Петрик Н. Р. - Військово-історичні пам’ятки у збірках музеїв Львова першої половини XX ст. (2014)
Підставка Р. В. - Замок у Вишнівці: історія виникнення, становлення та локалізації (2014)
Рочняк Ю. А. - Композиційні властивості малих залізничних вокзалів Галичини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Терський С. В. - Археологічні матеріали Ярослава Пастернака у музейних колекціях, Омельчук Б. А. (2014)
Тіменик З. І. - Історична пам’ять у контексті філософорелігійних ідей і "музеєзація” буття: методологічні спостереження (2014)
Уська У. Р. - Конвенції ЮНЕСКО як базова складова національної системи правового регулювання пам’яткоохоронної діяльності: понятійно-термінологічний аспект (2014)
Хома І. Я. - Збереження та популяризація історичної пам’яті про діяльність української армії 1917–1921 рр. (на прикладі військового формування Січових стрільців) (2014)
Дегтяренко Т. М. - Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернизації системи спеціальної освіти (2015)
Колишкін О. В. - Педагогічні аспекти діяльності вчителя-дефектолога в роботі із сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами (2015)
Корж Ю. М. - Інноваційна реабілітаційна методика для дітей дошкільного віку, хворих на сколіоз (2015)
Левченко Л. С. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні (2015)
Репринцева О. О. - Традиційна гра в інклюзивній освіті: від аналізу педагогічних можливостей – до впровадження у шкільну практику Центральної Росії та України, Леонова О. В., Кудрявцева М. В., Косенко Ю. М. (2015)
Безрукова А. Р. - Особливості виховання дітей у США (2015)
Бойчевська І. Б. - Інноваційні підходи до формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови в Німеччині (2015)
Бойченко К. В. - Можливості використання досвіду Нідерландів для модернізації системи управління державними школами в Україні (2015)
Годлевська К. В. - Розвиток та становлення професійної підготовки вчителя в Угорщині (2015)
Купчик Л. Є. - Формування мотивації до вивчення іноземних мов як запорука майбутнього професійного успіху школярів європейських країн (2015)
Лук’янчук С. Ф. - Понятійний апарат проблеми полікультурного виховання в дослідженнях американських учених (2015)
Лянной Ю. О. - Система професійної підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) в університетах Нідерландів (2015)
М’ясоїд Г. І. - Сучасні вимоги до викладача вищої школи: огляд тенденцій світової педагогічної практики (2015)
Нелін Є. В. - Особливості системи роботи вищої педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття (2015)
Панченко Є. А. - Формування якостей інноваційного лідера в США в системі "старша школа – університет" (2015)
Процько Є. С. - Основні поняття дослідження проблеми професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії (2015)
Сбруєв М. Г. - Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США (2015)
Свиридюк О. В. - Полікультурність як стратегія інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (досвід Канади) (2015)
Скальські Д. - Поняття "здоров’я" і "рух" у біологічній концепції фізичного виховання у європейській середній освіті (2015)
Чугай О. Ю. - Структурно-змістові особливості професійної підготовки педагогічного персоналу для системи освіти дорослих США (2015)
Щербин М. М. - Визначення змісту громадянсько-патріотичного виховання в педагогічній думці Білорусі XIV – XVII ст. (2015)
Біліченко П. Г. - Проблема забезпечення успішного навчання в умовах його поєднання із виробничою працею у творчості А. С. Макаренка (2015)
Лутаєва Т. В. - Просвітницька діяльність харківських науковців-медиків та природодослідників: історико-педагогічний аспект (2015)
Нікіфоров А. М. - Своєрідність педагогічно-просвітницької діяльності Никанора Онацького (2015)
Тимчук Л. І. - Розробка теоретичних основ педагогіки дорослих у 50–80-ті роки ХХ століття (2015)
Генкал С. Е. - Інтегрований підхід до реалізації змісту з біології у профільних класах (2015)
Данько Н. П. - Діагностика наявних рівнів навчальних досягнень учнів початкових класів з музичного мистецтва (2015)
Дєнєжніков С. С. - Методологічні запити навчально-наукового інноваційного середовища сучасної освіти (2015)
Загребнюк Ю. В. - Комплексні методики підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення (2015)
Захарова В. А. - Формування родинних цінностей у старшокласників під час вивчення поезії Тараса Шевченка (2015)
Картава Ю. А. - Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини (2015)
Колишкіна А. П. - Теоретичні аспекти взаємодії школи і сім’ї у вихованні школярів (2015)
Павлущенко Н. М. - Гендерна освіта в початковій школі: проблеми та перспективи реалізації (2015)
Ситник О. А. - Інноваційні оздоровчі технології в діяльності вчителя фізичної культури (2015)
Червінська І. Б. - Інноваційні підходи до формування творчого потенціалу особистості в умовах соціокультурного середовища гірської школи (2015)
Бєлєнька Г. В. - Організація підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності на засадах дослідження (2015)
Бондар Г. О. - Інноваційні технології, методи й засоби формування гуманістичного світогляду майбутнього вчителя у процесі вивчення дисципліни "Іноземна мова" (2015)
Гончарук В. А. - Оптимізація процесу самореалізації творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога та українознавця (2015)
Зенченко Т. Ф. - Підготовка студентів до вивчення прикметника як засобу оволодіння учнями початкових класів навичками образного мовлення (2015)
Зотова-Садило О. Ю. - Професійно-комунікативний потенціал гуманітарної підготовки студентів у ВНЗ: практичний аспект (2015)
Kaljuzhna T. - Readiness to Innovative Activities in the Process of Pedagogical Practice as an Important Professional Quality of Future Teachers, Radchenko J. (2015)
Кобюк Ю. М. - Технології ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Ковальова А. С. - Формування професійної культури соціального працівника в умовах університетської освіти (2015)
Лаппо В. В. - Роль куратора академічної групи в розвитку духовного потенціалу студентів ВНЗ (2015)
Літвінчук А. Т. - Особливості використання мотиваційних механізмів у вивченні іноземної мови студентами ВТНЗ (2015)
Майковська В. І. - Сутність категорії "якість" при реалізації товарної політики ВНЗ у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2015)
Макаренко В. І. - Формування творчої компетентності майбутніх лікарів на заняттях з біофізики, Макаренко О. В., Макаренко К. С. (2015)
Мединська С. І. - Теоретичні засади та методичні аспекти іншомовної підготовки викладачів-предметників ВНЗ до подальшої участі в міжнародних проектах в умовах інноваційного розвитку освітнього простору (2015)
Носаченко Т. Б. - Художній розпис у фаховій підготовці студентів мистецького профілю (2015)
Палагута І. В. - Формування готовности майбутнього педагога до реалізації інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Пузирьов В. Є. - Організація дослідницької діяльності студентів-біологів у процесі викладання вищої математики (2015)
Смирнов В. А. - Університет: проблема конгруентності системи виробництва та системи навчання (2015)
Товканець Г. В. - Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття (2015)
Цюкало Л. Є. - Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання студентської молоді (2015)
Черкашина Ж. В. - Дослідження впливу педагогічних умов на підготовку іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у вищому навчальному закладі (2015)
Максимовська Н. О. - Модель анімаційної соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля (2015)
Пшенична Л. В. - Вища освіта – дієвий механізм соціалізації молоді (2015)
Чирва А. С. - Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України (2015)
Привітання директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України", професора Іпатова А. В. (2015)
Науменко Л. Ю. - Посттравматичний стресовий розлад – нова проблема медико-соціальної служби, Лепський В. В., Борисова І. С., Макаренко С. В., Cемененко О. В., Зубрило А. Ю. (2015)
Дроздова І. В. - Щодо питання психологічного консультування інвалідів внаслідок бойових дій, Храмцова В. В., Гончар Ю. О. (2015)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарду, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2015)
Алифанова Т. А. - Клинические аспекты медико-социальной экспертизы при патологии органа зрения, Чуйко А. Л., Алифанов И. С., Мартыненко М. В. (2015)
Храмцова В. В. - Особистісні предиспозиції та внутрішня картина хвороби інвалідів внаслідок захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози, Паніна С. С., Гондуленко Н. О. (2015)
Дроздова И. В. - Роль суточного мониторирования артериального давления в оценке тяжести артериальной гипертензии, Бабец А. А., Полницкая Ю. А. (2015)
Лихолат Т. Ю. - Біохімічне дослідження сироватки крові при визначенні клінічного прогнозу у хворих на рак молочної залози, Лихолат О. А., Зеркаль Л. В., Григор’єва Г. І., Жилябова Н.В. (2015)
Тарасенко О. М. - Сучасні методи лікування нейрокомпресійних больових синдромів в шийному відділі хребта, Мирончук Л. В., Кузьміна Л. В., Різник К. В. (2015)
Гончар Ю. О. - Різні підходи до вивчення емоційної сфери та особливості емоційного розвитку дітей (2015)
Канюка Е. В. - Лечебная физкультура как многофункциональный метод восстановительного лечения больных и инвалидов (2015)
Содержание (2015)
Корж Н. А. - Напряженно-деформированное состояние кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" при асимметрии суставных щелей крестцово-подвздошного сустава, Стауде В. А., Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2015)
Вирва О. Є. - Біомеханічне дослідження напружено-деформованих станів системи "ендопротез – плечова кістка" за умов резекції пухлин, Міхановський Д. О., Карпінський М. Ю. (2015)
Лоскутов О. А. - Особенности напряженно-деформированного состояния конической ножки эндопротеза тазобедренного сустава при различных типах ее фиксации (2015)
Кожемяка М. А. - Моделирование фиксации берцовых костей напряженными петлями при повреждениях межберцового синдесмоза, Головаха М. Л., Панченко С. П., Красовский В. Л., Шевелев А. В. (2015)
Григоровський В. В. - Кореляції гістоморфометричних показників спонгіози суглобових кінців стегнової кістки і результатів клінічних та лабораторних досліджень у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко А. С., Панченко Л. М., Лютко О. Б. (2015)
Кореньков О. В. - Морфологічні особливості загоєння експериментального дефекту коркового шару довгої кістки за умов імплантації β-трикальційфосфату (2015)
Сергієнко Л. Ю. - Мікроструктура довгих кісток щурів — нащадків гестаційно стресованих матерів за умов гіпокінезії (2015)
Філіпенко В. А. - Особливості рентгеноанатомічних змін кісток кульшового суглоба внаслідок травм, Златнік Р. В., Бондаренко С. Є., Аконджом М. (2015)
Скіданов А. Г. - Оцінювання паравертебральних м’яких тканин за допомогою комп’ютерної томографії, Аврунін О. Г., Тимковіч М. Ю., Змієнко Ю. А., Левітська Л. М., Міщенко Л. П., Радченко В. О. (2015)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості мінеральної щільності та якості кісткової тканини в чоловіків, Мусієнко А. С., Дзерович Н. І. (2015)
Орлик Т. В. - Порівняльна оцінка ефективності НПЗП у лікуванні пацієнтів з болем у спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини, Поворознюк В. В., Креслов Є. О. (2015)
Головаха М. Л. - Результаты восстановления комплексных повреждений связочного аппарата коленного сустава, Банит О. В., Титарчук Р. В., Засыпко И. А., Диденко И. В., Орлянский В. (2015)
Шимон В. М. - Нормобаричне інтервальне гіпоксичне тренування в лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Сливка Р. М. (2015)
Чернишова І. М. - Реципрокне ортезування в системі реабілітації дітей з прогресованою нервово-м’язовою патологією (2015)
Шкатула Ю. В. - Фактори ризику виникнення інтранатальної травми у новонароджених, Лобода А. М., Ащаулова Г. А. (2015)
Жуковський В. С. - Кусані рани: епідеміологія та лікування (2015)
Владимир Георгиевич Ковешников (2015)
Іван Володимирович Шумада (2015)
Анатолій Павлович Крись-Пугач (2015)
Анатолий Николаевич Побел (2015)
Маколинец В. И. - Фантомный болевой синдром: патогенез, клиника, комплексная консервативная терапия (обзор литературы), Мельник В. В., Гращенкова Т. Н. (2015)
Пирогов Е. Н. - Роль фазы резорбции процесса ремоделирования костой ткани в развитии ложного сустава после остеосинтеза медиального перелома шейки бедренной кости (обзор литературы), Тяжелов А. А. (2015)
Сыкал А. А. - Минеральная плотность костной ткани и риск переломов у больных сахарным диабетом II типа (обзор литературы) (2015)
Отчеты (2015)
Бармотин А. А. - Прочность, трещиностойкость и деформативность стыков гипсокартонных элементов при изгибе, Косик А. Б. (2015)
Zaichenko M. - The Rheological Properties of Cement Pastes Formulated for Self-Compacting Concretes with Multifunctional Modifier, Yegorova O. (2015)
Шолух Н. В. - Социальные и методологические аспекты реконструкции квартальной застройки промышленного города в районах компактного проживания слепых, Анисимов А. В. (2015)
Пенчук В. А. - Функциональная модернизация строительных машин в условиях эксплуатации, Кралин А. К., Диденко А. В. (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Antonenko P. B. - Human pharmacogenetic pecularities affecting the action of anti-tuberculosis medicines, Kresyun V. I., Zaychenko G. V., Godovan V. V. (2016)
Дроговоз С. М. - Карбокситерапия – альтернатива традиционной фармакотерапии, Штрыголь С. Ю., Зупанец М. В., Кононенко А. В., Левинская Е. В. (2016)
Зупанець І. А. - Проект протоколу провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських препаратів: попередження небажаної вагітності та сприяння плануванню сім’ї, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Пропіснова В. В. (2016)
Зупанець К. О. - Модель взаємодії між сторонами, залученими до управління клінічними випробуваннями, в процесі роботи з даними, Доброва В. Є. (2016)
Sinitsyna O. S. - The effect of a vaginal gel with hop cones phytoestrogens on the hormonal state and morphostructure of the reproductive organs in spayed rats, Zaychenko G. V., Ryzhenko I. M., Laryanovska Yu. B. (2016)
Зупанець І. А. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на структурно-метаболітні показники щурів з колаген-індукованим артритом, Ткаченко К. М., Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Жулай Т. С. - Порівняльне вивчення безпеки препарату "Капікор" за умов гострого експерименту, Шебеко С. К., Шевченко О. І. (2016)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження впливу препарату "Диклокор" на показники функціонального стану міокарда щурів за умов фуразолідон-ізадринового ураження, Рускін О. С. (2016)
Вахніна Н. Г. - Дослідження протизапальної активності малдіану за умов патологій різного генезу (2016)
Булига Л. О. - Експериментальне дослідження протизапальної дії комбінованого гелю з наночастками срібла та глюкозаміном, Бутко Я. О. (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Vacheva D. - Need of training in ergotherapy for specialists in republic of Bulgaria (2014)
Наби Ы. А. - Управление качеством в системе обеспечения качества высшего образования на основе модели EFQM (2014)
Гуменникова Т. Р. - Волонтерская деятельность студентов в университетах третьего поколения, как ресурс личностно ориентированного воспитания (2014)
Мукомел С. А - Акмеологический подход к исследованию факторов профессионального становления будущих специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (2014)
Przybylska I. - Emotional intelligence in pedagogical and non-pedagogical professions - a comparative study (2014)
Фурса О. А. - Модели профессиональной подготовки дизайнеров (2014)
Аязбекова С. Ш. - Формирование и качественное развитие современных систем образования в контексте изменений цивилизационных парадигм (2014)
Рудень В. - О методике исчисления уровня наличия у студентов полученных знаний за период их обучения на кафедре, Гутор Т. (2014)
Дюльдина Ж. Н. - Психолого-педагогический аспект родительской культуры, как фактор полноценного воспитания детей в семье (2014)
Kasandrova Z. - Resilience – overcoming yourself (2014)
Панфилова А. П. - Проблемы обучения сотрудничеству для профилактики деструктивной коммуникации в организации (2014)
Panfilova A. - Method of projects and the technology of game designing in the educational process: comparative analysis (2014)
Хотинська-Нор О. З. - Значення Концепції судово-правової реформи в Україні 1992 року у реформуванні судової системи. Погляд крізь час (2015)
Карський К. - Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною з 2014 року: Вступні уваги (2015)
Борисенко М. О. - Ознаки та принципи правозастосовної діяльності: теоретичний аспект (2015)
Гарагонич О. В. - Формування статутного капіталу акціонерних товариств (2015)
Теремецький В. І. - Проблема вдосконалення консультативно-роз’яснювальної роботи територіальними органами державної фіскальної служби України (2015)
Булгакова І. В. - Правова природа договору про експлуатацію залізничної під’їзної колії і договору на подачу та забирання вагонів (2015)
Вереша Р. В. - Принцип вини у кримінальному праві (2015)
Єфіменко І. М. - Право працівників органів внутрішніх справ на короткострокову відпустку (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство, вчинене на замовлення: порівняльно-правове дослідження (2015)
Колесник Ю. В. - Забезпечення прав і свобод людини під час проведення негласних процесуальних дій в кримінальному провадженні (2015)
Коновалова Г. В. - Деякі питання тактики захисту в умовах проведення слідством негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Легких В. В. - Процесуальні аспекти залучення експерта судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві (2015)
Лук’янчиков Б. Є. - Психологічний вплив у подоланні протидії розслідуванню, Лук’янчиков Є. Д. (2015)
Європіна І. - Роздуми над новаціями закону України "Про прокуратуру" щодо реформування системи, структури та функцій прокуратури, Європіна Л. (2015)
Нове керівництво для авторів (2015)
Слово до читача (2015)
Рудич Ф. М. - Політична влада та опозиція в Україні: спроба політологічного аналізу (2015)
Пахарєв А. Д. - Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації (2015)
Кочубей Л. О. - Взаємодія влади та опозиції у Франції: досвід для України (2015)
Зеленько Г. І. - Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи (2015)
Ляшенко Т. М. - Перспективи "русского мира" в країнах Центральної Азії на сучасному етапі (2015)
Щербенко Е. В. - Національне примирення як момент солідаризації у владно-опозиційному вимірі політичного дискурсу (2015)
Балабан Р. В. - Майдан як політичний інститут (2015)
Кононенко Н. В. - Сучасна російська опозиція – міф чи реальність? (2015)
Брехаря С. Г. - Політична суб’єктність малого і середнього бізнесу в Україні (2015)
Мачуський В. В. - Влада і опозиція в державах Закавказзя (2015)
Курас А. І. - Національна безпека Білорусі: військово-політичні парадигми (2015)
Кривицька О. В. - Дихотомія "свій" / "чужий" у контексті теорій кордонів та порубіжжя (2015)
Куценко Є. - Регіональна диференціація електорального простору України: аспект виборчих технологій (2015)
Матієк О. М. - Зовнішньополітична ідентичність як наднаціональний конструкт і передумова реалізації українського інтеграційного проекту (2015)
Пащенко В. І. - Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні (2015)
Гербут І. А. - Виборчі системи в аспекті інтересів опозиційних партій та репрезентативності парламенту в сучасній Україні (2015)
Гербут Н. А. - Вплив виборчих систем на гендерне представництво у Верховній Раді України (2015)
Петренко К. М. - Інституційне забезпечення діяльності громадських об’єднань у країнах Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) (2015)
Опанасюк В. В. - Ризики модернізації: політична стабільність напередодні реформ в Україні (2015)
Резніченко О. М. - Бібліотека інформує (2015)
Відомості про авторів (2015)
Григоров О. В. - Магнітно-коерцитивний контроль кранів з товщинами елементів металоконструкцій понад 40 мм, Петренко Н. О., Губський С. О. (2016)
Бойко А. А. - Методы анализа влияния упругих свойств канатных передач на параметры движения лифтовых подъемных механизмов (2016)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження динаміки підйому і опускання вантажу за оптимальними законами, Голдун В. А., Ромасевич Ю. О. (2016)
Мартовицький Л. М. - Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності, Глушко В. І., Сочава А. І., Клименко Г. В., Луговський С. А. (2016)
Човнюк Ю. В. - Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів неперервного типу, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2016)
Венцель Е. С. - Исследование влияния угла установки отвала на максимальное усилие, возникающее на ноже автогрейдера при ударе о препятствие, Щукин А. В. (2016)
Ловейкін В. С. - Оптимізація перехідних режимів руху скребкового конвеєра, Ромасевич Ю. О., Грушко О. Є. (2016)
Слободцова И. В. - Проектная работа и деловые игры как форма организации занятий в международном сотрудничестве университетов (2016)
Проценко В. О. - Вплив компоновки на навантажувальну здатність муфт з торцевою установкою канатів, Клементьєва О. Ю. (2016)
Данилов М. О. - Синтез, свойства, применение оксида графена и восстановленного оксида графена, полученных из многостенных углеродных нанотрубок, Слободянюк И. А., Русецкий И. А., Фарбун И. А., Колбасов Г. Я. (2016)
Гребенюк А. Г. - Квантовохімічне моделювання процесів гідрофобізації поверхні силікатних матеріалів силіконатами лужних металів, Насєдкін Д. Б., Плюто Ю. В. (2016)
Костенко Л. С. - Исследование локального окружения аминодифосфоновой кислоты, ковалентно закрепленной на поверхности кремнезема, методами РФЭС и 31P ЯМР спектроскопии, Андреев А. C., Фрессар Ж., Алексеев С. А., Зайцев В. Н. (2016)
Shatrava I. O. - Laser desorption/ionization (LDI MS) of polymeric silver(I) coordination compound based on N-/bis(diethylamino)phosphoryl/- benzenesulfonamide, Severinovskaya O. V., Ovchynnikov V. A., Amirkhanov V. M., Pokrovskiy V. A. (2016)
Зайченко В. Н. - Поверхностные явления на электролитических газовых пузырьках и МГД-эффект при электролизе воды в магнитном поле, Слободянюк И. А. (2016)
Богатырев В. М. - Кремнеземные нанокомпозиты с соединениями серебра, меди, цинка и их антимикробные свойства, Оранская Е. И., Галабурда М. В., Геращенко И. И., Осолодченко Т. П., Юсыпчук В. И. (2016)
Воробец В. С. - Синтез и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок на основе TiO2-Nd, Колбасова И. Г., Линючева О. В., Карпенко С. В., Алонцева В. В. (2016)
Ракитська Т. Л. - Антиозонантна активність моно- та біметальних комплексів 3d-металів із саліцилальімінопропільними групами, іммобілізованими на нанокремнеземі, Труба А. С., Радченко Є. О., Голуб О. А. (2016)
Яцишин М. М. - Структура та морфологія плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки, Гніздюх Ю. А. (2016)
Gun'ko V. M. - States of water vs. temperature in differently hydrated kefir grains, Turov V. V., Krupska T. V., Golovan A. P., Pakhlov E. M., Tsapko M. D., Skubiszewska-Zięba J., Charmas B. (2016)
Лысенко Л. Л. - Влияние типа ПАВ на электроудаление ортохлортолуола из тонкодисперсных глинистых почв, Мищук Н. А., Рында Е. Ф., Шен А. Э. (2016)
Димитрюк Т. Н. - Влияние эфиров целюллозы на реологические свойства и стабильность водно-этанольных суспензий угля, Савицкий Д. П., Макаров А. С. (2016)
Акуленко В. Л. - Аналіз перспектив розвитку процесу екологічного аудиту (2015)
Павленко О. О. - Використання системного підходу для оцінювання соціо-еколого-економічної безпеки регіону, Горбатенко Д. С. (2015)
Сагер Л. Ю. - Діагностика стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства: методичний підхід (2015)
Мартинець В. В. - Застосування системного підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Ляпощенко Н. М. (2015)
Педченко Н. С. - Вартість підприємства як критерій оцінювання ефективності в системі фінансового контролінгу (2015)
Байстрюченко Н. О. - Формування системи запобігання і протидії корупції на державній службі, Шпакович Л. В. (2015)
Глівенко С. В. - Перспективи змін у структурі української бізнес-еліти в результаті заміщення поколінь (2015)
Рябушка Л. Б. - Фінансове забезпечення інститутів місцевого самоврядування, Мерщій Б. Є. (2015)
Титул, зміст (2015)
Новицький М. - Арешт Шевченка в 1859 р. (2015)
Боронь О. - Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку (2015)
Пахаренко В. - "Нащо живем? Чого бажаєм?" (Питання про сенс історії: акцентування ключових аспектів) (2015)
Гаджилова Г. - "Мелодрама завжди в ціні" : "Назар Стодоля" Тараса Шевченка й українська драматургія 60-х років ХІХ століття (2015)
Слоньовська О. - Шевченкова муза 1845 року (2015)
Харчук Р. - Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі (2015)
Карпінчук Г. - Роль Михайла Новицького в розвитку наукового шевченкознавства 1921-1937 рр. (2015)
Набитович І. - Рецепція творчости Тараса Шевченка Максімом Багдановічем (2015)
Поліщук В. - Слово й образ Тараса Шевченка у творчості Наталі Лівицької-Холодної (2015)
Лівицька-Холодна Н. - Мосівка (розділ із нарису) (2015)
Вареник О. - Івакін проти Шагінян і Моренця (про деякі аспекти радянського шевченкознавства) (2015)
Дзега В. - Тарас Шевченко на Драбівщині, Козоріз В. (2015)
Козак О. - Тарас Шевченко 2004-2011. Матеріали до бібліографії (2015)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1983-1989 рр.) (2015)
Боронь О. - Інститут літератури у відзначенні 200-літнього ювілею Тараса Шевченка (2015)
Воробьев Ю. С. - Динамика элементов конструкций при ударных нагрузках, Овчарова Н. Ю. (2014)
Дем’яненко А. Г. - Механічні і математичні моделі деяких задач динаміки пружних систем з рухомим інерційним навантаженням та їх дослідження (2014)
Зиньковский А. П. - Конечноэлементное моделирование изгибных колебаний стержня с "дышащей" трещиной усталости, Круц В. А., Синенко Е. А. (2014)
Надутый В. П. - Геометрия и кинематика взаимодействия в системе "валок – ось валка" с ударными элементами, Перехрест В. И., Ягнюкова И. В. (2014)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання механічної системи з комбінованим тертям, Бурлака В. В., Малець О. М. (2014)
Ткачук М. А. - Резонанси у віброударних машинах: моделі, методи, розрахунки, Костенко Ю. В., Артьомов І. В., Грабовський А. В. (2014)
Бовсуновський А. П. - Вібродіагностика пошкоджень типу тріщини, що закривається. Огляд літератури (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Навісний гідромолот для ударно-вібраційного зондування ґрунтів, Івашко Є. І. (2014)
Магерус Н. І. - Вплив параметрів вібрації та геометрії лунки на рух дрібнодисперсного сипкого матеріалу у конічній лунці дозатора (2014)
Рахманов С. Р. - Динамические особенности очага деформации в процессе холодной пильгерной прокатки труб, Вышинский В. Т. (2014)
Сілін Р. І. - Дослідження динамічної моделі резонансного вібраційного верстата для доведення плоских поверхонь, Третько В. В., Гордєєв А. І. (2014)
Шульженко М. Г. - Моделювання коливань валопроводу турбоагрегата за наявності експлуатаційних дефектів, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Єфремов Ю. Г. (2014)
Яворський І. М. - Векторна діагностика підшипника кочення при розвитку дефекту на зовнішньому кільці, Мацько І. Й., Юзефович Р. М. Кравець І. Б. (2014)
Яглінський В. П. - Характеристики жорсткості верстата-трицепта в узагальнених параметрах, Гутиря С. С., Обайді А. С., Моргун Ю. Б. (2014)
Diveyev B. M. - Optimization of particle dynamic vibration absorbers in the frequency band, Hlobchak M. V., Kernytskyy I. S. (2014)
Луговський О. Ф. - Можливість застосування проточного трубчатого кавітатора з високою інтенсивністю ультразвукових коливань для обробки рідких середовищ, Мовчанюк А. В., Гришко І. А. (2014)
Надутый В. П. - Результаты испытаний экспериментального образца вертикального вибрационного грохота при переработке базальтового сырья, Левченко П. В., Маланчук Е. З. (2014)
Цуркан О. В. - Гідродинаміка процесу фільтраційного зневоднення свіжеочищеного насіння гарбуза з вібраційною активацією, Герасимов О. О., Римар Т. І., Станіславчук О. В. (2014)
Гедін М. С. - Процеси одержавлення території Русі середини ІХ ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича (2014-2015)
Худайбердиєва О. А. - Історія та духовна культура ногайців Буджакської орди: історіографічний огляд (2014-2015)
Скороход О. В. - Публікації 1860–80-х рр. у Російській імперії з історії українсько-сербських зв’язків (2014-2015)
Трубчанінов С. В. - Історіографія становлення історичної географії в Наддніпрянській Україні (1840-і рр. – початок ХХ ст.) (2014-2015)
Крот Л. М. - Висвітлення діяльності земських установ на сторінках "Киевской старины", Крот В. О. (2014-2015)
Клєр І. Г. - Діяльність громад на західноукраїнських землях у 1860-х рр.: сучасна історіографія (2014-2015)
Пошивайло С. Г. - Українські керамологічні студії в роки Першої світової війни (2014-2015)
Панасюк Р. П. - Український національний союз: історіографія (2014-2015)
Гедз В. А. - Громадська та наукова діяльність Олександра Оглоблина в Києві періоду окупації: історіографія (2014-2015)
Третяк В. Л. - Військова преса СРСР періоду Другої світової війни: проблеми історіографії (2014-2015)
Сімперович В. М. - Наступальні операції Червоної армії на теренах України (1943–1944 рр.): сучасна українська історіографія (2014-2015)
Самойленко Н. І. - Болгарія: влада і закон (1918–1962 рр.) у дослідженнях українських істориків (2014-2015)
Пєлєвін Є. Ю. - Участь Володимира Тимофієнка у підготовці енциклопедичного проекту "Звід пам’яток історії та культури України" (2014-2015)
Орлов В. М. - Розвиток історичних досліджень і наукових інституцій в Україні 1990-х рр. щодо альтернативних релігійних міноритарних об’єднань (2014-2015)
Ніколаєць К. М. - Соціальна політика в Україні 1990-х рр.: історіографія (2014-2015)
Сорока А. О. - Рецепція образу Мітрідата VI Евпатора в ілюстраціях до збірки біографій Джованні Боккаччо "De casibus virorum illustrium" (2014-2015)
Силенок Н. М. - Особливості планування монастирських комплексів Чернігово-Сіверщини доби Гетьманщини (2014-2015)
Мірошніченко С. В. - Літописи церковних парафій як історичне джерело (на прикладі Літопису Георгіївської церкви Новоград-Волинського повіту Волинської губернії) (2014-2015)
Крайсвітня Ю. В. - Вплив політики та ідеології на дослідження Столипінської аграрної реформи в Україні (2014-2015)
Ковальова Н. А. - Проблема обґрунтування початку "аграрної (селянської) революції" 1902 р. (2014-2015)
Приказюк О. О. - Никифор Григор’єв і григор’євський повстанський рух: наративні джерела (2014-2015)
Жигло В. В. - Архівні документи Української надзвичайної комісії зі встановлення збитків і злочинів, заподіяних німецькими загарбниками: організація зберігання, джерельна критика, інформаційний потенціал (2014-2015)
Ликова О. Г. - Формування керамологічних джерел у Національному музеї-заповіднику українського гончарства (2014-2015)
Куценко С. Ю. - Комунікація в музейних установах засобами веб-ресурсів (2014-2015)
Тупчієнко М. П. - Проблема "музейного" відношення до топонімічної політики в населених пунктах (на прикладі Кіровограда), Шляховий К. В. (2014-2015)
Заплетнюк М. А. - Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) (2014-2015)
Неприцький О. А. - Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст.: роль ВНЗ, регіонів і держави (2014-2015)
Драч О. О. - Сучасні дослідження з історії освіти: методологічні аспекти (2014-2015)
Мещерякова Д. І. - Історія про заколот при дворі арабського халіфа за участю лікаря-християнина (2014-2015)
Котиченко А. А. - Виховання "Дитя поштивого" у викладі Миколая Рея (2014-2015)
Ковальчук С. В. - Діяльність одеського депутата Йосипа Пергамента в Державній Думі Російської імперії ІІ скликання (2014-2015)
Силка О. З. - Товариства тверезості в українських селах Лівобережжя на початку ХХ ст. (2014-2015)
Павліченко О. О. - Педагогічна діяльність В’ячеслава Липинського (2014-2015)
Очеретяний В. В. - Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність Максима Славинського в еміграції (1920–30-і рр.) (2014-2015)
Бездітько Б. М. - Формування правової політики радянської держави у відносинах з церквою (1917–1922 рр.) (2014-2015)
Колесник О. В. - Участь Павла Погорілка в релігійному житті Поділля (2014-2015)
Власюк І. М. - Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х рр. (2014-2015)
Салтан Н. М. - Ставлення до культурних цінностей мешканців Харкова в 1920-х рр. (2014-2015)
Казаков Г. І. - Повсякденні практики у сфері шкільництва на окупованих територіях Північного Приазов’я (1941–1943 рр.) (2014-2015)
Бігун В. В. - Вивчення оперативним штабом рейхсляйтера Розенберга бібліотечної справи СРСР (2014-2015)
Шаравара Т. О. - Іван Кавалерідзе на тлі полтавського модерну (2014-2015)
Кругляк М. Е. - Краєзнавство в житті та творчості Бориса Кругляка (2014-2015)
Івангородський К. В. - Етносоціальна основа становлення Кримського ханства (2014-2015)
Якименко О. І. - Населеність домогосподарств і структура родин Стародубського полку другої половини XVIII ст. (на прикладі с. Логовате І-ї Стародубської сотні) (2014-2015)
Мельник І. В. - Освіта єврейського населення Умані в ХІХ – на початку ХХ ст. (2014-2015)
Гнибіда Є. В. - Розбудова морського торговельного порту та соціальний розвиток Бердянська в другій половині ХІХ ст. (2014-2015)
Альков В. А. - Проблеми та здобутки сільської охорони здоров’я на Харківщині імперського часу та доби революційних потрясінь (2014-2015)
Мазур І. В. - Соціальна структура населення губернських міст України в 1920–1925 рр., Войнаровський А. В. (2014-2015)
Мурашова О. П. - Соціальна політика радянської влади в Україні періоду НЕПу (2014-2015)
Крамар Ю. В. - Освітня політика щодо волинських німців у 1921–1939 рр. (2014-2015)
Бортник Л. В. - Участь Корпусу охорони прикордоння в акції "ревіндикації" другої половини 1930-х рр. на Волині у контексті суспільно-політичної та національної політики Другої Речі Посполитої (2014-2015)
Ніколаєць Ю. О. - Зміни у складі населення Галичини (друга половина 1950-х рр.) (2014-2015)
Рева Б. В. - Другий святий вечір на Опіллі: традиції та сучасність (за матеріалами Галицького району) (2014-2015)
Боберський Ю. Ю. - Традиції заготівлі деревини у виробництві бочок на Гуцульщині (2014-2015)
Старков В. А. - Дитяча гра "хобра-хобра": джерелознавчий аспект (2014-2015)
Жмуд Н. В. - Образ "чужого" у соціокультурному просторі українців сучасної Вінниччини (за матеріалами польових досліджень) (2014-2015)
Петрович В. В. - Вплив магдебурзького права на розвиток міста Володимира (литовсько-польська доба) (2014-2015)
Дідик С. С. - Допоміжна служба Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2014-2015)
Романченко В. В. - Капіталістична трансформація суспільства у Російській імперії (на прикладі південноукраїнських губерній 1861–1917 рр.) (2014-2015)
Волошенко В. О. - Соціальний аспект торгівлі "літературою для народу" на зламі ХІХ–ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії) (2014-2015)
Юрченко О. С. - Робітничі та селянські рухи на території Подільської губернії в роки Першої російської революції (2014-2015)
Жиленкова І. М. - Вплив Столипінської аграрної реформи на продуктивність сільського господарства України (1906–1913 рр.) (2014-2015)
Верховцева І. Г. - Селянське самоврядування в Російській імперії за умов Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) (2014-2015)
Синявська Л. І. - Особливості виробничих відносин на підприємствах України в роки Першої світової війни (2014-2015)
Бачинська О. М. - Оподаткування публічних видовищ і розваг у Гетьманаті Павла Скоропадського (2014-2015)
Стаценко Д. В. - Партія соціалістів-революціонерів на Полтавщині в умовах більшовицької диктатури (2014-2015)
Лісняк Ю. В. - Місцева промисловість України в до- та післяокупаційний періоди Німецько-радянської війни 1941–1945 рр., Тітіка О. О. (2014-2015)
Нанівська M. M. - Внесок населення Борислава у повоєнну відбудову економічного потенціалу міста (1944–1953 рр.) (2014-2015)
Сидорович O. С. - Забезпечення товарами масового споживання мешканців сіл УРСР у другій половині 1940 – на початку 80-х рр. (2014-2015)
Каковкіна О. М. - Болгарський напрям радянської пропаганди та Україна (друга половина 1940-х рр.) (2014-2015)
Федоренко Я. А. - Особливості трансформації сільськогосподарського сектору на початку ХХІ ст. (2014-2015)
Попенко Я. В. - Україна – Туреччина: встановлення та розвиток міждержавних взаємин упродовж 1917–1920 рр. (2014-2015)
Сацький П. В. - Українське питання між світовими війнами та проблема гарантій безпеки (2014-2015)
Земзюліна Н. І. - Українська кооперація Польщі в міжвоєнний період: просвітницька та професійна діяльність (2014-2015)
Барабаш-Тимофієва О. П. - Білоруська політична еміграція в Чехословаччині (1921–1939 рр.) (2014-2015)
Мальшина К. В. - Питання Бановини Словенії в поглядах словенського політикуму (1937–1940 рр.) (2014-2015)
Овчаренко А. О. - Етнополітичний конфлікт КНР і Тибету (кінець 1980-х рр. – початок ХХІ ст.), Чупілка І. М. (2014-2015)
Сергійчук І. М. - Модернізація політичної системи сучасного В’єтнаму (1986–2014 рр.) (2014-2015)
Потапова О. Б. - Пошуки нових зовнішньополітичних пріоритетів Росії в 1991–1995 рр. (2014-2015)
Мельничук О. В. - Діяльність Українського вільного університету в Мюнхені на сучасному етапі (2014-2015)
Самойленко Н. С. - Розробка теоретичних засад транскордонного співробітництва країнами Європейського Союзу (1949–2009 рр.) (2014-2015)
Гуржій О. І. - Про нереалізовані плани вченого (деякі версії та міркування) (2014)
Шевченко С. І. - Стан вивчення археологічних пам’яток Буго-Дніпровського межиріччя в публікаціях 1764–1864 рр. (2014)
Отземко О. В. - Мемуарні джерела в російській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Тарасов С. В. - Період Руїни у висвітленні Сергія Соловйова (2014)
Дегтярьов С. І. - Чиновництво другої половини ХVIIІ – середини ХІХ ст. у працях українських дослідників (2014)
Куниця З. М. - Історіографія декабристського руху в Україні (2014)
Щебликіна А. О. - Проблеми жіночого виховання та освіти на сторінках "Журнала для воспитания" (1857–1860 рр.) (2014)
Яковенко О. В. - Концепція вивчення давньоруського язичництва доби запровадження християнства в праці Євгена Анічкова "Язичництво і Давня Русь" (2014)
Кондратьєва Д. А. - Постать Пантелеймона Куліша у науковій літературі, Темірова Н. Р. (2014)
Постольник І. В. - Український вимір аграрної реформи 1848 р. в Австрійській імперії: історіографія (2014)
Безверха В. М. - Проблема походження болгар у праці Васіла Златарского "История на бьлгарската держава през средните векове" (2014)
Тельвак В. В. - Михайло Грушевський та "Київська старовина", Тельвак В. П. (2014)
Крайсвітня Ю. В. - Українська історіографія переселенського руху з українських губерній в роки Столипінської аграрної реформи (2014)
Панасюк О. П. - Проблема державотворення Білоруської Народної Республіки в білоруській історіографії (2014)
Пятницькова І. В. - Українська кооперація другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у радянській історіографії (2014)
Гедз В. А. - Діяльність Костя Штеппи в окупованому Києві (1941–1943 рр.): історіографія (2014)
Романцова Н. І. - Діяльність Михайла Грушевського в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка: історіографічний огляд досліджень українських істориків з діаспори (2014)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Постать гетьмана Івана Мазепи на сторінках журналу "Український історик" (2014)
Василенко Д. П. - Розвиток повоєнної радянської шкільної освіти в Україні за історіографічними джерелами 1940–60-х рр. (2014)
Щербатюк В. М. - Стан дослідження махновського селянського повстанського руху у сучасній українській історичній науці (2014)
Гудзь В. В. - Етнополітичні причини голоду 1932–1933 рр. в Україні: сучасна історіографія (2014)
Маслак В. І. - Причини української Національно-визвольної війни середини XVII ст. очима сучасних польських істориків (2014)
Івангородський К. В. - Концепція етногенезу східних слов’ян Едуарда Загарульского (2014)
Лопацька Н. М. - Дерманський пом’яник – джерело до історії Дерманського монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2014)
Стельникович С. В. - Документи ЦДАВО України як джерельна база вивчення історії Житомирсько-вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.) (2014)
Жигло В. В. - Типологічна класифікація архівних документів з історії німецької окупації українських земель у роки Другої світової війни (2014)
Дмитренко А. А. - Утворення та діяльність Народного комісаріату закордонних справ УРСР (1944–1945 рр.) у мемуарній літературі (2014)
Печеніна Н. А. - Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалах архіву Дніпропетровської області) (2014)
Ралко Р. С. - Студентський будівельний загін м. Києва (1960–80-і рр.): джерела вивчення (2014)
Чорна Н. М. - Джерельна база дослідження сучасних українсько-польських відносин (2014)
Романова О. М. - Проблема походження слова "русалка": східнослов’янські варіації (2014)
Руднік Д. Г. - Роль боярства в різних землях Київської Русі: порівняльний аналіз (2014)
Прохорова А. Ю. - Гендерний аспект політичної доктрини англійської тираноборчої думки (за матеріалами трактату Кристофера Гудмена) (2014)
Литвин Д. С. - Характер майбутньої війни у поглядах Олександра Свєчина і Володмира Тріандафіллова (2014)
Альков В. А. - Повсякдення: проблема дефініції та предмету на локальному рівні (2014)
Красилюк Я. В. - Фотографія як джерело історичного дослідження (2014)
Салата С. А. - Нарис історії створення і розвитку університетських обсерваторій України (2014)
Пасічник Н. О. - Вплив камералістики на становлення фінансової та фінансово-правової наук в українських університетах ХІХ ст. (2014)
Кругляк М. Е. - Мотивація вступу до вищої школи абітурієнтів з Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Швець В. В. - Навчально-виховний процес у Полтавському кадетському корпусі (на матеріалах спогадів Михайла Домонтовича) (2014)
Драч О. О. - Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції та регіональні особливості (2014)
Кравченко О. В. - Товариства фізичного виховання та захисту дітей в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Новіцька Ю. Й. - Науково-педагогічна діяльність Юліана Схрамма в Кракові за часів Австро-Угорської монархії (2014)
Волошенко В. О. - Тематичне спрямування селянського читання у російських і таємних польських школах Правобережної України на зламі ХІХ–ХХ ст. (2014)
Ніколіна І. І. - Становлення та розвиток польської загальноосвітньої школи в УСРР на початку 1920-х рр. (2014)
Пацай Т. А. - Польське етнографічне товариство у Львові: міжнародна співпраця за умов міжвоєнного часу (2014)
Горькова А. О. - Пам’яткоохоронна діяльність музейних установ (1920–30-і рр.) (2014)
Демочко Г. Л. - Науково-дослідна робота Харківського медичного інституту щодо оборони країни в 1920–30-х рр. (2014)
Чернуха О. В. - Формування системи професійної підготовки працівників ОВС Харківщини в 1920-х рр. (2014)
Георгізов Г. М. - Радянська освіта – основоположний елемент соціокультурного середовища України 1920-х рр. (2014)
Компанієнко О. В. - Функціонування освіти для дорослих у 1920 – середині 40-х рр. (2014)
Лук’яненко О. В. - Педагогічна освіта у повоєнній Україні (2014)
Каюк А. О. - Наука і освіта України в повоєнний період (1944–1956 рр.) (2014)
Поливач М. А. - Науково-організаційна діяльність i вплив на становлення Української сільськогосподарської академії Павла Пшеничного (2014)
Муляр Г. В. - Петро Ричков – подвижник пам’яткоохоронної справи (2014)
Лановюк Л. П. - Музейна культура Національного університету біоресурсів і природокористування України та його відокремлених підрозділів (2014)
Карпенко В. В. - Родина Симиренків у світлі "сімейної історії" (2014)
Медвідь І. А. - Іван Франко та духовенство: аспекти дружніх відносин і співпраці (2014)
Діанова Н. М. - Проповідницька діяльність Херсонського архієпископа Никанора (Бровковича) (2014)
Яковенко Г. Г. - Домашні учителі та їхня підготовка у Полтавській губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кондратюк М. М. - Зовнішній вигляд гімназисток Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Крот В. О. - Співпраця Євгена Чикаленка та Дмитра Яворницького в галузі української культури на початку XX ст. (2014)
Приймак О. О. - Громадсько-політична діяльність В’ячеслава Липинського напередодні Першої світової війни (2014)
Анпілогова Т. Ю. - Роль громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності на Донбасі (1920-і – початок 30-х рр.) (2014)
Оніпко Т. В. - Доброчинна діяльність споживчої кооперації України у ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Земзюліна Н. І. - Роль кооперації у становленні "нової жінки" (перша чверть ХХ ст.) (2014)
Дорошенко О. М. - Катерина Непомяща: соціально-професійний портрет бібліотекаря (2014)
Маркова С. В. - Формування "нової людини" як засіб розширення соціальної бази радянської влади на селі (1920-ті рр.) (2014)
Бушин М. І. - Жив, працював, здобував! (Штрихи до портрета Івана Лутака) (2014)
Литвиненко О. Є. - Проблема житлового забезпечення інтелігенції УСРР у 1920-х рр. (на прикладі агрономів) (2014)
Бортник Л. В. - Участь Корпусу охорони прикордоння у культурному і соціальному житті Волинського воєводства (1930-і рр.) (2014)
Сушик І. В. - Соціальний захист найбільш вразливих верств населення Волині як частина повоєнної історії повсякдення (2014)
Поліщук А. С. - Сфера охорони здоров’я мешканців Поділля у середині 1960–80-х рр. (2014)
Мартиненко Н. М. - Постулати здоров’я українських старожилів (2014)
Стешиц О. С. - Освітньо-професійна та морально-культурна характеристика партійного керівництва Української РСР у 1965–1982 рр. (2014)
Гайдай О. Ю. - Пам’ятники Леніну як об’єкт політики пам’яті в Черкаській обл. (2014)
Мельничук І. А. - Козацька старшина як нова політична еліта українського народу: причини державотворчого успіху (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2014)
Жук О. М. - Етносоціальний склад українських поселень у складі Польщі до 1569 р. (2014)
Харсун О. В. - Міста українського порубіжжя під впливом політики Речі Посполитої у XVIII ст.: релігійна площина взаємовідносин (2014)
Дмитренко В. А. - Сповідні розписи як джерело дослідження парафіяльного духовенства Гетьманщини XVIII ст. (2014)
Богуцька А. Л. - Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII–XIX ст. (2014)
Циганенко Л. Ф. - Чисельність дворянства міста Тучкова та фортеці Ізмаїл у першій третині ХІХ ст. (2014)
Яшин В. О. - Демографічні та соціально-культурні аспекти розвитку єврейських громад Південноукраїнського регіону в другій половині ХІХ ст. (2014)
Тимець І. В. - Жіноча праця на тютюнових підприємствах Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами газети "Robotnik w fabrykach tytoniu") (2014)
Овчаренко Л. М. - Успадкування гончарських знань у підросійській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Устенко А. А. - Соціальний статус інтелігенції УСРР 1920-х рр. (2014)
Новікова О. М. - Демографічні характеристики жіноцтва УСРР–УРСР (1930-і рр.) (2014)
Дяків В. М. - Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні (1930 і рр.) (2014)
Горло Н. В. - Переселення в південні області України доби спорудження Дніпровського гідрокаскаду (50–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Несправа М. В. - Ставрографічні дослідження на Дніпропетровщині (2014)
Векленко В. О. - Комплекс дрібної культової пластики як джерело до етнічної і конфесійної історії Старосинявського району Хмельницької області, Несправа М. В. (2014)
Ликова О. Г. - Перший керамологічний щорічник "Українське гончарство" (2014)
Лапшин С. А. - Компетенція призначення на державні посади в добу Правління гетьманського уряду як елемент інкорпораційної політики Російської імперії (2014)
Панченко В. С. - Мирові суди Волинської губернії у боротьбі з крадіжками (1870-і рр. – початок ХХ ст.) (2014)
Верховцева І. Г. - "Волосні суди у нас усюди не вдалися": селянське правосуддя в Росії пореформеної доби (2014)
Борисенко Н. М. - Шкільна політика уряду Російської імперії другої половини ХІХ ст.: аналіз складових і провідні тенденції (2014)
Єрмілов В. С. - Губернські та повітові з’їзди земських лікарів Півдня України (2014)
Михайлов О. І. - Реформування державних банківських установ та їх значення для дворянства Бессарабської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Степник З. М. - Економічна політика Російської імперії щодо розвитку винокурної промисловості в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Мазур О. О. - Становлення селекції та насінництва цукрових буряків в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гайдай О. М. - Діяльність товариств і установ цукрової промисловості Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гончарова Н. О. - Дворяни та організація трудової допомоги в південноукраїнських губерніях наприкінці ХІХ ст. (2014)
Кантемирова Р. М. - Сільські кустарні промисли Полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. у статистичних оглядах та звітах (2014)
Фареній І. А. - Доля херсонських артілей Миколи Левитського (2014)
Силка О. З. - Основні напрями діяльності громадських сільськогосподарських товариств (на прикладі об’єднань Борзянського повіту, Чернігівської губернії) (2014)
Ковальова Н. А. - Обговорення проблем селянства на ІІ та ІІІ з’їздах РСДРП: витоки ідеї "аграрної революції" (2014)
Синявська Л. І. - Зміни у кам’яновугільній промисловості Донбасу за роки Першої світової війни (2014)
Попенко Я. В. - Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) (2014)
Ситник О. М. - Ідейно-політичний характер селянського анархізму в Україні 1917–1921 рр. (2014)
Сидорович О. С. - Споживча кооперація у суспільному житті України ХХ ст. (2014)
Вісин В. В. - Розвиток української сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (середина 1920 – початок 30-х рр.) (2014)
Мартинюк Я. М. - Адміністративний нагляд за діяльністю сільських самоуправ на Волині у міжвоєнний період (2014)
Москаленко В. Г. - Історія становлення строків виборчого процесу в УРСР (1920–30-і рр.) (2014)
Сокирська В. В. - Адміністративна реформа 1920-х рр. і російсько-українське прикордоння (2014)
Харламов М. І. - Діяльність тимчасових волосних інструкторів у справі боротьби з вогнем в УСРР на початку 1920-х рр. (2014)
Діденко К. В. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим з відкриття Будинків вчених в Україні (1920-і рр.) (2014)
Білан С. О. - "Гігантоманія" в галузі сільського господарства України (30-і рр. ХХ ст.) (2014)
Білоус О. П. - Становлення радянського партизанського руху в Україні (червень–грудень 1941 р.): загальний огляд проблеми, Шевченко М. Ю. (2014)
Кочерга Н. К. - "Просвіти" Полтавщини в умовах німецької окупації (1941–1942 рр.), Ревегук В. Я. (2014)
Лаврут О. О. - Матеріальне становище закладів освіти УРСР у перші повоєнні роки (на матеріалах Сталінської області) (2014)
Ільїн В. Г. - Особливості розвитку Першої міської клінічної лікарні Харкова у 1950–60-х рр. (2014)
Зіньковський С. О. - Управління промисловістю і будівництвом УРСР у 1957–1965 рр. (2014)
Сидоров К. С. - Економічні взаємини МТС із колгоспами у 1950-х рр. на Житомирщині (2014)
Кулікова Т. О. - Продаж сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій колгоспам УРСР у 1958–1959 рр. (2014)
Савицька І. С. - Особливості релігійної ситуації на території України в 1964–1985 рр. (2014)
Сергєєв А. В. - Громадсько-політичні організації Донеччини та Закарпаття у процесі реалізації української державної ідеї на рубежі 1980–90 х рр. (2014)
Калініченко К. С. - Сучасний стан і напрями розбудови туристичної галузі Черкащини (2014)
Чепіженко В. В. - Непевне мистецтво бути монархом: Ричард ІІ (1389–1399 рр.) (2014)
Скрипник О. М. - Перша опіумна війна: початок занепаду могутності Імперії Цин (2014)
Лоштун О. Б. - Особливості розвитку благодійної діяльності у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Священко З. В. - Концепція аграрних перетворень у Російській імперії на початку ХХ ст.: погляд Олександра Кривошеїна (2014)
Пасічна Ю. Г. - Віктор Чернов і аграрна політика Тимчасового уряду (2014)
Боєчко В. Ф. - Питання польсько-німецького кордону на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2014)
Сацький П. В. - Селянська складова українського питання у системі міжнародних відносин на початку 1920-х рр. (2014)
Боримський В. В. - Віддзеркалення польсько-українського союзу 1920 р. на сторінках "Газети Варшавської" (2014)
Овчаренко О. І. - Рапалльський вибір (2014)
Кірєєва В. О. - Реалізація політики "українізації" на Кубані у 20–30-х рр. ХХ ст., Корновенко С. В. (2014)
Давлєтов О. Р. - Ріхард Дарре – від агронома-колонізатора до міністра продовольства та сільського господарства Третього Рейху: штрихи до політичного портрету (2014)
Подобєд О. А. - Вивчення іноземних мов українцями у німецьких і австрійських таборах переміщених осіб (друга половина 1940 – початок 50-х рр.) (2014)
Ковальський С. В. - Гало Пласа: політичний портрет миротворця (2014)
Золотарьова Я. І. - Політика США із захисту прав людини щодо СРСР у 1977–1980 рр.: методи та інституалізація (2014)
Дем’янчук Ю. А. - Пострадянський простір: через інтеграцію до глобалізації (2014)
Кожухар О. І. - Іслам i влада в пострадянських країнах Центральної Азії (2014)
Піткевич В. В. - Сутність акцій російських молодіжних організацій "Молодёжное единство" і "Идущие вместе" у 2000–2005 рр. (2014)
Мухін Є. О. - Роль політичних сил Словацької республіки в процесі інтеграції до Європейського Союзу (2014)
Усатенко І. А. - Китай як наступний гегемон капіталістичної світоcистеми: погляд Іммануїла Валлерстайна (2014)
Балух В. О. - Еволюція становища міста і міщан у польському суспільстві (ХV-ХVІІ ст.) (2014)
Балух О. В. - Буковина у складі Молдавської держави у 1563-1600 гг.: воєнно-політичний аспект (2014)
Волкова О. Ю. - Польський конспіративний рух першої чверті XIX ст. в Правобережній Україні у працях російських істориків (2014)
Нікітін Ю. О. - Основні сфери діяльності міського населення Чернігівської губернії у другій половині ХІХ ст. (2014)
Леміш Н. О. - З історії перших посібників з діловодства як джерел становлення науки про документ (2014)
Пекарчук В. М. - Форми забезпечення культурних потреб та популяризації культур етносів України: тенденції 1990 - 2000-х років (2014)
Малярчук О. М. - Становлення хімічної індустрії Прикарпаття: успіхи і проблеми (2014)
Самойленко О. Г. - Політичне та нормативно-правове підгрунтя функціонування історичної освіти в Російській імперії в першій половині ХІХ ст. (2014)
Король В. М. - Матеріальна база навчальних закладів трудових резервів України у відбудовчий період (1943-1950 рр.) (2014)
Демиденко Н. М. - "Речник суспільної злагоди": В'ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття (2014)
Савченко С. В. - "Це - пісня моєї душі": Олена Апанович у збереженні пам'яток Запорізької Січі в кінці 1980 - на початку 1990-х років (2014)
Кедун І. С. - До питання про розвиток селітряного промислу в Новгороді-Сіверському (2014)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2014)
Дегтярьов С. І. - Побожій С. І. Мистецтвознавчі нариси: монографія (2014)
Власенко В. М. - Тарас Шевченко і Болгарія (2014)
Нові видання (2014)
Литвинова Л. В. - Теоретичні аспекти розвитку комунікації у органах публічної влади в Україні, Збираник Ю. В. (2015)
Герасименко Н. М. - Зарубіжний досвід у сфері обміну податковою інформацією: останні тенденції та напрями (2015)
Решетнік В. М. - Деякі аспекти організації цивільного захисту на суб’єктах господарювання, Донських М. П. (2015)
Баранов Р. О. - Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют (2015)
Баранов С. О. - Шляхи підвищення конструктивного впливу держави на згортання тіньової економіки (2015)
Bilynska M. M. - Health services in a decentralized public administration: Poland expirience for Ukraine, Kulginskiy E. A. (2015)
Шаров Ю. П. - Укрупнення територіальних громад та їх співробітництво: виклики для стратегічного планування (2015)
Курганевич В. І. - Правові засади регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України (2015)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Бавикіна М. Л. - Дослідження антимікробної активності консервантів з метою розробки вагінального гелю, Вишневська Л. І., Осолодченко Т. П., Мегалінський В. Л. (2016)
Гой А. М. - Технологічні аспекти оптимізації процесу виробництва препарату "Сінарта" для парентерального введення (2016)
Зупанець К. О. - Електронна індивідуальна реєстраційна форма як інструмент управління якістю клінічних досліджень з біоеквівалентності, Доброва В. Є., Андрєєва О. О. (2016)
Проскурова Я. О. - Гармонізація вимог до якості трави золототисячника з вимогами монографії "Сentaury" Європейської фармакопеї, Губарь С. М., Євтіфєєва О. А., Котова Е. Е., Котов А. Г. (2016)
Piminov O. F. - Introduction of distance learning in the post­graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages, Shulga L. I., Trutaiev S. I., Burian K. O. (2016)
Зарічкова М. В. - Удосконалення соціального захисту спеціалістів фармації шляхом попередження їх професійного вигорання (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження нормативно­правового регулювання імпортозамінного виробництва лікарських засобів в Україні, Костюк В. Г. (2016)
Немченко А. С. - Референтне ціноутворення на біотерапевтичні препарати: моніторинг оптово­відпускних цін на інсуліни в Україні, Назаркіна В. М., Сімонян Л. С., Царьова К. О. (2016)
Толочко В. М. - Дослідження впливу виду постачання лікарських засобів до аптечних закладів на витрати робочого часу спеціалістів з контролю якості, Артюх Т. О., Музика Т. Ф. (2016)
Pestun I. V. - Effectiveness of current multi­channel marketing in pharmacy, Mnushko Z. M. (2016)
Машейко А. М. - Маркетингове дослідження засобів етіотропної терапії стрептококового тонзилофарингіту у дітей, Макаренко О. В., Чергінець А. В. (2016)
Слободянюк М. М. - Маркетинговий аналіз ринку серцево­судинних препаратів в Україні, Байгуш Ю. В. (2016)
Ткачова О. В. - Клініко­економічний аналіз фармакотерапії хворих на хронічний холецистит, Сілаєв А. О. (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження складу медичних військових аптечок, які знаходяться на озброєнні в арміях різних країн, Бандура В. І. (2016)
Байгуш Ю. В. - Дослідження асортименту та доступності блокаторів бета-адренорецепторів у роздрібному сегменті вітчизняного фармацевтичного ринку, Слободянюк М. М. (2016)
Шматенко В. В. - Історичні аспекти хіральності лікарських засобів (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження сучасного стану державного регулювання медико-фармацевтичного забезпечення хворих на орфанні захворювання в Україні, Черкашина А. В. (2016)
Кубарєва І. В. - Аналіз правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектора у сільській місцевості України, Демянік К. О. (2016)
Толочко В. М. - Аналіз структури і складових витрат на соціальний захист фахівців фармації та можливості їх реалізації на рівні аптечного закладу, Зарічкова М. В. (2016)
Пономаренко М. С. - Хронологічні ретроспективні показники становлення та розвитку аптечної справи в Україні (1709-1917 рр.), Соловйов О. С., Борищук В. О., Григорук Ю. М., Краснянська Т. М. (2016)
Пестун І. В. - Сучасні особливості маркетингу в закладах охорони здоров’я, Мнушко З. М. (2016)
Яковлева О. С. - Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на пептичну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки в умовах стаціонару (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження маркетингових аспектів якості послуг як головного чинника конкурентоспроможності парфумерно-косметичних підприємств сфери послуг, Вороніна О. М. (2016)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Технологічні фактори впливу на товщину фарбового шару на відбитках металографічного друку, Гуща О. В. (2015)
Киричок П. О. - Технологія забезпечення якості різання листового стосу паперу, Науменко О. В. (2015)
Дурняк Б. В. - Розробка інформаційних складових, що характеризують параметри прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Благодір О. Л. - Вплив одночасної дії УФ-опромінення і магнітного поля у процесах реєстрації інформації, Величко О. М., Осипова Т. Г. (2015)
Морфлюк В. Ф. - Засоби цифрового визначення та стабілізації температурного режиму сушильного апарата друкарських машин, Сироватка Є. В. (2015)
Хамула О. Г. - Формування інноваційного UX концепту мобільного додатку для Android OS, Сорока Н. В. (2015)
Хмілярчук О. І. - Методика освітлення некриючих фарб та експериментальне дослідження відтворення репродукцій кольорових оригіналів трафаретним способом друку, Болюта Ю. Ю. (2015)
Чепурна К. О. - Аналіз впливу факторів технології цифрового трафаретного друку на якість відбитків, Стельмах Ю. О. (2015)
Киричок Т. Ю. - Методологія визначення адгезійної стійкості фарбового шару інтагліодруку на комбінованих основах, Киричок П. О., Кажмуратов Ж. Т. (2015)
Гавриш А. П. - Оптимізація процесу тонкого шліфування зносостійких композитних деталей обертання поліграфічних машин по числу операцій, Роїк Т. А., Киричок П. О., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Іванко А. І. - Пристрій для фігурного обрізування аркушевих матеріалів в потокових лініях, Панов С. Л. (2015)
Гриценко Д. С. - Аналітичні дослідження кінематичних параметрів транспортувальної системи тамподрукарської машини ТДМ-300 (2015)
Новосельская О. А. - Комплексная оценка печатных свойств бумаги для плоской офсетной печати, Колесников В. Л., Письменский П. И., Новиков А. О., Соловьева Т. В. (2015)
Ганжуров Ю. С. - Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій (2015)
Бовкуш К. П. - Готовність педагога до інклюзивної освіти (2015)
Боряк О. В. - Професійна підготовка вчителів-логопедів до роботи з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку (2015)
Корж Ю. М. - Корекція деформацій нижніх кінцівок казково-ігровими засобами (2015)
Малишевська І. А. - Міжнародне регулювання прав осіб з особливими освітніми потребами та інвалідністю (2015)
Биндас О. М. - Роль педагогічної практики в підготовці вчителів іноземних мов в Австрії (2015)
Білецька І. О. - Мультимедійні та інтернет-технології в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови в США (2015)
Вахріна О. В. - Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі (2015)
Дєнічєва О. І. - Основні етапи реформування змісту середньої гуманітарної освіти Австрії (2015)
Корнієнко В. В. - Використання інноваційних технологій у навчальному процесі (досвід США) (2015)
Лянной Ю. О. - Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії (2015)
Мельник Н. І. - Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи (2015)
Молчанова В. В. - Аналіз розвитку проектувального мислення в закладах художньої та художньо-педагогічної освіти за кордоном: позитиви для застосування (2015)
Підгаєцька А. В. - Виконання організаціями студентського самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції (2015)
Рубан Л. М. - Сучасні тенденції поширення ідей про домашню освіту (2015)
Стрельченко Л. В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії (2015)
Федоренко С. В. - Огляд тенденцій впровадження елементів американської моделі загальної гуманітарної підготовки студентів-бакалаврів у вищій школі країн Євросоюзу (2015)
Чернякова Ж. Ю. - Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії (2015)
Шеверун Н. В. - Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі (2015)
Шевченко К. В. - Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ (2015)
Tkachenko O. B. - Evaluation of the high school teachers’ pedagogical activity as an actual scientific problem in Ukraine (the second quarter of the XX-th and the beginning of the XXI-st century) (2015)
Шинкар Т. Ю. - Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20–30-ті роки ХХ століття (2015)
Ачкан В. В. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів до розв’язування рівнянь і нерівностей державної підсумкової атестації з математики у 9 класі (2015)
Бондар Т. С. - Використання самоорганізації у загальноосвітніх навчальних закладах щодо фізкультурно-спортивного дозвілля учнів, Золочевський В. В. (2015)
Борисов В. В. - Підготовка учнів до входження в інформаційний простір у системі сучасних полікультурних комунікацій, Борисова С. В., Бобилева Я. В. (2015)
Григоренко Г. В. - Здоров’ятворча компетентність підлітків та соціально-педагогічні умови її формування в діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Грицай Н. Б. - Методична діяльність учителя біології як педагогічна проблема (2015)
Дєнєжніков С. С. - Інноваційні запити сучасного суспільства (2015)
Пальшкова І. О. - Зміст пізнання професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи (2015)
Проценко І. І. - Моніторинг як інструмент визначення якості освіти, Гудименко К. М. (2015)
Руденко І. В. - Евристичні технології у формуванні творчої активності підлітків засобами образотворчого мистецтва (2015)
Фроленкова Н. О. - Контент-аналіз дефініції "освітня програма" у просторі українського дошкілля (2015)
Яблонський А. І. - Сутність і феноменологія експертизи освіти (2015)
Басараб В. Я. - Методика формування ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у процесі професійної підготовки у ПТНЗ (2015)
Безлюдна В. В. - Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі, Безлюдний Р. О. (2015)
Варга Л. І. - Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів (2015)
Горовенко О. А. - Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів англійської мови (2015)
Горщенко Ю. А. - Обґрунтування експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін (2015)
Емре Еджиєс С. - Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ (2015)
Казанжи І. В. - Фундаментальні підходи до професійної підготовки вчителя початкової школи (2015)
Кобилянська І. М. - Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх фахівців-економістів, Кобилянський О. В., Кириченко В. І. (2015)
Машовець М. А. - Підготовка сучасного педагога дітей дошкільного віку в умовах мінливого соціуму (2015)
Набока О. Г. - Технології формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів засобами компетентнісного підходу (2015)
Олендр Т. М. - Деякі проблеми використання інноваційних технологій контролю й оцінювання знань студентів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням (2015)
Сімкова І. О. - Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2015)
Сушкевич О. В. - Особливості застосування подкастів у фаховій підготовці майбутніх учителів англійської мови (2015)
Тимчук Л. І. - Проектування процесу створення цифрових наративів майбутніми вчителями (2015)
Цун Чжоу - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів (2015)
Чунься Чень - Семиотика учебного пособия для формирования лингвосоциокультурной компетентности иностранных студентов-филологов (2015)
Чуприна О. С. - Формування нормативної компетентності майбутніх учителів математики з урахуванням особливостей навчання учнів класів суспільно-гуманітарного профілю (2015)
Шехавцова С. О. - Суб’єктно-професійний цикл формування суб’єктності студентів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки (2015)
Шпитальова О. В. - Методичні аспекти формування професійних навичок педагога-художника засобами рисунка (2015)
Спіріна Т. П. - Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, Середа Л. В. (2015)
Степура Ю. Г. - Підготовка майбутніх педагогів до впровадження засобів естетотерапії в систему соціального виховання молодших школярів: стан та перспективи (2015)
Подрєз Ю. В. - Розвиток малого промислового підприємництва серед етнічного українського населення Східної Слобожанщини, Кубані, Нижнього та Середнього Поволжя, Південно-Західного Сибіру та Далекого Сходу в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Шадрин О. Г. - Практические вопросы диагностики и лечения гельминтозов у детей, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Фисун В. H. (2015)
Юлиш Е. И. - Цитомегаловирусная инфекция у детей: подходы к лечению при различном течении инфекционного процесса (2015)
Добрянський Д. О. - Роль довголанцюгових поліненасичених жирних кислот у харчуванні немовлят (2015)
Чайченко Т. В. - Оптимизация физической активности детей и подростков в рамках кампании по прекращению детского ожирения (2015)
Богмат Л. Ф. - Поражение печени при системной красной волчанке у подростков, Шевченко Н. С., Матвиенко Е. В. (2015)
Крючко Т. О. - До питання профілактики антибіотикоасоційованої діареї у дітей, Несіна І. М., Астахова Н. Г., Волошина В. В., Пономаренко Т. М. (2015)
Старец Е. А. - Этапная диагностика патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей, Трухальская В. В. (2015)
Левицький В. М. - Створення математичної моделі харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Павликівська Б. М. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні субклінічного гіпотиреозу, Ткач Б. Н., Юрцева А. П. (2015)
Урбась О. В. - Скринінгова епідеміологічна характеристика артеріального тиску у популяції школярів міста Івано-Франківська (2015)
Богмат Л. Ф. - Особенности нейрогуморальных взаимоотношений при диастолической дисфункции сердца у подростков с патологией миокарда, Никонова В. В., Толмачева С. Р., Введенская Т. С. (2015)
Пархоменко Л. К. - Иммунологическая реактивность при дуоденальной язве у подростков, Страшок Л. А., Завеля Э. М., Исакова М. Ю., Ещенко А. В., Евдокимова Т. В. (2015)
Уська В. Р. - Особливості комплексної програми фізичної реабілітації сколіозу в дітей дошкільного віку в умовах поліклініки (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування тактики антибактеріальної терапії у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бактеріального генезу, Пашкова О. Є. (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування комбінованого препарату Аскоріл при гострих респіраторних інфекціях у дітей, Євтушенко В. В., Марков А. І. (2015)
Ризничук М. О. - Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога, Пішак В. П. (2015)
Первичные иммунодефициты. Актуальные проблемы диагностики и лечения (2015)
Ходак Л. А. - Синтропия при ВЭБ-инфекции у детей, Браилко В. И. (2015)
Охотникова Е. Н. - Гастроинтестинальная аллергия в практике педиатра и детского аллерголога, Черныш Ю. Р. (2015)
Поночевная Е. В. - Орфанная патология: инфантильный системный гиалиноз, Охотникова Е. Н., Зарудняя О. Ф., Леуш В. Т., Доронина Я. И., Усова Е. И., Гедеон И. В. (2015)
Хіменко Т. М. - Синдром Прадера — Віллі в практиці лікаря-педіатра, сучасні підходи у діагностиці та лікуванні, Адаховська А. О. (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Провоспалительное действие (часть 2), Волосовец А. П. (2015)
Титул, зміст (2014)
Винарська О. І. - Ендогенні нітрозаміни, їхні попередники, імунна система та канцерогенний ефект, Черниченко І. О., Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є., Баленко Н. В., Соверткова Л. С. (2014)
Петринич В. В. - Вплив швидкості ацетилювання на стан поведінкових реакцій у щурів за умов свинцевої інтоксикації, Власик Л. І. (2014)
Гуліч М. П. - Цитрати магнію, отримані за аквананотехнологією: хімічна та біологічна характеристики, Харченко О. О., Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П., Моісеєнко І. Є. (2014)
Михайленко В. М. - Роль багатошарових вуглецевих нанотрубок у дестабілізації геному клітин лінії 3Т3, Ковальова О. А., Степаненко Н. С., Маковецька Л. І. (2014)
Кононко І. В. - Вуглецевий наноструктурний волокнистий матеріал та екологія. Застосування для захисту довкілля, Щербицька О. В., Кліпов В. Д., Сергєєв В. П., Уварова І. В. (2014)
Алексійчук А. Ю. - Особливості умов праці машиністів локомотивів та їхніх помічників, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю., Арустамян О. М. (2014)
Долінчук Л. В. - Роль генетичного поліморфізму гена інгібітора матриксної металопротеїнази-2 у розвиткові професійно зумовленого хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Корчак Г. І. - Адсорбційна активність каоліну (мікробіологічні дослідження), Сурмашева О. В., Романенко Л. І., Марінін А. І., Олішевський В. В., Марченко А. Б. (2014)
Синетар Е. О. - Вплив наноселену на біоплівкоутворення E. faecalis та С. albicans в асоціації, Покас О. В., Адєєва Л. В. (2014)
Корчак Г. І. - Властивості природного нанооб'єкта — каоліну (2014)
Капустинська О. О. - Епідеміологічні дослідження та аналіз динаміки розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС (2014)
Півень Н. В. - Захворюваність дитячого населення найбільш радіоактивно забруднених територій України хворобами органів травлення, Гунько Н. В., Короткова Н. В. (2014)
Трахтенберг І. М. - Сучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (2014)
Лепешкин И. В. - Токсиколого гигиеническая оценка инсектицида Ин Сет SC, КС, Гринько А. П., Жминько П. Г., Багацкая Е. Н., Зварич Г. В., Назаренко Л. И., Супрун Н. Э., Ющук С. И. (2014)
Москаленко В. Ф. - Редакційна стаття О. В. Корчака-Чепурківського "Наші завдання часу" — перший програмний документ розбудови системи охорони здоров'я української держави (до 96-річчя від дня заснування наукового медичного часопису "Українські медичні вісті"), Сахарчук І. М., Яворовський О. П., Парій В. Д. (2014)
Савіна Р. В. - Показники наукової діяльності підрозділів ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" за 2010-2013 роки, Савицька О. І., Булгаков В. В. (2014)
Максименко С. Д. - Поняття особистості у психології (2016)
Тітов І. Г. - Інтегративна модель структурно-функціональної організації особистості (2016)
Соловйов О. В. - Людина як причина: про включення феномену інформації в об'єктивну активність людського мозку у формі психічних процесів, Ліцоєва Н. В. (2016)
Кряж І. В. - Суб'єктивна близькість із природою як чинник психологічного здоров'я особистості (2016)
Седих К. В. - Дослідження репрезентації соціально-політичної кризи в суспільній свідомості жителів України в системно-синергетичному підході (2016)
Будник О. Б. - Професійна підготовка майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності: результати експериментального дослідження (2016)
Фоменко К. І. - Перевага та досконалість у сематичному просторі особистості (2016)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості прояву конфліктної поведінки підлітків із різним рівнем самооцінки (2016)
Бурейко Н. О. - Особливості розвитку соціального інтелекту у студентів-білінгвів (2016)
Діомідова Н. Ю. - Психічні стани успішних та неуспішних студентів у ситуації іспиту (2016)
Зозуль Т. В. - психологічні особливості розподілу сімейних ролей у подружніх парах із суттєвою різницею у віці (2016)
Лавріненко В. А. - Відображення феномену субкультури в смислових конструктах підлітків-неформалів (2016)
Штученко І. Є. - Настанови щодо професійного майбутнього як компонент кар'єрного рішення студентів технічних спеціальностей (2016)
Уварова С. Г. - Особистість в умовах суспільної кризи (2016)
Католик Г. В. - Онтогенетичний підхід у контексті сучасного розуміння динаміки формування я-концепції практичного психолога (2016)
Мельничук М. М. - Проблема формування толерантності учнівської молоді засобами кіномистецтва (2016)
Мирошник О. Г. - Соціально-діяльний підхід до розробки моделі професійної рефлексії (на прикладі професії вчителя) (2016)
Рева М. М. - Соціально-психологічні детермінанти життєвого цілепокладання особистості (2016)
Тітова Т. Є. - Смислові аспекти саморегуляції особистості (2016)
Турецька Х. І. - Психотерапія ПТСР в учасників бойових дій із застосуванням імагінативних технік (2016)
Харченко А. С. - Психологічні особливості самоактуалізації студентів з різним рівнем професійної спямованості (2016)
Верещинська Я. В. - Привабливість як естетичний компонент соціальної перцепції (2016)
Гончарова Н. О. - Самореалізація як показник формування кар'єрних орієнтацій студентської молоді (2016)
Трофімов А. Ю. - Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора), Загурська Е. В. (2016)
Головіна О. Ю. - Духовність особистості: проблеми та перпективи психологічного дослідження (2016)
Фільц О. О. - Шизофренія як розлад очевидності (тези концепції) (2016)
Седих К. В. - Кафедра психології за 35 років на зламі світогляду ХХ-ХХІ століть, Моргун В. Ф., Тітов І. Г. (2016)
Ювілей Л. М. Карамушки (2016)
Злобіна О. Г. - Постмодерна соціальність та психологічні практики конструювання життя (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Титул, зміст (2015)
Семашко П. В. - Комбіновані еквівалентні рівні звуку як критерії гігієнічної оцінки акустичного стану територій (2015)
Паустовський Ю. О. - Експериментальні дослідження впливу метилтретбутилового ефіру на репродуктивну систему самців щурів, Запривода Л. П. (2015)
Маракушин Д. І. - Вміст серотоніну та його попередника триптофану у головному мозку щурів за тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їхніх похідних (2015)
Фризюк М. А. - Оценка эффективности противорадоновых мер, реализованных в детских заведениях Кировоградской области (2015)
Павленко Т. О. - Оцінка вмісту природних радіонуклідів в iндустріальних залишках підприємств, Аксьонов М. В., Шабуніна Н. Д., Фризюк М. А., Тарасюк О. Є., Ковтонюк Н. Л., Семенюк Н. Д., Федоренко О. В., Михайленко О. В. (2015)
Прилипко В. А. - Сприйняття екологічного ризику діяльності атомних електростанцій підлітками зони спостереження, Шевченко К. К., Петриченко О. О. (2015)
Гаркуша С. Л. - Досвід роботи кабінету корекції ліпідного спектра крові та лікування різних форм ожиріння у профілактиці виникнення захворювань системи кровообігу, Корзун В. Н. (2015)
Костенецький М. І. - Стан радіаційної безпеки пацієнтів при рентгенологічних процедурах та шляхи її удосконалення (2015)
Полька Н. С. - Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей, Сергета Д. П. (2015)
Лебединець Н. В. - Працездатність студентів-першокурсників як показник адаптації до навчання у різні зміни, Омельчук О. В., Рогова П. С., Сівер Н. М. (2015)
Завада М. І. - Прогнозування перебігу адаптації першокласників до навчання у загальноосвітніх школах інтернатах (2015)
Махнюк В. М. - До питання зміни розмірів санітарно захисних зон для об'єктів І-V класу небезпеки в умовах децентралізації влади (2015)
Науковець Марзєєвської школи. У листопаді 2014 року віповнилося 85 років від дня народження та 65 років науково-практичної діяльності Іллі Ісайовича Нікберга (2015)
Крупка Н. О. - Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області, Лотоцька-Дудик У. Б. (2015)
Рогач І. М. - Метали у джерелах водопостачання Закарпатської області, Єрем Т. В. (2015)
Карлова О. О. - Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем (2015)
Кудієвський Я. В. - Особливості зміни функціонального стану центральної нервової системи у працівників напруженої розумової праці залежно від стажу роботи (2015)
Білобровець О. - Політичні настрої польского населення в Україїні в 1914–1916 рр. (2015)
Дергачов О. - Український народ в історичних поглядах Володимира Винниченка (2015)
Житков О. - Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії (2015)
Зубко А. - Монетна вага в Арабському Халіфаті (2015)
Ісаюк О. - Науковці та війна: колективні стратегії виживання викладачів львівського університету під час Першої Світової війни (2015)
Kazakevich G. - The la tène culture of the Trans-Carpathian area: is the migration model still relevant? (2015)
Кириченко О. - Російське імператорське консульство у Наґасакі (2015)
Папенко Є. - Заснування та напрями діяльності молодіжного товариства "Сокіл"у Львові наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Патриляк І. - Акція "Вісла" у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля (2015)
Пшеничинй Т. - Становище Української греко-католицької церкви в 1939–1942 рр. у дослідженнях української наукової еміграції (2015)
Розовик О. - Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920–1930-х роках (2015)
Семеняк К. - Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920–1930-х роках (2015)
Хан Є. - Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Маковецька Л. І. - Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей, Ганжа О. Б., Главін О. А., Дружина М. О., Пашкевич Я. І., Михайленко В. М. (2015)
Яворовський О. П. - Експериментальні дослідження впливу метилтретбутилового ефіру на ембріональний розвиток білих щурів, Паустовський Ю. О., Анісімова І. Г., Запривода Л. П. (2015)
Федоренко В. І. - Територіальні особливості фізичного розвитку школярів, Кіцула Л. М. (2015)
Полька Н. С. - Подходы к формированию гендерориентированных программ в области охраны здоровья детей и подростков, Бердник О. В., Добрянская О. В. (2015)
П’ятниця-Горпинченко Н. К. - Сучасний стан проблеми оцінки якості повітря робочої зони (2015)
Тамбовцева О. В. - Залежність рівня здоров'я від інтенсивності фізичних навантажень (2015)
Думка І. В. - Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю. (2015)
Терещенко П. С. - Умови праці та стан здоров'я ІT-фахівців ПАТ "Укртелеком", Назаренко В. І., Гвоздецький В. А., Корнєв О. М., Сєврюкова О. В., Строкичєва Т. В. (2015)
Yakymenko I. - Subjective symptoms in young cell phone users in Ukraine, Mor O., Tsybulin O., Kolesnik Ya., Kyrylenko S., Sidorik E. (2015)
Омельянець М. І. - Гігієнічні оцінка організованого безплатного харчування потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей на радіоактивно забруднених територіях України для профілактики внутрішнього опромінення, Півень Н. В., Гунько Н. В. (2015)
Сурмашева О. В. - Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів, Шенцова М. О., Ніконова Н. О. (2015)
Демченко В. Ф. - Хімічні елементи снігового покриву м. Києва, Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. (2015)
Трахтенгерц Г. Я. - Вплив накопичувачів відходів гірничо-збагачувального комплексу України на довкілля (2015)
Антоненко А. М. - Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України, Шпак Б. І., Бардов В. Г., Коршун О. М., Коршун М. М. (2015)
Омельчук С. Т. - Токсикологічна характеристика комбінованого препарату на основі теобону-дитіомікоциду і гентаміцин сульфату, Шкарапута Л. М., Пельо І. М., Тищенко Л. О., Степаненко В. І., Цехмістер Я. В., Шевченко Л. О., Благая А. В. (2015)
Лепешкин И. В. - Гигиеническая оценка поведения хлорантранилипрола в объектах окружающей среды при выращивании кукурузы в Лесостепной зоне Украины, Медведев В. И., Багацкая Е. Н., Иванова Л. П., Гинько А. П., Ретьман С. В. (2015)
Гущук І. В. - До питань організації системи громадського здоров'я в Україні (2015)
Титул, зміст (2015)
Карлова О. О. - Свинець як тригерний фактор у формуванні ендотеліальної дисфункції за професійної експозиції свинцем, Яворовський О. П. (2015)
Апанасенко Г. Л. - Индивидуальное здоровье: в поисках сущности и критериев количественной оценки (2015)
Рогач І. М. - Біогеохімія мікроелемента флуору у Закарпатському регіоні України, Єрем Т. В., Єрем Х. В. (2015)
Онул Л. М. - Порівняльна оцінка балансу мікроелементів в організмі фертильних чоловіків екоконтрастних територій (2015)
Шенцова М. О. - Оцінка безпечності пробіотичних штамів B. bifidum та E. faecium, Сурмашева О. В., Ніконова Н. О., Сахнюк О. М., Настояща Н. І. (2015)
Васюта В. А. - Комплексний аналіз факторів ризику розвитку атрофій зорових нервів (2015)
Махнюк В. М. - Гігієнічні показники інсоляції та природного освітлення як визначальні критерії планувальної організації території житлових комплексів, Павленко Н. П., Фещенко К. Д., Могильний С. М. (2015)
Рідковець С. Г. - Оцінка варіабельності серцевого ритму залежно від рівня фізичного здоров'я (2015)
Шевцова Т. В. - Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та у робітників вугільної промисловості, Шидловський А. Ю., Козак-Волошаненко Ю. М., Гвоздецький В. А. (2015)
Пронина Т. Н. - Внутришкольная среда и состояние здоровья учащихся младших классов, Карпович Н. В., Ганькин А. Н., Бобок Н. В. (2015)
Пластунов Б. А. - Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ), Ковалів М. О. (2015)
Півень Н. В. - Стан та проблеми виконання державної програми щодо організованого харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях України (2015)
Свєтлова О. Д. - Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей: перші результати (2015)
Москвяк Н. В. - Моніторинг стану здоров'я школярів молодших класів м. Львова (2015)
Стадник Л. Л. - Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення, Носик О. В., Шальопа О. Ю. (2015)
Левченко В. А. - Застосування імуноферментного аналізу слини в оцінці функціональних резервів організму в юнацькому віці (2015)
Яворовський О. П. - Історія заснування Київського медичного інституту (1917 1922 рр.): сучасний концептуальний підхід, Цехмістер Я. В., Сахарчук І. М., Єзікян Г. М. (2015)
Курбатов С. - Дискурс філософії освіти у працях Василя Кременя (2016)
Дольська О. - Гуманістичний характер техніко-технологічного розвитку: pro et contra (2016)
Moroz S. - The institute of corporate university and its experience for development of labor potential of a classic higher education institution, Moroz M. (2016)
Гура Т. - Формування організаційних здібностей як необхідного аспекту лідерської позиції майбутніх інженерів, Ріпко І. (2016)
Machulin L. - Concept "city” in the context of interdisciplinary research (2016)
Слесик К. - Збагачення виховного аспекту навчальних програм як засіб розвитку аксіологічного потенціалу студентів (2016)
Донцов А. - Формування ціннісно-орієнтаційної визначеності майбутніх учителів у системі колективних відносин (2016)
Рудевіч Н. - Формування науково-дослідної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Северина Н. - Особливості мовної підготовки студентів-іноземців медичного профілю, Левицька Л. (2016)
Підбуцька Н. - Розвиток психологічної культури викладача технічного вищого навчального закладу засобами інтерактивних технологій (2016)
Bogdan Zh. - Psychological features of developing a healthy lifestyle in early youth, Solodovnуk Т. (2016)
Козюк В. - Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності (2011)
Луцишин З. - Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи, Козловський Р. (2011)
Петрущак Б. - Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика (2011)
Крупка І. - Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі (2011)
Вергелес Т. - Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні (2011)
Лютий І. - Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави, Моташко Т. (2011)
Нехайчук Д. - Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону (2011)
Корнєєв В. - Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг (2011)
Коваль С. - Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку (2011)
Дзюбановська Н. - Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку (2011)
Бугель Ю. - Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним (2011)
Рудан В. - Якість управління ліквідністю банків як умова ефективного розвитку банківської системи України (2011)
Кириленко О. - Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні, Козак Г. (2011)
Федоренко А. - Інвестиційний потенціал накопичувальної системи пенсійного страхування (2011)
Клівіденко Л. - Проблеми вдосконалення пенсійної системи України (2011)
Письменний В. - Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень (2011)
Маркович Г. - Оцінка результативності бюджетних програм (2011)
Бондарук Т. - Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України (2011)
Шевченко Т. - Організаційно-правові засади гарантованого державного боргу України (2011)
Гар’єва І. - Проблеми відображення зобов’язань у балансі (2011)
Дем’янишин В. - На вершині фінансової науки (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Проблеми сучасного розвитку вівчарства (2016)
Чи варто англійським фермерам турбуватися з приводу підписання угоди Україна — ЄС? (2016)
Руссо М. - Коза вместо фармацевтической фабрики (2016)
Бойко О. - Ефективність осіменіння молочних корів у високопродуктивному стаді (2016)
Кущ М. - Особливості мікроскопічної будови дванадцятипалої кишки гусей різних порід, Кущ Л. (2016)
Себа М. - Запліднення українських чорно-рябих молочних корів, Дейнека М., Каплуненко В. (2016)
Пінський О. - Моніторинг природної резистентності ягнят в умовах Полісся України, Гончаренко В. (2016)
Шайдюк М. - Показники крові собак за моно- та мікс-інвазування збудниками бабезіозу та ерліхіозу, Литвиненко О. (2016)
Лаврів П. - Вітамінно-мінеральний премікс у поєднанні з пробіотиком (2016)
Литвиненко О. - Цестодозна та ехінококозна інвазії у собак на території України (2016)
Курило В. - Розторопша плямиста у гуманній і ветеринарній медицині, Кондратюк С. (2016)
Титул, зміст (2015)
Украинский фармацевтический форум – 2015 (2015)
Клінічні випробування лікарських засобів в Україні (2015)
Категорийный менеджмент в управлении аптечной розницей (2015)
На два фронти (2015)
Сучасна фармакотерапія. Роль працівника аптеки (2015)
Ничто не помешает активному отдыху! (2015)
Кривомаз Т. - Метаболический паспорт vs рецепта (2015)
Примак Р. - Необычные "помощники" фармакологов (2015)
Демецкая А. - Провизору на заметку: что нужно знать о боли в горле (2015)
Кривомаз Т. - Самое одинокое в мире существо (2015)
Кривомаз Т. - Извечное противостояние антибиотиков и бактерий (2015)
Дедишина Л. - Бачити, чути, жити… (2015)
Демецкая А. - Что важно знать о витаминно-минеральных комплексах (2015)
Чтоб застолье было в радость: профилактика похмелья (2015)
Примак Р. - Такое непростое лекарство (2015)
Дедишина Л. - Космецевтика в аптеці: престижно та прибутково (2015)
Демецкая А. - Небезобидная отрыжка (2015)
Новірин: множить віруси на нуль (2015)
Орловецкая Н. - Приготовление эмульсий в аптеке: масляные эмульсии, Данькевич О., Редькин Р. (2015)
Путь к успеху (2015)
Примак Р. - Не такие уж и случайные (2015)
Кириленко М. - 13 врагов полноценного отдыха (2015)
Демецкая А. - Дыхательная гимнастика: от метода Бутейко до "бодифлекса" (2015)
Кривомаз Т. - О феромонах с пристрастием (2015)
Гороскоп (2015)
Демецкая А. - Аутогенная тренировка (2015)
Нужен ли отдых сердцу? (2015)
Толок Г. - Шляхи впровадження системи НАССР: українські реалії (2015)
Ryabokon N. - Condensed canned milk with sugar and fruit-berry syrups produce by the TQM concept, Kochubey-Lytvynenko O., Rindyuk D. (2015)
Ткаченко Н. - Параметри визрівання білкової маси у технології м΄яких пробіотичних сирів, Скрипніченко Д. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Вдосконалення технології натуральних напівфабрикатів у маринаді, Леонова Б. (2015)
Сухенко В. - Особливості захисту деталей харчового обладнання від корозії, Сухенко Ю., Муштрук М. (2015)
Ланженко Л. - Медико-біологічні дослідження твердого сиру з пробіотичними властивостями, Ткаченко Н. (2015)
Боровикова Н. - Характеристики спирта, обработанного магнитным полем слабых постоянных магнитов, Фефелов А., Попова В. (2015)
Крижова Ю. - Розробка продуктів оздоровчо-профілактичного призначення, Баль-Прилипко Л. (2015)
Паска М. - Люпинове борошно – високобілковий збагачувач харчових продуктів, Маслійчук О. (2015)
Алієв М. - Вимоги до молока і кормів від ТОВ "Байсерке-Агро" Республіки Казахстан (2015)
Очколяс О. - Біологічна цінність вершкового масла, збагаченого водоростями (2015)
Пазюк М. Ю. - Вплив фракційного складу сипкого матеріалу на процес його грудкоутворення, Пазюк Ю. М. (2015)
Мосейко Ю. В. - Вивчення інтервалу розм’якшення відновлених залізорудних матеріалів різних фракцій в умовах доменного плавлення, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Бараннік С. В., Гаврилко Ю. С. (2015)
Гресс А. В. - Численное моделирование процесса ввода металлической ленты в кристаллизатор слябовой машины непрерывного литья заготовки, Исаев О. Б., Чеботарева О. А., Ву К., Стороженко С. А. (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості термітних сталей, легованих нікелем та хромом, Хомяк Б. Я. (2015)
Колобов Г. А. - Получение редкоземельных металлов и их соединений высокой степени чистоты, Панов В. С., Критская Т. В., Печерица К. А., Карпенко А. В., Очинский В. Н. (2015)
Колобов Г. О. - Технологія рафінування тугоплавких рідкісних металів V групи періодичної системи елементів, Нестеренко Т. М., Павлов В. В., Мосейко Ю. В., Карпенко А. В. (2015)
Проценко В. М. - Оценка возможности использования титанового сырья Федоровского месторождения Украины для производства пигментного диоксида титана (2015)
Лупінос С. М. - Вплив вуглецевого відновника на механізм та кінетику процесів хлорної металургії, Прутцьков Д. В., Листопад Д. О., Беспалов Р. І., Воляр Р. М. (2015)
Малишев В. В. - Електроосадження вольфрамових покриттів із вольфраматно-піросульфатних розплавів та їх вплив на електрохімічну та корозійну поведінку титану, Ускова Н. М., Подиман О. С., Нікуліна Г. Ф., Глушаков В. Г., Лі В. (2015)
Кочетова С. А. - Електрохімічна поведінка, полірування та електроосадження молібдену в низькотемпературних розплавах, Подиман О. С., Шахнін Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Малишев В. В. (2015)
Воденников С. А. - Особенности формирования электротехнических свойств композиционных материалов на основе углерода, Скачков В. А., Бережная О. Р., Дзядок Д. Ю., Юхименко А. А. (2015)
Колесник Н. Ф. - Моделирование движения газового потока СО-Н2 при науглероживании катализатора, Кириченко А. Г., Харченко А. В. (2015)
Ivanov V. I. - Research of thermodynamics for irreversible processes transfer at treatment of titanium powders by pressure shaping, Kharchenko A. V., Nesterenko T. N., Lucoshnikov I. E. (2015)
Бейцун С. М. - Вплив тривалості циклу імпульсного режиму розігрівання сталерозливного ковша та тепломіст його футеровки, Михайловський М. В., Мурдій В. Ю. (2015)
Гупало О. В. - Економічна ефективність застосування водовугільного палива у нагрівальних печах прокатного виробництва, Строменко А. С., Гупало В. І., Кузьменко А. А. (2015)
Візер А. А. - Щодо недоліків теплової роботи камерних печей (2015)
Ревун М. П. - Розробка математичної моделі й алгоритму розрахунків нагрівання під термічну обробку злитків у полуменевих камерних печах (Повідомлення І), Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2015)
Зинченко В. Ю. - Разработка рациональной технологии отопления двухкамерных проходных термических печей ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь", Лютый А. П., Овчинникова И. А., Матказина Р. Р. (2015)
Качан Ю. Г. - Щодо доцільності та ефективності застосування біогазових технологій в умовах металургійних підприємств, Коваленко В. Л., Аносов Д. О. (2015)
Таратута К. В. - Вибір та обґрунтування показників теоретичної надійності металургійного обладнання, Шанько О. Ю. (2015)
Румянцев В. Р. - Повышение эффективности нейтрализации отходящих газов в условиях ПАО "Запорожкокс", Якубин Н. Ю., Левенцова Е. А. (2015)
Авторський покажчик (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, содержание (2014)
Бычков C. А. - Состояние вопроса и перспективы применения МФЛ новых производителей в узлах трения самолетов, Лавренко И. Г., Нечипоренко О. Ю., Ромашко И. М., Младинов С. Д. (2014)
Астанін В. В. - Чисельне моделювання швидкісного удару армованих сітками пружних композитів, Олефір О. І., Щегель Г. О., Олефір А. О. (2014)
Головченко Я. О. - Обеспечение защиты внешней поверхности самолета от повреждений при эксплуатации на грунтовых взлетно-посадочных полосах (2014)
Куницкая И. Н. - Оптимизация структурного состояния стали ШХ15 методами термомеханической обработки, Спектор Я. И., Климов А. В., Ткач Д. В. (2014)
Зворыкина А. К. - Особенности дуговой пайки тонколистовой оцинкованной стали, Стреленко Н. М. (2014)
Овчинников А. В. - Ремонт деталей авиадвигателей из титановых сплавов методами сварки (2014)
Павленко Д. В. - Альтернативные схемы технологического процесса получения полуфабрикатов для лопаток ГТД методами порошковой металлургии (2014)
Покровский В. В. - Научно-технические основы эксплуатации дисков ГТУ по техническому состоянию – путь к увеличению их проектного ресурса, Сидяченко В. Г., Ежов В. Н., Бялонович А. В. (2014)
Булах І. О. - Забезпечення якості отворів при свердлінні вугле- та склопластиків, Глоба О. В. (2014)
Бабак В. П. - Износостойкость аморфно-кристаллических детонационных покрытий в условиях граничного трения, Щепетов В. В. (2014)
Прохоренко В. М. - Влияние базы закрепления пластин на остаточные пластические деформации и напряжения при сварке симметричных стыковых соединений, Перепичай А. О. (2014)
Сведения об авторах (2014)
К сведению авторов публикаций (2014)
Зозуля Ю. А. - Украинский нейрохирургический журнал в свете наукометрии, Сапон Н. А., Никифорова А. Н. (2016)
Цымбалюк В. И. - Моногенные признаки предрасположенности к ишемическому инсульту, Васильева И. Г. (2016)
Розуменко В. Д. - Інтраопераційна флуоресценція: погляд на хірургію гліом у світлі інноваційних технологій, Розуменко А. В. (2016)
Поліщук М. Є. - Стратегія лікування потерпілих при бойовій черепно-мозковій травмі, Данчин А. О., Гончарук О. М. (2016)
Мойсеєнко Н. М. - Активація регенераторних процесів при травмі зорового нерва під впливом високих доз кортикостероїдів (2016)
Лисяный Н. И. - Связь цитомегаловируса со злокачественными глиомами головного мозга, Гнедкова И. А., Станецкая Д. Н., Розуменко В. Д., Кваша М. С., Бельская Л. Н., Ключникова А. И., Шмелева А. А. (2016)
Грязов А. Б. - Особенности стереотаксического радиохирургического лечения больших метастатических очагов в головном мозге с использованием гипоксических радиосенсибилизаторов (2016)
Кондратюк К. Л. - Клинико-неврологические предикторы исхода кровоизлияния в мозжечок в остром периоде, Сон А. С. (2016)
Кулик О. В. - Оцінка інформативності нейрофізіологічних методів діагностики стану сенсомоторної системи хворих у підгострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, Третьякова А. І. (2016)
Шаверский А. В. - Особенности хирургического лечения астроцитом мозжечка у детей младшего возраста, Орлов Ю. А., Марущенко Л. Л., Моргун В. В. (2016)
До 70-річчя Лідії Львівни Чеботарьової (2016)
До 70-річчя Світлани Борисівни Кричун (2016)
До 85-річчя з дня народження професора Олега Олександровича Лапоногова (2016)
Danylenko O. - Ancient roman traditions in the decoration of environment (2015)
Балабан О. І. - Відмінність витоків українського та російського театрів (2015)
Безручко О. В. - Другий період творчої і кінопедагогічної діяльності О. Я. Каплера на Київській кінофабриці наприкінці 20-х рр. - пер. пол. 30-х рр. ХХ ст (2015)
Вакуленко О. М. - П'єр Цурхер-Марголє - фундатор стандартів латиноамериканської програми бальних танців (2015)
Варивончик А. В. - Кераміка в контексті художніх промислів України (2015)
Вишотравка Л. І. - Роль виховного методу А. Бурнонвіля у системі підготовки сучасних артистів балету (2015)
Воскобойнікова Ю. В. - Інтерпретація творів Д. Бортнянського: тембровий аспект (2015)
Кириленко К. М. - Фундаменталізація як провідний контент сучасного мистецтвознавчого знання (2015)
Кравець А. А. - Творча діяльність Антоніни Васильєвої в контексті розвитку вітчизняного балетного мистецтва першої половини ХХ століття (2015)
Лішафай О. О. - Звукозоровий синтез у кіно і на телебаченні та мистецтво європейської звукорежисури (2015)
Лоліна Н. А. - Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту (2015)
Мемарне М. В. - Техніка аплікації: від народного мистецтва до сучасного дизайну (2015)
Моженко М. В. - Дигіталізація медіа і сучасна аудіовізуальна культура (2015)
Плахотнюк В. Г. - Музичний нонконформізм 60-70 рр. ХХ ст. та формування етномистецького напряму розвитку поп-культури в Україні (2015)
Раденко Ю. В. - Основні етапи підготовки літературно-художнього твору до виконання (2015)
Руденко Я. В. - Аналіз репертуару Р. Кириченко (жанрово-стильовий аспект) (2015)
Рязанцев Л. В. - Техніка лейтмотивів у кіномузиці (2015)
Селезньова А. В. - Основи орнаментальної побудови композиції весільного рушника (2015)
Совгира Т. І. - Жанрова "палітра" телевізійної естради (2015)
Станичнов О. О. - Особливості жіночого образу в портретах польських майстрів доби модерну (2015)
Стрельчук В. О. - Імпровізація як важливий чинник виховання майбутніх режисерів естради (2015)
Хлистун О. С. - Режисура української пісенної естради: стратегії творчості (2015)
Чурпіта Т. М. - Діяльність М. Трегубова в Київському державному академічному театрі опери і балету ім. Т. Шевченка (1937-1940) (2015)
Школьна О. В. - До 85-річчя від дня народження Фаїни Петрякової (23.09.1931-05.06.2002) (2015)
Шмаленко О. О. - Ансамбль "Червона рута": особливості творчої діяльності (2015)
Іващенко І. В. - Театр у творчості імпресіоністів (2015)
Булгаков В. М. - Плоскі вертикальні криві, які забезпечують сталі тиск та швидкість руху матеріальної частинки, Пилипака С. Ф., Захарова Т. М., Калетнік Г. М., Яропуд В. М. (2014)
Бурдейна О. В. - Спектр стрічкового акустопроводу з періодично розподіленими діафрагмами. Слабий зв'язок, Бурдейний В. М., Гель П. В. (2014)
Гель П. В. - Турбулентная диффузия в многофазных потоках, Янчук Я. Н.Резник С. И. (2014)
Коцюбивская Е. И. - Математическая модель поперечного выдавливания с гидростатическим подпором осесимметричных заготовок (2014)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси з сухим тертям, Ольшанський С. В. (2014)
Харченко С. А. - К моделированию динамики расслоенной зерновой смеси в вертикальном канале пневмосепарирующих устройств зерновых сепараторов, Борщ Ю. П. (2014)
Харченко С. А. - К построению математической модели поля скоростей дисперсной фазы в запылённом воздушном потоке, Гаек Е. А. (2014)
Харченко С. А. - Уточнение уравнений динамики пузырьковой псевдоожиженной зерновой смеси по структурному виброрешету, Тищенко Л. Н. (2014)
Бабичев А. П. - Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения, Эссола Дьедоне, Деревенько И. А. (2014)
Борисюк Д. В. - Вібродіагностика поршневих машин, Печенюк О. В. (2014)
Калиновський А. Я. - Вібрації пожежних насосів на різних режимах роботи: експериментальні дослідження, Кирилів Я. Б., Ущапівський І. Л., Ларін О. О. (2014)
Мартыненко Г. Ю. - Применимость нелинейных аналитических моделей для описания динамики роторов в магнитных подшипниках (2014)
Надутый В. П. - Результаты комплексного обезвоживания горной массы на вибрационном устройстве, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2014)
Надутый В. П. - Взаимодействие кусков материала с футерованным валком вибрационного классификатора, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Ольшанский В. П. - Особенности нестационарной динамики оправки и механизма удержания стержня оправки автоматического стана с учетом переменности массы прокатываемой гильзы, Рахманов С. Р., Ольшанский С. В. (2014)
Любін М. В. - Визначення швидкості підйому бульбашки біогазу у процесі метанового зброджування органічних відходів, Любин В. С., Чорна Т. В. (2014)
Севостьянов И. В. - Проектирование технологических линий для утилизации отходов пищевых производств, Ольшевский А. И. (2014)
Янович В. П. - Визначення оптимальних робочих параметрів вібровідцентрового електроосмотичного зневоложувача жому, Зозуляк О. В., Качур Я. Ю. (2014)
Зеліско Н. - Теоретичні і практичні аспекти формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку економіки у співвідношенні з тенденціями глобалізації, Мельник В. (2015)
Сиротюк Г. - Сутність і методика оцінки людського капіталу, Петришин Л. (2015)
Черевко Г. - Ринок землі і держава (2015)
Янишин Я. - Оцінка перспектив розвитку експорту послуг з України, Лаврів І. (2015)
Марків Г. - Вплив державного боргу на боргову безпеку України, Синявська Л., Рубай О. (2015)
Гринишин Г. - Конкурентна стратегія підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, Балаш Л., Лисюк О. (2015)
Дудяк Р. - Маркетингова сегментація світового ринку молокопродуктів, Хірівський Р. (2015)
Величко Є. - Розвиток і сучасний стан ринку молока та його вплив на ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах, Супрун О. (2015)
Верзун А. - Стан і перспективи банківського кредитування АПК Львівської області, Ковалів В., Шолудько О. (2015)
Rulitska K. - Foresight: a new era of opportunity and challenge for the Ukraine manufacturing (2015)
Нестерович А. - Аналіз мотиваційного процесу сільськогосподарських підприємств (2015)
Мартинюк Н. - Розвиток персоналу як чинник підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Черевко Д. (2015)
Підпалий І. - Формування урожайності люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Липовий В., Панцирева Г. (2015)
Кривошеєва О. О. - Інституційні механізми відтворення соціальної нерівності в суспільстві (2015)
Мулявка В. Д. - Освітня нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу, Оксамитна С. М. (2015)
Малиш Л. О. - Робота під час навчання: основні характеристики та вплив на подальший статус на ринку праці (2015)
Maltseva K. - Health disparities research: a perspective on cultural consonance (2015)
Виноградов О. Г. - Багатовимірний аналіз ставлення до конфліктних суспільних тем, Куделя М. Є. (2015)
Басова А. Г. - Концепт музики в соціологічній теорії ХХ століття (2015)
Домащенко М. А. - Методологічні особливості досліджень зв’язку між соціальною позицією людини та музичними вподобаннями (2015)
Куц М. Р. - Соціальне підприємництво: основні ідеї та перспективи дослідження в соціології (2015)
Бовгиря І. В. - Релігійні зміни у Східній Європі наприкінці ХХ століття крізь призму теорій секуляризації та релігійної економіки (2015)
Голота Д. В. - Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції: цілі, результати та тенденції, Мальцева К. С. (2015)
Марценюк Т. О. - Забезпечення ґендерної рівності в Україні: обізнаність із законодавством і досвід дискримінації, Костюченко Т. С., Волосевич І. В. (2015)
Семигіна Т. В. - Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади), Лиховид Д. О. (2015)
Кутузова Д. М. - Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні?, Степурко Т. Г., Ковтонюк П. А. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Коблянська А. В. - Впровадження у державну політику України європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, Скляренко К. А. (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние Лапроксида Л-303 в условиях длительного субтоксического воздействия на метаболическую активность соединительной ткани, Резуненко Ю. К., Жуков В. И., Нмколаева О. В (2015)
Сурмашева О. В. - Антимікробна активність композиту на основі каоліну та наночастинок срібла, Романенко Л. І., Корчак Г. І., Ніконова Н. О., Горваль А. К., Березовчук С. М., Дідікін Г. Г. (2015)
Сердюк А. М. - Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об'єктів, Бузинний М. Г., Михайлова Л. Л., Симович С. В., Романченко М. О., Сахно В. І., Чирков В. С. (2015)
Єрем Т. В. - Характеристика вмісту деяких важких металів у продуктах харчування, що становлять раціон мешканців Закарпатської області (2015)
Гребняк М. П. - Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах, Федорченко Р. А. (2015)
Пономаренко Н. П. - Вивчення впливу довкілля на здоров'я дитячого населення Чернігівської області, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Антомонов М. Ю. (2015)
Єлізарова О. Т. - Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку, Гозак С. В., Парац А. М., Шумак О. В., Філоненко О. О. (2015)
Вірність обраній дорозі. 3 травня 2015 pоку виповнилося 75 років від дня народження і 50 років наукової, педагогічної та громадської діяльності вченого-гігієніста, завідувача лабораторії гігієни водопостачання та охорони водоймищ ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", доктора медичних наук, професора Прокопова В'ячеслава Олександровича (2015)
Капранов С. В. - Оценка инвалидности детей промышленного региона за 1996-2013 годы (2015)
Любарська Л. С. - Фактичний вміст мікроелементів цинку і міді у харчових раціонах дітей дошкільних навчальних закладів м. Києва, Ємченко Н. Л., Гуліч М. П. (2015)
Шидловська Т. А. - Якісні та кількісні показники реоенцефалографії у робітників вугільної промисловості з сенсоневральною приглухуватістю, Шидловська Т. В., Коказ М. С., Овсяник К. В., Сербін Г. С., Гвоздецький В. А. (2015)
Брухно Р. П. - Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві (2015)
Ткачишина Н. Ю. - Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену, Думка І. В., Ткачишин В. С. (2015)
Скиба О. О. - Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту (2015)
Рідковець С. Г. - Динаміка стану функцій організму під впливом оздоровчої ходьби (2015)
Закаляк Н. Р. - Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації студентів з функціональною стадією остеохондрозу хребта (2015)
Яворовський О. П. - Історія заснування Київського медичного інституту (1917-1922). Сучасний концептуальний підхід (ІІ повідомлення), Цехмістер Я. В., Сахарчук І. М., Єзікян Г. М. (2015)
Щербань М. Г. - Обґрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм, М'ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Кривонос К. А. (2015)
Тitle (2015)
Contents (2015)
Буц В. А. - Квантовый эффект Зенона, маятник Капицы и принцип юлы. Сравнительный анализ (2015)
Gakh G. I. - Triplet production by a polarized photon beam on a polarized electron target, Konchatnij M. I., Merenkov N. P. (2015)
Lazurik V. T. - Determination of the standard characteristics of depth-dose distributions on the base of semiempirical model of electrons energy deposition, Popov G. F., Zimek Z., Lazurik R. V., Sovan Salah Ibrahim (2015)
Andreeva O. L. - Analytical solution and neutral curves of the stationary linear Rayleigh problem with rigid or mixed boundary conditions in cylindrical geometry, Tkachenko V. I. (2015)
Литвинов В. А. - Об использовании метода масс-спектрометрии вторичных ионов для исследования биоорганических объектов, Коппе В. Т., Бобков В. В. (2015)
Karpov S. A. - Microstructure evolution and deuterium retention in SS316 steel irradiated with heavy ions, helium and hydrogen, Kopanets I. E., Sungurov B. S., Tolstolutskaya G. D., Kalchenko A. S. (2015)
Єрохін В. Ф. - Математична модель розділяння асинхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією, Пелешок Є. В. (2016)
Батрак Є. О. - Алгоритм керування випромінюванням електромагнітної енергії в активних антенних системах (2016)
Цьопа Н. В. - Розпізнання багатомірних зображень радіолокаційними системами (2016)
Буценко Ю. П. - Автоматні моделі генераторів псевдовипадкових бінарних чисел, Савченко Ю. Г. (2016)
Розорінов Г. М. - Використання твердотільної пам’яті як первинного носія інформації у кримінальному процесі, Брягін О. В. (2016)
Деркаченко Я. А.. - Соціальні мережі, як середовище для технологій маніпулятивного впливу (2016)
Толюпа С. В. - Управление защитой информации в информационных системах на основе системного анализа, Наконечный В. С., Ковбель М. Н. (2016)
Мелешко О. О. - Способи захисту інформації з обмеженим доступом в мобільних пристроях від витоку, Болотнікова О. С. (2016)
Гресько А. О. - Загальний, комплексний опис проблем інформаційної безпеки в "Інтернеті речей", Щебланін Ю. М. (2016)
Бурячок В. Л. - Процедура визначення моменту часу впливу актуальних загроз на інформаційний ресурс, Невойт Я. В., Хорошко В. О. (2016)
Ананченко О. Є. - Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства (2016)
Лукьянов И.Э. - Современные подходы к лечению резистентной трихомонадной инвазии в сочетании с хламидиозом, микоплазмозом и генитальным герпесом (2015)
Татузян Е. Г. - Меланома: важность ранней диагностики и своевременного лечения, Беловол А. Н. , Ткаченко С. Г. (2015)
Джораєва С. К. - Аналіз динаміки поширення метицилінрезистентних штамів стафілококів у дерматовенерологічній клініці, Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Лященко О. А., Щербакова Ю. В. (2015)
Кузьменко А. Н. - Особенности биоты урогенитального тракта женщин репродуктивного возраста с неспецифическими вульвовагинитами (2015)
Семко Г. А. - Роль активации окислительных процессов в возникновении нарушений поверхностных свойств эритроцитов и лимфоцитов при псориазе (2015)
Щербакова Ю. В. - Вміст секреторного імуноглобуліну класу а як крітерій оцінки стану місцевого імунітету у хворих різних груп населення з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2015)
Гаврилюк А. А. - Оценка динамики качества жизни пациентов тяжёлыми формами псориаза на фоне комплексной терапии (2015)
Левченко О. А. - Глюкокортикостероидные гормоны в дерматологии: профилактика и лечение осложнений (2015)
Белозоров А. П. - Изучение полиморфизма гена IL1BRN при некотрых дерматозах и урогенитальной патологии, Частий Т. В., Милютина Е. И., Сокол О. А. (2015)
Берегова А. А. - Ефективність використання метамаксу та кортексину у комплексному лікуванніхворих з тяжким ступенем перебігу псоріазу (2015)
Болотная Л. А. - Склероатрофический лихен: современные подходы к лечению (2015)
Волкославська В. М. - Дерматологічна захворюваність та деякі актуальні задачі дерматовенерологічної служби в Україні, Гутнєв О. Л. (2015)
Волошина Н. О. - Вдосконалення лікування хворих ну вугрі звичайні на тлі супутніх латентних захворювань гастродеуденального відділу системи травлення та герпесвірусної інфекції, Денисенко О. І. (2015)
Галузинская Л. В. - Состояние натрий-калий зависимой транспортной системы эритроцитов у больных генерализованной формой псориаза, Жукова Н. В. (2015)
Іванова Н. М. - Вплив ліпосомальних антимікотиків на гриби Malassezіa spp. (2015)
Когут І. Й. - Методи діагностики перебігу дерматиту, асоційованного з нетриманням відправлень (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Сучасні аспекти лікування акне у жінок репродуктивного віку, Бронова І. М. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Динамика содержания метаболитов оксида азота и некоторых показателей свертывающей системы крови у больных тяжелыми формами псориаза на фоне базовой терапии, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Вплив етапної сорбційної терапії на стан мікробіоценозу кишечника та шкіри у хворих на алергодерматози, Олійник І. О., Джораєва С. К., Маштакова І. О., Мангушева В. Ю. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Выбор адекватного топического стероида - путь к повышению эффективности лечения дерматозов, Маштакова И. А. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Новий молекулярно-генетичний метод, що застосовується для діагностики оніхомікозу, Олійник І. О., П’ятикоп І. О., Матюшенко В. П., Частій Т. В. (2015)
Лопандина А. А. - Особенности ангиогенеза у больных псориазом (2015)
Мавров Г. І. - Методика лікування інфекцій шкіри, спричинених HERPES SIMPLEX VIRUS I, II в сполученні з патогенними бактеріями (2015)
Михайлец Н. В. - Применение 1% крема Элидел в терапии псориаза, Музыка Л. В. (2015)
Михайлец Н. В. - Особенности диагностики плесневого онихомикоза, Музыка Л. В., Кравченко Л. А. (2015)
Михайлец Н. В. - Использование крема Алдара, Музыка Л. В. (2015)
Нарожна М. В. - Рівень вітаміну D та його метаболітів у хворих на себорейний дерматит (2015)
Ошивалова О. О. - Епідеміологічна характеристика плоскоклітинної карциноми шкіри (2015)
Резнікова А. О. - Ранні маркери свербежу у хворих на атопічний дерматит (2015)
Рощенюк Л. В. - Молекулярно-цитогенетическое исследование Х-сцепленного ихтиоза, Федота А. М., Гонтарь Ю. В., Ильин И. Е., Воронцов В. М., Садовниченко Ю. А. (2015)
Солошенко Е. М. - Стан осмотичної та перекисної резистентності еритроцитів у хворих на поширені дерматозит з ускладненним алергологічним анамнезом, Земляна Т. В., Левицька О. В. (2015)
Солошенко Э. Н. - Влияние облученной терагерцовым лазером плазмы крови на осмотическую резистентность и гидратацию эритроцитов IN VITRO, Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Каменев Ю. Е. (2015)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз імунного гомеостазу у хворих на поширені дерматози з ускладненим та без ускладненого алергологічного анамнезу, Стулій О. М., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Гіржанова І. В., Пятикоп І. О. (2015)
Безкоровайна Г. О. - Економічні засади оптимізації підходів до культуральної діагностики гонореї, Хара О. І. (2015)
Білоконь О. М. - Проведення міжлабораторного контролю якості серологічних методів діагностики сифілісу, Кутова В. В. (2015)
Бойко І. - Практика виділення чистих культур NEISSERIA GONORHOEAE у Тернопільскій області з метою вивчення антибіотикорезистентності, Безкоровайна Г. О. (2015)
Бондаренко Г. М. - Сравнение эффективности физических деструктивных методов лечения остроконечных кондилом, Костюкова Ю. В. (2015)
Бондаренко Г. М. - Оцінка стану системи гемостазу в осіб з прихованими формами сифілісу, Нікітенко І. М., Семко Г. О., Єрещенко О. О. (2015)
Бондаренко Г. М. - Корреляционные взаимосвязи между уровнем цитокинов и показателями глютатионового звена антиоксидантной системы, Федорович Т. В., Кондакова А. К., Цымбал В. Н. (2015)
Бондаренко Г. М. - Редокс-регуляция клеточных процессов в патогенезе урогенитального микоплазмоза, Федорович Т. В., Унучко С. В., Осинская Т. В., Губенко Т. В., Безрученко А. Н., Джораева С. К. (2015)
Джораєва С. К. - Поширеність та антибіотикорезистентність штамів E.coli, вилучених при запальних захворюваннях урогенітального тракту, Гончаренко В. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Усік І. В., Соболь Н. В. (2015)
Кутова В. В. - Застосування методу імуноблотингу при діагностиці сифілісу, Білоконь О. М. (2015)
Мавров Г. И. - Макролид джозамицин и цефалоспорин цефиксим в комплексном лечении смешанной урогенитальной инфекции, Миронюк В. И. (2015)
Мавров Г. И. - Инфекции, передающиеся половым путеми генеративная функция у мужчин, Унучко С. В., Губенко Т. В., Осинская Т. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського