Ткачук В. О. - Особливості кризи ліквідності в банківському секторі України у 2014 році (2014)
Шитко О. П. - Особливості організації складання прогнозного Балансу фінансових активів та зобов’язань України (2014)
Трубачева К. Д. - Фінансовий інструментарій портфельного інвестування в Україні (2014)
Арлачов Д. В. - Підвищення інвестиційної привабливості підприємств сфери централізованого водопостачання і водовідведення, Буренко Т. О., Корчміт О. Ю., Крамаренко Т. О. (2014)
Кваша Т. К. - Визначення пріоритетів інноваційної діяльності та моніторинг результативності цих пріоритетів: світовий досвід, Лях Л. В. (2014)
Колодійчук А. В. - Аутсорсинговий, структурний та трансфертний виміри державної політики забезпечення інноваційного розвитку української економіки (2014)
Федулова І. В. - Дослідження попиту на м’ясну продукцію в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Шморгун Л. Г. - Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Тучак Т. В. - Тенденції оподаткування багатства (2014)
Осадча О. А. - Головні напрямки побудови системи партнерських відносин між банком та сільськогосподарськими товаровиробниками (2014)
П’янкова О. В. - Обґрунтування напрямів розвитку товарних портфелів підприємств молочної промисловості відповідно до загальносвітових та українських тенденцій споживчої поведінки (2014)
Ткачук С. В. - Специфіка комунікативної політики підприємств сфери послуг (2014)
Іванюта Т. М. - Аналіз стану кондитерської галузі та виявлення чинників економічної безпеки (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Аналіз ринку освітніх послуг в Україні (2014)
Бойко І. А. - Використання факторного аналізу для оцінки факторів впливу на фінансовий стан підприємств хлібопекарської галузі (2014)
Белялов Т. Є. - Механізми протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці підприємства, Гуревич А. Ф. (2014)
Студінська Г. Я. - Теоретико-методологічні підходи до моделювання бренда (2014)
Попович О. В. - Особливості аудиту інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима, Войновська К. О. (2014)
Степасюк Л. М. - Порівняльна оцінка економічного потенціалу України та Нідерландів у сфері органічного агровиробництва, Коцюруба М. В. (2014)
Турянський Ю. І. - Деякі аспекти оподаткування прибутку підприємств (2014)
Бодюк А. В. - Методологічні питання прогнозування фіскальної віддачі природно-ресурсного господарства, Вербій В. П., Яременко С. І. (2014)
Соломянюк Н. М. - Планування попиту на продукцію підприємства при зміні витрат на маркетинг по S–кривій (2014)
Кузьменко О. М. - Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту (2014)
Кулик Ю. О. - Виставки та ярмарки як інструмент маркетингових комунікацій, Кухленко О. В. (2014)
Самофалов П. П. - Управління витратами як складова забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Харчишина О. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах ефективності використання трудового потенціалу, Погребна Ю. О. (2014)
Каправий В. В. - Використання моделі Говарда – Шета з метою удосконалення маркетингової політики українських підприємств харчової промисловості, Бурносова А. М. (2014)
Данилюк С. І. - Методичне забезпечення ефективного розвитку страхування сільськогосподарських культур (2014)
Думенко Н. М. - Банківські ризики: специфіка та світові тенденції (2014)
Євтушенко М. В. - Роль інформаційного забезпечення в процесі фінансової діагностики підприємства (2014)
Покорніцька К. В. - Необхідність діагностики конкурентоспроможності підприємства виноробної промисловості (2014)
Круподера А. С. - Бенчмаркінг у виставковій діяльності підприємств як засіб підвищення конкурентоспроможності (2014)
Дарвіду Константія - Роль міжнародного туризму в економіці Греції (2014)
Климчук С. А. - Науково-методичний інструментарій оцінювання стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2014)
Артеменко І. С. - Обґрунтування та аналіз показників концентрації виробництва в молочному скотарстві (2014)
Тульчинська С. О. - Регенерація регіональних економічних систем на засадах розбудови технологічних парків (2014)
Андрієнко В. М. - Діагностика безпеки праці на будівельних підприємствах Черкаської області (2014)
Носенко О. С. - Виробництво інноваційної продукції як необхідна умова розвитку підприємств машинобудування Запорізького регіону (2014)
Сапачук Ю. М. - Світоглядно-філософські підвалини концепції "економічної людини" А. (2014)
Корнєєв В. В. - Розвиток державного фінансового контролю в контексті удосконаленні аудиту ефективності бюджетного процесу (2014)
ВОПРОС – ОТВЕТ (2011)
Горпинченко И. И. - Реальная практика выбора тактики лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в Украине и ее соответствие международным протоколам (часть 2), Зайцев В. И., Криштопа М. В. (2011)
Ривкин А. М. - Мочекислый диатез – всегда ли это проявление нарушенного пуринового обмена? (2011)
Комаревцев В. Н. - Фитотерапия и оптимизация показателей качества жизни и данных эякулята у лиц с хроническим простатитом, Спиридоненко В. В., Пепенин В. Р., Беличенко О. В., Пепенин С. В., Луцкий В. И. (2011)
Кукурекин Ю. В. - Тревожно-депрессивные расстройства и их коррекция, Савенко Л. М., Свиридова Н. В., Бушученко А. Н. (2011)
Иремашвили В. В. - Проблема эректильной дисфункции в исторической перспективе (2011)
Ухаль М. И. - Современный подход к антибактериальной терапии уросепсиса, Ухаль Е. М., Стасюк Т. В. (2011)
Шекар Кумаран М. Г. - Оценка аюрведического средства (Цистон) при мочекаменной болезни: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, Патки П. С. (2011)
Кочарян Г. С. - Гипносуггестивная терапия (лекция) (2011)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности комбинированного лечения синдрома хронической тазовой боли с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов и альфа-адреноблокаторов, Мигов В. Г. (2011)
Верткин А. Л. - Блокаторы рецепторов 1-го типа ангиотензина ІІ и эректильная функция, Вилковыский Ф. А., Скотников А. С., Звягинцева Е. И., Скотникова Е. В. (2011)
Лесовой В. Н. - Современные методы лечения пациентов с синдромом преждевременной эякуляции, Аркатов А. В., Книгавко А. В. (2011)
Нуриманов К. Р. - Длительный прием препарата Пепонен в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2011)
Лесін А. І. - Спосіб комбінованої гідроколонотерапії з наступним введенням адсорбентів у комплексному лікуванні деяких хронічних захворювань, Ерстенюк А. М., Миронюк І. Ф., Паливода А. П. (2011)
Аркатов А. В. - Рациональное применение хирургических методик в лечении пенильных дисморфофобий, Книгавко А. В. (2011)
Горпинченко И. И. - Лечение пациентов с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункции (2011)
Філатова О. А. - Порушення статевої ідентифікації при психофізічному інфантилізмі, Древіцька О. О. (2011)
Бойко А. И. - Опыт применения препарата Витапрост® Форте в лечении больных с хроническим простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко А. Ю., Долгоненко М. Ю., Федорук А. С., Попов Д. А. (2011)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности использования препарата Трибестан для лечения эректильной дисфункции у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Федорук А. С., Квач Н. Д. (2011)
Кукурекин Ю. В. - Эмоциональные межличностные аспекты сексуальной жизни, Петрова И. Г. (2011)
Гурженко Ю. Н. - Изучение эффективности использования препарата Леволет (левофлоксацин) у больных хроническим простатовезикулитом, осложненным экскреторно-токсическим бесплодием, Федорук А. С., Клименко П. М., Бойко А. И., Гусейнов Э. Ф., Лукман М. И. (2011)
Лесин А. И. - Что ожидает человечество в будущем? (2011)
Возіанов С. О. - Обґрунтування ефективності фрагментації конкрементів нирок та сечоводів у дітей при застосуванні екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, Шевчук О. О., Степаненко Н. О. (2011)
Гончар Е. Э. - "Болезни цивилизации" у подростков. Клиника и динамика, Топорова Т. В., Худобин В. А., Юркова В. М. (2011)
Горпинченко И. И. - Анализ первичной обращаемости мальчиков с андрологической патологией и результаты профосмотров, Имшинецкая Л. П., Гурженко Ю. Н., Нуриманов К. Р. (2011)
Романюк М. Г. - Эффективность комбинации a1-адреноблокаторов и антихолинергических препаратов в лечении симптомов нижних мочевых путей, связанных с обструкцией мочевого пузыря, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2011)
Колина И. Б. - Болезнь Берже (2011)
Сікора В. В. - Використання рослинного препарату Канефрон® Н у комплексному лікуванні хронічного циститу, Шаповалова І. М. (2011)
Литвинець Є. А. - Вивчення ефективності та безпечності застосування Простатофітонорму та Фокусину в лікуванні хворих із синдром незапального тазового болю (категорія ІІІБ) (2011)
Россихин В. В. - Опыт клинического применения растительного простатопротектора в сочетании с тамсулозином при лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и сопутствующим простатитом (2011)
Бойко А. І. - Єдина нирка як мішень для нирковокам’яної хвороби (2011)
Бондаренко В. А. - Опыт применения препарата Зиман при терапии идиопатических патоспермий, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2011)
Лесовой В. Н. - Апипрост в лечении экскреторно-токсической формы мужского бесплодия, Аркатов А. В., Панасовский Н. Л. (2011)
Никитин О. Д. - Делеции локуса AZF у пациентов с бесплодием, Гонтарь Ю. В., Ильин И. Е., Лившиц Л. А. (2011)
Волгарева Г. М. - Вирус папилломы человека как фактор риска при раке мочевого пузыря, Франк Г. А., Головина Д. А., Завалишина Л. Э., Андреева Ю. Ю., Хачатурян А. В., Чебан Н. Л., Матвеев В. Б. (2011)
Мужичук В. В. - Практический опыт в комплексном лечении микст-инфекции (хламидийной и микоплазменной) у мужчин, Агапова И. Р., Чернышев С. В. (2011)
Романюк М. Г. - Использование Протефлазида для лечения папилломавирусной инфекции у мужчин, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2011)
Литвинець Є. А. - Комплексна терапія хворих на хронічний простатит та урогенітальний хламідіоз, Бабелюк Р. В. (2011)
Книга Лесіна А. І. "Інтимне життя, яке воно є?" (2011)
Погріщук Б. - Концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроорієнтованої економіки, Погріщук Г. (2015)
Дусановський С. - Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки в ринкових умовах (2015)
Заклекта О. - Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії , Шиманська О. (2015)
Федірко М. - Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України, Чумак А., Грицюк І. (2015)
Толуб’як В. - Фонди добробуту для мігрантів у зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Шулюк Б. - Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарств в умовах економічної нестабільності (2015)
Мельник В. - Внутрішньосекторальні імперативи забезпечення конкурентоспроможності в умовах поглиблення співпраці з ЄС (2015)
Комар Н. - Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць (2015)
Дмитриченко Л. - Державно-приватне партнерство в аспекті розвитку суспільної форми праці на європейському просторі (2015)
Скалюк Р. - Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України (2015)
Судин Ю. - Парадигма поняття "гудвіл”: бухгалтерський, юридичний та економічний аспект (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Романюк М. Г. - 14-й Конгресс Европейского сообщества сексуальной медицины (2011)
Інформація про роботу науково-практичної конференції "Сучасні питання сексопатології, андрології та медичної психології" (2011)
Неймарк А. И. - Взаимосвязь психоэмоциональных и эректильной дисфункций у мужчин, подвергшихся коронарному шунтированию, Помешкин Е. В., Тавлуева Е. В., Барбараш О. Л., Помешкина С. А. (2011)
Верткин А. Л. - Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и ее осложнения в общемедицинской практике, Лоран О. Б., Вовк Е. И., Зимин О. Н., Наумов А. В., Пак А. Д., Констанов Г. П., Кешоков Р. Х., Алексеев И. Д. (2011)
Горпинченко І. І. - Застосування препарату Проста Веда для лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Романюк М. Г., Корнієнко О. М., Аксьонов П. В. (2011)
Строцкий А. В. - Цистон в лечении мочекаменной болезни, Борычев В. Н., Купаво И. А. (2011)
Горпинченко И. И. - Эректал-50 в лечении пациентов с эректильной дисфункцией, Нуриманов К. Р. (2011)
Кочарян Г. С. - Аутогенная тренировка (лекция) (2011)
Стусь В. П. - Вплив ксенобіотиків на фертильність чоловіків (огляд літератури), Поліон М. Ю. (2011)
Сорока В. В. - Психологічні порушення у разі виразкової хвороби, що супроводжується статевою дисфункцією у чоловіків (огляд літератури) (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) ДГПЖ, Гурженко Ю. Н. (2011)
Романюк М. Г. - Применение препарата Вальсакор у пациентов с гипертензией и его влияние на сердечно-сосудистые, метаболические, воспалительные параметры и на качество сексуальной функции у мужчин, Корниенко А. М. (2011)
Головко С. В. - Перший досвід фотоселективної вапоризації передміхурової залози із застосуванням зеленого лазера високої потужності 120 Вт (HPS) в Україні, Савицький О. Ф. (2011)
Горпинченко И. И. - Нестандартный фитотерапевтический подход к лечению синдрома хронической тазовой боли у мужчин, Гурженко Ю. Н., Федорук А. С., Спиридоненко В. В., Мигов В. Г., Квач Н. Д. (2011)
Локшин К. Л. - Современные представления о диагностике и лечении неосложненного острого цистита (2011)
Кузнецов В. В. - Опыт применения свечей Витапрост и Витапрост форте в послеоперационный период у больных после трансуретральной резекции аденомы предстательной железы, Мирзоян Л. Г. (2011)
Мигов В. Г. - Фокусин и Вигранде – эффективный тандем препаратов в терапии синдрома хронической тазовой боли и сексуальных расстройств у пациентов с хроническим калькулезным простатитом, Билоголовская В. В., Гурженко А. Ю. (2011)
Горпинченко И. И. - Использование нейротрофического препарата Церебролизин для лечения больных с фибропластической индурацией полового члена, Гурженко Ю. Н., Макаренко А. Н. (2011)
Горпинченко И. И. - Использование иммунотропного препарата Альфарекин в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н. (2011)
Горпинченко И. И. - Использование суппозиториев Витапрост форте и Витапрост в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом, Гурженко Ю. Н. (2011)
Литвинець Є. А. - Обґрунтування включення лікарських рослин у фітозбір Простатофітонорм для лікування хворих на хронічний простатит, Козак О. О. (2011)
Волкова Н. М. - Роль автономної регуляції у механізмах метеотропних реакцій практично здорових чоловіків у віковому аспекті (2011)
Тонковцева В. В. - Психофизиологическая коррекция состояния мужчин с использованием психорелаксирующей программы и эфирного масла хвои кипариса вечнозеленого, Марчук Н. Ю., Вагина Е. В., Ярош А. М., Любарский А. В. (2011)
Гусєйнов Е. Ф. огли - Психологічні порушення у чоловіків при хронічних запальних захворюваннях статевих органів (2011)
Гурженко А. Ю. - Порушення сексуальної функції при ожирінні у чоловіків (2011)
Ромащенко О. В. - Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств, женских сексуальных дисфункций и обоснование подходов к их устранению с использованием эстриола, Мельников С. Н., Соловьев А. И., Билоголовская В. В., Кислова О. В., Билоголовский И. Б. (2011)
Кліменко П. М. - Уретропексія поліпропіленовою сіткою як спосіб лікування стресового нетримання сечі у жінок, Шимкус С. Е., Голіков О. В., Обух О. В. (2011)
Бухмин А. В. - Возможности консервативной терапии фимоза у детей, Антонян И. М., Полякова Н. Б. (2011)
Григорян В. А. - Применение Канефрона Н при мочекаменной болезни, Амосов А. В., Султанова Е. А., Шпоть Е. В., Крупинов Г. Е., Акопян Г. Н. (2011)
Стасюк Т. В. - Превентивне застосування препарату Фокусин для покращення ефективності екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії каменів верхньої та середньої третини сечоводу (2011)
Попов В. О. - Застосування Ципролету при лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту, Глєбов А. С. (2011)
Литвинець Є. А. - Ефективність препарату Кетолонг-Дарниця при усуненні нападу ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т., Гоцуляк Я. В. (2011)
Бойко А. І. - Про функціональний стан єдиної "здорової" нирки (2011)
Пепенин В. Р. - Роль цитратной терапии при лечении уратного уролитиаза с помощью малоинвазивных технологий, Спиридоненко В. В., Комаревцев В. Н., Беличенко О. В., Пепенин С. В. (2011)
Имамвердиев С. Б. - Перфторан как метод выбора антиишемической защиты почки. Экспериментальное исследование, Годжаев М. А., Талыбов T. A., Мамедов Р. Н., Нагиев Р. Н., Гусейн-заде Р. Т. (2011)
Никитин О. Д. - Аномалии половых хромосом при мужской инфертильности, Базалицкая С. В. (2011)
Лесін А. І. - Нерівний шлюб – серйозне соціальне випробовування чи друге дихання? (2011)
Сакало А. В. - Гормональная и сперматогенная функции у больных с несеминомными опухолями яичка в стадии І–ІІА после односторонней орхиэктомии и химиотерапии, Базалицкая С. В., Сакало В. С., Григоренко В. Н., Бондаренко Ю. Н., Недельчев В. С. (2011)
Гриценко А. В. - Методичні засади практичного застосування Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенції Еспоо), Аніщенко Л. Я., Свердлов Б. С. (2012)
Лозанський В. Р. - Стан забезпечення керівними документами процесу екологізації розвитку суспільства в Україні та шляхи його покращення (2012)
Васенко О. Г. - Накопичення важких металів у гідробіонтах річки Дунай, Кулак С. О. (2012)
Крайнюкова А. Н. - Мониторинг возвратных вод химического предприятия и качества воды в контрольных створах водного объекта на примере ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", Чистякова Е. О., Крайнюков А. Н. (2012)
Рыбалова О. В. - Анализ экологической безопасности выбросов предприятия ОАО "Украинский Графит", содержащих оксид углерода и углеводороды, Белоконь К. В. (2012)
Карташов В. В. - Радіаційний стан підземних вод у районі розташування Зміївської ТЕС, Колісник А. М., Старко М. В. (2012)
Лавриненко Л. И. - Исследование причин заиливания Тараньей бухты Азовского моря, Кресин В. С., Воронцова Г. И., Еременко Е. В. (2012)
Уберман В. И. - Нормирование эмиссии фосфатов с городскими сточными водами (2012)
Касимов А. М. - Оценка воздействия на почву отходов тепловых электростанций, работающих на твердом топливе, Ковалев А. А., Васильев С. В. (2012)
Кожемякин Г. Б. - Исследование процесса каталитического обезвреживания оксида углерода и пропана с использованием интерметаллидных катализаторов, Белоконь К. В. (2012)
Кобрин В. Н. - Разработка методов утилизации медико-биологических отходов, Ерсмамбетов В. Ш., Хоменко И. Е. (2012)
Проскурнин О. А. - Оптимизационный подход к нормированию состава отводимых в водоток сточных вод для случая неполного разбавления (2012)
Хоботова Э. Б. - Кинетические характеристики процесса сорбции органических красителей металлургическими шлаками, Грайворонская И. В., Марченко И. С. (2012)
Волонцевич О. О. - Характеристика основних орнітологічних угрупувань різних ландшафтів міста Харкова, Клімов О. В. (2012)
Горбань Н. С. - К вопросу об утилизации осадков сточных вод, Лидо И. Г., Фомин С. С., Бардашевский В. В., Аскретков Д. Н. (2012)
Дмитрієва О. О. - Оцінювання безпеки водокористування з евтрофованих водних об’єктів та оперативний контроль за їх станом методами космічного моніторингу, Кошель А. В., Колдоба І. В., Лисов Б. В., Кошель О. А. (2012)
Макаровский Е. Л. - Методика оценки ветрового энергетического потенциала, Зиныч В. О. (2012)
Гайдріх І. М. - Водно-болотні комплекси Харківської області, Клімов О. В., Клімов Д. О. (2012)
Васенко О. Г. - Гідрохімічні чинники впливу на процеси евтрофування вод української частини дельти Дунаю, Юрченко Л. Л., Бобонець М. С. (2012)
Информация о региональной Евразийской научной конференции Европейской ассоциации урологии (ЕАУ) 2013 года (2012)
Сакало В. С. - Європейський міждисциплінарний онкологічний конгрес, Яковлев П. Г. (2012)
Горпинченко И. И. - Лечение пациентов с симптомами нижних мочевых путей и с эректильной дисфункцией (2012)
Пасєчніков С. П. - Прогнозування ефективності консервативного лікування пацієнтів із гострою затримкою сечі, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Сайдакова Н. О., Попов В. О., Клименко Я. М. (2012)
Трет’яков М. С. - Досвід використання Флузамеду в лікуванні кандидозного баланіту та баланопоститу, Ковальчук В. П., Трет’якова С. А. (2012)
Велиев Е. И. - Ингибиторы 5-альфа-редуктазы в современной урологической практике, Охриц В. Е. (2012)
Кочарян Г. С. - Визуальные и феромонные стимулы и их влияние на сексуальную сферу человека: дискуссия (2012)
Стусь В. П. - Использование Турусола при трансуретральной резекции опухолей предстательной железы и мочевого пузыря, Осенний И. А. (2012)
Литвинецъ Є. А. - Гінкго білоба: фармакологічні та лікувальні властивості, Bінтонів О. Р. (2012)
Литвинець Є. А. - Лікування чоловіків з екскреторно-токсичним безпліддям, зумовленим хламідійною інфекцією (2012)
Полион Ю. Н. - Опыт применения Дистрептазы в лечении мужского бесплодия (2012)
Куцарев И. П. - Что важно в установлении диагноза рака предстательной железы? (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Зиман для коррекции метаболизма половых гормонов при лечении вторичного гипогонадизма у мужчин, Гурженко Ю. Н., Квач Н. Д. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование ПРОСПЕКТ ІІ (ПРОСтамол: ПЕрспективы Комбинированной Терапии) при ДГПЖ, Гурженко Ю. Н., Клименко П. М., Шуляк А. В., Спиридоненко В. В. (2012)
Спиридоненко В. В. - Эффективность препарата Фитоуролит в терапии уролитиаза, Гонцов Ю. В., Пепенин В. Р. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование клинической эффективности комплексного лечения пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов с использованием препаратов Правенор™ и Омикс, Гурженко Ю. Н., Бойко А. И., Гусейнов Э. Ф. (2012)
Лесовой В. Н. - Опыт применения препарата Flavia™ у больных после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии камней почек и мочеточников, Савенков В. И., Колупаев С. М. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Ломадей в комплексном лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов, Бойко А. И., Когут Ю. Я., Красовский В. М. (2012)
Дыкан И. Н. - Диагностика и дифференциальная диагностика мелких образований почки, роль мультиспиральной компьютерной томографии, Степаненко Н. А., Хоревин А. В., Шевчук А. О. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности применения иммунотропного препарата Лавомакс в лечении больных с фибропластической индурацией полового члена, Мельников О. Ф., Гурженко Ю. Н. (2012)
Базалицька С. В. - Імуногістохімічне визначення порушень сперматогенезу у чоловіків із забруднених радіонуклідами регіонів, Нікітін О. Д. (2012)
Ворник Б. М. - Транссексуализм – клинико-психологические и социальные аспекты (2012)
Гурженко Ю. Н. - Современный взгляд на проблему эректильной дисфункции (2012)
Канн И. Ю. - Эректильные дисфункции в клинике соматоформных расстройств, Ягубов М. И., Кибрик Н. Д. (2012)
Сорока В. В. - Психологічні прояви сексуальної дисфункції у чоловіків із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2012)
Квач М. Д. - Психологічні розлади у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози (2012)
Курило В. А. - Сочетанная телесноориентированная психотерапия и акупунктура психогенных расстройств у мужчин с семейной дезадаптацией (2012)
Литвинець Є. А. - Синдром незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ): дослідження ефективності та безпечності застосування препарату Гентос форте у лікуванні хворих, Лесін А. І., Антонів Р. Р., Бабелюк В. А., Бабелюк Р. В. (2012)
Клименко П. М. - Оценка эффективности и переносимости препарата Канефрон®Н у пациентов после трансуретральной резекции предстательной железы, Соболева Е. В., Богданов С. Г., Осипов Ю. А., Чемоданов С. Г. (2012)
Калініна Н. Я. - Застосування тамсулозину та толтеродину в терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози I–II стадії, Волицька Н. В., Шомченко С. В., Українець Е. П. (2012)
Литвинець Є. А. - Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у разі патології сечовидільної системи, доцільність використання біофлавоноїдів у комплексному лікуванні, Гоцуляк Я. В. (2012)
Возіанов С. О. - Роль ургентної черезшкірної пункційної нефростомії в лікуванні хворих з повною обструкцією верхніх сечових шляхів та нирковою недостатністю, Горзов А. А., Погорєлова Н. М., Ладнюк Р. Є., Кравченко М. І. (2012)
Прийма О. Б. - Застосування препарату Дипрофол при "малих" урологічних втручаннях, Діденко Р. П., Рибак В. В. (2012)
Горпинченко И. И. - Применение препарата Простамед в комплексном лечении больных с экскреторно-токсическим бесплодием, Гурженко Ю. Н. (2012)
Кирилюк М. Л. - Краниофарингиома и вторичный гипогонадизм (2012)
Головко С. В. - Порівняльна характеристика результатів застосування фотоселективної вапоризації передміхурової залози (HPS-laser 120W) та трансуретральної резекції передміхурової залози в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ранні терміни спостереження) (2012)
Миланов Н. О. - Микрохирургическая аутотрансплантация комплексов реваскуляризируемых тканей в решении проблемных ситуаций при реконструкции нижних мочевыводящих путей, Адамян Р. Т., Истранов А. Л. (2012)
Книгавко А. В. - Влияние Ureaplasma urealitycum и Gardnerella vaginalis на мужскую фертильность и частоту спонтанных беременностей (2012)
Гарафонова О. І. - Розвиток підприємств легкої промисловості малого та середнього бізнесу в Україні (2015)
Бугас Н. В. - Експортний потенціал у системі зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства, Пилипенко Ю. А. (2015)
Денисенко М. П. - Формування державної конкурентної політики України в умовах євроінтеграції, Манько А. В. (2015)
Кухленко О. В. - Ефективність використання лізингу в інвестиційній діяльності (2015)
Цеслів О. В. - Економіко-математичне моделювання розподілу інвестицій по часу, Зобов О. С. (2015)
Шіковець К. О. - Бізнес-аналіз розвитку ринку питної води, Чепіль Є. Л. (2015)
Яренко А. В. - Обґрунтування та моделювання вибору оптимальних каналів розподілу посередницьких підприємств, Коломієць Г. І. (2015)
Грищенко І. М. - Дослідження практики матеріального забезпечення і підвищення суспільного статусу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2015)
Іванова З. О. - Стратегічне управління підприємствами туристичної галузі (2015)
Матюха М. М. - Організаційні аспекти обліку розрахунків за виплатами працівникам в умовах застосування МСФЗ, Трикоза О. М. (2015)
Геселева Н. В. - Огляд ринку юридичних послуг в Україні, Подольна В. В., Слободяник В. О. (2015)
Тівецька А. В. - Удосконалення системи управління персоналом організації з врахуванням вимог міжнародних стандартів ISO, Невмержицька С. М. (2015)
Шацька З. Я. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах на засадах системно-ситуаційного підходу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Колот А. М. - Економічно активна людина новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів, Кравчук О. І. (2015)
Бандур С. І. - Теоретико-методологічні імперативи державного регулювання ринку праці в контексті реформування економіки України, Ковенська О. А. (2015)
Ільїч Л. М. - Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні (2015)
Махсма М. Б. - Бідність сільського населення як перешкода його продуктивної зайнятості (2015)
Глеєва О. М. - Нормативно-правове забезпечення зайнятості молоді в національному господарстві: досвід і проблеми (2015)
Навроцька І. І. - Механізми державного регулювання ринку праці: європейський досвід (2015)
Грищенко І. М. - Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці, Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. (2015)
Дударьов В. В. - Державно-громадська взаємодія як основа соціального партнерства в управлінні системою соціального обслуговування клієнтів служби зайнятості на регіональному рівні (2015)
Федоренко Н. І. - Молоді фахівці на ринку праці: особливості відбору персоналу (2015)
Ортікова Н. В. - Соціально-психологічні чинники молодіжного безробіття у сучасних дослідженнях (2015)
Зоська Я. В. - Соціальна анімація як соціальна технологія сприяння реалізації особистісного потенціалу молоді на ринку праці, Яцук Н. В. (2015)
Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці (Матеріали науково-практичної конференції) (2015)
Мілютіна К. Л. - Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності (2015)
Щудло С. А. - Порівняльний аналіз професійних планів випускників шкіл на території пограниччя України та Польщі (2015)
Вірченко А. А. - Особливості впливу активної та пасивної політики зайнятості на рівень безробіття в країнах ЄС (2015)
Масло С. В. - Соціальні послуги служби зайнятості внутрішньо переміщеним особам (2015)
Міненко В. Л. - Досвід Харківської обласної служби зайнятості у впровадженні сучасних механізмів забезпечення кадрової потреби роботодавців (2015)
Лавриненко Ю. О. - Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України, Балашова Г. С., Бугаєва І. П. (2015)
Господаренко Г. М. - Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами, Лисянський О. Л. (2015)
Черенков А. В. - Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах Північного Степу, Желязков О. І., Козельський О. М. (2015)
Лопушняк В. І. - Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України, Вега Н. І. (2015)
Рожков А. О. - Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень, Чернобай С. В. (2015)
Письменний О. В. - Трансформація сучасних протидефляційних властивостей ґрунтів степу України (2015)
Поспєлова Г. Д. - Хвороби валеріани лікарської (valeriana officinalis l.) та методи їх обмеження (2015)
Гойсюк Л. В. - Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного (2015)
Полторецький С. П. - Урожайність і якість зерна проса залежно від попередника та умов удобрення, Полторецька Н. М. (2015)
Покопцева Л. А. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак, Іванова І. Є. (2015)
Костогриз П. В. - Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту, Крижанівський В. Г. (2015)
Заболотний О. І. - Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс, Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2015)
Максимишина Л. В. - Тяжелые металлы в экосистеме виноградника, винограде и экологическая безопасность винной продукции, Заиченко Л. В., Выставная Ю. Ю., Дрозд Е. Н. (2015)
Щербачук В. М. - Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб (2015)
Лихач В. Я. - Відгодівельні якості помісного молодняку свиней, Лихач А. В., Лагодієнко В. В., Коваль М. А. (2015)
Луговий С. І. - Оцінка генетичної структури різних родин свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК, Кіш С. В. (2015)
Кислинська А. І. - Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період, Калиниченко Г. І. (2015)
Мельник В. О. - Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів, Кравченко О. О., Когут О. С. (2015)
Черненко О. М. - Економічна ефективність використання корів голштинської породи різних типів конституції (2015)
Гроза В. І. - Динаміка яєчної продуктивності перепілок-несучок при використанні наносрібла (2015)
Шебанін В. С. - Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу, Богза В. Г. (2015)
Polyanskiy P. - Order of dependent admittance calculation (2015)
Кошкін Д. Л. - Ієрархічна комп'ютеризована система керування врожайністю теплиці (2015)
Федюшко М. П. - Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація (2015)
Шарейко Д. Ю. - Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями, Білюк І. С., Фоменко А. М., Козаченко А. В. (2015)
Возианов С. А. - Новый взгляд на пато- и морфогенез идиопатической фибропластической индурации полового члена (болезнь Пейрони), Шамраев С. Н., Ермилов С. Г., Шлопов В. Г. (2012)
Суслов В. В. - ТУР-синдром. Решена ли проблема?, Тарабрин О. А. (2012)
Возианов С. А. - Всегда ли показана адреналэктомия при хирургическом лечении злокачественных опухолей почки?, Яковлев П. Г., Мрачковский В. В., Кондратенко А. В., Куранов Ю. Ю., Сакало А. В., Салий П. Н., Сакало В. С. (2012)
Берестенко С. В. - Эффективность антисептика Декасан в комплексном лечении больных с обострением хронического цистита (2012)
Гурженко Ю. Н. - Специфическая иммунотерапия урогенитального микоплазмоза у мужчин с применением препарата Микоплазма-иммун (иммуноглобулин против Mycoplasma hominis Р120 человека жидкий) (2012)
Литвинець Є. А. - Ефективність комбінованої терапії у лікуванні хворих із синдромом незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ), Сандурський О. П., Вінтонів О. Р. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Сорцеф в лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов (2012)
Степанова Н. - Потенціал фітотерапії у лікуванні гіпероксалурії: огляд експериментальних та клінічних досліджень (2012)
Нікітін О. Д. - Ефективність застосування селективних фітомолекулТМ у складі комплексної терапії чоловіків з екскреторно-токсичним безпліддям, зумовленим хронічним простатитом (2012)
Книгавко А. В. - Алгоритм лечения эякуляторных расстройств (2012)
Шамраев С. Н. - Возможности длительной медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2012)
Место левофлоксацина в лечении острых инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы (2012)
Мигов В. Г. - Применение препарата Дексалгин в терапии синдрома хронической тазовой боли (2012)
Бойко А. И. - Опыт применения комбинации препаратов Витапрост® и Витапрост® Форте в лечении больных с хроническим простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко А. Ю., Соснин Н. Д., Попов Д. А., Губарь А. А. (2012)
Кукурекин Ю. В. - Психосоматические проявления во врачебной практике, Бушученко А. Н., Кукурекина Е. Ю., Акулинин В. Н. (2012)
Спиридоненко В. В. - Терапия препаратом Гентос® больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы: эффективность и безопасность, Пепенин В. Р., Пепенин С. В., Зинченко О. В., Вагапова Е. Ю. (2012)
Кричильський Р. А. - Дослідження ефективності засобу Голд Рей при застосуванні у чоловіків з еректильною дисфункцією, Єнікеєва В. М., Шустик Р. П. (2012)
Забиров К. И. - Современные представления о проблеме эпидидимита (2012)
Бушученко А. Н. - Возможности терапии ускоренной эякуляции, Кукурекин Ю. В., Акулинин В. Н. (2012)
Горпинченко И. И. - Анализ осложнений у пациентов, перенесших эндофаллопротезирование, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Сытенко А. М., Рудаков В. А. (2012)
Спиридоненко В. В. - Возможности монотерапии гипофертильности у лиц с хроническим простатовезикулитом (2012)
Гурженко Ю. Н. - Использование гепатотропного препарата Карсил Форте в терапии хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов, Билоголовская В. В., Гармашова Е. В., Зоценко Н. В., Квач Н. Д., Сорока В. В. (2012)
Гладчук Е. А. - Роль препарата Трибестан® в комплексном лечении эректильной дисфункции у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и хроническими обструктивными заболеваниями легких, Грачёв Р. А., Степанов П. И. (2012)
Кочарян Г. С. - Сексуальные дисфункции у больных хроническим простатитом: модели формирования (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Гентос Форте в комплексном лечении больных хроническим неспецифическим уретропростатитом, Гурженко Ю. Н. (2012)
Кукурекин Ю. В. - К вопросу о воздействии психосоматических заболеваний на сексуальное здоровье. Психологическая помощь, Тарапура Е. Ю., Кукурекина Е. Ю. (2012)
Лісовий В. М. - Наш досвід корекції еректильної дисфункції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що перебувають на перитонеальному діалізі, Андон’єва Н. М., Аркатов А. В., Лісова Г. В. (2012)
Квач Н. Д. - Эффективность и безопасность применения фитопрепарата Вука Вука® в лечении эректильной дисфункции, Козлов В. В., Перебейнос Н. Н., Витренко А. В., Мацак А. Г. (2012)
Соболєва О. В. - Особливості еректильної дисфункції у хворих із порушеннями мозкового кровообігу на тлі артеріальної гіпертензії (2012)
Маркова М. В. - Методологічні аспекти дослідження життєдіяльності одностатевих партнерських пар, Габрель Р. Т. (2012)
Бондаренко Ю. М. - Використання фінастериду у хворих на гіперплазію передміхурової залози в поєднанні з простатичною інтраепітеліальною неоплазією, Рудаков В. О., Недєльчев В. С., Гуц Р. В, Барсук А. П., Гармашова О. В. (2012)
Никитин О. Д. - Эффективность использования ломефлоксацина в лечении больных острым неосложненным пиелонефритом (2012)
Ухаль М. И. - Дооперационная антибактериальная профилактика инфекционных осложнений при оперативном лечении больных с гиперплазией предстательной железы, осложненной хроническим простатитом и циститом, Ухаль Е. М. (2012)
Черненко Д. В. - Шляхи покращання довготривалої функції дренажів при зовнішньому та внутрішньому дренуванні нирок у хворих з обструктивними нефропатіями, Черненко В. В., Клюс А. Л., Шило В. Н. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Исследование эффективности cелективных фитомолекул Афлазин™ в комплексном лечении больных острым циститом, Заричанская К. В., Гурженко Е. Ю., Бойко А. И., Гурженко А. Ю. (2012)
Горпинченко И. И. - Препарат Аденорм в терапевтической коррекции симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Корниенко А. М., Романюк М. Г., Нуриманов К. Р., Аксенов П. В. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности комплексного препарата Ликопрофит в лечении больных с экскреторно-токсическим бесплодием, Гурженко Ю. Н. (2012)
Бондаренко В. А. - Функциональное состояние системы гипофиз–гонады при бесплодии у мужчин, больных первичным гипотиреозом, Спивак Ж. С., Минухин А. С. (2012)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості Chlamydia trachomatis на перебіг раннього післяопераційного періоду у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С., Литвиненко Р. А. (2012)
Махамад Л. И. - Оптимизация терапии хронического трихомонадного простатовезикулита с помощью ректального ионофореза орнидазола и прогноз фертильности (2012)
Строй О. О. - Роль емболізації ниркових артерій у лікуванні раку нирки, Грицина Ю. Р., Банира О. Б., Лукавецький Н. О., Шуляк О. В. (2012)
Рясный А. В. - Наш опыт лечения артериогенной эректильной дисфункции, Тучин Д. Ф. (2012)
Вербовий П. П. - Психологічні особливості безплідних чоловіків в аспекті розроблення системи їхнього медико-психологічного супроводу (2012)
Кришталь Є. В. - Обґрунтування необхідності вивчення проблеми порушення сексуального здоров’я та подружньої взаємодії при ендометріозі у жінок, Чистова О. О. (2012)
Возианов С. А. - Фибропластическая индурация полового члена – локальный дизэмбриогенетический неагрессивный фиброматоз?, Шамраев С. Н., Шлопов В. Г., Бабюк И. А., Ермилов С. Г. (2012)
Квятковська Т. О. - Дослідження потоку сечі у хворих на хронічний простатит та склероз передміхурової залози, Квятковський Є. А., Квятковський О. Є. (2012)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості Trichomonas vaginalis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Глєбов А. С., Грицай В. С., Литвиненко Р. А., Шаповаленко Я. О. (2012)
Пасєчніков С. П. - Зв’язок інфікованості Ureaplasma urealyticum з особливостями клінічного перебігу захворювання та виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С., Шаповаленко Я. О. (2012)
Руденко А. В. - Показатели местного иммунитета у женщин с острым пиелонефритом и сопутствующим воспалительным процессом половых органов, Корнилина Е. М., Кругликов В. Т., Митченко Н. В. (2012)
Тучин Д. Ф. - Психотерапия виргогамии, Асмолов Ю. Г. (2012)
Каплун В. В. - Аналіз методів оптимізації мікроенергетичних систем (MicroGrid) на основі джерел розподіленої генерації, Кравченко О. П., Василенко В. В., Макаревич С. С., Каплун Р. В. (2015)
Березін Л. М. - Експлуатаційні спостереження як інструмент дослідження надійності обладнання, Ковальов Ю. А. (2015)
Піпа Б. Ф. - Ефективність використання роликових компенсаторів осьових сил косозубих передач, Ковальов Ю. А. (2015)
Піпа Б. Ф. - Удосконалення методу аналітичного проектування раціональних профілів клинів в’язальних машин, Плешко С. А., Ковальов Ю. А. (2015)
Піпа Б. Ф. - Ефективність використання відцентрової фрикційної муфти в приводі рукавичного автомата, Чабан О. В., Ковальов Ю. А. (2015)
Піпа Б. Ф. - До аналізу впливу параметрів в’язальної машини на величину динамічних навантажень, що виникають під час пуску, Чабан В. В., Музичишин С. В. (2015)
Дворжак В. М. - Експериментальне визначення маса-інерційних параметрів рухомих триповодкових ланок механізмів технологічних машин, Орловський Б. В. (2015)
Лазарева Д. В. - Экспериментальные исследования асимметричных крупногабаритных рам, Потапенко А. И., Сурьянинов Н. Г. (2015)
Сурьянинов Н. Г. - Применение матриц перехода в краевых задачах расчета тонкостенных стержней, Потапенко А. И. (2015)
Гавриш А. П. - Особливості високошвидкісного шліфування композитних деталей тертя машино-технологічних комплексів, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Хлус О. С. (2015)
Чабан В. В. - Метод вимірювання деформації в`язального полотна, зумовленої відтяжкою та накатуванням, Кизимчук О. П., Коробченко Є. О. (2015)
Галавська Л. Є. - Використання комп’ютерних тривимірних геометричних моделей петельної структури трикотажу у віртуальних експериментах, Єліна Т. В. (2015)
Колосніченко О. В. - Дослідження теплозахисних властивостей пакетів для створення спецодягу гармонійних форм, Полька Т. О., Остапенко Н. В. (2015)
Єліна Т. В. - Автоматизоване проектування елементів конструкції трикотажного одягу (2015)
Водзінська О. І. - Розробка класифікації чинників, що визначають здатність матеріалів до спрасування (2015)
Щуцька Г. В. - Розробка післяопераційного взуття для хворих після операцій на нижніх кінцівках, Супрун Н. П., Пономаренко Т. В. (2015)
Смачило О. В. - Оптимізація технологій емульсійного знежирення та знежирення-вибілювання хутра, Касьян Е. Є. (2015)
Луцкер Т. В. - Теоретичне обґрунтування фізичної моделі процесу визначення теплового опору з підвищеною точністю вимірювань, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Винничук М. С. (2015)
Слізков А. М. - Особливості системи прогнозування властивостей тканин технічного призначення, Зайц Т. В., Пилипенко Ю. М., Демківська Т. І. (2015)
Дзикович Т. А. - Дослідження особливостей формування структур трикотажу перехресних переплетень (2015)
Первая Н. В. - Дослідження функціонального стану людини при використані профілактичних устілок з наповнювачами рослинного походження, Бондаренко М. В. (2015)
Овчарек В. Є. - Виставковий дизайн: визначення, структура, сфера застосування, Омельченко Г. В. (2015)
Гаркіна А. І. - Перспективні тенденції застосування кольору в рамках конструктивно-функціональної проблематики дизайну, Чернявський К. В. (2015)
Кожушко Р. Ю. - Дослідження захисних властивостей спеціального одягу для захисту від рентгенівського випромінювання ї моди (2015)
Струмінська Т. В. - Метод пошуку творчих рішень, як засіб створення нових дизайн-об’єктів, Прасол С. І. (2015)
Чупріна Н. В. - Еклектика як формуючий принцип створення нових моделей одягу у сучасній індустрії моди, Яценко Н. В. (2015)
Зенкін А. С. - Визначення рівня якості поліграфічної продукції від споживчих властивостей паперу, Бобрусь О. В. (2015)
Василенко І. Ю. - Оцінка якості клейових циліндричних з'єднань з урахуванням впливу мікропрофілю поверхонь деталей, Зенкін А. С. (2015)
Зенкін М. А. - Удосконалення контролю якості легкового автомобіля на основних етапах його життєвого циклу, Киричок Д. С., Корнієвський О. О. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Актуальные научные проблемы оценки качества промышленной продукции, Федин С. С., Лыстюк Т. И. (2015)
Зенкін А. С. - Розроблення принципів і підходів до контролю якості процесу інструментального забезпечення на прикладі машинобудівного виробництва, Овчаренко О. В. (2015)
Слізков А. М. - Проблеми екологічної сертифікації продукції текстильної та легкої промисловості і шляхи їх вирішення, Упірова Н. І. (2015)
Зенкін М. А. - Комплексна оцінка якості систем захисту програмного забезпечення, Федорчук Д. І. (2015)
Хімічева Г. І. - Сучасні тенденції нормативно-правового забезпечення продукції органічного походження, Сокотун Ж. В. (2015)
Алєксєєв О. М. - Значущість і складність тестових завдань під час оцінювання діяльності викладачів ВНЗ, Коновалова Н. А., Лозова К. А., Трофименко П. Є. (2015)
Євстаф’єва Є. О. - Технічне регулювання експорту окремих видів насосів в країни Європейського Союзу, Дядюра К. О. (2015)
Гараніна О. О. - Фарбування функціоналізованих поліакри-лонітрильних волокнистих матеріалів за гетерокоагуляційним механізмом, Панасюк І. В., Романкевич Я. О., Кравченко Я. Ю. (2015)
Кодиров Т. Ж. - Термоокислительная деструкция кож наполненный новым модифицированным аминоальдегидным олигомером, Содиков Н. А., Муродов Т. Б. (2015)
Редько Я. В. - Дослідження можливості синтезу наночастинок in situ для створення нанокомпозиційного текстильного матеріалу, Романкевич Я. О., Чвертка Т. А., Таран А. О. (2015)
Сова Н. В. - Структурні зміни в сумішах поліетилентерефталат / полікарбонат, Савченко Б. М., Пахаренко В. О. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Научно-практическая конференция сексопатологов, андрологов и урологов Украины "Фармакотерапия в сексопатологии, андрологии и урологии", Ромащенко О. В., Нуриманов К. Р. (2012)
Kaplan S. A. - Использование антимускариновых препаратов для лечения симптомов нижних мочевых путей у мужчин: систематический обзор, Roehrborn C. G., Abrams P., Chapple C. R., Bavendam T., Guan Z. (2012)
Лесовой В. Н. - Есть ли альтернатива фармакотерапии при андрогенном дефиците?, Антонян И. М., Кешишян С. А. (2012)
Зайцев В. І. - Протокол діагностики та лікування хронічного простатиту Європейської асоціації урологів 2012 та українські реалії – де істина? (2012)
Литвинець Є. А. - Дослідження клінічної ефективності та безпечності застосування препаратів Левобакс та Лекран у комплексному лікуванні хворих на урогенітальний хламідіоз та мікст-інфекції, Литвинець В. Є. (2012)
Гурженко Ю. М. - Використання аюрведичної композиції препаратів Бангшіл і Фортеж при інфекціях сечових шляхів (системний огляд) (2012)
Шамраєв С. М. - Хвороба Пейроні: сучасний стан проблеми (огляд літератури), Єрмілов С. Г. (2012)
Когут В. В. - Можливості використання фіброскопічної техніки в лікуванні пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Джуран Б. В., Гайсенюк Ф. З., Бойко А. І. (2012)
Ухаль М. И. - Современный подход к сочетанной антибактериальной терапии в стартовом эмпирическом лечении острых осложненных инфекций мочеполовых органов, Лунга Ю. Н., Ухаль О. М. (2012)
Нешков Н. С. - Некоторые вопросы гомилетики в практике врачевания пациентов с заболеваниями половых органов (советы практикующему врачу), Кукурекин Ю. В., Панина Н. Н. (2012)
Спиридоненко В. В. - Медикаментозная терапия у лиц с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в послеоперационном периоде, Пепенин В. Р., Пепенин С. В., Гонцов Ю. В., Зинченко О. В., Вагапова Е. Ю. (2012)
Ворник Б. М. - Сексуальность и репродуктивность мужчин в Украине: социально-клинические параллели (2012)
Горпинченко И. И. - Применение диетической добавки Андропауэр у пациентов с эректильной дисфункцией, Нуриманов К. Р. (2012)
Горпинченко И. И. - Результаты применения экстракта якорцов стелющихся у мужчин с метаболическим синдромом, осложненным эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В., Гурженко А. Ю. (2012)
Кочарян Г. С. - Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа и интракавернозные инъекции вазоактивных препаратов в терапии преждевременной эякуляции (2012)
Горпинченко И. И. - Изучение клинической эффективности препарата Мирамистин® в сравнении с препаратами Бетадин и Хлоргексидин биглюконат в комплексном лечении больных хроническим уретритом и уретропростатитом, Гурженко Ю. Н. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности препарата Гентос Форте в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2012)
Банира О. Б. - Рослинний препарат Канефрон® Н у лікуванні пацієнтів з бактеріальним циститом, що виник після ендоскопічних операцій, Шуляк О. В. (2012)
Горпинченко И. И. - Длительный опыт использования препарата Простакер в терапии мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, сопровождающейся синдромом нижних мочевых путей, Гурженко Ю. Н., Клименко П. М. (2012)
Бойко А. І. - Дослідження ефективності комплексного лікування докам’яного та кам’яного нефролітіазу єдиної здорової нирки з використанням препарату FLAVIA™, Гурженко А. Ю. (2012)
Горпинченко И. И. - Исследование клинической эффективности комплексного препарата Ципролет А в лечении микст-инфекции урогенитальной сферы у мужчин, Гурженко Ю. Н. (2012)
Онищенко С. М. - Віддаленні результати оперативного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності, Слонецький Б. І., Іванько О. В. (2012)
Тамм Т. И. - Местное лечение операционных ран у больных острым парапроктитом препаратом Дистрептаза, Даценко А. Б., Бабец Е. Ю., Даценко Е. Г. (2012)
Горпинченко И. И. - Оценка качественных показателей эякулята у пациентов с бесплодием, Никитин О. Д., Базалицкая С. В., Гонтарь Ю. В., Ильин И. Е. (2012)
Цветкова П. - Цитогенетическое исследование эякулята при мужском бесплодии, Бабюк И., Иванова С., Илиева И. (2012)
Костєв Ф. І. - Стан репродуктивної функції хворих із розширенням вен сім’яного канатика, Чистяков Р. Б., Богацький С. В., Руденко О. В. (2012)
Имшинецкая Л. П. - Гормонотерапия в комплексном лечении мужского бесплодия, Нуриманов К. Р., Добровольская Л. И. (2012)
Джуран Б. В. - Лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози за допомогою діодного лазера Medilas D UroBeam. Досвід перших 100 операцій, Когут В. В., Савощенко С. І., Гайсенюк Ф. З., Бойко А. І. (2012)
Переверзев А. С. - Оптимизация медикаментозного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы препаратом Витапрост-форте (2012)
Ромащенко О. В. - Сексуальная гармония у женщин в пременопаузе, Мельников С. Н., Коваль С. Б., Билоголовская В. В., Ященко Л. Б., Щербак М. А. (2012)
Лесовой В. Н. - Хирургическая коррекция врожденных девиаций полового члена, Аркатов А. В., Панасовский Н. Л. (2012)
Чугунов В. В. - "Мужское здоровье" как метадисциплинарная проблема (денотация, дискурс, структура), Заседа Ю. И. (2012)
Горпинченко И. И. - Оценка эффективности использования комплексного препарата Зиман при эректильной дисфункции у больных ожирением 1–2-й степени, Гурженко Ю. Н., Гурженко А. Ю. (2012)
Горпинченко И. И. - Клиническая эффективность препарата Гексикон в комплексном лечении больных хроническим уретритом и уретропростатитом, Гурженко Ю. Н., Бойко А. И., Гурженко А. Ю. (2012)
Мавров Г. И. - Влияние инфекций, передающихся половым путем, на сексуальное и репродуктивное здоровье, Нагорный А. Е., Осинская Т. В. (2012)
Рясный А. В. - Наш опыт лечения артериогенной эректильной дисфункции, Тучин Д. Ф. (2012)
Криворутченко Ю. Л. - Микробициды для профилактики ВИЧ-инфекции, Андроновская И. Б. (2012)
Шахраманян В. А. - Некоторые результаты исследования роли полового воспитания в генезе сексуальных расстройств, Акопян А. Э. (2012)
Сакало В. С. - Сексуальні розлади у хворих із несеміномними герміногенними пухлинами яєчка після лікування, Бондаренко Ю. М., Сакало А. В., Хіміч І. І., Кропельницький В. А. (2012)
Драннік Г. М. - Ефекти трансформувального фактора росту-b еякуляту на показники патоспермії у хворих із хронічним абактеріальним простатитом, ускладненим екскреторно-токсичним безпліддям, Горпинченко І. І., Порошина Т. В., Добровольська Л. І., Нуріманов К. Р., Калініна Н. А., Савченко В. С. (2012)
Костев Ф. И. - Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы, Бахчиев Р. В., Вербицкая Т. Г. (2012)
Кукурекин Ю. В. - Модель конечных результатов лечения пациентов с эректильной дисфункцией, Акулинин В. Н., Бушученко А. Н. (2012)
Квятковский Е. А. - Объективизация нарушений уродинамики у больных с хроническим простатитом с использованием урофлоуметрии в сопоставлении с данными ультразвукового исследования, Квятковская Т. А., Квятковский А. Е. (2012)
Чеканов С. Л. - Сексуальная реабилитация пациентов с хроническим бактериальным простатитом, Швец В. Д. (2012)
Костєв Ф. І. - Корекція функціональних порушень сечового міхура з урахуванням вегетативної регуляції, Дехтяр Ю. М. (2012)
Воробець Д. З. - Гістологічна картина біоптату яєчок і рівень статевих гормонів у хворих з аспермією/азооспермією, Поспішіль Ю. О., Марухняк Р. В., Воробець М. З. (2012)
Туренко И. А. - Наш опыт лечения гиперактивного мочевого пузыря у детей, Бухмин А. В. (2012)
Маркова М. В. - До проблеми концептуалізації сексуальної аддикції (2012)
Турчина С. І. - Перебіг пубертатного періоду у хлопців, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Плехова О. І., Косовцова Г. В. (2012)
"Расстройства эякуляции и их лечение" (2012)
Памяти профессора Сергея Тихоновича Агаркова (2012)
Шаповалов Ю. І. - Про точність оцінки стійкості лінійних параметричних кіл частотним символьним методом, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2015)
Мрачковский О. Д. - Аналіз спектра складного радіолокаційного сигналу з бінарною фазовою маніпуляцією послідовністю Касамі, Шмаков О. М. (2015)
Павлов О. І. - Нормалізація QAM сигналу за результатами його демодуляції з мінімізацією похибки за Калманом, Захарченко О. С. (2015)
Гончаров А. В. - Усічена оцінка параметрів адитивної суміші радіосиналу та ексцесної негаусівської завади, Уманець В. М. (2015)
Рибін О. І. - Класифікація двовимірних образів з використанням нормалізації за рівнем, Літвінцев С. М., Сушко І. О., Пелевін С. О. (2015)
Trubin Trubin - Coupling coefficients of the disk dielectric microresonators with whispering gallery modes, A. A. (2015)
Назарько А. І. - Вхідні імпедансні характеристики мікросмужкових структур, Водолазька М. В., Біденко П. С., Нелін Є. А. (2015)
Неуймин А. С. - Алгоритм адаптивного многоальтернативного последовательного обнаружения траектории цели с использованием решающих статистик отметок и отбрасыванием неудачных гипотез, Мешков С. И., Жук С. Я. (2015)
Бойко Ю. М. - Підвищення завадостійкості блоків оброблення сигналів засобів телекомунікацій на основі модифікованих схем синхронізації (2015)
Ткачук Р. А. - Оценивание риска нейротоксикации с помощью электроретинографии, Яворский Б. И., Яненко О. П. (2015)
Шайко-Шайковский А. Г. - Аппаратура и методика дистанционного бесконтактного измерения радиационных тепловых потоков, Белов М. Е., Олексюк И. С., Василов В. В., Ленник Д. К., Шваб Н. Н. (2015)
Щербина Д. А. - Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини, Яворська Є. Б. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Отчет о научно-практической конференции с международным участием "Урология и нефрология: вчера, сегодня, завтра. . . " (2012)
Гурженко Ю. Н. - 15-й ежегодный Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Ромащенко О. В., Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Романюк М. Г., Корниенко А. М., Сытенко Сытенко (2012)
Горпинченко И. И. - Мужчина в ХХІ веке. Сексологические и андрологические аспекты (2012)
Шамраев С. Н. - Современные противоречия оценки состояния эякулята у мужчин, Рутинский А. И., Бабюк И. А., Цветкова П. Д. (2012)
Ухаль Е. М. - Диагностика и обоснование методов оперативного лечения кистозных опухолевых образованиях почек, Кваша А. Н., Ухаль М. И. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Новые возможности терапии экскреторно-токсического бесплодия с использованием препаратов на основе маточного молочка (2012)
Потапов А. Л. - Роль С-реактивного протеина в прогнозировании результатов лечения рака почки (Обзор литературы), Бабанин А. А., Клименко П. М., Соболева Е. В., Геворкян Р. Р., Семенов О. В. (2012)
Пасєчніков С. П. - Результати лазерної вапоризації передміхурової залози діодним лазером "Dornier Medilas D UroBeam", Журавчак А. З., Дячук М. Д. (2012)
Спиридоненко В. В. - Эффективность фитотерапии при хроническом простатите, Налетова И. М. (2012)
Ткаченко М. М. - Ефективність використання Еспумізану при підготовці хворих до рентгенологічних досліджень сечової системи, Морозова Н. Л., Герасименко Л. Ф., Устименко Л. В. (2012)
Кулаков Ю. А. - Опыт применения антиадгезивной терапии с целью лечения хронического цистита в условиях урологического отделения г. Евпатории (2012)
Харченко Н. В. - Роль диетического питания и фитотерапии в профилактике и лечении мочекаменной болезни, Анохина Г. А., Лопух И. Я., Бойко А. И. (2012)
Тонковцева В. В. - Влияние эфирного масла кедра и психорелаксирующей программы на психофизиологическое состояние человека, Вагина Е. В., Ярош А. М., Любарский А. В. (2012)
Герасун Б. А. - Криоглобулинемия и олигозооспермия, Копец Р. А. (2012)
Корниенко А. М. - Современные требования к послеоперационному обезболиванию в хирургической андрологии и поиск методов адекватного решения проблемы, Романюк М. Г. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Использование препарата ВУКА ВУКА для лечения эректильной дисфункции у мужчин, Квач Н. Д., Гурженко А. Ю. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Эффективность препарата Леволет у больных хроническим неспецифическим уретропростатитом (2012)
Кочарян Г. С. - Состояние половых функций у рабочих, контактирующих с локальной вибрацией, которые не страдают вибрационной болезнью (2012)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності застосування комбінованого препарату Правенор® у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит, Сандурський О. П. (2012)
Горпинченко И. И. - Ударно-волновая терапия больных хроническим калькулезным простатитом, Мигов В. Г. (2012)
Кочарян Г. С. - Феномен женской эякуляции (2012)
Зайцев В. И. - Особенности интерпретации показателей простатоспецифического антигена на фоне терапии ингибиторами 5a-редуктазы (2012)
Горпинченко И. И. - Опыт использования препарата Простакер в терапии мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н. (2012)
Ухаль М. И. - Профилактика солевой окклюзии почечных дренажей и персистирующей катетер-обусловленной инфекции в почках и мочевых путях, Ухаль О. М. (2012)
Максимов В. А. - Применение тамсулозина в комплексном лечении пациентов с мочекаменной болезнью, Ходырева Л. А., Мудрая И. С., Москаленко С. А., Мартов А. Г., Ступак Н. В., Фахрединов Г. А., Голованов С. А. (2012)
Горпинченко И. И. - Ступенчатая терапия дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Никитин О. Д., Байло В. Д. (2012)
Черненко Д. В. - Ефективність комплексного лікування хворих після видалення каменя сечоводу з використанням БАД "Проліт", Черненко В. В., Шило В. М. (2012)
Cпиридоненко В. В. - Терапия папилломавирусных поражений половых органов у мужчин, Хомутов Д. В., Арсиенко Л. С. (2012)
Клименко П. М. - Применение препарата Протефлазид® для лечения больных с урогенитальным герпесом, Гурженко Ю. Н., Лукман И. М., Чабанов В. А. (2012)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения комбинированной терапии препаратами Флоксиум и Орнизол в комплексном лечении больных с экскреторно-токсическим бесплодием, Спиридоненко В. В., Лукман И. М. (2012)
Горпинченко І. І. - Чоловіче безпліддя в Україні: статистика та тенденції, Нуріманов К. Р., Сайдакова Н. О., Кононова Г. Є., Онисків О. О. (2012)
Базалицька С. В. - Особливості стану гематотестикулярного бар’єра при різних формах чоловічої неплідності (2012)
Ворник Б. М. - Психологические аспекты бесплодного брака (2012)
Ковальов В. М. - Стратегічні напрями розвитку України, Горшков В. П. (2014)
Якубовський В. В. - Ринкові механізми Кіотського протоколу (2014)
Малащук Д. В. - Перспективи розвитку вітчизняного валютного ринку (2014)
Лавриненко О. В. - Теоретичні дискусії сутності валютної системи (2014)
Лисенок О. В. - Прогнозування фінансової стійкості банківської системи (2014)
Яременко О. М. - Економічна природа платежів за користування природними ресурсами (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління землями водного фонду (2014)
Бондаренко Б. О. - Досвід протидії кризі в банківській системі ЄС (2014)
Брановицький В. В. - Особливості трансформації власності в умовах макроекономічної нестабільності (2014)
Кравченко А. В. - Фактори формування кон’юнктури міжнародних інвестицій та їхній вплив на економіку України, Гвоздь В. С., Мержа Н. В. (2014)
Марченко В. М. - Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку (2014)
Кравченко А. В. - Проблеми залучення кредитних ресурсів на підприємстві (2014)
Козлова A. І. - Стратегічний аналіз можливостей формування в Україні інноваційної економіки технологічних укладів, Козлова Н. М. (2014)
Точиліна І. В. - Оцінювання ефективності податкових пільг інноваційного спрямування за критерієм обсягів випуску, Чепелєв М. Г., Олександренко Ю. А. (2014)
Артус М. М. - Удосконалення формування тарифної політики в житлово-комунальному господарстві України, Смерека С. Б. (2014)
Коцеруба Н. В. - Організаційно-методологічні засади внутрішнього контролю в системі управління підприємством (2014)
Бодюк А. В. - Економічні об’єкти обчислення надро-фіскального доходу (2014)
Іванова З. О. - Cутність туристичного потенціалу та його роль у розвитку вітчизняного народного господарства (2014)
Климчук А. О. - Машинобудівні підприємства Вінниччини: виробнича та збутова складові оцінки конкурентоспроможності (2014)
Мельник О. В. - Інформаційні аспекти формування прогнозного енергетичного балансу України та напрями їх удосконалення, Слівак А. Є., Дешко А. І., Молчанова І. В. (2014)
Савенко О. Л. - Міжнародний досвід щодо медичного страхування (2014)
Перунов М. М. - Прогнозування величини валової доданої вартості за видом діяльності переробна промисловість (2014)
Міх О. М. - Теоретичні засади управління стратегічними змінами на промислових підприємствах (2014)
Іванець І. В. - Функціонування Державного земельного банку в Україні: проблеми та перспективи, Сігайов А. О. (2014)
Карманов М. В. - Теоретические вопросы построения системы показателей демографической экспансии, Кузин С. И. (2014)
Крамаренко Р. М. - Розвиток креативного міста парадигми світової сучасності (2014)
Крушевський А. В. - Визначення кількісних оцінок фаховості лідерів методом експертних оцінок та ділових ігор, Сазонова Л. І. (2014)
Андрусь О. І. - Мотивація як фактор управління діяльністю персоналу (2014)
Кащенко І. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві, Невмержицька С. М. (2014)
Волобоєва І. О. - Інтелектуальний капітал, фінансизація та глобалізація – чинники, що визначають еволюцію господарської діяльності сучасності (2014)
Mantsurov I. - Statistical analysis of merger and acquisition process in Ukraine, Nesterenko V., Yatsenko A. (2014)
Горєлов А. В. - Композиційні засади програмістської діяльності, Редько І. В., Яганов П. О. (2015)
Чупринка Н. В. - Параметрична модель циклічних групових декоративних елементів на деталях жіночих сумок, Гаркавенко С. С. (2015)
Oborskyi I. L. - The study of the technological parameters of thermal influence for the mating parts with CTMA, Styp-Rekowski M., Matuszewski M. (2015)
Піпа Б. Ф. - Зниження динамічних навантажень приводу рукавичного автомату, Чабан О. В., Музичишин С. В. (2015)
Коробко Д. І. - Вплив домішок та методологія їх визначення в графіті як в активному матеріалі літій-іонних джерел струму, Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Макєєва І. C. (2015)
Сурьянинов Н. Г. - Математическая модель ортотропной пластины на основе метода граничных элементов, Павленко И. В., Шотадзе Г. Б. (2015)
Атоян А. С. - Дослідження вразливостей автоматизованих систем "Розумний будинок", Голубєв Л. П. (2015)
Даценко М. А. - Математична модель коефіцієнта усадки стружки, Антонюк В. С. (2015)
Астістова Т. І. - Особливості концепції та методики викладання курсу "Веб-технології та веб-дизайн" для студентів напрямку підготовки 6.050101"Комп’ютерні науки" (2015)
Здоренко В. Г. - Вибір параметрів привода механізму накатування полотна круглов`язальної машини, Защепкіна Н. М. (2015)
Щербань В. Ю. - Динамічні навантаження рукавичних автоматів та програма для їх розрахунку, Чабан О. В., Піпа Б. Ф. (2015)
Паньок О. В. - Фізико-хімічні та електрохімічні характеристики Li4Ti5O12 отриманого цитратним методом, Косилов В. В., Барсуков В. З. (2015)
Музичишин С. В. - Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень з радіальними плоскими пружинами, Ковальов Ю. А., Піпа Б. Ф. (2015)
Щуцька Г. В. - Дискретна двовимірна модель розтікання вологи в текстильних матеріалах, Супрун Н. П. (2015)
Боброва С. Ю. - Розробка балістичних трикотажних полотен для виготовлення засобів бронезахисту, Галавська Л. Є. (2015)
Качук Д. С. - Оцінка міцності адсорбційного комплексу "Гідрофобізатор – акрилове зв’язуюче – волокно" через енергетичну складову, Міщенко Г. В., Назарова В. В. (2015)
Мойсеєнко С. І. - Удосконалення теплозахисного одягу з утеплювачем комірчастого типу, Нічведа Х. В. (2015)
Боброва С. Ю. - Розробка балістичних трикотажних полотен для виготовлення засобів бронезахисту, Галавська Л. Є. (2015)
Дзикович Т. А. - Трикотаж у сучасному інтер’єрі (2015)
Петрук К. Р. - Дослідження параметрів структури та властивостей основовязаного трикотажу технічного призначення, Литвиненко Н. М. (2015)
Кільницька С. Я. - Розробка уніфікованої конструкції шитих головних уборів зі знімними елементами профілактично-оздоровчого призначення, Березненко С. М., Артеменко Т. П. (2015)
Упірова Н. І. - Шляхи розвитку екологічної сертифікації продукції текстильної та легкої промисловості України, Слізков А. М., Дмитренко Л. А. (2015)
Алєксєєв О. М. - Класифікатор тестових завдань для сертифікаційного іспиту із спеціальностей інженерного профілю, Коновалова Н. А., Мазний Б. В., Трофименко П. Є. (2015)
Артюх Т. М. - Стан системи технічного регулювання одягу спеціального призначення в Україні, Савіцька Л. І. (2015)
Защепкіна Н. М. - Експертна оцінка показників якості лляної тканини, Мусіна Т. А., Чопко К. В. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Методологический аппарат инжиниринга качества промышленной продукции, Василенко Д. А., Федин С. С. (2015)
Хімічева Г. І. - Дослідження нормативно - правового забезпечення оцінки якості туристичної послуги, Михалко А. О. (2015)
Кислинський С. О. - Сучасні тенденції технології одержання та застосування струмопровідних полімерних композицій, Новак Д. С., Березненко Н. М. (2015)
Rezanova V. G. - Mathematical modelling of dispersed phase drop deformation in nano-filled polyner mixture melts, Shchotkina V. I. (2015)
Власенко Н. Є. - Електрохімічний синтез оксидних сполук кобальту, Потаскалов В. А., Тарасенко Н. В., Плаван В. П. (2015)
Коробко Д. І. - Вплив домішок та методологія їх визначення в графіті як в активному матеріалі літій-іонних джерел струму, Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Макєєва І. С. (2015)
Румбешта В. О. - Метод комплексного впливу на біологічний об'єкт ультразвуковим та інфрачервоним випромінюванням, Терещенко М. Ф., Гнатейко О. С., Ляшенко О. Г. (2015)
Чекало О. В. - Проектування асортиментного ряду творчої колекції молодіжного одягу на основі вивчення формоутворення та структури льодовиків, Кудрявцева Н. І., Колосніченко О. В. (2015)
Абраамян А. А. - Визначення принципів біонічного формоутворення в проектуванні сучасних колекцій одягу, Гаракян Н. С., Николаева Т. В. (2015)
Булгакова Т. В. - Особливості формування інтер`єру мистецьких центрів, Золотаревська М. К. (2015)
Косенко Д. Ю. - Учнівські меблі: розвиток, проблеми, тенденції (2015)
Куксюк А. А. - Аналіз та класифікація художньо-конструктивних елементів автентичних зразків українських жіночих вишитих сорочок, Васильєва І. В. (2015)
Петренко М. С. - Принципи формування інтер'єру житла з використанням українських національних мотивів, Булгакова Т. В. (2015)
Сінельниченко Ю. В. - Кольорові особливості візуальних повідомлень в рамках комерційної реклами, Дубрівна А. П. (2015)
Чупріна Н. В. - Розвиток тенденцій ретроспективності в індустрії моди кінця ХХ - початку ХХІ століть, Охріменко Є. А. (2015)
Яремова М. П. - Специфіка впливу шрифтових композицій в рекламі на психофізіологічний стан людини, Чернявський К. В. (2015)
Шахрай Н. І. - Особливості сучасних технологій використання природних елементів у дизайні поліфункціональних громадських інтер’єрів, Яценко І. І. (2015)
Скаканді Ю. Ю. - Дослідження з історії пейзажного жанру в західно-європейському мистецтві (2015)
Антонова В .Ю. - Соціокультурна трансформація буття українського етносу в умовах європейської інтеграції та сучасної глобалізації (2016)
Шумейко О. М. - Особливості впливу самооцінки та образу "Я" політика на вибір стратегії самопрезентації (2016)
Корх О. М. - Становлення ідеї особистого самовладдя в добу античності (2016)
Смотрицкий Е. Ю. - Археология понятия: размышления над книгой Вольфганга Нойзера "Природа и понятие", Шубин В. И. (2016)
Бескаравайный С. С. - Значение биогенетического закона в процессе становления искусственного субъекта (2016)
Капитон О. В. - Гуманитарное знание и трансцендентно-трансцендентальная парадигма в современной картине мира (2016)
Хазиев В. С. - Мировоззренческое основание истин науки и истин искусства, Хазиева Е. В. (2016)
Юрий Хіт-Хол - Подводим итоги (2016)
Шубин В. И. - Рубежи европейской философии образования (2016)
Труфанов С. Н. - История сознания и осознание истории (2016)
Решетніченко А. В. - Гносеологічні механізми управління розвитком правових систем (2016)
Куценко В. Й. - Проблеми людини в економічних теоріях (2016)
Капитон В. П. - Размышления о главном (2016)
Литвинов В. В. - Особенности регистрации предметов бонистики (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2016)
Антонова В. Ю. - Буття українського етносу в умовах збереження духовно-культурної самобутності (2015)
Башкеєва О. М. - "Справедливість" як архетипічна константа ментального простору в період "ментальних революцій" (2015)
Габринец В. А. - О соотношении идеального и материального при проведении информационной политики в государстве (2015)
Коннов О. Ф. - Історія та сьогодення культури вмирання (етапи поховання) (2015)
Коршун Т. С. - Переосмислення функцій держави в умовах сучасної європейської цивілізації (2015)
Шумейко О. М. - До питання про розуміння я-концепції молодих політиків та лідерів молодіжних організацій (2015)
Бескаравайный С. С. - Соотношение неявного и формализованного технического знания в условиях современной НТР (2015)
Стояцька Г. М. - Освітні трансформації та гуманітарні знання: осмислення філософського потенціалу (2015)
Хазиев В. С. - О душе человека замолвите слово..., Хазиева Е. В. (2015)
Чечельницька Г. В. - Психоісторичний дискурс української історії ХІХ ст.: історіографія літературознавчого процесу (2015)
Баранник Л. Б. - Нова парадигма розвитку податкової політики в Україні, Піскова Ж. В. (2015)
Капитон В. П. - Мифологические мышления в повести "Нос" (2015)
Козинець І. І. - Мистецтво аргументації. Форми та засоби процесу переконання (2015)
Вовчок Е. - Характеристики зла (2015)
Про авторів (2015)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2015)
Артус М. М. - Економічна сутність фінансового механізму як засобу реалізації фінансової політики (2014)
Марченко В. М. - Економічні чинники концентрації виробництва в Україні (2014)
Семенченко Н. В. - Глобалізація світових економічних процесів та її вплив на економічну безпеку підприємств України (2014)
Воронкова О. М. - Вплив податків на економічну та інвестиційну діяльність в Україні (2014)
Кривов’яз Є. В. - Відшкодування збитків при нецільовому використанні земель (2014)
Хлівний В. К. - Франчайзинг в економічному розвитку України (2014)
Левін В. І. - Інституційне середовище реалізації реформ у сфері оподаткування малого та середнього бізнесу (2014)
Роздобудько В. В. - Застосування досвіду країн ЄС щодо побудови системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (2014)
Радзієвська С. О. - Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Азії – членами СНД (2014)
Малик І. П. - Інституціональні аспекти державного регулювання корпоративного сектору економіки України (2014)
Єріна А. М. - Боргова ситуація в Україні: статистичний аспект, Ярош К. М. (2014)
Тордія К. Г. - Форми взаємодії у міжнародних компаніях з прямими іноземними інвестиціями, Гончаров Ю. В. (2014)
Стасіневич С. А. - Реформування депозитарного забезпечення функціонування ринку цінних паперів в Україні, Яворська Ю. В. (2014)
Квасова О. П. - Удосконалення корпоративного управління інвестиційною діяльністю банків на фондовому ринку України (2014)
Ляхова О. О. - Тенденції розвитку іпотечного кредитування комерційної нерухомості в Україні, Лаужина Д. М. (2014)
Кухленко О. В. - Формування асортиментної політики підприємств, Салій А. С. (2014)
Перунов М. М. - Економічні методи розробки управлінських рішень лідерами, Гончаров Ю. В. (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Перспективи розвитку підприємництва на селі та роль консалтингу в цьому (2014)
Алексеєнко М. Д. - Проблемні питання розрахунково-касового обслуговування банками клієнтів, Ярова А. В. (2014)
Мікаелян С. Г. - ТНК на світовому ринку високотехнологічної продукції: місце та роль (2014)
Ковальчук І. В. - Тенденції розвитку агрохолдингів в Україні (2014)
Денисенко Л. О. - Система енергетичного менеджменту як основа ефективного управління енергоспоживанням, Малогловець Р. Л. (2014)
Богатирьов І. І. - Фінансова стратегія корпорації: форма та зміст (2014)
Климаш Н. І. - Використання SWOT-аналізу як складової системи попередження фінансової кризи на підприємствах харчової промисловості, Бляшук С. Г. (2014)
Агеєва І. М. - Тенденції та проблеми розвитку ринку біоетанолу в Україні, Юффа В. С. (2014)
Грабовецький Б. Є. - Аналіз тенденції зміни динаміки та прогнозування площі земель, переданих в оренду, Чаплигіна О. В., Козяр Л. В. (2014)
Бодюк А. В. - Механізм обчислення надро-фіскального доходу (2014)
Клименко С. О. - Сучасні процеси організації обліково-аналітичного забезпечення грошових коштів підприємств (2014)
Удовенко Т. С. - Формування ефективної кадрової політики на підприємстві, Невмержицька С. М. (2014)
Сидоренко К. В. - Формування стратегії розвитку конкурентоспроможності провідних світових аеропортів (2014)
Король У. М. - Перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні (2014)
Закрепа А. В. - Діяльність банку в контексті забезпечення економічної безпеки (2014)
Артеменко Д. М. - Особливості застосування окремих методичних підходів при оцінці та переоцінці вартості забезпечення за кредитними операціями банків (2014)
Крамаренко Р. М. - Креативна локалізація столичних міст у світовому просторі (2014)
Батажок С. Г. - Організаційно-фінансові напрями формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку місцевих бюджетів (2014)
Комарова І. Л. - Лізинг як ресурсна складова в організації інвестиційної діяльності підприємств вітчизняного АПК (2014)
Ткаченко Н. Г. - Стратегія розвитку міста: мотивація використання європейського досвіду (2014)
Беседін В. Ф. - Про методичні рекомендації з розрахунку продуктивності праці, Горшкова Н. І., Кожемякіна С. М., Могілат І. М. (2014)
Буковинська М. П. - Основні напрями підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства (2014)
Гордей О. Д. - Удосконалення податкової політики в Україні: соціальний аспект (2014)
Близнюк O. В. - Осoбливoсті oрганізації oбліку oплати праці на вирoбничoму підприємстві (2014)
Невмержицька С. М. - Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом, Петрусенко О. О. (2014)
Панухник Я. Г. - Трансформація poлi упpaвлiння людськими pесуpсaми пiдпpиємствa в муніципальній економічній системі (2014)
Левченко О. М. - Особисті потреби та їхнє місце у процесі відтворення професіонального потенціалу (2014)
Содержание (2013)
Борис О. М. - Сучасні підходи до застосування гепатопротекторів у комплексній терапії урогенітальних мікст-інфекцій, Суменко В. В., Сербенюк А. В., Прядко Н. Г. (2013)
Церемонія нагородження кращих спеціалізованих медичних видань України (2013)
Актуальные вопросы гинекологии: обсуждение в рамках научно-практической конференции "Репродуктивне здоров’я: актуальні питання сьогодення" (2013)
Быть самым лучшим – честь и ответственность (2013)
Яшина Е. Г. - Сложные случаи эндометриоза: от стандартов лечения к индивидуальному подходу (2013)
Юзько О. М. - Стан та перспективи використання допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в Україні, Юзько Т. А., Руденко Н. Г. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Современная точка зрения на синдром поликистозных яичников, Веропотвелян Н. П., Гужевская И.В., Нарытник Т. Т. (2013)
Потапов В. А. - Таргетные механизмы антипролиферативного эффекта растительного препарата Тазалоктм при лейомиоме матки, Польщиков П. И., Финкова Е. П. (2013)
Дизурические расстройства у женщин: эстафету принимают фитопрепараты (2013)
Корнацька А. Г. - Комплексна протизапальна терапія при синдромі втрати вагітності на тлі хронічних запальних процесів статевих органів (огляд), Даниленко О. Г., Трохимович О. В., Новік Л. М., Ракша І. І. (2013)
Дуб Ю. М. - Міжнародний досвід профілактики ВІЛ-інфекції у жіночого населення (аналітичний огляд наукової літератури) (2013)
Потебня Г. П. - Вплив флеботропної терапії на експресію судинного ендотеліального фактора росту, Литвиненко О. О. (2013)
Подольский В. В. - Возможности лечения угрозы прерывания беременности в амбулаторных условиях, Подольский Вл. В., Святая О. П. (2013)
Шаблий Т. П. - Хронический рецидивирующий кандидозный вульвовагинит: инновационные подходы в лечении (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Алгоритмизация диагностики и лечения гнойно- воспалительных заболеваний придатков матки, Страховецкий В. С. (2013)
Муминова Н. Х. - Роль донатора оксида азота в комплексном лечении септических осложнений в акушерстве (2013)
Макаренко М. В. - Вертикальные роды, современный взгляд (по данным родильного дома №5 г. Киева), Говсеев Д. А., Корба А. А. (2013)
Бойко А. И. - Острый цистит у женщин: диагностика и комплексное лечение, Потайчук В. И., Гурженко А. Ю., Гурженко Е. Ю. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Современные подходы к диагностике преэклампсии, Веропотвелян Н. П., Смородская Е. П. (2013)
Нагорная В. Ф. - Диагностика и профилактика манифестных и угрожающих тромботических осложнений после кесарева сечения, Гонта Р. И., Бощенко Т. Г. (2013)
Гайдай Н. В. - Пути профилактики преждевременного разрыва плодных оболочек у беременных с варикозной болезнью (2013)
Гафурова М. Р. - Роль донатора оксида азота в оптимизации показателей фетоплацентарного комплекса у беременных с эпилепсией (2013)
Лежненко С. П. - Психоемоційний стан жінок після використання різних методів хірургічного гемостазу масивних акушерських кровотеч, Голяновський О. В. (2013)
Бакшеев С. Н. - Послеабортные и репродуктивные осложнения у женщин, которым использовали различные методы прерывания беременности в І триместре (2013)
Муминова Н. Х. - Нарушение гепатобилиарной системы при гнойно-септических состояниях в акушерстве (2013)
Манжула Л. В. - Влияние лечения варикозной болезни во время беременности и после родов на акушерские и перинатальные исходы родоразрешения (2013)
Колесник А. В. - Морфологические особенности сочетанной патологии матки у женщин репродуктивного возраста (2013)
Камоева С. В. - Оптимизация предоперационной подготовки перед реконструктивно-пластическими операциями в гинекологии, Савченко Т. Н., Абаева Х. А., Иванова А. В. (2013)
Резниченко Н. А. - Альфарекин в лечении папилломавирусной инфекции (2013)
Камінський В. В. - Особливості діагностики ендоцервікальної патології шийки матки, Суханова А. А., Суменко В. В., Шалько М. Н. (2013)
Жук С. І. - Характеристика біоценозу генітального тракту у жінок з патологією шийки матки, Таран О. А., Кошмеринська А. М., Лаврентюк В. С., Шамрай О. В. (2013)
Рощина Г. Ф. - Альтернативные методы коррекции климактерических расстройств (2013)
Товстановская В. А. - Новый подход в лечении женщин с атрофическим кольпитом, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Коваль Е. В. (2013)
Герасимова Т. В. - Воспалительные заболевания органов малого таза – включение препаратов с противовоспалительным и антиишемическим действием в комплекс терапии, Гопчук Е. Н. (2013)
Сюсюка В. Г. - Комплексный подход к терапии вульвовагинитов смешанной этиологии у пациенток репродуктивного возраста, Колокот Н. Г., Макурина Г. И., Коваленко Ю. Б., Сухомлинов В. М. (2013)
Акулина Е. А. - Терапевтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в комплексном лечении у больных с предопухолевой патологией шейки матки на этапе реабилитации, Петрова О. П., Лашкова И. Г. (2013)
Алиева Н. Ш. - Нарушения менструального цикла у пациенток с синдромом поликистозных яичников (2013)
Берая Д. Ю. - Тактика восстановления репродуктивной функции у женщин с аутоиммунной патологией щитовидной железы (2013)
Хурасева А. Б. - Лечебно-профилактические мероприятия у девочек с маточными кровотечениями пубертатного периода (2013)
Палыга И. Е. - Клинический анализ неудачных попыток использования вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Шелыгин М. С. - Клинические и эхографические признаки изменений ткани грудных желез у клинически здоровых женщин при приеме комбинированных оральных контрацептивов (2013)
Ромащенко О. В. - Обеспечение сексуального комфорта на фоне использования гормональной контрацепции, Билоголовская В. В., Мельников С. Н., Ященко Л. Б., Щербак М. А., Коваль С. Б. (2013)
Литвиненко А. А. - Рак грудной железы: лечение, реабилитация и первые шаги в прогнозировании рисков (2013)
Слишком рано или слишком поздно? (2013)
Содержание (2013)
Назаренко Л. Г. - Патогенетические и терапевтические аспекты потери беременности во ІІ триместре, Бибик Е. А. (2013)
Шурпяк С. А. - По материалам 18-го Всемирного конгресса по спорным вопросам акушерства, гинекологии и бесплодия. Вена, Австрия, 24–27 октября 2013 (2013)
Клинический обзор: как разобраться в тактических подходах к лечению заболеваний молочных желез (2013)
Татарчук Т. Ф. - Роль гиперпролактинемии в патогенезе гиперплазии эндометрия. Нужна ли коррекция?, Тутченко Т. Н., Ефименко О. А. (2013)
Бойчук О. Г. - Особливості контролю та оцінювання знань та вмінь лікарів-інтернів зі спеціальності "Акушерство та гінекологія" (2013)
Макаренко М. В. - Работа службы трансфузиологии и эфферентной терапии в акушерстве и гинекологии и пути ее оптимизации, Говсеев Д. А., Скирда И. И., Жукова С. Н. (2013)
Дуб Ю. М. - Проблема ВІЛ-інфекції у жіночого населення (аналітичний огляд наукової літератури) (2013)
Луб’яна С. С. - Роль субклінічних тиреоїдних дисфункцій у розвитку ускладнень вагітності та пологів (Огляд літератури), Лісєєнко Є. В. (2013)
Яремко Г. Є. - Перинатальні аспекти переношеної та пролонгованої вагітності (огляд літератури), Жабченко І. А., Діденко Л. В., Буткова О. І., Коваленко Т. М. (2013)
Резніченко Г. І. - Корекція метаболічних порушень у осіб старшого віку з застосуванням препарату Трібестан, Резніченко Н. Ю. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Артериальная гипертензия у беременных и ее коррекция, Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Тамамшева А. А., Цехмистренко И. С. (2013)
Садовой А. П. - Клинические и репродуктивные аспекты двурогой и седловидной матки (2013)
Дронов А. И. - Экстрофия мочевого пузыря и патология половых органов у женщин: презентация клинического случая и обзор литературы, Дронова В. Л., Крючина Е. А., Теслюк Р. С., Луценко Е. В., Насташенко М. И. (2013)
Желєзна Г. О. - Дослідження ефективності вагінального лаважу в ранній післяопераційний період при вагінальній хірургії, Чайка К. В. (2013)
Кузьоменська М. Л. - Діагностика та лікування атипової гіперплазії ендометрія в репродуктивному віці, Довгаль Л. В. (2013)
Шамрай В. А. - Абдоминальное хирургическое лечение сочетанной патологии матки (2013)
Рогова Е. В. - Значение фактора роста плаценты в генезе осложнений при многоплодной беременности, Баринов С. В., Долгих Т. И., Савельева И. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Значение оценки импульсной допплерометрии сосудов маточно-фетоплацентарного комплекса при плацентарной дисфункции, Бабкина Т. М., Волик Н. К., Марченко А. Н. (2013)
Венцківський К. О. - Імунологічні зміни у ВІЛ-позитивних вагітних із асоційованою герпетичною інфекцією (2013)
Романенко Н. М. - Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок із залізодефіцитною анемією на тлі гіпотиреозу (2013)
Луценко Н. С. - Особенности психологического статуса родильниц после физиологических родов, Аль Сулиман Х. М., Потебня В. Ю., Мазур О. Д., Островский К. В., Соколовская И. С. (2013)
Ледина А. В. - Фитоэстрогены и изофлавоноиды сои в лечении климактерического синдрома, Прилепская В. Н. (2013)
Резніченко Г. І. - Застосування Німесилу в лікуванні жінок із синдромом хронічного тазового болю при гінекологічній патології, Потебня В. Ю., Плотнікова В. М., Бєлай І. М. (2013)
Геряк С .М. - Протирецидивна терапія при запальних процесах шийки матки та піхви у жінок репродуктивного віку (2013)
Тучкіна І. А. - Бактеріальний вагіноз як фактор високого ризику порушення репродуктивного здоров’я у молодому віці, Тисячка Г. М. (2013)
Мельников C. М. - Досвід лікування бактеріального вагінозу з включенням у схему терапії вагінального крему Клєвазол (2013)
Veropotvelyan P. N. - Etyopathogenetic diagnostic aspects and treatment of hyperplastic endometritis processes, Naritnik T. T., Veropotvelyan N. P., Guzhevskaya I. V., Zhabitskaya L. A. (2013)
Лещева Т. В. - Тактика лікування рецидивних фонових захворювань шийки матки у жінок, які не народжували, Зіненко Т. А. (2013)
Процепко А. А. - Влияние гормональных рилизинг-систем на качество жизни пациенток, Адамчук Н. В. (2013)
Полюлях О. А. - Особенности сосудисто-вегетативной дисфункции у пациенток с фиброзно-кистозной болезнью грудных желез (2013)
Подольський Вл. В. - Стан репродуктивного здоров'я у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу (2013)
Гордієнко І. Ю. - Новий легенево-феморальний індекс в пренатальній діагностиці гіпоплазії легенів у плода, Гребініченко Г. О., Слєпов О. К., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Нідельчук О. В., Носко А.О. (2013)
Грищенко О. В. - Новые акценты в лечении пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза, Лахно И. В. (2013)
Хаща І. І. - Сучасні можливості деструктивного радіохвильового лікування множинних гострокінцевих кондилом у практиці дерматолога та гінеколога, Андрашко Ю. В., Чечерська Т. І. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Эндометриоз у пациенток, страдающих бесплодием, и его лечение, Веропотвелян Н. П., Сагань А. С. (2013)
Северин Г. К. - Смертність жінок Донецької області від злоякісних новоутворень (2013)
Шелыгин А. С. - Особенности сексуального здоровья женщин – медицинских работников (2013)
Каблук и женщина: здоровые взаимоотношения (2013)
Месель-Веселяк В. Я. - Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження, Федоров М. М. (2015)
Хвесик М. А. - Концептуальні засади спіральної трансформації еколого-економічних відносин: генезис та перспективи імплементації, Шубалий О. М. (2015)
Кваша С. М. - Очікувані наслідки переходу до ринку землі, Скрипник А. В., Жемойда О. В. (2015)
Непочатенко О. О. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України, Чекалюк С. А. (2015)
Корчинська О. А. - Еколого-економічні аспекти використання засобів хімізації в сільському господарстві, Корчинська С. Г. (2015)
Попов А. С. - Фрагментація земель у розвитку земельних відносин (2015)
Сьомченков О. А. - Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів (2015)
Петров В. М. - Методологічні підходи до визначення технічного рівня засобів механізації аграрного сектору (2015)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб, Бесчастна М. В. (2015)
Ткачук В. А. - Обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Рябоконь В. П. - Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств, Кузубов О. О. (2015)
Макогон В. В. - Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств (2015)
Нелеп В. М. - Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі (2015)
Гаваза Є. В. - Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України (2015)
Алиева Г. Т. - Роль конкурентной политики в обеспечении динамического развития Азербайджана (2015)
Ebrahimi M. - Production and supply of pomegranate in Iran (2015)
Бучинська О. В. - Регенераційний цикл як модель управління циклічністю в АПК (2015)
Вітання з нагоди 80-річчя академіка НААН Миколи Яковича Дем’яненка (2015)
Хвесику Михайлу Артемовичу – 60 (2015)
Стецюк Петро Антонович – ювіляр (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Воронкова О. М. - Роль держави у регулюванні податкових відносин: сучасні реалії та перспективи (2014)
Предборський В. А. - Тіньова економіка: синергетичний феномен (2014)
Білик М. Д. - Державно-приватне партнерство у світі та його використання в Україні, Соколов М. В. (2014)
Чечуліна О. О. - Сучасні проблеми застосування внутрішнього державного фінансового контролю і аудиту в Україні (2014)
Попович О. В. - Розвиток аудиту в Україні, його проблеми та перспективи, Іванова А. М. (2014)
Дмитрів В. І. - Вплив макроекономічних показників на інвестиційно-інноваційний потенціал країни: проблемно-аналітичний аспект (2014)
Духновська Л. М. - Шляхи удосконалення фондового ринку України через призму світового досвіду, Молдован В. В. (2014)
Яценко Г. Ю. - Ідентифікація основних джерел незбалансованості платіжного балансу України на основі VAR–моделювання (2014)
Череп А. В. - Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи, Лігузова В. О. (2014)
Кульпінський С. В. - Напрями стимулювання інноваційного розвитку економіки через механізм монетарного регулювання (2014)
Власова І. В. - Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів інвестування (2014)
Лемішко О. О. - Капітальні інвестиції в Україні: стан та проблеми їх фінансування (2014)
Онисенко Т. С. - Світовий досвід використання інновацій у видавничій справі (2014)
Штиль І. В. - Інвестиційний потенціал кредитних спілок та його реалізація в Україні (2014)
Марченко В. М. - Наукові підходи до управління витратами підприємства, Савонік Л. М. (2014)
Семенченко Н. В. - Вибір стратегій модернізації підприємств гідроелектроенергетики на основі застосування форсайт-методології, Шкробот М. В. (2014)
Ковальчук І. В. - Ефективність діяльності агропромислових холдингів (2014)
Лисенок О. В. - Державне антикризове управління діяльністю банків (2014)
Федорович І. В. - Методика розрахунку економічних втрат від старіння магістральних газопроводів (2014)
Стахурська С. А. - Методичні засади обґрунтування стратегічних підходів до змін бізнес-процесів (2014)
Ткачук С. В. - Методичні засади формування транспортної стратегії підприємства як важливий інструмент забезпечення товароруху від виробника до кінцевого споживача (2014)
Запша Г. М. - Проблеми екологізації аграрного виробництва в умовах трансформації відносин власності (2014)
Геєць І. О. - Аналіз фінансово-господарської діяльності міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) (2014)
Кравченко А. В. - Оцінка ймовірності банкрутства підприємства (2014)
Близнюк O. В. - Проблеми та шляхи удосконалення обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Космідайло І. В. - Особливості ефективного управління діяльністю державних машинобудівних підприємств (2014)
Наумова Л. Ю. - Механізм фінансування фундаментальних досліджень у системі Національної академії медичних наук України (2014)
Русіна Ю. О. - Комерційна таємниця та основні заходи щодо її захисту на підприємстві (2014)
Іванова З. О. - Організаційно-економічний механізм управління розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Україні (2014)
Семененко Т. М. - Діагностика фінансового стану підприємства (2014)
Артеменко Д. М. - Особливості застосування окремих методичних підходів при оцінці права вимоги зобов'язання, що виникає внаслідок здійснення банком кредитних операцій (2014)
Лопанчук А. А. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Білич А. В. - Аналіз економічної ефективності агропромислових холдингів України (2014)
Шпиг Ю. М. - Методичні підходи до управління інтегрованими структурами в умовах модернізації національної економіки (2014)
Поліщук О. М. - Вибіркові дослідження проблем паркування в системі статистичних досліджень (2014)
Галенко О. М. - Столична локалізація європейської економіки, Крамаренко Р. М. (2014)
Панухник О. В. - Особливості механізму узгодження інтересів сторін у процесі здійснення функціональної інтеграції населених пунктів (2014)
Кривокульська Н. М. - Моніторинг екологічних ризиків і загроз, пов’язаних зі структурною трансформацією економіки регіону (Тернопільської області) (2014)
Бурлака О. М. - Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області (2014)
Німченко Н. С. - Ідентифікація глобального міста у світовій політико-економічній системі (2014)
Лопушняк Г. С. - Формування бюджетів розвитку місцевих бюджетів України: проблеми та шляхи їх вирішення, Ливдар М. В. (2014)
Бевз В. П. - Щодо передумов запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні, Бугаєнко Є. О., Шиптенко Т. В. (2014)
Самофалов П. П. - Управління витратами акціонерних товариств (2014)
Карманов М. В. - Особенности статистической оценки голода, Кузин С. И. (2014)
Мажура І. А. - Стратегічне управління персоналом підприємства, Невмержицька С. М. (2014)
Шира Т. Б. - Кадрова безпека: методичні засади гарантування (2014)
Жидецька Х. В. - Побудова ієрархії факторів безпеки кадрів невиробничих підприємств (2014)
Макаренко Н. В. - К 80-летию Шафрана Леонида Моисеевича, Лизогуб В. С. (2016)
Бондаренко (Рассомагіна) М. П. - ЕЕГ- кореляти аналізу інформації при проходженні емоційного Струп тесту на фоні пред’явлення зображень IAPS, Кравченко В. І., Бондаренко О. В., Макарчук М. Ю. (2016)
Борецький Г. Г. - Особливості ультраструктурних змін кортикотропних клітин аденогіпофізу за умов тривалої дії червоного шламу, Рожков І. М. (2016)
Воробйов Є. О. - Синтаксономія евтрофних пухнастоберезових боліт у басейні нижньої Сули, Смоляр Н. О., Смаглюк О. Ю., Соломаха В. А. (2016)
Завгородня В. А. - Вплив дихання на коливання тривалості інтервалу R-R та серцевого викиду, Коваленко С. О., Рибалко А. В., Токар С. І. (2016)
Коваленко І. М. - Віталітетна структура популяцій вегетативно-рухомих рослин в лісових екосистемах (2016)
Колосова О. В. - Взаємозв’язок змін H-рефлексу камбаловидного м’язу людини, викликаних стомленням, та рівня адаптації до фізичного навантаження (2016)
Конограй В. А. - Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища (2016)
Лисенко О. М. - Зміни кінетичних характеристик реакцій кардіореспіраторної системи при напруженому фізичному навантаженні під впливом втоми (2016)
Охрей А. Г. - Виконання тесту Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів музикантами та немузикантами, Куценко Т. В., Макарчук М. Ю. (2016)
Скляр М. Ю. - Укріплення структурних елементів екомережі східної частини Новгород-Сіверського Полісся за рахунок створення нових природно-заповідних об’єктів, Скляр Ю. Л. (2016)
Тавокіна Л. В. - Цитогенетична діагностика хромосомних аномалій за участю Y хромосоми, Бровко А. О., Баронова О. В., Москаленко О. П., Горовенко Н. Г. (2016)
Фареній І. А. - Гніздування чорної синиці (Parus ater) у штучних гніздівлях біля села Сокирне на Черкащині (2016)
Холодков О. В. - Онтогенетична структура популяцій Сorydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. на території Cумського геоботанічного округу (2016)
Черненко-Курагіна Н. П. - Фізіологічні характеристики розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності при низькому темпі переробки інформації (2016)
Lyzogub V. S. - Features of evoked brain activity neurodynamics under conditions of differentiating visual stimuli in people with hearing deprivation, Yukhymenko L. I., Khomenko S. M. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Предборський В. А. - До проблеми вихідної моделі вітчизняного державного управління (2014)
Ткачук С. В. - Теоретичні та практичні підходи до розуміння та класифікації споживчих потреб (2014)
Андрусь О. І. - Сучасні аспекти забезпечення ефективності ціноутворення в Україні (2014)
Дем’яненко І. В. - Механізм розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на фінансовому ринку та його ризики, Буряк А. В., Величкін В. О. (2014)
Рибак О. М. - Міжнародний імідж України на фоні економіки протестів (2014)
Мікаелян С. Г. - Інтероперабельність і пропрієтарність стратегічних альянсів ТНК на ринку високотехнологічної продукції (2014)
Магута Р. М. - Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки (2014)
Давидкова Н. М. - Сучасний стан розвитку банківського сектору економіки України (2014)
Лисенок О. В. - Вплив банків на економічний розвиток підприємств АПК (2014)
Щепіна Т. Г. - Методи формування ресурсної бази комерційного банку (2014)
Заворотько О. В. - Теоретичні концепції та цільова спрямованість монетарної політики економічного розвитку (2014)
Пугачова М. В. - Інвестиційна політика підприємств: статистичне дослідження сучасних тенденцій (2014)
Любимов В. І. - Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства на засадах проектного аналізу (2014)
Кваша Т. К. - Бюджетне фінансування та реалізація у 2012 році середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності за стратегічним пріоритетом "технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу", Паладченко О. Ф. (2014)
Космідайло І. В. - Інноваційний процес та інноваційна діяльність на машинобудівних підприємствах (2014)
Кульпінський С. В. - Удосконалення трансмісійного механізму монетарного стимулювання інноваційного розвитку економіки (2014)
Кірик М. А. - Генезис інноваційної діяльності в сучасному бізнес-середовищі (2014)
Івохін Є. В. - Про використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні фінансових даних, Навродський В. О., Фейчер О. О. (2014)
Близнюк O. В. - Специфіка облікового забезпечення в прийнятті управлінських рішень на автотранспортному підприємстві (2014)
Череп А. В. - Інноваційні процеси як важливий чинник підвищення ефективності функціонування підприємства, Лігузова В. О. (2014)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Принципи фінансового планування (2014)
Дубовик Т. В. - Методологічні підходи до класифікації інтернет-магазинів (2014)
Гнатенко О. А. - Етимологія банківської справи, Еш С. М. (2014)
Попович О. В. - Проблеми організації обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, Рябошапка В. А. (2014)
Ричка М. А. - Методологія управління фінансами та розрахунки авіакосмічної галузі в сучасній світовій глобальній системі (2014)
Андрійчук В. Г. - Вартість аграрного підприємства: методичні підходи та специфіка оцінювання, Білич А. В. (2014)
Соломянюк Н. М. - Трейд-маркетингові тенденції в Україні (2014)
Васечко Л. І. - Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства (2014)
Батракова Т. І. - Взаємозв’язок факторів підвищення прибутковості діяльності підприємств машинобудування (2014)
Белялов Т. Е. - Удосконалення фінансового механізму управління прибутком, Гаркава Т. І. (2014)
Левченко Ю. Г. - Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу (2014)
Жидецький В. Ц. - Вплив умов праці оператора комп’ютерного набору на його продуктивність та якість роботи, Жидецька Х. В. (2014)
Труш Ю. Л. - Система управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі (2014)
Белялов Т. Е. - Механізми вдосконалення фінансового стану на підприємстві з переробки молока, Кулікова В. Ю. (2014)
Шугайло А. М. - Управління конкурентними перевагами банку, Невмержицька С. М. (2014)
Мєняйлова Г. Є. - Малий бізнес і підприємництво: характеристики та місце в економіці України (2014)
Артеменко Д. М. - Удосконалення фінансової звітності підприємств як важливого інструмента при оцінці цілісного майнового комплексу (2014)
Іванова З. О. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку зеленого туризму (2014)
Семененко Т. М. - Транснаціональні корпорації в конкурентному бізнес-середовищі (2014)
Ульянова Д. К. - Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацією потреб користувачів (2014)
Белялов Т. Е. - Платоспроможність як інструмент запобігання банкрутству на підприємстві, Грицай Г. В. (2014)
Смірнова О. М. - Аналіз відмінностей бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств в Україні, Стадник М. В. (2014)
Кудлай В. С. - Теоретичні засади організаційно-структурної розбудови підприємств побутового обслуговування в умовах трансформаційної економіки (2014)
Геєць І. О. - Розвиток торгово-економічних відносин між Україною і стратегічним партнером Республікою Азербайджан, Волох О. В. (2014)
Булах Т. М. - Методичні підходи до оцінки соціального розвитку села (2014)
Тимошенко О. В. - Економічний освітній простір України: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2014)
Чорнодід І. С. - Особливості забезпечення соціальної конкурентоспроможності у процесі становлення ринкової економіки в Україні (2014)
Шаповал Я. К. - Вплив глобалізаційних процесів на економічну стратифікацію населення України (2014)
Рецензія на монографію Т. М. Булах "Соціальний розвиток села: стан проблеми і перспективи" (2014)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду, Кравченко В. В. (2016)
Зозуля О. С. - Дискурсивне поле дисертаційних досліджень з проблем державного управління інформаційною безпекою України (2016)
Квітка С. А. - Державне управління та циклічні меха­нізми соціально-економічного розвитку (2016)
Лозицька І. О. - Теоретико-методо­логічні засади імплементації зарубіжного досвіду реформування державного управління, Баштанник В. В. (2016)
Мануілова К. В. - Інститут омбудсмена в децентралізованих країнах ЄС: досвід для України (2016)
Томашевська Т. В. - Пріоритетні функції політико-управлінської еліти на сучасному етапі державотворення (2016)
Бунчук М. М. - Економічні причини і наслідки міжнародного тероризму (2016)
Романенко Є. О. - Державне управління процесами забезпечення внутрішньої екологічної безпеки в Україні: організаційно-правовий аспект (2016)
Шпанковська Н. Г. - Державне управління соціальною відповідальністю суб’єктів господарювання, Труш Ю. Т. (2016)
Матвейчук Л. О. - Модернізація державної податкової служби в контексті розвитку електронного оподаткування (2016)
Новак А. М. - Формування основ національної антикорупційної стратегії в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні (2016)
Глянько А. К. - Фитогормоны и клубенькообразование у бобовых растений (2015)
Бабенко Л. М. - Вплив водного режиму на ультраструктурну будову клітин зародкової осі насіння Phaseolus vulgaris L. (2015)
Загоскина Н. В. - Действие ионов кадмия на культуру in vitro чайного растения (Camellia sinensis L.), Зубова М. Ю., Нечаева Т. Л., Живухина Е. А. (2015)
Карпец Ю. В. - Влияние нитропруссида натрия на пигментный комплекс листьев и продуктивность проса в неблагоприятных условиях, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Ястреб Т. О. (2015)
Катышева Н. Б. - Динамика содержания пролина в узлах кущения озимых зерновых культур в течение осенне-весеннего периода, Поморцев А. В., Дорофеев Н. В., Пешкова А. А., Рудиковская Е. Г. (2015)
Луговая А. А. - Влияние жасмоновой кислоты на продуктивность растений ячменя и их устойчивость к засухе и грибным инфекциям, Карпец Ю. В., Григоренко Д. А., Коломоец Б. А., Обозный А. И., Мирошниченко Н. Н., Колупаев Ю. Е. (2015)
Сахно Л. О. - Антиоксидантна активність листків біотехнологічного ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату, Листван К. В., Кучук М. В. (2015)
Солоденко А. Є. - Маркери гена AHAS1 для використання в селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів, Файт В. І. (2015)
Пикало C. В. - Стійкість до абіотичних стресорів рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції, Дубровна О. В. (2015)
Твердохлеб Е. В. - Изменчивость признаков культурной однозернянки Triticum monococcum и T. sinskajae A. Filat. et Kurk. (2015)
Колчанова О. В. - Особливості введення в культуру in vitro представників роду Corylus, Обозний О. І. (2015)
Чипиляк Т. Ф. - Онтоморфогенез видів роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України (2015)
Козеко Л. Є. - Фенотипічна пластичність рослин у природних умовах і за впливу антропогенних факторів. Рецензія на монографії: О. М. Недуха "Гетерофілія у рослин"; О. М. Недуха "Клітинні оболонки рослин та фактори середовища" (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Rules for authors (2015)
Зміст вип. 1-2 (2015)
Предборський В. А. - Архаїзація власності: консервації процесів розвитку в інституційній сфері (2014)
Баліцька В. В. - Корпоративний борг: оцінка впливу на базу оподаткування прибутку та створення резервів, Короткевич О. В. (2014)
Чорнодід І. С. - Світовий досвід соціалізації економіки та можливості для України (2014)
Сніжко О. В. - Фонди суверенного багатства в управлінні державними активами (2014)
Тимошенко О. В. - Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" (2014)
Баженова О. В. - Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості економіки (2014)
Лукановська І. Р. - Теоретичне обґрунтування місця податкової безпеки в системі фінансової безпеки України (2014)
Масина О. П. - Аналіз процесу реструктуризації синдикованих кредитів в умовах фінансово-економічної нестабільності (2014)
Макогон І. І. - Напрями удосконалення механізму управління державним сектором (2014)
Мамалига О. О. - Нові форми маркетингових комунікацій в системі заходів економічної дипломатії (2014)
Семененко Т. М. - Фінансова нестабільність як об’єкт наукового дослідження (2014)
Череп А. В. - Фактори інноваційного розвитку підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Циганюк А. В. - Напрями вдосконалення інвестиційних процесів в АПК (2014)
Піріашвілі О. Б. - Територіальна диференціація інвестиційної діяльності в Україні в контексті стратегічного розвитку (2014)
Квасова О. П. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на основі тенденцій розвитку фондового ринку (2014)
Бойко О. М. - Особливості механізмів стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні (2014)
Стаднік Є. О. - Використання логістики в управлінні лізинговими проектами (2014)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграційної взаємодії (2014)
Онищенко В. О. - Сутність та значення запровадження принципів екологічно орієнтованого розвитку, Брижань І. А. (2014)
Буряк Л. Д. - Оцінка ефективності використання основних засобів суб’єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2014)
Веклич О. О. - Екологічній індустріалізації та національному сектору екологічних товарів і послуг – особливу увагу при розробці "Концепції державної політики розвитку "зеленої" економіки до 2020 року" (2014)
Бурова Т. А. - Аудит доходів за видами діяльності підприємства (2014)
Соломянюк Н. М. - Планування маркетингових заходів у торгівельних мережах України (2014)
Гончаренко О. Г. - Актуальні питання розробки стратегії управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи щодо формування стратегічного набору підприємства, Крайнюченко О. Ф., Безпалько О. В. (2014)
Любенко Н. М. - Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю підприємства, Герасименко Є. С. (2014)
Тищенко В. М. - Фінансова санація як засіб запобігання банкрутству підприємств (2014)
Чаленко Н. В. - Шляхи забезпечення фінансової стабільності підприємства, Сенченко О. С. (2014)
Кустовська О. В. - До питання ефективності використання капіталу при землекористуванні та землевпорядкуванні, Ключник С. Л. (2014)
Герасимчук Н. А. - Сутність та поняття стратегії ресурсозбереження в аграрній сфері (2014)
Мізюк В. В. - Лібералізація та реалізація концепції гармонізації національних систем організації повітряного руху держав – учасниць СНД, Дубовіцька Я. В. (2014)
Мельник К. В. - Інформаційно-правова основа оцінки фінансового стану підприємства, Шкіра А. М., Шкіра Д. А. (2014)
Нечаєв Ю. В. - Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків, Бурдейна Т. І. (2014)
Герасименко Б. О. - Оцінка типу розвитку КЗШВ "Столичний", Закревська Л. М. (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління використанням та охороною земель лісового фонду (2014)
Шуляренко С. М. - Управлінський облік як основа управління підприємствами водного транспорту (2014)
Величко М. В. - Щодо економічних загроз біологічного характеру національній безпеці України на прикладі олійно-жирової галузі, Гончарук Я. М. (2014)
Левченко Ю. Г. - Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу (2014)
Мельник В. І. - Використання економічного потенціалу математичної освіти в економіці природокористування на сучасному етапі розвитку ринкових відносин (2014)
Штиль І. В. - Діяльність асоціацій кредитних спілок: світовий досвід та українська практика (2014)
Марусич О. В. - Ідентифікація резервів підвищення ефективності діяльності авіакомпанії в розрізі бізнес-процесів із врахуванням стохастичності ринку авіаперевезень (2014)
Сидоренко Т. М. - Сучасні підходи щодо формування кадрового потенціалу підприємств побутового обслуговування (2014)
Шкурко Є. Л. - Основний методичний інструментарій функціонування контролінгу доходів морських портів України (2014)
Крамаренко Р. М. - Національні та наднаціональні регуляторні механізми розвитку столичних мегаполісів (2014)
Свистун Л. А. - Соціально-економічні проблеми та переваги інтеграції України до Європейського Союзу, Шевченко Л. І. (2014)
Круговий В. В. - Місцевий економічний розвиток (МЕР) та механізми його фінансування (2014)
Шедяков В. Є. - Розвиток виробничої демократії як чинник вдосконалення трудових відносин (2014)
Пічкурова З. В. - Інвестиції в людський капітал як визначальний чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Шахно А. Ю. - Планування розвитку соціально-трудових відносин в умовах формування конкурентоспроможної національної економіки, Чайка О. В. (2014)
Демченко М. В. - Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Яскрава особистість. До 50-річчя від дня народження Т.М. Бойчука (2016)
Анохіна С. І. - Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів в осліплених щурів (2016)
Білик І. С. - Ліпідний спектр плазми крові хворих на набряковий панкреатит, Іващук С. І. (2016)
Бойчук Т. М. - Реакція РНК нейронів полів гіпокампа щурів з експериментальним цукровим діабетом на ішемічно-реперфузійне пошкодження головного мозку, Ніка О. М. (2016)
Бурденюк І. П. - Синтез та бактерицидна активність нових типів біс-четвертинних амонійних солей, Мислицький В. Ф., Чорноус В. О. (2016)
Бурденюк І. П. - Бактерицидна та протигрибкова активність нових біс-четвертинних амонієвих солей, Мислицький В. Ф., Тащук К. Г., Чорноус В. О. (2016)
Бурденюк І. П. - Бактерицидна активність нових моно- та бісчетвертинних похідних цинхонінової кислоти, Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Чорноус В. О. (2016)
Vanchuliak O. Ya. - Spectral-selective laser autofluorescent polarimetry of optically anisotropic structures of the myocardium in postmortem diagnosis of acute coronary insufficiency (2016)
Гаврилюк О. І. - Експрес-оцінка антимікробних властивостей нових похідних 2-(1-феніл-3-арил-1Н-піразол-4-іл)бензо(в)хінолін-4-карбонової кислоти, Панасенко Н. В., Дейнека С. Є. (2016)
Гараздюк М. С. - Визначення давності настання смерті шляхом двомірного картографування поляризаційно-неоднорідних зображень полікристалічних плівок ліквору, Бачинський В. Т., Ванчуляк О. Я., Ушенко О. Г. (2016)
Годованець О. І. - Аналіз чинників ризику розвитку захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб (2016)
Гуньков С. В. - Дослідження рівня експонування населення України марганцем, Макаров О. О. (2016)
Дідушко О. М. - Діагностика уражень нирок у хворих на первинний гіпотиреоз (2016)
Dmitrenko R. R. - The gingival tissues reaction on hypobaric hypoxia action according to varying duration photoperiod in immature female rats, Khodorovsky G. I., Yasinska O. V. (2016)
Дорубець А. Д. - Загальна імунологічна реактивність організму пацієнтів з малими дефектами зубних рядів (2016)
Дудник В. М. - Діагностичне значення тол-подібних рецеторів 4 у дітей із виразкою дванадцятипалої кишки, Буглова Н. О. (2016)
Кузняк Н. Б. - Особенности формирования внутрикостных каналов с эпителиальной выстилкой в полости носа и рта у человека в филогенезе, Шувалов С. М. (2016)
Левицька С. А. - Інформативність тимпанометрії при діагностуванні ексудативного отиту у дітей, Понич О. М., Сайдаков Д. В., Бельзецька М. І. (2016)
Лозинський Р. Ю. - Значення показників лейкограми для проведення цитогенетичного аналізу крові при мієлофіброзі (2016)
Маценко В. І. - Стан тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію, ожиріння та неалкогольну жирову хворобу печінки, Яринич Ю. М., Сидорчук Л. П., Соколенко А. А., Боднарашек О. І. (2016)
Мислицький В. Ф. - Головні збудники перинатальних інфекцій, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П. (2016)
Мислицький В. Ф. - Кількісний показник імунокомпетентних клітин крові дітей, які страждають на постнатальні інфекції, як індткатор системного імунітету, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2016)
Нечитайло О. Ю. - Особливості клінічного профілю пацієнтів із хірургічними ускладненнями цукрового діабету, Коновчук В. М. (2016)
Олешко Т. Б. - Аналіз зв’язку Lys198Asn поліморфних варіантів гена ендотеліну-1 (EDN−1) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2016)
Паньків І. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у жінок постменопаузного періоду з первинним гіпотиреозом (2016)
Плегуца І. М. - Зміни факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту хворих на травматичну хворобу (2016)
Романюк О. В. - Соціально - медичні чинники ризику порушень менструального циклу в жінок, що хворіють на туберкульоз легень (2016)
Савка І. Г. - Судово-медичний аналіз особливостей макроскопічної будови довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки, Паливода О. Г., Лисько Є. В. (2016)
Савчук Н. В. - Вплив проведеної реваскуляризації шляхом стентування на показники варіабельності та турбулентності серцевого ритму у хворих на ХСН після перенесеного інфаркту міокарда (2016)
Семененко С. Б. - Патофізіологічні механізми порушень екскреторної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози на фоні блокади синтезу монооксиду нітрогену (2016)
Семчишин М. Г. - Вміст заліза в сироватці крові хворих з черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості мирного часу в гострому і проміжному періодах та у вояків АТО (2016)
Сем’янчук В. Б. - Ефективність небулайзерної терапії під час лікування загострень бронхіальної астми в дітей (2016)
Соколенко М. О. - Вплив алокіну-альфа на клінічний перебіг герпетичної інфекції в імунокомпетентних хворих (2016)
Ступницький М. А. - Зв’язок об’єктивних критеріїв тяжкості травми з показниками оксидативного пошкодження білків та ліпідів у пацієнтів з поєднаною торакальною травмою, Жуков В. І., Горбач Т. В. (2016)
Tashchuk V. K. - Electrocardiographic mistakes between myocardial infarction and non-coronary heart disease – own experience and literature data (2016)
Ткачук С. С. - Порівняльний аналіз паморфологічних наслідків ішемічно-реперфузійного пошкодження неокортекса дорослих і старих щурів, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Бойчук Т. І. (2016)
Хухліна О. С. - Особливості функціонального стану товстої кишки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету типу 2, Віщак Н. В. (2016)
Yasinska O. V. - Sex related peculiarities of the adrenal tissue response on the hypobaric hypoxia at the altered duration of photoperiod in immature rats (2016)
Батіг В. М. - Значення вегетативної нервової системи у розвитку та лікуванні стоматологічних захворювань (2016)
Дейнека С. Є. - Вірус Зіка – динаміка поширення, проблемні питання та ризики (2016)
Дмитренко Р. Р. - Деякі психологічні штрихи надання стоматологічної допомоги особам старшого віку, Горицький Я. В., Кушнір О. Л. (2016)
Дмитренко Р. Р. - Гігієнічні засоби для догляду за порожниною рота, Кушнір О. Л., Горицький Я. В. (2016)
Кривчанська М. І. - Порушення обміну мелатоніну в генезі метаболічного синдрому, Пішак В. П., Пішак О. В. (2016)
Левицька С. А. - Сучасні аспекти лікування келоїдних рубців (огляд літератури), Боднар Б. М., Боднар О. Б., Яковець К. І. (2016)
Ляшук Р. П. - Коморбідність цукрового діабету типу 2 та ожиріння (огляд літератури), Ляшук П. М., Марчук Ю. Ф., Сходницький І. В., Мельник Л. М. (2016)
Пастернак Н. І. - Тривожні та депресивні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію (огляд літератури), Юрценюк О. С. (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования медиогастральной язвы при переносе тяжести на уровень 5-го этажа 5-ти этажного жилого дома (2016)
Исхаков Ш. А. - Клинический случай эндоваскулярного лечения нестабильной стенокардии у пациентки с симптомной миомой матки, Аляви Б. А., Каюмов Н. У. (2016)
Тащук В. К. - Піквікський синдром, Хребтій Г. І., Злонікова К. М., Меленюк Т. П. (2016)
Лютик М. Д. - До питання щодо оптимізації виховної роботи викладача з іноземними студентами першокурсниками, Луканьова С. М. (2016)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина 50, Яковець К. І., Перепічка О.В. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Бірюк Л. Я. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування професійної компетентності майбутнього викладача (2016)
Ковальчук В. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2016)
Нищак І. Д. - Концепція методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Долинний Ю. О. - Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2016)
Грицай Н. Б. - Сучасні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології (2016)
Душечкіна Н. Ю. - Дослідження проблеми формування екологічного світогляду студентів у науковій літературі (2016)
Терьохіна Н. О. - Валідація результатів неформальної освіти дорослих у США (2016)
Ткаченко О. Б. - Комунікативний підхід як площина реалізації активних та інтерактивних методів навчання англійської мови у СНАУ (2016)
Журат Ю. В. - Теоретичні та методичні умови формування професійної суб’єктності майбутнього педагога-вихователя у вищому педагогічному навчальному закладі (2016)
Мозуль І. В. - Структура готовності майбутніх учителів початкових класів у контексті сучасних вимог професійної освіти (2016)
Леоненко А. В. - Оптимізація патріотичного виховання молоді в сучасних умовах (2016)
Любивий В. А. - Технологія рейтингування і формування комунікативної компетентності (2016)
Шаповалова О. В. - Упровадження британського досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти (2016)
Довгополова Г. Г. - Концептуальні підходи до розгляду культури школи в сучасній теорії освіти США (2016)
Непомняща Г. І. - Підготовка вчителя до формування в учнів початкових класів умінь розв’язувати сюжетні задачі (2016)
Алексєєва О. Р. - Роль соціокультурного простору освітнього закладу в соціалізації підлітків (2016)
Люленко С. О. - Модель підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі (2016)
Козак Т. Б. - Упровадження прогресивних ідей професійної підготовки старшокласників в освітньому просторі України (2016)
Стефіна Н. В. - До проблеми творчого розвитку молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2016)
Мішедченко В. В. - Музика в школі як навчальний предмет і урок мистецтва (2016)
Сєрих Л. В. - Багатовекторна модель взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2016)
Аносова А. В. - Культура родинних комунікацій як фактор формування здорової особистості (2016)
Успенська В. М. - Упровадження проектів, спрямованих на здоров’я, в освіті Сумщини (2016)
Тітаренко С. А. - Збереження психічного здоров’я вихователя дошкільного навчального закладу як умова ефективності професійної діяльності (2016)
Павлов Я. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності формування готовності правоохоронця до миротворчої діяльності (2016)
Вороніна М. В. - Визначення рівнів розвитку творчих здібностей у майбутніх художників-модельєрів одягу (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Бікус К. М. - Зміна технології зведення будівель для використання резервів несучої здатності пальових фундаментів (2015)
Вергун О. О. - Оцінка вартості "Зеленого" благоустрою території НВК № 131 м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А. (2015)
Дадиверина А. В. - Анализ целесообразности использования программных комплексов при управлении временными параметрами проектов реконструкции (2015)
Заяць Є. І. - Математичне моделювання процесу організації зведення висотних багатофункціональних комплексів (2015)
Зезюков Д. М. - Щодо спрощеної методики розрахунку залізобетонних колон рамно-зв'язевого каркасу при одновісьовому вигині за нормами ДБН В.2.6.-98:2006 та EN 1992-1-1, Малий А. М., Марков Д. А. (2015)
Кравчуновська Т. С. - Концептуальні засади обґрунтування організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст, Броневицький С. П. (2015)
Мартыш А. А. - Управление как дополнительный фактор повышения надежности календарного планирования (2015)
Махінько М. М. - Прогноз довговічності великопанельних житлових будівель серії 1-480 при корозії арматури зв'язків (2015)
Невгомонний Г. У. - Принципи формоутворення високотехнологічних енергоактивних будинків-комплексів (2015)
Седин В. Л. - Натурная оценка взаимодействия основания и сооружения при ударном воздействии на грунт, Бауск Е. А., Загильский В. А. (2015)
Соколов І. А. - Організаційні моделі і механізми інвестування будівництва доступного житла в Україні, Михайлова І. О. (2015)
Ткач Т. В. - Дослідження впливу динаміки зростання цін на розподіл капітальних вкладень при організаційно-технологічному проектуванні (2015)
Тріфонов І. В. - Методика аналізу відповідності портфеля проектів стратегії організації (2015)
Исходные данные (2015)
Голик Л. М. - Новий зимостійкий сорт пшениці м'якої озимої(Triticum aestivum L.) Волошкова (2007)
Сич З. Д. - Успадкування довжини стебла у гарбуза мускатного (Cucurbita moschata (Duch.) Poir.) (2007)
Жемела Г. П. - Прояв поліморфізму запасних білків у сортів пшениці м'якої ярої (Triticum aestivum L.), Юрченко С. О. (2007)
Коломієць Л. А. - Формування адаптивних ознак міжсортовивми гібридами пшениці озимої (Triticum aestivum L.) (2007)
Черемха О. M. - Створення високоврожайного сорту пшениці (Triticum aestivum L.) (2007)
Смиков А. В. - Якість плодів гібридних форм персика (Prunus persika L. Batsch), Лацко Т.Л., Федорова О.О., Лобановскі В.Ф. (2007)
Антюфєєв В. В. - Продуктивність листкового апарату абрикоса (Prunus armeniaka L.) і аличі (Prunus cerasifera Ehrh.) за нетипових метеорологічних умов, Фалькова Г. В., Горіна В. М. (2007)
Булавка Н. В. - Яровизаційна потреба сучасних сортів пшениці м'якої озимої (Tritikum aestivum L.), Голик Л. М. (2007)
Жемела Г. П. - Урожайність та елементи продуктивності селекціного матеріалу пшениці озимої (Tritikum aestivum L.) та взаємозв'язок між ними, Баган А. В. (2007)
Шишова T. В. - Самозапилення нових інтродукованих сортів нектаріну (Prunus persica L. Batsh var. Nucipersica (Suckow) Sc) (2007)
Шоферистов E. П. - Підсумки первинного вивчення віддалених гібридів нектаріну (Primus persica L., Batsh var. Nucipersica (Suckow) Sc і персика (Primus persica L. Batsh) з мигдалем звичайним (Amygdalus communis L.), Цюпка С Ю. (2007)
Янчук A.В. - Сортовивчення кукурудзи цукрової (Zea mays L. ssp. saccharata Sturt) в умовах Правобережного Лісостепу України (2007)
Гоцуєнко Л. М. - Створення сорту, його сортовивчення і збереження, Поплавська С. X. (2007)
Бараболя О. В. - Вплив мінеральних добрив та норм висіву насіння на врожайність і якість зерна пшениці твердої ярої (Tritikum aestivum L.) (2007)
Комар-Темна Л. Д. - Нові перспективні сорти декоративного персика (Primus mira Koehne. P. Davidiana (earn) Franch., P. k) (2007)
Жемела Г. П. - Урожайність та якість зерна пивоварного ячменю ярого (Hordeum vulgare L, sensu lato) залежно від способу збирання, Барат Ю. М. (2007)
Шелепов В. В. - Микола Іванович Вавилов - засновник і організатор науки селекція: (до 120-річчя з дня народження) (2007)
Кулик Г. В. - Відомий вчений - селекціонер (2007)
Рудченко О. Ю. - Стратегічне планування в державному секторі, Сінгаєвський І. П. (2014)
Кабаці Б. І. - Перспективи економічного зростання України з урахуванням фактора впливу фінансово-кредитного механізму державного регулювання (2014)
Кустовська О. В. - Справляння державного мита за посвідчення договорів відчуження та договорів оренди земельних ділянок, Жукова М. С. (2014)
Урванцева С. В. - Детермінанти формування відсоткової ставки по банківських кредитах в Україні, Вербняк Т. М. (2014)
Таращенко В. А. - Пільгове оподаткування в Україні: новації Податкового кодексу (2014)
Герега Г. Ф. - Теоретико-прикладні засади результативності діяльності сучасних суб’єктів економіки (2014)
Гордійчук І. С. - Державно-приватне партнерство як форма інституціональної взаємодії органів влади з бізнесом (2014)
Дянков І. І. - Управління державним сектором економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Шут С. О. - Державне стимулювання зовнішніх капітальних інвестицій (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського