Павленко А. - Якість шкільної освіти й інтеграція до європейського освітнього простору (2016)
Шевчук Т. - Гуманітарна підготовка в технічних ВНЗ України (2016)
Зубик Л. - Визначення напрямів коригування змісту підготовки ІТ-фахівців (2016)
Одайник С. - Електронний документообіг: тенденції та проблеми впровадження в закладах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Grzegorzewska M. K. - The effectiveness of art therapy according to future teachers (2016)
Абрамович Т. - Базові компоненти професійної компетентності соціального педагога (2016)
Сушик Н. - Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків: теоретичний аспект (2016)
Ковальчук Н. - Складові пунктуаційної компетентності (2016)
Мандрик Н. - Міфи і реалії української мови (2016)
Скребкова М. - Особливості перекладу абревіатур та скорочень у англомовних комп’ютерних текстах (2016)
Шумський О. - До питання активізації автономної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Попель М. - Дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів математики та стану матеріально-технічного забезпечення навчального закладу в аспекті використання хмарних технологій (2016)
Лобода В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти, Наконечна Л. (2016)
Міщеня О. - Проблема формування самосвідомості молодших школярів (2016)
Шутяк В. - Робота з природними матеріалами в початкових класах (2016)
Олексін Ю. - Методична матриця навчальної теми з курсу історії України для 10 класу: "Україна на початку ХХ століття" (2016)
Куцоконь Л. - Формування біотичних знань студентів-біологів у Рівненському державному гуманітарному університеті (2016)
Лотоцька Л. - Вплив навчального процесу на стан здоров’я студентів медичних ВНЗ (2016)
Сойчук Р. - Технологія проведення тренінгу з виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2016)
Шумська О. - Організація позааудиторної діяльності студентів Харківського університету (історичний аспект) (2016)
Черніговець Т. - Формування естетичної культури майбутніх офісних працівників у вищому навчальному закладі, Джеджера К. (2016)
Артюх М. - Національні ідеї Софії Русової в практиці підготовки сучасного керівника закладів освіти (2016)
Давидюк Н. - Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті організації сучасної системи позашкільної освіти (2016)
Дяков І. - Просвітницька діяльність С. Русової та її вклад у розвиток освітніх установ (2016)
Кулик І. - Софія Русова про духовно-моральну спрямованість педагогічної концепції Григорія Сковороди (2016)
Лавріненко Л. - Окремі аспекти здоров’язбереження дітей у педагогічній спадщині С. Русової (2016)
Міленіна Г. - Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект (2016)
Турчин Т. - Зміст сучасної початкової загальної музичної освіти (2016)
Цимбалюк О. - Професійно-комунікативна педагогічна діяльність вихователя дошкільного закладу в контексті педагогічної спадщини С. Русової (2016)
Барабаш О. - Особливості діалогічної взаємодії на рівні "вчитель-учень" в умовах розвивального навчання, Мартинюк Л. (2016)
Вєтрова С. - Розвиток інтелектуально-творчих умінь молодших школярів прийомами драмогерменевтики (2016)
Городецька О. - Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку (2016)
Гулько О. - Філософський аналіз модернізаційних змін у змісті початкової освіти (2016)
Єремейчук Г. - Погляди на реформування системи початкової освіти України, Токарчук Т. (2016)
Кондратова В. - Розвиток художніх та творчих здібностей учнів в початковій школі (2016)
Романова О. - Підвищення якості превентивного виховання – шлях до формування здоров’язбережувального середовища (2016)
Савченко В. - Фізична культура в початковій школі: інноваційні підходи, методика викладання (2016)
Тарапака Н. - Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу наступності в дошкільній та початковій освіті (2016)
Химинець В. - Особливості формування еколого-економічних цінностей в учнів початкової школи, Химинець А. (2016)
Шевченко О. - Формування комунікативної компетентності студентів-гуманітаріїв у світлі галузевих наукових теорій (2016)
Яценюк Л. - До питання формування інклюзивної компетентності педагогів у контексті модернізації системи початкової освіти (2016)
Галковская Галина - Клинические исследования в Украине: актуальность и нерешенные проблемы (2013)
Лысенко Г. И. - Новости медицины. IgG4-связанное заболевание, Химион Л. В., Гармиш Е. А., Данилюк С. В., Ященко О. Б. (2013)
Шуба Н. М. - Гиперурикемия — мультиморбидная патология в ревматологии (2013)
Коваленко В. Н. - Биологические агенты: в чем отличие? , Борткевич О. П., Рекалов Д. Г., Медведчук Г. Я. (2013)
Дубинина Т. В. - Оптимизация обследования и лечения пациентов с болью в спине в поликлинической практике (2013)
Березин А. Е. - Ревматоидный артрит и кардиоваскулярный риск (2013)
Поворознюк В. В. - Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований, Дзерович Н. И., Ханс Д. (2013)
Яременко О. Б. - Клініко-рентгенологічні асоціації при різних варіантах базисної терапії ревматоїдного артриту, Микитенко Г. М. (2013)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства синовиальной жидкости у больных ревматоидным гонитом, Лукашенко Л. В. (2013)
Рижик В. М. - Частота виявлення та важливість верифікації МРТ-симптомів Ураження суглобів при ранньому ревматоїдному артриті, Вершиніна Д. В., Михальченко О. М., Ашихмін А. В., Дудій П. Ф., Черепінська О. П., Гретчин О. В. (2013)
Шуба Н. М. - Выбор структурно-модифицирующих и противовоспалительных препаратов у пациентов с остеоартрозом, Воронова Т. Д., Крылова А. С. (2013)
Благинина И. И. - Особенности психологического реагирования на болезнь и дифференцированный подход к коррекции тревожно-депрессивных расстройств у больных серонегативным артритом, Реброва О. А., Ребров Б. А. (2013)
Абрагамович О. О. - Баланс вегетативної нервової системи у хворих на системний червоний вовчак, діагностований дослідженням варіабельності серцевого ритму (огляд сучасної літератури та опис клінічного випадку) , Абрагамович У. О., Синенький О. В., Гута С. І. (2013)
Дайджест Дайджест - Влияние альфакальцидола и витамина D3 на прочность костной ткани, риск падений и переломов при остеопорозе различной этиологии (2013)
Заздравнов А. А. - Гіпосалівація — клінічний маркер та аграватор перебігу ревматоїдного артриту, ускладненого ураженням стравоходу, Андруша А. Б. (2013)
Чіпко Т. М. - Склеродермоподібний паранеопластичний синдром у пацієнта з раком шлунка: опис клінічного випадку, Головач І. Ю., Вельма І. В., Лазоренко О. О., Матійко В. М., Михальська Л. В., Мухомор О. І., Рибка В. М., Власенко А. М. (2013)
Синяченко О. В. - Ревматологія в міфології (2013)
Головач І. Ю. - Біографія лікаря Фрідріха Вегенера, що описав гранулематозний системний васкуліт. Що нам відомо про його нацистське минуле? (2013)
Вимоги до публікацій (оновлені) (2013)
Ватутин Н. Т. - Влияние сульфата железа на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы у.больных железодефицитной анемией на фоне ревматоидного артрита, Смирнова А. С., Шевелек А. Н., Комарова Е.Б. (2013)
Шуба Н. М. - Вивчення впливу хондроїтин сульфату-4,6 на щільність кісткової тканини та його ефективності у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Тарасенко Т. М. (2013)
Волошин О. І. - Випадок абдомінального ішемічного синдрому атеросклеротичного генезу у хворої на системний червоний вовчак, Копчак В. М., Копчак К. В., Волошина Л. О., Гончар Л. В., Кондратюк В. А., Андронік С. В. (2013)
Бур’янов О. А. - Особливості патогенезу, сучасні аспекти діагностики і лікування комплексного регіонарного больового синдрому, Омельченко Т. М., Котюк В. В. (2013)
Яременко О. Б. - Антидеструктивное действие базисных препаратов у больных с очень ранним, ранним и.поздним ревматоидным артритом, Микитенко А. Н. (2013)
Ребров Б. О. - Нові можливості в діагностиці та лікуванні раннього ревматоїдного артриту, Касинець С. С., Комарова О. Б. (2013)
Пеннер В. А. - Біль у.спині при остеопорозі: діагностика та лікування, Нішкумай О. І., Cкоробогатова О. В. (2013)
Головач И. Ю. - История описания болезни Кавасаки. Томисаку Кавасаки.— известный яп онский педиатр, автор системного васкулита у детей (2013)
Лукьянчук Е. - Ревматологические заболевания: современные подходы к диагностике и лечению (2013)
Коренєв М. М. - Остеоартроз у.підлітків: взаємозв’язок метаболічних порушень та змін імунологічного гомеостазу в його формуванні, Шевченко Н. С. (2013)
Дайджест Дайджест - Комплексное лечение остеопороза: бисфосфонаты и аналоги витамина D (2013)
Кузьміна А.П. - Підвищення цінності шкали CHA2DS2-VASc у визначенні ризику тромбоемболічних подій у пацієнтів із.хронічною ревматичною хворобою серця, Смiян С.I., Хакімова Т.В. (2013)
Борткевич О. П. - Місце стронцію ранелату в.т ерапії при остеоартрозі: нові спостереження та.сучасні клінічні дані, Білявська Ю. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у жінок із ревматоїдним артритом, Ханс Д., Карасевська Т. А., Дзерович Н. І. (2013)
Стигар М. В. - Ефективність стандартного лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від рівня лептину, Станіславчук М. А. (2013)
Эффективность и профиль безопасности нимесулида по данным сравнительных исследований (2013)
Казимирко В. К. - Труднощі діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці лікаря-ревматолога, Іваницька Л. М., Дубкова А. Г., Сілантьєва Т. С., Іванова Г. П., Полудненко М. Ф., Шарова М. В. (2013)
Тези наукових доповідей. VI Національний конгрес ревматологів України (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Некролог. Лисенко Григорій Іванович (2013)
Содержание (2013)
Горобець Ю. І. - Спінові хвилі в тонкій феромагнітній нанооболонці. Врахування ефектів дисипації, Куліш В. В. (2013)
Germanov A. B. - Atomic Structure in the Vicinity of Nanovoids and Features of These Defects, Ershova I. V., Kislitskaya E. V., Nazarov A. V., Zaluzhnyi A. G. (2013)
Остафійчук Б. К. - Структурні зміни в імплантованих іонами Не+ монокристалах ҐҐҐ в процесі природного старіння, Яремій І. П., Яремій С. І., Федорів В. Д., Уманців М. М., Томин У. О., Скакунова О. С. (2013)
Ющенко К. А. - О природе зёрен случайной ориентации в сварных швах монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов, Задерий Б. А., Гах И. С., Звягинцева А. В., Карасевская О. П. (2013)
Борча М. Д. - Локальные деформации в окрестности трещины сварочного шва никелевого сплава, определённые с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи, Звягинцева А. В., Ткач В. М., Ющенко К. А., Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю. (2013)
Писаренко Г. Г. - Неоднорідність макровластивостей твердого тіла як прояв недосконалої пружності конструкційного матеріалу, Майло А. М., Войналович О. В., Родічев Ю. М., Бодунов В. Є., Авраменко Д. С. (2013)
Дмитриева Г. П. - Износостойкость кобальт-карбидного эвтектического сплава в условиях газодинамического нагружения, Черепова Т. С. (2013)
Прокопенко Г. И. - Упрочнение поверхностного слоя алюминиевого сплава АМг6 с помощью комбинированной электроискровой и ультразвуковой ударной обработки, Мордюк Б. Н., Мазанко В. Ф., Ефимов Н. А., Пискун Н. А. (2013)
Долматов А. И. - Исследование и оптимизация технологии алмазного выглаживания деталей из нержавеющих сталей для авиационных двигателей и агрегатов, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Макогон Ю. Н. - Вплив Cu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001), Павлова О. П., Сидоренко С. І., Вербицька Т. І., Владимирський І. А., Фігурна О. В. (2013)
Булик І. І. - Зміна мікроструктури Sm2Cо17 під час диспропорціонування у водні, Бурховецький В. В., Таренков В. Ю., Лютий П. Я. (2013)
Титул, зміст (2016)
Григораш О. В. - Дослідження податкового стимулювання розвитку малого підприємництва у промисловості (2016)
Dzyad O. - Assessment of market access for agricultural goods in the eu regional trade agreements (2016)
Дідик А. М. - Аналізування податкових альтернатив підприємств у контексті забезпечення полівекторного розвитку (2016)
Тарасенко А. В. - Методика оцінки та аналіз рівня інфраструктурного забезпечення аграрного сектору України (2016)
Булеца Н. В. - Регулювання міжбюджетних відносин при забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Оптимізація бюджету рекламодавців, як учасників ринку контекстної реклами, Сташкевич Д. С. (2016)
Парубець О. М. - Дослідження сутності мережевих об’єднань транспорту як економічної категорії (2016)
Кліпкова О. І. - Дослідження та аналіз процесу комерціалізації ідей та результатів інноваційної діяльності в Україні: правовий та економічний аспекти (2016)
Залунина О. М. - Формирование оптимального масштаба выпуска строительных материалов (2016)
Карпій О. П. - Характеристика моделей розвитку послуг мережі автозаправних комплексів (2016)
Полінський О. М. - Управління ризиками впровадження інноваційних проектів на машинобудівних підприємствах, Ширін А. Л. (2016)
Мороз О. С. - Розробка механізму управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств (2016)
Гринько П. Л. - Дослідження формування інвестиційної політики підприємств як важливого фактору їх стратегічного розвитку (2016)
Грінько А. П. - Використання функціонального підходу для цілей ефективного управління та обліку витрат підприємств ресторанного господарства, Кваша О. О. (2016)
Бояринова К. О. - Інноватизація та інтелектуалізація виробничого середовища машинобудівного підприємства (2016)
Педько І. А. - Класифікація інформації для прогнозування діяльності промислових підприємств (2016)
Кравченко М. О. - Методологічні засади системного аналізу економічної стійкості промислових підприємств (2016)
Мустеца І. В. - Розробка методики оцінки якості основних засобів підприємств готельного господарства (2016)
Акулюшина М. О. - Дослідження необхідності застосування програмно-цільових методів планування в управлінні розвитком промислового виробництва (2016)
Козик В. В. - Модифікація матриці Бостонської консультаційної групи в стратегічному управлінні підприємством, Соловій Х. Я. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Асaад М. - Функциональное обеспечение игровой деятельности квалифицированных спортсменов в баскетболе, Сушко Р. (2015)
Андрейцев В. - Особенности соревновательной деятельности борцов вольного стиля, Яременко В. (2015)
Джаббар Б. - Факторы совершенствования структуры специальной физической подготовки футболистов на этапе специализированной базовой подготовки (2015)
Kozin V. - Composition of game situations in the solution hockey player’s motorial tasks, Zykov O. (2015)
Козлова О. - Особливості техніки потрійного стрибка найсильніших спортсменів світу (2015)
Шкребтій Ю. - Оцінювання технічної складності довільних композицій у синхронному плаванні, Рудковська Т., Кожух Н. (2015)
Апайчев А. - Мотивационные предпочтения в выборе видов двигательной активности мужчин второго зрелого возраста (2015)
Вако І. - Особливості використання прийомів рукопашного бою в умовах оперативних дій співробітниками спеціальних служб (2015)
Вітомський В. - Фізична реабілітація дітей із вродженими вадами серця: огляд зарубіжного досвіду та досягнень (2015)
Дикий Б. - Застосування ритмічної дихальної гімнастики за системою Хатха-Йога в поєднанні із загартовуванням та аутогенним тренуванням у фізичній реабілітації гіпертонічної хвороби ІІ стадії (2015)
Жарова І. - Порушення діяльності основних функціональних систем та оцінка адаптаційних можливостей організму підлітків із ожирінням як фактори, що визначають характер і спрямованість заходів фізичної реабілітації (2015)
Євстігнеєва І. - Підготовка до тренерської діяльності магістрів вищої школи (2015)
Іваній І. - Модель формування фізичної культури особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2015)
Калита Л. - Проблеми формування та становлення спортивного бренду, Смірнова В. (2015)
Лях-Породько О. - Особливості підготовки та проведення IX Всесокільського зльоту 1932 року (2015)
Клименко Г. - Медико-біологічні аспекти фізичного виховання студенток, Коваль С., Ільїн В., Філіппов М. (2015)
Сіренко П. - Особливості інтерференційної електроміограми m.tensor fasciae latae у кваліфікованих футболістів у вправі "Відведення ноги стоячи" (2015)
Есентаев Т. - Олимпийский спорт в современном мире (2015)
Коваленко Н. - Негативні фактори, які впливають на відомих спортсменів у спорті вищих досягнень (2015)
Xадер С. - Анализ сферы оздоровительной физической культуры в Палестине (2015)
Чопілко Т. - Теоретичне обґрунтування ефективності індивідуального підходу до побудови тренувального процесу зі спеціальної фізичної підготовки футбольних арбітрів, Ніколаєнко В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Дзогій Т. - Напрями вдосконалення підготовки кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на основі застосування позатренувальних засобів (2015)
Есентаев Т. - Современная система подготовки спортсменов в олимпийском спорте и ее внешняя среда (2015)
Коваленко Н. - Сучасні проблеми спортсменів України у спорті вищих досягнень (2015)
Тихоненко Я. - Раціональний склад тренувальних засобів удосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих бігунів на середні дистанції (2015)
Древел Х. С. - Особенности построения спортивной подготовки футбольного клуба Премьер-лиги Ирака в течение годичного цикла (2015)
Чайковський Є. - Вдосконалення спеціальної фізичної підготовки висококваліфікованих танцюристів, Іванов А. (2015)
Шкребтій Ю. - Контроль технічної і спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у синхронному плаванні, Рудковська Т., Кожух Н. (2015)
Зубковська Є. - Спосіб життя українських чоловіків як чинник ризику хронічної захворюваності та передчасної смертності (2015)
Луценко Л. - Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів, Бодренкова І. (2015)
Сергиенко К. - Организационно-методические подходы к физическому воспитанию младших школьников со сниженным зрением, Хабиб Д. (2015)
Хадер С. - Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді (2015)
Козак А. - Загальна характеристика формування перцептивних вмінь у майбутніх учителів з фізичної культури, Толкунова І. (2015)
Анікєєв Д. - Фізичне виховання студентської молоді США після Другої світової війни (2015)
Дев’ятаєва О. - Перспективи розвитку пляжних ігрових видів спорту у контексті сучасних тенденцій міжнародного спортивного руху, Кропивницька Т. (2015)
Матвєєв С. - Актуальні проблеми підготовки спортсменів-футболістів до Спеціальних Олімпіад, Ярмоленко М., Гончаренко Є. (2015)
Таламова І. - Изменение биоэлектрической активности головного мозга и саккад после курса нейробиоуправления у спортсменов-единоборцев (2015)
Шахліна Л. - Побудова тренувального процесу в базовому мезоциклі підготовчого періоду спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, Чистякова М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Подгаєцький А. А. - Походження пізньостиглих і дуже пізньостиглих міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Кравченко Н. В., Крючко Л. В. (2015)
Бакуменко О. М. - Формування кількості колосків основного колоса в F1 пшениці м’якої озимої (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість гібридів першого покоління пшениці озимої проти бурої іржі в умовах північно-східного Лісостепу (2015)
Рябовол Я. С. - Адаптація клонованого рослинного матеріалу жита озимого до умов ex vitro, Рябовол Л. О. (2015)
Кожушко Н. С. - Адаптивні реакції нематодостійких сортів картоплі на різні агроекологічні умови формування врожайності та якості, Сахошко М. М. (2015)
Оничко В. І. - Вплив удобрення та норм висіву насіння на врожайність різних за морфотипом сортів гречки, Бердін С. І., Ткаченко О. М. (2015)
Оничко Т. О. - Особливості формування продуктивності та якості зерна сучасних сортів пшениці озимої, Собко М. Г. (2015)
Штукін М. О. - Особливості формування оптимального гібридного складу кукурудзи для умов північно-східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2015)
Подгаєцький А. А. - Вплив зовнішніх умов на кількість бульб у гнізді сортів картоплі білоруської селекції, Коваленко В. М., Києнко З. Б. (2015)
Кабанець В. М. - Шлях становлення селекції гречки в Інституті сільського господарства Північного сходу, Страхоліс І. М. (2015)
Дубовик О. О. - Екологічне вивчення різних за географічним походженням сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України, Дубовик В. І. (2015)
Лозінська Т. П. - Продуктивний потенціал нових сортів пшениці ярої в умовах Лісостепу України (2015)
Лихолат Ю. В. - Стан дерноутворюючих рослин (на прикладі Setaria viridis (L.) Beauv. та Elytrigia repens (L.) Nevski) за хронічного впливу полютантів, Россихіна-Галича Г. С., Борисова О. І. (2015)
Скляр В. Г. - Ценотичні оптимуми дрібного підросту сосни звичайної в лісах Новгород-Сіверського Полісся (2015)
Бондарєва Л. М. - Порівняльний аналіз віталітетної структури злаків та бобових на заплавних луках північного сходу України в умовах пасквальних та фенісиціальних навантажень, Кирильчук К. С. (2015)
Положенець В. М. - Поширення порошистої та сріблястої парші бульб картоплі в зоні Правобережного Полісся України, Гуторчук С. Л., Фещук О. М. (2015)
Рожкова Т. О. - Польова інфекція насіння і зерна пшениці озимої, Бортник Т. С., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2015)
Говорун О. Л. - Фітосанітарний стан посівів зернових культур Сумської області та основні шляхи його поліпшення, Татаринова В. І., Власенко В. А., Деменко В. М., Хілько Н. В. (2015)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та водопроникність грунту, Полетаева Н. C. (2015)
Крижанівський В. Г. - Вологозабезпеченнсть рослин гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку (2015)
Мислива Т. М. - Мідь у грунтах агро- та урболандшафтів Житомирського Полісся, Білявський Ю. А. (2015)
Герасимчук Л. О. - Cu, Zn, Pb та Cd в агроселітебних ландшафтах південно-західної частини м. Житомир (2015)
Лопушняк В. І. - Залежність рівня продуктивності ячменю ярого від норм внесення мінеральних добрив та позакореневих підживлень в умовах західного Лісостепу, Вега Н. І. (2015)
Карбівська У. М. - Баланс поживних речовин дерново-підзолистого ґрунту за вирощування бобових трав, Турак О. Ю. (2015)
Турак О. Ю. - Вплив мінеральних добрив на агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту за різноглибинного основного обробітку у ланці польової сівозміни (2015)
Мартиненко В. М. - Динаміка зміни кислотності чорноземного ґрунту під дією дефекату в сівозміні, Сіряк М. М., Несін І. В. (2015)
Харченко О. В. - Екологічна оцінка різних сівозмін за балансом гумусу, Масик І. М., Міщенко Ю. Г., Давиденко Г. А. (2015)
Мандзюк Р. І. - Особливості впливу фенологічних фаз підщеп на приживлюваність ялиці цільнолистої (Abies Holophylla Maxim.), Ярощук Р. А., Жила А. С. (2015)
Токмань В. С. - Особливості вегетативного розмноження Thuja Occidentalis L. в умовах Сумського НАУ, Киричок Я. С. (2015)
Мельник Т. І. - Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України, Сурган О. В. (2015)
Дмитрик П. М. - Вплив умов розвитку рослин Foeniculum vulgare на лабораторну схожість насіння (2015)
Жатов О. Г. - Агроекологічні особливості вирощування cортів-популяцій соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І., Жатова Г. О., Масюченко О. М. (2015)
Бутенко А. О. - Вплив видового складу багатокомпонентних сумішок однорічних кормових культур та частки компонентів в них на продуктивність і якість корму, Глупак З. І. (2015)
Троценко В. І. - Особливості формування густоти та урожайність посівів вівса плівчастого й вівса голозерного, Ільченко В. О., Жатова Г. О. (2015)
Троценко В. І. - Оцінка ефективності вирощування вівса з різними елементами технології в умовах північно-східного Лісостепу України, Ільченко О. В., Ільченко В. О. (2015)
Мельник А. В. - Стан та перспективи вирощування гірчиці в світі та на Україні, Жердецька С. В. (2015)
Каленська С. М. - Формування показників структури врожаю пшениці твердої ярої залежно від елементів технології вирощування, Шутий О. І. (2015)
Каленська С. М. - Структура та урожайність сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та системи удобрення за вирощування в Правобережному Лісостепу України, Жовтун М. В. (2015)
Карпенко Л. Д. - Якість зерна пшениці ярої під впливом норм і строків сівби, Новицька Н. В. (2015)
Джемесюк О. В. - Вплив підживлення на вміст пігментів у рослинах та врожайність сої, Новицька Н. В. (2015)
Токар Б. Ю. - Фотосинтетична діяльність посівів ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту (2015)
Гончар Л. М. - Розвиток стресу в рослинах нуту та активність імунної відповіді антиоксидантних ферментів за передпосівної обробки насіння, Щербакова О. М., Лаукерт К. О. (2015)
Глупак З. І. - Особливості удобрення сорго зернового в умовах північно-східної частини Лісостепу України, Радченко М. В. (2015)
Давиденко Г. А. - Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Великописарівського району Сумської області, Сенченко Н. К. (2015)
Лях В. В. - Повторне цвітіння плодових рослин та його причини (2015)
Тютюнник В. А. - Урожайність та стабільність параметрів продуктивності ріпаку ярого залежно від морфотипу рослин, Жатова Г. О. (2015)
Борзих О. І. - Саліцилова кислота – екологічний фактор контролю грибкових хвороб в агроценозах польових культур (2015)
Воробйова О. М. - Чулаківська школа: від заснування – до сьогодення (2015)
Буравцова Є. Б. - Формування читацьких інтересів учнів середніх класів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Ружина В. І. - Система морального виховання у спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Червотока І. І. - Формування гуманізму, людяності як якості особистості засобами творів В. О. Сухомлинського (2015)
Гаврилюк О. С. - Організація дослідно-експериментальної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Кіріяк С. Г. - Формування позитивного іміджу навчального закладу, Кучер О. С. (2015)
Корж С. С. - Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (2015)
Сисоєнко В. М. - Ресурсне забезпечення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді (2015)
Ткач О. О. - Використання інтерактивних технологій у підготовці та проведенні засідань педагогічної ради (2015)
Юзбашева Г. С. - Блог учителя як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з хімії, Коромислова А. Г. (2015)
Гаврилюк І. В. - Диференційований підхід у логопедичній роботі з дітьми з дитячим церебральним паралічем (2015)
Кеда С. Ф. - Виховання професійно важливих якостей майбутніх медичних працівників як необхідна складова розвитку їхньої життєвої компетентності (2015)
Компаніченко Н. М. - Формування особистості вчителя в системі педагогічної атестації (2015)
Савицкая Л. Г. - Речедвигательный тренинг как эффективный метод речевого развития детей с задержкой психического развития (2015)
Степанова В. В. - Формирование элементарных математических представлений у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (2015)
Абрамова С. А. - Активізація пізнавальної діяльності дітей з розумовими вадами на уроках географії у спеціальній школі (2015)
Акіменко В. М. - Формування культури взаємин учнів старшого шкільного віку (2015)
Антонюк Н. В. - Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2015)
Бєлоусова Н. Г. - Музейна справа як засіб формування патріотичних якостей школярів (2015)
Власенко Л. Н. - Обобщение материала о профилактике токсикомании при изучении биологии в 6 классе (2015)
Дегтярьова Л. В. - Роль громадянського виховання у становленні духовності громадянина (2015)
Ігнатченко Г. І. - Особливості роботи соціального педагога з дітьми з особливими потребами (2015)
Кисіль Т. О. - Заочні подорожі як засіб комунікативного розвитку учнів з особливими освітніми потребами (2015)
Ковалёва И. В. - Эстетическое воспитание как средство формирования личности (2015)
Козлова Л. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови і літератури (2015)
Поліщук І. А. - Формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури засобами інтерактивного навчання (2015)
Сергєєва Т. П. - Моральність і духовність – важливі чинники національного виховання школярів (2015)
Фролова В. І. - Формування моральних якостей учнів у сучасному ліцеї (2015)
Харламова А. П. - Особливості формування мовлення у дітей із порушеннями слуху, Литвиненко Г. О. (2015)
Шевченко Л. В. - Типологія навчальних текстів у структурі сучасного уроку мови (2015)
Бабич Н. А. - Методи та прийоми аналізу повісті Лесі Ворониної "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9" у родинознавчому аспекті (2015)
Зінов’єва О. Р. Супровід уроку в початковій школі мультимедійною презентацією - (2015)
Киселёва Т. Н. - Формирование культуры предпринимательства в процессе внеклассной работы с учащимися (2015)
Кіриєнко Т. С. - Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи в позакласній діяльності (2015)
Назаренко Л. М. - Духовний вимір вивчення світової літератури в загальноосвітній школі, Шерстньова О. П. (2015)
Скачкова О. С. - Співпраця з громадськими екологічними організаціями як засіб формування екологічної свідомості учнів (2015)
Сокол Л. А. - Роль казки у вивченні математики (2015)
Чуманська С. О. - Роль факультативних занять та курсів за вибором у формуванні інтересу до знань з математики та здійсненні соціалізації учнів (2015)
Pysaienko L. V. - Non-verbal communicationin Foreign Language Teaching (2015)
Булахова С. П. - Психолого-педагогічна підтримка родин, які виховують дітей із проблемами в розвитку (2015)
Доровских Л. В. - Акция как новая форма работы школьного психолога (2015)
Машталер А. С. - Розвиток дрібної моторики у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (2015)
Петрова О. В. - Психолого-педагогическое сопровождение детей в период адаптации к условиям учебного заведения временного пребывания (2015)
Слободенюк Л. І. - Психологічний супровід інклюзивного навчання в початковій школі, Петрова Н. М. (2015)
Кемпе В. Ю. - Проблеми дотримання авторського права в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2015)
Самчук Л. І. - Інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень установ НАПН України – пріоритетний напрям діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2015)
Тарнавська С. В. - Вища школа УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років: радянська історіографія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Титул, зміст (2015)
Красноруцький О. О. - Закономірності та принципи функціонування систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств, Азізов О. Р. (2015)
Мішенін Є. В. - Стале землекористування у контексті забезпечення продовольчої безпеки: національні та глобальні аспекти, Дутченко О. М., Ярова І. Є. (2015)
Жудро М. М. - Концептуальная методология исследования экономической сущности понятия "экономический потенциал" предприятия (2015)
Дашутіна Л.О. - Експортний потенціал Сумської області і можливості його реалізації на світовому ринку (2015)
Коць О. О. - Перспективи розвитку українських ТНК та їх вплив на національну економіку, Негрій І. Ю. (2015)
Волченко Н. В. - Продовольча безпека: регіональний аспект (2015)
Стоянець Н. В. - Особливості типологізації прогнозів розвитку регіону з урахуванням різних підходів (2015)
Кошкалда І. В. - Теоретичні засади спеціалізації сільськогосподарських підприємств, Трегуб О. М. (2015)
Крутько М. А. - Принципи побудови організаційно-економічних механізмів агропромислової інтеграції, Калініченко С. М. (2015)
Лозинська І. В. - Формування споживчого ринку м`ясо-молочної продукції (2015)
Прозоров Р. Г. - Формування організаційної структури управління логістичною системою в сільськогосподарських підприємствах з виробництва продукції молочного скотарства (2015)
Зіньцьо Ю. В. - Місце фермерських господарств в організаційній структурі агробізнесу (2015)
Жахов Н. В. - Состояние, тенденции и перспективы государственной поддержки сельскохозяйственного производства (2015)
Гіржева О. М. - Теоретико-методологічні аспекти удосконалення галузевої структури виробництва сільськогосподарських підприємств (2015)
Зайцев Ю. О. - Тенденції та перспективи розвитку вітчизняного аграрного виробництва (2015)
Соломатіна Т. В. - Пріоритетні напрямки державної підтримки рослинництва України: міжнародний досвід, Хромяк В. М. (2015)
Domańska T. - The Legal And Organizational Conditions Of Development Of The Dairy Cooperatives In Poland, Shulieshova I. (2015)
Мартинюк Н. В. - Удосконалення мотиваційного механізму розвитку персоналу аграрних підприємств (2015)
Dubnevych Yu. V. - The Development Of Hopgrowing And The Basic Ways Of Its Improvement In Ukraine (2015)
Самойлик Ю. В. - Концептуальні підходи до формування логістичних систем на ринку м’яса та м’ясопродукції (2015)
Ніценко В. С. - Збутова політика аграрних підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Ільїн В. Ю. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: питання методології (2015)
Черевко Д. Г. - Характеристика конкурентоспроможності підприємства в економічній системі АПК, Сікора О. А., Іваницька Г. Б. (2015)
Бірченко Н.О. - Механізми трансферу ризиків в менеджменті різних за масштабами аграрних підприємств (2015)
Захарченко О. В. - Управління ресурсозбереженням на підприємстві, Скарбовий С. С., Мартинюк Д. Ю. (2015)
Доронін А. В. - Конкурентоспроможність виробництва біопалива на підприємствах АПК в контексті продовольчої безпеки України (2015)
Гик В. В. - Визнання витрат на інновації: вітчизняна практика та міжнародний досвід (2015)
Ільїна О. В. - Формування системи управління інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2015)
Жудро В. М. - Инструменты текущей оценки ключевых факторов устойчивости предприятия (2015)
Клєцова Н. В. - Робота в умовах фінансової кризи України (2015)
Височан О. С. - Характеристики обліково-інформаційних потоків в теорії облікових фільтрів (2015)
Ладнюк В. Я. - Дослідження факторів впливу на відшкодування фізичного та морального зношування необоротних активів промислових підприємств (2015)
Кіц М. В. - Фінансовий стан та проблеми розвитку великотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Мавріна А. О. - Проблеми впровадження та реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Карий О. І., Процак К. В. (2015)
Монастирська Т. Б. - Організаційно-функціональний механізм документального забезпечення ОСББ: системно-аналітичний зріз (2015)
Коваль З. О. - Економічна ефективність залучення громадських інституцій до розробки та реалізації програм з розвитку підприємництва, Коваль Я. Б. (2015)
Стефінін В. В. - Напрями розвитку екологічного сільгоспвиробництва в кризовий період, Сус Т. Й. (2015)
Воронцова А. С. - Порівняльна характеристика фінансового забезпечення cфери надання соціальних послуг (2015)
Васильєв О. В. - Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці, Німкович А.І. (2015)
Дунаєв І. В. - Modernization of regional economic policy in the light of modern scientific approaches (2015)
Крикун О. О. - Трансформаційні процеси розвитку сучасного ринку праці в Україні (2015)
Крикун Ю. Г. - Дослідження достатності інноваційної інфраструктури України для виходу на світові ринки (2015)
Курганська М. К. - Сучасний стан та тенденції розвитку будівельних підприємств регіонів України в умовах кризи (2015)
Луганська Є. Д. - Інфраструктурне забезпечення формування та функціонування інноваціно-промислових комплексів у регіонах (2015)
Навроцький О. О. - Структурні пріоритети розвитку експорту регіонів України, Андрієвська О. О. (2015)
Пугач Б. Я. - Проблема точности научного знания (2015)
Родченко В. Б. - Decentralization in ukraine from the position inclusive grows, Новікова А. Є. (2015)
Сурменелян О. Р. - Енергозбереження як фактор економічної безпеки промисловості України (2015)
Черненко Ю. Ю. - Аналіз основних каналів збуту свіжих овочів сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Якименко О. В. - Аналіз рівня інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України (2015)
Браташ М. А. - Управління спільним майном співвласників багатоквартирних будинків: законодавчий аспект (2015)
Гусак Ю. В. - Складові та напрями формування організаційно-ресурсного потенціалу промислових підприємств України (2015)
Ковалевська А. В. - Інструменти цілевстановлення на підприємстві: методичний аспект (2015)
Кондратенко Н. О. - Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України, Макарова Г. С. (2015)
Петрова Н. Ф. - Методичне забезпечення оцінки ризиків підприємства (2015)
Петрушенко Т. В. - Шляхи вдосконалення та зміцнення фінансової стійкості підприємства (2015)
Рекун Г. П. - Innovative changes in human resource management in terms of economic turbulence in Ukraine, Сардак Я. І., Пастухова Н. В. (2015)
Тарадай В. Н. - Фактори та резерви підвищення ефективності використання ресурсів розвитку промисловості регіону (2015)
Ткаченко Ю. В. - Theoretical and methodological bases of enterprise’s competitiveness on the global market, Рихлюк М. М. (2015)
Урсалов Є. І. - Алгоритм управління фандрайзинговою діяльністю для об’єктів соціального підприємництва (2015)
Вихідні дані (2015)
Назаренко О. В. - Про реальність структурних змін в національній економіці України, Решетняк Н. Б., Єгорова О. Ю. (2015)
Сикетина Н. Г. - Падение объемов промышленного производства в Украине и пути выхода из кризиса, Клочко Ю. А., Камчатная-Степанова Е. В. (2015)
Леонова О. О. - Неофіційна економіка України: аналіз стану та напрями детінізації (2015)
Рета М. В. - Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств, Пляка Г. О. (2015)
Ларка Л. С. - Особливості проведення маркетингових досліджень конкурентного середовища підприємства, Жабська О. В. (2015)
Блага В. В. - Синергетичний підхід до дослідження фази кризи фінансової системи підприємства, Благой В. В., Марченко І. Ю., Романченко К. Г. (2015)
Погорелова Т. А. - Система мотивации и стимулирования труда персонала на предприятии, Пузач Е. К., Кутик Ю. С. (2015)
Кузьменко Л. В. - Відтворення основних форм власності – необхідна умова створення сучасної держави Україна (2015)
Рябова Т. В. - Соціальна відповідальність бізнесу як фактор збалансування ринку праці, Шаша Л. І. (2015)
Попадинець О. В. - Соціалізація економіки як мета та напрямок трансформації економічної системи сучасного капіталізму (2015)
Степанова О. В. - Визначення показників для оптимального розміщення продуктивних сил (2015)
Гапоненко О. Є. - Практичний аспект взаємозв’язку управлінського та податкового обліку (2015)
Фальченко О. О. - Удосконалення організації обліку основних засобів підприємства, Назарчук Є. В. (2015)
Кобєлєва Т. О. - Методи оцінювання ефективності реклами та її впливу на споживачів, Марчук Л. С. (2015)
Тимофєєва К. О. - Методичні засади вивчення організаційного підходу до процесу формування структури інноваційного кластеру регіону, Погорєлов С. М. (2015)
Артеменко Н. В. - Нематеріальні активи: основи бухгалтерського обліку та оцінки, Ширяєва Н. В. (2015)
Крамськой Д. Ю. - Застосування оптимізаційних методів оцінки та розрахунку чисельності персоналу в організаціях, Сидоренко Ю. В., Мороз Ю. І. (2015)
Побережна Н. М. - Напрямки удосконалення систем оплати праці персоналу підприємства, Пантелєєв М. С., Чижик А. Г. (2015)
Максименко Я. А. - Деякі аспекти інтеграції України до світової економічної системи (2015)
Казарян А. А. - Дослідження існуючих методів розподілення непрямих витрат та їх вплив на встановлення собівартості продукціїї на підприемстві (2015)
Мелень О. В. - Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення, Холондач Ю. Ю. (2015)
Гололобова О. М. - Аналіз рівня використання потенціалу енергозбереження в промисловості України, Ларка М. І. (2015)
Сусліков С. В. - Сутність і структура інноваційного потенціалу організації, Сусліков А. В., Колчіна В. О. (2015)
Гриньова В. М. - Визначення комерційного потенціалу та розміру збитків від порушення прав об’єктів інтелектуальної власності на промислових підприємствах, Ілляшенко С. М. (2015)
Куделя В. І. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізниці (2015)
Перерва П. Г. - Экономическая сущность санации и реструктуризации промышленных предприятий, Товажнянский В. Л. (2015)
Яковлєв А. І. - Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності в Україні, Косенко О. П., Ткачов М. М. (2015)
Погорєлов І. М. - Методичні основи факторного аналізу виробництва в умовах ринкових відносин (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Чуприна Л. В. - Теоретичні аспекти внутрішнього контролю банків, Філіпська Д. Є. (2015)
Юр'єва І. А. - Моделі соціальної відповідальністі, Касян О. В. (2015)
Косенко А. В. - Інноваційна модель розвитку української економіки: вплив інноваційних та науково-технічних пріоритетів, Іваненко Л. С. (2015)
Рета М. В. - Проблемы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Украине, Гаркавенко И. В. (2015)
Благая В. В. - Мотивационный механизм управления инновационными процессами, Благой В. В., Шевердина А. В., Свиязов М. В. (2015)
Крамськой Д. Ю. - Дослідження сучасних методів управління витратами та їх застосування на етапах життєвого циклу продукції, Вашкіс В. Д., Матяж О. А. (2015)
Александров В. В. - Визначення пріоритетних напрямків залучення інновацій у діяльність підприємства, Цюпка Д. А. (2015)
Гриценко Н. В. - Лидерство руководителя, как мотивация работников к добросовестному и инициативному труду (2015)
Рета М. В. - Сучасні питання організації обліку нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами, Вергелес Ю. С. (2015)
Побережна К. В. - Активізація трудових ресурсів підприємства як запорука його інноваційного розвитку, Верютіна В. Ю. (2015)
Гармаш С. В. - Закордонний досвід трансформацій національних економік та можливість його застосування в Україні в умовах загострення системної кризи (2015)
Чернобровкіна С. В. - Сучасний стан та проблеми металургійної та машинобудівної промисловості України (2015)
Білоцерківський О. Б. - Сучасний стан і тенденції розвитку електроенергетики України, Ширяєва Н. В. (2015)
Погорєлов С. М. - Дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства, Леденко О. В., Матяж О. А. (2015)
Перерва П. Г. - Совершенствование методов определения уровня качества и конкурентоспособности средств малой авиации, Махир Халид Наиф Хиляд (2015)
Погорелов И. Н. - Методические подходы к изучению показателей финансового состояния предприятия (2015)
Погорєлова Т. О. - Моральне та матеріальне стимулювання праці на сучасному етапі ринкових відносин, Юрченко В. А. (2015)
Рубан Л. О. - Особливості аналізу фінансового стану підприємств за сучасною формою балансу (2015)
Артеменко Н. В. - Облік у бюджетних установах: проблеми реформування та напрями їх вирішення (2015)
Полозова Т. В. - Графоаналітична модель діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства в контексті економічної безпеки (2015)
Абрамов Ф. В. - Чинники сталості умовно неефективних формальних правил (2015)
Чмелева О. С. - Проблемы тенденций развития Украины в современных условиях ведения бизнеса, Виленская К. М. (2015)
Климова С. О. - Аналіз перспектив співробітництва українсько-польських промислових підприємств (2015)
Колотюк О. І. - Процес планування інноваційної стратегії організації, Будякіна Ю. О. (2015)
Линник О. І. - Облік прибутку та визначення резервівзабезпечення прибутковості підприємства, Задорожна О. С. (2015)
Фальченко О. О. - Особливості формування фінансових результатів, Артеменко О. І. (2015)
Казмирчук С. В. - Геймификация как эффективное маркетинговое средство привлечения и удержания клиентов, Ларка Н. И., Ларка А. В. (2015)
Кобєлєв В. М. - Інновації як підхід антикризового управління на підприємствах машинобудування, Карпєєва М. М. (2015)
Погорелов Н. И. - Методика определения экономической эффективности ремонта, Погорелов И. Н. (2015)
Ковальов Є. В. - Фактори подолання економічної небезпеки, Леонова О. О. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Волошин М. М. - Трансформации биографических реалий в поэтическом мире В. Малахиевой-Мирович (2014)
Калініченко М. М. - Герман Мелвілл, митець без біографії (2014)
Маценка С. П. - Музика як складова біографічного тексту (2014)
Павленко Ю. Ю. - Письмо про Себе фікційного суб’єкта: модус біографії на перетині методологій (2014)
Пархета Я. В. - Епістолярій Григора Тютюнника: проблема стосунків з матір’ю (2014)
Тузков С. А. - Готическая традиция в творчестве Говарда Лавкрафта (2014)
Чернокова Е. С. - Семантика и поэтика автобиографизма в лирике окопных поэтов (2014)
Шабаль К. С. - Втілення авторської свідомості крізь наратив головного персонажа у "Записках українського самашедшого” Ліни Костенко (2014)
Жаданов Ю. А. - Художня модель хронотопу в антиутопічному жанрі другої половини ХХ століття, Кулікова І. І. (2014)
Кулик А. О. - Біографічна проза В. Врублевської в аспекті жанрових домінант (2014)
Куницька І. В. - Роман-біографія в контексті модерністської естетики (на матеріалі роману В. Вулф "Орландо”) (2014)
Левчук Ю. О. - Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості Лесі Українки) (2014)
O'Dwyer M. - Julien Green et l’art de la biographie (2014)
Шахова К. І. - Автобіографічна жанрова домінанта записок Уляни Кравченко "Спогади учительки” (2014)
Астрахан Н. І. - Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми (2014)
Волковинський О. С. - Алегореза байки Г. Сковороди "Змія и буффон” в аспекті офітських символів і міфологем (2014)
Громик А. О. - Сучасні франкомовні дослідження біографічних текстів: пролегомени (2014)
Дынниченко Т. А. - Биографический подтекст повестей А. Жида "Тесные врата” и "Пасторальная симфония” (2014)
Штанюк О. М. - Роман Ч. Ачебе "Мурашники савани” як метафора актуального нігерійського соціуму (2014)
Щур О. П. - Аспекти конструювання ідентичності митця в темпоральному вимірі (на матеріалі текстів Наталени Королевої) (2014)
Біляцька В. П. - Художньо-біографічна модель образу Мазепи в сучасних історичних романах у віршах (2014)
Grivina V. - Interrelation between the Author and the Text in W. S. Burroughs’s Naked Lunch and Chuck Palahniuk’s Fight Club (2014)
Коршунова С. І. - Біографічні паралелі як підстава типологічного вивчення творчості Джорджа Орвелла та Івана Багряного, Кобута С. С. (2014)
Гальчук О. В. - "Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації (2014)
Корнійчук Т. В. - Життєпис І. Котляревського в романі Б. Левіна "Веселий мудрець” (2014)
Левицька О. С. - Загадки біографії Томаса Гарді: спроба прочитання у творчості Джона Фаулза (2014)
Рарицький О. А. - Автобіографії шістдесятників: художній та фактологічний модуси сприйняття (2014)
Ткаченко Р. П. - В. Сухомлинський у повісті І. Цюпи "Добротворець” (2014)
Рихло П. В. - Англійська лірика початку ХХ століття як феномен модернізму (2014)
Ткач С. В. - Концептуальні основи організації валютної системи держави (2015)
Чайка І. В. - Ринок праці України: основні підходи до визначення (2015)
Круглянко А. В. - Пріоритетні напрями розвитку економіки регіонів на основі визначення конкурентних переваг на прикладі Чернівецької області, Тарантюк І. М. (2015)
Гнатишина Н. Д. - Капітальні інвестиції підприємств торгівлі україни: тенденції та перспективи (2015)
Давлєтбаєва Н. Б. - Напрями і механізми підвищення інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості (2015)
Романчук А. Л. Рилєєв С. В. - Питання екологічної спрямованості інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Кифяк В. Ф. - Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області (2015)
Кірєєв І. А. - Проблеми розвитку туристичної галузі Буковини в умовах кризи (2015)
Kurzeja Monika - Ecological Solutions in Hotel Industry, Kotliński Wacław (2015)
Kurzeja Monika - Characteristics of the Accommodation Base in Poland, Kotliński Wacław (2015)
Скрипник В. В. - Проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу регіону на прикладі Чернівецької області (2015)
Цибух В. І. - Роль та значення спортивного туризму в соціально-економічному розвитку регіонів (2015)
Чаплінський Ю. Б. - Модель взаємовідносин туристичного підприємства з партнерами, Нікульча В. А. (2015)
Хлістунова Н. В. - Адаптація методичних підходів до оцінювання – прогнозування ефективності стратегії підприємств побутового обслуговування на засадах управління стратегічною гнучкістю (2015)
Іляшенко А. Х. - Управління економічним зростанням при реалізації грошово-кредитної політики (2015)
Карамушка Л. І. - Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2015)
Ковалевич Д. А. - Реформування системи соціального страхування (2015)
Рошило В. І. - Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах (2015)
Сусіденко В. Т. - Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи, Сусіденко Ю. В. (2015)
Ткач К. М. - Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів, Москальов А. А. (2015)
Кудлаєва Н. В. - Проблеми обліку основних засобів, Кравчук В. С. (2015)
Кузь В. І. - Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування, Кравчук В. С. (2015)
Маначинська Ю. А. - Статистичний аналіз та контроль в готельному господарстві на основі контрольних карт, Євдощак В. І. (2015)
Столяр Л. Г. - Первинний облік виробництва фарб та лаків (2015)
Яременко М. І. - Метод оптимізації структури капіталу Модільяні-Міллера та його вдосконалення (2015)
Адамова І. З. - Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі виявлення їх творчого потенціалу, Багрій К. Л. (2015)
Кшевецький О. С. - Дослідження випрямлячів у навчальному експерименті з використанням комп’ютерних засобів, Литвинов Ю. В. (2015)
Федоров А. О. - Використання моделювання психолого-диференційованого підходу викладача при вивченні хімічних дисциплін у торговельному ВНЗ, Пенюк В. О. (2015)
Дученко Е. А. - Зависимость антиноцицептивной активности от химической структуры в ряду 7-(2-гидрокси-3-п-метоксифенокси) пропил-8-замещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Ладогубец Е. В., Романенко Н. И., Иванченко Д. Г. (2015)
Костиленко Ю. П. - Принцип устройства большого мозга человека (аналитический обзор литературы), Боягина О. Д. (2015)
Максимова І. Г. - Особливості фосфоліпідного складу мембран клітин крові щурів за умов тривалої дії сумішей імідазолінів (2015)
Марковский В. Д. - Влияние материнского метаболического синдрома на состояние плаценты, Тарасенко К. В., Гаргин В. В. (2015)
Ніконов А. Ю. - Дослідження слизової оболонки ясен при відновленні дефектів зубних рядів штамповано-паяними конструкціями з нержавіючої сталі, Омельченко О. А., Ковальчук Ю. А., Сергієнко М. О. (2015)
Панас М. А. - Застосування немедикаментозного лікування при захворюваннях ротової порожнини, спричинених E. coli, Панас М. І., Кирик Х. А., Тимчук І. В. (2015)
Смирнов А. С. - Состояние слизистой оболочки пилорического отдела желудка крыс после ингаляций эпихлоргидрина, Смирнов С. Н., Мирзебасов М. А. (2015)
Шиян Д. М. - Морфологічні особливості будови коркоподібного ядра мозочка (2015)
Ащеулова Т. В. - Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, Компанієць К. М. (2015)
Кадикова О. І. - Мінорний вплив поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) на розвиток і прогресування ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Коваль С. М. - Вплив однорічної комбінованої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії на рівні ангіопоетину-2 та васкулоендотеліального фактора росту в крові у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Мисниченко О. В., Снігурська І. А., Висоцька О. В., Пенькова М. Ю., Божко В. В. (2015)
Гордієнко І. В. - Взаємозв’язок стану здоров’я та зростання у передчасно народжених дітей упродовж двох років життя (2015)
Куріліна Т. В. - Організація розвиваючого догляду в умовах відділень інтенсивної терапії новонароджених (2015)
Cафонова И. Н. - Значение различных вариантов фетоплацентарных допплеровских нарушений в прогнозировании перинатального риска (2015)
Макаренко В. Д. - Этиологические и эпидемиологические аспекты острых кишечных инфекций у детей, Кухарь Д. И., Гушилик Б. И., Юдин И. П., Казмирчук В. В. (2015)
Дзюба О. М. - Динаміка неврологічного дефіциту в гострий період первинного ішемічного інсульту з метаболічним синдромом та без такого, Бабенко В. В. (2015)
Никишкова И. Н. - Паттерны ЭЭГ при болезни Вильсона–Коновалова у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Волошин-Гапонов И. К., Кутиков А. Е., Забродина Л. П. (2015)
Бойко В. В. - Диференційна діагностика та хірургічне лікування новоутворень середостіння в загальній структурі внутрішньогрудних пухлин, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Винник Ю. А. - Последствия неоадъювантной химиолучевой терапии местно-распространенного рака шейки матки, Ключко Е. А., Гаргин В. В. (2015)
Шармазанова О. П. - Травматичні ушкодження зон росту надп’ятково-гомілкового суглоба за рентгенологічними даними, Агій В. І., Шимон В. М. (2015)
Капустник Н. В. - Патогенетичні особливості перебігу хронічних запальних захворювань придатків матки (2015)
Годованець О. І. - Клінічна оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Рожко М. М. (2015)
Ющенко П. Л. - Визначення деформації зразків С-силіконових відбиткових матеріалів на розтяг і стиск (2015)
Завгородній І. В. - Вплив комплексу чинників навколишнього середовища на неврологічний розвиток недоношених дітей, Семенова Н. В., Кондратова І. Ю., Піонтковська О. В., Завгородня Н. І. (2015)
Шелест О. М. - Рецензія на підручник "Імунологія" / авторів Л. В. Кузнецової, В. Д. Бабаджана, Н. В. Харченко та ін. - Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2013. - 565 с. (2015)
Ніколенко Є. Я. - Рецензія на підручник "Імунологія" авторів Л. В. Кузнецової, В. Д. Бабаджана, Н. В. Харченко та ін. - Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2013. - 565 с. (2015)
Лідер плюс колектив — аксіома успіху (2016)
Британ В. Т. - Ректор — новатор (2016)
Большаков В. И. - Электропроводящие нанокомпозиты для систем диагностики технического состояния герметизирующих оболочек АЭС, Савицкий Н. В. (2016)
Большаков В. И. - К вопросу о постановке задачи идентификации фрактальной структуры металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Bolshakov V. I. - Polygonizing controlled rolling steels for metal constructions, Laukhin D. V., Sukhomlin G. D., Beketov A. V. (2016)
Большаков В. И. - Механизм образования редисперсионных полимерных порошков, Деревянко В. Н. (2016)
Большаков В. И. - Строительные материалы и изделия на основе шлаков силикомарганца, Елисеева М. А. , Неведомский В. А., Щербак С. А. (2016)
Большаков В. І. - Фактори, що здійснюють визначальний вплив на показники ефективності організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла, Кравчуновська Т. С., Броневицький С. П. (2016)
Большаков В. І. - Формування проектних та організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів, Заяць Є. І. (2016)
Большаков В. И. - Кристаллографические связи цементит–аустенит–феррит при диффузионном распаде аустенита, Сухомлин Г. Д., Сухомлин В. И. (2016)
Титул, зміст (2015)
Хмельничий Л. М. - Сполучена мінливість описових ознак із груповими в системі лінійної класифікації корів української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2015)
Полупан Ю. П. - Поєднуваність бугаїв, ліній та споріднених груп за показниками молочної продуктивності, Базишина І. В., Безрутченко І. М., Михайленко Н. Г. (2015)
Хмельничий Л. М. - Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників на поголів’ї корів українських чорно- та червоно-рябої молочних порід, Салогуб А. М., Вечорка В. В., Самохіна Є. А. (2015)
Гнатюк М. А. - Вплив спорідненого парування на ознаки молочної продуктивності та довголіття, Гнатюк С. І. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Генезис бурої карпатської худоби, Вінничук Д. Т. (2015)
Гузєєв Ю. В. - Генетична характеристика сірої болгарської породи великої рогатої худоби з використанням мікросателітих ДНК-маркерів, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2015)
Кисельова О. О. - Оцінка будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи (2015)
Корнієнко О. О. - Результати експертної оцінки типу та екстер'єру молодняку орловської рисистої породи (2015)
Кругляк Т. О. - Вплив різних ступенів інбридингу на ознаки молочної продуктивності корів (2015)
Леппа А. Л. - Оцінка лінійного росту і особливості екстер’єру козенят в залежності від способу вирощування, Попова В. О. (2015)
Обливанцов В. В. - Вплив віку першого отелення на продуктивні та відтворні якості корів сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Рой Ю. С. - Селекційний потенціал корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м’ясної порід, Прудніков В. Г., Гетманець О. М. (2015)
Супрович Т. М. - Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у зв'язку з резистентністю та сприйнятливістю до лейкозу у корів української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід, Бірюкова О. Д. (2015)
Супрун І. О. - Перспективи використання генетичних ресурсів м'ясного скотарства в Україні, Рубан С. Ю., Гетя А. А. (2015)
Хмельничий Л. М. - Тривалість використання та довічна продуктивність корів залежно від методів підбору та бугаїв-плідників української червоно-рябої молочної породи, Салогуб А. М., Бондарчук В. М., Лобода В. П. (2015)
Хмельничий С. Л. - Вплив лінійних ознак вимені на показники тривалості життя корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Шкурко М. І. - Продуктивність молодняка качок різних генотипів в умовах присадибного господарства, Бондаренко Ю. В., Остапенко В. І. (2015)
Баньковська І. Б. - Оцінка м’яса свиней за якісними рівнями (2015)
Баштова Н. К. - Технологічні аспекти застосування чечевиці в консервному виробництві (2015)
Баштова Н. К. - Конструювання м’ясних виробів із застосуванням рослинних інгредієнтів (2015)
Бомко В. С. - Результати досліджень вмісту цинку, купруму, мангану, кобальту, йоду і селену в кормах зони Лісостепу України, Даниленко В. П. (2015)
Бомко В. С. - Вплив преміксів на основі змішанолігандного комплексу кобальту на відтворні здатності високопродуктивних корів, Сметаніна О. В. (2015)
Бондарчук Л. В. - Генетична оцінка фертильності високопродуктивних корів української бурої молочної породи Північно-східного регіону України (2015)
Бордунова О. Г. - Вивчення впливу передінкубаційної технології "штучна кутикула" на розвиток ембріонів та збереженість молодняка курей, Денисов Р. В., Самохіна Є. А. (2015)
Варапай М. С. - Продуктивні показники чистопородних і помісних свиноматок за різних умов їх утримання під час періоду поросності (2015)
Гаврилюк О. І. - Вплив різних типів підлог та годівниць на променеві витрати тепла організмом корів, Ізмайлова Н. О. (2015)
Гузеев Ю. В. - Фермерские хозяйства в странах Европейского союза, Винничук Д. Т. (2015)
Ізмайлова Н. О. - Ефективність використання пробіотика при відлученні кроленят, Гаврилюк О. І. (2015)
Марценюк В. П. - Використання пробіотиків у аквакультурі Китаю (2015)
Марценюк Н. О. - Стан популяцій промислових видів риб у Ладижинському водосховищі, Пекарський А. В., Нечкалюк Т. П. (2015)
Опара В. О. - Визначення ступеня однорідності комбікормів у господарських умовах, Корж О. В., Попсуй В. В. (2015)
Paliy А. - Innovations In The Study Of Us Properties Liners Milking Machine (2015)
Попсуй В. В. - Ефективність використання кнурів термінальних ліній в умовах господарства, що використовує власні кормові ресурси, Опара В. О., Корж О. В., Буднік О. В. (2015)
Самохіна Є. А. - Вплив надоцтової кислоти на структурні показники та рівень газопроникності біокерамічних структур інкубаційних яєць курей різних порід та кросів, Бордунова О. Г. (2015)
Шевченко В. Ю. - Сучасний стан вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб для вселення у водойми Пониззя Дніпра, Пекарський А. В., Лошкова Ю. М. (2015)
Шерман І. М. - Прогнозування середньої маси та рибопродуктивності цьоголіток коропових за пасовищною технологією вирощування в умовах півдня України, Пекарський А. В., Воліченко Ю. М. (2015)
Салина А. С. - Криоконсервирование эмбрионов млекопитающих при использовании сверхвысокой скорости замораживания (2015)
Крук О. П. - Оцінювання м’ясної продуктивності молодняку української чорно-рябої молочної породи за системами EUROP та JMGA (2015)
Угнівенко А. М. - Морфологічний склад напівтуш бичків за різної вираженості м’ясних форм (2015)
Щербина О. В. - Ріст і розвиток ремонтного молодняку курей яєчного напрямку продуктивності кросу Іза браун в умовах півдня України (2015)
Ордіховська О.А. - Оцінка та розподіл корів за виробничими типами (2015)
Цьонь Н. І. - Особливості формування екосистеми ставків за використання в годівлі коропа амаранту, Паламарчук Р. А., Дерень О. В. (2015)
Адаменко Я. О. - Прогнозне забруднення нафтопродуктами транскордонних територій, Качала Т. Б., Дескалеску А.-М., Орос В. (2014)
Толчевська О. Є. - База опорних даних для дослідження характеристик земельних масивів за даними дистанціонного зондування Землі (2014)
Лабій Ю. М. - Геодинамічні процеси і їхня дія на життєдіяльність людей – нерозвинутий ресурс Карпатського туристичного регіону, Мердух І. І., Крупчук Т. Ю. (2014)
Челядин Л. І. - Вплив сульфуросполук вуглеводневих фракцій на довкілля та їх очищення феринними сполуками вуглецевомінеральних матеріалів (2014)
Зорін Д. О. - Кліматичні зміни протягом геологічної історії Землі (2014)
Стельмах О. Р. - Історія вивчення та колекції руд і артефактів геодинамічного полігону "Стуруня", Кащищин О. Е., Мосюк І. В., Міщенко А. В. (2014)
Крижанівський Є. І. - Організаційні, навчальні та науково-дослідницьки роботи на Дністровському протипаводковому полігоні у 2012-2013 рр. , Мандрик О. М., Адаменко Я. О., Адаменко О. М., Зоріна Н. О., Зорін Д. О., Міщенко Л. В., Ногач М. М., Антонюк В. М. (2014)
Адаменко О. М. - Перші екологічні карти території Дністровського протипаводкового полігону, Зорін Д. О., Зоріна Н. О., Гоцанюк Т. В., Грималюк О. В., Дідушецька О. Б., Караванович Х. Б., Остафійчук О. В., Ребега М. В., Репело М. П. (2014)
Карамушка В. І. - Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2014)
Вихідні дані (2014)
Наритник Т. М. - Реалізація концепції створення програмно-визначених радіосистем терагерцового діапазону на основі технології WI-FI, Лутчак О. В., Осипчук С. О., Уривський Л. О. (2015)
Банкет В. Л. - Метод экспериментального анализа энергетического спектра кодированных сигналов частотной модуляции с непрерывной фазой, Манаков С. Ю. (2015)
Денбновецкий С. В. - Некоторые параметры современных систем мобильной связи, Дзюра Э. В. (2015)
Поповский В. В. - Проектирование универсальной системы тропосферной и радиорелейной связи, Лошаков В. А., Дриф А., Нарытник Т. Н., Слюсар В. И. (2015)
Нагорнюк О. А. - Методика синхронізації радіосигналів з лінійною цифровою модуляцією в умовах апріорної невизначеності, Павлюк В. В. (2015)
Tikhonov V. I. - Network structure analysis in topological space (2015)
Павлович В. И. - Формализация задачи измерения информационных параметров радиосигналов при условии адаптивной фильтрации аддитивных шумов (2015)
Поспелова А. А. - Пропускная способность обратного канала базовой станции сотовой сети (2015)
Баляр В. Б. - Оцінка ефективності організації цифрового кабельного мовлення у стандарті DVB-C2, Сливка А. О. (2015)
Самусь Н. С. - Завадостійке цілочисельне кодування геометрії сіткових 3D об’єктів, Ошаровська О. В. (2015)
Gofaizen O. V. - Construction of polar coordinates grid in uniform color space, uniformly filling area of existing colors, particularly of color gamut transmitted and reproduced by television systems, Pyliavskyi V. V. (2015)
Выходец А. А. - Искажение ЧМ приёма, обусловленное работой передатчиков DRM+ (2015)
Кольцова А. С. - Влияние реверберации на пространственные характеристики объектов звуковой сцены, Цой Е. В. (2015)
Сулима Н. Н. - Формирование и обработка сигналов на базе Arduino: Часть 1 – импульсные сигналы (2015)
Кадацкий А. Ф. - Принципы, алгоритмы моделирования и исследование пульсаций в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами инвертирующего типа, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Криль А. С. (2015)
Русаловский В. Б. - Влияние величины входного напряжения на показатели качества электрической энергии преобразователей постоянного напряжения модульной структуры при граничном режиме функционирования, Кочетков А. В. (2015)
Онацкий А. В. - Криптографические протоколы доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых, Жарова О. В. (2015)
Хомич С. В. - Дослідження системи захисту інформації пристроїв ІоТ, Федосюк А. В., Куліковський М. І. (2015)
Корбан В. Х. - Дистанционная радиолокационная система мониторинга аммиака в атмосферном воздухе, Дегтярева Л. Н., Войтюшенко В. И., Журба А. С. (2015)
Якименко А. В. - Математическая модель анализа полосовых свойств четвертьволнового трансформатора (2015)
Білоусов С. І. - Застосування принципу побудови транкінгового радіозв’язку в системі оповіщення цивільного захисту (2015)
Скрипник І. М. - Алкогольна хвороба печінки: шляхи підвищення детоксикаційної функції печінки, Маслова Г. С. (2015)
Khimion L. - Platelet-rich plasma: promising method in the osteoarthritis treatment, Buryanov А., Smolina L. (2015)
Юрьева Л. Н. - Алкоголизм: взаимодействие врача общей практики–семейной медицины, анестезиолога-реаниматолога и нарколога, Мамчур А. И., Солонский В. Н., Фесенко В. И., Гетьман А. А., Хирса А. И., Левченко А. В., Маслов И. В., Кимак И. П. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Вивчення обізнаності та ставлення лікарів первинної ланки щодо профілактики неінфекційних захворювань, Грузєва Т. С. (2015)
Капустянська А. А. - Оптимізація інноваційних технологій у навчанні сімейних лікарів клінічної фармакології, Вахненко А. В., Моісєєва Н. В. (2015)
Кривенко В. І. - Профілактична діяльність Діагностичного центру здоров’я, Гріненко Т. Ю. (2015)
Крупеня В. І. - Внесок лабораторії сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти у розвиток первинної медико-санітарної допомоги, Жук О. В., Просоленко Н. В. (2015)
Єхалов В. В. - Медична деонтологія очима лікаря за фахом "Загальна практика–сімейна медицина", Клигуненко О. М., Муризіна О. Ю. (2015)
Гаєвський С. О. - Шляхи оптимізації та об’єктивізації оцінювання знань за допомогою нормування та ранжування, Потяженко М. М., Васильєва К. В., Панасенко Т. О. (2015)
Пікуль К. В. - Застосування сучасних технологій під час післядипломної підготовки сімейних лікарів в Україні (2015)
Пелипенко О. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів з фаху "Загальна практика–сімейна медицина" на кафедрі травматології та ортопедії, Павленко С. М., Півень Ю. М. (2015)
Льовкін О. А. - Використання симуляційних технологій при навчанні лікарів невідкладних станів, Серіков К. В. (2015)
Носов С. Г. - Лечение больных эпилепсией с проявлениями психических расстройств в практике семейного врача (2015)
Тутченко Л. П. - Наш досвід лікування каналікуліту (2015)
Дельва М. Ю. - Що необхідно знати і робити сімейним лікарям для немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу, Саник О. В., Дельва І. І. (2015)
Пустовойт Г. Л. - Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків у діяльності лікаря загальної практики–сімейної медицини, Саричев Л. П., Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., М’якінькова Л. А. (2015)
Кошель І. В. - Дієтотерапія аспірин-асоційованого назального поліпозу (2015)
Ткаченко Л. А. - Діагностика болю у спині в роботі лікаря загальної практики–сімейної медицини, Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., М’якінькова Л. А. (2015)
Боярчук О. Р. - Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря, Кінаш М. І., Гаріян Т. В. (2015)
Малик Н. В. - Деякі аспекти догляду сімейним лікарем пацієнтів з когнітивними порушеннями (2015)
Железнякова Н. М. - Особливості клінічної маніфестації хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на хронічний панкреатит, Пасієшвілі Т. М. (2015)
Трихлеб В. И. - Цикличность заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей и некоторых демографических показателей у взрослого населения Украины, Задорожная В. И., Шагинян В. Р., Дуда А. К., Ткачук С. И., Оперчук Н. И. (2015)
Матюха Л. Ф. - Підходи до антибіотикотерапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт на первинній ланці медичної допомоги, Титова Т. А., Тиш О. Б., Петрик І. О. (2015)
Потаскалова В. С. - Ауроподокс в терапии хронического обструктивного заболевания легких: клиническая эффективность и безопасность (2015)
Мищенко Л. А. - Терапевтические цели при лечении больных с метаболическим синдромом и артериальной гипертензией. Разбор клинического случая (2015)
Пастушина А. І. - Вплив мікроальбумінурії на стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2015)
Кошля В. І. - Стан активності судинного ендотеліального фактора росту, нітрогену та матриксної металопротеїнази-9 у жінок з раком грудної залози та ішемічною хворобою серця, Фероз Ш. (2015)
Приходько В. Ю. - Новые возможности в патогенетической терапии пациентов с хронической ишемией мозга и хронической ишемической болезнью сердца, Кашковский Д. О., Кононенко Е. А., Приходько В. М. (2015)
Кузмічов А. О. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих з колоректальним раком на тлі адгезивної дисфункції ендотелію (2015)
Федоров С. В. - Особливості імунної реактивності у хворих із синдромом хронічної серцевої недостатності, Глушко Л. В. (2015)
Топчий И. И. - Клиническая эффективность Мексиприма у больных с диабетической нефропатией в сочетании с ишемической болезнью сердца, Гальчинская В. Ю., Семеновых П. С., Дунаевская М. М., Якименко Ю. С. (2015)
Терещенко Л. А. - Возможности фармакотерапии пациентов с болью в нижней части спины (2015)
Галушко О. А. - Розлади дихання при гострому інсульті: особливості діагностики та лікування (2015)
Тринус К. Ф. - Арлеверт® – первая линия терапии головокружения (2015)
Муравльова О. В. - Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та терапії (2015)
Потяженко М. М. - Проблема хронічної хвороби нирок у практиці сімейної медицини, Хайменова Г. С., Калаптуровська О. С. (2015)
Матюха Л. Ф. - Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків: фактори ризику, аспекти діагностики та основи профілактики, Орловська Н. В., Маяцька О. В. (2015)
Мокия-Сербина С. А. - Пути совершенствования подготовки врачей-интернов общей практики–семейной медицины по разделу "Педиатрия", Литвинова Т. В., Чечель В. В. (2015)
Ріга О. О. - Проблеми та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги в Україні, Марабян Р. В., Пеньков А. Ю., Осичнюк Л. М., Дрокіна В. М., Коновалова Н. М., Гордієнко І. В. (2015)
Василенко Н. В. - Досвід викладання педіатрії лікарям-інтернам за фахом "Загальна практика–сімейна медицина" (2015)
Мокія-Сербіна С. О. - Застосування пробіотиків різних груп у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Шелевицька В. А., Шелевицька А. І. (2015)
Крючко Т. О. - Роль педіатра в умовах реформування галузі охорони здоров’я, Кушнерева Т. В., Вовк Ю. О. (2015)
Ельчанинова Т. И. - Цитологическая диагностика фоновых и предопухолевых процессов эпителия шейки матки у женщин репродуктивного возраста (2015)
Сюсюка В. Г. - Роль санаторного оздоровления беременных с экстрагенитальной патологией в снижении частоты акушерских осложнений (2015)
Говсєєв Д. О. - Стан вегетативної нервової системи та центральної гемодинаміки у жінок з повторною прееклампсією (2015)
Адаменко О. М. - Теоретичні основи конструктивної екології – нового наукового напрямку у Науках про Землю (2016)
Плаксій Л. В. - Роль системного аналізу та моделювання сталого розвитку в нафтогазопромислових районах (2016)
Яцишин Т. М. - Вплив нафтогазовидобутку на довкілля і перспективи фітоіндикації та фіторемедіації техногеннотрансформованих територій, Глібовицька Н. І. (2016)
Гринюк В. І. - Аналіз якості зворотних вод допоміжних об’єктів нафтогазовидобувного управління "Долинанфтогаз", Архипова Л. М. (2016)
Зорін Д. О. - Проблеми екологічної геології та екологічної безпеки геологічного середовища (2016)
Полутренко М. С. - Дослідження траекторій руху зважених частинок у закручених потоках та доцільність охолодження запиленого потоку повітря, Параняк Н. М. (2016)
Кундельська Т. В. - Оцінка забруднення оксидом вуглецю атмосферного повітря від автотранспорту по вул. Довгій в м. Івано-Франківську, Бринуш Н. П., Євчук О. П. (2016)
Качала Т. Б. - Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару (2016)
Атаєв С. В. - Зміни мутності води при зведенні берегоукріплювальних споруд як фактор впливу на життєдіяльність гідробіонтів річки (2016)
Зоріна Н. О. - Оцінка екологічного стану атмосфери міста Івано-Франківська методом ліхеноіндикації, Радловська К. О., Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2016)
Купчик О. Ю. - Визначення кореляції між вмістом важких металів у продуктах рослинництва та грунті при екологічному моніторингу (2016)
Забишний Я. О. - Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля, Семчук Я. М., Долішній Б. В., Мельник В. М. (2016)
Кривомаз Т. І. - Визначення шкодочинності грибів для вирішення проблем екобезпеки дерев’яних конструкцій в будівництві, Перебинос А. Р. (2016)
Яхненко О. М. - Самозаростання відвалу фосфогіпсу як показник рівня техногенного навантаження на довкілля, Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д., Трунова І. О. (2016)
Корчемлюк М. В. - Дослідження зміни клімату та його наслідків в українській частині басейну р. Прут, Приходько М. М., Архипова Л. М. (2016)
Москальчук Н. М. - Вітрова енергетика – особливості оцінки впливу на навколишнє середовище (2016)
Качала С. В. - Проблематика та методика дослідження комплексного гідроекологічного ризику (2016)
Манюк О. Р. - Щодо оцінки енергетичного потенціалу відновлювальних джерел енергії Івано-Франківської області (2016)
Адаменко Я. О. - Обґрунтування найкращих технологій використання вітрової енергії доступних для впровадження у Карпатському регіоні (2016)
Мандрик О. М. - Аналіз використання потенціалу вітрової і сонячної енергії в Карпатському регіоні (2016)
Яремко О. Є. - Шляхи зменшення негативних наслідків повеней на річці Дністер, Витриховський Є. А. (2016)
Скрипник В. С. - Еколого-геоморфлологічний аналіз долини рр.. Бистриці Солотвинської у районі сс. Жураки-Старуня, Волос Х. М. (2016)
Адаменко О. М. - Маріямпіль і Єзупіль – найдавніші населення Галицького Придністров’я (2016)
Волошкіна О. С. - Методологія екологічних досліджень в екології (2016)
Рудько Г. І. - Локальний моніторинг довкілля територій (2016)
Архипова Л. М. - "Інноваційні ідеї в науці" - міжнародна конференція у підрозділі університету Клужнапока в м. Бая-Маре (Румунія), Шкіца Л. Є. (2016)
- Відомості про авторів (2016)
- Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2016)
Вихідні дані (2016)
Романенко О. О. - Банківський маркетинг і маркетингова стратегія, Антонюк Д. С. (2015)
Байков М. А. - Формування інтелектуального капіталу як орієнтир управління комерційною діяльністю туристичного підприємства, Захарін С. В., Казарян А. А. (2015)
Baranivska Yu. Yu. - The formation of organizational behavior of personnel in the organization (2015)
Bila O. O. - The formation of strategic potential of organisation in the market conditions (2015)
Богачева А. В. - Использование корелляционно-регрессионного анализа при определении доли условно-постоянных расходов (2015)
Верозуб О. С. - Конкуренція як спосіб співіснування підприємств в умовах ринкового середовища (2015)
Voloshena N. G. - The application of system approach in management the activities of the enterprise (2015)
Решетник Н. І. - Сучасні форми та методи партнерських зв’язків у бізнесі, Волянська І. В. (2015)
Гаврилюк В. К. - Вплив ділової репутації на конкурентоздатність та вартість компанії (2015)
Гаращенко Л. П. - Юридическое образование в Европе (2015)
Данченко Л. Г. - Сучасні стратегічні моделі типів керівництва та лідерства в організації, Гордина В. В. (2015)
Дацій Н. В. - Складові підвищення ефективності надання адміністративних послуг (2015)
Жежер К. Л. - Основні підходи та методики діагностики корпоративної культури сучасного підприємства (2015)
Лебедь Т. В. - Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту організацій (2015)
Літовкіна О. О. - Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня регіональної економіки (2015)
Насікан Н. І. - Основні підходи до формування іміджу сучасної організації, Верещака О. Ю. (2015)
Nichay V. R. - Essence of human potential in the organization (2015)
Прокопів Ю. В. - Міжнародні стандарти якості в Україні та їх важливість в управлінні організацією (2015)
Решетник Н. І. - Сучасні фінансові проблеми через призму концепції сталого розвитку (2015)
Романенко О. О. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Tkachuk N. V. - The methodology of evaluation of competitiveness of enterprises (2015)
Хусаінов Р. В. - Економіки знань: сутність, складові, специфіка, Янченко А. Ю., Руденко М. М. (2015)
Чебан А. А. - Ефективна система мотивації праці як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Чірікова Н. М. - Мотиваційні теорії персоналу і управління мотивацією праці (2015)
Гаращенко Л. П. - Правова характеристика цінних паперів: теоретичний аналіз, Шкуратовський В. С. (2015)
Шульпіна Н. В. - Маркетинговий аналіз особливостей поведінки споживачів освітніх послуг (2015)
Балабенко Е. В. - Генезис земельного налогообложения (2015)
Тарасенко Л. М. - Генезис теорий местного самоуправления (2015)
Савельев А. Н. - Инвестиционно-строительный процесс и его экономическая безопасность (2015)
Рытова Н. А. - Проблемы и подходы к регулированию общественной эффективности электроэнергетики, Беленцов В. Н. (2015)
Джерелей Д. А. - Социально-экономические аспекты реновации угольных предприятий путем размещения центров обработки данных, Великохатько С. В. (2015)
Вольская Е. М. - Теоретические основы кадрового обеспечения органов местного самоуправления, Васылева-Керян О. В. (2015)
Титул, зміст (2010)
Качала Т. М. - Проблеми кадрового забезпечення житлово-комунальної реформи (2010)
Лебедева С. Н. - Мировой финансово-экономический кризис и оплата труда: методологические основы и направления регулирования (2010)
Давиденко Н. М. - Сучасний стан розвитку корпоративного сектора в агропромисловому комплексі України (2010)
Маркова Н. С. - Передумови переходу України до економіки знань (2010)
Хромов Н. И. - Внутренняя структура человеческого капитала (2010)
Іванова В. В. - Людський капітал як фактор економічного зростання (2010)
Шпильова В. О. - Актуалізація пріоритетів і конкурентних переваг соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Саєнко В. Г. - Економічний механізм реалізації організаційної функції виробництва послуги в пенітенціарній системі держави (2010)
Денисенко І. А. - Проблеми використання трудових ресурсів у аграрному секторі Луганської області (2010)
Гончаров Е. В. - Формирование методических основ разработки стратегии социального развития региона (2010)
Балтачеева Н. А. - Формирование эффективной системы управления трудовым потенциалом региона, Ганич Л. В. (2010)
Орлова А. А. - Механізм узгодження взаємодії регіонального ринку праці і системи професійної освіти (2010)
Чвертко Л. А. - Репродуктивні настанови молоді Східного Поділля та Центрального Придніпров’я як чинник відтворення трудового потенціалу регіону (2010)
Дробиш Л. В. - Тенденції розвитку ринку праці в регіоні (2010)
Тимошенко М. В. - Подходы к обоснованию направлений регулирования миграции трудовых ресурсов (2010)
Пасєка А. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення продуктивності праці (2010)
Борданова Л. С. - Особливості та напрями регулювання молодіжного ринку праці (2010)
Коваленко Н. С. - Особливості розвитку неформального сегмента ринку праці України в умовах глобальних трансформацій (2010)
Смалійчук Г. В. - Механізми транснаціонального обміну знаннями: особливості та можливість застосування в Україні (2010)
Гвоздик Н. М. - Макроекономічні умови ефективності інвестицій у людський капітал (2010)
Білоброва Т. О. - Закономірності та особливості циклічності розвитку ринків нерухомості (2010)
Шевченко А. Ф. - Мотивація в процесі формування конкурентоспроможного людського потенціалу, Рудич Л. В. (2010)
Куліков Г. Т. - Заробітна плата у сучасний кризовий період (2010)
Огуй Н. І. - Застосування інформаційних технологій в управлінні оплатою праці на підприємстві (2010)
Шимановска-Діанич Л. М. - Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком персоналу (2010)
Завізєна Н. С. - Роль регіональної соціально-економічної системи у процесі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Карпенко Н. В. - Маркетингова діяльність підприємства в умовах інтеграційного розвитку (2010)
Міщук Г. Ю. - Статистичне дослідження використання робочого часу в Україні (2010)
Руденко Н. В. - Розвиток ринку праці в Україні: особливості впливу глобалізації (2010)
Сагалакова Н. О. - Економічна діагностика системи управління персоналом підприємства (2010)
Броницкая В. В. - Социально-экономические особенности мотивации в духовном производстве, Броницкий А. Н. (2010)
Дроботова М. В. - Модель оплати праці збутового персоналу в ринкових умовах (2010)
Долинина Т. Н. - Сущность заработной платы: функциональный подход (2010)
Бервено О. В. - Особенности мотивации труда в современных условиях (2010)
Коляденко Д. Л. - Розробка системи показників як механізму реалізації інтеграційних процесів контролінгу (2010)
Фертюк С. В. - Особливості організації та ефективності маркетингових взаємодій у системах сучасного менеджменту (2010)
Монастирська Г. В. - Мотивація в умовах кризи, або криза мотивації (2010)
Чернушкіна О. О. - Застосування методу кваліметрії для оцінювання діяльності працівників підприємства (2010)
Литвин О. В. - Проблеми соціально-економічної ефективності управління персоналом у сучасних умовах (2010)
Балика О. - Розвиток персоналу в системі стратегічного управління (2010)
Сисоєва Л. Ю. - Інвестиційні групи як сучасний тип інтеграційних об’єднань на інвестиційному ринку України (2010)
Бублик М. І. - Роль новітніх технологій у розробці сучасних маркетингових стратегій банків, Королишин Н. Р. (2010)
Писаренко В. П. - Проблеми підготовки управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як елемент управління персоналом у XXI ст. (2010)
Титул, зміст (2016)
Мамутов В. К. - Правовые аспекты регионального управления (2016)
Віхров О. П. - Правові засади реформування ринку електричної енергії (2016)
Дегтяр Я. Р. - Бюджетні правопорушення як підстави відповідальності за чинним законодавством України (2016)
Дутов М. М. - Напрями удосконалення правового регулювання транзитного потенціалу України, Сидоренко В. В. (2016)
Чорна Ю. В. - Інститут банкрутсва як універсальна система норм урегулювання відносин неплатоспроможності (2016)
Апанасенко К. І. - Торгові та промислові привілеї як історичні прототипи прав за документами дозвільного характеру (2016)
Григорчук М. В. - Господарське право в системі права України (2016)
Заєць О. М. - Особливості організації й тактики дій слідчого у ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування (2016)
Колосова О. Е. - Правові засоби стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії як один із пріоритетних напрямів горизонтальної державної допомоги в Україні (2016)
Герасименко Н. О. - Правове регулювання приватизації державного майна: нові підходи та їх економічна доцільність (2016)
Гостєва О. Ю. - Податок на нерухоме майно: наукові тенденції та новації (2016)
Гудіма Т. С. - Проблеми правового забезпечення фінансової реструктуризації в Україні (2016)
Зельдіна О. Р. - Зміна податкового законодавства: проблеми і шляхи їх вирішення (2016)
Джумагельдієва Г. Д. - Законодавство про спеціальні дозволи на користування нафтогазовими родовищами в контексті євроінтеграції України, Кулик М. О. (2016)
Медвідь А. Б. - Правова регламентація прав та основоположних свобод людини у конституційних актах та їх проектах Української Народної Республіки 1917—1921 років (2016)
Єремєєва Н. В. - Проблеми податкового стимулювання раціонального використання та охорони земель (2016)
Нестеров Г. Г. - Економіко-правові засади формування територіальних громад у контексті розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Теоретико-правові питання управління корпоративними правами територіальних громад, Зельдіна О. Р. (2016)
Звернення до Президента України представників юридичної громадськості щодо загрози декодифікації господарського законодавства та дестабілізації правил ведення бізнесу в Україні (2016)
Меморандум учасників круглого столу "Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства України" щодо неприпустимості декодифікації господарського законодавства України (2016)
Айстраханов Д. Д. - Математичне моделювання професійної компетентності кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2014)
Артюшина М. В. - Інноваційно-зорієнтований підхід до професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників (2014)
Бородієнко О. В. - Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів з продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування абонентів (2014)
Гириловська І. В. - Моніторингові дослідження в освіті (2014)
Дубініна О. М. - Критеріальні характеристики математичної культури майбутнього фахівця з програмної інженерії (2014)
Корень А. М. - Конкретизація принципів формування змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів як наукова проблема (2014)
Кулалаєва Н. В. - Умови формування готовності до безпечної самореалізації вихованців закладів освіти (2014)
Пятничук Т. В. - Диференційований підхід до формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у навчально-виробничому процесі ПТНЗ (2014)
Романов Л. А. - Технологія конструювання тестів у контексті вдосконалення контрольно-оцінювальної діяльності у професійно-технічній освіті (2014)
Єльникова Г. В. - Особливості управління розвитком професійно-технічної освіти в ринкових умовах (2014)
Величко Н. О. - Проблема розвитку професійної компетентності методистів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Ворона В. О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх маркетологів у ВНЗ (2014)
Гаврилюк О. О. - Девіантна поведінка підлітків та її профілактика у роботі соціального педагога у навчальному заклад (2014)
Козубцев І. М. - Структура методологічної компетентності аспірантів системи вищої військової освіти (2014)
Михнюк М. І. - Види і сутність функцій розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Сейдаметова З. С. - Программная инженерия: обучение проектированию с использованием IBM Rational Rhapsody и IBM RationalArchitect, Ильясова Ф. С. (2014)
Горбатюк Р. М. - Інтенсифікація навчально-розвивальної діяльності студентів в системі Мобільного навчання, Тулашвілі Ю. Й. (2014)
Козяр М. М. - Проблемна лекція як методичний інструмент навчання охорони праці майбутніх вчителів технологій, Тимощук О. С. (2014)
Корогод Н. П. - Співробітництво університетів й підприємств у процесі інноваційного розвитку – європейський досвід, Новородовська Т.С. (2014)
Кошарна Н. В. - Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки вчителів у Швеції (2014)
Кравець С. Г. - Формування ключових компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ресторанного сервісу: результати педагогічного експерименту (2014)
Мацейко О. В. - Модель використання електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі (2014)
Мельник О. В. - Сучасні світові тенденції і проблеми викладання економіки у вищих навчальних закладах (2014)
Павленко І. О. - Модель формування валеологічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих спеціальностей (2014)
Ситник О. І. - Генезис концептуальних ідей освіти дорослих в освітній системі Ірландії (2014)
Спіцина А. Є. - Професійна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх економістів (2014)
Шевеля В. В. - Скрэтч - анализ формирования подповерхностных слоев при трении термообработанной стали, Олександренко В. П., Трытек А. С., Coкoлaн Ю. C. (2015)
Луцак Д. Л. - Зміцнення робочих органів обладнання для виготовлення паливних брикетів та гранул, Пилипченко О. В., Бурда М. Й. (2015)
Венцель Є. С. - Визначення раціонального строку служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин за коефіцієнтом протизношувальних властивостей, Орел О. В. (2015)
Венцель Є. С. - Збільшення зносостійкості ножів землерийно-транспортних машин, Щукін О. В. (2015)
Войтов В. А. - Моделирование процессов трения и изнашивания в трибосистемах в условиях граничной смазки. Часть 2. Результаты моделирования, Захарченко М. Б. (2015)
Максимчук Д. М. - Лінеаризована задача про тиск двох співвісних попередньо напружених циліндрів на пружній шар з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Романюк В. В. - Рівнозважені склади двошарових персептронів, навчених на даних з гаусовими шумами, у комітетах бустингу для високоточного дискретного відслідковування станів зносу з урахуванням похибок і зсувів у статистичних даних (2015)
Сорокатий Р. В. - Напружений поверхневий стан дискретно зміцнених поверхонь тертя, Диха М. О., Посонський С. Ф. (2015)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості поршневого ущільнення компресорної установки СО-243-1, Константинова Т. Є., Кириченко Л. М., Декалюк Д. Ю. (2015)
Пастух І. М. Соколова Г. М. - Концепція досліджень зносостійкості металевих деталей, азотованих в тліючому розряді з автономними параметрами (2015)
Кудрін А. П. - Безрозбірні технології відновлення деталей прецезійних пар тертя (2015)
Дудчак Т. В. - Дослідження трибологічних властивостей мідно - фторопластових композицій та розробка комбінованого поршня (2015)
Каплун П. В. - Влияние ионного азотирования на долговечность открытых зубчатых передач, Гончар В. А. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Кінетика зміни товщини змащувального шару при напрацюванні, Білякович О. М., Савчук А. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Кущ О. І. (2015)
Диха О. В. - Розрахунково-експериментальне моделювання впливу температури і модифікації моторної оливи на зносостійкість сталевих зразків, Гедзюк Т. В. (2015)
Хлопенко Н. Я. - Разностные схемы и точность решения термогидродинамических уравнений смазки подпятника Рэлея, Сорокина Т. Н. (2015)
Попов В. А. - Оцінка впливу метеорологічних і географічних факторів при оцінюванні режимів роботи систем сонячного теплопостачання, Ярмолюк О. С. (2016)
Бурбело М. Й. - Вибір перерізу кабелів в розподільних мережах напругою 10(6) кВ за економічністю, Мельничук Л. М. (2016)
Кирик В. В. - Розрахунок геоелектричного поля при геомагнітних збуреннях, Нагорний Р. В. (2016)
Кравченко В. П. - Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси, Кравченко Є. В., Бондар І. В. (2016)
Буслова Н. В. - Оцінка стану ізоляції самонесучих ізольованих проводів при їх виробництві та експлуатації, Князєв Б. О. (2016)
Денисюк С. П. - Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності, Василенко В. І. (2016)
Калмыкова Ю. С. - Рациональные пути использования отвальных доменных шлаков, Ларин В. И., Хоботова Э. Б. (2016)
Шевчук С. П. - Енергоресурсозберігаючі мехатронні методи збагачення вугілля з силовим видаленням складових компонентів, Зайченко С. В., Вапнична В. В. (2016)
Карпенко Д. С. - Энергетическая эффективность фотоэлектрической системы с водяным охлаждением, Дубровская В. В., Шкляр В. И. (2016)
Шовкалюк М. М. - Аналіз теплових потоків через підлогу залежно від архітектурних особливостей будівель, Суходуб І. О., Войналович О. О. (2016)
Кєсова Л. О. - Системи та технології пневматичного золовидалення ТЕС, Кравчук Г. В. (2016)
Коньшин В. И. - Анализ технического состояния выгородки реактора энергоблока №1 ОП ЮУАЭС, Евлахович Г. Ю. (2016)
Боженко М. Ф. - Каскадна утилізація теплоти димових газів опалювальних водогрійних котелень, Перевьорткіна І. Я. (2016)
Закладний О. О. - Дослідження факторів впливу на енергетичні характеристики електромеханічних систем, Брижіцький Є. Г. (2016)
Мейта А. В. - Исследование факторного поля паровой машины (2016)
Бодюк А. В. - Фіскальний аспект транзитного транспортування енергетичних вуглеводневих ресурсів (2016)
Вовк О. О. - Альтернативне виробництво біопалив з супутніх продуктів нафтових плям, Кравчук Р., Луц А. О., Аденій К., Гладишева В. А. (2016)
Сулейманов В. Н. - Комплексное решение технико-экономических и экологических задач по снижению выбросов парниковых и вредных газов, летучих веществ в электроэнергетике, Янковская Е. М. (2016)
Калінчик В. В. - Вибір принципів побудови системи контролю шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (2016)
Стецик Ю. - Ченці Лішнянського василіанського монастиря Св. пророка Іллі: біографічні відомості (1773 – 1774 рр.) (2015)
Тельвак В. - Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект, Педич В. (2015)
Ільницький В. - Напади підрозділів УПА на обласні, міські та районні центри у ВО-4 "Говерля" (1944 – 1948) (2015)
Барвінська П. - Дипломатична діяльність Миколи Порша (2015)
Галик В. - До історії взаємин та співробітництва Івана Франка з редактором "Gazety Naddniestrzańskiej" – Едмундом Леоном Солецьким (за матеріалами епістолярної спадщини) (2015)
Савчук І. - Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі "Україна" (до 1918 р.) (2015)
Фелонюк А. - Привілей на ярмарки містечку Стремільче 1716 р. (2015)
Біла С. - Унійні процеси у Львівській єпархії в польській історіографії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2015)
Хомич Л. - Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду (2015)
Гриневич Т. - Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля (2015)
Маркович М. - Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана Відступника (2015)
Олійник М. - Преторіанська гвардія у період правління імператора Тиберія (2015)
Руда О. - Державна політика Другої Речі Посполитої в національній сфері у 1918 – 1926 роках (2015)
Петречко О. - Професор Львівського університету Соломон Якович Лур’є (2015)
Лазорак Б. - "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) (2015)
Список скорочень (2015)
Реферати (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Krutiy Yu. S. - Forced harmonic oscillations of the Euler-Bernoulli beam with resistance forces (2015)
Kostyk K. O. - Nanodispersed boriding of titanium alloy, Kostyk V. O. (2015)
Melentiev R. Yu. - The new designs of diamond drill bits for composite polymers tooling (2015)
Petrov L. M. - Physico-mathematical model of motor vehicle of divided weight with unifying energetic element, Borisenko T. M., Lysyi O.V. (2015)
Kokol E. O. - Structural optimization of static power control programs of nuclear power plants with WWER-1000 (2015)
Wysochin V. V. - Structural factors of solar system cluster ground coupled storage rationalization, Golovatyuk A. S. (2015)
Shevchenko M. V. - The generalized model of organization and planning of regional gas supply monitoring (2015)
Shvets P. S. - The computer-aided design of rubber-metal products, Lebedeva O. Yu., Bondarenko V. V. (2015)
Omelchuk A. A. - Optimal control of the vessel motion process at the broadside slip, Rudakova G. V., Polivoda O. V. (2015)
Kоlesnikova K. V. - Ergodicity of project management system, Оlekh T. M., Barchanova Yu. S., Vasilieva V. Yu. (2015)
Mykytyuk M. Y. - Pulse method of watchdog device building for subscriber telephone lines control, Khoma V. V. (2015)
Sadchenko A. V. - The algorithm of random length sequences synthesis for frame synchronization of digital television systems, Kushnirenko O. A., Troyansky A. V. (2015)
Golofeyeva M. O. - The uncertainties calculation of acoustic method for measurement of dissipative properties of heterogeneous non-metallic materials, Tonkonogy V. M., Golofeyev Yu. M. (2015)
Makarova T. V. - The inertial properties of pulsing interflow area of counterflow hydrodynamic radiator, Zhukova A. V. (2015)
Sozanskyi M. A. - Synthesis of ZnS thin films from aqueous caustic of trisodium citrate and their properties, Shapoval P. I., Yatchyshyn I. I., Stadnik V. E., Gladyshevskii R. E. (2015)
Ivanchenko A. V. - Investigation of technologies for producing organic-mineral fertilizers and biogas from waste products (2015)
Жукович І.А. - Методологічні аспекти формування вибіркової сукупності звітних одиниць для проведення обстеження інноваційної діяльносіт підприємств (2015)
Моцний Ф. В. - Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Частина II (2015)
Ященко Л. О. Мотузка О. М. - Алгоритм побудови та інтерпретація графіка "Дослідження бізнес-циклу" (2015)
Момотюк Л. Є. - Роль фінансових методів та інструментів у забезпеченні економічного зростання (2015)
Didmanidze I. - The Technologies of Cardo Shipment by Water Transport, Tsitskishvili G. (2015)
Дубас Р. Г. - Оцінка розвитку та прогнозування процесів капіталізації та декапіталізації лісогосподарського комплексу (2015)
Дудченко М. А. - Роль іноземних інвестицій у підвищенні національної конкурентоспроможності (2015)
Райковська І. Т. - Еволюція концепції стратегічного управління підприємством (2015)
Амалян А. В. - Визнання доходу та облік операцій в рамках партнерських бонусних програм (2015)
Верига Ю. А. - Види та облік фінансових резервів торгівельного підприємства (2015)
Гедз М. Й. - Методологічні та організаційні основи управлінського контролю на підприємстві (2015)
Герасимович А. М. - Економічна сутність господарських операцій як основа облікового розмежування монетарних і немонетарних активів (2015)
Висоцький В. А. - Засоби та методи силової підготовки спортсменів, Линник А. М. (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Титул, зміст (2010)
Зінкевич Н. І. - Використання та збереження трудового потенціалу України в умовах фінансової кризи та роль державної служби зайнятості (2010)
Березін О. В. - Сучасні підходи до організації соціального забезпечення та захисту населення (2010)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація трудового потенціалу на ринку праці в Україні (2010)
Дядик Т. В. - Трудова та соціальна реалізація робочої сили на ринку праці (2010)
Новак І. М. - Гендерна рівність і базові індикатори ринку праці в Україні (2010)
Хурдей В. Д. - Самомаркетинг – основа формування конкурентоспроможності трудових ресурсів (2010)
Іоненко К. В. - Особливості становлення системи корпоративного управління на фондовому ринку (2010)
Бендасюк О. О. - Американський досвід створення державного механізму забезпечення соціально-економічної безпеки (2010)
Шишкіна О. О. - Використання зарубіжного досвіду в обґрунтуванні структури національної моделі пенсійного забезпечення (2010)
Трофімчук Т. М. - Проблеми продуктивного використання людського капіталу в суспільному виробництві (2010)
Давыдов Д. С. - Актуализация социальных и духовных факторов эволюции глобального хозяйства, а также их влияние на социальную политику и человеческое развитие (2010)
Березіна О. Ю. - Адаптація моделей корпоративної соціальної відповідальності до національних умов (2010)
Сандига І. В. - Структуроутворюючі елементи регіональних систем України (2010)
Черевко О. О. - Особливості державного регулювання стратегічного потенціалу регіонального розвитку (2010)
Караченцева К. О. - Антикризове управління на вітчизняному ринку робочої сили (2010)
Сурай А. С. - Аналіз чинників, що впливають на структуру та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості (2010)
Кулиш О. С. - Экономическое неравенство: гендерный подход (2010)
Кондрацька О. В. - Формування довгострокового попиту на працю: синергетичний підхід (2010)
Баланда Д. А. - Інноваційні моделі зайнятості в розвинених країнах (2010)
Стопчак А. Ю. - Стан і перспективи соціального кредитування в Україні (2010)
Фомішин С. В. - Діалектика індустріального та постіндустріального розвитку України (2010)
Луцишин О. О. - Теорія та практика формування капіталу кредитними спілками у контексті надання фінансових послуг (2010)
Джаман М. О. - Сучасні аспекти кадрового менеджменту в системі антикризового управління підприємством, Гончаров Г. О. (2010)
Тютюнникова С. В. - Достойный труд как форма разрешения противоречий социально-трудовой сферы (2010)
Нестуля С. І. - Лідерство – необхідна умова і об’єктивна потреба в нових реаліях сучасного світу (2010)
Федунець А. Д. - Інформаційні технології у системах прийняття рішень (2010)
Василик А. В. - Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства (2010)
Никифоренко В. Г. - Формування системи розвитку персоналу з залученням експертних систем, Кравченко В. О. (2010)
Шульга В. Г. - Возможно ли использование теорем нечетких множеств для управления персоналом? (2010)
Гарват О. А. - Підвищення ефективності матеріального стимулювання праці (2010)
Кулик М. В. - Cучасні засоби мотивування праці персоналу туристичного підприємства (2010)
Д’яченко Ю. Ю. - Інвестиції в соціальний капітал як один зі способів розвитку персоналу промислових підприємств (2010)
Савицька Н. Л. - Актуалізація нових якостей людини в умовах становлення економіки знань (2010)
Тужилкіна О. В. - Кількісна оцінка мотивації праці у роздрібній торгівлі (2010)
Максюта В. В. - Особливості оплати праці торгового персоналу (2010)
Мисникова Л. В. - В анализе не бывает мелочей, Куриленко В. В. (2010)
Карпенко Є. А. - Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Сичова К. В. - Корпоративна пенсійна програма в рамках кадрової політики підприємства (2010)
Наумова О. О. - Аналiз взаємозв’язкiв у системi "інновація – управлiння знаннями – персонал" (2010)
Бритвіна Є. М. - Сучасні проблеми конкурентоспроможності персоналу на торгових підприємствах (2010)
Салогубова В. М. - Розрахунок загальної рейтингової оцінки ВНЗ при визначенні його рівня конкурентоспроможності (2010)
Марущак Л. І. - Теоретико-методичні засади формування обліку відходів на підприємствах (2010)
Гурман О. М. - Формування гуманістичних цінностей у сучасного студентства в українських реаліях (2010)
Рыбалко В. Н. - Мотивация молодёжи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда Донецкой области (2010)
Жеребченко Т. І. - Економічні аспекти управління якістю освіти в умовах глобалізації (2010)
Скоробогатова В. И. - Оценивание электрических нагрузок по допустимому нагреву в действующих электрических системах с учетом реактивной составляющей, Кулик Б. И. (2014)
Разумный Ю. Т. - Энергетические показатели современных угольных подъемных установок шахт, Рухлов А. В., Крамаренко С. А. (2014)
Кузнецов В. В. - О влиянии гармонического состава питающего напряжения на энергетические показатели асинхронного двигателя и выбор средств для их повышения (2014)
Азюковський О. О. - Потенціал підземного металевого трубопроводу сформований електротехнічною системою електрохімічного захисту (2014)
Grebeniuk A. N. - Safety cutout device while breaking aerial contact wire in traction networks (2014)
Шкрабец Ф. П. - Оценка состояния повреждаемости в электроустановках напряжением выше 1000 В горных предприятий, Остапчук А. В, Кириченко М. С. (2014)
Матусевич О. О. - Удосконалення системи діагностування силових трансформаторів тягових підстанцій електрифікованих залізниць (2014)
Дыбрин С. В. - Составляющие нагрузки тяговой преобразовательной подстанции бесконтактного шаВтного транспорта, Сиверин И. С. (2014)
Shkrabets F. P. - Modern development principles of protection and diagnostics in mining facilities mains and distribution grids, Ostapchuk A. V. (2014)
Ковшов Г. Н. - Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, c учетом влияния температурной погрешности датчиков его положения в пространстве, Ужеловский А. В. (2014)
Коптовец А. Н. - Обеспечение безопасности перемещения буровых станков, Денищенко А. В., Зиль В. В, Юрченко О. О. (2014)
Фарис Самир Расми Альхори. - Автоматический анализатор степени загрузки шаровой мельницы рудой по сигналам активной мощности электродвигателей магнитного сепаратора и мельницы (2014)
Семененко Е. В. - Определение параметров карты намыва при складировании отходов обогащения с концентрацией пасты, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2014)
Новицкий И. В. - Метод непараметрической идентификации нелинейных динамических объектов управления обогатительной технологии, Костина Е. И. (2014)
Богушевський В. С. - Нечітке управління киснево-конвертерного процессу, Зубова К. М. (2014)
Чернецкий Е. В. - Отработка поведения модели тепловой работы проходной печи при регулировании подачи топлива, Томилин Е. М., Чичикало Н. И., Олейник О. Ю., Черная Е. С. (2014)
Bakutin A. V. - Optimal speed regulator of the metal-cutting machine tool main drive (2014)
Радченко В. В. - Форсування збудження й динаміка перехідного процесу гідрогенератора (2014)
Варченко Ю. Е. - Промислові випробування стопорно-фіксуючого пристрою скребкового конвеєра із додатковим храповим механізмом, Мельник Н. О., Авєршин А. О., Безручко О. Є. (2014)
Моня А. Г. - Торможение шахтного локомотива на затяжном уклоне при пульсирующем тормозном моменте (2014)
Самойленко А. А. - Ефективне демпфірування коливань в розгалужених електромеханічних силових системах гібридних транспортних засобів гірничої промисловості, Ципленков Д. В. (2014)
Panchenko V. I. - Efficiency of permanent magnet in electric generators with magnetoelectric excitation, Fedorov S. I., Sukhova V. V. (2014)
Самуся В. І. - Напружено-деформований стан каната з безмежною кількістю тросів при навантаженні розподіленим дотичним зусиллям, Колосов Д. Л. (2014)
Кошеленко Е. В. - О критерии экономичности в математической задаче расчета КПД электромеханической системы "электрическая сеть – привод – компрессор – пневмосеть", Бобров А. В. (2014)
Випанасенко С. І. - Визначення ефективності заходів з енергозбереження в системі енергопостачання технологічного об’єкта, Дрешпак Н. С. (2014)
Рубан В. Д. - Снижение энергоемкости приготовления структурированных суспензий за счет измельчения угля при транспортировке, Подоляк К. К. (2014)
Машурка С. В. - Дослідження роботи фотогальванічних елементів в умовах Дніпропетровської області (2014)
Chernaja V. - Evaluation of actual and possible necessary-duty electric trains with permissible under heating conditions of traction motors (2014)
Нікітенко А. В. - Показники якості електричної енергії рекуперованої на електрифікованих ділянках постійного струму (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Требования к оформлению статей (2014)
Євдокімова О. О. - Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії (2015)
Кондрацька Н. М. - Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні (2015)
Наумова Н. М. - Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України (2015)
Грушевський В. А. - Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби (2015)
Єфіменко М. Ю. - База даних як об’єкт інформаційних правовідносин (2015)
Ільков В. В. - Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України (2015)
Кирилюк І. В. - Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві (2015)
Кобзєва Т. А. - Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України (2015)
Пабат О. В. - Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки (2015)
Процких О. Ю. - Інформаційна взаємодія національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю (2015)
Райнін І. Л. - Розвиток освіти в Харківському регіоні (2015)
Федорчук М. В. - Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні (2015)
Болвінов С. П. - Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування (2015)
Брильов М. О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг (2015)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері (2015)
Іванцова О. В. - Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва (2015)
Качмар Б. М. - Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах (2015)
Купенко С. А. - Зміст поняття "розвідувальне опитування" (2015)
Мірошніченко Т. О. - Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів (2015)
Чумак В. В. - Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні (2015)
Худякова О. В. - Вимоги до кандидатів на службу в поліції (2015)
Бандурка С. С. - Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства (2015)
Бахаєва А. С. - Юридична природа недійсного правочину (2015)
Киричок А. В. - Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист (2015)
Пуль С. І. - Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві (2015)
Серебряник О. О. - Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав (2015)
Ходак Є. С. - Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Большакова А. М. - Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід (2015)
Геращенко О. В. - Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків (2015)
Жданова І. В. - Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження (2015)
Макаренко П. В. - Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ, Ларіонов С. О. (2015)
Мілорадова Н. Е. - Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості (2015)
Смірнова О. М. - Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень) (2015)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2015)
Випускні дані (2015)
Титул, зміст (2010)
Семів Л. К. - Трансформація ціннісних орієнтацій інтелектуальної еліти (2010)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на регіональний розвиток (2010)
Муромець Н. Є. - Класифікація трудових потоків на ринку праці в умовах ринкової трансформації (2010)
Левін П. Б. - Пріоритети ринку праці та професійно-технічної освіти (2010)
Коломицева О. В. - Оптимізація механізму державного регулювання структурних змін в економіці України (2010)
Герасименко Г. В. - Корпоративні соціальні інвестиції в Україні: проблеми визначення та оцінки (2010)
Ткаченко Ю. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності та особливостей соціальних послуг (2010)
Дармограй В. І. - Генезис поняття "просторова конкуренція" (2010)
Кравець І. М. - Трудовий потенціал регіону: освітньо-професійний аспект розвитку (2010)
Атаманюк Р. Ф. - Особливості функціонування ринку праці у галузі сільського господарства України (2010)
Ворона П. В. - Механізми державної підтримки малого і середнього бізнесу (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Ткаченко Л. Г. - Проблеми соціального забезпечення зайнятих у сфері малого бізнесу (2010)
Пустовіт М. В. - Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень (2010)
Ніконов А. В. - Ідентифікація факторів впливу на розвиток нафтогазового сектора регіону (2010)
Гунько В. І. - Діагностика регіональних проблем використання інтелектуального потенціалу (2010)
Фімяр С. В. - Регіональні проблеми формування споживчого ринку в Україні (2010)
Любченко О. М. - Проблема відтворення населення: регіональні особливості (2010)
Родічева І. С. - Дисбаланс на ринку праці України: регіональний аспект (2010)
Лісогор Л. С. - Ризики на ринку праці України: вплив кризових тенденцій (2010)
Атаманюк Ю. Ф. - Розвиток людського капіталу як пріоритетний напрям підвищення продуктивності праці та соціально-економічного зростання (2010)
Васильєв О. А. - Оцінка бідності населення України за умовами життя (2010)
Терець В. М. - Ендогенні фактори депопуляції в Україні: досвід порівняльного аналізу (2010)
Петрова І. Л. - Причина і природа стратегічного управління персоналом (2010)
Костишина Т. А. - Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності системи оплати праці в контексті управління персоналом (2010)
Войнаш Л. Г. - Особистісні якості керівника як передумова ефективної кадрової політики (2010)
Лукьянченко Н. Д. - Формирование позиционной кадровой политики предприятия, Доронина О. А. (2010)
Ткачук О. М. - Наслідки світової фінансової кризи для роздрібної торгівлі України (2010)
Катеринчук І. С. - Мотивування і ефективне застосування мотиваційних стимулів, Кулик В. М., Овчар М. М. (2010)
Сардак Е. В. - Маркетинговый подход к мотивации персонала предприятия (2010)
Ярова І. І. - Інтернет-технології у формуванні кадрового потенціалу підприємств (2010)
Мазур В. С. - Сучасна кадрова стратегія підприємства (2010)
Скляр Г. П. - Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої коопераціїI, Мокєрова Н. В. (2010)
Савіна Н. Б. - Системний підхід в управлінні персоналом малих підприємств (2010)
Захарова О. В. - Інвестиційна складова ефективної кадрової політики підприємства (2010)
Звонар В. П. - Узагальнення теоретичних підходів до визначення категорії фонду оплати праці (2010)
Орищенко М. М. - Формування та облік резервів щодо розрахунків з працівниками з оплати праці торговельних підприємств України (2010)
Отенко В. И. - Раціональний підхід до визначення стратегічних пріоритетів підприємства (2010)
Тягунова Н. М. - Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України, Тягунова З. О. (2010)
Осьмірко І. В. - Забезпечення інтелектуалізації праці за рахунок створення навігатора інтелектуального капіталу (2010)
Дзекун Ю. О. - Розвиток персоналу як складова мотивації трудової діяльності (2010)
Соколова Н. С. - Менеджмент персоналу як інструмент забезпечення якості продукції АПК (2010)
Авсеенко Н. Н. - Методика оценки сложности труда как основа построения системы оплаты труда в здравоохранении (2010)
Мачула Г. І. - Освіта як передумова продуктивної зайнятості в аспекті гідної праці (2010)
Степанова Л. В. - Методологічні підходи до вимірювання якісних показників трудового потенціалу торговельних підприємств (2010)
Рокитянська В. М. - Концептуальні засади формування конкурентної стратегії управління персоналом (2010)
Корсаков Д. О. - Сутність конкурентних переваг системи управління персоналом (2010)
Брінцева О. Г. - Оцінка макроекономічної ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом, Грішнова О. А. (2010)
Михайленко О. М. - Оцінка нестабільності макросередовища роздрібної торгівлі України (2010)
Крючко О. С. - Кадрова політика як складова ефективного розвитку підприємств торгівлі (2010)
Корчака С. М. - Компетентність персоналу як складова стратегічного управління підприємством (2010)
Бенях В. В. - Еволюція сутності мотивації праці (2010)
Арестова Л. М. - Методика оцінки екологічної безпеки продукції рослинництва, Глінкіна Д. В. (2010)
Ларичева А. В. - Новые игровые технологии в современном обучении персонала (2010)
Кравченко О. О. - Економіко-правові аспекти вдосконалення оплати праці в сучасних умовах (2010)
Церклевич В. С. - Забезпечення умов інтегрування студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітнє середовище як складова соціальної політики ВНЗ (2010)
Крыленко И. М. - Эволюция двигательных установок железнодорожных локомотивов в Украине и мире. Исторические аспекты, Макогон Е. А., Черепнев И. А., Фесенко Г. В., Винокуров Н. А., Иванова О. П. (2015)
Харченко С. О. - Випробування першого українського колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т з гумово-тросовими гусеницями, Кірієнко М. М., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Качанов В. В., Рульов В. М. (2015)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Агробиологическое обоснование эффективности смешанных посевов", Пастухов В. И., Витанов А. Д., Писаренко В. Н., Гноевой И. В., Жмурко В. В., Соловей В. Б., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського