Бондажевська Л. С. - Помилки в аргументації як евристики та аргументи (2015)
Гавронская Т. - Философско–правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте (2015)
Криворучко А. Ю. - Взаємозв’язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволеності життям (2015)
Гудима І. П. - Концепції індетермінізму в сучасній науці та теологічна доктрина чуда (2015)
Драпогуз В. П. - Транзитне суспільство як тип трансформації соціуму (2015)
Терепищий С. О. - Критика концепції "суспільства знань" в контексті проблем інформаційної епохи (2015)
Чугай О. М. - Феномени "економізму" та "етизації" в теоретичних доктринах господарської діяльності (2015)
Yagodzinskyi S. М. - Global consciousness as a cultural and historical concept (2015)
Ковчак В. О. - Дискурс як чинник суспільного здійснення людини (2015)
Коломієць О. Л. - Зв’язок феномену віри з похідними феноменами людського буття (2015)
Литвин Я. М. - Значення інтеліґенції у формуванні духовного образу нації (2015)
Качан К. Є. - Осмислення язичницького міфу в танцювальному мистецтві: на прикладі балету (2015)
Мараєва У. М. - Традиційна народна обрядовість українців: від постановки проблеми до семіотичної інтерпретації тексту (2015)
Муляр І. М. - До питання про правову ментальність сучасної України (2015)
Невмержицька О. М. - Естетика та цінність в поглядах Миколи Онуфрійовича Лоського (2015)
Яручик А. І. - Феномен життєвої мудрості у світоглядно-гуманістичній концепції Мішеля Монтеня (2015)
Федько Р. С. - Релігійний та культурний світ Преподобного Ісака Сирійського (2015)
Тищенко М. В. - Поняття контексту в сучасній теорії аргументації (2015)
Петленко І. В. - Специфіка актуалізації проблеми теодицеї в індуїзмі (2015)
Пришляк М. Б. - Християнсько–екологічне виховання дітей (2015)
Чорноморденко Д. І. - Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження (2015)
Попова И. - В. Проблемы развития экологического сознания эпохи индустриализма (2015)
Філяніна Н. М. - Концепт природи романтизму в контексті екологічних викликів сучасності (2015)
Рассоха И. Н. - Финикийская философия как социальный институт (2015)
Савранська Н. О. - Феномен толерантності: поліваріантність смислів (2015)
Сепетий Д. П. - Психофізичний редукціонізм та проблема підстав ототожнення (2015)
Яковлєва О. В. - Філософський аналіз фактору мови як елементу вітчизняного політичного дискурсу (2015)
Сакун А. В. - Знання і навчання в синергетичній парадигмі (2015)
Рябченко В. І. - Актуальність та методологічні труднощі оцінювання якості вищої освіти: критичний аналіз проблеми з позицій світоглядно–компетентнісного підходу (2015)
Якимчук О. - Особенности психологии "пространства образования" тоталитарного общества (2015)
Невмержицька Н. М. - Свідомість сучасної студентської молоді України як фактор втілення суспільного ідеалу України (2015)
Костючков С. К. - Роль нових біополітичних знань і технологій в процесі продукування або модернізації освітньо–філософських ідей (2015)
Опанасюк Ю. - Проблемы развития международного академического сотрудничества (2015)
Тараненко Г. Г. - Реінтерпретація духовності у контексті гармонізації культурно–освітнього простору особистості: морально–етичний аспект ставлення людини до природи (2015)
Гмыря С. С. - Критичность восприятия художественно–эстетической информации как одна из детерминант процесса формирования мировоззрения (2015)
Герасимова Н. С. - Вплив медіа–культури на особистість (2015)
Волинець А. А. - Хаос як естетичний та художній формотворчий принцип у музиці ХХ–ХХІ ст. (2015)
Драпушко Р. - Особенности развития туризма в контексте интенсификации межкультурных коммуникаций (2015)
Яременко Л. - Развивающая и обучающая функции внешкольного образования (2015)
Гусейнзаде Г. - Суфийские воззрения Ш. М. Шабустари в произведении "Гюльшан–и раз" (2015)
Mehri G. - The spiritual beauty in Islamic aesthetics and the Islamic art (2015)
Бутирська І. В. - Теоретико–методологічні підходи до дослідження сутності соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Ващенко К. О. - Генеза політичного аналізу та прогнозування (2015)
Вонсович О. С. - Сучасна роль геополітичного чинника в безпекових процесах в Європі (2015)
Григор О. - Консенсус как технология решения внутриполитических и внешнеполитических противоречий (2015)
Білоус Ю. В. - Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу (2015)
Васильчук Є. О. - Тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні (2015)
Рафальский І. О. - Російські інтеграційні проекти та їх вплив на українське національне самовизначення (2015)
Лаврук Т. П. - Росія і "українське питання": логіка спадкоємності (2015)
Кальцева С. І. - Регіональні структури захисту соціальних прав та інтересів працівників–мігрантів та їх роль у світовій політичній системі (2015)
Лисенко Ю. В. - Громадянське суспільство в Україні: тенденції розбудови в контексті демократизації (2015)
Наконечний М. В. - Національна ідентичність як чинник безпеки держави в епоху глобалізації (2015)
Рибалка С. В. - Якісні параметри регіональної політичної еліти в контексті державного будівництва (2015)
Макаренко Л. П. - Комунікації глави держави в системі владних інтеракцій (2015)
Меньшеніна А. Є. - Базові засади реалізації теорії державного брендингу (2015)
Криницька Т. О. - Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй (2015)
Лисак В. Ф. - Відносини України з країнами Середземномор’я (2015)
Буравченко Р. В. - Розпад СРСР в кінці XX ст., як результат краху тоталітарної ідеології (2015)
Веденеев В. А. - Процесс актуализация ценностей украинской политической культуры в моделях идентичности разных этапов политической истории (2015)
Ніколайчук Г. Г. - Спорт як складова smart power в сучасних політичних процесах (2015)
Прокопенко О. А. - Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення (2015)
Шейко А. В. - Особливості політики як віртуальної реальності (2015)
Щербакова Ю. Е. - Державно–приватне партнерство в управлінні вищою освітою (2015)
Мельничук І. М. - Нова доктрина Путіна та можливі сценарії нового світопорядку (2015)
Гущина С. О. - Поняття загального та індивідуального блага у ліберальній політичній традиції ХХ ст. (2015)
Kłos A. - Analiza usług opiekuńczych oferowanych w polskim systemie pomocy społecznej, Tomaszewska K. (2015)
Majchrowicz B. - The history of long–term care in Poland and in the countries of the European Union, Tomaszewska K. (2015)
Міщенко А. М. - Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна (2015)
Насруллах Г. Ф. - Взгляд на научное творчество академика Васима Маммедалиева (2015)
Примаченко І. О. - Фолклендське питання в міжнародних відносинах: 1982–2015 рр. (2015)
Przybyszewska K. - Ewolucja polityki społecznej w polsce–rys definicyjny (2015)
Смирнова К. Є. - Тенденції та чинники розвитку революційних конфліктів у країнах арабського сходу в період "арабського пробудження" (2015)
Субх М. А. - Головні елементи програми з реформування системи освіти у країнах Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ) у 2001–2010 рр. (2015)
Титул, содержание (2016)
Феофанов А. Н. - Принцип самоподбучивания при оценке провалообразований (2016)
Колдунов И. А. - Проявление горного давления в шахтных стволах (2016)
Минеев С. П. - Оценка импульсного метановыделения в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли, Кочерга В. Н., Янжула А. С. (2016)
Ванеев Б. Н. - Сервисное техническое обслуживание горношахтного и электротехнического оборудования (2016)
Пашковский П. С. - Критические параметры самовозгорания угля, Греков С. П., Орликова В. П. (2016)
Мкртчян С. В. - Перспективы использования шахтной породы в твердеющих смесях для обеспечения устойчивости капитальных выработок, Коваленко В. В., Выгодин М. А., Гаркуша В. С. (2016)
Кирнарский А. С. - Пути сокращения водооборота углеобогатительных фабрик (2016)
Кулиш В. А. - О замене угля на газ, полученный из угля, на тепловых электростанциях (2016)
Левит В. В. - Строительство стволов как неотъемлемая составляющая эффективного развития горнодобывающей промышленности Украины, Солодянкин А. В., Янкин А. Е. (2016)
Лесовой В. Н. - Научно-практическая конференция "Урология, андрология, нефрология – 2015", Антонян И. М., Андоньева Н. М., Гурженко Ю. Н. (2015)
Горпинченко І. І. - Етапи становлення та досягнення сексопатологів та андрологів Інституту урології НАМН України (до 50-річчя заснування Інституту урології) (2015)
Возіанов С. О. - Конкременти проксимального відділу сечоводу – контактна уретеролітотрипсія чи міні-перкутанна нефролітотрипсія?, Сагалевич А. І., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З. (2015)
Горпинченко И. И. - Современный комплексный подход в лечении мужчин с эректильной дисфункцией, Гурженко Ю. Н. (2015)
Серняк Ю. П. - Пролонгированные формы агонистов лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона: выбор врачей и пациентов, Криштопа М. В., Фуксзон А. С., Литвинов А. И. (2015)
Федорук О. С. - Медикаментозна профілактика віддалених ускладнень трансуретральної простатектомії, Степанченко М. С. (2015)
Возіанов С. О. - Аналіз результатів оцінювання важкості закритої травми нирки, Сабадаш М. Є., Бондаренко Ю. М., Шуляк О. В. (2015)
Пасєчніков С. П. - Сучасні можливості і значення періопераційної діагностики трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Нашеда С. В. (2015)
Байдо С. В. - Профілактика ускладнень карбоксиперитонеуму при лапароскопічних операціях на нирці, Григоренко В. М., Приндюк С. І. (2015)
Возианов С. А. - Наш опыт внедрения лапароскопических операций в урологии, Сагалевич А. И., Джуран Б. В., Когут В. В., Савощенко С. И., Гайсенюк Ф. З. (2015)
Стецишин Р. В. - Наш опыт уретероскопии при камнях мочеточника у 1236 пациентов (2015)
Антонян І. М. - Нові можливості медикаментозної терапії, що сприяє відходженню каменів при сечокам’яній хворобі, Зеленський О. І., Мегера В. В., Зеленський Р. О., Стецишин Р. В., Торак Т. О. (2015)
Заседа Ю. И. - Клинико-психофеноменологическая характеристика патоперсонологической трансформации пациентов, страдающих соматоформной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: распространенность, диагностические критерии, клинические проявления (часть I) (2015)
Аксьонов П. В. - Ендотеліальний фактор росту (VEGF) у хворих із судинною еректильною дисфункцією при застосуванні низькоенергетичної ударно-хвильової терапії (2015)
Литвинець Є. А. - Сучасний стан проблеми діагностики та патогенетичного лікування гострого епідидиміту, Балабаник В. Р. (2015)
Гурженко Ю. М. - Можливості впливу тамсулозину на рецидиви в осіб з хронічним простатитом, Спиридоненко В. В. (2015)
Лесовой В. Н. - Малоинвазивные методы лечения эякуляторных расстройств, Книгавко А. В., Аркатов А. В., Савенков В. И., Картавцев А. В. (2015)
Лобанов Г. Ф. - Шляхи корекції еректильної дисфункції в програмі реабілітації ендокринно-метаболічних порушень у хворих з ускладненими формами урогенітальних інфекцій, Руденко Н. М. (2015)
Горпинченко І. І. - Особливості продукції секреторного лейкопротеазного інгибітору та інтерлейкіну-8 в еякуляті хворих на хронічний абактеріальний простатит, Нуріманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Драннік Г. М. (2015)
Кочарян Г. С. - Терапия пациентов с расстройствами эякуляции: рекомендации, тренинговые методы, когнитивные приемы (2015)
Gorpynchenko I. I. - Classification of female sexual dysfunctions, Romashchenko O. V., Melnikov S. N., Bilogolovskа V. V., Koval S. B., Khodzhava M. M. (2015)
Гурженко О. Ю. - Оцінювання психологічного стану жінок із сексологічними ускладненнями після пологів (2015)
Майсара А. - Особенности клинических проявлений и эффективность одномоментной пункционной склеротерапии при простых кистах почек (2015)
Серняк Ю. П. - Особенности диагностики и лечения гиперактивного мочевого пузыря, осложненного инфравезикальной обструкцией, у мужчин пожилого возраста в повседневной урологической практике, Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Литвинов А. И., Серняк П. Ю. (2015)
Спиридоненко В. В. - Метафілактика уролітіазу в осіб із єдиною ниркою після малоінвазивних втручань, Гурженко А. Ю., Мороз О. Л. (2015)
Лесовой В. Н. - Медикаментозная коррекция ноктурии, Ермоленко Т. И., Щукин Д. В. (2015)
Черненко Д. В. - Факторы риска "идиопатического" кальций-оксалатного нефролитиаза и пути противорецидивного лечения, Черненко В. В., Желтовская Н. И., Савчук В. Й. (2015)
Мороз О. Л. - Роль оксидантного стресу в осіб з уролітіазом єдиної нирки за даними системи глутатіону (2015)
Никитаев С. В. - Рефлексотерапия в лечении больных с нейрогенными расстройствами мочеиспускания, осложненными пузырно-мочеточниковым рефлюксом (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности фитокомплекса Формен Комби в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Гурженко А. Ю. (2015)
Нікітаєв С. В. - Біоелектрична активність сечоводів при уростазі верхніх сечових шляхів за результатами електроуретерографії (2015)
Стусь В. П. - Використання препарату Омнік в перед- та післяопераційний період у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Моісеєнко М. М., Бараннік К. С., Українець Є. П., Поліон М. Ю. (2015)
Костев Ф. И. - Дифференцированный подход к наблюдению за пациентами с заболеваниями предстательной железы на основании изучения ее морфогенеза, Савчук Р. В., Шостак М. В., Руденко А. В. (2015)
Шевчук О. О. - Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія у лікуванні дітей з сечокам’яною хворобою, Возіанов О. С. (2015)
Деркач І. А. - Особливості сучасного лікування пацієнтів із сечокам’яною хворобою в Трускавці, Фецяк Я. В., Прийма О. Б., Кульчинський А. Б., Лоскутов А. Є., Петришин О. Я., Босак М. В., Сумцова О. О., Грицак Я. Л. (2015)
Слабий О. І. - Одночасна білатеральна черезшкірна нефролітотрипсія як метод лікування великих та складних каменів нирок при двобічному нефролітіазі, Боржієвський А. Ц., Артищук В. М., Чапля М. М., Наконечний Й. А. (2015)
Поворознюк М. В. - Причини порушень репродуктивного здоров’я у чоловіків із безпліддям у шлюбі (2015)
Срипкіна І. Я. - Визначення статусу метилювання генів LRRC3B, RASSF1A, APC на позаклітинній ДНК та ДНК пухлини хворих із нирково-клітинним раком, Онищенко К. В., Кашпарова О. М., Григоренко В. М., Перета Л. В., Онищук А. П., Вікарчук М. В., Банас О. О. (2015)
Ерко И. П. - Редкий случай метастазирования рака желудка в правое яичко и его придаток, мошонку, крайнюю плоть, клетчатку по ходу семенного канатика, Молошок А. А., Цисельский Р. К. (2015)
Криворотько Ю. В. - Органосохраняющая методика лечения больных с местно-распространенным раком полового члена (2015)
Лобанов Г. Ф. - Пути коррекции эректильной дисфункции в программе реабилитации эндокринно-метаболических нарушений у больных с осложненными формами урогенитальных инфекций, Руденко Н. Н. (2015)
Мегера В. В. - Аденома предстательной железы (обзор литературы), Антонян И. М., Рощин Ю. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А. (2015)
Шодмонова З. Р. - Применение уроселективных альфа-адреноблокаторов в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Ишмурадов Б. Т., Гафаров Р. Р., Ачилов А. А. (2015)
Шодмонова З. Р. - Частота почечных хирургических осложнений при аденомэктомии предстательной железы в зависимости от способа гемостаза, Гафаров Р. Р., Ишмурадов Б. Т. (2015)
Шодмонова З. Р. - Ультразвуковая диагностика варикозного расширения вен гроздьевидного сплетения при бесплодии у мужчин, Ишмуродов Б. Т., Гафаров Р. Р., Искандаров Ю. Н. (2015)
Шодмонова З. Р. - Ургентная помощь больным с почечной коликой, обусловленной уретеролитиазом (2015)
Мегера В. В. - Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – диагностика осложнений и сопутствующей патологии, Антонян И. М., Рощин Ю. В., Щукин Д. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А. (2015)
Кузнецов В. В. - Способы профилактики инкрустации при стентировании верхних мочевых путей, Полегенько С. М., Тищенко А. В., Янчуков А. В., Кузнецов В. В. (2015)
Мазурець В. О. - Комбіноване малоінвазивне лікування хворих на коралоподібний сечокислий нефролітіаз, Возіанов О. С. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", Спиридоненко В. В. (2015)
Зайцев В. И. - Альфа-адреноблокаторы и профилактика рака предстательной железы – миф или реальность? (2015)
Кочарян Г. С. - Физиология и психология оргазма: современные представления (2015)
Серняк Ю. П. - Лечение инфекций мочевыводящих путей – от рекомендаций к клинической практике, Пасечников С. П., Криштопа М. В., Фуксзон А. С., Литвинов А. И. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Вальчишин А. М. (2015)
Гурженко О. Ю. - Оцінювання гормонального статусу жінок з віддаленими ускладненнями після кесарева розтину (2015)
Анфілова М. Р. - Особливості взаємодії лейкоцитів з ендотелієм судинної стінки при урогенітальному хламідіозі (2015)
Корпачева-Зінич О. В. - Патогенетичні аспекти розвитку цукрового діабету ІІ типу: роль метаболізму глюкокортикоїдів (2015)
Пасєчніков С. П. - Порівняльний аналіз тяжкості ускладнень лазерної вапоризації апаратом Dornier Medilas Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції передміхурової залози та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Дячук М. Д. (2015)
Литвинець Є. А. - Ультразвук: сучасний метод діагностики та диференціальної діагностики гострого епідидиміту та епідидимоорхіту, Балабаник В. Р. (2015)
Горпинченко І. І. - Оцінювання ефективності лікування методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії хворих із судинною еректильною дисфункцією, Аксьонов П. В., Романюк М. Г., Корнієнко О. М. (2015)
Возіанов С. О. - Фітотерапія післяопераційних ускладнень при малоінвазивному втручанні з приводу нефролітіазу в хворих із метаболічним синдромом, Гурженко А. Ю. (2015)
Горпинченко И. И. - Свечи Правенор – новое слово в фитопрофилактике заболеваний предстательной железы, Романюк М. Г., Аксенов П. В., Корниенко А. М. (2015)
Lytvynets Ye. A. - Sexual disorders in men suffering from hypertension and their possible correction, Vintoniv O. R. (2015)
Быстрица Р. А. - Начальный этап терапии препаратами тестостерона при андрогенном дефиците у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Тучин Д. Ф. (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: формирование (часть II) (2015)
Кочарян Г. С. - Расстройство в форме постоянного генитального возбуждения, синдром раздраженных половых органов: терапевтический аспект (часть III) (2015)
Литвинець Є. А. - Тактика лікування хворих на хронічний простатит: сучасний стан проблеми, Тріщ В. І., Литвинець В. Є., Кондрат А. В., Кабіру А. (2015)
Рыкова О. В. - Mycoplasma genitalium: кому, когда и зачем. Рекомендации Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2015 года (2015)
Шуляк О. В. - Оцінювання профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні рецидивного циститу у жінок репродуктивного віку, Сабадаш М. Є. (2015)
Мицик Ю. О. - Сучасні аспекти діагностики та консервативного лікування симптомів нижніх сечовивідних шляхів, спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Воробець Д. З. (2015)
Підмурняк О. О. - Особливості виконання ендовідеохірургічних оперативних втручань при патології верхніх сечових шляхів у хворих з ожирінням (2015)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования комплексной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы с применением препаратов тамсулозин, Простаплант Форте и Простаплант, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2015)
Хаддад C. - Клинические аспекты изменения содержания провоспалительных факторов в крови и моче больных персистирующим хроническим калькулезным пиелонефритом, Борисов А. В. (2015)
Шипелик О. В. - Алгоритм вибору оптимального методу лікування гідронефрозу, зумовленого стриктурою пієлоуретрального сегмента, Журавчак А. З., Шуляк О. В. (2015)
Литвинець Є. А. - Доцільність та безпечність застосування препарату Тамсулостад у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є., Кондрат А. В. (2015)
Ухаль М. И. - О целесообразности использования высокоселективного альфа-адреноблокатора силодозина у больных с предшествующей длительной конcервативной терапией доброкачественной гиперплазии предстательной железы и в послеоперационный период (2015)
Литвинець Є. А. - Ефективність та безпечність використання препарату Вільпрафен при лікуванні хворих на хронічний простатит, зумовлений хламідійною інфекцією та інфекційними асоціаціями, Литвинець В. Є., Кондрат А. В., Баларабе У. М. (2015)
Горпинченко И. И. - Метаболическая терапия в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия у мужчин. Опыт применения препарата Гаммафертил, Гурженко Ю. Н. (2015)
Владиченко К. А. - Аналіз результатів спермограм Медичного центру лікування безпліддя за 2010–2014 рр., Юзько В. О., Савчук Л. Т. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном та в режимі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2015)
Інформація про скасування статті Горбаня Р. А. "Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі."// Гілея: науковий вісник. – К., 2015. - Вип.100. – С.160-165. (2016)
Кириченко М. И. - Повесть временных лет как источник по истории северян (2016)
Дегтярьов С. І. - Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик (2016)
Красніцька Г. М. - Створення та діяльність Одеської громади на теренах України (2016)
Петрик А. М. - Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи (2016)
Парайко К. В. - Статеве життя жінки і запобігання вагітності в традиційному суспільстві на прикладі українського та східнороманського населення північної частини Буковини (друга половина ХІХ – середина ХХ ст.) (2016)
Ющинський А. - Діяльність Благодійного римсько-католицького товариства в Одесі на зламі ХІХ – ХХ століть у дзеркалі звітно-фінансової документації (2016)
Горан Т. А. - Роль Перемишльської греко-католицької духовної семінарії у релігійному житті Галичини (1919–1939 рр.) (2016)
Буравський О. А. - Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей, Власюк І. М. (2016)
Бей Р. В. - Внесок галузевих вищих навчальних закладів УРСР у розроблення наукових засад механізації тваринництва в кінці ХІХ ст. – 30–ті роки ХХ ст. (2016)
Кравчук Л. - Соціалістична реорганізація невиробничої сфери Тернопільщини в період 1939–1941 року. Медицина (2016)
Джагунова О. І. - Друга світова війна в дзеркалі спогадів співробітників Уманського учительського інституту (2016)
Лук’яненко О. В. - "Плече вченого – надійна опора сільського трударя": сільське господарство в руках колективів педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" (2016)
Паска Б. В. - Луцький судовий процес над Валентином Морозом та Дмитром Іващенком у 1965–1966 роках (2016)
Корсак Р. В. - Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України (2016)
Волканова Н. В. - Внесок дворян Бессарабії в забезпечення російської армії продовольством під час війни 1853–1856 рр. (2016)
Гамзаева Н. Г. - Мужская одежда для населения города Гянджа в XIX – ХХ века (2016)
Агаев Ф. А. - Религиозные аспекты взаимоотношений военного ведомства Российской империи и мусульман Кавказа в XIX веке (2016)
Теймурова Г. - Росийско-Османская война 1806–1812–х годов и Кавказский фронт (2016)
Исмаилова С. - Борьба государства против исламской религии и ее обрядов в Азербайджанской Советской Социалистической Республике в 1920–1930 годах (2016)
Мамедли С. Р. - Документы Чрезвычайной Следственной Комиссии о геноциде совершенном большевистско-дашнакскими силами против мирных жителей Шемахинского уезда (2016)
Савелова М. О. - Сутність культурно-політичної стратегії Федеративної Республіки Німеччина (2016)
Шимкевич К. О. - Інформативні можливості джерел особистого походження з вивчення воєнних злочинів у колишній Югославії (2016)
Гулиева С. А. - Средневековые архитектурные памятники Гёй-Гёльского района Азербайджана (2016)
Бушман І. О. - Поняття моніторингу у науковому дискурсі (2016)
Кириленко К. М. - Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера (2016)
Комаха Л. Г. - Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" (2016)
Співак В. В. - Антоній Радивиловський та його спадщина як об’єкт історико-філософського дослідження (2016)
Ємельяненко Є. О. - Російська мова як лінгва франка в Україні: семантичне навантаження та функціональна роль (2016)
Вершина В. А. - Семиотическое понимание культуры, Михайлюк А. В. (2016)
Василенко О. М. - Лінгвокультурні концепти "воля/свобода (liberty/ freedom), Cеменишин О. І. (2016)
Коннов О. Ф. - Навичка творчості й естетичне виховання (2016)
Лігус М. В. - Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз) (2016)
Богданова Н. Г. - Самопланування процесу розвитку культури життєтворчості особистості (2016)
Качур К. Л. - Актуалізація ролі сім’ї у сучасному нестабільному світі (2016)
Борейко Ю. Г. - Повсякденність у структурі життєвого світу віруючої особистості (2016)
Пальчевська О. Г. - Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації Свідків Єгови (2016)
Петришин Н. Є. - Екологічна свідомість як необхідний чинник подолання екологічної та антропологічної кризи: погляд сучасних католицьких мислителів (2016)
Соловій Р. П. - "Смиренна епістемологія" у богослов’ї Виникаючої церкви (2016)
Страшко І. В. - Ціннісно-виховний аспект блогінгу в сучасній мовній освіті (2016)
Федоренко В. В. - Традиції та патріотизм у системі військово-правового виховання як чинники національної ідентичності військовослужбовців (2016)
Корінець З. - У пошуках алгоритму управління мистецьким вихованням майбутніх педагогів (2016)
Ланських О. Б. - Роль практики в інтенсифікації мовної підготовки особистості (2016)
Полянська К. В. - Естетична освіта як елемент духовного багатства індивіда (2016)
Сагуйченко В. В. - Диференціація шкільної освіти: соціальні та культурні ризики (2016)
Шкіль С. О. - Дихотомія "Схід–Захід" у формуванні російського світогляду (2016)
Гришанова Е. В. - Русская теория комического в аспекте современного философского исследования (2016)
Абузерли А. - Великий борец национальной мысли (2016)
Пашина Н. П. - Досвід політики ідентичності в полікультурних державах (2016)
Романюк Н. А. - Глобалізаційні взаємодії як чинник геополітичної структуризації сучасного світу, Рудницька У. (2016)
Тімашова В. М. - Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути (2016)
Шевченко Т. В. - Тіньова та неформальна політика: компонентно-структурний аналіз понять (2016)
Дашевська О. В. - Геополітичний потенціал як основа формування геополітичного статусу держави (2016)
Дмитренко С. П. - Форми політичного протесту: традиційні моделі та сучасна політична практика (2016)
Касьянова М. М. - Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Конон Н. Є. - Український вектор зовнішньої політики Республіки Ізраїль, Нєгіна В. Р. (2016)
Авксентьєв А. О. - Диспропорційність як основна патологія виборчих систем: український контекст (2016)
Бірюков Д. С. - Політичні комунікації з питань цивільного захисту: досвід України, Лещенко О. Я. (2016)
Дегтеренко А. М. - Політизація етнічності на прикладі "русинського питання" в Україні (2016)
Зазуляк З. М. - Політичний вимір мультилатералізму США у Латинській Америці (2016)
Кан Ден Сик. - Изменение стратегического курса Республики Корея на современном этапе (2016)
Олійник Ю. І. - Фактори політичної легітимації та групової ідентичності в Тропічній Африці – моделі етнічної нації, політичної нації і традиційного світогляду (2016)
Шквiрук В. В. - Феномен терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (2016)
Казьмирчук Г. Д. - Рецензія на монографію: Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Житомир : Видавництво "Волинь", 2015. – 464 с. (2016)
Майданник В. Г. - Клініко-інструментальні критерії ефективності різних схем лікування дітей із пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко Г. В., Цимбалюк Ю. В., Молочек Н. В. (2014)
Майданник В. Г. - Діагностичні особливості вегетативних дисфункцій у дітей при наявності рецидивуючої патології дихальної системи, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О. (2014)
Горленко О. М. - Особливості мікроелементного обміну у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію, Гема Н. М., Поляк М. А., Студеняк В. М. (2014)
Бисага Н. Ю. - Особливості вагінального біотопу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі (2014)
Симулик В. Д. - Фактори неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на бронхіальну астму, як показник ефективності лікування методом спелеотерапії, Русин Л. П. (2014)
Майданник В. Г. - Динаміка клінічних показників ефективності різних схем лікування дітей із пароксизмальною вегетативною недостатністю при наявності патології шийного відділу хребта, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко Г. В., Крепосняк А. А. (2014)
Симулик В. Д. - Фагоцитарна активність гранулоцитів крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, яких лікували методом спелеотерапії, Томей А. І. (2014)
Майданник В. Г. - Особливості морфологічного та функціонального стану нирок як органа-мішені у дітей з артеріальною гіпертензією, Мітюряєва І. О., Терлецький Р. В., Хайтович М. В., Кундін В. Ю. (2014)
Ігнатко Л. В. - Психомоторний розвиток передчасно народжених дітей першого року життя в залежності від виду вигодовування, Жиденко(Скиба) Ю. М. (2014)
Машіка В. Ю. - Імунний захист та комплексне лікування часто довго хворіючих дітей (2014)
Klitynska O. V. - Oral rehabilitation of paediatric patient with ectodermal dysplasia: a case report, Kostenko Y. Y., Mochalov I. A. (2014)
Титул, зміст (2016)
Новини законопроектної діяльності (2016)
Рєпін К. - Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного (2016)
Михлик З. - Отримати інформацію з Державного земельного кадастру стане ще простіше (2016)
Прутенко О. - Відведеного часу не вистачило, щоб відповісти на всі запитання сільських голів (2016)
Боровий В. - Введена нова спеціальність "Геодезія та землеустрій". Проблеми зміни та пропозиції їх раціонального вирішення (2016)
Андріящук Ю. - Про інтереси сторін при проведенні земельних торгів, Морський С. (2016)
Новаковська І. - Методичні аспекти застосування коефіцієнтів при визначенні нормативної грошової оцінки земель малих міст, Самойленко Л. (2016)
Солов’яненко Н. - Грошова оцінка деградованих і малопродуктивних земель та їх екологобезпечне використання (2016)
Запитували — відповідаємо (2016)
Офіційні документи, вкладка (2016)
Божкова В. В. - Теоретико-методичні підходи до формування стратегії для венчурних промислових підприємств, Дериколенко О. М. (2015)
Зельдіс В. В. - Застосування фінансових деривативів у стратегіях арбітражу на ринку цінних паперів (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Хопчан В. М. - Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Дем'ян Я. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості областей України (2015)
Матвейчук Л. О. - Формування інформаційної моделі взаємодії суб'єктів господарювання і податкових органів (2015)
Кудінова А. В. - Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії (2015)
Лазеба Є. С. - Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель у полтавській області (2015)
Оксак А. О. - Державне регулювання процесів злиттів та поглинань в Україні (2015)
Самофал Є. В. - Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища (2015)
Радиш Я. Ф. - Сучасний зарубіжний менеджмент: досвід для керівників лікувально-профілактичних закладів України , Долот В. Д., Васюк Н. О. (2015)
Рябцев Г. Л. - Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України (2015)
Качний О. С. - Впровадження концепції "комфортне місто" як найдієвіший, всесвітньо визнаний механізм оптимізації й модернізації адміністративно-територіальної одиниці (2015)
Архипов О. Є. - Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів, Архипова Є. О. (2015)
Вострікова Н. В. - Аналіз та оптимізація функцій і завдань центральних органів виконавчої влади із управління водними ресурсами в Україні, Шпак Ю. В. (2015)
Фоменко С. В. - Формування культурної політики у контексті впровадження угоди про асоціацію Україна-ЄС (2015)
Беш Л. В. - Ретроспективний аналіз гіперчутливості до пилкових алергенів серед дітей Львівської області, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2015)
Гошовська І. І. - Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку, Кузик Ю. І., Бойко О. І., Бабич Р. О. (2015)
Фаліон Р. І. - Артеріовенозні мальформації головного мозку в дитячому віці: аналіз летального випадку, Кузик Ю. І., Ковалик О. Я. (2015)
Маляр-Газда Н. М. - Емоційне вигорання - актуальна проблема медицини сьогодення (2015)
Лабінський П. А. - Скринінговий моніторинг функціональних розладів травної системи та вегетативних порушень у школярів старших класів, які проживають у сільській місцевості, Няньковський С. Л. (2015)
Лоя Н. О. - Актуальні питання порушення мікрофлори статевих шляхів у вагітних із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі (2015)
Онисько О. В. - Деякі аспекти перебігу пологів у вагітних із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі (2015)
Чернишова О. Є. - Особливості клінічних проявів бронхіальної астми у дітей на тлі персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій (2015)
Єрем Т. В. - Твердість води та показники стоматологічного здоровя населення Закарпатської області, Варга М. Д. (2015)
Симулик В. Д. - Динаміка показників функціональної активності гранулоцитів крові та цитологічного дослідження мокротиння при повторних курсах спелеотерапії у дітей, хворих на бронхіальну астму, Білак В. М., Томей А. І. (2015)
Щербак М. Л. - Комплексне лікування дитячого церебрального паралічу, Демян Ю. Ю., томей А. І., Вольський І. С. (2015)
Микита Х. І. - Аналіз стану забруднення харчових продуктів у Закарпатській області в динаміці впродовж 2010-2014 років (2015)
Horlenko O. M. - Characteristics of some biological markers of the antioxidant system in the children with virus infectious diarrhoea, Polyak M. A., Hema N. M., Dubinina U. G., Studenyak V. M., Halay B. M., Fartushok T. I., Yankovska A., Cossey G., Pushkarenko O. (2015)
Поляк М. А. - Особливості мікроелементного обміну у дітей, хворих на кір (2015)
Когутич А. І. - Клініко-епідеміологічні особливості гепатиту у дорослого населення Закарпатської області (2015)
Бавико О. Є. - Просторова детермінація основних напрямів управлінського впливу в регіональному менеджменті (2015)
Амосов О. Ю. - Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні, Діденко Н. В., Лебєдєва К. Ю. (2015)
Здирко Н. Г. - Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм (2015)
Харчук С. А. - Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Коваленко О. В. - Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2015)
Балдинюк А. Г. - Побудова та реалізація інвестиційних стратегій розвитку підприємства (2015)
Тимошенко Н. Ю. - Проблеми розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні, Меньших Н. В. (2015)
Жураківський Є. С. - Систематизація ризиків та загроз економічній безпеці аграрної галузі України (2015)
Неізвестна В. С. - Особливості функціонування рекреаційного комплексу в ар крим (2015)
Черевко О. В. - Особливості функціонування системи економічної безпеки будівельних підприємств, Дмитренко В. І. (2015)
Приймак Н. С. - Соціальна робота у контексті системи стратегічного менеджменту підприємства (2015)
Рябцев Г. Л. - Провали сучасної енергетичної політики в Україні та шляхи їхнього подолання (2015)
Качний О. С. - Електронне урядування як багатофункціональний інструмент державного управління в інформаційному суспільстві (2015)
Радиш Я. Ф. - Українська народна медицина як національний феномен1: генеза та перспективи розвитку (до проблеми державного управління у сфері народної медицини і цілительства), Євтушенко В. В. (2015)
Слюсарчук О. П. - Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори (2015)
Резнікова Н. В. - Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності, Іващенко О. А. (2015)
Єремєєв І. С. - Інтелектуалізація прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Марчук С. В. (2015)
Черненок К. П. - Особливості розвитку пенсійних систем у сучасних соціально-економічних умовах (2015)
Трусова Н. В. - Зовнішнє середовище прогнозованої системи фінансового потенціалу підприємства (2015)
Бєлозерцев В. С. - Безнадійна заборгованість: проблеми нормативно-правового регулювання обліку (2015)
Ортіна Г. В. - Структурна перебудова промислового комплексу як напрям антикризової стратегії розвитку реального сектору економіки (2015)
Ляхова О. О. - Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах європейського вибору України (2015)
Зейналова Мехрибан Г. - Економические аспекты системы превентивных профилактических мероприятий в пересечении актов насилия против женщин (2015)
Аллахьяров Рауф Мирзаага оглу - Анализ и оценка уровня занятости в азербайджане в современных условиях (2015)
Агаева Севда Маликмаммад гызы - Некоторые вопросы совершенствования социально-экономического механизма по повышению уровня жизни населения в азербайджанской республике (2015)
Гурбанова Фидан Хидаят гызы - Социально-экономические аспекты обеспечения экологического равновесия (2015)
Велиева Лала Мусаллим кызы - Проблемы управления финансовых ресурсов предприятия (2015)
Диляра Джарулла кызы Элма - Оценка местной и зарубежной продукции на рынке продуктов питания (2015)
Гаман М. В. - Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях (2015)
Стельмащук Л. С. - Повноваження керівника органу державної влади у забезпеченні відкритості державної служби (2015)
Пивоваров К. В. - Аспекти діяльності основних органів внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю (2015)
Корольчук О. Л. - Якість охорони здоров'я гарантована кадровим ресурсом (2015)
Пугач А. М. - Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Сицинский А. С. - О содержательных и организационных аспектах управления процессом подготовки к проведению международных переговоров , Юрковский Д. Ю. (2015)
Шевченко М. М. - Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам, Пелих А. О. (2015)
Павлюк К. С. - Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики (2015)
Масовець В. П. - Роль релігійного фактору у світовій політиці (2015)
Кінщак А. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України (2015)
Євтушенко В. В. - Народна медицина як галузь української культури та невід'ємна складова національної системи охорони здоров'я України (до проблеми державного регулювання народної медицини) (2015)
Радиш Я. Ф. - Роль жінки у формуванні й функціонуванні державності: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел), Кожухар О. В. (2015)
Роскладка А. А. - Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища (2015)
Сардак С. Е. - Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух (2015)
Фурман В. М. - Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ, Зачосова Н. В. (2015)
Бондарчук Л. В. - Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу (2015)
Ортіна Г. В. - Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ (2015)
Амбрик Л. П. - Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування (2015)
Міщенко Д. А. - Шляхи забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарського комплексу України (2015)
Купчак В. Р. - Формування єдиних паливно-енергетичних балансів як фактору оцінки потенціалу економії енергії (2015)
Новікова Н. Л. - Напрями державного регулювання та оцінка економічних інтересів в аграрній сфері (2015)
Хомутенко В. П. - Діагностика впливу податкової реформи 2011 року на економіку України, Богатирьова Є. М. (2015)
Романишин О. В. - Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні, Булавинець О. В. (2015)
Мироненко Г. В. - Трансформаційні процеси валютної політики в країнах цсє в умовах євроінтеграції (2015)
Шумлянський Б. В. - Фінансове забезпечення як підгрунття формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектору (2015)
Чирва І. В. - Інвестування у розвиток цукровобурякового виробництва (2015)
Калінкова І. Ю. - Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України (2015)
Пивоваров К. В. - Сучасні принципи системи фінансового контролю в Україні (2015)
Грищенко І. М. - Лідерство: потреба в досягненні результату (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки (2015)
Комашенко Т. А. - Розвиток системи державної допомоги (2015)
Пугач А. М. - Теоретичні засади державного регулювання розвитку наукової діяльності в аграрній сфері України (2015)
Мануілова К. В. - Децентралізація публічної влади в данії: досвід для України (2015)
Шевченко В. М. - Аналіз механізмів впровадження державної політики у сфері вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів (2015)
Кінщак А. В. - Українська практика інституційної підтримки регіонального розвитку (2015)
Лис А. Б. - Концепт управління ефективністю (performance management) як основа розвитку потенціалу людських ресурсів органів державної влади і місцевого самоврядування (2015)
Радиш Я. Ф. - Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел), Кожухар О. В. (2015)
Гура О. І. - Показники ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця (2010)
Гура Т. Є. - Основні напрями реалізації психологічного супроводу професіогенезу практичних психологів у системі післядипломної освіти (2010)
Донченко І. А. - Структура професійної самосвідомості фахівця (2010)
Зарицька В. В. - Емоційний інтелект: аналіз наукових теорій (2010)
Застело А. О. - Теоретико-методичні засади вивчення рефлексії. Сучасний стан проблеми (2010)
Коваленко В. О. - Алогічні уявлення викладача стосовно посадової навчальної діяльності у ВНЗ, Огаренко Є.А. (2010)
Ткач Т. В. - Управління проектуванням освітнього простору вищого навчального закладу (2010)
Черепєхіна О. А. - Концептуалізація поняття "професіоналізм психолога” як соціально-психологічного феномену (2010)
Бочелюк В. Й. - Особистісне зростання персоналу (2010)
Горбань Г. О. - Прийняття рішення як психологічна проблема (2010)
Антоненко І. Ю. - Процес педагогічної взаємодії крізь призму психологічного захисту особистості (2010)
Гришина Т. А. - Психологічне забезпечення екологічного виховання психологів у професійній підготовці (2010)
Залановська Л. І. - Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників: теоретичний аспект (2010)
Ткаченко Н. В. - Системний підхід до подолання проблеми педагогічної занедбаності в процесі навчання молодшого школяра (2010)
Корень Т. О. - Модель психологічного супроводу професійного розвитку майбутнього психолога у ВНЗ (2010)
Турубарова А. В. - Особливості організації психокорекційної роботи психолога з підлітками з порушеннями опорно-рухового апарату (2010)
Тисячник І. В. - Дослiдження особливостей професiйного становлення студента-психолога як розвитку й саморозвитку особистостi (2010)
Відомості про авторів (2010)
Гуров Е. П. - Болтышская импактная структура и мел-палеогеновый рубеж, Гожик П. Ф. (2015)
Khrushchov D. P. - The target expert systems of geological orientation: the conception of problem, Lobasov A. P., Kovalchuk M. S., Remezova O. O., Bosevska L. P. (2015)
Куриленко В. С. - Кинематика крупных сдвиговых систем Сан-Андреас, Левант и Днепровско-Донецкого палеорифта, Олейник Е. П. (2015)
Харченко М. В. - Щодо екрануючих властивостей тектонічних порушень, Маслюк О. О. (2015)
Покалюк В. В. - Рифтогенные и протоплатформенные формации в раннем докембрии Криворожского бассейна Украинского щита, Коржнев М. Н. (2015)
Созанский В. І. - Оцінка перспектив газоносності Чорного моря (2015)
Присяжнюк В. А. - Основные местонахождения наземных моллюсков в сарматских отложениях Молдовы (2015)
Крохмаль А. И. - Опорные разрезы историко-фаунистических подразделений среднего неоплейстоцена юга Восточной Европы (2015)
Гнилко С. Р. - Стратиграфія за форамініферами палеоценово-еоценових відкладів внутрішніх флішевих покривів Зовнішніх Українських Карпат (2015)
Гейченко М. В. - Печанівський масив (Волинський мегаблок, Український щит). Стаття 2. Радіологічний вік, Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Бобров О. Б. (2015)
Ситников А. Б. - Методические аспекты оценки достоверности исследований тепловлагообмена (на примере пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры) (2015)
Фігура Л. А. - Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення (2015)
Шаталов Н. Н. - Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (к 135-летию со дня рождения) (2015)
Шаталов Н. Н. - Жизненный и творческий путь профессора-угольщика Юрия Аполлоновича Жемчужникова (К 130-летию со дня рождения) (2015)
Фурман В. М. - Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній), Зачосова Н. В. (2015)
Кирилюк Є. М. - Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні (2015)
Паска І. М. - Інфраструктурне забезпечення збутової діяльності та напрями його удосконалення (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин, Іващенко О. А. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням, Письменна О. Б. (2015)
Філиппова С. В. - Підтримка малого промислового підприємництва в Україні, Богаченко А. В. (2015)
Захаркін О. О. - Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості (2015)
Бриль К. Г. - Посилення ролі туристичних центрів у забезпеченні територіального розвитку (2015)
Орел В. М. - Теоретичні аспекти регіонального ринку м'яса , Орел А. М. (2015)
Купчак В. Р. - Управління енергоспоживанням при формуванні паливно-енергетичного балансу промисловості регіону (2015)
Москаль Н. В. - Проведення санаційного аудиту за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (2015)
Агапова М. Ю. - Адміністративний аспект фінансового розвитку місцевого самоврядування (2015)
Корнієцький О. В. - Методичні засади оцінки розвитку транспортно-логістичної інфраструктури (2015)
Скоцик В. Є. - Технічна база сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та проблеми вирішення, Сатир Л. М. (2015)
Расулова А. М. - Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства (2015)
Коломієць Т. В. - Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк (2015)
Комарницька Н. М. - Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2015)
Проць Н. В. - Особливості процесу впровадження системи бюджетування (2015)
Рехтета О. М. - Розвиток механізму управління інвестиційною привабливістю миколаївської області (2015)
Горун М. В. - Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку (2015)
Заблоцький В. В. - Розвиток самобутньої української державної традиції часів козаччини (2015)
Ситник Г. П. - Компетенції державного службовця у контексті основних положень концепції суспільного договору, Завгородня С. П. (2015)
Мельничук Л. М. - Політика соціального вирівнювання регіонального розвитку: європейські стандарти (2015)
Шевченко В. М. - Аналіз підходів щодо класифікації принципів державного управління вищими навчальними закладами в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Пугач А. М. - Основні підходи до формування та використання трудових ресурсів в процесі розвитку аграрного ресурсного потенціалу України (2015)
Шевченко М. М. - Системи забезпечення національної безпеки адаптивного та креативного типів: порівняльний аналіз, Зозуля О. С. (2015)
Романюк В. М. - Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління пат "мотор січ" (2015)
Лисак Л. М. - Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні (2015)
Лотарєв А. Г. - Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності (2015)
Євтушенко В. В. - Цілительству — так! шарлатанству — ні! (до проблеми державного регулювання народної медицини і цілительства) (2015)
Обиход Г. О. - Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України, Омельченко А. А., Бойко В. В. (2015)
Жигірь А. А. - Напрями удосконалення стратегії еколого-фінансового розвитку підприємства (2015)
Цибуляк А. Г. - Використання іноземних інвестицій в реалізації екологічних проектів (2015)
Крисак А. І. - Оцінка ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільськогосподарського призначення (2015)
Сагалакова Н. О. - Характеристика туристичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення (2015)
Мартинюк Н. В. - Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення (2015)
Конюхов Ю. М. - Інституціональний механізм реалізації регіональних економічних інтересів (2015)
Nazarova Gulnar R. - The study on rehabilitation process of victims of human trafficking and analysis of financial resourсes allocated for purpose combat human trafficking in azerbaijan (2015)
Цимбаленко Н. В. - Комплексна оцінка людського капіталу внз (2015)
Сікорський Д. О. - Методика оцінювання інформаційних ризиків в crm системах на підгрунті нечіткої логіки (2015)
Оликсійчук С. В. - Прагматика функціонування державного боргу в Україні (2015)
Брунько П. В. - Теоретичні засади фінансування будівельних підприємств (2015)
Ящук С. П. - Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання (2015)
Нараєвський С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі збалансованої системи показників (2015)
Грушко О. В. - Система категорій теорії політичної ренти (2015)
Малашенко Ю. А. - Кластерізація підприємств сфери послуг в Україні за рівнем інфраструктурно-інституційного забезпечення (2015)
Пугач А. М. - Пріоритетні напрями забезпечення розповсюдження науково-технологічної інформації в аграрному секторі України (2015)
Бурих Ю. В. - Проблеми видобування шахтного метану в Україні, Марова С. Ф. (2015)
Мовчан П. П. - Зміст поняття "національна ідентичність": теоретико-методологічний аспект (2015)
Завгородня С. П. - Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект (2015)
Нікіфоренко В. С. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення прикордонної безпеки України (2015)
Білотіл О. М. - Оцінка стану комплексної державної політики у сфері туризму та курортів на прикладі туристичної індустрії причорноморського регіону України (2015)
Луценко Т. А. - Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України (2015)
Денисюк О. В. - Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах (2015)
Масовець В. П. - Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів (2015)
Давиденко О. Г. - Державно-управлінська діяльність у сфері протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2015)
Бушин М. І. - Любов’ю Петра Тимофійовича була Україна! (2015)
Gonera M. - Siedemnastowieczna Wiedza o Czartoryskich (2015)
Готра О. Б. - Томський період діяльності академіка Миколи Кащенка (2015)
Громакова Н. Ю. - Польський національний рух у Правобережній Україні: регіональна специфіка (2015)
Давидович С. Н. - Конституційні засади організації органів державної влади в сучасній Україні (2015)
Каліщук О. М. - Олександр Цинкаловський – видатний дослідник Волині та Волинського Полісся , Дяченко В. М. (2015)
Карпюк Я. І. - Громадська діяльність Юрія Бойко-Блохіна в українському підпіллі в роки Другої світової війни (2015)
Коник О. О. - Український патріот, думський депутат і російський "земгусар" Микола Біляшівський у 1906-1917 рр. (2015)
Котляр Ю. В. - Брати Тури – керівники Баштанської республіки (2015)
Кривоконь О. Г. - Внесок О. А. Сошникова у розвиток вітчизняного тракторобудування (2015)
Крупка О. В. - Присяга у суспільному житті та цивільно-правових відносинах Правобережної України у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2015)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності Агенора Голуховського (2015)
Лаврут О. О. - Організація харчування учнів шкіл Донбасу в 60-70-ті роки ХХ ст. (2015)
Мітковська Т. С. - Роль Миколаївської морської астрономічної обсерваторії у гідрографічних дослідженнях у Північному Причорномор’ї у першій половині ХІХ ст. (2015)
Райківський І. Я. - Уявлення громадських діячів підросійської України про Галичину останньої чверті ХІХ ст. (2015)
Рижева Н. О. - Вплив англійської суднобудівної школи на формування морської сили на Чорному морі в першій половині XIX ст. (2015)
Селіванова-Зеркаль І. О. - З історії розвитку сільської кооперації в Польщі: тенденції 1990-2000-х років (2015)
Stroynowski А. - Władcy Rosji w Polskich Opiniach z Czasów Stanisława Augusta (2015)
Цецик Я. П. - Роль чорносотенного СРН в ускладненні міжнаціональних відносин на Волині у 1906-1914 pp. (2015)
Земзюліна Н. І. - Тайсько-американські відносини у ХХІ ст., Вовчук Л. А. (2015)
Нащочин О. М. - ІІІ Річ Посполита на шляху до розбудови своєї "парасольки безпеки" (1989-1999) (2015)
Білоконь А. О. - Щоденники Йозефа Геббельса про німецько-японську угоду 1936 року (2015)
Зеркаль М. М. - Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми (2015)
Морозова О. С. - Польський історик Омелян Вішка: діяльність щодо дослідження історії України (2015)
Павельчик-Дура К. - Листи Вацлава Стронського до Зої Xоруженко в фондах Державного архіву в Петркуві Трибунальському (2015)
Скрипчук В. П. - Соціальний портрет чекістів першої половини 1920-х років (на матеріалах Харківської ЧК – ДПУ) (2015)
Smoliński А. - Obraz Żołnierza Armii Rosyjskiej z Okresu i Wojny Światowej w Dziennikach, Pamiętnikach i Wspomnieniach Żołnierzy Legionów Polskich (2015)
Ткачук А. І. - Особливості висвітлення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській та українській історіографії (2015)
Czerniecka-Haberko А. - Król i Historyk. Interakcjonistyczny Dyskurs Michała Bobrzyńskiego i Zygmunta Augusta (2015)
Srogosz T. - Polski Ślad w Dziejach Kijowskiego Uniwersytetu Imperatorskiego Św. Włodzimierza: Badania w Zakresie Chemii Ignacego Fonberga (2015)
Ільницька Х. М. - Вплив похідного 1,4-нафтохінону та стресу на тлі дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення на нітрозо-оксидативні процеси у слизових оболонках органів травлення в щурів, Дацюк Л. О., Новіков В. П., Фігурка О. М., Скляров О. Я (2015)
Вінярська Г. Б. - Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. на оксидативний та енергетичний статус щурів, Лихацький П. Г., Боднар О. І., Фіра Л. С., Грубінко В. В. (2015)
Волкова Н. М. - Роль м1-холінорецепторів асоціативної кори молодих щурів у здійсненні автономної регуляції серцевого ритму при гіпоксичному впливі (2015)
Бурлака А. П. - Редокс-стан крові та виживаність хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2015)
Марущак М. І. - Експериментальне аліментарне ожиріння: апоптоз, антиоксидантна система, макро- і мікроелементи в тканині печінки, Мялюк О. П., Кліщ І. М. (2015)
Шкурашівська С. В. - Динаміка змін показників ліпідного обміну в органах і тканинах експериментальних тварин за умов адреналінового стресу, Ерстенюк Г. М. (2015)
Загайко А. Л. - Вивчення впливу афінно очищених антитіл до ендоканабіноїдного рецептора на вміст цитокінів за експериментальної інсулінорезистентності в щурів, Брюханова Т. О. (2015)
Гончар О. О. - Антимікробні властивості генериків декаметоксину®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2015)
Шостак Л. Г. - Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного, Марчишин С. М., Луканюк М. І., Демидяк О. Л. (2015)
Шаяхметова Г. М. - Гепатозахисна дія метадоксину при експериментальному алкогольному гепатиті в щурів, Карпова О. В., Вороніна А. К., Головенко М. Я. (2015)
Слабий О. Б. - Взаємозв’язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця, Гнатюк М. С. (2015)
Горбачова С. В. - Порушення функціонування сполученої системи "відновлені тіоли – оксид азоту” при гострому порушенні мозкового кровообігу та можливі шляхи їх корекції, Бєленічев І. Ф., Кучеренко Л. І. (2015)
Антонів О. І. - Вплив похідних тіазолідину на варіабельність серцевого ритму і показники крові експериментальних тварин за умов гіпобаричної гіпоксії, Ковальчук С. М., Паніна Л. В., Піняжко О. Р. (2015)
Куліцька М. І. - Функціональний стан печінки в щурів за умов експериментального гепаторенального синдрому (2015)
Рикало Н. А. - вікові особливості функціонального стану печінки при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки та його корекції кверцетином і L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Кернична І. З. - Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини лободових (Chenopodiaceae), Івануса І. Б., Михалків М. М. (2015)
Романовська І. І. - Дослідження складу і властивостей виділеного з хрону препарату пероксидази, Севастьянов О. В., Топтіков В. А. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання в порожнині рота (2015)
Марчишин С. М. - Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської, Ярошенко Т. Я., Мілян І. І., Наконечна С. С. (2015)
Федчишин М. П. - Токсичність марганецьвмісних наночастинок, Корда М. М. (2015)
Садляк О. В. - Оксид азоту: деякі аспекти прояву біохімічних ефектів на органно-системному рівні (2015)
Безродний М. К. - Ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні в спекотний період року, Кутра Д. С., Сергієнко І. В. (2015)
Єрошенко В. А. - Гетерогенні ліофобні системи – потужні дисипатори енергії коливань в гідромеханічних системах, Сліденко В. М. (2015)
Дешко В. І. - Моніторинг температурного стану навчального корпусу, Білоус І. Ю. (2015)
Костюк В. Е. - Численное исследование теплового состояния оборудования силового блока турбокомпрессорного агрегата при наличии тепловой изоляции горячих узлов, Кирилаш Е. И. (2015)
Калинчик В. П. - Определение интервала дискретизации при исследовании режимов электропотребления объектов дробильно-помольного комплекса, Мейта А. В. (2015)
Коцар О. В. - Підвищення достовірності прогнозування навантаження кінцевих споживачів в РДДБР, Расько Ю. О., Галабіцький П. М. (2015)
Казанский С. В. - Моделирование нестационарных тепловых режимов силовых масляных трансформаторов, Моссаковский В. И., Печенкин Д. П. (2015)
Петренко В. Г. - Термодинамічний аналіз процесу впорскування зрідженого пропану до двигуна внутрішнього згорання, Соломаха А. С., Барабаш П. О. (2015)
Костюк В. О. - Модифіковані схеми розрахунку нормованої ціни виробництва в задачах детерміновано-стохастичного моделювання нових електрогенерувальних об’єктів (2015)
Стрелкова Г. Г. - Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України (2015)
Kовальчук A. M. - Эффективность использования средств распределенной генерации (возобновляемых и традиционных) для условий республики Ирак, АбдулРазак Ш. Ф. (2015)
Босий Д. О. - Забезпечення паралельної роботи тягових підстанцій змінного струму в умовах транзитних перетікань потужності (2015)
Гайдук С. В. - Основы формирования самоконтроля при подготовке специалистов для энергетического комплекса, Гайдук Д. Ю. (2015)
Лиуш Ю. Б. - О влиянии конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение температуры внутри камеры (2015)
Денисова А. Е. - Струйно-вихревые рекуператоры как аппараты с активныими гидрогазодинамическими режимами, Агеев К. В. (2015)
Стрелков М. Т. - Регульована й диференційована тарифікація електроенергії (2015)
Титул, зміст (2015)
Паршикова О. О. - Від декламації до комунікації. Навчання молодших школярів елементарного іншомовного спілкування на основі дидактичних римованих текстів у нових навчально-методичних комплексах з німецької мови для початкової загальноосвітньої школи (2015)
Осадча Н. В. - Критерії відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні (2015)
Бориско Н. Ф. - Проблемы межкультурной коммуникации и подготовка переводчиков (2015)
Майєр Н. В. - Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи (2015)
Лямзіна Н. К. - Веб-квест "Joining a Global Company” як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп’ютерної презентації (2015)
Драч А. С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання читання майбутніх учителів англійської мови (2015)
Бігич О. Б. - Методичний проект для учителя початкової школи "Азбука квітів – El abecedario de flores / The flower ABC" (2015)
Коломінова О. О. - Психолого-дидактичні та методичні засади підготовки студентів мовного педагогічного ВНЗ до аналізу підручника іноземної мови, Роман С. В. (2015)
Європейський центр сучасних мов: публікації 2011-2014 р.р. (2015)
Титул, зміст (2015)
Сєрякова І. І. - Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС "Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій”, Валігура О. Р., Черниш В. В., Кучерина О. В. (2015)
Паршикова О. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової загальноосвітньої школи на рівні А1.2.1 на основі нового навчально-методичного комплекту "Німецька мова 3", Мельничук Г. М., Савченко Л. П. (2015)
Осадча Н. В. - Підсистема вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2015)
Калько В. О. - Developing English reading skills of secondary school students (2015)
Писанко М. Л. - Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю (2015)
Курило Л. В. - Моделювання процесу навчання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Руснак Д. А. - Enseigner l’expression monologique aux futurs enseignants de FLE avec le reportage multimйdia (2015)
Kvasova O. G. - Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice questions) for university students (notes on a workshop) (2015)
Бігич О. Б. - Мультимедійний наочний посібник "Las Navidades en Espaсa": два користувачі – два формати (2015)
Ніколаєва С. Ю. - Рецензія на монографію Майєр Наталії Василівни "Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика" (2015)
Фабрична Я. Г. - Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур (2015)
Качкан О. І. - Сценарій позакласного заходу для учнів основної школи на тему: "Традиційна міфологія Японії", Пономарьова Ю. А. (2015)
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe: publications 2011-2014 (2015)
Титул, зміст (2015)
Дегтяренко Т. В. - Методологія дослідження етнічної ідентичності особистості, Лєсньова І. М. (2015)
Мишалов В. Д. - Вопросы классификации судебно-медицинских закономерностей, Бачинский В. Т., Кривда Г. Ф., Филипчук О. В. (2015)
Ханжи В. Б. - Эпистемно-парадигмальное моделирование как методологическое основание исследования времени (2015)
Райхерт К. В. - Логіка та (пост)(не)класична раціональність (2015)
Афанасьев А. И. - Общенаучные идеалы и гуманитарные науки, Василенко И. Л. (2015)
Бажора Ю. І. - Вплив генетичних факторів на перебіг і наслідки Хронічного гепатиту C і хронічного гепатиту B, Усиченко К. М. (2015)
Пішак В. П. - Сумні віхи вітчизняної генетичної науки, Бажора Ю. І. (2015)
Чуприна Г. М. - Скальпова акупунктура в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності (2015)
Скоромец А. А. - К вопросу о патогенезе и клинике хронических нарушений мозгового кровообращения, Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Смолко Д. Г. (2015)
Черешнюк І. Л. - Характеристика нейроретинопротекторних властивостей адемолу за морфологічними змінами сітківки та зорового нерва при експериментальній ішемії-реперфузії ока на тлі алоксанового цукрового діабету, Ходаківський О. А., Загорій Г. В. (2015)
Дегтяренко Т. В. - Інтелектуально-особистісний потенціал як провідна детермінанта адаптивної спрямованості поведінки людини, Курунова Ю. О. (2015)
Боженко Н. Л. - Посттравматичний стресовий розлад: в епіцентрі стресу, Боженко М. І. (2015)
Стоянов О. М. - Інноваційне комплексне викладання питань нейронаук для вдосконалення фахової освіти неврологів, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Добровольський В. В. (2015)
Мацегора Н. А. - Внесок наукової школи одеського національного медичного університету в практику фтизіатричної служби, Смоквін В. Д., Бабуріна О. А., Смольська І. М., Леоненко-Бродецька О. М. (2015)
Гуркалова І. П. - 115-річчя Одеського національного медичного університету і ювілей кафедри загальної та клінічної патофізіології, Кузьменко І. А. (2015)
Годлевский Л. С. - Ученый, Педагог, Учитель. К 65-летию известного физиолога А. А. Шандры, Вастьянов Р. С. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2015)
Kvetniy R. N. - Time series and prognostication of vibration level for hydrotreaters, Melnyk L. N. (2015)
Клятчeнкo Я. М. - Визнaчeння дoстoвiрнoстi функцioнувaння aпaрaтних зaсoбiв нa ПЛIС в умoвaх спoтвoрeння лoгiчних сигнaлiв (2015)
Ратушняк Г. С. - Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних (2015)
Азаров О. Д. - Схемна реалізація і малосигнальні характеристики спеціалізованих двотактних балансних підсилювачів струму , Гарнага В. А. (2015)
Гороховський О. І. - Управління якістю та отримання оптимального результату в системі керування транспортною мережею міста, Ошовська К. І. (2015)
Лопаткин Р. Ю. - Прототип мультиагентной распределенной вычислительной системы, Лысак Н.В., Петров С.А., Иващенко В.А. (2015)
Морозов К. В. - Про модифікацію графо-логічної моделі, Романкевич В. О., Потапова К. Р. (2015)
Павлов С. В. - Модель для відтворення спекулярної складової кольору в засобах комп’ютерної графіки, Романюк С. О., Романюк О. Н., Мельник О. В. (2015)
Пасічник В. В. - Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання, Шестакевич Т. В. (2015)
Савюк Л. О. - Розробка автоматизованого лабораторного практикуму віддаленого доступу структурі віртуального навчального середовища, Рогач А. О. (2015)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічне перетворення прямоподібних зображень на основі Multi-GPU систем, Кулик О. О., Кокряцька Н. І. (2015)
Дубовой В. М. - Оценка характеристик последовательно-параллельного процесса статистического моделирования, Никитенко Е. Д. (2015)
Квєтний Р.Н. - Моделювання процесу прийняття рішення щодо розподілення завантаженості мережі в умовах багатокритеріальності, Коцюбинський В. Ю., Мельник Л. М. (2015)
Ракитянська Г. Б. - Ієрархічна нейрон-нечітка модель оберненого виведення для налаштування структури класифікаційних правил (2015)
Васілевський О. М. - Методика визначення довірчого рівня при оцінюванні розширеної непевності вимірювання віброприскорення (2015)
Savytskyi M. V. - Study of shell for energy efficient of sustainable low-rise building, Danishevskyi V. V., Babenko M. M., Yurchenko Ye. L. (2016)
Savytskyi M. V. - 3D-printing of build objects, Shatov S. V., Ozhyshchenko O. A. (2016)
Hirschl B. - Influence of rebound effects on the achievement of energy saving targets after an increase in energy efficiency on non-residental buildings, Grossmann D. (2016)
Paliekhov D. - Methods for achievment of energy efficiency targets: analysis of experience in the EU, Kizilova M. V. (2016)
Paliekhova L. L. - Competitive advantages through the implementation of international energy management standards, Simon S. (2016)
Shvets V. J. - Forming of the sustainable supply chains based on increasing of their integrated energy efficiency, Kuvaieva T. V. (2016)
Krol R. M. - Algorithm of determination of power and energy indexes of screw intensifier on the bulldozer working equipment at trench refillings (2016)
Eyvseyeva G. P. - Construction technology of Ukrainian national housing (Prydniprovsk region is as an example) (2016)
Скорик В. В. - Нові донори домінантної короткостеблості жита озимого (Secale cereale І.), Буняк О. І. (2008)
Сердюк О. В. - Особливості проходження екзотермічних процесів у стеблах ожини (Rubus cesisus L.), Китаєв О. І. (2008)
Лещук Н. В. - Методичні підходи комплексної оцінки біологічного потенціалу сортових ресурсів салату головчастого (Lactuca sativa var.capitata L.), Андрющенко А. В., Броновицька М. А. (2008)
Шоферістов Є. П. - Отримання поліплоїдних рослин нектарина (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof.) у Нікітському ботанічному саду (2008)
Рябчун Н. I. - До методу визначення морозостійкості сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Петренкова В. П., Ткачик С. О., Андрющенко А. В. (2008)
Жук О. Я. - Морфологічні ознаки рослин капусти білоголової (Brassica oleraceae L. convar. capitata (L.) Alef. var. aiba DC) та їхня мінливість залежно від сортотипу (2008)
Барабаш О. Ю. - Продуктивність і якість насіння сортів овочевих культур залежно від агротехнологічних прийомів вирощування, Сич 3. Д., Котюк Н. В., Лещук Н. В. (2008)
Корзін В. В. - Посухостійкість інтродукованих рослин абрикоса (Prunus armeniaca L.) та її зв'язок з товщиною листкової пластинки, Горіна В. М., Ільницький О. А., Одинцова В. А. (2008)
Шишова Шишова - Стійкість інтроду кован их сортів нектарину (Prunus persica (L.) Batsch subsp. nucipersica Dipp.) до посухи в умовах Південного берега Криму, Т. В. (2008)
Чебаков М. П. - Основні різновидності пшениць м'якої (Triticum aestivum L.)) і твердої (Triticum durum Desf.) (2008)
Шовгун О. О. - Результати державного сортовипробування якості зерна сортів пшениці м’якої ярої (Triticum aestivum L.), занесених до Державного реєстру сортів рослин України, Шелепов В. В., Лисікова В. М., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О. (2008)
Макарова Макарова - Аклімаційні процеси в тканинах яблуні (Malus domestica Borkh.) на клонових підщепах української селекції залежно від умов перезимівлі, Д. Г. (2008)
Швиденко В. Л. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Черкаської області, Новак Ж. М., Новак А. В., Жекова І. О. (2008)
Костенко О. І. - Господарсько-цінні ознаки стійких до фузаріозних гнилей чоловічої стерильності (ЧС) гібридів цукрового буряку (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Docll) (2008)
Павлюк Н. В. - Вплив основних компонентів продуїсгивності на формування врожаю суниці (Fragaria ananassa Duch) (2008)
Парій Ф. М. - Виробниче сортовипробування ріпаку озимого (Brassica napus L.), Опалко А. I., Чернейко А. Д. (2008)
Піпан X. М. - Зародження селекції пшениці озимої на Півдні України до початку Жовтневої революції на прикладі Відділу селекції при Одеському дослідному полі (2008)
Смиков В. К. - Забуті сторінки історії (2008)
70 років Михайлу Романовичу Козаченку! (2008)
80 років Чекаліну Миколі Михайловичу! (2008)
Вимоги до статей (2008)
Голубовська І. О. - Термінографія, мультилінгвізм, мультидисциплінарність: напрямки майбутніх досліджень, Жалай В. Я., Биховець Н .М., Кругликова О. В., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М., Бобошко Т. М. (2015)
Бедрич Я. В. - Дискурсивні маркери додаткової інформації категорії "інклюзивність" (2015)
Бєлова А. Д. - Социальный фактор в языке и коммуникации (2015)
Бобошко Т. М. - Квантитативні оцінні респонсивні висловлення (2015)
Битко Н. С. - Термінографія індійського варіанту англійської мови – досвід аналізу a dictionary of mohammedan law, bengal revenue terms (2015)
Гетман В. І. - Функціональні відмінності вживання прийменників у британському та американському варіантах англійської мови (на матеріалі онлайн новин служб bbc та cnn) (2015)
Зірка В. В. - Функціональне використання мови у професійній діяльності: підготовка майбутніх перекладачів, Зінукова Н. В. (2015)
Ilchenko О. М. - Communicating complex ideas clearly: key to cracking the code of publishability (2015)
Квітковська Л. І. - Порівняння синтетичних та аналітичних засобів вираження деяких типових аспектних смислів в англійській та українській мовах та їхнє співвідношення, Квітковська Ж. Г. (2015)
Нікіфорова О. М. - Передумови становлення наукової школи військового перекладу в Україні (2015)
Смашнюк О. І. - Ритуальні конфлікти в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі британського національного корпусу) (2015)
Снєгірьова Є. О. - Друковані та онлайн медіа – співіснування у конкуренції (2015)
Сотников А. В. - Мовна особистість: стан та методи дослідження (2015)
Томахів М. В. - Різновиди відеолекції як жанру англомовного наукового дискурсу (2015)
Чайка Л. В. - Психолінгвістика конфлікту (2015)
Чайковська Є. Ю. - Мистецтво у дзеркалі наукового дискурсу (2015)
Шелковнікова З. Б. - Тотальний наратив у мові науки (2015)
Шпенюк І. Є. - Стратегії захисту "соціального обличчя" комунікантів в американському науково-академічному дискурсі (2015)
Bихідні дані (2015)
Tема числа: Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об’єктом? (2014)
Аляев Г. - Двойственность национального сознания как экзистенциал и предмет анализа (опыт Василия Зеньковского) (2014)
Вольф М. - К вопросу о национальной философии: античный ракурс (2014)
Донских О. - Национальная философия в границах жанра (2014)
Йосипенко С. - Національні філософські традиції як предмет історико-філософської рефлексії (2014)
Коса П. - "Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об’єктом?" Припливи й відпливи між єдиним (спільним) і множинним (розрізненим) (2014)
Іващенко І. - Актуалізм Джованні Джентіле (2014)
Домбровский Б. - Символ как объект апофатической философии (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Просвещения автохтонные: Китай (2014)
Киричок О. - Чи може києворуська політична писемність бути об’єктом дослідження з історії філософії України? (2014)
Целік Т. - До питання про історію української філософії (Вілен Горський як методолог історико-філософської медієвістики в Україні (2014)
Демьянов В. - Догматизм forever, ничего нового (2014)
Чорноморець Ю. - Апорії неотомізму. Роздуми над книгою Андрій Баумейстер. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. Київ: Дух і літера, 2012 (2014)
Боднарчук Л. - Котинґемова концепція триалізму Декарта й сучасні дискусії, Сень А. (2014)
Чухрай Е. - Серія "Fontes cogitationis" (2014)
Реферати (2014)
Титул, содержание (2016)
Boyko T. - Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter, Skladanyy D., Abramova А., Plashykhin S., Semenyuk N. (2016)
Безсонов Є. М. - Обґрунтування та формалізація підходу до оцінювання екологічної безпеки регіону, Андрєєв В. І. (2016)
Бахарева А. Ю. - Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки с субстратным ингибированием, Шестопалов А. В., Филенко О. Н., Кобылянский Б. Б. (2016)
Golub N. - Impact of sound irradiation on chlorella vulgaris cell metabolism, Levtun I. (2016)
Лапшина Д. О. - Розроблення енергозберігаючого та екологічного засобу нормалізації мікроклімату в камерах шахт з джерелами тепла (2016)
Тверда О. Я. - Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів, Ткачук К. К., Давиденко Ю. А. (2016)
Гомеля М. Д. - Дослідження ефективності очищення води від сполук заліза за допомогою модифікованих фільтрувальних завантажень, Твердохліб М. М. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2012)
Поздравления с юбилеем (2012)
Стариков А. П. - Привлечение частных инвестиций – основа возрождения и развития шахтостроительного комплекса Украины, Байсаров Л. В., Левит В. В. (2012)
Новик Е. Б. - 60-летний юбилей: не финиш, а старт (2012)
Миронов В. В. - Применение технических и технологических новаций при сооружении горных выработок, Халимендиков Е. Н. (2012)
Пшеничный Ю. А. - Новые конструктивные решения в использовании метода опускной крепи, Бурда Е. И. (2012)
Бурда Е. И. - Ликвидация последствий аварий на шахтах "Межиречанская" и им. В. М. Бажанова, Ярошенко В. И. (2012)
Драчук Ю. З. - Формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі, Рассуждай Л. М. (2012)
Мнухин А. Г. - Охлаждение воздуха в локальных зонах горных выработок, Тишин Р. А. (2012)
Пивняк Г. Г. - О книге "Очерки о метаноугольной отрасли", Бондаренко В. И., Крижанівський Є. І. (2012)
Антоненко І. Ю. - Системний підхід до вивчення психологічного захисту особистості в системі педагогічної взаємодії (2011)
Гура О. І. - Теоретико-методологічні основи професійної самоорганізації викладача ВНЗ (2011)
Гура Т. Є. - Особливості професійного мислення психолога як процесу вирішення полісистемних проблем (2011)
Донченко І. А. - Рівні розвитку професійної самосвідомості викладача ВНЗ (2011)
Коваленко В. О. - Креативні обмеження у сфері концептуальних стандартів, Тисячник І.В. (2011)
Корень Т. О. - Теоретичні основи психологічного супроводу професійного розвитку майбутніх психологів (2011)
Печенік Г. С. - Зіставлення понять агресії та насильства у психології (2011)
Черепєхіна О. А. - Науково-теоретичні підходи до розвитку професіоналізму майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2011)
Горбань Г. О. - Технологічні засади соціально-психологічного забезпечення процесу прийняття рішення (2011)
Застело А. О. - Роль соціального інтелекту в діяльності управлінця (2011)
Донцова Г. К. - Соціально-психологічні характеристики дитячої обдарованості (2011)
Сидоренко І. В. - Формування гендерного підходу в освіті у контексті соціально-педагогічного аналізу (2011)
Ткач Т. В. - Організація та управління формальною і неформальною освітою особистості (2011)
Ткаченко Н. В. - Система методологічних характеристик дидактико-психологічної моделі в умовах навчальної діяльності молодшого школяра (2011)
Бочелюк В. Й. - Психокорекційна робота з листівками як засіб відображення внутрішнього світу клієнта (2011)
Зарицька В. В. - Значення емоційного інтелекту для життєдіяльності особистості у сучасному суспільстві (2011)
Панченко С. М. - Проблеми самоздійснення дорослих у контексті критично-смислових криз (2011)
Пучина О. В. - Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності управлінського персоналу підприємства (2011)
Турубарова А. В. - Структура групової психокорекційної програми розвитку комунікативних якостей підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату (2011)
Гришина Т. А. - Психологічні передумови екологічної вихованості майбутніх психологів (2011)
Самойлов О. А. - Суперечливість у системі цінностей сучасного студентства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Крак Ю. В. - Подход к определению эффективных признаков и синтезу оптимального полосно-разделяющего классификатора для элементов дактильно-жестовой речи, Кривонос Ю. Г., Бармак А. В., Тернов А. С. (2016)
Кургаев А. Ф. - Эволюция структуры объекта науки (2016)
Бабаков Р. М. - Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов, Баркалов А. А. (2016)
Марченко А. А. - Метод автоматического построения онтологических баз знаний. II. Автоматическое определение семантических отношений в онтологической сети (2016)
Парасюк И. Н. - Математические основы вероятностного оценивания в нечетких байесовских сетях доверия, Верёвка О. В. (2016)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы модифицированной совершенной формы системы остаточных классов, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2016)
Довбыш А. С. - Информационно-экстремальный метод классификации наблюдений с категориальными признаками, Москаленко В. В., Рыжова А. С. (2016)
Галкин А. А. - Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания (2016)
Сергиенко И. В. - Симметричный код и генетические мутации, Гупал А. М., Вагис А. А. (2016)
Гладкий А. В. - Исследование волновых процессов в неоднородных средах с условиями неидеального контакта (2016)
Трофимчук А. Н. - Алгоритмы оптимизации упаковок мелкопартионных корреспонденций в коммуникационных сетях, Васянин В. А., Кузьменко В. Н. (2016)
Овезгельдыев А. О. - Нечетко-интервальный метод выбора альтернатив при проведении коллективного экспертного оценивания, Петров К. Э. (2016)
Фауре Э. В. - Метод и критерий оценивания качества последовательностей случайных чисел, Щерба А. И., Рудницкий В. Н. (2016)
Емец О. А. - О свойствах линейной безусловной задачи комбинаторной оптимизации на размещениях с вероятностной неопределенностью, Барболина Т. Н. (2016)
Стоян Ю. Г. - Моделирование плотной упаковки 3D-объектов, Сёмкин В. В., Чугай А. М. (2016)
Ярова О. А. - О поведении нормирующего множителя генератора в аппроксимации случайных процессов, Елейко Я. И. (2016)
Пасичниченко И. А. - К аксиоматическому определению обобщенного принципа максимина (2016)
Демченко И. Ю. - Стационарные распределения в моделях управления запасами (2016)
Юдин А. К. - Метод определения информативных составляющих на основании построения последовательного правила принятия решения, Зиатдинов Ю. К., Воронин А. Н., Ильенко А. В. (2016)
Шевчук Б. М. - Эффективные по быстродействию алгортитмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях (2016)
Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII), посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича (2016)
Титул, зміст (2015)
К сведению авторов журнала (2015)
Кафедре турбиностроения НТУ "ХПИ" – 85 лет (2015)
К 75-летию Бондаренко Германа Андреевича (2015)
Верещaкa С. М. - Прочность локальных дефектных участков стальных трубопроводов с ремонтным бандажом из стеклопластика, Жигилий Д. А., Данильцев В. В., Дейнека А. В. (2015)
Бондаренко Г. А. - Исследование эффективности конструктивных схем лабиринтных уплотнений, Бага В. Н. (2015)
Иванов В. Г. - Исследование технологических свойств бентонитов различных месторождений, Кузовов А. Ф., Малый А. В., Колос А. А. (2015)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами на тепловых электростанциях, Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П., Бабенко И. А. (2015)
Голощапов В. Н. - Методологический подход к определению коэффициентов теплоотдачи во впадинах уплотнений ступенчатого типа, Котульская О. В., Бахмутская Ю. О. (2015)
Довбиш А. С. - Оптимізація параметрів навчання системи керування енергоблоком теплоелектроцентралі, Бібик М. В., Рудий А. С. (2015)
Гапонова О. П. - Особенности структурообразования и формирования физико-механических свойств порошкового материала электротехнического назначения, Охрименко В. А. (2015)
Tarelnyk V. - Technological providing of fixed joints quality, Antoszewski B., Kundera Cz., Konoplianchenko Ie., Martsynkovskyi V. (2015)
Жарков П. Е. - Сервисные центры как инструмент удовлетворения ожиданий потребителей энергетического оборудования, Ивченко А. В., Дядюра К. А., Безпалый М. Г., Жук П. И. (2015)
Авторское соглашение (2015)
Штольценберґ Ю. - Безумовність Я (2014)
Іващенко І. - Вступне слово упорядника (2014)
Дитер Г. - Фіхтеве "Я" (2014)
Крамер К. - Кантове "Я мислю" та Фіхтеве "Я є" (2014)
Штольценберґ Ю. - Фіхтеве положення "Я є". Арґументативно-аналітичні міркування стосовно § 1 "Засади всього вчення про науку" (1794/95) (2014)
Клотц К. - Поняття Я у Фіхтевому розгляді субстанційності (2014)
Ланґ Ш. - Фіхтева програма історії перформативної самосвідомості (2014)
Фіхте Й. Ґ. - Спроба нового викладу вчення про науку (1797) (2014)
Іващенко І. - Термінологічні зауваги до українського перекладу "Спроби нового викладу вчення про науку" (1797) Йогана Ґотліба Фіхте (2014)
Еворовский В. - Белорусская национальная философия: опыт генеалогии предмета (2014)
Федорченко Ю. - Кантівський шлях до таблиці категорій (2014)
Ильина А. - Буквальность метафоры и присутствие вопроса: еврейский лейтмотив в трансцендентализме Жака Деррида (2014)
Юдін О. - Естетика Германа Когена й естетика Михайла Бахтіна: переосмислення поняттєвих запозичень (2014)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Онтологические аспекты русского предпросвещения (2014)
Чухрай Е. - Історико-філософський розгляд проблеми сенсу життя і сучасні аналітичні підходи (2014)
Баумейстер А. - Про мистецтво розрізнення, або про "апорії неотомізму". Реакція на роздуми Юрія Чорноморця (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Yashchenko V.O. - Theoretical foundations of hardware implementation of multiply neural-like growing networks (2015)
Sapaty S.P. - Advanced naval operations under spatial grasp technology (2015)
Додонов О.Г. - Інформаційно-аналітична підтримка контролю за виконанням державних управлінських рішень, Гора О.Б., Путятин В.Г. (2015)
Олійник А.О. - Побудова асоціативних правил на основі інтелектуального стохастичного пошуку (2015)
Вишневский В.В. - Аппроксимация одно-, дву- и трехмерных дуг кривых параметрическими сплайнами, Калмыков В.Г., Романенко Т.Н. (2015)
Попадинец В.І. - Про планування та визначення екстремальних результатів багатофакторного експерименту на базі раціональної кількості дослідів (2015)
Зайцев С.В. - Модифікований алгоритм декодування турбокодів Log Map з урахуванням впливу навмисних завад (2015)
Горбань И.И. - Измерение физических величин в непрогнозируемо изменяющихся статистических условиях (2015)
Lytvynov V.V. - The simulation model of IT-product (service) development by a "start-up" company growing inside an academic institution, Saveliev M.V. (2015)
Кривогуб А.М. - Модель загальної рівноваги та методи її дослідження, Новодережкіна К.В. (2015)
Галюга А.В. - Комплексна модель стану проводу лінії електропередач, Приступа А.Л. (2015)
Бердник М.Г. - Аналітичний розв’язок узагальненої крайової задачі теплообміну циліндра, який обертається (2015)
Радченко С.Г. - Анализ методов моделирования сложных систем (2015)
Рзаев Р.Р. - Оценка деятельности коммерческих банков с применением метода нечеткого вывода для анализа их финансовых показателей устойчивости, Джамалов З.Р., Бабаева С.Т., Рзаева И.Р. (2015)
Федухин А.В. - Информационный подход к повышению безопасности движения на железнодорожных переездах, Муха Ар.А. (2015)
Фидаров Т.З. - Основы методики построения и периодического обновления глоссария для исследований по обеспечению устойчивого функционирования гарантоспособных систем (2015)
Люлько О. М. - Психологічна готовність фахівців цивільного захисту в сфері охорони здоров’я, Галацан О. В., Бондарчук Г. В., Хмелевський М. О., Клопенко Г. І. (2015)
Венцківський Б. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям, Поладич І. В., Біла В. В., Костенко О. Ю., Казидуб К. С. (2015)
Сакович В. М. - Оцінка ефективності лікування хворих на бактеріальний кератит (2015)
Ковальський П. П. - Прогностична роль визначення турбулентності та варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, Ковальська Т. М. (2015)
Єгорова Ю. В. - Взаємозв’язок коронарного атеросклерозу, клініко-гемодинамічних показників, функціонального стану ендотелію та змін ліпідного спектра крові (2015)
Попов І. В. - Латексна генітальна алергія у чоловіків (2015)
Коломицев І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності й параметри електрокардіостимуляторів на річному етапі електрокардіостимуляції та підтримувальної медикаментозної терапії, Волков Д. Є., Яблучанський М. І. (2015)
Микитин А. М. - Повна стоматологічна реабілітація з відновленням жувальної ефективності та естетики, Юрчак О. В., Сирко О. М., Куц О. Р. (2015)
Горобець А. О. - Особливості харчування дітей при целіакії (2015)
Тяжка О. В. - Особливості ураження підшлункової залози при целіакії у дітей, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А. (2015)
Люлько О. М. - Служба медицини катастроф при транспортних пригодах (2015)
Василевицька Н. П. - Вирішальна роль медичних оглядів у гарантуванні безпеки руху поїздів та професійного довголіття залізничників (2015)
Маслюк В. В. - Медичні огляди водіїв у країнах Європи, Єна А. І. (2015)
The ORR Occupational Health Programme 2014—19: making it happen (2015)
Дроздова И. В. - Диагностика когнитивных функций у лиц, перенесших мозговой инсульт, Яновская С. Я. (2015)
Чугунов В. В. - Медико-психологические и психопатологические особенности подростков с атопическим дерматитом, Данилевская Н. В. (2015)
Фальова О. Є. - Взаємозв'язок установок до сексу та актуального психоемоційного стану жінок із різним сімейним статусом (2015)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічний паспорт захворювання онкологічного профілю (2015)
Подлубный В. Л. - Синергетический подход к изучению биопсихосоциальных факторов как предикторов нарушений ментальной экологии у лиц, занятых в промышленном производстве (2015)
Кутова Н. В. - Особливості прояву та вираженість відхиленої поведінки у пацієнтів із хронічним панкреатитом (2015)
Варібрус О. В. - Особливості стрес-долаючої поведінки у жінок із захворюваннями щитоподібної залози (2015)
Гончар Ю. А. - Роль дельфинотерапии в кoррекции эмоционального состояния детей с психофизическими нарушениями (2015)
Сидоренко А. Ю. - Особливості психологічної підготовки дитини до операції на серці (2015)
Марута Н. А. - Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования), Ярославцев С. А. (2015)
Герасимук В. А. - Вплив комунікативних копінг-ресурсів на сімейну адаптацію у дружин, чоловіки яких хворіють на шизофренію, Пшук Н. Г. (2015)
Рахман Л. В. - Характеристика електроенцефалографічних параметрів при терапевтично резистентних депресіях, Голубник М. М. (2015)
Цьона А. Р. - Негативна симптоматика та нейрокогнітивне функціонування при шизофренії у стадії ремісії (2015)
Марута О. С. - Взаємозв'язок суб'єктивної картини життєвого шляху з рівнем депресії і тривоги у хворих із невротичними розладами (2015)
Широков О. В. - Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом (2015)
Закладний М. В. - Патоперсонологічні і поведінкові патерни пацієнтів із тривожними розладами невротичного та органічного генезу (2015)
Ярий В. В. - Адиктивний статус дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2015)
Кидонь П. В. - Мотиви вживання канабіноїдів хворими на параноїдну форму шизофренії (2015)
Самойленко Г. В. - Ніжинське історико-філологічне товариство і його філологічне наукове спрямування (2015)
Дзюба Т. А. - Від "Кобзаря" до букваря – Тарас Шевченко як чинник національного усвідомлення українців (2015)
Моціяка О. М. - Шевченкіана Олександра Афанасьєва-Чужбинського (2015)
Крижанівський В. М. - Кулішівський образ Якима Сомка у "Чорній раді": історіографічне та джерелознавче підґрунтя (2015)
Мусий В. Б. - Телесность в "Старосветских помещиках" и "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Н. В. Гоголя (2015)
Банзерук О. В. - Структура и функционирование концепта "Еда" в повести Н. Гоголя "Старосветские помещики" (2015)
Мозгова Т. А. - Особливості християнської антропології М. Гоголя (2015)
Любецкая В. В. - Словесный лад и эпическое мышление в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Бондарь Н. А. - Концепт "музыка" в сборнике Н. В. Гоголя "Миргород" (2015)
Джулай Ю. В. - Щоденники та атласи мандрівок XVIII–XIX cт. П. С. Палласа та В. П. Давидова, за участі К. П. Брюллова, у фрагментах гоголівських описів мандрівок Чичикова (2015)
Васильєва А. М. - Інтерпретація теми безумства у творах "Пікова дама" О. С. Пушкіна та "Записки божевільного" М. В. Гоголя (2015)
Якубина Ю. В. - Жанр оды в литературном образовании Нежинских гимназистов (2015)
Сінченко О. Д. - Методологія науки Миколи Грота: літературознавчі аспекти (2015)
Науменко Н. В. - Жанрово-стильова розмаїтість сонетарію Анатолія Мойсієнка (2015)
Забарний О. В. - Літературна студія Ніжинського державного університету кінця 90-х – початку 2000-х рр.(тематичні пошуки та авторські візії). (2015)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина І. Вбирання (2015)
Андрійчук Т. В. - Філософія та література як комплементарний пошук сенсу буття (2015)
Бойко Н. І. - Науковий центр з історії українського мовознавства при кафедрі української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Зінченко С. В. (2015)
Зеленько А. С. - Ніжинська вища школа в історії формування вітчизняного мовознавства (2015)
Клыпа Н. И. - Из истории исследования славистики в Нежинском историко-филологическом институте (наследие А. С. Будиловича) (2015)
Бондаренко А. І. - Художній час у лінгвістичних працях представників Ніжинської вищої школи (2015)
Кайдаш А. М. - Стилістична концепція І. Г. Чередниченка в контексті мовознавчих досліджень (2015)
Івахненко Т. П. - Лексичні особливості молодіжного сленгу (2015)
Бережняк В. М. - Проблеми вивчення діалектної лексики східного Полісся в Ніжинській вищій школі (найменування городніх рослин у с. Перебудова Ніжинського району Чернігівської області) (2015)
Коробова І. О. - Проблема запозичень у сучасній лінгвоукраїністиці (2015)
Приблуда Л. М. - Структурно-граматичні моделі перифразових номінацій в українській художній прозі ХХІ ст. (2015)
Пугач В. М. - Проблеми дискурсивного аналізу художнього тексту (2015)
Trybukhanchyk A. M. - Usage and functioning of impolite forms of address in British and American prose of the 19th–21st centuries, Prodanyuk A. B. (2015)
Крапивний Я. М. - Вплив церковного красномовства на розвиток педагогічної майстерності вчителів у духовних закладах освіти Чернігівської губернії (ХVІІІ–ХІХ ст.) (2015)
Наші автори (2015)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Дейнека Т. А. - Природа суперечностей у контексті сучасної техніко-економічної парадигми (2016)
Задоя О. А. - Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні фактори (2016)
Туль С. І. - Віртуалізація інтелектуальної праці в умовах становлення постіндустріальної економіки (2016)
Шкурупій О. В. - Сучасні особливості державного регулювання процесів інтелектуалізації та інноватизації економіки в Україні, Базавлук Н. Г. (2016)
Кузнецова С. А. - Якість управлінського контролю та облікової інформації: взаємодія та механізми забезпечення, Кузнецов А. А (2016)
Болгар Т. М. - Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку (2016)
Атамас П. Й. - Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва, Атамас О. П., Крамаренко Г. О. (2016)
Вареник В. М. - Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України (2016)
Зачосова Н. В. - Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні наслідки для економічної безпеки фінансових установ (2016)
Янковой В. А. - Коллинеарность факторов при оценке параметров производственной функции Кобба-Дугласа (2016)
Воробйова К. О. - Визначення ефективних методів підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2016)
Залізко В. Д. - Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії розвитку сільських територій України, Мартиненков В. І. (2016)
Гармідер Л. Д. - Дослідження формування товарного асортименту підприємства, Самай І. О. (2016)
Смачило В. В. - Управління кадровим потенціалом підприємства в контексті соціальної відповідальності (2016)
Дзюбак К. М. - Стратегія підвищення вартості земельного капіталу (2016)
Губа М. О. - Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони (2016)
Лимонова Е. М. - Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері (2016)
Реферати (2016)
Титул, зміст (2015)
Бондарь А. И. - К вопросу совершенствования систем противопожарной защиты отечественных боевых машин, Дегтярь С. М., Павленко С. А., Пилипенко О. Ю. (2015)
Возгрин Ю. В. - Комплексное исследование зависимости эффективности теплообмена в системе охлаждения от варьирования входных величин в широком рабочем диапазоне методами конечноэлементного моделирования, Зарянов В. А., Кузьминский В. А., Лазурко А. В., Мормило Я. М. (2015)
Волонцевич Д. О. - Підвищення прохідності колісних машин та вирівнювання ресурсу агрегатів трансмісії шляхом введення статичного дисбалансу розподілу ваги між мостами, Воронцов С. М., Мормило Я. М., Яремченко А. С. (2015)
Волосников С. А. - Основные этапы синтеза SEP системы и ее компоненты основных свойств ОБТТ (2015)
Гужва Ю. М. - Перспективы внедрения автоматической системы управления предпусковой подготовкой и пуском силовой установки на военных машинах с дизельным двигателем семейства 3ТД, Стримовский С. В., Безлепкин А. А., Бадекин А. А., Рудчук Ю. В. (2015)
Єріцян Б. Х. - Імітаційне моделювання комбінованого приводу нахилу кузова швидкісного електропоїзду, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Крот С. Г. - Сравнительный анализ моторно-трансмиссионных установок колесных БТР, разработанных в ГП "ХКБМ", по показателям качества и технического обслуживания, Кузьминский В. А., Мормило Я. М., Фолунин С. А., Хань С. П., Шигин Я. В. (2015)
Сенько В. И. - Методологические основы расширенных прочностных и динамических исследований при испытаниях длиннобазных платформ, Макеев С. В., Чепурной А. Д., Литвиненко А. В., Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А. Чубань М. А. (2015)
Сергиенко А. Н. - Моделирование тягового электропривода гибридного автомобиля на основе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов, Любарский Б. Г., Медведев Н. Г., Сергиенко Н. Е., Перевозник А. С., Соболев Е. Ф. (2015)
Серпухов О. В. - Удосконалення характеристик автономного факельного підігрівача на двигуні 5ТДФ, Коритченко К. В., Бізонич Д. В. (2015)
Ребров А. Ю. - Использование информационных технологий при идентификации показателей инновационных тракторных сельскохозяйственных шин категорий IF и VF, Мигущенко Р. П. (2015)
Папазов С. В. - Численное моделирование аэроупругих колебаний пластинчатых конструкций, Аврамов К. В. (2015)
Скрипченко Н. Б. - Контактное взаимодействие в модифицированном зубчатом зацеплении, Ткачук Н. Н. (2015)
Волонцевич Д. О. - Основы классификации регулируемых механических зубчатых передач и некоторые вопросы их структурного синтеза, Ковалюх Р. В. (2015)
Сакун О. В. - Експериментальне дослідження системи метання газо-детонаційним зарядом, Хілько Ю. В., Коритченко К. В., Белоусов І. О. (2015)
Геворкян Э. С. - Новое поколение функциональных материалов на основе нанопорошков диоксида циркония, Лавриненко С. Н., Волонцевич Д. О., Ярмак Н. С. (2015)
Марченко А. П. - Применение комбинированных технологий упрочнения трущихся поверхностей двигателей внутреннего сгорания и численное моделирование их контактного взаимодействия, Кравченко С. А., Ткачук Н. А., Белоусов Е. В., Шпаковский В. В. (2015)
К 70-летию академика Академии наук высшего образования Украины, Є. Є. Александрова (2015)
До відома авторів. (Требования к статьям) (2015)
Дані друку (2015)
Вамуш А. - Пережитки язичницької символіки в жіночих головних уборах східноєвропейського населення в середньовічний час (ХІ-ХІІІ ст.) (2015)
Ільків М. - Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища, Калініченко В., Пивоваров С. (2015)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (III), Яновський Я. (2015)
Лиман С. - Озброєння та військова організація армії Хунну в епоху правління імператора Моде (2015)
Мудеревич В. - Витоки християнської паломницької традиції: діяльність Св. Єлени та Св. Константина (2015)
Яновський Я. - Християнізація західних гунів, утворення імперії Аттіли і "готське питання” (II) (2015)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (IV) (2015)
Калініченко В. - Візантійсько-болгарська війна кінця IX ст.: структурний аналіз (2015)
Воротняк І. - Жіночі образи у вінландських саґах як засоби пропагування християнства в середньовічній Ґренландії та Ісландії (2015)
Стрельчук М. - Роль солунських братів та їхніх учнів у християнізації слов’ян західних Балкан у середині IX- на початку XI ст. (2015)
Тимчук І. - Християнізація фіно-угорських народів у XII-XIII ст. (2015)
Погребенник А. - Альбігойський хрестовий похід 1209-1229 pp. та викорінення катаризму у Лангедоку (2015)
Кузь А. - Тенденції розвитку військової організації генуезької Газарії у XIV ст. (2015)
Чучко М. - Сільське самоврядування в північних волостях Молдавської землі (друга половина XIV – третя чверть XVIII ст.) (2015)
Стрельчук Н. - Етнонацюнальні відносини у Югославській Федерації (др. половина 40-х – початок 90-х років XX ст.) (2015)
Сандуляк І. - Утворення та діяльність промислового музею у Чернівцях (1888-1935 pp.) (2015)
Возний І. - Нове археологічне дослідження. Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесланаселення півдня Східної Європи І – XIII ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Афанасьєва В. С. - Тактовикові ритми у поезії Ліни Костенко (2015)
Башкирова О. М. - Транспозитивна лірика Ліни Костенко: деякі аспекти віршостилістики (2015)
Бросаліна О. Г. - Деякі метрико-строфічні моделі ірландської середньовічної лірики та проблеми їх перекладності українською мовою (2015)
Бунчук Б. І. - Деривати гекзаметра та "верлібр" у поезії Лесі Українки (2015)
Гаврилюк Н. І. - Іспаномовна поезія Ігоря Качуровського (2015)
Григоров Н. А. - Мотивы творчества Франциска Ассизского в стихотворениях Игоря Астапенко (2015)
Гуцуляк М. В. - Особливості форми українських геральдичних віршів середини XVII ст. (2015)
Даниленко І. І. - Вірш як семантичний курсив у поемі-циклі Тараса Шевченка "Царі" (2015)
Калядка С. У. - Псіхалагічныя аспекты эматыўнасці паэтычнага твора (2015)
Карабович Т. - Структурна поліфонічність перекладів нью-йоркської групи у португальський антології Віри Вовк "O Grupo De Nova York "Colméia"" (1993) (2015)
Кицан О. В. - Нью-Йорк, Нью-Йорк, або Український верлібр на американському ґрунті (2015)
Кожушний О. В. - Сучасні переклади поезії Григорія Богослова: російські та українські інтерпретації (2015)
Колошук Н. Г. - Поетика віршування в "Інтинському зошиті" Григорія Кочура та поетів "Інтинської школи" (2015)
Костенко Н. В. - Про досвід міжнародного проекту "Слов’янська порівняльна метрика" (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в журналі "Слово і час", 2009, № 1) (2015)
Левко О. В. - Латиномовна поезія християнського заходу в контексті європейського та українського віршування (2015)
Любімова О. В. - Силабічні форми у творчості західноукраїнських поетів 90-х років ХІХ століття (2015)
Настенко О. В. - Особливості звукової організації віршованих творів І. Франка дрогобицького періоду (2015)
Науменко Н. В. - Візуальний елемент сучасного українського вільного вірша (2015)
Пазюк Р. В. - Особливості вірша Б. Лепкого в період двох світових воєн та міжвоєнного часу (2015)
Сатиго І. А. - Ритм і образність у контексті культури африканського негритюду (2015)
Свенцицкая Э. М. - Анализ метрико-ритмической композиции цикла "Шиповник цветет. Из сожженной тетради" А. Ахматовой (2015)
Семчишин Д. В. - Прийом enjambement у дебютній збірці Миколи Вінграновського "Атомні прелюди" (2015)
Смольницька О. О. - Сакральні міфологеми в поезії Віри Вовк (на матеріалі "Ораторії хвали"): проблема відтворюваності в стилі (2015)
Соловій В. В. - Техніка вірша В’ячеслава Анголенка: метрико-ритмічні характеристики (2015)
Сулима М. М. - Ще раз про вірш Климентія Зіновієва "Рахуба древам розным як на вселенной много обретаєтся (колко зналем и чувалем, толко и написалем)" (2015)
Чамата Н. П. - Три переклади "Ody do młodości" Адама Міцкевича як відображення провідних тенденцій еволюції метричної системи українського вірша (2015)
Червінська О. В. - Жанрова природа ритму (2015)
Чуй С. В. - Драматизація вірша в аспекті авторської жанрології В. Слапчука (2015)
Шевченко-Савчинська Л. Г. - Античний пантеон на українських теренах. Етикетна латиномовна поезія XVI–XVIII ст. (2015)
Штаєр І. Л. - Античні форми в оригінальній поезії І. Франка (2015)
Двулит И. П. - Лечебно-профилактическое действие мукозо-адгезивных пленок с лизоцимом при токсическом стоматите (2015)
Фурдичко А. І. - Вплив інуліну на стан пародонта щурів з експериментальним гепатитом (2015)
Лепский В. В. - Оценка кариеспрофилактической эффективности "Ониевых" гексафторосиликатов в эксперименте, Анисимов В. Ю., Продан О. В., Гельмбольдт В. О. (2015)
Шнайдер С. А. Цушко И. А. - Антидисбиотическое действие оральных гелей с про- и пребиотиками на слизистые полости рта и кишечника крыс с дисбиозом, получавших высокожировой рацион, Левицкий А. П. (2015)
Куцевляк В. И. - Кортикотомия как подготовительный этап направленного перемещения зубов в орто-донтии, Данилова Ю. Г. (2015)
Николаева А. В. - Влияние препаратов полифенолов с витаминно-минеральным комплексом на ткани пародонта и слизистую оболочку полости рта крыс молодого возраста (2015)
Кулицька О. В. - Розробка методики моделювання стандартизованих переломів різних відділів нижньої щелепи та дослі-дження особливостей регенерації кістки (2015)
Мамедов Х. З. - Особенности заболеваний пародонта у подростков-спортсменов, Гаджиев Д. Г., Гусейнова С. Т., Исмайылова Х. И. (2015)
Марченко Н. С. - Сравнительная оценка действия на показатели в слюне минерального обмена фторсодержащих и бесфтористой зубных паст, Левицкий А. П., Политун А. М. (2015)
Почтарь В. Н. - Взаимосвязь показателей иммунограммы и полиморфизма гена интерлейкина 17А G-197A у больных с многоформной экссудативной эритемой слизистой оболочки полости рта (2015)
Гулюк А. Г. - Ятрогенные осложнения в практике хирурга-стоматолога на примере верхнечелюстных синуситов, Варжапетян С. Д., Тащян А. Э. (2015)
Шкільняк Л. І. - Функціональний стан м’язів у хворих на бруксизм та пародонтит (2015)
Гулюк А. Г. - Медико-соціальна реабілітація дітей з природженою патологією обличчя, Коган Л. Б., Демид О. І., Крикляс В. Г., Дмитрієва Н. Б. (2015)
Гулюк А. Г. - Використання різних методів вертикальної і горизонтальної аугментації при атрофії альвеолярного відростка верхньої й альвеолярної частини нижньої щелепи, Варжапетян С. Д., Лепський В. В., Гулюк С. А., Тащян А. Е. (2015)
Куцевляк В. И. - Усовершенствование двухэтапной дентальной имплантации у пациентов с полной адентией челюстей, Курицын А. В. (2015)
Куцевляк В. И. - Применение фиброостеоинтегрированных субпериостальных имплантатов при атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти, Старикова С. Л. (2015)
Гулюк А. Г. - Обґрунтування вибору методу лікування ятрогенного гаймориту в залежності від природи стороннього тіла і мікробної асоціації, Варжапетян С. Д., Тащян А. Е. (2015)
Боян А. М. - Усовершенствование лечения больных с мышечно – суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, осложненных парафункциональной патологией (2015)
Суслова О. В. - Сравнительная характеристика размеров зубных рядов до и после ортодонтического лечения скученности зубов, Наливкин В. А., Стеценко Д. В. (2015)
Херсонская Т. Б. - Зависимость функционирования ортодонтических микроимплантов и минипластин от параметров их расположения и нагрузки, Бабов Е. Д., Шнайдер С. А., Борченко Н. А. (2015)
Деньга О. В. - Частота возникновения хронического гингивита у детей 12-13-летнего возраста в условиях проведения регулярной санации полости рта, Карампини Н. Г. (2015)
Рейзвих О. Э. - Внедрение результатов научных исследований ГУ "ИС НАМНУ" в практическое здравоохранение – основной критерий эффективности стоматологической науки, Шнайдер С. А., Левицкий А. П. (2015)
Мирчук Б. Н. - Способи лечения зубочелюстных аномалий у детей с детским церебральным параличом (Обзор литературы), Савицкая Т. Д. (2015)
Воловар О. С. - Хондроматоз скронево-нижньощелепного суглоба: огляд літератури, Маланчук В. О., Тімощенко Н. М., Кустрьо Т. В., Сосідко А. В. (2015)
Нагайчук В .В. - Роль фізіотерапевтичних методів в комплексному лікуванні травматичних ушкоджень м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2015)
Иванов В. С. - Структура поражаемости кариесом зубов, у детей дошкольного и младшего школьного возраста различных районов города Одессы (2014 год)(Часть 2) (2015)
Титул, зміст (2016)
Черепова Т. С. - Жаростійкість порошкових кобальтових сплавів, зміцнених карбідами ніобію або титану, Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. (2016)
Скальський В.Р. - Діагностична система бездротової передачі сигналів акустичної емісії для моніторингу об’єктів нафтогазового комплексу, Почапський Є.П., Клим Б .П., Сімакович О. Г., Толопко Я. Д., Великий П. П., Долішній П. М. (2016)
Пономаренко О. М. - Створення установки для перетворення магнітних характеристик слабомагнітних окиснених залізних руд,в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратівї, Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2016)
Никифорчин Г. М. - Технологія протикорозійного захисту сталевих конструкцій покриттями на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Черватюк В. А., Маруха В. І., Слободян З. В., Кушнір І. М. , Стехнович Л. В. (2016)
Омельчук А. О. - Електрохімічне полірування імплантатів з нержавіючих сталей для стабільно функціонального остеосинтезу, Юденкова І. М., Захарченко М. Ф. , Близнюк А. В. (2016)
Лебедєв Є. В. - Організація серійного виробництва вітчизняного біологічно активного клею для використання в медицині, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В. (2016)
Заіменко Н. В. - Впровадження новітньої технології хімічної та фітомеліорації кислих і засолених грунтів, Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Іваницька Б. О., Павлюченко Н. А., Рахметов Д. Б., Харитонова І. П. (2016)
Результати спостережень і досліджень (2016)
Нові видання (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Стогній Б. С. - Фактори, що визначають виникнення та значення залишкової індукції в магнітопроводах трансформаторів струму в умовах експлуатації, Сопель М. Ф., Паньків В. І., Танкевич Є .М. (2016)
Яндульський О. С. - Визначення резервів активної потужності джерел розосередженого генерування з урахуванням їхнього впливу на напругу в мережі, Марченко А. А., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2016)
Павловський В. В. - Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі, Лук’яненко Л .М., Гончаренко І. С., Захаров А. М. (2016)
Черненко П. О. - Особливості короткострокового прогнозування електричного навантаження енергосистеми із суттєвою складовою промислового електроспоживання, Мартинюк О. В., Мірошник В. О. (2016)
Поліщук С. Й. - Верифікація виразів для коефіцієнтів корисної дії та потужності трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром (2016)
Бібік О. В. - Основні тенденції розвитку електромеханічних перетворювачів енергії для систем з періодичним навантаженням (2016)
Акинин К. П. - Последовательный интерфейс для передачи данных по силовым проводникам бесконтактных двигателей с постоянными магнитами, Антонов А. Е., Киреев В. Г. (2016)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ модификаций магнитной системы электродвигателя для электробуса, Шымчак П., Прыймак М. В. (2016)
Федоренко Г. М. - Магнітні та високотеплопровідні клини в потужних синхронних генераторах, Кенсицький О. Г., Хвалін Д. І. (2016)
Карлов О. М. - Магнітні сили в зазорі торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим ротором, Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Кучинский К. А. - Термонапряженное состояние изоляции обмотки статора турбогенератора при различных вариантах ее крепления в торцевой зоне сердечника (2016)
Антоненко А. І. - Каскадний електрогенератор для вітроенергетичної установки (2016)
Мельник А. М. - Моделювання та розподіл віброзбуджуючих сил при виткових замиканнях обмотки статора асинхронного двигуна (2016)
Приймак Б. І. - Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних двигунів з максимізацією моменту в режимі ослаблення поля (2016)
Мисак Т. В. - Формування синусоїдальної вихідної напруги джерела живлення з вихідним трансформатором у ковзному режимі (2016)
Спірін В. М. - Дослідження роботи активного коректора форми струму при малій потужності навантаження, Губаревич В. М., Гребенюк В. Г., Салко С. В., Маруня Ю. В. (2016)
Ушаков Д. Р. - Анализ методов формирования квазисинусоидальных напряжений с минимизацией коэффициента гармонических искажений, Вербицкий Е. В. (2016)
Войтех В. О. - Застосування мікроконтролерів компанії Microchip серії dspic33MC для керування напівпровідниковими інверторами напруги (2016)
Кучерявая И. Н. - Электрическое поле в кабельных муфтах при различных способах его выравнивания и при наличии дефектов в элементах (2016)
Петухов И. С. - Учет нелинейных свойств среды при вычислении тепловыделения от вихревых токов в ферромагнетике дифференциальным гармоническим методом (2016)
Мельник В. Г. - Новый способ определения погрешностей и их коррекции в универсальных мостах переменного тока, Семенычева Л. Н. (2016)
Левицький А. С. - Визначення функції перетворення ємнісного сенсора повітряного зазору в гідрогенераторі СГК 538/160-70М, Зайцев Є. О., Кромпляс Б. А (2016)
Вихідні дані (2016)
Привітання з нагоди 10-річчя наукового фахового журналу "Вісник Національної академії прокуратури України" (2016)
2006 р. (2016)
2007 р. (2016)
2008 р. (2016)
2009 р. (2016)
2010 р. (2016)
2011 р. (2016)
2012 р. (2016)
2013 р. (2016)
2014 р. (2016)
2015 р. (2016)
in 2006 (2016)
in 2007 (2016)
in 2008 (2016)
in 2009 (2016)
in 2010 (2016)
in 2011 (2016)
in 2012 (2016)
in 2013 (2016)
in 2014 (2016)
in 2015 (2016)
Стенцель Й. І. - Діагностика захворювання людини за характером зміни термодинамічних процесів, Проказа О. І., Рябіченко А. В., Петросян Л. І. (2015)
Горкунов Б. М. - Расширение функциональных возможностей электромагнитных преобразователей с пространственно-периодическими полями, Сиренко Н. Н., Тюпа И. В., Тищенко A. А. (2015)
Горкунов Б. М. - Однопараметровый неразрушающий контроль параметров немагнитных цилиндрических изделий, Львов С. Г., Сиренко Н. Н., Костюченко Н. В. (2015)
Ноздрачёва Е. Л. - Развитие теории и практики создания емкостных преобразователей для ультразвукового контроля металлоизделий (обзор) (2015)
Протасов А. Г. - Определение оптимальних параметров контроля сотовых панелей тепловым методом (2015)
Шевченко С. Ю. - Експериментальні дослідження електричних характеристик ОПН (2015)
Григор’єв О. М. - Визначення напрямку та шару захоронення точкових джерел гамма-випромінювання з використанням гамма-спектрометрії, Білик З. В., Литвинов Ю. В., Полянський М. Є., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю. (2015)
Гриб О. Г. - Аналіз нормативної бази по проектуваннюі побудові системи "SMARTGRID"яка базується на цифрових підстанціях, Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Бєлов М. С., Лелека О. В. (2015)
Вовна О. В. - Підсистема контролю меж вибуховості рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт, Зорі А. А. (2015)
Шведчикова И. А. - Принципы построение системы экологичного мониторинга параметров шахтных вод, Никитченко И. В. (2015)
Літвінов К. А. - Креперний Алгоритм для ультразвукового рівнеміра з кільцевим рухом електричного сигналу (2015)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі діагностики здоров`я людини за станом масообмінних процесів, Проказа О. І. (2015)
Безымянный Ю. Г. - Акустический неразрушающий контроль многокомпонентного сплава на основе ниобия, Козирацкий Е. А., Бродниковский Н. П., Талько О. В. (2015)
Головкина Л. В. - Комплексная оценка состояния канала связи и обобщенного критерия живучести, Борисенко А. С. (2015)
Босий Д. О. - Просторово-часова модель системи тягового електропостачання (2015)
Реферати (2015)
Лебедєва К. O. - Діалектичний взаємозв’язок професійного самовиховання і самореалізації внутрішнього потенціалу студентів (2016)
Радченя І. В. - Поняття "потенціал" як предмет наукових досліджень (2016)
Рогова Т. В. - Наукові підходи до удосконалення й модернізації вищої освіти (2016)
Рядинська І. А. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття здоров’я та його компонентів (2016)
Барбашова І. A. - Конструювання змісту навчання молодших школярів перцепції (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Структура дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Ляпунова В. A. - Психолого-педагогічні умови формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Созикіна Г. C. - Cуть і зміст структурних компонентів соціальної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2016)
Василенко О. M. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховання соціальної відповідальності дітей-сиріт у мікросередовищі центру соціально-психологічної реабілітації дітей (2016)
Висікайло Т. B. - Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки (2016)
Буданова Л. Г. - Концепція історичного розвитку вищої фармацевтичної освіти (2016)
Дейниченко В. Г. - Когнітивно-процесуальний етап технології підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2016)
Дніпровська Т. B. - Педагогічна технологія формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автотранспорту та результати її впровадження (2016)
Довженко Т. O. - Підготовка майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до роботи з сім’єю (2016)
Літовка-Деменіна С. Г. - Питання готовності майбутнього фахівця сфери туризму до здійснення екскурсійної діяльності) (2016)
Лебедєва В. B. - Застосування інтерактивного обладнання в професійній діяльності майбутнього вчителя (2016)
Наумова І. I. - Педагогічні умови становлення професійної ідентичності майбутніх учителів: теоретичний аспект (2016)
Пеньковець Д. B. - Психолого-педагогічна складова професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського