Григошкіна Я. В. - Семантична класифікація найменувань сільськогосподарських будівель у германських, романських, слов’янських мовах (2014)
Данилович О. Д. - Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі сучасної англійської мови (2014)
Демиденко О. П. - Національні символи: лінгвокультурологічний аспект (2014)
Деркевич Н. А. - Становлення граматичного статусу дієслівного префікса (2014)
Довбня І. П. - Текстуальна реалізація топонімного маркування простору у французькій онімній символіці (на матеріалі оригінального тексту роману Олександра Дюма "Le comte de Monte-Cristo" ("Граф Монте-Крісто") (2014)
Ермакова Н. В. - Девичий альбом: особенности жанрового моделирования (2014)
Єсипенко Н. Г. - Мова як віддзеркалення змін в етнічній системі народу (2014)
Жарікова Ю. В. - Фразеологізми на позначення фізичного стану людини в новогрецькій, українській та англійській мовах (2014)
Заграновська О. І. - Мовленнєві акти незгоди в контексті комунікації (2014)
Зозуля М. О. - Фреймове моделювання у дослідженні концептосфери "світ людини" в романах У. Голдінга (2014)
Іваненко Н. В. - Зіставний аналіз семантики українських та англійських лексичних одиниць ядерних мікрополів злам / turning-point, Засанська Н. Д. (2014)
Іванова О. В. - Тезаурус мови і лінгвістичне конструювання (2014)
Іовхімчук Н. В. - Назви громадських споруд в українській пісенній творчості (2014)
Капуш А. В. - Структурно-семантичні особливості та функціонування актуальних лексичних інновацій в німецькій мові (2014)
Картава Ю. К. - Функції екзотизмів у художніх творах (2014)
Коваленко К. Г. - Особливості ад’єктивних лексичних одиниць вторинної номінації у медичній термінології (2014)
Когут C. В. - Семантичні маркери англійських ауґментативів (2014)
Корнєва Н. А. - Семантика оцінки у текстах сучасних наукових рецензій (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Косенко Н. М. - Полифункциональность в современном английском языке (на примере слов на -ed), Красикова М. Б. (2014)
Костенко Н. Д. - Емантичні параметри англомовних номінацій дистанційної освіти (2014)
Крилова. T. В. - Лівостороння валентність дієслова в контрастивному аспекті, Гудманян А. Г. (2014)
Кувшинова Н. М. - Немецкие семантические компоненты в морфемной структуре русских слов (2014)
Купіна I. О. - Аничність кількості в семантиці фразеологічних одиниць (2014)
Левко О. В. - Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста (2014)
Лоскутова H. М. - Процес семантичної деривації в кінематографічній терміносистемі французької та української мов (2014)
Луканинець Р. В. - Античні міфологеми як одне із джерел прецедентних феноменів (2014)
Луковенко Т. О. - Префіксальний спосіб творення термінів української гомеопатичної галузі (2014)
Мартинів О. М. - Міфологемна мотивація фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання (2014)
Михайленко В. В. - "Please" as an attitudinal marker in discourse (2014)
Михайлова Е. В. - Особенности модификаций библейских фразеологизмов (на материале англо- и франкоязычных версий Библии) (2014)
Михальчук Н. О. - Синтактико-морфологічні способи словотвору в сучасній англійській мові (2014)
Міщук І. М. - Американський молодіжний сленг у перекладацькому аспекті (2014)
Мойсеєнко Н. Г. - Категоріальна семантика займенника у сучасній англійській мові (2014)
Наливайко М. Я. - Сімейно-родові найменування, мотивовані особовими іменами (на матеріалі неофіційної антропонімії Львівщини) (2014)
Негер О. Б. - Назви на честь іноземних діячів у системі закарпатоукраїнських урбанонімів (2014)
Нікішина Т. І. - Лексичні способи об’єктивації концепту freedom у політичному дискурсі Великої Британії (2014)
Нуждак Л. В. - Еколінгвістичні особливості сучасної української пропріальної лексики (2014)
Огуй О. Д. - Пошуки нових засад до вивчення фразеології (2014)
Орел І. І. - Мовні чинники семіозису фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2014)
Островська О. М. - Оцінна семантика англійських дієслів-зв’язок у художньому дискурсі, Поплавська Л. М. (2014)
Павловська Л. О. - Семантика фразеологічних одиниць побажання в англійській та українській мовах (2014)
Павлюк І. Б. - Синонімічні та антонімічні відношення у фаховій мові фітнесу (2014)
Падалка Р. М. - Антропоніми роману "Сірий" А. Федя (2014)
Петришин М. Й. - Особливості трактування концепту доля в латинській мові (2014)
Петрочук О. В. - Darstellungbesonderheiten von axiologischer bedeutung der phraseologisemen in den modernen Deutschen wortebuchern (2014)
Підкуймуха Л. М. - Лексика школярського жаргону м. Львова у словниках XIX – XX століття (2014)
Поздняков О. В. - Позамовні детермінанти неоднорідності словникового запасу німецьких адолесцентів (2014)
Пошивайло С. - Назви оздоблення глиняних виробів у середньонадніпрянських говірках Полтавщини (лексико-семантичний аспект) (2014)
Притуляк-Казмірук Ю. Б. - Конверсія як засіб словотворення в англійській мові (2014)
Решетняк О. О. - Функціювання бібліонімів з антропонімним компонентом у мовотворчості Ліни Костенко, Щербатюк В. С. (2014)
Сазонова Є. О. - Лінгвокультурне наповнення нікнейма "біла ворона" у багатомовному віртуальному просторі (2014)
Сапожник І. В. - Лексико-семантичне поле "fashion" в сучасній англійській мові, Зеленько Р. В. (2014)
Сахнюк О. С. - Біль як об’єкт аналізу у сучасній лінгвістиці (2014)
Семен Г. Я. - Парадокси в трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2014)
Сікорський Т. В. - Семантика cловосполучення "human right" (2014)
Славінська М. С. - Лексико-семантичні особливості ключових слів соціальної та комерційної реклами: зіставний аспект (2014)
Снєжик О. П. - Концепт EAU у сучасній французькій термінології, Ретівих В. К. (2014)
Ткачівська М. Р. - Колоратив "rot" при характеристиці зовнішності людини (2014)
Тсомпаніс М. А. - Гідроніми як складова ЛСП "чужина" у творах Овідія періоду заслання (2014)
Филатенко И. А. - Вербализация понятийного компонента "признак" в речевом событии массмедийного политического дискурса Украины (2014)
Хомчак О. Г. - Архетипові смислові елементи концепту вогонь (2014)
Чайка О. І. - Гіперо-гіпонімічні відношення на позначення вексельних зобов’язань в українській, англійській та німецькій терміносистемах, Швидченко А. В. (2014)
Чекарева Є. С. - Параметричні прикметники в давньогрецькій мові (2014)
Четвертак Є. О. - Актуалізація слоту "суб’єкт" у політичному дискурсі США (2014)
Шан М. Ю. - Лінгвістична репрезентація субконцепту "людина справедлива" (на прикладі твору "Держава" Платона) (2014)
Шийка С. В. - Мікротопоніми Рівненщини, мотивовані географічними термінами бір, ліс (2014)
Шкварчук С. С. - Ептоніми, або крилаті вислови: термінологічний апарат та відмежування суміжних понять (2014)
Шумейко О. В. - Номінації акустичних симптомів негативних базових емоцій в сучасній американській художній прозі (2014)
Юшина Т. С. - Семантические и прагматические свойства пресуппозиций герундиальных оборотов (2014)
Божанова В. Ю. - Обгрунтування причин зниження частки власних коштів будівельних підприємств при інвестуванні в основний капітал (2013)
Глухова Д. А. - Глобальні виміри інвестиційно-інноваційної діяльності тнк (2013)
Кушмаєва В. В. - Концептуальні засади державного управління інвестиційними процесами (2013)
Багорка М. О. - Передумови для розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві (2013)
Мельник Л. Л. - Наукові засади державного регулювання господарської структури аграрного виробництва (2013)
Крамаренко І. С. - Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Гринько Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Покатаєва О. В. - Роль держави в національній економіці та відтворювальному процесі (2013)
Апарова О. В. - Бюджетні системи країн європи та снд в умовах економічних коливань (2013)
Худолей В. Ю. - Трансформація енергоекономічної системи управління розвитком реального сектору регіональної економіки України (2013)
Левчук О. В. - Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект (2013)
Романюк С. А. - Сучасні детермінанти регіонального розвитку (2013)
Приходько І. П. - Методи діагностики готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки (2013)
Гончарова В. Г. - Передумови та ефекти збалансованого розвитку національної економічної системи (2013)
Селіверстова Л. С. - Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій (2013)
Яремченко Л. М. - Використання світового досвіду для створення вітчизняних кредитно-гарантійних установ (2013)
Мусаева Севда Гасым гызы - Прикладные элементы налогового менеджмента (2013)
Марчин М. І. - Особливості організації внутрішнього контролю матеріальних витрат у цукровій промисловості (2013)
Масляєва О. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2013)
Дегтярь Н. В. - Інституційні основи управління екосистемними послугами водно-болотних угідь (2013)
Бєлозерцев В. С. - Удосконалення організаційно-методичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств оптової торгівлі (2013)
Ільїна А. О. - Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Линник С. О. - Регіональні аспекти впровадження міжнародних стратегій у сфері репродуктивного здоров'я та перинатальної допомоги (2013)
Катеринчук І. С. - Графоаналітичний метод комплексної оцінки ефективності системи інтегрованого управління кордонами, Мишаковський В. Ю. (2013)
Куліков А. І. - Переваги застосування механізму державно-приватного партнерства (2013)
Рибачук В. Л. - Підвищення ефективності державної бюджетної політики у сфері вдосконалення тарифного регулювання (2013)
Федорів Т. В. - Сучасні концепції паблік рилейшнз та їх зв'язок із репутацією органів державної влади (2013)
Машков А. О. - Шляхи підвищення ефективності організаційних методів державного стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Антонов А. В. - Методологічні основи оцінки та диференціації якості життя сільського населення (2013)
Тихончук Л. Х. - Запровадження організаційно-економічних механізмів інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського комплексу: державно-управлінський аспект (2013)
Вeсeльськa Л. A. - Oбгpунтувaння нeoбxiднocтi кoмплeкcнoгo зacтocувaння мexaнiзмiв дepжaвнoгo peгулювaння coцiaльнoї бeзпeки в укpaїнi (2013)
Скіць С. В. - Оптимізація системи органів при президентові України у забезпеченні ефективності управлінської функції інституту президентства (2013)
Волобуєва Г. Д. - Принципи формування та реалізації соціальної політики держави в ринковій економічній системі (2013)
Олішевська В. В. - Сепаратизм: сутність, зміст, основні підходи (2013)
Луцький О. Ю. - Про деякі шляхи подолання кризи іміджу державної служби (2013)
Якименко О. Г. - Основні чинники державного управління економічною безпекою (2013)
Демченко Д. О. - Специфіка авіаційних перевезень як об'єкта державного впливу: аналіз світового досвіду (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Коваленко Н. В. - Перспективы и реалии диагностики интерферонового статуса у пациентов с ишемической болезнью сердца, Чичкова М. А., Рубальский О. В. (2014)
Маркелова Н. Н. - Мониторинг микробиологического пейзажа у детей, поступающих на лечение в кардиохирургический центр, как система профилактики инфекционных послео перационных осложнений, Медовщикова С. Е., Хотько Н. И. (2014)
Абельдин С. К. - Хирургическое лечение экспериментального хронического гепатита в комплексе с эритроцитарными фармакоцитами (2014)
Павлий С. Й. - Чувствительность метициллинрезистентных Staphylococcus aureus, выделенных от больных с гнойно-воспалительными процессами разной локализации к новым соединениям флуорена, Павлий Р. Б. (2014)
Кондрашев С. А. - К вопросу о размножении тромбоцитов in vitro (2014)
Жуманазаров Н. А. - Судебно-медицинская экспертиза по определению степени утраты профессиональной трудоспособности (2014)
Конев В. П. - Секционная диагностика дисплазии соединительной ткани, Шестель И. Л., Московский С. Н., Коршунов А. С., Голошубина В. В. (2014)
Кулиев А. А. - Особенности мезенхимальных стволовых клеток и уровень GDF 15 в костном мозге у пациентов с большой талассемией, Четинкая У. Д. (2014)
Безкаравайный Б. А. - Роль гормонов фетоплацентарного комплекса и гипофизарно-гонадной системы в регуляции водно-электролитного обмена у недоношенных новорожденных, Сабадаш Е. Е., Когутницкая М. И. Яковенко Н. А. (2014)
Князева М. В. - Преподавание биохимии в медицинских вузах - путь к формированию клинического мышления у будущих врачей (2014)
Кром И. Л. - Институционализация медико-социальной работы в современной России, Новичкова И. Ю., Андриянова Е. А., Ильина Т. Н. (2014)
Кром И. Л. - Современные подходы к оценке качества жизни больных ишемической болезнью сердца, Балева Е. С. (2014)
Коршунов А. С. - Лабораторные изменения ротовой жидкости на фоне обострения паренхиматозного паротита, Бельская Л. В., Московский С. Н., Ерошенко Р. Э. (2014)
Молдумаров Е. И. - Современные методы протезирования пациентов (2014)
Федоренко В. Г. - Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств України, Пінчук Ю. Г. (2013)
Апарова О. В. - Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку (2013)
Власенко М. О. - Проблеми та перспективи типологізації фінансових ринків країн світу (2013)
Самко О. О. - Організаційно-економічний механізм реалізації туристичного потенціалу регіону (2013)
Приходько І. П. - Концептуальна модель формування готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки (2013)
Капустян В. О. - Раціональний підхід до моделювання діяльності банку з урахуванням показників матеріальних та нематеріальних активів, Толкач І. С. (2013)
Первиз Гафар оглы Рзаев - Роль налоговой политики в государственном регулировании экономики (2013)
Галиб Азиз оглы Танрывердиев - Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью (2013)
Сидоренко П. О. - Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків (2013)
Мельник Д. С. - Використання світового досвіду управління ризиками кредитного портфелю в українських банках (2013)
Колдовський А. В. - Особливості валютного регулювання у країнах снд (2013)
Меленцова О. В. - Баланс економічних інтересів як вектор трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності в посткризі (2013)
Рогова О. В. - Розвиток єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства (2013)
Подмарьов О. Ю. - Сучасний стан інвестиційного клімату України — податковий аспект (2013)
Павленко О. С. - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2013)
Грищенко І. В. - Науково-методичний підхід до оптимізації обсягів зовнішньої торгівлі в системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіону (2013)
Ліщук А. А. - Державне регулювання у сфері енергоефективності (2013)
Максимова І. І. - Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах (2013)
Пундяк Н. Б. - Валоризація процесів інноваційного розвитку гірничих підприємств та джерела його фінансування (2013)
Чернявська І. М. - Удосконалення управління змінами на машинобудівному підприємстві на основі двоплощинного ситуаційного аналізу (2013)
Рзаев А. Я. - Проблемы развития экспорта автотранспортных услуг в Азербайджане (2013)
Синельник Л. С. - Чистий грошовий потік як внутрішнє джерело фінансування підприємства (2013)
Гусєва І. Ю. - Забезпечення стратегічного розвитку підприємств на основі використання інтелектуальних ресурсів (2013)
Мезіна О. Є. - Міжнародний та вітчизняний ринки страхування і перестрахування авіаційних ризиків: зв'язок і взаємодія (2013)
Крот Л. М. - Джерела формування та основні напрями витрат у бюджеті кременчуцького повітового земства (2013)
Радиш Я. Ф. - Технології залучення громадськості до здійснення реформування сфери охорони здоров'я в Україні, Лещенко В. В. (2013)
Линник С. О. - Використання стратегії ВООЗ "Здоров'я-21" у діяльності регіональних органів управління охороною здоров'я в Україні (2013)
Євсюков О. П. - Сучасні тенденції підготовки державних службовців у сфері цивільного захисту, Терент'єва А. В., Долгий М. Л. (2013)
Мишаковський В. Ю. - Критерії ефективності державного управління прикордонною безпекою у контексті оцінки рівня загроз національній безпеці (2013)
Федорів Т. В. - Публічна сфера як середовище формування репутації органів державної влади (2013)
Пухкал О. Г. - Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади України в процесі вироблення та реалізації податкової політики, Кашпур Л. М. (2013)
Циц С. В. - Особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2013)
Романенко Є. О. - Комунікативні стратегії довіри як інструмент взаємодії органів державної влади та громадськості (2013)
Маргарян М. М. - Модернизация национальных интересов в контексте обеспечения информационной безопасности республики армения, Эламирян Р. Г. (2013)
Антонов А. В. - Вдосконалення інституційного механізму стимулювання розвитку сільських територій (2013)
Немирівська О. Я. - Особливості інституціоналізації місцевих державних адміністрацій в містах Києві та Севастополі (2013)
Волобуєва Г. Д. - Вихідні положення методології формування соціальної політики держави (2013)
Якименко О. Г. - Стратегічні напрями державного управління економічною безпекою (2013)
Маслова Л. А. - Комплексний механізм державного регулювання в системі забезпечення духовної безпеки (2013)
Тевелєв Д. М. - Контент-аналіз програмних документів щодо становлення та розвитку фондового ринку України (2013)
Гуторов О. І. - Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва, Ковальова О. В. (2015)
Демчук Н. І. - Проблеми та перспективи розвитку процесу адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2015)
Копитко В. І. - Регіональні особливості вдосконалення розміщення і спеціалізації сільського господарства (2015)
Маліков В. В. - Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві (2015)
Пасемко Г. П. - Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин, Лозинська Т. М. (2015)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту мономах, Чернобай С. В. (2015)
Солошенко Р. В. - Оценка роли и степени влияния синергии на повышение эффективности экономической деятельности, Святова О. В., Зюкин Д. А. (2015)
Ульянченко О. В. - Ключові аспекти формування та ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства, Вітковський Ю. П. (2015)
Чебанова Н. В. - Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств, Ревуцька Л. Є. (2015)
Шебаніна О. В. - Формування потенціалу інноваційної діяльності підприємств АПК (2015)
Бровкіна Ю. О. - Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств (2015)
Бухало О. В. - Регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва в економіці (2015)
Галенко О. І. - Конкурентоспроможність зернової галузі: проблеми, перспективи (2015)
Данилів Б. В. - Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості (2015)
Ніценко В. С. - Теоретичні засади збутової політики аграрних підприємств (2015)
Семененко Б. А. - Управління ринковими даними земельних ділянок різного функціонального призначення на території міста, Гаража О. П., Глива Ю. І. (2015)
Улько Є. М. - Інституціональна складова економічного розвитку тваринництва на основі диференціації впливу інституцій та інститутів (2015)
Чебанова О. П. - Інвестиційний маркетинг як інноваційна послуга в економічному секторі (2015)
Алієв Ф. М. - Теоретичні засади організації логістичних процесів розподілу та закупівлі сільськогосподарської продукції (2015)
Лантух А. О. - Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств (2015)
Лисенко В. А. - Оцінка стану економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2015)
Полях В. М. - Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств (2015)
Прозоров Р. Г. - Концептуальні засади формування логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Скарбовий С. С. - Напрямки зниження енергетичної залежності промислових підприємств (2015)
Богатырьова В. В. - Человеческий капитал как фактор страновой инвестиционной привлекательности (2015)
Будзяк В. М. - Економія земель промисловості, Будзяк О. С. (2015)
Олійник Т. І. - Стратегія "Європа 2020". Співробітництво – запорука сталого розвитку України та Європи, Горох О. В., Грубнік О. Ю. (2015)
Янчев А. В. - Електронний облік праці та її оплати – основа державної стратегії формування людського капіталу (2015)
Величко Є. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2015)
Костанецька Т. М. - Теоретичні засади визначення основних категорій механізму банкрутства (2015)
Москаленко А. М. - Еколого-економічний механізм підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель Полісся України: теорія та практика (2015)
Нестеренко Г. Б. - Особливості розроблення програм щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях (2015)
Прокопчук Л. М. - Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва (2015)
Ряснянська А. М. - Економічна, соціальна та екологічна складова розвитку земельних відносин в Україні (2015)
Сотников Ю. О. - Особливості використання електронних таблиць в агрономічних дослідженнях, Сирий В. М. (2015)
Тодуров І. М. - Ефективність "рукавної" резекції шлунка в лікуванні хворих з приводу ожиріння, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Раздобудько Ю. М., Кучерук В. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І. (2015)
Ничитайло М. Е. - Инфулган – оптимальный аналгетический препарат для применения в лапароскопической хирургии, Булик Л. М. (2015)
Насташенко И. Л. - Рентгеноэндоскопические вмешательства по поводу билиарной обструкции неопухолевого генеза (2015)
Лесовой В. Н. - Формирование поперечного тоннеля под устьями главных печеночных вен и piggy back мобилизация печени при удалении опухолевых тромбов из нижней полой вены, Демченко В. Н., Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г., Ермоленко Т. И. (2015)
Дудченко М. О. - Лікування гострого калькульозного холециститу: "рання” чи "планова” лапароскопічна холецистектомія, Кравців М. І., Люлька О. М., Ляховський В. І., Фурман Д. Д., Бондарь Л. Д. (2015)
Федорків М. Б. - Профілактика та корекція легеневих ускладнень за тяжкого гострого панкреатиту (2015)
Иоффе И. В. - Иммуногистохимическая и цитологическая оценка локальной воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу сложных форм острого парапроктита, Усачев С. Н. (2015)
Шейко В. Д. - Рівень експресії гена TLR–4 мононуклеарами периферійної крові у пацієнтів за високого ризику виникнення гнійно–запальних ускладнень після операцій з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини, Ситнік Д. А., Прихідько Р. А., Шкурупій О. А., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2015)
Тодуров Б. М. - Життєздатність міокарда як фактор ризику смертності в ранньому й віддаленому періоді після шунтування вінцевих артерій у пацієнтів при ішемічній хворобі серця та тяжкій дисфункції лівого шлуночка, Зеленчук О. В., Кузьмич І. М., Іванюк Н. Б., Ніколайчук М. В. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты (2015)
Тамм Т. И. - Хирургическое лечение варикозной болезни, осложненной варикотромбофлебитом, в сочетании с трофическими язвами, Решетняк О. М. (2015)
Пономаренко О. В. - Досвід лікування тяжких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок (2015)
Паламарчук В. І. - Порівняльна оцінка ефективності інтраопераційної склерооблітерації та ехосклерооблітерації при варикозній хворобі нижніх кінцівок класу С6 у пацієнтів за цукрового діабету ІІ типу, Однорог С. І., Гвоздяк М. М., Вільгаш А. М. (2015)
Севергин В. Е. - Возможности применения эндоваскулярного гемостаза при лечении легочного кровотечения, Шипулин П. П., Аграхари А., Тронина Е. Ю., Кирилюк А. А., Поляк С. Д., Козяр О. Н. (2015)
Таращенко Ю. Н. - BRAF–статус папиллярных тиреоидных карцином и стратегия их хирургического лечения, Коваленко А. Е., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Шелковой Е. А., Некрасов К. А., Маньковская О. С., Кашуба В. И. (2015)
Коваленко О. М. - Роль нутритивної підтримки організму потерпілих з опіковою травмою в стадії септикотоксемії (2015)
Соловьев А. Е. - Нейробластома у пациентов детского возраста, Моргун В. В., Пахольчук А. П. (2015)
Шаповал С. Д. - Стратегія антибактеріальної терапії сепсису. Частина 1, Савон І. Л., Мартинюк В. Б., Василевська Л. А., Якунич А. М., Максимова О. О., Софілканич М. М. (2015)
Арсенюк В. В. - Методика профілактики післяопераційних троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії, Бартош А. М., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Гринів О. В., Арсенюк Т. Л., Смотров М. І. (2015)
Джус М. М. - Повний поперечний розрив підшлункової залози при закритій травмі живота, Галенко В. С. (2015)
Шепетько Е. Н. - Вакуумная терапия инфицированных ран при лапаростомии в абдоминальной хирургии, Янюк С. В., Зуенко В. В., Козак Ю. С. (2015)
Фомин П. Д. - Эффективность технологии электросварки в плановой и неотложной абдоминальной хирургии, Козлов С. Н., Повч О. А., Иванчов П. В., Андрусенко А. Н. (2015)
Паламарчук В. І. - Емпірична антибактеріальна терапія в хірургічному лікуванні синдрому діабетичної стопи, Сіряченко В. Г., Гвоздяк М. М., Шуляренко О. В., Шуляренко Л. В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Програма курсу "Інформатика" для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики (2016)
Пасічник О. В. - Карта профільного навчання у школах Львова (2016)
Кононец Н. В. - Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу — крок до якісної освіти (2016)
Семеніхіна О. В. - Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra, Друшляк М. Г., Безуглий Д. С. (2016)
Воєводін С. В. - Віртуальні вимірювальні прилади у лабораторному практикумі з твердотільної електроніки (2016)
П’яних І. М. - Використання комп’ютерної техніки для інтенсифікації процесу навчання фізики (2016)
Покась Л. А. - Використання мультимедіа технології на уроках фізичної географії (2016)
Мукосєєнко О. А. - Конспект-сонце та конспект-гілки як різновиди карт пам’яті на уроках інформатики (2016)
Ляхоцька Л. Л. - Модернізація змісту дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (2016)
Богачков Ю. М. - Хмарні технології та оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників, Буров О. Ю., Ухань П. С. (2016)
Лист МОН №1/9-586 від 04.12.15 року. Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях (2016)
Кваша А. - "Правова держава" і "громадянське суспільство": компаративний аналіз категорій (2015)
Макота Г. - Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 – 2020 рр. (2015)
Сурай І. - Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді, Держановська С. (2015)
Сергєєва О. - Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади (2015)
Губанова А. - Формалізація інституту прав і свобод громадян у сфері публічного управління (2015)
Алексєєв В. - Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи (2015)
Афанасьєва Ю. - Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім’ї (2015)
Подп’ятнікова А. - Правове забезпечення державного регулювання розвитку транзитного потенціалу України, Ольмезов В. (2015)
Лаврухін В. - Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні (2015)
Тішкова Н. - Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі (2015)
Трофименко Г - Визначення оптимальності управлінських рішень у процесі реалізації регіональних інноваційних проектів, Корнієвський С. (2015)
Рожко О. - Діяльність органів місцевого самоврядування з організації надання офтальмологічної допомоги: досвід Польщі (2015)
Ульянченко Ю. - Інформаційні аспекти реалізації державної політики розвитку конкурентного середовища (2015)
Суворов В. - Правовий механізм державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Україні: підходи до вдосконалення (2015)
Стадниченко Т. - Нормативне закріплення діяльності органів влади в контексті адміністративної реформи в Україні (2015)
Красіловська З. - Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність (2015)
Пресич П. - Удосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2015)
Гацуля О. - Розвиток галузевого управління у сфері фізичної культури та спорту: концептуальні засади (2015)
Баштанник А. - Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ (2015)
Лахижа М. - Проблеми мотивації державних службовців до підвищення рівня їх професійної компетентності (2015)
Акімов О. - Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України (2015)
Витко Т. - Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України (2015)
Кузьменко Ю. - Характеристика готовності державних службовців до аналітичної діяльності (2015)
Івасенко С. - Запобігання корупційним ризикам у податкових органах України (2015)
Багрім О. - Професійний потенціал керівних кадрів державної: еволюція наукових поглядів (2015)
Олешко О. - Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби (2015)
Ангелов Ю. - Особливі умови державно-управлінської діяльності на регіональному рівні (2015)
Терентьєв О. - Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні (2015)
Шпортюк Н. - Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європейського Союзу (2015)
Лащенко О. - Теоретичні основи діяльності органів місцевого самоврядування з формування іміджу муніципальних утворень (2015)
Жадан Є. - Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста (2015)
Відомості про авторів (2015)
Драган І. О. - Організація надання публічних послуг населенню органами влади: зарубіжні практики (2014)
Романовський О. О. - Державне управління інноваційним розвитком сфери вищої освіти і науки. Досвід США (2014)
Ренькас Т. І. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового регулювання міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні, Кризина Н. П. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Роль оборонно-промислового комплексу в системі національної безпеки (2014)
Андріяш В. І. - Основні складові механізмів державного регулювання етнополітичних процесів в Україні (2014)
Сабадош Г. О. - Адміністартивно-державний менеджмент як інструмент реорганізації системи державного кадрового забезпечення, Константінова А. А. (2014)
Бутник О. О. - Аналіз розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Делія О. В. - До питання про становлення і розвиток міського самоврядування: історичний досвід (2014)
Андрієнко М. В. - Історичні підґрунтя щодо виникнення державного управління сферою пожежної безпеки (2014)
Рзаєв П. А. - Оцінка розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Соколов А. В. - Сучасні підходи до оцінки якості державного управління (2014)
Кацалап В. О. - Методичний підхід до оцінювання рівня інформаційного впливу на особовий склад військ (сил) (2014)
Кучма Д. Я. - "Забезпечення безпеки” як проблема управлінської діяльності: методологічний аспект (2014)
Смирнова Н. С. - Актуальні проблеми теорії та практики державного управління демографічною безпекою (2014)
Шевченко М. М. - Модель регіональної дезінтеграції держави як складова комплексної моделі державного реагування на загрози національній безпеці (2014)
Запорожець Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення державних механізмів запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні (2014)
Сальнікова О. Ф. - Актуальні проблеми взаємодії міністерства оборони України, як замовника озброєння та військової техніки з національним оборонно-промисловим комплексом (2014)
Баранов О. П. - Світовий досвід інституціоналізації розвитку і функціонування подібних Держспецтрансслужбі структороутворень (2014)
Кириленко В. І. - Інноваційна складова економічної безпеки (2014)
Устименко О. В. - Спроможності ОПК України щодо виробництва та відновлення бронетехніки (2014)
Пелих А. О. - Еволюція поглядів військового керівництва провідних держав на застосування Збройних Сил в операціях невійськового типу (2014)
Filonik S. Y. - Towards a definition of lexical blending (2014)
Polkovsky V. P. - Lexical changes in the Ukrainian and Russian languages since the fall of communism (2014)
Tretyakova K. V. - Compositional and linguostylistic peculiarities of the traditional fairy tale, Panchuk T. I. (2014)
Yemelyanova O. V. - The effectiveness of kinesic non-verbal components used by Barack Obama in his speeches, Tkachenko Ya. Yu. (2014)
Абабілова Н. М. - Класифікація фразеологічних одиниць у вітчизняних та зарубіжних лінгвістичних дослідженнях (2014)
Адаменко О. В. - Модифікація ґендерних стереотипів в сучасному англомовному любовному романі (2014)
Акімова Н. В. - Роль тексту і контексту у процесі розуміння (2014)
Аліменко О. С. - Особливості розвитку фонологічних систем української і корейської мови в період з XV по XXI століття (2014)
Анастасьєва О. А. - Мовно-стилістичні засоби реалізації прагматичної настанови на спонукання до дії в англомовному афоризмі (2014)
Баран В. М. - Наголос у творенні англійського дискурсу: сприйняття та розуміння (2014)
Бережанська Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості персуазивного медичного дискурсу, присвяченого проблемі евтаназії (2014)
Бернар Г. Б. - Діалог персонажів п’єс С. Беккета як тип художнього мовлення (2014)
Бондаренко Л. И. - Функционально-прагматическая специфика медиа-жанра "совет" (2014)
Борисов О. О. - Інформаційний взаємовплив у сучасній британській та українській електронній бесіді (2014)
Бридко Т. В. - Социофонетичеая вариативность заднеязычного сонорного согласного (ŋ) в немецкой речи русскоязычных жителей Германии (2014)
Вдовенко Т. А. - Образ предметов-нарраторов в иностранной художественной литературе (2014)
Великорода В. Б. - Засоби досягнення бажаного перлокутивного ефекту в жіночій політичній риториці США, Головчинська О. І. (2014)
Верьовкіна О. Є. - Стилістичні засоби реалізації прихованих смислів в заголовках оповідань Роальда Дала, Опанасик А. В. (2014)
Винник О. Ю. - Структурні та мовностилістичні особливості сучасного англомовного підручника з програмування (2014)
Вялікова О. О. - Структурне моделювання креолізованого віршованого тексту (2014)
Глінка Н. В. - Комунікативна природа породження художнього тексту (2014)
Гончар Н. М. - Cучасний стан мовної ситуації в болгарському континуумі півдня України (2014)
Давидова О. П. - Модальність тексту та засоби її вираження (2014)
Дворянчикова С. Е. - Комическое в авторском "смеховом мире" (контексты с поэтонимами) (2014)
Дерев’янко О. А. - Статус дебітивної модальності в ієрархії інших модальних значень (2014)
Джемилова Р. Э. - К вопросу о развитии исследовательской парадигмы Интернет-лингвистики (2014)
Дмитренко О. П. - Cинтаксичні аномалії фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2014)
Ємельянова Є. С. - Слова-композити в українській сільськогосподарській термінології (2014)
Жук А. В. - Переводческая эквивалентность (2014)
Звонко Г. О. - Об’єктивація поняттєвих ознак концепту перетворення в українській мові (2014)
Золотаренко Т. О. - Опозиційне маркування інвективної інтеракції (2014)
Ідзьо М. В. - Стилістичні засоби експресивізації (на матеріалі текстів сучасних польських ЗМІ) (2014)
Іовенко О. С. - До історії запозичень у німецьку мову. Мова як відображення суспільних змін (2014)
Камышникова Я. С. - Стилистические особенности английского рекламного текста. его перевод на русский язык (2014)
Карпенко М. Ю. - Пролегомени Інтернет-ономастики (2014)
Кащишин Н. Є. - Стиль текстів дипломатичних документів як поєднання стилів (2014)
Ковалевська А. В. - Структурна класифікація слоганів політичної реклами (2014)
Коваленко А. М. - Мовна гра як лінгвістичне явище (2014)
Козуб Л. C. - Лінгвостилістичні особливості афоризмів у сучасній англомовній пресі (2014)
Копчак М. М. - Стратегії ввічливості у вимірі мовленнєвого етикету прощання (2014)
Короткова Л. В. - Парадокс як прийом створення ефекту ошуканого очікування в англомовному художньому дискурсі (2014)
Костусяк Н. М. - Синтаксична прикметникова транспозиція прийменниково-відмінкових форм іменників (2014)
Кочукова Н. І. - Прийоми і засоби вираження авторської індивідуальності в мовознавчих текстах (2014)
Криворучко Т. В. - Функціонування vosi-конструкцій та vosing-конструкцій у ранньоновоанглійській мові (2014)
Куковська В. І. - Комунікативна організація захисного виступу в американському суді як особливого типу ораторської промови (2014)
Кульчицька О. О. - Імплікатура як спосіб вираження ідеї художнього твору (на матеріалі збірки "Дев’ять оповідань" Дж. Д. Селінджера), Олійник О. І. (2014)
Купрікова Г. В. - Вторинна номінація як наслідок дії закону економії мовної енергії (2014)
Линтвар О. М. - Індивідуальний авторський стиль (ідіостиль), ідіолект автора художнього твору (2014)
Лісняк Н. І. - Символіка образів яблуні та яблука у лемківських піснях (2014)
Макарук Л. Л. - Візуальна комунікація: ключові поняття та вектори аналізу (2014)
Мартинова О. М. - Лінгвопрагматичні засади моделювання ситуації "порушення акту комунікації" (на матеріалі англомовної прози) (2014)
Маслюк М. Г. - Тлумачення антифразисних імплікатур у стійких порівняннях української та англійської мов (2014)
Межов О. Г. - Функційне навантаження вокативів у поетичних творах Василя Стуса (2014)
Мизин Т. О. - Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови (2014)
Михальчук Н. О. - Конверсія як вид морфолого-синтаксичного типу творення Нових слів у сучасній англійській мові (2014)
Мізіна О. І. - Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати, утворені на базі числвниково-іменникового словосполучення з другим несоматичним компонентом (2014)
Мінцис Е. Є. - Проблема ідіостилю у сучасній лінгвістиці (на матеріалі роману "Великий Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда), Ладовська С. (2014)
Морозова І. І. - Британський жіночий дискурс в діахронії: XVIII – XXI ст. (2014)
Мурава Ю. І. - Алюзія у романі Річарда Адамса "Watership down", Кульчицька О. О. (2014)
Нечипорук А. М. - Стилістичні особливості літературного портрета (на прикладі газети "Столичні новини") (2014)
Ніжнік Л. І. - Мовні засоби вияву комунікативних інтенцій персонажа у художньому творі (2014)
Новікова Т. В. - Культурно-історична зумовленість взаємодії церковнослов’янської та української мов (2014)
Оксанич М. П. - Функціонування складнопідрядних безсполучникових речень у середньоверхньонімецькій мові (2014)
Палій В. П. - Семантико-морфологічний аспект категорії умовного способу у французькій мові (2014)
Панцьо С. Є. - Символіка образу дуба в лемківській уснопоетичній словесності (2014)
Паров’як І. І. - Емотивність художнього тексту у скопусі суміжних понять (2014)
Пердейчук Т. І. - Семантико-стилістичний аналіз заголовків англомовних статей про Україну, Садовник-Чучвага Н. В. (2014)
Петришина О. І. - Функціонально-стилістичні особливості релігійної метафори (на матеріалі збірника перекладних текстів Паїсія Величковського "Добротолюбіє") (2014)
Петрів О. І. - Словотворча спроможність дієслів із семантикою гніву, злості, роздратування (2014)
Пєшкова О. Г. - Еволюція підходів до визначення поняття "мовна гра" (2014)
Поліщук О. С. - Мовні смисли як "проміжний світ" між концептуальною і мовною картинами світу (2014)
Полянічко О. Д. - Космопоетоніми роману с.мейєр "The host" (2014)
Попова О. В. - Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США, Приходько Н. А. (2014)
Присяжнюк О. Я. - Диалектное речевое поведение в гендерном аспекте (2014)
Романова О. О. - Роль фразеологізмів у мові сучасних українських мас-медіа (2014)
Романюк С. К. - Аксіологічний аспект американської комерційної реклами: цінності, потреби і мотиви адресата (2014)
Сазонова Я. Ю. - Лінгвістичні схеми ініціації читача в англомовних текстах оповідань жахів (2014)
Свистун Н. О. - Фразеологія творів Бориса Харчука (на матеріалі збірки "Подорож до зубра") (2014)
Сергієнко К. П. - Зіставлення стратегій позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції: синтаксична конструкція (2014)
Сидельникова Л. В. - Особливості фонографічного інвентаря для передачі голосних звуків французької мови IX - XVIII століть (2014)
Собецька Н. - Міжмовна комунікація у гендерному вимірі (2014)
Солтис М. О. - Структурно-стилістичні особливості скорочень у німецькому газетному тексті (2014)
Сольська Т. М. - Алофонічна варіативність увулярної щілинної фонеми /r/ у німецькому, австрійському та швейцарському національних варіантах німецької мови (2014)
Станіслав О. В. - Сепаратизація як універсалія художньої картини світу французького модернізму початку XX століття (2014)
Сташко Г. І. - Засоби стилістичної фонетики у створенні жіночих образів (на матеріалі американського пісенного фольклору) (2014)
Стецик Т. С. - Лінго-психологічні особливості американського політичного дискурсу у XX - XXI століттях (2014)
Стецик Х. М. - Наддністрянський говір у художній мові М. Яцкова (2014)
Стрельченко Н. С. - Питання-перепити в системі англійської мови (2014)
Суима И. П. - Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлежности в культурно-образовательной сфере (2014)
Тєлєжкіна О. О. - Інтертекстуальність як ознака сучасної української поезії (2014)
Тішечкіна К. В. - Особливості перекладу багатозначних термінів (2014)
Толчеева К. В. - Когерентность драматургического текста как условие функционирования реплики апарте (на материале французской драмы) (2014)
Трутяк І. П. - Взаємозвʾязок семантики дієслів і показників частоти їх вживання у заперечних висловлюваннях (2014)
Туришева О. О. - Феномен другої позиції присудка в підрядних обставинних реченнях зі сполучником weil (2014)
Федорчук Л. Ю. - Семантико-словотвірні характеристики політкоректних та псевдополіткоректних неологізмів (2014)
Федотова М. А. - Репрезентация межкультурной коммуникации в художественной прозе: функционально-семантический аспект (2014)
Форгіль О. С. - Магічна функція мови: концепції інтерпретації (2014)
Ходаковська Н. Г. - Стилістичні функції словотвірних категорій інтенсивності та демінутивності похідних іменників сучасної німецької мови (2014)
Христя О. В. - Лексичні фольклоризми у творах Дніпрової Чайки (на матеріалі прозових творів) (2014)
Хурани Е. А. - Территориальная и социальная вариативность интонационной нормы (2014)
Чайковська О. Ю. - Особливості лінгвістичного аналізу тексту (2014)
Чернишова І. В. - Позитивна оцінка в реченнях з локальними маркерами "свого" простору в англійському тексті Біблії: лексико-сематичний, синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти (2014)
Шевченко М. Ю. - Стратегії інформування у сучасному французькому медіа дискурсі (2014)
Шленьова М. Г. - Мовні образи небесного простору в поезії В. Голобородька (2014)
Щербицька В. В. - Виявлення гендерного впливу на композиційну своєрідність сучасного автобіографічного твору (2014)
Яланська М. М. - Лінгвостилістичні характеристики сучасної україномовної прози для дошкільнят (на матеріалі творів В. Нестайка) (2014)
Кучма Д. Я. - До питання про поняття "глобальна безпека” (2014)
Шевченко М. М. - Функції та завдання системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах (2014)
Устименко О. В. - Система управління сектором безпеки і оборони України як складова державного управління (2014)
Завгородня С. П. - Про один із підходів до визначення сутності національних інтересів в економічній сфері (2014)
Ганяк В. Й. - Спроба концептуалізації духовної безпеки в Україні як "наукова” основа дискримінації на релігійному ґрунті (2014)
Сіцінський А. С. - Незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону України – загроза національній та європейській безпеці (2014)
Рингач Н. О. - Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою (2014)
Суходоля О. М. - Вплив енергетичної політики на енергетичну безпеку (2014)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальний потенціал як основа забезпечення національної безпеки (2014)
Капуловський А. В. - Перспективи розвитку механізму надання державних послуг в Україні на шляху до євроінтеграції (2014)
Ситник Г. П. - Проблемні питання розробки нової Стратегії національної безпеки України (2014)
Пошедін О. І. - Проблемні питання удосконалення національного законодавства з питань захисту прав людини у контексті європейської інтеграції України, Мельник Ю. В. (2014)
Дацюк А. В. - Реалізація мінських домовленостей: крок до миру чи відтермінування війни? (2014)
Трестер Ю. О. - Аналіз положень конвенції ООН про права дитини контексті забезпечення безпеки дитини в зоні проведення АТО (2014)
Орлов О. В. - Організаційні та нормативно-правові засади боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2014)
Примуш Р. Б. - Управління креативністю державних службовців (2014)
Халецька А. А. - Інституціональне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства, Халецький А. В. (2014)
Антонова С. Є. - Організаційно-правове забезпечення в сфері державного управління водозабезпечення населення (2014)
Якимчук А. Ю. - Грантові проекти як економічне стимулювання вирішення проблеми збереження біорізноманіття України (2014)
Делія О. В. - До питання про місцеву владу в СРСР (2014)
Андріяш В. І. - Перспективи модернізації механізмів державного регулювання етнополітичних процесів в Україні в умовах глобалізації (2014)
Баранов О. П. - Історія створення військових формувань, на які покладались завдання аналогічні завданням держспецтрансслужби (2014)
Задорожний С. А. - Протидія корупції як першочергове завдання місцевої влади (2014)
Нагорічна О. С. - Законодавче забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності, Коновалов Ю. О. (2014)
Євсюкова О. В. - Система принципів організації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правова необхідність (2014)
Grzywna Z. - All on time in the logistics of security and critical infrastructure (2014)
Марковець В. М. - Управлінський вплив на виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави (2014)
Ратушняк Т. В. - Використання хмарних технологій та соціальних мереж для проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади (2014)
Кульчій І. О. - Реалізація державної політики у сфері масової інформації України (2014)
Яровой Т. С. - Конституційно-правова реформа: виклики сьогодення (2014)
Чувпило В. В. - Удосконалення системи надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин на місцевому рівні (2014)
Чорна Н. Ю. - Варіативні моделі стратегічного розвитку території міста (2014)
Рябцев Г. Л. - Ресурси державної політики: класифікація та використання (2014)
Терент’єва А. В. - Системний аналіз як метод ухвалення і обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту (2014)
Цимбаленко Я. Ю. - Вдосконалення законодавства України в сфері державних закупівель як чинник розвитку української економіки (2014)
Машко А. І. - Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету, Квасовський О. Р. (2014)
Круп’як Л. Б. - Інноваційні механізми модернізації адміністрування діяльності організації в контексті підвищення професійної компетентності її персоналу, Круп’як І. Й. (2014)
Кульгінський Є. А. - Стан центрів первинної медико-санітарної допомоги на першому етапі реформування системи охорони здоров‘я в Україні (2014)
Марковець В. М. - Технології впливу державної політики на процес формування патріотичного виховання молоді (2014)
Антонюк В. В. - Механізми державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці (2014)
Жихарева Г. Б. - Умови та тенденції екологізації державного управління (2014)
Овчаренко Р. В. - Методический подход к выбору субъектов хозяйствования для внедрения модели инновационного народного предприятия: отраслевой аспект (2014)
Адамюк Н. Б. - Особливості методики вивчення лексики української жестової мови глухими молодшими школярами (2014)
Вавіна Л. С - Основні фактори активізація мовленнєвого розвитку дошкільників з порушеннями зору (2014)
Жук В. В. - Особливості адаптування дітей з порушеннями слуху до умов інклюзивного навчання (2014)
Пригода З. С. - Напрями та етапи методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з ТПМ (2014)
Костенко Т. М. - Oрганізація естетичного виховання дошкільників з порушенями зору (2014)
Литвинова В. В. - Компетентнісний підхід до навчання учнів з порушеннями слуху математиці в початкових класах (2014)
Кобильченко В. В. - Психологічне здоров’я та благополуччя дітей з порушеннями психофізичного розвитку як актуальна проблема спеціальної психології (2014)
Бартєнєва Л. І. - Потенціальна готовність старших дошкільників з порушеним мовленнєвим розвитком до оволодіння писемним мовленням (2014)
Трофименко Л. І. - Особистісно-орієнтоване навчання дітей з порушеннями мовлення (2014)
Таранченко О. М. - Hаціональна система освіти осіб з порушеннями слуху в Україні: періодизація поступу (2014)
Федоренко О. Ф. - Oптимізація процесу навчання учнів з порушеннями слуху (2014)
Шевченко В. М. - Фізичне виховання дошкільників з порушеннями слуху в умовах реформування освіти (2014)
Гладченко І. В. - Pеалізація ортобіотичного підходу на початковому етапі вивчення шкільного курсу "основи здоров’я" у спеціальних загальноосвітніх закладах для дітей з порушеннями розумового розвитку (2014)
Сак Т. В. - Диференціювання навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (2014)
Прохоренко Л. І. - Проблема саморегуляції в структурі навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Міненко А. В. - Роль батьківської сім'ї у формуванні поведінкової саморегуляції дитини з синдромом дауна (2014)
Скрипник Т. В. - Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом з урахуванням їхніх особливих освітніх потреб (2014)
Омельченко І. М. - Концепт "хронотоп комунікативної діяльності" дошкільників із затримкою психічного розвитку: філософсько-психологічна експлікація (2014)
Бабяк О. О. - Формування когнітивного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із зпр в шкільній групі (2014)
Босенко І. І. - Особливості пізнавальної активності в навчальній діяльності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Сухіна І. В. - Pодинно-орієнтований підхід у контексті комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом (2014)
Прокопенко О. А. - Гендерні особливості формування когнітивного компоненту емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Чеботарьова О. В. - Удосконалення змісту трудового навчання молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Колупаєва А. А. - Tрансформаційно-інклюзивні процеси як основа реформування освіти осіб з особливими потребами (2014)
Лапін А. В. - Робота асистента вчителя в інклюзивному освітньому закладі (2014)
Коваль Л. В. - До проблеми засвоєння дітьми дошкільного віку та підготовчих класів з особливими освітніми потребами основ знань із залученням нової інформаційної технології (2014)
Луценко І. В. - Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Рубан О. М. - Cоціальне сирітство як фактор виникнення особливих освітніх потреб у дітей (2014)
Різник В. В. - Моделі оптимальних дискретних сигналів на кільцевих комбінаторних конфігураціях (2016)
Куц В. Ю. - Застосування модулярної арифметики для обчислення азимута у фазових пеленгаторах, Куц Ю. В. (2016)
Павлов О. І. - Концепція розробки спеціалізованого ПЗ для розподілених інформаційно-обчислювальних систем, Пантасенко В. В., Ящук А. Ф. (2016)
Єрохін В. Ф. - Математична модель когерентноїї демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією, Пелешок Є. В. (2016)
Trubin A. A. - Modeling of eigenoscillations coupled detuned dielectric resonators (2016)
Жук С. Я. - Двухступенчатая адаптивная компенсация активных шумовых помех с ортогонализацией сигналов части компенсационных каналов, Семибаламут К. М. (2016)
Єрохін В. Ф. - Математична модель перехоплення одиничного стрибка сигналу передавача з ППРЧ, Рома О. М., Василенко С. В., Бездрабко Д. Є. (2016)
Ципоренко В. В. - Оптимізація безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційним обробленням за точністю пеленгування (2016)
Vysotskaya E. V. - Unmasking the soil cover's disruption by use of a dynamic model of measurement aerospace parameters of ground vegetation, Zholtkevych G. N., Klochko T. A., Bespalov Yu. G., Nosov K. V. (2016)
Олександр Іванович Рибін (2016)
Інформація для авторів (2016)
Васильєва О. І. - Напрями застосування державно-приватного партнерства в соціальній сфері (2014)
Дмитренко Г. А. - Концепція кардинальної демократизації системи державного управління в Україні (2014)
Сомик А. В. - Удосконалення обов’язкових резервних вимог як інструменту грошово-кредитної політики національного банку України (2014)
Онищук C. В. - Участь церков у політичних процесах як чинник державотворення сучасної України (2014)
Нагорічна О. С. - Регулювання наукової діяльності у податково-митній сфері: міжнародний досвід, Кикилик І. В. (2014)
Ратушняк Т. В. - Моніторинг якості життя населення в Україні (2014)
Алексейчук В. О. - Прогнозування виробництва хлібобулочних виробів в Україні за допомогою нейронних мереж (2014)
Карапетян А. О. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму державного управління системою вищої освіти України (2014)
Горбань Ю. С. - Імплементаційні інструменти ЄС у сфері зміни клімату: досвід Німеччини (2014)
Тимофєєв С. П. - Механізми взаємодії органів влади з громадськістю як фактор впливу на громадську думку (2014)
Клочан В. В. - Організаційні основи функціонування районних рад (2014)
Лазаренко С. Ж. - Напрями вдосконалення системи професійної підготовки державних службовців в контексті запобігання та протидії корупції в Україні (2014)
Манокін Є. В. - Теоретичні основи реалізації стратегічних документів у сфері інформаційної безпеки (2014)
Пасічник С. М. - Становлення системи центральної адміністраціЇ Гетьманщини (2014)
Михайловська О. В. - Умови забезпечення розвитку логістичних систем дорожнього господарства в Чернігівській області, Філіпова Н. В., Коваль Р. Ю. (2014)
Дубич К. В. - Сучасний стан, проблеми та шляхи удосконалення кадрового забезпечення надання соціальних послуг в Україні (2014)
Дробко Е. В. - Удосконалення організаційного механізму взаємодії органів державної влади та церкви в сфері реалізації свободи совісті та віросповідання в Україні, Іващук Т. М. (2014)
Гладка Т. І. - Кримськотатарське питання в контексті державної етнонаціональної політики України (2014)
Ліщук C. В. - Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні (2014)
Тіщенко О. М. - Визначення пріоритетних видів економічної діяльності міст в процесі планування та розробки генеральних планів, оцінка інвестиційної привабливості населених пунктів (2014)
Щедрін Ю. В. - Мексиканська економічна криза 1994 року: передумови, значення та наслідки для теорії антикризового планування (2014)
Мамедов Сахіб Алі огли - Зарубіжний досвід побудови стратегій соціально-економічного розвитку регіонів держави (2014)
Євсюкова О. В. - Український погляд на польський досвід децентралізації владних відносин та відновлення самоврядних традицій (2014)
Петрик О. Л. - Система державних гарантій науково-педагогічних працівників: сутність і шляхи удосконалення (2014)
Відлер О. М. - Поняття та сутність державного управління міграційними процесами у сфері протидії нелегальній міграції (2014)
Нікіфоренко В. С. - Поняття та сутність державного управління у сфері забезпечення прикордонної безпеки України (2014)
Кожина А. В. - Особливості проведення та наслідки децентралізації в Японії: досвід для України (2014)
Алескерова Ю. В. - Роль АСП у розвитку державного страхування (2014)
Беркута Т. В. - Державна підтримка аграрного виробництва в умовах трансформаційної економіки України, Добровольська Е. В. (2014)
Боднар О. В. - Концептуальні основи ціноутворення як передумова забезпечення стабільності вітчизняних ринків рослинницької продукції (2014)
Болух А. А. - Продажі в системі кругообороту капіталу підприємства (2014)
Бондарчук Н. В. - Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління підприємствами АПК (2014)
Борковська В. В. - Контрольна функція обліку за нормуванням витрат в м'ясопереробній промисловості (2014)
Бортняк М. М. - Теоретико-методологічні аспекти оплати праці (2014)
Братенко І. В. - Підтримка м’ясного підкомплексу апк шляхом надання державних фінансових дотацій та компенсацій за рахунок податку на додану вартість (2014)
Бруханський Р. Ф. - Функції і завдання стратегічного управлінського обліку (2014)
Бурковський П. А. - Теоретичні основи паритетності економічних відносин в аграрному секторі України (2014)
Височан О. С. - Філософське осмислення принципу раціонального песимізму в бухгалтерському обліку (2014)
Вільчинська Н. Л. - Передумови роботи фінансового механізму забезпечення розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Гарасим П. М. - Виробничі запаси як технологічний фактор і форма хедж-інвестування (аналітичний аспект), Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2014)
Гладка В. В. - Організаційний фундамент системи органів державного фінансового контролю (2014)
Данилюк О. І. - Соціальний аудит – як комплексний інститут обстеження соціальної сфери (2014)
Дейнека В. Ф. - Особливості проведення в податковому та бухгалтерському обліку витрат з охорони праці, Шавло І. А. (2014)
Коваль Л. В. - Облікове забезпечення страхування діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Корженівська Н. Л. - Роль фінансово-кредитної системи у формуванні пріоритетів економічної безпеки товаровиробників зерна (2014)
Краснолуцька Л. М. - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в управлінні фінансовою стійкістю підприємства (2014)
Куцеконь Л. О. - Перспективи розвитку підприємств бурякоцукорого підкомплексу на основі кластеризації виробництва (2014)
Лозинська І. В. - Підвищення ефективності виробництва в галузі м’ясо-молочного скотарства з урахуванням соціально-екологічної складової (2014)
Мазур Н. А. - Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку і аудиту (2014)
Матвійчук Л. О. - Формування необоротних активів та визнання їх як об’єкта обліку сільськогосподарських підприємств (2014)
Мельник К. П. - Дослідження мети оперативного контролю в контексті кризових умов господарювання (2014)
Мельничук О. В. - Розвиток спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та перспективи його реформування (2014)
Мирна О. В. - Стилі управління в офісному менеджменті (2014)
Муравський В. В. - Комунікаційний аспект централізації (децентралізації) обліку (2014)
Мушеник І. М. - Фактори формування виробничої структури і розмірів сільськогосподарських підприємств, Марусей Т. В. (2014)
Ніколашин А. О. - Проблеми визначення облікової політики на підприємствах (2014)
Нужна О. А. - Еволюція функцій капіталізації в умовах економічних перетворень, Пиріг С. О. (2014)
Петрук О. М. - Сучасні міжнародні тенденції в організації обігу електронних грошей, Мельниченко О. В. (2014)
Пікінер В. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю операцій з відходами (2014)
Плахтій Т. Ф. - Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями (2014)
Покотильська Н. В. - Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в сучасних умовах (2014)
Полякова Є. С. - Вплив конкурентного середовища та ризиків на ціноутворення в комерційних банках України (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Романів Є. М. - Сучасні аспекти розвитку фінансового контролю в Україні, Гончарук С. М., Приймак С. В. (2014)
Руснак С. О. - Інвестиційна складова діяльності інститутів недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Садовська І. Б. - Культура управлінського обліку в інформаційно-інноваційній економіці (2014)
Сафонов Т. І. - Аудит ефективності як складова внутрішнього аудиту в підприємстві (2014)
Семенишена Н. В. - Предмет і метод бухгалтерського обліку у світлі інституційної теорії (2014)
Ситник Г. В. - Система бюджетів підприємства торгівлі (2014)
Стендер С. В. - Особливості витрат виробництва в рослинництві, Цимбалюк В. А. (2014)
Стоянець Н. В. - Програмно-цільовий підхід до прогнозування регіонального розвитку (2014)
Ткаченко С. А. - Дескрипція аналітичної обробки техніко-економічної інформації додаткових витрат на підвищення якісних характеристик та технічних параметрів продукції-виробів (2014)
Фаріон А. І. - Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки (2014)
Федуняк І. О. - Професійні якості в реалізації сільськогосподарської продукції на оптових ринках (2014)
Харкавий М. О. - Прагматика і проблематика пост-митного аудиту у контексті модернізації системи митного контролю в Україні (2014)
Харченко В. А. - Методологічні основи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Хомин П. Я. - Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку, Палюх М. С. (2014)
Шевчук О. А. - Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог (2014)
Шевчук Л. П. - Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід, Шевчук А. А. (2014)
Яворова Г. В. - Проблематика та напрями реформування державного фінансового контролю в Україні (2014)
Адамюк Н. Б. - Особливості синонімії в українській жестовій мові (на практичному матеріалі) (2015)
Блеч Г. О. - Система корекційно–розвивального навчання з розвитку мовлення дошкільників з розумовою відсталістю (2015)
Бобренко І. В. - Здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі освітні технології в процесі розвитку просторового орієнтування дошкільників з розумовою відсталістю (2015)
Гладченко І. В. - Інтеграційний підхід у використанні здоров’язбережувальних технологій в процесі корекційного навчання та виховання дошкільників із порушеннями розумового розвитку (2015)
Довгопола К. С. - Психологічні детермінанти самоконтролю образотворчої діяльності сліпих молодших школярів (2015)
Єфіменко О. С. - Поняття "полімодальність": сучасні погляди, перспективи організації досліджень мовленнєвих порушень (2015)
Кобильченко В. В. - "Норма" і "аномалія", "онтогенез" і "дизонтогенез": аналіз дефініцій (2015)
Костенко Т. М. - Психолог в системі навчально-виховного процесу спеціалізованого дошкільного навчального закладу для дітей з порушеннями зору (2015)
Куліненко Л. Б. - До проблеми визначення параметрів технономічної профорієнтації школярів з особливими освітніми потребами (2015)
Литовченко С. В. - Тренінгові форми підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з особливими потребами (2015)
Міненко А. В. - Роль довільності психічних процесів у формуванні особистісної саморегуляції дошкільників з синдромом Дауна (2015)
Орлов О. В. - Специфіка невротичних проявів у поведінці підлітків з легкою розумовою відсталістю (2015)
Пригода З. С. - Формування орфографічно письма у школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Прокопенко О. А. - Значення музично-ритмічного виховання дітей з порушеннями слуху у молодшому шкільному віці (2015)
Риндер І. Д. - Теоретико-емпіричне обгрунтування ефективності раннього втручання при розладах аутичного спектра (2015)
Родименко І. М. - Результати психолого-педагогічної діагностики дітей з особливими потребами (2015)
Рубан О. М. - До питання міжнародного досвіду соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2015)
Таранченко О. М. - Супровід осіб з порушеннями розвитку: еволюційний поступ у вітчизняній системі освіти (2015)
Трикоз С. В. - Формування природничих понять в учнів з порушеннями розумового розвитку (2015)
Трофименко Л. І. - Теоретичні передумови формування морфологічних знань у школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Федоренко О. Ф. - Особливості педагогічної діяльності з розвитку слухового сприймання та формування вимови у молодших школярі з порушеннями слуху (2015)
Чеботарьова О. В. - Реформування змісту трудового навчання розумово відсталих учнів із дитячим церебральним паралічем у контексті євроінтеграційних змін (2015)
Шевченко В. М. - Навчально-методичне забезпечення трудового виховання дошкільників з порушеннями слуху (2015)
Шевцова Я. В. - Методи оцінки зорового сприйняття та рівня перцептивно-когнитивного розвитку у дітей із розумовою відсталістю (2015)
Яковлева С. Д. - Навчальна діяльність як головна умова формування особистості учня (2015)
Бабич Н. М. - Пошук нових шляхів формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та інтелекту (2015)
Базилевська О. О. - Корекційне спрямування занять гурткової роботи з декоративно-прикладного мистецтва (2015)
Бурлака О. В. - Використання технічних засобів навчання на уроках географії в школах для дітей з порушеннями слуху (2015)
Заїка С. К. - Сутність слухомовленнєвого розвитку в контексті комплексного підходу до навчання та виховання дітей дошкільного віку після кохлеарної імплантації (2015)
Заліток Л. М. - Роль книжки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Картава Ю. А. - Еволюція зарубіжної думки щодо лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість (2015)
Коломійченко Н. А. - Методичні підходи до вивчення особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2015)
Куліненко Л. Б. - До проблеми реалізації шкільної профорієнтації за типом професій "людина-техніка" для учнів з особливими освітніми потребами (2015)
Малинович Л. М. - До проблем діагностики психологічної готовності дітей з порушеннями слуху до навчання у школі, Верхоляк М. Р. (2015)
Малишевська І. А. - Етимологія поняття "діти з особливими освітніми потребами" (2015)
Мельниченко В. Є. - Специфіка соціально-регулятивних особливостей агресивної поведінки підлітків із порушеннями розумового розвитку (2015)
Пінюгіна К. О. - До проблеми дослідження формування соціального інтелекту молодших підлітків з легкою розумовою відсталістю (2015)
Проскурняк О. І. - Чинники розвитку комунікативної діяльності розумово відсталих підлітків (2015)
Рібцун Ю. В. - До проблеми формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, Василенко І. М. (2015)
Родименко І. М. - Міжпредметний зв'язок та елементи випереджаючого навчання як запорука успішного засвоєння програмного матеріалу дітьми, які мають вади слуху (2015)
Роменська Т. Г. - Поняття "соціально-побутові навички" дошкільників із дитячим церебральним паралічем: міждисциплінарний аналіз проблеми дослідження (2015)
Софій Н. З. - Спільноти, що навчаються, як стратегія професійної підготовки педагогів (2015)
Супрун Г. В. - Діагностичний інструментарій вивчення соціально-психологічної адаптації дошкільників з аутизмом (2015)
Тарабасова Л. Г. - Соціалізація дітей з особливими потребами. Теоретико-методологічне дослідження (2015)
Тищенко Л. А. - Використання методики піктограм під час проведення занять з формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2015)
Форостян О. І. - Корекційно-компенсаторна спрямованість фізичного виховання дітей з вадами зору (2015)
Хайдарова О. С. - Проблема формування пізнавальної діяльності молодших школярів з помірною розумовою відсталістю (2015)
Яковлева С. Д. - Психофізіологічний підхід як основа корекційно-розвивального впливу на організацію навчальної діяльності дітей з психофізичними порушеннями (2015)
Seifullina I. - Design and synthesis of new homo- and heterometal coordination compounds of germanium (IV) for preparation of low toxic drugs with a wide therapeutic action, Martsinko E. E., Afanasenko E. V. (2015)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение общего содержания горьких веществ в хмеле, Чередниченко Е. В., Теслюк О. И. (2015)
Антонович В. П. - Результаты гидрохимического мониторинга Куяльницкого лимана в период его заполнения водой одесского залива (декабрь 2014 г. – март 2015 г.), Желтвай И. И., Цымбалюк К. К., Большой Д. В., Пыхтеева Е. Г., Чивирева Н. А., Стоянова И. В., Желтвай О. И. (2015)
Федько Н. Ф. - Термічна стійкість тетраалкіламонійних солей нафталіміду, Анікін В. Ф., Ведута В. В. (2015)
Костик В. В. - Коллоидно-химические закономерности очистки воды от хрома (IV) флотацией с носителем, Сазонова В. Ф., Костик Вл. В., Менчук В. В. (2015)
Nesterkina M. V. - Thymol ester of gamma-aminobutyric acid: synthesis and anticonvulsant activity, Kravchenko I. A. (2015)
Купчик Е. Ю. - Определение цинка, кадмия, свинца и меди в образцах кофе методом инверсионной вольтамперометрии (2015)
Чеботарёв А. Н. - Влияние органических растворителей на извлечение Al, Ga, In из водных растворов органокремнеземом, Рахлицкая Е. М. (2015)
Шихалеева Г. Н. - Многолетняя динамика содержания фтора в поверхностых водах бассейна Куяльницкого лимана, Эннан А. А., Кирюшкина А. Н., Каребин А. В. (2015)
Кладько Л. Г. - Синтез з заміщених хінолін-3-карбальдегідів, Водзінський С. В., Ішков Ю. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Мардашко О. О. - Альтернативні шляхи метаболізму вуглеводів у м'язовій тканині експериментальних тварин, Степанов Г. Ф. (2014)
Петелкакі О. В. - Динаміка зміни активності м'язів щурів за умов субарахноїдальної кровотечі під впливом патогенетично орієнтованої комплексної фармакологічної корекції (2014)
Ковальчук Л. И. - Гигиеническая оценка цианобактерий озер Украинского Придунавья, Мокиенко А. В., Нестерова Д. А. (2014)
Моргунцова С. А. - Фармакологічна корекція порушень у системі оксиду азоту і глутатіону в головному мозку тварин при гострій церебральній ішемії (2014)
Карпов Л. М. - Дослідження механізмів реактивності мозку щурів щодо судомних впливів протягом безсудомного періоду пікротоксин- і пілокарпін-індукованих судом, Топал М. М. (2014)
Бузика Т. В. - Вплив атропіну на хронотропну функцію серця під час оперантних їжодобувних рухів у щурів, Власенко О. В., Рокунець І. Л., Довгань О. В., Ваколюк А. В. (2014)
Місюна А. В. - Стан функції зовнішнього дихання при використанні бронхолітичної небулайзерної та лазерної терапії в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Кресюн Н. В. - Патогенетичне обґрунтування методу ранньої діагностики діабетичної ретинопатії (2014)
Пац Н. В. - Усовершенствование подходов к диагностике и профилактике современных проблем формирования здорового образа жизни на промышленных предприятиях (2014)
Муратова Т. Н. - Качество жизни больных эпилепсией в различных условиях фармакотерапии (2014)
Гуценко І. В. - Аналіз загальних рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил за 2009-2013 рр. , Косарчук В. В., Чергава О. Ю., Бабієнко В. В. (2014)
Пришляк Ю. М. - Динаміка деяких показників вегетативної нервової регуляції під впливом комбінованого антигіпертензивного лікування із поєднаним застосуванням нейролептика сульпіриду (2014)
Грузевський О. А. - Результати комплексного бактеріологічного дослідження вмісту піхви за умов бактеріального вагінозу, Владимирова М. П. (2014)
Тарабрін О. О. - Використання ларингеальної маски другого покоління I-gel в анестезіологічному забезпеченні хворих на рак молочної залози з високим ризиком серцево-судинних ускладнень, Бобир А. Л. (2014)
Петренко О. В. - Патогенні властивості представників роду vibrio та їх роль у виникненні гострих кишкових інфекцій (2014)
Сімонова І. В. - Порушення когнітивних процесів і пам'яті при атеросклерозі та фармакологічні шляхи їх корекції, Ярош О. К. (2014)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2014)
Дорошенко Л. - Автохтоністська концепція розвитку слов’янських старожитностей в контексті становлення археологічної славістики наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Ковальчук М. - Становище рабів та характер рабства в Османській імперії (2016)
Пивоваренко О. - Виноградне вино у житті козацької старшини в першій половині ХVIII ст. (на матеріалах щоденників Я. Марковича) (2016)
Орлик С. - Оподаткування нерухомого майна в Наддніпрянській Україні напередодні та в роки Першої світової війни (2016)
Куцик Р. - Брошура "Війна і Державна дума" як механізм інформаційного впливу на формування свідомості солдатів Південно-Західного фронту Російської імперії у 1915–1917 рр. (2016)
Машкевич С. - Прибутковий транспорт у "смутні часи": залізнична гілка Київ – Віта-Литовська (1916–1919 рр.) (2016)
Козій В. - Родина Мерінгів: відомі та маловідомі факти про життєвий шлях С. С. Мерінга, Козій О. (2016)
Семеняк К. - Політика Великої Британії щодо безпеки в Європі у 1925–1939 рр. (2016)
Кісь О. - Національно-визвольні змагання як випробування меж традиційної жіночості: жіночий досвід у національному підпіллі 1940–1950-х років (2016)
Маслюк О. - Українці в партизанському русі у країнах Центрально-Східної Європи (1944–1945 рр.) (2016)
Шуст Т. - Створення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Тернопільщини у 1945–1955 рр. (2016)
Конта Р. - Особливості проведення місяця Рамадану мусульманами-сунітами м. Києва, Люлька В. (2016)
Казьмирчук М. - Проблема оцінки та використання археологічних пам’яток в туризмі, Палієнко С. (2016)
Шкабко C. - "Дніпропетровський період" суспільно-політичної діяльності Леоніда Кучми (2016)
Храмцова І. - Журнальна публіцистика періоду перебудови як чинник формування громадянського суспільства (2016)
Автушенко І. - Соціальний захист військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних Сил України (1992–2011 рр.) (2016)
Годлевський М. - Нові підходи в застосуванні силових і несилових засобів в зовнішній політиці США за адміністрацій Б. Клінтона (2016)
Мігальчан І. - Міжнародна діяльність Верховної Ради України четвертого скликання в контексті розвитку світового парламентаризму (2016)
Чумаченко О. - Формування функції антикризового управління Європейського Союзу в безпековій сфері на рубежі ХХ–ХХІ століть (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2015)
Карпов Л. М. - Зміни поведінки при плаванні протягом безсудомного періоду пікротоксин- і пілокарпін-індукованих судом, Топал М. М. (2015)
Костіна А. А. - Стан гліколітичної оксидоредукції у міокарді та скелетних м'язах експериментальних тварин різного віку, Мардашко О. О., Степанов Г. Ф. (2015)
Кравченко Л. С. - Влияние геля "Апиор" на общие и местные клинические проявления лучевого стоматита у крыс, Бас Н. А., Ивченко Н. А., Щербаков С. В. (2015)
Мохорт М. А. - Вплив похідних імідазо|1,2-а|азепінію на функціонування ізольованого серця інтактних щурів і під час ішемії, Кутовий Ю. М. (2015)
Радаєва І. М. - Кількісне дослідження взаємозв'язку "структура-протисудомна активність" нових 3-заміщених похідних 1,4-бенздіазепіну, Кравченко І. А., Кузьмін В. Є., Огніченко Л. М., Павловський В. І., Семенішіна К. О. (2015)
Рикало Н. А. - Дослідження фаз клітинного циклу ядер гепатоцитів у щурів різних вікових груп при хронічному алкогольному ушкодженні печінки та медикаментозній корекції кверцетином і L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Стешенко М. М. - Динаміка змін прооксидантно-антиоксидантного балансу в мітохондріях міокарда та мозку щурів за умов іммобілізаційного стресу, Гончар О. О., Маньковська І. М. (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни антиноцицептивного потенціалу комбінацій аналгетиків з метилпреднізолоном за умов експериментального розсіяного склерозу, Мамчур В. Й. (2015)
Павловський В. І. - Аналгетичні властивості 1-алкіл-3-ацетокси-1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-онів, Кабанова Т. А., Халімова О. І., Вороненко Є. В., Андронаті С. А. (2015)
Shepitko K. V. - Morphometric characteristics of rat small intestine mucosa after single administration of cryopreserved placenta in experimental acute aseptic peritoneal inflammation (2015)
Бурячківський Е. С. - Особливості колагеноутворення в плаценті при ВІЛ-інфекції (2015)
Дубина С. О. - Індивідуально-типологічна мінливість довжини стінок очної ямки людей зрілого віку за даними комп'ютерної томографії (2015)
Савицький В. Л. - Стан проблеми біологічного забруднення харчових продуктів, його вплив на здоров'я населення і військовослужбовців Збройних Сил України, Власенко О. М., Бабієнко В. В., Козак Н. Д., Іванько О. М. (2015)
Штанько В. А. - Роль соматотипу та вегетативної дисрегуляції у клінічному перебігу артеріальної гіпертензії, Тихонова С. А., Маріш М. Ю., Теслюк Г. Б. (2015)
Тофан Н. В. - Корекція гемодинамічних параметрів у пацієнтів літнього віку з первинною артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою серця залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка, ожиріння та множинної коморбідності (2015)
Мироненко С. І. - Динаміка кіндлінг-провокованих судом у щурів за умов застосування похідних 4-тіазолідинону та діазепаму, Піняжко О. Р. (2015)
Романова Ю. Г. - Стан стоматологічної захворюваності у працівників Іллічівського морського торговельного порту, Строченко Є. О., Герасімова І. В. (2015)
Бєляєв А. А. - Лікувальні ефекти транскраніальної магнітної стимуляції при захворюваннях нервової системи, Ісайкова О. І., Сон А. С. (2015)
Пилип Л. Я. - Реципрокні та робертсонівські транслокації: частоти збалансованих варіантів сегрегації у сперматозоїдах носіїв (2015)
Грубнік Ю. В. - Ускладнення при виконанні малоінвазивних операцій у лікуванні кишкової непрохідності пухлинного генезу, Нетков А. Д., Юзвак А. Н. (2015)
Захарчук О. П. - Шляхи вдосконалення навчання лапароскопічній хірургії (2015)
Кутовий О. Б. - Небезпеки в діагностичній та лікувальній ендовідеохірургії у пацієнтів з поєднаною краніоторакальною травмою, Пімахов В. В. (2015)
Лупальцов В. І. - Шляхи підвищення безпеки лапароскопічної технології при лікуванні гострого холециститу у хворих із супровідною професійною патологією органів дихання, Ягнюк А. І., Мельников В. В., Кітченко С. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Хірургічні аспекти лікування хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р., Гамор В. М. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Особливості виконання оперативних втручань у пацієнтів з різними ступенями ожиріння з лапароскопічного доступу, Литвиненко О. М., Огородник П. В., Лукеча І. І., Гребінь Р. М., Колесник А. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Лапароскопічне міні-шунтування шлунка, Тивончук О. С., Лаврик А. С., Згонник А. Ю. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Gursky V. - Nonlinear Analysis in Synthesis of the Resonant Vibro-Impact Systems, Kuzio I. (2015)
Malashchenko V. - Fundamentals of Creation of New Devices for Speed Change Management, Strilets O., Strilets V. (2015)
Korendiy V. - Analysis of Structure and Kinematics of Four-Bar Crank-Rocker Walking Mechanism (2015)
Diveyev B. - Impact and Particle Buffered Vibration Absorbers Optimization and Design (2015)
Andrusyk Ya. - Propagation of Elastic-Tough-Plastic Wave in a Rod of Ideally Plastic Material which Possesses the Property of Yield Delay (2015)
Hromniuk S. - Cutter Force and Influence of Elastic Deformation of Technological System of Gear-Hobbing Machine on Precision of Radial-Circumferential Method of Gear Cutting, Hrytsai I. (2015)
Huliieva N. - Determination of Porosity of Materials by means of Metallographic Methods with a help of Application Programs (2015)
Dvoryanyn H. - Ways of Improvement of Technological Process of Copper Wire Rod Production, Shvachco S. (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методики опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання й мислення під час розвивальної роботи з образотворчого мистецтва (2015)
Осадча Т. М. - Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції (2015)
Білокопитов В. І. - Форуми із забезпечення якості вищої освіти як унікальна платформа для співпраці на європейському рівні (2015)
Бойченко М. А. - Діяльність міжнародних організацій у сфері освіти обдарованих і талановитих школярів (2015)
Лянной Ю. О. - Професійна підготовка магістрів фізичної терапії та реабілітації у вищих навчальних закладах Латвії Та Литви (2015)
Сало Л. В. - Зміст загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії в університетах США (2015)
Албул І. В - Ідея цілісного підходу вивчення дитини в Харківській педологічній школі в діяльності І. Соколянського, Кабанова О. О. (2015)
Год Б. В. - Религиозно-педагогические идеи гуманиста Эразма Роттердамского в его философском наследии (ХVI век) (2015)
Лазоренко С. А. - Давньогрецька агоністика та її зв’язок зі спортивними фестивалями міст Північного Причорномор’я, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2015)
Чорновол Л. О. - Естетичний ідеал вихованки інституту шляхетних дівчат (2015)
Білоцерковець М. А. - Діагностично-критеріальний інструментарій евристичного експерименту (2015)
Вашак О. О. - Значення педагогіки народознавства в сучасній національній системі виховання (2015)
Діденко Н. М. - Ґенеза проблеми організації позакласної роботи з української мови у профільних філологічних класах як об’єкт теоретичного аналізу (2015)
Ємчик О. Г. - Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині (2015)
Иванов В. В. - Распределение ролей членов команды проекта, с учетом их психотипов, при использовании эвристических методов, Иванова С. В. (2015)
Кондратюк С. М. - Педагогічні чинники ризику захворюваності молодших школярів (2015)
Лянна О. В. - Мовленнєва діяльність як спосіб реалізації мовленнєвого спілкування (2015)
Олексієнко С. О. - Підвищення продуктивності роботи в текстовому процесорі Microsoft Word (2015)
Сиваш С. В. - Творчий потенціал учителів української мови та літератури: зміст та особливості (2015)
Ачкан В. В. - Педагогічна інноватика в контексті підготовки вчителя математики) (2015)
Бабко Т. М. - Особливості активізації професійного саморозвитку вчителя в умовах післядипломної освіти (2015)
Білявська Т. М. - Теоретико-методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2015)
Васютіна Т. М. - Модернізація змістово-технологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту освітньої галузі "Природознавство", Телецька Л. І. (2015)
Гаращенко Л. В. - Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Гиря О. О. - Компетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти (2015)
Довбня С. О. - Підготовка майбутніх вихователів до організації ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку (на матеріалі спецкурсу "Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку") (2015)
Зосименко О. В. - Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи з організації проектної діяльності майбутніх педагогів (2015)
Іваній І. В. - Змістова характеристика категорії "система професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту" у контексті єдиного європейського простору вищої освіти (2015)
Іваній О. М. - Професійна правосвідомість у моделюванні поведінки вчителя (2015)
Імбер В. І. - Упровадження мультимедійних технологій у підготовку майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Крамська С. Г. - Методичні аспекти формування емоційної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Красовська О. О. - Організація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти на засадах контекстного навчання (2015)
Криволап О. Ю. - Педагогічний супровід процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2015)
Куліченко А. К. - Шляхи підвищення мотивації до вивчення дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" в медичному університеті (2015)
Кухарчук І. О. - Текстоцентричний підхід до формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника (2015)
Нікула Н. В. - Етапи професійно-методичного розвитку студентів у процесі навчання у вищій школі (2015)
Паламарчук Л. М. - Діагностика мовленнєвих якостей майбутніх учителів початкових класів як мотиваційний компонент професійної комунікативної підготовки (2015)
Палюкенієнє С. В. - Авторська лялька як засіб формування професійної майстерності майбутнього вчителя мистецького профілю (2015)
Паршук С. М. - Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи, Круглова Н. С. (2015)
Пасько Н. А. - Інституційний алломорфізм як альтернатива інституційному ізоморфізму університетів у добу глобалізації, Пасько О. В. (2015)
Пахальчук Н. О. - Організація навчальної діяльності майбутніх фахівців із дошкільної та початкової освіти в контексті викладання методики фізичного виховання (2015)
Петров И. В. - Грамматические навыки как компонент формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов на начальном этапе обучения (2015)
Порохнавець О. М. - Дидактичні основи формування національно-патріотичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2015)
Проценко І. І. - Теоретико-методологічні засади формування діалогової культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2015)
Ситняківська С. М. - Теоретико-методологічні засади формування білінгвальної професійної компетентності майбутніх фахівців із соціальної педагогіки (2015)
Смольнікова О. Г. - Особистість викладача в системі автономного навчання іноземних мов (2015)
Тарасенко Г. С. - Підготовка майбутніх педагогів до реалізації аксіологічного підходу у вихованні дошкільників засобами природи (2015)
Тимчук Л. І. - Методика створення біографічних цифрових наративів в контексті педагогічної освіти (2015)
Ткаченко О. М. - Традиційність та інноваційність в етнопедагогічній підготовці майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Фоменко Т. М. - Міжпредметні зв’язки соціально-гуманітарних дисциплін як педагогічна умова формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (2015)
Якименко С. І. - Світоглядна освіта в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ (2015)
Ящук С. М. - Особливості моделювання процесу професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Кісель М. - Muzyka i jej formy aktywnosci jako wsparcie w procesie wychowania mlodziezy niedostosowanej spolecznie (2015)
Корінна Г. О. - Характеристика критеріїв та показників готовності майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку (2015)
Лях Т. Л. - Індивідуальні фактори ризикованої щодо віл-інфікування поведінки підлітків – учнів професійно-технічних навчальних закладів, Середа В. Г. (2015)
Парфанович І. І. - Відповідність застосовуваних форм і методів завданням профілактики як оцінка ефективності запобігання девіантної поведінки дівчат (2015)
Реєнт О. - Формування сучасної історіографії української нації (2013)
Верстюк В. - Гетьманський режим у публіцистиці Сергія Єфремова (2013)
Пиріг Р. - Правляча еліта Української гетьманської держави: вищі урядовці (жовтень — грудень 1918 року) (2013)
Любовець О. - Ставлення загальноросійських і національних партій до Гетьманату П. Скоропадського (2013)
Осташко Т. - З історії діяльності В’ячеслава Липинського у 1914–1918 рр. (2013)
Лупандін О. - Перспективи дослідження еволюції політичного вибору гетьмана П. Скоропадського в світлі нових методологічних підходів (2013)
Потапенко М. - Польський політикум в Українській Державі (квітень–грудень 1918 р.). (2013)
Еткіна І. - 1918 рік на Чернігівщині у сприйнятті селянства (2013)
Шара Л. - Чернігівське міське громадське управління 1913–1917 років (2013)
Жванко Л. - Діяльність урядових структур Української Народної Республіки у справі підготовки до репатріації біженців Першої світової війни (зима 1917 — весна 1918 рр.) (2013)
Демченко Т. - Василь Андрієвський: штрихи до біографії (2013)
Бойко О. - Влада і місто: нариси життя Києва за Директорії УНР (грудень 1918 — січень 1919 рр.) (2013)
Устименко В. - Політичні причини етноконфліктних ситуацій (2013)
Гірік С. - Західна Україна і партія боротьбистів: ідеологічний і тактичний аспекти (2013)
Тимченко Р. - Мирон Тарнавський — командувач Української Галицької армії (2013)
Файзулін Я. - Юрій Тютюнник і радянські органи держбезпеки (2013)
Скальський В. - Пилькевич Олександр. Про минуле Українського Генерального Військового Комітету і початок організації української армії (спроба історичних спогадів) (2013)
Кудлай О. - Протоколи засідань Комітету Української Центральної Ради (квітень 1917 р.) (2013)
Павлишин О. - З документів дипломатії Української Народної Республіки 1920–1921 рр.: Договір між УНР і Кубанським Краєм та ідея Союзу Причорноморських Держав (2013)
Корольов Г. - Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później. Pod redakcją Sławomira Dębskiego. Warszawa, 2013. 424 s. (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Від редакції (2013)
Вихідні дані (2013)
Yankiv-Vitkovska L. - The determination and procedure transformation of the ionosphere parameters with GNSS-observations, Savchuk S., Pauchok V. (2015)
Марченко О. М. - Оптимізація методу найменших квадратів для визначення гармонічних коефіцієнтів на сфері, Лук’янченко Ю. О. (2015)
Перій С. С. - Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції (2015)
Тревого І. С. - До метрологічного забезпечення GNSS-нівелювання на робочих еталонах, Цюпак І. М., Волчко П. І. (2015)
Литвин О. Г. - Полісемія в українській геодезичній термінології, Голубінка Н. І., Голубінка Ю. І. (2015)
Рябчій В. В. - Про використання топографічної знімальної мережі для геодезичного встановлення меж земельної ділянки (2015)
Терещук О. - Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями, Нисторяк І., Шульц Р. (2015)
Тадєєв О. А. - Проблеми та перспективи оцінювання деформаційних полів землі за геодезичними даними (2015)
Глотов В. - Оптимізація інтервалу сітки для побудови ЦМР під час визначення поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя, Марусаж Х. І. (2015)
Губар Ю. - Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості (2015)
Перович І. - Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів, Перович Л., Лудчак О., Мартинюк Т. (2015)
Пам’яті відомого геодезиста-картографа Гудза Івана Михайловича 16.03.1923 р. – 27.10.2015 р. (2015)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2015)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Technical requirements for papers arrangement for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Norris L. - How do we train professionals for 21st century museums? (2015)
Kulevičius S. - Nature and mission of heritage in modernity: impacts of nationalism (2015)
Банах В. - Формування історичної пам’яті, міжконфесійного порозуміння на прикладі експозиційно-виставкової діяльності Львівського музею історій релігії (виставка "Репресована церква”) (2015)
Барановська Н. - Експозиційна робота у діяльності музею (2015)
Баран Р. - Музейні академії, Каркадим К. (2015)
Божко Н. - Благодійницька та меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького у царині культурно-мистецької спадщини, Цубов Л. (2015)
Брич М. - Музеєфікація пам’яток архітектури та містобудування як засіб збереження історико-культурної спадщини (2015)
Вербицька П. - Соціокультурні активи історико-культурної спадщини в українському суспільстві (2015)
Верхотурова М. - Гаківниці Львівського історичного музею: питання атрибуціїі (2015)
Гнатюк В. - "Мова ворожнечі” в російсько-українській війні 2014–2015 років та національна самосвідомість українців (2015)
Коцан В. - Традиційний народний одяг як джерело вивчення та популяризації культурної спадщини Закарпаття (2015)
Лисейко Я. - Особливості викладання курсу історії стародавніх Греції та Риму для студентів спеціальності "Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури” (2015)
Магунь М. - Музей Михайла Грушевського у Львові – меморіальна садиба та наукова база грушевськознавства (2015)
Мельник В. - Загальна характеристика церковного живопису Сколівщини (ХІХ–ХХ ст.), Мельник Р. (2015)
Нагірняк А. - Становлення музеології як науки: історіографія дослідження (2015)
Рочняк Ю. - Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю (2015)
Стасюк І. - Color as an expressive instrument of the icon (2015)
Терський С. - Середньовічні археологічні пам’ятки у Судовій Вишні на Львівщині: історія та перспективи дослідження (2015)
Тіменик З. - Історико-культурне й етнонаціональне у філософорелігійних ідеях: із темпоритміки інновацій (2015)
Мотало В. - Метрологія, кваліметрія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика, Мотало А., Стадник Б. (2015)
Мотало В. - Аналіз шкал вимірювань (2015)
Васілевський О. - Оцінювання стандартної непевності типу "В” на основі складових адитивної та мультиплікативної похибок (2015)
Стадник Б. - Розроблення та аналіз варіантів апаратної реалізації портативних частотних аналізаторів імпедансу, Хома В., Хома Ю. (2015)
Кунець І. - Аналітичний огляд реперних точок температури, Микитин І. (2015)
Петровська І. - Дослідження акустичних методів вимірювання температури в рідинах, Івах Р., Сопрунюк А. (2015)
Дзіковська Ю. - Методика визначення тепловтрат будинку за результатами тепловізійного дослідження, Гоц Н. (2015)
Дорожовець М. - Томографічний метод вимірювання просторового розподілу температури за результатами вимірювань опору лінійних резистивних перетворювачів, Бурдега М. (2015)
Хома А. - Дослідження методів знешумлення інтерферограми білого світла (2015)
Бойко Т. - Ризики харчового ланцюга біологічно активних добавок (на прикладі вітамінних додатків, що містять аскорбінову кислоту), Дух Х. (2015)
Міхалєва М. - Дослідження електрофізичних параметрів олійних рідин в електромагнітному полі, Чурко Г. (2015)
Чабан О. - Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем, Юзевич Л. (2015)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу HfNi1-xCoxSn, Ромака В., Стадник Ю., Ромака Л. (2015)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу Zr1-xCeNiSn, Ромака В., Стадник Ю., Ромака Л., Андрій Г. (2015)
Гук О. - Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації, Дробенко Б. (2015)
Паламар М. - Пристрій для дистанційного вимірювання параметрів поверхонь рефлекторів антен, Зелінський І., Яворська М. (2015)
Паламар М. - Інтелектуальний кутовий сенсор для антенних систем та його метрологічний аналіз, Чайковський А., Лупенко А. (2015)
Олеськів О. - Багаторівнева метрологічна перевірка кіберфізичних систем (2015)
Мідик І. - Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва, Столярчук П. (2015)
Бойко Т. - Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та Fuzzy Logic, Мельник В. (2015)
Рак В. - Про використання сейсмічних хвиль Релея в охоронних системах (2015)
До ювілею Василя Яковича Тація (2015)
Косінов С. А. - Омбудсмен як інститут контролю за владою (2015)
Семеніхін І. В. - Цитування суддями наукових джерел: вітчизняний та зарубіжний досвід (2015)
Козаченко А. І. - Земські податки й повинності як складова фінансової самостійності земського самоврядування (2015)
Пушняк О. В. - Дія у часі судових правоположень (2015)
Штефан В. С. - Законодавчі аспекти визначення критеріїв класифікації міських населених пунктів (2015)
Гусаров К. В. - Про можливість визначення національності фізичної особи у порядку цивільного судочинства (2015)
Крат В. І. - Нікчемність правочинів неплатоспроможного банку (2015)
Печеный О. П. - Действие наследственного закона на проблемных территориях: конфликт юрисдикций (2015)
Надьон В. В. - Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов'язків (2015)
Ночовкіна О. В. - Безоплатний характер договору позички (2015)
Глібко С. В. - Питання правового регулювання інвестиційних фондів в ЄС, Сидоренко Ю. В. (2015)
Олефір А. О. - Правові механізми антикризового державного регулювання економіки (2015)
Дараган В. В. - Використання засобів масової інформації під час виявлення злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Кулик М. М. - Емісія бездокументарних цінних паперів як підстава їх виникнення (2015)
Мікулін Д. М. - Розвиток лісового права на українських землях у XIX столітті (2015)
Копиця Є. М. - Міжнародний досвід правового регулювання нормування якості атмосферного повітря (2015)
Самородов А. С. - Щодо питання повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин (2015)
Битяк Ю. П. - Пріоритетні напрями забезпечення ефективного функціонування публічної служби в України (2015)
Гетьман Є. А. - Нормотворча діяльність місцевих державних адміністрацій: проблемні питання та шляхи вдосконалення (2015)
Клок О. В. - Актуальні проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства України (2015)
Мацюк В. В. - Удосконалення правового регулювання взаємодії Служби безпеки України та Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру (2015)
Шорохова Ю. С. - Щодо проблемних питань визначення об’єкта податку на прибуток підприємств (2015)
Шостко О. Ю. - Біологічні та психологічні теорії пояснення злочинної поведінки неповнолітніх у США (2015)
Пивоваров В. В. - Професійна злочинність як прояв злочинного корпоративізму (2015)
Колодяжний М. Г. - Запобігання злочинності у країнах Латинської Америки (2015)
Бабкова В. С. - Деякі аспекти реформування функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Глібко В. М. - Поняття, порядок проведення і оцінка матеріалів інвентаризації (2015)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне та криміналістичне вивчення фактів убивств, скоєних жінками у стані алкогольного сп’яніння, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Радіонова В. О. (2015)
Білецька Г. А. - Причини виникнення лікарських помилок у медичній практиці на сучасному етапі (2015)
Титул, Зміст (2013)
Шандала М. Г. - Дезинфектологические проблемы биологической безопасности (2013)
Швагер О. В. - Гігієнічна оцінка канцерогенного забруднення атмосферного повітря міст з різним профілем промисловості, Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Соверткова Л. С. (2013)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію, Гаргула Т. І., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В. (2013)
Бабиенко В. В. - Влияние неорганических прекурсоров монооксида азота на состояние здоровья (2013)
Семененко В. М. - Гігієнічне нормування нового регулятора росту рослин прогексадіон-кальцію в об'єктах агроценозу яблуневого саду, Коршун М. М. (2013)
Зоріна О. В. - До питання обґрунтування гігієнічних вимог щодо влаштування та експлуатації фонтанів (2013)
Медведовська Н. В. - Стан здоров'я населення західного регіону України, його динаміка та зв'язок з ресурсним забезпеченням галузі охорони здоров'я (2013)
Присяжнюк A. Е. - Риск рака в группах населения, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, Базыка Д.А., Романенко А. Е., Гудзенко Н. А., Фузик Н. Н., Троцюк Н. К., Федоренко З. П., Гулак Л. О., Слипенюк Е. М., Бабкина Н. Г. (2013)
На сторожі здоров'я. До 75-річчя члена-кореспондента НАМН України В.І. Чернюка (2013)
Брич О. І. - Застосування наноаквахелатів металів для тривалого зберігання грамнегативних бактерій, Поліщук О. І., Синетар Е. О., Колесников М. М., Каплуненко В. Г. (2013)
Янко Н. В. - Гігієнічні та екологічні особливості територіальної комплексної схеми охорони природи Шацького національного природного парку, Станкевич В. В., Маненко А. К., Степанов О. К. (2013)
Бердник О. В. - Гендерні та статеві аспекти формування екологічної свідомості підлітків, Добрянська О. В., Скочко Т. П., Юрчук О. М. (2013)
Полька Н. С. - Поширеність тютюнопаління серед підлітків України (за результатами глобального опитування підлітків 2011 р.), Бердник О. В., Добрянська О. В., Станкевич Т. В., Савон Л. В. (2013)
Гозак С. В. - Особливості формування порушень опорно-рухового апарату у дітей старшого дошкільного віку, Парац А. М., Станкевич Т. В., Єлізарова О. Т., Киселевська В. П. (2013)
Малачкова Н. В. - Особливості зорового сприйняття у дітей 6-7 років з діагнозом амбліопія (2013)
Подрігало Л. В. - Дослідження рівня функціонування організму у разі оцінки і прогнозування донозологічних станів здоров'я дітей, підлітків і молоді (2013)
Капранов С. В. - Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на показатели физического развития школьников (2013)
Трахтенберг И. М. - "Электромагнитные волны и новые технологии оздоровления человека". О монографии В.С. Белокриницкого, Думанский Ю. Д. (2013)
Романенко Т. Г. - Дистрес-синдром плода під час вагітності та пологів (клінічна лекція), Мельничук І. П. (2014)
Терещенко А. В. - Технологія моніторингу й оцінювання регіоналізації перинатальної допомоги, Дудіна О. О., Моісеєнко Р. О. (2014)
Борис О. М. - Стан впровадження сучасних репродуктивних технологій у м. Києві (2014)
Медведь В. И. - Проблема оперированного сердца в современной кардиоакушерской клинике, Данилко В. А., Минина Е. А. (2014)
Пирогова В. И. - Инновационные подходы к преодолению бесплодия в супружестве (2014)
Микитенко Д. О. - Огляд сучасних методів передімплантаційних генетичних досліджень ембріонів, Пилип Л. Я. (2014)
Булавенко О. В. - Невиношування вагітності у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі (огляд літератури), Рудь В. О., Шинкарук Л. В. (2014)
Ozkinay E. - Эффективность живых лактобактерий в комбинации с низкой дозой эстриола для восстановления вагинальной флоры после антиинфекционной терапии и предотвращения рецидивов и реинфекций, Terek M. C., Yayci M., Kaiser R., Grob P., Tuncay G. (2014)
Галаган В. О. - Пренатальна діагностика синдрому Дауна (2014)
Цуканов Ю. Т. - Флебопатический эффект комбинированных оральных контрацептивов и его медикаментозная коррекция, Цуканов А. Ю., Баженов В. Н. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Иммуногенетические аспекты привычного выкидыша: контрверсии и способы коррекции, Веропотвелян П. Н., Погуляй Ю. С., Журавлева С. А. (2014)
Волошина Н. Н. - Профилактика рака репродуктивных органов, Пащенко С. Н., Волошин Н. А., Щуров Н. Ф., Петрова О. Ю. (2014)
Жук С. І. - Альтернативні методи переривання завмерлої вагітності, Ночвіна О. А. (2014)
Яремчук Л. В. - Опыт применения компьютерного анализа вариабельности сердечного ритма при проведении биофизического профиля плода (2014)
Товстановская В. А. - Препарат Флюзак в терапии хронического рецидивирующего кандидозного вульвовагинита, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Порощай И. С. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Современные подходы к лечению сальпиноофорита с неосложненным течением в амбулаторных условиях, Герасимова Т. В., Гопчук Е. Н. (2014)
Рыкова О. В. - Рак шейки матки и цервикальный скрининг (2014)
Жарких А. В. - Комплексный подход к оценке механизмов адаптации у беременных с невынашиванием, Плотник В. А., Сюсюка В. Г., Абрамов А. В., Жерновая Г. А. (2014)
Бенюк С. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів при холестатичному гепатозі вагітних (2014)
Саллами М. А. - Оптимизация акушерской помощи многорожавшим женщинам, Майданник И. В. (2014)
Дубоссарська З. М. - Характеристика показників вуглеводного обміну у вагітних з ожирінням, Дука Ю. М. (2014)
Макаренко М. В. - Роль эфферентных методов в терапии внутрипеченочного холестаза беременных, Говсеев Д. А., Фарион И. Д., Скирда И. И. (2014)
Сторчак А. В. - Возможности прогестинов в профилактике тяжелых форм преэклампси, Грищенко О. В., Тоан Б. С. (2014)
Benyuk V. - Management of gestational varicouse disease, Koval S., Kovalyuk T., Kurochka V. (2014)
Голяновський О. В. - Морфологічні особливості послідів у разі синдрому затримки росту плода, Жежера В. М., Толстанова Г. О., Рубінштейн А. М. (2014)
Жук С. І. - Нові етіологічні та патогенетичні аспекти передчасного зниження оваріального резерву, Воробей-Вихівська В. М. (2014)
Доленко О. В. - Комплексная эхография и лечение функциональной (идиопатической) гиперпролактинемии у женщин репродуктивного возраста с позиции доказательной фитотерапии (2014)
Гомон М. Л. - Порівняльна характеристика впливу анксіолітиків на перебіг післяопераційного періоду при операціях на матці (2014)
Кіндратів Е. О. - Клінічна характеристика дисластичного процесу шийки матки у жінок з розладами репродуктивної функції (2014)
Писарева О. Л. - Оценка эффективности восстановления репродуктивной функции женщин с субмукозной миомой матки, Чайка К. В. (2014)
Пирогова В. І. - Репродуктивні наслідки гістероскопічної метропластики у пацієнток з вадами розвитку матки та порушенням генеративної функції, Вереснюк Н. С. (2014)
Гнатко О. П. - Патоморфологічна характеристика ендометріозу яєчників, Самойлова М. В. (2014)
Пахаренко Л. В. - Поліморфізм гена рецептора прогестерону PROGINS у розвитку передменструального синдрому (2014)
Шелигин М. С. - Поєднана доброякісна патологія маткиі грудних залоз у жінок репродуктивного віку: діагностика і тактика лікування (2014)
Головачук О. К. - Оцінювання стану новонароджених від матерів з генітальними інфекціями (2014)
Чечуга С. Б. - Роль ультразвукового дослідження в діагностиці овариковарикоцеле серед жінок репродуктивного віку, Сілін Г. А., Григоренко А. М. (2014)
Бойко В. І. - Генітальний ендометріоз у жінок із безпліддям: прогнозування і рання діагностика, Єжова А. В. (2014)
По спирали (2014)
Титул, зміст (2016)
Баленко Н. В. - Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(а)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози, Цимбалюк С. М., Черниченко І. О., Осташ О. М. (2016)
Корзун В. Н. - Заходи профілактики та лікування метаболічного синдрому у населення, Гаркуша С. Л. (2016)
Літовченко О. Л. - Морфологічні критерії адаптації організму тварин за комбінованої дії електромагнітного випромінювання та позитивної низької температури, Перцев Д. П., Горголь Н. І., Мітельова Т. Ю., Завгородній І. В. (2016)
Солоха Н. В. - Структурне підґрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему, Колесова Н. А. (2016)
Сердюк А. М. - Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України, Павленко Т. О., Риган М. М., Лось І. П., Скалецький Ю. М. (2016)
Dubova N. F. - Screening assessment of physical growth and development of rural children living near the Chornobyl zone, Bandazhevsky Yu. I. (2016)
Федоренко З. П. - Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине, Гулак Л. О., Рыжов А. Ю., Горох Е. Л., Сумкина Е. В., Куценко Л. Б. (2016)
Мотрук І. І. - Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав'янистої флори як інструмент контролю полінозів, Родінкова В. В. (2016)
Загороднюк К. Ю. - Гігієнічне обґрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України, Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Пельо І. М., Загороднюк Ю. В., Нікіпєлова О. М., Баришнікова О. П. (2016)
Прокопов В. О. - Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу, Липовецька О. Б., Антомонов М. Ю. (2016)
Єрем Т. В. - Медико географічна характеристика умов проживання населення Закарпатської області на прикладі вивчення сумарної забрудненості природного середовища, Єрем Х. В. (2016)
Пономаренко Н. П. - Вивчення екологічної залежності показників здоров'я дитячого населення аграрного регіону на прикладі Чернігівщини, Коршун М. М., Гаркавий С. І., Антомонов М. Ю. (2016)
Коблянська А. В. - Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров'я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, Скляренко К. А. (2016)
Рудницька О. П. - Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання, Бердник О. В. (2016)
Ковальчук Т. А. - Ризики розвитку професійної патології у працівників провідних професій сучасного конвертерного виробництва, Павленко О. I., Орєхова О. В., Прокопчук О. Л. (2016)
Содержание (2015)
К 80-летию Шафрана Л. М. (2015)
Берестовой А. М. - Оценка работы дизеля в эксплуатации на основе скоростей сгорания топлива, Литвиненко В. П. (2015)
Голиков В. А. - Совершенствование системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля когенерационного типа, Радченко Р. Н., Богданов Н. С. (2015)
Михайлов С. А. - Гибридные интеллектуальные сети для оптимизации режимов эксплуатации судовых систем комфортного микроклимата, Харченко Р. Ю. (2015)
Молодцов Н. С. - Аналитическое прогнозирование надежности судовых технических систем, Богач В. М. (2015)
Богач В. М. - Эксплуатационная проверка эффективности модернизированной системы смазывания цилиндров двигателей RTA, Шебанов А. Н. (2015)
Будашко В. В. - Оценка эффективности компенсации деградационных эффектов в комбинированном пропульсивном комплексе (2015)
Бондаренко А. В. - Альтернативные топлива судовых энергетических установок, Аболешкин С. Е. (2015)
Заблоцкий Ю. В. - Использование регулярного микрорельефа для оптимизации работы топливной аппаратуры высокого давления судовых дизелей (2015)
Захарченко В. Н. - Решение задач управления судовой электроэнергетической установкой при изменении нагрузки, Шевченко В. А. (2015)
Корбан Д. В. - Обнаружение и различие поляризованных сигналов навигационных объектов при наличии нормальных частично поляризованных помех (2015)
Литвиненко В. П. - Определение степени предварительного расширения посредством оценки внутрицилиндровых процессов объемными показателями (2015)
Сагин С. В. - Оценка вязкости масла при обеспечении режимов смазывания цилиндровой группы судовых дизелей, Семенов А. В. (2015)
Половинка Э. М. - Влияние режимных параметров на характеристики впрыскивания топливно-воздушной смеси системой топливоподачи судового среднеоборотного дизеля, Ткач Ю. И. (2015)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптический рН-метр для контроля систем охлаждения, Цюпко Ю. М. (2015)
Никольский В. В. - Применение пьезоэлектрического исполнительного механизма для повышения эффективности автоматизированной системы управления подачей топлива, Оженко Е. М. (2015)
Половинка Э. М. - Процесс впрыскивания топлива в судовом среднеоборотном дизеле на переменных режимах, Слободянюк Н. В. (2015)
Костенко П. А. - Особенности буксирного обеспечения судов и объектов (2015)
Рефераты (2015)
Титул, зміст (2016)
Брунько П. - Фінансування енергоефективного будівництва (2016)
Житар М. - Методичні аспекти управління ризиками страхових компаній (2016)
Камінська О. - Сучасні тенденції розвитку асистансу на страховому ринку України (2016)
Клокар О. - Методологічні підходи до вивчення фінансового контролінгу в ринковій економіці (2016)
Маслюкова Е. - Ключевые аспекты реализации политики импортозамещения в современном экономическом пространстве, Юткина О. (2016)
Skavronska I. - The evolution of creative industries (2016)
Гайдукевич О. - Митрополит Андрей Шептицький - природоохороний діяч Галичини (2016)
Гайко Г. - Гірнича спадщина та ревалоризація давніх підземних споруд, Білецький В. (2016)
Більченко Є. - "Ур-фашизм" у ситуації після постмодерну: український та російський контекст (2016)
Борейко Ю. - Конфесійна ідентичність православних українців в умовах сучасних викликів (2016)
Бублик К. - Концепт особистості у книзі Девіда Харта "Краса нескінченного" (2016)
Вдовиченко Є. - Теоретико-методологічні засади антикорупційної філософсько-освітньої концепції (2016)
Калениченко Т. - Застосування теорії раціонального вибору до аналізу подій в Україні 2013-2016 рр. (2016)
Карпенко А. - Онтологія М. Гайдеґґера в очах сучасників: Е. Гуссерль і Е. Кассірер (2016)
Соловій Р. - Одкровення і Писання: богословське осмислення Виникаючої церкви (2016)
Ставрояні С. - Наративні стратегії сучасного українського протестантизму (2016)
Степанов В. - Методологія історико-філософського дослідження в контексті сучасного філософського процесу, Чеботнікова М. (2016)
Тіменик З. - Ідея Бога у спадщині українських мислителів (40-і рр. ХІХ ст. - 50-і рр. ХХ ст.): методологічні суперечності й перспективи (2016)
Фітьо В. - Розуміння і влада дискурсу (2016)
Гордуновський О. - Рецензія на монографію: Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991) : /монографія/ / О. М. Малярчук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 548 c. (2016)
Романенко Т. Г. - Внутрішньоутробна інфекція – ведення вагітності (клінічна лекція), Хіменко М. В., Мельничук І. П. (2014)
Онкопатология и беременность. Доказательства, опыт, возможности (2014)
Борис О. М. - Сучасні підходи до профілактики ризиків, спричинених вживанням психоактивних речовин вагітними в Україні (2014)
Чернов А. В. - Післяпологова крововтрата: особливості оцінювання, реальні показники та проблеми уніфікованої дефініції, Камінський В. В., Голяновський О. В. (2014)
Романенко Т. Г. - Корекція порушень репродуктивної функції у жінок з йоддефіцитними захворюваннями, Коміссарова І. В. (2014)
Антонюк М. І. - Значення ентеровірусів у розвитку ускладнень вагітності та патології новонароджених (оглядова стаття), Зарічанська Х. В., Ємець Н. О. (2014)
Квашенко В. П. - Патогенез метаболічних порушень у жінок з безпліддям на фоні ожиріння (Огляд літератури), Акимова І. К., Захаренко Н. Ф., Пирогова В. І. (2014)
Терещенко А. В. - Аналіз системи моніторингу і оцінювання регіоналізації перинатальної допомоги у різних країнах світу (огляд літератури), Дудіна О. О., Моісеєнко Р. О. (2014)
Римарчук М. І. - Патогенетичні аспекти передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, окремі генетичні маркери діагностики та прогнозування розвитку гестаційних ускладнень (огляд літератури), Макарчук О. М. (2014)
Гопчук Е. Н. - Вагинальный кандидоз – современная альтернатива традиционной терапии, Маковская Т. Е. (2014)
Усачьова С. П. - Порушення репродуктивної і менструальної функції у жінок з доброякісними захворюваннями грудних залоз: діагностика і тактика лікування (2014)
Рыбалка А. Н. - Современные методы диагностики истинного приращения плаценты как профилактика массивных кровотечений, Егорова Я. А., Лубенникова М. В. (2014)
Маркін Л. Б. - Профілактично-терапевтичні заходи при ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності, Прокіп У. Є. (2014)
Макенжан А. У. - Исходы перевязки внутренних подвздошных артерий при тяжелых акушерских кровотечениях (2014)
Загороднюк Н. В. - Радіохвильова коагуляція як сучасний метод лікування ектопії шийки матки (2014)
Потапов В. О. - Лікування і реабілітація вагітних з варикозною хворобою та профілактика зумовлених нею ускладнень, Сюсюка В. Г., Жернова Г. О., Шапран Н. Ф., Нечухаєва І. О. (2014)
Benyuk S. - Intrahepatic cholestasis of pregnancy: new patogenetic links, Kovalyuk T. (2014)
Анчева І. А. - Адаптаційні резерви організму при вагітності, ускладненій латентним залізодефіцитом (2014)
Венцківська І. Б. - Прозапальні цитокіни та їхнє місце в патогенезі передчасної пологової діяльності в різні гестаційні періоди, Леуш С. Ст., Вітовський Я. М., Біла В. В., Загородня О. С. (2014)
Венцківська І. Б. - Роль мутації гена МТНFR С677Т в ґенезі невиношування вагітності, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Фолатный цикл и полиморфизм С677Т MTHFR – ключ к пониманию причин возникновения анэмбрионии, Кодунов Л. О., Погуляй Ю. С. (2014)
Ткаченко Р. А. - Применение концентрата протромбинового комплекса (Октаплекс®) в комплексной терапии коагулопатии потребления на фоне HELLP-синдрома, Белая В. В., Мазманишвили С. А., Лакатош В. П., Маланчук О. Б. (2014)
Макаренко М. В. - Сучасний підхід до лікування міом матки у вагітних ІІ триместру, Говсєєв Д. О., Грідчин С. В., Павелко О. М. (2014)
Каминский В. В. - Эффективность Тивортина и верошпирона в лечении преэклампсии средней и тяжелой степени тяжести, Дубов А. М., Ткаченко Р. А., Воробей Л. И., Сусликова Л. В., Рыбин М. С. (2014)
Майданник И. В. - Анализ структуры послеродовых осложнений у многорожавших женщин, Мохамед А. С. (2014)
Медведь В. И. - Опыт применения перорального пробиотика при инфекциях мочевых путей у беременных, Грицай И. Н. (2014)
Лєжненко С. П. - Віддалена оцінка психофізичного стану жінок після застосування різних методик хірургічного гемостазу масивної акушерської кровотечі, Рубінштейн А. М. (2014)
Трохимович О. В. - Морфологічні особливості та стан рецепторного апарату ендометрія у жінок із завмерлою вагітністю, Задорожна Т. Д., Вовк І. Б., Корнацька А. Г., Арчакова Т. М. (2014)
Рыкова О. В. - ВПЧ-тестирование в цервикальном скрининге (2014)
Таран О. А. - Опыт применения препарата Хинофуцин у женщин с цервикальной интраэпителиальной неоплазией I–II стадии в ассоциации с бактериальным вагинозом (2014)
Бенюк В. О. - Індивідуалізація лікування жінок репродуктивного та пременопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Гончаренко В. М. (2014)
Дністрянська А. П. - Лікування та вторинна профілактика запальних захворювань піхви із застосуванням Лактагелю у жінок з проявами патологічного клімаксу (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського