Тімченко Р. О. - Математичне обґрунтування теорії спільної роботи фундаменту й основи з урахуванням "арочного” ефекту, Крішко Д. А. (2016)
Самородов А. В. - Новая конструкция плитно-свайного фундамента (2016)
Егоров Е. А. - Иллюзия массы: е = m∙c2 (2016)
Белоконь А. И. - Теоретические аспекты определения и взаимодействия заинтересованных групп лиц в проектах, Маланчий С. А., Алкубалайт Т. А. (2016)
Большаков В. И. - Влияние деформации в межкритическом интевале температур при контролируемой прокатке с ускоренным регулируемым охлаждением на конечную структуру и свойства толстолистового проката, Сухомлин Г. Д., Ткач Т. В. (2016)
Подолинный С. И. - Особенности проектирования центра предоставления административных услуг в днепропетровске, Болдырева Е. Г., Дацкив Д. В. (2016)
Сторінка редактора (2015)
Гоженко А. І. - Функціональний нирковий резерв: фізіологічне значення функціонального ниркового резерву та обґрунтування методики його визначення, Кравчук А. В., Сірман В. М., Никитенко О. П., Романів Л. В. (2015)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы и функциональный резерв почек. Есть ли предел ренопротекции? (2015)
Никитин О. Д. - Эффективная антибактериальная терапия осложненных инфекций мочевых путей (2015)
Мішалов В. Г. - Результати диференційованого лікування інфекції місця виходу/тунельної інфекції катетера Tenckhoff при проведенні перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л. (2015)
Зограб’ян Р. О. - Трансплантація нирки від АВ0-несумісного живого родинного донора (2015)
Иванов Д. Д. - Применение препаратов группы оксазолидинонов в терапии инфекции мочевыводящих путей, Домбровский Я. А. (2015)
Домбровский Я. А. - Применение парентеральных форм препаратов железа при анемиях у пациентов с хронической болезнью почек, Иванов Д. Д. (2015)
Кравченко М. І. - Ішемічна хвороба нирок: сучасний погляд на проблему, Горзов А. А., Майдан С. Б. (2015)
Современные аспекты терапии инфекций мочевой системы (2015)
Цитратная терапия в амбулаторной практике мочекаменной болезни: фокус на БЛЕМАРЕН® (2015)
Рекомендации для клинической практики ERBP по обследованию и наблюдению за донором и реципиентом при пересадке почки (2015)
Клінічні настанови з ведення пацієнтів з діабетом та хронічною хворобою нирок стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв). Положення (2015)
David Goldsmith - Should patients with ckd stage 5d and biochemical evidence of secondary hyperparathyroidism be prescribed calcimimetic therapy? An era-edta position statement, Adrian Covic, Marc Vervloet, Mario Cozzolino (2015)
Laura Di Leo - Acetate-free Biofiltration for the Prevention of Intradialytic Hypеrcapnia in a Patient with Limited Pulmonary Reserve, Maria Luisa Querques, Chiara Brunati, Mara Cabibbe, Alberto Menegotto, Alberto Montoli, Giacomo Colussi (2015)
Чуб О. И. - Острый интерстициальный нефрит: значение морфологического диагноза, Павленко Н. В., Мордовец Е. М. (2015)
Таран О. І. - Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності та їх лікування. Частина II (2015)
П’ять способів для заохочення вживання корисних для нирок продуктів харчування (2015)
Василюк В. М. - Соціокультурні принципи в сучасній науці та освітніх технологіях фізичної культури, Ярмощук О. О. (2016)
Антіпова Н. П. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки, Рідей Н. М., Антіпов І. О. (2016)
Бахмач Л. А. - Життєвий і творчий шлях педагога, науковця, громадського діяча анатолія миколайовича алексюка (2016)
Grynyuk S. - Foreign language teaching for specific purposes: basic aspects (2016)
Дем’янко Н. Ю. - Музично-теоретична підготовка майбутнього вчителя в полтавському інституті народної освіти (1921–1933) (2016)
Єрмакова С. С. - Змістове ядро впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу (2016)
Кучерявець В. Г. - Розуміння старшокласниками сутності маніпулятивної стратегії в комунікативному полі, Киричок І. І., Возняк С. М. (2016)
Коваль Л. В. - Влияние современных теорий обучения на трансформацию методической науки в высшей педагогической школе Украины (2016)
Нищак І. Д. - Програма та вхідні результати перевірки ефективності методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Sidanich I. - Modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in higher school (2016)
Скворцова С. О. - Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя (2016)
Старовойт Л. В. - Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання (2016)
Лучанінова О. П. - Концепція виховної системи вищого технічного навчального закладу: сутнісні характеристики її компонентів (2016)
Гагіна Н. В. - Іннновації в мовній освіті вищої школи, Борисенко В. В. (2016)
Білоконенко Л. А. - Репертуар мовних форм завершення міжособистісного конфлікту з перевагою однієї зі сторін (2015)
Ваняркин В. М. - Экспрессия как специфическая категория текста (на примере газетно-публицистического стиля) (2015)
Волкова М. Ю. - Шляхи утворення нових англійських та українських слів у мережі інтернет-комунікації та мови ЗМІ (2015)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Мовна репрезентація гендера в поезії Едріенн Річ (2015)
Жадлун М. И. - Образное представление концепта "вода" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (на примере сравнения и метафоры) (2015)
Іванова І. Б. - Витоки рекламної творчості в мовному просторі України (2015)
Ильвицкая А. М. - Антропоморфная метафора в рок-поэзии Д. Арбениной (на материале сборника "Сталкер") (2015)
Корнєва С. Є. - Основні складники дослідження мовної ментальності (2015)
Короткова С. В. - Возможности изучения наречия на материале Национального корпуса русского языка (2015)
Куварова Е. К. - Динамика вокативных образований в эпистолярном дискурсе (2015)
Кущ Ю. В. - Комбіновані найменування транспортних засобів у різноструктурних мовах (2015)
Ляпичева Е. Л. - Гендерный аспект концепта женщина в рассказах М. Жванецкого (на материале сборника "Женщины") (2015)
Майданюк Ю. П. - Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) (2015)
Мірошниченко І. Г. - Пресупозиції та імплікатури як засоби стиснення тексту в українському мас-медійному дискурсі (2015)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу о лексико-грамматических средствах выражения модальности в немецком языке как одном из аспектов обучения иностранному языку в кандидатском семестре (2015)
Пустовалова Н. И. - Композиционно-семантическая структура стихотворения Арсения Тарковского "Ночью медленно время идет…" (2015)
Сахно И. А. - Прием гипер- и гиповербализации в arbeitszeugnis (2015)
Семешко Н. М. - Деякі аспекти стилістичної характеристики головної героїні повісті Т. Капоте "Сніданок у Тіффані" (2015)
Ситникова Е. В. - Сложноподчиненное предложение: определение понятия и принципы классификации (2015)
Стражева М. А. - Штучна мова лаадан як мовний експеримент у художньому тексті (2015)
Ткачук Т. П. - Вплив рівня освіченості родини на вибір мови респондентом в умовах українсько-російського білінгвізму (2015)
Турута И. И. - Аттрактивная функция эргонимов и языковые средства ее реализации (2015)
Khodorenko A. V. - Narrative research. linguistic aspect (2015)
Хоровець В. Є. - Теоретичні засади дослідження адвербіальних прийменникових конструкцій (2015)
Шатілова О. С. - Проблема декодування імпліцитних спонукальних мовленнєвих актів у публіцистичному дискурсі (2015)
Шкоріна І. М. - Феномен змішування мов у парадигмі національно-мовної картини світу (2015)
Подмогильная Н. В. - "Я к Вам пишу…", или письмо как объект лингвистического исследования (Рецензия на монографию Е. К. Куваровой "Типология русского эпистолярного вокатива") (2015)
Титул, зміст (2015)
Рябова З. В. - Маркетингове управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Алейнікова О. В. - Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою (2015)
Лаба О. В. - Інноваційні педагогічні напрями розвитку правової освіти вищих навчальних закладів, Кузнєцов Р. М. (2015)
Панасюк Н. Л. - Роль та місце управління якістю освіти в системі загального менеджменту (2015)
Морозова М. Е. - Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому начальному закладі (2015)
Оліфіра Л. М. - Підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Burłajenko Т. - Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: "Krok po kroku – razem do sukcesu!” (2015)
Зінчук Н. А. - Фінансово-економічна компетентність керівника навчального закладу та її значення в управлінській діяльності (2015)
Prykhodkina N. - The efficiency of the "flipped classroom" technology in the lecturers teaching process (2015)
Золотокотська Л. - Організаційно-педагогічні умови діяльність керівників вищих навчальних закладів: фінансовий менеджмент (2015)
Ісаєнко О. В. - Теоретичні положення сутності та змісту правового захисту інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти (2015)
Korobko N. - Role in forming of professional mobility in the future masters of pedagogics in terms of european integration (2015)
Жуковська С. А. - Науково-методичний центр "Агроосвіта" як осередок розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах дистанційного навчання (2015)
Кравчинська Т. С. - Аналіз впливу задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів на розвиток мотивації професійної діяльності (2015)
Мищишен А. В. - Технології та інструменти відкритої післядипломної педагогічної освіти (2015)
Титул, зміст (2014)
Павленко І. А. - Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку, Петренко Л. А. (2014)
Антохов А. А. - Сучасне осмислення сутності регіону та регіональної економіки (2014)
Литвинчук І. Л. - Проблеми та пріоритети інституціоналізації інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України (2014)
Ажаман І. А. - Інвестування розвитку промислового будівництва в сільській місцевості України (2014)
Двойних К. Є. - Інваріантні чинники годувального ландшафту: векторні ознаки та лінійне прискорення етнічних процесів (2014)
Качмар О. В. - Формування облікової політики аграрних підприємств (2014)
Руденко Є. М. - Застосування "золотого правила економіки" для оцінки ділової активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Корнєєв М. В. - Засади оцінювання впливу фінансіалізації економіки на стійкість фінансової системи (2014)
Мешко Н. П. - Розвиток експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг в умовах євроінтеграції, Щитов Д. М. (2014)
Куценко В. І. - Агрохолдинги як форма організації господарської діяльності: "прогрес" чи "регрес" (2014)
Ксьонова О. В. - Конкурентні переваги спеціалізованих сільськогосподарських підприємств в умовах ринку продукції скотарства (2014)
Мельник Ю. М. - Соціальні аспекти конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Колесников В. І. - Основні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій України (2014)
Судак Г. В. - Регіональна політика розвитку сільського підприємництва (2014)
Титул, зміст (2015)
Вініченко А. А. - Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. (2015)
Драч І. І. - Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців (2015)
Касьян С. П. - Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти (2015)
Катюк Я. Л. - Особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів у системі післядипломної освіти (2015)
Любченко Н. В. - Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу (2015)
Sidanich I. - Spiritual and moral education in Ukraine: contemporary state and perspectives (2015)
Штангей С. В. - Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки (2015)
Юрченко О. М. - Стан здоров’язбереження та самозбереження: історія та сьогодення (2015)
Виноградова А. С. - Педагогічні умови розвитку професійного іміджу працівників методичних служб закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Горяна Л. Г. - Тенденції управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у заклади післядипломної педагогічної освіти України (2015)
Мінда Л. З. - Освіта вихователів дошкільних навчальних закладів впродовж життя: теоретичний аспект (2015)
Хворостенко І. І. - Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання (2015)
Титул, зміст (2015)
Олійник В. В. - Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління (2015)
Гончаренко Н. М. - Порівняльний погляд на сучасний стан освіти: україна та південна корея. огляд сучасного стану розвитку системи освіти, Завалевський Ю. І. (2015)
Степко М. Ф. - Вища та післядипломна освіта – взаємодія та баланс цілей в сучасних умовах (2015)
Отич О. М. - Холістична науково-мистецька парадигма освіти у суспільстві знань (2015)
Klyasen N. - Implementation of the higher education law of ukraine in the postgraduate education system, Goncharenko N. (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Кравчинська Т. С. - Розвиток мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів як чинник задоволеності роботою (2015)
Базиль Л. O. - Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти (2015)
Dubrovina I. - Structure of self-education of music teachers in postgraduate education (2015)
Клеценко Л. В. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів при вивченні "безпеки життєдіяльності" (2015)
Нечипор Н. М. - Організаційно-педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Оліяр М. П. - Лінгвістичні засади дослідження комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Пащенко Т. М. - Методика створення навчальних кейсів для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Шемшученко Ю. С. - Український парламентаризм у світлі загальносвітових тенденцій (2013)
Усенко І. Б. - Рукописна правнича спадщина Всеукраїнської Академії наук: гіркі втрати і архівні знахідки (2013)
Музика І. В. - З історії вітчизняної соціології права: уточнення предметного поля науки кримінального права наприкінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Бондарук Т. І. - Категорія "правоутворення" в історико-правовому пізнанні (2013)
Ромінський Є. В. - Роль договору як джерела права у формуванні правової основи феодальних (васально-сеньйоральних) відносин у Київській Русі (2013)
Ковальова С. Г. - Договори великих князів литовських з країнами Східної Європи як пам’ятки феодального права (2013)
Малишев О. О. - Законодавчі заходи імператора Павла І з питань судівництва на українських землях (1796–1801 рр.) (2013)
Самойленко О. О. - Українські волосні суди в середині ХІХ – на початку ХХ ст (2013)
Макарчук А. В. - Поширення юрисдикції віськово-польових судів Німеччини та Австро-Угорщини на українське населення у 1918 році: спроба історико-правового осмислення (2013)
Іванова А. Ю. - Евристичний потенціал концепції держави перехідного періоду для дослідження правотворчих процесів доби української революції 1917–1921 рр (2013)
Оніщенко Н. М. - Правова "зрілість" суспільства: реальний стан та можливі перспективи (2013)
Пархоменко Н. М. - Методологічні підходи до дослідження загальнотеоретичних проблем конституціоналізації національного правового порядку (2013)
Тарахонич Т. І. - Функції системи правового регулювання: поняття, особливості, види (2013)
Богініч О. Л. - Вплив окремих теорій праворозуміння на сучасну правореалізаційну практику України (2013)
Львова О. Л. - "Нові права" людини як аномалія права (2013)
Макаренко Л. О. - Правова культура як цінність суспільного життя (2013)
Стрєльцова О. В. - Механізм гармонізації законодавства України з правом ЄС: тенденції розвитку у світлі планової Угоди про асоціацію (2013)
Сунєгін С. О. - До питання про центральний елемент правової системи: окремі аналітичні роздуми (2013)
Васецький В. Ю. - Співвідношення природно-правового та позитивно-правового аспектів філософії праворозуміння в контексті гуманізації суспільних відносин (2013)
Плавич В. П. - Проблеми взаємодії та взаємозв’зку норм міжнародного і національного права в умовах глобалізації міжнародних відносин (2013)
Батанов О. В. - Проблеми реалізації законодавства про місцеве самоврядування в Україні з позиції теорії сучасного муніціпалізму (2013)
Костецька Т. А. - Про деякі тенденції розвитку науки конституційного права в умовах становлення інформаційного суспільства (2013)
Антонов В. О. - Проблеми реформування воєнної організації Української держави (2013)
Куян І. А. - Народний суверенітет: проблеми визначення поняття і змісту (2013)
Француз-Яковець Т. А. - Сучасні двопалатні парламенти та особливості їх внутрішньої структури (2013)
Батанова Н. М. - Конституційно-правові санкції як міри конституційно-правової відповідальністі (2013)
Волинець В. В. - Конституційні форми закріплення основних функцій сучасної держави: Україна і європейський досвід (2013)
Андрійко О. Ф. - До питання правового забезпечення оптимізації державного управління в Україні (2013)
Нагребельний В. П. - Проблеми трансформації державного управління та державного регулювання в економічній сфері (2013)
Дерець В. А. - Утвердження засад сталого розвитку в Україні: організаційно-правовий аспект (2013)
Кірмач А. В. - Оптимізація управління державною службою з урахуванням європейського досвіду (2013)
Кисіль Л. Є. - До питання про поняття і структуру адміністративної правосуб’єктності (2013)
Кулинич П. Ф. - Правовий статус Держземагентства України: становлення, розвиток та шляхи вдосконалення (2013)
Сімутіна Я. В. - Юридичні фактичні склади як підстави виникнення трудових правовідносин: окремі аспекти (2013)
Шумило М. М. - Демографічні зміни як чинник реформування пенсійної системи України (2013)
Зілковська Л. М. - Загальна характеристика понять, що використовуються у законодавстві щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Томашевский К. Л. - Феномен соціального права та тенденції розвитку системи джерел трудового права (2013)
Труба В. І. - Спільне майно подружжя: проблеми регулювання, правозастосування і тлумачення (2013)
Молявко О. М. - Про вимоги, які висуваються до судового рішення в цивільному процесі (2013)
Козловська Л. В. - Правове оформлення спадкових прав на нерухоме майно: проблема судового підтвердження права на спадщину (2013)
Малишева Н. Р. - Проблеми правового забезпечення формування та розвитку національної екологічної мережі в Україні, Олещенко В. І. (2013)
Чорноус О. В. - Деякі аспекти правового режиму об’єктів Червоної книги України (2013)
Федоровська О. Б. - Правовий статус курортних та лікувально-оздоровчих територій за законодавством України (2013)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правові основи консервації земель, що належать до екологічної мережі України (2013)
Стельмах О. С. - Правові засади безпеки перебування та життєдіяльності людини у космічному просторі (2013)
Кваша О. О. - Співучасть у злочині: системно-структурне дослідження (2013)
Прилуцький С. В. - Безпосередня участь народу України при здійсненні правосуддя (проблеми законодавчого регулювання) (2013)
Нерсесян А. С. - Комерційний підкуп: соціально-правова природа злочину (2013)
Козлюк Л. Г. - Шляхи зниження рівня службової злочинності у сфері охорони довкілля (2013)
Дідик С. Є. - Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україні (2013)
Ландіна А. В. - Поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України (2013)
Кубальський В. Н. - Проблеми введения кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (2013)
Савчук К. О. - Проблема міжнародно-правового визнання у вітчизняній юридичній науці ХІХ – початку ХХ сторіччя (2013)
Кресін О. В. - Ж. Л. Е. Лерміньє як один з творців науки порівняльного правознаства (2013)
Товт М. М. - Зміст поняття "дискримінація" та принцип недискримінації у сучасному міжнародному праві (2013)
Кресіна І. О. - Правові засади адміністративно-територіального устрою України, Коваленко А. А. (2013)
Стойко О. М. - Законодавчі ініціативи щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (2013)
Явір В. А. - Етнополітичні виклики адміністративно-територіального устрою України (2013)
Губар К. А. - Внесок професорів та вихованців Києво-Могилянської академії у створення проекту кодексу "Права, за якими судиться малоросійський народ" (2013)
Бондарук В. О. - Політико-правова доктрина Яна Замойського як основа державно-правового устрою Речі Посполитої кінця XVI ст (2013)
Стрільчук В. А. - Поняття та юридична природа строків у конституційному праві України (2013)
Мозоль Н. І. - Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості (2013)
Грабарчук С. Г. - Пожертва як різновид договору дарування (2013)
Лебедєва О. В. - Історичний розвиток поняття "держави": теоретичний аналіз (2013)
Досінчук К. Ф. - Організаційно-правове забезпечення органів нотаріату України: історія та сучасність (2013)
Березовська К. І. - Дискусійні питання визначення поняття "усиновлення іноземцями" (2013)
Мозоль С. А. - Реалізація виборчих прав засуджених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України (2013)
Скрипнюк О. О. - Міжнародно-правові гарантії в процесі удосконалення виборчого законодавства України (2013)
Лебедєв Д. В. - Адміністративно-правова діяльність департаменту державного опікування Міністерства народного здоров’я та опікування Української держави у 1918 році (2013)
Панчук О. В. - Порядок роз’яснення свідку права на правову допомогу адвоката (2013)
Цимбал В. О. - Правова характеристика нормотворчої діяльності народного комісаріату фінансів УСРР (2013)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2012 році (2013)
Нагребельний В. П. - Бусуйок Д.В. Про стан та основні напрями вдосконалення координації фундаментальних правових досліджень (2013)
Юридична наука як буття людини (пам’яті професора А.П. Таранова) (2013)
Кресін О. В. - IV наукова конференція "Компаративістські читання" (2013)
Плавич В. П. - Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом (2013)
Кукуруз О. В. - Українсько-польські відносини: проблеми політичної консолідації в сучасній Європі (2013)
Бондарук Т. І. - Державотворчі пошуки доби української революції 1917–1921 рр.: обговорення методологічних підходів до оцінки тогочасної історико-правової реальності (2013)
Малишев О. О. - XXVI історико-правова конференція "Держава, право і юридична думка у балточорноморському регіоні: історія та сучасність" (2013)
Макарчук А. В. - XXVІІ міжнародна історико-правова конференція "Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах" (2013)
Семеняка В. В. - Перший підручник з космічного права в Україні (2013)
Малишев О. О. - З права вестґотської Іспанії впала завіса латинської мови (2013)
Музика І. В. - Кость Левицький очима історика-біографіста (2013)
Малишев О. О. - Цінний дарунок до скарбниці історіографії вітчизняного совісного правосуддя (2013)
Усенко І. Б. - Про Польщу – об’єктивно і з приязню, Бондарук Т.І. (2013)
Окіпнюк В. Т. - Нова комплексна праця з історії поліції в Україні, Самойленко О. О. (2013)
Шемшученко Ю. С. - Класику української цивілістики академіку НАПрН України Я.М. Шевченко – 80 років (2013)
Ювілей Ірини Олексіївни Кресіної (2013)
До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента НАПрН України Нагребельного В.П. (2013)
Привітання професорові В.Н.Денисову із 75-річним ювілеєм (2013)
До 55-річчя від дня народження й 30-річчя наукової діяльності І.Б. Усенко (2013)
Кучеренко Ірина Миколаївна (13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.) (2013)
Чернієнко В. О. - "Good design" нової української ідентичності, Чернієнко О. В. (2015)
Артеменко Н. А. - Иконоборчество в зороастризме и христианстве: создание новой онтологии изображения, Артеменко А. П. (2015)
Ivanova K. A. - Analysis of culture as an unbalanced system, Balabay Ya. V. (2015)
Жарких В. Ю. - Факторы, влияющие на качество социализации личности (2015)
Лысенкова В. В. - Обобщение особенностей философского и научного образов жизни (2015)
Бредун І. В. - Моральна філософія Джорджа Берклі: сучасний погляд (2015)
Маркозова О. О. - Ситуативне формування фрейму "успішна особистість": ретроспективне пізнання (2015)
Копылов В. А. - К вопросу трансформации системы агентов социализации как факторов формирования жизненной стратегии на примере выбора высшего учебного заведения, Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2015)
Богомолець О. В. - "Божа муха" у світогляді й обрядах українців (2015)
Богдан А. Н. - Копирайтинг как проблема авторской самоидентификации, Дмитренко Е. В. (2015)
Садиков Г. Н. - Авиационная акмеология – перспектива развития авиационной психологии (2015)
Прилуцька А. Є. - Смерть символу епохи: монументальне мистецтво в ракурсі ціннісних трансформацій соціуму (2015)
Лец Е. В. - Экзистенциальный вызов "третьей волны" (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Лавров Р. В. - Аутсорсинг як інноваційна технологія підвищення ефективності банківського обслуговування суб'єктів аграрної сфери (2014)
Бєлова А. І. - Структурно-динамічні трансформації в операційній системі підприємств за результатами впровадження технології управління реструктуризацією (2014)
Канцуров О. О. - Інституціональна сегментація інституту бухгалтерського обліку (2014)
Котковський В. С. - Інноваційний регулятор оцінення людського ресурсу банків — учасників проектного фінансування, Гузенко О. П. (2014)
Данилюк Т. І. - Особливості та види послуг як об'єкта комерційної діяльності (2014)
Корнєєв М. В. - Удосконалення засад перебудови фінансових систем та окремих ринків (2014)
Леськів С. Р. - Система індикаторів оцінювання фінансового потенціалу підприємств, Семчук Ж. В. (2014)
Ксьонова О. В. - Основні тенденції розвитку галузі скотарства у національному та регіональному контексті (2014)
Мельник Ю. М. - Соціальні стратегії конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Куценко К. В. - Методичні підходи до оцінювання репутаційного капіталу (2014)
Карнаушенко А. С. - Міжнародний досвід фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств та перспективи його застосування в Україні (2014)
Кварцхава О. В. - Проблеми формування статистичної звітності в умовах сімейних фермерських господарств (2014)
Головачова О. С. - Пріоритетні напрями удосконалення регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України (2014)
Миколенко А. А. - Світовий ринок золота в кризові часи (2014)
Адырхаев С. Г. - Инновационная модель физкультурно-спортивного сопровождения обучения в ВУЗе студентов с ограниченными возможностями здоровья (2016)
Борисова С. В. - Ціннісний потенціал українського національного музичного образу, Плохотнюк О. С. (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2016)
Буховець Б. O. - Ефективність застосування методу бобат в корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами (2016)
Galchonkov O. - Real problem-based learning: specific features of the training method for creation of modern industrial control systems (based on the experience of the European universities participating in tempus medis), Nevrev A., Loziienko N. (2016)
Жукова О. А. - Розвиток творчих здібностей дитини засобами образотворчого мистецтва (на прикладі аналізу змісту рубрик дитячої публіцистики), Стратілат В. Ф. (2016)
Ковалинська І. В. - Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти (2016)
Луніна В. Ю. - Дослідження ефективності впровадження моделі розвитку творчого потенціалу вчителя в умовах центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти (2016)
Михасюк О. К. - Теоретичні аспекти державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Плохотнюк О. С. - Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей (2016)
Стець Г. В. - Сучасні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва (2016)
Тимошенко Н. Є. - Організаційно-педагогічні умові професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (за результатами експерименталь-ного дослідження) (2016)
Федій О. А. - Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи (2016)
Кулик О. Є. - Аналіз інформаційних систем для управління загальноосвітнім навча- льним закладом, Іванчак В. Д. (2016)
Титул, зміст (2014)
Степанов В. Н. - Классификация лесных ресурсов как объекта эколого-экономической оценки (2014)
Абакуменко О. В. - Система гарантування прав інвесторів: зарубіжний досвід (2014)
Андріїв В. І. - Розвиток особистих селянських господарств: інституційні аспекти, Коверко Ю. А. (2014)
Бєлова А. І. - Розроблення та добір прикладного інструментарію стратегічного управління реструктуризацією підприємств (2014)
Мартусенко І. В. - Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання, Бойківська Г. М. (2014)
Олійник О. О. - Фактори формування ефективної фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки (2014)
Дорошкевич Д. В. - Інвестиційні процеси у регіональній економічній системі (2014)
Каджаметова Т. Н. - Стратегічні напрями розвитку курортних територій та регіонального ринку курортних послуг (2014)
Шура Н. О. - Роль керівника адміністративної служби у забезпеченні соціальної безпеки на промисловому підприємстві, Телега Г. С. (2014)
Прутська Т. Ю. - Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі (2014)
Мельник А. Г. - Сучасні форми та методи ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарського виробництва (2014)
Покиньчереда В. В. - Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Бирка М. Ф. - Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті (2015)
Ваколя З. М. - Теоретико-методологічні засади змісту морального виховання, Росул В. В. (2015)
Лабунець Ю. О. - Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна (2015)
Ордіна Л. Л. - Середовищні детермінанти когнітивного розвитку студентів в культуротворчому середовищі ВНЗ (2015)
Семеног Е. Н. - Культура работы учителя с текстом научной коммуникации (2015)
Тимошко А. Н. - Профессиональная компетентность – основа организационной культуры руководителя общеобразовательного учебного заведения (2015)
Шикітка Г. М. - Особливості становлення освітянського руху на Підкарпатській Русі (2015)
Горбенко О. Б. - Формування виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Квасецька Я. А. - Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів у чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Проворова Є. М. - Підготовка майбутнього вчителя музики до проектування уроку: праксеологічний підхід (2015)
Пустовалов І. В. - Вплив сім'ї повторного шлюбу на мотиваційно–потребову сферу особистості підлітків (2015)
Сулаєва Н. В. - Розвиток вітчизняної мистецької освіти в другій половині XVIII – початку ХХ століття (2015)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Авторська спроможність у творчо-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Матвійчук Б. Є. - Використання музичного програмного забезпечення в професійній діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Шарафат Арам кызы Бахышева - Пути повышения качества профессионализма воспитателей-педагогов при внедрении в практику дошкольных образовательных учреждений развивающего обучения (2015)
Котова А. В. - Принципи організації самостійної роботи студентів та вимоги до її проведення, Туренко Р. Л. (2015)
Репетій С. Т. - Розвиток духовності особистості як засіб консолідації суспільства (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Козлова М. В. - Интерпретация качества жизни и ценности общества (2014)
Кузнецова О. В. - Стихийное массовое поведение в истории философии (2014)
Шевченко Ю. С. - Научно-технологическое развитие в контексте форсайтных исследований социума, Алиева Н. З. (2014)
Гурбанова Н. Ш. - Основы Ислама – как источник духовного развития (2014)
Алиева Н. З. - Радикальный сдвиг представлений о природе человека в эпоху сверхтехнологий: социальный контекст, Некрасова Е. Г., Калинина Н. А. (2014)
Магаулова А. - Формирование человеческого капитала в условиях глобализации общества (2014)
Коновалов А. П. - Можно ли остановить беспредел в распространении коррупции? (по итогам социологического опроса в Восточном Казахстане) (2014)
Жидкова Е. - А. Д. Градовский: теория прогресса и политические права человека (2014)
Мамедов Х. - Процесс глобализации в современной системе международных отношений и Азербайджан: реалии и перспективы (2014)
Королёв Е. С. - Роль общественного мнения в контексте социального прогресса России и мира (2014)
Кабакова М. П. - Особенности функционирования семьи военнослужащего в Республике Казахстан: социально-психологический анализ (2014)
Белавина Е. Н. - Правовой аспект этимологии понятия "человеческое достоинство" (2014)
Титул, зміст (2014)
Фадєєва І. Г. - Кількісні міри невизначеності та нечіткості у бізнес-процесах управління нафтогазовидобувних підприємств (2014)
Попович В. В. - Проблемні аспекти перспектив розвитку трудового потенціалу АПК, Добрянська Н. А. (2014)
Саприкіна О. М. - Факторний аналіз прибутковості діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Шаманська О. І. - Методи навчання в дорадчій діяльності (2014)
Дорошкевич Д. В. - Розвиток форм організації логістичних мереж (2014)
Родіонов О. В. - Аналіз процесів формування кадрового та освітнього потенціалу регіонів України (2014)
Романчук С. В. - Аналіз складу та структури цукрового виробництва в Україні (2014)
Мартинчик О. А. - Кластерний підхід до зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Буркова Л. А. - Дослідження економічної сутності понять "прибуток" та "фінансовий результат" та їх вплив на оцінку економічних результатів діяльності (2014)
Вавдійчик І. М. - Товарні ресурси підприємств роздрібної торгівлі та їх роль у забезпеченні господарської діяльності (2014)
Черкасов В. А. - Сутність, зміст та особливості антикризового управління бізнес-потоками підприємств (2014)
Жмудська І. Б. - Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ на прикладі сільського господарства (2014)
Титул, зміст (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Комунікативні, організаційні та сугестивні здібності викладача вищого навчального закладу (2015)
Гук O. Ф. - Icтopичнi зacaди cтaнoвлeння тa poзвитку укpaїнcькoї пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти (2015)
Ковальова О. А. - Обгрунтування структури та змісту соціально-комунікативної компетентності (2015)
Кошара Ю. М. - Методична модель формування в учнів 5–8 класів умінь самостійної роботи з підручником української літератури (2015)
Орос В. М. - Самоосвіта вчителя: формування ІК-компетентності (2015)
Паздрій В. Я. - Прикладні аспекти організації професійно орієнтованих турнірів з використанням симуляцій (2015)
Палько Т. В. - Реформування системи післядипломної педагогічної освіти в україні: шлях до євроінтеграції (2015)
Січка В. І. - Особистість вчителя та психологічнi особливостi образу світу підлітків (2015)
Соломка Е. Т. - Професійне становлення молодого вчителя (2015)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2015)
Рацюк О. І. - Тенденції оновлення змісту програм фахової підготовки вчителів французької мови у відповідності до загальноєвропейських стандартів (2015)
Пилип Т. Я. - Особистісно-орієнтований підхід до розвитку міжкультурної компетентності лікарів-терапевтів у системі післядипломної освіти (2015)
Радыш О. Ю. - Теоретические основы проектирования развития учебного заведения в рыночных условиях (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Бочкарников С. Н. - Студенты и предпринимательство: социологический анализ (2014)
Грицких О. Ю. - Трансформация концепта "знание" в XXI веке, Алиева Н. З. (2014)
Королёв Е. С. - Проблемы общественного мнения в контексте развития общественных отношений и международно-правовой политики (2014)
Лаврентьева З. И. - Замещающая семья: мировые тенденции и национальные традиции (2014)
Коновалов А. П. - Ценностные ориентации и уровень общей культуры среди молодежи Восточного Казахстана (итоги социологического опроса) (2014)
Долгова В. И. - Адаптирующее воздействие социума на профессиональное самооопределение его субъектов, Рокицкая Ю. А. (2014)
Мамедов Х. - Глобальные проблемы и угрозы, как значительные факторы, влияющие на современную систему международных отношений (2014)
Ткаченко Ю. Л. - Мировая экологическая революция (2014)
Степанян Х. Р. - Идея независимости в трудах депортированного армянского деятеля Ваана Навасардяна (2014)
Ismailova D. - Kazakhstan: the current situation in the question of energy security (2014)
Казбеков Б. К. - Исследовательский университет как механизм решения современных проблем образования и науки в рамках Болонского процесса, Казбекова Ж. Б. (2014)
Сторожук С. В. - Историософские основания этнокультурного раскола современного украинского общества (2014)
Бабінцева А. Г. - Аналіз факторів ризику гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей (2016)
Врублевська С. В. - Особливості первинної профілактики атопічних захворювань у дітей південно-східного регіону України (2016)
Врублевська С. В. - Первинна профілактика атопічних захворювань у дітей раннього віку на антенатальному етапі (2016)
Гевкалюк Н. О. - Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ, з проявами захворювання в ротовій порожнині (2016)
Годованець Ю. Д. - Стан антиоксидантної системи захисту організму в новонароджених з порушеннями функціонального стану серцево-судинної системи при перинатальній патології, Перижняк А. І. (2016)
Пекарь А. Ю. - Стан новонароджених та перебіг раннього неонатального періоду в дітей від матерів із вірусною Епштейна–Барр інфекцією (2016)
Айзятулова Е. М. - Сучасний підхід щодо проведення контрольованої стимуляції яєчників у циклах допоміжних репродуктивних технологій у жінок із високим ризиком синдрому гіперстимуляції яєчників (2016)
Бирчак І. В. - Характеристика особливостей системи регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією ІІІ ступеня на фоні аномальних маткових кровотеч, Куріцина С. А. (2016)
Біволаріу А. О. - Кардіотокографічні зміни у вагітних з вагітністю більше 40 тижнів, Каліновська І. В. (2016)
Бойчук А. В. - Особливості гормональної функції фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Сміян С. А., Бегош Б. М. (2016)
Вереснюк Н. С. - Порівняльна оцінка методів візуалізації аномалій розвитку матки (2016)
Геник Н. І. - Клінічні прояви клімактерію у жінок із фізіологічною менопаузою при застосуванні негормональних препаратів, Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В., Оріщак І. К. (2016)
Гошовська А. В. - Гістологічна картина уповільненого дозрівання плаценти людини, Гошовський В. М. (2016)
Гуменецький І. Є. - Стан порожнини матки та ендометрія у жінок з невдалими спробами застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Заболотна А. В. - Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних групи високого ризику розвитку плацентарної дисфункції (2016)
Злепко С. М. - Особливості побудови інформаційного забезпечення комп’ютерних систем призначень лікарських засобів у перинатальній медицині, Лепьохіна Г. С., Шевчук О. О., Костішин С. В., Азархов О. Ю., Вирозуб Р. М. (2016)
Калашник Н. В. - Сучасні підходи до лікування хламідіозу, Сухарєв А. Б., Бабар Т. В., Копиця Т. В. (2016)
Каліновська І. В. - Зміни імунологічного статусу вагітних при плацентарній дисфункції (2016)
Кравченко О. В. - Проблеми вагінального мікробіому в жінок у перименопаузальному періоді (2016)
Кравченко О. В. - Оцінка ефективності профілактики первинної плацентарної дисфункції в ранні терміни гестації при аномальному розташуванні плаценти, Печеряга С. В. (2016)
Лоскутова Т. О. - Мультигенні тромбофілії при прееклампсії вагітних (2016)
Макарчук О. М. - Оцінка показників специфічних білків вагітності та динаміка їх рівня в сироватці крові у вагітних з локальним непрогресуючим відшаруванням хоріона та плаценти, Римарчук М. І., Вакалюк Л. М., Дрогомирецький Л. В., Чередарчук А. Р. (2016)
Маланчук Л. М. - Репродуктивне здоров’я жінок (огляд літератури) та статистичний аналіз його окремих показників по херсонській області, Кривицька Г. О. (2016)
Маркін Л. Б. - Біофізичні параметри функціональної системи матка–плацента–плід при фізіологічному перебігу латентної фази першого періоду передчасних пологів, Гичка Н. М. (2016)
Маркін Л. Б. - Випадок доношеної вагітності у вагітної з величезною лейоміомою матки, прооперованою під час даної вагітності, Фартушок Т. В. (2016)
Маркін Л. Б. - Пролонгована та переношена вагітність. Клініко-морфологічні аспекти, Ященко Л. М. (2016)
Місюра А. Г. - Вивчення показників переносимості гормональної терапії у жінок із метаболічними порушеннями після гістеректомії (2016)
Нагорна В. Ф. - Контраверсійні позиції в діагностиці баквагінозу у вагітних, Гриценко А. А., Москаленко Т. Я. (2016)
Нагорна В. Ф. - Діагностична інформативність показника рН піхвового вмісту у хворих на вагінальні інфекції, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2016)
Овчарук В. В. - Кардіотокографічні особливості у жінок із затримкою росту плода, Бойчук А. В., Хлібовська О. І., Дживак В. Г. (2016)
Павловська О. М. - Порівняльний аналіз передчасних пологів у жінок із нормальною та надмірною масою тіла, Павловська К. М. (2016)
Подольський В. В. - Корекція порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я (2016)
Польова С. П. - Імуно-гормональний гомеостаз при порушенні менструального циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз, Романюк О. В. (2016)
Сегедій Л. І. - Імунологічне забезпечення фізіологічного перебігу вагітності та імунопатогенетичні аспекти репродуктивних втрат (огляд літератури) (2016)
Сенчук А. Я. - Клінічні і патоморфологічні критерії вибору методу лікування патології ендометрія, Гичка С. Г., Закордонець Р. М., Іваненко С. В. (2016)
Тучкіна І. А. - Особливості перебігу вагітності в жінок з герпесвірусною інфекцією, Вигівська Л. А., Благовещенський Є. В., Покришко С. В., Рогачова Н. Ш. (2016)
Фединчук Г. В. - Вплив комплексних лікувально-профілактичних заходів на стан йодного забезпечення, гіпофізарно-тиреоїдну систему в жінок із прееклампсією в поєднанні з гіпотиреозом, Маляр Вол. В., Маляр В. А. (2016)
Франчук О. А. - Удосконалення лікування клімактеричного синдрому і артропатій, Франчук М. О., Кумпаненко В. А., Кумпаненко О. О. (2016)
Хміль С. В. - Сучасні підходи до лікування жінок із безпліддям на фоні генітального ендометріозу перед програмами допоміжних репродуктивних технологій, Кулик І. І., Хміль А. С. (2016)
Хміль С. В. - Критерії оцінки якості яйцеклітин у програмах екстракорпорального запліднення, Хміль М. С., Микула Р. П., Пелех Л. Б., Баран Р. Б. (2016)
Чорненька Г. М. - Морфологічна характеристика гіперпластичних процесів ендометрія за умов поліморбідності у жінок репродуктивного віку, що проживають на йододефіцитній території (2016)
Шелестова Л. П. - Лікувально-профілактичні заходи щодо поліпшення кальцій-фосфорного обміну та кісткового метаболізму у жінок з дефіцитом маси тіла, які планують вагітність, Аллахвердієв Р. С. (2016)
Якимчук Ю. Б. - Вплив різних доз метотрексату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх корекція кальцій фолінатом в експерименті на щурах (2016)
Білик Н. І. - Феномен регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2015)
Опольська А. В. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні (70–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Полубоярина І. І. - Методологічні засади підготовки музично обдарованих студентів (2015)
Терещенко А. О. - Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Фасоля О. І. - Форми і методи підвищення рівня екологічного виховання учнів старших класів сільської профільної школи (2015)
Синенко С. І. - Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи, Гончаренко Н. М. (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Основні етапи і педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Шкляр В. М. - Використання статистичних методів у педагогічних дослідженнях (2015)
Сергієнко В. П. - Педагогічні умови фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Бодненко Т. В. (2015)
Демченко Н. І. - Синергетичний підхід до розвитку професійної культури авіафахівців в системі післядипломної освіти (2015)
Мхитарян О. Д. - Філософсько-літературознавчі аспекти розвитку читацьких здібностей учнів (2015)
Школяр С. П. - Особливості підготовки фахівців специфічних категорій з погляду збалансованості системних показників науково-виробничого комплексу (2015)
Титул, зміст (2014)
Калінчик М. В. - Структурна перебудова аграрного сектору економіки — веління часу, Алєксєєнко І. М. (2014)
Чирва О. Г. - Ефективна регіональна маркетингова стратегія харчових підприємств — запорука лейтмотиву "виробник —споживач" (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Ефективність використання трудового потенціалу аграрними підприємствами, Попович В. В. (2014)
Мазана Т. В. - Стандарти якості продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Ткаченко В. П. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Логістична підтримка інвестиційних процесів на регіональному рівні (2014)
Родіонов О. В. - Процесно-орієнтований підхід в системі управління якістю кадрового та освітнього потенціалу продовольчої сфери (2014)
Панасенко Г. О. - Критерії оцінки складових бізнес-процесів механізму формування ресурсного потенціалу банку (2014)
Мартинчик О. А. - Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Буратчук Н. Ю. - Економічна природа запасів з точки зору контролінгу та необхідність їх планування та контролю (2014)
Москвін Б. Ю. - Програма захисту підприємств від недружніх поглинань на ринку корпоративного контролю України (2014)
Волков М. А. - Аналіз системи планування діяльності підприємств харчової промисловості (2014)
Блинова Н. М. - Лексичні інновації у мові інтернет-ЗМІ (на прикладі сфери бізнесу та економіки) (2015)
Бутов В. Н. - Некоторые глаголы общения английского языка и их этимология (2015)
Галаздра С. И. - Роль языка в формировании личности (2015)
Гловацька О. Л. - Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові (2015)
Горлачова В. В. - Комунікативні стратегії реклами побутової техніки (2015)
Датченко Ю. В. - Основні етапи становлення термінологічної лексики писанкарства (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Интертекст и множественность интертекстуальных кодов в художественном тексте (размышления по поводу "Структуры художественного текста" Ю. М. Лотмана и "Палимсеста" Ж. Женетта) (2015)
Заполовський М. В. - Параболізми в німецькомовній біблійній картині світу (2015)
Кіракосян Г. А. - Проблеми перекладу бізнес-сленгу (на матеріалі англомовної періодики), Панасюк І. М. (2015)
Кирковская И. С. - Особенности семантики логико-философской категории отрицания в лингвистике (2015)
Kolomoychenko O. E. - The role of proper name working with the authentic text, Atanova M. Yu. (2015)
Косьянова О. Г. - Шляхи дослідження ключових концептів в англомовному політичному дискурсі (2015)
Кузнецова Н. В. - Структурные свойства семантического поля медицинских наименований в повести Бориса Могилевского "Молодость Сеченова" (2015)
Литовченко Н. А. - Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення ділової іноземної мови (2015)
Люта А. А. - Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур (2015)
Манохіна Ю. Є. - Синтагматична репрезентація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ (2015)
Палькевич О. С. - Роль Франсуа де Малєрба у започаткуванні нової національної лінгвістичної традиції у Франції (2015)
Пасько Г. М. - Особливості метафоричної концептуалізації деяких металургійних реалій в англійській мові (2015)
Писаренко Н. Д. - О композиции рекламы (2015)
Попова О. М. - Особливості написання ділових листів у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз, Кабанчук Ю. В. (2015)
Проскурина Л. Н. - Ономасиологические модели терминов-композитов в технической терминологии ремонта летательных аппаратов (2015)
Романюк Л. В. - Прикметник як номінативний засіб вираження локативності у структурі фразеологічної одиниці (2015)
Руколянська Н. В. - Полісемія в термінології кримінально- процесуального права України (2015)
Рязанцева Д. В. - Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови (2015)
Сердечний Ю. В. - Робота з мовленнєвими помилками на занятті з іноземної мови: парафраза чи експліцитна корекція? (2015)
Смирнова М. С. - Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття (2015)
Соколов Д. П. - Фрейм як формат репрезентації знань про одиниці політичного вокабуляру (на матеріалі німецької мови) (2015)
Сонник Н. С. - Репрезентация параметрического признака "внутреннее пространство" концепта "пространство" в русских текстах строительной тематики (2015)
Станкевич О. И. - Оценка как лингвистический признак нестандартного финансового отчета (2015)
Столярская Е. В. - Иноязычные вкрапления как элементы креолизации рекламного текста (2015)
Тетерина Л. М. - Способы звуковой организации текста в поэме Пола Малдуна "The Bangle (Slight return)" (2015)
Терханова О. В. - Вторинна номінація як художній прийом у газетно-журнальній публіцистиці (2015)
Ткачівська М. Р. - Солдатський жаргон та його переклад на німецьку мову (2015)
Тукова Т. В. - Эволюция фонетических слов в аспекте общих тенденций развития языка (2015)
Хацер Г. О. - Новітні тенденції у лінгвістичній обробці тексту програмними засобами (2015)
Yashkina V. V. - Poetry translation adequacy: multilingual experience of Heaney’s translations (2015)
Панченко Е. И. - Универбация как явление речевой номинации в русском языке (Рецензия на монографию Н. В. Дьячок "Универбация в русском языке: принципы структурно-семантического и ономасиологического описания") (2015)
Титул, зміст (2014)
Кифяк В. І. - Оцінка організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки, Запухляк В. М. (2014)
Міщенко І. А. - Розвиток персоналу в системі управлінських функцій в агроформуваннях (2014)
Курбацька Л. М. - Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. (2014)
Габор В. С. - Розвиток малих форм господарювання в аграрному секторі (2014)
Міщенко Д. А. - Державна фінансова підтримка сільськогосподарського комплексу за кордоном (2014)
Безугла Л. С. - Формування маркетингової стратегії підприємства (2014)
Бездітко О. Є. - Процес сприйняття в управлінській діяльності (2014)
Лебедева Н. А. - Разработка основ методики формирования информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвестиционного проекта развития мультимодальной транспортной сети (2014)
Андрієнко В. М. - Діагностика стану забезпечення безпеки праці з позицій економічної безпеки будівельних підприємств (2014)
Глеєва О. М. - Сутність та роль ринку праці молоді як складової національного ринку праці (2014)
Павловський Д. В. - Мерчандайзинг як маркетинговий інструмент стратегії економічного розвитку підприємств молокопереробної галузі (2014)
Кулинич О. А. - Інноваційний етап розвитку в стратегії економічної трансформації України (2014)
Палешко Я. С. - Державний борг та державний кредит: сутність понять та основи управління процесами (2014)
Титул, содержание (2012)
Мацевитый Ю. М. - Интеллектуальный потенциал института: настоящее и перспективы. Инновационные инициативы. К 80-летию А. Н. Подгорного и 40-летию Института проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины (2012)
Швецов В. Л. - Газодинамический анализ эффективности стопорных клапанов с паровыми ситами турбин типа К-220-44, Кожешкурт И. И., Конев В. А., Солодов В. Г., Хандримайлов А. А. (2012)
Хомылев С. А. - О выборе формы проточной части высоконагруженной турбины низкого давления, Резник C. Б., Руденко В. Т. (2012)
Шелковский М. Ю. - Параметрическое исследование газодинамических характеристик компрессорных решеток (2012)
Адамсон Д. А. - Проектирование выходных патрубков мощных паровых турбин на основе вариантных расчетов трехмерного течения, Галаев С. А., Кириллов А. И., Рис В. В. (2012)
Гринман М. И. - Проектирование турбоприводов питательных насосов на базе малорасходных турбин Ленинградского политехнического института, Епифанов А. А. (2012)
Липовий В. М. - Розробка експериментального стенда для визначення аеродинамічних характеристик ортогональних вітродвигунів (2012)
Ершов С. В. - Программный комплекс для расчета пространственных течений вязкого газа в ре-шетках турбомашин (2012)
Хавин Г. Л. - Тепловой и гидравлический расчет пластинчатых теплообменников с учетом загрязнений (2012)
Симбирский Д. Ф. - Точность и планирование параметрической идентификации теплопереноса в технических объектах. Часть 2. Планирование параметрической идентификации теплопереноса, Епифанов С. В., Симбирский Г. Д. (2012)
Кулишов С. Б. - Определение контактних напряжений при моделировании задач в ANSYS MECHANICAL, Куприевич А. В., Вакунов А. А. (2012)
Кучеренко О. С. - Совершенствование термодинамическог цикла конденсационной газо-паротурбинной установки "Водолей" для высокоэффективного производства электрической энергии на компрессорнных станциях Украины, Пожидаева Е. Н. (2012)
Прилипко С. А. - Некоторые вопросы системного анализа эффективности компрессорных установок с газотурбинным приводом, Тертышный И. Н., Лазоренко Р. А. (2012)
Овчаренко М. С. - Дослідження робочого процесу роторно-динамічного агрегату гомогенізатора (2012)
Канило П. М. - Анализ энергоэкологических показателей тепловых электростанций, Сарапина М. В. (2012)
Abstracts (2012)
Титул, зміст (2014)
Жадько К. С. - Удосконалення методики моніторингу, аналізу та контролю діяльності підприємств (2014)
Береговий В. К. - Кормовиробництво як основний фактоутворюючий елемент розвитку галузі скотарства (2014)
Осовська Г. В. - Управління трудовими ресурсами на засадах маркетингових концепцій, Волківська А. М. (2014)
Крикунова В. М. - Аналіз ефективності діяльності підприємств аграрного сектору економіки України (2014)
Кочерга М. М. - Концептуальні положення становлення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки (2014)
Міхєєнко Т. В. - Фінансове забезпечення збалансованого розвитку депресивних регіонів (2014)
Безус Р. М. - Маркетинговий підхід при розподілі продукції органічного агровиробництва (2014)
Тимошенко М. М. - Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Морозюк Н. В. (2014)
Міщенко І. А. - Прийняття рішень у контексті управлінських функцій (2014)
Купчак П. М. - Перспективи розвитку виробництва олії в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Інституціональні детермінанти забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Коваленко О. М. - Інституційне регулювання процесів організації вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі (2014)
Гнатюк А. А. - Оцінка, як спосіб вартісного вимірювання явищ, Матвійчук Л. О. (2014)
Бужак Ю. С. - Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування імпорту товарів легкої промисловості до вітчизняних умов (2014)
Ужва А. М. - Удосконалення бухгалтерського обліку власного капіталу у сучасних умовах, Нікітіна Я. В. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Рудень В. В. - Нарушения в менструальном цикле и климактерическом периоде у женщин – как факторы риска гормонального фона в возникновении и развитии онкопатологии молочной железы (по результатам социологического исследования), Лесняк-Москвьяк Д. Е. (2013)
Рудень В. В. - Современная методология здравоохранения Украины: от парадигмы лечебно- диагностической к парадигме профилактической, Лесняк-Москвьяк Д. Е., Ковальская И. М., Козий-Бределева С. П. (2013)
Коляда И. И. - Стратегия высокого риска в первичной профилактике неинфекционных заболеваний как механизм повышения качества и продолжительности жизни населения Украины (по результатам экспертной оценки), Рудень В. В. (2013)
Ецко К. - Сравнительный анализ скорой медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования, Морошану М., Форня Ю. (2013)
Крекотень Е. Н. - Характеристика образа жизни трудящихся транспортных предприятий с разными формами собственности (2013)
Lakhtin Y. - Condition of dental health among population living under influence of heavy metal salts (2013)
Lakhtin Y. - Risks determination of basic dental diseases nascency and evaluation Of impact level of environmental heavy metals salts on diseases prevalence (2013)
Lakhtin Y. - Influence of alpha-lipoid acid on the condition of prooxidant-antioxidant homeostasis in blood serum and gums of rats under the effect of heavy metals (2013)
Чиглинцев А. Ю. - Причины и условия развития мочекаменной болезни (2013)
Тестов Б. В. - Факторы, определяющие скорость старения человека (2013)
Яйцев С. В. - Применение циклоферона в предупреждении лучевых эпителиитов на фоне химиолучевой терапии рака орофарингеальной зоны, Гузь А. О. (2013)
Голованова И. А. - Значение информационных и психологических факторов в становлении грудного вскармливания, Синенко Е. А. (2013)
Vacheva D. - Follow-up of self-service abilities (of labour and daily needs nature) among patients with distal radius fracture (2013)
Марку Д. Д. - Грибы рода Candida как представители нормальной микрофлоры и как возбудители кандидоза (2013)
Буряк М. В. - Физико-химические исследования мази на основе густого экстракта кори дуба и сока каланхоэ, Хохленкова Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Стегней М. І. - Аналіз виробництва та споживання аграрної продукції в Україні (2014)
Скриньковський Р. М. - Маркетинговий менеджмент сільськогосподарських підприємств: теоретичні аспекти і вплив на економічну ефективність (2014)
Ковалюк Б. І. - Структура продовольчої безпеки (2014)
Буцька О. Ю. - Результати формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад в умовах бюджетно-податкових змін, Тимошенко О. В. (2014)
Вініченко О. М. - Дефініція контролю, як наукової категорії (2014)
Речка К. М. - Основні напрями сучасної економічної теорії (2014)
Гаращенко Т. В. - Організаційно-економічне забезпечення агроландшафтної організації сільськогосподарського землекористування (2014)
Лапін О. В. - Впровадження мiжнарoдних стандартiв iso серiй 9000 та 14000, НАССР (ХАССП) і формування систем менеджменту якостi на аграрних підприємствах України, Фрідріф В. П. (2014)
Волохата В. Є. - Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника (2014)
Міщук Є. В. - Прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням інформаційних загроз, Телега Г. С. (2014)
Ковальчук С. Я. - Сталий розвиток світової економіки: роль органічного виробництва, Муляр Л. В. (2014)
Терен Г. М. - Підходи до трактування ліквідності підприємства (2014)
Брицкан О. М. - Диверсифікація виробничо-господарської діяльності агроформувань (2014)
Бабарика Я. В. - Основні передумови розвитку виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Титул, зміст (2014)
Зеліско І. М. - Фінансові потоки аграрно-промислових компаній (2014)
Харук К. Б. - Формування регіонального аграрно-маркетингового центру, Скриньковський Р. М. (2014)
Гончаренко О. В. - Інституціональні детермінанти забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Грибова Д. В. - Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Герасимів З. М. - Ефективність виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Кипоренко В. В. - Формування системи сертифікації органічного сільського господарства в Україні (2014)
Тимошенко Ю. О. - Комплексний підхід до кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економічної безпеки України (2014)
Угрин В. В. - Дисбаланси в структурі погашення податкового боргу: регіональний аспект (2014)
Ніколаєнко С. М. - Світовий та вітчизняний досвід формування кластерних структур (2014)
Величко О. М. - Світові тенденції становлення та розвитку кооперативного руху в аграрному секторі (2014)
Клевчік Л. Л. - Ринок економічної інформaції та його вплив на інформaційний сектор в умовах сучaсної економіки (2014)
Мельник О. І. - Оцінки системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами (2014)
Маховський Д. В. - Стратегія диверсифікації сільськогосподарського виробництва як шлях формування конкурентоспроможності переробних підприємств АПК (2014)
Сорока Ю. О. - Сутність ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Коренний Е. А. - Іпотечні відносини: функції та особливості їх прояву в Україні (2014)
Брацка М. - Художня аксіологія: специфіка тексту польсько-українського пограниччя (на прикладі творчості Яна Захар'ясевича) (2014)
Кацемба Ю. - Структурна інтенціональність клерикальних тенденцій XVII—XVIIII століття в "Чорній раді" П. Куліша та "Спогадах…" Г. Жевуського (2014)
Місяць Н. - Теоретичні засади навчання українців синтаксису польської мови (2014)
Сухомлинов О. - Естетичні домінанти ранньої творчості Ярослава Івашкевича (2014)
Хмяльніцкі М. - Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы (2014)
Церковна А. - Імагологічні візії поляка у "Щоденнику подорожі Німеччиною, Швецією, Росією та Польщею у 1813—1814 роках" Джона Томаса Джеймса (2014)
Krzemińska-Albrycht І. - Zróżnicowanie regionalne polskich akcentowanych samogłosek ustnych – założenia badawcze (2014)
Sabała М. - Realia starożytnej Palestyny w polszczyźnie Renesansu na podstawie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii (2014)
Walichnowska А. - Oronimia zachodniej części Beskidu Niskiego (2014)
Žilo В. - Współczesne nazwy własne psów i kotów z obszaru Wileńszczyzny (2014)
Білобровець О. - Діяльність польських громадських організацій "Полонія" і "Корпорація" на Правобережній Україні на початку ХХ ст. (2014)
Бліхар В. - Міждержавний досвід інтерпретації державно-церковних відносин у контексті структуризації влади та суспільства (2014)
Вергелес К. - Релігійний досвід як предмет філософського осмислення (2014)
Вітюк І. - Декалог у релігієзнавчому дискурсі: сучасний аспект (2014)
Григоришин С. - Феноменологічний аналіз художнього твору: приклад Романа Інгардена (2014)
Ковтун Н. - До проблеми визначення поняття "соціальна активність" (2014)
Ковтун Ю. - В. Липинський про роль провідної верстви в державному будівництві України (2014)
Козловець М. - Тарас Шевченко як творець сучасної української нації, Федоренко В. (2014)
Литвинчук О. - Маргінальність: актуалізація проблеми (2014)
Северенчук Б. - Розумове конструювання реальності як простору комунікативного розгортання свідомості (2014)
Слюсар В. - Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях (2014)
Сухачов С. - Працюючий власник як фундамент функціонування соціального механізму трудових відносин (2014)
Zagórska-Antoniuk W. - Poczucie tożsamości narodowej polaków mieszkających na Ukrainie, Masłow A. О. (2014)
Zuziak W. - Szanse i zagrożenia dla nauki w kontekście procesu integracji europejskiej (2014)
Вознюк О. - Педагогічні цілі як предмет вивчення українських та польських науковців (2014)
Горобець С. - Компетентнісна парадигма в освіті: світовий досвід, здобутки українських і польських науковців (2014)
Дубасенюк О. - Модернізація системи освіти у контексті ідей відомого польського дидакта Ч. Купісевича (2014)
Залібовська-Ільніцька З. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми та їх сім'ями: теоретичний і практичний аспекти (2014)
Павленко В. - Роль підручника у розвитку креативності молодших школярів (2014)
Сидорчук Н. - Національна рамка кваліфікацій: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі (2014)
Дубасенюк О. - Рецензії, Місяць Н. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Кащенко С. А. - Особенности строения пейеровых бляшек тонкой кишки крыс после коррекции циклофосфан-индуцированной иммуносупрессии с помощью имунофана, Морозова Е. Н., Морозов В. Н. (2014)
Панина Е. С. - Структура медикаментозной терапии артериальной гипертензии у беременных в зависимости от специальности врача, Бартош Л. Ф., Дорогова И. В. (2014)
Садыкова К. Ж. - Ассоциация Gln27Glu полиморфизма гена β2-адренорецептора с частотой рецидивирования язвенной болезни, Шалхарова Ж. Н., Шалхарова Ж. С., Шегебаев М. А. (2014)
Витавская А. В. - Влияние зернового вида хлеба "Метелка" на организм животных и человека, Хасиев Х. Х., Мурзахметова М. К., Изатуллаев Е. А., Пронина Ю. Г. (2014)
Шевченко Б. Ф. - Оценка эффективности органосохраняющих операций при неосложненном холецистолитиазе, Бабий А. М., Шуляренко Н. М. (2014)
Бойко Т. И. - Коррекция минеральной плотности костной ткани у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, Сорочан Е. В., Толстикова Т. Н., Стойкевич М. В. (2014)
Камышникова Л. А. - Место аторвастатина в лечении хронической сердечной недостаточности, Ефремова О. А. (2014)
Шалаева Т. М. - Статистическая оценка содержания эндотелина-1 в различных стадиях заболевания сахарным диабетом типа 1, Заклякова Л. В., Суркова Л. С. (2014)
Моисеенко В. А. - Эндотелиальная дисфункция, иммунные нарушения у больных хронической болезнью почек с поражением гастродуоденальной зоны и современные возможности интегративной медицины, Никула Т. Д. (2014)
Ратнер Ф. Л. - Новые взгляды на происхождение и лечение гиперактивности у детей в России, Морозова Е. А., Морозов Д. В. (2014)
Тельянов В. Н. - Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ у женщин в 3 триместре беременности в зависимости от уровня артериального давления, Бартош Л. Ф., Типикин В. А., Дорогова И. В., Тузов С. Л., Трунова О. С. (2014)
Кром И. Л. - Инвалидизация больных при хронических неинфекционных заболеваниях: медико-социологическая интерпретация, Новичкова И. Ю., Андриянова Е. А., Чернышкова Е. В. (2014)
Богорад-Кобельская Е. С. - Производные дифенила – перспективные препараты с интерферониндуцирующими и противовирусными свойствами (2014)
Очкур А. В. - Органические кислоты экстрактов травы полыни песчаной (Artemisia arenaria DC.), Чуксина А. Н., Ковалева А. М., Колесник Я. С. (2014)
Содержание (2011)
Клінічний протокол "Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності" (2011)
Спасем детские жизни вместе! (2011)
Анита Л. Нельсон - Левоноргестрел-содержащая внутриматочная система: первая линия терапии при тяжелом менструальном кровотечении (2011)
Stefano Lello - Номегестрола ацетат: фармакология, профиль безопасности и терапевтическая эффективность (2011)
Бонетти А. - Адгезия Lactobacillus plantarum P 17630 в форме капсул с жидким гелем по сравнению с таковой бацилл дедерлейна в форме таблеток к клеткам вагинального эпителия, Морелли Л., Кампоминози Е., Ганора Е., Сфорца Ф. (2011)
Dr. Jose Rodolfo Munoz Reyes - Эффективность и переносимость 200 мг фентиконазола vs 400 мг миконазола при интравагинальном лечении микотического вульвовагинита, Dr.Carlos Villanueva Reynoso, Dr.Julio Cesar Ramos, Dr. Jorde Menendez Vazquez, Dr. Rene Bailon Uriza, Dr. Jose Antonio Vargas (2011)
Эдуардо Б. Фонсека - Прогестерон и риск преждевременных родов у женщин с короткой шейкой матки, Эбру Селик, Мауро Парра, Мандип Синг, Кипрос Г. Николаидес (2011)
Марченко Л. А. - Недостаточность лютеиновой фазы (критерии диагностики и методы коррекции), Ильина Л. М. (2011)
Шляхи зниження материнської смертності в Україні і тактика ведення вагітних груп високого ризику (2011)
Подольський В. В. - Особливості психоемоційного стану в жінок фертильного віку, які перебувають під впливом тютюнопаління, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Гульчій М. М. (2011)
Товстановская В. А. - Новый подход в лечении женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза хламидийной этиологии, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И. (2011)
Жабченко І. А. - Особливості мікробного пейзажу в жінок з доброякісними захворюваннями молочних залоз та корекція кандидозного вульвовагініту, Черненко Т. С., Шевель Т. Г., Похитун М. В., Матяшова О. І. (2011)
Дуда О. К. - Лістеріоз – сучасний погляд на захворювання (клінічна лекція), Вдовиченко Ю. П. (2011)
Туйнов В. А. - Лабиальный и генитальный герпес в практике семейного врача (клиническая лекция), Чебалина Е. А. (2011)
Хомич Л. С. - Фактори ризику небажаних результатів вагітностей. Оглядова стаття, Андрєєва Т. І. (2011)
Чайка В. К. - Клінічний випадок: успішне розродження інтраопераційно діагностованої доношеної черевної вагітності, Говоруха І. Т., Білоусов О. Г., Новікова І. В. (2011)
Сухин В. С. - Гигантская фибромиома матки у нерожавшей женщины. Случай из практики, Михановский А. А., Круговая И. Н., Слободянюк О. В., Скрыпник Л. Д., Федоренко Н. В., Радченко А. А. (2011)
Татарчук Т. Ф. - Комплексне застосування інноваційних технологій у лікуванні тяжкої форми клімактеричного синдрому в жінок з лейоміомою матки, Косей Н. В., Самосійна О. О., Васильченко Л. А., Джупін В. О. (2011)
Бубнов Р. В. - Лечение тазовой боли с помощью собственного метода "сухого" иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем (Технологическая инновация), Мухомор А. И. (2011)
Коноводова Е. Н. - Железодефицитные состояния: когда и кому назначать Тотему? (2011)
Нестеров И. М. - Оптимизация местной терапии вагинальных инфекций и дисбиозов, Айламазян Э. К., Арег А. Тотолян (2011)
Пирогова В. І. - Профілактика запальних захворювань органів малого таза в жінок, які перенесли внутрішньоматкові втручання з приводу вагітності, що завмерла, Козловський І. В., Шурпяк С. О. (2011)
Бичкова Є. О. - Гормональні механізми розвитку гестаційного діабету та роль антиінсулінових антитіл у виникненні цієї патології, Медведь В. І., Хомінська З. Б., Близнюк З. В. (2011)
Марциняк-Дорош О. М. - Вплив рівня відчуття сенсу життя на формування харчових звичок у жінок з надмірною масою тіла та ожирінням (2011)
Бондаренко О. М. - Особливості психоемоційного стану в жінок з лейоміомою матки впродовж першого року після пологів (2011)
Чайка В. К. - П’ятнадцятирічний досвід упровадження практики ведення сімейних пологів та підготовки до них у Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, Бабич Т. Ю. (2011)
Данилко В. А. - Особенности родоразрешения и качество оказания специализированной стационарной помощи беременным с сахарным диабетом в Украине (2011)
Ахмедова Т. Н. - Особенности течения беременности у женщин с сахарным диабетом (2011)
Посохова С. П. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у разі передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності, Ніточко К О. (2011)
Юпатов Е. Ю. - Хроническая венозная недостаточность и беременность (2011)
Голяновський О. В. - Профілактика акушерської кровотечі в породілей групи ризику препаратом карбетоцин, Камінський В. В., Зелявська Н. М., Чернов А. В., Kульчицький Д. В. (2011)
Сімрок В. В. - Еволюція нерадикальних методів лікування гестозу, Корява Т. Ф. (2011)
Ткачик С. Я. - Прогнозирование дискоординированной родовой деятельности (2011)
Лакатош В. П. - Випадок синдрому зворотної артеріальної перфузії у вагітної зі сприятливим наслідком для плода, Біла В. В., Леуш С. Ст., Загородня О. С., Мандрикова А. С. (2011)
Венцківська І. Б. - Роль прихованих тромбофілічних станів в патогенезі загрози передчасних пологів, Біла В. А., Загородня О. С. (2011)
Курицина С. А. - Факторы риска и варианты миграции аномально расположенной плаценты (2011)
Маменко М. Є. - Ефективність антенатальної йодної профілактики в регіоні легкого йодного дефіциту, Бєлих Н. А. (2011)
Грабарь В. В. - Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий с использованием трансцервикальных трофобластических клеток при вспомогательной репродукции, Феськов А. М., Жилкова Е. С. (2011)
Жук С. І. - Перинатальна психологія – курс професійної спеціалізації, Щуревська О. Д., Кобаса О. Д., Жук В. П. (2011)
Манасова Г. С. - Динамика содержания некоторых кальцийрегулирующих гормонов и маркеров ремоделирования костной ткани при неосложненном течении беременностии в ранний послеродовой период (2011)
Шунько Є. Є. - Окисна модифікація білків плазми крові у новонароджених у критичному стані, Тіщенко В. К., Омельченко Л. В., Стрижак С. К. (2011)
Серов В. Н. - Предменструальный синдром: тактика ведения пациенток в амбулаторно-поликлинической практике, Тютюнник В. Л., Твердикова М. А. (2011)
Горбань Н. Є. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок репродуктивного віку з ретенційними кістами яєчників на тлі хронічних запальних захворювань геніталій (2011)
Татарчук Т. Ф. - Сучасні підходи до вибору контрацепції в жінок з метаболічним синдромом, Касьянчук Н. Ю., Капшук І. М. (2011)
Баскаков П. Н. - Диагностика и лечение рубцовой деформации шейки матки, Османов Э. М., Петрова О. П., Залинян М. В. (2011)
Кравец О. М. - Лечение дистрофических заболеваний вульвы у женщин в период менопаузы, Васильева Л. А., Кучер Н. Н. (2011)
Бобрицкая В. В. - Тканеселективная фитотерапия метаболических расстройств при хирургической менопаузе (2011)
Прилуцкий А. И. - Оптимизация лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкая А. Б. (2011)
Волошин А. А. - Особенности гемостаза после лапароскопической консервативной миомэктомии (2011)
Давыдова Ю. В. - Лечение хронических воспалительных заболеваний хламидийной этиологии, Двулит М. П., Кнопик С. А. (2011)
Азимова Э. И. - К вопросу профилактики рецидива генитального герпеса у беременных с антенатальной гибелью плода в анамнезе, Султанов С. Н., Нишанова Ф. П. (2011)
Шинелева Е. Н. - Комплексное лечение патологии шейки матки и влагалища, вызванной вирусом простого герпеса, Маринкин И. О. (2011)
Джеломанова С. А. - К вопросу лечения урогенитального трихомониаза у женщин, Данькина И. А. (2011)
Долгушина В. Ф. - Эффективность Изопринозина в лечении хронического цервицита, ассоциированного с папилломавирусной инфекцией, Ахматова А. Н., Беренда М. А. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Невынашивание беременности у женщин позднего репродуктивного возраста с бесплодием в анамнезе, Чермак И. И. (2011)
Вальчук-Оркуша О. М. - Власне антропогенні дорожні ландшафти передгірських територій (2012)
Война І. - Антропогенні мікро смуги типів місцевостей їх суть і критерії виділення (2012)
Воловик В. М. - Етногеохронотоп: до постановки питання (2012)
Воровка В. П. - Ландшафтна унікальність акумулятивних кіс приазовської парадинамічної ландшафтної системи (на прикладі Північно-Західного Приазов’я) (2012)
Гаман Ю. - Перспективи розвитку активного туризму в Горганах і Свидовці, Матвіїв В. (2012)
Гетьман В. І. - Ландшафтно-рекреаційні ресурси Українських Карпат (2012)
Гілецький Й. Р. - Природно-географічне районування Українських Карпат як основа оптимізації природокористування у регіоні (2012)
Денисик Г. І. - "Згустки життя" - передгірські ландшафтні геоекотони (2012)
Дубиніна С. С. - Рослинний і ґрунтовий покрив схилів лісостепових геосистем півдня Середнього Сибіру (2012)
Дубіс Л. Ф. - Фази інтенсивного розвитку еолових процесів і дюноутворення Правобережної частини Українського Полісся (2012)
Дутчак М. - Долини гірських рік Буковинських Карпат, як найбільш освоєні та антропогенно перетворені геосистеми (2012)
Заблотовська А. Г. - Теоретико-методичні основи дослідження історико-культурних туристичних ресурсів з позиції рекреаційного природокористування (2012)
Іванов Є. А. - Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделювання, Ковальчук І. П. (2012)
Квасневська О. О. - Антропогенна топоніміка в географічних назвах Подільського Побужжя (2012)
Кирилюк О. В. - Заплавно-руслові комплекси річкових басейнів Дерелую та Вижени у світлі антропогенізації (2012)
Кирилюк С. М. - Загальні поняття про анагліфоносферу (2012)
Кіщук З. М. - Рекреаційні природні ресурси – основа національного природного парку (на прикладі Винницького національного природного парку) (2012)
Ковальчук І. П. - Історико-картографічне моделювання процесів освоєння басейнових систем людиною, Ковальчук А. І. (2012)
Койнова І. Б. - Сучасний антропогенний вплив на бальнеологічні курорти Львівської області, Головатий М. В. (2012)
Коржик В. П. - Етапи антропогенізації регіону Буковинських Карпат: чинники, закономірності, регіональні особливості, наслідки (2012)
Костів Л. - Кліматичні умови лісистого середньогір’я верхів’я р. Прут у межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка, Мельник А. (2012)
Кравцова І. В. - Садово-паркові ландшафти як пара динамічні та парагенетичні системи (2012)
Кравчук Я. - Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі, Богуцький А., Брусак В., Зінько Ю., Шевчук О. (2012)
Круль В. П. - Характеристика культурно-історичних ландшафтів Прикарпаття (на прикладі Городенкіського та Тлумацького районів Івано-Франківської області), Мельничук К. В. (2012)
Мельник А. - Природні територіальні комплекси Мармарошського масиву Карпатського біосферного заповідника та їхні антропогенні модифікації, Бучинський П. (2012)
Мельник А. - Ландшафтне різноманіття природного заповідника "Горгани", Головчак В. (2012)
Міхелі С. - Дослідження антропогенних змін ландшафтів – домінуючий напрям сучасного українського ландшафтознавства (2012)
Мудрак Г. В. - Рекреаційні ландшафти Середнього Придністер’я, їх унікальність і раціональне використання (2012)
Нетробчук І. - Оцінка антропогенного навантаження та екологічної збалансованості ландшафтів річкової долини верхньої Прип’яті в межах Волинської області (2012)
Проскурняк М. М. - Ландшафтно-архітектурна спадщина м. Коломия (2012)
Рябоконь О. В. - Натурально-антропогенні ландшафти Середнього Придністер’я (2012)
Свідзінська Д. В. - Нечіткий кластер ний аналіз в ландшафтознавчому картографуванні (2012)
Симочко Г. В. - Особливості рельєфу території в умовах формування туристично-рекреаційних ресурсів Закарпатської області (2012)
Ситник О. - Фізико-географічні особливості міжзонального екотону "лісостеп-Степ" Лівобережної України (2012)
Стецюк В. В. - Геоморфологічне районування території Києва для прогнозу розвитку зсувних процесів, Харчук О. В. (2012)
Сухий П. О. - Оцінювання антропогенного впливу на басейнові системи, Скрипник Я. П., Березка І. С. (2012)
Тимофійчук Н. М. - Традиційні види господарювання у гірських територіях Черемоського межиріччя (2012)
Тихонович Є. - Проблеми термінології при дослідженні лавинонебезпечних територій, Біланюк В. (2012)
Хаєцький Г. - Водно-болотні антропогенні ландшафти Придністер’я як перехідні екотони (2012)
Цапок І. - Деякі морфометричні показники рельєфу "Багни" (2012)
Шубер П. - Метеорологічні особливості формування і проходження катастрофічного паводку у гірській частині басейну ріки прут у липні 2008 року, Березяк В. (2012)
Ющенко Ю. С. - Територіальна структура річкових долин, Пасічник М. Д., Чернега П. І. (2012)
Contents (2013)
Naidich Y. V. - Advance in the theory of ceramics/liquid metal systems wettability. Peculiarity of contact processes for transition and non—transition metals (2013)
Требования по оформлению статьи (2013)
Выходные данные (2013)
Рожок В. І. - Вітальне слово ректора (2015)
Єфіменко А. Г. - Романізація опери у сучасній режисурі (інтерпретації "Манон Леско" Джакомо Пуччіні та "Симон Бокканегра" Джузеппе Верді) (2015)
Матусевич А. П. - Оперы Леоша Яначека на театральных сценах Европы: современные тенденции (2015)
Синяк Л. В. - Семантичні ряди сцени Едварда Гріга "Біля воріт монастиря" (2015)
Криштофович В. І. - "Сон літньої ночі" Карла Орфа: жанрова специфіка (2015)
Сокачик Р. М. - "Три сестри" Петера Етвеша. Початок оперної творчості (2015)
Стасюк С. О. - Феномен жанрової архетиповості в російських класичних операх (2015)
Скворцова Н. М. - Плач Ярославни: специфіка втілення в оперно-балетній традиції XIX – XX століть (2015)
Остроухова Н. В. - Балети Рейнгольда Глієра на сцені Одеської опери (2015)
Касьянова О. В. - "Червоний мак" Рейнгольда Глієра у видозмінах жанру балетної драми (2015)
Панасюк В. Ю. - Опера "Крим" – опера-мітинг: своєрідність комунікацій у музичному театрі (2015)
Погоріла М. С. - Творчість Олексія Ратманського в контексті українського балетного театру початку 90 х років ХХ століття (2015)
Фізер В. М. - Увертюра Джоаккіно Россіні до опери "Вільгельм Телль" як основа саундтреку Ханса Циммера до фільму "Самотній рейнджер" (2015)
Тукова І. Г. - Візуалізація форми музичного твору (проблеми аналізу музики другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) (2015)
Доманська О. А. - Мовна картина світу як чинник створення та розбудови національного культурного простору (2015)
Рожок Ол. В. - Культура діалогу в епоху глобалізаційних викликів: VІІ Міжнародна Пасхальна асамблея 2015 "Духовність єднає Україну" (2015)
Пузур М. В. - Міметичне начало у формі ремісничих предметів, виготовлених із вапняку (Республіка Молдова) (2015)
Гуменюк Т. К. - Продовження глінкініани: стиль автора у просторі сучасного наукового мислення (Тышко С. В. Странствия Глинки. Комментарий к "Запискам" : в 4 ч. – Ч 4 : Кавказ / Сергей Тышко. – К. : ЛАТ&К, 2015. – 243 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, зміст (2015)
Аршинніков Р. С. - Результати дослідження гігієнічного стану ротової порожнини у пацієнтів з різними видами зубних відкладень (2015)
Бобровська О. А. - Дослідження ладану, як лікарської сировини рослинного походження та одержання ефірної олії, Новіцька М. В. (2015)
Кривов'яз С. О. - Особливості товщини шкірно-жирових складок у хворих на міопію сільських хлопчиків і дівчаток подільського регіону України (2015)
Кузьменко А. М. - Визначення ферментів патогенності штамів E.coli, вилучених при гнійно-запальному процесі (2015)
Кулик Я. М. - Виявлення неідентифікованого фактору трансгенної сої у внутрішніх органах щурів при її довготривалому згодовуванні, Рауцкієне В. Т., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Римша О. В. (2015)
Яніцька Л. В. - Зміни гемолітичної стійкості та проникності еритроцитарних мембран при токсичному ураженні 1,2-дихлоретаном та корекції нікотинамідом (2015)
Чорнопищук Р. М. - Морфологічне обґрунтування доцільності місцевого застосування комбінації ліастену з левомеколем у комплексному лікуванні гнійних ран, Желіба М. Д., Бурковський М. І., Урван О. Г. (2015)
Бабій О. М. - Морфо-функціональний стан підшлункової залози в умовах дефіциту оксиду азоту у щурів в експерименті (2015)
Усенко О. Ю. - Оптимізація експериментальної моделі симетричних виразкових уражень шлунку, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Таран І. В., Стукан О. К. (2015)
Тюпка Т. І. - Фармакологічні дослідження нового похідного 2-оксоіндоліну, Мінаєва А. О. (2015)
Небесна З. М. - Субмікроскопічний стан аерогематичного бар'єру альвеол легень після термічної травми та її корекції сурфактантом (2015)
Ванчуляк О. Я. - Можливості використання кореляційного фазового лазерного аналізу для діагностики структурних змін міокарда (2015)
Криклива С. Д. - Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя, Шевчук О. А., Клімас Л. А., Голунова Л. А. (2015)
Юрченко П. О. - Біохімічні зміни в мозку та поведінкові реакції в тесті "відкрите поле" у щурів з тіолактоновою гіпергомоцистеїнемією, Заічко Н. В. (2015)
Мархонь Н. О. - Аналіз впливу пропіленгліколевих екстрактів лікарських рослин та маточного молочка на прояви оксидативного стресу та стан системи антиоксидантного захисту в крові щурів із метаболічним синдромом, Жилюк В. І., Мамчур В. Й., Лєвих А. Е. (2015)
Костенко Є. Я. - Реєстрація стоматологічного статусу дітей та підлітків за шифрами та кодами (2015)
Стефаненко І. С. - Кореляційний аналіз зв'язку доплер-ехокардіографічних показників правих відділів серця з антропометричними і соматотипологічними показниками у чоловіків-спортсменів юнацького віку (2015)
Погорілий В. В. - Особливості перебігу гнійно-запальних захворювань у дітей з цукровим діабетом, Якименко О. Г., Макончук Д. Ю. (2015)
Булавенко О. В. - Шляхи покращення лікування хронічних сальпігоофоритів та порушення функції яєчників, Гончаренко О. М., Очеретна О. Л. (2015)
Бевз Г. В. - Психовегетативний статус пацієнтів у передопераційному періоді: вплив на вибір премедикації (2015)
Білоокий О. В. - Аналіз популяційного рівня порожнинної мікрофлори товстої кишки за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., Гринчук Ф. В. (2015)
Ваколюк Л. М. - Аспекти грудного вигодовування в профілактиці транзиторного гіпотиреозу (2015)
Вільцанюк О. О. - Обґрунтування ефективності застосування нового способу лікування важких негоспітальних пневмоній з важким перебігом (2015)
Гончаренко О. В. - Застосування вакуум терапії в комплексному лікуванні гнійно-некротичних ран у пацієнтів з цукровим діабетом та хронічною ішемією нижніх кінцівок IV стадії (2015)
Демчук А. В. - Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб з хронічними захворюваннями органів дихання (2015)
Колеснікова О. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у жінок в перименопаузі, Яресько М. В. (2015)
Нюшко Т. Ю. - Структурно-функціональні зміни лівого шлуночка та судин у хворих на гіпертонічну хворобу ii стадії в залежності від типу добового профілю артеріального тиску (2015)
Перебетюк Л. С. - Клініко-діагностичне значення мозкового нейротрофічного фактору та інтерлейкіну-1β у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з фіброміалгією, Станіславчук М. А., Заічко Н. В., Остапчук О. І. (2015)
Пшук Н. Г. - Особливості внутрішньої картини хвороби у хворих на професійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи, Белов О. О. (2015)
Підгірний Я. М. - Компенсована гастроінтестинальна дисфункція у хворих із політравмою, Філь А. Ю., Яєчник О. Р., Закотянський О. П., Танасієнко О. М. (2015)
Ярмак О. А. - Патофізіологічні ефекти лапароскопічних оперативних втручань в залежності від методу створення робочого простору (2015)
Саволюк С. І. - Стадії імунного дистрес-синдрому при виборі тактики хірургічного лікування розповсюдженого гнійного перитоніту, Гудзь М. А., Вовчук І. М. (2015)
Burlaka Iev. A. - Apoptosis-dependent damages in children with diabetic nephropathy (2015)
Ксьонз І. В. - Аналіз ультразвукових характеристик при гострих та хронічних піднижньощелепних лімфаденітах у дітей (2015)
Діденко Д. В. - Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне захворювання легень: поширеність поєднаного перебігу серед госпіталізованих пацієнтів (2015)
Пролом Н. В. - Тактика хірургічного лікування жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень з використанням мініінвазивних технологій (2015)
Мороз Л. В. - Характеристика параметрів імунологічного статусу хворих негоспітальною пневмонією: особливості впливу персистуючої цитомегаловірусної інфекції, Чічірельо-Константинович К. Д., Константинович Т. В., Бондарчук О. Б. (2015)
Стопінчук О. В. - Медикаментозно-індуковане подовження інтервалу QT, клінічний випадок, Коновалова Н. В. (2015)
Римша С. В. - Динаміка комплайенсу у хворих на параноїдну шизофренію при застосуванні атипових нейролептиків та психотерапії, Мруг О. Ф. (2015)
Россіхін В. В. - Антибіотикопрофілактика при оперативних втручаннях в урології, Бухмін О. В., Мегера В. В., Геглюк О. М., Белов В. Ю. (2015)
Соловйов О. С. - Фактор некрозу пухлин (ФНП-α) як маркер ранньої діагностики інфекційних ускладнень у ВІЛ-інфікованих постраждалих з політравмою, Шкатула Ю. В. (2015)
Ткаченко Т. В. - Коморбідні стани у пацієнтів із інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Пентюк Н. О., Пентюк Л. О. (2015)
Черепій Н. В. - Діагностика факторів ризику хронічного обструктивного захворювання легень за даними анкетування осіб організованого колективу (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Сучасні особливості діагностики "мінорних" форм міокардиту при Лайм-Бореліозі, Будаєва І. В., Ревенко Г. О., Кодола Л. І., Рясик С. О. (2015)
Яблонь О. С. - Вплив сальбутамолу на легеневу біомеханіку недоношених новонароджених, які отримували в комплексному лікуванні штучну вентиляцію легень, Мазулов О. В. (2015)
Татарін А. Є. - Роль ультразвукового дуплексного ангіосканування в діагностиці варикозної хвороби нижніх кінцівок (2015)
Стукан С. С. - Роль аргоноплазмової коагуляції в лікуванні паразитарних кіст печінки (2015)
Усенко О. Ю. - Порівняльний аналіз хірургічного лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дмитренко О. П. (2015)
Usenko O. Yu. - The issue post-burn esophageal strictures: case reports, Sidyuk A. V., Klimas A. S., Kondratenko B. M., Popov O. M. (2015)
Форманчук Т. В. - Циторедуктивна операція та гіпертермічна інтраперитонеальна хіміотерапія (HIPEC)-інноваційні методи лікування перитонеального канцероматозу (2015)
Третяк І. Б. - Мікрохірургічні денерваційні втручання при фокальній м'язовій шийній дистонії: аналіз результатів лікування 26 пацієнтів з латероколіс, Фрейдман М. Ю. (2015)
Семененко А. І. - Сучасні педагогічні методи, що впливають на поглиблення клінічного мислення у студентів медичних вузів (2015)
Касьяненко Д. М. - Впровадження методики розвитку навиків самоконтролю у студентів під час вивчення курсу ортодонтії (2015)
Гацька Д. О. - Поширеність та клінічні особливості бронхіальної астми серед дітей та молоді вінницької області (2015)
Германюк Т. А. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку: теорія та практика, Івко Т. І. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Аналіз стану надання хірургічної допомоги в україні протягом останнього десятиріччя (2003-2013 рр.) (2015)
Дреженкова І. Л. - Рівень навчальної адаптації і особливості стану здоров'я студентської молоді та їх зв'язок з рівнем рухової активності дівчат і юнаків (2015)
Ковальчук А. П. - Деякі аспекти епідеміології колоректального раку серед населення вінницької області, Какарькін О. Я., Ковальчук Б. А. (2015)
Підлубний В. Л. - Оцінка якості життя та соціального функціонування в осіб з невротичними розладами в організованій промисловій популяції (2015)
Панчук О. Ю. - Санітарно-гігієнічна оцінка умов внутрішньонавчального середовища медичного вищого навчального закладу та умов здійснення позанавчальної діяльності студентів, які засвоюють стоматологічні спеціальності (2015)
Стоян Н. В. - Психогігієнічна оцінка властивостей темпераменту студентів та особливості їх змін у динаміці навчання в медичному вищому навчальному закладі, Сергета І. В. (2015)
Парунян Л. М. - Вправи, серце і здоров'я (2015)
Cуходоля А. І. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії при гострому панкреатиті (огляд літератури), Моргун А. С. (2015)
Булик Р. Є. - Важливість оцінки зв'язків між конституціональними параметрами організму та показниками гемодинаміки в нормі та при різних патологічних станах, Прокопенко С. В., Семенченко В. В. (2015)
Величко Т. О. - Моторні та когнітивні аспекти ходьби людини (2015)
Півторак К. В. - Дисфункція ендотелію та порушення функції печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки (2015)
Феджага І. П. - Анатомо-фізіологічні особливості гортанної частини глотки у чоловіків після ларингектомії (2015)
Капелюшний В. - З історії заснування та становлення першої в Україні кафедри етнології. До 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко (2015)
Фігурний Ю. - Валентина Борисенко – відома дослідниця українських етнокультурних традицій (2015)
Олійник М. - Традиційний одяг українців у культурно-мистецьких практиках міського повсякдення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами м. Києва) (2015)
Ликова О. - Висвітлення процесу формування колекцій етнографічної кераміки в музеях України на сторінках щорічника "Українське Гончарство" (2015)
Короткий В. - Серед творців культу Шевченка: участь Володимира Антоновича у догляді за могилою Кобзаря (2015)
Арасланова С. - "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" як джерело розвитку історичної науки в Київському університеті (2015)
Оліянчук А. - "Малоросійські" козацькі полки у 1831–1833 роках: мотиви створення, чисельність та функції (2015)
Мотуз В. - Початковий етап життя Петра Лебединцева: духовно-інтелектуальні аспекти (2015)
Козій В. - Становлення Київської міської думи та діяльність в ній гласного Федора Мерінга (2015)
Гоголишвили О. - Деятельность Дмитрия Свищевского в Батуми (2015)
Житков О. - Аграрне питання у вітчизняній громадсько-політичній думці Наддніпрянщини на початку ХХ століття: огляд новітніх джерел (2015)
Безкровний Ю. - Журнал "Украинская жизнь" і цензура (1912–1917) (2015)
Крик Н. - Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України у 1917–1921 рр. за документами Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (2015)
Щебетюк Н. - Становлення координаційних центрів сільськогосподарської дослідної справи в Україні у 1920-х роках (2015)
Готкова Ю. - Газета "Вісті ВУЦВК" як джерело для вивчення особливостей початку проведення українізації в Північно-Кавказькому краї (2015)
Пацай Т. - Театральні рецензії Адама Фішера: на основі матеріалів газети "Wiek nowy" (2015)
Срібна М. - Внесок української балетної школи в європейське та світове хореографічне мистецтво (на матеріалах Національного музею історії України) (2015)
Коваль А. - Маргінальні явища у лавах радянських партизанів та бійців українського визвольного руху (1941–1943 рр.) (2015)
Понипаляк О. - Старшинська школа УПА "імені Героя Крут Георгія Пипського – Олені I/Олені II" (березень – жовтень 1944 р.) (2015)
Машкевич С. - Київський міський електротранспорт у 1930-і роки (2015)
Дмитренко А. - Мемуари Олександра Сліпченка як джерело вивчення дипломатії УРСР 1944–1991 рр. (2015)
Ширай В. - Діяльність органів державної влади України щодо розвитку національної освіти кримських татар наприкінці XX – на початку XXI століття (2015)
Мігальчан І. - Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України четвертого скликання та його роль в євроінтеграційних процесах (2015)
Бака В. - Моравське та угорське питання у контексті перебудови Чехословацької федерації (1989–1993) (2015)
Пустовалов С. - Жіночі катакомбні поховання зі зброєю та їх інтерпретація (2015)
Коваль А. - Політична боротьба Гнея Помпея Великого за затвердження його розпоряджень на Сході в 62–60 рр. до Р.Х. (2015)
Кошовий С. - Писемна пам’ятка "Шан цзюнь шу" як історичне джерело (2015)
Капелюшний В. - Рецензія на монографію Андрія Темченка "Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи". – Черкаси: "ІнтралігаТОР", 2015. – 112 с. (2015)
Капелюшний В. - Рецензія на навчальний посібник Михайла Глушка "Історія народної культури українців: навчальний посібник". – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с., Конта Р. (2015)
Наші автори (2015)
Кругляк Ю. О. - Термоелектричні коефиціенти в узагальненій моделі транспорту електронів, Стріха М. В. (2016)
Prepelitsa G. P. - Сhaotic dynamics of the semiconductor GaAs/GaAlAs laser within nonlinear chaos-geometric information analysis (2016)
Ushenin Yu. V. - Аpplication of temperature sensors for improving the device based on the phenomenon of surface plasmon resonance, Dorozhinskyi G. V., Maslov V. P., Turu T. A., Kachur N. V. (2016)
Конорева О. В. - Особливості екситонного випромінювання червоних фосфід-галієвих світлодіодів, Малий Є. В., Оліх Я. М., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Радкевич О. І., Тартачник В. П. (2016)
Sizov F. - HgCdTe photodiodes for infrared mid-wavelength region, Tsybrii Z., Vuichyk M., Аndreyeva К., Аpatsка М., Bunchuk S., Dmytruk N., Smolii М. (2016)
Оліх Я. М. - Вплив ультразвуку на протікання струму в низькоомних кристалах CdTe:Cl, Тимочко М. Д., Ілащук М. І., Парфенюк О. А., Ульяницький К. С. (2016)
Степурська К. В. - Розробка математичної моделі потенціометричного біосенсору на основі зворотного інгібування ацетилхолінестерази для визначення афлатоксину В1, Дзядевич С. В. (2016)
Мельник В. Г. - Мультибиосенсорная амперометрическая система с дифференциальным режимом измерения токов, Василенко А. Д., Дзядевич С. В., Шкотова Л. В., Семенычева Л. Н. (2016)
Топольнікова Я. В. - Розробка амперометричного біосенсора на основі лактатоксидази для визначення лактату, Кучеренко І. С., Шкотова Л. В., Хоменко І. І., Дзядевич С. В., Солдаткін О. О. (2016)
Кучеренко Д. Ю. - Оптимізація амперометричного біосенсора для оцінки швидкості накопичення глутамату ізольованими нервовими терміналями мозку, Кучеренко І. С., Седюко Д. В., Книжникова Д. В., Солдаткін О. О., Борисов А. А., Назарова А. Г., Крисанова Н. В., Борисова Т. О., Солдаткін О. П. (2016)
7ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-7) (2016)
7th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies (SEMST-7)” (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Лялько В. І. - Аналіз корелятивних зв’язків вегетаційних індексів червоного краю з валовою первинною продуктивністю за даними газо- та спектрометричних вимірів для виробничих посівів озимої пшениці в Баришівському районі Київської області, Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С., Халаїм О. О. (2016)
Єсипович С. М. - Новий підхід до оцінки перспективності нафтогазових басейнів щодо відкриття родовищ нафти і газу на основі глибинної концепції їх утворення та використання комплексу аерокосмічних, морфометричних та геолого-геофізичних даних (2016)
Єсипович С. М. - Перспективи розвитку модернізованого комплексу методів пошуку родовищ вуглеводнів на суходол, Семенова С. Г., Рибак О. А., Скопенко О. П. (2016)
Якимчук В. Г. - Применение адаптивных спектральных индексов для поиска залежей углеводородов с использованием материалов космической съемки и наземного фотометрирования, Суханов К. Ю., Порушкевич А. Ю. (2016)
Ліщенко Л. П. - Моніторинг стану торфовищ для виявлення пожежонебезпечних ділянок за допомогою дистанційних методів, Пазинич Н. В. (2016)
Верховцев В. Г. - Пошукові аспекти вивчення активних на новітньому етапі розвитку геоструктур Українського щита та його схилів, Юськів Ю. В. (2016)
Лялько В. І. - Оцінка впливу природно-антропогенних процесів на соціально-економічний розвиток України, Єлістратова Л. О., Мовчан Д. М., Костюченко Ю. В., Копачевский І. М., Киризюк С. М. (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Титул, зміст (2015)
Ященко Л. О. - Методологічні основи спектрального аналізу на прикладі дослідження чисельності населення України (2015)
Лєснікова М. В. - Інструментарій та індикатори оцінювання якості даних державного статистичного спостереження зовнішньої торгівлі послугами (2015)
Жукович І. А. - Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: визначення терміна (2015)
Мотузка О. М. - Статистичний аналіз доходів державного бюджету України (2015)
Редько О. Ю. - Питання акомодації українського аудиту до вимог ЄС (Tacito consensu) (2015)
Ткаченко Н. Б. - Моделювання та аналіз процесу здійснення державних закупівель (2015)
Щурик М. В. - Статистичне оцінювання діяльності господарств населення в аграрному секторі:суперечності та шляхи їх подолання (2015)
Чекотовський Е. В. - Табличний метод: теорія й історія. Частина ІІІ. Розроблення теоретичних засад табличного методу (2015)
Ковтун Н. В. - Рецензія на підручник Єріної А. М., Єріна Д. Л."Статистичне моделювання та прогнозування” (2015)
Професору Володимиру Олександровичу Шевчуку - 60 (2015)
Хроніка (2015)
Анотації (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу, відомості про видавця (2015)
Вихідні дані (2015)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым (к постановке проблемы), Новикова М. А. (2015)
Кизилова В. В. - Персонажі фентезі для дітей і юнацтва: типологія, функції (на прикладі роману Галини Пагутяк "Королівство") (2015)
Коновалова О. І. - Виробнича тематика і шляхи її художньої реалізаціїв романі Анатолія Шияна "Магістраль" (2015)
Коцюба Н. Й. - Теоретичні аспекти офіційно-ділового дискурсу (2015)
Ныпадымка А. С. - Заглавие как сильная позиция текста (на материале ключевых слов: "боль", "любовь", "юность" в поэзии ю. Друниной) (2015)
Пикалюк Л. А. - "Трійця по сінцях ходить…". Сакралізація обрядового простору у весільному фольклорі (на прикладі пісень Західного Полісся) (2015)
Пізнюк Л. В. - Бриколажі соцреалізму у творах Аркадія Любченка (2015)
Решетняк О. О. - Особливості біблійної символеми як вербалізатора концепту, Швидка Н. В. (2015)
Сардарян К. Г. - Літературні маски у творчості Ірини Жиленко (2015)
Семашко Т. Ф. - Етностереотипи тактильного модусу сприйняття: динаміка становлення (2015)
Синявина Л. В. - Многослойность повествовательной структуры романа П. И. Мельникова-Печерского "В лесах", Долгая Е. А. (2015)
Солецький О. М. - Буфонадно-емблематичні "Префігурації" Леся Мартовича (2015)
Тищенко О. О. - Домінантні риси сюрреалістичної поетики Е. Андієвської (2015)
Федор Х. Я. - Художні й ідейно-тематичні домінанти малої прози Василя Ткачука та Івана Керницького (2015)
Шарова Т. М. - Художні маркери дитинства у творах В. Родіонова, Василенко Н. В. (2015)
Шкурко Г. В. - Структурно-семантична й лігвогеографічна характеристика назв комунікації вантажів в українських говорах Закарпаття (2015)
Юган Н. Л. - Образ народа в очерках и рассказах В. И. Даля, Д. В. Григоровича и И. С. Тургенева 1840-х гг. (2015)
Бардіна Н. В. - Емоційна складова дискурсу адвоката Перрі Мейсона (на матеріалі романів Е. С. Гарднера) (2015)
Бесараб О. М. - Відома невідома Ш. Бронте. "Меріен проти Зенобії" (2015)
Жаданов Ю. А. - Специфика жизненного и творческого пути Д. Лессинг, Савина В. В. (2015)
Зана Л. Ю. - Жанрові особливості вставних новел у романі "Золота крапля" Мішеля Турньє (2015)
Зуєнко М. О. - Міфопоетична парадигма творення світу в поемі "Втрачений рай" Дж. Мільтона (2015)
Ковалева Е. К. - Об одном автобиографическом фрагменте Ж.-Ж. Руссо (2015)
Кушнірова Т. В. - Жанрові особливості художньої прози Фелікса Пальми (на матеріалі роману "Карта часу") (2015)
Левицька О. Ю. - Константи японського романтизму й поетика Морі Оґая в повісті "Танцівниця" (2015)
Сипа Л. М. - Хронотоп культури у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт" (2015)
Тузков С. А. - Автор – герой – читатель: мотив игры в готической новелле (2015)
Штанюк О. М. - Релігійна свідомість африканця та її вплив на формування авторського стилю Ч. Ачебе (2015)
Яцків Н. Я. - Образ художника як вираження естетичного кредо письменника (2015)
Миронюк В. М. - Образок у творчості Василя Стефаника (2015)
Назарець В. М. - Типи художнього вияву внутрішньотекстового адресата в українській адресованій ліриці (2015)
Довбуш О. І. - Кіносценарій як засіб вербальної візуалізації літературного твору (2015)
Борисов О. О. - Синтаксис впливу у діалогічному мовленні британських та українських користувачів блогів (2015)
Калініченко В. І. - Макроструктурні характеристики концептів SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-HЕВДАЧА в американськійта українській мовній свідомості (за даними психолінгвістичного експерименту) (2015)
Макарова О. С. - Методика вимірювання ступеня продуктивності лексико-семантичних інновацій у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі (2015)
Моргунова О. О. - Каузативні посесивні дієслова із семантичною ознакою характеру об’єкта "Z є необхідним для Y" в англійській і українській мовах (2015)
Оруджева С. Э. - Понятийные признаки колоративов в испанской и украинской концептосферах цвета (контрастивный аспект) (2015)
Ханикіна Н. В. - Семантико-когнітивні мотиваційні моделі дієслівних номінацій на позначення фізичного/тілесного стану суб’єкта (2015)
Чернякова В. А. - Женская речь как объект контрастивных инструментально-фонетических исследований (на материале выступлений женщин-политиков Испании, Латинской Америки и Украины) (2015)
Гудманян А. Г. - Відтворення імпліцитності на лексичному рівнів текстах німецько-українських міжнародних угод, Баклан І. М. (2015)
Ковальова С. М. - Соціолінгвістична та прагмалінгвістична спрямованість рекламних текстів: перекладознавчий аспект (2015)
Поворознюк Р. В. - Роль медичного перекладу в передопераційній підготовці пацієнтів: зіставлення американської й української парадигм (2015)
Дем’янова Ю. О. - Шляхи підвищення наукометричних показників автора (2015)
Sereda O. M. - Ukrainischer Euromaidan in den kommentaren der deutschen journalisten (2015)
Улитина Н. А. - Слоган в современном английском рекламном тексте (2015)
Громова Н. М. - Інтерпретація текстів іншомовних періодичних видань (2015)
Михайличенко Ю. В. - Межкультурная коммуникация как приоритет в обучении иностранному языку (2015)
Першина Л. В. - Формування комунікативної компетенції в полікультурному освітньому процесі засобами фразеології (2015)
Федоренко Н. И. - Многофакторное иерархическое нейросетевое распознавание заболеваний в урологии, Антонян И. М., Стецишин Р. В., Харченко В. С. (2016)
Васильева И. К. - Метод моделирования нестационарных полей концентраций атмосферных примесей, Нечаусов А. С. (2016)
Krasnobayev V. A. - The analysis of the tasks and algorithms of data integer processing in the residual classes system, Yanko A. S., Kurchanov V. N., Koshman S. A. (2016)
Гусятин В. М. - Синтез обратным трассированием изображений векторных текстур, сформированных методом сферической интерполяции, Гусятин М. В. (2016)
Науменко А. В. - Обнаружение текстурных участков на изображениях при наличии помех классификатором на основе нейросети, Кривенко С. С., Зряхов М. С., Лукин В. В. (2016)
Кортунов В. И. - Средства управления мини и микро-БпЛА, Мазуренко А. В., Мухаммед Али Хусейн Ватик (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивая система стабилизации параметра продольного движения малогабаритного летательного аппарата, Бояркин А. А., Будиба Уиссам, Жежера И. В. (2016)
Буняева И. В. - Алгоритм быстрого поиска сигналов в приемниках GNSS (2016)
Лабуткина Т. В. - Имитационная модель спутниковой сети коммутации пакетов с разновысотными орбитальными сегментами, Ларин В. А., Беликов В. В., Борщёва А. В., Тихонова А. А., Деревяшкин Д. И. (2016)
Кожемякина Н. В. - Метод сжатия данных мониторинга трафика для средств телекоммуникаций, Пономаренко Н. Н. (2016)
Гайдачук Д. А. - Метод структурного диагностирования студенческих компьютерных программ, Чухрай А. Г. (2016)
Чухрай А. Г. - Разработка архитектуры интеллектуальной системы для обучения физике, Шаталова М. О. (2016)
Шишко И. В. - Геоинформационная система мониторинга региональных ресурсов и информационно-аналитического сопровождения управленческих решений, Прохоров А. В., Прохоров В. П., Бурьянова М. П., Матюшко А. О., Алилуенко Е. О. (2016)
Федорович О. Е. - Использование прецедентного подхода для формирования плана мероприятий по повышению конкурентоспособности развивающегося предприятия, Западня К. О., Иванов М. В. (2016)
Федорович О. Є. - Метод багаторівневого компонентного проектування для забезпечення якості створюваної програмної системи, Бабич О. В. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Верстюк В. - Українська революція 1917–1921 рр. у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр., Скальський В. (2010)
Тельвак В. - Наукова спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рефлексії Миколи Василенка (2010)
Тимченко Р. - Проблема взаємовідносин УНР і ЗУНР в сучасній українській історіографії (2010)
Басара-Тиліщак Г. - Розвиток української національної ідентичності на Наддніпрянщині у 1917 — на початку 1919 рр.: галицький чинник (2010)
Кудлай О. - Організація, внутрішня структура та завдання Народного міністерства земельних справ УНР (2010)
Бойко О. - Денікінський режим на українських землях: державний устрій, соціально-економічна і національна політика (2010)
Осташко Т. - Пріоритети соціально-економічної політики Гетьманату Павла Скоропадського (2010)
Пиріг Р. - Гетьманат Павла Скоропадського і російський монархічний рух в Україні (квітень — грудень 1918 р.) (2010)
Устименко В. - Етнополітичний фактор в політиці Директорії УНР (2010)
Еткіна І. - Правосвідомість селянства Чернігівщини за доби Української революції 1917–1921 рр. (2010)
Корольов Г. - Союз Ю. Пілсудського — С. Петлюри в контексті геополітичного вибору (2010)
Лупандін О. - Питання реституції культурних цінностей в контексті українсько-російських мирних переговорів 1918 р. (2010)
Буравченко Д. - Громадська ініціатива в культурно-мистецькому житті України доби Центральної Ради (образотворче мистецтво, музейна справа, охорона історичних пам’яток) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Білецька О. В. - Роль трикомпонентних іменників як засобу актуалізації лексико-семантичних варіантів багатозначних двокомпозитів у середньоверхньонімецькій мові (2015)
Веприняк І. Д. - Лінгвокогнітивна модель ідіосинкратичної психічної реальності персонажа у романі Вірджинії Вулф "Mrs Dalloway" (2015)
Вісько Г. Г. - Море і узбережжя як лімінальні зони у фольклорі острова Зюльт (2015)
Григорян Н. Р. - Особенности мелодических образов аргументативных координирующих диалогических единств, Дëмина Н. Е. (2015)
Дорош О. О. - Особливості нового роману, текстоорганізуюча роль мовної особистості автора (2015)
Євчук А. М. - Кількісні характеристики вживання полісемантичних фразеологізмів у сучасній німецькій пресі (на прикладі п’ятизначних фразеологічних одиниць) (2015)
Кірковська І. С. - Інтерпретація категорії футуральності з позиції теорії психосистематики (на матеріалі французької мови) (2015)
Ковальчук О. К. - Специфика взаимодействия мелодики речи с кинесическими средствами (2015)
Козловський В. В. - Текстотвірна функція повтору в полемічному трактаті Мартіна Лютера "Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft” (2015)
Костанда І. О. - Функції колоронімів зі значенням "червоний"у романі Цао Сюеціня "Сон у червоному теремі" (2015)
Котвицька В. А. - Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові (2015)
Kuzmenko A. O. - Stylistic dominants of phonetic level in english infant texts (2015)
Куранда В. В. - Дериваційна семантика похідних у лексико-словотвірних гніздах із вершиною "fico − інжир" (2015)
Лазебна О. А. - Прислівники й дієприслівники оцінювання в сполученні з дієсловом мовленнєвої діяльності sagen у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2015)
Левчик І. Ю. - Особливості формування професійно-стилістичного компонента в професійно орієнтованій англомовній компетенції психолога (2015)
Литвин А. А. - Словоскладання як спосіб утворення англомовних інновацій спортивно-туристичної сфери "спортивний туризм" ("sport tourism”) (2015)
Літвінова Н. В. - Семантика лексеми маgad − "діва, дівчина"і її розвиток у німецькій мові (на матеріалі давніх текстів) (2015)
Mykhaylenko V. V. - Negation operators in creating the opponent’s image (2015)
Оверчук О. В. - Комунікативні інтенції учасників веб-коментування у соціальних мережах(на матеріалах сторінок українських політичних діячів у соціальній мережі Facebook) (2015)
Олександрова Г. М. - Реалізація семантичного потенціалу креолізованих текстів як сублімаційних моделей (2015)
Pravdivtseva Yu. S. - The cognitive aspect of using of aphorisms in english political discourse (2015)
П’ятничка Т. В. - Сутність і характеристики теперішності (2015)
Савчук Р. І. - Творення можливих світів у наративному просторі французького прозового твору: досвід наративно-семіотичного аналізу (на матеріалі роману Ж. де Нерваля "Aurelie ou le reve et la vie") (2015)
Смаглій В. М. - Аналіз особливостей англійських фразеологізмів і їхнього перекладу (2015)
Станіслав О. В. - Синтаксична когезія як відображення традицій розвитку французького мистецтва ХХ століття (культурологічний аспект дослідження) (2015)
Тараненко О. В. - Семантичні особливості англійських оцінних антропонімів (2015)
Тарнавська М. М. - Класифікація юридичних термінів (на матеріалі сучасної арабської літературної мови) (2015)
Тоненчук Т. В. - Кількісні характеристики функціонування соматичних фразеологізмів у сучасній англійській художній літературі (2015)
Фахурдинова М. А. - Аспектуальные значения аналитической перифрастической конструкции tun+инфинитив (2015)
Фоменко Е. Г. - Синергетические исследования художественного текста: проблемы и перспективы (2015)
Фроляк М. П. - Зображення ролі жінки в мусульманському суспільстві через призму бачення європейця у французькому теледискурсі (на матеріалі фільму "Duel au Pakistan” із серії "Assassinats politiques”) (2015)
Цвіркун Г. С. - Актуальні вимоги до навчання й оволодіння англійською мовою професійного спілкування у вищих навчальних закладах (2015)
Цолін Д. В. - До питання про непослідовне вживання дієслівних порід у середньоарамейській мові (2015)
Чистяк Д. О. - Міфопоетичні студії в ранніх текстах М. Метерлінка: критичний аналіз і перспективи (2015)
Шевчук О. В. - Класифікація субстантивних словосполучень у сучасній англійській мові (2015)
Вялікова О. О. - Системно-структурний підхід до аналізу знакової організації візуалізованих віршованих текстів (2015)
Грипас О. Ю. - Семантичний обсяг і структура функціонально-семантичної категорії компаративності (2015)
Діброва В. А. - Когнітивна природа заперечення як здатність мислення людини виражати ставлення до дійсності (2015)
Кравчук Л. В. - Формування іншомовної лексичної компетенції учнів початкової школи засобами гри (2015)
Лещенко А. В. - Текст как полисистемный семиотический объект (2015)
Монахова Т. В. - До проблеми лінгвістичної типологізації текстів (2015)
Moshtak O. V. - Linguistic aspect of evaluative category of pejorativeness (2015)
Храбан Т. Є. - Роль інтернет-комунікації в процесі мовної інтерференції (2015)
Юдкин-Рипун И. Н. - Глагольная семантика и сценарная интерпретация повествовательного текста (2015)
Бачинський В. В. - Можливості спеціальних покриттів для підвищення живучості озброєння та військової техніки, Хижняк Ж. О., Шелейко О.С. (2015)
Гладких И. И. - О повышении точности прогнозирования орбитальных характеристик группировки альтиметрических спутников, Капочкин Б. Б., Зорин В.Ю. (2015)
Григор’єв О. П. - Методологічні основи побудови системи протидії бойовим робототехнічним комплексам противника, Набок В. К., Ковалішин С. С. (2015)
Рижов Є. В. - Застосування у Збройних Силах України багатоцільової комплексної лазерної системи ураження цілей (miles), Совгар О. М., Давіденко С. В., Зеленюх О. М., Колесник В. О. (2015)
Ткаченко В. В. - Перспективи розвитку технічних засобів постановки індивідуальних аерозольних завіс бойовими броньованими машинами, Журавський О. М. (2015)
Оленєв В. М. - Методика оцінки можливостей повітряного транспорту з доставки засобів автотехнічного забезпечення, Оленєв М. В., Бовкун О.П. (2015)
Колчин Р. В. - Использование пакетов моделирования системной динамики управления запасами в производственно-торговых организациях поставляющих материально-технические средства для Вооруженных Сил Украины (2015)
Капочкіна М. Б. - Гідродинамічне моделювання, як складова моніторингу гідрооптичних характеристик морського середовища, Зорін В. Ю. (2015)
Lupalenko O. - Brigade combat teams of the us army (2015)
Біленко О. І. - Дослідження впливу кратності оптичного прицілу на ймовірність ураження цілі снайпером, Пістряк П. В., Бєлашов Ю. О. (2015)
Черниш І. А. - Тенденції та перспективи розвитку тренажерної бази Збройних Сил України, Кобзар О. В., Якутович Б. Л., Симоненков В .М. (2015)
Максименко Ю. А. - Аналіз залежності ефективності складної системи радіоуправління технічними засобами від тимчасових характеристик управління (2015)
Бухал Д. А. - Визначення показника зв’язності системи радіозв’язку тактичного рівня з урахуванням умов дії радіоелектронної розвідки противника, Коркін О. Ю. (2015)
Семененко О. М. - Щодо врахування впливу основних факторів під час розрахунку показників витрат на озброєння та військову техніку за етапами їх життєвого циклу, Кравчук О. І., Добровольський В. Б., Юрченко О. В. (2015)
Ярмолюк В. М. - Вибір оптимальних характеристик маршруту та профілю польоту комплексів бпла при виконанні завдань оперативного (бойового) забезпечення, Фелько М. В., Хижняк Ж. О. (2015)
Тещук В .Й. - Підвищення мотивації навчання – шлях до покращення медичної підготовки курсантів військової академії (2015)
Полозенко Д. П. - Вплив занять гирьовим спортом на підвищення фізичної підготовленості та виконання завдань під час антитерористичної операції (2015)
Тарасенко О. Д. - Формування військової еліти Збройних Сил України при вивченні дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2015)
Дубов О. В. - Застосування загороджень та гідротехнічних споруд під час оборони морських прибережних об’єктів, Дубов Я. О. (2015)
Кобзар О. В. - Окремі аспекти системи контролю та управління об`єктами морської фауни за допомогою електронно-обчислювальних та радіо (кодо-) приймально-передавальних комплексів в інтересах завдань, які виконують ВМС Збройних Сил України, Мазовська С. В. (2015)
Семененко О. М. - Щодо оцінки ймовірності розв’язання та ведення воєнних дій на території України, Луханін В. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. (2015)
Королюк А. В. - Національно-патріотичне виховання як важлива складова національної безпеки, Королюк О. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Онищенко А. С. - Проблемы адаптации библиотек к условиям цифровой культуры (Вступление) (2016)
Груша А. И. - Вспомнить прошлое, чтобы уверенно смотреть в будущее, Дрозд О. М. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського