Старовойт О. В. - Демократичне середовище як умова розвитку інноваційної культури особистості (2014)
Йосипенко О. М. - Методологічна проблема індивіда в сучасній філософії та соціальних науках (2014)
Маркозова О. О. - Хаотичне фреймування успіху особистості в перші роки незалежності України (2014)
Завальнюк О. В. - Основні чинники і напрями розвитку спорту в культурно-освітній життєдіяльності особистості (2014)
Попова О. Б. - Тілесність у контексті постмодерну (2014)
Волковський В. П. - Становлення ідеї суспільності як фундаментальний процес інтелектуальної модернізації (на матеріалі політично-філософської думки України ХІХ ст.) (2014)
Клочков І. В. - Аристотелівська традиція епохи Відродження і філософські погляди П. Помпонаці (2014)
Туренко О. С. - Сутність і значення чеснот у доктрині Св. Августина (2014)
Зборовська К. Б. - Точка комплікації містичної гносеології і християнської антропології Діонісія Ареопагіта (2014)
Шелюк Л. М. - Поняття і сутність державної освітньої політики (2014)
Жуленков О. В. - Проблема інтеграції знань у сферах науки, інженерії, економічної діяльності (2014)
Ситніченко Л. А. - Соціальна справедливість: проблеми методології (2014)
Пішак О. В. - Взаємозв’язок соціальної та індивідуальної моралі у сучасному суспільстві (2014)
Міщур Т. Л. - Естетичні виміри поетичного та театрального в творчості М.І.Цвєтаєвої: світоглядний аспект (2014)
Трегуб Г. А. - Динаміка соціокультурних процесів: фокус на релігії (2014)
Майструк І. М. - Особливості принципу розуміння в соціологічному пізнанні (2014)
Bernar G. B. - Структурні та лінгвістичні особливості п’єси "Everyman", Structural and linguistic peculiarities of the play «Everyman» (2016)
Mykhaylenko V. - Functional semantics of apposition in the author’s discourse: contrastive aspect (2016)
Yemelyanova O. V. - Pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse, Shulik S. M. (2016)
Андріїв О. Б. - Таксисна функція плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах (2016)
Артеменко Т. М. - Квеситивні та констативні репліки-відповіді у комунікативному процесі, Липко І. П. (2016)
Батринчук З. Р. - Поняття інтертекстуальності та підходи до його вивчення (2016)
Безпалова Е. В. - Семантико-синтаксическая организация структурных частей англиканской про поведи (2016)
Бойчук М. В. - Композиція та юкстапозиція як засіб номінації в заголовках періодичних Інтернет-видань, Бойчук В. М. (2016)
Борисов О. О. - Листи-зізнання у британському та українському електронному публіцистичному медіа-середовищі (2016)
Бровкіна О. В. - Особливості вербалізації емоційно-забарвленої лексики в англомовному парентальному дискурсі, Міщенко А. О. (2016)
Вдовенко Т. А. - Ненадежные повествователи в англоязычной художественной прозе (2016)
Венгринюк М. І. - Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті, Мельник О. М. (2016)
Войналович Л. П. - Функціонування заперечення в сучасній англійській мові (2016)
Вольфовська О. О. - Темп мовлення як один із засобів впливу на слухача політичної промови (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Афективні експліцитні моделі заперечення в іспанській мові (2016)
Гнатковська О. М. - Мовні засоби модерації я-висловлень у дискурсі телевізійного інтерв’ю, Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. (2016)
Гончарук О. В. - Види семантичних відношень між базовим реченням та вставленими компонентами (2016)
Грибок О. М. - Тематичний репертуар побутового дискурсу (на матеріалі німецької мови) (2016)
Дворянчикова С. Е. - Из истории изучения языковых средств комического в контексте литературной ономастики (2016)
Деренчук Н. В. - Прагмалінгвістичні особливості мовної тактики "обіцянка" в українському політичному дискурсі (2016)
Дзикович О. В. - Анотація-опис книги як вид рекламного тексту (2016)
Дьомкіна О. В. - Регулятивний потенціал перериваючих мовленнєвих актів у судовому дискурсі (2016)
Дячук О. В. - Директиви на прикладах дискурсу соціальної реклами (2016)
Жуковська А. В. - Фасцинативний потенціал дотику в номінативному просторі сучасної англомовної художньої прози (2016)
Игина З. А. - Трасология готического нарратива: структура "следа" события (2016)
Капранов Я. В. - Витлумачення терміна "етимон" як знакового утворення прамовного стану (2016)
Капуш А. В. - Інтеграція іншомовних запозичень у лексичну систему німецької мови (2016)
Карачун Ю. Г. - Мовні та позамовні чинники утворення термінів з електротехніки в українській та англійській мовах (2016)
Катернюк В. В. - Семантика ергонімів Лондона, Берліна та Копенгагена (на матеріалі назв ресторанів) (2016)
Кірковська І. С. - Cитуація готовності до здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (2016)
Козлова В. В. - Функціональність перлокутивних інтенсифікаторів морально-волітивного впливу в англомовному парентальному дискурсі (2016)
Козловская А. Б. - Прагматические функции повторов в информационных газетных текстах (2016)
Колосова Г. А. - Функціїї текстотворення політичних та військових онімів у мемуарах Вінстона Черчилля "My early life" (2016)
Копчак М. М. - Лінгвокомунікативний аспект мовленнєвого етикету привітання (2016)
Крутько Т. В. - Різнорівневі засоби компресії у приватних повідомленнях соціальних мереж (на матеріалі англійської мови) (2016)
Лазебна О. А. - Природа стилістичного функціонування (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом (sich) fuhlen у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2016)
Левчина А. О. - Особливостi актуалiзацiї британської та американської вимовних норм у сучасному кiнематографi, Козуб Л. C. (2016)
Лелека Т. О. - Граматична асиміляція новітніх англоамериканізмів в українській мові початку ХХІ століття (2016)
Мартинюк О. М. - Вербальні та невербальні засоби вираження неправди (на матеріалі сучасної французької мови) (2016)
Мельничук Р. І. - Дослідження фонетичної організації мови німецьких колискових пісень (2016)
Мизин Т. О. - Слова-композити в термінології підмови географії (на матеріалі англійської мови) (2016)
Мисик О. А. - Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі псевдототожності (в поетичних творах І. Калинця) (2016)
Найдюк О. В. - Прецедентні феномени як засіб вираження іронії (на матеріалі твору Х. Конзаліка "Гірко-солодкий сьомий рік") (2016)
Пахаренко А. В. - Лінгвістичні особливості прояву дитячої авторитарності та примхи: спільне та відмінне (2016)
Попова О. В. - Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості, Стовпак О. С. (2016)
Приймак А. М. - Перифразы и эвфемизмы как средство экспрессивно-оценочной и корректной коммуникации в публицистическом тексте, Барановська З. М. (2016)
Рибачок С. М. - Граматичні інструменти дискурсивного впливу (2016)
Рокун І. А. - Основні характеристики та функціональні особливості стереотипів (2016)
Рудківський О. П. - Phonetische transkription und sprecherauswahl bei der vergleichenden analyse von germanischen und slawischen sprachen (2016)
Свистун Н. О. - Особові імена як знаки ідентифікації та індивідуалізації особи: теорія досліджень (2016)
Сподарик О. В. - Хронотоп у британському полікодовому художньому тексті (2016)
Тодер Д. Д. - Лексика угорського походження в говірці села Сімер Перечинського району Закарпатської області, Тодер С. В. (2016)
Труба Г. М. - Категорії аспектуальності й становості. Взаємодія на рівні категорій родів дієслівної дії та становості (2016)
Труцуненко І. І. - Явище мовної економії в сучасній німецькій мові, Зуборєва А. А. (2016)
Тучкова О. О. - Невербальні засоби формування образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі (2016)
Худолій А. О. - Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах (2016)
Шірінян Е. А. - Традиційні німецькі цінності як лінгвокультурні домінанти у політичному дискурсі Конрада Аденауера (2016)
Шуляк І. М. - Теорія релевантності як метод інтерпретації непрямих мовленнєвих актів в англомовному художньому дискурсі (2016)
Яремко М. В. - Мова, що мовчить: принцип "поетичної балаканини" в романі Р. Вальзера "Родина Таннер" (2016)
Кралюк П. М. - Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда "Про Острозьку війну…" (2016)
Падалка Р. М. - Особливості метафоризації у прозі А. Федя, Ворона Н. (2016)
Czajkowska A. - Rozne oblicza edukacji europejskiej w relacjach dziewietnastowiecznych podroznikow polskich (2016)
Lange A. - Interkulturelle kommunikation im deutschunterricht lehren (2016)
Артюхова О. В. - Специфіка навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей (2016)
Безвін Ю. Г. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у контексті науково-педагогічних досліджень (2016)
Бесараб Т. П. - Організація активної роботи студентів на заняттях з англійської мови (2016)
Варданян А. О. - Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних вузів у процесі міжкультурної інтеграції (2016)
Голуб І. Ю. - Роль психологічних особливостей сприймання у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів, Дужа-Задорожна М. П. (2016)
Комірна Є. В. - Фоностилістичні особливості реалізації складу у французькій мові (2016)
Курченко Л. М. - Класифікація вступних вимог університетів німецькомовного ареалу Європи щодо рівня володіння німецькою мовою (2016)
Мельник А. І. - Особливості формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів немовних вишів на основі особистісно-діяльнісного підходу (2016)
Мельниченко Г. В. - Інтерактивні прийоми розвитку професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами навчального курсу "Історія англійської мови" (2016)
Мігірін П. І. - Роль психологічних факторів у процесі навчання іноземної мови (2016)
Ніколаєнко О. В. - Феномен міжкультурної комунікативної компетентності викладача вищої школи як ознака професійно-педагогічної якості, Ушата Т. О. (2016)
Огородник Н. Є. - Про статус професійної підмови морських фахівців (2016)
Рубель Н. В. - Застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі, Винник О. Ю. (2016)
Северіна Т. М. - Формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх філологів у лінгвоосвітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу (2016)
Tупченко В. В. - Викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації в аграрному університеті (2016)
Drozd I. - (Nie)zrozumienie dla uchodzcow w kontekscie komunikacji miedzykulturowej (2016)
Hak E. - Pojecie prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza (2016)
Modlinska A. - Poloneza czas zaczac... Taneczne korowody w powiesciach "Saskich" Jozefa Ignacego Kraszewskiego (2016)
Morozova I. I. - A woman in the victorian female discourse (2016)
Regiewicz A. - Audiowizualnosc literatury jako strategia komunikacji miedzykulturowej (2016)
Wilk M. - Transformacja medium ksiazki (2016)
Ващенко Ю. А. - Зооморфные мотивы в романе А. Володина "Дондог", Чуб В. П. (2016)
Великорода Ю. М. - Становлення прецедентних імен та еволюція їх значення в американському медіа дискурсі (2016)
Винар С. М. - Античний хор у драмах Еврипіда: комунікативна інтерпретація (2016)
Гончарова Ю. С. - Феномен паракритики у трактуванні Ігаба Гассана (2016)
Гончарук Р. А. - Леся Українка та німецькомовний культурний простір: чи взаємна рецепція? (2016)
Громко Т. В. - Формування культури читання художньої літератури у студентів-істориків (2016)
Гужва О. О. - Комунікативні стратегії в дискурсі мовної особистості "ідеальній чоловік" (2016)
Дуброва О. В. - Цикл Волта Вітмена "Діти Адама" у світлі квір-теорії (2016)
Єфименко Т. М. - Готичний роман і зародження неоготичного напряму в культурі (2016)
Зелінська Л. В. - Між філологією і філософією: рецепція книги Ф. Ніцше "Народження трагедії з духу музики" в українській та російській культурах (2016)
Калініченко М. М. - Внутрішні міжкультурні комунікації у творчості Джеймса Фенімора Купера (2016)
Ковальчук И. М. - Чеховские мотивы в творчестве С. Д. Кржижановского (2016)
Кузнєцова О. В. - Ідіодискурс Дейва Баррі в антропоцентичній парадигмі сьогодення (2016)
Мельничук І. В. - Цикл віршів на клейноди роду Желіборських у контексті геральдичної поезії українського бароко (2016)
Назарець В. М. - Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Лесі Українки (2016)
Ніколова О. О. - Комічні псевдоморфні персонажі української та російської прози к. ХVІІІ – і п. ХІХ ст. (2016)
Романова О. О. - Культура українського мовлення як один із компонентів професійної культури економіста (2016)
Собчук Л. В. - Наративна організація роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко", Лотоцька О. Л. (2016)
Стецик Н. М. - Типологічна спорідненість творів Івана Франка "Як Русин товкся по тім світі", Осипа Шпитка "Листи з пекла: Антихрист до Люципера" та Леся Мартовича "Пророцтво грішника" (2016)
Тимейчук І. М. - Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики (2016)
Трош С. Э. - Гендерна картина світу в англійській поезії періоду Реставрації (на матеріалі творчості С. Батлера) (2016)
Тупахіна О. В. - Діалог культур у постколоніальному інтер’єрі неовікторіанського роману Ллойда Джонса "Mister Pip" (2016)
Чередник Л. А. - Міфопоетична парадигма поезії Ірини Жиленко (2016)
Шевців Г. М. - Елементи рецепції творчості Й.-В. Ґете в українській літературі ХІХ-ХХ століть, Р. Б. Шевців (2016)
Юрковська М. М. - Розвиток вербального гумору в анімаційному дискурсі (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів XX-XXI ст.) (2016)
Батіна І. А. - Специфіка навчання гендерному аналізу студентів юридичних факультетів (2016)
Бережна О. О. - Особливості перекладу термінів англійської біржової лексики (2016)
Білицька В. - Особливості перекладу граматичних категорій часу, стану та способу дії у німецькомовних текстах відео репортажів (2016)
Зубрик А. Р. - The functions of occasionalisms in science fiction literature and their translation on the example of the novel "The hunger games" by S. Collins (2016)
Каширіна І. В. - Переклади С. Караванського як текстотворчість: особливості поетики перекладача (2016)
Крилова Т. В. - Універсальне граматичне значення перфектності як об’єкт перекладацького аналізу (2016)
Кротенко Л. Б. - Застосування трансформацій при перекладі художньої літератури (2016)
Маркелова А. А. - Перекладацька інтерпретація етносимволів поетичного мовлення Василя Симоненка (2016)
Надточій Ю. М. - Англоамериканізми в політичних текстах та їх прагматика перекладу (2016)
Орєхова О. І. - Перекладознавчий підхід до аналізу мотиву як жанроформувальної одиниці кінотексту (на матеріалі українських перекладів англомовних психологічних кінотрилерів) (2016)
Плетенецька Ю. М. - Переклад жаргонізмів, сленгу, вульгаризмів та різновидів соціального діалекту в творі Дж. Селінджера "Над прірвою в житі" (2016)
Ситник О. В. - English expressing devices of Ukrainian diminutive and derogatory lexical units (2016)
Скрябіна В. Б. - Характеристики комунікативної поведінки перекладача (2016)
Сніговська О. В. - Особливості перекладу англійських і новогрецьких економічних багатокомпонентних термінів (2016)
Струк І. В. - Фонографічні аномалії діалектів в українських перекладах творів М. Твена (2016)
Ткачук И. В. - Актуальные проблемы современного переводоведеня (2016)
Фурс Т. І. - Психологічні механізми реферативного перекладу як виду мовленнєвої діяльності (2016)
Асланян С. А. - Умови та шляхи запобігання конфліктам у діяльності медико-соціальних експертних комісій, Пилипенко О. І., Чемирисов В. В., Малий М. Ю., Задесенець П. П., Ткаченко Л. І., Маменко В. О. (2011)
Бєлінська М. І. - Здатність до адаптації у студентів з різними рівнями креативності (2011)
Грицюк Н. О. - Феномен дефіциту спілкування у дошкільному віці (2011)
Губеладзе І. Г. - Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей сільської та міської спільнот (2011)
Дробот О. В. - Психологічна сутність професійної управлінської свідомості: постановка проблеми (2011)
Замша А. В. - Формування діагностичної компетенції студентів-психологів в умовах діяльності психологічної служби ВУЗу, Нестеренко М. В., Оксюта В. О. (2011)
Зейналзаде Шіва - Методологічні засади компаративного дослідження кроскультурних уявлень про сім’ю (2011)
Кальницька Ю. С. - Соціально-психологічні ідеї в науковій спадщині українського психіатра М. В. Країнського (2011)
Капосльоз Г. В. - Психологічні аспекти управління мотивацією особистості з метою спонукання до праці (2011)
Кириченко Р. В. - Формування читацької компетентності у студентів (2011)
Кочубейник О. М. - Візуальність як репрезентація соціальності у постмодерні: можливість причитування зображення (2011)
Леонова І. М. - Особливості соціалізації дітей, що залишилися без піклування батьків (2011)
Лось О. М. - Прояви емоційної дисгармонійності залежно від стажу і умов професійної діяльності (2011)
Найдьонова Л. А. - Розвиток рефлексивного капіталу спільноти: проблема індивідуального внеску в спільний ресурс (2011)
Нявчук О. Б. - Суїцидальна поведінка як психологічна проблема, Карпенко Т. В. (2011)
Оверченко А. І. - Проблеми дослідження правосвідомості підлітків, схильних до правопорушень (2011)
Панга М. В. - Методологічні проблеми психологічного дослідження середнього класу в Україні (2011)
Татенко В. О. - Психологія інтимного життя: від структури до типології (2011)
Фролов П. Д. - Соціальні очікування як чинник інноваційної активності особистості, Крамаревич О. В. (2011)
Хазратова Н. В. - Проблема неефективності державного управління в сучасній Україні: психологічні аспекти (2011)
Шульга В. Д. - Вчинковий принцип у дослідженні психологічних особливостей процесу соціального та духовного розвитку учнівської молоді (2011)
Марута Н. О. - Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Особенности формирования терапевтического альянса между врачом и больными с психоневрологическими расстройствами, Артюхова В. В. (2011)
Сыропятов О. Г. - Феноменологическая оценка психических нарушений при синдроме хронической усталости и неврастении, Дзеружинская Н. А., Астапов Ю. Н., Яновский Т. С. (2011)
Очколяс В. И. - Непсихотические психические расстройства при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Табачников С. И., Руженков В. А. (2011)
Зінченко О. М. - Динаміка загальної та первинної захворюваності на розлади психіки та поведінки населення Чернівецької області у 2000-2010 роках (2011)
Пріб Г. А. - Засади диференціації реабілітаційних та лікувальних заходів при наданні допомоги пацієнтам, які страждають на психічні розлади (2011)
Беро М. П. - Особенности формирования тревожно-депрессивных расстройств невротического уровня у беременных женщин, страдающих тяжелыми соматическими расстройствами, осложняющими течение беременности – психодинамический подход, Беро С. Я. (2011)
Дзюба А. Н. - Исследование вариабельности сердечного ритма у лиц молодого возраста, Бушинская Е. В., Тарновецкая Е. И., Кардашов В. П., Лагутин А. Ю. (2011)
Соловьева М. А. - Факторы риска и клиническая структура невротических, соматоформных и связанных со стрессом расстройств у работников банков (обзор литературы) (2011)
Степаненко Л. В. - Генетичні та мітохондріальні механізми розвитку нейродегенеративних захворювань (огляд літератури) (2011)
Ілейко В. Р. - Науково-методичні аспекти комплексної судової психолого-психіатричної експертизи в Україні, Канищев А. В. (2011)
Ілейко В. Р. - Спірні питання законодавчого та нормативного регулювання комплексної судової психолого-психіатричної експертизи в Україні, Каніщев А. В. (2011)
Табачников С. И. - Медико-социологические аспекты характеристики токсикоманий у лиц подросткового и молодого возраста, Харченко Е. Н., Приб Г. А., Марценковская И. И., Синицкая Т. В., Власова К. А., Войтенко Ю. В. (2011)
Аймедов К. В. - Профілактичні та реабілітаційні заходи при патологічній схильності до азартних ігор (2011)
Осуховская Е. С. - Гендерные особенности распространенности и некоторых проявлений игровой аддикции у лиц молодого возраста (2011)
Побережная Н. В. - Общая характеристика и методы исследования пивного алкоголизма у лиц молодого возраста (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Медико-психологические аспекты проблемы комплайенса больных с алкогольной зависимостью, Лесная Н. Н. (2011)
Погосов А. В. - Профилактика зависимости от психоактивных веществ у учащихся общеобразовательных учреждений, Филатова Т. А. (2011)
Рыткис И. С. - Современный взгляд на проблему табакокурения и табачной зависимости, Васильева А. Ю., Гуркова А. В. (2011)
Огоренко В. В. - Психотерапия в онкологии: возможности применения при онкопатологии головного мозга (обзор литературы) (2011)
Касьянова А. Ю. - Психотерапія та психодіагностика дітей з функціональними захворюваннями кишківника (2011)
Петрюк П. Т. - Академік Віктор Павлович Протопопов: творча біографія та наукова спадщина (до 130-річчя з дня народження), Петрюк О. П. (2011)
Глузман С. Ф. - Этиология злоупотреблений в психиатрии: попытка мультидисциплинарного анализа (2011)
Від надання психіатричної допомоги до охорони психічного здоров’я нації (2015)
Марценковский И. А. - 5-й всемирный конгресс по расстройствам с дефицитом внимания/гиперактивностью "От расстройства у детей к расстройству у взрослых" (2015)
Осуховська О. С. - Аналіз розповсюдженості вживання наркотичних речовин серед учасників бойових дій внаслідок посттравматичних психічних порушень, Табачніков С. І., Харченко Є. М., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. (2015)
Процик В. О. - Особливості психогенних параноїчних психозів, асоційованих з антитерористичною операцією, у мирного населення, Бабич В. В., Грязєв С. А., Михеєва Т. О. (2015)
Харченко Є. М. - Характеристика взаємозв’язку перенесення посттравматичних стресових розладів із вживанням психоактивних речовин в умовах антитерористичної операції, Осуховська О. С., Васильєва А. Ю., Орловська Я. В., Синіцька Т. В., Чепурна А. М. (2015)
Сукачёва О. Н. - Результаты сравнительного изучения темпераментальных характеристик профессиональных военнослужащих, уволенных из рядов вооруженных сил в связи с реформированием армии, с адаптационным расстройством (преобладанием нарушений поведения – F43.24 по МКБ-10) (2015)
Хаустова О. О. - Психосоціальна реабілітація: проблеми і шляхи вирішення (2015)
Хаустова О. О. - Актуальні проблеми життя і порушення психічного здоров’я внутрішньо переміщених осіб, Коваленко Н. В. (2015)
Мороз С. М. - Травма взрывной волной, коморбидная со стрессом боевых действий, Моргачева А. К., Яворская И. П., Хаитов Р. П. (2015)
Степанова Н. М. - Соціально-демографічна та патопсихологічна характеристика посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій, Ладик-Бризгалова А. К., Болтоносов С. В., Сулімовська А. С. (2015)
Роберт Ван Ворен - Психіатрія як інструмент приборкання у пострадянських країнах (частина 3) (2015)
Киосева Е. В. - Инновационное направление в медико-социальной превенции аддиктивных расстройств у студенческой молодежи (2015)
Рахманов Р. В. - Психічні розлади у батьків, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем (2015)
Вербенко Г. М. - Клінічні характеристики пацієнтів з біполярним афективним розладом і якість життя залежно від фази захворювання (2015)
Культенко В. П. - Структура когнітивно-поведінкової психотерапії при кардіоневрозі, самосприйняття і самовпевненість особистості (2015)
Сафонов Д. Н. - Мишени и векторы психотерапии психогенных компонентов экзацербации кататонического синдрома (2015)
Авраменко О. М. - Багатофакторна характеристика пацієнтів з непсихотичними психічними розладами і хронічним больовим синдромом (2015)
Mrug O. - Rehabilitation potential of personality in paranoid schizophrenia (2015)
Лук’янович І. Л. - Особливості переважаючої перцептивної модальності та функціональної півкульової асиметрії у хворих з психотичними, непсихотичними, дефектно-органічними розладами та в осіб, що перебувають під дією стресогенних чинників (2015)
Мельник В. С. - Система згортання крові та динаміка когнітивного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту (2015)
Літвінов О. О. - Особливості клінічного перебігу розладів аутичного спектра в різних вікових групах (2015)
Бикшаева Я. Б. - Шизофрения, манифестирующая в детском возрасте: особенности диагностики и терапевтических стратегий (2015)
Чернишов О. В. - Соціальні чинники розвитку больового синдрому в підлітковому віці (2015)
Ищук В. В. - Медико-психологические аспекты психопатогенеза психогенного компонента психоэндокринного синдрома при инсулинозависимом сахарном диабете (2015)
Сапон Д. Н. - Особливості діагностики тривожно-депресивних розладів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного невропатичного больового синдрому травматичного ґенезу (2015)
Румянцева С. С. - До питання стандартів лікування хворих наркологічного профілю, Синіцька Т. В., Вольних Ю. В. (2015)
Напрєєнко Н. Ю. - Походження, діагностика та лікування депресій при алкогольній залежності (2015)
Тези (2015)
Слово о юбиляре (2012)
Список публикаций проф. Ивановой Л. П. (2012)
Список аспирантов проф. Ивановой Л. П., тематика их диссертационных исследований (2012)
Глущенко В. А. - К вопросу о концепциях лингвистического метода (2012)
Аскерова I. A. - Походження, семантичний та формально-дериваційний розвиток псл. *zalb (2012)
Гончаров В. И. - Терминология плавательных сооружений в русском языке ХVІ-ХVІІ вв. (2012)
Карпенко У. А. - Когнитивно-сравнительный этимологический метод исследования первокорня (2012)
Салахатдинова Э. Ш. - Семантизация крылатых слов и выражений в специальных словарях XIX века (2012)
Циганок Г. М. - "Історична фонологія української мови" Юрія Шевельова та її роль у становленні української фонетичної термінології (2012)
Верьовкін В. В. - Антропоморфізація концепту ВІЙНА в міфологічній свідомості давніх народів Європи (2012)
Иванова Л. П. - Концепты морально-этических ценностей семьи (на материале воспитательного потенциала любимых песен) (2012)
Маштакова Н. В. - Національно-культурна сутність прислів'їв з семантикою прикмет у різноструктурних мовах (2012)
Мукоид О. В. - Жаргонизмы в произведениях В. Пелевина (2012)
Овчиннікова I. I. - Багатозначність як об'єктивна підстава багатовимірної семантичної типології дієслівних значень (2012)
Олекса Г. І. - Семантична структура дієслова в лексико-семантичній групі (2012)
Бречак Е. О. - Конверсационный анализ и критический дискурс: сравнительная характеристика (2012)
Величко Н. В. - Лингвоконцептологический анализ фрейма КЛИМАТ в письмах А. П. Чехова (2012)
Вильчинская А. Г. - Разветвлённые метафоры в прозе М.И. Цветаевой (на материале очерка "Пушкин и Пугачёв") (2012)
Григораш А. М. - Метафора в современной русскоязычной поэзии Украины (на материале сборника стихов, песен и акварелей Валерии Борисовой "Глория Деи!") (2012)
Довгань О. В. - Іномовність як чинник успішності процесу комунікації (2012)
Зайцева М. О. - Особливості описів природи в трилогії Дж. Толкієна та їх відтворення в тексті перекладу (2012)
Кротенко Л. Б. - Текст як лінгвістична дискурсологічна одиниця (2012)
Павлова Е. В. - Жанровые особенности интернет-объявления о вакансии как вида дискурса менеджмента персонала (2012)
Песчанская Е. В. - Маскировка эмоциональных состояний персонажей посредством паралингвистических средств (на материале произведений А. П. Чехова) (2012)
Пономаренко Е. А. - Жанр рекомендации в условиях речевого общения врача и пациента (на материале произведений писателей-врачей) (2012)
Прадивлянная Л. Н. - Национальная специфика русского импрессионизма (2012)
Приймак А. Н. - Эмоциональность и оценочность в дневниковом тексте (на материале дневников Л. Н. Толстого) (2012)
Сахарова О. В. - Модусні варіації фатичних жанрів (2012)
Сидорова О. Ю. - Вербальна поведінка учасників перемовного процесу (в підході "case study"), Климентова О. В. (2012)
Сыромля H. H. - Концепт "Символ" в поэтической речи русских символистов (2012)
Толчеєва Т. С. - Специфіка когнітивної сполучуваності абстрактних іменників (2012)
Троян А. О. - Лингвистический потенциал синергетического анализа художественного текста (на материале сказок A. C. Пушкина) (2012)
Дмитренко О. П. - Особливості міжмовної еквівалентності фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій та українській мовах (2012)
Захарченко (Янушевська) О. М. - Особливості поетичного перекладу. порівняльна характеристика оригіналу й перекладу (2012)
Макарова О. С. - Словотвірні моделі лексичних інновацій сучасної італійської мови (2012)
Тішечкіна К. В. - Деякі особливості та проблеми художнього перекладу (2012)
Габидуллина А. Р. - Рецензия на монографию А. Г. Шилиной "Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста (синергетический анализ). — Симферополь: Антиква, 2012-280 с. (2012)
Вільчинська Т. П. - Рецензія на: Климентова О. В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов). — К.: ПП "ППНВ", 2012. - 372 с. (2012)
Витенко И. С. - Проблемы психологической адаптации семейного врача к профессиональной деятельности (2011)
Беро М. П. - Организация психотерапевтической помощи в условиях дневного стационара "системной семейной психотерапии" в системе развития высокоспециализированной психотерапевтической, медико-психологической и психоневрологической помощи населению Донецкой области (Опыт и стратегия развития высокоспециализированной психотерапевтической, медико-психологической и психоневрологической помощи), Волобуев В. В. (2011)
Зінченко О. М. - Стан психічного здоров’я населення Чернігівської області та підвищення ефективності психіатричної служби на регіональному рівні, Ященко В. І., Ященко Л. Л., Скрипнік В. І. (2011)
Огоренко В. В. - Особенности непсихотических психических нарушений в структуре клинических проявлений опухолей головного мозга (2011)
Смашна О. Є. - Клініко-психопатологічні аспекти синдромопластичного впливу супутніх соматичних захворювань на формування клінічної картини шизофренії (2011)
Мишиев В. Д. - Переносимость, безопасность и эффективность лечения гибкими дозами арипипразола АРИП МТ у пациентов с шизофренией, Шейко М. В., Блажевич Ю. А., Василенко К. А., Кушнир Ю. А., Осадчая Г. А. (2011)
Кожина А. М. - К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов вузов III–IV уровней аккредитации, Маркова М. В., Гриневич Е. Г., Зеленская Е. А. (2011)
Коростий В. И. - Клинико-психопатологическая структура эмоциональных нарушений у пациентов молодого возраста с психосоматической патологией и подходы к их коррекции (2011)
Таравнех Ш. Д. - Емоційні розлади у хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2011)
Сорока В. В. - Структура супружеского насилия (2011)
Яновский Т. С. - Электроэнцефалографическое исследование при синдроме хронической усталости и неврастении (2011)
Бычкова А. М. - Молекулярно-генетическое обследование пациентов с недифференцированной умственной отсталостью, Афанасьева Н. А., Дубровская Е. В., Пацкун Э. И., Зимак-Закутная Н. О., Логуш С. Ю., Кучеренко А. М., Грищенко Н. В., Лившиц Л. А. (2011)
Лазебник І. В. - Тривожні розлади, гіпервентиляція, метаболічний синдром X (2011)
Дзюба О. М. - Рівень когнітивного та емоційного стану осіб молодого віку в умовах соціально економічної кризи, Бушинська О. В., Тарновецька К. І., Кардашов В. П., Лагутін А. Ю. (2011)
Бабюк И. А. - Роль психических и соматических факторов в развитии сексуальных расстройств у мужчин, Яковленко А. В., Шульц О. Е., Студзинский О. Г. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция психопатологической и урологической симптоматики у пациентов с копулятивной дисфункцией, Яковленко А. В., Цветкова П. Д., Ушенин С. Г., Найденко С. И. (2011)
Марценковський І. А. - Загальні принципи терапії дітей з розладами спектру аутизму (2011)
Осташко С. І. - Вплив економічної кризи на якість та доступність психіатричної допомоги дітям в Україні, Терещенко О. В., Табачников С. І., Марценковський І. А. (2011)
Сонник Г. Т. - Стан сексуального здоров’я і сексуального розвитку делінквентних підлітків, Ісаков Р. І., Герасименко Л. О., Максименко О. С. (2011)
Ілейко В. Р. - Аналіз галузевої статистики щодо комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні за період 2005–2009 років, Каніщев А. В. (2011)
Сосін І. К. - Комплексна нанотехнологічна детоксикація при опіоїдній залежності: нові перспективи наркології, Шаповалов В. В., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф., Овчаренко М. О., Друзь О. В. (2011)
Погосов А. В. - Современное состояние вопроса о депрессивных расстройствах в клинике опийных наркоманий, Архипова И. Н., Саид Ш. Х. (2011)
Аймедов К. В. - Вивчення мотивації патологічного гравця (2011)
Осуховская Е. С. - Взаимопотенцирующие процессы, ассоциированные с формированием химических и нехимичских аддикций у лиц молодого возраста (2011)
Табачников С. И. - К вопросу о распространённости табакокурения и табачной зависимости среди молодёжи, Рыткис И. С., Васильева А. Ю. (2011)
Пшук Н. Г. - Особливості формування та психотерапевтична корекція копінг-поведінки чоловіків при алкогольній залежності, Маркова М. В., Пшук Є. Я. (2011)
Оленицкий А. Л. - Особенности применения групповой краткосрочной фокусированной психодинамической психотерапии, основанной на глубинной психологии при стационарном лечении, Ченская А. В. (2011)
Стойков І. Ю. - Самореалізації і Гештальт-терапія (2011)
Петрюк П. Т. - Творческий путь и научное наследие профессора Н. П. Татаренко (к 110-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2011)
Глузман С. - От безразличия к жестокости (2011)
Стендові доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми охорони психічного здоров’я населення України" 15–16 вересня 2011 р., м. Київ (2011)
Світлої пам’яті професора Влох Ірини Йосипівни (2011)
Єрмоленко С. - Етнокультурний і соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького (2013)
Сологуб Н. - Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" (2013)
Маяковська Л. - Про аспекти дослідження мови творів Івана Нечуя-Левицького (2013)
Коць Т. - Теоретичні засади праць Івана Нечуя-Левицького і тогочасна мовна практика (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. - Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького (2013)
Бибик С. - "Та ніч, як Божий рай" (лінгвопоетика пейзажотворення у творі Івана Нечуя-Левицького "Ніч над Дніпром") (2013)
Мех Н. - "Чи пам’ятають в Україні про гетьмана і козаків?" (образи гетьмана та козаків у казці Івана Нечуя-Левицького "Запорожці") (2013)
Щербина Т. - Чи вдягала Онися водночас дві спідниці? (назви одягу в мові прози Івана Нечуя-Левицького) (2013)
Гнатюк І. - Доробок С. Я. Єрмоленко у царині лексикографії (2013)
Сюта Г. - Точна цитата у сучасному поетичному тексті (2013)
Вокальчук Г. - Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20—30-х років ХХ ст.) (2013)
Кравець Л. - Динаміка концепту місто в поетичних метафорах ХХ ст. (2013)
Прокопович Л. - Лексико-семантичне поле "простір" у поезії Євгена Маланюка (2013)
Дащенко Н. - Вербалізація поняття любов у поезії Марії Матіос (2013)
Сенькович О. - Мовний образ соціуму у прозі Бориса Антоненка-Давидовича (2013)
Єрмоленко С. - Засоби масової комунікації і мовна свідомість сучасного українця (2013)
Коць Т. - Оцінність у мові преси (2013)
Сологуб Н. - Культура мови сучасної преси (2013)
Бурківська Л. - Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект (2013)
Бибик С. - Колоквіалізація мови преси: нова норма чи саботаж культури спілкування? (2013)
Навальна М. - Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексика в заголовках інтернетного видання "Українська правда" (2013)
Сюта Г. - Мовний образ реклами (2013)
Пономаренко А. - Мовний портрет районної газети (на прикладі приватних оголошень) (2013)
Бибик С. - Лабіринтами мовних перекручень (2013)
Сюта Г. - Криве дзеркало мови (2013)
Терещенко С. - Культура мови в інтернетних публікаціях на економічну тематику (2013)
Мамич М. - Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років ХХ ст. (2013)
Таран О. - Липа липова? (з історії походження й функціонування лексем липа, липовий) (2013)
Черненко Т. - З історії слова гостинець (2013)
Бугайова О. - До питання тлумачення терміна реклама (2013)
Бибик С. - Повсякденна аудіокультура в українській радіопубліцистиці (2013)
Вербич Н. - Пауза в науковому мовленні (2013)
Колєснік Л. - Відапелятивні та відонімні назви людини в покутсько-буковинських говірках (2013)
Бибик С. - Ліфт — підойма (2013)
Салогуб Н. - Правопис назв українських банків (2013)
Бибик С. - Сімейний — родинний (2013)
Бибик С. - Суспільний — громадський (2013)
Коць Т. - Типові стилістичні помилки дописувачів науково-популярних видань (2013)
Воронич Г. - Динаміка сакрального слова (Український "Отче наш": хрестоматія перекладів / (Укладачі: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. — К., 2013. — 140 с.) (2013)
Вихідні дані (2013)
Кізлова А. А. - Облаштування простору навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) (2015)
Хитровська Ю. В. - Участь представників римо-католицького кліру Правобережної України в революційно-демократичних та ліберальних організаціях у другій половині XIX — на початку XX ст. (2015)
Гончарова Н. О. - "Екатеринославские епархиальные ведомости" як джерело вивчення історії доброчинності дворянства (2015)
Паламарчук Н. І. - Ілля Мечников — лауреат Нобелівської премії, уродженець України (2015)
Білявська О. С. - Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління російської імперії у XIX — на початку XX ст. (2015)
Махінько А. І. - Українські військові формування в арміях "Білого руху" (1917–1920 рр.) (2015)
Машкевич С. В. - Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві (2015)
Ігнатова Л. Р. - Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна, Рамазанов Ш. Ш. (2015)
Бикова Т. Б. - З історії Кримської Соціалістичної Радянської Республіки (1919 р.) (2015)
Шевчук Т. В. - Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2015)
Бем Н. В. - "Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…" (2015)
Печиборщ В. Ю. - Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни (історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — "Друга світова війна") (2015)
Махно О. В. - Інформаційна присутність УРСР у світі в добу Перебудови (1985–1990 рр.) (2015)
Деревінський В. Ф. - Діяльність В. Чорновола щодо утворення Галицької асамблеї (2015)
Гузь Н. Г. - Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання (2015)
Лихолат А. О. - Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури (2015)
Єременко В. С. - Пам’ятники і пам’ятний знак жертвам Голодомору в Запоріжжі та особливості їх використання у комеморативних практиках держави (2015)
Костилєва С. О. - Північноамериканські науковці про трагічні й героїчні часи в Україні (2015)
Осташкіна В. М. - Новітня література на допомогу у вивченні навчальної дисципліни "Історія України: соціально-політичні аспекти" (2015)
Костилєва С. О. - Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" (Київ, 5 грудня 2014 р.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2016)
Страничка редактора (2016)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST. 2015 (Частина 1) (2016)
Новицкая-Усенко Л. В. - Два противоположных эффекта NMDA-рецепторов с точки зрения расширения диапазона фармакологической нейропротекции при острой ишемии головного мозга, Муслин В. П., Криштафор А.А. (2016)
Ніконов В. В. - Проблеми недиференційованої терапії у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (аналітичний огляд). Частина 1, Курсов С. В., Яковцов І. З., Загуровський В. М., Чернов О. Л., Савицька І. Б., Полторацький В. Г. (2016)
Никонов В. В. - Возможности урапидила при остром нарушении мозгового кровообращения (обзор литературы и собственные наблюдения), Савицкая И. Б. (2016)
Афанасьев В. В. - Клиническое применение цитиколина и его роль в гомеостазе клеточных мембран нейронов и органов-эффекторов (2016)
Никонов В. В. - Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции, Курсов С. В., Нудьга А. Н. (2016)
Бондар М. В. - Діагностика та інтенсивна терапія функціональної кишкової непрохідності, Пилипенко М. М., Бондар Г. М., Арєшніков Д. Б., Свінтуковський М. Ю., Щупачинський В. Б. (2016)
Могильник А. И. - Трудная ларингоскопия в плановой анестезиологии (2016)
Пойда А. И. - Применение препарата Грандазол для профилактики и лечения гнойных инфекций в колоректальной хирургии, Яремчук И. А., Кучер Н. Д., Дубовой В. А. (2016)
Ким Ен-Дин - Современные местные анестетики, применяемые для нейроаксиальной анестезии, Семенихин А. А., Абидов А. К., Ильхамов А. Ф., Бессчетнова Е. А., Махкамов Б. И., Камалова Н. М., Шодманкулова Н. К. (2016)
Спахі О. В. - Лапароскопічне лікування пахових гриж у дітей, Копилов Є. П., Пахольчук О. П. (2016)
Ким Ен-Дин - Мультимодальная сбалансированная анестезия при кесаревом сечении, Cеменихин А. А., Абидов А. К., Микиртичев К. Д. (2016)
Белая И. Е. - Прогностические маркеры исхода острого периода инфаркта миокарда, Коломиец В. И., Мусаева Э. К. (2016)
Георгіянц М. А. - Легенева гіпертензія при сепсисі в дітей та її корекція за допомогою донатора оксиду азоту L-аргініну, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Георгіянц М. А. - Стан систолічної та діастолічної функції міокарда при сепсисі в дітей: клінічні та прогностичні аспекти, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Лутай Я. М. - Вплив терапії внутрішньовенним інгібітором 5-ліпоксигенази кверцетином на функцію ендотелію, вираженість системного запалення та прооксидантного стресу при гострому інфаркті міокарда з елевацією ST, Пархоменко О. М., Рижкова Н. О., Гавриленко Т. І., Іркін О. І., Кожухов С. М., Степ ура А. О., Білий Д. О. (2016)
Пархоменко А. Н. - Оценка эффективности и безопасности применения урапидила и нитроглицерина при коррекции гемодинамики у больных с гипертензивным кризом, Иркин О. И., Лутай Я. М., Степура А. А., Кушнир С. П., Белый Д. А. (2016)
Кожухов С. М. - Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Пархоменко О. М. (2016)
Пархоменко А. Н. - Эндотелиальная дисфункция у больных c острым инфарктом миокарда: связь с течением заболевания, Иркин О. И., Лутай Я. М., Степура А. А., Кушнир С. П., Белый Д. А. (2016)
Стаднік С. М. - Добовий профіль артеріального тиску і стан когнітивних функцій у пацієнтів молодого та середнього віку з фібриляцією передсердь (2016)
Семидоцкая Ж. Д. - Интернистика ХХI века: проблемы и перспективы, Чернякова И. А., Кармазина И. С. (2016)
Торшхоева Х. М. - Неотложные состояния при сахарном диабете на догоспитальном этапе, Городецкий В. В., Верткин А. Л. (2016)
Давыдова А. Г. - Инородное тело верхних дыхательных путей у ребенка: клинический случай, Курочкин М. Ю., Кокоркин Д. Н., Буйный И. А., Капуста В. Н., Скалозубов М. А., Шаменко В. А., Бахтина Е. В., Клочкова В. В., Хальзева М. И. (2016)
Кукоба Л. І. - Афінські амфіктіони на Делосі у IV ст. до Р. Х. (2015)
Кізлова А. А. - Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) (2015)
Смишляк А. В. - "Музика мовчання": церковно-музичні традиції київських монастирів (XIX — початок XX ст.) (2015)
Широколава М. В. - Вплив соціального складу земств Cлобожанщини на їхню діяльність у розбудові початкової народної освіти (2015)
Мартинюк О. В. - Вибори до Першої Державної Думи Російської імперії і практики демократії в Київському генерал-губернаторстві (2015)
Хитровська Ю. В. - Основні підсумки та значення IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. (м. Київ) у контексті конфесійної політики самодержавства (2015)
Панас Н. Б. - Зміни в організаційній системі Галицької Армії під командуванням генерала Олександра Греківа (2015)
Лабур О. В. - Джерелознавчі аспекти вивчення друкованих свідчень "старих більшовичок" Є. Бош, С. Гопнер, О. Коллонтай (2015)
Кравченко Д. Ю. - Роль усної історії у розкритті історичної правди про Биківню (2015)
Шевчук Т. В. - Жіночі українські організації як складова просвітницької й культурної еміграції в Чехословаччині в 20–30 рр. ХХ ст. (2015)
Перга Ю. М. - Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини і Підляшшя (1918–1939 рр.): історіографія проблеми (2015)
Очеретяний В. В. - Науково-педагогічна праця М. А. Славинського в еміграції міжвоєнного періоду (2015)
Рамазанов Ш. Ш. - Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці (2015)
Федик Л. Б. - Форми участі жінок у національно-визвольному русі ОУН-УПА на території Станіславської області в 1941–1956 рр. (2015)
Бузань В. Ю. - Формування політики адміністрації Г. Трумена щодо палестинського питання (1945–1948 рр.) (2015)
Хрипунова А. Л. - Передумови розвитку наземної фотоелектрики у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Махно О. В. - До питання про особливості радянської інформаційної політики щодо аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р. (2015)
Лихолат А. О. - Українська наука: кроки до європейського науково-технологічного простору (2015)
Перга Т. Ю. - Політика Східного партнерства: історія розвитку та перспективи в умовах глобальних викликів (2015)
Костилєва С. О. - Нова робота з теорії історичної пам’яті (2015)
Відомості про авторів (2015)
Книшов Г. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку екстреної, невідкладної кардіохірургії та інтервенційної кардіології в Україні, Коваленко В. М., Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Давидова Ю. В., Прокопович Л. М., Сіромаха С. О. (2015)
Радченко Г. Д. - Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку, Слащева Т. Г., Сіренко Ю. М., Муштенко Л. О. (2015)
Farsang C. - Ефективність і переносимість фіксованої комбінації периндоприлу та індапаміду в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: дослідження PICASSO (2015)
Коваленко В. М. - Оптимізація діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом використання спекл-трекінг ехокардіографії, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2015)
Танасічук В. С. - Роль сучасних методів візуалізації серця в оцінюванні ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Федьків С. В., Бабкіна Т. М., Танасічук-Гажиєва Н. В. (2015)
Сычёв О. С. - Тромбоэмболический потенциал трепетания предсердий, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2015)
Руденко С. А. - Профілактика серцевої недостатності при корекції мітральної недостатності ішемічного генезу (2015)
Синяченко О. В. - Кардиопротекторные и кардиотоксичные микроэлементы при хронической ревматической болезни сердца, Такташов Г. С., Ермолаева М. В. (2015)
Мітченко О. І. - Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Кулик О. Ю. - Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Мітченко О. І., Романов В. Ю., Якушко Л. В. (2015)
Свіщенко Є. П. - Нова концепція оцінки серцево-судинного ризику за фремінгемськими критеріями – визначення віку судин. Перший досвід використання в українській популяції хворих на артеріальну гіпертензію, Міщенко Л. А. (2015)
Долженко М. М. - Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему, Лобач Л. Є., Поташев С. В. (2015)
Пархоменко О. М. - Профілактика венозних тромбозів і емболій у пацієнтів терапевтичного профілю: сучасний стан проблеми, можливі шляхи її вирішення в Україні. Результати проекту "Територія безпеки" (2015)
Резолюція ХVI Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2015 р.) (2015)
Юрій Андрійович Іванів (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта ДРОЗДОВА С. С. (2016)
Алімпієв А. М. - Оцінка ефективності подолання протиповітряної оборони противника підрозділом винищувальної авіації в умовах проведення АТО, Месь О. С., Ворошилов В. О., Устименко М. Ю. (2016)
Богданович В. Ю. - Моніторинг ефективності виконання заходів державної програми розвитку Збройних Сил України, Цибізов А. Л. (2016)
Ярош С. П. - Аналіз операції угруповання Збройних Сил Російської Федерації у Сірійській Арабській республіці (2016)
Харитонов О. Л. - Шляхи підвищення ефективності протиповітряної оборони угруповань Військово-Морських сил України (2016)
Худов Г. В. - Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму, Таран І. А. (2016)
Сідаш В. В. - Визначення оптимального обсягу нальоту льотного складу на авіаційних тренажерах, Никифоров О. В. (2016)
Шлапацький В. О. - Дослідження режиму зльоту безпілотного літального апарату категорії "міні”, Камак Ю. О., Журахов В. А. (2016)
Гавриленко А. О. - Погляди на створення наземного авіакомплексу для застосування безпілотних літальних апаратів, Якутович Б. Л. (2016)
Грисюк Є. С. - Моделювання штурманських розрахунків на шикування бойових порядків "догоном на маршруті", Живиця М. В., Поліщук А. О., Супрун Р. П. (2016)
Хижняк А. С. - Методика аеродинамічних випробувань моделей винищувачів з імітацією двигунів, Глущенко П. А., Спіркін Е. В. (2016)
Щебець О. В. - Аналіз законів ураження цілей в умовах управління екіпажами винищувальної авіації при прикритті важливих державних об`єктів (2016)
Фединський О. І. - Модель діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами винищувальної авіації в умовах радіоелектронної протидії засобам зв’язку, Носан C. Л., Федюк С. В. (2016)
Федоров М. І. - Процедура управління екіпажами винищувальної авіації при вирішенні завдань по знищенню транспортних літаків противника у повітрі при прикритті військ і об’єктів, Аросланкін О. О., Сургай В. М. (2016)
Чернов В. Г. - Методика оцінки точності наведення винищувачів на повітряні цілі за величиною курсового кута цілі, Павленко В. Ю., Андрусеник А. В. (2016)
Могилко Д. О. - Етапи управління підрозділами штурмової авіації при нанесенні удару по наземних цілях, Каркач А. В., Мажара І. П. (2016)
Лагузов О. І. - Шляхи удосконалення технічних засобів повітряної розвідки на літаках бомбардувальної авіації, Дмитріев М. О., Татаринцев І. О. (2016)
Чорний М. О. - Модель діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами бомбардувальної авіації при нанесенні удару по пунктах управління тактичної авіації противника (2016)
Мельничук С. Р. - Методика використання НКПБ-7 на бойовому шляху для виконання десантування і бомбометання з літака АН-26, Чепченко Н. А. (2016)
Шелудько М. М. - Вихідний пристрій двигуна силової установки військово-транспортного літака з розробкою заходів зменшення інфрачервоної помітності, Худоконенко А. В., Бездельний В. В. (2016)
Романченко М. Ю. - Використання можливостей тренажно-імітаційного комплексу "Віраж-РД" для виконання розрахунків та моделювання польоту транспортної авіації при виконанні бойового завдання, Соломон М. С. (2016)
Порошин С. М. - Математическое моделирование обтекания профиля, Соловъёв О. В., Соляник П. Н. (2016)
Рисаков М. Д. - Принципи настроювання синхронізатору удосконаленого посадкового радіолокатору для оптимальної допплерівської фільтрації віддзеркалень каналом автосупроводження літака, Тітов І. В., Костенко І. Л., Дорощук В. А., Карєв В. Г. (2016)
Зозуля В. М. - Розробка методики визначення швидкості руху та кута сходу авіаційних засобів ураження з використанням цифрових засобів відеореєстрації, Рижков О. В., Добришкін Ю. М., Собора А. І. (2016)
Стеценко В. С. - Формування змішаного потоку повітряних суден, що заходять на посадку, та попередження потенційно конфліктних ситуацій, Шульга О. С., Телятник Б. А. (2016)
Бабич А. П. - Економічні аспекти формування запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення бойової підготовки авіаційних частин, Пічугін І. М. (2016)
Фурман С. М. - Координація органів організації повітряного руху державної та цивільної авіації, Голюк О. В. (2016)
Мельников Д. В. - Дослідження взаємодії цивільних та військових органів управління з припинення протиправних дій повітряних суден, на яких можуть здійснюватись терористичні акти, Максимов М. О. (2016)
Запара Д. М. - Вибір та обґрунтування критерію оцінювання ефективності системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Бровко М. Б., Зубрицький Г. М. (2016)
Трофименко Ю. В. - Розрахунок показників достатності одиночного комплекту ЗІП зенітного ракетного озброєння, Доска О. М., Марункевич П. О. (2016)
Ніколаєв І. М. - Науково-методичне забезпечення досліджень з обґрунтування перспектив розвитку зенітного ракетного озброєння (2016)
Карлов В. Д. - Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості, Меленті Є. О., Олещук М. М., Родюков А. О. (2016)
Казаков Є. Л. - Метод отримання ознаки розпізнавання радіолокаційної цілі при обробці основної і кросової поляризації відбитого багаточастотного сигналу з урахуванням різниці фаз між ними, Казаков О. Є., Коломійцев О. В., Клівець С. І. (2016)
Кузнєцов О. Л. - Методика розрахунку граничного розміру апертури синтезованої антенної решітки космічної системи радіолокаційного спостереження, Карлов Д. В., Ковбаса В. М., Матвійчук М. А. (2016)
Шишацький А. В. - Методика управління режимами роботи програмованих засобів радіозв’язку, Жук О. Г., Животовський Р. М. (2016)
Павленко М. А. - Когнітивний підхід до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Медведєв В. К., Бердник П. Г., Міхасьов С. В. (2016)
Худов В. Г. - Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М. (2016)
Заковоротный А. Ю. - Разработка архитектуры и алгоритмов функционирования нейросетевой памяти с возможностью коррекции результатов (2016)
Смирнов А. А. - Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Кузнецов Б. І. - Синтез і дослідження нейромережевої системи наведення і стабілізації з урахуванням люфту в кінематичному пристрої сполучення, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2016)
Мироненко В. К. - Математичні моделі інформаційних процесів при ліквідуванні надзвичайних ситуацій, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2016)
Kubiavka L. В. - Peculiarities of academic mobility in the context of Ukrainian higher education, Belichenko M. А. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Курило А. В. - Специфичность персонологических характеристик как фактор развития семейной дезадаптации при расстройстве личности у одного из супругов (2012)
Панченко О. А. - Оцінка екстремального кріотерапевтичного впливу на психологічний стан людини, Оніщенко В. О. (2012)
Зінченко О. М. - Характеристика загальних закономірностей психічного здоров’я сільського населення України (2012)
Демченко М. І. - Клініко-психопатологічна структура та клінічні особливості депресивних розладів у хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2012)
Степаненко Л. В. - Порушення іонного транспорту при судинній деменції та хворобі Альцгеймера (2012)
Сайко Д. Ю. - Аутоагрессия в структуре психических расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона (2012)
Орос М. М. - Асоціація поліморфізму SCNIA гена натрієвих каналів з ефективністю дії фенітоіну при епілепсії, Андрух Г. П. (2012)
Васякіна Л. О. - Психічна складова якості життя у хворих на пневмоконіоз (2012)
Дзюба О. М. - Медико-психологічна корекція в комплексній курації кардіохірургічних пацієнтів, Хаустова О. О., Бушинська О. В., Тарновецька К. І., Прохорова О. В. (2012)
Михайлов Б. В. - Обгрунтування актуальності психо-соціальної реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах захворювання, Римша С. В., Теклюк С. В. (2012)
Сотніченко В. В. - Суб’єктивна оцінка стану здоров’я пацієнтів з шизофренією як клініко-психологічний критерій якості психіатричної допомоги (2012)
Мисула Ю. І. - Клінічні особливості когнітивного дефекту при шизофренії (огляд літератури) (2012)
Бородай В. Т. - О механизмах бредообразования персекуторного бреда (сообщение 1), Корж С. В., Джиаджу Н. В. (2012)
Жабенко О. Ю. - Подібності та відмінності психоендокринного та метаболічного синдромів (2012)
Полшкова С. Г. - "Аутоагресивний дрейф" особливості у осіб небезпечних видів професій, Чабан О. С. (2012)
Подлубный В. Л. - Семиотическая структура психоадаптационных и психодезадаптационных состояний у работников промышленных предприятий (2012)
Соловьева М. А. - Психогигиена и психопрофилактика стрессовых расстройств у сотрудников банков (обзор литературы) (2012)
Пшук Н. Г. - Вивчення рівня емоційного вигорання менеджерів по роботі з нерухомістю, Стукан Л. В., Герасимук В. А. (2012)
Марценковский И. А. - Расстройства из спектра аутизма: особенности диагностики, возможности профилактики и лечения (2012)
Танцура Л. М. - Основні чинники, що впливають на трансформацію фебрильних судом в епілепсії у дітей (2012)
Табачніков С. І. - Аналіз причин та мотивів вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків в світлі розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної корекції та профілактики, Вієвський А. М. (2012)
Ілейко В. Р. - Комплексна судово-психіатрична експертиза у кримінальному процесі: шляхи формування, види, коло вирішуваних питань (огляд літератури), Каніщев А. В., Кригіна Л. О. (2012)
Лунин А. Н. - Составляющие мультидисциплинарной модели реабилитации психических больных в условиях отделения с усиленным наблюдением, Малтапар О. К., Никифоров Ю. В. (2012)
Малтапар О. К. - Роль психокоррекционных мероприятий при проведении медико-социальной реабилитации в отделении с усиленным режимом наблюдения, Петрикина Я. В., Храмченкова Е. И. (2012)
Гапонов К. Д. - Клініко-психопатологічні та соціальні індикатори вираженості шкідливих наслідків алкогольної залежності в світі оптимізації її комплексного лікування (2012)
Риткіс І. С. - Сучасний погляд на проблему коморбідності тютюнопаління, тютюнової залежності та психічних і адитивних розладів (2012)
Очколяс В. И. - Психотерапия в структуре комплексного консервативного лечения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2012)
К юбилею профессора А. П. Чуприкова (2012)
Титул, содержание (2015)
Иванешкин А. И. - Ситуационное управление ресурсами узла информационной сети с переменным во времени числом активных устройств обслуживания (2015)
Rytsar B. Ye. - A New Method of the Logikal Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. 3. Minimization of Function System (2015)
Бабаков Р. М. - Реализация функции переходов микропрограммного автомата на базе операционного автомата, Баркалов А. А. (2015)
Крак Ю. В. - Анализ мануальных компонентов украинской жестовой речи с использованием системы дополнительных маркеров, Тернов А. С., Ульянич Д. С. (2015)
Хорозов О. М. - Телемоніторинг життєво важливих показників пацієнтів (2015)
Antoniuk Y. M. - Academic Institution Telecommunication Infrastructure Development (2015)
Бажан Л. И. - Концептуальный подход к моделированию инновационного развития в сфере информационных технологий фирмы, Безуглая Е. А. (2015)
Storozh Y. - Computer aided analysis of ball burnishing process, Lyutak I., Storozh B., Vasylyk O., Yatsyshyn M., Pasyeka M. (2015)
Зак Ю. А. - Fuzzy-логическая экспертная система для оценки глубины и качества сварочных швов в процессах роботизированной электрической сварки (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: модификация эволюционного процесса, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Суровцев И. В. - Метод адаптивного сглаживания электрохимических сигналов в хронопотенциометрии (2015)
Вышинский В. А. - Новая система постулатов познания материи. І (2015)
Наши авторы (2015)
Автомонов П. - Логіка розвитку методів навчання як категорії дидактики вищої школи (2015)
Balashova S. - Theoretical approaches to the formation of pedagogical creativity of a future lecturer (2015)
Вербицький В. - Проблема об'єктивності знань в педагогіці (2015)
Головко Н. - Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2015)
Дем'яненко Н. - Педагогічна освіта: зміна пріоритетів (2015)
Жиленко М. - Роль класичних університетів в сучасній системі освіти (2015)
Ковальчук Т. - Профілактика суїцидальної поведінки старшокласників сільських шкіл, Гостева К. (2015)
Кошечко Н. - Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі (2015)
Кузьменко Н. - Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині (2015)
Лабунець Ю. - Толкінізм як джерело виховання моральної особистості (2015)
Лебедєва А. - Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, Люріна Т. (2015)
Marushkevych А. - Forming of civil position of modern youth (2015)
Москаленко А. - Критеріально ціннісна система оцінювання соціокультурної компетентності управлінця навчальним закладом (2015)
Плахотнік О. - Проблеми сталого розвитку в еколого – економічній освіті вищої школи (2015)
Postoiuk N. - D. l. Sergienko's pedagogical views and activity (1911–1984) (2015)
Сатановська Л. - Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу (2015)
Спіцин Є. - Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи, Кирикилиця В. (2015)
Токарук Л. - Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Что нужно знать, отпуская глюкокортикоиды (2016)
Інтеграція в європейські дослідження: досвід і перспективи міжнародної наукової співпраці (2016)
Ученые вплотную подошли к созданию сердца из стволовых клеток (2016)
Важливе рішення: перша робота (2016)
Ткаченко Т. - InnoTech Ukraine: место встречи инноваций (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Догляд за шкірою навесні (2016)
Примак Р. - Комплексоны: надежные помощники токсикологов (2016)
Дедишина Л. - Захищає і оберігає (2016)
В фокусе: боль в суставах и мышцах (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: орфанные заболевания (2016)
АЦЦ®: у питаннях та відповідях (2016)
Кривомаз Т. - Щитовидная железа: незаменимая и уязвимая (2016)
"Вбивця" імунітету — гострик! (2016)
Кривомаз Т. - Секрет неуязвимости (2016)
Історії провізорів. Коли уривається терпець… (2016)
Примак Р. - Загадка столетней давности (2016)
Компьютерная программа прогнозирует возможные побочные эффекты лекарственных средств (2016)
Обнаружен мощный противовирусный эффект экстракта ладанника (2016)
Редькин Р. - Грибы, которые едят нас (2016)
Демецкая А. - Многоликий витамин: и В3, и ниацин (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гипергалактии, Редькин Р. (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление лекарственных препаратов в асептических условиях: витаминные глазные капли, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Здоров’я — це не тільки ліки! (2016)
Кириленко М. - Мы разные? Мы одинаковые? (2016)
Кривомаз Т. - Выученная беспомощность (2016)
Примак Р. - Забытый "бренд" (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Посетитель с тревожным состоянием: выбираем успокоительное средство (2016)
Стресс под контролем (2016)
Титул, содержание (2015)
Водолазский Е. В. - Обобщенные задачи разметки с мажоритарным полиморфизмом для некоторого класса полуколец (2015)
Гончар С. А. - Криптографічний протокол з часовим розкриттям у мережі рівноправних вузлів (2015)
Васильева Н. Б. - Особенности построения модели речевого общения пользователя с многофункциональным сервисным мобильным роботом, Сухоручкина О. Н., Яценко В. В. (2015)
Крак Ю. В. - Информационная технология идентификации дактилем украинского жестового языка, Бармак А. В., Касьянюк В. С., Шкильнюк Д. В. (2015)
Kharlamov A. A. - Text analysis: linguistics, Semantics, Pragmatics in the Cognitive Approach, Yermolenko T. V. (2015)
Яворский И. Н. - Стохастические модели вибросигналов и их анализ для исследования состояния механических систем, Юзефович Р. М., Мацько И. И., Семенов П. А. (2015)
Арсирий Е. А. - Система поддержки принятия решений по повышению эффективности гидроаэродинамических процессов во вспомогательных элементах энергетических агрегатов, Антощук С. Г., Арсирий В. А., Гуда А. И. (2015)
Ткаченко А. Н. - Метод быстрого поиска фрагмента аудиозаписи с усовершенствованной оценкой меры близости, Грийо-Тукало О. Ф. (2015)
Березский О. Н. - Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик, Березская К. М. (2015)
Сажок Н. Н. - Система преобразования телерадиовещания в текст для украинского языка, Робейко В. В., Федорин Д. Я., Селюх Р. А. (2015)
Шелепов В. Ю. - Использование малых речевых единиц при распознавании речи с помощью алгоритма DTW, Ниценко А. В. (2015)
Федоров Е. Е. - Метод классификации вокальных звуков речи на основе саундлетной байесовской нейронной сети (2015)
Юхименко А. А. - Подбор адаптационных выборок при адаптации к голосу нового диктора (2015)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2015 году (2015)
Алфавитный именной указатель за 2015 год (2015)
Наши авторы (2015)
Загорка О. М. - Обґрунтування доцільного варіанту (способів) маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника з використанням методу аналізу ієрархій, Коваль В. В. (2016)
Астахов О. О. - Методика визначення цільової функції управління операціями (бойовими діями) в ієрархічній структурі військ (сил) (2016)
Закусило П. С. - Модель зміни стану зразка озброєння та військової техніки під час експлуатації та планових ремонтів (2016)
Полуйко О. М. - Оптимальний розподіл сил і засобів авіаційної бригади по заданих об'єктах у груповому ударі, Онипченко П. М. (2016)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо визначення бойового радіуса дій ударних літаків, Кулешов М. Д., Антоненко Ю. С. (2016)
Мавренков О. Є. - Методичний підхід до формування оптимального варіанту програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Логінов В. В., Войтенко В. В., Кирнажицький С. В. (2016)
Бабич А. П. - Формування запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення бойової підготовки авіаційних частин (підрозділів), Пічугін І. П. (2016)
Гордієнко Ю. О. - Особливості акустичних сигналів безпілотних літальних апаратів, Бугайов М. В., Солонець О. І., Солопій І. А. (2016)
Середа В. А. - Согласование характеристик пневматического привода и телескопической трансмиссии наземной катапульты (2016)
Стадніченко М. Г. - Методика прогнозування ресурсу конструкційних матеріалів силових елементів планера літального апарату військового призначення, Фененко О. О., Варваров В. В. (2016)
Ярош С. П. - Використання позицій виносних постів візуального спостереження для підвищення ефективності прикриття об’єктів підрозділами зенітних ракетних військ, озброєними зенітними ракетними комплексами середньої дальності, Лозовий І. В., Корсуков М. І., Канюк І. Д., Канюка А. В., Марцон О. Г. (2016)
Шулежко В. В. - Показники та критерій ефективності бойових дій групи зенітних ракетних дивізіонів з урахуванням втрат сторін, Назаренко С. Б., Винославський Р. Л. (2016)
Ланецький Б. М. - Точкове оцінювання показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом. Основні розрахункові співвідношення, Лук'янчук В. В , Артеменко А. А. (2016)
Колеснік О. М. - Обґрунтування напрямків удосконалення моделі оперативного розрахунку параметрів радіолокаційного поля, Бардаков М. В., Бейліс Л. В., Крищенко В. М. (2016)
Зюкін В. Ф. - Шляхи вдосконалення систем захисту оглядових РЛС від активних імпульсних і пасивних перешкод, Свистунов Д. Ю. (2016)
Молчанов Д. В. - Метод розрахунку характеристик розсіяння надводних радіолокаційних об'єктів, Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Висоцький О. В. - Оптимальне правило прийняття рішення при сумісному пошуку і виявленні об’єктів по критерію максимальної правдоподібності, Худов Г. В. (2016)
Челпанов A. В. - Пристрої та алгоритми супроводження групових цілей, Буяло О. В., Квіткін К. П. (2016)
Пащенко Р. Э. - Анализ величин фрактальных размерностей фазовых портретов для распознавания БПЛА мультироторного типа, Фатеев А. С., Цюпак Д. О., Романцов А. А. (2016)
Кононов Б. Т. - Обґрунтування методики дослідження шляхів підвищення надійності роботи систем обертання антен радіолокаційних станцій, Рябуха Н. М. (2016)
Романченко І. С. - Метод MOORA-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М. (2016)
Черток О. А. - Розподіл задач оцінки обстановки між особами бойового розрахунку та інформаційною системою пунктів управління Повітряних Сил Збройних Сил України, Павленко М. А., Берднік П. Г., Борозенець І. О. (2016)
Поліщук Л. І. - Умови, завдання і основні принципи створення автоматизованої системи управління військами і зброєю, Богуцький С. М., Лаврут Т. В. (2016)
Волосюк В. К. - Радіометричний пристрій нульового типу зі скануючою діаграмою спрямованості, Павліков В. В., Нежальська К. М., Тимощук О. М. (2016)
Печенин В. В. - Анализ помехоустойчивости доплеровского измерителя с автоматической регулировкой полосы пропускания узкополосного фильтра, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В., Мсаллам Е. П. (2016)
Белокуров А. А. - Повышение точности определения параметров коротких многочастотных сигналов методами линейной алгебры, Вотяков О. И., Писарёнок Г. Г. (2016)
Величко А. Ф. - Обработка пакетных зондирующих ЧМ сигналов в ретрансляционных системах технической диагностики, Величко С. А. (2016)
Яновская О. В. - Модели доступности сервисов распределенных облачных систем (2016)
Замула О. A. - Метод обробки та передачі захищених даних з використанням стандартних протоколів TCP/UDP, Семченко Д. О. (2016)
Lysytsia D. O. - Classification of methods assessment and management risk development software, Bulba S. S. (2016)
Лисенко О. В. - Методи мультиплексування потоків даних, Щербінін С. В. (2016)
Котов О. Б. - Пропозиції щодо модернізації системи освіти України (2016)
Ланецький Б. М. - Розробка методичних рекомендацій з оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет при вирішенні завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Шоколовський А. А., Попов В. П., Селезньов С. В., Донцов С. М. (2016)
Юнда В. А. - Комп’ютерне моделювання мультиспектральної цілефонової обстановки при самонаведенні ракети на наземну ціль, Зубков А. М., Косовцов Ю. М., Атаманюк В. В., Мочерад В. С. (2016)
Лагутін Г. І. - Особливості визначення збитків від перерви електропостачання військових об'єктів, Лисенко В. М., Заболотний В. Д. (2016)
Єгоров О. Б - Підвищення стійкості асинхронних двигунів при впливі компенсації реактивної потужності, Єгорова О. Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Автомонов П. - Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі (2015)
Буркова Л. - Задачний підхід у підготовці фахівців соціономічних професій: типи задач та особливості їх розв'язання (2015)
Васильєва-Халатникова М. - Особливості підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу (2015)
Головко Н. - Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі (2015)
Жиленко М. - Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації (2015)
Жихорська О. - Особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу (2015)
Zvarych I. - An assessment of the lectures' professional work at the institutions of higher learning in Ukraine and the USA (2015)
Кошечко Н. - Комп'ютерна залежність студентів ВНЗ як прояв внутрішньоособистісних конфліктів (2015)
Кузьменко Н. - Педагогічний контекст "Спогадів І. П. Львова про П. Г. Тичину" (2015)
Lebedeva A. - Formation of the system competences in the process of professional preparation of future teachers (2015)
Люріна Т. - Формування комунікативної культури майбутніх педагогів, Молодиченко Н., Коваленко М. (2015)
Marushkevych A. - Stylistic features of management of educational institutions (2015)
Москаленко А. - Формування комунікативної компетентності управлінців навчальних закладів: антропологічний підхід (2015)
Плахотнік О. - Основні проблеми та принципи інноваційної природознавчої освіти, Захарук Т., Янковски К. (2015)
Постоюк Н. - Систематизація науково-педагогічної спадщини Д. Л. Сергієнка (2015)
Сатановська Л. - Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом (2015)
Спіцин Є. - Формування професійної компетентності прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу, Назаренко Н. (2015)
Токарук Л. - Американська інклюзивна освіта педагогічної співпраці – українські реалії (2015)
Шовковий В. - Префіксальні дієслова давньогрецької мови як лінгвокогнітивні одиниці: методика навчання, Чеп'якова І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Андрущенко В. - "Філософське самовбивство" останніх радянських гуманітаріїв (2012)
Штомпка П. - Ви повинні вірити, що можете здійснити неможливе – і це є чи не єдиним рецептом досягнення справжнього успіху Інтерв’ю Сергія Курбатова з Піотром Штомпкою (2012)
Габермас Ю. - Постметафізичне мислення ІІІ. Між метафізикою і критикою розуму (2012)
Горбунова Л. - Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша (2012)
Предборська І. - Складні системи за Е. Мореном: реферативно-аналітичний огляд матеріалів міжнародної конференції у Відні (2012)
Ласло Е. - Інформація і узгодженість в природі та "ракова пухлина" неузгодженості людського світу (2012)
Князева Е. - Инновационная сложность: эмерджентность, самоорганизация и управление рисками (2012)
Култаєва М. - Культурологічний поворот у філософії освіти: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи (2012)
Гуменюк Г. - Антропологічний поворот в освіті постсучасності (2012)
Ткаченко В. - Реквієм по мультикультуралізму: повчальні уроки гуманітарної політики (2012)
Гриценко Т. - Мультикультурні практики у вищій освіті США: досвід теоретичного та практичного осягнення. Стаття друга. Деконструкція і дестереотипізація соціальних гранднаративів та поєднання теорії і праксису як основні методологічні стратегії мультикультурної освіти (2012)
Мєлков Ю. - Ідеал і мета освіти в ієрархії культурних цінностей (2012)
Жукова А. - Філософія мрії у імплікації свободи (2012)
Гомілко О. - Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи (2012)
Черепанова С. - Художній потенціал філософії освіти: знаково-символічна специфіка мистецтва (2012)
Войтюк І. - Інтеграція релігійних та духовних елементів у системі української національної освіти (2012)
Панасенко О. - Основні тенденції розвитку релігійної освіти в Україні (на прикладі православ’я) (2012)
Кроліца М. - Особливості впровадження елементів Болонського процесу у вищу освіту Польщі (2012)
Курбатов С. - Інновації як головний ресурс розвитку інформаційного суспільства (2012)
Рогова П. - Інформаційний ресурс: проблеми розвитку (2012)
Горбачук-Наровецька О. - Освітні заломлення "Філософської думки" (2012)
Панченко Л. - Європейська освіта в контексті викликів глобалізованого світу (до виходу книги Віктора Андрущенка "Світанок Європи": проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи XXI століття") (2012)
Радіонова Н. - Рецензія на монографію М. В. Триняк "Інтеркультурна комунікація: освітній вимір" (2012)
Червона Л. - Творення та трансляція культури в контексті світових освітніх тенденцій (інформаційний огляд монографії "Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури") (2012)
Федь А. - Світоглядно-гуманітарний вимір філософії освіти (рецензія на монографію С. Черепанової), Шалашна Н. (2012)
Кузнєцова І. - Теоретико-методологічний потенціал некласичної естетики: роздуми над книгою Личковаха В.А. "Некласична естетика в культурному просторі ХХ – початку ХХІ століть" (2012)
Новальська Т. - Нове видання з історії розвитку педагогічних бібліотек України (2012)
Триняк М. - "Репрезентації філософії в освітньому просторі Слобожанщини у ХІХ столітті" (рецензія на монографію Н. В. Радіонової) (2012)
Шакун Н. - Всеукраїнські філософські читання пам’яті Володимира Шевченка (17 лютого 2012 р., м. Чернігів) (2012)
Мєлков Ю. - Шостий Російський філософський конгрес "Філософія в сучасному світі. Діалог світоглядів" (2012)
Калашнікова С. - Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", Луговий В., Таланова Ж. (2012)
Титул, зміст (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометричні параметри структур довгастого мозку плодів людини 22-23 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Кривко Ю. Я. (2016)
Кучеренко О. М. - Ультразвукові параметри матки та яєчників у дівчат юнацького віку з ювенільними матковими кровотечами залежно від фаз менструального циклу, Чайка Г. В. (2016)
Комшук Т. С. - Центральні структури лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку (2016)
Палій Г. К. - Ефективність антибактеріальної дії антибіотиків, антисептика декаметоксину та псевдомонадного бактеріофагу на клінічні штами pseudomonas aeruginosa, Вовк І. М., Коваленко І. М., Назарчук О. А., Буркот В. М. (2016)
Середа К. В. - Особливості впливу кріоконсервованої амніотичної мембрани людини в залежності від типу її фіксації на моделі бактеріального кератиту, Дрожжина Г. І., Гайдамака Т. Б., Віт В. В., Шаблій В. А., Лобинцева Г. С. (2016)
Чернявская Е. А. - Особенности ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда молодых крыс с алиментарным ожирением на фоне введения криокон- сервированного препарата кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2016)
Панасюк Я. В. - Вплив наночастинок ловастатину на остеорегенерацію при травматичному кістковому дефекті у щурів, Корда М. М. (2016)
Саволюк С. І. - Індивідуалізація вибору оптимальної хірургічної тактики при холедохолітіазі, що ускладнений гострим холангітом, на основі оцінки ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів, Лосєв В. О. (2016)
Голяновський О. В. - Сучасна профілактика та терапія загрози передчасних пологів, Слободян Ю. В. (2016)
Кондратюк В. К. - Сучасні підходи до корекції порушень мікробіоценозу геніталій у жінок з гіперпроліферативними захворюваннями матки та патологією шийки матки, Нарольська А. І., Горбань Н. Є., Лисяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2016)
Камінський В. В. - Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень при індукованій вагітності у жінок з патологією печінки, Бойчук О. Г. (2016)
Булавенко О. В. - Оцінка діагностичної ролі ендометріального глікоделіну у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя, Коцюбська І. Ю. (2016)
Dubinina V. G. - The prognosis of resistance to platinum drugs in patients with the serous ovarian cancer, Rybin A. I. (2016)
Чернюк С. В. - Оцінка взаємозв'язку структурних змін серця із порушеннями серцевого ритму у хворих з дифузним міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією (2016)
Чайка Г. В. - Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом, Дністрянська А. П., Годлевська Н. А., Килимнюк Л. О., Палійчук В. Г. (2016)
Konkov D. G. - The features of conversion of spiral arteries in pregnant women with the gestational endotheliopathy (2016)
Чебан О. С. - Особенности проведения медикаментозного аборта у подростков, Зарбаилова Н. К. (2016)
Маринчина І. М. - Прогностичне значення біохімічного скринінгу у вагітних з гіперандрогенією, Максимюк О. П. (2016)
Дола Л. Л. - До питання частоти і структури синдрому втрати плода у жінок із тромбофіліями (2016)
Купчак І. М. - Особливості цитологічної картини цервікального епітелію у жінок з ендоцервікозом, які не народжували, Геник Н. І., Кіндратів Е. О., Курташ Н. Я. (2016)
Літус О. І. - Показники лазерної допплерівської флоуметрії в оцінці мікроциркуляції при лікуванні оніхомікозів, Кізіна І. Є. (2016)
Ночвіна О. А. - Стан мозкового кровообігу у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Дубчак А. Є. - Особливості тазової гемодинаміки у жінок репродуктивного віку з доброякісними утвореннями органів малого таза, Баранецька І. О., Обейд Н. М. (2016)
Дудік О. П. - Герметизація фісур у дітей молодшого шкільного віку м. Вінниці та ефективність застосування повітряно- абразивного очищення емалі перед її проведенням, Чугу Т. В., Руда І. В. (2016)
Місюра А. Г. - Гестаційна трофобластична хвороба у III триместрі вагітності. Клінічний випадок, Пирогова В. І., Малачинська М. Й., Дудаш П. Й., Паєнок В. О. (2016)
Свінціцький А. С. - Особливості функціонального стану жовчного міхура у хворих на ожиріння, Павловський С. А., Черкасова Л. А. (2016)
Артьоменко В. В. - Симуляційні тренінги для анестезіологів при невідкладних станах в акушерстві та гінекології, Носенко В. М., Берлінська Л. І. (2016)
Вереснюк Н. С. - Оцінка доцільності використання ультразвукового сканування в діагностиці маткових аномалій (2016)
Дацишин П. Т. - Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-1" і "Крок-2" іноземними студентами за 5 років, Заїка С. В., Федорченко О. В., Стельмащук П. О. (2016)
Островський К. В. - Балонна тампонада матки як метод зупинки післяпологових гіпотонічних кровотеч, Кирилюк О. Д., Коломоєць С. П., Богуславська Н. Ю., Бабінчук О. В., Матисько С. В., Голубєв М. В., Любомирська К. С. (2016)
Бобрук В. П. - Маркетинговий аналіз та нормативно-правове регулювання у сфері відпуску антигістамінних препаратів фармацевтичного ринку Вінниччини, Благун О. Д. (2016)
Кетова О. М. - Обізнаність молоді сьогодення у питаннях репродуктології та сексуальної поведінки (2016)
Оніськова О. В. - Організація надання медичної допомоги дитячому населенню у місті вінниці в умовах реформування системи охорони здоров'я України, Ющенко Л. О., Присяжнюк В. П., Опіопченко С. Ф. (2016)
Артьоменко В. В. - Виявлення ознак синдрому емоційного вигорання під час медичних симуляційних тренінгів, Єльчанінова С. І., Носенко В. М., Вастьянов Р. С. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні аспекти професіографічної оцінки закономірностей зв'язків показників рівня суб'єктивного контролю та агресивних проявів особистості студентів, які здобувають стоматологічний фах (2016)
Семенова Н. В. - Структура комплексу несприятливих чинників відділень реанімації новонароджених (2016)
Олексієнко І. В. - Сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування істміко-цервікальної недостатності шийки матки (огляд літератури), Чайка Г. В., Заславська М. Г., Пролигіна І. В. (2016)
Мороз В. М. - Академік Заболотний Данило Кирилович - обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя з дня народження), Палій Г. К., Ковальчук В. П. (2016)
Гордій Кіндратович Палій (до 80-річчя з дня народження) (2016)
Смольський Л. П. - Кафедра анатомії людини. Історія та становлення, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О. (2016)
Дерезюк А. В. - Лікар-гуманіст Степан Руданський (2016)
Юрчишина О. - Спортсмен, тренер, науковець. До 75-річчя від дня народження О. Н. Іванова (2016)
Підгрушний Г. П. - Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України, Мезенцев К. В., Мезенцева Н. І. (2015)
Czaplinski P. - Dzialania innowacyjne w sektorze przetworstwa rybnego w Polsce (2015)
Барановський М. О. - Організаційно-інституційні засади розв’язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні (2015)
Яворська В. В. Ніколаєва О. І. Шулевський С. О. - Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект (2015)
Кисельов Ю. О. - Деякі регіональні проблеми геополітичного вибору України (2015)
Омельченко Н. В. - Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) (2015)
Молікевич Р. - Структурні особливості категорії "медико-демографічна ситуація" з позиції суспільної географії (2015)
Бульба Ю. - Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні (2015)
Винниченко Г. П. - Анализ геолого-геоморфологических условий северного побережья Азовского моря для оптимизации его рекреационного использования, Давыдов А. В., Бровко М. А. (2015)
Давидов О. В. - Особливості антропогенної трансформації Каркінітської затоки, Журавська І. Ю. (2015)
Афанасьєва О. О. - Провідні види антропогенної діяльності з трансформації рельєфу території України (2015)
Охременко І. - Садово-паркові комплекси міста Херсона: перцепційний аспект, Кросенко Я. (2015)
Malchykova D. - Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems, Ponomareva A., Molikevych R. (2015)
Сімченко С. В. - Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону (2015)
Ковальова К. І. - Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії, Нападовська Г. Ю. (2015)
Топчієв О. Г. - Вітчизняна географія в умовах становлення української державності та новітньої наукової революції, Нефедова Н. Є., Яворська В. В. (2014)
Shaposhnykov K. S. - Convergent development infocommunication operators in the national economy, Osadchiy O. D. (2014)
Смаль В. - Основні науково-методологічні підходи до концептуалізації структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку (2014)
Гукалова І. В. - Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції в медико-географічні дослідження, Молікевич Р. С. (2014)
Пилипенко І. О. - Методологічні засади дослідження геопростору в контексті концепції "центр – периферія" (2014)
Мальчикова Д. С. - Територіальні ресурси як основа стратегії регіонального розвитку Херсонської області (2014)
Омельченко Н. В. - Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях (2014)
Винниченко Г. П. - Роль оледенений в формировании конфигурации речной сети (на примере горных стран юго-востока Средней Азии и равнинных областей юга Украины), Давыдов А. В., Таджибеков М. Т. (2014)
Бровко М. - Залежність рельєфу північного узбережжя Азовського моря від особливостей його геологічної будови, Саркісов А. (2014)
Меркулова О. - Аналіз техногенних процесів у геосфері (2014)
Богадьорова Л. М. - Соціально-економічне значення сільського туризму в контексті розвитку сільських територій України (2014)
Гоманюк Н. А. - Опыт разработки этнокультурных туристических маршрутов по Херсону и югу Украины (2014)
Машкова О. В. - Види екстремального туризму, Богадьорова В. (2014)
Пінчук І. Я. - Стан науково-дослідної діяльності в галузі психіатрії у ВНЗ України за період 2010–2012 рр. та півріччя 2013 р., Богачев Р. М., Осійчук М. С., Шум С. С., Суховій О. О. (2013)
Толстанов О. К. - Удосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям (2013)
Левада О. А. - Специфічний когнітивно-психопатологічний синдромокомплекс етапів розвитку субкортикальної судинної деменції (2013)
Самедов А. А. - Вопросы диагностики и лечения деменции (болезнь Альцгеймера, сосудистые деменции, взгляд через призму психиатрии), Гасан-заде Л. А. (2013)
Саржевский С. Н. - Сочетание когнитивных и эмоциональных нарушений при эпилепсии (2013)
Шум С. С. - Результати статистичного дослідження стану застосування стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру (за І півріччя 2013 року), Пінчук І. Я., Суховій О. О. (2013)
Баркалов Б. А. - Изучение реабилитационного потенциала у ВИЧ-инфицированных больных с синдромом зависимости от опиоидов, Баркалова Е. Б. (2013)
Марценковський І. А. - Деякі проблеми диференційної діагностики при розладах спектра аутизму (2013)
Носов С. Г. - Когнитивные нарушения при применении антиэпилептических препаратов у больных эпилепсией, Дробот И. Г. (2013)
Чайковська В. - Сучасний стан і перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України (2013)
Пінчук І. Я. - Шкала Neuropsychiatric Inventory (NPI) як валідний інструмент оцінювання психопатологічних порушень при деменціях та інших органічних ураженнях мозку: українська адаптована версія та досвід застосування, Левада О. А., Чередниченко Н. В. (2013)
Khaustova O. O. - Depression in elderly patients (2013)
Чабан О. С. - Опасности психотерапии для психотерапевта (2013)
Бикшаева Я. Б. - Клиническая типология, причины и механизмы манифестации шизофрении у детей (2013)
Авраменко О. М. - Мультидисциплінарний підхід до курації хронічного алгічного синдрому (2013)
Аймедов К. В. - Дослідження психоімунологічних факторів зниження успішності студентів під час екзаменаційної сесії (2013)
Вербенко Г. Н. - Нарушения когнитивных функций у пациентов, страдающих биполярным расстройством (2013)
Возний Д. В. - Особливості когнітивної сфери чоловіків, хворих на алкогольну залежність (2013)
Войтенко Ю. А. - Середовищні фактори, які впливають на розвиток шизофренії (2013)
Дудина Ж. Г. - Актуальность паллиативного лечения у пациентов, страдающих деменцией (2013)
Дзюба О. М. - До проблеми діагностики кореляційних зв’язків між легкими когнітивними розладами у осіб середнього віку та подальшим розвитком деменції, Орлова О. С. (2013)
Живаго Х. С. - Медико-соціальна реабілітація хворих на шизофренію з когнітивними порушеннями, Коляденко Н. В. (2013)
Завалко Ю. Н. - Лечение когнитивных нарушений в позднем возрасте, Черняков И. В., Чернякова В. Д. (2013)
Задорожный В. З. - Когнитивное функционирование при дезорганизованном поведении у детей, страдающих эпилепсией (2013)
Задорожный В. З. - Когнитивно-поведенческая терапия при органическом бредовом расстройстве, Дробот И. Г., Холопченко О. Э., Антофийчук О. И. (2013)
Задорожный В. З. - Преодоление когнитивных нарушений у ребенка при его индивидуально-психологических особенностях развития, Кетков В. Д. (2013)
Задорожный В. З. - Особенности поведенческой терапии лицам с посттравматическими расстройствами, Хижняк А. А., Холопченко О. Э. (2013)
Захарова Г. І. - Вивчення особливостей емоційно-вольової сфери у пацієнтів, які страждають на вугрову хворобу (2013)
Здорик І. Ф. - Терапія депресивних розладів та когнітивних порушень у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу (2013)
Зинченко Е. Н. - Психологические особенности невротических и органических непсихотических психических расстройств у пациентов, проживающих в сельской местности (2013)
Казаков В. Е. - Когнитивные нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2013)
Калугин И. В. - Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов пожилого возраста, Хаустова Е. А. (2013)
Кожина А. М. - Диагностика и терапия аффективных и когнитивных нарушений у больных эпилепсией, Коростий В. И., Полякова А. В., Стрельникова И. Н. (2013)
Коростій В. І. - Когнітивні розлади у хворих із органічними та симптоматичними захворюваннями, Кожина Г. М., Товажнянська О. Л., Литвін Э. Е., Безуглова І. О. (2013)
Коростий В. И. - Когнитивная и арт-психотерапия в лечении тревожных и депрессивных расстройств, Кожина А. М., Хмаин С. Х., Зеленская Е. А. (2013)
Кривоногова О. В. - Гендерно-психологічні відмінності студентів, які навчаються в умовах одностатевих та різностатевих груп (2013)
Кушнір А. М. - Корекція когнітивних порушень у комплексній реабілітації хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння проти життя особи, Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю. (2013)
Ладик-Бризгалова А. К. - Психічні розлади екзогенно-органічного ґенезу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2013)
Маркова М. В. - Медико-психологічні аспекти профілактики соматоформної вегетативної дисфункції серцево-судинної системи серед підлітків, Веньовцева Н. Ю. (2013)
Матвієць Л. Г. - Профілактика розвитку м’яких когнітивних розладів при проведенні медичної реабілітації пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією в умовах амбулаторної загальної практики-сімейної медицини (2013)
Матяш М. М. - Когнітивні розлади у хворих на шизофренію (2013)
Мєрліч С. В. - Динаміка змін рівнів тривоги та депресії в онкологічних хворих на різних етапах захворювання (2013)
Мозговая Т. П. - Особенности когнитивного дефицита у пациентов неврологического профиля, Гавенко В. Л., Лещина И. В., Федорченко С. В. (2013)
Мороз С. М. - Стратегия выявления когнитивных нарушений на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Семенихина В. Е. (2013)
Мороз С. М. - Особенности когнитивных расстройств при нарушениях пищевого поведения, Макарова И. И. (2013)
Мруг О. Ф. - Застосування атипових антипсихотиків у лікуванні шизофренії (2013)
Осуховская Е. С. - Химические и нехимические аддикции: ассоциированные проявления, Табачников С. И. (2013)
Панченко О. А. - Психологические аспекты стрессоустойчивости лиц, работающих в следственных изоляторах, Басараб И. Ю. (2013)
Панченко О. А. - Психодиагностика эмоциональных и личностных нарушений у водителей автотранспорта, Гаража М. В., Кутько И. И. (2013)
Панченко О. А. - Анализ психического состояния водителей городского пассажирского автотранспорта, Плохих В. В., Гаража М. В. (2013)
Панченко Л. В. - Оцінка когнітивних функцій у осіб з дисциркуляторною енцефалопатією при проходженні загальної повітряної кріотерапії, Садчікова О. Г. (2013)
Панченко О. А. - Особенности психологической диагностики и коррекции когнитивных нарушений у пациентов психоневрологического отделения, Стасюк А. В., Петракова Т. В. (2013)
Панченко О. А. - Биоакустическая коррекция в системе реабилитации невротических и связанных со стрессами расстройствами, Чумак Т. Э., Панченко Л. В. (2013)
Панченко О. А. - Система реабилитационных мероприятий лиц пожилого и старческого возраста с когнитивными нарушениями, Панченко Л. В., Чумак Т. Э. (2013)
Панченко О. А. - Применение криотерапии в реабилитации пациентов с тревожными расстройствами, Чумак Т. Э. (2013)
Педак А. А. - Профілактика суспільно-небезпечних дій: експертно-правові та організаційні питання надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (2013)
Пінчук І. Я. - Актуальність проведення скринінгових досліджень для попередньої діагностики розладів спектра аутизму у дітей на первинному етапі надання медичної допомоги, Полив’яна О. А. (2013)
Полив’яна М. Ю. - Методичні особливості виявлення порушень мислення у хворих на шизофренію (2013)
Прокопчук І. В. - Особливості психоемоційного стану хворих на псоріаз (2013)
Прохорова О. В. - Актуальні питання вивчення депресивної маніфестації судинної деменції, Хаустова О. О. (2013)
Пшук Н. Г. - Актуальні дослідження феномену перфекціонізму у студентів медичного ВНЗ, Коваленко М. В., Коваленко І. В. (2013)
Радзевілова О. В. - Особливості когнітивної діяльності жінок із синдромом залежності від алкоголю (2013)
Рассказова І. А. - Попередження небезпечних дій з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади, за 6 місяців 2013 року в м. Макіївка (2013)
Риткіс І. С. - Особливості системного підходу до психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності у осіб молодого віку на сучасному етапі (2013)
Рачкаускас Г. С. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи та концентрація циркулюючих імунних комплексів у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Рачкаускас І. Г. (2013)
Romaniv O. P. - Autodestructive aspects of myocardial infarction (2013)
Рябухін К. В. - Особливості відношення до сімейної ролі матерів, які страждають на алкогольну залежність (2013)
Сапон Д. Н. - Внесок розладів психіки в перебіг хронічного невропатичного больового синдрому (2013)
Табачніков С. І. - Особистісно-середовищні передумови формування станів залежності у підлітків з аддиктивною поведінкою, що приймають психоактивні речовини, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Власова К. А., Вороніна О. В. (2013)
Табачніков С. І. - Когнітивно-особистісні та соціальні аспекті аддиктивної поведінки підлітків, які вживають психоактивні речовини, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Риткіс І. С., Власова К. А. (2013)
Tabachnikov S. - Effectiveness of modern approach to psychohygiene and psychoprophylaxis smoking and tobacco dependence in students, Ritkis I. (2013)
Франкова И. А. - К вопросу о теоретических основах феномена острой социальной самоизоляции (2013)
Харчук Є. В. - Динаміка показників функціонування лексичної системи та вербальної асоціативної продуктивності у осіб з поєднанням параноїдної шизофренії та гіпертонічної хвороби (2013)
Хаустова О. О. - Когнітивні порушення у пацієнтів із хронічними соматичними захворюваннями, Бушинська О. В., Тарновецька К. І. (2013)
Хаустова О. О. - Особливості внутрішньої картини хвороби у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Бушинська О. В., Тарновецька К. І. (2013)
Хаустова О. О. - Виявлення депресивних розладів у пацієнтів із хронічними соматичними захворюваннями, Бушинська О. В., Кардашов В. П. (2013)
Хаустова О. О. - Оцінка якості життя у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Тарновецька К. І., Прохорова О. В. (2013)
Цьона А. Р. - Корекція нейрокогнітивних порушень при параноїдній шизофренії (2013)
Чайка А. В. - Надання допомоги людям похилого віку, які хворіють на психічні розлади через призму соціальної роботи (2013)
Чайківська Д. - Домашня опіка в Україні. Особливості роботи персоналу по догляду за особами похилого віку з когнітивними порушеннями (2013)
Чернишов О. В. - Характеристика етіопатогенетичних факторів та клінічних особливостей соматоформного синдрому болю у підлітків, Харченко Є. Н. (2013)
Юрьева Л. Н. - Когнитивные нарушения у пациентов с рецидивирующим панкреатитом, Шевченко Ю. Н. (2013)
Левада О. А. - На память про "Когнитивные нарушения в психиатрии" (взгляд из зала) (2013)
Ефективність трициклічних антидепресантів при депресії у дітей та підлітків: результати кокранівського огляду (2013)
Виявлені метаболічні предиктори відповіді на терапію антидепресантами (2013)
Галюциногени не підвищують ризик психічних розладів (2013)
Вийшла нова класифікаційна модель для головного болю (2013)
Підтримуюча терапія менш ефективна за зниження дози або відміну препарату у підтримці ремісії після першого психотичного епізоду (2013)
Алмашій Т. Й. - Психіатрична служба Закарпаття (2013)
Хаустова О. О. - Біопсихосоціальна модель: майбутнє психіатрії (за матеріалами 21-го Міжнародного конгресу з соціальної психіатрії) (2013)
Аникеенко Л. В. - Обучение двигательным действиям студентов (2015)
Апайчев А. - Анализ структуры заболеваемости и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний мужчин второго зрелого возраста (2015)
Бала Т. М. - Исследование показателей уровня развития силы школьников 5–9-х классов в процессе занятий чирлидингом (2015)
Без’язичний Б. І. - Реалізація системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Билоконь В. К. - Принципы воспитания физических качеств студентов, занимающихся в техническом вузе (2015)
Boyko I. - Volunteering in the modern olympic sport as a scientific problem (2015)
Булах С. М. - Формування спортивної майстерності студентів на початковому етапі занять пауерліфтингом (2015)
Глиняна О. А. - Физическая реабилитации больных после хирургического лечения переломов вертлужной впадины (2015)
Глущенко Н. - Дослідження параметрів психофізичного стану студентів спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння (2015)
Гринь О. Р. - Організованість як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності тренера, Дутчак Ю. В. (2015)
Гринь О. Р. - Розвиток творчих здібностей в підвищенні майстерності спортсменів єдиноборців, Смоляр І. І. (2015)
Гулай В. С. - Фізичне виховання у національному університеті державної податкової служби України, Коцеруба Л. І. (2015)
Захаріна Є. А. - Анімаційні програми з використанням засобів туризму у рекреаційній діяльності студентської молоді, Захаріна А. Г. (2015)
Іванова Л. І. - Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2015)
Кузенков Є. О. - Розвиток рухових якостей студентів – баскетболістів за допомогою технічних засобів (2015)
Кузенков О. В. - Пути привлечения пассивных студентов к активным занятиям физической культурой (2015)
Макуц Т. Б. - Визначення ефективності використання індивідуалізованого підходу під час психологічної підготовки тенісистів 14-15 років (2015)
Мітова О. О. - Контроль та аналіз техніко-тактичної підготовленості в захисті у баскетболістів команд вищої ліги (2015)
Панкратов Н. С. - Методика развития силы при построении учебно- тренировочного процесса занимающихся пауэрлифтингом (2015)
Радченко Л. О. - Спортивні музеї та експозиції в Україні: проблеми роботи та шляхи їх подолання (2015)
Скиба О. П. - Біомеханічні аспекти в настільному тенісі (2015)
Сушко Р. О. - Техніко-тактичні дії висококваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Терещенко В. І. - Болонський процес в системі вищої освіти України та Національного університету державної податкової служби України, Лаврентьєв О. М., Пристінський О. В. (2015)
Терещенко В. І. - Критерии готовности спортсменов к соревнованиям, Руденко Б. В. (2015)
Тихорський О. А. - Особливості індивідуалізації тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі, Дорофєєва Т. І., Джим В. Ю. (2015)
Футорный С. М. - Тенденции формирования здорового образа жизни современного молодого поколения, Шкребтий Ю. М., Маслова Е. В. (2015)
Хазим Тони. - Анализ и обсуждение опыта деятельности одно ведомственных центров по развитию олимпийских видов спорта в Одесской области (2015)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін латентних періодів сенсомоторних реакцій у юних спортсменок 13–15 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (2015)
Чумак Ю. - Використання тренажерних пристроїв в процесі підготовки дзюдоїстів (2015)
Югай А. В. - Модели технико-тактической подготовленности спортсменов, специализирующихся в скоростном беге на роликовых коньках (2015)
Титул, зміст (2016)
Ферментів більше — травлення краще (2016)
Дедишина Л. - Технології охорони здоров’я: оцінювання в Україні та світі (2016)
І з собакою, і без глистів (2016)
Ротавирусная инфекция: современный взгляд на проблему (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Актуальний асортимент косметичних профілактичних засобів в аптеці в період травневих свят (пікніків та активного відпочинку) (2016)
Как помочь уставшим глазам? (2016)
Сучасна фармакотерапія: роль працівників аптек (2016)
Демецкая А. - Анатомия депрессии (2016)
Экстренно! Право на контрацепцию! (2016)
Кривомаз Т. - Смертельные "бутоны" (2016)
Студентська олімпіада — шлях до професійної реалізації (2016)
Кривомаз Т. - Орган мужской уязвимости, или Сколько сердец у мужчин (2016)
Весна. Аптека. Аллергия (2016)
Михайлюк О.В. - Ми творимо майбутнє фармації, Данилишин Н.І. (2016)
Дедишина Л. - Післядипломна освіта: а як на Волині? (2016)
Примак Р. - Спасительный "долгожитель" (2016)
Історії провізорів. Вето на цистит (2016)
Редькин Р. - Болевой синдром у детей: чем помочь?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Фармобзор: глюкокортикоиды (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: глазная мазь, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
О чем промолчит женщина... (2016)
Демецкая А. - "Весенние" витамины для красоты, ума и бодрости духа (2016)
Линекс Беби®: надежная защита для самых маленьких (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия стоматита, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Справжня фармація повертається (2016)
Кириленко М. - Выступление перед большой аудиторией: для активистов и не только (2016)
Кривомаз Т. - Самое естественное качество человека (2016)
Гороскоп (2016)
ИМЕТ®: боли и лихорадке достойный ответ! (2016)
Редколегія (2010)
Славінська О. С. - Теоретичні засади розвитку деформацій на заплавних ділянках в зоні впливу мостових переходів, Бабич Ю. В. (2010)
Каськів С. В. - Аналіз методів розрахунку стійкості укосів (2010)
Вітринська І. В. - Використання програмного комплексу "Allplan" у геодезії та проектуванні автомобільних доріг (2010)
Корольков Р. О. - Методика розрахунку армування укосів насипів автомобільних доріг з урахуванням зміни напруженого стану при їх спорудженні (2010)
Усиченко О. Ю. - Аналіз існуючих Методів розрахунків армування основ дорожніх конструкцій, Барабанова Т. Г. (2010)
Скрипник Т. В. - Шляхи використання геосіток при ремонті покриття дорожнього одягу, Малько М. М., Заволік М. В. (2010)
Харченко А. М. - Сучасна практика та тенденції планування річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2010)
Лисенко А. М. - Будівництво автомобільних доріг на глинистих перезволожених грунтах. Способи вирішення проблеми (2010)
Кононюк Ю. В. - Концептуальна модель забезпечення якості даних в системі управління станом покриття (2010)
Соколова Н. М. - Економічні ризики експлуатації автомобільних доріг в умовах державно-приватного партнерства (2010)
Редченко В. П. - Проблеми застосування спектрального аналізу при дослідженні динамічних реакцій будівельних конструкцій (2010)
Янчук Л. Л. - Детерміністична модель прогнозу життєвого циклу залізобетонних елементів мостового переходу (2010)
Петрович В. В. - Дослідження особливостей часового ряду кліматичних даних методом рекурентних графіків, Артеменко В. А. (2010)
Чечуга О. С. - Дослідження умов роботи водопропускної труби в залежності від умов її обпирання, Каськів В. І., Грабчук С. П. (2010)
Кірічек Ю. О. - Застосування армування при проектуванні автомобільних доріг на органогенних глинистих ґрунтах, Балашова Ю. Б., Легка Н. В. (2010)
Кузьмінець М. П. - Тривимірне моделювання робочих процесів та конструкцій землерийно-транспортних машин (2010)
Резник В. М. - Проект змін до правил дорожнього руху, Дудник Н. М., Титенко О. Г. (2010)
Дехтярук М. Т. - Імітаційне моделювання роботи автозаправної станції (2010)
Писанко А. О. - Пропозиції щодо організації проведення контролю якості горизонтальної дорожньої розмітки, Макарчев О. О., Стьожка В. В. (2010)
Процик О. П. - Вплив геометричних параметрів території обслуговування на середню відстань перевезень (2010)
Редколегія (2010)
Славінська О. С. - Дослідження гідродинамічних процесів у придонної області руслових та заплавних потоків у зоні впливу мостових переходів (2010)
Скрипник Т. В. - Доцільність армування земляного полотна геосинтетичними матеріалами, Малько М. М., Скрипник В. Ю. (2010)
Осяєв Ю. М. - Умови забезпечення стійкості армованих укосів насипів автомобільних доріг, Малько М. М., Яремов А. П. (2010)
Петрович В. В. - Прогнозування погодно кліматичних умов методом спектрального аналізу, Артеменко В. А. (2010)
Мозговий В. В. - Проектування капітального ремонту дорожніх одягів, Бесараб О. М., Каськів В. І., Мозговий О. В. (2010)
Кулак Є. М. - Обстеження стану та визначення транспортно-експлуатаційних показників покриттів із ЩМА (2010)
Процик О. П. - Вибір спеціалізованого рухомого складу при заданих умовах експлуатації (2010)
Соколова Н. М. - Імітаційна модель виконання контракту з утримання автомобільних доріг (2010)
Харченко А. М. - Шляхи удосконалення річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2010)
Василишена Л. О. - Доцільність будівництва перехідно-швидкісних смуг (ПШС) на дорожніх розв’язках в різних рівнях (2010)
Медведєва Т. В. - Розробка програми удосконалення капітального ремонту та експлуатації зливової каналізації м. Горлівка, Скрипник Т. В. (2010)
Бородай Д. І. - До оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів на стадії проектування (2010)
Корецький А. С. - Використання генетичного алгоритму при проектуванні елементів транспортних споруд, Руденок Л. О. (2010)
Угненко Є. Б. - Методи визначення положень ґрунтових вод при підтопленні зсувонебезпечних територій, Тимченко О. М. (2010)
Резник В. М. - Дійова програма покращення безпеки дорожнього руху на дорогах, вулицях та залізничних переїздах України у 2008 – 2012 роках, Дудник Н. М., Титенко О. Г. (2010)
Дідківська Л. С. - Експериментальна оцінка критеріїв стаціонарності транспортних потоків (2010)
Содержание (2016)
Practice Advisory: Updated Interim Guidance for Care of Obstetric Patients And Women Of Reproductive Age During a Zika Virus Outbreak (2016)
Лазоришинець В. В. - Життєзагрозливі стани у вагітних із серцево-судинною патологією: мультидисциплінарний підхід, Сіромаха С. О., Руденко К. В., Прокопович Л. М., Давидова Ю. В., Ліманська А. Ю. (2016)
Лукьянова И. С. - Фетальные тахиаритмии: данные литературы и случай собственного наблюдения, Медведенко Г. Ф., Жадан Е. Д., Петканич М. М., Кравчук Б. Б. (2016)
Давыдова Ю. В. - Безопасность применения препаратов интерферона в лечении ОРВИ у беременных высокого риска, Лиманская А. Ю. (2016)
Камінський В. В. - Роль порушень судинної регуляції у виникненні перинатальних ускладнень у вагітних високого ризику, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г., Яроцька Ю. О., Корнієнко С. М. (2016)
Давидова Ю. В. - Холестатичний гепатоз вагітних: акушерський та терапевтичний підходи, Лиманська А. Ю., Мокрик О. М. (2016)
Авраменко Т. В. - Особливості психоемоційного стану у вагітних при вродженій патології центральної нервової системи плода, Шевченко О. А. (2016)
Коньков Д. Г. - Сучасні аспекти патогенетично обумовленої профілактики прееклампсії, Булавенко О. В., Дудник В. М., Буран В. В. (2016)
Тудай В. М. - Визначення рівня якості життя як інтегрального показника ефективності комплексного лікування вагітних із синдромом подразненого кишечнику, Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2016)
Коломієць О. В. - Показники якості життя у вікових первісток (2016)
Медведев М. В. - Профилактика перинатальных потерь: на пути к персонализированной медицине, Давыдова Ю. В. (2016)
Гордієнко І. Ю. - Унікальний випадок пренатальної діагностики синдрому П'єра Робена з клонічними судомами в плода. Клінічні аспекти, Авраменко Т. В., Шевченко О. А., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О. (2016)
Слєпов О. К. - Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В. (2016)
Сафонова И. Н. - Значение эхографии и допплерографии после 22 недель гестации для диагностики акушерской и перинатальной патологии при беременности низкого риска (2016)
Добрянський Д. О. - Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених з дуже малою массою, Новікова О. В., Борисюк О. П., Дубровна Ю. Ю., Салабай З. В. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових групп по регіонах України, Чумаченко Н. Г., Уманец Т. Р., Лапшин В. Ф. (2016)
Шадрін О. Г. - Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Гайдучик Г. А., Чернега Н. Ф. (2016)
Шадрін О. Г. - Харчова непереносимість у патогенезі функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей раннього віку: підходи до діагностики та лікування, Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю., Марушко Р. В., Фисун В. М., Ковальчук А. А., Бондаренко Н. Ю. (2016)
Слєпов О. К. - Рецидивні природжені діафрагмальні грижі: причини та можливі фактори ризику, методи повторної хірургічної корекції (огляд літератури та власні спостереження), Пономаренко O. П., Шипот О. Г., Талько М. О. (2016)
Дудник В. М. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Огляд літератури, Булавенко О. В., Вижга Ю. В. (2016)
Цимбаліста О. Л. - Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини, Волосянко А. Б., Семкович М. Я., Семкович Я. В., Мельник Т. М., Стефанишин П. А. (2016)
Шевченко О. А. - Спинальний дізрафізм. Клініко-неврологічні і діагностичні особливості. Випадки з практики (2016)
Камінська Т. М. - Оптимізація процесів розумової працездатності та пам'яті у школярів, Муквіч О. М., Пінчук Л. П. (2016)
Редколегія (2011)
Савенко В. Я. - Індивідуальний підхід при проектувані дренажів мілкого залягання з урахуванням кліматичних особливостей регіону, Славінська О. С., Стьожка В. В. (2011)
Павлюк Д. О. - Регулювання температурного режиму дорожнього покриття, Чуланов І. Ю., Пономаренко С. В. (2011)
Гамеляк І. П. - Проблеми і перспективи влаштування покриттів із блоків мощення, Карафізі Л. М. (2011)
Петрович В. В. - Аналіз сучасних досліджень регулювання водно-теплового режиму дорожніх конструкцій, Скрипник В. Ю. (2011)
Литвиненко А. С. - Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухого ґрунту зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг (2011)
Онищенко А. М. - Дослідження впливу добавки "ОДОЛ-СГ" в грунті на підвищення довговічності дорожнього одягу, Жуков О. О., Гаркуша М. В. (2011)
Чистяков В. В. - Закономірності структуроутворення мінеральних в’яжучих систем, Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В. (2011)
Канін О. П. - Оптимізація життєвого циклу автомобільних доріг за допомогою генетичного алгоритму, Діденко В. В. (2011)
Снитко В. П. - До розробки вітчизняних норм з розрахунку сталезалізобетонних мостів (2011)
Соколова Н. М. - Застосування контрактів заснованих на показниках якості при утриманні автомобільних доріг з використанням державно-приватного партнерства (2011)
Харченко А. М. - Експертна система обґрунтування річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2011)
Шпиг А. Ю. - Імітаційна модель обґрунтування стратегій експлуатації автомобільних доріг (2011)
Каськів В. І. - Про необхідність уточнення моделі зовнішнього навантаження при розрахунках стійкості укосів насипів автомобільних доріг, Каськів С. В. (2011)
Кондрюкова І. О. - Деформований стан тришарової конструктивно ортотропної плити проїзної частини прогонових будови автодорожніх мостів (2011)
Кузьмінець М. П. - Особливості робочих процесів землерийних машин в умовах близько розташованого діючого трубопроводу (2011)
Петрович В. В. - Застосування апарата нелінійної динаміки для аналіза часових рядів гідрометеорологічної інформації, Артеменко В. А. (2011)
Усиченко О. Ю. - Совершенствование методики расчета трещиностойкости асфальтобетонного покрытия укрепленного геосеткой, Скрыпник Т. В., Скрыпник В. Ю. Лысенко А. М. (2011)
Хмельов І. В. - Методика аналізу енергетичної ефективності автопоїзда з урахуванням дорожніх характеристик (2011)
Хом’як А. Я. - Забезпечення видимості на автомобільних дорогах, Назіна М. О. (2011)
Титул, зміст (2016)
Рудько Г. І. - Правовий стан і напрями вдосконалення державної експертизи й оцінки запасів корисних копалин, Григіль В. Г., Ловинюков В. І. (2016)
Костенко М. М. - Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита (2016)
Лютий Г. Г. - Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита, Саніна І. В., Люта Н. Г. (2016)
Зінчук М. М. - Про корінну алмазоносність давніх платформ, Коптіль В. І. (2016)
Іванишин В. А. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 2, Кононенко Л. П., Раковська О. Л., Онуфришин С. В., Волошина З. Г. (2016)
Малюк Б. І. - 39-а Генеральна асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Мадрид, Іспанія, 19–21 жовтня 2015 р.), Примушко С. І. (2016)
Цикл монографій "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України” (2016)
Шаталов М. М. - Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Андрейцев В. А. - Совершенствование технико-тактических действий квалифицированных борцов вольного стиля (2015)
Андрійчук О. Я. - Особливості застосування гідрокінезотерапії та дієтотерапіі в комплексному лікуванні дівчат- підлітків з аліментарною формою ожиріння (2015)
Басенко О. В. - Організація дистанційного навчання студентів внз спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Безкоровайний Д. О. - Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте (2015)
Безкоровайний Д. О. - Вплив статичних вправ на розвиток показників сили 17–18-річних армспортсменів (2015)
Блавт О. - Ефективність практичної реалізації технології відтворення положень концепції тестового контролю на стан фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп (2015)
Вареник О. - Організація рухової активності населення міст України в контексті розвитку "зеленої економіки", Ярмолюк О. (2015)
Віндюк А. В. - Використання ігрових методів у професійній підготовці бакалаврів з туризму (2015)
Владимирова И. В. - Особенности педагогического влияния на студентов высших учебных заведений в процессе физического воспитения (2015)
Волошин О. О. - Формування рухових умінь студентів засобами боротьби на поясах Алиш з урахуванням психофізіологічних особливостей (2015)
Высочина Н. Л. - Психологическая подготовка в современном олимпийском спорте (2015)
Гуска М. Б. - Відновлення та підвищення працездатності студентів у процесі занять силовими вправами (2015)
Довгич О. - Оцінка показників фізичного розвитку як складових розробки програми занять оздоровчим фітнесом, Хрипко І., Пацалюк К. (2015)
Довгопол Є. П. - Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності студентів-волейболістів (2015)
Єфіменко Н. П. - Етапи здоров’язберігаючої технології при формуванні рекреативних навичок майбутніх педагогів фізичної культури, Гутеньова В. І., Каніщева О. П. (2015)
Ефременко В. Н. - Ретроспективный анализ эффективности игровой деятельности баскетбольных команд высшей лиги Украины (2015)
Ефременко В. М. - Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з порушеннями мови (2015)
Жарова И. - Эффективность технологии физической реабилитации подростков с первичным экзогенно- конституциональным ожирением (2015)
Завидівська Н. - Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту, Римар О. (2015)
Карленко В. - Формирование программы соревнований и проблемы соревновательной деятельности в биатлоне, Варфоломеева Л., Винник А., Ефанова В., Кравченко А., Нестеров В., Пидгрушна Е., Cмирнова З., Хуртик Д. (2015)
Козіброда Л. - Технологія використання плавання у поза академічних заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ, Стадник В., Безгребельна О., Осінчук В. (2015)
Колос А. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками з девіантною поведінкою у сільській місцевості, Ковальчук Т. І. (2015)
Кулик Н. А. - Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ (2015)
Литвин М. П. - Вплив засобів народної фізичної культури на підвищення ефективності навчального процесу фізичного виховання студентів, Сиротін О. С. (2015)
Максимова Ю. А. - Програма оптимального розвитку гнучкості акробатів з урахуванням профілактики функціональних порушень хребта верхніх партнерів, Салямин Ю. Н. (2015)
Малєєв В. В. - Технічні та тактичні аспекти способів захисту від злочинців із застосуванням холодної зброї (2015)
Манжуловський В. М. - Модифіковані фактори ризику як причина виникнення ішемічної хвороби серця у жінок, Андріяш Р. О., Ломаковський О. М. (2015)
Мартинов Ю. О. - Фізіологічна характеристика максимальної м’язової сили (2015)
Матула С. - Структура та зміст змагань з баскетболу "Шкільна баскетбольна ліга" М. Львова, Дейніченко О., Пітин М. (2015)
Мельник М. - Кадрове забезпечення студентського спорту України впродовж 2000-2014 років, Пітин М. (2015)
Мітова О. О. - Комплексний контроль баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки за чинною навчальною програмою ДЮСШ, Івченко О. М. (2015)
Мулик К. В. - Розробка та впровадження спортивно-оздоровчого маршруту з пішохідного туризму для студентської молоді, Гриньова Т. І. (2015)
Панкратов Н. С. - Здоровый образ жизни – социальное благополучие студенческой молодежи (2015)
Попадюха Ю. А. - Применение роботизированных систем функциональной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза, Глиняна О. А. (2015)
Присяжнюк С. І. - Дисперсійний аналіз впливу різних чинників на біологічний вік студентів у річному процесі фізичного виховання У ВНЗ (2015)
Ремзи И. В. - Психологическая подготовка как фактор оптимизации тренировочного процесса квалифицированных пловцов, Христенко Д. А. (2015)
Сан Жень Цян - Использование пауэрлифтинга как способа мотивации к занятиям физического воспитания студентов высших учебных заведений, Школа Е. Н. (2015)
Сватьев А. В. - Використання тренажерів та інструментальних засобів для вдосконалення техніки спортсменів високої кваліфікації у веслуванні академічному, Чичкан О. А. (2015)
Сиротинська О. К. - Побудова тіла у пауерліфтінгу (2015)
Соболенко А. І. - Взаємозв’язок нервової системи із рівнем прояву максимальної сили (2015)
Терещенко В. І. - Фізичне виховання як засіб підвищення рівня здоров’я студентів, Сухих В. А., Недощак В. С. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського