Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1979–1980 рр., Виноградова Р. П. (2012)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Кір (лекція), Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О. (2013)
Приходько В. Ю. - Соматоформные расстройства в практике семейного врача, Микропуло И. Р., Олейник М. В., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Гоголь О. В., Кашковский Д. О., Лисняк О. А., Лисняк А. И. (2013)
Перцева Т. А. - Трудный диагноз. Клинический разбор случая гипердиагностики пневмонии, Киреева Т. В., Кравченко Н. К. (2013)
Коваль О. А. - Характеристика пружно-еластичних властивостей сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією, Зубко І. М. (2013)
Хомазюк Т. А. - Изучение антитромботической эффективности, безопасности и переносимости генериков ацетилсалициловой кислоты у больных с ишемической болезнью сердца, Новоженина Л. И., Левых А. Э., Крыжановская С. И., Гриценко В. И. (2013)
Чухрієнко Н. Д. - Методи раннього виявлення, прогнозування подальшого перебігу та ускладнень полінозу, Грабовська Є. Г. (2013)
Дудукіна С. О. - Попередження та корекція гіпокалійемії при проведенні системної гіпотермії у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами (2013)
Калашникова О. С. - Частота, морфологічна характеристика та предиктори організації тромбів вушок передсердь після чотирьох тижнів антикоагулянтної підготовки до планової електричної кардіоверсії фібриляції передсердь (2013)
Юр’єва Л. М. - Порівняльна динаміка самосвідомості хворих на шизофренію та гострі і транзиторні психотичні розлади в процесі примусового лікування, Демура Н. О., Жур Ю. В., Коломоєць Н. Є., Кушнір Н. Г. (2013)
Бойко Т. Й. - Метаболізм заліза та діагностика залізодефіциту у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (2013)
Височина І. Л. - Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей – вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням багатокомпонентного рослинного препарату (2013)
Герасименко О. М. - Особливості гастродуоденальної патології у дітей, асоційованої з цитотоксичними Сagа штамами Helicobacter pylor (2013)
Банахевич Р. М. - Біохімічні особливості колагенового обміну у пацієнток з рецидивом генітального пролапсу (2013)
Вороненко Н. Ю. - Адипокіни резистин та ліпокалін-2 і їх роль у патогенезі синдрому полікістозних яєчників та метаболічного синдрому (2013)
Білецька Е. М. - Дніпропетровська гігієнічна школа: минуле, сьогодення, майбутне (до 90-річчя від заснування), Землякова Т. Д. (2013)
Семененко В. М. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин сучасних пестицидів у воді водойм, Бардов В. Г., Коршун О. М., Ліпавська А. О., Коршун М. М. (2013)
Сергета І. В. - Психогігієнічна оцінка особливостей процесів формування характерологічних властивостей особистості учнів 14-17 років у динаміці навчання в сучасній школі, Мостова О. П. (2013)
Пономаренко Н. П. - Стан малюкової смертності в Чернігівській області, Гаркавий С. І., Коршун М. М. (2013)
Савка І. Г. - Структура переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки за даними обласного бюро судово-медичної експертизи, Бачинський В. Т., Беженар І. Л. (2013)
Кириченко А. Г. - Захворюваність та інвалідність внаслідок патології нервової системи: провідні чинники та шляхи запобігання (2013)
Людмила Миколаївна Юр’єва (до ювілею від дня народження) (2013)
Семенова Л. С. - Пам’яті професора Володимира Порфирійовича Карпова (2013)
Крывый С. Л. - Итеративный подход к анализу естественно-языковых текстов: логический аспект, Бибиков Д. С. (2012)
Вінник В. Ю. - Ациклічність та замкненість макрокомпозицій, Парфірова Т. С. (2012)
Лукьянова Е. А. - О структурних элементах компонентной сети Петри (2012)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення композиційно-номінотивних логік квазіарних предикатів (2012)
Россада Т. В. - Композиційно-номінативні логіки з непрямим іменуванням, Шкільняк С. С. (2012)
Лавріщева К. М. - Базові основи індустрії програм,обчислень і даних (2012)
Провотар А. А. - Аспекты моделирования в системе Гомеопат, Провотар О. А. (2012)
Редько В. Н. - Дефинитологические основания сущностной платформы, Редько И. В., Гришко В. Н. (2012)
Лавренюк А. М. - Один підхід до вирішення проблеми універсального використання мови програмування OPENCL на різних GPU, Лавренюк С. І. (2012)
Погорілий С. Д. - Особливості застосування генетичного алгоритму ба-лансування навантаження в мережі, Білоус Р. В. (2012)
Погорілий С. Д. - До задачі оптимізації завантаженості ресурсів обчислю-вального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин, Білоконь І. В. (2012)
Сальніков А. О. - Система керування грід-завданнями віртуальної лабораторії, що ґрунтується на асинхронній обробці подій (2012)
Слюсар Є. А. - Комплексна система тестування взаємодії ресурсів у національній грід-інфраструктурі (2012)
Марченко О. О. - Оптимізація алгоритму побудови неві-д’ємної матричної факторизації у задачах обробки текстів природною мовою із вико-ристанням графічних процесорів, Кисенко В. К., Березань І. О. (2012)
Стеняшин А. Ю. - Обробка даних у гетерогенних мережах типа GRID (2012)
Минухин С. В. - Имитационная модель и ее программная реализация планирования ресурсов грид-системы, Знахур С. В. (2012)
Твердохліб Є. М. - Побудова інтегрованої Е-інфраструктури підтримки наукових досліджень в грід-середовищі, Перконос П. І. (2012)
Hrytsay V. P. - Tete-a-tete project: software engineering tools supporting understanding, Zakhariya L. M. (2012)
Tkachuk M. V. - Models and tools for effective-ness increase of requirements traceability in agile-software development, Gamzayev R. O., Mayr H. C., Bolshutkin V. O. (2012)
Чебанюк О. В. - Метод доменного аналізу для ефективного моделювання процесів при проведенні експериментів з використанням програмного забезпечення, Чупринка В. І. (2012)
Матвеева Л. Е. - Применение статистических моделей в инженерии качества процессов производства программных систем, Гориславец Т. Н. (2012)
Колесник А. Л. - Підтримка процесу керування варіабельністю в сімействах програмних систем (2012)
Баценко Д. В. - Метод калібрування моделі СОСОМО шляхом редукції основного рівняння (2012)
Колчин А. В. - Оптимизация проверки выполнимости переходов при верификации формальных моделей (2012)
Шинкаренко В. И. - Повышение временной эффективности структур данных в оперативной памяти на основе, Забула Г. В. (2012)
Яценко Е. А. - Средства параметрически управляемой генерации алгоритмов на основе алгебры гиперсхем (2012)
Максимець О. М. - Пошук інваріантів U-Y- програм інтераційним алгоритмом над абсолютно вільними алгебрами данних (2012)
Акуловский В. Г. - Алгебра для описания данных в композиционных схемах алгоритмов (2012)
Дорошенко А. Е. - Средства проектирования объектно-ориентированных программ на основе алгебры алгоритмики, Иовчев В. А. (2012)
Тимофеев В. Г. - Задача проверки Т-выполнимости для логического языка VL1 системы VRS (2012)
Парасюк И. Н. - Мультиагентные модели на основе нечеткой логики высшего типа для высокопроизводительной среды, Ершов С. В. (2012)
Ильина Е. П. - Модели и методы аналитической поддержки принятия решений стратегического управления, Синицын И. П., Слабоспицкая О. А., Яблокова Т. Л. (2012)
Панченко Б. Е. - К вопросу о модифицируемости и безаномальности схемы реляционной базы данных (2012)
Палагин А. В. - К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначения, Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Малахов К. C., Тихонов Ю. Л. (2012)
Панченко Т. В. - Подання динамічних вимірів у OLAP-кубах (2012)
Сидорова Н. М. - Формування готовності майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації (2012)
Любченко В. В. - Інформаційна технологія розробки та аналізу моделей предметних областей для їх вивчення (2012)
Задорожна Н. Т. - Особливості проектування інформаційної системи "Планування наукових досліджень в НАПН України", Петрушко В. А., Тукало С. М. (2012)
Резниченко В. А. - Формальная модель научной публикации, Проскудина Г. Ю., Овдий О. М. (2012)
Анісімов А. В. - UWN: Універсальна онтологічна база знань укранської мови, Марченко О. О., Никоненко А. О. (2012)
Мелащенко А. О. - Імплементація юридично правових електронних документів, Скарлат О. С. (2012)
Андон П. І. - Проблеми і можливості програмування в середовищі SEMATIC WEB, Бабенко Л. П. (2012)
Kussul O. M. - Reputation-based secyrity for heterogtneous structurally complex systems (2012)
Лихацкий И. А. - Средства кодогенерации для взаимодействия с базой данных через объекты (2012)
Дорошенко А. Ю. - Розпаралелювання програм на фортрані з використанням техніки переписувальних правил, Жереб K. А., Туліка Є. М. (2012)
Кривонос Ю. Г. - Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови, Крак Ю. В., Бармак О. В., Єфімов Г. М. (2012)
Федоренко С. М. - Методологія аналізу статичних даних для реалізації перспективного планування в автоматизованій інформаційній системі "надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг", Чадюк А. В. (2012)
Криковлюк Е. А. - Особенности реализации процессов имитационного моделирования на основе методологи DATA FARMING, Пепеляев В. А., Сахнюк М. А. (2012)
Чупринка І. В. - Метод автоматичного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взття, Чебанюк О. В. (2012)
Іваненко П. А. - Автоматична оптимізація виконання для задачі метеорологічного прогнозування, Дорошенко А. Ю. (2012)
Хіміч О. М. - Принципи створення інтелектуального інтерфейсу для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури, Чистякова Т. В., Баранов А. Ю. (2012)
Проворар О. І. - Деякі підходи до обчислення умовної невизначеності, Лапко О. В. (2012)
Андон П. І. - Потокові моделі мережі Інтернет за умов атак на відмову, Ігнатенко О. П. (2012)
Содержание (2013)
Григоренко Я. М. - Задачи статики и динамики анизотропных неоднородных оболочек с переменными параметрами и их численное решение (обзор), Григоренко А. Я. (2013)
Сторожев В. И. - Распространение электроупругих волн в многослойных пьезоэлектрических цилиндрах с секторным вырезом в сечении (2013)
Шульга Н. А. - О смешанной системе уравнений кирхгофовой теории поперечных колебаний пластин (2013)
Семенюк Н. П. - Устойчивость гофрированных арок при внешнем давлении (2013)
Голуб В. П. - К определению параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих материалов, Павлюк Я. В., Фернати П. В. (2013)
Лукьянова Т. А. - О достаточных условиях связной устойчивости движения на временной шкале, Мартынюк А. А. (2013)
Отман М. И. А. - Влияние магнитного поля и тепловой релаксации на двухмерную задачу обобщенной термоупругой диффузии, Фарук Р. М., Эль-Хамид Х. А. (2013)
Чехов Виктор Николаевич (2013)
Шульга Николай Александрович (2013)
Лавріщева К. М. - Компонентне програмування. Теорія і реалізація (2012)
Нікітченко М. С. - Логіки квазіарних предикатів кванторно-екваційного рівня, Шкільняк С. С. (2012)
Провотар О. І. - Про нові методи опису невизначених величин, Лапко О. В. (2012)
Щегельський Т. С. - Аналіз систем нечіткої логіки для апроксимації нечітких функцій, Провотар О. О., Провотар О. І. (2012)
Ігнатенко О. П. - Одна динамічна конфліктно керована модель взаємодії користувачів у відкритих інформаційних середовищах (2012)
Кожаев В. В. - Иструментарий создания игровой логики (2012)
Колчин А. В. - Обзор современных систем и методов верификации формальных моделей, Летичевский А. А., Потиенко С. В., Песчаненко В. С. (2012)
Захарова О. - Технологія оптимального вибору варіантів на основі семантичного аналізу інформаційних об’єктів бізнес-процесу, Міненко В. (2012)
Алексеєв В. А. - Архітектура та функціональні можливості системи ситуаційного керування охороною зон відповідальності, Мостовий В. В., Терещенко В. С., Яловець А. Л. (2012)
Мердух С. Л. - Пакет прикладних програм для розрахунку безперервних та дискретних моделей динамічних процесів у контурах керування, Медведєв Р. Б. (2012)
Терещенко А. Н. - Оптимизация умножения больших N-разрядных чисел на основе N-разрядных ДПФ, Задирака В. К. (2012)
Данилович Ю. В. - Оксид азоту як регулятор внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в міоцитах матки (2012)
Химич Н. В. - Авидность и конкурентное ингибирование связывания нативных и хаотропно модифицированных иммуноглобулинов с протеиновыми и гликолипидными антигенами, Гордиенко А. И. (2012)
Гостюхина О. Л. - Особенности системы антиоксидантной защиты черноморских моллюсков Mytilus galloprovincialis Lam. и Anadara inaequivalvis Br., Головина И. В. (2012)
Горідько Т. М. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст стабільних метаболітів no в гонадах та плазмі крові щурів із початковими стадіями стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Косякова Г. В., Бердишев А. Г., Базилянська В. Р., Маргітич В. М., Гула Н. М. (2012)
Фафула Р. В. - Кінетичні властивості Na+, K+-АТР-ази лімфоцитів крові у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Єфремова У. П., Личковська Н. Е., Воробець З. Д. (2012)
Ференц І. В. - Вплив агматину на метаболізм L-аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоциніндукованого діабету в щурів, Бродяк І. В., Люта М. Я., Бурда В. А., Федорович А. М., Сибірна Н. О. (2012)
Бабій С. О. - Зміни стану нирок щурів за розвитку карциноми Герена та застосування цитостатиків, Лоскутова Т. О., Штеменко Н. І. (2012)
Леус І. В. - Антиоксидантна і протипухлинна активність дикарбоксилатів диренію у тварин із карциномою Герена, Шамелашвілі К. Л., Скорик О. Д., Третяк С. Ю., Голіченко О. А., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2012)
Vasylyk Yu. V. - Effect of sodium chloride and nitroprusside on protein carbonyl groups content and antioxidant enzyme activity in leaves of corn seedlings Zea mays L., Semchuk N. M., Lushchak Ok. V., Lushchak V. I. (2012)
Рибченко Ж. І. - Дія адаптогенних препаратів на активність вакуолярних протонних насосів у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу, Палладіна Т. О. (2012)
Карахим С. A. - Об истинных и кажущихся константах Михаэлиса в энзимологии. III. Существует ли линейная зависимость между кажущейся константой Михаэлиса и предельной скоростью и можно ли с ее помощью определять величину субстратной константы? (2012)
Бобровник С. А. - Авидность двухвалентных антител. Проблемы ее экспериментального измерения и теоретической оценки, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1975–1976 рр., Данилова В. М. (2012)
Костржевська О. Г. - Розробка проблеми біохімії злоякісного росту в роботах доктора біологічних наук, професора Василя Павловича Короткоручка (1956–1989 рр.), Мегедь О. Ф., Кіндрук Н. Л. (2012)
Георгій Вікторович Донченко (До 75-річчя від дня народження) (2012)
Юлія Михайлівна Пархоменко (До ювілею) (2012)
Ніна Германівна Гіммельрейх (До ювілею) (2012)
Станіслав Олександрович Кудінов (До 75-річчя від дня народження) (2012)
Ингеров А. И. - Использование амплитудных и фазовых кривых индукционных зондирований с естественными источниками для целей картирования, Ингеров И. А., Лозовой А. Л., Мендрий Я. В. (2012)
Калашник А. А. - Геолого-структурные особенности проявления эндогенного уранового оруденения в Орехово-Павлоградской минерагенической зоне Украинского щита (2012)
Пигулевский П. И. - О результатах магнитотеллурических зондирований в центральной части Среднепри (2012)
Лукінов В. В. - Прогноз перспективності ділянок для пошуку скупчень вільного метану (на прикладі шахти "Бутовська"), Безручко К. А., Приходченко О. В., Шпак В. Ю. (2012)
Кучин А. С. - Анализ величин максимальных вертикальных и горизонтальных сдвижений земной поверхности (2012)
Фомичёв В. В. - Перспективы применения и конструктивные особенности резино-воздушной армированной крепи, Медяник В. Ю., Скитенко А. И., Снигур М. В. (2012)
Табаченко Н. М. - Об извлечении метана и искусственного генераторного газа из угольных и сланцевых месторождений, Дычковский Р. E., Фальштынский В. С. (2012)
Рудаков Д. В. - Геомеханическая оценка проницаемости трещиноватых пород вокруг подземных, Иванова Е. С. (2012)
Бершадский И. А. - Усовершенствование метода пересчета воспламеняющих параметров взрывоопасных смесей в искробезопасных электрических цепях, Тукмачева Е. А. (2012)
Гаврюк Г. Ф. - Положение характерных точек динамической полумульды при подработках в условиях водопонижения, Беличенко Е. В. (2012)
Левченко П. В. - Экспериментальное определение зависимости эффективности классификации вертикального вибрационного грохота от комплекса доминирующих факторов (2012)
Таран И. А. - Закономерности передачи мощности по ветвям двухпоточных гидрообъемно-механических трансмиссий (2012)
Виноградов Б. В. - Статика и динамика двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Садовенко И. А. - О потенциале активации оползневого лессового массива, Деревягина Н. И. (2012)
Ищенко К. С. - Физическое и численное моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород в забое выработки, Круковский А. П., Круковская В. В., Ищенко A. К. (2012)
Хілов В. С. - Дослідження динаміко-інформаційних характеристик зовнішнього контуру привода пересування бурового постава (2012)
Горова А. І. - Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Системи водопостачання населених пунктів України, Почта Ю. В. (2012)
Сергеев Г. Г. - Оценка времени поиска неисправного элемента в электронных системах средствами диагностического комплекса "МАРС" (2012)
Кораблёв А. В. - Сравнительный анализ методов оценки статистических характеристик трафика сети Ethernet, Серов А. В. (2012)
Різун Н. О. - Методологія створення експертної системи інтегрованої діагностики та управління якістю навчання (2012)
Вагонова О. Г. - Економічні стратегії гірничих підприємств як похідна раціональності природокористування в системі суспільних відносин, Волошенюк В. В. (2012)
Гладун О. П. - До питання щодо залучення додаткових ресурсів для підвищення енергонезалежності України (2012)
Чуріканова О. Ю. - Економічна складова аналізу чинників травматизму на вугільних шахтах України (2012)
Яровенко Т. С. - Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів (2012)
Жерносеков Д. Д. - Роль плазминоген/плазмина в функционировании клеток крови, Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2012)
Родрігес Р. Р. - Стехіометрична модель фолатзалежного метаболізму одновуглецевих груп у плаценті людини, Лущик І. С., Оболенська М. Ю. (2012)
Драгущенко О. О. - Вплив противірусних речовин різної хімічної природи на експресію генів ІФНα, ПКР, ОАС1а i РНК-ази L, Міня І. Й., Полєжаєва Т. А., Старосила Д. Б., Карпова І. С., Оболенська М. Ю., Рибалко С. Л. (2012)
Semchuk N. M. - Effect of short-term salt stress on oxidative stress markers and antioxidant enzymes activity in tocopherol-deficient Arabidopsis thaliana plants, Vasylyk Yu. V., Lushchak Ok. V., Lushchak V. I. (2012)
Левчук Н. І. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на інтенсивність фрагментації ДНК у пухлинній та позапухлинній тканинах кори надниркових залоз людини, Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Микоша О. С., Гула Н. М., Тронько М. Д. (2012)
Мединська К. О. - ATP-азна активність актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля за дії ультразвуку, Нурищенко Н. Є., Пелюх Л. І., Шелюк О. В. (2012)
Ґудзь Є. А. - Антитоксичні ефекти N-стеароїлетаноламіну в суспензії та у складі нанокомпозитного комплексу в органах мишей з карциномою Льюїс за введення доксорубіцину, Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С. (2012)
Захарян Г. В. - Изменения содержания гликолипидов, сфингозина и цитокинов в головном мозгу крыс при его экспериментальном отеке (2012)
Шевченко В. Б. - Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния, Даценко А. И., Шаблыкин О. В., Осадчук Т. В., Ляхов А. М., Пивоваренко Ю. В., Макара В. А. (2012)
Бобровник С. А. - Новый подход в определении аффинности двухвалентных антител методом поверхностного плазмонного резонанса. Теория, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2012)
Комісаренко С. В. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1977–1978 рр., Виноградова Р. П., Данилова В. М. (2012)
Лучик А. А. - Українська лінгвістика XXI ст. у координаті зіставного методу дослідження (2013)
Компанцева Л. Ф. - Принципи сугестивної лінгвістики в інтернетній комунікації (2013)
Манакін В. М. - Особливості внутрішньої форми слова в аспектах зіставного мовознавства (2013)
Войналович Л. П. - Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія (2013)
Вишневська Н. Ю. - Кліше як мовна одиниця: проблеми кліше в мовознавстві (2013)
Коваль Л. М. - Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення в українській мові (2013)
Лисейко Л. В. - Стиль як лінгвістична категорія (2013)
Терещенко Т. В. - Семантика локальних прийменників німецької мови аn і bеі – контрастивний аналіз (2013)
Федоренко О. І. - Закономірності лексичної сполучуваності слів (2013)
Антонова О. А. - Структурно-семантична характеристика прийменникових еквівалентів слова каузальної семантики у польській мові (2013)
Байло Ю. В. - Особливості поняття "військовий термін” (семантичний аспект) (2013)
Гаращенко О. В. - Основні погляди на поняття партиципності (2013)
Голіцина О. В. - Шляхи утворення фразеологічного значення мінімальної фразеологічної одиниці (2013)
Макаровець Ю. В. - Дослідження іміджу публічної особи у лінгвістиці (2013)
Мартиняк О. А. - Гетероосновні словотвірні синоніми в українській науково-технічній термінології (2013)
Михайлова Є. В. - Етапи формування лексичного корпусу прикметника сучасної турецької мови (діахронічний аспект) (2013)
Роман В. В. - Функціонування лексичних запозичень у мові ЗМІ: соціолінгвістичний аспект (2013)
Синявская О. Е. - Патогенные неймы в сфере современной коммерческой номинации (2013)
Швець Н. В. - Принципи і критерії розмежування типів мотивації у сучасній лінгвістиці (2013)
Козіцька О. А. - Сурядні сполучники як виразники приєднувальних семантико-синтаксичних відношень, Давнюк С. В. (2013)
Ляшук А. М. - Семантична і формальна модифікація словникових одиниць української та англійської мов (2013)
Кардаш Л. В. - До проблеми зв’язку категорій заперечення та протиставлення з іншими мовними категоріями (2013)
Куранова С. І. - Прагмалінгвістичні особливості мовної особистості у діалогічному дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Оленяк М. Я. - Актантно-атрибутивні, сирконстантно-атрибутивні та предикатно-сирконстантні конкретизувальні уточнення (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Близнюк К. Р. - Лексико-семантичні поля концепту "патріотизм” в українській, російській і польській мовах (2013)
Євчук М. С. - Особливості процесу комплексної адаптації англійських запозичень у польській та українській мовах (2013)
Михальчук Н. О. - Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Джона Апдайка "Кентавр” (2013)
Мороз Л. В. - Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів, Кушнір Н. В., Мороз Л. М. (2013)
Гуменюк О. О. - Сучасний стан онлайнових перекладачів (німецька та українська мови) (2013)
Хацер Г. О. - Особливості перекладу термінологічної лексики на прикладі текстів медичного спрямування (2013)
Ходаковська О. О. - Англомовний законодавчий дискурс: граматичні особливості перекладу (2013)
Іліх М. В. - Іван Франко як перекладач П. Б. Шеллі: версифікаційна та лексична система оригіналу та перекладу (2013)
Орєхова О. І. - Теоретичні засади кіноперекладу: історичний аспект (2013)
Шукало І. М. - Специфіка перекладу комічного у кінодискурсі (2013)
Коваленко А. О. - Стратегії перекладу текстів дискурсу мас-культури (2013)
Вокальчук Г. М. - Неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Дубинець 3. О. - Мовна особистість Зигмунта Левицького (2013)
Степанова О. І. - Відбиття явища лексичної інтерференції в російськомовних текстах (на матеріалі творів письменників-білінгвів та засобів ЗМІ) (2013)
Кузьмич О. О. - Еквіваленти речень у сучасній малій прозі (2013)
Горбинко О. Ю. - Концепт "Каховка" в романі О. Гончара "Таврія" (2013)
Кирилюк О. В. - Фольклорна основа складених найменувань у сучасній українській поезії (2013)
Приблуда Л. М. - Перифраза як стилістичний засіб зображення дійсності в сучасній малій прозі (2013)
Potapenko S. I. - ‘The speech that failed to fly’: cognitive-rhetorical analysis of effects produced by President Obama’s 2009 inaugural address (2013)
Тхір М. Б. - Лексико-семантична репрезентація теми "війна” в політичних промовах Б. Обами (2013)
Совтис Н. М. - Запозичення з польської мови у творах Л. Е. Венглінського (на матеріалі збірки "Гіркий сміх. Казки й образки з життя в Галичині”) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2012)
Новаковський Л. - Єдиний цивілізований шлях — прозорий, зрозумілий, регульований ринок землі (2012)
Нашиванко О. - Земля для зайдів — засіб виробництва, а для селянина — ще й прабатьківщина (2012)
Рєпін К. - Хто господарює на землі, а хто очікує ринку, щоб спекульнути (2012)
Хто і скільки орендує сільськогосподарських земель? (2012)
Євич П. - Землю не надуриш… (2012)
Панасько Т. - Оцінка земельних ділянок сільгосппризначення за міжнародними стандартами, або наскільки ми готові застосовувати світовий досвід (2012)
Добряк Д. - Проблеми сучасного землеустрою (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Тацій В. - Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку (2013)
Рабінович П. - Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація (2013)
Оніщенко Н. - Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі тапрактика реалізації) (2013)
Дудаш Т. - До питання про ефективність захисту прав людини (за матеріалами пілотних рішень Страсбурзького суду) (2013)
Панкевич О. - Проблема свободи в сучасній християнській антропології (католицька й православна інтерпретації) (2013)
Мурашин О. - Проблема ідентичності національних правових систем в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект (2013)
Євграфова Є. - Доктрина у правовій науціі юридичній практиці (2013)
Косінов С. - Контроль у державі як складова соціальної системи (2013)
Крижановський А. - Історіософія правового порядку: спроба загальноцивілізаційного дискурсу (2013)
Єрмолаєв В. - Про деякі спірні питання історіїдержавотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького (2013)
Рум’янцев В. - Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінецьХVIII – початок XX ст.) (2013)
Медведчук В. - Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: конституційно-правові аспекти (2013)
Скрипнюк О. - Конституційне право і теорія конституційого права України: теоретико-методологічні проблеми (2013)
Оніщук М. - Відповідальне правління і народний суверенітет: нотатки до конституційного творення, Савчин М. (2013)
Гончаров В. - Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України (2013)
Нагребельний В. - Правове забезпечення модернізації державного управління та державного регулювання в економічній сфері України (2013)
Самсін І. - Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки (2013)
Лученко Д. - Про основні ознаки адміністративно-правового спору (2013)
Бойко І. - Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина (2013)
Гетьман А. - Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики (2013)
Мілаш В. - Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов (2013)
Татьков В. - Принцип спеціалізації як критерій у розмежуванні судових юрисдикцій (2013)
Голіна В. - Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості) (2013)
Гончаренко В. - Відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, Рабінович П. (2013)
Битяк Ю. - Основні напрями наукових досліджень у галузі конституційного, муніципального,міжнародного права, адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права (2013)
Кузнєцова Н. - Інформація про роботу відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України (2013)
Шемшученко Ю. - Здобутки та перспективи наукової діяльності відділення екологічного, господарського та аграрного права, Нагребельний В. (2013)
Борисов В. - Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України: двадцять років досвіду, Батиргареєва В. (2013)
Борисов В. - Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса: до 20-ї річниці створення Національної академії правових наук України, Батиргареєва В. (2013)
Серьогіна С. - На шляху розвитку національної доктрини державного будівництва та місцевого самоврядування (2013)
Орлюк О. - Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Нежиборець В. (2013)
Крупчан О. - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва як структурний підрозділ Національної академії правових наук України (2013)
Прилипко С. - Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України: становлення та розвиток, Атамонова Ю. (2013)
Пилипчук В. - Історія Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України та розвитку правової наукив інформаційній сфері, Фурашев В., Гладківська О. (2013)
Добрянський С. - Львівська наукова школа теорії прав людини (до 15-річчя діяльності Львівської лабораторії прав людини НАПрН України) (2013)
Шепітько В. - Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності наукової лабораторії, Авдєєва Г. (2013)
Тихий В. - Київський регіональний центр Національної академії правових наук України – становлення, наукові досягнення та перспективи розвитку, Яковлєв А. (2013)
Мамутов В. - Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України: становлення та розвиток (2013)
Ківалов С. - Юридична наука півдня України: виклики ХХІст. (про діяльність Південного регіонального центру Національної академії правових наук України) (2013)
Нор В. - Західний регіональний науковий центр Національної академії правових наук України: становлення та розвиток (2013)
Бобровник С. - Нові аспекти дослідження теорії судової влади (2013)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2013)
Жигалкін П. І. (2013)
Гусаров С. М. (2013)
Комісаров В. С. (2013)
Пам’яті Михайла Яковича Сегая (2013)
Пам’яті Володимира Серафимовича Зеленецького (2013)
Вихідні дані (2013)
Макуха С. Н. - Технологічна зона як метод розбудови інноваційної моделі економіки держави (2013)
Нечипорук Л. В. - Трансакційні витрати та тарифна політика на страховому ринку (2013)
Чуприна О. О. - Методологічні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу, Чуприн К. С. (2013)
Овсієнко О. В. - Розбудова соціальної держави в Україні: пошук оптимальної економічної моделі (2013)
Набатова О. О. - Соціально-інноваційний потенціал суспільства і проблеми його реалізації (2013)
Благоразумова О. В. - Інформаційне забезпечення оцінювання соціального середовища сучасного підприємства (2013)
Броницкая В. В. - Духовное производство в системе устойчивого развития, Бервено О. В. (2013)
Гузенко Г. М. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: сутність, економічний механізм її розбудови, особливості, Гайдученко Ю. О. (2013)
Дарнопих Г. Ю. - Історичні передумови кризи суспільної довіри до держави як гаранта захисту прав громадян (2013)
Буткевич О. В. - Економіко-правова характеристика сучасного стану рибного господарства України (2013)
Гончаров О. О. - Господарсько-правова характеристика системи суспільних відносин поводження з відходами (2013)
Заїченко Л. І. - Комерціалізація спортивних відносин: завдання господарсько-правового забезпечення (2013)
Князєва К. Ю. - Господарсько-правове забезпечення діяльності пайових венчурних інвестиційних фондів (2013)
Кузьміна М. М. - Поняття та види енергії з альтернативних джерел (2013)
Машкіна Л. О. - Державна правова політика щодо іноземних інвестицій у вітчизняний банківский сектор (2013)
Морщагіна Н. С. - Господарсько-договірна діяльність аптечних закладів (2013)
Стадник К. О. - Світовий досвід державного контролю за процессами економічної концентрації (2013)
Подрез-Ряполова І. В. - О кремі правові аспекти забезпечення побудови системи постачання природного газу в Україні (2013)
Швидка Т. І. - Інноваційне інвестування в механізмі забезпечення економічної конкурентоздатності: господарсько-правовий аспект (2013)
Батигіна О. М. - Правове регулювання створення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Дутчак В. Ф. - Удосконалення законодавства України щодо створення сприятливих умов господарської діяльності на території чорнобильської катастрофи (2013)
Зінченко І. О. - Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Aнглії: порівняльно-правовий аспект (2013)
Шевченко Л.С. - Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу (2013)
Вихідні дані (2013)
Ротанов Г. М. - Формування системи відтворення основних засобів промислового підприємства (2013)
Malakhovsky Y. - Quantitative relationship between the amount of income and consumption in macroeconomic region(part 1) (2013)
Котенко Т. М. - Проблеми фінансування вищої освіти регіону (2013)
Бондарчук Ю. П. - Адміністративно-командні методи управління залізничним транспортом України в 30-х рр. ХХ ст (2013)
Остряніна С. В. - Формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств на продовольчому ринку України (2013)
Хачатурян О. С. - Комплексний аналіз розвитку малого підприємництва в Кіровоградській області (2013)
Василик І. І. - Модель процесу видобутку нафти і газу як сфери походження специфічних функцій і задач управління (2013)
Сіташ Т. Д. - Теоретичні дефініції видатків на охорону здоров’я (2013)
Дзьобко І. П. - Стратегічні аспекти організації партнерських відносин (2013)
Кіріченко О. В. - Формування об’єктно спрямованого стилю управління продуктивною діяльністю сучасного промислового підприємства (2013)
Толстая Н. В. - Особливості оцінки стратегічного потенціалу корпоративного підприємства (2013)
Volchanskyy O. V. - United states corporate research : University of North Texas experience, Garkusha L. S.  (2013)
Малаховський Ю. В. - Вартісноорієнтоване управління діяльністю квазікорпоративної сукупності конкуруючих підприємств регіону, Жовновач Р. І., Шевченко С. А. (2013)
Рибалко-Рак Л. А. - Причинно-наслідкова модель формування системи управління якістю на основі діаграми К. Ісікави, Панченко В. А. (2013)
Жовновач Р. І. - Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сторожук О. В. - Стан, проблеми та перспективи формування ринку інтелектуальних послуг (2013)
Зима Б. В. - Про особливості економічної активності і структури зайнятості населення сільської місцевості України, Зима Г. І. (2013)
Абашина О. В. - Аналіз основних складових чинників впливу на соціальну ринкову економіку країни (2013)
Мезенцева О. М. - Організаційно-управлінські аспекти формування умов для успішного функціонування підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Захарченко В. І. - Дослідження підвищення ефективності виробничого кластеру, Бондаренко О. В. (2013)
Ширяєва Л. В. - Управління знаннями як інструмент розвитку персоналу, Захарченко Н. В. (2013)
Красножон Н. С. - Цільові пріоритети регулювання сегментованого ринку праці на регіональному рівні (2013)
Немченко Т. А. - Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі (2013)
Решитько Т. В. - Розвиток обслуговуючих кооперативів як засіб збільшення мережі робочих місць на селі (2013)
Шинкаренко А. В. - Удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (2013)
Заярнюк О. В. - Діагностика мотивації зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Шевченко О. О. - Основні проблеми працевлаштування молоді у системі споживчої кооперації України (2013)
Ядранський Д. М. - Час як безальтернативний обмежений ресурс (2013)
Шапошников К. С. - Вплив інституційного середовища на креативний розвиток економіки регіону (2013)
Карась П. М. - Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України, Гришина Л. О., Сергійчук С. І. (2013)
Kravchenko V. P. - Ways of attracting customers in the commercial banks, Mogiley A. O. (2013)
Меркулов М. М. - Управління ресурсним забезпеченням малих підприємств з технологічними інноваціям, Глущенко Л. Д. (2013)
Попов В. М. - Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні, Неревська К. І. (2013)
Сидорчук А. А. - Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування (2013)
Фільштейн Л. М. - Головні чинники та наслідки інфляції в Україні, Гохгелеринт Н. Л. (2013)
Шалімова Н. С. - Підходи щодо забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів (2013)
Вороніна В. Л. - Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком (2013)
Гордієнко В. В. - Інвестиційний потенціал українського автотранспортного підприємства: методичні основи визначення та реалізації (2013)
Козинець Г. О. - Структура інтелектуального капіталу (2013)
Лаптєва В. В. - Організаційне забезпечення підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств (2013)
Марачевська А. В. - Історичний аспект у дослідженні сутності іпотечного кредитування (2013)
Почотова Я. В. - Інноваційні маркетингові комунікативні технології (2013)
Сушкова Е. Е. - Оценка уровня налогового давления на экономику региона (на примере АР Крым) (2013)
Ямко П. Ю. - Податки на майно та його приріст: міжнародний досвід та українські реалії (2013)
Аулін В. В. - Залежність рентабельності вантажних перевезень від системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Замота О. М. (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи, Кравченко І. Ю. (2013)
Дюжев В. Г. - Комплексный подход к повышению инновационной восприимчивости энергосберегающих мероприятий, Попов Н. А. (2013)
Головченко Н. Ю. - Організаційно-методичні аспекти обліку непередбачених активів на підприємствах водопостачання та водовідведення, Головченко О. О. (2013)
Прохар Н. В. - Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (2013)
Пугаченко О. Б. - Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств (2013)
Смірнова І.В. - Проблемні питання обліку операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності, Клименко Я.В. (2013)
Головченко Н. Ю. - Проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках, Головченко О. О. (2013)
Кіпіоро І. М. - Роль інновацій як стратегічного елементу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кузьменко Г. І. - Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення (2013)
Шелест В. С. - Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку (2013)
Яковенко Р. В. - "Правила гри” на політичному ринку України: теоретико-економічне обґрунтування (2013)
Левченко О. М. - Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування, Ткачук О. В. (2013)
Немченко А. Б. - Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України, Немченко Т. Б. (2013)
Сторожук О. В. - Актуальні аспектизабезпечення економічної безпеки банківськихустанов, Заярнюк О. В. (2013)
Зайченко В. В. - Економічна безпека підприємства: сутність та основні складові, Коваленко С. В. (2013)
Грінка Т. І. - Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Зайченко В. В. - Роль і місце правоохоронних органів у правовій державі, Лаптєва А. В. (2013)
Барна Т. В. - Журнал "Науковий вісник НГУ" у сфері наукових комунікацій: сьогодні і завтра, Кислова К. О., Сисун М. Т. (2012)
Меньшов А. И. - Информативность показателей магнетизма почвенного покрова при решении агрогеофизических и почвоведческих задач, Круглов А. В., Сухорада А. В. (2012)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1 (2012)
Перков Е. С. - Минералого-геохимические особенности зональности коры выветривания Восточно-Липовеньковского массива (Среднее Побужье Украинского щита), Поповченко С. Е. (2012)
Жулай Ю. А. - Теоретическое обоснование динамических параметров импульсного нагнетания жидкости в угольный пласт, Ангеловский А. А., Васильев Д. Л. (2012)
Ковалевська І. А. - Вплив характеристик шаруватості та кута падіння гірського масиву на результати обчислювального експерименту зі стійкості виїмкових виробок, Фомичов В. В., Скітенко А. І., Снігур М. В. (2012)
Дамян Гиза - Исследование рабочих характеристик стоек усиления крепи (2012)
Литвиненко К. В. - Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых (2012)
Мартовицкий А. В. - Обоснование комплекса эффективных мероприятий по повышению устойчивости выработок шахт ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Ляшенко В. И. - Создание и внедрение сейсмобезопасной технологии подземной разработки урановых месторождений, Дудченко А. Х. (2012)
Якунин Е. А. - Математическое моделирование процесса кристаллизации в применении к прогнозированию структуры закаленных из жидкого состояния металлов (2012)
Кривощеков В. И. - Исследование обтекания цилиндров пространственным потоком вязкой жидкости (2012)
Таран И. А. - Взаимосвязь кругового передаточного отношения двухпоточной трансмиссии с параметром регулирования в случае планетарного механизма на выходе (2012)
Моня А. Г. - Интегрирование дифференциального уравнения теплопроводности для определения тепловой нагруженности дискового тормоза шахтного локомотива (2012)
Горова А. І. - Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Голинько В. И. - Исследование воздушного и пылевого баланса в наклонном стволе шахты №9-10 Марганецкого горно-обогатительного комбината, Лутс И. О., Яворская Е. А. (2012)
Чеберячко С. І. - До питання визначення захисної ефективності протипилових респіраторів за тест-аерозолем "Парафінова олива", Наумов М. М., Радчук Д. І. (2012)
Рузова Т. А. - Метод экспериментального определения скоростей частиц в двухфазном потоке, Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2012)
Овсяников В. В. - Алгоритм контроля и система управления энергетическими показателями топлива на тепловых электростанциях (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Автоматическая оптимизация технологического комплекса магнитного обогащения по производительности, Кочура Е. В. (2012)
Кудря Я. В. - Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління корпораціями в машинобудуванні (2012)
Півняк Г. Г. - Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів, Пілов П. І., Пашкевич М. С., Шашенко Д. О. (2012)
Багрова І. В. - Оцінка властивостей інноваційного потенціалу промислового підприємства, Тищенко Т. І. (2012)
Contents (2012)
Пархоменко Ю. М. - Окисленные производные тиамина: образование, свойства, биологическая роль, Степуро И. И., Донченко Г. В., Степуро В. И. (2012)
Мацелюх О. В. - Очищення і фізико-хімічні властивості пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 з еластазною і фібринолітичною активністю, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2012)
Данилович Г. В. - Зміни поляризації плазматичної та внутрішньої мітохондріальної мембран клітин міометрія за дії каліксаренів – інгібіторів Na+, K+-АТР-ази плазматичної мембрани, Данилович Ю. В., Коломієць О. В., Костерін С. О., Родік Р. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2012)
Векліч Т. О. - Порівняльне дослідження впливу калікс, Шкрабак О. А., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2012)
Grebinyk S. M. - Photoactivated fullerene C60 induces store-operated Ca2+ entry and cytochrome c release in jurkat cells, Palyvoda K. O., Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P. (2012)
Ільченко М. М. - Природа взаємодії Са2+ з D-глюкозаміном: дослідження квантово-хімічним методом DFT (2012)
Яцишина А. П. - Біоінформативний аналіз потенційних сайтів посттрансляційних модифікацій О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT) людини, Нідоєва З. М., Підпала О. В., Лукаш Л. Л. (2012)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его аналогов на запрограммированную гибель тимоцитов крыс, индуцированную ингибиторами клеточных протеинкиназ, Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Кулешова Д. К. - Альдегидредуктазная активность и спектр альдокеторедуктаз крови у подростков с нейроэндокринным ожирением, Давыдов В. В., Швец В. Н. (2012)
Марченко М. М. - Генерація супероксидного радикала компонентами монооксигеназної системи печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв, Кеца О. В. (2012)
Данченко О. О. - Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії, Пащенко Ю. П., Данченко Н. М., Здоровцева Л. М. (2012)
Фафула Р. В. - Характеристика Ca2+, Mg2+-АТР-аз лімфоцитів периферичної крові хворих з ревматичною патологією, Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2012)
Шандренко С. Г. - Утворення пулу лабільного заліза в крові за рабдоміолізу в щурів (2012)
Колупаев Ю. Е. - Участие активных форм кислорода в индуцировании аскорбатпероксидазы и гваяколпероксидазы при тепловом закаливании проростков пшеницы, Обозный А. И. (2012)
Контурська О. О. - Активність ензимів аскорбат-глутатіонового циклу в листках проростків кукурудзи в умовах засолення та обробки адаптогенними препаратами, Палладіна Т. О. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1981–1982 рр., Данилова В. М. (2012)
Contents (2013)
Morozov V. I. - Sphingosine-1-phosphate: distribution, metabolism and role in the regulation of cellular functions, Sakuta G. A., Kalinski M. I. (2013)
Кибирев В. К. - Непептидные ингибиторы фурина на основе амидиногидразонов диарилальдегидов, Осадчук Т. В., Козаченко А. П., Вадзюк О. Б., Броварец В. С. (2013)
Акопова О. В. - Влияние потенциалзависимого транспорта калия на мембранный потенциал митохондрий мозга крыс, Носарь В. И., Колчинская Л. И., Маньковская И. Н., Малышева М. К., Сагач В. Ф. (2013)
Касян Н. А. - Мембранотропные свойства урокановой кислоты, Ващенко О. В., Завора Л. Н., Софронов Д. С., Лисецкий Л. Н. (2013)
Pushkarev V. M. - Biochemical effects of combined action of γ-irradiation and paclitaxel on anaplastic thyroid cancer cells, Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Tronko M. D. (2013)
Гузик М. М. - Вплив інгібіторів полі(ADP-рибозо)полімерази на деякі показники оксидативного стресу в лейкоцитах крові щурів за експериментального цукрового діабету, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2013)
Макарчук В. А. - Системи глутатіону крові щурів та морфологічні зміни підшлункової залози в умовах експериментального гострого та хронічного панкреатиту, Ушакова Г. О., Крилова О. О. (2013)
Громов Л. А. - Действие антиконвульсантов на систему оксида азота, Беленичев И. Ф., Гончар-Чердакли Л. Г., Жерновая Г. А. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1983–1984 рр., Данилова В. М. (2013)
Романюк С. І. - Стовбурові клітини та рецептори, пов’язані з G-протеїнами, – знову на передовій науки, Комісаренко С. В. (2013)
Правила для авторів (2013)
Правила для авторов (2013)
Directions for authors (2013)
Ліцензійний договір на використання твору (2013)
Лицензионный договор на использование рукописи (2013)
Содержание (2013)
Чернышенко И. С. - Издание "Успехи механики": результаты, анализ, оценки, Рущицкий Я. Я. (2013)
Гузь А. Н. - Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых, Рущицкий Я. Я. (2013)
Каминский А. А. - О докритическом распространении трещины продольного сдвига в вязкоупругом композитном теле, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю .А. (2013)
Кубенко В. Д. - Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении, Янчевский И. В. (2013)
Григоренко А. Я. - Напряженно-деформированное состояние нетонких сферических оболочек переменной толщины при локализованных нагрузках, Вовкодав О. В., Яремченко С. Н. (2013)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибкой ортотропной кольцевой пластины с учетом ортотропной электропроводности, Лоос И. И., Федорченко Л. М. (2013)
Бащук Е. Ю. - Влияние неоднородности основного напряженного состояния на критические параметры устойчивости пластины с трещиной, Бойчук В. Ю. (2013)
Голуб В. П. - К расчету усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном циклическом нагружении, Пелых В. Н., Погребняк А. Д. (2013)
Гуляев В. И. - Самовозбуждение колебаний долота бурильной колонны, Луговой П. З., Борщ Е. И. (2013)
Карлаш В. Л. - Вынужденные электромеханические колебания прямоугольных пьезокерамических стержней с разделенными электродами (2013)
Чен Х. К. - Анализ в рамках механики разрушения с помощью комбинированной методики "опора-анкер" с целью управления опасным грунтом как источника обвала, Танг Х. М. (2013)
Попов В. О. - Захисні контейнери для твердих радіоактивних речовин, Власко А. А. (2013)
Сіянов О. І. - Критерії розрахунку стійкості сітчастих оболонок покриттів, Берчак С. П. (2013)
Коц І. В. - Визначення температурних та гідравлічних параметрів кавітаційного устаткування для приготування бітумних емульсій, Борисенко А. А., Бауман К. В. (2013)
Бондар А. В. - Технологічні аспекти виготовлення поризованих складів сухих будівельних сумішей (2013)
Сердюк В. Р. - Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів, Христич О. В. (2013)
Коц І. В. - Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріпленні грунтових масивів, Бадьора Н. П. (2013)
Маєвська І. В. - Спрощене визначення параметрів просідання лесових грунтів за фізичними показниками, Зайцева А. Ю. (2013)
Терновий В. І. - Дослідження впливу рухливості розчинної суміші та тривалості її перемішування під час приготування на показники цем’янкової штукатурки, Молодід О. С. (2013)
Кучеренко Л. В. - Сучасні підходи підвищення ефективності виконання тонкошарового штукатурного покриття, Рабоча Т. В., Стрілець Я. О. (2013)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем з використанням методу нейро-нечітких мереж, Степанковський Р. В. (2013)
Співак О. Ю. - Кінетика сушіння кісточкових плодів в конвективних сушарках, Павлюк В. К. (2013)
Ратушняк Г. С. - Вплив температурних режимів ферментації та седимента-ційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки, Анохіна К. В., Кощеєв І. А. (2013)
Бікс Ю. С. - Визначення прогнозованої міцності бетону з використанням апарату нечіткої логіки (2013)
Ковальський В. П. - Реконструкція житлової секції застарілої серії, Очеретний В. П., Щербань Д. П. (2013)
Кройтор І. М. - Забезпечення сейсмобезпеки великопанельних житлових будинків серії 121к в місті Керчі (2013)
Швець В. В. - Аналіз та вдосконалення зеленого каркаса міста на прикладі м. Вінниці, Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Прилипко Т. В. - Екологічна безпека міської забудови, Потапова Т. Е., Скрипник О. Ю., Мельник В. Ю. (2013)
Смоляк В. В. - Екологія малоповерхової забудови на прикладі проектних рішень дипломних проектів минулих років, Шевчук Д. В. (2013)
Потапова Т. Е. - Проблеми експлуатації, утримання та реконструкції міських транспортних шляхів, Мартинюк Я. О., Медведєв І. Є. (2013)
Кучеренко Л. В. - Містобудівні методи захисту від шумового забруднення міст, Калініченко В. С. (2013)
Швець В. В. - Планування підземних парковок в умовах щільної міської забудови, Іскра М. А., Кудлаєнко О. О., Малюта О. В. (2013)
Карпович О. М. - Аналіз інноваційних перспектив розвитку науки, економіки та будівельної галузі України (2013)
Ровенчак Т. Г. - Тарифна політика – один із напрямів реформування галузі ЖКГ (2013)
Лялюк О. Г. - Проекти енергозбереження – один із напрямків залучення інвестицій, Ратушняк О. Г. (2013)
Боднар Л. А. - Тенденції розвитку конденсаційних котлів малої потужності, Дахновська О. В., Сорочинський Д. Р. (2013)
Желих В. М. - Дослідження ексергетичної ефективності низькотемпературних сонячних колекторів, Лесик Х. Р., Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Теплозабезпечення побутового біореактора шляхом використання сонячної енергії, Фурдас Ю. В., Шепітчак В. Б. (2013)
Степанов Д. В. - Вибір ефективного джерела теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2013)
Румянцева Т. Ю. - Теплообмін в рідинних сумішах при перемішуванні (2013)
Маєвській Ірині Вікторівні – 60 років (2013)
Миненко П. А. - Прямые и обратные задачи гравиметрии с учетом поглощения собственного поля планетами (2012)
Нікітенко І. С. - Про сировину талькових виробів доби неоліту з Дніпровського Надпоріжжя (2012)
Горелкин А. А. - Анализ причин аварий при бурении вертикальных скважин большого диаметра (2012)
Сахно И. Г. - Восстановление эксплуатационного состояния горных выработок с помощью невзрывчатых разрушающих смесей (2012)
Лубенец Н. А. - Влияние центробежных сил гибкого тела на реализацию тягового усилия трением, Лубенец Т. Н. (2012)
Русских В. В. - Развитие технологии добычи и принятие новых технических решений при отработке рудных залежей в сложных горно-геологических условиях Южно-Белозерского месторождения, Лапко В. В., Зубко С. А. (2012)
Ступнік М. І. - Техніко-економічне обгрунтування доцільності застосування самохідної техніки на шахтах Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Пивняк Г. Г. - Фазовые превращения в каменных углях при воздействии слабых электрических и магнитных полей, Соболев В. В., Филиппов А. О. (2012)
Боблях С. Р. - Моделювання змін, що відбуваються в покриваючих породах при підземному геологічному зберіганні СО2, Стадник О. C., Ігнатюк Р. М., Воробйов П. К. (2012)
Ткач В. Н. - Влияние криогенной обработки на изменение свойств синтетических алмазов и эффективность их применения в буровом инструменте, Исонкин А. М. (2012)
Виноградов Б. В. - Проблемы создания двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Проців В. В. - Моделювання процесу гальмування шахтного двовісного локомотива на рейковій колії, Бондарєв А. О., Самойлов А. І. (2012)
Соснина Е. Н. - Вычислительный эксперимент по определению максимальных напряжений неподкрепленных разрезных барабанов шахтных подъемных машин (2012)
Ганкевич В. Ф. - Пути повышения надежности колесных пар локомотивного транспорта, Грязнова Л. В., Лисняк А. Г. (2012)
Остренко В. С. - Визначення кращого типу IGBT модуля для застосування в перетворювачі частоти, Кулініч Є. В. (2012)
Курик М. В. - О природе кирлиановского свечения воды, Песоцкая Л. А., Лапицкий В. Н., Черепанова-Лагутенко Р. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Квантово-полевой подход к выявлению признаков возможных аварий в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Метод автоматического контроля массовой доли железа в обогащаемой руде с помощью промышленного магнитного сепаратора, Кочура Е. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Проблеми захисту освітніх електронних інформаційних ресурсів, Третяк О. М., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С. (2012)
Толстопят А. П. - Эффективность газожидкостного взаимодействия при дутье погружными фурмами, Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ризун Н. О. - Модели и алгоритмы идентификации адаптивных ПИД-регуляторов автоматизированной системы профессиональной аттестации (2012)
Мельников А. М. - Аналіз тенденцій змін ринкового середовища та напрямів формування стратегії розвитку гірничого підприємства, Собко Б. Ю., Пундяк Н. Б. (2012)
Драч І. Є. - Інноваційно-проектна діяльність у системі рейтингового оцінювання ВНЗ України (2012)
Кудирко Л. П. - Мережеві форми бізнесу у сфері міжнародної торгівлі, Севрук І. М. (2012)
Данчак Л. І. - Міжнародні здобутки у фінансуванні формування житлового фонду: висновки та рекомендації для України (2012)
Алмакаев М. С. - Влияние полиэтиленовых контейнеров на стабильность парентеральных лекарственных средств на основе местных анестетиков, Шевченко И. В., Шевченко В. А., Бодренкова Н. А. (2009)
Сур С. В. - Результати визначення втрати маси при висушуванні тестового зразка субстанції натрію ацетату тригідрату лабораторіями з контролю якості лікарських засобів у 6-му раунді програми професійного тестування лабораторій, Гризодуб О. І., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Губарь С. М., Мурашко А. М. (2009)
Кайдалова А. В. - Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві, Коваленко С. М., Чистяков О. Г. (2009)
Посилкіна О. В. - Організація процесу атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств в умовах упровадження менеджменту якості, Бабіченко Ю. А., Братішко Ю. С. (2009)
Толочко В. М. - Статус інтернет-аптек у чинному законодавстві України, Медведєва Ю. П. (2009)
Євтушенко О. М. - Ризикологія та питання якості лікарського забезпечення, Мнушко З. М. (2009)
Посилкіна О. В. - Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств, Яремчук О. А., Горбунова О. Ю. (2009)
Пестун І. В. - Антикризові заходи фармацевтичних та аптечних підприємств (2009)
Лантух Ю. М. - Визначення суттєвих екологічних аспектів на фармацевтичному підприємстві при екологічному управлінні, Проскурня О. М., Коваленко С. М., Лебединець В. О. (2009)
Панфілова Г. Л. - Обґрунтування організаційно-економічних рекомендацій щодо створення вітчизняного формулярного керівництва лікарських засобів (2009)
Котвіцька А. А. - Методологічні підходи до визначення складових формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов упровадження в Україні медичного страхування, Немченко А. С. (2009)
Немченко А. С. - Дослідження проблеми застосування біологічно активних добавок в Україні, Міщенко В. І. (2009)
Шестопал О. А. - Аудит постачальників у системі забезпечення якості лікарських засобів, Підпружников Ю. В. (2010)
Старченко М. Г. - Розробка методики проведення аудиту клінічних досліджень лікарських засобів, Шестопал О. А., Підпружников Ю. В. (2010)
Євтіфеєва О. А. - Cтандартизація підходів до оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських препаратів (2010)
Краукліс В. - Впровадження практичних аспектів управління ризиком у фармацевтичному виробництві, Ботет Дж. (2010)
Посилкіна О. В. - Оцінка ефективності інноваційної стратегії фармацевтичної компанії на основі моніторингу патентної документації, Літвінова О. В., Доровський О. В. (2010)
Парновський Б. Л. - Проблеми інтеграції систем медичної та фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз в Україні, Прилипко Н. А. (2010)
Пестун І. В. - Методика визначення тенденцій попиту на лікарські засоби імуностимулюючої дії, Торохтін О. М. (2010)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Науково-практичні підходи впровадження стратегічного логістичного менеджменту у фармацевтичну галузь (2010)
Галущенко О. С. - Год 1924: создание молдавской АССР (2013)
Ликова В. В. - Євреї-землероби Південної України: правовий аспект (2013)
Zaytseva K. B. - On some aspects of ethnonymy of the Northern American indians: Part II. The Arctic cultural region of USA and Canada of Archaic and Paleo periods (2013)
Яфаева Г. М. - Похоронно-погребальная обрядность марийцев северо-запада республики Башкортостан (2013)
Барiнов I. I. - Словацькi вiйска в окупованiй Українi в 1941-1943 рр.: до постановки питання (2013)
Богатая Л. Н. - Проблематизация темы мышления (2013)
Спасков А. Н. - Структура времени в транзитивно-фазовой концепции (2013)
Элез А. Й. - К вопросу о месте аристотелевского учения о материи и форме в истории материализма (2013)
Головнёва Е. В. - Способы репрезентации этнического самосознания в пространстве культуры (2013)
Добродум О. В. - Неоиндуизм и его виртуальная сакральная география (2013)
Крижановська Т. О. - Моральні основи комунікації (2013)
Nykytchenko O. E. - Rationalization of worship acts as a convergent process in modern religious life (2013)
Артамошкина Л. Е. - Тело/образ/тип: аналитика биографического в культуре (2013)
Вітман К. М. - Волинська трагедія як індикатор етнокультурного розколу України (2013)
Милова М. И. - Республика Болгария: от Тырновской конституции до Европейского союза (2013)
Наумкина С. М. - Причини изменения конфигурации и условий функционирования системы власти в современных обществах, Маслов Ю. К. (2013)
Pidzhakov A.Y. - Russia’s international cooperation in the struggle against terrorism at the turn of the XX century (2013)
Есикова Т. В. - Влияние уровня развития правового сознания молодых специалистов на производственную интернальность (2013)
Небредовская В. В. - Электоральная реклама как фактор повышения уровня правового сознания (2013)
Дунаева Л. Н. - История формирования социально-правового государства во Франции, Пищевская Э. В. (2013)
Сур С. В. - Результати визначення супровідної домішки 3-амінопропанолу в тестовому зразку декспантенолу методом тонкошарової хроматографії в рамках програм професійного тестування лабораторій із контролю якості лікарських засобів, Гризодуб О. І., Губарь С. М., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Чикалова С. О. (2010)
Доброва В. Є. - Розробка методики статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних досліджень, Зупанець І. А. (2010)
Хоменко В. М. - Обґрунтування теоретичних засад організації управлінської діяльності з урахуванням гендерного аспекту, Ярмола І. К., Бухтіярова І. П. (2010)
Лебединець В. О. - Розробка процесної моделі системи управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Використання прийомів економіко-математичного моделювання у процесі атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Мусієнко Н. М. (2010)
Немченко А. С. - Сучасні підходи до організації фармацевтичної допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій, Юрченко Г. М. (2010)
Кашуба В. - Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники, Литвиненко Ю., Юхно Ю., Зарудный В., Беленко С. (2013)
Шевчук А. - Етапи розвитку туризму як соціально-економічного й культурно-освітнього явища (2013)
Головійчук І. - Особливості експериментальної методики занять аквафітнесом зі студентами спеціальної медичної групи (2013)
Добринський В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності, Мудрик Ж. (2013)
Караватская М. - К вопросу оценки эффективности использования информационных технологий обучения в процессе подготовки специалистов высшей школы, Шабацкая С. (2013)
Колумбет О. - Аналіз динаміки рівня розвитку професійних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Белых С. - Обоснование специфики педагогических технологий обучения студентов университетов основам физической культуры, Кучерявый А. (2013)
Білера М. - Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах (2013)
Петрович В. - Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ (2013)
Тупеев Ю. - К вопросу повышения эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки (2013)
Фурман Ю. - Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста (2013)
Футорный С. - Информационные технологии и Internet-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания, Караватская М. (2013)
Androshchuk О. - Die Nutzung von modernen heilenden und gesundheitsstärkenden Maßnahmen bei den Kindern im Vorschulalter (2013)
Вольчинський А. - Особливості організації рухового режиму дошкільнят засобами народної фізичної культури, Смаль Я. (2013)
Захожий В. - Дозування фізичних навантажень у процесі самостійних занять фізичними вправами (2013)
Ніколаєв С. - Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного вік, Войтович В. (2013)
Пілярська І. - Оцінка показників фізичного розвитку дітей 6–7-річного віку, які займаються плаванням (2013)
Попадьїн В. - Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України (2013)
Альошина А. - Роль засобів фізичної реабілітації в передопераційній підготовці хворих із грижами передньої черевної стінки (2013)
Мартынюк О. - Использование коррекционных программ в процессе физического воспитания студенток при нарушениях пространственной организации тела (2013)
Сторожик А. - Морфофункциональные особенности детей младшего школьного возраста со сниженным слухом (2013)
Гордєєва М. - Особливості планування попереднього базового етапу річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні (2013)
Люгайло С. - Анализ заболеваемости спортсменов на современном этапе развития спорта высших достижений (2013)
Назар П. - Особливості змін показників активності гуморальних реакцій імунітету в спортсменів залежно від рівня фізичного навантаження, Шевченко О., Левон М., Осадча О. (2013)
Пітин М. - Теоретична підготовка в системі багаторічного спортивного вдосконалення важкоатлетів (2013)
Суворова Т. - Формування набору авторських тестів для оцінки спеціальної витривалості юних футболістів, Лисенко А. (2013)
Черкашин Р. - Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації (2013)
Яременко В. - Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля, Бойко В. (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Федюшин Ю. М. - Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень, Лобойко Л. М., Пшінько О. М., Мямлін С. В., Донченко А. В., Приходько В. І., Шкабров О. А., Ігнатов Г. С., Високолян М. В., Макаренко В. М. (2005)
Федюшин Ю. М. - Аналіз світових тенденцій і перспектив розвитку пасажирського вагонобудування, Лобойко Л. М., Донченко А. В., Пшінько О. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. (2005)
Донченко А. В. - Забезпечення реалізації державної промислової політики з питань якості пасажирського рухомого складу, Федюшин Ю. М., Лобойко Л. М. (2005)
Пшинько А. Н. - Оценка динамических качеств пассажирского купейного вагона модели 61-779, Мямлин С. В., Ягода П. А., Донченко А. В., Лобойко Л. М., Приходько В. И., Игнатов Г. С. (2005)
Мямлин С. В. - Оптимизация параметров рессорных комплектов тележек пассажирского вагона, Пшинько А. Н. (2005)
Приходько В. И. - Решение тормозных проблем на скоростных пассажирских вагонах повышенной комфортности, Коробка Б. А., Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Стеринзат Я. М. (2005)
Приходько В. И. - Усовершенствование системы контроля нагрева букс пассажирского вагона, Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Высоколян Н. В. (2005)
Приходько В. И. - Особенности развития конструкций установок кондиционирования воздуха пассажирских вагонов, Шкабров О. А., Коляденко В. И., Игнатов Г. С., Солдатов В. А. (2005)
Приходько В. И. - Cистема контроля состояния дискового тормоза пассажирского вагона, Игнатов Г. С., Стеринзат Я. М., Макаренко В. Н. (2005)
Игнатов Г. С. - Особенности конструкции светодиодных хвостовых фонарей пассажирских вагонов (2005)
Пшинько А. Н. - Усовершенствование методов оценки эффективности тормозов вагонов, Мямлин С. В., Приходько В. И., Шкабров О. А., Стеринзат Я. М., Игнатов Г. С., Коробка Б. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Математическая модель пространственных колебаний пассажирского вагона в обычной постановке, Мямлин С. В., Приходько В. И., Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Донченко А. В., Федюшин Ю. М. (2005)
Мямлин С. В. - Объектно-ориентированная математическая модель пространственных колебаний рельсовых экипажей, Пшинько А. Н., Письменный Е. А., Приходько В. И. (2005)
Федюшин Ю. М. - Основные динамические показатели пассажирского вагона, Пшинько А. Н., Мямлин С. В., Донченко А. В., Лобойко Л. М. (2005)
Пшинько А. Н. - Программа вычислений динамических показателей пассажирского вагона, Мямлин С. В. (2005)
Пшінько О. М. - Визначення економічної ефективності витрат на розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень, Мямлін С. В., Бараш Ю. С., Гненний О. М., Федюшин Ю. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Расчет экономической эффективности от использования оптимальных параметров рессорного подвешивания пассажирских вагонов, Мямлин С. В., Федюшин Ю. М., Приходько В. И., Шкабров О. А. (2005)
Миненко П. А. - О возможности применения дробного дифференцирования в гравиметрии и магнитометрии, Миненко В. П., Миненко Р. В. (2012)
Сенющенкова И. М. - Геолого-геоморфологическая оценка овражно-балочных урболандшафтов с геоэкологических позиций, Потапов А. Д. (2012)
Садовенко И. А. - Оценка потерь газа при его хранении в водоносных пластах Западного Донбасса, Инкин А. В., Якубовская З. Н., Максимова-Гуляева Н. А. (2012)
Ефремов Э. И. - Влияние динамических нагрузок на изменение структуры пород различного генезиса, Ищенко К. С., Кратковский И. Л., Баскевич А. С. (2012)
Касьян Н. Н. - Опытно-промышленная проверка способа охраны выработки жесткими сооружениями с компенсационными полостями в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Мокриенко В. Н., Сахно И. Г. (2012)
Кириченко А. Л. - Исследование детонационных характеристик шпуровых зарядов патронированных эмульсионных взрывчатых веществ, Устименко Е. Б., Шиман Л. Н., Политов В. В. (2012)
Лубенец Н. А. - Режим торможения поезда, Лубенец Т. Н. (2012)
Іконніков М. Ю. - Дослідження умов накопичення газу метану в підробленому вуглепородному масиві (2012)
Дёмин Д. А. - Синтез оптимального регулятора температуры ванны в электродуговой печи-миксере (2012)
Иконникова Н. А. - Особенности оценки надежности работы шахтных геотехнических и электромеханических систем на основе математического и компьютерного моделирования динамических процессов (2012)
Новиков А. О. - О напряженно-деформированном состоянии системы "рама – оболочка из укрепленных анкерами пород", Шестопалов И. Н. (2012)
Виноградов Б. В. - Вынужденные колебания двухдвигательных синхронных приводов барабанных мельниц, Христенко А. В. (2012)
Филимонов П. Е. - Особенности технологических процессов движения дисперсных сред при объемном приложении вибрационных сил., Морус В. Л. (2012)
Кожевников А. О. - Експериментальні дослідження технології буріння з імпульсним обертанням інструменту, Хілов В. С., Борисевич О. А., Бельчицький О. П. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель електротехнічного комплексу шахти з синхронними та асинхронними двигунами, Василець С. В. (2012)
Шкрабец Ф. П. - Новое поколение комплекса взрывозащищенного электрооборудования для систем электроснабжения горных производств, Вареник Е. А., Савицкий В. Н., Дзюбан В. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Системный анализ информационного обмена при авариях в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Удовик И. М. - Повышение чувствительности анализа изображений земной поверхности на основе сочетания методов нечеткой и нейросетевой сегментации (2012)
Толстопят А. П. - Распределение твердых частиц и газовых дисперсий при вдуве заглубленной двухфазной струи в жидкость, Елисеев В. И., Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ступнік М. І. - Економічна оцінка ризиків можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях шахт Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Салов В. О. - Принципи формування освітніх стандартів нового покоління, Письменкова Т. О. (2012)
Литвиненко К. В. - Решение задачи оптимизации на основе метода обобщенного градиента и принципа симметрии (2012)
Мельников А. М. - До питання врахування специфічних особливостей вугільних підприємств у процесі стратегічного планування їх розвитку, Павленко О. В. (2012)
Пилипенко Ю. І. - Технологічна система суспільства та її структура (2012)
До 60-річчя С. М. Серьогіна (2012)
Глотов Б. - Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації: український контекст, Калитюк Л. (2012)
Письменний І. - Еволюційні сценарії динамічного розвитку держави в постбіфуркаційний період (2012)
Кірєєва О. - Знання як визначальний ресурс суспільного розвитку: державно-управлінський аспект (2012)
Лисакова Л. - Концепція формування сучасної моделі оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні (2012)
Семенченко О. - Правові засади інтеграції освіти і науки в Україні в інтересах сталого розвитку (2012)
Новак-Каляєва Л. - Особливості реалізації концепції прав людини органами державного управління в демократичному суспільстві (2012)
Сіцінська М. - Контроль інституціями громадянського суспільства діяльності правоохоронних органів України (2012)
Волошенюк Л. - Державно-службові відносини в контексті адміністративних реформ: історико-теоретичний аналіз (2012)
Дрешпак В. - Розвиток електронного урядування як напрям державної інформаційної політики України: організаційний аспект (2012)
Баштанник В. - Інноваційні механізми державного управління регіональним розвитком (2012)
Чикаренко І. - Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2012)
Овдін О. - Державна міграційна політика Російської Федерації у сфері репатріації "співвітчизників" (2012)
Кандзюба С. - Створення інтегрованої системи обміну інформацією в державному управлінні соціальною сферою в Україні, Духонченко А. (2012)
Копитько О. - Методологічні основи європейських підходів до стратегічного планування регіонального розвитку (2012)
Швидун В. - Механізми державного управління післядипломною педагогічною освітою: на прикладі країн Західної Європи (2012)
Кисельова Л. - Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства (2012)
Мельниченко О. - Регіональна управляюча компанія як складова організаційного механізму підвищення ефективності управління державною власністю (2012)
Алимова О. - Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю: зарубіжний досвід та його імплементація в Україні (2012)
Кулик Г. - Митні ризики та ризики в управлінні системою державної митної служби України: сутність та співвідношення (2012)
Коваленко В. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком земельних відносин в Україні (2012)
Станков Д. - Механізми державного управління міграцією в умовах глобалізації (2012)
Лєрмонтова Ю. - Зарубіжний досвід державного управління екстреною медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях (2012)
Гончарук Н. - Планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, Артеменко Н. (2012)
Бондаренко Є. - Традиція як фактор формування та елемент організаційної культури державної служби (2012)
Колесніков Б. - Удосконалення державної кадрової політики України у сфері транзитних перевезень, Подп’ятнікова А. (2012)
Орлов М. - Метод комплексного аналітичного оцінювання професійної підготовки посадових осіб регіонального органу виконавчої влади (2012)
Земляков Ю. - Реалізація принципу професіоналізму в діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ: правовий аспект (2012)
Козаченко Н. - Система надання публічних послуг у сфері земельних відносин в Україні: становлення та трансформації (2012)
Моісеєва С. - Проблеми державної кадрової політики України у сфері фізичної культури та спорту (2012)
Плецан Х. - Взаємозумовленість морально-етичних засад і успішності професійної діяльності державних службовців (2012)
Полюшкін С. - Ключові фактори успіху в управлінні сучасним мегаполісом, Шаров Ю. (2012)
Кринична І. - Проблеми соціального розвитку територіальних громад на радіоактивно забруднених територіях (2012)
Сухінін Д. - Проблемні аспекти застосування систем управління якістю в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Шарий В. - Європейський досвід реалізації державної політики органами місцевого самоврядування (2012)
Літвінов О. - Інституційні пастки прискореного перегляду регуляторних актів органами місцевого самоврядування, Літвінова Н. (2012)
Ліфанова Є. - Роль територіальної громади у формуванні іміджу міста (2012)
Польська Л. - Європейський досвід розробки системи індикаторів оцінювання якості управління соціально-економічним розвитком міста (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Звірко В. - Землемір не тільки міряє землю…, Колядинська Т. (2012)
Ларічев Ю. - Зберегти і передати нащадкам (2012)
Ткач Р. - Віддавати землю на милість ринкової стихії неприпустимо (2012)
Миркевич М. - Земля тривоги нашої (2012)
Коник О. - Земельні аукціони — це прозора конкуренція і гарантія непродешевити на торгах (2012)
Білик А. - З людьми щодня треба вітатися (2012)
Краснолуцький О. - Встановлення меж населених пунктів: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення, Євсюков Т. (2012)
Дорош Й. - Напрями удосконалення екологічної політики??в галузі земельних відносин (2012)
Мірошниченко А. - Будівлі на чужій землі. Теоретичні перспективи, деякі практичні поради, Ріпенко А. (2012)
Солоха М. - Створення інтерактивних карт як методичний підхід до поширення екологічної інформації, Бабушкіна Р. (2012)
Солов'яненко Н. - Ґрунтовий покрив — складова природних ресурсів України (2012)
Прутенко О. - ...І землевпорядником працював на совість, або Штрихи до портрета Леоніда Брежнєва (2012)
Балицький І. І. - Організація системи управління прикордонним контролем у відділі прикордонної служби (2013)
Березенський О. І. - Аналіз системи збирання (добування) та обробки даних обстановки відділу прикордонної служби та деякі аспекти роботи старшого зміни прикордонних нарядів щодо реалізації результатів функціонування означеної системи (2013)
Боровик О. В. - Визначення підходів до ефективної організації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби, Трасковецька Л. М. (2013)
Братко А. В. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання резервів в охороні державного кордону, Михайлюк О. О. (2013)
Гаркуша С. А. - Рекомендації штабу прикордонного загону щодо використання тепловізорів та інших технічних засобів під час несення прикордонної служби, при проведенні спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників на ділянці відділу прикордонної служби (2013)
Гащук М. П. - Аналіз результатів досліджень щодо формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону, Кириленко В. А. (2013)
Гетманюк С. П. - Обґрунтування напряму раціоналізації оглядової роботи під час здійснення прикордонного контролю за рахунок використання новітніх зразків спеціальних технічних засобів (2013)
Дмитренко О. М. - Причинно-наслідкові зв’язки між типами черг автотранспортних засобів перед автомобільними пунктами пропуску та їх кількісними характеристиками, Боровик О. В. (2013)
Єманов В. В. - Необхідність правової регламентації діяльності комендатури та коменданта території надзвичайного стану (2013)
Залож В. В. - Мотивація персоналу Держприкордонслужби як функція інтегрованого управління кордонами, Тарасов В. М. (2013)
Каштелян С. О. - Теоретичні аспекти виявлення деструктивних чинників безпеки в прикордонному просторі (2013)
Куліш Р. С. - Діяльність прикордонно-представницького апарату прикордонного загону щодо забезпечення режиму державного кордону (2013)
Мазур В. Ю. - Проблемні питання висвітлення надводної обстановки та шляхи їх вирішення, Гідзула В. О. (2013)
Мисик А. Б. - Науково-методичне забезпечення роботи органу управління з підготовки прикордонних операцій (2013)
Назаренко В. О. - Сталий розвиток системи прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення України як науково-прикладна проблема, Ставицький О. М., Баратюк В. І., Гродовський О. В. (2013)
Олійник Л. В. - Теоретичні аспекти системи бойової підготовки Збройних Сил України (2013)
Пономаренко О. А. - Визначення економічної роботи з підготовки господарства до зими, Чернявський В. А. (2013)
Фаріон О. Б. - Алгоритм опрацювання оперативно-розшукової інформації для забезпечення потреб кримінального аналізу злочинної діяльності (2013)
Шалімов Ю. Ю. - Методичні підходи до оцінки функціонування системи матеріального забезпечення органу Державної прикордонної служби України, Чернявський В. А. (2013)
Андрощук О. С. - Багатокритеріальна оцінка методів побудови системи прогнозування на базі штучних нейронних мереж щодо показників діяльності організаційних систем спеціального призначення, Крижний А. В. (2013)
Басараб О. К. - Імовірнісний підхід до визначення показників ефективності прикордонного контролю (2013)
Боровик О. В. - Обгрунтування структури та функціональних особливостей програмного додатка інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо визначення технологічних процедур спрощення прикордонного контролю, Подгорний М. В. (2013)
Герасимюк О. В. - Аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху, Бурлака О. В. (2013)
Маркарян Г. О. - Логіко-формальна модель системи обліку "гастролерів” і нелегальних мігрантів в інформаційному забезпеченні органів внутрішніх справ (2013)
Осташевский С. А. - Экзоскелетальное представление содержания информационных "входов” в систему "водитель–автомобиль–дорога” (2013)
Осташевський С. А. - Надійність водія та основні фактори, що її визначають, Старий А. М. (2013)
Подолян О. Ю. - Перспективи використання транспортних засобів з гібридними силовими установками під час виконання завдань оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону (2013)
Стрельбіцький М. А. - Декомпозиція технології захисту інформації в корпоративих системах (2013)
Шинкарук О. М. - Визначення впливу випадкових модуляційних складових імпульсних радіолокаційних сигналів на ступінь їх розрізнення, Чесановський І. І., Іванов А. В. (2013)
Шпорт М. М. - Урахування забезпеченості радіозв’язком при побудові раціональних маршрутів у ході вирішення завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Погребняк С. П. - Тест на пропорційність (2013)
Христова Г. О. - Типи позитивних зобов’язань держави щодо прав людини у світлі юриспруденції Страсбурзького суду (2013)
Косінов С. А. - Парламентський контроль за урядом: порівняльно-правовий аспект (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Неурядові організації у громадянському суспільстві: питання реалізації та захисту прав людини (2013)
Бурмака Є. А. - Проблеми втілення принципу верховенства права в Україні: аналіз причин виникнення та шляхи їх подолання (2013)
Нечипоренко А. О. - Ефективність законодавства як соціально­правова основа розвитку і вдосконалення суспільства (2013)
Борисова В. І. - Релігійна організація – самостійний функціональний вид непідприємницьких організацій (2013)
Сакара Н. Ю. - Захист права на справедливий судовий розгляд: проблеми та перспективи (2013)
Музика Т. О. - Альтернативне зобов’язання як особлива правова конструкція: теорія і практика застосування (2013)
Погрібний Д. І. - Теоретичні та практичні проблеми визначення категорії "інновації" (2013)
Денисова Р. О. - Питання реалізації повноважень суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування (2013)
Ваксман Р. В. - Заборони як правовий засіб законодавчого регулювання рекламної діяльності (2013)
Швидка Т. І. - Економічна конкурентоздатність і проблеми правової та законодавчої політики держави (2013)
Плавшуда К. В. - Формування вертикально інтегрованих холдингових структур у металургійній промисловості України (2013)
Стадник К. О. - Господарсько-правове забезпечення контролю держави за процесами економічної концентрації (2013)
Остапенко Ю. І. - Послуги мобільного зв’язку: проблема подолання прогалини господарсько­правового регулювання (2013)
Сокол М. В. - Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі (2013)
Бурило Ю. П. - Щодо вдосконалення адміністративно­господарських санкцій в інформаційному секторі економіки (2013)
Зуй В. В. - Особливості розгляду справ із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності (2013)
Гончаренко Г. А. - Система суб’єктів управління лісовим фондом україни в контексті адміністративної реформи (2013)
Дудченко О. Ю. - Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування (2013)
Єськов С. В. - Імунітет носіїв професійної таємниці відносно залучення до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: доцільність запровадження й перспективи розвитку (2013)
Іванцова А. В. - Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів, Демидова Є. Є. (2013)
Фунікова О. В. - Деякі аспекти моделювання комунікативних технологій в криміналістиці (2013)
Прохазка Г. А. - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН у боротьбі з голодом (2013)
Вихідні дані (2013)
Вільчинська С. В. - До питання про філософсько-антропологічні погляди В. Г. Табачковського (2013)
Кизима В. В. - Космология с позиций представления о бытии как о тотальности (2013)
Теліженко Л. В. - Становлення моделі цілісної людини: від класики до некласики і постнекласики (2013)
Волков А. Г. - Тоталогенез экономического дискурса (2013)
Паламарчук Є. В. - Витоки та специфіка трансдисциплінарності як "неометоду" остнекласики (2013)
Азарова Ю. О. - Хайдеггер и Деррида. Две версии де(кон)струкций метафизики (2013)
Сафонік Л. М. - Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів (2013)
Сиверс В. А. - Понятие ценности как константы человеческого бытия (2013)
Мудраков В. В. - "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: абсолютний нігілізм чи нова метафізика людини? (2013)
Комісар Л. П. - Проблемність становлення дискурсу сучасної гіперреальності в контексті віртуалізації соціокультурної дійсності (2013)
Климань С. В. - Новое миропонимание (или "Нью Эйдж") как кризис культуры "постхристианского" общества (2013)
Крилова С. А. - Соціальне партнерство та краса відносин (2013)
Морозов Ю. - Етико-метафізичні аспекти інтуїтивного морального досвіду (2013)
Климань С. В. - "Концепция любви" в исламе (2013)
Голець О. Я. - Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект (2013)
Самодрин А. П. - Емпіричне узагальнення створення науково-навчального комплексу Кременчуцького регіону України (2013)
Лукашевич О. А. - Філософська герменевтика й проблеми теоретичного джерелознавства (2013)
Титул, зміст (2013)
Лазебна М. В. - Якість працевлаштування людей – на перше місце (2013)
Могильний О. М. - Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості (2013)
Прокопа І. В. - Формалізація зайнятості в особистих селянських господарствах як засіб подолання соціального відторгнення селян (2013)
Маршавін Ю. М. - Шляхи підвищення ролі державного соціального страхування на випадок безробіття на ринку праці України (2013)
Полозенко Д. В. - Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічний стан України (2013)
Федоренко В. Г. - Пенсійні фонди як інструмент інвестування економіки та розширення зайнятості населення, Федоренко М. С. (2013)
Капченко Р. Л. - Компетентність як здатність до самоадаптації (2013)
Волярська О. С. - Управління психолого-педагогічним супроводом освіти дорослих в Україні, Пучина О. В. (2013)
Грановська І. В. - Механізм реалізації соціальних стандартів в Україні (2013)
Жигиреєва В. С. - Особливості індивідуальних чинників співзалежності та адаптивних стратегій у жінок-працівників Державної служби зайнятості України (2013)
Туленков М. В. - Концептуалізація понять "ринок праці та зайнятість населення в науковому дискурсі”, Чепак В. В., Зарицька А. В. (2013)
Капченко Л. М. - Модель організаційно-андрагогічної діяльності навчальних закладів Державної служби зайнятості (2013)
Дрозач М. І. - Підвищення професійного рівня персоналу – перспективний шлях до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2013)
Дмитрієв-Заруденко В. В. - Андрагогіка в оволодінні компетенціями спеціалістами Державної служби зайнятості (2013)
Андрієць О. Ю. - Правові механізми регулювання державної політики зайнятості у США (2013)
Гурманчук А. З. - Про заходи по зниженню напруженості на ринку праці Росії (2013)
Малоіваненко Р. М. - Професійне навчання безробітних – ефективний інструмент реагування на поточні та перспективні потреби ринку праці (2013)
Фущич Ю. І. - Використання природних ресурсів регіону для розвитку зайнятості (2013)
Додатко А. Д. - Детализация тектонических особенностей участка Сергеевского месторождения с использованием метода естественного испульсного электромагнитного поля Земли, Змиевская К. О., Козарь Н. А. (2013)
Тяпкин К. Ф. - Оценка Новой ротационной гипотезы структурообразования в тектоносфере Земли с позиций диалектического материализма (2013)
Рузина М. В. - Лиственит-березиты Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита и их рудоносность, Терешкова О. А., Яцына Д. В., Додатко А. Д. (2013)
Халимендик Ю. М. - Проявления опорного давления в условиях слабых боковых пород, Заболотная Ю. А. (2013)
Чесноков А. В. - Перспективные направления усовершенствования композитной анкерной крепи, Косоногова Л. Г. (2013)
Ступник Н. И. - Перспективы использования безтротиловых взрывчатых веществ на рудниках с подземной добычей полезных ископаемых, Калиниченко В. А., Федько М. Б., Мирченко Е. Г. (2013)
Гоман О. Г. - Аэрогидродинамические экспериментальные исследования характеристик элементов трубного става глубоководного гидроподъема, Кириченко В. Е., Романюков А. В. (2013)
Шашенко А. Н. - Математическая модель огибающей виброакустического зондирующего сигнала неоднородного породного массива, Журавлев В. Н., Дубицкая М. С. (2013)
Захарченко С. М. - Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді (2013)
Сегеда М. С. - Математичне моделювання вільних коливань напруги в обмотках трансформаторів з урахуванням взаємоіндукції між витками під час імпульсних перенапруг, Черемних Є. В., Мазур Т. А. (2013)
Півняк Г. Г. - Сучасна роль університетів ресурсів у забезпеченні стійкого екологічного розвитку гірничодобувних регіонів, Ковров О. С., Череп А. Ю. (2013)
Шкрабец Ф. П. - Применение напряжения 35 кВ для систем электроснабжения подземных электроприемников глубоких энергоемких шахт, Остапчук А. В. (2013)
Песоцкая Л. А. - Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды, Глухова Н. В., Лапицкий В. Н. (2013)
Слєсарєв В. В. - Математична модель матеріально-теплового балансу плавки в кисневому конвертері та критерій її оптимізації, Желдак Т. А. (2013)
Кочура Е. В. - Моделирование процесса раскрытия руды в шаровой мельнице с позиций задач управления, Фарис Самир Расми Альхури (2013)
Ус С. А. - Застосування статистичних методів для аналізу якості навчальних планів, Закашвілі Л. А. (2013)
Жураковська М. Б. - Економічний моніторинг діяльності центрів трансферу технологій (2013)
Калініченко О. В. - Теоретичні та методичні аспекти формування системи оплати праці як засобу мотивації робітників гірничодобувних підприємств (2013)
Гаренко А. А. - Розробка організаційних та управлінських заходів з метою зниження собівартості продукції дробарної фабрики (2013)
Олексів І. Б. - Відбір результативних груп економічного впливу підприємства: теорія та практика (2013)
Довбня С. Б. - Відображення ефективності використання основних фондів підприємства в системі збалансованих показників (2013)
Родіонов О. В. - Формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти, Черкасов A. В. (2013)
Назаренко В. І. - Нанодіаманти для флуоресцентних клітинних і сенсорних нанотехнологій, Демченко О. П. (2013)
Шульга С. М. - Ліпосоми і наносоми: структура, властивості, виробництво (2013)
Grigoreva M. V. - Polyurethane composites as drug carriers: release patterns (2013)
Юкало А. В. - Біоактивні пептиди протеїнів сироватки молока корів (Bos taurus), Дацишин К. Є., Юкало В. Г. (2013)
Науменко В. Д. - Рослинні ізофлавони: біосинтез, детектування та біологічні властивості, Сорочинський Б. В., Количев В. І. (2013)
Марченко С. В. - Біосенсор на основі креатиніндеімінази та pН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові, Зінченко О. А., Поляков Л. С., Герешко А. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2013)
Гойстер О. С. - Визначення T-2 токсину за допомогою імуноензимного та імуносенсорного методів, Кривенчук В. Є., Хмельницький Г. О., Мінченко О. Г. (2013)
Влізло В. В. - Визначення комплексів олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями, Заіченко О. С., Іваницька Л. А., Козак М. Р., Остапів Д. Д. (2013)
Малишева С. В. - Експресія маркерів плюрипотентності за репрограмування фібробластів миші з використанням системи транспозонів, Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Рогоза Л. А. - Флуоресцентні зонди для дослідження пептидів, Богатирьова О. О., Дюбко Т. С., Татарець А. Л., Поврозін Є. А., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Рогульская Е. Ю. - Перспективы использования скелета морских губок семейства Aplysinidae и мезенхимных стромальных клеток в тканевой инженерии, Ревенко Е. Б., Петренко Ю. А., Эрлих Г., Петренко А. Ю. (2013)
Воробей Н. А. - Реалізація азотфіксувального потенціалу TN5-мутантів Bradyrhizobium japonicum у симбіозі з рослинами сої, Коць С. Я., Маменко П. М. (2013)
Магомедов А. М. - Метаболические изменения в соединительной ткани детей с кистами костей, Левицкий А. Ф., Головатюк Д. В., Великий А. Н., Полищук Л. В. (2013)
Волошко Т. Є. - Скринінг штамів базидіоміцетів — продуцентів пероксидази, Федотов О. В. (2013)
Кириченко Е. В. - Рострегуляторная активность экстракта водорослей, Гринюк С. А. (2013)
Nobel Laureates in Physiology or Medicine in 2013 (2013)
Nobel Laureates in Chemistry 2013 (2013)
Borisova T. O. - Cholesterol and presynaptic glutamate transport in the brain (2013)
Котов А. Г. - Правила викладання та порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину. Частина 2 (2012)
Лебединець В. О. - Імплементація циклу демінга-шухарта (pdca) при регламентації процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М., Тахтаулова Н. О. (2012)
Бобрицька Л. О. - Забезпечення якості фармацевтичної розробки препарату "Мерадазол", Назарова О. С., Вербова Ю. М. (2012)
Городецька В. І. - Обґрунтування необхідності професійної підготовки фахівців з управління якістю у фармації, Лебединець В. О., Коваленко С. М. (2012)
Левачкова Ю. В. - Розробка методик визначення ефірних олій у песаріях "фітовагін" методом газової хроматографії, Чушенко В. М. (2012)
Загорій Г. В. - Порівняльний структурно-статистичний аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності персоналу зат "Фармацевтична фірма "Дарниця" у взаємозв’язку з реінжиніринговими процесами в стратегії прискореного розвитку підприємства (1996 – 2000 та 2006 – 2010 рр.), Пономаренко М. С., Трохимчук В. В., Дроздова А. О., Григорук Ю. М. (2012)
Галій Л. В. - Визначення граничного показника високої ефективності виконання роботи провізора аптеки (2012)
Піскун О. І. - Аналіз підходів до визначення сутності та класифікації інновацій у фармації (2012)
Посилкіна О. В. - Використання багатономенклатурних оптимізаційних моделей для удосконалення управління запасами у фармацевтичному виробництві, Новицька Ю. Є., Пєнкін Ю. М., Горбунова О. Ю. (2012)
Громовик Б. П. - До питання стандартизації аптечки першої допомоги автомобільної, Панькевич О. Б. (2012)
Немченко А. С. - Експертна оцінка лікарських препаратів, які застосовуються у лікуванні хворих на наркозалежність, Яковлева О. С. (2012)
Васіна Ю. В. - Судово-фармацевтичне дослідження режиму контролю левоміцетину (хлорамфеніколу) у складі екстемпоральних лікарських форм (2012)
Рев’яцький І. Ю. - Опрацювання комп’ютерної бази даних "Моніторинг використання протитуберкульозних лікарських засобів в стаціонарних умовах", Прилипко Н. А., Парновський Б. Л., Бойко А. І. (2012)
Гризодуб О. І. - Програма попередньої кваліфікації ВООЗ: нові можливості виходу на світовий рівень для вітчизняних виробників лікарських засобів, Підпружников Ю. В., Коваленко С. М., Данильченко С. Ю. (2012)
Ботет Ж. - Новий підхід при гарантуванні якості фармацевтичної продукції, Никзад Н., Тагнавіан В. (2012)
Лебединець В. О. - Організація внутрішніх ризик-орієнтованих аудитів фармацевтичної системи якості, Коваленко С. М. (2012)
Черняев С. В. - Оцінка відповідності виробів медичного призначення на території України та країнах Європейського Союзу, Динькова Ю. С., Проскурня О. М., Семенченко А. С., Ромелашвілі О. С. (2012)
Котов А. Г. - Фармакопейна стандартизація сировини – гадючника в’язолистого трава, Владимиров О. Ю., Гарна С. В. (2012)
Бобрицька Л. О. - Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з валацикловіром, Назарова О. С. (2012)
Левачкова Ю. В. - Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у песаріях "Клімедекс", Коваленко С. М., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2012)
Громовик Б. П. - Проблемні питання організації та фармацевтичного забезпечення паліативно-хоспісної допомоги в Україні, Прокіп С. Є. (2012)
Горяча Л. О. - Аналіз впливу потреб галузі на співвідношення та зміст професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці фармацевтів, Прокопенко Т. С. (2012)
Загорій Г. В. - Науково-практичні підходи і принципи щодо гарантованого забезпечення населення України ліками, медичними та фармацевтичними послугами з ноофармацевтичних, нооетичних та антиейджингових позицій, Трохимчук В. В., Григорук Ю. М. (2012)
Немченко А. С. - Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії хворих на віл-інфекцію, Косяченко К. Л., Корж Ю. В. (2012)
Посилкіна О. В. - Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні, Зупанець І. А., Хромих А. Г. (2012)
Содержание (2013)
Чесноков А. В. - Прогрессивные технологи производства пространственной формообразующей оснастки для конструкций из композитов (2013)
Фролов Е. А. - Исследование влияния медного покрытия из солевого расплава на процесс глубокой вытяжки деталей из коррозионностойких сталей, Комарова А. Л., Носенко О. В, Кравченко С. И. (2013)
Николаев А. Г. - Развитие локальной модели напряженного состояния пористого материала, Танчик Е. А. (2013)
Пустовойтов В. П. - К расчету площади горизонтального оперения и предельных центровок турбовинтового регионального самолета на этапе предварительного проектирования (2013)
Иванов П. И. - Полуэмпирическая инженерная математическая модель для описания процесса раскрытия двухоболочкового планирующего парашюта, Куянов А. Ю. (2013)
Фирсов С. Н. - Комплексные показатели функциональной устойчивости спутниковых систем стабилизации и ориентации (2013)
Кулик А. С. - Принципы синтеза систем диагностирования с учетом ограниченного возмущающего воздействия, Фирсов С. Н., Резникова О. В. (2013)
Дегтярев А. В. - Создание семейства кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей на базе отработанных технологий для перспективных ракет-носителей ГП "КБ "Южное", Шульга В. А., Животов А. И., Дибривный А. В. (2013)
Шементов А. Н. - Исследование кавитационных характеристик шнекоцентробежного насоса окислителя двигателя РД861К, Ивченко Л. Ф. (2013)
Огиенко С. A. - Генерирование электромагнитного излучения СВЧ диапазона в плазме двигателя Холла (2013)
Долматов Д. А. - Развитие нестационарного горения при химической стимуляции бедного пламени, Кукурудза А. В., Хадживанд М. (2013)
Андреев А. А. - Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Радченко Н. И., Сирота А. А. (2013)
Коновалов А. В. - Повышение эффективности газопоршневых двигателей увлажнением охлаждающего и циклового воздуха (2013)
Радченко Н. И. - Эффект от охлаждения воздуха на входе газотурбинных электростанций в разных регионах Ливии, Эльгерби Р. (2013)
Бойко В. С. - Оценка влияния параметров рабочей жидкости на время срабатывания электрогидроклапана, Конох В. И. (2013)
Митиков Ю. А. - Моделирование параметров системы наддува кислородом бака с керосином, Андриевский М. В. (2013)
Субботович В. П. - Оптимальное проектирование рабочих лопаток на основе обратной задачи (2013)
Губин С. В. - Оценка освещенности и температуры солнечных батарей молодежного микроспутника, Бурым И. Г., Дебелый В. В. (2013)
Воронько В. В. - Представление знаний в моделях мира интеллектуальных роботов-сборщиков самолетных конструкций, Шостак И. В. (2013)
Жургунова Д. Д. - Зарождение и развитие импульсной металлообработки в историко-хронологическом ракурсе, Литвиненко Е. В. (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Содержание (2013)
Гайдачук А. В. - Предпосылки для полного цикла производства углерод-углеродных композиционных материалов в Украине, Чесноков А. В., Гурин И. В., Потапов А. М. (2013)
Гусарова И. А. - Отработка технологии изготовления и испытания опытных образцов тепловых экранов для космических аппаратов, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Потапов А. М. (2013)
Воронько В. В. - Концепция создания программного обеспечения для визуализации процессов сборки плоских узлов планера самолета (2013)
Пустовойтов В. П. - Продольные аэродинамические характеристики и продольная статическая устойчивость турбовинтового самолета при больших значениях коэффициента нагрузки на ометаемую воздушным винтом площадь и больших значениях угла отклонения многозвенных щелевых закрылков (2013)
Халилов С. А. - Построение и исследование приближённого аналитического решения бигармонической проблемы в прямоугольнике при однородных главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. (2013)
Суббота А. М. - Разработка модели системы ориентации и стабилизации малых космических аппаратов, Красножен А. В. (2013)
Кулалаев А. В. - Управление пространственным положением канала передачи информации при самонаведении беспилотного летательного аппарата на динамический излучающий объект (2013)
Лукашев И. Н. - Парокомпрессионная холодильная машина с соленоидным клапаном в качестве регулятора расхода хладагента, Горбенко Г. А., Гакал П. Г., Турна Р. Ю., Иваненко Н. И. (2013)
Долматов Д. А. - Физико-химические процессы горения в ударных и детонационных волнах (2013)
Шевченко М. В. - Оценивание удельного расхода топлива по косвенным измерениям с учетом изменения технического состояния ГТД, Епифанов С. В. (2013)
Андреев А. А. - Сравнительная оценка охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля с утилизацией его теплоты и забортной водой, Радченко Н. И., Сирота А. А. (2013)
Радченко Н. И. - Выбор способа охлаждения воздуха на входе ГТУ в зависимости от региональных климатических условий, Эльгерби Р. (2013)
Fevralev D. V. - Combining level sets and orthogonal transform for despeckling sar images, Krivenko S. S., Lukin V. V., Marques R., Medeiros F. De. (2013)
Литвиненко Е. В. - Исторические аспекты развития техники и возникновения научных школ в области проектирования и производства авиации в Украине (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Содержание (2013)
Планковский С. И. - Моделирование процесса оплавления заусенцев при термоимпульсной обработке детонирующими смесями, Гайдачук А. В., Шипуль О. В., Палазюк Е. С. (2013)
Долматов А. И. - Определение мощности пластической деформации при алмазном выглаживании, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Корнилов Л. Н. - Интенсификация сборочного производства летательных аппаратов, Воронько В. В., Воробьев Ю. А., Воронько И. А. (2013)
Фролов Е. А. - Критерии оценки конструктивных и силовых параметров универсальных сварочных сборно-разборных приспособлений, Бондарь О. В., Кравченко С. И. (2013)
Сикульский В. Т. - Создание технологии правки и доводки формы монолитных панелей без использования пресса (2013)
Бруяка О. О. - Выбор технологических и физических параметров потоков ионов разных сортов, энергий и зарядов для получения слоев наноструктур, требуемых размеров зерна, толщин и физико-механических характеристик (2013)
Мовшович А. Я. - Моделирование процессов силового нагружения базовых элементов универсально-сборной переналаживаемой оснастки, Агарков В. В., Григоренко С. А. (2013)
Зиновьев А. М. - Конструктивно-технологическое решение и несущая способность межступенного отсека ракеты-носителя "Циклон-4" из полимерных композиционных материалов, Кушнарев А. П., Кондратьев А. В., Потапов А. М., Кузнецов А. П., Коваленко В. А. (2013)
Иванов П. И. - Конус стропной системы парашюта в сверхзвуковом потоке (2013)
Гордін О. Г. - Покращення показників надійності та точності виміру кутів атаки і ковзання для флюгерних датчиків аеродинамічних кутів, Губа Є. А. (2013)
Мельник В. Н. - Поплавковый подвес гироскопа с ненулевой гауссовой кривизной. Плоская звуковая волна, Калинина М. Ф. (2013)
Скоб Ю. А. - Исследование процесса вентиляции помещения с применением осевого вентилятора, Угрюмов М. Л., Хорохордин А. О. (2013)
Харченко В. П. - Микропроцессорная система определения курса беспилотного летательного аппарата, Ларин В. Ю., Шинкаренко И. Г. (2013)
Карачун В. В. - Вплив потужної N-хвилі на інерціальні прилади автономного позиціонування. Тривимірна задача, Шибецький В. Ю. (2013)
Тропина А. А. - Управление потоком и турбулентные каскадные процессы при наличии внешних сил (2013)
Бойко В. С. - Повышение стабильности срабатывания электропневмоклапана с усилением в системе с увеличенным гидравлическим сопротивлением на входе, Конох В. И. (2013)
Кахраи К. - Высокотемпературный пленочный тензорезистор и его характеристики (2013)
Макаров А. Л. - Управление процессом съемки поверхности Земли с помощью спутников (2013)
Информационное сообщение (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Леонова Д. И. - Определение содержания фталевых пластификаторов и броморганических антипиренов в объектах окружающей среды и продуктах термоокислительной деструкции полимерных материалов , Третьякова Е. В., Цымбалюк К. К., Шафран Л. М. (2013)
Литвиненко О. О. - Вплив дії іонізуючого випромінювання на виникнення злоякісних новоутворень, Бугайцов С. Г. (2013)
Голубятников М. І. - Проблемні питання експертизи нехарчових продуктів, Карпенко Л. П., Бабчук Л. М., Крижанівська К. І. (2013)
Ковальчук Л. Й. - Стратегія і тактика санітарно-гігієнічних та медико-екологічних досліджень українського Придунав’я, Надворний Н. Н. (2013)
Ляшенко Е. А. - Современные представления об аутоиммунной патологии щитовидной железы (обзор литературы) (2013)
Панов Б. В. - Состояние здоровья моряков по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров. Сообщение второе: показатели заболеваемости моряков возрастных и стажевых групп., Балабан С. В., Чебан С. Г., Самысько Д. Б., Лисобей В. А. (2013)
Рзаева А. Д. - Заболеваемость по обращаемости у железнодорожников (2013)
Толстанов А. К. - Особенности заболеваемости и клиническая характеристика больных поллинозом в г. Одессе, Гармидер О. В., Гоженко А. И. (2013)
Луговськов О. Д. - Вивчення концентрації про- і протизапальних цитокінів у хворих на вірусний гепатит А під час водного спалаху (2013)
Якименко Д. О. - Применение мази тиотриазолина при лечении протезного стоматита у больных с метаболическим синдромом, Шутурминский В. Г., Чулак О. Л. (2013)
Кучер О. В. - Клініко-патогенетичні паралелі при комплексній гемоділюційній терапії ХОЗЛ, Гоженко А. І., Ковалевська Л. А. (2013)
Салютин Р. В. - Определение иммунологических показателей качества трансплантата сердца человека донора-трупа, Паляниця С. С., Давидова Т. И., Соколов Н. Ф. (2013)
Якименко О. О. - Можливості корекції ендотеліальної дисфункції при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу, Наташина-Котік О. А., Клочко В. В. (2013)
Землянкин А. А. - Наш опыт лапароскопической хирургии, Василенко Н. И., Малицкая А. П. (2013)
Авраменко Ю. Г. - Своевременная диагностика и эндоскопическое удаление полипов толстой кишки (ПТК) — самый эффективный метод профилактики колоректального рака, Панов В. В., Посохов Д. Н., Плахотный Р. А., Саидов В. Я., Саенко В. В. (2013)
Люлько О. М. - Обґрунтування нового формату проведення показових тренувань обласної служби медицини катастроф при реагуванні на транспортні події (2013)
Аймедов К. В. - Клинико-социальные аспекты синдрома профессионального выгорания у работников медицинской сферы, Кривоногова О. В. (2013)
Бормусова Э. А. - Влияние табачного дыма на метаболизм культуры ткани хрусталика глаза крупного рогатого скота и его возможная защита антиоксидантами, Резник А. З. (2013)
Левицкий А. П. - Сравнительная лечебная эффективность оральных аппликаций мукозальных гелей с про- и пребиотиками у крыс с экспериментальным дисбиозом, Селиванская И. А., Воронкова А. В., Гончарук С. В., Левченко Е. М. (2013)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту, Гудима А. А., Городецький В. Є. (2013)
Левицкий А. П. - Ренопротекторное действие квертулина при экспериментальном иммунодефиците у крыс, Пустовойт И. П., Макаренко О. А., Хромагина Л. Н. (2013)
Бурмас Н. І. - Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І. (2013)
Копач О. Є. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс при скелетній травмі різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку, Гарасимів І. М. (2013)
Утехин В. И. - Альберт Швейцер: гений совести, Чурилов Л. П. (2013)
Исааку Михайловичу Трахтенбергу 90 лет! (2013)
Правила для авторов (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (часть 2. Методы исследования) (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение III. Эксплуатация большинством меньшинства, Чурилов Л. П. (2013)
Шафран Л. М. - Комплексный подход к решению проблемы химической безопасности на судах-газовозах, Голикова В. В. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гигиеническая оценка водоснабжения и водоотведения Ильичевского порта, Голубятников Н. И., Мокиенко А. В., Зварыч О. Б. (2013)
Бабиенко В. В. - Влияние прекурсоров NO на состояние здоровья работников различных отраслей народного хозяйства (2013)
Бойчук Т. М. - Глікозилювання білків при цукровому діабеті: феномен утворення та патогенетичні наслідки (огляд літератури), Толстанов О. К., Грицюк М. І., Гоженко А. І. (2013)
Дивоча В. А. - Роль протеиназно-ингибиторной системы клетки в усовершенствовании лечения гриппа (обзор литературы и собственных исследований, часть 2) (2013)
Панов Б. В. - Состояние здоровья моряков по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров. Сообщение первое: медико-статистическая характеристика моряков, Балабан С. В., Чебан С. Г., Самысько Д. Б., Лисобей В. А. (2013)
Кавуля Е. В. - Ефективність застосування мексидолу у комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, поєднану з фібриляцією передсердь (2013)
Тещук В. Й. - Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2013)
Гоженко А. І. - Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ХОЗЛ і супутніх гастропатій, Ковалевська Л. А., Кучер О. В. (2013)
Зарицкая Л. Л. - Абдоминальный синдром: возможности его выявления и медицинская помощь на догоспитальном этапе, Номикосов Н. В., Квасницкая О. Б. (2013)
Лоскутова Т. О. - Профілактика та тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії (2013)
Регеда М. С. - Бронхіальна астма: зсув окремих показників ендогенної інтоксикації та їх корекція тіотриазоліном, Погорецька Я. О. (2013)
Люлько О. М. - Організація надання екстреної медичної допомоги на етапі реформування, Бондарчук Г. В., Медушевський С. Б. (2013)
Пыхтеев Д. М. - Исследование экспрессии генов металлотионеина в клеточной культуре фибробластов печени крыс и ее роли в выживаемости клеток при экспозиции тяжелыми металлами, Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В., Самойленко Т. В., Яременко Е. Н. (2013)
Сірман В. М. - Вплив стовбурних клітин на ниркові функції при експериментальній нефропатії (2013)
Садляк О. В. - Нітрозоглутатіон: особливості синтезу при лімфоцитарно-ендотеліоцитарній взаємодії in vitro за умов хронічної імунокомплексемії (2013)
Лотоцька О. В. - Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист в організмі піддослідних тварин під впливом субтоксичних доз міді на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію (2013)
Евстафьев В. Н. - Влияние условий обитания судов на условнорефлекторную деятельность экспериментальных животных в плавании, Стоянов А. П., Нетудыхатка О. Ю., Шнайдер С. А. (2013)
Правила для авторов (2013)
Березин А. Е. - Предсказующая ценность мозгового натрийуретического пептида и С-реактивного протеина как индикаторов тяжести атеросклеротического поражения коронарных артерий у пациентов с манифестной сердечной недостаточностью ишемического генеза в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа, Кремзер А. А. (2013)
Панова Т. И. - Алкогольный кетоз как причина зависимости. Экспериментальное исследование (2013)
Бортникова А. К. - Снижение способности мозга алкогользависимых крыс утилизировать глюкозу, Казаков В. Н., Панова Т. И. (2013)
Борис Р. М. - Динаміка показників ферментативної ланки антиоксидантного захисту в період ранніх та пізніх проявів травматичної хвороби в умовах експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією, Гольцев А. М., Гоженко А. І. (2013)
Бевзенко Т. Б. - Морфологические изменения почек при экспериментальном гломерулонефрите: связь с нефротоксичными микроэлементами (2013)
Ластков Д. О. - Вплив питної води на поведінкові реакції лабораторних тварин в тесті "відкрите поле", Говта Л. О. (2013)
Федорченко Р. А. - Состояние дыхательной системы у населения г. Запорожье, по результатам скрининговой спирографии, Панова Т. И., Казаков В. Н., Андреева В. Ф., Шевченко Т. А., Бортникова А. К., Филюшина Е. В. (2013)
Шагов Е. А. - Реологические свойства сыворотки крови у больных очаговой алопецией, Белик И. Е., Синяченко О. В., Синяченко П. О. (2013)
Шорiкова Д. В. - Вплив лерканiдипiну та бiсопрололу на структурнi змiни сонних артерiй у хворих на гiпертонiчну хворобу, поєднану зi стабiльною стенокардiєю напруження (2013)
Ермолаева М. В. - Остеоассоциированные микроэлементы в крови больных гонартрозом и коксартрозом, Ютовец Т. С., Науменко Н. В., Синяченко О. В. (2013)
Статинова Е. А. - Клинические особенности ишемического инсульта, обусловленного аплазиями интрацеребральных артерий, Коценко Ю. И. (2013)
Лукашенко Л. В. - Адсорбционно-реологическое состояние сыворотки крови и мочи здоровых людей, Синяченко Ю. О., Бевзенко Т. Б., Брыжатая Ю. О., Игнатенко Е. Г. (2013)
Паламарчук О. I. - Вплив селективного iнгiбiтору ренiну алiскiрена на функцiональний стан системи регуляцiї артерiального тиску у хворих на гiпертонiчну хворобу ii стадiї з нормальним iндексом маси тiла, Паламарчук I. Г. (2013)
Iльїнська I. Ф. - Апоптоз фагоцитуючих клiтин, iндукований мiкобактерiями туберкульозу з рiзною вiрулентнiстю, Зубрійчук О. М. (2013)
Берест Е. Л. - Прогнозирование гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти на основании биохимических показателей, Нечепорчук А. В., Золотухин С. Е., Крюк Ю. Я. (2013)
Павлюченко А. К. - Катаракта при воспалительных болезнях суставов (2013)
Радченко Е. А. - Связь характера переломов костей таза с состоянием костного метаболизма (2013)
Бондарь Г. В. - Прогнозирование непосредственных и отдаленных результатов лечения больных раком толстой кишки после мультивисцеральных резекций, Ладур А. И., Седаков И. Е., Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Бондаренко Н. В., Кравцова В. Н. (2013)
Батман Ю. А. - Перинатальные факторы риска и прогнозирование развития бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей, Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Павлюченко В. В (2013)
Бакланова Я. В. - Токсичнi ефекти та бiохiмiчний контроль наслiдкiв антрациклiнової терапiї, Ушакова Г. О. (2013)
Осокина О. И. - Первый психотический эпизод (обзор проблемы) (2013)
Ватутин Н. Т. - Инфаркт миокарда: современная классификация и диагностика, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В., Кашанская О. К. (2013)
Кашанская О. К. - Медикаментозное лечение больных стабильной стенокардией напряжения (2013)
Думанський Ю. В. - Особливостi взаємодiї "педагог-студент" у вищому навчальному закладi при навчаннi iноземних студентiв, Iвнєв Б. Б., Первак М. Б., Шинкар О. В. (2013)
Лобас В. М. - Кластерна модель охорони здоров'я на прикладi донецького регiону, Вовк С. М., Шутов М. М., Астахова Н. Ю. (2013)
Аркадий Фёдорович Греджев. К 90-летию со дня рождения (2013)
Михайло Соломонович Каменецький. До 80-річчя з дня народження (2013)
З роси та з води Вам, Валерію Петровичу! До 50-річчя з дня народження професора, доктора історичних наук, завідувача кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Капелюшного Валерія Петровича (2013)
Конта Р. - Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах "Хронік НТШ") (2013)
Синиця Є. - Ще раз про взаємовідносини між сарматами та носіями зарубинецької археологічної культури (2013)
Челноков М. - Шляхи формування слов'янства за даними археології: сучасний стан проблеми (2013)
Герасим П. - Особливості культурно-історичного розвитку Північного Причорномор'я в VI-I ст. до н. е.: історіографія питання (2013)
Hong S. - Two ethnographic writings on folk dance (2013)
Герасько М. - Особливості побудови житла на Чернігово-Сіверщині (2013)
Сауляк Б. - Зміни у розвитку деревообробних промислів та ремесел на території Східного Поділля в другій половині ХІХ - першій третині ХХ ст. (2013)
Леньо Т. - Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття: міжетнічні паралелі (2013)
Троцька В. - З історії дослідження випалювальних споруд ХІХ-ХХ століття в гончарних осередках Західної України (2013)
Казакевич О. - Валуєвський циркуляр 1863 року в історіографічних оцінках (2013)
Машкевич С. - Нещасні випадки й катастрофи на київському трамваї (1891-1940) (2013)
Козаченко Т. - Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття (2013)
Деркач С. - Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття (2013)
Бондаренко О. - Купецтво Російської імперії дореформеної доби (1775-1870 рр.) у сучасній історіографії (2013)
Автушенко І. - Військовослужбовці та члени їх сімей як об'єкт соціального і правового захисту в умовах формування Збройних сил України (1991-1996 рр.) (2013)
Котлярова К. - Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі (2013)
Папенко Є. - Український сокільський рух у Східній Галичині (1894-1914 рр.) (2013)
Потапенко Я. - Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях (2013)
Молоткіна В. - Кадрове забезпечення поліграфічної промисловості в радянській Україні в 1920-1930-і роки (2013)
Латиш Ю. - Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності (2013)
Круглова Л. - Київське товариство дослідників природи Університету Св. Володимира (2013)
Антонюк Т. - Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ "КПІ" (2013)
Варивода К. - Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) (2013)
Палієнко О. - Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної геронтології: внесок академіка В. В. Фролькіса у наукові пошуки механізмів старіння та засобів продовження тривалості життя (2013)
Сорока Ю. - Український Крим: від міфів до історичної реальності. Рецензія на книгу: Чумак В. А. Україна і Крим: спільність історичної долі. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К.: ВПЦ АМУ, 2013. - 180 с. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2012)
Content (2012)
Ориняк І. - Використання моделей балки, кільця та оболонки для аналізу напруженого стану трубопроводів у зонах їх баластування та опирання, Лохман І., Богдан А. (2012)
Свірська Л. - Механічні властивості металу експлуатованої кріпильної арматури парової турбіни ТЕС і їх відновлення термічним обробленням, Студент О. (2012)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної пластини з включенням довільної конфігурації (2012)
Рибак Т. - Триєдина модель пошукового конструювання мобільних сільськогос¬подарських машин, Ріпецький Є., Ферендюк О. (2012)
Скачков В. - Триботехнічні характеристики металовуглецевих композитів адаптаційного типу, Воденіков С., Іванов В., Воденнікова О. (2012)
Добрянський І. - Напружений стан елементів бетонних конструкцій за дії загального і локалізованого іонізуючого опромінення (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Contents (2013)
Гук Н. - Ідентифікація пошкоджень тонкостінних оболонках за результатами спостережень, Пацюк А., Полішко О., Шерстюк Г. (2013)
Верещака С. - Розрахунок на міцність склопластикових труб у зоні фланцевих з’єднань, Данильцев В., Жигилій Д. (2013)
Никифорчин Г. - Діагностування стану експлуатованих понад 100 років сіткових гіперболоїдних веж В.Г. Шухова, Кутний А., Кремінь Т., Цирульник О. (2013)
Ступницький В. - Математичне моделювання автоколивань різального інструмента і їхній вплив на інженерію поверхні, Новіцький Я. (2013)
Посвятенко Е. - До механіки комбінованого протягування, Посвятенко Н. (2013)
Моісеєнко М. - Про можливість використання захсних покрить на виробах, що працюють в умовах гідроабразивного зношування, Саленко О. (2013)
Дащенко О. - Напружено-деформований стан базових деталей гідравлічних пресів, Лимаренко О. (2013)
Жигуц Ю. - Хромомарганцевонікелева термітна сталь Х14Г14Н3Т (2013)
Шацький І. - Згин пластини із зірчастою тріщиною, береги якої контактують, Даляк Т. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Contents (2013)
Мандрик О. - Розрахункова оцінка умов гільйотинного руйнування магістрального газопроводу з тріщиноподібним дефектом, Грабовський Р., Касій О. (2013)
Добрянський І. - Вплив піднаплавних тріщинок на зниження зносостійкості деталей після лазерного наплавлення (2013)
Шатохін В. - Вибір оптимальної форми лопатки роторного метальника ґрунту, Семків О., Шатохіна Н. (2013)
Ясній П. - Дослідження мікромеханізмів руйнування алюмінієвого сплаву Д16ЧТ після поверхневого зміцнення, Гладьо С., Сорочак А. (2013)
Куцова В. - Вплив фізичних способів обробки розплаву на мікромеханічні властивості b-Si твердого розчину та механічні властивості сплаву типу АК18, Носко О., Купчинська А. (2013)
Місюра С. - Аналіз власних частот кришки поворотно-лопатевої гідротурбіни з врахуванням і без врахування впливу води (2013)
Кірик М. - Встановлення режимів зміцнення високошвидкісним тертям ножів з конструкційних сталей для різання деревини, Голубець В., Капраль Ю., Рудь А. (2013)
Радкевич О. - Роботоздатність конструкційних матеріалів деталей фонтанної та запірної арматури нафтогазовидобувного обладнання у сірководневостійкому виконанні, Чумало Г., Юркевич Р., Антощак І. (2013)
Кіндрачук М. - Сучасні тенденції в дослідженнях та розробленні матеріалів для використання в умовах високотемпературної фретинг-корозії, Духота О., Тісов О., Черепова Т. (2013)
Юдовинський В. - Руйнування поверхневих шарів металу при терті, Кюрчев С., Пеньов О. (2013)
На книжкову полицю (2013)
Інформація для авторів (2013)
Доброва В. Є. - Теоретичні аспекти планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів (2010)
Лебединець В. О. - Оцінювання документації в рамках системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Частина 1, Коваленко С. М. (2010)
Вишневська Л. І. - Валідація методики кількісного визначення флавоноїдів в оральних краплях урохол, Вишневська М. С., Хохлова К. О. (2010)
Коваленко Св. М. - Аналіз системи управління якістю з боку вищого керівництва як основний елемент управління організацією, Коваленко С. М., Проскурня О. М. (2010)
Барнатович С. В. - Удосконалення процесу товароруху в комунальних фармацевтичних підприємствах за умов упровадження менеджменту якості, Горбунова О. Ю. (2010)
Хоменко В. М. - Обґрунтування підходів до реалізації положень стратегічного менеджменту у практичній діяльності фармацевтичних підприємств, Немченко А. С., Ярмола І. К., Сушаріна І. В. (2010)
Посилкіна О. В. - Побудова системи показників для оцінки функціонування інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах, Світлична К. С. (2010)
Андрюкова Л. М. - Оцінка залежності фармакоекономічних критеріїв ефективності очних крапель українського виробництва від величини дози, вилученої з багатодозових контейнерів, Півень О. П. (2010)
Косяченко К. Л. - Науково-прикладні засади моніторингу закупівельних цін на основні лікарські засоби, Немченко А. С., Коваленко О. В. (2010)
Жук І. А. - Визначення пошкодженої лінії мереж оперативного постійного струму, Рубаненко О. Є., Танкевич С. Є. (2013)
Денисенко М. А. - Отримання статистичних характеристик електричного навантаження як неперіодичного випадкового процесу, Притискач І. В. (2013)
Олейников А. М. - Математическое моделирование режимов работы автономной ветроэлектрической установки с асинхронным генератором малой мощности, Канов Л. Н., Мирошниченко М. С. (2013)
Буткевич О. Ф. - Оперативне визначення структури перетинів енергосистеми з використанням поліноміальних моделей та результатів синхронізованих вимірювань векторів напруги, Левконюк А. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського