського (2015)
Shevchenko M. Yu. - The peculiarities of communicative act of threat in the work "The Financier" by Theodor Dreiser, Sakhnovska H. Yu. (2015)
Бабич Ж. В. - Європейський патент як дієвий інструмент захисту прав промислової власності в ЄС (2015)
Роговик О. Д. - Права дітей та Африканська система захисту прав людини (2015)
Шпомер А. І. - Технічний регламент як джерело господарського права, Барабаш А. Г. (2015)
Акатріні В. М. - Повернути втрачені імена: сім'я Мандичевських (2015)
Боличева О. В. - Структурна модель персоніфікації професійних знань (2015)
Галкина В. Д. - Модель формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих магистров военного управления (2015)
Грегоращук Ю. В. - Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації (2015)
Гришко В. І. - Особливості створення умов для впровадження розвивального навчання майбутніх юристів у ВНЗ: проблеми та перспективи (2015)
Когут І. В. - Методика формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дослідно-експериментальна робота (2015)
Левицька Н. В. - Проблема професійної підготовки перекладачів у теоретично-педагогічних дослідженнях (2015)
Мельничук Т. Ф. - Наукові принципи формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2015)
Овчарук В. В. - Особливості рухової підготовленості студентів факультету електроенергетики та електромеханіки ВНТУ, Овчарук В. Г. (2015)
Пасічник М. В. - Розробка ефективних тестів для контролю читання англомовних професійно орієнтованих текстів, Жигалко С. Е. (2015)
Русіна Н. Г. - Методичні підходи щодо структури та змісту навчально-виробничої практики землевпорядників (2015)
Тріфаніна Л. С. - Інформаційна культура підлітків як фактор соціальної безпеки у контексті нових суспільних викликів (2015)
Фурдуй С. Б. - Ідеї соціально-педагогічних технологій проектування інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Ящук О. В. - Результативність структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації (2015)
Гаврелюк С. В. - Исследование эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии у детей подросткового возраста в зависимости от типа конституции (2015)
Олійник Г. В. - Протезування хворих з вродженими незрощеннями верхньої щелепи з використанням коренево-куксових вкладок, Олійник М. Ю. (2015)
Ветютнева Н. О. - Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в твердих дисперсних системах методом УФ-спектрофотометрії, Макіян Ш. А., Римар М. В. (2015)
Василега О. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми страху в психології (2015)
Вознюк А. В. - Сутність освітніх округів та специфіка управління педагогічними працівниками в умовах діяльності даних об'єднань (2015)
Езерская Н. В. - Психологические особенности развития личности подросткового возраста (2015)
Желтова М. О. - Теоретичний аналіз проблеми креативності фахівця харчової галузі (2015)
Никоненко І. О. - Діагностичний потенціал проекційних методик у вивченні особистісних чинників професійної діяльності лікарів-хірургів (2015)
Тапалова О. Б. - Связь мотивации достижения с личностными факторами при зависимости от психоактивных веществ, Нуралиев Б. Ж., Жиенбаева Н. Б. (2015)
Отріщенко Н. В. - Перспективи встановлення валідності проективних методів у соціології (2015)
Яцина Ю. О. - Кластерне моделювання в політичному аналізі, Кудінов І. О. (2015)
Городинський С. І. - Проблеми підготовки спортсменів в умовах персоналізації (на прикладі легкої атлетики) (2015)
Демчучена І. В. - Формування культури здоров'я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах (2015)
Кіслов Д. В. - Інформаційні ризики управлінських систем (2015)
Мареніченко В. В. - Якісний розвиток системи вищої освіти і Болонського процесу в умовах інтеграції України та ЄС, Мареніченко В. В. (2015)
Пирогова К. М. - Висвітлення молодіжної тематики на шпальтах друкованого регіонального видання "Суббота плюс", Кучер О. О. (2015)
Пирогова К. М. - Культурно-мистецьке життя краю на Запорізькому телебаченні, Кучер О. О. (2015)
Шелестова А. М. - Соціальні комунікації як базовий компонент інформаційно-освітнього середовища сучасного ВНЗ (2015)
Косицька З. М. - Майстер витинанки Сергій Танадайчук: особливості творчої манери (2015)
Содержание (2015)
Дорошенко С. И. - Клиническая генетика в ортодонтической практике, Кульгинский Е. А. (2015)
Токаревич И. В. - Анализ изменений в зубочелюстной системе пациентов при применении съемных стандартных функциональных аппаратов для лечения аномалий прикуса, Корнеева А. С. (2015)
Драгомирецька М. С. - Оценка возможности замещения клыками латеральных резцов верхней челюсти при их агенезии, Якимець А. В., Скрипник И. Л. (2015)
Лихота К. Н. - Эффективность ортодонтической коррекции у пациентов с заболеваниями пародонта (2015)
Бабов Е. Д. - Сравнение функционирования микроимплантов и минипластин для временного скелетного анкоража на протяжении ортодонтического лечения, Херсонская Т. Б., Борченко Н. А. (2015)
Циленко О. Л. - Особенности репаративной регенерации костей челюстно-лицевой области (2015)
Karan Nehra - Междисциплинарный подход в управлении синдромом длинного лица и двусторонней микротией, Mohit Sharma, Vineet Sharma, Ramen Sinha (2015)
Peter H. Buschanga - Сравнительная эффективность времени лечения с использованием элайнеров и обычных эджуайз-брекетов, Steven G. Shawb, Mike Rossb, Doug Crosbyc, Phillip M. Campbelld (2015)
Мижура М. В. - Работа с системой прозрачных кап easy align: легко и просто! (2015)
Ala A. A. - Трехмерный анализ воздействия атопии на форму лица, Richmond S., Popat H., Toma A. M., Playle R., Pickles T., Zhurov A. I., Marshall D., Rosin P. L., Henderson J. (2015)
Кульгинский Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности аппарата андрезена-гойпля с пружиной коффина (омегообразной петлей), Яковчук В. П. (2015)
Володина М. В. - "Харьковский ортодонтический форум" (2015)
Байгулаков А. Т. - Индивидуальные лингвальные брекеты (2015)
Чорнобай О. Л. - Фольклорні рефлексії моральних і правових понять і норм (2009)
Градова Ю. В. - Поняття, об’єкти та суб’єкти правового моніторингу (2009)
Комзюк В. Т. - Правовий статус осіб, які мають право надавати правову допомогу (2009)
Лисенко О. О. - Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації (2009)
Головко О. М. - Обмежувальне законодавство у сфері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни, Кириченко В. Є. (2009)
Комзюк Л. Т. - Драгоманов і Міхновський: діалог конституційно-правових концепцій самостійності України (2009)
Гарбут А. А. - Вплив історичних передумов на реалізацію кадрової політики в АР Крим (2009)
Микитюк В. О. - Становлення та організація страхування в епохи Античності та Середньовіччя (2009)
Олішевський О. В. - Поняття організації розслідування злочинів (2009)
Савчук Т. І. - Про протидію виявленню економічних злочинів (2009)
Шалгунова С. А. - Типологія серійних сексуальних злочинців: "ситуативний", "сексуальний маніяк", "силовик" (2009)
Колєсник М. А. - Компетенція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству (2009)
Мирошниченко Ю. М. - Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики (2009)
Книженко О. О. - Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням (2009)
Проценко М. В. - Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами (2009)
Саприкіна М. В. - Про деякі спірні питання кваліфікації злочинів, передбачених ст.191 КК України (2009)
Пчеліна О. В. - Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини (2009)
Мудрецька Г. В. - Особливості подолання протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів з боку службових осіб (2009)
Янченко І. М. - Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи (2009)
Пабат О. В. - Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності (2009)
Юшкевич О. Г. - Висновок експерта як доказ в адміністративному судочинстві України (2009)
Кощій О. В. - Суб’єкти, не наділені владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві України (2009)
Будзан Л. Д. - Представництво в адміністративному судочинстві як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян (2009)
Єльцов В. О. - Деякі проблемні питання застосування судами законодавства про порушення митних правил (2009)
Єремєєв В. І. - Деякі проблемні питання відповідальності за корупційні адміністративні правопорушення (2009)
Мандрик С. І. - Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України (2009)
Дзюба І. І. - Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України (2009)
Ляхович Г. І. - Види державного управління в державі (2009)
Василькевич Я. І. - Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні, Долгий О. О. (2009)
Сальман І. Ю. - Якість державного регулювання в аграрному секторі та нові явища в загальній теорії держави і права (2009)
Міненко В. Л. - Людський капітал в умовах глобалізації економіки (2009)
Кікінчук В. Ю. - Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види (2009)
Опацький В. І. - Особливості вищих навчальних закладів України як об’єкта державного контролю (2009)
Грищенко М. В. - Дискусійні питання щодо запровадження Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (2009)
Перова О. В. - Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок (2009)
Мельник К. Ю. - До проблеми вимог, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (2009)
Бугайчук К. Л. - Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання (2009)
Калєніченко Л. І. - Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз (2009)
Безсмертний Є. О. - Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти (2009)
Мірошко О. П. - Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни "Тактико-спеціальна підготовка" у вищих навчальних закладах системи МВС України, Суботін А. О., Васильєв В. Т. (2009)
Гаркавцев Є. І. - Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків (2009)
Греченко В. - Семененко В. І. Історія України: прихована правда : Від козацьких часів до сьогодення / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2009. – 400 с., (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Функції процесуальних юридичних фактів у цивільному судочинстві України (2016)
Грабовська О. - Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі (2016)
Грущинська Н. - Договір про надання ріелторських послуг (2016)
Майка М. - Доктринальна характеристика правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі (2016)
Маркевич І. - Майнова відокремленість (самостійність) як ознака комунальних юридичних осіб публічного права (2016)
Мікуліна М. - Щодо передачі персональних даних за запитами правоохоронних органів (2016)
Попов В. - Правова природа та особливості договору буксирування (2016)
Прусенко Г. - Проблеми та перспективи забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі за законодавством України (2016)
Прут Ю. - Інститут правової допомоги в цивільному судочинстві: цивільно-процесуальні особливості реалізації (2016)
Якубівський І. - Межі здійснення майнових прав інтелектуальної власності в контексті конкурентного законодавства (2016)
Янчук А. - Учасники захисту цивільних прав (2016)
Святогор О. - Зарубіжний досвід організації виконання рішень у господарських справах (2016)
Феделеш Е. - Антидемпінгове мито як засіб тарифного регулювання (2016)
Гетьманцева Н. - Соціальне партнерство як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин (2016)
Марич Х. - Договір контрактації сільськогосподарської продукції (2016)
Шевченко Я. - Правове регулювання оцінки земель при впровадженні ринку сільськогосподарських земель на сучасному етапі (2016)
Барладян О. - Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України (2016)
Стукаленко О. - Теоретичні аспекти визначення дефініцій "будівництво" та "капітальне будівництво" (2016)
Яворська О. - Щодо визначення поняття особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України (2016)
Славко А. - Особливості регулювання банківських відносин за умов дії режиму окупованої території та режиму проведення антитерористичної операції (2016)
Цвіра Д. - Питання процесуального врегулювання податкових спорів в Україні (2016)
Балабкіна І. - Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства (2016)
Опольська. Н. - Розвиток права на свободу творчості в Англії (XIV – XVIІ ст.) (2016)
Полонка І. - Конструктивно-теоретичний аналіз розуміння поняття та ознак правомірної поведінки (2016)
Томко В. - Особливості діалектичного поєднання категорій "право" і "норма права" (2016)
Крайник Г. - Штраф як вид покарання за злочини проти безпеки виробництва: зміст та практика застосування (2016)
Калиниченко А. - Теоретичні аспекти судового компромісу в кримінальному судочинстві України (2016)
Лоскутов Т. - Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права (2016)
Лоскутова М. - Щодо підвищення ефективності обвинувачення, здійснюваного прокурором (2016)
Пазинич Т. - Про актуальність комплексного дослідження злочинів, що вчиняються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Пчеліна О. - Етапізація процесу розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Бенедик Я. - Міжнародне енергетичне агентство в організаційному механізмі співробітництва держав у сфері відновлюваної енергетики (2016)
Дроздова Ю. - Історико-правові передумови виникнення та періодизація становлення й розвитку права міжнародної безпеки (2016)
Пономаренко Г. О. - Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України (2009)
Юркевич О. М. - Нульові поняття у чинному законодавстві України: логіко-семантичний аналіз, Філатова Н. Ю. (2009)
Пономаренко Є. В. - До проблеми визначення сутності Європейського Союзу (2009)
Мігащук Ю. І. - Право на захист як елемент правоохоронного правовідношення (2009)
Бездольний М. Ю. - Загальнотеоретична характеристика корупції як соціального і правового явища (2009)
Панова І. В. - Поняття та види загальних принципів інформаційного права України (2009)
Гриценко І. С. - Законність у теорії адміністративного права та практиці державного управління в 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Греченко В. А. - Діяльність рад України в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (середина 30-х рр. ХХ ст.) (2009)
Савченко А. С. - Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні (2009)
Горбачова О. В. - Злочини ненависті: аналіз поняття та проблеми виявлення (2009)
Яременко А. О. - Проблемні питання діяльності органів внутрішніх справ щодо нейтралізації дезінформаційних повідомлень, які дестабілізують громадський порядок та безпеку (2009)
Сафронов С. О. - Відомості про осіб, яким заподіяно тілесне ушкодження, як елемент оперативно-розшукової характеристики злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень (2009)
Комзюк А. Т. - Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення, Мельник Р. С. (2009)
Панов І. О. - Щодо визначення правового статусу митного перевізника (2009)
Єщук О. М. - Зміст адміністративної діяльності ОВС щодо охорони права власності (2009)
Пономарьова Я. О. - Загальнотеоретичні проблеми стадійності адміністративних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Денисюк Д. С. - Правовий режим дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Синицький П. В. - Статус Державної служби охорони при МВС України як носія функцій і повноважень міліції (2009)
Овдієнко Я. О. - Влада Автономної Республіки Крим як окремий вид публічної влади (2009)
Орловський О. С. - Регламентація права на місцеву ініціативу у статутах територіальних (2009)
Федчишин С. А. - Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи) (2009)
Шестак В. С. - Участь громадськості у правотворчому забезпеченні реалізації культурної функції держави (2009)
Ромасько В. О. - Правове забезпечення державного контролю у сфері будівництва (2009)
Гетманець О. П. - Проблеми організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю (2009)
Докучаєва В. Ю. - Суб’єкти управління у сфері поводження з історичними та культурними цінностями: система та повноваження (2009)
Гришина І. І. - Сутність відповідальності учасників акціонерних правовідносин (2009)
Мороз О. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору (2009)
Моторна В. Ю. - Договір випробування автомобіля (2009)
Мельник К. Ю. - Відставка службовців правоохоронних органів (2009)
Чорноус О. В. - Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу в ОВС України (2009)
Гузьман О. А. - Анкетне опитування як метод соціологічного дослідження: особливості розгляду в аудиторії (2009)
Шейко Р. В. - До питання релятивізму девіантної поведінки (2009)
Ляшенко Н. О. - Сучасні альтернативні форми шлюбу (2009)
Бобро Н. В. - Професійна деформація як соціальне явище: теоретичні аспекти дослідження (2009)
Лаврик Ю. В. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки фахівця (2009)
Давиденко Л. М. - Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні : монографія / Литвинов О. М. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Бандурка О. М. - Напрями конституційної реформи в Україні (2016)
Гацелюк В. О. - Правова оцінка діяльності самопроголошених організацій у документах Верховної Ради України та рішеннях українських судів: порівняльний аналіз (2016)
Кравченко Т. Д. - Проблема становлення інституту демократії в Україні: основні аспекти (2016)
Райнін І. Л. - Адміністративно-правові умови ефективного управління регіоном (2016)
Кицул Ю. С. - Общественные объединения в Украине: административно-правовой статус (2016)
Хатнюк Ю. А. - Повноваження суб'єктів публічного управління у сфері соціального захисту населення України (2016)
Євдокіменко С. В. - Перспективи розвитку судово-економічних експертиз (2016)
Пастернак І. М. - Нормативно-правове регулювання взаємодії у діяльності органів по охороні кордону:історичний аспект (2016)
Шинкар Т. І. - Зарубіжний досвід правового забезпечення медіації та можливість його використання в Україні (2016)
Волоско Я. О. - Організаційно-правові питання участі України у міжнародному ринку праці (2016)
Данчул О. С. - Особливості професійної діяльності ДСО у сфері профілактики правопорушень у контексті побудови "сервісної" держави (2016)
Шушулкова В. Д. - Відповідальність членів адміністративних комісій: муніципально-правовий аспект (2016)
Черновський О. К. - Вплив "Якірного ефекту" на формування внутрішнього переконання судді (2016)
Берзин П. С. - Основные направления понимания уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804-1834 годов (2016)
Митрофанов І. І. - Функції норм кримінального права (2016)
Крижановський А. С. - Усвідомлення мотивації терористичної діяльності- ключ до ефективної протидії, Крижановська В. А. (2016)
Руфанова В. М. - Нормативно-правове забезпечення протидії сепаратизму в Україні (2016)
Вандін Є. В. - Організаційні засади функціонування спеціальної антикорупційної прокуратури (2016)
Гнатенко В. С. - Докази: теоретичні питання та практика застосування (2016)
Огородник Є. І. - Удосконалення механізму реалізації кримінально-виконавчої політики України (2016)
Пекар П. В. - Пропаганда війни взаконодавстві про кримінальну відповідальність пострадянських країн (2016)
Лемеха Р. І. - Істотна шкода як ознака, передбачена загальною частиною кримінального кодексу України (2016)
Поліщак Н. І. - Особливості стягнення процесуальних витрат на правову допомогу потерпілому у кримінальному провадженні (2016)
Гураль Л. О. - Становлення та історична обумовленість відповідальності за подіями тілесних ушкоджень в Українському кримінальному праві (2016)
Зінченко О. В. - Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки, Матвєєв П. С. (2016)
Волинець Т. В. - Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності (2016)
Новіков Д. В. - Обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини та у законодавстві України (2016)
Недо К. А. - Медіація у сімейних конфліктах (2016)
Меленко С. Г. - Формування філософсько-правових констант у рамках філософії мілетського періоду на прикладі творчості Анаксімена (2016)
Бухтіяров О. С. - Державна програма соціальної допомоги як форма бюджетного фінансування соціального забезпечення (2016)
Відданість присязі та українським освітнім традиціям: Донецький юридичний інститут відзначає 55-річчя заснування! (2016)
ДЮІ-55 років (2016)
Матлубов М. М. - Комплексный подход к оценке риска анестезиологического пособия и родоразрешения у пациентов с ожирением, Семенихин А. А., Нишанова Ф. П., Ким О. В., Хамдамова Э. Г., Рузибаев С. А. (2015)
Петрук Д. В. - Застосування сучасних малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2015)
Подольський В. В. - Генотипічне тестування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я, Россоха З. І. (2015)
Підвисоцька Н. І. - Математичне обгрунтування впливу чинників ризику на виникнення уроджених вад серця у дітей (2015)
Хмара Т. В. - Клініко-анатомічні аспекти опускання яєчок у калитку, Хмара А. Б., Куфтяк В. В. (2015)
Булько І. В. - Динаміка гістологічних змін селезінки щурів у віддалений період після опікової травми шкіри (2015)
Півторак В. І. - Ультраструктурні зміни подоцитів єдиної нирки після видалення контрлатеральної, Монастирський В. М. (2015)
Слободян О. М. - Пренатальний розвиток вен печінки, Кавун М. П., Вацик М. М. (2015)
Польовий В. П. - Стан клітинної ланки імунітету хворих на защемлені грижі передньої черевної стінки, Райляну С. І., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2015)
Сокольник С. О. - Оцінка ефективності ендоскопічного та фармакологічного гемостазу в дітей із виразковими шлунково-кишковими кровотечами (2015)
Рева В. Б. - Профілактика та лікування жовчного рефлюксу у хворих на жовчнокам’яну хворобу в післяопераційному періоді, Колотило О. Б., Срібний І. М. (2015)
Квятковская Т. А. - Морфологические особенности белочной оболочки кавернозных тел полового члена в возрастном аспекте, Квятковский Е. А. (2015)
Шарапова О. М. - Розподіл рецепторів до лектину арахісу земляного в гістохімічній характеристиці яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем та вживання настоянки ехінацеї пурпурової (2015)
Рева Т. В. - Зміни функціонального стану ендотелію при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі на тлі гіпотиреозу (2015)
Халло О. Є. - Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми передміхурової залози у чоловіків віком 22-35 років (2015)
Головацький А. С. - Динаміка змін щільності клітинних елементів світлих центрів лімфоїдних вузликів білої пульпи селезінки щурів-самців репродуктивного віку впродовж місяця після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Гецко О. І., Добрянська Е. С., Палапа В. Й., Кочмарь М. Ю., Росола Т. Ф., Гецко Т. Я. (2015)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Структурна організація кори мозочка щура за умов 6-тижневого введення опіоїду, Бекесевич А. М. (2015)
Попик П. М. - Ультраструктурна організація ендокринної частини та гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози за умов довготривалого впливу опіоїду в експерименті, Матешук-Вацеба Л. Р. (2015)
Козак І. О. - Гостра мезентеріальна ішемія. Клініка, діагностика, лікування (огляд літератури) (2015)
Пішак В. П. - Шишкоподібна залоза і органи фоторецепції: філогенетичні і функціональні зв’язки у хребетних, Кривчанська М. І., Пішак О. В., Громик О. О. (2015)
Hallon R. - Analysis of the causes of readmission in patients after laparoscopic appendectomy, Geron N., Teplytsky S., Mizrahi H. (2015)
Syrtsov V. K. - Teaching professionalism of histology, cytology and embryology department teachers in Zaporizhzhia State Medical University, Makyeyeva L. V., Aliyeva O. G., Sidorova I. V., Potots’ka O. I. (2015)
Кошарный В. В. - Трансформирование и комбинация методов образования, Абдул-Оглы Л. В. (2015)
Професор Гумінський Юрій Йосипович (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Професор Ольховський Василь Олексійович (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Профессор Масловский Сергей Юрьевич (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Професор Федонюк Ярослав Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Іринчин Андрій Васильович (до 50-річчя від дня народження) (2015)
Титул, зміст (2011)
Зима А. Г. - Взаимосвязь экономического развития стран, изменения климата и здоровья людей (2011)
Колодяжна Т. В. - Аналіз основних хвиль злиттів і поглинань у світовій економіці, Хаустова В. Є. (2011)
Нижегородцев Р. М. - Регрессионный анализ влияния основных факторов на валовой региональный продукт (на примере Северо-Западного федерального округа России), Петухов Н. А. (2011)
Іванов Ю. Б. - Проблеми та суперечності Податкового кодексу України в контексті моніторингу його імплементації, Найденко О. Є. (2011)
Ковальчук К. В. - Світовий ринок озброєнь: перспективи для України, Матюшенко І. Ю. (2011)
Тищенко О. М. - Адміністративно-територіальні одиниці України: розвиток та оподаткування, Тимушева Н. Ю. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Енергозабезпечення та енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення, Шумська Г. М. (2011)
Цибульська Л. О. - Концептульні підходи до створення системи девелопменту в інноваційно-активній будівельній організації (2011)
Киреенко А. П. - Развитие налогообложения индивидуальных предпринимателей – опыт России и Украины (2011)
Іванова В. Й. - Вдосконалення оперативно-виробничого планування в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва (2011)
Иванова О. Ю. - Формирование партнерских отношений между работодателем и персоналом как инструмент повышения конкурентоспособности торгового предприятия, Иванова Р. Х. (2011)
Зима О. Г. - Підготовка готельних номерів в Україні до Євро-2012, Підгайна В. О. (2011)
Данько Н. І. - Управління якістю готельних підприємств в Україні (2011)
Решетняк О. І. - Методичний підхід до реінжинірингу системи оперативного управління основним виробництвом на машинобудівних підприємствах, Кириченко Д. О. (2011)
Титул, зміст (2014)
Легенчук C. - Ідеальна система бухгалтерського обліку: утопічна ідея чи реальність ІТ-економіки?, Лозинський Д. (2014)
Лень В. - Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття та зміст, Колівешко О. (2014)
Крот Ю. - Особливості проведення та обліку ремонтів орендованих основних засобів (2014)
Проданчук М. - Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством (2014)
Левицька С. - Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту підприємств-платників податків, Осадча О. (2014)
Малишкін О. - Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його облік на підприємствах Німеччини (2014)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Громадсько-політична діяльність Івана Франка на теренах Самбора та Самбірщини (2013)
Галів М. - Курсова система освіти на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944) (2013)
Ільницький В. - Специфіка функціонування пенітенціарних закладів у Дрогобицькій області (1944 – 1959) (2013)
Лазорак Б. - Східницька філія французької нафтової компанії з обмеженою відповідальністю "Maurice guenot" (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис Волсвинського василіянського монастиря воздвиження Чесного хреста (1764 р.) (2013)
Якубовська-Кравчик К. - Ікони польсько-українського пограниччя ХХІ століття (2013)
Душний А. - Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile": розвиток, пропаганда, перспектива, Пиц Б. (2013)
Душний А. - Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи, Пиц Б., Шафета В. (2013)
Ісевич Ю. - До питання різножанровості сентенцій творчого портрету Романа Стахніва, Дякунчак Ю. (2013)
Молчко У. - Зародження та еволюція органної культури в місті Самборі, Олач Ю. (2013)
Савчин Г. - До питання деяких аспектів осмислення баянної творчості Володимира Зубицького (2013)
Салій В. - Сутність художнього образу та особливості його прояву у музичному мистецтві (2013)
Сергієнко О. - Оркестр народних інструментів "Святограй": різнояскраві грані творчості, виконавства, популяризації жанру (2013)
Гошко О. - Основи перекладу краєзнавчих реалій англійською мовою (на матеріалах поезії Тараса Шевченка) (2013)
Данилів І. - Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди, Дмитрів І. (2013)
Луцик В. - До питання про специфіку жанру наукової фантастики у доробку Доріс Лессінг (2013)
Марочканич І. - Феномен культурного імперіалізму: пролегомени до інтерпретації (2013)
Явір Л. - "З хреста пливуть всі наші сили" (Символіка лексеми хрест у поезії Івана Франка) (2013)
Жигайло О. - Формування обчислювальних навичок молодших школярів на уроках математики, Басюк М. (2013)
Жигайло О. - Формування креативного мислення учнів початкових класів на уроках математики, Гайда С. (2013)
Жигайло О. - Формування часових уявлень учнів початкових класів, Кожан-Шелепило Г. (2013)
Шаран О. - Використання усних вправ у системі розвивального навчання математики учнів початкової школи, Лазорчин О. (2013)
Боженський А. - Концерт студентів-лауреатів музично-педагогічного факультету (2013)
Душний А. - Мар’яна Мазур – вокальна надія Дрогобича (2013)
Душний А. - VІ-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile", Пиц Б. (2013)
Дякунчак Ю. - Нова сторінка творчості Романа Стахніва (2013)
Зимомря І. - Рух переємності художнього досвіду, Зимомря О. (2013)
Сеник О. - "Не збирається бандура помирати..." (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бориславська М. В. - Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року (2016)
Романюк В. А. - Ґенеза інституту позовної давності на українських землях (2016)
Агафонова Н. В. - До питання про функції конституційної реформи (2016)
Гринько С. Д. - Заходи оперативного впливу, пов’язані з виконанням зобов’язання за рахунок боржника, Гринько Р. В. (2016)
Мічурін Є. О. - Ускладнення здійснення права власності (2016)
Білоусов Ю. В. - Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні (2016)
Ізарова І. О. - Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу (2016)
Самбір О. Є. - Поняття суброгації в цивільному праві України (2016)
Таш’ян Р. І. - Механізм цивільно-правового регулювання транспортних відносин (2016)
Чорна Ж. Л. - Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності (2016)
Лесько Ю. В. - Страхування цивільно-правової відповідальності в зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів (2016)
Панченко С. С. - Невизначений строк дії договору та його вплив на цивільно-правові зобов’язання (2016)
Чудик-Білоусова Н. І. - Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів (2016)
Андрушко А. В. - Окремі аспекти укладення трудового договору (2016)
Домбровський С. Ф. - Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти, Тараненко Л. С. (2016)
Нікіфорова Т. І. - Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство (2016)
Волкотруб С. Г. - Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів (2016)
Луцик В. В. - Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі, Кордіяка Т. В. (2016)
Гринів О. - Вказівка прокурора як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2016)
Стефанчук М. М. - До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції представництва (2016)
Меланчук А. В. - Правовий статус органів адвокатського самоврядування у Російській імперії за Судовою реформою 1864 року та сучасній Україні (2016)
Димінська О. Ю. - Значення "Soft Law" для гармонізації договірного права ЄС (2016)
Грицко Р. Ю. - Роль безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини в підвищенні якості первинної медичної допомоги (2016)
Трещов М. М. - Система управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів: концептуальні засади побудови (2016)
Горбань Ю. С. - Еволюція наукових підходів щодо взаємовідносин людини та довкілля: державно-управлінський аспект (2016)
Сталенна Л. С. - Особливості розвитку сепаратистських рухів у регіонах Західної Європи (2016)
Мунько А. Ю. - Удосконалення інструментів управління місцевими фінансами в умовах децентралізації (2016)
Сафонова В. Є. - Впровадження системи бюджетування в практику фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2016)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Сільська Сколівщина у краєзнавчій та етнографічно-фольклорній спадщині Івана Франка (2013)
Галів М. - Акт надання німецького права селам Грушів і Літиня на Дрогобиччині (24 червня 1531 р.), Батюк Т. (2013)
Ільницький В. - Постать Трифуна Гачіча на тлі визвольного руху у Карпатському краї ОУН (2013)
Лазорак Б. - Будинок для єврейських сиріт імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1912 – 1914 рр.): мафіозний піар чи милосердна фундація Якуба Файєрштайна? (2013)
Нанівська М. - Населення Борислава у перше повоєнне десятиліття та його внесок у відбудову економічного потенціалу міста (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис Лішнянського василіянського монастиря святого пророка Іллі (1764 р.) (2013)
Бернадська Д. - Танець первісний і давньосхідний: розвиток і виражальні форми (2013)
Душний А. - До питання пріоритетності творчого розвитку студента-інструменталіста ХХІ століття (2013)
Krajewska A. - Odpowiedzialność, podmiotowość i aktywność studentów w nowocześnie pojmowanym procesie kztałcenia (2013)
Кундис Р. - До питання музикознавчої та науково-методичної діяльності Львівських педагогів-баяністів (2013)
Марушка М. - Гра як один з прийомів розвитку творчих здібностей на уроках хореографії (2013)
Тиновський М. - Дидактичний репертуар як основа формування виконавської вправності кларнетиста (2013)
Шариков Д. - Хореографія ренесансу: майстри танцю, перший балет і танцювальна техніка (2013)
Шафета В. - Композиторська творчість митців Львівщини та їх внесок у забезпечення дидактичних ансамблево-оркестрових репертуарних потреб (2013)
Паночко М. - Соборна основа української юридичної термінології як визначальний чинник її функціональної розбудови в 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Чаварга Я. - Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу (2013)
Дмитрів І. - Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) (2013)
Зимомря І. - Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції, Угляй Л. (2013)
Лазірко Н. - Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина, Олексин Н. (2013)
Лях Т. - Жанрово-стильова своєрідність поезій у прозі Марка Черемшини (2013)
Давидов М. - Дрогобицький баянно-акордеонний конкурс як мистецьке явище жанру (2013)
Лазорак Б. - Автентичне виконання давніх псальм у дерев’яній церкві святого Юра, або як відбувалася лекція-концерт харківського кобзаря Олександра Савчука (2013)
Суслов Е. - Несколько штрихов об конкурсе "Perpetuum mobile" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Виговська Н. Г. - Місце позабалансових ризиків у системі банківських ризиків, Виговський В. Г. (2016)
Легенчук С. Ф. - Проблеми бухгалтерського обліку комерціалізації нематеріальних активів (2016)
Makarovych V. K. - Compliance as factoring business risk management: control aspects (2016)
Осадча О. О. - Обліково-аналітичне забезпечення соціального капіталу в сучасних економічних умовах (2016)
Плахтій Т. Ф. - Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку (2016)
Пономарьов Д. Е. - Прогнозування показників фінансового стану підприємства як основа формування фінансової стійкості (2016)
Свірко С. В. - Тезаурус бухгалтерської науки: історичний шлях формування та сьогоденна ідентифікація поняття "калькулювання" (2016)
Вакалюк В. А. - Правове забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Денисюк О. Г. - Максимізація вартості підприємства як результат ефективного управління персоналом (2016)
Ковалевська І. М. - Екологічна безпека довкілля Житомирщини (2016)
Мілінчук О. В. - Ефективність вартісно-орієнтованого управління: ключові показники (2016)
Олійник О. В. - Маркетинговий потенціал промислових підприємств України, Іваненко В. О. (2016)
Проценко Н. Б. - Концепція ринкового механізму управління продуктивністю праці (2016)
Саух І. В. - Концептуальні основи формування системи туризму в Україні (2016)
Шандова Н. В. - Особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Швиданенко Г. О. - Напрями вдосконалення мотивації інноваційної діяльності підприємств в умовах інтелектуалізації економіки, Ніколайчук О. А. (2016)
Бондарчук В. В. - Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта, Рабошук А. В. (2016)
Ксендзук В. В. - Методи управління валютними ризиками в зовнішній торгівлі (2016)
Романчук К. В. - Еміграція населення України в контексті тенденцій міжнародної міграції робочої сили: економіко-соціо-демографічний базис, Шиманська К. В. (2016)
Софіщенко І. Я. - Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом, Руба М. О. (2016)
Височан О. С. - Ранній етап розвитку електронних грошей: від Едварда Белламі до Френка МакНамари (2016)
Кравчук Г. В. - Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування автотранспортних засобів в Україні, Курач Д. А., Савченко Т. В. (2016)
Лисенок О. В. - Формування стратегії та політики управління кредитними операціями банків (2016)
Подаков Є. С. - Сучасні аспекти податкового регулювання інвестиційної активності (2016)
Тірбах Л. В. - Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики в Україні (2016)
Титул, зміст (2014)
Доровський О. В. - Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України (2014)
Жабинець О. Й. - Політика інформаційної безпеки страхових компаній: українські реалії та досвід США (2014)
Колбасін Є. С. - Аналіз світового ринку автобусобудування, Остапенко А. В., Ярошенко І. В. (2014)
Матюшенко І. Ю. - Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні (2014)
Мельник О. Г. - Системи фінансування високих технологій (2014)
Мусіна Л. А. - Дослідження впливу ресурсоефективності на економічний розвиток в країнах – лідерах "зеленої" модернізації, Кваша Т. К. (2014)
Омаров Ш. А. О. - Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Байцим В. Ф. - Аналіз проблем ефективності енергетичного забезпечення міст України в контексті сталого економічного розвитку (2014)
Барна М. Ю. - Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Реінжиніринг як універсальний інструмент інноваційного розвитку економіки (2014)
Залунина О. М. - Построение концептуальной схемы группировки областей Украины по макроэкономическим параметрам в строительном секторе (2014)
Іляш О. І. - Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях, Бугайчук Н. В. (2014)
Манойленко О. В. - Теоретико-методичні аспекти вдосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв, Кравченко С. М. (2014)
Орлов П. А. - Проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования и маркетинга в условиях его интенсивного развития и мирового экономического кризиса (2014)
Піхоцький В. Ф. - Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами (2014)
Прушківський В. Г. - Теоретичні підходи до визначення сільських територій, Колесников В. І. (2014)
Ревак І. О. - Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку (2014)
Салашенко Т. І. - Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки, Феденко Г. М. (2014)
Скрипник А. В. - Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ, Голячук О. С. (2014)
Скрипник А. В. - Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво, Яра Т. Ю. (2014)
Татаріна Т. В. - Особливості функціонування перестрахових брокерів на вітчизняному ринку перестрахування, Третяк К. В. (2014)
Токарь В. В. - Институт банкротства физического лица в системе обеспечения экономической безопасности Украины (2014)
Хаустова В. Є. - Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах Україні, Горбатова Є. Ф. (2014)
Хаустова В. Є. - Методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням динаміки його ринкової вартості та положення на кривій життєвого циклу (на прикладі підприємств галузі чорної металургії України), Хоменко О. І. (2014)
Шкарлет С. М. - Потенційно-факторне обґрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки, Холявко Н. І. (2014)
Бондаренко В. М. - Інструменти та засоби державного регулювання розвитку бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях, Машіко К. С. (2014)
Вещипан О. О. - Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системи випереджальних індикаторів, Полякова О. Ю. (2014)
Голіяд Н. Ю. - Аналіз категоріального апарату процесу антикризового управління регіоном (2014)
Манойленко А. В. - Формирование системы базовых показателей оценки устойчивости социально-экономического состояния региона, Савченко Н. В. (2014)
Преображенська О. С. - Методичне забезпечення аналізу безпеки розвитку регіону (2014)
Александрова В. А. - Оценка эффективности бизнес-процессов интегрированных корпоративных структур, Манойленко А. В. (2014)
Васильчук І. П. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій (2014)
Верба В. А. - Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства, Ліщинська В. В. (2014)
Волощук Л. О. - Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу (2014)
Ільчук П. Г. - Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації (2014)
Лабунська С. В. - Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності (2014)
Мехович С. А. - Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства, Ткаченко М. О. (2014)
Мєшков А. В. - Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства, Ментель О. Ю. (2014)
Panasiuk I. P. - Specific Aspects of Forming the Tariff Policy of an Airline Company (2014)
Поддубная Л. И. - Системные императивы формирования и развития экспортного потенциала промышленного предприятия, Иваниенко К. В. (2014)
Попова О. Ю. - Економіко-організаційні умови обґрунтування енергетичної ефективності поведінки підприємства, Кузнєцов В. Ю. (2014)
Попова О. Ю. - Природа мотивації виробництва екологічно чистої продукції на підприємствах, Єна Ю. К. (2014)
Строкович Г. В. - Теоретичні засади формування системи стратегічного вибору підприємства, Жукова Д. А. (2014)
Чайка Т. Ю. - Можливості і сфера застосування балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення (2014)
Шуміло О. С. - Особливості наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2014)
Якубів В. М. - Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств, Якубів Р. Д. (2014)
Янчук М. Б. - Науково-теоретичний аспект інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах відкритої економіки (2014)
Волковський Є. І. - Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти, Котіна Г. М., Степура М. М. (2014)
Ivasiv I. B. - The Status of Liquidity Management Systems in Ukrainian Banks, Fuksman O. Y. (2014)
Мельниченко О. В. - Організація аудиту електронних грошей в банках (2014)
Огійчук М. Ф. - Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість, Горковенко І. В., Сколотій І. В. (2014)
Паєнтко Т. В. - Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг, Рудая М. І. (2014)
Рац О. М. - Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України, Тисячна Ю. С. (2014)
Ryazanova N. S. - Financial Information as a Factor in Creation of the Value Added in the Innovation Market Economy (2014)
Колупаєва І. В. - Інструментарій регуляторної політики держави (2014)
Сардак С. Е. - Домінуючі форми управлінсько-регуляторного впливу на розвиток людських ресурсів у різнорівневих соціально-економічних системах (2014)
Шатілова О. В. - Поняття, структура та функції ринку корпоративного контролю, Москвін Б. Ю. (2014)
Голофаєва І. П. - Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнітивного підходу (2014)
Лактіонова О. А. - Методичний підхід до оцінки гнучкості фінансового ринку в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Малярець Л. М. - Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства, Смолякова О. М. (2014)
Пурський О. І. - Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі, Гринюк Б. В., Мазоха Д. П. (2014)
Blazheyevskiy M. Ye. - Voltammetric determination of magnesium monoperoxy-phthalate in pure substance and disinfectant "Dismozon Pur”, Mozgova O. О. (2015)
Kovalenko Sv. N. - Determination of the optimal parameters of the technology for the gel with thioctic acid and allantoin (2015)
Дмитриева М. В. - Подход к аттестации тестового образца для контроля качества лекарственного средства по фармакопейному методу "Oпределение степени окраски жидкостей" (2015)
Назарова О. С. - Розробка і валідація методики кількісного визначення лізиноприлу дигідрату для оцінки кінетики розчинення in vitro з таблеток (2015)
Капустянський І. Ю. - Розробка та валідація методики кількісного визначення 6,7-диметокси-4-N-(4-ціанофеніл)амінохіназоліну, Коваленко С. М., Євсєєва Л. В., Ковпак Л. А. (2015)
Кран О. С. - Створення комбінованого гелю для лікування ран у другій фазі ранового процесу, Башура О. Г., Баранова І. І. (2015)
Крутських Т. В. - Вивчення впливу виду упаковки на якість таблеток альтабор під час зберігання, Шаламай А. С. (2015)
Фарес Р. - Физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида физические и фармакотехнологические исследования субстанции нифуроксазида, Бобрицкая Л. А., Назарова Е. С., Зборовская Т. В. (2015)
Братішко Ю. С. - Розробка алгоритму формування системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2015)
Зупанець К. О. - Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобів на місці проведення дослідження, Доброва В. Є., Проскурня О. М. (2015)
Федяк І. О. - Протокол провізора (фармацевта) зі сприяння прихильності до лікування хворих на хронічні гепатити як елемент стандартизованої фармацевтичної допомоги, Максименко О. В. (2015)
Волкова А. В. - Оцінка ідеальної позиції торгової марки противиразкового препарату на прикладі групи рабепразолу (2015)
Прокопенко Т. С. - Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях у складі російської імперії в XVIIІ – першій половині XIX століття, Котвіцька А. А., Горбаньов В. В. (2015)
Яковлєва Л. В. - Доступність антигістамінних засобів для українських пацієнтів у 2013-2014 роках, Передерій А. В. (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Жердева Н. Н. - Изменение стиля жизни как профилактика развития сахарного диабета, Клименко Р. П., Фрущева Е. Л. (2015)
Авраменко Т. В. - Прогнозування ризику розвитку прееклампсії у вагітних із цукровим діабетом 1-го типу та супутньою діабетичною нефропатією: роль генетичних факторів, Грибанов А. В., Россоха З. І. (2015)
Abramova N. O. - Peculiarities of Indices of Thyroid Homeostasis in Patients with Metabolic Syndrome Depending on Body Mass Index, Pashkovska N. V. (2015)
Жаринова В. Ю. - Применение оригинального L-орнитина-L-аспартата у больных с комплексной кардиоваскулярной патологией и сахарным диабетом 2-го типа, Игрунова К. Н., Бодрецкая Л. А., Чижова В. П., Самоць И. А., Бутинец Ж. С., Галецкий А. Ю., Бенковская Н. Н., Табакович-Вацеба В. А. (2015)
Полторак В. В. - Инсулин Тожео — новый базальный инсулин длительного действия. Часть 2. Клиническая эффективность и безопасность, Кравчун Н. А., Горшунская М. Ю. (2015)
Barbosa A. P. - Iatrogenic Osteoporosis, Mascarenhas M. R. (2015)
Рыкова О. В. - Синдром поликистозных яичников: лабораторная диагностика гиперандрогенного статуса женщины (обзор статьи "The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology", октябрь 2014 года) (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Особливості перебігу цукрового діабету 2-го типу у поєднанні з гіпотиреозом (2015)
Ахмедова Ш. У. - Нарушения менструального цикла у женщин фертильного возраста с ожирением, Садыкова Д. Ш. (2015)
Чернявська І. В. - Профіль чинників ризику серцево-судинних захворювань при ішемічній хворобі серця в осіб із нормальним і порушеним вуглеводним обміном (2015)
Кравчун Н. О. - Ремоделювання міокарда в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Черняєва А. О. (2015)
Лучицький В. Є. - Лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Дідушко О. М. - Рівні васкулоендотеліального фактора росту у хворих на гіпотиреоз (2015)
Герасименко Л. В. - Зміни кісткової тканини та їх вікові відмінності у жінок, хворих на дифузний токсичний зоб (2015)
Приступюк М. О. - Удосконалення хірургічної техніки ампутації пальців та лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, Безродний Б. Г. (2015)
Ляшук П. М. - Ектопічний АКТГ-синдром Кушинга, обумовлений бронхіальним карциноїдом, Станкова Н. І., Ляшук Р. П. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Tsymbal D. O. - Overexpression of dominant-negative IRE1 enzyme in H1299-shE6AP cells increases heat shock element-dependent transcription, Minchenko О. H. (2015)
Budnikov S. R. - Investigation and optimization of reactivation of urease biosensor for heavy metals inhibition analysis, Soldatkin O. O., Kukla A. L., Khomenko I. I., Dzyadevych S. V., Soldatkin O. P. (2015)
Pirog T. P. - Intensification of surfactants synthesis under Nocardia vaccinii ІMV B-7405 cultivation on a mixture of glucose and glycerol, Shevchuk T. A., Beregova K. A., Kudrya N. B. (2015)
Lootsik M. D. - Preparation of chitosan with high blood clotting activity and its hemostatic potential assessment, Bilyy R. O., Lutsyk M. M., Stoika R. S. (2015)
Dekina S. S. - Isolation and purification of lysozyme from the hen egg white, Romanovska I. I., Ovsepyan A. M., Bodyul M. G., Toptikov V. A. (2015)
Sokolik V. V. - Effect of curcumin liposomal form on angiotensin converting activity, cytokines and cognitive characteristics of the rats with Alzheimer’s disease model, Shulga S. M. (2015)
Blayda I. A. - Properties of chemolithotrophic bacteria new strains isolated from industrial substrates, Vasyleva T. V., Baranov V. I., Semenov K. I., Slysarenko L. I., Barba I. M. (2015)
Gulevsky А. K. - Energy metabolism of packed white cells after cryopreservation and rehabilitation in a medium containing a cord blood low-molecular fraction, Akhatova Y. S., Sysoev А. А., Sysoeva I. V. (2015)
Liapina K. V. - The lime purification of sugar-containing solution using high viscosity colloidal solutions, Dulnev P. G., Marinin A. I., Pushanko N. N., Olishevskiy V. V. (2015)
Mаyorova О. Yu. - Adaptation of Gentiana lutea L. plants obtained in vitro to ex vitro and in situ condition, Hrytsak L. R., Drobyk N. М. (2015)
Krupska T. V. - The state of the water in brain tissue in presence of TS-100 nanoparticles, Pakrishen S. V., Serov O. V., Volik O. T., Turov V. V. (2015)
Карпенко З. - Методологічні проблеми психології особистості: з історії всеукраїнських наукових семінарів (2015)
Титаренко Т. - Практики особистісного життєтворення: множинність як шанс (2015)
Татенко В. - Суб’єктно-вчинковий підхід на службі у соціальної психології (2015)
Старовойтенко О. - Герменевтика особистості як метод сучасної персонології (2015)
Савчин М. - Теоретико-методологічна ресурсність духовної парадигми психології в дослідженні особистості (2015)
Кікінеджі О. - Егалітарна особистість у сучасному соціопросторі (2015)
Міщиха Л. - Досвід у дискусійному полі позиціювання категорії "творчий потенціал" (2015)
Горбунова В. - Методи та методологія наукових досліджень у сфері психологічної допомоги (2015)
Радчук Г. - Аксіопсихологічні засади розвитку сучасної вищої освіти (2015)
Литвин-Кіндратюк С. - Соціально-психологічна ритміка ритуальної поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності (2015)
Савелюк Н. - Психологічні ракурси обґрунтування та аналізу поняття "релігійна дискурсивна особистість" (2015)
Галушко Л. - Проблема мотивації у різних теоретико-методологічних підходах до розуміння та пізнання психіки (2015)
Черенщикова Д. - Позитивна суб’єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у ВНЗ як фундаментально-технологічна основа його оптимізації (2015)
Дворник М. - Постмодерні сентенції постаті кідалт (2015)
Лазорко О. - Професійна безпека особистості: категоріально-методологічний статус феномену (2015)
Злобіна О. - Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій (2015)
Вірна Ж. - Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості (2015)
Дзюба Т. - Деструктивні ознаки професійного самоставлення та їх вплив на професійне здоров'я вчителя (2015)
Віговська О. - Психологічна детермінація домінуючого інстинкту у конструктивній самореалізації жінок (2015)
Прахова С. - Лонгітюдне дослідження феномену фрустрації учнів різних вікових груп (2015)
Савченко О. - Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності особистості (2015)
Савченко К. - Вивчення особистісної мотивації в процесі здобуття першої та другої вищої освіти (2015)
Сватенкова Т. - Психологічні особливості переживання смисложиттєвої кризи ранньої юності (2015)
Лапіна М. - Психолого-педагогічні особливості професійного навчання соціальних працівників (2015)
Шийчук А. - Професійне становлення молодого психолога: опис консультативного випадку (2015)
Яблонська Т. - Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин (2015)
Августюк М. - Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів (2015)
Заміщак М. - Психологічні чинники професіоналізації майбутнього педагога (2015)
Заболоцька С. - Особливості становлення духовності у навчально-виховному процесі (2015)
Стрілецька І. - Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості (2015)
Целюк Т. - Поняття перфекціонізму: позитивний та негативний аспекти (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації (2015)
Вихідні дані (2015)
Kovalenko Sv. М. - Substantiation of the excipients choice using the analysis of variance when developing tablets with thioctic acid and taurin (2015)
Асланян М. А. - Разработка методов контроля качества таблеток Лавафлам, Бобрицкая Л. А., Назарова Е. С., Попова Н. В., Зборовская Т. В. (2015)
Жидкова Т. М. - Стандартизація показників та методів контролю якості таблеток "Вітаксон"®, Крутських Т. В. (2015)
Росада М. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення вмісту рибоксину в таблетках, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Posylkina О. V. - Actual questions of development management and competitiveness of pharmacy networks: identifying the main issues and key tendencies, Dorovskyy A. V., Маla Zh. V. (2015)
Вірстюк Н. Г. - Проект протоколу провізора (фармацевта) зі сприяння прихильності до лікування хворих на хронічні гепатити для попередження розвитку цирозу і раку печінки, Федяк І. О., Максименко О. В. (2015)
Котвіцька А. А. - Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей, Кононенко О. В. (2015)
Літвінова О. В. - Аналіз стану управління інтелектуальними ресурсами на провідних вітчизняних фармацевтичних підприємствах (2015)
Прокопенко Т. С. - Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку XX століття, Котвіцька А. А., Горбаньов В. В. (2015)
Посилкіна О. В. - Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях, Доровський О. В., Новицька Ю. Є., Хромих А. Г., Демченко Н. В. (2015)
Тетерич Н. В. - Дослідження соціально-психологічного клімату у професійному фармацевтичному середовищі (2015)
Содержание (2013)
Щепотин И. Б. - Особенности выполнения панкреатодуоденальной резекции у детей, Лукашенко А. В., Колесник Е. А., Приймак В. В., Жуков Ю. А., Бурлака А. А., Климнюк Г. И., Грабовой А. Н., Головко Т. С., Лаврик Г. В., Ганич А. В., Халилеев А. А. (2013)
Щепотин И. Б. - Эволюция сфинктерсохраняющей хирургии у больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки, Колесник Е. А., Приймак В. В., Безносенко А. П., Яцина А. И., Ерко И. П., Балабушко С. Б. (2013)
Щепотін І. Б. - Використання показника виживаності як критерію оцінки якості онкологічної допомоги населенню, Федоренко З. П., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Добровольский Н. А. - Изучение влияния расширенных лимфодиссекций на выживаемость больных раком желудка, Орел Н. А., Лурин А. Г., Згура А. Н., Биленко А. А., Машуков А. А., Мерлич С. В., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е. (2013)
Коровін С. І. - Дерматофібросаркома вибухаюча: клініка, діагностика та лікування, Остафійчук В. В., Кукушкіна М. М., Палівець А. Ю., Колесніченко В. О. (2013)
Ковальчук П. А. - Лечение пациентов с метастазами остеосаркомы в легких, Дедков А. Г., Ганул А. В., Бороров Л. В., Волков И. Б., Бойчук С. И., Тихонов В. Г. (2013)
Препарат Erivedge® компании "Roche" одобрен в ЕС для лечения местно-распространенной и метастатической базальноклеточной карциномы (2013)
Смоланка І. І. - Скринінг, профілактика та рання діагностика раку грудної залози, Скляр С. Ю., Головко Т. С., Ганіч О. В. (2013)
Смоланка І. І. - Обґрунтування резекції сторожових лімфатичних вузлів при операціях з приводу раку грудної залози, Скляр С. Ю., Костриба О. І. (2013)
Присяжнюк В. Ф. - Перспективы использования паравертебральной анестезии и анальгезии при оперативных вмешательствах на грудной железе, Климчук Л. В., Сидоренко К. Д., Галак И. И., Ляшенко А. А. (2013)
Процик В. С. - Шийна лімфодисекція з виявленням сторожового лімфатичного вузла у хворих на рак порожнини рота та ротоглотки, Кравець О. В., Трембач О. М., Коробко Є. В., Руденко Д. М., Петренко Л. І., Чичула Р. Є. (2013)
Кравець О. В. - Комплексне лікування хворих на резектабельний рак порожнини рота III–IV стадії. Сучасний стан проблеми, Процик В. С. (2013)
Литвиненко Р. А. - Прогностична значущість простатичної інтраепітеліальної неоплазії високого ступеня, Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е. (2013)
Щукин Д. В. - Хирургическое удаление опухолевых тромбов нижней полой вены без искусственного кровообращения: что делать, если piggyback-мобилизация печени невозможна? (2013)
Бочерикова Е. - Агрессивные неходжкинские лимфомы: особенности диагностики и лечения (2013)
Гончарук Е. - Рациональные лечебные подходы в онкологии (2013)
Крячок И. А. - Бендамустин в лечении множественной миеломы, Титоренко И. Б., Новосад О. И. (2013)
Разумейко И. В. - Эндоскопическая семиотика с иммуногистохимическим анализом неходжкинских лимфом желудка, Бойко Г. С., Кротевич М. С., Журавский В. К., Кузьменко А. П. (2013)
Барановська Л. М. - Можливість підвищення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози шляхом використання радіомодифікаторів (2013)
Головко Т. С. - Можливості еластографії в диференційній діагностиці вогнищевої та дифузної патології печінки, Бакай О. О. (2013)
Грабовий О. М. - Експресія bcl-2?і p53?у клітинах нейробластомних пухлин із різним вмістом нуклеїнових кислот, Зарецький М. Б., Перепьолкіна І. В., Василишин О. І. (2013)
Пікас П. Б. - Стан жирнокислотного спектра ліпідів сироватки крові у хворих із поліпами кишечнику (2013)
Нові аспекти в організації і проведенні цитологічної діагностики злоякісних пухлин (матеріали науково-практичного семінару) (2013)
Титул, зміст (2015)
Національне визнання бухгалтера — крок до успішного маийбутнього України (2015)
Hnylytska L. V. - New product cost accounting — now and future (2015)
Fitim Deari - Determinants of a firm’s net trade credit: the case of ukraine, Paientko T. V. (2015)
Панков Д. А. - Монетарная теория бухгалтерского учета в системе теоретических учетных моделей и направлений, Маханько Л. C. (2015)
Rudenko-Sudarieva L. V. - Modern factors in the development of international investment, Krysiuk R. V. (2015)
Svirko S. V. - Public sector employee benefits: international and domestic accounting theory and practice, Hrytsak N. Y. (2015)
Швиданенко О. А. - Глобалізація ринковоії системи: детермінанти розвитку та регулювання (2015)
Herasymovych I. A. - Budgeting of business processes — the basis of financial engineering and operating activities of an enterprise (2015)
Isay O. V. - Balance sheet analytic possibilities, Kalabukhova S. V. (2015)
Khoptynskyi Y. A. - Accounting category improvement (2015)
Благодаренко Л. Ю. - Складові навчальних досягнень студентів з дисципліни "Загальна фізика”, критерії їх оцінювання та засоби діагностики, Шут М. І. (2015)
Грудинін Б. О. - Йосип Шкловський: до 100-річчя від дня народження вченого (2015)
Заболотний В. Ф. - Психолого-педагогічні аспекти вивчення фізики в класах гуманітарного профілю, Слободянюк І. Ю. (2015)
Коваленко К. В. - Формування предметної компетентності – основа розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмету (2015)
Крячко І. П. - Концепція підручника астрономії профільного рівня (2015)
Мисліцька Н. А. - Аналітичний огляд досліджень з формування методичних умінь майбутніх учителів фізики (2015)
Семерня О. М. - Методична компетентність вчителя фізики: практичні заняття (2015)
Чернявський В. В. - Методичні засади забезпечення наступності фізичної освіти в умовах компетентнісного підходу до організації навчання (2015)
Шерстюк С. О. - Можливості курсу фізики у напрямі формування в учнів технічних знань (2015)
Школа О. В. - Навчально-методичний комплекс з теоретичної фізики: теоретичні та практичні аспекти створення (2015)
Думанська Т. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчання вищої математики майбутніх економістів-бакалаврів (2015)
Кліндухова В. М. - Деякі використання ІКТ під час навчання математики студентів морських спеціальностей, Присяжнюк A. О. (2015)
Лещинський О. - Пропедевтика сприйняття понять "інваріант” та "напівінваріант” при наданні математичної освіти молодшим спеціалістам комп'ютерно-орієнтовних спеціальностей (ВНЗ I-II рівнів акредитації), Тихонова В., Бохонова Т., Томащук О., Гроза В. (2015)
Пихтар М. П. - Деякі особливості проведення гурткових занять з розв’язування олімпіадних задач з математики в педагогічних університетах (2015)
Снігур Т. О. - Формування поняття площі плоского геометричного тіла (2015)
Трунова О. В. - Ентропія як міра інвестиційної привабливості підприємства в курсі стохастики для економістів (2015)
Чашечникова О. С. - Розвиток рис творчої особистості у процесі навчання елементарної математики, Колесник Є. А. (2015)
Школьний О. В. - Про особливості підготовки до дворівневого ЗНО з математики (2015)
Содержание (2014)
Аналіз діяльності Національного інституту раку (2014)
Щепотин И. Б. - Хирургическое лечение метастатического рака прямой кишки с синхронным поражением печени, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Приймак В. В. (2014)
Щепотин И. Б. - Влияние периоперационных гемотрансфузий на непосредственные результаты хирургического лечения рака ободочной кишки, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Махмудов Д. Э., Приймак В. В., Безносенко А. П., Ушаков С. В. (2014)
Коровин С. И. - Карцинома Меркеля: клиника, диагностика и лечение, Колесниченко В. А., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В. (2014)
Кукушкина М. Н. - Морфологическая характеристика первичной опухоли и микрометастазов в сторожевых лимфатических узлах как прогностический фактор прогрессирования меланомы кожи, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Потороча А. Н., Остафийчук В. В., Ковальчук П. А. (2014)
Смоланка І. І. - Сучасні можливості проведення скринінгу захворювань грудної залози, Скляр С. Ю., Головко Т. С., Ганіч О. В. (2014)
Щепотін І. Б. - Випадок саркоми грудної клітки з клінічною маніфестацією пухлини грудної залози, що пальпується (випадок із практики), Зотов О. С., Поступаленко О. В. (2014)
Тащиев Р. К. - Опыт применения современных компьютерных технологий для прогнозирования возникновения рака грудной железы в условиях общелечебной сети, Баратели В. Т. (2014)
Лигирда Н. Ф. - Особливості клінічного перебігу та діагностики рецидивів передраку та раку шийки матки у хворих після деструктивних методів лікування, Воробйова Л. І., Кротевич М. С. (2014)
Воробьева Л. И. - Рак влагалища: современное состояние проблемы, Неспрядько С. В., Гончарук И. В., Гаврилюк О. Н., Бакай О. А., Ганич А. В. (2014)
Шайда Е. В. - Сучасні погляди на лікування дітей із несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин (2014)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання комбінованої спінально-епідуральної анестезії для знеболення при оперативних втручаннях з приводу пухлин черевної порожнини у дітей (2014)
Крячок И. А. - Коррекция анемического синдрома у больных злокачественными лимфомами, Титоренко И. Б., Степанишина Я. А. (2014)
Крячок І. А. - Кардіотоксичність при проведенні хіміотерапевтичного лікування у пацієнтів похилого віку із неходжкінськими лімфомами, Титоренко І. Б. (2014)
Сивак Л. А. - Ефективність застосування алгоритмів терапії супроводу з урахуванням факторів прогнозу токсичності хіміотерапії у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози, Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Кліманов М. Ю., Алексик О. М., Аскольський А. В. (2014)
Эрлотиниб (Тарцева®) в первой линии терапии пациентов с немелкоклеточным раком легкого с мутациями EGFR: анализ эффективности (2014)
Памяти выдающегося ученого, хирурга-онколога Бондаря Григория Васильевича (2014)
Научные мероприятия на 2014 год (2014)
Содержание (2014)
Кукушкина М. Н. - Меланома и рак кожи: современные подходы к диагностике и лечению (по материалам 10-го Конгресса Европейской ассоциации дерматоонкологов), Коровин С. И., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Дедков А. Г. (2014)
Коровин С. И. - Лечение больных с микрометастазами меланомы кожи в сторожевых лимфатических узлах, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Дедков А. Г. (2014)
Стаховський Е. О. - Кишкова пластика в лікуванні ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю, Кононенко О. А., Вукалович П. С., Войленко О. А., Котов В. А., Вітрук Ю. В., Гаврилюк О. М. (2014)
Войленко О. А. - Вплив резекції на функціональний стан нирки при нирково-клітинному раку, Стаховський О. Е., Котов В. А., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2014)
Подходы к терапии первой линии хронического лимфолейкоза у пациентов пожилого возраста (2014)
Филоненко Е. С. - Питание и злокачественные новообразования: шаг к здоровью или болезни?, Крячок И. А. (2014)
Пертузумаб в первой линии комплексной терапии при лечении HER2-положительного метастазирующего рака грудной железы (2014)
Муса О. Н. - Корекція неврологічних побічних ефектів таксанів у хворих на рак грудної залози препаратом Медітан, Одарченко Н. Я. (2014)
Лабунец И. Ф. - Биологические ритмы функций иммунной системы и возможности их регуляции у больных со злокачественными новообразованиями (обзор литературы и результаты собственных исследований), Гриневич Ю. А. (2014)
Фільчаков Ф. В. - Імуно-опосередковані механізми антиметастатичної дії карциномаспецифічного фактора переносу в умовах росту експериментальних пухлин у мишей С57BL/6, Льон Г. Д., Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Гріневич Ю. Я. (2014)
Орел В. Е. - Дослідження механізмів протипухлинного ефекту технології магнітної нанотерапії на моделі культур клітин злоякісних пухлин людини різного тканинного генезу, Бездєнєжних Н. О., Лихова О. О., Ніколов М. О., Орел І. В., Романов А. В., Кудрявець Ю. Й., Щепотін І. Б. (2014)
Храновская Н. Н. - Разработка, обоснование и оценка эффективности противоопухолевой вакцинотерапии на основе дендритных клеток у больных со злокачественными новообразованиями, Крячок И. А., Ганул В. Л., Воробьева Л. И., Гриневич Ю. А., Орел В. Э., Скачкова О. В., Ганул А. В., Цип Н. П., Свинцицкий В. С., Совенко В. М., Свергун Н. Н., Горбач А. И. (2014)
Дубініна В. Г. - Аналіз цитогенетичних характеристик у хворих на платинорефрактерний рак яєчника, Рибін А. І., Лисенко М. А., Кузнецова О. В. (2014)
Інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини. Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (для молодих вчених) (2014)
До читачів (2015)
Вступне слово (2015)
"Київська філософська школа" як предмет дискусії. Інтерв’ю Мирослава Поповича (2015)
Тест інтелектуальної пам’яті: думки студентів щодо "Київської філософської школи" 1960–1980-х років (2015)
Лях В. - "Критерієм здобутків попередників є спроможність української філософії адаптуватися до нових реалій" (2015)
Мозгова Н. - Про світоглядні витоки сучасної вітчизняної філософії (2015)
Козловський В. - ""Київська школа” перекодувала радянський догматичний марксизм-ленінізм" (2015)
Огородник І. - "Cлавна київська школа" (2015)
Мінаков М. - Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва (2015)
Йосипенко С. - "Школа" як предмет історико-філософської рефлексії (2015)
Бойченко М. - Наукові школи в сучасній вітчизняній філософії: у світлі зміни філософських поколінь (2015)
Єрмоленко А. - Світоглядний підхід в системі парадигмальних координат (2015)
Йолон П. - "Київська філософська школа" як явище (2015)
Філіпенко Н. - З історії філософської спільноти в Україні. Київське Науково-філософське товариство (1914–1919) (2015)
Грабовський С. - Людина і світ людини: версія Євгена Сверстюка ("Собор у риштованні") (2015)
Йосипенко С. - Національна філософська традиція: білоруська перспектива (2015)
Abstracts (2015)
Вимоги до авторів (2015)
До читачів (2015)
Вступне слово (2015)
Вахтель А. - Стаття Арона Ґурвіча "On the Intentionality of Consciousness": теоретичний контекст і мовні особливості (2015)
Ґурвіч А. - Щодо інтенційності свідомості (2015)
Фостяк Т. - Критика емпіричної епістемології і принцип інтерпретації у статті Р. Дж. Колінґвуда "Відчуття й мислення" (2015)
Колінґвуд Р. Дж. - Відчуття й мислення (2015)
Леонов А. - "Арґумент зомбі" Девіда Чалмерса: переднє слово перекладача (2015)
Чалмерс Д. - Арґумент 1: Логічна можливість зомбі (2015)
Богачов А. - Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія, Вахтель А., Верлока В., Іващенко І., Кебуладзе В., Комар О., Леонов А., Панич О., Сепетий Д., Фостяк Т. (2015)
Култаєва М. - Складнощі перекладу філософських термінів: лінґвістичний примус, нав’язливий синдром уточнення, п’янка свобода суб’єктивної герменевтики та її культурно-історичні обмеження (2015)
Кебуладзе В. - "Lebenswelt" Гусерля і "Dasein" Гайдеґера: проблеми перекладу (2015)
Баумейстер А. - Розмова Лока з Вітґенштайном за келихом вина (2015)
Ситніченко Л. - Нестримний світ стриманої свободи від Отфрида Гьофе (2015)
Abstracts (2015)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Борщевич В. - Емеритальне забезпечення волинського православного духовенства у 20–30-х рр. ХХ ст.: пошуки ефективного механізму корпоративної взаємодопомоги (2013)
Галик В. - Історія світського та церковного хорового життя в селі Уличне на Дрогобиччині (1920 – 2013 рр.) (2013)
Гриценко Г. - Проблеми історіографії українсько-білоруських культурних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ільницький В. - Значення конспіративних заходів у діяльності підпілля Карпатського краю ОУН (2013)
Сергєєв А. - Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989–1991-го років (на прикладі Донеччини та Закарпаття) (2013)
Ситник О. - Ідеологічна спрямованість українських громадсько-політичних рухів на Галичині періоду 1920-х рр. (2013)
Стецик Ю. - Реформування василіанських монастирів Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.) (2013)
Бернадська Д. - Сучасна хореографія в контексті синтезу мистецтв (2013)
Гнатів З. - Синтез філософського і музичного аспектів мистецького навчання в сучасному освітньому просторі України (2013)
Давидов М. - Аспекти фахового мислення музиканта-виконавця (2013)
Кундис Р. - Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України (2013)
Сергієнко О. - Народно-оркестрове мистецтво України ХХІ століття на прикладі мистецьких проектів Дрогобиччини: порівняльно-аналітичний аспект (2013)
Шариков Д. - Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби (2013)
Шафета В. - Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: творчо-виконавський аспект, Боженський А. (2013)
Вовк О. - Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури (2013)
Гаврилюк Х. - Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського (2013)
Галів У. - Етноцентричне наповнення образу "життя" в поезії Василя Стуса (2013)
Голомідова Л. - Жанрово-стилістичні особливості новели "Гріджія" Роберта Музіля (2013)
Дмитрів І. - Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) (2013)
Луцик В. - Англійська мала проза: еволюція структури і літературної форми (2013)
Мельник О. - Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри, Зимомря І. (2013)
Свірщук Л. - Християнське вчення Дмитра Туптала (2013)
Ступницька Г. - Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі ХІХ – початку ХХ століть: компаративний аспект (2013)
Бондаренко В. - Вечное движение к победе (2013)
Галів М. - Курилишин К. Часопис "Галичанинъ" (Львів, 1893 – 1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2013. – 700 с. (2013)
Душний А. - Конкурс "Citta di Lanciano" та його проекція на баянно-акордеонне мистецтво Львівщини (2013)
Душний А. - Нариси конкурсу "Візерунки Прикарпаття" (2013)
Михаськова М. - "Музичний меридіан" Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2013)
Найда Ю. - Знайомтесь: навчально-методичний посібник "Іди, іди, дощику", Найда В. (2013)
Пиц Б. - Декілька штрихів діяльності баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету (2013)
Сеник О. - Василь Барвінський і українська діаспора закордоння (2013)
Відомості про авторів (2013)
Антонов М. Л. - Динамічні характеристики магнітопружних перетворювачів, Безотосний В. Ф., Козлов В. В., Набокова В. В. (2016)
Баранов М. И. - Расчетная оценка электротермической стойкости кабельно-проводниковой продукции объектов электроэнергетики к воздействию индуктированного мощной электромагнитной помехой наносекундного импульса тока (2016)
Богуславський Л. З. - Дослідження електрофізичних характеристик високовольтної обробки газоподібних вуглеводнів для отримання вуглецевих наноматеріалів, Вінниченко Д. В., Назарова Н. С., Адамчук Ю. О., Чущак С. В. (2016)
Богуславский Л. З. - Электростатические фильтры дымовых газов тепловых электростанций как нагрузка источников комбинированного электропитания, Диордийчук В. В. (2016)
Глебов О. Ю. - Проверка состояния системы уравнивания потенциалов энергообьектов, Киприч С. В., Колиушко Г. М., Пличко А. В. (2016)
Жекул В. Г. - Исследования напряжения срабатывания высоковольтных газонаполненных неуправляемых разрядников электроразрядных погружных установок, Мельхер Ю. И., Поклонов С. Г., Смирнов А. П., Швец И. С. (2016)
Жекул В. Г. - Комплексная методика калибровки средств измерения электрических процессов при высоковольтном разряде в жидкости, Поклонов С. Г., Смирнов А. П., Макаренко В. С. (2016)
Князев В. В. - Реализация локальной системы предупреждения о грозовой опасности, Постельник И. А. (2016)
Ковтун Ю. В. - Високовольтна система живлення магнітної системи електрофізичної установки для отримання та дослідження багатокомпонентної газометалевої плазми, Сюсько Є. В. (2016)
Кравченко В. И. - Взаимодействие собственных колебаний двумерного (2D) электронного газа с потоком заряженных частиц в условиях действия электромагнитного излучения, Серков А. А., Бреславец В. С., Яценко И. Л., Яковенко И. В. (2016)
Кравченко В. И. - Влияние потенциального барьера на процессы взаимодействия плазмонов и заряженных частиц на границе раздела сред, Серков А. А., Бреславец В. С., Яценко И. Л., Яковенко И. В. (2016)
Кравченко В. И. - Возбуждение поверхностных плазмонов при наличии потенциального барьера в условиях воздействия электромагнитного излучения, Серков А. А., Бреславец В. С., Яценко И. Л., Яковенко И. В. (2016)
Кравченко В. И. - Кинетическая неустойчивость поверхностных плазмонов при наличии потенциального барьера на границе раздела сред, Серков А. А., Бреславец В. С., Яценко И. Л., Яковенко И. В. (2016)
Немченко Ю. С. - Установка для испытаний технических средств на устойчивость к магнитным полям частоты сети У-МПЧС, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2016)
Олейник В. А. - Эффективность применения 3d-принтера ProJet460 Plus в серийном производстве изделий методом точного литья, Сизоненко О. Н., Мяльница Г. Ф. (2016)
Петков А. А. - Моделирование поражения стержня разрядом длинной искры с использованием многошаговой модели (2016)
Петрищев О.Н. - Особенности расчета переменного магнитного поля, создаваемого вибрирующим ферромагнитным диском, Пилинский В.В., Чупахин А.С. (2016)
Потапчук И. А. - Метод маршрутизации в беспроводной самоорганизующейся сети на основе аппарата нечеткой логики, Багрянцева А. В. (2016)
Розвадовский А.Ф. - Особенности обеспечения ЭМС гибридных систем в ЛЭП, Лазебний В.С., Пилинский В.В. (2016)
Савченко Н. В. - Інтелектуальний метод оцінки стану здоров’я людини, Панасенко Д. А. (2016)
Торпаков А. С. - Влияние состава рабочей среды на скорость фронта волны давления высоковольтного электрического разряда, Сизоненко О. Н., Тафтай Э. И. (2016)
Хайнацкий С. А. - Некоторые инварианты электрического взрыва проводников в оптимальных режимах (2016)
Христо А. И. - Стационарный режим колебаний магнитного генератора импульсов при работе на рассогласованную нагрузку, Кускова Н. И. (2016)
Челпанов Д. И. - Условия разрядноимпульсного инициирования и параметры процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза углеродных наноматериалов, Бакларь В. Ю., Кускова Н. И., Корзинова А. Н. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Панкратова О. М. - Теоретичний аналіз інституціонального розвитку суб’єктів господарювання (2016)
Безрукова Н. В. - Міжнародний франчайзинг як форма освоєння світових ринків: особливості розвитку та вплив на світовий валовий продукт, Семенець В. В. (2016)
Гнилорибов М. А. - Аналіз тенденцій формування конкурентного середовища на ринку світових виробників металургійної продукції (2016)
Попова Ю. М. - Міжрегіональне співробітництво України та республіки Польща у контексті інтеграції України до ЄС, Радченко Л. М., Якушенко С. (2016)
Созінова Є.І. - Архітектоніка трансформацій економіки країн південно-східної Європи в контексті процесу розширення ЄС (2016)
Швецова Н. Е. - Структура и динамика глобальных инвестиционных потоков (2016)
Андрєєва В. Г. - Аналіз основних показників ефективності функціонування підприємств реального сектора економіки України, Сосновська О. О. (2016)
Бут Т. В. - Система критеріїв та показників для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону (2016)
Люльов О. В. - Обґрунтування переорієнтації системи внутрішньоміських пасажирських перевезень із урахуванням принципів сталого розвитку, Пімоненко Т. В., Шинкаренко О. А. (2016)
Орловська Ю. В. - Трансформація галузевої структури економіки старопромислових регіонів України: пріоритети та орієнтири, Літовченко С. В. (2016)
Пилипенко Г. М. - Соціально-економічний розвиток суспільства: сутність та фактори впливу, Литвиненко Н. І., Черкавська Т. М. (2016)
Чехов С. А. - Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння сої (2016)
Кощинець М. І. - Інституційні проблеми аудиту в органах судової влади (2016)
Кулінська А. В. - Вдосконалення механізму управління державною заборгованістю України (2016)
Лисяк Л. В. - Бюджетний механізм в умовах інноваційного розвитку системи бюджетного менеджменту, Куліченко В. О. (2016)
Міщенко Д. А. - Фінансування охорони здоров’я в Україні: проблеми та напрями їх вирішення, Міщенко Л. О. (2016)
Божанова В. Ю. - Врахування чинників впливу на ефективність управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств в умовах економічної кризи, Левченко Т. О (2016)
Носонова Л. В. - Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств машинобудівної галузі (2016)
Павленко І. І. - Формування системи конкурентних переваг у шинному виробництві (2016)
Тімар І. В. - Особливості формування моделі іміджу підприємства сфери готельних послуг (2016)
Тростянська К. М. - Удосконалення системи управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (2016)
Ямненко Г. Є. - Механізм управління процесами розвитку підприємства (2016)
Ясишена В. В. - Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства, Пославська Л. І. (2016)
Польова О. Л. - Методологічні підходи до оцінки продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Карлова О. А. - Регіональні інтеграційні процеси: інвестиційний аспект, Пархоменко Н. М. (2016)
Горбатюк О. В. - Особливості організаційної інфраструктури впровадження інновацій у сільському господарстві (2016)
Коротєєв М. А. - Розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах регіону, Колесов О. С., Харенко А. О. (2016)
Логоша Р. В. - Трансформації ринку овочів в Україні (2016)
Грабчук І. Ф. - Метод DEA(аналіз оболонки даних): теоретичний та практичний аспект визначення ефективності кормовиробництва, Бугайчук В. В., Мужицька Н. В. (2016)
Пришляк Н. В. - Економіко-математичне моделювання виробничих потужностей цукрового заводу з виробництва біоетанолу засобами теорії нечіткої логіки (2016)
Пронько Л. М. - Становлення та розвиток місцевої влади в Україні (2016)
Коломієць Т. В. - Інституціональне середовище формування інтелектуального капіталу підприємств аграрного сектору (2016)
Трофимчук А. Б. - Стратегія поводження з відходами каменеобробними підприємствами (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Геєць В. М. - Економіка України: ключові проблеми і перспективи (2016)
Крючкова І. В. - Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991–2015 рр. (2016)
Луніна І. О. - Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні, Білоусова О. С., Булана О. О. (2016)
Хаустов В. К. - Конкурентні переваги України в сфері охорони промислової власності – основа активізації інноваційних процесів (2016)
Шубравська О. В. - Структурна корекція сільськогосподарського виробництва як чинник його ефективного зростання (2016)
Осташко Т. О. - Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання (2016)
Лір В. Е. - Закономірності формування кон'юнктури та маніпуляції "невидимої руки" нафтового ринку (2016)
Бородіна О. М. - Моделювання локальних систем землекористування в умовах глобальних змін клімату, Киризюк С. В., Яровий В. Д., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. (2016)
Дячук О. А. - Внесок України до нової Глобальної кліматичної угоди (2016)
Грінченко В. О. - Структура капіталу суб'єктів малого і середнього бізнесу (2016)
Шаповал Ю. І. - Концентрація в банківському секторі України: тенденції та перспективи (2016)
Гантімуров А. В. - Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту (2016)
Бугро В. І. - Дослідження обґрунтованості госпіталізації та використання ліжкового фонду спеціалізованих стаціонарів закладів охорони здоров’я вторинної медичної допомоги (2016)
Дука К. Д. - Особливості перебігу захворювань органів дихання у дітей раннього віку на фоні коморбідних станів та умови їх ранньої діагностики, Мишина Н. В., Єфанова А. О., Пінаєва Н. Л. (2016)
П’ятночка І. Т. - Динаміка мультирезистентності та летальності хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2016)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і терапія аритмій, Телегіна Н. Д., Брек В. В., Лисицька Н. А. (2016)
Балабан А. І. - Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Радецька Л. В., Боб О. О., Боб А. О., Наумова Л. В. (2016)
Даньків Л. В. - Оцінка стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит (2016)
Каменщик А. В. - Белок S100 как маркер гипертрофии миокарда у детей с двухстворчатым аортальным клапаном сердца (2016)
Бакалюк Т. Г. - Клінічна ефективність застосування комплексних реабілітаційних програм у пацієнтів із первинним гонартрозом зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини (2016)
Приступа Л. Н. - Вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ε2/ε3/ε4-поліморфізмом гена аполіпопротеїну е та маси тіла, Псарьова О. В. (2016)
Кліщ М. І. - Особливості сенсомоторних реакцій у школярів зі слуховою депривацією, Вадзюк С. Н. (2016)
Войтенко В. В. - Основні показники спектрального аналізу голосу в пацієнтів східносло’янської мовної групи з патологією щитоподібної залози, Черенько С. М., Паламарчук В. О. (2016)
Шамсиев А. М. - Анализ результатов хирургического лечения эхинококкоза печени, Шамсиев Ж. А., Рахманов К. Э. (2016)
Майкан Р. І. - Патофізіологічний вплив лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою КТФ-лазера на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок у хворих віком 50–60 років, Роговий Ю. Є., Горай Л. Ю. (2016)
Присташ Ю. Я. - Дослідження СОХ-2 як прогностичного фактора виникнення локального рецидиву раку молочної залози, Фецич Т. Г. (2016)
Герасимчук П. О. - Вплив вакуумної терапії на морфологічні зміни м’яких тканин ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А. В., Фіра Д. Б. (2016)
Жуковський В. С. - Тактика "damage control” у лікуванні постраждалих із тяжкою поєднаною абдомінальною травмою (2016)
Гриньків Н. І. - Досвід застосування екстракорпоральної детоксикації в лікуванні хворих на гострий панкреатит, Добринська Н. О., Борис Р. М. (2016)
Ненашко І. А. - Місце хірургічного стресу в розвитку післяопераційних венозних тромбозів у басейні нижньої порожнистої вени, Венгер І. К., Костів О. І., Балабан Л. В. (2016)
Романенко І. Ю. - Особливості больових синдромів у жінок із неплідністю ендокринного та трубно-перитонеального генезу, Романенко І. В. (2016)
Чубей Г. В. - Стан системного та локального імунітету в жінок із лейоміомою матки у поєднанні з запальними захворюваннями органів малого таза, Трохимович О. В., Стамболі Л. В. (2016)
Вереснюк Н. С. - Ефективність корекції внутрішньоматкової перегородки у пацієнток із невиношуванням вагітності, Пирогова В. І. (2016)
Корнієць Н. Г. - Особливості формування фетоплацентарної недостатності у жінок із варикозною хворобою, Кравцова Ю. А. (2016)
Франчук О. А. - Вплив різноманітних факторів на становлення репродуктивних функцій у дівчаток-підлітків, Франчук М. О., Франчук В. В., Кумпаненко Я. О. (2016)
Нарольська А. І. - Особливості диспластичних уражень епітелію шийки матки у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки, Задорожна Т. Д., Горбань Н. Є., Кондратюк В. К., Пустовалова О. І. (2016)
Криничко В. В. - Психологічні та нейрогормональні відхилення у хворих із неврогенним сіалоаденітом до та після програмованої сенсорної депривації (2016)
Михалойко О. Я. - Імунобіохімічні зміни у крові при гострому ішемічному інсульті (2016)
Сохор Н. Р. - Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Ясній О. Р. (2016)
Венгер О. П. - Гендерно-вікові та соціально-медичні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Салій З. В. - Особливості перебігу віддалених наслідків черепно-мозкової травми (2016)
Белов О. О. - Психопатологічні, патоперсонологічні та психосоціальні особливості хворих із професійною патологією органів дихання та периферичної нервової системи (2016)
Мартинюк Л. П. - Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок, Вонс Л. З., Шершун О. І. (2016)
Слабий О. Б. - Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови передсердь легеневого серця, Гнатюк М. С. (2016)
Турчин М. В. - Морфологічні зміни рогівки за умови експериментальної механічної непроникаючої травми та її корекції кератоксеноімплантатом, Кліщ І. М., Борис Р. М. (2016)
Козюк В. - Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи (2016)
Крисоватий А. - Трансформація державних фінансів України в системі децентралізаційних процесів, Синютка Н. (2016)
Борсекова К. - Дивергенція і конвергенція у регіональному розвитку Словаччини, Чапкова С., Флашка Ф., Колошта С., Віталішова К. (2016)
Савельєв Є. - Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS, Куриляк М. (2016)
Кириленко О. - Демократизація участі громадян у регіональному управлінні, Кириленко О. (2016)
Наші автори (2016)
Ходова Я. О. - Теоретичні підґрунтя управління фінансовим забезпеченням операційної діяльності промислових підприємств у складі вертикально інтегрованих холдингів (2014)
Васьків О. М. - Інформаційна технологія автоматизованого розрахунку нарощування виробничих потужностей підприємства, Шевчук І. Б. (2014)
Омелянчук Т. М. - Значення та шляхи розвитку обліково-аналітичного забезпечення протидії економічним загрозам (2014)
Сирота В. С. - Особливості визначення та тлумачення рівнів загроз економічній безпеці підприємства (2014)
Завора Т. М. - Концептуальні засади формування соціальної безпеки регіону, Чепурний О. В. (2014)
Гусаковська Т. О. - Інноваційний розвиток промислових підприємств України: проблеми та перспективи (2014)
Мороз О. В. - Якісні характеристики формування конкурентоспроможності за умов глобалізації, Воловодюк С. С. (2014)
Сойма С. Ю. - Зовнішньоекономічна діяльність Закарпатської області в розрізі природно-економічних зон (2014)
Шатило І. Ю. - Аналіз ринку зерна України в розрізі функціонування вертикально інтегрованих структур (2014)
Бачо Р. Й. - Компаративний аналіз регулюючого впливу держави та саморегулівних організацій на розвиток кредитних спілок України (2014)
Мосійчук Т. К. - Структурні зрушення як основа зміцнення інноваційної складової економічної безпеки національної економіки (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Огляд систем державного фінансування підготовки фахівців вищими навчальними закладами (2014)
Василенко І. А. - Сталий розвиток регіону в умовах соціально орієнтованої економіки, Годлевська А. А. (2014)
Никитина М. Г. - Развитие внешнеторговой политики государства в рамках реализации принципа транспарентности, Кузнецов М. М. (2014)
Грінченко О. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток виробничих систем (2014)
Беззубченко О. А. - Оцінка ефективності регіональної інтеграції в країнах НАФТА (2014)
Марена Т. В. - Вплив фінансово-кредитної інфраструктури на конкурентоспроможність регіону (2014)
Кислова Л. А. - Аналіз довгострокових тенденцій глобалізації та економічного зростання (2014)
Захарова О. В. - Особливості застосування гравітаційних моделей в аналізі міжнародного торговельного співробітництва (2014)
Ніколенко Т. І. - Формування інноваційних пріоритетів розвитку регіонів (2014)
Балабанова Н. В. - Оцінка рівня регіональної торговельної інтеграції (2014)
Джибути М. - Грузия в глобализирующемся мире (2014)
Мітюшкіна Х. С. - Трансформація світового ринку енергоресурсів під впливом глобалізаційних процесів (2014)
Bulatova O. - European integration and regional рolicy (2014)
Осипенко К. В. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу (2014)
Жумік О. В. - Оцінка ймовірності банкрутства українських страхових компаній, Стадник Ю. А. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
До читачів (2015)
Вступне слово (2015)
Хома О. - Філософія на межі (2015)
Ясна І. - Чи потрібен "ребрендинґ" українській філософії? (2015)
Вступне слово (2015)
Білий О. - Мовчання інтелектуалів, Козловський В. (2015)
Лютий Т. - Книжкові відзнаки року (2015)
Конкурси в царині філософії (2015)
Всеукраїнський філософський конґрес (2015)
Дахній А. - Мова і мовлення як предмет герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера (2015)
Верлока В. - Ідентичність: від феноменології до етики (2015)
Хома О. - Біля витоків модерну (2015)
Abstracts (2015)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2015 року (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Koziuk V. - Institutional Transparancy Compensators and Fiscal Expansion in CEE Countries (2016)
Krysovatyi A. - Transformation of Public Finances in Ukraine in the System of Decentralized Processes, Syniutka N. (2016)
Čapková S. - Divergence and Convergence in the Regional Development in Slovakia, Kološta S., Flaška F., Vitálišová K., Borseková K. (2016)
Savelyev Ye. - The Concept of Regional Reforms in Ukraine Under the NUTS, Kurylyak M. (2016)
Kуrylenko O. - Democratization of Citizen Participation in Regional Management, Kуrylenko A. (2016)
Our Authors (2016)
Панасенко Е. - Педагогічний експеримент: становлення та розвиток у повоєнну добу (2016)
Коротяєв Б. - Теория педагогической философии как методологическая основа научно-педагогических знаний (2016)
Козир А. - Основні тенденції розвитку мистецької освіти на сучасному етапі (2016)
Гаврілова Л. - Структурно-функціональний зміст інформаційно-комунікаційної компетенції у складі професійної компетентності майбутніх учителів музики (2016)
Федь І. - Західноєвропейські ідеї виховання в освіті молодших школярів (2016)
Другов М. - Принципи створення і діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді в Україні (2016)
Lobachova І. - Developing Listening Skills for Improving Foreign Language Communicative Competence (2016)
Бондаренко О. - Відбиття естетичних поглядів Лесі Українки в її епістолярній спадщині, Сиротенко В. (2016)
Вей Лімін. - Культурологічні особливості співацького навчання майбутніх учителів музики (2016)
Гаврілова Л. - Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспекти, Псарьова Л. (2016)
Козир А. - Історіографічний огляд педагогічної професіогенези викладача музичного мистецтва, Кучменко Е. (2016)
Кузьменко А. - Основні підходи до організації педагогічної взаємодії в шкільному вокально-хоровому колективі (2016)
Лабунець В. - Специфіка інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в інноваційному вимірі (2016)
Лінь Є. - Мотиваційно-адаптаційний аспект співацької підготовки майбутнього вчителя музики (2016)
Плахотський О. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів у курсі "Образотворчого мистецтва з методикою навчання", Шейкаш А. (2016)
Помирча С. - Індивідуально-авторська пунктуація як засіб формування синтаксичної компетенції у майбутніх учителів початкової школи, Бєльська Т. (2016)
Тимошенко В. - Формування професійного іміджу викладача фізичної культури в умовах реформування системи освіти (2016)
Beskorsa O. - Forming Primary School Children’s Sociocultural Competence by Using Linguistic Country Studying Content (2016)
Ishutina O. - Prospective Primary School Teachers’ Foreign Language Sociocultural Competence: Monitoring Principles (2016)
Карташова Ж. - Сучасні тенденції використання інтегративного підходу до організації інструментально-виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін (2016)
Топольник Я. - Особливості створення та функціонування електронної бібліотеки (2016)
Хижняк І. - Класифікація засобів електронної лінгвометодики для ВНЗ (2016)
Ябурова О. - Сучасні засоби навчання іноземної мови в початковій школі (2016)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Білий О. - Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України, Бистрицький Є., Верстюк В., Гардашук Т., Головаха Є., Єрмоленко А., Кебуладзе В., Козловський В., Лой А., Панич О. (2016)
Шевченко О. - Слова-фантоми у пропаґандистському дискурсі української влади (2016)
Циба В. - Кант в Аушвіці. Звичаєвість та інституції (2016)
Богачов А. - Термінологія німецької класичної філософії, Бурковський І., Кебуладзе В., Терлецький В. (2016)
Вахтель А. - Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія. What is it like to be a zombie? (Он-лайн-дискусія до перекладу "Арґументу зомбі" Девіда Чалмерса), Кебуладзе В., Комар О., Леонов А., Сепетий Д., Синиця А., Суховий В., Циба В. (2016)
Баумейстер А. - Ґадамер як міфотворець: міф Гайдеґера (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Белявин А. Ф. - Продление ресурса рабочих лопаток ГТК 10-4 из сплава ЭИ 893 после продолжительного срока эксплуатации, Куренкова В. В., Федотов Д. А., Салий С. Г., Щербинин А. П. (2016)
Ван Л. - Влияние комбинированного магнитного и электрического поля на распределение частиц WC при лазерной инжекционной наплавке, Ху Ю., Сонг Ш., Яо Дз. (2016)
Махненко О. В. - Моделирование остаточных сварочных напряжений, радиационного распухания и напряженного состояния выгородки реактора ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации, Мирзов И. В., Порохонько В. Б. (2016)
Бабинец А. А. - Свойства высоколегированного металла, наплавленного электрошлаковым способом двумя лентами (2016)
Махлин Н. М. - Совершенствование электронных устройств для первоначального и повторных возбуждений дуги переменного тока (2016)
Бурлака В. В. - Перспективные инверторные сварочные источники питания с повышенным коэффициентом мощности, Гулаков С. В., Поднебенная С. К. (2016)
Паустовский А. В. - Состав, структура и технология получения электродных материалов для электроискрового восстановления и упрочнения изношенных деталей, Ткаченко Ю. Г., Алфинцева Р. А., Юрченко Д. З., Христов В. Г. (2016)
Баймуратов М. О. - Теоретичні аспекти конституційно-правового забезпечення зовнішньо-політичної діяльності держави в умовах глобалізації та європейської інтеграції (2014)
Горленко В. В. - Історія філософсько-правових вчень про громадянське суспільство (2014)
Кравченко С. С. - Філософсько-правове розуміння принципів і форм здійснення плюралізму: приклад Сполучених Штатів Америки (2014)
Ачимович Д. - Теоретико-методологические аспекты определения категории "национальные меньшинства" в конституционно-правовой доктрине (2014)
Бакай Д. О. - Щодо форм державного контролю у нафтогазовому секторі України (2014)
Банах С. В. - Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект (2014)
Гоша І. О. - Вплив глобалізації на розвиток конституційного права у контексті забезпечення європейських правових стандартів (2014)
Губерская Н. Л. - Понятие и структура админитсративной процедуры (2014)
Лотюк О. С. - Конституційні засади взаємодії громадянського суспільства та його інститутів з державою (2014)
Наулік Н. С. - Генезис прокуратури України як інституту системи захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави (2014)
Огурцов А. П. - Законодательное обеспечение предупреждения и сокращения случаев безгражданства беженцев в Украине (2014)
Сараєв Є. І. - Адміністративно-правове регулювання організації дорожнього руху в Україні (2014)
Хоббі Ю. С. - Проблеми імплементації європейських стандартів до національної правової системи України (2014)
Чернолуцький Р. В. - Роль юридичної техніки в законопроектній діяльності (2014)
Яценко О. В. - Применение судейского усмотрения в процессе осуществления судопроизводства: отдельные вопросы теории (2014)
Баймуратов М. М. - Децентралізація повноважень публічної влади в Польщі як засіб формування компетенції місцевого самоврядування: досвід для України (2014)
Бойко Ю. В. - Визначення концептуальних засад проведення муніципальної реформи в Україні: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Волошин Ю. О. - Органи місцевого самоврядування в умовах європейської міждержавної інтеграції та муніципальної реформи, Папаяні С. В. (2014)
Галіахметов І. А. - Акультурація муніципального права України (2014)
Горащенков О. М. - Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики (2014)
Єфіменко М. Ю. - Оформлення повноважень адвоката в цивільному процесі (2014)
Боберська К. Г. - Міжнародні та європейські стандарти забезпечення і розвитку права на зайняття підприємницькою діяльністю (2014)
Василькова Є. А. - Глобалізація, регіоналізація та регіоналізм: особливості, відмінності та загальні риси (2014)
Годованик Є. В. - Підвищення ефективності формування європейських правових стандартів як напрям діяльності політичних партій Європейського Союзу (2014)
Кацин М. - Історико-правове значення європейського співтовариства вугілля та сталі в процесі інституціоналізації європейської економічної інтеграції (2014)
Квач С. С. - Європейські та світові правові стандарти в галузі освіти: визначення та перспективи для України, Татай Е. О. (2014)
Курсоніс В. М. - Неурядові організації та їх роль у глобалізованому світі (2014)
Пядышев В. Г. - Международно-правовые аспекты искоренения преступности в международном составе персонала операций по поддержанию мира (2014)
Терела Г. В. - Правове забезпечення ефективної контрольно-наглядової діяльності у сфері найманої праці: погляд через призму міжнародно-правових стандартів (2014)
Тихомирова Г. Є. - Механізм взаємодії права Греції з правом ЄС: позитивний досвід для України (2014)
Назаренко А. М. - Порівняльно-правовий аналіз законодавчого закріплення кваліфікуючої ознаки крадіжки "з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище" (2014)
Огороднік К. М. - Кримінально-правове значення мотиву і мети при вчиненні ухилення від сплати податків (2014)
Ахмедова Е. Р. - Прагнення Туреччини до вступу в Європейський Союз: політико-правова позиція держав-членів ЄС (2014)
Барегамян С. Х. - Конституційно-правові аспекти регулювання зайнятості та працевлаштування в Україні на сучасному етапі у контексті зарубіжного досвіду провідних держав (2014)
Безрук Т. В. - Основні етапи судової реформи 1722–1723 рр. у Козацько-гетьманській державі (2014)
Блінська О. С. - Проблеми визначення міжнародної морської правосуб’єктності України (2014)
Вишневський С. Ф. - Система функцій органів самоорганізації населення: проблемні питання теорії (2014)
Євенко Д. В. - Воєнна організація суспільства як онтологічна основа оборонної функції держави: історико-правові аспекти (2014)
Панасюк С. А. - Проект Закону України про внесення змін до Конституції України від 26.06.2014 року і положення та принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: аналіз відповідності (2014)
Пасічник Я. С. - Окремі питання діяльності міжнародного кримінального суду (2014)
Топузов В. І. - Роль муніципально-правових санкцій в функціонуванні держави (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Добробог Л. М. - Процес утворення галузі права в контексті правоутворення: теоретико-правовий дискурс (2014)
Розумний М. О. - Проблеми відображення ліберальних доктрин в лісовому законодавстві (2014)
Босий В. П. - Конституційно-правове регулювання державної політики України у сфері біженців (2014)
Васильченко О. П. - Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Верлос Н. В. - Рецепція у конституційному праві: сутнісна характеристика крізь призму аналізу і синтезу наукової думки (2014)
Губерська Н. Л. - Современные подходы к классификации административных процедур (2014)
Філонов О. В. - Сучасні виборчі системи, їх позитивні та негативні риси, перспективи розвитку (2014)
Шестак В. С. - Історико-культурні об’єкти: юридичне визначення (2014)
Янчук А. О. - Поняття і основні ознаки захисної діяльності народу (2014)
Бойко Ю. В. - Європейський досвід організації місцевого самоврядування у контексті муніципальної реформи в Україні, Циклаурі О. Б. (2014)
Горащенков О. М. - Інституційна підтримка політики Президента України щодо становлення та розвитку місцевого самоврядування (2014)
Топузов В. І. - Перспективи розвитку законодавства України щодо муніципально-правових санкцій (2014)
Волошин Ю. О. - Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів, Годованик Є. В. (2014)
Гольбін М. І. - Історія міжнародно-правового співробітництва держав у сфері захисту трудових і соціальних прав моряків (2014)
Єрмакова А. С. - Правовий статус церкви та проблеми регулювання державно-церковних відносин в контексті євроінтеграційних процесів в державах-членах ЄС (2014)
Мирошниченко Ю. М. - Коротка типологічна характеристика українського кримінального судочинства (2014)
Барегамян С. Х. - Вплив міждержавних інтеграційних процесів на модернізацію конституційно-правового регулювання права на працю в Україні (2014)
Гавриленко В. В. - Державний суверенітет та його трансформація в умовах європейської інтеграції (2014)
Калінкін А. С. - Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади (2014)
Кіндюк К. Б. - Правові проблеми використання смертної кари в творчій спадщині М. М. Гернета (2014)
Ковейно Ю. В. - Сучасний стан ведення лісового господарства: нормативно-правовий огляд (2014)
Миколенко В. А. - Становлення та розвиток прокуратури України на шляху до європейської моделі (2014)
Попревич В. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-правової охорони лісів України (2014)
Пустовойт Т. В. - Поняття судової влади та її місця в конституційно-правовому механізмі публічної влади (2014)
Атоян О. М. - Рецензія на: Добробог Л. М. Генезис та розвиток галузі права: проблеми історії та теорії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Якубов Ф. Я. - Частные университеты Турции: эффективное социальное партнерство (2013)
Абільтарова Е. Н. - Система рейтингового оцінювання з дисципліни "Основи охорони праці" (2013)
Айстраханов Д. Д. - Симультативні моделі функціонування професійно-технічної освіти в умовах сучасного ринку праці (2013)
Герлянд Т. М. - Досвід дослідження категорії "професійна спрямованість" у контексті основних тенденцій сучасної освіти (2013)
Михнюк М. І. - Принципи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Пальчук М. І. - Вибір інноваційного вектора розвитку професійної освіти (2013)
Петренко Л. М. - Філософські основи проектування технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Самодрин А. П. - Актуальні питання профілізації навчання у регіоні (2013)
Самойленко О. М. - Теоретико-методична модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання (2013)
Сейтасанов Ф. С. - Адекватная интерпретация информации как фактор формирования когнитивной компетентности (2013)
Токарук Л. С. - Тенденції розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору (2013)
Герганов Л. Д. - Підвищення якості підготовки робітників морського профілю на виробництві: актуальність та тенденції розвитку (2013)
Гордієнко М. Г. - Андрагогічний компонент дистанційної освіти (2013)
Каньковський І. Є. - Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівця (2013)
Книжник Л. Ю. - Проектування діяльності альтернативного навчального закладу в системі безперервної освіти (2013)
Лопашова Ю. А. - Пути совершенствования профессиональной подготовки инженеров-педагогов швейного профиля (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського