Стрельченко І. І. - Проблемні аспекти моніторингу та прогнозування кризових явищ на фінансовому ринку (2015)
Форкун І. В. - Теоретико-методичні засади побудови механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів, Фролова Н. Л. (2015)
Хрущ Н. А. - Аналіз сучасних підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства, Доценко В. В. (2015)
Содержание (2015)
Арутюнян Н. Л. - Мультикультурный художественный дискурс Сальмана Рушди (2015)
Брутян Л. Г. - Речевой этикет в поликодовом пространстве (2015)
Калита А. А. - Суггестивный потенциал ритмической системы прозаического текста (2015)
Kravchenko N. К. - Cognitive-conceptual properties of dialogue in their formal-conversational and pragmatic manifestations (2015)
Кузнецова А. В. - Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный феномен (2015)
Матузкова Е. П. - Английская идентичность как лингвокультурный феномен: когнитивно-дискурсивный аспект (2015)
Москвичева О. А. - Метаморфоза в английских поэтических текстах XIX–XX веков: лингвосемиотический и лингвокогнитивный аспекты (2015)
Slavova L. L. - Image of a Leader’s Linguistic Personality in Political Discourse (2015)
Тараненко Л. И. - Система просодических средств актуализации структурних элементов английских фольклорных текстов малой формы (2015)
Саїнський Д. А. - Підвищення дієвості системи державної підтримки розвитку хмелярства (2015)
Сахно А. А. - Коригування позицій у мотивації машинобудівних підприємств (2015)
Баєв В. В. - Модель управління кластером медичного туризму (2015)
Паночишин Ю. М. - Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки, Вільчинська О. М. (2015)
Хмурова В. В. - Формування методичного підходу оцінки економічної стійкості підприємства легкої промисловості, Семененко О. В. (2015)
Рижа Т. В. - Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід (2015)
Степова С. В. - Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки, Половенко Л. П. (2015)
Крохмаль С. С. - Оцінка показників ефективності управління матеріальними ресурсами на багатономенклатурному машинобудівному підприємстві (2015)
Осіпова А. Ю. - Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості (2015)
Коваленко О. В. - Інноваційна діяльність суб’єктів ринку в сучасних конкурентних умовах (2015)
Хорольський В. П. - Управління процесом корпоративного переозброєння виробництва продукції на основі моделей реальних опціонів, Гайдай Д. Д. (2015)
Коцюрба О. Ю. - Можливості застосування концесійних схем інвестування житлово-комунального господарства (2015)
Бондаренко О. С. - Логістично-орієнтоване управління фінансовими потоками: цінність логістичного ланцюга та вартість підприємства (2015)
Крекотень І. М. - Проблеми розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2015)
Азарова А. О. - Автоматизовані засоби покращення управління організаційним капіталом, Остапчук Т. В., Мороз О. О. (2015)
Бєлова І. В. - Методологічні засади оцінки рівня витрат, необхідних для стабілізації економіки в посткризовий період (2015)
Драбик О. М. - Пенсійне забезпечення в контексті соціального захисту населення (2015)
Ткач С. В. - Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Когерентна система управління електронною торгівлею підприємств (2015)
Бережнюк І. Г. - Європейський досвід імплементації інформаційних систем ICS, ECS, NCTS в контексті забезпечення національної безпеки співтовариства, Несторишен І. В., Рудніченко Є. М. (2015)
Павлюк Л. І. - Сучасний стан функціонування внутрішнього ринку регіону як передумова регуляторної політики регулювання його розвитку (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Лешанич С. Є. - Формування карт прогнозних рівнів економічного потенціалу регіонів (2015)
Журба І. Є. - Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи, Русак Д. М. (2015)
Гавловська Н. І. - Вплив активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку макрорівня (2015)
Ільницький Д. О. - Американська модель забезпечення якості в економіці знань: освітній вимір (2015)
Бойко В. В. - Еволюція розвитку та сутність економічної безпеки держави (2015)
Бондар М. В. - Економічна інформація та її використання в моделях (2015)
Журба І. Є. - Механізми функціонування регіональної економічної співпраці держав Союзу Арабського Магрибу (2015)
Харук В. А. - Проблеми конкуренції на ринку нафтопродуктів україни (2015)
Мартинюк Г. П. - Економічні засади забезпечення ефективності селекційно-племінної роботи в скотарстві (2015)
Кривенко С. В. - Дослідження якості державного регулювання сфери управління відходами України (2015)
Гук Х. З. - Обґрунтування концептуальних характеристик організаційно-економічного механізму державного регулювання в готельно-ресторанному бізнесі (2015)
Владичин М. Б. - Основні підходи до розкриття сутності зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств, Струк Н. С. (2015)
Горіна Г. О. - Конкурентоспроможність країн у туристичній галузі: нові підходи до визначення (2015)
Ковшик В. І. - Інформаційні технології в контексті управління логістичними витратами промислових підприємств (2015)
Шпак А. Д. - Концептуальні підходи до визначення просторової асиметрії розвитку регіонів (2015)
Бахшалієв А. Ш. - Методологія вдосконалення вимірювань, Присяжнюк В. К., Кадук Б. Г. (2010)
Вітер Г. П. - Сучасні технологічні засоби та інформаційні технології в освіті і науці, Кучерук О. О. (2010)
Голубев В. В. - Реакция цепей нагрузки на воздействие периодического кусочно-синусоидального напряжения (2010)
Кадук Б. Г. - Частотный метод исследования непрерывно-дискретных систем с запаздыванием, Присяжнюк В. К., Бахшалієв А. Ш. (2010)
Кирик В. В. - Модель системы регулирования скорости вращения ротора магнитоэлектрического двигателя на основе нечеткой логики, Головий Л. П. (2010)
Кузьмичов А. І. - Потокова модель нелегальних ланцюгів поставок та її електронно-таблична реалізація в Excel (2010)
Кузьмичов А. І. - Оптимальне оцінювання однорідних структурних одиниць за методологією DEA (2010)
Лисенко О. І. - Управління топологією мережі мобільних телекомунікаційних платформ, Валуйський С. В. (2010)
Лысенко А. И. - Метод синтеза оптимального по энергозатратам закона управлении мобильной телекоммуникационной аэроплатформой, Кирчу П. И. (2010)
Лукаш Н. П. - Синтез и исследование адаптивного регулятора возбуждения синхронного генератора с информацией об активной мощности, Мельник Д. А. (2010)
Миляєв Ю. П. - Математическая модель теплообмінного устройства с учетом динамики процесса, Сегай О. М., Бахшалиєв А. Ш. (2010)
Пархоменко В. Л. - Динамічні процеси в цифровому вимірювальному перетворювачі частотної САР, Нечипоренко О. М. (2010)
Присяжнюк В. К. - Загальні основи автоматизації технологічних процесів міського господарства, Кадук Б. Г., Бахшалієв А. Ш. (2010)
Ратушняк Т. В. - Сучасні інформаційні технології в соціально-економічних дослідженнях, Вишемірська Я. С. (2010)
Ромащенко Р. А. - Аналіз існуючих моделей надання знань для використання в системах підтримки прийняття рішень (2010)
Туваржієв В. К. - Аналіз технічних рішень створення децентралізованих систем теплоелектрогенерації на основі інтелектуальних мереж, Голдаєвич Є.Л. (2010)
Черненко П. О. - Ідентифікація параметрів математичної моделі для короткострокового прогнозування електричного навантаження енергооб’єднання (2010)
Шматков В. О. - Оцінка фрикційних матеріалів для гальмівних механізмів транспортних засобів при лабораторно-модельних випробуваннях, Гуйда О. Г. (2010)
Щетинін О. М. - Формування рішення управління на основі нечіткої T-S моделі, Кирик Н. В. (2010)
Асланян А. Е. - Синтез адаптивної системи сигнального діагностування при організації технічного обслуговування енергентичних об’єктів за станом, Бельська О. А. (2011)
Василенко С. М. - Оптимізація теплообмінних систем, Сегай О. М., Міляєв Ю. П., Самійленко С. М. (2011)
Делека В. Ф. - Новітні системи і арматура підвіски трамвайних і тролейбусних контактних ліній, Шматков В. О., Фуртат О. В., Фуртат С. О. (2011)
Кадук Б. Г. - Деякі питання автоматизації складних систем і технологічних процесів, Присяжнюк В. К., Міляєв Ю. П. (2011)
Пустовойтенко В. П. - Моделювання турбулентного теплообміну в циліндричних струменях рідини, Василенко С. М., Сегай О. М., Бондар В. І. (2011)
Пустовойтенко В. П. - Концепція реконструкції очисних споруд з утилізацією твердих побутових відходів шляхом метанізації, Серьогін О. О., Сегай О. М., Василенко О. В (2011)
Лисенко О. І. - Пошук та локалізація несправностей в волоконно-оптичних системах, Афанасьєва Л. О. (2011)
Лисенко О. І. - Вплив нестабільності положення повітряних ретрансляторів на формування зони обслуговування, Валуйський С. В. (2011)
Лисенко А. І. - Методика побудови системи автоматичного керування безпілотної ретрансляційної аероплатформи, яка використовується для підвищення зв’язності безпроводових епізодичних мереж, Кірчу П. І. (2011)
Шутко В. М. - Віддалене відеоспостереження та реєстрація руху транспортних засобів, Вітер Г. П., Кучерук О. О. (2011)
Шутко М. О. - Сплайн-компресія телевізійних зображень, Гуйда О. Г. (2011)
Шутко М. О. - Сплайн функції в алгоритмах стиснення потокового відео, Кушнір О. М. (2011)
Богданов В. Р. - Автоматизоване збереження результатів вимірювань як важлива складова надійності рейкового транспорту (2011)
Голдаєвич Є. Л. - Побудова багатошарових когнітивних карт для багаторівневих ієрархічних систем (2011)
Голдаєвич Є. Л. - Проблемні задачі в системах підтримки прийняття управлінських рішень: когнітивний аналіз слабо структурованих ситуацій (2011)
Кузьмичов А. І. - Способи реалізації мережевої моделі проекту в EXCEL, Шмирко Т. П., Шмирко Я. В. (2011)
Пархоменко В. Л. - Критерій параметричної надійності систем автоматичного керування, Нечипоренко О. М. (2011)
Адирхаев С. Г. - Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти (2016)
Глазунов С. І. - Особливості фізичного вдосконалення військовослужбовців під час перебування військ в умовах позиційної оборони (2016)
Есентаев Т. К. - Политическое влияние на систему подготовки спортсменов в олимпийском спорте (2016)
Марченко О. Ю. - Гендерні особливості та відмінності у показниках самоопису фізичного розвитку юнаків і дівчат різних вікових категорій (2016)
Михно Л. С. - Ефективність використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів початкової школи, Лоза Т. О. (2016)
Marc R. Lochbaum - 2 x 2 Achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: a first look, Javan Jean-Noel, Zişan Kazak Çetinkalp, Felipe Andrés Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell. (2016)
Nishan Singh Deol - A comparative analysis of flow state in basketball performance: a psychological probe, Davinder Singh. (2016)
Nowak Agata - Primary teachers knowledge about psychomotor disturbances occuring in children, Romanowska-Tołłoczko Anna, Knysak Monika. (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Руководство для авторов (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Передмова редактора (2005)
Тімченко О. В. - Концептуальні положення професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС до дій в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності (2005)
Арістова І. В. - Інформаційна розвідка як напрямок удосконалення державного управління інформаційною сферою (2005)
Венедиктов В. С. - Організація підготовки персоналу з протидії торгівлі людьми (2005)
Волошенюк О. В. - Цінність права (2005)
Гробова В. П. - Особливості законодавчого процесу в ФРН (2005)
Давыденко Л. М. - Незаконное предпринимательство: понятие, общая характеристика, Давыденко М. Л. (2005)
Джафарова М. В. - Щодо визначення поняття "державне управління" (2005)
Мазур Д. В. - Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України (2005)
Ярошенко О. М. - Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю (2005)
Бандурка О. О. - Методи управління в Державній податковій службі: сутність та види (2005)
Бараш Є. Є. - Система установ виконання покарань (2005)
Благая А. Б. - Полицейские проблемы домашнего насилия: анализ зарубежной и отечественной практики (2005)
Бугаев В. А. - Правовые проблемы применения уголовного ареста в отношении военнослужащих (2005)
Bixpoвa В. В. - Оперативно-розшукова інформація у сфері оподаткування (2005)
Денисюк С. Ф. - Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України (2005)
Житний О. О. - Про динамічний бік звільнення від кримінальної відповідальності (2005)
Зеленський С. М. - Кримінальне судочинство України стосовно неповнолітніх в контексті створення системи ювенальної юстиції (2005)
Книженко О. О. - Звільнений від відбування покарання з випробуванням: його права та обов’язки (2005)
Кондратов Д. Ю. - Предмет злочину, передбаченого статтею 163 КК України (2005)
Корнієнко В. В. - Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків (2005)
Кравчук О. О. - Напрямки діяльності підрозділів правоохоронних органів по взаємовідносинах із засобами масової інформації (2005)
Макаренко О. М. - Методи організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України (2005)
Новікова Л. В. - Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності (2005)
Орлов С. О. - Комп’ютерна інформація як предмет злочину (2005)
Пахомов В. В. - Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час правозастосовчої дальності податкових органів (2005)
Петренко М. Я. - Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні (2005)
Сергєєв А. В. - Основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням щодо профілактики, попередження та виявлення економічних правопорушень (2005)
Синявська О. Ю. - Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ (2005)
Угровецький О. П. - Взаємодія Державної служби охорони з населенням як основний напрямок боротьби з майновими злочинами (2005)
Філей Ю. В. - Застосування покарання у виді позбавлення волі в санкціях за злочини проти власності (2005)
Яценко В. П. - Деякі питання реалізації права громадян на оскарження до органів внутрішніх справ (2005)
Гаруст В. Ю. - Вітчизняний історичний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів (2005)
Гетманець О. П. - Місце та завдання фінансового контролю в управлінні бюджетним процесом в Україні (2005)
Глазько С. М. - Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (2005)
Дей М. О. - Право працівника на винагороду за працю в міжнародних актах (2005)
Кирєєва І. В. - До питання щодо законодавчого визначення деяких підстав припинення екологічних правовідносин (2005)
Клочко Я. М. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та провадженні екологічних експертиз (2005)
Козирєва В. П. - Ефективність застосування майнових покарань в судовій практиці України (2005)
Лапко Г. К. - До питання визначення спеціальних ознак суб’єкта незаконного проведення аборту за кримінальним законодавством України (2005)
Лаптій І. С. - Деякі аспекти історичного розвитку та вдосконалення правового регулювання інституту мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки (2005)
Момот М. Ф. - Управління кар’єрним зростанням працівників Державної податкової адміністрації (2005)
Нелін О. І. - Становлення і розвиток радянського спадкового права (2005)
Нікіфоров В. Ю. - Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій (2005)
Перунова О. М. - Форма і зміст касаційної скарги (2005)
Пономаренко Г. О. - Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної безпеки, Миронов В. В. (2005)
Прудивус О. В. - Правова регламентація забезпечення прав працівників при розірвані трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (іноземний досвід), Порощук Б. П. (2005)
Рибницький Г. В. - Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору (2005)
Сергєєва В. В. - Способи забезпечення виконання податкового обов’язку в системі заходів податково-правового примусу (2005)
Пушкаренко П. І. - Актуальні питання виникнення і функціонування тіньової економіки, Логвиненко М. І. (2005)
Червяков І. М. - Визначення рівня фінансової безпеки держави, Медвідь М. М. (2005)
Антонов Г. В. - Психолого-педагогічні аспекти поняття соціального конфлікту (2005)
Віденєєв І. О. - Особливості міжособистісних відносин і соціальної адаптації у дітей, які вживають токсичні речовини (2005)
Коноплёв В. В. - Управление психологией организации выборов и виктимизации общества, Труханов Г. Л. (2005)
Мисенко О. В. - Психологічні закономірності розвитку і формування професійних комунікативних установок і соціальних орієнтацій дільничних інспекторів міліції (2005)
Момот П. А. - Оцінка напруженості праці основних видів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України (2005)
Онищенко Н. В. - Психологическая культура личности как один из факторов, обусловливающих формирование профессионализма следователей (2005)
Пікуль О. В. - Психологічний аналіз діяльності аварійно-рятувальних підрозділів МНС України (2005)
Романенко О. В. - Соціальні настанови персоналу ОВС щодо заходів психологічного супроводу їх оперативно-службової діяльності (2005)
Чорний С. М. - Проблеми організації психологічної підготовки працівників аварійно-рятувальних підрозділів України (2005)
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2004 рік (2005)
Почесні звання університету (2005)
Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році (2005)
Ruban I. V. - An approach to cyber security support (2015)
Миронець І. В. - Зменшення складності пристроїв криптографічного перетворення інформації на основі введення інформаційної надлишковості (2015)
Бодров С. В. - Методика визначення характеристичних чисел в системах інтелектуального відеоконтролю, Барабаш О. В., Мусієнко А. П. (2015)
Божко В. В. - Методика визначення електромагнітних параметрів тягового синхронного двигуна, що збуджується від постійних магнітів (2015)
Гігоян А. К. - Дослідження методів побудови 3D моделей для розпізнавання стереозображень, Чуприна А. С. (2015)
Дахно Н. Б. - Модифікований градієнтний метод для К-позитивно визначених К-симетричних операторів в системах підтримки прийняття рішень для управління безплотними літальними апаратами (2015)
Карлов Д. В. - Алгоритм оптимального вимірювання дальності маловисотної цілі при її локації над морем (2015)
Ковтонюк И. Б. - Влияние угла атаки на аэродинамические характеристики тонкого профиля с интерцептором (2015)
Корытченко К. В. - Параметры искрового разряда в системе высокоэнергетического зажигания, Серпухов А. В., Цебрюк И. В., Бизоныч Д. В., Санчит Аджмани (2015)
Котов О. Б. - Результати аналізу ретроспективи розвитку авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря" малої дальності дії, Науменко М. В., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2015)
Курцева Л. Б. - Динамічні характеристики цифрової двомасової системи управління прокатної кліті за зміною періоду дискретності та з оптимальним DLQR-регулятором, Єрьоміна Н. С. (2015)
Любарський Б. Г. - Математична модель електромеханічної частини комбінованого пневматичного та електромеханічного приводу нахилу кузова транспортного засобу, Єріцян Б. Х., Якунін Д. І. (2015)
Мигущенко Р. П. - Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень, Реброва О. М., Опришкіна М. І. (2015)
Рзаев Хазаил Нураддин оглы - Отечественный опыт развития конструктивных форм морских стационарных платформ (2015)
Саланда І. П. - Аналіз псевдорегулярних структур розподілених інформаційних систем за показником функціональної стійкості (2015)
Солонская С. В. - Технология обработки сигналов в интеллектуальной системе обнаружения и распознавания воздушных объектов, Жирнов В. В. (2015)
Токарев М. Н. - Особенности топографических съемок современными тахеометрами (2015)
Хавина И. П. - Система поддержки принятия решений оптимизации технологических процессов механообработки, Лимаренко В. В. (2015)
Юр Т. В. - Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів (2015)
Мазурова О. А. - Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов, Ерохин М. А., Сподарец А. М. (2015)
Осадчий В. В. - Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів, Єремєєв В. С., Конюхов С. Л., Печерський П. І., Васильєв В. М. (2015)
Павленко М. А. - Принципы построения системы оценки рисков в авиационных организациях (2015)
Преснякова Д. В. - Модель поверхневого сенсу природної мови із використанням семантичних функцій (2015)
Сакало С. М. - Система хмарного сервісу для управління електронною документацією в університеті, Ткачова Т. С. (2015)
Шаров С. В. - Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС, Лубко Д. В., Осадчий В. В. (2015)
Шевченко І. І. - Впровадження результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам європейської системи технічного регулювання (2015)
Ярута В. О. - Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу, Бондаренко В. М., Білова Т. Г., Побіженко І. О. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Приложения дифференциального исчисления к геометрии элементарных катастроф. Каспоидные катастрофы, Ходырев А. И. (2015)
Гавриленко С. Ю. - Дослідження методів побудови синтаксичних аналізаторів, Прохорова Т. М., Давидов В. В. (2015)
Дятлов Е. И. - Балансировка нагрузки в распределенных вычислительных системах (2015)
Морозова А. Г. - Спецификация ограничений целостности для NoSQL баз данных, Белова Л. П., Погребняк В. А. (2015)
Поночовный Ю. Л. - Многофрагментные марковские модели отказоустойчивых Web-сервисов с устранением проектных дефектов, Боярчук А. В., Харченко В. С. (2015)
Сакало Є. С. - Навчальний додаток для e-university на базі хмарного сервісу, Литовченко А. О. (2015)
Высоцкая Е. В. - База данных информационной системы дифференциальной диагностики дерматологических заболеваний, Печерская А. И., Порван А. П., Николенко М. С., Пойменова А. А. (2015)
Yerokhin A. L. - Intelligent system to provide a comfortable human sleep, Babaiev I. A. (2015)
Ерохин А. Л. - Оценивание результатов расчета коэффициента гидродинамического сопротивления носовой полости, Нечипоренко А. С., Чмовж В. В., Гарюк О. Г., Линник Е. В. (2015)
Перова И. Г. - Нечеткая классификация данных медико-биологических исследований в условиях дефицита информации, Бодянский Е. В. (2015)
Силин А. О. - Особенности пространственного распределения электромагнитных полей медицинских СВЧ-аппликаторов (2015)
Статкус А. В. - Моделирование и анализ динамики давления пульсирующего кровотока в стенозном сосуде, Сафонов А. С., Сергиенко А. С. (2015)
Барабаш О. В. - Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні, Шевченко Г. В. (2015)
Віткін Л. М. - Система оцінювання безпечності харчових продуктів з використанням віртуальної міри безпечності, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2015)
Федорович О. Е. - Повышение конкурентоспособности развивающегося предприятия на основе логистических требований, Прончаков Ю. Л. (2015)
Дармофал Е. А. - Підвищення електромагнітної безпеки працюючих шляхом створення бази реорганізації заземлення систем електроживлення, Адаменко М. І., Левченко Л. О. (2015)
Єрмакович І. А. - Зниження антропогенного впливу на водні об’єкти за рахунок проведення електрохімічної деструкції фармацевтичних речовин в стічних водах, Самойленко Н. М., Смірнова С. О. (2015)
Кропотов П. П. - Створення сучасної системи моніторингу безпеки – актуальна державна та наукова задача, Бєгун В. В., Гречанінов В. Ф. (2015)
Бакуменко Н. С. - Оценка эффективности обучения студентов в высших учебных заведениях на основе метода регрессионного анализа (2015)
Дуденко С. В. - Структуризація видів тестування та аналіз їх особливостей при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять, Калачова В. В., Алексєєв С. В., Колмиков М. М. (2015)
Мироненко Д. С. - Автоматизированная система тестирования знаний студентов с многоуровневой архитектурой (2015)
Чернишова Т. О. - Доцільність упровадження курсу риторики в підготовку майбутніх офіцерів (2015)
Ярмолюк А. Т. - Проектування оптимальних адаптивних освітньо-виробничих траєкторій в освітньому середовищі (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Кириленко В. І. - Соціалізація економіки як тенденція розвитку суспільства, Кириленко Л. М. (2010)
Колядич О. І. - Трансформація інституту зайнятості в Україні на межі ХХ–ХХІ століть (2010)
Кравченко Л. А. - Інноваційний потенціал регіону та шляхи його ефективного використання (2010)
Маїло Я. В. - Кредитування освіти – важлива складова розвитку людського капіталу будівельних організацій (2010)
Музичук І. В. - Критерії класифікації моделей соціально орієнтованої ринкової економіки (2010)
Романовський О. О. - Корпоративна підприємницька культура ВНЗ (2010)
Самійленко А. П. - Державне підприємництво в умовах трансформації економічної системи (2010)
Сандугей В. В. - Модифікація структури українського ринку праці під впливом глобалізації (2010)
Цибін О. С. - Удосконалення політики доходів домогосподарств – головна умова консолідації українського суспільства на шляху до ринкових реформ (2010)
Деркач Т. В. - Інноваційний розвиток країн нафта в умовах глобалізації світової економіки (2010)
Андрусишин Б. І. - Трансформація поняття "свободи” у політико-правових традиціях середньовічної України, Сворак С. Д. (2010)
Білан Н. В. - Ціннісні основи правової свідомості українського суспільства (2010)
Глущенко К. В. - Правове виховання як фактор формування правосвідомості та правової культури (2010)
Гоцалюк С. Ю. - Становлення та розвиток інституту адміністративної відповідальності у галузі електроенергетики в Україні: історичний аспект (2010)
Гуріна О. О. - Право на освіту та його реалізація як об’єкти теоретичних юридичних досліджень (2010)
Губань Р. В. - Становлення інституційного механізму захисту суспільної моралі в Україні (2010)
Зубенко А. В. - Щодо питання віднесення інтерпретаційних актів до джерел права (2010)
Купцова М. В. - Правовая природа арбитражного соглашения (2010)
Обловацька Н. О. - Принципи організації та діяльності адвокатури в Україні та Росії (2010)
Плахтій Ю. В. - Проблема співвідношення правової природи конфедерації та федерації (2010)
Ригун Н. В. - Роль проведення правової експертизи Міністерством юстиції України в нормотворчому процесі (2010)
Рубан Є. М. - Розвиток фінансово-кредитної системи в радянській Україні та цивільний кодекс УРСР як основний закон у сфері регулювання кредитних відносин (2010)
Шитий С. І. - Іван Стешенко – перший міністр освіти України (2010)
Клименко Л. С. - Національні меншини та їх право на користування рідною мовою (2010)
Майданник О. О. - Конституційне право в системі юридичної освіти: концептуальні питання (2010)
Сінькевич О. В. - Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні (2010)
Устинова І. П. - Правове регулювання державного управління ринком фінансових (страхових) послуг (2010)
Шапошнікова Н. О. - Розвиток інституту фактичного власника доходу в податковому праві України (2010)
Корж І. Ф. - Зарубіжний досвід боротьби з корупцією (2010)
Пєсцов Р. Г. - Умови заочного судового розгляду у кримінальному судочинстві України (2010)
Апаров А. М. - Цивільно-правові та господарські аспекти фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності (2010)
Гончаренко О. М. - Міжнародно-національне правове регулювання аліментних зобов’язань щодо дітей в Україні (2010)
Конончук Н. М. - Класифікація прав дитини в сімейному законодавстві України (2010)
Цимбаленко В. М. - Публічна обіцянка винагороди та умовні правочини (питання співвідношення) (2010)
Шимон С. І. - Співвідношення понять "об’єкт цивільних прав” та "об’єкт цивільних правовідносин” (до наукової дискусії) (2010)
Наші автори (2010)
Олійник Я. - Розвиток зарубіжної суспільної географії у кінці ХІХ – ХХ століттях: особливості, напрями та концепції , Шевчук С. (2015)
Смирнов І. - Військова логістика та національна валюта у міжнародному туризмі в історико-географічному аспекті: латиноамериканський досвід (2015)
Бейдик О. - Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Європи, Сова В. (2015)
Дудник І. - Особливості застосування суспільно-географічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків, Борисюк О., Заря І. (2015)
Удовиченко В. - Принципи класифікації та систематики ландшафтів території Лівобережної України для потреб ландшафтного планування (2015)
Гетьман В. - Національний парк "Слобожанський" – складова природно-історичної спадщини України (2015)
Щербань І. - Особливості температурного режиму Канева в сучасних кліматичних умовах (2015)
Татарчук О. - Характеристика найбільшої місячної кількості опадів на території України в умовах сучасного клімату, Тимофеєв В. (2015)
Бунякова Ю. - Аналіз та прогнозування змін концентрацій діоксину сірки в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону, Польща) методом теорії хаосу (2015)
Івах Я. - Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України, Сеньків М. (2015)
Борисюк О. - Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи (2015)
Заря І. - Сучасні тренди управління економічною безпекою туристичного підприємства (2015)
Уліганець С. - Природно-техногенні загрози розвитку аграрного сектору України, Мельник Л., Кравчук О., Мельник Т. (2015)
Запотоцький С. - Суспільно-географічні складові формування вартості житла міст-обласних центрів Західного регіону України, Запотоцька В., Горин І. (2015)
Бондаренко Е. - Алгоритм геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області на основі інфраструктур просторових даних, Смірнов Я. (2015)
Курач Т. - Картографування інформаційних образів регіонів України за матеріалами ЗМІ, Левак Н. (2015)
Олійник Я. - Регіональна туристична політика республіки Польща, Ободовська В. (2015)
Кулініч М. - Історія господарського освоєння долини Дніпра в його середній течії (2015)
Дмитрієва К. - Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації (2015)
Левицька О. - Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ (2015)
Марченко А. - Сакральність поховань міста Києва (2015)
Кича А. - Суспільно-географічні трансформації промислового комплексу Рівненської області за сучасних умов, Кича К. (2015)
Анісімов С. - Аналіз споживчих переваг рекреантів щодо короткочасного літнього відпочинку (2015)
Мезенцев К. - Львів як соціальний феномен. Місто нового століття (2015)
Едуарду Тимофійовичу Палієнку – 80! (2015)
Віталію Арсенійовичу Прусову – 75! (2015)
Михайленко Наталії Миколаївні – 60! (2015)
Віктору Миколайовичу Самойленку – 60! (2015)
Тетяні Іліодорівні Шпаразі – 55! (2015)
Людмилі Миколаївні Даценко – 50! (2015)
Олександру Юрійовичу Дмитруку – 50! (2015)
Тетяні Миколаївні Лаврук – 50! (2015)
Світлані Вікторівні Тітовій – 50! (2015)
До 100 – річчя з дня народження Золовського Андрія Петровича (2015)
До 95 – річчя з дня народження Маринича Олександра Мефодійовича (2015)
Титул, зміст (2015)
Штабу вугільної галузі – 60 років (2015)
Перспективи шахти № 10 "Нововолинська" (2015)
Шахте "Родинская" – 60 лет (2015)
Вивчаренко А. В. - Обоснование рационального месторасположения надрабатываемых выработок на шахтах Западного Донбасса, Соцков В. А. (2015)
Мартовицкий А. В. - Обрушение пород кровли в лавах при отработке пологозалегающих пластов, Хозяйкина Н. В. (2015)
Халимендик Ю. М. - Выбор крепи подготовительных выработок при повторном использовании, Бруй А. В., Барышников А. С., Воронин С. А., Бондик А. Ф., Колесниченко Е. А. (2015)
Борзых А. Ф. - Комбинированная технология перемонтажа очистного механизированного комплекса, Зборщик М. П., Сиидов В. Н. (2015)
Майдукова С. С. - Горная рента как механизм налогового администрирования, Майдуков Г. Л., Пономаренко С. В. (2015)
Зборщик М. П. - Преодоление кризиса подземного горного хозяйства на шахтах Донбасса (2015)
Красник В. Г. - Перспективы использования энергосберегающих теплонасосных технологий на предприятиях угольной промышленности Украины, Уланов Н. М. (2015)
Иванова А. П. - К вопросу прогнозирования долговечности многоэлементных стержневых металлических конструкций (2015)
Финкельштейн З. Л. - Пути повышения надежности ремонтируемого горношахтного оборудования, Бойко Н. З. (2015)
Мнухин А. Г. - Прогноз уровня травматизма на угольных предприятиях Украины, Брюханов А. М., Махно С. Я., Кобылянский Б. Б., Мнухина Н. А., Татаринцев А. И. (2015)
Чеберячко С. И. - Респиратор как средство защиты шахтеров, Яворская Е. А., Чиркин А. В. (2015)
Кирнарский А. С. - Плотность разделения как мера технологического равновесия (2015)
Макаров А. С. - Водоугольное топливо на основе органосодержащих сточных вод, Клищенко Р. Е., Егурнов А. И., Пахарь Т. А. (2015)
Скляр Петр Тимофеевич (1929–2015 гг.) (2015)
Куліш Владислав Андрійович (до 75-річчя від дня народження) (2015)
Андреев С. М. - Методика разработки картографических моделей парковых зон, Дмитерко Г. В., Жилин В. А., Овчаренко С. И. (2015)
Горюшкина А. Э. - Усовершенствование дискретного преобразования Хартли на основе метода моментов (2015)
Гудков Д. М. - Методика застосування операторів у системах автоматичного регулювання водного транспорту (2015)
Дмитриенко В. Д. - Анализ интегральных показателей для контроля тягового подвижного состава, Гейко Г. В., Мезенцев Н. В., Леонов С. Ю. (2015)
Заволодько Г. Е. - Інформаційна модель спостереження повітряного простору, Обод А. І., Андрусевич В. А. (2015)
Кропачек О. Ю. - Обобщенные модели нестационарных измерительных сигналов при дискретных статистических неоднородностях, Мигущенко Р. П., Качанов М. П. (2015)
Кузнєцов О. Л. - Оцінка ефективності оптимізації просторової обробки радіолокаційного сигналу в РЛС з фазованою антенною решіткою (2015)
Лоза В. М. - Метод повышения эффективности адаптивной системы защиты от помех на основе использования операции предобусловливания в структуре пространственного адаптивного фильтра, Ленков Е. С., Семибаламут К. М. (2015)
Петренко О. М. - Визначення чинників, що впливають на ефективність електричного транспортного засобу, Любарський Б. Г. (2015)
Печенин В. В. - Сравнительный анализ точности восстановления регулярного дальномерного профиля радиолокационных отражений от протяженной морской поверхности, Щербина К. А., Кравченко А. И., Мсаллам Е. П., Вонсович М. А. (2015)
Сикульский В. Т. - Информационная обработка данных измерений геометрических параметров пологих монолитных панелей на различных этапах их формоизменения, Дмитренко Д. Ю., Сытник Н. И. (2015)
Слободянюк В. В. - Влияние числа сингулярных компонент в разложении цифрового изображения, обработанных с использованием технологии суррогатных данных, на качество подавления шума (2015)
Строкань О. В. - Програмний модуль проектування розміщення аероіонізаційних систем, Литвин Ю. О. (2015)
Халмурадов Б. Д. - Електромагнітна безпека та електромагнітна сумісність технічних засобів, Левченко Л. О., Глива В. А., Перельот Т. М. (2015)
Яровой Л. К. - Уменьшение погрешности измерения наноамплитудных вибраций удаленных объектов лазерным доплеровским виброметром, Розумнюк В. И., Степахно И. В., Чунихина Т. В. (2015)
Андрушко В. З. - Вибір показників нейро-нечіткої моделі прогнозування інтенсивності руху на державному кордоні (2015)
Білова Т. Г. - Формування ієрархічної структури показників моніторингу складної інформаційної системи, Побіженко І. О., Ярута В. О. (2015)
Лавров О. Ю. - Аналіз основних стандартів НАТО з побудови та функціонування системи повітряної розвідки, Олізаренко C. А., Лавров А. Ю. (2015)
Новикова О. О. - Метод оцінювання придатності кандидатів до визначеного типу фахової діяльності (2015)
Осадчий В. В. - Концепція інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій, Осадча К. П., Єремєєв В. С., Шаров С. В. (2015)
Шабанова-Кушнаренко Л. В. - Построение предикатной аксиоматической модели метрики на пространстве прецедентов (2015)
Барабаш О. В. - Математична модель забезпечення функціональної стійкості мобільних систем, Берназ Н. М. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Приложения дифференциального исчисления к геометрии элементарных катастроф. Омбилические катастрофы, Ходырев А. И. (2015)
Romanuke V. V. - Identification of the machining tool wear model via minimax combining and weighting subsequently specific models (2015)
Ващеня А. А. - Анализ моделей инсайдерских угроз в социально-технических системах, Лысенко Э. В. (2015)
Харченко В. С. - Модели развития уязвимостей IТ-продуктов: патологические цепочки в контексте марковского анализа, Поночовный Ю. Л., Фурманов А. А., Васильев К. А. (2015)
Гончаренко А. К. - Балансування навантаження в локальних фрагментах в інформаційно-телекомунікаційних системах, Єгорова Л. О. (2015)
Кравчук С. О. - Класифікація методів вертикальної передачі обслуговування, Міночкін Д. А. (2015)
Кутенський І. О. - Дослідження методів та засобів розробки Internet додатків для визначення найбільш ефективного підходу, Чуприна А. С. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод створення єдиного дискового пулу гіперконвергентної системи, Нечаусов С. М. (2015)
Минухин С. В. - Информационная технология для планирования заданий на вычислительных кластерах распределенной системы на основе интеграции сервисов удаленного доступа (2015)
Nameer Qasim - Modeling of LTE EPS with self-similar traffic for network performance analysis, Ali Al-Anssari, Moath Talat Ramadan Salah (2015)
Обод І. І. - Оцінка пропускної спроможності мереж радіодоступу, Свид І. В., Мальцев О. C. (2015)
Семенов С. Г. - Исследование методов идентификации программного обеспечения и их характеристик (2015)
Ткачук М. В. - Алгоритмічна модель адаптивного управління ресурсами мобільної системи доповненої реальності, Векшин О. В., Місюта Д. М. (2015)
Міхнова А. В. - Метод формування організаційно-технічних структур сегментів ІС служби крові, Міхнов Д. К., Чиркова К. С. (2015)
Черепнев И. А. - Использование импульсного трансформатора Тесла для электромагнитной терапии, Фесенко Г. В., Артюшенко А. В. (2015)
Пурський О. І. - Структура інформаційного та програмного забезпечення системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства, Цензура М. О., Демченко Р. С. (2015)
Федорович О. Е. - Моделирование и оптимизация гибких корпоративных офисов развивающихся предприятий, Прончаков Ю. Л. (2015)
Шевченко Г. В. - Інформаційна технологія прийняття рішення щодо стратегії рекламної компанії в умовах конкуренції: таргетинг реклами і ціноутворення, Барабаш О. В. (2015)
Банзак О. В. - Разработка комплекса радиационно-технологического контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок, Банзак Г. В. (2015)
Попов В. М. - Інформаційна технологія підвищення техногенної безпеки регіону, Чуб І. А., Новожилова М. В. (2015)
Триснюк В. М. - Система управління екологічною безпекою природних і антропогенно-модифікованих геосистем (2015)
Шевченко Р. І. - Моделювання процесів виникнення інформаційно-комунікативної критичності від дії зовнішнього впливу соціального характеру в рамках функціональної взаємодії систем моніторингу надзвичайних ситуацій та соціальної напруги (2015)
Малюга В. Г. - Аналіз та дослідження особливостей процедури проведення успішного тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять, Місюра О. М., Калачова В. В., Трублін О. А. (2015)
Онипченко П. М. - Аналіз методів складання розкладу занять для вдосконалення процесу підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Павленко М. А., Тимочко О. І., Берднік П. Г. (2015)
Чернов В. Г. - Оценка эффективности тренажеров для подготовки офицеров боевого управления командных пунктов (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Нижник В. М. - Формування конкурентоспроможності людського капіталу в системі змін та розвитку форм власності (2015)
Мартинова Л. Б. - Соціальна політика європейського союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу (2015)
Харун О. А. - Принципи управління трудовим потенціалом промислового підприємства (2015)
Оксенюк Т. М. - Інвестиції в людський капітал як фактор стратегічного розвитку промислового підприємства (2015)
Білецька О. О. - Побудова структурно-логічної моделі підвищення рівня організаційної культури підприємства (2015)
Войнаренко М. П. - Сутність та значення звіту про фінансові результати в умовах трансформації фінансової звітності, Лопатовський В. Г., Тарашевська О. В. (2015)
Васильківський Д. М. - Розробка стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства на основі методу нечіткого моделювання, Левченко М. О. (2015)
Яременко О. Ф. - Конкурентоспроможність підприємства як необхідна умова стійкості розвитку (2015)
Хмелевський О. В. - Експортоорієнтованість підприємства: сутність та особливості формування (2015)
Савіцький А. В. - Взаємодія виробника і споживача у підвищенні якості продукції та зміцненні її конкурентних позицій на ринку (на прикладі легкої промисловості) (2015)
Нижник А. Ю. - Закономірності, критерії та принципи формування економічного потенціалу підприємства (2015)
Чубар М. М. - Особливості моніторингу експортного потенціалу вітчизняних підприємств (на прикладі легкої промисловості) (2015)
Снігир А. В. - Особливості стратегічного менеджменту туристичного підприємства (2015)
Нижник О. В. - Аналіз механізмів та принципів підвищення рівня конкурентного потенціалу промислових підприємств (2015)
Мізерна Т. В. - Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі (2015)
Богиня Д. П. - Продуктивність праці у машинобудуванні як головний чинник ефективності виробництва (18 років поспіль) (2015)
Стадник В. В. - Структурно-технологічне трансформування промислового сектора економіки України: проблеми і перспективи в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Смирнов І. Г. - Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України, Качур О. В. (2015)
Пухальський В. В. - Сучасний стан оподаткування пдв операцій у сфері зед та напрямки його удосконалення (2015)
Грицина Л. А. - Проектний менеджмент у системі корпоративної соціальної відповідальності підприємства (2015)
Пухальська Я. П. - Особливості функціонування механізму кризового менеджменту (2015)
Нижник І. В. - Маркетингове стратегічне управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства (2015)
Овод Л. В. - Оптимальне поєднання методів амортизації основних засобів в амортизаційній політиці промислових підприємств (2015)
Зайцева И. С. - Повышение конкурентоспособности предприятий украины в условиях глобализации, Полякова Н. А. (2015)
Хумаров О. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу (2015)
Змерзла Т. І. - Класифікація факторів впливу на організаційну культуру промислового підприємства (2015)
Думанська І. Ю. - Організаційно-економічні засади інноваційної діяльності в паливно-енергетичному комплексі України (2015)
Квасницька Р. С. - Інвестиційні ресурси домогосподарств: склад, порядок формування та оцінка (2015)
Дзюба Т. А. - Сутність та характерні риси планування інвестиційного проекту підприємства (2015)
Ілляшенко О. В. - Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства, Погорелов Ю. С. (2015)
Снігир Л. П. - Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів як механізм забезпечення економічної безпеки освіти (2015)
ГапонВ. В. Шараєвська М. І. - Аналіз забезпечення системи вищої освіти науково-педагогічними кадрами (2015)
Стадник В. В. - Інституційні передумови і перспективи реалізації концепції інклюзивної освіти в Україні, Соколюк Г. О. (2015)
Матюх С. А. - Аналіз формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Хмельницької області, Лопатовський В. Г. (2015)
Приступа М. І. - Соціальні проблеми подолання кризових явищ та шляхи їх вирішення (2015)
Рижа Т. В. - Забезпечення якості вищої освіти в україні: напрями вдосконалення державного регулювання, Нижник Т. Т. (2015)
Родіонова І. В. - Шляхи підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти (2015)
Кошонько О. В. - Перспективи розвитку соціальної політики держави щодо підвищення рівня та якості життя населення (2015)
Гапон В. В. - Аналіз державного нерухомого майна вищих навчальних закладів, Барабаш О. А., Ханюк Т. О. (2015)
Курій Л. О. - Розвиток системи професійно-технічної освіти україни відповідно до вимог Європейського Союзу (2015)
Синицька О. І. - Забезпечення корпоративної культури у формуванні соціально-трудових відносин ігровими механізмами (2015)
Заяц А. І. - Генезис розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в україні (2015)
Мазурчак В. І. - Еволюція наукових поглядів у формуванні соціальної відповідальності суб’єктів господарювання (2015)
Савіна С. С. - Складові елементи механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2015)
Титул, зміст (2016)
Евланов М. В. - Разработка модели и метода выбора описания рациональной архитектуры информационной системы (2016)
Козуля Т. В. - Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем, Шаронова Н. В., Козуля М. М., Святкін Я. В. (2016)
Бойко А. А. - Синтез и исследование системы автоматического симметрирования токов асинхронного двигателя с преобразователем напряжения, Будашко В. В., Юшков Е. А., Бойко Н. А. (2016)
Вамболь С. А. - Математическое описание процессов разделения газовых смесей, образующихся при термической утилизации отходов, Шахов Ю. В., Вамболь В. В., Петухов И. И. (2016)
Шавелкин А. А. - Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения, Костенко И. А., Герасименко В. А., Мовчан А. Н. (2016)
Стопакевич А. А. - Проектирование робастных регуляторов объектами с большим запаздыванием, Стопакевич А. А. (2016)
Lutsenko I. - Determination of the class of dynamic models of target operations, Fomovskaya E., Serdiuk O. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Лахно В. А. - Підвищення кібербезпеки транспорту в умовах деструктивного впливу на інформаційно-комунікаційні системи, Грабарєв А. В. (2016)
Тесля Ю. М. - Розробка концептуальних основ матричного управління портфелями проектів і програм, Латишева Т. В. (2016)
Крук Ю. Ю. - Разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на портовом терминале, Постан М. Я. (2016)
Фалендиш А. П. - Моделювання зміни коефіцієнту технічного використання маневрового тепловозу для різних систем утримання, Сумцов А. Л., Артеменко О. В., Клецька О. В. (2016)
Фесенко Т. Г. - Моделювання прийняття рішення щодо оцінки змісту будівельного проекту в умовах девелопменту курортно-рекреаційної території, Фесенко Г. Г., Мінаєв Д. М. (2016)
Сметюх Н. П. - Разработка элемента интеллектуальной комбинированной модели тренажера для обучения судоводителей тралового и кошелькового лова, Шнуренко А. А., Голиков С. П., Жуков В. А., Черный С. Г. (2016)
Путренко В. В. - Геоінформаційна система "Гідровузли України" – важливий елемент підтримки управлінських процедур, Бенатов Д. Е., Стефанишин Д. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Лебідь В. П. - Аналогове моделювання – основний принцип прогнозу продуктивності нижнього нафтогазоносного комплексу Дніпровсько-Донецького розсуву (2015)
Бутенко А. В. - Нові дані про геологічну будову Північномакіївської площі, Новіков В. Ю., Рачій Г. Р. (2015)
Вакарчук С. Г. - Палеозойські карбонатні комплекси Переддобрудзького прогину – перспективні об’єкти пошуку нетрадиційних вуглеводнів (2015)
Мельник А. П. - Дослідження впливу реагентів на зниження температури застигання нафти, Кривуля С. В., Малік С. Г., Дегтярьов Д. О. (2015)
Кондрат Р. М. - Дослідження закономірностей процесу взаємодії у газовому родовищі різнопроникних ділянок пласта з перетіканням газу між ними, Кондрат О. Р. (2015)
Михалків В. Б. - Дослідження режимів роботи складної системи газопроводів у разі її недовантаження (2015)
Хлібишин Ю. Я. - Новий метод відображення властивостей нафтових бітумів залежно від їх групового складу, Фридер І. В., Гринишин О. Б., Почапська І. Я. (2015)
Андріїшин М. П. - Особливості застосування газодинамічної теорії подібності в процесі калібрування та повірки лічильників природного газу, Чернишенко О. М., Едель А. В. (2015)
Римчук В. В. - Нові технічні засоби ДП "ЛІКВО" для забезпечення фонтанної та газової безпеки під час буріння та капітального ремонту свердловин (2015)
Перелік статей, опублікованих у 2015 р. (2015)
Осінчук З. П. - Українські фахівці нафтогазової галузі в Індії (2015)
Інформаційний бюллетень (2015)
Наукові редактори (2013)
Автори (2013)
Карасёва Л. А. - Мониторинг здоровья городского населения (2013)
Вороненко Ю. В. - Сучасні погляди на організацію безперервного професійного розвитку викладачів в системі медичної освіти, Мінцер О. П., Шекера О. Г., Краснов В. В. (2013)
Мосов С. П. - Інформаційне забезпечення користувачів у сфері інтелектуальної власності в Україні: принципи систематизації інформаційних ресурсів, Кононенко А.В. (2013)
Царенко А. В. - Оптимізація післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню в умовах реформування системи охорони здоров’я України, Губський Ю.І., Шекера О.Г. (2013)
Хіміон Л. В. - Скринінг насильства в сім’ї в практиці сімейного лікаря, Климась І. В. (2013)
Мороз Г. І. - Шляхи реформування організації надання медичної допомоги хворим на гемофілії в Україні, Видиборець С. В. (2013)
Асеева Е. В. - Особенности течения гипертонической болезни у лиц первого периода зрелости, работающих в ночную смену, Зарубина Е. Г. (2013)
Зарубина Е. Г. - Роль перекисного окисления липидов в патогенезе гипертонической болезни у лиц первого периода зрелости, работающих в ночное время, Асеева Е. В., Турковский Ю. В. (2013)
Супильников А. А. - Нейросетевое моделирование принятия решения в клинической практике, Чебыкин А. В., Зарубина Е. Г. (2013)
Садыков М. И. - Влияние фиксации центрального соотношения челюстей на качество полных сьемных протезов, Нестеров А. М., Зиньковская А. С., Курочкин А. Г (2013)
Скрыпник И. Н. - Современные спорообразующие пробиотики в лечении нарушений микробиоценоза кишечника: эффективность и безопасность, Маслова А. С., Мандрыка Я. А. (2013)
Бойко Ю. О. - Мультиплексна ПЛР у реальному часі в діагностиці ГРВІ у госпіталізованих дітей з бронхообструктивним синдромом, Руденко С. М., Дзюблик І. В. (2013)
Мурашко Н. К. - Формування здорового способу життя та медичної культури населення при профілактиці інсульту, Петрівська Є. П. (2013)
Хіміон Л. В. - Гостра ревматична лихоманка: сучасний погляд на проблему (2013)
Голубчиков М. В. - Шляхи інформатизації системи охорони здоров’я України, Коваленко О. С. (2013)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнерах научно-практического журнала "Здоровье общества" (2013)
Короткий огляд публікацій науково-практичного журналу "Здоров’я суспільства" (2013)
Информация о вручении высшей награды МОО "Международной ассоциации "Здоровье общества" - ордена "За выдающийся вклад в укрепление здоровья общества" (2013)
Титул, зміст (2016)
Доровской В. А. - Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях неопределённости, Железняк А. А., Бабина О. В., Антипенко И. В., Будник В. Ю. (2016)
Заріцький О. В. - Розробка математичної моделі професійної діяльності, Судік В. В. (2016)
Микіч Х. І. - Дослідження причин виникнення невизначеностей у системах із ситуаційною обізнаністю та аналіз методів їх опрацювання, Буров Є. В. (2016)
Пичугина О. С. - Функционально-аналитические представления общего перестановочного множества, Яковлев С. В. (2016)
Панкратов А. В. - Задача оптимизации упаковки многогранников в сферическом и цилиндрическом контейнерах, Романова Т. Е., Стоян Ю. Е., Чугай А. М. (2016)
Литвин В. В. - Моделювання процесу формування територіальних громад як задачі розбиття графу, Угрин Д. І., Фітьо А. М. (2016)
Abstract and References (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Lukianenko D. - Top management motivation in global corporations, Mozhovyi O., Burmaka M. (2015)
Lutsyshyn Z. - Systemic Determinants of Modern Gravitational Processes in the Geo-Economic Space, Kravchuk N. (2015)
Shahid A. - Economic Growth and Military Expenditure Linkages: A Panel Data Analysis, Saba I. (2015)
Yulek M. - Globalization, Crises and Policy Reform: Lessons from the Turkish Experience, Yatsenko O. (2015)
Frolova T. - Analysis of world’s trends of bankruptcy and Ukrainian realities as a recall to the global instability, Gonchar I. (2015)
Yurchyshyn V. - Investment Activity in the Visegrad Countries: Challenges for Ukraine, Markevych K. (2015)
Gurova V. - Methodology and key determinants of building an efficient national innovation system of a country (2015)
Титул, зміст (2016)
Шевченко Т. А. - Экспериментальное исследование интенсификации процесса напорной флотации при очистке сточных вод молокоперерабатывающего предприятия, Шевченко А. А. (2016)
Полюжин И. П. - Корреляционные зависимости и выбор оптимальных условий хроматографирования процесса получения алкилциклогексенкарбоксилатов, Маршалок О. И., Витрикуш Н. М., Маршалок Г. А., Пыриг И. Ю. (2016)
Острога Р. А. - Технология получения гранулированных удобрений на органической основе, Юхименко Н. П., Михайловский Я. Э., Литвиненко А. В. (2016)
Гриценко О. М. - Дослідження кінетичних закономірностей хімічного осадження нікелю, Суберляк О. В., Моравський В. С., Гайдук А. В. (2016)
Яворський В. Т. - Теоретичний аналіз хемосорбції сульфуру(IV) оксиду. Обґрунтування вибору ефективного масообмінного апарата, Гелеш А. Б., Яворський І. Є., Калимон Я. А. (2016)
Kryvenko P. - Applicability of alkali-activated cement for immobilization of low-level radioactive waste in ion-exchange resin, Cao H., Petropavlovskyi O., Weng L., Kovalchuk O. (2016)
Флейшер Г. Ю. - Дослідження механізму впливу азотвмісних органічних добавок на хімічні процеси тверднення цементу, Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2016)
Шишкіна О. О. - Дослідження впливу нанокаталізу на формування міцності реакційного порошкового бетону, Шишкін О. О. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Бондаренко І. О. - Моделювання з метою встановлення оціночних умов функціональної безпеки залізничної колії (2016)
Рогачко С. И. - Экспериментальные исследования волновой нагрузки на верхнее строение гидротехнических сооружений, Панова И. Н. (2016)
Филимонихин Г. Б. - Исследование процесса возбуждения двухчастотных вибраций шаровым автобалансиром грохота ГИЛ 42, Яцун В. В. (2016)
Atroshenko A. - A numerical analysis of non-linear contact tasks for the system of plates with a bolted connection and a clearance in the fixture, Tkachuk M., Ustinenko A., Bondarenko O., Diomina N. (2016)
Загорулько А. В. - Розробка та дослідження торцевого запірного імпульсного ущільнення відцентрового компресора, Лісовенко Д. В., Марцинковський В. С. (2016)
Мельник В. Н. - Возникновение резонанса в акустической среде подвеса поплавкового гироскопа, Карачун В. В. (2016)
Орел В. Н. - Повышение эффективности гидроструйного резания использованием средств управляемого трещинообразования, Щетинин В. Т., Саленко А. Ф., Яцына Н. Н. (2016)
Дацун Ю. М. - Визначення ступеню впливу технологічних процесів ремонту на справність вузлів тягового рухомого складу (2016)
Abstract and References (2016)
Наукові редактори (2014)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнеров научно-практического журнала "Здоровье общества" (2014)
Вороненко Ю. В. - Міжсекторальна взаємодія освіти, науки та практики як запорука ефективної підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я, Шекера О. Г., Медведовська Н. В., Краснов В. В., Вернер О. М., Ткаченко В. І. (2014)
Дзюблик І. В. - Дидактичний компонент як ефективний інструмент в післядипломній підготовці лікаря-вірусолога з проблем діагностики папілома вірусної інфекції, Ковалюк О. В., Артемчук Г. П., Ковалишин Г. Г., Вороненко С.Г., Обертинська О.В., Степченкова Т.В. (2014)
Шекера О. Г. - Модель залучення лікарів загальної практики - сімейних лікарів до надання паліативної допомоги пацієнтам вдома, Царенко А. В., Губський Ю. І. (2014)
Медведовська Н. В. - Сучасні регіональні особливості та динаміка захворюваності на глаукому дорослого населення України, її гендерні аспекти, Повч З. В. (2014)
Давидович О. В. - Особливості електрофізіології серця людини похилого віку, Волощук Т. Р., Попов А. Д. (2014)
Соловйов О. С. - Поглиблений аналіз рейтинг - рангового розподілу (ТОП-10) телереклами лікарських засобів за 2004-2014 рр. (на базі лінійно-ієрархічних методів) (2014)
Джелали В. И. - Использование системы упражнений личностной здравосозидательной физической загрузки. В семейной медицине и валеологии (Статья 1), Кулиниченко В. Л. (2014)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сьогодення та майбутнє сімейної медицини" 30-31 жовтня 2014 р., м. Київ (тези) (2014)
Шекера О. Г. - Система медичного забезпечення Об'єднаних Збройних Сил НАТО, Стеблюк В. В., Киржнер Г. Д (2014)
Шекера О. Г. - Досвід Афганістану щодо оперативно-тактичних вимог до якісних характеристик засобів військово-медичного забезпечення військ (2014)
Наукові конференції Інституту сімейної медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика (2014)
Титул, зміст (2016)
Безрук В. М. - Выбор предпочтительных протоколов маршрутизации узлов беспроводной сенсорно-актуаторной сети, Зеленин А. Н., Власова В. А., Скорик Ю. В., Колтун Ю. Н. (2016)
Мельник В. М. - Побудова та використання міждоменного механізму зв’язку для високопродуктивної обробки даних, Пех П. А., Мельник К. В., Багнюк Н. В., Жигарев О. К. (2016)
Іванов С. В. - Вплив параметрів елементів волоконно-оптичного гіроскопа з відкритою петлею зворотного зв’язку на точність вимірювання (2016)
Мартинюк Г. В. - Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками, Оникієнко Ю. Ю., Щербак Л. М. (2016)
Невінський Д. В. - Дослідження мультиплексора на поверхневих плазмон-поляритонах для пристроїв телекомунікацій (2016)
Sushchenko O. - Design of two-degree-of-freedom robust system for ground vehicle equipment stabilization (2016)
Шеремет О. І. - Використання модифікованого принципу симетрії структурних схем для синтезу систем автоматичного керування, Садовой О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Чмутова І. М. - Концептуальні положення управління фінансовою стійкістю банку з використанням засобів фінансового інжинірингу, Біляєва В. Ю. (2015)
Свєженцев О. О. - Стратегічне планування економіки якнеобхідна умова прискореної модернізації країни: пошуквітчизняної моделі, Садиков М. А. (2015)
Moroz N. - L’évaluation de l’attractivité touristiquedes régions de l’Ukraine pour former une image positive à l’échelle internationale (2015)
Ткаченко О. О. - Грошово-кредитна політика та фінансова стійкість банківської системи України (2015)
Зайкіна Г. М. - Шляхи вдосконалення системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції харчових підприємств України (2015)
Бойчук І. В. - Система маркетингу підприємства в умовах інтернет-ринку (2015)
Солов’янчик А. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства ринку послуг (2015)
Гула А. С. - Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Фролов С. М. - Прогнозна модель зовнішньоекономічної діяльності як складова фінансового потенціалу, Савицька О. І., Шестопалов В. Г. (2015)
Пасічник І. Ю. - Методичний підхід до оцінки ефективності маркетингової стратегії в процесі управління конкурентоспроможністю продукції (2015)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Контролінг виробничої діяльності сучасних підприємств (2015)
Клімов А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства (2015)
Лепейко Т. І. - Особливості управління інформаційними витратами в сучасній економіці (2015)
Янковська Л. А. - Особливості розвитку професійної освіти в умовах економіки знань (2015)
Мартиненко М. В. - Оцінювання ознак розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти (2015)
Леонтьєва І. О. - Шляхи оптимальної адаптації системи управління персоналом воднотранспортного підприємства до змін у підприємницькому середовищі (2015)
Маркова Н. С. - Можливості сталого професійного розвитку працівників (2015)
Колесникова Т. А. - Оценка результативности научных исследований: библиометрия, Матвеева Е. В. (2015)
Кузнецов В. Г. - Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття, Пшінько П. О., Клименко І. В., Гуменюк А. В., Загорулько С. М. (2015)
Biliaiev M. M. - Numerical Determination of Horizontal Settlers Performance, Kozachyna V. A. (2015)
Barash Yu. S. - Methodical Approach to Defining Infrastructure Component of the Costs for the Particular Passenger Train Traffic, Кravchenko Kh. V., Zianchuk М. F. (2015)
Большаков Ю. Л. - Підвищення ресурсу вугільних струмознімальних вставок струмоприймачів швидкісного електрорухомого складу в умовах експлуатації, Антонов А. В. (2015)
Агарков О. В. - Визначення контактних напружень в рейках типу Р50, які експлуатуються в метрополітені, Йосифович Р. М. (2015)
Бондаренко І. О. - Особливості дослідження процесу деформативної роботи елементів залізничної колії (2015)
Курган Д. М. - Моделювання накопичення деформацій залізничної колії на основі ентропії системи (2015)
Настечик М. П. - Вплив пружних деформацій в елементах скріплення типу КПП-5 на величину сили притискання рейки до підрейкової основи, Маркуль Р. В., Савицький В. В. (2015)
Patlasov O. M. - The Measurement Methodology Improvement of the Horizontal Irregularities in Plan, Tokariev S. O. (2015)
Гуль Ю. П. - Сравнительный анализ комплекса механических свойств, полученных при испытаниях готовых болтов и обточенных образцов, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Перчун Г. И. (2015)
Khalipova N. V. - International Logistics Systems Design and Effectiveness Evaluation (2015)
Бондаренко Л. Н. - Теоретические основы гасителей колебаний трением качения, Яковлев С. А., Крамар И. Е., Шаптала А. И. (2015)
Науменко Н. Е. - Моделирование взаимодействия экипажей пассажирского поезда, оборудованного системой пассивной безопасности, при аварийном столкновении с препятствием, Хижа И. Ю. (2015)
Швец А. А. - Некоторые аспекты определения устойчивости порожних вагонов от выжимания их продольными силами в грузовых поездах, Железнов К. И., Акулов А. С., Заболотный А. Н., Чабанюк Е. В. (2015)
Мирошниченко К. К. - Использование геометрического моделирования при проектировании смесителей телескопической конструкции (2015)
Petrenko V. D. - Simulation of Subgrade Embankment on Weak Base, Sviatko I. O. (2015)
Radkevych A. V. - Aspects Definition of Reliability Evaluation Facade Systems from the View Point of Eurocode, Netesa K. M. (2015)
Косолапов А. А. - Информатизация общества: философско-антропологические проблемы (2015)
Лук’яненко Д. - Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій, Мозговий О., Бурмака М. (2015)
Луцишин З. - Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі, Кравчук Н. (2015)
Шахід А. - Економічне зростання країн та військові витрати: аналіз взаємозв’язку, Саба І. (2015)
Юлек М. - Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини, Яценко О. (2015)
Фролова Т. - Міжнародна практика банкрутств та українські реалії за умов глобальної нестабільності, Гончар І. (2015)
Юрчишин В. - Інвестиційна активність в країнах Вишеградської групи: виклики для України, Маркевич К. (2015)
Гурова В. - Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної системи (2015)
Наукові редактори (2015)
Автори (2015)
Информация о высших медицинских учебных заведениях – партнерах научно-практического журнала "Здоровье общества" (2015)
Информация о деятельности Международной общественной организации "Международная ассоциация "Здоровье общества" (2015)
Ждан В. М. - Шляхи оптимізації впровадження інформаційних технологій у післядипломну підготовку сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Бабаніна М. Ю. (2015)
Царенко А. В. - Освіта медичних працівників (до- і післядипломна) з питань паліативної допомоги з метою попередження професійного вигорання, Шекера О. Г., Губський Ю. І., Бондарчук А. М., Злотник А. А., Криничний Ю. В. (2015)
Макенжан уулу А. - Исходы перевязки внутренних подвздошных артерий при тяжелых акушерских кровотечениях (2015)
Дзюблик І. В. - Коронавіруси людини та захворювання органів дихання, Обертинська О. В. (2015)
Трихліб В. І. - Особливості вогнепальних і мінно-вибухових поранень (огляд літератури), Дуда О. К., Майданюк В. П., Ткачук С. І., Завроцький О. І. (2015)
Нагорный А. Е. - Современные особенности проявлений генитального герпеса, хламидиоза и трихомоноза (2015)
Пономаренко М. С. - Розподільний та зведений рейтинг-ранговий аналіз результатів моніторингу телереклами топ-10 (ліки) першого порядку за 2010- 2014 рр., Соловйов О. С. (2015)
Кельдибекова Т. А. - Факторы, влияющие на отпуск антибактериальных средств фармацевтами розничных аптечных организаций Кыргызской Республики, Зурдинов А. З., Сабирова Т. С. (2015)
Шекера О. Г. - Концептуальні положення щодо реформування медичного забезпечення Збройних Сил України (2015)
Джелали В. И. - Использование системы упражнений личностной здравосозидательной физической нагрузки в семейной медицине и валеологии (Статья 2), Кулиниченко В. Л. (2015)
До 75-річчя Озара Петровича Мінцера (2015)
До 60-річчя Олега Григоровича Шекери (2015)
До 70-річчя Юрія Івановича Губського (2015)
Титул, зміст (2011)
Федоренко Е. Ю. - Методологические и технологические аспекты разработки составов и технолог полевошпатового сырья Украины, Рыщенко М. И., Фирсов К. Н., Вернигора К. П., Стариков В. В. (2011)
Чернявский В. Л. - Способность абиотических систем к адаптации, Гуркаленко В. А., Гасанов А. Б. (2011)
Гнип О. П. - Удосконалення технології силікатної цегли в нових економічних умовах, Корнило І. М. (2011)
Кліменко В. 3. - Конструкції з клеєної деревини в балкових покриттях, Михайловський Д.В. (2011)
Алексеева Л. В. - ологические особенности ученного перлитового песка как заполнителя для легких бетонов (2011)
Безсмертний М. П. - фікування складу високоміцних бетон гірських порід, Сінкевич Т. М. (2011)
Гавриш А. М. - Сухое строительство: новые возможности дизайна архитектурной среды, Гавриш О. А. (2011)
Захарченко П. В. - Дослідження ринку матеріалів для внутрішнього облицювання приміщень, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Соха В. Г. - Долговечность систем теплоизоляции или все-таки эксплуатационная эффективн ость, Карапузов Є. К., Менейлюк А. И., Бабий И. Н. (2011)
Реферати (2011)
Титул, зміст (2016)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи організації інноваційних систем комп’ютерного моніторингу мереж електропостачання залізниць, Гончарова Л. Л. (2016)
Алёшин Г. В. - Метод функционала правдоподобия в теории радиосистем (2016)
Мирошник М. А. - Применение интеллектуальной диагностической инфраструктуры для управления кибербезопасностью. Часть 2. Поддержка жизненного цикла системы киберзащиты, Крылова В. А., Демичев А. И. (2016)
Омельяненко В. И. - Совершенствование системы наклона кузова для скоростных поездов с силовым приводом на базе линейного двигателя, Кривякин Г. В., Афанасьева Е. С. (2016)
Асауленко І. О. - Дослідження характеристик методу декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації, Жученко О. С., Приходько С. І., Штомпель М. А. (2016)
Єлізаренко А. О. - Забезпечення необхідної надійності функціонування каналів залізничного технологічного радіозв’язку (2016)
Володарский В. А. - Расчет показателей надежности систем при постепенных отказах элементов (2016)
Фалендиш А. П. - Програмний комплекс вибору системи технічної експлуатації маневрового тепловозу, Сумцов А. Л., Артеменко О. В. (2016)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі і XML (2016)
Фалендиш А. П. - Моделювання робочих параметрів модернізованих тепловозів як об’єктів випробувань, Іванченко Д. А. (2016)
Титул, зміст (2011)
Вандоловский А. Г. - Технико-экономическое обоснование замены железобетонных труб трубами из модифициро¬ванного бетона, Юнис Б. Н. (2011)
Корнило І. М. - Ефективний розвиток підприємств про¬мисловості будівельних, Курган П. Г. (2011)
Дворкин Л. И. - Композиционное вяжущее низкой водопотребности с использованием пыли-уноса клинкерообжигательных печей, Дворкин О. Л., Черная И. В. (2011)
Страшук С. В. - Дослідження та розробка технологічних параметрів виробництва фіброгазобетону неавтоклавного тверднення, Багаева Т. Ю., Вудвуд Т. М., Щепащенко Т. А. (2011)
Торчинский А. И. - Сопоставительные испытания газогорелочных устройств серии ГС на туннельной печи обжига керамического кирпича, Ляшко А. Ю., Крячок Ю. Н., Дмитренко Н. Д. (2011)
Бурлака А. А. - Экономия материалов при сооружении горизонтального трубчатого дренажа (2011)
Гавриш О. М. - Ультрасучасні будівельні матеріали для будинку майбутнього, Вайзе Т. (2011)
Захарченко П. В. - Ринок тепло- та звукоізоляційних матеріалів і виробів для енергозберігаючих технологій будівництва, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Варшавец П. Г. - Аксессуары кирпичной кладки, Оганян Ю. Н. (2011)
Реферати (2011)
Чеканська Л. А. - Нормативно-правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні (2015)
Іщенко С. В. - Особливості організації інформаційної підтримки при прийнятті управлінських рішень в сфері ЗЕД, Пряхіна К. А., Капінос О. С. (2015)
Олійник Є. В. - Стратегічні орієнтири управління відтворенням основних засобів машинобудівних підприємств (2015)
Дорожкіна Г. М. - Особливості прогнозування туристично-рекреаційних процесів (2015)
Труніна І. М. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Вартанова О. В. - Соціально-економічні наслідки гібридної війни на сході України (2015)
Равлик Н. В. - Методичні засади дослідження інновацій на машинобудівних підприємствах (2015)
Сокур М. І. - Економічна ефективність виготовлення нової продукції компанії "Roshen", Субботіна Г. О., Соколенко А. В., Чебанов Б. Ю. (2015)
Сущенко О. А. - Cвітові глобалізаційні процеси та трансформація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств (2015)
Проскура В. Ф. - Формування системи моніторингу продовольчої безпеки регіону (2015)
Почтовюк А. Б. - Раціональність управління вищою освітою: професійно-кваліфікаційний аспект (2015)
Хоменко М. М. - Формування структур управління підприємств туристичного бізнесу (2015)
Пирогов Д. Л. - Економічні інструменти балансування інтересів акціонерів у системі корпоративного управління промисловими підприємствами (2015)
Кудінова А. В. - Суспільні аспекти сучасних змін в структурі особистого споживання (2015)
Глухова В. І. - Формування бюджетних інвестицій на розвиток місцевих територіальних громад (2015)
Шаповал Л. П. - Формування моделі залежностi "ризик-дохiднiсть" кредитного портфеля банкiвської установи, Дяченко Г. О. (2015)
Ткаченко І. В. - Систематизація чинників впливу на складові витратної частини пенсійного фонду України (2015)
Душек Юрій - Коефіцієнт муніципальних фінансів як спосіб визначення стандарта соціальних послуг (2015)
Андрейчук В. М. - Палеогеографічне дослідження голоценового алювію в Багненській долині (Буковинське Прикарпаття, Чернівецька область), Гембіца П., Рідуш Б. Т., Кромпєц М., Коржик В. П. (2012)
Герасименко Н. П. - Розвиток ландшафтів Закарпаття у неоплейстоцені (2012)
Дєдов О. О. - Розвиток трав’янистої рослинності на території Поділля у голоцені (2012)
Калуш Ю. - Палеосейсмодислокації в районі Дністровської ГАЕс – індикатори сейсмічних подій у регіоні Середнього Подністров’я, Рідуш Б. (2012)
Кочерган Я. А. - Сліди кріогенних процесів як індикатори палеокліматів плейстоцену Середнього Подністров’я (2012)
Матвіїшина Ж. М. - Еволюція природних обстановок плейстоцену і умови проживання давньої людини на прикладі розрізу Малий Раковець IV, Кармазиненко С. П., Рижов С. М. (2012)
Матвіїшина Ж. М. - Коробчине-кар’єр – новий розріз плейстоценових відкладів на Побужжі, Дорошевич С. П. (2012)
Передерій В. І. - Вплив природних чинників на формування мінеральної речовини плейстоценових відкладів території України (2012)
Страшевська Л. В. - Стратиграфічні геосайти скальської серії силуру Поділля: наукова значимість і проблеми охорони (2012)
Chumak N. - On vegetational dynamics in the foothills of the Eastern Carpathians during the Late Glacial and the Holocene (2012)
Бєлова Н. В. - Динаміка сільськогосподарського освоєння Передкарпаття (на прикладі басейну ріки Бистриці) (2012)
Грицку В. - Історія становлення агропромислового виробництва в Чернівецькій області в ХХ столітті (2012)
Заблотовська Н. - Формування демогеографічної ситуації в поселеннях етноконтактних територій Чернівецької області (2012)
Кампов Н. - Історико-географічні аспекти формування та розвитку курортних територій Закарпаття, Касинець О. (2012)
Костащук І. І. - Історико-географічні особливості заселення території Чернівецької області (2012)
Креховецька І. В. - Природно-географічні особливості сільського розселення у межах Рожнятівського району Івано-Франківської області (2012)
Круль В. П. - Умови формування та територіальна організація первісної поселенської мережі Іваничівського району Волинської області, Ковальчук І. П. (2012)
Лопушняк Л. В. - Безробіття у Чернівецькій області (за даними ринку праці 1995-2007 рр.) (2012)
Пащенко В. М. - Історико-географічні складові мовознавчо-етнотопонімічних напрацювань професора К. М. Тищенка (2012)
Пащенко В. М. - "Історичний атлас України" картографа Юрія Лози (2012)
Кирилюк С. М. - Геолого-геоморфологічні структури видимої півкулі Місяця, Спатарь К. І. (2012)
Ovcharuk O. V. - Information and communication competency development in education system: modern studies and prospects, Soroko N. V. (2016)
Буров О. Ю. - ІКТ для дослідницьких робіт старшокласників: принципи проектування, напрями застосування, досвід використання, Шиненко М. А. (2016)
Ганашок А. І. - Інтерактивна дошка як засіб підвищення пізнавальної активності й ефективності навчання на уроках інформатики (2016)
Десятов Д. Л. - Використання віртуальної електронної дошки як засобу організації кооперативної діяльності учнів (2016)
Іванюк І. В. - Педагогічний експеримент щодо сформованості полікультурної компетентності учня в умовах комп’ютерно орієнтованого навчального середовища (2016)
Хижняк І. А. - Електронний підручник із мови й розвитку мовлення в системі засобів електронної лінгвометодики для початкової школи (2016)
Гаврілова Л. Г. - Комп’ютерне тестування як засіб моніторингу професійної компетентності майбутніх учителів музики в початковій школі (2016)
Кислова М. А. - Методика використання мобільного навчального середовища у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків, Словак К. І. (2016)
Хомік О. М. - Використання електронних соціальних мереж для формування управлінської культури майбутніх економістів (2016)
Вербицька П. В. - Виховний потенціал дослідження полікультурної спадщини в інформаційну добу (2016)
Содержание (1996)
Скорый С. А. - К вопросу о скифском этнокультурном компоненте на поселениях лесостепного Правобережья (1996)
Власов В. П. - О хронологических рамках кизил-кобинской (таврской) культуры (1996)
Науменко В. Е. - Учреждение и развитие византийской фемы в Таврике (1996)
Сагайдак М. А. - Новые находки древнерусского ремесла в Киеве, Сергеева М. С., Михайлов П. С. (1996)
Башкатов Ю. Ю. - Об одном из типов построек киевской культуры (1996)
Тимощук В. Н. - К проблеме хронологии киевских древностей (1996)
Ромашко В. А. - К выделению нового типа кинжалов позднего бронзового века (1996)
Латышева В. А. - О населении Херсонесской хоры в Северо-Западном Крыму (по материалам поселения Маслины) (1996)
Зубарев В. Г. - Европейское побережье Меотиды (Азовского моря) по Клавдию Птолемею (1996)
Сорочан С. Б. - К вопросу об уменьшении вместимости византийских грузовых кораблей в "темные века" (1996)
Берестнев С. И. - Поселение эпохи бронзы Снежковка-7 на Северском Донце (1996)
Туровский Е. Я. - Три новых граффити из Херсонеса и ближайшей округи (1996)
Храпунов И. Н. - Керамические клейма Булганакского городища, Федосеев Н. Ф. (1996)
Башкатов Ю. Ю. - Селище позднеримского времени Родной Край-3 в бассейне Северского Донца, Дегтярь А. К., Любичев М. В. (1996)
Алексеенко Н. А. - Моливдовулы адресантов Херсона VII – IX вв. (новые находки) (1996)
Дневник раскопок, произведенных почетным членом Императорского Московского Археологического института В. А. Бабенко в сл. Верхний Салтов Волчанского уезда Харьковской губ. В 1914 и 15 году (1996)
Кадеев В. И. - Украинский археолог, краевед и этнограф В. А. Бабенко (к 120-летию со дня рождения) (1996)
Зайцев Б. П. - Памятная медаль Русского археологического общества (1996)
Снежко И. А. - Исследование позднепалеолитической стоянки у с. Синичино (1996)
Берестнев С. И. - Исследования многослойного поселения на р. Мже (1996)
Шрамко Б. А. - Раскопки 1995 г. на Восточном укреплении Бельского городища (1996)
Дьячков С. В. - Работы Херсонесской археологической экспедиции Харьковского госуниверситета в 1995 г. (1996)
Магда А. В. - Итоги охранных раскопок Западного некрополя Херсонеса Таврического в 1995 г., Дмитриев В. А. (1996)
Аксенов В. С. - Исследование салтовского могильника у с. Рубежное на Харьковщине (1996)
Жиронкина О. Ю. - Об одном комплексе погребений Нетайловского могильника, Крыганов А. В., Цитковская Ю. И. (1996)
Список сокращений (1996)
Наши авторы (1996)
Андрианова О. Р. - Оценка возможности расчета вертикального распределения температуры воды в Черном море по спутниковым данным, Скипа М. И., Сриберко А. В., Степанова Ю. В. (2015)
Газетов Е. И. - Оценка влияния стока реки Дунай на отдельные гидрологические характеристики северо-западной части Черного моря в 2004-2013 гг., Андрианова О. Р., Мединец В. И., Белевич Р. Р., Морозов В. Н. (2015)
Kovalova N. - Investigations of interconnections of physical-chemical and phytoplankton characteristics in the north-western part of the Black Sea (Zmiinyi Island area), Medinets V., Derezyuk N., Medinets S., Morozov V., Kovalova Ye. (2015)
Medinets V. - Toxic metals in fish and molluscs of coastal waters of Zmiinyi Island, Denga Yu., Snigirov S., Gruzova I. (2015)
Мкртчян О. С. - Дослідження змін наземного покриву басейну Чорної Тиси та його факторів на основі аналізу космознімків, Свідзінська Д. В. (2015)
П’яткова А. В. - Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання ерозійно-небезпечних земель (2015)
Шуйский Ю. Д. - Соленость воды в Тилигульском лимане осенью 2015 года (побережье Черного моря), Синюк А. Н. (2015)
Гаськевич В. Г. - Особливості ґенези та географії ґрунтів Надсянської рівнини, Луцишин О. З., Батюк Н. М. (2015)
Попельницька Н. О. - З історії дослідження ґрунтів північно-західного Причорномор’я (1957-1961 рр.) (2015)
Тодоров В. І. - Еволюція предметної області етнічної географії (2015)
Яворська В. В. - Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор'я, Сич В. А., Коломієць К. В. (2015)
Правила для авторів (2015)
Годлевский М. Д. - Динамическая модель планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения, Рубин Э. Е., Голоскокова А. А. (2015)
Tkachuk M.V. - Methods and tools for dynamic requirements catalog management in agile software development, Gamzaev R.A., Martinkus I.O., Ianushkevich S.D. (2015)
Петрасова С.В. - Логико-лингвистическая модель идентификации семантически эквивалентных коллокаций, Хайрова Н.Ф. (2015)
Безменова О.Н. - Показатели степени связи между номинальными признаками, Гамаюн И.П., Безменов Н.И. (2015)
Куценко А.С. - Структурный и параметрический синтез системы стабилизации квазистатического технологического процесса, Коваленко С.В., Товажнянский В.И. (2015)
Северин В.П. - Управление потоком мощности в тяговом приводе электропоезда при питании от контактной сети и инерционных накопителей энергии, Оверьянова Л.В., Омельяненко О.В. (2015)
Мазманишвили А.С. - Использование спадающего магнитного поля соленоида для управления параметрами электронного пучка, формируемого мегнетронной пушкой, Решетняк Н.Г., Сидоренко А.Ю., Чертищев И.А. (2015)
Александрова Т.Е. - Параметрический синтез цифровой системы наведения танковой зенитной установки (2015)
Азаренков В.И. - Влияние конструкции радиоэлектронной аппаратуры на начало регулярного теплового режима, Майко И.М. (2015)
Мазманишвили А.С. - Алгоритм повышения порядка стационарного стохастического марковского поля на скорости, Сидоренко А.Ю. (2015)
Хацько Н.Є. - Дослідження залежності точності вирішення термінальної задачі від вибору параметру синтезу (2015)
Лубенец С.В. - Проблемы определения зон спроса (предложения) в сильных ценовых трендах, Павленко Е.П., Харций Е.Н. (2015)
Назаренко О.М. - Ідентифікація та прогнозування стаціонарних слабо формалізованих процесів з невідомими входами (2015)
Bezmenov M.I. - A unity 3D engine plugin for creating static ecosystem in game applications, Potapenko Y.O., Dvornik K.O. (2015)
Прохоров А.В. - Облачная платформа разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений, Прохоров В.П., Матюшко А.О. (2015)
Рубин Э.Е. - Структурный синтез модели зрелости spice integration, Годлевский М.Д., Бараш В.С. (2015)
Куценко А.С. - Структура модели координации организационного управления территориально распределенными логистическими системами дистрибьюции, Годлевский И.М. (2015)
Сітнікова О.А. - Розробка системи підтримки прийняття рішень для багатопрофільної медичної допомоги, Почебут М.В. (2015)
Шевченко С.В. - Формирование планов производства электроэнергии с учетом динамики изменения состояния энергосистемы, Эгоянц А.А. (2015)
Карпенко В.В. - Транспортная задача линейного программирования с нечетким спросом, Ахмадов Р.Х. (2015)
Копп А.М. - Об одном подходе к решению задачи оптимизации структуры бизнес-процессов предприятия, Орловский Д.Л. (2015)
Федорович О.Є. - Управління логістикою в разнорідних транспортних мережах, Єременко Н.В. (2015)
Реферати (2015)
Реферати (2015)
Abstracts (2015)
Качала Т. Б. - Дослідження забруднених нафтопродуктами земельних ділянок Івано-Франківської області (2014)
Палійчук О. В. - Прогнозування змін природного стану довкілля в процесі розробки калійних родовищ (2014)
Сінченко В. Г. - До питання корекції методом композиції мінерального складу при знесолюванні води з джерел локального водокористування в контексті фізико-географічного районування території (2014)
Пернеровська С. В. - Визначення ступеня гідроекологічного ризику, як основного параметру сталого розвитку гідроекосистеми (2014)
Назаренко О. М. - Економічна оцінка природоохоронних інвестиційних рішень Запорізького регіону (2014)
Москальчук Н. М. - Туристично-рекреаційна оцінка річок Івано-Франківської області (2014)
Лютак І. З. - Підхід до проектування програмного забезпечення для розподіленої системи контролю якості грунтових вод (2014)
Демиденко А. С. - Вивчення особливостей поширення забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери міст (2014)
Приходько М. М. - Принципи розроблення проектів землеустрою для забезпечення сталого землекористування (2014)
Шелудченко Л. С. - Аналітичне обґрунтування параметрів лакунарності лісових газо-пилозахисних смуг автомобільних доріг, Шелудченко Б. А., Вознюк С. В. (2014)
Савчук Л. Я. - Дослідження кореліяційних зв’язків між захворюванням дорослого населення Калуського району та впливом екологічних чинників (2014)
Корчмелюк М. В. - Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут, Приходько М. М., Архипова Л. М. (2014)
Марчук І. В. - Психолого-педагогічні аспекти виконання авторефератів магістерських робіт (на прикладі досліджень І. В. Марчук "Оцінка екологічного ризику затоплення Дністерської долини катастрофічними паводками в межах планшету "Журавно"), Зоріна Н. О. (2014)
Адаменко О. М. - Виховні, навчальні та наукові кроки і сходинки до докторського ступеня та професорського звання Ярослава Адаменка, Адаменко Р. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2014)
Книшов Геннадій Васильович (2015)
Діяльність Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2014 році (2015)
Байрамов Е. М. - Випадок корекції атрезії коронарного синуса під час виконання тотального кавапульмонального анастомозу, Позняк Ю. В., Пукас О. Ю., Романюк О. М., Сегал Є. В. (2015)
Баклан К. А. - Лікування пацієнта з транспозицією магістральних судин і додатковими аорто-легеневими колатеральними артеріями, Чернишук С. С., Максименко А. В., Жовнір В. А., Ємець І. М. (2015)
Бородінова О. С. - Результати корекції перериву дуги аорти, Острась О. В., Богута Л. Ю., Куркевич А. К. (2015)
Будзан І. М. - Роль мультиспіральної комп’ютерної томографії в діагностиці патології дуги аорти (опис випадку первинної верифікації складної вродженої аномалії у пацієнтки старечого віку), Судус А. В., Гудзенко Т. Б., Рогів Н. В., Нестерак Р. В., Івасюк У. Д., Стефанський О. Ю., Гретчин О. В. (2015)
Витовский Р. М. - Диагностика и хирургическое лечение первичных доброкачественных опухолей сердца, Исаенко В. В., Билинский Е. А., Пищурин А. А., Параций А. З., Сатмари Е. В., Дедкова Т. И., Кривенький А. В., Яковенко И. Г., Матюшко Л. Г., Рябица В. М., Волкова Н. И., Ершова Е. Б. (2015)
Габріелян А. В. - Перебіг клінічних проявів ішемічної хвороби серця у пацієнтів після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові, Власенко О. А., Якушев А. В., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф. (2015)
Головенко В. Б. - Успіхи та невдачі при реканалізації хронічних коронарних оклюзій, Аксьонов Є. В., Панічкін Ю. В., Сало С. В., Берестовенко В. С., Плиска О. О. (2015)
Довгалюк Э. А. - Опыт лечения атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой в сочетании с коронаро-правожелудочковыми фистулами, Бойко Е. П., Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., МотречкоА. А., Довгалюк А. А. (2015)
Доронин А. В. - Осложнения катетерного лечения фибрилляции предсердий, Суслина Ю. И., Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2015)
Зиньковский М. Ф. - 55-летию со дня первой операции радикальной коррекции тетрады Фалло в Украине посвящается, Горячев А. Г., Дыкуха С. Е., Наумова Л. Р., Атаманюк М. Ю., Пищурин А. А., Хондога В. М., Бабаджанов К. Б. (2015)
Касьянова А. Ю. - Особливості медично-психологічної допомоги пацієнтам із вродженими вадами серця (2015)
Климишин Ю. І. - Віддалені результати та повторні втручання після операції Росса, Романюк О. М., Руденко Н. М., Варбанець С. В., Артеменко Є. О. (2015)
Книшов Г. В. - Визначення показників клітинного і гуморального імунітету та рівня БТШ 70 кДа у хворих інфекційним ендокардитом, оперованих із застосуванням загальної керованої гіпертермічної перфузії, Беспалова О. Я., Колтунова Г. Б., Пустовалова А. О., Греков Д. А. (2015)
Книшов Г. В. - Транскатетерна алкогольна абляція септальних гілок передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії як один із методів етапного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Невмержицька Л. О., Коллякова Н. О., Трембовецька О. М., Фанта С. М. (2015)
Книшов Г. В. - Роль опору як одного з механізмів розвитку ішемічної хвороби серця у хворих зі звивистими коронарними артеріями, Настенко Є. А., Лебедєва Є. О, Сало С. В., Брянський М. М., Зубков С. В., Шардукова Ю. В. (2015)
Кравченко В. І. - Перший досвід корекції аневризми аорти через верхню серединну J-подібну міні-стернотомію, Кравченко І. М., Пантась О. В., Третяк О. А., Бондаренко А. В., Тарасенко Ю. М., Перепелюк А. І., Ларіонова О. Б. (2015)
Крикунов О. А. - Комплексний підхід до лікування хворих на дилатаційну кардіоміопатію, Руденко К. В., Руснак А. О., Лучинець О. Ф., Буряк Р. В., Шаповалова В. В. (2015)
Лазоришинець В. В. - Клінічний випадок поєднання подвійного відходження магістральних судин від правого шлуночка, транспозиційного типу, трипередсердного серця з патологією розвитку трахеобронхіального дерева: стеноз головного лівого бронха, Головенко О. С., Дьордяй І. С., Бойко С. М., Мошківська Л. В., Перепека І. А., Труба Я. П. (2015)
Лазоришинець В. В. - Інтервенційні втручання на коронарних шунтах у хворих із рецидивом стенокардії, Панічкін Ю. В., Журавльова М. Л., Сало С. В., Гутовський В. В., Аксьонов С. В., Фанта С. М. (2015)
Лазоришинець В. В. - Досвід хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, Труба Я. П., Дьордяй І. С., Бойко С. М., Сіромаха С. О., Руденко М. М., Прокопович Л. М., Ткаченко Л. М., Головенко О. С. (2015)
Лебідь І. Г. - Структура вроджених вад серця у прооперованих дорослих (2015)
Лекан Р. Й. - Досвід хірургічного лікування критичної коарктацїї аорти у новонароджених, Бузовський В. П., Босенко В. І., Пєнгріна І. О., Лекан І. Р., Буряченко І. Е., Томак А. І., Златіна Н. В. (2015)
Мазур А. П. - Использование транексамовой кислоты при операциях в условиях искусственного кровообращения, Гурин П. В., Бабич М. Н., Борисенко А. А. (2015)
Мазуренко О. П. - Клінічний випадок застосування протишокової фармакологічної підтримки міокарда у хворого з гострим Q-ІМ у стані кардіогенного шоку, Берестовенко В. С., Гуменюк О. Б., Дирда М. Н., Береговий О. А., Бацак Б. В., Логутов А. К. (2015)
Максименко А. В. - Стентування відкритої артеріальної протоки як етап лікування вроджених вад серця з незливними гілками легеневої артерії, Мотречко О. О., Богута Л. Ю., Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л. (2015)
Мешкова М. С. - Катетерное лечение аритмий у детей младшего возраста, Доронин А. В., Ханенова В. А., Руденко Н. Н. (2015)
Мошківська Л. В. - Ретроспективний аналіз легеневих ускладнень у дітей із вродженими вадами серця, оперованих в умовах штучного кровообігу, Настенко Є. А., Бойко C. М., Головенко О. С., Прокопович Л. М., Лазоришинець В. В. (2015)
Никоненко А. С. - Эффективность эндоваскулярной реканализации бедренно-подколенного сегмента у больных с критической ишемией нижних конечностей, Волошин А. Н., Матерухин А. Н. (2015)
Никоненко А. С. - Оценка деформационных свойств миокарда у больных ишемической болезнью сердца с выраженной дилатацией полости левого желудочка, осложненной сердечной недостаточностью, Молодан А. В., Иващук В. А. (2015)
Никоненко А. С. - Влияние операции протезирования аортального клапана у больных критическим аортальным стенозом с выраженным кальцинозом на процессы ремоделирования левого желудочка, Наконечный С. Ю., Осауленко В. В., Полищук Д. В., Пономаренко А. В., Тория Р. Г., Плужник Ю. В., Посудевский С. С., Матвеев С. А. (2015)
Орищин Н. Д. - Ішемічна кардіоміопатія у пацієнта молодого віку з ознаками некомпактного міокарда лівого шлуночка (клінічний випадок), Мороз В. С., Павлик С. С., Чорнописький С. Р., Паламарчук Ю. О. (2015)
Панічкін Ю. В. - Аневризма лівого шлуночка чи гібернований міокард у хворих із гострим коронарним синдромом: особливості діагностики і тактики лікування, Сало С. В., Левчишина О. В., Трембовецька О. М., Гаврилишин А. Ю. (2015)
Підгайна Л. В. - Корекція відносної мітральної недостатності в хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця, Ревенко К. А., Бабляк О. Д., Руденко Н. М. (2015)
Позняк Ю. В. - Досвід оптимізації легеневого кровотоку у пацієнтів із функціонально єдиним шлуночком серця після накладання анастомозу Гленна, Байрамов Е. М., Руденко Н. М., Романюк А. М., Ханенова В. А. (2015)
Попов В. В. - Фармакохолодовая кардиоплегия при изолированном протезировании аортального клапана, Гуртовенко А. Н., Третьяк А. А., Хрипаченко А. И., Тихоненко Л. И., Аксенов Е. В. (2015)
Попов В. В. - Фармакохолодовая кардиоплегия при коррекции изолированного митрального порока, Гуртовенко А. Н., Хрипаченко А. И., Тихоненко Л. И., Аксенов Е. В. (2015)
Попов В. В. - Хирургическая коррекция митральных пороков сердца без использования донорской крови, Непляха С. В., Гуртовенко А. Н., Гуменюк Б. Н., Дьяченко В. Л., Пукас Е. В., Хрипаченко А. И., Тихоненко Л. И., Ларионова Е. Б., Грицюк А. В., Аксенов Е. В., Хондога В. М., Чернякова Л. С., Волкова Н. И. (2015)
Правосудович С. А. - Оценка риска тромбоэмболических осложнений при проведении плановой электрической кардиоверсии у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий, Бондаренко О. Б., Мисюра Д. А., Сущенко Л. Д., Бельмас Л. Л., Аносова Н. П., Яковлева Н. В. (2015)
Прокопович Л. М. - Хірургічна денервація стовбура і гілок легеневої артерії у пацієнтів із вродженими вадами серця, що супроводжуються високою легеневою артеріальною гіпертензією, Головенко О. С., Мошківська Л. В., Филипчук В. В., Дьордяй І. С., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2015)
Пророк С. Ю. - Результати хірургічного лікування пацієнтів з дефектом міжшлуночкової перегородки, поєднаним із субаортальним стенозом, Сегал Є. В., Серденко Б. Б. (2015)
Руденко С. А. - Аналіз ранніх післяопераційних ускладнень після хірургічного лікування мітральної недостатності ішемічного ґенезу (2015)
Руденко А. В. - Коронарное шунтирование с помощью секвенциальных шунтов, Галич С. С., Гутовский В. В., Купчинский А. В. (2015)
Rudenko A. V. - Results of CABG Surgeries on Working Heart in Patients with Coronary Artery Disease with Type II Diabetes Mellitus, Gutovsky V. V., Mitchenko O. I., Rudenko S. A. (2015)
Руденко А. В. - Аортокоронарне шунтування на працюючому серці: плановий та екстрений перехід на штучний кровообіг, Журба О. О. (2015)
Руденко А. В. - Формирование и течение постинфарктного разрыва межжелудочковой перегородки, Руденко Н. Л., Урсуленко В. И., Клименко Л. А. (2015)
Руденко А. В. - Использование ультразвукового внутрисосудистого исследования (IVUS) для определения оптимальных условий формирования коронарного анастомоза, Сало С. В., Галич С. С., Гаврилишин А. Ю. (2015)
Рыбакова Е. В. - Динамика состояния нейрональных комплексов головного мозга у больных с патологией аорты, прооперированных в условиях искусственного кровообращения и глубокой гипотермии, Лагутин А. Ю., Максименко В. Б., Настенко Е. А. (2015)
Сіромаха С. О. - Організація екстреної, невідкладної аритмологічної допомоги при життєзагрозливих аритміях, Лазоришинець В. В., Кравчук Б. Б., Руденко К. В., Трегубова М. О. (2015)
Стогова О. В. - Оцінка безпосередніх та віддалених результатів операції подвійного переключення при коригованій транспозиції магістральних артерій, Руденко Н. М., Царук О. Я. (2015)
Стычинский А. С. - Свойства дополнительных предсердно-желудочковых соединений у лиц с аномалией Эбштейна, Альмиз П. А., Плиска Н. В., Поканевич А. В., Ковальчук А. В., Ткачук С. Л. (2015)
Судус А. В. - Коронарне шунтування у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Гудзенко Т. Б., Будзан І. М., Іванишин В. М., Грищенко С. А., Гричинюк С. М., Калин Д. В., Рогів Н. В., Нестерак Р. В., Петровський Т. Р., Курілець Ю. Т. (2015)
Тодуров Б. М. - Віддалені результати коронарного шунтування у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та важкою дисфункцією лівого шлуночка, Зеленчук О. В., Шевченко В. О., Кузьмич І. М., Іванюк Н. Б, Машковська С. І., Шниркова О. В. (2015)
Урсуленко В. И. - Оптимальная стратегия лечения острого коронарного синдрома на примере клинического случая, Гогаева Е. К., Якоб Л. В., Дзахоева Л. С., Стародуб Ю. С. (2015)
Урсуленко В. І. - Успішний випадок лікування гострої мітральної недостатності у стані кардіогенного шоку, Журба О. О., Якоб Л. В., Пилипенко М. М., Верич Н. М. (2015)
Урсуленко В. И. - Факторы, влияющие на длительность функции артериальных и венозных шунтов, Купчинский А. В., Демус В. В., Захарова В. П., Руденко Е. В. (2015)
Часовський К. С. - Дослідження факторів, що впливають на розвиток легеневих ускладнень у післяопераційному періоді у новонароджених, прооперованих в умовах штучного кровообігу, Кузьменко С. О., Воробйова Г. М., Жовнір В. А., Ємець І. М. (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Ситник Г. П. - Актуальні питання підвищення ефективності державного управління у сфері національної безпеки України (2014)
Абрамов В. И. - Институциональная среда системы обеспечения национальной безопасности: характеристики, уровни регулирования, Мошинский Р. В. (2014)
Сіцінська М. В. - Теоретико-правові основи проекту Концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за сектром безпеки і оборони України (2014)
Смолянюк В. Ф. - Десуверенізація сучасних держав як наслідок глобалізації (2014)
Андреєв С. О. - Основні чинники, які деструктивно впливають на стратегічну стабільність єдиної державної системи цивільного захисту України (2014)
Савранська Г. М. - Міжсекторне соціальне партнерство як основа соціальної безпеки держави (2014)
Василевська Т. Е. - Конфлікт інтересів на державній службі: етичні аспекти (2014)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальне забезпечення державного управління національною безпекою: вдосконалення та розвиток (2014)
Ситник Г. П. - Концептуальні засади безпекового виміру компетенцій державного службовця (фахівця публічної служби), Завгородня С. П. (2015)
Радиш Я. Ф. - Теоретико-методологічні засади дослідження здоров’я громадян як важливого фактора національної безпеки (2015)
Кучма Д. Я. - Основні методологічні підходи до дослідження державного механізму забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства (2015)
Стучинська Н. П. - Економічна безпека в структурі національної безпеки (2015)
Ларін С. В. - Понятійно-категорійний апарат питання боротьби з фінансуванням терористичної діяльності (2015)
Рябцев Г. Л. - Шляхи гарантування енергетичної безпеки України за сучасних умов (2015)
Шевченко М. М. - Система критеріїв та показників оцінки поточної ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам (2015)
Власко О. М. - Визначення цілей управлінської діяльності – передумова успішного реформування системи державного управління, Устименко О. В. (2015)
Капосльоз Г. В. - Перспективний підхід щодо оцінювання результатів діяльності наукових установ та підрозділів органами виконавчої влади: обґрунтування основних показників (2015)
Суходоля О. М. - Система захисту критичної енергетичної інфраструктури України: стан та проблеми формування (2015)
Строяновський В. В. - Актуальні питання удосконалення системи кібернетичної безпеки України (2015)
Didukh Ya. P. - River valleys as the object of ecological and geobotanical research, Chusova O. O., Olshevska I. A., Polishchuk Yu. V. (2015)
Красова О. О. - Флористична та ценотична характеристики моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя, Шевчук Н. Ю., Коршиков І. І. (2015)
Feodorova T. A. - New nomenclatural combinations in Nitrosalsola (Chenopodiaceae) (2015)
Явнюк А. А. - Оцінка впливу додаткового радіаційного опромінення на морфометричні показники насіннєвих паростків Phragmites australis із водойм Чорнобильської зони відчуження, Шевцова Н. Л., Гудков Д. І. (2015)
Федорончук М. М. - Знайдена популяція (locus classicus) рідкісного виду Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика, Дідух Я. П., Белемець Н. М. (2015)
Попова О. М. - Нове місцезнаходження рідкісного виду Iris pontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції, Рогозін С. Ю. (2015)
Iakushenko D. M. - New records of Utricularia australis (Lentibulariaceae) in Ukraine, Orlov O. O. (2015)
Макаренко Я. М. - Рідкісні для України види роду Agaricus (Agaricales) із басейну р. Псел, Беседіна І. С. (2015)
Кондратюк Т. О. - Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах (2015)
Ходосовцев О. Є. - Japewia (Ramalinaceae, Ascomycota) – новий рід для ліхенобіоти України, Дармостук В. В., Громакова А. Б. (2015)
Клименко О. М. - Ультраструктура фотосинтетичного апарату та вміст пігментів у плаваючих і підводних листках Nuphar lutea та Nymphaea alba (2015)
Калашник Г. В. - Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae (Cactaceae), Гайдаржи М. М. (2015)
Федорчук В. В. - Вплив ортованадату натрію, інгібітору тирозинових протеїнфосфатаз, на Аgrobacterium-опосередковану трансформацію рослин, Ємець А. І. (2015)
Чубiрко М. М. - Розвиток цитоембріологічних досліджень на кафедрі ботаніки в Ужгородському університеті (до 70-річчя Ужгородського національного університету) (2015)
Шевера М. В. - Словацькому ботаніку, доктору Марії Заліберовій – 70, Протопопова В. В., Андрик Є. Й. (2015)
Дудка І. О. - Пам’яті Віктора Тарасовича Білая (02.04.1956—03.09.2013) (2015)
Дубина Д. В. - Лев Сергійович Балашов. Світлої пам’яті вченого (2015)
Абрамов В. І. - Глобалістика в системі знань фахівця з державного управління у сфері національної безпеки (2015)
Матвєєнко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти організаційно-правових засад у сфері контролю над озброєнням (2015)
Ганяк В. Й. - Проблеми концептуалізації стратегічної культури України в умовах інтенсифікації суспільно-трансформаційних процесів глобалізованого світу (2015)
Яковенко С. Б. - Генезис та розвиток корупції: історичний аспект (2015)
Мандрагеля В. А. - Національна безпека України в контексті політики Східного партнерства ЄС, Мовчан П. П. (2015)
Пунда Ю. В. - Нові погляди Сполучених Штатів Америки на забезпечення національної безпеки у воєнній сфері, Сальнікова О. Ф., Борохвостов І. В. (2015)
Устименко О. В. - Нормативно-правове забезпечення процесу впровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України, Правдивець О. М. (2015)
Галанюк Я. С. - Теоретичні основи взаємодії органів публічної влади з державною прикордонною службою України у сфері прикордонної безпеки (2015)
Ситник Г. П. - Про деякі актуальні питання захисту критичної інфраструктури в Україні, Андреєв С. О. (2015)
Радиш Я. Ф. - Медичне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Соколова О. М. (2015)
Смолянюк В. Ф. - Мілітарна культура українства: від історичного символізму до державотворчої практики (2015)
Бірюков Д. С. - Захист критичної інфраструктури в Україні: від наукового осмислення до розробки засад політики (2015)
Завгородня С. П. - Економічна десуверенізація держави як один із наслідків глобалізації (2015)
Адаменко О. М. - Екологічні проблеми розвідки і видобутку сланцевих газів на Олеський площі (2013)
Малишевська О. С. - Причини та наслідки надзвичайних ситуацій на нафтотранспортній системі України і шляхи їх усунення, Галігузова С. А. (2013)
Мандрик О. М. - Комплексна екологічна оцінка впливу магістральних газопроводів на довкілля з використанням геоінформаційних систем (2013)
Адаменко Я. О. - Наукова еколого-експертна оцінка проектів малих ГЕС в Івано-Франківській області, Архипова Л. М., Пернеровська С. В (2013)
Oros V. - Technical and financial solutions of the soil remediation - a case study, Gusat D. (2013)
Челядин Л. І. - Основні чинники екологічної безпеки та один з методів її підвищення – перетворення і утилізація золошлакошламів, Шкіца Л. Є., Челядин В. Л., Богославець М. М. (2013)
Міщенко Л. В. - Геоекологічне районування, моніторинг, екологічний аудит та менеджмент стану довкілля у Карпатському регіоні і Західному Поділлі (2013)
Радловська К. О. - Картосхема ландшафтно-геохімічного стану довкілля на території Рогатинського району (2013)
Солодкий В. Д. - Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Варивода Є. О. - Методологічні підходи до оцінки впливів надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище (2013)
Адаменко О. М. - Автоматизована інформаціно-вимірювальна протипаводкова система – Дністер (АВІПС-Дністер), Зорін Д. О. (2013)
Зоріна Н. О. - Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування у Карпатському регіоні (2013)
Адаменко О. М. - 1-а Міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування", 20-22 вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ (2013)
До 80 річчя з дня народження Ю. М. Лабія (2013)
Пам’яті видатних вчених нашого університету професорів Кляровського В. М. та Білоус Н. X. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2013)
Kucher A. - Sustainable use of land in danger of wind erosion in Ukraine: stakeholder engagement, Kazakova I., Kucher L., Schraml A., Koka H., Priest W. (2015)
Vynohradenko S. - Intensification of land resources using and forming of optimal level of intensity in the agricultural enterprises (2015)
Кошкалда І. - Використання світового досвіду підготовки інженерів-землевпорядників для сталого розвитку аграрної освіти в Україні, Князь О., Тишковець В. (2015)
Кузнецова Ю. - Науково-методичні засади розвитку маркетингу інновацій аграрних підприємств підприємствах (2015)
Лушнікова О. - Економіко-математичне обґрунтування ефективності використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Пахуча Е. - Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2015)
До відома авторів (2015)
Title (2015)
Table of content (2015)
Севостьянова Н. - Проблемні аспекти практичного застосування доктрини свободи розсуду у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Bovsunivskyi P. - International experience of federalization, decentralization and fiscal federalism for Ukraine: selection of appropriate model (2015)
Korotkyi T. - The revision of the Ukraine’s obligations under international law in the sphere of animal welfare and protection of animals from cruelty, Zubchenko N. (2015)
Ємець І. - Публічно-правове значення застереження про публічний порядок у міжнародних договорах про правову допомогу в цивільних справах (2015)
Березюк Т. - Особливості імплементації механізму торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні (2015)
Shkrobanets O. - The role of Ukrainian think tanks in shaping of public opinion on the European integration (on the example of Razumkov centre and Gorshenin institute) (2015)
Михайлов І. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за фальшування акцизних марок (2015)
Орловський Б. - Порівняльно-правовий аналіз норм про помилку в кримінальному законодавстві континентальних країн (2015)
Kartuzov M. - Advantages and disadvantages of International Commercial Arbitration in comparison to litigation and other means of dispute resolution (2015)
Fastovets A. - Judicial activism and interpretation of law: should the European Court of Justice restrain itself? (2015)
Грабович Т. - Принципи глобального управління та міжнародно-правове забезпечення енергетичної безпеки ЄС (2015)
Нерубащенко І. - Можливості краудсорсингу у реалізації проектів глобального громадянського суспільства (2015)
Tkach T. - Foreign military forces employment in humanitarian operations after natural disasters (2015)
Скриль С. - Реформування політичних систем Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2015)
Shamraieva V. - Ukrainian issue in us foreign policy at the beginning and during The Second World War (2015)
Бабін Б. - Конституційно-правовий інститут децентралізації: узагальнення світового досвіду (2015)
Klymenko I. - Public-private partnerships as a mechanism for the E-governance implementation (2015)
Ткаченко В. - Місце і роль територіальної самоорганізації населення в системі інститутів управління та самоврядування сучасного суспільства (2015)
Мірошниченко М. - До проблеми критеріїв структурування генезису правових систем (2015)
Юдін З. - Догматичний вимір правового контрактивізму (2015)
Hordiienko O. - Local concretization of law (2015)
Приходько В. - Досвід глобалізації: до нової метафізики простору (Ж. Дерріда і Ж. Дельоз) (2015)
Костельнюк М. - Ідеали консерватизму в концепції української державності Петра Могили (2015)
Yuskiv N. - Minors as subjects of law: aspects of general theoretical jurisprudence (2015)
Трестер Ю. - Безпека дитини як основа формування і розвитку людського капіталу (2015)
Бородін І. - Адміністративна послуга – функція публічного управління, Калюжний Р. (2015)
Католик Я. - Впровадження елементів польської виборчої системи як фактор підвищення ефективності української виборчої системи (2015)
Асланов С. - Взаємозв’язок етнополітичної стабільності та характеристик політичної системи (2015)
Білоусов О. - Протестні дії кінця 2013 - початку 2014 рр. як спроба деінституціоналізації пострадянського соціального порядку в сучасній Україні (2015)
Kharchenko Y. - Communicative practices in the structure of political (2015)
Krasnopolska T. - Gender-balanced participation in public administration as a factor for overcoming of corruption (2015)
Черкашина Т. - Етапи розвитку молодіжних організацій у Херсонській області в Україні: від зародження до сучасності (2015)
Solovykh Y. - Personificated image as a political component of effectiveness of local government body (2015)
Олещук П. - Нетрадиційні засоби політичної мобілізації та демобілізації в мережі Інтернет (2015)
Zeinalov I. - State agrarian policy and its interconnection with national security, Narykova N. (2015)
Kovalko N. - Legal regulation of investment activities in the sphere of municipal heat energy of Ukraine: problems and prospects, Kazantseva A. (2015)
Буханевич О. - Поняття "адміністративна послуга" в контексті адміністративної реформи України (2015)
Біцай А. - Особливості участі адвоката в медіації в цивільних та господарських справах як представника довірителя (2015)
Kovalenko T. - Defects of normative legal acts of Ukrainian land legislation (2015)
Щербина М. - Проблеми реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані (2015)
Калаур І. - Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) (2015)
Synenko S. - Legal regulation of suspension from work of transport workers (2015)
Андрійчук А. - Основні аспекти науково-теоретичного розмежування і законодавчого закріплення функцій та повноважень Національного Банку України (2015)
Коваль Д. - Щодо предмета фактичних перевірок (2015)
Shvets D. - Legal regulation of vocational training in modern Ukraine (2015)
Denysov V. - New approach to the history of international law (Review of the monograph: Anatolii I. Dmitriev and William E. Butler (eds.), History of International Law) (2015)
Novakova O. - Central and East European countries on the way to modern system of power: experience and prospects for further development (Review of the monograph: Y. K. Maslov, Central and East European countries in search of a new system of power) (2015)
IN MEMORIAM PROFESSOR OLEKSANDR K. VYSHNYAKOV (2015)
Title (2015)
Table of content (2015)
Здоровега М. - Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму на пострадянському просторі, Цебенко О. (2015)
Vlasiuk V. - Hybrid war, international law and eastern Ukraine (2015)
Ольшанецька С. - Джерела правового регулювання статусу осіб затриманих у зв’язку із неміжнародним збройним конфліктом (2015)
Пиріг Н. - Становлення міжнародного співробітництва України в сфері визнання та виконання вироків судів іноземних держав (2015)
Калмиков Т. - Європейський Суд та Комісар з прав людини Ради Європи: шляхи розвитку взаємодії (2015)
Рибалка С. - Регіональні політичні еліти в правових межах європейської політики децентралізації (2015)
Майстренко Ю. - Фактор НАТО у зовнішній політиці країн західних Балкан на початку ХХІ сторіччя (2015)
Дашевська О. - Новий світовий порядок: теоретичні концепції (2015)
Внучко С. - Глобалізація та її вплив на світовий політичний та економічний розвиток (2015)
Козак Т. - Виклики поширення англійської мови як світового засобу міжнародної комунікації (2015)
Ihnatiev P. - European context of multidimensional relations of Turkey and Iran, Bovsunivskyi P. (2015)
Плевако І. - Вихід Болівії до Тихого океану як регіональна геополітична проблема (2015)
Tykhonenko I. - South Asian regional security system: the overview of non-western studies (2015)
Gasparian A. - The peculiarities of the German security environment (2015)
Авраменко В. - Особливості зовнішньої політики Франції в сучасній системі міжнародних відносин (2015)
Poiedynok O. - Dual citizenship: Ukrainian approach (2015)
Ємець І. - Регіональний міжнародний публічний порядок і зміст "застереження про публічний порядок" в договорах про правову допомогу у цивільних справах (2015)
Стрибко Т. - Міжнародний нормативно-правовий договір в Україні: сутність та види (2015)
Форманюк В. - Договірне право в системі приватного права Європейського Союзу, країн Європейського Союзу (2015)
Kozachuk N. - Counteracting sep abuse in the US and EU through competition law (2015)
Яновицька А. - Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (2015)
Грігор’янц Г. - Піратські партії та їх відношення до піратства в авторському праві (2015)
Гузь В. - Історія міжнародно-правової охорони видів дикої фауни: "дооонівська” ера (2015)
Щербина О. - Щодо розуміння сутності логічного аналізу юридичної аргументації (2015)
Kretova I. - Margin of appreciation doctrine and its impact on interpretation of law (2015)
Balzhyk I. - Church law as a manifestation of legal pluralism (2015)
Vovk S. - Civil war as a socio-political phenomenon: psychosocial interpretation (2015)
Osipova S. - Political history periodization and its methodological possibilities as a tool to study the process of state formation (2015)
Маслов Ю. - Концепція розподілу влади та її удосконалення як необхідна умова підвищення ефективності організації системи влади (2015)
Воронянський О. - Проблема суб’єктності суверенітету в контексті технології здійснення влади (2015)
Гридасова Г. - Полюсні моделі взаємодії транснаціональних корпорацій та держави (2015)
Кулішенко Т. - Механізм інституціоналізації виконавчої влади: проблема владно-розподільчої детермінанти (2015)
Нагорняк Т. - Урбанізаційний та агломераційний компоненти соціально-політичних процесів української сучасності (2015)
Білоусов О. - Розвиток інформаційно-комунікативних технологій як підґрунтя створення сучасного суспільства добробуту (за матеріалами Женевської декларації "Побудова інформаційного суспільства") (2015)
Drozd M. - Political activism: concept, factors and forms (2015)
Selina K. - Parliamentarism in the post-soviet states: essential features, common and different (2015)
Літвін Л. - Політичні партії та організації націоналістичного спрямування як суб’єкти реалізації національних інтересів сучасної України (2015)
Краснова М. - Феномен "партії влади" у пострадянських політичних порядках (2015)
Воронова Т. - Політичне лідерство в Україні: рік після "Євромайдану" (2015)
Палінчак М. - Моделі державно-церковних відносин у сучасній політичній практиці, Лешанич М. (2015)
Сухорольська І. - Потенціал громадської дипломатії для подолання проблем демократичного транзиту (2015)
Dziubenko Y. - Basic reasons and conditions of authoritarian reverse waves: from theory to practice (2015)
Грабець І. - Суб’єкти, які задіяні в реалізації антикорупційної політики в Україні (2015)
Бокач В. - Особливості функціонування політичного ринку в умовах політичної конкуренції (2015)
Віннічук Р. - Деякі аспекти конституційних засад державної фінансової політики України в галузі перестрахування (2015)
Буханевич О. - Контроль у сфері надання адміністративних послуг: сутність та особливості здійснення (2015)
Сокуренко В. - Поняття адміністративно-правового статусу органів публічного управління в сфері оборони (2015)
Пузирний В. - Адміністративна діяльність державної кримінально-виконавчої служби України та її правове регулювання (2015)
Дідовець О. - Питання захищенності від банкрутства в угодах сек’юритизації активів (2015)
Полуніна О. - Види договору роздрібної купівлі-продажу (2015)
Власенко Ю. - Процесуально-правовий механізм реалізації права на доступ до екологічної інформації (2015)
Явор О. - Державна реєстрація юридичних фактів у сімейному праві: проблеми теорії і практики (2015)
Khrystynchenko N. - Positive changes in legislative regulation of higher education and science in Ukraine (2015)
Мурзановська А. - Проблемні аспекти теоретичного визначення видів примусу в кримінальному провадженні України (2015)
Тарасенко Р. - Оперативно-розшуковий аспект забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства підрозділами судової міліції (2015)
Dmitriev A.I. - A worthy pursuit of European traditions in the Ukrainian science of international law (review of the monograph: "The Encyclopedia of International Law”. Edited by: Y. S. Shemshuchenko, V.N. Denisov) (2015)
Zelinskaya N.A. - Unparalleled academic legal research unveiling a new branch of international law (review of the monograph: A. A. Dmitriev, International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory) (2015)
Шайгородський Ю. - Сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні (рецензія на роботу О. С. Білоусова, Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку) (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Пятикоп В. А. - Ультразвуковая допплерография в диагностике стено-окклюзирующих поражений экстра- и интракраниальных артерий головного мозга, Кутовой И. А., Генкин А. В., Свирь Н. С., Котляревский Ю. А., Сергиенко Ю. Г. (2015)
Щеглов Д. В. - Отдаленные результаты эндоваскулярных операций при атеросклеротических стенозах артерий, кровоснабжающих головной мозг, Коваленко А. П., Чебанюк С. В., Загородний В. Н., Конотопчик С. В., Сидоренко Е. Ф., Мамонова М. Ю. (2015)
Щеглов Д. В. - Результати ендоваскулярного лікування артеріальних аневризм головного мозку складної ангіографічної структури з використанням асистуючої техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П. (2015)
Конотопчик С. В. - Складні церебральні аневризми (2015)
Чередниченко Ю. В. - Первый украинский опыт использования методики "pressure cooker technique" для эндоваскулярного выключения церебральных артериовенозных мальформаций, Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А. (2015)
Пятикоп В. А. - Ближайшие и отдаленные результаты комбинированного лечения больных с метастатическими опухолями головного мозга, Аль-Травнех М. А., Котляревский Ю. А., Старенький В. П., Сергиенко Ю. Г., Карвасарская В. В. (2015)
Саволюк С. І. - Ангіопластика та стентування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегмента, Щеглов Д. В., Нікішин О. Л., Альтман І. В., Музь М. І., Верещагин С. В., Гаврецький А. І. (2015)
Шевага В. М. - Ускладнення ендоваскулярних нейрорентгенохірургічних втручань при розривах внутрішньочерепних артеріальних аневризм, спричинені поломкою інструментарію та їх корекція, Сало В. М., Нетлюх А. М., Дяків В. В., Кіхтяк О. Т., Кобилецький О. Я. (2015)
Алхимов П. В. - Особенности анестезиологического обеспечения нейрорентгено-эндоваскулярных оперативных вмешательств, Денисюк Л. Л., Пятикоп В. А., Коноз В. П., Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г. (2015)
Привітання (2015)
Васютинська О. Г. - Пасіонарні риси працівників ОВС (2014)
Горячева Ю. В. - Особенности проявления психоэмоционального напряжения в структуре ПВК специалистов операторского профиля, Пузанова А. Г., Нежданова Н. В. (2014)
Кононенко О. І. - Психологічні особливості особистості періоду пізньої зрілості (2014)
Кривоногова О. В. - Організація медико-психологічного супроводу дошкільників з гіперкінетичним розладом в умовах родини (2014)
Крюкова М. А. - Психологические особенности изучения личности предполагаемого преступника (на примере серийного сексуального убийцы) (2014)
Кузьмина В. В. - Исследование влияния стиля семейного воспитания на формирование психоэмоциональных и личностных проблем подростка (2014)
Ліпінська Н. Ф. - Самоефективність особистості як психологічна проблема (2014)
Отчич С. В. - Гендерні аспекти переконаннь щодо кохання (2014)
Родіна Н. В. - Вплив копінгу на відчуття суб’єктивної безпеки особистості (2014)
Філоненко М. М. - Динаміка критеріїв особистісного становлення майбутнього лікаря (2014)
Ямницький О. В. - Роль суб’єктної активності в процесі становлення професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього практичного психолога (2014)
Інформація для авторів (2014)
Варнава У. В. - Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку, Смокова Л. С. (2015)
Данилова Е. С. - Психолого-историческая реконструкция через литературные тексты "одесской кухни" как фактор влияния на формирование национальной ментальности, Гердева А. Н. (2015)
Данилова Е. С. - Психотерапевтический эффект молитвы перед иконой через призму богословских и литературных текстов в культурно-историческом и христианском пространстве (2015)
Заграй Л. Д. - Пошук ідентичності у період суспільних трансформацій (2015)
Зарицька В. В. - Усвідомлення власних емоцій як чинник розумної поведінки (2015)
Исаева Т. П. - Уровень тревожности студентов первого курса (2015)
Кантарьова Н. В. - Образ-Я як психологічна категорія (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського