Шумейко С. М. - Ефективність форм виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи (2015)
Шурхал І. А. - Сформованість навичок здоров’язбереження у сучасних старшокласників (2015)
Яшна О. П. - Обгрунтування аспектів оздоровчого виховання новонароджених дітей у сім’ї (2015)
Бабич Т. М. - Совершенствование координационных способностей у студентов технических специальностей (2015)
Без’язичний Б. І. - Створення етичного освітньо-виховного середовища як важлива умова формування етичної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Галімський В. О. - Удосконалення індивідуальної тренувально-оздоровчої підготовки студентів вищих навчальних закладів (2015)
Ганчар А. И. - Обобщенная оценка достижений команд пловцов по программе I-X спартакиад народов СССР (1956-1991 гг.) (2015)
Глиняна О. А. - Особенности физической реабилитации после оперативного лечения геморрагического инсульта (2015)
Корюкаєв М. М. - Ефективність експериментальної методики занять силової спрямованості в підготовчому періоді пауерліфтингу (2015)
Куц О. С. - Особливості прояву фізичних якостей школярок 8-17 років різного рівня фізичного розвитку (2015)
Михальчук Р. В. - Шляхи підвищення працездатності спортсменів-гирьовиків, Андрейчук В. Я., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. (2015)
Мулик К. В. - Застосування елементів оздоровчого туризму у дітей 5-6 років у дошкільних навчальних закладах (2015)
Сич Д. Ю. - Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі фізичного виховання (2015)
Туряниця І. С. - Координаційні здібності дзюдоїстів (2015)
Форостян О. І. - Теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання дітей з порушеннями зору (2015)
Хазим Тони. - Проблема совершенствования организации и управления спортом в результатах научных исследований (2015)
Хом’яченко О. О. - Значення та особливості передзмагальної розминки в спортивних танцях (2015)
Шліхта С. В. - Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень підлітків засобами фізичного виховання (2015)
Примаченко Н. М. - Вітаємо з 80-річчям. Доктора економічних наук, заслуженого професора, завідувача кафедри економіки підприємства Львівського національного університету академіка АН вищої школи України, професора економічних наук Республіки Польща Михасюка Івана Романовича (2015)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2015)
Щука Г. - Забезпечення принципу наступності у змісті середньої та вищої професійної освіти в готельному господарстві (досвід Російської Федерації), Кашинська О. (2015)
Крамаренко А. - Ідеї освіти для сталого розвитку як основні орієнтири процесу формування еколого орієнтованого фахівця початкової освіти (2015)
Кишакевич Ю. - Про вплив сім’ї, школи та суспільства на формування патріотизму молоді (2015)
Кишакевич С. - Проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках музичного мистецтва в школі (2015)
Данієлян А. - Сутнісні характеристики ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до професії, Вовк Ю. (2015)
Бабенко Т. - Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як передумова готовності студента до наукової діяльності (2015)
Кекош О. - Дорогим матирям (2015)
Благун Н. - Проблема соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом: теоретичний аспект (2015)
Горпініч Т. - Використання методу навчальних станцій для реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови у вищій школі (2015)
Проценко О. - Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура, Юрочко С. (2015)
Савчук Л. - Початкова школа як середовище формування життєвої компетентнеості молодших школярів, Бартків О. (2015)
Семенов О. - Формування громадянської спрямованості старшого дошкільника у процесі творчої діяльності, Дужич С. (2015)
Семенова Н. - Аналіз підходів до побудови педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, Дужич Н. (2015)
Степанюк К. - Моніторинг ефективності моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2015)
Романовська О. - Особливості організації процесу професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних ВНЗ щодо проблеми формування їхньої конкурентноздатності (2015)
Грабовенська С. - Впровадження туристичних кластерів як рушійної сили підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг (2015)
Жидкова Н. - Міжпредметні та внутрішньокурсові зв’язки як засоби формування міжпредметної компетентності на уроках правознавства в учнів 10 класів (2015)
Нищак І. - Базова інженерно-графічна підготовка вчителя технологій (на прикладі нарисної геометрії, креслення, комп’ютерної графіки) (2015)
Ворник М. - Методична роль гри у підготовці студентів-філологів у процесі вивчення курсу "Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)” (2015)
Пермінова А. - Методи навчання що використовувались в процесі підготовки інженерів-педагогів швейного профілю в вищих навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2015)
Савчук Л. - Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців у фінансово-економічному коледжі до професійної діяльності, Акуленко К. (2015)
Лемко Г. - Структура комунікативної культури особистості школяра, Яремчук А. (2015)
Бялик О. - Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді (2015)
Ригель О. - Особливості професійного вибору сучасних старшокласників (2015)
Чернєга О. - Комунікативна компетентність майбутнього фахівця (2015)
Кизима І. - Концептуальні підходи щодо вивчення гендерних компетентностей вчителів (2015)
Петриця Л. - Семантичні особливості англійських фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом (2015)
Малая Ю. - Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства (2015)
Лецюк І. - Моделювання процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування інформаційно-комунікаційного середовища (2015)
Воронцова К. - Загальна характеристика вищої юридичної освіти Великої Британії (2015)
Кацьма В. - Логістичне управління ланцюгами постачання підприємства (2015)
Уруський А. - Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи (2015)
Розман І. - Методична робота з учителями громадських організацій у Закарпатті (1919 – 1938 рр.) (2015)
Сидоряк З. - Фізичне виховання у загальноосвітніх школах України (1920 – 1930-ті рр.): зміст і форми (2015)
Пантюк М. - Науково-практичні конференції як засіб підготовки вчителя початкових класів до науково-дослідницької діяльності (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти), Зимульдінова А., Скалич Л. (2015)
Зайченко Н. - Національна учительська бібліотека Аргентини як інформаційно-освітній центр (2015)
Васьківська Г. - Інтернет-середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій учнів (2015)
Сабат Г. - Модель майбутнього в "Чудовому новому світі” Олдоса Гакслі та світових антиутопіях (2015)
Бондаренко В. - Педагогічні засоби формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Бурковська З. - Мовні мультимедійні програми як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції студентів (2015)
Кравчук О. - Текст – засіб формування мовнокомунікативної компетентності вчителя-філолога (2015)
Малихіна С. - Сегментно-елементна структура лінійно-горизонтальної перспективи площини дидактичної інтенсифікації (2015)
Янченко Т. - Ліквідація педології в Україні: причини та наслідки (2015)
Колодійчук Л. - Деякі аспекти технології проектування віртуальних пристроїв в навчальному процесі, Печковський К., Гайдукевич С. (2015)
Щербак І. - Підготовка майбутніх вихователів до формування рухової активності у дітей дошкільного віку (2015)
Хомишак О. - Лінгводидактчний аспект викладання іноземної мови у мовному ВНЗ (2015)
Корогод Н. - Знання про ринок об’єктів інтелектуальної власності – необхідна складова підготовки сучасних фахівців, Новородовська Т. (2015)
Черчата Л. - Особливості підготовки студентів університетів до міжкультурної комунікації (2015)
Корольова Н. - Адаптація іноземних студентів до професійної діяльності в період педагогічної практики (2015)
Новак С. - Поетика характеротворення у повісті "Василько Ростиславич” Володимира Бірчака (2015)
Айстраханов Д. - Проектування змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю на основі компетентнісного підходу (2015)
Алєксєєва С. - Форсайт у підготовці майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2015)
Кучина К. - Моральне виховання молодших школярів в сучасних вітчизняних освітніх концепціях та програмах (2015)
Махомета Т. - Вивчення першокурсниками ліній і поверхонь у курсі аналітичної геометрії у педагогічному університеті (2015)
Семенова Н. - Взаємодія сім’ї та дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект, Сільчук А. (2015)
Канарова О. - Реалізація системного підходу в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом (2015)
Проценко О. - Умови забезпечення якості інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі, Борисенко Л. (2015)
Виговська C. - Шляхи формування риторичної культури майбутніх педагогів, Гавріченкова І. (2015)
Базильчук О. - Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2015)
Апрелєва І. - Стан сучасної дошкільної освіти в Україні крізь призму принципу доступності до дошкільного виховання (2015)
Смаковський Ю. - Компоненти, критерії та рівні сформованості педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики (2015)
Кардашук Н. - Чинники розвитку педагогічної творчості викладача вищого навчального закладу (2015)
Сухорукова С. - Компоненти, критерії та показники технології формування індивідуального стилю професійної діяльності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Терещенко С. - Нормативно-правові аспекти становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні (2015)
Горак О. - Філософія гуманізму. Становлення та розвиток гуманістичної парадигми освіти (2015)
Криворот Т. - Педагогічні умови підготовки магістрів педагогіки до використання математичної статистики (2015)
Левчук Л. - Принципи формування пізнавальної активності майбутніх учителів музики у процесі навчання гри на фортепіано (2015)
Наумук І. - Умови формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики (2015)
Шевцова Г. - Теоретичний аналіз концепту "Повага до матері” (2015)
Вступне слово. Привітання університету з нагоди 20-річчя УДУФМТ (2015)
Гужва І. Ю. - Глобальні ланцюги доданої вартості та інтеграція до них України, Онищенко В. П. (2015)
Онищенко В. П. - Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу (2015)
Андрійчук В. Г. - Верифікація наданого Європейським Союзом автономного преференційного торгового режиму та можливості його використання виробничо-експортним потенціалом України (2015)
Яценко О. М. - Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації, Невзгляд Н. Г., Невзгляд А. Г. (2015)
Смирнов І. Г. - Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України (2015)
Гарасим Ю. Й. - Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асоціацію України та ЄС (2015)
Остапенко Т. Г. - Бебі-економіка як чинник підвищення ефективності використання людського потенціалу в умовах глобалізації (2015)
Булах Т. М. - Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу, Плахотнікова Л. О. (2015)
Коровайченко Н. Ю. - Вплив внутрішніх та зовнішних шоків на розвиток торгівлі України з ФРН, Шевченко Л. В. (2015)
Ільницький Д. О. - Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика (2015)
Удод Н. М. - Глобальні кліматичні зміни: вплив на міжнародну торгівлю та засоби регулювання (2015)
Пєнська І. О. - Особливості впливу ТНК на економічний розвиток України (2015)
Назаренко О. А. - Порівняльний аналіз зрушень у торгівлі між Європейським Союзом та окремими країнами світу, враховуючи набуття чинності угод про створення зон вільної торгівлі (2015)
Сібекіна А. Ю. - Дослідження впливу ЗВТ з Європейським Союзом на суспільно-економічний розвиток країн (2015)
Джалилов А. - Вопросы теории и методологии фрагментации международного производства транснациональных фирм (2015)
Туров В. В. - Напрямки зміни експортної політики Республіки Казахстан (2015)
Дмитрієва Н. О. - Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України (2015)
Чен Хунцзе - Выбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" (2015)
Гамма Т. М. - Критерії оцінки економічної ефективності інтеграційних процесів у харчовій промисловості, Терещенко О. М. (2015)
Сухоруков А. І. - Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості-стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України, Собкевич О. В. (2015)
Драган О. А. - Стратегия економической безопасности предприятия: содержательный и таксономический аспект (2015)
Євтушевська О. А. - Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю підприємств водного транспорту (2015)
Щербань О. Д. - Джерела забезпечення фінансової надійності страховика (2015)
Сукрушева Г. О. - Теоретичні аспекти поняття "економічна безпека регіону" (2015)
Зелінський М. Ю. - Культурна політика в Україні на етапі транзиту, Саракун Л. П. (2015)
Білорус О. Г. - Структурна трансформація глобального капіталу та гіперфінансіалізація відтворювальних процесів (2016)
Барановський О. І. - Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку (2016)
Лондар С. Л. - Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України, Кузнєцов К. В., Верещака І. М. (2016)
Петраков Я. В. - Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів (2016)
Ткаченко Н. В. - Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2016)
Ловінська Л. Г. - Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків (2016)
Невідомий В. І. - Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної державної аудиторської установи (2016)
Татаренко Н. О. - Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму (2016)
Автори (2016)
Гаврилюк О. В. - Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів (2016)
Лютий І. О. - Регулювання надання державних гарантій в Україні, Лондар О. С. (2016)
Булана О. О. - Реформування державної допомоги бізнесу в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2016)
Павлюк К. В. - Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні (2016)
Коваленко В. В. - Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України, Звєряков О. М., Гайдукович Д. С. (2016)
Циганов C. А. - Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг, Апалькова В. В. (2016)
Терещенко Г. М. - До питання створення мегарегулятора на фінансовому ринку України, Клименко К. В. (2016)
Автори (2016)
Янчук А. - Нормативно-правове забезпечення національної безпеки, Блистів Т., Колесник В., Пригунов П. (2016)
Крегул Ю. - Реформування місцевого самоврядування в Україні, Батрименко В. (2016)
Гончаренко О. - Конституційні засади саморегулювання господарської діяльності (2016)
Шамрай В. - Адміністративно-правовий статус військових формувань, Вернигора В. (2016)
Микитенко Л. - Парадигма забезпечення права споживача на інформацію (2016)
Сударенко О. - Податок – категорія фінансового права (2016)
Шамрай Б. - Адміністративна діяльність із запобігання і протидії корупції у військовій сфері (2016)
Бакалінська О. - Захист від недобросовісної конкуренції: перспективи правового регулювання (2016)
Мазаракі Н. - Медіація в Україні: проблеми теорії та практики (2016)
Малютін І. - Кримінально-правовий захист потерпілих в Україні (2016)
Смітієнко З. - Затримання підозрюваного в дипломатичних представництвах України, Кобилинська І. (2016)
Корягіна А. - Генезис злочинної поведінки (2016)
Бондаренко Н. - Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні (2016)
Заболотний М. А. - Вплив молекулярного оточення на властивості алкалої-дів протипухлинного препарату Коніум, Полуян Н. А., Довбешко Г. І., Кондрацький Ю. М., Куліш М. П., Момот А. І., Дмитренко О. П. (2014)
Карбовский В. Л. - Взаимодействие вируса табачной мозаики с наночастицами золота, Курган Н. А., Касияненко В. Х., Карбовская Л. И. (2014)
Смоляр А. С. - Флюїдний синтез фаз вуглецю, Золотаренко О. П., Покропивний О. В., Куц В. О., Гурін В. Г., Невдача В. В., Архiпов С. О., Бархоленко В. О., Малоштан С. М., Герасимов О. Ю., Щур Д. В., Бурхан А. О., Блощаневич О. М., Тітенко А. М., Хоменко Б. С. (2014)
Володин А. А. - Электропроводящие композиционные материалы на основе оксидов металлов и углеродных наноструктур, Золотаренко А. Д., Бельмесов А. А., Герасимова Е. В., Щур Д. В., Тарасов В. Р., Загинайченко С. Ю., Дорошенко С. В., Золотаренко Ан. Д., Золотаренко Ал. Д. (2014)
Баскаков С. А. - Перспективные материалы для гидридных суперконденсаторов на основе гидроксида никеля и восстановленного оксида графена, Золотаренко А. Д., Баскакова Ю. В., Шульга Ю. М., Щур Д. В., Ефимов О. Н., Гусев А. Л., Дорошенко С. В. (2014)
Долгов А. С. - Миграция двухатомных комплексов в структуре графена, Жабчик Ю. Л. (2014)
Balabai R. M. - The choice of silicon nanostructures for CH4 detection: ab-initio calculation, Merzlikin P. V. (2014)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра–Датты–Лундстрома (2014)
Покутний С. И. - Экситон из пространственно-разделённых электрона и дырки в квазинульмерных наноструктурах, Горбик А. П. (2014)
Жмурин П. Н. - Улучшение диспергируемости наночастиц GdF3 в полистирольной основе пластмассового сцинтиллятора, Гуркаленко Ю. А., Свидло О. В. (2014)
Ющук С. І. - ЯГР-дослідження магнетних властивостей нанорозмірних порошків магнетиту, Юр'єв С.О., Цюпко Ф. І., Біленька О. Б., Горіна О. М. (2014)
Kirilyuk A. P. - Cosmological problem solution by complex-dynamical interaction analysis (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування нирковоклітинного раку з внутрішньовенозним розповсюдженням та імплантацією тромбу в стінку нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М. (2015)
Гребень Н. К. - Ефективність ретиналаміну та методів його застосування в лікуванні діабетичної ретинопатії (2015)
Гудзенко Т. Б. - Коронарне шунтування у пацієнтів похилого і старечого віку, Судус А. В., Шевчук І. М. (2015)
Поляцко К. Г. - Реперфузійне пошкодження тонкої кишки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність (2015)
Матвійчук Б. О. - Актуальні проблеми невідкладної хірургії колоректального раку, Матвійчук О. Б., Фецич М. Т. (2015)
Каніковський О. Є. - Вибір тактики лікування ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у похилому і старечому віці, Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В. (2015)
Дронова В. Л. - Нові підходи до анестезіологічного забезпечення при симультанних операційних втручаннях у жінок із поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією (2015)
Бабляк О. Д. - Роль рентгеноангіохірургічних методів у діагностиці та лікуванні пацієнтів із конотрункальними вадами серця та великими аорто-легеневими колатеральними артеріями, Максименко А. В., Мотречко О. О. (2015)
Білоокий О. В. - Роль цитокінів у патогенезі неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Загоруйко Р. Р. - Черезшкірна нефростомія як перший етап малоінвазивного лікування ретенційних захворювань верхніх сечовидільних шляхів (2015)
Грубар Ю. О. - Застосування LCP-блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці, Гаріян С. В., Бурбела І. В., Грубар М. Ю. (2015)
Боднар Р. Я. - Ремоделювання великої підшкірної вени при посттромбофлебітичній хворобі (2015)
Ковальчук А. О. - Переваги малотравматичної аутодермопластики з використанням трансплантатів ультратонкого зрізу у хворих з опіками, Олійник Н. Ю. (2015)
Шапринський В. О. - Спонтанний розрив стравоходу: нестандартна ситуація в діагностиці та лікуванні, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В., Мітюк Б. О. (2015)
Грубник Ю. В. - Нестандартні методи при виконанні малоінвазивних операцій у лікуванні кишкової непрохідності пухлинного генезу, Нетков А. Д., Юзвак О. М. (2015)
Бубняк М. Р. - Рентгенендоваскулярні методи в лікуванні шлунково-кишкових кровотеч неварикозної етіології, Рачкевич С. Л., Король Я. А. (2015)
Гулюк А. Г. - Устранение дефекта верхней челюсти во фронтальном отделе после огнестрельного ранения, Лунгу В. И., Мазур В. П. (2015)
Беденюк А. Д. - Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка, Футуйма Ю. М., Гусак О. М., Чепіль І. В., Бурак А. Є., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. (2015)
Лисюк Ю. С. - Гнійна інфекція м’яких тканин таза і стегна, спричинена внутрішньоматковою спіраллю, Зубенко О. В., Савчак Я. О., Паранчишин В. М. (2015)
Каштальян М. А. - Опыт хирургического лечения пациентов с хроническим калькулезным холециститом в стационаре короткого пребывания, Павлишин В. В., Колотвин А. А. (2015)
Мицик Ю. О. - Динаміка показників захворюваності та смертності від раку нирки в Україні: сучасний стан проблеми (2015)
Мережко Н. - Інститут уповноваженого економічного оператора в Україні, Калуга Н., Очерет А. (2016)
Іванов Л. - Технічні бар’єри у міжнародній торгівлі, Янушкевич Д. (2016)
Чорна Н. - Українсько-польське економічне співробітництво (2016)
Мельниченко С. - Міжнародні готельні мережі на національному ринку, Кудлай Т. (2016)
Лапшин В. - Зовнішньоторговельна діяльність регіонів України, Кузніченко В. (2016)
Ковінько О. - Міжнародні ринки аграрної продукції (2016)
Карп’юк О. - Програма "Ліненсі" у конкурентній політиці країн світу (2016)
Сідоров В. - Регіональна економічна інтеграція, Пасмор М. (2016)
Зінченко Ф. - Міжнародний ринок боргових цінних паперів (2016)
Palinchak M. M. - Question about the legal status of schools and churches in the state (2015)
Алмаші М. М. - Захист прав людини неурядовими правозахисними організаціями (2015)
Палінчак М. М. - Моделі державно-церковних відносин у сучасній правовій практиці: конституційно-правовий аспект, Громовчук М. В. (2015)
Росоха С. В. - Конституційно-правове закріплення правового статусу людини та громадянина: окремі питання (2015)
Бисага Ю. М. - Конституційно-правове регулювання реформ у державі: питання теорії та практики, Бєлов Д. М. (2015)
Byelov D. M. - The paradigm of constitutionalism as a philosophical-legal category, Lenger Ya. I. (2015)
Грін О. О. - Конституційно-правовий статус Закарпаття в складі Угорщини (1939–1944 рр.) (2015)
Горащенков О. М. - Місце глави держави в системі гарантів місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правові аспекти (2015)
Лемак О. В. - Право на незалежний і безсторонній суд у контексті захисту прав людини й основоположних свобод (2015)
Пацкан В. В. - Еволюція парламентаризму та його вплив на забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2015)
Попович М. М. - Предмет відання й повноваження конституційного суду України (2015)
Чижмар К. І. - Органи нотаріату в Україні: окремі аспекти конституційно-правового статусу (2015)
Аксьонова В. І. - Дискурс національної ідеї у контексті цивілізаційного розвитку України (2014)
Ананьева Е. П. - Толерантність у розвитку освітніх систем країн етнокультурного плюралізму (західноєвропейських суспільств) (2014)
Богаченко В. В. - Девіація та маргіналізації як нелінійні соціокультурні інваріанти процесу самоідентифікації суб'єкта соціальної дії (2014)
Борінштейн Є. Р. - Основи гуманізації та гуманітаризації вищої освіти в Україні:соціально-філософський аспект (2014)
Голубицкая А. В. - Стратегія репрезентації старозаповітного історизму в філософії історії Г. В. Флоровського (2014)
Долженков О. О. - Соціально-філософський аналіз проблем демократії в сучасному українському суспільстві (2014)
Замкова Н. Л. - Відносини між мовою та культурою в "національних проектах" xix сторіччя (2014)
Кавалеров А. А. - Ідеал як основа ціннісної свідомості індивіда та суспільства (2014)
Кадієвська І. А. - Ґенеза становлення особистості, Нарядько Г. Я. (2014)
Кравцов Ю. С. - Cоціокультурний дискурс поняття "правова ідентифікація", Якуніна А. О. (2014)
Крыжантовская Т. И. - Методологія дослідження протиріч, Крыжантовский А. В. (2014)
Кримець Л. В. - Науково-освітній простір у сфері соціально-філософського дискурсу (2014)
Мельник Ю. М. - Самосвідомість в парадигмі самореалізаціі особистості (2014)
Михайлик О. Г. - Здоров’я як гуманітарна проблема, Парвадов Л. А. (2014)
Нарядько Г. Я. - Експлікація поняття "особистість" в дискурсі соціально-філософської думки (2014)
Нивня А. А. - Ритуал у контексті символізації простору (2014)
Пальчинская М. В. - Теорія віртуалізації суспільства: концептуальна схема (2014)
Полибза Е. О. - Роль рекламної комунікації у формуванні суспільної свідомості (2014)
Попков В. В. - Нова людина – таємниця і сенс християнства (2014)
Пунченко О. П. - Інформаційні ресурси суспільства: сутність, структура, форми репрезентації та роль у суспльному розвитку, Козленко П. Е. (2014)
Садоха О. В. - Експлікація ідеї справедливості у філософсько-освітніх дискурсах, Варич Н. І. (2014)
Самчук Л. С. - Мовні конфлікти в Україні як об’єкт дослідження філософії освіти (2014)
Скловський І. З. - Етнокомунікативні зміни в Україні в умовах радикальних трансформацій (2014)
Стовпець О. В. - Соціально-філософський погляд на лобізм як один з факторів впливу на культуру законотворчості в інформаційному суспільстві (2014)
Тимохов О. В. - Панорамність як особливий феномен в системі класифікації видів мислення (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїстична складова "уроків історії" (2014)
Alexis V. H. - Iovem imperium, або сакральні аспекти римської "глобалізації" (2014)
Худенко А. В. - Задоволення: подія народження людини (2014)
Цибра М. Ф. - Елементи нелінійної методології у науковому пізнанні (2014)
Шевченко Г. А. - Соціально-філософські проблеми формування культури технічної творчої діяльності особистості в ххі сторіччі (2014)
Palinchak M. M. - On research methodology of legal aspects of freedom of religion, Gromovchuk M. V. (2015)
Алмаші І. М. - Загальна декларація прав людини ООН як джерело конституційного права України (2015)
Палінчак М. М. - Конституційне регулювання державно-церковних відносин у Польській Республіці, Богдан С. Р. (2015)
Полякова В. О. - Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод як джерело права в Україні (2015)
Bysaga Yu. M. - Constitutional law science, Byelov D. M., Lenger Ya. I. (2015)
Бєлов Д. М. - Реформа інституційної системи в Україні: конституційно-правові засади, Туряниця О. О. (2015)
Кеменяш Р. Ю. - Історія становлення та розвитку конституційної економіки (2015)
Ленгер Я. І. - Конституціоналізм в Україні як реалізація ідеї євроінтеграції, Біровчак А. В. (2015)
Бисага Ю. Ю. - Нотаріат у конституційній системі держави: історико-правові аспекти (2015)
Карпінська О. Б. - Співвідношення понять правоохоронної й правозахисної діяльності та особливості їх практичного здійснення в конституційній системі нашої держави (2015)
Марцеляк О. В. - Правова природа та види цензів у виборчому праві, Марцеляк С. М. (2015)
Погорєлова З. О. - Проблемні питання законопроектування в контексті українського й міжнародного досвіду (2015)
Придачук О. А. - Суб’єкти правової охорони Конституції України (2015)
Морщенок Т. С. - Огляд підходів до визначення економічної сутності поняття "ефективність" (2016)
Voit S. N. - Strategy of survival and self-reproduction of complex self-managing social-economic systems in mesolevel, Holod S. B. (2016)
Galtsova O. L. - Property in agricultural sector: institutional transformation (2016)
Севастьянов Р. В. - Енергоефективність промислових підприємств України та бар'єри з її впровадження (2016)
Стегней М. І. - Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність, складові та функції (2016)
Шляга О. В. - Ефективність господарської діяльності: сутність та підходи (2016)
Гаврилець О. В. - Франчайзинговий бізнес України в період кризи (2016)
Дробишева О. О. - Дослідження ймовірності банкрутства промислового підприємства (2016)
Єлець О. П. - Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства (2016)
Коваленко О. В. - Підходи до визначення поняття економічної безпеки підприємства (2016)
Конащук В. Л. - Раціоналізація використання ресурсів промисловим підприємством за рахунок інновацій (2016)
Ярошевська О. В. - Цінові тенденції промисловості України (2016)
Антошкін В. К. - Методологічні засади врахування та регулювання соціальних складових формування економічної безпеки регіонів країни (2016)
Бугрім О. Ю. - Природно-ресурсний потенціал Придніпровського економічного району (2016)
Stroyko T. V. - The role of public-private partnership in regional development (2016)
Складанна К. І. - Впровадження безтарифної системи оплати праці на підприємстві (2016)
Юсипчук Л. А. - Дослідження продуктивності праці на промисловому підприємстві (2016)
Лінтур І. В. - Теоретичні аспекти бюджетування банківських установ у системі фінансового менеджменту (2016)
Покатаєва О. В. - Практика державної податкової політики екологізації в умовах реалізації сталого економічного розвитку, Томарева-Патлахова В. В. (2016)
Пономаренко С. А. - Ультразвуковые и морфологические сопоставления при поясничном остеохондрозе (2015)
Сафонова И. Н. - Клинические постнатальные результаты при различных эхографических вариантах кардиальных аномалий плода, Яворская Т. П. (2015)
Федуленкова Ю. Я. - Ультразвукові та комп’ютернотомографічні аспекти діагностики дифузних уражень печінки (2015)
Красносельський М. В. - Перебіг післяопераційного періоду у хворих на гостру непрохідність кишечника пухлинного генезу залежно від кріоглобулінемії, Шевченко Р. С., Міщан С. А., Граматюк С. М. (2015)
Бурьян А. В. - Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике рака щитовидной железы, Винник Ю. А. (2015)
Козопас В. С. - Оптимізація діагностичного процесу у постраждалих з ушкодженням таза при множинній та поєднаній травмі (2015)
Свинаренко A. В. - Неоадъювантная химиолучевая терапия при местно-распространенном раке прямой кишки низкой локализации, Демченко B. Н. (2015)
Важенин А. В. - Рентгеноструктурный анализ деревянных основ икон из собрания челябинского государственного музея изобразительных искусств – возможности рентгеновской компьютерной томографии, Привалов А. В., Чернова О. Н., Алферова Ю. Л., Ваганов Н. В., Решетова Т. А. (2015)
Важенин А. В. - Развитие ядерной медицины на территории Южного Урала, Кузнецова А. И., Галямова Ю. В., Важенин И. А., Братникова Г. И., Афанасьева Н. Г. (2015)
Чайченко Д. В. - Возможности хирургического лечения больных с обширным метастатическим поражением печени (ALPPS), Важенин А. В., Привалов А. В., Антонов А. А., Зайков А. А. (2015)
Привалов А. В. - Безопасность применения гипертермической интраоперационной интраперитонеальной химиоперфузии в лечении перитонеального канцероматоза, Антонов А. А., Таратонов А. В., Астафьев И. В., Чернова Л. Ф., Губайдуллина Т. Н., Важенин А. В. (2015)
Артемова Н. А. - Факторы, влияющие на результаты лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого, Минайло И. И., Синайко В. В. (2015)
Минайло И. И. - Современная лучевая терапия рака легкого и предстательной железы с использованием высокотехнологичных методик, Демешко П. Д., Леусик Е. А., Артемова Н. А., Тарутин И. Г., Петкевич М. Н. (2015)
Синайко В. В. - Влияние суммарных очаговых доз лучевой терапии на отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения пациентов с глиобластомой, Артемова Н. А., Мельник А. П., Новосельская О. А., Яковенко А. А., Мармыш А. В. (2015)
Підлубна Т. Г. - Проведення стереотаксичної радіохірургії на лінійному прискорювачі Novalis у Всеукраїнському центрі радіохірургії, Кметюк Я. В., Удатова Т. В., Курило Г. О., Сілаєва О. С., Кісіль Ю. М. (2015)
Удатова Т. В. - Персоналізований підхід до проведення дистанційної променевої терапії за радикальною програмою у пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Костюк К. С., Ашихмін А. В. (2015)
Сєдаков І. Є. - Нерезектабельні пухлини голови та шиї. можливості хіміопроменевого лікування, Семикоз Н. Г., Остапенко Ю. В., Гончар О. Г., Бондар А. В., Горовенко Р. Є., Рогалєв А. В. (2015)
Гацкевич Г. В. - Проблемы расчета стационарной радиационной защиты помещений для аппаратов дистанционной лучевой терапии, Тарутин И. Г. (2015)
Лысак В. И. - Химиолучевая терапия местно-распространенного рака шейки матки, Гордеева Е. В., Мирошниченко И. В., Репецкая И. Н., Чорнай А. Ю., Суботина И. В. (2015)
Тюєва Н. В. - Використання брахітерапії високої потужності дози в комбінованому лікуванні сарком м’яких тканин, Таварткіладзе Н. Є., Стоян В. Т., Антонова Л. П., Прохода С. А. (2015)
Іванкова В. С. - Сучасна променева терапія та етапи її розвитку (2015)
Іванкова В. С. - Запобігання надмірної токсичності консервативної терапії хворих на місцево-поширені форми раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Скоморохова Т. В., Гореліна Г. Л. (2015)
Іванкова В. С. - Результати консервативного лікування місцево-поширеного раку шийки матки з використанням цитостатичних препаратів під час поєднаної променевої терапії, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Бакай О. О. (2015)
Старенький В. П. - Реорганізація роботи відділення променевої терапії в умовах збільшення потоку хворих із зони АТО, Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Авер’янова Л. О., Карвасарська В. В. (2015)
Сухина Е. Н. - Ангиобластомный эффект и токсичность хронорадиотерапии рака прямой кишки и шейки матки, Свинаренко А. В., Старенький В. П., Грищенко Т. П., Насонова А. Н., Нестеренко А. С. (2015)
Сухина Е. Н. - Использование дозиметрии in vivo при проведении дистанционной лучевой терапии пациенткам с местно-распространенным раком шейки матки, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Нестеренко А. С., Немальцова Е. В., Васильев Л. Л., Трофимов А. В. (2015)
Старенький В. П. - Сучасні технології дистанційної променевої терапії: реалії та перспективи в Україні, Авер’янова Л. О., Карвасарська В. В., Васильєв Л. Л., Трофимов А. В. (2015)
Васильєв Л. Л. - Визначення оптимального положення внутрішньої фіксованої точки при передпроменевій підготовці у пацієнтів з пухлинами легенів за допомогою рентгенографії, Трофимов А. В., Старенький В. П. (2015)
Старенький B. П. - Опыт применения метода конформной хрономодулированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования с модификацией 5-фторурацилом при лечении опухолей головы и шеи, Сухина Е. Н., Свинаренко А. В., Артюх C. В., Тешнер С. М., Карвасарская В. В. (2015)
Іванкова О. М. - Підвищення ефективності неоад’ювантної хіміорадіотерапії у хворих похилого віку на первинно-неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Смоланка І. І., Лігірда О. Ф., Костриба О. І. (2015)
Вівчаренко Ю. К. - Ефективність застосування пролонгованої епідуральної анестезії (ПЕА) при проведенні паліативного променевого лікування у хворих з множинними метастатичними ураженнями кісток, Попівняк Х. І., Романчук В. Р., Остапяк І. М., Крижанівська А. Є., Волошин Н. М. (2015)
Кіхтенко І. М. - Особливості діагностики, перебігу та лікування пізньої променевої виразки, Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М. (2015)
Єгоров О. О. - Стан центральної нервової системи плода у вагітних після органозберігального лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2015)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні порушення у хворих на рак тіла матки із кортизолемією різної вираженості на етапах комбінованого лікування, Сорочан П. П., Громакова І. А., Кузьменко О. В., Іваненко М. О. (2015)
Орищин Н. Д. - Випадок радіологічної діагностики та динамічного нагляду за метастазуванням карциноми легені у перикард та вушко лівого передсердя, Милян Ю. П., Гриньків Т. М., Хрупович Л. Б. (2015)
Замотаєва Г. А. - Вплив радіойодотерапії на імунофенотип лімфоцитів периферичної крові хворих на рак щитоподібної залози різного віку, Фільчаков Ф. В., Степура Н. М., Шуміліна К. С., Гулеватий С. В., Кукушкіна С. М., Тронько М. Д. (2015)
Конанихін В. І. - Ускладнення після комбінованого лікування у хворих на рак шийки матки, Колпаков О. Є., Рижкова Ю. В. (2015)
Яковець Ю. І. - Варіант паліативного лікування хворих на колоректальний рак з метастазами в печінку і механічною жовтяницею, Семикоз Н. Г., Тараненко М. Л., Жильцов О. В., Рогалєв А. В. (2015)
Мусаев Б. Н. - Случайные узелковые находки в легких, обнаруживаемые при компьютерной томографии, Новиков Н. Е., Винницкая Д. К., Дьякова Е. В. (2015)
Старенький В. П. - Вибір об’єму опромінювання в послідовному хіміопроменевому лікуванні недрібноклітинного раку легені, Сухіна О. М., Білозор Н. В., Карвасарська В. В., Васильєв Л. Л. (2015)
Белозор Н. В. - Лучевые эзофагиты при разных методиках лучевой терапии у больных немелкоклеточным раком легкого, Старенький В. П., Сухина Е. Н., Карвасарская В. В. (2015)
Соколовська М. В. - Ефективність радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини ІІ-III стадій (2015)
Спіженко Н. Ю. - Гіпофракційна стереотаксична радіотерапія гіпернефроїдного раку (SABR), Чеботарьова Т. І., Шараєвськии О. А., Бурік В. М., Карнаухова А. О., Ярмак О. Г., Діонісьєва І. С. (2015)
Грязов А. Б. - Радіохірургічне лікування вторинних пухлин головного мозку з використанням радіосенсибілізаторів, Івчук В. П. (2015)
Голотюк В. В. - Особливості лікувального патоморфозу регіонарнихлімфатичних вузлів з ознаками метастатичного ураження під впливом неоад’ювантного курсу дистанційної гамма-терапії раку прямої кишки на фоні полірадіомодифікації (2015)
Зелінська Г. В. - Імуноцитохімічні дослідження в доопераційному прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози (2015)
Розуменко В. Д. - Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ-зображень у діагностиці метастазів головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В. (2015)
Бабкина Т. М. - Позитронно-эмиссионная томография с 18F-ФДГ в комплексном обследовании пациентов с раком легких, Винницкая А. Б., Новиков Н. Е. (2015)
Захарченко Т. Ф. - Функція NK-клітин та нейтрофілів після радіойодотерапії у дітей та підлітків, хворих на диференційований рак щитоподібної залози, залежно від наявності легеневих метастазів, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В. (2015)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідний спосіб дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів при злоякісних пухлинах грудної залози та меланомі, Сукач Г. Г., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2015)
Луховицька Н. І. - Огляд літературних джерел і аналіз серії випадків з використанням рекомбінантного людського тиротропіну альфа у хворих на диференційований тироїдний рак, Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Савченко А. С. (2015)
Астап’єва О. М. - Досвід навчання студентів з питань ядерної медицини в умовах вищої школи, Вікман Я. Е., Паскевич О. І., Слабодчиков М. Є. (2015)
Паскевич О. І. - Сцинтиграфічна оцінка динаміки кісткових метастазів у процесі лікування 153Sm-оксабіфором, Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Луховицька Н. І., Ткаченко Г. І., Савченко А. С. (2015)
Ткаченко Г. І. - Багаторічний досвід лікування раку щитоподібної залози в ДУ "Інститут медичної рідіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України", Васильєв Л. Я., Астап’єва О. М., Грушка Г. В., Луховицька Н. І., Савченко А. С, Ріяко В. М. (2015)
Савченко А. С. - Характеристика ускладнень радіонуклідної терапії самарієм оксабіфором у онкологічних хворих, Грушка Г. В., Ткаченко Г. І., Луховицька Н. І. (2015)
Дьомін О. В. - Використання Ґрід-сервісів віртуальної організації Medgrid для зберігання медичних зображень, Баранник С. В., Харюк О. О., Чергінець А. В. (2015)
Романенко Г. О. - Оцінка непрямої ренангіографії при сцинтиграфічному дослідженні дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом (2015)
Чернявский И. Ю. - Особенности учета пространственно-временного распределения поглощенной дозы при оценке радиационных потерь в современных условиях (2015)
Дикий Н. П. - Содержание 153Sm-оксабифора в крови онкобольных при терапии костных метастазов, Грушка А. В., Красносельский Н. В., Ляшко Ю. В., Медведева Е. П., Паскевич О. И. (2015)
Грушка Г. В. - Паліативна радіонуклідна терапія кісткових метастазів (лекція) (2015)
Науково-практична конференція за участю міжнародних фахівців "Перспективи розвитку реконструктивно-пластичної хірургії в онкології" 21-22 вересня 2015 р., Харків (2015)
Чучка І. М. - Сучасні основні форми транспортно-логістичних послуг в Європі (2016)
Морщенок Т. С. - Особливості визначення собівартості основних видів сільськогосподарської продукції (2016)
Дробишева О. О. - Роль оборотних засобів у виробничому процесі підприємства (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Кургузенкова Л. А. - Економічна безпека підприємства: сутність та чинники формування її відповідного рівня (2016)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2016)
Шляга О. В. - Застосування мотиваційного моніторингу на промисловому підприємстві (2016)
Незвещук-Когут Т. С. - Формування концепції та менеджменту розвитку готельних підприємств у прикордонному регіоні (2016)
Рега М. Г. - Соціально-економічна орієнтація розвитку підприємств туризму (2016)
Стегней М. І. - Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць (2016)
Shaposnnykov K. S. - Business processes in the corporate sector: management in telecommunications (2016)
Конащук В. Л. - До питання про вирішення еколого-економічних проблем діяльності промислового підприємства (2016)
Єлець О. П. - Мотивація інноваційної діяльності персоналу (2016)
Коваленко О. В. - Дослідження впливу стимулювання персоналу підприємства на продуктивність праці (2016)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2016)
Башнянин Г. І. - Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення, Лінтур І. В. (2016)
Гринько Т. В. - Обґрунтування стратегії зниження витрат підприємства (2016)
Нестерова С. В. - Адаптація балансу для оцінки фінансового стану підприємства (2016)
Khrushch N. A. - Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment, Prystupa L. A. (2016)
Minakova S. M. - Modelling of the teaching process in logistic systems by using of nested petri nets (2016)
Богдан Н. И. - Инновации в государственном секторе: мировая практика и задачи Беларуси (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Смирнов Є. В. - Біхевіористична природа проактивності як передумова інноваційного розвитку підприємства (2015)
Базилева М. М. - Социальный капитал и его мотивационные особенности в современной Беларуси (2015)
Волосович С. В. - Кластерна стратегія розвитку вільних економічних зон (2015)
Герасенко В. П. - Теоретико-методические рекомендации оценки конкурентоспособности малых и средних городов республики Беларусь, Русак И. Н. (2015)
Кірдан О. П. - Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку (2015)
Кляуззе В. П. - Исследование проблем управления охраной труда в республике Беларусь, Сечко Л. К. (2015)
Коваленко О. В. - Маркетинг персоналу як комплекс реалізації кадрової стратегії промислового підприємства, Єрбоменко Г. С. (2015)
Кудрицька Н. В. - Когнітивна модель розвитку транспортної системи України (2015)
Мірошніченко Д. А. - Формування корпоративної культури інструментами внутрішнього PR (2015)
Балашевич М. И. - Конкурентоспособность продукции как фактор внешнеэкономической безопасности, Хиневич Л. М. (2015)
Баранник Л. Б. - Новые параметры социальных проблем в ХХI веке (2015)
Біла С. О. - Монетарні рецепти антикризової політики в Україні як складова глобалізаційних процесів (2015)
Воробйова Л. В. - Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання (2015)
Глеба Т. И. - Роль институционального капитала в процессе эволюции системы воспроизводства капитала (2015)
Гордей О. Д. - Соціально-економічні чинники зниження рівня життя населення у кризовий період розвитку України (2015)
Жаворонков В. О. - Владна роль держави в проведенні інституціональних змін (2015)
Князєва О. А. - Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації, Дем’янчук М. А. (2015)
Кристиневич С. А. - Эффективность развития человеческого капитала: теоретико-методический аспект (2015)
Олехнович Г. И. - Взаимодействие государства и частного капитала как фактор социально-экономического роста и развития страны, Синькевич А. Ю. (2015)
Соколовський Д. Б. - Аналіз залежності податкової поведінки урядів від значень макроекономічних індикаторів (2015)
Тетеринец Т. А. - Дифференциация социально-экономического развития областей Беларуси, Чиж Д. А. (2015)
Турбан Г. В. - Международная торговля: тенденции развития и факторы роста (2015)
Shisong Zhu - Does the economic openness promote the five central Asian countries’ economic development? — The analysis based on the data of 1992-2011, Zhuo Zhang (2015)
Bogolib T. M. - Efficiency of budgetary expenditures in state regulation system (2015)
Воронкова О. М. - Аналітична оцінка реального стану інвестиційної діяльності в Україні: внутрішній і зовнішній аспект (2015)
Гудкова А. А. - Финансовая поддержка государством научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации (2015)
Егоров О. В. - Природа валютной нестабильности в транзитивной экономике (2015)
Кужелєв М. О. - Ринок дорогоцінних металів як складова валютного ринку держави: функціонування та розвиток в Україні (2015)
Лук’яненко І. Г. - Особливості прогнозування та управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою (2015)
Перчук О. В. - Передумови та напрямки модернізації бюджетної політики України на сучасному етапі (2015)
Полоник С. С. - Управление финансами в условиях рыночной экономики (на примере республики Беларусь), Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2015)
Соколовська О. В. - Залежність систем універсальних акцизів від економіко-інституційних чинників (2015)
Русіна Ю. О. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Стріжко К. В. (2015)
Дзьобань О. П. - Віртуальні комунікації:до проблеми філософського осмислення сутності, Мануйлов Є. М. (2015)
Панфілов О. Ю. - Соцієтальні детермінанти розвитку сучасної освіти, Венгерова Е. С. (2015)
Чхеайло І. І. - Інформаційна етика як моральна регуляція сучасного суспільства, Чхеайло А. А. (2015)
Чернишова Т. О. - Феномен військової риторики (2015)
Дякова О. В. - Український кооперативний рух на території Сполучених Штатів Америки та Канади (2015)
Данильян О. Г. - Роль місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав і свобод громадян (2015)
Клімова Г. П. - Вплив правової культури на формування правопорядку в суспільстві (2015)
Мелякова Ю. В. - Класична і некласична парадигми епістемології права (2015)
Сатохіна Н. І. - Герменевтична філософія права:методологічний та онтологічний виміри (2015)
Мануйлов Є. М. - Феномен воєнної сили в сучасному світі, Панфілов О. Ю. (2015)
Сахань О. М. - Політична модернізація Української держави як чинник запобігання деструктивності влади (2015)
Осипова Н. П. - Соціальні суперечності сучасного суспільства крізь призму ідей Карла Полані (2015)
Погрібна В. Л. - Соціальне хабарництво —злочин чи об’єктивна реальність буття? (2015)
Воднік В. Д. - Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові) (2015)
Варго О. М. - Соціологічний вимір проблеми мас-медіа (2015)
Маркозова О. О. - Крос-культурна багатовимірність фрейму "успішна особистість" (2015)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Місце політичної участі у самоідентифікаційному процесі особистості (2015)
Гетьман А. П. - Вступне слово (2015)
Герасіна Л. М. - Проблема вибору геостратегії сучасною Україною в геополітичному ландшафті світу (2015)
Гулай В. В. - Оцінка політичної корупції як характерної риси політичної системи України та перешкоди на шляху модернізації (2015)
Денисенко И. Д. - Вооруженный конфликт В Украине: проблема интерпретации в контексте западного политологического дискурса (2015)
Зінченко О. В. - Московський Патріархат РПЦ в Україні —загроза її суверенітету і територіальній цілісності (2015)
Колесник В. П. - Демократические процедуры и международные обязательства как основополагающие критерии интерпретации крымского кризиса (2015)
Клімова Г. П. - Економічна безпека України:поняття та шляхи забезпечення (2015)
Кузь О. М. - Історія у просторі свята (2015)
Куцепал С. В. - Інформація як засіб здійснення гібридної війни (2015)
Малиновський В. Я. - Україна і виклики ХХІ століття (2015)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність суб’єкта права (2015)
Моренчук А. А. - Люфт у реалізації демократичної моделі як одна із ключових проблем трансформації української політичної системи (2015)
Панов М. І. - Роль децентралізації державної влади у подоланні внутрішніх викликів України (2015)
Панченко Т. В. - Можливості впровадження "особливого статусу" для територій Донбасу (2015)
Погрібна В. Л. - Політична корупція у виборчому процесі (2015)
Поліщук І. О. - Інформаційний аспект гібридної війни в Україні, Лур’є В. К. (2015)
Романюк О. І. - Російсько-Український воєнно-політичний конфлікт: причини та шляхи розв’язання (2015)
Требін М. П. - Збройні сили Росії: загроза зі сходу (2015)
Фісанов В. П. - Зовнішньополітичні виклики для України у контексті відносного послаблення США на початку ХХІ століття (за експертними оцінками) (2015)
Байрачна Л. К. - Символічний капітал влади і засоби масової комунікації у суспільстві, що трансформується (2015)
Воднік В. Д. - Формування іміджу держави в контексті національної безпеки України за сучасних умов (2015)
Волянська О. В. - Загальні характеристики сприйняття та поширеності корупції в Україні: соціологічний аналіз (2015)
Головко І. В. - Особливості становлення ліберальної демократії у трансформаційних суспільствах (2015)
Дорошкевич А. С. - Інформаційно-психологічна безпека України —вимога часу (2015)
Евсеев А. П. - Использование фрейдистских схем при описании политического портрета БиллА Клинтона (2015)
Жданенко С. Б. - Ціннісні основи самоідентифікації особистості (2015)
Зимогляд В. Я. - Регіональне самоврядування в Україні:стан, перспективи впровадження й розвитку (2015)
Коваленко І. П. - Засоби масової інформації в умовах гібридної війни (2015)
Коротков Д. С. - Перспективи концепції "М’якої сили" у зовнішньополітичній стратегії України (2015)
Сахань О. М. - Проблеми політичної модернізації за сучасних умов розвитку української держави (2015)
Трофименко В. А. - Правове виховання як частина процесу модернізації України: чий досвід обрати? (2015)
Таравська Я. В. - Особливості процесу формування української національної ідеології в освітніх закладах України (2015)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність як поведінковий імператив особистості (2015)
Бровко О. В. - Необхідність трансформації адміністративно-територіального устрою в Україні (2015)
Поліщук О. О. - Врегулювання етнополітичних конфліктів як фактор національної безпеки України (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2014)
Подлєсна В. Г. - Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз (2014)
Ковтун О. І. - Про методологію формування стратегії підприємства (2014)
Радіонов Ю. Д. - Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України (2014)
Стрілець Є. М. - Організаційно-функціональна структура фінансового кластеру у страховій сфері (2014)
Козловський С. В. - Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України, Козловський В. О., Бурлака О. М. (2014)
Чехова І. В. - Удосконалення системи кредитування підприємств аграрного сектору економіки (2014)
Чучка І. М. - Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму, Братюк В. П. (2014)
Пам’яті професора І. І. Пилипенка (1937–2014) (2014)
Карлін М. І. - Удосконалення системи оподаткування у контексті покращення територіального соціально-демографічного розвитку (2016)
Звонар В. П. - Економічна система соціальної відповідальності: структура і функціонально-територіальні особливості (2016)
Олійник О. О. - Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у трудових відносинах (2016)
Romanchuk N. M. - Household Consumption Expenditures in Ukraine: Assessment and Distribution Analysis (2016)
Шишкін В. С. - Бідність населення України за житловими умовами (2016)
Курило І. О. - Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект, Аксьонова С. Ю., Крімер Б. О. (2016)
Левчук Н. М. - Календарна й когортна тривалість життя в Україні: особливості динаміки у довготривалій ретроспективі (2016)
Дмитренко Г. А. - Стратегічна траєкторія та основні технологічні засоби збільшення cоціального капіталу в Україні (2016)
Герасименко Г. В. - Залежність від зовнішніх ресурсів у контексті сучасних викликів людського розвитку (2016)
Кожемякіна О. М. - Довіра та соціальний капітал: просторова ціннісно-нормативна інтерпретація (2016)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці (2016)
Откидач М. В. - Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального людського розвитку (2016)
Ivegesh G.-M. - Rethinking EU Migration Policy: Case Study of Ukraine (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Guidelines for Authors (2016)
Титул, содержание (2013)
Унковская Т. Е. - Возможно ли экономическое чудо в Украине?, Демчук Н. И. (2013)
Якубовский Н. Н. - Структурный вектор активизации промышленного развития (2013)
Киндзерский Ю. В. - Императив использования государственного сектора в модернизации экономики (2013)
Твердохлебова Д. В. - Оценивание влияния внешних корпоративных заимствований на доходы Сводного бюджета Украины по операциям по импорту товаров (2013)
Радионов Ю. Д. - Оценка эффективности государственных расходов (2013)
Геец В. М. - Издание энциклопедического уровня (2013)
Сухина Е. Н. - От минерально-сырьевого капитала – к развитию человеческого (2013)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2013 год (2013)
Титул, зміст (2016)
Заіменко Н. В. - Перспективи використання нових та малопоширених енергетичних рослин як сировини для твердого біопалива в Україні, Рахметов Д. Б., Рахметов С. Д. (2016)
Сінченко В. М. - Особливості вирощування енергетичної верби, Гументик М. Я. (2016)
Ганженко О. М. - Теплотворні властивості твердого біопалива, Гументик М. Я. (2016)
Університети енергоефективності або розповідь про те, як у Києві зявилася перша біокотельня, що працює на брикетах і заощаджує мільйони гривень (2016)
Драгнєв С. В. - Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні. Частина 1, Желєзна Т. А., Гелетуха Г. Г. (2016)
Іваніна В. В. - Біоенергетична продуктивність цукрового сорго та застосування мікродобрив, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Іванова О. Г., Сенчук С. М. (2016)
Бех Н. С. - Клональне мікророзмноження міскантусу, як способ отримання посадкового матеріалу, Коцар М. О. (2016)
Гермуз С. - Буряки в складі живильного субстрату для біогазових установок (2016)
Yaholnyk O.O. - 10 key facts and figures in favour of growing miscanthus (2016)
Królikowska B. - Piłka nożna jako forma sportu dla wszystkich, Burzycka-Wilk D., Sobański Ł. (2015)
Podolski A. - Etyczne problemy w medycznym postępowaniu z urazami sportowymi, Lukjanchenko M., Gerasymenko S. (2015)
Turchyk I. - Secondary school sport in Ukraine, Golubev O. (2015)
Fil V. M. - Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype, Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. (2015)
Бас Ю. Ю. - Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку та фактори, які його визначають (2015)
Бейгул І. О. - Волейбол як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості студенток, Тонконог В. М, Шишкіна О. М. (2015)
Борейко Н. Ю. - Стратегія підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту в НТУ "ХПІ" (2015)
Бугаєвський К. А. - Особливості застосування фізичної реабілітації при трубно-перитонеальному безплідді (2015)
Будинкевич С. Н. - Акмеологічні цінності майбутніх учителів фізичної культури як основа професійної майстерності, Михайловський О. Б. (2015)
Василюк В. М. - Вплив фізкультурно-спортивної діяльності на формування ціннісних орієнтацій та життєвих пріоритетів сучасної студентської молоді (2015)
Вацеба О. М. - Актуальні питання гігієни праці та створення безпечних умов діяльності в галузі фізичної культури та спорту (на прикладі проблематики охорони праці у Львівській області), Майборода Ю. А., Кравченко С. В. (2015)
Веселовський А. П. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця з фізичного виховання на факультетах фізичного виховання, Ільчишин І. П., Ніконець А. В. (2015)
Вознюк В. Л - Впровадження спеціальних вправ з обтяженнями у тренувальний процес юних гравців в пляжний волейбол, Зазуляк І. Б. (2015)
Галаманжук Л. Л. - Особливості звя’зків між зміною показників фізичного стану і когнітивних функцій у дІтей із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії в дошкільний період (2015)
Гах Р. В. - Вплив засобів розвитку гручкості та силової витривалості на формування правильної постави студентів-економістів першого року навчання (2015)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичної підготовленості школярів, Максим’як В. М., Михаць Л. В. (2015)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів, Лук’янченко М. І., Подольский А. (2015)
Герасимчук В. - Роль спортивних організацій у формуванні санітарно-гігієнічних навичок молоді Закарпаття у міжвоєнний період (2015)
Гладощук О. Г. - Рухова активність студентської молоді - шлях до професійного здоров’я (2015)
Грибок Н. М. - "Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи, Слімаковський О. В., Волошин О. О., Малетич Н. Б. (2015)
Гринькова Н. М. - Громадянське виховання молодших школярів у позашкільних навчальних закладах: теоретичний аспект, Лук’янченко М. І. (2015)
Грицюк С. А. - Позакласна ігрова діяльність як засіб фізичної підготовки молодших школярів (2015)
Гук О. М. - Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою (на прикладі атлетичної гімнастики) (2015)
Давидюк І. В. - Теоретичний аналіз впровадження здоров`язберігаючих технологій у початкових класах (2015)
Даниленко А. - Качество жизни студенческой молодежи (2015)
Даниленко А. - Рекреационная активность и спорт в образе жизни студенческой молодежи, Мартинковский М., Кизло Н. (2015)
Дзюла Б. В. - Особливості робочих поз та засоби професійно-прикладної фізичної підготовки інженера-технолога (2015)
Довганик М. - Вплив занять оздоровчим бігом на розумову працездатність студентів, Чичкан О., Грицай Р. (2015)
Довгань Н. Ю. - Організаційні засади активізації фізичної культури студентської молоді у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2015)
Дубягін О. - Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту, Печко О. (2015)
Дуда О. В. - Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців фізичної культури через реалізацію педагогічної стратегії, Дуда Б. П., Меркушина І. В. (2015)
Єднак В. Д. - Формування олімпійської освіченості учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл, Сапрун С. Т. (2015)
Іваніків Н. М. - Рекреаційні аспекти розвитку та збереження здоров’я людини, Козіброда Л. В. (2015)
Іваночко О. - Фізичні навантаження студенток спеціальних медичних груп, як профілактика захворювань, Киван-Мультан Н., Чичкан О.. (2015)
Казнодзей О. В. - Позакласна робота з фізичного виховання та їх роль у розвитку почуття гідності в учнів початкових класів (2015)
Карпюк І. Ю. - Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням, Обезюк Т. К. (2015)
Кізло В. І. - Аналіз результатів формування психолого-педагогічних компетентностей студентів старших курсів на факультеті фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, Кізло Т. В. (2015)
Кійко В. - Вплив фітнес-аеробіки на розвиток координації рухів студентів, Горлова Л., Сіренко Р. (2015)
Ковальчук В. І. - Особистісні детермінанти професійного вигорання спортивних тренерів (2015)
Козій Т. П. - Ефективність комплексної фізичної реабілітації при гонартрозах на базі санаторію "Гопри", Бурлака М. М. (2015)
Кондрацька Г. Д. - Методичні аспекти впровадження спецкурсу "Професійно-мовленнєва культура спілкування" на заняттях зі спортивних дисциплін, Федорищак Р. Л. (2015)
Копко І. - ЗМІ як чинник формування ціннісного самовизначення молоді в контексті психічного здоров’я, Стець В. (2015)
Копко І. Є. - Оцінка показників форсованої спірометрії у студентів ігрових видів спорту, Філь В. М. (2015)
Корж Ю. М. - Реабілітація дітей старшого дошкільного віку казково-ігровими засобами оздоровчо-корекційної технології "Богатир” (2015)
Кузьмік В. Б. - Аналіз стану проблеми мотивів навчальної діяльності в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2015)
Лемешко О. С. - Проблемне навчання і функції рухової навички, Телятник В. М. (2015)
Лібович Х. - Професійна мотивація студентів які, навчаються за напрямом "Фізичне виховання", Левків В. (2015)
Логвиненко О. Б. - Здоровий спосіб життя майбутніх педагогів у контексті його інтегративності (2015)
Лотоцька Л. Б. - Здоров'язберігаюче середовище як умова забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя студентів, Лотоцька-Дудик У. Б., Закаляк Н. Р. (2015)
Маркова О. В. - Розширення знань батьків з фізичного виховання – як умова впровадження здорового способу життя в родині сучасного підлітка (2015)
Мартиненко В. Ф. - Особливості становлення та розвитку масової фізичної культури в Україні, Максим’як Я. О., Федак О. Г. (2015)
Матвійчук Т. Ф. - Особливості формування педагогічної майстерності вчителів фізичної культури (2015)
Матрошилін О. Г. - Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації, Рогаля Ю. Л. (2015)
Мацола Н. П. - Модель формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання, Шатинська О. В., Кізло В. І. (2015)
Михаць Л. В. - Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини, Жукова І. М., Борисевич Л. В. (2015)
Надім’янова Т. - Пріоритети фізичного і духовного виховання молодших школярів як педагогічна проблема (2015)
Нєворова О. В. - Особливості змін показників частоти дихання у дітей 6 років з різними властивостями нервових процесів (2015)
Нєворова Л. В. - Динаміка показників дихального об’єму в дітей 6 років з різними властивостями нервових процесів, Нєворова О. В. (2015)
Огнистий А. В. - Уміння у професійній підготовці педагогів до фізичного виховання дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Омельченко Т. Г. - Організація дозвілля дітей молодшого шкільного віку (2015)
Осіпцов А. В. - Сутність та структурні компоненти загальнолюдських цінностей особистості студентів класичних університетів (2015)
Остафійчук Я. Ф. - Діагностика стану мотиваційно-поведінкового компонента валеологічної компетентності студентів медичних коледжів, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2015)
Павлів І. - Психолого-педагогічні аспекти проблеми збереження здоров’я через освіту (2015)
Пецкович Д. Д. - Туристсько-краєзнавча практика - фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури, Кушнір Р. Г., Сотрихіна О. С. (2015)
Подгорна В. В. - Стан зовнішнього і фонаційного дихання у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Проць Р. О. - Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформатизації навчання, Веселовський А. П., Редчиць В. О. (2015)
П’ятковська Я. А. - Розвиток швидкісно-силових здібностей легкоатлетів на початковому етапі тренування, Лисенчук С. Г. (2015)
Романчук С. В. - Активізації навчального процесу з фізичного виховання студентів щодо впровадження здоров’я збережувальних методик, Петрук А. П., Биков Р. Г. (2015)
Ружило С. В. - Лікувальний масаж при захворюваннях печінки та жовчного міхура, Зорик М. М. (2015)
Самойлик С. - Мотивація навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу, Дудник Р., Попович С. (2015)
Слімаковський О. В. - Стан застосування засобів Української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді, Грибок Н. М., Малетич Н. Б., Хомич О. О. (2015)
Соколова О. В. - Фізична підготовленість студентів різних спеціальностей ЗНУ, Мінакова А. Ю. (2015)
Сопотницька О. В. - Стан сформованості готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності (2015)
Степанченко Н. І. - Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до інноваційної діяльності (2015)
Степанюк С. - Роль мотивацій у формуванні основ здорового способу життя, Городинська І., Лук’янченко М. (2015)
Тернова І. М. - Деякі аспекти впливу періодичних друкованих видань на розвиток та становлення фізичного виховання жінок в університетах України у період 1917-1940 рр. (2015)
Тищенко В. О. - Особливості психофізичного розвитку школярів молодшого віку, Доля О. О. (2015)
Тищенко В. О. - Покращення фізичних можливостей дітей дошкільного віку засобами бальних танців, Єжаченко Я. О. (2015)
Товт В. А. - Вплив аеробних фізичних навантажень на показники працездатності та успішності студентів, Сивохоп Е. М., Маріонда І. І. (2015)
Турчик І. - Популяризація та організація шкільного спорту в країнах світу, Сабо Ф., Лештар М. (2015)
Фартушок Л. І. - Основні напрями виховання здорового способу життя дітей дошкільного віку (2015)
Чепелюк А. В. - Методи навчання як одна із складових у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Черній В. П. - Практика використання фізкультурно-оздоровчих технологій в умовах навчального закладу (2015)
Чичкан О. - Профілактика синдрому "Емоційне вигорання" у викладачів ВНЗ засобами фізичного виховання, Грицай Р., Кучма А. (2015)
Чопик Р. В. - Міжпредметні зв’язки у фізичному вихованні школярів (2015)
Шандригось Г. А. - Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, Шандригось В. І., Ладика П. І. (2015)
Шиян О. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя фізичної культури у формуванні здоров'я школярів, Сливка Є. (2015)
Шмалєй С. В. - Реалізація здоров’яформувальної технології у процесі фізичного виховання учнівської молоді, Щербина Т. І. (2015)
Шурхал І. А. - Компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності учнів (2015)
Ячнюк Ю. - Технологія формування рухових умінь і навичок студентів у процесі занять гандболом (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31: Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера (2016)
Жемеров Г. Г. - Составляющие мощности суммарных потерь электрической энергии в пространственных pqr координатах, Тугай Д. В. (2016)
Grinchenko V. S. - Low-frequency magnetic field shielding by a circular passive loop and closed shells, Chunikhin K. V., Grinchenko N. V. (2016)
Ерисов А. В. - Метод расчета индукции магнитного поля линий электропередачи на основе цилиндрических пространственных гармоник, Пелевина Е. Д., Пелевин Д. Е. (2016)
Баранов М. И. - Новая гипотеза и физические основы возникновения чëточной молнии в атмосфере Земли (2016)
Batygin Yu. V. - Estimating the limit possibilities of the step charging system for capacitive energy storage, Chaplygin E. A., Sabokar O. S. (2016)
Беспрозванных А. В. - Релаксационные потери в полиэтиленовой изоляции кабелей коаксиальной конструкции в условиях повышенной влажности, Кессаев А. Г. (2016)
Olszowiec P. - Модификации вентильных схем непрерывного контроля изоляции сетей низкого напряжения с изолированной нейтралью (2016)
Саенко Ю. Л. - Численный анализ математических моделей распределения фактических вкладов в несимметрию и отклонение напряжений в точках общего присоединения систем электроснабжения, Калюжный Д. Н. (2016)
Сендерович Г. А. - Актуальность определения ответственности за нарушение качества электроэнергии по показателям колебаний напряжения, Дяченко А. В. (2016)
Сокол Е. И. - Структурно-параметрическая организация элементов энергосистемы в условиях сетецентризма, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Сокол Е. И. - Методика комплексного автоматизированного мониторинга объектов энергетической системы Украины с целью повышения безопасности ее функционирования, Резинкина М. М., Гриб О. Г., Васильченко В. И., Зуев А. А., Бортников А. В., Сосина Е. В. (2016)
Gurevich V. I. - The problem of correct choice of ferrite beads (2016)
Титул, содержание (2014)
Москаленко А. Н. - Опережающее экономическое развитие: теоретико-институциональные основы и проблемы реализации в Украине (2014)
Серебрянский Д. Н. - Вертикальная специализация во внешней торговле развивающихся стран: пример Украины, Зубрицкий А. И. (2014)
Гавриш О. А. - Особенности инновационного развития космической отрасли Украины в начале ХХІ в., Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2014)
Фролова Н. Б. - Налоговая нагрузка на труд, капитал и конечное потребление в условиях действия Налогового кодекса Украины (2014)
Вдовиченко А. Н. - Налоговая нагрузка и темпы экономического роста в Украине: в поисках рационального соотношения, Орос Г. В. (2014)
Кузняк Б. Я. - Основные направления повышения продуктивности и прибыльности сельского хозяйства Украины (2014)
Рябчук А. Н. - Неудовлетворительные жилищные условия как следствие коммерциализации рынка жилья в постсоветской Украине (2014)
Акулова Н. - Хронотоп подорожі в карнавальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу, Сластнікова Н. (2015)
Барбара Н. - Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" (2015)
Бунчук Б. - Гекзаметр у поезії Лесі Українки (власне гекзаметричні форми) (2015)
Векуа О. - Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості (2015)
Гірняк М. - Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" (2015)
Головій О. - Формування біографічного методу в українському літературознавстві ХІХ ст. (2015)
Гуцуляк М. - "Євхаристиріон, або Вдячність..." Софронія Почаського у віршознавчому зрізі (2015)
Йолкіна Л. - Леонід Білецький – учень і послідовник Володимира Перетца (2015)
Карабович Т. - Утілення суб’єктивної предикативності в сонет як форму вираження літературного дискурсу Емми Андієвської (2015)
Кобилко Н. - Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" й "Зелені Млини" (2015)
Коваленко (Шевчук) Д. - Ризоморфний лабіринт як гетеротопія в романі Ю. Винничука "Мальва Ланда" (2015)
Коруняк Ю. - Етюди про Шевченка – апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської (2015)
Куценко М. - "Те, що не припиняє не писатися": лаканівська призматика еротики в текстах Миколи Хвильового (2015)
Лавринович Л. - Концепти часу в "Camera lucida" Р. Барта: літературознавчі проекції (2015)
Ласкава Ю. - Постать останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в усній народній творчості (2015)
Любімова О. - Силабічні форми у творчості східноукраїнських поетів 90-х років ХІХ ст. (2015)
Мальцев В. - Українське віршування ХVІІІ ст. в науковій рецепції Дмитра Чижевського (2015)
Маркова М. - Алхімія в літературі: постановка проблеми (2015)
Матушек О. - Образ Іверської Божої Матері в українській бароковій літературі (2015)
Настенко О. - Методи дослідження фоніки поетичного тексту (2015)
Никольский Е. - Роман-эпопея Дмитрия Балашова "Святая Русь": девальвация художественности под влиянием идеологии (2015)
Онікієнко І. - Самототожність Василя Стуса (2015)
Осьмак Н. - Індивідуальний дискурс "еміграційної" прози Т. Бордуляка у світлі сучасних літературознавчих методологій (2015)
Пасічник Г. - Поетичний текст: розмаїття аспектів та підходів до дослідження (на основі опису пейзажу художнього твору) (2015)
Пахолок З. - Повтори як засіб створення репрезентації національно-мовної картини світу (на матеріалі повісті М. Матіос "Солодка Даруся") (2015)
Сипа Л. - Філософська спрямованість французького романтичного роману (2015)
Стародубцева Л. - Семіозис невербальної комунікації в драматичній поемі Лесі Українки "Оргія" (2015)
Сухарєва С. - Епістолярний диспут Іпатія Потія та патріарха Мелетія Александрійського (2015)
Терещук О. - Автобіографізм інтимної лірики Дж. Г. Байрона (2015)
Тищенко О. - Проблема знаковості в поетичному мовленні ХХ ст., Грінченко О. (2015)
Урись Т. - Філософсько-психологічне підґрунтя національної самоідентифікації ліричного героя в сучасній українській поезії (на матеріалі творчості Івана Андрусяка) (2015)
Фіжделюк М. - Антеїстичний погляд на гуцульську ментальність у прозовій творчості Гната Хоткевича (2015)
Філатова О. - Наративна стратегія автора авангардного роману (2015)
Цибенко Л. - Сприйняття й переживання простору: берлінська та єгипетська пустелі Інґеборґ Бахман (2015)
Чуй А. - Дівочі образи народних пісень про кохання (2015)
Чуй С. - Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука (2015)
Швед І. - Да пытання паэтыкі прасторы: семіятызацыя ўсходу ў беларускім фальклоры (2015)
Шевель Н. - Особливості інтерпретації мотивів та образів Т. Шевченка у творчості поетів "Української хати" (2015)
Шевель Т. - Патріотична домінанта мотиву боротьби в поезії М. Вороного й Т. Шевченка (2015)
Штаєр І. - Ямбічний триметр у перекладах І. Франка з античної драми (2015)
Яблонський М. - Повість Петра Волиняка "Михайло Танцюра": особливості поетики та стилю (2015)
Ільченко О. - Верховинський колорит українського письменства крізь призму літературознавчих пошуків (рецензія на монографію Бикової Т. В. "Верховино, світу ти наш…") (2015)
Бондаренко Г. М. - Современные представления о серологической резистентности при сифилисе (обзор литературы), Безрученко А. А., Никитенко И. Н., Кутовая В. В., Щербакова Ю. В., Губенко Т. В. (2015)
Возіанова С. В. - Екземи рук (2015)
Якимова Т. П. - Патоморфоз современного базальноклеточного рака кожи, Якимов Д. Ю., Шевченко О. В. (2015)
Анфілова М. Р. - Зміни сироваткових концентрацій лейкоцитарних адгезинів sICAM та sVCAM при запальних процесах урогенітального бар’єрного епітелію, викликаних інфекціями, що передаються статевим шляхом, та вплив на них терапії доксицикліном моногідратом (2015)
Кізіна І. Є. - Психологічна складова якості життя у хворих з оніхомікозом як критерій ефективності лікування (2015)
Олейник И. А. - Особенности нарушений в системе цитокинов у больных псориазом, Солошенко Э. Н., Гаврилюк А. А., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2015)
Резнікова А. О. - Оцінка імунологічних змін та алергологічних реакцій у хворих на атопічний дерматит різних вікових груп (2015)
Солошенко Е. М. - Аналіз структури та особливостей мікробіоти шкіри у хворих на розповсюджені дерматози, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Стулій О. М. (2015)
Москалёва Т. В. - Клиническая эффективность лечения инфантильных гемангиом неодимовым лазером (2015)
Щеголева М. Г. - Клинические проявления красного плоского лишая при непереносимости металлических включений в полости рта (2015)
Кутасевич Я. Ф. - К вопросу об атипичных формах микозов гладкой кожи, Олейник И. А., Белозоров А. П., Пятикоп И. А., Матюшенко В. П. (2015)
Памяти Л. И. Дуденко (2015)
Памяти профессора Б. Т. Глухенького (2015)
Табачников С. И. - Украинский профессор психиатрии П. А. Бутковский – основоположник судебной психиатрии (к 175-летию публикации первого руководство по психиатрии "Душевные болезни" (1834), Двирский А. Е. (2010)
Абрамов В. А. - Клинические закономерности преобразования психопатологических синдромов в структуре дебюта шизофрении и заболеваний шизофренического спектра, Осокина О. И., Ушенин С. Г. (2010)
Гончаров В. Е. - Сравнительный анализ клинической картины шизофреноподобного расстройства и других вариантов психических нарушений органического генеза (2010)
Гуменюк Л. Н. - Современные подходы к реабилитации больных с первым психотическим эпизодом, Савин А. А. (2010)
Гавенко В. Л. - Психические и поведенческие расстройства у иностранных студентов-медиков, Лещина И. В. (2010)
Шиндер B. В. - Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики епілептичної хвороби (2010)
Гаврилюк І. В. - Соціально-віктімологічні аспекти сімейного насильства у жінок з невротичними розладами (2010)
Денисенко М. М. - Особенности суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями (2010)
Юрьев М. Н. - Психотические и непсихотические заболевания и расстройства у пациентов, находящихся на лечении в дневном стационаре, Двирская Э. А., Дымшиц С. М., Сардак С. Б. (2010)
Васильєва Г. Ю. - Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення (2010)
Демченко В. А. - Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі "інтегрованої медицини" (2010)
Литвиненко Н. В. - Профілактика і лікування мігрені та мігренеподібного головного болю, Фісун Ю. О., Фісун С. Ю. (2010)
Михайлова Е. А. - Приоритетные проблемы охраны психического здоровья детей и подростков, Проскурина Т. Ю., Михановская H. Г., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2010)
Ветрила Т. Г. - Сравнительный анализ клинико-социальной характеристики семей, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития, в зависимости от уровня дисфункциональности семьи (2010)
Мозговая Т. П. - Роль органической патологии головного мозга в формировании гиперкинетических расстройств и расстройств поведения у подростков (2010)
Проскурина Т. Ю. - Прогноз невротической депрессии у детей, Михайлова Е. А., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Исаева Е. Л. (2010)
Кожина А. М. - Диссомнические нарушения в структуре невротических расстройств у подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях, Гайчук Л. М. (2010)
Макаренко О. М. - Специфіка прояву навчального стресу старшокласників загальноосвітньої школи в екзаменаційний період, Голубева М. О., Герасимова А. І., Тиранська 3. А. (2010)
Капранов С. В. - Оценка влияния положительных мотивов жизнедеятельности на самочувствие старшеклассников промышленного города, Капранова Г. В., Загарук Я. И., Ковалева О. С., Несвит М. А., Стрельцова К. В. (2010)
Первомайський В. Б. - Обґрунтування критеріїв обмеженої осудності у неповнолітніх, які скоїли суспільно небезпечні діяння, Ілейко В. Р., Каніщев А. В. (2010)
Ревенок О. А. - Психічні та поведінкові розлади в осіб з онкологічними захворюваннями, Олійник О. П., Шум С. С., Ходаковська І. І. (2010)
Насинник O. A. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение І (2010)
Сосин И. К. - Острая алкогольная интоксикация: клинико-диагностические критерии и оказание медицинской помощи (2010)
Животовська Л. В. - Комплексна терапія метаболічних порушень при алкогольній залежності (2010)
Андрух П. Г. - Сравнительная характеристика эмоциональных нарушений и сопряженных расстройств у лиц с зависимостью от психоактивных веществ (2010)
Чугунов В. В. - Дисциплінарно-ідентифікаційні особливості психотерапії: варіації, концептуальний базис та основні парадигми (2010)
Беро М. П. - Организация оказания экстренной медико-психологичекой помощи спасателями населению, пострадавшим во время чрезвычайной ситуации, в Донецкой области, Бондаренко А. Ю., Ильченко Н. В. (2010)
Коростий В. И. - Психотерапия психических расстройств у молодых лиц при психосоматических заболеваниях (2010)
Сорока В. В. - Психотерапия невротических расстройств у женщин, переживших насилие в семье, Беро С. Я. (2010)
Никифорова Е. Г. - Психотерапия когнитивных нарушений у шахтеров, пострадавших в результате техногенных аварий, Беро М. П. (2010)
Сінайко В. М. - Роль нейролептичної терапії у розвитку метаболічного синдрому у хворих на шизофренію (огляд літератури), Земляніцина О. В. (2010)
Табачников А. Е. - Бихевиоризм и поведенческая терапия (философская и психологические модели), Табачникова В. С. (2010)
Табачніков С. І. - Про удосконалення і подальший розвиток соціальної і судової психіарії та наркології в Україні (2010)
Редько Т. Г. - Характерологічні та особистісні властивості жінок із депресивними розладами на тлі інволюці, Маркова М. В. (2010)
Ипатов А. В. - Психотерапевтические аспекты индивидуальной программы реабилитации для инвалидов с хроническими соматическими заболеваниями и пути повышения ее эффективности, Михайлов Б. В., Мороз С. М. (2010)
Макаренко О. М. - Адаптація студентів-першокурсників до особливостей навчання у вищій школі, Голубева М. О., Лавренчук А. М. (2010)
Гаврилюк І. В. - Клінічні форми та феноменологічні особливості невротичних розладів, пов’язаних зі стресом, у жертв насильства в сім’ї (2010)
Сыропятов О. Г. - О ранней диагностике шизофрении у военнослужащих, Дзеружинская Н. А., Астапов Ю. Н. (2010)
Максимів Д. В. - Корекція розвитку нейродегенеративних процесів у мутантів Drosophila melanogaster за допомогою комбінованої поетапної дії лікарських засобів, Макаренко О. М., Черник Я. І. (2010)
Голоденко О. Н. - Социально-психологическая адаптация больных рекуррентными депрессивными расстройствами (2010)
Табачников А. Е. - Индивидуальная психология А. Адлера, Табачникова В. С. (2010)
Титиевский С. В. - Психофармакотерапия в сочетании с краткосрочной когнитивно-поведенческой психотерапией при обсессивно-компульсивном расстройстве, Доценко М. Б., Васильева А. Ю., Кравчук А. В. (2010)
Чабан О. С. - Принципи психотерапії у хворих на епілепсію з непсихотичними розладами, Завгородня В. В. (2010)
Лебедев Д. С. - Влияние биологического препарата на коррекцию метаболических нарушений при стрессе и алкогольной интоксикации, Криштаб Т. П., Стогний Н. А., Тищенко Г. Н., Ковтун Т. В., Полушина Т. М. (2010)
Маркозова Л. М. - Значення серотонінергічних механізмів у формуванні варіантів прояву афективних порушень при алкоголізмі, Усменцева О. І., Чурсина В. С. (2010)
Гатицкая А. Э. - Общая характеристика и методы исследования больных с алкогольной зависимостью (2010)
Осуховська О. С. - Дослідження розповсюдженості та особливостей залежності від азартних ігор як форми нехімічної адикції серед громадян України, Аймедов К. В. (2010)
Пономарев В. И. - Клинико-психопатологические особенности зависимости от летучих органических соединений у детей и подростков (2010)
Первомайский В. Б. - Проблема ограниченной вменяемости несовершеннолетних, Илейко В. Р. (2010)
Васильева А. Ю. - Психологические особенности больных со злокачественными новообразованиями (2010)
Петрюк П. Т. - Рецензия на книгу "Психоанализ: новейшая энциклопедия" / Сост. и ред. В. И. Овчаренко, А. А. Грицанов. — Минск: Книжный Дом, 2010. — 1120 с. (2010)
Гадзало Я. М. - Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу (2016)
Володін С. А. - Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери (2016)
Кирилов Ю. Є. - Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації (2016)
Павлов О. І. - Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Власов В. В. - Научное обеспечение развития виноградарства и виноделия в Украине, Белоус И. В. (2016)
Непочатенко О. О. - Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А., Непочатенко В. О. (2016)
Ільчук М. М. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні, Коновал І. А. (2016)
Колодійчук В. А. - Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України (2016)
Kucher A. V. - Management of soil rational use in the context of european integration (2016)
Шкуратов О. І. - Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки (2016)
Дудник О. В. - Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2016)
Михайлова Л. І. - Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах, Харченко Т. М. (2016)
Мамчур В. А. - Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку (2016)
Шевчук В. О. - Обліково-аналітичні засади управління власним капіталом: теорія та практика (рецензія на монографію Джошар А.В. "Теорія та практика управління власним капіталом (обліково-аналітичний аспект)" (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Анісімова Н. - "В країні демонів старих і хворих...": художня трансформація біблійних мотивів у циклі "Суха різьба" Василя Герасим’юка (2015)
Архіпова І. - Інформаційна функція авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах (2015)
Бикова Т. - Наративна стратегія повісті Ю. Шкрумеляка "Огні з полонин" як авторський інваріант декодування "гуцульського тексту" перших десятиліть ХХ століття (2015)
Бондаренко Г. - Духовний світ героїв роману Олеся Гончара "Собор": загальнолюдські та національні риси, Левченко А. (2015)
Броварська О. - Жанрова специфіка публіцистики Богдана Теленька: інтермедіальний вимір (2015)
Вещикова О. - Ненадійний наратор в оповідній структурі містичного твору: ознаки й різновиди (2015)
Головій О. - Повісті "Жаль", "Над морем", "Приязнь" Лесі Українки як цикл про пошук сенсу життя (2015)
Громик А. - Трансжанрова функція декриптивних прийомів у творах Ж. Ешноза (2015)
Драненко Г. - Теорія літературних жанрів у світлі сучасних міждисциплінарних учень: емпіричний та онтологічний дискурси (2015)
Зварич О. - Художні моделі по-роз-двоєної ідентичності в новелах "Голос здалека" Юрія Косача та "Ціна людської назви" Ігоря Костецького (2015)
Карабльова О. - Новелістика Ірини Вільде крізь призму гендерології (2015)
Кицан О. - Деканонізація східних жанрів у творчості волинських поетів (2015)
Коваленко Т. - Декларації та реальність: дискурсивна специфіка українських літературних маніфестів 1920-х рр. (2015)
Лиман Д. - Теологічне та філософське підґрунтя профетизму (на матеріалі творчості вісниківців) (2015)
Михайлова М. - "Форматирование" реальных фактов в автобиографических текстах (образ И. А. Бунина в повести Г. Н. Кузнецовой "Художник"), Ван Инь (2015)
Науменко Н. - Образно-стильова палітра сучасного акровіршування (2015)
Перцева В. - Феномен злочину в романі А. Ю. Заріна "Казнь" (2015)
Ромас Л. - Межа між фактом і вимислом у літературно-інформаційному жанрі повісті-репортажу (на матеріалі твору Юрія Мушкетика "Час звіра") (2015)
Соценко Н. - Интертекст Куприна в романе Б. Акунина "Алмазная колесница" (2015)
Суворова Т. - Когнітивні та вербальні обмеження формування словесних образів американської фольклорної балади (2015)
Сушко О. - Проблема смерті в романі В. Барки "Жовтий князь", Туркіна Ю. (2015)
Федунь М. - Белетристичний компонент у західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття (2015)
Федько О. - Інваріантна природа мотиву катарсису в поемі Леоніда Горлача "Ніч у Вишгороді" (2015)
Хамедова О. - Наратологічний аналіз роману Барбари Редінґ "Безумці" (2015)
Цебенко О. - Роздуми про оборону України й руського народу в літературній спадщині Яна Щасного Гербурта (2015)
Черниш А. - Особливості жанрової дифузії в постмодерному тексті (2015)
Чернишова Т. - "Перверзія" Юрія Андруховича в транскультурному вимірі (2015)
Шарова Т. - Художня часографія прозових творів Костя Гордієнка (2015)
Шахова К. - Функція внутрішньої події в "Записках Тані М." Галини Гордасевич (2015)
Шураєва Н. - Особливості оповідної структури роману М. Кундери "Вальс на прощання": музичний аспект (2015)
Юрчак Г. - Концепт "Іншого" у філософському романі "Еней і життя інших" Юрія Косача (2015)
Янков А. - До питання поетичної картини світу та становлення авторського Я (на основі поетичних метафор Івана Буніна), Прокіпчук І. (2015)
Табачников С. И. - Чернобыль – 25 лет тому. Из воспоминаний руководителя медицинской бригады Минздрава Украины д.м.н., Академика АН ВО Украины, профессора Табачникова С. И. (2011)
Александровский Ю. А. - Психические расстройства у пострадавших во время аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 г. (2011)
Румянцева Г. М. - Сосуществование экзогенно-органических и стрессовых нарушений – особенность психической патологии на отдаленных этапах радиационной аварии, Степанов А. Л., Левина Т. М. (2011)
Панченко О. А. - Динамика личностных изменений ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, Панченко Л. В., Басараб И. Ю. (2011)
Чинкина О. В. - Радиационная авария как психическая травма: психологическая переработка воздействия на отдаленном этапе (2011)
Вишневская В. П. - Из опыта оказания психологической помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (2011)
Фільц О. О. - Сучасні методологічні аспекти діагностики депресії: альтернативний погляд на проблему, Кирилюк С. С. (2011)
Зінченко О. М. - Динаміка основних показників стану психічного здоров’я населення Херсонської області, Паламарчук П. В. (2011)
Смашна О. Є. - Деякі закономірності формування клінічної картини параноїдної шизофренії у пацієнтів з супутньою патологією сечовидільної системи (2011)
Полшкова С. Г. - Психосоматичний підхід в розумінні аутоагресії (2011)
Сыропятов О. Г. - Клиническое значение перфекционизма при синдроме психического выгорания, Дзеружинская Н. А., Астафурова Н. Г. (2011)
Хаустова О. О. - Медико-психологічні заходи покращення стану здоров’я пацієнтів з гострими та хронічними хворобами системи кровообігу (етап реабілітації), Дзюба О. М. (2011)
Гончаров В. Е. - Дифференцированный подход к выбору модели реабилитации больных шизофренией (2011)
Данилова М. В. - Клинико-психопатологические особенности депрессивных реакций у больных рассеянным склерозом (2011)
Капранов С. В. - Оценка влияния различных продуктов питания на функциональное состояние центральной нервной системы старшеклассников (2011)
Пушкарёва Т. Н. - Диагностическая классификация нарушений психического развития и психических расстройств у младенцев и детей раннего возраста (2011)
Первомайський В. Б. - Обмежена осудність неповнолітніх: сучасні наукові підходи у дослідженнях російських вчених, Каніщев А. В., Ілейко В. Р. (2011)
Осуховская Е. С. - Результаты исследования игровой аддикции у лиц молодого возраста (2011)
Гатицкая А. Э. - Клинико-анамнестические, клинико-психопатологические, психо-диагностические и экспериментально-психологические исследования больных с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях и их результаты (2011)
Ревенок О. А. - Адиктивна коморбідність у сучасної наркологічної практиці, Аймедов К. В., Корошніченко Д. М. (2011)
Табачников С. И. - Сравнительные аспекты характеристики наркомании у лиц подросткового и молодого возраста в Украине, Харченко Е. Н., Марценковская И. И. (2011)
Табачников А. Е. - Гештальт-терапия. Лекция вторая, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Петрюк П. Т. - Пётр Борисович Ганнушкин: биографические и научные аспекты (к 135-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2011)
Баранецька Ю. М. - Виховний потенціал музичного мистецтва як об’єкт науково-педагогічної рефлексії (2016)
Вознюк О. В. - Нова постнекласична парадигма мистецької освіти (2016)
Гаврілова Л. Г. - Використання форм і методів дистанційного навчання у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2016)
Данілішина М. Ф. - Українська дитяча фортепіанна музика та її дидактично-виховні можливості (2016)
Ілініцька Н. С. - Педагогічне керівництво в процесі музичної самоосвіті та самовиховання (2016)
Каленик І. В. - Підготовка майбутніх учителів музики до навичок ансамблевого виконання в курсі "Концертмейстерський клас" (фортепіано), Журавльова Н. І. (2016)
Колосова Л. М. - Формування естетичної культури учнів на уроках музичного мистецтва та художньої культури на засадах інтегративного підходу, Руденко О. М. (2016)
Кондратова В. В. - Розвиток творчих здібностей учнів у процесі викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в початковій школі, Калашнікова О. В. (2016)
Кондрацька Л. А. - Сакральний простір і HOMO MUSICUS (2016)
Котов В. Г. - Опанування майбутніми керівниками дитячих хореографічних колективів традицій українського народного танцю в процесі фахової підготовки (2016)
Кравчук К. Г. - Стан художньої освіти Хмельниччини в 1990-і рр., Нагорняк Х. М. (2016)
Лу Тао - Сутність поняття "виконавська майстерність" майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Мен Фаньцзюань - Особливості хорового навчання школярів у дитячих школах мистецтв (2016)
Михаськова М. А. - Педагогічний досвід вчителя музики: проблема визначення (2016)
Остапенко Н. І. - Курс методики музичного виховання у підготовці майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Павленко В. В. - Програми розвитку креативності в педагогічному процесі Польщі (2016)
Павленко О. М. - Вдосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики засобами джазового мистецтва (2016)
Піддубна О. М. - Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення предметів "Малюнок" і "Живопис" (2016)
Пшеничних М. М. - Теоретичні аспекти формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музики, Дермельова Н. М. (2016)
Ся Цзюань - Педагогічні умови формування емоційно-вольових якостей підлітків на уроках музики (2016)
Сяо Лі - Теоретичні та методичні аспекти формування поліфонічного мислення майбутніх вчителів музики (2016)
Телячий Ю. В. - Активізація українського мистецтвознавства як складової культуротворчого процесу революційної доби (1917–1921 рр.) (2016)
Cherkasov V. F. - Training of teachers of music and singing in the system of pedagogical education of the 60-ies of XX century (2016)
Щербініна О. М. - Фортепіанна підготовка у вищих закладах мистецької освіти: сучасний стан та перспективи модернізації (2016)
Ворошилова Г. О. - Особливості державного регулювання міжнародного ринку туристичних послуг у провідних країнах світу (2016)
Охріменко О. В. - Теоретичні підходи до аналізу стратегічних альянсів (2016)
Стадник О. І. - Теоретичні підходи до визначення інтелектуальної власності як економічної категорії (2016)
Стаканов Р. Д. - Глобальне регулювання міграційних процесів (2016)
Волчецький Р. В. - Світовий досвід розвиту сфери туризму та перспективи його впровадження в Україні (2016)
Климчук О. В. - Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки (2016)
Гурова В. О. - Інноваційна активність підприємств в умовах економічної стагнації, Корепанова А. В. (2016)
Пилявець В. М. - Формування системи інформаційної підтримки в системі забезпечення конкурентоспроможності (2016)
Плотнікова М. Ф. - Теоретичні та практичні аспекти формування системи інноваційного менеджменту територіального розвитку (2016)
Братюк В. П. - Особливості сучасної практики страхування майна в Україні (2016)
Ільєнко О. В. - Оцінка перспектив впровадження мобільного інтернету нового покоління в Україні, Мороз Н. К. (2016)
Колосок А. М. - Підходи до визначення сутності необоротних активів підприємства та шляхи поліпшення їх використання, Петрук О. М. (2016)
Костинець Ю. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності та механізму маркетингового управління (2016)
Мокляк М. В. - Маркетингові аспекти управління запасами підприємства, Чорномурова В. Ю., Сергієнко А. Г. (2016)
Ободовський Ю. В. - Теоретичні підходи до формування організаційної структури управління (2016)
Педько І. А. - Розробка алгоритму прогнозування місткості ринку бетону (2016)
Пісковець О. В. - Формування економічного механізму інтенсивного ведення виробництва на сільськогосподарських підприємствах на інноваційній основі (2016)
Сабецька Т. І. - Розвиток американської моделі соціальної відповідальності бізнесу, Григорів С. Ф., Юрчишин І. Я. (2016)
Савчин І. З. - Забезпечення фінансової стійкості нафтогазових підприємств в Україні (2016)
Савчук А. М. - Інформаційна основа стратегічного маркетингу підприємств торгівлі (2016)
Сагалакова Н. О. - Функціональний та процесний підходи до формування ціни туристичного продукту (2016)
Сидоренко Т. М. - Стратегічне управління кадровим потенціалом на підприємствах сфери послуг (2016)
Сімків Л. Є. - Особливості інвестиційних процесів у регіонах України на сучасному етапі (2016)
Гнатенко І. А. - Вплив глобалізації на національний та регіональні ринки праці в Україні, Рубежанська В. О. (2016)
Каленюк І. С. - Підходи до визначення соціальної результативності сфери рекреації та туризму, Котенко Т. М. (2016)
Литовченко І. В. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку наукової діяльності в Україні, Єрмоленко О. О. (2016)
Помінчук С. Г. - Дослідження сучасних тенденцій здійснення професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Букріна К. А. - Аналіз споживчого кредитування у сучасних умовах розвитку економіки України (2016)
Гаврилко П. П. - Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України (2016)
Дунас Н. В. - Особливості аутсорсингу кредитного процесу комерційного банку (2016)
Ерастов В. І. - Аналіз особливостей реінжинірингу бізнес-процесів у виробничій, збутовій та страховій сферах діяльності (2016)
Кияк А. Т. - Фінансова стабільність банківської системи України (2016)
Лановська Г. І. - Особливості антикризового управління в банківському секторі, Бодарева Т. І. (2016)
Мацелюх Н. П. - Формування цінових аномалій на ринку цінних паперів в Україні (2016)
Осадчий Є. С. - Роль капіталізації у забезпеченні фінансової стійкості кредитних установ, Рябий Р. А. (2016)
Паславська Р. Ю. - Проблеми ефективного функціонування національної системи адміністрування податків та напрями їх вирішення (2016)
Примостка О. О. - Теоретичні підходи до визначення змісту соціального банкінгу (2016)
Проскура К. П. - Основні методи мінімізації податкового навантаження в Україні, Сушкова О. Є. (2016)
Семенчук І. А. - Проблема шахрайства у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів (2016)
Сілакова Г. В. - Підходи щодо визначення сутності поняття "фінансова безпека підприємства", Геник С. Я. (2016)
Драчук В. Ю. - Розрахункові операції за податковими платежами як об’єкт обліку та аудиту (2016)
Лебедєва А. М. - Особливості аналізу руху грошових потоків підприємства (2016)
Новак У. П. - Особливості документального оформлення та обліку вантажних автомобільних перевезень, Падюка М. В., Пилипенко С. М. (2016)
Плахтій Т. Ф. - Особливості застосування категорії "якість" в бухгалтерському обліку (2016)
Рябенко Л. М. - Обліково-аналітичний сервіс стратегічного управління підприємством (2016)
Степаненко О. І. - Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2016)
Срібна Є. В. - Проблеми оцінки енергетичної безпеки в Україні (2016)
Вихідні дані (2016)
Бахтеева Т. Д. - Этиопатогенетические, клинико-психопатологические и патопсихологические особенности рекуррентного депрессивного расстройства у больных рассеянным склерозом, Марута Н. А., Данилова М. В. (2011)
Герасименко А. І. - Уявлення про тривожно-фобічні розлади з точки зору сучасних класифікаційних систем, Кушнір Ю. А., Осадчая Г. О. (2011)
Кирилюк С. С. - Особистісний та соціо-культуральний аспекти формування депресивної симптоматики, Фільц О. О. (2011)
Кирильчук М. Є. - Психологічний стан вагітних з вродженими вадами серця, Ящукевич С. Т. (2011)
Кулик Б. В. - Психоемоційні проблеми та невротизуючі фактори у жінок з психічними захворюваннями та шляхи їх подолання в умовах кризи, Влох І. Й., Білобривка Р. І., Гришканич Т. М. (2011)
Табачников С. И. - Особенности организации и содержания психокоррекционных мероприятий в комплексном лечении пациентов онкологического профиля в условиях специализированного противоопухолевого стационара, Васильева А. Ю., Бондарь В. Г., Доценко М. Б. (2011)
Шум С. С. - Клінічна характеристика психічних розладів в осіб з онкологічними захворюваннями (2011)
Сыропятов О. Г. - Клиническое значение перфекционизма при синдроме психического выгорания, Дзеружинская Н. А., Дзюба О. М., Астафурова Н. Г. (2011)
Огоренко В. В. - Типологія відношення до хвороби у пацієнтів з межовими психічними розладами в структурі клінічної маніфестації пухлин головного мозку (2011)
Рахман Л. В. - Роль коморбідних психічних розладів в розвитку терапевтично резистентних депресій (огляд літератури), Панас А. Р., Гнатюк С. М., Тхір І. С. (2011)
Баркалова Э. Л. - Уровень антител к белку S-100 у больных нейросифилисом с психоорганическим синдромом (2011)
Білобривка Р. І. - Сексуальна поведінка чоловіків з афективно-тривожним розладом особистості та особливості становлення їх сексуальності, Кулик Б. В., Сувало Б. П., Шпильовий Я. В. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция психической и секусуальной дисфункций у женщин в период менопаузы, Кришталь Е. В., Цветкова П. Д., Табачников А. Е., Побережная Н. В., Рымарь И. Б., Барлова Л. А. (2011)
Табачніков С. І. - Актуальні проблеми діагностики та лікування хвороби Альцгеймера, Макаренко О. М., Степаненко Л. В., Дзюба О. М. (2011)
Орос М. М. - Депресивні розлади у хворих на епілепсію, як предіктори формування залежності від психоактивних речовин, Андрух П. Г., Андрух Г. П., Добростомат У. М. (2011)
Аймедов К. В. - "Відхилена" поведінка, як провідна характеристика патопсихологічної складової патологічної схильності до азартних ігор (2011)
Осуховская Е. С. - Результаты исследования отношения лиц молодого возраста к азартным играм (2011)
Табачников С. И. - Cравнительная характеристика медикосоциологических аспектов алкогольной зависимости у лиц подросткового и молодого возраста в Украине, Харченко Е. Н., Марценковская И. И., Синицкая Т. В. (2011)
Зінченко О. М. - Особливості розповсюдженості психічних та поведінкових розладів, унаслідок вживання алкоголю в Україні (2011)
Рыткис И. С. - Актуальные проблемы табакокурения и табачной зависимости (обзор литературы), Гуркова А. В., Ченская А. В., Сойникова В. Г. (2011)
Табачніков С. І. - Результати апробації уніфікованої карти обстеження осіб із хімічною та нехімічною адикціями, Харченко Є. М., Пріб Г. А., Трофімчук Г. Є., Синіцька Т. В. (2011)
Сосін І. К. - Інтегрована терапія опіоїдної залежності, ускладненої нейроофтальмологічною патологією внаслідок феномену наркоасоційованого зловживання препаратами кодеїну із левоміцетином (на моделі клінічного спостереження), Гончарова О. Ю., Шаповалов В. В., Правдін В. В., Шаповалова В. О., Васина Ю .В., Шаповалов В. В., Овчаренко М. О., Тіщенко К. В., Олесова Л. П. (2011)
Гатицька А. Е. - Психотерапія у комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах у крупному центрі Донбассу (2011)
Табачников А. Е. - Когнитивная психотерапия. Лекция первая: Философская и психологическая модели, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Табачников А. Е. - Когнитивная психотерапия. Лекция вторая: Психопатологическая модель, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Табачников А. Е. - Когнитивная психотерапия. Лекция третья: Психотерапевтическая модель, Абдряхимова Ц. Б. (2011)
Вітюк В. В. - Професійний розвиток педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти регіону (2016)
Гребенюк А. В. - Значення сучасних фантастичних творів у формуванні світогляду дітей та підлітків (2016)
Москальчук Л. М. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в екологічному вихованні юннатів молодшого шкільного віку (2016)
Ткачук Н. М. - Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону (2016)
Шуневич Б. І. - Сучасні тенденції технічного перекладу (2016)
Юровчик В. Г. - Екологічний аспект дослідження лісів Волинської області (2016)
Гнатюк Д. О. - Системно-діяльнісний підхід у практиці роботи НВК № 26 Луцької міської ради (2016)
Шевчик М. С. - Щодо науки і мистецтва управління навчальним закладом (2016)
Сушик Л. Б. - Методично-компетентнісна координація творчої самореалізації учителів географії (акмеологічний підхід) (2016)
Гребенюк Т. С. - Курс "Фінансова грамотність" у системі загальної середньої освіти Волинської області: практичні питання впровадження (2016)
Іллюшко В. В. - Експериментальний метод наукового дослідження в навчальному процесі з фізики, Іллюшко Н. В. (2016)
Свинчук А. В. - Українське козацтво – від виникнення до формування як окремого соціального стану (2016)
Бортник А. В. - Використання ППЗ на уроках математики як інструмент посилення мотивації до вивчення предмета і підвищення якості знань (2016)
Трубнікова О. В. - Люди навколо нас (міжособистісні стосунки), Бондарук Л. М. (2016)
Ткаченко М. В. - До питання про роль музичного мистецтва у формуванні естетичної культури підростаючого покоління (2016)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LIII Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2016)
Гончарук Н. Л. - Запобігання торгівлі людьми (2016)
Дубік Л. Р. - Безпека хлібобулочних виробів з погляду біології, екології та товарознавства продовольчих товарів, Верба Т. П. (2016)
Ковальчук О. Г. - Незгасна енергетика педагогічного мистецтва В. В. Фещака (2016)
Леськів Є. Б. - Бібліографічний покажчик за темою "Національно-патріотичне виховання дітей та молоді" (2016)
Вилка Л. - Функціонування односкладних та неповних конструкцій в епістолярному тексті (2016)
Кульбабська О. - Мовленнєві пріоритети адресанта у виборі синтаксичних засобів (2016)
Максимюк М. - Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір (2016)
Навчук Г. - Інтонація як засіб оформлення окличних речень, Шутак Л. (2016)
Роман І. - Актуальні проблеми мовної норми і варіативності в інтегративній лінгвістиці Е. Коссеріу, Роман Л. (2016)
Руснак Н. - Ментальні акценти у діалектному мовленні буковинців, Руснак Ю. (2016)
Струк І. - Тактильні імплікатури у драматичному тексті буковинських письменників (2016)
Телекі М. - Пропріативи у полікомпонентних епонімах хірургічних інструментів (2016)
Томусяк Л. - Дуплексив в як маркер перехідності у синтаксисі (2016)
Ткач А. - Словотвірно ідентичні суфікси у системі термінотворення (позначення особи за професійною діяльністю) (2016)
Шутак Л. - Кoгнітивна метафора як один із засобів творення вторинних номінацій медичного дискурсу, Навчук Г. (2016)
Рак О. - Хронологічний принцип класифікації французьких ойконімів (кельтсько-докельтські утворення) (2016)
Аністратенко А. - Функціонування базових міфологем у народній обрядовості та їх трансформація у сучасній українській драмі, Мойсей А. (2016)
Зварич І. - Міф як базовий фактор формування традицій, Кравченко Г. (2016)
Бронських С. - Екзистенційна робінзонада Франкенштейна (2016)
Скрипник І. - Двохсотлітній експрес: українська література та незмінність поведінкової моделі влади (2016)
Аністраненко А. - Літературна альтернатива політичного реваншу України (2016)
Bączyk K. - (Non)existence of Judas in the novel 'Electric bananas' of Mirosław P. Jabłoński (2016)
Аністратенко А. - Народження змісту форми. Рецензія на монографію: Червінська О.В. аргументи форми: монографія / О.В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 383 с. (2016)
Остащук І. - "Поклявся Господь, і не буде жаліти: Ти священик навіки за чином Мельхиседековим" (Псалми 110 (109), 4). Рецензія на монографію: Приліпко І.Л. Духовенство в українській прозі ХІХ – ХХІ Століть: Художня рецепція та інтерпретація: Монографія / Ірина Приліпко. – К.: Логос, 2014. – 482 С. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Положення (2015)
Корнієнко Л. Є. - Класична чума свиней: історичні аспекти, сучасна епізоотична ситуація в світі та Україні, імунітет і вакцинопрофілактика (2015)
Новожицька Ю. М. - Оцінка придатності підтверджуючих методів для визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, Іванова О. В., Доброжан Ю. В. (2015)
Бабань О. А. - Гістоструктура яєчників корів у різні дні статевого циклу, Папченко І. В. (2015)
Артеменко Л. П. - Безпечність та якість м’ясної сировини за саркоцистозної інвазії, Букалова Н. В., Богатко Н. М. (2015)
Тишківська Н. В. - Фізико-хімічні та мікробіологічні показники секрету молочної залози корів за різної кількості соматичних клітин, Сахнюк Н. І., Тишківський М. Я. (2015)
Вовкотруб Н. В. - Зміни вмісту загальних ліпідів, холестеролу та активності альфа-амілази в сироватці крові корів за патології печінки (2015)
Головаха В. І. - Лікування гепатоанемічного синдрому у службових собак, Анфьорова М. В., Піддубняк О. В., Дубовий А. А. (2015)
Левченко В. І. - Ефективність препарату Феролайф за гіпопластичної анемії поросят і телят, Мельник А. Ю., Москаленко В. П., Безух В. М., Богатко Л. М. (2015)
Лукащук Б. О. - Профілактика гастроентериту в підсисних поросят з використанням фітобіотика ЕКСТРАКТ ТМ 6930 (2015)
Мацинович А. А. - Состояние антиоксидантной защиты в зависимости от содержания микроэлементов в крови овец (2015)
Мельник А. Ю. - Аналіз і перспективи галузі птахівництва України, поширення та класифікація метаболічних хвороб сільськогосподарської птиці (2015)
Privarnikov K. - The efficiency of feed phytoadditives fitopank for exocrine pancreatic insufficiency in dogs (2015)
Suslova N. - The effectiveness of the comprehensive preventive measures for gastroenteral pathology in calves, Antonenko P., Makeуeva N., Strah O. (2015)
Харченко А. В. - Забезпеченість корів йодом в умовах приватного сектору (2015)
Шарандак П. В. - Аліментарні фактори – основа внутрішньої поліметаболічної патології вівцематок, Левченко В. І. (2015)
Bilan A. - The separation and detection of several mycotoxins by thin-layer chromatography (2015)
Зоценко В. М. - Клініко-гематологічні показники за інтерферонотерапії гострих респіраторних захворювань у телят (2015)
Рубленко І. О. - Удосконалення методики виділення спор сибірки із ґрунту бактеріологічним методом, Скрипник В. Г., Мачуський О. В. (2015)
Ніщеменко М. П. - Активність супероксиддисмутази та каталази тканини яєчників перепілок за впливу комплексу незамінних амінокислот в поєднанні з вітаміном Е, Стовбецька Л. С., Порошинська О. А., Шмаюн С. С. (2015)
Шапошнік В. М. - Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від типу вищої нервової діяльності, Сапачова М. А., Царенко Т. М. (2015)
Ільніцький М. Г. - Диференціальна епідуральна блокада бупівакаїном та ропівакаїном у собак, Слюсаренко Д. В. (2015)
Рубленко М. В. - Реакція системи крові на кісткову травму в собак залежно від її типу та за ускладнень репаративного остеогенезу, Семеняк С. А. (2015)
Рубленко С. В. - Інгаляційна анестезія за абдомінальних оперативних втручань у собак, Яремчук А. В. (2015)
Телятніков А. В. - Гістопатологічні зміни ділянки перелому трубчастих кісток у собак під впливом препарату "Остивет-І" (2015)
Вихідні дані (2015)
Басс Д. - Економічна складова національної безпеки (2016)
Гавриленко В. - Теоретико-методологічні аспекти визначення та реалізації правосуб’єктності держави (2016)
Медвідь А. - Щодо закріплення прав людини та основоположних свобод у проектах конституції Західноукраїнської Народної Республіки (2016)
Мищак І. - Спроби конституційного врегулювання статусу органів місцевого самоврядування в Україні в період Української революції 1917 – 1921 років (2016)
Агафонова Н. - Питання методології дослідження феномену конституційної реформи (2016)
Бринзанська О. - Право особи на подання конституційної скарги та процесуальні проблеми його реалізації в контексті змін до Конституції України (2016)
Булкат Л. - Змістовна визначеність конституційних понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" (2016)
Ємельяненко К. - Реалізація нових повноважень органами місцевого самоврядування сільського рівня в процесі децентралізації: практичні аспекти (2016)
Калінкін А. - Конституційні моделі децентралізації державної влади: проблеми визначення та впровадження (2016)
Курчин О. - Технічні норми та їх роль у містобудівній діяльності: онтологічний і аксіологічний підходи (2016)
Маркуш М. - Феномен змагальності та конституційно-правова модель змагальності у кримінальному процесі України (2016)
Дмитриченко-Кулеба Г. - Особливості правового режиму географічних зазначень, що мають походження з регіону Автономної Республіки Крим (2016)
Мазур В. - Проблема визначення структури механізму цивільно-правового регулювання (2016)
Нескороджена Л. - Відшкодування шкоди, заподіяної при наданні медичної допомоги (2016)
Списаренко К. - Загальна характеристика підстав та способів набуття права власності (2016)
Тищенко Ю. - Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення провадження у справі про банкрутство (2016)
Ладиченко В. - Правові основи конкурсного відбору в системі державної служби, Коломійчук В. (2016)
Оніщик Ю. - Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру (2016)
Самбор М. - Субститут адміністративної відповідальності: проблеми законодавчого врегулювання (2016)
Янчук А. - Науково-нормативні підходи до визначення поняття "правоохоронні органи" в умовах їх реформування (2016)
Бабін Б. - Правовий режим тимчасово окупованої території України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці, Плешко Е. (2016)
Щербина С. - Інституційна трансформація механізму державного регулювання аграрного та сільського розвитку України (2016)
Лях В. В. - Зміна соціокультурних цінностей у період переходу до інформаційного суспільства (2014)
Ковадло Г. П. - Антропологія "Іншого" та інтелектуальні стратегії світу, що трансформується (2014)
Ситніченко Л. А. - Трансформація ціннісних орієнтирів: свобода чи справедливість? (2014)
Самчук Р. В. - Криза цінностей через призму споживацького суспільства (2014)
Ширинова Н. Ф. - Интериоризация и социальная адаптация личности (2014)
Клочков І. В. - Трагедія життя особистості у творчості М. де Унамуно (2014)
Ємельяненко Г. Д. - Фундаментальна онто-теологія Мартіна Гайдеґґера (2014)
Горбань Р. А. - Етнорелігійний контекст активно-творчої есхатології, комюнаторного персоналізму та концепції культурної творчості Миколи Бердяєва (2014)
Максюта М. Є. - Natura naturata versus natura naturans? (2014)
Костючков С. К. - Біополітичні концепції як результат імплікації біологічного і соціально-філософського знання (2014)
Бугайов В. І. - Філософська рефлексія образів-символів Мусульманської цивілізації (2014)
Брусакова О. В. - Феноменологія освітньої реальності: конструктивістський досвід (2014)
Шеремет Л. А. - Спорт як соціальне явище та факт культури: основні аспекти філософського розгляду (2014)
Войнов О. В. - Честь як феномен, формуючий соціум і державність (2014)
Балакірова С. Ю. - Проблема Зразкового слухача в контексті концептуальних стратегій сучасної естетики (2014)
Без’язичний Б. І. - Моніторинг ефективності формування етичної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Бойко О. В. - Предстартовые состояния в спортивных танцах, Куринной С. Ю. (2015)
Бойко О. В. - Структура и методики оценки исполнительского мастерства в технико-эстетических видах спорта, Питайчук. А. А. (2015)
Бойко О. В. - Влияние темперамента на выбор партнера и взаимоотношения в паре, Северинчик И. Г. (2015)
Болотов О. О. - Розвиток фізичних якостей юних дзюдоїстів засобами рухливих ігор, Моргоєв В. Б. (2015)
Вако І. І. - Особливості техніки рукопашного бою У процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів (2015)
Ганчар О. І. - Мониторинг достижений призеров-пловцов по программе I-X спартакиад народов СССР (1956-1991 гг.) (2015)
Глоба Т. А. - Відношення студентів вищих навчальних закладів до змісту занять з фізичного виховання у різних навчальних закладах України (2015)
Гринь А. Р. - Напрямки розробки системи психологічного забезпечення та супроводу підготовки спортсменівяк проблема психології спорту (2015)
Дручик В. Д. - Педагогічне оцінювання сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі (2015)
Захаріна Є. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу (2015)
Конох А. П. - Виховання майбутніх фахівців фізичної культури в традиціях Запорізького козацтва, Притула О. Л. (2015)
Кузьменко Н. В. - Профессионально – прикладная физическая подготовка как фактор укрепления здоровья студентов (2015)
Магльований А. В. - Системно-реляційний підхід до питання формування професійних здібностей в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ (2015)
Носко Ю. М. - Особливості фізичного розвитку учнів початкової школи (2015)
Піскунова Л. Е. - Розвиток фізичної культури як один із принципів безпечної життєдіяльності сучасної молоді, Костенко М. П., Гордєєва С. В. (2015)
Приймак С. І. - Проблеми добору тренувальних засобів для формування техніки рухів важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки (2015)
Приходько П. Е. - Психологічна підготовка боксерів до змагань (2015)
Ріпак М. - Ставлення жінок похилого віку до занять фізичною культурою, Шершун Н., Маланчук Г., Ріпак І. (2015)
Сидорук А. В. - Анімаційна діяльність як складова частина моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл (2015)
Форостян О. І. - Фізичне виховання дітей з вадами зору в системі соціалізації, адаптації та інтеграції (2015)
Хамер Самер - До питання тлумачення поняття фітнес-технології (2015)
Хамуд Садади - Комплекс тестовых заданий и физиологических показателей для оценки функционального обеспечения специальной выносливости бегунов на средние дистанции (2015)
Хачикян С. С. - Розвиток спеціалізованих сприймань у боксі (2015)
Цись Д. - Формування рухових умінь і навичок з волейболу у студенток вищих навчальних закладів (2015)
Цюкало Л. - Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час (2015)
Чернявський І. С. - Проблеми розвитку адаптивного спорту (2015)
Чеховська А. Ю. - Модельні характеристики фізичної підготовленності у фітнес-аєробікі (2015)
Макаренко Б. Г. - Трансформаційне суспільство: пошук основних моделей розвитку (2014)
Бак М. - Суперечності модернізаційно-інноваційного процесу в Україні (2014)
Виселко І. В. - Становлення аудіовізуальної комунікації: теоретичні рефлексії та практичні здійснення (2014)
Максюта М. Є. - Свобода і національний характер (2014)
Кудлач В. І. - Людина соціальна (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського