Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ, реперфузионная терапия в Украине, Сервей ПКВ — 2015 (2015)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. Частина І, Макуха Ю. П. (2015)
Костылев М. В. - Рекомендации рабочей группы Европейской ассоциации по визуализации сердечно-сосудистой системы, Американского общества эхокардиографии и производителей оборудования по стандартизации изображений деформации с использованием методики двумерной спекл-трекинг эхокардиографии, Матящук А. С., Чехмыза Я. С. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Морфологические основы динамических характеристик миокарда левого желудочка сердца, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко Е. В., Мороз М. Н. (2015)
Лозовой А. А. - Применение эндоваскулярных абляционных электродов при выполнении процедуры "лабиринт" у пациентов с дефектом межпредсердной перегородки, осложнённым фибрилляцией/трепетанием предсердий, Залевский В. П., Параций А. З. (2015)
Колесник М. Ю. - Цистатин С як маркер ремоделювання міокарда в чоловіків з артеріальною гіпертензією без хронічної хвороби нирок (2015)
Гомоляко І. В. - Стан системи нейтрофільних гранулоцитів як чинник ризику післяопераційних ускладнень при аневризмах черевної аорти, Нікульніков П. І., Ліксунов О. В., Дубович Т. О., Клочкова Н. Є., Ратушнюк А. В. (2015)
Гудз О. І. - Стан агрегації тромбоцитів як один із чинників ризику під час виконання дистальних артеріальних реконструкцій, Ткачук О. Л., Гудз І. М. (2015)
Яворовський О. П. - Токсикокінетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції як раннього клінічного вияву хронічного отруєння свинцем, Карлова О. О., Шейман Б. С. (2015)
Кузик Ю. І. - Розшарування сонних артерій як причина ішемічних порушень мозкового кровообігу в молодих людей, Сироїд М. В. (2015)
Вишневецька О. А. - Біорозчинний оклюдер для закриття дефекту міжпередсердної перегородки, Козяр В. В., Скиба І. О. (2015)
Витовский Р. М. - Незрелая тератома левого желудочка: особенности клинического течения, Захарова В. П., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В., Исаенко В. В., Билинский Е. А., Параций А. З., Кривенький А. В., Дорофеева С. И., Дедкова Т. И. (2015)
Шипулін В. П. - Майже забутий київський лікар-гуманіст Карл Генріхович Трітшель, Назаренко Д. І. (2015)
Драч О. О. - Становлення "історії жінок" як наукового напряму на Заході: досягення і перспективи (2015)
Мілютін С. Ю. - Іконоборський едикт Льва ІІІ у російському візантієзнавстві (2015)
Михайлюк Ю. М. - "Вищий стан" як соціальний складник українського суспільства литовської доби в оцінці Олександри Єфименко (2015)
Саган Г. В. - Українське питання: виклики сьогодення та історія дипломатичного сприяння українській ідеї на території Королівства СХС (2015)
Івангородський К. В. - Критика "етнологічної концепції" Лева Гумільова у сучасній російській історіографії (2015)
Темченко А. І. - Семантика тілесності в лікувальних практиках українців Полісся (2015)
Брайчевська О. А. - Сербські народні пісні як відображення історії етносу (2015)
Котиченко А. А. - Перші студентки Ягелонського університету (2015)
Райківський І. Я. - Михайло Максимович і Галичина (2015)
Ніколаєць Ю. О. - Зміни у складі населення Галичини (друга половина 1940-х – початок 50-х рр.) (2015)
Присяжнюк Ю. П. - Повсякденне життя населення України після гітлерівської окупації (2015)
Палієнко М. Г. - Доля людини на тлі епохи: життєвий шлях Осипа Мельниковича, Срібняк І. В. (2015)
Капітан Л. І. - Один з когорти закарпатських "незгодних" (сторінки з життя Івана Чендея) (2015)
Заплетнюк М. А. - Вплив реформування системи освіти на розвиток громадянського суспільства України в 1990-х рр. (2015)
Овчаренко А. О. - Азіатський тип жінки-лідера на прикладі Сун Мейлін, Чупілка І. М. (2015)
Бережна Н. О. - Національні меншини (вірмени) в новітній історії України: соціокультурний підхід (2015)
Кухарчук О. С. - Народна дерев’яна архітектура Закарпаття (XVII–XX ст.) (2015)
Силка О. З. - Товариства бджолярів як вид агропросвітницьких об’єднань України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Синявська Л. І. - Забезпечення працівниками підприємств кам’яновугільної промисловості Сходу України в період Першої cвітової війни (2015)
Лапченко А. С. - Селянські промисли на Харківщини в 1920-х рр. (2015)
Калінкіна С. А. - Оподаткування селян України в умовах Голодомору 1932–1933 рр., Корновенко С. В. (2015)
Тітіка О. О. - Соціально-економічні та організаційні засади відновлювальних робіт у місцевій промисловості України в 1943–1950 рр. (2015)
Шпак Д. О. - Політичне рішення Пленуму ЦК КПРС 4 червня 1957 р. як одна з причин формування антирадянського руху на Півдні України (2015)
Ніколаєць К. М. - Динаміка та регіональні особливості зайнятості населення України в 1990-х рр. (2015)
Куций І. П. - Образ Слов’янщини як цивілізаційний автостереотип Миколи Костомарова (2015)
Горпинченко І. В. - Російська православна церква в суспільно-політичних процесах України другої половини ХІХ століття: історіографія (2015)
Бургаз Ю. В. - Роль студентства в антиурядових виступах у Російській імперії 60–90-х рр. ХІХ ст.: історіографічний аспект (2015)
Фареній І. А. - Соціалізм і кооперація в поглядах "артільного батька" Миколи Левитського (2015)
Івангородський К. В. - Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов’ян (2015)
Мілютін С. Ю. - Костянтин V Копронім як теоретик візантійського іконоборства (2015)
Темченко А. І. - Ритм у лікувальних обрядових текстах: міфологія дискурсу і семантика образної системи (2015)
Левицька Н. М. - Розвиток світової та вітчизняної харчової науки у ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний аспект, Синявська Л. І. (2015)
Драч О. О. - Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії) (2015)
Срібняк М. І. - Театральне мистецтво в таборовому повсякденні полонених вояків-українців у Австро-Угорщині у 1915–1917 рр. (2015)
Боєчко В. Ф. - Реалізація проектів державності другої Речі Посполитої польською політичною елітою 1917–1918 рр. (2015)
Присяжнюк Ю. П. - Польські "сліди" українського народолюбства на зламі 1850–1860-х рр., Шамара С. О., Ігнатенко Ю. В. (2015)
Силка О. З. - Нормативно-правове забезпечення діяльності сільського просвітницького товариства у 1917 р. (на прикладі товариства "Кобзар") (2015)
Компанієць О. В. - Український опозиційний фольклор 30-х рр. ХХ ст.: до проблеми класифікації та систематизації, Масненко В. В. (2015)
Терещенко Т. В. - Діяльність сільських культурно-просвітницьких установ центральних областей України в 1945–1950 рр. (2015)
Саган Г. В. - Міжцерковні контакти як складова культурної співпраці УРСР та СФРЮ (1950–80-ті рр.) (2015)
Ніколаєць К. М. - Розвиток державного соціального страхування в Україні у 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Казьмирчук Г. Д. - Силка О. З. Громадські об’єднання українського села наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя). Монографія. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2015. – 550 с. (2015)
Фареній І.А. - Драч О. О. Зарубіжна історіографія всесвітньої історії: навчальний посібник / Київський ун-т ім. Б.Грінченка. – Черкаси: Видавець Ю.А.Чабаненко, 2015. – 164 с. (2015)
Шамара С.О. - Страдники на своїй землі. Спогади Ліди Присяжнюк різних років / Інтерв’юер, упорядник, автор аналітичної статті Ю. Присяжнюк. – Черкаси: Вертикаль, 2013. – 276 с. (2015)
Калініченко Н. - Школи саморозвитку особистості (2014)
Радул В. - Професійно-педагогічна майстерність викладача (2014)
Растригіна А. - Перспективи реформування професійної мистецької освіти (2014)
Ткаченко О. - Формування Етнопедагогічної компетентності вчителя початкових класів у контексті культурологічного підходу в освіті (2014)
Черкасов В. - Уроки музики і музичного мистецтва: особливості та відмінності (2014)
Шандрук С. - Реалізація освітніх парадигм в американській системі педагогічної освіти (2014)
Бабаліч В. - Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи студентів з предмету "теорія і методика викладання плавання" (2014)
Бабенко А. - Інтеграційні заняття зі спортивних ігор як шлях удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Бабенко Л. - Національне і соціальне в історії української культури (2014)
Бабенко Т. - Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця (2014)
Баранюк І. - Теоретичні та практично-методичні аспекти педагогічної риторики Василя Сухомлинського (2014)
Біда А. - Діагностування здібностей і державна підтримка розвитку обдарованих дітей в Україні (2014)
Білоконна Н. - Шляхи розвитку емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Бовдир О. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку комунікативної культури майбутніх юристів (2014)
Бродський Г. - Проблеми та перспективи народно-інструментального оркестрового виконавства, Сметана С. (2014)
Брояковський О. - Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу (2014)
Вовк О. - Принципи опрацювання навчального тексту в комунікативно-когнітивному підході (2014)
Волчелюк Ю. - Ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору (2014)
Воропай Н. - Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Галета Я. - Особливості адаптації особистості у інформаційному середовищі (2014)
Горлова А. - Особливості взаємодії "педагог-вихованець" на межі початкової та основної школи (2014)
Грозан С. - Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в діяльності вчителя музичного мистецтва (2014)
Гусєва К. - Фактори впливу на розвиток творчості майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки (2014)
Дідич Г. - Аналіз проблеми "естетичний ідеал" у науковій літературі (2014)
Довга Т. - Іміджева позиція вчителя початкової школи як інструмент налагодження ефективної педагогічної взаємодії (2014)
Дубінка М. - Цілісність особистості майбутнього викладача в контексті проблеми професійного зростання (2014)
Кондрашов М. - Модульно-блокове структурування занять як механізм управління формуванням професійної позиції майбутнього вчителя (2014)
Корінна О. - Значущість контролю знань для підвищення якості вищої освіти (2014)
Кравцова Т. - Педагогічна рефлексологія, як напрям вивчення дитини у вітчизняній педагогіці початку ХХ століття (2014)
Кравцов В. - Методологічні знання як змістовна характеристика методологічної культури майбутнього вчителя (2014)
Кучай О. - Роль мультимедійної освіти у становленні інформаційного суспільства (2014)
Кучай Т. - Система присвоєння кваліфікації учителя початкових класів у Японії (2014)
Лелеко В. - Реалізація біоадекватної технології у навчанні іноземних мов (2014)
Лещенко Г. - Професійно важливі якості фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті (2014)
Лещенко Е. - Етнопедагогічний чинник земської освіти у педагогічній діяльності М. О. Корфа (до 180-річчя від дня народження М. О. Корфа) (2014)
Локарєва Ю. - Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Ломакіна М. - Контроль навчання як складова професійної підготовки майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху (2014)
Лопатинська І. - Модель підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі (2014)
Малежик Ю. - Зміст, мета і завдання мистецької освіти в Україні другої половини ХХ століття (2014)
Маркова О. - Формування внутрішньої мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності в учнів старшого підліткового віку (2014)
Матьяш О. - Комунікативна освіта у сучасному світі, Гуцало Е. (2014)
Мельнік А. - Культура рухів як складова готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі (2014)
Мішин С. - Професійне самовдосконалення майбутніх магістрів фізичного виховання (2014)
Нічишина В. - Про науково-теоретичні засади підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів на основі інтегративного підходу (2014)
Окольнича Т. - Форми соціальної допомоги у східних слов’ян (2014)
Панченко Г. - Проблема збереження здоров’я учнів початкової школи у контексті інтенсифікації навчання (2014)
Радул С. - Теоретичні аспекти дослідження міжкультурної компетентності (2014)
Рацул А. - Основні принципи і завдання стратегії сімейного виховання (2014)
Рацул О. - Філософський аспект системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Свещинська Н. - Творча інтерпретація музичних творів в інструментальному класі (2014)
Семез А. - Формування цінностей педагогічної діяльності майбутнього педагога як складової його соціально-професійної адаптації (2014)
Собко С. - Фізично-оздоровча активність як показник самовдосконалення студентської молоді, Собко Н. (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Авторська спроможність як системоутворювальний фактор композиторсько-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Стрижаков А. - Розвиток духовно-морального світу особистості дитини в працях Н. Заглади (2014)
Стукаленко З. - Сутність феномена "професійна толерантність" у науково-педагогічній літературі (2014)
Турчак А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до застосування інтерактивних технологій у навчанні, Шевченко О. (2014)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення в системі ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя (2014)
Філоненко О. - Ф. Ф. Оксанич – педагог, практик, керівник (2014)
Фурдуй Я. - Становлення і розвиток міжпредметних зв’язків у педагогічній науці і практиці (2014)
Яненко О. - Конкурс як ресурс професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта (2014)
Анотації (2014)
Дубровіна Л. - Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Ковальчук Г. (2016)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах (2016)
Гранчак Т. - Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг (2016)
Матяш І. - "Світова бібліотека україніки" Євгена Слабченка як ідея і культурологічний проект народної дипломатії (2016)
Стрішенець Н. - Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження (2016)
Романуха З. - Термінологія бібліографічного інформування, Швецова-Водка Г. (2016)
Соколов В. - Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві (2016)
Підсумки та пріоритети діяльності бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2016)
"Ми з тобою познайомилися, і все…" (2016)
Титул, зміст (2015)
Бєсов Л. М. - Наука України (1960-1980 рр.): соціальний статус (2015)
Власов В. І. - Геоекономіка – основа глобалістики (короткий історичний екскурс) (2015)
Тверитникова О. Є. - Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965–1980 рр.) (2015)
Косовець Ю. В. - Біля витоків створення вітчизняного тепловоза (2015)
Бабічук І. В. - З історії синтезу сечової кислоти, Шендеровський В. А. (2015)
Чумаченко О. А. - Створення двоконтурного турбореактивного двигуна АІ-25 (2015)
Фирсов А. В. - К 150-летию со дня рождения инженера Б.Г. Луцкого: неизвестные и малоизвестные факты биографии (2015)
Герман Г. П. - Олексій Несторович Шелест як засновник вітчизняного тепловозо-будування (2015)
Казанцева Л. В. - Пам’ятки науки і техніки Київської університетської астрономічної обсерваторії. Горизонтальний сонячний телескоп, Салата С. А. (2015)
Пістоленко І. О. - Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині ХІХ століття (2015)
Тютюнник Ю. Г. - До питання про перший цукровий завод в Україні (2015)
До читачів журналу "Інформація і право” Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
До читачів журналу "Інформація і право” Президента Національної академії правових наук України, академіка НАН України і НАПрН України В. Я. Тація (2011)
"Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері” (Рекомендації "круглого столу”) (2011)
Пилипчук В. Г. - Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України, Брижко В. М. (2011)
Марущак А. І. - Пріоритети розвитку інформаційного права України (2011)
Новицький А. M. - Феномен "інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження (2011)
Цимбалюк В. С. - Мас-медіа право в інформаційному суспільстві (2011)
Дзьобань О. П. - Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс (2011)
Бебик В. М. - Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації (2011)
Березенко В. М. - Зв’язок з громадськістю як стратегічний менеджмент комунікацій (2011)
Махінов В. М. - Освіта та соціальні комунікації: пріоритети соціокультурної парадигми (2011)
Поляруш О. О. - Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України (2011)
Фурашев В. М. - Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки , Ланде Д. В. (2011)
Широкова-Мурараш О. Г. - Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект, Акчурін Ю. Р. (2011)
Корчак Н. М. - Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України (2011)
Савінов О. М. - Особливості практичного визначення параметрів логістичної залежності росту (2011)
Від редакційної колегії: Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 (2011)
Титул, зміст (2015)
Лютий О. П. - Євген Оскарович Патон – видатний вчений в галузі зварювання та мостобудування (До 145 річчя від дня народження) (2015)
Демченко Т. Ф. - Федір Іванович Енрольд (1828–1877) – визначний вітчизняний вчений-мостобудівник (2015)
Лупаренко Г. В. - Внесок І.А. Коваля у розвиток тракторної техніки (2015)
Махобей К. М. - Праця Г.О. ГРАФТІО в плані ГОЕРЛО (2015)
Жук В. В. - До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України дореформеної доби ХІХ ст. (2015)
Костенко А. В. - Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) (2015)
Мошик І. В. - Історичні віхи Глухівського краєзнавчого музею (2015)
Сірик О. М. - Генезис української термінології залізничної галузі: функціональні особливості (2015)
Тарабрін О. Є. - Сортівничо-насіннєва справа у країнах Західної Європи та США (20-ті рр. ХХ ст.), Євтушик Р. В. (2015)
Жам О. М. - Механічні віялки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2015)
Кушлакова Н. М. - Ворфоломій Степанович Савчук (2015)
Беляков К. І. - Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку (2011)
Брижко В. М. - До гносеології категорії "інформація” (2011)
Марущак А. І. - Визначення поняття "інформаційні права людини” (2011)
Настюк В. Я. - Формування системи інформаційного законодавства в Україні (2011)
Баранов О. А. - Правове регулювання доступу на ринок телекомунікацій (2011)
Яременко О. І. - Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні (2011)
Дзьобань О. П. - Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії (2011)
Бебик В. М. - Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи (2011)
Махінов В. М. - Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості (2011)
Поляруш О. О. - "Мережеві” революції як засіб геополітичного протиборства: близькосхідний досвід (2011)
Уханова Н. С. - Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства, Бойко О. В. Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства (2011)
Зубок В. Ю. - Огляд і порівняльний аналіз методик та засобів дослідження топології Інтернету, Головін А. Ю. (2011)
Фурашев О. В. - Про особливості роботи з електронними інформаційними ресурсами (2011)
Брайчевський С. М. - Дезінформація як нелінійний ефект взаємодії інформаційних тематичних потоків (2011)
Баєв О. О. - Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні (2011)
Саранюк В. І. - До порядку автоматизованого документообігу у розподілі судових справ (2011)
Золотар О. О. - Класифікація інформаційної безпеки (2011)
Кіслов Д. - Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму (2011)
Рущенко И. - От "криминальной революции” к "криминальному обществу” (2014)
Арсеенко А. - США и Украина: сценарии деиндустриализации, Петрушина Т. (2014)
Немировская А. Лыткина Е. - Социальный пессимизм как барьер модернизации регионов Сибири (2014)
Меркулова Д. - Поведение дошкольников в сети Интернет, Звоновский В. (2014)
Волох В. - Миграционная политика и ее реализация в России (2014)
Мазурок А. - Факторы электоральной популярности ВО "Свобода”, Паниотто В., Харченко Н. (2014)
Саенко Ю. - Социальные индексы: теория и практика, Привалов Ю., Чепурко Г., Гончарук А., Поддубный В., Сапелкин Ю., Ходоривская Н. (2014)
Рахманов А. - Превращение собственников крупного капитала в капиталистов-рантье как фаза развития капитализма в Украине (2014)
Шульга А. - Эвристический потенциал понятия "символический универсум” (2014)
Резник В. - Социологическое научное сообщество в Украине после 1990 года: профессиональная структура, социальная инфраструктура и тенденции воспроизводства, Резник А. (2014)
Танчер В. - Актуальные проблемы социологической науки (вступительная лекция к одноименному курсу) (2014)
Дембицкий С. - Относительно проблематичности стохастической проверки теоретических конструктов (2014)
Поздравляем Владимира Ильича Воловича (2014)
Светлой памяти Тарасенко Валентина Ивановича (1940–2014) (2014)
Рущенко І. - Від "кримінальної революції” до "кримінального суспільства” (2014)
Арсеєнко А. - США й Україна: сценарії деіндустріалізації, Петрушина Т. (2014)
Немировська А. - Соціальний песимізм як бар’єр модернізації реґіонів Сибіру, Литкіна К. (2014)
Мєркулова Д. - Поведінка дошкільників у мережі Інтернет, Звоновський В. (2014)
Волох В. - Міґраційна політика та її реалізація в Росії (2014)
Мазурок А. - Чинники електоральної популярності ВО "Свобода”, Паніотто В., Харченко Н. (2014)
Саєнко Ю. - Соціальні індекси: теорія і практика, Привалов Ю., Чепурко Г., Гончарук О., Піддубний В., Сапєлкін Ю., Ходорівська Н. (2014)
Рахманов О. - Перетворення власників великого капіталу на капіталістів-рантьє як фаза розвитку капіталізму в Україні (2014)
Шульга О. - Евристичний потенціал поняття "символічний універсум” (2014)
Резнік В. - Соціологічна наукова спільнота в Україні після 1990 року: фахова структура, соціальна інфраструктура та тенденції відтворення, Резнік О. (2014)
Танчер В. - Актуальні проблеми соціологічної науки (вступна лекція до одноіменного курсу) (2014)
Дембіцький С. - З приводу проблематичності стохастичної перевірки теоретичних конструктів (2014)
Вітаємо Володимира Ілліча Воловича (2014)
Світлої пам’яті Тарасенка Валентина Івановича (1940–2014) (2014)
Bogomolov A. - Makers of Revolution: the concept of ŠABĀB (YOUTH) in the discourse of the Egyptian Arab Spring (2015)
Бродяк Д. А. - Кризис традиционного социума: политическая эволюция коммунистической партии Бирмы (2015)
Мазніченко О. І. - Арабсько-французька міжмовна взаємодія і лексичне взаємодонорство: компаративний аналіз (2015)
Орал Мустафа - Союз визволення України та Османська Туреччина (2015)
Петрова Ю. І. - Текстологічні особливості київського списку рукопису "Подорож патріарха Макарія” (2015)
Попельницька О. О. - Японська парадна ґнотова аркебуза XVII–XVIII ст. у зібранні Національного музею історії України (2015)
Приймаченко В. В. - Давньогрецька філософія і поява Септуагінти (2015)
Пупурс І. В. - "Схід – прасвоє”: романтизованi Індія, Єгипет, Кавказ (2015)
Соегов Мурадгелди - Репрессированная наука Туркменистана: Б. Э. Бердиев (1898–1970) (2015)
Цолін Д. В. - Давньоєврейське віршування: до питання про роль синтаксису (2015)
Шестопалец Д. В. - Подходы к интерпретации Корана в работах идеологов исламского возрождения (2015)
Брижко В. М. - Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права (2011)
Баранов О. А. - Удосконалення правового регулювання мовлення (2011)
Новицька Н. Б. - Захист суспільної моралі в інформаційному суспільстві (2011)
Бєсєдна Л. Л. - Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи (2011)
Бєлєвцева В. В. - Правовий режим інформаційних ресурсів (2011)
Касперський І. П. - Зміст службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом (2011)
Леонов Б. Д. - Особливості правової інформації (2011)
Яременко О. І. - Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління (2011)
Каменська Н. П. - Реалізація права на доступ до публічної інформації за інформаційними запитами (2011)
Цимбалюк І. В. - Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин (2011)
Литвин Н. А. - Інформаційне забезпечення діяльності третейських судів в Україні (2011)
Бугера С. І. - Використання генетично-модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві: інформаційно-правовий аспект (2011)
Дзьобань О. П. - Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну (2011)
Корольов В. Ю. - Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики, Поліновський В. В., Герасименко В. А., Горинштейн М. Л. (2011)
Мартинець Н. С. - Механізми взаємодії уряду і громадськості в системі електронного урядування (2011)
Бондар Ю. В. - Правове забезпечення національного книговидання у контексті міжнародного досвіду (2011)
Гусак О. П. - Криза та кризовий менеджмент у сфері паблік рилешнз: конкретизація понять (2011)
Крегул І. Ю. - Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства (2011)
Беланюк М. В. - Історико-правові аспекти інформаційного протиборства в умовах воєнного стану (1941 – 1942 рр.) (2011)
Ланде Д. В. - Питання класифікації та розпізнавання інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем, Фурашев В. М. (2011)
Савінов О. М. - Зв’язок діючих нормативних документів та математичних методів формалізації підготовки льотного складу (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми надання юридичної сили біржовим угодам, укладеним в електронних торговельних системах (2011)
Антоненко С. А. - Досвід створення та функціонування Державної системи правової інформації Республіки Білорусь (2011)
"Круглий стіл” від 11 листопада 2010 року на тему: "Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері” (2011)
"Круглий стіл” від 25 лютого 2011 року на тему: "Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес” (2011)
"Круглий стіл” від 27 квітня 2011 року на тему: "Моделі колективної безпеки: інформаційний вимір” (2011)
Міжнародна конференція від 26 травня 2011 року на тему: "Інформаційні технології і безпека. Проблеми наукового і правового забезпечення кибербезпекі в сучасному світі” (2011)
"Круглий стіл” від 15 вересня 2011 року на тему: "Теорія і практика розвитку інформаційного права України” (2011)
Постанова президії НАПрН України № 78/10 від 30.06.11 р. "Про створення координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки” (2011)
Титул, зміст (2015)
Бідзіля П. П. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2015)
Васюта В. А. - Аналіз надання лікувальної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів (2015)
Горша О. В. - Формализованная патогенетическая модель диагностики дизрегуляторных состояний у операторов транспорта, Щулипенко Л. И., Горша В. И. (2015)
Гришуніна Н. Ю. - Корекція динамічного стереотипу та вегетативної регуляції у дітей з наслідками органічного ураження нервової системи, Манін М. В. (2015)
Зинченко Е. К. - Изменение аутотолерантности у больных, страдающих церебральным арахноидитом на фоне длительного снижения артериального давления, Климова Е. М., Флорикян В. А. (2015)
Літовченко А. В. - Хірургічні методики мезенхімальної стимуляції репаративного хондрогенезу гіалінового хряща (2015)
Лоскутов О. А. - Результаты использования искусственной электрической фибрилляции сердца при операциях аортокоронарного шунтирования (2015)
Маркова М. В. - Взаємозв`язок копінгу та патернів залежної поведінки у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології в аспекті диференціації їх медико-психологічної підтримки, Кутова Н. В. (2015)
Поточилова В. В. - Ускладнені інфекції області хірургічного втручання та порівняльна характеристика чутливості мікроорганізмів до антибіотиків резерву у відділеннях хірургічного профілю, Бабак С. І. (2015)
Гололобова О. В. - Порівняльна характеристика показників імунної відповіді залежно від реплікативної активності та генотипу вірусу гепатиту С (2015)
Салій З. В. - Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Пшук Н. Г. - Основні клініко-психопатологічні феномени соціальної фобії та особливості їх суб’єктивної оцінки у студентської молоді, Слободянюк Д. П., Довгань О. В., Слободянюк П. М. (2015)
Солонько Г. М. - Молекулярно-генетичний аналіз поліморфних варіантів Val158Met гена COMT у дітей, які потребують стоматологічного лікування під загальним знеболенням, Смоляр Н. І., Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2015)
Станіславчук Л. М. - Ефективність небулайзерної терапії флутиказону пропіонатом при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после портокавального шунтирования в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиньшин В. П., Петраш А. Н., Баранов Е. И. (2015)
Спіріна І. Д. - Клініко-психопатологічні особливості параноїдної шизофренії у хворих з коморбідним кістковим туберкульозом, з точки зору їх психосоціальної реабілітації, Широков О. В. (2015)
Знаменська М. А. - Актуальні питання забезпечення діяльності комплексної системи комунікацій в охороні здоров’я, Слабкий Г. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Зинченко Е. К. - Индивидуальные особенности аутоиммунных нарушений у больных артериальной гипотонией в структуре неврологических симптомoкомплексов органического поражения центральной нервной системы (2015)
Васюта В. А. - Оценка основных методов диагностики для выявления атрофии зрительных нервов (2015)
Чернєв О. В. - Вплив курсового призначення сукцинату натрію на функціональний стан та загальну фізичну працездатність організму футболістів під час навчально-тренувальних зборів (2015)
Бідзіля П. П. - Особливості кардіогемодинаміки при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального стану нирок (2015)
Бойко О. І. - Прогностичні маркери ефективності імуносупресивної терапії у пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом, Виговська Я. І., Сімонова М. І., Томашевська Н. Я., Масляк З. В. (2015)
Волков О. О. - Вплив методу анестезії під час кесарева розтину на оцінку стану новонародженого і скорочення матки (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Клинико-экспериментальное обоснование метода билиарной дебитоманометрии, Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э., Павличенко С. А., Лермонтов А. А. (2015)
Клигуненко О. М. - Динаміка змін тестів активації згортання крові при різних варіантах тромбопрофілактики, Козіна О. С. (2015)
Лоскутов О. А. - Анестезиологическое обеспечение операций у пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией (2015)
Рахман Л. B. - Порівняльний аналіз клініко-психопатологічної симптоматики резистентних та нерезистентних до терапії депресій, Маркова М. B. (2015)
Сміян О. І. - Клінічні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей у поєднанні з патологією глоткового мигдалика, Дмітрова Є. В., Васильєва О. Г. (2015)
Сміян-Горбунова К. О. - Стан гуморальної ланки імунної системи в дітей з моно- та мікст-варіантами ротавірусної інфекції, Бинда Т. П., Сміян О. І. (2015)
Майданник В. Г. - Метаболічно-гіпоксичні порушення в формуванні діабетичної нефропатії при цукровому діабеті і типу у дітей, Бурлака Є. А. (2015)
Тугушев А. С. - Оценка висцеральной гемодинамики у больных циррозом печени после разобщающих операций в сравнении с неоперированными больными с компенсированным и декомпенсированным течением заболевания, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Вакуленко В. В., Стешенко А. А., Тулупов А. А. (2015)
Гайова Л. В. - Вибір моделі деструктивного туберкульозу. патоморфологічні та гістологічні дослідження функціональних змін внутрішніх органів морських свинок уражених мікобактеріями туберкульозу в умовах експериментального туберкульозу (2015)
Панасюк Е. Л. - Клинико-лабораторные особенности криптококкового менингоэнцефалита у пациентов с вич-негативным статусом, Говорова Д. В., Борщев С. П., Филипенко А. В. (2015)
Болотная Л. А. - Патогенетическое значение сосудистого эндотелиального фактора роста при псориазе, Сариан Е. И., Лопандина А. А. (2016)
Михайловська Н. С. - Особливості ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки, Міняйленко Л. Є. (2016)
Павличенко П. П. - Влияние функционального состояния футболистов на успешность соревновательной деятельности (2016)
Підлубний В. Л. - Оцінка ступеня впливу біопсихосоціальних факторів на рівень психічного здоров’я працівників промислових популяцій (2016)
Efimov Y. - Perspectives of the use of commissure in patients with oblique fractures of the lower jaw, Stomatov D., Efimova E., Stomatov A., Borodin V. (2016)
Твердохлеб Т. А. - Взаимосвязь показателей микробиоценоза кишечника и местного иммунитета у детей, больных реактивными артритами (2016)
Тріщинська М. А. - Цереброваскулярна реактивність у каротидному та вертебро-базилярному циркуляторних басейнах при початкових проявах хронічної ішемії мозку (2016)
Ілащук Т. О. - Аналіз впливу омега-3-поліненасичених жирних кислот на біохімічні параметри крові та вміст адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію, остеоартроз і їх поєднання за оптимальної та надлишкової маси тіла, Швець Н. В., Микитюк О. П. (2016)
Щербань Т. Д. - Оптимізація лікування діабетичної нефропатії з урахуванням особливостей клітинних механізмів запалення (2016)
Сорокман Т. В. - Ефективність різних схем ерадикаційної терапії в дітей, хворих на хелікобактер-асоційовану патологію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сокольник С. В., Попелюк О.-М. В., Остапчук В. Г., Макарова О. В., Швигар Л. В. (2016)
Дзюба О. М. - Інформативність клінічних параметрів метаболічного синдрому при первинному гострому ішемічному інсульті, Бабенко В. В. (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни лабораторних показників та функціонального стану лівого шлуночка у чоловіків з надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від важкості хронічної серцевої недостатності (2016)
Калинчук А. - "Хустина" Тараса Шевченка: спроба комплексного аналізу (2015)
Галич А. - Костюм як складова портретної характеристики в документальному тексті (2015)
Скорина Л. - Специфіка функціонування інтертекстуальних заголовків в українському письменстві 1920-х років (2015)
Кавун Л. - Діалогічні аспекти кіно й української літератури 20-30 х років ХХ століття (2015)
Лубчак В. - В об’єктиві: образ інтелігенції в південноукраїнських альманахах початку ХХ ст (2015)
Шпорт В. - Проблематика ранніх оповідань і повістей Семена Скляренка (1920 – 1940 рр) (2015)
Корецька М. - Художня диференціація етнопсихологічних типів українця в романах Анатолія Дімарова "І будуть люди", "Біль і гнів" (2015)
Назарук І. - Екзистенційні мотиви поетичного доробку Костя Шишка (2015)
Марценішко В. - Основні концепти історіософії Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: порівняльний аспект (2015)
Клименко (Синьоок) Г. - Старозавітна "Пісня над піснями” в літературних інтерпретаціях Шолом-Алейхема та Леоніда Первомайського (2015)
Рижченко О. - Історичний переворот у творчості Бориса Акуніна (2015)
Гарачковська О. - Гумористично-сатирична поезія літературного угруповання "Бу-Ба-Бу" у постмодерному дискурсі (2015)
Вертипорох О. - Авторська рефлексія жіночої екзистенції в романі Галини Тарасюк "Сестра моєї самотності" (2015)
Кошова І. - Кольоровий образ повісті "Невский проспект" Миколи Гоголя (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (2015)
Древаль Н. - "Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!". Життєвий і творчий шлях Лесі Українки (конспект уроку з української літератури. 10 клас) (2015)
Дудник А. - Василь Симоненко. "Подорож у країну навпаки" (конспект уроку з української літератури. 5 клас) (2015)
Ромащенко Л. - Інтердисциплінарне видання "Nowa polityka wschodnia” (2015)
Ромащенко Л. - Слов’янські культурні діалоги (2015)
Ромащенко Л. - Мандрівникові шевченкового Санкт-Петербурга (2015)
Коваль Н. - Англійський гумор по-українськи (2015)
Клименко (Синьоок) Г. - Природна бджола і з гіркої квітки взяток бере (2015)
Сабат Г. - Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца: рецензія на монографію (2015)
Цільмак О.М. - Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій (2015)
Бичкова С.С. - Зловживання цивільними процесуальними правами, Чурпіта Г.В. (2015)
Шевцов С.О. - Формування професійно-психологічної компетентності у працівників правоохоронних органів України як складової професійної підготовки (2015)
Смерницький Д.В. - Інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності (2015)
Бабич Н.В. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблем використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Цимбалюк Ю.А. - Економіко-правові аспекти захисту інтелектуальної власності (2015)
Кашперська Т.Ц. - Докази і доказування у справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів (2015)
Чорноус Ю.М. - Особливості тактики слідчих (розшукових) дій за участю іноземців (2015)
Пиріг І.В. - Технічне забезпечення експертної діяльності (2015)
Костюк В.Л. - Профілактика правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків дільничними інспекторами міліції, Литвин В.В. (2015)
Сидоренко Л.О. - Щодо права експерта на редагування поставлених йому запитань (2015)
Дручек О.М. - Криміналістичні та психологічні аспекти участі дитини у слідчій дії — пред’явленні особи для впізнання (2015)
Мазурок О.Я. - Виявлення, фіксація та вилучення слідів крові під час розслідування фактів безвісного зникнення особи (2015)
Деревняк Д.В. - Криміналістична тактика обшуку та особистий обшук: необхідність удосконалення (2015)
Кравчук В.В. - Застосування судово-ветеринарної експертизи під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, Кравчук О.В., Туровець Ю.М. (2015)
Скрипко Г.О. - Оцінка вартості текстильних матеріалів і виробів із нихяк завдання їх комплексного дослідження (2015)
Хох А.Н. - О возможных подходах к повышению контрастности годичных колец, Кузменков Д.Е. (2015)
Щербак В.В. - Методология проведения баллистического эксперимента на биологических имитаторах тела человека, Толмачов О.О., Кундиус О.В., Абдурасулов А.А. (2015)
Новак-Кривчук Р.В. - Питання встановлення часу проведення змін ідентифікаційних номерів транспортних засобів, Кеосак І.П. (2015)
Дивнич А.В. - Вплив дестабілізаційних чинників під час здійснення експертної грошової оцінки вартості земель сільськогосподарського призначення, Статівка Д.І. (2015)
Манько Є.С. - Ідентифікація за фотокартками осіб, сфотографованих зі значним розривом у часі (2015)
Пугаченко О.Ю. - Можливості експресного виявлення літію з метою дослідження саморобних вибухових пристроїв після приведення їх у дію, Мородецький О.В. (2015)
Стойчев М.В. - Особливості встановлення знищених ідентифікаційних номерів транспортних засобів методом електрохімічного травлення (2015)
Лисак Г.С. - Визначення видової належності слідів крові після замивання речовинами різного походження, Фесенко О.Т. (2015)
Чисников В.Н. - Профессор Р.А. Рейсс — выдающийся криминалист начала ХХ века (к 140-летию со дня рождения) (2015)
Юсупов В.В. - Сліди пальців рук: історія виявлення, фіксації, дослідження (2015)
Теличкин И. - Вернуть бы светлый взгляд на жизнь. К 100-летию со дня рождения кардиохирурга Николая Амосова (2015)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. Частина ІІ, Шишкіна H. В. (2015)
Паничкин Ю. В. - Особенности методики проведения доклинического эксперимента по имплантации окклюдера из β-циркониевого сплава на свиньях как биологической модели, Скиба И. А., Захарова В. П., Бешляга В. М., Соломон В. В., Ружин Ю. А., Журавлева М. Л., Бешляга Е. В., Гайдукевич В. В. (2015)
Амосова К. М. - Варіанти морфології коронарних артерій за даними рентгеноконтрастної ангіографії в пацієнтів з ранньою післяінфарктною стенокардією, їхня клінічна значущість і зв’язок із маркерами запалення та функцією ендотелію, Рокита О. І., Лисак З. В., Демидюк Д. В., Ткаченко Л. О. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Показники мікроциркуляції у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок до і після артеріальної реконструкції та їх кореляція із кісточково-плечовим індексом (2015)
Амосова К. М. - Оцінка вираженості та клінічна значущість залізодефіциту у хворих із хронічною серцевою недостатністю і фракцією викиду лівого шлуночка більше 40% з імовірною безпричинною залізодефіцитною анемією та без анемії, Царалунга В. М. (2015)
Матящук А. С. - Показники деформації лівого шлуночка у здорових осіб старших вікових груп (2015)
Целуйко В. И. - Галектин-3 при пороках митрального клапана, Жадан А. В., Зедгинидзе Э. (2015)
Березин А. Е. - Влияние субклинического гипотиреоза на паттерн циркулирующих эндотелиальных микрочастиц у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2015)
Сидорова Н. Н. - Резистентность к ацетилсалициловой кислоте в кардиологии: а была ли зебра? Часть 1. Предпосылки и определения (2015)
Мішалов В. Г. - Анатомічні та патофізіологічні особливості порушень кровообігу в шийному відділі спинного мозку, Черняк В. А., Дибкалюк С. В., Зоргач В. Ю., Зоренко О. В., Голінко В. М. (2015)
Літвінова Н. Ю. - Ангіогенез: у нормі і в патології, Архіпов І. Г., Дубенко Д. Є. (2015)
Зербіно Д. Д. - Коронарити в дитячому віці: клініко-патоморфологічні зміни, Бойко О. І. (2015)
Безродний А. Б. - Сучасні погляди на особливості застосування вазодилататорів для лікування хворих з гострою декомпенсацією серцевої недостатності (2015)
Заздравнов А. А. - Гіпертонічна хвороба в пацієнтів похилого віку: акцент на соціальні аспекти (2015)
Журавлёва Л. В. - Острый отрыв хорды задней створки митрального клапана у пациентки пожилого возраста с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Лопин Д. А., Крамаренко И. А., Суманова И. А. (2015)
Зербіно Д. Д. - Фібром’язова дисплазія аорти: аналіз унікального випадку, Кузик Ю. І. (2015)
Пам’яті Геннадія Васильовича Книшова (2015)
Максименко В. Б. - Жизнь, посвященная спасению сердец (2015)
Мальована Я.П. - Протидія злочинності неповнолітніх: ювеналістичні традиції Одеси (2015)
Хажинський Р.М. - Соматичні права людини: зарубіжний та вітчизняний досвід правової регламентації (2015)
Авдєєв О.Р. - Контрабанда психоактивних (наркотичних) речовин та фальсифікованих лікарських засобів: правове забезпечення протидії (2015)
Бортник С.М. - Запобігання корупційним схемам у сфері бюджету (2015)
Вдовічен В.А. - Банки у системі суб’єктів виконання бюджетів за доходами (2015)
Даниленко Ю.С. - Стан правового регулювання етики поведінки державних службовців в Україні (2015)
Дрозд О.Ю. - Тривалість щорічної відпустки поліцейського та порядок її обчислення, Шруб І.В. (2015)
Закарян Б.Н. - Зміст і особливості правовідновлення у податковому праві (2015)
Квасневська Н.Д. - Теоретичні передумови удосконалення адміністративно-правових засад правового забезпечення судоустрою та судочинства в Україні (2015)
Коротких А. Ю. - Відповідальність як один із елементів правового статусу особи (2015)
Назар Ю.С. - Щодо строків прийняття рішення про застосування окремих заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2015)
Негодченко В.О. - Організація документального забезпечення органів внутрішніх справ (2015)
Прокопенко В.В. - Металобрухт як предмет переміщення через митний кордон України: поняття, класифікація (2015)
Прокопенко О.Ю. - Зарубіжний досвід організації та діяльності регіональних підрозділів поліції як суб’єкта забезпечення правопорядку та можливості його використання в Україні (2015)
Сердюк А.М. - Адміністративно-правові засади взаємодії патрульної служби МВС України зі структурними підрозділами МВС України (2015)
Терещук О.Д. - Особливості розмежування громадського контролю серед інших видів контролю за правоохоронною діяльністю (2015)
Тищенко В.Г. - Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання (2015)
Трофімцов В.А. - Поняття та правові підстави протидії тероризму в Україні (2015)
Фільштейн І.В. - Відокремлення завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та Національної поліції – один з напрямків реформування правоохоронної системи України (на досвіді Міністерства внутрішніх справ та поліції Грузії) (2015)
Харчук Р.С. - Антикорупційний вплив результату правотворчої діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення прав людини (2015)
Христинченко Н.П. - Сучасний стан фінансування наукової діяльності в Україні (2015)
Чорномаз О.Б. - Акти Кабінету Міністрів України в системі нормативно-правових актів: загальнотеоретичний аспект (2015)
Сербин Р.А. - Особливості співвідношення детермінантів "благодійництва" та "філантропії", "спонсорства" та "меценатства" (2015)
Дубас Т.В. - Шляхи удосконалення гармонізації трудового законодавства України про звільнення працівників (2015)
Іншин М.І. - Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах (2015)
Соцький А.М. - Проблеми правового регулювання неповної зайнятості працівників в Україні та шляхи їх вирішення (2015)
Чанишева Г.І. - Сторони колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод (2015)
Поповічук В.О. - Суспільно небезпечні діяння, які інкримінуються як незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (2015)
Гуртієва Л.М. - Засоби збирання та перевірки доказів судом на стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2015)
Дєєв М.В. - Кримінально-процесуальне доказування як різновид процесу пізнання (2015)
Задоєнко О.В. - Проблемні питання здійснення кримінального провадження у разі смерті особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів причетності до вчинення злочину після її смерті, Куценко Д.В. (2015)
Кулянда М.І. - Психологічні особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції у кримінальному процесі (2015)
Бараннік В. - Економічна безпека підприємства як складова економічної безпеки держави (2016)
Гарбуз Н. - Впровадження інновацій як основа для набуття конкурентних переваг підприємством, Гладіліна В., Калініченко Н. (2016)
Діброва О. - Проблемні питання оподаткування заробітної плати в умовах євроінтеграції (2016)
Завидівська О. - Удосконалення механізмів мотивації банківських працівників на основі зарубіжного досвіду, Москва М. (2016)
Іоргачова М. - Ринок облігацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Коцюрубенко Г. (2016)
Кисіль С. - Формування процедури оцінки додаткових послуг залізничних підприємств (2016)
Кузнецова М. - Научная деятельность и проблемы определения цены её результатов в современном обществе (2016)
Курганська Е. - Шляхи адаптації системи казначейства до світових стандартів (2016)
Лапін О. - Інноваційні підходи до управління кадровим потенціалом, Щелкунова А. (2016)
Рімко О. - Кредитна експансія та її вплив на економіку України, Рябініна Л. (2016)
Романчик Т. - Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу (2016)
Стовба Т. - Контуры инновационного развития морского транспорта: вызовы современности, Рыженко В. (2016)
Швагірева В. - Формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств регіону на інноваційній основі, Донець А., Неумоіна К. (2016)
Шматковська Т. - До проблематики генезису та дефініції економічної категорії "витрати", Демедюк Л., Рудь Т. (2016)
Яцина Н. - Аналіз та перспективи розвитку круїзного ринку в умовах глобалізації та регіональної інтеграції, Нездоймінов С. (2016)
Никифоренко И. - Изучение модальных частиц на примере немецкого теледискурса (2016)
Наші автори (2016)
Смирнов І. Г. - Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до Євро-2012 (2012)
Приходько А. І. - Понятійно-термінологічний апарат туризмології: туристичний центр чи туристична дестинація (2012)
Вишневський В. І. - Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення (2012)
Биленкина К. К. - Современное состояние рынка экологического туризма в России (2012)
Белан Л. Н. - Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях республики Башкортостан: перспективы и проблемы развития, Богдан Е. А. (2012)
Панюков А. И. - Агротуризм: история развития и современное состояние (2012)
Чорненька Н. В. - Особливості організації стаціонарних видів туризму (2012)
Колотуха О. В. - Туристсько-спортивна діяльність як об’єкт суспільно-географічних досліджень, Колотуха І. О. (2012)
Вишневська Г. Г. - Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція, Цегельник А. О. (2012)
Малиновська О. Ю. - Розвиток ділового туризму в світі, Третьяков О. В. (2012)
Козловський Є. В. - Правовий статус та основні напрями діяльності міжнародних організацій у сфері туризму, Цегельник Ю. О. (2012)
Кіптенко В. К. - Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики, Верхотурова О. А. (2012)
Кіптенко В. К. - Сталий розвиток: досвід стратегічного планування розвитку туризму в Малайзії, Рибальченко М. А. (2012)
Кіптенко В. К. - Туристична політика та програми розвитку туризму в Ізраїлі, Кузьменко К. П. (2012)
Матвієнко Н. М. - Бальнеологічні курорти Угорщини на світовому туристичному ринку, Матвієнко В. М., Ігнатенко А. В. (2012)
Зацепин С. В. - Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира (2012)
Заря І. В. - Особливості управління туристичною діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи (2012)
Вільчинський А. О. - Рекреаційно-туристичний кластер як інноваційна модель успішного функціонування територіальної туристичної системи (2012)
Денисова Д. О. - Територіальна організація мережі гірськолижних курортів Україн (2012)
Плешивцова М. В. - Роль готельної індустрії для розвитку туризму у Східному регіоні України (2012)
Яценко А. Д. - Історія створення рекреаційної дендросистеми північно-західного Приазов'я (2012)
Kibycz A. D. - The perception of main determinants of tourist area attractiveness of Hutsulshchyna in the opinion of its inhabitants, Parzych K. (2012)
Сировець С. Ю. - Організаційно-управлінські аспекти формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі (2012)
Гайдаєнко К. Д. - Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду, Дмитрук О. Ю. (2012)
Дунаєвська О. Ф. - Перспективи розвитку релігійного туризму на Житомирщині, Козловський О. Ю. (2012)
Бондарець Д. С. - Розрахунок пропускної здатності автомобільних доріг та кількості місць закладів харчування рекреаційних зон на прикладі Запорізької області (2012)
Волошин І. М. - Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець, Чикайло Ю. І. (2012)
Shatkovskiy K. Y. - Ukrainian-russian consumers’ attitudes towards eco-friendly vacations in Feodosiya (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Парку Партизанської Слави", Кустенко Л. М. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Нивки квест", Лискіна В. І. (2012)
Дмитрук О. Ю. - Екологічна стежка "Загадковість", Ляшук Ю. В. (2012)
Олішевська Ю. А. - Значення курсу "Основи краєзнавства" для підготовки фахівців з рекреаційної географії й туризму (2012)
Шуканов П. В. - Глобалізаційні процеси та розвиток постіндустріального суспільства, Логвин М. М. (2012)
Курач Т. М. - Визначення сукупності ознак класифікування географічних карт (2012)
Ткаченко Г. В. - Картографічний супровід туристської діяльності (2012)
Ридевский Г. В. - Территориальная структура расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси (2012)
Олійник Я. Б. - Урбанізація Волинської області: історичний аналіз та сучасні особливості з погляду життєдіяльності населення, Голуб Г. С. (2012)
Шматок О. В. - Аграрна логістика в Україні (2012)
Олійник С. Л. - Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні (2012)
Олійник Я. Б. - Рівень розвитку житлового фонду Житомирської області, Лук’янчук О. М. (2012)
Щеглов О. В. - Концепція створення схеми-путівника історичними пам'ятками м. Києва (2012)
Воровка В. П. - Оцінка вітроенергетичного потенціалу північно-західного Приазов’я (2012)
Мартьянова И. А. - Закономерности изменения режима температуры воздуха по данным метеостанции Вышний Волочек, Лазарев О. Е. (2012)
Туз Ю. В. - Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України (2012)
Галік О. І. - Аналіз однорідності рядів річного стоку у зв’язку із змінами клімату на прикладі річок Поліської та Західної гідрологічних областей України, Яковишина М. С. (2012)
Пендерецький О. В. - Управління природокористуванням і екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі (2012)
Еникова В. Ф. - Мониторинг экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района Минской области методом биоиндикации (2012)
Басюк Т. О. - Прогнозування переформування берегів Брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води (2012)
Громик О. М. - Вміст радіонуклідів у ґрунтах Західного Полісся (на прикладі Маневицького та Любешівського адміністративних районів) (2012)
Мацібора О. В. - Геохімічні особливості заплавних ґрунтів окремих хроноінтервалів суббореального періоду голоцену в басейні Південного Бугу (2012)
Пласкальний В. В. - Створення та використання елементів просторових баз даних "Чорноморський біосферний заповідник" (2012)
Тимофійчук Н. М. - Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій (2012)
Білоцерківець В. В. - Еволюційний поступ нової економіки: від традиційного суспільства до епохи індустріалізму (2015)
Єрмошкіна О. В. - Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів? (2015)
Литвиненко Н. І. - Норма "правова поведінка" та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір (2015)
Алсуф’єва О. О. - Механізм узгодження економічних інтересів суб’єктів національної економіки: рівні та засоби координації (2015)
Піжук О. І. - Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою (2015)
Осадча Н. В. - Вплив режимів регулювання митної політики на національне господарство країни (2015)
Шабанов Д. І. - Еволюція корпоративних відносин у національній економіці України (2015)
Драчук Ю. З. - Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі (2015)
Нусінов В. Я. - Особливості оцінки економічної ефективності впровадження заходів з подолання кризового стану на гірничо-збагачувальних комбінатах, Буркова Л. А. (2015)
Темченко О. А. - Визначення ключових факторів розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Тютюнник Ю. М. (2015)
Тимошенко Л. В. - Формування соціально-відповідального бізнессередовища місто утворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини, Крилова О. В. (2015)
Самуся О. В. - Анализ экономической целесообразности применения теплонасосных технологий для горячего водоснабжения подземных горных предприятий (2015)
Сердюк О. С. - Щодо ефективності інвестиційних проектів, реалізованих механізмами державно-приватного партнерства на вугільних підприємствах (2015)
Довбня С. Б. - Методологія формування дворівневої системи управлінської діагностики підприємства (2015)
Алєксєєв І. В. - Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства, Ільчук П. Г. (2015)
Фаізова С. О. - Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах (2015)
Лобов С. П. - Діагностика зрілості ІТ процесів на підприємстві та оцінка економічного ефекту від його підвищення (2015)
Бондарчук О. М. - Моделювання показників ефективності діяльності підприємства в системі управління витратами, Голобородько Б. Ю. (2015)
Рекуненко І. І. - Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку (2015)
Кривенко С. В. - Еколого-економічні особливості розвитку ресурсозбереження та вторинного ресурсовикористання в Україні (2015)
Летуча О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної експансії (2015)
Пилипенко А. Н. - Домохозяйство в системе функционирования национальной экономики (2015)
2014 – International Year of Crystallography (2014)
Moroz M. - Ag3Ge2S5Br: Synthesis, structure and ionic conductivity, Demchenko P., Romaka V., Serkiz R., Akselrud L., Gladyshevskii R., Mykolaychuk O. (2014)
Akpan I. A. - A modiaquine drug as a corrosion inhibitor for mild steel in 0.1M HCl solution, Offiong N. O. (2014)
Hossain A. - Effect of Cu and Ni on the mechanical properties and fracture behavior of Al–Si–Mg cast alloys, Kurny A. S. W. (2014)
Rai D. P. - Half-metallic behavior in non-transition metal based binary compounds XC (X = Be, Mg, Ca, Sr, Ba, and Ra): a first principles study, Sandeep Sandeep, Shankar A., Ghimire M.P., Khenata R., Thapa R.K. (2014)
Gvozdetskyi V. - Structure of a new multicomponent stannide and comments on the Yarmolyuk-Kripyakevich criterion for Frank-Kasper phases, Gladyshevskii R., Hlukhyy V. (2014)
Герцик О. - Вплив диспрозію та тербію на структурно-механічні властивості аморфних сплавів Fe–Nb–B–РЗМ, Бойчишин Л., Ковбуз М., Переверзєва Т., Котур Б., Носенко В. (2014)
Pukas S. - Crystal structures of the compounds GdAl0.09Ge2.07 and Gd2AlGe3 (2014)
Bardin O. - Crystal structures and electrical properties of the compounds DyNiSi3, Dy3Ni6Si2, and DyNiSi, Belan B., Pukas S., Kuzhel' B., Tokaychuk Ya., Manyako M., Gladyshevskii R. (2014)
Author index. Volume 7 (2014) (2014)
Смирнов І.Г. - Психологія туризму та психологія комерції (2012)
Божук Т.І. - Теоретична модель рекреаційно-туристичної дестинації для потреб активного зимового відпочинку (2012)
Parzych K. - The influence of tourist’s education and material status on the evaluation of tourist space of a seaside resort on example of Łeba resort (2012)
Антоненко В.С. - Регіональний аспект культурного туризму в Україні в контексті глобалізації, Орлова О.В. (2012)
Басюк Д.І. - Науково-теоретичні основи розвитку винного туризму (2012)
Пендерецький О.В. - Соціальні аспекти промислового туризму (2012)
Притков В.Ю. - Екстремальний туризм в Україні: сучасний стан та перспектива розвитку, Жердьов А.Є. (2012)
Гринюк О.Ю. - Функціонування санаторно-курортної галузі Карпатського рекреаційно-туристичного регіону, Буртнік А.М. (2012)
Мітюк О.В. - Оцінка привабливості туристичних об’єктів і територій Столичного регіону (2012)
Явкін В.Г. - Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області, Кирпушко Я.В., Морар А.В. (2012)
Бойко О.Е. - Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму, Рюміна А.В. (2012)
Зінько Ю.В. - Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку "Гуцульщина", Брусак В.П., Майданський М.А. (2012)
Бордун О.Ю. - Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля, Ховалко А.Б. (2012)
Безручко Л.С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму, Козак Г.Я. (2012)
Дмітрієв С.В. - Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків (2012)
Кімлик К.К. - Вплив розвитку туризму на екологію на прикладі АР Криму (2012)
Гайдай С.В. - Туристсько-рекреаційна інфраструктура траси Київ-Одеса, Древінська Ю.Г., Хоменко Р.І. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Можливість розвитку індустріального туризму шляхом організації екскурсійного обслуговування на підприємствах харчової промисловості на прикладі міста Києва, Старожук А.О., Мішалова К.М. (2012)
Біла Т.П. - Приміський туризм м. Львов (2012)
Нечит О.М. - Аналіз туристичної інфраструктури міста Львова (2012)
Дударчук К.Д. - Історико-культурний потенціал стародавніх містечок як чинник розвитку туризму у Тернопільській області (2012)
Жердьов А.Є. - Фортифікаційні споруди у системі об’єктів туристсько-рекреаційної діяльності, Притков В.Ю. (2012)
Водяник Л.Ю. - Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення (2012)
Миронова О.С. - Інформаційна політика України в сфері туризму (2012)
Федчук А.П. - Проблеми розвитку внутріконтинентального туризму в Антарктиці (до 100-річчя підкорення Південного полюса) (2012)
Кіптенко В.К. - Управління розвитком туризмом: досвід Південної Африки, Третяков О.В. (2012)
Кіптенко В.К. - Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі, Меліхова А.О. (2012)
Грешнякова Т.В. - Ресурсно-рекреаційна привабливість Індії (2012)
Починок П.М. - Розвиток логістики туризму в Алжирі (2012)
Діденко К.Д. Баязітова А.Л. - Особливості та географія перевезень туристів автомобільним транспортом в Європі (2012)
Глибовець В.Л. - Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) (2012)
Капланець М.М. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристичного потенціалу Карпатських гір на прикладі трьох країн: України, Словаччини, Польщі (2012)
Уліганець С.І. - Дозвілля та відпочинок у житті сучасних киян (на прикладі жителів голосіївського району міста Києва), Кулініч М.Т. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Експоцентр України: вглиб лісу та часу", Рудая М.А. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "В гостях у князя", Сергієнко М.О. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Територія тиші", Тунанова І.А. (2012)
Дмитрук О.Ю. - Екостежка "Міський затишок", Чучва Є.О. (2012)
Сандо Л.В. - Пішохідна оглядова екскурсії "Прогулянка по "Новій Будові"" (2012)
Олійник Я.Б. - Зародження географічної науки в Україн, Краснопольська Н.В. (2012)
Запотоцький С.П. - Господарський механізм забезпечення конкурентоспроможності регіону (2012)
Zima O. G. - Community of Latin American and Caribbean States as a new regional bloc in the world economy, Lisitsina I.I., Pidgayna V.O. (2012)
Курнакова А.Ю. - Корпоративні угрупування в функціональній структурі господарства Японії, Яценко Б.П. (2012)
Руднєва М.Г. - Сучасний стан світового виноградарсько-виноробного комплексу та винного ринку – суспільно-географічний аспекти (2012)
Адамович З.М. - Теорія постіндустріального суспільства як методологічна основа економіки знань (2012)
Дьякова Є.О. - Україна та Шанхайська організація співробітництва, перспективи співпраці (2012)
Сагач О.В. - Інтеграційні процеси в Чорноморському регіоні, Юденкова К.В. (2012)
Арцаблюк М.Ю. - Регіональна оцінка та перспективи розвитку малого підприємництва у Васильківському районі Київської області (2012)
Лозинський Р.М. - Географічна освіта у вищих навчальних закладах України (2012)
Романенко О.В. - Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевир" Межигірського району Закарпатської області (2012)
Торушанко В.Р. - Вплив урбанізації на формування молодіжних субкультур (2012)
Волкова Л.А. - Якість питної води як показник медико-екологічного ризику території, Кушнірук Ю.С. (2012)
Бобришев О.Ю. - Відновлення ультрафіолетової радіації на земній поверхні за даними супутникових спостережень та моделі переносу сонячного випромінювання в атмосфері, Кривобок О.А., Попіль І.В. (2012)
Дудун Т.В. - Теоретичні аспекти картографічної топоніміки (2012)
Шевчук О. В. - До питання про графічні та картографічні моделі спелеокарстових ландшафтів (2012)
Кочеткова І.В. - Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва (2012)
Вовк І.І. - Температурний режим міста Суми, Щербань І.М. (2012)
Третяк І.В. - Національні природні парки України: природно-регіональний аналіз (2012)
Мирось В. В. - Вплив породності молодняка великої рогатої худоби на морфологічні і біохімічні показники крові та імунний статус, Василець В. Г., Ковтун С. Б. (2015)
Булах С. В. - Вплив пори року на продуктивність і якісний склад молока, при вирощуванні корів в підприємствах різних форм власності (2015)
Бугров О. Д. - Відтворювальна здатність телиць одержаних у різностатевих двійнях, Шахова Ю. Ю., Гончар О. Ф. (2015)
Криворучко Ю. І. - Технологія виробництва "мармурової" яловичини у країнах світу, Зандарян В. А., Васильєва Ю. О. (2015)
Прудніков В. Г. - Українська чорно-ряба молочна порода східного регіону України, Горєлова В. М., Лисенко А. Л. (2015)
Чигринов Є. І. - Ефективність виробництва молока в залежності від режимів видалення гною, Батир Р. Ю. (2015)
Барановский Д. И. - Методические аспекты бизнес-плана производства свинины на гетерозисной основе в условиях промышленного производства, Хохлов А. М. (2015)
Церенюк О. М. - Технологічність показників відтворювальних якостей свиноматок, Акімов О. В., Тимофієнко І. М., Череута Ю. В. (2015)
Луценко М. В. - Динаміка показників крові коней різних типів вищої нервової діяльності під впливом стрес-факторів, Петрушко М. П. (2015)
Нікітченко А. А. - Значення тренінгу коней верхових порід спортивного напрямку для племінної роботи в конярстві (2015)
Маменко О. М. - Сила, жвавість та витривалість як ознаки працездатності коня і його стійкості до екстремальних ситуацій (2015)
Петрушко Н. П. - Комплексная система оценки лошадей с учетом их многоцелевого использования на примере учебно-производственного конно-спортивного комплекса при ХГЗВА, Луценко М. В., Кабасова И. А. (2015)
Панчишний М. О. - Отримання статевих продуктів від пліднеків кларієвого сома, Бондарєв В. А. (2015)
Кандыба В. Н. - Перспективные технологии переработки зеленых гидропонных кормов в белково-витаминно-минеральные добавки, заменители молочных кормов для молодняка сельскохозяйственных животных и в иммуностимулирующие биокомплексы, Маменко А. М., Войтенко Т. С. (2015)
Чертков Д. Д. - Эффективность использования зеленого гидропонного корма в рационах свиноматок в условиях малозатратной технологи, Кандыба В. Н., Чертков Б. Д., Кретов А. А., Гетманская Н. А., Сметанкин Ю. Н. (2015)
Kandyba V.N. - Priority Tasks and the Alternative Trends of Innovative Development for Native Zooengineering Sciences and Technologies of Production of Ecologically Safe, Biologically Valuable Products of Animal Husbandry at Complexes New Generations (2015)
Тарасенко О. О. - Ефективність використання комбікорму з додаванням садового равлика при годівлі веслоноса (polyodon spathula, walbaum, 1792), Бородін Ю. М. (2015)
Саранчук І. І. - Вплив сульфату цинку та нікелю на антиоксидантний профіль організму та біологічну цінність молока корів (2015)
Мусіч О. І. - Вплив каротиноїдних дріжджів на хімічний, амінокислотний та жирнокислотний склад грудних м’язів курей-несучок (2015)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 1. використання в годівлі молочної худоби малокомпонентних раціонів і кормових сумішок на основі пріоритетних кормів у західному регіоні України, Трішин О. К., Гноєвий І. В. (2015)
Походня Г. С. - Инновационные технологии использования нетрадиционных кормов при производстве сельскохозяйственной продукции, Ковригин А. В., Маменко А. М. (2015)
Котляр О. С. - Вплив різних сполук цинку в годівлі ремонтних свинок на їхній ріст та показники репродукції, Маменко О. М. (2015)
Щербак О. В. - Дослідження морфологічного стану яєчок самців щурів різних вікових категорій, Лар’яновська Ю. Б. (2015)
Барановский Д. И. - Филогенетический анализ геномов популяций свиней европейского и азиатского происхождения, Хохлов А. М. (2015)
Хохлов А. М. - Генотипові та фенотивові особливості корів української червоно-рябої молочної породи в умовах ПАТ "Племінний завод "Червоний велетень", Барановський Д. І., Гончарова І. І., Юхно В. О. (2015)
Ткачова І. В. - Селекційно-племінна робота з українською верховою породою коней (2015)
Шевченко О. Б. - Генотип свиней, диспепсія та бактерицидна активність сироватки крові (2015)
Емец З. В. - Наследуемость жирномолочности коров в зависимости от происхождения групп в структуре черно-пестрой породы, Маменко А. М. (2015)
Федяева А. С. - Морфофункциональные показатели спермиев у хряков разных генотипов (2015)
Юхно В. А. - Влияние некоторых факторов на репродуктивные процессы у свиноматок крупной белой породы, Хохлов А. М. (2015)
Маменко О. М. - Застосування біологічно активного препарату і спеціального преміксу для поліпшення якості молока за інтоксикації організму корів кадмієм і плюмбумом, Портянник С. В. (2015)
Ткачук О. Д. - Санітарно-гігієнічні детермінанти відтворних властивостей свиноматок та резистентності поросят, Повод М. Г. (2015)
Чигринов Є. І. - Ефективність реконструкції молочно-товарних ферм на основі інноваційних технологій, Сиромятникова Н. А., Соловйов В. О. (2015)
Батир Ю. Г. - Інвестиційна стратегія розвитку аграрної сфери, Чуйко Н. В., Храпач К. Г. (2015)
Кривобок В. Ю. - Вдосконалення системи менеджменту аграрного сектору України (2015)
Купіна З. П. - Поведінка керівників в ситуаціях ризику, Загоруйко О. Г. (2015)
Кавардаков В. Я. - Система методов и механизмов управления технологическим развитием животноводства при использовании био- и нанотехнологий, Бараников В. А., Семененко И. А., Маменко А. М. (2015)
Кавардаков В. Я. - Методы управления технологическим развитием мелиоративного кормопроизводства, Кайдалов А. Ф., Семененко И. А., Маменко А. М. (2015)
Маменко О. М. - Ризики негативного впливу індустріальних технологій тваринництва на благополуччя тварин (ретроспектива і…?) (2015)
Етичні аспекти виконання експериментів на тваринах (2015)
Editorial (2015)
Фреїк Д. - Температурні залежності теплоємності кристалів ZnS, ZnSe, ZnTe, отримані з перших принципів, Волочанська Б. (2015)
Slyvka Yu. - Synthesis and crystal structure of the, Goreshnik E., Pavlyuk O., Luk’yanov M., Mys’kiv M. (2015)
Dubenska L. - Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ), Tvorynska S., Pysarevska S., Rak J. (2015)
Strok O. - Crystal structure of R3Mg0.5DSe7 (R = Ce, Pr; D = Si, Ge), Daszkiewicz M., Gulay L. (2015)
Klymuk T.L. - The Ag2S–Ga2S3–As2S3 system, Olekseyuk I.D., Mazurets’ I.I. (2015)
Sozanskyi M. - Synthesis and investigation of ZnS and HgS films and ZnS/HgS and HgS/ZnS composites, Shapoval P., Yatchyshyn I., Koval N., Stadnik V. (2015)
Rakitskaya T.L. - Catalytic activity of Pd(II) and Cu(II) complexes anchored to natural and pre-modified bentonite in the oxidation of carbon monoxide, Vasylechko V.O., Kiose T.A., Gryshchouk G.V., Dzhiga A.M., Volkova V.Y. (2015)
Mustiatsa O.N. - Effect of elementary Se and Te on the sign of the temperature coefficient of electroconductivity of metallic Sb and Bi, Lysin V.I., Kovalenko I.V. (2015)
Volkov S.V. - On the preparation, structure and bonding of ReSCl3, Subbotin V.V., Demchenko P.Yu., Gladyshevskii R.E., Yanko O.G., Kharkova L.B. (2015)
Mykhalichko V. - The new monoclinic structure type Gd4ReGe8, Kozak R., Gladyshevskii R. (2015)
Belan B. - The ternary system Eu–Cu–Ge at 400°C, Manyako M., Pukas S., Gladyshevskii R. (2015)
Любіцева О.О. - Етапи формування туристичної освіти в Україні (2012)
Діденко К.Д. - Роль географічної науки в становленні і розвитку "туризмології" (2012)
Степанець Н.П. - Досвід розвинутих країн у підготовці фахівців для сфери туризму: компетентісний підхід (2012)
Брунець Б.Р. - Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів (2012)
Басюк Д.І. - Особливості підготовки фахівців для винного туризму (2012)
Антоненко В.С. - Культурна спадщина як історико-культурний та науково-пізнавальний ресурс туризму: проблемні питання, Крупа І.П. (2012)
Зима О.Г. - Значення брендингу у підвищенні конкурентоспроможності туристичного напрямку, Куделко В.Е., Підгайна В.О. (2012)
Пендерецький О.В. - Винні промисли як об’єкти промислового туризму (2012)
Козловський Є.В. - Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації (2012)
Чорненька Н.В. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму (2012)
Антоненко В.С. - Оcобливості створення туристичного продукту сільського зеленого туризму на сучасному етапі, Козловський Є.В. (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика Причорноморського та Апенніно-Мальтійського рекреаційно-туристських мезорайонів, Сировець С.Ю. (2012)
Смирнов І.Г. - Динамічний розвиток азійських авіакомпаній та туризм, Нагорна М.М. (2012)
Дудник І.М. - Авіатранспортна система України як елемент туристичної інфраструктури, Борисюк О.А. (2012)
Смирнов І.Г. - Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави, Шматок О.В. (2012)
Уварова Г.Ш. - Шляхи оптимізації співробітництва між Україною та Італією у туристичній сфері (2012)
Романенко О.В. - Дослідження гостинності сучасної європейської країни Іспанії (2012)
Капланець М.М. - Туристсько-рекреаційні ресурси Австрії (2012)
Явкін В.Г. - Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах, Фостій В.В., Кирпушко Я.В. (2012)
Діденко К.Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні, Дроздовська-Ілмаз О.В. (2012)
Мазоха К.А. - Круїзний туризм та його стан в Україні (2012)
Водяник Л.Ю. - Краєзнавчі музеї України та їх залучення до туристичної діяльності (2012)
Бордун О.Ю. - Аналіз туристичного потоку з Італії до України(на прикладі Львівської області), Каднічанський Д.А. (2012)
Гринюк О. Ю. - Аналіз розвитку туризму в Запорізькій області на основі історико-культурних ресурсів, Пільтяй М.А. (2012)
Каднічанський Д.А. - Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Львівській області, Грицюк І.М. (2012)
Щеглов О.В. - Складання туристичної схеми-путівника історичними пам'ятками м. Києва "Ahead to the Past" (2012)
Горун М.В. - Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі (2012)
Джаман В.О. Владійчук К.В. - Псевдотуристичні потоки української еміграції в Італію. Структура та особливості поширення (2012)
Смирнов І.Г. - Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння, Просвірніна Є.О. (2012)
Новикова В.І. - Країнознавство для потреб туризму і туристське країнознавство: різні підходи до вивчення дисциплін (2012)
Білецький М. І. - Географія соціальних негараздів: становлення науки в Україні, Котик Л.І. (2012)
Сагач О.В. - Україна в системі сучасних міжнародних відносин, Юденкова К.В. (2012)
Кушнірук Ю.С. - Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом, Волкова Л.А. (2012)
Чіпко Т.М. - Аналіз нелегальної міграції до України (2012)
Сагач О.В. - Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні, Юденкова К.В. (2012)
Цигура В.В. - Сільські території як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2012)
Воловик В.М. - Концепції етнокультурного ландшафту як регіону (2012)
Савицька О.В. - Ландшафтне планування в Україні, Кулініч Ю.А. (2012)
Бондарець Д.С. - Перспективи розвитку рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2012)
Рябоконь О.В. - Раціональне використання натурально-антропогенних ландшафтів (2012)
Паламарюк М.Ю. - Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах (2012)
Кізюн А.Г. - Оптимізація сільських ландшафтів Поділля в контексті розвитку туризму в Україні (2012)
Титул, зміст (2011)
Савченко В. - Емоційні перешкоди в особистому розвитку і фізичному вихованні дітей-сиріт, Андрюшина Л., Гура Е. (2011)
Москаленко Н. - Використання комп’ютерної програми "КІФЗОШ" в організації диференційованого підходу на уроках фізичної культури, Борисова Ю. (2011)
Андрюшина Л. - Психолого-педагогічна адаптація студентів до спортивної та навчальної діяльності: розвиток емоційного інтелекту, Гура Е. (2011)
Безверхня Г. - Вплив ціннісних орієнтацій на відношення до фізичного виховання студенток педагогічного вищого навчального закладу, Діхтяренко В. (2011)
Пангелова Н. - Нетрадиційні методи оздоровлення у системі фізичного виховання дошкільників, Сагунова І. (2011)
Пічурін В. - Проблема контролю у фізичному вихованні студентів (2011)
Безверхня Г. - Мотиваційні пріоритети студентів до освоєння професії викладача фізичного виховання, Гончар Г. (2011)
Марченко О. - Вплив занять спортом на формування ієрархії головних потреб студентів, які навчаються у різних відділеннях (2011)
Перепелица П. - Уровень проявления физических качеств футболистов-абитуриентов ВУЗов (2011)
Джумана Д. - Методы интегральной оценки физического развития школьников 7-10 лет республики Кипр (2011)
Базилевич Н. - Вплив ігрового методу на розвиток фізичних здібностей молодших школярів (2011)
Біліченко О. - Гендерні особливості формування інтересу до фізичного виховання у студентів (2011)
Пензай С. - Мотиваційні пріоритети до занять фізичної культурою і спортом викладачів педагогічних вищих навчальних закладів (2011)
Соколова Н. - Методические аспекты занятий по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, Малахова Ж. (2011)
Кошелева О. - Особливості змісту та організації фізичного виховання в вищих навчальних закладах (2011)
Погребняк О. - Критерії педагогічної корекції моральної поведінки студентської молоді на заняттях фізичного виховання (2011)
Maciuleviciene Е. - Relation between Schoolboys Extracurricular Physical Activity and Body Mass Components, Sadzeviciene R. (2011)
Баженков Є. - Діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості зарубіжних країн з розвитку спорту для всіх за місцем роботи громадян (2011)
Рєпіна О. - Порівняльний аналіз сенсожиттєвих орієнтацій у спортсменів та осіб, що займаються спортом (2011)
Кравченко О. - Вдосконалення системи фізичного виховання студентів консерваторій (2011)
Дмитрук С. - Особливості мотивації студентів фізкультурних вузів до занять активним туризмом (2011)
Гализдра А. - Изучение взаимосвязи различных нарушений осанки и показателей, характеризующих уровень физической подготовленности студентов технических вузов (2011)
Савченко В. - Психологічна адаптація студентів до спортивної діяльності: стійкість до стресів в жіночому боксі, Шевченко І., Гура Е. (2011)
Караулова С. - Сучасні методичні підходи до оцінки рівня функціональної підготовленості організму спортсменів (2011)
Костюкевич В. - Корреляционный анализ специальных способностей хоккеистов на траве высокой квалификации (2011)
Чекмарьова Н. - Критерії розвитку рухової здібності до сприйняття лінійних просторових параметрів рухів в системі спортивного відбору, Хаджинов В. (2011)
Самоленко Т. - Зміст тренувального процесу в олімпійському макроциклі в бігу на середні дистанції (2011)
Воропай С. - Узгодженість компонентів рухової функції юних легкоатлетів 9-11 років, як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Міценко Є. (2011)
Микіч М. - Взаємозв’язок швидкісно-силової підготовленості легкоатлетів з біомеханічними параметрами техніки легкоатлетичних вправ, Рибак О., Чорненька Г. (2011)
Мітова О. - Сучасний стан інтегральної підготовки та ефективності змагальної діяльності баскетболістів центрального амплуа, Забіяка А. (2011)
Мічуда Ю. - Основні параметри ринку в професійному футболі Німеччини, Штольце П. (2011)
Шамардин В. - Характеристика и особенности атакующих действий футбольных команд высокой квалификации (2011)
Савченко В. - Особливості функціонального стану серця та гемодинаміки у висококваліфікованих спортсменів з гіпертрофією та перенапругою міокарда, Валевський С., Луковська О., Борисова І., Валевська О. (2011)
Валевський С. - Особливості діагностики доклінічних ознак серцевої недостатності у спортсменів з гіпертрофією і перенапругою міокарду, Афанасьєв С., Луковська О., Борисова І., Валевська О. (2011)
Григус І. - Особливості проведення фізичної реабілітації при крупозній пневмонії (2011)
Содержание (2014)
Інтерв’ю Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Володимира Гройсмана (2014)
AEROC ENERGY плотностью 150 кг/м3 – эффективный современный утеплитель из газобетона (2014)
Дворкін Л. Й. - Модифіковані литі бетони для самонівельованих підлог, Дворкін О. Л., Риженко І. М. (2014)
Гузий С. Г. - Исследование температурных полей при нагреве бетонов, защищенных вспучивающимся покрытием на основе геоцемента, Кривенко П. В., Боднарова Л., Валек Я. (2014)
Свідерський В. А. - Програмне забезпечення технології портландцементу, Черняк Л. П., Дорогань Н. О., Сорока А. С. (2014)
Бабиченко В. Я. - Использование тонкостенных фибробетонных изделий для защиты монолитных ограждающих стеновых конструкций, Кирилюк С. В. (2014)
Рунова Р. Ф. - Перспективи використання лужного портландцементу в анкерних сухих будівельних сумішах, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2014)
Гавриш А. М. - Особенности современного рынка гипсовых материалов и изделий в Украине (2014)
Конкретній меті – конкретний продукт (2014)
Коц Л. С. - Біостійка безбіоцидна фасадна кераміка: принципи і технологія отримання, Рищенко М. І., Федоренко О. Ю., Лісних Н. Ф. (2014)
Реферати (2014)
Petrunia Yu. Ye. - "Public choice” and marketing-management processes (2015)
Вакульчик О. М. - Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, Васильєва В. Г. (2015)
Осецький В. Л. - Активізація дії механізму трансмісії економічних шоків як шлях нормалізації монетарної політики України, Калінкова І. Ю. (2015)
Pavlenko O. O. - Standards for goods and services and education standards: promotion of standards, Triakina O. O., Kouzmine S. I. (2015)
Малюта І. А. - Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі (2015)
Новікова К. І. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області, Новікова Л. Ф. (2015)
Баранник Л. Б. - Национальные финансовые системы в условиях посткризисного развития, Яковлев А. Н. (2015)
Мещеряков А. А. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку бюджетно-податкової політики України, Синюк А. О. (2015)
Літовченко Б. В. - Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучингу до фасилітації, Коляда С. П. (2015)
Пільгуй С. С. - Аналіз та управління фінансовою стійкістю банку: зарубіжний досвід і сучасний стан (2015)
Петруня В. Ю. - Глобалізаційна трансформація маркетингового середовища підприємств: управлінські та регуляторні аспекти (2015)
Мамонов К. А. - Інструменти формування та реалізації потенціалу розвитку будівельних підприємств, Угоднікова О. І. (2015)
Осецька Д. В. - Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід (2015)
Горб К. М. - Маркетинг дестинацій у контексті споживання туристичного продукту (2015)
Єдинак Т. С. - Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях, Книшек О. О. (2015)
Губа О. І. - Прискорена амортизація як сучасний засіб податкового стимулювання (2015)
Дубицький Д. П. - Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства, Довгалюк Л. Л. (2015)
Рева Т. М. - Непрямі податки в умовах антикризового регулювання економіки, Шавкунова О. Е. (2015)
Zhyr S. I. - Methodical approach to statistical analysis of forced interregional migration, Ahapova V. V., Chеrnousоvа H. A. (2015)
Падерін І. Д. - Виробнича програма як основа динамічної системи планування діяльності промислового підприємства (2015)
Комар Н. Г. - Нормативно-правове забезпечення реструктуризації фінансів аграрних підприємств (2015)
Борисенко О. П. - Митне оподаткування як фактор підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни (2015)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2015)
Смирнов І.Г. - Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму (2012)
Бець М.Т. - Принципи формування туристичної інфраструктури, Брунець Б.Р. (2012)
Удовиченко В.В. - Методичні аспекти визначення рекреаційних навантажень: проблематика та прикладні аспекти дослідження, Скляренко В.С. (2012)
Илякова О.Ю. - Развитие событийного туризма (2012)
Пендерецький О.В. - Кластерний підхід до промислового туризму (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика Адріатичного туристського мезорайону та Греції, Сировець С.Ю. (2012)
Ивлиева О.В. - Рекреационный потенциал Таганрогского залива, Архипова О.Е. (2012)
Кізюн А.Г. - Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля (2012)
Страшевська Л.В. - Геосайти Поділля як об’єкти наукового туризму (2012)
Доценко В. Ф. - Розвиток мережі закладів ресторанного господарства Столичного регіону України, Арпуль О. В., Бондар Н. П., Ємчук Т. В., Дудкіна О. О. (2012)
Яценко А.Д. - Методика рекреаційних досліджень у лісокультурних ландшафтах північно-західного Приазов'я (2012)
Романів П.В. - Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській області (2012)
Єрко І.В. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області, Єрко А.В. (2012)
Топорницька М.Я. - Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області (2012)
Радченко О.М. - Маркетингові комунікації в екологічному туризмі Черкаської області (2012)
Корнілова В.В. - Перспективи розвитку туризму в індустріальних районних центрах з історико-культурною спадщиною (на прикладі м. Конотоп Сумської обл.) (2012)
Олійник Я.Б. - Методологічні засади історико-наукових досліджень у суспільній географії (на прикладі вивчення наукових шкіл), Шевчук С.М. (2012)
Смирнов I.Г. - Формування кластерів у сфері послуг за М.Портером, Михайленко Т.І., Шматок О.В. (2012)
Кіптенко В.К. - Об’єкт-предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму (2012)
Білоус Л.Ф. - Аналіз даних дистанційного зондування в прикладних географічних дослідженнях (2012)
Книш М. М. - Глобалізація терористичної діяльності, Котик Л.І. (2012)
Малиновська О.Ю. - Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень (2012)
Нич Т.В. - Географія інтелектуального потенціалу (2012)
Ситник О. І. - Завалля як типовий пункт старопромислових районів Центральної України: функціонування, проблеми, шляхи оптимізації (2012)
Мезенцева Н.І. - Ринок праці Тернопільської області: сучасний стан та проблеми, Базар Д.Є. (2012)
Єрмаков В.В. - Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій половині ХIХ ст (2012)
Квасневська О.О. - Антропогенна топоніміка Вінницької та Хмельницької областей (2012)
Ханмагомедов Х.Л. - Зональные ландшафтообразующие компоненты небольшой территории (2012)
Гавриленко О.П. - Методологія екогеографічних досліджень (2012)
Волкова Л.А. - Комплексна оцінка медико-екологічного ризику території (2012)
Жирков И.И. - Об основных вопросах и проблемах рационального использования озёрных ресурсов северо-востока России, Жирков К.И. (2012)
Трофимова Т.П. - Из истории гидрохимических исследований в Якутии (2012)
Косяк Д.С. - Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України (2012)
Холоденко В.С. - Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип’ятського Полісся України (2012)
Рябоконь О.В. - Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля (2012)
Басюк Т.О. - Прогнозування переформування берегів Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води (2012)
Цепенда І. - Ті, що йдуть у гори, ті неодмінно здолають (2015)
Бех І. - Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна) (2015)
Бондар В. - Інститут педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна) (2015)
Білянін Г. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці, Україна) (2015)
Васянович Г. - Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Львів, Україна) (2015)
Дерев’янко Н. - Івано-Франківське обласне відділення малої академії наук України (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Зданевич Л. - Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, Україна) (2015)
Зуб’як Р. - Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Іванюк Г. - Київський педагогічний університет імені О.Грінченка (м.Київ, Україна) (2015)
Зварич І. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна), Олійник М. (2015)
Кондратюк С. - Сумський педагогічний університет імені А.С.Макаренка (м.Суми, Україна) (2015)
Лайл Д. Рулофс. - Президент Береа коледжу (м.Береа, США) (2015)
Рональд Роуч. - Директор музичного інституту Університету Східний Теннесі (м. Джонсон-Сіті, США) (2015)
Марусинець М. - Інститут педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (м. Київ, Україна) (2015)
Пріма Р. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Кафедра педагогіки (м. Луцьк, Україна) (2015)
Семенова Н. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. (м. Луцьк, Україна) (2015)
Палько Т. - Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, Україна) (2015)
Чепіль М. - Дрогобицький національний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна) (2015)
Кічева-Кірова М. - Туристичничний коледж (м. Благоєвград, Болгарія) (2015)
Савка В. - Випускники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Рочестер, Нью-Йорк, США), Павлюк В., Крет Ю., Бенець М. (2015)
Кімакович В. - Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації (м. Івано-Франківськ, Україна) (2015)
Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 року № 184-VIII "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році" (2015)
Бех І. - Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Чорна К. (2015)
Савченко О. - Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи (2015)
Бібік Н. - Аналіз суперечностей у запровадженні компетентнісного підходу в шкільній освіті (2015)
Хрущ В. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – центр розвитку педагогічної освіти Прикарпаття, Хрущ О. (2015)
Руснак І. - Лицарі духу і чину (2015)
Завгородня Т. - Реалізація ідей Богдана Ступарика в діяльності кафедри педагогіки університету (2015)
Презентація музичного мистецтва Українських Карпат у Сполучених Штатах Америки "Many mountains, many musics" (2015)
Chervinskyi A. - The role of private museums in preserving the cultural heritage of mountain regions Carpaty taking for example Roman Kumlyk’s museum of hutsul life, ethnography and musical instruments (2015)
Marusynets M. - Preserving language and culture of ethnic minorities in Transcarpathia (2015)
Slyvka L. - Stimulation and rehabilitation of the child by means of folk music (2015)
Будник О. - Професійна діяльність Бориса Грінченка: соціально-педагогічний контекст (2015)
Гаврилюк А. - Розвиток модернізації класичних університетів Німеччини (2015)
Довбенко С. - Духовність як запорука формування особистості (2015)
Жданова-Неділько О. - Підготовка майбутнього керівника навчального закладу до конструктивної управлінської взаємодії (2015)
Журба К. - Методологічні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи (2015)
Іванюк Г. - Історико-педагогічні студії розвитку сільської школи в Україні: соціокультурний концепт (2015)
Король О. - Специфіка побудови інформатичного курсу в умовах диференційованого навчання студентів педагогічних спеціальностей (2015)
Kuevda Davil Luis Socrates. - The "reflective competence" phenomenon in the interdisciplinary field do research (2015)
Матвеєва Н. - Реалізація інклюзивної моделі освіти в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Москаленко Ю. - Виклики часу та розвиток ідеї власної самоцінності (2015)
Сойчук Р. - Психологічне підґрунтя виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2015)
Палькевич Ю. - Інноваційні методи управління професійно-технічними навчальними закладами: економічний аспект (2015)
Геник Л. - Середньоберезівська середня школа – центр виховної роботи з формування особистості учня у гірській місцевості (2015)
Терещук О. - Тренінгові технології у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму, Лисюк Т. (2015)
Косило Х. - Концепція трудового виховання у педагогічній спадщині Г.Врецьони та В.Сухомлинського (2015)
Федорова О. - Формування аудитивних умінь в іноземних слухачів підготовчого відділення на матеріалі української пісенної творчості (2015)
Яворська С. - Робота з лексемою у структурі висловлювання з позицій акмеологічного підходу (2015)
Коваль Л. - Особливості моделювання сучасного уроку математики в початковій школі відповідно до проблем її реформування (2015)
Мартиненко С. - Змістово-технологічне наповнення методичного портфоліо з педагогічної діагностики вчителя початкової школи (2015)
Височан З. - Формування мовленнєвої особистості в умовах карпатського полікультурного середовища (2015)
Гоцуляк К. - Вплив соціальних мереж на розвиток особистості молодшого школяра (2015)
Ілійчук Л. - Формування навичок самоконтролю молодших школярів у навчальному процесі початкової школи (2015)
Копчук-Кашецька М. - Співпраця школи і сім’ї в морально-духовному вихованні школярів гірського регіону (2015)
Копелюк С. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання (2015)
Пилипів О. - Християнські цінності як фактор соціалізації молодших школярів у сім’ї (2015)
Цюняк О. - Особистість викладача у формуванні професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти (2015)
Червінська І. - Роль школи як сучасного соціокультурного центру у формуванні підростаючої особистості (2015)
Глазкова І. - Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання (2015)
Гириловська І. - Портфоліо як форма оцінювання професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Горбач В. - Самостійна робота студентів як основа самоорганізації та розвитку особистості (2015)
Жаровська А. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи над засвоєнням народознавчої лексики (2015)
Княжева І. - Особистісно-діяльнісний підхід у дослідженні методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2015)
Луцан Н. - Підготовка вчителів початкових класів до професійної мобільності в умовах гірського регіону (2015)
Марусинець М. - Педагогічні умови та засоби формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів (2015)
Максимчук Г. - Етнолінгводидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів етнокультурознавчої лексики (2015)
Скворцова С. - Підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів у галузі навчання математики (2015)
Скворцова С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання учнів математики, Гаран М. (2015)
Оліяр М. - Закономірності та принципи процесу формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Половенко Л. - Управлінська компетентність – ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2015)
Процишин Н. - Підготовка викладацьких кадрів вищої кваліфікації для педагогічних інститутів України (60-і роки ХХ ст.) (2015)
Хатунцева С. - Самопізнання як фасилітатор самовдосконалення вчителя (2015)
Хімчук Л. - Нетрадиційні методи подолання професійного вигорання та формування компетентності майбутніх учителів щодо їх застосування (2015)
Александрук Н. - Формування практичних навичок та професійних умінь оториноларинголога в студентів медичного університету (2015)
Височан Л. - Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів (2015)
Кічева-Кірова М. - Освіта і підготовка фахівців для сучасного ринку праці (2015)
Халло О. - Проблеми збереження фізичного здоров’я особистості в умовах гірського регіону (2015)
Czepczarz J. - Niepełnosprawność jako problem interdyscyplinarny (2015)
Чорна М. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності на Прикарпатті (2015)
Барило С. - Організація музично-слухацької діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі (2015)
Качмар О. - Теорія музики як основа та складова музично-теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста (2015)
Матвєєва О. - Підходи до визначення критеріїв ефективності системи педагогічної діагностики у вищій музично-педагогічній освіті (2015)
Никорак Н. - Збірники музичних творів "Моя Гуцулія" Петра Терпелюка: навчально-методичний аспект (2015)
Чмелик І. - Музеї Прикарпаття та їх роль у навчально-виховній та науковій діяльності студентської молоді (2015)
Будник У. - Перспективи розвитку ностальгічного туризму на Прикарпатті (2015)
Довбенко М. - Чи знайшла Україна свого Черчілля? (2015)
Настишин В. - Вплив засобів театрального мистецтва на формування у молодших школярів інтересу до навчання, Червінська І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2015)
Ахромкін А. О. - Сучасні характеристики електричних мереж України: регіональний аспект (2015)
Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз - Функціональне моделювання процесу управління змінами при здійсненні експортної діяльності підприємства (2015)
Бурлуцький С. В. - Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації, Бурлуцька С. В. (2015)
Гречана С. І. - Сучасні організаційні форми міжрегіонального співробітництва, Заблодська Д. В. (2015)
Васильчук Н. О. - Оцінка інфраструктурних втрат Донбассу задля подальшої активізації міжрегіонального співробітництва (2015)
Заблодська І. В. - Форсайт як інструмент діагностики розвитку металургійного комплексу східних регіонів України, Івченко Е. А. (2015)
Заблодська І. В. - Інтеграція українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі, Попова І. А., Рогозян Ю. С., Васильчук Н. О., Перепелюкова О. В. (2015)
Ключнікова К. Г. - Оцінювання результативності форсайту в управлінні інноваційним розвитком регіону (2015)
Кудріна О. Ю. - Трансформаційні процеси економічного розвитку регіонів (2015)
Кузьменко О. М. - Значення та зміст системи компетенцій персоналу підприємства (2015)
Мущинська Н. Ю. - Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Носкова С. А. - Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2015)
Перепелюкова О. В. - Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (2015)
Плєтньов М. В. - Концептуальні аспекти державної цільової програми "Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України", Кузьменко О. М. (2015)
Прямухіна Н. В. - Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору (2015)
Рекова Н. Ю. - Напрями реформування податкового регулювання МСБ в умовах європейської інтеграції, Мельник С. В., Луценко В. І. (2015)
Рогозян Ю. С. - Теоретичні аспекти розвитку міжрегіонального співробітництва (2015)
Сас Н. М. - Розробка методичного підходу до регулювання інвестиційних процесів з боку держави в Україні, Карапетян О. А. (2015)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми інформаційного забезпечення регіонального співробітництва (2015)
Скляр Є. П. - Розвиток персоналу підприємства із застосуванням моделей компетенцій (2015)
Сущенко О. А. - Діагностика інтерфейсної безпеки експортної діяльності підприємства (2015)
Litvinova I. M. - Controlling of innovation activities of enterprises in the changing technological structure of economy (2015)
Semenenko I. M. - Theoretical ground of sustainable development concept (2015)
Блинков Н. А. - О температурных особенностях извлечения воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Бутенко А. Н., Булавин В. И., Резниченко В. В. (2014)
Горобец Л. Ж. - Возможности акустического прогнозирования гранулометрии частиц при струйном измельчении, Прядко Н. С., Левченко К. А., Машкова Т. Ю., Верхоробина И. В. (2014)
Дайнеко Е. Б. - Разработка масс низкотемпературного электротехнического фарфора (2014)
Дейнека К. Ю. - Автоколивальні процеси подрібнення в барабанних млинах (2014)
Дрючко О. Г. - Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкісноземельних елементів і літію, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2014)
Завадский В. А. - Телемедицина для охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний (2014)
Калинина М. В. - Способы получения пористой керамики на основе стабилизированного диоксида циркония, Морозова Л. В., Егорова Т. Л., Ковалько Н. Ю., Шилова О. А. (2014)
Коц Л. С. - Новые методы тестирования биоустойчивости строительных элементов, Лесных Н. Ф., Клинкенберг Г., Федоренко Е. Ю. (2014)
Миршавка О. О. - Особливості впливу глинистих матеріалів різних родовищ України на властивості клінкерної кераміки, Хоменко О. С., Колєда В. В., Таран В. С. (2014)
Надутый В. П. - Анализ зависимости виброускорений рабочих органов грохота от последовательности разнонаправленных механических импульсов, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Науменко Ю. В. - Концепція раціональної організації процесів тонкого подрібнення в барабанних млинах (2014)
Орлова Н. Д. - Расчёт оптимальных параметров вибрационного измельчения и смешения при изготовлении смесей (2014)
Пісчанська В. В. - Вплив механоактивації матричного компоненту на властивості периклазового бетону, Алексєєнко І. А. (2014)
Рудь В. Д. - Eкспериментальне дослідження технології вібраційного подрібнення, Гальчук Т. Н., Божко Т. Є. (2014)
Рыщенко М. И. - Термодинамические расчеты взаимодействия кристаллических фаз керамических материалов с агрессивными средами, Федоренко Е. Ю., Лисюткина М. Ю. (2014)
Семченко Г. Д. - Виявлення співіснування Ni та NiO з компонентами системи Ni – Mg – O – C, Бражник Д. А., Повшук В. В., Євдокимова Н. В., Старолат О. Є., Литовченко А. О. (2014)
Семченко Г. Д. - Физико-химические процессы в композициях Al2O3 – SiC – C – волокно – пластификаторы при нагревании до 1000 °С, Анголенко Л. А., Катюха А. С., Ростовская С. В., Кобец Н. Ю. (2014)
Серьогін О. О. - Фізико-хімічні основи проектування обладнання для термохімічної конверсії сумішей біотехнічних відходів, Осьмак О. О., Башта А. В. (2014)
Сокур М. І. - Розробка і дослідження відцентрово-ударної дробарки з демпфуючою гідростатичною опорою розгінного ротора, Сокур Л. М., Сокур І. М. (2014)
Стратийчук Д. А. - Влияние высокого давления на получение мелкодисперсных композитов в системе CАЛМ. – Ti4WC5, Туркевич В. З., Колабылина Т. В., Осипов А. С., Смирнова Т. И. (2014)
Трофимова Л. Е. - Исследование закономерностей структурообразования в дисперсных материалах с использованием топологического подхода, Урьев Н. Б. (2014)
Цовма В. В. - Ресурсозаощаджуюча технологія фасадної кераміки із застосуванням тонких відходів вуглезбагачення, Щукіна Л. П., Лісачук Г. В. (2014)
Швець В. П. - Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів (2014)
Шевелёва А. М. - Исследование скорости энергоносителя и твердых частиц, истекающих в плоский канал модели газоструйного измельчителя (2014)
Штефан Є. В. - Гранулювання дисперсних матеріалів в умовах контактного тертя з робочими органами машин, Риндюк Д. В. (2014)
Кисельова С. O. - Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду (2014)
Смирнов I.Г. - Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості, Головко В.В. (2012)
Мечковская О.А. - Методологические основы изучения пространственной структуры туризма (2012)
Заря І.В. - Конкурентоспроможна база авіаційного транспорту в умовах розвитку туристичних компаній, Борисюк О.А. (2012)
Зима О.Г. - Формування інформаційного середовища національної індустрії туризму, Лола Ю.Ю., Жила Н.В. (2012)
Воронін І.М. - Аналіз ринку нерухомості у вітчизняній готельної індустрії (2012)
Шульга В.П. - Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування (2012)
Заря І.В. - Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп'ютерних технологій в туризмі, Мельник А.М. (2012)
Басюк Д.І. - Стан і перспективи українсько-аргентинського туристичного співробітництва (2012)
Тимошенко Ю.А. - Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення (2012)
Бєлякова А.Є. - Фактори виникнення рекламації на туристичному підприємстві (2012)
Пасічник В.Р.. Сушик О.Г. - Сільський зелений туризм як фактор відродження українського села та перебудови сільської економіки, Терлецький В.К. (2012)
Олішевська Ю.А. - Теоретичні аспекти сільського туризму, Панченко В.В. (2012)
Яценко А.Д. - До питання про дефініцію поняття "Рекреаційне лісокористування" (2012)
Шпарага Т.І. - Передумови виникнення і сучасний стан Хасидського паломництва в Україні, Михалюк М.M. (2012)
Кодинець І.В. - Присутність австрійців в Україні як ресурс етногенного туризму (2012)
Корнілова Н.В. - Подієвий туризм в Україні (2012)
Радченко О.М. - Соціальні мережі в туризмі України (2012)
Казаков В.Л. - Спелестологічні об’єкти гірничопромислового походження в структурі екстремального спелеотуризму (на прикладі Кривбасу) (2012)
Пендерецький О.В. - Промисловий туристичний кластер Карпатського району (2012)
Уварова Г.Ш. - Рекреаційне використання Десни (2012)
Паньків Н.М. - Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень (2012)
Любіцева О.О. - Рекреаційно-туристичне районування Луганської області, Залещик В.В. (2012)
Заваріка Г.М. - Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області (2012)
Плешивцова М.В. - Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим (2012)
Шивала Ю.А. - Географія сільського зеленого туризму в Українських Карпатах (2012)
Завадовський Т.Б. - Основні аспекти промоції міста Львова (2012)
Олійник Я.Б. - Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення, Шуман С.Г. (2012)
Смаль В.В. - Розвиток економіки знань в Україні та Євросоюзі: порівняльний аналіз (2012)
Стафійчук В.І. - Політико-географічний аналіз стратегій розвитку України та Росії (2012)
Бейдик О.О. - Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та Центрального, Сировець С.Ю. (2012)
Нич Т.В. - Чинники формування інтелектуального потенціалу регіону (2012)
Олійник С.Л. - Самоорганізація населення в соціальній системі (2012)
Брайчевський Ю.С. - Проблеми регіональної поляризації суспільно-політичного розвитку України у зарубіжній літературі (2012)
Клімчук Б.П. - Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області (2012)
Миронюк Н.В. - Історико-географічні фактории розвитку культурної сфери Волинської області (2012)
Ільїв О.М. - Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області (2012)
Савчук І.Г. - Вплив природних чинників на сучасне міжнародне залізничне сполучення Закарпатської області (2012)
Чикайло Ю.І. - Поширення сучасних природно-техногенних процесів в межах єврокоридора Львів –Краковець (2012)
Салихова Е.В. - Эколого-гидрохимическое состояние объектов гидрологической сети г.Калининграда, Савостина О.А., Станченко Л.Ю. (2012)
Воловик В.М. - Тафальні ландшафти кладовищ (2012)
Смірнов Я.В. - Аналітичний огляд європейських систем класифікації земельних ресурсів (2012)
Волкова Л.А. - Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) (2012)
Кирилюк О.В. - Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки, Кирилюк С.М. (2012)
Діброва І.О. - Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища (2012)
Громик О.М. - Вміст радіонуклідів у ґрунтах Маневицького адміністративного району (2012)
Слизька К.П. - Дефініція поняття "хвиля тепла" (2012)
Будник О. - Теоретичні засади етнічної соціалізації майбутніх учителів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Ємчик О. - Діагностика рівня розвитку компонентів творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2015)
Лякішева А. - Наукові підходи до розкриття сутності соціальної поведінки (2015)
Остапйовська І. - Проблеми формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Чапюк Ю. - Готовність до педагогічної діяльності як наукова проблема (2015)
Wolska-Długosz M. - Bezrobocie młodzieży na rynku pracy (2015)
Каптур Г. - Роль художнього тексту в процесі формування ціннісно-смислових орієнтацій молодших школярів, Долінська К. (2015)
Пріма Р. - Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності, Замелюк М. (2015)
Савчук Н. - Діагностика ціннісних орієнтацій у педагогічних працівників (2015)
Семенова Н. - Технологія формування здорової особистості дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного закладу та сім’ї: вимога часу, Семенов О. (2015)
Сергеєва В. - Педагогічна комунікативна взаємодія в системі "учитель – учні" та її виховна цінність в умовах спільної творчої діяльності (2015)
Кайдалова Г. - Значення та роль толерантного суспільства в розв’язанні проблем дітей з особливими потребами (2015)
Кузава І. - Правові засади організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Стасюк Л. - Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами (2015)
Терпелюк В. - Сутність соціально-педагогічної профілактики віктимної поведінки підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл (2015)
Наші автори, інформація для авторів (2015)
Чередниченко О. І. - Патрон українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Kutz W. - Korrektives Dolmetschen: Funktionen, Techniken, Ergebnisse und Grenzen (2015)
Kyiak T. R. - Interkulturelle kommunikation, diskurs und translation (2015)
Κλιμένκο Ν. - Τα ενδογενή και διαδοχικά παράλληλα στο ποιητικό κείμενο, Σαβένκο Α. (2015)
Kolomiyets L. V. - The essentialized Kobzar by Taras Shevchenko in Michael Naydan's English projection (2015)
Andrienko T. P. - Cognitive Patterns in Translation of Tropes (2015)
Cherniyenko G. - A propos de l'exactitude traductrice des unités lexicales à quelques sens (2015)
Krouchynska O. G. - La restitution du style poétique d'Arthur Rimbaud dans les traductions ukrainiennes (2015)
Solomarska O. - Quelques particularités de la traduction des textes juridiques (2015)
Tkachenko O. O. - Review of translator's software as of 2014 (2015)
Zorivchak R. P. - William Richard Morfill as the first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2015)
Naydan M. - Performative Text in the Narrative Design of Yuri Andrukhovych's Novel "Perverzion" (2015)
Смущинская И. В. - Фигуры слова как элемент современного дискурса (2015)
Kriuchkov H. H. - Variations graphostylistiques des phonogrammes dans l'écriture française (2015)
Gon O. M. - Ezra Pound's Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism (2015)
Tchaikivska G. S. - Particularités de l'écriture féminine et masculine dans les contes d'auteur français du XVIIe siècle (2015)
Wronska O. - Riqueza e expressividade da linguagem publicista de Mia Couto na Сarta ao presidente Bush (2015)
Stoyanova I. D. - Lexical Means of Verbalization of the Figuratively Valuable Layer of the Linguocultural Concept STATE in the Discourse of Anti-Utopia (2015)
Del Gaudio S. - Ucrainismi in italiano (con paralleli in altre lingue Europee) (2015)
Ilchenko V. - Ancient Stylistically-marked Borrowings in Ukrainian Language (examplified by words meaning speech act) (2015)
Soboleva O. V. - Les problemes du plurilinguisme dans les pays francophones, Kalina-Shamrai V. R. (2015)
Kotsiubynsky M. - Inno alla vita (tradotto da S. Del Gaudio) (2015)
Mario Vargas Llosa - La guerra del fin del mundo/Війни кінця світу (переклад Дідківської Т.) (2015)
Леонард. Леонард. - Історія з Нової Зеландії, переказана Дженніфер Бассет (переклад Поліщук О.) (2015)
Роз Паскаль - Винищувач "Нуль" (вибрані уривки) (переклад Яковенко Я.) (2015)
Боб Гофф - Я з тобою (уривок з біографічної книги "Любов діє") (переклад Суханової Г. С.) (2015)
Smouchtchynska I. - Les methodes et les analyses du sens dénotatif et connotatif (l'extrait de "Lexicologie française") (extrait de "Lexicologie française") (2015)
Jean-Marie Prieur - Pré-rapport en référence à la thèse de doctorat intitulée "Evolution du conte d'auteur français: aspect linguopoétique" par Mme Tchaikivska Galyna (2015)
Гриньова М. В. - Діяльність кафедри педагогічної майстерності в розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини, Бєляєва Н. В. (2009)
Гриценко Л. И. - Методологические основы педагогической работы с детьми "группы риска" (на примере опыта А. С. Макаренко) (2009)
Хоменко А. В. - Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г. Ващенка (2009)
Пивовар Н. М. - Достояние прошлого – в практику современности (2009)
Малаканова Л. В. - Актуальність ідеї В. І. Вернадського в духовному гармонійному розвитку особистості, Безсонова В. О. (2009)
Пархета Л. П. - Історіографія вивчення спадщини В. О. Сухомлинського (2009)
Яковенко К. Ю. - Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах (2009)
Шиловська М. О. - Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка в контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх педагогів (2009)
Добридень А. В. - Проблема самостійного пошуку інформації у педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка (2009)
Дяченко-Богун М. М. - Концептуальні погляди В. І. Вернадського як основа природоохоронного виховання (2009)
Терещенко О. В. - Збірник текстів для диктантів і переказів (за творами А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського) (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського