Левчук І. Б. - Основні передумови просвітницько-громадської діяльності православних братств волинської губернії (2014)
Білавич Г. В. - Часописи товариства "Сільський господар” як енциклопедія сільськогосподарських знань для українців (2014)
Оксенюк О. В. - Формування емоційно-ціннісного ставлення до світу і досвіду творчої діяльності учнів у культурологічному вимірі народного майстра України Л. І. Лисюк (2014)
Антоненко Н. Є. - Теорія множинного інтелекту Г. Гарднера як засіб диференціації іншомовної підготовки школярів (2014)
Войтко А. І. - Технологія реалізації педагогічної підтримки допрофільної підготовки учнів VIII-IX класів на основі професійних проб (2014)
Хоронжевський О. М. - Формування основ гігієнічної культури в учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в процесі трудового навчання (2014)
Михальчук Н. О. - Особливості організації педагогічно регульованої читацької діяльності старшокласників, Чала Ю. М. (2014)
Ковальчук І. А. - Світоглядна культура майбутнього вчителя початкових класів: критеріальний аналіз (2014)
Вєтрова І. М. - Роль креативного письма у навчанні англійської мови студентів педагогічних університетів (2014)
Триндюк В. А. - Вивчення іноземної мови в процесі академічної мобільності студентів (2014)
Тишко Н. М. - Класифікація ігор для організації процесу навчання англійської мови у немовному вищому навчальному закладі, Мартинюк А. П. (2014)
Маковська Г. Я. - До питання про індивідуальний підхід до студентів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, Пархоменко О. Т. (2014)
Забіяка І. М. - Застосування інформаційних технологій у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови (2014)
Лобанова С. І. - Значення сучасних комп’ютерних технологій для викладання іноземних мов у технічних вищих навчальних закладах (2014)
Губіна А. М. - Мотиваційні чинники вивчення іноземної мови студентами технічних спеціальностей (2014)
Мартинюк А. П. - Методологічні засади укладання посібника з англійської мови для комп’ютерних спеціальностей, Тишко Н. М. (2014)
Войтович І. С. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів інформатики на основі прoфесiйнo орієнтованих технологій навчання (2014)
Грицик Т. А. - Навчання методу математичного моделювання студентів природничих напрямів підготовки в курсі вищої математики (2014)
Галатюк М. Ю. - Теоретичні та методичні аспекти проектування навчально-пізнавальної діяльності у процесі розвитку професійної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Лико Д. В. - Ефективні механізми підвищення якості підготовки студентів-екологів, Войтович О. П. (2014)
Глінчук Ю. О. - Питання стресу у професійній діяльності як складова формування компетентності майбутніх педагогів із охорони праці в галузі (2014)
Янцур М. С. - Психофізіологічна підготовка майбутніх учителів технологій (2014)
Герасименко О. А. - Дидактичні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення дисципліни "практикум у навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів" (2014)
Трофімчук В. М. - Дидактичні підходи до конструювання змісту курсу "Основи техніки і технології" в сучасних умовах, Трофімчук Л. О., Юрчук В. М. (2014)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх вчителів технологій до проектування і моделювання промислових і технічних об’єктів, Герасименко О. А., Зброжек Д. Г. (2014)
Дякович Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з дисципліни "Декоративно-прикладна творчість з методикою гурткової роботи” (2014)
Симонович Н. В. - Методичні аспекти використання веб-квестів у трудовому навчанні (2014)
Сіпайло В. О. - Реалізація міждисциплінарних зв’язків при підготовці вчителів технологій в процесі вивчення дисципліни "Технологія обробки одягу” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Абакумова В. І. - Удосконалення контрольно-наглядової діяльності за недержавними пенсійними фондами, Баланюк Н. Ю. (2016)
Алексєєва О. Є. - Новітні засади нормативно-правового регулювання державної служби в Україні (2016)
Бліхар М. М. - Об’єкт інвестиційного регулювання під час здійснення бюджетної діяльності (2016)
Burbyka M. M. - Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office of Ukraine in the Sphere of Combating Crimes as a Component of Prosecutor’s Office Criminological Function (2016)
Вільчик Т. Б. - Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів (2016)
Галинська К. Ю. - Стратегія кібербезпеки як основа інформаційного правопорядку в Україні (2016)
Гаруст Ю. В. - Фінансово-економічна безпека як запорука сталого розвитку банківської установи, Білодід Л. М. (2016)
Гаруст Ю. В. - Концептуальні основи організації та управління кадровою безпекою підприємства, Боговіс Є. В. (2016)
Гордеюк А. О. - Проблема правового забезпечення захисту трудових прав працівників (2016)
Городецька І. А. - Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (2016)
Гречин Є. Є. - Особливості використання конфіденційних джерел агентством по боротьбі з наркотиками США (2016)
Григоренко Д. А. - Правовой статус органов и организаций содействия частной торговле в Украине в годы НЭП (1922–1929 гг.) (2016)
Грушевський В. А. - Спеціальні принципи діяльності регіональних управлінь Державної фіскальної служби України (2016)
Дмитрієв А. А. - Роль органів національної поліції україни у сфері протидії організованій злочинності (2016)
Ільїн О. В. - Вищі судові інстанції Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (в дореформений період) (2016)
Карп’юк М. В. - Суб’єкт складів насильницьких злочинів проти власності у кримінально-правовій науці України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Ковтун В. І. - Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід (2016)
Комзюк В. Т. - Щодо використання зарубіжного досвіду в регулюванні адміністративно-правового статусу митних органів України (2016)
Костенко О. В. - Інформаційне забезпечення регіональних прокуратур та інформація з обмеженим доступом (2016)
Круглова А. Є. - Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (2016)
Кулабухова А. В. - Еволюція ідеї загальноєвропейського громадянства до Маастрихтського договору (2016)
Кундеус В. Г. - Щодо визначення ознак створення злочинної організації, як однієї з форм вчинення злочину, передбаченого ст.255 КК України (2016)
Ластович Д. М. - Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції (2016)
Лепетюк О. В. - Інституційне співробітництво держав у сфері оподаткування: сучасні виклики (2016)
Литовченко В. С. - Адміністративно-правові засади регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Лісовий Г. О. - Податкова безпека України: загрози та ризики (2016)
Логвиненко М. І. - Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід, Дігтяр А. О. (2016)
Лук’яненко Ю. В. - Міжнародні правові стандарти затримання особи у кримінальному судочинстві (2016)
Любашенко В. І. - Питання розмежування відповідальності міжнародної організації та держави при проведенні багатонаціональних військових операцій (2016)
Матат А. В. - Верховенство Конституції та захист прав людини як пріоритет діяльності Конституційного Суду України (2016)
Мельничук Т. В. - Негативний соціальний капітал у механізмі тінізації економіки (2016)
Музика Л. А. - До питання визначення сутності та ознак правової політики (2016)
Олефір А. О. - До проблеми формування національної інноваційної системи (2016)
Пієв С. С. - Проблемні питання з’ясування наявності дорослих підбурювачів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Райнін І. Л. - Основи стратегії розвитку Харківської області (2016)
Стеценко В. В. - Реформа прокуратури України: хронологія функціональних змін (2016)
Халус Х. Д. - Юридична природа медичної помилки (2016)
Череднікова Т. М. - Державне регулювання поставки нафти та нафтопродуктів у зовнішньоекономічних відносинах (2016)
Чернега В. М. - Гендерний баланс у сімейних правовідносинах (2016)
Шелевер Н. В. - Особливості виконавчого провадження в країнах Європейського Союзу (2016)
Шульга А. О. - Повернення матеріалів кримінального провадження прокуророві судом у підготовчій стадії: морально-правовий аспект (2016)
Яковенко Є. О. - Актуальні правові аспекти порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків (2016)
Бабенко А. М. - Рецензія на монографію Є.С. Назимка "Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія", Конопельський В. Я. (2016)
Ломонос А. І. - До формування навантажувальних режимів в комплексах випробування електричних машин постійного струму (2015)
Бондаревський С. Л. - Сучасна матеріально-технічна база кафедр – запорука якісної підготовки конкурентноспроможних фахівців з електромеханіки, Данилейко О. К. (2015)
Сердюк А. А. - Режимы работы физической модели вентиляторной установки (2015)
Изотов В. Ю. - Гибридный источник питания на базе аккумулятора и блока суперконденсаторов, Клюй Н. И., Гавриков Д. С., Бурлака И. Н., Ярмоленко Д. О., Кольцов И. В. (2015)
Гудь В. М. - Методи та прилади контролю якості постійних магнітів (2015)
Євтухова Т. О. - Модель управління підвищенням 3-е ефективності систем комунальної теплоенергетики (2015)
Кухаренко Д. В. - Розробка моделі та методу комп’ютерного планування хірургічної корекції косоокості (2015)
Колобродов В. Г. - Просторова смуга пропускання оптичного спектроаналізатора, Тимчик Г. С., Колобродов М. С. (2015)
Бардик Є. І. - Моделювання і оцінка ризику відмови силового трансформатора при збуреннях в зовнішній електричній мережі, Болотний М.П. (2015)
Степанченко О. М. - Математичне моделювання розчинення сольових включень в ґрунтових основах гідротехнічних споруд (2015)
Сичик М. М. - Моделювання електричного та термодинамічного впливу радіочастотної абляції на міокард в програмі COMSOL MULTIPHYSICS 4.3а, Максименко В. Б., Стасюк Ю. П., Сорочан Є. Г., Савкіна М. В. (2015)
Тимків П. О. - Застосування закону вебера–фехнера у квантовій електроретинографії, Лещишин Ю. З., Забитівський В. П., Демчук Л. Б. (2015)
Романюк В. В. - Оптимальне число нейронів прихованого шару двошарового персептрону та співвідношення середньоквадратичних відхилень для його навчання на повернутих 60×80-зображеннях з піксельними спотвореннями в класифікації об’єктів з поворотами (2015)
Симонова А. A. - Моделирование процессов механической обработки субмикро- и нанокристаллических материалов (2015)
Щипковский Е. В. - Операции обработки давлением и выбор технологии предварительного профилирования (2015)
Соболевський Р. В. - Управління якістю бурових робіт для підвищення ефективності алмазно-канатного різання, Шлапак В. О., Камських О. В. (2015)
Гайкова Т. В. - Разработка технологического процесса вытяжки неосесимметричных полуфабрикатов для изготовления деталей электротехнической промышленности (2015)
Орел В. Н. - Повышение производительности гидрорезания листовых заготовок при использовании механотронных сиcтем предварительного нагружения, Щетинин В. Т., Саленко А. Ф. (2015)
Семчук Я. М. - Моделювання процесів просідання засолених ґрунтів в районах розробки родовищ калійних солей прикарпаття, Побережна Л. Я. (2015)
Давидчук С. П. - Створення моделей для оцінки ступенів екологічного ризику при забрудненні поверхневих природних вод (2015)
Дога В. С. - Экономический анализ усовершенствованной технологии плазменной утилизации отходов, Вамболь В. В. (2015)
Патлашенко Ж. І. - Перспективи пасивної дистанційної спектрополяриметрії атмосферного аерозолю (2015)
Cухомлин Л. В. - Стохастична задача маршрутизації високої розмірності в умовах неточно заданих вихідних даних (2015)
Іовчева Л. І. - Розвиток машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу (2015)
Крушельницький О. Д. - Епідеміологічні аспекти біологічної безпеки та їх зв’язок з подіями на сході держави, Іванько О. М., Огороднійчук І. В. (2016)
Живиця Д. Г. - Підвищення імунологічної ефективності високоактивної антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію за допомогою ентеросорбції, Живиця Л. В., Казека В. Г. (2016)
Соколенко М. О. - Супутні захворювання при ВІЛ-інфекції (2016)
Трихліб В. І. - Пневмонія та енцефаліт як ускладнення гострих респіраторних захворювань і грипу, Щур А. Б., Павловська М. О., Музика Г. А., Ткачук С. І., Панасюк О. Л. (2016)
Чемич М. Д. - Клініко-епідеміологічні особливості герпесвірусної інфекції, Ільїна В. В., Лимарь М. В. (2016)
Науменко О. М. - Патогенетичні підходи до лікування ротавірусної інфекції у дітей (2016)
Васильєва Н. А. - Зміни етіологічного спектру збудників лептоспірозу серед населення на Тернопіллі, Кравчук Ю. А. (2016)
Шкільна М. І. - Лайм-бореліоз у працівників лісових господарств Тернопільської області (2016)
Станіславчук Л. М. - Роль алергії в генезі стенозного ларинготрахеїту і рецидивного стенозного ларинготрахеїту у дітей (2016)
Юхименко О. О. - Чи відповідає клінічна ремісія рецидивного обструктивного бронхіту відсутності імунологічних змін у респіраторному тракті дітей? (2016)
Савула М. М. - Сучасні методи виявлення збудника туберкульозу та його медикаментозної чутливості при туберкульозі органів дихання, Лопушанська Н. М., Проць Л. Р., Медецька Н. В. (2016)
Бісюк Ю. А. - Стан специфічного імунітету до ендотоксину у хворих на бронхіальну астму з фіксованою/зворотною обструкцією (2016)
Андрейчин М. А. - Проблеми хвороби Зіка у світі, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А. (2016)
Соловйов С. О. - Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики гострих вірусних інфекцій: операційні характеристики, методи та приклад оцінки, Дзюблик І. В. (2016)
Копча В. С. - Перипетії діагностики бартонельозу, Кадубець О. Я. (2016)
Паничев В. О. - Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом і гострим в’ялим паралічем у Тернопільській області, Павельєва М. М., Маціпура С. В., Годована Н. І., Кулачковська І. В., Дементьєва Л. Я., Ільницька У. В., Костюк О. А., Наконечна І. Г. (2016)
Світлої пам’яті Тамари Миколаївни Павліковської (2016)
До 80-річчя від дня народження Агнети Іванівни Мостюк (2016)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2016)
Андрейчин М. А. - Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією В. П. Широбокова. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с. (2016)
Андрейчин М. А. - Пиріг Л. Медицина України в дзеркалі філателії / Л. Пиріг. – К.: ВД "Авіцена", 2013. – 48 с. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Gritsenko O. I. - Economic cost analysis of service quality as a factor of sustainable development of enterprises (2015)
Zapuhlyak I. B. - Project management as a tool of development strategies domestic enterprises of gas transportation (2015)
Neykova R. M. - Competitive dimensions of human resources, Prokopenko O. V., Shcherbachenko V. O. (2015)
Pichugina M. A. - Key factors of enterprise innovation activity (2015)
Seleznova O. O. - Basic components of construction enterprises’ management marketing activities system (2015)
Bublyk M. I. - The system of indicators for the economic evaluation of direct technogenic damage capacity in the national economy (2015)
Skyba M. V. - The current state of industry development in Ukraine: advance perspective (2015)
Krapyvny I. V. - International innovation networks as new stage of innovation development, Omelyanenko V. A., Vernydub N. O. (2015)
Opeshko N. S. - The development of methodological approach to management of capital adequacy of insurance company through reinsurance (2015)
Okhrimenko O. O. - The competitive strategies of the automobile construction enterprises: european experience and ukrainian realities (2015)
Solopun N. N. - The introduction of the conception "LEAN 6 SIGMA" as a way to sustainable positions of transport enterprise on the world market (2015)
Zelinska H. O. - Using of project approach to organization of regional educational management in the conditions of educational system development at Ivano-Frankivsk area (2015)
Sadchenko O. V. - Entrepreneurial environmental management model of marketing in a politicaladministrative system of Ukraine, Nosachov I. Yu. (2015)
Tarayevska L. S. - Industrial systems ecologization as an urgent need and necessity of modern development, Chychul Ch.-M. M. (2015)
Chernykhivska A. V. - Modern perspectives of development of "green" economy (2015)
Yurkiv N. M. - The environmental influence of ecological security factors of forest enterprises export activities (2015)
Бредун В. І. - Характеристика екологічної небезпеки, що формується чинниками техногенної сейсмічності в лівобере-жній частині м. Полтава (2015)
Масікевич А. Ю. - Актуальні проблеми екологічної безпеки буковинських Карпат, Масікевич Ю. Г., Жуковський О. М. (2015)
Лобойченко В. М. - Моніторинг якості води р.Уди в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної безпеки, Райденко С. О. (2015)
Харламова О. В. - Удосконалення наукових засад екологічного аудиту щодо об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Мороз М. М., Азаров С. І., Коваль О. О. (2015)
Радомська М. М. - The assessment of condition and environmental functionality of green infrastructure at the Dniprovsky district of Kyiv city, Яцків А. В., Колотило О. А. (2015)
Адаменко Я. О. - Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії, Архипова Л. М., Москальчук Н. М. (2015)
Глушков О. В. - Studying and forecasting the sulphates pollution dynamics by using a chaos theory methods: application to the small carpathians river’s watersheds, Сербов М. Г., Соляникова О. П., Ващенко В. М., Патлашенко Ж. І. (2015)
Магась Н. І. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки об'єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області, Трохименко А. Г. (2015)
Семчук Я. М. - Аналіз досліджень особливостей формування забруднень у підземних водах нафтовидобувних регіонів, Скиба Е. Е., Савчук Л. Я. (2015)
Бедзай А. О. - Chromatographic and photocolorimetric determination of trichlormetaphos-3 in environment, Щербіна О. М., Михалічко Б. М., Щербина І. О. (2015)
Вамболь В. В. - Энергетический анализ усовершенствованной технологии плазменной утилизации отходов (2015)
Круглова Н. О. - Екологічно безпечна технологія переробки шламів виробництва титанооксидних пігментів, Бахарєв В. С. (2015)
Бездєнєжних Л. А. - Шляхи поліпшення якості води в системах зворотнього водопостачання, Святенко А. І. (2015)
Кустов М. В. - Экспериментальное исследование интенсивности осаждения аэрозольных продуктов горения атмосферными осадками (2015)
Проценко О. В. - Технологічна схема комплексної утилізації відходів хромо-нікелевих гальванічних виробництв, Дмитриков В. П., Сокур М. І. (2015)
Саньков П. Н. - Определение достоверности метода экспресс-оценки шумового загрязнения селитебных территорий по результатам экспериментальных исследований, Гилев В. В., Макарова В. Н., Ткач Н. А., Бахарев В. С. (2015)
Шапурін О. В. - Урахування в’язкості гірських порід і висоти уступу в розрахунках параметрів розташування зарядів на уступах, Швець Є. М., Саженєв С. В. (2015)
Ищенко Б. С. - Экранирование волн напряжений от действия взрыва заряда взрывчатого вещества слоем закладочного материала, Ищенко А. К., Ищенко К. С. (2015)
Шепель Н. Н. - Исследование прочностных свойств лессовых грунтов при действии вибродинамических нагрузок, Солодянкин А. В. (2015)
Фоменко І. О. - Керування напрямом тріщиноутворення по осях ортотропії гранітів при використанні невибухових руйнуючих сумішей та агрегатів з пластинами - вставками, Фоменко О. І., Ковтун І. М., Ковтун А. І. (2015)
Виноградова О. П. - Характер взаємного руйнування гірської породи та алмазного породоруйнівного інструменту (2015)
Ващук В. З. - Дослідження впливу показника в’язкості скельних порід на ефективність руйнування гірського масиву вибухом, Кравець В. Г., Фролов О. О. (2015)
Воробьев В. В. - Промышленная оценка эффективности использования кумулятивных запирающих устройств в удлиненных зарядах, Воробьева Л. Д., Лотоус К. В. (2015)
Крючков А. І. - Вплив коливань та обмежень на швидкість копання та коефіцієнт використання екскаватора в часі, Євтєєва Л. І. (2015)
Терещук Р. Н. - Моделирование анкерных систем для крепления наклонных выработок (2015)
Гапеев С. Н. - Критериальная величина остаточного сечения конвейрного штрека, используемого повторно, Григорьев А. Е., Логунова А. О. (2015)
Солодянкин А. В. - К вопросу об эфективности повторного использования выработок в сложных геомеханических условиях, Машурка С. В., Дудка И. В. (2015)
Гайкова Т. В. - Влияние термообработки на качество металлического соединения разнородных металлов, изготовленных сваркой взрывом (2015)
Дичко А. О. - Екологічний моніторинг при добуванні метану з піддонних газогідратів (2015)
Коцюба В. Ю. - Взрывная упрочняюще-стабилизирующая обработка крупногабаритных матриц для листовой штамповки, Пахолка С. Н., Шлык С. В., Драгобецкий В. В., Галаган А. И. (2015)
Долударев В. Н. - Влияние конструкции удлиненного смесевого заряда на образование пыли при массовых взрывах на карьерах, Пеев А. М., Беззубченкова М. В., Долударева Я. С. (2015)
Ремез Н. С. - Чисельне моделювання взаємодії сейсмовибухової хвилі з шаруватими грунтовими основами та будівлями, Іванова І. А. (2015)
Причина К. С. - Визначення коригуючих множників для зіставлення коефіцієнтів стійкості схилів при використанні різних методів розрахунку (2015)
Сергієнко М. І. - Зменшення негативного впливу на довкілля відходів діяльності нафтогазового комплексу методом біодеструкції, Радецька О. Й. (2015)
Біленко В. І. - Аналіз шляхів забруднення геофільтраційного середовища внаслідок діяльності гірничодобувних підприємств, Воробйов В. В., Пасенко А. В., Підоріна Л. І., Стеля О. Б., Сьомик О. Б. (2015)
Звернення до авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Список авторів (2015)
Маслюченко В. К. - До столітнього ювілею М. К. Фаге, Фаге Д. М. (2015)
Маслюченко В. К. - До століття від народження К. М. Фішмана (2015)
Банах T. - Про секвенцiальне замикання множини неперервних функцiй у просторi нарiзно неперервних функцiй (2015)
Баранецький Я. О. - Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь (2015)
Возняк О. Г. - Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині, Івасишен С. Д., Мединський І. П. (2015)
Гап'як І. В. - Рівняння Фоккера -- Планка з початковими кореляціями в кінетичній теорії зіткнень, Герасименко В. І. (2015)
Грод І. М. - Гладкість інваріантних многовидів нелінійних систем типу Ріккаті (2015)
Грушка Я. І. - Теорема про еволюційне розширення для універсальних кінематик (2015)
Загороднюк А. В. - Симетричні аналітичні функції на ℓ1(A), Чернега І. В. (2015)
Зелінський Ю. Б. - Задача Штейнгауза-Косинського в комплексному просторі (2015)
Івасишен С. Д. - Про характеризацію розв'язків одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів, Пасічник Г. С. (2015)
Карлова О. - Про слабкі ретракти Дарбу (2015)
Клевчук І. І. - Біфуркація циклів параболічних систем із малою дифузією (2015)
Куриляк А. О. - Аналоги нерівності Вімана і ефект Леві для аналітичних функцій у бікрузі, Скасків О. Б., Скасків С. Р. (2015)
Малицька Г. П. - Фундаментальна матриця розв'язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних систем, Буртняк І. В. (2015)
Маслюченко В. К. - Регулярні послідовності нормованих просторів і сукупна неперервність нарізно неперервних відображень, Фiлiпчук О. I. (2015)
Маслюченко В. К. - Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії, Фотій О. Г. (2015)
Маслюченко О. В. - Про граничні множини неперервних функцій зі значеннями в локально лінійно зв'язних просторах, Онипа Д. П. (2015)
Мироник В. І. - Рівняння з частинними похідними першого порядку у класі нарізно L-диференційовних функцій, Михайлюк В. В. (2015)
Мироник О. Д. - Нарізно неперервні відображення зі значеннями в просторах функцій (2015)
Працьовитий М. В. - Неперервні функції, які зберігають цифру 1 Q_3-зображення числа, Замрій І. В. (2015)
Працьовитий М. В. - Фрактальні функції, пов'язані з Δμ-зображенням чисел, Ісаєва Т. М. (2015)
Скасків О. Б. - Про класи збіжності рядів, подібних на ряди Тейлора-Діріхле, Тарновецька О. Ю. (2015)
Слюсарчук В. Ю. - До теорії інтегрування раціональних функцій (2015)
Маслюченко В. К. - Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К. М. Фішмана та М. К. Фаге, Михайлюк В. В. (2015)
Бевз Г. М. - Динаміка сімейно-подружніх взаємин як чинник обґрунтування введення щорічної проміжної оцінки в систему замінного догляду за дитиною (2015)
Саннікова О. П. - Індивідуальна специфіка психологічної проникливості інтерналів та екстерналів, Страцинська І. А. (2015)
Шевченко Н. Ф. - Теоретичні підходи до розуміння поняття "самоповага" в історичному поступі психологічного знання (2015)
Акимова Л. Н. - Феминизм в представлении современной женщины (2015)
Арпентьева М. Р. - Проблемы взаимопонимания в мультикультурном консультировании (2015)
Бугайцова А. С. - Сутнісні характеристики самодостатності: досвід діагностики (2015)
Діколь-Кобріна О. А. - Роль куратора в психологічному супроводі адаптації студентів-першокурсників (2015)
Иванова К. А. - Комплексная система подготовки будущих педагогов к использованию чувства юмора в профессиональной деятельности (2015)
Коваль А. Ш. - Психологічні аспекти впливу засобів масової комунікації на свідомість громадян: безпека та збиток (2015)
Кононенко О. І. - Фактор самопрезентації перфекціонізму в структурі перфекціонізму особистості (2015)
Кузнєцова О. В. - Факторна структура простору адаптивно-інновативних характеристик особистості (2015)
Сапрыгина Н. В. - Пассионарность как индивидуально-психологическая характеристика личности (2015)
Цибух Л. М. - Особливості роботи психолога з тривожними підлітками в дитячих центрах (на прикладі УДЦ "Молода гвардія") (2015)
Санников А. И. - Концептуальные основы принятия личностью жизненных решений (2015)
До уваги авторів (2015)
Носовский А. В. - Опыт строительства защитной оболочки над претерпевшим запроектную аварию энергоблоком № 4 Чернобыльской АЭС: взгляд через 30 лет (2016)
Халимончук В. А. - Исследования нейтронно­физических характеристик реактора РБМК­1000 Чернобыльской АЭС в Институте ядерных исследований АН УССР в до­ и послеаварийный период: ретроспективный анализ, Кучин А. В., Токаревский В. В. (2016)
Шараевский Г. И. - Проблемы валидации исходного аварийного события Чернобыльской катастрофы (2016)
Халимончук В. А. - Оценка вклада парового коэффициента реактивности и концевого эффекта СУЗ в развитие аварии на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС, Кучин А. В., Токаревский В. В. (2016)
Копчинский Г. А. - Тяжелые аварии — доминирующая опасность АЭС (2016)
Домніков В. М. - Об’єкт "Укриття" — від саркофага до нового безпечного конфайнмента, Дибач О. М., Кілочицька Т. П., Кондратьєв С. М., Кутіна І. С., Кутіна Л. Ф., Носовський А. В., Рибалка Н. В., Скляренко В. Д., Сушко Т. В. (2016)
Шестопалов В. М. - О проблеме геолого­геофизической безопасности нового конфаймента четвертого блока Чернобыльской АЭС, Шибецкий Ю. А. (2016)
Копчинский Г. А. - Чернобыль. 30 лет. Что дальше?, Скалецкий Ю. Н., Штейнберг Н. А. (2016)
Стельмах Д. А. - Захоронение на месте как вариант снятия с эксплуатации объектов Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Платоненко А. М. (2016)
Богорад В. И. - Радиационные последствия пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, Литвинская Т. В., Шевченко И. А., Дыбач А. М. , Слепченко А. Ю. (2016)
Кутонова Т. В. - Результаты реализации проекта "Анализ экологического риска в зоне отчуждения на белорусско­украинской границе", Киреев С. И. (2016)
Борисенко В. И. - Комментарии к статье В. А. Тарасова, С. А. Чернеженко, А. А. Какаева, С. И. Косенко, О. И. Пантак "Высокотемпературные различия плотностей теплового источника MOX-топлива и диоксидного топлива и обусловленные этим особенности аварии на третьем блоке АЭС "Фукусима-1" (2016)
Олександр Олександрович Ключников (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Savchenko S. O. - The modelling of education services and labour markets from marketing position (2015)
Sargsyan S. - Legal regulating problems in the lease contractual relations (2015)
Stoyanets N. V. - Formation components of socio-economic potential of the region (2015)
Batsenko L. N. - Trends research and analysis of personnel audit, Galenin R. V. (2015)
Gudz P. V. - Measurement of the effectiveness of non-profit organizations (2015)
Kovalova T. V. - Theoretical aspects of enterprise financial stability management (2015)
Bilobrova T. O. - Jobless society – phenomenon of global economy, Tul S. I. (2015)
Shevchenko H. M. - Innovative-marketing directions of recreational-tourism industry in Ukraine, Ivanova T. E. (2015)
Vytvytskyi Ya. S. - Organization and economical maintenance of eco-economical potential of oil and gas enterprises’ management, Havadzyn N. O., Kernychna A. Ie. (2015)
Petrushenko M. M. - Environmental-economic conflict: conceptual complexity and management issues, Voroshylo L. S. (2015)
Shashkov S. V. - Cost management of small hydro objects (2015)
Kuanyshbaev Zh. M. - Logistics diagram projecting in inter-modular transportation of St. Brest (Belarusian Railways) – st. Lianyungang, Nestay Yl., Ossik Yu. I. (2015)
Polozov A. A. - Career age peaks, Karminsky A. M., Alexeenko N. (2015)
Sowier-Kasprzyk I. - Creating long-term relations in travel agencies within partnership marketing (2015)
Horlenko O. M. - Secondary pancreatic insufficiency in children, ways of correction, Kossey G. B. (2014)
Zultakova S. - Significance of prenatal care course in the postnatal newborns with social adverse medical history, Dernarova L., Kishko O. (2014)
Беш Л. В. - Ретроспективний аналіз гіперчутливості до пилкових алергенів серед дітей Львівської області, Новілевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2014)
Больбот Ю. К. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей із поверхневими та деструктивними ураженнями слизової оболонки травного тракту, Калічевська М. В. (2014)
Сірчак Є. С. - Можливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих із метаболічним синдромом, Сіксай Л. Т., Січка А. С., Коцюбняк Л. А. (2014)
Янковська А. О. - Гіпербілірубінемія та її корекція у дітей з неонатальними жовтяницями (2014)
Горленко О. М. - Лікувально-профілактичні заходи у дітей із первинною артеріальною гіпертензією, Дебрецені О. В., Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Дербак М. А. (2014)
Горленко О. М. - Клініко-лаборатоорна презентація кишкових кольок у дітей, Дубініна У. Г. (2014)
Няньковський С. Л. - Діагностика, диференційна діагностика та лікування еозинофільних езофагітів у дітей шкільного віку, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2014)
Марковцій Л. Ю. - Мінерало-вітамінокорекція у дітей із вперше діагностованим туберкульозом легень (2014)
Ніконенко А. С. - Діагностика і тромболітична терапія тромбоемболії легеневої артерії, Ніконенко А. А., Осауленко В. В., Наконечний С. Ю., Матерухін А. Н., Матвеєв С. А., Рудник Н. В., Пономаренко А. В., Торія Р. Г. (2014)
Хвесик М. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні, Левковська Л. В., Мандзик В. М. (2016)
Рябоконь В. П. - Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери, Новікова Н. Л. (2016)
Лузан Ю. Я. - Капіталізація аграрного сектору України, Лузан О. Ю. (2016)
Гладій М. В. - Збереження фінансово стійких державних дослідних господарств, Шаран П. І., Кругляк О. В., Мартинюк І. С. (2016)
Tomilin O. O. - Regional aspect of production sugar beet subcomplex of Ukraine (2016)
Ульянченко О. В. - Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м’ясо-молочного скотарства, Лозинська І. В. (2016)
Nykolyuk О. М. - The multidimensional methods of assessing the competitiveness of farm enterprises (2016)
Захарчук О. В. - Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур (2016)
Саблук Г. І. - Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки (2016)
Місюк М. В. - Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва (2016)
Чорний Г. М. - Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту, Ларіна Я. С., Міщенко І. А. (2016)
До 80-річчя від дня народження Володимира Яковича Амбросова (8.03.1936-18.02.2014) (2016)
Черненко Д. С. - Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах (2016)
Дудник О. С. - Перспективи розвитку фермерства в Україні (2016)
Фурдичко О. І. - Наукове обґрунтування рівноваги в природі (рецензія на наукове видання Панасюка Б.Я. "Клімат. Економіка. Людина”) (2016)
Сайку Віктору Федоровичу – 80 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Від редколегії (2015)
Маляренко О. Є. - Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції, Майстренко Н. Ю., Куц Г. О. (2015)
Кулик М. М. - Узагальнена математична модель та характеристики адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності, Дрьомін І. В. (2015)
Каплін М. І. - Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди, Білан Т. Р. (2015)
Шульженко С. В. - Розвиток відновлюваної електроенергетики з використанням акумуляційних технологій, Радченко О. Л. (2015)
Макаров В. М. - Методичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти (2015)
Розен В. П. - Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/ЕU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародних стандартів з енергоменеджменту на національному рівні, Соколовська І. С., Іншеков Є. М., Стоянова І. І. (2015)
Молочко Ф.И. - О сущности вихревого эффекта Ранка–Хильша (2015)
Реферати (2015)
Інформація для авторів (2015)
Запша Г. М. - Управління нерухомістю в контексті розвитку відносин власності, Сахацький М. П. (2013)
Мардар М. Р. - Оцінка конкурентоспроможності нових видів зернових продуктів, Кордзая Н. Р. (2013)
Коваленко О. О. - Методика оцінювання ступеню екологічності способу опріснення води для виробництва напоїв, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2013)
Бурдо О. - Энергоэкономические проблемы и парадоксы экономики в Украине (2013)
Хмельнюк М. - Устойчивое развитие и холодильное хозяйство как необходимое условие економической безопасности Украины (2013)
Притула Х. М. - Ефективна реалізація потенціалу сільської території як основа системного розвитку (2013)
Немченко В. В. - Шляхи вирішення продовольчої проблеми в системі національної безпеки, Немченко Г. В. (2013)
Барановський М. О. - Регіональні особливості розвитку харчової промисловості України (2013)
Крисанов Д. Ф. - Система гарантування безпечності та якості харчової продукції в Україні: ретроспектива реформування та рівень сформованості у Європейському вимірі (2013)
Крусир Г. - Разработка системы продовольственной безопасности технологии слоеных изделий, Кондратенко И. (2013)
Павлов О. І. - Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки (2013)
Хвесик Ю. М. - Проблеми продовольчої безпеки на сучасному етапі розвитку АПК України (2013)
Постанова від 11 грудня 2015 року № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю" (2016)
Узагальнення про практику застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю (2016)
Оніщенко Н. М. - До питання про доктринальні юридичні помилки: природа та шляхи подолання (2016)
Сердюк В. В. - Змагальність сторін як засада судочинства в Україні (2016)
Глущенко С. В. - Вищі спеціалізовані суди у конституційному судочинстві: вимога сьогодення чи недоцільність (2016)
Євграфова Є. П. - Практика виправлення законотворчих помилок (2016)
Гарагонич О. В. - Конфлікт інтересів акціонерів і акціонерного товариства (2016)
Луспеник Д. Д. - Цивільний процес Європейського Союзу — новітній напрям наукового правознавства та практичної юриспруденції, Морозова С. Є. (2016)
Содержание (2015)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - Информатизация и проблема бессмертия (2015)
Левыкин В. М. - Модель иерархического представления времени в темпоральных знаниях, Чалая О. В. (2015)
Дяченко В. А. - Интеллектуальный аспект обучения модифицированных самоорганизующихся карт Кохонена, Михаль О. Ф. (2015)
Вечірська І. Д. - Побудова логічної мережі для діагностики та управління надзвичайними ситуаціями, Гончаров І. Е., Хамітов Т. М. (2015)
Михаль О. Ф. - Парадоксы "неожиданной казни" и "сатанинской бутылки Стивенсона" в нечётко-логической интерпретации (2015)
Асеев Г. Г. - Совершенствование метода многокритериальной оптимизации в электронном документообороте, основанного на локальной геометрии множества Парето (2015)
Жолткевич Г. Н. - Математическое моделирование структуры отношений параметров функционирования сердечно-сосудистой системы организма человека, Высоцкая Е. В., Носов К. В., Рак Л. И., Ахназарянц Э. Л. (2015)
Михаль О. Ф. - Математическая модель динамики формирования и оценки опасности аневризмы (2015)
Омаров М. А. - Поиск способов оценивания тяжести заболевания атопическим дерматитом с использованием модели нечеткого вывода, Цехмистро Р. И., Трубицин А. А. (2015)
Кривошеєв К. В. - Метод побудови графічних стимулів для системи підтримки прийняття рішень при діагностуванні зору (2015)
Перова И. Г. - Нейро-фаззи система для задач обработки медицинских данных в ситуациях множества диагнозов, Бодянский Е. В. (2015)
Гончаренко М. О. - Сравнительный анализ методов формирования дескрипторов изображений в контексте задачи сегментации видеопотока (2015)
Кораблев Н. М. - Краткосрочное прогнозирование временных рядов, содержащих аномальные значения, при помощи моделей искусственных иммунных систем, Иващенко Г. С. (2015)
Дрофа В. О. - Інформаційно-екстремальний алгоритм розпізнавання нестаціонарних за яскравістю зображень, Єфіменко Т. М. (2015)
Жемчужкина Т. В. - Статистический анализ спектральных характеристик ЭМГ-сигнала с целью дифференцирования поясничных болей, Носова Т. В., Носова Я. В., Губанов А. В., Дуплий Д. Р., Котульский И. В. (2015)
Тімофєєв В. О. - Інформаційна технологія аудиту складу на основі імітаційного моделювання, Гуца О. М., Єльчанінов Д. Б. (2015)
Колтун Ю. Н. - Компьютерная информационная система учета людей с врожденными и приобретенными заболеваниями сетчатки зрительного анализатора человека, Подпружников П. М., Радченко В. А., Тарануха О. А., Токарев В. В. (2015)
Табакова І. С. - Намотування корда автомобільних шин за геодезичними траєкторіями (2015)
Щавінський Ю. В. - Відпрацювання алгоритмів розрахунку даних для підвищення ефективності вогневого ураження великорозмірних цілей (2015)
Лазаренко О. В. - Разработка алгоритма смыслового анализа текста для синтеза реферата в системе автоматического реферирования, Панченко Д. И., Буряк Е. Ю. (2015)
Памяти Ю. П. Шабанова-Кушнаренко (2015)
Об авторах (2015)
Правила оформлення рукописів для авторів науково-технічного журналу "Біоніка інтелекту" (2015)
Исходные данные (2015)
Адаменко Я.О. - Екологічний стан атмосферного повітря на території Івано-Франківської області, Акульшин О.О. (2011)
Яковлєв Є.О. - Вплив сучасного ресурсокористування на формування еколого-техногенних загроз національній безпеці України (2011)
Орфанова М.Мик. - Перспективи підвищення ефективності використання бітумінозних сланців, Орфанова М.Мих. (2011)
Давиденко В. А. - Екологічні проблеми Луганської області, Ноженко О.О. (2011)
Шмандій В. М. - Оцінка рівня екологічної небезпеки регіону, сформованої техногенною сейсмічністю, Брендун В.І., Харламова О.В. (2011)
Зузук Ф. В. - Осушувальні меліорації в басейні р. Стохід Волинської області, Колошко Л.К. (2011)
Зорін Д. О. - Розвиток заповідної справи у Дністровському каньйоні, Манюк О.Р. (2011)
Кашпурович Г. О. - Екологічні аспекти використання упаковки і товару, Стельмахович Г.Д. (2011)
Мальований М. С. - Проблема підготовки наукових кадрів в галузі охорони навколишнього середовища (2011)
Адаменко О. М. - До проблем подолання екологічної кризи у м. Калуш та підземного вилуговування солей на Верхньо-Струтинському родовищі, Мороз В.І. (2011)
Адаменко О. М. - Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Міжнародна науково-практична конференція. 8-10 вересня 2010 р. м. Ужгород (2011)
Архипова Л. М. - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Шацький національний природний парк: перспективи міжнародної співпраці", Міщенко Л.В. (2011)
До 75 річчя професора О.М. Адаменка (2011)
Адаменко О. М. - Старунський геодинамічний полігон – Парк Льодовикового періоду, Міщенко Л.В., Мосюк І.В., Стельмах О.Р., Зорін Д.О., Приходько М.М., Радловська К.О. (2011)
Адаменко Я. О. - Галицький протипаводковий полігон, Мандрик О.М., Архипова Л.М., Зоріна Н.О. (2011)
Адаменко Я. О. - Спільний румунсько-український підручник з екологічного аудиту і менеджменту, Мандрик О.М., Міщенко Л.В., Шкіца Л.Є., Карпик Р.Т. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Адаменко О. М. - Комп’ютеризована система екологічної безпеки Центральної та Східної Європи (2011)
Журавель М. Ю. - Дистанційна оцінка якості рекультивації родючих земель, бурових майданчиків на нафтогазових родовищах України, Клочко Т.О. (2011)
Климчик О. М. - Основні екологічні аспекти проведення меліоративних робіт (2011)
Герецун Г. М. - Кислотність атмосферних опадів як складова екологічної безпеки урбанізованих територій, Масікевич Ю.Г. (2011)
Кучерявий В. П. - Урбоекологія, фітомеліорація: витоки і шляхи розвитку (2011)
Азроян Г. Н. - Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо- та шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та їх осадження на карбонатахї 30-36, Орфанова М.М, Думенко С.С., Крикливий Ю.А. (2011)
Приходько М. М. - Проблеми управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем (2011)
Хащак М. З. - Геофізична зброя та її зв'язок з катастрофічними природними явищами (2011)
Зорін Д. О. - Екологічна безпека Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України (2011)
Гайдін А. М. - Озеро в Домбровському калійному кар’єрі (2011)
Радловська К. О. - Міждисциплінарні дослідження Старуні українсько-польськими експедиціями у 2004-2009 рр. (2011)
Міщенко Л. В. - Конструктивна геоекологія – новий напрям екологічних досліджень (2011)
Зоріна Н. О. - Перший в Україні навчальний посібник з виробничої практики екологів (2011)
Адаменко Я. О. - Геологія з основами геоморфології – новий підручник для бакалаврів екології (2011)
Зозуляк В. І - Медична геологія – новий напрям науково-практичних досліджень в геології і медицині, Пилипенко І.І. (2011)
Адаменко О. М. - Фоновий моніторинг довкілля (2011)
Архипова Л. М. - V науково-практична конференція "Сучасні проблеми збалансованого природокористування" у м. Кам'янець-Подільському, Міщенко Л.В. (2011)
Мандрик О. М. - Перший Карпатський молодіжний екологічний форум, Міщенко Л.В., Зоріна Н.О., Архипова Л.М., Нагорний Р.В., Скрипник В.М., Міскевич У.Д. Дмитрієв М.М., Матейчик В.П. (2011)
Архипова Л. М. - Засідання науково-методичної комісії МОН України з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування (2011)
Приходько М.М. - Круглий стіл з проблем системної природничої географії, Головчак В.Ф., Яворський А.І., Максимюк В.П., Приходько М.М. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення сиаией для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2011)
Савченко С. В. - "Громада обраних”: протестантська трудова етика, капіталістичний дух та українська штунда (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Шеремет В. Ю. - Управління економікою СРСР у 1920-х рр. в оцінках дослідників доби перебудови (2015)
Дячок О. О. - Відображення аспектів міжнародної торгівлі періоду Тридцятилітньої війни в збірнику документів "Русско-шведские экономические отношения XVII века” (2015)
Колесников К. М. - Бюджет війни: між волонтерством і фіском. Фінансування війни в античних державах Північного Причорномор’я (2015)
Козачок О. Б. - Економічні відносини Візантії та Галицького князівства у другій половині ХІІ ст. (2015)
Заяць А. Є. - Волинські міста XVI – першої половини XVII ст.: митна політика та організаційні засади торгівлі (2015)
Семенюк Н. О. - Соціально-економічне життя на Чернігово-Сіверських землях у XVI – на початку XVII ст. (2015)
Солдатова К. О. - Розвиток народних промислів в умовах фінансової реформи Івана Самойловича 1678 р. (2015)
Морозов О. В. - Західноєвропейське купецтво в азово-чорноморській торгівлі Російської імперії у XVIІI ст. (правовий та соціальний аспекти) (2015)
Жиброва Т. В. - Организация таможенного и питейного управления в г. Азове в начале XVIІI в. (2015)
Посунько О. М. - Судові матеріали Катеринославської губернії як джерело до історії купецтва останньої чверті XVIІI ст. (2015)
Rutkowski M. - Towarzystwa żeglugi parowej w imperium carskim w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku (2015)
Шандра І. О. - Конфлікт інтересів представницьких організацій підприємців українських губерній щодо митних тарифів на промислові товари (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив національного відродження на розвиток промисловості Фінляндії (2015)
Проців О. Р. - Господарське значення експорту та імпорту мисливської продукції Австро-Угорської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Архірейський Д. В. - Україна у радянській зовнішній торгівлі доби нової економічної політики (2015)
Фрадинський О. А. - Організація поставок союзників за системою ленд-лізу через Іран під час ІІ Світової війни (2015)
Каковкіна О. М. - Чорноморський напрям радянсько-болгарських відносин наприкінці 1960-х рр.: політика, торгівля, туризм і контрабанда (2015)
Відомості про авторів (2015)
Яковлев А. И. - Уточненная методика проведения комплексного анализа хрупкой прочности зоны патрубка корпуса реактора при аварийном термошоке. Сообщение 2. Хрупкая прочность, Рудаков К. Н. (2014)
Внуков Ю. Н. - Применение модуляции скорости главного движения фрезерного станка для гашения регенеративных автоколебаний при фрезеровании тонкостенных деталей, Натальчишин В. В., Гермашев А. И., Кучугуров М. В., Дядя С. И. (2014)
Strackeljan J. - Necessary conditions of stability moving parts of rotor centrifuge, Babenko A., Lavrenko Ia. (2014)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л. (2014)
Губарев О. П. - Дослідження енергетичних втрат систем промислового гідроприводу, Левченко О. В., Самандиджан Х. (2014)
Лапач С. М. - Проблеми побудови регресійних моделей процесів різання металів (2014)
Доник В. Д. - Внезапная разгерметизация отсека через "рваное" отверстие продувочной магистрали силовой установки (2014)
Гнатів Р. М. - Зміна енергії пришвидшеного турбулентного потоку рідини в трубопроводі за даними спектрального аналізу, Босак М. П. (2014)
Цибрій Ю. О. - Моделювання розподілу температур титанового розплаву з урахуванням його течії, Грабовський Г. Г. (2014)
Коробко І. В. - Дослідження дії асиметричності потоку рідини, викликаної місцевими гідравлічними опорами у вигляді двох колін, на точність перетворювачів витрати ультразвукового класу, Рак А. М. (2014)
Дмитрах І. М. - Деформування та опір руйнуванню трубопровідних сталей у воденьвмісному середовищі, Сиротюк А. М., Лещак Р. Л. (2014)
Кузьо І. В. - Використання морфологічного середовища для синтезу конструкцій машин, Зінько Р. В. (2014)
Веретельник Т. И. - Влияние гидродинамической кавитационной обработки на электрохимические показатели водопроводной воды, Цыба А. А., Себко А. В. (2014)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета конических ультразвуковых кавитационных камер (2014)
Голуб В. П. - Классические критерии разрушения в решении задач усталости при двухосном комбинированном нагружении (2014)
Шамарин Ю. Е. - Импульсные методы обработки металлов давлением, Холявик О. В., Борис Р. С. (2014)
Тітов В. А. - Вплив форми каналу матриці на параметри процесу деформування заготовок при гвинтовому уширяючому пресуванні, Злочевска Н. К., Герасимова О. В. (2014)
Струтинський В. Б. - Коливальні процеси у багатокоординатних верстатах паралельної кінематики, обумовлені гіроскопічними моментами, які діють на шпиндель, Дрозденко В. М., Юрчишин О. Я. (2014)
Бородій Ю. П. - Аналіз напружено-деформованого стану ножів при різанні дроту (2014)
Фам Д. К. - Поврежденность и эффективная диаграмма деформирования алюминиевого сплава АМГ2, Халимон А. П. (2014)
Парненко В. С. - Расчет параметров впадин обкаточных дисковых фрез для изготовления пил с неравномерным шагом (2014)
Луговской А. Ф. - Мехатронная система управления ультразвуковым трубчатым кавитатором, Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Новосад А. А., Гришко И. А. (2014)
Котляров В. П. - Алгоритм проектування та технологічне забезпечення операцій лазерного поверхневого гартування ріжучих інструментів, Дубнюк В. Л. (2014)
Узунов О. В. - Уточнення коефіцієнту витрати для гідравлічних дроселів клапанно-дросельних груп, Ночніченко І. В., Галецкий О. С. (2014)
Эль-Дахаби Ф. В. - Принципы проектирования высокоскоростных зажимных патронов, Кузнецов Ю. Н., Хазим М. Т. (2014)
Равская Н. С. - Технологические особенности изготовления арочных зубчатых передач, Клочко А. А., Воробьев С. В. (2014)
Узунов О. В. - Система автоматичного регулювання товщини змащувального шару у вузлах тертя машин, Пославський О. М. (2014)
Виноградов А. Г. - Влияние неоднородности пространственного распределения капель на экранирующие свойства водяной завесы (2014)
Крищук М. Г. - Біомеханіка передньої черевної стінки людини з імплантатами при функціональних навантаженнях, Лисенко Р. Б. (2014)
Матвеєва Н. В. - Проблеми розвитку кредитування комерційними банками України, Маркітан О. О. (2016)
Петришина Н. С. - Удосконалення організації обліку товарно-матеріальних цінностей в умовах автоматизації, Голод Т. А. (2016)
Горбатюк О. В. - Шляхи удосконалення фінансового та управлінського обліку в умовах автоматизації, Антонішин В. В. (2016)
Пирожок О. С. - Особливості проведення аудиту розрахунків з оплати праці, Мельник Ю. В. (2016)
Пирожок О. С. - Роль облікової політики на підприємстві та вимоги до неї, Войчишина В. В. (2016)
Маловичко С. В. - Наукові підходи до визначення електронної торгівлі (2016)
Бочарова Ю. Г. - Стан, особливості розвитку та конкуренція на світовому ринку олійних культур (2016)
Шаховалова Є. О. - Фінансово-економічні аспекти відтворення землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві (2016)
Степанцова Ю. М. - Стабільний рівень конкурентоспроможності підприємства як базовий аспект його ефективної діяльності, Вороненко Х. О. (2016)
Матвеєва Н. В. - Проблеми фінансового планування на підприємстві, Олійник В. М. (2016)
Процик О. О. - Удосконалення формування капіталу акціонерного товариства за рахунок планування, Сологуб С. Л. (2016)
Сем’янчук П. М. - Теоретичні аспекти необхідності формування та нарощування інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, Винова В. В. (2016)
Бас Ю. В. - Теоретичні основи формування фінансової стратегії підприємства, Зикова Г. В. (2016)
Бордун О. Ю. - Медичний туризм міста Львова: соціально-економічні можливості для розвитку (2016)
Коваленко Л. О. - Організація надання соціальної допомоги населенню в Україні, Товстиженко О. В. (2016)
Кошулаб Н. В. - Законодавство Російської імперії щодо реформування аграрного сектору економіки України (перша половина ХІХ століття), Гнатюк М. В. (2016)
Румик І. І. - Розвиток виробництва та споживання продовольства в світовій економіці (2016)
Співачук В. Л. - Економічна теорія та економічна політика: алгоритм комунікації, Горобець Ю. В. (2016)
Смолич Д. В. - Перспективні напрямки розвитку волинського регіону: економічний, соціальний, екологічний аспекти на основі кластеризації та посиленні транскордонної співпраці (2016)
Чупріна М. O. - Трансфoрмація іннoваційнoї системи управління рoзвиткoм прoмислoвoсті регіoну в умoвах ресурсних oбмежень (2016)
Васьків О. М. - Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини, Стадник Ю. А., Шевчук І. Б., Мищишин О. Я. (2016)
Мартинюк В. В. - Організаційно-правове забезпечення фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України (2016)
Адаменко О.М. - Кафедра екології ІФНТУНГ у вирішенні освітянських та наукових екологічних проблем, Адаменко Я.О., Мандрик О.М., Зоріна Н.О. (2012)
Адаменко О.М. - Що таке "екологічні науки"? (2012)
Стойко С.М. - Охорона біосфери як наукова дисципліна та її підрозділи (2012)
Триснюк В.М. - Регіональна екобезпека як складова сталого розвитку (2012)
Адаменко О.М. - Комп’ютерні програми оцінки екологічного стану екосистем та безпеки життєдіяльності населення у зоні впливу нафтогазових родовищ, Міщенко Л.В., Зорін Д.О., Крихівський М.В. (2012)
Манюк О.Р. - Техногенне навантаження на навколишнє середовище підземних сховищ газу Передкарпаття (2012)
Рудько Г.І. - Розробка концепції моніторингу об’єктів надрокористування в Україні, Панібрацька О.В. (2012)
Чепіжко О.В. - Системна концепція моніторингу геологічного середовища території Північного Причорномор’я (2012)
Архипова Л.М. - Концепція екологічної безпеки басейнових систем районів нафтогазовидобування, Адаменко Я.О., Мандрик О.М. (2012)
Гайдін А.М. - Домбровське озеро: прогнози і факти, Дяків В.О. (2012)
Овчарук О.В. - Екологічна оцінка ґрунту за небезпекою осолонцювання при використанні відходів спиртового виробництва, Трач С.В., Овчарук О.В. (2012)
Радловська К.О. - Дослідження екологічного стану грунтів Рогатинського Опілля (2012)
Сивий М.Я. - До проблеми утилізації гірничопромислових відходів у Вінницькій області (2012)
Кроїк Г.А. - Закономірності та механізм процесу сучасного вивітрювання відвальних шахтних порід як основа оцінки екологічної небезпеки територій, Гаспарян М.К., Синицька О.Ю. (2012)
Приходько М.М. - Збалансоване ресурсокористування (теоретичний аспект), Приходько М.М. (старший), Приходько Н.Ф., Косило Л.С. (2012)
Батлук В.А. - Математична модель руху зважених частинок у закручених потоках, Басов М.В., Параняк Н.М. (2012)
Підлуська К.Д. - Аналіз фізичної моделі снігової лавини (2012)
Тутка В.В. - Реконструкція і модернізація золоочисного обладнання Бурштинської ТЕС, Михайлова Ю.О. (2012)
Мольчак Я.О. - Вплив сміттєзвалищ м. Луцька на екологічний стан територій, Мисковець І.Я., Колядинський М.І. (2012)
Лабій Ю.М. - Поняття про формування біогеоценозів у залежності від процесів у надрах планети як важлива частка знань при викладанні екології, Мердух І.І., Крупчук Т.Ю. (2012)
Хащак М.З. - Із історії геоекологічних досліджень на Дністровському протипаводковому полігоні (2012)
Адаменко О.М. - Початок реставраційних лабораторно-аналітичного корпусу на Дністровському протипаводковому полігоні, Мандрик О.М., Гаврилович І.М. (2012)
До 60-річчя професора Г.І.Рудька (2012)
До 70-річчя професора Я.М.Семчука (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація про І Міжнародну науково-практичну конференцію "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" 20-22 вересня 2012 року, м. Івано-Франківськ (2012)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2012)
Адаменко Я. О. - Програма охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року, Приходько М. М., Головчак В. Ф. (2012)
Адаменко О. М. - Методика складання екологічних карт, Адаменко Я. О., Міщенко Л. В., Зорін Д. О., Зоріна Н. О. (2012)
Міщенко Л. В. - ГІС – моделі геоекологічного районування (2012)
Архипова Л. М. - Застосування теорії і методів оцінки гідроекологічної безпеки на передпроектних стадіях будівництва (2012)
Мокін В. Б. - Автоматизація моніторингу поверхневих вод басейну річки Дністер з використанням ГІС-технологій, Крижановський Є. М. (2012)
Мокрий В. І. - Інформаційно-аналітичні технології моніторингу озер Шацького національного природного парку (НПП) (2012)
Іванюта С. П. - Оцінка природно-техногенних загроз безпеці Донецької області (2012)
Радловська К. О. - Із історії досліджень проблеми збалансованого ресурсокористування для побудови районних ГІС (2012)
Триснюк В. М. - Перспективне територіальне планування для збалансованого ресурсокористування на підставі аерокосмічних досліджень (на прикладі Західної України) (2012)
Піварчук Т. М. - Абсолютна геохронологія палеонтологічних знахідок мамонта і волохатих носорогів із с. Старуня (2012)
Шмандій В. М. - Навчальна практика у Дністровському каньйоні, Мальований М. С., Семчук Я. М. (2012)
Бортник С. Ю. - Геоекологічне районування Карпат і Поділля на основі ландшафтно-геохімічного аналізу, Зузук Ф. В., Лабій Ю. М., Мольчак Я. О., Семчук Я. М. (2012)
Лабій Ю. М. - Природно-техногенна безпека гідроекосистем, Парпан В. І. (2012)
Білявський Г. О. - Новий підручник з моніторингу навколишнього середовища, Боголюбов В. М., Ісаєнко В. М. (2012)
Архипова Л. М. - Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України" (2012)
Архипова Л. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Регіональні та транскордонні проблеми екологічної безпеки" (Горбуновські читання), Міщенко Л. В. (2012)
Коробейнікова Я. С. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Туризмознавство: наукові та практичні аспекти", Міщенко Л. В., Побігун О. В. (2012)
Мандрик О. М. - Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова енергетика - 2011", Архипова Л. М. (2012)
Семчук Я. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Безпека об'єктів нафтогазового комплексу", Архипова Л. М. (2012)
Архипова Л. М. - Засідання Басейнової ради Дністра, Зорін Д. О., Мандрик О. М. (2012)
Адаменко Я. О. - Засідання робочої групи Науково-методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування у м. Харкові (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2012)
Василюк П. М. - Агробіологічні особливості сортів-двoручок пшениці м'якої (Triticum aestivum L.), Улич Л. І. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості вирощування озимих культур за умов змін клімату (2012)
Костенко Н. П. - Оновлення офіційних зразків сортів льону довгунця та кудряшу (linumusitatissimumL.,linum humili mill.) (2012)
Корнєєва С. А. - Производственно-биологические особенности новых колонновидных сортов яблони, Сєдов Е. Н. (2012)
Мельник Я. А. - Оцінка технологічної якості гібридів буряку цукрового (Beta vulgaris L.) за вмістом а-амінного азоту, Корнєєва М. О. (2012)
Панфилова О. В. - Особенности пигментного аппарата и анатомической структуры листьев смородины красной (ribes rubrum l.), обусловленные засухоустойчивостью, Голяева О. Д. (2012)
Иващенко Ю. А. - Полевая оценка поражаемости грибными болезнями сортов и форм нектарина (Prunuspersica(L.) Batsch. subsp. nectarina(ait.) shof.) с признаком мужской стерильности из коллекции Никитского ботанического сада, Шоферистов Е. П., Митрофанова О. В., Звонарева Л. Н. (2012)
Сорока В. І. - Продуктивність, морфоагробіологічні та адаптивні властивості сортів ріпаку озимого (Brassica napus L.) (2012)
Корнєєва М. О. - Ефективність добору за ембріологічними показниками стресостійких до абіотичних факторів рослин буряку цукрового (Beta vulgaris L.), Чередничок О. І. (2012)
Курило В. Л. - Залежність фотосинтетичної здатності рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum Pers.) від його сортових особливостей та норм мінерального живлення, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2012)
Каражбей Г. М. - Поповнення ринку сортових русурсів сорго звичайного двокольорового (Sorghum bicolor L.) (2012)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин України: горох посівний (PisumsativumL. sensulato), Загинайло М. І. (2012)
Хареба В. В. - Адаптування схем сортової сертифікації насіння овочевих культур, призначеного для міжнародної торгівлі, Лещук Н. В., Броновицька М. А., Позняк О. В. (2012)
Шкуренко Л. В. - Залежність ефективності виробництва пшениці озимої від ступеня інтенсивності сорту (2012)
Гринів С. М. - Оптимізація витрат за проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність і стабільність сортів ботанічних таксонів групи зернобобових (2012)
Мілієнко М. В. - Вивчення господарсько-цінних та морфологічних ознак коренеплодів вихідних форм та гібридів буряку кормового (BetavulgarisL. subsp. vulgarisvar. crassa) (2012)
Корнеева М. А. - Институту сахарной свеклы 90 лет (2012)
Українському інституту експертизи сортів рослин – 10 років (2012)
Віктору Кузьмовичу Рябчуну – 60 (2012)
Гринів Світлані Миколаївні – 45 років від Дня народження (2012)
Уличу Леоніду Ісаковичу – 75 (2012)
Даниленко А.І. - Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки, Зимовець В.В., Шелудько Н.М. (2015)
Береславська О.І. - Девальваційні шоки та їх наслідки для економіки України (2015)
Корнівська В.О. - Ризики впровадження сек'юритизації активів в Україні (2015)
Терещенко Г.М. - Рекапіталізація небанківських фінансових установ в Україні: обмеження та механізми (2015)
Шірінян Л.В. - Фінансове забезпечення превентивних заходів у страхуванні (2015)
Бурлай Т.В. - Політика соціальної якості в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Лебеда Т.Б. - Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні (2015)
Кучер Л.Ю. - Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері (2015)
Твердохлібова Д.В. - Вплив кредитних операцій корпоративного сектора на доходи бюджету України (2015)
Величко В.В. - "Градуалізм" як особливість політики перехідної економіки Китаю (2015)
Шаповал Ю. І. - Регулятори і регулювання: ефективність реформ у фінансовому секторі (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2015 р. (укр. мовою) (2015)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2015 г. (на рус. языке) (2015)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2015 р. (англ. мовою) (2015)
Содержание (2016)
Сиволап В. Д. - Електрична активність міокарда за даними добового моніторування ЕКГ у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду та безсимптомною діастолічною дисфункцією, Земляний Я. В., Назаренко О. В. (2016)
Лашкул Д. А. - Ремоделювання позаклітинного матриксу та лівого передсердя у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу з нирковою дисфункцією (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості змін структурно-геометричних показників серця в чоловіків із надлишковою масою тіла та ожирінням залежно від функціонального класу хронічної серцевої недостатності (2016)
Макурина Г. И. - Изучение механизмов активации васкулярного эндотелия у больных псориазом и артериальной гипертензией (2016)
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед - Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Федотов В. П., Носонова Г. В. (2016)
Михалюк Є. Л. - Динамічні спостереження за вегетативним забезпеченням центральної гемодинаміки та фізичної працездатності бігунів на дистанції 400 метрів, Малахова С. М., Діденко М. В. (2016)
Ганчева О. В. - Патогенетичний зв’язок дисбалансу ізоформ синтази оксиду азоту в панкреатичних острівцях підшлункової залози із хронічною пренатальною гіперглікемією, Колесник Ю. М., Вородєєва Ю. І. (2016)
Завгородний С. Н. - Диагностический алгоритм обследования пациентов с патологией эндокринной системы, требующих симультанного оперативного лечения, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Доля О. С., Марусий А. И. (2016)
Баранник Н. Г. - Изменение иммунного статуса при флегмонах челюстно-лицевой области в зависимости от распространённости гнойного процесса, Варжапетян С. Д., Сидоряко А. В., Карабинова Ю. С. (2016)
Белай А. И. - Технические аспекты модифицированной тотальной экстраперитонеоскопической герниопластики у больных с паховой грыжей (2016)
Ліскіна І. В. - Ефективність гістологічного та цитологічного дослідження при різних ендоскопічних методах забору біопсій у хворих із фтизіо-пульмонологічною патологією, Шпак О. І., Загаба Л. М., Бичковський В. Б., Яцина М. Ф. (2016)
Ясінський Р. М. - Особливості імунологічного статусу хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Макарович А. Г., Арендарук М. А., Макарова О. Г. (2016)
Пекарь А. Ю. - Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з Епштейна-Барр вірусною інфекцією, Міцода Р. М. (2016)
Сінча К. А. - Клінічні особливості депресивних і парадепресивних проявів у хворих на шизофренію (2016)
Воскобойнік О. Ю. - Спектрофотометричне визначення оригінальної субстанції Хінабут і таблетованої лікарської форми на її основі, Медведєва К. П., Коваленко С. І., Васюк С. О. (2016)
Pruglo Ye. S. - Antiviral activity of trifuzol for the broiler at poultry farm, Pohorlyuk A. Yu., Parchenko V. V., Panasenko О. I., Knysh Ye. G. (2016)
Antypenko O. M. - Investigation of actoprotective activity in a range of 6-N-R-tetrazolo/1,5-c/quinazolin-5(6H)-ones, Kovalenko S. I., Trzhetsinsky S. D. (2016)
Кривопустов О. С. - Звичний аборт: дискусійні питання етіології та патогенезу (2016)
Місяк С. А. - Психосоматичні аспекти поведінки онкологічних хворих, які потрібно враховувати при реабілітації (2016)
Varchenko O. - Specific features new agricultural policy in the United State (2015)
Шуст О. А. - Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури ринку продукції м’ясного скотарства (2015)
Сатир Л. М. - Теоретичні аспекти підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах, Скоцик В. Є. (2015)
Непочатенко А. В. - Сучасний стан та шляхи поліпшення технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Непочатенко В. А. (2015)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади розвитку мережі молокозаготівельних пунктів, Микитюк Д. М. (2015)
Карман О. В. - Теоретичні засади функціонування агропродовольчого ринку України (2015)
Камінська А. І. - Теоретичні засади формування категорії "Ринок" в процесі еволюції економічної думки (2015)
Ібатуллін М. І. - Методичні підходи до оцінки кон’юнктури агропродовольчого ринку (2015)
Артімонова І. В. - Теоретико-методичні аспекти трактування категорії "Стійкості сільськогосподарських підприємств", Ткаченко К. В., Липкань О. В. (2015)
Бондаренко Р. І. - Сутність категорії "агропродовольчий ринок", його роль та місце в структурі АПК (2015)
Паткін Є. Д. - Визначення справедливої ціни ризикового активу (2015)
Підгорний В. А. - Теоретичні засади трактування категорії "Ефективність" (2015)
Гвоздєв Ю. В. - Теоретичні підходи до трактування категорії "Інвестиція", Рудич О. О., Левандівський О. Т. (2015)
Заболотний В. С. - Теоретичні засади оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах, Хомяк Н. В. (2015)
Zadorozhna R. - The balance sheet as a statistical tool of research of financial component of national wealth (2015)
Сокольська Т. В. - Адаптація сільського господарства до ризиків та загроз, викликаних деструктивним впливом виробництва та зміною клімату (2015)
Редько М. С. - Методологія дослідження реструктуризації аграрних підприємств (2015)
Грищенко Д. Ю. - Теоретичні підходи до трактування дефініції "Ринок" (2015)
Степура Л. О. - Проблеми ефективного землевикористання в контексті сталого розвитку сільських територій (2015)
Стаднік Л. І. - Удосконалення організації фінансово- господарського контролю в аграрних формуваннях (2015)
Островський І. В. - Екологічна модернізація техногенно-небезпечних виробництв України (2015)
Радько В. І. - Організаційно-технологічні чинники інтенсифікації виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, Гура А. М. (2015)
Іщенко А. В. - Організаційно-економічні засади стійкості особистих селянських господарств в Україні (2015)
Гаврик О. Ю. - Зарубіжний досвід організації птахівничого бізнесу та напрями його адаптації у вітчизняній практиці (2015)
Satyvaldiyeva B. - Industrial concentration in the regions of the Kyrgyz republic approaches using new economic geography (2015)
Однорог М. А. - Інвестиційна оцінка складових факторів в АПК Київської області (2015)
Антонюк К. В. - Функціональна диверсифікація міжнародного туристичного ринку (2014)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні основи організації обліку на підприємстві (2014)
Вербицька Ю. В. - Аналіз міжнародного досвіду проведення масштабних спортивних подій у контексті їх ефективності, Лаврик І. В. (2014)
Дудчик О. Ю. - Особливості венчурного бізнесу в Україні, Гулейко Ю. О., Бережна К. В. (2014)
Духновська Л. М. - Теоретичні і методологічні аспекти обліку фінансового лізингу, Казанівська О. Т. (2014)
Казакова Т. С. - Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки (2014)
Костирко Л. А. - Фінансова безпека – фактор конкурентоспроможності країни (2014)
Мазур О. Є. - Динаміка споживчого попиту в Україні (2014)
Матусевич К. М. - Економічний інтерес як чинник і рушійна сила мотивації людських дій (2014)
Науменко І. В. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства Харківської області (2014)
Патюта І. М. - Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору (2014)
Cословський В. Г. - Бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства, Повєткіна А. С. (2014)
Прямухіна Н. В. - Аналіз виконання та напрями вдосконалення стратегії розвитку регіонів (2014)
Лукін В. О. - Теоретичні аспекти аналізу податкових надходжень до бюджету, Савченко В. І. (2014)
Скоморохова С. Ю. - Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства, Ніколаєнко С. М., Гейвич Л. В. (2014)
Степаненко О. І. - Бухгалтерський документ як джерело інформаційного забезпечення обліку виробничих запасів, Довга Т. А. (2014)
Трішкіна Н. І. - Оптова торгівля як складова інфраструктури товарного ринку (2014)
Федяєва М. С. - Процес децентралізації регулювання економіки в Європі та його наслідки для розвитку регіонів (2014)
Хоружий Б. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири спиртової промисловості України, Слободян Н. Г. (2014)
Shaposhnykov K. S. - Сonvergent development infocommunication operators in the national economy, Osadchiy O. D. (2014)
Титул, зміст (2015)
Яцюк Г. В. - Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації (2015)
Тарасевич В. М. - Про державно-капіталістичну обумовленість інноваційного розвитку національної економіки (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Інституціональні фактори клептократичної економіки (2015)
Олійник Я. Б. - Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект, Пістун М. Д., Мельничук А. Л. (2015)
Осташко Т. О. - Структурні зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами під впливом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Скрипник А. В. - Проблеми фінансування та оподаткування у сфері утилізації відходів в Україні та світі, Міхно І. С. (2015)
Гура Н. О. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності (2015)
Відомий вчений-економіст і педагог (2015)
Х Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція (2015)
Зміст журналу "Економіка України” за 2015 рік (2015)
Губочкін М. - Соціально-економічний розвиток містечка Кропивна – полкового центру Кропивнянського козацького полку (2015)
Гончарова Н. - Досвід приватної дворянської допомоги в роки Кримської війни (2015)
Ткаченко Т. - Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (2015)
Ткаченко О. - Благодійна акція цукропромисловця Миколи Артемійовича Терещенка (2015)
Тарапон О. - Партійна риторика і мовленнєва культура як відображення радянської системи цінностей в Україні 1920-1930-х рр. (2015)
Бобровнік Ю. - Еволюція правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (1990-2010 рр.): історичний аспект (2015)
Коцур В. - Політичні процеси в Галичині наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2015)
Чирков О. - Головні етнокультурні зміни людності на території Донецько-Приазовського краю від найдавніших часів до сучасності: спроба узагальнюючої оцінки (2015)
Ткаченко В. - Історіографія волинського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Соловйова Т. - Розвиток мануфактурного виробництва Київської губернії на початку ХІХ ст.: радянська історіографія (2015)
Степаненко В. - Еволюція законодавчої бази Радянської України 1920-1930-х рр. в умовах утвердження тоталітаризму: історіографічний дискурс (2015)
Висовень О. - Джерела вивчення історії Євангельських християн-баптистів у період радянського тоталітаризму (1944-1989) (2015)
Фігурний Ю. - Осягнення етнокультурного розвитку України у ХІХ ст. (2015)
Говоровська О. - Формування методологічних підходів щодо оцінки модернізації вищої освіти (2015)
Намонюк Ч. - Порівняльна характеристика міграційних загроз для країн ЄС через російський чинник: українські мігранти vs сирійські біженці (2015)
Коцур Н. - Наукова і практична робота вчених Харківського медичного товариства в галузі епідеміології та бактеріології (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Левченко І. - Міжнародне наукове співробітництво природничих та медичних товариств Київщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Товкун Л. - Наради і з’їзди санітарно-харчових лікарів у 20-30-х рр. ХХ ст. та їх внесок у розвиток гігієни харчування в Україні (2015)
Бей Р. - Механізація кормовиробництва як передумова розвитку вітчизняного тваринництва (2015)
Коцюбанська О. - Виноробні традиції України в історичній ретроспективі (2015)
Дрозд П. - Природоохоронна діяльність академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1900-1987 рр.) в Україні (2015)
Дрок П. - Наукові досягнення Архипа Люльки (2015)
Тверитникова О. - Автореферати дисертацій як джерело з вивчення розвитку електротехнічної галузі України (з досвіду діяльності спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 Харківського Політехнічного інституту впродовж 1967-1991 рр.) (2015)
Шпиталь В. - Останні роки життя академіка М. В. Птухи: самоаналіз стану душі, умов та обставин (2015)
Удре В. - Аерокосмічні методи пошуку корисних копалин і проблеми оптимального природокористування: науковий і прикладний аспекти (за матеріалами розробок Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України) (2015)
Жам О. - Евакуація сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій Переяславського району Київської області в роки німецької окупації (1941-1943), Калінович О., Калінович Ю. (2015)
Бова І. - Відтворення культурного етноландшафту села Середньої Наддніпрянщини у Музеї народної архітектури і побуту НІЕЗ "Переяслав" (2015)
Буряк Л. - Рецензія на монографію: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. (2015)
Вступ (2015)
Барабаш О. О. - Проблемні питання управління якістю підготовки фахівців, Барабаш Т. М., Гострик О. М. (2015)
Бондаренко С. А. - Типізація інновацій в забезпеченні балансу інноваційного розвитку виноробних підприємств (2015)
Булишева Д. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент раціоналізації рекреаційного землекористування Одеської міської агломерації (2015)
Вартанян Г. В. - Стратегії формування та реалізації туристичного потенціалу поліфункціональних територій (2015)
Владимирська Н. І. - Теоретичні аспекти та особливості інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Волохова М. П. - Фіскально-регулюючий потенціал особистого прибуткового оподаткування в Україні (2015)
Волчков О. Є. - Теоретико-методологічний аналіз трансакційних витрат та їх регулювання в підприємницькій діяльності операторів телекомунікацій, Коваль В. В, Лисюк В. М. (2015)
Галушкіна Т. П. - Формування стратегії ризик-менеджменту на рекреаційних територіях транскордонного статусу (на прикладі Нижньодунайського регіону), Карпенко О. О., Біньковська О. В. (2015)
Грінченко Ю. Л. - Головні тенденції розвитку управління ланцюгами постачань в умовах глобальної економіки (2015)
Дюжев В. Г. - Формирование системы индексов-измерителей уровней повышения инновационной восприимчивости предприятий к технологиям нетрадиционной возобновляемой энергетики, Сусликов С. В. (2015)
Єрмакова О. А. - Європейська регіональна інноваційна політика: досвід для регіонів України (2015)
Куруцова Е. С. - Обгрунтування перспективних напрямів розвитку та популяризації сонячної енергетики на рівні домогосподарств (2015)
Левицька А. В. - Облік інвестиційних витрат і економії при фінансуванні енергозберігаючих заходів на умовах енергетичного перфоманс-контракту (2015)
Лисюк В. М. - Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему, Деркач Т. В. (2015)
Мельников С. В. - Ефекти горизонтальних злиттів фірм в умовах інформаційної асиметрії (2015)
Міщенко М. І. - Економіко-логістичні методи зниження кошторисної вартості транспортного будівництва (2015)
Никола С. О. - Мотивация как основа экономико-экологического механизма природопользования (2015)
Пішеніна Т. І. - Проблеми державного регулювання економічної безпеки України (2015)
Сааджан І .А. - Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору (2015)
Серов О. О. - Проблеми житлово-комунального господарства у світлі сучасних реформ економіки України (2015)
Тютюнник Г. О. - Економічні інструменти впливу забезпечення розвитку органічного землеробства (2015)
Хумарова Н. І. - Розвиток туристичної галузі в контексті реалізації міжнародних проектів, Голікова О. С. (2015)
Шлафман Н. Л. - Подолання диспропорцій соціального потенціалу підприємництва в Україні, Бондаренко О. В., Захаров О. В. (2015)
Балан О. С. - Моніторинг і оцінка інвестиційних проектів з виробництва біопалива в системі контролю діяльності і розвитку промислового підприємства, Балан А. А., Парьєва Н. О. (2015)
Богаченко А. В. - Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання, Гаценко С. В. (2015)
Дашковський О. С. - Основні підходи щодо класифікації видів інноваційних стратегій підприємства, Станкова Л. І. (2015)
Іванова О. Ю. - Методичний підхід до визначення впливу податково-бюджетних відносин на формування потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Окландер Т. О. - Новітні технології маркетингових комунікацій як засіб зниження підприємницьких ризиків (2015)
Педько І. А. - Моніторинг маркетингового середовища підприємств-виробників бетону та виробів з бетону: економічний та політичний чинники (2015)
Мамонтенко Н.С. - Класифікаційна основа загальної стратегії машинобудівних підприємств (2015)
Чечетова-Терашвілі Т.М. - Науково-методичне забезпечення аналізу результатів реалізації політики дерегулювання економіки (2015)
Кірев О. В. - Проектне бізнес-партнерство як альтернативний спосіб залучення інвестицій для малих промислових підприємств, Щербакова І. Б. (2015)
Аннаєв Б. С. - Світовий досвід оподаткування інноваційно-активних промислових підприємств, Нейков С. О. (2015)
Ананська М. О. - Місце та роль бюджетування в управлінні розвитком підприємства (2015)
Філиппова С. В. - Інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств: основні проблеми та тенденції, Воронжак П. В. (2015)
Зіновчук Н. В. - Екологобезпечні земельні трансформації в аграрному секторі Україні (2015)
Пам’яті професора Віктора Володимировича Крючковського (2015)
Автори збірника (2015)
Степанов Ю. М. - Оцінка дефіциту селену та його лікування за допомогою препарату Цефасель у хворих на гастроентерологічну патологію, Косинська С. В., Чухрієнко Н. Д. (2015)
Степанов Ю. М. - Особливості показників рН-моніторингу у хворих на ГЕРХ при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді, Кушніренко І. В., Мосійчук Л. М., Демешкіна Л. В., Петішко О. П. (2015)
Дорофеев А. Э. - Лечение хеликобактер-ассоциированных заболеваний в Украине, место препарата коллоидного висмута субцитрата в комплексной терапии таких больных, Руденко Н. Н., Ткач С. М., Сибилев А. В. (2015)
Фадєєнко Г. Д. - Морфофункціональний стан слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу залежно від трофологічного статусу пацієнтів, Гальчінська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Єфімова Н. В., Шапкін А. С. (2015)
Міщук В. Г. - Рівень фосфоліпази А2 типу IIA та колагену IV у хворих на хронічний алкогольний панкреатит у поєднанні з цирозом печінки класу А, В за Чайльд — П’ю, Скоропад К. М. (2015)
Chalasani Naga P. - Клинические рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов: диагностика и лечение идиосинкразического медикаментозного поражения печени, Hayashi Paul H., Bonkovsky Herbert L., Navarro Victor J., Lee William M., Fontana Robert J. (2015)
Пасієшвілі Л. М. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на бронхіальну астму та ожиріння, Железнякова Н. М., Пасієшвілі Т. М. (2015)
Передерий В. Г. - Сравнительное исследование эффективности препарата Прогепар у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом, Сизенко А. К. (2015)
Степанов Ю. М. - Каріометрична характеристика гепатоцитів на різних стадіях фіброзування та портальної гіпертензії у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Гайдар Ю. А., Діденко В. І., Аржанова Г. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Есенціальні фосфоліпіди в терапії неалкогольної жирової хвороби печінки, Гайдар Ю. А., Ягмур В. Б., Кленіна І. А., Орловський Д. В., Коненко І. С., Ошмянська Н. Ю., Мартинова Л. О. (2015)
Завгородня Н. Ю. - Клініко-анамнестичні особливості стеатозу печінки у дітей, Лук’яненко О. Ю., Ягмур В. Б., Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2015)
Назарчук Н. В. - Порівняльний аналіз якості життя хворих на хронічний біліарний панкреатит після холецистектомії, Бабінець Л. С. (2015)
Ломей Я. І. - Дебют хвороби Крона проявами гострого апендициту, Лудин В. І., Ломей Ю. Я., Романчук П. М. (2015)
Птушкина Д. А. - Как накормить пациента с нервной анорексией? (2015)
Ткач С. М. - Эволюция лечения кислотозависимой патологии, Дорофеев А. Э. (2015)
Меланіч С. Л. - Хвороба Вільсона — Коновалова: алгоритм діагностики та підходи до лікування (2015)
Степанов Ю. М. - Хронічний гастрит: континуум діагностики й лікування, Кушніренко І. В. (2015)
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю "VIII Український гастроентерологічний тиждень" (2015)
Чабан Н. - Подвижник земской медицины на Екатеринославщине-Днепропетровщине (часть 1), Шевцова З., Гапонов В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Мазаракі А. - Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України, Волосович С. (2016)
Вдовиченко А. - Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні, Зубрицький А. (2016)
Корчева В. - Концепція невизначеності в економічній науці (2016)
Ільченко Н. - Тезаурус сучасної торгівлі України, Кавун О. (2016)
Крепак А. - Класифікація ротаційних кампаній у зовнішній рекламі (2016)
Чугунов І. - Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення, Насібова О. (2016)
Корнієнко Н. - Ґендерна складова бюджетної політики держави, Остріщенко Ю. (2016)
Денисюк О. - Оцінка людського капіталу, Покиньчереда В. (2016)
Самсін І. - Правове регулювання процедури вирішення податкових спорів (2016)
Ящук О. - Довговічність насіння різних сортів жита озимого (Secale cereale L.) за умов охолодження (2012)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сортів рису в різних екологічних пунктах Південного Степу України, Олійник О. І. (2012)
Стригун В. М. - Сучасний стан методів формування різних репродукцій у гороху овочевого (Pisum sativum L.) (2012)
Яланський О. В. - Селекція сорго цукрового на Синельниківській селекційно-дослідній станції (2012)
Корнєєва М. О. - Генетичний контроль ознаки маса 1000 насінин гібридів буряку цукрового і комбінаційна здатність компонентів схрещування, Ненька О. В., Ненька М. М. (2012)
Трохимчук А. І. - Посухо - та жаростійкість сортів яблуні (Malus domestica Borkh.), Макарова Д. Г. (2012)
Губкіна Л. О. - Урожайність та якість помідора залежно від густоти рослин та способів зрошення, Дроща М. В., Божок Ю. О. (2012)
Мацук М. Б. - Рівень господарсько-цінних ознак тетраплоїдних запилювачів і триплоїдних гібридів буряку цукрового, Чемерис Л. М., Корнєєва М. О. (2012)
Опалко А. І. - Необхідність збагачення різноманіття генотипів садових рослин в Україні (2012)
Модонкаева А. Э. - К вопросу оптимизации процесса разделения антоциановых пигментов столового винограда, Сластья Е. А., Бойко В. А., Аппазова Н. Н. (2012)
Кравченко В. А. - Характер успадкування ознак продуктивності гібридами F1 помідора в умовах закритого ґрунту, Крижанівська О. М. (2012)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів рослин України: сорго звичайне (двокольорове) (Sorghum bicolor (L.) Moеnch, Джулай Н. П. (2012)
Василюк П. М. - Сортові ресурси озимих зернових та їх використання в Україні, Клочко А. А. (2012)
Дремлюк Г. К. - Обґрунтування стабільності виявлення морфологічних ознак та деяких біологічних особливостей сорго звичайного (двокольорового) (Sorghum bicolor L.) за проведення кваліфікаційної експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність, ГамандійВ. Л., Яланський О. В., Самойленко О. Т., Каражбей Г. М., Безручко О. (2012)
Лещук Н. В. - Наукове обґрунтування гармонізації назв ботанічних таксонів відповідно до міжнародних вимог UPOV, Павлюк Н. В., Броновицька М. А. (2012)
Глибовець А. О. - Вплив стерилізуючих агентів, регуляторів росту, вуглеводів і гелюючих агентів на регенерацію повноцінних рослин хмелю при мікроклональному розмноженні, Лашук С. О., Мазурець Л. М. (2012)
Якубенко Б. Є. - Володимир Симиренко – основоположник наукового садівництва, Меженський В. Н., Меженська Л. О., Якубенко Н. Б. (2012)
Кондратенко Т. Е. - Прошлое и настоящее сортоизучения яблони (2012)
Кочмарський В. С. - 100 років Миронівському інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН (2012)
Соколов В. М. - Селекційно-генетичному інституту – 100 років (2012)
Ювілей Надії Василівни Лещук (2012)
Шафранський В. В. - Використання документів Всесвітньої організації охорони здоров’я в розвитку громадської охорони здоров’я України (2015)
Лашкул З. В. - Прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії в дорослого населення Запорізької області на основі покрокового множинного логістичного регресійного аналізу (2015)
Рудень В. В. - Про стан втрати працездатності серед населення України з причини гострого інфаркту міокарда, Тімченко Н. Ф., Ковальська О. Р. (2015)
Слабкий Г. О. - Характеристика оптимізованої функціонально-організаційної моделі надання первинної медико-санітарної допомоги при інфекційних та паразитарних хворобах, Шатило В. Й., Шпита О. О. (2015)
Пасєчніков С. П. - Соціальний вектор жінок репродуктивного віку, госпіталізованих із приводу гострого необструктивного пієлонефриту, Сайдакова Н. О., Гродзинський В. І. (2015)
Качур О. Ю. - Сучасні методологічні підходи до оцінки діяльності рентгенологічної служби в системі охорони здоров’я України (2015)
Слабкий Г. О. - Концептуальні підходи до створення регіональних служб профілактики та медичної допомоги населенню із суїцидальною схильністю, Защик Н. С. (2015)
Якимець О. В. - Оцінка пацієнтами стаціонарної отоларингологічної допомоги (2015)
Готь Н. Р. - Результати соціологічного опитування лікарів обласної лікарні щодо органiзацiї високоспеціалізованої медичної допомоги (2015)
Скрип В. В. - Характеристика мережі закладів охорони здоров’я Закарпатської області та їх основних ресурсів (2015)
Бідний В. В. - Ліжковий фонд урологічної спеціалізованої служби для дорослого населення міста Києва та основні показники його використання (2015)
Жилка Н. Я. - Рівень задоволеності та інформованості населення щодо послуг лікаря загальної практики – сімейного лікаря (інтернетопитування), Кудря А. В. (2015)
Шпита О. О. - Впровадження загальної лікарської практики / сімейної медицини в систему охорони здоров’я Житомирської області (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Вивчення проблеми підготовки сучасних керівних кадрів охорони здоров’я в Україні, Гульчій О. П. (2015)
Вежновець Т. А. - Вплив віку, досвіду роботи та особистісних рис медичного персоналу на якість надання медичної допомоги, Парій В. Д. (2015)
Прохорова А. І. - Вплив східноєвропейських країн – членів Євросоюзу на забезпеченість Закарпаття молодшим медичним персоналом (2015)
Бугорков И. В. - Совершенствование системы обучения на предаттестационном цикле по стоматологическим спеціальностям (2015)
Антоненко Ж. В. - Актуальність підвищення якості надання послуг у сфері ВІЛ/СНІДу в м. Києві, Юрченко О. В. (2015)
Жилка Н. Я. - Стан інформованості ВІЛ-інфікованих жінок про методи та засоби планування сім’ї, Орлова О. О. (2015)
Крисько М. О. - Результати комплексної експертної оцінки з питань інтеграції медичної допомоги з ВІЛ/СНІДу на первинний рівень (2015)
Онисько О. В. - Особливості прегравідарної підготовки жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі, Корчинська О. О, Петренко Т. Г., Волошина У .В. (2015)
Костенко С. Б. - Експериментально-порівняльна оцінка ідентифікації фотополімерних пломбувальних матеріалів (2015)
Козаренко Т. М. - Можливості комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії в діагностиці раку привушних слинних залоз, Логаніхіна К. Ю., Синюта С. Б., Гурандо В. Р. (2015)
Братасюк Н. М. - Системний інтегративний підхід у роботі з вагітними парами на етапі підготовки до пологів, Волошина У. В., Корчинська О. О. (2015)
Ціборовський О. М. - Найстаріша лікарня Києва – Кирилівська: шлях від богадільні до губернської земської лікарні, Сорока В. М. (2015)
Содержание (2012)
Киркилевский С. И. - Восстановление пассажа пищи у больных распространенным кардиоэзофагеальным раком, Кондрацкий Ю. Н., Притуляк С. Н. (2012)
Ганул А. В. - Опыт применения дендритноклеточной аутовакцины в лечении больных немелкоклеточным раком легкого, Храновская Н. Н., Совенко В. М., Ганул В. Л., Гриневич Ю. А., Орел В. Э., Скачкова О. В., Ситько В. В., Свергун Н. Н., Бороров Л. В., Борисюк Б. О., Кобзев О. И., Шевченко А. И., Семиволос А. В, Кондрацкий Ю. Н. (2012)
Кукушкина М. Н. - Комбинированная интерферонотерапия при первично-локализованной меланоме кожи, Коровин С. И., Кукушкина С. Н., Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С., Паливец А. Ю., Лён А.Д. (2012)
Паливец А. Ю. - Результаты лечения больных c экстраабдоминальной десмоидной фибромой, Коровин С. И., Кукушкина М. Н. (2012)
Дєдков А. Г. - Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на остеосаркому залежно від ангіографічних критеріїв прогнозу лікувального патоморфозу, Бойчук С. І., Югринов О. Г., Грабовий О. М., Вирва О. Є., Ковальчук П. А., Новак О. М., Головіна О. А. (2012)
Ковальчук П. А. - Бисфосфонаты и их роль в лечении опухолевых поражений костей (обзор литературы), Дедков А. Г., Бойчук С. И., Волков И. Б. (2012)
Смоланка І. І. - Системна протипухлинна терапія у хворих на рак грудної залози. Сучасні аспекти лікування, Скляр С. Ю. (2012)
Щепотин И. Б. - Оценка эффективности предоперационной лучевой терапии первично операбельного рака грудной железы, Зотов А. С., Любота Р. В., Любота И. И., Аникусько Н. Ф., Синюшкина Л. Н., Нейман А. М. (2012)
Цип Н. П. - Хемилюминесценция и механоэмиссия крови беременных женщин и больных с трофобластической болезнью беременности, Воробьева Л. И., Орел В. Э., Романов А. В., Дзятковская Н. Н. (2012)
Крижанівська А. Є. - Хіміотерапія в лікуванні хворих на рак шийки матки ІІB стадії (2012)
Процик В. С. - Великий грудний шкірно-м’язовий клапоть у реконструктивній хірургії значних післяопераційних дефектів у хворих зі злоякісними пухлинами голови та шиї, Галай О. О., Кравець О. В., Коробко Є. В., Трембач О. М. (2012)
Кравець О. В. - Використання підгіоїдного шкірно-м’язового клаптя в хірургії раку порожнини рота, Процик В. С., Коробко Є. В., Хлинін О. В. (2012)
Щепотин И. Б. - Хирургия осложненных гигантских опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства с применением аппарата искусственного кровообращения, Емец И. Н., Климнюк Г. И., Ижовский А. Й., Белоконь О. В., Проценко Е. О. (2012)
Орлов Ю. А. - Супратенториальные примитивные нейроэктодермальные опухоли у детей, Шаверский А. В., Зябченко В. И. (2012)
Крячок И. А. - Что нового в онкогематологии? (обзор последних тенденций в диагностике и лечении лимфом), Филоненко К. С., Мартынчик А. В., Новосад О. И. (2012)
Любарець Т. Ф. - Сучасні аспекти патогенезу та діагностики Ph’-негативних хронічних мієлопроліферативних захворювань, Прокопенко І. М., Клименко С. В., Міщенюк О. Ю. (2012)
Крячок И. А. - Оценка гематологической токсичности химиотерапии по схеме FAC у больных со злокачественными опухолями грудной железы, Сивак Л. А., Алексик Е. М., Губарева А. А., Майданевич Н. Н., Филоненко Е. С., Лялькин С. А., Климанов М. Ю., Аскольский В. А. (2012)
Сивак Л. А. - Фактори прогнозу гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози, Майданевич Н. М., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Кліманов М. Ю., Касап Н. В. (2012)
Chibaudel B. - Терапевтические стратегии при неоперабельном метастатическом колоректальном раке, Tournigand C., Andre T., de Gramont A. (2012)
Spanish Lung Cancer Group in collaboration with Groupe Francais de Pneumo-Cancerologie and Associazione Italiana Oncologia Toracica - Эффективность эрлотиниба в 1-й линии лечения пациентов с поздними стадиями немелкоклеточного рака легкого с мутациями EGFR (2012)
Медицинские перчатки — надежная защита рук врача (2012)
Грабовий О. М. - Верифікація та прогнозування перебігу нейробластоми (огляд літератури), Храновська Н. М., Зарецький М. Б., Климнюк Г. І. (2012)
Болгова Л. С. - Гранулезоклеточная опухоль яичника. Цитоморфологические и иммуноцитохимические особенности (сообщение о наблюдениях и обзор литературы), Туганова Т. Н., Ярощук Т. М., Мариненко С. В. (2012)
Юрий Акимович Гриневич (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Артеменко І. О. - Типологія окремих груп лексичних одиниць із фоновою семантикою: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Государська О. В. - Критичний аналіз класичних моделей перекладу (2016)
Dunaeva M. N. - The Peculiarities of Creative Writing, Its Characteristics, Typical Difficulties and the Way to Overcome Them, Morozova I. A. (2016)
Литвинко О. А. - Феномен детермінологізації (на матеріалі сучасної англійської термінологічної підсистеми машинобудування) (2016)
Медвідь О. М. - Телескопія як спосіб утворення неологізмів (на матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ), Пєтухова А. Є., Вашист К. М. (2016)
Нефедченко О. І. - Поняття емпатії в лінгвістиці (2016)
Прокопенко Н. М. - Малі текстові форми гумористичного дискурсу (2016)
Смеречинська О. В. - Роль сполучників часу при вираженні фазового значення початку дії в українській та німецькій мовах (2016)
Степанов В. В. - Фреймове моделювання концептів на матеріалі паралельного корпусу паремій, Швачко С. О. (2016)
Tatsenko N. - Empathy in Discourse: Towards an Embodied Cognitive Semantics (2016)
Хамзе Д. Г. - Потенциал разговорного языка в гротескно доминированном художественном высказывании (на материале высказывания Витольда Гамбровича) (2016)
Shchyhlo L. V. - Essay on Methodology of Language Research (2016)
Чуйко О. А. - Лінгвосинергетичний аспект гендерної диференціації фармацевтичних торгових назв (2016)
Паньчак О. В. - О мотивации номинирования в виртуальном мире интернета (2016)
Кальян К. А. - Субъектная структура поэзии Р. Катаевой (2016)
Кривенчук В. М. - У каноні шістдесятників (2016)
Мазуренко В. О. - Антропологічний вектор української наукової фантастики (за романом М. Руденка "Ковчег Всесвіту"), Логвиненко Ю. В. (2016)
Михайлин І. Л. - Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільства (2016)
Tkachenko O. G. - Motives of Ovid’s "Metamorphoses" in the Works by Taras Shevchenko (2016)
Михайлин І. Л. - Таємниці психології творчості Івана Багряного (2016)
Зачепа Н. В. - Віртуальний дослідницький комплекс "Автономне джерело живлення з асинхронним генератором", Зачепа Ю. В., Сергієнко С. А. (2015)
Пересада С. М. - Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами, Ковбаса С. М., Благодір В. О. (2015)
Родькин Д. И. - Классификация методов оценивания параметров асинхронных двигателей, Ромашихин Ю. В., Руденко Н. А. (2015)
Мазуренко Л. І. - Технічна реалізація й експериментальні дослідження асинхронного генератора з вентильним збудженням та векторним керуванням, Романенко В. І., Джура О. В. (2015)
Колларов О. Ю. - Інтелектуальне керування автономною установкою електроживлення з воднево-кисневим паливним елементом (2015)
Базишин М. Ю. - Тиристорний регулятор змінної напруги як джерело живлення в системах ідентифікації параметрів асинхронних двигунів енергетичним методом, Родькін Д. Й. (2015)
Сотник М. І. - Енергетичні процеси в електромеханічній системі мережі водопостачання та її електрична модель, Бойко В. С. (2015)
Синчук И. О. - Оценка уровней потребления электрической энергии отечественными горнорудными предприятиями с подземной добычей, Гузов Э. С., Яловая А. Н., Винник М. А. (2015)
Varlamov G. - Features of integrated energy assessment of the actual environmental performance of energy facilities, Priymak E., Olinevich N., Ocheretyanko M. (2015)
Черная В. О. - Оценка температурных режимов тяговых электрических двигателей рудничных электровозов посредством использования корреляционной теории случайных функций, Омельченко А. В. (2015)
Синчук И. О. - Анализ специального программного обеспечения для моделирования возобновляемых источников энергии с целью реализации мероприятий по повышению электроэнергоэффективности железорудных предприятий, Яловая А. Н., Бойко С. Н. (2015)
Герасименко О. В. - Можливості використання електричної енергії для ефективного опалення муніципальних будівель, Перекрест А. Л. (2015)
Никитина А. В. - Обоснование целесообразности применения систем технического учета электроэнергии с оценкой качества преобразования ее потребителями (2015)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Перелік авторів (2015)
Буславець О. А. - Вплив відновлюваних джерел електроенергії на роботу електричних мереж, Лежнюк П. Д. (2015)
Тугай Ю. І - Вибір оптимальних параметрів режиму в системі електропостачання АПК, Нікішин Д. А. (2015)
Черкашина В. В. - Оценка экономической эффективности в проектировании воздушных линий электропередачи (2015)
Савченко О. А. - Дослідження шляхів удосконалення методів розрахунку кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання (2015)
Швець С. В. - Застосування стратегії "кінцевого ефекту" в задачах оптимізації технічних систем (2015)
Лисиченко Р. Н. - Современные способы получения спектральных характеристик возбудителей-инверторов (2015)
Доценко С. І. - Дослідження причин ізоморфності реального об’єкта та його простої моделі (2015)
Дудніков С. М. - Комбіновані системи енергопостачання споживачів АПК з інтелектуальними мережами (Smart Grid) (2015)
Щербак І. Є. - Дослідження можливостей керування споживачами-регуляторами в залежності від навантажувальної здатності трансформаторів (2015)
Волкова О. Ю. - Вимоги до систем зовнішнього освітлення при врахуванні флікер-ефекту, Румянцев Д. В. (2015)
Середа А. І. - Удосконалення методики розрахунку втрат в ежекторі, Пазій В. Г. (2015)
Міленін Д. М. - Визначення умов підвищення ефективності опромінення нерухомого яйця точковим джерелом, Лисиченко М. Л., Завгородній О. І. (2015)
Червінський Л. С. - Особливості застосування світлодіодних джерел світла в світлотехнічних установках, Луцак Я. М., Шевченко Ю. В. (2015)
Назаренко І. П. - Застосування електричного поля для регенерації (2015)
Усенко С. М. - Застосування силового електричного поля для обробки зерна, Науменко О. В. (2015)
Вовк О. Ю. - Дослідження умов роботи асинхронного електродвигуна при відхиленні напруги, Квітка С. О., Квітка О. С. (2015)
Кунденко Н. П. - Исследования резонансных систем в измерениях электрофизических параметров веществ, Черенков А. Д., Кунденко А. Н. (2015)
Романченко М. А. - Основи ресурсоощадних електротехнологій в системах мікроклімату тваринницьких приміщень, Кунденко М. П., Кунденко О. М., Шинкаренко І. М. (2015)
Косулина Н. Г. - Теоретический анализ открытой электродинамической системы измерения хемилюминесценции для дистанционной диагностики биообъекта, находящегося под воздействием ЭМП, Черенков А. Д., Чёрная М. А., Янукович Г. Й. (2015)
Чорна М. О. - Аналіз математичної моделі взаємодії інформаційного електромагнітного поля з насінням соняшника для визначення біотропних параметрів, Косуліна Н. Г. (2015)
Черенков А. Д. - Обоснование метода импульсной рефлектометрии для исследования электрофизических параметров биологических объектов, Косулина Н. Г. (2015)
Сиротенко М. А. - Оптимизация средств повышения надёжности нерезервируемой распределительной сети 10 КВ в условиях неопределённости, Тимчук С. А. (2015)
Фурман І. О. - Особливості інформаційної безпеки комп’ютерних програм і систем, Старовєров Р. М., Піскарьов О. М. (2015)
Krivoulya G. - Using wireless sensor networks and unmanned vehicles to collect data for precision agriculture, Lipchansky A. (2015)
Тугай І. Ю. - Негативний вплив ферорезонансів в електричних мережах та шляхи його комп'ютерного моделювання (2015)
Бовчалюк С. Я. - Автоматизоване комп’ютерне тестування знань студентів вищих навчальних закладів, Піскарьов О. М. (2015)
Фурман І. О. - Програмування логічних контролерів з використанням технологічних мов користувачів, Аллашев О. Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Александрова Б. В. - Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат, Задоя А. О. (2015)
Вакулич М. М. - Методичні підходи до рейтингування інвестиційного клімату (2015)
Brzozowska A. - Kierunki rozwoju szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Kalinichenko A., Galych O. (2015)
Винниченко Е. Н. - Сравнительная характеристика базовых стратегий развития предприятий (2015)
Wołowiec T. - Personal income tax and community tax legislation, Soboń J. (2015)
Дем’янчук Б. О. - Методичні основи оцінки ймовірності інвестування у безпечність країни в умовах невизначеностей, Косарєв В. М., Литвиновська П. С (2015)
Задоя О. А. - Рівновага заощаджень та інвестицій у відкритій економіці (2015)
Красовская Е. Ю. - Институциональная основа маркетинговой концепции управления спортом в Украине, Кошевой А. Г. (2015)
Кузнецов А. А. - Управлінський контроль: сутність, місце та призначення (2015)
Кузнецова С. А. - Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу (2015)
Магдіч А. С. - Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект (2015)
Малік Л. В. - Особливості маркетингу освітніх послуг переміщених навчальних закладів зі сходу України (2015)
Момот В. Є. - Комплексний підхід до формування системи показників управління створенням конкурентоспроможної унікальної нової техніки, Воротніков В. А. (2015)
Несправа М. В. - Регіональний аспект в інтеграційних вподобаннях громадян України (2015)
Остроумова В. В. - Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку (2015)
Павлова В. А. - Управління стратегічним потенціалом успіху підприємства, Потупало Н. В. (2015)
Решетняк Е. А. - Методические основы формирования образовательных кластеров в Украине, Заика Ю. А. (2015)
Цятковська О. В. - Розрахунки з працівниками: джерела інформації та вектори аналізу (2015)
Ślusarczyk B. - Economic Development and Globalization, Sołek K., Liszka M. (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Вакарчук І. - Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій, Григорчак О. (2011)
Ільєнко К. - Обчислення квазістатичних поверхневих густин заряду та струму, наведених помірковано релятивістським електричним зарядом, що довільно рухається в циліндричній камері дрейфу, Яценко Т. (2011)
Kondratyev E. - Behavior of nonlinear reactive system under external harmonic perturbation nearby a critical state, Gerasymenko A., Merkotan K., Rusov V. (2011)
Князь І. - Синхронізація у системі нелінійних осциляторів зі зворотним зв'язком, Сайко І. (2011)
Романюк М. - Рефракційні дослідження фероїків у Львівському університеті (2011)
Благодир Я. - Дослідження сонячної корони під час затемнення 1990 року, Ковальчук М., Гірняк М., Лаба І., Стоділка М. (2011)
Ковальчук М. - Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці, Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А. (2011)
Стоділка М. - Утворення ліній поглинання в атмосфері Сонця за наявності дрібномасштабних магнітних полів, Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М. (2011)
Стоділка М. - Емпірична модель короткотермінового стійкого прогнозу геомагнітних збурень, Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М. (2011)
Швець У. - Взаємозв'язок оптичних параметрів і електронної структури аморфних сплавів (2011)
Борух І. - Поверхневий натяг і густина розплавів CuxSn1-x (x = 0,03, 0,06, 0,10, 0,14, 0,20) (2011)
Константинов В. - Теплопровідність твердого ізобутану, Ревякін В., Саган В. (2011)
Кушніренко Н. - Теоретичне дослідження текстури під час пластичної деформації, зумовленої кристалографічним ковзанням, Гохман О. (2011)
Беркутов І. - Визначення ефективної маси в асиметрично допованій дірковій Si₀ˏ₀₅Ge₀ˏ₉₅ гетероструктурі, Андрієвський В., Мірзоєв І., Комнік Ю. (2011)
Chizhov M. - The matrix of nanoscale emitters: the cross effects and the tunneling current, Eingorn M. (2011)
Орлова Д. - Залежність коефіцієнта Зеєбека тонких плівок твердого розчину B₉₁Sb₉ від товщини, Рогачова О. (2011)
Сендецький О. - Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe₈₂Si₆B₁₂, Мазур Ю. (2011)
Цисар М. - Дослідження скла системи Ag₂O-B₂O₃ за методом сканувальної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям (2011)
Монастирський Л. - Багатоелементні сенсорні системи на основі поруватого кремнію, Яремик Р., Оленич І., Парандій П. (2011)
Ярова І. - Спектри люмінесценції кварцу під дією швидких легких іонів, Журенко В., Желтопятова Н., Калантар'ян О., Кононенко С., Муратов В., Филиппенко В. (2011)
Новосад І. - Вплив домішки європію на спектральні характеристики кристалів CdI₂:MnCl₂ (2011)
Довгий Я. - Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту, Капустяник В., Маньковська І., Рудик В., Сольський І. (2011)
Шопа Я. - Вимірювання оптичної активності кристалів за наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання світла, Фтомин Н. (2011)
Свірідова С. - Моделювання перетворень вихрових пучків світла в комп’ютерно-синтезованих голограмах із вбудованою фазовою сингулярністю, Бекшаєв О. (2011)
Болеста І. - Структура та оптичні спектри ультратонких плівок срібла, Бородчук А., Кушнір О., Сиворотка І. (2011)
Єрьоміна К. - Інноваційна технологія об'ємної аморфізації металевих сплавів, Кирєєв В., Пабат А. (2011)
Монарха В. - Особливості динаміки захоплених магнітних вихорів у надпровідних зразках YBCO, Шабло А., Тимофєєв В. (2011)
Пабат А. - Інноваційні нанотехнології національного автомобілебудування, Кирєєв В., Мухіна Д. (2011)
Aliyev R. A. - Existence of Angular Boundary Values and Cauchy-Green Formula (2011)
Dilnyi V. - On Cyclic Functions in Weighted Hardy Spaces (2011)
Khalina K. S. - Controllability Problems for the Non-Homogeneous String that is Fixed at the Right End Point and has the Dirichlet Boundary Control at the Left End Point (2011)
Minakov A. - Asymptotics of Rarefaction Wave Solution to the mKdV Equation (2011)
Pipping E. - L- and M-structure in lush spaces (2011)
Potomkin M. - On Transmission Problem for Berger Plates on an Elastic Base (2011)
Bruk V. M. - On Linear Relations Generated by a DiRerential Expression and by a Nevanlinna Operator Function (2011)
Chyzhykov I. - Growth of the Poisson-Stieltjes Integral in a Polydisc, Zolota O. (2011)
Shcherba A. I. - On Stability of a Unit Ball in Minkowski Space with Respect to Self-Area (2011)
Shcherbina M. - Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices (2011)
Erratum to the paper I.A. Ryzhkova "On Trace Regularity of Solutions to a Wave Equation with Homogeneous Neumann Boundary Conditions" (J.Math. Phys. Anal. Geom., 3 (2007), No. 4, 468-489) (2011)
Памяти Михаила Иосифовича Кадеца (2011)
Aminov Yu. - On the Solution of the Monge-Ampere Equation ZxxZyy - Zxy2= f (x, y) with Quadratic Right Side, Arslan K., Bulca B., Murathan C., Bayram B. (Kilic) , Öztürk G. (2011)
Gordevskyy V.D. - Asymmetrical Bimodal Distributions with Screw Modes, Sazonova E. S. (2011)
Giordano P. - Infinite Dimensional Spaces and Cartesian Closedness (2011)
80 лет Юрию Ильичу Любичу (2011)
Bazaliy B.V. - Classical Solution of a Degenerate Elliptic-Parabolic Free Boundary Problem, Degtyarev S. P. (2011)
Khalina K. S. - On the Neumann Boundary Controllability for the Non-Homogeneous String on a Segment (2011)
Shu Sh. - Space-like Submanifolds with Parallel Normalized Mean Curvature Vector Field in de Sitter Space (2011)
Международная конференция, посвященная 70-летию со дня рождения профессора Анатолия Филипповича Гришина (2011)
К шестидесятилетию со дня рождения Игоря Дмитриевича Чуешова (2011)
К семидесятилетию со дня рождения Валерия Ивановича Коробова (2011)
Авторский указатель к тому 7 за 2011 год (2011)
Gordji M. E. - Hyers-Ulam Stability of Ternary (s, t, x)-Derivations on C*-Ternary Algebras, Farrokhzad R., Hosseinioun S. A. R. (2012)
Iscan M. - Some Properties Concerning Curvature Tensors of Eight-Dimensional Walker Manifolds, Gezer A., Salimov A. (2012)
Kotlyarov V. - Step-Initial Function to the MKdV Equation: Hyper-Elliptic Long-Time Asymptotics of the Solution, Minakov A. (2012)
Pausinger F. - Elementary Solutions of the Bernstein Problem on Two Intervals (2012)
Shu Sh. - Characterization of Hyperbolic Cylinders in a Lorentzian Space Form, Han A. Y. (2012)
Shugailo O. O. - On Affine Immersions with Flat Connections (2012)
К семидесятипятилетию со дня рождения Евгения Яковлевича Хруслова (2012)
Gharehgheshlaghi A. D. - General Boundary Value Problem for the Third Order Linear Differential Equation of Composite Type, Aliyev N. (2012)
Jabbari A. - On Ideal Amenability of Banach Algebras (2012)
Jankov D. - Andreev-Korkin Identity, Saigo Fractional Integration Operator and LipL(a) Functions, Pogány T.K. (2012)
Katsnelson V. - The Truncated Fourier Operator. General Results, Machluf R. (2012)
Yampolsky A. - On Geodesics of Tangent Bundle with Fiberwise Deformed Sasaki Metric over Kählerian Manifold (2012)
Zakora D. - A Symmetric Model of Viscous Relaxing Fluid. An Evolution Problem (2012)
Claire N. S. - Spectral Mapping Theorem for the Davies-Helffer-Sjöstrand Functional Calculus (2012)
Gorkavyy V. - An Example of Bianchi Transformation in E4 (2012)
Hatamleh R. - On the Universal Models of Commutative Systems of Linear Operators, Zolotarev V. A. (2012)
Karpel O. M. - Good Measures on Locally Compact Cantor Sets (2012)
Kobyakova L. - Spectral Problem Generated by the Equation of Smooth String with Piece-Wise Constant Friction (2012)
Khalina K. S. - On the Neumann Boundary Controllability for the Non-Homogeneous String on a Half-Axis (2012)
Krylova A. S. - Homogenization of Spectral Problem on Small-Periodic Networks, Sandrakov G. V. (2012)
Medianik A. I. - Antipodal Polygons and Their Group Properties (2012)
Poplavskyi M. - Universality at the Edge for Unitary Matrix Models (2012)
К семидесятипятилетию со дня рождения Леонида Андреевича Пастура (2012)
Авторский указатель к тому 8 за 2012 год (2012)
In commemoration of Mikhail Iosifovich Kadets (2013)
Cascales B. - Radon-Nikodým Theorems for Multimeasures in Non-Separable Spaces, Kadets V., Rodríguez J. (2013)
Oikhberg T. - Dependence of Kolmogorov Widths on the Ambient Space, Ostrovskii M. I. (2013)
König H. - A Note on Operator Equations Describing the Integral, Milman V. (2013)
Plichko A. - Rate of Decay of the Bernstein Numbers (2013)
Heinrich S. - Complexity of Initial Value Problems in Banach Spaces (2013)
Krasikova I. V. - An Application of Kadets-Pełczyński Sets to Narrow Operators, Popov M. M. (2013)
Fonf V.P. - Isomorphically Polyhedral Banach Spaces, Pallarés A. J., Troyanski S. (2013)
Сіренко О. Г. - Українські реалії інтродукційної роботи та "збереження" рідкісних видів рослин у ботанічних садах (аналіз) (2014)
Булах П. Є. - Формалізація знань в інтродукції рослин як необхідний етап її розвитку (2014)
Maltsov I. Yu. - The Comparative Morphological Analysis of Pollen Grains of Different Genotypes of the Sweet Cherry (Cerasus Avium (L.) Moench) and Apple Tree (Malus Domestica Borkh.) Growing in Slovakia, Bulakh P. Ye. (2014)
Сіренко А. Г. - Стан лісових екосистем Українських Карпат i Передкарпаття за еколоґічним аналізом уґрупувань жуків-стафілінідів (Staphylinidae, Coleoptera, Insecta), Луцька М. П., Сіренко Г. О. (2014)
Сіренко О. Г. - Вплив біопрепаратів на ризоґенез та мікоризацію Juniperus virginiana під час живцювання, Льодок В. С. (2014)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання процесів ґетеродифузії у стохастично неоднорідному, двофазному, багатокомпонентному середовищі, Власій О. О. (2014)
Сіренко О. Г. - Загальний та кореляційний аналізи стану популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах, Сіренко Г. О., Кузишин О. В., Мідак Л. Я. (2014)
Татарчук Т. Р. - Механізм розчинення літій-цинкових феритів та природа активних центрів на їх поверхні (2014)
Татарчук Т. Р. - Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного стехіометричного маґній хроміту, Мислін М. В. (2014)
Каурковська В. М. - Моделювання індукованого тиском структурного фазового переходу ванадій діоксиду в межах кластерної моделі, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В. (2014)
Сіренко Г. О. - Алґоритмізація теорії хімічних потенціалів, Кузишин О. В., Солтис Л. М. (2014)
Лопух Н. Б. - Числова модель фільтрації ґазу в пористих середовищах із використанням дробових похідних за часом, П’янило Я. Д. (2014)
Сіренко Г. О. - Властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по ізотропній та анізотропній шорсткій поверхні твердого тіла, Солтис Л. М. (2014)
Татарчук Т. Р. - Математичний апарат системи колірного простору CIE L*a*b*, Сіренко Г. О., Старко І. Ю. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Маменко М. Е. - Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей: современные взгляды на этиологию, патогенез, подходы к коррекции (2015)
Чернышева О. Е. - Проблемные вопросы проведения адекватной антибактериальной терапии бактериальных осложнений при онкозаболеваниях у детей (2015)
Шадрін О. Г. - Мікробіота та захворювання гепатобіліарної системи: нові можливості в лікуванні дітей раннього віку, Чернега Н. Ф. (2015)
Левицький В. М. - Виявлення замаскованої харчової алергії в дітей, хворих на бронхіальну астму, за допомогою констеляційного методу, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Марушко Ю. В. - Оцінка дихального тесту з навантаженням лактулозою в дітей з патологією верхніх відділів травного каналу та корекція виявлених порушень Лактіалє, Горянська М. Г. (2015)
Решетілов Ю. І. - Вікові характеристики моторних розладів при запальній патології органів травлення, Дмитрієва С. М. (2015)
Крамарев С. А. - Клиническая значимость урсодезоксихолевой кислоты в комплексном лечении острых вирусных гепатитов у детей, сопровождающихся синдромом холестаза, Шпак И. В., Марков А. И. (2015)
Юлиш Е. И. - Современные методы мукоактивной терапии при заболеваниях органов дыхания у детей (2015)
Больбот Ю. К. - Насморк у детей (2015)
Косаковский А. Л. - О применении препарата Септолете со вкусом лимона, яблока, дикой черешни у пациентов с болью в горле, Панченко О. А., Косаковская И. А., Горошко О. И., Жабинец Н. И., Шух Л. А. (2015)
Няньковський С. Л. - Клінічні особливості використання інтерферонів при лікуванні ГРВІ у дітей, Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Абатуров А. Е. - Синдром Ангельмана. Часть 1 (этиология и патогенез), Петренко Л. Л., Кривуша Е. Л. (2015)
Абатуров А. Е. - Бактериальные лизаты как ключевой медикаментозный компонент профилактики и лечения острых респираторных инфекций у детей, Агафонова Е. А., Токарева Н. М., Бабич В. Л. (2015)
Клинический потенциал Тантум Верде® в лечении воспалительных заболеваний глотки у детей (2015)
Дігтяр В. А. - Сучасні проблеми андрології в дітей, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Савенко М. В., Обертинский А. В., Островська О. А., Шевченко К. В. (2015)
Самойленко Г. Е. - Использование технологии силуэт-лифт в лечении врожденного одностороннего паралича нижней губы у ребенка (2015)
Урбась О. В. - Клінічний випадок рідкісного імунодефіциту — ідіопатична CD4+-лімфоцитопенія в практиці лікаря-педіатра, Малкович М. М., Стефанишин А. Б., Голодних О. А., Пастух О. В., Парандій І. Б., Лупуляк Л. В. (2015)
Муквич Е. Н. - Смешанное заболевание соединительной ткани в практике детского кардиоревматолога, Бельская Е. А., Петренко Л. Б., Людвик Т. А. (2015)
Волосовець О. П. - Стан надання медичної допомоги дітям із кардіоревматологічною патологією (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Противовоспалительное действие (часть 3), Волосовец А. П. (2015)
Кожемяка А. И. - К 210-летию Харьковского национального медицинского университета. История кафедры пропедевтики педиатрии № 2 Харьковского национального медицинского университета, Сиренко Т. В., Кандыба В. П., Клименко В. А., Плахотная О. Н. (2015)
Aminov Yu. A. - Conditions on a Surface F2 Ì En to lie in E4, Nasiedkina Ia. (2013)
Egwe M. E. - On Isomorphism Between Certain Group Algebras on the Heisenberg Group, Bassey U. N. (2013)
del Rio R. - Inverse Problems for Jacobi Operators II: Mass Perturbations of Semi-Infinite Mass-Spring Systems, Kudryavtsev M., Silva L. O. (2013)
Fastovska T. B. - On the Long-Time Behavior of the Thermoelastic Plates with Second Sound (2013)
Mirzoev S. S. - On the Boundary Value Problem with the Operator in Boundary Conditions for the Operator-Differential Equation of Second Order with Discontinuous Coeficients, Aliev A. R., Rustamova L. A. (2013)
Shugailo O. O. - Affine Submanifolds of Rank Two (2013)
Tashpulatov S. M. - Spectrum of Two-Magnon non-Heisenberg Ferromagnetic Model of Arbitrary Spin with Impurity (2013)
Errata (2013)
К семидесятилетию со дня рождения Юрия Ахметовича Аминова (2013)
К шестидесятилетию со дня рождения Леонида Борисовича Голинского (2013)
К восьмидесятилетию со дня рождения Клавдия Вениаминовича Маслова (2013)
К восьмидесятилетию со дня рождения Федора Семеновича Рофе-Бекетова (2013)
Cabada A. - The System of Kaup Equations with a Self-Consistent Source in the Class of Periodic Functions, Yakhshimuratov A. (2013)
Favorov S. Ju. - On Analytic and Subharmonic Functions in Unit Disc Growing Near a Part of the Boundary, Radchenko L.D. (2013)
Gukalov A. A. - Interaction between "Accelerating-Packing" Flows for the Bryan-Pidduck Model (2013)
Huseynov H. M. - Inverse Scattering Problem for One-Dimensional Schrödinger Equation with Discontinuity Conditions, Osmanli J. A. (2013)
Jeong I. - Real Hypersurfaces in Complex Two-Plane Grassmannians with Generalized Tanaka-Webster Invariant Shape Operator, Pak E., Suh Y. J. (2013)
Pishkoo A. - Some Applications of Meijer G-Functions as Solutions of Differential Equations in Physical Models, Darus M. (2013)
Syrovatsky A. N. - On the Perturbation of Self-Adjoint Operators with Absolutely Continuous Spectrum (2013)
Zhukova N. I. - Local and Global Stability of Compact Leaves and Foliations (2013)
Памяти Владимира Игоревича Мацаева (2013)
Титул, содержание (2012)
Дедков В. Н. - Установка для исследований агрегатов микрогэс, Агибалов Е. С., Городецкий Ю. В. (2012)
Мацевитый Ю. М. - Выбор термогазодинамических и конструктивных параметров пиковой турбины для высокотемпературной надстройки энергоблока К-300-240, Антипцев Ю. П., Голощапов В. Н. (2012)
Костиков А. О. - Повышение точности решения геометрических обратных задач теп-лопроводности за счет учёта априорной информации об искомых геометрических характеристиках (2012)
Алёхина С. В. - Идентификация коэффициентов теплоотдачи на поверхностях выходного патрубка паровой турбины (2012)
Кузнецов М. А. - Термоэкономический анализ теплонасосной сушильной установки (2012)
Божко А. Е. - Сингуларисная интерпретацияя степени усталостного повреждения металлов от ударов (2012)
Янчевский И. В. - Переходные процессы в тонкостенных цилиндрических пьезопреобразователях с секцией разомкнутых электродов при импульсном электрическом возбуждении (2012)
Ольшанский С. В. - Моделирование движения частиц горящего топлива, Аврамов К. В. (2012)
Тымчик А. В. - СВЧ-разряд в потоке угольного аэрозоля, Сафонов Н. А. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського