Шендерук О. Б. - Дослідження педагогічної діяльності факультетів іноземних мов ВНЗ України (90–ті рр. XX – початок XXI століття): історіографічно-джерелознавчі аспекти (2016)
Юда Л. А. - Гендерні аспекти у виховній роботі загальноосвітньої школи (2016)
Янченко Т. В. - Оцінка феномена педології у сучасному науковому просторі (2016)
Яструб О. О. - Програма формування культури міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі (2016)
Яцинік А. В. - Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у соціально-педагогічному вимірі (2016)
Приходько Г. - Гендерна тематика в історико-педагогічних дослідженнях (2013)
Юнчик В. - Формування професійної компетентності студентів − майбутніх педагогів − в умовах реалізації Болонського процесу (2013)
Яструб О. - Етапи становлення та розвитку професійної підготовки вчителів початкової школи в Україні (2013)
Алендарь Н. - Адаптація першокласників до навчання в школі (2013)
Антонюк О. - Формування професійних компетентностей студентів спеціальності "Математика" (2013)
Валько Н. - Характеристика курсу "Комп’ютерні інформаційні технології" у вищих навчальних закладах (2013)
Войцехівський О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників засобами модельного підходу в побудові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища (2013)
Vorobiova T. - Questions as a Teaching Strategy to Develop Learning Capacity and Creativity (2013)
Кобилянський О. - Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах (2013)
Кравчук О. - До організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів у процесі викладання аналітичної геометрії (2013)
Кузьмич В. - Про існування тетраедра із заданими довжинами ребер, Кузьмич Ю. (2013)
Падалко А. - Педагогічні технології розроблення електронних навчальних комплексів із професійно-орієнтованих дисциплін (за матеріалами дисципліни "Програмне забезпечення задач електропостачання"), Падалко Н. (2013)
Панченко В. - Теоретичний аналіз загальнодидактичних засад викладання іноземних мов в університеті (2013)
Ройко Л. - Формування математичної компетентності студентів економічного профілю у процесі вивчення курсу "Вища математика", Микитюк І. (2013)
Русіна Н. - Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів (2013)
Світницька І. - Комп’ютерні системи підтримки процесу навчання математики в умовах сучасного освітнього процесу (2013)
Тарчинська Ю. - Методичні підходи до формування техніки гри у прокоф’євському стилі піанізму (2013)
Тютюн Л. - Деякі аспекти використання інноваційно-телекомунікаційних технологій у процесі викладання геометрії в педагогічному університеті (2013)
Швай О. - До питання про поточний контроль знань студентів під час вивчення математичних курсів (2013)
Яцюк С. - Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів (2013)
Дурманенко О. - Виховна робота у вищому навчальному закладі: змістовий аспект (2013)
Маковська О. - Роль виховного впливу викладача сучасного університету в підвищенні рівня навчальної активності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" (2013)
Ольхова Н. - Технологія формування світоглядної культури студентської молоді (2013)
Сушик Н. - Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді (2013)
Тоцький І. - Діагностування духовності вихованців: кватернерний підхід (2013)
Хом’як А. - Вплив маніпулятивних дій на міжособистісне спілкування, Кліш П. (2013)
Батечко Н. - Сучасні підходи до моделювання підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Буднік С. - Навчально-дослідницькі уміння: сутнісно-структурний аналіз (2013)
Галацин К. - Умови ефективного формування комунікативної культури майбутніх інженерів у позааудиторній роботі (2013)
Денисова С. - Компоненти навчально-професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі (2013)
Долінська К. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема (2013)
Зарицька А. - Сутність поняття духовної самореалізації вчителя музики в професійно-педагогічній діяльності (2013)
Марценюк І. - Навчальний процес в університеті як чинник формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів (2013)
Трачук Т. - Формування життєвих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення математичних дисциплін (2013)
Шишкіна З. - Педагогічні здібності вчителя початкових класів: теоретичний аналіз (2013)
Бартків О. - Формування конфліктологічної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики (2013)
Дурманенко Є. - Інноваційні підходи в професійній підготовці соціального педагога: теоретичний аналіз (2013)
Максимовська Н. - Ресоціалізація осіб, котрі відбувають покарання, засобами анімаційної діяльності (2013)
Чуносов М. - Професійна підготовка соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу (2013)
Якубова Л. - Особливості соціально-педагогічної роботи з наркозалежною молоддю (2013)
Наші автори (2013)
Браніцька Т. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у скандинавських країнах (2014)
Мартіросян Л. - Становлення духовно-ціннісного компонента українського виховання: історичний аспект (2014)
Підвальна Ю. - Олексій Андрієвський – активний громадський діяч та просвітник на теренах України (2014)
Дем’янчук О. - Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю, Саварин П. (2014)
Пріма Р. - Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності (2014)
Бузько В. - Компоненти структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Галацин К. - Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Гречаник О. - Акмеологічний супровід учителя в періоди вікових криз професійного становлення (2014)
Гунько С. - Особливості використання табличного процесора Microsoft Excel для статистичного аналізу емпіричних даних (2014)
Дмитрук Ю. - Міжпредметні зв’язки під час вивчення води як найважливішого природного оксиду (2014)
Панченко В. - Комунікативна культура майбутнього фахівця: теоретичний аналіз (2014)
Слюта А. - Обґрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів екологів (2014)
Хом’як А. - Розуміння як головна ознака комунікативного акту (2014)
Бенещук Р. - Збереження української культури й традицій у середовищі молодших школярів засобами народної хореографії (2014)
Дурманенко О. - Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Косаковська Л. - Збереження автентичних фольклорно-етнографічних зразків українського народного танцю як предмет наукового дослідження (2014)
Смалько О. - Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців (2014)
Яструб О. - Сутнісний аналіз поняття "культура міжособистісної взаємодії" (2014)
Гомонюк О. - Педагогічні умови формування професійно значущих якостей у майбутніх реабілітологів (2014)
Жорнова О. - Професійна підготовка в університеті: як поєднати сумлінного виконавця і натхненного сrеаtоr(а)? (2014)
Антонюк Н. - Діалогічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Гусак Л. - Технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи (2014)
Марценюк І. - Ціннісний вимір професійної підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей (2014)
Плачинда Т. - Формування вмінь самоконтролю під час професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Чуносов М. - Концептуальні положення педагогічної системи формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (2014)
Балахтар В. - Комунікативна компетентність соціального працівника (2014)
Бартків О. - Функції діяльності соціального педагога в літньому дитячому оздоровчому таборі, Дурманенко Є. (2014)
Равлюк Т. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з особливими потребами в процесі професійно орієнтованої практики (2014)
Наші автори (2014)
Бирка М. - Система післядипломної педагогічної освіти регіону та напрями її вдосконалення (2015)
Вільчковська А. - Музичне виховання дітей і молоді в період розділу польських земель (ХVIII − початок ХХ ст.) (2015)
Галів М. - Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) (2015)
Гончарук О. - Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики (2015)
Пасічник В. - Організація профорієнтації в загальноосвітніх школах Польщі на сучасному етапі (2015)
Янченко Т. - Ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20-х – початку 30 х рр. ХХ ст. (2015)
Гусак Л. - Лінгводидактичні аспекти асоціативного навчання молодших школярів іноземних мов (2015)
Галацин К. - Групові форми організації пізнавальної діяльності студентів − майбутніх інженерів − на заняттях з англійської мови (2015)
Левкович А. - Конфліктологічна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: теоретичний аналіз (2015)
Смолюк С. - Розвиток творчих здібностей у процесі міжособистісної взаємодії учнів початкової школи (2015)
Вербицька П. - Компетентнісний вимір музейної освіти студентської молоді (2015)
Грицюк С. - Потенційні можливості ігрової діяльності в позакласній роботі з фізичного виховання молодших школярів, Грицюк Л. (2015)
Дурманенко О. - Моніторингові знання та моніторингові вміння як основа моніторингової компетентності суб’єктів виховної роботи у вищому навчальному закладі, Новосілець О. (2015)
Здіховський А. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій у діяльність закладів оздоровлення і відпочинку, Здіховська Т. (2015)
Смалько О. - Система формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету в позааудиторній виховній роботі (2015)
Кендзьор П. - Особливості організації міжкультурної взаємодії учнів у процесі полікультурного виховання (2015)
Барна Х. - Текстоцентричний підхід у перспективному плануванні освітньої роботи дошкільного закладу (2015)
Загрева В. - Управління персоналом у системі менеджменту організацій (2015)
Корпач Н. - Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів, Олешак С. (2015)
Остапйовський І. - Теоретичне обґрунтування феномену іміджу, Остапйовська Т. (2015)
Панченко В. - Особливості моніторингу сформованості іншомовної компетенції в студентів університету (2015)
Сачук Ю. - Діагностика соціально-професійної мобільності в майбутніх учителів інформатики (2015)
Семенов О. - До питання спрямованості особистості (2015)
Сеньовська Н. - Формування професійної саморегуляції вчителя в процесі проходження студентами педагогічної практики (2015)
Смолюк А. - Формування професійної самосвідомості у студентів юридичного коледжу (2015)
Ткачук Н. - Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності педагогів (2015)
Яструб О. - Інтерактивні методи формування культури міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкової школи в позааудиторній роботі (2015)
Валецька Р - ВІЛ-інфекція і підлітки, Петрик О. (2015)
Бартків О. - Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної профілактики Інтернет-адикції, Дурманенко Є. (2015)
Гапончук О. - Зміст консультативної діяльність шкільного соціального педагога: аналітичний огляд наукових джерел (2015)
Гунько С. - Діагностика міри вираженості рефлексивності в майбутніх соціальних педагогів (2015)
Мартинюк Т. - Програма антинаркотичної профілактичної роботи на основі формування психосоціальних навичок (2015)
Мартіросян Л. - Виховний підхід до кримінальної відповідальності неповнолітніх у західноєвропейській ювенальній юстиції: історичний аспект, Мартіросян А. (2015)
Сидорук І. - Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема (2015)
Сушик Н. - Соціально-педагогічна профілактика торгівлі людьми серед учнівської молоді: мета, завдання, зміст, види, форми, методи, Шинкарук О. (2015)
Чернета С. - Соціальна активність особистості як умова розвитку сучасного українського суспільства (2015)
Наші автори (2015)
Привітання Президента України B. Януковича з нагоди 165-ї річниці Одеської правової школи та 15-річчя від дня утворення Національного університету "Одеська юридична академія" (2012)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Одеська юридична академія"" (2012)
Кивалов C. - Национальный университет "Одесская юридическая академия" — лидер юридической науки и образования Украины Кафедри Національного університету "Одеська юридична академія": пошуки, здобутки, перспективи (2012)
Оборотов Ю. - Кафедра теорії держави і права (2012)
Аракелян М. - Кафедра історії держави та права (2012)
Орзих М. - Кафедра конституционного права (2012)
Ківалов С. - Кафедра адміністративного і фінансового права, Біла-Тіунова Л. (2012)
Додін Є. - Кафедра морського та митного права (2012)
Харитонов Є. - Кафедра цивільного права, Цибульська О. (2012)
Харитонова О. - Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права, Симонян Ю. (2012)
Мінченко Р. - Кафедра цивільного процесу, Андронов І. (2012)
Подцерковний O. - Кафедра господарського права і процесу (2012)
Чанишева Г. - Кафедра трудового права та права соціального забезпечення (2012)
Каракаш I. - Кафедра аграрного, земельного та екологічного права (2012)
Туляков В. - Кафедра кримінального права (2012)
Аленін Ю. - Кафедра кримінального процесу, Гловюк І. (2012)
Дрьомін В. - Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права, Мельничук Т. (2012)
Тищенко В. - Кафедра криминалистики (2012)
Полянсъкий Ю. - Кафедра організації судових та правоохоронних органів (2012)
Пашковский Н. - Кафедра международного права и международных отношений, Короткий Т. (2012)
Вишняков О. - Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, Бехруз Х. (2012)
Завальнюк В. - Правовий плюралізм як прояв правової антропологізації (2012)
Сидоренко О. - Догма права як компонент правової реальності (2012)
Скуріхін C. - Поняття та особливості правової соціалізації в умовах військової служби (2012)
Козій І. - Правові засади провадження у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві (2012)
Хохуляк В. - Формування фінансово-правових поглядів у вітчизняній науці XVIII століття (2012)
Корнієнко І. - Проблематика цивільного процесу як науки та навчальної дисципліни у творчій спадщині Є. В. Васьковського (2012)
Муллер В. - Деякі евристичні можливості герменевтичного підходу в порівняльно-правовій науці (2012)
Волкова Д. - Регламентація громадських організацій Законом "Про об'єднання громадян" та Законом "Про громадські об'єднання" (порівняльний аналіз) (2012)
Пережняк Б. - В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия" (2012)
Івану Михайловичу Сироті – 85 (2012)
Содержание (2015)
Лисенко С. А. - Віддалені результати лікування хворих на рак легені з проявами паранеопластичного ревматологічного синдрому (2015)
Сабиров Д. Р. - Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных раком пищевода с использованием традиционного и мини-инвазивного метода (2015)
Лесной И. И. - Роль парентерального и энтерального клинического питания у онкологических больных, Колесник Е. А., Мазанько Ю. В., Катриченко М. О., Кучин Ю. Л. (2015)
Ярема Р. Р. - D2?лімфодисекція: на шляху до імплементації в європейській популяції хворих на рак шлунка (огляд літератури), де Манзоні Д., Фецич Т. Г., Огорчак М. А. (2015)
Климнюк Г. І. - Результати хірургічного лікування дітей з нейробластомою (досвід відділення), Іжовський О. Й., Павлик С. В., Шайда Е. В., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ожиганов О. А., Нечваль В. М., Дениско О. О., Сумкіна О. В. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Спосіб визначення площі зони гіпералгезії в ранній післяопераційний період у дітей, прооперованих з приводу пухлин черевної порожнини (2015)
Белоус Н. И. - Значение полиморфизма SNP309 гена MDM2 для оценки течения хронического лимфолейкоза в комплексе с другими маркерами прогноза, Абраменко И. В., Крячок И. А., Мартина З. В., Чумак А. А., Дягиль И. С. (2015)
Крячок І. А. - Блокування PD-1/PD-L1/2?шляхів — перспективна стратегія лікування пацієнтів із В-клітинними лімфомами (огляд літератури), Новосад О. І., Храновська Н. М., Свергун Н. М., Філоненко К. С., Степанішина Я. А., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Скрипець Т. В. (2015)
Шевня С. П. - Використання препарату Медітан для лікування нейропатії, викликаної застосуванням цитостатиків у пацієнтів онкологічного профілю, Мацішевська І. В., Шнайдерман П. Ю. (2015)
Верещако Р. И. - Ацетилсалициловая кислота как средство химиопрофилактики рака грудной железы (обзор литературы), Зотов А. С., Самусева А. А. (2015)
Обзор эффективности и профиля безопасности применения эрлотиниба (Тарцева®) у пациентов c немелкоклеточным раком легкого и раком поджелудочной железы (2015)
Любота Р. В. - Прогностичне значення експресії рецепторів до андрогенів клітинами раку грудної залози, Верещако Р. І., Чешук В. Є., Анікусько М. Ф., Любота І. І. (2015)
Кузьменко А. П. - Экспериментальная разработка и клиническая апробация новой тест-системы для мониторинга опухолевых процессов толстого кишечника, Диденко Г. В., Шпак Е. Г., Круць A. А., Приймак В. В., Потебня Г. П. (2015)
Орел В. Е. - Протипухлинний ефект та розподіл заліза у пухлині та сироватці крові при магнітній нанотерапії карциносаркоми Уокер-256, Мельник В. О., Романов А. В., Рихальський О. Ю., Бурлака А. П., Лукін С. М., Щепотін І. Б. (2015)
Рейті А. О. - Діагностика мікрокарцином щитоподібної залози з високим ризиком екстраорганної інвазії, Медведєв В. Є. (2015)
Мицик Ю. О. - Використання дифузійно-зважених зображень МРТ у діагностиці солідних ниркових новоутворень, Дутка І. Ю., Борис Ю. Б., Комнацька І. М., Шатинська-Мицик І. С., Лозинський Р. М. (2015)
Головко Т. С. - Ультразвукове дослідження органів грудної клітки за проникаючої травми з ушкодженням легені, Халатурник І. Б., Кучер А. Р. (2015)
Актуальні питання цитологічної діагностики пухлин (2015)
Пам’яті видатного вченого, хірурга-онколога Ганула Валентина Леонідовича (2015)
Згуровский М. З. - Применение методов интеллектуального анализа данных для эмпирических исследований взаимосвязи гелио- и геофизических процессов, Болдак А. А., Ефремов К. В., Сергеева Н. А., Забаринская Л. П., Шестопалов И. П., Нисилевич М. В. (2013)
Павлов А. А. - Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Мисюра Е. Б., Лисецкий Т. Н., Сперкач М. О., Халус Е.А. (2013)
Павлов А. А. - Cоставление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока, Мисюра Е. Б., Лисецкий Т. Н. (2013)
Теленик С. Ф. - Семантична інтеграція різнорідних інформаційних ресурсів, Амонс О. А., Єфремов К. В., Жук С. В. (2013)
Kyselova A. - Context Data Analysis For Microgrid Control System (2013)
Дьяконова С. В. - Подход к решению задачи автоматизированного обнаружения зданий на спутниковых зображениях, Зайченко Ю. П. (2013)
Надеран Э. - Подход к разработке системы распознавания рукописных математических выражений вводимых в эвм в режиме реального времени, Зайченко Ю. П. (2013)
Молчановський О. І. - Метод індуктивного навчання в основі рекомендаційної системи подарунків, Знахуренко В. П. (2013)
Кулаков Ю. A. - Анализ структуры телекоммуникационной сети путем представления ее топологии предфрактальным графом, Воротников В. В., Гуменюк И. В. (2013)
Кулаков Ю. А. - Определение оптимального числа граничных маршрутизаторов при организации безопасной многопутевой маршрутизации в мобильной компьютерной сети большой размерности, Коган А. В. (2013)
Ролик А. И. - Декомпозиционно-компенсационный подход к управлению уровнем услуг в корпоративных ит-инфраструктурах (2013)
Шовгун Н. В. - Підвищення ефективності роботи нечітких нейронних мереж в задачі оцінки кредитоспроможності позичальника (2013)
Полторак В. П. - Порівняльний аналіз систем електронного цифрового підпису та особливості їх реалізації на еліптичних кривих, Голков В. Б. (2013)
Пустоваров В. И. - Функциональные расширения промышленных автоматизированных систем контроля и управления, Бойко В. В., Лемешко В. А. (2013)
Прошин С. Ю. - Оцінка матриць переходів енергонавантажень на базі періодичного ланцюга маркова (2013)
Аракелян Г. А. - Визначення зольності вугілля за допомогою модельованого відпалювання, Сергієнко А. М. (2013)
Мельник Т. П. - Удосконалення технології динамічного моделювання стохастичної системи визначення зон затоплення із врахуванням дамб обвалування (2013)
Приймак А. В. - Оптимизация вычислений на CUDA при моделировании неустойчивости ленгмюровских волн в плазме (2013)
Федотова-Пивень И. Н. - Программное моделирование совмещенного во времени сложения двадцати целых положительных чисел в избыточной рекуррентной системе счисления третьего порядка, Пивень О. Б. (2013)
Минухин С. В. - Координированные стратегии планирования заданий на основе обобщенного статистического анализ их характеристик в распределенных вычислительных системах, Знахур С. В., Коровин А. В. (2013)
Луцкий Г. М. - Методы маршрутизации в компьютерных системах с многоканальными связями, Мухин В.Е. (2013)
Стіренко С.Г. - Модель технології програмування паралельних систем (2013)
Ківалов С. В. - Сутність та особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів (2014)
Завальнюк В. В. - Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права (2014)
Чернєй В. В. - Проблеми взаємодії правоохоронних органів з іншими суб’єктами запобігання злочинам на ринку небанківських фінансових послуг (2014)
Аракелян М. Р. - Дослідження правозахисної діяльності інституту адвокатури: історичний підхід (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів у Європі та агресія Російської Федерації проти України (2014)
Лошицький М. В. - Рішення Європейського суду з прав людини як перспектива боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями, Дрозд О. Ю. (2014)
Аленін Ю. П. - Поняття та система принципів кримінального провадження, Волошина В. К. (2014)
Тіщенко В. В. - Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів (2014)
Подцерковний О. П. - Проблеми відповідальності фінансової установи за договором банківського рахунку (на прикладі обігу банківських металів) (2014)
Харитонов Є. О. - Громадянське суспільство та приватне право: питання кореляції (2014)
Вишняков О. К. - Наднаціональність як правовий феномен (2014)
Чанишева Г. І. - Поняття, види та юридична природа права на інформацію сторін трудового договору, Чанишев H. І. (2014)
Голубєва Н. Ю. - Поняття та значення зобов’язального права України (2014)
Харитонова О. І. - Поняття й особливості академічного плагіату, Ульянова Г. О. (2014)
Комісаров О. Г. - Проблеми та перспективи запровадження національної політики розвитку інформаційного суспільства (2014)
Словська І. Є. - Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика (2014)
Сокуренко В. В. - Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні (2014)
Каракаш І. І. - Право власності на природні об’єкти та їх ресурси у виключній формі: історико-юридичний аспект (2014)
Латковская Т. А. - Проблемы концептуализации методологических подходов в науке финансового права (2014)
Овчинникова А. П. - Гармонизация культур и диалектический характер диалога (2014)
Братель С. Г. - Класифікація адміністративних процедур (2014)
Подобний О. О. - Негласні форми розслідування в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному провадженні (2014)
Мішина Н. В. - Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні (2014)
Матвєєва Л. Г. - Наступність права як загальнотеоретична категорія в дослідженні транзитивності права (2014)
Пацурія Н. Б. - Проблеми та перспективи запровадження медичного страхування учасників бойових дій як елемента військово-медичної доктрини (2014)
Орловська Н. А. - Судовий прецедент як джерело кримінального права України (2014)
Аніщук Н. В. - Жінки в адвокатурі Великобританії: історія і сучасність (2014)
Андреєв Д. В. - Транзактність соціально-правових комунікацій влади та суспільства: від свободи слова до державного диктату над ЗМІ (2014)
Яновицька Г. Б. - Права споживача в разі укладення договору на відстані (2014)
Армаш Н. О. - До питання про функціональне призначення державних політичних діячів (2014)
Гловюк І. В. - Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики (2014)
Квасніцька О. О. - Господарсько-правова природа договору про пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту (2014)
Федотов О. П. - Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах (2014)
Юдін З. М. - Антропологічні й аксіологічні детермінанти правового контрактивізму (2014)
Бобрик В. І. - Теоретико-правові основи процесуальної оптимізації цивілістичного судочинства (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова протидія серійним убивствам, вчинюваним сексуальними маніяками (2014)
Подорожна Т. С. - Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях (2014)
Добробог Л. М. - Інкорпорація та консолідація законодавства як форми його систематизації (2014)
Дорохіна Ю. А. - Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності (2014)
Ляшук Р. М. - Нормативно-правове забезпечення оптимізації штатної чисельності персоналу відділів прикордонної служби (2014)
Марченко О. В. - Поняття та ознаки механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг (2014)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Кримінологічна безпека як інтегративна складова національної безпеки України (2014)
Рядінська В. О. - Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) (2014)
Ситар І. М. - Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (структурний і системний аналіз) (2014)
Титул, содержание (2015)
Фридель Р. І. - Безпосередні результати застосування доопераційної хіміопроменевої терапії з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків, Кіркілевський С. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2015)
Душко Н. Е. - Лечение постпневмонэктомических бронхиальных свищей в торакальной онкохирургии: обзор литературы и собственный опыт (2015)
Колеснік О. О. - Досвід виконання резекцій печінки у хворих на метастатичний колоректальний рак, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Волк М. О., Жуков Ю. О., Лаврик Г. В. (2015)
Грабовий О. М. - Вміст ДНК у ядрах клітин аденокарцином товстої кишки та експресія Bcl-2?і p53, Антонюк С. А., Сільченко В. П., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2015)
Ошивалова О. О. - Профілактика раку шкіри (2015)
Ярощук Т. М. - Гигантоклеточная опухоль кости — диагностическая "ловушка" при гиперпаратиреозе (случай из практики), Клапчук А. Г., Логинова Е. А. (2015)
Бездетко Н. В. - Биосимиляры — клинические и регуляторные аспекты (2015)
Верещако Р. И. - Доброкачественный пищеводно-бронхиальный свищ, осложненный стенозом левого главного бронха и релаксацией левого купола диафрагмы, Сергиенко А. В., Агаев А. Н. (2015)
Сорочан П. П. - Роль цитокинов в развитии гематологических осложнений у больных онкологического профиля, Громакова И. А., Сухина Е. Н., Прохач Н. Э., Громакова И. С. (2015)
Сатир М. В. - Застосування технології ОФЕКТ/КТ при дослідженні опорно-рухового апарату у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Трегуб Л. С., Солодянникова О. І., Кундін В. Ю., Ярошенко О. Ю. (2015)
Костишин І. Д. - Аналіз використання крупно­фракційного передопераційного опромінення при раку гортані, Романчук В. Р., Туманова О. А., Крижанівська А. Є., Боднарук Т. Б., Гірна Г. А. (2015)
Яніш Ю. В. - Вплив модуляторів рівня аргініну і поліамінів на метаболічну активність макрофагів, цитолітичну активність спленоцитів та їх електрокінетичні властивості у мишей з лейкозом L1210, Гончар М. В., Артамонова А. Б., Карнаушенко О. В. (2015)
Яніш Ю. В. - Вплив модуляторів метаболізму аргініну і поліамінів на поверхневий електричний заряд клітин карциноми легені Lewis (LLC) in vivo та на їх проліферативну активність у культурі, Гончар М. В., Гоголь С. В., Кленов О. О., Бентрад В. В. (2015)
Мосієнко В. С. - Вплив феромагнітних наночастинок заліза та їх композитів на ріст і метастазування карциноми легені Льюїс та солідної карциноми Ерліха, Кущевська Н. Ф., Шляховенко В. О., Бурлака А. П., Куртсеїтов Л. К., Карнаушенко О. В., Вербиненко А. В. (2015)
Сучасна онкологія: діагностика та лікування (2015)
Памяти профессора Воробьевой Людмилы Ивановны (2015)
Бойко В. В. - Оценка эффективности способа профилактики спайкообразования у ранее оперированных больных на органах брюшной полости, Евтушенко Д. А., Тарабан И. А., Грома В. Г. (2014)
Кабиш В. П. - Клінічні особливості перебігу виразкової кровотечі шлунка та дванадцятипалої кишки, Дудко Д. С., Ружицький А. А., Петров В. І., Бачинський Ю. С., Бодяка В. Ю., Козак І. О., Петлюк Ю. П., Ковтуняк А. В., Стельмащук В. В. (2014)
Гривенко С. Г. - Результаты применения однорядного и двухрядного швов при формировании анастомозов в абдоминальной хирургии, Резанов П. А. (2014)
Шевченко Р. С. - Превентивное аллопротезирование передней брюшной стенки в профилактике возникновения послеоперационных вентральных грыж, Брек О. О., Брек О. П. (2014)
Питык А. И. - Ангиосомальная модель реваскуляризации нижних конечностей у больных с критической ишемией, Прасол В. А., Бойко В. В., Бабынкин А. Б. (2014)
Іващук С. І. - Зміни порожнинної мікробіоти товстої кишки білих щурів за експериментального гострого набрякового панкреатиту (2014)
Логачев В. К. - К вопросу о несостоятельности при анастомозах кишечника в условиях перитонита: экспериментальное обоснование, Тимченко М. Е., Береснев С. А. (2014)
Борисенко В. Б. - Холангиогенный септический шок: патоморфологическая характеристика печени и холедоха в эксперименте, Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Потапов С. Н. - Патологическая анатомия смешанных герминогенных опухолей яичка (2014)
Гамидов А. Н. - Влияние открытого КВЧ облучения брюшной полости на активность спаечного процесса при перитоните (2014)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами колоректального рака в печень (2014)
Котенко О. Г. - Особенности эндоваскулярной подготовки пациентов с колоректальными метастазами к расширенной резекции печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2014)
Іванчов П. В. - Хірургічне лікування гостро кровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М., Заплавський О. В. (2014)
Бойко В. В. - Профилактика гнойно-воспалительных осложнений при хирургических вмешательствах на толстой кишке, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Меркулов А. А. (2014)
Михневич К. Г. - Мощность сердца при терапии фибрилляции предсердий кордароном и рибоксином на фоне эндотоксического шока (2014)
Пасієшвілі Н. М. - Удосконалення патогенетичної терапії плацентарної дисфункції у інфікованих вагітних (2014)
Щербина М. О. - Особливості ведення пологів за аномалій розвитку жіночих статевих органів, Салтовський О. В., Сухіна Н. П. (2014)
Прокопюк О. С. - Онкогенный риск, ассоциированный с ожирением, у женщин в перименопаузальном периоде, Лазуренко В. В., Мурызина И. Ю., Прокопюк В. Ю., Чуб О. В. (2014)
Бездітко П. А. - Комплексне дослідження післятравматичних проліферативних вітреоретинальних процесів в залежності від ступенів важкості травм очного яблука, Левченко Л. І., Гербенко В. П. (2014)
Козин Ю. И. - Комбинированная озонотерапия и усилители противопротозойной терапии в комплексном лечении бактериально-протозойно-вирусной инфекции мочеполовых органов, Беловол А. Н., Лукьянов И. Э. (2014)
Мишенина Е. В. - Острые венозные тромбозы в системе нижней полой вены и эндоваскулярные методы их лечения (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Особенности реконструктивного этапа при панкреатодуоденальной резекции, Арутюнов С. Э. (2014)
Титул, зміст (2015)
Антоненко С. В. - Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, Ялдін І. В., Кочетигова Т. В. (2015)
Грищенко Т. В. - Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу, Анзіна Г. В. (2015)
Далевська Н. М. - Інституціоналізація інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства (2015)
Маханьова Ю. М. - Експорт зернових культур України, ЄС і країн світу в умовах сучасних інтеграційних процесів (2015)
Ткаленко С. І. - Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України, Любачівська Р. З. (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Булеев И. П. - Некоторые аспекты функционирования экономики Украины на современном этапе ее развития (2015)
Власюк Т. О. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на ринку сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Денисов К. В. - Промислова політика регулювання процесів прискореної екологізації виробничої діяльності підприємств чорної металургії в Україні, Бабміндра Д. І. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні (2015)
Karpenko I. V. - Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership, Shyshova I. G. (2015)
Кічурчак М. В. - Напрями вдосконалення інституційного забезпечення відтворення благ в економічній системі України (2015)
Комарова О. А. - Пріоритетні напрями державної освітньої політики (2015)
Машканцева С. О. - Обґрунтування вибору напрямків розвитку національного торговельного флоту (2015)
Мельникова А. А. - Проблемы и перспективы развития брендинга городов в Украине (2015)
Mrykhina O. B. - The Methodological and Regulatory Framework for Technology Transfer, Mirkunova T. I., Stoianovskyi A. R. (2015)
Solodovnic O. O. - Financial and Economic Security of the Public-Private Partnership: Theoretical and Methodological Framework (2015)
Скидан О. В. - Реформа системи науково-освітнього забезпечення аграрного сектору України (за матеріалами соціологічного дослідження), Литвинчук І. Л., Самойленко К. А., Дубінченко С. В. (2015)
Хаустова В. Є. - Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України (2015)
Шарко М. В. - Коммерциализация интеллектуальной собственности при трансфере технологий в реальный сектор экономики (2015)
Швед Т. В. - Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні, Біла І. С. (2015)
Ярошенко І. В. - Методичні підходи щодо створення та забезпечення функціонування системи моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Бурлан С. А. - Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект, Каткова Н. В. (2015)
Глушко С. Н. - Экономическая эффективность экспортно-ориентированного предприятия в условиях синергетического взаимодействия: диссинерго-синергетический парадокс, Кононенко Я. В. (2015)
Литовченко И. Л. - Формирование методического подхода к разработке интегрированных маркетинговых коммуникаций, Шкурупская И. А. (2015)
Пілевич Д. С. - Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку (2015)
Писаренко В. В. - Оптимізація логістичного розподілу як напрямок удосконалення збутової стратегії м’ясопереробних підприємств, Гуржій Н. Г. (2015)
Поліщук О. Т. - Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції (2015)
Ситенко Д. Д. - Концептуальні аспекти дослідження сутності корпоративної реструктуризації (2015)
Скіцько В. І. - Аналіз та моделювання синергічного ефекту логістичних систем мікроекономічного рівня (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності (2015)
Гринько Т. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг, Максімчук О. С. (2015)
Чепурда Л. М. - Симптомна аналітика бізнесу у сфері послуг, Таньков К. М. (2015)
Зельдіс В. В. - Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу (2015)
Мельниченко О. В. - Застосування методів теорії масового обслуговування в економічному аналізі операцій з електронними грошима (2015)
Прокопенко В. Ю. - Особенности и разновидности применения облигаций с ипотечным покрытием в европейских государствах, Святокум И. О. (2015)
Будько О. В. - Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку (2015)
Vlasenko T. A. - Theoretical and Methodological Aspects of Defining the Intellectual Capital, Vasylenko Y. V. (2015)
Рязанова Н. С. - Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві (2015)
Шевченко Б. О. - Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства (2015)
Беренда С. В. - Етимологія поняття "institution" та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ, Шолом А. С. (2015)
Благун І. С. - Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств, Ільчук П. Г. (2015)
Доровський О. В. - Структурно-цільовий аналіз сценаріїв розвитку фармацевтичної галузі України (2015)
Захарченко П. В. - Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу, Савушкін Д. І. (2015)
Ковальчук Г. К. - Кластерна модель управління трудовими ресурсами (2015)
Melnikov S. V. - Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect (2015)
Олешко Т. І. - Побудова графової моделі живучості нечіткої мережі аеропортів, Лещинський О. Л., Горбачова О. М. (2015)
Сергієнко О. А. - Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України, Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю. (2015)
Ажиппо А. Ю. - Определение биологического возраста в различные периоды онтогенеза человека, Пугач Я. И., Друзь В. А., Жерновникова Я. В. (2015)
Ашанин В. С. - Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в единоборствах, Романенко В. В. (2015)
Богуш В. Л. - Исследование двигательных действий спортсменок, занимающихся академической греблей, Гетманцев С. В., Сокол О. В., Резниченко О. И., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. (2015)
Бондар А. С. - Календар проведення спортивних змагань як джерело у вивченні особливостей розвитку вітчизняного спорту у 30-ті роки XX ст., Салтан Н. М., Салтан О. М. (2015)
Бріскін Ю. А. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби, Одинець Т. Є. (2015)
Дейнеко А. Х. - Соціально-педагогічні передумови формування культури рухової діяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Журід С. М. - Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 24 чемпіонаті України з футболу в першій лізі 2014-2015 рр., Ребаз Слеман (2015)
Заплатинська О. Б. - Програма навчання базових стрибків у художній гімнастиці на етапі початкової підготовкИ (2015)
Івасик Н. О. - Обґрунтування розробки опитувальника якості життя для дітей шкільного віку з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2015)
Котляр С. М. - Техніки пересування кваліфікованих лижників-гонщиків ковзанярським стилем на сучасному етапі розвитку лижних гонок, Ажиппо О. Ю., Дорофєєва Т. І. (2015)
Кувалдіна О. В. - Оцінювання ефективності проходження ралійними екіпажами фрагментів гальмування (2015)
Ніжевська Т. В. - Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів артпедагогіки у професійній діяльності (2015)
Ольховый О. М. - Влияние информационно-коммуникационных технологий на вовлеченность студентов в спортивно-ориентированное физическое воспитание, Темченко В. А., Петренко Ю. М. (2015)
Рубан Л. А. - Скрининг-анкетирование субъективной оценки образа жизни женщин репродуктивного возраста, Мирошниченко И. А., Сасько И. А. (2015)
Сергієнко Л. П. - Комплексний педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей у віці 13–14 років (2015)
Сушко Р. О. - Аналіз ефективності змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (2015)
Тихорський О. А. - Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, загальнопідготовчому етапі, Джим В. Ю. (2015)
Шестерова Л. Є. - Вплив порушень зору на окремі показники функціонального стану сенсорних систем школярів середніх класів (2015)
Шестерова Л. Е. - Динамика физической подготовленности бегунов на средние дистанции, проживающих в различных климатических условиях, Ту Яньхао. (2015)
Шльонська О. Л. - Особливості техніко-тактичної підготовки волейболістів високого класу різного амплуа (2015)
Павлов А. А. - Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации (2013)
Стіренко С. Г. - Організація відкладених обчислень в кластерних системах (2013)
Марковський О. П. - Метод корекції блоків даних пошкоджених при передачі в бездротових каналах, Абу-Усбах О. Н., Федоречко О. І., Пересенчук Д. В. (2013)
Кулаков Ю. А. - Способ выбора клиентов в peer-to-peer сетях с учетом их местоположения и задержек между ними, Габинет А. В. (2013)
Павлов А. А. - Минимизация суммарного запаздывания при выполнении независимых заданий с общим директивным сроком идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых произвольны, Мисюра Е. Б. (2013)
Каліновський Я. О. - Множинність неканонічних гіперкомплексних числових систем скінченної вимірності, Боярінова Ю. Є., Хіцко Я. В., Городько Н. О. (2013)
Кулаков Ю. А. - Анализ алгоритмов выбора пакета для запроса при многоабонентской передаче, Уварова Н. В. (2013)
Клименко И. А. - Метод отображения задач на реконфигурируемую архитектуру вычислительной системы (2013)
Марковський О. П. - Організація резервування та відновлення даних при їх віддаленому зберіганні, Іванов Д. Г., Ванчугов Б. Ю. (2013)
Полторак В. П. - Рішення задачі динамічного балансування в області мережі OSPF, Степаненко О. Ю. (2013)
Безштанько. В. М. - Метод определения допустимых частостей возникновения ущерба при оценке рисков информационной безопасности с помощью генетического алгоритма (2013)
Дорогий Я. Ю. - Розробка архітектури системи для моделювання згорточних нейронних мереж, Цуркан В. В., Хренов О. І. (2013)
Кравець П. І. - Нейромережеві компоненти систем керування динамічними об’єктами з їх апаратно-програмною реалізацією на FPGA, Шимкович В. М., Омельченко П. (2013)
Марковский А. П. - Интерактивно-шаблонный метод компьютерного перевода научно-технических публикаций, Шевченко О. Н., Фань Чуньлэй (2013)
Воротніков В. В. - Вплив ступеня зв’язності резервних шляхів на надійність багатошляхової маршрутизації в MANET-мережах (2013)
Ролик А. И. - Управление уровнем услуг корпоративной ИТ-инфраструктуры на основе координатора (2013)
Малюков П. Н. - Система обнаружения аномального поведения абонентов телефонной сети, Радер Р. И. (2013)
Коган А. В. - Организация многопутевой междоменной маршрутизации с оптимальным числом граничных маршрутизаторов (2013)
Приймак М. В. - Сигнали зі змінним періодом та їх модель, Василенко Я. П., Дмитроца Л. П. (2013)
Жабин В. И. - Повышение эффективности параллельных вычислений в потоковых системах, Жабина В. В. (2013)
Марковський О. П. - Ефективне обчислення квадратного кореня на полях галуа GF(2m), Виноградов Ю. М., Салоха О. Є., Ткаченко І. М. (2013)
Ерошенко Е. - Альтернативное птицеводство? Утки! (2016)
Медведский В. - Коровник облегченного типа. Где комфорт, там и продуктивность, Догель А. (2016)
Бурлака В. - Оцінка технічного рівня кормороздавачів-змішувачів світових виробників, Водяницький Г., Тимків В. (2016)
Новіцька О. - Ефективність адсорбціїТ-2 токсину препаратом "Бетасорб", Новіцький К. (2016)
Використання антибіотиків у тваринництві - смертельна загроза для людства (2016)
Блаха Т. - ЕС: защита животных – залог безопасности и качества мяса (2016)
Новожицька Ю. - Лабораторна діагностика отруєнь собак (2016)
Курнаєв О. - Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс при силосуванні бобово-злакової сумішки (2016)
Лавров В. - Навыки интенсивного пчеловождения (2016)
Павлов А. А. - ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опережения/запаздывания на одном приборе, Мисюра Е. Б. (2014)
Амонс О. А. - Синхронізація даних в розподілених інформаційних системах (2014)
Марковський О. П. - Метод виправлення трьохкратних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах, Терещенко С. Ю., Федоречко О. І. (2014)
Павлов А. А. - Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа, Калашник В. В. (2014)
Марковський О. П. - Метод резервування та прискреного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання, Іванов Д. Г., Великий М. М., Невдащенко М. В. (2014)
Стіренко С. Г. - Метод перебалансування навантаження в кластерних комп'ютерних системах в динамічному режимі (2014)
Марковський О. П. - Метод корекції двох помилок синхронізації в асинхронних лініях передачі цифрових даних, Губська А. О., Чечель В. Р., Федоречко О. І. (2014)
Роковой А. П. - Способ прогнозирования дисперсии задержки при передаче голосовых данных, Габинет А. В. (2014)
Бузовский О. В. - Методы и алгоритмы объединения таблиц для распределенных хранилищ данных в оперативной памяти, Подрубайло А. А. (2014)
Луцький Г. М. - Моделювання обмеженої реалізації архітектури потоку даних в структурі суперскалярного процесора, Долголенко О. М., Аксьоненко С. В., Сторожук В. О. (2014)
Короненко А. М. - Дослідження динаміки навантаження мультисервісної мережі (2014)
Зимчук И. В. - Редукция моделей объектов управления для синтеза простых регуляторов (2014)
Гусев Е. И. - Математическое моделирование распределённой кластерной системы использующей shared everything подход (ORACLE RAC) (2014)
Сергієнко А. М. - Реалізація функції квадратного кореня у ПЛІС, Сергієнко П. А. (2014)
Ролик А. И. - Методика оперативного управления уровнем ИТ-услуг на основе сервисно-ресурсных моделей (2014)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення антитерористичної операції: стан, проблеми та напрями удосконалення, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П., Слабкий Г. О. (2015)
Ціборовський О. М. - Здоров’я населення і фактори ризику, що впливають на його стан, як об’єкт управління (огляд літератури) (2015)
Рудень В. В. - Пацієнти з гострим інфарктом міокарда (І.21) про куріння тютюну як про модифікований поведінковий фактор ризику в здоров’ї людини (за результатами соціологічного опитування), Тімченко Н. Ф. (2015)
Бугоркова И. А. - Распространенность стоматологических заболеваний у наркозависимых больных для разработки программы по снижению рисков (2015)
Варивончик Д. В. - Медико-статистичні особливості онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я України, Шевченко В.І., Еджибія О. М. (2015)
Вітовська В. А. - Порівняльний аналіз показників захворюваності на атрофії зорових нервів у різних категоріях населення України, Васюта В. А. (2015)
Подольський В. В. - Прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу та клінічна характеристика жінок фертильного віку, що перенесли артифіційний аборт (2015)
Орлова О. О. - Планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок як базова стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (2015)
Дудник С. В. - Методологія прогнозування смертності на основі математичного моделювання (2015)
Кручаниця В. В. - Смертність населення Закарпатської області внаслідок вживання алкоголю (2015)
Слабкий Г. О. - Потреба лікарні інтенсивного лікування в променевих методах дослідження, Качур О. Ю. (2015)
Клименко В. І. - Обґрунтування функціональної моделі профілактики поширеності та інтенсивності поширених стоматологічних захворювань, Смірнова І. В. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров’я України з проблеми захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011–2014 рр., Закрутько Л. І., Дзюба О. М., Білан Л. Г. (2015)
Знаменская М. А. - Щодо відповідального ставлення дорослого населення з хронічними неінфекційними хворобами до власного здоров’я та способу життя (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Соціально-психологічні характеристики керівних кадрів на регіональному рівні, Гульчій О. П. (2015)
Євтушенко В. М. - Оптимізація контролю аудиторної роботи студентів І та ІІ медичних факультетів (2015)
Грузєва Т. С. - Інформаційне забезпечення фахівців первинної ланки охорони здоров’я з питань доказової профілактики, Пузанова О. Г. (2015)
Грузєва Т. С. - Організація контролю за громадським здоров’ям у США та країнах Європейського регіону, Мельник В. В. (2015)
Корчинська О. О. - Ендометріоз як одна із сучасних проблем у гінекології та акушерстві (аналітичний огляд наукової літератури), Маштепа А. М., Волошина У. В., Петренко Т. Г. (2015)
Варвашеня М. В. - Оценка малоинвазивных эндовидеохирургических методов лечения простых кист почек: обзор литературы и результаты собственных исследований (2015)
Кудря А. В. - Основні показники моніторингу розвитку сімейної медицини в Україні (2015)
Слабкий В. Г. - Деякі показники реформування первинної медико-санітарної допомоги в пілотних регіонах України. 2014 рік (за даними оперативного моніторингу), Бучинський Л. Я., Кучеренко Н. Т. (2015)
Парій В. Д. - Аналіз використання основних виробничих засобів окремих закладів охорони здоров’я в контексті створення госпітального округу, Прус Н. В. Борис В. М. (2015)
Ціборовський О. М. - Лікарський статут як основа законодавства країни в медичній справі ХІХ століття, Сорока В. М. (2015)
З плеяди захоплених наукою та навчально-педагогічною діяльністю (до 70-річчя Кочіна Ігоря Васильовича) (2015)
Титул, зміст (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международный опыт применения гедонистических индексов в экономике и возможности его использования в Украине (2015)
Ильницкий Д. А. - Национальные модели университетского патентования: выводы из мирового опыта (2015)
Шуба М. В. - Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз та структуризація причин, що перешкоджають упровадженню прогресивних технологій біржової торгівлі зерном (2015)
Власюк Т. О. - Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки (2015)
Дюжев В. Г. - Формирование приоритетов технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в Украине с позиции анализа их жизненных циклов, Сусликов С. В. (2015)
Лазарєва О. В. - Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування (2015)
Перфилова А. Е. - Оценка обоснованности целевых параметров "Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года" на основе критерия существенности (2015)
Портна О. В. - Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Проноза П. В. - Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні (2015)
Соколюк Г. О. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Назыров К. З. - Предпосылки становления институциональной концепции конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации, Яременко О. Л. (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз стратегічних підходів і проблемні питання щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Слава С. С. - Структурні статика та динаміка економіки Закарпаття в докризових і кризових умовах, Сембер С. В., Машіко К. С., Гапак Н. М. (2015)
Бубенець І. Г. - Особливості базових моделей інтрапренерства на рівні торговельного підприємства (2015)
Кузьмин О. Е. - Задачи и инструменты товарно-технологической диверсификации производства, Фещур Р. В., Скибинский А. С., Дрималовская Х. В. (2015)
Косата І. А. - Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу (2015)
Маркіна І. А. - Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери, Маховка В. М. (2015)
Мельник О. Г. - Типологія технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, Бодарецька О. М. (2015)
Назаров Н. К. - Аналіз стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових підприємств, Чжан Х. Ю. (2015)
Сазонець О. М. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки, Сіпайло Л. Г. (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку, Максимчук Я. С., Харук К. Б. (2015)
Стадник В. В. - Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів у системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Замазій О. В. (2015)
Щетініна Л. В. - Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи, Павлова К. О., Рудакова С. Г. (2015)
Zavadska D. V. - Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients (2015)
Zaslavska O. I. - Risks of resource provision of the banks in conditions of instability (2015)
Калініченко Л. Л. - Кредитування підприємництва як форма фінансової підтримки (2015)
Карчева Г. Т. - Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності (2015)
Неизвестная Е. В. - Маркетинговый аспект банковской конкуренции (2015)
Погореленко Н. П. - Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам (2015)
Чмутова І. М. - Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку (2015)
Юхименко Т. В. - Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору, Лапко О. О. (2015)
Doronina M. S. - Behavioral economics. The research methodology background (2015)
Попов А. Е. - Организационно-экономическое обеспечение социализации производственных отношений в национальных моделях экономических систем, Митрофанова А. С. (2015)
Брік С. В. - Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року, Мардус Н. Ю., Фальченко О. О. (2015)
Дерій В. А. - Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва, Камінська Т. Г. (2015)
Харламова О. В. - Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле (2015)
Риндзак О. Т. - Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених громадян у приймаючому соціумі (на прикладі м. Харкова) (2015)
Гурьянова Л. С. - Модели выбора инструментов обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов (2015)
Журавель К. В. - Удосконалення методики оцінки ефективності управлінських рішень щодо використання нерухомого майна залізничного транспорту, Масалигіна В. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Модель оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства (2015)
Lukianenko I. H. - The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression, Oliskevych M. O. (2015)
Пілько А. Д. - Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом (2015)
Раевнева Е. В. - Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования, Аксенова И. В. (2015)
Семенова В. Г. - Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Сисоєв В. В. - Концепція моделювання логістичного управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави (2015)
Скіцько В. І. - Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції, Ігнатова Ю. В. (2015)
Ястребова Г. С. - Моделі розподілу трудових ресурсів за галузями народного господарства України, Заруба Є. П. (2015)
Титул, содержание (2015)
Федоренко З. П. - Нові підходи до оцінки стану онкологічної допомоги населенню, Гулак Л. О., Горох Є. Л., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2015)
Федоренко З. П. - Оцінка стану організації онкологічної допомоги населенню за даними Національного канцер-реєстру України, Гулак Л. О., Михайлович Ю. Й., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2015)
Колеснік О. О. - Локальний контроль і фактори ризику виникнення рецидиву раку прямої кишки, Безносенко А. П., Шудрак А. А., Махмудов Д. Е. (2015)
Кіркілевський С. І. - Сучасні підходи до неоад’ювантної терапії хворих на рак стравоходу, Фридель Р. І., Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М. (2015)
Лісний І. І. - Низькоопіоїдна анестезія при колоректальних операціях в онкохірургії, Колеснік О. О., Закальська Х. А., Горкавий Є. О., Махмудов Д. Е. (2015)
Ярешко В. Г. - Диагностика и хирургическое лечение рака поджелудочной железы и периампулярной зоны, Отарашвили К. Н., Живица С. Г., Михеев Ю. А. (2015)
Коровін С. І. - Комбіноване лікування хворих на саркому м’яких тканин кінцівок і тулуба, Іванкова В. С., Остафійчук В. В., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Палій М. І. (2015)
Применение вемурафениба: рациональное дозирование и сопутствующая терапия (2015)
Смоланка І. І. - Місце ліпофілінгу в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози: історичні аспекти та власний досвід, Мотузюк І. М., Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Лігірда О. Ф., Досенко І. В., Лобода А. Д., Ляшенко А. О., Молід С. О. (2015)
Клинический случай: применение трастузумаба эмтансина при печеночной дисфункции (2015)
Коробко Є. В. - Комбіноване лікування хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини:сучасний стан проблеми (огляд літератури та результати власних досліджень), Процик В. С. (2015)
Кравченко Д. А. - Сравнительная характеристика рака и опухолеподобных новообразований гортани при видеоэндоскопии (2015)
Гончарук Е. - Современный подход к лечению лимфом: новый доступный биопрепарат ритуксимаба (2015)
Амдієв А. А. - Результати багатоцентрового рандомізованого дослідження з вивчення ефективності та токсичності терапії у хворих на лімфому Ходжкіна групи проміжного ризику, Крячок І. А., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Алексик О. М., Ульянченко К. О., Новосад О. І., Філоненко К. С., Кущевий Є. В., Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В. (2015)
Крячок І. А. - Використання гранулоцитарних колонієстимулюючих факторів при проведенні протипухлинної терапії, Титоренко І. Б. (2015)
Тимовская Ю. О. - Химиоэндокринотерапия при распространенном раке грудной железы, Зотов А. С. (2015)
Авастин®. Новое показание к применению препарата: данные доказательной медицины (2015)
Сокур И. В. - Опыт применения ибандроновой кислоты у больного с метастатическим поражением костей при раке предстательной железы (случай из практики), Демченко В. Н., Заплатина С. В. (2015)
Барановська Л. М. - Оцінка ефективності хіміопроменевої терапії хворих на місцево-поширений рак шийки матки при використанні сучасної гамма-терапевтичної апаратури (2015)
Іванкова В. С. - Консервативне лікування хворих із місцево-поширеними формами злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Рябов М. Ф. (2015)
Діагностика та лікування злоякісних пухлин органів черевної порожнини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2015)
Титул, зміст (2015)
Алексєєва Н. І. - Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід, Котіна Г. М., Степура М. М. (2015)
Глухова Д. А. - Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір (2015)
Загородня А. А. - Зміст професійної підготовки фахівців економічної галузі в Республіці Польщі (2015)
Fehr H. - The Financial Equalization System in Germany and Ukraine, Tofaniuk O. V. (2015)
Krupka M. I. - World Experience in Using Education and Science in the Process of Building the State Intellectual Potential, Revak I. O. (2015)
Полікарпова О. С. - Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі (2015)
Скрипник А. В. - Оцінка ефективності вищої освіти, Оборська І. С. (2015)
Тимошенко О. В. - Методологічні засади рейтингування країн Європейського Союзу за показниками макроекономічної безпеки (2015)
Тимощук О. М. - Європейський досвід забезпечення розвитку річкових судноплавних компаній, Горошко К. О. (2015)
Хаустова В. Є. - Глобальні тенденції розвитку промисловості в розвинутих країнах світу і тих, що розвиваються (2015)
Бервено О. В. - Роль транспортної системи в національному менеджменті якості життя (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичний підхід до прогнозування та оцінки ефективності системи управління сталим інноваційним соціально орієнтованим розвитком економіки на основі модернізованого індексу людського розвитку (2015)
Исаева Н. И. - Условия формирования долгосрочных стратегий социально-экономического развития страны, Ярошенко И. В. (2015)
Кожушко О. В. - Макроекономічне підґрунтя забезпечення фінансової безпеки держави, Владімірова Н. П. (2015)
Кочарян І. С. - Формування потреби економіки у фахівцях з вищою освітою з метою вдосконалення макроекономічного планування (2015)
Кошевой А. Г. - Институциональный подход в контексте реформирования сферы спорта в Украине, Красовская Е. Ю. (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України (2015)
Паентко Т. В. - Институциональные асимметрии бюджетных расходов и перспективы их преодоления в Украине (2015)
Підгурська О. І. - Створення та функціонування Стабілізаційного фонду в Україні, Лапко О. О. (2015)
Решетняк О. І. - Організаційно-економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні, Заїка Ю. А. (2015)
Сазонець О. М. - Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні в контексті вдосконалення системи пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2015)
Тарангул Л. Л. - Специфіка формування та розподілу міжбюджетних трансфертів, Крамаренко О. А. (2015)
Ярошенко І. В. - Проблемні питання реалізації реформи децентралізації влади в Україні, Семигуліна І. Б. (2015)
Ткаченко С. А. - Удосконалення методології підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери, виходячи з вимог функціонально розвинутої обробки інформації (2015)
Виноградова О. В. - Проблеми регламентації контролю процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві, Кондрашов О. А. (2015)
Владичин М. Б. - Особливості застосування збалансованої системи показників у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, Струк Н. С. (2015)
Одарченко Д. М. - Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS, Соколова Є. Б. (2015)
Петренко О. О. - Застосування методів "360 градусів" та "assessment-центру" для оцінки фахівців за компетентностями (2015)
Сабадырева А. Л. - Портфельно-ориентированный подход в стратегии потенциала предприятия (2015)
Савицька Н. Л. - Вплив опортуністичної поведінки на кадровий потенціал підприємств мережного ритейлу, Гебер Н. А. (2015)
Семчук Ж. В. - Забезпечення ефективної діяльності сфери освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства (2015)
Цимбалюк С. О. - Дослідження та формування бренда роботодавця: теоретико-прикладні аспекти (2015)
Брюховецкая Н. Е. - Конкуренція: деякі аспекти теорії і практики, Булеев И. П. (2015)
Тютюнникова С. В. - Социальные (общественные) потребности в системе потребностей человека, Ганжерли А. О. (2015)
Хомяк М. С. - Еволюція теорій і концепцій фінансового простору (2015)
Мацелюх Н. П. - Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз (2015)
Чуницька І. І. - Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоків (2015)
Іляш О. І. - Необхідність системного реформування соціальної політики для забезпечення розвитку ринку праці західних регіонів України, Лупак Р. Л., Качмар Н. М. (2015)
Полевая В. В. - Социокультурные доминанты в системе факторов детерминации трудового поведения работников (2015)
Гвоздицький В. С. - Нейро-нечітке моделювання фінансових криз у корпоративних системах, Клебанова Т. С. (2015)
Кузьминчук Н. В. - Науково-методичний підхід до оцінки стратегічних заходів управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування, Олексюк Т. В. (2015)
Згуровский М. З. - Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на параллельных приборах с произвольными директивными сроками, Павлов А. А., Мисюра Е. Б. (2014)
Кулаков Ю. О. - Організація багаторівневої пам’яті в реконфігурованих обчислювальних системах, Клименко І. А. (2014)
Павлов А. А. - Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе оптимального по критерию минимизации суммарного опережения работ, Халус Е. А. (2014)
Стіренко С. Г. - Реалізація методу визначення моменту відкладення пересилання даних в комп’ютерних кластерних системах (2014)
Коваль О. В. - Верифікація комп’ютерної моделі системи інформаційного управління, Зайцева К. А. (2014)
Боброва Н. Л. - Обоснование использования комплекса диагностических методик для оценки психофизиологического состояния человека (2014)
Роковой А. П. - Метод локализации мультимедийного трафика в одноранговых сетях, Габинет А. В., Петрук В. А. (2014)
Згуровский М. З. - Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Павлов А. А., Мисюра Е. Б., Мельников О. В., Лисецкий Т. Н. (2014)
Широчин С. С. - Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу, Сулема Є. С. (2014)
Павлов А. А. - Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком, Жданова О. Г., Сперкач М. О. (2014)
Марковський О. П. - Захищена реалізація фільтрації зображень в grid-системах, Невдащенко М. В., Білашевська А. М. (2014)
Демчинский В. В. - Особенности применения механизмов формирования и ограничения трафика (2014)
Денисюк А. В. - Определение адекватной модели для представления знаний в современных информационных системах, Кавицкая В. С., Любченко В. В. (2014)
Бойко Ю. В. - Управління високопродуктивними ІТ-інфраструктурами, Глибовець М. М., Єршов С. В., Кривий С. Л., Погорілий С. Д., Ролік О. І., Теленик С. Ф., Ясочка М. В. (2014)
Михайленко В. В. - Комп’ютерний аналіз напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами, Виноградов Ю. М., Бабенко А. А. (2014)
Ролик А. И. - Комплексный подход к управлению уровнем ИТ-услуг в корпоративных ИТ-инфраструктурах (2014)
Кулаков Ю. А. - Способ формирования виртуальной структуры grid, ориентированной на многопутевую маршрутизацию, Диброва М. А. (2014)
Дорогий Я. Ю. - Алгоритм структурної оптимізації нейронної мережі (2014)
Салапатов В. І. - Моделювання, верифікація та розробка програм (2014)
Титул, зміст (2012)
Олександру Ситнику – 60: штрихи до наукового портрета (2012)
Ситник О. - Стан та перспективи дослідження середнього палеоліту Подільської височини (2012)
Ленартович О. - Житлово-господарські об’єкти культури лінійно-стрічкової кераміки Верхнього Подністер’я і Західного Побужжя (2012)
Ткачук Т. - Кинджали з рогу (кістки) на поселеннях культури Трипілля-Кукутень (2012)
Ткач Є. - Локалізація та етнічний склад "костобоків трансмонтанів” за археологічними джерелами (2012)
Милян Т. - Прикраси та декоративні предмети ранньослов’янського часу з межиріччя Дністра та Західного Бугу (2012)
Лівох Р. - До проблеми початків Церкви на заході Русі (2012)
Войтович Л. - Землі галицьких князів: проблеми дослідження (2012)
Прищепа Б. - Основні результати археологічних досліджень волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 роках (2012)
Ляска В. - "Мьстиславъ… даеть городъ. Всеволожь боромь. и села роздаваеть…”: Всеволожська волость у княжу добу (2012)
Ягодинська М. - Поховальні пам’ятки Західного Поділля Х–ХІІІ ст. (2012)
Кравченко Е. - Керамічний посуд кизил-кобинської культури поселення Альма-Кермен із розкопок 2008 року (2012)
Баукова А. - Антична скульптура малих форм із фондів Львівського історичного музею (2012)
Онищук Я. - Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин ІІ у верхів’ях Ікви (2012)
Терський С. - Дослідження посаду літописної Пересопниці в урочищі Пастівник у 1994 році (2012)
Савицький В. - Нові знахідки давньоруських натільних хрестів із виїмчастими емалями на території Волині (2012)
Лазурко О. - Середньовічний скарб культових речей зі Львова, Шніцар М. (2012)
Білас Н. - Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті (2012)
Додаток-вклейка (2012)
Кузьменко А. М. - Структурно-метаболічні та морфологічні ознаки при експериментальному гнійно-запальному процесі, спричиненому E. сoli (2015)
Лазирский В. А. - Морфологические изменения в илеоцекальном сегменте кишечника после гастропластики в эксперименте (2015)
Лук’янчук В. Д. - Сучасний стан питання патогенезу пародонтиту та його фармакокорекції (огляд літератури), Гордійчук Д. О. (2015)
Пікас О. Б. - Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень (2015)
Пікас П. Б. - Склад жирних кислот у сироватці крові хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту, їхній взаємозв’язок (2015)
Попова Л. Д. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 у субтоксичних дозах на рецепторний апарат і внутрішньоклітинний метаболізм, Стеценко С. О., Жерновая М. Є., Шевченко О. О., Бондарева А. В. (2015)
Сахарова І. В. - Стан системи мікросомального окиснення під впливом азотовмісних детергентів, Данильченко Л. І., Рекрутюк Н. О. (2015)
Бондаренко А. В. - Анафілактичний шок у практиці інтерніста (2015)
Кравчун П. Г. - Ішемічна хвороба серця з проявами хронічної серцевої недостатності з супутнім цукровим діабетом 2-го типу за наявності метаболічного синдрому: сучасні підходи до лікування хворих у рамках поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб, Залюбовська О. І., Шушляпін О. І., Борзова О. Ю., Кожин М. І., Сідоров О. П., Тітова Г. Ю., Ломакіна O. В., Риндіна Н. Г., Золотайкіна В. I., Ринчак П. І., Лазарева С. О. (2015)
Мостовий Ю. М. - Діагностика симптомів хронічного обструктивного захворювання легень за даними анкетування, Распутина Л. В., Черепій Н. В. (2015)
Алєксєєва Н. П. - Лікування бронхіальної астми у дітей: ефективність, безпека та якість життя (2015)
Шаповалова В. В. - Променева діагностика некротичного ентероколіту у недоношених новонароджених (2015)
Яровая Е. К. - Опыт применения пробиотика на основе спорообразующих бактерий у детей с пиелонефритом и дисбактериозом кишечника (2015)
Григорова И. А. - Токсическая энцефалопатия как результат употребления марганецсодержащих суррогатных психоактивных веществ, Резниченко Е. К., Черняк А. В., Кохан Е. Н. (2015)
Сухоруков В. В. - Особенности изменения электрической активности мозга в период ночного сна у больных рассеянным склерозом (2015)
Герасимов Г. Н. - Сроки выполнения эффективной аутодермопластики у больных с трофическими язвами и вялотекущими ранами (2015)
Душик Л. Н. - Выбор метода спленэктомии при гематологической патологии (2015)
Пасичный Д. А. - Выбор метода пластики пролежней тазобедренной области лоскутом мышцы-напрягателя широкой фасции (2015)
Синегубов Д. А. - Дифференцированное эндопротезирование тазобедренного сустава в условиях остеопении и остеопороза у больных с ревматоидным артритом (2015)
Черкова Н. В. - Эффективность использования ультразвукового скальпеля при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Павловський С. А. - Вплив циркадного ритму на вегетативні розлади у пацієнтів з хронічним холециститом (2015)
Коваль Г. Д. - Експресія транскрипційних факторів регуляції диференціювання Т-хелперів Т-bet та gata-3 у тканині ендометрія в жінок з ендометріозом, асоційованим з безпліддям (2015)
Волкова О. С. - Влияние лецитин-кальциевого комплекса на состояние микробиоценоза полости рта при профилактике множественного кариеса зубов (2015)
Гоєнко О. М. - Особливості діагностики та вибір тактики лікування генералізованого пародонтиту у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарда (2015)
Жданова Н. О. - Динаміка термометричних показників слизової оболонки при лікуванні хронічного гранульоматозного періодонтиту методом тимчасової обтурації (2015)
Щёголева М. Г. - Сравнительная оценка средств, облегчающих прорезывание зубов (2015)
Лісовий В. М. - Медицина граничних станів та нова парадигма охорони здоров’я, Коробчанський В. О., Веремієнко О. В. (2015)
Подаваленко О. В. - Гігієнічна характеристика навчально-виробничого та позаучбового режимів студентів при опануванні радіотехнічних спеціальностей у технікумі (2015)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю тривалості та кратності наступних епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі, Яремина І. В. (2015)
Бено Ю. - Біометричний аналіз впливу постійного магнітного поля на насіння дурману звичайного (Datura stramonium L.), Дика М., Скварко К. (2014)
Заводовський Д. - Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м’яза, Ноздренко Д., Сорока В., Хома О., Мотузюк О. (2014)
Заводовський Д. - Аналіз силової відповіді ішемізованого m. soleus на стимуляційний сигнал, модульований за частотою, Хома О., Ноздренко Д., Мотузюк О., Сорока В. (2014)
Костенко В. - Модуляція скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечнику щурів в умовах дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання, Чамор Т., Цимбалюк О., Давидовська Т. (2014)
Бугайчук А. - Вплив фітогормонів на вкорінення кімнатних рослин, Сеньків І., Андреєва В. (2014)
Дегтярьов В. - Онтогенетична структура популяцій Fraxinus excelsior у Кролевецько Глухівському геоботанічному районі (2014)
Котюк Л. - Вивчення антимікробної активності етанольного екстракту трави Dracocephalum moldavica L. (Lamiaceae) (2014)
Апончук Л. - Вплив тютюнопаління на показники рівня фізичного стану та тип гемодинаміки в осіб жіночої статі, Шевчук Т., Бернацька Н. (2014)
Дмитроца О. - Стан фізичного здоров’я підлітків залежно від місця проживання, Швайко С., Трофим’як Ю. (2014)
Пшибельський В. - Особливості периферичного кровообігу у чоловіків, зайнятих у промисловому виробництві, Шевчук Т., Киричук О. (2014)
Скляр Ю. - Створення нових територій природно-заповідного фонду як важливий складник розбудови структурних елементів екомережі поліської частини Сумської області, Скляр В. (2014)
Алпатова О. - Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся (2014)
Васільєва Л. - Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті (2014)
Гарлінська А. - Морфологічні та екологічні особливості молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України (2014)
Єрмошина Т. - Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі, Павлюченко О. (2014)
Передерко Л. - Мікробіологічний моніторинг патогенної мікробіоти слизових оболонок очей страусів африканських (Struthio camelus) (2014)
Сухомлін К. - Характеристика видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках підзони мішаних лісів Європи (2014)
Тарасова Ю. - Особливості утримання та розмноження Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума (2014)
Янович Л. - Сезонність розмноження та його особливості у видів підродини Unioninae (Mollusca, Unionidae) фауни України (2014)
Абрамчук О. - Особливості показників стимуляційної міографії м’язів кисті у музикантів, Палащина Г. (2014)
Боровець О. - Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів, Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. (2014)
Добростан О. - Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла, Плиска О., Філімонова Н. (2014)
Журавльов О. - Особливості функціонування кардіореспіраторної системи в умовах відновлення після фізичного навантаження, Сич Н., Полінко Ю., Киричук О. (2014)
Качинська Т. - Статеві особливості міжпівкулевої асиметрії викликаних потенціалів кори головного мозку у правшів та лівшів (2014)
Лановенко О. - Аналіз селективної дії природного добору за показниками плодових репродуктивних втрат (2014)
Мельничук О. - Часовий хід останнього скорочення в тетанусі m. gastrocnemius (cap. med) в алкоголізованих щурів за умов критичної васкулярної ішемії задніх кінцівок. Зміна вектора розвитку м’язової сили (2014)
Моренко А. - Електрична активність кори головного мозку та поверхневих м’язів пальців у жінок із високою і низькою індивідуальною α-частотою (2014)
Сокол А. - Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту, Шевчук Т., Євпак Н., Кальков Р. (2014)
Сопронюк Є. - Зміни артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, пов’язані з метеофакторами, у студентів, Козачук Н., Поручинський А. (2014)
Швайко С. - Вплив віку початку систематичних навчальних занять на показники зовнішнього дихання школярів, Дмитроца О., Коржик О. (2014)
Ievpak N. - The effect of working memory and social interactions training on ERP features, Kuznetsov I., Rakovets O., Marchuk I. (2014)
Пшеничко В. - Морфологічний стан судинного русла шишкоподібної залози щурів за умов гострого стресу та цілодобового освітлення (2014)
Маркевич А. - Дослідження терапевтичних властивостей низькомолекулярних органічних сполук на моделях виразкоутворення у щурів, Вірченко О., Фалалээва Т. Кудрявцев К., Берегова Т. (2014)
Демчук В. - Мотивація до навчання у ВНЗ та оцінка його пріоритетів студентами природничих спеціальностей СНУ ім. Лесі Українки, Крюков В., Сологор К. (2014)
Іванців О. - Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст., Іванців В. (2014)
Наші автори (2014)
Бочарова І. В. - Геортоніми як темпоральні синтаксеми (2011)
Висоцький А. В. - Компаративні і суперлативні прислівники в українській мові (2011)
Воловенко І. В. - Лексико-семантичний спосіб творення іменників на позначення осіб у сучасній українській літературній мові (2011)
Ивасюк О. В. - Словообразовательная активность глаголов физического восприятия (на материале глагола ощутить) (2011)
Калько М. І. - Комплексна аспектуальна діагностика неактуальних стативів: видова кореляція любити vs полюбити (2011)
Овчиннікова І. І. - Суб’єктна синтаксема в реченнях з предикатами дії (2011)
Вакуленко Т. П. - Терміни на позначення дрібних адміністративних осіб української та російської мов початкового періоду формування цих націй (2011)
Гончаров В. И. - Николай Гаврилович Курганов (1725 / 1726 – 1796 гг.) – Создатель знаменитого "Письмовника” (2011)
Кабиш О. О. - Розвиток семантики застарілих лексичних одиниць (2011)
Гаценко І. О. - Звукозображальні слова як фіксація звукового коду в мові (2011)
Голіченко Л. М. - Номінативний потенціал лексеми "поле” у структурі лексики сільського господарства (2011)
Давиденко І. Ю. - Особливості переносного вживання концепту ‘серце’ в українській мовній картині світу (2011)
Думич О. І. - Когнітивні дослідження концепту "розумова діяльність” (2011)
Карпенко У. А. - Трансляция внутренней формы слова в индоевропейских языках (опыт анализа) (2011)
Климентова О. В. - Семантичний резонанс у сакральних текстах (2011)
Кудрявцева Н. С. - Ідеї О. О. Потебні в аспектах гіпотези лінгвістичної відносності (2011)
Тимошенко Е. И. - О внутренней форме и семантических связях слова способ в русском языке (2011)
Тупчий А. В. - Миниэтномифологема "тихий англичанин” как компонент этномифологемы "англичанин” (2011)
Барбара Н. В. - Использование прецедентных текстов в материалах российской прессы об Украине (2011)
Волкова Л. М. - Прагматичний аспект службових слів (2011)
Григораш А. М. - Классики и современность: И. Ильф и Е. Петров на газетной полосе (на материале русскоязычной прессы Украины) (2011)
Григоренко І. В. - Творча відвертість поета Панаса Мирного у листах до рідних та друзів (2011)
Декшна Т. А. - Рекламний текст versus художній текст (2011)
Завистовська Г. Е. - Референциально-семантический статус предметно-личных местоимений "я”, "ты” в поэтическом тексте (2011)
Иванова Л. П. - Некоторые факторы, обеспечивающие адекватность коммуникации в концепции А. А. Потебни и ее развитие в современной науке (2011)
Клименко І. В. - Прагматичний потенціал спонукально-закличних еліптичних конструкцій в українському політичному дискурсі (2011)
Коротка С. Г. - Основні підходи до аналізу комунікативних ролей у сучасній лінгвістиці (2011)
Кравцова Ю. В. - Принципы описания индивидуальной метафорической концептосферы (2011)
Масловська Т. О. - Метафори та метафоричність у поезіях В. Симоненка (2011)
Можарова Т. М. - До проблеми аналізу власних назв у структурі поетичного тексту (2011)
Озерова Н. Г. - Жаргон в авторской речи произведений Дарьи Донцовой, Мукоид О. В. (2011)
Нетреба М. М. - Языковое оформление частнооценочных модусных категорий в современных публицистических текстах (2011)
Павлова И. В. - Особенности функционирования антропонимов в тексте фантастического произведения (на материале романов А. Р. Беляева) (2011)
Подденежная Е. В. - Новеллистика русского символлизма. Формы авторского сознания (2011)
Слободянюк Т. В. - Эстетика слова в поэтическом тексте (2011)
Шилина А. Г. - Реализация идей А. А. Потебни в формировании синергетического подхода к анализу проблем генологии (2011)
Аскерова І. А. - Порівняльний аналіз семантичного обсягу деяких українсько-польських слів-відповідників іншомовного походження (2011)
Бондаренко О. М. - До проблеми перекладу англійських фразеологізмів, Радзієвська О. В. (2011)
Березенко В. М. - Диференційні ознаки маркерів вірогідності та маркерів ймовірності у сучасній англійській мові (2011)
Зайцева М. О. - К проблеме интерференции в переводе (2011)
Орлова Т. Г. - Структурно-семантические критерии сопоставления английских и русских фразеологических единиц как основа их адекватного перевода на занятиях с англоговорящими студентами, Никулина Е. Ф. (2011)
Семененко Г. М. - Поліфункціональні сполучники адвербіального походження в давньоанглійській мові (на прикладі давн.-англ. nū) (2011)
Чирікова Г. І. - Способи передачі абревіатур з німецької на українську мову (2011)
Илюхина Н. А. - Рецензия на монографию: Кравцова Ю. В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. – К. : изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011 (2011)
Мосійчук Т. К. - Інноваційний розвиток економіки як стратегічний напрям забезпечення економічної безпеки України (2014)
Харлан Є. А. - Шляхи активізації держави в забезпеченні продовольчої безпеки країни (2014)
Шкурупій О. В. - Інтелектуальне виробництво як результат трансформації змісту праці, Туль С. І. (2014)
Стежко Н. В. - Роль зовнішньої торгівлі України у розв’язанні продовольчої проблеми на національному та глобальному рівнях (2014)
Труніна І. М. - Аналіз міжнародної конкурентоспроможності України (2014)
Пиріков О. В. - Необхідність розробки стратегії розвитку екологічної безпеки регіонів сталого розвитку (2014)
Кожухова Т. В. - Квоти держав-членів МВФ і необхідність їх перерозподілу для країн, що розвиваються (2014)
Горіна Г. О. - Місце України на міжнародному туристичному ринку (2014)
Дітріх І. В. - Тунець: огляд світового ринку (2014)
Артеменко А. В. - Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі пострадянських країн) (2014)
Макара О. В. - Структурно-інвестиційна політика як вектор ефективного перетворення виробничо-господарського комплексу країни, Крот А. С. (2014)
Гусаковська Т. О. - Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності (2014)
Босовська М. В. - Семантична модель формування структури туристичного кластеру (2014)
Тараненко О. О. - Теоретичні основи забезпечення економічної стійкості підприємства (2014)
Маловичко С. В. - Електронний маркетинг у системі відносин підприємства з покупцями (2014)
Афанасьєва М. В. - Структура конкурентного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі (2014)
Сердюк О. І. - Декларування складових організаційної культури агрохолдингу як актуальне завдання техніки адміністративної діяльності в корпоративному управлінні (2014)
Ладыко Л. Н. - Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия: сущность и структура (2014)
Трішкіна Н. І. - Принципи посередницької діяльності на споживчому ринку України (2014)
Сардак О. В. - Особливості політики управління персонал-маркетингом підприємств (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Формування системи показників оцінки процесів менеджменту на основі якості на підприємстві, Рибалко-Рак Л. А. (2014)
Михайліченко Г. І. - Система управління інноваційним розвитком туристичних підприємств (2014)
Гармідер Л. Д. - Фрактальний підхід до розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2014)
Вавдійчик І. М. - Особливості контрактного виробництва як інноваційного джерела формування товарних ресурсів (2014)
Погорелов Ю. С. - Проблемно-орієнтований підхід до побудови інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень, Білоусова А. Ю. (2014)
Мурадов В. - Понятие "инновация" в экономической литературе (2014)
Чернишов В. В. - Побудова обґрунтованої системи показників фінансової діяльності підприємств машинобудівної промисловості (2014)
Хрущ Н. А. - Інвестиційний потенціал страхових компаній України (2014)
Яременко М. І. - Структура капіталу підприємства в умовах економічної кризи (2014)
Рогова Н. В. - Особливості звітності ломбардів (2014)
Лопушняк Г. С. - Державне регулювання цін на освітні послуги у сфері вищої освіти, Рибчанська Х. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Лобойко Г. В. - Експертиза якості та безпечності тональних кремів за мікробіологічними показниками (2015)
Лучко Е. Н. - Агрессивность и эмпатия у коренных жителей украинского мегаполиса и мигрантов (2015)
Sheiko V. I. - Vilosenum influence on the perfomance of the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia, Marunenko I. M. (2015)
Бачинська М. В. - Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону, С’єдіна Г. П. (2015)
Бондаревська К. В. - Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Товмашенко Т. О. (2015)
Бондаренко А. М. - Організація та нормативно-правове забезпечення обліку готівкових коштів на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Боровик П. М. - Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств, Гузар Б. С., Приблуда М. С. (2015)
Бурдейна Л.В. - Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного використання виробничих запасів на підприємствах (2015)
Вешневская А. В. - Мониторинг реализации технологий социального инвестирования на территории города (2015)
Вудвуд В. В. - Сучаcний стан та тенденції розвитку харчової промисловості Карпатського регіону, Скоробогач Д. Д. (2015)
Гавриличенко Є. В. - Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів (2015)
Гинда О. М. - Статистичний аналіз інтенсивності розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Голик М. М. - Особливості реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні (2015)
Григораш Т. Ф. - Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні, Бесценна Ю. О., Козлова В. І. (2015)
Жупаненко А. В. - Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери (2015)
Кісь С. Я. - Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття (2015)
Красневич Г. Л. - Особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів розвитку підприємств торгівлі, Жук Т. В. (2015)
Кучеренко О. В. - Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової промисловості Одеського регіону (2015)
Лаушкін О. М. - Аналіз динаміки основних показників системи зайнятості та особливостей трансформаційних процесів в Україні та світі (2015)
Тарханова Н. А. - Социально-экономическая ответственность капитала в условиях современного постиндустриального мира, Романенко-Бурлуцкий Я. Л. (2015)
Шакун Н. В. - Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст (2015)
Бабанина А. С. - Лингвистическое осмысление речевого жанра православной проповеди: подходы, проблематика, тенденции (2015)
Білоусов М. С. - Україна у творчості Рільке, Лебеденко С. О., Овсяник Л. М. (2015)
Бортнік Ж. І. - Створення тексту монодрами та її театральна рецепція (на прикладі поезій Саші Чорного та вистави О. Девотченка "Концерт Саші Чорного для фортепіано з артистом") (2015)
Мажара Н. С. - Дифузія жанрів як ознака генологічної моделі мемуаристики (2015)
Мирошниченко Ю. О. - Жанровий синтез у романі Д. Мітчела "Галявина Чорного Лебедя" (2015)
Сухачова Н. С. - Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели manager/управлінець на підставі концептуальної моделі поняття management/менеджмент (2015)
Глущенко С. В. - Особливості запровадження спеціалізації у судових системах пострадянських країн (2015)
Далекорей А. М. - Речові докази у цивільному процесі (2015)
Євстіфеєв М. І. - До питання правового регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні періоду становлення радянської влади (2015)
Кочина О. С. - Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав (2015)
Кукшинова О. О. - Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торгівлі (2015)
Леськів С. Р. - Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування (2015)
Міма І. В. - Розгляд сутності праворозуміння з позиції релігійно-правового традиціоналізму (2015)
Павлюк П. П. - Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим (2015)
Паєнко О. А. - Захист комерційної таємниці (2015)
Пашун С. О. - Сутність права на комерційну таємницю (2015)
Фузік Г. В. - Суб’єкти права на комерційну таємницю (2015)
Колесникова М. Б. - ЯМР дослідження вологоутримуючих властивостей крохмалів фізичної модифікації, Дьяков О. Г., Андрєєва С. С. (2015)
Леонтьєва Н. Р. - Порівняльний аналіз програмних продуктів для обчислення енергетичного спектра електрона у складній циліндричній нанотрубці (2015)
Помаз Т. С. - Інформаційні системи управління і розподілу електроенергії на судноремонтному заводі (2015)
Попов С. О. - Проектноорієнтована діяльність в галузі промислових ремонтів і модернізації обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Протасов С. Ю. - Побудова динамічних макромоделей ділянок довгих ліній із мікропроводу (2015)
Воротніков В. В. - Багатошляхова маршрутизація у мережах великої розмірності з регулярною фрактальною топологією (2015)
Клименко І. А. - Аналіз ефективності управління ресурсами та додатками в реконфігурованих обчислювальних системах (2015)
Антонюк А. І. - Визначення періоду запам'ятовування стану централізованого інформаційного фонду, Цимбал І. В. (2015)
Кулаков Ю. А. - Способ организации многопутевой маршрутизации с помощью модифицированного метода ветвей и границ, Коган А. В., Морозовский Т. О. (2015)
Гусев Е. И. - Моделирование трафиков и оценка скорости распределённого доступа в системах облачных вычислений с общим ресурсом на примере oracle rac (2015)
Диброва М. А. - Способ конструирования трафика в grid системах, Коган А. В., Куценко В. А. (2015)
Кулаков Ю. О. - Аналіз методів прогнозування та розрахунок прогнозу зміни числа хендовера в стільнику мультисервісної мобільної мережі, Короненко А. М. (2015)
Кулаков Ю. О. - Адаптивний метод маршрутизації пошуку документів в неструктурованих peer-to-peer мережах, Браславський А. О. (2015)
Павлов А. А. - Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных, Калашник В. В., Коваленко Д. А. (2015)
Селиванов В. Л. - Структуры декодирующих сеток преобразователей код-напряжение двоичной системы счисления, Ковалева Д. Б. (2015)
Селиванов В. Л. - Использование двоично-троично-десятичной системы счисления для цифро-аналоговых преобразователей, Мартынюк Р. О. (2015)
Кріль С. О. - Система автоматичного регулювання тиску на нпс з виконавчим механізмом із змінним часом повного ходу (2015)
Зайченко Ю. П. - Аналіз багатокритеріальної задачі оптимізації інвестицийного портфеля на основі прогнозування прибутковості акцій, Сидорук І. А. (2015)
Павлов A. А. - Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и максимизация момента запуска заданий на выполнение, Сперкач М. О. (2015)
Павлов А. А. - Методологические и теоретические основы ПДС-алгоритма решения задачи минимизации суммарного взвешенного запаздывания при выполнении заданий одним прибором, Мисюра Е. Б. (2015)
Дорогий Я. Ю. - Застосування алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі в задачах класифікації даних, Цуркан В. В., Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2015)
Стіренко С. Г. - Метод відновлення втрачених відеоданих при їх широкомовній передачі в однорангових мережах, Габінет А. В., Костенко Ю. В. (2015)
Ролик А. И. - Оптимальный прием многопозиционных сигналов с марковским информационным параметром (2015)
Січкоріз Х. А. - Структура вірусних гепатитів у Львівській області за 2000-2010 роки та поширеність патолоґії пародонта у хворих із хронічним гепатитом С, Кіселик І. О. (2015)
Міськів А. Л. - Структура зубощелепних аномалій у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2015)
Заремба Є. Х. - Прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини з боку серцево-судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію, Рак Н. О. (2015)
Кузьмінов Ю. Б. - Особливості імунного статусу у дітей першого року життя при пневмонії (2015)
Томків З. В. - Стан ендокринної функції підшлункової залози при ґастродуоденальній патолоґії, асоційованій з helicobacter pylori інфекцією у дітей, Коржинський Ю. С., Іванців В. А. (2015)
Дронова В. Л. - Оцінка стрес адаптації жінок з поєднаною гінеколоґічною та екстраґенітальною хірурґічною патолоґією при поєднаних операційних втручаннях (2015)
Поворознюк В. В. - Вертебральний больовий синдром в жінок та чоловіків: зв'язок із якістю трабекулярної кісткової тканини, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2015)
Рудень В. В. - Епідеміолоґічні особливості в стані захворюваності гострим інфарктом міокарда (І.21) серед населення України, Тімченко Н. Ф., Ковальська О. Р. (2015)
Ільницький Я. М. - Інформаційно-математичний алгоритм об'єктивізації захворюваності на туберкульоз в умовах відносної стабілізації епідемії, Ільницький Г. І., Білозір Л. І., Старічек Г. В., Тимчак А. І. (2015)
Бабляк О. Д. - Оцінка результатів хірурґічного лікування при вроджених вадах серця за допомогою шкали "Aristotle", Ялинська Т. А., Куркевич А. К., Ємець І. М. (2015)
Маракушин Д. І. - Вміст дофаміну, норадреналіну та їх попередника діоксифенілаланіну у головному мозку щурів при тривалому впливі оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних (2015)
Дудок О. В. - Ультраструктура печінки в умовах застосування лоратадину, Ковалишин В. І., Луцик О. Д. (2015)
Вовк С. О. - Дослідження зміни об'єму двоядерних гепатоцитів печінки щура під впливом опіоїдів в динаміці тритижневого експерименту, Логаш М. В., Кривко Ю. Я. (2015)
Грабовський С. С. - Морфометрична характеристика селезінки щурів за умов передзабійного стресу та використання біолоґічно активних речовин (2015)
Мазур Ю. І. - Залежність структурних змін резекованої тонкої кишки в ділянці анастомозу від перфузійної ефективності судин брижі (експериментальне дослідження), Гаврилюк О. М., Бліхарський Ю. З. (2015)
Стернюк Ю. М. - Рак щитоподібної залози: оптимізація стандартів хірурґічного лікування, Прихнюк І.О., Березюк М. І., Сидоренко А. О. (2015)
Бумбар З. О. - Основні аспекти перебігу та лікування захворювань пародонта у хворих сечокам'яною хворобою (2015)
Вихтюк Т. І. - Хірурґічна інфекція у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок, Орел Ю. Г., Слабий О. М., Терлецький І. Р., Верхола М. Р. (2015)
Палоян О. А. - Дирофіляріоз в практиці офтальмолоґа, Палоян О. Б. (2015)
Матвійчук В. М. - Недоліки діаґностики і лікування ускладнень фібромускулярної мальформації селезінкової артерії у 29-річної вагітної: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
Шегинський А. Б. - Особливості діаґностики та хірурґічного лікування інвагінації кишок у 55-річної хворої: випадок з практики, Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Лемішовська О. С. - Періодизація розвитку обліку: історичний аспект (2015)
Леперт Д. В. - Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства (2015)
Лоя М. І. - Проблемні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах нестабільності економічного середовища (2015)
Мазуренко В. П. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної системи України, Гіренко А. Т. (2015)
Маслова Н. О. - Шляхи розширення функціональних можливостей вітчизняних банків у соціальних мережах, Каушан А. М. (2015)
Надточій К. М. - Конкурентні переваги як базис для вибору та розробки стратегії подолання ринкових бар'єрів (2015)
Норкина Т. П. - Индикаторы экономической безопасности, Тарханова Н. А. (2015)
Романчук С. В. - Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах (2015)
Скібіцький О. М. - Вдосконалення кадрового забезпечення для управління людським потенціалом підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти (2015)
Софіюк О. Г. - Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп'ютерних технологій (2015)
Тимошенко О. О. - Еколого-економічне обґрунтування власного джерела відтворення основних засобів виробництва гірничо-збагачувального комбінату (2015)
Хома І. Б. - Перспективи впровадження Базель ІІІ в банківську систему України, Граціян О. В. (2015)
Чернишевич О. М. - Розподіл доходів як умова реалізації механізму економічного зростання (2015)
Щетініна Л. В. - Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі), Рудакова С. Г. (2015)
Юрій Е. О. - Децентралізація державного управління та її вплив на фінансове забезпечення місцевого самоврядування, Бевзюк О. І. (2015)
Бєляєв С. Б. - Засоби професійної підготовки до використання педагогічних технологій (2015)
Булгакова Т. М. - Теоретичні та практичні аспекти художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх закладів України(друга половина XX століття) (2015)
Грошовенко О. П. - Екологічне проектування як метод організації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Добровольская Н. Л. - Дифференцированное обучение профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке студентов І курса инженерно-технических специальностей (2015)
Істоміна К. Ю. - Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університеті Торонто (2015)
Калагурка Х. І. - Штрихи до портрета українського вченого-педагога Федора Науменка (2015)
Лук’яненко Г. В. - Проблема розвитку теорії і практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх закладах України другої половини ХХ століття (2015)
Німець О. І. - Здоров’язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на шляху формування здорового способу життя серед молоді вищої школи (2015)
Руденко Л. А. - Модель формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2015)
Савчук С. А. - Організація вільного часу у студентів, Ковальчук В. Я. (2015)
Танана С. М. - Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя іноземних мов до інноваційної діяльності у ВНЗ (2015)
Дербак М. А. - Рівні С-пептиду у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з хронічним гепатитом С, Сіксай Л. Т., Пічкар Й. І. (2015)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка умов проживання та навчання студентів медичного університету, Суслик З. Б., Мельник В. І. (2015)
Павлюкович Н. Д. - Здатність еритроцитів до деформації у хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемічним синдромом, Павлюкович О. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2015)
Арефния С. В. - Профилактика профессионального выгорания в период профессиональной адаптации государственного служащего (2015)
Кравченко В. Ю. - Довіра до себе у вимірі життєстійкості особистості в юнацькому віці (2015)
Шусть В. В. - Становлення політичних цінностей у вченнях філософів Стародавньої Греції і Риму (2015)
Жуковська А. О. - Студентство як рушійна сила громадянського суспільства (теоретичний аспект) (2015)
Полковнікова О. О. - Фонди розвитку громад – важлива складова в процесі розбудови громадянського суспільства, Шпак Д. О. (2015)
Грейда Н. Б. - Ефективність застосування лікувальної гімнастики при затримці психічного розвитку в дітей, Тучак А. М. (2015)
Демчучена І. В. - Інформаційні технології як основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах сучасної інформатизації суспільства (2015)
Ібрагімов Е. Ю. - Попередження травматизму на заняттях з фізичного виховання (2015)
Ібрагімова Л. С. - Характеристика передумов створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів за сучасними освітніми вимогами (2015)
Ібрагімова С. Ю. - Пошуки вирішення проблем професійної підготовки фізичних реабілітологів (2015)
Кренделєва В. У. - Вплив оздоровчого фітнесу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класі (2015)
Семенова Я. В. - Посада менеджера в органах державного управління в Україні: теоретичні передумови та доцільність з точки зору передових концепцій управління, Шпак Д. О. (2015)
Романюк Н. С. - Конфлікти між видавцями та редакторами на сторінках Єлисаветградської газети "Голос Юга" (2015)
Кравець П. І. - Нейромережевий контролер системи стабілізації рухомого об'єкта з апаратно-програмною реалізацією на пліс, Шимкович В. М., Федорчук В. В., Гой А. А. (2015)
Сперкач М. О. - Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними пристроями різної продуктивності (2015)
Марковський О. П. - Метод корекції подвійних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією, Терещенко С. Ю. (2015)
Ролик А. И. - Оценка качества предоставления мультимедийных сервисов с использованием нейросетевого классификатора, Галушко Д. А., Барна В. В., Томащук А. В., Ясочка М. В. (2015)
Габинет А. В. - Анализ эффективности протоколов доступа к удаленным хранилищам видеоданных (2015)
Теленик С. Ф. - Автоматизація підтримки бізнес-процесів у web-середовищі, Амонс О. А., Троцький С. О., Білорус Д. С. (2015)
Болдак А. О. - Спосіб оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах, Мазуревич Ю. В. (2015)
Теленик С. Ф. - Моделі оптимізації багаторівневого зберігання даних, Букасов М. М., Карнаухов О. К., Філімонов В. Ф., Моргун М. В. (2015)
Минухин С. В. - Методы распределения заданий между процессорами вычислительного кластера, использующими технологии масштабирования частоты и напряжения (2015)
Диброва М. А. - Способ формирования множества путей в сетевых центрах данных, Коган А. В., Воробьева А. Л. (2015)
Марковський О. П. - Метод резервування та прискореного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання, Великий М. М. (2015)
Павлов А. А. - Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Мисюра Е. Б., Мельников О. В., Муха И. П., Лисецкий Т. Н. (2015)
Клименко І. А. - Оптимізація реконфігурації в динамічно реконфігурованих обчислювальних системах (2015)
Дорогий Я. Ю. - Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі, Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2015)
Порєв В. М. - Евристичні алгоритми растрового моделювання динаміки процесів розповсюдження для геоінформаційних систем (2015)
Гапак О. М. - Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі FCSR (2015)
Готович В. А. - Застосування методу "Гусениця-SSA” для аналізу річного часового ряду електронавантаження організації, Назаревич О. Б. (2015)
Бабюк А. М. - Співвідношення понять "правосвідомість" та "праворозуміння" (2015)
Нагорна В. В. - Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти (2015)
Антонюк О. І. - Обставини, що підлягають встановленню у справах щодо захисту права власності Європейським судом з прав людини (2015)
Вартанян А. М. - Производственный кооператив как субъект корпоративного права (на примере законодательства Республики Беларусь и Украины) (2015)
Трач О. М. - Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі (2015)
Чорна Ж. Л. - Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми, у цивільному праві України (2015)
Касап В. М. - Майновий поручитель як суб’єкт виконання зобов’язання (2015)
Ківелюк Д. А. - "Реклама" та "інформація про продукцію": співвідношення понять (2015)
Лесько Ю. В. - Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки (2015)
Панченко С. С. - Правова природа строку у цивільному праві (2015)
Каменков В. С. - Медиация по трудовым спорам в Беларуси и за рубежом (2015)
Костяшкін І. О. - Проблеми забезпечення соціальної функції права власності на землю в особливих умовах (2015)
Царенко С. І. - Деякі аспекти забезпечення прикордонного режиму щодо господарської та іншої діяльності у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2015)
Харко Д. М. - Податковий обов’язок надання документів під час проведення документальної перевірки платника податків (2015)
Когут О. В. - До питання про запровадження інституту кримінальних проступків (2015)
Отчак Н. Я. - Об’єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів (2015)
Крушинський С. А. - Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення (2015)
Ковчун Т. В. - Некоторые подходы к определению понятий "конфликт" и "разрешение конфликта" в уголовном процессе, Третьяков Г. М. (2015)
Бернюков А. М. - Діахронічний аналіз зародження давньогрецької гносеологічної думки: від Гесіода до Аристотеля (2015)
Місінкевич Л. Л. - Життя, віддане людям і науці (до 100-річчя з дня народження академіка П. Т. Тронька) (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Contents (2014)
Andriychuk М. - Modified Newton method for antenna power synthesis problem with fixed norm of the pattern, Voytovych М. (2014)
Baravdish G. - The alternating method applied to two-point boundary value problems, Johansson B. T. (2014)
Chapko R. - An alternating boundary integral based method for a Cauchy problem for Klein-Gordon equation, Laba D. (2014)
Krol M. - Three-point difference schemes of high-order accuracy for second-order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of third kind, Kutniv M. (2014)
Makarov V. - Interpolating functional polynomial for the approximate solution of the boundary value problem, Demkiv I. (2014)
Makarov V. - FD-method for solving the Sturm-Liouville problem with potential that is the derivative of a function of bounded variation, Romaniuk N., Lazurchak I. (2014)
Matysik O. - Implicit iteration method of solving linear equations with approximating right-hand member and approximately specified operator (2014)
Muzychuk Y. - On the boundary integral equations method for exterior boundary value problems for infinite systems of elliptic equations of special kind (2014)
Nedashkovska A. - Matrix continued fractions for solving the polynomial matrix equations (2014)
Podlevskyi B. - A gradient method of solving inverse eigenvalue problem, Yaroshko O. (2014)
Shakhno S. - Two-step combined method for solving nonlinear operator equations, Yarmola H. (2014)
Styahar A. - Numerical analysis of the Girkmann problem with FEM/BEM coupling using domain decomposition (2014)
Venherskyi P. - Numerical modelling of shallow-water flow in hydrodynamic approximations, Trushevskyi V. (2014)
Bulatsyk O. - Extension of a class of nonlinear Hammerstain integral equations with solutions represented by complex polynomials (2014)
100 рокiв з дня народження Георгія Миколайовича Положiя (2014)
Грищенко О. Ю. - Про один напрямок практичного застосування теоретичної спадщини Г.М. Положiя (2014)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения (2014)
Береславский Э. Н. - О трансформациях разрезов при конформном отображении некоторых кругових многоугольников, встречающихся в задачах механіки жидкости и газа (2014)
Бомба А. Я. - Моделювання процесiв фiльтрування рідин вiд багатокомпонентного забруднення в n-шарових магнiтних фiльтрах за умов iдентифiкацiї масообмін них коефiцiєнтiв, Сафоник А. П. (2014)
Грищенко О. Ю. - Про один алгоритм розв’язання задач кiнетики адсорбцiї, Федорова В. С. (2014)
Клюшин Д. А. - Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности, Присяжная М. В., Бондар Е. С. (2014)
Кобзар А. Ю. - Об одном алгоритме компенсации скажений скользящего затвора (2014)
Марцафей А. С. - Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини (2014)
Самойленко I. В. - Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням, Шушарiн Ю. В. (2014)
Стеля О. Б. - Комп’ютерне моделювання траекторiї руху центра маси тiла, кинутого пiд кутом до горизонту, Потапенко Л. I., Сiренко I. П. (2014)
Халимон О. О. - Апроксимацiї дробової похiдної за простором для рiвнянь узагальненої дифузiї, Бондар О. С. (2014)
Patsuk V. M. - Approximating a contour by linear segments and circular arcs with given curvature bounds (2014)
Доценко С. И. - Вектор Шепли как способ справедливого распределения (2014)
Касьянюк В. С. - Про iнтерпретацiю даних спостережень точкових джерел на фонi розподiленого джерела за даними скiнченної множини датчикiв (2014)
Ляшко Н. И - Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2014)
Стецюк П. И. - О решении минимаксных задач размещения источников физического поля, Ляшко В. И., Яремчик С. И. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Баласанян М. А. - О вопросе гендера в языке (2013)
Баркарь У. Я. - Происхождение числа ‘2’ и его реализация в немецком и украинском языках (2013)
Хамзе Д. - Koгнитивно-прагматический спектр пародии (2013)
Араева Л. А. - Развитие теории полимотивации в русистике (2013)
Залевская А. А. - Принципы навигации в живом поликодовом гипертексте (2013)
Залевская А. А. - Что там – за словом? (2013)
Ли В. С. - Пропозициональное содержание как источник семантического наполнения и развития слова-концепта (на материале концепта работать) (2013)
Shumenko O. - Semantic evolution of quantitative words (2013)
Araeva L. - Raphics of the speechwriter’s text as a determinant of the speaker’s effective speech, Chepkasoff A. (2013)
Redkva Y. - Historical oikonymy of the western Ukraine in common Slavic context (as exemplified by the evolution of topoformant *-ISCE // *-ISKO in Slavic languages) (2013)
Taranenko L. - Differentiation of small folklore texts according to their length (2013)
Kobyakova I. - Verbalization of humourous texts (2013)
Аязбекова С. Ш. - Космогоническая и эсхатологическая мифология: концепт устной истории (2013)
Пыхтина Ю. Г. - Структура виртуального пространства в романе Виктора Пелевина "S.N.U.F.F." (2013)
Екшембеева Л. В. - Прикладные исследования в контексте новых качеств лингвистического знания (2013)
Ikonnikova O. - The salishan language group as a representative of the archaic language type (2013)
Лист Президента України (2015)
Доповідна записка ректора НЛТУ України (2015)
Рішення колегії Міністерства освіти і науки України (2015)
Данчук О. Т. - Концептуальні засади збереження та використання генетико-селекційних ресурсів лісових порід в Україні (2015)
Хомюк П. Г. - Динаміка радіального приросту стовбурів дерев в окремих лісорослинних умовах на осушених лісових ділянках Рівненщини, Максімов С. О. (2015)
Івченко А. І. - Питання доцільності використання туї велетенської у лісовому господарстві рівнинної частини Львівщини, Пундяк О. І., Файда В. О. (2015)
Білоус С. Ю. - Особливості отримання асептичної культури Acer Saccharinum L. в умовах In Vitro, Курдюк О. М., Медведчук О. В. (2015)
Балабак О. А. - Еколого-біологічні особливості технології дорощування укорінених живців сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko Еt Opalko) (2015)
Вітенко В. А. - Собівартість вирощування підщеп для декоративних форм Morus Alba L. (2015)
Кобець О. В. - Хід росту модальних дубових деревостанів Великоанадольського лісового масиву та використання ними лісорослинного потенціалу (2015)
Ковалевський С. С. - Вплив деревостанів лісостепової Придніпровської височини на баланс вуглецю міста Біла Церква (2015)
Криницька О. Г. - Вплив процесу формування молодого покоління сосново-дубових деревостанів на фізико-хімічні властивості ґрунту (2015)
Курницька М. П. - Композиційні основи формування паркових алей, Шелест І. Ю. (2015)
Маргітай В. В. - Створення колекції зникаючих сортів яблуні Закарпатської області для використання в органічному садівництві, Маргітай Л. Г., Савіна О. І. (2015)
Остапчук О. С. - Сучасний стан дубово-ялинових культур південної частини Правобережного Лісостепу України (2015)
Погрібний О. О. - Праліси та старовікові ліси Національного природного парку "Гуцульщина", Стефурак Ю. П., Пророчук В. В., Фокшей С. І. (2015)
Сірук Ю. В. - Типологічна структура та характеристика лісового фонду центрального Полісся України, Печенюк Є. П., Чернюк Т. М. (2015)
Булат А. Г. - Вивчення стану та росту лісових культур сосни в умовах степу на прикладі державного підприємства "Приморське лісове господарство", Бащеванжи А. О. (2015)
Жуковський О. В. - Ріст та продуктивність експериментальних культур сосни звичайної з різною густотою (2015)
Мацях І. П. - Вплив температури на ріст міцелію збудників хвороб сіянців, Крамарець В. О. (2015)
Мальцева С. Ю. - Сучасний стан деревно-чагарникових насаджень дендропарку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Солоненко А. М., Мальцев Є. І. (2015)
Задорожний А. І. - Динаміка щільності фітомаси стовбурів дерев бука лісового залежно від типів лісорослинних умов у межах полонинського хребта Українських карпат (2015)
Геник Я. В. - Трансформації ґрунтового покриву на посттехногенних територіях коломийського буровугільного родовища (2015)
Мальований М. С. - Раціональна технологія утилізації синьо-зелених водоростей, Никифоров В. В., Харламова О. В., Синельніков О. Д. (2015)
Bury M. - Wpływ nawożenia siarką na wzrost i plon kukurydzy pastewnej, Stankowski S., Hury G., Dawidowski A., Opatowicz N., Sobolewska M., Kowalewska R. , Bashutska U. (2015)
Безділь Р. В. - Вплив складу субстрату на вихід вермикомпосту та біомаси штучної популяції Eіsenia Foetida (2015)
Жук В. М. - Аналіз досвіду анаеробного зброджування осадів стічних вод у контексті його застосування на Львівських каналізаційних очисних спорудах, Попадюк І. Ю., Вербовський О. В. (2015)
Копій М. Л. - Аналіз фізіологічних змін рослин в умовах порушених земель Яворівського сірчаного кар'єру, Кучерявий В. П. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження впливу води різної твердості на кров людини (2015)
Мотало А. В. - Аналіз основних проблем методології оцінювання якості вуглеводневих газів, Стадник Б. І., Мотало В. П. (2015)
Параняк Р. П. - Екологізація економічної політики України на шляху до Європейського Союзу, Лапішко М. Л., Войтович Н. В. (2015)
Приходько М. М. - Наукові основи екологічної безпеки лісових геосистем у Карпатському регіоні України (2015)
Смаль О. В. - Оцінювання екологічного стану насаджень Львова за допомогою біофізичних методів (2015)
Мельник С. Р. - Отримання розрідженої маси з різних злакових із використанням ферментного препарату Filtrase BRX, Шевчук Л.І., Мельник Ю.Р., Бойчук О.Л. (2015)
Акимов А. В. - Применение мелкозернистых наполнителей различной физической природы для улучшения физико-механических свойств композитных материалов на основе пластифицированной эпоксидной матрицы (2015)
Бойко Л. М. - Вплив щільності на межу міцності деревноволокнистих плит середньої щільності за зміни температури, Анциферова О. В. (2015)
Ліщинська Х. І. - Коливання каната під дією гармонічної сили, яка прикладена до рухомого вантажу (2015)
Лоїк В. Б. - Підвищення межі вогнестійкості металевих будівельних конструкцій композиціями на основі спученого перліту, Кащій В. В., Типа Р. М., Супранюк А. В. (2015)
Павлюк І. В. - Стандартизація та шляхи застосування комплексу біологічно активних сполук, отриманих екстрагуванням шроту шишок хмелю, Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2015)
Пилипчук М. І. - Аналіз конструкцій круглопилкових верстатів для поздовжнього розпилювання дощок, Тарас В. І. (2015)
Солод М. І. - Використання пальмової олії у харчовій промисловості: світовий досвід (2015)
Драґан Я. П. - Обґрунтування структури системи дистанційної діагностики адаптаційних резервів серця, Паляниця Ю. Б., Гевко О. В., Дедів І. Ю. (2015)
Ковбаса В. П. - Решение контактной задачи о взаимодействии деформируемого приводного колеса с деформируемой поверхностью, Кадем Али Ахмед, Калиниченко Д. Ю. (2015)
Яремчук Л. А. - Математична модель роботи адгезії олійних композицій на деревині, Поберейко Б. П. (2015)
Рожков С. О. - Метод компенсации информационных потоков в задаче контроля качества текстильных материалов (2015)
Головач В. М. - Аналіз впливу характеристик дефекту фанери на кількість пульсацій вихідного сигналу ударного давача, Баранова О. С. (2015)
Гончар Т. М. - Прогнозування перебігу катастроф в Україні та засоби реагування на них (2015)
Дронюк І. М. - Програмний комплекс моніторингу та прогнозування трафіку потоку в сегменті комп'ютерної мережі, Федевич О. Ю. (2015)
Кропивницький В. С. - Визначення показників ефективності виконання цільових завдань водного транспортного засобу при ліквідації надзвичайних ситуацій (2015)
Ларін О. О. - Дослідження зміни ймовірнісних характеристик відмов утоми в гумових матеріалах у звичайному стані та після старіння (2015)
Грицюк Ю. І. - Математичні основи процесу генерування ключів переставляння з використанням шифру Кардано, Грицюк П. Ю. (2015)
Матвійків Т. М. - Метод автоматичного усунення ударів та вібрацій під час буріння, Теслюк В. М. (2015)
Опірський І. Р. - Класифікація моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави (2015)
Пилипів І. З. - Математичний опис процесу гнуття криволінійних елементів із деревоволокнистих плит (2015)
Шуфнарович М. А. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень в умовах невизначеності під час керування об'єктами природокористування (2015)
Туниця Ю. Ю. - Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку, Адамовський М. Г., Борис М. М., Краєвський С. Н., Магазинщикова І. П. (2015)
Вівчарук Л. Д. - Шкільні лісництва Івано-Франківщини, Гайдукевич М. Є. (2015)
Kravchenko S. A. - Diagnostic of the Adaptive Processes (2015)
Кухарська Н. О. - Стратегічні напрями структурної трансформації економіки Україні (2015)
Стеченко Д. М. - Діагностика кластерної взаємодії видавничо-поліграфічних підприємств України, Воронкова І. Ю. (2015)
Вдовенко Л. О. - Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері, Фурман І. В. (2015)
Диба О. М. - Фінансування інноватизації виробництва: досвід США, Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. (2015)
Власюк С. А. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні, Бондаренко Н. В. (2015)
Барабаш Л. В. - Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні, Копитіна І. В. (2015)
Самарічева Т. А. - Застосування кредитного методу у механізмі нарахування ПДВ (2015)
Ярмоленко Ю. Ю. - Непряме оподаткування операцій з реалізації зернових культур в аграрній сфері (2015)
Кулинич Р. О. - Статистичний спосіб обґрунтування програм соціально-економічного розвитку (на рівні районів країни), Кулинич О. І. (2015)
Лазор О. Я. - Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів, Лазор О. Д. (2015)
Вороніна К. Ю. - Антикризове управління в структурі політичного проектування (2015)
Андреєв С. О. - Про зміни обсягу компетенції та меж юридичної відповідальності суб’єктів державного управління у сфері забезпечення цивільного захисту (2015)
Скибун О. Ж. - Розвиток інформаційної інфраструктури в Україні: практичний аспект (2015)
Галицька Н. В. - Окремі аспекти державної політики у сфері вищої освіти України (2015)
Бисага К. В. - Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів” публічними особами в Україні (2015)
Шаталова О. М. - Професійна адаптація посадових осіб місцевого самоврядування у контексті групоутворення та групових норм (2015)
Синчак В. П. - Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації, Романова В. В., Арзянцева Д. А. (2015)
Персоналії (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Грищук В. К. - Професор Юлій Макаревич — промотор кодифікації кримінального законодавства Польщі (1919–1932 рр.), Гловацький І. Ю. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського