Активное перемещение зубов (2012)
Петерсон Э. - Абразивность зубной пасты — уровень, который приемлем для вас (2012)
От улыбки станет всем светлей (2012)
Кущ А. - "О сколько нам открытий чудных, дарует просвещенья дух…" (2012)
Банас Т. - Про деякі права дитини в сім’ї і суспільстві. Біблійний погляд, Решетник А. (2009)
Баранюк М. І. - Роль правоохоронних органів у запобіганні жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Бевз Л. Е. - Захист дітей, які зазнали жорстокого поводження з ними (2009)
Гурей Т. І. - Нормативно-правове забезпечення процесу протидії жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Занадрук П. І. - Проблема насилля дітей - як гостре соціально-правове явище (2009)
Заяць В. С. - Суд на захисті прав дитини, Гнап Д. Д. (2009)
Лінник Н. В. - Міжнародні аспекти щодо боротьби з насиллям серед дітей в різних країнах світу (2009)
Магур Н. І. - Організація роботи служб у справах дітей Хмельницької області щодо захисту дитини від жорстокості та насилля (2009)
Малько О. П. - З досвіду роботи служби у справах дітей Харківської міської ради щодо захисту дітей, які зазнали насилля (2009)
Мужило Я. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо захисту дітей від жорстокого поводження (2009)
Семенишин М. О. - Проблеми дитячої та підліткової наркоманії, основні аспекти та причини її поширення в сучасному суспільстві (2009)
Сербалюк Ю. В. - Міжнародне та вітчизняне законодавство про захист дітей від насилля (2009)
Дорота С. - Залучення освітніх інституцій до питань захисту дітей (2009)
Чуловський М. М. - Діяльність відділу кримінальної міліції у справах дітей міського відділення УМВСУ щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Бабійчук А. Б. - Ефективні форми захисту дітей дошкільного віку від домашнього насилля (на прикладі групи притулку "Малятко" міста Кам’янця-Подільського) (2009)
Бучковська Л. В. - Діяльність практичних психологів шкіл з профілактики та захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Возна Ю. В. - Проблема співпраці соціального педагога з сім’єю у контексті захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Гевчук Н. С. - Соціально-педагогічна профілактика жорстокого поводження з дітьми у дистантних сім’ях (2009)
Дідик Н. М. - Соціально-педагогічні технології роботи з дітьми, які зазнали жорстокого поводження в сім’ї (2009)
Казимір В. О. - Вплив ЗМІ на формування жорстокого поводження з дітьми (2009)
Koган О. В. - Десоціалізуючий вплив помилок сімейного виховання (2009)
Копійчук Т. І. - Роль школи школи-інтернату № 2 щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Мельник Ж. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали сімейного насилля (2009)
Мельник Л. П. - Превентивні заходи щодо жорстокого поводження з дітьми (2009)
Миронова С. П. - Заклади корекційної освіти як осередок захисту особистості дитини з психофізичними вадами (2009)
Олійник Т. Г. - Захист прав дітей з особливими потребами у розвитку на освіту - пріоритетний напрямок діяльності Кам’янець-Подільської міської психолого-медико-педагогічної консультації (2009)
Опалюк О. М. - Особливості умов запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім’ї, Лісовий О. І. (2009)
Очеретенко Т. Ю. - Сексуальне насильство та його наслідки у дітей, Масловська Л. С. (2009)
Поліщук Ю. Й. - Сімейне насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема (2009)
Пріданнікова О. М. - Актуальність проблеми жорстокого поводження з дітьми у сім’ях (2009)
Сметанюк Т. І. - Сімейне насилля як природа людських стосунків (2009)
Співак В. І. - Особливості надання соціально-психологічної допомоги дітям та підліткам, що зазнали насилля (2009)
Харькова Т. М. - Соціально-педагогічний аналіз проблеми сімейного насилля (2009)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Особенности ортодонтического лечения пациентов с дистальным прикусом в разные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Koyama I. - Сравнение эффективности клинического применения механики скольжения с использованием имплантатов для создания анкоража и техники прямой головной тяги в комбинации с межчелюстными эластиками при бимаксиллярной протрузии у взрослых пациентов, Iino Sh., Abe Yu., Takano-Yamamoto T., Miyawaki Sh. (2012)
Jaiswal A. K. - Нехирургический способ лечения сложной формы открытого прикуса у взрослого пациента, Dua А. K., Ranganathan L. K., Mascarenhas R., Gandhi S. (2012)
Hwanga D.-H. - Лечение патологии окклюзии по ІІ классу в сочетании с открытым прикусом и анкилозом центрального резца верхней челюсти, Parkb Ki-Ho, Kwonc Yong-Dae, Kimd Su-Jung (2012)
Спецаков Д. А. - LM-activator как этап ортодонтического лечения (2012)
Павленко А. В. - Исследование речевой функции у пациентов с аномалиями прикуса, Хохлич О. Я. (2012)
Фадеев Р. А. - Результаты экспертной оценки нарушений эстетики лица при различных формах зубочелюстных аномалий, Исправникова А. Н. (2012)
Дрок В. А. - Результаты лечения зубочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями пародонта, у детей со сколиозом (2012)
Поздравление члена редакционной коллегии журнала "современная ортодонтия", Суздальцева Олега Валерьевича (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к Формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии (2012)
Кулиш А. С. - Лечение с применением аппарата для быстрого небного расширения, Острянко В. И., Острянко Я. И. (2012)
План ортодонтических мероприятий на II полугодие 2012 г (2012)
Garino F. - Компьютерные технологии в современной ортодонтии, Manzoli A. (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Андрійчук Н. М. - Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Внукова О. М. - Педагогічна компетентність для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти (2016)
Гузій Н. В. - Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізму контексті акмепрофесіогенезу освітянських кадрів (2016)
Кожевникова А. В. - Суб’єкт-суб’єктне управління як ефективна гуманістично-орієнтована технологія навчання та виховання здобувачів вищої освіти (2016)
Костащук О. І. - Професійна честь як важлива якість особистісно-професійної підготовки майбутніх учителів та її сутнісно-компонентний аналіз (2016)
Кочубей Т. Д. - Характеристика провідних принципів формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Кравчук Н. П. (2016)
Марченко В. С. - Професійна компетентність сучасного вчителя (2016)
Саюк В. І. - Професійна компетентність консультантів галузі освіти як важливий чинник успішної фахової діяльності. (2016)
Сидоренко В. В. - Акмеологічні технології в освіті дорослих (2016)
Чжан Цзінцзін - Мистецька рефлексія майбутнього вчителя музики: концептуальна модель (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Генеза становлення та розвитку управлінської деонтології (2016)
Клочко О. М. - Етапи становлення та розвитку жіночої гімназійної освіти на північному сході України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Ковалинська І. В. - Мультикультурна підготовка вчителів у Федеративній Республіці Німеччина (2016)
Новосад В. П. - Витоки і зміст концепції пансофічної освіти Яна Амоса Коменського (2016)
Армейський О. С. - Організаційно-педагогічні умови формування правової компетентності вчителів технологій (2016)
Барицька О. А. - Компонентна структура фахової компетентності майбутніх учителів музики в контексті оволодіння засобами мультимедійних технологій (2016)
Боднарук І. М. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Теорія і методика музичного виховання” (2016)
Віцукаєва К. М. - Встановлення міжпредметних з’язків між дисциплінами професійно-орієнтовної підготовки майбутнього соціального педагога (2016)
Дудко Я. В. - Умови формування готовності майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи в школі (2016)
Дудоладова А. В. - Прояви лексичної інтерференції у підготовці майбутніх викладачів іноземної мови (на матеріалі англійської та французької мов), Дудоладова О. В. (2016)
Зубченко Л. В. - Вплив наукового середовища гуртка на формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2016)
Ілліна О. В. - Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціальної роботи (2016)
Костюченко Т. М. - Творче використання традиційних і нетрадиційних засобів здоров’язбереження як педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2016)
Левченко Я. Е. - Технологія візуалізації в інтерактивному навчанні майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Лимар Л. В. - Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контектсі студентоцентризму, Моруга К. О. (2016)
Остапенко А. С. - Розвиток творчості педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2016)
Попадич О. О. - Принципи та методи формування правової комунікації іноземних студентів у процесі правового виховання під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Стеценко О. Є. - Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма в процесі написання есе студентами немовних ВНЗ (2016)
Юник Т. І. - Підготовка майбутніх музикантів-виконавців до сценічної діяльності, Котова Л. М. (2016)
Гавриш І. І. - Сутність принципів організації самопідготовки молодших школярів у системі функціонування групи продовженого дня (2016)
Фасоля О. І. - Особливості роботи вчителя сільської профільної школи по формуванню екологічної вихованості старшокласників (2016)
Титул, зміст (2011)
Безрукова Н. В. - Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації (2011)
Лантух І. В. - Підходи до функціонального аналізу підприємництва (2011)
Брижань І. А. - Кластерна модель розвитку транспортної системи Донецької області (2011)
Уманська В. Г. - Обґрунтування методичних підходів до визначення розміру державної фінансової підтримки на відновлення природної родючості ґрунтів у бурякових сівозмінах (2011)
Близкий Р. С. - Формирование рынка овощей и фруктов в Украине (2011)
Беленький А. Ю. - Моделирование процесса управления развитием рынка комбикормов в Украине (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Варема І. А. - Особливості вертикальної інтеграції на кооперативних засадах (2011)
Григораш О. М. - Стан і напрями державного регулювання малого бізнесу в Україні (2011)
Семеног А. Ю. - Ефективність фінансового сектора України у контексті економічного зростання (2011)
Харченко Н. В. - Фіскальна політика як економічна функція держави (2011)
Березіна Л. М. - Демографічна складова у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство від Сунь-цзи (2011)
Білявський В. М. - Розробка програми управління соціально-економічним розвитком торговельного підприємства (2011)
Сосновська О. О. - Активізація інвестиційних процесів – шлях до інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва (2011)
Югас Е. Ф. - Креативні рішення як основа соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Елецких С. Я. - Подходы к управлению устойчивым развитием предприятия в условиях кризиса (2011)
Міценко Н. Г. - Локальна інтегрована система "заготівля – переробка – реалізація": економічна сутність і особливості (2011)
Грешко Р. І. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств (2011)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку (2011)
Крутова А. С. - Принципи організаціїінформаційних систем (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до управління розвитком персоналу організації в умовах кризи (2011)
Гончаров В. М. - Розробка методичних підходів до оцінки стабільності розвитку м’ясопереробних підприємств, Бронська О. Ю. (2011)
Гончаров В. М. - Природоохоронні аспекти формування інвестиційної привабливості підприємств, Горова О. А. (2011)
Катеринец С. Л. - Мотивация и стимулирование персонала, Пожидаев А. Е. (2011)
Монастирна Н. В. - Теоретичні аспекти управління валютними ризиками торговельними підприємствами (2011)
Шашло Н. В. - Стратегічний підхід до маркетингового управління підприємствами АПК (2011)
Кирилюк М. С. - Тенденції розвитку інформаційних технологій і їх влив на політику ведення онлайн-торгівлі (2011)
Курган Н. В. - Досягнення синергетичності господарської діяльності як фактор пріоритетності інноваційного типу у розвитку підприємства (2011)
Титаренко І. В. - Аналіз функціонування та способи покращення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Кропивка Ю. Г. - Етимологія категорії "маркетинг персоналу" у сучасних умовах господарювання (2011)
Вербицкая Ю. В. - Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков формирования и использования капитала предприятий пищевой промышленности (2011)
Максимова Т. С. - Дослідження розвитку збутової діяльності підприємств на підставі активізації персональних продажів (на прикладі ринку металопластикових вікон України), Філімонова О. В. (2011)
Драбаніч А. В. - Економічне обґрунтування доцільності статистичного регулювання технологічних процесів з контролем якості за кількісною ознакою (2011)
Яременко О. В. - Модель діагностики організаційно-інвестиційної складової управління підприємств споживчої кооперації (2011)
Барна М. Ю. - Активізація інноваційної діяльності торговельних підприємств як умова набуття конкурентних переваг, Мельник І. М. (2011)
Карпенко О. В. - Управління якістю науково-дослідної роботи студентів як чинник інноваційного розвитку суспільства (2011)
Роскладка А. А. - Візуальні інструменти управління якістю процесів ВНЗ (2011)
Лагоцька Н. З. - Механізм партнерського маркетингу: характеристика системи складових і взаємозв’язків між ними (2011)
Гуріна О. В. - Еколого-економічне моделювання в дослідженні регіональних систем (2011)
Кочетков В. В. - Класифікація програмного забезпечення для інформатизації підприємств машинобудування (2011)
Котковський В. С. - Методики класифікування, аналізу й розробки інновацій для комерційних банків (2011)
Монастирний С. В. - Особливості формування банківського капіталу на рівні регіону (2011)
Педченко Н. С. - Сучасне адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2011)
Самбурська Н. І. - Облік основних засобів з метою оподаткування 2011: зміни, порівняння, відмінності (2011)
Стоян В. І. - Еволюція інституту казначейства: витоки зародження та становлення (2011)
Мовчан М. М. - Кооперація у фокусі філософії страху (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Рецензія на науково-довідкове видання "Бородаєвський Сергій Васильович: короткийбібліографічний покажчик"* (укладачі В. М. Власенко і О. В. Глушан), опублікованев м. Сумах, ФОП І. М. Панасенко, 2010 р. (88 с.), Аліман М. В. (2011)
Анотації (2011)
Бабенко О. А. - Картографування сучасного стану банківської системи України (2016)
Бобришева К. Ю. - Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти, Гринюк О. Ю. (2016)
П’ятова Л. А. - Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator (2016)
Гаврюшин О. В. - Часова генералізація у ГІС (на прикладі змін адміністративно-територіального поділу) (2016)
Гапон С. - Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС (2016)
Патиченко О. М. - Геоінформаційне моделювання в нормативній грошовій оцінці земель малих населених пунктів (2016)
Бейдик О. О. - Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Північної та Південної Америки, Орещенко А. В., Сова В. В. (2016)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води Білозерського лиману (2016)
Матвієнко Н. М. - Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України, Матвієнко В. М., Денисюк Ю. М. (2016)
Смірнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток Першої Світової війни): картографічний вимір (2016)
Озеранська Г. О. - Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення, Матвієнко Н. М. (2016)
Кирилюк М. О. - Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку (2016)
Левчук С. В. - Аналіз розвитку навчальної картографії в Україні (2016)
Мутаєва О. П. - Електронна колекція карт НБУ ім. В. І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України, Боднар С. П. (2016)
Осталецька О. І. - Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ (2016)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Дифференциальная диагностика прогнатических форм прикуса, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Rüger D. - Прочность связи после многочисленных наклеиваний брекетов с или без повторного протравливания, Harzer W., Krisjane Z., Tausche E. (2012)
Pair J. - Перемещение верхнего центрального резца через срединную линию (2012)
Спецаков Д. А. - Использование LM-activator при лечении дистальной окклюзии (2012)
Закалата Т. Р. - Применение зубного ополаскивателя listerine cool mint для улучшения гигиены полости рта при несъемной аппаратуре (2012)
Павленко А. В. - Влияние аномалий прикуса на речевую функцию у пациентов с профессиональной фонаторной деятельностью, Хохлич О. Я. (2012)
Кущ А. - Комплексный поход к решению стоматологических проблем (2012)
Кущ А. - Контрабандные брекеты: мифы, реальность, практические советы криминалу и безответственности посвящается" (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для одномоментного расширения зубной дуги и дистализации отдельной группы зубов, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Оснач Р. Г. - Лечение пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных зубочелюстными деформациями, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
Swinehart D. R. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Пам’яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Титул, содержание (2016)
Уважаемые читатели! (2016)
Мазараки А. А. - Внутренний рынок Украины в условиях дисбалансов между производством и потреблением, Лагутин В. Д. (2016)
Гуляева Н. Н. - Политика управления товарными запасами в торговле, Каминский С. И. (2016)
Мельник Т. Н. - Импортозависимость экономики Украины и приоритеты селективного импортозамещения, Пугачевская Е. С. (2016)
Щербакова Т. А. - Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений (2016)
Бохан А. В. - Экологический вектор коммерческой дипломатии: Украина и Германия (2016)
Волосович С. В. - Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития (2016)
Лабурцева Е. И. - Управление маркетинговыми рисками торговых предприятий (2016)
Молодоженя М. С. - Инновационные проекты предприятий торговли (2016)
Белявская Ю. В. - Экологический менеджмент предприятия (2016)
Харсун Л. Г. - Логистическое обслуживание товаропотоков между Украиной и странами ЕС (2016)
Пархаева Н. В. - Маркетингово-логистический комплекс товаропроводящей системы (2016)
Талантливый ученый-экономист и педагог (2016)
Титул, зміст (2011)
Левченко О. М. - Напрями забезпечення інноваційної зайнятості на регіональному рівні, Рябоволик Т. Ф. (2011)
Шевченко А. Ф. - Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні, Шевченко О. М. (2011)
Балабан П. Ю. - Глобалізація світової економіки і споживча кооперація: проблеми та перспективи подальшого розвитку, Курлейко Б. А. (2011)
Башта А. И. - Принципы и методы энергосбережения в хозяйственном комплексе АР Крым (2011)
Краус Н. М. - Механізм соціально-економічної взаємодії держави і суб’єктів господарювання в напрямі детінізації економіки (2011)
Цёхла С. Ю. - Приоритеты и направления реформирования социальной системы государства (2011)
Безрукова Н. В. - Техноглобалізм: основні форми прояву у сучасній світовій економічній системі, Малишко Г. М. (2011)
Березіна Л. М. - Аграрна політика уряду: її місце і роль у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Шеверя М. Ю. - Сучасні парадигми потенціалу регіону (2011)
Скляр Г. П. - Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки, Яріш О. В. (2011)
Зінченко Н. В. - Соціально-економічна сутність і основні принципи інтеграційних процесів в АПК (2011)
Клімова О. І. - Податковий механізм державного регулювання інтегрованих корпоративних систем (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Кобзєв І. С. - Концептуальні засади економічного відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК України (2011)
Макаренко М. В. - Мотивація інноваційної діяльності підприємств України та процеси світової інтеграції, Гончаров Е. В. (2011)
Шталь Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку ресторанних послуг Харківського регіону, Тищенко О. О. (2011)
Лісіца В. В. - Еволюція теоретичних поглядів на розвиток сітьових відносин і їх прояв у роздрібній торгівлі (2011)
Педченко Н. С. - Застосування економіко-математичних методів при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємства (2011)
Карпенко Ю. В. - Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують інтернет-торгівлю (2011)
Шевчук Л. П. - Облік і контроль використання ресурсів підприємств ресторанного бізнесу за допомогою системи R-Keeper (2011)
Юрко І. В. - Сутність і еволюція поняття "управління маркетингом" як економічної категорії, Краус К. М. (2011)
Дробиш Л. В. - Фактори регіонального формування попиту та пропозиції праці фахівців (2011)
Філіна С. В. - Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності у процесі управління (2011)
Джерелейко С. О. - Системний підхід до визначення поняття "організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств" (2011)
Яровий А. В. - Концептуальні основи організаційно-економічного механізму управління активами вітчизняних страхових компаній (2011)
Капустіна Ю. В. - Особливості аудиту маркетингової діяльності підприємств (2011)
Капліна А. С. - Основні проблеми розвитку підприємств готельного господарства в Україні (2011)
Гетьманський В. О. - Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку (2011)
Авраменко М. С. - Методи формування кадрового потенціалу системи споживчої кооперації України як спосіб впливу на його рівень (2011)
Василевська А. О. - Роль інформаційних технологій в управлінні проектами (2011)
Юдіна Х. К. - Методологічні аспекти обґрунтування дефініції "готельне господарство" (2011)
Матолич Т. Б. - Інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні та його вплив на трансакційні витрати суб’єктів підприємництва (2011)
Чайка І. П. - Методичні підходи до розрахунку ефективності функціонування вищого навчального закладу (2011)
Сардак О. В. - Брендинг підприємства-роботодавця у системі управління персонал-маркетингом (2011)
Гордополова Н. В. - Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат, Гордополов В. Ю., Старосуд І. В. (2011)
Трайно В. М. - Формування маркетингових стратегій управління споживачами послуг ресторанного господарства (2011)
Зінченко О. М. - Дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України (2011)
Семеног А. Ю. - Вплив інфляції на ефективність фінансового сектора (2011)
Селезньова О. О. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності торговельних підприємств (2011)
Маркіна І. А. - Комерційно-соціальна активність підприємства в сучасних умовах господарювання підприємств малого бізнесу АР Крим, Єжов-Маряєв С. О. (2011)
Брітченко І. Г. - Стратегічне управління банківською інфраструктурою в контексті розвитку економіки регіону (2011)
Тищенко Т. Я. - Використання програмного комплексу "Парус" для ведення обліку бюджетними установами органами статистики: функціональні можливості та недоліки (2011)
Виноградова М. О. - Використання результатів аудиту розрахунків з дебіторами в управлінні підприємством, Марюхніч М. О. (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретичні узагальнення класифікації аудиторських процедур (2011)
Віннікова В. В. - Обґрунтування фонду дивідендних виплат на підприємстві у поточному періоді та довгостроковій перспективі (2011)
Панченко О. П. - Кооперативні видання як засіб інформаційного забезпечення процесу розширення ресурсної бази та ефективної організації селянських і поміщицьких господарств Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Литвин О. Ю. - Розвиток житлової кооперації у Російській Імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2011)
Анотації (2011)
Абрамян Н. Д. - Проблемы гендерных стереотипов в современной школе (2013)
Артемова Л. В. - Особистісне зростання і розвиток студента в умовах вищого навчального закладу (2013)
Безбах В. Г. - Психологія політичного вибору, Cірий С. В. (2013)
Бобровська І. Ю. - Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці (2013)
Букатова О. М. - Теоретичні передумави формування педагогічної готовності майбутніх учителів технології до організації безпечної життєдіяльності учнів, Сидорчук Л. А. (2013)
Гавриленко Я. А. - Особливості комунікації у просторі залежних стосунків (2013)
Гридковець Л. М. - Місце та роль християнської психологічної парадигми у структурі наукової психології (2013)
Добросовістний А. В. - Психологічні проблеми упровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Клименко В. С. (2013)
Жиляєв І. Б. - Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві, Кіслов В. В. , Кіслов Д. В. (2013)
Замша А. В. - До проблеми визначення ролі мови у формуванні абстрактного міслення підлітків з порушенням слуху (2013)
Лазаренко Б. П. - Кризова практика особистісного життєконструювання проблемної молоді (2013)
Пилипенко О. І. - Соціально-психологічна аксіологія превентивної роботи (2013)
Руда О. З. - Організаційна поведінка сьогодні: практичне значення (2013)
Сабол Д. М. - Психологічний феномен української народної вишивки (2013)
Скнар О. М. - Медотологічні засади емпіричного дослідження політичних практик (2013)
Татенко В. О. - До питання про соціально-психологічний потенціал суб’єктно-вчинкового підходу (2013)
Титаренко Т. М. - Особистісні практики конструювання життя (2013)
Фролов П. Д. - Громадська думка у соціологічному та соціально-психологічному вимірах (2013)
Содержание (2012)
Dr. Nanda - JCO интервью Charles J. BurstOne, DDs, Ms часть 1. Лицевая эстетика (2012)
Chi Hung Chu - Ортодонтический бондинг с самопротравливающимся праймером и самоадгезивной системой, Ken Liang Ou, De Rei Dong, Haw Ming Huang, Hung Huey Tsai и Wei Nan Wang (2012)
Mezomo M. - Ретракция верхних клыков с помощью самолигирующихся брекетов и обычных брекетов. рандомизированное клиническое исследование, Eduardo S. de Lima, Luciane Macedo de Menezes, Weissheimer A., Allgayer S. (2012)
Скрипник И. Л. - Качество жизни пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями и прикуса (социально-психологический аспект), Кондратюк А. О. (2012)
Рамм Н. Л. - Деминерализация эмали и кариес зубов как осложнение ортодонтического лечения при использовании несъемной ортодонтической аппаратуры, Ожгихина Н. В., Сорокина Е. С. (2012)
Закалата Т. Г. - Профилактика деминерализации у детей при лечении ортодонтической аппаратурой, Попова А. И. (2012)
Спецаков Д. А. - Использование lm-activator как самостоятельного лечебного аппарата (2012)
Манжуловская В. В. - Cовременное в ортодонтии. эласто-элайнер "невидимые брекеты", Неборак В. С. (2012)
Swinehart R. D. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
По письмам читателей (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
Ортодонтический глоссарий (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для удлинения зубного ряда, Немцов С. А. (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Вашека Т. В. - Особливості Я-концепції хворих на нейродерміт та її зв'язок з типом реагування на хворобу, Мацерук О. С. (2014)
Жадан І. В. - Ціннісна складова політичної картини світу студентської молоді центрального і східного регіонів: порівняльний аналіз (2014)
Кулакевич Т. В. - Основні підходи до управління стресовими станами (2014)
Лазоренко Б. П. - Соціально-психологічні технології оптимізації кризових практик проблемної молоді (2014)
Лупійко Л. В. - Психологічні особливості використання народного фольклору в роботі з дошкільниками у процесі розвитку їх екологічних уявлень (2014)
Модестова Т. В. - Спілкування у сучасному житті людини (2014)
Осадько О. Ю. - Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості у ситуації суб’єктивної значимості стосунків з "ідейним опонентом" (2014)
Пилипенко Л. В. - Образотворче мистецтво як технологія оздоровлення психіки людини, Пилипенко О. І. (2014)
Руда О. З. - Прийняття рішень як базовий організаційний процес та складова організаційної поведінки (2014)
Старовойтенко Е. Б. - Персонология как "Наука синтеза" (2014)
Татенко В. О. - Соціальна і політична психологія Євромайдану: суб’єктне і вчинкове (2014)
Титаренко Т. М. - Нариси до соціально-психологічної теорії особистісного життєконструювання (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз медіауподобань аутсайдерів в контрольній та експериментальній групах (2014)
Титул, зміст (2016)
Гоцуляк Л. В. - Інноваційна економіка як об’єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи (2016)
Кириченко С. А. - Подходы к сущности и классификации социальной инфраструктуры (2016)
Бочарова Ю. Г. - Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса (2016)
Dubyna M. V. - Functioning Peculiarities of the Deposit Insurance System in the USA, Yusuhno S. I., Bychkova P. V. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації та зростання високотехнологічного експорту України до 2030 р., Костенко Д. М. (2016)
Pysmak V. O. - Methods for Management of Innovation Activity Risks in the Current Conditions (2016)
Yermak S. O. - Studying the Aspects of Establishing the Definition of "Innovation Activity" and Its Determining Factors, Lisnichenko O. O. (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Сумської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Семигуліна І. Б. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Полтавської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Дідик А. М. - Оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій (2016)
Кирий В. В. - Применение методов вербального анализа решений в процессе формирования структуры команды проекта, Козел Н. Б., Климко Е. Г. (2016)
Ільченко Н. Б. - Розробка динамічної моделі управління ланцюгами поставок автокомпонентів на ринку України (2016)
Тимченко І. П. - Концептуальні основи формування поняття "організаційний розвиток" (2016)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності суб’єктів ресторанного господарства, Яценко Н. В. (2016)
Комарова О. А. - Актуальні проблеми фінансування освітньої галузі України (2016)
Татар М. С. - Інструментарій оцінювання рівня ресурсного потенціалу підприємств будівельної галузі України (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика політики керівництва у сферах якості, соціальної відповідальності, інформаційної безпеки й охорони праці та механізм забезпечення гідної праці на підприємстві, Костюк Н. Р., Семчук Ж. В., Коропецький О. О. (2016)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні (2016)
Тарасенко А. В. - Застосування системного підходу до дослідження інфраструктури сільського господарства, Тарасенко О. О. (2016)
Коваль О. А. - Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як можливість підвищення власного фінансового забезпечення підприємства (2016)
Матющенко С. С. - Зовнішні суб’єкти впливу на формування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства (2016)
Височан О. С. - Трансформація інформаційної функції бухгалтерського обліку як відповідь на виклики сучасної економіки, Кіш І. Р. (2016)
Рета М. В. - Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади (2016)
Яцунська О. С. - Процес упровадження МСФЗ в Україні (2016)
Чудовець В. В. - Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами, Жураковська І. В. (2016)
Адаменко І. П. - Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Шатковська-Шморгай В. Б. - Підходи до визначення достатності золотовалютних резервів держави (2016)
Галицын В. К. - Прикладные аспекты мониторинга изменчивости фондовых рынков, Бондаренко Е. А. (2016)
Коркач І. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні (2016)
Колодізєв О. М. - Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах, Біляєва В. Ю. (2016)
Рекова Н. Ю. - Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством, Мельник С. В. (2016)
Козарезенко Л. В. - Фіскальна децентралізація в структурі стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу (2016)
Васильєва Т. А. - Особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах фінансової нестабільності (2016)
Маловичко С. В. - Концептуальні засади розвитку електронного ринку (2016)
Коляда С. П. - Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні, Рябой В. І. (2016)
Шеховцова Д. Д. - Організація управлінського обліку витрат при використанні інформаційних технологій на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Рудакова С. Г. - Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвід України у використанні програмного забезпечення, Щетініна Л. В., Марчук С. В. (2016)
Tkachenko M. A. - Formation of an Approach to the Risk Management of IT Project (2016)
Дзьоба О. Г. - Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу, Ромашко О. М. (2016)
Мороз Н. В. - Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом (2016)
Лаптев В. И. - Исследование сущности и составляющих развития персонала (2016)
Науменко М. О. - Удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення Збройних сил України, Морозова Л. В. (2016)
Kapustnyk S. K. - Managing the Risk Factor in the Strategic Decisions-Making Process at the Enterprise (2016)
Пилипчук В. П. - Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу, Данніков О. В. (2016)
Абрамян Н. Д. - Конфліктність як вікова характеристика підлітків та юнаків (2014)
Брунова-Калісецька І. В. - До питання оцінки освітньо-виховних програм миротворчого спрямування (2014)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічне конструювання звичаєвості (2014)
Івачевська О. В. - Методологічні засади емпіричного дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційно-психологічні операції у системах маркетингових комунікацій (2014)
Кляпець О. Я. - Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві (2014)
Лазоренко Б. П. - Катарсичні технології оптимізації життєконструювання проблемної молоді (2014)
Модестова Т. В. - Етика професійного спілкування у сучасному контексті (2014)
Ніконова Е. Ю. - Психологические особенности одиноких мужчин и женщин юношеского возраста (2014)
Осадько О. Ю. - Комунікативні умови розвитку громадянської позиції особистості (2014)
Петрунько О. В. - Успадкований і набутий досвід інтолерантності (2014)
Пилипенко О. І. - Свобода як психологічний ресурс творчості людини (2014)
Посохова В. В. - Аналіз комунікативних практик користувачів інтернет-мережі (2014)
Сидоркіна М. Ю. - Мотивація політичної взаємодії студентської молоді (2014)
Слюсаревський М. М. - Історична доля перших соціально-психологічних теорій: особливості відображення в сучасному науковому дискурсі, Кальницька Ю. С. (2014)
Татенко В. О. - Про пізнання як конструювання з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз цінностей аутсайдерів у контрольній та експериментальній групах (2014)
Фролов П. Д. - "Консолідована громадська думка": спроба операціоналізації поняття (2014)
Цукур О. Г. - Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття (2014)
Титул, зміст (2011)
Проскура В. Ф. - Передумови та проблеми формування кластерів у системі економічної безпеки регіону (2011)
Бублик М. І. - Удосконалення вартісної оцінки техногенних збитків, заподіяних трудовим ресурсам регіону, Коропецька Т. О. (2011)
Нартова І. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва, Коломієць Є. О. (2011)
Гончаренко М. Ф. - Інноваційна модель економічного зростання регіону (2011)
Радченко Ю. С. - Проблеми регулювання ринку кооперативного кредитування України (2011)
Царук О. Ю. - Удосконалення методів фінансового забезпечення соціальної сфери регіону, Зайкова В. С. (2011)
Матвієнко С. В. - Інформаційне забезпечення системи комплексного екологічного моніторингу поводження з відходами (2011)
Асаул А. Н. - Становление институтов гражданского общества в сфере бизнеса (2011)
Комарчук О. В. - Формування управлінських процесів у корпоративних системах АПК (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Керимов Э. Н. оглу - Проблемы развития хозяйственных субъектов в Азербайджанской Республике (2011)
Гурський М. Ф. - Оцінка інноваційної складової конкурентоспроможності Закарпатської області (2011)
Шкапяк О. І. - Особливості створення та впровадження нового механізму фінансування охорони здоров’я на макро- та мікрорівні (2011)
Нікілєва Л. О. - Порівняльна характеристика фінансових моделей соціального забезпечення та захисту населення в Україні та світі (2011)
Ніколенко С. С. - Сутність і особливості формування інституту державної власності в Україні, Дзеверіна К. С. (2011)
Гончаренко В. В. - Кооперативні форми господарювання у світовому та національному господарстві (2011)
Джаман М. О. - Залежність людського капіталу від соціально-економічного розвитку сучасного суспільства в Україні, Веремей С. А. (2011)
Снітко О. К. - Розвиток і формування концептуальних засад до визначення поняття "економічна безпека" (2011)
Гарват О. А. - Трудовий потенціал підприємства: методика оцінки та способи оптимізації (2011)
Ємець Є. М. - Економіко-математичні моделі нелінійної умовної оптимізації на переставленнях: метод гілок і меж, Ємець О. О., Парфьонова Т. О., Чілікіна Т. В. (2011)
Івченко Є. І. - Інноваційні підходи до управління підприємствами: перспективи впровадження та використання хмарних технологій (2011)
Левандовська Н. І. - Підходи до класифікації персоналу підприємств (2011)
Галайда Т. О. - Оцінка якості персоналу та проблеми його відбору й трудової адаптації в системі економічної безпеки підприємства, Теницька Н. Б., Савело Л. В. (2011)
Балабан П. Ю. - Тенденції розвитку матеріально-технічної бази ринків споживчої кооперації в умовах трансформації суспільно-економічних відносин, Курлейко Б. А. (2011)
Артеменко В. О. - Дослідження чинників впливу на конкурентоспроможність аграрного підприємства, Мельник С. І. (2011)
Кривошей В. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства (2011)
Максюта В. В. - Теоретико-методичні основи управління продуктивністю праці на підприємствах роздрібної торгівлі (2011)
Капліна Г. С. - Організаційно-економічний механізм управління підприємствами готельного господарства (2011)
Краус К. М. - Особливості формування стратегії фінансової стабілізації підприємств споживчої кооперації України, Карцева В. В., Краус Н. М. (2011)
Чернявська О. В. - Особливості ідентифікації малих підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика, Юрко Т. С. (2011)
Гармідер Л. Д. - Підходи до системи вимірювань інвестицій у персонал (2011)
Демидова І. А. - Система збалансованих показників стійкого економічного розвитку машинобудівного підприємства (2011)
Фецович Т. Р. - Фінансовий результат у загальній системі стратегічного управління підприємством (2011)
Штимер Л. Т. - Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств (2011)
Животенко В. О. - Економічна безпека як складова ефективних механізмів управління аграрними підприємствами (2011)
Маркіна І. А. - Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції, Мацедонська Н. В. (2011)
Куніцин С. В. - Туристично-рекреаційний кластер: концепція організації управління розвитком та інформаційно-інституціональне моделювання життєдіяльності (2011)
Дячкова М. О. - Концепція формування системи управління знаннями споживчої кооперації (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство за уявленнями давньогрецьких мислителів (від Гомера до Сократа) (2011)
Шевченко А. Ф. - Еволюція поглядів і сучасне розуміння сутності управління персоналом (2011)
Іванова О. М. - Інформаційне забезпечення інновацій як потенціалу економічного зростання (2011)
Рибалка П. М. - Процедура стратегічного планування на підприємстві з урахуванням стадії розвитку (2011)
Неманова Х. Л. - Підсистема внутрішньогосподарського обліку діяльності центрів відповідальності підприємства (2011)
Ігнатенко Т. В. - Об’єднання систем бюджетування та цільових показників (BSC) у єдиний інструмент управління (2011)
Проскуріна Н. М. - Концептуальна основа аудиту підприємств, що знаходяться в процедурі банкрутства, Домашенко Ю. В. (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи на фінансовому ринку (2011)
Пархоменко С. П. - Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарства (2011)
Редька С. І. - Стратегії інноваційного менеджменту на ринку банківських послуг України (2011)
Никитіна К. В. - Особливості реалізації функції контролю в системі управління кредитними ризиками банку (2011)
Кушнір Л. Л. - Теоретичне підґрунтя та основні закономірності розвитку системи ресурсного забезпечення національної економіки радянського періоду (1917–1933) (2011)
Легошина О. Л. - Кооперативне законодавство країн Європи у контексті розвиту кооперативного руху (2011)
Анотації (2011)
Абрамова В. В. - Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском, Васильковський О. М., Васильковська К. В. (2015)
Артьомов М. П. - Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів, Кот О. В. (2015)
Барабаш Р. І. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-150К-09 (2015)
Березовецький С. А. - Узгодження складових технологічної системи збирання озимого ріпаку (2015)
Васильковська К. В. - Польові випробування секції пневмомеханічної сівалки з запропонованим висівним апаратом, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження технологічного процесу подрібнення бульбоплодів в кормо виробництві, Ляшук О. Л., Чвартацький Р. І., Чвартацький І. І., Грабар А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів пристроїв для нарізання різі мітчиками в гайках і деталях машин, Марчук Н. М. (2015)
Герасимчук О. П. - Системи перетворення льону, Ткачук О. Л. (2015)
Говоров. О. Ф. - Визначення потужності на привід дискового робочого органу подрібнювача-розподілювача рослинних решток (2015)
Гудь В. З. - Дослідження технологічного процесу розточування профільних гвинтових заготовок очисників дискових копачів коренезбиральних машин, Дячун А. Є., Гупка А. Б. (2015)
Дідух В. Ф. - Дослідження взаємодії криволінійної поверхні з ущільненим шаром сапропелю, Хлопецький Р. А., Бабарика С. Ф. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування режиму роботи пристрою для обмолочування стрічки льону, Герасимик Т. П., Хомич А. В., Мекуш О. Г. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування кінематичних параметрів сепаратора лляного вороху (2015)
Ковбаса В. П. - Про подолання труднощів при вирішенні контактних задач пружності, Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. (2015)
Ковбаса В. П. - Задача про контактну дію клинового ножа на попередньо напружений переріз прутка, Матюшенко Л. М., Грабовець В. В., Дейкун В. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Кузьмінський Р. Д. - Визначення коефіцієнта тертя ковзання макухи насіння льону олійних сортів по поверхнях різних металів, Василькевич В. О., Шеремета Р. Б. (2015)
Лебедєв А. Т. - Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням, Калінін Є. І., Шуляк М. Л. (2015)
Мисковець С. В. - Вплив нестабільності хімічного складу сталей на зносостійкість деталей паливної апаратури дизельних двигунів (2015)
Мітцель М. О. - Дослідження явища неодночасної зміни режимів роботи об'ємних гідромашин (2015)
Муравинець Ю. В. - Удосконалена технологія переробки лляної трести за рахунок модернізації МТА (2015)
Назарчук Л. В. - Особливості використання лляної сировини у виробництві дитячого одягу (2015)
Налобіна О. О. - Системний аналіз підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин, Грушецька М. Г., Шимко А. В. (2015)
Налобіна О. О. - Формування методичного підходу до обгрунтування напрямків удосконалення льонозбирального комбайна, Поліщук Л. М. (2015)
Нестеренко О. В. - Дослідження якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2015)
Прилуцький А. Н. - Шляхи підвищення технологічної ефективності повітряно-решітних пневмовібровідцентрових зерноочисних машин (2015)
Подригало М. А. - Определение понятия устойчивости положения колесных машин, Полянский А. С., Дубинин Е. А., Клец Д. М., Скорик М. А, Задорожняя В. В. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Пуць В. С. - Моделювання процесу відриву стебел від паса, Клименко О. Д., Мартинюк В. Л. (2015)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу подрібнення частинок сапропелевих добрив, Поліщук М. М., Теплов І. О. (2015)
Селезньов Д. Е. - До питання використання удосконаленої технології отримання лляної соломи (2015)
Синій С. В. - Визначення показників пошкодження коренебульбоплодів з використанням їх імітатора, Варголяк М. Я. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження роботи роторного гичкоріза, Герасимчук О. О. (2015)
Стукалець І. Г. - Динаміка зміни програм ремонту головок блоків циліндрів двигунів різних марок (2015)
Тарасюк Ю. М. - Результати експериментальних досліджень транспортування сипких матеріалів гвинтовим завантажувачем (2015)
Ткачук О. Л. - Особливості оздоблення текстильних матеріалів із льону (2015)
Фещук Ю. П. - Дослідження пружно-пластичної рівноваги циліндричних оболонкових елементів конструкцій сільськогосподарської техніки (2015)
Чвартацький Р. І. - Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів, Чвартацький І. І, Грабар A. B. (2015)
Шведик М. С. - Результати експериментальних досліджень сепарації вороху в конічно-спіральному сепараторі, Загвоздін О. Б. (2015)
Шведик М. С. - Результати дослідження пневмовловлювача зерна, що вибивається планками мотовила та визначення його параметрів (2015)
Шведик М. С. - Графо-аналітичний метод обгрунтування основних параметрів конічно-спірального сепаратора, Загвоздін О. Б. (2015)
Шейченко В. О - Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести, Лімонт А. С., Руденко В. Г., Поліщук О. С. (2015)
Анотації (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості подолання депресії засобами тілесно-орієнтованої психотерапії (2015)
Горбунова В. В. - Індивідуальна та групова рефлексія ціннісно-рольової взаємодії у команді (2015)
Жорнова О. І. - Освітня кар’єра особистості: про можливості подолання бідності як стилю життя (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальні настанови студентів як показники культури міжетнічних відносин (2015)
Коробка Л. М. - Ставлення до здоров'я як сфера застосування соціально-психологічних засобів запобігання та подолання бідності (2015)
Кочубейник О. М. - Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу (2015)
Кухарук О. Ю. - Теоретичні засади емпіричного дослідження етнонаціональної ідентичності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс суб’єктного життєконструювання особистості (2015)
Ляльчук Г. Д. - Особливості батьківсько-дитячих стосунків у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Мателега М. М. - Психологічні особливості залежності як девіантної поведінки особистості, Азізов С. С. (2015)
Мирончак К. В. - Дослідження страху смерті: труднощі та перспективи (2015)
Модестова Т. В. - Особливості взаємодії в малих группах (2015)
Остапенко І. В. - Психосемантичне дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2015)
Петрунько О. В. - Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах (2015)
Підгірна І. С. - Стильові особливості викривлення реальності у віртуальних образах при медіакомунікації (2015)
Пилипенко О. І. - Конкурентоспроможність психологічних шкіл в транзгресії Першої світової війни (2015)
Позняк С. І. - Cоціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді (2015)
Помиткіна Л. В. - Психологічні закономірності прийняття студентами стратегічних життєвих рішень (2015)
Татенко В. О. - Про персонологію з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2015)
Тур’ян О. В. - Психологія творчої діяльності журналіста (2015)
Хіль О. І. - Вплив особистісних характеристик на готовність до переживання близькості (2015)
Чаплінська Ю. С. - Психологічні механізми парасоціальних стосунків молоді (2015)
Чорна Л. Г. - Креативність як компонент, чинник і результат процесів рольової ідентифікації особи (2015)
Шелег Л. С. - Психологічне забезпечення профілактики психосоматичних розладів у працівників міліції (2015)
Бойко А. І. - Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння, Попик П. С., Банний О. О. (2015)
Васильків В. В. - Багатоваріантна класифікація дискових копачів коренезбиральних машин з генеруванням удосконаленого викопуючого пристрою, Гупка А. Б., Гудь В. З. (2015)
Вржещ М. В. - Вибір теплоізоляційних матеріалів за термічним опором та вартістю, Пенкаля В. Є., Шульган А. В. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивних параметрів шарнірно-секційного гвинтового робочого органу на його радіус кривини, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двохсторонньої дії, Босюк П. В., Гевко І. Б., Скиба О. П. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Мельничук С. Л., Колесник О. А. (2015)
Дударєв І. М. - Дослідження параметрів стрічки льону олійного після її обмолочування, Оласюк Я. В., Хомич Ю. А., Хомич А. В. (2015)
Захачук В. І. - Методологія вибору альтернативних палив для технологічних транспортних засобів, Хайліс Г. А. (2015)
Kaрабиньош С. С. - Прогнозування залишкового ресурсу з використанням неруйнівного контролю, Харківський І. С., Сподоба O. О. (2015)
Ковбаса В. П. - Аналітичне моделювання розвитку температурних полів зернівки в змінному радіаційномупотоці, Калініченко Р. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Ляшук О. Л. - Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів, Третяков О. Л., Дмитренко В. П., Колесник О. А. (2015)
Налобіна О. О. - До питань оцінки енергоефективності технічних засобів і технологій для АПК, Шовкомуд О. В. (2015)
Новицький А. В. - Моніторинг напрямків забезпечення надійності лісогосподарської техніки, Каменецька А. В., Чеботар І. Е. (2015)
Пилипець М. І. - Дослідження силових параметрів формоутворення профільних гвинтових елементів сільськогосподарських машин, Кучвара І. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. (2015)
Пулька Ч. В. - Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків, Барановський В. М., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки високоефективних вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті Simulink/Matlab (2015)
Тітова Л. Л. - Імітаційність місцеперебування засобу відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л., Надточій О. В. (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження обмолоту зерна трибарабанною молотаркою, Нєдовєсов В. І., Грицака О. М. (2015)
Анотації (2015)
Катан Л. І. - Економічна сутність кредитної спілки як особливої форми сільськогосподарської кредитної кооперації, Косюга В. В., Добровольська О. В. (2015)
Demchuk N. I. - The global financial crisis: financial flows to developing countries, Pavlenko O. P. (2015)
Хаянок Т. М. - Ефективність використання соціальної та екологічної відповідальності в управлінні агропідприємством (2015)
Захарченко Ю. В. - Система прогнозування зміни за часом кількісних показників запасів (2015)
Назаркевич О. Б. - Виробництво органічної продукції малими сільгоспідприємствами в контексті вимог концепції сталого розвитку (2015)
Карасьов О. П. - Соціально-економічні відносини як об’єкт державного регулювання в аграрному секторі економіки (2015)
Ільченко Т. В. - Використання стратегій інноваційного регіонального маркетингу як фактор розвитку продовольчих ринків (2015)
Зеленчук І. Б. - Система маркетингового менеджменту молокопереробного підприємства як чинник підвищення конкурентоспроможності (2015)
Паршин Ю. І. - Концептуальні аспекти стратегічного забезпечення сталого розвитку національної економіки (2015)
Безус Р. М. - Діагностика ресурсного потенціалу органічного агровиробництва, Бойко А. В. (2015)
Приходько І. П. - Концептуальні аспекти державної аграрної стратегії та політики (2015)
Бербенець О. В. - Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС (2015)
Пастушенко А. І. - Особливості управління прибутком аграрних підприємств у сучасних умовах (2015)
Багорка М. О. - Формування маркетингової стратегії розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві (2015)
Гудим К. М. - Сучасні тенденції розвитку та функціонування процесів транснаціоналізації в Україні (2015)
Чорна Н. О. - Використання кривих Лоренца для оцінки рівномірності розподілу сільськогосподарських угідь в еко-агровиробництві (2015)
Тищенко М. П. - Генезис та трансформація концепції сталого розвитку (2015)
Дубініна М. В. - Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств, Вишенська Л. М. (2015)
Nekhay O. - A free trade agreement between Ukraine and the European Union: possible outcomes for agricultural producers, Fellmann T., Hubertus Gay S. (2015)
Дуброва Н. П. - Державна політика у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору України, Крючко Л. С. (2015)
Чернецька О. В. - Особливості інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими результатами в системі природного агровиробництва (2015)
Микитин Т. М. - Ефективність вирощування енергетичних культур на Поліссі (2015)
José-María Casado Raigón - Analyse of the difficulties that met Ukraine in the way of integration to the EU (2015)
Чистякова В. Ф. - Використання локальних економіко-математичних моделей в агроекології, Герасимова І. Г. (2015)
Халатур С. М. - Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми (2015)
Бровко Л. І. - Використання комп’ютерних технологій у фінансовому плануванні (2015)
Никитченко О. В. - Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт (2015)
Дідур К. М. - Шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом в аграрних підприємствах (2015)
Павленко О. С. - Соціально-економічні тенденції розвитку нутріївництва (2015)
Мікуліна М. О. - Розвиток фінансового планування в аграрній сфері (2015)
Галаган Т. І. - Еколого-економічна оцінка рекультивації порушених земель степового Придніпров’я (2015)
Ковшун Н. Е. - Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями агрохолдингів України, Радько А. О. (2015)
Дубініна М. В. - Концептуальна основа проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аграрних підприємств, Багріна М. О. (2015)
Кобець А. С. - Інституційні засади інноваційного менеджменту збалансованого природного агровиробництва, Катан Л. І., Грицан Ю. І. (2015)
Бондарчук Н. В. - Напрями державної підтримки у сфері природного агровиробництва (2015)
Сиченко В. В. - Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу, Мареніченко В. В. (2015)
Шпортюк Н. Л. - Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку (2015)
Васільєва Л. М. - Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки (2015)
Дискусії. Рецензії. ПропозиціЇ... (2015)
Анотации. (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості індивідуального консультування студентів у ВУЗі (2015)
Васильченко О. М. - Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості (2015)
Жовтянська В. В. - Психологічні закономірності формування суб’єктивних уявлень з погляду теорії смислових трансформацій (2015)
Жорнова О. І. - Психологія самозайнятості на теренах України як наукова проблема та запит практики (2015)
Кочубейник О. М. - Дискурсивні процеси: як конструюється асиметричність соціальної реальності? (2015)
Кухарук О. Ю. - Психотехнологічні форми соціально-психологічного мислення: визначення та основні характеристики (2015)
Лазоренко Б. П. - Спонтанність та суб’єктність у конструюванні просоціальних практик проблемної молоді (2015)
Модестова Т. В. - Конфлікт як шлях вирішення проблем у сфері міжособистісного спілкування, Нещерет О. В. (2015)
Никоненко Л. В. - Медіапрактики як чинник становлення політико-правової свідомості студентів (2015)
Османова А. М. - Психосемантична трансформація світотворчих уявлень кримців (2015)
Остапенко І. В. - Розвиток рефлексивних механізмів структурування дискурсу взаємодії з владою в умовах тренінгу, Соснюк О. П. (2015)
Пилипенко О. І. - Соціальні комунікації у розвитку моделей толерантного підходу до людей з проблемами ВІЛ/СНІДУ (2015)
Підгірна І. С. - Стилі медіакомунікації учнівської молоді у соціальних мережах (2015)
Подофєй С. О. - Дослідження особистісних і міжособистісних детермінант формування Я-концепції підлітків-діабетиків (2015)
Сидоркіна М. Ю. - Вплив мотивації політичної взаємодії на політичну самоідентифікацію студентської молоді (2015)
Скнар О. М. - Особливості структурування політичних практик у політичній картині світу студентської молоді (2015)
Соколовська Ю. С. - Тенденції розвитку історіографії соціальної психології в країнах зарубіжжя (2015)
Титул, зміст (2011)
Безтелесна Л. І. - Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз, Лихацька В. В. (2011)
Антонюк В. П. - Способи вдосконалення державної кадрової політики України (2011)
Березін О. В. - Зайнятість в аграрній сфері: вплив на формування національного продовольчого ринку України (2011)
Головко Л. В. - Соціально-трудові відносини: сучасні тенденції та напрями модернізації (2011)
Чепурда Л. М. - Аналіз основних тенденцій розвитку регіонального ринку соціальних послуг (2011)
Герасименко О. О. - Соціальна відповідальність у сфері праці в умовах поширення нестандартних форм зайнятості (2011)
Котова С. С. - Страхова медицина і медичне страхування: необхідність, суть, способи впровадження в Україні (2011)
Муромець Н. Є. - Динаміка руху укрупнених трудових потоків під впливом структурного дисбалансу ринку праці в Україні (2011)
Малинська О. О. - Розробка механізмів залучення інвестицій у регіони України (2011)
Рудич Л. В. - Соціальна складова як стратегічний напрям формування членства системи споживчої кооперації (2011)
Кірієнко О. М. - Продуктивність праці – важливий показник економічного розвитку (2011)
Рибалко В. М. - Формування та способи реалізації комплексної системи кадрового відновлення у Донецькій області, Рибалко Г. С. (2011)
Довгаль В. Ю. - Роль и назначение организации труда на угольных шахтах (2011)
Квитка А. В. - Роль социальной политики в человеческом развитии: требование времени (2011)
Гуменюк Н. В. - Фундаментальні засади формування гідної праці (2011)
Білан О. В. - Фактори конкурентоспроможності та форми власності на землю, особливості їх прояву в сільському господарстві (2011)
Рябоконь І. О. - Безробіття в Україні: оцінювання макроекономічних закономірностей і ефективності заходів запобігання (2011)
Борданова Л. С. - Удосконалення молодіжної політики зайнятості на регіональному рівні (2011)
Дяконенко О. І. - Сучасні тенденції продуктивної зайнятості населення в Україні (2011)
Сичова К. В. - Прогнозування розвитку пенсійної системи України на основі аналізу її сучасного стану (2011)
Войналович І. А. - Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Кузнецова І. О. - Розвиток персоналу в контенті інноваційних змін підприємства, Кравченко В. О. (2011)
Онікієнко О. В. - Структуризація кадрової підсистеми з позиції адміністрування (2011)
Новак І. М. - Заборгованість із заробітної плати в Україні: аналіз і способи розв’язання проблеми (2011)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці (2011)
Дрогомирецька М. І. - Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління персоналом на підприємстві (2011)
Безпарточний М. Г. - Формування механізмів управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Мартякова О. В. - Демотивація персоналу, як результат неефективного управління кадрами підприємства, Крикуненко Д. О. (2011)
Березіна Л. М. - Кадрова політика у взаємовідносинах підприємств АПК (2011)
Танасієнко Н. П. - Аналіз чинників зростання продуктивності праці на машинобудівних підприємствах Хмельниччини (2011)
Твердушка Т. Б. - Організаційні аспекти запровадження інтенсивного навчання в системі активізації інноваційної праці персоналу (2011)
Карманенко В. В. - Управління персоналом: історико-теоретичний контекст і сучасна практика (2011)
Павлик І. Л. - Кадровий потенціал як основа формування конкурентного статусу підприємств торгівлі (2011)
Волянська-Савчук Л. В. - Антикризове управління персоналом підприємства (2011)
Глущенко О. І. - Тенденції розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки (2011)
Ткачук В. О. - Аналіз стану професійного навчання кадрів робітничих професій та їх забезпечення на промислових підприємствах (2011)
Снитко Л. Т. - Ресурсный потенциал предприятия как основа его экономического роста, Снитко О. А. (2011)
Іванова В. В. - Інформаційне забезпечення формування знаннєвого потенціалу економічного суб’єкта (2011)
Дробиш Л. В. - Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження (2011)
Карпенко Є. А. - Особливості оцінки персоналу при впровадженні процесно-орієнтованого управління підприємством (2011)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки у системі управління персоналом підприємства (2011)
Шовкова О. А. - Оптимізація просування продовольства засобами інтернет-технологій: теоретико-методологічні засади (2011)
Балика О. Г. - Стратегічне управління корпоративною культурою (2011)
Зарецька Є. В. - Оптимізація фінансування системи соціального страхування в Україні (2011)
Гончаров Є. В. - Адаптивні аспекти управління регіональними фінансами, Мартинов А. А. (2011)
Верига Ю. А. - Прояви креативного обліку в економічній злочинності, Захарченко В. Ю., Пшенична А. Ж. (2011)
Качала Т. М. - Концепції модернізації суспільства в зарубіжній економічній думці (2011)
Бабаханова М. Э. гызы - Роль религиозной концепции прав человека (2011)
Франко Л. С. - Систематизація поглядів сучасних науковців на економічну категорію "людський капітал" (2011)
Алхасов Я. К. оглу - Учитель иностранного языка как речевой партнёр обучаемых на занятии (2011)
Гриценко В. Л. - Організація практичної підготовки та працевлаштування студентів в умовах глобалізації економіки, Бондар Л. М. (2011)
Доможилкина И. В. - Дистанционное обучение как оптимальная форма непрерывного развития персонала (2011)
Анотації (2011)
Зайцева І. О. - Аналіз феноритміки та адаптивних властивостей кленів в умовах інтродукції у Степовому Придніпров’ї (2015)
Удод Л. В. - Роль українських заповідних об’єктів у створенні транскордонних охоронних територій (2015)
Трач І. А. - Координоване управління екологічною безпекою угруповань диких ссавців Західного Лісостепу України, Петрук В. Г. (2015)
Федюшко М. П. - Агробіорізноманіття як складова природо-користування в Північному Приазов’ї України (2015)
Ткачук О. П. - Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області, Костенюк О. В. (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Активність супероксиддисмутази вегетативних органів гібридної кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи, Лихолат Ю. В., Заїко Г. А., Железняк А. Ю. (2015)
Клименко О. Е. - Влияние химической мелиорации на свойства почвы и продуктивности деревьев персика (2015)
Голобородько К. К. - Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, Пахомов О. Є. (2015)
Крючкова А. И. - Анализ аллелопатической активности лиственного опада, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л., Пахомов А. Е. (2015)
Корж О. П. - Технологічні особливості інкубаційного процесу яєць мисливського фазана, Фролов Д. О. (2015)
Мудрак А. В. - Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолии как структурных элементов региональной экосети, Мудрак Г. В. (2015)
Фокін А. В. - Використання аналізу лінійних виборок значень кліматичних предикторів для оцінки зон можливої акліматизації інвазійних фітофагів (2015)
Федоряк М. М. - Мезофауна поверхні ґрунту садів з різним ступенем пестицидного навантаженням Чернівецької області, Марко М. Ю., Білусяк Р. М., Турун Т. Г. (2015)
Тимошенко О. П. - Розвиток фузаріозної кореневої гнилі люпину вузьколистого за різних систем удобрення (2015)
Ганжа Д. С. - Флора осокорових лісів в умовах формування острівних екосистем у межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський” (2015)
Герасько Т. В. - Ефективність різних систем органічного захисту персика в умовах південного Степу України (2015)
Дудка І. О. - Пероноспороміцети Придніпров’я в межах Правобережного та Лівобережного злаково-лучних степів (2015)
Махлинець С. С. - Стратегія розвитку природоохоронних територій Закарпатської області, Кампов Н. С., Лані Х. А. (2015)
Василюк О. М. - Вплив іонів свинцю на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної функції Mammalia, Пахомов О. Є. (2015)
Гассо В. Я. - Значення новостворених природоохоронних територій для збереження біорізноманіття плазунів Дніпропетровської області, Пишнєва С. С. (2015)
Соловьева Е. А. - Птицы сосновых лесов Восточного Предкамья (2015)
Назімов С. С. - Екологічні особливості поширення Opatrum sabulosum (L.) на території степового Придніпров’я, Пахомов О. Є. (2015)
Скакальська О. І. - Наукова цінність водно-болотного масиву озера Біле (2015)
Жуков О. В. - Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі, Писаренко П. В., Кунах О.М., Диченко О.Ю. (2015)
Сухорська О. П. - Рідкісні та зникаючі види тварин на території НПП "Сколівські Бескиди”, Калин Б. М., Миго Р. В. (2015)
Василюк О. В. - Стан мережі природно-заповідного фонду в умовах аграрної Херсонщини та перспективи його розвитку, Ширяєва Д. В. (2015)
Бурковський О. П. - Консервація земель як головний аспект відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Береження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів. Розбудова заповідних територій”. 10 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ (2015)
Знаний вчений. Великий вчитель. Чарівна, відверта жінка (2015)
Аннотации (2015)
Туманова О. А. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів (2010)
Бережна І. Ю. - Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки (2010)
Бриль К. Г. - Визначення складових механізму підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості туристичних центрів (2010)
Мехтієв Е. О. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків (2010)
Львіцина С. А. - Планування інвестиційних процесів на будівельному підприємстві (2010)
Глухова Д. А. - Особливості розвитку нанотехнологічних інновацій у сучасному середовищі та в Україні (2010)
Солодкий М. О. - Особливості розвитку біржового ринку європи (2010)
Корягіна Т. В. - Роль держави в корпоративній економіці (2010)
Омельчук В. О. - Система цілей механізму державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2010)
П'ятницька Г. Т. - Оцінка виставково-ярмаркової діяльності у регіонах України, Сініціна О. В. (2010)
Безус Р. М. - Податок з доходу підприємства як системоутворюючий елемент бездифіцитної бюджетної політики (2010)
Губарик О. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2010)
Реутов В. Є. - Методика оцінки рівня трансформації регіональної конкурентоспроможності (2010)
Осадчий Є. І. - Системно-структурні проблеми розвитку регіонального транспорту (2010)
Бодрецький М. В. - Чинники формування позичкового потенціалу підприємств галузі (2010)
Юзвяк О. В. - Конкурентоспроможність світових фінансових центрів у посткризовий період (2010)
Афоніна Є. В. - Місце банків на ринку боргових цінних паперів (2010)
Пірог Д. В. - Формування і розподіл прибутку банку (2010)
Возіанов К. С. - Особливості організації та функціонування ринку деривативів у країнах центральної та східної європи (2010)
Кравцова І. В. - Еволюція та розвиток державної корпоративної власності в Україні (2010)
Казак О. О. - Впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи через недержавні пенсійні фонди, створені за регіональною ознакою (2010)
Сапачук Ю. М. - Економічний матеріалізм та філософія господарювання (2010)
Сисоєва І. М. - Фактори впливу на вибір облікової політики (2010)
Олійник О. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2010)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Теоретичні та інституційні засади державного управління сферою фінансових послуг в Україні (2010)
Алексеєва К. А. - Державна стратегія розвитку людського капіталу в умовах інформаційного суспільства (2010)
Козаков В. М. - Інформаційний механізм як складова реформування виборчої системи України, Генералюк В. В. (2010)
Мусієнко І. І. - Фундаменталізація освіти як умова зростання суспільства, нації і держави (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансування аграріїв через механізм здешевлення кредитів (на прикладі львівської області) (2010)
Сорока Р. Ю. - Львівський досвід створення виробничих кластерних систем (2010)
Андрієвський Д. Й. - Державна економічна політика сприяння надходженню в промисловість інвестицій на національному та регіональному рівнях (2010)
Скиба М. В. - Формування інституційного середовища інноваційної діяльності в умовах післякризового відновлення сталого економічного розвитку (2010)
Савчук М. П. - Сутність протидії корупції в правоохоронних органах: зарубіжний досвід та його використання в Україні (2010)
Соколова Т. А. - Кар'єрне зростання державного службовця як одна з проблем побудови правової держави (2010)
Стельмащук Л. С. - Формування та розвиток державної служби в сполучених штатах америки: історичний аналіз (2010)
Алейнікова О. В. - Механізми формування інфраструктури аграрного ринку України (2010)
Іванюта П. В. - Стандартизація в системі державного управління якістю (2010)
Бондарчук Н. В. - Прийняття управлінських рішень при виборі варіантів інвестиційних проектів з урахуванням фактора часу (2012)
Приходько В. П. - Реалізація системного підходу до стратегічного управління інвестиціями в регіональній економіці (2012)
Гребенюк Н. О. - Інвестиційна привабливість: сутність та засоби покращення (2012)
Бояринова К. О. - Концептуальні аспекти визначення готовності промислового підприємства до інновацій як досвіду інноваційної діяльності (2012)
Корж Р. В. - Розвиток теорії структури капіталу (2012)
Петренко В. А. - Складові результативної роботи державних інформаційних підприємств (2012)
Аксентюк М. М. - Досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин (2012)
Корсак В. І. - Методичні аспекти реалізації сталого розвитку на регіональному рівні (2012)
Ткаченко А. М. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2012)
Пугач А. М. - Техніко-економічна ефективність впровадження культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення (2012)
Космідайло І. В. - Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління державними підприємствами (2012)
Фімяр С. В. - Оптимізація міжнародних розрахунків (2012)
Левченко О. І. - Роль держави в інформатизації суспільства України (2012)
Мамедов Г. С. - Основные особенности развития валютно-финансовой сферы азербайджанской республики (2012)
Варава Ю. Г. - Економічний зміст поняття "новий товар" (2012)
Мельник Д. С. - Методики оцінки фінансових ризиків, що використовуються зарубіжними банками (2012)
Дорош О. І. - Вплив бізнес-середовища на формування українськими підприємствами ринкової орієнтації (2012)
Романишин М. І. - Оцінювання стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Левченко І. А. - Організація управління діяльністю недержавного пенсійного фонду та шляхи її удосконалення (2012)
Кіняк Г. В. - Теоретичні підходи до розв'язання проблем житлово-комунального сектора економіки (2012)
Филюк Г. М. - Методи оцінки агрокомпаній в Україні, Сніцаренко О. О., Стешенко Г. М. (2012)
Бортнікова О. Г. - Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні (2012)
Кондрашова М. В. - Оцінка інфраструктурного аспекту інвестиційної привабливості регіону (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Орієнтири стратегії розвитку промислового потенціалу України (2012)
Литвин Ю. О. - Соціально-теріторіальна структура розвитку регіону (2012)
Білоус І. В. - Управлінські аспекти вивчення громадської думки стосовно створення умов безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Кашпур Л. М. - Особливості взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в сфері оподаткування (2012)
Жук В. П. - Форми функціонування державно-приватного партнерства (2012)
Ващенко В. А. - Доктринальная кодификация норм о денонсации во второй половине XIX - начале XX века (2016)
Карчевський М. В. - Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю, Карчевська О. В. (2016)
Нестерович В. Ф. - Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Старинець К. О. - Основні положення "теорії ризику" ("venturesome theory") у переддоговірному процесі (2016)
Бортун М. І. - Нагляд прокурора за законністю заведення оперативно-розшукових справ (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади соціально-виховної роботи в системі основних засобів виправлення та ресоціалізація засуджених у виправних колоніях (2016)
Дрозд В. Г. - Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя (2016)
Дрозд В. Ю. - Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи (2016)
Дудоров О. О. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (2016)
Журавель В. А. - Загальна теорія криміналістики:генеза та сучасний стан (2016)
Зайцев О. В. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ – ХVIII ст.), Філіпенко В. Р. (2016)
Іваницький С. О. - Загальні питання адвокатури (2016)
Мельник Р. І. - Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Чубко Т. П. (2016)
Павшук К. О. - Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015 р.: загальна характеристика виборчих спорів (2016)
Полькін К. К. - Про обґрунтованість кримiнaлiзaцiї декларування недостовірної iнформaцiї (2016)
Баранова В. О. - Світові тенденції протидії сімейному насильству (2016)
Квітка Я. М. - Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції, Гусєва К. А. (2016)
Лещух А. Р. - Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок (2016)
Любашенко В. И. - Механизм обеспечения прав личности в системе международной безопасности: концепция личностной безопасности (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мовчан А. В. - Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, Лисий О. В. (2016)
Циганов О. Г. - Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (2016)
Чайковский Ю. В. - Миграционные процессы в свете вооруженных конфликтов: проблема международно-правового регулирования (2016)
Дорофеев А. В. - Исторический зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров для государственных нужд (2016)
Кононенко Д. Ф. - Понятие и виды экономических санкций и механизм их применения в международном частном праве (2016)
Мелех Л. В. - Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн (2016)
Якубовская Н. А. - Глобальная солидарность, развитие и дифференцированный режим в международной торговле (2016)
Авдєєва Г. К. - Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю (2016)
Бочковий О. В. - Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства (2016)
Калабашкін І. М. - Протидія організованій злочинності засобами кримінального права (2016)
Капітанчук Л. Ю. - Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, Кравчук О. В., Літвін Ю. І. (2016)
Розовский Б. Г. - Есть ли право в законе? (2016)
Содержание (2013)
Токаревич И. В - Морфологические изменения в лицевом отделе черепа у пациентов с остаточным ростом челюстей и завершенным скелетным ростом после лечения дистального прикуса аппаратом Гербста и универсальной пружиной Саббаха, Коломиец Е. Г. (2013)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с мезиальным прикусом в различные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Стороженко Е. В., Кульгинский Е. А., Яковчук В. П. (2013)
Masato Kaku - Коррекция десневой улыбки и профиля лица с помощью анкоража на микроимплантах, Shunichi Kojima, Hiromi Sumi, Hiroyuki Koseki, Abedini S., Masahide Motokawa, Tadashi Fujita, Junji Ohtani, Toshitsugu Kawata, Kazuo Tanne (2013)
Kalia A. - Коррекция обратного перекрытия с использованием анкоража на микроимплантах, Sharif K. (2013)
Блум С. А. - Индивидуальное планирование лечения в системе insignia (2013)
Голик Э. - Первый украинский ортодонтический конгресс, Иванова М. (2013)
Закалата Т. Г. - 1-й Белорусский международный стоматологический конгресс (2013)
Иванова М. - Ортодонтическое лечение взрослых пациентов, Костив В. (2013)
Голик Э. - Семинар "Что нам известно об ортодонти - лечение сложных случаев. Патология окклюзии class II" (2013)
Кривчикова С. А. - Совет или пример (2013)
Reitan K. - Реакция тканей на ортодонтическое передвижение зуба (2013)
Lachkar Thierry - Изготовление индивидуальных имплантологических абатментов с использованием cad\cam: конкретное решение в каждом клиническом случае (2013)
Бондаревич С. М. - Оптимизация ранней диагностики психосоматических нарушений человека по интегральному параметру его состояния (2016)
Терешкевич Г. Т. - Засади біоетики у реалізації покликання лікаря, Шуст О. В. (2016)
Убогов С. Г. - Законодавчі аспекти забезпечення дотримання етичних норм у сфері охорони здоров'я, Гусева Г. В. (2016)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья третья. Эволюционная семантика и биоэтика, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2016)
Ашаніна І. В. - Особливості вибору топічної терапії атопічного дерматиту на сучасному етапі, Прокоф'єва Н. Б., Совірда О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Використання сучасних методів діагностики та лікування у хворих на остеопороз, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Кравченко Л. С. - Локальное сочетанное применение апигеля и магнитотерапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, Розовик Н. С., Бас А. А. (2016)
Литовченко Т. А. - Особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией на фоне кардиоваскулярной патологии, Гримайло В. Н. (2016)
Никитенко О. П. - Функціональний нирковий резерв у хворих на СНІД, Гойдик В. С., Сервецький С. К., Гоженко А. І. (2016)
Пасечник А. В. - Особенности влияния апигеля и озонотерапии на микробиоценоз в полости рта у больных с дентальным периимплантитом, Кравченко Л. С., Пасечник А. М. (2016)
Стоянов А. Н. - Клинико-экспериментальные возможности использования пептидергических средств в нейровегетологии, Вастьянов Р. С., Волохова Г. А., Антоненко С. А., Бурля О. К., Бакуменко И. К., Олейник С. М., Стоянов А. А. (2016)
Шаповалова К. І. - Балонна дилатація великого дуоденального сосочка при оперативному лікуванні холедохолітіазу, Грубнік В. В., Бурлаченко В. П., Крюков О. М., Савенко Т. О., Ткаченко О. І., Дюжев О. С., Ромак Р. П. (2016)
Стрельнікова Ю. С. - Вплив рекомбінантного антагоніста інтерлейкін-1-рецепторів на кіндлінг-індуковану судомну активність (2016)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічні аспекти феноменології материнства, Буряк М. Г. (2016)
Яблонська В. Б. - Динаміка програмних змін та їх вплив на ефективність навчання студентів п'ятого курсу під час виробничої лікарської практики, Штанько В. А., Тихонова С. А., Хижняк О. В., Новіков С. А. (2016)
Бреус В. Є. - Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембріології, Кувшинова І. І., Тірон О. І., Маркова О. О. (2016)
Холодкова О. Л. - Вітаємо колегу! До 50-річчя з дня народження Ігоря Валерійовича Гунаса (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2016)
Вихідні дані (2016)
Вадньов Д.О. - Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних (2014)
Гаркуша Н. І. - Динаміка однієї екологічної моделі "хижак-жертва" без врахування вікової структури (2014)
Доценко С. И. - Вектор Шепли для иерархических игр (2014)
Івохін Є. В. - Підхід для розв'язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами (2014)
Ivokhin E. V. - Use three-index task for solving a real problem oil transportation, Almodars Barraq. Subhi Kaml (2014)
Кифоренко С. И. - Информационно-технологические аспекты контроля и коррекции физического здоровья, Кравченко В. В. (2014)
Кожаметов А. Т. - Об одном численном методе получения оптимальной функции Ляпунова, Шатирко А. В., Хусаинов Д. Я. (2014)
Нікітін А. В. - Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах (2014)
Скобелев В. В. - Методы анализа автоматно-алгебраических моделей, Скобелев В. Г. (2014)
Тодоріко Б. Д. - Метод базисних матриць та рівноважні стани матричної гри у змішаних стратегіях, Кудін В. І., Григор'єва Ю. А. (2014)
Хусаинов Д. Я. - Об устойчивости линейных систем с переключениями, Сиренко А. С. (2014)
Yatsenko V. O. - Adaptive control of Lyapunov exponents, Kochkodan O. I., Makarychev M. V., Turovskyi O. A. (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2011)
Дєєва Н. М. - Реалізація концепції соціальної держави через призму політики розвитку регіонів (2011)
Shkurupiy O. V. - Intellectual work and its evaluation in conditions of postindustrial society formation, Tul S. I. (2011)
Юрчик Г. М. - Особливості реабілітації інвалідів у трудовій сфері: вітчизняний і зарубіжний досвід (2011)
Савицька Н. Л. - Людський розвиток у координатах економіки щастя (2011)
Азьмук Н. А. - Ринок праці України: тенденції і перспективи (2011)
Моторна І. І. - Сучасні домінанти розвитку соціально-трудової сфери та притаманних їй відносин (2011)
Бутук О. І. - Тотожність трансакцій і регулювання (2011)
Дармограй В. І. - Відтворення соціального потенціалу та інноваційна активність регіонів України (2011)
Любченко О. М. - Основні тенденції та закономірності соціально-економічного розвитку України (2011)
Радушко Ю. П. - Аналіз діючих систем оцінюючих показників рівня життя населення (2011)
Пасенко В. М. - Інструменти захисту регіональних інтересів в умовах зовнішньоекономічної лібералізації (2011)
Назарова Г. В. - Характеристика системи недержавного пенсійного забезпечення та недержавних пенсійних фондів, Агавердієва Х. Ф. (2011)
Гончарова С. Ю. - Аналіз інституційного середовища вітчизняного ринку праці, Осадча Ю. В. (2011)
Воронько Т. В. - Енергозберігаюча політика як складова державного управління енергозбереженням, Федірець О. В. (2011)
Казюка Н. П. - Актуальність інноваційно-технологічної моделі для розвитку сфери зайнятості (2011)
Мельничук О. П. - Кадрова політика та її завдання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку Україні, Сурікова І. А. (2011)
Микитась В. В. - Цінності та цілі дежавної політики на ринку праці (2011)
Строкань О. А. - Стратегія інформатизації регіонального соціально-економічного розвитку (2011)
Монастирська Г. В. - Концептуальна модель мотивації продуктивної праці (2011)
Безрукова Н. В. - Cучасні тенденції розвитку ТНК як рушійної сили процесу економічної глобалізації, Оніпко Т. А. (2011)
Брижань И. А. - Теоретические аспекты обеспечения экономического роста (2011)
Симкина Н. В. - Формирование мотивации к трудовой деятельности в семье (2011)
Никифоренко В. Г. - Прогнозування людського потенціалу як складова стратегії регіонального розвитку (2011)
Сливка О. А. - Соціальні програми як інструмент досягнення цілей людського розвитку (2011)
Кравченко О. О. - Соціально-економічна сутність заробітної плати в сучасних умовах (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Буяк М. М. - Особливості соціально-демографічних передумов формування людського капіталу України з часів незалежності (2011)
Черноіванова О. Г. - Сучасні тенденції економічної активності й зайнятості молоді та їх прогнозування у Донецькій області (2011)
Мокєрова Н. В. - Споживча кооперація як людино-розмірна господарська система (2011)
Пасєка С. Р. - Пріоритетні напрями використання соціально-трудового потенціалу регіону (2011)
Романюк М. Д. - Соціальні пріоритети економічного розвитку регіону, Романюк Т. М. (2011)
Лозинська Т. М. - Зрушення в демографічній структурі сільської місцевості та їх вплив на кадрове забезпечення аграрних підприємств, Лєщина О. Г. (2011)
Нестуля С. І. - Функції лідера-керівника: теоретичний аспект (2011)
Писаренко В. П. - Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності (2011)
Лебедева С. Н. - Мотивация труда в ОАО "Коминтерн": состояние и перспективы, Афонченко П. И., Злотникова Н. В. (2011)
Цёхла С. Ю. - Экономические проблемы сезонности курортно-рекреационной деятельности в Украине, Окуловский А. С. (2011)
Карпенко Н. В. - Напрями розвитку екологічного маркетингу у зарубіжних кооперативах, Ананьєва І. А. (2011)
Норкина О. Н. - Экономические аспекты проведения сюрвейерских операций на морском транспорте (2011)
Павленко И. Г. - Особенности развития ресторанного бизнеса Украины и АР Крым, Норенко И. И., Гаврилко П. П. (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Концептуальні засади вдосконалення системи управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації України (2011)
Мельничук Д. П. - Руйнація людського капіталу організації під впливом професійного вигорання керівника: діагностика та способи запобігання, Коровчук Л. І. (2011)
Скляр Г. П. - Соціальна відповідальність у структурі мотивації інвестування в туристичному бізнесі, Яріш О. В., Гнипа-Черневецька Л. В. (2011)
Самойлик Ю. В. - Стратегічні напрями соціальної політики підприємства (2011)
Проскура В. Ф. - Економічна оцінка ресурсного забезпечення підприємств агропромислового кластера (2011)
Карпенко Ю. В. - Управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємства (2011)
Богоявленська Ю. В. - Системогенез управління як сучасний базис інноваційного розвитку економіки (2011)
Цебень Р. Л. - Особливості побудови системи кадрового менеджменту в енергопостачальних компаніях України (2011)
Савіна Н. Б. - Механізм формування ефективного соціального пакета, Самолюк Н. М. (2011)
Шкода Т. Н. - Матеріальне стимулювання персоналу (2011)
Біловол Р. І. - Сутність кадрової стратегії підприємства та методичні засади її формування (2011)
Костишина Т. А. - Проблеми оплати праці в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства (2011)
Калина А. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці у системі категорій корпоративної соціальної відповідальності (2011)
Делія О. В. - Роль комунікативної компетентності керівника в управлінні персоналом (2011)
Слівінська Н. М. - Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів (2011)
Коробкин А. З. - Направления совершенствования анализа расходов на оплату труда персонала организаций торговли (2011)
Гунченко М. В. - Особливості формування й реалізації механізмів мотивації праці лікарів в умовах функціонування традиційних та інноваційних фінансово-організаційних моделей першої медико-санітарної допомоги, Надута-Скринник О. К. (2011)
Зелена М. І. - Мотивація як головний чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства (2011)
Енгель О. П. - Проблеми аудиту людських ресурсів у системі управління персоналом (2011)
Турчина В. М. - Інформаційне та програмне забезпечення управління ефективністю праці (2011)
Тараненко О. О. - Кадровий потенціал у забезпеченні економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Єпішев О. С. - Особливості організації та оплати праці в аграрному секторі виробництва (2011)
Максюта В. В. - Аспекти підвищення продуктивності праці в контексті ефективного управління персоналом (2011)
Крючко О. С. - Теоретичні аспекти кадрової політики на підприємстві в сучасних умовах (2011)
Якимова Н. С. - Інституційне забезпечення системи управління професійною орієнтацією: особливості функціонування та напрями вдосконалення (2011)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток як предмет дослідження інноватики (2011)
Бабенко О. М. - Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу (2011)
Корчака С. М. - Еволюція підходів до визначення сутності кадрово-управлінського потенціалу на підприємствах торгівлі (2011)
Зотова О. М. - Актуальність застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні персоналом у вищих навчальних закладах (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Дадашев Б. А. - Рейтингова оцінка кредитних спілок, Гриценко О. І. (2011)
Лєскова О. І. - Банківський маркетинг як спосіб уникнення проблемної заборгованості банків в умовах економічної рецесії, Брітченко І. Г. (2011)
Чернявська О. В. - Методика оцінки ефективності механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства споживчої кооперації України, Рафальська О. М. (2011)
Черненко К. В. - Оцінка фінансового стану підприємств зернопереробного підкомплексу, Діденко І. В. (2011)
Гордієнко В. О. - Тенденції банківського кредитування та економічне зростання в Україні, Тимошенко М. В. (2011)
Кравченко І. Ю. - Контроль у системі управління податковими платежами, Захарченко В. Ю., Соболь Г. О. (2011)
Платонова І. А. - Проблеми та перспективи аудиту в Україні (2011)
Кичко І. І. - Еволюція підходів до розгляду категорії "потреби" (2011)
Гасюк Л. М. - Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки (2011)
Клименко В. І. - Розвиток кооперативних організацій в Україні: історичний аспект (2011)
Джонсон К. - Досвід викладання дисципліни "Інформаційні технології в управлінні персоналом і економіки праці", Боровиков О. В. (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2015)
Подригало М. А. - Визначення необхідного запасу потужності двигуна в момент розгону автомобіля, що здійснює обгін, Абрамов Д. В., Тесля В. О. (2015)
Воронков А. И. - Изменение по скоростным характеристикам показателей рабочего процесса при подогреве сжатого воздуха на входе в пневмодвигатель (2015)
Андриенко C. В. - Методика анализа и повышения ресурса цепной передачи по критерию износа зуба звездочки с эволютным профиле, Устиненко А. В., Протасов Р. В. (2015)
Хорошилов О. Н. - Разработка методики испытания медных сплавов в температурном интервале их формообразования (2015)
Волков Ю. В. - Ретроспективный анализ и перспективы развития технической эксплуатации автомобилей (2015)
Семків О. М. - Метод визначення особливих траєкторій коливань вантажу 2d-пружинного маятника (2015)
Батракова А. Г. - Исследование деформирования образца из асфальтобетона на раскол с использованием тензометрической аппаратуры, Ряпухин В. Н., Воропай А. В., Дорожко Е. В., Егоров П. А. (2015)
Кудрявцева-Вальдес С. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на сцепление окисленных и остаточных битумов с твердой подложкой (2015)
Кожушко В. П. - Гибкая плита, одна сторона которой защемлена, а противоположная ей сторона опирается на две стойки, установленные в угловых точках (2015)
Богомолов В. О. - Гранична поверхня за законом Кулона при 3-D розрахунках нежорстких дорожніх одягів на міцність, Жданюк В. К., Цинка А. О. (2015)
Янчевський І. В. - Прогнозування добової зміни термов’язкопружного стану дорожнього одягу. Частина 2. Се-аналіз температурного поля (2015)
Шмуклер В. С. - Система "Монофант" для возведения монолитных железобетонных каркасов, Бугаевский С. А., Никулин В. Б. (2015)
Лейбович Л. И. - Окисление сероводорода во влажном воздухе, Пацурковский П. А. (2015)
Хоботова Э. Б. - Радионуклидный состав отходов энергетической отрасли, Игнатенко М. И. (2015)
Чугай А. В. - Оцінка впливу експлуатації автозаправних станцій на навколишнє природне середовище (2015)
Третьяков О. В. - Оцінка впливу стічних вод на екологічний стан річки Сіверський Донець, Безсонний В. Л. (2015)
Карпенко В. А. - Вопросы шума при взаимодействии шины с дорогой, Перегон В. А., Левченко А. Н., Коряк А. А. (2015)
Єфименко О. В. - Комп’ютерне моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів, Плугіна Т. В. (2015)
Чаговець В. В. - Сучасний напрям використання інформаційно-комунікаційних технологій, Чаговець Л. О. (2015)
Сахацкий В. Д. - Сверхширокополосный излучатель для георадарных систем контроля автомобильных дорог (2015)
Швец Р. М. - Альтернативный подход к терминальному управлению дистанцией между автомобилями в условиях прогнозируемой угрозы движению, Осташевский С. А. (2015)
Внукова Н. В. - Основні засади використання критеріїв ризику до оцінювання безпеки функціонування АДС (2015)
Мироненко С. В. - Безпека руху та захист мостів від поверхневої води, Ласка Р. В. (2015)
Осташевський С. О. - Альтернативний підхід до оцінки поперечної стійкості автомобіля, Башинський А. Л. (2015)
Волощук В. М. - Однофазне утримання свиноматок у цеху відтворення, Чертков Д. Д., Онищенко А. О. (2015)
Волощук В. М. - Оцінка та відбір кнурів за стресстійкістю нащадків, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Ксьонз І. М. - Технологія вирощування поросят-гнотобіотів і переведення їх на ВПФ-статус, Лепета Л. В. (2015)
Герасимов В. И. - Особенности выращивания свиней по разным технологиям, Данилова Т. Н., Скляренко Е. В., Хохлов А. М., Чалый А. И., Сагло А. Ф. (2015)
Хандкарян В. Н. - Влияние температуры на продуктивность и здоровье свиней, Пархоменко Е. А., Курман А. Ф., Лепета Л. В., Матюх В. О. (2015)
Березовський М. Д. - Вікові зміни росту та розвитку молодняку свиней різних генотипів, Кодак Т. С. (2015)
Гришина Л. П. - Вплив кількості опоросів на продуктивні ознаки свиноматок в умовах промислового комплексу (2015)
Скляренко Е. В. - Особенности корреляции селекционируемых признаков у свиней разного направления продуктивности, Герасимов В. И., Донских О. Д. (2015)
Рибалко В. П. - Зміни показників крові у свиноматок в різні фізіологічні періоди, Флока Л. В. (2015)
Бірта Г. О. - М’ясо-сальні якості різних генотипів свиней, Бургу Ю. Г. (2015)
Сідашова С. О. - Латеральна диференціація соскової лінії у свиней різних порід, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О. (2015)
Фесенко О. Г. - Результати селекційного процесу в племінних стадах червоної білопоясої породи (2015)
Скляренко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний генофонд у товарному свинарстві України, Хохлов А. М., Данілова Т. М., Герасимов В. І., Сагло О. Ф. (2015)
Баньковська І. Б. - Формування баз даних для аналізу м’ясної продуктивності свиней та якості продукції свинарства, Іванова Л. О. (2015)
Почерняєв К. Ф. - Вплив ендогамії на рівень галоїдного різноманіття червоної білопоясої породи м’ясних свиней (2015)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиокидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців великої чорної породи (2015)
Базалевич А. В. - Запровадження малих спермодоз у свинарстві (2015)
Денисюк П. В. - Деякі фізіологічні основи гетерозису, Княз'єва К. В. (2015)
Семенов С. О. - Якість спермопродукції кнурів за умов згодовування їм біопротектора мінерального "Mg++", Биндюг О. А., Зиновьев С. Г., Биндюг Д. О. (2015)
Коробка А. В. - Вплив фізичних властивостей компонентів преміксів на технологічний процес їх виробництва,транспортування, зберігання та застосування в системах кормороздачі, Бітлян О. К., Конкс Т. М. (2015)
Хохлов А. М. - Производство товарной свинины на малых фермах, Скляренко Е. В., Данилова Т. Н., Герасимов В. И., Сагло А. Ф. (2015)
Нарижна О. Л. - Лінійні проміри та індекси тілобудови молодняка свиней, одержаних від різних поєднань батьківських форм (2015)
Щербань Т. В. - Хімічні показники м'язів різної локалізації у свиней миргородської породи та її помісей (2015)
Фидря М. В. - Дослідження стресочутливості молодняку свиней методом "формалінової плями" (2015)
Саєнко А. М. - Зв'язок генотипів за локусами ESRI, PRLR, GH та IGF2 з репродуктивними ознаками та окремими показниками власної продуктивності свиноматок великої білої породи типу УВБ-3, Балацький В. М. (2015)
Скареднов Д. Ю. - Відгодівельні та забійні якості молодняка свиней за умов використання продукту поглибленої гідротермічної обробки сої (2015)
Пархоменко Є. А. - Основні біохімічні чинники виникнення специфічного запаху кнура та методи його зменшення, Почерняєв К. Ф. (2015)
Сагло О. Ф. - 21-а Міжнародна науково-практична конференція з питань галузі свинарства (2015)
Рибалко В. П. - Всеукраїнський семінар з питань створення та вдосконалення червоної білопоясої породи м’ясних свиней, Сагло О. Ф. (2015)
Волощук В. М. - Славный юбилей ученого и педагога, Рыбалко В. П., Сагло А. Ф. (2015)
Онищенко А. О. - До 57-річчя від дня народження вченого-селекціонера С.В.Акімова, Фесенко О. Г. (2015)
Bilytska V. М. - Verstehensstrategien im horsehverstehen: mangel an einem werkzeug (2014)
Shandruk S. I. - Cognitive approaches to first and second language acquisition (2014)
Андрусь А. Ф. - Формування просторових концептів у свідомості людини (2014)
Бєляєва А. В. - Conceptual analysis and concept modelling in contrastive linguistics (2014)
Бишук Г. В. - Зміна комунікативних ролей як складова діалогічного простору (2014)
Богуцький В. М. - Когнітивний та лінгвокультурологічний інструментарій мовознавчого дослідження (2014)
Божеску М. Г. - Критичний дискурс-аналіз у сучасній політичній лінгвістиці. Основні напрями досліджень та недоліки (2014)
Бондарчук О. Ю. - Образна складова лінгвокультурного типажа "aussteiger" (2014)
Варлакова А. В. - Ненаголошений вокалізм в акцентно-ритмічній системі англійського мовлення українців (2014)
Васильєва О. Г. - Поле адресата як складова інтерсуб’єктної комунікації, Борисов O. О. (2014)
Веренько М. М. - Семантика "persuasion" у мові та дискурсі (2014)
Галаса І. С. - Категоризація ціннісних концептів американського та українського політикуму (2014)
Голіяд Н. І. - Ієрархічна організація базового когнітивного домену час у концептосистемі англійської загадки (2014)
Гончарук О. М. - Методика лінгвокогнітивного аналізу англомовної прозової байки (2014)
Губа Л. В. - Вивчення простору та просторових відношень у рамках когнітивної парадигми (2014)
Гузій Т. М. - Міфологічна картина світу давніх германців в системах простору та часу (2014)
Дідур Ю. І. - Семантичні гештальти асоціативного поля ергоніма Верховна Рада (2014)
Єсипович К. П. - Когнітивне підґрунтя розгортання лінгвокультурологічних концептів у епічному тексті (2014)
Заболотна О. Р. - Феміністичні мотиви у творчості Сільвії Плат (2014)
Іщенко Н. Г. - Жанрова палітра наукової комунікації (2014)
Каракевич Р. О. - Національно-культурний зміст ФО з позицій когнітивного підходу (на матеріалі німецької, французької та української мов), Хміль O. В. (2014)
Кірковська І. С. - Інтерпретація концепту заперечення в мовній системі (2014)
Колесникова Е. Я. - Заголовок как кумулятивный образ (2014)
Кононець Ю. В. - Інтеграція вербальних та візуальних компонентів товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі (2014)
Косенко А. В. - До питання структури концепту (2014)
Купіна Я. В. - Термін "концепт" як базова термінологічна одиниця когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології (2014)
Лелека Т. О. - Лексико-семантична асиміляція англоамериканізму шоп в українській та російській мовах початку XXI століття (2014)
Мамосюк О. С. - Номінативні конструкції у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Le Planetarium" Н. Саррот) (2014)
Мармураш Л. П. - Система абсолютних цінностей антропологічної парадигми в когнітивній лінгвістиці (2014)
Матіяш І. М. - Динаміка семантичної структури лексеми family в контексті еволюції британської мовної картини світу (2014)
Мележик К. А. - Когнитивные барьеры в межкультурной коммуникации на английском лингва Франка (2014)
Мостова Н. А. - Слово як лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний феномен (2014)
Мунтян Л. В. - Семантичні класи дієслів в актуалізації концепту globalisation у науковому дискурсі (2014)
Новосельцева І. В. - Моделювання структури лінгвального гештальту (2014)
Оленюк О. В. - Об’єктивація концепту success в американському журнальному рекламному дискурсі початку XXI ст. (2014)
Падалка О. В. - Методика проведення та лінгвістична інтерпретація результатів акустичного аналізу просодики комунікативного членування німецької промови (2014)
Пивоваров В. М. - Особливості вживання інтерференційних омонімів у міжкультурному спілкуванні фахівців (2014)
Підгорна А. Б. - Поняття "концепт", його структура та мовна репрезентація (2014)
Пірог І. І. - Сучасні дослідження аргументації у когнітивному аспекті (2014)
Поліщук О. С. - Мовні смисли як "проміжний світ" між концептуальною і мовною картинами світу (2014)
Починок Т. В. - Об обучении студентов языкового вуза межкультурному общению (2014)
Семашко Т. Ф. - Національний стереотип – посередник між сприйняттям, мисленням, мовою та культурою (2014)
Сербін С. М. - Когнітивні аспекти багатокультурного радіомовлення (2014)
Старух В. О. - Ціннісні орієнтири військовослужбовців України, Сша та Великобританії (на матеріалі текстів військових керівних документів) (2014)
Тарасова В. В. - Вербальна об’єктивація цінностей і стереотипів англійської авіаційної субкультури (2014)
Томащук Ю. О. - Headline as means of persuasion in mass media discourse (2014)
Томенчук М. В. - Особливості структурних складових лінгвокультурних концептів (2014)
Туленинова Л. В. - Мифы здоровья и болезни в языковом сознании англичан и руських (2014)
Урядова В. Д. - Типи класифікацій морфем у синтетичних, аналітичних і аглютинативних мовах (2014)
Худолій А. О. - Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу (2014)
Черська Ж. Б. - Вербалізація концепту "егоїзm" у художній літературі першої половини XX ст. (2014)
Tsaryk H. M. - Rehearsal way of communication due to video, Kushpit A. M. (2014)
Арістова Н. О. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України (2014)
Басюк Т. С. - Роль іншомовної комунікативної культури як складового чинника міжкультурних взаємозв’язків, Бійчук В. Ю. (2014)
Башук Н. П. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Волкова В. В. - Формування іншомовної комунікативної культури в сфері міжнародних відносин (2014)
Голуб І. Ю. - Розкриття соціокультурного потенціалу лексичних одиниць з метою формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Давиденко Ю. Є. - Мультимедійні технології: організація самостійної роботи студентів, Яковишена Н. Ю. (2014)
Деркач-Падясек Т. І. - Специфіка використання методики КЛАНЗА у навчальному процесі (2014)
Котлярова В. Ю. - Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови (2014)
Лазуренко Л. А. - Коммуникативная функция терминологии в когнитивном аспекте исследования, Шашкина Н. И., Дружинина Л. В. (2014)
Лежньов C. М. - Ядерна лексема "culture" у сфері культурно-антропологічної термінології, Янсон B. В. (2014)
Максименко О. В. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей (2014)
Матюха Г. В. - Розвиток діалогічних умінь старшокласників засобами читання художніх творів англійською мовою, Нестеренко Н. В. (2014)
Панасенко К. О. - До проблеми образу, образності та символу у перекладі (на матеріалі вірша У. Блейка "The tiger" та його перекладів у виконанні В. Коптілова та С. Маршака) (2014)
Селюжицкая Л. Н. - Деловая игра как средство формирования навыков межкультурного общения студентов экономического вуза (2014)
Семенчук Ю. О. - Iнтерактивні технології у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2014)
Снєда Ю. С. - Особливості іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей (2014)
Стежко Ю. Г. - До питання осучаснення навчання англійській мові (2014)
Федоришин М. C. - Конфіґуративна модель мовлення у контексті вивчення іноземних мов: структура комуні кантів (2014)
Халезова Л. В. - Групова робота на заняттях з іноземної мови: чому вона вчить студента i чому вона вчить викладача (2014)
Яницька О. М. - Вплив сучасних глобалізаційних процесів на формування міжкультурної компетенції під час вивчення іноземних мов (інноваційні методи на прикладі французької та італійської мови) (2014)
Meskeva N. V. - Video as a tool for improving listening comprehension, Pisarevskaya M. M. (2014)
Андрощук А. Г. - Фахова комунікативна компетентність як необхідна умова професійної освіти (2014)
Войналович Л. П. - Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти (2014)
Деркач Г. С. - Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології (2014)
Капустян І. І. - Форми і методи навчання вчителів загальноосвітніх закладів швеції до застосування ІКТ (2014)
Лесневська К. В. - Особливості формування іншомовної компетенції у студентів вищих навчальних закладів економічної спрямованості (2014)
Мармураш Л. П. - Формування когнітивно-прагматичної іншомовної компетенції майбутнього економіста (2014)
Можаровська О. Е. - Моделювання професійно-комунікативних ситуацій в іншомовній підготовці фахівців технічного профілю (2014)
Мурадханян І. С. - Tермінологічні особливості музичної професійної лексики, Нагорний C. М. (2014)
Назаренко О. М. - Світоглядні орієнтири сучасного іншомовного соціокультурного простору в формуванні фахівців нефілологічних спеціальностей (на прикладі викладання німецької мови як другої іноземної у ДонНУ) (2014)
Ніколаєнко О. В. - Доцільність використання мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови, Ушата Т. О. (2014)
Перова С. В. - Специфіка викладання перекладу студентам фаху "Міжнародні відносини" в процесі професійної іншомовної підготовки (2014)
Потенко Л. О. - Іншомовна комунікативна компетентність у процесі формування професійної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (2014)
Райц С. И. - Использование тестового контроля с целью проверки иноязычной коммуникативной компетенции студентов специальности "Туризм" (на базе английского языка), Писанчин Р. Б. (2014)
Рись Л. Ф. - Формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Рубель Н. В. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх екологів в процесі їх іншомовної професійної підготовки (2014)
Сазанович Л. В. - Досвід використання автентичних підручників з мови спеціальності у медичному вузі (2014)
Самарова Л. Р. - Принцип наскрізного сюжету на заняттях іноземної мови (2014)
Сердюк Н. Ю. - Формування управлінських умінь вчителів-філологів, Шемуда М. Г. (2014)
Сизова Л. В. - Особенности преподавания грамматики в интенсивном курсе обучения иностранным языкам в высшей школе (2014)
Служинська Л. Б. - Die vorbereitung der studierenden zur kommunikativen kompetenz (2014)
Смущенко І. А. - Крос-культурна грамотність як невід’ємний компонент іншомовної освіти студентів економічного профілю (2014)
Тяллева И. А. - Обучение научному дискурсу в контексте формирования иноязычной коммуникативной культуры студентов-филологов (2014)
Хорошилова Ю. О. - Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців сфери туризму у процесі міжкультурної інтеграції (2014)
Шапочка К. А. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців-перекладачів морського флоту (2014)
Національна академія наук України: підсумки діяльності та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Патон Б. Є. - Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Ізотов Ю. І. - Дослідження науковців ГАО НАН України зі спостережної космології на космічному телескопі Хаббла: 2015 рік (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського