Оленченко О. В. - Владні моделі християнського середньовіччя: варіант Ромейської імперії (2013)
Ціватий В. Г. - Концепти "війна" і "мир" у суспільно-політичній думці доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): інституціонально-дипломатичний аспект (2013)
Сидорович О. С. - Теоретичні передумови зародження і розвитку споживчої кооперації в Наддніпрянській Україні (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. Р. - Втягнення подолян у загальнодержавний інформаційний простір як ознака модернізації місцевого суспільства на початку ХХ ст. (2013)
Тельвак В. В. - Монографічна Грушевськіана: спроба узагальнення (2013)
Масненко В. В. - Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В’ячеслава Липинського (2013)
Шваб Л. П. - Генеза концепції тоталітаризму (2013)
Овчаренко А. О. - Деякі теоретичні основи усної взаємодії в політиці (2013)
Гоцуляк В. В. - Розвиток історичних знань у другій половині ХVІІІ ст. і Григорій Сковорода (2013)
Мацелюх К. С. - Волинь у наукових дослідженнях Петра Абрамовича (2013)
Ховрич С. М. - Наукові відрядження освітян за кордон як важлива складова розвитку української науки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Борис Т. П. - Створення і діяльність Київського художньо- промислового і наукового музею (1894–1918 рр.) (2013)
Новіцька Ю. Й. - Науково-педагогічна діяльність Валерія Яворського в Кракові за часів Австро-Угорської монархії (2013)
Ситнікова А. С. - Передумови створення селекційно-насіннєвого відділу Головцукру (2013)
Олійник А. В. - Олександр Філіповський як завідуючий Секціями рільництва та економіки Сільськогосподарського наукового комітету України (1922–1925 рр.) (2013)
Боровик О. Б. - Федір Моргун як учений-агроном та організатор ґрунтозахисної системи землеробства (2013)
Овчаренко Ю. С. - Володимир Марченко та розвиток фізичної математики у ФТІНТ (2013)
Ушенко П. А. - Харків як науковий і виробничий центр радянського кондиціонеробудування (2013)
Самойленко Н. С. - Прикордонний Білорусько-російсько-український Університетський Консорціум як приклад стійкого освітньо-наукового співробітництва (2013)
Яковенко Г. Г. - Домашня освіта у житті та діяльності науковців Імператорського Харківського університету (2013)
Сердюк Ж. М. - Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Зіміна М. В. - Доброчинність поміщиків Південної України в медичній сфері та соціальному захисті населення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Радогуз С. А. - Віктор Кірпічов очима сучасників (2013)
Дрогобицька О. Я. - Режим дня української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Кравченко О. В. - Олексіївський головний комітет: допомога дітям-сиротам на початку ХХ ст. (2013)
Жванко Л. М. - Проблеми соціального захисту дітей біженців Першої світової війни за доби Української Центральної ради (2013)
Труш С. М. - "Лицарі без страху і докору": проблема конструювання метапортрета співробітника Губернської надзвичайної комісії (на матеріалах Харківської губернської Надзвичайної комісії 1919–1922 рр.) (2013)
Вороніна М. С. - Євгенія Бош – полум’яна революціонерка (гендерний аналіз особистості) (2013)
Салтан Н. М. - Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 – на початку 30-х рр. (2013)
Новікова О. М. - Селянка Радянської України у системі сімейних взаємостосунків 1930-х рр. (2013)
Гінда В. В. - Культура поведінки вболівальників і спортсменів в окупованій нацистами Україні (1941–1944 рр.) (2013)
Іржавська А. П. - Негативний вплив нацистського фізичного терору періоду Другої світової війни на морально-психологічний стан східних слов’ян (2013)
Гребеньова В. О. - Складові дитячої субкультури в Україні на початку XXI ст. (2013)
Присяжнюк Ю. П. - Історичні передумови інтелектуальної еміграції українців до Росії у ХVІІІ ст. (2013)
Романова О. М. - Лісова русалка в обрядах і віруваннях східнослов’янських народів (2013)
Попова Н. О. - "Національна міфологія" та розвиток національної ідентичності в третій чверті ХІХ ст. (2013)
Майор Р. І. - Національна свідомість та труднощі формування української ідентичності русинів Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Москалець В. К. - Декларації лояльності до імперії як елемент ідентичності єврейських підприємців Дрогобича (2013)
Філатова О. Є. - Соціально-професійний склад представників німецької етнічної меншини Харкова в ХІХ ст. (2013)
Авдєєва О. С. - Етнічна структура населення Північного Приазов’я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого Всезагального перепису населення Російської імперії 1897 р.) (2013)
Бойко Я. В. - Розміщення та структура зайнятості економічно активного населення в регіонах Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст. (2013)
Батирєва І. М. - Трансформації соціально-демографічної структури сільського населення Східного Поділля в другій половині ХХ ст. (2013)
Жулканич Н. М. - Грошові доходи як чинник підвищення життєвого рівня сільського населення Карпатського регіону (друга половина 1960–90-х рр.) (2013)
Троцька В. І. - Гончарні горни для випалювання іграшки Опішненського гончарного району ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Ликова О. Г. - Музеєфікація гончарної спадщини Михайла Китриша (2013)
Бережна Н. В. - Вірмени Центральної України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (історико-статистичний аспект дослідження) (2013)
Лукашевич О. А. - Віхи історії української мови в контексті внутрішньої політики Росії ХVIII ст. (2013)
Новак А. В. - Інтелектуальна взаємодія Галичини та Наддніпрянської України як складова українського національного руху другої половини ХІХ ст. (2013)
Жуков С. М. - Система професійної підготовки педагогічних кадрів для мережі земських шкіл Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сергієнко В. Г. - Становлення мережі православних церковних братств Лівобережної України в другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Гончар М. І. - Діяльність церковнопарафіяльних шкіл Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (За матеріалами "Подольских епархиальных ведомостей") (2013)
Рудянин І. П. - Участь греко-католицького духовенства у роботі товариства "Сільський господар" (1899–1914) (2013)
Музика О. Д. - Українізація освіти в УНР доби Центральної Ради: здобутки і проблеми (2013)
Артеменко О. О. - Духовно-культурне життя українського села за умов становлення радянської влади в Україні (1920–1921 рр.) (2013)
Чокан К. П. - Внесок херсонських кооперативних товариств у розвиток освітніх та культурних установ Півдня України (1920-ті рр.) (2013)
Земзюліна Н. І. - Вплив громадських організацій на розвиток освіти та загального культурного рівня населення Черкащини в 1920–30-х рр. (2013)
Стельникович С. В. - Офіційна україномовна преса Генерального округу "Житомир" (1941–1944 рр.) (2013)
Нікіфоров К. С. - Рада у справах Російської Православної Церкви на сторінках "Журналу Московської патріархії" (1943–1954 рр.) (2013)
Капітан Л. І. - Реформатська церква Закарпаття у контексті антирелігійної політики радянської адміністрації повоєнних років (2013)
Сичевський А. О. - Релігійне життя старообрядців села Чолівка Коростенського району Житомирщини у 1944–1990 рр. (2013)
Лаврут О. О. - Вивчення української мови в школах Сталінської області (друга половина 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Якименко І. А. - Сільська школа України в повоєнний період: реалії стану та функціонування (1943–1955 рр.) (2013)
Лисак В. Ф. - Якість і рівень побутового обслуговування селян України у 1950–60-х рр. (2013)
Чмільова С. В. - Культурно-дозвіллєві пріоритети сучасного селянина та можливості їх задоволення в клубному закладі (за матеріалами соціологічного опитування сільського населення Черкаської області) (2013)
Касян А. І. - Проект всестанової волості як вияв кризи існуючого селянського самоврядування (2013)
Тимець І. В. - Тютюнництво в Галичині наприкінці XVIII – XIX ст. (за матеріалами з маєтків Лянцкоронських) (2013)
Кравченко Р. І. - Повітові остроги в Харківській губернії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2013)
Хададова Ф. Т. - Основні напрями діяльності Житомирського міського магістрату (кінець XVIII – 40-і рр. XIX ст.) (2013)
Черемісін О. В. - Культура управління містами Півдня України в кінці XVIII – на початку XX ст. (2013)
Бахов Г. П. - Роль місцевих органів влади щодо промислового будівництва в містах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Єрмілов В. С. - Земська лікувально-продовольча допомога сільськогосподарським робітникам на Півдні України (2013)
Золотар Л. М. - Залізничне будівництво в Таврійській губернії (60–70-ті рр. ХІХ ст.) (2013)
Панченко В. С. - Посадові порушення мирових суддів на Волині в 1871–1919 рр. (2013)
Волос О. В. - Земські зусилля в боротьбі з конокрадством (2013)
Вісин В. В. - Діяльність кооперативних сільськогосподарських товариств у Волинській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сугак В. В. - Характеристика умов договору найму промислових робітників Південної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Силка О. З. - Спектр сільських об’єднань громадян на території Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Синявська Л. І. - Використання праці східних робітників у важкій промисловості України періоду Першої світової війни (2013)
Потапов О. М. - Законодавчі зміни у сфері функціонування органів місцевого самоврядування за часів Тимчасового уряду (2013)
Седляр А. В. - Діяльність Житомирської ради об’єднаних громадських організацій та її Виконавчого комітету (1917 р.) (2013)
Іващенко В. А. - Особливості кадрового складу податкового апарату Української держави гетьмана Павла Скоропадського та його соціально-економічне забезпечення (2013)
Корновенко С. В. - Політична програма селянства України та принципи облаштування тилу цивільними властями Білого руху Півдня Росії в 1919 р. (2013)
Стаценко Д. В. - Сходження з політичної арени Української партії лівих соціалістів-революціонерів (борбистів) (на матеріалах Полтавської губернії УСРР) (2013)
Делія О. В. - Українська інтелігенція у політичних зведеннях ОДПУ (1922–1930 рр.) (2013)
Олійник М. П. - Колективізація на Поділлі в роки НЕПу (2013)
Скрипчинська Н. О. - Оподаткування українського села в умовах суцільної колективізації (1927–1929 рр.) (2013)
Оніпко Т. В. - Обмін досвідом між українськими та закордонними кооператорами: практика 1920-х рр. (2013)
Дем’янюк О. Й. - Особливості економічного розвитку Західної Волині у 1920-х рр. (2013)
Мартинюк Я. М. - Особливості та результати проведення виборів до органів самоврядування Волинського воєводства в 1920–30-х рр. (2013)
Москаленко В. Г. - Історія становлення пасивного виборчого права в УРСР (1930-ті рр.) (2013)
Білоус О. П. - Початок бойової діяльності та перші рейди Сумського партизанського з’єднання в 1941–1942 рр. (2013)
Нанівська М. М. - Соціально-економічне становище Дрогобицько-бориславського нафтопромислового району в четвертій п’ятирічці (1946–1950 рр.) (2013)
Боковня В. М. - Особливості суспільно-політичного життя України в 1953–1957 рр. (2013)
Каковкіна О. М. - Відрядження до Болгарії фахівців українських промислових підприємств у 1950–60-х рр. (2013)
Ралко Р. С. - Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР (2013)
Плахута В. В. - Діяльність цивільної оборони УРСР з розмінування (2013)
Мельничук І. А. - Ординський та кримський напрями у зовнішньополітичній стратегії Литви (кінець ХІV – кінець ХV ст.) (2013)
Драч О. О. - Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Вергун С. І. - Транспортна жандармерія доби "Великих реформ" 1860–70-х рр. у Російській імперії (2013)
Коляда І. А. - Транспортна жандармерія в умовах Першої Російської демократичної революції 1905–1907 рр. (2013)
Гайдай О. М. - Торговий дім "І. Г. Харитоненко з сином" на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р. (2013)
Рощина Л. О. - УГКЦ Канади й України: характер зв’язків та реалії взаємодії (2013)
Пасічна Ю. Г. - Політичні партії у вирішенні аграрної проблеми за Тимчасового уряду Росії (березень–листопад 1917 р.) (2013)
Панасюк О. П. - Проголошення Білоруської Народної Республіки: передумови, причини та особливості (2013)
Боєчко В. Ф. - Скликання законодавчого Сейму та розробка попередніх проектів Конституції Польської Республіки (січень–червень 1919 р.) (2013)
Гряник В. О. - Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців (2013)
Мальшина К. В. - Державотворчий ідеал у словенській політичній дискусії (перша половина 1920-х рр.) (2013)
Олещук Н. Ю. - Радянсько-польські дипломатичні відносини в контексті польської "політики рівноваги" (січень 1934 – травень 1935 рр.) (2013)
Пилипович Т. В. - Український чинник у формуванні Армії генерала Андерса на території СРСР періоду Другої Світової війни (2013)
Шугай Л. Г. - Розробка програми освоєння цілинних земель у Казахстані (2013)
Щербань П. М. - Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр., Щербань Т. Ю. (2013)
Клочак О. З. - Прискорення євроінтеграційних процесів та їхній вплив на формування польської зовнішньої політики в 1990–1993 рр. (2013)
Гарбарук А. С. - Республіка Польща – Полонія: механізми підтримки спільноти історичною батьківщиною в Україні (2013)
Гребенніков В. О. - Суспільство, економіка, інфокомунікації та сталий розвиток України (у двох частинах) (2016)
Диба О. М. - Стратегічні основи кредитування інноваційного розвитку у Європі, Гернего Ю. О. (2016)
Писаренко Т. В. - Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні, Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. (2016)
Орлов П. А. - Социальная ответственность некоторых субъектов финансовых рынков в США и странах ЕС: состояние и тенденции (2016)
Савенко К. С. - Формування економічної безпеки споживачів у сфері житлово-комунального господарства (2016)
Proskurnina N. - Consolidation of Accounting Information for Controlling of the Enterprise Foreign Trade Activity, Dzobko I. (2016)
Кобець В. М. - Механізм еволюційного відбору фірм із різною суспільною відповідальністю, Діордіца С. Г. (2016)
Gontareva I. - A Methodical Approach to the Evaluation of Energy Efficiency at Enterprises, Ivanenko O. (2016)
Moskalenko N. - Critical Issues of Economic Security of Organizations (2016)
Буяк Л. М. - Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об'єкта, Ліп'яніна Х. В. (2016)
Пурський О. І. - Моделювання процесів функціонування торговельного ринку за наявності механізмів електронної та традиційної торгівлі, Гринюк Б. В., Мороз І. О. (2016)
Алимов О. М. - Розбудова в Україні економіки інформаційного типу в умовах ресурсних обмежень, Микитенко В. В. (2014)
Андрощук С. М. - Кодифікація правил визначення вартості будівництва у порівнянні з нормами податкового законодавства (2014)
Антипенко Є. Ю. - Опційний аналіз інвестицій у реорганізацію систем управління ланцюгами поставок будівельних підприємств (2014)
Бусарев В. В. - Концептуальная структура системы управления строительным предприятием на основе процессно-ориентированных моделей бюджетирования (2014)
Геращенко О. П. - Методологічні основи інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств у контексті застосування важелів венчурного фінансування (2014)
Горбач М. В. - Семантично-сітьові моделі як засіб реалізації оцінки та вибору альтернатив проектування будівельного виробництва на основі сучасних енергоефективних технологій (2014)
Демешок О. О. - Побудова механізму розв’язання проблем управління потенціалом сталого розвитку: регулятори та закономірності руху (2014)
Доненко В. І. - Розробка системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних проектів відновлення аварійних об’єктів, Іщенко О. С., Бобраков А. А. (2014)
Зеленков Ю. О. - Системні важелі механізму державного регулювання інвестиційних процесів (2014)
Козак Н. Ф. - Моделювання як складова інформаційно-експертної системи при формуванні колористичної складової комфортного середовища (2014)
Костенко С. В. - Альтернативний орендний механізм управління проектами реконструкції та реставрації як спосіб збереження пам'яток культурної спадщини (2014)
Куліков П. М. - Використання інструментарію галузевої теорії "Геометрична економетрика" щодо ефективної роботи підприємства через трансформацію механізмів фінансового інвестування, Бондар О. А., Якимчук І. М. (2014)
Лагутін Г. В. - Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу підприємств будівельної галузі: проблеми та шляхи формування (2014)
Лазарева М. Г. - Паттерны состояний финансовых рынков в системе управления динамической устойчивостью холдингов (2014)
Марчук Ю. Л. - Підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів за умов відкритої економіки (2014)
Назаренко Ю. Ю. - Основні напрями економічної безпеки підприємства в контексті нарощення ефективності (2014)
Петраш О. П. - Податковий регулятор як альтернативний варіант формування оптимального інвестиційного портфеля девелоперської компанії (2014)
Поколенко В. О. - Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців, Рижакова Г. М., Приходько Д. О. (2014)
Ріжок І. М. - Інноваційний інструментарій формалізованої ідентифікації стану банкрутства підприємств-учасників реалізації будівельного проекту (2014)
Фесун А. С. - Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації будівельних програм: зміна парадигми управління та інноваційні рішення фінансування (2014)
Чуприна Ю. А. - Організація системи енергоменеджмента для житлового сектору на основі міжнародного стандарту якості (2014)
Шпаков А. В. - Адаптогенез будівельних організацій на основі сетізації та формування мережевих структур (2014)
Якімцов Ю. В. - Організація ресурсного забезпечення проектів будівництва в умовах інтенсифікації охорони навколишнього середовища (2014)
Фираго Б. И. - Анализ систем векторного управления электродвигателями переменного тока (2013)
Оксанич А. П. - Разработка методики и устройства для исследования оптического качества монокристаллического германия, Малеванный В. В. (2013)
Притчин С. Э. - Разработка математической модели влияния точечных дефектов монокристаллов арсенида галлия на его упругие характеристики (2013)
Синчук О. Н. - Совершенствование методов расчета электрических нагрузок при проектировании и модернизации систем электроснабжения железорудных предприятий, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А. (2013)
Корнага Я. І. - Програмний комплекс для експериментальних досліджень ефективності пошуку даних в базах даних із застосуванням KMF-дерев (2013)
Кулик А. Я. - Забезпечення завадостійкого передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп’ютерних системах (2013)
Межуєв В. І. - Предметно-орієнтоване моделювання та керування процесами системної інженерії (2013)
Кулінченко Г. В. - Дослідження динаміки системи позиціонування підкладок, Багута В. А., Гладкий В. В. (2013)
Слабченко О. О. - Методы и алгоритмы выявления сообществ потенциальных абитуриентов и их лидеров в социальных сетях, Сидоренко В. Н., Пономарчук Р. А. (2013)
Черненко Д. В. - Вимірювальні перетворювачі тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль, Кузьменко О. М., Жовнір М. Ф. (2013)
Войтенко А. Е. - Акустическая теория скрытой теплоты плавления, Соболев В. В., Билан Н. В., Чебенко Л.Ю. (2013)
Блохин В. С. - Оценка напряженного состояния ствола глубокой скважины, Бандурина Е. В. (2013)
Пузырь Р. Г. - Определение геометрических параметров цилиндрической заготовки для обеспечения функционально-ориентированной технологии профилирования (2013)
Педченко С. В. - Обґрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар'єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу (2013)
Яцина Н. Н. - Обгрунтування методики дослідження руху транспортного засобу з установленим пневмодвигуном (2013)
Саленко Ю. С. - Определение энергоемкости процесса перемешивания смесей наклонными лопатками в смесителях принудительного действия (2013)
Єлістратов В. О. - Пристрій для підвищення залишкового тиску в паливній системі дизеля (2013)
Кошицька Н. А. - Екологічна оцінка впливу техногенного навантаження від забруднення зернопереробними комплексами атмосферного повітря, Фещенко В. П. (2013)
Тимошенко С. А. - Аналіз впливу на довкілля паперових відходів києва та львова та технологій їх утилізації із використанням методу оцінки життєвого циклу, Дудар Т. В., Дерейко Х. О., Мальований М. С. (2013)
Мальований М. С. - Стратегія мінімізації екологічної небезпеки внаслідок впровадження комплексної технології перероблення нагромаджених розсолів та твердих відходів калійного виробництва у калузькому промисловому регіоні, Савчук Л. Я. (2013)
Гончаренко Т. П. - Екологічна оцінка впливу на довкілля підприємств хімічної галузі на прикладі пат "АЗОТ" (м. Черкаси), Жицька Л. І. (2013)
Загоруйко Н. В. - Оцінка ризику виникнення онкологічних захворювань для населення, що проживає в місцевості з природним підвищеним радіаційним фоном, Мислюк О. О., Гончаренко Т. П. (2013)
Василенко А. М. - Результати біотестування водних розчинів харчових добавок, Никифоров В. В. (2013)
Мартинов В. Л. - Оптимізація параметрів енергоефективних блокованих будівель (2013)
Маслак О. І. - Загроза втрати стратегічної стійкості підприємства: шляхи та способи протидії, Мовчан І. В. (2013)
Квятковська Л. А. - Сучасні тенденції інвестування у людський капітал (2013)
Яценко Н. М. - Причини безробіття молоді в україні, Яковенко Я. Ю. (2013)
Зінь М. М. - Роль і місце енергетичного менеджменту в системі конкретних функцій менеджменту підприємством, Підгайний Ю. Б. (2013)
Касич А. О. - Формування оподатковуваного прибутку в контексті змін до податкового кодексу України, Авраменко О. І. (2013)
Ховрак І. В. - Доходи населення україни: економічний зміст і дискусійні питання (2013)
Крот Л. М. - Роль земств у становленні та розвитку кредитних установ в епоху ринкових реформ (на матеріалах Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній) (2013)
Касич А. О. - Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства, Онищенко О. В. (2013)
Гноєва І. М. - Якість аудиторських послуг, Вінник С. М. (2013)
Бизнес-история Якова Генькина (2011)
Системность и надежность ИПК "Техника" (2011)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2011)
Колосов А. Е. - Упаковка как объект права интеллектуальной собственности (эффективные методы получения государственной охраны и защиты) (2011)
Сенчина К. Я. - Дослідження енергосилових характеристик кулісно-важільного механізму при розрізуванні картонної стрічки (2011)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2011)
Терницький С. В. - Дослідження зусиль висікання розгорток картонних паковань (2011)
Васьків М. В. - Використання статистичних методів контролю в системі моніторингу якості виробництва тари із ПЕТФ, Іващук В. В. (2011)
Гуць В. С. - Перемещение груза рабочими органами технологического оборудования, Губеня А. А., Коваль О. А. (2011)
Кривошей В. Н. - Экология бумажного и полимерного пакета (2011)
Безпека харчової продукції та упаковка (2011)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2011)
Сазоненко В. В. - Фарби для захисту упаковки та етикетки від фальсифікації, Карпіловський П. Е., Кільдишова Л. В., Біляєва Л. Г. (2011)
Жорстка транспортна упаковка з полімерів (каністри, фляги, бочки, контейнери) (2011)
Как измерить свойства укупорочных средств? (2011)
Господарський спір у суді (2011)
Гармонізація українських стандартів (2011)
Спеціальність "Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань" (2011)
Виставки, конференції (2011)
Громова О. В. - Дизайн упаковки — искусство или наука?, Скуридина Е. В. (2011)
Кривошей В. Н. - Ящик из гофрокартона (свойства и методы их определения) (2011)
Служба коротких сообщений (2011)
Жовті сторінки (2011)
Баранник В. В. - Анализ особенностей применения видеоконференцсвязи в интересах профильных органов государственного управления, Власов A.B., Филоненко Б. В. (2014)
Яковенко A. B. - Анализ характеристик алгоритма сжатия данных LZW, Пугачев С. И., Твердохлеб В. В. (2014)
Гуржий П. Н. - Декодирование сжатых видеоданных в инфокоммуникационных системах объективного контроля (2014)
Баранник В. В. - Метод верификации кодека вектора кортежей в систему компрессии базовых кадров видеопотока в инфокоммуникациях, Туренко C. B. (2014)
Бойко Ю. П. - Технология реконструкции массивов длин серий двоичных элементов для систем доставки видеоданных в телекоммуникационных сетях, Королева H. A., Подорожняк A. A. (2014)
Рябуха Ю. Н. - Метод кодирования трехмерных структур данных по вертикально-горизонтальной архитектуре (2014)
Лещенко О. И. - Автоматическое управление параметрами преобразователей в составе информационно-измерительных систем, Банзак О. В., Пашков С. А. (2014)
Ленков C. B. - Построение и анализ помехозащищенных процессорных архитектур, Гунченко Ю. А., Савенчук В. В. (2014)
Борисенко И. И. - Сегментация контейнера в стеганографических алгоритмах пространственной области встраивания (2014)
Бойченко О. В. - Методології проектування архітектури специфікації, Лєнков О. С., Охрамович Л. В. (2014)
Костырка О. В. - Стеганопреобразование пространственной области изображения-контейнера, устойчивое к сжатию, Мельник М. А., Рудницкий В. Н. (2014)
Рибальський О. В. - Комп'ютерно-технічна експертиза та інформаційна безпека, Тимошенко Л. М., Мушак А. Я. (2014)
Бекиров А. Э. - Пути повышения безопасности информационных ресурсов в системах специального назначения, Думанский М. В., Трифоненко К. Ю., Кутя Н. В. (2014)
Пампуха І. В. - Сучасні проблеми технологічної безпеки програмних засобів систем управління озброєнням та військовою технікою, Гришин С. П., Мірошніченко О. В. (2014)
Скатов В. В. - Дослідження особливостей цифрових фонограм, створених деякими пристроями (2014)
Kuchinsky Y. D. - Modern equiupment for special militia units: scaling ladder, Naskalov О. V. (2014)
Smernitsky D. V. - Research as the main form of the research and scientific-technical activities (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранник В. В. - Метод интеллектуализации обработки данных в бортовой аппаратуре системы дистанционного зондирования земли, Подорожняк А. А. (2014)
Лєнков С. В. - Модель представлення знань для багатомовної системи машинного перекладу, Замаруєва І. В., Пампуха І. В., Охрамович Л. В. (2014)
Слободянюк А. В. - Согласованные модели видеокадров в планировании процессов оценки качества услуг QoE/QoS (2014)
Двухглавов Д. Э. - Анализ подходов к управлению скоростью передачи видеопотока, Оксиюк А. Г., Твердохлеб В. В. (2014)
Сидченко С. А. - Анализ состояния видеоинформационного обеспечения органов и подразделений МВД Украины, Комолов Д. (2014)
Рябуха Ю. Н. - Методология формирования параллельной технологии трехмерного кодирования видеопотоков в инфокоммуникациях (2014)
Бойчук В. О. - Біокомп’ютери та методики їх програмування, Муляр І. В., Царьов Ю. О. (2014)
Лєнков С. В. - Теоретичні можливості підвищення рівня безвідмовності складного об’єкта РЕТ за рахунок проведення планових ремонтів, Осипа В. О., Пашков С. О., Березовська Ю. В. (2014)
Богдан В. П. - Технології сполучення кінцевого (клієнтського) обладнання з вузлом доступу провайдера (2014)
Мусієнко Д. І. - Проблеми сучасних систем відеоаналітики (2014)
Яковенко А. В. - Подходы для защиты видеоинформации на основе устранения избыточности в инфокоммуникациях, Ларин В. В., Тарнополов Р. В. (2014)
Казакова Н. Ф. - Конвергенція глобальної інформаційної мережі: питання синтезу інфраструктури, Зеленцова Ж. Ю. (2014)
Зоріло В. В. - Алгоритм виявлення малого розмиття цифрового зображення (2014)
Борисенко І. І. - Застосування методів порівняння послідовностей в стеганографічних перетвореннях цифрових зображень (2014)
Кудінов В. А. - Методика експертної оцінки рівнів захищеності інтегрованої інформаційної системи оперативного інформування МВС України (2014)
Шворов С. А. - Метод оптимального управління процесом загрузки сировини в біореактор для отримання максимальних об’ємів біогазу, Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2014)
Veresenko Y. V. - Position location of the illegal cut-ins to oil and gas pipelines (2014)
Smernitsky D. V. - The development and manufacturing of special means: legal regulation (2014)
Соловьев В. И. - Оптимизация вычислительной сложности спектрального анализа в современных задачах речевых технологий, Рыбальский О. В. (2014)
Иванченко Е. В. - Системный анализ и многокритериальная оценка эффективности функционирования системы защиты информации, Хорошко В. А. (2014)
Гостев В. И. - Аналитические выражения для управляющих воздействий на выходе нечеткого регулятора при идентичных треугольных функциях принадлежности на универсальном множестве, Панченко И. В. (2014)
Скопа О. О. - Конвергенція глобальної інформаційної мережі: питання управління гетерогенними середовищами з урахуванням вимог тріади CIА, Казакова Н. Ф., Зеленцова Ж. Ю. (2014)
Павлов І. М. - Моделі дуельної диференційної гри під час проектування процесів захисту інформації (2014)
Бабенко В. Г. - Застосування операцій криптографічного перетворення для синтезу криптоалгоритмів (2014)
Тимошенко Л. М. - Удосконалення алгоритму факторизації для криптографічних систем захисту інформації, Івасєв С. В., Вербик К. В. (2014)
Барсукова О. В. - Рекомендації з використання тканин з мембранним покриттям під час проектування та виготовлення спеціальних видів зимового форменого одягу, Бабенко О. Б., Бакал В. П. (2014)
Буран В. В. - Науково-технічні аспекти вирішення проблеми дослідження впливу електрошокових пристроїв на організм людини, Думанський М. В., Шумак С. І. (2014)
Дмитрук Р. І. - Аналіз радіоліній зв’язку з безпілотними літальними апаратами, Коротєєв І. М., Думанський М. В. (2014)
Алєксєєв С. В. - Безпілотні літальні засоби: історія та перспективи розвитку (2014)
Марченко О. С. - Перспективи розвитку засобів індивідуального бронезахисту (2014)
Скоробагатько М. А. - Використання голографічних нанонаповнювачів у люмінофорах для маркування рухомого майна задля його ідентифікації (2014)
Смерницький Д. В - Медіація у сфері наукової і науково-технічної діяльності (2014)
Вихідні дані (2014)
Загирняк М. В. - Определение требуемой пондеромоторной силы при сепарации электромагнитными шкивами, Ляшенко В. П., Милявец Дамиян (2013)
Оксанич А. П. - Усовершенствование технологии и аппаратуры отжига слитков и подложек арсенида галлия для изделий микронаноэлектроники и фотовольтаики, Притчин С. Э. (2013)
Оксанич А. П. - Исследование структурных и оптических характеристик слитков германия выращенных методом Чохральского, Малеванный В. В. (2013)
Скринарова Дж. - Впровадження алгоритму оперативного планування високопродуктивного обчислювального кластеру, Крнак M., Мартинкова П. (2013)
Крупський К. Л. - Метод та інформаційна технологія прийняття рішень щодо складу спеціалістів при взаємодії регіонального ринку праці та системи освіти (2013)
Луговой А. В. - Эволюция вычислительной архитектуры от зарождения до наших дней, Зеленцова Ж. Ю. (2013)
Ляшенко В. П. - Разработка структуры системы управления процессом термической обработки на основе программного модуля (2013)
Григорова Т. А. - Комп’ютерне моделювання процесів високотемпературної дифузії (2013)
Ярмілко А. В. - Забезпечення швидкої зміни моделі поведінки у вбудованих системах реального часу, Багінський М. Ю. (2013)
Тарасова И. А. - Принципы построения и архитектура базы знаний системы нечеткого управления на основе многомерных функций принадлежности (2013)
Завгородний В. В. - Методы поиска решений в информационных пространствах производственных предприятий на основе связанных данных, Щербак С. С. (2013)
Олійник А. П. - Моделювання розподілу тиску в трубопроводі за наявності витоків з використанням формули даламбера, Штаєр Л. О. (2013)
Мин Нью Хуі - Аналіз світової нормативно-правової бази у сфері транспортного забезпечення маломобільних груп населення, Солошич О. М. (2013)
Калякин С. А. - Управление разрушающим действием взрыва удлиненного шпурового заряда взрывчатого вещества, Шкуматов А. Н., Лабинский К. Н. (2013)
Бойко В. В. - Дослідження похибок сповільнювачів в поверхневих хвилеводах при експлуатації неелектричної системи ініціювання "імпульс" на якість вибуху, Богуцький С. Ю., Вознюк В. М. (2013)
Педченко С. В. - Безопасный уровень затопления горных выработок как критерий при мокрой консервации шахт, Ягмур А. Б., Дроздова Н. А. (2013)
Саленко Ю. С. - Определение основных параметров одновального бетоносмесителя с наклонными периферийными лопатками, Маслов А. Г. (2013)
Камських О. В. - Встановлення фізико-хімічних кінетичних закономірностей руйнування лабрадориту (2013)
Шраменко Н. Ю. - Рационализация взаимодействия терминальных комплексов и грузовладельцев (2013)
Кулиш В. А. - Совершенствование технологии открытых горных работ с учетом эффективного использования земельных ресурсов при разработке горизонтальных месторождений, Ложников О. В. (2013)
Підліснюк В. В. - Екологічні ризики при вирощуванні біопаливних культур, Колісник Я. М. (2013)
Удод В. М. - Екологічний підхід до визначення ролі захисних лісових насаджень щодо відновлення антропогенних ландшафтів, Котовенко О. А., Абу Діб С. М. (2013)
Петрушка І. М. - Використання гелевої моделі для дослідження кінетики адсорбції прямих барвників із стічних вод природними сорбентами, Мальований М. С., Петрушка К. І. (2013)
Пасенко А. В. - Технологічне забезпечення процесу переробки відходів водоочищення теплоелектростанцій на етапі зневоднення шламової пульпи (2013)
Давидчук С. П. - Загрязнение природных поверхностных вод органическими соединениями как фактор формирования экологического риска, Козловская Т. Ф. (2013)
Странгфелдова Я. - Порівнянняльний аналіз економічної ефективності державних і недержавних установ соціального обслу-говування, Кубісова Л. (2013)
Загірняк М. В. - Стан фінансового забезпечення вищої освіти і науки в україні. Питань більше ніж відповідей, Усатюк В. М. (2013)
Маслак О.І. - Наслідки різноманіття інноваційного розвитку промисловості (2013)
Грибан Н. Г. - Проблеми та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі аграрного сектора (2013)
Абрамович О. В. - Фактори впливу на розмір сільськогосподарських підприємств, Корнілов Л. В. (2013)
Дорожкіна Г. М. - Розробка стратегії туристичної компанії з урахуванням сезонності споживчого ринку послуг (2013)
Гринь С. А. - Минерально–сырьевая база для промышленного получения ванадия, Питак И. В., Кузнєцов П. В. (2013)
Малышев В. В. - Термодинамическое обоснование и практическая реализация регулирования кислотно-основных взаимодействий в вольфраматных расплавах, Соловьев В. В., Черненко Л. А., Бондус С. Н., Габ А. И., Гон-Эскар М. (2013)
Маркевич Е. А. - Нетрадиционный метод полива растений с использованием энергии бризантных взрывчатых веществ, Хропатый С. В. (2013)
Rybalsky О. V. - Automatic calculation of the coefficients of fractal scale in the program "Fractal”, Sоlоvyov V. I., Zhurаvеl V. V., Shаblia А. N., Таtаrnikоvа Т. А. (2014)
Ленков С. В. - Имитационная статистическая модель процесса отказов резервированных радиоэлектронных систем, Браун В. О., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2014)
Кобозева А. А. - Стеганопреобразование пространственной области цифрового изображения, устойчивое к масштабированию, Дзюбинская Л. М., Бобок И. И. (2014)
Селетков В. Л. - Идентификация диктора по порядковым статистикам спектров речевых сигналов, Кузнецов М. В. (2014)
Иванченко Е. В. - Техническое обслуживание систем обеспечения информационной безопасности, Хорошко В. А., Хохлачева Ю. Е. (2014)
Іванченко І. С. - Алгоритм проектування механізму контекстно-орієнтованого захисту інформаційних ресурсів (2014)
Орехов А. К. - Защита информации в системах управления воздушным движением, Хорошко В. А. (2014)
Микитин Г. В. - Комплексна система безпеки інформаційних технологій для задач управління проблемними ситуаціями (2014)
Дудикевич В. Б. - Комплексний підхід до захисту мовної інформації в технологіях безпровідного зв’язку, Микитин Г. В., Ребець А. І., Банах Р. І. (2014)
Грищук Р. В. - Аналіз ефективності алгоритмів класифікації кібератак, Мамарєв В. М. (2014)
Самчишин О. В. - Аналіз сучасних елементів кібернетичної зброї, Охрімчук В. В. (2014)
Козина М. А. - Стеганографический метод организации скрытого канала связи, осуществляющий проверку целостности передаваемой информации (2014)
Марченко О. С. - Перспективи впровадження в практичну діяльність підрозділів ОВС нових засобів нелетальної дії (2014)
Сидоренко Ю. М. - Вплив форми саморобного вибухового пристрою на процес деформування циліндричного корпусу засобу локалізації його вибуху, Мариненко Я. О. (2014)
Барсукова О. В. - Аналіз критеріїв оцінювання при проведенні дослідних носінь предметів форменого одягу різного асортименту та функціонального призначення, Бакал В. П., Бабенко О. Б. (2014)
Кривутенко А. І. - Дактилоскопія: принципово новий електрооптичний метод отримання відбитків поверхні тіла живих організмів та галузі його використання, Вересенко Ю. В., Полук Т. А. (2014)
Смерницький Д. В. - Наукові і технологічні парки як оптимальна форма науково-технічної діяльності (2014)
Жуйков Д. Б. - Метод оценки характеристик потока данных в информационных коммуникациях (2014)
Вихідні дані (2014)
Тот, кто хочет, тот и может (2011)
Упаковка для ліків (досвід фармацевтичної компанії "Фармак") (2011)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2011)
Кривошей В. М. - Упаковка для лакофарбових матеріалів (2011)
Кондрахін В. С. - Упаковка "ЮлаПак" — новинка на ринку (2011)
Кондитерские изделия и упаковка (заметки с конференции) (2011)
Кривошей В. М. - Безпечність, екологічність, зручність (роздуми про пакування) (2011)
Марчевський В. М. - Кінетика нагрівання картону, Воронін Л. Г., Кравчук А. З. (2011)
Якімчук М. В - Вплив пористості пакувальних матеріалів на усилля утримання упаковок вакуумними захоплювальними пристроями, Гавва о.М., Самойлик О. Є. (2011)
Боброфф Р. - Оксобиоразлагаемые полимеры (2011)
Пленки для молочных продуктов (2011)
Кулишова О. Ю. - Оптимизм упаковочной отрасли – конкурс "Українська зірка упаковки" (2011)
1–2 червня 2011 р. — зустрічаємось в Алушті (ювілейна конференція "Пакувальна індустрія") (2011)
Скуридина Е. В. - Редизайн упаковки. Новая жизнь бренда (2011)
Величко О. М. - Репродукційно-графічні характеристики тиражних відбитків, Зоренко Я. В. (2011)
Выставка деловых контактов (встречи и размышления на "УпакИталия’11") (2011)
Новий присмак IFFIP та "Пак Експо" (2011)
Коробки и пачки (2011)
Унификация упаковки (2011)
Знаки и надписи на транспортной упаковке (2011)
Испытание транспортной тары (2011)
Бюлетень "Промислова власність" (2011)
Трудові спори (2011)
Спеціальність "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" (2011)
Виставки, конференції (2011)
Служба коротких повідомлень (2011)
Хронология развития упаковки (2011)
FoodMaster-2011 подводит итоги (2011)
Жовті сторінки (2011)
Хорошко В. А. - Оценка защищенности цифровых систем передачи информации с отводным каналом, Цопа А. И., Шокало В. М. (2011)
Павлов І. М. - Формалiзацiя проектних показникiв якостi захисту iнформацiї комплексної системи захисту iнформацii, Бiрюков В. О. (2011)
Демчишин М. В. - Геометрична iнтерпретацiя оптимiзацiї розподiлу ресурсiв мiж об'єктами захисту iнформації (2011)
Мамарєв В. М. - Аналiз сучасних методiв виявлення атак на ресурси iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (2011)
Блавацкая Н. Н. - Алгоритмы вторичного сжатия речевых сигналов (2011)
Скачек Л. М. - Методика оцiнки iнформацiйних ризикiв пiдприємства (2011)
Єжова Л. Ф. - "14Р" iнформацiйної безпеки: побудова моделi iнформацiйної безпеки iз використанням маркетингового iнструментарiю (2011)
Капустян М. В. - Математическая модель контроля качества функционирования систем защиты информации, Хорошко В. А. (2011)
Коломыцев М. В. - Аутентификация в WЕB-приложениях, Носок С. А. (2011)
Корченко О. Г. - Iмiтацiйне моделювання роботи системи квантового прямого безпечного зв'язку iз застосуванням завадостiйких кодiв для кутритiв, Baciлiy Є. В., Гнатюк С. О., Кiнзерявий В. М. (2011)
Архипов А. Е. - Применение экономико-мотивационных соотношений для оценивания вероятностных параметров информационных рисков (2011)
Журиленко Б. Є. - Диференцiйний пiдсилювач електричного сигналу на частотах мовного дiапазону для виявлення акустоелектричних перетворювачів, Дубовий Є. О. (2011)
Конахович Г. Ф. - Сучаснi методи квантової стеганографiї, Шевченко О. В., Кiнзерявий В. Н., Хохлачова Ю. Є. (2011)
Луцкий М. Г. - Базовые понятия управления риском в сфере информационной безопасности, Иванченко Е. В., Казмирчук С. В. (2011)
Луценко В. М. - Дослiдження методiв захисту локальних джерел побiчних випромiнювань персональних комп'ютерiв при створеннi КСЗI, Якименко О. М. (2011)
Кулаков Ю. О. - Безопасная многопутевая маршрутизация в беспроводных сетях большой размерности, Лукашенко В. В., Левчук А. В. (2011)
Бойченко О. В. - Оцiнка якостi та оптимiзацiя функцiонування iнформацiйних систем (2011)
Гопиенко А. В. - Метод скрытой передачи данных в компьютеризированных информационно-измерительных системах, Куц Ю. В., Монченко Е. В. (2011)
Бабенко Т. В. - Обробка персональних даних в умовах дiяльностi вищих навчальних закладiв, Третяк О. М., Мещеряков Л. І., Кручiнiн О. В. (2011)
Луцький М. Г. - Модель оцiнки якостi експерта для пiдвищення об'ективностi експертиз у сферi iнформацiйноi безпеки, Корченко О. Г., Горнiцька Д. А, Ярмошевич І. М. (2011)
Горбенко І. Д. - Методи перехоплення iнформацiї у системах квантової криптографiї, Іванченко Є. В., Карпенко С. В., Гнатюк С. О. (2011)
Захарова М. В. - Програмна модель процесу вибору ефективних механiзмiв захисту iнформацiйних ресурсiв, Захарова М. В., Хропата І. В. (2011)
Ракурс жизненного пути (2011)
Кривошей В. М. - П’ятий крок у пакувальному житті (2011)
Упаковка c берегов Южного Буга (2011)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2011)
Постоянный рост в гармонии с природой (2011)
Innovia Films — традиции и стратегии (2011)
Регей І. І. - Оптимізація розкроювання листів білої жерсті під час виготовлення металевої тари, Хведчин Ю. Й., Книш О. Б. (2011)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2011)
Баль-Прилипко Л. В. - Сучасні тенденції в упаковці м’ясних продуктів як ключовий аспект безпечності (2011)
Инновационная разработка от Camozzi (2011)
Лазарева Е. В. - Колебательный шаговый пневмопривод поворотного действия в упаковочной технике (перспективы использования), Осинский Ю. А., Копп В. Я. (2011)
:Dotrix Modular — цифровая флексография (2011)
Дизайн — это хороший компромисс (2011)
Терещенко Е. П. - Методы контроля упаковки для пищевых продуктов (2011)
Сірик Т. А. - Відходи упаковки та їхня утилізація (2011)
Кривошей В. Н. - Interpack-2011 — позитивные экономические тенденции, Халайджи В. В. (2011)
Халайджи В. В. - "Росупак-2011" — новые горизонты (2011)
Упаковка бег-ін-бокс (2011)
Что читать на этикетке? (2011)
Работаем с нотариусом (2011)
Спеціалізація "Дизайн паковання" за напрямом підготовки "Дизайн" (2011)
Виставки, конференції (2011)
Служба коротких сообщений (2011)
Жовті сторінки (2011)
Хорошко В. А. - Определение свойств опасных сигналов, Шатило Я. Л. (2012)
Хорошко В. О. - Особливостi оцiнки безпеки iнформацiйних систем, Хохлачова Ю. Є. (2012)
Луценко В. М. - Комплекснi системи захисту iнформацiї довiльної складностi (2012)
Мачалин И. А. - Векторное и матричное диагностирование систем телекоммуникаций и защиты информации, Костановский В. В. (2012)
Иванченко Е. В. - Методология синтеза систем анализа и оценки рисков потерь информационных ресурсов, Казмирчук С. В., Гололобов А. Ю. (2012)
Пархоменко І. І. - Штучнi бiологiчнi системи захисту комп'ютерних мереж, Пасько О. З. (2012)
Ряба O. I. - Особливостi захисту ресурсiв та каналiв корпоративних мереж, Черниш Л. Г., Погорiлий Ю. В. (2012)
Пархоменко I. I. - Застосування методiв штучного iнтелекту в системах антивiрусного захисту, Молодан Б. О., Нечипорук В. В. (2012)
Василенко В. С. - Аналiз протоколiв розподiлених мереж iз використанням вирiшального зворотного зв'язку, Дубчак О. В., Василенко М. Ю. (2012)
Стасюк А. И. - Базовая модель параметров для построения систем выявления атак, Корченко А. А. (2012)
Корченко А. Г. - Системы анализа и оценки риска потерь государственных информационных ресурсов, Волянская В. В., Казмирчук С. В., Охрименко А. А. (2012)
Чунарьова А. В. - Аналiз нормативно-правового забезпечення захисту iнформацiї сучасних IKCM, Чунарьов А. В. (2012)
Пархоменко И. И. - Методы противостояния технологии скрытой передачи данных Soft Темреsт, Язиванова М. В. (2012)
Терейковський І. А. - Нейромережевий поведiнковий аналiзатор антивiрусної системи (2012)
Луцкий М. Г. - Модели эталонов лингвистических переменных для систем выявления атак, Гавриленко А. В., Корченко А. А., Охрименко А. А. (2012)
Кiнзерявий В. М. - Новий метод підсилення секретностi пiнг-понг протоколу з парами переплутаних кутритiв, Baciлiy Є. В., Гнатюк С. О., Жмурко Т. О. (2012)
Чевардiн В. Є. - Аналiз механiзмiв забезпечення цiлiсностi та автентичностi повідомлень в мережах МАNЕТ, Iзофатов Д. О. (2012)
Скулиш Є. Д. - Сучаснi системи захисту державних iнформацiйних ресурсiв, Корченко О. Г., Горбенко Ю. І., Пушкарьов О. І., Соловйов О. А., Коряков І. В. (2011)
Невойт Я. В. - Принципы оптимизации управления технической эксплуатацией систем защиты информации, Пархуць Л. Т., Хорошко В. А. (2011)
Пискун С. Ж. - Построение профиля оперативного тестирования случайных последовательностей, Хорошко В. А. (2011)
Карпiнець В. В. - Вирiшення проблеми захисту авторських прав векторних зображень в iнформацiйно-комунiкацiйних системах, Яремчук Ю. Є., Iванiшина Д. О. (2011)
Катеринчук I. С. - Методика експертизи телекомунiкацiйних систем в умовах невизначеностi, Перiг В. М. (2011)
Левченко Є. Г. - Розподiл ресурсiв iнформацiйної безпеки в динамiчному режимi, Прус Р. Б., Швець В. А. (2011)
Журилеко Б. Є. - Втрати стеганографiчої iнформацiї у графiчному контейнерi формату JPG, Степура Я. В. (2011)
Муратов А. Е. - К вопросу о механизме приобретения ценности субъективной информации в задачах обеспечения безопасности (2011)
Архипов О. С. - Оцiнювання якостi роботи експертiв за даними багатооб'єктної експертизи, Архiпова С. А. (2011)
Архипов О. С. - Концептуалiзацiя моделей ризикiв, Архiпова С. А. (2011)
Смирнов А. А. - Метод стеганографического встраивания информации в неподвижные изображения с использованием сложных дискретных сигналов и прямого расширения спектра (2011)
Горбенко Ю. І. - Сутнiсть та оцiнка стiйкостi криптографiчних перетворень в кiльцях зрiзаних поліномів, Корченко О. Г., Горбенко I. Д., Пушкарьов А. І., Коряков I. B. (2011)
Конахович Г. Ф. - Эффективное техническое обслуживание и ремонт перспективных воздушных судов как основа национальной безопасности государства, Козлюк И. А., Варченко О. И. (2011)
Вітаємо з ювілеєм! (2011)
Життя точно по мірці (2011)
ДПА — всерьёз и надолго (2011)
Новые высоты завода "Полимаш" ТМ "ПЭТ Технолоджис" (2011)
Новий завод Plast-Box Ukraine (відкриття в Чернігові) (2011)
Упаковка из Чехии (2011)
Инновации в упаковке (мировой опыт) (2011)
Шредер В. Л. - Упаковывание пищевых продуктов в гибкие материалы, Гавва А. Н., Кривошей В. Н. (2011)
Атанасов В. Н. - Свежая продукция: от поля к потребителю (2011)
Гавва О. М. - Фасування безалкогольних напоїв у тару із ПЕТФ на обладнанні вітчизняного виробництва, Кохан О. О. (2011)
Коврыженко Д. В. - Расход воздуха через материал и неплотности в упаковочных машинах, Карлов А. Г. (2011)
Гавва О. М. - Магнітні захоплювальні пристрої у пакувальному обладнанні, Валіулін Г. Р. (2011)
Шафинская В. И. - Мобильный помощник (терминал сбора данных) (2011)
10 дней вместо 20 (2011)
Величко О. М. - Систематизація технологій виробництва поліграфічної продукції, Савченко К. І. (2011)
Слабий В. Г. - Скільки коштує утилізувати відходи упаковки?, Кривошей В. М. (2011)
Хронология развития упаковки (2011)
Ленюк Г. К. - Альтернативний метод визначення опору продавлюванню паперу (2011)
Лотки (2011)
Ответственность руководителя (2011)
Жовті сторінки (2011)
"Пак Экспо". Больше, чем выставка (2011)
Горюк В. В. - Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу (2015)
Гуцалюк О. М. - Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту, Череватенко В. А. (2015)
Какауридзе Н. - Влияние инновационного менеджмента на конкурентоспособность фирмы в эпоху экономики знаний (2015)
Миндадзе О. - Незаконная предпринимательская деятельность как экономическое преступление и ее юридический анализ по кодексу уголовного права Грузии (2015)
Ревіка К. А. - Теоретичні засади механізму реалізації структурної політики національної економіки (2015)
Рибінцев В. О. - Фактори впливу на банківську систему України в сучасних умовах розвитку економіки держави, Хацер М. В. (2015)
Футало Ю. Р. - Зовнішньоторговельні відносини України на сучасному етапі розвитку (2015)
Нагорна О. В. - Особливості фінансової діяльності підприємств комунального господарства, Томарева-Патлахова В. В. (2015)
Попова В. Д. - Особливості поетапного підходу до вирішення проблем управління матеріальними потоками у виробництві (2015)
Андрющенко І. Є. - Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності (2015)
Лищенко О. Г. - Алгоритм підготовки управлінської звітності, Козік А. Ю. (2015)
Пивоваров М. Г. - Парадигма розвитку малого підприємництва в Україні: аналіз, проблеми та шляхи її вдосконалення (2015)
Саєнко О. М. - Процес формування доходів на роздрібних фармацевтичних підприємствах (2015)
Сиваченко О. В. - Побудова семантичного ядра як основа маркетингових комунікацій підприємства машинобудування в Інтернеті (2015)
Смерічевський C. Ф. - Ризик-менеджмент машинобудівних підприємств України в сучасних умовах господарювання (2015)
Бортніков Г. П. - Довгострокове рефінансування банків в умовах кризи, Панасенко Г. О. (2015)
Козлова В. О. - Організація контролю за депозитарною діяльністю як складова системи фінансової безпеки держави (2015)
Шкрабак І. В. - Мале підприємництво як елемент інфраструктури ніс України: стан і перспективи, Ахунзянов О. В. (2015)
Шмиголь Н. М. - Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні, Ляшенко О. М. (2015)
Карпенко А. В. - Вища освіта України: проблеми та перспективи, Юртаєв Д. М. (2015)
До уваги авторів (2015)
Алієва П. І. - Аналіз сутності поняття "державна освітня політика" (2016)
Красников Є. В. - Генезис та структура нормативно-правового регулювання державного оборонного замовлення в Україні (2016)
Мороз С. А. - Державне управління та університетська автономія в системі розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу (2016)
Полторак С. Т. - Контроль як функція державного управління освітньою діяльністю у ВНЗ Збройних Сил України (2016)
Ахмедова О. О. - Можливості використання міжнародного досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні (2016)
Бородін О. Д. - Світовий досвід впливу держави на розвиток економіки (2016)
Дєгтяр А. О. - Страхування як механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання, Соболь Р. Г. (2016)
Древаль Ю. Д. - Механізми управління конфліктами у сфері публічних відносин (2016)
Івашова Л. М. - Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції, Шатрова К. І. (2016)
Карпеко Н. М. - Застосування економічного механізму державного реформування середньої освіти (2016)
Коврегін В. В. - Економічні механізми забезпечення інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2016)
Мельниченко О. А. - Зайнятість населення: сутність, форми, механізми державного регулювання (2016)
Олениченко Ю. А. - Формування методологічних основ удосконалення механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами, Соболь О. М., Клімчук Ю. В. (2016)
Степанов В. Ю. - Державне регулювання транспортною сферою (2016)
Хмирова А. О. - Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України (2016)
Шведун В. О. - Уніфікація механізмів державного регулювання в сфері рекламної діяльності (2016)
Голеніщева Є. Ю. - Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу (2016)
Дєгтяр А. О. - Напрямки державної політики у сфері реформування електро-енергетичної галузі в Україні, Гончаренко М. В. (2016)
Дєгтяр А. О. - Обґрунтування підходів до розробки стратегії забезпечення розвитку електроенергетичної галузі України, Євдокімов В. А. (2016)
Колєнов О. М. - Сутність екологічної політики в контексті державного управління (2016)
Крюков О. І. - Інформаційне забезпечення публічної влади як чинник національної безпеки держави в умовах глобалізації (2016)
Лашко А. О. - Аналіз решітка/група як інструмент деліберативного аналізу державної політики (2016)
Луценко С. М. - Особливості реалізації молодіжної політики в Україні та за кордоном: управлінський аспект (2016)
Соловйов С. Г. - Основні характеристики стратегічних комунікацій (2016)
Улида В. Ю. - Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики в європейських країнах: досвід і перспективи (2016)
Дєгтяр А. О. - Особливості управління персоналом при проектній організації діяльності, Бублій М. П. (2016)
Pomaza-Ponomarenko А. L. - Reformation of the state administration of higher education: Ukrainian and European experience (2016)
Глуха В. В. - Принципи "європейського регіоналізму" в організації системи державного управління та освіти України (2016)
Майстро С. В. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку регіону (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Роль і місце організаційної, соціальної й інформаційної складових у реалізації державної регіональної політики в умовах невизначеності, Лукиша Р. Т., Опанасенко Я. О. (2016)
Григоренко Н. В. - Прийняття управлінських рішень в системі надання державних послуг у сфері цивільного захисту, Ляшевська О. І. (2016)
Титаренко А. В. - Методологічні засади державного управління сферою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2016)
Андреєв С. О. - Формування інституціональних засад діяльності органів місцевого самоврядування в Україні як суб’єктів забезпечення цивільного захисту (2016)
Труш О. О. - Інституційна система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами (частина 2), Лєрмонтова Ю. О., Куц Ю. О. (2016)
Abstracts (2016)
Содержание (2015)
Корнацька А. Г. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (Огляд літератури), Ракша І. І., Колесніченко І. С., Чубей Г. В. (2015)
Прилепская Е. А. - Инфекции нижних мочевыводящих путей: альтернативный подход к терапии, Зайцев А. В. (2015)
Савченко Т. Н. - Беременность и инфекция, вызванная вирусом Эпштейна–Барр, Алешкин В. А., Агаева М. И., Шмарина Г. В. (2015)
Дондерс Г. - Вагінальні таблетки (Гінофлор®), що містять дуже низьку дозу естріолу та Lactobacillus acidophilus, при вагінальній атрофії в пацієнток у постменопаузі, які страждають на рак молочної залози і застосовують інгібітори ароматази (Клінічне дослідження фармакокінетики, безпеки та ефективності. Фаза I)., Нівен П., Могеле М., Лінтерманс А., Беллен Г., Празаускас В., Гроб Ф., Ортманн О., Бучолз С. (2015)
Инновационные подходы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии. Обзор научно-практической конференции. (2015)
Медведь В. И. - Экстракт ягод клюквы в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей у беременных (обзор и собственное исследование), Исламова Е. В., Кирильчук М. Е. (2015)
Жук С. І. - Пренатальний стрес та його наслідки (огляд літератури), Щуревська О. Д., Вітер В. П. (2015)
Давыдова Ю. В. - Клинический случай применения Ксилата в комплексной терапии тяжелого раннего токсикоза беременных, Лиманская А. Ю., Тудай В. Н., Мокрик А. Н. (2015)
Горбунова О. В. - Профілактика невиношування вагітності та перинатальної патології у жінок з лейоміомою матки, Рукомеда Н. В. (2015)
Сторчак А. В. - Проблемные вопросы восстановления биоценоза влагалища, Грищенко О. В. (2015)
Гопчук О. М. - Неспецифічний вульвовагініт – тактика в разі неефективності місцевого лікування, Морозова О. В. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Системная красная волчанка (lupus erythematodes) и беременность, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Панасенко А. Н. (2015)
Заболотнов В. А. - Современная классификация лейомиом матки, Рыбалка А. Н., Шатила В. Й., Косолапова Н. В. (2015)
Потапов В. А. - Полемические вопросы терапии бактериального вагиноза: преимущества комбинированного препарата Вагиклин, Губа И. А., Пономарева С. Р. (2015)
Давыдова Ю. В. - Диагностика нарушений нейрогуморальных механизмов регуляции кровообращения как причины развития сердечной недостаточности у беременных с легочной гипертензией и врожденной патологией сердца и сосудов, Лиманская А. Ю., Лукьянова И. С., Огородник А. А. (2015)
Венцківська І. Б. - Прогнозування невиношування вагітності при поєднанні генетично детермінованої тромбофілії й антифосфоліпідного синдрому, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2015)
Романенко Т. Г. - Клиническое значение цитокинового профиля у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью высокого инфекционного риска, Кротик Е. И. (2015)
Потапов В. О. - Оцінювання ефективності програми медико-психологічної корекціїі санаторної реабілітації вагітних та її впливу на результати розродження, Сюсюка В. Г., Губа Н. О., Котлова Ю. В. (2015)
Чечуга С. Б. - Досвід застосування транексамової кислоти в акушерсько-гінекологічній практиці (2015)
Антонюк М. І. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з ентеровірусною інфекцією, Зарічанська Х. В., Ємець Н. О. (2015)
Пирогова В. І. - Вивчення D-статусу вагітних з ускладненим гестаційним процесом, Жемела Н. І. (2015)
Вовк І. Б. - Диференційований підхід до лікування загрозливого викидня ранніх термінів гестації, Горовенко Н. Г., Трохимович О. В., Россоха З. І. (2015)
Рыкова О. В. - Синдром поликистозных яичников: лабораторная диагностика гиперандрогенного статуса женщины (Обзор статьи "The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology", октябрь 2014 года) (2015)
Макаренко М. В. - Роль урогенитальной инфекции в прегравидарной подготовке женщин фертильного возраста, Говсеев Д. А., Поповский А. С. (2015)
Дубенко О. Д. - Удосконалення методів профілактики та лікування доброякісних дисплазій грудних залоз у жінок із вторинним безпліддям і ранніми репродуктивними втратами в анамнезі (2015)
Kornienko S. M. - The influence of extragenital diseases on quality of woman life in the period of late reproductive and premenopausal age with endometrial pathology, Kvashenko V. P., Akimova I. K. (2015)
Руденко А. В. - Обґрунтування етіотропної терапії жінок репродуктивного віку із гострим неускладненим та загостренням хронічного пієлонефриту та з супутніми інфекційно-запальними процесами статевих шляхів, зумовленими збудниками різного таксономічного положення, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В. (2015)
Подольський В. В. - Лікування доброякісної мікрогландулярної гіперплазії у жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, Подольський Вл. В. (2015)
Корнацька А. Г. - Прегравiдарна пiдготовка жiнок з ожирiнням та синдромом полiкiстозних яєчникiв, Даниленко О. Г., Овчар І. В. (2015)
Чайка Г. В. - Оценка эффективности использования препарата Повидин (повидон-йод) у пациенток перед хирургическим лечением CIN II, Таран О. А., Лобастова Т. В. (2015)
Могильницька Л. А. - Уміст ендотеліального моноцитактивувального поліпептиду-ІІ в сироватці крові хворих на синдром полікістозних яєчників з різною масою тіла (2015)
Чубей Г. В. - Сучасні підходи до лікування жінок з аденоміозом та хронічними запальними захворюваннями органів малого таза з урахуванням морфофункціонального стану ендометрія (2015)
Малачинська М. Й. - Функціональний стан яєчників після лапароскопічних втручань (2015)
Дынник В. А. - Особенности перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при аномальных маточных кровотечениях пубертатного периода, Кашкалда Д. А. (2015)
Левенец С. А. - Клинико-анамнестические особенности и гормональный статус при ремитирующих пубертатных маточных кровотечениях, Верхошанова О. Г., Новохатская С. В. (2015)
Щербак М. О. - Новий погляд на запальні захворювання статевих органів, спричинені C. trachomatis (2015)
Ромащенко О. В. - Реабілітація репродуктивної та сексуальної функції у жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Кащенко І. М., Ященко Л. Б. (2015)
Курташ Н. Я. - Діагностика порушень стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з НВV-інфекцією (2015)
Габорець Т. Л. - Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз (2015)
Майчук В. О. - Консультування з питань профілактики природжених дефектів нервової трубки у дітей під час надання первинної допомоги, Котова Н. В. (2015)
Степановічус О. М. - Особливості комплексного лікування безплідних жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом (2015)
Фахид Х. И. - Влияние мутации гена MTHFR на активность прооксидантных и профибротических агентов и уровень гомоцистеина у больных раком грудной железы, Жань Ч. А. (2015)
Татарчук Т. Ф. - Морфологические особенности яичников крыс при экспериментальном D3-гиповитаминозе, Задорожная Т. Д., Капшук И. Н., Опуховская Л. И., Борисова Т. А., Трикаш И. О., Тарнапольская В. О. (2015)
Тitle (2015)
Contents (2015)
Wang Bo - Selection of Aircraft Conflict-Free Trajectories Using Different Convolutions of Vector Optimality Criterion, Kharchenko V., Vasyliev D. (2015)
Kharchenko V. - Influence of Nonlinearity on Aviation Satellite Communication Channel Parameters, Grekhov A., Ali I. (2015)
Wang Bo - Estimation of Effect of Uncertainty Factors on Safety of Air Traffic Flows in Terminal Control Areas, Kharchenko V., Chynchenko Y. (2015)
Ilnytskyi L. - Antenna of Radio Control, Sibruk L., Polishchuk D. (2015)
Azarskov V. - Structure Identification of Non-Linear System "Moving Object and Servo Drive” under Stochastic Disturbances, Blokhin L., Ermolaeva O. (2015)
Mukhina M. - Unified Template of Georefferenced Images for Visual Correlation-Extreme Navigation System (2015)
Zaionchkovskyi H. - Pressure Oscillations in Transient Processes of Hydraulic Systems with Variable Displacement Pumps, Butko V., Tarasenko T. (2015)
Kapitanchuk K. - Finite Difference Method for Calculating of the Gas Flow in a Subsonic Gas Ejector, Grekov P., Bohdanov M., Nikitina G. (2015)
Kryvenko J. - Remote Ways to Control Water Depth on the Runway Surfaces (2015)
Gorobets O. - Fractal Dimension of the Resistant and Sensitive to Doxorubicin Breast Cancer Cells, Exposed in the Magnetic Field, Gorobets S., Chekhun V., Medviediev O., Berezin O., Garkavenko O. (2015)
Levchenko S. - Spark Machining for Steel Surfaces to Improve Paint Coatings Quality, Ledovskykh V. (2015)
Zheleznyi L. - Thermo-Oxidative Stability of High-Temperature Greases (2015)
Wang Bo - Logistic Approach to Interaction between an Airline and a Fuel Supplier (2015)
Drobysheva N. - The Role of Terminology in the Training of Aviation Specialists (2015)
Index of the Articles, Published in 2015 (2015)
Instructions for Authors (2015)
Куц В. М. - Перспективи галузевої стандартизації у ядерній енергетиці та атомно-промисловому комплексі (2015)
Скалозубов В. И. - Переоценка безопасности АЭС Украины при воздействии смерчей, Васильченко С. В. , Козлов И. Л. , Габлая Т. В. (2015)
Кутлахмедов Ю. А. - Опыт и перспективы применения технологии дезактивации почв "Turf Cutter”, Матвеева И. В. (2015)
Бондарь Ю. В. - Адсорбция стронция на композитные волокна c осажденным слоем ферригидрита, Кузенко С. В. (2015)
Сандул Г. А. - Некоторые аспекты организации и работы научно-производственных коллективов предприятий ядерной энергетики (2015)
Рязанов В. В. - Статистика иерархических систем и процессы в ядерном реакторе (2015)
Скалозубов В. И. - Методические основы реализации принципов адекватности и достаточности для идентификации тяжелых аварий на ВВЭР с учетом уроков Фукусимской аварии, Козлов И. Л., Клевцов С. В., Письменный Е. Н. (2015)
Березовский А. Д. - Адаптация аварийного моделирования "непроектного” для ВВЭР ядерного топлива на основе критериального метода, Ващенко В. Н., Габлая Т. В., Козлов И. Л., Косенко С. И., Патлашенко Ж. И., Скалозубов В. И. (2015)
Кравченко В. П. - Технико-экономическая оценка возможности использования солнечной электростанции, как источника надежного питания при обесточивании АЭС, Дубковский В. А., Кравченко Е. В. (2015)
Азаров С. І. - Концептуальні напрями впровадження культури радіаційної безпеки, Попович О. В., Сидоренко В. Л. (2015)
Королев А. В. - Потенциал отработанного ядерного топлива, Ищенко О. П. (2015)
Ольховик Ю. О. - Щодо захисних властивостей зони аерації майданчика комплекса "Вектор” (2015)
Cкорик В. В. - Синтетичні сорти жита озимого (Secale cerecale L.), Скорик В. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2008)
Музика Л. П. - Ефективність використання регуляторів росту рослин при вирощуванні цибулі ріпчастої (Allium сера L.) з насіння (2008)
Кожухар Т. В. - Варіювання врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від удобрення у межах одного сорту, Кохан С. С., Кириченко О. В. (2008)
Джафарова В. Є. - Калусо- и морфогенез пиляків імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в культурі in vitro (2008)
Левгерова Н. С. - Утворення сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) сокового призначення, Седов Є. М., Саліна Є. С., Серова 3. М. (2008)
Скорик В. В. - Успадкування кількісних ознак нових донорів домінантної короткостеблості жита озимого (Se- cale cereale L.), Буняк О. І. (2008)
Жемела Г. П. - Основні проблеми селекції пшениці озимої ( Triticum aestivum L.) на якість зерна (2008)
Голик Л. М. - Добір озимих форм пшениці з ярих сортів, висіяних під зиму після попередньої яровизації (2008)
Гончарук В. Я. - Сортові рослинні ресурси України на 2008 рік, Загинайло М. І. (2008)
Петренкова Петренкова - Формування продуктивності нових сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від фітовірусного навантаження, В. П., Черняева I. М., Маркова Т. Ю., Рябчун Рябчун, Н. L, Ісаєнко О. О. (2008)
Андрющенко А. В. - Особливості ідентифікаційних ознак стійкості сортів салату пociвного (Lactuca sativa L.) проти несправжньої борошнистої роси (Bremia lactucae Regel), Лещук H. В., Шовгун Н. В. (2008)
Лещук Н. В. - Добір сортів салату головчастого (Lactuca sativa var. capitata L.) для розсадного й безрозсадного вирощування (2008)
Кривицький К. М. - Методичні підходи до групування морфологічних ознак нових сортів салату посівного (Lactuca sativa L.), Лещук Н. В. (2008)
Гончаренко М. П. - Удосконалення методики оцінки стійкості проти хвороб і врожайності сортів пшениці озимої за їхнього післяреєстраційного вивчення, Андрющенко А. В., Уліч Л. І., Кривий М. С., Пашківська Ю. В., Бусмак О. А. (2008)
Седов Е. М. - Агробіологічна характеристика імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh) селекції ВНДІСПК, Серова 3. М., Седишева Г. О., Макаркіна М. О., Ульянівська Є. В. (2008)
Красова Красова - Господарсько-біологічна характеристика генофонду груші (Pyrus communis L.) ВНДІСПК, Н. Г., Глазова Н. М. (2008)
Шовгун О. О. - Результати державного сортовипробування якості зерна сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.), занесених до Державного реєстру сортів рослин України, Шелепов В. В., Лисікова В. М., Ляшенко С.О., Чухлеб С. Л., Бадяка О. О. (2008)
Уліч Л. I. - Посухостійкість сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), придатних до поширення в Україн, Бочкарьова Л. П., Лисікова В. М., Семеніхін О. В. (2008)
Гав’юк П. М. - Ураження хворобами сортів смородини чорної (Ribes nigrum L.) селекції НАУ (2008)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин: горох овочевий (Pisum sativum L.) (2008)
Бараболя О. В. - Урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої (Triticum durum Desf.) залежно від внесення добрив (2008)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Bashta O. - Life and Scientific Achievements of Tryphon Maksymovych Bashta, Dzhuryk O., Romanenko V., Dzhuryk N. (2016)
Wang Bo - Estimation of Data Traffic Overload for Satellite Communications, Kharchenko V., Grekhov A., Ali I. (2016)
Chynchenko Y. - Remotely Piloted Aircraft Systems Operations under Uncertainty Conditions, Shmelova T., Chynchenko O. (2016)
Luppo O. - Operational Concept of Arrival Manager, Argunov G., Golyash O. (2016)
Filonenko S. - Acoustic Emission Model with Thermoactivative Destruction of Composite Material Surface (2016)
Bashta O. - Acceleration of Tests on Oil by Applying Cavitation, Romanenko V., Dzhuryk O., Lanetskiy V. (2016)
Matvyeyeva O. - Complex Usage of Clay Used Materials, Bovsunovskyy E., Lapan O., Ryabchevsky O. (2016)
Аrefieva О. - The Issues of the Development Strategy Formation of Aviation Industry Companies in Ukraine, Miagkykh I. (2016)
Kasianova N. - Features of the Enterprise Development Management During the Crisis (2016)
Krapko O. - Formation of the Airline Alliances (2016)
Miziuk V. - The Impact of Risks on the Economic Security of Airlines, Miziuk S. (2016)
Prokhorova V. - Controlling in Airline Enterprises Management System, Chobitok V. (2016)
Suntsova O. - The Main Cost-Related Factors in Airlines Management (2016)
Ostroumov I. - Elearning Development (2016)
Radomska M. - The Issues of Environmental Engineers Education in Terms of Bloom’s Taxonomy, Chernyak L. (2016)
Instructions for Authors (2016)
Карпінська Р. І. - Формування професійно значущих якостей медичного психолога (2014)
Кльоц Л. А. - Використання активних методів у розвитку професійної Я-концепції психолога (2014)
Поліщук В. М. - Криза 17 років і суміжні стабільні періоди (2014)
Сидоренко Ж.. В. - Вплив прийомної сім’ї на процес відновлення психологічного здоров’я дитини з травматичним життєвим досвідом (2014)
Pirozhenko T. - Pomagamy rozwijac sie dziecku (zbior wzorcow dydaktycznych pracy doroslego z dzieckiem). We help to develop to the child (2014)
Зінченко О. В. - Аналіз наукових поглядів на розвиток поняттєвого мислення підлітків (2014)
Лотоцький І. В. - Еволюція критичного мислення у дослідженні когнітивних схем (2014)
Марценюк М. О. - Особливості інтелектуального ставлення до здорового способу життя (2014)
Бондаренко Л. О. - Правові уявлення неповнолітніх в контексті дослідження соціально-психологічніх уявлень (2014)
Ковальова Є. О. - Період очікування і народження дитини як детермінанта уявлень про власне батьківство (2014)
Михайлишин У. Б. - Методологія дослідження судової психології: тенденції розвитку крізь призму діахронії (2014)
Чемеринська Д. І. - Гендерні відмінності в поведінці керівника: особливості жіночого управління (2014)
Дронов А. Є. - Теоретичні засади адиктивної поведінки засуджених (2014)
Дмитріюк Н. С. - Особистісний розвиток дитини в умовах психічної депривації (2014)
Król Jo. - Roznorodnosc potrzeb psychicznych oraz aktywizacja seniorow, Pirozhenko T. (2014)
Степура І. В. - Особливості технологій дистанційного навчання за допомогою традиційних змі та нових медіа на африканському континенті (2014)
Брацюк О. Г. - Функціонально обумовлена типологія користувачів сайтів знайомств (2014)
Назар М. М. - Визначення впливу особистості авторів інтернет-сайтів на самоактуалізацію студентів (2014)
Мєдінцев В. О. - Інтернет-ресурси в структурі культурного простору особи: формування нового знання (2014)
Содержание (2015)
Романенко Т. Г. - Современный взгляд акушера-гинеколога на патологию щитовидной железы и ее влияние на репродуктивное здоровье женщины (клиническая лекция), Жалоба Г. Н., Чайка О. И. (2015)
Сюсюка В. Г. - Семейные роды: оценка роли женской консультации в подготовке партнеров к участию в родоразрешении, Пейчева Е. В., Комарова Е. В., Аверченко Е. Г. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд на патогенез полипов эндометрия в постменопаузе, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2015)
Wuttke W. - Витекс Священный (Vitex Agnus-Castus). Фармакология и клинические показания, Jarry H., Christoffel V., Spengler B., Seidlova-Wuttke D. (2015)
Вуйич Г. - Действие перорального пробиотика Вагисан® на вагинальную флору женщин репродуктивного возраста: рандомизированное двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование, Кнез А. Я., Штефанович В. Д. (2015)
Шукри Ф. - Исследование чувствительности in vitro 200 клинических изолятов Candida spp. к местным антимикотикам, используемым для лечения вульвовагинального кандидоза: имидазольным препаратам и нистатину, Бендердуш M., Седнауи П. (2015)
Ласачко С. А. - Клинико-лабораторные особенности пациенток репродуктивного возраста с дисплазией грудных желез (предварительные результаты), Уманская Е. С., Скочиляс Т. Л., Ласачко П. С. (2015)
Веропотвелян Н. П. - Ассоциация возраста матери с ранними репродуктивными потерями хромомосомной этиологии, Кодунов Л. А. (2015)
Маркін Л. Б. - Профілактика тромботичних ускладнень у гінекології з допомогою комплексного використання прямих антикоагулянтів і препаратів венотонічної та ангіопротекторної дії, Шатилович К. Л., Кропивницька Л. П., Киричинська І. Г. (2015)
Оебаджи С. - Профилактика осложнений после лапароскопических гинекологических операций (2015)
Романенко Т. Г. - Клінічна ефективність профілактики акушерських та перинатальних ускладнень на тлі істміко-цервікальної недостатності, Кротік О. І. (2015)
Бенюк С. В. - Холестатичний гепатоз вагітних. Наслідки для плода та новонародженого (2015)
Davydova Iu. - Several new concepts in managing iron deficiency anemiain high risk pregnancy cohort, Butenko L., Limanskaya A., Ogorodnyk A. (2015)
Воробей Л. І. - Розлади дихання уві сні: вплив на перебіг вагітності та перинатальні наслідки (2015)
Запорожан В. М. - Фармакокорекція ендотеліальної дисфункції,що виникла на тлі залізодефіцитної анемії, як засіб профілактики ускладнень вагітності та пологів, Анчева І. А. (2015)
Хомінська З. Б. - Особливості балансу прогестерон/естрогени у жінок із переношеною, пролонгованою та фізіологічною вагітністю, Жабченко І. А., Діденко Л. В., Ліщенко І. С., Буткова О. І., Близнюк З. В. (2015)
Дзюба О. М. - Плацентарна недостатність у вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи (особливості розвитку, ультразвукові та гемодинамічні ознаки) (2015)
Тудай В. М. - Особливості змін мікробіоценозу кишечнику та піхви у вагітних із синдромом подразненого кишечнику, Мокрик О. М., Давидова Ю. В. (2015)
Вдовиченко С. Ю. - Роль психологічної оцінки подружніх пар при проведенні партнерських пологів (2015)
Рыкова О. В. - Рак шейки матки и цитологический скрининг: выдача результатов ПАП-теста в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2001 года (2015)
Пирогова В. І. - Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом, Козловський І. В. (2015)
Бугаев А. Б. - Возможности вторичной профилактики рецидива болевого синдрома при варикозном расширении вен малого таза, Яковлева Э. Б., Бабенко О. М. (2015)
Томич М. І. - Доцільність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні доброякісних дисгормональних дисплазій молочних залоз (2015)
Шаповал О. С. - Особенности реализации репродуктивной функции у женщин c доброкачественными опухолеподобными образованиями яичников, Резниченко Г. И. (2015)
Кондратюк В. К. - Сучасні погляди на реабілітацію репродуктивної функції жінок, що перенесли позаматкову вагітність, Бражук М. В., Чубей Г. В., Баранецька І. І., Ракша І. І. (2015)
Візір К. М. - Фактори ризику розвитку неатипової гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку на сучасному етапі, Дубініна В. Г. (2015)
Сенчук А. Я. - Досвід лікування циклічної масталгії і мастодинії у жінок репродуктивного віку, Доскоч І. О., Чибісова І. В., Москаленко С. В. (2015)
Корниенко С. М. - Влияние экстрагенитальных заболеваний на качество жизни женщин позднего репродуктивного возраста и периода пременопаузы с патологией эндометрия, Квашенко В. П., Акимова И. К. (2015)
Суханова А. А. - Можливості корекції місцевого імунітету у жінок з рецидивуючим вульвовагінальним кандидозом, Савченко С. Є., Коломійченко Т. В. (2015)
Кузьмінова Н. В. - Діагностика та медикаментозна корекція вегетативних розладів у жінок з артеріальною гіпертензією в пері- і постменопаузальний періоди (2015)
Оразов М. Р. - Эпителиомезенхимные отношения в миометрии женщин с аденомиозом, сопровождающимся синдромом хронической тазовой боли, Чайка А. В., Носенко Е. Н. (2015)
Подольський Вл. В. - Стан мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з порушенням репродуктивного здоров’я та змінами вегетативного гомеостазу, Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2015)
Хурасева А. Б. - Факторы риска персистенции вульвовагинита у девочек и оптимизация терапии (2015)
Ромащенко О. В. - Реабілітація сексуального здоров’я жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів хламідійної етіології, Білоголовська В. В., Щербак М. О. (2015)
Левенець Л. М. - Лікування вульвовагінітів змішаної етіології у пацієнток із запальними захворюваннями шийки матки препаратом Вагіклін, Бегош Б. М., Сопель В. В. (2015)
Бойчук О. Г. - Вплив гепатобіліарної системи жінки на результати використання допоміжних репродуктивних технологій (2015)
Дубенко О. Д. - Стан грудних залоз у жінок із безпліддям та лейоміомою матки на тлі запальних захворювань статевих органів (активний скринінг, чинники ризику) (2015)
Дубініна В. Г. - Імуномодулююча та противірусна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак яєчників, Рибін А. І., Кузнецова О. В., Лисенко М. А. (2015)
Думанский Ю. В. - Оценка корреляции между уровнями онкомаркеров и результатами лечения эпителиальных опухолей яичников на дооперационном этапе, Шкарбун К. Д., Шкарбун Л. И. (2015)
Содержание (2015)
Біляєв С. Г. - Проблема тютюнопаління у світогляді сучасного лікаря акушера-гінеколога, Назаренко Л. Г. (2015)
Актуальные вопросы репродуктивной медицины (2015)
Стуклов Н. И. - Анемии при заболеваниях женской репродуктивной системы (2015)
Воробйова Л. І. - Папіломавірусна інфекція: актуальна проблема сучасної гінекології (2015)
Камінський В. В. - Сучасний погляд на проблему передчасних пологів у жінок, які споживають опіатні ін’єкційні наркотики, Зеленська М. В. (2015)
Ozkinay E. - Эффективность живых лактобактерий в комбинации с низкой дозой эстриола для восстановления вагинальной флоры после антиинфекционной терапии и предотвращения рецидивов и реинфекций, Terek M. C., Yayci M., Kaiser R., Grob P., Tuncay G. (2015)
Агакишиева Л. Г. - Особенности сократительной деятельности матки при спонтанных родах у первородящих, Алиева Э. М., Аббасова Н. В. (2015)
Голяновский О. В. - Особенности ведения беременности и родоразрешения на фоне острого панкреатита (клинический случай), Мамчич В. И., Журавлева Л. А., Шутка А. Б., Галич И. Д., Бачинская М. А. (2015)
Медведев М. В. - Спаечный процесс в гинекологии (2015)
Сокологорский С. В. - Декскетопрофен – инструмент периоперационного обезболивания (2015)
Григоренко А. М. - Хірургічне лікування овариковарикоцеле ІІІ ступеня з мінімального доступу у жінок репродуктивного віку, Чечуга С. Б., Сілін Г. А. (2015)
Озолиня Л. А. - Ведение пациенток с осложненной формой эктопии шейки матки (2015)
Малачинська М. Й. - Офісна гістероскопія – питання профілактики запальних ускладнень (2015)
Дужа Т. В. - Порівняльні дані щодо якості підготовки кишечнику до колоноскопії (власне дослідження), Хохлова В. В., Слободенюк Л. Л. (2015)
Жук С. І. - Роль преіндукції під час проведення індукованих пологів, Пехньо Н. В., Марущак О. В. (2015)
Гопчук О. М. - Бактеріальний вагіноз – терапевтичний погляд на проблему (2015)
Бойко В. І. - Диференційований підхід до діагностики і корекції повторної плацентарної дисфункції, Лопатка К. М. (2015)
Антонюк М. І. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у вагітних з ентеровірусною інфекцією, Ємець Н. О., Зарічанська Х. В. (2015)
Жабченко І. А. - Ретроспективне оцінювання особливостей секреції стрес-асоційованих та гіпофізарно-тиреоїдних гормонів при переношеній вагітності, Хомінська З. Б., Яремко Г. Е., Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. (2015)
Чернов А. В. - Напівкількісний спосіб візуального оцінювання об’єму післяпологової крововтрати (2015)
Зафт В. Б. - Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика, Зафт А. А., Клімова Ж. О., Бойко І. В., Галицька В. В., Рикова О. В. (2015)
Сметник В. П. - Опыт применения фитопрепарата Агнукастон у пациенток с недостаточностью функции желтого тела и гиперпролактинемией, Бутарева Л. Б. (2015)
Малачинська М. Й. - Пухирний занесок – клінічні аспекти діагностично-лікувальної тактики (2015)
Chayka G. V. - Efficiency rating povidоne-iodine in patients before surgery CIN II, Taran O. A., Lobastova T. V. (2015)
Гроховська М. В. - Зміни активності внутрішньоклітинних транспортних АТФ-азних систем при гіперплазіях ендометрія у жінок з екстрагенітальною патологією (2015)
Могильницька Л. А. - Васкулоендотеліальний фактор росту та ендотелійзалежна дилатація у хворих із синдромом полікістозних яєчників з різною масою тіла (2015)
Подольський Вл. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика жінок фертильного віку – мешканок промислового регіону України, що перенесли артифіційний аборт, та особливості використання ними методів контрацепції (2015)
Татарчук Т. Ф. - Прогнозування виникнення дисфункції яєчників у пацієнток з лейоміомою матки великих розмірів після емболізації маткових артерій, Косей Н. В., Васильченко Л. А. (2015)
Ромащенко О. В. - Оцінювання стану сексуального здоров’я жінок з хронічними запальними захворюваннями органів малого таза, зумовленими хламідіями, Білоголовська В. В., Щербак М. О. (2015)
Бойко В. А. - Хронический вирусный гепатит С: влияние на течение беременности, Симачева С. А. (2015)
Каминский В. В. - Протефлазид®: специфическая активность в доклинических исследованиях, эффективность и безопасность применения в клинической практике при заболеваниях, вызванных вирусом папилломы человека (систематический обзор), Шалько М. Н., Воробьева Л. И., Ромащенко О. В., Гриневич А. И. (2015)
Веропотвелян Н. П. - Ультразвуковая пренатальная диагностика правосторонней и двойной дуги аорты (анализ 56 наблюдений), Бондаренко А. А. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Повторний кесарів розтин: діагностика і профілактика перинатальної патології, відновлення репродуктивного здоров’я, Шлапак І. М. (2015)
Слюсарь Т. И. - Изменение показателей фетоплацентарного комплекса у пациенток с задержкой внутриутробного развития плода и антенатальными потерями в анамнезе, Пилипенко О. Н., Джеломанова О. А., Левченко И. И. (2015)
Николішін С. М. - Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після різних методів оперативного лікування патології шийки матки (2015)
Борис Е. Н. - Сравнительная оценка эффективности применения микронизированного прогестерона перорально, интравагинально и сублингвально в циклах вспомогательных репродуктивных технологий и в І триместре наступивших беременностей, Каминский А. В., Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В. (2015)
Дубенко О. Д. - Активний клінічний сонографічний скринінг щитовидноі та грудної залоз у жінок з вторинною неплідністю та ранніми репродуктивними втратами в анамнезі (2015)
Линников В. И. - Клиническое значение выявления тромбофилии у пациенток с бесплодием и неудачами экстракорпорального оплодотворения (2015)
Пісарева О. Л. - Особливості анамнезу жінок з безпліддям та з різними типами субмукозних вузлів (2015)
Білодід Є. І. - Аналіз критичності палива під час важких аварій, Дуспіва Ж. (2015)
Дыбач А. М. - Оценка вероятности превышения критериев безопасности, Носовский А. В. (2015)
Ефимов А. В. - Потеря устойчивости и форма возможного изгиба направляющих каналов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов ВВЭР­1000, Максимов М. В., Ромашов Ю. В. (2015)
Иокст В. А. - Современный подход к организации электропитания систем, важных для безопасности АЭС при обесточивании собственных нужд, Ефимова К. М., Левакин В. В. Левакин В. В., Иокст Е. А. Иокст Е. А., Романюк М. П. Романюк М. П., Мартинюк Б. О. Мартинюк Б. О. (2015)
Токаревський O. В. - Аспекти безпеки та оптимізації довгострокового зберігання радіоактивних відходів на майданчику "Вектор", Кондратьєв С. М., Алєксєєва З. М. Алєксєєва З. М., Рибалка Н. В. Рибалка Н. В. (2015)
Станкевич С. А. - Повітряний інфрачервоний моніторинг об’єктів ядерного паливного циклу в Україні, Дудар Т. В., Коваленко Г. Д. Коваленко Г. Д., Карташов В. В. Карташов В. В. (2015)
Снисар И. Б. - Зонирование, оптимальное обследование и верификация данных дозиметрии поверхностных полей излучений (2015)
Батій В. Г. - Динаміка зміни концентрації радіоактивних аерозолів під час вилучення паливовміщуючих матеріалів з об’єкта "Укриття", Сізов А. О., Федорченко Д. В., Холодюк А. О. (2015)
Соколов А. Д. - Анализ характеристик электроохладителей для ОЧГ­детекторов гамма­излучения, Пчелинцев А. Б., Гостило В. В. (2015)
Клевцов А. Л. - Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: нормативная база, Ястребенецкий М. А., Трубчанинов С. А. Трубчанинов С. А. (2015)
Носовский А. В. - О подготовке специалистов в области снятия с эксплуатации атомных электрических станций, Савельев М. В.  Савельев М. В.  (2015)
Тематичний покажчик, 2015 (2015)
Авторський покажчик, 2015 (2015)
Стаценко А. В. - Анализ устойчивости процесса регулирования скорости асинхронного двигателя при частотно-токовом управлении (2013)
Цодик И. А. - Синтез динамической модели асинхронного двигателя на основе численно–полевых расчетов, Худобин К. В. (2013)
Лущик В. Д. - Переваги шестифазних обмоток для трифазних асинхронних двигунів, Полезін С. Ю. (2013)
Притчин С. Э. - Усовершенствование технологии подготовки подложек арсенида галлия, Орел В. И., Тербан В. А., Рылова Н. В. (2013)
Оксанич А. П. - Экспериментальное вычесление фотоупругих постоянных арсенида галлия, Когдась М. Г. (2013)
Перекрест А. Л. - Оперативний контроль температурних режимів і керування тепловими пунктами будівель навчального закладу, Найда В. В., Романенко С. С., Кніжнік Е. Н., Поронік А. А. (2013)
Давиденко Л. В. - Виявлення прихованих взаємозв’язків у вихідній сукупності показників енергоефективності складних виробничих систем, Давиденко В. А. (2013)
Лапшин Ю. С. - Безбашенная ветроэнергетическая установка, Ардашов C. А. (2013)
Денисюк С. П. - Оцінка ефективності сумісної роботи розосереджених джерел генерації ектроенергії, включаючи відновлювальні, в електроенергетичних системах, Базюк Т. М., Дерев’янко Д. Г. (2013)
Калинчик В. П. - Планирование энергообеспечения регионов украины на основе возобновляемых источников энергии, Кокорина М. Т. (2013)
Ляшенко В. П. - Использование дельта-функции дирака в математических моделях (2013)
Хараджян Н. А. - Використання системи комп’ютерної математики Sage у системах реального часу, Хараджян О. А. (2013)
Бомба А. Я. - Числово-аналітичні представлення розв'язків одного класу нелінійних крайових задач, Гладка О. М. (2013)
Луговой А. В. - Анализ архитектуры глобальных конвергентных решений и синтез агрегированной модели, Зеленцова Ж. Ю. (2013)
Мосьпан В. А. - Моделювання системи обробки відеоінформації з багатоелементними приймачами і процедурою автокалібровки, Юрко О. О., Домбровський С. О. (2013)
Шевченко И. В. - Структурная модель технологии управления документооборотом для технологической подготовки производства на машиностроительном предприятии, Кочергина С. С. (2013)
Галаган О. Г. - Синтез системи регулювання з нелінійним елементом і випадковою дією, Набок Т. А., Галаган І. О. (2013)
Славко О. Г. - Схема адаптивного забезпечення qos із використанням модифікованого методу ARED (2013)
Кузьменко О. М. - Сенсор на поверхневих акустичних хвилях для дистанційного вимірювання температури, Жовнір М. Ф. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про одну задачу теорії кочення еластичного колеса (2013)
Садовенко И. А. - Оценка эффективности теплового модуля на основе ресурсного потенциала затопленной шахты, Инкин А. В., Пилюгин Д. В. (2013)
Садовенко І. О. - Стабілізація гідрогеомеханічних процесів при ліквідації розкривної виробки, Тимощук В. І. (2013)
Гайкова Т. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния при вытяжке прямоугольных деталей из металлов с различными механическими свойствами (2013)
Камських О. В. - Система для визначення динаміки змін показників у природному камені (2013)
Передерій А. О. - Алгоритми та системи оптимальної автоматичної кільцевої маршрутизації, Кір`янов О. Ф. (2013)
Саленко Ю. С. - Исследование процесса взаимодействия вибрационной заслонки бетоносмесителя с обрабатываемой средой (2013)
Терентьєв О. М. - Математична модель управління питомою поверхневою енергією руйнування гірських порід, Стрельцова І. М. (2013)
Эрперт А. М. - Пути повышения надежности метода акустической геолокации, Дубицкая М. С. (2013)
Янко В. В. - Фізична модель виробки в зоні геологічного порушення (2013)
Закусило В. Р. - Исследование водостойкости аммиачноселитренного взрывчатого вещества с нитроцеллюлозным покрытием, Ефименко А. А. (2013)
Шиш Р. Г. - Еколого-економічні обґрунтування впровадження періодично зануреної системи аерації, Бахарєв В. С. (2013)
Спильник Н. В. - Использование гранулированных шлаков от производства силикомарганца при изготовлении строительных материалов, Щербак С. А. (2013)
Шапко В. Ф. - Метод розрахунку екологічних характеристик автомобіля, Атамась А. І., Шапко С. В. (2013)
Качала Т. Б. - Ризики забруднення ґрунтового покриву нафтопродуктами на прикарпатті (2013)
Пасенко А. В. - Шлам водоочищення теплоелектростанцій як кальційвмісний наповнювач у виробництві будматеріалів (2013)
Петрук Р. В. - Екологічна безпека складів і сховищ отрутохімікатів і відновлення земель навколо них, Петрук В. Г., Березюк А. П. (2013)
Большаніна С. Б. - Дослідження здатності глинистих сорбентів до адсорбції іонів цинку, Воробйова І. Г., Гловин Н. М., Мальований М. С. (2013)
Мартинов В. Л. - Визначення раціональної орієнтації світлопрозорих конструкцій енергоефективних будівель (2013)
Буллер М. Ф. - Химическая стойкость и безопасное хранение пироксилиновых порохов, Романько Т. В., Межевич Г. В., Роботько В. А. (2013)
Малышев В. В. - Коррозионно-электрохимическое поведение алюминия в галогенидно-оксидных расплавах в основе синтеза его диборида, Шахнин Д. Б., Соловьев В. В., Черненко Л. А., Гон-Эскар М. (2013)
Бевз В. В. - Потенціал енергозбереження промислових підприємств (2012)
Біла І. С. - Особливості розвитку вітчизняного підприємницького сектору в умовах глобалізації, Швед Т. В. (2012)
Ганжурова Л. Ю. - Система залучення працівників до результативної праці, Зеленько Г. І. (2012)
Головченко О. М. - Причини розповсюдження і шляхи нейтралізації корупції в Україні (2012)
Ковальчук Т. Т. - Фінансові інновації та їх вплив на розвиток фінансових ринків у сучасних умовах, Лук’янов В. С. (2012)
Підопригора Л. А. - Проблема оптимізації частки державної власності: вітчизняні реалії та світова практика (2012)
Руженський М. М. - Методологічні принципи соціального захисту населення в ринковій економіці (2012)
Самусь Г. І. - Наслідки та оцінка результатів аграрної реформи в Україні (2012)
Седляр М. О. - Взаємозв’язок знань та інновацій в сучасній економіці (2012)
Твердомед Г. М. - Вплив міграції висококваліфікованої робочої сили на інноваційний розвиток економіки України (2012)
Шеремет О. О. - Теоретичні підходи до визначення потенціалу підприємства, Ставицький О. В. (2012)
Білозьоров Є. В. - Права людини в умовах глобалізації: доктринальний підхід (2012)
Васильєв Є. Є. - Організаційно-правові аспекти побудови громадянського суспільства в Україні (2012)
Вишковська В. І. - Інститут омбудсмана у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Геєць І. В. - Особливості правового регулювання вищої педагогічної освіти в Київській та Чернігівській губерніях у період реформ та контрреформ (1863–1884 рр.) (2012)
Івченко І. О. - Методологія загальнотеоретичного дослідження прав дітей з обмеженими можливостями: загальний огляд проблеми (2012)
Кархут О. Я. - Методологічні засади дослідження механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти (2012)
Лопушанський А. А. - Стан законотворчості в Україні: теоретико-правовий аналіз (2012)
Мазан Л. М. - Проблемні питання класифікації дії нормативно-правових актів у часі (2012)
Міхневич Л. В. - Концепція прав людини в конституційному проекті професора О.О.Ейхельмана (2012)
Пархоменко Н. М. - Держава як гарант забезпечення прав людини і громадянина (2012)
Опенько Д. А. - Історичний розвиток інституту банкрутства (2012)
Токарчук О. В. - Демократія як чинник формування економічної незалежності УНР у працях С.Шелухіна (2012)
Бондаренко В. Д. - Державно-церковні відносини в українських землях період Київської Русі, Андрусишин Б. І. (2012)
Берназюк Я. О. - Підготовка проектів актів Президента України як перша стадія нормотворчого процесу глави держави (2012)
Грищенко О. П. - Співвідношення і відмежування фікції та аналогії (2012)
Кулакова Н. В. - Вчинення жінками умисного вбивства у стані сильного душевного хвилювання: кримінально-правовий аспект, Поперечнюк В. М. (2012)
Можайкіна О. С. - Основні фактори впливу сім’ї на формування відхилень у поведінці підлітків (2012)
Пєсцов Р. Г. - Судовий розгляд кримінальних справ за відсутності підсудного та заочний судовий розгляд кримінальних справ: поняття, зміст та розмежування правових понять (2012)
Акуленко В. І. - Про міжнародне право охорони культурних цінностей в суб’єктивній інтерпретації і дещо про "радянську заідеологізованість” (2012)
Болгов О. Є. - Міжнародно-правові аспекти проведення операції "буря в пустелі” (2012)
Ель-Кафарна М. С. - Особливості участі Палестини в організації ісламська конференція (2012)
Купіна Л. Ф. - Актуальні проблеми виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2012)
Тищенко О. В. - Дискримінація за ознакою віку в трудових правовідносинах, Артюх Ю. І. (2012)
Шимон С. І. - Відступлення права вимоги, що обтяжене обов’язком кредитора, в тривалих зобов’язаннях (2012)
Устинова І. П. - Питання структурування фінансового права як навчальної дисципліни (2012)
Наші автори (2012)
Радченко В. В. - Адекватність відносин власності потребам модернізації економіки України: суть проблеми (2012)
Петришина Н. В. - Технологічна модернізація трансформаційної економіки України (2012)
Кондрашова-Діденко В. І. - Культурний капітал: природа, зміст і структура, Діденко Л. В. (2012)
Кохно Д. О. - Інтелектуальний капітал як основний фактор інноваційного розвитку (2012)
Бицюра Ю. В. - Інноваційна активність акціонерних товариств в Україні та їхні можливості у забезпеченні сталого економічного зростання (2012)
Михайленко О. В. - Характеристика інвестиційного розвитку України (2012)
Шульга О. А. - Інституціональні основи ринкової трансформації аграрного сектора України (2012)
Кирилюк І. М. - Фінансове забезпечення аграрного сектора України: проблеми та напрями вдосконалення (2012)
Руженський М. М. - Інституціоналізація соціального захисту населення: історичний контекст (2012)
Халковський О. М. - Лобіювання економічних інтересів підприємницької діяльності як форма прояву корупції (2012)
Ставицький О. В. - Теоретичні аспекти моделювання систем (2012)
Кудренко Н. В. - Теоретико-методичні основи визначення економічної ефективності, Ніколаєнко С. М. (2012)
Бевз В. В. - Енергозбереження – складова ефективності діяльності підприємства (2012)
Студінський В. А. - Обман як складовий елемент економічної поведінки в системі корпоративних трудових відносин (2012)
Шевчук О. А. - Валютний контроль у системі державного фінансового контролю (2012)
Янушевич В. М. - Теоретичні та практичні передумови вибору напрямку міжнародної економічної інтеграції України (2012)
Андрусишин Б. І. - Проблеми сучасного стану прав дитини в Україні, Гуз А. М. (2012)
Гавронська Т. В. - Філософсько-правові інтерпретації поняття "свободи" особистості (2012)
Каленяк Р. В. - Інноваційні напрями впливу на суспільний розвиток (2012)
Лукаш Т. Л. - Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів та виховання кадрів (2012)
Лупало О. А. - Врахування міжнародного досвіду при визначенні критеріїв ефективності державного управління в Україні (2012)
Луцький Р. П. - Правовий позитивізм в контексті еволюції джерел сучасної правової системи (2012)
Плахтій Ю. В. - Правові і організаційні основи функціонування конфедерації (2012)
Курило В. В. - Правове регулювання власності іноземних громадян на території України у 1917 р. (2012)
Лебедєв Д. В. - Нормотворча діяльність міністерства народного здоров’я та опікування української держави (1919 р.) (2012)
Макаренко С. О. - Історична ґенеза правового статусу громадянського суспільства: від Аристотеля до Кістяківського (2012)
Токарчук О. В. - Деякі питання державотворчої діяльності С. Шелухіна в еміграції (2012)
Цимбал В. О. - Радянський фінансовий апарат як чинник соціально-економічних перетворень на території України періоду 1917–1920 рр. (2012)
Берназюк Я. О. - Конституційні основи процесу підготовки актів президента України: розгляд, ухвалення та набрання чинності (2012)
Можайкіна О. С. - Актуальні проблеми впливу неформальних підліткових криміногенних груп на десоціалізацію неповнолітніх (2012)
Чернега В. М. - Поняття та окремі проблеми системи принципів сімейного права України (2012)
Шимон С. І. - "Res incorporales” в римському приватному праві та сучасне поняття безтілесної речі (2012)
Шевченко А. С. - Види медичного втручання, на яке необхідна згода пацієнта (2012)
Залєвська-Шишак А. Д. - Споживчі компетенції школярів як важливий фактор соціалізації, Данилова О. Є. (2012)
Наші автори (2012)
Маслов А. О. - Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі (2012)
Кондрашова-Діденко В. І. - Поліпараметральність сучасної трансформації країнової економіки, Діденко Л. В. (2012)
Полуяктова О. В. - Глобальні проблеми людства – виклик сфері освіти (2012)
Самко Н. Г. - Інноваційний фінансовий продукт: економічна сутність та механізм створення (2012)
Мазур І. І. - Тінізація економіки України в сучасних умовах (2012)
Штундер І. О. - Теорії ефективної зайнятості та їх еволюція в економічній науці (2012)
Шевчук О. А. - Відмінності та зв’язки контролю з іншими методами управлінського впливу (2012)
Темчишина Ю. Л. - Формування економічної стабільності діяльності виробничого підприємства як об’єкту управління в умовах глобалізаційних процесів, Темчишина К. М. (2012)
Єщенко П. С. - "М’яка” модель розвитку оператора телекомунікаційних послуг в умовах конкурентного оточення, Жебка В. В. (2012)
Лук’янов В. С. - Базові імперативи розвитку сучасних фінансових ринків (2012)
Кібальник Л. О. - Формування парадигми геоекономічних трансформацій (2012)
Бучма О. В. - Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства, Потапенко Н. А. (2012)
Кархут О. Я. - Правове регулювання відносин у сфері освіти в контексті державної освітньої політики (2012)
Рудень О. В. - Правове регулювання екологічних договірних відносин у сфері використання та охорони водних об’єктів (2012)
Андрусишин Б. І. - Держава, право і церква в новітній історії (ХХ – поч. ХХІ ст.), Бондаренко В. Д. (2012)
Деркачова Н. О. - Право в поглядах М. Ф. Владимирського-Буданова (2012)
Короткова О. О. - Особливості соціальної свідомості українського селянства в умовах аграрних перетворень 1906 – 1917 рр. (2012)
Токарчук О. В. - Окремі аспекти науково-педагогічної діяльності правника Сергія Шелухіна (2012)
Сабадош Т. І. - Науково-публіцистична та освітня діяльність А. Волошина в контексті побудови правової держави на Закарпатті (2012)
Цимбал В. О. - Юридичні форми та зміст контрольно-ревізійної діяльності НКФ української СРР (1919-1936 рр.) (2012)
Шитий С. І. - Питання національної відповідальності уряду в політико-правових поглядах В.К. Прокоповича (2012)
Берназюк Я. О. - Місце та роль доручень президента України у процесі реалізації його конституційних функцій (2012)
Огірко Р. С. - До питання про історичні витоки і риси модерної держави (2012)
Кушерець Д. В. - Протидія рейдерству: аналіз законодавчого поля (2012)
Корж І. Ф. - Засади управління у сфері державної безпеки України (2012)
Забродська Т. А. - Ресоціалізація як засіб запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (2012)
Жмур Ю. М. - Підстави криміналізації злочину порушення недоторканності житла за ст.162 КК України (2012)
Батулинська А. А. - Історичні аспекти кримінальної відповідальності неповнолітніх (2012)
Болгов О. Є. - Юридична природа мандату ООН на проведення операцій з підтримки миру (2012)
Кушинська Л. А. - Проблема реалізації прав дитини в Україні в світлі міжнародних зобов’язань (2012)
Шимон С. І. - Види майнових прав інтелектуальної власності (2012)
Кульбашна О. А. - Стан сучасної кодифікації національного трудового законодавства (2012)
Купіна Л. Ф. - До питання застосування терміну "атестація” (2012)
Наші автори (2012)
Gotsulya A. S. - Synthesis and research on properties of 2-(4-еthyl-5-((3’-methylxantine-7’-yl)methyl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid’s salts (2016)
Одинцова В. М. - Аналгетична активність солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти (2016)
Данільченко Д. М. - Фізико-хімічні властивості деяких алкілпохідних 4-аміно-5-(фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Шепета Ю. Л. - Синтез нових похідних 4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу з 2-(2,6-дихлорофеніламіно)бензильним фрагментом у молекулах та їхня протизапальна активність, Лелюх М. І., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2016)
Михальченко Є. К. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-пропілксантину та його водорозчинних солей, Александрова К. В., Левіч С. В. (2016)
Аксьонова І. І. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-(4-(трет-бутил)феніл)-5-(R-ілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол-4-амінів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Бідненко О. С. - Щодо стандартизації таблеткової маси L-лізиній 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетату, Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Ткаченко Г. І. (2016)
Кривошей О. В. - Вивчення УФ-спектрів натрієвої солі (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-/1,2,4/тріазино/4,3-c/хіназолін-4-іл)оцтової кислоти (2016)
Гнитько И. В. - Изучение консистентных свойств гелеобразного шампуня с миноксидилом, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Бирюк И. А. (2016)
Омельченко І. О. - Особливості термічної деструкції олії м’яти перцевої в бінарних системах із β-циклодекстрином, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2016)
Попова Я. В. - Фітохімічне дослідження поліфенольних сполук із трави Cirsium vulgare (Savi) Ten. флори України, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Савельєва О. В. - Вивчення мінерального складу трави та коренів Thalictrum foetidum L., Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2016)
Якубовська В. В. - Спрямований пошук і характеристика протизапальної активності натрій (3-R-2-оксо-2Н-/1,2,4/триазино/2,3-c/хіназолін-6-іл) алкілкарбоксилатів та їх галогеновмісних аналогів, Серединська Н. М., Воскобойнік О. Ю., Степанюк Г. І., Коваленко С. І. (2016)
Пругло Є. С. - Актопротекторна активність 5-(2-бромфеніл)-4-аміно-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіону та його S-похідних (2016)
Полова Ж. М. - Дослідження антимікробної активності цитратів срібла та міді з метою розробки фармацевтичних препаратів (2016)
Шелестова Л. П. - Акушерські та перинатальні ускладнення у жінок із дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С., Сюсюка В. Г. (2016)
Грідіна І. Б. - Порівняльна характеристика використання сучасних методів гормональної контрацепції у жінок із надмірною масою тіла (2016)
Севальнєв А. І. - Оцінювання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у працівників підприємства чорної металургії, Шаравара Л. П. (2016)
Молодожонова О. О. - Узагальнення судової практики про юридичну відповідальність у фармації (2016)
Бігдан О. А. - Дослідження реакцій гетероциклізації 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-тріазолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Парченко В. В. (2016)
Авраменко Н. В. - Досвід застосування препарату Лютеіна для лікування дисменореї, Грідіна І. Б., Ломейко О. О., Семененкo І. В. (2016)
Титул, Зміст (2014)
Пятница-Горпинченко Н. К. - Асбест и волокнистый канцерогенез (2014)
Федоренко В. І. - Гігієнічні та медико-біологічні аспекти безсимптомної метгемоглобінемії у дітей, Кіцула Л. М. (2014)
Єрем Т. В. - Вплив стану об'єктів водопостачання населення Закарпатської області на формування стоматологічної патології, Єрем К. В. (2014)
Алексєєнко Н. О. - Вплив бентонітових глин на розвиток хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті, Гуща С. Г., Змієвський А. В. (2014)
Петренко О. Д. - Йод і селен у продуктах моря: оцінка результатів дослідження, Мельниченко Т. І. (2014)
Синетар Е. О. - Формування біоплівки Candida albicans на поверхні медичних катетерів: дослідження in vitro, Авдєєва Л. В., Скорик М. А., Брич О. І. (2014)
До 75-річчя професора Г. П. Степаненка. Відомий вчений профілактичної медицини та педагог вищої медичної освіти України (2014)
До 70-річчя професора І. П. Козяріна Шлях служіння суспільству, науці, людям (2014)
До 85-річчя почесного професора М. І. Ковгана Гігієніст, епідеміолог, медико-географ (2014)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення (І повідомлення), Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В., Баглій Є. А., Федоренко З. П., Осташ О. М. (2014)
Матасар І. Т. - Особливості харчового статусу та есенціальні нутрієнтні дефіцити серед населення радіоактивно забруднених територій України, Луценко О. Г., Петрищенко Л. Н., Матасар В. І. (2014)
Зазуляк Т. С. - Методика вимірювання масової концентрації димедролу у повітрі робочої зони, Кузьмінов О. Б. (2014)
Арустамян О. М. - Дисметаболічні розлади у працівників локомотивних бригад у динаміці залежно від стажу роботи, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю., Алексійчук О. Ю. (2014)
Рубцов Р. В. - Особенности некоторых показателей сердечно-сосудистой гемодинамики у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2014)
Пельо І. М. - Гігієнічна оцінка безпечності сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням інсектициду лямбда-цигалотрину (2014)
Шенцова М. А. - Пробіотичні препарати, їхня якість та безпека: сучасний стан проблеми (повідомлення 2), Сурмашева О. В. (2014)
Яворовський О. П. - До 90-річчя заснування кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені академіка О. О. Богомольця, Шевцова В. М., Гончарук Г. О., Ткачишин В. С., Веремей М. І., Зенкіна В. І., Паустовський Ю. О., Шкурко Г. А., Сук В. Г. (2014)
Виленский Ю. Г. - Хроника любви: волнующие страницы (2014)
Титул, зміст (2015)
Семикіна М. В. - Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки, Волчкова Г. К. (2015)
Витвицький Я. С. - Механізм управління підприємствами сфери виробництва будівельних матеріалів на інноваційних засадах, Андрусів У. Я. (2015)
Сальман І. Ю. - Сучасний стан світового ринку зернових культур та місце України в ньому, Ткаченко К. В. (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Проблемы и перспективы развития национальных инновационных систем постсоветских стран (на примере Беларуси, Казахстана и Украины) (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - До питання задоволення життєво важливих інтересів як критерію сталого інноваційного соціально-орієнтованого розвитку економіки (2015)
Олійник О. Р. - Міжнародний досвід розвитку соціальної відповідальності та можливість його застосування в Україні (2015)
Палка І. М. - Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні (2015)
Панухник Я. Г. - Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах (2015)
Зубар І. В. - Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду (2015)
Стельмащук А. М. - Формування механізму управління інноваційним розвитком підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів (2015)
Брич В. Я. - Людські ресурси як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Колодницька О. З. (2015)
Свиноус І. В. - Теоретичні засади формування системи управління ризиками підприємства, Гаврик О. Ю. (2015)
Пуцентейло П. Р. - Конкурентоспроможність підприємства: методологія аналізу дефініції (2015)
Бабяк Н. Д. - Збалансована система показників в оцінці ефективності управління витратами молокопереробного підприємства, Паскалова А. Г. (2015)
Куц Л. Л. - Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства, Собко О. М. (2015)
Шевчук Н. В. - Фундаментально-вартісний підхід до оцінювання ефективності функціонування національних промислових підприємств, Клименко С. М. (2015)
Николюк О. М. - Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства, Полянко В. Б. (2015)
Kamaran Ali Hassan - Transaction costs theory in attraction foreign direct investment by the enterprises (2015)
Митяй О. В. - Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності (2015)
Шеленко Д. І. - Методологічні основи розвитку різноукладності в сільському господарстві регіону (2015)
Серьогіна Д. О. - Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міського розвитку (2015)
Литвинова В. А. - Формирование системы факторных показателей для оценки конкурентоспособности электрических водонагревателей на региональном рынке (2015)
Лелюк Ю. В. - Реалізація проекту "Інвестиції у сферу культури – успішне майбутнє нації" як передумова кадрового забезпечення закладів культури на селі (2015)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади формування інноваційної екосистеми регіону (2015)
Костирко І. Г. - Кластерний підхід в розвитку сільського зеленого туризму, Корчинська О. О. (2015)
Масловська Л. Ц. - Концептуальне і методологічне обгрунтування розвитку органічного виробництва в Україні, Савчук В. А. (2015)
Братковська К. О. - Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження (2015)
Левченко Н. М. - Моделювання компенсаційного соціального пакету за податковим підходом, Ручка Я. В. (2015)
Шевчук А. В. - Нова парадигма інтелектуального розвитку людства в умовах технолого-сингулярного переходу (2015)
Соколюк Г. О. - Управління системою мотивації персоналу підприємства: теоретичні та методичні аспекти, Миколюк О. А. (2015)
Фугело П. М. - Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб (2015)
Онищенко С. П. - Оценка рыночного риска проектов приобретения судна, Корниец Т. Е. (2015)
Дупляк Т. П. - Маркетингова комунікаційна стратегія туристської дестинації "Хорли" (2015)
Бурдейна Н. М. - Особливості формування цін на продукцію сільськогосподарського виробництва (2015)
Расулова А. М. - Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу (2015)
Старицький Т. М. - Використання соціального медіа маркетингу як ефективного засобу просування продукції (2015)
Білик Т. Л. - Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва (2015)
Четверик О. В. - Прогнозування ціни цукру для підприємств цукрової галузі з врахуванням тенденцій внутрішнього та світового ринків (2015)
Вядрова І. М. - Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників, Сидоренко О. М. (2015)
Мірошник О. Ю. - Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів, Морозова Н. Л. (2015)
Гойсюк Л. В. - Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України (2015)
Поплюйко Я. В. - Збалансованість попиту і пропозиції грошей: статистичний аспект (2015)
Самойловська В. П. - Економічна сутність митного посередництва, Коробкова О. М. (2015)
Непочатенко О. О. - Теоретичне обґрунтування сутності оборотних активів, Бечко П. К., Попиченко Д. А. (2015)
Радько В. І. - Організаційні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю виробництва молока, Микитюк Д. М. (2015)
Матковський П. Є. - Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій (2015)
Борковська В. В. - Облік і контроль за центрами відповідальності м'ясопереробного підприємства (2015)
Кундеус О. М. - Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць (2015)
Гангал Л. С. - Екологічний облік як інформаційний інструмент управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Язлюк Б. О. - Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України, Гевко Р. Б., Дзядикевич Ю. В. (2015)
Луцкова Л. П. - Выбор программного обеспечения для предприятия со сложным циклом производства (2015)
Шульський М. Г. - Деякі аспекти життя і діяльності Сергія Подолинського (2015)
Реферати (2015)
Титул, Зміст (2014)
Григоренко Л. Є. - Зміни імунного статусу як один з критеріїв адаптаційно-пристосовчих реакцій організму на дію чинників малої інтенсивності (2014)
Коротун О. П. - Гігієнічна оцінка перорального впливу імідаклоприду на статевонезрілих тварин з різною швидкістю ацетилювання, Власик Л. І. (2014)
Карлова Е. А. - Стан системи прозапальних цитокинів при мікросатурнізмі, Шейман Б. С., Яворовський О. П. (2014)
Арустамян О. М. - Характер харчування, стресовий фактор та гіподинамія як основні причини розвитку дисметаболічних розладів у працівників локомотивних бригад, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю., Алексійчук О. Ю. (2014)
Акіменко В. Я. - Гігієнічні критерії оцінки розміщення витяжної вентиляції від підземних гаражів, Яригін А. В., Стеблій Н. М. (2014)
Сова С. Г. - Гігієнічна оцінка імпульсної локальної вібрації та супутніх фізичних факторів виробничого середовища на робочих місцях збиральників- клепальників і слюсарів-складальників авіаційних підприємств (до проблеми гігієнічного нормування, Яворовський О. П., Шкурко Г. А. (2014)
До 80 річчя від дня народження професора О. Г. Волощенка Відомий вчений і організатор науки України (2014)
Москальчук Л. В. - Гігієнічна оцінка забезпеченості фолієвою кислотою дорослого населення України (2014)
Адамчук Т. В. - Регламенти використання підсолоджувачів в Україні та деякі питання їхньої безпечності (2014)
Гетьман В. І. - Cучасний стан проблеми відходів: небезпека для життя (2014)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення (ІI повідомлення) заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период, Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В., Баглій Є. А., Федоренко З. П., Осташ О. М. (2014)
Хоменко І. М. - Оцінка впливу споживання продуктів харчування місцевого виробництва на формування дози внутрішнього опромінення у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Полищук С. В. (2014)
Фузік М. М - Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС лямбда цигалотрин, Присяжнюк А. Є., Базика Д. А., Романенко А. Ю., Федоренко З. П., Гудзенко Н. А., Гулак Л. О. (2014)
Івахно О. П. - Реформування державної санепідслужби України, її позиції у сфері охорони здоров'я дитячого населення, Козярін І. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Зубрицька А. А. - Внесок Льва Семеновича Виготського у процес корекції і розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю (2014)
Дуда О. К. - Коронавірусні інфекції: загроза людству з Близького Сходу спричинена MERS-CoV?, Коцюбайло Л. П. (2015)
Пипа Л. В. - Сучасні уявлення про розвиток недіабетичних кетоацидозів у дітей. Частина 2 (аналітичний огляд літератури), Леньга В. Р., Руда В. І. (2015)
Ершова И. Б. - Актуальные вопросы совместного применения антибактериальных препаратов и пробиотиков, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Резчиков В. А. (2015)
Алимова Л. А. - Этиология и патогенез гепатита и цирроза печени при действии дизентерийного токсина, Мухамедханова Ш. Т., Бегманов С. А., Абидова Н. А. (2015)
Іванова Л. А. - Особливості перебігу інвазивних діарей у дітей на сучасному етапі, Гарас М. Н., Марусик У. І., Болтенкова А. А. (2015)
Ліпковська І. В. - Сучасна імунотропна терапія хворих на бешиху, Копча Ю. В., Копча В. С. (2015)
Няньковський С. Л. - Гостра ротавірусна діарея у дітей: клініка, діагностика, лікування, Яцула М. С., Няньковська О. С., Дашо М. Б., Яськів В. Б. (2015)
Ершова И. Б. - Усовершенствование терапии лямблиоза, Мочалова А. А., Осипова Т. Ф., Петренко О. В. (2015)
Тиллашайхова М. Х. - Роль вирусной и микоплазменной инфекции в генезе синдрома истощенных яичников, Мухамедханова Ш. Т., Юлдашева Д. С., Ищенко И. В., Ахмедова Д. Р. (2015)
Колоскова О. К. - Імунологічний статус дітей, хворих на бронхіальну астму, у періоді фебрильних нападів, Білоус Т. М., Микалюк Л. В., Маланчук С. М. (2015)
Ротар Д. В. - Досвід проведення занять з мікробіології, вірусології та імунології у формі круглого столу зі студентами-іноземцями, які навчаються українською мовою (2015)
Іванова Л. А. - Випадок харчового ботулізму в підлітка, Гарас М. Н., Болтенков В. Л., Гук Л. І. (2015)
Скульський О. М. - Значення анамнезу для діагностики дитячих хвороб (2015)
Ротар Д. В. - Зельман Абрахам Ваксман — великий вчений та один з найвидатніших благодійників людства (2015)
Супотницкий М. В. - Роль российских ученых в разработке сибиреязвенных вакцин, Борисевич И. В., Климов В. И., Шевцов А. Н., Луб М. Ю., Туманов А. С. (2015)
Большаков В. И. - Синергетика и самоорганизация мезоструктуры при деформировании материала (2016)
Седин В. Л. - Методика испытаний грунтов универсальным динамическим зондом лиатэ, Ульянов В. Ю., Бауск Е. А., Ульянов Я. В. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Математичне та інформаційне забезпечення для розрахунків та проектування трубчастих газових нагрівачів, розташованих у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Ішутіна Г. С. - Технологія підвищення надійності геодезичного моніторингу (2016)
Павлов И. Д. - Системология в развитии и управлении производственными системами, Арутюнян И. А., Павлов Ф. И., Терех М. Д. (2016)
Воронин В. А. - Рыночная стоимость объекта недвижимости в условиях существенной девальвации национальной валюты, Лянце Э. В. (2016)
Ужеловський В. О. - Екстремальне керування продуктивністю помелу вапняку у двокамерному кульовому млині, Руденко О. А. (2016)
Нетеса Н. И. - Легкие бетоны на основе граншлака, Паланчук Д. В. (2016)
Дьяченко Л. Ю. - Особливості зведення швидкоспоруджуваних малоповерхових будівель із блок-модулів в україні, Дьяченко О. С., Малашенко А. С. (2016)
Збірник наукових праць "Науковий вісник ужгородського університету, серія "Медицина" (до 70-річчя створення Ужгородського національного університету) (2015)
Головацький А. С. - Структурна організація судинної оболонки очного яблука за умов впливу опіоїду в експерименті, Підвальна У. Є. (2015)
Дзевульська І. В. - Структурні зміни в надниркових залозах протягом місяця у щурів після опіку шкіри, яким перших сім діб вводили розчин Haes-Lx-5% (2015)
Качур І. І. - Визначення вмісту макро- та мікроелементів рослинної сировини Asplenium Scolopendrium L. (aspleniaceae) флори українських Карпат, Крч Х. Л. (2015)
Макар Б. Г. - Морфологічні особливості мозочка білого щура в нормі та за умов двотижневого введення опіоїду, Бекесевич А. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського