Семенишин Х. М. - Трансформація системи оподаткування нерухомості на сільських територіях (2013)
Смолярчук М. В. - Оптимізація землекористування в розвитку периферійних територій (2013)
Теслюк Р. Т. - Міграційні процеси на сільських територіях Карпатського регіону України (2013)
Федоришин Н. Ю. - Кооперативний сектор української економіки у розвитку сільського зеленого туризму (2013)
Цісінська О. Б. - Діяльність сільських громад прикордонних територій в реалізації проектів соціально-економічного розвитку, Кміть Ю. Ю. (2013)
Черторижський В. М. - Закордонний досвід дослідження проблем центро-периферійних залежностей (прикордонний аспект) (2013)
Кощій О. В. - Проблеми забезпечення населення України продовольством (2013)
Автори збірника (2013)
Найкращі рішення приймаються на засадах здорового глузду і позитивного досвіду (інтерв’ю з академіком НАН України А. Г. Загороднім) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (13 січня 2016 року) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (3 лютого 2016 року) (2016)
Загородній А. Г. - Перспективні фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 січня 2016 року) (2016)
Павлюк С. П. - Особливості сучасних трансформацій етнокультурних процесів у масиві українського порубіжжя (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 січня 2016 року) (2016)
Воєводін В. М. - Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року) (2016)
Пирожков С. І. - Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011–2015 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року) (2016)
Старостенко В. І. - Геофізичні дослідження для підвищення ефективності пошуку корисних копалин в Україні, Гінтов О. Б., Кутас Р. І. (2016)
Долінський А. А. - Світовий досвід використання геотермальної енергії та перспективи її розвитку в Україні, Ободович О. М. (2016)
Жиляєв Б. Ю. - Астероїди як фактор загрози цивілізації (2016)
Большаков В. І. - Про можливість ідентифікації обчислювально незвідних систем, Дубров Ю. І. (2016)
Білан І. І. - Пошук ефективних способів співробітництва науки і виробництва, Гороховатська М. Я., Левіна Д. А., Чернишев Л. І. (2016)
Горголюк Н. Г. - Перетвори слова любові до рідної мови в чин її захисту та розпросторення (круглий стіл "Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін") (2016)
Гродзинський Д. М. - Агросфері України європейський вектор розвитку (рецензія на монографію О. І. Фурдичка "Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України") (2016)
Богаченко О. Г. - Металургійна наука як справа життя (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. І. Медовара) (2016)
Магльований А. В. - Життя як дослідження (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Д. Д. Зербіно), Гриновець В. С. (2016)
80-річчя академіка НАН України Б. С. Стогнія (2016)
75-річчя академіка НАН України А. А. Мартинюка (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Оніщенка (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Назаренка (2016)
Сабліна Н. В. - Концептуальні аспекти управління змінами на підприємствах машинобудування (2015)
Третиник В. В. - Аналіз впливу зміни зовнішнього вектора України на економіку країни та країн ОТП, Домрачев В. М. (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ экономических связей Украины в современных условиях (2015)
Навроцький С. А. - Сільськогосподарське страхування: тенденції та протиріччя, Гривківська О. В. (2015)
Грозний І. С. - Кваліметричний підхід до проведення моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств (2015)
Літовкіна О. О. - Стимулювання інноваційної діяльності регіональних агропромислових систем (2015)
Кузенко Т. Б. - Місце економіки знань у сучасних умовах розвитку підприємства (2015)
Мельник Н. В. - Кількісні критерії та показники ефективності інвестиційних проектів промислового підприємства (2015)
Кириченко О. П. - Інноваційна діяльність підприємств суднобудування: ретроспективні позиції (2015)
Сосновська О. О. - Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства, Шевченко О. С. (2015)
Кургузенкова Л. А. - Економічні аспекти формування екологічної відповідальності сучасних підприємств (2015)
Аніщенко В. О. - Вплив соціально-екологічної відповідальності підприємств на формування їх позитивного екологічного іміджу (2015)
Пузирьов О. В. - Теоретичні основи управління персоналом підприємства: функції, принципи, технології (2015)
Садова М. Є. - Необхідність формування стратегії управління якістю діяльності підприємств (2015)
Старостенко Г. Г. - Оподаткування фінансових установ в Україні та податковий контроль за їхньою діяльністю, Мацелюх Н. П., Сурженко А. В. (2015)
Stepanova D. S. - Tax administration: Analysis of Theoretical Approaches in Modern Financial Theory (2015)
Ярошенко С. В. - Побудова інфраструктури торгового фінансування у банках (2015)
Мірко І. В. - Інформаційне забезпечення суспільно-політичної комунікації (2015)
Ільєнко Р. В. - Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС (2015)
Наші автори (2015)
Черевко О. В. - Осягнення долі людини – розуміння історії держави (до 100-річчя від дня народження українського історика І. О. Гуржія) (2015)
Реєнт О. П. - Іван Олександрович Гуржій: між наукою і епохою (2015)
Марченко О. В. - Студії спеціальних історичних дисциплін у науковій спадщині Івана Олександровича Гуржія як сегмент творчого доробка історика (2015)
Шевченко В. В. - Питання розвитку транспорту в Україні в науковій спадщині І. О. Гуржія (2015)
Михайлюк Ю. М. - Погляди Миколи Петрова на соціальні процеси у Великому князівстві Литовському через призму еволюції литовсько-руської знаті (2015)
Верстюк В. В. - Українсько-турецькі відносини середини XVII ст. в оцінці Миколи Костомарова (2015)
Ступко К. В. - Переселення молдаван на Південь України у XVIII – першій половині ХІХ ст.: історіографія проблеми (2015)
Скороход О. В. - Сучасна українська історіографія відносин українців і сербів у ХVІІІ – на початку ХХІ ст. (2015)
Романцова Н. І. - Михайло Грушевський і конфлікт 1911–1913 рр. у працях сучасників (2015)
Попенко Я. В. - "Румунський" напрям української дипломатії в 1917–1920 рр.: новітній етап історіографічних досліджень (2015)
Масненко В. В. - Українська держава 1918 р. у візії В’ячеслава Липинського (2015)
Шаповал Л. І. - Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу (2015)
Орлов В. М. - Історія розвитку орієнталізму в Україні: новітні наукові дослідження (2015)
Івангородський К. В. - Неоєвразійство як речник імперії в очах етноісторіографії (2015)
Швець В. В. - Михайло Домонтович – голова Військово-історичної комісії з опису Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Синявська Л. І. - Важка промисловість Сходу України за умов Першої світової війни у публікаціях сучасників (2015)
Жванко Л. М. - Документи 1919 р. щодо формування системи соціального захисту біженців Першої світової війни в радянській Україні (2015)
Гедз В. А. - Створення команди "Старт" в окупованому Києві (історіографічно-джерелознавчий аспект) (2015)
Третяк В. Л. - Війська 1-го Українського фронту в боях за Україну (на матеріалах військової преси) (2015)
Маркова С. В. - Парагромадянське селянське суспільство на початку ХХ ст. в Україні: аграрно-політичний дискурс (2015)
Бездітько Б. М. - Нормативні основи регулювання відносин із відокремлення церкви від держави (2015)
Драч О. О. - Жіноча історія і "антропологічний поворот" у гуманітаристиці: міркування щодо завдань і методів (2015)
Милько В. І. - Реорганізація малих народних училищ України у повітові (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) (2015)
Борисенко Н. М. - Формування організаційно-правових засад народної освіти в Російській імперії (1860–70-і рр.) (2015)
Сердюк Ж. М. - Соціальна незахищеність вчителів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Яковенко Г. Г. - Становище та педагогічна підготовка домашніх учительок в Одеському єпархіальному жіночому училищі (2015)
Силка О. З. - Науково-статистичні матеріали земських агрономів В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича, Т. Зенченка (2015)
Юрченко О. С. - Просвітницький рух на Поділлі (1906–1914 рр.) (2015)
Константінов Т. А. - Петро Курінний: життя та діяльність за радянських реалій (2015)
Калитвянська В. Л. - Віктор Данилов: життєвий шлях історика-аграрника (2015)
Лаврут О. О. - Мовний аспект функціонування закладів освіти УРСР у 1960 – першій половині 80-х рр. (2015)
Києнко-Романюк Є. С. - Використання новітніх досягнень інформаційно-комунікативних технологій в управлінні державою: е-Польща (2004–2006 рр.) (2015)
Бургаз Ю. В. - Життя російського студентства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Гончарова Н. О. - Доброчинні ініціативи дворян у Бессарабській губернії (2015)
Гайдай О. М. - Геральдичні символи дворянського герба Харитоненків (2015)
Шаматова А. Р. - Зміни у житті жінки модерної доби (На прикладі Олександри Коллонтай) (2015)
Медвідь І. А. - Бунт покоління і ставлення Івана Франка до християнства та греко-католицького духовенства (2015)
Рожкова Л. І. - Сумщина та військовополонені Першої світової війни (2015)
Бабенко Л. Л. - Формування агентурної мережі у середовищі православного духовенства органами ВУЧК–ГПУ УСРР (2015)
Спека І. С. - Участь громадськості у запобіганні дитячій безпритульності та бездоглядності (середина 1940-х рр.) (2015)
Гавриш І. В. - Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. (2015)
Швець О. С. - Релігійне життя в УРСР напередодні Перебудови (2015)
Міщанин В. Д. - Козацька родина Кашів і гончарство (2015)
Агафонова Н. В. - Етнікон "половці" у контексті реанімованої парадигми "половці – автохтони": спроба полідисциплінарного аналізу (2015)
Рева Б. В. - Матримоніальна та любовна ворожба у дівочих та парубочих забавах свята Андрія на Опіллі (за матеріалами Галицького та Рогатинського районів) (2015)
Темченко А. І. - Семантична пара "неділя–понеділок" в лікувально-магічних практиках українців (2015)
Альков В. А. - Пропаганда медичних знань та допомоги серед населення Харківської губернії у другій половині XVIII – на початку ХХ ст. (2015)
Романченко В. В. - Особливості релігійної складової свідомості міського населення Півдня України у другій половині XIX – на початку ХХ ст. (2015)
Крупенко О. В. - Особливості демографічних процесів у Полтавській і Чернігівській губерніях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Герінбург О. В. - Участь земських статистиків Херсонської губернії в урядових переписах Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Зубченко С. П. - Національно-патріотичні заходи радянської влади щодо активізації оборонних і наступальних дій (середина 1941 – середина 1944 рр.) (2015)
Ямпольська Л. М. - "Прикордоння" як площина етноконфесійних конфліктів на мусульманському Сході (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Марцинюк М. П. - Португальська імміграційна політика кінця ХХ – початку ХХІ ст.: український ресурс (2015)
Шаравара Т. О. - Ампір: від Франції до Полтави (2015)
Волос О. В. - Садово-паркові комплекси міста Миколаєва ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мазур О. О. - Розвиток цукробурякового виробництва в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Глизь Ю. І. - Київська міська дума: взаємозалежність між соціальним складом гласних та ефективністю їх діяльності (1871–1914 рр.) (2015)
Ковальова Н. А. - Передумови "аграрної революції": дворянське питання у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Жиленкова І. М. - Агрокультурна політика Російської імперії на початку ХХ ст.: структура бюджетних витрат (на прикладі України) (2015)
Єрмілов В. С. - Хірургічна допомога як складова херсонської земської медицини (2015)
Герасимов Т. Ю. - Санітарні проблеми міст Волинської губернії в 1914 – 1917 рр. (2015)
Матвієнко Т. О. - Політична боротьба на виборах до повітових земств в Україні восени 1917 р. (2015)
Авхутська С. О. - Участь Реєстрового Вільного козацтва у війні проти більшовицької Росії (грудень 1917 – січень 1918 рр.) (2015)
Труш С. М. - Боротьба Надзвичайної комісії з економічною злочинністю в 1919–1922 рр. (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії) (2015)
Корновенко С. В. - Селянський фактор переходу до нової економічної політики (1921 р.) (2015)
Оніпко Т. В. - Участь вітчизняних кооператорів у проведенні політики українізації: досвід 1920-х рр. (2015)
Литвиненко О. Є. - Агрономічна робота в УСРР 1920-х рр.: проблеми матеріально-технічного забезпечення (2015)
Компанієць О. В. - Народний опір аграрній політиці радянської влади на зламі 1920–30-х рр. (на прикладі Черкащини) (2015)
Голиш Г. М. - Функціонування дитячих будинків для інвалідів в УРСР (1943–1950 рр.), Лисиця Л. Г. (2015)
Тітіка О. О. - Джерела фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевої промисловості України в 1943–1950 рр. (2015)
Булах Т. Д. - Спроби оптимізації сільського господарства УРСР у період "відлиги" (2015)
Кулікова Т. О. - Стан матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України після створення об’єднання "Укрсільгосптехніка" (1961–1965 рр.) (2015)
Заплетнюк М. А. - Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів (2015)
Романуха О. М. - Становлення Збройних Сил України (1991–2015 рр.) (2015)
Ціватий В. Г. - Зовнішня політика Франції в ХVІ–ХVІІІ ст.: політико-дипломатичні ідеологеми (2015)
Котиченко А. А. - Ідеологія "cарматизму" в повсякденні шляхти Речі Посполитої (2015)
Жуков О. В. - Початок будівництва Великої Сибірської залізниці та міжнародна ситуація на Далекому Сході (1891–1894 рр.) (2015)
Верховцева І. Г. - Селянське самоврядування versus селянська бюрократія: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Запорожець А. В. - Олександр Кривошеїн і політика землевпорядкування Російської імперії на початку ХХ ст. (2015)
Демченко О. П. - Стамбульське питання в англо-французьких переговорах (грудень 1919 р.) (2015)
Боєчко В. Ф. - Проект системи влади Другої Речі Посполитої конституційної комісії 1920 р. (2015)
Неприцький О. А. - Імідж Польщі в Європі та світі наприкінці першої декади ХХІ ст. (2015)
Самойленко Н. С. - Утворення європейської системи транскордонного співробітництва: досвід та перспективи розвитку (друга половина 1950-х – 2000-і рр.) (2015)
Цимбалова Х. Ф. - "Новий лейборизм" і тенденції розвитку культурної дипломатії та зовнішньої політики у Великій Британії (1997–2010 рр.) (2015)
Титул, зміст (2016)
Шумило С. - До питання просвітницької місії святих Кирила і Мефодія, винайдення слов’янської писемності і початкової християнізації Русі в IX ст. (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 2. Етнічна природа спільноти (2016)
Тимів І. - Битва з татарами під Мартиновим 1624 р. (2016)
Адруг А. - Графіка титульних аркушів чернігівських і новгород - сіверських видань другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2016)
Циганок О. - Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму "Reginae hortus eloquentiae..." (1717/18 н. р.) (2016)
Коваленко В. - Коли виник Батурин? (2016)
Нижник Л. - З історії П’ятницької церкви (2016)
Мицик Ю. - Доба Мазепи й Палія в документах (2016)
Іванюк С. - Карл XII проти Веприка (грудень 1708 - січень 1709 р.) (2016)
Казіміров Д. - Маєтності чернігівського полкового осавула Василя Павловського у Менській сотні (2016)
Герасимчук О. - Землевпорядкування на казенних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2016)
Касян Л. - Джерельний потенціал аудіовізуальних документів у дослідженні культурно-громадської та літературної діяльності П. Г. Тичини (2016)
Непотенко І. - Пам’яткоохоронна діяльність у Чернігові у 1919-1920-х рр.: шляхи реалізації (2016)
Сергєєв С. - Будівля Державного архіву Чернігівської області в повоєнні роки (2016)
Тимошик М. - Продрозкладка на селян як предтеча голодомору в Україні: на архівних матеріалах села Данина Ніжинського району (2016)
Магула А. - Мена – місто давнє, сіверянське (щодо висвітлення історії давнього населеного пункту в публікаціях О. Салтана) (2016)
Боровик А. - С. Ю. Борисенко – директор Чернігівського учительського інституту (1946 – 1948 рр.) (2016)
Тарасенко І. - Малознані документи гетьманів Івана Мазепи та Івана Скоропадського (2016)
Костирко В. - Рід Костирків із Солонівки (2016)
Іваницька С. - В’ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії. – Т. 1: Суспільно-політичні твори (1908-1917) К.,2015 (2016)
Ситий І. - Гавриленко В. О. Шлях до сфрагістики. – Київ; Львів, 2014; Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики /Упор. В. О. Гавриленко. – К., 2015 (2016)
Чугаєва І. - Ищенко А. С. Владимир Мономах в русском общественно-историческом сознании: мифологический образ и историческая реальность. – Ростов-на-Дону, 2014 (2016)
Павленко С. - Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упоряд. о. Ю. Мицик. – Т.I –IV.– Київ, 2012–2015 (2016)
Герасимчук О. - "Четверті Фльорівські читання": до 100-річчя Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (2016)
Волощук І. - Фактори, які позначаються на творчому потенціалі і творчості (2015)
Островерхова Н. - Загальноосвітній навчальний заклад як активна соціально-педагогічна система (2015)
Ліннік О. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової школи до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (2015)
Онопченко Г. - Види взаємодії учасників освітнього інформаційно-соціального середовища (2015)
Апішева А. - Уявлення сучасних підлітків та юнаків про поняття "дружба", Мейтарчан В., Ястребцова Н. (2015)
Вагабов І. - Емпіричний досвід навчання прикладного мистецтва у художньо-промислових школах центральної європи: німецький баухауз (2015)
Піонтковський-Вихватень Б. - Розвиток трудової політехнічної та військово-підготовчих профільних середніх загальноосвітніх шкіл в Україні у ХХ столітті (2015)
Камышин В. - Экологичность обучения одаренной личности в системе образования (2015)
Зуєв М. - Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України як засіб доуніверситетської підготовки обдарованої молоді в галузі права (2015)
Пещеріна Т. - Мала академія наук України, як середовище самоствердження обдарованої особистості (2015)
Шульга Л. - Забезпечення педагогічних умов розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку у процесі сприйняття живопису (2015)
Ткаченко Л. - Педагогічні умови розвитку особистості в системі "учитель – учень": контекст синергетики (2015)
Кузьменко В. - Індивідуальні особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку, Грицишина Т. (2015)
Коськіна Д. - Самоактуалізація подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії (2015)
Малєєва Н. - Комунікативні інтернет-практики в сучасному суспільстві (2015)
Чудакова В. - Психолого-організаційна технологія формування готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності (2015)
Петьков В. - Поняття норми у контексті психологічних досліджень (2015)
Паненкова Ю. - Концептуальні засади адаптації обдарованих дітей (2015)
Турбан В. - Фактор фрустрації як засіб актуалізації моральних дилем (2015)
Буркова Л. - Когерентная среда развития жизненных стратегий одаренной личности (2015)
Осадчий І. - Стан та організаційний розвиток освітніх систем і принцип невизначеності (2015)
Семчук С. - Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу (2015)
Піонтковський-Вихватень Б. - Поглиблення професійних знань майбутніх вчителів через вивчення спецкурсів (2015)
Вагабов І. - Розвиток європейської матеріально-художньої культури у країнах центральної і східної Європи: порівняльний аналіз (2015)
Гоцуляк Ю. - Проект правового регулювання планування навчально-виховного процесу обдарованих дітей в Україні (2015)
Демчук О. - Управління процесом формування полікультурної компетентності вчителів в умовах освітнього простору (2015)
Тесленко В. - Формування лідерських якостей у студентів вищого навчального закладу (2015)
Ткаченко Л. - Творчість у розвитку особистості: синергетичний підхід (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особистісна характеристика медичного працівника, Гуменюк В. (2015)
Корецька Любов. - Формування моральних якостей учнів як підгрунтя їх національнопатріотичного становлення (2015)
Зелений П. - Проблема екологічної освіти для обдарованих старшокласників в системі загальної середньої освіти (2015)
Крамар В. - Внесок П. П. Чубинського у становлення "музейної педагогіки" і розвиток етнічної культури (2015)
Камишин В. - Комунікативна активність учнів та її роль у навчально-виховному процесі (2015)
Новописьменний С. - Характеристика педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я (2015)
Зінченко С. - Психолого-педагогічні засади особистісного розвитку дорослих учнів (2015)
Онопченко О. - Відкрите освітнє середовище та його інтеграція у віртуальний простір Інтернету (2015)
Андреєва Т. - Виховання обдарованої дитини в умовах малозабезпеченої сім’ї (2015)
Добровольська О. - Формування духовної компетентності учнів на основі християнських моральних цінностей (2015)
Савчук Р. - Педагог как призвание в мировоззрении просветителя Японии (2015)
Наші автори (2015)
Редакційна колегія (2014)
Ермолов П. П. - Очерк истории развития радиотехнологий в Крыму (1921-1940). Часть 1 (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних схем (2014)
Фирсов А. В. - О вымыслах, домыслах и недостоверной информации в публикациях российских и украинских историков о гениальном конструкторе Б. Г. Луцком (2014)
Косовець Ю. В. - І. І. Ползунов: тріумф і трагедія винахідника першої в Російській імперії парової машини (2014)
Лупаренко Г. В. - Внесок конструктора важких танків Ж. Я. Котіна в розробку цивільної техніки (2014)
Пістоленко І. О. - Конструктор авіаційної, ракетної та космічної техніки академік В. М. Челомей і Україна (2014)
Рудюк М. В. - Формування наукового світогляду М. С. Філоненка (2014)
Карадобрій Т. А. - Внесок академіка Б. Є. Веденєєва у розвиток гідротехнічної науки (2014)
Сандурська О. В. - Основні етапи життя та діяльності видатного кораблебудівника В. П. Костенка (1881-1956) (2014)
Ільченко М. Ю. - Михайло Решетньов - фундатор супутникових комунікацій (2014)
Аннотации (на русском языке) (2014)
Титул, зміст (2014)
Безродний М. Ю. - Компетентність персоналу, задіяного в роботах з оцінювання та сертифікації систем управління, Шевчук Г. Д. (2014)
Савченко Л. А. - Обгрунтування раціонального вибору системи доставки вантажів в умовах підприємств (2014)
Осташевський С. А. - Определение способностей водителей обнаружить изменение типа поворачемости автомобилей (2014)
Смільський В. В. - Актуальне питання роботи пневматичної шини автомобільного колеса, Шарибура А. О. (2014)
Дунь С. В. - Досвід створення газобалонного автомобіля КрАЗ та його техніко-експлуатаційні характеристики (2014)
Гамеляк І. П. - Експериментальне визначення навантаження на вісь транспортних засобів, Райковський В. Ф. (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об’єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв’язних ґрунтів у сучасному будівельному ґрунтознавстві? (Частина перша) (2014)
Смирнова Н. В. - Особенности движения транспортных потоков в периоды снижения ровности и сцепных свойств проезжей части (2014)
Гостєв Ю. Г. - Сучасні вимоги щодо застосування пластиків, полімерних стрічок, мікрокульок скляних світлоповертальних для горизонтальної розмітки автомобільних доріг, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2014)
Бородіна Н. А. - ГБН В.2.3-218-007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування” – аналіз вимог до оцінки впливів на атмосферне повітря (2014)
Akulenko Y. G. - Spiritual and moral upbringing of students in foreign language learning (2014)
Garus I. D. - Teaching strategies in mixed ability groups (2014)
Божко Є. А. - Аксіологічний підхід до дослідження проблеми розвитку аксіологічних засад управління освітніми установами у вітчизняній педагогічній теорії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Васюк О. В. - Обґрунтування структури змісту інтегративного факультативного курсу "Соціально-педагогічна діяльність у сільській громаді" (2014)
Воронина Г. Г. - Роль семейных ценностей в формировании экономического сознания ребенка младшего школьника (2014)
Гайдамака І. Г. - Особливості сімейного укладу як умова формування культури родини (2014)
Єрмолаєва Т. М. - Педагогічна технологія формування естетико-фізичних якостей студентської молоді (2014)
Куліш С. М. - О. П. Рославський–Петровський – видатний учений-методист Харківського Імператорського університету (2014)
Ли C. - Подготовка будущего учителя музыкального искусства к организации эстетического воспитания учащихся: вопросы теории и практики (2014)
Луценко І. В. - Система формування дослідницької культури майбутніх учителів у діяльності студенського наукового товариства (2014)
Махінов В. М. - Педагогічний концепт навчального тексту на заняттях з іноземної мови у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя (2014)
Мірошніченко Д. В. - Проблема формування морально-духовних якостей у сучасної університетської молоді (2014)
Пузир Т. Н. - Екологические ценности как средство формирования екологической культуры (2014)
Рибалко Ю. В. - Концепція підготовки фахівців ОКР "магістр" за спеціальністю 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" в НУБІП України (2014)
Рідей Н. М. - Процедури акредитації вищих навчальних закладів в Україні та США, Шолудяк А. А. (2014)
Савенко О. П. - Системна модель отримання інформації в професійному самовизначенні молоді (2014)
Сафонова І. О. - Сутність і структура міжкультурної компетентності в контексті аксіологічного підходу (2014)
Скорик Ю. М. - Роль науково-методичного забезпечення у процесі розвитку стійкості майбутніх викладачів вищої школи до професійного вигорання (2014)
Строкаль В. П. - Методологія проведення лекційного заняття "Екологічна паспортизація рекреаційних об'єктів" для фахівців-екологів, Октисюк А. О. (2014)
Сура Н. А. - Міждисциплінарність навчання: нові завдання в умовах модернізації вищої професійної іншомовної освіти (2014)
Химченко О. М. - Проблема культурного саморозвитку особистості у педагогічній думці (2014)
Черкашина Т. В. - Моральна складова комунікативної культури суб’єктів педагогічної співпраці (2014)
Шелупахіна К. М. - Інтерактивні методики та медіа-освітні елементи в художньо-естетичній підготовці студентів творчих спеціальностей в університеті, Шелупахіна Т. В. (2014)
Шепетко Ю. М. - Електронний підручник як ефективний засіб навчання іноземних студентів (2014)
Шофолов Д. Л. - Науково-методичні засади управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування (2014)
Garus I. D. - The intercultural approach to EFL teaching (2014)
Асабина Е. И. - Формирование профессиональной компетентности преподавателей английского и немецкого языков (2014)
Бажутина С. Б. - Возможности профилактики насилия в поведении человека (2014)
Барбаш Є. М. - Соціально-педагогічні передумови визначення цілей та об’єктів контролю іншомовних навчальних досягнень у вітчизняній середній школі (70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Барилко Є. О. - Роль полікультурної освіти в патріотичному вихованні американських школярів, Барилко С. М. (2014)
Белых А. С. - Світоглядний вектор в університетській підготовці фахівця (2014)
Белых Т. В. - Воспитательная система класса, её цели и задачи (2014)
Будаєва І. Г. - Мовний імідж як показник професійної культури викладача (2014)
Булах И. П. - Проблемы инклюзивного обучения в высшей школе (2014)
Воронина Г. Г. - Психологические аспекты долгового поведения (2014)
Гунченко О. Г. - Імідж викладача вищої школи (2014)
Дзундза А. І. - Емоційно-почуттєва сфера як компонент валеологічної культури підростаючого покоління, Літвінова В. Ю., Пранова Є. В. (2014)
Дзундза А. І. - Потенціал природничо-наукового навчання в організації естетичного виховання в умовах сучасного технічного ВНЗ, Цапов В. О., Чудіна К. Ю. (2014)
Єрмакова З. І. - Сучасний стан розвиненості комунікативної компетентності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Ермолаева Т. Н. - Cодержание и сущность понятия "эстетико-физические качества" личности (2014)
Мірошніченко Д. В. - Модель формування морально-духовних якостей у сучасної університетської молоді (2014)
Неменущий А. І. - Виховання загальної культуримайбутніх фахівців з управління залізничним транспортом (2014)
Сідаш Н. С. - Cучасні проблеми підготовки майбутніх викладачів вищих шкіл в сучасній вітчизняній науці (2014)
Фунтікова Н. В. - Якості інтелігентної людини як змістова основа виховання інтелігентності у студентської молоді (2014)
Шайкина Е. А. - Гендерные особенности поведения пользователей социальных сетей (2014)
Яшник С. В. - Обґрунтування управлінської культури в системі складових професійної підготовки фахівців to управлінської діяльності (2014)
Білик Н. М. - Медіація однолітків як технологія вирішення конфліктів у загальноосвітній школі (2015)
Назаренко Г. А. - Психологічні основи становлення культури демократизму особистості як суб'єкта громадянського суспільства (2015)
Наумов Б. M. - Концепти фундаментального дослідження проблеми цілісності педагогічної діяльності в сучасній педагогіці (2015)
Семененко І. Є. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "педагогічний супровід" (2015)
Баландюк Р. Г. - Економічна складова як компонент змісту навчальних програм з історії України для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи (2015)
Барабашова І. А. - Організаційно-методичні умови ефективності дидактичної системи сенсорного розвитку молодших школярів (2015)
Білоцерковець М. A. - Застосування теоретичних знань у навчальних евристичних ситуаціях (2015)
Демченко Я. M. - Особливості формування мотивації навчання молодших школярів у вальдорфській школі (2015)
Кас'яненко О. M. - Специфіка ознайомлення з книгою дошкільників з особливими потребами (2015)
Нацюк М. Б. - Теоретичні основи навчання майбутніх учителів англійської мови читання творів художньої літератури як опосередкованого міжкультурного спілкування (2015)
Пісоцька М. Е. - Питання індивідуалізації навчання у педагогічних дослідженнях (2015)
Самусь Т. В. - Соціально-економічні аспекти здоров'язбережувального навчання (2015)
Стяглик Н. І. - Навчальне консультування як спосіб контролю якості підготовки майбутніх вчителів (2015)
Абрамова С. B. - Суспільно корисна діяльність як чинник формування соціальної активності особистості (2015)
Без'язичний Б. I. - Підготовка професорсько-викладацького складу до забезпечення формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Бігдан М. B. - Розвиток комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземних мов, Лаврик-Слісенко Л. П. (2015)
Висікайло Т. B. - Використання роботи над пейзажем у процесі формування просторового мислення студентів середніх художньо-освітніх закладів (2015)
Гуменникова Т. P. - Соціальне партнерство ВНЗ та громадської організації у наданні послуг неформальної освіти людям похилого віку (2015)
Грицюк О. C. - Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та модернізації математичної підгот овки студентів інженерних спеціальностей (2015)
Жерновникова О. A. - Підготовка майбутнього вчителя до проектування навчальної діяльності учнів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Коломієць О. B. - Інформаційно-навчальне середовище вищого навчального закладу як фактор професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Крамаренко А. M. - Формування еколого орієнтованого майбутнього фахівця початкової освіти: проблемні питання та результати наукових пошуків (2015)
Муковіз О. П. - Динаміка готовності викладачів до тьюторської діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2015)
Серман Л. I. - Аналіз показників та рівнів сформованості професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Хребтова В. B. - Формування полікультурної вихованості студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов (2015)
Балацинова А. Д. - Роль факультативних занять у педагогічній підтримці обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл України (друга половина ХХ століття) (2015)
Зеленська Л. Д. - Громадсько-педагогічна діяльність кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (сер.40-х-поч. 60-х рр. ХХ ст.), Лупаренко С. Є. (2015)
Зозуля К. B. - Хореографічна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти україни (друга половина ХХ століття) (2015)
Костіна Л. C. - Імплементація стратегічної місії професійних організацій Австралії в контексті професійного розвитку вчителя середньої школи (2015)
Мазуренко К. Ю. - Сучасні підходи та перспективи релігійної освіти у Великій Британії (2015)
Паньок Т. B. - Художня реформа 1934 року (історико-педагогічний аспект) (2015)
Ван Тян Ці - Критерії та показники діагностики основ співацької культури молодших школярів (2015)
Кузьменко Н. B. - Педагогічна взаємодія в стосунках "куратор-студенти" в контексті позааудиторної виховної роботи (2015)
Коваленко О. Г. - Діагностика особливостей міжособистісного спілкування у похилому віці (2015)
Привітання делегатів VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Духовно-культурні цінності виховання людини" (27 травня 2015 р.) (2015)
Алфімов В. М. - Феномен обдарованості особистості у наукових дослідженнях зарубіжжя (2015)
Антоненко Т. Л. - Фундаментальні цінності становлення духовності людини (2015)
Безугла М. В. - Духовно-культурний потенціал освіти (2015)
Будник О. Б. - Соціально-педагогічні концепти виховного ідеалу (2015)
Вайс М. - Розуміння порожнечі засобами танцю: шляхи її передачі в японському танці Буто у виконанні Оно Йосіто (2015)
Вербовський О. В. - Моральні ідеали – ціннісні орієнтири військово-патріотичного виховання (історико-педагогічний екскурс) (2015)
Євтух М. Б. - Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми, Яшник С. В. (2015)
Зеленов Є. А. - Духовний саморозвиток і самоорганізація особистості як складова планетарного виховання студентської молоді (2015)
Зозуляк-Случик Р. В. - Гуманістична спрямованість особистості як джерело фаховості соціального педагога (2015)
Івашкова Т. О. - Формування духовних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Лучанінова О. П. - Духовно-культурна домінанта української виховної парадигми у І чв. ХХІ століття (2015)
Миропольська Н. - Мистецтво – чинник виховання людини культури (Частина перша) (2015)
Мірошніченко В. І. - Деонтологічні засади виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Рашидов С. Ф. - Университет как социокультурный институт формирования у студентов ценностей гражданского общества (2015)
Рашидова С. С. - Художні потреби в структурі духовного світу людини (2015)
Сватко Ю. І. - Наприкінц і Світу Людини: духовність, цінності, компетенції, освіта (2015)
Сєдашова О. А. - Культура праці як ціннісна орієнтація майбутнього фахівця (2015)
Çelik D. A. - Whole Soul Leadership: A New Approach For The World’s Diverse Make Up (2015)
Солярчик Л. - Новий виховний ідеал II Речі Посполитої (1926-1939) (2015)
Ткаченко М. В. - Художня література як засіб запобігання скоєння суїциду (2015)
Тюріна Т. Г. - Феномен ноосферної людини у контексті ідеї всеєдності В. І. Вернадського (2015)
Фішер Дж. В. - Якість життя на робочому місці: духовність, смисл і ціль (2015)
Чурсин Н. Н. - О структуре и эволюции понятия духовности, Тищенко Ю. А. (2015)
Schafer D. P. - Creatinga World System Conducive To The Flourishing Of Culture And Spirituality (2015)
Шевченко Г. П. - Виховання – процес людинотворчості, культуротворчості, духотворчості (2015)
Буравльова К. М. - Формування педагогічної майстерності викладача вищої школи (2015)
Вербовський О. В. - Змістова сутність військово-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Garus I. D. - The educational heritage of British public schools as a cross cultural backgound knowledge basis for Еnglish language learners, Solopova T. G. (2015)
Зеленова А. І. - Ноосферна педагогіка як засіб планетарного виховання учнівської молоді (2015)
Evtukh M. - The peculiarities of developing the components of professional culture of future managers in higher education, Mikhalchuk Y. (2015)
Кушнір А. - Морально-естетична оцінка героїчного вчинку (2015)
Лебедіна О. В. - Духовне виховання студентської молоді засобами мистецтва (2015)
Лучанінова О. П. - Модель виховної системи вищої школи: теоретичний аспект (2015)
Мешко К. І. - Ретроспективний аналіз педагогічних ідей формування господарської дбайливості особистості в зарубіжних країнах (2015)
Миропольська Н. - Мистецтво – чинник виховання людини культури (частина друга) (2015)
Осадча Н. О. - Соціальна тривога як чинник дитячої самотності (2015)
Пелех Л. Р. - Формування інструментальних компетентностей у майбутніх фахівців з англійської мови в умовах застосування аксіологічного підходу (2015)
Сєдашова О. А. - Формування культури інноваційності мислення у студентів сучасних вищих навчальних закладів (2015)
Сіданіч І. Л. - Магістеріум для підготовки викладачів за спеціалізацією "християнська педагогіка у вищій школі" (2015)
Сідаш Н. С. - Гуманістичні характеристики педагогічної свідомості майбутніх викладачів вищих шкіл (2015)
Сізов В. В. - Про особливості освітнього середовища вищого навчального закладу творчого спрямування (2015)
Сопівник Р. В. - Формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі (2015)
Сяба М. О. - Співпраця батьків дітей з особливими потребами та вчителів в американській освітній системі (2015)
Тхоржевська Т. Д. - Витоки духовності в традиційному українському вихованні (2015)
Форостюк І. В. - Культурно-художні традиції в структурі духовності особистості (2015)
Francis L. J. - Personality and spirituality: the connection between psychological type and openness to mystical experience, Robbins M. (2015)
Хмельницька О. І. - Компетентнісний підхід як один з концептуальних підходів до формування професійної культури магістрів (2015)
Шинкарук В. Д. - Виховання милосердя майбутніх педагогів у процесі позааудиторної діяльності (2015)
Schonmann S. - The aesthetic dimension: a weak link in the discourse of applied drama/theatre in education (2015)
Гаврищук С. В. - Оптимізація вибору системи заводнення нафтового покладу на основі нечіткої логіко–лінгвістичної моделі, Юрчишин В. М., Краєцький В. М. (2015)
Крисилов В. А. - Масштабы временных характеристик, Городничая Е. А. (2015)
Карпов О. Н. - Комплексный подход к анализу речевых сигналов, артикуляции и мимики в речевых технологиях (2015)
Луценко О. П. - Організація інформаційної технології імітаційного моделювання роботи автоматизованих ймовірнісних торговельних систем (2015)
Мацуга О. М. - Модель прогнозування моментів критичної парціальної напруги газів артеріальної крові під час гіпотермії, Приставка П. О., Дудукіна С. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Михайлів В. І. - Експериментальні дослідження інформаційної технології для захисту даних у хмарних обчислювальних системах (2015)
Приставка П. О. - Визначення особливостей зображень на основі комбінацій в-сплайнів другого порядку, близьких до інтерполяційних у середньому (2015)
Приставка П. О. - Прогнозування часового ряду залишків значень індексу геомагнітної активності з використанням ланцюгів Маркова, Шаповал Г. А. (2015)
Савка Н. Я. - Інтервальні моделі з радіально-базисними функціями для задачі виявлення розміщення зворотного гортанного нерва, Козак О. Л. (2015)
Байбуз О. Г. - Інформаційно-аналітична система моніторингу поверхневих вод "ANALIT", Сидорова М. Г., Сидорова Л. П. (2015)
Чепіженко В. І. - Роль сучасних концепцій трансформації cns/atm систем у забезпеченні автономних польотів повітряних кораблів, Волкогон В. О. (2015)
Мацюк С. М. - Cтруктурно-параметрическая идентификация нелинейных динамических процессов, Корниенко В. И. (2015)
Чугай А. А. - Голограммная теория биологической памяти (2015)
Дикань В. Л. - Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування (2015)
Глазкова А. С. - Обґрунтування необхідності створення міжгалузевих та виробничо-територіальних комплексів (2015)
Дикань В. В. - Комплекс заходів щодо забезпечення ефективного управління високотехнологічних виробництв в Україні (2015)
Маханьова Ю. М. - Пріоритети розвитку АПК України для стимулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в умовах асоціації з ЄС (2015)
Родченко В. Б. - Проблеми формування методології оцінки впливу просторових чинників на процеси соціально-економічного розвитку національної економіки (2015)
Терновая И. А. - Развитие стратегического партнерства Украины в контексте трансформации региональных интеграционных процессов (2015)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту розвитку міських пасажирських перевезень, Адамян Ю. П. (2015)
Ведмідь І. С. - Дослідження сильних та слабких сторін, загроз та можливостей вантажних перевезень залізничного транспорту при застосуванні матриці SWOT-аналізу (2015)
Копитко В. І. - Тенденції розвитку сучасної інфраструктури залізничного транспорту на основі маркетинго-логістичного підходу (2015)
Кузьменко А. В. - Розробка комплексного механізму розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізниць (2015)
Маковоз О. В. - Основні аспекти реструктуризації залізничного транспорту України, Борисов Б. І. (2015)
Пащенко Ю. Є. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансового забезпечення розвитку транспортної інфраструктури залізниць, Корінь М. В. (2015)
Савіцька Г. П. - Маркетинговий підхід до ціноутворення на вантажні залізничні перевезення (2015)
Тимофєєва Т. О. - Забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту з урахуванням використання інформаційних систем (2015)
Токмакова І. В. - Переваги реалізації стратегічного бізнес-партнерства на залізничному транспорті (2015)
Зубенко В. О. - Визначення особливостей впровадження концепції "ощадливе виробництво” на підприємствах залізничного транспорту, Григорян М. Л. (2015)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств залізничного транспорту, Кочухай І. Е. (2015)
Зубенко В. О. - Удосконалення інноваційної інфраструктури підприємств залізничного транспорту, Чернавіна І. О. (2015)
Каличева Н. Е. - Особенности организации работы складских комплексов в логистических системах в современных условиях, Рустамова Л. Г. (2015)
Козак Л. С. - Формування системи економічної безпеки підприємництва як об’єктивна передумова розвитку національної економіки, Федорук О. В. (2015)
Колосок В. М. - Вплив трансфертного ціноутворення на ефективність управління логістикою в міжнародних холдингах, Мордвицька Ю. С. (2015)
Костюк Ж.. С. - Підходи до підвищення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Котов А. М. - Корпоративні конфлікти в системі економічної безпеки підприємства, Мозгова Л. О. (2015)
Павліченко В. М. - Податкова безпека як складова економічної безпеки українських підприємств в умовах кризи (2015)
Попова О. М. - Теоретичне дослідження сутності поняття "контролінг" в контексті впровадження системи контролінгу на підприємствах, Макєєва О. Г. (2015)
Прохорова В. В. - Механізм впровадження системи контролінгу на вітчизняних підприємствах, Баранівська С. В. (2015)
Ус Ю. В. - Формалізація підходів до діагностики рівня фінансової безпеки підприємств машинобудування (2015)
Чередниченко А. О. - Проактивна стратегія інформаційної безпеки підприємств будівельної галузі (2015)
Черепня Г. М. - Оцінювання ризиків машинобудівних підприємств: аналітико-інструментальна технологія (2015)
Чобіток В. І. - Розробка стратегії управління фінансовим потенціалом підприємств, Астапова О. В. (2015)
Чумак Л. Ф. - Економічна стійкість підприємства: фактори та механізм управління, Богданова О. Є. (2015)
Янченко Н. В. - Підвищення ефективності оцінки результатів діяльності персоналу, Роза А. А. (2015)
Дараган О. О. - Механізм управління інвестиційною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту, Коник Л. Ю. (2015)
Чумак Л. Ф. - Підходи до аналізу управлінського аспекту інвестиційної привабливості підприємства, Пугач І. В. (2015)
Щербань О. Д. - Дослідження основних джерел і методів інвестиційних вкладень підприємств, Шевченко І. В. (2015)
Дикань О. В. - Теоретичні основи управління якістю продукції як одного із основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2015)
Каличева Н. Є. Стецюк М. І. - Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку підприємства (2015)
Кузнєцов П. В. - Маркетингове управління асортиментом продукції підприємства в умовах інформаційної економіки, Парфентенко І. А., Балагула Д. П. (2015)
Непоп А. В. - Визначення ефективності організації маркетингової діяльності авіатранспортних підприємств на сучасному ринку авіаперевезень (2015)
Токмакова І. В. - Адаптивне управління розвитком вітчизняних підприємств, Литвинова Т. С. (2015)
Ярмош О. В. - Показники оцінки маркетингового потенціалу підприємств сфери послуг (2015)
Махмод Ахмед Юсф Елсеада - Исследование процесса модернизации экономики Ливии с использованием методических подходов плана Маршалла (2015)
Попадинець О. В. - Соціалізація економіки як нова парадигма економічної теорії (2015)
Фурсова В. А. - Дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду рейтингового оцінювання надійності комерційного банку, Півненко Т. Ю. (2015)
Компаниец В. В. - О ценностном измерении экономики Украины и доминантах развития экономического образования (2015)
Пакуліна А. А. - Вдосконалення інфраструктури туризму у складі соціального комплексу регіону, Пакуліна Г. С. (2015)
Пушкар О. І. - Рефлексивне управління соціально-психологічним кліматом колективу на засадах ціннісного підходу, Хмелевська А. Ю. (2015)
Воловельськая И. В. - Классификация основных подходов изучения экономической психологии (2015)
Афанасьєва К. О. - Майбутнє медіаконтенту в тенденціях сучасного ринку (2015)
Березенко В. В. - Соціальна відповідальність як умова ефективного позиціонування рекламного агентства, Керімов Р. Р. (2015)
Бондаренко І. С. - До проблеми типологізації соціальнокомунікаційних технологій (2015)
Досенко А. К. - Базові аспекти соціальних комунікацій аматорських інтернет-медіа України (2015)
Дубняк К. А. - Інформаційний простір: структура та функціональні параметри (2015)
Лалак О. А. - Теоретико-методологічні засади міждисциплінарного дослідження міжкультурної комунікації в контексті глобальної трансформації значення та ролі соціальної комунікації (2015)
Миронюк Д. І. - Кримська війна (2014 р.): військова та інформаційна (2015)
Мірошниченко П. В. - Суспільна значущість лідера думок під час інформаційного протистояння, Нестеренко А. А. (2015)
Нємцева О. О. - Структура інформаційно-психологічного впливу (2015)
Павленко В. В. - Когнітивний підхід до вивчення медіадискурсу (2015)
Сібірякова О. О. - Маніпуляційні процеси як обмеження для моделювання мультиплікативних зв’язків аудитoрії та медіа (2015)
Гиріна Т. С. - Традиції соціальної орієнтації дитячого радіомовлення Швеції (2015)
Горчикова А. О. - Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) (2015)
Гресько О. В. - Формула мультимедіа в системі координат новинної онлайн журналістики (2015)
Зикун Н. І. - Українська сатирична публіцистика 20–30-х рр. ХХ ст. В контексті еволюції поглядів на роль критики й самокритики (2015)
Костюк В. В. - Побудова журналістського твору в друкованому та інтернет-ЗМІ: теоретичний аспект, Мостова Я. О. (2015)
Мірошниченко П. В. - Мова радіомовлення як провідна ознака етнічної диференціації споживача інформації в медійному контексті України (2015)
Потапова А. В. - Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет) (2015)
Прикидько О. М. - Функціонування телебачення в інтернеті як у глобальному середовищі новинної журналістики (2015)
Санакоєва Н. Д. - Медіахолдинги в інформаційному просторі України, Кущ С. Г. (2015)
Ципердюк І. М. - Тематично-змістові особливості програм української редакції радіо "Ватикан” (2015)
Чернявська Л. В. - Формування смислів у мас-медійному дискурсі (2015)
Вежель Р. Ю. - Інтернет-реклама: критерії класифікації (2015)
Киричок А. П. - Гібридна війна як стимулюючий чинник зміни парадигми освітньої підготовки фахівців сфери зв’язків з громадськістю (2015)
Бессараб А. О. - Виставки-ярмарки як складова соціальних комунікацій у видавничій сфері та формування медіакультури (2015)
Миронюк Н. Д. - Передумови появи друкарства на Буковині та його вплив на активізацію суспільно-політичного життя в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2013)
Брюханов А. М. - Пути совершенствования рудничной коммутационной и защитной аппаратуры (2013)
Брюханов А. М. - Особенности прогноза травматизма на угольных предприятиях, Мнухин А. Г., Кобылянский Б. Б., Татаринцев А. И. (2013)
Иотенко Б. Н. - О достоверности методики расчета максимально допустимой нагрузки по газовому фактору на очистной забой (выемочный участок) (2013)
Кочерга В. Н. - Оценка возможности увеличения дебита метановоздушной смеси, каптируемой дегазационной системой с аварийного участка, путем отключения параллельных ветвей газопровода и подключения резервного вакуум-насоса, Юрченко Б. П., Тимофеева Н. Л. (2013)
Никифоров А. В. - Концепция безопасного ведения горных работ на пластах, склонных к газодинамическим явлениям (2013)
Пищев А. В. - Контроль технологических процессов при вскрытии угольных пластов, Алексеев Е. В., Лукашев А. С. (2013)
Крыжановский Ю. Ю. - О максимальном газовыделении в горные выработки при отработке угольных пластов, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2013)
Крыжановский Ю. Ю. - Влияние первичных осадок основной кровли и развития очистных работ на максимум метановыделения в угольных шахтах, Антощенко Н. И., Филатьев М. В., Кулакова С. И. (2013)
Антощенко Н. И. - О точности определения газоносности сближенных угольных пластов, Сятковский С. С., Шепелевич В. Д. (2013)
Антощенко Н. И. - Методика прогноза траектории максимального оседания точек земной поверхности при отработке угольных пластов, Чепурная Л. А. (2013)
Демченко О. А. - Ограничение токов короткого замыкания в низковольтных сетях подземного электроснабжения, Муфель Л. А. (2013)
Антипин А. В. - Теоретические и экспериментальные исследования режима однофазного замыкания на землю в шахтных высоковольтных сетях, Лихван А. П., Гаврилко В. А. (2013)
Иванилов В. Н. - Требования безопасности к программному обеспечению систем шахтной автоматизированной противоаварийной защиты, Советова Е. И., Иванилов В. В. (2013)
Костенко Т. В. - Учет опасности прорывов воды при определении параметров участковых отстойников, Лысенко Н. А., Костенко В. К. (2013)
Кременев О. Г. - Метод измерения запыленности шахтной атмосферы с помощью радиометра радона РГА-09 МШ (2013)
Кременев О. Г. - Закономерности дисперсного состава шахтной пыли в горных выработках угольных шахт Донбасса, Деревянский В. Ю., Сергеев В. А., Мушенко В. И., Корлюк Н. Н. (2013)
Бабков С. В. - Обоснование требований безопасности к дисковым тормозам шахтных подъемных машин, Стельмах В. А. (2013)
Федин В. А. - Дальнейшее совершенствование технического диагностирования шахтной метанометрической техники (2013)
Кудинов Ю. В. - Автоматическая система локализации взрывов КВПШ.1, Лепихов А. И., Новиков Р. Н. (2013)
Долженков А. Ф. - Оценка эргономических свойств спецодежды при работах на маломощных пластах, Бутукова Т. С., Мартынова Н. А. (2013)
Долженков А. Ф. - Оценка износостойкости спецодежды по изменению показателей гнойничковой заболеваемости и микротравматизации кожи горнорабочих, Тарасенко С. Л. (2013)
Сергеев В. А. - Сравнительный анализ динамики общего производственного травматизма на угольных шахтах (2013)
Stryczek J. - Application of plastics in the building of fluid power elements, Biernacki K., Krawczyk J., Wolodzko J. (2014)
Носко С. В. - Механотронная система автоматического регулирования перепада давления в формующей головке экструдера, Шевчук А. А. (2014)
Равська Н. С. - Умови не підрізання профілю зубчастих коліс при зубофрезеруванні черв’ячними фрезами, Охріменко О. А. (2014)
Бабенко А. Є. - Стійкість дискової фрези навантаженої радіальною силою, Д’якова Ю. А., Балицька Н. О. (2014)
Луговской А. Ф. - Методика расчета рациональных размеров одномерных ультразвуковых кавитаторов, Мовчанюк А. В., Зилинский А. И., Гришко И. А. (2014)
Конюхов А. С. - Определение жесткостных и инерционно-массовых характеристик ортотропной гладкооболочечной модели биконической секции створки головного обтекателя (2014)
Ивахненко Н. Н. - Повышение надежности направляющей пары быстроходного штамповочного пресса, Шевченко И. Д., Рукавишников Д. В., Плоскира М. А. (2014)
Некрасов С. С. - Прогнозирование усадки стружки при микрорезании методом конечных элементов, Голобородько Л. В. (2014)
Струтинський С. В. - Обгрунтування розробки рухомої мехатронної планарної пружно-деформованої системи приводів із сильфонними пневмодвигунами (2014)
Павленко І. І. - Дослідження робочого простору верстата з паралельною структурою, Вахніченко Д. В. (2014)
Шидловський М. С. - Вплив конструкції та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на механічні характеристики відновлених різців нижньої щелепи, Савичук А. О. (2014)
Румбешта В. А. - Вибродинамика технологической системы при механообработке и ее влияние на качество детали при точении, Гнатейко Н. В., Штефан Н. И. (2014)
Турик В. М. - Аналіз можливості флатерного керування когерентними утвореннями в потоках вихрових камер, Кочін В. О., Кочіна М. В. (2014)
Коробко И. В. - Определение пространственной неоднородности потоков жидкостей и газов на основании оценки вероятности несовпадения кривых распределения скоростей в поперечных сечениях (2014)
Радионов А. В. - Электрические процессы в рабочем зазоре магнитожидкостного герметизатора, Подольцев А. Д. (2014)
Кондряков Е.А. - Численное моделирование ударных испытаний образцов шарпи в двухмерной и трехмерной постановке (2014)
Каток О.А. - Визначення характеристик міцності сталі 15Х2НМФА методом індентування (2014)
Salenko A. - Cuts of the workpieces of hard and superhard sintered materials by jet methods, Mana A., Shkel S., Nikitin V., Myronov Ya. (2014)
Яковлев А. И. - Уточненная методика проведения комплексного анализа хрупкой прочности зоны патрубка корпуса реактора при аварийном термошоке. Сообщение 1. Тепло-гидравлический и тепловой расчеты, Рудаков К. Н. (2014)
Узунов А. В. - Библиотека моделей типовых элементов и модулей устройств гидросистем (2014)
Левченко О. В. - Дослідження розподілу втрат енергії по структурним рівням гідравлічної системи (2014)
Данильченко Ю. М. - Идентификация колебаний шпинделя по результатам измерения вибраций корпуса шпиндельного узла, Петришин А. И. (2014)
Черняк Г. Ю. - Аналіз методів продовження терміну служби бандажів колісних пар, Кравченко Кат. О., Кравченко Конст. О., Гріндей О. О. (2014)
Шворнікова Г. М. - Дослідження стійкості висококонцентрованих водовугільних суспензій (2014)
Топішко І. - Рівень життя населення як обє'кт соціального захисту, Топішко Н., Галецька Т. (2015)
Єлісєєва Л. - Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки (2015)
Коленда Н. - Особливості формування та реалізації соціального потенціалу суспільства (2015)
Борисюк О. - До питання реструктуризації зовнішнього боргу України (2015)
Полінкевич О. - Критерії розмежування понять "інновації", "інноваційний процес" та "інноваційний розвиток підприємства" в новій економіці (2015)
Ліпич Л. - Періодизація інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом, Полінкевич О., Товстенюк О. (2015)
Ліпич Л. - Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем підприємства, Глубіцька Т. (2015)
Ліпич Л. - Послідовність упровадження системи антикризового управління на засадах диверсифікації діяльності підприємств сфери послуг, Матвійчук І. (2015)
Білецька К. - Засади формування креативного лідера як менеджера нового покоління (2015)
Колосок А. - Теоретичний аспект соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Подольчак Н. - Розвиток посередництва з метою зниження ризиків у діяльності підприємств нафтогазового комплексу, Чепіль Б., Сухоняк С. (2015)
Чорнобиль О. - Особливості адаптації керівників на підприємстві в сучасних економічних умовах (2015)
Карлін М. - Механізм податкового перерозподілу між центром і регіонами в умовах здійснення політики децентралізації в Україні (2015)
Стрішенець О. - Стан та перспективи землекористування в Україні: порівняльний аналіз й інтенсифікуюча політика (2015)
Бояр А. - Еволюційна трансформація системи управління бюджетним процесом у Європейському Союзі (2015)
Кулай А. - Фінансові інституції ЄС: досвід та випробування кризою (2015)
Проць Н. - Бюджетна політика у сфері місцевих позик та місцевого боргу (2015)
Рудик Н. - Аналіз антикризової політики ФРС США та КНР (2015)
Тоцька О. - Аналіз статистичних показників динаміки заробітної плати в Польщі (2015)
Ткачук Н. - Вплив податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарювання в умовах реформування фінансової системи України (2015)
Шматковська Т. - Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві, Агрес О. (2015)
Хомин П. - Облікова теорія чи дигести метрів та їх дилатація "дециметрами"? (2015)
Фатенок-Ткачук А. - Обліково-аналітичне забезпечення прогнозування в стратегічному плануванні (2015)
Ангелов Г. В. - Человеческий фактор в информационной безопасности бизнеса, Черняк Г. А. (2015)
Антошкін В. К. - Показники й індикатори соціально-економічної безпеки регіонів (2015)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми підвищення економічної безпеки виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Нагорний В. В., Єрмаков С. О. (2015)
Величко Т. Г. - Экономические предпосылки формирования информационного общества и управление информационной безопасностью (2015)
Мармуль Л. О. - Оперативне управління конкурентоспроможністю, економічною безпекою та якістю продукції харчової промисловості (2015)
Ігнатенко М. М. - Формування ресурсного потенціалу конкурентоспроможності та соціальної відповідальності харчових підприємств (2015)
Ткач В. О. - Моделювання рівня впливу загроз на економічну безпеку підприємства, Клопов І. О. (2015)
Шапошников К. С. - Особливості становлення і розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці (2015)
Сарапіна О. А. - Фінансова реструктуризація в системі стратегічного управління підприємств харчової промисловості (2015)
Камушков О. С. - Застосування інтернет-маркетингу рекламної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного господарства, Язіна В. А. (2015)
Демчук Н. І. - Інноваційні пріоритети інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку харчових підприємств (2015)
Рунчева Н. В. - Показники, критерії та методи оцінки корпоративного розвитку у зерновиробництві (2015)
Скрупская Л. С. - Модель прогнозирования вероятности безотказной работы бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока на основе интенсивности частичных разрядов, Поляков М. А. (2015)
Невзлин Б. И. - Определение условий существования дифференциальных электромагнитных инвариантов высших порядков, Загирняк В. Е., Загорулько В. В. (2015)
Терентьєв О. М. - Вибір намагнічування кільцевих магнітів пристрою очищення води фокусованим магнітним полем, Ворфоломеєв А. В. (2015)
Плєшков П. Г. - Математичні моделі синхронних двигунів на постійних магнітах для синтезу систем автоматичного керування високоефективними електроприводами, Савеленко І. В., Некрасов А. В. (2015)
Загирняк М. В. - Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов часть 1. Постановка задачи. Решение уравнения магнитной цепи, Усатюк В. М., Оксанич А. П., Ляшенко В. П., Никитина А. В. (2015)
Буров А. Н. - Экспериментальный стенд для исследования электрооборудования ветроэнергетических установок: структура и аппаратная реализация (2015)
Яндульський О. С. - Оптимальне регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженого генерування з урахуванням їх належності одному власнику при використанні резерву активної потужності, Труніна Г. О., Нестерко А. Б. (2015)
Вовк Р. Б. - Методика реалізації контролю рішень технологічних проблем процесу буріння в інтелектуальній системі (2015)
Бреславський В. О. - Методи і процедури первінної обробки значень параметрів телекомунікаційної мережі (2015)
Скакаліна О. В. - Прикладні аспекти застосування генетичних алгоритмів у транспортних задачах (2015)
Шраменко Н. Ю. - Формування раціональної технології транспортно-експедиційного обслуговування вантажовласників у міському сполученні, Мороз М. М. (2015)
Жукова Н. І. - Сейсмобезпека будівель та карстових порожнин під ними від проведення підривних робіт у кар’єрах, Бойко В. В., Кузьменко А. О., Чала О. М. (2015)
Максимова Э. А. - Разработка месторождений газовых гидратов на основе теплового воздействия на залежь (2015)
Саленко Ю. С. - Исследование параметров вибрационной установки для виброактивации асфальтобетонных смесей (2015)
Солтус А. П. - Розробка пристрою для утримання дорожніх знаків на дорогах кар’єрів, Клімов Е. С., Кіріченко О. Л., Жолоб В. В. (2015)
Стадник О. С. - Обґрунтування конструктивних параметрів пневматичного сепаратора типу "зиг-заг" з жалюзійними екранами, Гнєушев В. О. (2015)
Иткин А. Ф. - Определение основных параметров вибрационных пустотообразователей для формования многопустотных панелей перекрытия (2015)
Маслов А. Г. - Исследование колебаний рабочего органа машины для уплотнения бетонных смесей в вибрационном рабочем режиме, Батсайхан Жанар (2015)
Драгобецкий В. В. - Решение одномерной задачи пластического деформирования двухслойной порошковой заготовки при импульсном нагружении, Савелов Д. В. (2015)
Мосьпан Д. В. - Постановка загального завдання оптимального пластичного, термічного або термомеханічного навантаження при обробці заготовок для виробів металургії та транспорту (2015)
Наливайко О. І. - Упровадження тампонажних цементних розчинів "silpan–p" (групи "ramsinks – 2м") щодо покращення якості цементування експлуатаційних колон (2015)
Маслов А. Г. - Разработка одновального бетоносмесителя принудительного действия с наклонными лопатками, Елизаров А. И. (2015)
Моркляник Б. В. - Закономерности сезонного распределения тепловых полей в грунтовом основании (2015)
Саленко Ю. С. - Разработка вибросмесителя с осциллирующими колебаниями смесительного барабана, Елизаров А. И. (2015)
Назаренко Е. А. - Оцінка екологічної безпеки сільськогосподарських культур при підвищеному вмісті фторидів у грунтах полтавської області, Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2015)
Вамболь В. В. - Математическое моделирование дисперсной фазы охлаждения генераторного газа установки утилизации отходов жизнедеятельности (2015)
Шелковська І. М. - Шляхи використання земельних ресурсів прибережних територій Кременчуцького водосховища (2015)
Мохонько В. И. - Гидродинамические аспекты активизации карстового процесса в мело-мергельных отложениях северскодонецкой равнины (2015)
Толмачов С. Т. - Досвід викладання дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" у Криворізькому національному університеті, Бондаревський С. Л., Ільченко О. В. (2015)
Митрофанов І. І. - Окремі аспекти реалізації кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу (2015)
Бойка О. А. - Успадкування забарвлення листків у роді Lunaria L, Лях В. О. (2015)
Комарова І. Б. - Визначення екологічної пластичності селекційних зразків ярого ріпака, Виновець В. Г., Сеник Р. В. (2015)
Махно Ю. О. - Встановлення рівня поліморфізму компонентного складу запасних білків насіння льону олійного в поколіннях F2 та F3, Полякова І. О. (2015)
Полякова И. А. - Модель сорта льна масличного для Степной зоны (2015)
Тигова А. В. - Изменчивость ряда морфометрических признаков у Linum humile Mill. под действием химических мутагенов в поколении М1, Сорока А. И. (2015)
Тоцкий И. В. - Методы гаметофитного отбора на засухоустойчивость у подсолнечника культурного, Лях В. А. (2015)
Ведмедева Е. В. - Итоги пятилетней работы по созданию коллекций масличных культур в Институте масличных культур НААН, Кирпичева Н. М., Махова Т. В., Леус Т. В. (2015)
Григорчук Н .Ф. - Колекція сої - джерело вихідного матеріалу для селекції, Донцова Ю. І. (2015)
Журавель В. М. - Гібридизація як один із ефективних методів створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці, Буділка Г .І. (2015)
Кутіщева Н. М. - Створення гібридів соняшника з високими показниками господарсько-цінних ознак та стійкістю до ураження збудниками хвороб, Шугурова Н. О. (2015)
Одинец C. О. - Исходный материал подсолнечника на гетерозис в условиях степи Украины, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И., Середа В. А. (2015)
Товстановська Т. Г. - Мінливість елементів насіннєвої продуктивності льону олійного в умовах степу України (2015)
Вишнівський П. С. - Вплив рівня удобрення та позакореневого підживлення на формування продуктивності різних видів гірчиці, Вишневський В. С. (2015)
Махова Т. В. - Вплив агроприйомів вирощування на забур'яненість посівів та врожайність льону олійного сорту Ківіка в умовах Степу України, Поляков О. І. (2015)
Поляков О. І. - Реакція гірчиці озимої сорту Новинка на додаткове мінеральне живлення та застосування ретарданту, Вахненко С. В. (2015)
Поляков О. І. - Особливості водоспоживання сої сорту Шарм в залежності від агроприйомів вирощування, Нікітенко О. В. (2015)
Поляков О. І. - Вплив строків сівби та агроприйомів по догляду за рослинами на забур’яненість посівів соняшнику гібриду Регіон та його врожайність, Нікітенко О. В., Карапута С. К. (2015)
Алієв Е. Б. - Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи олійних культур, Пацула О. М. (2015)
Передмова (2014)
Поніманська Т. І. - Проблеми інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах (2014)
Дичківська І. М. - Теоретико-методичні проблеми психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя інклюзивної групи (2014)
Горопаха Н. М. - Фізичне виховання дошкільників та молодших школярів у контексті інклюзивної освіти: проблеми наступності та перспективності (2014)
Козлюк О. А. - Дитинство як соціальний феномен у контексті інклюзивної освіти (2014)
Маліновська Н. В. - Формування фонетичної компетенції старших дошкільників засобами театралізованої гри в умовах інклюзивної освіти (2014)
Степанова О. І. - Особливості розвитку словника у дітей з порушенням мовлення (2014)
Павлюк Т. О. - Облаштування комп’ютерно-ігрового комплексу у дошкільних навчальних закладах для дітей з порушенням зору (2014)
Руденко Н. М. - Аналіз рівня толерантності старшокласників без вад та їх ровесників з особливими потребами (2014)
Анісімова О. Е. - Формування особистості дитини з особливими потребами засобами фребельпедагогіки (2014)
Косарєва О. І. - Розвиток пізнавальних процесів дітей з розумовою відсталістю (2014)
Косарєва Г. М. - Особливості формування толерантного інклюзивного середовища у дошкільному навчальному закладі (2014)
Федорова Н. В. - Гуманістична взаємодія як основа підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2014)
Падалка О. І. - Педагогічні цінності у вихователів інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів (2014)
Марчук Г. В. - Формування соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з художніми творами в умовах інклюзивної освіти (2014)
Войтович О. В. - Емоційний чинник професійної підготовки майбутніх вихователів у світлі проблем інклюзивної освіти (2014)
Лаба Н. Г. - Врахування суб’єктного досвіду дитини в освітньому процесі інклюзивного дошкільного навчального закладу (2014)
Юрчук О. І. - Забезпечення рухового режиму в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів (2014)
Савенко Л. В. - Формування психологічної готовності педагогів до взаємодії із дитиною з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2014)
Козачук М. В. - Проблема інклюзії у масовій суспільній свідомості (2014)
Войтова Л. В. - Ліга освіти як координатор просвітницько-педагогічної діяльності (1907-1917 рр.) (2014)
Янцур Л. А. - Створення у дошкільному навчальному закладі розвивального середовища засобами образотворчого мистецтва (2014)
Малафіїк І. В. - Система "Учіння, як специфічний вид пізнання" (2014)
Бабенко Л. В. - Інноваційні педагогічні технології в системі освіти (2014)
Нечипорук Л. І. - Школа як соціокультурний простір соціалізації особистості, Петрук Л. П. (2014)
Чопик Ю. С. - Експериментальна педагогіка як напрям освітньо-реформаторського руху в дослідженнях вітчизняних учених (2014)
Лебідь І. Ю. - Особливості управління національною школою і педагогікою в Українській Народній Республіці (2014)
Левчук І. Б. - Основні передумови просвітницько-громадської діяльності православних братств волинської губернії (2014)
Білавич Г. В. - Часописи товариства "Сільський господар” як енциклопедія сільськогосподарських знань для українців (2014)
Оксенюк О. В. - Формування емоційно-ціннісного ставлення до світу і досвіду творчої діяльності учнів у культурологічному вимірі народного майстра України Л. І. Лисюк (2014)
Антоненко Н. Є. - Теорія множинного інтелекту Г. Гарднера як засіб диференціації іншомовної підготовки школярів (2014)
Войтко А. І. - Технологія реалізації педагогічної підтримки допрофільної підготовки учнів VIII-IX класів на основі професійних проб (2014)
Хоронжевський О. М. - Формування основ гігієнічної культури в учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в процесі трудового навчання (2014)
Михальчук Н. О. - Особливості організації педагогічно регульованої читацької діяльності старшокласників, Чала Ю. М. (2014)
Ковальчук І. А. - Світоглядна культура майбутнього вчителя початкових класів: критеріальний аналіз (2014)
Вєтрова І. М. - Роль креативного письма у навчанні англійської мови студентів педагогічних університетів (2014)
Триндюк В. А. - Вивчення іноземної мови в процесі академічної мобільності студентів (2014)
Тишко Н. М. - Класифікація ігор для організації процесу навчання англійської мови у немовному вищому навчальному закладі, Мартинюк А. П. (2014)
Маковська Г. Я. - До питання про індивідуальний підхід до студентів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, Пархоменко О. Т. (2014)
Забіяка І. М. - Застосування інформаційних технологій у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови (2014)
Лобанова С. І. - Значення сучасних комп’ютерних технологій для викладання іноземних мов у технічних вищих навчальних закладах (2014)
Губіна А. М. - Мотиваційні чинники вивчення іноземної мови студентами технічних спеціальностей (2014)
Мартинюк А. П. - Методологічні засади укладання посібника з англійської мови для комп’ютерних спеціальностей, Тишко Н. М. (2014)
Войтович І. С. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів інформатики на основі прoфесiйнo орієнтованих технологій навчання (2014)
Грицик Т. А. - Навчання методу математичного моделювання студентів природничих напрямів підготовки в курсі вищої математики (2014)
Галатюк М. Ю. - Теоретичні та методичні аспекти проектування навчально-пізнавальної діяльності у процесі розвитку професійної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Лико Д. В. - Ефективні механізми підвищення якості підготовки студентів-екологів, Войтович О. П. (2014)
Глінчук Ю. О. - Питання стресу у професійній діяльності як складова формування компетентності майбутніх педагогів із охорони праці в галузі (2014)
Янцур М. С. - Психофізіологічна підготовка майбутніх учителів технологій (2014)
Герасименко О. А. - Дидактичні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення дисципліни "практикум у навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів" (2014)
Трофімчук В. М. - Дидактичні підходи до конструювання змісту курсу "Основи техніки і технології" в сучасних умовах, Трофімчук Л. О., Юрчук В. М. (2014)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх вчителів технологій до проектування і моделювання промислових і технічних об’єктів, Герасименко О. А., Зброжек Д. Г. (2014)
Дякович Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з дисципліни "Декоративно-прикладна творчість з методикою гурткової роботи” (2014)
Симонович Н. В. - Методичні аспекти використання веб-квестів у трудовому навчанні (2014)
Сіпайло В. О. - Реалізація міждисциплінарних зв’язків при підготовці вчителів технологій в процесі вивчення дисципліни "Технологія обробки одягу” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Абакумова В. І. - Удосконалення контрольно-наглядової діяльності за недержавними пенсійними фондами, Баланюк Н. Ю. (2016)
Алексєєва О. Є. - Новітні засади нормативно-правового регулювання державної служби в Україні (2016)
Бліхар М. М. - Об’єкт інвестиційного регулювання під час здійснення бюджетної діяльності (2016)
Burbyka M. M. - Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office of Ukraine in the Sphere of Combating Crimes as a Component of Prosecutor’s Office Criminological Function (2016)
Вільчик Т. Б. - Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів (2016)
Галинська К. Ю. - Стратегія кібербезпеки як основа інформаційного правопорядку в Україні (2016)
Гаруст Ю. В. - Фінансово-економічна безпека як запорука сталого розвитку банківської установи, Білодід Л. М. (2016)
Гаруст Ю. В. - Концептуальні основи організації та управління кадровою безпекою підприємства, Боговіс Є. В. (2016)
Гордеюк А. О. - Проблема правового забезпечення захисту трудових прав працівників (2016)
Городецька І. А. - Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (2016)
Гречин Є. Є. - Особливості використання конфіденційних джерел агентством по боротьбі з наркотиками США (2016)
Григоренко Д. А. - Правовой статус органов и организаций содействия частной торговле в Украине в годы НЭП (1922–1929 гг.) (2016)
Грушевський В. А. - Спеціальні принципи діяльності регіональних управлінь Державної фіскальної служби України (2016)
Дмитрієв А. А. - Роль органів національної поліції україни у сфері протидії організованій злочинності (2016)
Ільїн О. В. - Вищі судові інстанції Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (в дореформений період) (2016)
Карп’юк М. В. - Суб’єкт складів насильницьких злочинів проти власності у кримінально-правовій науці України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Ковтун В. І. - Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід (2016)
Комзюк В. Т. - Щодо використання зарубіжного досвіду в регулюванні адміністративно-правового статусу митних органів України (2016)
Костенко О. В. - Інформаційне забезпечення регіональних прокуратур та інформація з обмеженим доступом (2016)
Круглова А. Є. - Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (2016)
Кулабухова А. В. - Еволюція ідеї загальноєвропейського громадянства до Маастрихтського договору (2016)
Кундеус В. Г. - Щодо визначення ознак створення злочинної організації, як однієї з форм вчинення злочину, передбаченого ст.255 КК України (2016)
Ластович Д. М. - Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції (2016)
Лепетюк О. В. - Інституційне співробітництво держав у сфері оподаткування: сучасні виклики (2016)
Литовченко В. С. - Адміністративно-правові засади регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Лісовий Г. О. - Податкова безпека України: загрози та ризики (2016)
Логвиненко М. І. - Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід, Дігтяр А. О. (2016)
Лук’яненко Ю. В. - Міжнародні правові стандарти затримання особи у кримінальному судочинстві (2016)
Любашенко В. І. - Питання розмежування відповідальності міжнародної організації та держави при проведенні багатонаціональних військових операцій (2016)
Матат А. В. - Верховенство Конституції та захист прав людини як пріоритет діяльності Конституційного Суду України (2016)
Мельничук Т. В. - Негативний соціальний капітал у механізмі тінізації економіки (2016)
Музика Л. А. - До питання визначення сутності та ознак правової політики (2016)
Олефір А. О. - До проблеми формування національної інноваційної системи (2016)
Пієв С. С. - Проблемні питання з’ясування наявності дорослих підбурювачів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2016)
Райнін І. Л. - Основи стратегії розвитку Харківської області (2016)
Стеценко В. В. - Реформа прокуратури України: хронологія функціональних змін (2016)
Халус Х. Д. - Юридична природа медичної помилки (2016)
Череднікова Т. М. - Державне регулювання поставки нафти та нафтопродуктів у зовнішньоекономічних відносинах (2016)
Чернега В. М. - Гендерний баланс у сімейних правовідносинах (2016)
Шелевер Н. В. - Особливості виконавчого провадження в країнах Європейського Союзу (2016)
Шульга А. О. - Повернення матеріалів кримінального провадження прокуророві судом у підготовчій стадії: морально-правовий аспект (2016)
Яковенко Є. О. - Актуальні правові аспекти порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків (2016)
Бабенко А. М. - Рецензія на монографію Є.С. Назимка "Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: ґенеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія", Конопельський В. Я. (2016)
Ломонос А. І. - До формування навантажувальних режимів в комплексах випробування електричних машин постійного струму (2015)
Бондаревський С. Л. - Сучасна матеріально-технічна база кафедр – запорука якісної підготовки конкурентноспроможних фахівців з електромеханіки, Данилейко О. К. (2015)
Сердюк А. А. - Режимы работы физической модели вентиляторной установки (2015)
Изотов В. Ю. - Гибридный источник питания на базе аккумулятора и блока суперконденсаторов, Клюй Н. И., Гавриков Д. С., Бурлака И. Н., Ярмоленко Д. О., Кольцов И. В. (2015)
Гудь В. М. - Методи та прилади контролю якості постійних магнітів (2015)
Євтухова Т. О. - Модель управління підвищенням 3-е ефективності систем комунальної теплоенергетики (2015)
Кухаренко Д. В. - Розробка моделі та методу комп’ютерного планування хірургічної корекції косоокості (2015)
Колобродов В. Г. - Просторова смуга пропускання оптичного спектроаналізатора, Тимчик Г. С., Колобродов М. С. (2015)
Бардик Є. І. - Моделювання і оцінка ризику відмови силового трансформатора при збуреннях в зовнішній електричній мережі, Болотний М.П. (2015)
Степанченко О. М. - Математичне моделювання розчинення сольових включень в ґрунтових основах гідротехнічних споруд (2015)
Сичик М. М. - Моделювання електричного та термодинамічного впливу радіочастотної абляції на міокард в програмі COMSOL MULTIPHYSICS 4.3а, Максименко В. Б., Стасюк Ю. П., Сорочан Є. Г., Савкіна М. В. (2015)
Тимків П. О. - Застосування закону вебера–фехнера у квантовій електроретинографії, Лещишин Ю. З., Забитівський В. П., Демчук Л. Б. (2015)
Романюк В. В. - Оптимальне число нейронів прихованого шару двошарового персептрону та співвідношення середньоквадратичних відхилень для його навчання на повернутих 60×80-зображеннях з піксельними спотвореннями в класифікації об’єктів з поворотами (2015)
Симонова А. A. - Моделирование процессов механической обработки субмикро- и нанокристаллических материалов (2015)
Щипковский Е. В. - Операции обработки давлением и выбор технологии предварительного профилирования (2015)
Соболевський Р. В. - Управління якістю бурових робіт для підвищення ефективності алмазно-канатного різання, Шлапак В. О., Камських О. В. (2015)
Гайкова Т. В. - Разработка технологического процесса вытяжки неосесимметричных полуфабрикатов для изготовления деталей электротехнической промышленности (2015)
Орел В. Н. - Повышение производительности гидрорезания листовых заготовок при использовании механотронных сиcтем предварительного нагружения, Щетинин В. Т., Саленко А. Ф. (2015)
Семчук Я. М. - Моделювання процесів просідання засолених ґрунтів в районах розробки родовищ калійних солей прикарпаття, Побережна Л. Я. (2015)
Давидчук С. П. - Створення моделей для оцінки ступенів екологічного ризику при забрудненні поверхневих природних вод (2015)
Дога В. С. - Экономический анализ усовершенствованной технологии плазменной утилизации отходов, Вамболь В. В. (2015)
Патлашенко Ж. І. - Перспективи пасивної дистанційної спектрополяриметрії атмосферного аерозолю (2015)
Cухомлин Л. В. - Стохастична задача маршрутизації високої розмірності в умовах неточно заданих вихідних даних (2015)
Іовчева Л. І. - Розвиток машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу (2015)
Крушельницький О. Д. - Епідеміологічні аспекти біологічної безпеки та їх зв’язок з подіями на сході держави, Іванько О. М., Огороднійчук І. В. (2016)
Живиця Д. Г. - Підвищення імунологічної ефективності високоактивної антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію за допомогою ентеросорбції, Живиця Л. В., Казека В. Г. (2016)
Соколенко М. О. - Супутні захворювання при ВІЛ-інфекції (2016)
Трихліб В. І. - Пневмонія та енцефаліт як ускладнення гострих респіраторних захворювань і грипу, Щур А. Б., Павловська М. О., Музика Г. А., Ткачук С. І., Панасюк О. Л. (2016)
Чемич М. Д. - Клініко-епідеміологічні особливості герпесвірусної інфекції, Ільїна В. В., Лимарь М. В. (2016)
Науменко О. М. - Патогенетичні підходи до лікування ротавірусної інфекції у дітей (2016)
Васильєва Н. А. - Зміни етіологічного спектру збудників лептоспірозу серед населення на Тернопіллі, Кравчук Ю. А. (2016)
Шкільна М. І. - Лайм-бореліоз у працівників лісових господарств Тернопільської області (2016)
Станіславчук Л. М. - Роль алергії в генезі стенозного ларинготрахеїту і рецидивного стенозного ларинготрахеїту у дітей (2016)
Юхименко О. О. - Чи відповідає клінічна ремісія рецидивного обструктивного бронхіту відсутності імунологічних змін у респіраторному тракті дітей? (2016)
Савула М. М. - Сучасні методи виявлення збудника туберкульозу та його медикаментозної чутливості при туберкульозі органів дихання, Лопушанська Н. М., Проць Л. Р., Медецька Н. В. (2016)
Бісюк Ю. А. - Стан специфічного імунітету до ендотоксину у хворих на бронхіальну астму з фіксованою/зворотною обструкцією (2016)
Андрейчин М. А. - Проблеми хвороби Зіка у світі, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А. (2016)
Соловйов С. О. - Фармакоекономічний аналіз стратегій діагностики гострих вірусних інфекцій: операційні характеристики, методи та приклад оцінки, Дзюблик І. В. (2016)
Копча В. С. - Перипетії діагностики бартонельозу, Кадубець О. Я. (2016)
Паничев В. О. - Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом і гострим в’ялим паралічем у Тернопільській області, Павельєва М. М., Маціпура С. В., Годована Н. І., Кулачковська І. В., Дементьєва Л. Я., Ільницька У. В., Костюк О. А., Наконечна І. Г. (2016)
Світлої пам’яті Тамари Миколаївни Павліковської (2016)
До 80-річчя від дня народження Агнети Іванівни Мостюк (2016)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2016)
Андрейчин М. А. - Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією В. П. Широбокова. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 952 с. (2016)
Андрейчин М. А. - Пиріг Л. Медицина України в дзеркалі філателії / Л. Пиріг. – К.: ВД "Авіцена", 2013. – 48 с. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Gritsenko O. I. - Economic cost analysis of service quality as a factor of sustainable development of enterprises (2015)
Zapuhlyak I. B. - Project management as a tool of development strategies domestic enterprises of gas transportation (2015)
Neykova R. M. - Competitive dimensions of human resources, Prokopenko O. V., Shcherbachenko V. O. (2015)
Pichugina M. A. - Key factors of enterprise innovation activity (2015)
Seleznova O. O. - Basic components of construction enterprises’ management marketing activities system (2015)
Bublyk M. I. - The system of indicators for the economic evaluation of direct technogenic damage capacity in the national economy (2015)
Skyba M. V. - The current state of industry development in Ukraine: advance perspective (2015)
Krapyvny I. V. - International innovation networks as new stage of innovation development, Omelyanenko V. A., Vernydub N. O. (2015)
Opeshko N. S. - The development of methodological approach to management of capital adequacy of insurance company through reinsurance (2015)
Okhrimenko O. O. - The competitive strategies of the automobile construction enterprises: european experience and ukrainian realities (2015)
Solopun N. N. - The introduction of the conception "LEAN 6 SIGMA" as a way to sustainable positions of transport enterprise on the world market (2015)
Zelinska H. O. - Using of project approach to organization of regional educational management in the conditions of educational system development at Ivano-Frankivsk area (2015)
Sadchenko O. V. - Entrepreneurial environmental management model of marketing in a politicaladministrative system of Ukraine, Nosachov I. Yu. (2015)
Tarayevska L. S. - Industrial systems ecologization as an urgent need and necessity of modern development, Chychul Ch.-M. M. (2015)
Chernykhivska A. V. - Modern perspectives of development of "green" economy (2015)
Yurkiv N. M. - The environmental influence of ecological security factors of forest enterprises export activities (2015)
Бредун В. І. - Характеристика екологічної небезпеки, що формується чинниками техногенної сейсмічності в лівобере-жній частині м. Полтава (2015)
Масікевич А. Ю. - Актуальні проблеми екологічної безпеки буковинських Карпат, Масікевич Ю. Г., Жуковський О. М. (2015)
Лобойченко В. М. - Моніторинг якості води р.Уди в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної безпеки, Райденко С. О. (2015)
Харламова О. В. - Удосконалення наукових засад екологічного аудиту щодо об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Мороз М. М., Азаров С. І., Коваль О. О. (2015)
Радомська М. М. - The assessment of condition and environmental functionality of green infrastructure at the Dniprovsky district of Kyiv city, Яцків А. В., Колотило О. А. (2015)
Адаменко Я. О. - Методика екологічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії, Архипова Л. М., Москальчук Н. М. (2015)
Глушков О. В. - Studying and forecasting the sulphates pollution dynamics by using a chaos theory methods: application to the small carpathians river’s watersheds, Сербов М. Г., Соляникова О. П., Ващенко В. М., Патлашенко Ж. І. (2015)
Магась Н. І. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки об'єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області, Трохименко А. Г. (2015)
Семчук Я. М. - Аналіз досліджень особливостей формування забруднень у підземних водах нафтовидобувних регіонів, Скиба Е. Е., Савчук Л. Я. (2015)
Бедзай А. О. - Chromatographic and photocolorimetric determination of trichlormetaphos-3 in environment, Щербіна О. М., Михалічко Б. М., Щербина І. О. (2015)
Вамболь В. В. - Энергетический анализ усовершенствованной технологии плазменной утилизации отходов (2015)
Круглова Н. О. - Екологічно безпечна технологія переробки шламів виробництва титанооксидних пігментів, Бахарєв В. С. (2015)
Бездєнєжних Л. А. - Шляхи поліпшення якості води в системах зворотнього водопостачання, Святенко А. І. (2015)
Кустов М. В. - Экспериментальное исследование интенсивности осаждения аэрозольных продуктов горения атмосферными осадками (2015)
Проценко О. В. - Технологічна схема комплексної утилізації відходів хромо-нікелевих гальванічних виробництв, Дмитриков В. П., Сокур М. І. (2015)
Саньков П. Н. - Определение достоверности метода экспресс-оценки шумового загрязнения селитебных территорий по результатам экспериментальных исследований, Гилев В. В., Макарова В. Н., Ткач Н. А., Бахарев В. С. (2015)
Шапурін О. В. - Урахування в’язкості гірських порід і висоти уступу в розрахунках параметрів розташування зарядів на уступах, Швець Є. М., Саженєв С. В. (2015)
Ищенко Б. С. - Экранирование волн напряжений от действия взрыва заряда взрывчатого вещества слоем закладочного материала, Ищенко А. К., Ищенко К. С. (2015)
Шепель Н. Н. - Исследование прочностных свойств лессовых грунтов при действии вибродинамических нагрузок, Солодянкин А. В. (2015)
Фоменко І. О. - Керування напрямом тріщиноутворення по осях ортотропії гранітів при використанні невибухових руйнуючих сумішей та агрегатів з пластинами - вставками, Фоменко О. І., Ковтун І. М., Ковтун А. І. (2015)
Виноградова О. П. - Характер взаємного руйнування гірської породи та алмазного породоруйнівного інструменту (2015)
Ващук В. З. - Дослідження впливу показника в’язкості скельних порід на ефективність руйнування гірського масиву вибухом, Кравець В. Г., Фролов О. О. (2015)
Воробьев В. В. - Промышленная оценка эффективности использования кумулятивных запирающих устройств в удлиненных зарядах, Воробьева Л. Д., Лотоус К. В. (2015)
Крючков А. І. - Вплив коливань та обмежень на швидкість копання та коефіцієнт використання екскаватора в часі, Євтєєва Л. І. (2015)
Терещук Р. Н. - Моделирование анкерных систем для крепления наклонных выработок (2015)
Гапеев С. Н. - Критериальная величина остаточного сечения конвейрного штрека, используемого повторно, Григорьев А. Е., Логунова А. О. (2015)
Солодянкин А. В. - К вопросу об эфективности повторного использования выработок в сложных геомеханических условиях, Машурка С. В., Дудка И. В. (2015)
Гайкова Т. В. - Влияние термообработки на качество металлического соединения разнородных металлов, изготовленных сваркой взрывом (2015)
Дичко А. О. - Екологічний моніторинг при добуванні метану з піддонних газогідратів (2015)
Коцюба В. Ю. - Взрывная упрочняюще-стабилизирующая обработка крупногабаритных матриц для листовой штамповки, Пахолка С. Н., Шлык С. В., Драгобецкий В. В., Галаган А. И. (2015)
Долударев В. Н. - Влияние конструкции удлиненного смесевого заряда на образование пыли при массовых взрывах на карьерах, Пеев А. М., Беззубченкова М. В., Долударева Я. С. (2015)
Ремез Н. С. - Чисельне моделювання взаємодії сейсмовибухової хвилі з шаруватими грунтовими основами та будівлями, Іванова І. А. (2015)
Причина К. С. - Визначення коригуючих множників для зіставлення коефіцієнтів стійкості схилів при використанні різних методів розрахунку (2015)
Сергієнко М. І. - Зменшення негативного впливу на довкілля відходів діяльності нафтогазового комплексу методом біодеструкції, Радецька О. Й. (2015)
Біленко В. І. - Аналіз шляхів забруднення геофільтраційного середовища внаслідок діяльності гірничодобувних підприємств, Воробйов В. В., Пасенко А. В., Підоріна Л. І., Стеля О. Б., Сьомик О. Б. (2015)
Звернення до авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Список авторів (2015)
Маслюченко В. К. - До столітнього ювілею М. К. Фаге, Фаге Д. М. (2015)
Маслюченко В. К. - До століття від народження К. М. Фішмана (2015)
Банах T. - Про секвенцiальне замикання множини неперервних функцiй у просторi нарiзно неперервних функцiй (2015)
Баранецький Я. О. - Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь (2015)
Возняк О. Г. - Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині, Івасишен С. Д., Мединський І. П. (2015)
Гап'як І. В. - Рівняння Фоккера -- Планка з початковими кореляціями в кінетичній теорії зіткнень, Герасименко В. І. (2015)
Грод І. М. - Гладкість інваріантних многовидів нелінійних систем типу Ріккаті (2015)
Грушка Я. І. - Теорема про еволюційне розширення для універсальних кінематик (2015)
Загороднюк А. В. - Симетричні аналітичні функції на ℓ1(A), Чернега І. В. (2015)
Зелінський Ю. Б. - Задача Штейнгауза-Косинського в комплексному просторі (2015)
Івасишен С. Д. - Про характеризацію розв'язків одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів, Пасічник Г. С. (2015)
Карлова О. - Про слабкі ретракти Дарбу (2015)
Клевчук І. І. - Біфуркація циклів параболічних систем із малою дифузією (2015)
Куриляк А. О. - Аналоги нерівності Вімана і ефект Леві для аналітичних функцій у бікрузі, Скасків О. Б., Скасків С. Р. (2015)
Малицька Г. П. - Фундаментальна матриця розв'язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних систем, Буртняк І. В. (2015)
Маслюченко В. К. - Регулярні послідовності нормованих просторів і сукупна неперервність нарізно неперервних відображень, Фiлiпчук О. I. (2015)
Маслюченко В. К. - Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії, Фотій О. Г. (2015)
Маслюченко О. В. - Про граничні множини неперервних функцій зі значеннями в локально лінійно зв'язних просторах, Онипа Д. П. (2015)
Мироник В. І. - Рівняння з частинними похідними першого порядку у класі нарізно L-диференційовних функцій, Михайлюк В. В. (2015)
Мироник О. Д. - Нарізно неперервні відображення зі значеннями в просторах функцій (2015)
Працьовитий М. В. - Неперервні функції, які зберігають цифру 1 Q_3-зображення числа, Замрій І. В. (2015)
Працьовитий М. В. - Фрактальні функції, пов'язані з Δμ-зображенням чисел, Ісаєва Т. М. (2015)
Скасків О. Б. - Про класи збіжності рядів, подібних на ряди Тейлора-Діріхле, Тарновецька О. Ю. (2015)
Слюсарчук В. Ю. - До теорії інтегрування раціональних функцій (2015)
Маслюченко В. К. - Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К. М. Фішмана та М. К. Фаге, Михайлюк В. В. (2015)
Бевз Г. М. - Динаміка сімейно-подружніх взаємин як чинник обґрунтування введення щорічної проміжної оцінки в систему замінного догляду за дитиною (2015)
Саннікова О. П. - Індивідуальна специфіка психологічної проникливості інтерналів та екстерналів, Страцинська І. А. (2015)
Шевченко Н. Ф. - Теоретичні підходи до розуміння поняття "самоповага" в історичному поступі психологічного знання (2015)
Акимова Л. Н. - Феминизм в представлении современной женщины (2015)
Арпентьева М. Р. - Проблемы взаимопонимания в мультикультурном консультировании (2015)
Бугайцова А. С. - Сутнісні характеристики самодостатності: досвід діагностики (2015)
Діколь-Кобріна О. А. - Роль куратора в психологічному супроводі адаптації студентів-першокурсників (2015)
Иванова К. А. - Комплексная система подготовки будущих педагогов к использованию чувства юмора в профессиональной деятельности (2015)
Коваль А. Ш. - Психологічні аспекти впливу засобів масової комунікації на свідомість громадян: безпека та збиток (2015)
Кононенко О. І. - Фактор самопрезентації перфекціонізму в структурі перфекціонізму особистості (2015)
Кузнєцова О. В. - Факторна структура простору адаптивно-інновативних характеристик особистості (2015)
Сапрыгина Н. В. - Пассионарность как индивидуально-психологическая характеристика личности (2015)
Цибух Л. М. - Особливості роботи психолога з тривожними підлітками в дитячих центрах (на прикладі УДЦ "Молода гвардія") (2015)
Санников А. И. - Концептуальные основы принятия личностью жизненных решений (2015)
До уваги авторів (2015)
Носовский А. В. - Опыт строительства защитной оболочки над претерпевшим запроектную аварию энергоблоком № 4 Чернобыльской АЭС: взгляд через 30 лет (2016)
Халимончук В. А. - Исследования нейтронно­физических характеристик реактора РБМК­1000 Чернобыльской АЭС в Институте ядерных исследований АН УССР в до­ и послеаварийный период: ретроспективный анализ, Кучин А. В., Токаревский В. В. (2016)
Шараевский Г. И. - Проблемы валидации исходного аварийного события Чернобыльской катастрофы (2016)
Халимончук В. А. - Оценка вклада парового коэффициента реактивности и концевого эффекта СУЗ в развитие аварии на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС, Кучин А. В., Токаревский В. В. (2016)
Копчинский Г. А. - Тяжелые аварии — доминирующая опасность АЭС (2016)
Домніков В. М. - Об’єкт "Укриття" — від саркофага до нового безпечного конфайнмента, Дибач О. М., Кілочицька Т. П., Кондратьєв С. М., Кутіна І. С., Кутіна Л. Ф., Носовський А. В., Рибалка Н. В., Скляренко В. Д., Сушко Т. В. (2016)
Шестопалов В. М. - О проблеме геолого­геофизической безопасности нового конфаймента четвертого блока Чернобыльской АЭС, Шибецкий Ю. А. (2016)
Копчинский Г. А. - Чернобыль. 30 лет. Что дальше?, Скалецкий Ю. Н., Штейнберг Н. А. (2016)
Стельмах Д. А. - Захоронение на месте как вариант снятия с эксплуатации объектов Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Платоненко А. М. (2016)
Богорад В. И. - Радиационные последствия пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, Литвинская Т. В., Шевченко И. А., Дыбач А. М. , Слепченко А. Ю. (2016)
Кутонова Т. В. - Результаты реализации проекта "Анализ экологического риска в зоне отчуждения на белорусско­украинской границе", Киреев С. И. (2016)
Борисенко В. И. - Комментарии к статье В. А. Тарасова, С. А. Чернеженко, А. А. Какаева, С. И. Косенко, О. И. Пантак "Высокотемпературные различия плотностей теплового источника MOX-топлива и диоксидного топлива и обусловленные этим особенности аварии на третьем блоке АЭС "Фукусима-1" (2016)
Олександр Олександрович Ключников (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Savchenko S. O. - The modelling of education services and labour markets from marketing position (2015)
Sargsyan S. - Legal regulating problems in the lease contractual relations (2015)
Stoyanets N. V. - Formation components of socio-economic potential of the region (2015)
Batsenko L. N. - Trends research and analysis of personnel audit, Galenin R. V. (2015)
Gudz P. V. - Measurement of the effectiveness of non-profit organizations (2015)
Kovalova T. V. - Theoretical aspects of enterprise financial stability management (2015)
Bilobrova T. O. - Jobless society – phenomenon of global economy, Tul S. I. (2015)
Shevchenko H. M. - Innovative-marketing directions of recreational-tourism industry in Ukraine, Ivanova T. E. (2015)
Vytvytskyi Ya. S. - Organization and economical maintenance of eco-economical potential of oil and gas enterprises’ management, Havadzyn N. O., Kernychna A. Ie. (2015)
Petrushenko M. M. - Environmental-economic conflict: conceptual complexity and management issues, Voroshylo L. S. (2015)
Shashkov S. V. - Cost management of small hydro objects (2015)
Kuanyshbaev Zh. M. - Logistics diagram projecting in inter-modular transportation of St. Brest (Belarusian Railways) – st. Lianyungang, Nestay Yl., Ossik Yu. I. (2015)
Polozov A. A. - Career age peaks, Karminsky A. M., Alexeenko N. (2015)
Sowier-Kasprzyk I. - Creating long-term relations in travel agencies within partnership marketing (2015)
Horlenko O. M. - Secondary pancreatic insufficiency in children, ways of correction, Kossey G. B. (2014)
Zultakova S. - Significance of prenatal care course in the postnatal newborns with social adverse medical history, Dernarova L., Kishko O. (2014)
Беш Л. В. - Ретроспективний аналіз гіперчутливості до пилкових алергенів серед дітей Львівської області, Новілевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2014)
Больбот Ю. К. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей із поверхневими та деструктивними ураженнями слизової оболонки травного тракту, Калічевська М. В. (2014)
Сірчак Є. С. - Можливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих із метаболічним синдромом, Сіксай Л. Т., Січка А. С., Коцюбняк Л. А. (2014)
Янковська А. О. - Гіпербілірубінемія та її корекція у дітей з неонатальними жовтяницями (2014)
Горленко О. М. - Лікувально-профілактичні заходи у дітей із первинною артеріальною гіпертензією, Дебрецені О. В., Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Дербак М. А. (2014)
Горленко О. М. - Клініко-лаборатоорна презентація кишкових кольок у дітей, Дубініна У. Г. (2014)
Няньковський С. Л. - Діагностика, диференційна діагностика та лікування еозинофільних езофагітів у дітей шкільного віку, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2014)
Марковцій Л. Ю. - Мінерало-вітамінокорекція у дітей із вперше діагностованим туберкульозом легень (2014)
Ніконенко А. С. - Діагностика і тромболітична терапія тромбоемболії легеневої артерії, Ніконенко А. А., Осауленко В. В., Наконечний С. Ю., Матерухін А. Н., Матвеєв С. А., Рудник Н. В., Пономаренко А. В., Торія Р. Г. (2014)
Хвесик М. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні, Левковська Л. В., Мандзик В. М. (2016)
Рябоконь В. П. - Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери, Новікова Н. Л. (2016)
Лузан Ю. Я. - Капіталізація аграрного сектору України, Лузан О. Ю. (2016)
Гладій М. В. - Збереження фінансово стійких державних дослідних господарств, Шаран П. І., Кругляк О. В., Мартинюк І. С. (2016)
Tomilin O. O. - Regional aspect of production sugar beet subcomplex of Ukraine (2016)
Ульянченко О. В. - Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м’ясо-молочного скотарства, Лозинська І. В. (2016)
Nykolyuk О. М. - The multidimensional methods of assessing the competitiveness of farm enterprises (2016)
Захарчук О. В. - Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур (2016)
Саблук Г. І. - Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки (2016)
Місюк М. В. - Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва (2016)
Чорний Г. М. - Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту, Ларіна Я. С., Міщенко І. А. (2016)
До 80-річчя від дня народження Володимира Яковича Амбросова (8.03.1936-18.02.2014) (2016)
Черненко Д. С. - Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах (2016)
Дудник О. С. - Перспективи розвитку фермерства в Україні (2016)
Фурдичко О. І. - Наукове обґрунтування рівноваги в природі (рецензія на наукове видання Панасюка Б.Я. "Клімат. Економіка. Людина”) (2016)
Сайку Віктору Федоровичу – 80 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Від редколегії (2015)
Маляренко О. Є. - Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції, Майстренко Н. Ю., Куц Г. О. (2015)
Кулик М. М. - Узагальнена математична модель та характеристики адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності, Дрьомін І. В. (2015)
Каплін М. І. - Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди, Білан Т. Р. (2015)
Шульженко С. В. - Розвиток відновлюваної електроенергетики з використанням акумуляційних технологій, Радченко О. Л. (2015)
Макаров В. М. - Методичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти (2015)
Розен В. П. - Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/ЕU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародних стандартів з енергоменеджменту на національному рівні, Соколовська І. С., Іншеков Є. М., Стоянова І. І. (2015)
Молочко Ф.И. - О сущности вихревого эффекта Ранка–Хильша (2015)
Реферати (2015)
Інформація для авторів (2015)
Запша Г. М. - Управління нерухомістю в контексті розвитку відносин власності, Сахацький М. П. (2013)
Мардар М. Р. - Оцінка конкурентоспроможності нових видів зернових продуктів, Кордзая Н. Р. (2013)
Коваленко О. О. - Методика оцінювання ступеню екологічності способу опріснення води для виробництва напоїв, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2013)
Бурдо О. - Энергоэкономические проблемы и парадоксы экономики в Украине (2013)
Хмельнюк М. - Устойчивое развитие и холодильное хозяйство как необходимое условие економической безопасности Украины (2013)
Притула Х. М. - Ефективна реалізація потенціалу сільської території як основа системного розвитку (2013)
Немченко В. В. - Шляхи вирішення продовольчої проблеми в системі національної безпеки, Немченко Г. В. (2013)
Барановський М. О. - Регіональні особливості розвитку харчової промисловості України (2013)
Крисанов Д. Ф. - Система гарантування безпечності та якості харчової продукції в Україні: ретроспектива реформування та рівень сформованості у Європейському вимірі (2013)
Крусир Г. - Разработка системы продовольственной безопасности технологии слоеных изделий, Кондратенко И. (2013)
Павлов О. І. - Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки (2013)
Хвесик Ю. М. - Проблеми продовольчої безпеки на сучасному етапі розвитку АПК України (2013)
Постанова від 11 грудня 2015 року № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю" (2016)
Узагальнення про практику застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю (2016)
Оніщенко Н. М. - До питання про доктринальні юридичні помилки: природа та шляхи подолання (2016)
Сердюк В. В. - Змагальність сторін як засада судочинства в Україні (2016)
Глущенко С. В. - Вищі спеціалізовані суди у конституційному судочинстві: вимога сьогодення чи недоцільність (2016)
Євграфова Є. П. - Практика виправлення законотворчих помилок (2016)
Гарагонич О. В. - Конфлікт інтересів акціонерів і акціонерного товариства (2016)
Луспеник Д. Д. - Цивільний процес Європейського Союзу — новітній напрям наукового правознавства та практичної юриспруденції, Морозова С. Є. (2016)
Содержание (2015)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - Информатизация и проблема бессмертия (2015)
Левыкин В. М. - Модель иерархического представления времени в темпоральных знаниях, Чалая О. В. (2015)
Дяченко В. А. - Интеллектуальный аспект обучения модифицированных самоорганизующихся карт Кохонена, Михаль О. Ф. (2015)
Вечірська І. Д. - Побудова логічної мережі для діагностики та управління надзвичайними ситуаціями, Гончаров І. Е., Хамітов Т. М. (2015)
Михаль О. Ф. - Парадоксы "неожиданной казни" и "сатанинской бутылки Стивенсона" в нечётко-логической интерпретации (2015)
Асеев Г. Г. - Совершенствование метода многокритериальной оптимизации в электронном документообороте, основанного на локальной геометрии множества Парето (2015)
Жолткевич Г. Н. - Математическое моделирование структуры отношений параметров функционирования сердечно-сосудистой системы организма человека, Высоцкая Е. В., Носов К. В., Рак Л. И., Ахназарянц Э. Л. (2015)
Михаль О. Ф. - Математическая модель динамики формирования и оценки опасности аневризмы (2015)
Омаров М. А. - Поиск способов оценивания тяжести заболевания атопическим дерматитом с использованием модели нечеткого вывода, Цехмистро Р. И., Трубицин А. А. (2015)
Кривошеєв К. В. - Метод побудови графічних стимулів для системи підтримки прийняття рішень при діагностуванні зору (2015)
Перова И. Г. - Нейро-фаззи система для задач обработки медицинских данных в ситуациях множества диагнозов, Бодянский Е. В. (2015)
Гончаренко М. О. - Сравнительный анализ методов формирования дескрипторов изображений в контексте задачи сегментации видеопотока (2015)
Кораблев Н. М. - Краткосрочное прогнозирование временных рядов, содержащих аномальные значения, при помощи моделей искусственных иммунных систем, Иващенко Г. С. (2015)
Дрофа В. О. - Інформаційно-екстремальний алгоритм розпізнавання нестаціонарних за яскравістю зображень, Єфіменко Т. М. (2015)
Жемчужкина Т. В. - Статистический анализ спектральных характеристик ЭМГ-сигнала с целью дифференцирования поясничных болей, Носова Т. В., Носова Я. В., Губанов А. В., Дуплий Д. Р., Котульский И. В. (2015)
Тімофєєв В. О. - Інформаційна технологія аудиту складу на основі імітаційного моделювання, Гуца О. М., Єльчанінов Д. Б. (2015)
Колтун Ю. Н. - Компьютерная информационная система учета людей с врожденными и приобретенными заболеваниями сетчатки зрительного анализатора человека, Подпружников П. М., Радченко В. А., Тарануха О. А., Токарев В. В. (2015)
Табакова І. С. - Намотування корда автомобільних шин за геодезичними траєкторіями (2015)
Щавінський Ю. В. - Відпрацювання алгоритмів розрахунку даних для підвищення ефективності вогневого ураження великорозмірних цілей (2015)
Лазаренко О. В. - Разработка алгоритма смыслового анализа текста для синтеза реферата в системе автоматического реферирования, Панченко Д. И., Буряк Е. Ю. (2015)
Памяти Ю. П. Шабанова-Кушнаренко (2015)
Об авторах (2015)
Правила оформлення рукописів для авторів науково-технічного журналу "Біоніка інтелекту" (2015)
Исходные данные (2015)
Адаменко Я.О. - Екологічний стан атмосферного повітря на території Івано-Франківської області, Акульшин О.О. (2011)
Яковлєв Є.О. - Вплив сучасного ресурсокористування на формування еколого-техногенних загроз національній безпеці України (2011)
Орфанова М.Мик. - Перспективи підвищення ефективності використання бітумінозних сланців, Орфанова М.Мих. (2011)
Давиденко В.А. - Екологічні проблеми Луганської області, Ноженко О.О. (2011)
Шмандій В.М. - Оцінка рівня екологічної небезпеки регіону, сформованої техногенною сейсмічністю, Брендун В.І., Харламова О.В. (2011)
Зузук Ф.В. - Осушувальні меліорації в басейні р. Стохід Волинської області, Колошко Л.К. (2011)
Зорін Д.О. - Розвиток заповідної справи у Дністровському каньйоні, Манюк О.Р. (2011)
Кашпурович Г.О. - Екологічні аспекти використання упаковки і товару, Стельмахович Г.Д. (2011)
Мальований М.С. - Проблема підготовки наукових кадрів в галузі охорони навколишнього середовища (2011)
Адаменко О.М. - До проблем подолання екологічної кризи у м. Калуш та підземного вилуговування солей на Верхньо-Струтинському родовищі, Мороз В.І. (2011)
Адаменко О.М. - Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Міжнародна науково-практична конференція, 8-10 вересня 2010 р., м. Ужгород (2011)
Архипова Л.М. - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Шацький національний природний парк: перспективи міжнародної співпраці", Міщенко Л.В. (2011)
До 75 річчя професора О.М. Адаменка (2011)
Адаменко О.М. - Старунський геодинамічний полігон – Парк Льодовикового періоду, Міщенко Л.В., Мосюк І.В., Стельмах О.Р., Зорін Д.О., Приходько М.М., Радловська К.О. (2011)
Адаменко Я.О. - Галицький протипаводковий полігон, Мандрик О.М., Архипова Л.М., Зоріна Н.О. (2011)
Адаменко Я.О. - Спільний румунсько-український підручник з екологічного аудиту і менеджменту, Мандрик О.М., Міщенко Л.В., Шкіца Л.Є., Карпик Р.Т. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення статей (2011)
Адаменко О.М. - Комп’ютеризована система екологічної безпеки Центральної та Східної Європи (2011)
Журавель М.Ю. - Дистанційна оцінка якості рекультивації родючих земель, бурових майданчиків на нафтогазових родовищах України, Клочко Т.О. (2011)
Климчик О.М. - Основні екологічні аспекти проведення меліоративних робіт (2011)
Герецун Г.М. - Кислотність атмосферних опадів як складова екологічної безпеки урбанізованих територій, Масікевич Ю.Г. (2011)
Кучерявий В.П. - Урбоекологія, фітомеліорація: витоки і шляхи розвитку (2011)
Азроян Г.Н. - Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо- та шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та їх осадження на карбонатахї 30-36, Орфанова М.М, Думенко С.С., Крикливий Ю.А. (2011)
Приходько М.М. - Проблеми управління екологічною безпекою природних і антропогенних геосистем (2011)
Хащак М.З. - Геофізична зброя та її зв'язок з катастрофічними природними явищами (2011)
Зорін Д.О. - Екологічна безпека Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України (2011)
Гайдін А.М. - Озеро в Домбровському калійному кар’єрі (2011)
Радловська К.О. - Міждисциплінарні дослідження Старуні українсько-польськими експедиціями у 2004-2009 рр. (2011)
Міщенко Л.В. - Конструктивна геоекологія – новий напрям екологічних досліджень (2011)
Зоріна Н.О. - Перший в Україні навчальний посібник з виробничої практики екологів (2011)
Адаменко Я.О. - Геологія з основами геоморфології – новий підручник для бакалаврів екології (2011)
Зозуляк В.І - Медична геологія – новий напрям науково-практичних досліджень в геології і медицині, Пилипенко І.І. (2011)
Адаменко О.М. - Фоновий моніторинг довкілля (2011)
Архипова Л.М. - V науково-практична конференція "Сучасні проблеми збалансованого природокористування" у м. Кам'янець-Подільському, Міщенко Л.В. (2011)
Мандрик О.М. - Перший Карпатський молодіжний екологічний форум, Міщенко Л.В., Зоріна Н.О., Архипова Л.М., Нагорний Р.В., Скрипник В.М., Міскевич У.Д. Дмитрієв М.М., Матейчик В.П. (2011)
Архипова Л.М. - Засідання науково-методичної комісії МОН України з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування (2011)
Приходько М.М. - Круглий стіл з проблем системної природничої географії, Головчак В.Ф., Яворський А.І., Максимюк В.П., Приходько М.М. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення сиаией для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2011)
Савченко С. В. - "Громада обраних”: протестантська трудова етика, капіталістичний дух та українська штунда (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Шеремет В. Ю. - Управління економікою СРСР у 1920-х рр. в оцінках дослідників доби перебудови (2015)
Дячок О. О. - Відображення аспектів міжнародної торгівлі періоду Тридцятилітньої війни в збірнику документів "Русско-шведские экономические отношения XVII века” (2015)
Колесников К. М. - Бюджет війни: між волонтерством і фіском. Фінансування війни в античних державах Північного Причорномор’я (2015)
Козачок О. Б. - Економічні відносини Візантії та Галицького князівства у другій половині ХІІ ст. (2015)
Заяць А. Є. - Волинські міста XVI – першої половини XVII ст.: митна політика та організаційні засади торгівлі (2015)
Семенюк Н. О. - Соціально-економічне життя на Чернігово-Сіверських землях у XVI – на початку XVII ст. (2015)
Солдатова К. О. - Розвиток народних промислів в умовах фінансової реформи Івана Самойловича 1678 р. (2015)
Морозов О. В. - Західноєвропейське купецтво в азово-чорноморській торгівлі Російської імперії у XVIІI ст. (правовий та соціальний аспекти) (2015)
Жиброва Т. В. - Организация таможенного и питейного управления в г. Азове в начале XVIІI в. (2015)
Посунько О. М. - Судові матеріали Катеринославської губернії як джерело до історії купецтва останньої чверті XVIІI ст. (2015)
Rutkowski M. - Towarzystwa żeglugi parowej w imperium carskim w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku (2015)
Шандра І. О. - Конфлікт інтересів представницьких організацій підприємців українських губерній щодо митних тарифів на промислові товари (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив національного відродження на розвиток промисловості Фінляндії (2015)
Проців О. Р. - Господарське значення експорту та імпорту мисливської продукції Австро-Угорської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Архірейський Д. В. - Україна у радянській зовнішній торгівлі доби нової економічної політики (2015)
Фрадинський О. А. - Організація поставок союзників за системою ленд-лізу через Іран під час ІІ Світової війни (2015)
Каковкіна О. М. - Чорноморський напрям радянсько-болгарських відносин наприкінці 1960-х рр.: політика, торгівля, туризм і контрабанда (2015)
Відомості про авторів (2015)
Яковлев А. И. - Уточненная методика проведения комплексного анализа хрупкой прочности зоны патрубка корпуса реактора при аварийном термошоке. Сообщение 2. Хрупкая прочность, Рудаков К. Н. (2014)
Внуков Ю. Н. - Применение модуляции скорости главного движения фрезерного станка для гашения регенеративных автоколебаний при фрезеровании тонкостенных деталей, Натальчишин В. В., Гермашев А. И., Кучугуров М. В., Дядя С. И. (2014)
Strackeljan J. - Necessary conditions of stability moving parts of rotor centrifuge, Babenko A., Lavrenko Ia. (2014)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л. (2014)
Губарев О. П. - Дослідження енергетичних втрат систем промислового гідроприводу, Левченко О. В., Самандиджан Х. (2014)
Лапач С. М. - Проблеми побудови регресійних моделей процесів різання металів (2014)
Доник В. Д. - Внезапная разгерметизация отсека через "рваное" отверстие продувочной магистрали силовой установки (2014)
Гнатів Р. М. - Зміна енергії пришвидшеного турбулентного потоку рідини в трубопроводі за даними спектрального аналізу, Босак М. П. (2014)
Цибрій Ю. О. - Моделювання розподілу температур титанового розплаву з урахуванням його течії, Грабовський Г. Г. (2014)
Коробко І. В. - Дослідження дії асиметричності потоку рідини, викликаної місцевими гідравлічними опорами у вигляді двох колін, на точність перетворювачів витрати ультразвукового класу, Рак А. М. (2014)
Дмитрах І. М. - Деформування та опір руйнуванню трубопровідних сталей у воденьвмісному середовищі, Сиротюк А. М., Лещак Р. Л. (2014)
Кузьо І. В. - Використання морфологічного середовища для синтезу конструкцій машин, Зінько Р. В. (2014)
Веретельник Т. И. - Влияние гидродинамической кавитационной обработки на электрохимические показатели водопроводной воды, Цыба А. А., Себко А. В. (2014)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета конических ультразвуковых кавитационных камер (2014)
Голуб В. П. - Классические критерии разрушения в решении задач усталости при двухосном комбинированном нагружении (2014)
Шамарин Ю. Е. - Импульсные методы обработки металлов давлением, Холявик О. В., Борис Р. С. (2014)
Тітов В. А. - Вплив форми каналу матриці на параметри процесу деформування заготовок при гвинтовому уширяючому пресуванні, Злочевска Н. К., Герасимова О. В. (2014)
Струтинський В. Б. - Коливальні процеси у багатокоординатних верстатах паралельної кінематики, обумовлені гіроскопічними моментами, які діють на шпиндель, Дрозденко В. М., Юрчишин О. Я. (2014)
Бородій Ю. П. - Аналіз напружено-деформованого стану ножів при різанні дроту (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського