Погосова А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Шишова О. Б. - Сутність трансформаційного процесу в економічній системі (2014)
Ткаченко С. М. - Ресурсозабезпеченість аграрних підприємств (2014)
Батюк Г. В. - Формування системи заходів державного регулювання економічної діяльності на ринку зерна (2014)
Колісник Г. М. - Оцінка екологічного стану на основі трансформації сільськогосподарських землекористувань у Полтавській області (2014)
Гулько О. Р. - Оцінка еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за матричним підходом (2014)
Майданевич Ю. П. - Дослідження становлення й розвитку походження організаційних структур управління (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаманська О. І. - Проблеми інвестування розвитку АПК України та шляхи їх подолання (2014)
Ажаман І. А. - Формування та розвиток аграрних логістичних центрів (2014)
Гончаренко О. В. - Розвиток інституту агроінновацій в Україні: еволюційні обмеження і перспективи (2014)
Муляр Т. С. - Кластерний підхід в управлінні підприємствами галузі хмелярства (2014)
Майданевич Ю. П. - Механізм, інструменти та методи регулювання розвитку переробних підприємств аграрної сфери (2014)
Котькалова-Литвин І. В. - Розробка системи управління фінансовою безпекою підприємства (2014)
Говорушко Т. А. - Про новітні продукти інформаційних систем і технологій у фінансах, Ситник І. П., Хівренко Д. В. (2014)
Ковтуненко В. М. - Проблеми управління дебіторською заборгованістю та практичні аспекти їх вирішення (2014)
Біляк Ю. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом (2014)
Криклій В. А. - Формування фінансової та інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів (2014)
Кірєєва Е. А. - Сучасний стан та управління продовольчою безпекою України, Кубай О. Г., Житник В. М. (2014)
Шашина М. В. - Фактори впливу на розвиток виробничого потенціалу підприємств, Старицька В. В. (2014)
Корнух О. В. - Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів на промислових підприємствах, Боякова А. Л. (2014)
Реутская О. Д. - Векторность внешнеєкономической деятельности Запорожского региона, Нечай Е. А. (2014)
Костюнік О. В. - Класифікація дебіторської заборгованості, Павлюк К. П. (2014)
Калинкин В. М. - С точки зрения Ю. А. Карпенко. II. Восхождение (1981­-1986 гг.) (2013)
Абрамов Р. А. - Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові (2013)
Бербер Н. М. - Семантико-стилістичні домінанти антропоетонімікону оповідання "Дванадцять службів" Марії Матіос (2013)
Боєва Е. В. - Темпоральна лексика як засіб створення художнього часу в "малій прозі" Б. Грінченка (2013)
Дерік І. М. - Інтерпретація авторського антропонімікону в літературному перекладі художніх текстів (2013)
Дідур Ю. І. - Мотиваційна структура ергонімікону (2013)
Карпенко М. Ю. - Структурна класифікація сайтонімів (2013)
Карпенко О. Ю. - Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна "Дитина Розмарі", Попік І. П., Тхор Н. М. (2013)
Костянко Ю. О. - Концепты-топонимы Петербург и Москва в творчестве А. С. Пушкина (2013)
Крупеньова Т. І. - Особливості апелятивних номінацій у художньому дискурсі (2013)
Лихачова О. А. - Символіка загальних назв у новелі Гр.Тютюнника "Три зозулі с поклоном" (2013)
Неклесова В. Ю. - Онімний ландшафт китайськомовного Інтернету: ергонімне коло (2013)
Немировська О. Ф. - Фонові оніми як засіб утвореняя алюзії (на матеріалі роману О. Ю. Кобилянської "Апостол черні") (2013)
Павелко С. П. - Кількісно-якісна характеристика іменника м. Косова (2013)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів в І колі індивідуального хрематонімного фрейму (2013)
Форманова С. В. - Звукова експресія власних назв у мові засобів масової інформації (2013)
Шебештян Я. М. - Пропріальні засоби компресії друкованого медіамовлення (2013)
Шевченко Г. В. - Cпецифіка чоловічих антропонімів у романі Володимира Яворівського "Оглянься з осені" (2013)
Наукові читання пам'яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (Перші Карпенківські наукові читання) (2013)
ІІ Научные чтения памяти члена-корреспондента НАН Украины Юрия Александровича Карпенко (2013)
ІІІ Наукові читання пам'яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (2013)
Наші автори (2013)
Зінченко О. А. - Інноваційний розвиток підприємств: удосконалення теоретичних підходів та моделювання фінансового забезпечення, Зінченко Д. С. (2015)
Антощишина Н. І. - Точка біфуркації розвитку країни: теоретичні аспекти, Давидюк О. О. (2015)
Скорик М. О. - Сутність системи державного регулювання аграрного сектору економіки (2015)
Демчак Р. Є. - Трансформація бюджетних відносин в умовах децентралізації: досвід скандинавських держав (2015)
Козар В. В. - Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на розвиток трудового потенціалу (2015)
Мызникова М. А. - Современное состояние и тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства в Украине (2015)
Кузьмак О. І. - Необхідність та роль управління ризиками в діяльності підприємствсфери послуг (2015)
Тарасова Г. О. - Розвиток промислових підприємств в умовах економічної нестабільності (2015)
Касатонова І. А. - Автоматизовані системи управління ресурсами як інструмент удосконалення ведення обліку на підприємстві (2015)
Тронь С. П. - Управління торговельними підприємствами: аналіз, проблеми, перспективи (2015)
Русинова О. С. - Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств (2015)
Прокопенко Н. С. - Інвестиційна складова фінансової безпеки підприємств аграрної сфери, Коваль Л. П. (2015)
Кочетков В. М. - Теоретичні аспекти процесу оцінки ринкової вартості банківської організації та особливості її проведення в Україні, Рихлюк М. М. (2015)
Непран А. В. - Фінансовий потенціал нагромадження та його використання, Тимченко І. Є., Чорна Т. І. (2015)
Бабіна Н. О. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Джабраилов И. Н. - Финансовые риски: методология структурного подхода (2015)
Stepanenko M. L. - Key characteristics elements of the banking SUPERVISION SYSTEMS (2015)
Малюков В. П. - Управління процедурою взаємного фінансового інвестування, Ніконова М. В., Подвиженко А. В. (2015)
Маниліч М. І. - Математичні моделі та інформаційні технології в економіці та освіті (2015)
Бавико О. Є. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес у відокремлених структурах ВНЗ, Ластовенко О. В., Грабарєв А. В. (2015)
Хомутовська І. І. - Теоретико-методологічні засади спроможності трасформаційних процесів у роки "перебудови" в СРСР, Кіщак І. Т. (2015)
Наші автори (2015)
Гпавенчук А. В. - Планіграфія, мікростратиграфія та літологія культурного шару виробничої ділянки на пізньопалеолітичному поселенні Анетівка 2 (2009)
Златова Г. І. - Деякі аспекти традиційної весільної обрядовості болгар в дослідженнях болгарських науковців (2009)
Кіосак Д. В. - Стратегії життєзабезпечення мешканців європейського узбережжя Егейського моря в добу мезоліту (2009)
Кожолянко Г. К. - Поховальний обряд українців на західноукраїнських теренах V-XVII ст. (2009)
Мельнікова К. С. - Формування та історія дослідження корпуса теракот Нижнього Подністров’я (2009)
Піструіл І. В. - Технологія виготовлення пізньопалеолітичних різців (на матеріалах пізньопалеолітичного поселення Анетівка 2 (2009)
Асанова У. К. - Державний палац — музей тюрко-татарської культури в м. Бахчисараї: нові дані з архівів Російської Федерації (2009)
Діанова Н. М. - Херсонська єпархія на початку XX ст. (2009)
Лекар А. М. - Українська національна свідомість у світлі боротьби за владу в Балтському повіті Подільської губернії в 1917-1921 рр. (2009)
Міронова І. С. - Українська пошта в період правління Анни Іоанівни (1730-1741 pp.) (2009)
Мисечко А. І. - Віталій Боровик в українському національному русі: "одеський слід", Хмарський В. М. (2009)
Михайленко Н. В. - До історії створення Одеського Англійського Клубу (1830-1860-ті p p . ) (2009)
Полторак В. М. - Азово-чорноморська торгівля як чинник взаємин Війська Запорізького та Війська Донського доби Нової Січі (1734-1775 роки) (2009)
Ходак І. - Роль богословського наукового товариства у розвитку богословської науки у 20-30 pp. X X ст. (2009)
Хромов А. В. - Політика Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора II. Є. Коцебу щодо козацьких військ Південної України (2009)
Барвінська П. І. - Історія Східної Європи з перспективи німецької Швейцарії (2009)
Ковальський С. В. - Збройні сили ООН та правове забезпечення їх присутності на Кіпрі у 1964 р. (2009)
Петрова Н. О. - Про суворовські принципи виховання (2009)
Cухушин М. П. - Еволюція реформи Збройних Сил Російської Федерації 1993-1996 pp.: Політичний аспект (2009)
Вінцковський Т. С. - Громадсько-політична діяльність Всеволода Голубовича в Одесі (до біографії прем’єр-міністра УНР) (2009)
Ковальчук С. В. - Комітет партії "Народної свободи" в Одесі. Жовтень 1905 — квітень 1906 pp. (На матеріалах газети "Одесский листок") (2009)
Кушнір В. Г. - Румунські "монографії" як історико-етнографічне джерело (2009)
Музичко О. Є. - Рід Смоленських в історіографічному процесі середини XIX — першої третини XX ст. (2009)
Синявська О. О. - Спогади очевидців Голодомору 1932-1933 років як історичне джерело (за матеріалами Біляївського району Одеської області) (2009)
Урсу Д. П. - Особливості науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету в 1934-1941 роках, Петровський Е. П. (2009)
Островерхов А. С. - "И. В. Бруяко, А. Н. Дзиговский, Н. М. Секерская. Никоний римской эпохи / Материалы по археологии Северного Причерноморья. — Вып. 10 (Монографическая серия № 1). Одесса: СМИЛ, 2008. — 224 с." (Розширена рецензія та коментарі) (2009)
Титул, зміст (2014)
Хомутенко В. П. - Податкова політика у аграрному секторі економіки України: проблематика та прагматика, Луценко І. C. (2014)
Двойних К. Є. - Ефективність екологічної ніші годувального ландшафту: векторна інваріантність етнічних процесів (2014)
Ніконович М. О. - Документування аудиту витрат промислового підприємства (2014)
Залізко В. Д. - Соціальна безпека сільських територій: проблеми та перспективи (2014)
Зайкіна Г. М. - Удосконалення системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції підприємства (2014)
Кобернюк С. О. - Дослідження умов формування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції, Никитюк О. В., Кравець О. В. (2014)
Рябчик А. В. - Ринок продукції тваринництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Волинець О. П. (2014)
Берташ Б. М. - Еколого-економічні засади використання перезволожених та осушених земель (2014)
Бордюжа А. С. - Еколого-економічні показники оцінювання стану сільськогосподарського землекористування (2014)
Шрамко І. І. - Використання СRM-систем в маркетингові як засіб підвищення ефективності аграрного бізнесу (2014)
Марченко К. В. - Основні напрями державного регулювання діяльності ТНК на території України (2014)
Федоренко М. С. - Конкурентоспроможність України як майбутньої держави Європейського Союзу (2014)
Селіщев С. В. - Процедурне забезпечення аудиту матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Буркова Л. А. - Керівник адміністративної служби: вплив на якість та ефективність роботи підприємства, Єлізарова К. С. (2014)
20 років з журналом "Упаковка" (2016)
Майбутнє "Памібро" будується сьогодні (2016)
Наша філософія – інноваційні ідеї та інтелектуальна енергія (2016)
Мірошник І. М. - Інноваційна гнучка упаковка для молочної продукції, Кулик Н. В. (2016)
Дизайнерские бумаги (2016)
Маркетологи інформують... (2016)
Комплексные решения от Festo (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Халайджі В. В. - Етикетки на ринку пакування (ринкові та технологічні особливості), Кривошей В. М. (2016)
Лебединець В. Т. - Захисні покриття для зберігання фруктів та овочів, Гірняк Л. І., Донцова І. В. (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Прядильникова О. О. - Інноваційні лотки з полістиролу (2016)
Жарська І. О. - Упаковка як фактор впливу на рішення про покупку продукції, Озмітель Ю. І. (2016)
Переможці конкурсів 2016 р. (2016)
Гриценко Д. С. - Конвеєр подавання паковань у тамподрукарську машину (експериментальне дослідження крокового привода) (2016)
Книш Р. О. - Натискний сегмент у плоскоциліндровому штанцювальному пресі (дослідження кінематичних параметрів) (2016)
Материалы для нанесения даты изготовления продукции (2016)
125 лет: во имя следующих поколений (2016)
Маценко Г. - Говорять сірникові етикетки (2016)
Семко П. П. - Спалюємо чи утилізуємо? (знову про відходи упаковки) (2016)
Cлужба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Титул, зміст (2014)
Коваль Л. М. - Стан та проблеми формування матеріально-технічної бази аграрного сектора України (2014)
Остапенко А. Ю. - Агроекологічні ініціативи в умовах зміни клімату (2014)
Калінчик М. В. - Софізми управління аграрним сектором економіки (2014)
Галенко О. І. - Регіональні проблеми підвищення ефективності виробництва зерна в Південнному регіоні (2014)
Митяй O. В. - Oсoбливoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в хaрчoвiй прoмислoвoстi (2014)
Волківська А. М. - Організаціційно-економічні проблеми нормативно-правового регулювання зайнятості (2014)
Ярова А. Б. - Правове регулювання адміністративної діяльності, Семеняка Т. В. (2014)
Осовська Г. В. - Технологічні інновації як чинник ефективного розвитку підприємств харчової галузі, Фещенко А. О. (2014)
Тінтулов Ю. В. - Економічні проблеми розвитку потенціалу конкурентоздатності корпоративних структур харчової промисловості (2014)
Смольська О. Ю. - Основні напрями впровадження облікової політики на садівничих підприємствах (2014)
Лазеба Є. С. - Основні аспекти використання світових земельних ресурсів (2014)
Титул, зміст (2016)
Грип: про головне (2016)
Демецька О. - Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій? (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Анонс спецпроекту для аптек (2016)
Что нужно знать о вирусе Зика? Новини (2016)
Дедишина Л. - Держлікслужба: на порозі змін (2016)
Iсторії провізорів. Кашель здасться без бою (2016)
Левицька О. - Лікарські засоби як об’єкти фармацевтичного ринку (2016)
Антибиотики при острой респираторной инфекции: как избежать необоснованных назначений? У диклофенака обнаружен противораковый эффект. Новини (2016)
"Фармбизнес: выводы 2015 – ожидания 2016" (2016)
Виагра: "Ключ на старт!" для настоящих мужчин (2016)
Дедишина Л. - Усі — на сніг! (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: холодовая аллергия (2016)
Примак Р. - "Заручник" у боротьбі за ринок (2016)
Кривомаз Т. - Глаза: окна в мозг (2016)
Кривомаз Т. - Незаметные правители, или Кто в доме хозяин (2016)
Примак Р. - Восторженный и вдохновенный экспериментатор (2016)
Дедишина Л. - Фармосвіта за кордоном (2016)
Раннє виявлення раку: ефективна співпраця заради життя українців. Новини (2016)
Демецкая А. - Азбука витаминов (2016)
Редькин Р. - Пища для размышления: продукты и лекарства, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление недозированных порошков: присыпка Житнюка, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Між охороною здоров’я і бізнесом: знайти золоту середину (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия бронхиальной астмы, Редькин Р., Кузнецова В. (2016)
Кириленко М. - Хобби — отрада для души! (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Провизору на заметку: что нужно знать о боли в горле (2016)
Егоров Г. В. - Проектный ряд нефтеналивных судов смешанного река-море плавания (2014)
Сауляк С. В. - Анализ состояния и перспектив применения многочерпаковых земснарядов в черноморско-азовском бассейне (2014)
Ларкин Ю. М. - Особенности проектированиягазо- и химовозов, Онищенко А. Ф. (2014)
Лукаш Э. П. - Динамический расчет ограждений судовых помещений вблизи источников вибрации, Олейников В. В., Партолога М. И. (2014)
Давиденко М. А. - К расчету прочности нормальных сечений сталефибробетонных труб вертикальноговибропрессования (2014)
Ивановский В. Г. - Исследование влияния угла опережения впрыскивания топлива в цилиндр дизеля, Сиверин В. Г. (2014)
Вычужанин В. В. - Технические риски сложных комплексов функционально взаимосвязанныхструктурных компонентов судовых энергетических установок, Рудниченко Н. Д. (2014)
Дворецкий В. А. - Экспериментальное подтверждение точности навигационного параметра, Демиденко П. П. (2014)
Латій М. Ф. - Економічне охолодження повітря при непрямому випарі води (2014)
Гришин В. А. - Математическое моделирование склонов (Ч.3), Гришин А. В. (2014)
Безушко Д. И. - Вибропогружение при строительстве и треконструкции портовых причальных сооружений, Дубровский М. П. (2014)
Гришин В. А. - Морские искуственные острова (Ч. 4), Федорова Е. Ю. (2014)
Дубровский М. П. - Одиночные стационарные причалы для украинского шельфа и морских портов: проблемы и перспективы развития, Перейрас Р. (2014)
Мурад'ян А. О. - Основи узгодження управління функціонуванням загальнотранспортних вузлів (методологічний аспект) (2014)
Гловацкая С. Н. - Сбалансированная система показателей для управления программами проектов международной деятельности университета, Руденко С. В., Колесникова Е. В. (2014)
Магамадов О. Р. - Основи вибору конкурентних стратегій портів, Русанова С. С., Джиджавадзе Ф. Ф. (2014)
Питерская В. М. - Риск-ориентированный поход в инновационной проектной деятельности (2014)
Бокарева М. О. - Risk management in ship repair projects (2014)
Vityuk N. V. - Combinatorial similarity measure for solving the problem "Quantitative structure-activity relationship", Vityuk A. N. (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2014)
Титул, зміст (2014)
Киризюк С. В. - Адаптаційний потенціал сільських громад: теоретичні основи дослідження, Риковська О. В. (2014)
Шевченко Н. О. - Роль інвестицій в підвищенні конкурентоспроможності продукції, Сичова М. О. (2014)
Добіжа Н. В. - Особливості здійснення лізингових схем у рамках управління інвестиційною діяльністю підприємства, Лозінська К. В. (2014)
Демчук Н. І. - Теоретичне обгрунтування визначення доцільності здійснення інвестиційних проектів, Воловик Д. В. (2014)
Єгоров Б. В. - Державне регулювання регіонального продовольчого ринку, Козак К. Б. (2014)
Тінтулов Ю. В. - Одиничні параметри оцінки рівня ефективності інвестиційної діяльності об'єктів харчової промисловості (2014)
Халатур С. М. - Продовольча забезпеченість в умовах глобального розвитку світогосподарських відносин (2014)
Бєлік В. Д. - Удосконалення соціально-психологічних методів управління на підприємствах харчової промисловості (2014)
Тарасов Д. А. - Економічна природа кооперації у сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Титул, зміст (2014)
Малащук О. С. - Управління ризиками землекористування як механізм оптимізації екологічної ситуації (2014)
Мельник Л. Л. - Наукові й практичні аспекти розвитку вітчизняного органічного землеробства (2014)
Кобута І. В. - Пріоритети аграрної політики України в умовах торгової лібералізації (2014)
Афендікова Н. О. - Проблеми розвитку підприємництва в сільському господарстві України (2014)
Єгоров Б. В. - Удосконалення системи інституційного регулювання розвитку аграрної сфери регіону, Козак К. Б. (2014)
Шура Н. О. - Перспективи удосконалення страхування ризиків експортної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Корнійчук Г. В. - Джерела фінансування інноваційного розвитку агроформувань (2014)
Назаренко О. В. - Еколого-економічний стан використання та охорони земельних ресурсів Сумського регіону, Гущин А. А. (2014)
Савченко Р. О. - Управлінський контроль: ретроспективний огляд (2014)
Горбачова О. М. - Теоретичні основи управління організаціями за стадіями їх життєвого циклу, Бондаренко Д. С. (2014)
Рибачук Н. В. - Управління матеріальними ресурсами підприємства, Журко Т. О. (2014)
Мартинчик О. А. - Виробнича складова формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Багрій М. В. - Вдосконалення державного регулювання туристичної привабливості сільських територій (2014)
Шепелевич В. В. - Проблеми в управлінні оборотними активами та шляхи їх подолання (2014)
Егоров Г. В. - Параметрический ряд черноморских грузовых и грузопассажирских паромов, Ильницкий И. А., Черников Д. В. (2014)
Егоров Г. В. - Риск в эксплуатации и надежность корпусов сухогрузных судов проектов 21-88 и 21-89, Егоров А. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Анализ сцепных устройств для толкания морскихи речных составов (2014)
Канифольский А. О. - Вместимость малотоннажного судна переходного режима движения, Ларкин Ю. М. (2014)
Сёмин А. А. - Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания (2014)
Yarovenko V. A. - Parametric optimization strategy of ships' power plants (2014)
Гончаренко В. Н. - Створення алгоритму автоматичного керування оптимальним режимом пуску суднової парової турбіни, Мошнянський А. Ф. (2014)
Давиденко М. А. - Результаты испытаний сталефибробетонных труб и стеновых колец, армированных анкерной фиброй (2014)
Пизинцали Л. В. - Особенности продажи судна на металлолом, Александровская Н. И. (2014)
Коптовец А. Н. - Методика анализа фрикционных колебаний в тормозе методом вычислительного эксперимента (2014)
Постан М. Я. - Метод определения вероятности разорения оператора портового терминала, Савельева И. В. (2014)
Мурад'ян А. О. - Моделювання та оптимізація процесу перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах (2014)
Жіжа Б. А. - Взаємовплив структури та ефективності системи управління агентсько-експедиторського холдингу на контейнерному ринку України (2014)
Балобанов А. О. - О проблемах правового статуса и безопасной эксплуатации элементов портовой инфраструктуры в свете закона Украины "О морских портах Украины", Постан М. Я. (2014)
Питерская В. М. - Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированной организации (2014)
Крук Ю. Ю. - Адаптивные структуры управления стивидорной компании (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2014)
Ахмід С. С. - Роль В.В. Капніста та Є.Є. Келера у справі охорони археологічних пам'яток Півдня України (2011)
Потапенко Я. О. - Історичні репрезентації соматичної проблематики в контексті методологічних новацій в соціальній антропології (2011)
Коршак Я. М. - Чинники укріплення польської етнічної ідентичності на Півдні України (2011)
Худайбердиєва (Аширгельди-гизи) О. А. - До питання вивчення ісламських настанов в системі харчування кримських татар (2011)
Шевченко О. Б. - Сарматська жінка за даними нарративних джерел (2011)
Верещагіна Н. В. - Церква Пресвятої Богородиці Десятинної в контексті ідеологічної програми християнізації Русі (2011)
Вінцковський Т. С. - Рада народних представників Таврійської губернії в революції 1917 року: "український чинник" (2011)
Гальчинський В. Л. - Диверсійна та військова діяльність Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання під керівництвом О.Ф.Федорова на території Правобережної України та Білорусі (1943-1944 рр.) (2011)
Гончарук Т. Г. - Арештантські роти цивільного відомства у розбудові Одеси другої третини ХІХ ст. (2011)
Джумига Є. Ю. - Вплив Першої світової війни на криміногенну ситуацію в Одесі (липень 1914 – лютий 1917 рр.) (2011)
Дьомiн О. Б. - Одеський транспортний вузол в період становлення румунської окупацiї на Півдні України, Черкасов О. А. (2011)
Кузьміна С. Б. - Формування соціально-правового статусу болгар Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2011)
Кучерук М. С. - Внесок Народного Руху України у прийняття Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" (2011)
Молоткіна В. К. - Типізація видавництв державного сектора за тематичним напрямком літератури в УСРР в другій половині 1920-х рр. (2011)
Моторна І. В. - Питання репатріації румунів у Трансністрію: до постановки проблеми (2011)
Синявська О. О. - Проекти заснування Новоросійського університету в середині ХІХ ст. (2011)
Сугак В. В. - Харчування як складова частина повсякденного життя промислових робітників Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Циганенко Л. Ф. - Інкорпорація кримськотатарської аристократії до складу російського дворянства (2011)
Чорна Л. М. - Процес заснування землеробських артілей та їх господарська діяльність в Херсонській губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Бондаренко Д. Я. - Нові держави як бази російської монархічної контрреволюції у 1918 році (2011)
Ботіка Т. С. - Діяльність англійських тред-юніонів у висвітленні російських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Демченко О. П. - Діяльність військових спеціалістів Великобританії в Одесі у листопаді-грудні 1918 р. (2011)
Дергачова А. С. - Аргентинське питання на першій конференції Об’єднаних Націй (2011)
Казаков Т. М. - Гендерний аспект соціальної доктрини Тертуліана (2011)
Ковальський С. В. - Депортація архієпископа Макаріоса ІІІ в контексті антиколоніальної боротьби на Кіпрі (1956-1959 рр.) (2011)
Скрипніченко-Ковальська М. С. - Гумор як феномен вікторіанської суспільної думки (на прикладі військової тематики) (2011)
Степанов В. А. - Посольський корпус України та Німеччини як фактор розвитку двосторонніх відносин, Пахомова Н. І. (2011)
Усатенко І. А. - Лібералізм та соціалізм у світосистемному підході І. Валлерстайна: конкуренти чи союзники? (2011)
Горнова І. С. - Особливості опису повстань Варди Скліра та Варди Фоки у візантійських джерелах ХІ ст. (2011)
Гулянович І. М. - Соціотопографія передмість Одеси в кінці XVIII ст. – середині ХІХ ст. (2011)
Залєвський В. В. - Історія публікації мемуарів маршала СРСР А.І. Єрьоменко (1959-2009 рр.) (2011)
Стамбол І. І. - "Липівські читання" – новітній доробок одеської біографістики (2011)
Штепко О. Ю. - До парадигми культурного освоєння острову Зміїного у першій половині ХІХ ст.: острів в системі наукових досліджень Північного Причорномор'я (2011)
Дьомін О. Б. - Рецензія на: Филипенко А.А. Первый архипастырь. Жизнь и дела митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони). – Одесса: ВМВ, 2009 (2011)
Галушка Н. Б. - Дитячий побут та виховання у сільських родинах 20-40 рр. ХХ століття (за матеріалами Миколаївського та Кодимського районів Одеської області) (2013)
Демченко О. В. - Ритуал перевертання посуду в поховальному обряді катакомбної культури та спроби інтерпретації його значення (2013)
Новосьолова Ю. І. - Соціальна стратифікація в традиційній трапезі на прикладі корінних народів Криму (2013)
Рогатін В. М. - Типологізація неорелігійних об’єднань, вітчизняний та світовий досвід (2013)
Шабашов А. В. - З історії дослідження системи термінів спорідненості болгар (2013)
Асанова У. К. - Основні етапи формування музейної мережі Кримської АРСР (1920-1924 рр.) (2013)
Вінцковський Т. С. - Катеринославська українська губернська рада: передумови становлення та колективний портрет (березень – травень 1917 року) (2013)
Джумига Є. Ю. - Продовольче становище в Одесі протягом Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.) (2013)
Кіндрачук Н. М. - Історико-культурна спадщина Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання в туризмі (2013)
Королевська Ю. Ю. - Розширення сфер професійної діяльності жіноцтва м. Одеси в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.(за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2013)
Кравченко О. В. - Товариства опіки над дітьми на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Лекар А. М. - Боротьба за владу в Подільській губернії в добу Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Лобан А. А. - "Пошуки відьом" чиновниками Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства напередодні польського повстання 1863 р. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2013)
Полторак В. М. - Михайло Чайковський і Козак-Алай в Османській Армії (1853-1877 рр.) (2013)
Синявська О. О. - Заснування Одеської комерційної гімназії на початку ХІХ ст. (2013)
Стамбол І. І. - Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв`язки українських діячів на початку ХХ ст. (2013)
Гончарук Т. Г. - Дії російської влади щодо облаштування Сулінського гирла Дунаю у 1830-х – на початку 1850-х рр.: проекти та їхня реалізація (2013)
Демченко О. П. - Діяльність британського військового контингенту на Кавказі та Сочинський конфлікт (листопад 1918 р.– червень 1919 р.) (2013)
Кінка С. М. - Суспільно-політичні рухи в Латвії доби перебудови за матеріалами республіканської радянської преси(допарламентський етап: 1985 – початок 1989 рр.) (2013)
Міронова І. С. - Поштово-телеграфний зв’язок на півдні Російської імперії в роки правління Олександра ІІІ (1881–1894 рр.) (2013)
Сидун І. В. - Участь південноросійської періодичної преси в репрезентації технічних досягнень Сполучених Штатів другої половини ХІХ століття (2013)
Филипенко А. О. - Церква і освіта в Бессарабії у першій чверті ХІХ століття (2013)
Ложешник А. С. - Отамани Бузького козацького війська: просопографічний портрет (2013)
Прохорова Т. О. - Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби (2013)
Шахін Ю. В. - Чому розпалась Югославія? Версії української історіографії (2013)
Штепко О. Ю. - Вивчення острова Зміїний у другій половині ХХ століття: формулювання сучасної наукової парадигми (2013)
Дьомін О. Б. - Двадцять років незалежності України в контексті всесвітньої історії (2013)
Кухарук О. В. - Читаючи та перечитуючи – вчитуємося. Рец.: Бачинська О. Козацтво в "післякозацьку добу" української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) (2013)
Від редактора (2015)
Гаврілова Л. Г. - Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Козир А. В. - Історико-педагогічний вимір майстерності вчителів (2015)
Lobachova I. M. - Principles of Forming Foreign Language Communicative Competence of Prospective Teachers of English (2015)
Панасенко Е. А. - Підготовка майбутнього вчителя до дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх школах (2015)
Тан Цземін - Основні підходи до музичного навчання учнів у Китаї (2015)
Інь Маоюань - Вплив національних та європейських традицій у вокальній педагогіці Китаю (2015)
Помирча С. В. - Особливості семантики емоційності та експресивності в структурі слова, Бєльська Т. С. (2015)
Сиротенко В. П. - Від Майдану до Майдану: проблематика творів, присвячених Майдану 2004 року та Революції Гідності (2015)
Федь І. Є. - Працелюбство в системі творчого розвитку молодшого школяра, Шейкаш А. О. (2015)
Хващевська О. О. - Трудове виховання як чинник соціалізації особистості сільського учня (друга половина ХХ століття) (2015)
Дичко В. В. - Вивчення показників рухової активності дітей із патологією зору, Дичко Д. В., Василевський В. С. (2015)
Дычко Е. А. - Уровень адаптационного напряжения организма детей школьного возраста (7 – 10 лет) со сколиозом (2015)
Ричкова М. Ю. - Становлення та розвиток фізичного виховання у вищій школі США (2015)
Шейко В. И. - Развитие двигательных качеств и их зависимость от конституции тела у студентов медицинской группы, Львов А. С. (2015)
Beskorsa O. S. - Ways of Using the Internet While Teaching the English Language (2015)
Другов М. С. - Форми та методи діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді в напрямі адаптації підростаючого покоління до повноцінного життя в суспільстві (2015)
Ішутіна О. Є. - Використання інтерактивних технологій у моніторингу професійної лінгвометодичної компетентності студентів-філологів (2015)
Прийменко Л. В. - Зародження і формування медіаосвіти як засобу виховання культури особистості в системі освіти Канади (2015)
Хижняк І. А. - Жанри електронної лінгвометодики для початкової школи (2015)
Ябурова О. В. - Використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів іноземних мов, Павлович А. Ю. (2015)
Белозор О. С. - Функционирование прилагательного "волшебный" в современной эргонимии (2015)
Высоцкая Т. Н. - Номенклатурный знак в системе средств номинации горнотехнических артефактов (2015)
Ким Л. А. - Понятие о неизменяемом зависимом компоненте термина и его признаках (2015)
Мосієвич Л. В. - Роль генералізації в утворенні англомовних евфемізмів (2015)
Меньшиков И. И. - Особенности синтаксической сочетаемости русских субстантиватов (2015)
Нашиванько О. В. - К вопросу о понятийной организации терминосистемы медицинской косметологии (2015)
Омельяненко В. А. - Комбинаторика компонентов рекламного заголовка как средство создания его экспрессии (на материале журнала "Т3") (2015)
Панченко Е. И. - Семантико-стилистические особенности нового жанра иронической поэзии (2015)
Пикалова А. Н. - Способы речевого воздействия лектора (2015)
Половинко Е. А. - Средства выражения числового значения в русском и французском художественном тексте (на материале "Одесских рассказов" Исаака Бабеля) (2015)
Пристайко Т. С. - Креативные возможности русской деривации (на материале сложных названий придуманных профессий) (2015)
Приходько А. Н. - Категории "противительность" и "причинность" в единстве и противоположности (2015)
Сидоренко Е. Н. - Специфика выбора языковых средств при номинации объектов производства, Ельцова С. С. (2015)
Suima I. P. - Responsive sentences out of the question-answer system (2015)
Цілина М. М. - Сутність ідеоконцепту в українських радянських фільмонімах золотої колекції вітчизняного кіно (2015)
Шепель Ю. А. - Основные тенденции развития современной дериватологии с позиции когнитивизма (2015)
Шкурко Е. В. - Двучленная парадигматико-синтаксическая омонимия в современном русском языке (2015)
Шпітько І. М. - Семантичний розвиток праслов’янської лексеми *šаty в сучасних слов’янських мовах (2015)
Шепель Ю. А. - Наличие вариантов в языке и проблема языковой нормы. Изучение конкуренции вариантов как этап в определении тенденций и живых активных процессов в развитии языка (Рецензия на монографию С. Л. Попова "Русская грамматическая вариативность в когнитивно-эволюционном освещении") (2015)
Большаков В. І. - Від політехнічного інституту до будівельної академії, Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2016)
Большаков В. І. - Проблеми продовження експлуатації та реконструкція великопанельних п’ятиповерхових будівель 50 – 60-х років ХХ ст., Євсєєва Г. П., Разумова О. В. (2016)
Заренбин В. Г. - Определение плотности тепловых стационарных потоков на поверхностях гильзы цилиндра двс методом оптимальной фильтрации калмана (2016)
Косолап А. И. - Алгоритм поиска времени завершения сложного проекта, Нестеренко А. М. (2016)
Тімченко Р. О. - Математичне обґрунтування теорії спільної роботи фундаменту й основи з урахуванням "арочного” ефекту, Крішко Д. А. (2016)
Самородов А. В. - Новая конструкция плитно-свайного фундамента (2016)
Егоров Е. А. - Иллюзия массы: е = m∙c2 (2016)
Белоконь А. И. - Теоретические аспекты определения и взаимодействия заинтересованных групп лиц в проектах, Маланчий С. А., Алкубалайт Т. А. (2016)
Большаков В. И. - Влияние деформации в межкритическом интевале температур при контролируемой прокатке с ускоренным регулируемым охлаждением на конечную структуру и свойства толстолистового проката, Сухомлин Г. Д., Ткач Т. В. (2016)
Подолинный С. И. - Особенности проектирования центра предоставления административных услуг в днепропетровске, Болдырева Е. Г., Дацкив Д. В. (2016)
Сторінка редактора (2015)
Гоженко А. І. - Функціональний нирковий резерв: фізіологічне значення функціонального ниркового резерву та обґрунтування методики його визначення, Кравчук А. В., Сірман В. М., Никитенко О. П., Романів Л. В. (2015)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы и функциональный резерв почек. Есть ли предел ренопротекции? (2015)
Никитин О. Д. - Эффективная антибактериальная терапия осложненных инфекций мочевых путей (2015)
Мішалов В. Г. - Результати диференційованого лікування інфекції місця виходу/тунельної інфекції катетера Tenckhoff при проведенні перитонеального діалізу у хворих із термінальними стадіями хронічної хвороби нирок, Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю., Кучма І. Л. (2015)
Зограб’ян Р. О. - Трансплантація нирки від АВ0-несумісного живого родинного донора (2015)
Иванов Д. Д. - Применение препаратов группы оксазолидинонов в терапии инфекции мочевыводящих путей, Домбровский Я. А. (2015)
Домбровский Я. А. - Применение парентеральных форм препаратов железа при анемиях у пациентов с хронической болезнью почек, Иванов Д. Д. (2015)
Кравченко М. І. - Ішемічна хвороба нирок: сучасний погляд на проблему, Горзов А. А., Майдан С. Б. (2015)
Современные аспекты терапии инфекций мочевой системы (2015)
Цитратная терапия в амбулаторной практике мочекаменной болезни: фокус на БЛЕМАРЕН® (2015)
Рекомендации для клинической практики ERBP по обследованию и наблюдению за донором и реципиентом при пересадке почки (2015)
Клінічні настанови з ведення пацієнтів з діабетом та хронічною хворобою нирок стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв). Положення (2015)
David Goldsmith - Should patients with ckd stage 5d and biochemical evidence of secondary hyperparathyroidism be prescribed calcimimetic therapy? An era-edta position statement, Adrian Covic, Marc Vervloet, Mario Cozzolino (2015)
Laura Di Leo - Acetate-free Biofiltration for the Prevention of Intradialytic Hypеrcapnia in a Patient with Limited Pulmonary Reserve, Maria Luisa Querques, Chiara Brunati, Mara Cabibbe, Alberto Menegotto, Alberto Montoli, Giacomo Colussi (2015)
Чуб О. И. - Острый интерстициальный нефрит: значение морфологического диагноза, Павленко Н. В., Мордовец Е. М. (2015)
Таран О. І. - Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності та їх лікування. Частина II (2015)
П’ять способів для заохочення вживання корисних для нирок продуктів харчування (2015)
Василюк В. М. - Соціокультурні принципи в сучасній науці та освітніх технологіях фізичної культури, Ярмощук О. О. (2016)
Антіпова Н. П. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки, Рідей Н. М., Антіпов І. О. (2016)
Бахмач Л. А. - Життєвий і творчий шлях педагога, науковця, громадського діяча анатолія миколайовича алексюка (2016)
Grynyuk S. - Foreign language teaching for specific purposes: basic aspects (2016)
Дем’янко Н. Ю. - Музично-теоретична підготовка майбутнього вчителя в полтавському інституті народної освіти (1921–1933) (2016)
Єрмакова С. С. - Змістове ядро впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу (2016)
Кучерявець В. Г. - Розуміння старшокласниками сутності маніпулятивної стратегії в комунікативному полі, Киричок І. І., Возняк С. М. (2016)
Коваль Л. В. - Влияние современных теорий обучения на трансформацию методической науки в высшей педагогической школе Украины (2016)
Нищак І. Д. - Програма та вхідні результати перевірки ефективності методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Sidanich I. - Modern tendencies and problems of the theory of spiritual-moral processes management in higher school (2016)
Скворцова С. О. - Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя (2016)
Старовойт Л. В. - Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання (2016)
Лучанінова О. П. - Концепція виховної системи вищого технічного навчального закладу: сутнісні характеристики її компонентів (2016)
Гагіна Н. В. - Іннновації в мовній освіті вищої школи, Борисенко В. В. (2016)
Білоконенко Л. А. - Репертуар мовних форм завершення міжособистісного конфлікту з перевагою однієї зі сторін (2015)
Ваняркин В. М. - Экспрессия как специфическая категория текста (на примере газетно-публицистического стиля) (2015)
Волкова М. Ю. - Шляхи утворення нових англійських та українських слів у мережі інтернет-комунікації та мови ЗМІ (2015)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Мовна репрезентація гендера в поезії Едріенн Річ (2015)
Жадлун М. И. - Образное представление концепта "вода" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (на примере сравнения и метафоры) (2015)
Іванова І. Б. - Витоки рекламної творчості в мовному просторі України (2015)
Ильвицкая А. М. - Антропоморфная метафора в рок-поэзии Д. Арбениной (на материале сборника "Сталкер") (2015)
Корнєва С. Є. - Основні складники дослідження мовної ментальності (2015)
Короткова С. В. - Возможности изучения наречия на материале Национального корпуса русского языка (2015)
Куварова Е. К. - Динамика вокативных образований в эпистолярном дискурсе (2015)
Кущ Ю. В. - Комбіновані найменування транспортних засобів у різноструктурних мовах (2015)
Ляпичева Е. Л. - Гендерный аспект концепта женщина в рассказах М. Жванецкого (на материале сборника "Женщины") (2015)
Майданюк Ю. П. - Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) (2015)
Мірошниченко І. Г. - Пресупозиції та імплікатури як засоби стиснення тексту в українському мас-медійному дискурсі (2015)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу о лексико-грамматических средствах выражения модальности в немецком языке как одном из аспектов обучения иностранному языку в кандидатском семестре (2015)
Пустовалова Н. И. - Композиционно-семантическая структура стихотворения Арсения Тарковского "Ночью медленно время идет…" (2015)
Сахно И. А. - Прием гипер- и гиповербализации в arbeitszeugnis (2015)
Семешко Н. М. - Деякі аспекти стилістичної характеристики головної героїні повісті Т. Капоте "Сніданок у Тіффані" (2015)
Ситникова Е. В. - Сложноподчиненное предложение: определение понятия и принципы классификации (2015)
Стражева М. А. - Штучна мова лаадан як мовний експеримент у художньому тексті (2015)
Ткачук Т. П. - Вплив рівня освіченості родини на вибір мови респондентом в умовах українсько-російського білінгвізму (2015)
Турута И. И. - Аттрактивная функция эргонимов и языковые средства ее реализации (2015)
Khodorenko A. V. - Narrative research. linguistic aspect (2015)
Хоровець В. Є. - Теоретичні засади дослідження адвербіальних прийменникових конструкцій (2015)
Шатілова О. С. - Проблема декодування імпліцитних спонукальних мовленнєвих актів у публіцистичному дискурсі (2015)
Шкоріна І. М. - Феномен змішування мов у парадигмі національно-мовної картини світу (2015)
Подмогильная Н. В. - "Я к Вам пишу…", или письмо как объект лингвистического исследования (Рецензия на монографию Е. К. Куваровой "Типология русского эпистолярного вокатива") (2015)
Титул, зміст (2015)
Рябова З. В. - Маркетингове управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Алейнікова О. В. - Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою (2015)
Лаба О. В. - Інноваційні педагогічні напрями розвитку правової освіти вищих навчальних закладів, Кузнєцов Р. М. (2015)
Панасюк Н. Л. - Роль та місце управління якістю освіти в системі загального менеджменту (2015)
Морозова М. Е. - Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому начальному закладі (2015)
Оліфіра Л. М. - Підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Burłajenko Т. - Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: "Krok po kroku – razem do sukcesu!” (2015)
Зінчук Н. А. - Фінансово-економічна компетентність керівника навчального закладу та її значення в управлінській діяльності (2015)
Prykhodkina N. - The efficiency of the "flipped classroom" technology in the lecturers teaching process (2015)
Золотокотська Л. - Організаційно-педагогічні умови діяльність керівників вищих навчальних закладів: фінансовий менеджмент (2015)
Ісаєнко О. В. - Теоретичні положення сутності та змісту правового захисту інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти (2015)
Korobko N. - Role in forming of professional mobility in the future masters of pedagogics in terms of european integration (2015)
Жуковська С. А. - Науково-методичний центр "Агроосвіта" як осередок розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів в умовах дистанційного навчання (2015)
Кравчинська Т. С. - Аналіз впливу задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів на розвиток мотивації професійної діяльності (2015)
Мищишен А. В. - Технології та інструменти відкритої післядипломної педагогічної освіти (2015)
Титул, зміст (2014)
Павленко І. А. - Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку, Петренко Л. А. (2014)
Антохов А. А. - Сучасне осмислення сутності регіону та регіональної економіки (2014)
Литвинчук І. Л. - Проблеми та пріоритети інституціоналізації інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України (2014)
Ажаман І. А. - Інвестування розвитку промислового будівництва в сільській місцевості України (2014)
Двойних К. Є. - Інваріантні чинники годувального ландшафту: векторні ознаки та лінійне прискорення етнічних процесів (2014)
Качмар О. В. - Формування облікової політики аграрних підприємств (2014)
Руденко Є. М. - Застосування "золотого правила економіки" для оцінки ділової активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Корнєєв М. В. - Засади оцінювання впливу фінансіалізації економіки на стійкість фінансової системи (2014)
Мешко Н. П. - Розвиток експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних послуг в умовах євроінтеграції, Щитов Д. М. (2014)
Куценко В. І. - Агрохолдинги як форма організації господарської діяльності: "прогрес" чи "регрес" (2014)
Ксьонова О. В. - Конкурентні переваги спеціалізованих сільськогосподарських підприємств в умовах ринку продукції скотарства (2014)
Мельник Ю. М. - Соціальні аспекти конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Колесников В. І. - Основні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій України (2014)
Судак Г. В. - Регіональна політика розвитку сільського підприємництва (2014)
Титул, зміст (2015)
Вініченко А. А. - Зміни в духовних академіях російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. (2015)
Драч І. І. - Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців (2015)
Касьян С. П. - Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти (2015)
Катюк Я. Л. - Особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів-вихователів у системі післядипломної освіти (2015)
Любченко Н. В. - Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу (2015)
Sidanich I. - Spiritual and moral education in Ukraine: contemporary state and perspectives (2015)
Штангей С. В. - Стандартизація в системі післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогіки (2015)
Юрченко О. М. - Стан здоров’язбереження та самозбереження: історія та сьогодення (2015)
Виноградова А. С. - Педагогічні умови розвитку професійного іміджу працівників методичних служб закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Горяна Л. Г. - Тенденції управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у заклади післядипломної педагогічної освіти України (2015)
Мінда Л. З. - Освіта вихователів дошкільних навчальних закладів впродовж життя: теоретичний аспект (2015)
Хворостенко І. І. - Модель розвитку самоосвітньої компетентності керівників шкіл засобами дистанційного навчання (2015)
Титул, зміст (2015)
Олійник В. В. - Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління (2015)
Гончаренко Н. М. - Порівняльний погляд на сучасний стан освіти: україна та південна корея. огляд сучасного стану розвитку системи освіти, Завалевський Ю. І. (2015)
Степко М. Ф. - Вища та післядипломна освіта – взаємодія та баланс цілей в сучасних умовах (2015)
Отич О. М. - Холістична науково-мистецька парадигма освіти у суспільстві знань (2015)
Klyasen N. - Implementation of the higher education law of ukraine in the postgraduate education system, Goncharenko N. (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Кравчинська Т. С. - Розвиток мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів як чинник задоволеності роботою (2015)
Базиль Л. O. - Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти (2015)
Dubrovina I. - Structure of self-education of music teachers in postgraduate education (2015)
Клеценко Л. В. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів при вивченні "безпеки життєдіяльності" (2015)
Нечипор Н. М. - Організаційно-педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Оліяр М. П. - Лінгвістичні засади дослідження комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Пащенко Т. М. - Методика створення навчальних кейсів для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Шемшученко Ю. С. - Український парламентаризм у світлі загальносвітових тенденцій (2013)
Усенко І. Б. - Рукописна правнича спадщина Всеукраїнської Академії наук: гіркі втрати і архівні знахідки (2013)
Музика І. В. - З історії вітчизняної соціології права: уточнення предметного поля науки кримінального права наприкінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Бондарук Т. І. - Категорія "правоутворення" в історико-правовому пізнанні (2013)
Ромінський Є. В. - Роль договору як джерела права у формуванні правової основи феодальних (васально-сеньйоральних) відносин у Київській Русі (2013)
Ковальова С. Г. - Договори великих князів литовських з країнами Східної Європи як пам’ятки феодального права (2013)
Малишев О. О. - Законодавчі заходи імператора Павла І з питань судівництва на українських землях (1796–1801 рр.) (2013)
Самойленко О. О. - Українські волосні суди в середині ХІХ – на початку ХХ ст (2013)
Макарчук А. В. - Поширення юрисдикції віськово-польових судів Німеччини та Австро-Угорщини на українське населення у 1918 році: спроба історико-правового осмислення (2013)
Іванова А. Ю. - Евристичний потенціал концепції держави перехідного періоду для дослідження правотворчих процесів доби української революції 1917–1921 рр (2013)
Оніщенко Н. М. - Правова "зрілість" суспільства: реальний стан та можливі перспективи (2013)
Пархоменко Н. М. - Методологічні підходи до дослідження загальнотеоретичних проблем конституціоналізації національного правового порядку (2013)
Тарахонич Т. І. - Функції системи правового регулювання: поняття, особливості, види (2013)
Богініч О. Л. - Вплив окремих теорій праворозуміння на сучасну правореалізаційну практику України (2013)
Львова О. Л. - "Нові права" людини як аномалія права (2013)
Макаренко Л. О. - Правова культура як цінність суспільного життя (2013)
Стрєльцова О. В. - Механізм гармонізації законодавства України з правом ЄС: тенденції розвитку у світлі планової Угоди про асоціацію (2013)
Сунєгін С. О. - До питання про центральний елемент правової системи: окремі аналітичні роздуми (2013)
Васецький В. Ю. - Співвідношення природно-правового та позитивно-правового аспектів філософії праворозуміння в контексті гуманізації суспільних відносин (2013)
Плавич В. П. - Проблеми взаємодії та взаємозв’зку норм міжнародного і національного права в умовах глобалізації міжнародних відносин (2013)
Батанов О. В. - Проблеми реалізації законодавства про місцеве самоврядування в Україні з позиції теорії сучасного муніціпалізму (2013)
Костецька Т. А. - Про деякі тенденції розвитку науки конституційного права в умовах становлення інформаційного суспільства (2013)
Антонов В. О. - Проблеми реформування воєнної організації Української держави (2013)
Куян І. А. - Народний суверенітет: проблеми визначення поняття і змісту (2013)
Француз-Яковець Т. А. - Сучасні двопалатні парламенти та особливості їх внутрішньої структури (2013)
Батанова Н. М. - Конституційно-правові санкції як міри конституційно-правової відповідальністі (2013)
Волинець В. В. - Конституційні форми закріплення основних функцій сучасної держави: Україна і європейський досвід (2013)
Андрійко О. Ф. - До питання правового забезпечення оптимізації державного управління в Україні (2013)
Нагребельний В. П. - Проблеми трансформації державного управління та державного регулювання в економічній сфері (2013)
Дерець В. А. - Утвердження засад сталого розвитку в Україні: організаційно-правовий аспект (2013)
Кірмач А. В. - Оптимізація управління державною службою з урахуванням європейського досвіду (2013)
Кисіль Л. Є. - До питання про поняття і структуру адміністративної правосуб’єктності (2013)
Кулинич П. Ф. - Правовий статус Держземагентства України: становлення, розвиток та шляхи вдосконалення (2013)
Сімутіна Я. В. - Юридичні фактичні склади як підстави виникнення трудових правовідносин: окремі аспекти (2013)
Шумило М. М. - Демографічні зміни як чинник реформування пенсійної системи України (2013)
Зілковська Л. М. - Загальна характеристика понять, що використовуються у законодавстві щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Томашевский К. Л. - Феномен соціального права та тенденції розвитку системи джерел трудового права (2013)
Труба В. І. - Спільне майно подружжя: проблеми регулювання, правозастосування і тлумачення (2013)
Молявко О. М. - Про вимоги, які висуваються до судового рішення в цивільному процесі (2013)
Козловська Л. В. - Правове оформлення спадкових прав на нерухоме майно: проблема судового підтвердження права на спадщину (2013)
Малишева Н. Р. - Проблеми правового забезпечення формування та розвитку національної екологічної мережі в Україні, Олещенко В. І. (2013)
Чорноус О. В. - Деякі аспекти правового режиму об’єктів Червоної книги України (2013)
Федоровська О. Б. - Правовий статус курортних та лікувально-оздоровчих територій за законодавством України (2013)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правові основи консервації земель, що належать до екологічної мережі України (2013)
Стельмах О. С. - Правові засади безпеки перебування та життєдіяльності людини у космічному просторі (2013)
Кваша О. О. - Співучасть у злочині: системно-структурне дослідження (2013)
Прилуцький С. В. - Безпосередня участь народу України при здійсненні правосуддя (проблеми законодавчого регулювання) (2013)
Нерсесян А. С. - Комерційний підкуп: соціально-правова природа злочину (2013)
Козлюк Л. Г. - Шляхи зниження рівня службової злочинності у сфері охорони довкілля (2013)
Дідик С. Є. - Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україні (2013)
Ландіна А. В. - Поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України (2013)
Кубальський В. Н. - Проблеми введения кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (2013)
Савчук К. О. - Проблема міжнародно-правового визнання у вітчизняній юридичній науці ХІХ – початку ХХ сторіччя (2013)
Кресін О. В. - Ж. Л. Е. Лерміньє як один з творців науки порівняльного правознаства (2013)
Товт М. М. - Зміст поняття "дискримінація" та принцип недискримінації у сучасному міжнародному праві (2013)
Кресіна І. О. - Правові засади адміністративно-територіального устрою України, Коваленко А. А. (2013)
Стойко О. М. - Законодавчі ініціативи щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (2013)
Явір В. А. - Етнополітичні виклики адміністративно-територіального устрою України (2013)
Губар К. А. - Внесок професорів та вихованців Києво-Могилянської академії у створення проекту кодексу "Права, за якими судиться малоросійський народ" (2013)
Бондарук В. О. - Політико-правова доктрина Яна Замойського як основа державно-правового устрою Речі Посполитої кінця XVI ст (2013)
Стрільчук В. А. - Поняття та юридична природа строків у конституційному праві України (2013)
Мозоль Н. І. - Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості (2013)
Грабарчук С. Г. - Пожертва як різновид договору дарування (2013)
Лебедєва О. В. - Історичний розвиток поняття "держави": теоретичний аналіз (2013)
Досінчук К. Ф. - Організаційно-правове забезпечення органів нотаріату України: історія та сучасність (2013)
Березовська К. І. - Дискусійні питання визначення поняття "усиновлення іноземцями" (2013)
Мозоль С. А. - Реалізація виборчих прав засуджених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах України (2013)
Скрипнюк О. О. - Міжнародно-правові гарантії в процесі удосконалення виборчого законодавства України (2013)
Лебедєв Д. В. - Адміністративно-правова діяльність департаменту державного опікування Міністерства народного здоров’я та опікування Української держави у 1918 році (2013)
Панчук О. В. - Порядок роз’яснення свідку права на правову допомогу адвоката (2013)
Цимбал В. О. - Правова характеристика нормотворчої діяльності народного комісаріату фінансів УСРР (2013)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2012 році (2013)
Нагребельний В. П. - Бусуйок Д.В. Про стан та основні напрями вдосконалення координації фундаментальних правових досліджень (2013)
Юридична наука як буття людини (пам’яті професора А.П. Таранова) (2013)
Кресін О. В. - IV наукова конференція "Компаративістські читання" (2013)
Плавич В. П. - Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом (2013)
Кукуруз О. В. - Українсько-польські відносини: проблеми політичної консолідації в сучасній Європі (2013)
Бондарук Т. І. - Державотворчі пошуки доби української революції 1917–1921 рр.: обговорення методологічних підходів до оцінки тогочасної історико-правової реальності (2013)
Малишев О. О. - XXVI історико-правова конференція "Держава, право і юридична думка у балточорноморському регіоні: історія та сучасність" (2013)
Макарчук А. В. - XXVІІ міжнародна історико-правова конференція "Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах" (2013)
Семеняка В. В. - Перший підручник з космічного права в Україні (2013)
Малишев О. О. - З права вестґотської Іспанії впала завіса латинської мови (2013)
Музика І. В. - Кость Левицький очима історика-біографіста (2013)
Малишев О. О. - Цінний дарунок до скарбниці історіографії вітчизняного совісного правосуддя (2013)
Усенко І. Б. - Про Польщу – об’єктивно і з приязню, Бондарук Т.І. (2013)
Окіпнюк В. Т. - Нова комплексна праця з історії поліції в Україні, Самойленко О. О. (2013)
Шемшученко Ю. С. - Класику української цивілістики академіку НАПрН України Я.М. Шевченко – 80 років (2013)
Ювілей Ірини Олексіївни Кресіної (2013)
До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента НАПрН України Нагребельного В.П. (2013)
Привітання професорові В.Н.Денисову із 75-річним ювілеєм (2013)
До 55-річчя від дня народження й 30-річчя наукової діяльності І.Б. Усенко (2013)
Кучеренко Ірина Миколаївна (13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.) (2013)
Чернієнко В. О. - "Good design" нової української ідентичності, Чернієнко О. В. (2015)
Артеменко Н. А. - Иконоборчество в зороастризме и христианстве: создание новой онтологии изображения, Артеменко А. П. (2015)
Ivanova K. A. - Analysis of culture as an unbalanced system, Balabay Ya. V. (2015)
Жарких В. Ю. - Факторы, влияющие на качество социализации личности (2015)
Лысенкова В. В. - Обобщение особенностей философского и научного образов жизни (2015)
Бредун І. В. - Моральна філософія Джорджа Берклі: сучасний погляд (2015)
Маркозова О. О. - Ситуативне формування фрейму "успішна особистість": ретроспективне пізнання (2015)
Копылов В. А. - К вопросу трансформации системы агентов социализации как факторов формирования жизненной стратегии на примере выбора высшего учебного заведения, Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2015)
Богомолець О. В. - "Божа муха" у світогляді й обрядах українців (2015)
Богдан А. Н. - Копирайтинг как проблема авторской самоидентификации, Дмитренко Е. В. (2015)
Садиков Г. Н. - Авиационная акмеология – перспектива развития авиационной психологии (2015)
Прилуцька А. Є. - Смерть символу епохи: монументальне мистецтво в ракурсі ціннісних трансформацій соціуму (2015)
Лец Е. В. - Экзистенциальный вызов "третьей волны" (2015)
Summary (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2014)
Лавров Р. В. - Аутсорсинг як інноваційна технологія підвищення ефективності банківського обслуговування суб'єктів аграрної сфери (2014)
Бєлова А. І. - Структурно-динамічні трансформації в операційній системі підприємств за результатами впровадження технології управління реструктуризацією (2014)
Канцуров О. О. - Інституціональна сегментація інституту бухгалтерського обліку (2014)
Котковський В. С. - Інноваційний регулятор оцінення людського ресурсу банків — учасників проектного фінансування, Гузенко О. П. (2014)
Данилюк Т. І. - Особливості та види послуг як об'єкта комерційної діяльності (2014)
Корнєєв М. В. - Удосконалення засад перебудови фінансових систем та окремих ринків (2014)
Леськів С. Р. - Система індикаторів оцінювання фінансового потенціалу підприємств, Семчук Ж. В. (2014)
Ксьонова О. В. - Основні тенденції розвитку галузі скотарства у національному та регіональному контексті (2014)
Мельник Ю. М. - Соціальні стратегії конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Куценко К. В. - Методичні підходи до оцінювання репутаційного капіталу (2014)
Карнаушенко А. С. - Міжнародний досвід фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств та перспективи його застосування в Україні (2014)
Кварцхава О. В. - Проблеми формування статистичної звітності в умовах сімейних фермерських господарств (2014)
Головачова О. С. - Пріоритетні напрями удосконалення регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України (2014)
Миколенко А. А. - Світовий ринок золота в кризові часи (2014)
Адырхаев С. Г. - Инновационная модель физкультурно-спортивного сопровождения обучения в ВУЗе студентов с ограниченными возможностями здоровья (2016)
Борисова С. В. - Ціннісний потенціал українського національного музичного образу, Плохотнюк О. С. (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Ігрові форми навчання в формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2016)
Буховець Б. O. - Ефективність застосування методу бобат в корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку з руховими розладами (2016)
Galchonkov O. - Real problem-based learning: specific features of the training method for creation of modern industrial control systems (based on the experience of the European universities participating in tempus medis), Nevrev A., Loziienko N. (2016)
Жукова О. А. - Розвиток творчих здібностей дитини засобами образотворчого мистецтва (на прикладі аналізу змісту рубрик дитячої публіцистики), Стратілат В. Ф. (2016)
Ковалинська І. В. - Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти (2016)
Луніна В. Ю. - Дослідження ефективності впровадження моделі розвитку творчого потенціалу вчителя в умовах центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти (2016)
Михасюк О. К. - Теоретичні аспекти державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Плохотнюк О. С. - Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей (2016)
Стець Г. В. - Сучасні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва (2016)
Тимошенко Н. Є. - Організаційно-педагогічні умові професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (за результатами експерименталь-ного дослідження) (2016)
Федій О. А. - Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи (2016)
Кулик О. Є. - Аналіз інформаційних систем для управління загальноосвітнім навча- льним закладом, Іванчак В. Д. (2016)
Титул, зміст (2014)
Степанов В. Н. - Классификация лесных ресурсов как объекта эколого-экономической оценки (2014)
Абакуменко О. В. - Система гарантування прав інвесторів: зарубіжний досвід (2014)
Андріїв В. І. - Розвиток особистих селянських господарств: інституційні аспекти, Коверко Ю. А. (2014)
Бєлова А. І. - Розроблення та добір прикладного інструментарію стратегічного управління реструктуризацією підприємств (2014)
Мартусенко І. В. - Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання, Бойківська Г. М. (2014)
Олійник О. О. - Фактори формування ефективної фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки (2014)
Дорошкевич Д. В. - Інвестиційні процеси у регіональній економічній системі (2014)
Каджаметова Т. Н. - Стратегічні напрями розвитку курортних територій та регіонального ринку курортних послуг (2014)
Шура Н. О. - Роль керівника адміністративної служби у забезпеченні соціальної безпеки на промисловому підприємстві, Телега Г. С. (2014)
Прутська Т. Ю. - Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі (2014)
Мельник А. Г. - Сучасні форми та методи ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарського виробництва (2014)
Покиньчереда В. В. - Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Бирка М. Ф. - Модель системи професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті (2015)
Ваколя З. М. - Теоретико-методологічні засади змісту морального виховання, Росул В. В. (2015)
Лабунець Ю. О. - Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна (2015)
Ордіна Л. Л. - Середовищні детермінанти когнітивного розвитку студентів в культуротворчому середовищі ВНЗ (2015)
Семеног Е. Н. - Культура работы учителя с текстом научной коммуникации (2015)
Тимошко А. Н. - Профессиональная компетентность – основа организационной культуры руководителя общеобразовательного учебного заведения (2015)
Шикітка Г. М. - Особливості становлення освітянського руху на Підкарпатській Русі (2015)
Горбенко О. Б. - Формування виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Квасецька Я. А. - Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів у чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Проворова Є. М. - Підготовка майбутнього вчителя музики до проектування уроку: праксеологічний підхід (2015)
Пустовалов І. В. - Вплив сім'ї повторного шлюбу на мотиваційно–потребову сферу особистості підлітків (2015)
Сулаєва Н. В. - Розвиток вітчизняної мистецької освіти в другій половині XVIII – початку ХХ століття (2015)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Авторська спроможність у творчо-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Матвійчук Б. Є. - Використання музичного програмного забезпечення в професійній діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Шарафат Арам кызы Бахышева - Пути повышения качества профессионализма воспитателей-педагогов при внедрении в практику дошкольных образовательных учреждений развивающего обучения (2015)
Котова А. В. - Принципи організації самостійної роботи студентів та вимоги до її проведення, Туренко Р. Л. (2015)
Репетій С. Т. - Розвиток духовності особистості як засіб консолідації суспільства (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Козлова М. В. - Интерпретация качества жизни и ценности общества (2014)
Кузнецова О. В. - Стихийное массовое поведение в истории философии (2014)
Шевченко Ю. С. - Научно-технологическое развитие в контексте форсайтных исследований социума, Алиева Н. З. (2014)
Гурбанова Н. Ш. - Основы Ислама – как источник духовного развития (2014)
Алиева Н. З. - Радикальный сдвиг представлений о природе человека в эпоху сверхтехнологий: социальный контекст, Некрасова Е. Г., Калинина Н. А. (2014)
Магаулова А. - Формирование человеческого капитала в условиях глобализации общества (2014)
Коновалов А. П. - Можно ли остановить беспредел в распространении коррупции? (по итогам социологического опроса в Восточном Казахстане) (2014)
Жидкова Е. - А. Д. Градовский: теория прогресса и политические права человека (2014)
Мамедов Х. - Процесс глобализации в современной системе международных отношений и Азербайджан: реалии и перспективы (2014)
Королёв Е. С. - Роль общественного мнения в контексте социального прогресса России и мира (2014)
Кабакова М. П. - Особенности функционирования семьи военнослужащего в Республике Казахстан: социально-психологический анализ (2014)
Белавина Е. Н. - Правовой аспект этимологии понятия "человеческое достоинство" (2014)
Титул, зміст (2014)
Фадєєва І. Г. - Кількісні міри невизначеності та нечіткості у бізнес-процесах управління нафтогазовидобувних підприємств (2014)
Попович В. В. - Проблемні аспекти перспектив розвитку трудового потенціалу АПК, Добрянська Н. А. (2014)
Саприкіна О. М. - Факторний аналіз прибутковості діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Шаманська О. І. - Методи навчання в дорадчій діяльності (2014)
Дорошкевич Д. В. - Розвиток форм організації логістичних мереж (2014)
Родіонов О. В. - Аналіз процесів формування кадрового та освітнього потенціалу регіонів України (2014)
Романчук С. В. - Аналіз складу та структури цукрового виробництва в Україні (2014)
Мартинчик О. А. - Кластерний підхід до зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Буркова Л. А. - Дослідження економічної сутності понять "прибуток" та "фінансовий результат" та їх вплив на оцінку економічних результатів діяльності (2014)
Вавдійчик І. М. - Товарні ресурси підприємств роздрібної торгівлі та їх роль у забезпеченні господарської діяльності (2014)
Черкасов В. А. - Сутність, зміст та особливості антикризового управління бізнес-потоками підприємств (2014)
Жмудська І. Б. - Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ на прикладі сільського господарства (2014)
Титул, зміст (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Комунікативні, організаційні та сугестивні здібності викладача вищого навчального закладу (2015)
Гук O. Ф. - Icтopичнi зacaди cтaнoвлeння тa poзвитку укpaїнcькoї пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти (2015)
Ковальова О. А. - Обгрунтування структури та змісту соціально-комунікативної компетентності (2015)
Кошара Ю. М. - Методична модель формування в учнів 5–8 класів умінь самостійної роботи з підручником української літератури (2015)
Орос В. М. - Самоосвіта вчителя: формування ІК-компетентності (2015)
Паздрій В. Я. - Прикладні аспекти організації професійно орієнтованих турнірів з використанням симуляцій (2015)
Палько Т. В. - Реформування системи післядипломної педагогічної освіти в україні: шлях до євроінтеграції (2015)
Січка В. І. - Особистість вчителя та психологічнi особливостi образу світу підлітків (2015)
Соломка Е. Т. - Професійне становлення молодого вчителя (2015)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2015)
Рацюк О. І. - Тенденції оновлення змісту програм фахової підготовки вчителів французької мови у відповідності до загальноєвропейських стандартів (2015)
Пилип Т. Я. - Особистісно-орієнтований підхід до розвитку міжкультурної компетентності лікарів-терапевтів у системі післядипломної освіти (2015)
Радыш О. Ю. - Теоретические основы проектирования развития учебного заведения в рыночных условиях (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Бочкарников С. Н. - Студенты и предпринимательство: социологический анализ (2014)
Грицких О. Ю. - Трансформация концепта "знание" в XXI веке, Алиева Н. З. (2014)
Королёв Е. С. - Проблемы общественного мнения в контексте развития общественных отношений и международно-правовой политики (2014)
Лаврентьева З. И. - Замещающая семья: мировые тенденции и национальные традиции (2014)
Коновалов А. П. - Ценностные ориентации и уровень общей культуры среди молодежи Восточного Казахстана (итоги социологического опроса) (2014)
Долгова В. И. - Адаптирующее воздействие социума на профессиональное самооопределение его субъектов, Рокицкая Ю. А. (2014)
Мамедов Х. - Глобальные проблемы и угрозы, как значительные факторы, влияющие на современную систему международных отношений (2014)
Ткаченко Ю. Л. - Мировая экологическая революция (2014)
Степанян Х. Р. - Идея независимости в трудах депортированного армянского деятеля Ваана Навасардяна (2014)
Ismailova D. - Kazakhstan: the current situation in the question of energy security (2014)
Казбеков Б. К. - Исследовательский университет как механизм решения современных проблем образования и науки в рамках Болонского процесса, Казбекова Ж. Б. (2014)
Сторожук С. В. - Историософские основания этнокультурного раскола современного украинского общества (2014)
Бабінцева А. Г. - Аналіз факторів ризику гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей (2016)
Врублевська С. В. - Особливості первинної профілактики атопічних захворювань у дітей південно-східного регіону України (2016)
Врублевська С. В. - Первинна профілактика атопічних захворювань у дітей раннього віку на антенатальному етапі (2016)
Гевкалюк Н. О. - Клініко-епідеміологічне дослідження дітей, хворих на ГРВІ, з проявами захворювання в ротовій порожнині (2016)
Годованець Ю. Д. - Стан антиоксидантної системи захисту організму в новонароджених з порушеннями функціонального стану серцево-судинної системи при перинатальній патології, Перижняк А. І. (2016)
Пекарь А. Ю. - Стан новонароджених та перебіг раннього неонатального періоду в дітей від матерів із вірусною Епштейна–Барр інфекцією (2016)
Айзятулова Е. М. - Сучасний підхід щодо проведення контрольованої стимуляції яєчників у циклах допоміжних репродуктивних технологій у жінок із високим ризиком синдрому гіперстимуляції яєчників (2016)
Бирчак І. В. - Характеристика особливостей системи регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією ІІІ ступеня на фоні аномальних маткових кровотеч, Куріцина С. А. (2016)
Біволаріу А. О. - Кардіотокографічні зміни у вагітних з вагітністю більше 40 тижнів, Каліновська І. В. (2016)
Бойчук А. В. - Особливості гормональної функції фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Сміян С. А., Бегош Б. М. (2016)
Вереснюк Н. С. - Порівняльна оцінка методів візуалізації аномалій розвитку матки (2016)
Геник Н. І. - Клінічні прояви клімактерію у жінок із фізіологічною менопаузою при застосуванні негормональних препаратів, Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В., Оріщак І. К. (2016)
Гошовська А. В. - Гістологічна картина уповільненого дозрівання плаценти людини, Гошовський В. М. (2016)
Гуменецький І. Є. - Стан порожнини матки та ендометрія у жінок з невдалими спробами застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Заболотна А. В. - Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних групи високого ризику розвитку плацентарної дисфункції (2016)
Злепко С. М. - Особливості побудови інформаційного забезпечення комп’ютерних систем призначень лікарських засобів у перинатальній медицині, Лепьохіна Г. С., Шевчук О. О., Костішин С. В., Азархов О. Ю., Вирозуб Р. М. (2016)
Калашник Н. В. - Сучасні підходи до лікування хламідіозу, Сухарєв А. Б., Бабар Т. В., Копиця Т. В. (2016)
Каліновська І. В. - Зміни імунологічного статусу вагітних при плацентарній дисфункції (2016)
Кравченко О. В. - Проблеми вагінального мікробіому в жінок у перименопаузальному періоді (2016)
Кравченко О. В. - Оцінка ефективності профілактики первинної плацентарної дисфункції в ранні терміни гестації при аномальному розташуванні плаценти, Печеряга С. В. (2016)
Лоскутова Т. О. - Мультигенні тромбофілії при прееклампсії вагітних (2016)
Макарчук О. М. - Оцінка показників специфічних білків вагітності та динаміка їх рівня в сироватці крові у вагітних з локальним непрогресуючим відшаруванням хоріона та плаценти, Римарчук М. І., Вакалюк Л. М., Дрогомирецький Л. В., Чередарчук А. Р. (2016)
Маланчук Л. М. - Репродуктивне здоров’я жінок (огляд літератури) та статистичний аналіз його окремих показників по херсонській області, Кривицька Г. О. (2016)
Маркін Л. Б. - Біофізичні параметри функціональної системи матка–плацента–плід при фізіологічному перебігу латентної фази першого періоду передчасних пологів, Гичка Н. М. (2016)
Маркін Л. Б. - Випадок доношеної вагітності у вагітної з величезною лейоміомою матки, прооперованою під час даної вагітності, Фартушок Т. В. (2016)
Маркін Л. Б. - Пролонгована та переношена вагітність. Клініко-морфологічні аспекти, Ященко Л. М. (2016)
Місюра А. Г. - Вивчення показників переносимості гормональної терапії у жінок із метаболічними порушеннями після гістеректомії (2016)
Нагорна В. Ф. - Контраверсійні позиції в діагностиці баквагінозу у вагітних, Гриценко А. А., Москаленко Т. Я. (2016)
Нагорна В. Ф. - Діагностична інформативність показника рН піхвового вмісту у хворих на вагінальні інфекції, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2016)
Овчарук В. В. - Кардіотокографічні особливості у жінок із затримкою росту плода, Бойчук А. В., Хлібовська О. І., Дживак В. Г. (2016)
Павловська О. М. - Порівняльний аналіз передчасних пологів у жінок із нормальною та надмірною масою тіла, Павловська К. М. (2016)
Подольський В. В. - Корекція порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я (2016)
Польова С. П. - Імуно-гормональний гомеостаз при порушенні менструального циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз, Романюк О. В. (2016)
Сегедій Л. І. - Імунологічне забезпечення фізіологічного перебігу вагітності та імунопатогенетичні аспекти репродуктивних втрат (огляд літератури) (2016)
Сенчук А. Я. - Клінічні і патоморфологічні критерії вибору методу лікування патології ендометрія, Гичка С. Г., Закордонець Р. М., Іваненко С. В. (2016)
Тучкіна І. А. - Особливості перебігу вагітності в жінок з герпесвірусною інфекцією, Вигівська Л. А., Благовещенський Є. В., Покришко С. В., Рогачова Н. Ш. (2016)
Фединчук Г. В. - Вплив комплексних лікувально-профілактичних заходів на стан йодного забезпечення, гіпофізарно-тиреоїдну систему в жінок із прееклампсією в поєднанні з гіпотиреозом, Маляр Вол. В., Маляр В. А. (2016)
Франчук О. А. - Удосконалення лікування клімактеричного синдрому і артропатій, Франчук М. О., Кумпаненко В. А., Кумпаненко О. О. (2016)
Хміль С. В. - Сучасні підходи до лікування жінок із безпліддям на фоні генітального ендометріозу перед програмами допоміжних репродуктивних технологій, Кулик І. І., Хміль А. С. (2016)
Хміль С. В. - Критерії оцінки якості яйцеклітин у програмах екстракорпорального запліднення, Хміль М. С., Микула Р. П., Пелех Л. Б., Баран Р. Б. (2016)
Чорненька Г. М. - Морфологічна характеристика гіперпластичних процесів ендометрія за умов поліморбідності у жінок репродуктивного віку, що проживають на йододефіцитній території (2016)
Шелестова Л. П. - Лікувально-профілактичні заходи щодо поліпшення кальцій-фосфорного обміну та кісткового метаболізму у жінок з дефіцитом маси тіла, які планують вагітність, Аллахвердієв Р. С. (2016)
Якимчук Ю. Б. - Вплив різних доз метотрексату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх корекція кальцій фолінатом в експерименті на щурах (2016)
Білик Н. І. - Феномен регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2015)
Опольська А. В. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні (70–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Полубоярина І. І. - Методологічні засади підготовки музично обдарованих студентів (2015)
Терещенко А. О. - Моделювання процесу формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Фасоля О. І. - Форми і методи підвищення рівня екологічного виховання учнів старших класів сільської профільної школи (2015)
Синенко С. І. - Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи, Гончаренко Н. М. (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Основні етапи і педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Шкляр В. М. - Використання статистичних методів у педагогічних дослідженнях (2015)
Сергієнко В. П. - Педагогічні умови фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Бодненко Т. В. (2015)
Демченко Н. І. - Синергетичний підхід до розвитку професійної культури авіафахівців в системі післядипломної освіти (2015)
Мхитарян О. Д. - Філософсько-літературознавчі аспекти розвитку читацьких здібностей учнів (2015)
Школяр С. П. - Особливості підготовки фахівців специфічних категорій з погляду збалансованості системних показників науково-виробничого комплексу (2015)
Титул, зміст (2014)
Калінчик М. В. - Структурна перебудова аграрного сектору економіки — веління часу, Алєксєєнко І. М. (2014)
Чирва О. Г. - Ефективна регіональна маркетингова стратегія харчових підприємств — запорука лейтмотиву "виробник —споживач" (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Ефективність використання трудового потенціалу аграрними підприємствами, Попович В. В. (2014)
Мазана Т. В. - Стандарти якості продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Ткаченко В. П. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Логістична підтримка інвестиційних процесів на регіональному рівні (2014)
Родіонов О. В. - Процесно-орієнтований підхід в системі управління якістю кадрового та освітнього потенціалу продовольчої сфери (2014)
Панасенко Г. О. - Критерії оцінки складових бізнес-процесів механізму формування ресурсного потенціалу банку (2014)
Мартинчик О. А. - Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Буратчук Н. Ю. - Економічна природа запасів з точки зору контролінгу та необхідність їх планування та контролю (2014)
Москвін Б. Ю. - Програма захисту підприємств від недружніх поглинань на ринку корпоративного контролю України (2014)
Волков М. А. - Аналіз системи планування діяльності підприємств харчової промисловості (2014)
Блинова Н. М. - Лексичні інновації у мові інтернет-ЗМІ (на прикладі сфери бізнесу та економіки) (2015)
Бутов В. Н. - Некоторые глаголы общения английского языка и их этимология (2015)
Галаздра С. И. - Роль языка в формировании личности (2015)
Гловацька О. Л. - Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові (2015)
Горлачова В. В. - Комунікативні стратегії реклами побутової техніки (2015)
Датченко Ю. В. - Основні етапи становлення термінологічної лексики писанкарства (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Интертекст и множественность интертекстуальных кодов в художественном тексте (размышления по поводу "Структуры художественного текста" Ю. М. Лотмана и "Палимсеста" Ж. Женетта) (2015)
Заполовський М. В. - Параболізми в німецькомовній біблійній картині світу (2015)
Кіракосян Г. А. - Проблеми перекладу бізнес-сленгу (на матеріалі англомовної періодики), Панасюк І. М. (2015)
Кирковская И. С. - Особенности семантики логико-философской категории отрицания в лингвистике (2015)
Kolomoychenko O. E. - The role of proper name working with the authentic text, Atanova M. Yu. (2015)
Косьянова О. Г. - Шляхи дослідження ключових концептів в англомовному політичному дискурсі (2015)
Кузнецова Н. В. - Структурные свойства семантического поля медицинских наименований в повести Бориса Могилевского "Молодость Сеченова" (2015)
Литовченко Н. А. - Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення ділової іноземної мови (2015)
Люта А. А. - Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур (2015)
Манохіна Ю. Є. - Синтагматична репрезентація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ (2015)
Палькевич О. С. - Роль Франсуа де Малєрба у започаткуванні нової національної лінгвістичної традиції у Франції (2015)
Пасько Г. М. - Особливості метафоричної концептуалізації деяких металургійних реалій в англійській мові (2015)
Писаренко Н. Д. - О композиции рекламы (2015)
Попова О. М. - Особливості написання ділових листів у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз, Кабанчук Ю. В. (2015)
Проскурина Л. Н. - Ономасиологические модели терминов-композитов в технической терминологии ремонта летательных аппаратов (2015)
Романюк Л. В. - Прикметник як номінативний засіб вираження локативності у структурі фразеологічної одиниці (2015)
Руколянська Н. В. - Полісемія в термінології кримінально- процесуального права України (2015)
Рязанцева Д. В. - Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови (2015)
Сердечний Ю. В. - Робота з мовленнєвими помилками на занятті з іноземної мови: парафраза чи експліцитна корекція? (2015)
Смирнова М. С. - Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття (2015)
Соколов Д. П. - Фрейм як формат репрезентації знань про одиниці політичного вокабуляру (на матеріалі німецької мови) (2015)
Сонник Н. С. - Репрезентация параметрического признака "внутреннее пространство" концепта "пространство" в русских текстах строительной тематики (2015)
Станкевич О. И. - Оценка как лингвистический признак нестандартного финансового отчета (2015)
Столярская Е. В. - Иноязычные вкрапления как элементы креолизации рекламного текста (2015)
Тетерина Л. М. - Способы звуковой организации текста в поэме Пола Малдуна "The Bangle (Slight return)" (2015)
Терханова О. В. - Вторинна номінація як художній прийом у газетно-журнальній публіцистиці (2015)
Ткачівська М. Р. - Солдатський жаргон та його переклад на німецьку мову (2015)
Тукова Т. В. - Эволюция фонетических слов в аспекте общих тенденций развития языка (2015)
Хацер Г. О. - Новітні тенденції у лінгвістичній обробці тексту програмними засобами (2015)
Yashkina V. V. - Poetry translation adequacy: multilingual experience of Heaney’s translations (2015)
Панченко Е. И. - Универбация как явление речевой номинации в русском языке (Рецензия на монографию Н. В. Дьячок "Универбация в русском языке: принципы структурно-семантического и ономасиологического описания") (2015)
Титул, зміст (2014)
Кифяк В. І. - Оцінка організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки, Запухляк В. М. (2014)
Міщенко І. А. - Розвиток персоналу в системі управлінських функцій в агроформуваннях (2014)
Курбацька Л. М. - Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. (2014)
Габор В. С. - Розвиток малих форм господарювання в аграрному секторі (2014)
Міщенко Д. А. - Державна фінансова підтримка сільськогосподарського комплексу за кордоном (2014)
Безугла Л. С. - Формування маркетингової стратегії підприємства (2014)
Бездітко О. Є. - Процес сприйняття в управлінській діяльності (2014)
Лебедева Н. А. - Разработка основ методики формирования информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвестиционного проекта развития мультимодальной транспортной сети (2014)
Андрієнко В. М. - Діагностика стану забезпечення безпеки праці з позицій економічної безпеки будівельних підприємств (2014)
Глеєва О. М. - Сутність та роль ринку праці молоді як складової національного ринку праці (2014)
Павловський Д. В. - Мерчандайзинг як маркетинговий інструмент стратегії економічного розвитку підприємств молокопереробної галузі (2014)
Кулинич О. А. - Інноваційний етап розвитку в стратегії економічної трансформації України (2014)
Палешко Я. С. - Державний борг та державний кредит: сутність понять та основи управління процесами (2014)
Титул, содержание (2012)
Мацевитый Ю. М. - Интеллектуальный потенциал института: настоящее и перспективы. Инновационные инициативы. К 80-летию А. Н. Подгорного и 40-летию Института проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины (2012)
Швецов В. Л. - Газодинамический анализ эффективности стопорных клапанов с паровыми ситами турбин типа К-220-44, Кожешкурт И. И., Конев В. А., Солодов В. Г., Хандримайлов А. А. (2012)
Хомылев С. А. - О выборе формы проточной части высоконагруженной турбины низкого давления, Резник C. Б., Руденко В. Т. (2012)
Шелковский М. Ю. - Параметрическое исследование газодинамических характеристик компрессорных решеток (2012)
Адамсон Д. А. - Проектирование выходных патрубков мощных паровых турбин на основе вариантных расчетов трехмерного течения, Галаев С. А., Кириллов А. И., Рис В. В. (2012)
Гринман М. И. - Проектирование турбоприводов питательных насосов на базе малорасходных турбин Ленинградского политехнического института, Епифанов А. А. (2012)
Липовий В. М. - Розробка експериментального стенда для визначення аеродинамічних характеристик ортогональних вітродвигунів (2012)
Ершов С. В. - Программный комплекс для расчета пространственных течений вязкого газа в ре-шетках турбомашин (2012)
Хавин Г. Л. - Тепловой и гидравлический расчет пластинчатых теплообменников с учетом загрязнений (2012)
Симбирский Д. Ф. - Точность и планирование параметрической идентификации теплопереноса в технических объектах. Часть 2. Планирование параметрической идентификации теплопереноса, Епифанов С. В., Симбирский Г. Д. (2012)
Кулишов С. Б. - Определение контактних напряжений при моделировании задач в ANSYS MECHANICAL, Куприевич А. В., Вакунов А. А. (2012)
Кучеренко О. С. - Совершенствование термодинамическог цикла конденсационной газо-паротурбинной установки "Водолей" для высокоэффективного производства электрической энергии на компрессорнных станциях Украины, Пожидаева Е. Н. (2012)
Прилипко С. А. - Некоторые вопросы системного анализа эффективности компрессорных установок с газотурбинным приводом, Тертышный И. Н., Лазоренко Р. А. (2012)
Овчаренко М. С. - Дослідження робочого процесу роторно-динамічного агрегату гомогенізатора (2012)
Канило П. М. - Анализ энергоэкологических показателей тепловых электростанций, Сарапина М. В. (2012)
Abstracts (2012)
Титул, зміст (2014)
Жадько К. С. - Удосконалення методики моніторингу, аналізу та контролю діяльності підприємств (2014)
Береговий В. К. - Кормовиробництво як основний фактоутворюючий елемент розвитку галузі скотарства (2014)
Осовська Г. В. - Управління трудовими ресурсами на засадах маркетингових концепцій, Волківська А. М. (2014)
Крикунова В. М. - Аналіз ефективності діяльності підприємств аграрного сектору економіки України (2014)
Кочерга М. М. - Концептуальні положення становлення екологічного аудиту в аграрному секторі економіки (2014)
Міхєєнко Т. В. - Фінансове забезпечення збалансованого розвитку депресивних регіонів (2014)
Безус Р. М. - Маркетинговий підхід при розподілі продукції органічного агровиробництва (2014)
Тимошенко М. М. - Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Морозюк Н. В. (2014)
Міщенко І. А. - Прийняття рішень у контексті управлінських функцій (2014)
Купчак П. М. - Перспективи розвитку виробництва олії в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Інституціональні детермінанти забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Коваленко О. М. - Інституційне регулювання процесів організації вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі (2014)
Гнатюк А. А. - Оцінка, як спосіб вартісного вимірювання явищ, Матвійчук Л. О. (2014)
Бужак Ю. С. - Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування імпорту товарів легкої промисловості до вітчизняних умов (2014)
Ужва А. М. - Удосконалення бухгалтерського обліку власного капіталу у сучасних умовах, Нікітіна Я. В. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Рудень В. В. - Нарушения в менструальном цикле и климактерическом периоде у женщин – как факторы риска гормонального фона в возникновении и развитии онкопатологии молочной железы (по результатам социологического исследования), Лесняк-Москвьяк Д. Е. (2013)
Рудень В. В. - Современная методология здравоохранения Украины: от парадигмы лечебно- диагностической к парадигме профилактической, Лесняк-Москвьяк Д. Е., Ковальская И. М., Козий-Бределева С. П. (2013)
Коляда И. И. - Стратегия высокого риска в первичной профилактике неинфекционных заболеваний как механизм повышения качества и продолжительности жизни населения Украины (по результатам экспертной оценки), Рудень В. В. (2013)
Ецко К. - Сравнительный анализ скорой медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования, Морошану М., Форня Ю. (2013)
Крекотень Е. Н. - Характеристика образа жизни трудящихся транспортных предприятий с разными формами собственности (2013)
Lakhtin Y. - Condition of dental health among population living under influence of heavy metal salts (2013)
Lakhtin Y. - Risks determination of basic dental diseases nascency and evaluation Of impact level of environmental heavy metals salts on diseases prevalence (2013)
Lakhtin Y. - Influence of alpha-lipoid acid on the condition of prooxidant-antioxidant homeostasis in blood serum and gums of rats under the effect of heavy metals (2013)
Чиглинцев А. Ю. - Причины и условия развития мочекаменной болезни (2013)
Тестов Б. В. - Факторы, определяющие скорость старения человека (2013)
Яйцев С. В. - Применение циклоферона в предупреждении лучевых эпителиитов на фоне химиолучевой терапии рака орофарингеальной зоны, Гузь А. О. (2013)
Голованова И. А. - Значение информационных и психологических факторов в становлении грудного вскармливания, Синенко Е. А. (2013)
Vacheva D. - Follow-up of self-service abilities (of labour and daily needs nature) among patients with distal radius fracture (2013)
Марку Д. Д. - Грибы рода Candida как представители нормальной микрофлоры и как возбудители кандидоза (2013)
Буряк М. В. - Физико-химические исследования мази на основе густого экстракта кори дуба и сока каланхоэ, Хохленкова Н. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Стегней М. І. - Аналіз виробництва та споживання аграрної продукції в Україні (2014)
Скриньковський Р. М. - Маркетинговий менеджмент сільськогосподарських підприємств: теоретичні аспекти і вплив на економічну ефективність (2014)
Ковалюк Б. І. - Структура продовольчої безпеки (2014)
Буцька О. Ю. - Результати формування та реалізації фінансового потенціалу територіальних громад в умовах бюджетно-податкових змін, Тимошенко О. В. (2014)
Вініченко О. М. - Дефініція контролю, як наукової категорії (2014)
Речка К. М. - Основні напрями сучасної економічної теорії (2014)
Гаращенко Т. В. - Організаційно-економічне забезпечення агроландшафтної організації сільськогосподарського землекористування (2014)
Лапін О. В. - Впровадження мiжнарoдних стандартiв iso серiй 9000 та 14000, НАССР (ХАССП) і формування систем менеджменту якостi на аграрних підприємствах України, Фрідріф В. П. (2014)
Волохата В. Є. - Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника (2014)
Міщук Є. В. - Прийняття управлінських рішень із забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням інформаційних загроз, Телега Г. С. (2014)
Ковальчук С. Я. - Сталий розвиток світової економіки: роль органічного виробництва, Муляр Л. В. (2014)
Терен Г. М. - Підходи до трактування ліквідності підприємства (2014)
Брицкан О. М. - Диверсифікація виробничо-господарської діяльності агроформувань (2014)
Бабарика Я. В. - Основні передумови розвитку виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Титул, зміст (2014)
Зеліско І. М. - Фінансові потоки аграрно-промислових компаній (2014)
Харук К. Б. - Формування регіонального аграрно-маркетингового центру, Скриньковський Р. М. (2014)
Гончаренко О. В. - Інституціональні детермінанти забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Грибова Д. В. - Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Герасимів З. М. - Ефективність виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Кипоренко В. В. - Формування системи сертифікації органічного сільського господарства в Україні (2014)
Тимошенко Ю. О. - Комплексний підхід до кількісної оцінки фінансових ризиків у системі економічної безпеки України (2014)
Угрин В. В. - Дисбаланси в структурі погашення податкового боргу: регіональний аспект (2014)
Ніколаєнко С. М. - Світовий та вітчизняний досвід формування кластерних структур (2014)
Величко О. М. - Світові тенденції становлення та розвитку кооперативного руху в аграрному секторі (2014)
Клевчік Л. Л. - Ринок економічної інформaції та його вплив на інформaційний сектор в умовах сучaсної економіки (2014)
Мельник О. І. - Оцінки системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами (2014)
Маховський Д. В. - Стратегія диверсифікації сільськогосподарського виробництва як шлях формування конкурентоспроможності переробних підприємств АПК (2014)
Сорока Ю. О. - Сутність ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Коренний Е. А. - Іпотечні відносини: функції та особливості їх прояву в Україні (2014)
Брацка М. - Художня аксіологія: специфіка тексту польсько-українського пограниччя (на прикладі творчості Яна Захар'ясевича) (2014)
Кацемба Ю. - Структурна інтенціональність клерикальних тенденцій XVII—XVIIII століття в "Чорній раді" П. Куліша та "Спогадах…" Г. Жевуського (2014)
Місяць Н. - Теоретичні засади навчання українців синтаксису польської мови (2014)
Сухомлинов О. - Естетичні домінанти ранньої творчості Ярослава Івашкевича (2014)
Хмяльніцкі М. - Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы (2014)
Церковна А. - Імагологічні візії поляка у "Щоденнику подорожі Німеччиною, Швецією, Росією та Польщею у 1813—1814 роках" Джона Томаса Джеймса (2014)
Krzemińska-Albrycht І. - Zróżnicowanie regionalne polskich akcentowanych samogłosek ustnych – założenia badawcze (2014)
Sabała М. - Realia starożytnej Palestyny w polszczyźnie Renesansu na podstawie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii (2014)
Walichnowska А. - Oronimia zachodniej części Beskidu Niskiego (2014)
Žilo В. - Współczesne nazwy własne psów i kotów z obszaru Wileńszczyzny (2014)
Білобровець О. - Діяльність польських громадських організацій "Полонія" і "Корпорація" на Правобережній Україні на початку ХХ ст. (2014)
Бліхар В. - Міждержавний досвід інтерпретації державно-церковних відносин у контексті структуризації влади та суспільства (2014)
Вергелес К. - Релігійний досвід як предмет філософського осмислення (2014)
Вітюк І. - Декалог у релігієзнавчому дискурсі: сучасний аспект (2014)
Григоришин С. - Феноменологічний аналіз художнього твору: приклад Романа Інгардена (2014)
Ковтун Н. - До проблеми визначення поняття "соціальна активність" (2014)
Ковтун Ю. - В. Липинський про роль провідної верстви в державному будівництві України (2014)
Козловець М. - Тарас Шевченко як творець сучасної української нації, Федоренко В. (2014)
Литвинчук О. - Маргінальність: актуалізація проблеми (2014)
Северенчук Б. - Розумове конструювання реальності як простору комунікативного розгортання свідомості (2014)
Слюсар В. - Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях (2014)
Сухачов С. - Працюючий власник як фундамент функціонування соціального механізму трудових відносин (2014)
Zagórska-Antoniuk W. - Poczucie tożsamości narodowej polaków mieszkających na Ukrainie, Masłow A. О. (2014)
Zuziak W. - Szanse i zagrożenia dla nauki w kontekście procesu integracji europejskiej (2014)
Вознюк О. - Педагогічні цілі як предмет вивчення українських та польських науковців (2014)
Горобець С. - Компетентнісна парадигма в освіті: світовий досвід, здобутки українських і польських науковців (2014)
Дубасенюк О. - Модернізація системи освіти у контексті ідей відомого польського дидакта Ч. Купісевича (2014)
Залібовська-Ільніцька З. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми та їх сім'ями: теоретичний і практичний аспекти (2014)
Павленко В. - Роль підручника у розвитку креативності молодших школярів (2014)
Сидорчук Н. - Національна рамка кваліфікацій: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі (2014)
Дубасенюк О. - Рецензії, Місяць Н. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Кащенко С. А. - Особенности строения пейеровых бляшек тонкой кишки крыс после коррекции циклофосфан-индуцированной иммуносупрессии с помощью имунофана, Морозова Е. Н., Морозов В. Н. (2014)
Панина Е. С. - Структура медикаментозной терапии артериальной гипертензии у беременных в зависимости от специальности врача, Бартош Л. Ф., Дорогова И. В. (2014)
Садыкова К. Ж. - Ассоциация Gln27Glu полиморфизма гена β2-адренорецептора с частотой рецидивирования язвенной болезни, Шалхарова Ж. Н., Шалхарова Ж. С., Шегебаев М. А. (2014)
Витавская А. В. - Влияние зернового вида хлеба "Метелка" на организм животных и человека, Хасиев Х. Х., Мурзахметова М. К., Изатуллаев Е. А., Пронина Ю. Г. (2014)
Шевченко Б. Ф. - Оценка эффективности органосохраняющих операций при неосложненном холецистолитиазе, Бабий А. М., Шуляренко Н. М. (2014)
Бойко Т. И. - Коррекция минеральной плотности костной ткани у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, Сорочан Е. В., Толстикова Т. Н., Стойкевич М. В. (2014)
Камышникова Л. А. - Место аторвастатина в лечении хронической сердечной недостаточности, Ефремова О. А. (2014)
Шалаева Т. М. - Статистическая оценка содержания эндотелина-1 в различных стадиях заболевания сахарным диабетом типа 1, Заклякова Л. В., Суркова Л. С. (2014)
Моисеенко В. А. - Эндотелиальная дисфункция, иммунные нарушения у больных хронической болезнью почек с поражением гастродуоденальной зоны и современные возможности интегративной медицины, Никула Т. Д. (2014)
Ратнер Ф. Л. - Новые взгляды на происхождение и лечение гиперактивности у детей в России, Морозова Е. А., Морозов Д. В. (2014)
Тельянов В. Н. - Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ у женщин в 3 триместре беременности в зависимости от уровня артериального давления, Бартош Л. Ф., Типикин В. А., Дорогова И. В., Тузов С. Л., Трунова О. С. (2014)
Кром И. Л. - Инвалидизация больных при хронических неинфекционных заболеваниях: медико-социологическая интерпретация, Новичкова И. Ю., Андриянова Е. А., Чернышкова Е. В. (2014)
Богорад-Кобельская Е. С. - Производные дифенила – перспективные препараты с интерферониндуцирующими и противовирусными свойствами (2014)
Очкур А. В. - Органические кислоты экстрактов травы полыни песчаной (Artemisia arenaria DC.), Чуксина А. Н., Ковалева А. М., Колесник Я. С. (2014)
Содержание (2011)
Клінічний протокол "Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності" (2011)
Спасем детские жизни вместе! (2011)
Анита Л. Нельсон - Левоноргестрел-содержащая внутриматочная система: первая линия терапии при тяжелом менструальном кровотечении (2011)
Stefano Lello - Номегестрола ацетат: фармакология, профиль безопасности и терапевтическая эффективность (2011)
Бонетти А. - Адгезия Lactobacillus plantarum P 17630 в форме капсул с жидким гелем по сравнению с таковой бацилл дедерлейна в форме таблеток к клеткам вагинального эпителия, Морелли Л., Кампоминози Е., Ганора Е., Сфорца Ф. (2011)
Dr. Jose Rodolfo Munoz Reyes - Эффективность и переносимость 200 мг фентиконазола vs 400 мг миконазола при интравагинальном лечении микотического вульвовагинита, Dr.Carlos Villanueva Reynoso, Dr.Julio Cesar Ramos, Dr. Jorde Menendez Vazquez, Dr. Rene Bailon Uriza, Dr. Jose Antonio Vargas (2011)
Эдуардо Б. Фонсека - Прогестерон и риск преждевременных родов у женщин с короткой шейкой матки, Эбру Селик, Мауро Парра, Мандип Синг, Кипрос Г. Николаидес (2011)
Марченко Л. А. - Недостаточность лютеиновой фазы (критерии диагностики и методы коррекции), Ильина Л. М. (2011)
Шляхи зниження материнської смертності в Україні і тактика ведення вагітних груп високого ризику (2011)
Подольський В. В. - Особливості психоемоційного стану в жінок фертильного віку, які перебувають під впливом тютюнопаління, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Гульчій М. М. (2011)
Товстановская В. А. - Новый подход в лечении женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза хламидийной этиологии, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И. (2011)
Жабченко І. А. - Особливості мікробного пейзажу в жінок з доброякісними захворюваннями молочних залоз та корекція кандидозного вульвовагініту, Черненко Т. С., Шевель Т. Г., Похитун М. В., Матяшова О. І. (2011)
Дуда О. К. - Лістеріоз – сучасний погляд на захворювання (клінічна лекція), Вдовиченко Ю. П. (2011)
Туйнов В. А. - Лабиальный и генитальный герпес в практике семейного врача (клиническая лекция), Чебалина Е. А. (2011)
Хомич Л. С. - Фактори ризику небажаних результатів вагітностей. Оглядова стаття, Андрєєва Т. І. (2011)
Чайка В. К. - Клінічний випадок: успішне розродження інтраопераційно діагностованої доношеної черевної вагітності, Говоруха І. Т., Білоусов О. Г., Новікова І. В. (2011)
Сухин В. С. - Гигантская фибромиома матки у нерожавшей женщины. Случай из практики, Михановский А. А., Круговая И. Н., Слободянюк О. В., Скрыпник Л. Д., Федоренко Н. В., Радченко А. А. (2011)
Татарчук Т. Ф. - Комплексне застосування інноваційних технологій у лікуванні тяжкої форми клімактеричного синдрому в жінок з лейоміомою матки, Косей Н. В., Самосійна О. О., Васильченко Л. А., Джупін В. О. (2011)
Бубнов Р. В. - Лечение тазовой боли с помощью собственного метода "сухого" иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем (Технологическая инновация), Мухомор А. И. (2011)
Коноводова Е. Н. - Железодефицитные состояния: когда и кому назначать Тотему? (2011)
Нестеров И. М. - Оптимизация местной терапии вагинальных инфекций и дисбиозов, Айламазян Э. К., Арег А. Тотолян (2011)
Пирогова В. І. - Профілактика запальних захворювань органів малого таза в жінок, які перенесли внутрішньоматкові втручання з приводу вагітності, що завмерла, Козловський І. В., Шурпяк С. О. (2011)
Бичкова Є. О. - Гормональні механізми розвитку гестаційного діабету та роль антиінсулінових антитіл у виникненні цієї патології, Медведь В. І., Хомінська З. Б., Близнюк З. В. (2011)
Марциняк-Дорош О. М. - Вплив рівня відчуття сенсу життя на формування харчових звичок у жінок з надмірною масою тіла та ожирінням (2011)
Бондаренко О. М. - Особливості психоемоційного стану в жінок з лейоміомою матки впродовж першого року після пологів (2011)
Чайка В. К. - П’ятнадцятирічний досвід упровадження практики ведення сімейних пологів та підготовки до них у Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства, Бабич Т. Ю. (2011)
Данилко В. А. - Особенности родоразрешения и качество оказания специализированной стационарной помощи беременным с сахарным диабетом в Украине (2011)
Ахмедова Т. Н. - Особенности течения беременности у женщин с сахарным диабетом (2011)
Посохова С. П. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у разі передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності, Ніточко К О. (2011)
Юпатов Е. Ю. - Хроническая венозная недостаточность и беременность (2011)
Голяновський О. В. - Профілактика акушерської кровотечі в породілей групи ризику препаратом карбетоцин, Камінський В. В., Зелявська Н. М., Чернов А. В., Kульчицький Д. В. (2011)
Сімрок В. В. - Еволюція нерадикальних методів лікування гестозу, Корява Т. Ф. (2011)
Ткачик С. Я. - Прогнозирование дискоординированной родовой деятельности (2011)
Лакатош В. П. - Випадок синдрому зворотної артеріальної перфузії у вагітної зі сприятливим наслідком для плода, Біла В. В., Леуш С. Ст., Загородня О. С., Мандрикова А. С. (2011)
Венцківська І. Б. - Роль прихованих тромбофілічних станів в патогенезі загрози передчасних пологів, Біла В. А., Загородня О. С. (2011)
Курицина С. А. - Факторы риска и варианты миграции аномально расположенной плаценты (2011)
Маменко М. Є. - Ефективність антенатальної йодної профілактики в регіоні легкого йодного дефіциту, Бєлих Н. А. (2011)
Грабарь В. В. - Неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий с использованием трансцервикальных трофобластических клеток при вспомогательной репродукции, Феськов А. М., Жилкова Е. С. (2011)
Жук С. І. - Перинатальна психологія – курс професійної спеціалізації, Щуревська О. Д., Кобаса О. Д., Жук В. П. (2011)
Манасова Г. С. - Динамика содержания некоторых кальцийрегулирующих гормонов и маркеров ремоделирования костной ткани при неосложненном течении беременностии в ранний послеродовой период (2011)
Шунько Є. Є. - Окисна модифікація білків плазми крові у новонароджених у критичному стані, Тіщенко В. К., Омельченко Л. В., Стрижак С. К. (2011)
Серов В. Н. - Предменструальный синдром: тактика ведения пациенток в амбулаторно-поликлинической практике, Тютюнник В. Л., Твердикова М. А. (2011)
Горбань Н. Є. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок репродуктивного віку з ретенційними кістами яєчників на тлі хронічних запальних захворювань геніталій (2011)
Татарчук Т. Ф. - Сучасні підходи до вибору контрацепції в жінок з метаболічним синдромом, Касьянчук Н. Ю., Капшук І. М. (2011)
Баскаков П. Н. - Диагностика и лечение рубцовой деформации шейки матки, Османов Э. М., Петрова О. П., Залинян М. В. (2011)
Кравец О. М. - Лечение дистрофических заболеваний вульвы у женщин в период менопаузы, Васильева Л. А., Кучер Н. Н. (2011)
Бобрицкая В. В. - Тканеселективная фитотерапия метаболических расстройств при хирургической менопаузе (2011)
Прилуцкий А. И. - Оптимизация лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкая А. Б. (2011)
Волошин А. А. - Особенности гемостаза после лапароскопической консервативной миомэктомии (2011)
Давыдова Ю. В. - Лечение хронических воспалительных заболеваний хламидийной этиологии, Двулит М. П., Кнопик С. А. (2011)
Азимова Э. И. - К вопросу профилактики рецидива генитального герпеса у беременных с антенатальной гибелью плода в анамнезе, Султанов С. Н., Нишанова Ф. П. (2011)
Шинелева Е. Н. - Комплексное лечение патологии шейки матки и влагалища, вызванной вирусом простого герпеса, Маринкин И. О. (2011)
Джеломанова С. А. - К вопросу лечения урогенитального трихомониаза у женщин, Данькина И. А. (2011)
Долгушина В. Ф. - Эффективность Изопринозина в лечении хронического цервицита, ассоциированного с папилломавирусной инфекцией, Ахматова А. Н., Беренда М. А. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Невынашивание беременности у женщин позднего репродуктивного возраста с бесплодием в анамнезе, Чермак И. И. (2011)
Вальчук-Оркуша О.М. - Власне антропогенні дорожні ландшафти передгірських територій (2012)
Война І. - Антропогенні мікро смуги типів місцевостей їх суть і критерії виділення (2012)
Воловик В.М. - Етногеохронотоп: до постановки питання (2012)
Воровка В.П. - Ландшафтна унікальність акумулятивних кіс приазовської парадинамічної ландшафтної системи (на прикладі Північно-Західного Приазов’я) (2012)
Гаман Ю. - Перспективи розвитку активного туризму в Горганах і Свидовці, Матвіїв В. (2012)
Гетьман В.І. - Ландшафтно-рекреаційні ресурси Українських Карпат (2012)
Гілецький Й.Р. - Природно-географічне районування Українських Карпат як основа оптимізації природокористування у регіоні (2012)
Денисик Г.І. - "Згустки життя" - передгірські ландшафтні геоекотони (2012)
Дубиніна С.С. - Рослинний і ґрунтовий покрив схилів лісостепових геосистем півдня Середнього Сибіру (2012)
Дубіс Л.Ф. - Фази інтенсивного розвитку еолових процесів і дюноутворення Правобережної частини Українського Полісся (2012)
Дутчак М. - Долини гірських рік Буковинських Карпат, як найбільш освоєні та антропогенно перетворені геосистеми (2012)
Заблотовська А.Г. - Теоретико-методичні основи дослідження історико-культурних туристичних ресурсів з позиції рекреаційного природокористування (2012)
Іванов Є.А. - Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделювання, Ковальчук І.П. (2012)
Квасневська О.О. - Антропогенна топоніміка в географічних назвах Подільського Побужжя (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського