Клімчук Л. В. - Комбінована анестезія як метод вибору при радикальній цистектомії, Лісний І. І., Войленко О. А., Колесник O. O., Стаховський Е. О. (2011)
Ковальський В. В. - Лімфаденектомія та її ефективність при радикальній нефректомії у пацієнтів з раком нирки, Фецич Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я. (2011)
Крячок И. А. - Современные подходы к терапии первой линии и последние мировые тенденции в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомы, Мартынчик А. В., Филоненко К. С., Титоренко И. Б., Алексик Е. М. (2011)
Крячок И. А. - Эффективность терапии пациентов с неходжкинскими лимфомами с использованием препарата ритуксимаб, Филоненко К. С., Губарева А. А., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Кадникова Т. В., Новосад О. И., Мартынчик А. В., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В., Куценко Л. Б. (2011)
Головко Т. С. - Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы опухолевой природы, Скляр С. Ю., Крахмалева А. С., Крахмалева Л. П., Кротевич М. С., Процык Е. Е. (2011)
Макеєв С. С. - Емісійна томографія пухлин головного мозку (2011)
Кундін В. Ю. - Диференційна діагностика доброякісного та злоякісного ураження хребта за допомогою додаткових режимів остеосцинтиграфії, Сатир М. В., Солодянникова О. І. (2011)
Туганова Т. Н. - Сравнительные данные цитогенетических показателей альвеолярного эпителия и опухолевых клеток при плоскоклеточном раке легкого, Болгова Л. С. (2011)
Грабовой А. Н. - Уротелиальный рак мочевого пузыря: информативность и достаточность морфологической диагностики, Великошапко А. Д. (2011)
Блощинський І. - Характеристика курсу дистанційного навчання англійської мови для персоналу Державної прикордонної служби України (2016)
Буданoва Л. - Науково-методологічні підходи до дослідження засад мοнітοрингу якοсті навчальних досягнень студентів спеціальності "Фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Гащук В. - Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічної умови їх деонтологічної підготовки (2016)
Дранко А. - Педагогічна технологія навчання курсантів професійної взаємодії в екіпажах цивільної авіації (2016)
Кузьменко Н. - Формування креативності студентів технічних університетів у процесі позааудитроної виховної роботи (2016)
Павлов Я. - Понятійно-категоріальний апарат розвитку готовності офіцерів до миротворчої діяльності (2016)
Торічний О. - Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Титул, зміст (2015)
Кашинцева О. - Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики - нові відповіді (2015)
Кодинець А. - Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності (2015)
Штефан О. - Позови про присудження у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин (2015)
Троцька В. - "Податок на Google": особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі Інтернет (2015)
Андрощук Г. - Конфлікт між торговельними марками та географічними значеннями: механізми вирішення, Афян А. (2015)
Тверезенко О. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об'єктів права інтелектуальної власності (2015)
Ревуцький С. - Розвиток науково-технологічної діяльності з позиції економічної глобалізації у високорозвинених країнах світу на початку ХХІ (2015)
Петренко В. - Удосконалення системи судового захисту прав інтелектуальної власності, Левицький В. (2015)
Олефір А. - До проблеми правової охорони біотехнологій (2015)
Шаблієнко А. - Суб'єкти правовідносин у сфері електронної комерції (2015)
До відома (2015)
Титул, зміст (2015)
Кодинець А. - Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Ілляшенко О. - Принцип безпосереднього виконання авторського договору у сфері охорони здоров'я (2015)
Улітіна О. - Проблематика реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія (2015)
Андрощук Г. - Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення, Афян А. (2015)
Привітання (2015)
Петренко С. - Деякі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності, як новизна (2015)
Привітання (2015)
Штефан А. - Механізм доказування в юридичній конституції права на судовий захист (2015)
Рєзнікова В. - Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні (2015)
Вірченко В. - Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України, Савчук В. (2015)
Чабан О. - Повага до права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я у відносинах між лікарем, пацієнтом і страховиком (2015)
Козаченко В. - Співвідношення судових рішень та узагальнень судової практики як джерел цивільного права (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Бондаренко С. І. - Експлуатація суден з урахуванням використання системи динамічного позиціонування (2016)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение сигналов обзорной радиолокационной станции, Носовский А. Н. (2016)
Голиков В. В. - Наблюдение за текущей ситуацией при управлении судном, Сафин И. В., Обертюр К. Л. (2016)
Давыдов В. С. - Повышение безопасности эксплуатации крупнотоннажных судов путем оптимизации использования ECDIS, Демичев В. В., Кожухаренко Р. В., Овчинникова А. И. (2016)
Майборода А. Н. - Оценка надежности технических средств судовождения в исследовательской части дипломной работы студентов, Сушко В. Г. (2016)
Дем’яненко С. К. - Математична модель для визначення характеристик взаємозв’язку геометричних параметрів радіального гідростатичного підшипника та його силових енергетичних характеристик (2016)
Кучерук Н. В. - Використання функції чутливості для округлення коефіцієнтів цифрового фільтра (2016)
Баранов Г. Л. - Стратегія адаптації систем попередження про ризики зіткнення для підвищення якості обслуговування та безпеки руху водних транспортних засобів, Тихонов І. В., Прохоренко О. М. (2016)
Нікітін П. В. - Аналіз та систематизація умов інтеграції у світовий освітній процес (2016)
Горбань А. В. - Транспортне освоєння малих річок УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х–1950-ті рр.) (2016)
Кириллова О. В. - Типологія транспортно-технологічних систем (2016)
Ковбатюк М. В. - Особливості функціонування суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту окремих регіонів України, Беник Н. Г. (2016)
Малишкін О. І. - Вимоги міжнародних підходів до звітності компаній різних галузей економіки, Тимченко Є. (2016)
Нікітін Ю. О. - Спільні та відмінні ознаки інноваційного та інвестиційного потенціалу підприємства, Рукас-Пасічнюк В. Г., Невмержицький В. М. (2016)
Сёмин А. А. - Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания, Тимощук Е. Н. (2016)
Омельченко Н. В. - Галузеві особливості діяльності воднотранспортних підприємств та їх вплив на облікову політику витрат (2016)
Семенова С. М. - Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту (2016)
Корнійко Я. Р. - Технологічні та інформаційні переваги формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів (2016)
Майкова Е. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2016)
Тищенко В. М. - Еволюція поглядів на роль податків як інструменту економічного і соціального регулювання (2016)
Шевчук В. О. - Знання як чинник виробництва: дискусійні питання теорії (2016)
Шуляренко С. М. - Теоретичні аспекти та інструменти контролінгу грошових потоків підприємств, Лісовенко Д. П. (2016)
Касьян В. В. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2016)
Аляб’єва О. М. - Аналіз тенденцій розвитку логістичних послуг в Україні (2016)
Гаценко Л. В. - Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів): історія розвитку та проблемні питання для подальших досліджень (2016)
Астаф’єва Г. М. - Корпоративна соціальна відповідальність державних підприємств: міжнародний досвід (2016)
Стрєлков О. В. - Види взаємодії транспортного підприємства зі стейкхолдерами (2016)
Шапенко Є. М. - Розрахунок тарифної ставки водіїв міського пасажирського транспорту з урахуванням складності їх роботи (2016)
Коротка Н. В. - Терміни "компетенція" та "компетентність" у контексті теорій мовленнєвої діяльності й комунікацій, Тернова О. І. (2016)
Федотов В. Г. - Влияние модулированной структуры на электрические, фотоэлектрические и оптические свойства кристаллов дифосфидов цинка и кадмия (2016)
Кривець Т. О. - Дослідження сітьової транспортної моделі для управління контейнерними перевезеннями на морському транспорті, Овчарук В. О. (2016)
Лагодіна Л. П. - Способи моделювання кінематичних поверхонь методом полікоординатних відображень (2016)
Ткаченко О. І. - Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2016)
Бадаєв Ю. І. - Раціональна крива Безьє 5-го степеня за заданими двома точками та величинами кривини в них, Ганношина І. М. (2016)
Автори випуску (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Фурдичко О. І. - Радіоекологічна безпека аграрних і лісових екосистем у віддалений період після аварії на ЧАЕС (2016)
Прістер Б. С. - Превентивна радіоекологічна оцінка території для ведення сільськогосподарського виробництва у разі радіаційних аварій, Лев Т. Д., Виноградська В. Д., Тищенко О. Г., Піскун В. М. (2016)
Біденко В. М. - Вплив комплексонатів мікроелементів на питому активність 137Cs у молоці корів, Славов В. П. (2016)
Борщенко В. В. - Забруднення молока корів 137Cs залежно від якості та пропозиції пасовищного корму, Славов В. П. (2016)
Василенко М. Г. - Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових ґрунтах, Стадник А. П., Душко П. М. (2016)
Vinichuk M. - The application of mineral fertilizers in order to restore forest ecosystems contaminated with radionuclide 137Cs, Mandro Y., Rosén K. (2016)
Данкевич Є. М. - Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення (2016)
Дідух М. І. - Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Славов В. П. (2016)
Єгорова Т. М. - Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України (2016)
Ковальова С. П. - Виробництво радіологічно безпечної продукції птахівництва на радіаційно забрудненій території (2016)
Коніщук В. В. - Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан’європейської екомережі (2016)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України, Курбет Т. В., Корбут М. Б., Бойко О. Л. (2016)
Ландін В. П. - Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі (2016)
Лукомський О. М. - Імовірність перевищення дозового навантаження населення Народицького району за величиною радіоактивного забруднення природного травостою, Гранківський М. В. (2016)
Мельничук А. О. - Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області, Нетреба Ю. А., Кочик Г. М. (2016)
Науменко А. С. - Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся, Макарчук О. В., Костенко О. В. (2016)
Прістер Б. С. - Вплив еколого-ґрунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС, Проневич В. А. (2016)
Райчук Л. А. - Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся, Гриник О. І. (2016)
Романчук Л. Д. - Особливості формування дози внутрішнього опромінення населення за споживання риби з водойм Полісся України, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2016)
Савчук І. М. - Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки (2016)
Скидан О. В. - Шляхи реабілітації радіоактивно забруднених територій за вирощування енергетичних фітокультур (2016)
Ступенко О. В. - Накопичення 137Cs в урожаї сільськогосподарських культур залежно від впливу агрохімічних чинників, Витриховський П. І., Гірник В. В. (2016)
Чоботько Г. М. - Радіоекологічний моніторинг селітебних територій в регіоні Українського Полісся (2016)
Шумигай І. В. - Радіоекологічна та токсикологічна характеристика води річки Уж (2016)
Панасюк Б. Я. - Природа і людина потребують захисту: рецензія на монографію "Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області" (2016)
Фурдичко О. І. - Рецензія на монографію І.М. Коваленка "Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем" (2016)
В. В. Волкодаву – 65 (2016)
Паламар О. І. - Субкраніальна мініінвазивна хірургія краніофаціальних пухлин – можливість зменшити ускладнення, Гук А. П., Поліщук М. Є., Лукач Е. В., Оконський Д. І. (2013)
Хижняк М. В. - Клініко-морфологічні особливості рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Красиленко О. П., Новакович К. С. (2013)
Юлдашев А. Х. - Прогнозирование необходимости ревизии и дренирования холедоха при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Лісовий В. М. - Наш досвід в лікуванні сечокам’яної хвороби у реципієнтів ниркового трансплантату, Савенков В. І., Андон’єва Н. М. (2013)
Цема Є. В. - Порівняльна оцінка ефективності методів радикального хірургічного лікування гострої пілонідальної хвороби (2013)
Цаберябый А. А. - Клинический случай применения нитинолового стента при механической желтухе, Аксенов И. Г., Снежинский С. И., Шептун Ю. Ю. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Содержание (2011)
Мендрік О. А. - Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного лікування онкологічних захворювань, Гайсенко А. В., Михайлович Ю. Й., Заліська О. М. (2011)
ХІІ З’їзд онкологів України — найвизначніша подія вітчизняної онкології в 2011 р. (2011)
Кондрацький Ю. М. - Лікування хворих на рак верхньої третини стравоходу, Ганул В. Л., Кіркілевський С. І., Зайцев С. Л., Фридель Р. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С. (2011)
Щепотин И. Б. - Рак поджелудочной железы: критерии резектабельности, Лукашенко А. В., Колесник Е. А., Розумий Д. А., Приймак В. В., Шептицкий В. В., Головко Г. С., Лаврик Г. В., Халилеев A. A. (2011)
Бондар Г. В. - Возможности электротермической резекции печени по поводу метастазов колоректального рака, Седаков И. Е., Борота А. А., Ищенко Р. В., Павлов Р. В., Ласачко П. С. (2011)
Ярема Р. Р. - Інтраперитонеально дисемінований рак шлунка: фактори прогнозу та результати комбінованого лікування, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв Г. П., Олійник Ю. Ю., Зубарєв М. Г., Гиря П. І., Ковальчук Ю. Я., Сафіян В. І. (2011)
Кукушкина М. Н. - Биопсия "сторожевых" лимфатических узлов при меланоме кожи, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Ковальчук Э. Н., Скорода Л. В. (2011)
Смоланка І. І. - Оцінка результатів неоад’ювантного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії, Скляр С. Ю., Досенко І. В., Тарасова Т. О., Лобода А. Д. (2011)
Хурані І. Ф. - Вплив мутації генів MTHFR та ММР-12 на активність прооксидантних та профібротичних агентів та рівень гомоцистеїну у хворих на рак грудної залози (2011)
Ціп Н. П. - Клінічний досвід використання радіочастотної гіпертермії у лікуванні злоякісних трофобластичних пухлин, Воробйова Л. І., Орел В. Е., Кліманов М. Ю. (2011)
Свінціцький В. С. - Клінічні особливості граничних пухлин яєчника та оцінка результатів лікування хворих, Воробйова Л. І., Клименко Е. С. (2011)
Тімен Г. Є. - Визначення кровонаповнення пухлин та прогнозування інтраопераційної крововтрати (на прикладі ангіофіброми основи черепа), Яценко В. П., Писанко В. М., Чубко С. П., Алхімова С. М. (2011)
Шайда О. В. - Результати лікування злоякісних новоутворень м’яких тканин у дітей із застосуванням нових програм поліхіміотерапії з підтримкою гемопоезу стовбуровими клітинами периферичної крові (2011)
Павлик С. В. - Роль високодозової хіміотерапії в комплексному лікуванні дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями, Климнюк Г. І., Шайда О. В., Лузан Т. О., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ніколаєва О. В., Іжовський О. Й., Ожиганов О. О., Іонкіна Н. І. (2011)
Стаховський Е. О. - Вплив неоад’ювантної поліхіміотерапії на тактику хірургічного лікування м’язово-інвазивного раку сечового міхура, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Вукалович П. С. (2011)
Стаховский Э. А. - Противопоказания как критерии отбора больных для ортотопического замещения мочевого пузыря, Войленко О. А., Витрук Ю. В., Котов В. А., Стаховский А. Э. (2011)
Филоненко К. С. - Терапия пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой: мировой опыт в украинской медицине, Крячок И. А., Алексик Е. М., Титоренко И. Б., Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Новосад О. И., Кущевой Е. В. (2011)
Абраменко И. В. - Интерпретация результатов определения мутационного статуса генов вариабельных участков тяжелых цепей иммуноглобулинов у больных хроническим лимфолейкозом, Белоус Н. И., Крячок И. А., Мартина З. В., Чумак А. А., Филоненко И. А. (2011)
Сивак Л. А. - Місцеві ускладнення хіміотерапії: токсичні флебіти та екстравазації, Крячок І. А., Губарева Г. О., Філоненко К. С. (2011)
Мацишевская И. В. - Опыт использования Oрнитокса (L-орнитин-L-аспартата) в практике отделения химиотерапии Винницкого областного клинического онкологического диспансера для оптимизации проведения химиотерапии (2011)
Войт Н. Ю. - Самарий 153Sm оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей, Солодянникова О. И., Саган Д. Л., Сукач Г. Г. (2011)
Фільчаков Ф. В. - Особливості імунореактивності організму хворих на меланому шкіри з метастазами в реґіонарні лімфовузли в умовах дії різних схем інтерферонотерапії, Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2011)
Дідковський С. В. - Експертиза соціальних діалогів (2014)
Мещеряков Д. С. - Порівняльний аналіз сучасних систем дистанційного навчання, придатних для проведення дистанційних курсів та Інтернет-тренінгів (2014)
Смульсон М. Л. - Психологічні механізми в концепції навчання Ю. І. Машбиця (2014)
Ткачук Т. А. - Психологічна модель розвитку та функціонування копінг-поведінки фахівця податкової служби (2014)
Волошина В. О. - Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів (2014)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості і закономірності розвитку креативності як основи для реалізації творчої взаємодії учнів з вчителем (2014)
Підгорна Т. В. - Віртуальні лабораторії як засіб інтелектуального розвитку (2014)
Szymańska M. - Współczesny stereotyp niemieckiego sąsiada i jego uwarunkowania (2014)
Власова-Чмерук О. М. - Аналіз психологічних факторів виникнення cтраху польотів, Романенко В. К. (2014)
Дуркалевич І. В. - "Я-концепція" молоді із заробітчанських сімей (2014)
Тарасенко Н. В. - Формування навичок адаптивного копінга на етапі професійного навчання студентів (2014)
Назар М. М. - Можливості організації інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності (2014)
Щербина В. Л. - Соціально-психологічні чинники розвитку інформаційного середовища у ВНЗ України (2014)
Немеш О. М. - Психологічні дослідження Інтернет-залежності (2014)
Зарецька О. О. - Ціннісні пріоритети в уявленнях людини про особистісне зростання (2014)
Васылева-Керян О. В. - Кадровая политика в органах государственной власти (2015)
Пушкарева Н. А. - Роль общественности в мониторинге предоставления услуг органами публичной власти (2015)
Макущенко М. П. - Основні елементи регіонального механізму розвитку житлового будівництва (2015)
Козлова Л. В. - Формирование эффективной системы отраслевой информативности в современных условиях (2015)
Balabenko E. - Foreign Experience in the use of Public-Private Partnerships on the Field of Housing Construction by the Example of the Slovak Republic, Stukalova O . (2015)
Тарасенко Л. М. - Ресурсне забезпечення розвитку міста (2015)
Вихідні дані (2015)
Зарецька О. О. - Порівняльний аналіз уявлень дорослих різного віку про особистісне зростання (2014)
Лотоцька Ю. М. - Психологічна якість життя, як наслідок наших виборів (2014)
Шамне А. В. - Суб'єктивне благополуччя як компонент психосоціального розвитку різних вікових, гендерних та соціальних груп сучасної молоді України (2014)
Зазимко О. В. - Вплив процесів розуміння та інтерпретації життєвого досвіду на особистісне зростання школярів та молоді, Шиловська О. М. (2014)
Іванова О. В. - Технологічні проблеми дистанційних курсів, Суворова Т. О. (2014)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Дистанційний курс "Інтелектуальна підтримка 50+" (2014)
Мещеряков Д. С. - Психологічні підходи до розробки моделі респондента, що мотивований брати участь у дистанційних навчальних курсах, Назар М. М. (2014)
Бреус Ю. В. - Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності (2014)
Єременко Т. Б. - Особливості зображення агресивних паттернів підлітками з психосоматичними розладами (2014)
Моран І. В. - Необхідність формування толерантності молоді (2014)
Шибрук О. В. - Умови формування та професійна мотивація майбутніх рятівників (2014)
Балл Г. О. - Системний опис культурних процесів і його психологічні застосування, Мєдінцев В. О. (2014)
Гасанян К. А. - Когнітивна детермінація схильності до неформальних ритуалів у підрозділах МНС, Ардашова Я. І. (2014)
Поліщук В. М. - Моделювання вікового кризового розвитку (2014)
Ткачук Т. А. - Ціннісні аспекти міжкультурної комунікації як фактор консолідації сучасного суспільства (2014)
Андрієвська В. В. - Досвід дитинства і отроцтва як життєві передумови професійного проектування (за автобіографіями видатних вчених) (2015)
Подкоритова Л. О. - Особливості самопізнання студентів за умови використання арт-терапевтичного комплексу "П’ять чуттів" (2015)
Чемодурова Ю. М. - Роль психологічного захисту у виникненні та розвитку професійних деформацій практичних психологів (2015)
Шандрук С. К. - Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Шостак У. В. - Особливості психодіагностичного дослідження взаємодії між сім’єю та школою (2015)
Алієва Е. Ю. - Вплив когнітивних чинників на формування здатності студентів до самостійного життєвого вибору (2015)
Гура Т. Є. - Схематизація: ресурси для розвитку професійного мислення фахівців у системі вищої та післядипломної освіти (2015)
Савелюк Н. М. - Проблема розуміння у психології: на перетині когнітивних та емотивних, особистісних та ситуаційних вимірів аналізу (2015)
Смульсон М. Л. - Інтелект дорослої людини: структура та саморозвиток (2015)
Щербан Т. Д. - Мисленнєва активність фахівця у процесі розв’язання задач (2015)
Волошин В. М. - Програма реабілітації комбатантів (2015)
Кокарєва М. В. - Психологічні особливості сприймання студентами реклами віртуальних товарів та послуг (2015)
Кузьміна І. П. - Структура професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2015)
Малець К. С. - Чинники переживання самотності у віці ранньої дорослості (2015)
Найдьонова Л. М. - Реконструкція непродуктивних соціальних настановлень конкуренції і співробітництва (2015)
Шамне А. В. - Психологічні особливості профілактики та корекції неконструктивних та деструктивних моделей психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці (2015)
Mescheryakov D. S. - Development of respondent`s model of distance learning courses (2015)
Степура І. В. - Проекти дистанційного навчання та просвітницькі передачі на польському радіо та телебаченні (2015)
Кондратенко Л. О. - Когнітивний розвиток людини в ситуації різнотипних впливів зовнішнього середовища (2015)
Назар М. М. - Основні організаційні чинники здійснення продуктивних інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності (2015)
Гура Т. Є. - Методологічне мислення фахівця як пріоритет його вищої та післядипломної освіти (2015)
Дітюк П. П. - Експериментальне дослідження проектної діяльності (2015)
Камінська І. П. - Психолого-педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання (2015)
Никоненко І. О. - Особливості стресогенних ситуацій у професійній діяльності лікарів-хірургів (2015)
Радзімовська О. В. - Концептуальні підходи до професійної ідентичності учнів ПТНЗ та її розвитку в умовах професійного навчання (2015)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз розвитку спеціальних здібностей творчих особистостей з особливими потребами (2015)
Марценюк М. О. - Спрямованість як вищий етап у розвитку мотиваційної сфери особистості, Штих І. І. (2015)
Третяк Т. М. - Творче сприймання інформації учнями при розв’язуванні задач на вільне конструювання (2015)
Титул, зміст (2015)
Коваленко В. - Творець вітчизняної державності (до 1000-ліття упокоєння Володимира Великого) (2015)
Чугаєва І. - Князь Володимир Святий і його жінки: легенди та реальність (2015)
Кучкін В. - Тисяцькі та децимальна система в Чернігівському князівстві домонгольського часу (2015)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 1. Формування спільноти (2015)
Саєнко Н. - Батуринська Гончарівка в ХVІІ-ХVІІІ ст. (2015)
Сергєєв С. - "Фортеця шести держав" (історія Чернігівської фортеці) (2015)
Бондар О. - Просторово-топографічна структура Чернігова XV–XVIII ст. у дослідженнях А. А. Карнабеда (2015)
Шара Л. - Міське самоврядування Чернігова і земство: шляхом конфронтації та співпраці (2015)
Миколайко Т. - Іконописні центри старообрядців на Чернігово-Сіверщині у XVIII – XIX століттях (2015)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові (історія одного ремонту) (2015)
Колєватов О. - Функціонування кінних заводів у Слобідсько-Українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. (2015)
Нікітін Ю. - Культурно-просвітницька робота органів міського самоврядування у другій половиніІ ХІХ ст. (на прикладі Полтавщини, Харківщини та Чернігівщини) (2015)
Тригуб О. - Чернігівський губернський архітектор Михайло Степанович Щитинський (2015)
Клепак А. - В. В. Тарновський-молодший і М. Ф. Біляшівський: дослідження і збереження історико-культурної спадщини (2015)
Маньківська Т. - Професійні організації вчителів Харківської губернії в період національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2015)
Ванжула О. - "Вакаційна практика" студентів Чернігівського інституту народної освіти (До історії проведення архітектурно-археологічних досліджень чернігівського Спасо-Преображенського собору 1923 р.) (2015)
Савицька О. - Спекуляція як повсякденне явище в житті мешканців Чернігова у післявоєнне десятиліття (1943-1953 рр.) (2015)
Тимошик М. - Українське село під більшовиками: усталена версія і прихована правда (на архівних матеріалах сіл Ніжинської округи) (2015)
Боровик А. - Післявоєнне відродження Чернігівського учительського інституту. Микола Іванович Різун (2015)
Боровик М. - Навчально-методична робота в Чернігівському педагогічному інституті (1954 – 1998 рр.) (2015)
Половець В. - Іван Львович Липа – громадський і політичний діяч (до 150-річчя з дня народження) (2015)
Мицик Ю. - Тарасенко І. Опис Батурина в класичній праці О. О. Лазаревського (2015)
Демченко Т. - Пам’яті історика, дослідниці голодоморів (2015)
Губенко О. В. - Соціально-психологічні аспекти просування у суспільстві особистостей – носіїв креативного інтелекту (2016)
Манілов І. Ф. - Розвиток адаптивного мислення за допомогою конфронтаційної сугестії (2016)
Назар М. М. - Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності (2016)
Панасенко М. Ю. - Застосування лінгвістичних ігор з використанням іншомовних паремій для розвитку творчого мислення підлітків (2016)
Попчук М. А. - Співвідношення та діагностика стильових і метакогнітивних особливостей контролю у навчальній діяльності студентів (2016)
Савченко О. В. - Рефлексивна компетентність – важливий фактор організації системи рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні (2016)
Степура Є. В. - Зв'язок прийняття рішень з ціннісно-смисловою сферою особистості (2016)
Bugajska B. - Future time perspective in old age – an analysis of goals and emotions, Timoszyk-Tomczak C. (2016)
Балл Г. О. - Процеси з патернами рефлексії: теоретико-множинний опис, Мєдінцев В. О. (2016)
Ткачук Т. А. - Копінг-поведінка як основа конструктивного опанування важких життєвих ситуацій, Тарасенко І. (2016)
Чернобровкина В. А. - Анализ наивно-житейских представлений будущих психологов о научных психологических исследованиях, Чернобровкин В. Н. (2016)
Дубчак Г. М. - Емпіричне вивчення особливостей стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Зошій І. В. - Мотив і мотивація досягнення як важливий показник професійної компетентності юристів (2016)
Ткачук Т. А. - Синдром професійного вигорання як проблема сучасної психологічної науки, Шумейко І. (2016)
Яковлева Н. Ю. - Особливості емоційного реагування у хворих з отосклерозом (2016)
Title (2000)
Contents (2000)
Karetnikov V. G. - Foreword (2000)
Yasinskaya M. P. - Photometric researches in the selected Kaptein Areas, Tomak L. Ph., Zavershneva L. A., Dragunova A. V. (2000)
Markina A. K. - Hyperbolic orbits of meteors, Skoblikova L. Ya. (2000)
Komarov N. S. - The catalogue of fundamental characteristics of cool giant stars, Dragunova A. V., Korotina L. V., Shevchuk T. V. (2000)
Marsakova V. I. - Catalogue of main characteristics of individual pulsation al cycles of 18 long-periodic stars, Andronov I. L. (2000)
Chinarova L. L. - Catalogue of main characteristics of pulsations of 173 semi-regular stars, Andronov I. L. (2000)
Слисенко О. В. - Исследование закономерностей формирования пористых полиимидов деструкцией термически лабильного компонента в системах типа полиимид/полиуретан, Сергеева Л. М., Бровко А. А. (2014)
Тодосийчук Т. Т. - Метод эксклюзионной хроматографии для определения молекулярно-массового распределения в смесях олигомеров и полимеров, Дударенко Г. В., Ященко Л. Н., Косянчук Л. Ф. (2014)
Ткаліч М. Г. - Вплив функціоналізованих силіційвмісних компонентів на кінетику тверднення епоксидної смоли, Горбач Л. А., Бровко О. О. (2014)
Мамуня Є. П. - Сорбційна активність гідрофільних гібридних органо-неорганічних полімерних систем, Юрженко М. В., Паращенко І. М., Лебедєв Є. В., Матковська Л. К. (2014)
Бардадим Ю. В. - Термічні залежності діелектричних характеристик мезокомпозитів на основі епоксиполімеру та оксидів металів, сформованих у сталих фізичних полях, Віленський В. О., Бойко В. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2014)
Белошенко В. А. - Эволюция биаксиально ориентированной структуры в кристаллизующихся полимерах при равноканальной многоугловой экструзии, Возняк А. В., Возняк Ю. В., Прохоренко С. В. (2014)
Мишак В. Д. - Вплив вулканізуючих систем на властивості прищеплених блоккополімерів і полімерних композитів на їх основі наповнені дисперсними еластомерними відходами, Сірик О. М., Грищенко В. К., Сировець Г. П., Лебедєв Є. В. (2014)
Жолобко О. Ю. - Особливості взаємодії глюкозаміну як моделі мономерної ланки макромолекули хітозану і поліетиленглікольдисукцинатів, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Демчук З. І., Будішевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2014)
Сінельніков С. І. - Колоїдно-хімічні характеристики циклодекстринвмісних полімерів, Глієва Г. Є., Опанасенко О. А., Гончаренко Л. А., Рябов С. В. (2014)
Макеєва Л. В. - Синтез і властивості нових поліуретансечовин, які містять у структурі фолат-кон’югований фероцен, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2014)
Дорохин А. В. - Золь-гель синтез и свойства органо-неорганических полиэфируретанов с ковалентно связанными ксантеновыми красителями, Стрюцкий А. В., Гомза Ю. П., Бабич И. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2014)
Гаголкіна З. О. - Комплексоутворення у сітчастих поліуретанах із введеним in situ ацетилацетонатом міді, Лобко Є. В., Козак Н. В., Клепко В. В. (2014)
Овчаров В. І. - Сполуки з кватернізованим атомом нітрогену на основі біосировини в процесах сірчаної вулканізації полідієнів, Соколова Л. О., Охтіна О. В., Грищенко В. К., Баранцова А. В. (2014)
Дутка В. С. - Особливості полімеризації стиролу за наявності дисперсного оксиду хрому, Ковальський Я. П., Дутка Ю. В. (2014)
Здравствуйте, уважаемые читатели! (2015)
C юбилеем! (2015)
Дуда А. К. - Вирусный гепатит С: современные возможности диагностики (клиническая лекция), Бойко В. А., Агафонкина И. Н., Яковлева А. В. (2015)
Колоскова О. К. - Поліомієліт у дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І. (2015)
Дуда О. К. - Краснуха: особливості перебігу в дорослих (клінічна лекція), Беклеміщева А. О., Бойко В. О. (2015)
Бодня К. І. - Лікування лямбліозу в дітей та дорослих (2015)
Аракельян Р. С. - Клинико-эпидемиологические особенности эхинококкоза человека в Астраханской области, Галимзянов Х. М., Мустафин Р. Д., Карпенко С. Ф., Курбангалиева А. Р., Аракельян А. С. (2015)
Sydorchuk A. S. - Possibility of acute intestinal food-borne infections holiatry: approach with combined pre- and probiotic, Venglovs’ka Y. V., Bohachyk N. A., Sorokhan V. D., Grubliak L. V. (2015)
Ершова И. Б. - Особенности иммунного статуса и его коррекции у подростков с демодекозом кожи, Глушко Ю., Мочалова А. А. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Структура супутньої патології гепатобіліарної системи при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від спектра чутливості, Сем’янів І. О. (2015)
Разнатовская Е. Н. - Эффективность лечения больных химиорезистентным туберкулезом легких при наличии полостей распада в S6 легких и сопутствующей эндобронхиальной патологии с использованием в комплексном лечении изониазид-гидроксиметилхиноксалиндиоксида, Хлыстун В. Н., Грицова Н. А., Войтюк И. Н., Павловский Г. А. (2015)
Рихсиев У. Ш. - Диагностические и терапевтические трудности у детей, больных вирусной экзантемой, в практической деятельности врачей общей практики, Юлдашев М. А., Мун А. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Мікробіоценоз кишечника у хворих на туберкульоз легень залежно від варіанту фармакорезистентності до початку лікування, Підвербецька О. В. (2015)
Разнатовська О. М. - Порівняльна оцінка ефективності та переносимості хіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із застосуванням у комплексному лікуванні теризу і циклосерину, Худяков Г. В., Макарович А. Г. (2015)
Белан Ю. Б. - Катамнестическое наблюдение за детьми с микст-вариантом ротавирусной инфекции, Полянская Н. А., Лобова Е. Ф. (2015)
Санков Д. И. - Современные особенности эпидемического процесса геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Центральном Оренбуржье, Корнеев А. Г., Паньков А. С., Аминев Р. М. (2015)
Сорохан В. Д. - Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Німеччині та Австрії, Сорохан О. Я. (2015)
Винник Е. Ю. - Клінічний випадок успішного лікування противірусними препаратами пацієнта з синдромом Гійєна — Барре, Нікіфорова Т. О., Кобець І. Т. (2015)
Трихліб В. І. - Ботулізм: особливості сучасного перебігу. Випадки з практики, Палатна Л. О., Виговська О. В., Трохимович Л. П., Арсентьєва Н. В. (2015)
Євтушенко В. В. - Особливості гострих нейроінфекцій у клініці дитячих інфекційних хвороб м. Києва, Марков А. І., Крамарьов С. О., Литвиненко Н. Г., Чемеркіна Н. В., Євтушенко О. М. (2015)
Витрищак С. В. - Гигиеническая характеристика и диагностика жизнедеятельности студентов-медиков, Погорелова И. А., Жук С. В., Савина Е. Л., Санина Е. В., Оскотская Н. И., Клименко А. К. (2015)
Паньков А. С. - Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы эпидемиологии и инфекционных болезней, ВИЧ-инфекции", Самойлов М. И., Корнеев А. Г. (2015)
Masci J. R. - Разработка вакцины против вируса Эбола (2015)
Зуева Т. М. - Дифференциальная диагностика желтухи на догоспитальном этапе, Разводов В. А. (2015)
Литяева Л. А. - Особенности ветряной оспы у детей с онкогематологическими заболеваниями, Ковалева О. В., Закопаева Е. С. (2015)
Мищеряков В. Г. - Клинический случай тяжелой формы малярии, Тучков Д. Ю., Каминская М. А., Шарапова Е. А., Присоцкая В. Н. (2015)
Мочалова А. А. - Клинико­анамнестические особенности лямблиоза у детей в зависимости от возраста, Ершова И. Б. (2015)
Паньков А. С. - Клинико­эпидемиологические особенности коклюша у детей, не получивших вакцинацию, Денисюк Н. Б., Кайкова О. В. (2015)
Рещиков В. А. - Прививка от ротавирусной инфекции обязательна?, Бондаренко Г. Г. (2015)
З Новим роком! (2015)
Вірусний гепатит С. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (оновлена) — 2015 (2015)
Алексєєва С. - Структурно-семантична типологія речень із сурядним компонентом (2013)
Бечко Я. - Аспекти внутрішньої форми фразеологізмів з ключовою лексемою укр. гарячий (2013)
Васковець Л. - Інноваційні метафоричні процеси в корпусі сучасної казначейської термінолексики (2013)
Волчанська Г. - Діахронія розвитку прізвищевої системи селища Компаніївка, Нога Ю. (2013)
Гаращенко Л. - Аналітичні терміни з метафоричним значенням компонентів у науково-технічній термінології (2013)
Демешко І. - Теоретичні проблеми віддієслівної словотвірної морфонології української мови (2013)
Заневич О. - Семантичні зміни в структурі перехідних дієслів (на матеріалі пам’яток української мови 16–17 ст.) (2013)
Зеніна А. - Граматичні адаптація іменників-інглізмів в українській банківській термінології (2013)
Зюзькіна Г. - Морфологічні моделі і морфонологічні класи суфіксальних субстантивних похідних іншомовного походження на означення абстрактних, збірних назв та назв опредметненої дії (2013)
Калько В. - Лінгвокультурний аналіз концепту кохання (на матеріалі українських паремій) (2013)
Калько М. - Аспектуальні класи і акціональні підкласи: проблема термінологічного позначення (2013)
Колесников А. - Граматичні риси українських південнобессарабських говірок північнобессарабської генези (2013)
Котенко В. - Оцінний компонент у семантичній структурі дієслів кумулятивної дії (2013)
Ментинська І. - Комп’ютерна термінологія: особливості вживання окремих морфологічних категорій (2013)
Микитюк О. - Український займенник – основа творення національної неповторності (2013)
Мислива-Бунько І. - Складні слова у заголовках статей сучасної української преси (2013)
Мовчан Л. - Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу (2013)
Осташ Л. - Лексика села Стригунці як об’єкт лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2013)
Осташ Н. - Про деякі фонетичні явища в холмських говірках (2013)
Петрів О. - Реалізація словотворчого потенціалу непохідних дієслів із семантикою стану в мотивованих іменниках зі значенням "носій стану" (2013)
Поліщук Н. - Комп’ютерна термінологічна лексика в засобах масової інформації (2013)
Попова І. - Зв’язок, не протиставлений за характером та напрямком синтаксичної залежності (2013)
Просяник О. - Часова перспектива мовної діяльності у розумінні "нового" Ф. де Соссюра (2013)
Слобода Н. - Специфіка мовної гри у графічно неадаптованих англіцизмах (2013)
Совтис Н. - Система вокалізму та консонантизму Л. Е. Венглінського з погляду її унормованості порівняно з українською мовою (2013)
Степаненко М. - Метонімічний простір як синтаксичне явище (2013)
Степанова О. - Структурно-семантичний аналіз музичної термінології виконавського мистецтва (2013)
Фаріон І. - Нові підходи у дослідженні історії статусу української мови (14–17 ст.) (2013)
Швидкова Т. - Назви пряжі фабричного виробництва в українській мові (2013)
Шестакова С. - Поляризація поглядів у мовознавстві на явище семантичної деривації (2013)
Шульган О. - Політична заанґажованість ойконімії України ХХ ст.: соціолінгвістичний підхід (2013)
Яворський А. - Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: морфологічний рівень (2013)
Титул, зміст (2011)
Паладій М. - Організаційно-правові форми державного управління сферою інтелектуальної власності (2011)
Еннан Р. - Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст та сутність (2011)
Штефан О. - Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність (2011)
Афанасьєва К. - Реалізація права на им'я у друкованих виданнях (2011)
Мамчур Л. - Особливості правового статусу автора рекламного твору (2011)
Андрощук Г. - Зарубіжне патентування винаходів (2011)
Прахов Б. - Новые тенденции в правовой охране полезных моделей (2011)
Батова В. - Історія виникнення та розвитку інституту правової охорони корисних моделей (2011)
Штефан А. - Компенсація немайнової шкоди як спосіб захисту авторського права (2011)
Коваль І. - Забезпечення приватних і публічних інтересів у сфері визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок (2011)
Баклан О. - Державна реєстрація, ліцензування та видача спеціальних державних дозволів на здійснення деяких видів діяльності в сфері підприємництва: теоретико-прикладні питання (2011)
Касьяненко Л. - Види фінансово-правового процесу (2011)
Гетманцев Д. - До питання про відповідальність за порушення фінансово-правових зобов'язань (2011)
Кондрацька Ю. - Нові світові тенденції у сфері регулювання та нагляду за фінансовим сектором: порівняльний аспект (2011)
Скутельник П. - Нормативно-правові засади регулювання участі податкових органів при розгляді справ про банкрутство за спрощеною процедурою (2011)
Кузьменко В. Б. - Рецензія на монографію О. Бикова "Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект" (2011)
Латковська Т. А. - Рецензія на монографію "Фінасово-правове зобов'язання як окрема категорія фінасового права", автор Д. О. Гетманцев, кандидат юридичних наук, доцент (Київ: Юрінком Інтер, 2011) (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Shevchenko K. L. - Correlation Method for Verification of Human Organism Psychophysiological State, Shcherbina E. S., Yeremeyeva T. A. (2016)
Ablesimov A. K. - Reaction of Stabilization System on the Commands of Operator. Accuracy of Stabilization, Bardon L. V., Kutova N. I. (2016)
Prosvirin D. A. - Improvement of "Aircraft-Automatic Flight Control System” Control Loop Quality, Kharchenko V. P. (2016)
Plakhotnij S. A. - Information Support for Automatic Industrial Environment Monitoring Systems, Klyuchko O. M., Krotinova M. V. (2016)
Sushchenko O. A. - H2/H∞ Optimization of Inertially Stabilizied Platforms, Shirokii O. V. (2016)
Nadsadna О. I. - Static Output Feedback Design of Robust Gain Scheduled Control System (2016)
Sidorenko V. V. - Optimal Control in Water Supply Condition Stabilization Mode, Buravchenko K. O. (2016)
Nikitchuk A. V. - Optimization of Arrangement Heat-Producing Functional Units and Radio Elements on the Printed Circuit Board, Uvarov B. M. (2016)
Melnyk O. S. - Modeling of Nanocircuits with Programmable Logic, Girnyak V. T. (2016)
Sineglazov V. M. - Optimal Pitch Angles of Darieus H-Rotor Blades, Ziganshin A. A. (2016)
Dmytrenko B. I. - Using Solar/Wind Energy Power Supply in the Autonomous System (2016)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Potentiation Digital-to-Analog Converter with Accounting of Imperfection its Blocks (2016)
Sineglazov V. M. - Optimal Choice of Hardware Complexes of Visual Navigation System UAV, Ischenko V. S. (2016)
Karabetsky D. Р. - Analysis of Solar Charge Controllers (2016)
Mukhina M. P. - Algorithm of Forming and Selecting of Informative Features in Correlation Extreme Navigation System Database, Prymak A. P., Babeniuk A. N. (2016)
Filonenko S. F. - Simulation of Legitimacies Acoustic Radiation Energy Change for the Control of Composite Machining Process (2016)
Prokopenko I. G. - Range Voltage Modification Modeling Based on Order Statistics Theory, Churina О. J. (2016)
Aralova N. I. - Mathematic Models and Integral Estimation of Organism Systems Reliability in Extreme Conditions, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Finite Volume Method to Solution of Navier–Stokes Equations for Vertical Axis Wind Turbines, Ziganshin A. A. (2016)
Yurchenko A. S. - About Working set for Dynamic Memory Allocation, Kozlov A. P. (2016)
Kozhokhina O. V. - Errors Statistics Processing of an Aviation Operator for Reliability Prediction, Gribov V. M., Blahaia L. V. (2016)
Koba O. V. - Stability of Retrial Queuеing System M/D/1 with Losses (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Титул, зміст (2016)
Лабенська І. Б. - Бурштинова кислота – потенційний фармакофор при моделюванні нових біорегуляторів на основі азотовмісних гетероциклів (2016)
Хромов А. С. - Липосомальные препараты – реализация нанотехнологий в медицине (2016)
Беленичев И. Ф. - Влияние тиольных антиоксидантов на состояние нитрозирующего стресса в головном мозге крыс, подверженных хронической алкогольной интоксикации, Кучер Т. В. (2016)
Беленичев И. Ф. - Маркеры окислительной модификации белка и нитрозирующего стресса при экспериментальном ишемическом инсульте и фармакологической модуляции системы глутатиона, Литвиненко Е. С., Субачева Т. И. (2016)
Боброва Н. О. - Антимікробні властивості метилетилпіридинолу, Важнича О. М. (2016)
Калениченко А. С. - Скрининговое исследование антикоагулянтной мембраностабилизирующей и противовоспалительной активности густого экстракта из листьев лещины обыкновенной, Малоштан Л. Н. (2016)
Калько К. О. - Циркадіанна залежність впливу карсилу на активність маркерів цитолізу та вміст відновленого глутатіону за умов хронодетермінованого парацетамолового гепатиту, Дроговоз С. М., Пазюк Д­М. В. (2016)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльна характеристика переходу потенційного церебропротектора з центральної камери кінетичної моделі розподілу до периферичних у нормі та на моделі закритої черепно­мозкової травми, Кравець Д. С., Сейфулліна І. Й., Міщенко К. М., Марцинко О. Е. (2016)
Мархонь Н. О. - Стан процесів вільнорадикального окиснення в неокортексі щурів з метаболічним синдромом за умов застосування ресвератролу, пропіленгліколевих екстрактів горобини та маточного молочка, Жилюк В. І., Мамчур В. Й., Лєвих А. Е. (2016)
Нефьодов О. О. - Прогнозування в дослідах in silico взаємодії габапентину з метилпреднізолоном як засобів комбінованої терапії демієлінізуючих захворювань, Мамчур В. Й., Ларіонов В. Б., Смандич В. С. (2016)
Ніженковська І. В. - Вивчення антиоксидантних властивостей комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ­1) за умов експериментальної хронічної серцевої недостатності, Сейфулліна І. Й., Нароха В. П., Марцинко О. Е., Чебаненко О. А. (2016)
Ситник І. М. - Антиоксидантна активність інгібіторів ангіотензину II та метаболітотропних кардіопротекторів за умов in vitro та in silico, Хайтович М. В., Черновол П. А. (2016)
Сімонова І. В. - Експериментально-математичне обґрунтування ефективності оптимальних комбінацій фітопрепаратів, призначених для корекції когнітивно-мнестичних процесів, Лук’янчук В. Д., Кравець Д. С., Волуй А. В. (2016)
Фесюнова Г. С. - Експериментальна верифікація безпечності періокулярних способів застосування ліпосомальної форми кверцетину в офтальмології, Віт В. В., Молчанюк Н. І., Сотнікова О. П., Григор’єва Г. С. (2016)
Мамчур В. И. - Рецензия на монографию Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук "Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, травма, воспаление)" Харьков, НПТ "Контракт", 2015 г. (2016)
До ювілею професора кафедри фармакології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Надії Олександрівни Горчакової (2016)
Андрощук Н. - Формування пунктуаційної системи сучасної української мови та її відображення в правописних джерелах (2013)
Бакун О. - Словосполучення як засіб вираження постсегментного компонента називного роз’яснювально-пояснювального змісту (2013)
Богдан С. - Мовчання в епістолярній поведінці Лесі Українки (2013)
Васковець Л. - Осново- та словоскладання в казначейській терміносистемі (2013)
Вільчинська Т. - Лінгвокультурна природа концепту "гріх" у драматичній творчості В. Винниченка (2013)
Голоюх Л. - Складні безсполучникові речення у стилістиці художніх текстів В. Шевчука (2013)
Горожанов Ю. - Комерційна ергонімія в рекламі міста Луцька: лінгвопрагматичний аспект (2013)
Громик Ю. - Західнополіські прислівники, співвідносні з безприйменниковими формами називного та знахідного відмінків іменників (2013)
Данилюк Н. - Мовна політика України в контексті європейського досвіду (2013)
Загороднова В. - Регіональні особливості та вплив мовної ситуації у південно-східному регіоні України на мовну освіту представників національних спільнот (2013)
Зінчук Р. - Вплив давніх *-ā-, *-jā-основ на формування іменникової словозміни західнополіських і суміжних говірок (2013)
Карпенко Г. - Особливості формування логістичних термінів (2013)
Костусяк Н. - Комунікативно-прагматичні ознаки питальної модальності (2013)
Кушлик О. - Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові (2013)
Левчук І. - Антропонімія роману Володимира Лиса "Століття Якова" (2013)
Лісова Л. - Теоретичні засади антропоніміки як галузі мовознавства (2013)
Масицька Т. - Особливості адресатної семантичної залежності в структурі базових синтаксичних конструкцій (2013)
Масюк Ж. - Романовичі на стражі Холма (2013)
Межов О. - Формально-синтаксичні варіанти предикатних синтаксем у структурі простого речення (2013)
Мельник І. - Відприслівникова дієслівна аналітична синтаксична транспозиція на тлі інших різновидів дієслівних переходів (2013)
Мірченко М. - Актуалізаційні реченнєві категорії: проблема вибору (2013)
Моклиця А. - Мовні експерименти у творчості польських футуристів (2013)
Навальна М. - Функціонування універбатів у мові інтернет-видання "Українська правда" на початку ХХІ ст. (2013)
Омельковець Р. - Засоби номінації в мікологічній лексиці західнополіських говірок (2013)
Омельковець Р. - Особливості мотивації західнополіських мікономенів (2013)
Павленко Л. - Народнорозмовні елементи у творчості Івана Вишенського (2013)
Скорук І. - Топонімія роману Валерія Шевчука "Стежка в траві" як важливий засіб текстотворення (2013)
Стельмах Б. - Роль фразеологічних одиниць у художніх і наукових текстах Агатангела Кримського (2013)
Тиха Л. - Поетичний словник Михайла Григоріва (2013)
Шульська Н. - Західнополіські неофіційні антропоніми, утворені лексико-семантичним способом (2013)
Яворський А. - Морфологічні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" (2013)
Зварич І. - Період "динаміки та поступу” в розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2016)
Базильчук В. - Особливості організації рекреаційно-оздоровчої діяльності студентської молоді на дозвіллі: український та закордонний досвід (2016)
Журавльова Л. - Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями в загальноосвітній школі, Денисенко А. (2016)
Горпініч Т. - Формування англомовної комунікативної компетентності в діловому електронному спілкуванні студентів нефілологічних спеціальностей, Сокол М., Кравець Н. (2016)
Петрицин І. - Використання комп’ютерного тестування в процесі професійної підготовки студентів (2016)
Алєксєєва Г. - Розробка та проектування сайту вчителя-предметника як засобу комунікації в освітньому середовищі (2016)
Гук Л. - Ретроспектива розвитку компаративістики (2016)
Павлів І. - Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя особистості засобами плавання (2016)
Ороновська Л. - Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні, Ороновський А. (2016)
Коваленко Н. - Психолого-педагогічний та системно-структурний аналіз адаптивних підходів до вивчення іноземних мов у вишах спортивної спрямованості, Дакаленко О. (2016)
Ляшова Н. - Кар’єрні очікування майбутніх учителів як фактор розвитку їх професійної кар’єри (2016)
Каракевич Р. - Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології, Юзьвяк О. (2016)
Хомишак О. - Методичні рекомендації щодо формування батьківських цінностей в учнів у середній загальноосвітній школі (2016)
Ромашенко В. - Основні етапи становлення та розвитку магістратури: від середньовіччя до сьогодення (2016)
Галацин К. - Проектне навчання у формуванні іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів, Орлова С. (2016)
Проценко У. - Нормативно-правова база підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у спеціалізованих навчальних закладах України (1930 – 1991 рр.) (2016)
Мозолев О. - Зміст і принципи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Матвійчук Л. - Програмні продукти у процесі викладання інформатики студентів гуманітарних ВНЗ в умовах дистанційної форми освіти, Романюк А. (2016)
Лозинська Л. - Полікультурне виховання студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу (2016)
Жабенко В. - Роль викладача у становленні та розвитку студента під час навчання гри на додатковому музичному інструменті фортепіано (2016)
Готько О. - Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя, Чайковська О., Наливайко Н. (2016)
Кльось С. - Особливості перекладу дитячої поетичної літератури Редьярда Кіплінга українською та російською мовами, Ковцуняк М. (2016)
Гелетій М. - Впровадження новітніх технологій навчання у сфері автосправи (2016)
Захарова А. - Особливості професійної іншомовної підготовки студентів філологів в Еквадорі (2016)
Волох О. - Духовний потенціал хорового мистецтва та його вплив на особистість дитини (2016)
Драпалюк Г. - Тестування студентів в університетах, Ільчишин Н., Пиндик Н. (2016)
Безрукова А. - Сутність, складові та формування педагогічної культури батьків (2016)
Ткачук О. - Естетичне виховання особистості засобами образотворчого мистецтва (2016)
Степанчак О. - Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання засобами народної вишивки (2016)
Самілик В. - Формування готовності майбутніх учителів біології до збереження біорізноманіття на основі інтеграції знань (2016)
Турсиду Н. - Змістовий компонент навчання спілкуванню російською мовою в освітньому просторі Греції (2016)
Горак О. - Формування в студентів готовності до гуманістичного вирішення проблемних ситуацій: результати контрольного зрізу (2016)
Войтович А. - Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект (2016)
Крисак Л. - Особливості англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення лікарів загальної практики (2016)
Христіанінова Р. - Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові (2014)
Колесник Н. - Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень) (2014)
Процик І. - "Зелено-білі наші кольори…": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів (2014)
Занько Г. - Основні елементи картини світу українськомовної дитини (2014)
Мельник Н. - Аналіз мовної особистості носіїв автомобільного сленгу (2014)
Пономаренко В. - Енантіосемія як наслідок розширення значення похідного слова, Ляхова О. (2014)
Попович Н. - Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) (2014)
Кирилюк О. - Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини (2014)
Радько О. - Національно-культурні елементи в семантичній структурі індивідуально-авторських прикметників (2014)
Ворона І. - Функції термінологічних синонімів у текстах проповідей (2014)
Половец М. - Distance Learning как гнездообразующий термин в предметной области компьютерной лингводидактики (2014)
Потапчук О. - Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів (2014)
Харчук Л. - Лексико-тематичний розряд на позначення назв споруд і приміщень спеціального призначення в українській електроенергетичній термінології (2014)
Гандзюк О. - Особливості перекладу англійською мовою власних назв (дійових осіб) у драмі феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2014)
Купчинська З. - Йотово-посесивна ойконімія України: хронологічний аспект (2014)
Марченко Т. - Власні назви в текстах дитячої літератури як елементи сюжетно-рольової гри (на матеріалі повісті Всеволода Нестайка "Казкові пригоди Грайлика") (2014)
Верховод О. - Лексична реалізація опозиції ‘самець’ : ‘самиця’ : ‘маля птахів’ у лексико-семантичній групі "птахи" (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2014)
Волошинова М. - Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини (2014)
Громик Ю. - Система дієслівних форм у поліській говірці села Липне (2014)
Лєснова В. - Оцінка в діалектному тексті: засоби інтенсифікації (2014)
Нечаєва Н. - Запозичення з німецької мови в буковинських говірках (2014)
Грицьких Л. - Особливості структури полікомпонентних новотворів в сучасній українській літературній мові (2014)
Товкайло Т. - Вплив морфемної структури та словотвірно-розрядних значень на акцентні ознаки формантів іншомовного походження, Довбня Л. (2014)
Галаур С. - Вертикальна локалізація й префіксально-прийменникова кореляція (2014)
Костусяк Н. - Синтаксична вербалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменників у сучасній українській літературній мові (2014)
Мельник І. - Лівобічні та правобічні актанти, зумовлені валентністю відприкметникових дієслівних аналітичних синтаксичних транспозитів (2014)
Нестеренко Т. - Функціонування умовного способу в структурі складнопідрядних речень із підрядною умовною частиною (2014)
Педченко С. - Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток (2014)
Масицька Т. - Особливості предикатів всеохопного процесу (2014)
Межов О. - Ад’єктивне функціонування іменників у синтаксичних словосполученнях (2014)
Ричагівська Ю. - Підходи до вивчення складного речення (2014)
Кондратенко Н. - Деструкція в постмодерністському художньому дискурсі: сутність і типологія (2014)
Анищенко А. С. - Исследование упругой деформации эластичных элементов штамповой оснастки, Кухарь В. В., Присяжный А. Г., Глазко В. В., Ясько С. Г. (2016)
Горбатюк Є. В. - Математична модель дії мікрорельєфу на некеровані переміщення робочого органу розпушувача, Горбатюк М. Є. (2016)
Дерябкина Е. С. - Влияние погонной энергии сварки на стойкость против кристаллизационных трещин сварных соединений стали 45Л (2016)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз навантажень від багатоколісних мостових кранів вітчизняних та закордонних виробників, Патенко Ю. Е., Володченко М. В., Узнадзев Є. В. (2016)
Битько Н. М. - Экспериментально-статистические исследования характеристик ползучести тяжёлого бетона с учётом его старения, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2016)
Стороженко Л. І. - Особливості конструктивного рішення та проектування повнорозмірного експериментального зразка структурно-вантового сталезалізобетонного покриття, Гасій Г. М. (2016)
Semko V. - Experimental study of variability of thermal conductivity of insulation materials, Leshсhenko M., Rud A. (2016)
Гибаленко А. Н. - Мониторинг уровня коррозионной опасности металлоконструкций с учетом конструктивных параметров и условий эксплуатации (2016)
Самедов А. М. - Нелинейная деформируемость твердых частиц и водонепроницаемость переувлажненных грунтов при сжатии, Ткач Д. В. (2016)
Тугаенко Ю. Ф. - Влияние капиллярной влагоемкости на соотношение фаз и фазовых компонентов в лессовых грунтах, Марченко М. В., Логинова Л. А., Абуладзе Л. Г. (2016)
Sedin V. - On the issue of "soil – foundation – structure" system interaction for the NPP constructions under seismic impact, Zagilsky V. (2016)
Зоценко Н. Л. - Усиление основания склада масла емкостью 26000 тонн в Мариуполе, Шокарев В. С., Шаповал А. В., Гриценко В. В., Святун Р. Я. (2016)
Сернов В. А. - Оценка эффективности устройства локальных буронабивных свай в основании фундаментных плит высотных зданий, Сороко Р. А. (2016)
Бікус К. М. - Числове моделювання напружено-деформованого стану основи буроін'єкційної палі при повторних статичних навантаженнях (2016)
Vynnykov Yu. - Scientific and technical support of new construction for historic buildings saving, Kharchenko М., Antonets E., Lytvyn Y., Benedito C., Omelchenko P., Sukhodub О. (2016)
Корнієнко М. В. - Напружений стан ґрунтової основи фундаменту, підсиленого ґрунтоглиноцементними палями, за результатами числового моделювання, Жук В. В., Абед С. Ф. (2016)
Pichugin S. - Verification of the pipeline deformational model in non-standard soil conditions, Rozko V., Vynnykov P. (2016)
Ягольник А. М. - Оцінювання стійкості зсувонебезпечних схилів при зміні властивостей ґрунтів, Марченко В. І. (2016)
Воскобійник С. П. - Особливості армування фундаментів неметалевою композитною арматурою (2016)
Семко О. В. - Аналіз забудови м. Полтава з точки зору можливості реновації її промислових зон та об’єктів, Воскобійник Є. П. (2016)
Rudenko M. - Preconditions of public buildings and structures forming on the territory of Kryvyi Rih quarries (2016)
Дешко В. І. - Комфортні умови у приміщенні з урахуванням впливу сонячної радіації, Буяк Н. А. (2016)
Егорченков В. А. - Методика оптимизации систем освещения в производственных зданиях, Дроздов Л. Н. (2016)
Отрош Ю. А. - Оцінка технічного стану стін і перекриттів житлових будинків після пожежі (2016)
Матяш О. В. - Аналіз пропускної спроможності діючої водопровідної мережі, Новохатній В. Г., Костенко С. О. (2016)
Кутний Б. А. - Регенеративний теплоакумулятор для припливної вентиляційної установки, Новах Б. Р. (2016)
Ilchenko V. - Operational quality control methods improvement for evenness of road pavement surface, Mischenko R., Kozar V., Kozar L. (2016)
Карюк А. М. - Методика оцінювання температурного режиму покриття автомобільних доріг, Савенко Б. В. (2016)
Lytvynenko T. - Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils (2016)
Химерик Т. Ю. - Ліквідація колійності – засіб підвищення довговічності дорожнього одягу, Краюшкіна К. В., Бєлятинський А. О. (2016)
Nalivaiko O. - Effect of Magnetic Field Equipment (MAU-1) on asphalt, resin and paraffin deposits, Ermakova I., Mangura A., Nalivaiko L., Reznichenko A. (2016)
Pedchenko L. - Repository of gas hydrates, Pedchenko М. (2016)
Савенко Р. Г. - Оперативне управління потужними гірничо-транспортними комплексами в залізорудних кар’єрах, Лисенко М. В. (2016)
Харченко Ю. А. - Автоматизація розрахунку собівартості продукції на підприємствах машинобудівної галузі, Кудінов О. М. (2016)
Редкін О. В. - Організація та управління процесами завершення будівельних проектів і переходом до періоду їх експлуатації, Пальцун О. А. (2016)
Редкін О. В. - Нові механізми забезпечення якості та конкурентоспроможності в будівництві, Хар’янова А. О. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Levitsky E. L. - Problem of genetically modified food safety: a toxicologist’s view (2016)
Tsymbal D. O. - IRE1 knockdown modifies glucose and glutamine deprivation effects on the expression of proliferation related genes in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Riabovol O. O., Ratushna O. O., Minchenko O. H. (2016)
Pirog T. P. - Influence of cultivation conditions on antimicrobial properties of Nocardia vaccinii ІMV B-7405 surfactants, Panasyuk E. V., Nikityuk L. V., Iutinska G. O. (2016)
Abdulina D. R. - Test-systems for monitoring of corrosion-relevant sulfate-reducing bacteria using real-time PCR assay, Purish L. M., Iutynska G. A., Nikitin M. M., Golikov A. G. (2016)
Vedenicheva N. P. - Endogenous cytokinins in medicinal Basidiomycetes mycelial biomass, Al-Maali G. A., Mytropolska N. Yu., Mykhaylova O. B., Bisko N. A., Kosakivska I. V. (2016)
Varbanets L. D. - Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens native and modified by complexes of Ge(IV) and Sn(IV) lipopolysaccharide antiviral activity, Kyrychenko А. N., Seifullina I. I., Shmatkova N. V., Brovarskaya O. S., Yaroshenko L. V., Popov L. D. (2016)
Bodnar O. I. - Pigment content of Chlorella vulgaris Beij. under influence of sodium selenite and metal ions, Viniarska H. B., Vasilenko O. V., Grubinko V. V. (2016)
Moskalets T. Z. - New genotypes and technological indicators of winter triticale, Vasylkivskyi S. P., Morgun B. V., Moskalets V. І., Moscalets V. V., Rybalchenko V. K. (2016)
Shulga S. M. - Liposome stability dependence on fatty acid lecithin composition and sunflower phospholipids (2016)
Dorosh L. S. - Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 at the different conditions of the cultivation, Peretyatko T. B., Hudz S. P. (2016)
Vodka M. V. - Chloroplast structural and functional changes as biomarkers of heavy metal contamination, Biliavska N. O. (2016)
Правила для авторів (2016)
Ждан В. М. - Життя, присвячене людям (до 80-річчя з дня народження професора М.С. Скрипнікова), Бобирьов В. М., Кайдашев І. П., Білаш С. М., Ксьонз І. В. (2016)
Білаш С. М. - 80-річчю з дня народження доктора медичних наук, професора Скрипнікова Миколи Сергійовича присвячується, Проніна О. М., Білич А. М., Пирог-Заказнікова А. В., Коптев М. М., Половик О. Ю. (2016)
Асляев А. Л. - Непрямая реваскуляризация при окклюзиях артерий нижних конечностей, Кушнарева Е. А., Степаненко Р. Н., Кушнарев А. А. (2016)
Асметов В. Я. - Блокаторы кальциевых каналов предотвращают нарушение координации, вызванной введением типичных и атипичных антипсихотических средств, Меджидова У. М., Ягубов К. М., Ганиев М. М. (2016)
Бойко В. В. - Особливості перебігу сколіозів серед дітей шкільного віку за даними Полтавського обласного санаторію для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в 2013-2015 рр. (2016)
Бурмак Ю. Г. - Возможности влияния иммунотропного и антиоксидантного средств в коррекции измененной неспецифической резистентности и метаболических сдвигов у больных с хроническим бронхитом и коморбидной пептической язвой, Петров Е. Е., Треумова С. И., Шилкина Л. Н. (2016)
Васильєва К. В. - Ефективність застосування емолентів для відновлення шкіри у осіб, які зловживають УФ-опроміненням (2016)
Волос Л. І. - Енцефаліт Расмуссена: випадок із практики, Столяр Г. Л. (2016)
Гуменюк А. В. - Герпесвірусна інфекція за умов інсульту та фармакокорекції в експерименті, Рибалко С. Л., Савосько С. І., Порва Ю. І., Чайковський Ю. Б. (2016)
Ждан В. М. - Поєднання остеопорозу і кардіоваскулярної патології як проблема поліморбідності, Іваницький І. В., Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П. (2016)
Лук’янцева Г. В. - Вплив тривалого введення бензоату натрію на структуру проксимального епіфізарного хряща плечової кістки у білих щурів та можливості його корекції натрію селенітом (2016)
Ляховська Т. Ю. - Локалізація плаценти у порожнині матки як фактор ризику розвитку післяпологової кровотечі, Ліхачов В. К., Тарановська О. О., Макаров О. Г. (2016)
Макаренко А. Н. - Влияние тиопентала натрия на состояние энергетического обмена в головном мозге, Савосько С. И. (2016)
Малишкіна С. В. - Вплив загальної гіпотермії на мінеральну щільність кісткової тканини тіл хребців оваріоектомованих щурів, Нікольченко О. А., Вишнякова І. В., Пошелок Д. М. (2016)
Манжалій Е. Г. - Чи є зв’язок між нейропротектором холіну альфосцератом та біохімічними показниками за умов експериментального цирозу печінки?, Вірченко О. В. (2016)
Мархонь Н. О. - Психотропна активність ресвератролу та пропіленгліколевих екстрактів природнього походження в умовах поведінкових тестів у щурів з експериментальним метаболічним синдромом (2016)
Марченко В. Ю. - Сравнительная характеристика и анализ маммографического и ультразвукового методов диагностики патологии молочной железы, Могила О. О. (2016)
Олійник Т. М. - Порівняльний аналіз експериментальної фармакокорекції нейродистрофічних змін на моделі геморагічного інсульту, Довгань І. М., Мельник Н. О., Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2016)
Плевинскис П. В. - Современные представления о контактировании человека с нижней (днищевой) частью автомобиля (2016)
Пустовойт Г. Л. - Андрогенно-естрогенний баланс та ліпідний обмін у чоловіків з цукровим діабетом 2 типу (2016)
Романюк А. М. - Функціональні зміни гіпофізарно-надниркової та репродуктивної системи статевозрілих самок-щурів в ранні терміни репаративних змін після експериментальної позаклітинної дегід­ратації важкого ступеня, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2016)
Романюк А. М. - Аналіз захворюваності на злоякісні пухлини передміхурової залози в Сумській області, Москаленко Р. А., Піддубний А. М., Сікора В. В. (2016)
Скрипніков А. М. - Сучасні психотерапевтичні стратегії в лікуванні пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І., Рудь В. О., Кидонь П. В. (2016)
Скрипніков А. М. - Епідеміологічні аспекти першого психотичного епізоду з урахуванням впливу геліогеофізичних факторів, Животовська Л. В., Бойко Д. І. (2016)
Соколова С. С. - Частота народження дітей з низькою масою тіла по Харківському регіону та структура даної патології, Яковцова І. І., Сергієнко Л. Ю., Постніков В. О., Іванова Н. В. (2016)
Солєйко О. В. - Характер ураження вінцевих артерій у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Качан В. В., Сухань С. С., Черних М. О. (2016)
Траверсе Г. М. - Досвід застосування противірусних препаратів рослинного походження у дітей раннього віку з рекурентними захворюваннями на тлі персистуючої герпевірусної інфекції 6-го типу (HHV-6), Зюзіна Л. С., Ананевич О. І., Андрущенко І. І., Білан О. В. (2016)
Чаплик-Чижо І. О. - Відмінності товщини шкірно-жирових складок між здоровими та хворими на піодермії чоловіками і жінками (2016)
Шелешко П. В. - О результативности эзофагоеюногастропластики при хирургическом лечении рака проксимального отдела желудка, Скрипников Н. С., Баштан В. П., Чорнобай А. В., Гупта Акшай (2016)
Шипко А. Ф. - Персоніфікований регіонально-популяційний аналіз антенатальних та генеалогічних факторів ризику бронхолегеневої дисплазії та диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей (2016)
Шуть С. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом, Трибрат Т. А., Сакевич В. Д., Горященко Т. І., Брагуца Л. Ю. (2016)
Щербина Н. А. - Факторы риска возникновения пролапса гениталий у женщин в перименопаузе с дисплазией соединительной ткани и их коррекция, Алайя Л. (2016)
Абдул-Оглы Л. В. - Методы образования на кафедре анатомии человека, Демьяненко И. А., Козловская А. А., Рутгайзер В. Г. (2016)
Волошин Н. А. - Основные закономерности происхождения ана­томической терминологии, Светлицкий А. А., Зинич Е. Л. (2016)
Зидрашко Г. А. - Актуальные вопросы оптимизации учебного процесса у будущих стоматологов , Алиева Е. Г., Сулаева О. Н., Таврог М. Л., Варакута О. А. (2016)
Сирцов В. К. - Формування сучасного навчального інформаційного середовища на морфологічних кафедрах у медичному ВНЗ, Алієва О. Г., Полковніков Ю. Ф., Зідрашко Г. А., Потоцька О. І. (2016)
Алиев З. У. - Индивидуальная гигиена полости рта у детей с различными зубочелюстно-лицевыми аномалиями (2016)
Бабай О. М. - Стан тканин пародонту та оцінка клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований пародонтит (2016)
Бобирьов В. М. - Принципи застосування ненаркотичних анальгетиків в стоматологічній практиці, Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Колот Е. Г. (2016)
Бублій Т. Д. - Цитратний буфер як основа успішної обтурації дентинних канальців кореневого каналу, Костиренко О. П. (2016)
Гасюк П. А. - Роль цифрового об’ємного сканування при підготовці опорних зубів до протезування незнімними ортопедичними конструкціями, Радчук В. Б. (2016)
Герасименко С. Б. - Сучасні погляди на проблематику передчасної втрати зубів, Семенова А. К., Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В. (2016)
Гоголь А. М. - Вибір методу атипового видалення третіх нижніх молярів у залежності від їх положення в аспекті профілактики післяопераційних сенсорних порушень, Панькевич А. І., Колісник І. А. (2016)
Гутор Н. С. - Вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та метод переміщення ретенованого зуба, Авдєєв О. В., Гембаровський М. В., Бричка Л. Т., Ясіновська Ю. Б. (2016)
Зайцев А. В. - Возможная функция зуба в филогенезе позвоночных, Ваценко А. В., Улановская-Цыба Н. А., Передерий Н. А., Силкова Е. В. (2016)
Зайцев А. В. - Изменчивость дентального органа у позвоночных, Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Николишин А. К., Островская Л. И. (2016)
Каськова Л. Ф. - Классификация кариеса с учетом исторического периода его появления, Чуприна Л. Ф., Ващенко И. Ю., Артемьев А. В., Маковка И. Л. (2016)
Киндий Д. Д. - Опыт применения бюгельного протеза для восстановления жевательной эффективности при двухсторонних экзостозах нижней челюсти (клинический случай), Киндий В. Д., Тончева Е. Д., Асанов С. С. (2016)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінка результатів резорбції кісткової тканини за даними конусно-променевої комп’ютерної томографії у пацієнтів із незнімними металокерамічними конструкціями (2016)
Король Д. М. - Кристалографічна характеристика змиву ротової порожнини у пацієнтів з ортопедичними конструкціями на внутрішньокісткових імплантатах, Король М. Д., Козак Р. В., Калашніков Д. В., Зубченко С. Г. (2016)
Лобач Л. Н. - Значение временного пломбирования в терапии хронических верхушечных периодонтитов, Шундрик М. А., Марченко И. Я., Ткаченко И. М. (2016)
Богдан С. - Пейоративи дурень / дурний в епістолярному автопортретуванні Тараса Шевченка (2014)
Марченко А. В. - Антибактеріальна терапія аутоінфекційних стоматитів при мікст-інфекції, Іленко Н. М., Ніколішина Е. В. (2016)
Вільчинська Т. - Теоморфний культурний код у сакральних фразеологізмах (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) (2014)
Masoud K. - Extraction of third molar and it’s relationship with grading of pain, Pankevych A. I. (2016)
Данилюк Н. - Мовний образ матері в народних піснях і в поезії Тараса Шевченка (2014)
Матолич У. Д. - Участь інтерлейкінів у патогенезі флегмон щелепно-лицевої ділянки (2016)
Зайченко Н. - Особливості відтворення національно-культурного колориту поетичної мови Тараса Шевченка в перекладах на близькоспоріднені мови, Паламарчук О., Шевченко М. (2014)
Мельник В. Л. - Методи виявлення і корекції професійного стресу в роботі лікаря-стоматолога, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2016)
Масицька Т. - Семантико-синтаксичні реченнєві відношення і синтаксичні зв’язки (на матеріалі поезій Тараса Шевченка) (2014)
Никонов А. Ю. - Процессы перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у пациентов с несъёмными металлическими ортопедическими конструкциями при использовании парафармацевтика "Вин-Вита", Сергиенко М. А. (2016)
Мірченко М. - Т. Г. Шевченко "народився, щоб осяяти всю Україну!" (О. Гончар) (2014)
Павленко О. В. - Плазма збагачена тромбоцитами: від фундаментальної науки до клінічної практики, Біда Р. Ю. (2016)
Новак Г. - Тарас Шевченко у перекладах іноземними мовами (за матеріалами інтернет-джерел), Павлюк А., Рогач О. (2014)
Пантус А. В. - Методика об’ємної візуалізації щільності кісткової тканини щелеп (2016)
Сукаленко Т. - Історичний типаж "лях / поляк" у поезії Т. Г. Шевченка (2014)
Панькевич В. В. - Роль конусної комп’ютерної томографії при виборі оптимальної тактики хірургічного лікування у хворих із вогнепальними та невогнепальними переломами вилично-орбітального комплексу, Ковтуняк О. С., Назаревич М. Р., Погранична Х. Р., Камінський М. В. (2016)
Швець Г. - Тексти про Т. Шевченка та шевченкові тексти в практиці навчання української мови іноземців (2014)
Попович І. Ю. - Об’єктивізація стану пародонта та ступеня рухомості зубів, Петрушанко Т. О. (2016)
Андрейчук Л. - Лексичні анормативи в текстах інтернет-видання "ВолиньPost" (2014)
Скрипников П. М. - Вікові особливості анатомії слизової оболонки органів порожнини рота: значення в діагностичному процесі, Скрипнікова Т. П., Шинкевич В. І., Коломієць С. В., Білоус С. В. (2016)
Аркушин Г. - Західнополіські ономатопи (2014)
Смаглюк Л. В. - Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану зубощелепної ділянки у пацієнтів в період раннього та пізнього змінного прикусу, Карасюнок А. Є., Трофименко М. В. (2016)
Горожанов Ю. - Проблема поняттєво-термінологічного апарату ергоніміки в сучасній слов'янській лінгвістиці (2014)
Соколов В. Н. - Использование артеризированных трансплантантов при пластике дефектов тканей на голове и шее, Аветиков Д. С., Бойко И. В., Бондаренко В. В. (2016)
Гурова О. - Концептуальна репрезентація уявлень про старість в українському лінгвокультурному просторі: базові характеристики (2014)
Ткаченко І. М. - Особливості взаємозв’язку підвищеної стертості твердих тканин зубів і щільності кісткової тканини альвеолярних відростків, Коваленко В. В. (2016)
Жалко Т. - Запозичена лексика сучасної української мови як інноваційна форма маркованої лексики (2014)
Ткаченко П. І. - Діагностичні аспекти бічних кіст шиї, Резвіна К. Ю. (2016)
Корпан Л. - Метафора у сталих виразах французької мови (2014)
Чайковська С. Ю. - Особливості вікової перебудови нижньої щелепи у дітей дошкільного віку, Масна З. З. (2016)
Кравцова Ю. - Литературный "билингвизм" как объект современных лингвопоэтических исследований (2014)
Шувалов С. М. - До питання про так звані "глобуломаксилярні кісти", Попик Г. І. (2016)
Крючкова О. - Проблема суффиксального усложнения: Н. В. Крушевский и современная русская дериватология (2014)
Янішен І. В. - Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків, Бережна О. О., Кузнєцов Р. В. (2016)
Левчук І. - Функційно-семантична специфіка префіксальних новотворів із компонентом анти- у мові інтернет-видань (2014)
Янішен І. В. - Прогнозування причин зниження якості незнімних конструкцій зубних протезів на етапах клінічної експлуатації, Кузнєцов Р. В. (2016)
Локайчук С. - Українські археологічні терміни в публікаціях 20-30-х років ХХ ст. (2014)
Адамович О. О. - Порівняння лінійних розмірів та щільності структур шийного відділу хребта у осіб різної статі (2016)
Мельник І. - Функційно-граматична та семантична специфіка реченнєвих конструкцій зі ступеньованими відприслівниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (2014)
Ананевич І. М. - Морфофункціональний стан слизової оболонки ротової порожнини в умовах впливу екзо- та ендогенних факторів, Попадинець О. Г., Соболь Л. В., Дубина Н. В. (2016)
Мішеніна Т. - Стилістичний потенціал звуконаслідувальних слів у сучасній українській мові (на прикладі новелістики 60-х років XX ст.) (2014)
Антонюк О. П. - Органогенез та особливості топографії шлунка в ранньому періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В. (2016)
Наливайко Ю. - Синкретизм предикативно-обставинних детермінантів: типологічні вияви та специфіка функціонування (на матеріалі сучасного газетного дискурсу) (2014)
Барчук Р. Р. - Морфофункціональні особливості великих слин­них залоз в умовах норми та патології, Попадинець О. Г., Пастух М. Б., Грищук М. І., Дубина Н. М. (2016)
Петрова Т. - Особливості семантичної параметризації української фітомеліоративної термінології у спеціальних словниках кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2014)
Безкоровайна І. М. - Зміни морфології сітківки в залежності від виду лікування набряку макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти, Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Стебловська І. С. (2016)
Пишна Н. - Історія становлення назви антифон (2014)
Бельська Ю. О. - Особливості морфології фетальної печінки під впливом ацетату свинцю та за умов корекції мікроелементами (2016)
Совтис Н. - Особливості розвитку польського південного периферійного діалекту (на матеріалі синтаксичної організації художніх творів Л. Е. Венглінського) (2014)
Береговенко І. М. - Мікроциркуляторні й патоморфологічні зміни підшлункової залози у розвитку експериментального гострого панкреатиту у щурів, Зіненко Д. Ю., Твердохліб І. В. (2016)
Стельмах Б. - Елементи національно-мовної картини світу українців у перекладах А. Кримського творів східної літератури (2014)
Білошицька А. В. - Порівняльна оцінка органопротекторної дії рослинних препаратів на тканину під’язичної слинної залози при цукровому діабеті 2-го типу (2016)
Федун Т. - Дослідження звукового символізму (за критеріями експерименту Кента–Розанова) (2014)
Боднарчук Ю. В. - Характеристика морфо-функціональних змін гепатоцитів статевозрілих щурів при стрептозотоциновому діабеті за результатами кластерного аналізу, Жураківська О. Я., Перцович В. М. (2016)
Шиць А. - Типологія й ранжування основних синтаксичних одиниць в історії лінгвістичної науки (2014)
Бочарова Т. В. - Структурні зміни в селезінці кролів при тривалому світловому навантаженні за даними морфометричного дослідження (2016)
Боягина О. Д. - Линейные метрические параметры индивидуальной вариативности полового диморфизма мозолистого тела людей зрелого возраста по данным МРТ-изображений, Костиленко Ю. П., Мангов А. В., Инюточкина И. А. (2016)
Булько І. В. - Структурні зміни в селезінці щурів у пізніх стадіях опікової травми після корекції інфузійним розчином HAES-LX-5% (2016)
Варакута О. А. - Особливості будови мікроциркуляторного русла м’яких тканин пародонту при використанні різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету в динаміці, Кущ О. Г. (2016)
Витко Ю. Н. - Морфометрическая характеристика нейроцитов тройничного узла человека на различных этапах внутриутробного развития (2016)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость боковых желудочков головного мозга у людей зрелого возраста, Богуславский Ю. В. (2016)
Вовк Ю. Н. - Перспективы и новые направления учения об индивидуальной анатомической изменчивости, Вовк О. Ю. (2016)
Вовк О. Ю. - Морфометрическая характеристика свода черепа людей зрелого возраста, Икрамов В. Б., Сухоносов Р. А., Шмаргалев А. А. (2016)
Коцюмбас І. Я. - Славний 40-річний ювілей ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (2015)
Боднар Ю. В. - Вміст ліпідів та концентрація статевих гормонів у культурі клітин гранульози, Кузьміна Н. В., Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2015)
Єфімов В. Г. - Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і Селену (2015)
Карповський П. В. - Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на показники фагоцитозу та рівень циркулюючих імунних комплексів у свиней за умови дії технологічного подразника, Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Ландсман А. О., Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І., Данчук О. В. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Вплив данофлоксацину на деякі біохімічні показники сироватки крові телят за умов гострих респіраторних захворювань, Петришин О. Б., Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2015)
Огородник Н. З. - Показники метаболізму протеїну у крові поросят за дії препарату "вітармін" в умовах відлучення (2015)
Трокоз В. О. - Фізіологічні процеси в організмі дубового шовкопряда за впливу біологічно активних речовин різного походження, Трокоз А. В. (2015)
Федорук Р. С. - Ліпіди тканин бджіл і біологічна цінність меду за внесення до цукрового сиропу борошна сої і цитратів Со та Ni у весняний період, Пащенко А. Г., Романів Л. І., Ковальська Л. М. (2015)
Величко В. О. - Вивчення динаміки мікроелементного складу біомаси прісноводної водорості Lemna Minor за внесення в поживне середовище різних доз йоду, Мерзлов C. В., Ривак Р. О., Заріцька Є. Г. (2015)
Гладій М. В. - Технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок із відходів переробки риби і забою птиці — інноваційний проект енергоресурсозбереження і екологічної безпеки у тваринництві, Мельник Ю. Ф., Кебко В. Г., Порхун М. Г., Остаповець Л. І., Сундіков В. М., Кальнобродський О. І., Муржа І. І. (2015)
Гультяєва О. В. - Вплив введення до раціону пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на біохімічні показники плазми крові корів, Голова Н. В., Петрук А. П., Вудмаска І. В., Влізло В. В. (2015)
Єфремов Д. В. - Нормування незамінних амінокислот у раціонах ягнят у період підсису (2015)
Кирилів Б. Я. - Кормова добавка "кремневіт pro" у годівлі курей-несучок, Сірко Я. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Стефанишин О. М., Камінська М. В., Бух М. Ю., Коретчук С. І. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Контроль вмісту метіоніну гідроксианалогу в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Левицький Т. Р., Ривак Г. П. (2015)
Куцан О. Т. - Моніторинг мікроелементів у комбікормах – необхідна умова ранньої діагностики та профілактики полімікроелементозів високопродуктивних тварин, Оробченко О. Л. (2015)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки ліацид (2015)
Левицький Т. Р. - Результати досліджень з визначення активності уреази у соєвих кормах, Вільха О. М., Кушнір Г. В. (2015)
Малетич М. Б. - Жирнокислотний склад фосфоліпідів скелетних м’язів та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі, Рівіс Й. Ф. (2015)
Петровська Н. І. - Інноваційні аспекти годівлі свиней, Понько Л. П., Костецька Ю. В. (2015)
Хомин М. М. - Вплив сполук біогенних наномікроелементів на фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів і біологічну цінність молока, Олексюк Н. П., Романів Л. І. (2015)
Бучко О. М. - Вплив біологічно активних добавок на деякі ланки обміну речовин у поросят періоду відлучення від свиноматок, Сварчевська О. З., Салига Н. О., Пилипець А. З., Віщур В. Я. (2015)
Жила М. І. - Терапевтична ефективність ветеринарного лікарського засобу ветозал 10% при лікуванні поросят з ознаками анемії, П’ятничко О. М., Шкодяк Н. В., Максимович О. А., Михалюк О. В. (2015)
Жила М. І. - Терапевтична ефективність препарату поліоксидоній-вет в якості імуномодулюючого засобу при лікуванні гострих запальних процесів в органах травлення та інтоксикації у собак, Сободош О. Й., Лук'янчук І. В., Михалусь Г. М., Лук'янчук В. О. (2015)
Зинченко Е. В. - Клинический опыт применения синбиотических комплексов акти-дог и акти-кэт у собак и кошек при диарее вследствие применения антибиотиков, Козлов А. В., Калиновская Л. В. (2015)
Кравченко Н. О. - Діагностика метаболічних зрушень в організмі великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності за умов силосно-концентратного типу годівлі (2015)
Крушельницька Н. В. - Санація приміщень препаратом йодоклін у присутності тварин, Хом’як Р. В., Малинівський В. М. (2015)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату "ремівітал” на показники ліпідного обміну у корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Пилипець А. З., Влізло В. В. (2015)
Авдос'єва І. К. - Оцінка ефективності вакцин із варіантних штамів проти інфекційного бронхіту бройлерів, Басараб О. О., Регенчук В. В., Мельничук І. Л. (2015)
Бібен І. А. - Вплив пробіотичної культури Aerococcus viridans штам ВІ-07 на морфологію імунної системи курчат-бройлерів (2015)
Головко А. М. - Вивчення впливу захисного середовища з аеросилом у процесі ліофілізації та зберігання на досліджувані культури Yersinia spp., Ушкалов А. В., Виговська Л. М., Ковтун В. А. (2015)
Клестова З. С. - Противірусні хіміотерапевтичні засоби у боротьбі з вірусними інфекціями, Ташута В. С., Воронина А. К. (2015)
Колодій Г. В. - Визначення бактерицидної активності дезінфікуючого засобу, виготовленого на основі солей полігексаметиленгуанідину (2015)
Кушнір І. М. - Вивчення біологічних властивостей пробіотичних штамів мікроорганізмів, Семен І. С., Майба У. З. (2015)
Музика В. П. - Вивчення антимікробної активності препарату на основі флуорфеніколу при лікуванні респіраторних захворювань у телят (2015)
Музика В. П. - Антимікробна активність нового антибактеріального препарату на основі цефтіофуру і кетопрофену та його ефективність при лікуванні респіраторних захворювань у свиней, Стецько Т. І., Островська Л. Л., Балян О. З. (2015)
Смолянінова Є. В. - Порівняльний аналіз ефективності застосування двох модифікацій ПЛР для діагностики цирковірусної інфекції свиней, Рудова Н. Г., Герілович А. П. (2015)
Сосницький О. І. - Виникнення вогнищ проліферативного нетуберкульозного запалення в лімфатичних вузлах відгодівельних підсвинків, Алексєєва Н. В. (2015)
Стецько Т. І. - Ефективність нового антимікробного препарату на основі данофлоксацину при лікуванні шлунково-кишкових захворювань курей, Пашковська М. В., Падовський В. Н., Угрин Г. П. (2015)
Wojcik E. A. - Application of bacteriophage preparation bafasal® іn broiler chickens experimentally exposed to Salmonella spp., Wojtasik A., Gorecka E., Stanczyk M., Dastych J. (2015)
Гутий Б. В. - Вплив препарату "мевесел" на прооксидантно-антиоксиданту систему організму бугайців за умов хронічного кадмієвого токсикозу (2015)
Кушнір В. І. - Вплив різних доз препарату біовір на організм лабораторних тварин (2015)
Кушнір Г. В. - Контроль безпечності рослинної сировини за показником ГМО. Порівняння методик виділення ДНК (2015)
Кушнір І. М. - Визначення гострої токсичності бактерійних ендотоксинів (2015)
Авдос'єва І. К. - Діагностика токсоплазмозу та хламідіозу котів, Басараб О. Б., Белендик І. В., Регенчук В. В., Григорашева І. М. (2015)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка копроскопічних методів діагностики еймеріозної інвазії у великої рогатої худоби, Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2015)
Коцюмбас І. Я. - Дослідження терапевтичної ефективності та безпечності ветеринарного препарату трифузол 1% у складі комплексної терапії при бабезіозі собак, Жила М. І., Михалюк О. В., Калиновська Л. В., Михалусь Г. М. (2015)
Нагорна Л. В. - Біолого-екологічні особливості малофаг індиків у присадибних господарствах лісостепу України, Березовський А. В. (2015)
Стибель В. В. - Природна резистентність цьоголіток білого амура та товстолобика, інвазованих дактилогірусами і гіродактилюсами, Федорович О. В. (2015)
Радзиховський М. Л. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники дванадцятипалої кишки курей, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення, Нікітін О. А., Дишкант О. В. (2015)
Тибінка А. М. - Особливості судин брижі порожньої кишкиу курей з різними типами автономного тонусу (2015)
Улько Л. Г. - Обгрунтування ефективності застосування імуностимулюючої терапії за бронхолегеневої патології у телят, Фотіна Т. І., Березовський А. В. (2015)
Ільницька О. Ю. - Молочна продуктивність корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2015)
Іляшенко Г. Д. - Вплив окремих генетичних чинників на морфологічні показники та рівень спадаємості вим’я корів (2015)
Паніна С. П. - Молочна продуктивність корів залежно від селекційного індексу батька (2015)
Рущинська Т. М. - Оцінка роботоздатності молодняку коней української верхової породи різних умовних генотипів кінного заводу "Райз-Максимко" (2015)
Супрович Т. М. - Алельний поліморфізм гена BoLA-DRB3.2 у здорових і хворих на некробактеріоз корів, Супрович М. П., Колінчук Р. В. (2015)
Федорович Є. І. - Вікова динаміка хімічного складу абсолютно сухої речовини плодів різних генотипів чорно-рябої худоби , Просяний С. Б. (2015)
Ящук Т. С. - Динаміка живої маси та екстер'єрні особливості помісей червоної польської породи у період вирощування, Тихонова Б. Є. (2015)
Грищук Г. П. - Застосування тканинних препаратів при симптоматичній формі неплідності корів, Ревунець А. С., Карпюк В. В., Ковальчук Ю. В. (2015)
Кава С. Й. - Зв’язок між фізіологічними показниками еякулятів та окисними процесами у спермі бугаїв, Яремчук І. М., Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2015)
Калиновський Г. М. - Ефективність застосування тканинного препарату фетоплацентату для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів, Захарін В. В., Афанасієва Л. П. (2015)
Мартинюк І. М. - Великоплідність поросят за різних показників багатопліддя та віку свиноматок (2015)
Стравський Я. С. - Стан гуморальних факторів захисту статевої системи корів у післяотельний період, Панич О. П., Федорків О. П. (2015)
Халак В. І. - Показники якісного складу найдовшого м’яза спини молодняку свиней різних вагових кондицій та їх кореляційні зв’язки, Луник Ю. М. (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес–протекторів при утриманні самок сріблясто-чорних лисів, Кирилів Я. І. (2015)
Щербак О. В. - Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду великої рогатої худоби сірої української породи, Осипчук О. С., Люта І. М. (2015)
Коваленко М. М. - Розроблення нового протимікробного препарату для ветеринарної практики "флупетцидиму” (2015)
Кривошия П. Ю. - Удосконалений метод отримання клонів клітин, Кот Л. Б., Романко М. В. (2015)
Музика В. П. - Гентадекс для удосконалення санації та розбавлення сперми кнурів, Атаманюк І. Є., Панич О. П., Святоцька Л. О., Везденко О. С. (2015)
Шевченко А. М. - Mac-спектрометрична оцінка ектосану-плюстм – нового комбінованого інсектициду з репелентною дією, Лисиця А. В. (2015)
Янович Д. В. - Визначення селену в індикаторних рослинах та кормах методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електро-термічною атомізацією, Заріцька Є. Г., Галабурда А. В. (2015)
Абрамов А. В. - Створення органів нерегуляторного контролю в наукових контрольних інститутах (2015)
Богдан В. П. - Застосування норкового жиру, як компонента основи для мазей, Дурдинець Т. М. (2015)
Грига Н. П. - Історія галицького аптекарського товариствата греміум аптекарів Галичини, Гуленко М. П. (2015)
Киричук Т. А. - Профілактика акушерської патології у корів препаратами з наноматеріалами (2015)
Косенко Ю. М. - Система повідомлень у фармаконагляді ветеринарних лікарських препаратів, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2015)
Скрипник В. Г. - Проблеми виробництва ветеринарних препаратів, Березовська І. А. (2015)
Темненко С. М. - Механізми протидії кризовим процесам на підприємстві (2015)
Тесарівська У. І. - Йодний дефіцит — актуальна проблема для України (2015)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2015)
Содержание (2012)
Гайсенко А. В. - Медико-соціальне обґрунтування доцільності скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень в популяції України як практичний аспект удосконалення якості профілактики онкологічних захворювань, Михайлович Ю. Й., Журбенко А. В., Трет’якова Т. М. (2012)
Федоренко З. П. - Особенности трендовых моделей заболеваемости раком грудной железы в Украине после аварии на ЧАЭС, Гайсенко А. В., Гулак Л. О., Рыжов А. Ю., Горох Е. Л., Сумкина Е. В., Куценко Л. Б. (2012)
Ганул В. Л. - Целесообразность хирургического удаления метастазов злокачественных новообразований в легкие, Бороров Л. В., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Совенко В. М., Шевченко А. И., Семиволос А. В., Кобзев О. И., Кондрацкий Ю. Н. (2012)
Щепотин И. Б. - Перспективы использования мультимодальной программы "FAST TRACK SURGERY" в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости (аналитический обзор литературы), Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Д. Разумей А., Махмудов Д. Э., Наумчук Г. В. (2012)
Ярема Р. Р. - Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального прогресування: фактори ризику та результати хірургічного лікування, Фецич М. Т. (2012)
Коровин С. И. - Интерферон в лечении меланомы кожи, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю., Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С. (2012)
Вырва О. Е. - Дифференцированный подход к лечению больных с метастатическим поражением длинных костей конечностей, Головина Я. А., Головина О. А., Малык Р. В. (2012)
Щепотин И. Б. - История хирургического лечения больных раком грудной железы, Мотузюк И. Н., Сидорчук О. И., Смоланка И. И. (2012)
Щепотин И. Б. - Клинико-биологические особенности трижды негативного рака грудной железы, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Щепотин И. Б. - Рак грудной железы и репродуктивная функция женщины: рак грудной железы у беременных и вопросы сохранения фертильности после лечения, Зотов А. С., Лебедева О. И. (2012)
Ціп Н. П. - Органозберігаюче хірургічне лікування трофобластичної хвороби вагітності, Воробйова Л. І. (2012)
Процик В. С. - Шванноми голови та шиї. Клінічний випадок великої шванноми кореня язика, Трембач О. М., Грабовий О. М., Коробко Є. В., Троїцька І. М. (2012)
Іжовський О. Й. - Результати хірургічного лікування дітей з саркомами м’яких тканин (досвід дитячого відділення НІР), Климнюк Г. І., Шайда О. В., Павлик С. В., Белоконь О. В., Стежка М. О., Лузан Т. О., Ніколаєва О. В., Ожеганов О. О. (2012)
Ніколаєва О. В. - Ефективність лікування рефрактерних нейробластом у дітей, Климнюк Г. І., Павлик С. В., Шайда О. В., Білоконь О. В., Стежка М. О., Лузан Т. О., Ожиганов О. О., Іжовський О. Й. (2012)
Надирашвили М. А. - Лейомиома мочевого пузыря (случай из практики), Аболмасов Е. И., Харченко В. В., Серёгин В. В., Морару-Бурлеску Р. П., Шмураков Ю. А. (2012)
Крячок И. А. - Новые подходы к диагностике и лечению лимфом. Обзор докладов международных конференций, Мартынчик А. В., Кущевой Е. В., Кадникова Т. В., Филоненко К. С., Степанишина Я. А. (2012)
Перехрестенко Т. П. - Експресія глікопротеїну PGP-170 гемопоетичними клітинами периферичної крові та кісткового мозку у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію інгібіторами тирозинкінази, Гордієнко А. І., Третяк Н. М., Дягіль І. С., Шороп Є. В. (2012)
Абраменко И. В. - Взаимодействие лейкемических клеток с микроокружением при хроническом лимфолейкозе: новые аспекты патогенеза и таргетной терапии, Крячок И. А. (2012)
Сивак Л. А. - Лікування хворих на герміногенні пухлини яєчка: сучасні стратегії та оцінка результатів терапії, Лялькін С. А., Стаховський Е. О., Войленко О. А., Касап Н. В., Кліманов М. Ю., Майданевич Н. М., Аскольський А. В. (2012)
Карнабеда О. А. - Венозная тромбоэмболия у пациентов с онкопатологией (2012)
Федянин М. Ю. - Капецитабин и флуороурацил в лечении колоректального рака и рака желудка: анализ прямых сравнительных исследований, Трякин А. А. (2012)
Бевацизумаб в 1-й линии терапии при комплексном лечении больных раком яичника (III фаза клинических испытаний) (2012)
Головко Т. С. - Диагностика патологических изменений грудных желез в практике детского онколога, Скляр С. Ю., Климнюк Г. И., Озеран Н. В., Крахмалева А. С., Францевич К. А. (2012)
Головко Т. С. - Сучасні аспекти діагностики первинного та метастатичного раку печінки, Лаврик Г. В., Шевчук Л. А., Халілєєв О. О., Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Бокай О. О., Руда Л. В. (2012)
Югринов О. Г. - Неоадъювантная внутриартериальная химиотерапия больных саркомами костей конечностей и таза, Дедков А. Г., Новак Е. М., Ковальчук П. А., Бойчук С. И., Супруненко А. А. (2012)
Григоренко С. В. - Эффективность модифицирующего действия Фторафура в лучевом лечении рака шейки матки ІІ—ІІІ стадии, Лукьяненко Е. А., Витюк Н. В., Григоренко А. Н. (2012)
Орел В. Е. - Дослідження впливу електромагнітного опромінення та магніточутливого нанокомплексу на клітини аденокарциноми, Бездєнєжних Н. О., Шевченко А. Д., Ніколов М. О., Романов А. В., Храновська Н. М., Скачкова О. В., Кудрявець Ю. Й., Щепотін І. Б. (2012)
Грабовий О. М. - Можливості та складності гістологічного типування солідних пухлин у дітей, Зарецький М. Б. (2012)
Болгова Л. С. - Морфофункциональные типы ядрышек при дисплазиях цилиндрического эпителия и железистом раке шейки матки, Туганова Т. Н., Алексеенко О. И. (2012)
Василенко И. В. - Особенности эпителиально-мезенхимальной трансформации в раках различной локализации и гистологического строения, Кондратюк Р. Б., Кудряшов А. Г., Гульков Ю. К., Малашкевич А. С., Сургай Н. Н. (2012)
Перечень научных мероприятий на 2012 год (2012)
Актуальні питання діагностики та лікування злоякісних новоутворень (матеріали конференції молодих вчених) (2012)
Олянська С. П. - Сторінки життя видатного вченого М.О. Архиповича, Номировська Я. С. (2015)
Никитюк Л. В. - Біологічні властивості поверхнево активних речовин nocardia vaccinii imb b-7405 та acinetobacter calcoaceticus imb b-7241, синтезованих на промислових відходах, Павлюковець І. Ю., Савенко І. В. (2015)
Байрамов Е. Е. - Полiпшувачi, що пiдвищують еластичнiсть i знижують розтяжнiсть клейковини i тiста (2015)
Ющенко Н. М. - Обґрунтування вибору компонентів композицій натуральних прянощів для кисломолочних паст, Миколів І. М., Кузьмик У. Г. (2015)
Бахмач В. О. - Удосконалення технології майонезів з використанням рослинної сировини, Пешук Л. В. (2015)
Мацьків О. О. - Вивчення основних показників якості суміші лляної, конопляної та гірчичної олій для застосування їх у харчуванні, Солод М. І., Василькевич В. О., Івасів В. В. (2015)
Дубова Г. Є. - Характеристика продуктів окиснення ліпідів у реакціях утворення ароматів (2015)
Полумбрик М. О. - Галактоманани в харчових технологіях, Костюк В. С., Совко М. С, Омельченко Х. В., Полумбрик О. М. (2015)
Пушка О. С. - Дослідження структурно-механічних властивостей кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І., Ткачук Ю. М. (2015)
Страшинський І. М. - Функціонально-технологічні властивості м’ясних систем з використанням білоквмісної композиції, Пасічний В. М., Фурсік О. П. (2015)
Дулька О. С. - Використання сорбційних матеріалів при підготовці води для виробництва хлібного квасу, Прибильський В. Л., Олійник С. І. (2015)
Гусятинська Н. А. - Застосування дезінфікуючого засобу "жавель-клейд" у виробництві білого цукру з тростинного цукру-сирцю, Тетеріна С. М., Романченко Н. М., Нечипор Т. М. (2015)
Шкотова Л. В. - Амперометричні ферментні біосенсори в індустрії харчових продуктів та напоїв (2015)
Старовойтова С. О. - Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів в функціональних продуктах харчування та медицині, Карпов О. В. (2015)
Карбовська А. В. - Контроль шоколадної продукції в системі технічного регулювання України, Григоренко І. В. (2015)
Івчук Н. П. - Аналіз ринку харчових продуктів з харчовими барвниками, Башта А. О. (2015)
Скроцька О. І. - Досягнення сучасних біотехнологій для отримання модифікованих продуктів харчування, Мор’єва О. В. (2015)
Стеценко Н. О. - Сучасні підходи до проектування рецептур комбінованих багатокомпонентних м’ясних продуктів для військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю. (2015)
Король Ц. О. - Селекція перспективних лактобактерій із ферментованої рослинної сировини, Козачок І. О. (2015)
Нєміріч О. В. - Дослідження технологічних властивостей порошку з кабачків, отриманого ЗТП-сушінням, Вашека О. М., Гавриш А. В., Носенко В. Є., Літвинчук С. І., Тарасенко Т. А. (2015)
Шаповаленко О. І. - Контроль ступеня подрібнення, Євтушенко О. О., Кожевнікова М. І. (2015)
Петренко В. П. - Теплообмін в процесах кипіння та випаровування з вільної поверхні плівок цукрових розчинів в низхідних кільцевих потоках, Рябчук О. М., Мирошник М. М. (2015)
Кулінченко В. Р. - Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд). Частина 2. (2015)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Оцінка витратних характеристик пневмосопла для технологічного процесу, Валіулін Г. Р., Любімов В. М. (2015)
Іващук В. В. - Методологічні концепції розвитку керування багатоасортиментними технологічними виробництвами, Ладанюк А. П. (2015)
Федоров В. Г. - Врахування можливості інверсних потоків теплоти під час термічної обробки харчових продуктів, Кепко О. І., Скарбовійчук О. М. (2015)
Войтюк В. - Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни звичайної Національного природного парку "Прип’ять–Стохід", Андреєва В., Кичилюк О., Гетьманчук А. (2015)
Вінічук М. - Арбускулярні мікоризні гриби та їх вплив на перехід радіоцезію з ґрунту в рослини (2015)
Гуцман М. - Систематична структура адвентивної фракції флори Волинської височини, Гуцман С. (2015)
Качинська В. - Еколого-географічні особливості ліхенобіоти гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2015)
Коваленко І. - Різноманіття еколого-ценотичних стратегій видів рослин трав’яно-чагарничкового ярусу в лісових екосистемах на північному сході України (2015)
Кузярін О. - Болотна рослинність Шацького поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2015)
Машевська А. - Біологічні основи розмноження самшиту вічнозеленого Buxus Sempervirens L. в умовах закритого ґрунту, Єрмейчук Т. (2015)
Савоськіна А. - Історичні особливості та сучасна категоріальна структура мережі штучних заповідних парків Українського Полісся (2015)
Скляр В. - Характеристика новоствореного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Будинок-музей А. П. Чехова" в м. Сумах (2015)
Ткачук О. - Вплив паклобутразолу на анатомо-морфологічні показники рослин картоплі (2015)
Зимароєва А. - Видовий склад та особливості просторового розподілу воронових птахів (Corvidae) у місті Житомирі (2015)
Іванців В. - Комплекси дощових черв’яків агробіоценозів Кременецького кряжу, Бусленко Л., Сидорчук П. (2015)
Матвійчук О. - Ретроспективна оцінка орнітофауни Подільського Побужжя (2015)
Омельковець Я. - Порівняльне дослідження деяких гематологічних показників птахів різних екологічних груп, Шваєвська К., Мельник К. (2015)
Теплюк В - Біоекологічний аналіз метеликів родин Papilionidae, Pieridae і Nimphalidae міста Буськ та його околиць, Кубат Н. (2015)
Шекк П. - Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования (2015)
Бусленко Л. - Структура комплексу дощових черв’яків родини Lumbricidae сірих лісових ґрунтів Волинської височини, Щепна Л. (2015)
Гулай О. - Дія секретів шкірних залоз Abramis brama на бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae (2015)
Гусаковська Т. - Екологічний розподіл водних твердокрилих у біотопах Рівненської області (2015)
Жданюк Б. - Геоінформаційне картування геоекологічного стану Мізоцького кряжу, Андрейчук Ю., Ковальчук І. (2015)
Кравченко О. - Оцінка чутливості Daphnia magna до дії наноаквацитратів цинку in vivo, Максін В. (2015)
Стернік В. - Вміст ферменту каталази в ґрунті на території АЗС м. Рівне, Марциновський В., Мельник В. (2015)
Апончук Л. - Особливості периферичного кровотоку в жінок-курців (2015)
Атамнах С. - Вплив серотоніну на кон’югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів, Решетник Є., Левадянська Ю., Барановський В., Весельський С., Янчук П. (2015)
Коцан І. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дівчат підліткового періодуз різним рівнемвегетативної регуляції, Качинська Т., Берлач С. (2015)
Бондаренко(Рассомагіна) М. - Когерентні зв’язки основних ритмів В. ЕЕГ головного мозку правшів та лівшів при монокулярному сприйнятті домінантним чи недомінантним оком вербальної емоційної інформації, Кравченко В, Макарчук М. (2015)
Виноградова О. - Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії, Янчук П., Пасічніченко О. (2015)
Волошин О. - Характер психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем фізичної працездатності, Чень І., Волошин В. (2015)
Грабовська С. - Вплив введення низьких доз хлорпірифосу до та під час вагітності на постнатальний розвиток другого покоління щурів (2015)
Єна М. - Морфо-функціональний стан ободової кишки щурів за умов дії похідних піролу на тлі експериментального коліту, Кузнєцова Г., Рибальченко В. (2015)
Єфіменко О. - Порівняльна дія сучасних прокінетиків та нанокристалічногодіоксиду церію на моторну функцію травного тракту у щурів різного віку, Савченко Ю., Фалалєєва Т., Берегова Т., Співак М. (2015)
Качинська Т. - Особливості джерел викликаної активності кори головного мозку в лівшів та правшів під час класифікації стимулів пов’язаних із локалізацією та формою об’єкта, Абрамчук О., Кузнєцов І. (2015)
Коровіна Л. - Стан вегетативної нервової системи у студентів молодших курсів (2015)
Маркевич А. - Профіль сироваткових цитокінів у щурів з експериментальним виразкоутворенням на тлі лікувального введення пролінвмісної сполуки, Вірченко О., Фалалєєва Т., Кудрявцев К., Остапченко Л. (2015)
Melnychuk O. - Progressive fatigue dynamic development of isolated natively musculus gastrocnemius medialis in alcoholic rats, Motuziuk O., Shvayko S., Zay S. (2015)
Михалевич О. - Особливості успадкування спектральних характеристик фонової ЕЕГ у моно- та дизиготних близнят (2015)
Петруша Ю. - Дослідження антидепресивної активності динатрієвої солі 2-(піридин-4-ілтіо)бурштинової кислоти (2015)
Редька І. - Вплив зорових дисфункцій на вікові зміни складності нейродинаміки головного мозку (2015)
Романюк А. - Аналіз латентності P300 у спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів (2015)
Руднік Н. - Роль цитогенетичної діагностики у виявленні хромосомної патології та поліморфізмів хромосом у постнатальному періоді розвитку у Волинській області, Шевчук Т., Поручинська Т. (2015)
Слободяник Л. - Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії, Янчук П., Решетнік Є. (2015)
Станішевська Т. - Закономірності тиреоїдної модуляції фізіологічних ефектів адреналіну (2015)
Трофим’як Ю. - Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку школярів міської та аграрної зон, Швайко С., Дмитроца О. (2015)
Цирюк O. - Чутливість парієтальних клітин до стимуляторів шлункової секреції після тривалого введення омепразолу, Берегова Т. (2015)
Швайко С. - Вплив хронотипу на сприйняття часових проміжків обстежуваних осіб у різний період доби, Дмитроца О., Журавльов О. (2015)
Шишкевич В. - Особливості реагування серцево-судинної системи на ортостатичну пробу у гімнастів різної спортивної кваліфікації, Гайдай М. (2015)
Шишкевич В. - Деякі антропометричні та еходоплеркардіографічні показники спортивних гімнастів, Гайдай М. (2015)
Наші автори (2015)
Боднар Л. - Аспекти комплексних ресурсознавчих досліджень Rubus idaeus L. (Rosaceae) в Закарпатській області (2013)
Дацюк В. - Найбільший в Україні локалітет рідкісних угруповань Sсhoenus ferruginеus L. та Cladium mariscus (L.) Pohl. (Cyperaceae) на Волинському лесовому плато, Андрієнко Т. (2013)
Фіщук О. - Морфометричні показники оцвітини й андроцею квітки Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques та Anthericum liliago L.(Asparagaceae Juss.) (2013)
Коцун Л. - Синантропізація флори проектованого ландшафтного заказника місцевого значення "Фітеума" (Волинська область, Україна), Кузьмішина І., Войтюк В., Лісовська Т., Кузярін О. (2013)
Скляр В. - Стан популяційних параметрів дрібного підросту сосни звичайної в Поліській частині Сумської області на фоні впливу провідних абіотичних чинників (2013)
Каськів М. - Поширеність хвороб органів дихання серед населення міста Рівного, Прищепа А. (2013)
Кравченко О. - Використання ембріотесту на Danio rerio для оцінки токсичності наноаквацитратів металів, Злацький І., Коваленко В., Максін В. (2013)
Крюков В. - Порівняльний аналіз оцінки студентами біологічних та екологічних спеціальностей глобальних проблем існування і розвитку людської цивілізації, Демчук В., Сологор К. (2013)
Лисиця А. - Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину залежно від рН, Мащенко В., Андрущук І. (2013)
Ожован О. - Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Північно-Західного Причорномор’я (2013)
Виноград Н. - Виявлення Anaplasma Phagocytophilum в біотичних об’єктах на території Київської області, Комаренко Н. (2013)
Абрамчук О. - Функціональна характеристика нейромоторного апарату нижніх кінцівок у юнаків, Аршулік Т. (2013)
Kotsan I. - Studying the cerebral cortex electrical activity of individuals with different psychosocial type in a model of social behavior, Fedorchuk O., Kuznetsov I. (2013)
Грінченко О. - Секреторна функція шлунка при експериментальному хронічному алкогольному панкреатиті у щурів, Штанова Л., Горенко З., Бабан В., Барановський В., Вовкун Т., Музалевська Д., Весельський С., Янчук П. (2013)
Гопаненко О. - Корекція жирнокислотного складу триацилгліцеролів плазми крові, печінки та скелетних м’язів кролів за гострого аргінінового панкреатиту (2013)
Иванченко Е. - Динамика Н–рефлекса камбаловидной мышцы человека в премоторном периоде произвольного сгибания контралатерального коленного сустава, Сливко Э. (2013)
Іванська К. - Цитоархітектоніка префронтальної кори щурів, які зазнали впливу холодового стресу, Мотузюк О., Міщенко І. (2013)
Качинська Т. - Часовий аналіз варіативності серцевого ритму в дівчат підліткового віку з різним рівнем вегетативної регуляції, Берлач С. (2013)
Котик О. - Коркові активаційні процеси в жінок із різними вихідними характеристиками α-ритму під час виконання звичних рухів, Дмитроца О., Моренко А. (2013)
Козачук Н. - Стратегії дивергентного мислення чоловіків і жінок (2013)
Павлович О. - Успішність відчуття ритму в чоловіків та жінок із правобічним і лівобічним профілями асиметрії, Розік А., Драганчук В., Моренко А. (2013)
Поручинська Т. - Статеві особливості електричної активності кори головного мозку осіб із різними нейродинамічними властивостями (2013)
Пшибельський В. - Особливості центральної гемодинаміки в осіб, які мешкають в агропромислових районах Волинської області, Шевчук Т. (2013)
Шевчук Т. - Стан фізичного здоров’я дорослого населення Поліського регіону Волині (статевий аспект), Сокол А., Антонюк О. (2013)
Шульга О. - Залежність ураження коронарного русла від показників ліпідного профілю та наявності ожиріння у чоловіків, Шевчук Т., Кривко О. (2013)
Слипанюк О. - Стан системи антиоксидантного захисту в корів залежно від породи, фізіологічного стану та умов Прикарпаття (2013)
Сокол А. - Особливості показників зовнішнього дихання в спортсменів із різними видами спортивної спеціалізації (2013)
Сирватка В. - Розробка методів отримання клітин гранульози кролів та підбір оптимальних умов їх співкультивування з ооцитами in vitro, Гевкан І., Сливчук Ю., Матюха І., Розгоні І. (2013)
Швайко С. - Аналіз фізичного стану підлітків із різним типом темпераменту, Дмитроца О., Коржик О. (2013)
Швайко С. - Особливості рухливості нервових процесів та об’єму короткочасної пам’яті в осіб із різною добовою ритмічністю, Дмитроца О., Ращинська Л. (2013)
Заводовський Д. - Зміна швидкісно-силових показників скорочення гомілкового мʼяза щура за умов штучно викликаної васкулярної ішемії, Хома О., Ноздренко Д., Мотузюк О. (2013)
Березюк М. - Особливості будови мозочка страуса африканського (Struthio camelus L.), курки домашньої (Gallus domesticus) та індика звичайного (Meleagris gallopavo L.) (2013)
Стадниченко А. - Вплив трематодної інвазії (Plathelminthes, Trematoda) і розчинів нітроамофоски на вміст загального білка в гемолімфі калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia), Гирин В., Зелінська А. (2013)
Сухомлін К. - Вплив географічного положення на забарвлення тіла та розміри преімагінальних фаз розвитку симуліїд, Зінченко О. (2013)
Теплюк В. - Температурний чинник у розвитку личинок і лялечок мошок (2013)
Наші автори (2013)
Паламар О. І. - Топографія краніофаціальних пухлин, Гук А. П. (2013)
Шипулин П. П. - Возможности видеоторакоскопических операций в диагностике и лечении экссудативных плевритов неясной этиологии, Мартынюк В. А., Байдан В. В., Байдан В. И., Аграхари А., Кирилюк А. А., Козяр О. Н., Севергин В. Е. (2013)
Лурін І. А. - Результати малотравматичного хірургічного лікування хворих на пілонідальну хворобу з використанням методики Bascom II – "cleft-lift", Цема Є. В., Якімов Д. Ю., Макаров Г. Г., Грушевський О. Я., Кисельов Ю. О., Опарін О. С. (2013)
Юлдашев А. Х. - Способы выполнения конверсии при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Лісовий В. М. - Комплексна система симуляційного навчання, тестування та атестації урологів, що навчаються високим відео-хірургічним технікам, Савенков В. І. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Ананко Т. В. - Роль профконсультації в системі професійної орієнтації учнів у старшій школі сучасної України (2016)
Березівська Л. Д. - Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти (2016)
Білик О. М. - Іноземні студенти як об’єкт соціалізації в соціокультурному просторі України (2016)
Букій Т. В. - Використання проектної діяльності у роботі з багатодітними сім’ями (2016)
Булавенко С. Д. - Використання виховного потенціалу економічних навчальних дисциплін (2016)
Буровицька Ю. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження (2016)
Віщак О. О. - Можливості забезпечення адаптації першокласника у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Волікова М. М. - Статеве виховання дітей та молоді у науково-педагогічних дослідженнях кінця хіх століття: соціально-педагогічний вимір (2016)
Волотовська Т. П. - Організаційна культура як запорука успіху самоосвітньої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Гарапко В. І. - Вплив приватного репетиторства в Україні на можливості здобуття освіти дітьми з бідних сімей (2016)
Горянін І. І. - Діяльність державних установ та неурядових організацій щодо розв’язання проблем життєдіяльності дискордантних ПАР (2016)
Дічек Н. П. - Надбання українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчання у 1960-1980-ті роки (2016)
Ермола А. М. - Формирование учебно-познавательной активности у студентов высших учебных заведений: системная модель и методические рекомендации, Гнидко В. В. (2016)
Журавель Т. В. - Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики віл-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні (2016)
Завацька Л. М. - Реалізація компетентнісного підходу у фаховій підготовці соціальних педагогів у контексті взаємодії з соціальними інституціями (2016)
Завацька Л. М. - Соціально-педагогічний аналіз особливостей девіантно-протиправної поведінки неповнолітніх, Лутченко А. В. (2016)
Ігнатенко К. В. - Методика проведення тренінгу для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників (2016)
Кирилюк В. М. - Формування особистості в дитячому хореографічному колективі (2016)
Коваль Л. Є. - Методики дослідження професійного розвитку майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів (2016)
Козубцов І. М. - Методика науково-педагогічної діяльності аспірантів (ад’юнктів) (2016)
Компаній О. В. - Породження тексту у засвоєнні молодшими школярами текстотворчої діяльності в аспекті методичної та психологолінгвістичної науки (2016)
Конончук А. І. - Доброчинна акція як форма професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Костюченко Т. М. - Діяльнісний компонент у структурі здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2016)
Крапивний Я. М. - Формування риторично-мовленнєвої культури учителя у Чернігівському колегіумі (1700 – 1786 рр.) (2016)
Куб’як Н. І. - Соціально-педагогічна допомога дітям з дистантних сімей у кризових ситуаціях (2016)
Кудляк С. М. - Теоретичні аспекти планування діяльності загальноосвітнього навчального заклад (2016)
Лук’янова К. А. - Напрями діяльності соціального педагога з неповнолітніми матерями (2016)
Малихін О. В. - Сутність феномену "стратегії навчання" у фаховій підготовці студентів філологічних спеціальностей, Галла А. О. (2016)
Малихін О. В. - Формування індивідуальних стратегій навчання засобами комп’ютерних технологій як педагогічна проблема (2016)
Малихіна С. В. - Сегментно-елементна структура лінійно-вертикальної перспективи площини дидактичної інтенсифікації (2016)
Манькусь І. В. - Особливості підготовки майбутніх викладачів фізики: технологічний аспект, Недбаєвська Л. С. (2016)
Мартинова Н. П. - Аспекти доцільності використання роуп-скіппінгу на заняттях з фізичного виховання студенток (2016)
Мартинюк Т. А. - Характеристика етапів ресоціалізації в сучасних соціокультурних умовах, Чернета С. Ю. (2016)
Мекшун А. Д. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування правової компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2016)
Міщик Л. І. - Особливості системного підходу в професійній діяльності соціальних працівників (2016)
Мотуз Т. В. - Детермінація поняття "толерантність": соціально-гуманітарний дискурс (2016)
Новгородський Р. Г. - Інтернет-комунікації у роботі соціального працівника (2016)
Петрощук Н. Р. - Становлення системи підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. (2016)
Підлипська С. Д. - Дитячі літні школи розвитку як інноваційна форма діяльності соціального педагога (2016)
Платонова О. Г. - Сутність особистісних якостей фахівця соціальної сфери (2016)
Попова А. О. - Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах (2016)
Рень Л. В. - Підліткова віктимність у соціально-педагогічному вимірі (2016)
Сазонова О. В. - Структурно-змістові зміни в програмі для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" у контексті набутих компетенцій, Лілік О. О. (2016)
Сапіга С. В. - Напрями розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях (2016)
Сергеєва К. В. - Впровадження програм профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей (2016)
Скиба Д. Ю. - Структура соціальної компетентності студентської молоді (2016)
Солдатенко О. І. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання (2016)
Стельмах С. С. - Вікові аспекти виникнення булінгу серед дітей (2016)
Стеценко І. М. - Результати впровадження моделі професійної підготовки майбутніх працівників до роботи в органі пробації (2016)
Сургова С. Ю. - Психологічна стійкість як складова професіограми фахівця соціальної сфери (2016)
Тимошко Г. М. - Культурологічні імперативи організаційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Торба Ю. І. - Розвиток дистанційного навчання у професійній освіті (2016)
Третяк О. С. - Моделювання педагогічної системи підготовки майбутніх професіоналів на засадах філософії вищої освіти, Чебоненко С. О. (2016)
Тюльпа Т. М. - Соціальне виховання як соціокультурний компонент цілеспрямованого впливу на соціалізацію студентської молоді (2016)
Усатенко В. М. - Управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу як фактор формування ефективного освітнього середовища (2016)
Фурса І. В. - Компетентнісно-інтегративний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Харагірло В. Є. - Умови розвитку готовності педагогів професійних навчальних закладів до інноваційної діяльності (2016)
Чернецька Ю. І. - Проблема створення збагаченого середовища ресоціалізації наркозалежних у реабілітаційних центрах (2016)
Чернюк Т. І. - Електронний підручник як засіб навчання іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей (2016)
Чубук Р. В. - Професійна компетентність соціальних працівників в умовах парадигмальних змін (2016)
Шендерук О. Б. - Дослідження педагогічної діяльності факультетів іноземних мов ВНЗ України (90–ті рр. XX – початок XXI століття): історіографічно-джерелознавчі аспекти (2016)
Юда Л. А. - Гендерні аспекти у виховній роботі загальноосвітньої школи (2016)
Янченко Т. В. - Оцінка феномена педології у сучасному науковому просторі (2016)
Яструб О. О. - Програма формування культури міжособистісної взаємодії в майбутніх учителів початкової школи у позааудиторній роботі (2016)
Яцинік А. В. - Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у соціально-педагогічному вимірі (2016)
Приходько Г. - Гендерна тематика в історико-педагогічних дослідженнях (2013)
Юнчик В. - Формування професійної компетентності студентів − майбутніх педагогів − в умовах реалізації Болонського процесу (2013)
Яструб О. - Етапи становлення та розвитку професійної підготовки вчителів початкової школи в Україні (2013)
Алендарь Н. - Адаптація першокласників до навчання в школі (2013)
Антонюк О. - Формування професійних компетентностей студентів спеціальності "Математика" (2013)
Валько Н. - Характеристика курсу "Комп’ютерні інформаційні технології" у вищих навчальних закладах (2013)
Войцехівський О. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників засобами модельного підходу в побудові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища (2013)
Vorobiova T. - Questions as a Teaching Strategy to Develop Learning Capacity and Creativity (2013)
Кобилянський О. - Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах (2013)
Кравчук О. - До організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів у процесі викладання аналітичної геометрії (2013)
Кузьмич В. - Про існування тетраедра із заданими довжинами ребер, Кузьмич Ю. (2013)
Падалко А. - Педагогічні технології розроблення електронних навчальних комплексів із професійно-орієнтованих дисциплін (за матеріалами дисципліни "Програмне забезпечення задач електропостачання"), Падалко Н. (2013)
Панченко В. - Теоретичний аналіз загальнодидактичних засад викладання іноземних мов в університеті (2013)
Ройко Л. - Формування математичної компетентності студентів економічного профілю у процесі вивчення курсу "Вища математика", Микитюк І. (2013)
Русіна Н. - Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів (2013)
Світницька І. - Комп’ютерні системи підтримки процесу навчання математики в умовах сучасного освітнього процесу (2013)
Тарчинська Ю. - Методичні підходи до формування техніки гри у прокоф’євському стилі піанізму (2013)
Тютюн Л. - Деякі аспекти використання інноваційно-телекомунікаційних технологій у процесі викладання геометрії в педагогічному університеті (2013)
Швай О. - До питання про поточний контроль знань студентів під час вивчення математичних курсів (2013)
Яцюк С. - Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів (2013)
Дурманенко О. - Виховна робота у вищому навчальному закладі: змістовий аспект (2013)
Маковська О. - Роль виховного впливу викладача сучасного університету в підвищенні рівня навчальної активності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" (2013)
Ольхова Н. - Технологія формування світоглядної культури студентської молоді (2013)
Сушик Н. - Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді (2013)
Тоцький І. - Діагностування духовності вихованців: кватернерний підхід (2013)
Хом’як А. - Вплив маніпулятивних дій на міжособистісне спілкування, Кліш П. (2013)
Батечко Н. - Сучасні підходи до моделювання підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Буднік С. - Навчально-дослідницькі уміння: сутнісно-структурний аналіз (2013)
Галацин К. - Умови ефективного формування комунікативної культури майбутніх інженерів у позааудиторній роботі (2013)
Денисова С. - Компоненти навчально-професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі (2013)
Долінська К. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема (2013)
Зарицька А. - Сутність поняття духовної самореалізації вчителя музики в професійно-педагогічній діяльності (2013)
Марценюк І. - Навчальний процес в університеті як чинник формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів (2013)
Трачук Т. - Формування життєвих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення математичних дисциплін (2013)
Шишкіна З. - Педагогічні здібності вчителя початкових класів: теоретичний аналіз (2013)
Бартків О. - Формування конфліктологічної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики (2013)
Дурманенко Є. - Інноваційні підходи в професійній підготовці соціального педагога: теоретичний аналіз (2013)
Максимовська Н. - Ресоціалізація осіб, котрі відбувають покарання, засобами анімаційної діяльності (2013)
Чуносов М. - Професійна підготовка соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх як об’єкт теоретичного аналізу (2013)
Якубова Л. - Особливості соціально-педагогічної роботи з наркозалежною молоддю (2013)
Наші автори (2013)
Браніцька Т. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у скандинавських країнах (2014)
Мартіросян Л. - Становлення духовно-ціннісного компонента українського виховання: історичний аспект (2014)
Підвальна Ю. - Олексій Андрієвський – активний громадський діяч та просвітник на теренах України (2014)
Дем’янчук О. - Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю, Саварин П. (2014)
Пріма Р. - Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності (2014)
Бузько В. - Компоненти структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту (2014)
Галацин К. - Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Гречаник О. - Акмеологічний супровід учителя в періоди вікових криз професійного становлення (2014)
Гунько С. - Особливості використання табличного процесора Microsoft Excel для статистичного аналізу емпіричних даних (2014)
Дмитрук Ю. - Міжпредметні зв’язки під час вивчення води як найважливішого природного оксиду (2014)
Панченко В. - Комунікативна культура майбутнього фахівця: теоретичний аналіз (2014)
Слюта А. - Обґрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів екологів (2014)
Хом’як А. - Розуміння як головна ознака комунікативного акту (2014)
Бенещук Р. - Збереження української культури й традицій у середовищі молодших школярів засобами народної хореографії (2014)
Дурманенко О. - Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2014)
Косаковська Л. - Збереження автентичних фольклорно-етнографічних зразків українського народного танцю як предмет наукового дослідження (2014)
Смалько О. - Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців (2014)
Яструб О. - Сутнісний аналіз поняття "культура міжособистісної взаємодії" (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського