Кузьміна О. В. - Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів (2010)
Мельник Ж. В. - Теоретичний аспект проблеми соціалізації особистості дошкільника (2010)
Плахотнік О. В. - Теоретичні засади поняття соціокультурного простору та його вплив на соціалізацію студентської молоді, Шипіцина І. (2010)
Пріданнікова О. М. - Вплив тривожності на успішність адаптації дітей до дошкільних навчальних закладів (2010)
Сас О. О. - Формування життєвої компетентності дітей 6-7 річного віку в процесі соціально-рольової взаємодії (2010)
Славіна Н. С. - Особливості дитячо-батьківських відносин в неповних сім’ях (2010)
Фарус М. М. - Переваги сім’ї у процесі формування здорового способу життя, Гаврилюк Л. П. (2010)
Безносюк О. О. - Формування соціокультурних цінностей особистості як соціально-педагогічна проблема, Спіріна Т. П. (2010)
Бугрій B. C. - Роль краєзнавства у процесі соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл України (2010)
Гаврилюк Л. П. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, у яких виховуються "важкі” підлітки, Груба Т. М. (2010)
Гончарук Н. М. - Деякі прийоми психологічної корекції вербальних комунікативних навичок розумово відсталих підлітків, ізольованих у колективі однолітків (2010)
Грибан Г. В. - Формування національної свідомості в учнів у процесі вивчення мови та літератури (2010)
Коган О. В. - Особливості формування прийомних сімей, як альтернативної форми опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Куб’як H. І. - Педагогічні умови попередження занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей (2010)
Масловська М. В. - Українське народознавство як етнокультурний компонент національної освіти (2010)
Мельник Л. П. - Інтегративна діяльність соціального педагога як умова роботи у мікросоціумі (2010)
Мілевська О. П. - Логотренінг як форма роботи зі стимуляції у дітей мовленнєвих механізмів різного рівня (2010)
Москалюк O. I. - Важковиховувані підлітки у роботі соціального педагога (2010)
Овод Ю. В. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання у професійній діяльності педагога (2010)
Опалюк О. М. - Технологічні особливості соціального патронажу сімей, Опалюк Т. Л. (2010)
Петренко В. М. - Соціально-педагогічні технології в роботі з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, Абрамова К. А. (2010)
Попов O. A. - Стратегії соціально-педагогічної профілактики дезадаптації підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Рідкодубська Г. А. - Особливості превентивних заходів девіантної поведінки молодої людини (2010)
Савіцька Г. Т. - Особливості формування морально-етичних норм поведінки в розумово відсталих учнів в процесі соціально-побутового опитування (2010)
Синюк Н. В. - Соціально-педагогічна профілактика вживання наркогенних речовин (2010)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська діяльність в громадських організаціях (2010)
Сопетик М. М. - Педагогічні аспекти формування громадянськості особистості: з досвіду роботи у міському ліцеї №2 м. Чернівців, Гаврилюк Л. П. (2010)
Чайковська О. М. - Психологічні аспекти профілактики девіантної поведінки у підлітків (2010)
Шатковський Ю. А. - Аналіз сучасних методик профілактики вживання наркотичних речовин молоддю (2010)
Шоліна Т. В. - Громадянське виховання як обов’язкова умова становлення людини в соціумі (в освітніх поглядах Степана Смаль-Стоцького) (2010)
Вайнола Р. Х. - Творчий розвиток майбутніх соціальних педагогів у процесі професійно-орієнтованої практики (2010)
Вергунова В. С. - Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів музики (2010)
Герасимова І. Г. - Соціальна спрямованість підготовки студентів магістратури до виховної роботи зі студентською молоддю (2010)
Дідик Н. М. - Комунікабельність як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів (2010)
Кобилянська Л. І. - Вузівська підготовка соціальних педагогів до виконання гувернерських функцій (2010)
Ковальчук І. В. - Викладання етнопедагогіки майбутнім соціальним педагогам (2010)
Ковальчук О. В. - Підготовка соціальних педагогів до анімаційної діяльності в сфері організації дозвілля дітей та молоді (2010)
Козак А. В. - Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчальному процесі школи (2010)
Кочурська І. B. - Соціальний аспект професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів в умовах гендерних змін (2010)
Марчій-Дмитраш T. М. - Модель підготовки майбутніх учителів іноземних мов до організації дидактичних ігор (2010)
Пірожак С. В. - Зарубіжна реформаторська педагогіка кінця XIX - початку XX століття та її вплив на виховний процес (2010)
Платаш Л. Б. - Вимоги до фахової підготовки педагога у спадщині Омеляна Поповича (2010)
Поліщук В. А. - Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки соціальних працівників у країнах Європи (2010)
Поліщук Ю. Й. - Проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до участі у педагогізації позашкільного соціуму (2010)
Попик Ю. В. - До питання професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів (2010)
Поснова Т. - Модернізація вузівського навчально-виховного процесу: формування громадянської позиції студента (2010)
Постевка Г. Л. - Місце артпедагогіки в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2010)
Романовська Л. I. - Роль майбутніх учителів у соціально-педагогічній підтримці діяльності сучасних дитячих громадських об’єднань (2010)
Сербалюк Ю. В. - Особливості підготовки майбутнього соціального педагога до сценарно-режисерської роботи, Співак В. І. (2010)
Сокольська Л. П. - Використання деяких активних та інтерактивних методів навчання в практиці роботи з майбутніми соціальними педагогами (2010)
Чеканська O. A. - Становлення психологічних поглядів подільського вченого В. В. Зеньковського (кінець XIX - початок XX ст.) (2010)
Шанскова Т. І. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів при здобутті другої вищої освіти (2010)
Брандибура І. Ю. - Реалізація програм професійної підготовки бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу (2015)
Vasylyshyna N. M. - Professional communicative competence’s skills and needs of future tourism industry experts all over the world: theory vs. practice (2015)
Дидух А. А. - Этапы обучения ведению дебатов будущих преподавателей английского языка (2015)
Ігнатенко В. Д. - Критерії оцінювання рівня сформованості компетентності в анотативному і реферативному видах письмового перекладу з французької мови на українську (2015)
Коршевнюк Т. В. - Методологічні пiдходи до дослідження проблеми формування змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (2015)
Краєва М. В. - Історико-педагогічні витоки клубу як педагогічного феномену (2015)
Кричківська О. В. - Сутність і структура міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Куценко С. В. - Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю (2015)
Малихін О. В. - Академічне консультування в умовах дистанційного навчання (2015)
Опанасенко Н. І. - Використання педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2015)
Рожков Ю. Г. - Поняття "професійна культура ветеринара" (2015)
Семенова О. В. - Структурні складовіхудожньо-творчої компетентності (2015)
Стельмах О. В. - Особливості підготовки працівників підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту державної служби України з надзвичайних ситуацій, Скриньковський Р. М., Харук К. Б. (2015)
Толмачова І. М. - Формування професійної мотивації у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення педагогіки (2015)
Хмельницька О. С. - Освітня діяльність М. Маккавейського і його вплив на розвиток педагогіки як науки (2015)
Шевчук О. Р. - Проблеми жіночої освітив педагогічній спадщині Іларія Карбулицького (2015)
Гаврелюк С. В. - Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у детей подросткового возраста (2015)
Гаїна Н. І. - Сучасні уявлення про вади розвитку артеріальних судин товстої кишки, Процак Т. В., Гнаткович С. І. (2015)
Кривецький В. В. - Морфогенез верхньощелепної пазухи в онтогенезі людини, Процак Т. В., Гаїна Н. І., Козар О. М. (2015)
Морозенко Д. В. - Динаміка біохімічних маркерів репаративного остеогенезу у щурів з титановим імплантатом під впливом ультразвуку, Маколінець В. І., Шевцов Б. М., Гуліда Т. І. (2015)
Рева Т. В. - Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з дуоденогастральним рефлюксом, Сучеван А. Г. (2015)
Ступницький М. А. - Гострофазова відповідь раннього періоду травматичної хвороби тяжкої поєднаної торакальної травми (2015)
Богдан Н. С. - Особливості нормативно-правового регулювання використання продуктів бджільництва у фармацевтичній практиці, Паламар А. О., Горошко О. М. (2015)
Савченко А. С. - Отражение типологических особенностей австрийской культуры в симфонии С-dur Ф. Шуберта (2015)
Залановська Л. І. - Особливості умов формування міжетнічної толерантності студентів в системі професійної підготовки (2015)
Марциняк-Дорош О. М. - Зв’язок між самооцінкою, життєвими цінностями та звичкою харчуватись у жінок з надмірною вагою та ожирінням (2015)
Мельничук О. Б. - Соціальні цінності як кумулятивні чинники рофесійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Столярчук О. А. - Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця (2015)
Олевич М. І. - Концепція легітимного соціального порядку Макса Вебера: критичний аналіз (2015)
Костыря И. А. - Теоретические парадигмы дискурса "культура – политическая культура – развитие" (2015)
Городинський С. І. - Відповідність етичних та моральних вимоги професії фізичного реабілітолога до положень Болонської декларації (2015)
Архипова Є. О. - Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні, Дмитренко Н. О. (2015)
Понікаровська Н. А. - Батьківське прокляття в українській етнічній картині світу в контексті дослідження народних уявлень про заложних (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Вдосконалення захисту від витоків струму на землю в умовах електромережі дільниці шахти, Василець С. В. (2013)
Остапчук О. В. - Технічні вимоги до системи електропостачання підземних споживачів напругою 35 кВ (2013)
Шавёлкин А. А. - Использование трехуровневой топологии инверторов в активных выпрямителях напряжения и фильтрах (2013)
Качалка В. Ю. - Дослідження впливу на якість електричної енергії метода і параметрів керування однофазного активного фільтра, Бялобржеський О. В. (2013)
Остапчук О. В. - Вивчення можливостей цифрових пристроїв релейного захисту на базі спеціалізованого стенда, Шевченко В. О., Козичик С. В. (2013)
Шавьолкін О. О. - Експериментальне визначення модуляційних втрат енергії в асинхронному двигуні, Мірошник Д. М., Божко В. В. (2013)
Белухин Д. С. - Анализ вариантов схемных решений тягового преобразователя электровоза с промежуточным звеном повышенной частоты (2013)
Рухлов А. В. - Фактические электрические нагрузки скиповых подъемных установок шахт, Кошевой Д. О. (2013)
Азюковський О. О. - Формування високочастотним інверторним випрямлячем захисного потенціалу підземного сталевого трубопроводу (2013)
Головченко А. С. - Методологічні особливості викладання навчальних дисциплін "Електротехнічні матеріали” та "Електроматеріалознавство” (2013)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система керування технологічним комплексом збагачення залізних руд, Хоцкіна В. Б., Хорольська Т. В. (2013)
Фарис Самир Расми Альхори. - Система автоматического контроля степени заполнения рудой мельницы мокрого самоизмельчения (2013)
Долгова Т. І. - Оцінка умов праці користувачів мобільних терміналів електромагнітних випромінювань, Іконніков М. Ю. (2013)
Bakutin A. V. - Optimalspeed controller with predetermined difficulty (2013)
Дудко М. О. - Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об’єктів баз даних, Трофімов О. В., Сарічева Г. І., Петрова Ю. В., Вернер І. В. (2013)
Радченко В. В. - Безінерційне вимірювання відхилень змінних процесів (2013)
Sinchuk O. M. - Study on the start-up of not salient-pole of synchronous engine, Mykhailychenko D. A. (2013)
Виноградов Б. В. - Динамические и статические нагрузки в двухдвигательных синхронных приводах барабанных мельниц, Христенко А. В., Федин Д. А. (2013)
Losina K. - Research of the power effectiveness of the traction electrotechnical complex motion trajectory realization in a trolleybus with peak motor efficiency, Yakimets S. (2013)
Сухоніс Т. Ю. - Моделювання позаштатних режимів роботи системи інвертор – асинхронний двигун тягового електротехнічного комплексу двосистемного електровоза, Миколаєнко Ю. О., Бялобржеський О. В. (2013)
Бялобржеський О. В. - Система керування динамічними режимами збудження синхронного двигуна, Слободенюк Д. В. (2013)
Ромашина В. В. - Дослідження зміни робочих параметрів та характеристик машин постійного струму в процесі їх старіння, Некрасов А. В. (2013)
Садовой А. В. - Регулируемый электропривод вибрационных машин, Осадчий В. В. (2013)
Коптовец А. Н. - Моделирование управляемого движения шахтных поездов, Коровяка Е. А., Дьячков П. А., Яворская В. В., Самуся С. В. (2013)
Таран И. А. - Анализ эффективности бесступенчатых трансмиссий шахтных дизелевозов на базе гидравлических и электрических машин, Самуся С. В. (2013)
Самуся В. І. - Дослідження ефективності теплонасосної технології утилізації тепла вихідного вентиляційного струменя, Оксень Ю. І., Гук О. О., Жуковський О. С. (2013)
Кийко В. В. - Мониторинг эффективности электропотребления в искажающих системах (2013)
Костин Н. А. - Коэффициенты мощности и реактивной мощности трамваев, Саблин О. И., Шейкина О. Г., Никитенко А. В. (2013)
Зіборов К. А. - Аналіз особливостей робочого процесу та конструкцій опорного вузла ударно-відцентрових дробарок з вертикальним валом робочого органа, Трубіцин М. М., Логінова А. О. (2013)
Папаика Ю. А. - Анализ составляющих полной мощности электропечей сопротивления с тиристорным регулированием (2013)
Качан Ю. Г. - Оптимальное управление камерной нагревательной печью с использованием энергосберегающего критерия, Лиуш Ю. Б., Степкин В. В. (2013)
Попов А. В. - Технологии повышения механической прочности оснований строительных конструкций, Дудля Е. Е. (2013)
Chernaja V. - Evaluation of actual and possible necessary-duty electric trains with permissible under heating conditions of traction motors (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Требования к оформлению статей (2013)
Содержание (2013)
Кондович С. В. - Управление состояниями наночастицы антиферромагнетик—пьезоэлектрик с помощью магнитного и электрического полей, Гомонай Е. В. (2013)
Иванченко В. Г. - Влияние фазы Лавеса на процессы гидридообразования в гетерофазных сплавах системы Ti—Fe—Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Мельник И. И. (2013)
Адаскин А. М. - Фазовые превращения, структура и свойства сплава Х65НВФТ на основе хрома, Бутрим В. Н., Сапронов И. Ю. (2013)
Тарасова Т. В. - Формирование покрытий методом лазерной наплавки порошков титана и карбида кремния на поверхность малоуглеродистой стали, Попова Е. В. (2013)
Гусаров А. В. - Расчёт остаточных напряжений при селективном лазерном плавлении порошков, Малахова-Зяблова И. С., Пересторонина А. В. (2013)
Котречко С. А. - Физическое обоснование экспериментального определения хрупкой прочности RMC конструкционных сталей по результатам испытания образцов с концентратором напряжений, Полушкин Ю. А., Грищенко В. Н., Мамедов С. А. (2013)
Григорьев С. Н. - Повышение равномерности распределения твёрдости в формованных со сдвигами слоёв порошковых заготовках, Дмитриев А. М., Коробова Н. В. (2013)
Коновалов Н. А. - Пути повышения качества сварных соединений при контактной стыковой сварке оплавлением, Ошкадёров С. П., Полосков С. И. (2013)
Григорьев С. Н. - Упрочнение поверхности изделий сложной геометрической формы в смеси металлического пара и быстрых молекул газа, Метель А. С., Волосова М. А., Мельник Ю. А., Болбуков В. П. (2013)
Петрановская А. Л. - Формирование биомиметического гидроксиапатита на поверхности титана, Турелик М. П., Пилипчук Е. В., Горбик П. П., Кордубан А. М., Ивасишин О. М. (2013)
Лизунова С. В. - Теория многократного (динамического) рассеяния в некристаллических объектах, Молодкин В. Б., Шелудченко Б. В., Лизунов В. В. (2013)
Шнипко О. С. - Якість та конкурентоспроможність як утопічні ознаки української економіки (2011)
Макаренко П. М. - Капітал у системі фінансових відносин акціонерного товариства, Харченко Н. В. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Забезпечення інтелектуалізації праці на основі управління знаннями персоналу (регіональний аспект) (2011)
Доронина М. С. - Развитие персонала через деятельностное обучение, Полубедова А. А. (2011)
Барановська В. М. - Державна монополія зовнішньої торгівлі (2011)
Кузьменко О. М. - Компаративний аналіз показників інноваційної діяльності промислових підприємств (2011)
Грицино О. М. - Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні (2011)
Скулиш Ю. І. - Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні (2011)
Бєлоусов Я. І. - Рівні і методичні прийоми соціально-економічного аналізу (2011)
Семенченко Н. В. - Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств (2011)
Солодовник Л. М. - Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції, Черненко Н. О., Цихмистро В. В. (2011)
Кузьмін О. Є. - Особливості трудової діяльності керівника-інноватора, Колінко Н. О. (2011)
Шумська С. С. - Cтруктурні співвідношення розвитку сільського господарства у показниках снр (2011)
Балуева О. В. - Урбанізаційні процеси: аналіз світових тенденцій (2011)
Пшенишнюк І. О. - Оцінка мезосередовища підприємства при маркетинговому дослідженні ринку (2011)
Торб’як М. П. - Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі (2011)
Шпак Н. О. - Вплив оргструктур підприємств на функціонування його системи комунікацій, Корпилєва А. Д. (2011)
Поливана Т. М. - Глобальні та європейські чинники регулювання фінансових систем країн цсє (2011)
Бондаренко М. П. - Конкурентні переваги в системі теоретико-понянійного апарату конкурентоспроможності (2011)
Бондарець В. В. - Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи України (2011)
Коваль В. В. - Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку (2011)
Могилко Л. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні (2011)
Гуляк Р. Е. - Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста (2011)
Константинов П. В. - Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2011)
Поліщук М. А. - Упровадження інновацій в агропромисловому комплексі як запорука переходу на новий рівень якості (2011)
Сенюра А. Ю. - Людський капітал як фактор економічного зростання (2011)
Руднєва О. Ю. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, Чєчєнєва Е. Р. (2011)
Ковбасюк Ю. В. - Проблеми взаємодії центральних і регіональних владних інституцій у контексті державної регіональної політики (2011)
Кондратюк Т. В. - Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об’єкт державного управління наприкінці xx — на початку xxi століття (2011)
Плеханов Д. О. - Роль соціальних чинників у формуванні та функціонуванні сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм (2011)
Гіндес О. Г. - Eкологічно орієнтована продукція як інструмeнт забeзпeчeння сталого розвитку (2011)
Долот В. Д. - До проблеми ціноутворення та визначення вартості медичної допомоги (огляд літературних джерел), Яцюк М. І., Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Банчук М. В. - Сучасні моделі державного управління закладами охорони здоров’я (2011)
Алейнікова О. В. - Роль та місце держави в системі управління економікою (2011)
Годзюр М. В. - Функції політичних партій у контексті їх взаємовідносин з органами державної влади в кадровому аспекті (2011)
Брагінський В. В. - Транзитна політика України: факт вигід і втрат (2011)
Безбах Н. В. - Державно-приватне партнерство як альтернативна форма приватизації в Україні (2011)
Базарна О. В. - Визначення переліку задач управління з використанням методу декомпозиції (2011)
Бодун Т. І. - Попередження та розв’язання конфліктів у державному управлінні з урахуванням європейського досвіду (2011)
Месюк М. П. - Взаємодія як визначальний принцип у відносинах органів державної влади та громадянського суспільства (2011)
Судоргін М. Г. - Державне управління забезпеченням конкурентоспроможності в умовах інтеграції (2011)
Маркович І. Г. - Медична допомога та контроль за інфекційними хворобами в Україні (2015)
Копча В. С. - Альфапег® (інтерферон a-2b): порівняльний аналіз за оцінкою ефективності та безпеки у хворих на хронічний гепатит С, Пришляк О. Я., Дубинська Г. М., Шкурба А. І. (2015)
Соколенко М. О. - Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію (2015)
Гук Н. А. - Особливості ентеровірусних та поєднаних (ентеро- + герпесвірусних) уражень центральної нервової системи у дорослих (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика бактерійної контамінації поверхневих водойм Українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Пушкіна В. О., Самойленко В. О., Матусяк Л. В., Ковбасюк О. В. (2015)
Федорців О. Є. - Епідеміологія алергічних захворювань серед дітей Східної Європи, Зейда Я. І., Шпаков А. І., Козак Д. В. (2015)
Андрейчин С. М. - Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції, Лотоцька С. В., Мерецький В. М. (2015)
Юдін І. П. - Некультурабельна субпопуляція Salmonella enterica в динаміці процесу хлорної дезінфекції (2015)
Грищук Л. А. - Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти, Рудик В. Д., Сарафинюк Л. А., Буртняк М. М., Панькевич М. В., Окусок О. М. (2015)
Панасюк О. В. - Вплив імунодефіциту на результати комплексного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз нервової системи у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Мельник В. П., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С., Коломійчук Л. А. (2015)
Klymnyuk S. I. - Influence of Antimycobacterial Therapy on Oropharyngeal Microbiota in Patients with Pulmonary Tuberculosis, Vynnychuk M. O., Pokryshko O. V., Tworko M. S. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Оцінка всмоктувальної здатності тонкої кишки у хворих на туберкульоз легень з різним профілем медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу, Підвербецька О. В. (2015)
Шевченко О. С. - Медикаментозна стійкість M. tuberculosis до препаратів першого ряду в Харківській області, Овчаренко І. А., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2015)
Бондаренко А. М. - Криптококовий менінгіт особливості лікування (частина II) (2015)
Грицко Р. Ю. - Побічна дія антибіотиків, Задорожний А. М., Прикуда Н. М., Іванків О. Л., Мироненко С. І., Дячок І. Л., Піняжко Р. О. (2015)
Морочковський Р. С. - Клінічні випадки гранулоцитарного анаплазмозу людини на території Волині, Бень І. І. (2015)
Пам’яті професора Сервецького Костянтина Леонідовича (2015)
Романенко Т. А. - Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – К. : ВД "Авіцена", 2014. – 528 с. (2015)
Содержание (2013)
Скакунова О. С. - Динамічна дифрактометрія дефектів і деформацій в кристалах ґранату Gd3Ga5O12 після імплантації йонами F+, Пилипів В. М., Владімірова Т. П., Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Остафійчук Б. К., Кисловський Є. М., Решетник О. В., Лізунова С. В. (2013)
Будзуляк І. М. - Одержання та кристалічна структура нанодисперсного ТіО2, леґованого ніобієм та цирконієм, Остафійчук Б. К., Ільницький Р. В., Гуменюк Л. М., Пилипів В. М., Заторський Р. А. (2013)
Першин Ю. П. - Исследование границ раздела фаз в периодических многослойных структурах Mo/Si с использованием метода масс-спектрометрии нейтральных частиц, Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Оберемок А. С., Мельник В. П., Романюк Б. Н., Попов В. Г., Литвин П. М. (2013)
Точицкий Т. А. - О механизме формирования рентгеноаморфной структуры плёнок сплавов Ni—W, Дмитриева А. Э. (2013)
Власенко О. В. - Фазовий склад і магнеторезистивні властивості тришарових плівок Fe/Ge/Fe, Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2013)
Воробйов С. І. - Вплив температури на фазовий склад, електрофізичні та магнеторезистивні властивості плівкових систем на основі Со, Fe та Gd, Чешко І. В., Чорноус А. М., Шпетний І. О. (2013)
Бучковська М. Д. - Перехід від квантового до класичного перенесення заряду в плівках золота нанометрової товщини, Бігун Р. І., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Кравец А. Ф. - Температурно-регулируемое межслойное обменное взаимодействие в многослойной структуре Ni80Fe20/Ni40Cu60/Co90Fe10/Mn80Ir20, Товстолыткин А. И., Козак И. М., Тихоненко Ю. О., Савина Ю. А., Пащенко В. А. (2013)
Корниенко С. В. - Модель реакционной диффузии в бинарной системе, учитывающая действие источников и стоков вакансий в материнских фазах (2013)
Харченко Д. О. - Моделирование радиационного воздействия на деформацию бинарных сплавов, Щёкотова О. М., Лысенко И. O. (2013)
Курек Є. І. - Дослідження процесів релаксації у природно зістарених монокристалах кремнію, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2013)
Shtennikov V. N. - Modern technologies of soldering, providing increased strength and ductility of metal joints, Budai B. T. (2013)
Возненко А. Д. - Вплив поверхні кочення колісної пари на стійкість руху по рейковій колії, Демченко В. О., Булгакова Ю. В., Єфіменко А. М. (2015)
Кульбовський І. І. - Експериментальні дослідження одноступінчастого планетарного редуктора в проектах міського транспорту, Левківський С. А., Тютін В. М., Незліна О. А. (2015)
Савенко В. Я. - Застосування моделей організаційного розвитку для розробки управління проектами при реформуванні дорожнього господарства України, Жигайло О. В. (2015)
Даніленко Е. І. - Обґрунтування методики експериментальної оцінки залишкового ресурсу рейок залізничної колії метрополітену, Косарчук В. В., Пилипенко А. П., Йосифович Р. М., Рафальський О. Ю. (2015)
Данилевський В. І. - Застосування сучасних систем електроізоляційних матеріалів класу нагрівостійкості F, H i C, Тарасюк В. М., Данилевський В. В. (2015)
Мікульонок І. О. - Класифікація шпал та огляд їхніх конструкцій (2015)
Маркуль Р. В. - Розробка технології контролю та утримання залізничної колії зі скріпленням типу КПП-5 (2015)
Воробьёв Л. П. - К вопросу совершенствования турбокомпрессора для наддува тепловозного дизеля, Черных Ю. М., Воробьёва Н. Л. (2015)
Чубикало М. Б. - Перспективні компресори для систем повітропостачання сучасного тягового та моторвагонного рухомого складу, Логвіненко О. А. (2015)
Черняк Ю. В. - Оцінка енергетичної ефективності існуючої системи рекуперативного гальмування електропоїздів, Гатченко В. О., Гаюр А. В., Каращук C. В. (2015)
Бурлуцький О. В. - Визначення зварювальних деформацій, які виникають на етапах життєвого циклу на піввагону, Кочешкова Н. С. (2015)
Данилевський В. І. - Аналіз наявності, вимог до конструкції та роботи тягових двигунів електрорухомого складу залізниць, Черних Ю. М., Сливовська Л. В. (2015)
Кульбовський І. І. - Методологічні аспекти оцінки кваліфікації персоналу вимірювальних лабораторій, Агарков О. В., Катерещук В. О. (2015)
Фалендиш А. П. - Розробка структурно-функціональної схеми тепловоза як об’єкта випробувань, Іванченко Д. А. (2015)
Іванов В. Б. - Використання муфт граничного крутного моменту для захисту приводів високошвидкісних потягів, Косенко В. І. (2015)
Катерещук В. О. - Cтатистический анализ дефектности рельс на железных дорогах мира (2015)
Фомін О. В. - Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів, Гостра А. В. (2015)
Горбунов М. І. - Перспективні напрямки підвищення міцності бокових рам візків вантажних вагонів, Кара С. В., Ноженко О. С., Анофрієв А. Д. (2015)
Мироненко В. К. - Застосування транспортноелектричної аналогії до побудови математичної моделі транспортних потоків, Андрейцев А. Ю., Габа В. В., Висоцька Г. С. (2015)
Ковальчук В. В. - Про методи дослідження збуреного руху однієї маятникової системи, Бамбура О. В. (2015)
Мямлин С. В. - Застосування основних законів розподілу випадкових величин для визначення показників надійності вагонів, Мурадян Л. А. (2015)
Ковтанець М. В. - Имитационное моделирование процесса движения абразивного материала и его распределение по поверхности головки рельса (2015)
Черняк Ю. В. - Моделювання електро-механічних процесів двигуна постійного струму із широтно-імпульсним регулюванням напруги в середовищі Simulink Matlab, Ревчук М. О., Олійник В. М., Малюк С. В., Волосюк О. С. (2015)
Грисенко М. В. - Математичні моделі самоорганізації та утворення структури диференціальних систем, Крижановська Т. В. (2015)
Герцій О. А. - Критеріальна оцінка якості функціонування мультисервісних мереж (2015)
Коротун І. А. - Аналіз технологій сучасних мереж зв’язку (2015)
Наконечна С. В. - Здатність штучного інтелекту до самосвідомості та мислення (2015)
Торопов Б. І. - Удосконалення методології проектного аналізу з урахуванням додаткових експлуатаційних витрат при наданні "вікон", Мироненко В. К. (2015)
Щербина Р. С. - Методологічний аспект основних елементів змішаних перевезень експортних вантажів (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз виробничого травматизму – основа вдосконалення СУОП, Косовець Ю. В. (2015)
Лямзин А. А. - Равновесное состояние транспортного сектора в транзитной среде промышленного района, Хара М. В. (2015)
Гудков О. М. - Логістичний підхід у створенні ефективного механізму управління пасажирськими перевезеннями, Бердниченко Ю. А., Поздняков А. А., Позднякова О. О. (2015)
Мацюк В. І. - Дослідження технологічної надійності парків технічних станцій дискретно-подієвим моделюванням (2015)
Содержание (2012)
Meeran N. A. - Коррекция перекрестного прикуса во фронтальном участке и неэстетической дуги улыбки У взрослого пациента (2012)
Graccoa A. - Объемные изменения неба после быстрого расширения верхней челюсти в сменном прикусе, Malagutib A., Lombardoc L., Mazzolid A., Raffaelie R. (2012)
Bayram M. - Прочность связи ортодонтических Брекетов к поверхностям с композитом: влияние кондиционирования поверхностии, Yeşilyurt C., Kuşgöz A., Ülkerand M., Nur M. (2012)
Кобцева Е. А. - Особенности анкоража опорных зубов верхней челюсти с учетом возраста пациента, дефицита места для зубов и способа усиления опоры (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для интрузии отдельного зуба, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии. Часть 2 (2012)
По письмам читателей (2012)
Скрипник И. Л. - Лечение вестибулярного положения клыка без удаления при 100% дефиците места, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Андреищев А. Р. - Симультанное проведение остеотомии верхней челюсти и пластики перегородки носа, Чеботарев С. Я., Ко В. Ю., Мишустина Ю. В. (2012)
Голик Э. - Ортодонтический круиз по Италии, Станчева Н., Суздальцев О. (2012)
Курс для врачей-ортодонтов "lingualjet — лингвальная техника XXI века" (2012)
1-й Украинский Международный Симпозиум Квинтэссенции (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Петерсон Э. - Абразивность зубной пасты — уровень, который приемлем для вас (2012)
От улыбки станет всем светлей (2012)
Кущ А. - "О сколько нам открытий чудных, дарует просвещенья дух…" (2012)
Банас Т. - Про деякі права дитини в сім’ї і суспільстві. Біблійний погляд, Решетник А. (2009)
Баранюк М. І. - Роль правоохоронних органів у запобіганні жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Бевз Л. Е. - Захист дітей, які зазнали жорстокого поводження з ними (2009)
Гурей Т. І. - Нормативно-правове забезпечення процесу протидії жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Занадрук П. І. - Проблема насилля дітей - як гостре соціально-правове явище (2009)
Заяць В. С. - Суд на захисті прав дитини, Гнап Д. Д. (2009)
Лінник Н. В. - Міжнародні аспекти щодо боротьби з насиллям серед дітей в різних країнах світу (2009)
Магур Н. І. - Організація роботи служб у справах дітей Хмельницької області щодо захисту дитини від жорстокості та насилля (2009)
Малько О. П. - З досвіду роботи служби у справах дітей Харківської міської ради щодо захисту дітей, які зазнали насилля (2009)
Мужило Я. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо захисту дітей від жорстокого поводження (2009)
Семенишин М. О. - Проблеми дитячої та підліткової наркоманії, основні аспекти та причини її поширення в сучасному суспільстві (2009)
Сербалюк Ю. В. - Міжнародне та вітчизняне законодавство про захист дітей від насилля (2009)
Дорота С. - Залучення освітніх інституцій до питань захисту дітей (2009)
Чуловський М. М. - Діяльність відділу кримінальної міліції у справах дітей міського відділення УМВСУ щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Бабійчук А. Б. - Ефективні форми захисту дітей дошкільного віку від домашнього насилля (на прикладі групи притулку "Малятко" міста Кам’янця-Подільського) (2009)
Бучковська Л. В. - Діяльність практичних психологів шкіл з профілактики та захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Возна Ю. В. - Проблема співпраці соціального педагога з сім’єю у контексті захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Гевчук Н. С. - Соціально-педагогічна профілактика жорстокого поводження з дітьми у дистантних сім’ях (2009)
Дідик Н. М. - Соціально-педагогічні технології роботи з дітьми, які зазнали жорстокого поводження в сім’ї (2009)
Казимір В. О. - Вплив ЗМІ на формування жорстокого поводження з дітьми (2009)
Koган О. В. - Десоціалізуючий вплив помилок сімейного виховання (2009)
Копійчук Т. І. - Роль школи школи-інтернату № 2 щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Мельник Ж. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали сімейного насилля (2009)
Мельник Л. П. - Превентивні заходи щодо жорстокого поводження з дітьми (2009)
Миронова С. П. - Заклади корекційної освіти як осередок захисту особистості дитини з психофізичними вадами (2009)
Олійник Т. Г. - Захист прав дітей з особливими потребами у розвитку на освіту - пріоритетний напрямок діяльності Кам’янець-Подільської міської психолого-медико-педагогічної консультації (2009)
Опалюк О. М. - Особливості умов запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім’ї, Лісовий О. І. (2009)
Очеретенко Т. Ю. - Сексуальне насильство та його наслідки у дітей, Масловська Л. С. (2009)
Поліщук Ю. Й. - Сімейне насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема (2009)
Пріданнікова О. М. - Актуальність проблеми жорстокого поводження з дітьми у сім’ях (2009)
Сметанюк Т. І. - Сімейне насилля як природа людських стосунків (2009)
Співак В. І. - Особливості надання соціально-психологічної допомоги дітям та підліткам, що зазнали насилля (2009)
Харькова Т. М. - Соціально-педагогічний аналіз проблеми сімейного насилля (2009)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Особенности ортодонтического лечения пациентов с дистальным прикусом в разные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Koyama I. - Сравнение эффективности клинического применения механики скольжения с использованием имплантатов для создания анкоража и техники прямой головной тяги в комбинации с межчелюстными эластиками при бимаксиллярной протрузии у взрослых пациентов, Iino Sh., Abe Yu., Takano-Yamamoto T., Miyawaki Sh. (2012)
Jaiswal A. K. - Нехирургический способ лечения сложной формы открытого прикуса у взрослого пациента, Dua А. K., Ranganathan L. K., Mascarenhas R., Gandhi S. (2012)
Hwanga D.-H. - Лечение патологии окклюзии по ІІ классу в сочетании с открытым прикусом и анкилозом центрального резца верхней челюсти, Parkb Ki-Ho, Kwonc Yong-Dae, Kimd Su-Jung (2012)
Спецаков Д. А. - LM-activator как этап ортодонтического лечения (2012)
Павленко А. В. - Исследование речевой функции у пациентов с аномалиями прикуса, Хохлич О. Я. (2012)
Фадеев Р. А. - Результаты экспертной оценки нарушений эстетики лица при различных формах зубочелюстных аномалий, Исправникова А. Н. (2012)
Дрок В. А. - Результаты лечения зубочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями пародонта, у детей со сколиозом (2012)
Поздравление члена редакционной коллегии журнала "современная ортодонтия", Суздальцева Олега Валерьевича (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к Формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии (2012)
Кулиш А. С. - Лечение с применением аппарата для быстрого небного расширения, Острянко В. И., Острянко Я. И. (2012)
План ортодонтических мероприятий на II полугодие 2012 г (2012)
Garino F. - Компьютерные технологии в современной ортодонтии, Manzoli A. (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Андрійчук Н. М. - Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Внукова О. М. - Педагогічна компетентність для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти (2016)
Гузій Н. В. - Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізму контексті акмепрофесіогенезу освітянських кадрів (2016)
Кожевникова А. В. - Суб’єкт-суб’єктне управління як ефективна гуманістично-орієнтована технологія навчання та виховання здобувачів вищої освіти (2016)
Костащук О. І. - Професійна честь як важлива якість особистісно-професійної підготовки майбутніх учителів та її сутнісно-компонентний аналіз (2016)
Кочубей Т. Д. - Характеристика провідних принципів формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Кравчук Н. П. (2016)
Марченко В. С. - Професійна компетентність сучасного вчителя (2016)
Саюк В. І. - Професійна компетентність консультантів галузі освіти як важливий чинник успішної фахової діяльності. (2016)
Сидоренко В. В. - Акмеологічні технології в освіті дорослих (2016)
Чжан Цзінцзін - Мистецька рефлексія майбутнього вчителя музики: концептуальна модель (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Генеза становлення та розвитку управлінської деонтології (2016)
Клочко О. М. - Етапи становлення та розвитку жіночої гімназійної освіти на північному сході України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Ковалинська І. В. - Мультикультурна підготовка вчителів у Федеративній Республіці Німеччина (2016)
Новосад В. П. - Витоки і зміст концепції пансофічної освіти Яна Амоса Коменського (2016)
Армейський О. С. - Організаційно-педагогічні умови формування правової компетентності вчителів технологій (2016)
Барицька О. А. - Компонентна структура фахової компетентності майбутніх учителів музики в контексті оволодіння засобами мультимедійних технологій (2016)
Боднарук І. М. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Теорія і методика музичного виховання” (2016)
Віцукаєва К. М. - Встановлення міжпредметних з’язків між дисциплінами професійно-орієнтовної підготовки майбутнього соціального педагога (2016)
Дудко Я. В. - Умови формування готовності майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи в школі (2016)
Дудоладова А. В. - Прояви лексичної інтерференції у підготовці майбутніх викладачів іноземної мови (на матеріалі англійської та французької мов), Дудоладова О. В. (2016)
Зубченко Л. В. - Вплив наукового середовища гуртка на формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2016)
Ілліна О. В. - Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціальної роботи (2016)
Костюченко Т. М. - Творче використання традиційних і нетрадиційних засобів здоров’язбереження як педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2016)
Левченко Я. Е. - Технологія візуалізації в інтерактивному навчанні майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Лимар Л. В. - Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контектсі студентоцентризму, Моруга К. О. (2016)
Остапенко А. С. - Розвиток творчості педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2016)
Попадич О. О. - Принципи та методи формування правової комунікації іноземних студентів у процесі правового виховання під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Стеценко О. Є. - Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма в процесі написання есе студентами немовних ВНЗ (2016)
Юник Т. І. - Підготовка майбутніх музикантів-виконавців до сценічної діяльності, Котова Л. М. (2016)
Гавриш І. І. - Сутність принципів організації самопідготовки молодших школярів у системі функціонування групи продовженого дня (2016)
Фасоля О. І. - Особливості роботи вчителя сільської профільної школи по формуванню екологічної вихованості старшокласників (2016)
Титул, зміст (2011)
Безрукова Н. В. - Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації (2011)
Лантух І. В. - Підходи до функціонального аналізу підприємництва (2011)
Брижань І. А. - Кластерна модель розвитку транспортної системи Донецької області (2011)
Уманська В. Г. - Обґрунтування методичних підходів до визначення розміру державної фінансової підтримки на відновлення природної родючості ґрунтів у бурякових сівозмінах (2011)
Близкий Р. С. - Формирование рынка овощей и фруктов в Украине (2011)
Беленький А. Ю. - Моделирование процесса управления развитием рынка комбикормов в Украине (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Варема І. А. - Особливості вертикальної інтеграції на кооперативних засадах (2011)
Григораш О. М. - Стан і напрями державного регулювання малого бізнесу в Україні (2011)
Семеног А. Ю. - Ефективність фінансового сектора України у контексті економічного зростання (2011)
Харченко Н. В. - Фіскальна політика як економічна функція держави (2011)
Березіна Л. М. - Демографічна складова у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство від Сунь-цзи (2011)
Білявський В. М. - Розробка програми управління соціально-економічним розвитком торговельного підприємства (2011)
Сосновська О. О. - Активізація інвестиційних процесів – шлях до інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва (2011)
Югас Е. Ф. - Креативні рішення як основа соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Елецких С. Я. - Подходы к управлению устойчивым развитием предприятия в условиях кризиса (2011)
Міценко Н. Г. - Локальна інтегрована система "заготівля – переробка – реалізація": економічна сутність і особливості (2011)
Грешко Р. І. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств (2011)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку (2011)
Крутова А. С. - Принципи організаціїінформаційних систем (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до управління розвитком персоналу організації в умовах кризи (2011)
Гончаров В. М. - Розробка методичних підходів до оцінки стабільності розвитку м’ясопереробних підприємств, Бронська О. Ю. (2011)
Гончаров В. М. - Природоохоронні аспекти формування інвестиційної привабливості підприємств, Горова О. А. (2011)
Катеринец С. Л. - Мотивация и стимулирование персонала, Пожидаев А. Е. (2011)
Монастирна Н. В. - Теоретичні аспекти управління валютними ризиками торговельними підприємствами (2011)
Шашло Н. В. - Стратегічний підхід до маркетингового управління підприємствами АПК (2011)
Кирилюк М. С. - Тенденції розвитку інформаційних технологій і їх влив на політику ведення онлайн-торгівлі (2011)
Курган Н. В. - Досягнення синергетичності господарської діяльності як фактор пріоритетності інноваційного типу у розвитку підприємства (2011)
Титаренко І. В. - Аналіз функціонування та способи покращення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Кропивка Ю. Г. - Етимологія категорії "маркетинг персоналу" у сучасних умовах господарювання (2011)
Вербицкая Ю. В. - Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков формирования и использования капитала предприятий пищевой промышленности (2011)
Максимова Т. С. - Дослідження розвитку збутової діяльності підприємств на підставі активізації персональних продажів (на прикладі ринку металопластикових вікон України), Філімонова О. В. (2011)
Драбаніч А. В. - Економічне обґрунтування доцільності статистичного регулювання технологічних процесів з контролем якості за кількісною ознакою (2011)
Яременко О. В. - Модель діагностики організаційно-інвестиційної складової управління підприємств споживчої кооперації (2011)
Барна М. Ю. - Активізація інноваційної діяльності торговельних підприємств як умова набуття конкурентних переваг, Мельник І. М. (2011)
Карпенко О. В. - Управління якістю науково-дослідної роботи студентів як чинник інноваційного розвитку суспільства (2011)
Роскладка А. А. - Візуальні інструменти управління якістю процесів ВНЗ (2011)
Лагоцька Н. З. - Механізм партнерського маркетингу: характеристика системи складових і взаємозв’язків між ними (2011)
Гуріна О. В. - Еколого-економічне моделювання в дослідженні регіональних систем (2011)
Кочетков В. В. - Класифікація програмного забезпечення для інформатизації підприємств машинобудування (2011)
Котковський В. С. - Методики класифікування, аналізу й розробки інновацій для комерційних банків (2011)
Монастирний С. В. - Особливості формування банківського капіталу на рівні регіону (2011)
Педченко Н. С. - Сучасне адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2011)
Самбурська Н. І. - Облік основних засобів з метою оподаткування 2011: зміни, порівняння, відмінності (2011)
Стоян В. І. - Еволюція інституту казначейства: витоки зародження та становлення (2011)
Мовчан М. М. - Кооперація у фокусі філософії страху (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Рецензія на науково-довідкове видання "Бородаєвський Сергій Васильович: короткийбібліографічний покажчик"* (укладачі В. М. Власенко і О. В. Глушан), опублікованев м. Сумах, ФОП І. М. Панасенко, 2010 р. (88 с.), Аліман М. В. (2011)
Анотації (2011)
Бабенко О. А. - Картографування сучасного стану банківської системи України (2016)
Бобришева К. Ю. - Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти, Гринюк О. Ю. (2016)
П’ятова Л. А. - Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator (2016)
Гаврюшин О. В. - Часова генералізація у ГІС (на прикладі змін адміністративно-територіального поділу) (2016)
Гапон С. - Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС (2016)
Патиченко О. М. - Геоінформаційне моделювання в нормативній грошовій оцінці земель малих населених пунктів (2016)
Бейдик О. О. - Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Північної та Південної Америки, Орещенко А. В., Сова В. В. (2016)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води Білозерського лиману (2016)
Матвієнко Н. М. - Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України, Матвієнко В. М., Денисюк Ю. М. (2016)
Смірнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток Першої Світової війни): картографічний вимір (2016)
Озеранська Г. О. - Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення, Матвієнко Н. М. (2016)
Кирилюк М. О. - Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку (2016)
Левчук С. В. - Аналіз розвитку навчальної картографії в Україні (2016)
Мутаєва О. П. - Електронна колекція карт НБУ ім. В. І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України, Боднар С. П. (2016)
Осталецька О. І. - Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ (2016)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Дифференциальная диагностика прогнатических форм прикуса, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Rüger D. - Прочность связи после многочисленных наклеиваний брекетов с или без повторного протравливания, Harzer W., Krisjane Z., Tausche E. (2012)
Pair J. - Перемещение верхнего центрального резца через срединную линию (2012)
Спецаков Д. А. - Использование LM-activator при лечении дистальной окклюзии (2012)
Закалата Т. Р. - Применение зубного ополаскивателя listerine cool mint для улучшения гигиены полости рта при несъемной аппаратуре (2012)
Павленко А. В. - Влияние аномалий прикуса на речевую функцию у пациентов с профессиональной фонаторной деятельностью, Хохлич О. Я. (2012)
Кущ А. - Комплексный поход к решению стоматологических проблем (2012)
Кущ А. - Контрабандные брекеты: мифы, реальность, практические советы криминалу и безответственности посвящается" (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для одномоментного расширения зубной дуги и дистализации отдельной группы зубов, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Оснач Р. Г. - Лечение пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных зубочелюстными деформациями, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
Swinehart D. R. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Пам’яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Титул, содержание (2016)
Уважаемые читатели! (2016)
Мазараки А. А. - Внутренний рынок Украины в условиях дисбалансов между производством и потреблением, Лагутин В. Д. (2016)
Гуляева Н. Н. - Политика управления товарными запасами в торговле, Каминский С. И. (2016)
Мельник Т. Н. - Импортозависимость экономики Украины и приоритеты селективного импортозамещения, Пугачевская Е. С. (2016)
Щербакова Т. А. - Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений (2016)
Бохан А. В. - Экологический вектор коммерческой дипломатии: Украина и Германия (2016)
Волосович С. В. - Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития (2016)
Лабурцева Е. И. - Управление маркетинговыми рисками торговых предприятий (2016)
Молодоженя М. С. - Инновационные проекты предприятий торговли (2016)
Белявская Ю. В. - Экологический менеджмент предприятия (2016)
Харсун Л. Г. - Логистическое обслуживание товаропотоков между Украиной и странами ЕС (2016)
Пархаева Н. В. - Маркетингово-логистический комплекс товаропроводящей системы (2016)
Талантливый ученый-экономист и педагог (2016)
Титул, зміст (2011)
Левченко О. М. - Напрями забезпечення інноваційної зайнятості на регіональному рівні, Рябоволик Т. Ф. (2011)
Шевченко А. Ф. - Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні, Шевченко О. М. (2011)
Балабан П. Ю. - Глобалізація світової економіки і споживча кооперація: проблеми та перспективи подальшого розвитку, Курлейко Б. А. (2011)
Башта А. И. - Принципы и методы энергосбережения в хозяйственном комплексе АР Крым (2011)
Краус Н. М. - Механізм соціально-економічної взаємодії держави і суб’єктів господарювання в напрямі детінізації економіки (2011)
Цёхла С. Ю. - Приоритеты и направления реформирования социальной системы государства (2011)
Безрукова Н. В. - Техноглобалізм: основні форми прояву у сучасній світовій економічній системі, Малишко Г. М. (2011)
Березіна Л. М. - Аграрна політика уряду: її місце і роль у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Шеверя М. Ю. - Сучасні парадигми потенціалу регіону (2011)
Скляр Г. П. - Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки, Яріш О. В. (2011)
Зінченко Н. В. - Соціально-економічна сутність і основні принципи інтеграційних процесів в АПК (2011)
Клімова О. І. - Податковий механізм державного регулювання інтегрованих корпоративних систем (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Кобзєв І. С. - Концептуальні засади економічного відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК України (2011)
Макаренко М. В. - Мотивація інноваційної діяльності підприємств України та процеси світової інтеграції, Гончаров Е. В. (2011)
Шталь Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку ресторанних послуг Харківського регіону, Тищенко О. О. (2011)
Лісіца В. В. - Еволюція теоретичних поглядів на розвиток сітьових відносин і їх прояв у роздрібній торгівлі (2011)
Педченко Н. С. - Застосування економіко-математичних методів при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємства (2011)
Карпенко Ю. В. - Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують інтернет-торгівлю (2011)
Шевчук Л. П. - Облік і контроль використання ресурсів підприємств ресторанного бізнесу за допомогою системи R-Keeper (2011)
Юрко І. В. - Сутність і еволюція поняття "управління маркетингом" як економічної категорії, Краус К. М. (2011)
Дробиш Л. В. - Фактори регіонального формування попиту та пропозиції праці фахівців (2011)
Філіна С. В. - Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності у процесі управління (2011)
Джерелейко С. О. - Системний підхід до визначення поняття "організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств" (2011)
Яровий А. В. - Концептуальні основи організаційно-економічного механізму управління активами вітчизняних страхових компаній (2011)
Капустіна Ю. В. - Особливості аудиту маркетингової діяльності підприємств (2011)
Капліна А. С. - Основні проблеми розвитку підприємств готельного господарства в Україні (2011)
Гетьманський В. О. - Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку (2011)
Авраменко М. С. - Методи формування кадрового потенціалу системи споживчої кооперації України як спосіб впливу на його рівень (2011)
Василевська А. О. - Роль інформаційних технологій в управлінні проектами (2011)
Юдіна Х. К. - Методологічні аспекти обґрунтування дефініції "готельне господарство" (2011)
Матолич Т. Б. - Інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні та його вплив на трансакційні витрати суб’єктів підприємництва (2011)
Чайка І. П. - Методичні підходи до розрахунку ефективності функціонування вищого навчального закладу (2011)
Сардак О. В. - Брендинг підприємства-роботодавця у системі управління персонал-маркетингом (2011)
Гордополова Н. В. - Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат, Гордополов В. Ю., Старосуд І. В. (2011)
Трайно В. М. - Формування маркетингових стратегій управління споживачами послуг ресторанного господарства (2011)
Зінченко О. М. - Дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України (2011)
Семеног А. Ю. - Вплив інфляції на ефективність фінансового сектора (2011)
Селезньова О. О. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності торговельних підприємств (2011)
Маркіна І. А. - Комерційно-соціальна активність підприємства в сучасних умовах господарювання підприємств малого бізнесу АР Крим, Єжов-Маряєв С. О. (2011)
Брітченко І. Г. - Стратегічне управління банківською інфраструктурою в контексті розвитку економіки регіону (2011)
Тищенко Т. Я. - Використання програмного комплексу "Парус" для ведення обліку бюджетними установами органами статистики: функціональні можливості та недоліки (2011)
Виноградова М. О. - Використання результатів аудиту розрахунків з дебіторами в управлінні підприємством, Марюхніч М. О. (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретичні узагальнення класифікації аудиторських процедур (2011)
Віннікова В. В. - Обґрунтування фонду дивідендних виплат на підприємстві у поточному періоді та довгостроковій перспективі (2011)
Панченко О. П. - Кооперативні видання як засіб інформаційного забезпечення процесу розширення ресурсної бази та ефективної організації селянських і поміщицьких господарств Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Литвин О. Ю. - Розвиток житлової кооперації у Російській Імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2011)
Анотації (2011)
Абрамян Н. Д. - Проблемы гендерных стереотипов в современной школе (2013)
Артемова Л. В. - Особистісне зростання і розвиток студента в умовах вищого навчального закладу (2013)
Безбах В. Г. - Психологія політичного вибору, Cірий С. В. (2013)
Бобровська І. Ю. - Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці (2013)
Букатова О. М. - Теоретичні передумави формування педагогічної готовності майбутніх учителів технології до організації безпечної життєдіяльності учнів, Сидорчук Л. А. (2013)
Гавриленко Я. А. - Особливості комунікації у просторі залежних стосунків (2013)
Гридковець Л. М. - Місце та роль християнської психологічної парадигми у структурі наукової психології (2013)
Добросовістний А. В. - Психологічні проблеми упровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Клименко В. С. (2013)
Жиляєв І. Б. - Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві, Кіслов В. В. , Кіслов Д. В. (2013)
Замша А. В. - До проблеми визначення ролі мови у формуванні абстрактного міслення підлітків з порушенням слуху (2013)
Лазаренко Б. П. - Кризова практика особистісного життєконструювання проблемної молоді (2013)
Пилипенко О. І. - Соціально-психологічна аксіологія превентивної роботи (2013)
Руда О. З. - Організаційна поведінка сьогодні: практичне значення (2013)
Сабол Д. М. - Психологічний феномен української народної вишивки (2013)
Скнар О. М. - Медотологічні засади емпіричного дослідження політичних практик (2013)
Татенко В. О. - До питання про соціально-психологічний потенціал суб’єктно-вчинкового підходу (2013)
Титаренко Т. М. - Особистісні практики конструювання життя (2013)
Фролов П. Д. - Громадська думка у соціологічному та соціально-психологічному вимірах (2013)
Содержание (2012)
Dr. Nanda - JCO интервью Charles J. BurstOne, DDs, Ms часть 1. Лицевая эстетика (2012)
Chi Hung Chu - Ортодонтический бондинг с самопротравливающимся праймером и самоадгезивной системой, Ken Liang Ou, De Rei Dong, Haw Ming Huang, Hung Huey Tsai и Wei Nan Wang (2012)
Mezomo M. - Ретракция верхних клыков с помощью самолигирующихся брекетов и обычных брекетов. рандомизированное клиническое исследование, Eduardo S. de Lima, Luciane Macedo de Menezes, Weissheimer A., Allgayer S. (2012)
Скрипник И. Л. - Качество жизни пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями и прикуса (социально-психологический аспект), Кондратюк А. О. (2012)
Рамм Н. Л. - Деминерализация эмали и кариес зубов как осложнение ортодонтического лечения при использовании несъемной ортодонтической аппаратуры, Ожгихина Н. В., Сорокина Е. С. (2012)
Закалата Т. Г. - Профилактика деминерализации у детей при лечении ортодонтической аппаратурой, Попова А. И. (2012)
Спецаков Д. А. - Использование lm-activator как самостоятельного лечебного аппарата (2012)
Манжуловская В. В. - Cовременное в ортодонтии. эласто-элайнер "невидимые брекеты", Неборак В. С. (2012)
Swinehart R. D. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
По письмам читателей (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
Ортодонтический глоссарий (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для удлинения зубного ряда, Немцов С. А. (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Вашека Т. В. - Особливості Я-концепції хворих на нейродерміт та її зв'язок з типом реагування на хворобу, Мацерук О. С. (2014)
Жадан І. В. - Ціннісна складова політичної картини світу студентської молоді центрального і східного регіонів: порівняльний аналіз (2014)
Кулакевич Т. В. - Основні підходи до управління стресовими станами (2014)
Лазоренко Б. П. - Соціально-психологічні технології оптимізації кризових практик проблемної молоді (2014)
Лупійко Л. В. - Психологічні особливості використання народного фольклору в роботі з дошкільниками у процесі розвитку їх екологічних уявлень (2014)
Модестова Т. В. - Спілкування у сучасному житті людини (2014)
Осадько О. Ю. - Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості у ситуації суб’єктивної значимості стосунків з "ідейним опонентом" (2014)
Пилипенко Л. В. - Образотворче мистецтво як технологія оздоровлення психіки людини, Пилипенко О. І. (2014)
Руда О. З. - Прийняття рішень як базовий організаційний процес та складова організаційної поведінки (2014)
Старовойтенко Е. Б. - Персонология как "Наука синтеза" (2014)
Татенко В. О. - Соціальна і політична психологія Євромайдану: суб’єктне і вчинкове (2014)
Титаренко Т. М. - Нариси до соціально-психологічної теорії особистісного життєконструювання (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз медіауподобань аутсайдерів в контрольній та експериментальній групах (2014)
Титул, зміст (2016)
Гоцуляк Л. В. - Інноваційна економіка як об’єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи (2016)
Кириченко С. А. - Подходы к сущности и классификации социальной инфраструктуры (2016)
Бочарова Ю. Г. - Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса (2016)
Dubyna M. V. - Functioning Peculiarities of the Deposit Insurance System in the USA, Yusuhno S. I., Bychkova P. V. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації та зростання високотехнологічного експорту України до 2030 р., Костенко Д. М. (2016)
Pysmak V. O. - Methods for Management of Innovation Activity Risks in the Current Conditions (2016)
Yermak S. O. - Studying the Aspects of Establishing the Definition of "Innovation Activity" and Its Determining Factors, Lisnichenko O. O. (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Сумської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Семигуліна І. Б. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Полтавської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Дідик А. М. - Оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій (2016)
Кирий В. В. - Применение методов вербального анализа решений в процессе формирования структуры команды проекта, Козел Н. Б., Климко Е. Г. (2016)
Ільченко Н. Б. - Розробка динамічної моделі управління ланцюгами поставок автокомпонентів на ринку України (2016)
Тимченко І. П. - Концептуальні основи формування поняття "організаційний розвиток" (2016)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності суб’єктів ресторанного господарства, Яценко Н. В. (2016)
Комарова О. А. - Актуальні проблеми фінансування освітньої галузі України (2016)
Татар М. С. - Інструментарій оцінювання рівня ресурсного потенціалу підприємств будівельної галузі України (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика політики керівництва у сферах якості, соціальної відповідальності, інформаційної безпеки й охорони праці та механізм забезпечення гідної праці на підприємстві, Костюк Н. Р., Семчук Ж. В., Коропецький О. О. (2016)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні (2016)
Тарасенко А. В. - Застосування системного підходу до дослідження інфраструктури сільського господарства, Тарасенко О. О. (2016)
Коваль О. А. - Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як можливість підвищення власного фінансового забезпечення підприємства (2016)
Матющенко С. С. - Зовнішні суб’єкти впливу на формування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства (2016)
Височан О. С. - Трансформація інформаційної функції бухгалтерського обліку як відповідь на виклики сучасної економіки, Кіш І. Р. (2016)
Рета М. В. - Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади (2016)
Яцунська О. С. - Процес упровадження МСФЗ в Україні (2016)
Чудовець В. В. - Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами, Жураковська І. В. (2016)
Адаменко І. П. - Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Шатковська-Шморгай В. Б. - Підходи до визначення достатності золотовалютних резервів держави (2016)
Галицын В. К. - Прикладные аспекты мониторинга изменчивости фондовых рынков, Бондаренко Е. А. (2016)
Коркач І. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні (2016)
Колодізєв О. М. - Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах, Біляєва В. Ю. (2016)
Рекова Н. Ю. - Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством, Мельник С. В. (2016)
Козарезенко Л. В. - Фіскальна децентралізація в структурі стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу (2016)
Васильєва Т. А. - Особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах фінансової нестабільності (2016)
Маловичко С. В. - Концептуальні засади розвитку електронного ринку (2016)
Коляда С. П. - Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні, Рябой В. І. (2016)
Шеховцова Д. Д. - Організація управлінського обліку витрат при використанні інформаційних технологій на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Рудакова С. Г. - Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвід України у використанні програмного забезпечення, Щетініна Л. В., Марчук С. В. (2016)
Tkachenko M. A. - Formation of an Approach to the Risk Management of IT Project (2016)
Дзьоба О. Г. - Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу, Ромашко О. М. (2016)
Мороз Н. В. - Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом (2016)
Лаптев В. И. - Исследование сущности и составляющих развития персонала (2016)
Науменко М. О. - Удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення Збройних сил України, Морозова Л. В. (2016)
Kapustnyk S. K. - Managing the Risk Factor in the Strategic Decisions-Making Process at the Enterprise (2016)
Пилипчук В. П. - Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу, Данніков О. В. (2016)
Абрамян Н. Д. - Конфліктність як вікова характеристика підлітків та юнаків (2014)
Брунова-Калісецька І. В. - До питання оцінки освітньо-виховних програм миротворчого спрямування (2014)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічне конструювання звичаєвості (2014)
Івачевська О. В. - Методологічні засади емпіричного дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційно-психологічні операції у системах маркетингових комунікацій (2014)
Кляпець О. Я. - Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві (2014)
Лазоренко Б. П. - Катарсичні технології оптимізації життєконструювання проблемної молоді (2014)
Модестова Т. В. - Етика професійного спілкування у сучасному контексті (2014)
Ніконова Е. Ю. - Психологические особенности одиноких мужчин и женщин юношеского возраста (2014)
Осадько О. Ю. - Комунікативні умови розвитку громадянської позиції особистості (2014)
Петрунько О. В. - Успадкований і набутий досвід інтолерантності (2014)
Пилипенко О. І. - Свобода як психологічний ресурс творчості людини (2014)
Посохова В. В. - Аналіз комунікативних практик користувачів інтернет-мережі (2014)
Сидоркіна М. Ю. - Мотивація політичної взаємодії студентської молоді (2014)
Слюсаревський М. М. - Історична доля перших соціально-психологічних теорій: особливості відображення в сучасному науковому дискурсі, Кальницька Ю. С. (2014)
Татенко В. О. - Про пізнання як конструювання з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз цінностей аутсайдерів у контрольній та експериментальній групах (2014)
Фролов П. Д. - "Консолідована громадська думка": спроба операціоналізації поняття (2014)
Цукур О. Г. - Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття (2014)
Титул, зміст (2011)
Проскура В. Ф. - Передумови та проблеми формування кластерів у системі економічної безпеки регіону (2011)
Бублик М. І. - Удосконалення вартісної оцінки техногенних збитків, заподіяних трудовим ресурсам регіону, Коропецька Т. О. (2011)
Нартова І. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва, Коломієць Є. О. (2011)
Гончаренко М. Ф. - Інноваційна модель економічного зростання регіону (2011)
Радченко Ю. С. - Проблеми регулювання ринку кооперативного кредитування України (2011)
Царук О. Ю. - Удосконалення методів фінансового забезпечення соціальної сфери регіону, Зайкова В. С. (2011)
Матвієнко С. В. - Інформаційне забезпечення системи комплексного екологічного моніторингу поводження з відходами (2011)
Асаул А. Н. - Становление институтов гражданского общества в сфере бизнеса (2011)
Комарчук О. В. - Формування управлінських процесів у корпоративних системах АПК (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Керимов Э. Н. оглу - Проблемы развития хозяйственных субъектов в Азербайджанской Республике (2011)
Гурський М. Ф. - Оцінка інноваційної складової конкурентоспроможності Закарпатської області (2011)
Шкапяк О. І. - Особливості створення та впровадження нового механізму фінансування охорони здоров’я на макро- та мікрорівні (2011)
Нікілєва Л. О. - Порівняльна характеристика фінансових моделей соціального забезпечення та захисту населення в Україні та світі (2011)
Ніколенко С. С. - Сутність і особливості формування інституту державної власності в Україні, Дзеверіна К. С. (2011)
Гончаренко В. В. - Кооперативні форми господарювання у світовому та національному господарстві (2011)
Джаман М. О. - Залежність людського капіталу від соціально-економічного розвитку сучасного суспільства в Україні, Веремей С. А. (2011)
Снітко О. К. - Розвиток і формування концептуальних засад до визначення поняття "економічна безпека" (2011)
Гарват О. А. - Трудовий потенціал підприємства: методика оцінки та способи оптимізації (2011)
Ємець Є. М. - Економіко-математичні моделі нелінійної умовної оптимізації на переставленнях: метод гілок і меж, Ємець О. О., Парфьонова Т. О., Чілікіна Т. В. (2011)
Івченко Є. І. - Інноваційні підходи до управління підприємствами: перспективи впровадження та використання хмарних технологій (2011)
Левандовська Н. І. - Підходи до класифікації персоналу підприємств (2011)
Галайда Т. О. - Оцінка якості персоналу та проблеми його відбору й трудової адаптації в системі економічної безпеки підприємства, Теницька Н. Б., Савело Л. В. (2011)
Балабан П. Ю. - Тенденції розвитку матеріально-технічної бази ринків споживчої кооперації в умовах трансформації суспільно-економічних відносин, Курлейко Б. А. (2011)
Артеменко В. О. - Дослідження чинників впливу на конкурентоспроможність аграрного підприємства, Мельник С. І. (2011)
Кривошей В. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства (2011)
Максюта В. В. - Теоретико-методичні основи управління продуктивністю праці на підприємствах роздрібної торгівлі (2011)
Капліна Г. С. - Організаційно-економічний механізм управління підприємствами готельного господарства (2011)
Краус К. М. - Особливості формування стратегії фінансової стабілізації підприємств споживчої кооперації України, Карцева В. В., Краус Н. М. (2011)
Чернявська О. В. - Особливості ідентифікації малих підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика, Юрко Т. С. (2011)
Гармідер Л. Д. - Підходи до системи вимірювань інвестицій у персонал (2011)
Демидова І. А. - Система збалансованих показників стійкого економічного розвитку машинобудівного підприємства (2011)
Фецович Т. Р. - Фінансовий результат у загальній системі стратегічного управління підприємством (2011)
Штимер Л. Т. - Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств (2011)
Животенко В. О. - Економічна безпека як складова ефективних механізмів управління аграрними підприємствами (2011)
Маркіна І. А. - Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції, Мацедонська Н. В. (2011)
Куніцин С. В. - Туристично-рекреаційний кластер: концепція організації управління розвитком та інформаційно-інституціональне моделювання життєдіяльності (2011)
Дячкова М. О. - Концепція формування системи управління знаннями споживчої кооперації (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство за уявленнями давньогрецьких мислителів (від Гомера до Сократа) (2011)
Шевченко А. Ф. - Еволюція поглядів і сучасне розуміння сутності управління персоналом (2011)
Іванова О. М. - Інформаційне забезпечення інновацій як потенціалу економічного зростання (2011)
Рибалка П. М. - Процедура стратегічного планування на підприємстві з урахуванням стадії розвитку (2011)
Неманова Х. Л. - Підсистема внутрішньогосподарського обліку діяльності центрів відповідальності підприємства (2011)
Ігнатенко Т. В. - Об’єднання систем бюджетування та цільових показників (BSC) у єдиний інструмент управління (2011)
Проскуріна Н. М. - Концептуальна основа аудиту підприємств, що знаходяться в процедурі банкрутства, Домашенко Ю. В. (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи на фінансовому ринку (2011)
Пархоменко С. П. - Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарства (2011)
Редька С. І. - Стратегії інноваційного менеджменту на ринку банківських послуг України (2011)
Никитіна К. В. - Особливості реалізації функції контролю в системі управління кредитними ризиками банку (2011)
Кушнір Л. Л. - Теоретичне підґрунтя та основні закономірності розвитку системи ресурсного забезпечення національної економіки радянського періоду (1917–1933) (2011)
Легошина О. Л. - Кооперативне законодавство країн Європи у контексті розвиту кооперативного руху (2011)
Анотації (2011)
Абрамова В. В. - Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском, Васильковський О. М., Васильковська К. В. (2015)
Артьомов М. П. - Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів, Кот О. В. (2015)
Барабаш Р. І. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-150К-09 (2015)
Березовецький С. А. - Узгодження складових технологічної системи збирання озимого ріпаку (2015)
Васильковська К. В. - Польові випробування секції пневмомеханічної сівалки з запропонованим висівним апаратом, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження технологічного процесу подрібнення бульбоплодів в кормо виробництві, Ляшук О. Л., Чвартацький Р. І., Чвартацький І. І., Грабар А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів пристроїв для нарізання різі мітчиками в гайках і деталях машин, Марчук Н. М. (2015)
Герасимчук О. П. - Системи перетворення льону, Ткачук О. Л. (2015)
Говоров. О. Ф. - Визначення потужності на привід дискового робочого органу подрібнювача-розподілювача рослинних решток (2015)
Гудь В. З. - Дослідження технологічного процесу розточування профільних гвинтових заготовок очисників дискових копачів коренезбиральних машин, Дячун А. Є., Гупка А. Б. (2015)
Дідух В. Ф. - Дослідження взаємодії криволінійної поверхні з ущільненим шаром сапропелю, Хлопецький Р. А., Бабарика С. Ф. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування режиму роботи пристрою для обмолочування стрічки льону, Герасимик Т. П., Хомич А. В., Мекуш О. Г. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування кінематичних параметрів сепаратора лляного вороху (2015)
Ковбаса В. П. - Про подолання труднощів при вирішенні контактних задач пружності, Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. (2015)
Ковбаса В. П. - Задача про контактну дію клинового ножа на попередньо напружений переріз прутка, Матюшенко Л. М., Грабовець В. В., Дейкун В. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Кузьмінський Р. Д. - Визначення коефіцієнта тертя ковзання макухи насіння льону олійних сортів по поверхнях різних металів, Василькевич В. О., Шеремета Р. Б. (2015)
Лебедєв А. Т. - Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням, Калінін Є. І., Шуляк М. Л. (2015)
Мисковець С. В. - Вплив нестабільності хімічного складу сталей на зносостійкість деталей паливної апаратури дизельних двигунів (2015)
Мітцель М. О. - Дослідження явища неодночасної зміни режимів роботи об'ємних гідромашин (2015)
Муравинець Ю. В. - Удосконалена технологія переробки лляної трести за рахунок модернізації МТА (2015)
Назарчук Л. В. - Особливості використання лляної сировини у виробництві дитячого одягу (2015)
Налобіна О. О. - Системний аналіз підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин, Грушецька М. Г., Шимко А. В. (2015)
Налобіна О. О. - Формування методичного підходу до обгрунтування напрямків удосконалення льонозбирального комбайна, Поліщук Л. М. (2015)
Нестеренко О. В. - Дослідження якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2015)
Прилуцький А. Н. - Шляхи підвищення технологічної ефективності повітряно-решітних пневмовібровідцентрових зерноочисних машин (2015)
Подригало М. А. - Определение понятия устойчивости положения колесных машин, Полянский А. С., Дубинин Е. А., Клец Д. М., Скорик М. А, Задорожняя В. В. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Пуць В. С. - Моделювання процесу відриву стебел від паса, Клименко О. Д., Мартинюк В. Л. (2015)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу подрібнення частинок сапропелевих добрив, Поліщук М. М., Теплов І. О. (2015)
Селезньов Д. Е. - До питання використання удосконаленої технології отримання лляної соломи (2015)
Синій С. В. - Визначення показників пошкодження коренебульбоплодів з використанням їх імітатора, Варголяк М. Я. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження роботи роторного гичкоріза, Герасимчук О. О. (2015)
Стукалець І. Г. - Динаміка зміни програм ремонту головок блоків циліндрів двигунів різних марок (2015)
Тарасюк Ю. М. - Результати експериментальних досліджень транспортування сипких матеріалів гвинтовим завантажувачем (2015)
Ткачук О. Л. - Особливості оздоблення текстильних матеріалів із льону (2015)
Фещук Ю. П. - Дослідження пружно-пластичної рівноваги циліндричних оболонкових елементів конструкцій сільськогосподарської техніки (2015)
Чвартацький Р. І. - Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів, Чвартацький І. І, Грабар A. B. (2015)
Шведик М. С. - Результати експериментальних досліджень сепарації вороху в конічно-спіральному сепараторі, Загвоздін О. Б. (2015)
Шведик М. С. - Результати дослідження пневмовловлювача зерна, що вибивається планками мотовила та визначення його параметрів (2015)
Шведик М. С. - Графо-аналітичний метод обгрунтування основних параметрів конічно-спірального сепаратора, Загвоздін О. Б. (2015)
Шейченко В. О - Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести, Лімонт А. С., Руденко В. Г., Поліщук О. С. (2015)
Анотації (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості подолання депресії засобами тілесно-орієнтованої психотерапії (2015)
Горбунова В. В. - Індивідуальна та групова рефлексія ціннісно-рольової взаємодії у команді (2015)
Жорнова О. І. - Освітня кар’єра особистості: про можливості подолання бідності як стилю життя (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальні настанови студентів як показники культури міжетнічних відносин (2015)
Коробка Л. М. - Ставлення до здоров'я як сфера застосування соціально-психологічних засобів запобігання та подолання бідності (2015)
Кочубейник О. М. - Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу (2015)
Кухарук О. Ю. - Теоретичні засади емпіричного дослідження етнонаціональної ідентичності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс суб’єктного життєконструювання особистості (2015)
Ляльчук Г. Д. - Особливості батьківсько-дитячих стосунків у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Мателега М. М. - Психологічні особливості залежності як девіантної поведінки особистості, Азізов С. С. (2015)
Мирончак К. В. - Дослідження страху смерті: труднощі та перспективи (2015)
Модестова Т. В. - Особливості взаємодії в малих группах (2015)
Остапенко І. В. - Психосемантичне дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2015)
Петрунько О. В. - Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах (2015)
Підгірна І. С. - Стильові особливості викривлення реальності у віртуальних образах при медіакомунікації (2015)
Пилипенко О. І. - Конкурентоспроможність психологічних шкіл в транзгресії Першої світової війни (2015)
Позняк С. І. - Cоціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді (2015)
Помиткіна Л. В. - Психологічні закономірності прийняття студентами стратегічних життєвих рішень (2015)
Татенко В. О. - Про персонологію з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2015)
Тур’ян О. В. - Психологія творчої діяльності журналіста (2015)
Хіль О. І. - Вплив особистісних характеристик на готовність до переживання близькості (2015)
Чаплінська Ю. С. - Психологічні механізми парасоціальних стосунків молоді (2015)
Чорна Л. Г. - Креативність як компонент, чинник і результат процесів рольової ідентифікації особи (2015)
Шелег Л. С. - Психологічне забезпечення профілактики психосоматичних розладів у працівників міліції (2015)
Бойко А. І. - Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння, Попик П. С., Банний О. О. (2015)
Васильків В. В. - Багатоваріантна класифікація дискових копачів коренезбиральних машин з генеруванням удосконаленого викопуючого пристрою, Гупка А. Б., Гудь В. З. (2015)
Вржещ М. В. - Вибір теплоізоляційних матеріалів за термічним опором та вартістю, Пенкаля В. Є., Шульган А. В. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивних параметрів шарнірно-секційного гвинтового робочого органу на його радіус кривини, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двохсторонньої дії, Босюк П. В., Гевко І. Б., Скиба О. П. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Мельничук С. Л., Колесник О. А. (2015)
Дударєв І. М. - Дослідження параметрів стрічки льону олійного після її обмолочування, Оласюк Я. В., Хомич Ю. А., Хомич А. В. (2015)
Захачук В. І. - Методологія вибору альтернативних палив для технологічних транспортних засобів, Хайліс Г. А. (2015)
Kaрабиньош С. С. - Прогнозування залишкового ресурсу з використанням неруйнівного контролю, Харківський І. С., Сподоба O. О. (2015)
Ковбаса В. П. - Аналітичне моделювання розвитку температурних полів зернівки в змінному радіаційномупотоці, Калініченко Р. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Ляшук О. Л. - Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів, Третяков О. Л., Дмитренко В. П., Колесник О. А. (2015)
Налобіна О. О. - До питань оцінки енергоефективності технічних засобів і технологій для АПК, Шовкомуд О. В. (2015)
Новицький А. В. - Моніторинг напрямків забезпечення надійності лісогосподарської техніки, Каменецька А. В., Чеботар І. Е. (2015)
Пилипець М. І. - Дослідження силових параметрів формоутворення профільних гвинтових елементів сільськогосподарських машин, Кучвара І. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. (2015)
Пулька Ч. В. - Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків, Барановський В. М., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки високоефективних вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті Simulink/Matlab (2015)
Тітова Л. Л. - Імітаційність місцеперебування засобу відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л., Надточій О. В. (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження обмолоту зерна трибарабанною молотаркою, Нєдовєсов В. І., Грицака О. М. (2015)
Анотації (2015)
Катан Л. І. - Економічна сутність кредитної спілки як особливої форми сільськогосподарської кредитної кооперації, Косюга В. В., Добровольська О. В. (2015)
Demchuk N. I. - The global financial crisis: financial flows to developing countries, Pavlenko O. P. (2015)
Хаянок Т. М. - Ефективність використання соціальної та екологічної відповідальності в управлінні агропідприємством (2015)
Захарченко Ю. В. - Система прогнозування зміни за часом кількісних показників запасів (2015)
Назаркевич О. Б. - Виробництво органічної продукції малими сільгоспідприємствами в контексті вимог концепції сталого розвитку (2015)
Карасьов О. П. - Соціально-економічні відносини як об’єкт державного регулювання в аграрному секторі економіки (2015)
Ільченко Т. В. - Використання стратегій інноваційного регіонального маркетингу як фактор розвитку продовольчих ринків (2015)
Зеленчук І. Б. - Система маркетингового менеджменту молокопереробного підприємства як чинник підвищення конкурентоспроможності (2015)
Паршин Ю. І. - Концептуальні аспекти стратегічного забезпечення сталого розвитку національної економіки (2015)
Безус Р. М. - Діагностика ресурсного потенціалу органічного агровиробництва, Бойко А. В. (2015)
Приходько І. П. - Концептуальні аспекти державної аграрної стратегії та політики (2015)
Бербенець О. В. - Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС (2015)
Пастушенко А. І. - Особливості управління прибутком аграрних підприємств у сучасних умовах (2015)
Багорка М. О. - Формування маркетингової стратегії розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві (2015)
Гудим К. М. - Сучасні тенденції розвитку та функціонування процесів транснаціоналізації в Україні (2015)
Чорна Н. О. - Використання кривих Лоренца для оцінки рівномірності розподілу сільськогосподарських угідь в еко-агровиробництві (2015)
Тищенко М. П. - Генезис та трансформація концепції сталого розвитку (2015)
Дубініна М. В. - Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств, Вишенська Л. М. (2015)
Nekhay O. - A free trade agreement between Ukraine and the European Union: possible outcomes for agricultural producers, Fellmann T., Hubertus Gay S. (2015)
Дуброва Н. П. - Державна політика у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору України, Крючко Л. С. (2015)
Чернецька О. В. - Особливості інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими результатами в системі природного агровиробництва (2015)
Микитин Т. М. - Ефективність вирощування енергетичних культур на Поліссі (2015)
José-María Casado Raigón - Analyse of the difficulties that met Ukraine in the way of integration to the EU (2015)
Чистякова В. Ф. - Використання локальних економіко-математичних моделей в агроекології, Герасимова І. Г. (2015)
Халатур С. М. - Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми (2015)
Бровко Л. І. - Використання комп’ютерних технологій у фінансовому плануванні (2015)
Никитченко О. В. - Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт (2015)
Дідур К. М. - Шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом в аграрних підприємствах (2015)
Павленко О. С. - Соціально-економічні тенденції розвитку нутріївництва (2015)
Мікуліна М. О. - Розвиток фінансового планування в аграрній сфері (2015)
Галаган Т. І. - Еколого-економічна оцінка рекультивації порушених земель степового Придніпров’я (2015)
Ковшун Н. Е. - Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями агрохолдингів України, Радько А. О. (2015)
Дубініна М. В. - Концептуальна основа проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аграрних підприємств, Багріна М. О. (2015)
Кобець А. С. - Інституційні засади інноваційного менеджменту збалансованого природного агровиробництва, Катан Л. І., Грицан Ю. І. (2015)
Бондарчук Н. В. - Напрями державної підтримки у сфері природного агровиробництва (2015)
Сиченко В. В. - Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу, Мареніченко В. В. (2015)
Шпортюк Н. Л. - Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку (2015)
Васільєва Л. М. - Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки (2015)
Дискусії. Рецензії. ПропозиціЇ... (2015)
Анотации. (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості індивідуального консультування студентів у ВУЗі (2015)
Васильченко О. М. - Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості (2015)
Жовтянська В. В. - Психологічні закономірності формування суб’єктивних уявлень з погляду теорії смислових трансформацій (2015)
Жорнова О. І. - Психологія самозайнятості на теренах України як наукова проблема та запит практики (2015)
Кочубейник О. М. - Дискурсивні процеси: як конструюється асиметричність соціальної реальності? (2015)
Кухарук О. Ю. - Психотехнологічні форми соціально-психологічного мислення: визначення та основні характеристики (2015)
Лазоренко Б. П. - Спонтанність та суб’єктність у конструюванні просоціальних практик проблемної молоді (2015)
Модестова Т. В. - Конфлікт як шлях вирішення проблем у сфері міжособистісного спілкування, Нещерет О. В. (2015)
Никоненко Л. В. - Медіапрактики як чинник становлення політико-правової свідомості студентів (2015)
Османова А. М. - Психосемантична трансформація світотворчих уявлень кримців (2015)
Остапенко І. В. - Розвиток рефлексивних механізмів структурування дискурсу взаємодії з владою в умовах тренінгу, Соснюк О. П. (2015)
Пилипенко О. І. - Соціальні комунікації у розвитку моделей толерантного підходу до людей з проблемами ВІЛ/СНІДУ (2015)
Підгірна І. С. - Стилі медіакомунікації учнівської молоді у соціальних мережах (2015)
Подофєй С. О. - Дослідження особистісних і міжособистісних детермінант формування Я-концепції підлітків-діабетиків (2015)
Сидоркіна М. Ю. - Вплив мотивації політичної взаємодії на політичну самоідентифікацію студентської молоді (2015)
Скнар О. М. - Особливості структурування політичних практик у політичній картині світу студентської молоді (2015)
Соколовська Ю. С. - Тенденції розвитку історіографії соціальної психології в країнах зарубіжжя (2015)
Титул, зміст (2011)
Безтелесна Л. І. - Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз, Лихацька В. В. (2011)
Антонюк В. П. - Способи вдосконалення державної кадрової політики України (2011)
Березін О. В. - Зайнятість в аграрній сфері: вплив на формування національного продовольчого ринку України (2011)
Головко Л. В. - Соціально-трудові відносини: сучасні тенденції та напрями модернізації (2011)
Чепурда Л. М. - Аналіз основних тенденцій розвитку регіонального ринку соціальних послуг (2011)
Герасименко О. О. - Соціальна відповідальність у сфері праці в умовах поширення нестандартних форм зайнятості (2011)
Котова С. С. - Страхова медицина і медичне страхування: необхідність, суть, способи впровадження в Україні (2011)
Муромець Н. Є. - Динаміка руху укрупнених трудових потоків під впливом структурного дисбалансу ринку праці в Україні (2011)
Малинська О. О. - Розробка механізмів залучення інвестицій у регіони України (2011)
Рудич Л. В. - Соціальна складова як стратегічний напрям формування членства системи споживчої кооперації (2011)
Кірієнко О. М. - Продуктивність праці – важливий показник економічного розвитку (2011)
Рибалко В. М. - Формування та способи реалізації комплексної системи кадрового відновлення у Донецькій області, Рибалко Г. С. (2011)
Довгаль В. Ю. - Роль и назначение организации труда на угольных шахтах (2011)
Квитка А. В. - Роль социальной политики в человеческом развитии: требование времени (2011)
Гуменюк Н. В. - Фундаментальні засади формування гідної праці (2011)
Білан О. В. - Фактори конкурентоспроможності та форми власності на землю, особливості їх прояву в сільському господарстві (2011)
Рябоконь І. О. - Безробіття в Україні: оцінювання макроекономічних закономірностей і ефективності заходів запобігання (2011)
Борданова Л. С. - Удосконалення молодіжної політики зайнятості на регіональному рівні (2011)
Дяконенко О. І. - Сучасні тенденції продуктивної зайнятості населення в Україні (2011)
Сичова К. В. - Прогнозування розвитку пенсійної системи України на основі аналізу її сучасного стану (2011)
Войналович І. А. - Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Кузнецова І. О. - Розвиток персоналу в контенті інноваційних змін підприємства, Кравченко В. О. (2011)
Онікієнко О. В. - Структуризація кадрової підсистеми з позиції адміністрування (2011)
Новак І. М. - Заборгованість із заробітної плати в Україні: аналіз і способи розв’язання проблеми (2011)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці (2011)
Дрогомирецька М. І. - Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління персоналом на підприємстві (2011)
Безпарточний М. Г. - Формування механізмів управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Мартякова О. В. - Демотивація персоналу, як результат неефективного управління кадрами підприємства, Крикуненко Д. О. (2011)
Березіна Л. М. - Кадрова політика у взаємовідносинах підприємств АПК (2011)
Танасієнко Н. П. - Аналіз чинників зростання продуктивності праці на машинобудівних підприємствах Хмельниччини (2011)
Твердушка Т. Б. - Організаційні аспекти запровадження інтенсивного навчання в системі активізації інноваційної праці персоналу (2011)
Карманенко В. В. - Управління персоналом: історико-теоретичний контекст і сучасна практика (2011)
Павлик І. Л. - Кадровий потенціал як основа формування конкурентного статусу підприємств торгівлі (2011)
Волянська-Савчук Л. В. - Антикризове управління персоналом підприємства (2011)
Глущенко О. І. - Тенденції розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки (2011)
Ткачук В. О. - Аналіз стану професійного навчання кадрів робітничих професій та їх забезпечення на промислових підприємствах (2011)
Снитко Л. Т. - Ресурсный потенциал предприятия как основа его экономического роста, Снитко О. А. (2011)
Іванова В. В. - Інформаційне забезпечення формування знаннєвого потенціалу економічного суб’єкта (2011)
Дробиш Л. В. - Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження (2011)
Карпенко Є. А. - Особливості оцінки персоналу при впровадженні процесно-орієнтованого управління підприємством (2011)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки у системі управління персоналом підприємства (2011)
Шовкова О. А. - Оптимізація просування продовольства засобами інтернет-технологій: теоретико-методологічні засади (2011)
Балика О. Г. - Стратегічне управління корпоративною культурою (2011)
Зарецька Є. В. - Оптимізація фінансування системи соціального страхування в Україні (2011)
Гончаров Є. В. - Адаптивні аспекти управління регіональними фінансами, Мартинов А. А. (2011)
Верига Ю. А. - Прояви креативного обліку в економічній злочинності, Захарченко В. Ю., Пшенична А. Ж. (2011)
Качала Т. М. - Концепції модернізації суспільства в зарубіжній економічній думці (2011)
Бабаханова М. Э. гызы - Роль религиозной концепции прав человека (2011)
Франко Л. С. - Систематизація поглядів сучасних науковців на економічну категорію "людський капітал" (2011)
Алхасов Я. К. оглу - Учитель иностранного языка как речевой партнёр обучаемых на занятии (2011)
Гриценко В. Л. - Організація практичної підготовки та працевлаштування студентів в умовах глобалізації економіки, Бондар Л. М. (2011)
Доможилкина И. В. - Дистанционное обучение как оптимальная форма непрерывного развития персонала (2011)
Анотації (2011)
Зайцева І. О. - Аналіз феноритміки та адаптивних властивостей кленів в умовах інтродукції у Степовому Придніпров’ї (2015)
Удод Л. В. - Роль українських заповідних об’єктів у створенні транскордонних охоронних територій (2015)
Трач І. А. - Координоване управління екологічною безпекою угруповань диких ссавців Західного Лісостепу України, Петрук В. Г. (2015)
Федюшко М. П. - Агробіорізноманіття як складова природо-користування в Північному Приазов’ї України (2015)
Ткачук О. П. - Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області, Костенюк О. В. (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Активність супероксиддисмутази вегетативних органів гібридної кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи, Лихолат Ю. В., Заїко Г. А., Железняк А. Ю. (2015)
Клименко О. Е. - Влияние химической мелиорации на свойства почвы и продуктивности деревьев персика (2015)
Голобородько К. К. - Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, Пахомов О. Є. (2015)
Крючкова А. И. - Анализ аллелопатической активности лиственного опада, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л., Пахомов А. Е. (2015)
Корж О. П. - Технологічні особливості інкубаційного процесу яєць мисливського фазана, Фролов Д. О. (2015)
Мудрак А. В. - Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолии как структурных элементов региональной экосети, Мудрак Г. В. (2015)
Фокін А. В. - Використання аналізу лінійних виборок значень кліматичних предикторів для оцінки зон можливої акліматизації інвазійних фітофагів (2015)
Федоряк М. М. - Мезофауна поверхні ґрунту садів з різним ступенем пестицидного навантаженням Чернівецької області, Марко М. Ю., Білусяк Р. М., Турун Т. Г. (2015)
Тимошенко О. П. - Розвиток фузаріозної кореневої гнилі люпину вузьколистого за різних систем удобрення (2015)
Ганжа Д. С. - Флора осокорових лісів в умовах формування острівних екосистем у межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський” (2015)
Герасько Т. В. - Ефективність різних систем органічного захисту персика в умовах південного Степу України (2015)
Дудка І. О. - Пероноспороміцети Придніпров’я в межах Правобережного та Лівобережного злаково-лучних степів (2015)
Махлинець С. С. - Стратегія розвитку природоохоронних територій Закарпатської області, Кампов Н. С., Лані Х. А. (2015)
Василюк О. М. - Вплив іонів свинцю на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної функції Mammalia, Пахомов О. Є. (2015)
Гассо В. Я. - Значення новостворених природоохоронних територій для збереження біорізноманіття плазунів Дніпропетровської області, Пишнєва С. С. (2015)
Соловьева Е. А. - Птицы сосновых лесов Восточного Предкамья (2015)
Назімов С. С. - Екологічні особливості поширення Opatrum sabulosum (L.) на території степового Придніпров’я, Пахомов О. Є. (2015)
Скакальська О. І. - Наукова цінність водно-болотного масиву озера Біле (2015)
Жуков О. В. - Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі, Писаренко П. В., Кунах О.М., Диченко О.Ю. (2015)
Сухорська О. П. - Рідкісні та зникаючі види тварин на території НПП "Сколівські Бескиди”, Калин Б. М., Миго Р. В. (2015)
Василюк О. В. - Стан мережі природно-заповідного фонду в умовах аграрної Херсонщини та перспективи його розвитку, Ширяєва Д. В. (2015)
Бурковський О. П. - Консервація земель як головний аспект відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Береження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів. Розбудова заповідних територій”. 10 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ (2015)
Знаний вчений. Великий вчитель. Чарівна, відверта жінка (2015)
Аннотации (2015)
Туманова О. А. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів (2010)
Бережна І. Ю. - Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки (2010)
Бриль К. Г. - Визначення складових механізму підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості туристичних центрів (2010)
Мехтієв Е. О. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків (2010)
Львіцина С. А. - Планування інвестиційних процесів на будівельному підприємстві (2010)
Глухова Д. А. - Особливості розвитку нанотехнологічних інновацій у сучасному середовищі та в Україні (2010)
Солодкий М. О. - Особливості розвитку біржового ринку європи (2010)
Корягіна Т. В. - Роль держави в корпоративній економіці (2010)
Омельчук В. О. - Система цілей механізму державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2010)
П'ятницька Г. Т. - Оцінка виставково-ярмаркової діяльності у регіонах України, Сініціна О. В. (2010)
Безус Р. М. - Податок з доходу підприємства як системоутворюючий елемент бездифіцитної бюджетної політики (2010)
Губарик О. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2010)
Реутов В. Є. - Методика оцінки рівня трансформації регіональної конкурентоспроможності (2010)
Осадчий Є. І. - Системно-структурні проблеми розвитку регіонального транспорту (2010)
Бодрецький М. В. - Чинники формування позичкового потенціалу підприємств галузі (2010)
Юзвяк О. В. - Конкурентоспроможність світових фінансових центрів у посткризовий період (2010)
Афоніна Є. В. - Місце банків на ринку боргових цінних паперів (2010)
Пірог Д. В. - Формування і розподіл прибутку банку (2010)
Возіанов К. С. - Особливості організації та функціонування ринку деривативів у країнах центральної та східної європи (2010)
Кравцова І. В. - Еволюція та розвиток державної корпоративної власності в Україні (2010)
Казак О. О. - Впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи через недержавні пенсійні фонди, створені за регіональною ознакою (2010)
Сапачук Ю. М. - Економічний матеріалізм та філософія господарювання (2010)
Сисоєва І. М. - Фактори впливу на вибір облікової політики (2010)
Олійник О. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2010)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Теоретичні та інституційні засади державного управління сферою фінансових послуг в Україні (2010)
Алексеєва К. А. - Державна стратегія розвитку людського капіталу в умовах інформаційного суспільства (2010)
Козаков В. М. - Інформаційний механізм як складова реформування виборчої системи України, Генералюк В. В. (2010)
Мусієнко І. І. - Фундаменталізація освіти як умова зростання суспільства, нації і держави (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансування аграріїв через механізм здешевлення кредитів (на прикладі львівської області) (2010)
Сорока Р. Ю. - Львівський досвід створення виробничих кластерних систем (2010)
Андрієвський Д. Й. - Державна економічна політика сприяння надходженню в промисловість інвестицій на національному та регіональному рівнях (2010)
Скиба М. В. - Формування інституційного середовища інноваційної діяльності в умовах післякризового відновлення сталого економічного розвитку (2010)
Савчук М. П. - Сутність протидії корупції в правоохоронних органах: зарубіжний досвід та його використання в Україні (2010)
Соколова Т. А. - Кар'єрне зростання державного службовця як одна з проблем побудови правової держави (2010)
Стельмащук Л. С. - Формування та розвиток державної служби в сполучених штатах америки: історичний аналіз (2010)
Алейнікова О. В. - Механізми формування інфраструктури аграрного ринку України (2010)
Іванюта П. В. - Стандартизація в системі державного управління якістю (2010)
Бондарчук Н. В. - Прийняття управлінських рішень при виборі варіантів інвестиційних проектів з урахуванням фактора часу (2012)
Приходько В. П. - Реалізація системного підходу до стратегічного управління інвестиціями в регіональній економіці (2012)
Гребенюк Н. О. - Інвестиційна привабливість: сутність та засоби покращення (2012)
Бояринова К. О. - Концептуальні аспекти визначення готовності промислового підприємства до інновацій як досвіду інноваційної діяльності (2012)
Корж Р. В. - Розвиток теорії структури капіталу (2012)
Петренко В. А. - Складові результативної роботи державних інформаційних підприємств (2012)
Аксентюк М. М. - Досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин (2012)
Корсак В. І. - Методичні аспекти реалізації сталого розвитку на регіональному рівні (2012)
Ткаченко А. М. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2012)
Пугач А. М. - Техніко-економічна ефективність впровадження культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення (2012)
Космідайло І. В. - Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління державними підприємствами (2012)
Фімяр С. В. - Оптимізація міжнародних розрахунків (2012)
Левченко О. І. - Роль держави в інформатизації суспільства України (2012)
Мамедов Г. С. - Основные особенности развития валютно-финансовой сферы азербайджанской республики (2012)
Варава Ю. Г. - Економічний зміст поняття "новий товар" (2012)
Мельник Д. С. - Методики оцінки фінансових ризиків, що використовуються зарубіжними банками (2012)
Дорош О. І. - Вплив бізнес-середовища на формування українськими підприємствами ринкової орієнтації (2012)
Романишин М. І. - Оцінювання стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Левченко І. А. - Організація управління діяльністю недержавного пенсійного фонду та шляхи її удосконалення (2012)
Кіняк Г. В. - Теоретичні підходи до розв'язання проблем житлово-комунального сектора економіки (2012)
Филюк Г. М. - Методи оцінки агрокомпаній в Україні, Сніцаренко О. О., Стешенко Г. М. (2012)
Бортнікова О. Г. - Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні (2012)
Кондрашова М. В. - Оцінка інфраструктурного аспекту інвестиційної привабливості регіону (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Орієнтири стратегії розвитку промислового потенціалу України (2012)
Литвин Ю. О. - Соціально-теріторіальна структура розвитку регіону (2012)
Білоус І. В. - Управлінські аспекти вивчення громадської думки стосовно створення умов безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Кашпур Л. М. - Особливості взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в сфері оподаткування (2012)
Жук В. П. - Форми функціонування державно-приватного партнерства (2012)
Ващенко В. А. - Доктринальная кодификация норм о денонсации во второй половине XIX - начале XX века (2016)
Карчевський М. В. - Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю, Карчевська О. В. (2016)
Нестерович В. Ф. - Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Старинець К. О. - Основні положення "теорії ризику" ("venturesome theory") у переддоговірному процесі (2016)
Бортун М. І. - Нагляд прокурора за законністю заведення оперативно-розшукових справ (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади соціально-виховної роботи в системі основних засобів виправлення та ресоціалізація засуджених у виправних колоніях (2016)
Дрозд В. Г. - Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя (2016)
Дрозд В. Ю. - Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи (2016)
Дудоров О. О. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (2016)
Журавель В. А. - Загальна теорія криміналістики:генеза та сучасний стан (2016)
Зайцев О. В. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ – ХVIII ст.), Філіпенко В. Р. (2016)
Іваницький С. О. - Загальні питання адвокатури (2016)
Мельник Р. І. - Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Чубко Т. П. (2016)
Павшук К. О. - Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015 р.: загальна характеристика виборчих спорів (2016)
Полькін К. К. - Про обґрунтованість кримiнaлiзaцiї декларування недостовірної iнформaцiї (2016)
Баранова В. О. - Світові тенденції протидії сімейному насильству (2016)
Квітка Я. М. - Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції, Гусєва К. А. (2016)
Лещух А. Р. - Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок (2016)
Любашенко В. И. - Механизм обеспечения прав личности в системе международной безопасности: концепция личностной безопасности (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мовчан А. В. - Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, Лисий О. В. (2016)
Циганов О. Г. - Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (2016)
Чайковский Ю. В. - Миграционные процессы в свете вооруженных конфликтов: проблема международно-правового регулирования (2016)
Дорофеев А. В. - Исторический зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров для государственных нужд (2016)
Кононенко Д. Ф. - Понятие и виды экономических санкций и механизм их применения в международном частном праве (2016)
Мелех Л. В. - Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн (2016)
Якубовская Н. А. - Глобальная солидарность, развитие и дифференцированный режим в международной торговле (2016)
Авдєєва Г. К. - Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю (2016)
Бочковий О. В. - Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства (2016)
Калабашкін І. М. - Протидія організованій злочинності засобами кримінального права (2016)
Капітанчук Л. Ю. - Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, Кравчук О. В., Літвін Ю. І. (2016)
Розовский Б. Г. - Есть ли право в законе? (2016)
Содержание (2013)
Токаревич И. В - Морфологические изменения в лицевом отделе черепа у пациентов с остаточным ростом челюстей и завершенным скелетным ростом после лечения дистального прикуса аппаратом Гербста и универсальной пружиной Саббаха, Коломиец Е. Г. (2013)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с мезиальным прикусом в различные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Стороженко Е. В., Кульгинский Е. А., Яковчук В. П. (2013)
Masato Kaku - Коррекция десневой улыбки и профиля лица с помощью анкоража на микроимплантах, Shunichi Kojima, Hiromi Sumi, Hiroyuki Koseki, Abedini S., Masahide Motokawa, Tadashi Fujita, Junji Ohtani, Toshitsugu Kawata, Kazuo Tanne (2013)
Kalia A. - Коррекция обратного перекрытия с использованием анкоража на микроимплантах, Sharif K. (2013)
Блум С. А. - Индивидуальное планирование лечения в системе insignia (2013)
Голик Э. - Первый украинский ортодонтический конгресс, Иванова М. (2013)
Закалата Т. Г. - 1-й Белорусский международный стоматологический конгресс (2013)
Иванова М. - Ортодонтическое лечение взрослых пациентов, Костив В. (2013)
Голик Э. - Семинар "Что нам известно об ортодонти - лечение сложных случаев. Патология окклюзии class II" (2013)
Кривчикова С. А. - Совет или пример (2013)
Reitan K. - Реакция тканей на ортодонтическое передвижение зуба (2013)
Lachkar Thierry - Изготовление индивидуальных имплантологических абатментов с использованием cad\cam: конкретное решение в каждом клиническом случае (2013)
Бондаревич С. М. - Оптимизация ранней диагностики психосоматических нарушений человека по интегральному параметру его состояния (2016)
Терешкевич Г. Т. - Засади біоетики у реалізації покликання лікаря, Шуст О. В. (2016)
Убогов С. Г. - Законодавчі аспекти забезпечення дотримання етичних норм у сфері охорони здоров'я, Гусева Г. В. (2016)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья третья. Эволюционная семантика и биоэтика, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2016)
Ашаніна І. В. - Особливості вибору топічної терапії атопічного дерматиту на сучасному етапі, Прокоф'єва Н. Б., Совірда О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Використання сучасних методів діагностики та лікування у хворих на остеопороз, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Кравченко Л. С. - Локальное сочетанное применение апигеля и магнитотерапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, Розовик Н. С., Бас А. А. (2016)
Литовченко Т. А. - Особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией на фоне кардиоваскулярной патологии, Гримайло В. Н. (2016)
Никитенко О. П. - Функціональний нирковий резерв у хворих на СНІД, Гойдик В. С., Сервецький С. К., Гоженко А. І. (2016)
Пасечник А. В. - Особенности влияния апигеля и озонотерапии на микробиоценоз в полости рта у больных с дентальным периимплантитом, Кравченко Л. С., Пасечник А. М. (2016)
Стоянов А. Н. - Клинико-экспериментальные возможности использования пептидергических средств в нейровегетологии, Вастьянов Р. С., Волохова Г. А., Антоненко С. А., Бурля О. К., Бакуменко И. К., Олейник С. М., Стоянов А. А. (2016)
Шаповалова К. І. - Балонна дилатація великого дуоденального сосочка при оперативному лікуванні холедохолітіазу, Грубнік В. В., Бурлаченко В. П., Крюков О. М., Савенко Т. О., Ткаченко О. І., Дюжев О. С., Ромак Р. П. (2016)
Стрельнікова Ю. С. - Вплив рекомбінантного антагоніста інтерлейкін-1-рецепторів на кіндлінг-індуковану судомну активність (2016)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічні аспекти феноменології материнства, Буряк М. Г. (2016)
Яблонська В. Б. - Динаміка програмних змін та їх вплив на ефективність навчання студентів п'ятого курсу під час виробничої лікарської практики, Штанько В. А., Тихонова С. А., Хижняк О. В., Новіков С. А. (2016)
Бреус В. Є. - Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембріології, Кувшинова І. І., Тірон О. І., Маркова О. О. (2016)
Холодкова О. Л. - Вітаємо колегу! До 50-річчя з дня народження Ігоря Валерійовича Гунаса (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2016)
Вихідні дані (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського