Демьянов В. - Догматизм forever, ничего нового (2014)
Чорноморець Ю. - Апорії неотомізму. Роздуми над книгою Андрій Баумейстер. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. Київ: Дух і літера, 2012 (2014)
Боднарчук Л. - Котинґемова концепція триалізму Декарта й сучасні дискусії, Сень А. (2014)
Чухрай Е. - Серія "Fontes cogitationis" (2014)
Реферати (2014)
Титул, содержание (2016)
Boyko T. - Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter, Skladanyy D., Abramova А., Plashykhin S., Semenyuk N. (2016)
Безсонов Є. М. - Обґрунтування та формалізація підходу до оцінювання екологічної безпеки регіону, Андрєєв В. І. (2016)
Бахарева А. Ю. - Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки с субстратным ингибированием, Шестопалов А. В., Филенко О. Н., Кобылянский Б. Б. (2016)
Golub N. - Impact of sound irradiation on chlorella vulgaris cell metabolism, Levtun I. (2016)
Лапшина Д. О. - Розроблення енергозберігаючого та екологічного засобу нормалізації мікроклімату в камерах шахт з джерелами тепла (2016)
Тверда О. Я. - Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів, Ткачук К. К., Давиденко Ю. А. (2016)
Гомеля М. Д. - Дослідження ефективності очищення води від сполук заліза за допомогою модифікованих фільтрувальних завантажень, Твердохліб М. М. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2012)
Поздравления с юбилеем (2012)
Стариков А. П. - Привлечение частных инвестиций – основа возрождения и развития шахтостроительного комплекса Украины, Байсаров Л. В., Левит В. В. (2012)
Новик Е. Б. - 60-летний юбилей: не финиш, а старт (2012)
Миронов В. В. - Применение технических и технологических новаций при сооружении горных выработок, Халимендиков Е. Н. (2012)
Пшеничный Ю. А. - Новые конструктивные решения в использовании метода опускной крепи, Бурда Е. И. (2012)
Бурда Е. И. - Ликвидация последствий аварий на шахтах "Межиречанская" и им. В. М. Бажанова, Ярошенко В. И. (2012)
Драчук Ю. З. - Формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі, Рассуждай Л. М. (2012)
Мнухин А. Г. - Охлаждение воздуха в локальных зонах горных выработок, Тишин Р. А. (2012)
Пивняк Г. Г. - О книге "Очерки о метаноугольной отрасли", Бондаренко В. И., Крижанівський Є. І. (2012)
Антоненко І. Ю. - Системний підхід до вивчення психологічного захисту особистості в системі педагогічної взаємодії (2011)
Гура О. І. - Теоретико-методологічні основи професійної самоорганізації викладача ВНЗ (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як процесу вирішення полісистемних проблем (2011)
Донченко І. А. - Рівні розвитку професійної самосвідомості викладача ВНЗ (2011)
Коваленко В. О. - Креативні обмеження у сфері концептуальних стандартів, Тисячник І.В. (2011)
Корень Т. О. - Теоретичні основи психологічного супроводу професійного розвитку майбутніх психологів (2011)
Печенік Г. С. - Зіставлення понять агресії та насильства у психології (2011)
Черепєхіна О. А. - Науково-теоретичні підходи до розвитку професіоналізму майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2011)
Горбань Г. О. - Технологічні засади соціально-психологічного забезпечення процесу прийняття рішення (2011)
Застело А. О. - Роль соціального інтелекту в діяльності управлінця (2011)
Донцова Г. К. - Соціально-психологічні характеристики дитячої обдарованості (2011)
Сидоренко І. В. - Формування гендерного підходу в освіті у контексті соціально-педагогічного аналізу (2011)
Ткач Т. В. - Організація та управління формальною і неформальною освітою особистості (2011)
Ткаченко Н. В. - Система методологічних характеристик дидактико-психологічної моделі в умовах навчальної діяльності молодшого школяра (2011)
Бочелюк В. Й. - Психокорекційна робота з листівками як засіб відображення внутрішнього світу клієнта (2011)
Зарицька В. В. - Значення емоційного інтелекту для життєдіяльності особистості у сучасному суспільстві (2011)
Панченко С. М. - Проблеми самоздійснення дорослих у контексті критично-смислових криз (2011)
Пучина О. В. - Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності управлінського персоналу підприємства (2011)
Турубарова А. В. - Структура групової психокорекційної програми розвитку комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні передумови екологічної вихованості майбутніх психологів (2011)
Самойлов О. А. - Суперечливість у системі цінностей сучасного студентства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Крак Ю. В. - Подход к определению эффективных признаков и синтезу оптимального полосно-разделяющего классификатора для элементов дактильно-жестовой речи, Кривонос Ю. Г., Бармак А. В., Тернов А. С. (2016)
Кургаев А. Ф. - Эволюция структуры объекта науки (2016)
Бабаков Р. М. - Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. II. Автоматическое определение семантических отношений в онтологической сети (2016)
Парасюк И. Н. - Математические основы вероятностного оценивания в нечетких байесовских сетях доверия, Верёвка О. В. (2016)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы модифицированной совершенной формы системы остаточных классов, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2016)
Довбыш А. С. - Информационно-экстремальный метод классификации наблюдений с категориальными признаками, Москаленко В. В., Рыжова А. С. (2016)
Галкин А. А. - Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания (2016)
Сергиенко И. В. - Симметричный код и генетические мутации, Гупал А. М., Вагис А. А. (2016)
Гладкий А. В. - Исследование волновых процессов в неоднородных средах с условиями неидеального контакта (2016)
Трофимчук А. Н. - Алгоритмы оптимизации упаковок мелкопартионных корреспонденций в коммуникационных сетях, Васянин В. А., Кузьменко В. Н. (2016)
Овезгельдыев А. О. - Нечетко-интервальный метод выбора альтернатив при проведении коллективного экспертного оценивания, Петров К. Э. (2016)
Фауре Э. В. - Метод и критерий оценивания качества последовательностей случайных чисел, Щерба А. И., Рудницкий В. Н. (2016)
Емец О. А. - О свойствах линейной безусловной задачи комбинаторной оптимизации на размещениях с вероятностной неопределенностью, Барболина Т. Н. (2016)
Стоян Ю. Г. - Моделирование плотной упаковки 3D-объектов, Сёмкин В. В., Чугай А. М. (2016)
Ярова О. А. - О поведении нормирующего множителя генератора в аппроксимации случайных процессов, Елейко Я. И. (2016)
Пасичниченко И. А. - К аксиоматическому определению обобщенного принципа максимина (2016)
Демченко И. Ю. - Стационарные распределения в моделях управления запасами (2016)
Юдин А. К. - Метод определения информативных составляющих на основании построения последовательного правила принятия решения, Зиатдинов Ю. К., Воронин А. Н., Ильенко А. В. (2016)
Шевчук Б. М. - Эффективные по быстродействию алгортитмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях (2016)
Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII), посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича (2016)
Титул, зміст (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Кафедре турбиностроения НТУ "ХПИ" – 85 лет (2015)
К 75-летию Бондаренко Германа Андреевича (2015)
Верещaкa С. М. - Прочность локальных дефектных участков стальных трубопроводов с ремонтным бандажом из стеклопластика, Жигилий Д. А., Данильцев В. В., Дейнека А. В. (2015)
Бондаренко Г. А. - Исследование эффективности конструктивных схем лабиринтных уплотнений, Бага В. Н. (2015)
Иванов В. Г. - Исследование технологических свойств бентонитов различных месторождений, Кузовов А. Ф., Малый А. В., Колос А. А. (2015)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами на тепловых электростанциях, Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П., Бабенко И. А. (2015)
Голощапов В. Н. - Методологический подход к определению коэффициентов теплоотдачи во впадинах уплотнений ступенчатого типа, Котульская О. В., Бахмутская Ю. О. (2015)
Довбиш А. С. - Оптимізація параметрів навчання системи керування енергоблоком теплоелектроцентралі, Бібик М. В., Рудий А. С. (2015)
Гапонова О. П. - Особенности структурообразования и формирования физико-механических свойств порошкового материала электротехнического назначения, Охрименко В. А. (2015)
Tarelnyk V. - Technological providing of fixed joints quality, Antoszewski B., Kundera Cz., Konoplianchenko Ie., Martsynkovskyi V. (2015)
Жарков П. Е. - Сервисные центры как инструмент удовлетворения ожиданий потребителей энергетического оборудования, Ивченко А. В., Дядюра К. А., Безпалый М. Г., Жук П. И. (2015)
Авторское соглашение (2015)
Штольценберґ Ю. - Безумовність Я (2014)
Іващенко І. - Вступне слово упорядника (2014)
Дитер Г. - Фіхтеве "Я" (2014)
Крамер К. - Кантове "Я мислю" та Фіхтеве "Я є" (2014)
Штольценберґ Ю. - Фіхтеве положення "Я є". Арґументативно-аналітичні міркування стосовно § 1 "Засади всього вчення про науку" (1794/95) (2014)
Клотц К. - Поняття Я у Фіхтевому розгляді субстанційності (2014)
Ланґ Ш. - Фіхтева програма історії перформативної самосвідомості (2014)
Фіхте Й. Ґ. - Спроба нового викладу вчення про науку (1797) (2014)
Іващенко І. - Термінологічні зауваги до українського перекладу "Спроби нового викладу вчення про науку" (1797) Йогана Ґотліба Фіхте (2014)
Еворовский В. - Белорусская национальная философия: опыт генеалогии предмета (2014)
Федорченко Ю. - Кантівський шлях до таблиці категорій (2014)
Ильина А. - Буквальность метафоры и присутствие вопроса: еврейский лейтмотив в трансцендентализме Жака Деррида (2014)
Юдін О. - Естетика Германа Когена й естетика Михайла Бахтіна: переосмислення поняттєвих запозичень (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Онтологические аспекты русского предпросвещения (2014)
Чухрай Е. - Історико-філософський розгляд проблеми сенсу життя і сучасні аналітичні підходи (2014)
Баумейстер А. - Про мистецтво розрізнення, або про "апорії неотомізму". Реакція на роздуми Юрія Чорноморця (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Yashchenko V.O. - Theoretical foundations of hardware implementation of multiply neural-like growing networks (2015)
Sapaty S.P. - Advanced naval operations under spatial grasp technology (2015)
Додонов О.Г. - Інформаційно-аналітична підтримка контролю за виконанням державних управлінських рішень, Гора О.Б., Путятин В.Г. (2015)
Олійник А.О. - Побудова асоціативних правил на основі інтелектуального стохастичного пошуку (2015)
Вишневский В.В. - Аппроксимация одно-, дву- и трехмерных дуг кривых параметрическими сплайнами, Калмыков В.Г., Романенко Т.Н. (2015)
Попадинец В.І. - Про планування та визначення екстремальних результатів багатофакторного експерименту на базі раціональної кількості дослідів (2015)
Зайцев С.В. - Модифікований алгоритм декодування турбокодів Log Map з урахуванням впливу навмисних завад (2015)
Горбань И.И. - Измерение физических величин в непрогнозируемо изменяющихся статистических условиях (2015)
Lytvynov V.V. - The simulation model of IT-product (service) development by a "start-up" company growing inside an academic institution, Saveliev M.V. (2015)
Кривогуб А.М. - Модель загальної рівноваги та методи її дослідження, Новодережкіна К.В. (2015)
Галюга А.В. - Комплексна модель стану проводу лінії електропередач, Приступа А.Л. (2015)
Бердник М.Г. - Аналітичний розв’язок узагальненої крайової задачі теплообміну циліндра, який обертається (2015)
Радченко С.Г. - Анализ методов моделирования сложных систем (2015)
Рзаев Р.Р. - Оценка деятельности коммерческих банков с применением метода нечеткого вывода для анализа их финансовых показателей устойчивости, Джамалов З.Р., Бабаева С.Т., Рзаева И.Р. (2015)
Федухин А.В. - Информационный подход к повышению безопасности движения на железнодорожных переездах, Муха Ар.А. (2015)
Фидаров Т.З. - Основы методики построения и периодического обновления глоссария для исследований по обеспечению устойчивого функционирования гарантоспособных систем (2015)
Люлько О. М. - Психологічна готовність фахівців цивільного захисту в сфері охорони здоров’я, Галацан О. В., Бондарчук Г. В., Хмелевський М. О., Клопенко Г. І. (2015)
Венцківський Б. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям, Поладич І. В., Біла В. В., Костенко О. Ю., Казидуб К. С. (2015)
Сакович В. М. - Оцінка ефективності лікування хворих на бактеріальний кератит (2015)
Ковальський П. П. - Прогностична роль визначення турбулентності та варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальська Т. М. (2015)
Єгорова Ю. В. - Взаємозв’язок коронарного атеросклерозу, клініко-гемодинамічних показників, функціонального стану ендотелію та змін ліпідного спектра крові (2015)
Попов І. В. - Латексна генітальна алергія у чоловіків (2015)
Коломицев І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності й параметри електрокардіостимуляторів на річному етапі електрокардіостимуляції та підтримувальної медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Яблучанський М. І. (2015)
Микитин А. М. - Повна стоматологічна реабілітація з відновленням жувальної ефективності та естетики, Юрчак О. В., Сирко О. М., Куц О. Р. (2015)
Горобець А. О. - Особливості харчування дітей при целіакії (2015)
Тяжка О. В. - Особливості ураження підшлункової залози при целіакії у дітей, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А. (2015)
Люлько О. М. - Служба медицини катастроф при транспортних пригодах (2015)
Василевицька Н. П. - Вирішальна роль медичних оглядів у гарантуванні безпеки руху поїздів та професійного довголіття залізничників (2015)
Маслюк В. В. - Медичні огляди водіїв у країнах Європи, Єна А. І. (2015)
The ORR Occupational Health Programme 2014—19: making it happen (2015)
Дроздова И. В. - Диагностика когнитивных функций у лиц, перенесших мозговой инсульт, Яновская С. Я. (2015)
Чугунов В. В. - Медико-психологические и психопатологические особенности подростков с атопическим дерматитом, Данилевская Н. В. (2015)
Фальова О. Є. - Взаємозв'язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом (2015)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічний паспорт захворювання онкологічного профілю (2015)
Подлубный В. Л. - Синергетический подход к изучению биопсихосоциальных факторов как предикторов нарушений ментальной экологии у лиц, занятых в промышленном производстве (2015)
Кутова Н. В. - Особливості прояву та вираженість відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом (2015)
Варібрус О. В. - Особливості стрес-долаючої поведінки у жінок із захворюваннями щитоподібної залози (2015)
Гончар Ю. А. - Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями (2015)
Сидоренко А. Ю. - Особливості психологічної підготовки дитини до операції на серці (2015)
Марута Н. А. - Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования), Ярославцев С. А. (2015)
Герасимук В. А. - Вплив комунікативних копінг-ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію, Пшук Н. Г. (2015)
Рахман Л. В. - Характеристика електроенцефалографічних параметрів при терапевтично резистентних депресіях, Голубник М. М. (2015)
Цьона А. Р. - Негативна симптоматика та нейрокогнітивне функціонування при шизофренії у стадії ремісії (2015)
Марута О. С. - Взаємозв'язок суб'єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами (2015)
Широков О. В. - Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Закладний М. В. - Патоперсонологічні і поведінкові патерни пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу (2015)
Ярий В. В. - Адиктивний статус дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2015)
Кидонь П. В. - Мотиви вживання канабіноїдів хворими на параноїдну форму шизофренії (2015)
Самойленко Г. В. - Ніжинське історико-філологічне товариство і його філологічне наукове спрямування (2015)
Дзюба Т. А. - Від "Кобзаря" до букваря – Тарас Шевченко як чинник національного усвідомлення українців (2015)
Моціяка О. М. - Шевченкіана Олександра Афанасьєва-Чужбинського (2015)
Крижанівський В. М. - Кулішівський образ Якима Сомка у "Чорній раді": історіографічне та джерелознавче підґрунтя (2015)
Мусий В. Б. - Телесность в "Старосветских помещиках" и "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н. В. Гоголя (2015)
Банзерук О. В. - Структура и функционирование концепта "Еда" в повести Н. Гоголя "Старосветские помещики" (2015)
Мозгова Т. А. - Особливості християнської антропології М. Гоголя (2015)
Любецкая В. В. - Словесный лад и эпическое мышление в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Бондарь Н. А. - Концепт "музыка" в сборнике Н. В. Гоголя "Миргород" (2015)
Джулай Ю. В. - Щоденники та атласи мандрівок XVIII–XIX cт. П. С. Палласа та В. П. Давидова, за участі К. П. Брюллова, у фрагментах гоголівських описів мандрівок Чичикова (2015)
Васильєва А. М. - Інтерпретація теми безумства у творах "Пікова дама" О. С. Пушкіна та "Записки божевільного" М. В. Гоголя (2015)
Якубина Ю. В. - Жанр оды в литературном образовании Нежинских гимназистов (2015)
Сінченко О. Д. - Методологія науки Миколи Грота: літературознавчі аспекти (2015)
Науменко Н. В. - Жанрово-стильова розмаїтість сонетарію Анатолія Мойсієнка (2015)
Забарний О. В. - Літературна студія Ніжинського державного університету кінця 90-х – початку 2000-х рр.(тематичні пошуки та авторські візії). (2015)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина І. Вбирання (2015)
Андрійчук Т. В. - Філософія та література як комплементарний пошук сенсу буття (2015)
Бойко Н. І. - Науковий центр з історії українського мовознавства при кафедрі української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Зінченко С. В. (2015)
Зеленько А. С. - Ніжинська вища школа в історії формування вітчизняного мовознавства (2015)
Клыпа Н. И. - Из истории исследования славистики в Нежинском историко-филологическом институте (наследие А. С. Будиловича) (2015)
Бондаренко А. І. - Художній час у лінгвістичних працях представників Ніжинської вищої школи (2015)
Кайдаш А. М. - Стилістична концепція І. Г. Чередниченка в контексті мовознавчих досліджень (2015)
Івахненко Т. П. - Лексичні особливості молодіжного сленгу (2015)
Бережняк В. М. - Проблеми вивчення діалектної лексики східного Полісся в Ніжинській вищій школі (найменування городніх рослин у с. Перебудова Ніжинського району Чернігівської області) (2015)
Коробова І. О. - Проблема запозичень у сучасній лінгвоукраїністиці (2015)
Приблуда Л. М. - Структурно-граматичні моделі перифразових номінацій в українській художній прозі ХХІ ст. (2015)
Пугач В. М. - Проблеми дискурсивного аналізу художнього тексту (2015)
Trybukhanchyk A. M. - Usage and functioning of impolite forms of address in British and American prose of the 19th–21st centuries, Prodanyuk A. B. (2015)
Крапивний Я. М. - Вплив церковного красномовства на розвиток педагогічної майстерності вчителів у духовних закладах освіти Чернігівської губернії (ХVІІІ–ХІХ ст.) (2015)
Наші автори (2015)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Дейнека Т. А. - Природа суперечностей у контексті сучасної техніко-економічної парадигми (2016)
Задоя О. А. - Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні фактори (2016)
Туль С. І. - Віртуалізація інтелектуальної праці в умовах становлення постіндустріальної економіки (2016)
Шкурупій О. В. - Сучасні особливості державного регулювання процесів інтелектуалізації та інноватизації економіки в Україні, Базавлук Н. Г. (2016)
Кузнецова С. А. - Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення, Кузнецов А. А (2016)
Болгар Т. М. - Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку (2016)
Атамас П. Й. - Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва, Атамас О. П., Крамаренко Г. О. (2016)
Вареник В. М. - Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України (2016)
Зачосова Н. В. - Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для економічної безпеки фінансових установ (2016)
Янковой В. А. - Коллинеарность факторов при оценке параметров производственной функции Кобба-Дугласа (2016)
Воробйова К. О. - Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2016)
Залізко В. Д. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку сільських територій України, Мартиненков В. І. (2016)
Гармідер Л. Д. - Дослідження формування товарного асортименту підприємства, Самай І. О. (2016)
Смачило В. В. - Управління кадровим потенціалом підприємства в контексті соціальної відповідальності (2016)
Дзюбак К. М. - Стратегія підвищення вартості земельного капіталу (2016)
Губа М. О. - Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони (2016)
Лимонова Е. М. - Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері (2016)
Реферати (2016)
Титул, зміст (2015)
Бондарь А. И. - К вопросу совершенствования систем противопожарной защиты отечественных боевых машин, Дегтярь С. М., Павленко С. А., Пилипенко О. Ю. (2015)
Возгрин Ю. В. - Комплексное исследование зависимости эффективности теплообмена в системе охлаждения от варьирования входных величин в широком рабочем диапазоне методами конечноэлементного моделирования, Зарянов В. А., Кузьминский В. А., Лазурко А. В., Мормило Я. М. (2015)
Волонцевич Д. О. - Підвищення прохідності колісних машин та вирівнювання ресурсу агрегатів трансмісії шляхом введення статичного дисбалансу розподілу ваги між мостами, Воронцов С. М., Мормило Я. М., Яремченко А. С. (2015)
Волосников С. А. - Основные этапы синтеза SEP системы и ее компоненты основных свойств ОБТТ (2015)
Гужва Ю. М. - Перспективы внедрения автоматической системы управления предпусковой подготовкой и пуском силовой установки на военных машинах с дизельным двигателем семейства 3ТД, Стримовский С. В., Безлепкин А. А., Бадекин А. А., Рудчук Ю. В. (2015)
Єріцян Б. Х. - Імітаційне моделювання комбінованого приводу нахилу кузова швидкісного електропоїзду, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Крот С. Г. - Сравнительный анализ моторно-трансмиссионных установок колесных БТР, разработанных в ГП "ХКБМ", по показателям качества и технического обслуживания, Кузьминский В. А., Мормило Я. М., Фолунин С. А., Хань С. П., Шигин Я. В. (2015)
Сенько В. И. - Методологические основы расширенных прочностных и динамических исследований при испытаниях длиннобазных платформ, Макеев С. В., Чепурной А. Д., Литвиненко А. В., Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А. Чубань М. А. (2015)
Сергиенко А. Н. - Моделирование тягового электропривода гибридного автомобиля на основе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов, Любарский Б. Г., Медведев Н. Г., Сергиенко Н. Е., Перевозник А. С., Соболев Е. Ф. (2015)
Серпухов О. В. - Удосконалення характеристик автономного факельного підігрівача на двигуні 5ТДФ, Коритченко К. В., Бізонич Д. В. (2015)
Ребров А. Ю. - Использование информационных технологий при идентификации показателей инновационных тракторных сельскохозяйственных шин категорий IF и VF, Мигущенко Р. П. (2015)
Папазов С. В. - Численное моделирование аэроупругих колебаний пластинчатых конструкций, Аврамов К. В. (2015)
Скрипченко Н. Б. - Контактное взаимодействие в модифицированном зубчатом зацеплении, Ткачук Н. Н. (2015)
Волонцевич Д. О. - Основы классификации регулируемых механических зубчатых передач и некоторые вопросы их структурного синтеза, Ковалюх Р. В. (2015)
Сакун О. В. - Експериментальне дослідження системи метання газо-детонаційним зарядом, Хілько Ю. В., Коритченко К. В., Белоусов І. О. (2015)
Геворкян Э. С. - Новое поколение функциональных материалов на основе нанопорошков диоксида циркония, Лавриненко С. Н., Волонцевич Д. О., Ярмак Н. С. (2015)
Марченко А. П. - Применение комбинированных технологий упрочнения трущихся поверхностей двигателей внутреннего сгорания и численное моделирование их контактного взаимодействия, Кравченко С. А., Ткачук Н. А., Белоусов Е. В., Шпаковский В. В. (2015)
К 70-летию академика Академии наук высшего образования Украины, Є. Є. Александрова (2015)
До відома авторів. (Требования к статьям) (2015)
Дані друку (2015)
Вамуш А. - Пережитки язичницької символіки в жіночих головних уборах східноєвропейського населення в середньовічний час (ХІ-ХІІІ ст.) (2015)
Ільків М. - Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища, Калініченко В., Пивоваров С. (2015)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (III), Яновський Я. (2015)
Лиман С. - Озброєння та військова організація армії Хунну в епоху правління імператора Моде (2015)
Мудеревич В. - Витоки християнської паломницької традиції: діяльність Св. Єлени та Св. Константина (2015)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (II) (2015)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (IV) (2015)
Калініченко В. - Візантійсько-болгарська війна кінця IX ст.: структурний аналіз (2015)
Воротняк І. - Жіночі образи у вінландських саґах як засоби пропагування християнства в середньовічній Ґренландії та Ісландії (2015)
Стрельчук М. - Роль солунських братів та їхніх учнів у християнізації слов’ян західних Балкан у середині IX- на початку XI ст. (2015)
Тимчук І. - Християнізація фіно-угорських народів у XII-XIII ст. (2015)
Погребенник А. - Альбігойський хрестовий похід 1209-1229 pp. та викорінення катаризму у Лангедоку (2015)
Кузь А. - Тенденції розвитку військової організації генуезької Газарії у XIV ст. (2015)
Чучко М. - Сільське самоврядування в північних волостях Молдавської землі (друга половина XIV – третя чверть XVIII ст.) (2015)
Стрельчук Н. - Етнонацюнальні відносини у Югославській Федерації (др. половина 40-х – початок 90-х років XX ст.) (2015)
Сандуляк І. - Утворення та діяльність промислового музею у Чернівцях (1888-1935 pp.) (2015)
Возний І. - Нове археологічне дослідження. Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесланаселення півдня Східної Європи І – XIII ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Афанасьєва В. С. - Тактовикові ритми у поезії Ліни Костенко (2015)
Башкирова О. М. - Транспозитивна лірика Ліни Костенко: деякі аспекти віршостилістики (2015)
Бросаліна О. Г. - Деякі метрико-строфічні моделі ірландської середньовічної лірики та проблеми їх перекладності українською мовою (2015)
Бунчук Б. І. - Деривати гекзаметра та "верлібр" у поезії Лесі Українки (2015)
Гаврилюк Н. І. - Іспаномовна поезія Ігоря Качуровського (2015)
Григоров Н. А. - Мотивы творчества Франциска Ассизского в стихотворениях Игоря Астапенко (2015)
Гуцуляк М. В. - Особливості форми українських геральдичних віршів середини XVII ст. (2015)
Даниленко І. І. - Вірш як семантичний курсив у поемі-циклі Тараса Шевченка "Царі" (2015)
Калядка С. У. - Псіхалагічныя аспекты эматыўнасці паэтычнага твора (2015)
Карабович Т. - Структурна поліфонічність перекладів нью-йоркської групи у португальський антології Віри Вовк "O Grupo De Nova York "Colméia"" (1993) (2015)
Кицан О. В. - Нью-Йорк, Нью-Йорк, або Український верлібр на американському ґрунті (2015)
Кожушний О. В. - Сучасні переклади поезії Григорія Богослова: російські та українські інтерпретації (2015)
Колошук Н. Г. - Поетика віршування в "Інтинському зошиті" Григорія Кочура та поетів "Інтинської школи" (2015)
Костенко Н. В. - Про досвід міжнародного проекту "Слов’янська порівняльна метрика" (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в журналі "Слово і час", 2009, № 1) (2015)
Левко О. В. - Латиномовна поезія християнського заходу в контексті європейського та українського віршування (2015)
Любімова О. В. - Силабічні форми у творчості західноукраїнських поетів 90-х років ХІХ століття (2015)
Настенко О. В. - Особливості звукової організації віршованих творів І. Франка дрогобицького періоду (2015)
Науменко Н. В. - Візуальний елемент сучасного українського вільного вірша (2015)
Пазюк Р. В. - Особливості вірша Б. Лепкого в період двох світових воєн та міжвоєнного часу (2015)
Сатиго І. А. - Ритм і образність у контексті культури африканського негритюду (2015)
Свенцицкая Э. М. - Анализ метрико-ритмической композиции цикла "Шиповник цветет. Из сожженной тетради" А. Ахматовой (2015)
Семчишин Д. В. - Прийом enjambement у дебютній збірці Миколи Вінграновського "Атомні прелюди" (2015)
Смольницька О. О. - Сакральні міфологеми в поезії Віри Вовк (на матеріалі "Ораторії хвали"): проблема відтворюваності в стилі (2015)
Соловій В. В. - Техніка вірша В’ячеслава Анголенка: метрико-ритмічні характеристики (2015)
Сулима М. М. - Ще раз про вірш Климентія Зіновієва "Рахуба древам розным як на вселенной много обретаєтся (колко зналем и чувалем, толко и написалем)" (2015)
Чамата Н. П. - Три переклади "Ody do młodości" Адама Міцкевича як відображення провідних тенденцій еволюції метричної системи українського вірша (2015)
Червінська О. В. - Жанрова природа ритму (2015)
Чуй С. В. - Драматизація вірша в аспекті авторської жанрології В. Слапчука (2015)
Шевченко-Савчинська Л. Г. - Античний пантеон на українських теренах. Етикетна латиномовна поезія XVI–XVIII ст. (2015)
Штаєр І. Л. - Античні форми в оригінальній поезії І. Франка (2015)
Двулит И. П. - Лечебно-профилактическое действие мукозо-адгезивных пленок с лизоцимом при токсическом стоматите (2015)
Фурдичко А. І. - Вплив інуліну на стан пародонта щурів з експериментальним гепатитом (2015)
Лепский В. В. - Оценка кариеспрофилактической эффективности "Ониевых" гексафторосиликатов в эксперименте, Анисимов В. Ю., Продан О. В., Гельмбольдт В. О. (2015)
Шнайдер С. А. Цушко И. А. - Антидисбиотическое действие оральных гелей с про- и пребиотиками на слизистые полости рта и кишечника крыс с дисбиозом, получавших высокожировой рацион, Левицкий А. П. (2015)
Куцевляк В. И. - Кортикотомия как подготовительный этап направленного перемещения зубов в орто-донтии, Данилова Ю. Г. (2015)
Николаева А. В. - Влияние препаратов полифенолов с витаминно-минеральным комплексом на ткани пародонта и слизистую оболочку полости рта крыс молодого возраста (2015)
Кулицька О. В. - Розробка методики моделювання стандартизованих переломів різних відділів нижньої щелепи та дослі-дження особливостей регенерації кістки (2015)
Мамедов Х. З. - Особенности заболеваний пародонта у подростков-спортсменов, Гаджиев Д. Г., Гусейнова С. Т., Исмайылова Х. И. (2015)
Марченко Н. С. - Сравнительная оценка действия на показатели в слюне минерального обмена фторсодержащих и бесфтористой зубных паст, Левицкий А. П., Политун А. М. (2015)
Почтарь В. Н. - Взаимосвязь показателей иммунограммы и полиморфизма гена интерлейкина 17А G-197A у больных с многоформной экссудативной эритемой слизистой оболочки полости рта (2015)
Гулюк А. Г. - Ятрогенные осложнения в практике хирурга-стоматолога на примере верхнечелюстных синуситов, Варжапетян С. Д., Тащян А. Э. (2015)
Шкільняк Л. І. - Функціональний стан м’язів у хворих на бруксизм та пародонтит (2015)
Гулюк А. Г. - Медико-соціальна реабілітація дітей з природженою патологією обличчя, Коган Л. Б., Демид О. І., Крикляс В. Г., Дмитрієва Н. Б. (2015)
Гулюк А. Г. - Використання різних методів вертикальної і горизонтальної аугментації при атрофії альвеолярного відростка верхньої й альвеолярної частини нижньої щелепи, Варжапетян С. Д., Лепський В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Е. (2015)
Куцевляк В. И. - Усовершенствование двухэтапной дентальной имплантации у пациентов с полной адентией челюстей, Курицын А. В. (2015)
Куцевляк В. И. - Применение фиброостеоинтегрированных субпериостальных имплантатов при атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти, Старикова С. Л. (2015)
Гулюк А. Г. - Обґрунтування вибору методу лікування ятрогенного гаймориту в залежності від природи стороннього тіла і мікробної асоціації, Варжапетян С. Д., Тащян А. Е. (2015)
Боян А. М. - Усовершенствование лечения больных с мышечно – суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, осложненных парафункциональной патологией (2015)
Суслова О. В. - Сравнительная характеристика размеров зубных рядов до и после ортодонтического лечения скученности зубов, Наливкин В. А., Стеценко Д. В. (2015)
Херсонская Т. Б. - Зависимость функционирования ортодонтических микроимплантов и минипластин от параметров их расположения и нагрузки, Бабов Е. Д., Шнайдер С. А., Борченко Н. А. (2015)
Деньга О. В. - Частота возникновения хронического гингивита у детей 12-13-летнего возраста в условиях проведения регулярной санации полости рта, Карампини Н. Г. (2015)
Рейзвих О. Э. - Внедрение результатов научных исследований ГУ "ИС НАМНУ" в практическое здравоохранение – основной критерий эффективности стоматологической науки, Шнайдер С. А., Левицкий А. П. (2015)
Мирчук Б. Н. - Способи лечения зубочелюстных аномалий у детей с детским церебральным параличом (Обзор литературы), Савицкая Т. Д. (2015)
Воловар О. С. - Хондроматоз скронево-нижньощелепного суглоба: огляд літератури, Маланчук В. О., Тімощенко Н. М., Кустрьо Т. В., Сосідко А. В. (2015)
Нагайчук В .В. - Роль фізіотерапевтичних методів в комплексному лікуванні травматичних ушкоджень м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2015)
Иванов В. С. - Структура поражаемости кариесом зубов, у детей дошкольного и младшего школьного возраста различных районов города Одессы (2014 год)(Часть 2) (2015)
Титул, зміст (2016)
Черепова Т. С. - Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану, Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. (2016)
Скальський В.Р. - Діагностична система бездротової передачі сигналів акустичної емісії для моніторингу об’єктів нафтогазового комплексу, Почапський Є.П., Клим Б .П., Сімакович О. Г., Толопко Я. Д., Великий П. П., Долішній П. М. (2016)
Пономаренко О. М. - Створення установки для перетворення магнітних характеристик слабомагнітних окиснених залізних руд,в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратівї, Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2016)
Никифорчин Г. М. - Технологія протикорозійного захисту сталевих конструкцій покриттями на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Черватюк В. А., Маруха В. І., Слободян З. В., Кушнір І. М. , Стехнович Л. В. (2016)
Омельчук А. О. - Електрохімічне полірування імплантатів з нержавіючих сталей для стабільно функціонального остеосинтезу, Юденкова І. М., Захарченко М. Ф. , Близнюк А. В. (2016)
Лебедєв Є. В. - Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В. (2016)
Заіменко Н. В. - Впровадження новітньої технології хімічної та фітомеліорації кислих і засолених грунтів, Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Іваницька Б. О., Павлюченко Н. А., Рахметов Д. Б., Харитонова І. П. (2016)
Результати спостережень і досліджень (2016)
Нові видання (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Стогній Б. С. - Фактори, що визначають виникнення та значення залишкової індукції в магнітопроводах трансформаторів струму в умовах експлуатації, Сопель М. Ф., Паньків В. І., Танкевич Є .М. (2016)
Яндульський О. С. - Визначення резервів активної потужності джерел розосередженого генерування з урахуванням їхнього впливу на напругу в мережі, Марченко А. А., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2016)
Павловський В. В. - Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі, Лук’яненко Л .М., Гончаренко І. С., Захаров А. М. (2016)
Черненко П. О. - Особливості короткострокового прогнозування електричного навантаження енергосистеми із суттєвою складовою промислового електроспоживання, Мартинюк О. В., Мірошник В. О. (2016)
Поліщук С. Й. - Верифікація виразів для коефіцієнтів корисної дії та потужності трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром (2016)
Бібік О. В. - Основні тенденції розвитку електромеханічних перетворювачів енергії для систем з періодичним навантаженням (2016)
Акинин К. П. - Последовательный интерфейс для передачи данных по силовым проводникам бесконтактных двигателей с постоянными магнитами, Антонов А. Е., Киреев В. Г. (2016)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ модификаций магнитной системы электродвигателя для электробуса, Шымчак П., Прыймак М. В. (2016)
Федоренко Г. М. - Магнітні та високотеплопровідні клини в потужних синхронних генераторах, Кенсицький О. Г., Хвалін Д. І. (2016)
Карлов О. М. - Магнітні сили в зазорі торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим ротором, Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Кучинский К. А. - Термонапряженное состояние изоляции обмотки статора турбогенератора при различных вариантах ее крепления в торцевой зоне сердечника (2016)
Антоненко А. І. - Каскадний електрогенератор для вітроенергетичної установки (2016)
Мельник А. М. - Моделювання та розподіл віброзбуджуючих сил при виткових замиканнях обмотки статора асинхронного двигуна (2016)
Приймак Б. І. - Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних двигунів з максимізацією моменту в режимі ослаблення поля (2016)
Мисак Т. В. - Формування синусоїдальної вихідної напруги джерела живлення з вихідним трансформатором у ковзному режимі (2016)
Спірін В. М. - Дослідження роботи активного коректора форми струму при малій потужності навантаження, Губаревич В. М., Гребенюк В. Г., Салко С. В., Маруня Ю. В. (2016)
Ушаков Д. Р. - Анализ методов формирования квазисинусоидальных напряжений с минимизацией коэффициента гармонических искажений, Вербицкий Е. В. (2016)
Войтех В. О. - Застосування мікроконтролерів компанії Microchip серії dspic33MC для керування напівпровідниковими інверторами напруги (2016)
Кучерявая И. Н. - Электрическое поле в кабельных муфтах при различных способах его выравнивания и при наличии дефектов в элементах (2016)
Петухов И. С. - Учет нелинейных свойств среды при вычислении тепловыделения от вихревых токов в ферромагнетике дифференциальным гармоническим методом (2016)
Мельник В. Г. - Новый способ определения погрешностей и их коррекции в универсальных мостах переменного тока, Семенычева Л. Н. (2016)
Левицький А. С. - Визначення функції перетворення ємнісного сенсора повітряного зазору в гідрогенераторі СГК 538/160-70М, Зайцев Є. О., Кромпляс Б. А (2016)
Вихідні дані (2016)
Привітання з нагоди 10-річчя наукового фахового журналу "Вісник Національної академії прокуратури України" (2016)
2006 р. (2016)
2007 р. (2016)
2008 р. (2016)
2009 р. (2016)
2010 р. (2016)
2011 р. (2016)
2012 р. (2016)
2013 р. (2016)
2014 р. (2016)
2015 р. (2016)
in 2006 (2016)
in 2007 (2016)
in 2008 (2016)
in 2009 (2016)
in 2010 (2016)
in 2011 (2016)
in 2012 (2016)
in 2013 (2016)
in 2014 (2016)
in 2015 (2016)
Стенцель Й. І. - Діагностика захворювання людини за характером зміни термодинамічних процесів, Проказа О. І., Рябіченко А. В., Петросян Л. І. (2015)
Горкунов Б. М. - Расширение функциональных возможностей электромагнитных преобразователей с пространственно-периодическими полями, Сиренко Н. Н., Тюпа И. В., Тищенко A. А. (2015)
Горкунов Б. М. - Однопараметровый неразрушающий контроль параметров немагнитных цилиндрических изделий, Львов С. Г., Сиренко Н. Н., Костюченко Н. В. (2015)
Ноздрачёва Е. Л. - Развитие теории и практики создания емкостных преобразователей для ультразвукового контроля металлоизделий (обзор) (2015)
Протасов А. Г. - Определение оптимальних параметров контроля сотовых панелей тепловым методом (2015)
Шевченко С. Ю. - Експериментальні дослідження електричних характеристик ОПН (2015)
Григор’єв О. М. - Визначення напрямку та шару захоронення точкових джерел гамма-випромінювання з використанням гамма-спектрометрії, Білик З. В., Литвинов Ю. В., Полянський М. Є., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю. (2015)
Гриб О. Г. - Аналіз нормативної бази по проектуваннюі побудові системи "SMARTGRID"яка базується на цифрових підстанціях, Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Бєлов М. С., Лелека О. В. (2015)
Вовна О. В. - Підсистема контролю меж вибуховості рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт, Зорі А. А. (2015)
Шведчикова И. А. - Принципы построение системы экологичного мониторинга параметров шахтных вод, Никитченко И. В. (2015)
Літвінов К. А. - Креперний Алгоритм для ультразвукового рівнеміра з кільцевим рухом електричного сигналу (2015)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі діагностики здоров`я людини за станом масообмінних процесів, Проказа О. І. (2015)
Безымянный Ю. Г. - Акустический неразрушающий контроль многокомпонентного сплава на основе ниобия, Козирацкий Е. А., Бродниковский Н. П., Талько О. В. (2015)
Головкина Л. В. - Комплексная оценка состояния канала связи и обобщенного критерия живучести, Борисенко А. С. (2015)
Босий Д. О. - Просторово-часова модель системи тягового електропостачання (2015)
Реферати (2015)
Лебедєва К. O. - Діалектичний взаємозв’язок професійного самовиховання і самореалізації внутрішнього потенціалу студентів (2016)
Радченя І. В. - Поняття "потенціал" як предмет наукових досліджень (2016)
Рогова Т. В. - Наукові підходи до удосконалення й модернізації вищої освіти (2016)
Рядинська І. А. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття здоров’я та його компонентів (2016)
Барбашова І. A. - Конструювання змісту навчання молодших школярів перцепції (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Структура дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ляпунова В. A. - Психолого-педагогічні умови формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Созикіна Г. C. - Cуть і зміст структурних компонентів соціальної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2016)
Василенко О. M. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання соціальної відповідальності дітей-сиріт у мікросередовищі центру соціально-психологічної реабілітації дітей (2016)
Висікайло Т. B. - Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки (2016)
Буданова Л. Г. - Концепція історичного розвитку вищої фармацевтичної освіти (2016)
Дейниченко В. Г. - Когнітивно-процесуальний етап технології підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2016)
Дніпровська Т. B. - Педагогічна технологія формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автотранспорту та результати її впровадження (2016)
Довженко Т. O. - Підготовка майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до роботи з сім’єю (2016)
Літовка-Деменіна С. Г. - Питання готовності майбутнього фахівця сфери туризму до здійснення екскурсійної діяльності) (2016)
Лебедєва В. B. - Застосування інтерактивного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя (2016)
Наумова І. I. - Педагогічні умови становлення професійної ідентичності майбутніх учителів: теоретичний аспект (2016)
Пеньковець Д. B. - Психолого-педагогічна складова професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
Прийма С. M. - Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету (2016)
Романцова Я. B. - Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність, Мкртічян О. A. (2016)
Сізова К. Л. - Підвищення результативності самостійної роботи майбутніх редакторів і видавців, Алексеєнко Н. М. (2016)
Степура Ю. Г. - Критеріальна структура фахової готовності майбутніх педагогів до використання засобів естетотерапії у соціальному вихованні молодших школярів (2016)
Ткаченко Л. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі (2016)
Фендріков К. M. - Залучення майбутніх учителів у якості дописувачів вузівських газет як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу преси вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Черненко Н. M. - Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах (2016)
Шеремет І. B. - Теоретичні основи експериментальної методики підготовки майбутніх учителів до роботи з профілактики порушень зору у дітей, Страшко С. B., Пакірбаєва Л. B. (2016)
Башкір О. I. - Педагогічні погляди Т. П. Гарбуза (2016)
Биндас О. M. - Напрями вдосконалення підготовки вчителів іноземних мов у системі неперервної педагогічної освіти України й Австрії: порівняльний аналіз (2016)
Леонтьєва І. M. - Форми, методи розвитку інтересу до економічних знань учнів загальноосвітніх шкіл України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Кузьменко Ю. B. - Нормативно-правове забезпечення роботи закладів освіти щодо навчання фахівців із трудової підготовки у період "перебудови" (1985-1991 рр.) (2016)
Наугольникова О. M. - Система професійної підготовки майбутніх економістів у США (2016)
Яблочнікова І. O. - Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії (2016)
Климентьєва О. C. - Причини виникнення конфліктів у професійній діяльності правоохоронців (2016)
Остраус Ю. M. - Мотиваційний критерій професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів: методика діагностики та рівень сформованості (2016)
Борисова О. В. - Використання географо-топонімічного аналізу населених пунктів в туристсько-краєзнавчих дослідженнях (регіональний аспект) (2016)
Бутенко Н. В. - Прогнозна оцінка результативності реалізації синергетично-інституціональної концепції партнерських відносин в реальному секторі економіки (2016)
Гончаренко О. В. - Інституціональні аспекти реалізації інноваційних пріоритетів розвитку агропромислового виробництва (2016)
Горіна Г. О. - Термінологічні аспекти просторової поляризації світового туристичного ринку (2016)
Демешок О. О. - Прогнозування макроекономічних показників розвитку реального сектору економіки України (2016)
Дячков Д. В. - Особливості методичного інструментарію стратегічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Котенко Р. В. (2016)
Жук І. З. - Нормативно-правове забезпечення у системі державного регулювання розвитку туристичної галузі України (2016)
Колодійчук В. А. - Соціальні аспекти гнучкості виробничих систем у логістичних ланцюгах зернового ринку (2016)
Кравчук І. А. - Тенденції та перспективи розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств (2016)
Кутковецька Т. О. - Формування інвестиційних ресурсів у галузі садівництва (2016)
Лозовський О. М. - Побудова збалансованої системи показників для оцінки ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора, Горшков М. А. (2016)
Мальська М. П. - Просторово-функціональна сегментація ринку послуг (2016)
Микитенко В. В. - Домінанти вирішення проблем інституціоналізації міжрегіональної економічної взаємодії в Україні в умовах децентралізації (2016)
Непочатенко О. О. - Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи, Боровик П. М., Парій Д. Ю. (2016)
Нікітчина О. В. - Обов’язкове медичне страхування: реалії та перспективи (2016)
Однорог М. А. - Інвестиційна діяльність і глобалізація аграрних підприємств України (2016)
Пацалюк К. О. - Роль виставки як засобу маркетингових комунікацій (2016)
Полстяна Н. В. - Деякі аспекти системи дистрибуції в індустрії гостинності (2016)
Рибакова Л. П. - Організація управлінського обліку за центрами витрат: теорія і практика (2016)
Сенишин О. С. - Продовольча інфраструктура у системі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу (2016)
Сольська В. В. - Сутність та класифікаційні ознаки майна підприємства (2016)
Ціхановська В. М. - Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України (2016)
Філіпенко Т. В. - Рецензія на монографію Коніщевої Н. Й., Власова В. О.: Підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю: Монографія (Текст) / Н. Й. Коніщева, В. О. Власов. - Харків; Видавництво "НТМТ", 2016. – 270 с. (2016)
Басюк Л. М. - Стратегії і тактики адресанта в парламентському дискурсі Великої Британії (2012)
Біскуб І. П. - Моделювання комунікації людини й комп’ютера в графічних інтерфейсах операційних систем (2012)
Вербицька Н. В. - Функціональна динаміка модальних дієслів під час перемикання комунікативного коду (2012)
Вигнанська І. М. - Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови (2012)
Гуменюк Н. Г. - Категорія дейксису в англійській мові: універсальний дейксис (2012)
Гурецька М. В. - Лінгвістичний аналіз мовних засобів маніфестації емоційного стану роздратування (2012)
Жуковська А. В. - Контекстуальні фактори моделювання тактильної поведінки комунікантів (2012)
Козлова О. С. - Альтернативні принципи спілкування (2012)
Космацька Н. В. - Стилістичні засоби відтворення емоцій мовленнєвої особистості (2012)
Крижанівська Г. Т. - Образ жінки в сучасному англомовному жіночому журналі (2012)
Макарук Л. Л. - Візуалізація як характерна ознака сучасного англомовного газетного дискурсу (2012)
Марціяш М. З. - Особливості реалізації комунікативних тактик стратегії ухилення відповідно до імпліцитного смислу в англомовному телеінтерв’ю (2012)
Мудрик Л. В. - Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації запрошення, Єфремова Н. В. (2012)
Нужна К. А. - Вплив арго на мовлення молоді у Франції (2012)
Падалка О. В. - Політична промова та її просодичні характеристики (2012)
Палійчук А. Л. - Ідіостильові особливості втілення комунікативної стратегії інтимізації у текстах коротких оповідань (2012)
Пеливан О. К. - Лингвистические средства реализации вежливости / невежливости в английском формальном конфликтном диалогическом дискурсе (2012)
Полякова Т. Л. - Проблемы классификации интернет-жанров (2012)
Растєгаєва Д. Г. - Дослідження реалізації фоносемантичного потенціалу сегментних одиниць англійської мови в брендових назвах (2012)
Рубчак О. Б. - Мовні характеристики текстів англомовних інтерв’ю (2012)
Тарнавська О. М. - Ситуативно-вікова детермінованість комунікативної та інформативної інтенції в діапазоні загальної інтенції (на матеріалі англомовного дискурсу) (2012)
Чемеринська І. Я. - Подяка як оцінний мовленнєвий акт (2012)
Крутько Т. В. - Прецедентні феномени у рекламному дискурсі (на матеріалі банерної реклами) (2012)
Лесько Х. С. - Експресивність слів із суфіксами суб’єктивної оцінки в іспанських періодичних виданнях (2012)
Лісова Ю. О. - Синтаксичні особливості мовлення самотнього персонажа (ґендерний аспект) (2012)
Медвідь О. М. - Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу), Ходцева А. О. (2012)
Могила Л. М. - Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак (2012)
Теслер О. В. - Прагматичні особливості заголовка франкомовного мікротексту-повідомлення (на матеріалі щомісячника "Ça m’intéresse"), Титюк Т. В. (2012)
Фісяк І. Є. - Комунікативні стратегії вживання фразеологічних одиниць на позначення міжособистісних відносин (на матеріалі німецької мови) (2012)
Хаджикова Н. Г. - Адресантно-адресатный вектор консенсуса: прагмалингвистический аспект (на материале английского языка) (2012)
Хникіна О. О. - Прямі та непрямі форми реалізації іллокутивної сили обвинувачення (на матеріалі англійської мови) (2012)
Амичба Д. П. - "Евроинтеграционное сотрудничество" как текст культуры: лингвокогнитивное описание (2012)
Badan A. A. - Bridging the Cultural gap in English language teaching (2012)
Волкова С. В. - Реінтерпретація міфологічних образів автохтонів в амеріндіанських авторських казках (2012)
Гончар К. Л. - Деякі особливості функціонування висловлень самооцінки в контексті міжкультурної комунікації, Рогатюк А. Є., Рабійчук І. Л. (2012)
Данилюк Н. О. - Використання досягнень західноєвропейських та американських учених для вивчення мови слов’янського фольклору (2012)
Дунаєвська О. В. - Особливості ритуалу як складника лінгвокультурологічних досліджень (2012)
Кушнерик В. І. - До проблеми формування двомовної особистості, Холодова А. А. (2012)
Макеєва К. С. - Латинський елемент у сучасних ойконімах південних графств Англії (2012)
Пастушенко Т. В. - Особливості мовного вираження концептуальної опозиції "схід–захід" у сучасному англомовному дискурсі, Ружицька Т. В. (2012)
Прокопець М. І. - Інтертекстуальність та алюзія: особливості прояву та виявлення (на матеріалі англомовного комерційного рекламного дискурсу) (2012)
Птуха В. А. - Ядерно-периферійна організація концепту ОДЯГ в англійській та українській мовах (2012)
Савчук К. Ю. - Інтерпретація поняття "фразеологічна картина світу" (на прикладі американського варіанта англійської мови) (2012)
Тебеніхіна Н. В. - Фразеологічні засоби вербалізації лінгвокультурного концепту Seele / Душа в німецькій мові (2012)
Ущина В. А. - Лінгвокультурний типаж "перша леді сша" (2012)
Tsatyova S. O. - Training of Communicative Competence in Giving Presentations (2012)
Basyuk T. S. - Language as a primary medium of social behaviour (2012)
Демянюк О. А. - Розвиток фразеологізмів німецької мови на позначення ціннісного ставлення до праці: діахронічний аспект (2012)
Зінченко О. А. - Вияв гендерної асиметрії у сучасному німецькому спонтанному мовленні (2012)
Тимчук О. Т. - Механізми реалізації принципу політичної коректності в американському соціумі (2012)
Копчак О. І. - Вираження національного світосприйняття через слова-символи у фразеологізмах із компонентом-глютонімом перської та української мов (2012)
Ніколаєва Н. М. - Етимологія лексем на позначення кольору (2012)
Собков Ю. В. - Роль псевдоніма як основи творення криптонімів англійської мови (2012)
Соловйова О. А. - Концепти Добро – Зло в художній мовній картині світу (на матеріалі сучасних арабських та українських фразеологізмів) (2012)
Хоменко Н. В. - Звукова організація поетичного твору як засіб створення емоційного забарвлення (2012)
Швець Т. А. - Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності у сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса "Вогонь"), Швець Н. В. (2012)
Баїк О. І. - Профілактика деліктних посягань на публічні атрибути і символи Української держави (2014)
Бортник Н. П. - Адміністративний договір як форма публічного управління в сфері організації послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, Єсімов С. С. (2014)
Дорош М. М. - Україна – Республіка Польща: співпраця та митні відносини (2014)
Єсімов С. С. - Інформаційно-правові засади регулювання обігу електронних грошей у контексті розширення застосування (2014)
Ковалів М. В. - Основні завдання адміністративного судочинства України (2014)
Лесько Н. В. - Правове виховання дітей – важливий напрям профілактики правопорушень (2014)
Ортинський В. Л. - Реформування правоохоронної системи у контексті соціально-правового механізму забезпечення прав особистості (2014)
Остапенко О. І. - Протидія терористичним загрозам в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Римарчук Г. С. - Детермінація адміністративних правопорушень в сфері інтелектуальної власності (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Особливості правового регулювання розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації (2014)
Бойко І. Н. - Витоки та атмосфера формування філософсько-правових доглядів Дмитра Чижевського (2014)
Гарасимів Т . З. - Правова антропологія особистості: дилема індивідуального та соціального (2014)
Дутко А. О. - Класифікація юридичних конструкцій як засобів законотворчої техніки (2014)
Жаровська І. М. - Наукознавчі концепти у сфері державної влади (2014)
Радейко Р. І. - Формалізація як метод дослідження правових явищ (2014)
Сливка С.С. - Предмет проблем філософії права (2014)
Хомишин І. Ю. - Роль правової культури у забезпеченні порядку у суспільстві (2014)
Чорнобай О. Л. - Роль комунікативної культури у професійній діяльності правника (2014)
Шай Р. Я. - Принципи та форми реалізації функцій держави (2014)
Юськів Н. В. - Проблеми правового регулювання статусу неповнолітніх в умовах модернізації суспільства (2014)
Жбадинська Ю. Р. - Органи конституційної юрисдикції у правових системах західної традиції права (2014)
Колич О. І. - Особливості господарсько-правових відносин у період Київської Русі (2014)
Макарчук В. С. - Кримська авантюра Путіна (2014 р.): аспекти міжнародного права та суспільної моралі (2014)
Ряшко О. В. - Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки, Ряшко В. І. (2014)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти (2014)
Бараняк В. М. - Щодо участі спеціаліста в освідуванні підозрюваного у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями (2014)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове запобігання злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупoваннями (2014)
Гумін О. М. - Характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (2014)
Зубач І. М. - Функція захисту у сучасному кримінальному провадженні України (2014)
Канцір В. С. - Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин (2014)
Кушпіт В. П. - Сексуальні девіації як об’єкт кримінологічного аналізу (2014)
Марисюк К. Б. - Зміни у системі кримінальних покарань та їх вплив на забезпечення державної безпеки України (2014)
Наконечна Л. А. - Регламентація відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство, в історії кримінального законодавства (2014)
Остапенко О. І. - Т. Г. Шевченко та репресивно-каральний апарат царської Росії, Ряшко В. І. (2014)
Сорока С. О. - Щодо забезпечення прав і свобод людини під час проведення обшуку (2014)
Якимова С. В. - Кримінологічний портрет особистості насильницького злочинця, який учиняє злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті (2014)
Бачинський Т. В. - До питання про договір комерційної концесії (франчайзингу) та деякі новели його реєстрації (2014)
Гірник О. О. - Щодо проблеми удосконалення законодавства України про соціальне обслуговування (2014)
Люблін В. Д. - Деякі проблеми питання цивільного захисту (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Ковальчук В. Б. - Володимир Старосольський як вчений юрист і один із основоположників науки державного права в Україні, Бучин А. В. (2014)
Андрієвська В. В. - Текстовий концепт обмеженість простору: структура та семантика (на матеріалі французької драматургії абсурдизму) (2012)
Безугла О. В. - Концептуальна метафора "Нація – це сім’я" в політичному дискурсі США (2012)
Бистров Я. В. - Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) (2012)
Близнюк Л. М. - Особливості й асоціативне поле концепту Heimweh (2012)
Bokun І. A. - Construal Operations Having to Do With Overall Structure (2012)
Halytska О. B. - Vom praktischen Nutzen der Prototypentheorie fur den Bereich der Syntax des Deutschen (2012)
Глухова Л. О. - Лексичні засоби вербалізації субконцепту "факультет" у сучасній англійській мові (2012)
Гольтер І. М. - Семантика концепту-колороніма в англійських фразеологізмах (2012)
Гурман Ю. М. - Вторинні номени: способи їх формування у французькому преціозному мовленні (2012)
Ємець Н. О. - Художній концепт: моделі реконструкції (2012)
Єсипенко Н. Г. - Культурний концепт і прецедентний текст як елементи англосаксонської культури (2012)
Жулінська М. О. - Аналіз комп’ютерних неологізмів концепту "Людина" (2012)
Заболотська О. О. - Імпліцитні смисли концепту "кохання" в новелі Дж. Голсуорсі "Цвіт яблуні" (2012)
Застровська С. О. - Поняття автопрецеденту, Найдюк О. В. (2012)
Киселюк Н. II - До проблеми дослідження лексики емоцій у когнітивному аспекті, Коляда Е. К. (2012)
Koзак С. В. - Системні характеристики категорії оцінки (2012)
Кушнєрова О. А. - Продукти творчої діяльності людини як результати змінених станів свідомості (2012)
Лешук Ю. В. - Вербалізація художнього концепту Людина в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) (2012)
Максименко Ю. В. - Емоція інтересу та концептуальні метафори (2012)
Мартинюк А. П. - Лінгвістична концептологія: методологічні платформи, методики аналізу, перспективи розвитку (2012)
Мелько X. Б. - Особливості творення постмодерністської синестетичної метаболи (2012)
Миколюк О. А. - Секулярний символ Честі у британському суспільстві (2012)
Мінцис Е. Є. - Метафоричні моделі концепту "word" (на матеріалі художнього дискурсу) (2012)
Мунтян Л. В. - Актуалізація поняття "Global language" у сучасній англійській мові (2012)
Остапчук Я. В. - Вербальна реалізація концепту Faith/Belief/Trust у сучасній англійській мові (2012)
Пашкова Н. І. - Розширення обсягу поняття концепт у лінгвокультурології (2012)
Плисак Д. В. - Вербалізація медичного терміна в художньому дискурсі: співвідношення когнітивного і прагматичного параметрів (на матеріалі англійської мови) (2012)
Penex Н. В. - Семантика Початку і Кінця в заголовках англомовних журнальних статей: когнітивно-риторичний аспект (2012)
Рибалка Н. С. - Змішана мотивація англійської теріологічної номенклатури (2012)
Садовник-Чучвага Н. В. - Особливості сегментної структури родової концептосфери в сучасних британських творах жанру фентезі (квантитативний аспект) (2012)
Сергієнко В. Л. - Вербальний склад концептів Pride і Mobility у кількісній репрезентації їх компонентів (на матеріалі англійської художньої прози кінця XIX ст.) (2012)
Сторчак О. Г. - Концепт в когнитивной лингвистике (2012)
Струк О. В. - Національно маркований концепт "Гроші" у британській мовній картині світу (на матеріалі метафор із компонентом "Гроші") (2012)
Суслова М. О. - Метафорична актуалізація концепту Рамадан в іспанській та французькій мовах (2012)
Улитина Н. А. - Принципы анализа статических пространственных предлогов, наречий и местоимений в системе изучения концепта "пространство" (2012)
Філоненко Н. Г. - Синтаксична структура часткових питальних речень французької мови як об'єкт когнітивних досліджень (на матеріалі творів Ф. Бегбеде) (2012)
Химинець М. Д. - Мовна репрезентація американської влади в газетних статтях (2012)
Чернова А. В. - Когнітивна лінгвістика як нова система координат пізнання мови (2012)
Шевченко І. С. - Дублетний концепт Дім - House / Home в англійській мовній картині світу, Давиденко І. В. (2012)
Шелудченко С. Б. - Частотність когнітивно-концептуальних груп слів категорії стану в англомовних художніх текстах (2012)
Артемчук Г. І. - Лео Вайсгербер і його роль у розвитку сучасного мовознавства (2012)
Кромбет О. В. - Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи (2012)
Лут К. А. - Перспективи дослідження англомовного економічного дискурсу в контексті когнітивно-прагматичного підходу (2012)
Матузкова О. П. - Идентичность как объект изучения гуманитарных наук (2012)
Приходько А. М. - Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики (2012)
Швачко С. О. - Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти (2012)
Шепель Ю. О. - Морфологическая асимметрия и явление изоморфизма при моделировании словообразовательных рядов (2012)
Ярема О. Б. - Алюзія і суміжні поняття: проблема співвідношення (2012)
Гунчик І. О. - Прагматична функція графічних знаків у сучасній французькій орфографії, Шкаровецька А. Д. (2012)
Кульчицький І. М. - Деякі аспекти використання лінгвістичних корпусів слов’янських мов, Ліхнякевич І. О., Данчевська Ю. О. (2012)
Фейхун Л. - Эмоциональное поле междометий как проблема лексикографического представления (2012)
Ковальчук М. А. - Спроби утвердження "бездержавного устрою" в районі дій повстансько-партизанської армії Н.Махна (2009)
Латиш Ю. В. - Дискусійні питання етногенезу українського народу (2009)
Фролов М. О. - Політична система УСРР у 1920 – 1930-х роках (2009)
Циганенко Л. Ф. - Участь дворян південноукраїнських губерній у становленні фінансової системи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Беседіна Є. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки перекладачів у вищій школі (2009)
Дроздова І. П. - Мотивація як основа навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ (2009)
Железняк О. В. - Особливості впровадження гендерного підходу в національну систему середньої загальної освіти (2009)
Желясков В. Я. - Сутність і структура професійної компетентності майбутнього перекладача (2009)
Кічук Я. В. - Майбутній фахівець як суб’єкт правокомпетентної професійної діяльності (2009)
Ковтун О. В. - Діяльність авіаційного оператора: психолого-педагогічний аналіз (2009)
Корнієнко С. М. - Інноваційна технологія взаємодії сім’ї-родини і школи (2009)
Коростіянець Т. П. - Психолого-педагогічне обґрунтування самовизначення як екзистенціального вибору (2009)
Смірнова О. О. - Художньо-педагогічна компетентність у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва (2009)
Степанова Т. М. - Програми дошкільного виховання як передумова оптимізації змісту передшкільної освіти (1905 – 1917 рр.) (2009)
Тришин В. В. - Окремі аспекти проблеми створення та використання комп’ютерних мереж в освіті (2009)
Шиманович І. В. - Формування потреби в професійному самовихованні у майбутніх учителів іноземної мови (2009)
Щербина Д. В. - Комунікативна спрямованість навчального процесу у формуванні культури спілкування учнів (2009)
Балашова И. А. - Рисунок льва и изображения коней в рукописях и бумагах А.С.Пушкина (2009)
Боборыкина Т. А. - "Чайка" Эйфмана: за кулисами сюжета (2009)
Вдовенко Т. А. - Антропологичные нарраторы в англоязычной прозе ХХ века (2009)
Віннікова (Кирієнко) Н. М. - Пародійна творчість Едварда Стріхи на сторінках періодичних видань 20-30-х років ХХ століття (2009)
Глущук С. В. - Символика флористики в языке русской и украинской деревенской прозы (2009)
Кидалова В. О. - Особливості жанру авантюрного роману в російській та українській прозі 20-30-х рр. ХХ століття (2009)
Корнеева К. А. - Бог и пути его постижения в творчестве Зинаиды Гиппиус и Новалиса (2009)
Нікульшина Т. М. - Вербалізація лексико-семантичного мікрополя "предмет" в англійській та українській мовах (2009)
Панфілов М. П. - Діалектні топіки як художні текстеми (2009)
Пашковська Г. В. - До питання про класифікацію мовних норм (2009)
Пашковська Н. Ф. - Авторські прирощення в синонімічному ряді на позначення мовлення (2009)
Райбедюк Г. Б. - Антропологічний вимір метафізичного тексту Василя Стуса (2009)
Ступак І. В. - Засоби вираження семантичних актантів похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2009)
Томчук О. Ф. - Діяльність М.Драй-Хмари у сфері перекладацтва (2009)
Філоненко С. О. - Категорія жанру в масовій літературі (2009)
Шавловська-Лунгу Т. С. - Мотиваційні функції емотивної лексики німецького молодіжного сленгу в художньому тексті (2009)
Шевчук Т. С. - Естетичні та художні аспекти сковородинівської гораціани (2009)
Вихідні дані (2009)
Каковкіна О. М. - Причорномор'я у житті та науковій діяльності подружжя Уварових (2010)
Кравець Т. В. - Епістолярна спадщина М.М.Аркаса (2010)
Мельникова Л. С. - Золотоординський період в історії Подунав'я (2010)
Сколуб М. В. - Громадська діяльність В.Б.Антоновича у 1855-1867 роках (2010)
Бойчев І. І. - Діалог культур у формуванні освітнього середовища вищої школи (2010)
Звєкова В. К. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (2010)
Іванова Д. Г. - Роль соціально-педагогічної підтримки дітей "групи ризику" в екології дитинства (2010)
Кічук Н. В. - Запрограмованість результатів вищої освіти особистості як педагогічний сенс болонського реформування (2010)
Кожухар Ж. В. - Компетентністна парадигма професійної підготовки вчителів (2010)
Колесник Я. Ю. - Формування відповідального ставлення до батьківства в учнівської молоді (2010)
Лесіна Т. М. - Анімаційна діяльність соціального педагога як фактор політкультурного виховання учнівської молоді (2010)
Мірошніченко О. В. - Ідеї політкультурності в дидактичних технологіях (2010)
Пастырь И. В. - Формирование профессиональной готовности учителя изобразительного исскуства в процессе творческогопознания природы (2010)
Сироткіна Ж. Є. - Класифікації педагогічно-мистецьких умінь майбутніх учителів початкових класів (2010)
Топтигіна Н. М. - Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2010)
Федорова О. В. - Професійна підготовка вчителів технологій (2010)
Хращевська О. О. - Формування художньо-естетичного ставлення студентів до навколишнього середовища (2010)
Яренчук Л. Г. - Творчий потенціал і педагогічна творчість у системі психолого-педагогічних понять (2010)
Буткова Г. В. - Мовотворчість Агатангела Кримського в оцінках дослідників (2010)
Гусейнова Джамиля Сабир гызы - Особенности исторической прозы Алисы Ниджата (2010)
Делюсто М. С. - Діалектні тексти як джерело вивчення граматики говірки (2010)
Дімірова О. П. - Типологія фразеологізмів з компонентом колоративом у німецькій та українскій мовах (2010)
Жукова В. В. - Жанровий код української воєнної повісті 1950-х років (2010)
Кискин А. Н. - Поэтические цитаты в романе В.Пелевина "Чапаев и Пустота" (2010)
Колесников А. О. - Парадигматична некомплектність та прийоми її вивчення (2010)
Колесникова Л. В. - Диалексия и диасемия в русских говорах междуречья Днестра и Дуная, Черезова Г. А. (2010)
Конончук Т. І. - Концепти художньої антропології в прозі Юрія Мушкетика (2010)
Мазурик А. О. - Интерпретационная практика В.Набокова (2010)
Мусий В. Б. - Сказка В.Г.Короленко "Необходимость" в свете антропологического подхода (2010)
Орехов Д. В. - Восточный колорит в бахчисарайской теме А.С.Пушкина и Ш.Монтандона (2010)
Почепинская С. М. - Сигналы коммуникативных неудач в собственно персонажном диалоге (2010)
Стародєдова Л. В. - Стилістичні особливості рекламних текстів (2010)
Циганок І. Б. - Назви обрядового хліба в говірках Наддунав’я: українсько-болгарські паралелі, Кіосєва Д. І. (2010)
Щетиніна С. В. - Лексичні анормативні елементи у творах "Солодка Даруся" та "Майже ніколи не навпаки" М.Матіос (2010)
Зарудняк О. А. - На перехрестях Григорія Сковороди. Рецензія на монографію Тетяни Шевчук "На перехресті епох: Антична література у творчості Григорія Сковороди" (Ізмаїл: СМИЛ, 2010. – 360 с.) (2010)
Вихідні дані (2010)
Верховцева І. Г. - Етнічні культури Українського Подунав’я в умовах радянізації краю (2010)
Вєтрова Г. В. - Соціальні зміни населення Півдня України у другій половині ХІХ ст. (2010)
Дизанова А. В. - "Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766 – 1808" как исторический источник (2010)
Дроздов В. В. - Ставлення Румунії до національно-визвольної боротьби балканських народів у 1875 – 1876 рр. (2010)
Мельникова Л. С. - Историография языческих верований славян (2010)
Постернак О. О. - Гірничопромислові підприємці Півдня України в консолідації буржуазії Російської імперії (1905 – 1907 рр.) (2010)
Сколуб М. В. - Українські громади в 60-х рр. ХІХ ст. (2010)
Тичина А. К. - Освіта в контексті соціалізації особи (2010)
Церковна В. Г. - Купецтво Бессарабської губернії у ХІХ ст. (2010)
Шевченко А. М. - Соціально-економічні наслідки румунського панування на Півдні Бессарабії (1856 – 1878 рр.) (2010)
Бєлоброва Т. А. - Природа як творча субстанція художнього простору (2010)
Борисова Т. А. - Формирование навыков научно-исследовательской деятельности студентов при подготовке к анализу драматического произведения (2010)
Дмитриева Е. Е. - Как Гоголь относился к понятию "цивилизация" и действительно ли он не любил просвещение? (2010)
Захарчук Н. М. - "Мир как текст" (по произведению Любко Дереша "Архе") (2010)
Кіраль С. С. - Контакти Трохима Зіньківського зі слов’янськими літературами (2010)
Корнеева К. А. - Поэтика двоемирия в лирике Зинаиды Гиппиус (2010)
Кошелев А. В. - Празднование тысячелетия России в восприятии старорусского исправника П.И. Новикова (2010)
Кошелев В. А. - Облик "измаильского ветерана" в творческом сознании А.С. Пушкина (2010)
Лебеденко Н. П. - О рецензии А. Блока "Д. Мережковский. Вечные спутники. Пушкин" (2010)
Мафтин Н. В. - Специфіка моделювання художньої свідомості в новелі Валер’яна Підмогильного "Іван Босий" (2010)
Мейзерська Т. С. - Психоаналітичний простір снів Нимидори в повісті І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" (2010)
Мельник В. И. - И. А. Гончаров и славянская идея (2010)
Мельник Д. В. - Историческая основа поэтики названий в пьесе М. Булгакова "Бег" (2010)
Мусий В. Б. - "Балладина" Юлиуша Словацкого и народная сказка (2010)
Неживий О. І. - Джерелознавча проблематика життєпису Григора Тютюнника (рік учителювання) (2010)
Орехов В. В. - Опыт В. О. Ключевского: "своя" страна "чужими" глазами (2010)
Орехова Л. А. - Аполлинария Суслова: литературный образ и архивные опровержения (2010)
Панченко В. Є. - Гоголь: клопоти з національною ідентичністю (2010)
Перзеке А. Б. - Интертекст поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник" в романе М. А. Булгакова "Белая гвардия" (2010)
Перзеке М. Ю. - "Иное царство" сказки П. Ершова "Конёк-горбунок" как средство характеристики главного героя (2010)
Райбедюк Г. Б. - Міфологема долі в структурі дисидентського тексту (2010)
Раковская Н. М. - Мир русской классики в критической модели К. Леонтьева (2010)
Руснак І. Є. - Головні константи художнього світу роману "Сусіди" Юрія Станинця (2010)
Савоськина Т. А. - Театральность как модель светского поведения Евгения Онегина (2010)
Томчук О. Ф. - Білоруська література в рецепції М. Драй-Хмари (2010)
Фризман Л. Г. - Уроки Рейсера (2010)
Цепенюк И. А. - Об одной интерпретации не заданной Пушкиным темы (2010)
Черноиваненко Е. М. - К вопросу о предмете истории литературы 167-170 (2010)
Шевчук Т. С. - Овідій у художній рецепції Г. Сковороди (2010)
Глущук С. В. - Флористическая символика в русской деревенской прозе (на материале сравнительных оборотов) (2010)
Дакі О. А. - Із спостережень над мотивацією флорономенів (на матеріалі українських південнобессарабських говірок) (2010)
Караман С. О. - Сучасні підходи до лінгводидактичної підготовки вчителя-словесника (2010)
Кудінова О. І. - Рецепційна проблемність французькомовних перекладів пушкінських поетичних текстів (2010)
Лавриненко С. Т. - Правосуб’єктні номінації українських народних балад, Якубовська Є. С. (2010)
Панфілов М. П. - Концепт мова як об’єкт художньої рецепції тексту (2010)
Циганок І. Б. - Концепт вода в обрядових діалектних текстах та фольклорі Наддунав’я (2010)
Вихідні дані (2010)
Палкін В. А. - Криза української родини – кроки до зникнення сім'ї чи її модернізації? (2016)
Шевченко В. Л. - Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю (2016)
Кулик О. Є. - Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами (2016)
Волинець І. М. - Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Плівачук К. В. - Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення особистості (2016)
Мартинюк Т. С. - Професійне зростання педагога як індикатор інноваційної діяльності навчального закладу, Олійник Л. А. (2016)
Кошляк В. І. - Моніторинг як дієвий інструмент формування освітньої політики у школі І ступеня (2016)
Осадчий І. Г. - Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? (2016)
Онофрійчук Л. О. - Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, Савченко М. С. (2016)
Мозгова Л. А. - Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект (2016)
Баландюк Р. Г. - Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України (2016)
Уруський А. В. - Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій (2016)
Чирва А. С. - Інтернаціоналізація змісту вищої освіти Австралії (2016)
Пащенко Д. І. - Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища (2016)
Содержание (2015)
Рахманов А. - Политическое сознание рабочего класса Украины в годы социальных трансформаций (2015)
Иванкова-Стецюк О. - Регионально-конфессиональные аспекты общественно-политической жизни современной Украины в зеркале методологии моделирования структурными уравнениями, Сусак В. (2015)
Лейн Д. - Динамика регионального неравенства в Российской Федерации: циркуляционная и кумулятивная причинность (2015)
Шульга А. - Эвристический потенциал и перспективы феноменологической парадигмы в социологии (2015)
Ляпина Л. - К проблеме типологизации концепций мультикультурализма (2015)
Иваненко Е. - О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса (2015)
Рябчук А. - Ограничения в подготовке к сдаче ВНО учениками из сельской местности, Мулявка В. (2015)
Горбачик А. - Проверка валидности и надежности шкалы культурного интеллекта в Украине, Любивая Т., Никитина Т. (2015)
Саенко Ю. - Проект "Человек” — фатальность выбора (2015)
Круглый стол "Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития” (2015)
Декабрь как время осмысления: в Институте социологии НАНУ прошли VIII чтения памяти Н. В. Паниной (2015)
Объявление о конкурсе "Лучший молодой социолог года–2015” (2015)
ВАК Украины информирует... (2015)
Девиз жизни — "Если я не сгорю, если он не сгорит, то кто же мир озарит?”. Валентина Илларионовна Астахова (2015)
Поздравляем Анатолия Александровича Ручку (2015)
Юрию Ивановичу Яковенко — 65! (2015)
Амджадин Лидия Николаевна (2015)
Содержание (2012)
Шевченко А. І. - Лікування злоякісних уражень плевральної порожнини: оригінальні методики, Ганул В. Л., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Л. В. Бороров, Семиволос А. В., Совенко В. М., Кобзев О. І., Кондрацький Ю. М. (2012)
Лисенко С. А. - Зміни вмісту прозапальних цитокінів у крові хворих на рак легені під впливом спеціального лікування, Кіркілевський С. І. (2012)
Бойко В. В. - Роль методов диссекции в резекционной хирургии печени, Скорый Д. И., Тищенко А. М., Козлова Т. В. (2012)
Тюляндин С. А. - Адъювантная терапия рака желудка: настало ли ее время? (2012)
Кукушкина М. Н. - Меланома кожи: современный взгляд на скрининг, диагностику и лечение (по материалам 8-го конгресса Европейской ассоциации дерматоонкологов и 6-го Всемирного заседания междисциплинарных центров по лечению меланомы и рака кожи), Коровин С. И., Паливец А. Ю. (2012)
Коровин С. И. - Дерматоскопия меланомы кожи: прикладное значение и перспективы, Литус А. И., Литвиненко Б. В., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю. (2012)
Бойчук C. І. - Тартратрезистентна кисла фосфатаза як маркер кісткової резорбції у хворих з метастазами раку в кістки, Дєдков А. Г., Ковальчук П. А., Костюк В. Ю. (2012)
Вирва О. Є. - Експериментальна модель пухлинного ендопротезування колінного суглоба у дітей, Баєв В. В. (2012)
Шумилина Е. С. - Функциональная активность лимфоцитов периферической крови у детей со злокачественными новообразованиями мягких тканей, Фильчаков Ф. В., Кукушкина С. Н., Лён А. Д., Ильченко Ю. М., Климнюк Г. И., Шайда Э. В., Марушко Ю. В., Гищак Т. В. (2012)
Щепотин И. Б. - Молекулярные типы рака грудной железы, определенные на основе иммуногисто­химических маркеров: клинико-биологические особенности и прогноз течения, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Рак грудной железы в Украине (2012)
Запобігти та врятувати: Україна без раку грудної залози (2012)
Щепотин И. Б. - Клиническое значение мутаций р53 при раке грудной железы (обзор литературы), Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Чешук В. Е. - Результаты комплексного лечения больных раком грудной железы в возрасте более 70 лет с метастазами в регионарных лимфатических узлах, Зайчук В. В., Клюсов А. Н., Сидорчук О. И., Мотузюк И. Н., Щепотин И. Б. (2012)
Шпарик Я. В. - Ефективність похідних платини при "тричі негативному" раку грудної залози з мутацією гена BRCA1 (випадок з практики), Кіцера Н. І., Олексяк О. О., Володько Н. А., Петрончак О. А. (2012)
Воробйова Л. І. - Можливості хіміотерапії у хворих з рецидивами та метастазами раку шийки матки, Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Лялькін С. А. (2012)
Свінціцький В. С. - Неоад’ювантна хіміотерапія у хворих зі злоякісними пухлинами яєчника, Клименко Е. С. (2012)
Цип Н. П. - Мониторинг больных после удаления пузырного заноса, Воробйова Л. И. (2012)
Процик В. С. - Пластика післяопераційних дефектів у хворих зі злоякісними пухлинами верхньої та нижньої губи, Трембач О. М., Коробко Є. В., Руденко Д. М., Петренко Л. І., Мосін О. А. (2012)
Кравець О. В. - Досвід використання носогубного клаптя в хірургії раку порожнини рота, Процик В. С., Коробко Є. В. (2012)
Стаховский Э. А. - Циторедуктивная резекция почки в лечении метастатического почечно-клеточного рака, Войленко О. А., Вукалович П. С., Витрук Ю. В., Стаховский А. Э., Котов В. А. (2012)
Стаховский Э. А. - Уродинамика илеального артифициального "Double U" мочевого пузыря, Яцына А. И., Войленко О. А., Витрук Ю. В., Кабанов А. В., Стаховский А. Э., Гаврилюк О. Н. (2012)
Мартинчик А. В. - Генетичні порушення у пацієнтів з множинною мієломою та їх вплив на патогенез та прогноз захворювання, Крячок І. А. (2012)
Крячок И. А. - Дайджест докладов третьей конференции с международным участием "Современные подходы к диагностике и лечению лимфом" 18–19 октября 2012 г., Киев, Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Новосад О. И., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В., Степанишина Я. А., Ульянченко К. О., Губарева А. А. (2012)
Крячок І. А. - Результати рандомізованого мультицентрового дослідження лікування хворих на лімфому Ходжкіна групи високого ризику за схемами ВЕАСОРР-еск та ВЕАСОРР-14, Новосад О. І., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Алексик О. М., Філоненко К. С., Пастушенко Я. В., Кущевий Є. В., Стратієнко В. В., Олєйнік В. С., Амдієв А. А. (2012)
Фільчаков Ф. В. - Імунологічні критерії прогнозу ефективності ад’ювантної інтерферонотерапії хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри, Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Югрінова Л. Г., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2012)
Самедов В. Х. - Влияние криодеструкции, локальной СВЧ-гипертермии и их комбинации на показатели иммунной системы у мышей с саркомой 37, Захарычев В. Д., Кузьменко А. П., Диденко Г. В. (2012)
Ярощук Т. М. - Обґрунтування можливості цитологічної діагностики залозистого раку легені за бронхоскопічним матеріалом (2012)
Сукач Г. Г. - Радіонуклідна терапія у комплексному лікуванні медулярного раку щитоподібної залози, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Трацевський В. В., Даниленко В. В. (2012)
Югринов О. Г. - Неоадъювантная таргетная внутриартериальная химиотерапия местно-распространенного рака грудной железы (прецизионная технология), Смоланка И. И., Супруненко А. А., Досенко И. В., Ляшенко А. А. (2012)
Солодянникова О. И. - Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения больных онкологического профиля (состояние проблемы в литературе, результаты собственных исследований), Головко Т. С., Лаврик Г. В., Шевчук Л. А. (2012)
Лаврик Г. В. - Методи променевої діагностики та моніторингу в оцінці результатів лікування метастазів колоректального раку в печінку (сучасний стан проблеми та результати власних досліджень), Головко Т. С., Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Шевчук Л. А., Кліманов М. Ю. (2012)
Крячок І. А. - Роль гена інтерсектину-2 у прогнозуванні перебігу раку грудної залози, Сивак Л. А., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В., Смоланка І. І., Грабовий О. О., Циба Л. А., Новохацька О. В., Кропивко С. В., Риндич А. В. (2012)
Сивак Л. А. - Застосування магнітотермії у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами в печінку, Кліманов М. Ю., Орел В. Е., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Касап Н. В., Майданевич Н. М., Лаврик Г. В. (2012)
Peters S. - Диагностика и лекарственная терапия у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого: рекомендации ESMO, Adjei A. A., C Gridelli., Reck M., Kerr K., Felip E. on behalf of the ESMO Guidelines Working Group (2012)
Полубень Л. А. - Частота и спектр мутаций гена KRAS у больных колоректальным раком в Украине, Шкарупа В. Н., Молеща Б. Т., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2012)
Главацкий А. Я. - Эффективность применения различных режимов химиотерапии темозоломидом у пациентов со злокачественными глиальными опухолями головного мозга, Кардаш К. А. (2012)
Бачинська О. А. - Мусульмани в Ізмаїлі під час російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. (2011)
Борисёнок Ю. А. - Особенности полонизации на белорусском пограничье (2011)
Гребцова И. С. - Деятельность студенческих благотворительных организаций и заведений в Одессе (вторая половина ХIХ – начало ХХ ст.) (2011)
Докашенко Г. П. - Міжнародна діяльність українських профспілок радянського періоду, Докашенко В. М. (2011)
Дробот І. І. - Історіософські ідеї соціально-політичної концепції розвитку суспільства В.Зіньківського (1881–1962 рр.) (2011)
Дьомін О. Б. - Північне Причорномор’я в європейських міжнародних відносинах останньої третини ХVІ століття (2011)
Казьмирчук Г. Д. - Місто Кальник під владою греко-католицької єпархії, Казьмирчук М. Г. (2011)
Коцур А. П. - Дефініції "національне відродження України", "українське національне відродження" в історіографії ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Коцур В. П. - Відображення в науковій літературі 1920-30-х рр. особливостей функціонування молодіжних організацій в умовах становлення тоталітарної системи в Україні (2011)
Коцур Н. І. - Наукова та практична діяльність Одеського товариства лікарів у другій половині ХІХ століття (2011)
Лисенко О. Є. - Людський чинник Другої світової війни: український вимір (2011)
Непомнящий А. А. - Неизвестные страницы истории крымоведения: к портрету Николая Эрнста (2011)
Орлик В. М. - Державні фінанси Російської імперії першої половини ХІХ ст.: стан та основні тенденції (2011)
Реєнт О. П. - Землеволодіння в українських губерніях Російської імперії після селянської реформи 1861 р. (2011)
Розовик Д. Ф. - Робота державних органів влади УСРР з українізації адміністративного апарату і культурно-освітніх закладів національних меншин республіки у 1920-х роках (2011)
Ткаченко В. М. - Історична істина в просторі і часі (2011)
Турченко Г. Ф. - Адміністративно-територіальний устрій південноукраїнських земель за денікінщини (2011)
Хмарський В. М. - Бессарабська губернська вчена архівна комісія у контексті розвитку археографії на півдні України (2011)
Циганенко Л. Ф. - З історії створення Бессарабського церковного історико-археологічного товариства (1904 – 1912 рр.) (2011)
Шевчук Т. С. - Сковородинівське коло: родовід Михайла Коваленського (2011)
Шемякин А. Л. - "Святой Владимир" за Дунаем: российские награды Николы Пашича (2011)
Вихідні дані (2011)
Рахманов О. - Політична свідомість робітничого класу України у роки соціальних трансформацій (2015)
Іванкова-Стецюк О. - Реґіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями, Сусак В. (2015)
Лейн Д. - Динаміка реґіональної нерівності в Російській Федерації: циркуляційна та кумулятивна причинність (2015)
Шульга О. - Евристичний потенціал і перспективи феноменологічної парадигми в соціології (2015)
Ляпіна Л. - До проблеми типологізації концепцій мультикультуралізму (2015)
Іваненко О. - Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання (2015)
Рябчук А. - Обмеження у підготовці до складання ЗНО учнями із сільської місцевості, Мулявка В. (2015)
Горбачик А. - Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні, Любива Т., Нікітіна Т. (2015)
Саєнко Ю. - Проект "Людина” — фатальність вибору (2015)
Круглий стіл "Сучасна масова свідомість: динаміка і тенденції розвитку” (2015)
Грудень як час осмислення: в Інституті соціології НАНУ відбулися VIII читання пам’яті Н. В. Паніної (2015)
Соціологічна асоціація України та Соціологічний центр імені Н. В. Паніної. Оголошують конкурс "Кращий молодий соціолог року–2015” (2015)
ВАК України інформує... (2015)
Девіз життя — "Якщо я не згорю, якщо він не згорить, то хто ж світ опромінить?”. Валентина Іларіонівна Астахова (2015)
Вітаємо Анатолія Олександровича Ручку (2015)
Юрію Івановичу Яковенко — 65! (2015)
Амджадін Лідія Миколаївна (2015)
Кушнір С. О. - Аналіз основних показників діяльності промислових підприємств в Україні та стратегії виходу з кризового стану, Оніщенко М. А. (2015)
Кушнір С. О. - Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (2015)
Линенко А. В. - Дослідження економічної сутності та класифікація об’єднань підприємств (2015)
Череп А. В. - Онлайн-інструменти для ведення бізнесу, Конєв В. В. (2015)
Шерстюк Р. - Євроінтеграційна трансформація нововведень з використанням дуалістичного підходу до управління підприємством (Постконфліктні аспекти впровадження інновацій у виробництво), Кінаш І., Погайдак О., Кузьмак О. (2015)
Лось В. О. - Автоматизація обліку грошових коштів домогосподарств на базі "1С: Підприємство 8", Максишко Н. К., Столярчук І. А. (2015)
Урусова З. П. - Трансформаційні процеси обліку основних засобів на підприємстві, Тимошенко Д. В. (2015)
Бабицька О. О. - Оцінка ресурсного потенціалу сільського гоподарства України: регіональний аспект (2015)
Бабміндра Д. І. - Еколого-економічне природокористування та формування інвестиційної привабливості земельно-ресурсного потенціалу, Буша Д. В., Овчаренко А. В. (2015)
Колобердянко І. І. - Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій, Калантарова А. Р. (2015)
Кучеренко В. М. - Програмно-цільове прогнозування результативності виноградно-виноробної галузі України (2015)
Рибалко О. М. - Регіональні проблеми інвестування, Осипенко Н. В. (2015)
Сьомченко В. В. - Аналіз інфляційних процесів в Україні, Нужна Ю. Р. (2015)
Батракова Т. І. - Антикризове регулювання грошово-кредитної системи України, Кабаченко А. В. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття антикризового фінансового управління на підприємстві, Пічікіна А. В. (2015)
Богма О. С. - Особливості сприйняття організаційних змін персоналом підприємства (2015)
Череп А. В. - Маркетингові комунікації в системі забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування, Бондар О. О. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Стратегії диверсифікації діяльності підприємства, Коваленко Є. О. (2015)
Шуст О. А. - Відродження і стимулювання розвитку племінного скотарства як напрям забезпечення продовольчої безпеки України (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Бойчев І. І. - Гуманізація вищої музично-педагогічної освіти в контексті сучасних вітчизняних концепцій (2011)
Бухнієва О. А. - Специфіка провідного суб’єкта інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі (2011)
Воробйова К. В. - Організаційно-педагогічні умови іміджелогічної підготовки перекладачів (2011)
Житомирська Т. М. - Полікультурне виховання в Українському Подунав’ї ІІ пол. ХІХ ст.: педагогічні ідеї та персоналії (2011)
Замашкіна О. Д. - Становлення і розвиток земської початкової школи в Україні (2-га пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Катола О. В. - Про один із підходів до вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2011)
Колоянова О. Г. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів (2011)
Короткова М. В. - Инновационная образовательная технология "Развитие критического мышления через чтение и письмо" в высшей школе (2011)
Куйбіда В. В. - Народна анатомо-фізіологічна термінологія дітей: становлення, аналіз (2011)
Нікітіна О. О. - Психологічні дослідження як підґрунтя розвитку концепції навчальної діяльності (2011)
Пастир І. В. - Вивчення змін художньо-виразних засобів образотворчого мистецтва в процесі творчого становлення фахівця (2011)
Пилип Г. - Підготовка лікарів-інтернів у медичних інститутах західних областей України в другій половині ХХ ст. (2011)
Сарвілова Д. С. - Роль хореографії у сучасній системі виховання молодших школярів (2011)
Удовиченко Л. М. - Формування системи цінностей у шкільному вивченні світової літератури (2011)
Фрасинюк О. Р. - Інтеграція гендерного підходу в національну систему середньої загальної освіти (2011)
Горболіс Л. М. - Україна в життєтворчості В. Винниченка-емігранта (за романом С.Процюка "Маски опадають повільно") (2011)
Даракчи М. И. - Функции геммологических образов в повести А. И. Куприна "Суламифь" (2011)
Єременко О. В. - Специфіка інформаційних характеристик поставання тексту (2011)
Зимина-Дырда Т. Ю. - "Тёмные аллеи" И. А. Бунина и "Холостяк" А. М. Фёдорова: авторские интерпретации одного сюжета (2011)
Мельник В. И. - Следы древнерусской повести в романе И. А. Гончарова "Обрыв" (2011)
Пяткин С. Н. - К проблеме периодизации творчества С. А. Есенина (2011)
Райбедюк Г. Б. - Поетична культурологія Миколи Зерова (2011)
Раковская Н. М. - О структурировании модели мира В. Розанова (2011)
Руснак І. Є. - Поетика подільського народного оповідання "Як син-вчитель батька наймитом назвав" (2011)
Руснак С. П. - Жанрово-стильові особливості документальної книги Уласа Самчука "Слідами піонерів" (2011)
Сазонова З. Н. - Жанровые особенности баллады А. К. Толстого ("Василий Шибанов", "Князь Михайло Репнин", "Старицкий воевода") (2011)
Суичимез А. А. - Предметный мир купеческого дома в ранних пьесах А. Н. Островского (2011)
Томчук О. Ф. - Поетикальні особливості лірики Миколи Зерова (2011)
Цибуковська М. С. - Засоби психологізації в новелі Уласа Самчука "Жарт життя" (2011)
Широкова В. В. - Традиции плутовского романа в "Приключениях Эме Лебефа" М.Кузмина (2011)
Шишкова А. Д. - Художня рецепція біблійного тексту в поезії Ю. Липи (2011)
Вдовенко Т. А. - Анималистические персонажи в произведениях англоязычной прозы (2011)
Ладохина О. Ф. - "Да голос ломать черноморским жаргоном…": лингвистические особенности "одесского текста" (2011)
Маркелова В. М. - Колоратив красный в лексико-семантическом поле "тревога" в лирике А.А.Блока (2011)
Ніколенко Т. Ю. - Обрядові номени з символічним значенням у говірці с. Кислиці Ізмаїльського району Одеської області (2011)
Панфілов М. П. - Риторичні стратегії персонажа в художньому тексті (2011)
Циганок І. Б. - Ключові концепти в романі Ліни Костенко "Берестечко" (2011)
Потапенко Я. О. - Історична ґенеза "соціології тіла" як впливового напрямку сучасних суспільствознавчих студій (2011)
Луцак С. М. - Психоаналітична реінтерпретація української літератури першої третини ХХ сторіччя (рецензія на монографію: Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини ХХ сторіччя / Андрій Печарський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 466 с.) (2011)
Вихідні дані (2011)
Біланчин Я. М. - Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету — 45 (2012)
Красєха Є. Н. - Грунтово-географічні дослідження в Одеському університеті (до 45-річчя заснування кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів) (2012)
Позняк С. П. - Історичні аспекти вивчення ґенези, властивостей і використання чорноземів України (2012)
Михайлюк В. І. - Злитоморфні ґрунтові часові катени і сольовий режим ґрунтів заплав річок південного заходу України (2012)
Біланчин Я. М. - Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву, Буяновський А. О., Леонідова І. В., Орлик І. А. (2012)
Жанталай П. І. - Проблема гумусу у зрошуваних грунтах південного заходу України (2012)
Тортик М. Й. - Характер засоленості лучно-чорноземних ґрунтів басейну нижнього Дністра, Біланчин Я. М., Жанталай П. І. (2012)
Тортик М. Й. - Роль і місце Трапівського стаціонару в науково-дослідній роботі кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (2012)
Тригуб В. І. - Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюванність населення карієсом і флюорозом зубів (2012)
Цуркан О. І. - Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи (2012)
Сыч В. А. - Основные угрозы степным экосистемам Украины (2012)
Мороз Г. Б. - Середньо-сухостеповий педоекотон північно-західного Причорномор’я (2012)
Чорний С. Г. - Біологічна активність та азотний режим чорнозему південного при запровадженні технології Nо-till, Видинівська О. В. (2012)
Кирильчук А. А. - Дослідження рендзин Малого Полісся (2012)
Яворська В. В. - Депресивні території Українського Причорномор'я (2012)
Яворська В. В. - Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення населення, Калетинська А. Є. (2012)
Черкез Е. А. - Ротационная динамика и уровень четвертичного водоносного горизонта на территории Одессы, Шмуратко В. И. (2012)
Чуйко Е. Э. - Общие закономерности формирования и развития современных деформационных процессов склонов Одесского побережья и лимана Малый Аджалык (2012)
Красєха Є. Н. - Новий підручник з грунтознавства і географіі грунтів для вищої школи, Біланчин Я. М. (2012)
Protasov I. - Relative size of subsets of a semigroup, Slobodianiuk S. (2015)
Banakh T. - On 2-swelling topological groups (2015)
Гутік О. - Напiвгрупа монотонних коскiнченних часткових гомеоморфiзмiв дiйсної прямої, Мельник К. (2015)
Пирч Н. - Про обмежуючі узагальнені ретракти (2015)
Симотюк М. - Збіжність неперервного дробу Нерлунда до відношення гіпергеометричних функцій в полі p-адичних чисел, Медвідь О. (2015)
Волошин Г. - Борнологічність простору нарізно неперервних функцій, Маслюченко В., Маслюченко О. (2015)
Плічко А. - Критерій пропорційності норм (2015)
Prykarpatsky A. - The classical Abraham-Lorentz electron mass theory legacy. Part I: The Amper law aspects revisiting (2015)
Підкуйко С. - Про вартість деривативу у триноміальній ціновій моделі, Баб’як М. (2015)
Банах Т. - Математичні публікації НТШ до 1939 року, Притула Я. (2015)
Ігор Йосипович Гуран (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
Rules for authors (2015)
Верховцева І. Г. - Українське Подунав’я в етноконфесійних слов’яно-романо-тюркських відносинах (2013)
Докашенко В. М. - Зміни в національній структурі населення Донбасу (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр.) (2013)
Докашенко Г. П. - Професійно-технічна освіта в системі міграційних процесів повоєнної радянської держави (історико-політологічний аспект) (2013)
Ефимов О. В. - Алкоголизм как социальная проблема (на материалах Арзамасского уезда Нижегородской губернии) (2013)
Кормильцева Ю. В. - Держава і профспілки: вітчизняний та зарубіжний досвід законотворчості (2013)
Тарасюк Л. С. - Поняття "воцерковлення" в народній релігійності (2013)
Татаринов І. Є. - Уніформа лінійної піхоти Росії під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. (2013)
Церковна В. Г. - Українці Південної Бессарабії (ХІХ ст.) (2013)
Чорна Л. В. - Гагаузька колонізація Буджаку у ХVІІІ – ХІХ ст. (2013)
Глущук С. В. - Работа над русским глаголом в условиях близкородственного окружения (2013)
Губанихина Е. В. - Формирование основ здорового образа жизни студентов как подсистема воспитательной деятельности вуза (2013)
Замашкіна О. Д. - Ретроспектива проблеми інклюзивної освіти в Україні (2013)
Звєкова В. К. - Організація культурно-дозвіллєвої діяльності учнів як чинника їх залучення до здорового способу життя (2013)
Золотарева В. С. - Межкультурное общение как аспект обучения иностранному языку (2013)
Іванова Д. Г. - Соціально-педагогічний супровід підлітків із дистантних сімей: регіональний досвід (2013)
Казнодзей О. В. - Критерії та показники почуття гідності в учнів початкових класів (2013)
Кічук Н. В. - Компетентнісно-орієнтована професійна підготовка педагога: деякі світові досягнення та українські перспективи (2013)
Мірошніченко О. В. - Організація самостійної роботи студентства як предмет сучасного наукового пізнання (2013)
Сучану А. К. - Феномен тьюторства в педагогіці вищої школи (2013)
Труфкіна М. В. - Інформаційний компонент дослідницької культури майбутніх філологів (2013)
Чиж С. Г. - Інтерактивні методи навчання як педагогічний ресурс розвитку іншомовної комунікативної компетенції учнів (2013)
Щенникова С. В. - Интегративная модель подготовки будущих педагогов к творческой деятельности (2013)
Вихрова Н. Н. - Славянофильская газета "День" (1861-1865) о женском вопросе (2013)
Ким Е. С. - Мотив "страха" в произведении С.Н. Сергеева-Ценского "Лесная топь" (2013)
Кошелев А. В. - "Я сразу увидел <…> что меня принимают не за того" (2013)
Кошелев В. А. - О "временах года" в поэзии Лермонтова (2013)
Морева Т. Ю. - Пушкинские традиции в творчестве В. Ф. Одоевского (2013)
Перзеке А. Б. - Семантический узел "отцовства и сыновства" в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2013)
Раковская Н. М. - Парадоксальный мир Л. Шестова (2013)
Терешкина Д. Б. - Печатные "Четьи-Минеи" Дмитрия Ростовского в книжных собраниях: к вопросу о бытовании книги в народной среде (2013)
Томчук О. Ф. - Переклад як форма міжлітературних взаємин у неокласичній концепції О. Бургардта-Юрія Клена (2013)
Фокина С. А. - Авторский миф М. Цветаевой в цикле "П. Э." (2013)
Батулина А. В. - Композиционно-стилистическая организация религиозной публицистики (2013)
Гончар Н. М. - Функціонування української мови у болгаромовних селах Подунав’я (2013)
Іванова Н. Д. - Концепт СТЕП у художньому тексті (2013)
Колесникова Л. В. - Проблема амбивалентности морфологических единиц русского языка (2013)
Кольцун Н. М. - Отображение социального статуса человека в языке, Черезова Г. А. (2013)
Циганок І. Б. - Вербалізація концепту землі у мовотворчості Ліни Костенко (2013)
Вихідні дані (2013)
Третяк А. М. - Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації, Третьяк А. М. (2015)
Мартин А. Г. - Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС, Копайгора Б. М. (2015)
Бутенко Є. В. - Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельним ресурсами в Україна, Зарічнюк С. М. (2015)
Дорош Й. М. - Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту (2015)
Стецюк М. П. - Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення і облаштування державного кордону України, Трюхан М. О. (2015)
Дорош О. С. - Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (2015)
Осипчук С. О. - Науково-методичні підходи до природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного районування (зонування) земель (2015)
Третяк В. М. - Проблеми удосконалення інституціональної бази управління природно-заповідним фондом України, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2015)
Яремко Ю. І. - Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель, Дудяк Н. В. (2015)
Третяк Н. А. - Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням (2015)
Лобунько Ю. В. - Тенденції формування екологічної мережі України як базової просторової основи організації природоохоронного землекористування (2015)
Поліщук В. Г. - Методичні підходи до оцінки заставної вартості землекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі (2015)
Гребенник Г. В. - Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природних парків (2015)
Сацький Д. В. - План земельно-господарського устрою територій малих та середніх міст, як основа планування землекористування населених пунктів (2015)
До відома авторів (2015)
Абрамович С. Д. - Титаничность вулкана у Розанова и Маринетти (2015)
Веселовська Н. В. - Використання прийому "гра у грі" в сюжетотворчій та часопросторовій організації п’єси Неди Нежданої "Коли повертається дощ" (2015)
Голубишко И. Ю. - Художественная деталь в романе П. Акройда "Процесс Элизабет Кри": в контексте межвидовых связей (2015)
Грищенко Я. С. - Особливості дискурсивності американської оди ХІХ-ХХ століть (2015)
Громик Л. І. - Публіцистика Богдана Лепкого: історіософський контекст (2015)
Іконнікова М. В. - Система екзистенційних концептів у романі Грема Свіфта "Земноводний край" (2015)
Kruk A. A. - Conceptual realization of destiny in prose of T. Hardy, I. Nechui-Levytsky, Panas Myrny and I. Franko (2015)
Левицька Т. О. - Імаготип іудея в романі В. Скотта "Айвенго" (2015)
Нагорна Н. М. - Слово-логос і феномен нарації (2015)
Насмінчук Г. Й. - "Свій-чужий" в романі "Чорний Ворон" В.Шкляра (2015)
Титянин К. А. - Подходы к изучению образов иностранцев в творчестве Ф. М. Достоевского, Мельничук И. Н. (2015)
Андрейко Я. В. - Особливості організації складнопідрядних означальних речень з відношенням ідентифікації (2015)
Андрухова Т. А. - Вставні і вставлені конструкції в художньому мовленні Уласа Самчука (2015)
Антіпов О. С. - Склад і структура лексико-семантичного поля "патріот" (2015)
Антофійчук І. Я. - Пейзажна інтродукції у текстах малої прози письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Белоусова Т. П. - Структурно-семантические особенности терминологии биоэтики с компонентом-метафорой (2015)
Беркещук І. С. - Засоби вербалізації назв осіб-виготовлювачів за родом діяльності (окремі зауваги) (2015)
Бибик С. П. - Мовна свідомість і стилі спілкування в повсякденні (2015)
Болтовская Е. А. - Моделирование культурного пространства в современной русскоязычной поэзии Беларуси, Лавшук О. А. (2015)
Броварська О. А. - Мультимедійність публіцистики Богдана Теленька у семіотичному дискурсі (2015)
Бурківська Л. Ю. - Соціальна тематика в сучасному газетному дискурсі, Григораш С. М. (2015)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічна картина світу у творах І. Нечуя-Левицького (на матеріалі роману "Хмари") (2015)
Вільчинська Т. П. - Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука: до питання типології (2015)
Войцехівська Н. К. - Роль комунікативних бар’єрів у виникненні конфліктного дискурсу (2015)
Воробей Ю. В. - Текстове повідомлення як сума маркерів віртуального образу (2015)
Гавриш М. М. - Українська мова у середовищі іммігрантів з арабських країн (соціолінгвістичне дослідження М. Хмельницького) (2015)
Гавриш М. М. - Невербальна комунікація: поклін як соціальний знак, Коваль Т. П. (2015)
Горбач О. С. - Ергоніми в сатиричному романі В. Даниленка "Газелі бідного Ремзі" (2015)
Гудима Н. В. - Карнавалізація художнього мовлення постмодерністської прози (2015)
Дакі О. А. - Українська морська терміносистема: предметно-семантична організація (2015)
Дехтярьова О. В. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення діалектних фразеологізмів у художніх творах (2015)
Дзюбак Н. М. - Когнітивний аспект дослідження помилок (2015)
Дуда Л. Є. - Мотиви вибору імен у середовищі незаможних прошарків м. Львова (перша половина ХХ ст.) (2015)
Іваночко К. М. - Наголошування суфіксальних відсубстантивних дієслів із суфіксом -и- суфіксально-флексійного акцентного типу в марамороській локальній говірці (2015)
Іващенко В. Л. - Періодизації історичного розвитку галузевих термінологій в українському термінознавстві (2015)
Казимір В. О. - Der lexikographische aspekt der neuentstandenen umgangssprachlichen lexik in der deutschen gegenwartssprache (2015)
Коваленко Б. О. - Український компонент у російськомовних оповіданнях та нарисах А. Свидницького (2015)
Коваленко Н. Д. - Фраземи з компонентом піч у говорах південно-західного наріччя (2015)
Козак Р. В. - Дискурсивна трансформація синтаксичних знаків у системі експресивного синтаксису (2015)
Кузь Г. Т. - Номінативно-аксіологічні процеси в дзеркалі новітньої суспільно-політичної неології (2015)
Кульбабська О. В. - "Ти сі слова не руш, се – золоті клейноди..." (Маркери розмовності в мовотворчості Віри Китайгородської) (2015)
Кушка Б. Г. - Многоголосье эпохи в поэзии А. Сопровского (2015)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурний концепт "правда" в українських народних казках (2015)
Ладиняк Н. Б. - Особливості поетичного синтаксису П. Гірника (2015)
Лаптева М. Л. - Базовые коды русской культуры и категория "свое / чужое": корреляция на фразеологическом уровне (2015)
Ліпська Є. Л. - Еволюція поглядів на проблему перформативності (2015)
Мамич М. В. - Культуромовний контент жіночого журналу 60-их та 90-их років хх століття: зіставний аспект (2015)
Маркітантов Ю. О. - Прислів’я як інтертекстукальні маркери у поетичних текстах Івана Іова (2015)
Маркітантова В. Ю. - Інфінітивні конструкції у структурі складного речення (2015)
Марчук Л. М. - Духовнопсихологічний портрет через призму кольору: поняття чорного (2015)
Мацько О. М. - Місце та роль риторики у сучасній гуманітаристиці (2015)
Межжеріна Г. В. - Чеснота працелюбності в семантиці східнослов’янських лексем ХІ–ХІІІ ст. (2015)
Меркотан Л. Й. - Структурні типи цитат у дискурсі сучасної української прози (2015)
Мєлєкєсцева Н. В. - Особливості семантико-синтаксичної структури речень із предикатами наявності / відсутності (2015)
Мовчун Л. В. - Терміни на позначення видів рим за якістю відхилень від звукової точності: історія і проблеми (2015)
Мозолюк О. М. - Словосполучення зі значенням післячасу в говірці села Летава Чемеровецького району Хмельницької області (2015)
Монастирська Р. І. - Семантичний опис термінів на позначення цивільних правовідносин (2015)
Нечитайло І. М. - Моравія як зона слов’янської архаїки (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського