Винниченко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування системи управління бюджетом (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Економічна сутність фінансової стійкості банківської системи та методи її оцінювання, Климкович І. В. (2015)
Давидов О. І. - Управління вартістю підприємств в умовах багатоваріантності її оцінки (2015)
Лук’янчикова А. - Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємства на основі динамічних компетентностей (2015)
Міщук Є. В. - Проблеми ефективної організації публічного корпоративного управління, Кабаченко Я. В. (2015)
Пилипенко Л. М. - Обліково-звітна репрезентація резервів підприємств постіндустріальної економіки (2015)
Филипенко О. М. - Система показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств торгівлі, Смокова Л. М. (2015)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління собівартістю виготовлення продукції промислового підприємства (2015)
Волошенко О. О. - Застосування інструментів вартісно-орієнтованого менеджменту в процесі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах, СтаростінаА. Ю., Плужнікова М. К. (2015)
Титул, зміст (2016)
Бідзіля П. П. - Функціональний стан міокарда та особливості ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності з цукровим діабетом 2 типу на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від гендерного фактору (2016)
Варібрус О. В. - Обґрунтування та мішені медико-психологічної допомоги жінкам із тиреопатіями (2016)
Кушнарьова Н. М. - Відношення кортизол/ДГЕА та показники ліпідного профілю сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різним індексом вісцерального ожиріння, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Гуріна Н. М., Прибила О. В. (2016)
Іванова Л. А. - Особливості ранньої діагностики нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2016)
Михайловська Н. С. - Динаміка рівнів імунозапальних маркерів на тлі терапії кверцетином у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з гіпотиреозом, Олійник Т. В. (2016)
Пасієшвілі Н. М. - Аналіз перинатальної захворюваності та смертності в умовах перинатального центру та шляхи її зниження (2016)
Решетняк Н. А. - Проницаемость альвеолокапиллярной мембраны в условиях экспериментальной модели вентилятор - индуцированного повреждения легких, Якубенко Е. Д., Хрипаченко И. А. (2016)
Колоскова О. К. - Стан ремоделювання бронхів у хворих на бронхіальну астму школярів за поліморфізму генів сімейства Глютатіон-S-Трансфераз, Білик Г. А. (2016)
Сиволап В. Д. - Взаимосвязь вариабельности и уровня гликемии со структурно-функциональными показателями сердца у больных хронической сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета 2 типа, Капшитарь Н. И. (2016)
Нетяженко Н. В. - Взаємозвязок змін параметрів судинно-тромбоцитарного і рівнів статевих гормонів у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця в періоді постменопаузи (2016)
Седінкін В. А. - Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності, Хасхачих Д. А., Євсевський С. Д., Макарчук Г. М., Чорноморець С. М. (2016)
Шульга О. Д. - Паління як фактор ризику розсіяного склерозу: результати когортного дослідження у жителів волинської області (2016)
Лайко А. А. - Функциональное состояние небных миндалин у детей больных сахарным диабетом 1 типа, Гавриленко Ю. В., Волгина И. Е. (2016)
Горяінова Н. В. - Гостра мієлоїдна лейкемія у хворих літнього віку: особливості перебігу та лікування (2016)
Костенко Л. - Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала (2015)
Стьопін В. - Культура (2015)
Фурман А. В. - Соціальна культура, Морщакова О. (2015)
Щедровицький Г. - Рефлексія (2015)
Яковенко Ю. - Соціологічна наука є. А методологія де?, Фурман А. (2015)
Москалець В. - Віра в Бога як психічний базис стану загального благополуччя особистості (2015)
Фурман О. - Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження (2015)
Кучеренко С. - Соціальна установка: адаптаційна класифікація особистостей (2015)
Олексюк В. - Особливості уявлень молодших школярів про можливості суб’єктної організації власного життя (2015)
Максименко Ю. - Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії, Ткачук О. (2015)
Крисоватий А. - Основні парадигми освіти та їх сутнісна характеристика (2015)
Рибіна І. - Складові психологічної комфортності сучасного уроку (2015)
Бригадир М. - Соціальний проект як продукт особистісної творчості, Рибін В. (2015)
Каліна Н. - Гра і сутність (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Титул, зміст (2015)
Dolgova I. - The chronic pain in back and new methods of treatment, Chigrina N., Minaeva O., Vishlova I. (2015)
Крекотень Е. Н. - Анализ ведущих компонентов производственной среды транспортной отрасли (2015)
Покришень Д. О. - Анестезіологічне забезпечення ендоскопічних мікрохірургічних втручань з приводу паралітичного стенозу гортані, Дубров С. О. (2015)
Стрельцова Т. Р. - Вибір гормональної контрацепції у жінок репродуктивного віку інфікованих вірусом папіломи людини, Хасхачих Д. А., Демченко Т. В. (2015)
Павлов С. Б. - Роль обменных процессов соединительной ткани в развитии патологических процессов разной интенсивности в желудке (2015)
Дёмина Э. А. - Проблема радиогенного рака щитовидной железы (2015)
Gurina I. - Marketing aspects of development of medical waste management in health care institutions in Ukraine (2015)
Кузнецов И. В. - Оценка жизнеспособности миокарда после реваскуляризации у больных с ишемичекой болезнью сердца (2015)
Корсунов В. А. - Лактатацидоз при сепсисі у дітей (2015)
Bukhari I. - Atypical pityriasis rosea: a case report and a review of literature, AlKhater S. (2015)
Демидко Ю. Л. - Длительность недержания мочи после радикальной простатэктомии и эффективность тренировки мышц таза под контролем биологической обратной связи, Винаров А. З., Рапопорт Л. М., Григорян В. А., Безруков Е. А., Бутнару Д. В., Демидко Л. С., Мянник С. А., Соблиров Т. Б. (2015)
Говбах И. А. - Популяционно-эпидемиологические аспекты наследственных болезней нервной системы (2015)
Винников Л. И. - Преимущества Clean & Porous TM нового технологического метода обработки поверхности дентальных имплантатов, Савранский Ф. З., Симахов Р. В., Гришин П. О. (2015)
Кучин Ю. Л. - Седація під час регіональної анестезії у пацієнтів з поєднаними пошкодженнями (2015)
Лизогуб М. В. - Керована гіпотензія при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі (2015)
Ляшенко А. А. - Изменения в легочной ткани, связанные с ахалазией пищевода. Клинический случай (2015)
Титул, зміст (2015)
Чучеліна О. О. - Показники запальної відповіді при хронічній хворобі нирок та їх динаміка на фоні фармакологічної корекції (2015)
Клименко М. В. - Клиническое значение трансформирующего фактора роста β1 в диагностике тяжести острого панкреатита (2015)
Ляшенко А. А. - Генетические варианты микобактерий туберкулеза и их эпидемиологическая значимость (2015)
Урсол Г. Н. - Способы хирургического лечение рака пищевода (2015)
Корсунов В. А. - Проблема мікроциркуляторного дистресу при сепсисі у дітей та сучасні можливості його інтенсивної терапії з застосуванням тривалої інфузії розчину L-аргініну (2015)
Фурман Р. Л. - Комплексний аналіз лікувального ефекту препарату нуклео ЦМФ форте при травмах нижнього альвеолярного нерва (2015)
Говбах И. А. - Современные подходы диагностики наследственных мото-сенсорных нейропатий (2015)
Бандрівська Н. Н. - Вплив препаратів "Квертулін-гель" та "Холісал-гель" на імунологічні показники порожнини рота при генералізованому пародонтиті, Мрочко О. І., Швець І. Є. (2015)
Полторацкий В. Г. - Особенности травматизма при сочетанной черепно-мозговой травме (2015)
Пушкар М. Б. - Особливості варіабельності ритму серця у періопераційному періоді після аденотомії у дітей (2015)
Кузнецов И. В. - Современная стратегия лечения гиперхолестеринемии (2015)
Лизогуб М. В. - Постуральні реакції гемодинаміки при повороті на живіт (2015)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика пневмоній у новонароджених з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС (2015)
Гулюк Гулюк - Использование различных методов вертикальной и горизонтальной аугментации при атрофии альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей, А. Г., Варжапетян С. Д., Лепский В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Э. (2015)
Яковцова И. И. - Эпителиально-мезенхимальная трансормация папиллярных микрокарцином щитовидной железы, Ивахно И. В., Долгая О. В., Олейник А. Е., Данилюк С. В. (2015)
Ефимова Г. С. - Опыт использования термографии в клинической онкологии (2015)
Потапов Е. В. - Нормативно-правове забезпечення організації окремих питань виховної роботи зі студентами вищих медичних навчальних закладів (2015)
Moteb K. Alotaibi - Ecthyma mimicking cutaneous leishmaniasis (2015)
Фурман А. В. - Отче наш (2015)
Сверстюк Є. - Народження української інтеліґенції (2015)
Болтівець С. - Самосвідомість особистості Мирослава Боришевського у самопоступі людства (2015)
Стьопін В. - Наука (2015)
Самойлов О. - Зміст та форма постановки теоретичної проблеми (2015)
Декарт Р. - Міркування про метод (щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках) (2015)
Фурман А. В. - Світ методології (2015)
Щедровицький Г. - Синтез знань: проблеми і методи (2015)
Буян І. - Взаємозв’язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд (2015)
Максименко А. - Дауншифтинг як міграційне явище: український контекст, Теслюк Р. (2015)
Данилюк І. - Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості, Абрамов В. (2015)
Пеньковська Н. - Типологічна варіативність індивідуальних стилів діяльності практичних психологів (2015)
Лучко М. - Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму, Мех Я. (2015)
Гера Т. - Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Бандурка А. М. - Взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и экономического роста, Носова О. В., Носова Т. Ю. (2016)
Кліпкова О. І. - Методичні аспекти оцінки комерціалізації ідей у господарських системах національної економіки (2016)
Пасінович І. І. - Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах (2016)
Сич О. А. - Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст (2016)
Райнін І. Л. - Проблеми побуту громадянського суспільства в Україні (2016)
Пастернак І. М. - Взаємодія у відносинах суб'єктів службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України: до дискусії формулювання поняття (2016)
Квасневська Н. Д. - Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу (2016)
Хатнюк Ю. А. - Полномочия субъектов публичного управления в сфере культуры (2016)
Кудерська Н. І. - Генезис становлення та розвитку охорони нематеріальної культурної спадщини, Кудерська І. О. (2016)
Кроленко Д. Ю. - План управління проектом та його нормативно-правове оформлення (2016)
Митрофанов І. І. - Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2016)
Семеногов І. В. - Категорія "ухилення" в кримінальному законодавстві та праві України (деякі проблеми узагальнення та юридичної оцінки) (2016)
Лосич С. В. - Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за посягання на територіальну цілісність держави (2016)
Мартинців А. М. - Ухвали слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення (2016)
Острійчук О. П. - Допустимість показань як умова їх використання у доказуванні (2016)
Луценко Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення коституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або державного кордону України (2016)
Білас А. І. - Взаємодія правоохоронних органів України та країн ЄС: уніфікація стандартів правоохоронної діяльності (2016)
Назимко Є. С. - Кримінально-правовий інститут: загальнотеоритичний підхід до характеристики та аналіз базових ознак (2016)
Дубно Т. В. - Тенденції врахування судами України способу вчинення злочину як ознаки складу злочину при призначенні покарання (2016)
Мовчан А. В. - Захист комерційної таємниці суб'єктами господарювання в умовах економічної конкуренції (2016)
Кирєєва І. В. - Специфіка еколого-процесуальних правовідносин при припиненні прав на природні об'єкти (2016)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза правопорушень в ресторанному господарстві (2016)
Волинець Т. В. - Правове регулювання вчинення електронних правочинів (2016)
Назименко О. В. - Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин (2016)
Недо К. А. - Особенности медиации в судопроизводстве Болгарии и проблемы имплементации общеевропейских стандартов медиации (2016)
Шувальська Л. Р. - Генеза інституту суду присяжних України (2016)
Донецький юридичний інститут проводить міжнародну науково-практичну конференцію "Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки" (2016)
Кочубей Ю. М. - Дослідник Заходу і Сходу: О.З. Дун (1929–2001 (2005)
Бубенок О. Б. - Анти: слов’яни чи іранці? (2005)
Завгородній Ю. Ю. - Тантрична практика і кохання (за "Листами про буддійську етику” Бідії Дандарона) (2005)
Зелінський А. Л. - Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті (до питання про так звану "колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) (2005)
Нетеса С. В. - До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території незалежної України (2005)
Пріцак Л. Д. - Грамота Мегмеда IV про протекторат над Богданом Хмельницьким з усім Військом Запорозьким (2005)
Огнєва О. Д. - Про що можуть розповісти написи на Буддійській (2005)
Романова О. О. - Жрецькі титули в титулатурах візирів доби Давнього Царства (2005)
Рубель В. А. - Заколот Тайра Масакадо: реконструкція політичної програми (2005)
Светлов А. Е. - Общие закономерности в развитии военного дела средневековых кочевников (2005)
Таран М. А. - Вплив політики адміністрацій Б. Клінтона (1993–2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці (2005)
Маленька Т. Ф. - Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція (2005)
Рыжих В. И. - Относительные местоимения в арабском языке (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Орнаментальна вишивка Криму у малюнках В.В. Контрольської (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VII: Мури. Мекканська, 206 аятів (2005)
Кіктенко В. О. - Дж. Нідем про формування наукової логіки в давньокитайських філософських школах мін-цзя й мо-цзя (2005)
Домановський А. М. - Homo byzantinus, або людина, яка створила візантійський всесвіт. Мир Александра Каждана: К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Чекалова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 623, II с. – (Серия "Византийская библиотека. Исследования”) (2005)
Капранов С. В. - VII щорічна конференція "Історія і культура Японії” (2005)
Кирюшко М. І. - Український центр ісламознавства (2005)
Огнєва О. Д. - З історії створення підручника Лесі Українки "Стародавня історія східних народів” (2005)
Леся Українка. - Історія індусів (2005)
Титул, зміст (2015)
Газзаві-Рогозіна Л. В. - Вологий спосіб, як один з методів дослідження побутового пилу з метою виявлення алергенних кліщів (2015)
Велиева Т. А. - Проблемы диагностики и лечения эхинококкоза (2015)
Дудукіна С. О. - Когнитивні порушення у хворих з глубокою інвалідизацією після оперативного втручання з приводу інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Алексюк С. О., Толубаєв О. М. (2015)
Коцина С. С. - Загальні принципи патогенетично обгрунтованої комплексної терапії хворих на хронічний набутий токсоплазмоз (2015)
Тищенко А. Н. - Особенности рецепторного аппарата эндометрия у женщин с неразвивающейся беременностью, Лазуренко В. В., Юркова О. В. (2015)
Сальков Н. Н. - Магнитно-резонансная томография позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах (2015)
Тугушев А. С. - Характер изменений системы гемостаза у больных циррозом печени, Вакуленко В. В., Черковская О. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Урсол Г. Н. - Применение новых малоинвазивных методик в диагностике, лечении и профилактике острых перикардитов (2015)
Юрьева Л. Н. - Реабилитация больных панкреатитом с непсихотическими психическими расстройствами, Шевченко Ю. Н. (2015)
Якубенко Ю. В. - Влияние нейрометаболической терапии на качество жизни пациентов с последствиями легких черепно-мозговых травм (2015)
Руденко Т. А. - Системы нечёткой логики в диагностике диссинхронии миокарда, Власенко М. А. (2015)
Запорожан В. И. - Катастрофический антифосфолипидный синдром в акушерской практике, Линников В. И., Евдокимова В. В. (2015)
Пліговка В. М. - Факторы развития раннего атеросклероза у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением и коморбидным субклиническим гипотиреозом, Шапошнікова Ю. М. (2015)
Шимон В. М. - Інтервальне гіпоксичне тренування в комплексному лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Сливка Р. М. (2015)
Венгер О. П. - Особистісні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2015)
Петрушанко А. М. - Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту та рецесії ясен у пацієнтів при зубному протезуванні незнімними конструкціями (2015)
Неханевич О. Б. - Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (2015)
Новиков Р. Р. - Обонятельная луковица как альтернатива в нейротрансплантологии (2015)
Яковець О. О. - Розвиток вінцевої судинної системи, Козлов С. В. (2015)
Шевченко О. О. - Особливості розвитку ендотоксикозу та "метаболічної" інтоксикації у спортсменів-легкоатлетів в залежності від ступеню фізичного навантаження, Назар П. С., Левон М. М., Зіневич Я. В., Осадча О. І. (2015)
Сокольник С. О. - Порівняльна ефективність методів ендоскопічного гемостазу при ускладненій кровотечею виразковій хворобі в дітей (2015)
Куприянова Л. С. - Иммуногистохимические особенности строения маточных труб плодов с признаками внутриутробного инфицирования (2015)
Махницький Д. М. - Вторинні зубощелепні деформації у дітей, їх профілактика та лікування (2015)
Дубров С. А. - Основные принципы интенсивной терапии пациентов с политравмой на раннем этапе. пути оптимизации (2015)
Хара М. Р. - Вплив системи оксиду азоту на чутливість холінорецепторів серця при пошкодженні адреналіном в тварин залежно від статі та активності гонад, Кузів О. В., Пелих В. Є. (2015)
Бубенок О. Б. - Протоболгари і сармато-алани наприкінці V–VII ст. (2005)
Зелінський А. Л. - Епіграми Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди (2005)
Кіктенко В. О. - Огляд розвитку китаєзнавства у Великобританії (2005)
Нетеса С. В. - З історії адаптації кримських татар у незалежній Україні: релігійний і культурологічний аспекти (2005)
Кемаль Озджан - Козацький чинник у зовнішній політиці Високої Порти: встановлення українсько-кримського союзу середини XVII ст., його значення та наслідки, Ферхад Туранли. (2005)
Циганкова Е. Г. - Шлях до відродження (сходознавство в Радянській Україні у післявоєнні роки) (2005)
Черніков І. Ф. - До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х років XX ст. (2005)
Полотнюк Я. Є. - Мугаммед Садик-бей Агабек-заде. До 140-річчя від дня народження (2005)
Рибалко С. Б. - Славнозвісні постаті середньовічної Японії: Ікено Тайга (2005)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - "Ойма” – прорізний візерунок кримських татар (2005)
Бердникова О. Н. - Роль семитского компонента в языке идиш (2005)
Возна Н. Я. - История изучения арабских переводов Библии (2005)
Рибалкін В. С. - Коран. Сура VIII: Спокута. Мединськa, 75 аятів. Сура IX: Здобич. Мединськa, 129 аятів. (2005)
Рыжих В. И. - Арабские имена с неизменяемой флексией (2005)
Хамрай О. О. - Співвідношення темпоральності й аспектуальності арабського дієслова (2005)
Скляр В. М. - Азербайджанці в Україні: чисельність і мовна структура (За матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр.) (2005)
Огнєва О. Д. - Повернуті з небуття. Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991). Подготовили Я.В. Васильков и М.Ю. Сорокина. – Санкт-Петербург. "Санкт-Петербургское востоковедение”. 2003. – 496 с. (2005)
Борділовська О. А. - Міжнародна конференція "Жінка. Родина. Глобалізація” (2005)
Кочубей Ю. М. - Науково-практична конференція Асамблеї української й азербайджанської інтеліґенції (2005)
Леся Українка. - Історія Єгиптян (2005)
Добрянська Л. - Методи уточненого розрахунку пружних та пружно-пластичних деформацій конструкцій циліндричного типу, Добрянський І., Шмиг Р., Грицина О. (2015)
Бубняк Т. - Вплив жорсткостей середовища та включення на концентрацію напружень на поверхні включення, Якимець В. (2015)
Ковальчук В. - Скінченно-елементний розрахунок напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій за взаємодії із ґрунтом засипки у програмному середовищі NX NASTRAN (2015)
Іваник І. - Методика регулювання рівномоментного стану комбінованих статично невизначених металевих конструкцій на стадії проектування, Віхоть С. (2015)
Добрянський І. - Дослідження натурної 35-метрової арки як елемента купола, Вибранець Ю. (2015)
Мазурак А. - Несуча здатність та деформативність залізобетонних перерізів балок, похилих до поздовжньої осі, Ковалик І., Михайлечко В. (2015)
Гнатюк О. - Результати технічного обстеження несучих конструкцій перекриття над першим поверхом виробничої будівлі по вул. Зеленій, 301 у м. Львові, Фамуляк Я., Гризлюк І. (2015)
Мазурак А. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних елементів, підсилених торкретуванням, за різних рівнів навантажень, Ковалик І., Михайлечко В., Амброзяк П. (2015)
Бурченя С. - Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних балкових конструкцій, армованих сталевим просічно-витяжним листом порівняно зі залізобетонними, армованими стрижневою арматурою (2015)
Білозір В. - Вплив низхідної вітки діаграми деформування сталефібробетону за розтягу на несучу здатність балок (2015)
Боднарчук Т. - Робота та розрахунок ефективних перерізів стиснутих металодерев’яних елементів, Нікіфоряк С., Коваль О. (2015)
Гнатюк О. - Вплив поширення на несучу здатність буронабивних залізобетонних мікропаль, Лапчук М., Височенко А. (2015)
Литвиняк О. - Дослідження деформативності бетону та арматури в коротких збірно-монолітних залізобетонних плитах перекриття з використанням безавтоклавного пінобетону, Демчина Б. (2015)
Караван В. - Випадки та рівні малоциклового знакозмінного навантаження в практиці будівництва (2015)
Вибранець Ю. - Міцність і деформативність сталезалізобетонної статично невизначеної комбінованої шпренгельної конструкції, Іваник Ю. (2015)
Лопатка С. - Актуальні проблеми дослідження профілів змінного з висотою вітрового тиску на будівлі та споруди (2015)
Райхенбах Т. - Використання енергоощадних технологій у сучасному будівництві, Безрука С. (2015)
Мартиш О. - Методи підвищення організаційно-технологічної надійності розробки і реалізації календарних планів у будівництві (2015)
Гнідець Б. - Технологія спорудження збірно-монолітних залізобетонних куполів без риштувань, Гнідець Р. (2015)
Фамуляк Я. - Стан дослідження містобудівної науки щодо просторової організації селищ міського типу (2015)
Савчак Н. - Особливості формування і використання природних форм та структур у дизайні архітектурного середовища за межами поселень, Савчак Р. (2015)
Сільник О. - Стильові етапи розвитку львівської забудови ХVІ –ХХ ст., Козак Г. (2015)
Дида О. - Перспективи формування атрактивного архітектурного середовища в смт. Підкамені (Львівська область) (2015)
Партика Р. - Монастирі. Реконструкція та сучасне використання пам’яток архітектури, Волошенко О. (2015)
Пархуць Л. - Традиційна дерев’яна житлова архітектура в культурних ландшафтах Національного природного парку "Синевир", Шеремета З., Фітак М. (2015)
Какула Р. - Принципи реконструкції історичних будівель західноукраїнських сіл (2015)
Баранович А. - Сучасна сільська садиба і підприємницька діяльність у нових соціальних умовах, Баранович Л. (2015)
Сафонова Т. - Проектування лапідарію в центральній частині міста Львова як вихідний етап становлення нового архітектурного покоління (2015)
Титул, зміст (2015)
Kramnoy I. - Clinical and radiographic peculiarities of changes in lungs at pneumocystosis in patients with aids, Voron'zhev I., Lіmarev S., Kolomіychenko Yu., Roman'ko S. (2015)
Мягков А. П. - Методические аспекты магнитно-резонансно томографической диагностики метастатических компрессионных переломов позвоночника, Мягков С. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2015)
Семененко А. І. - Динаміка когнітивних порушень у щурів з гострою церебральною ішемією на фоні введення 0,9 % розчину NaCl (2015)
Сохор Н. Р. - Активність каспази-3 та катепсину д при різних підтипах ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Ясній О. Р. (2015)
Тугушев А. С. - Оценка селезеночного кровотока у больных с компенсированным и декомпенсированным течением цирроза печени, Вакуленко В. В., Черковская О. С., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Вишневский В. А. - Эффективность применения фонофореза с мазью на основе хондроитин сульфата и диметилсульфоксида в лечении пациентов с артрозом коленных суставов (2015)
Олійник А. Ю. - Особливості формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із правобічними вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань, Олійник М. Ю. (2015)
Коломиец В. А. - Особенности монокулярной и бинокулярной верньерной остроты зрения в ортогональных меридианах сетчаток у больных с гиперметропическим астигматизмом, Бандура М. Ю., Коломиец Н. В. (2015)
Фролова Т. В. - Особливості адаптаційно-компенсаторних можливостей сучасних школярів, Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р., Терещенкова І. І., Стенкова Н. Ф., Атаманова О. В. (2015)
Дмитренко С. В. - Сучасні погляди на патогенез іхтіозу (2015)
Пушкар М. Б. - Оцінка антистресорного захисту різних способів загальної анестезії при аденотомії у дітей, Георгіянц М. А., Піонтковська О. В. (2015)
Ходак Л. А. - Критерии ранней этиологической диагностики серозных менингитов у детей, Браилко В. И., Навет Т. И., Книженко О. В., Скрипченко Н. И. (2015)
Горяинова Н. В. - Значение коморбидности для стратификации лечения острых миелоидных лейкозов у взрослых (2015)
Бугаков І. Є. - Стан цитокінової реактивності у пацієнтів, що отримували озонобаротерапію при комплексному лікуванні гнійних захворювань та ран кінцівок, Горбуліч О. В., Клімова О. М., Велигоцький М. М. (2015)
Спахи О. В. - Использование липосомальных растворов антибиотиков в комплексном лечении инфицированных и гнойных ран у детей (2015)
Нетяженко Н. В. - Залишкова реактивність тромбоцитів до аденозиндифосфату та арахідонової кислоти та її прогностичне значення у хворих із інфарктом міокарда із елевацією сегмента ST (2015)
Знаменська М. А. - Управління системою комунікацій на рівні закладу охорони здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Равіч Марцін - Дитина в шоковому стані в приймальному відділенні: класифікація, механізми та лікування, Пайкуш В. А. (2015)
Тригуба А. - Моделювання технологічної системи кормозабезпечення молочних ферм за участю обслуговуючих кооперативів (2015)
Бабич М. - Обґрунтування стохастичної складової проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих річках (2015)
Кригуль Р. - Управління конфігурацією проекту транспортно-технологічної інфраструктури (2015)
Шолудько П. - Оцінка рівня реалізованості технологічної системи аграрного виробництва на підставі функціонального аналізу (2015)
Кузьмінський Р. - Вибір продуктивності технологічних дільниць ремонту з урахуванням закономірностей формування вхідних потоків замовлень і дотримання гарантійної тривалості ремонту, Стукалець І. (2015)
Паславський Р. - Визначення оптимального терміну зберігання біодизельного палива, Миронюк О. (2015)
Ковальчик Ю. - Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із чотирма одиницями збиральної техніки, Говда О. (2015)
Ковалишин С. - Вплив додаткової електричної сили на ефективність розділення насіння ріпаку на електрофрикційному сепараторі, Швець О., Сало Я., Кузьма Я.-Р. (2015)
Чумакевич В. - Дослідження впливу режимів роботи системи вентиляції пташників на собівартість продукції, Місін А. (2015)
Калахан О. - Вплив поверхневого модифікування іонно-плазмовими технологіями титанових сплавів на їх корозійну тривкість, Веселівська Г., Лакіш О. (2015)
Студент М. - Вплив структури на механічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з вмістом хрому понад 12 %, Гвоздецький В., Ступницький Т., Калахан О. (2015)
Студент М. - Вплив температури на механічні та трибологічні властивості покриттів, Ступницький Т., Гвоздецький В., Калахан О., Дзьоба Ю., Побережець О. (2015)
Дмитрів В. - Моделювання індикаторної діаграми пневмоелектромагнітного пульсатора з керуючою камерою, Лаврик Ю. (2015)
Крупич О. - Методика та прилад для визначення параметрів розкидного диска мінеральних добрив, Левко С. (2015)
Пташник В. - Перспективи використання відходів переробки кукурудзи як матеріалу для одержання активованого вугілля для суперконденсаторів, Бордун І., Садова М., Борисюк А. (2015)
Гречин Д. - Вплив питомого опору паза ротора на характеристики асинхронного двигуна, Дробот І., Лапинський В. (2015)
Хімка С. - Обгрунтування параметрів автоматизованого приводу вібраційного дозатора з крутильними коливаннями робочого органа (2015)
Татомир А. - Енергетичний баланс геліосушарки, Коробка С. (2015)
Василів К. - Математична модель системи збудження генератора, Герман А. (2015)
Гальчак В. - Порівняльний аналіз потенціалу сонячної енергії в Україні за трьома базами даних, Сиротюк В., Сиротюк C., Коробка С. (2015)
Földešiová D. - Impact of 5S productivity and quality in manufacturing organization, Korenko M., Kročko V., Shchur T. (2015)
Abrahám R. - Influence of auto-ejected blades wheels on soil compaction, Majdan R., Mojžiš M., Varga F., Uhrinová D., Sshchur T. (2015)
Герасимович Л. - Демонстрационная зона высокой энергоэффективности на базе агрогородка "Торгуны" Докшицкого района Витебской области, Дашков В., Костюкевич С., Ланкевич Ю., Синенький А. (2015)
Содержание (2014-2015)
Чередниченко А. Г. - О религии древних индоевропейцев (по итогам анализа лексико-семантического поля "религия" раннего индоевропейского праязыка) (2014-2015)
Зелинский А. Л. - Еще раз о Коринфе и учреждении культа Птолемея I на Родосе (2014-2015)
Колесников К. М. - Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонесу Таврійського від початку до кінця ІІ ст. до н. е. (2014-2015)
Барышников А. Е. - Сколько нужно Тогидубнов для покорения Британии? (2014-2015)
Смыков Е. В. - "Несостоявшийся Александр": некоторые аспекты образа Германика у Тацита (2014-2015)
Бардола К. Ю. - "Право возврата владений" как основа территориальных претензий Византии в VI—XII вв. (2014-2015)
Луговий О. М. - "Дани" на Русі та у Візантії на початку ХІ ст. (2014-2015)
Булдакова Е. В. - "Defensor pacis”: путь к десакрализации власти (2014-2015)
Каріков С. А. - Євангелічна Церква в Саксонії та Нижній Саксонії в конфесійну епоху (2014-2015)
Матвеева Ю. Г. - "Завеса, называемая воздух": терминология и реальный предмет (2014-2015)
Сорочан С. Б. - К вопросу о ленте протоспафария из Мощевой Балки (2014-2015)
Корохина А. В. - Материалы эпохи поздней — финальной бронзы с многослойного селища Пятницкое-І в бассейне Северского Донца, Квитковский В. И. (2014-2015)
Бабенко Л. И. - Об атрибуции скифских уздечных блях в виде лапы животного или кисти руки (2014-2015)
Бейдин Г. В. - Готы на Босфоре: находки монет царя Фарсанза в ареале черняховской культуры (2014-2015)
Буйнов Ю. В. - Восточнополесский вектор генезиса памятников малобудковского типа финала бронзового века (2014-2015)
Горбаненко С. А. - Продукти землеробства у літописній Лтаві, Пуголовок Ю. О. (2014-2015)
Гречко Д. С. - Об особых видах погребений у населения восточноевропейской Лесостепи VII—IV вв. до н. э. (2014-2015)
Івакін В. Г. - Інформативні можливості та базові терміни сучасної тафології (2014-2015)
Кройтор Р. В. - Животноводство поздних северян на славяно-хазарском пограничье. (Часть 1), Колода В. В. (2014-2015)
Милашевский А. C. - Фибулы с использованием зерненной кольцевой гарнитуры в черняховской культуре (по материалам раннего и развитого этапов) (2014-2015)
Сергеева М. С. - К вопросу о внешнем факторе развития художественной резьбы по кости в Южной Руси (2014-2015)
Хоружая М. В. - Детские погребения из катакомб Верхне-Салтовского археологического комплекса (попытка половозрастной и социальной интерпретации) (2014-2015)
Мызгин К. В. - К карте находок античных монет на Харьковщине (из научного архива Б. П. Зайцева) (2014-2015)
Аксёнов В. С. - Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника (2014-2015)
Капустин К. Н. - Древнерусские памятники Курщины (по материалам разведок И. И. Ляпушкина 1947 г.) (2014-2015)
Лиман С. И. - Империя Карла Великого в курсах лекций и исследованиях медиевистов украинских земель Российской империи (XIX — начало XX вв.) (2014-2015)
Скирда В. В. - Дослідження В. О. Городцова на території сучасної України, Скирда І. М. (2014-2015)
Сніжко І. А. - Фауністичне місцезнаходження біля смт. Андріївка на Харківщині (2014-2015)
Шелехань О. В. - Розвідки на городищі скіфського часу біля с. Якушинці, Ліфантій О. В. (2014-2015)
Дьячков С. В. - Еще одна башня-цистерна генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2014-2015)
Дьячков С. В. - Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2013 году" (2014-2015)
Берестнев С. И. - IХ Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", Дьячков С. В., Колода В. В., Котенко В. В., Роменский А. А., Скирда В. В., Шрамко И. Б. (2014-2015)
Дьячков С. В. - Первые Чтения памяти проф. В. И. Кадеева "Античный мир и Средние века" (Харьков, 26 июня 2014 г.), Роменский А. А., Токарев А. Н. (2014-2015)
Куделко С. М. - Дмитрий Михайлович Дудко (09.12.1956–24.04.2014), Скирда В. В. (2014-2015)
Список сокращений (2014-2015)
Наши авторы (2014-2015)
Титул, зміст (2015)
Андрусишина И. Н. - Информативная значимость определения микроэлементов в биологических средах пациентов с эндокринной патологией (2015)
Batyuk L. - Influence of cancer disease on dielectric characteristics of structural-functional state of erythrocyte membranes (2015)
Боброва О. В. - Определение критериев прогнозирования эффективности лечения хронического приобретенного токсоплазмоза (2015)
Богуславська Н. М. - Вибір метода анестезіологічного забезпечення травматологічних операцій у пацієнтів молодого віку, Георгіянц М. А. (2015)
Борщов С. П. - Порівняльне дослідження концентрації кліндаміцину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на токсоплазмозний менінгоенцефаліт (2015)
Варжапетян С. Д. - Попытка систематизации различных форм ятрогенных верхнечелюстных синуситов (2015)
Гапонов К. Д. - Метаморфози патоморфозу алкогольної залежності та нові підходи до її лікування, Табачніков С. І. (2015)
Жилюк В. І. - Аналіз морфометричних та ультраструктурних характеристик гемомікроциркуляторного русла гіпокампу щурів з алоксановим діабетом за умов введення цитиколіну, Мамчур В. Й., Петрук Н. С., Лєвих А. Е. (2015)
Знаменська М. А. - Концептуальна модель комунікацій в охороні здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Клигуненко О. М. - Гемодинаміка, гемостаз та запалення на тлі тромбопрофілактики надропарином кальцію при планових абдомінальних операціях, Козіна О. С. (2015)
Курик Е. Г. - Морфологическая диагностика зубчатых неоплазий толстой кишки, Яковенко В. А., Баздырев В. В. (2015)
Щербань Н. Г. - Проект новых санитарных правил для водных рекреационных зон: обоснование включения некоторых требований для профилактики паразитарных заболеваний, Мясоедов В. В., Литвиненко Н. И., Кривонос К. А., Безродная А. И., Литвиненко А. Л. (2015)
Макарова М. А. - Особенности интенсивной терапии деструктивных пневмоний у детей (2015)
Манін М. В. - Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування (2015)
Піонтковська О. В. - До проблеми психічних розладів та психологічних наслідків протипухлинного лікування у дітей з онкологічною патологією (2015)
Сокольник С. О. - Маршрут дітей при виразкових гастродуоденальних кровотечах (2015)
Спахи О. В. - Особенности хирургического лечения острой формы врожденного гипертрофического пилоростеноза (2015)
Тугушев А. С. - Сравнительная оценка скорости клубочковой фильтрации по креатинину и цистатину с у больных с декомпенсированным течением цирроза печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Антоневич В. Н., Петраш А. Н., Баранов Е. И. (2015)
Чуб О. И. - Оптимизация антибиотико-терапии больных хроническим пиелонефритом, который сочетается с сахарным диабетом 2 типа путем оценки экспрессии плазмидных генов резистентности, Бильченко А. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Бур’ян К. О. - Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом (2015)
Девіняк О. Т. - Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язків між структурою молекул та їх біологічною дією (2015)
Кошовий О. М. - Морфолого-таксономічне дослідження роду Salvia за вегетативними ознаками (2015)
Гур’єва І. Г. - Тифон як цінна кормова культура та перспективне джерело біологічно активних речовин, Кисличенко В. С., Гноєвий В. І. (2015)
Крюкова А. І. - Аналітичний огляд сучасних засобів рослинного походження, що застосовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, Владимирова І. М. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae, Демидяк О. Л., Дахим І. С., Бердей Т. С., Козир Г. Р. (2015)
Сердюкова Ю. Ю. - Йодометричне визначення цефадроксилу за реакцією з калій гідрогенкароатом, Леонова С. Г. (2015)
Степаненко С. В. - Дослідження технології захисту виробів від підробок на фармацевтичному ринку в Україні (2015)
Андрияненков А. В. - Изучение фармакологической эффективности густых экстрактов ярутки полевой и эспарцета песчаного на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс (2015)
Філімонова Н. І. - Ефективність моно- та комбінованих антимікробних препаратів при експериментальній рановій інфекції, Гейдеріх О. Г. (2015)
Віслоус О. О. - Методи ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Титул, содержание (2016)
Дудников А. А. - Определение усилий, действующих на тыльную поверхность почвообрабатывающих рабочих органов, Келемеш А. А., Пасюта А. Г., Дудник В. В. (2016)
Казак І. О. - Дослідження кваліфікаційних основ в "Процесах, апаратах і машинах галузі" для інженера-механіка хімічного машинобудування (2016)
Гуць В. С. - Проектування гравітаційних атракціонів, Коваль О. А. (2016)
Хорошайло В. В. - Повышение виброустойчивости растачивания на токарно-винторезных станках (2016)
Бунько В. Я. - Дослідження надійності системи електропостачання з електродвигунним навантаженням при зовнішніх впливах, Білик С. Г., Калиній І. В. (2016)
Порєв В. А. - Збудження коронного розряду для телевізійного контролю дефектів кристалічного кремнію, Божко К. М., Сидоренко С. Ю. (2016)
Бржезицький В. О. - Деталізація рівнянь трансформатора до рівня одиничних витків (груп витків) обмоток, Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2016)
Бржезицький В. О. - Розробка установки для випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіозавад, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю. (2016)
Абрамов В. Б. - Огляд альтернатив заміни використання ізоляційної оливи у високовольтному електрообладнанні, Проценко О. Р., Троценко Є. О. (2016)
Вамболь С. А. - Матмодель расчета сепаратора и компрессора блока разделения газовых смесей при утилизации отходов, Шахов Ю. В., Вамболь В. В., Петухов И. И. (2016)
Афонін Г. Г. - Моделювання процесу вилучення іонів нікелю із комбінованих розчинів, Безносик Ю. О., Дзязько Ю. С., Складанний Д. М., Бондаренко О. С. (2016)
Терешкін О. Г. - Теоретичне моделювання процесу термічної обробки овочів під час їх очищення, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2016)
Погожих М. І. - Дослідження властивостей білково-мінеральних добавок профілактичного призначення, Головко Т. М., Дьяков О. Г., Павлюк І. М. (2016)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків (2016)
Скрипніченко Д. М. - Обґрунтування параметрів зберігання м’яких сирів з пробіотичними властивостями, Ткаченко Н. А. (2016)
Маслош В. З. - Изучение светостойкости структурно-окрашенных алкидных смол, Тараненко Н. Н., Маслош О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Синергетична інтерпретація моделі Кернера динаміки транспортного потоку, Бакуліч О. О. (2015)
Базилюк А. В. - Комунікативно-метрична сутність грошей (2015)
Базилюк А. В. - Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку, Жулин О. В. (2015)
Бондар Н. М. - Сутність механізму державно-приватного партнерства та його місце у підтримці розвитку туризму в Україні, Кошарний В. О. (2015)
Голубкова І. А. - Особливості стратегічного планування круїзного судноплавства в чорноморському регіоні (2015)
Гречан А. П. - Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури (2015)
Грищук О. К. - Обґрунтування використання інноваційних маркетингових інструментів у сфері автомобільного туризму, Тищенко А. М. (2015)
Danchuk V. D. - Estimation of business activity risks in the conditions of synergistic development for the economic, Kozak L. S., Danchuk M. V. (2015)
Козак Л. С. - Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників, Уласенко Ю. О., Федорук О. В. (2015)
Корольова О. І. - Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Левчук Н. М. - Проблема збалансованого держбюджету, Дудка Т. В., Пересада Т. М., Гайдай Г. Г. (2015)
Парфентьєва О. Г. - Методичні підходи щодо проведення діагностики потенціалу розвитку автотранспортного підприємства (2015)
Rosenthal K. - Aspects concerning the Strategic Meaning of "Logistics Management" (2015)
Щербакова Н. О. - Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України (2015)
Бахтіярова Х. Ш. - Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти (2015)
Козловський А. А. - Буття засобом пізнання стає правовим (гносеологічна онтологія права) (2015)
Язвінська О. М. - Споживче право та споживче законодавство України (2015)
Ярова Р. В. - Водій автотранспортного засобу як спеціальний суб’єкт адміністративної відповідальності (2015)
Титул, зміст (2015)
Ковалевська І. В. - Перспектива використання полімерів, як допоміжних речовин у виробництві твердих лікарських форм, Рубан О. А. (2015)
Прокопець В. В. - Перспективи застосування тест-систем для внутрішньоаптеч-ного контролю екстемпоральних лікарських засобів, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2015)
Гапоненко В. П. - Фитохимическое изучение фенольных соединений багульника болотного (Lédum Palústre L. ), Левашова О. Л. (2015)
Герасимова І. В. - Перспективи застосування подорожника великого у медичній та фармацевтичній практиці (2015)
Martynov A. V. - Synthesis of the ensembles from succinylated interleukin-2 derivatives and their biological activity in vitro, Farber B. S., Farber S. B., Kabluchko T. V. (2015)
Савельєва О. В. - Аналіз фармацевтичного ринку ноотропних засобів в Україні, Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2015)
Гарник Т. П. - Фітозасоби та аромати для здоров'я та краси, Дудченко Л. Г., Оверченко І. А., Пилипчук А. Б., Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2015)
Владимирова І. М. - Фармакотерапевтичні напрямки застосування йодовмісних лікарських рослин при різних групах захворювань щитоподібної залози, Георгіянц В. А. (2015)
Валиев А. Х. - Анализ и пути расширения ассортимента экстемпоральных лекарственных средств в Республике Таджикистан, Здорик А. А. (2015)
Куликовська К. Ю. - Визначення цитотоксичності похідних, Журавель І. О. (2015)
Датхаев У. М. - Исследование номенклатуры фармацевтических специальностей Казахстана, Шопабаева А. Р., Умурзахова Г. Ж., Прокопенко Т. С. (2015)
Калинкин В. М. - "Перед именем твоим" (2012)
Боєва Е. В. - Характеристичний потенціал антропонімів у комедії Річарда Брінслі Шерідана "Школа лихослів'я", Урсул В. С. (2012)
Деременда Ю. М. - Назви з рослинного і тваринного світу як етимони ергонімів (2012)
Дружинець М. Л. - Динаміка найуживаніших особових імен м. Тирасполя, Щербина В. І. (2012)
Зеленко Л. П. - Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного "Тигролови") (2012)
Іваненко Ю. В. - Специфіка використання топопоетонімів у повісті К. С. Льюїса "The Last Battle" (2012)
Катернюк В. В. - Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах (2012)
Крупеньова Т. І. - Онімійна творчість Лесі Українки кінця ХІХ століття (2012)
Лісова Л. О. - Відойконімні прізвища Волині: семантико-структурний аспект (2012)
Лихачова О. А. - Символіка загальних назв у новелі Гр. Тютюнника "Зав'язь" (2012)
Матузкова Е. П. - Актуальность исследований идентичности в современном научном знании (2012)
Насакина С. В. - Ономастические особенности рекламных текстов (2012)
Неклесова В. Ю. - Головні складові другого кола індивідуального хрононімного фрейма (2012)
Немировська О. Ф. - Епіграф як складовий компонент заголовного комплексу (на матеріалі прози О. Ю. Кобилянської) (2012)
Постникова Э. И. - Специфика употребления антропонимов и топонимов в рунических надписях (2012)
Романченко А. П. - Міфоніми в літературній казці Всеволода Нестайка (2012)
Серебрякова В. В. - Специфіка функціонування поетонімів на позначення головної героїні роману С. Мейер "Twilight" (2012)
Ткаченко Г. В. - Репрезентація хрематонімів сакрального скрипту (2012)
Чудак М. Ю. - Онімний простір замовлянь (2012)
Карпенко Е. Ю. Ходоренко Г. В. - Когнітивні аспекти функціонування сучасної антропоніміки (на прикладі найменувань груп осіб) (2012)
Маринашвили М. Д. - Франция глазами Михаила Булгакова: размышления над словарем (2012)
Наші автори (2012)
Контактна інформація (2012)
Титул, зміст (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості 14-добових проростків triticum aestivum l. сорту ятрань 60 за умов температурного стресу, Щербатюк М. М., Косаківська І. В., Климчук Д. О., Акімов Ю. М. (2015)
Варавкин В. А. - Реализация потенциала продуктивности картофеля под действием синтетических регуляторов роста в различных гидротермических условиях (2015)
Высоцкая С. О. - Панцирные клещи (acari: oribatida) гнезд мелких млекопитающих закарпатья, Шахаб С. В., Гуштан Г. Г., Капрусь И. Я., Рошко В. Г. (2015)
Литвиненко А. П. - Вплив перорального введення субстанції наночастинок нуль-валентного заліза на скоротливість міометрію мишей з експериментальною залізодефіцитною анемією, Рєзніченко Л. С., Дорошенко А. М., Блашків Т. В. (2015)
Гайда Г. З. - Сучасні методи аналізу якості вин, Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. (2015)
Стасюк Н. Є. - Новий ензиматичний метод визначення l-аргініну за використання аргінази і людини та уреази, Басс С. Р., Гайда Г. З., Єпрємян Х. С., Гончар М. В. (2015)
Холопцев А. В. - Солнечная активность как фактор повторяемости атмосферной циркуляции меридионального северного типа в северном полушарии, Никифорова М. П. (2015)
Заваріка Г. М. - Стратегічні напрями розвитку курортів на луганщині (2015)
Ковалинська І. В. - Досвід впровадження прийомів навчання міжкультурної комунікації (2015)
Луцан Н. І. - Інтернет-ресурси як засіб формування аудитивних умінь української мови у іноземних слухачів підготовчого відділення, Федорова О. А. (2015)
Шиян Н. І. - Впровадження інтегрованих курсів в здоров’язбережувальне навчальне середовище початкової школи (2015)
Луцан Н. І. - Мовленнєвий розвиток учнів початкової школи в умовах полікультурного середовища, Копелюк С. В. (2015)
Руденко Ю. А. - Рівні уживання та розуміння фразеологізмів в мовленні майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Стандартизація визначень, понять освітньої діяльності та взаємозв’язків між об’єктом та суб’єктом освітніх послуг згідно міжнародних стандартів (2015)
Губерт Ю. Г. - Формування державної політики щодо захисту прав дітей-сиріт в період незалежності України (2015)
Федько С. Л. - Анализ рефлексии собственной профессиональной деятельности практикующими психологами: социокультурный аспект (2015)
Шандрук С. К. - Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів (2015)
Фурман О. Є. - Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату (2015)
Ніколашина Т. І. - Словотвірні моделі редуплікатів у поетичному дискурсі Тараса Шевченка, Сологуб Л. О. (2015)
Бердикулов С. Н. - Роль политических партий в формирование гражданского общества в Узбекистане (2015)
Левачкова Ю. В. - Современное состояние ассортимента лекарственных средств для лечения вагинального кандидоза, Ярных Т. Г., Пушок С. Н., Чушенко В. Н. (2015)
Міщенко В. А. - Особливості визначення тропанових алкалоїдів у листі дурману звичайного, Прокопенко Ю. С. (2015)
Якубчук О. М. - Ідентифікація ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми, Русанова С. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М., Яковенко В. К. (2015)
Толочко В. М. - Бета-адреноблокатори: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2015)
Аніщенко С. О. - Застосування абсорбційної спектрофотометрії для кількісного визначення гідрохлоротіазиду у лікарських засобах (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Загородній С. Л. - Розробка спектрофотометричної методики визначення мебгідроліну в лікарських формах, Васюк С. О. (2015)
Датхаев У. М. - Методики социологических исследований в фармацевтическом маркетинге и менеджменте, Шопабаева А. Р., Жакипбеков К. С., Умурзахова Г. Ж., Малый В. В. (2015)
Олійник С. В. - Актуальність створення гомеопатичних препаратів на основ і сировини рослинного походження (2015)
Вронська Л. В. - Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної (2015)
Круть М. В. - Відомі українські вчені-ентомологи — учасники Великої Вітчизняної війни (2015)
Пучков А. В. - Жужелицы трибы Trechini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины, Ризун В. Б. (2015)
Мартынова Е. В. - Определительная таблица ос-блестянок (Hymenoptera, Chrysididae) Восточной Украины (2015)
Воловник С. В. - Долгоносики-ликсины (Coleoptera, Curculionidae: Lixinae) Черниговской области (Украина): видовой состав и географическое распространение, Назаренко В. Ю., Шешурак П. Н. (2015)
Пучков А. В. - Жужелицы (Сoleoptera: Сarabidae) Черниговской области (Украина). 1. Nebriini, Notiophilini, Loricerini, Шешурак П. Н., Назаров Н. В. (2015)
Чернєй Л. С. - Ulomoides dermestoides (Chevrolat, 1878) (Сoleoptera, Tenebrionidae) в условиях Украины и его таскономическое положение (2015)
Заблудовская С. А. - Почвенные клещи (Acarina) днепровских островов г. Киева и его окрестностей (2015)
Круть М. В. - Видатний ентомолог М.В. Курдюмов (2015)
Круть М. В. - Микола Абрамович Теленга — видатний український ентомолог (2015)
Правила для авторів (2015)
Шинкаренко В. И. - Квалификационные характеристики естественного, искусственного и гибридного интеллекта (2015)
Гнатушенко В. В. - Аналіз статистичних характеристик комунікаційної інформації в комп’ютерних мережах, Владимирська Н. О. (2015)
Агарков А. В. - Выделение и отслеживание объектов на основе использования анализа движения (2015)
Ахметшина Л. Г. - Метод адаптивной визуализации при сегментации изображений на основе сингулярного разложения, Егоров А. А. (2015)
Бармак О. В. - Реалізація підходу до ідентифікації знаків дактильної абетки для української жестової мови, Касьянюк В. С., Крак Ю. В. (2015)
Гнатушенко В. В. - Умови та обмеження методів інтелектуальної обробки космічних зображень для подальшого 3D моделювання, Кавац О. О., Кібукевич Ю. О. (2015)
Осадчий В. В. - Проектування інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування Національної рамки кваліфікацій, Шаров С. В., Осадча К. П. (2015)
Буза М. К. - Анализ эффективности параллельных технологий (2015)
Дудкин А. А. - Нечеткая нейронная сеть для анализа топологии интегральных микросхем (2015)
Жабин В. И. - Повышение эффективности параллельной обработки данных и обеспечение отказоустойчивости мультипроцессорных вычислительных систем реального времени (2015)
Коваленко О. В. - Підходи до моделювання забезпечення безпеки від джерел техногенного тритію (2015)
Любченко В. В. - Система підтримки прийняття рішень для задачі наступного релізу (2015)
Шерстюк В. Г. - Модель вывода по прецедентам в интеллектуальной системе "Муссон" (2015)
Буй Д. Б. - Незалежність аксіоматики Армстронга та алгебра функціональних залежностей, Пузікова А. В. (2015)
Колчин А. В. - Статический метод устранения избыточных информационных связей в предусловиях переходов формальных моделей транзиционных систем, Летичевский А. А., Потиенко С. В. (2015)
Корниенко В. И. - Оптимальное управление нелинейным динамическим процессом с интеллектуальным прогнозированием его состояния, Мацюк С. М. (2015)
Луцький Г. М. - Зменшення накладних видатків реконфігурації в реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А. (2015)
Морозов А. В. - Математические модели задач построения замкнутых маршрутов на транспортной сети (2015)
Тавров Д. Ю. - Двофазовий меметичний алгоритм забезпечення групової анонімності даних, Чертов О. Р. (2015)
Тимофієва Н. К. - Знакові комбінаторні простори та штучний інтелект (2015)
Трофимчук О. М. - Алгоритм опису яружних цільових функцій, Кряжич О. О. (2015)
Повзун О. І. - Моделювання оптимального впливу параметрів інтелектуальної системи "дьоготь-полістирол", Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Шуть В. Н. - Информационная транспортная система массовой конвейерной перевозки пассажиров, Персиа Л., Джустиани Г. (2015)
Титул, зміст (2016)
Botet J. - The pharmaceutical quality revolution (2016)
Савельєва О. В. - Встановлення тотожності меліси лікарської листя за морфолого-анатомічними ознаками, Сіра Л. М., Владимирова І. М. (2016)
Бєлозьорова О. В. - Дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців з бойовою хірургічною травмою у контексті маркетингового аналізу, Шматенко О. П. (2016)
Шумова Г. С. - Вивчення противірусної активності добавки дієтичної "імуно-вірал з вітаміном с" щодо штаму вірусу грипу А/Вікторія (2016)
Владимиров О. Ю. - Розробка методики кількісного визначення дигідрокверцетину. Повідомлення 1, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Теоретичні засади управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств, Голубцова К. К. (2016)
Бурлака І. С. - Фітозасіб на основі сировини рослин родини злакові, Дьоміна Є. В., Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Сермухамедова О. В. - Валидационная оценка технологического процесса производства экстракта жидкого пустырника туркестанского, Сакипова З. Б., Ибрагимова Л. Н., Гладух Е. В., Степаненко С. В. (2016)
Болтівець С. - Дух неопалимої купини (2015)
Осьодло В. - Соціально-політичний контекст війни на сході України, Будагьянц Л. (2015)
Панок В. - Психологічна служба системи освіти і війна (2015)
Бердяєв М. - Воля до життя і воля до культури (2015)
Фурман А. В. - Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу, Шаюк О. (2015)
Єршов П. - Система Станіславського як наука (2015)
Балл Г. - Теоретична психологія як царина науковості й духовності (до видання українського перекладу книги Філіпа Лерша "Структура особи" (2015)
Трач Р. - Про психологію Філіпа Лерша (2015)
Шандрук С. - Творчість як употужнення здібностей особистості (2015)
Буда Т. - Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді (2015)
Мельниченко О. - Молодіжний ринок праці України: проблеми і перспективи (2015)
Ревасевич І. - Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі (Тринадцять зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана) (2015)
Система сучасних методологій: хрестоматія у чотирьох томах / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Том 1. - 300 с. (2015)
Біблер В. - Діалог культур. Філософія (2015)
Інформація (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Задихайло Д. В. - Економічна влада та економічне народовладдя: проблема правової регламентації (2014)
Вінник О. М. - Засоби саморегулювання у відносинах державно-приватного партнерства: проблеми вдосконалення правового регулювання (2014)
Білоусов Є. М. - Сутнісні характеристики та співвідношення понять "економічна безпека держави", "економічна безпека регіону", "економічна безпека підприємства" (2014)
Глібко С. В. - Особливості правового регулювання операцій банків з довірчого управління фінансовими активами (2014)
Венедіктова І. В. - Цивілістичне підґрунтя у формуванні предмета права інтелектуальної власності (2014)
Волощенко О. М. - Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг (2014)
Тарасова І. В. - Виключні майнові права авторів похідних літературних творів (2014)
Бочкова І. І. - Особливості договірного забезпечення обігу біотехнологій в Україні (2014)
Андрощук Г. О. - Вплив інтелектуальної власності на економічне зростання (2014)
Прилипко С. М. - Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу, Клімова Г. П. (2014)
Бурова О. К. - Право та естетика. Досвід теоретичного зближення (2014)
Кохан В. П. - Види суб’єктів інноваційної праці та правові механізми забезпечення їх діяльності за законодавством України (2014)
Іванов С. М. - Запровадження найновіших технологій освіти у вищій школі: світовий та вітчизняний досвід, Глинянський С. В. (2014)
Мозальова М. В. - Правове дослідження деяких аспектів використання земельних ділянок без оформлення правовстановлюючих документів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правовий нагляд та засоби його реалізації (2014)
Барський А. С. - До питання удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників (постановка проблеми) (2014)
Довбиш К. К. - Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя (2014)
Семенова А. В. - Поєднання солідарності та субсидування як засадничий принцип загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Підкопай Д. С. - Підлягання працівника внутрішньому трудовому розпорядку як іманентна властивість трудових правовідносин (2014)
Кибенко Е. Р. - История одного дела: залог патентов (имущественных прав на изобретение) в международном частном праве (2014)
Атаманова Ю. Є. - Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи (2014)
Спасибо І. А. - Щодо історії виникнення глобальної мережі Інтернет (2014)
Погребняк І. Є. - Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування (2014)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі (2014)
Бойко Д. В. - Вимоги до центрів сертифікації ключів (2014)
Ващенко А. В. - Свобода вираження поглядів в Інтернеті: pro et contra (2014)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні аспекти встановлення правового режиму інформації, розміщеної на веб-сторінці акціонерного товариства (2014)
Волощенко О. М. - Проблеми нормативно-правового регулювання виключних прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товарів та послуг у мережі Інтернет (2014)
Водорєзова С. Р. - Особливості правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інформаційних відносин (2014)
Білоусов Є. М. - Глобалізація та економічна безпека держави (теоретико-правові аспекти (2014)
Погрібний Д. І. - Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні (2014)
Москаленко О. В. - Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України (2014)
Задніпряна М. Ю. - Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі (2014)
Шовкопляс Г. М. - Засади поділу ринку фінансових послуг залежно від системи органів регулювання в Україні та країнах ЄС (2014)
Уркевич В. Ю. - Актуальні правові проблеми використання земельних ділянок фермерських господарств (2014)
Подрез-Ряполова І. В. - Окремі напрямки правового забезпечення реформування діяльності з постачання природного газу (2014)
Зінченко Ю. В. - Поняття "працівник банку": трудо-правовий підхід (2014)
Підкопай Д. С. - Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система (2014)
Аманмурадов Н. - Приоритеты транспортной дипломатии Туркменистана (2015)
Величко О.М. - Оцінювання діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері метрології та приладобудування, Гордієнко Т.Б. (2015)
Сичов М. І. - Якість та токсикологічна безпека дитячих іграшок (2015)
Кисельова О. І. - Забезпечення об’єктивності вимірювання знань у вищій освіті, Коломієць Л. В. (2015)
Боряк К. Ф. - Перевірка на міцність конструктивних елементів ЗНКП-60, Афтанюк О. В., Лимаренко О. М. (2015)
Tomislav Koprek - Contact Problem of Combined Footing Resting on Elastic Base, Bozo Soldo, Aleksej Aniskin (2015)
Оробей В. Ф. - Метод граничных элементов в задачах устойчивости плоской формы изгиба балок прямоугольного сечения, Дащенко А. Ф., Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. (2015)
Глухова Н. В. - Способи експериментального дослідження метрологічних характеристик каналів реєстрації зображень (2015)
Василевский А. Н. - Исследование неопределенности измерения концентрации ионов при использовании средства измерения построенного по принципу аналого-цифрового преобразования, Никитенко О. Д. (2015)
Новіков В. М. - Аналізування вимог до компетентності клініко-діагностичних лабораторій, Никитюк О. А., Новіков В. В. (2015)
Корчевський О. С. - Механічні характеристики волоконно-оптичних кабелів, Коломієць Л. В. (2015)
Розмариця А. І. - Модифікована методика контролю параметрів магнітно-резонансних томографів, Коломієць Л. В., Боряк К. Ф., Кузнєцова Л. В., Стариш О. І. (2015)
Кравчук С. О. - Класифікація методів горизонтальної передачі обслуговування для сучасних систем стільникового зв’язку, Міночкін Д. А. (2015)
Стопакевич А. О. - Моделирование погрешности датчика температуры при разработке высокоточных ИУС (2015)
Скачков В. В. - Оценка влияния внутрисистемных возмущений на качество решения информационных задач в адаптивной радиотехнической системе, Братченко Г. Д., Смаглюк Г. Г., Бондаренко Г. С. (2015)
Суліма Л. О. - Експертна оцінка якості надання медичних послуг, Коломієць Л. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Профессору С. А. Возианову – 55 лет! (2015)
Даниилу Федоровичу Тучину – 80 лет (2015)
Гурженко Ю. М. - Традиційні та нові аспекти в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (за матеріалами 11-го Південно-Східного Європейського Мітингу SEEM Європейської Асоціації Урологів), Спиридоненко В. В. (2015)
Горпинченко И. И. - Пенильные импланты: от истории вопроса до интеграции в повседневную деятельность андролога, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Щербак М. А. (2015)
Нікітін О. Д. - Сучасний підхід до інтравезикальної терапії хронічного циститу (2015)
Россіхін В. В. - Інтерстиціальний цистит. Проблеми діагностики та його лікування (2015)
Головко С. В. - Ранні результати застосування лазера "Greenlight" потужністю 120 Вт (досвід 150 операцій) у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (2015)
Cобчинський К. С. - Результати традиційного лікування хворих з каменями сечоводу в амбулаторних умовах, Возіанов С. О., Собчинський С. А., Підмурняк О. О. (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Левостад (левофлоксацин) у больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Федорук О. С. - Синдром тестикулярної фемінізації, Владиченко К. А. (2015)
Горпинченко І. І. - Теоретичне обґрунтування ефективності фітотерапії в чоловіків із запальними захворюваннями передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Локальное использование препаратов Фастум гель и Диклоберл в комплексной терапии фибропластической индурации полового члена (2015)
Горпинченко И. И. - Повышение эффективности лечения различных видов эректильной дисфункции при применении Правенора Форте (2015)
Стаховський Е. О. - Фінастерид у профілактиці прогресування раку передміхурової залози, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Литвиненко Р. А., Пікуль М. В., Буйвол О. В., Богдан К. В. (2015)
Kocharyan G. S. - Cognitive techniques in the treatment of patients with sexual dysfunction (2015)
Литвинець Є. А. - Доцільність використання модифікованої міжнародної оцінки симптомів захворювань передміхурової залози у хворих на хронічний простатит, Кабіру А. (2015)
Сытенко А. М. - Эффективность и переносимость диетической добавки "Kракатао" у пациентов с эректильной дисфункцией (2015)
Сакало А. В. - Результати лікування семіноми яєчка в стадіях ІІА та ІІВ (2015)
Нуріманов К. Р. - Вплив лейкоцитів та g-інтерферону сперми на показники фертильності у хворих на хронічний абактеріальний простатит (2015)
Кочарян Г. С. - Запахи и аудиальные стимулы, влияющие на сексуальную сферу (2015)
Соломчак Д. Б. - Вивчення ймовірності впливу поведінкових чинників ризику на виникнення та рецидивування сечокам’яної хвороби (2015)
Давидов М. И. - Влияние растительного препарата Канефрон® Н на результаты дистанционной ударно-волновой литотрипсии, Игошев А. М. (2015)
Возианов С. А. - Периоперационные результаты и осложнения открытой радикальной цистэктомии, Шамраев С. Н., Васильева В. Д., Носов А. К., Генбач И. О., Шамраева Д. Н. (2015)
Загоруйко Р. Р. - Способи дренування верхніх сечовивідних шляхів при обтураційних гнійних пієлонефритах на фоні сечокам’яної хвороби (2015)
Мороз О. І. - Сечові профілі білкових маркерів канальцевої дисфункції у випадках нефролітіазу єдиної нирки (2015)
Ухаль М. И. - Эмболизация почечных артерий у больных с местно-распространенным и распространенным раком почки как первый малоинвазивный этап операции перед радикальной нефрэктомией, Семанив О. М. (2015)
Мигаль Л. Я. - Ензимоіндикатори ступеня активності пієлонефриту у дітей, Нікуліна Г. Г., Король Л. В., Сербіна І. Є., Багдасарова І. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П., Малашевська Н. М. (2015)
Нікуліна Г. Г. - Варіанти метаболічної реакції паренхіми нирки у дітей раннього віку з декомпенсованим мегауретером, Петербургський В. Ф., Сербіна І. Є., Каліщук О. А., Мигаль Л. Я. (2015)
Литвинець Є. А. - Значення інфекцій, що передаються статевим шляхом, у розвитку гострого епідидиміту і його ускладнень, Балабаник В. Р. (2015)
Григоренко В. М. - Низькодозова естроген-антиандрогенна терапія в паліативному лікуванні раку передміхурової залози: оцінювання віддалених результатів, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2015)
Ухаль М. И. - Чрескатетерная химиоэмболизация опухолей почки у соматически тяжелых больных с распространенным раком почки как самостоятельная паллиативная операция, Семанив О. М. (2015)
Романенко А. М. - Клінічне значення оцінювання неоваскуляризації у хворих на герміногенні пухлини яєчка, Захарцева Л. М., Сакало А. В. (2015)
Томашевский К. Л. - Понятие источников и форм права в немецкой и русской философии и теории права конца XVIII – начала ХХ века (2014)
Venediktova I. V. - The balance of private and public interests in the civil law (2014)
Сліпченко С. О. - Поняття правозмінюючих юридичних фактів у цивільному праві (2014)
Якубівський І. Є. - Майнові права інтелектуальної власності як об’єкти цивільного обороту (2014)
Шпак А. П. - Проблемні питання адміністративно-правового забезпечення охорони прав інтелектуальної власності в Україні (2014)
Тарасова І. В. - Составные производные как объекты авторского права Украины (2014)
Качур А. В. - Щодо питання правового режиму майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання (2014)
Глібко С. В. - Інвестиційна діяльність банків: правовий аспект (2014)
Селіванова І. А. - Правові підстави використання державного майна в господарській діяльності (2014)
Кологойда О. В. - Емісійні фондові господарські правовідносини (2014)
Лукач І. В. - До питання про перспективи запровадження відповідальності посадових осіб органів корпоративного управлінням (2014)
Борисов І. В. - Фінансові установи як учасники ринку фінансових послуг (2014)
Яковюк І. В. - Економічна функція держави і роль Європейського Союзу в її реалізації (2014)
Гончаренко О. А. - Програмні засади реалізації правової політики ЄС у науково-технічній та інноваційній сферах (2014)
Товкун І. М. - Міжнародні засоби захисту іноземних інвестицій (2014)
Москаленко О. В. - Загальновизнані європейські вимоги до соціального страхування населення (2014)
Аркатов Я. А. - Основні суттєві ознаки загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Іванова Ю. С. - Поняття професійного навчання працівників: теоретико-правовий аналіз (2014)
Трофименко М. С. - Особливості праці жінок на підприємствах вугільної промисловості (2014)
Малиновська К. А. - Особливості контракту з керівником юридичної особи (2014)
Козін С. М. - До питання звільнення з посади за порушення присяги державного службовця (2014)
Феленко Ю. А. - Щодо матеріальної відповідальності військовослужбовців (2014)
Калініченко А. І. - Сучасний стан Митного законодавства України (2014)
Чуйко Л. А. - Майнові права на земельну ділянку у сфері господарювання: проблеми визначення (2014)
Семенова М. В. - Правовий зміст поняття туризму (2014)
Антонюк О. В. - Прiзвисько як елемент комунiкативного акту (2015)
Бербер Н. М. - Семантико-стилiстичний потенцiал антропоетонiмiв у книзi Марiї Матiос "Майже нiколи не навпаки" (2015)
Бiла Є. С. - Структурна класифiкацiя парфумонiмiв (2015)
Боєва Е. В. - Щодо образно-семантичної прагматики заголовкiв прозових творiв В. Винниченка (2015)
Буга Т. В. - Вплив сiмейних традицiй на вибiр iмен для новонароджених на Донеччинi к. ХІХ — поч. ХХІ ст. (2015)
Бурдунюк О. В. - Вiдапелятивнi прiзвища пiвнiчно-захiдної Миколаївщини, мотивованi українською дiалектною лексикою (2015)
Бучко Г. Є. - Формування патронiмних моделей в українськiй антропонiмiї та ойконiмiї (2015)
Вегеш А. І. - Інформацiйний заряд лiтературно-художнiх антропонiмiв роману "Вiчник" Мирослава Дочинця (2015)
Вербич С. О. - Гiдронiмiя полiкультурного ареалу: труднощi етимологiї (2015)
Вербовецька О. С. - Особовi iмена жителiв Тернопiльщини в неофiцiйнiй сферi iменування: емоцiйно-оцiнний аспект (2015)
Вирста Н. Б. - Українськi та нiмецькi прiзвища, мотивованi прiзвиськами — неособовими апелятивами (2015)
Врублевська Т. В. - Топонiмiя Подiлля у прозi Михайла Стельмаха (2015)
Гаврилюк І. С. - Типологiя поетонiмної опозицiї (2015)
Григорук Н. В. - Власнi назви баскетбольних команд: структурно-деривацiйнi i мотивацiйно-функцiональнi особливостi (2015)
Глущенко В. А. - Лексикографический труд по гидронимии Дона: структура словаря и принципы построения словарной статьи (2015)
Горбач О. С. - Вживання одночленної антропомоделi "iм’я" в українських сатирично-гумористичних творах кiнця ХХ — початку ХХІ столiття (2015)
Денисова І. В. - Топонiмiчний простiр авторських новотворiв жанру фентезi (2015)
Derik I. M. - The problem of rendering anthroponyms ‘speaking names’ in literary translation (2015)
Дiдур Ю. І. - Асоцiативне навантаження ергонiмної лексики (на матерiалi української мови) (2015)
Долбiна К. Д. - Узуальний складник iндивiдуального зоонiмiчного фрейму (2015)
Домброван Т. И - Эвристический потенциал категорий лингвосинергетики для ономасиологических исследований (2015)
Дубчак В. В. - Людiарiонiми М. Хмельницького: структура, семантика твiрних основ та мотивацiя (2015)
Zhuk V. A. - Linguistic analysis of Great Britain’s toponyms (2015)
Зимовець Г. В. - Символiчний компонент в мотивацiї ергонiмiв: назви з мистецької сфери (2015)
Зубар Л. С. - Особливостi власних назв у романi братiв Капранових "Розмiр має значення" (2015)
Карпенко М. Ю. - Типи комбiнованої мотивацiї сайтонiмiв (2015)
Карпенко О. П. - З української ойконiмiї Київщини: етимологiчнi коментарi (2015)
Карпенко О. Ю. - Problematics of cognitive onomastics, Голубенко Л. М. (2015)
Коваленко А. О. - Оронiми Захiдного Подiлля, похiднi вiд географiчних термiнiв (2015)
Ковтюх С. Л. - Акцентнi парадигми в системi словозмiни українських прiзвищ (2015)
Козловська Д. В. - Смислове навантаження варiантiв найменування персонажiв у книзi-дайджестi Марiї Матiос "Вирванi сторiнки з автобiографiї" (2015)
Колесник Н. С. - Проблема унiфiкацiї ономастичної термiнологiї у фольклорнiй ономастицi (2015)
Колесников А. О. - Граматичнi ознаки онiмiв в українських пiвденнобессарабських говiрках (2015)
Котович В. В. - Лiтописнi ойконiми Галичини: принципи номiнацiї (2015)
Коханська А. О. - Гiдронiмiя басейну рiчки Збруч (2015)
Кравченко Э. А. - Трансонимизация в художественном тексте (2015)
Крашенiннiкова Т. В. - Мiстичнi назви персонажiв української лiтературної казки ХІХ столiття (2015)
Крупеньова Т. І. - Особливостi поетонiмiї збiрки Тетяни Яковенко "Живий вогонь" (2015)
Кутуза Н. В. - Онiми в асоцiативному полi рекламної слоганiстики (2015)
Купчинська З. О. - Деантропонiмна архаїчна ойконiмiя України: вiдкомпозити (2015)
Лазаренко Г. І. - Особливостi найменування православних храмiв Донеччини (2015)
Лiсова Л. О. - Прiзвища з полiфункцiйними суфiксами в антропонiмiконi Пiвдня Волинської областi (2015)
Лукаш Г. П. - Активiзацiя архетипової парадигми в сучаснiй конотонiмiї (2015)
Лучик В. В. - З досвiду укладання "Етимологiчного словника топонiмiв України" (2015)
Максимюк М. В. - Трансформацiя власних назв у постмодернiстському текстi (на матерiалi роману Василя Кожелянка "Котигорошко") (2015)
Матiїв Т. З. - Топонiми в сучасних прiзвиськах жителiв Криму (2015)
Мельник О. А. - Специфiка мотивацiйної складової ергонiмiв iз семою медичного спрямування (2015)
Михальчук О. І. - Соцiоономастика як напрямок сучасної лiнгвiстики: українськi здобутки i перспективи (2015)
Мовчун Л. В. - Використання топонiма "Україна" як вияв римостилю українських поетiв (2015)
Морозова И. Б. - Назови же меня по имени: антропонимы, прямое обращение и гештальт-анализ (2015)
Насакiна С. В. - Хрематонiми у рекламних текстах фармацевтичних препаратiв (2015)
Неклесова В. Ю. - Формування українського ономастичного корпусу (2015)
Немировська О. Ф. - Онiмна i безонiмна просторова парадигма в жанрi iсторичної драми (на матерiалi драми Л. М. Старицької-Черняхiвської "Гетьман Дорошенко") (2015)
Нестерчук О. Г. - Словотвiр чоловiчих варiантiв iмен у прибузьких говiрках (2015)
Панчук Г. Д. - Мiкроконтекст з власним iменем у книзi Євгена Сверстюка "Правда Полинова" (2015)
Павлюк В. А. - Афiксацiя як спосiб творення прiзвиськ мешканцiв Вiнницької областi (2015)
Пахомова С. М. - Слiди язичництва в слов’янськiй антропонiмiї на матерiалi жiночого антропонiмiкону: когнiтивно-свiтоглядний ракурс (2015)
Поповський А. М. - Українськi прiзвища з компонентом -бiл- (2015)
Приймак І. В. - Антропонiмiкон повiстi Оксани Керч "Наречений" (2015)
Серебрякова В. В. - Ергонiмiчний сектор поетонiмосфери циклу романiв С. Мейер "Сутiнки" (2015)
Сидоренко Е. Н. - Эргонимизация мифонимов (2015)
Сокiл-Клепар Н. В. - Конотативнi мiкротопонiми українських Карпат (2015)
Терещенко Л. В. - Структурно-семантична типологiя власних назв об’єктiв неживої природи в байках Леонiда Глiбова (2015)
Ткаченко Г. В. - Порейонiми: своєрiднiсть та унiкальнiсть назв засобiв пересування (2015)
Ткаченко Є. М. - Омонiмiчнi пари топонiмiв Слобожанщини (2015)
Торчинська Н. М. - Пiдтекстова iнформацiя власної назви у структурi епiграфа (2015)
Торчинський М. М. - Власнi назви телепередач: структура, словотвiр, мотивацiя (2015)
Фандуль О. М. - Прiзвищевi назви i прiзвища Центральної Хмельниччини XVII–XXI ст., мотивованi особовими апелятивами (2015)
Фартушняк К. О. - Прiзвища мешканцiв Тростянецького району Вiнницької областi, похiднi вiд назв професiй та роду заняття (2015)
Фiлiнюк В. А. - Лiнгвопоетика власних назв (на матерiалi роману Володимира Лиса "Соло для Соломiї") (2015)
Форманова С. В. - Стилiстична трансформацiя власних назв в українських iнтернет-виданнях (2015)
Хрустик Н. М. - Офiцiйнi особовi iмена з десемантизованими суфiксами як ознака української мови (2015)
Царалунга І. Б. - Словозмiнна варiативнiсть власних назв (за матерiалами українських грамот XIV ст. ) (2015)
Цiлина М. М. - Архаїчнi й давнi українськi iдеонiми (2015)
Шийка С. В. - Народна географiчна термiнологiя Ровенщини на позначення нейтрального рельєфу (2015)
Шоля І. С. - Мотиви вибору особових iмен ужгородцiв у другiй половинi ХХ столiття (чоловiчi iмена) (2015)
Шульган О. В. - Росiйсько-польськомовна адмiнiстративно-канцелярiйна транслiтерацiя ойконiмiї Галичини першої половини ХХ столiття (за матерiалами "Русско-польского перечня географических названий", 1915) (2015)
Шульгач В. П. - До праслов’янського антропонiмного фонду (похiднi з коренем *bъrz-) (2015)
Шульська Н. М. - Неофiцiйнi антропонiми терористiв в українських мас-медiа (2015)
Шуст Л. М. - Вiдвигуковi прiзвиська Захiдного Полiсся (2015)
Янчишин А. М. - Власнi назви фотоапаратiв: структурно-словотвiрнi i семантикомотивацiйнi особливостi (2015)
Янчишина Я. В. - Історiя вивчення мiкротопонiмiї Центральної Хмельниччини (2015)
Яцiй В. О. - До походження давнiх топонiмiв Львiвської областi (2015)
Ящук Л. В. - Варiантнiсть прiзвищевих назв Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. (2015)
Колесник В. О. - Дослiдження граматики українських новожитнiх говiрок полiлiнгвального ареалу (Колесников А. О. Морфологiя українських пiвденнобесарабських говiрок: генеза i динамiка / А. О. Колесников. — Ізмаїл : СМИЛ, 2015. — 676 с. ) (2015)
Нашi автори (2015)
Контактна iнформацiя (2015)
Розробка проекту Концепції кодифікації інформаційного законодавства України (2012)
Пилипчук В. Г. - Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері (2012)
Брижко В. М. - Порівняльне правознавство у сфері інформаційного права (2012)
Комзюк Л. Т. - Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС (2012)
Горян Е. В. - Імплементація договорів Світової організації інтелектуальної власності у сфері Інтернету в національне законодавство (досвід США), Горян К. В. (2012)
Фурашев В. М. - Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки (2012)
Цимбалюк О. В. - Визначення інформації як об’єкта права у законодавстві України (2012)
Бєляков К. І. - Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації (2012)
Золотар О. О. - Про поняття "інформаційний шум” у правовідносинах (2012)
Мозолевська О. М. - Забезпечення доступу до публічної інформації місцевими загальними судами України (2012)
Дзьобань О. П. - До питання про інституціоналізацію комунікаційного простору (2012)
Холод О. М. - Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтері (2012)
Головченко Н. І. - Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю (2012)
Цимбалюк В. С. - Інформатика як об’єкт правовідносин (2012)
Ланде Д. В. - Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки (2012)
Сандул В. С. - Упорядкування відносин щодо спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж (2012)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення юридичної сили електронного підпису (2012)
Баклан О. В. - Інформаційно-правовий аналіз забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель (2012)
Трофімов С. А. - Деструктивні характеристики інформаційних ресурсів щодо можливості їх використання з терористичною метою (2012)
Леонов Б. Д. - Тероризм як об’єкт комплексного дослідження: наукова значущість системного підхіду (2012)
Радчиков В. Ф. - Комбикорма с хелатными соединениями микроэлементов в рационах бычков, Гурин В. К., Цай В. П., Люндышев В. А. (2015)
Бережнюк Н. А. - Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів, Царук Л. Л., Чорнолата Л. П., Здор Л. П. (2015)
Кулик Я. М. - Згодовування поросятам генетично модифікованої сої впродовж трьох поколінь викликає відсутність статевого потягу в кнурів, Кулик М. Ф., Хіміч О. В., Обертюх Ю. В., Власенко В. В. (2015)
Дацюк І. В. - Продуктивність молодняку свиней на вирощуванні при згодовуванні преміксів інтермікс (2015)
Радчикова Г. Н. - Использование вторичных продуктов в кормлении дойных коров, Гливанский Е. О., Глинкова А. М., Сапсалева Т. Л. (2015)
Khuzmiev I. K. - Resources conservation as a basis of sustainable development, Kucheriavy V. P. (2015)
გივი ბასილაძე. სმმ დოქტორი - საქართველოს მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ადგილობრივი გენეტიკური რესურსები, პროფესორი პროფესორი (2015)
Гиль М. І. - Молочна продуктивність та розвиток відтворювальних ознак корів в умовах ТОВ "Колос-2011" Миколаївської області (2015)
Голубенко Т. Л. - Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы (2015)
Драгулян М. В. - Оцінка спермопродуктивності кнурів великої білої породи різних генотипів генів ESR1 та NCOA1, Костенко С. О., Сидоренко О. В., Джус П. П. (2015)
Приліпко Т. М. - Продуктивність курчат-бройлерів за різних режимів освітлення, Кадиш В. О., Костецька Ю. В. (2015)
Супрович Т. М. - Антигенний спектр класу i bola-системи у корів з різною етіологією маститів, Супрович М. П., Колінчук Р. В. (2015)
Шевчук Т. В. - Особливості корелятивних зв'язків між окремими інтер'єрними та екстер'єрними ознаками самців сріблясто-чорних лисів в період гону (2015)
Власенко І. Г. - Використання м'яса з ознаками pse у виробництві ковбас, Власенко В. В., Крижак С. В., Борисюк В. Б. (2015)
Вознюк О. І. - Умови одержання молочних продуктів високої якості (2015)
Глєбова Ю. А.. Вертійчук А. І. - Методика збільшення споживання високопоживних продуктів зі значним вмістом холестерину (2015)
Глинкова А. М. - Влияние казеиновой кислотной сыворотки на качество мяса откармливаемых бычков, Кот А. Н., Цай В. П., Радчикова Г. Н. (2015)
Надаринская М. А. - Минеральный состав молока при коррекции обмена добавками серии "Эколин", Козинец А. И, Голушко О. Г., Козинец Т. Г. (2015)
Поліщук Г. Є. - Пастоподібні молоковмісні продукти для харчування військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Семко Т. В., Устименко І. М. (2015)
Семко Т. В. - Склад та вимоги до індустріального молока як сировини для виробництва сирів (2015)
Тищенко В. І. - Порівняльна оцінка м’ясних якостей бугайців симентальської породи залежно від умов їх вирощування, Божко Н. В. (2015)
Марценюк Н. О. - Історія та перспективи розвитку світового садкового рибництва, Бех В. В, Черняхівська А. М., Цимбалюк Т. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Корчевна Л. О. - Категорія "право” в ученнях німецької класичної філософії (2012)
Брижко В. М. - Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері України (2012)
Сулацький Д. В. - Генеза поняття "телекомунікаційна послуга” в українському та європейському законодавстві (2012)
Концевой Р. С. - До питання визначення поняття "персональні дані” (2012)
Красноступ Г. М. - Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання (2012)
Братко І. В. - Міжнародне право розвитку: питання теорії (2012)
Бєсєдна Л. Л. - Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах (2012)
Баранов О. А. - Правові проблеми електронної торгівлі (комерції) (2012)
Бєлкін Л. М. - Проблеми інформаційного забезпечення клірингових операцій з цінними паперами в контексті податкових наслідків цих операцій (2012)
Ходос Л. В. - Управління інформаційними ризиками як фактор підвищення довіри до фінансової системи України: організаційно-правовий контекст (2012)
Антоненко С. А. - До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України (2012)
Дзьобань О. П. - Комунікаційна природа інформаційного простору, Мелякова Ю. В. (2012)
Добровольський Є. Л. - Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку "ЗМІ-соціум-державна політика” (2012)
Корнілов І. Є. - Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні, Клітченко О. С., Андрейчук В. С. (2012)
Марущак А. І. - Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів, Панченко В. М. (2012)
Зубок В. Ю. - Інтернет як мережа, що самобудується: вразливості топології (2012)
Нестеренко О. В. - Засади державного регулювання формування системи електронного уряду (2012)
Брайчевський С. М. - Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти (2012)
Барановський О. М. - Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України, Качинський А. Б., Добровольський Є. Л., Ланде Д.В. (2012)
Братіца М. С. - Про заходи забезпечення якості телекомунікаційних послуг, Сандул В. С. (2012)
Ланде Д. В. - Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору (2012)
Фурашев В. М. - Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності (2012)
Скулиш Є. Д. - Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству (2012)
Доронін І. М. - Баланс між реалізацією функції забезпечення державної безпеки та дотриманням прав і свобод людини в інформаційній сфері (2012)
Хахановський В. Г. - Запобігання та протидія торгівлі людьми в мережі Інтернет (2012)
Трофімов С. А. - Урегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактор забезпечення ефективної антитерористичної діяльності (2012)
Паладійчук О. Ю. - Проблеми формування експертно-криміналістичної служби як цілісної структури України (2012)
Дзьобань О. П. - До проблеми коеволюції права й інформації (2012)
Брижко В. М. - Філософія права: юридична онтологія в сфері інформаційного права (2012)
Бєсєдна Л. Л. - До питання особливості законодавчої мови (2012)
Юринець Ю. Л. - Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України (2012)
Косілова О. І. - Особливості формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній Україні (2012)
Арістова І. В. - Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності, Чернадчук В. Д. (2012)
Корж І. Ф. - Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації (2012)
Яременко О. І. - Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні (2012)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством (2012)
Бєлєвцева В. В. - Адміністративно-правові аспекти режиму обігу службової інформації: поняття та захист (2012)
Сулацький Д. В. - Інформаційно-психологічні впливи на споживачів телекомунікаційних послуг (2012)
Уханова Н. С. - Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційніх технологій (на прикладі твіттера) (2012)
Поліновський В. В. - Архітектура системи електронного документообігу наукової установи, Огурцов М. І. (2012)
Сухицька Н. В. - Інтеграція України до Європейського Союзу (2012)
Ланде Д. В. - Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі, Фурашев В. М. (2012)
Капіца Ю. М. - Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, Рассомахіна О. А., Шахбазян К. С. (2012)
Антоненко С. А. - Електронні фонди нормативно-правової інформації Уряду України в Інтернеті (організаційно-правові аспекти) (2012)
Селезньова О. М. - Роль та переваги використання інформаційних технологій в навчальному процесі (на прикладі навчальної дисципліни "Інформаційне право”) (2012)
Кузьмін С. А. - Комп’ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект) (2012)
Леонов Б. Д. - Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності (2012)
Бердяєв М. - Війна та есхатологія (2015)
Потапчук Є. - Надзвичайна ситуація як чинник виникнення чуток серед населення, Потапчук Н. (2015)
Мамардашвілі М. - Проблема свідомості і філософське покликання (2015)
Кримський С. - Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою (2015)
Кельман М. - Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку (2015)
Братасюк М. - Суспільне та соціальне як модуси права (2015)
Буян І. - Первісне суспільство – першопроходець у формуванні джерел, умов, чинників задоволення людської нужденності (2015)
Ревасевич І. - Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки (2015)
Савчин М. - Образ людини у християнстві: парадигматика духовності (2015)
Болтівець С. - Молодь як об’єкт ювенологічних досліджень (2015)
Шандрук С. - Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога (2015)
Кукло О. - Суб’єктно-психічний базис комунікативної компетентності правоохоронців (2015)
Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області (2015)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" у 2015 році (2015)
Наші автори (2015)
Выходные данные (2015)
Будрейко О. А. - Слово редактора (2015)
Зелінська Н. Б. - Статистика щодо цукрового діабету серед дитячого населення України (аналіз та прогноз) (2015)
Проскуріна Т. Ю. - Мелатонін і депресія в дітей у віковому аспекті, Михайлова Е. А., Решетовська Н. Є. (2015)
Богмат Л. Ф. - Характер взаимодействия нейрогуморальных систем при формировании диастолической дисфункции сердца у подростков с патологией миокарда, Никонова В. В., Толмачева С. Р., Бессонова И. Н. (2015)
Шлєєнкова Г. О. - Залежність нервово-психічного розвитку та неврологічного статусу дітей раннього віку від функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи (2015)
Левенец С. А. - Гормонально-метаболический статус при пубертатных ремитирующих маточных кровотечениях, Верхошанова О. Г., Кашкалда Д. А. (2015)
Мителев Д. А. - Новые возможности в терапии цереброваскулярных нарушений у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа (2015)
Глоба Є. В. - Сучасні аналоги інсуліну в практиці дитячого ендокринолога (огляд літератури і власні дані), Зелінська Н. Б. (2015)
Зелінська Н. Б. - Акромегалія. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства (2014 р.). Частина 1 (2015)
Турчина С. І. - Алгоритм обстеження і технологія лікування дітей із дифузним нетоксичним зобом, що мешкають в умовах легкого йододефіциту. Методичні рекомендації (2015)
Зелінська Н. Б. - Вузли в щитоподібній залозі (2015)
Зелінська Н. Б. - Зоб (2015)
Зелінська Н. Б. - Рак щитоподібної залози (2015)
Солнцева А. В. - Аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа у детей: клинический случай у сибсов, Загребаева О. Ю., Песковая Н. А., Князькина О. Б., Бараш О. Б., Кизевич Н. М. (2015)
Нечай О.П. - Труднощі встановлення діагнозу первинного гіперпаратиреозу (2015)
Єрін Ю. С. - Виявлення та лікування вузлів чи раку щитоподібної залози перед, під час та після вагітності (2015)
Єрін Ю. С. - Щитоподібна залоза. Що потрібно знати (2015)
Малашонок В. Б. - Рак щитовидной железы у детей: мифы и реальность (2015)
Малашонок В. Б. - О создании искусственной поджелудочной железы для детей с сахарным диабетом 1 типа (2015)
Малашонок В. Б. - Исследование генетического риска заболевания сахарным диабетом 1 типа (2015)
Малашонок В. Б. - Отклонена регистрация биосимиляра инсулина на европейском рынке (2015)
Малашонок В. Б. - Повышенное содержание калия в рационе может защитить при сахарном диабете (2015)
Титул, зміст (2009)
Полікарпов І. С. - Застосування фізичних і фізико-хімічних методів при дослідженні зносостійкості поліамідних текстильних полотен (2009)
Мартосенко М. Г. - Способи оптимізації асортименту та властивостей верхнєтрикотажних полотен, Семак Б. Д. (2009)
Поліщук С. О. - Значення для економіки України льону і сучасні методи його кольорування, Кобищан А. Д. (2009)
Семенов А. О. - Методи контролю товщини покриттів, Соляник А. О. (2009)
Галик І. С. - Текстильне товарознавство: пошук способів удосконалення, Семак Б. Д. (2009)
Пиріков О. В. - Огляд сучасних тенденцій використання полімерів у пакувальній галузі, Ардатьев В. М. (2009)
Семак Б. Б. - Стандартизація – ефективний засіб формування ринку екологічно безпечного текстилю (2009)
Губа Л. М. - Застосування методу морфологічного аналізу технічних рішень для розробки колагенумісної акрилуретанової композиції, Омельченко Н. В. (2009)
Семенов А. О. - Галогенні лампи та їх характеристики, Трощак М. М. (2009)
Молебна Л. І. - Аналіз асортименту шкіряного жіночого модельного взуття (2009)
Павлуненко Л. Е. - Товарное предложение и потребительские предпочтения на крымском рынке фарфоровой посуды (2009)
Васильева И. И. - Инновационные технологии и классификация современных телевизоров (2009)
Байдакова І. М. - Формування концепції якості товарів (2009)
Лупенко А. М. - Фазове регулювання потужності люмінісцентних ламп електронними пускорегулювальними апаратами, Нетяга В. М., Хорунжий П. М. (2009)
Назаренко Л. О. - Застосування експертних методів при оцінюванні конкурентоспроможності харчових продуктів вітчизняних виробників (2009)
Бірта Г. О. - Вимоги до товарної якості забійних свиней і одержаної свинини, Бургу Ю. Г. (2009)
Бірта Г. О. - Фізико-хімічні показники найдовшого м’яза спини у свиней (2009)
Бургу Ю. Г. - Мясо-сальные качества свиней (2009)
Шамян С. М. - Підвищення харчової та біологічної цінності кондитерських виробів з пісочного тіста за рахунок використання нетрадиційної рослинної сировини, Князева Н. Є. (2009)
Левченко Ю. В. - Удосконалення технології квасу за рахунок додавання рослинної сировини місцевого походження (2009)
Шамян С. М. - Підвищення харчової і біологічної цінності борошняних кондитерських виробів за рахунок використання нетрадиційної сировини, Плахотіна Ж. Є. (2009)
Махно М. Г. - Визначення кислотності молока ультразвуковим методом, Шурдук А. І. (2009)
Козьмич Д. І. - Історія становлення та розвитку кафедри товарознавства (2009)
Анотації (2009)
Титул, зміст (2010)
Кожушко Г. М. - Розвиток класифікації непродовольчих товарів в умовах членства України в СОТ, Губа Л. М., Басова Ю. О. (2010)
Махно М. Г. - Дослідження залежності швидкості поширення ультразвуку від концентрації етилового спирту у воді при різних температурах, Махно Г. М., Шурдук А. І. (2010)
Пушкар Г. О. - Екологізація асортименту килимів – ефективний спосіб підвищення їх якості та конкурентоспроможності, Семак Б. Б. (2010)
Павлуненко Л. Е. - Тенденции в развитии ассортимента фасадных материалов (2010)
Кобищан А. Д. - Дослідження впливу нових методів вибілювання та пом’якшення лляних тканин на їх повітропроникність (2010)
Семенов А. О. - Характеристики та переваги енергоекономічних ламп, наявних на ринку України, Шурдук І. В. (2010)
Супрун Н. П. - Екологічні тканини для постільної білизни, Мархай М. А., Поліщук Л. В., Озимок Г. В. (2010)
Поліщук Л. В. - Експертне оцінювання естетичного рівня якості трикотажних виробів, Мороз С. Е., Кириченко О. В. (2010)
Глейзер Н. В. - К теории нулевого звука на поверхности нанотрубки, Ермолаев А. М., Соляник М. А., Шурдук А. И. (2010)
Попова О. С. - Теплофізичні та деформаційно-міцнісні властивості епоксидних клейових засобів (2010)
Бірта Г. О. - Фактори ризику від генетично модифікованої продукції (2010)
Бірта Г. О. - Товарознавча характеристика м’яса баранини, Бургу Ю. Г. (2010)
Бургу Ю. Г. - Товарознавча характеристика варених ковбас, Хруль В. С. (2010)
Горячова О. О. - Зміни органолептичних властивостей сортових яблучних соків при зберіганні (2010)
Бургу Ю. Г. - Нормування та фактори якості сільськогосподарської продукції (2010)
Одарченко Д. Н. - Электрофизические свойства свежей рыбы как сигнатура обратимости при замораживании, Диденко О. В. (2010)
Холодова О. Ю. - Класифікація споживних властивостей і формулювання номенклатури показників якості варених ковбасних виробів (2010)
Квасніков А. А. - Натуральні барвники з кизилу і терену для варених ковбасних виробів (2010)
Шеїна А. В. - Дослідження реологічних властивостей м’якоті бульб картоплі в умовах одноосьового стиснення (2010)
Портянко Т. М. - Розробка проекту побудови і впровадження інтегрованої системи менеджменту якості на ДП "Черкаси-фарма" (2010)
Назаренко Л. О. - Оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності карамелі вітчизняних виробників, Назаренко В. О. (2010)
Заплетніков І. М. - Дослідження відносних шумових характеристик технологічного обладнання на середніх частотах, Севаторова І. С. (2010)
Єфремов Ю. І. - Технологічні аспекти і можливості переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини, Одарченко М. С., Михайлов С. В., Пляшешник А. М. (2010)
Фалько О. Л. - Енергозберігаюча схема роботи вібраційного транспортера з декою нової конструкції, Коваленко А. В. (2010)
Юрчішина Л. М. - Підвищення харчової та біологічної цінності напоїв з використанням водних екстрактів із вичавок журавлини, Рибак Г. М. (2010)
Ткаченко В. І. - Установка бактерицидного знезараження питної води ультрафіолетовим випроміненням, Берлінова Л. В., Яременко М. С. (2010)
Сукманов В. О. - Дослідження білково-жирової фракції молока, обробленого високим тиском, Кійко В. В. (2010)
Черевко О. І. - Дослідження низькотемпературного заморожування напівфабрикату зі столового буряку, Погожих М. І., Одарченко А. М., Одарченко Д. М., Звягінцева Г. Л. (2010)
Гордієнко О. В. - Розробка методу розрахунку глибини різа харчових продуктів високошвидкісним струменем води (2010)
Молоканова Л. В. - Використання бобових культур для розробки рецептури м’ясних січених напівфабрикатів, Оносова І. А. (2010)
Одарченко А. М. - Дослідження колірних характеристик компонентів борщової заправки колориметричним методом при операціях перед зберіганням, Карбівнича Т. В., Міщенко Т. В., Звягінцева Г. Л. (2010)
Купченко А. В. - Моделювання процесу ІЧ-обробки насіння соняшнику в стаціонарному шарі при композиційному плануванні експерименту, Мельников К. О., Чурсінов Ю. О. (2010)
Безусов А. Т. - Розробка режимів стерилізації лактоферментованих овочевих консервованих продуктів, Холодний Л. П. (2010)
Хомич Г. П. - Використання відходів сокового виробництва при переробці аронії, Ткач Н. І., Уланова О. О. (2010)
Анотації (2010)
Основні результати діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у 2012 році (2013)
Данильян О. Г. - Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури, Дзьобань О. П. (2013)
Петрів І. М. - Забезпечення розвитку інформаційного простору держави (2013)
Бурило Ю. П. - Види господарських інформаційних правовідносин (2013)
Коляденко П. Л. - Теоретичні основи визнання дистанційної комунікації об’єктом правового забезпечення (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах (2013)
Коваленко Л. П. - Інформаційно-правове регулювання документованої інформації (2013)
Синкова О. М. - Правове забезпечення інформаційного аудиту в органах виконавчої влади (2013)
Баєв О. О. - Інформатизація: нормативно-правове упорядкування у сфері телекомунікацій як середовища інформаційних відносин (2013)
Ланде Д. В. - Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі (2013)
Долотов М. - Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство (2013)
Антоненко С. А. - Питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (2013)
Широкова-Мурараш О. Г. - Космополітизм як інформаційне джерело глобалізації, Завоюра Ю. О. (2013)
Брайчевський С. М. - Поведінкові патерни та інформаційні потоки (2013)
Сеник О. М. - Динаміка розвитку правового конфлікту (2013)
Уханова Н. С. - Гуманітарна політика та активізація інститутів громадянського суспільства (2013)
Горова С. В. - Хакерські атаки як загроза інформаційному простору України (2013)
Фурашев В. М. - Інформаційна безпека: індикатори (2013)
Настюк В. Я. - Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення, Бєлєвцева В. В. (2013)
Рижов І. М. - Профілактично-правові підходи запобігання тероризму, Леонов Б. Д. (2013)
Дячишин Я. - Основні риси сучасної правової системи України: теоретичні аспекти (2013)
Ходос Л. В. - Міжнародні та національні кредитні рейтингові агентства та їх роль в управлінні фінансовими ризиками в України (2013)
Мнишенко Є. С. - Зміст права на отримання освіти в Україні: погляд кримінально-правової політики (2013)
Мальцев Д. В. - Скроневий медіанний склероз, Недопако Я. Я., Грицик В. Ф., Колєрова В. Г., Серебрянікова С. М., Жеграй О. В., Царюк М. Л. (2015)
Труфанов Е. А. - Мультисистемная атрофия: современные представления, диагностические признаки и особенности течения (2015)
Яворская В. А. - Головокружение. Причины, механизмы, коррекция, Гребенюк А. В., Пелехова О. Л., Бондарь О. Б., Федорченко С. В., Чернышова Т. И. (2015)
Антоненко К. В. - Ішемічний інсульт у басейні задньої мозкової артерії: особливості клінічних виявів та наслідки, Соколова Л. І. (2015)
Черенько Т. М. - Неврологічне та функціональне відновлення після ішемічного інсульту в різні періоди: зв’язок з рівнем нейроспецифічного маркера S-100 (2015)
Пантелеєнко Л. В. - Особливості клінічного перебігу та відновлення хворих з ішемічним інсультом на тлі цукрового діабету (2015)
Рогоза С. В. - Прогнозування перебігу та наслідку гострого періоду супратенторіальноговнутрішньомозкового крововиливу на тлі артеріальної гіпертензії (2015)
Слинько Є. І. - Нейрохірургічне лікування пухлин, розташованих спереду від спинного мозку, Хонда О. М. (2015)
Лісяний О. М. - Герпесвірусна контамінація медулобластом та гліальних пухлин головного мозку (2015)
Салій З. В. - Взаємозв’язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку, Шкробот С. І. (2015)
Степанова Н. М. - Стан вегетативної регуляції серцевої діяльності у хворих, які лікуються за допомогою перитонеального діалізу, Аблогіна О. В., Дудар І. О., Лобода О. М., Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В., Красюк Е. К., Колесник М. О. (2015)
Бобрик Н. В. - Коморбідність у хворих на розсіяний склероз, які мешкають у Волинській області (2015)
Соколова Л. І. - Застосування сульфату магнію при ішемічному інсульті, Довбонос Т. А., Шандюк В. Ю. (2015)
Dovbonos T. A. - Tuberculosis meningitis in HIV positive patient. A case report and literature review (2015)
Дзьобань О. П. - Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права, Мелякова Ю. В. (2013)
Гладківська О. В. - Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект (2013)
Бєсєдна Л. Л. - До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства (2013)
Бурило Ю. П. - Організаційно-господарські повноваження центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих органів в інформаційній сфері 36-46 (2013)
Волкова А. - Законодавче регулювання відносин, що виникають з приводу обігу службової інформації (2013)
Забара І. М. - Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією (2013)
Трубін І. О. - Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів (2013)
Ланде Д. В. - Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України, Брайчевський С. М. (2013)
Дорогих С. О. - Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації (2013)
Мельник К. С. - Захист персональних даних: запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації 84-91 (2013)
Хахановський В. Г. - Автоматизація судових експертних досліджень (2013)
Голубовська В. С. - Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Корж І. Ф. - Принципи національного права в контексті правової безпеки України (2013)
Фурашев В. М. - Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки (2013)
Фурманчук Є. - Окремі аспекти інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності (2013)
Смерницький Д. В. - До проблем адміністративно-правового забезпечення проведення науково-дослідних робіт (2013)
Гавловський В. Д. - Соціальні мережі, чати, форуми, блоги як громадське місце вчинення правопорушення: кримінально-правовий та адміністративно-правовий аспекти, Кузьмін С. А. (2013)
Яковець І. - Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції (2013)
Про наукові та етичні принципи. Етичний кодекс ученого України (схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.09 р. № 2) (2013)
Кобозева А. А. - Основы нового подхода к выявлению результатов клонирования в цифровом изображении в условиях возмущающих воздействий, Григоренко С. Н. (2015)
Рыбальский О. В. - Система автоматизированного поиска голосов, Соловьев В. И. , Шабля А. Н. , Журавель В. В. (2015)
Kushnirenko N. I. - Structural properties of thinned matrices of the equivalence class perfect binary arrays, Chechelnytskiy V. Y. (2015)
Положаенко С. А. - Математическая формализация условий образования фрактальных структур при водонапорном режиме нефтедобычи, Мухиалдин Хассан Моха (2015)
Молодецька К.В. - Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах (2015)
Кононович І. В. - Моделі системи забезпечення кібербезпеки із запізнюванням реагування на інциденти, Маєвський Д. А., Подобний Р. С. (2015)
Zadereyko A. V. - Program and technical aspects of cryptographic defence of data storage, Troyanskiy A. V. (2015)
Зіньковський Ю. Ф. - Оцінювання показників призначення нелінійних радіолокаторів, Прокофьєв М. І. (2015)
Березовський А. А. - Моделювання інформаційно-системних властивостей процесу реалізації вимірювань заданої надійності, Дмитренко В. С. (2015)
Ахмаметьева А. В. - Усовершенствование стеганоаналитического метода, основанного на анализе пространственной области цифровых контейнеров (2015)
Касянчук М. М. - Експериментальне дослідження програмної реалізації методів модулярного експоненціювання, Якименко І. З., Долинюк Т. М., Рендзеняк Н. А. (2015)
Стопакевич А. А. - Об устойчивом прецизионном моделировании оператора запаздывания, Стопакевич А. А. (2015)
Юхименко Б. И. - Ускоренный алгоритм одностороннего ветвления для решения задач линейного программирования с булевыми переменными (2015)
Технічна сторінка (2015)
Титул, зміст (2011)
Одарченко М. С. - Сутність і методи міжнародної торгівлі, Михайлик В. І., Карпенко З. П., Сподар К. В., Бабіч А. О. (2011)
Одарченко А. М. - Управління збутовою діяльністю торговельних підприємств, Одарченко Д. М., Михайлик В. І., Рибцева А. А., Максимова А. О. (2011)
Одарченко М. С. - Управління якістю та конкурентоспроможність торговельних підприємств, Павлоцька Л. Ф., Мовчан А. О., Гасай Є. Л., Шкода О. О. (2011)
Одарченко М. С. - Сутність державного регулювання міжнародної торгівлі, Карпенко З. П., Даниленко Л. В., Мовчан А. О., Рибцева А. А. (2011)
Кожушко Г. М. - Стандартизація і якість світловипромінювальних діодів, Ткаченко В. І., Дугніст Л. В. (2011)
Семенов А. О. - Розвиток технічного регулювання в Україні, Кожушко Г. М., Шурдук І. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Інтер’єрний екотекстиль: проблеми і вирішення, Семак Б. Д. (2011)
Семенов А. О. - Методи знезараження повітря в приміщеннях, Берлінова Л. В. (2011)
Пелик Л. В. - Дослідження зносостійкості фільтрувальних нетканих матеріалів, Пелех Ю. А. (2011)
Сорокіна С. В. - Експертиза якості голок для шиття, які імпортують в Україну, Акмен В. О. (2011)
Пахомова І. В. - Сучасні підходи до визначення ринкової вартості транспортних засобів іноземного виробництва, Губа Л. М. (2011)
Кобищан А. Д. - Дослідження нових методів вибілювання лляних тканин (2011)
Ткаченко В. І. - Споживчі характеристики допоміжних пристроїв для освітлювальних ламп, Шурдук І. В., Дугніст Л. В. (2011)
Калашник О. В. - Комплексне експертне дослідження щоденних прокладок для жінок, Коваленко Н. П. (2011)
Молебна Л. І. - Аналіз чинників, що впливають на якість дитячого взуття (2011)
Галик І. С. - Поверхнева модифікація текстильних одягових матеріалів силіконами – ефективний спосіб оптимізації їх асортименту, властивостей та підвищення якості, Семак Б. Д. (2011)
Бірта Г. О. - Товарознавча характеристика продукції нутріївництва (2011)
Юдіна Т. І. - Дослідження біологічної цінності молочно-рослинних фаршів, Назаренко І. А. (2011)
Бірта Г. О. - М’ясна продуктивність великої рогатої худоби та фактори, що її визначають, Бургу Ю. Г. (2011)
Бургу Ю. Г. - Товарознавча характеристика продукції кролівництва (2011)
Назаренко Л. О. - Ідентифікація якості та оцінювання конкурентоспроможності спредів, що реалізуються в Україні (2011)
Єрмолаєв О. М. - Намагніченість двовимірних провідників з домішковими станами електронів, Шурдук А. І. (2011)
Сукманов В. О. - Дослідження вмісту ефірної олії в сировині пасти з пряних трав, Кийко В. В., Охременко С. І. (2011)
Молоканова Л. В. - Хімічний склад вітчизняних м’ясних снеків, Орешина О. О. (2011)
Берлінова Л. В. - Знезараження води в процесі бутелювання (2011)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування термінів зберігання та вивчення показників безпеки напівфабрикату на основі печериць і насіння гарбуза, Слащева А. В., Чехова Н. С. (2011)
Погожих М. І. - Спосіб виробництва замороженого напівфабрикату з гливи звичайної, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Василець К. К., Максимова А. О. (2011)
Поперечний А. М. - Радіаційне сушіння пюре з картопляних відходів, Ільдірова С. К., Жданов І. В., Попова С. Ю. (2011)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Кравченко Н. В. (2011)
Одарченко М. С. - Екологічна безпека як основа національної безпеки України, Одарченко Д. М., Сесь А. М., Сюсель О. О., Соколова Є. Б. (2011)
Одарченко А. М. - Управління безпечністю продукції в умовах сучасної ринкової економіки, Савгіра Ю. О., Бабіч А. О., Сподар К. В., Сюсель О. О. (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2015)
До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Мільмана Юлія Вікторовича (2015)
До 75-річчя академіка НАН України Фірстова Сергія Олексійовича (2015)
Борисовская Е. М. - Динамика дислокаций в поликристалле при наличии дисклинационной стенки, Марченко Н. М., Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2015)
Фирстов С. А. - Влияние отжига на структуру и микромеханические свойства сверхбыстрозакалённой ленты Co67,3Fe10,1Si16,2B6,4, Еременко А. Л., Горбань В. Ф., Школьный В. К. (2015)
Мильман Ю. В. - Структура и прочностные характеристики деформируемых сплавов Al—5Mg, легированных скандием, цирконием и ниобием, Ефимов Н. А., Захарова Н. П., Даниленко Н. И., Шаровский А. О. (2015)
Мильман Ю. В. - Структура и свойства литейных высокопрочных алюминиевых сплавов на основе системы Al—Mg—Si, легиро¬ванных Zn и Cu, Легкая Т. Н., Коржова Н. П., Бойко В. В., Воскобойник И. В., Михаленков К. В., Мордовец Н. М., Подрезов Ю. Н. (2015)
Кулак Л. Д. - Влияние содержания Nb на структуру, фазовый состав и механические свойства сплавов Ti—xNb—1,25Si, Крапивка Н. А., Хоменко Г. Е., Пучкова В. Ю., Терещенко Т. П. (2015)
Кулак Л. Д. - Влияние температуры закалки на фазовый состав, структуру и микротвердость сплава Ti—18,7Nb—1,6Si, Хоменко Г. Е., Минаков Н. В., Дацкевич О. В., Кузьменко Н. Н., Терещенко Т. П. (2015)
Луговской Ю. Ф. - Влияние состава, структуры и термообработки новых жаростойких титановых сплавов на основе системы Тi—Al—Si—Zr на их механические свойства, Кулак Л. Д., Кузьменко Н. Н., Дацкевич О. В., Спиридонов С. А. (2015)
Даниленко М. І. - Вплив деформаційної субструктури на механічні властивостісталі 20Х, Подрезов Ю. М., Назаренко В. А., Даниленко В. І., Фірстов С. О., Марченко Н. М. (2015)
Шевченко О. М. - Особливості структури карбідосталі із зміцненням карбідами хрому, що утворюються при гарячому пресуванні (2015)
Подрезов Ю. М. - Зміна твердості по глибині доріжки тертя деформованої сталі 20Х, Грінкевич К. Е., Рудик М. Д., Даниленко М. І., Ткаченко І. В., Козирєва Л. В. (2015)
Vasylyev O. - The boundaries and their impact on properties of zirconia electrolyte, Brychevskyi M., Brodnikovskyi Y., Brodnikovska I., Firstov S. (2015)
Олейник Г. С. - Особенности структурно-фазовых превращений турбостратного BN при высоких давлениях и температурах, Петруша И. А., Котко А. В., Никишина М. В. (2015)
Григорьев О. Н. - Структурообразование и механические свойства диборида циркония в присутствии активирующих спекание добавок, Галанов Б. А., Коротеев А. В., Мелах Л. М., Moсинa Т. В., Бега Н. Д., Котенко В. А., Винокуров В. Б., Клименко Л. И., Степаненко А. В. (2015)
Жиляєв І. Б. - Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років, Фурашев В. М. (2013)
Брижко В. М. - Захист персональних даних: реалії та практика сучасності (2013)
Мельник К. С. - Теоретико-правовий зміст терміна "персональні дані” (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського