Панченко О. А. - Психологічний стан мирного населення в ситуації бойових дій, Зайцева Н. О. (2016)
Посвістак О. А. - Психологія сім’ї в контексті синергетичного підходу (2016)
Радчук Г. К. - Становлення асертивності студентів як чинник попередження професійного вигорання у майбутніх фахівців (2016)
Cтрукевич О. К. - Методологічні проблеми організації досліджень у вищій освіті, Андрощук О. Ю. (2016)
Суплик-Діденко Д. М. - Соціально-психологічні особливості роботи лікаря-стоматолога щодо збереження психічного здоров’я пацієнтів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Андрусишин Б. І. - Освітнє право України: деякі дискусійні проблеми (2010)
Баєв О. О. - Правове регулювання інформаційних відносин (2010)
Гуз А. М. - Особливості запровадження викладання навчальної дисципліни "права людини” в загальноосвітніх навчальних закладах України (2010)
Гуріна О. О. - Болонський процес як юридична гарантія реалізації права на вищу освіту (зарубіжний досвід та практика України) (2010)
Дубчак Н. С. - Окремі питання становлення юридичних клінік в Україні (2010)
Дьоміна О. С. - Правова соціалізація як засіб формування правової культури студентства (2010)
Клименко Л. C. - Законодавче регулювання мовної політики у сфері судочинства та діловодства України (2010)
Кухтик С. В. - Зовнішні функції держави в контексті глобалізаційних викликів (2010)
Лукаш О. Л. - Правова культура особистості: структурно-функціональний аналіз (2010)
Падалка Р. О. - Проблема реалізації принципу верховенства права у контексті його співвідношення із принципом верховенства закону (2010)
Шевчук Л. С. - Нормативно-правові основи законотворчого процесу Директорії УНР у 1918-1921 рр. (2010)
Лопатюк К. Ю. - Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади (2010)
Можайкіна О. С. - Аналіз криміногенних факторів формування делінквентної поведінки неповнолітніх (2010)
Кушинська Л. А. - Стандарти прав дитини та їх реалізація в Україні (2010)
Апаров А. М. - Сутнісна характеристика спортивних змагань як виду цивільно-правових відносин (2010)
Бахуринська М. М. - Проблеми оформлення права постійного користування на земельні ділянки залізничного транспорту (2010)
Дубчак Л. С. - "Підводні камені” застосування факсиміле (2010)
Токарєв Г. М. - Правові принципи побудови системи обов’язкового медичного страхування в Україні (2010)
Наші автори (2010)
Максютов А. О. - Деонтологічна підготовка студентів у процесі вивчення спецкурсу "Педагогічна деонтологія" (2016)
Маслова С. Я. - Лінгвостилістичні та психолінгвістичні особливості монологу-презентації студентів виноробів (2016)
Матеюк О. П. - Інноваційна освіта як соціально-культурний феномен, ціннісне надбання особистості та основа розвитку соціально-професійної компетентності майбутнього фахівця, Матеюк Ю. О., Матеюк О. А. (2016)
Молчанова-Долінко В. О. - Проблема виховання культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Мухіна Г. В. - Про деякі аспекти розвитку суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2016)
Новікова Т. Л. - Сучасні технології викладання іноземних мов курсантам вищого навчального закладу прикордонного відомства (2016)
Покудіна Л. С. - Міждисциплінарні зв'язки як засіб ефективного викладання фінансово-економічних дисциплін (2016)
Торічний О. В. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності (2016)
Турсиду Н. Ю. - Розуміння "картини світу" і "моделі світу" в лінгводидактичному аспекті під час вивчення російської мови як іноземної студентами-греками (2016)
Туряниця З. В. - Особливості підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання ПТНЗ аграрного профілю у професійно-педагогічному коледжі (2016)
Рабінович П. - Біосоціальна сутність основоположних людських прав (2015)
Шутак І. - Концептуальні міркування щодо впровадження навчальної дисципліни "Юридична техніка" (2015)
Соколова І. - Публічно-правовий режим як правова категорія: загальна характеристика, ознаки, види (2015)
Устименко В. - Партнерство влади і бізнесу в контексті активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб: повноваження органів місцевого самоврядування, Нестеров Г. (2015)
Тацій В. - Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі, Тютюгін В., Пономаренко Ю. (2015)
Трофименко В. - Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму (2015)
Бруслик О. - Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту (2015)
Даньшина К. - Особливості правового регулювання оплати праці у фермерських господарствах (2015)
Середа М. - Співвідношення права на свободу мирних зібрань із суміжними правами (2015)
Кресін О. - Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (2015)
Москвич Л. - Актуальні проблеми судового права: огляд міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, Юревич І., Ковальова Я. (2015)
Козловський А. - Новий погляд на право як феномен культури: український ракурс у контексті філософії права нового часу (2015)
Тищенко В. - Рецензия на монографию В. Н. Тереховича "Теория криминалистики. Общая часть" (Рига, 2015) (2015)
Шемшученко Ю. С. (2015)
Нор В. Т. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Грібов М. Л. - Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики (2015)
Клименко Н. І. - Азіатська мережа судових експертних установ (Asian Forensic Sciences Net Work – AFSN) (2015)
Федотов О. А. - Поняття суб’єктів протидії тероризму в Україні (2015)
Смерницький Д. В. - Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності (2015)
Сопільник Р. Л. - Експертне забезпечення правосуддя у контексті сучасних євроінтеграційних процесів в Україні (2015)
Юсупов В. В. - Криміналістичні періодичні видання на початку ХХ століття в Україні (2015)
Пясковський В. В. - Загальні умови планування розслідування насильницьких правопорушень, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Чичиркін А. О. - Поняття і суть взаємодії слідчого з працівниками експертних підрозділів (2015)
Файнзільберг Л. С. - Програмно-технічний комплекс для дослідження нового методу біометричної ідентифікації особи за фазовим портретом електрокардіограми, Корчинська З. А., Семергей М. О. (2015)
Кофанов А. В. - Недоліки психолого-правової (професійної) підготовки судового експерта як передумови виникнення експертних помилок (2015)
Щербакова Г. В. - Криміналістичнa характеристикa злочинів, вчинених неповнолітніми (2015)
Ольховенко С. І. - Сучасний стан судової експертизи та можливості її використання у розслідуванні злочині (2015)
Василевич А. Б. - Влияние работы системы противодымной защиты на процесс развития пожара, Балобан А. П. (2015)
Заруцький В. А. - Автоматизація проведення експертних досліджень (2015)
Коліса Я. Ю. - Взаємодія служб у боротьбі з кіберзлочинністю (2015)
Кононенко Н. О. - Особливості використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-масового заходу (2015)
Сопільник Л. І. - Ідентифікація за допомогою райдужної оболонки і сітківки ока (2015)
Меленевська З. С. - Судове почеркознавство: проблеми і перспективи розвитку, Шпакович Н. Г. (2015)
Нечеснюк М. В. - Щодо призначення органами досудового розслідування та судового слідства підрозділам Експертної служби МВС України судової економічної експертизи бухгалтерського та податкового обліку, Кулік А. В. (2015)
Заблоцький І. Є. - Загальні та окремі ознаки, які використовують при проведенні почеркознавчої експертизи підписів, Мороз С. А. (2015)
Терешкевич А. І. - Застосування методу моделювання в Експертній службі МВС України (2015)
Пугаченко О. Ю. - Виявлення цукрів у саморобних вибухових речовинах і продуктах їх вибухового перетворення, Загризла Н. О. (2015)
Бухонський С. О. - Особливості дослідження слідів розпилу деревини, утворених ланцюговими пилами, Кобик С. М. (2015)
Анисимцев О. И. - Проблемные вопросы функционирования взрывотехнических подразделений Экспертной службы МВД Украины, Мамонов Е. В. (2015)
Гриневич Д. П. - Электрохимическое травление как один из методов исследования идентификационных маркировок транспортных средств, Бондарь М. С. (2015)
Лущієнко О. О. - Особливості виявлення слідів рук на важелях від ручних гранат із застосуванням методів, які дозволяють подальше виділення ДНК-профілів (2015)
Кузьменко М. М. - Графічне оформлення обстановки під час огляду місця пожежі (2015)
Чисников В. Н. - Профессор В.Л. Русецкий – один из пионеров отечественной криминалистики (к 135-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти) (2015)
Обушний М. - Міграційні процеси у цивілізаційному вимірі (2014)
Селещук Г. - Сучасні методологічні підходи до аналізу міграційних процесів (2014)
Алєксєєнко І. - Міграція, регіони і регіоналізм в історичній динаміці (2014)
Брацюн В. - Трудова міграція українців: російський контекст (2014)
Дроботенко М. - Міграція науковців та молоді як загроза втрати інтелекту нації (2014)
Жолоб І. - Глобалізація та транснаціональна міграція (2014)
Конча С. - Проблематика природи етногенезу на тлі теорій багатоваріантності історичного розвитку (2014)
Музичко О. - Міграції південноукраїнських науковців у перших десятиріччях ХХ ст. (2014)
Ожеховський М. - Міграція з Польщі у 2000–2010 роках: ґенеза, перебіг, наслідки (2014)
Петруньок Б. - Кримськотатарські громадські організації періоду репатріації в контексті міграційних процесів (2014)
П’ятковська О. - Місце України в сучасних глобальних міграційних процесах (2014)
Чирков О. - Історія міграції української людності: стан висвітлення в українській Вікіпедії (2014)
Бондаренко М. - Вплив імміграційної політики Бразилії на еміграційні потоки з України (2014)
Караван О. - Правовий захист українських дітей в іноземних юрисдикціях, Кириєнко А. (2014)
Мусієнко І. - Діаспоральна політика та її вплив на європейське сприйняття України (2014)
Одинець С. - Транснаціональна мобільність українок Італії: чинники розвитку і основні моделі (2014)
Онищук В. - Інституціональні та правові основи міграційних процесів (2014)
Піляєв І. - Актуальні проблеми державної міграційної політики України в євроінтеграційному контексті (2014)
Хвіст В. - Деякі аспекти державної міграційної політики та пересувань українського населення в 1990-х роках (2014)
Антонюк Т. - Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна передумова інтеграції у світовий освітній простір (2014)
Буштин М. - Християнські цінності як основа формування освітнього простору в умовах еміграції: досвід та перспектива участі УГКЦ (2014)
Газізова О. - Роль українознавства як навчально-виховного предмета у формуванні громадянських цінностей сучасної молоді в умовах глобалізації (2014)
Гінда О. - Часопис "До Світла" як "народний літопис" української трудової еміграції в Італії кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Кагамлик С. - Празький осередок української еміграції міжвоєнного періоду в контексті діяльності Михайла Обідного (2014)
Ковальчук Н. - Феномен святості крізь призму Києво-Печерського Патерика (2014)
Ковтун Л. - Цивілізаційний контекст християнізації Київської Русі (2014)
Кононенко А. - Роль Музею Національного науково-дослідного інституту українознавства у співпраці зі світовим українством (2014)
Лозова О. - Образ дому та сім’ї у внутрішніх мігрантів України (2014)
Малиновська О. - Шкільництво для дітей мігрантів: деякі аспекти міжнародного досвіду (2014)
Рижан І. - Піша проща як духовне спілкування та місце зустрічі родин мігрантів: досвід УГКЦ (2014)
Сегеда С. - Усипальниця гетьмана Данила Апостола: історія, дослідження, сучасний стан (2014)
Чуба Г. - Українські студії в Ягеллонському університеті: минуле і сучасне (2014)
Шульга Я. - Святиня на Аскольдовій могилі як об’єкт внутрішнього паломництва у XVIII ст. (2014)
Бойко С. - Співпраця між діаспорою та Україною в галузі українознавства (2014)
Брацкі А. - Глобалізація та націєтворчі процеси в Україні: соціолінгвістичний контекст (2014)
Воропаєва Т. - Світове українство крізь призму цивілізаційної ідентичності (2014)
Герегова С. - Проблема збереження національної ідентичності українців в умовах глобалізації (2014)
Годованська О. - Діаспора як форма збереження української ідентичності (на прикладі Королівства Іспанії) (2014)
Дзира О. - Ідеологічна платформа українського ліберального руху в Канаді у 1918–1939 рр. (на прикладі програмних документів Союзу українців самостійників) (2014)
Лаврик Д. - Код української ідентичності в номінаціях міфічних образів (2014)
Литвин А. - Збереження української ідентичності в Росії початку XXI ст. (погляд із Карелії) (2014)
Лялька Т. - Роль громади у збереженні національної та культурної ідентичності мігрантів в Україні (2014)
Набруско В. - Інформаційний простір України: загрози національній ідентичності та інформаційному суверенітету (2014)
Огірко О. - Роль Церкви у збереженні національної ідентичності (2014)
Пархоменко Н. - Специфіка адаптації мігрантів в інокультурних умовах (2014)
Розумний М. - Цивілізаційний вибір України: аналіз альтернатив (2014)
Савойська С. - Механізми взаємодії між центральними та місцевими органами влади у сфері мовної політики (2014)
Стефаненко Н. - Етнічна ментальність як фактор адаптації українців за кордоном (2014)
Федорченко І. - Цивілізаційний потенціал національного характеру українських трудових мігрантів (2014)
Чик А. - Роль колективної пам’яті у формуванні національної ідентичності (2014)
Щигельська Г. - Роль етнічної батьківщини у збереженні національної ідентичності співвітчизників за кордоном (2014)
Яворський М. - Міграція та реконструкція ідентичності на прикладі досвіду сучасних трудових мігрантів з України (2014)
Бевз Г. - Соціальна адаптація прийомних батьків у контексті замісної опіки над дітьми (2014)
Плєханова А. - Проблема соціалізації підлітків-сиріт в Україні (2014)
Роль О. - Формування ґендерної ідентичності особистості у підлітковому віці (2014)
Серковска-Монка Я. - Євро-сирітство: заробітчанська міграція як проблема сучасної родини (2014)
Скриннікова В. - Проблема соціального сирітства в Україні (2014)
Шептицька Т. - Проблеми виховання української молоді в діаспорній думці ХХ ст. (2014)
Щерба Г. - Еміграція молоді з України як індикатор соціального сирітства дітей мігрантів (2014)
Яворська І. - Покинуті діти як соціальний феномен економічної міграції кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалах Чернівецької області) (2014)
Авер’янова Н. - Іван Похитонов у європейському культурному просторі (2014)
Гуменюк О. - Культурно-освітня діяльність українських студентів у Польщі в 1920–1939 рр. у контексті репрезентації здобутків української еміграції (2014)
Дем’яненко Л. - Національні та європейські джерела художньої образності української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Єржиківська Н. - Проблема становлення й утвердження канону "Празької школи" (2014)
Іванчишен В. - Каменотесний промисел у традиційній культурі подолян кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (на прикладі с. Буші Ямпільського району на Вінниччині) (2014)
Ковач Є. - Інформаційний простір українців у США (2014)
Литвиненко О. - Роль української діаспори в інформацій- ному контексті Євро-2012 (2014)
Мохнатюк І. - Методологія історичних досліджень у спадщині І. Франка: здобутки українства у контексті європейської цивілізації (2014)
Сорочук Л. - Форми збереження й побутування етнокультурної традиції в українській діаспорі (2014)
Стамбол І. - Діяльність Івана Липи в Тарнівській філії Української партії Самостійників Соціалістів (2014)
Ханенко-Фрізен Н. - Трудова міграція та літературна творчість: До питання визначення феномена "заробітчанської" літератури (2014)
Шептицька Т. - "Київські екслібриси" Богдана Бойчука: українська столиця очима поета-емігранта (2014)
Янковська Ж. - Лінгвістично-стилістичні вияви фольклоризму в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття (2014)
Сверстюк Є. - Потрібна висота духу (2014)
Обушний М. - Усатенко Т. П. Епістемологія українознавства: педагогічний концепт (2014)
Цвих В. - Світлана Савойська. Наукове кредо Володимира Панібудьласки у новітніх парадигмах історично-політичного простору: Монографія (2014)
Полякова Ю. Ю. - Издательская деятельность Харьковского государственного театра русской драмы (1933-1941) (2014)
Самодурова В. В. - Человек двух страстей. Гербарная коллекция библиотекаря П. С. Шестерикова (2014)
Сербин О. О. - Содержательная эволюция библиотечно-библиографических классификационных систем на украинском языке (1919-1961 гг.) (2014)
Бахчиванжи Г. П. - Представники духовної освіти в структурі Новоросійського університету (2014)
Заболотна Д. В. - Шевченкознавчі студії в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова: витоки та сучасність (2014)
Бережок Е. В. - Туристические путеводители конца XVIII-XIX вв. (по материалам Строгановского фонда Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) (2014)
Великодная А. В. - Шевченкиниана в книжных коллекциях Научной библиотеки ОНУ: именные фонды М. В. Терещенко, Б. А. Лупанова, Ф. Е. Петруня (2014)
Ляшенко О. Л. - Від берегів Неви до Чорноморського узбережжя: мандрівка петербурзького "Варнака" одеськими книгозбірнями (2014)
Зайченко А. В. - "Biblio-Колегіум": нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів (2014)
Кара Т. С. - Шляхами Кобзаревого світу (2014)
Інформація для авторів (2014)
Еремеев В. Н. - Глобальные климатические изменения в Мировом океане и их отклик в Черном море, Андрианова О. Р., Скипа М. И. (2015)
Шуйский Ю. Д - Основные закономерности формирования берегов в вогнутых дугах неприливного моря (2015)
Баранник А. В. - Фізичні властивості ґрунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат (2015)
Гаськевич В. Г. - Роль сірих лісових ґрунтів у формуванні ґрунтових комбінацій Пасмового Побужжя, Гаськевич О. В. (2015)
Ляшенко Д. А. - Географические образы стран мира: опыт картографирования (2015)
Молодецький А. Е. - Провідні риси мережі бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор’я, Пишна Г. О. (2015)
Тюрин А. Н. - Основные тенденции и результаты этнодемографических и миграционных процессов Оренбургской области (2015)
Анфимова Г. В. - Размещение эталонных разрезов мезозоя Горного Крыма (2015)
Бойко Е. Е. - Комплексная оценка оползневой опасности на примере Южного берега Крыма, Кошляков А. Е. (2015)
Гаврилюк О. В. - Палеогидрогеохимические особенности накопления брома в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (2015)
Дацій О. І. - Механізми активізації участі банків у аграрному інвестиційному процесі (2014)
Клименюк М. М. - Концепція управління виробничою безпекою підприємства, Подтьолок К. С. (2014)
Кондрашихін А. Б. - Мониторинговые исследования в концепции высшего образования города: пример Севастополя (2014)
Проскуріна Н. М. - Макроекономічні виміри функціонування реального сектору регіональної економіки в контексті розбудови інноваційного механізму (2014)
Сазонець І. Л. - Оцінка підходів до управління соціальним інвестування підприємствах сфери послуг, Березюк Г. О. (2014)
Царенко О. В. - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні економічних систем регіонів (2014)
Безус А. М. - Виявлення резервів виробництва на основі визначення індексу ефективності підприємства, Безус П. І. (2014)
Грудцина Ю. В. - Моделювання впливу правових відносин на економічний розвиток, Клименюк О. М. (2014)
Кармазіна Н. В. - Організаційно-економічний інструментарій інноваційної виробничо-господарської діяльності в контексті сталого розвитку регіонів (2014)
Кінєва Т. С. - Інформаційна політика як дієвий фактор ефективного управління (2014)
Матвієнко Г. А. - Розвиток та перспективи взаємодії України з міжнародною організацією вищих органів фінансового контролю (2014)
Михайлик О. М. - Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів у будівництві (2014)
Омецинська Н. В. - Кореляційно – регресійний аналіз залежності валового регіонального продукту від окремих видів інвестицій (2014)
Петровська Ю. В. - Планування забезпечення територіальних громад соціально-економічними послугами (2014)
Савченко К. В. - Типологія стабілізаційної фінансової політики відповідно до історичного розвитку економічних систем (2014)
Свида І. В. - Сучасні тенденції та динаміка розвитку вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Тимошенко О. В. - Роль факторингу у фінансуванні підприємств України (2014)
Бондаренко Г. В. - Роль кластерної політики в забезпеченні економічної безпеки регіону (2014)
Кальний С. В. - Державний протекціонізм в Україні в умовах лібералізації агропродовольчого ринку (2014)
Коршунова О. П. - Особливості формування сучасної інвестиційної політики міста Севастополя (2014)
Мельничук Г. О. - Якісна складова в процесі регулювання ринку пасажирських перевезень Хмельниччини (2014)
Туболець К. Г. - Маркетингова діяльність як ключовий фактор стратегічного планування аграрних підприємств (2014)
Сердобинская-Канивец Э. Н. - Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013. Рабочая группа по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов (ESC) в сотрудничестве с Европейской ассоциацией по изучению диабета (EASD) (2015)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик, Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Якушко Л. В. (2015)
Масік Н. П. - Клініко-лабораторні паралелі та взаємозв’язки між інтенсивністю системного запалення і порушенням метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Гриднев А. Е. - Особенности суточного профиля артериального давления и геометрии левого желудочка у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипертензии (2015)
Несен А. О. - Коморбідність при хронічних неінфекційних захворюваннях у пацієнтів стаціонару з високим кардіоваскулярним ризиком, Чернишов В. А., Грунченко М. М., Шкапо В. Л., Чирва О. В., Валентинова І. А. (2015)
Синяченко О. В. - Факторы, определяющие эффективность медикаментозного лечения хронической ревматической болезни сердца, Такташов Г. С. (2015)
Мавродий В. М. - Ведение острых пиелонефритов, Любчак А. М. (2015)
Ткач С. М. - Дифференцированные патогенетические подходы к профилактике НПВП-индуцированных поражений гастродуоденальной зоны и тонкой кишки, Балабанцева А. П. (2015)
Милославский Д. К. - Эволюция взглядов на механизмы регуляции артериального давления и патогенетические факторы возникновения гипертонической болезни (2015)
Расин М. С. - Метформин в терапии и профилактике внутренних заболеваний (2015)
Гуменюк І. П. - Принципи профілактичного та лікувального застосування преформованих фізичних факторів при артеріальній гіпертензії (2015)
Коломыцева И. Н. - Течение хронической сердечной недостаточности и медикаментозная терапия пациентов с имплантируемыми электрокардиостимуляторами, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2015)
Пасиешвили Л. М. - Аномалия Пельгера —Хюэта у больного сахарным диабетом, Коряк В. В., Резуненко Г. В., Пасиешвили Т. М. (2015)
Молошок А. А. - Случай из практики: болезнь Гоше, Ерко И. П., Рудич Ю. В., Шеремок Л. В. (2015)
Соколов В. Ю. - Значення Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) у розвитку бібліотечної справи України другої половини 20-х рр. ХХ ст (2015)
Гребцова И. С. - Материалы о деятельности братьев Виктора и Адама Арцимовичей в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета (2015)
Кара Т. С. - Українська історична повість першої половини ХХ століття: проблеми дослідження (2015)
Ложешник А. С. - "Солдати невидимого фронту": партизани та підпільники Одеського університету у роки Другої світової війни (2015)
Алексеенко М. В. - Одесские южнославянские знакомые В. И. Григоровича: по материалам именного книжного фонда Научной библиотеки Одесского университета (2015)
Бережок Е. В. - Владельческие записи и экслибрисы представителей рода Cтрогановых в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова (2015)
Павлюк Н. В. - Отдел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского государственного университета (публикация из архива В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной) (2015)
Бикова Т. М. - Методичне забезпечення електронної предметизації документів: особливості редагування предметних рубрик в АБІС Aбсотек Юнікод (2015)
Гавриленко А. Н. - Справочный электронный ресурс "Летопись ОНУ: даты, факты, события": история университета в информационном пространстве (2015)
Самодурова В. В. - Библиографы в контексте научного облика библиотеки ОНУ имени и. И. Мечникова: цели, задачи, новации (2015)
Сауленко Л. Л. - Рецензія на видання "Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра ХV-ХІХ cтоліть: каталог-альбом" (2015)
Інформація для авторів (2015)
На шляху змін (2015)
Обушний М. - Концептуальні засади дослідження ролі українства у світовому цивілізаційному процесі в доробку науковців Центру українознавства (2015)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір, Рубікондо-Хованова К. (2015)
Жадько П. - Інформаційно-комунікативні технології в демократизації владних відносин в Україні (2015)
Кікінежді О. - Трансформація цивілізаційної ідентичності української молоді: ґендерна парадигма (2015)
Окса М. - Національно-патріотичне виховання студентів в умовах сучасного інформаційного суспільства, Семікін М. (2015)
Рыер Я. - Усходнее ўрапейскія землі ў цывілізацыйным кантэкце сярэднявечча (2015)
Руденко Ю. - Національна ідентичність як складова цивілізаційної ідентичності в контексті забезпечення національної безпеки України (2015)
Скляр В. - Значення етнологічних студій сучасного українознавства для консолідації українства в європейському цивілізаційному поступі (2015)
Усатенко Т. - Громадянська освіта в контексті українознавства (2015)
Цимбал Т. - Українці в Європі: репрезентація національної ідентичності трудовими мігрантами (2015)
Цюрупа М. - Українська військово-гуманітарна традиція та її прояв у збройній боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України (контекст подій в зоні проведення АТО) (2015)
Шахно Ю. - Об’єктивні умови інституційного оформлення діаспори: українознавчий аспект (2015)
Абизова Л. - Модернізація освітніх стратегій у вітчизняній педагогічній культурі (2015)
Авер’янова Н. - Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір (2015)
Бойко С. - Освіта як важливий чинник формування національної еліти (2015)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження (2015)
Глебова . - Реклама як відображення соціальних змін в українському суспільстві на прикладі молоді м. Мелітополь, Миронова М. (2015)
Глинська Л. - Міжпоколінні розбіжності ціннісних диспозицій у сучасному українському суспільстві (2015)
Грабовська І. - Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України (2015)
Колієва І. - Дискурс соціокультурних реалій в умовах цивілізаційних трансформацій у сучасній Україні (2015)
Купцова Т. - Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій (2015)
Ліщинська О. - Українське візуальне мистецтво як висловлювання: від Євромайдану до військового протистояння на Сході України (2015)
Литвиненко О. - Інформаційна безпека людини й суспільства у контексті медіафілософії (2015)
Мостяєв О. - Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві (2015)
Пархоменко Н. - Аналіз міграційних процесів крізь призму етнофілософії: глобалізаційний вимір (2015)
Співак В. - Рецепція освіти української людини епохи бароко у проповідях Антонія Радивиловського (2015)
Стефаненко Н. - Суб’єктність як прояв ментальності українців (2015)
Талько Т. - Вітчизняні філософсько-антропологічні стратегії в контексті євроінтеграційних прагнень України (2015)
Федорченко І. - Цивілізаційний вимір українського націо­нального характеру (2015)
Чик А. - Роль колективної пам’яті у цивілізаційному поступі українства (2015)
Антонюк Т. - Університети міста Києва в міжнарод­ному науково-освітньому просторі (1991–2012 рр.) (2015)
Байдак М. - Громадська діяльність як спосіб емансипації жінки в роки Першої світової війни (на прикладі українок Галичини) (2015)
Балера О. - Роль Бібліотеки української літератури в Москві у національно-культурному розвитку української діаспори (2015)
Бацюкоў А. - Украінскія артэфакты ў фондах Музея гісторыі Магілёва (2015)
Беззуб Ю. - Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською (2015)
Василик І. - Українство в Австро-Угорській імперії: цивілізаційні пошуки і спроби націєтворення (2015)
Газізова О. - Формування патріотизму сучасної молоді: українознавчий підхід (2015)
Голікова О. - Діяльність професора Єжи Беньяміна Флята як фундатора та першого директора Інституту землеробства в Маримонті у 1819–1830 рр. (до 200-річчя Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва) (2015)
Гончаренко Н. - Уявлення про національну культурну спадщину в сучасних українських підручниках з історії (2015)
Гутник М. - Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківсь­кого практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Довбищенко М. - Український досвід єдності християнства: історія та виклики сучасності (2015)
Кагамлик С. - Становлення та діяльність україн­ської православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті (2015)
Кліш А. - Реалізація О. Барвінським ідей українського суспільно-християнського руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Кобченко К. - Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності (2015)
Конча С. - Типологія етногенезу українців (2015)
Кохан О. - Підпорядкування міського життя Києва законам Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття (2015)
Ластовський В. - Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу (2015)
Лехнюк Р. - Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку ХХ ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) (2015)
Ляшуга І. - Державний науково-дослідний інститут метрології: від підготовки висококваліфікованих кадрів до міжнародної співпраці (1966–1974) (2015)
Машкова І. - Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти (2015)
Мишуста А. - Українки-емігрантки на варті національної ідентичності (на прикладі діяльності Гуртка старших пластунок "Україна" в Чехословаччині (1933–1937 рр.)) (2015)
Мусієнко І. - Подолання російського імперського дискурсу в інтелектуальному просторі Європи як умова реалізації цивілізаційного вибору України (2015)
Орлова Т. - "Україна в європейському цивілізаційному вимірі" – новий перспективний курс у вищій школі (2015)
Петренко І. - Діяльність Єлизавети Милорадович (1832–1890) у контексті українського національного відродження (2015)
Петрикова В. - Українознавство в українській Академії наук у 1920‑ті рр.: культурно-інформаційна змістовність (2015)
Пушкін І. - Дзейнасць грамадскіх арганізацый украінскай супольнасці ў Рэспубліцы Беларусь (1991–2014 гг.) (2015)
Суховерська І. - Добровольчі батальйони нацгвардії України у громадсько-політичних візіях студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, Чорнописька Х. (2015)
Шкода Н. - Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині ХIХ ст., Крилова А. (2015)
Шумило С. - Уявлення про Київ як "другий Єрусалим" у церковно-суспільній думці Русі-України (2015)
Громова Н. - Особливості формування компетенції інтерпретації та перекладу іншомовних газетних текстів (2015)
Ґетка Й. - До питання про витоки українського громадянського суспільства: руськомовні василіанські "богословія нравоучітєльниє" XVIII століття (2015)
Денисюк С. - Юрій Шевельов і Дмитро Донцов: дві концепції національного розвитку (2015)
Зайдлер Н. - "Вже ні долі, ні шляху зректися мені не дано": художнє осмислення сенсу буття людини в поетичній збірці Галини Феліксон та Олега Гончаренка "Отражение. Відображення" (2015)
Крамар Р. - Ціна тріумфу: що змусило примадонну Соломію Крушельницьку покинути сцену Великого театру у Варшаві? (2015)
Крамар Р. - Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко (2015)
Матвіюк К. - Феномен Василя Стуса в контексті цивілізаційного поступу українства (2015)
Носова Б. - Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики (2015)
Сорочук Л. - Етнокультурна традиція українства у контексті світового культурного простору (2015)
Титул, содержание (2013)
Байсаров Л. В. - С заботой о настоящем, с планами на будущее, Головко Ю. И. (2013)
Халимендиков Е. Н. - Строительство третьей очереди ш/у "Покровское" – важный этап создания шахты будущего, Левит В. В., Зинченко С. А. (2013)
Кожушок О. Д. - Скоростное бурение технических скважин, Турчин В. А., Шевелев В. Л., Сагайдак И. Д. (2013)
Агафонов А. В. - Перспективы заблаговременной дегазации углепородного массива, Кожушок О. Д., Юшков Е. А., Дедич И. А. (2013)
Булат А. Ф. - Внезапные выбросы угля и газа в контексте нелинейной неравновесной термодинамики, Дырда В. И. (2013)
Таран И. А. - Автоматизированный анализ распределения потоков мощности в трансмиссии дизелевоза (2013)
Красник В. Г. - Оптимизация конструкции бурового инструмента для вращательного бурения шпуров (2013)
Козлов В. В. - Бурильная головка с вращающим и продольным ударами, Козлов М. В. (2013)
Радченко В. В. - Стан породних відвалів вітчизняних вугільних шахт, Куліш В. А., Чепіга Є. В., Сторожчук В. С. (2013)
Чепіга Є. В. - Використання водних ресурсів підприємствами вугільної галузі України, Можаровська А. А. (2013)
Гринько Николай Константинович (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Ильяшов Михаил Александрович (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Содержание журнала "Уголь Украины" за 2013 год (2013)
Івашова Л. М. - Теоретичні засади розвитку державно-приватного партнерства у світі та в Україні (2015)
Баглик В. С. - Механізми ефективності державної молодіжної політики України (2015)
Бондарева Л. В. - Механізми державного регулювання інтегрування саморегулівних організацій у процес надання населенню доступної та якісної медичної допомоги (2015)
Домбровська С. М. - Механізми підвищення ефективності державної підтримки розвитку вишівської науки, Луценко Т. А. (2015)
Євдокімов В. А. - Сутність і структура механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі України (2015)
Кийда Л. І. - Спрощення під час переміщення через митний кордон України та декларування валютних цінностей у контексті євроінтеграції (2015)
Кравченко В. В. - Аналіз програм підготовки докторів філософії в галузі управління освітою в університетах США (2015)
Сиченко В. В. - Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу, Мареніченко В. В. (2015)
Сиченко О. О. - Стан і конфліктність взаємовідносин суб’єктів державної соціальної політики (2015)
Totska T. S. - Mechanizm realizacji elektronicznego administrowania vat, Chernyavska Yu. A. (2015)
Шведун В. О. - Формування ефективного механізму державного управління у сфері рекламної діяльності (2015)
Чечуніна Г. В. - Контролінг у системі управління. Основні функції та завдання (2015)
Парубчак І. О. - Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ: зарубіжний досвід для України (2015)
Письменний І. В. - Публічна служба як інструмент публічного управління, Липовська Н. А. (2015)
Ченцов В. В. - Митні адміністрації (служби) в системі державного управління Європейського Союзу. Досвід Великобританії (2015)
Козлова Л. В. - Фактори, що визначають шляхи вдосконалення управління регіональною соціальною інфраструктурою в Україні (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Державне управління територією та регіоном у сучасних умовах: особливості диференціації (2015)
Пугач А. М. - Реалізація державної політики щодо забезпечення розвитку сільських територій як основи зростання аграрного виробництва (2015)
Борисенко О. П. - Упровадження методології контролінгу в систему інституційного забезпечення державного управління (2015)
Трещов М. М. - Ресурсне забезпечення місцевих бюджетів України в контексті адміністративно-територіальної реформи (2015)
Тохтарова І. М. - Легалізація (відмивання) "брудних” грошей в Україні як корупційний складник (2015)
Комаров О. В. - Механізми забезпечення відомчого контролю та безпеки в системі митного адміністрування (2015)
Березовський Д. О. - Моделі формування ефективної системи публічного управління: зарубіжний досвід моніторингу та контролю (2015)
Гладкий М. А. - Розвиток державного регулювання ринку послуг у сфері освіти (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Краснокутська Н. С. - Особливості стратегічного аналізу під час формування crm-стратегій у підприємствах торгівлі, Тихонченко Р. С., Одарченко А. М. (2015)
Кузьміна О. С. - Аналіз підходів до трактування поняття "сталий розвиток підприємства” (2015)
Савченко С. О. - Моделювання організаційно-функціональної структури системи управління ВНЗ, Манькута Я. М. (2015)
Снігир Л. П. - Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу (2015)
Сокирник І. В. - Управління змінами підприємства за умов розвитку євроінтеграційних процесів, Ковальчук І. М. (2015)
Томаля Т. С. - Імідж підприємств ресторанного господарства, Амонс Н. С. (2015)
Юрченко Ю. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії будівельних підприємств (2015)
Despotović D. - Inefficient use of talent as a limiting factor to competitiveness of selected European countries, Nedic V. (2015)
Бабич М. С. - Безперервна освіта (освіта впродовж життя) — умова підвищення національної конкурентоспроможності (2015)
Бабич Л. М. - Раціональне використання інтелектуально-освітнього потенціалу — складова національної безпеки України (2015)
Кравченко Л. А. - Розвиток людського потенціалу в умовах трансформації соціально-трудових відносин: теоретичні аспекти, Радько А. А. (2015)
Нікулін В. В. - Дослідження основних проблем безробіття в Україні та можливих шляхів їх вирішення (2015)
Бондаренко М. І. - Імплементація організаційних нововведень на машинобудівних підприємствах з метою підвищення продуктивності праці, Танасієнко Н. П. (2015)
Хорольський В. П. - Стратегічне управління економічним розвитком підприємства, орієнтованого на зовнішні ринки збуту, ХорольськийК. Д., ХорольськаО. В., Шпанько М. І. (2015)
Дьяченко О. В. - Національні регулятори зовнішньоекономічної діяльності України (2015)
Кравчук С. М. - Ризик входження і конкуренції на зовнішніх ринках (2015)
Магдич І. П. - Сучасний стан та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі України (2015)
Буряк Я. В. - Обґрунтування необхідності адаптації європейського досвіду здійснення контролю за виконанням державних цільових програм інноваційного розвитку та визначення основних його завдань під час проведення в Україні (2015)
Бушовська Л. Б. - Оцінка інвестиційного процесу підприємств (2015)
Лаврентьев В. М. - Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития (2015)
Сидорчук І. П. - Інтегральний показник рівня інноваційного розвитку машинобудівного підприємства: його складові та особливості визначення (2015)
Теребух А. А. - Фінансування природоохоронних заходів в Україні, Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. (2015)
Кушнір М. А. - Методика виявлення функції цінності інвесторів (2015)
Бондаренко О. С. - Логістично-орієнтоване планування фінансових потоків: методичні аспекти та практичне застосування (2015)
Коваленко А. С. - Формування фінансової стійкості як запорука уникнення банкрутства (2015)
Ковальчук Т. М. - Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія, Вергун А. І. (2015)
Мороз С. В. - Неминуче реформування податкової політики України, Кальмук О. Т. (2015)
Шавкун В. М. - Фіскальна сутність єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, Фрадинський О. А. (2015)
Стукан І. Ю. - Ліквідність банківської системи як індикатор економічної нестабільності, Стрижак А. П. (2015)
Солом’янюк П. Г. - Методологія аналізу глобалізації в контексті економічної теорії, Любохинець Л. С. (2015)
Ряба О. І. - Економічна теорія та суспільство знань (2015)
Мейш А. В. - Оцінка втрат від військових дій на сході України, Мороз С. В. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Бюджетні інвестиції як фіскальний інструмент регулювання фінансових потоків регіону, Мейш А. В. (2015)
Прощаликіна А. М. - Особливості діяльності аграрних підприємств Черкащини, Дудник О. С. (2015)
Prisuazhnuyk A. Y. - Modern approaches to identification and mapping of clusters (2015)
Рудковський О. В. - Організація державного регулювання корпоративної безпеки (2015)
Дружиніна В. В. - Комплексні індикатори оцінки рівня життя населення в Україні, Бардакова С. М. (2015)
Зиза О. О. - Фіскальна політика та її вплив на поведінку фірм в умовах стабілізації кризових явищ економіки України (2015)
Кардаш О. Л. - Сучасне методичне забезпечення оцінювання продовольчої безпеки України (2015)
Діордіца С. Г. - Вплив пріоритетів державної політики на ринкову владу мікроекономічних систем, Кобець В. М. (2015)
Литвинчук І. Л. - Осмислення інтелектуалізації аграрної економіки крізь призму методології синергетики (2015)
Ліщинська Л. Б. - Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем (2015)
Мороз С. В. - Економічні наслідки спаду ввп для населення україни (2015)
Телюк М. С. - Анализ основных показателей сельского хозяйства стран постсоветского пространства (2015)
Петренко Н. І. - Методичні підходи контролю операцій з ПДВ (2015)
Цебень Р. Л. - Особливості організації внутрішнього аудиту підприємств україни в сучасних умовах, Гуменюк А. Ф. (2015)
Гуля Ю. В. - Теоретико-методологічні засади брендингу та бренд-менеджменту підприємств (2015)
Дорожкіна Г. М. - Логістика туристичних послуг, Хоменко Л. М. (2015)
Кравчук І. А. - Становлення концепції продовольчого маркетингу: проблеми та перспективи (2015)
Ревенок В. І. - Інтернет-сайт — ефективний інструмент маркетингової діяльності закладу охорони здоров’я, Кисілевич С. В. (2015)
Содержание (2014)
Вітання з днем будівельника (2014)
На зустріч 20-річчю заводу aeroc у м. Обухові (2014)
Газоблок СТОУНЛАЙТ™ – отечественный продукт европейского качества (2014)
Парута В. А. - Формирование структуры трещиностойкого полимерцементного штукатурного раствора для кладки из автоклавного газобетона, Брынзин Е. В. (2014)
Газобетон ООО "ЮДК" – один из самых энергоэффективных стеновых строительных материалов (2014)
Брынзин Е. В. - Технико-экономическое обоснование применения однослойных газобетонных стен (2014)
КНАУФ – лидер строительной отрасли Украины (2014)
ПБГ "КОВАЛЬСЬКА" – від видобування сировини і виготовлення будівельних матеріалів до зведення об’єктів житлового, комерційного та соціального призначення (2014)
ПАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" – одне з провідних підприємств україни в будівельній галузі (2014)
Круць Т. М. - Волокноцемент – нове покоління покрівельних матеріалів, Саницький М. А., Кропивницька Т. П. (2014)
Якісна теплоізоляція заводу "ТЕХНО" – запорука заощадження енергії і тепла (2014)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складу полістиролбетону, Гарніцький Ю. В., Кочкарьов Г. В. (2014)
КЕРАТЕРМ – стіни, які дихають теплом (2014)
КЕРАМЕЙЯ – комфорт і затишок вашого дому (2014)
Омельчук В. В. - Отримання самовирівнюючих підлог на основі шлаколужного цементу з використанням рідинних стекол, Рунова Р. Ф., Руденко І. І. (2014)
Клименко В. М. - Механизм гидратации цемента в бетонных смесях, при наличии в них химических добавок, на основе электрофизических представлений (2014)
От энергоэффективности – к энергонезависимости (2014)
Качественный фасадный крепеж от украинского национального производителя (2014)
Бабиченко В. Я. - Технологічні основи підвищення якості бетонних підлог, Данелюк В. І., Дуднік Г. В. (2014)
Технология термодом (2014)
Бабиченко В. Я. - Технологические особенности обеспечения устойчивости и монолитности несъемной опалубки из фибробетонных элементов, Бичев И. К., Кирилюк С. В. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2015)
Шматенко О. П. - Нормативні підходи у медикаментозному забезпеченні постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою, Трохимчук В. В., Соломенний А. М. (2015)
Котвицька А. А. - Аналіз фармакотерапії хворих на глаукому з використанням комплексного частотного/АВС/VEN­аналізу, Пастухова О. А. (2015)
Кучина Л. К. - Вивчення впливу концентрації повернево­активних речовин на вивільнення дилтіазему з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Кечин І. Л., Бірюк І. А. (2015)
Пуль-Лузан В. В. - Вивчення стабільності гелю з ефірними оліями для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, Баранова І. І., Мамедова С. О. (2015)
Бірюкова С. В. - Випробування комбінованого крему протигрибкової дії за показником "мікробіологічна чистота", Арам Дуллах, Власенко І. О., Давтян Л. Л., Войда Ю. В. (2015)
Трохимчук В. В. - Технологічний спосіб введення діючих речовин до основи мазі, Шматенко В. В., Тарасенко В. О., Дроздова А. О. (2015)
Каплаушенко А. Г. - Останні досягнення у вивченні реакційної здатності похідних 1,2,4­триазол­3­тіону (2015)
Короткий Ю. В. - Синтез, антибактеріальна та протигрибкова активність четвертинних солей 1­|4­ (1,1,3,3­ тетраметилбутил)фенікси|­3­діалкіламіно­2­пропанолу, Вринчану Н. О., Дронова М. Л., Суворова З. С., Смертенко О. А. (2015)
Геращенко І. І. - Структурно­адсорбційні властивості алюмосилікатних і глинистих матеріалів мінерального та синтетичного походження, Войтко І. І., Васільєва А. В. (2015)
Попович В. П. - Перспективи використання лікарського гриба Flammulina velutipes у медичній та фармацевтичній практиці, Козіко Н. О., Буткевич Т. А. (2015)
Владимирова І. М. - Раціоналізація підходів до створення засобів для фітотерапії гіпофункції щитоподібної залози (2015)
Шанайда М. І. - Амінокислотний склад трави представників родини Lamiaceae Juss. (2015)
Малініна Н. Г. - Класифікація, загальна характеристика та процедура віднесення харчових продуктів до категорії "спеціальні харчові продукти" в Україні з позиції фармацевтичного права (2015)
Клименко Л. Ю. - Розроблення та валідація методик визначення фенітоїну в сечі методом газорідинної хроматографії, Бондар В. С., Гуменюк О. В. (2015)
Титул, содержание (2013)
Рева В. Д. - Институту "Луганскгипрошахт" 70 лет (2013)
Пономарь В. Н. - Проектирование зарубежных объектов угольной и горнорудной промышленности, Коломоец А. И. (2013)
Пономарь В. Н. - Оснащение для проходки и армирования вертикальных стволов, Толстых Ю. В., Судников С. И. (2013)
Пономарь В. Н. - О пусковых комплексах стволов на шахтах ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", Ситков А. С. (2013)
Краевой В. Л. - Проектирование для углеобогатительной отрасли (2013)
Шевченко Н. П. - Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" – опыт проектирования и строительства, Редька А. Н., Никаноров М. Г. (2013)
Степаненко А. Н. - Водоотливный комплекс с водосборниками траншейного типа (2013)
Степаненко А. Н. - Бурошнековая выемка крутых мощных пластов Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения, Герасько О. А. (2013)
Шевченко Н. П. - Станция Транзитная – важное звено в системе отгрузки продукции, Денисюк Н. Т., Олейников А. Н. (2013)
Деркачевская Л. В. - Вопросы экологии при проектировании и реконструкции шахт (2013)
Марущенко А. Г. - Экологические проблемы сброса шахтных вод повышенной минерализации (2013)
Меженов К. К. - О трехмерном проектировании при понижении и выполаживании породных отвалов (2013)
Малкин А. М. - Автоматизация проектирования – путь к повышению качества проектных работ, Ольшанская Л. Д. (2013)
Кобылко А. С. - Проектирование систем связи и сигнализации (2013)
Халимендиков Е. Н. - Опыт создания бурового модуля в составе Покровского добычного парка, Череватский Д. Ю., Кожушок О. Д., Юшков Е. А., Зинченко C. А. (2013)
Зборщик Михаил Павлович (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Сургай Николай Сафонович (1933 – 2009 гг.). К 80-летию со дня рождения (2013)
Бездрабко В. В. - Класифікація документів як теоретична проблема історичної науки: новітні здобутки (2009)
Гоцуляк В. В. - Вивчення сучасними вченими проблеми наукової школи (2009)
Присяжнюк Ю. П. - Росія більшовицька: методологічні аспекти осмислення багатоликої культури феномену (2009)
Грінченко Г. Г. - Примусова праця в нацистській Німеччині: міжнародний проект збору документальних свідчень і проблеми аналізу біографічних інтерв’ю (2009)
Івангородський К. В. - Класифікація джерел для аналізу етносоціальних процесіву Південній Київщині (друга половина ХVI – перша половина ХVІІ ст.) (2009)
Васик О. В. - Метричні книги як джерело інформації з історії німців Донбасу (2009)
Гриневич Т. Б. - Ґенеза та становлення українського козацтва в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду (2009)
Голиш Г. М. - Становище неповнолітніх українців у період війни СРСР з Німеччиною 1941–1945 рр.: джерелознавчий аспект дослідження проблеми, Голиш Л. Г. (2009)
Тельвак В. П. - Сучасна польська та російська Грушевськіана: спроба історіографічного порівняння, Тельвак В. В. (2009)
Чумак А. І. - Становлення історичних знань про матеріально-технічне і кадрове забезпечення українського села у 1953–1964 рр. (на матеріалах "Українського історичного журналу”) (2009)
Михайлюк Ю. М. - Власність міських громад Черкас і Канева в XV – 60-x pp. XVI ст. (2009)
Касян А. І. - Батуринська трагедія та Полтавська битва у сучасній візії українців і росіян (2009)
Кочерга В. А. - Гетьман Мазепа – творець духовно-культурних засад Української державності (2009)
Удовик І. А. - Білокопитові на теренах "Смілянського графства” кн. Г.О. Потьомкіна (2009)
Масненко В. В. - Саморефлексія української літератури як національної (від Тараса Шевченка до "Української хати”) (2009)
Новікова С. В. - Особливості землеволодіння у греків Маріупольського повіту (60–90-і рр. ХІХ ст.) (2009)
Клименко Т. А. - Сільськогосподарське виробництво на Черкащині у другій половині XIX сторіччя (2009)
Муренець Н. Д. - Соціальне становище священнослужителів УАПЦ формації 1920-х рр. (2009)
Земзюліна Н. І. - Становлення радянської кооперації в 20-х рр. ХХ ст.: політоко-правовий аспект (2009)
Костюкова О. М. - Діяльність міжнародної організації допомоги борцям революції в Україні в 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Мазило І. В. - Управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943–1950 – ті рр.) (2009)
Радченко О. М. - Створення готельно-ресторанної бази ВАТ "Інтурист” в Українській РСР у 60–80 рр. ХХ ст. (2009)
Казакевич Г. М. - Кельтське військове найманство еллінської доби (2009)
Бойко Я. В. - Розселення переселенців у Північному Причорномор’ї: питома вага українського і російського етносів у реґіоні (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2009)
Драч О. О. - Російська студентка за кордоном (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): мотивація, чисельність, повсякдення (2009)
Овчаренко О. І. - Джерела й наслідки Боснійської кризи (1908–1909 рр.), Сухушина О. В. (2009)
Іржавська А. П. - Німецька окупація в історичній пам’яті східнослов’янських народів (2009)
Поліщук П. Я. - Галузеві органи управління "Польської підпільної держави” за доби Другої світової війни (2009)
Крисенко Д. С. - Нафтовий чинник у іракській політиці США (1991–2003 рр.) (2009)
Добродум О. В. - Канонізація Владіміра Путіна в Рунеті (деякі історичні аспекти) (2009)
Масненко В. В. - Тельвак В.В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). – К.; Дрогобич: Вимір, 2008. – 494 с. (2009)
Івангородський К. В. - "Aby miłość zobopolna krzewiwa się..." (350-lecie Unii Hadziackiej (1658 – 2008) / Pod red. T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla, M. Nagielskiego. – Warszawa: Wydawnictwo "DiG”, 2008. – 719 s.; Гадяцька унія 1658 року: Зб. наук. пр. / Редкол. П. Сохань, В. Брехуненко та ін. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – 342 с.) (2009)
Шамара С. О. - Білоруська історична тематика модерного періоду (на матеріалах часопису "Критика” за 2008 р.), Захаренко О. С. (2009)
Шамара С. О. - Kolasa A. Ukraińcy w powiecie Biala Podlaska w latach 1918 – 1948. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2007. – 230 s.; Булгаков В. История белорусского национализма. – Вильнюс : Інститут белорусистики, 2006. – 332 с.; Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності. – К.: Грані-Т, 2008. – 232 с. (Серія "De profundis”) (2009)
Перехрест О. Г. - Голиш Г.М., Голиш Л.Г., Пономаренко М.Ф. Подорож Златокраєм. Нарис історії та сьогодення Золотоніського району. – Черкаси: Вертикаль, 2008. – 572 с. (2009)
Сухушина О. В. - Майоров А.В. Великая Хорватия: Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. – Санкт-Петербург: Изд-во СПГУ, 2008. – 209 с. (2009)
Гарнага В. П. - Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІ–ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – 728 с. (2009)
Присяжнюк Ю. П. - Перші наукові читання "Історія українського традиційного млинарства” (Черкаси, 15–17 жовтня 2009 р.), Лавріненко Н. П. (2009)
Шамара С. О. - Наукова конференція "Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століть” (Львів, 15–17 жовтня 2009 р.) (2009)
Копій Л. І. - Вплив складу деревостану на мікологічну структуру ґрунту, Гончар В. М., Копій С. Л., Оліферчук В. П., Копій М.Л. (2015)
Осадчук Л. С. - Фенологічні особливості сезонного розвитку та смоловиділення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) В умовах українського розточчя, Мельник Ю. А., Кондратюк Л. М. (2015)
Гриник Г. Г. - Динаміка основних таксаційних показників ялинових деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Шпарик Ю. С. - Динаміка стану лісів Українських Карпат за даними моніторингу в 2010-2014 роках, Вітер Р. М. (2015)
Бугайов С. М. - Моделі росту порослевих вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України, Пастернак В. П. (2015)
Власюк В. П. - Динаміка чисельності зайця сірого (Lepus europaeus pall.) в умовах лісостепової зони Житомирщини в осінній період (2015)
Горбенко Н. Є. - Принципи формування колекції лікарських рослин ботанічного саду НЛТУ України, Єфремова О. О., Шума О. В. (2015)
Горошко В. В. - Особливості дотримання правил полювання в мисливських угіддях України (2015)
Дишко В. А. - Характеристика морфологічних ознак генеративних органів сосни звичайної у природних і штучних деревостанах України, Дишко С. М. (2015)
Лукащук Г. Б. - Рекреаційна дигресія букових лісів вздовж еколого- пізнавального маршруту "м. Сколе - г. Парашка" (НПП "Сколівські Бескиди"), Федорчук Т. А. (2015)
Лялін О. І. - Дослідження росту однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату (2015)
Новосад В. М. - Вплив температури на проростання насіння бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) (2015)
Регуш Н. В. - Відмерла деревина в букових лісах південно- західного мегасхилу Українських Карпат (2015)
Соловей Д. С. - Особливості планування садів "нової хвилі" Піта Удольфа (2015)
Харитон І. І. - Особливості формування об'ємної маси та макроструктури деревини ялини звичайної в Українських Карпатах, Сопушинський І. М. (2015)
Мальований М. С. - Проблема негативного впливу поверхнево-активних речовин і синтетичних мийних засобів на гідросферу, Дєдик Л. М., Мараховська С. Б., Шандрович В. Т., Мараховська А. О. , Гуглич С. І. (2015)
Краснов В. П. - Проблеми реабілітації лісів Полісся України, забруднених радіонуклідами, Курбет Т. В., Шелест З. М. (2015)
Ватаманюк М. М. - Сучасні підходи до вирішення проблеми негативних екстерналій: теорія і практика (2015)
Матковська С. І. - Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира (2015)
Климчук О. О. - Сезонна динаміка консортивних зв'язків птахів у чистих дубових і грабово-дубових насадженнях Центрального Полісся (2015)
Рубан В. В. - Оцінювання екологічного стану прибережних ґрунтів річки росава за фізико-хімічними параметрами, Сиса Л. В. (2015)
Шатківський М. М. - Дослідження процесу виготовлення точених деталей з заготовок, склеєних з деревини різних порід, Маєвський В. О. (2015)
Гудз Г. С. - Визначення характерних частот тривалості дефектування кузовів спеціальних автобусів на підставі ймовірнісної моделі, Борис М. М., Захара І. Я. (2015)
Івах Р. М. - Систематизація методів вимірювання діелектричної проникності (2015)
Кириченко М. А. - Експериментальні дослідження розподілу швидкості повітряного потоку в міжрядному просторі трубних пучків і розподілу температур на поверхні нагрівальних елементів, Чепурна Н. В., Барановська С. В. (2015)
Найда А. М. - Порівняльні дослідження властивостей труб з непластифікованого та орієнтованого полівінілхлориду (2015)
Сторожук В. М. - Оцінювання та контроль безпечності промислового підприємства (2015)
Дуда О. Б. - Концепція перспективного розвитку екологічного аудиту на лісогосподарських підприємствах (2015)
Андрушків І. П. - Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в україні (2015)
Юринець З. В. - Стратегічні орієнтири процесу управління енергозбереженням у системі інноваційного розвитку економіки (2015)
Ільчук П. Г. - Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації (2015)
Геник О. В. - Особливості прогнозування витрат на забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду України, Козловський С. О., Маселко Т. Є. (2015)
Кошарська Н. М. - Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу (2015)
Орловська О. В. - Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання (2015)
Павлик Х. Б. - Сучасні підходи до дослідження політичних ділових циклів, Ватаманюк Б. О. (2015)
Артус М. М. - Удосконалення процесу страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням гідротермічних індексів, Томашевський Ю. М. (2015)
Васильців Т. Г. - Концептуальні характеристики стратегії розвитку торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації, Канюка Н. П. (2015)
Карпінський Б. А. - Еволюція теоретичних поглядів у системі бюджетоутворювальних податків, Шкулка С. К. (2015)
Власюк Н. І. - Фінансовий контроль як напрям підвищення ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні (2015)
Гинда О. М. - Аналіз статистичних показників розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Должанський А. М. - Калькулювання собівартості виготовлення покрівельних матеріалів, Вільгуцька Л. Р. (2015)
Лелик Л. І. - Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки (2015)
Мацьків О. І. - Аналіз класичних теорій регіональної економіки крізь призму сучасних уявлень про метрополійні процеси (2015)
Натиняк В. М. - Стан і особливості вдосконалення механізму функціонування банківської системи, Лех Г. А. (2015)
Новіченко Л. С. - Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства (2015)
Підлипна Р. П. - Методологічні засади тлумачення дефініції "соціальна безпека" (2015)
Русинко М. К. - Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України (2015)
Фомішина В. М. - Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача", Федорова Н. Є. (2015)
Щуревич О. І. - Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України (2015)
Буряк О. П. - Кризи регіональних і національних банків США та перспективи посткризового розвитку США (2015)
Лютак І. З. - Розроблення алгоритму та структури даних для обчислення параметрів поширення ультразвукових мод Лемба (2015)
Пйонтко Н. В. - Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображень, Карпінський М. П. (2015)
Батюк А. Є. - Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України, Вітер М. Б., Лоїк Г. Б. (2015)
Грицюк М. Ю. - Багатокритеріальна оптимізація структури проекту стратегічного розвитку туризму на регіональному рівні (2015)
Кульман С. М. - Модель втомного руйнування деревини та композиційних матеріалів на її основі (2015)
Отенко В. І. - Оптимізація параметрів структурних елементів генератора Джіффі, Гарасимчук О. І., Журавель І. М., Костів Ю. М., Пастух А. Ю. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах (2015)
Хомицька І. Ю. - Статистичний аналіз англійських поетичних текстів, Теслюк В. М. (2015)
Погромська Г. С. - Раціоналізація визначення об'єктно-орієнтованого case-засобу в життєвому циклі програмної системи (2015)
Гулик Г. С. - Екологізація освіти: теорія і практика, Дубовіч І. А. (2015)
Березький О. М. - Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності "комп'ютерні системи та мережі", Теслюк В. М., Борейко О. Ю., Михайлюк А. Ю. (2015)
Бліхар В. С. - Філософсько-правовий і соціокультурний виміри національної безпеки, Башук В. В. (2015)
Конопельський З. В. - Діяльність українських фінансових інституцій Галичини (1921-1939 роки) (2015)
Дорош І. М. - Вплив ефективності менеджменту підприємства на рівень стресостійкості його персоналу (2015)
Одрехівський Р. В. - Духовний центр пресвятої діви Марії на Ясній горі у Гошеві, Мергель С. С. (2015)
Піскун О. - Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") (розширений варіант) (2012)
Киченко О. - Реконструкція як складова семіотичного методу (2012)
Градовський В. - Символ як універсальна категорія естетики романтизму (2012)
Паличка Л. - Основні тези постструктуралістської методології Єльської школи (2012)
Костенко Г. - Ракурси авторської свідомості: поетика назви та жанрового визначення українського драматичного жарту кінця XIX - початку XX століття (2012)
Погожева К. - Принципи відтворення простору у філософсько-фантастичних романах Бернарда Вербера (2012)
Шевельова-Гаркуша Н. - Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) (2012)
Поліщук В. - Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини ХІХ століття (2012)
Рудянчук І. - Цензурна історія видань творів І.С.Нечуя-Левицького в його листуванні (2012)
Скорина Л. - Специфіка використання франкового слова в повісті-есе Романа Горака "Твого ім'я не вимовлю ніколи" (інтертекстуальність як маркер визначення жанрового коду твору) (2012)
Казанова О. - Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи (2012)
Степанець К. - Особливості поетики драматичної повісті Івана Багряного "Морітурі" (2012)
Клименко (Синьоок) Г. - Ранні модерністи в коментарях Леоніда Первомайського (2012)
Могілей І. - Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або Білий Кит": сюжетний хронотоп морського простору (2012)
Градовський А. - "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а не життя" (метафора портрету в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея"), Галушко М. (2012)
Марценішко В. - Морально-етичні та гуманістичні аспекти історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2012)
Козюра О. - Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза "Колекціонер" (2012)
Винокурова І. - "Картина-без-рами" (Віртуальність у трилогії "Володар кілець" Джона Рональда Руела Толкіна) (2012)
Кошова І. - "За словом колір". Кольорові образи творів Миколи Гоголя (2012)
Кавун Л. - Образ українського Фауста в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового (2012)
Вертипорох О. - Сучасний міф у стилі Євгена Пашковського (на матеріалі романів "Вовча зоря" та "Безодня") (2012)
Мішкур В. - Анімалізм "свиня"як компонент паремій сучасної іспанської мови (2012)
Голоюх Л. - Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Юрія Мушкетика (2012)
Коваль В. - Лінгводидактичне бачення як важлива педагогічна умова формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів-філологів (2012)
Мануйкін О. - Реалізація інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури В 9-11 класах (Стаття друга) (2012)
Древаль Н. - Урок літератури рідного краю в 9 класі (2012)
Ромащенко Л. - У кожного своя Голгофа... (2012)
Ромащенко Л. - Ювілейні Шмельовські читання (2012)
Киченко О. - Динаміка культури в аспекті семіотики (2012)
Коваль Н. - Коронована драбина (2012)
Мельник Ю. - Світлотіні Степана Процюка: у пошуках виходу з лабіринту (2012)
Чорномаз Б. Д. - Черкаські стежини Ярослава Дашкевича: кілька спогадів, Масненко В. В., Михайлюк Ю. М., Шамара С. О. (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Життя на північному боці Великого Степового Кордону (у пошуку джерел "ментальної розколотості” етнічної ідентичності українців) (2010)
Гоцуляк В. В. - Актуальні проблеми методології та інституціоналізації історії селянства у дзеркалі історіографії (2010)
Земзюліна Н. І. - Соціально-економічне розшарування селянських господарств періоду НЕПу: теоретичний аспект (2010)
Гарнага В. П. - Творчість Корнелія Тацита у дослідженнях М.П. Драгоманова (2010)
Івангородський К. В. - Люблінська унія в російській і білоруській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Березовський О. М. - УСДРП у працях дореволюційних дослідників (2010)
Щербатюк В. М. - Становлення Вільного козацтва в контексті зростання національної свідомості українських селян (літо 1917 – весна 1918 рр.): сучасна історіографія проблеми (2010)
Сокирська В. В. - Польська спільнота України в дослідженнях Григорія Юхимовича Храбана (2010)
Шамара С. О. - Білоруська історична думка другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. на сторінках "Українського історичного журналу” 1957–1991 рр. (радянський та український асоціативні контексти) (2010)
Степанов М. Ю. - Конфесійне розуміння "руського народу” в православній громадській думці України та Білорусі кінця XVI – початку XVII ст. (2010)
Мельниченко В. М. - Організація земської пошти в Україні у другій половині ХІХ ст., Галич Н. В. (2010)
Драч О. О. - Трансформація мотиваційних чинників дівочої юні: вища освіта задля соціальної реалізації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Орищенко Р. М. - Лаврентій Похилевич – представник церковної інтелігенції Наддніпрянщини ХІХ ст. (2010)
Cокур Л. А. - Державотворення в період визвольних змагань початку ХХ ст. через призму державної політики у сфері діловодства (2010)
Гончарова Н. П. - Теорія "боротьби двох культур”: дискусія та її наслідки у контексті взаємин міста й села УСРР (1920-ті рр.) (2010)
Чорномаз Б. Д. - Український менталітет як об’єкт агресії (1920-ті рр.) (2010)
Лазуренко В. М. - Податковий тиск радянської влади на заможне селянство України в період колективізації (1927–1934 рр.), Фрей Л. В. (2010)
Фрей Л. В. - Наслідки впливу репресивно-каральної системи більшовиків на долю "куркулів” України (2010)
Конюх В. В. - Освітні експерименти в УРСР доби "відлиги” (2010)
Мазур О. О. - Причини невиконання Продовольчої програми 1982 р. в Україні: агротехнологічні аспекти (2010)
Орлик В. М. - Податкові функції селянських самоврядних інституцій в Російській імперії (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) (2010)
Ласкавий Д. В. - Формування англо-французького нафтового альянсу: угода Лонга – Бераже (1919 р.) (2010)
Овчаренко А. О. - Україна і Угорська Республіка: політико-економічні аспекти співпраці, Король В. О. (2010)
Гарнага В. П. - Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка; упоряд. О. Огнєвої, Н. Сташенко. – Репринтне видання. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2008. – 256, XLVIII с.; Огнєва О.Д. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2008. – 240 с. (2010)
Фареній І. А. - Біобібліографічні покажчики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за 2006–2010 рр. (2010)
Масненко В. В. - Яремчук В. Минуле України в історичній науці УСРС післясталінської доби. – Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія”, 2009. – 526 с. (2010)
Голиш Г. М. - Освітяни Черкащини жертви радянського тоталітарного режиму: документальне видання / Упор. В.В. Масненко (наук. ред.), В.С. Романов, С.О. Шамара. – Черкаси: Брама-України, 2009. – 272 с.: ілюстр. (2010)
Vasylyshyn R. D. - Estimation of the energy intensity of live biomass components of pine stands in Ukrainian Polissya, Lakyda I. P., Shevchuk O. V., Lakyda M. O., Slyva O. A. (2015)
Володимиренко В. М. - Створення ефективного інструменту управління лісовим господарством (2015)
Оборська А. Е. - Аналіз моделей росту за висотою деревостанів вільхи клейкої Полісся України (2015)
Сошенський О. М. - розмірно-якісна структура стовбурів дерев липи у молодняках і середньовікових деревостанах (2015)
Терентьєв А. Ю. - Аналіз просторових та біометричних показників у соснових деревостанах Українського Полісся (2015)
Шевчук В. В. - Причини лісових пожеж у Нижньодніпров’ї, Тимощук І. В. (2015)
Власенко А. С. - Порівняльна оцінка представленості видів дендросозоекзотів штучних заповідних парків степу в садових центрах та розсадниках України (2015)
Міськевич Л. В. - Мережа штучних заповідних садово-паркових об’єктів зони широколистяних лісів України (2015)
Бровко Д. Ф. - Особливості культивування аморфи кущової на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко О. Ф., Бровко Ф. М. (2015)
Гетьманчук А. І. - Постійна лісонасінна база державного підприємства "Цуманське лісове господарство" Волинської області, Кичилюк О. В., Войтюк В. П. (2015)
Кайдик О. Ю. - Стан і ріст полішахових культур у свіжій судіброві ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" (2015)
Пінчук А. П. - Використання стимуляторів росту для активації укорінення здерев’янілих живців декоративних листяних кущів, Косенко Ю. І. (2015)
Рафальська Л. П. - Технологія вирощування садивного матеріалу дуба пухнастого (Quercus pubescens Willd.) (2015)
Хуторна І. В. - Особливості вирощування садивного матеріалу в ДП "Корюківське лісове господарство", Кайдик О. Ю. (2015)
Шилін І. С. - Застосування добрив для інтенсифікації росту плантацій тополі в умовах Волинського Полісся, Маурер В. М. (2015)
Балабак О. А. - Оцінювання селекційних форм та сортів фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko) за спроможністю щодо розмноження стебловими живцями в Україні (2015)
Білоус С. Ю. - Мікроклональне розмноження Populus tremula L. (2015)
Витенко В. А. - Модифицированная классификация живых изгородей на примере Morus alba L. и ее декоративных форм (2015)
Дзиба А. А. - Сучасний стан живоплотів у насадженнях загального користування м. Харкова, Байковська А. В. (2015)
Ковалишин І. Б. - Укорінюваність зелених живців дрібноквіткових ломиносів (Clematis L.), Пінчук А. П., Вахновська Н. Г. (2015)
Коник Н. Ю. - Порівняльний аналіз дендрофлори парків "Комплекс Мирський замок" та "Архітектурний жилий і культурний комплекс роду Раздзивілів" у місті Несвіж (Білорусь), Дзиба А. А. (2015)
Лещенко О. Ю. - Аналіз вмісту флавоноїдів у листках рослин Lolium perenne L., Колесніченко О. В., Боголюбов В. М., Лещенко Ю. В. (2015)
Манько М. В. - Особливості отримання асептичної культури культиварів рослин Acer platanoides L. in vitro, Чорнобров О. Ю., Олексійченко Н. О. (2015)
Мирончук К. В. - Просторовий розподіл важких металів у антропогенно-трансформованих ґрунтах місцезростань живоплотів (2015)
Михайлович Н. В. - Структурний аналіз видового складу дендроекзотів ботанічного саду Ужгородського Національного університету (2015)
Олексійченко Н. О. - Функціональне призначення та формування колориту ландшафту меморіальних парків м. Києва, Мавко М. С. (2015)
Сидоренко І. О. - Водний режим східноазійських видів рододендронів в умовах м. Києва (2015)
Швець І. В. - Оцінка жаро- та посухостійкості рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss. в умовах ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Колесніченко О. В. (2015)
Суханова О. А. - Нормативно-правове забезпечення України щодо охорони ландшафтних об’єктів охоронних категорій (2015)
Бойко Н. С. - Старовікові тиси (Taxus L.) як визначні об’єкти історико-культурної спадщини у світі та в Україні (2015)
Гринюк Ю. Г. - Вікові дерева Микулинецького парку Тернопільської області, Кузьович В. С. (2015)
Глухова С. А. - Вікові дерева в ландшафтних композиціях Сирецького дендропарку, Ємець Л. І., Михайлик С. М. (2015)
Дойко Н. М. - Видатні вікові дерева дендрологічного парку "Олександрія" як пам’ятники природи та об’єкти історико-культурної спадщини (2015)
Драган Н. В. - Патологічні ознаки і життєздатнісь дуба у віковій діброві дендропарку "Олександрія" НАН України (2015)
Іщук Л. П. - До проблеми збереження вікових тополь (2015)
Калашнікова Л. В. - Раритетні рослини дендропарку "Олександрія" НАНУ як туристичні об’єкти екологічної стежки, Галкін С. І. (2015)
Лось С. А. - Збереження генофонду старовікових дерев дуба звичайного в умовах ex situ (2015)
Масальський В. П. - Довговічність лип та їх збереження в Україні (2015)
Мельник В. В. - Створення природного середовища навколо пам’ятки природи місцевого значення "дуб Максима Залізняка", Галушко О. С., Спрягайло О. В., Діденко С. Я. (2015)
Міндер В. В. - Характеристики кореневої системи багатовікового дуба у парковому насадженні (2015)
Нікончук М. І. - Меморіальні та пам’ятні посадки як об’єкти історико-культурної спадщини Шевченківського Національного заповідника, Суханова О. А. (2015)
Роговський С. В. - Вікові дерева м. Трускавця та їхня роль у формуванні образу міста (2015)
Сахно Т. М. - Оценка современного состояния старовозрастных древесных растений верхнего парка арборетума Никитского ботанического сада (2015)
Смоля А. Л. - Стан вікових дерев-пам’яток природи місцевого значення за сучасної екологічної ситуації рекреаційної зони Конча-Заспи, Капустян А. В., Таран Н. Ю. (2015)
Слюсар С. І. - Сучасні соціоекологічні аспекти розроблення методології досліджень багатовікових дерев, Кушнір А. І. (2015)
Совакова М. О. - Вікові липи м. Києва, Соваков О. В. (2015)
Резолюція ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев" (2015)
Виговський А. Ю. - Напрями удосконалення складу машинно-тракторного парку лісогосподарських підприємств, Білоус М. М. (2015)
Коширець С. І. - Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали, Крошний І. М. (2015)
Кшивецький Б. Я. - Прогнозування міцності термопластичних клейових з’єднань деревини берези (2015)
Осадчук Л. С. - Добова динаміка смолопродуктивності сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Українського Розточчя (2015)
Яремчук Л. А. - Фізичні особливості дифузії композицій на основі лляної олії в деревину, Білей П. В., Максимів В. М. (2015)
Пам’ятка для авторів статей (2015)
Гоцуляк В. В. - "Нова історія” як одна з новітніх методологічних течій в історіографії (2010)
Тельвак В. В. - Грушевськіана Дмитра Багалія (2010)
Земзюліна Н. І. - Формування світогляду радянської жінки в 20–30-х рр. ХХ ст. (історіографія проблеми) (2010)
Ніколаєць Ю. О. - Ідеологізація радянської культури повоєнних років у висвітленні українських вчених (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Сучасне українське селянознавство в наукових оглядах 1990–2000-х років (2010)
Михайлюк Ю. М. - Протиборство черкаських і канівських міщан із місцевою владою та землевласниками за свої права у другій чверті XVI ст. (2010)
Бойко Н. І. - "Записка в справі обмежень української мови” Володимира Антоновича: ретроспективний аналіз (2010)
Орищенко Р. М. - Релігійні вірування як чинник адаптації українських селян до польських і російських модерних впливів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Шийко А. А. - Д.І. Багалій – фундатор харківського історичного архіву (2010)
Фареній І. А. - Політичні погляди та "Закон історичної перспективи” Миколи Левицького (2010)
Єлесіна К. О. - Церковно-релігійне життя на Середній Наддніпрянщині у контексті діяльності графів Бобринських (2010)
Волошкевич Г. А. - Державна політика щодо споживчо-кооперативного руху на Наддніпрянщині в умовах реакції (1907–1910 рр.) (2010)
Cокур Л. А. - Пріоритети державної політики України у сфері діловодства за доби Центральної Ради (2010)
Щербатюк В. М. - Наростання протесту селян гетьманській і більшовицькій владі 1918–1919 рр.: сучасна українська історіографія проблеми (2010)
Пархоменко В. А. - Буремні 1917–1921 роки в житті генерала О. Грекова (за матеріалами мемуаристики) (2010)
Місько В. В. - Діяльність міжнародної організації допомоги революціонерам у Західній Україні (1922–1938 рр.) (2010)
Абразумова О. М. - Кристалізація інтересів селянства в ідеї створення селянського союзу (1924–1926 рр.) (2010)
Фрей Л. В. - Становище заможного селянства напередодні колективізації (2010)
Лаврут О. О. - Гурткова діяльність студентів сільськогосподарських ВНЗ у 1920-і роки (2010)
Кучеренко Г. В. - Ліквідація неписьменності та малописьменності дорослого населення у післявоєнний період (1944–1950 рр.), Мельниченко В. М. (2010)
Звірковський І. В. - Передумови та історія зародження масонства: загальний огляд (2010)
Драч О. О. - Жінки і російські університети: позиція імперської влади (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Корновенко С. В. - Діяльність земельної комісії О. Билимовича – В. Челіщева (липень – листопад 1919 р.), неурядові аграрні ініціативи грудня 1919 – березня 1920 рр. (2010)
Калінчик В. О. - Специфіка політичного життя ІІ Річпосполитої (1922–1926 рр.) (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Стражний О. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. – К.: Книга, 2008. – 368 с.: іл. (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – 418 с., Масненко В. В. (2010)
Удовик І. А. - Болховітіновський щорічник 2008 / Відпов. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ "Фенікс”, 2009. – 304 с.; Болховітіновський щорічник 2009 / Відпов. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ "Фенікс”, 2010. – 424 с. (2010)
Калінчик В. О. - Іваненко О. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – 320 с. (2010)
Мельниченко В. М. - Голиш Г.М. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи. – Черкаси: ,,Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2010. – 284 с.: іл. (2010)
Шамара С. О. - Міжнародна наукова конференція "Історична наука, історична пам’ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі” (Черкаси, 21–23 жовтня 2010 р.) (2010)
Сиволап М. П. - Григорьєв Володимир Павлович (2010)
Титул, зміст (2015)
Грубник І. М. - Маркетинговий аналіз сучасного ринку лікарських засобів із пом’якшувальною та захисною дією, Гладух Є. В. (2015)
Варинський Б. О. - Система вищої фармацевтичної освіти в Японії (2015)
Гуреєва С. М. - Дослідження впливу фармацевтичних факторів на процес створення таблеток з діючою речовиною 1 класу БСК на прикладі бісопрололу фумарата (2015)
Андрійчук Я. Р. - Вивчення стабільності жувальних таблеток з екстрактом вівса та кверцетином у процесі зберігання, Давтян Л. Л. (2015)
Толочко К. В. - Обґрунтування технології екстемпоральних супозиторіїв для лікування простатиту на основі препарату "Трецивіт-прост", Ярних Т. Г. (2015)
Парченко В. В. - Синтез, фізико-хімічні властивості 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-триазолу (2015)
Тржецинський С. Д. - Дослідження хімічного складу айстри верболистої (Aster salignus Willd.), Мозуль В. І., Дьяченко А. Ю., Власенко І. О. (2015)
Добровольний О. О. - Дослідження ефективності виділення пренілових флавоноїдів із сировини хмелю (Humulus lupulus L.) етанолвмісними екстрагентами, Шматенко О. П., Шаламай А. С., Руденко В. В. (2015)
Марчишин С. М. - Вміст карбонових кислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) і лілійника гібридного (Hemerocallis hibrida Śtella De Oró), Козачок С. С., Зарічанська О. В. (2015)
Смолінська М. Я. - Визначення вмісту аміду та ефірів амінобензойної кислоти у складі готових лікарських форм із використанням кислотного моноазобарвника тропеоліну О, Коцюмбас І. Я., Тесляр Г. Ю., Юркевич М. В., Смейко М. Б. (2015)
Загородній С. Л. - Валідація методики кількісного визначення зопіклону в таблетках методом високоефективної рідинної хроматографії, Васюк С. О. (2015)
Алмакаєв М. С. - Визначення сумісності фільтрувальних матеріалів із розчином мелоксикаму для ін’єкцій (2015)
Арам Дуллах - Розроблення методів контролю якості крему на основі клотримазола та сечовини, Власенко І. О., Петюнін Г. П., Давтян Л. Л., Бірюкова С. В. (2015)
Пономаренко М. С. - Предмет та метод фармацевтичного права, Алєксєєва І. М., Соловйов О. С., Алексєєв О. Г., Григорук Ю. М. (2015)
Сафонов А. А. - Протимікробна та протигрибкова дія 4-((R-іден)аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко Т. В., Книш Є. Г., Поліщук Н. М. (2015)
Рибалкін М. В. - Оцінка фракцій антигенів дезінтеграта клітин грибів Candida albicans і Candida tropicalis у разі попередження кандидомікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2015)
Уточнення (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (третя частина) (2015)
Матвєєва Л. - Аналіз сучасних досліджень транзитивних процесів у праві (2015)
Нелін О. - Конституційна доктрина України: проблеми концептуалізації основних підходів (2015)
Пасальський М. - Конституційна модель депутатського мандата парламентарія України (2015)
Гриценко Г. - Припинення солідарних зобов’язань зарахуванням (2015)
Шимон С. - Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? (2015)
Хрімлі К. - Щодо питань розподілу податкових надходжень між бюджетами різних рівнів, Гостєва О. (2015)
Zhuravel M. - Fixed and floating charges as security mechanisms in corporate finance law in the United Kingdom (2015)
Галичанський І. - Юридична регламентація медичної діяльності в Україні: системно-структурний аналіз (2015)
Матвієнко А. - Комунітарна демократія в Україні: науково-критичний дискурс (2015)
Міхневич Л. - Юридичне відділення Київських вищих жіночих курсів (1907–1920 рр.): витоки, досвід, здобутки (2015)
Титул, зміст (2008)
Неклюдов И. М. - Развитие в ННЦ "ХФТИ" методов направленного изменения структуры и свойств конструкционных материалов при активизации релаксационных процессов: обзор, посвященный 80-летию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", Соколенко В. И., Нетесов В. М. (2008)
Косицын С. В. - Фазовые и структурные превращения в сплавах на основе моноалюминида никеля, Косицына И. И. (2008)
Пахаренко В. - Тарас Шевченко: проблема розуміння (2014)
Ткалич І. - Іронія і методи її дослідження (2014)
Колінько О. - Міфологічні ремінісценції в модерністській новелі: жанрові і стильові параметри (2014)
Вертипорох О. - Психосемантика авторського суб’єктивізму в сучасному авторефлексивному тексті (2014)
Зозуля О. - Іронічні та пародійні модуси постмодерністського дискурсу: сучасні погляди й інтерпретації (2014)
Сивкова І. - Повість Івана Нечуя-Левицького "Причепа": мотиви, образи, психологізм (2014)
Немченко Г. - Жанрова специфіка драматургії Івана Нечуя-Левицького (2014)
Скорина Л. - Специфіка пейзажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Князь Єремія Вишневецький" (2014)
Шляхова В. - Україноцентричні пріоритети Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі епістолярію письменника) (2014)
Михида С. - Психопоетикальні аспекти комедіографії Марка Кропивницького (2014)
Черкашина Т. - Українська діаспорна автобіографіка 1930–1980-х років: ідейно-художні особливості (2014)
Карпань І. - Осмислення долі української жінки в романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" (2014)
Вергелес Г. - Тема емансипації жінки в епістолярній спадщині Івана Нечуя-Левицького (2014)
Борейчук Н. - Російські письменники в оцінці Івана Нечуя-Левицького: епістолярний дискурс (2014)
Ромащенко Л. - Образ гетьмана Івана Виговського в однойменному романі Івана Нечуя-Левицького та сучасна українська історична проза (2014)
Марценішко В. - Трилогія Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і роман Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем": традиції жанру (2014)
Ющенко Л. - Погляди Івана Нечуя-Левицького і Віталія Кулаковського на особу гетьмана Івана Виговського та його супротивників (2014)
Кривопишина К. - Проблема національної ідентичності людини (героя) у творчості Івана Нечуя-Левицького та Василя Захарченка (2014)
Градовський А. - Вплив Данте на становлення творчого стилю Томаса Стернза Еліота, Галушко М. (2014)
Заїка О. - Код культурної пам’яті і мультикультурна парадигма в оповіданні Джумпи Лагірі "Незвична земля" (2014)
Дуркалевич В. - Модель світу в оповіданні Івана Франка "Отець-гуморист" (2014)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (2014)
Ярмоленко Н. - Феномен міфу у творчій інтерпретації Івана Нечуя-Левицького (2014)
Козуб О. - Художні функції міфологеми сну у творчості Івана Нечуя-Левицького (2014)
Андрійчук Н. - Феномен культурної конотації як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (на матеріалі творів Агати Крісті) (2014)
Коваленко В. - "Людина існує лише в роді, для роду і через рід" (2014)
Калько М. - "Грамматика украінского язика" Івана Нечуя-Левицького на тлі граматик поч. ХХ ст.: проблеми дієслівності й виду (2014)
Калько В. - Повість "Київські прохачі" Івана Нечуя-Левицького у світлі теорії експресивних мовленнєвих актів (2014)
Пустовіт І. - Середньонаддніпрянські діалектні риси в епістолярії Івана Нечуя-Левицького (2014)
Щербина Т. - Специфіка прислівників у творах Івана Нечуя-Левицького (2014)
Лонська Л. - Роль Івана Нечуя-Левицького в становленні лексичних норм сучасної української літературної мови (2014)
Поліщук Р. - Дещо про педагогіку Григорія Сковороди (2014)
Сивкова І. - Регуш Ю. С. Романтичні тенденції в поезії Якова Щоголева (2014)
Клименко (Синьоок) Г. - "Є не лише простір – Батьківщина, є і час – Батьківщина…" (духовні витоки Арсенія Тарковського: український хронотоп) (2014)
Коваль Н. - Остання любов. Останнє розчарування (2014)
Ромащенко Л. - Мостами дружби в Азербайджані (2014)
Ромащенко Л. - Наука не знає кордонів (2014)
Тельвак В. В. - Рецензій спадщина Михайла Грушевського кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проблематика, теорія, методологія (2011)
Савчук І. І. - Висвітлення давньоруської проблематики на сторінках журналу "Україна” (2011)
Завалко Н. В. - Розвиток академічної історичної науки за часів керування Інститутом історії України АН УРСР О.К. Касименком (2011)
Берестенко О. В. - Історико-культурне поняття сім’ї у працях Анатолія Пономарьова (2011)
Владига О. М. - Становлення Михайла Грушевського як джерелознавця (студентські роки) (2011)
Греков В. Д. - Наступальне озброєння воїнів Південно-Західної Русі X – першої половини XIII ст.: спроба типологізації на прикладі списів (2011)
Єлесіна К. О. - Рафінадне виробництво в соціально-економічній діяльності графів Бобринських (2011)
Куниця З. М. - Становище та умови праці робітників цукроварень України другої половини ХІХ ст. (2011)
Сітарчук Р. А. - Роль етнічного чинника у становленні протестантських організацій в Україні (2011)
Перерва В. С. - Протоієрей-ліліпут о. М. Дубницький на церковній службі: від Черкас до Києва (2011)
Фареній І. А. - "Артільний батько” Микола Левитський: молоді роки (2011)
Лазуренко В. М. - Підвищення агрокультури селянських господарств України в перші роки Непу: агроосвітній чинник (2011)
Корновенко С. В. - Діяльність Освагу в українському селі з роз’яснення основ аграрної політики Особливої наради (2011)
Крічкер О. Ю. - Стан кустарно-ремісничої промисловості євреїв у містечках Правобережної України в 1920-х роках (2011)
Бінецька О. В. - Реалізація державної гендерної політики в Черкаські області (2011)
Георгізова І. Л. - Мусульманське право як соціальне явище середньовічного арабського суспільства (2011)
Драч О. О. - Організаційні засади діяльності Вищих жіночих курсів у Російській імперії (1872–1886 рр.) (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Освіта як чинник модернізації селянства: досвід білоруської варіації (2011)
Сухушина О. В. - Колабораціоністи Сербії (2011)
Земзюліна Н. І. - Особливості кадрової та соціальної політики радянської влади щодо жінок у 20-х рр. ХХ століття (2011)
Бушин М. І. - Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 532 с. (2011)
Морозов А. Г. - Реєнт О.П., Сердюк О.В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 366 с., Фареній І. А. (2011)
Георгізов Г. М. - Гуржій О.І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла за власним образом та подобою”. – Черкаси: Черкаський ЦІНІ, 2011. – 328 с. (2011)
Масненко В. В. - Абакумова В.І. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр.: монографія – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с. (2011)
Коржов В. Л. - Особливості гідрологічної ролі гірських лісових територій у разі виникнення паводків (2015)
Осадчук Л. С. - Вміст терпенових вуглеводнів у хвої сосни звичайної різної категорії смолопродуктивності (2015)
Геник Я. В. - Переваги та недоліки природного заліснення та лісової фітомеліорації посттехногенних територій Карпатського регіону України (2015)
Попова Л. В. - Порівняння біопрепаратів, створених на основі фосфатмобілізувальних і азотфіксувальних бактерій (2015)
Хоєцький П. Б. - Світовий досвід ведення вольєрного мисливського господарства, Новак А. А., Похалюк О. М. (2015)
Тимочко І. Я. - Фенологічні особливості сезонного розвитку Allium ursinum L. у різних типах лісу, Мельник Ю. А. (2015)
Євтушенко Ю. В. - Aesculus carnea hayne в насадженнях міста Києва (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінювання мортмаси підстилки соснових лісів Київського Полісся, Білоус А. М. (2015)
Ейсмонт В. С. - Маса наземних органів дерев сосни звичайної на ґрунтах із гранітними породами Житомирського Полісся (2015)
Кратюк О. Л. - Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) В умовах Центрального Полісся України, Климчук О. О. (2015)
Матвійчук О. А. - Авіфауна дендроландшафтів Буго-Деснянського загальнозоологічного заказника (2015)
Михайлів О. Б. - Роль прогалин у відновленні корінних деревостанів в умовах природного заповідника "Розточчя", Чучмар І. С. (2015)
Туниця Ю. Ю. - Концептуальні засади позиції україни на міжнародних форумах з довкілля і розвитку (2015)
Думич О. Я. - Зоопланктонні угруповання водойм міста Львова (на прикладі Піскових озер), Данилик Р. М. (2015)
Луців Н. Г. - Еколого-економічна оцінка запровадження наближеного до природи лісівництва в ялицево-букових лісостанах дп "Стрийське лісове господарство", Целень Я. П., Криницький Г. Т. (2015)
Гнатишин Н. М. - Інтенсифікація процесу знешкодження гіпохлоритних рідких відходів сполуками олефінового ряду в кавітаційних полях, Знак З. О. (2015)
Комарницька Г. О. - Урбанізаційні процеси розвитку метрополійних функцій міста Львова (2015)
Рагимова К. Э. - Особенности обезвреживания нефтесодержащих промышленных отходов, Абдуллаева Н. З. (2015)
Тамір Б. А. - Формування екологічного стану сільських селітебних територій північної частини Житомирського Полісся (2015)
Кульчицька Е. А. - Особливості застосування інструментів маркетингу для забезпечення збалансованого розвитку рекреаційно- туристичних послуг на території лісового фонду, Стояновський А. Р. (2015)
Маєвський В. О. - Вплив кута повороту колоди відносно її поздовжньої осі на об'ємний вихід пиломатеріалів, Маслій В. В., Миськів Є. М., Мацишин Я. В. (2015)
Похмурська Г. В. - Ударно-абразивне зношування поверхневих шарів, наплавлених порошковими дротами системи Fe-Сr-B-С, Войтович А. А. (2015)
Мельник Ю. Р. - Перероблення рослинних олій шляхом їх алкоголізу ізопропіловим спиртом, Мельник С. Р., Палюх З. Ю., Надала О. С. (2015)
Уйгелій Г. Ю. - Термоокисна деструкція полімерів у присутності низькомолекулярних складників мастильно- охолоджувальних технологічних середовищ (2015)
Кульман С. М. - Прогнозування довговічності деталей із деревини та деревних матеріалів під час їх циклічного навантаження (2015)
Будяну Р. Г. - Обґрунтування тактико-технічних вимог для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних "легких" броньованих автомобілів (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Визначення допустимого температурного режиму наповнення ділянок магістральних газопроводів природним газом (2015)
Сидоров О. В. - Перспективи використання альтернативних джерел енергії в Чигиринському районі, Каліновська А. І., Кравченко І. Ю. (2015)
Фуч У. В. - Коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 у зворотних емульсіях, Савчин З. Ю., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2015)
Лебедевич С. І. - Концепція трансформації обліку та аудиту витрат при екологізації економіки України (2015)
Ареф'єва О. В. - Фінансова безпека підприємства: методичні особливості забезпечення (2015)
Дурицький В. В. - Концептуальні засади сталого розвитку України в контексті глобалізаційних процесів, Дурицька Г. В. (2015)
Майовець Є. Й. - Мілітаризація економіки як чинник економічного зростання в Україні, Ярема О. Р. (2015)
Максимець О. В. - Управління клієнтським капіталом під час роботи лісових підприємств на зовнішніх ринках, Лаврович Н. І. (2015)
Дячишин О. В. - Особливості соціальної відповідальності у лісовому господарстві (2015)
Соханич Ф. Ф. - Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства (2015)
Іршак О. С. - Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю (2015)
Бут Т. В. - Оцінювання стану розвитку металургійного комплексу регіону (2015)
Важинський Ф. А. - Концептуальні засади розвитку соціально-економічного потенціалу сільських територій (2015)
Демкович О. В. - Теоретико-методологічні засади соціального захисту населення України (2015)
Должанський А. М. - Методика здійснення попереднього контролю за витратами виробничих запасів на поліграфічних підприємствах, Пелюшкевич Ю. В. (2015)
Карпінський Б. А. - Еволюція підходів у моделюванні соціально- економічних процесів і сталого розвитку, Васильків І. М., Шевців А. Б., Карпінська О. Б. (2015)
Лелик Л. І. - Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в післякризовий період (2015)
Мандзіновська Х. О. - Механізм протидії загрозам фінансовій безпеці машинобудівного підприємства (2015)
Машика Ю. В. - Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці (2015)
Милян Р. Ю. - Стратегічні пріоритети розвитку індустрії масових заходів в Україні (2015)
Половинчак Л. А. - Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах (2015)
Процик І. С. - Механізм кадрового забезпечення організаційних змін підприємства, Передало Х. С., Шалак О. Я. (2015)
Радванська Н. В. - Становлення посттрадиційної парадигми економічного розвитку (2015)
Столяренко О. О. - Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави, Лужецька І. М., Сорочинська М. М. (2015)
Стріжик У. Р. - Фінансово-облікове регулювання витрат суб'єкта господарювання щодо бухгалтерської практики і податкового законодавства з прийняттям закону про податкову реформу (2015)
Черничко Т. В. - Динаміка та структура кредитних ресурсів комерційних банків України, Гливляс Т. М. (2015)
Шевчук В. Р. - Передумови та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту, Кондратьєва В. Є. (2015)
Шлебат А. А. - Модель для прогнозування індикаторів формування та ефективного управління процесом використання капіталу сільськогосподарських підприємств (2015)
Щуревич О. І. - Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в Україні (2015)
Ільїна К. О. - Тенденції та проблеми монетизації економіки України, Мрочко М. С. (2015)
Устенко С. В. - Використання методу мурашиної колонії для розв'язання оптимізаційних задач, Бібко О. О. (2015)
Ткаченко Р. О. - Побудова емпіричних формул за допомогою багатошарових нейроподібних структур геометричних перетворень, Дем'янчук С. М. (2015)
Хомицька І. Ю. - Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів, Теслюк В. М. (2015)
Марушко Н. С. - Інформаційні системи ведення обліку: сучасний стан і тенденції розвитку, Воляник Г. М. (2015)
Рак Т. Є. - Лінійні форми з елементами алгоритму RSA і додаткове зашумлення у захисті півтонових зображень, Борзов Ю. О. (2015)
Мовчан И. О. - Методика определения риска увеличения продолжительности времени ликвидации пожара (2015)
Пасєка М. С. - Особливості групової динаміки в інженерії програмного забезпечення (2015)
Штангрет А. М. - Управління процесом формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань (2015)
Гнатюк Р. А. - Еволюція поглядів представників провідних економічних шкіл на роль ринку цінних паперів у господарській системі, Островерх П. І. (2015)
Андрухів А. І. - Адаптивне забезпечення навчального процесу університету інформаційними матеріалами бібліотеки (2015)
Шніцер І. Р. - Взаємозалежність стану функціонування закладів охорони здоров'я та перебігу демографічних процесів у Закарпатській області (2015)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - Properties of the fullerene C60 colloid solutions in acetonitrile as prepared by Deguchi’s hand-grinding method, Al-Shuuchi Y. T. M., Kamneva N. N., Marynin A. I. , Kryshtal A. P. (2015)
Kamneva N. N. - The peculiarities of the behavior of alendronic acid in micellar solutions of cetyltrimethylammonium bromide, Kamneva V. B. (2015)
Вовчинский И. С. - Молекулярно-динамическое моделирование растворов тетрафторобората 1-1’-спиробипирролидиния в ацетонитриле, Колесник Я. В., Калугин О. Н. (2015)
Пасько Д. А. - Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия поливинилового спирта с наночастицей серебра, Кириченко А. В. (2015)
Бердник М. И. - Многошаговые методы первого порядка в решении уравнений теории связанных кластеров, Иванов В. В. (2015)
Коваленко С. М. - Синтез та спектральні властивості 1,3,4-оксадіазол-2-іл-кумаринів, що містять 3,7,12-тригідроксихолановий фрагмент, Гусаров В. І., Заремба О. В., Зубар В. В. (2015)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення нікосульфурону методом тонкошарової хроматографії, Юрченко О. І., Черножук Т. В. (2015)
Володимир Миколайович Толмачов. До 100-річчя від дня народження (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2014)
Лебедева Е. В. - О термодинамике квантовых жидкостей, Дюгаев А. М., Григорьев П. Д. (2014)
Monarkha Yu. P. - Photon-assisted scattering and magnetoconductivity oscillations in a strongly correlated 2D electron system formed on the surface of liquid helium (2014)
Хаджай Г. Я. - Проводимость монокристаллов Y1–yPryBa2Cu3O7–δ в широком интервале температур и концентраций Pr, Вовк Н. Р., Вовк Р. В. (2014)
Barannik A. A. - Unusual micro-wave response and bulk conductivity of very thin FeSe0.3Te0.7 films as a function of temperature, Cherpak N. T., Yun W., Sheng L., Yusheng H., Kharchenko M. S., Porch A. (2014)
Пелетминский А. С. - Основное состояние и возбуждения бозе-эйнштейновского конденсата атомов и их двухатомных связанных состояний, Пелетминский С. В., Полуэктов Ю. М. (2014)
Бутрим В. И. - Частоты магнитного резонанса ферромагнетика с частично замороженным орбитальным моментом (2014)
Derzhko O. - The square-kagome quantum Heisenberg antiferromagnet at high magnetic fields: the localized-magnon paradigm and beyond, Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. (2014)
Сиренко В. А. - Универсальность линии необратимости намагниченности у систем с конкуренцией взаимодействий (манганиты, кобальтиты, ферриты), Еременко В. В. (2014)
Гайдамак Т. Н. - Акустопьезомагнетизм и модули упругости CoF2, Звягина Г. А., Жеков К. Р., Билыч И. В., Десненко В. А., Харченко Н. Ф., Филь В. Д. (2014)
Вайнберг В. В. - Влияние узких внутренних барьеров на низкотемпературную латеральную проводимость в квантовых ямах, Пилипчук А. С., Байдусь Н. В., Бирюков А. А. (2014)
Безуглый А. И. - 3ω-отклик и времена энергетической релаксации электрон-фононной системы металлической пленки (2014)
Бутько В. Г. - Структурные, электронные и магнитные свойства хиральных нанотрубок, инкапсулированных линейной цепочкой железа, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2014)
Козлов И. В. - Высокочастотная проводимость многослойного графена и графита в условиях квантового циклотронного резонанса, Медина Пантоха Х. К. (2014)
Shan Shu-Ping - Polaron Rashba effect in an asymmetric quantum dot, Chen Shi-Hua, Xiao Jing-Lin (2014)
Клочко М. C. - Однокомпонентные однопарциальные поверхностные акустические волны в кубических кристаллах с учетом поверхностной дисторсии (2014)
Иванов А. Ю. - Конформационное равновесие молекул 2′-дезоксиаденозина, изолированных в инертных матрицах Ar (2014)
Мовчан В. - Моральні засади образно-формуючої діяльності (2014)
Возняк В. - Культура як "третій суб’єкт” освітнього процесу, Лімонченко В. (2014)
Блоха Я. - В.Г. Короленко про основні ціннісні орієнтації кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Шипко О. - Засоби масової інформації в освітньому просторі університету (2014)
Гойман О. - Міфологічний аспект сучасної масової культури (2014)
Возняк С. - Екзистенціали як форми культурологічного мислення (2014)
Бичков’як О. - Theos і sophia Вол. Соловйова: спроба аналізу "вільної теософії” (2014)
Стуканов М. - Соціальні виміри культури психічної діяльності в русі "New age” (2014)
Солонько Л. - Відтворення буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання (2014)
Охріменко Л. - Людина та повсякденність: від мас до індивіда (2014)
Кайдалов Д. - Радянський технократизм та "реакційна псевдонаука” (2014)
Стасюк Г. - Розвиток освіти в "організованому суспільстві”: українські реалії та перспективи (2014)
Шепетяк О. - Сучасне богослов’я і проблема економіки (2014)
Ткаченко О. - Проблема істинної політики в соціальній філософії І.О. Ільїна, Голубєв О. (2014)
Возняк В. - Екзистенція у контексті гуманізму (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Титул, зміст (2008)
Данилов В. И. - Макролокализация пластической деформации и стадийность пластического течения в поликристаллических металлах и сплавах, Зуев Л. Б. (2008)
Ошкадеров С. П. - О вкладе В. Н. Гриднева и В. Д. Садовского в развитие работ в области фазовых и структурных превращений в сталях и сплавах в неравновесных условиях (2008)
Білоцький О. В. - В. Н. Гріднєв і педагогічна школа підготовки фахівців у КПІ з металознавства, термічної обробки та фізики металів (2008)
Содержание (2015)
Вступление (2015)
Мушников Н. В. - Магнитные и магнитоупругие свойства соединений с переменной валентностью на основе YbInCu4 (Обзор) (2015)
Gasparov V. A. - Complex conductance of ultrathin La2–xSrxCuO4 films and heterostructures, Božović I. (2015)
Демишев С. В. - Аномальные магнитные свойства парамагнитной фазы и спиновые поляроны в моносилициде марганца, Ищенко Т. В., Самарин А. Н. (2015)
Bekenov L. V. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism of Mn-doped TiO2, Antonov V. N. (2015)
Кучин А. Г. - Магнитокалорический эффект в интерметаллидах R2Fe17 с различными типами магнитных фазовых переходов, Ивасечко В., Платонов С. П. (2015)
Стець В. - Філософські основи толерантно орієнтованої системи освіти (2013)
Гречнев Г. Е. - Особенности электронной структуры соединения FeTe, Лёгенькая А. А., Панфилов А. С., Логоша А. В., Котляр А. В., Гнездилов В. П., Макарова И. П., Чареев Д. А., Митрофанова Е. С. (2015)
Костюк Л. - Самоорганізація як принцип еволюції етнічної ментальності (2013)
Микитик Г. П. - Электронный топологический переход 3½ рода в бериллии, Шарлай Ю. В. (2015)
Аббасова К. - Проблема соціалізації особистості в умовах безперервної освіти (2013)
Фертман Е. Л. - Явление обменного сдвига в перовскитах (Nd1–хYx)2/3Ca1/3MnO3 (x = 0; 0,1), Федорченко А. В., Котляр А. В., Десненко В. А., Čižmár E., Baran A., Khalyavin D. D., Salak A. N., Shvartsman V. V., Feher A. (2015)
Гойман О. - Особливості сучасної політичної міфотворчості (2013)
Карпинский Д. В. - Кристаллическая структура и магнитные взаимодействия в твердых растворах La1–2xSr2xMn1–xSbxO3 (x ≤ 0,2), Троянчук И. О., Силибин М. В., Гаврилов С. А., Бушинский М. В., Сиколенко В., Сиренко В., Теббенс Д. (2015)
Гаврищак Л. - Новітні інформаційні технології як засіб розвінчування сучасної подвійної суспільної моралі (2013)
Случанко Н. Е. - Аномалии магнитосопротивления в соединениях с тяжелыми фермионами на основе церия, Богач А. В., Анисимов М. А., Глушков В. В., Демишев С. В., Самарин Н. А., Чистяков О. Д., Бурханов Г. С., Габани С., Флахбарт К. (2015)
Цимбал Т. - Екзистенційний вимір феномену еміграції (2013)
Knyazev Yu. V. - Copper-doping effects in electronic structure and spectral properties of SmNi5, Lukoyanov A. V., Kuz’min Yu. I., Kuchin A. G. (2015)
Янко Ж. - Екзистенційні аспекти соціального пізнання у контексті творчості Наталії Кобринської (2013)
Пaнфилов А. С. - Применение маятникового магнитометра для измерения магнитной восприимчивости твердых тел под давлением: соединение V4S9Br4 (2015)
Захара І. - Проблеми історіософії у суспільно-політичному вимірі (2013)
Лук’янченко М. - Теоретичні засади педагогіки здоров’я (2013)
Фоменко Л. - Феномен лікаря в античній філософії (2013)
Біленко Т. - Античний дискурс і статус діалогу (2013)
Крутій Ю. - Діалог як міжособистісний зв’язок (на прикладі діалогів Платона та Абеляра (2013)
Чікарькова М. - Біблія як шлях від міфу до логосу та "зворотна перспектива” шляху від логосу до міфу (2013)
Сидорак А. - Проблема стоїчного розуміння "життя згідно з природою” та його вплив на антропологічну проблематику Євагрія Понтійського (2013)
Мороз О. - Антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині кінця XIX – початку XX століття (2013)
Шепетяк О. - Трансцендентність людини у богослов’ї Карла Ранера (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Радченко В. В. - Соціально-економічна трансформація в Україні як об’єкт дослідження економічної теорії (2011)
Підопригора Л. А. - Удосконалення економічного механізму реалізації державної власності в економіці України (2011)
Горбачук М. С. - Об’єктивні передумови структурно-інноваційної перебудови економіки України (2011)
Кирилюк І. М. - Орендні відносини в період аграрних трансформацій (2011)
Самусь Г. І. - Матеріально-технічне забезпечення аграрного сектору в трансформаційний період (2011)
Антонова О. М. - Економічна безпека підприємства: методологічні питання (2011)
Кузьомко В. М. - Антикризові технології в системі управління економічною безпекою підприємства (2011)
Деркач Т. В. - Пріоритети у соціально-економічних дослідженнях туристично-рекреаційної діяльності (на прикладі країн Північної Америки) (2011)
Дубчак Н. С. - Основні принципи діяльності юридичних клінік (2011)
Задорожня Г. В. - Історико-правові витоки формування парламентської опозиції в Україні (2011)
Лупало О. А - Деякі аспекти гендерної політики в кадровому забезпеченні органів внутрішніх справ України, Діденко І. В. (2011)
Плахтій Ю. В. - Категорія "конфедерація” в теорії держави і права (2011)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні правовідносини в період Реформації й Контрреформації (ХVІ – ХVІІ ст.), Андрусишин Б. І. (2011)
Совенко Б. В. - Православне канонічне право в світлі сучасної юридичної науки (2011)
Бедь В. В. - Право сповідувати релігію: нормативно-правове закріплення (2011)
Нагорний Є. В. - Проблеми правового регулювання відносин громадянства на території Криму (2011)
Грищенко О. П. - Відмежування фальсифікації засобів вимірювання від обману покупців та замовників (2011)
Жмур Ю. М. - Визначення предмета злочину за ст. 162 КК України (2011)
Пєсцов Р. Г. - Поняття заочного судового розгляду кримінальної справи (2011)
Ковальчук Я. В. - Деякі теоретичні аспекти правового статусу суб’єктів права на обов’язкову частку в спадщині (2011)
Шимон С. І. - Співвідношення понять "майнові права” та "право власності” в національному і міжнародному праві та зарубіжних правових системах (2011)
Маринич Л. В. - Правове регулювання трудових спорів та конфліктів: історико-правовий аспект (2011)
Устинова І. П. - Теоретичні питання галузі фінансового права та фінансового законодавства (2011)
Наші автори (2011)
Потапенко Я. О. - Гносеологічні категорії "тіло” та "тілесність” у сучасному українському історіографічному дискурсі (2012)
Маркевич М. І. - Давньоруське літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Спадкоємність наукових поглядів Сергія Подолинського у роботах Володимира Вернадського (2012)
Скрипник О. М. - Хімізація сільського господарства України другої половини 1950-х – 1980-х рр.: до історіографії проблеми (2012)
Гоцуляк В. В. - Сучасна історіографічна ситуація в Україні довкола дослідженняВеликої реформи 1861 року (2012)
Михайлюк Ю. М. - Ключові ознаки соціально-економічного розвитку Південної Київщини в XV – середині XVI століття (2012)
Берестенко О. В. - Національний ренесанс "хлопоманів” в історії польсько-українських САМОвизначень (соціально-психологічне дослідження), Шамара С. О. (2012)
Коляда І. А. - Видавнича активність української інтелігенції в умовах цензурної політики Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Єрмілов В. С. - Перший досвід медико-статистичного дослідження в Херсонській губернії (2012)
Єлесін П. В. - Боротьба з пияцтвом у діяльності православного сільського духовенства Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Мар’ян Л. - Методика польових археологічних досліджень у ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Київської губернії) (2012)
Чеберяко О. В. - Джерела фінансування державної промисловості в УРСР другої половини 1920-х рр.: пріоритети бюджетної політики (2012)
Куйбіда В. В. - Народні іхтіоніми: формування, класифікація, етимолого-семантичний аналіз (2012)
Драч О. О. - Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Більшовизм і історик у 1920-х – на початку 1930-х рр.: співробітництво "по-білоруськи” (2012)
Махиня О. М. - Діяльність товариських судів у контексті лібералізації радянської правоохоронної системи доби "відлиги” (2012)
Овчаренко О. І. - Роль політики більшовицького керівництва в загостренні суперечностей із Великою Британією і розторгненні нею дипломатичних відносин з СРСР (1920-ті роки) (2012)
Корновенко С. В. - Саблин В.А. Крестьянское хозяйство на Европейском Севере России (1917–1920) / В.А. Саблин. – Москва: Academia, 2009. – 432 с. (2012)
Шамара С. О. - Разиграєв О.В. Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках / Олег Володимирович Разиграєв. – Луцьк: ДП "Волинські старожитності”, 2011. – 432 с. (2012)
Чумак А. І. - Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / Іван Миронович Романюк. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 256 с. (2012)
Возняк В. - Людяність як необхідна категорія нового педагогічного мислення, Заяц Т. (2015)
Цимбал Т. - "Чи є Батьківщина, у ґрунті якої – коріння людини?”: проблема еміграції в екзистенційній філософії (2015)
Лімонченко В. - Діяльність і аскеза як антропологічні принципи (2015)
Ковальчук Ю. - Трактування любові як "воскресіння в іншому” у філософських рефлексіях Мігеля де Унамуно (2015)
Клімань С. - Я та інший: любов як відповідальність в контексті "діалогічності життя” (2015)
Петрушенко О. - Естетика бароко у європейському культурному контексті (2015)
Ліпін М. - Діагностика нашого часу: генеалогія "BRAVЕ NEW WORLD” (2015)
Здоровенко В. - Можливості мистецтва в дослідженні соціально-культурних трансформацій в сучасній Україні (2015)
Богдановський І. - Теософія й окультизм: традиції і сучасність (2015)
Макарова А. - Антропоцентризм та гуманізм як вияви структурного та системного тлумачення завдань суспільства (2015)
Савельєва Ю. - До проблеми критичного осмислення сім’ї: можливості реконструкції (2015)
Райхерт К. - Палінгенетична політична спільнота Р. Гріффіна як уявлена спільнота Б. Андерсона (досвід концептуалізації) (2015)
Стокалич І. - Л.П. Карсавін як соціальний філософ (2015)
Іванчук А. - Феноменологічна концепція "тіла” у творчості М. Мерло-Понті (2015)
Федько Р. - Вплив духовної спадщини преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського (2015)
Гулевський С. - Соціокультурна зумовленість репрезентації жіночості та мужності у телесеріалах (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Содержание (2011)
Вступление (2011)
Тимофеев В. Б. - Бозе-эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках, Горбунов А. В., Демин Д. А. (2011)
Долгополов В. Т. - О некоторых экспериментальных методах и трюках (2011)
Аверкиев Н. С. - Акустическое переключение квантовых состояний в полупроводниках, Рожанский И. В., Тарасенко С. А., Лифшиц М. Б. (2011)
Квон З. Д. - Двумерный полуметалл в квантовых ямах на основе HgTe, Ольшанецкий Е. Б., Козлов Д. А., Новик Е. Г., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А. (2011)
Скипетров Е. П. - Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников на основе теллурида свинца с примесью хрома, Пичугин Н. А., Слынько Е. И., Слынько В. Е. (2011)
Окулов В. И. - Низкотемпературная аномалия вклада в теплоемкость гибридизированных электронных состояний на примесях переходного элемента, Лончаков А. Т., Говоркова Т. Е., Окулова К. А., Подгорных С. М., Паранчич Л. Д., Паранчич С. Ю. (2011)
Лашкарев Г. В. - Свойства оксида цинка при низких и средних температурах, Карпина В. А., Лазоренко В. И., Евтушенко А. И., Штеплюк И. И., Храновский В. Д. (2011)
Godlewski M. - Zinc oxide for electronic, photovoltaic and optoelectronic applications, Guziewicz E., Kopalko K., Łuka G., Łukasiewicz M. I., Krajewski T., Witkowski B. S., Gierałtowska S. (2011)
Robouch B. V. - Occupation preference values in doped CmIm' multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis, Marcelli A., Robouch P., Kisiel A. (2011)
Кульбачинский В. А. - Сверхпроводимость и спектроскопия гомо- и гетерофуллеридов щелочных металлов и таллия, Булычев Б. М., Кытин В. Г., Лунин Р. А. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського