Ільків В. С. - Умови неєдиності розв’язку задачі Діріхле в одиничному крузі у термінах коефіцієнтів диференціального рівняння (2012)
Кирилова О. І. - Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельним дефектом в умовах гармонічних коливань поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2012)
Бреславский И. Д. - Влияние нелинейностей в граничных условиях на свободные колебания пластин при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2012)
Соляр Т. Я. - Перехідні та усталені динамічні напруження за антиплоскої деформації тіл із тріщинами (2012)
Григоренко А. Я. - Экспериментальное исследование собственных колебаний толстостенной цилиндрической оболочки методом голографической интерферометрии, Золотой Ю. Г., Пригода А. П., Жук И. Ю., Хоришко В. В., Овчаренко А. В. (2012)
Янковский А. П. - Вязкопластическая динамика металлокомпозитных оболочек слоисто-волокнистой структуры при действии нагрузок взрывного типа. ІІ. Обсуждение результатов расчетов (2012)
Лила Д. М. - Механизм потери устойчивости вращающегося составного плоского кругового диска (2012)
Николишин М. М. - Частотні характеристики пружно затиснених консольних шаруватих балок, Дівеєв Б. М., Смольський А. Г. (2012)
Григоренко Я. М. - До розв’язання в уточненій постановці задач статики тороїдальних оболонок з жорстко закріпленими торцями, Авраменко Ю. О. (2012)
Богданов В. Р. - Плоский деформований стан у компактному зразку з нерухомою тріщиною з урахуванням процесу розвантаження, Сулим Г. Т. (2012)
Панін С. В. - Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла, Мартиняк Р. М., Швець Р. М., Яцків О. І., Бобик Б. Я. (2012)
Назаренко Л. В. - Эффективные свойства упрочненных ортотропными волокнами композитных материалов при физической нелинейности компонент (2012)
Povstenko Y. Z. - Fundamental solutions to Robin boundary-value problems for time-fractional heat conduction equation in a half-line (2012)
Максименко-Шейко К. В. - Математическое моделирование тепловых режимов радиоэлектронных плат с размещением источников по схеме "ковёр Серпинского", Шейко Т. И. (2012)
Василь Кирилович Романко (28.12.1936–27.09.2012) (2012)
Алєксєєва О. І - Особливості розвитку психологічної культури конкуренції управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності (2012)
Амінєва Я. Р. - Деякі індивідуально-психологічні детермінанти поведінки, спрямованої на подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Балашов Е. М. - Вплив участі у міжнародній волонтерській молодіжній програмі на самореалізацію студентської молоді (2012)
Білоус О. В. - Психолого-педагогічні моделі навчання у розвитку теоретичного мислення особистості (2012)
Бохонкова Ю. О. - Вплив соціокультурного середовища на формування випереджальної стратегії поведінки особистості (2012)
Бунас А. А. - Схильність до ризику в системі особистісних детермінант (2012)
Бушай І. М. - Образ світу та особистісний розвиток старшокласників (2012)
Веремчук А. М. - Конфлікти у спілкуванні та шляхи їх розв’язання (2012)
Вознюк О. - Стан сформованості фахової готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2012)
Гаврилкова К. В. - Історико-психологічні витоки екологічної свідомості та еколого-орієнтованої поведінки (2012)
Гончаренко Н. В. - Навчальний стрес як чинник психічного здоров’я студентської молоді (2012)
Горбачова Ю. В. - Психологічні особливості готовності першокласників до навчання в школі які відвідували і не відвідували дитячий садок (2012)
Горбенко С. Л. - Соціальні ролі школярів: класифікація, суть та шляхи корекції їх виконання (2012)
Гошовська О. - Первинні механізми психологічного захисту та вікова динаміка їхнього застосування: теоретико-емпіричний ракурс (2012)
Дембицька Н. М. - Атрибутивні ознаки економічної суб’єктності особистості (2012)
Дем’яненко А. В. - Особистість підлітка у системі ісламізованої іранської сім’ї (2012)
Доброскок А. С. - Мотиваційний аспект розвитку професіоналізму менеджера (2012)
Драгола Л. В. - Когнітивний зміст метафори у глибинному пізнанні (2012)
Дробот О. В. - "Ситуації прийняття управлінських рішень" - нова методика дослідження управлінської свідомості (2012)
Жмайло І. М. - Вплив соціально – економічного статусу сім’ї на положення підлітка в класному колективі (2012)
Заболотний С. М. - Проблеми відбору кандидатів на навчання у навчальних закладах військово-правоохоронних структур України (2012)
Заграй Л. Д. - Рефлексивно-депресивний стиль життя готів (2012)
Кирпенко Т. М. - Взаємозв’язок особистісних якостей та стратегій психологічного самозахисту у підлітків (2012)
Клочек Л. В. - Формування уявлень про справедливість в онтогенетичному розвитку індивіда (2012)
Кононенко А. О. - Провідні категорії побудови моделі самопрезентації особистості (2012)
Корсун С. І. - Психолого-правові засади професійно-психологічного відбору працівників до органів внутрішніх справ (2012)
Корх В. М. - Особливості розвитку та групової психокорекції соціально-перцептивних механізмів у підлітків та юнаків (2012)
Курганська Л. О. - Внесок Еріха Фромма у становлення поняття ідентичність в психологічній науці (2012)
Куренна Т. В. - Самоактуалізація як інтегральна характеристика розвитку особистості педагога (2012)
Кущ О. С. - Конструктність багатовимірної характеристики творчого мислення (2012)
Ловка О. - Визначення ефективності групової проектної діяльності студентів (2012)
Льошенко О. А. - Особливості динаміки емоційної компетентності особистості (2012)
Любчук О. К. - Проблема становлення навчально-професійної мотивації майбутніх управлінців як психологічного чинника підвищення якості фахової підготовки для постіндустріального виробництва (2012)
Маковєєва С. В. - Систематизація методів групової консультативної роботи з розвитку відповідальності підлітків з неповних родин (2012)
Малишева К. О. - Нейроанатомічні кореляти мозкових функцій програмування, регуляції та контролю поведінки (2012)
Михальська Ю. А. - Психологічний захист особистості: панорама теоретико-методологічних постулатів (2012)
Набочук О. Ю. - Психологічна характеристика екологічної свідомості особистості (2012)
Науменко Н. О. - Позитивні ілюзорні викривлення в самооцінці дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю (2012)
Носенко Е. Л. - Установка на правду як вихідна особистісна умова розпізнавання прихованих мисленнєвих образів, Новицька І. В. (2012)
Носенко Е. Л. - Методологічне обґрунтування підходу до інтегрованої імпліцитної діагностики особистісних диспозицій за ознаками невербального компоненту спілкування, Петренко Т. М. (2012)
Оверчук В. В. - Психолого-педагогічні засади розвитку креативності як чинника саморозвитку молодших школярів (2012)
Олефір В. П. - Застосування тренінгу у підготовці вчителів музики (2012)
Орос В. - Психологічна специфіка агресивності у важковиховуваних акцентуйованих підлітків (2012)
Островська К. О. - Особливості інтелекту дітей з спектром аутистичних порушень, Качмарик Х. В. (2012)
Паламарчук О. М. - Еколого-психологічні детермінанти соціальної якості життя (2012)
Помиткіна Л. В. - Особистісні детермінанти прийняття студентами стратегічних життєвих рішень (2012)
Ржевська-Штефан З. О. - Вплив "професійного вигорання" особистості педагога на особистісний розвиток та професійне становлення майбутніх вчителів (2012)
Рудюк О. В. - Смислодіяльнісна детермінація переживання криз професійного виключення у безробітних (2012)
Рябчич Я. Є. - Дисгармонійна родина як чинник формування девіантної та суїцидальної поведінки підлітків (2012)
Сайко Х. Я. - Особливості емоційного інтелекту корекційних педагогів (2012)
Семенів Н. М. - Особливості формування поліетнічного середовища в Україні: історико-психологічні аспекти (2012)
Семиліт М. В. - Полярні міфологеми у дослідженні життєвого шляху українців (2012)
Сергеєва А. В. - Особливості трансформації інтегральної ідентичності особистості в процесі професійної перепідготовки (2012)
Сімко Р. Т. - Індивідуально-типологогічні властивості нервової системи працівників патрульно-постової служби міліції та ефективність їх професійної діяльності (2012)
Сторож О. В. - Соціальний статус як складова творчої соціалізації старшокласників (2012)
Ткач Б. М. - Теоретико-методологічні засади нейропсихологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх (2012)
Федотова Т. В. - Розвиток мотивів навчально-професійної діяльності в процесі підготовки вчителів початкових класів (2012)
Фурман В. В. - Психодіагностична основа дослідження особистісної рефлексії студентів (2012)
Черкаський А. В. - Деякі аспекти взаємовпливу ціннісних орієнтацій та структури міжособистістних відносин у сучасному колективі (2012)
Шикуленко А. В. - Підходи до ресоціалізації підлітків, які перебувають у виховних колоніях (2012)
Шипелік Т. В. - Гармонізація особистісного становлення у підлітковий період (2012)
Щербина Л. Ф. - Завдання, принципи та стадії технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Вимоги до оформлення рефератів (2012)
Contents (2012)
Цимбалюк О. В. - Na+,K+-АТР-аза, ендогенні кардіостероїди та їхня трансдукторна роль, Костерін С. О. (2012)
Кочевенко А. С. - Вивчення амінотрансфераз томата Solanum lycopersicum, задіяних у біосинтезі амінокислот із розгалуженим ланцюгом, Ферні А. Р. (2012)
Басова Н. Е. - Изомерные производные лупинина и эпилупинина – фосфорорганические ингибиторы холинэстераз, Кормилицын Б. Н., Перчёнок А. Ю., Розенгарт Е. В., Сааков В. С., Суворов А. А. (2012)
Лабинцева Р. Д. - Структурно-функціональні основи міжмолекулярної взаємодії калікс, Бевза А. А., Бевза О. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2012)
Грубская Л. В. - Влияние ионизирующего излучения низкой мощности на состояние цепи переноса электронов митохондрий энтероцитов тонкой кишки крыс, Войцицкий В. М., Хижняк С. В. (2012)
Розанова С. Л. - Антиоксидантные свойства протеинов после замораживания–оттаивания, Розанова Е. Д., Нардид О. А. (2012)
Ширина Т. В. - Стехиометрия РНП-комплекса полиэдров вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда Bombyx mori, Бобровская М. Т., Козлов Э. А. (2012)
Пономарьова А. Г. - Повне конформаційне сімейство 2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксигуанозину: квантово-хімічне та електронно-топологічне дослідження, Юренко Є. П., Жураківський Р. О., Говорун Д. М. (2012)
Каліман П. А. - Стан вуглеводного та азотистого метаболізму в тканинах щурів за експериментального рабдоміолізу, Охріменко С. М. (2012)
Лазаренко І. А. - Порівняння біохімічних показників крові щурів за отруєння їх свинцем в макродисперсній та наноформі, Мельникова Н. М. (2012)
Фальфушинська Г. І. - Популяційні особливості стану молекулярних стрес-респонсивних систем двостулкового молюска за дії тетразинового пестициду, Гнатишина Л. Л., Столяр О. Б. (2012)
Курський М. Д. - Рецензія на монографію Володимира Васильовича Манька "Системи транспортування Са2+ у секреторних клітинах екзокринних залоз", Данилович Ю. В. (2012)
Правила для авторів (2012)
Правила для авторов (2012)
Directions for authors (2012)
Ліцензійний договір на використання твору (2012)
Лицензионный договор на использование рукописи (2012)
Contents (2012)
Кибирев В. К. - Структура и свойства ингибиторов пропротеинконвертаз, Осадчук Т. В. (2012)
Гудзенко Е. В. - Влияние ионов металлов и специфических химических реагентов на активность α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens, Борзова Н. В., Варбанец Л. Д. (2012)
Марченко М. М. - Активність ензиматичних систем детоксикації в печінці мишей в умовах різної забезпеченості ретиноїдами, Копильчук Г. П., Шмараков І. О., Бучковська І. М. (2012)
Гребіник С. М. - Генерація активних форм кисню в тимоцитах щурів за дії пероксиду водню та фулерену С60, Гринюк І. І., Прилуцька С. В., Матишевська О. П. (2012)
Гусейнов Т. М. - Влияние селена на устойчивость гемоглобина к фотоокислительным процессам, Яхъяева Ф. Р., Гулиева Р. Т. (2012)
Мосунов А. А. - Изучение методом 1Н ЯМР-спектроскопии комплексообразования ароматических биологически активных соединений с антибиотиком топотеканом, Костюков В. В., Евстигнеев М. П. (2012)
Рясний В. М. - Імуномодулююча дія вітаміну D3 та бісфосфонатів при аліментарному остеопорозі в щурів, Апуховська Л. І., Великий М. М., Шиманський І. О., Лабудзинський Д. О., Комісаренко С. В. (2012)
Кучмеровська Т. М. - Вплив нікотинаміду на життєздатність острівцевих клітин підшлункової залози, Донченко Г. В., Тихоненко Т. М., Гузик М. М., Ставнійчук Р. В., Яніцька Л. В., Степаненко С. П., Клименко А. П. (2012)
Калинська Л. М. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ангіотензинперетворюючого ензиму у структурах мозку та плазмі крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Косякова Г. В., Гула Н. М. (2012)
Карахим С. A. - Об истинных и кажущихся константах Михаэлиса в энзимологии. II. Выполняется ли уравнение Kmapp = Ks + kcat/k1 для энзиматических реакций с участием активаторов? (2012)
Бобровник С. А. - Анализ кривых титрования сывороточных антител, полученных с помощью метода ELISA (2012)
Данилова В. М. - Лауреати Премії Національної академії наук України імені Палладіна Олександра Володимировича. Максим Федотович Гулий, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2012)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію М. М. Марченка, О. В. Кеци, М. М. Великого "Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі" (2012)
До ювілею Валентини Михайлівни Данилової (2012)
Бойко Н. І. - Інтерпретація експресивної лексики в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка (2013)
Гуйванюк Н. В. - Чернівці у долі і творчій біографії Федора Степановича Арвата (1928–1999). (2013)
Кульбабська О. В. - Функції засобів вторинної предикації в художньому тексті. (2013)
Мірченко М. В. - Категорія локативності як підкатегорія надкатегорії субстанційності елементарного простого речення. (2013)
Бибик С. П. - Культура усного спонтанного наукового висловлення: кореляція стильових мовомисленнєвих компонентів. (2013)
Бережняк В. М. - Дослідження В. М. Пащенко в галузі української діалектології (2013)
Жук Т. В. - Підрядні словосполучення та їх види в сучасному мовознавстві., Жук О. А. (2013)
Зінченко С. В. - Особливості творення компаративів давньоруськоукраїнської мови (2013)
Кавера Н. В. - Семантико-морфологічна експлікація предикатів означеної кількості. (2013)
Кадочнікова О. П. Засоби реалізації граматичного значення пояснення - Kadochnikova O. P. Means of explicating grammatical explanation meaning (2013)
Калита О. М. - Синтактико-стилістичні прийоми формування іронічного смислу. (2013)
Козіна Ю. В. - Функціонування архаїчних форм іменників на позначення істоти у прийменниково-відмінкових конструкціях. (2013)
Колібаба Л. М. - Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській мові. (2013)
Колодко С. А. - Функціональні особливості прислівників ступеня у китайській мові. (2013)
Лаврінець О. Я. - Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній українській науковій мові: питання нормативності. (2013)
Медвідь Н. С. - Основні аспекти дослідження мови ділових документів ХVІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Мединська Н. М. - Дієприслівник у позиції другорядного предиката. (2013)
Межов О. Г. - Субстанційні синтаксеми і супровідні предикати в структурі простого речення. (2013)
Мельник І. А. - Іменникові компоненти, зумовлені валентністю відчислів¬ни¬кових дієслівних синтаксичних транспозитів. (2013)
Меркулова О. В. - NOMINA ABSTRACTA з суфіксом -ище в українській мові (2013)
Овчиннікова І. І. - Опис дієслівного значення як лексико-граматична проблема (2013)
Шевченко С. П. - Інтерпретація граматичного статусу дієприкметника в лінгвістичних працях ХVII–XIX ст. (2013)
Пасік Н. М. - Комунікативно-синтаксична деструкція в художньому мовленні Марії Матіос, Рогальчук В. В. (2013)
Семотюк О. В. - Комунікативно-прагматична реалізація емоційної оцінки у вставлених конструкціях. (2013)
Сіроштан Т. В. - Історія лексико-словотвірних типів N.LOCI на –J(A) в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ ст. (2013)
Сюта Г. М. - Цитата у діаспорному поетичному тексті (2013)
Трифонов Р. А. - Прогностичні метамовні вислови: особливості функціону¬вання в дискурсі (2013)
Федонюк В. Є. - Номінації осіб у чеській мові кінця ХХ ст. (2013)
Фурса В. М. - Диференціація за родами нових іншомовних невідмінюваних іменників у сучасній українській мові. (2013)
Холявко І. В. - Роль саморедагування у процесі формування культури писемного наукового мовлення студентів (2013)
Хомич В. І. - Темпоральні синтаксеми в атрибутивному значенні., Кайдаш А. М. (2013)
Хомич Т. Л. - Особливості формування аналітичних словотвірних умінь у школярів і студентів. (2013)
Цівун Н. М. - Декодування тексту як основа лінгвістичного аналізу (2013)
Шемет В. Г. - Лексичні та словотвірні особливості композитів із префікс¬о¬їда¬ми на позначення розміру (2013)
Ярошевич І. А. - Прикметникова система в граматиках середньовіччя: поняттєво-термінологічний аспект. (2013)
Ясакова Н. Ю. - Семантика персональності: рівні, способи і форми репрезентації в українській мові. (2013)
Волощук Р. М. - Чинники комунікації та їх взаємодія в реченні (2013)
Кашуба Н. В. - Семантичні різновиди предикатів соціальної діяльності (2013)
Костусяк Н. М. - Функційні особливості грамем вірогідної та переповідної модальності (2013)
Кумейко Т. А. - Субстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності. (2013)
Мудринич С. Ю. - Функціонально-семантичне поле стану в сучасній українській та англійській мовах (2013)
Руссу А. О. - Семантичний опис префікса від- як засобу дієслівного тер¬мі¬нотворення (на матеріалі "Російсько-українського словника” (1924–33)) (2013)
Симоненко І. В. - Східнополіські ад’єктиви у "Словнику поліських говорів” П. С. Лисенка (2013)
Хропата С. І. - Композиційні типи багатокомпонентних складних речень – основа комунікативно-синтаксичної організації речень (2013)
Чернищук Ю. І. - Парадигматичні та синтагматичні характеристики прикметників на позначення кольору в англійській класичній літературі (2013)
Чешко Г. А. - Квантитативні прислівники в східнополіському діалекті (2013)
Шалацький Д. Л. - Лексико-семантичні групи номінацій адресата у мовленнєвій стратегії докору (2013)
Якункіна Ю. О. - Класифікаційні ознаки дієслів мовлення в системі дієслівної лексики сучасної української літературної мови (2013)
Гаценко І. О. - Звукозображення в сучасному мовознавстві: структурно-семантичний опис. (2013)
Наші автори (2013)
Редакційна рада (2013)
Твердохліб Н. О. - Cтруктурна перебудова кровоносного русла слизової оболонки порожнини рота при експериментальній механічній жовтяниці, Шульгай А .Г. (2013)
Сенютович Р. В. - Інформаційні технології в розробці нових способів езофагоєюностомій, Іващук О. І., Сенютович М. А. (2013)
Бодяка В. Ю. - Вплив декомпресії черевної порожнини на перебіг гострої хірургічної патології її органів в експерименті, Іващук О. І., Морар І. К., Лянско-рунський В. М., Непеляк Л. В. (2013)
Доброродній А. В. - Стан антиоксидантного захисту в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому при профілактичному застосуванні антигіпоксантів (2013)
Кузняк Н. Б. - Особливості становлення верхньої стінки носової порожнини у плодовому періоді онтогенезу людини (2013)
Боднар О. Б. - Вплив ілеоцекального відділу кишечнику на морфофункціональні властивості ілеоасцендоанастомозу в експерименті (2013)
Колотило О. Б. - Вплив окремих факторів ризику на прогноз хворих із синдромом діабетичної стопи (2013)
Касіянчук М. В. - Прогнозування остеогенного потенціалу людини (2013)
Бойчук О. М. - Будова решітчастої кістки у періоді раннього дитинства, Сикирицька Т. Б., Гончаренко В. А., Бамбуляк А. В., Макар Б. Г. (2013)
Цигикало О. В. - Перинатальна анатомія термінального відділу позапечінкових жовчних проток (2013)
Бобрышева И. В. - Морфологическая характеристика аденогипофиза белых крыс на разных этапах постнатального онтогенеза (2013)
Ялынская Т. А. - Коарктация аорты: магнитно-резонансная томография на до- и послеоперационном этапе (2013)
Проняєв Д. В. - Правостороння геміколектомія (2013)
Барсуков М. П. - Морфоклінічні аспекти верхньощелепних пазух (2013)
Кузняк Н. Б. - Частковий некроз структур каналу нижньої щелепи як наслідок невдалого ендодонтичного лікування, Перебийніс П. П., Горицький Я. В., Кушнір О. Л. (2013)
Рева В.Б. - Ліпосаркома заочеревинного простору велитенських розмірів, ускладнена розпадом пухлини та кровотечею, Русак О.Б., Філіпець О.І., Колотило О.Б. (2013)
Урсол Г. М. - Перикардіоскопія, Колєсов Є. В., Велигоцький М. М. (2013)
Попадюк О. Я. - Організація вивчення практичних навиків англомовними студентами на кафедрі загальної хірургії Iвано-франківського національного медичного університету (2013)
Рецензія на навчальний посібник "ембріологічний словник” / за ред. проф. в.с. пикалюка. – сімферополь-чернівці, 2013. – 256 с. (2013)
VІ конференція з міжнарожною участю "Cухарівські читання” – "Дискусійні питання в ангіології та судинній хірургії” (Київ, 18-19 квітня 2013 року) (2013)
IV Міжнародний симпозіум "Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів”, присвячений 140-річчю від дня народження засновника кримської морфологічної школи професора Р.І.Ггельвіга (Сімферополь – Алушта, 21-23 травня 2013 р.) (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Досягнення сучасної клінічної анатомії та оперативної хірургії”, присвячена 55-річчю кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ДЗ "Луганський державний медичний університет” (м. Луганськ, 26-28 вересня 2013 року) (2013)
Професор Вадим Кирилович Сирцов (до 70-pіччя від дня народження) (2013)
Професор Ахтемійчук Юрій Танасович(до 55-річчя від дня народження) (2013)
Пам’яті доцента Богдана Володимировича Голода (1943-2013) (2013)
Толстанов О. К. - Особливості підготовки фахівців з лабораторної діагностики у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2013)
Колесник Ю. М. - Проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі, Сиволап В. Д., Михайловська Н. С., Кулiнiч Т. О. (2013)
Сидоренко A. М. - Эпидемиология рака поджелудочной железы в XX и начале XXI века, Шевченко А. И., Кугаенко И. С. (2013)
Туровская Т. В. - Хроническая сердечная недостаточность:основные аспекты диагностики и лечения, Гнилорыбов А. М., Васильева Л. В., Костогрыз В. Б., Гончарук М. С. (2013)
Дейнега В. Г. - Вплив оксидативного стресу на серцево-судинні показники у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби, Кривенко В. В. (2013)
Доценко С. Я. - Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка й артерій еластичного і м’язового типів у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією, Дейнега В. Г., Доценко М. Я. (2013)
Туманский В. А. - Тяжелый фиброз поджелудочной железы при хроническом панкреатите: основные патоморфологические составляющие, иммунофенотип фиброгенных клеток и коллагена, Коваленко И. С. (2013)
Коваленко С. В. - Особливості імуногістохімічних змін клітинного інфільтрату (вмісту муцинів MUC 2, 3, 4) в слизовій оболонці бронхів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Дорофєєв А. Е., Василенко І. В., Давиденко І. С. (2013)
Лебединець О.М. - Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів (2013)
Кебкало А. Б. - Обґрунтування використання озонованих стовбурових клітин кордової крові (2013)
Шифрин Г. А. - Церебральная недостаточность и механизмы снижения эффективности интегративной способности головного мозга, Сериков К. В. (2013)
Шевченко Л. А. - К вопросу о терапевтической тактике у лиц с мозговым супратенториальным инсультом, Боброва В. И., Калашник В. М. (2013)
Кузнецов А. А. - Клинико-морфофункциональные сопоставления у больных в остром периоде мозгового ишемического супратенториального инсульта (2013)
Курочкін М. Ю. - Використання спинально-епідурального блоку при багатокомпонентних анестезіях у дітей грудного віку з хірургічною патологією (2013)
Трушкевич А. А. - Гистологическая характеристика соскобов полости матки у женщин с гиперпролактинемией различного генеза, осложненной прервавшейся беременностью, Филоненко Т. Г., Голубинская Е. П., Платонова И. Н., Довгань А. А., Широкова А. А. (2013)
Шальмін О. С. - Особливості перебігу хіміорезистентного ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих, які померли від ко-інфекції, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М. (2013)
Килесса А. В. - Метапластические изменения слизистой оболочки пищевода и желудка при глютеновой энтеропатии и хроническом неспецифическом дуодените, Филоненко Т. Г. (2013)
Григоровський В. В. - Патогістологічні властивості та гістоморфометричні характеристики губчастої кісткової тканини в іліобіоптатах від хворих на недосконалий остеогенез, Зима А. М. (2013)
Бутко Я. О. - Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом, Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Кісь А. В. - Патоморфологічні особливості шкіри та м’язової тканини експериментальних тварин при зажиттєвих і постмортальних ушкодженнях (2013)
Туманский В. А. - Мукозо-ассоциированная (MALT) лимфома желудка: особенности патоморфологической диагностики, Шаврин В. А. (2013)
Капшитарь А. В. - Организационные подходы к профилактике пролежней (2013)
Щокін О. В. - Спосіб хірургічного відновлення цілісності тазового кільця у дітей з екстрофією сечового міхура (2013)
Сидоренко A. М. - Правосторонняя гемиколонэктомия у 90-летней больной раком слепой кишки, Семенова Т. A., Варваров В. В. (2013)
Пам’яті Богомолець Катерини Олегівни (2013)
Правила для авторів (2013)
Лысенко Е.А. - Некоторые аспекты методического подхода к формированию и диагностике здоровья учащихся, Сероштан В.М., Батова А.Р., Гатилова М.В., Лила Н.Л. (2012)
Неловкіна-Берналь О.А. - Роль методів активного навчання у формуванні в студентів-медиків професійного (клінічного) мислення (2012)
Степаненко В.В. - Основні тенденції патентування об’єктів промислової власності у галузі медицини, Борзенко І.О. (2012)
Бурмак Ю.Г. - Аритмогенный эффект лучевой терапии у больных злокачественными новообразованиями молочной железы, Ковалев В.Б., Ковалева И.С., Зенина Л.В., Гайдаш И.А. (2012)
Заболотний Т.Д. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності домашнього та професійного вітального вибілювання зубів, Виноградова О.М., Ширіханова І.Ю., Бандрівська Н.Н. (2012)
Зельоний І.І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на ускладнені форми бешихи в ході хірургічного лікування (2012)
Ивченко А.В. - Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости у больных сахарным диабетом (2012)
Козленко Т.В. - Динаміка змін показників мікрогемоциркуляції та функції ендотелію у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Кононенко Д.А. - Отдаленные результаты хирургической коррекции трофических и гемокоагуляционных нарушений слизистой оболочки желудка и ДПК у больных с остроосложнёнными дуоденальными язвами, Бука Г.Ю. (2012)
Лубяная С.С. - Оценка экстрагенитальной и гинекологической патологии у беременных с бессимптомной бактериурией, Гаврюшов Д.Н., Миненко Т.В. (2012)
Нишкумай О.И. - D-дефицит у мужчин с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Строило В.А., Строило Н.Г. (2012)
Симрок В.В. - Лабораторные показатели крови при гинекологической патологии, сопровождающейся маточным кровотечением, Тананакина Е.Н., Болотина Т.В. (2012)
Усенко В.О. - Стан ліпопероксидації у хворих на хронічний необструкивний бронхіт у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2012)
Білик О.В. - Реакція кісткової тканини на вплив гіпоксії на фоні гіпертермії у щурів-самців старого віку (2012)
Борулько Д.Н. - Случаи травматизма в тайском боксе (2012)
Глебов А.М. - Состояние венозного звена сосудистой системы головного мозга при функциональном изменении мозгового кровообращения, Тананакина Т.П., Якобсон Е.А., Поддубная Л.С. (2012)
Лазарчук О.А. - Уровень фрагментированной днк при старении крыс и возможность его коррекции, Орлова Е.А. (2012)
Лила Н.Л. - Хронобиологические особенности восприятия времени и пространства у спортсменов-силовиков в разных периодах тренировочного процесса, Терехова О.В., Борулько Д.Н., Хвостиков П.П., Булгаков С.В. (2012)
Пилипенко С.В. - Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт®", Короткий О.Г., Карповець Т.П., Берегова Т.В., Остапченко Л.І. (2012)
Сероштан В. М. - Рівні фізичного розвитку та функціонального стану студенток спеціальної та основної медичних груп з різною руховою активністю, Батова Г. Р., Куцевол О. В., Батов Р. А., Бесплахотна О. С., Лукій Ю. М., Єфремова Ю. М., Бурдасова А. Н. (2012)
Радионов В.Г. - Дистрофический буллезный эпидермолиз (клиническое наблюдение), Провизион Л.Н., Шварева Т.В., Провизион А.Н., Поддубко Т.В. (2012)
Князєва А.К. - Особливості антиоксидантного стану у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом (2012)
Никоненко А. С. - Миниинвазивные технологии в хирургии желчнокаменной болезни, осложненной механической желтухой, Головко Н. Г., Грушка В. А., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Децык Д. А., Русанов И. В., Охрименко Г. И., Гавриленко Т. С., Матвеев С. А. (2013)
Охрименко Г. И. - Миниинвазивные пункционно-дренирующие хирургические вмешательства под ультразвуковым контролем при жидкостных образованиях брюшной полости, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гайдаржи Е. И. (2013)
Грабовий О. М. - Мітотична активність і вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки, Антонюк С. А., Воробєй Є. А. (2013)
Колесник А. П. - Прогностическая роль экспрессии рецепторов к эпидермальным факторам роста у больных с I–II стадией немелкоклеточного рака легкого, Шевченко А. И., Туманский В. А., Евсеев А. В., Шишкин М. А. (2013)
Рекалов Д. Г. - Эффектность или эффективность в терапии остеоартрита – что предпочесть?, Самура Б. Б., Кулинич Р. Л., Красько М. П., Каргальская Н. И., Брылева В. В. (2013)
Фуштей І. М. - Пружно-еластичні властивості артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефропатією та стабільною стенокардією, Кулініч І. А., Мирний Д. П. (2013)
Колесник М. Ю. - Особенности экспрессии регуляторного белка тайтина и коллагена I типа в миокарде спонтанно гипертензивных крыс с экспериментальным сахарным диабетом (2013)
Крижанівська А. Є. - Патоморфоз раку шийки матки ІІB стадії при передопераційній променевій терапії, Кіндратів Е. О., Михайлюк І. О. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості забезпечення тканинного метаболізму киснем в умовах черепно-мозкової травми та цукрового діабету (2013)
Сыволап В. Д. - Предикторы развития аневризмы левого желудочка у больных острым передним Q-инфарктом миокарда, Киселев С. М. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Анализ интравитреального применения анти VEGF-препаратов при заболеваниях глазного дна, сопровождающихся экссудацией и неоваскуляризацией, Поплавская И. А., Шевлюк С. Л., Мартынов Д. В. (2013)
Лисовая O. A. - Изменение коэффициента эластичности стенки общей сонной артерии как предиктор неблагоприятных кардиоваскулярных событий у пациентов с гипертонической болезнью после перенесенного мозгового ишемического полушарного инсульта. Результаты одногодичного наблюдения (2013)
Козьолкін О. А. - Особливості церебральної гемодинаміки та судинної ауторегуляції при хронічній ішемії мозку, Яркова С. В. (2013)
Кузнєцов А. А. - Клініко-електроенцефалографо-гемодинамічні зіставлення у хворих під час гострого періоду мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
Нерянов Ю. М. - Дослідження токсичної дії продуктів біодеградації магнієвого сплаву в експерименті, Головаха М. Л., Бєленічев І. Ф., Чорний В. М., Яцун Є. В. (2013)
Туманский В. А. - Патоморфологическая характеристика перестройки ацинарно-островковой ткани при тяжелом фиброзе поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом, Коваленко И. С. (2013)
Рябоконь Ю. Ю. - Спектр позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С залежно від інфікування різними генотипами вірусу та вірусного навантаження (2013)
Хухліна О. С. - Клінічні та патогенетичні відмінності перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння з та без гіпертонічної хвороби, Мандрик О. Є., Антонів А. А. (2013)
Рябоконь О.В. - Особливості ураження нирок в умовах високоактивної антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ/СНІД, Онищенко Т. Є., Колтунік О.Л. (2013)
Мягков С. А. - Инволюционные изменения костного мозга в поясничном отделе позвоночника. Результаты магнитно-резонансной томографии, Мягков А. П., Семенцов А.С. (2013)
Филимонов В. И. - Спленизм – функция селезенки как органа, осуществляющего взаимосвязь систем кровообращения и кроветворения, Степанова Н. В., Сухомлинова И. Е., Тихоновская М. А., Бессараб Г. И., Путилин Д. А., Пиртя Г. В. (2013)
Капшитарь A. В. - Аррозивное кровотечение из пузырной артерии в брюшную полость у больной старческого возраста с острым гангренозно-перфоративным калькулезным холециститом, Капшитарь А. А., Ерохин В. Ю. (2013)
Светлой памяти ученого и педагога Виктора Владимировича Дунаева (2013)
Пам’яті науковця та діяча вищої медичної школи професора Володимира Миколайовича Благодарова (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 6: Техника высоких напряжений, Веселова Н. В. (2012)
Байда Е. И. - Расчет динамической деформации сильфона вакуумных выключателей среднего напряжения (2012)
Безотосный В. Ф. - Выбор рациональной частоты тока намагничивания токовихревых преобразователей при контроле материалов, Козлов В. В., Набокова О. В. (2012)
Голенков Г. М. - Дослідження розподілу магнітної індукції в повітряному зазорі лінійного синхронного двигуна з магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2012)
Заблодский Н. Н. - Численное моделирование электромагнитных полей в полифункциональных электромеханических преобразователях с полым перфорированным ротором, Филатов М. А., Грицюк В. Ю. (2012)
Зарицкая Е. И. - Оценка влияния конфигурации магнитной системы на характеристики тихоходного синхронного генератора с постоянными магнитами, Прыймак М. В., Олейников А. М. (2012)
Зинченко Е. Е. - Сравнение характеристик вентильного реактивного двигателя при его питании от коммутаторов по схемам Миллера и асимметричного моста, Финкельштейн В. Б. (2012)
Милых В. И. - Организация численного расчета магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки с обеспечением заданных его выходных параметров, Полякова Н. В. (2012)
Плюгин В. Е. - Математическая модель электромеханического преобразователя энергии с массивным ротором (2012)
Ткачук В. І. - Силовий інвертор вентильного реактивного двигуна з паралельним буфером енергії та спільним колом форсування, Біляковський І. Є., Каша Л. В. (2012)
Ярымбаш Д. С. - Идентификация электрических параметров печной петли мощных печей графитации (2012)
Борисенко А. Н. - Использование векторно-топологического метода эквивалентного источника (генератора) при расчете трехфазных цепей, Трофименко Е. С., Кругол Н. М. (2012)
Пентегов И. В. - Усовершенствование метода Хоу для расчета частичных емкостей системы проводников, Приступа А. Л. (2012)
Чабан В. Й. - Математична модель насиченого трифазного асинхронного мотора в однофазному стані, Костючко С. М., Чабан О. В. (2012)
Баранов М. И. - Уточненная математическая модель электрического источника постоянного геомагнитного поля (2012)
Батыгин Ю. В. - Бесконтактный способ измерения удельной электропроводности листовых металлов, Гнатов А. В., Барбашова М. В., Гаврилова Т. В., Степанов А. А. (2012)
Сокол Е. И. - К 60-летию со дня рождения (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 7: Создание ядерного и термоядерного оружия (2012)
Блинцов В. С. - Трансформаторы для встраивания в оболочки ограниченного диаметра объектов специальной техники и постановка задачи их усовершенствования, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А., Садовой А. С. (2012)
Бранспиз Ю. А. - Проверка адекватности граничного условия на линии зазора при расчете векторного потенциала в обмоточном окне плоскопараллельного электромагнита, Вельченко А. А. (2012)
Васьковський Ю. М. - Математичне моделювання електромагнітного поля компенсованого асинхронного двигуна, Чуєнко Р. М. (2012)
Голенков Г. М. - Исследование распределения магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного синхронного двигателя с аксиальным и радиальным расположением постоянных магнитов на якоре, Аббасиан М. (2012)
Gurevich V. I. - Technological advance in relay protection: dangerous tendencies (2012)
Кондратенко И. П. - Электротехническая система с составными стержнями для высокоградиентной магнитной сепарации, Некрасов А. В., Волканин Е. Е. (2012)
Лущик В. Д. - Шестифазна обмотка асинхронних двигунів (2012)
Милых В. И. - Сравнительный численно-полевой анализ гармонического состава ЭДС в турбогенераторах, Полякова Н. В. (2012)
Мороз В. І. - Інженерний метод врахування вихрових струмів у моделях електромеханічних систем, Снітков І. Ф., Харчишин Б. М. (2012)
Чабан В. Й. - Математична модель насиченого трифазного конденсаторного асинхронного мотора, Костючко С. М. (2012)
Шинкаренко В. Ф. - Генетические программы структурной эволюции функциональных классов электромеханических систем, Лысак В. В. (2012)
Баранов М. И. - Экспериментальное исследование разрушения опытных образцов древесины сосны при прямом воздействии на них больших импульсных токов искусственной молнии, Лысенко В. О. (2012)
Батыгин Ю. В. - Согласующее устройство "дискового" типа, Гнатов А. В., Трунова И. С. (2012)
Бржезицький В. О. - До 70-річчя з дня народження (2012)
Васьковского Ю. Н. - До 60-річчя з дня народження (2012)
Магомедова Л. О. - Роль сенсорних систем у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з вадами зору, Шестерова Л. Є. (2013)
Делбани Хасан - Физическая подготовка младших школьников юга Ливана с учетом особенностей телосложения, Делбани Ханка (2013)
Понікарьова В. Г. - Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (2013)
Камаєв О. І. - Поточний контроль показників фізичної підготовленості курсантів військового закладу різних курсів навчання, Паєвський В. В., Шевченко О. О. (2013)
Сергиенко Л. П. - Измерение и тестирование в спорте: плавание (2013)
Ніжніченко Д. О. - Методика корекції тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Яковенко Е. О. - Определение информативных критериев отбора и их значимости для формирования экипажей в гребле академической на этапе подготовки к высшим достижениям (2013)
Плетенецкая А. В. - Особенности соревновательной деятельности в циклических видах спорта (2013)
Дроздовська С. Б. - Поліморфізми генів, що сприяють високій фізичній працездатності у швидкісно-силових видах легкої атлетики, Бобровник В. І., Криворученко О. В. Ільїн В. М. (2013)
Томенко А. А. - Сессии и программы международной олимпийской академии как средство олимпийского образования (2013)
Галимский В. А. - Состояние физического развития и физической подготовленности юных каратистов на этапе формирующего эксперимента (2013)
Перцухов А. А. - Сравнительная характеристика показателей специальной подготовленности центральных и крайних защитников 17–19 лет (2013)
Мудрик І. П. - Часові моделі техніки змагальних вправ спортсменів з карате-до на різних етапах спортивної підготовки, Федина Н. І., Хабалюк Н. Р. (2013)
Тавеел Мохаммед - Комплексная оценка физической и функциональной подготовленности юных палестинских футболистов на различных этапах учебно-тренировочного процесса (2013)
Ню Юньфей - Сравнительный анализ степени влияния различных факторов на подготовленность 14–15-летних баскетболистов (2013)
Русанова О. М. - Особливості розвитку веслування на байдарках і каное в Україні на сучасному етапі, Чередниченко О. О. (2013)
Абдула А. Б. - Визначення модельних характеристик рухової діяльності арбітрів у футболі (2013)
Лобода В. С. - Особливості психофізіологічних чинників, що забезпечують ефективність техніко-тактичних дій юних тенісистів 6–8 років (2013)
Воропай С. М. - Вплив тренувальних навантажень різної переважної спрямованості на психофізіологічний стан юних спортсменів (2013)
Серорез Т. Б. - Покращення фізичного стану студентської молоді під впливом занять оздоровчим бігом, Мершавка В. М. (2013)
Гальчинская Л. А. - Сравнительная характеристика физического состояния студентов факультета морских технологий и судовождения севастопольского национального технического университета, Анохин Г. И. (2013)
Прудникова М. С. - Становление специфического биологического цикла велосипедисток с различным типом телосложения под воздействием специфических нагрузок, Мулик В. В., Бизин В. П. (2013)
Самойлов Н. Г. - Увеличение объема мышц при физических нагрузках может иметь и отрицательные последствия (2013)
Петренко С. І. - Фізична працездатність та функціональні можливості дихальної системи юних футболістів з різними варіантами біологічного розвитку (2013)
Фаворитов В. М. - Оцінка функціональної підготовленості спортсменів різної спеціалізації, Гостіщев В. М. (2013)
Никаноров А. К. - Значение предоперационного периода в восстановлении двигательной функции коленного сустава при артроскопической реконструкции передней крестообразной связки (2013)
Пєшкова О. В. - Комплексна фізична реабілітація дітей при бронхіальній астмі іі ступеня тяжкості на стаціонарному етапі, Авраменко О. М., Мітько О. В., Третяк Л. О. (2013)
Без’язична О. В. - Лікувальна фізична культура в комплексній фізичній реабілітації після артроскопічної операції з приводу розриву зв’язок колінного суглоба (2013)
Єфіменко П. Б. - Особливості проведення масажної процедури особам з високими стадіями гіпертонічної хвороби (2013)
Циганенко О. І. - Розробка тестової методики визначення хронотипів системи травлення для осіб, які займаються фітнесом, та при проведенні фізичної реабілітації як складової оздоровчих фітнес-програм, Паладіна О. Л., Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2013)
Левченко В. А. - Спосіб об’єктивізації гіпервентиляційного синдрому при нейроциркуляторній дистонії у дівчат, Сарабай Д. В. (2013)
Кривошлик Ю. - Сучасні методи фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, хворих на церебральний параліч: версії, теорії, суперечки (огляд літератури) (2013)
Шутєєв В. В. - Використання інформаційних технологій в управлінні технічною підготовкою стрибунів з жердиною, Шутєєва Т. М., Подоляка О. Б. (2013)
Курилко Н.Ф. - Связь между психическим состоянием и физической подготовленностью студентов (2013)
Ван Сюемань - Направления развития физической культуры в КНР (2013)
Кисленко Д. П. - Пути совершенствования процесса физического воспитания курсантов на этапе начального обучения в высших учебных заведениях (2013)
Белая В. Г. - Структура управления стоклеточными шашками как интеллектуальным видом спорта на международном уровне, Приходько И. И., Стадник С. А. (2013)
Артем’єв В. О. - Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту, Горбенко О. В., Хомко І. Г. (2013)
Газнюк Л. М. - Соціокультурна роль та функції суб’єктів маркетингу у спорті (2013)
Подоляка А. Є. - Мотивація студентів з низьким рівнем здоров’я до самостійних занять фізичним вихованням, Безніс О. Є. (2013)
Разумовський С. О. - Маркетинг фізичної культури як елемент соціальної сфери суспільства (соціально-філософський аналіз) (2013)
Шишкіна О. М. - Позитивні зміни у психіці спортсменок, які займаються фітнесом (2013)
Сергиенко Л. П. - Открытая рецензия на статью В. А. Коваль "Проблемы отбора и подготовки спортсменов высокого уровня в спортивной стрельбе из лука" (2013)
Content, вимоги до статей, наші автори, вихідні дані (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 8: Создание ускорителей заряженных частиц (2012)
Байда Е. И. - Теоретический расчет сил сваривания контактов при их замыкании на аварийные сверхтоки (2012)
Болюх В. Ф. - Индукционно-импульсное гашение скорости подвижного объекта, Щукин И. С. (2012)
Бржезицький В. О. - Визначення картини поля обмоток високовольтного трансформатора напруги, Гаран Я. О. (2012)
Бушма А. И. - Амплитудно-частотные характеристики автоколебаний в цепи с лазерно-дуговым разрядом, Сидорец В. Н. (2012)
Дёгтев В. Г. - Универсальная методика и ее место в практике анализа многофазных обмоток (2012)
Пентегов И. В. - Электромагнитная совместимость источников питания сварочной дуги, Рымар С. В., Жерносеков А. М., Сидорец В. Н. (2012)
Шумилов Ю. А. - К десятилетию монографии В. Ф. Шинкаренка "Основи теорії еволюції електромеханічних систем" (2012)
Олейников А. М. - Выделяется ли активная мощность реактивными элементами в электрических цепях?, Дегтярев А. Н., Канов Л. Н. (2012)
Баранов М. И. - Расчетный критерий электродинамической стойкости древесины хвойных пород к прямому воздействию на нее импульсной компоненты тока линейной молнии, Лысенко В. О. (2012)
Батыгин Ю. В. - Электромагнитные процессы в индукционной индукторной системе с круговым витком с разрезом между двумя тонкостенными металлическими листами, Гнатов А. В., Чаплыгин Е. А., Смирнов Д. О. (2012)
Беспрозванных А. В. - Експериментальне визначення трибоелектричного потенціалу в мережевих неекранованих та екранованих кабелях, Бойко А. М. (2012)
Бондаренко А. Ю. - Электромагнитные процессы в плоской индукторной системе с двумя катушками при равномерном распределении в них поверхностных токов (2012)
Гурин А. Г. - Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для изоляции кабельно-проводниковой продукции. Теплофизические, реологические и электрофизические свойства, Чулеева Е. В., Чулеев В. Л., Шурупова А. А., Кулешова Т. А. (2012)
Акимов Л. В. - Применение нетрадиционных регуляторов скорости для улучшения динамических характеристик стрелочного железнодорожного перевода, Буряковский С. Г., Смирнов В. В. (2012)
Хтема А. В. - Характеристика поточного руху природного розчину в межах водонафтогазоносної осадової товщі, Хтема В. М. (2013)
Сидоренко Г.Д. - Виділення локальних неоднорідностей у фундаменті Південного борту ДДЗ як можливих скупчень вуглеводнів, Слободянюк С.О., Слоницька С.Г., Русаков М.І., Литвиненко Ю. О., Толкунов А. П. (2013)
Нагорний В. П. - Підвищення дебіту свердловин на пізній стадії експлуатації нафтового покладу, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2013)
Загороднюк П. О. - Застосування акустичної інверсії сейсмічних даних в умовах карбонатних відкладів південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, Мерщій В. В. (2013)
Карпенко В. М. - Геотермальні ресурси України, Стасенко В. М., Карпенко О. В. (2013)
Лубков М. В. - Моделювання нахилів земної поверхні у зонах активних розломів (2013)
Онанко Ю. А. - Автоматизована система аналізу даних вимірювань анізотропії в гірських породах (2013)
Жуков М. Н. - Моделювання розподілів вмісту забруднювальних речовин в атмосфері мегаполісів (на прикладі м. Києва), Стахів І. Р., Клипа А. В. (2013)
Шулейкин В. Н. - Атмосферно-электрический и водород-радоновый комплекс для исследования напряженного состояния оползня Події (2013)
Божежа Д. Н. - Геоинформатика преодолела первую дюжину! (XII Международная конференция "Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты”, 13–16 мая 2013 г., Киев), Татаринова Е. А. (2013)
Пам’яті Емлена Володимировича Соботовича (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 9: Создание квантовых генераторов электромагнитного излучения сверхвысокой частоты (2012)
Авдеева Е. А. - Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (массостоимостные показатели) (2012)
Gurevich V. I. - Electrolytic capacitors: design features and problems of the choice (2012)
Данько В. Г. - Обмежувач струму короткого замикання з надпровідною обмоткою, Гончаров Є. В. (2012)
Дёгтев В. Г. - Особенности гармонического анализа многофазных несимметричных обмоток, Абдулкарим Хусейн Гении, Бучацкая М. П. (2012)
Загирняк М. В. - Оценка трансформаторов и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера, Прус В. В., Невзлин Б. И. (2012)
Лущик В. Д. - Типові помилки при виготовленні обмоток двообмоткових асинхронних машин, Береда І. М. (2012)
Чабан В. Й. - Екстремальна несиметрія вузла живлення асинхронних моторів, Чабан О. В. (2012)
Баранов М. И. - Получение дисперсных материалов с микронными, субмикронными и наноструктурными частицами вещества при электрическом взрыве тонких металлических проводников (2012)
Батыгин Ю. В. - Электромагнитные процессы в симметричных индукционных системах с идентичными ферромагнитными тонкостенными экраном и листовой заготовкой, Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Еремина Е. Ф. (2012)
Дубовенко К. В. - Влияние параметров электроразрядного контура с индуктивно-емкостным накопителем энергии на характеристики электрического разряда (2012)
Михаліченко П. Є. - Спосіб зниження кидків струму в системі електричної тяги в аварійному режимі "зняття відновлення" напруги на струмоприймачі (2012)
Атарод С. - Розрахунок наведеного потенціалу в задачі високовольтного подільника напруги, Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М. (2012)
Веприк Ю. Н. - Несимметрия параметров электрических сетей 750 кВ ОЭС Украины в неполнореакторных режимах, Линник Е. Н. (2012)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXX, Якимчук М. А. (2009)
Старостенко В.І. - Дослідження глибинної будови земної кори та верхньої мантії за профілем ГСЗ Дебрецен-Мукачево-Рівне (проект PANCAKE-08), Омельченко В.Д., Лисинчук Д.В., Легостаєва О.В., Гринь Д. М., Коломієць К. В. (2009)
Левашов С. П. - Эффективность оперативных геофизических технологий при изучении инженерно-геологических условий на участках метрополитена приповерхностного залегания, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2009)
Еремеев В. Н. - Пространственно-временная изменчивость сплоченности морского льда Антарктики, Артамонов Ю. В., Букатов А. А., Скрипалева Е. А. (2009)
Бусыгин Б. С. - Сравнительный анализ растровых и объектно-ориентированных ГИС-технологий при прогнозировании золоторудных объектов, Никулин С. Л., Зацепин Е. П., Сергеева Е. Л. (2009)
Костріков С.В. - Досвід ГІС-моделювання і візуалізації системи свердловин та геологічного середовища (на прикладі Гремячинського родовища калійних солей) (2009)
Азімов О. Т. - Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 2. Геодинамічні ознаки диз’юнктивних структур (2009)
Яковлев В. Н. - Опробование AVO-анализа в Днепровско-Донецкой впадине (2009)
Гутман И. С. - Детальная корреляция разрезов скважин с помощью программного комплекса "AutoCorr" рова Зміїний, Кузнецова Г. П., Саакян М. И. (2009)
Татарінова О.О. - VIII Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 24–27 березня 2009 р., м. Київ (2009)
Памяти ушедшего учителя, Евгения Георгиевича Булаха (2009)
Від редколегії (2009)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXI, Якимчук М. А. (2009)
Левашов С. П. - Применение мобильных геофизических методов для обследования участков формирования и развития оползневых процесов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2009)
Яковлєв Є. О. - Використання геоінформаційних систем для регіональної оцінки інженерно-геологічного ризику міст і селищ України, Сляднєв В. О., Юркова Н. А. (2009)
Жуков М. Н. - Багатовимірна класифікація в задачах моніторингу підтоплень засобами дистанційного зондування Землі, Макаренко А. М. (2009)
Малахов І. М. - Порівняльна оцінка техногенного та природного переносу порід літосфери (2009)
Пилипишин Б. В. - Прогнозування покладів вуглеводнів з використанням методів сейсмолітмологічного аналізу, Хавензон І. В., Ізотова О. В., Гук І. В. (2009)
Куровець І. М. - Загальна характеристика петрофізичних властивостей порід донеогенової основи Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Притулка Г. Й., Шира А. І., Шуфляк Ю. Є. (2009)
Кукуруза В. Д. - Перспективи відкриття крупного родовища вуглеводнів в районі острова Зміїний, Кривошеєв В. Т., Іванова Є. З., Пекельна О. В. (2009)
Долгаль А. С. - "Гравитационная томография" – практика, опережающая теорию?, Шархимуллин А. Ф. (2009)
Продайвода Г. Т. - Математичне моделювання тектонофацій метаморфічних порід епізони Кривбасу, Вижва С. А., Безродний Д. А., Безродна І. М. (2009)
Лялько В. І. - Оцінка впливу астрономічних та геоботанічних факторів на формування кліматичних особливостей регіонів (на прикладі України), Мовчан Д. М., Сябряй С. В. (2009)
Ковалев Н. И. - Использование дистанционного геоголографического комплекса "Поиск" для обнаружения и оценки запасов углеводородных месторождений, Гох В. А., Солдатова С. В., Лямцева И. В. (2009)
Якимчук М. А. - Новий етап у розвитку геоінформатики в Україні, Божежа Д. М. (2009)
До 85-річчя від дня народження М.П. Щербака (2009)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10: Открытие и изучение сверхпроводимости материалов (2012)
Авдеева Е. А. - Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности) (2012)
Байда Е. И. - Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромагнитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов (2012)
Кобозєв О. С. - Визначення діючих значень періодичного несинусоїдального струму i його непарних гармонік за дискретними значеннями безперервної залежності струму у часі, Середа О. Г., Моргун В. В. (2012)
Лущик В. Д. - Двигун стартера вантажного автомобіля з неявнополюсним статором, Варванський А. Ю. (2012)
Маляр В. С. - Моделювання асинхронних режимів синхронного двигуна з конденсаторами в колі обмотки збудження, Маляр А. В., Добушовська І. А. (2012)
Петренко А. Н. - Дополнительные потери мощности частотно-управляемого асинхронного двигателя от высших гармоник напряжения, Танянский В. И., Петренко Н. Я. (2012)
Чабан В. Й. - Математична модель асинхронної машини з несиметрією статора й ротора, Чабан О. В. (2012)
Жемеров Г. Г. - КПД двухпульсного мостового неуправляемого выпрямителя с емкостным фильтром, Лобач И. О. (2012)
Боев В. М. - Сверхпроводимость и измерение внешних магнитных полей электрооборудования. Часть 1. Общие вопросы (2012)
Придубков П. Я. - Про невідповідність схеми заміщення трансформатора його електромагнітним процесам, Хоменко І. В. (2012)
Гнатов А. В. - Электромагнитные процессы в индукторной системе с тонким круговым витком с разрезом над тонкостенным листом металла (2012)
Дубовенко К. В. - Влияние параметров электровзрывного размыкателя на характеристики электрического разряда в контуре с индуктивно-емкостным накопителем энергии (2012)
Корытченко К. В. - Механизм поперечного расширения токопроводящего канала искры за счет электронной теплопроводности на стадии перехода в дугу, Поклонский Е. В., Болюх В. Ф. (2012)
Канов Л. Н. - Математическое моделирование ветроэлектрической установки с асинхронным генератором (2012)
Жемеров Г. Г. - К 75-летию со дня рождения (2012)
Михайлов Б. В. - Стратегія розвитку психотерапії і медичної психології в Україні в умовах реформування галузі охорони здоров’я (2013)
Хвисюк О. М. - Видавнича діяльність опорних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти , Марченко В. Г., Ткач С. І. (2013)
Ткач С. І. - Опорні кафедри медико-профілактичного факультету Харківської медичної академії післядипломної освіти —науково-методичні центри підготовки висококваліфікованих лікарів, Бодня К. І. (2013)
Тамм Т. И. - Роль опорной кафедры в организации учебно-методической работы, направленной на повышение качества последипломной подготовки , Даценко Б. М., Бардюк А. Я., Непомнящий В. В., Захарчук А. П., Богун Е. А., Крамаренко К. А. (2013)
Абашина Н. М. - Інформаційно-педагогічні технології компетентністного підходу в системі безперервної медичної освіти (2013)
Касьянова О. М. - Чинники підвищення ефективності професійно-педагогічної діяльності викладача системи післядипломної освіти, Назаренко Г. І., Кудрявцева Т. О., Андрейко Я. В., Зюзько В. В., Христосенко В. В., Толстая А. В., Дворцева Н. Г. (2013)
Гуров О. М. - Взаємодія кафедри судово-медичної експертизи ХМАПО з експертною (клінічною) базою як чинник підготовки фахівців із судово-медичної гістології, Гладких Д. Б. (2013)
Клименко Т. М. - Совершенствование модели "специалист" для перинатальных центров на кафедре неонатологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, Сандуляк Т. В., Сердцева Е. А. (2013)
Карманова Г. И. - Подготовка кадров по вопросам профилактики внутрибольничных инфекций в современных условиях, Дехтярь А. В., Морозова Е. В., Ридный С. В. (2013)
Парфьонова І. І. - Проблемні питання економіко-правової освіти менеджерів охорони здоров’я, Кабачна А. В., Рогова О. Г. , Оганезова Г. В., Драганова О. М. (2013)
Тондий Л. Д. - О преподавании интернам-невропатологам основ физиотерапии, Васильева-Линецкая Л. Я., Кас И. В., Литовченко Т. А., Тондий О. Л. (2013)
Даценко І. Б. - Оптимізація процесу післядипломної освіти лікарів за фахом "педіатрія" і "дитяча неврологія", Савво В. М., Філонова Т. О. (2013)
Павлий В. В. - Повышение эффективности обучения иностранных клинических ординаторов на кафедре дерматовенерологии (2013)
Щербаков А. Ю. - Особенности подготовки акушера-гинеколога в системе непрерывного образования, Щербаков В. Ю., Тихая И. А., Шаповал Д. Н. (2013)
Морозова О. Г. - Восточные теории и достижения фундаментальных наук в процессе преподавания, Ярошевский О. А., Бутенко О. И., Здибский В. И. (2013)
Завгородня Г. М. - Ерготерапія як розділ професійної підготовки лікарів лікувальної фізкультури (2013)
Качук Ю. В. - Організація самостійної роботи лікарів-інтернів (2013)
Яковцова И. И. - Применение инновационных технологий в подготовке врачей-интернов, Олейник А. Е., Долгая О. В., Данилюк С. В. (2013)
Спузяк М. І. - Досвід підготовки інтернів за фахом "радіологія", Бортний М. О., Шармазанова О. П., Крамний І. О., Кіношенко Ю. Т. , Чурилін Р. Ю., Волковська О. В., Шаповалова В. В., Лисенко Н. С., Коломійченко Ю. А. (2013)
Велигоцкий А. Н. - Оптимизация обучения эндоскопической хирургии в системе последипломного образования с использованием телекоммуникационных технологий, Довженко А. Н., Пеев Б. И., Вакуленко В. М., Ребров Ю. С., Рыбак И. М. (2013)
Назаренко Л. Г. - Перинатальна ультразвукова діагностика вроджених вад серця як крок генетичного моніторингу (досвід навчання), Ліхачова Н. В., Яковенко О. А., Жадан І. А., Бабаджанян Є. М., Ромадіна О. В. (2013)
Лісова І. Г. - Проблеми мотивації навчання лікарів стоматологічного профілю на післядипломному етапі, Михайленко Н. М., Ярославська Ю. Ю. (2013)
Скрипник І. М. - Сучасні вимоги до післядипломної освіти в системі охорони здоров’я України, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Маслова Г. С., Тарановська О. О. (2013)
Роздильская О. Н. - К проблеме особенностей процесса и научного обоснования содержания обучения на кафедре физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины (2013)
Велиева Т. А. - Обучение лабораторной и ультразвуковой диагностике паразитарных инвазий (2013)
Лисенко В. Й. - Проект інформованої згоди на анестезіологічне забезпечення операції (маніпуляції), Карпенко Є. О., Голяніщев М. О., Марголін Г. Б. (2013)
Михайлов Б. В. - Особливості впровадження дистанційної освіти для тематичного вдосконалення лікарів-психологів, практичних психологів і психотерапевтів медичних закладів, Романова І. В., Засєда Ю. І., КоршнякО. В., Костоусов А. А. (2013)
Січкоріз О. Є. - Проблеми та перспективи дистанційного навчання для післядипломної освіти лікарів і провізорів, Коцай Б. Р., Томків В. М., Роман Ю. С., Колач Т. С. (2013)
Лихачева А. С. - Лекция как педагогический метод, обеспечивающий образование и воспитание врачей (2013)
Хвисюк О. М. - Відновлювальна хірургія сухожиль, Пастух В. В. (2013)
Пам’яті професора Михайла Івановича Спузяка (2013)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXXIІ, Якимчук М. А. (2009)
Пономаренко А. Н. - Два этапа протерозойской тектономагматической активизации в докембрии Украинского щита, их петрогенетическая и геодинамическая интерпретация, Есипчук К. Е., Коновал Н. М. (2009)
Левашов С. П. - Оперативное проведение инженерно-геологических изысканий под застройку мобильными геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М. (2009)
Руденко В. П. - Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України (2009)
Кириленко Н. Ф. - Влияние речного стока на экологические условия северо-западной области Черноморского региона по данным контактных и дистанционных измерений, Кушнир В. М., Лемешко Е. М. (2009)
Кукуруза В. Д. - Геоэлектрическая модель углеводородной залежи, Кривошеев В. Т., Иванова Е. З., Пекельная Е. В. (2009)
Курганський В. М. - Використання даних сейсморозвідки та ГДС для пошуку перспективних ділянок у відкладах нижнього карбону Дніпровсько-Донецької западини на прикладі Селюхівської площі, Попова Г. А. (2009)
Хтема А. В. - Пізнавальні аспекти візуалізації фільтраційно-ємнісних властивостей водонафто-газоносних надр у міжреперному просторі, Хтема В. М. (2009)
Рева Н. В. - О выборе оптимальных параметров полевых установок при выполнении микроэлектрозондирований, Онищук В. И., Онищук И. И. (2009)
Сливинская Г. В. - Результаты палеомагнитных исследований разреза сарматских отложений в Михайловском карьере (2009)
Татарінова О. О. - 10-річний ювілей Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України (2009)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 11: Классическая механика (2012)
Грицаєнко В. І. - Генезис винахідництва (2012)
Афанасов А. М. - Расхождение тепловых факторов обмоток якорей тяговых электрических машин при испытании на нагрев методом взаимной нагрузки (2012)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров феромагнитного сердечника на эффективность индукционно-динамического двигателя, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2012)
Лущик В. Д. - Хромосомо-генна теорія електромеханічних систем на прикладі електромеханічних дезінтеграторів (2012)
Петрушин В. C. - Анализ пуска асинхронного двигателя с помощью тиристорного преобразователя напряжения, Якимец А. М., Бангула В. Б. (2012)
Шидловская Н. А. - Сравнительный анализ использования алгебраических и гиперболических полиномов при исследовании переходных процессов в выходных цепях разрядно-импульсных систем, Захарченко С. Н. (2012)
Беспрозванных А. В. - Повышение чувствительности высоковольтной системы диагностики силовых кабелей по характеристикам частичных разрядов с помощью фильтров низких частот, Лактионов С. В. (2012)
Бойко Н. И. - Компактный ёмкостный делитель напряжения на 70 кВ с экранированным промежуточным электродом, Евдошенко Л. С., Иванов В. М., Христенко О. А. (2012)
Гнатов А. В. - Тонкий круговой виток с разрезом над тонкостенным листом металла (2012)
Дубовенко К. В. - Моделювання роботи саморегенеративних обмежувачів струму з малим часом комутації, Зотов О. Р. (2012)
Михаліченко П. Є. - Генераторні струми під час коротких замикань в пристроях системи електричної тяги (2012)
Сергиенко А. Н. - Математическая модель электромеханического преобразователя для электроамортизатора транспортного средства, Любарский Б. Г., Сергиенко Н. Е. (2012)
Сиротин Ю. А. - Структурное разделение процессов в трехфазной четырехпроводной цепи и компенсация тока нейтрали (2012)
Финкельштейн В. Б. - К 70-летию со дня рождения (2012)
Теоретичні і прикладніпроблемизабезпечення безпеки людини закримінальним законодавством України (2013)
Дослідження теоретичних та практичнихпроблем соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, яківідбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року) (2013)
Блажівський Є. М. - Досвід моніторингу протидії злочинності та проблеми його впровадження (2013)
Батиргареєва В. С. - Протидія поширенню алкоголізму – пріоритетний напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю (2013)
Шостко О. Ю. - Oсновні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи (2013)
Василевич В. В. - Методи прогнозування злочинності в установах виконання покарань (2013)
Зеленецкий В. С. - Проблемы возбуждения антиуголовного производства о совершенном или подготавливаемом преступлении (2013)
Борисов В. І. - Щодо проблеми відмежування порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК)від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК), Нетеса Н. В. (2013)
Пащенко О. О. - Аналіз досліджень проблеми соціальної обумовленості закону України про кримінальну відповідальність (друга половина 90-х років ХХ ст.) (2013)
Дунаєва Т. Є. - Питання побудови та функціонування органів кримінальної юстиції у нових країнах-членах ЄС (2013)
Овчаренко О. М. - Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції (2013)
Глинська Н. В. - Поняття стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2013)
Яковець І. С. - Загальнонауковий підхід до визначення категорії "оптимізація процесу виконанння кримінальних покарань" (2013)
Автухов К. А. - Законний інтерес уструктурі правового статусу засуджених (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми реалізаціїтактичних операцій і впровадження "автоматизованого робочого місця слідчого" (2013)
Павлюк Н. В. Проблеми підготовки до допиту неповнолітніх під час досудового розслідування - (2013)
Білоус О. П. - Проблеми визначення поняття "конвертаційний центр" (2013)
Дубович О. В. - Сутність явища бездомності та його соціально-правова оцінка: історія та сучасність (2013)
Кумановський М. В. - До проблем визначення об’єкта злочину,передбаченого ст. 2392 КК України (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливовеликих розмірах) (2013)
Марадіна Ю. С. - Катування: злочин з формальним чи матеріальним складом? (2013)
Резнікова О. І. - Віктимологічне пізнання особи в криміналістиці:сутність та значення (2013)
Іванов А. В. - Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання податковим злочинам (2013)
Федоренко Д. М. - Вимагання: співвідношення загальної і спеціальної кримінально-правових норм (2013)
Шрамко С. С. - Нормативно-правове регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні (2013)
Вячеслав Іванович Борисов (2013)
Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького (2013)
Богачева Л. В. - Анализ здоровья детей-сирот дошкольного возраста, Мулик Е. В. (2013)
Панасюк І. В. - Використання спеціальних технічних засобів у фізичному вихованні дітей дошкільного віку з порушенням зору (2013)
Блавт О. З. - Науково-методичні основи тестування статичної силової витривалості студентів спеціальних медичних груп вишів (2013)
Коновалов В. В. - Оптимальна рухова активність студентської молоді в початковий період навчання, Касьян А. В., Череднiченко А. В. (2013)
Томенко О. А. - Рівень рухової активності підлітків та шляхи його підвищення на основі використання заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування (2013)
Денисенко И. А. - Эффективность использования средств спортивно-оздоровительного туризма в повышении физической подготовленности девушек 18–19 лет (2013)
Александрова В. А. - Особенности использования круговой тренировки в системе специальной силовой подготовки танцоров, Шиян В. В. (2013)
Камаев О. И. - Особенности танцевальной подготовки спортсменов категории "дети" (6–9 лет) в акробатическом рок-н-ролле на начальном этапе первого года обучения, Кызим П. Н. (2013)
Сутула В. О. - Періодизація багаторічної підготовки спортсменів як наукова проблема (2013)
Мулик В. В. - Підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості футболістів середнього шкільного віку за рахунок експериментальних методик, Перепелиця П. Є. (2013)
Топорков А. Н. - Проблемы адаптации и акклиматизации туристов-лыжников в условиях крайнего севера (2013)
Близнюк Ю. В. - Психофизиологические особенности квалифицированных пловцов, специализирующихся в способе кроль на груди, Ярёменко Т. В. (2013)
Батеева Н. П. - Совершенствование технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2013)
Котченко Ю. В. - Сравнительный анализ эффективности выступления спортсменов-ветеранов в соревнованиях по спортивному скалолазанию (2013)
Путро Л. М. - Анализ и коррекция пищевых рационов спортсменов-футболистов, Першегуба Я. В. (2013)
Шестерова Л. Є. - Дослідження показників функціонального стану сенсорних систем дітей з вадами зору (2013)
Бурень Н. В. - Клиническая антропометрия как метод донозологической диагностики конституционных заболеваний, Гончарук Н. В., Задорожная Э. А., Таможанская А. В. (2013)
Друзь В. А. - Основные критерии оценки физического развития и биологического возраста школьников средних классов, обуславливающие дифференцированный подход в процессе физического воспитания, Жерновникова Я. В., Пятисоцкая С. С. (2013)
Бондаренко С. В. - Стан та особливості функціональної підготовленості студентів до фізичних навантажень на етапі адаптації до навчального процесу, Дарзинська Н. О., Сиділо Л. В. (2013)
Ткаченко И. П. - Характер изменений аэробных способностей организма студентов, занимающихся оздоровительным бегом с низкой интенсивностью (2013)
Іванюк О. А. - Вплив спортивної діяльності різного типу на електричну активність кори головного мозку юнаків (2013)
Трачук С. В. - Оцінка енерготрат при виконанні молодшими школярами навантажень в організованих формах занять фізичними вправами (2013)
Первачук Р. В. - Внесок різних систем енергозабезпечення організму в підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю, Сибіль М. Г. (2013)
Волкова С. С. - Використання дихальної гімнастики О. Стрельникової у фізичній реабілітації хворих на стенокардію напруження (2013)
Пєшкова О. В. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи спортсменів при початкових ступенях перетренованості (2013)
Рубан Л. А. - Вплив малорухливого способу життя на стан дихальної системи у студентів вишів міста харків (2013)
Єфіменко П. Б. - Диференційований підхід до масажу хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта (2013)
Полковник-Маркова В. С. - Засоби лікувальної фізичної культури в реабілітації дітей при бронхіальній астмі в умовах санаторію (2013)
Підкопай Д. О. - Застосування комплексів лазневих процедур у практиці роботи спортивного масажиста, Підкопай Т. В. (2013)
Калмикова Ю. С. - Застосування масажу та фізіотерапії при туберкульозі легень (2013)
Добрицька Д. В. - Комплексна фізична реабілітація осіб похилого віку при стабільній стенокардії напруження на стаціонарному етапі (2013)
Ананьєва Т. Г. - Комплексна фізична реабілітація хлопчиків-підлітків 11–13 років після компресійних переломів шийно-грудного відділу хребта в першому періоді, Білоусова Л. Г. (2013)
Без’язична О. В. - Комплексна фізична реабілітація чоловіків молодого віку після артроскопічної операції з приводу розриву бічних зв’язок колінного суглоба у відновно-тренувальному періоді (2013)
Юрченко О. Є. - Комплексне використання традиційних та нетрадиційних засобів фізичної реабілітації у жінок першого зрілого віку з початковими ступенями екзогенного ожиріння (2013)
Мельник Н. Г. - Лечебная физическая культура при сколиотической болезни І–ІІ степени (2013)
Канищева О. П. - Методические особенности обучения самомассажу и взаимомассажу в комплексе средств повышения адаптационных возможностей организма студентов (2013)
Мятыга Е. Н. - Методические подходы к физической реабилитации детей с нарушением осанки различной локализации, Авад Рашид (2013)
Михайленко Г. В. - Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі, Рубан В. Т., Івашина Т. Г. (2013)
Мелешков В. А. - Применение аутогенной тренировки в реабилитации больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (2013)
Задорожная Э. А. - Принципы построения мониторинга физического развития и физической подготовленности детей школьного возраста, Таможанская А. В. (2013)
Михайленко Г. В. - Реабилитация учащихся при сколиозе в условиях санаторного учебно-воспитательного комплекса № 13 харьковского областного совета, Березюк З. Г., Ивашина Т. Г. (2013)
Федорюк О. В. - Рекреаційна активність як важливий засіб збереження соматичного здоров’я людей 55–65 років (2013)
Авраменко О. Н. - Современные подходы к комплексной реабилитационной терапии больных рассеянным склерозом, Митько О. В. (2013)
Дугіна Л. В. - Лікувальна фізична культура у фізичній реабілітації дітей із вродженими вадами серця в доопераційний період (2013)
Мельник А. Ю. - Исследование эффективности подачи в волейболе на основе технологии баз данных mіcrosoft access (2013)
Миргород Д. А. - Технические средства обучения в процессе совершенствования технического мастерства легкоатлетов высокой квалификации, Бизин В. П. (2013)
Фішев С. О. - Деякі концепти формування в дітей та молоді культури здоров’я та здорового способу життя у процесі фізичного виховання, Фішев Ю. О. (2013)
Лисяк В. М. - Динаміка мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів за весь період навчання (2013)
Соколова О. В. - Дослідження рівня сформованості знань, умінь та навичок зі спортивного туризму в студентів факультету фізичного виховання (2013)
Кутек Т. Б. - Етапи формування фізичної культури особистості (2013)
Маракушин А. І. - Модель педагогічної діяльності викладача фізичної підготовки, Коновалов В. В., Юр’єв С. О. (2013)
Пільова С. Г. - Роль фізичної культури у житті студентів інституту мов світу (2013)
Михайленко Г. В. - Системний підхід до формування моделі школи культури здоров’я: управлінський аспект (2013)
Рощин И. Г. - Социальная надежность спортсмена и ее роль в спортивной деятельности (2013)
Сутула В. О. - Проблеми та перспективи гуманізації вищої освіти, Шутєєв В. В., Ковальов В. Г. (2013)
Думанский Ю. В. - Персонификация лечения очаговых образований печени, Семикоз Н. Г., Зубов А. Д., Мотрий А. В. (2013)
Ганул В. Л. - Современные подходы к лечению больных раком пищевода, Киркилевский С. И., Крахмалев С. Н., Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н., Зайцев С. Л., Фридель Р. И. (2013)
Бондаренко Н. В. - Хирургия рака ректосигмоидного и верхнеампулярного отделов прямой кишки (2013)
Стаховский Э. А. - Особенности восстановления акта мочеиспускания у больных с артифициальным мочевым пузырем, Яцына А. И., Витрук Ю. В., Войленко О. А., Дерменжи Т. В. (2013)
Бондар Г. В. - Применение таксанов и препаратов платины в химиотерапии диссеминированной меланомы, Думанский Ю. В., Кайряк О. В., Лисовская Н. Ю., Савицкая В. В., Айман А. А., Чуприна Я. В. (2013)
Черний В. И. - Лечение хронического болевого синдрома у онкологических больных, Бондарь В. Г., Шкарбун Д. А., Терен Т. И., Исаев В. П., Кагадеева С. В. (2013)
Халецкий И. В. - Неоадъювантная химиолучевая терапия местно-распространенной аденокарциномы желудка и желудочно-пищеводного соединения (2013)
Клюсов А. Н. - Интраоперационная цитологическая оценка наличия метастазов рака молочной железы в "сторожевых" лимфатических узлах, Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Савчук С. А., Катеринич А. А., Нейман А. М., Малец М. С., Собченко С. А., Долинский Ф. С. (2013)
Седаков И. Е. - Комплексное лечение местно-распространенного рака молочной железы с применением неоадьювантной эндолимфатической полихимиотерапии, Лисовская Н. Ю., Смирнов В. Н., Хилько Д. А. (2013)
Бондарь Г. В. - Нуклеиновые кислоты в эритроцитах: роль ретротранспозонов line1 в резистентности к химиотерапии, Башеев В. Х., Думанский Ю. В., Кайряк О. В. (2013)
Стариков В. И. - Роль медиастинальной лимфодиссекции в комбинированном лечении немелкоклеточного рака легкого, Винник Ю. А., Трунов Г. В., Шаповалов Д. В., Майборода К. Ю. (2013)
Яковец Ю. И. - Осложнения при радикальных вмешательствах у больных с аденокарциномами стенки анального канала, Башеев В. Х., Золотухин С. Э., Кетов В. Г., Кияшко А. Ю. (2013)
Борота А. В. - Результаты лечения пациентов, перенесших резекцию прямой кишки по поводу рака, Гюльмамедов Ф. И., Совпель О. В., Шаламов В. И., Кухто А. П., Мирошниченко Е. Ю., Чихрадзе А. К. (2013)
Лурин А. Г. - Метод выбора хирургического лечения метастазов колоректального рака в печень, Максимовский В. Е., Машуков А. А., Биленко А. А., Згура А. Н. (2013)
Думанский Ю. В. - Сравнение различных методов химиотерапии метастатического нерезектабельного рака желудка, Попович А. Ю., Сидюк А. В., Лисовская Н. Ю., Попович Ю. А., Сидюк Е. Е., Герасименко А. Ю. (2013)
Кузнецова О. В. - Гепатотоксичность различных схем химиотерапевтического лечения опухолей женской репродуктивной системы, Рыбин А. И., Дубинина В. Г. (2013)
Кудряшов А. Г. - Возможности электротермической резекции почки в онкоурологии, Чистяков Р. С., Ищенко Р. В., Ан. В. Бондарь. (2013)
Киселев Ф. В. - Артерио-венозная фистула как альтернативный сосудистый доступ в клинической онкологии, Ковалев А. А., Поляков Н. Н. (2013)
Колеснік О. П. - Результати хiрургiчного лiкування хворих з i-ii стадiями недрiбноклiтинного раку легенi, Шевченко А. I. (2013)
Бондарь Г. В. - Пути улучшения непосредственных результатов лечения колоректального рака, осложненного прорастанием в мочевой пузырь, Золотухин С. Э., Понсе Прадо А. О., Бережной В. В., Пономаренко В. А., Волошин С. П. (2013)
Гордійчук П. I. - Комплексне лiкування мiсцево-поширеного раку прямої кишки, Кошель К. В., Манжура А. О. (2013)
Башеев В. Х. - Пути улучшения результатов лечения после паллиативных резекций ободочной кишки по поводу рака, Псарас Г. Г., Верченко Я. В., Мутик М. Г., Щучкина Т. В., Булатова М. А., Телятников А. Ю. (2013)
Башеев В. Х. - Реконструкция и сохранение удерживающих структур тазового дна при операциях по поводу рака прямой кишки, Совпель О. В., Рогалев А. В. (2013)
Ерко И. П. - Хирургическое лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей, Молошок А. А., Зотов В. Н., Балабушко С. Б. (2013)
Мрачковський В. В. - Роль циторедуктивної нефректомiї в лiкуваннi хворих на метастатичний свiтлоклiтинний рак нирки, Кондратенко А. В., Яковлев П. Г., Куранов Ю. Ю., Салий П. Н., Левчишин Я. В., Сакало А. В., Черниченко О. А., Сакало В. С. (2013)
Бубнов С. А. - Проблемы интра- и послеоперационной защиты печени при ее обширных резекциях, Осадчий М. Б., Седакова Ю. И. (2013)
Пироговський В. Ю. - Передраковi захворювання тонкого кишечника. сучасний стан проблеми та новi можливостi дiагностики та скринiнгу iз застосуванням капсульної ендоскопiї, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тащієв Р. К., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Лященко М. М., Плем'яник С. В., Мурга П. Ю., Шетелинець У. I., Ноєс А. Дж. (2013)
Стариков В. И. - Роль онкомаркеров в прогнозе, лечении и выживаемости больных раком легкого, Басилайшвили С. Ю. (2013)
Санчес М. Н. - Клиническое значение определения тиреоглобулина в сыворотке крови и в пунктате шейных лимфоузлов при динамическом наблюдении пациентов с дифференцированными формами рака щитовидной железы, Андрющенко С. В., Горбенко А. Л., Завизион В. Ф., Чебанов К. О. (2013)
Литвиненко О. О. - Іонiзуюче випромiнювання у виникненнi та розвитку онкологiчної патологiї, Бугайцов С. Г. (2013)
Стернюк Ю. М. - Операции на щитовидной железе и функция гортанных нервов (2013)
Дорофеева Н. А. - Влияние загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость раком легкого в г. Алчевске, лучевые методы диагностики и лечения данной патологии, Копытин М. А., Коломийчук А. П., Дорофеева Е. С., Тельнова И. М. (2013)
Ищенко Р. В. - Методы профилактики осложнений внутриартериальной полихимиотерапии у больных с метастазами в печень, Бухтеев Д. С., Жильцов А. В., Павлов Р. В., Бондарь А. В. (2013)
Пустовойт В. А. - Внутрiшньоартерiальна хiмiотерапiя як один з компонентiв комбiнованого лiкування неоперабельного раку шийки матки, Сороко С. П., Бітюков Д. С., Качур О. I., Кобляков М. Е., Федченко В. Є., Бондаренко Б. Є. (2013)
Семикоз Н. Г. - Променева терапiя в українi, Горовенко Р. Є., Селівра Ю. М. (2013)
Бондарь Г. В. - Результаты и перспективы хирургического и комбинированного лечения рака желудка, Думанский Ю. В., Семикоз Н. Г., Попович А. Ю., Сидюк А. В., Бондарь В. Г., Заика А. Н., Бондарь А. В. (2013)
Поздравляем с замечательным юбилеем (2013)
Абрамов А. Д. - Алгоритм обнаружения сигнала в неопределенной помеховой обстановке для многоканальных систем, Ветошко А. М., Одокиенко А. В., Щербина К. А. (2013)
Волосюк В. К. - Синтез оптимальных алгоритмов картографирования рельефа поверхности в интерферометрических радарах с синтезированной апертурой антенны с суммарно-разностной обработкой сигналов, Еремеев А. В., Павликов В. В. (2013)
Рубель А. С. - Анализ эффективности фильтрации на основе ДКП при подавлении аддитивного пространственно-коррелированного шума, Лукин В. В. (2013)
Базилевич К. А. - Особенности расчета страховых тарифов при добровольном медицинском страховании, Мазорчук М. С. (2013)
Соковикова Н. С. - Подпиксельный метод оценки местоположения близких астероидов на дискретном изображении, Саваневич В. Е., Безкровный М. М., Хламов С. В. (2013)
Мазорчук М. С. - Оценка качества тестов на основе анализа дистракторов по методу пороговых групп, Бондаренко Е. О., Добряк В. С. (2013)
Пономаренко Н. Н. - Обнаружение и устранение импульсного шума на изображениях систем дистанционного зондирования Земли, Лукин В. В., Колганова Е. О. (2013)
Баранник В. В. - Метод повышения доступности видеоинформации аэромониторинга, Кулица О. С., Туренко С. В. (2013)
Гусятин В. М. - Сглаживание триангулированной поверхности методом сферической интерполяции в задачах компьютерной графики, Гусятин М. В. (2013)
Власов А. В. - Метод кодирования видеоизображений с маскированием для повышения безопасности видеоинформационных ресурсов, Ширяев А. В. (2013)
Емельянов В. А. - Интеллектуальная компьютерная система диагностики технического состояния передвижных миксеров на основе обработки визуальной информации, Емельянова Н. Ю. (2013)
Король Ю. А. - Использование битемпоральных баз данных в информационных управляющих системах, Лещенко А. Б., Лещенко Ю. А. (2013)
Ильяшенко О. А. - Информационная безопасность индустриальных ИУС на FPGA: Нормативная база и SIS подход, Харченко В. С., Ерван Г. (2013)
Лабуткина Т. В. - Информационная система для задач анализа конфликтности многоэлементного множества орбитальных объектов, Петренко А. Н. (2013)
Метешкин К. А. - Принципы построения и использования сетевых информационных технологий поддержки образовательной деятельности кафедры, Морозова О. И. (2013)
Шостак И. В. - Разработка темпорально-логической модели компьютерной поддержки диспетчеризации занятий в учебном комплексе, Воронько В. В., Зибров А. Б. (2013)
Западня К. О. - Выбор и размещение оборудования в технологических узлах логистической производственной системы, Иванов М. В. (2013)
Попов А. В. - Мониторинг авиаперевозки грузов, Белоконь Ю. А., Котьков А. Н. (2013)
Попов В. А. - Моделирование процессов контроля качества выпускаемой продукции, Еременко Н. В., Сергеева Ю. И., Жидченко Д. Е. (2013)
Скачков А. Н. - Адаптивный метод оценивания уровня экономической безопасности предприятий на примере машиностроительного комплекса, Ревенко Д. С., Грищенко М. А. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Вараксіна Н. - Cтворення галузевої електронної бібліотеки у Державний науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2013)
Зарванська І. - Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів (2013)
Камінський Ю. - Видавництво "Elsevier" як джерело поповнення сучасних бібліотечних ресурсів (2013)
Малолєтова Н. - Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності (2013)
Дем’янюк Л. - Формування інноваційної моделі наукової бібліотеки в Ісламській Республіці Іран (2013)
Пастушенко О. - Дисертаційні дослідження вітчизняної періодики у книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві в аспектах соціальних комунікацій (1998–2013) (2013)
Берёзкина Н. - Оценка научной деятельности организаций Беларуси с использованием индексов цитирования, Сикорская О., Хренова Г. (2013)
В. І. Попик - Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського – 95 років (2013)
Онищенко О. - Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН – 20 років, Солоіденко Г. (2013)
Швецова-Водка Г. - Місце бібліології в системі наукового знання (2013)
Варакин В. - Инновационные технологии в управлении ресурсами ЦБС БЕН РАН, Калёнов Н. (2013)
Лазоренко Ю. - Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів (2013)
Перенесієнко І. - Таблиці територіальних типових поділів Канади у процесах сучасної бібліотечної систематизації (2013)
Осталецька О. - Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст. (2013)
Губар Л. - Бібліотека в бібліотеці: архівні колекції університетської книгозбірні (2013)
Зуб В. - Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій (2013)
Кирій С. - Культурно-просвітницька діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як засіб розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2013)
Дубровіна Л. - Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери (2013)
Наталія Смаглова - Сучасна бібліотека: тенденції та перспективи розвитку в електронному середовищі (2013)
Вступ (2010)
Мацюк Г. - Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії та завдання (2010)
Албул О. - Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія (2010)
Римашевський Ю. - Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури (2010)
Ригованова В. Ригованова В. - Конвергентність когнітивного і лінгвістичного напрямків у дослідженні мовної особистості (2010)
Макар І. - Вплив соціуму на формування іменникa в романі Лонга "Дафніс і Хлоя" (2010)
Митнік І. - Польсько-українські мовні контакти в давній антропонімії станового суспільства – огляд (2010)
Фаріон І. - "Хроніка з літописців стародавніх" Феодосія Софоновича як дзеркало мовної свідомості українців у ХVII ст. (2010)
Черкез І. - Епістолярій кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції (2010)
Гуйванюк Н. - Соціолінгвістичні коментарі у "Граматиці української мови" Василя Сімовича (2010)
Бестерс-Дільґер Ю. - Українська мовна політика з 1991 по 2009 рік: погляд ззовні (2010)
Князев Н. - Мовна політика уряду Юлії Тимошенко (2010)
Луньо П. - Проект Закону "Про мови в Україні" й дискурс українських ЗМІ (2010)
Забродська А. - Тестування мови в контексті набуття громадянства на прикладі Естонії (2010)
Васильєва Л. - Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект) (2010)
Дзябко Ю. - Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення) (2010)
Бабич Н. - Причини, наслідки і "перспективи" вульгаризації сучасного мовлення (2010)
Туріс І. - Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області (соціолінгвістичний та лексичний аспекти) (2010)
Трач Н. - Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики (2010)
Туфі С. - Ступінь видимості іммігрантських громад у лінгвістичному ландшафті міст Генуя та Кальярі (2010)
Палінська О. - Класичний львівський регіолект і його сучасні інтерпретації (2010)
Марчук Л. - Мовний портрет інтелігента – мешканця Кам’янця-Подільського (2010)
Галас А. - Соціальна зумовленість розвитку перекладацьких стратегій (2010)
Потятиник У. - Категорія ввічливості як засіб розкриття міжособистісної взаємодії (на матеріалі драми Е. Албі "Who’s afraid of Virginia Woolf?") (2010)
Гавриш М. - Невербальна поведінка в ситуаціях соціального та ситуативного домінування (2010)
Ригованова В. - Edwards John. Language and Identity. Key Topicsin Sociolinguistics. – Cambridge : Cambridge university press, 2009. – 324 c. (2010)
Мацюк Г. - Gottlieb Nanette. Language and society in Japan. – Cambridge : Cambridge University Press. – 2005. – 180 p., Дзябко Ю. (2010)
Гаврилів О. - Loffler Heinrich. Germanistische Soziolinguistik. 3., Uberarbeitete Auflage. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2005. – 246 S. (2010)
Мацюк Г. - Handbook of Language and Ethnic Identity / Edited by Joshua A. Fishman. – New York ; Oxford : Oxford University Press, 1999. – 468 p., Римашевський Ю. (2010)
Мацюк Г. - Про 18-й Соціолінгвістичний симпозіум "Обговорення міжнаціонального простору та мовних контактів" Великобританія, Університет Саузхемптону, 1–4 вересня 2010 р.) (2010)
Інформація про авторів (2010)
Селіванова О. - Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці (2011)
Николів І. - Сленг та інші соціальні діалекти у працях хорватських лінгвістів (2011)
Кудрейко І. - Соціомовний стереотип: теоретичний аспект (2011)
Сукаленко Т. - Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів (2011)
Сваричевська Л. - Трихотомія досконала/своя/чужа мова в античному світі (2011)
Курпіль О. - Роль соціолінгвістичних параметрів в історичному розвитку англійської мови (2011)
Горда О. - Мовне законодавство і розвиток функцій української мови у школах Галичини (друга половина XIX ст.) (2011)
Марушкевич І. - Граматична кодифікація української літературної мови у 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Фудерер Т. - Мовна ситуація України в категоріях концепції Клода Ажежа (2011)
Велика А. - Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні (2011)
Труб В. - Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів (2011)
Демченко В. - Білінгвізм на півдні України (ретроспектива) (2011)
Масенко Л.  Масенко Л.  - Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму (2011)
Радевич-Винницький Я. Радевич-Винницький Я. - Ідентичність та її мовний компонент у неодномовному суспільстві: українські реалії (2011)
Микитюк О. - Українська мова і формування національної свідомості (2011)
Брага І. - Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку (2011)
Корновенко Л. - Мовні уподобання черкаських студентів (за матеріалами соціолінгвістичних спостережень) (2011)
Луньо Л. - Багатокомпонентні жіночі імена в іменнику Львова (перша половина ХХ ст.) (2011)
Дядечко Л. - Функціонування рекламних слоганів в усно-розмовному дискурсі (2011)
Руда О. - Батьки та діти: стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації (2011)
Мацюк Г. - Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 136 с., Римашевський Ю. , Яворська Г. М., Богомолов О. В. (2011)
Шутова Л. Сукаленко Т. М. - Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові. – К., 2009. – 240 c. (2011)
Гримашевич Г. Хобзей Н. - Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 672 с., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Т. (2011)
Мацюк Г. - Kwiryna Handke. Socjologia jezyka. – Warsawa : Wydawnictvo naukove PWN, 2009. – 383 s., Луньо Л. (2011)
Інформація про авторів (2011)
Румбешта В. О. - Сучасні методи акустичного контролю відливок заготівок деталей з врахуванням глибини залягання дефекту, Ткаченко І. Р. (2013)
Березін Л. М. - Особливості визначення закону розподілу ударного навантаження в в'язальних системах панчішних автоматів (2013)
Плешко С. А. - Удосконалення клинів в’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2013)
Піпа Б. Ф. - Зниження динамічних навантажень в приводі круглов’язальної машини, Здоренко В. Г., Марченко А. І. (2013)
Семин А. Г. - Двухкривошипный четырехзвенный нитепритягиватель швейной машины, Корнеенко Д. В., Кириллов А. Г., Михеева Н. И. (2013)
Масленников К. В. - Производительность операции сборки заготовок верха обуви при использовании швейных полуавтоматов отечественного производства, Сункуев Б. С. (2013)
Колиско М. І. - Дослідження взаємодії нитки з циліндричною напрямною поверхнею, Щербань В. Ю. (2013)
Стаценко О. В. - Підвищення співвідношення "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні асинхронним двигуном (2013)
Себко В. В. - Нові можливості акустичного контролю структурно-неоднорідних середовищ та матеріалів, Здоренко В. Г., Ківа І. Л. (2013)
Піпа Б. Ф. - Вплив тертя робочих органів в’язальної машини на довговічність роботи клинів, Марченко А. І., Ковальов Ю. А. (2013)
Кузнєцова О. О. - Аналіз сучасних конструктивно-технологічних рішень систем теплоізоляції зовнішніх стін будинків (2013)
Кошель С. О. - Аналіз складних шарнірних механізмів технологічного обладнання легкої промисловості, Кошель Г. В. (2013)
Панасюк І. В. - Визначення деяких конструктивних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану, Залюбовський М. Г. (2013)
Сур’янінов М. Г. - Перетворення зовнішнього навантаження при розрахунку ортотропних пластин чисельно-аналітичним методом граничних елементів, Павленко І. В. (2013)
Андреєв О. С. - Аналіз та оцінка загроз на інформаційні ресурси комп‘ютерних систем, які працюють в режимі реального часу, Люта М. В., Захарова М. В. (2013)
Охмат О. А. - Використання окислених білкових сполук для фарбування ворсових шкір, Мокроусова О. Р. (2013)
Каташинський А. С. - Механізм відновлення молекулярного кисню на поверхні оксиднонікелевого каталізатора, Лихницький К. В., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. (2013)
Кислова О. В. - Переваги використання електродів кларк-типу для визначення концентрації нітроген(II) оксиду та вмісту його стабільних метаболітів - нітрит- та нітрат-аніонів в біологічних зразках (2013)
Ніколаєва Т. І. - Математичне моделювання розвитку моторики дітей для цілей підвищення ергономічності дитячого одягу (2013)
Мельник Л. М. - Умови одержання еластичного трикотажу утокового переплетення на плосков’язальних машинах (2013)
Пушкар Г. О. - Класифікація і характеристика функціональних властивостей інтер’єрного текстилю, Семак Б. Д. (2013)
Федько І. В. - До питання автоматизації етапів технічної підготовки одиничного виробництва швейних виробів із джинсових тканин, Білоцька Л. Б. (2013)
Курганський А. В. - Удосконалення утеплюючого радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС, Проданчук І. В. (2013)
Paweł Czarnecki - Some remarks of professional ethics of social worker (2013)
Stanisław Dawidziuk - Same remarks of ideas of continuing education from polish perspective (2013)
Веселовська О. Є. - Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні (2013)
Хлєбнікова І. І. - Фіскально-адміністративні технології управління акцизним оподаткуванням (2013)
Лепеха М. О. - Проблеми екологічного оподаткування в Україні: фіскально-адміністративний аспект (2013)
Пальчук О. І. - Особливості тіньової економіки України та її вплив на рівень економічного розвитку (2013)
Тітаренко Г. Б. - Методичне забезпечення оцінки розвитку високотехнологічних підприємств в системі НІС (2013)
Кухленко О. В. - Регіональні особливості інвестування економіки за участю банківського сектора (2013)
Романенко О. О. - Основні напрями впливу комплексу маркетингових комунікацій на ефективність діяльності підприємств сфери послуг (2013)
Антонова З. О. - Вплив гендерних стереотипів реклами на формування статевої приналежності у підлітків (2013)
Болотська О. А. - Стан розвитку академічної мобільності студентів в європейських країнах: проблеми та перспективи (2013)
Видиш М. М. - Соціально-педагогічні технології колективної екокультурної діяльності у контексті соціалізації студентської молоді (2013)
Гресько В. П. - Теоретичні та методичні аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Іващенко О. А. - Організаційно-педагогічні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби (2013)
Калініна О. Г. - Порівняльний аналіз показників якості американської вищої освіти (2013)
Кожедуб О. В. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення ними психолого-педагогічних дисциплін, Сірий С. В. (2013)
Кравчук В. В. - Методичні підходи до формування у курсантів організаційних та методичних навичок у процесі вивчення тилових дисциплін (2013)
Кучинська І. О. - Особливості розвитку ідей громадянського виховання в Україні у 1900–1916 роках (2013)
Лопатка В. Д. - Особливості формування іншомовного професійного лексикону у курсантів-прикордонників (на прикладі німецької мови), Ісаєва І. Ф. (2013)
Матвійчук В. П. - Обґрунтування чинників, які впливають на формування ціннісних орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів (2013)
Мішеніна Т. М. - Проблема розуміння навчального матеріалу в контексті стратегіального підходу до формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2013)
Мойсєєнко Ю. І. - Зміст службової діяльності персоналу прикордонного відомства України з питань прикордонного співробітництва в сучасних умовах (2013)
Морозов С. М. - Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах (2013)
Ненько Ю. П. - Деякі аспекти підготовки командного та професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів до формування культури професійного мовлення курсантів (2013)
Олару Ю. Ю. - Розроблення структури креативності особистості майбутніх економістів у процесі гуманітарної підготовки в умовах вищого навчального закладу (2013)
Палагнюк М. Г. - Безпідметова пасивна конструкція в сучасній німецькій мові, Палагнюк І. Д. (2013)
Паламар С. П. - Створення інтерактивного освітнього середовища як умова формування предметних компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури (2013)
Паращук Р . В. - Інформаційні технології та можливості дистанційного навчання фахівців із захисту інформації (2013)
Побережна Н. О. - Організація педагогічної діяльності відповідно до сучасних вимог здійснення освітнього процесу з використанням нових інформаційних технологій (2013)
Потапкіна Л. В. - Основні риси інноваційних процесів у сфері економіки та професійної економічної освіти (2013)
Псьол С. В. - Аналіз професійної діяльності випускників вищого навчального закладу як інструмент зворотного зв’язку в системі підготовки фахівця (2013)
Раєвський Л. К. - Компаративний аналіз предикативів у слов’янських і германських мовах (2013)
Рудніцька К. В. - Особливості використання педагогічного інструментарію формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Рудь В. І. - Історичні аспекти розвитку комунікативної компетенції, Юркова В. П. (2013)
Сабанська Н. М. - До проблеми формування іншомовної аудитивної компетенції з метою навчання перекладу на слух, Ісаєва І. Ф. (2013)
Ситняківська С. М. - Деякі аспекти впровадження активних методів білінгвального навчання при підготовці магістрів із соціальної педагогіки (2013)
Сінкевич С. В. - Методичні засади індивідуалізації навчання майбутніх офіцерів запасу (2013)
Сокольська Л. П. - Особливості організації ознайомчої практики в роботі із студентами спеціальності "соціальна робота” (2013)
Сомбаманія Г. М. - Загальні основи організації підготовки магістрів у класичному університеті (2013)
Ставицький О. М. - Організація професійного виховання у Національній академії Держаної прикордонної служби України (2013)
Сціборовський О. А. - Основи тактичної підготовки студентів, які навчаються на військових кафедрах (2013)
Фаріон О. Б. - Розвиток професійної компетентності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України у сфері кримінального оперативного аналізу (2013)
Ходирєва Ю. Г. - Основні характеристики соціальних і професійних функцій майбутнього педагога (2013)
Шупта О. В. - Місце і роль соціокультурних цінностей у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців (2013)
Ягупов В. В. - Методологічні й теоретичні проблеми забезпечення міжпредметних зв’язків у підготовці фахівців технічного профілю, Півень Н. М. (2013)
Асоцький В. В. - Психологічний аналіз професійних завдань начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Волков С. В. - Психологічна готовність як невід’ємна частина професійно-психологічної підготовки пожежних-рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Демський В. В. - Соціально-психологічний тренінг професійної рефлексії офіцерів-прикоронників як умова розвитку мотивації до професійної діяльності. (2013)
Дерев’янко Т. М. - Когнітивно-операційні та мотиваційно-особистісні фактори як детермінанти креативного мислення кримінальних аналітиків (2013)
Залож В. В. - Рекомендації щодо побудови системи мотивації персоналу органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, Тарасов В. М. (2013)
Іваненко В. М. - Психологічне корегування рівня дисциплінованості військовослужбовців, Савчин М. В. (2013)
Калюжний В. О. - Результати експертного дослідження використання офіцерами-прикордонниками методів експліцитного професійного психологічного впливу на підлеглих (2013)
Краснокутський М. І. - Стрес-фактори змагальної діяльності як детермінанти помилкових дій у спортсменів пожежно-прикладного спорту (2013)
Лазоренко О. В. - Особливості змісту і структури психологічної готовності прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах (2013)
Левицька І. М. - Використання методів маніпулятивного впливу деструктивними релігійними організаціями (2013)
Левицька Т. Л. - Дослідження віктимної поведінки (2013)
Мордюшенко С. М. - Основні психологічні типи кінологів-рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Побідаш А. Ю. - Основні підходи до визначення поняття "hardiness” – життєва стійкість та суміжних з ними понять (2013)
Підбуцька Н. В. - Аналіз сучасних підходів щодо визначення наукової категорії "професіоналізм особистості” (2013)
Руденок А. І. - Аналіз результатів формування готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2013)
Філіппов С. О. - Професійно-етичні фактори ефективності професійної діяльності офіцерів органів (підрозділів) охорони державного кордону (антикорупційний аспект) (2013)
Фомич М. В. - Метод аналізу ієрархій як механізм оцінки і відбору керівного складу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2013)
Хайрулін О. М. - Концептуальні засади системи психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2013)
Чистяков С. А. - Організаційно-управлінські умови запобігання вияву конфліктності особистості майбутнього офіцера-прикордонника (2013)
Школяр Е. В. - Проблема формирования регуляторного компонента психологической готовности у специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2013)
Маршавін Ю. М. - Методологічні та прикладні засади визначення економічних втрат від професійного дисбалансу на ринку праці України (2013)
Руженський М. М. - Працевлаштування як форма соціального захисту населення (2013)
Щербак В. Г. - Кадрові ризики в системі менеджменту персоналу, Пугачов О. П. (2013)
Гнибіденко І. Ф. - Соціальна справедливість як правова засада зайнятості економічно активного населення України, Нартюк О. В. (2013)
Біліченко С. П. - Розвиток підприємництва – фактор стимулювання роботодавців до створення робочих місць (2013)
Коляденко Н. В. - Трикутник професійного вибору: профорієнтаційна складова (2013)
Алєксєєва А. В. - Чинники престижності професій: гендерний аспект (2013)
Логвиненко В. П. - Трансформація Я-концепції безробітного в умовах життєвої кризи (2013)
Лешенок У. С. - Особливості панельних досліджень та їх потенційні можливості при вивченні соціальних процесів та явищ (2013)
Мілютіна К. Л. - Трансформація професійної ідентичності особистості (2013)
Кучеренко Д. Г. - Бізнес-освіта як фактор інноваційного розвитку суспільства (2013)
Павлик Н. В. - Психологічні критерії гармонійності характеру особистості в юнацькому віці (2013)
Цимбалюк Н. М. - Теоретичні засади управління системою культурно-митецької освіти (2013)
Терець В. М. - Соціально-економічні чинники бездітності в європейських країнах (2013)
Астахова О. В. - Молодіжне безробіття та стратегія молодіжної політики в країнах ЄС (2013)
Іщенко І. Г. - Паспортизація сільських рад як інструмент для розв’язання проблем зайнятості на селі (2013)
Фокас Л. М. - Соціальні технології: досвід реалізації Державною службою зайнятості (2013)
Балицький І. І. - Особливості організації професійної підготовки інспекторського складу в органах охорони державного кордону України (2013)
Берестецька Н. В. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування, Щеголєва Т. Л. (2013)
Білецька Г. А. - Екологічна компетентність майбутнього фахівця-аграрника (2013)
Гладченко М. М. - Основні методики етапу впровадження стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Дияк В. В. - Основні підходи щодо формування соціально-економічної компетентності майбутніх фахівців (2013)
Кабачинський М. І. - Національне виховання курсантів-прикордонників під час викладання навчальної дисципліни "Історія формування та охорони державних кордонів” (2013)
Казанішена Н. В. - Фахова підготовка студентів природничих спеціальностей під час вивчення основ сільського господарства (2013)
Карпюк В. А. - Когнітивно-інтеграційний і інтеграційно-діяльнісний конструкти структури інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів (2013)
Кирилюк В. В. - Педагогічні прийоми організації та проведення дискусій на заняттях з англійської мови під час підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Макогончук В. В. - Організаційний аспект навчання в класичний та постнекласичний періоди розвитку освіти, Макогончук Н. В. (2013)
Мандрик Є. В. - Методика проведення практичних занять з правил дорожнього руху з навчальної дисципліни "Автомобільна підготовка та експлуатація автомобільної техніки” (2013)
Матвійчук В. П. - Теоретичні аспекти формування морально-етичних якостей у особового складу Держприкордонслужби в умовах її реформування (2013)
Мельничук Ю. П. - Особливості застосування педагогічних технологій у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів (2013)
Микитюк І. А. - Дидактична адаптація як важливий чинник формування загальнокультурної компетентності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2013)
Мірошніченко В. І. - Методика проведення тренінгу формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення військово-спеціальних дисциплін, Сич Р. В. (2013)
Мойсєєнко Ю. І. - Модель підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до прикордонного співробітництва на кордоні та перевірка її ефективності (2013)
Морозов С. М. - Сутність і структура службово-педагогічної спрямованості офіцера-прикордонника (2013)
Морська Л. І. - Реалізація системи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій (2013)
Назаренко Н. С. - Фахова підготовка майбутніх прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу (2013)
Півень Н. М. - Суб’єктно-діяльнісна модель забезпечення міжпредметних зв’язків української мови з фундаментальними дисциплінами (2013)
Полюк В. С. - Етична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до прикордонного співробітництва, Шевчук В. М. (2013)
Поцулко О. А. - Комунікативні можливості особистості періоду зрілості (30–60 років) (2013)
Рудніцька К. В. - Порівняльний аналіз ефективності педагогічних умов формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Слівінський О. Я. - Фізичне виховання як один із основних факторів, що впливають на формування військово-професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників, Чудик А. В. (2013)
Сойко О. В. - Оцінка якості навчальних курсів з професійно-орієнтовних дисциплін парним порівнянням об’єктів (2013)
Ставицький О. М. - Модель системи професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Торічний О. В. - Активність майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання та методи її реалізації (2013)
Александровская В. Н. - Структурно-функциональный анализ идеального образа в современной психологии (2013)
Бондаренко В. В. - Надання психологічної допомоги прикордонникам та членам їх сімей як важливий компонент діяльності офіцерів по роботі з персоналом (2013)
Вепро К. Ю. - Аналіз витоків формування соціального інтелекту в пубертатний період розвитку (2013)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Роль внутрішнього мовлення під час вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі, Усачек Н. М. (2013)
Доброскок А. С. - Мотиваційний аспект розвитку професіоналізму менеджера (2013)
Заболотний С. М. - Виникнення психічної напруженості у спортсмена-гирьовика та її вплив на результати змагань (2013)
Іванцова Н. Б. - Розвиток професійної спрямованості особистості на різних етапах онтогенезу (2013)
Макарова Л. Л. - Теоретико-методологічний аналіз свідомості і самосвідомості (2013)
Філіппов М. О. - Здатність до неінструментальної детекції недостовірної інформації як компонент професійно-психологічної компетентності офіцера-прикордонника (2013)
Франчук Ю. В. - Особливості психопрофілактичної роботи з молодими сім’ями офіцерів-прикордонників під час соціально-психологічної адаптації (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Мацюк Г. - Вступ. Про образи мови у стосунку до суспільства та інтерпретаційні моделі їхнього опису (2012)
Бондар О. - Економічна вартість мови (2012)
Черниш Н. - Мова та ідентичність у сучасному світі (2012)
Лозинський Р. - Географія і мовознавство: напрямки та проблеми взаємодії (2012)
Радевич-Винницький Я. - Соціолінгвістика і лінгвонаціологія: український варіант взаємодії (2012)
Ригованова В. - Поняття етнолінгвістична вітальність у соціолінгвістиці (2012)
Дзябко Ю. - Гіперо-гіпонімічні відношення терміна мовна політика в українській і японській мовах (2012)
Демченко В. - Про значення терміна койне в соціолінгвістиці (2012)
Чучвара А. - Кореляція мова – вік: нові аспекти опису на матеріалі неофіційного іменника школяра (2012)
Стельмах М. - Формування статусу перської мови в різних державних утвореннях: історія, сьогодення (2012)
Митнік І. - Найменування жінок-шляхтянок на Волині у ХVІ–ХVІІ ст. (2012)
Фаріон І. - "Синопсис" І. Гізеля крізь призму лінгвістичних уявлень українців другої половини XVII століття (2012)
Луньо Л. - Антропонімікон львів’ян у ХІХ столітті: імена новонароджених у соціогрупі "робітники" (2012)
Hofinghoff M. - The language of ukranian religious texts using the example of pastoral letters of metropolitan bishop Andrej Šeptyckij (end of ХІХ – beginning of ХХ century) (2012)
Simonato E. - The "speech of the intelligentsia" as the object of the study of soviet social linguistics (2012)
Hibel К. - Education in Eastern Galicia and Nation States in the first half of the twentieth century. Selected problems (2012)
Помірко Р. - Іспанська соціолінгвістика як основа лінгвістичного опису мови (2012)
Хомицька І. - Реакція ЗМІ на запити суспільства: неологізми в масмедійному іспаномовному дискурсі (2012)
Романюк С. - Польська соціолінгвістика: вибрані аспекти дослідження вербальної агресії (2012)
Бестерс-Дільґер Ю. - Сучасна мовна політика України та її оцінка європейськими установами (2012)
Швед О. - Оцінка Європейської комісії за демократію через право проекту закону "Про мови в Україні" (№ 1015-3) (2012)
Трач Н. - Національна ідентичність як основа для ефективної мовної політики (2012)
Zasanska N. - Globalization and perspectives on English (2012)
Дель Ґаудіо С. - Українська мова в Італії: соціолінгвістичні аспекти (2012)
Труб В. - Типи відхилень в українському мовленні, зумовлені інтерферентним впливом російської мови (2012)
Микитюк О. - Вплив суспільних чинників на фонетичну систему української мови (2012)
Процик І. - Вербальне самовираження в субкультурі українських футбольних уболівальників (2012)
Crljenko І. - The renaming of streets and squares in post-socialist Croatian towns (2012)
Кудрейко І. - Соціолінгвістичний портрет міст Амвросіївки і Єнакієвого: порівняльний аналіз (2012)
Велика А. - Українська мова в студентському середовищі м. Одеси (за матеріалами анкетування) (2012)
Палінська О. - Ставлення мовців до "львівського мовлення" (методика "парних масок") (2012)
Бабич Н. - Мовлення міста і села: конфлікт форми і змісту (2012)
Боровицька О. - Мовна свідомість у структурі діалогової взаємодії (пошуки універсальної парадигми дослідження) (2012)
Галас А. - Відтворення гендерно зумовленої комунікативної поведінки у перекладі (2012)
Сприса О. - Прецедентні феномени й арабомовна соціокультурна компетенція (на матеріалі текстів кросвордів) (2012)
Гураль О. - Концепт ПЕРСОНАЖ як соціально зумовлена ментальна модель (2012)
Третяк Н. - Мовна гра як засіб комунікативного впливу на читача (на матеріалі ЗМІ) (2012)
Трумко О. - Комунікація батьки – діти у сім’ях з різним соціальним статусом (2012)
Гуйванюк Н. - Соціальні та регіональні виміри інтер’єктивів української мови (2012)
Вакуленко М. - Про наукові засади формування української латиниці як міжнародного коду (2012)
Мацюк Г. - Соціолінгвістична проблематика міжнародних мовознавчих конференцій (2012)
Інформація про авторів (2012)
Агаркова О. В. - Комплексна оцінка больового синдрому у гірників вугільних шахт з хронічною попереково-крижовою радикулопатією (2013)
Аладышева Л. В. - Профессионально важные качества как основа профессиональной пригодности в системе мероприятий по обеспечению профессиональной надежности работников электроэнергетической отрасли, Прилипская Н. И., Чистикова Е. И. (2013)
Бачинський Р. О. - Закономірності формування токсичних ефектів при сполученій дії хімічних та фізичних чинників (на прикладі нітробензолу) (2013)
Богатырева Р. В. - Донозологическая диагностика профессиональных заболеваний в проблеме продления трудового долголетия (к 90-летию НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний ХНМУ), Лесовой В. Н., Капустник В. А., Коробчанский В. А. (2013)
Боярский М. Р. - Анализ профессиональной заболеваемости работников ПАТ "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе" и меры ее профилактики, Дрокина Е. М., Мельник О. Г., Боровик И. Г., Григорян Е. В. (2013)
Будянская Э. Н. - Гармонизация нормативных правовых актов в области охраны здоровья пользователей видеодисплейных терминалов и их безопасности с международными стандартами в Украине (2013)
Валуцина В. М. - Вплив професійної діяльності на здоров’я гірників вугільних підприємств України, Харковенко Н. М., Сєдова Н. Т. (2013)
Головкова Т. А. - Погляд на проблему удосконалення гігієнічної діагностики стану довкілля (2013)
Гребняк М. П. - Критеріальні ознаки серцевого ритму в оцінці здоров'я студентів, Якимова К. О. (2013)
Даниленко Г. М. - Медичні та психофізіологічні проблеми професійного самовизначення підлітків, Межибецька І. В. (2013)
Завгородній І. В. - Проблеми гігієни праці та безпеки у виробництві та використанні наночастинок і нанотехнологій, Дмуховська Т. М., Сидоренко М. О., Семенова Н. В. (2013)
Калмыков А. А. - Особенности системного воспаления при пылевом бронхите, Костюк И. Ф., Бязрова В. В., Стеблина Н. П., Прохоренко В. Л. (2013)
Капустник В. А. - Порушення імунної системи при вібраційній хворобі та хронічному обструктивному захворюванні легень, Архіпкіна О. Л. (2013)
Капустник В. А. - Изменения гематологических показателей у больных хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии, Ткач С. И., Ткач Ю. И., Меленевич А. Я. (2013)
Колиевская Ю. А. - Газожидкостная хроматография при анализе вредных веществ в воздухе рабочей зоны в системе гигиенического контроля производственной среды, Кобзарь А. И., Марюха Ю. В., Перец И. Д., Вишневская Н. П., Вила Д. К. (2013)
Коробчанський В. О. - Кафедра гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету, її роль у розвитку наукової і педагогічної школи України (до 140-річчя з дня заснування), Воронцов М. П., Мінухін В. В. (2013)
Коробчанський В. О. - Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків, Коробчанський П. О., Світличний В. Ю. (2013)
Кочін І. В. - Впровадження предмету охорони праці у додипломну і післядипломну вищу медичну і фармацевтичну освіту, Акулова О. М., Трошин Д. О., Гайволя О. О., Шило І. Ф. (2013)
Ласткова Н. Д. - Прогнозирование тяжести вибрационной болезни с учетом экспозиционной дозы вибрации и состояния периферической нервной системы (2013)
Марюха Ю. В. - Атестація робочих місць як один із напрямків гігієнічного моніторингу умов праці в Україні, Колієвська Ю. О. (2013)
Мельник О. Г. - Щодо професійної захворюваності в Харківській області в 2003–2012 роках, Боровик І. Г. (2013)
Мельник О. Г. - Стан здоров’я робочих нафтогазовидобувної промисловості, Рябоконь А. І., Попова Т. М. (2013)
Ніколенко А. В. - Особливості неврологічної симптоматики у гірників при гострих отруєннях метаном (2013)
Ніколенко О. Ю. - Модель синдрому Коліне–Каплана на щурах (2013)
Ніколенко В. Ю. - Основні імунні показники у гірників вугільних шахт із хронічною попереково-крижовою радикулопатією, Агаркова О. В., Бондаренко Г.О., Ніколенко О. Ю., Могилевська Х. Е. (2013)
Николенко О. Ю. - Экспериментальный подход к воспроизведению антракосиликатоза на крысах, Ластков Д. О., Николенко В. Ю., Могилевская К. Э. (2013)
Ніколенко В. Ю. - Основні ланки патогенезу пневмоконіозу у модельному експерименті та у гірників вугільних шахт, Ніколенко О. Ю., Боєва С. С., Солоділов А. І., Могилевська Х. Е. (2013)
Ніколенко В. Ю. - Особливості визначення карбоксигемоглобіну в крові у гірників вугільних шахт із гострим отруєнням монооксидом вуглецю, Статінова О. А., Ніколенко А. В., Валіуліна С. М., Ламбріно М. Г. (2013)
Олійник Ю. О. - Стан здоров’я підлітків-старшокласників м. Харкова, що мешкають у районах із різними екологічними характеристиками (2013)
Павленко О. І. - Керування професійними ризиками розвитку ХОЗЛ у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва (2013)
Садеков Д. Р. - Про стан професійної захворюваності у Донецькій області, Полудо С. В., Голубєва Л. І. (2013)
Севальнев А. И. - Радиационно-гигиеническая оценка условий труда горняков при добыче железной руды подземным способом, Куцак А. В., Костенецкий М. И. (2013)
Севальнєв А. І. - Професійна захворюваність працівників на підприємствах чорної металургії, Шаравара Л. П. (2013)
Сергета І. В. - Сучасні технології оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів серед учнівської та студентської молоді, Мостова О. П., Стоян Н. В., Дунець І. Л., Панчук О. Ю., Дударенко О. Б., Тимощук О. В. (2013)
Сухонос Н. К. - Распределение макроэлементов в биологических средах при сочетании вибрационной и гипертонической болезни (2013)
Ткач С. И. - Недостатки в работе комиссий по проведению профилактических медицинских осмотров трудящихся, Лукьяненко А. Е., Боровик И. Г. (2013)
Бушуєв С. Д. - Антикризове управління фінансовими установами в умовах турбулентності, Ярошенко Ю. Ф. (2013)
Драч І. Є. - Формування команди наукового проекту вищого навчального закладу на основі методу зважених сум, Теплякова Г. Л. (2013)
Єгорченков О. В. - Модель декомпозиції інформаційної дії, Єгорченкова Н. Ю., Лисицін О. Б. (2013)
Квашук В. П. - Механізми управління розподілом ресурсів у проектах розвитку складних соціально-економічних систем, Рак Ю. П., Бондаренко В. В. (2013)
Колесникова Е. В. - Трансформация когнитивных карт в модели марковских процессов для проектов создания программного обеспечения, Негри А. А. (2013)
Мединцов В. В. - Профилирование инновационной составляющей стратегии управления проектами и программами развития (на примере ГСП "Чернобыльская АЭС") (2013)
Неизвесный С. И. - Алгебра методологий управления проектами на основе геномной модели, Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2013)
Оберемок И. И. - Пути развития корпоративных систем управления проектами (2013)
Олех Т. М. - Модель обобщенной оценки воздействия на окружающую среду в проектах, Гогунский В. Д., Руденко С. В. (2013)
Прихно Ю. Є. - Система сбалансированных показателей проектно-ориентированной финансово-промышленной группы (2013)
Рич М. І. - Особливості застосування методів аналізу зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах (2013)
Тесля Ю. Н. - Математична модель управління інформаційним середовищем девелоперського проекту, Гоц В. В. (2013)
Цюцюра М. І. - Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти (2013)
Чернова Л. С. - Управление кризисными ситуациями на промышленных наукоемких предприятиях (2013)
Ярошенко Н. П. - Управління успіхом проектів розвитку на основі відтворення підприємницької енергії (2013)
Ярошенко Т. О. - Принципи побудови програм розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення (2013)
Ярошенко Ю. Ф. - Развитие организаций в условиях бифуркаций (2013)
Задоров В. Б. - Розробка моделі IC оперативного управління логістикою вантажоперевезень, Федусенко О. В., Федусенко А. О. (2013)
Тесля Ю. Н. - Pефлекторная система голосового управления техническими устройствами (РСГУ), Чёрный А. Ю. (2013)
Бородавка Є. В. - "Ядро” моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів (2013)
Глива В. А. - Неперервний акустичний контроль та ідентифікація тріщиноутворення в металевих конструкціях, Делас М. І., Єременко Б. М. (2013)
Глива В. А. - Статистична модель діагностування тріщиноутворення у металевих конструкціях, Делас М. І., Токарев В. І., Клапченко В. І. (2013)
Зайцев В. Г. - Математина модель для оцінювання часу виконання програм, Плахотний М. В., Цибаєв Є. І. (2013)
Кудинов Д. Ю. - Сравнение моделей масштабируемых вычислительных систем для интеграции ресурсов архитектурно-строительных САПР (2013)
Бурков В. Н. - Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных, Белощицкий А. А., Гогунский В. Д. (2013)
Ковалюк Т. В. - Проектно-орієнтований підхід до розвитку IT-освіти (2013)
Палій С. В. - Метод інкорпорування системи машинного перекладу в інформаційно-організаційне середовище підготовки іноземців (2013)
Федусенко О. В. - Розробка моделі модуля "Траєкторія навчання" для системи управління навчанням Moodle, Рафальська О. О. (2013)
Боркун А. І. - Управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств на енергоресурси, Занора В. О., Сьомка Г. О. (2013)
Глива В. А. - Нова технологія машинозчитувального захисту проїзних квитків у автоматизованих системах оплати проїзду, Шустеров О. М. (2013)
Наші автори (2013)
Безруков В. В. - Исследование эффективности циклического кода в режиме обнаружения ошибок, Гончаров К. В. (2005)
Завгородний А. В. - Моделирование электромагнитных процессов в системе тягового электроснабжения, Гаврилюк В. И. (2005)
Профатилов В. И. - Метод определения положения якоря реле по магнитному сопротивлению рабочего воздушного зазора (2005)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при разливах токсичных веществ, Коптилая О. В. (2005)
Корнієнко І. М. - Порівняльна характеристика процесів біосорбції та біоакумуляції важких металів у гідробіонтів Herpobdella octoculata, Asellus aquaticus та активного мулу, вилучених з очисних споруд м.Дніпродзержинська, Волошин М. Д., Полянчиков О. І. (2005)
Онищенко Ю. В. - Визначення інтегрального критерію екологічної безпеки підприємств, Плахотник В. М. (2005)
Бараш Ю. С. - Определение рациональной последовательности инвестирования, Босов А. А., Кирпа Г. Н. (2005)
Босов А. А. - Визначення оптимального набору реконструктивних заходів для впровадження швидкісного руху, Корженевич І. П., Курган М. Б., Зубко А. П. (2005)
Босов А. А. - Исследование свойств решения задач реконструкции транспортных средств методом оптимизации Лагранжа, Пих Б. П. (2005)
Klieštik T. - Scientific, Quantitative Decision Models In Road Transport Corporations In Slovak Republic, Bielikova A. (2005)
Скалозуб В. В. - Модели и методы для решения обобщенной транспортной задачи с учетом интересов множества собственников грузовых вагонных парков, Солтысюк О. В., Скалозуб В. В. (2005)
Бруякин В. К. - Эксплуатационные испытания полувагонов на тележках модели 18-781, Мищенко А. А., Савчук О. М. (2005)
Вакуленко І. О. - Вплив схеми навантаження на однорідність розподілу деформації при пластичній течії вуглецевої сталі (2005)
Вакуленко І. О. - Визначення об’ємної частки зміцненого шару в прокаті з вуглецевої сталі, Грищенко М. М., Раздобрєєв В. Г. (2005)
Bartošova V. - Major Technical Features Of TGV Train Systems, Ivankova K., Majerčak J. (2005)
Михаліченко П. Є. - Характер та величина зносу деталей пресового з’єднання буксового вузла вагонів (2005)
Безкровний К. Ю. - Програмний комплекс "REPK" – інструмент для підбору раціональних перетинів елементів і оцінки технічного стану металевих прогінних будов мостів, Косяк В. М., Савчинський Б. В. (2005)
Борщов В. І. - Автоматизація розрахунків з визначення класів рухомого складу і умов його пропуску по мостах, Климов В. І. (2005)
Дубинчик О. И. - Влияние коррозии бетона и арматуры на долговечность железобетонных пролетных строений мостов (2005)
Закора О. Л. - Архітектурні особливості мостів (2005)
Закора А. Л. - Гашение колебаний мостовых конструкций (2005)
Кузнецов В. Г. - Статистический подход к определению потерь электроэнергии в трансформаторах тяговых подстанций переменного тока (2005)
Мальков Н. И. - Выработка решений восстановления, развития и интеграции производственных объектов транспорта, Радкевич А. В., Павлов И. Д., Павлов Ф. И. (2005)
Попович М. М. - Підсилення залізобетонних балкових прогінних будов з використанням шпренгелів і попередньо напружених стрижнів, Миронюк О. С., Борщов В. І. (2005)
Распопов О. С. - Теоретичні дослідження динамічних характеристик вільних коливань прогінних будов типу 690/7К, Харитонова Т. Ф., Борщов В. І. (2005)
Редченко В. П. - Випробування прогінних будов автодорожніх мостів рухомим навантаженням (2005)
Селихова Т. А. - Исследование модели основания в виде слоя конечной толщины с использованием МКЭ (2005)
Солдатов К. И. - Об одном подходе к проектированию висячих мостов (2005)
Солдатов К. И. - Собственные колебания висячих трубопроводных переходов (2005)
Солдатов К. І. - До питання про класифікацію опор залізничних мостів під дві колії, Борщов В. І., Сіліна Ю. Ю. (2005)
Соломка В. И. - Методика проведения работ по оценке технического состояния железобетонных пролетных строений мостов и определение объема и структуры их текущего содержания, Горобец В. Л., Борщов В. И. (2005)
Соломка В. И. - Оценка технического состояния железобетонных пролетных строений мостов и определение объема и структуры их текущего содержания, Горобец В. Л., Борщов В. И. (2005)
Сухоруков Б. Д. - Опыт эксплуатации и наблюдения за мостовыми сооружениями, опоры которых подвержены неравномерным осадкам и кренам, Савчинский Б. В., Журбенко М. К. (2005)
Тарасенко В. П. - Вантажопідйомність прогінних будов та встановлення режиму руху поїздів по мостах, що експлуатуються (2005)
Тарасенко В. П. - К определению масштаба записей при использовании универсального прибора Гейгера как динамического прогибомера с проволочной связью (2005)
Тарасенко В. П. - Результаты обследования и расчет арочного моста с ребристыми арками с учетом упругой податливости промежуточных опор, Косяк В. Н, Рыкина В. Л. (2005)
Харитонова Т. Ф. - Теоретичні досдідження вільних коливань прогінних будов розрахунковим прогоном 110 м серії 3.501.2-139, Борщов В. І. (2005)
Белоконь А. И. - Переустройство организаций в направлении создания проектно-ориентированных систем, Левчинский Д. Л. (2005)
Bielikova A. - Corporate Identity Project For Prosperity Of Transport Organization, Klieštik T. (2005)
Bartošova V. - To The Concept Of Optimal Indebtedness In Components Of Intelligent Transport Systems, Majerčak J. (2005)
Драгун Л. М. - Використання факторного аналізу при прийнятті управлінських рішень в менеджменті персоналу, Фісуненко П. А., Бородін М. О. (2005)
Пшинько А. Н. - Эффектообразующие факторы в логистической системе, влияющие на стратегию управления материальными запасами предприятия, Корецкая С. А., Чеботенко В. А. (2005)
Молодченко-Серебрякова Т. Г. - Методический подход к определению стоимости объектов жилого фонда в многоквартирных домах с использованием экономико-математического моделирования (2005)
Farkašova V. - Human Resources Management In Slovak Transport Company, Klieštik T. (2005)
Якимова А. М. - Підходи до управління операційними грошовими потоками на основі реалізації стратегії зростання ринкової вартості підприємства (2005)
Аверкина М. Ф. - Індикатори діагностики забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Болдак А. К. - Развитие агроэкотуристических структур Брестского региона (2013)
Брайловський І. А. - Державно-приватне партнерство як інструмент задоволення суспільних потреб (2013)
Денисенко М. П. - Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу (2013)
Денисенко С. А. - Удосконалення системи регулювання відтворювальних процесів за наслідками реалізації регіональної податкової політики (2013)
Длугопольський О. В. - Фіскальна консолідація як реакція на світову фінансово-економічну кризу: особливості застосування правил і норм у країнах ЄС та Латинської Америки (2013)
Заяць Г. С. - Кадрове забезпечення охорони здоров'я України: аспекти модернізації (2013)
Касич А. О. - Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід, Литвиненко Я. О., Мельничук П. С. (2013)
Колесніков В. П. - Формування та оптимізація товарного асортименту підприємства для внутрішнього та зовнішнього ринку (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського