Федірко С. М. - Варіантність як один із механізмів формування фразеологічних інновацій (2009)
Федорів М. І. - Семантична характеристика словотворення дієслів у соціолінгвістичному аспекті (2009)
Філінюк В. A. - Типологія порівняльних конструкцій в творчості Тараса Шевченка й Емми Андієвської (2009)
Філіпчук М. В. - Етносимволіка реалій обрядового мовлення (2009)
Фрасинюк Н. І. - Мова та культура у їхній взаємодії (2009)
Халіновська Л. А. - Структура сучасних українських авіаційних термінів (2009)
Хоптяр А. О. - "Жіноче питання” в критичній рецепції Бориса Грінченка (на архівних матеріалах) (2009)
Циховська Е. Д. - Рецепція творчості Євгена Маланюка в українсько-польській періодиці: епістемологія хаосу (2009)
Чемеркін С. Г. - Зміна визначальних ознак стилів та жанрів сучасної української мови у цифровому середовищі (2009)
Чепурна В. В. - Класифікація запозичень у суспільно-політичній лексиці англійської мови (на матеріалі періодичної преси) (2009)
Чепурняк Т. О. - Осягнення елементів краси крізь призму часу в поезіях у прозі В. Еллана-Блакитного (2009)
Чернобров Ю. А. - Синтаксична термінологія в працях Івана Огієнка (2009)
Чистяк О. О. - Граматичний рід та стать у гендерному аспекті (2009)
Чопик Я. М. - Денотативно-сигніфікативна сутність ад’єктивів – похідних прикметників, Чопик М. П. (2009)
Шевчук Л. М. - Етапи інтерпретації змісту в процесі комунікації (2009)
Шевчук О. Л. - Комунікативні стратегії та тактики мовленнєвих жанрів виправдання та звинувачення (2009)
Шевчук С. В. - Концептуальні засади фаховомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2009)
Шеремета Н. П. - Психологічний лінгвоцид в Україні (2009)
Шипіцина Ю. В. - Етичний аспект ділової комунікації та статус етичного кодексу серед інших нормативних документів (2009)
Шлыкова О. В. - Чарльз Кингсли в отечественном и западном литературоведении (2009)
Шонь О. Б. - Специфіка функціонування алюзій як засобу реалізації іронії в американській малій прозі (2009)
Шпильківська О. В. - Багатокомпонентні терміни (терміни-словосполуки) фінансового права в українській мові (2009)
Шулик П. Л. - Библейские тексты в школьном курсе зарубежной литературы (2009)
Шульга Т. А. - Іронічний компонент в образній парадигмі "Людина” у прозі Є. Дударя (2009)
Щербачук Л. Ф. - Фразеологічне кодування пороків людини як рефлексія української ментальності (2009)
Юрченко Е. М. - Речевые формы воплощения образа ребенка-жертвы в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы” (2009)
Яковлєва О. В. - Квантитативність поетичного тексту: перекладацькі аспекти (2009)
Янкова Н. І. - Архетипи національного світобачення у новелі "Яблука” Юрія Клена (2009)
Ярцев С. А. - Резюме как новый вид служебной документации (2009)
Яценко Н. О. - Політичні інновації в мові сучасних засобів масової інформації (2009)
Яцук Н. О. - Мовленнєвий жанр "Похвала” в типології комунікативних жанрів (2009)
Вихідні дані (2009)
Титул, зміст (2015)
Даньків Й - Лука Пачіолі (Пачіоло) – основоположник бухгалтерської науки (до 570-річчя з дня народження і 500-річчя з дня смерті), Остап’юк М, Долинський С. (2015)
Деньга С. - Удосконалення обліку фінансової діяльності суб’єкта господарювання (2015)
Муравський В. - Облік і контроль отриманих комунальних послуг з використанням автоматизованих лічильників енергоресурсів (2015)
Корягін М. - Сутність та особливості формування стратегічної звітності на основі бухгалтерського інжинірингу, Куцик П. (2015)
Безверхий К. - Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності (2015)
Юрченко О. - Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій (2015)
Пам’яті Білухи Миколи Тимофійовича (доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України) (2015)
Титул, зміст (2015)
Голов С. - Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості (2015)
Жук В. - Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності (2015)
Голов С. - Рецензія на монографію доктора економічних наук Жука Валерія Миколайовича "Основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку" (2015)
Cеменова С. - Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту (2015)
Бойко Р. - Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі (2015)
Ковова І. - Актуальні питання застосування РРО платниками єдиного податку (2015)
Безверхий К. - Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість, Юрченко О. (2015)
Мервенецька В. - Облікова політика сільськогосподарських підприємств щодо біологічних активів (2015)
Щурик М. - Фінансове стимулювання агроформувань (2015)
Титул, зміст (2015)
Ювілей і творчі здобутки В. М. Пархоменко (2015)
Сук Л. - Облік реалізації біологічних активів, Сук П. (2015)
Ковач С. - Податок на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність (2015)
Юшко С. - До питання про оподаткування заробітної плати в Україні (2015)
Шульга С. - Змінюючи правила гри – перші оцінки впливу директиви ЄС з аудиту на європейські та світові ринки (2015)
Бойко Р. - Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі, Чік М. (2015)
Безверхий К. - Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій (2015)
Титул, зміст (2015)
Островська О. - Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва, Соколова О. (2015)
Коритник Л. - Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління, Клименко О. (2015)
Мервенецька В. - Бухгалтерський облік у декоративному садівництві (2015)
Піскова Ж. - Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств, Харь І. (2015)
Ковова І. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року (2015)
Безверхий К. - Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі (2015)
Касатонова І. - Огляд існуючих автоматизованих систем управління ресурсами підприємства (2015)
Титул, зміст (2015)
Левицька С. - Фінансові результати господарської діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку та менеджменту (2015)
Даньків Й. - Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: процесний підхід, Яцко М. (2015)
Юрченко О. - Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року (2015)
Безверхий К. - Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства (2015)
Габрук О. - Новації 2016 року в оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Остапенко Ю. - Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту (2015)
Лучук Т. - Богдан Якимович: бути собою, бути істориком, Феодосій С. (2012)
Панів Л. - Матеріали до біобібліографії Богдана Якимовича (2001-2011) (2012)
Андрусяк Т. - Українська правова думка в Галичині (перші десятиліття XIX ст.) (2012)
Баран В. - Переустрій господарства західних областей України: 1939-1941 pp. (2012)
Білецький В. - Історія гірництва як складова цивілізаційного поступу: актуальність, досягнення і перспективи, Гайко Г. (2012)
Білокінь С. - Причинок до ідеологічної боротьби (1978) довкола історичного дослідження про минувшину Західної України (2012)
Васильчук М. - Гуцульщина у поезії Христі Алчевської (2012)
Войтович Л. - Зародження професійного війська (2012)
Гелей С. - Особливості розвитку української споживчої кооперації в Галичині у 20-х роках XX століття (2012)
Гирич І. - Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини(середина - кінець ХІХ ст.) (2012)
Гнатюк М. - Іван Франко в українському літературному житті 90-х років XIX ст. (2012)
Голик Р. - Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині XIX - початку XXI ст. (2012)
Голубко В. - Львів і львів'яни у 1939 році: перші воєнні будні (2012)
Горинь В. - Віра серця його не померкне (2012)
Гречило А. - Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940-х pp. (2012)
Гудь Б. - Політика "ревіндикації" на Холмщині і Волині 1937-1938 pp. та її наслідки для українсько- польських стосунків (2012)
Демська-Будзуляк Л. - Реконструкція літературознавчого канону: прологомени до вивчення наукової спадщини Миколи Зерова (2012)
Демська О. - Ідеологія і словник (2012)
Дзюба І. - Туга за великою літературою: "Щоденники" Олекси Ізарського (2012)
Добржанський О. - Українські депутати від Буковини у вищих представницьких органах влади Австрії (Австро- Угорщини) в 1848-1918 pp. (2012)
Жулинський М. - Україна і Польща міжвоєнного двадцятиліття: пошуки шляхів порозуміння (2012)
Зорівчак Р. - Сприйняття творчості Тараса Шевченка в Канаді (2012)
Зуляк І. - Агентурно-оперативна діяльність радянських органів держбезпеки у Західній Україні в 1939 р. (2012)
Калашник В. - Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" (2012)
Калиняк Л. - Національне питання в діяльності Польського Стронніцтва людового "Пяст" в Західній Україні (1919-1931) (2012)
Каліщук О. - До проблеми сокальського кордону(за матеріалами міжвоєнної преси) (2012)
Качараба С. - Греко-Католицька Церква у США наприкінці XIX - на початку XX ст.: проблеми становлення (2012)
Кирчів Р. - Ще одна маловідома постать ранньої фольклористики в Галичині (2012)
Кияновська Л. - Музичне прочитання поезії Франка у вимірах сучасної естетики (на прикладі творчості львівських композиторів) (2012)
Кобрин Н. - Перша антологія хорової обробки української пісні в Галичині: великий співанник "Червоної калини" (2012)
Ковальчук Г. - Експертиза книжкових пам'яток у бібліотеках: українознавчий аспект (2012)
Кондратюк К. - Іван Франко - публіцист (2012)
Корнійчук В. - Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка (2012)
Королько А. - Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Корпанюк М. - Доба Івана Мазепи та її літературний портрет (2012)
Космеда Т. - Відображення натурфілософії Івана Франка в його публічному мовленні (2012)
Кралюк П. - Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах (2012)
Кузик С. - Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей, Литвин Д. (2012)
Легкий М. - Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) (2012)
Литвин М. - Перспективи академічного українознавства (2012)
Лучук О. - Коли ми діждемося Вашингтона? Тоді ж і станем "докторами"! До питання про академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах (2012)
Лучук Т. - Поетичні графіті на статуї Аменготепа 3 (2012)
Макарчук С. - Етнографічні райони України: до історіографії дослідження (2012)
Марискевич Т. - ОУН і Німеччина: еволюція відносин (2012)
Масик Р. - Питання дидактики історії у діяльності Польського історичного товариства (20-30-і роки XX ст.) (2012)
Мельник В. - Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського (2012)
Мицик Ю. - Дещо з листування Адама Киселя (2012)
Мрака І. - Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни (2012)
Муравський О. - Вибори 1989 p. до Верховної Ради CPCP: специфіка Львівщини (2012)
Нахлік Є. - Зачин Івана Котляревського і мовна ситуація в Україні на зламі XVIII—XIX століть (слов'яноукраїнська, книжна українська, українська народна, російська літературна мови) (2012)
Пасіцька О. - Етнічний склад населення львівського повіту у 20-х роках XX ст. (2012)
Паславський І. - Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття (2012)
Патер І. - Спротив галичан тоталітарному режимові у повоєнний час (1944-1953 pp.) (2012)
Пашук А. - Українська мова - основа національної незалежності українського народу (2012)
Погребенник В. - Михайло Драгоманов як поліґістор (2012)
Приймак І. - Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга (2012)
Пришляк В. - Якимовичі в Гетьманщині (2012)
Седляр О. - "Галицько-руська матиця": завдання, організація, члени товариства (1848-1870 pp.) (2012)
Середяк А. - Іван Франко у видавничих планах товариства "Просвіта" (прижиттєвий період) (2012)
Содомора А. - Магія надвечір'я (2012)
Сухий О. - Сучасні школи історіописання в Україні (2012)
Тарас Я. - Генеза верху та його значення для української сакральної дерев'яної архітектури (2012)
Тимошенко Л. - Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович (2012)
Тихолоз Б. - При світлі трьох свічок (святовечірній код Франкової творчості) (2012)
Тихолоз Н. - Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) (2012)
Ткачук П. - Бойові дії артилерійських полків Галицької армії на фронтах польсько-української та більшовицько-української воєн, Кривизюк Л. (2012)
Федик І. - Проблема ставлення до Польщі в концепціях українських націоналістичних організацій в кінці 20-х - на початку 30-х років XX ст. (2012)
Федорак Н. - "Вічні" образи в інтерпретації Романа Іваничука (2012)
Чухліб Т. - Львівський єпископ Йосиф Шумлянський - військовий діяч та дипломат Корони Польської (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) (2012)
Шалата М. - Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія (2012)
Шалата-Барна І. - Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин” (2012)
Якимович-Чапран Д. - Термінотворча діяльність Лаврентія Зизанія (2012)
Ярмоленко М. - Політико-правовий та соціально-регіональний контекст функціонування української мови в незалежній Україні (2012)
Ріш В. - Інтерв'ю Вільяма Ріша (США) з Богданом Якимовичем (2012)
Абліцов В. - Український Нобелівський рух: нотатки на тему однойменного інформаційно-просвітницького словника (2012)
Огорчак А. - Мирон Кордуба в спогадах онуків, Білинський Б. (2012)
Бордуляк Т. - Отець Тимотей Бордуляк: роздуми онука (2012)
Павчак С. - Культурно-мистецькі листи до художниці Ольги Плешкан (2012)
Тимчук В. - Військово-політичні аспекти діяльності Степана Клочурака у 1914–1919 роках, Тимчук Н., Якимчук Р. (2012)
Резюме (2012)
Summary (2012)
Вихідні дані (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Амяга Н. В. - Понимание обратной связи в социально-психологических исследованиях межличностного взаимодействия (2014)
Bobrikov V. - The phenomenon of loneliness as social and psychological problem of students, Pyankova L. (2014)
Nesterenco C. - Psycho-pedagogical knowledge in educational process of attaining agricultural managers (2014)
Долгова В. И. - К проблеме моделирования психолого-педагогической коррекции самочувствия, активности, настроения человека средствами историко-культурного контента памятника "Аркаим", Москвичев А. Г. (2014)
Драб Я. М. - Психотерапевтическая подготовка оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной работе, Драб М. Ф., Шпак А. Л., Драб А. Н. (2014)
Дьячкова Н. В. - Вопросу о соотношении первой и второй сигнальных систем как одному из факторов, определяющих тип языковой личности, Дьячков А. В. (2014)
Коноплицкая О. В. - Представления сотрудников ОВД относительно факторов протиправного поведения несовершеннолетних и различия их психологических качеств (2014)
Сиврикова Н. В. - Гендерные различия в структуре семейных ценностей и брачно-семейных установках студентов (2014)
Форня Ю. В. - Исследование психического и социального здоровья студентов стоматологического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану (2014)
Шарапановская Е. В. - Развитие жизнестойкости и личностных ресурсов совладания у молодежи через участие в социально-психологическом проекте (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Болбочану А. В. - Выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях на разных этапах развития, Павленко Л. Г. (2014)
Литвинова А. В. - Анализ молодежных субкультур в образовательной среде колледжей (2014)
Лукина А. К. - Коррекция временной трансспективы у сирот в старшем подростковом возрасте (2014)
Nesterenco C. - The impact of psychology on managerial activity (2014)
Сиврикова Н. В. - Типология переживания кризиса 30 лет (2014)
Коноплицкая О. В. - Исспользование проэктивных методик с целью изучения особенностей отношения работников ОВД к определённым категориям несовершеннолетних правонарушителей (2014)
Krupenko O. - Labor psychology in agricultural sector (2014)
Форня Ю. В. - Современные стратегии развития имиджа личности преподавателя медицинского вуза (2014)
Драб Я. М. - Биосоциальные основы психологической готовности оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной работе, Шпак А. Л., Драб М. Ф., Драб А. Н. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Nesterenco C. - The correlation between the transpersonal and manageral psychology (2014)
Погонцева Д. В. - Представления молодежи о внешней и внутренней красоте женщины (2014)
Сиврикова Н. В. - Использование информационных технологий в психологических исследованиях (2014)
Воропаева Т. С. - Становление европейской идентичности граждан Украины (2014)
Долгова В. И. - Планшет для изучения диспозиции группового субъекта инновационной деятельности, Москвичев А. Г. (2014)
Ситкарь В. И. - Влияние сказки на формирование личности ребенка: субкультурная парадигма (2014)
Драб Я. М. - Психическая саморегуляция – основная гарантия успешной адаптации к условиям перманентных социальных кризисов, Шпак А. Л., Драб М. Ф., Драб А. Н. (2014)
Adamski A. - The nature of human consciousness is situated in quantum processes (2014)
Дереча В. А. - Расстройства адаптации у военнослужащих первого года службы, Егоров Р. С., Дереча Г. И. (2014)
Дуда Т. А. - Психология личности. базовые понятия и современный взгляд на проблему (2014)
Кирилович В. А. - Особливості організації процесу автоматизованого синтезу роботизованих механоскладальних технологій (2015)
Довгополов А. Ю. - Утворення роз’ємних з’єднань деталей з вуглепластику, Некрасов С. С. (2015)
Виноградов О. О. - Розробка методу оцінювання якості відливок на прикладі гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання, Залога В. О., Динник О. Д., Яшина Т. В. (2015)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження параметрів пружності та статичної міцності гумової суміші, що входить до складу елементів пневматичних шин після її штучного старіння (2015)
Ляшенко Б. А. - Застосування йонно-плазмового термоциклічного азотування для підвищення зносостійкості високолегованої сталі, Рутковський А. В., Кумуржі О. Ю., Антонюк В. С., Качинський Д. О., Томащук В. С. (2015)
Марчук В. І. - До визначення силових параметрів процесу безцентрового шліфування кілець роликопідшипників переривчастими шліфувальними кругами, Равенець Л. М., Ештеіві Абдулсалам Мусбах (2015)
Холодний В. Ю. - Особливості методики дослідження міцністних характеристик перфорації алюміній-магнієвої фольги, що отримана лазерно-струменевим методом, Ковальчук Д. С., Байко О. С., Яцина М. М. (2015)
Бугайов М. В. - Алгоритм виявлення акустичних сигналів безпілотних літальних апаратів (2015)
Єльнікова Т. О. - Моделювання евтрофних процесів у водосховищах річки Тетерів Житомирської області на основі відеозображень проб води, Подчашинський Ю. О. (2015)
Зімчук І. В. - Синтез цифрових регуляторів для замкнутих систем управління безперервними об’єктами, Іщенко В. І., Шапар Т. М. (2015)
Креденцар С. М. - Створення цифрової карти нижнього повітряного простору України, Лобанчикова Н. М., Лук’яненко Є. О., Одарченко Р. С. (2015)
Купкін Є. С. - Електрична модель транспортної задачі (2015)
Ципоренко В. В. - Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та циклічною моделлю частотного зсуву, Ципоренко В. Г. (2015)
Єфремов М. Ф. - Складальне програмування для побудови систем управління підприємствами з базовими програмного компонентами, Єфремов В. М., Єфремов Ю. М. (2015)
Кушнір Н. О. - Метод найкоротших збільшуючих шляхів у задачах про паросполучення, Мацій О. Б., Скачков В. О. (2015)
Левченко А. Ю. - Експериментальна дослідження точного методу загальної задачі комівояжера із декомпозицією (2015)
Кучин О. С. - Особливості вертикальної деформації масиву гірських порід над розрізненою піччю в умовах Західного Донбасу (2015)
Мормуль Т. М. - Обґрунтування методичних підходів до вибору землезберігаючих технологій відпрацювання горизонтальних родовищ, Літвінов Ю. І. (2015)
Слободянюк В. К. - Дослідження впливу технології гірничих робіт при розкритті глибоких горизонтів на продуктивність кар’єру по руді, Турчин Ю. Ю. (2015)
Тверда О. Я. - Обґрунтування раціональних розмірів і геометрії мережі свердловин за фактором пропрацювання підошви уступу для тріщинуватих скельних порід, Воробйов В. Д. (2015)
Фролов О. О. - Моделювання пружно-пластичного деформування бортів кар’єру під час виймання прибортових запасів вугілля, Бабичев І. К., Стецьків І. В., Клеван О. М. (2015)
Папаика Ю. А. - Анализ режимов напряжения тяговой сети высокочастотного шахтного транспорта, Лысенко А. Г. (2012)
Бялобржеський О. В. - Визначення раціональних параметрів силових елементів керованого компенсатора методом планування експерименту, Качалка В. Ю. (2012)
Черный С. И. - Исследование значимости корреляционных связей при формировании параметров реактивных нагрузок горнорудных предприятий, Перекопский Е. В., Радочина Н. Н. (2012)
Міщенко Т. М. - Гармонійний аналіз первинних напруги та струму нових типів електровозів змінного струму, Босий Д. О. (2012)
Красовский П. Ю. - Эксплуатационная динамика параметров и технических потерь в силовых трансформаторах (2012)
Королев А. М. - Защита рудничных тяговых подстанций квазистабилизацией нагрузки, Срибный В. В. (2012)
Михаліченко П. Є. - Мікропроцесорна система захисту визначення виду короткого замикання за "залишковою напругою", Хмарський Ю. І. (2012)
Чугунов А. К. - Возможности применения индивидуальной компенсации реактивной мощности в шахтных комбайновых двигателях (2012)
Бялобржеський О. В. - Система регулювання реактивної потужності синхронного двигуна екскаватора ЕКГ-8І, Слободенюк Д. В. (2012)
Ликаренко А. Г. - Аппарат защиты от токов утечки рудничный для комбинированных шахтных сетей напряжением 380 и 220 В типа БАЗУК-380/220, Петриченко А. А. (2012)
Сыченко В. Г. - Методология моделирования отклонений напряжения в подсистемах тягового электроснабжения постоянного тока (2012)
Якимець С. М. - Використання широкосмугових сигналів в системі радіозв’язку та автоматизації управління тяговим електротехнічним обладнанням в умовах шахт (2012)
Плаксин С. В. - Экспериментальный стенд для автоматизированного контроля состояния химических источников тока импульсным методом, Житник Н. Е., Ширман О. И. (2012)
Якимець С. М. - Обґрунтування вибору елементів системи автоматизації, моніторингу та управління тяговими електротехнічними комплексами двохосьових рудникових електровозів (2012)
Швачка А. И. - Поиск компромиссных решения по управление при нескольких критериях качества, Лещенко Е. В. (2012)
Гулина И. Г. - Выбор критерия автоматизированного управления инерционным объектом горно-металлургического производства, Гусев А. Ю., Корниенко В. И., Макиенко В. Г. (2012)
Корсун В. И. - Оценка надежности работы шахтных электромеханических и геомеханических систем на основе математического моделирования динамических процессов, Яланский А. А., Иконникова Н. А., Арестов В. В. (2012)
Беловол Д. А. - Аппаратно-программная микроконтроллерная система для электро-импедансной томографии, Снежко Е. М. (2012)
Желдак Т. А. - Критерии оценки и статистическая обработка результатов диагностики состояния систем гидротранспортирования, Приходченко С. Д. (2012)
Радченко В. В. - Семантика інформаційних складових енергетичних процесів (2012)
Кочура Е. В. - Автоматический контроль извлечения и выхода магнитного железа по сигналам магнитной индукции сепаратора, Жамиль Абедельрахим Жамиль Альcаяйде. (2012)
Ковшов Г. Н. - К вопросу использования микроконтроллера в качестве управляющего блока процесса бурения, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2012)
Проців В. В. - Використання динамічного гальма шахтного шарнірно-зчленованого локомотива на ділянках колії з поздовжнім ухилом, Змєйков Ю. С., Самолов А. І. (2012)
Трибухін А. В. - Алгоритм расчета параметров регулировки распределения нагрузки между головными канатами шахтной многоканатной подъемной установки (2012)
Зиборов К. А. - Определение тяговых свойств шахтного локомотива с учетом характеристики двигателя (2012)
Рухлов А. В. - О проблемах применения регулируемого электропривода на главных подъемах шахт, Индюхов А. В. (2012)
Кириченко В. І. - Застосування контуру збудження для формування пускових характеристик потужних синхронних електроприводів, Бородай В. А., Дідевич Є. О., Котлярова Є. В. (2012)
Зачепа Ю. В. - Система автоматического управления асинхронным генератором со всережимным регулятором напряжения (2012)
Азюковський О. О. - Аналіз перспектив використання електромеханічних перетворювачів енергії для приводу головного руху металорізальних верстатів, Бакутін А. В. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель шахтного електротехнічного комплексу з урахуванням насичення асинхронних двигунів, Василець С. В. (2012)
Стадник Н. И. - Об использовании самовентилируемых двигателей в составе частотно-регулируемого электропривода ленточных конвейеров (2012)
Рухлова Н. Ю. - О проблеме эффективного электропотребления главным водоотливом шахты (2012)
Заїка В. Т. - Зниження потоків реактивної енергії в підземних шахтних мережах як перспективний захід енерго– та ресурсозбереження, Калінніков В. Б. (2012)
Кигель А. Г. - Повышение эффективности работы трансформаторных подстанций электротехнических комплексов и систем (2012)
Сінчук О. М. - Обґрунтування вибору типу генератора для вітроенергетичної установки, яка працює в умовах залізорудних шахт, Бойко С. М., Щербак М. А. (2012)
Лосина Е. И. - К вопросу энергосберегающих режимов функционирования электрифицированных видов городского транспорта (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2014)
Максимчук И. Н. - Кинетика распада и термическая стабилизация литого сплава системы Mg—Al—Ca—Mn—Ti, Ткаченко В. Г., Вовчок А. С., Медалович Н. П., Макаренко Е. С. (2014)
Толочин А. И. - Ударное уплотнение порошка вольфрама в широком диапазоне температур. I. Плотность и структура, Лаптев А. В., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2014)
Крышталь А. П. - In situ ПЭМ-исследование кинетики гомогенизации поликристаллической плёночной системы Ag—Pd, Богатыренко С. И., Сухов Р. В., Миненков А. А., Талиашвили А. И. (2014)
Штапенко Э. Ф. - Образование переходного диффузионного слоя "покрытие—подложка" при электрокристаллизации, Заблудовский В. А., Дудкина В. В. (2014)
Соболь О. В. - Влияние состава квазибинарного сечения системы Ti—W—C на фазообразование, структуру и субструктуру полученных на её основе ионно-плазменных наноструктурных покрытий, Шовкопляс О. А. (2014)
Полек Т. І. - Вплив індукованих підкладкою напружень на електричні та магнітні властивості ультратонких плівок La0,6Sr0,2Mn1,2O3/LaAlO3, Под'яловський Д. Й., Товстолиткін О. І., Погорілий А. М., Пащенко О. В. (2014)
Гасюк І. М. - Рентґенові та Мессбауерові дослідження залізовмісної літій- манганової шпінелі, Бойчук А. М., Угорчук В. В., Кайкан Л. С., Цап В. А., Бойчук Т. Я. (2014)
Остафійчук Б. К. - Температурно-частотні залежності діелектричних констант магній-заміщеного літієвого фериту, Гасюк І. М., Кайкан Л. С., Угорчук В. В., Якубовський П. П., Цап В. А., Кайкан Ю. С. (2014)
Мицек А. И. - Кластерная модель жидкого или аморфного металла. Квантово-статистическая теория. Аморфный металл, Пушкарь В. Н. (2014)
Борисов А. Г. - Исследование влияния перемешивания расплава на формирование макро- и микроструктур (2014)
Памяти Ганса Бернса (15.01.1935—02.12.2013) (2014)
Авторский указатель тома 35 за 2013 г. (2014)
Титул, зміст (2015)
Височин І. А. - Організація міграційних переміщень у просторах великого міста (2015)
Гвоздь В. С. - Перспектива збереження тепла у великопанельних житлових будинках із використанням стінових теплоізолюючих елементів (2015)
Гвоздь В. С. - Енергозберігаюча технологія виробництва керамічної плитки та порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду, Білик С. Г. (2015)
Дмитриков В. П. - Утилізація сульфатної кислоти цеху гідролізу кукурудзяного крохмалю з одержанням будівельного гіпсу, Кравченко М. Й., Довжик М. Я. (2015)
Кожушко В. П. - Использование в строительстве отходов промышленности, Павлов А. П., Ткаченко В. Б., Амбарян Л. В. (2015)
Душин В. В. - Опыт применения би-бетонных элементов, Нагорный Н. В., Сёма О. И. (2015)
Мукосеев В. Н. - Результаты обследования технического состояния пешеходного моста в п.г.т. Кияница, Мукосеев Н. В., Нагорный Н. В., Лелеко Ю. И., Шимкив Б. А. (2015)
Срiбняк Н. М. - До визначення жорсткості при крученні елементів монолітного перекриття готельного комплексу в м. Яремче, Роєнко Д. А. (2015)
Циганенко Л. А. - Пневматичні світлопрозорі оболонки системи Texlon, Антановська М. П. (2015)
Циганенко Л. А. - Дослідження роботи несучих елементів навісної фасадної системи, Жолобко А. І. (2015)
Павлов А. П. - Опыт полевых испытаний натурных свай статической вдавливающей нагрузкой, Теличенко А. И., Шушкевич В. И. (2015)
Маслій І. В. - Проблеми очистки стічних вод тваринницьких підприємств (2015)
Мордухович И. И. - Система отопления "греющий пол", Гольченко Н. Ф. (2015)
Мордухович И. И. - Лучистое отопление, Гольченко Н. Ф., Ткаченко В. Б. (2015)
Бєловол В. В. - Організаційно-технологічна ефективність застосування засобів малої механізації в будівництві (2015)
Богінська Л. О. - Удосконалення процесу оцінки нерухомості як необхідна умова розвитку ринку нерухомості (2015)
Доброноженко О. В. - Сутність формування економічного механізму дорожнього господарства (2015)
Шушкевич В. И. - Определение трудоемкости и себестоимости заводского изготовления металлоконструкций стационарных глубоководных оснований морских платформ средствами математического моделирования (2015)
Моргун А. С. - Розрахунок будівельних конструкцій з урахуванням їх сумісної роботи з основами, Меть І. М., Гіневський В. Г. (2015)
Содержание (2014)
Гаевский А. Ю. - Роль неоднородных деформаций и корреляции приповерхностных дефектов в скользящей дифракции рентгеновского излучения, Голентус И. Э., Молодкин В. Б. (2014)
Загинайченко С. Ю. - Термическое поэтапное дегидрирование аланата кальция Ca(AlH4)2. Фазовый состав системы в процессе дегидрирования, Щур Д. В., Матысина З. А., Зарицкий Д. А., Каменецкая Е. А. (2014)
Nová I. - Effect of Oxygen Activity on the Effectiveness of Nodulization in the Spheroidal Graphite Cast Iron Production, Machuta J. (2014)
Makara V. A. - Magnetic-Field-Stimulated Modification of Surface Charge and Defect Content in Silicon for Solar Energy Storage, Steblenko L. P., Korotchenkov O. A., Nadtochiy A. B., Kalinichenko D. V., Kuryliuk A. M., Kobzar Yu. L., Krit O. M. (2014)
Семенько М. П. - Слабка локалізація – можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту (2014)
Лендел В. В. - Еліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів, Ломакіна O. В., Мельниченко Л. Ю., Шайкевич І. А. (2014)
Толочин А. И. - Ударное уплотнение порошка вольфрама в широком диапазоне температур. II. Механические свойства, Лаптев А. В., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2014)
Баранникова С. А. - Влияние водорода на локализацию пластической деформации при растяжении низкоуглеродистой стали, Надежкин М. В., Лунев А. Г., Горбатенко В. В., Шляхова Г. В., Зуев Л. Б. (2014)
Любименко Е. Н. - Формоизменение палладиевой пластины, индуцированное малыми односторонними водородными воздействиями, Гольцова М. В. (2014)
Дзензерский В. А. - Физико-химические свойства жидкозакалённого аккумуляторного сплава системы Pb—Ca—Sn, Башев В. Ф., Полонский В. А., Тарасов С. В., Казача Ю. И., Иванов В. А., Костина А. А. (2014)
Нусупбеков Б. Р. - К вопросу о совершенствовании технологии комплексного извлечения редких и рассеянных металлов электроимпульсным методом, Кусаиынов К., Сакипова С. Е., Хасенов А. К., Бейсенбек А. Ж. (2014)
Содержание (2014)
Губенко С. И. - Возможности трансформации неметаллических включений и межфазных границ включение—матрица при высокоэнергетических обработках сталей (2014)
Öztürk A. A. - Wear Behaviour of Crankshaft Journals Filled by Submerged Arc Welding, Gülenç B., Durgutlu A., Kahraman N. (2014)
Березина А. Л. - Особенности структурного состояния поверхностных слоёв сплава АД-31 после ультразвуковой ударной обработки, Монастырская Т. А., Прокопенко Г. И., Молебный О. А., Полищук С. С., Котко А. В. (2014)
Польшин Э. В. - Мёссбауэровская спектроскопия поверхностного слоя титанового сплава ВТ6, модифицированного ультразвуковой ударной деформацией, Васильев М. А., Волошко С. М., Яценко Л. Ф. (2014)
Бурьянов А. А. - Высокоэнергетическая поверхностная обработка литых металлических имплантатов как средство повышения толерантности организма к ним, Гурин П. А., Ошкадёров С. П., Северина С. Н., Стребкова О. А. (2014)
Сторожук Н. В. - Конкуренция эффектов Френкеля и Киркендалла при взаимной диффузии, Гусак А. М. (2014)
Дехтяренко В. А. - Влияние добавки ванадия на водородную ёмкость и кинетику сорбции—десорбции эвтектического сплава системы Ti—Zr—Mn (2014)
Pogorelov A. E. - Transport Phenomena Induced by the Energy Pulse in a Crystal (2014)
Грищук О. Ю. - Вплив адсорбційного шару металевих частинок на їх поляризовність та розсіяння світла, Стеценко С. В. (2014)
Гаевский А. Ю. - Динамическая теория скользящего диффузного рассеяния рентгеновских лучей в кристалле с приповерхностными дефектами, Голентус И. Э., Молодкин В. Б. (2014)
Sichkar S. M. - Interaction between Electron and Phonon Subsystems in Hafnium Diboride (2014)
Петришин Л. - Технологія web-quest у формуванні креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП): методичний аспект (2015)
Ашиток Л. - Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування (2015)
Романова Г. - Навчальні технології у контексті дидактичного проектування, Варецька О., Примаченко Н. (2015)
Штефан Л. - Критеріальна база визначення сформованості інноваційної культури фахівців (2015)
Івахова К. - Початкова музична освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції (2015)
Калаур С. - Формування риторичної культури майбутніх магістрів як педагогічна проблема (2015)
Кендзьор П. - Проблема сприйняття Іншого у полікультурному вихованні молодших школярів (2015)
Копельчак М. - Організаційно-економічні механізми взаємодії системи професійно-технічної освіти і ринку праці (2015)
Миськів І. - Шкільне лідерство як основа реформування сучасної британської загальноосвітньої школи (2015)
Решетняк О. - Біблійна символема як лінгвокультурологічна одиниця (2015)
Ярушак М. - Використання етнопедагогічних традицій і здобутків у родинному вихованні дівчаток в умовах ДНЗ (2015)
Камінський Б. - Особливості формування інноваційно-педагогічного середовища навчального закладу (2015)
Пучков І. - Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів засобами нових інформаційних технологій (2015)
Патієвич О. - Жанрово-структурні та лінгвостилістичні характеристики текстів наукового стилю у практиці навчання студентів магістратури наукового писемного мовлення (2015)
Хлонь Н. - Формування професійної спрямованості майбутніх учителів у процесі вивчення курсу "Основи природознавства: землезнавство” (2015)
Мельничук Т. - Дослідження творчих здібностей студентів та їх розвиток у процесі культурно-просвітницької діяльності (2015)
Марлова А. - Передумови навчання успішного читання іншомовних фахових текстів у вищих навчальних закладах (2015)
Сарієнко В. - Предмет пізнавальної діяльності школярів у структурі процедурно-операційного способу розвитку творчого пізнання (2015)
Погоріла Н. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності студентів-агротехніків в аграрних коледжах (2015)
Пагута М. - Розвиток фахового шкільництва на Закарпатті у міжвоєнний період (2015)
Барановська В. - Використання мультимедійних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2015)
Проценко О. - Акмеологічне середовище закладу освіти: особливості формування, Паничева Н. (2015)
Криницька Л. - Організаційно-економічні умови функціонування професійного навчального закладу при децентралізації управління (2015)
Маслюк К. - Стан сформованості культури особистісного самовизначення студентів педагогічних університетів (2015)
Бахов І. - Педагогічні концепції в системах полікультурної освіти США і Канади (2015)
Гончарова О. - Розвиток креативних здібностей у студентів – майбутніх фахівців швейного профілю (2015)
Рибак Т. - З історії західної діаспори: вивчення української мови і літератури в суботніх школах українознавства (2015)
Кубська Л. - Вплив соціально-економічних чинників на маркетингове управління ПТНЗ (2015)
Кліш І. - Марія Сокіл: творчий портрет у реаліях часу (2015)
Зелінський С. - Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Гарник І. - Організаційні засади дошкільного виховання у Великій Британії (2015)
Асанова А. - Актуальні підходи до формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів української мови у кримськотатарській школі (2015)
Коваль І. - Правова активність студентів педагогічного коледжу (2015)
Марчук М. - Освітня складова в діяльності опікунсько-виховних установ на Буковині (к. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст. ) (2015)
Міжнародний день дітей (2015)
Дудаш Т. - Правова аргументація: стан та перспективи дослідження (2015)
Косович В. - Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України (2015)
Раданович Н. - Юридичні заборони (до питання становлення) (2015)
Ванієв Е. - Місце ханських ярликів та султанських фірманів серед джерел права кримського ханства (2015)
Кольбенко А. - Прийняття "Статей конфедерації" 1781 року та створення конфедеративного союзу в США (2015)
Моряк-Протопопова Х. - Джерельна база дослідження намісництва та інших інститутів місцевого управління Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2015)
Терлюк І. - Російський етнонаціональний чинник у правовій політиці українських державних формацій Наддніпрянщини (1917–1921 роки) (2015)
Тищик Б. - Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (2015)
Шевчук Л. - З історії становлення української державності: слов'янські протодержави (2015)
Гураль П. - Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) (2015)
Тарасенко Л. - Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (2015)
Яворська О. - Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці (2015)
Ільницький О. - Фінансово-правовий аналіз грошової емісії в Україні (2015)
Решота В. - Проблеми визначення основних понять у сфері здійснення правосуддя (2015)
Труш М. - Структура судового рішення в адміністративній справі (2015)
Янюк Н. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України "Про державну службу" (2015): правовий аналіз (2015)
Ласько І. - Акти органів соціального страхування як джерела права соціального забезпечення: поняття та правова природа (2015)
Шпарик Н. - Рішення Європейського суду з прав людини як джерела екологічного права України (2015)
Поліщук А. - Організаційно-правові чинники корупції у системі правосуддя (2015)
Федик Н. - Окремі методи виявлення латентної корупційної злочинності (2015)
Яциніна М.-М. - Об’єкт зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України (2015)
Курапова К. - Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його завдання та місце у структурі кримінального провадження (2015)
Павлишин А. - Стандарти доказування та формування знання у кримінальному провадженні, Слюсарчук Х. (2015)
Афонина Ю. М. - Характеризированные способы глагольного действия, представленные в словообразовательном гнезде с вершиной – главолом любить (2015)
Денисова А. С. - Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці (2015)
Рула Н. В. - Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі сполучником і (й) (2015)
Семашко Т. Ф. - Образний потенціал назв органів перцепції у структурі усталених стереотипних номінацій (2015)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот” у художній публіцистиці Лесі Українки (2015)
Дьяченко С. М. - Проблеми перекладу просвітницьких есе і шляхи їх подолання (2015)
Козлова О. С. - Дія комунікативного кодексу в англійському інтерв’ю (2015)
Смирнова М. С. - Принципи аналізу дискурсивних стратегій і тактик православної проповіді (2015)
Сорокина Е. И. - Полилингвальные тексты в обучении многоязычию (2015)
Фурманова В. П. - Культурно-этический аспект взаимодействия коммуникантов в межкультурном общении (2015)
Халабузар О. А. - Оновлення парадигми освіти як шлях до вдосконалення фахової підготовки лінгвістів (2015)
Василькова І. О. - Лінгвокультурологічний підхід до визначення концепту як засобу реалізації етнічної свідомості та фольклорних реалій (2015)
Іщенко Л. Р. - Загальні назви явищ погоди за диференційними ознаками у говірках центрального Поділля (2015)
Кравцова Ю. В. - Достижения, проблемы и перспективы развития восточнославянской лингвоконцептологии (2015)
Подолянчук О. В. - Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича (2015)
Путкарадзе Т. К. - Этнодемографические процессы в Грузии на современном этапе (2015)
Ципнятова І. В. - Творчість Якова Жарка у сучасній науково-практичній рецепції (2015)
Лучик О. І. - Художня своєрідність "внутрішнього світу” п’єс Юри Зойфера (2015)
Мацьків Л. В. - Портретні дискурси у прозі Костянтини Малицької та Дмитра Макогона (2015)
Пархета Я. В. - Григір Тютюнник: "У пошуках батька” (2015)
Сінченко О. Д. - "Безгрунтянство” як екзистенціальна проблема в повісті "Без грунту” В. Домонтовича й "Еней та життя інших” Юрія Косача (2015)
Хорольська Т. В. - Літературознавча рецепція творчості Івана Білика (2015)
Варикаша М. М. - Проблема національної ідентичності в оповіданнях Лахірі Джумпи (2015)
Сосницька М. О. - Екзотичний простір далеких планет у дитячій науковій фантастиці (за творами Анатолія Дімарова, Кіра Буличова та Роберта Хайнлайна) (2015)
Станчевская Т. С. - Моральный кодекс институтки в "Очерках институтской жизни былого времени” Анны Энгельгардт (2015)
Степанова А. А. - Образ Парижа у романі Е. Хемінгуея "Фієста” (про метаморфози святкового міста) (2015)
Андросов В. А. - Библейские мотивы в творчестве Иосифа Бродского (на материале стихотворений сборника "Остановка в пустыне”) (2015)
Матушек О. Ю. - Молитва у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Журавльова С. С. - Українська панегірична поезія доби Бароко в рецепції літературної медієвістики другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. : опис – критика – популяризація (2015)
Школа В. М. - Казкові елементи п’єс Пилипа Капельгородського (2015)
Бокшань Г. І. - Відображення світоглядного синкретизму в етнокультурних концептах роману-феєрії Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти” (2015)
Філоненко С. О. - Кривавий водевіль на палубі: формула історичного детективу в романі Ірен Роздобудько "Подвійна гра в чотири руки” (2015)
Єгорова Ю. М. - Фантастика в епоху постмодерну: еволюція жанру (2015)
Кизилова В. В. - Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива (2015)
Мунтян А. О. - Angel of the mist – елементи готичного в романі Карлоса Руїса Сафона "The shadow of the wind”, Шпак І. В. (2015)
Насалевич Т. В. - Композиционно-стилистические особенности пейзажной и городской лирики Алика Белогловского (2015)
Tsocheva N. S. - The image of Bulgaria and the Bulgarians in the works of Stanislav Stratiev (2015)
Богданова О. І. - Мотив будинку в "міському тексті” М. Хвильового та А. Дьобліна (2015)
Васильєва А. Н. - Інтерпретація теми безумства у творах М. В. Гоголя та Анхеля де Куатьє (2015)
Вещикова О. С. - Інтертекстуальність та інтермедіальність як засоби організації читацького сприймання творів збірки В. Даниленка "Сон із дзьоба стрижа” (2015)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в прозе В. Стефаника и Т. Гарди (2015)
Суровцева Е. В. - О влиянии романа "Мастер и Маргарита” М. А. Булгакова на роман "Хромая судьба” А. Н. и Б. Н. Стругацких (2015)
Фесенко Є. В. - Функції екфрази в романі Інґрід Нолль "Roslein rot” (2015)
Астаф’єв О. Г. - У дзеркалі художньої танатології. Рецензія на монографію Н. Панової "Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX – начала XX века” (Бердянск : Издатель Ткачук О. В., 2015. – 420 c. ) (2015)
Goncharova N. - South Bessarabia in the system of all-Russian policy (60 – 70’s of the 19th century) (2015)
Курочкін О. - З історії формування інституту гостинності (2015)
Мойсей А. - Еволюція сімейної обрядовості українців у творчості Михайла Грушевського (2015)
Posternak O. - Social and political situation of the Jewish population in the Southern Bessarabia in the second half of the XIX – early XX centuries (2015)
Вышинский С. - Автономия пространства. Украинская революция (2015)
Докаш В. - Міжконфесійний діалог як фактор стабільності та толеризації суспільних відносин, Потапова Л. (2015)
Остащук І. - Семіотичний аналіз української народної релігійності (2015)
Руснак І. - До проблеми любові крізь призму творчості Хосе Ортеги-і-Гассета (2015)
Божук Б. - Особливості формування копінг-поведінки у хворих на нефрогенну гіпертензію, асоційовану із хронічним пієлонефритом, Степанченко М., Шпаченко Н. (2015)
Тимофієва М. - Збереження психічного здоров’я молоді: валеоcофський аспект, Павлюк О. (2015)
Yurtsenyuk O. - The anxiety level of medical students, Antofijchuk I. (2015)
Anistratenko A. - Unbvious "The logic of things": stories by V. Kozhelyanko in aesthetics of paradox (2015)
Даскалюк О. - Мовні засоби волевиявлення: комунікативно-прагматичний аспект (2015)
Рульова Н. - Неофіційне найменування особи як засіб вираження гумору (2015)
Скрипник І. - Поема Грицька Чубая "Вертеп”: нищівний діагноз цивілізації та радянській системі (2015)
Напрєєнко О. - Історія становлення ТМО "Психіатрія" у м. Києві, Мішиєв В., Кашпор Є. (2015)
Ходоровський Г. - Становлення і розвиток кафедри фізіології ім. Я. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету, Тимофійчук І., Роман Л., Семененко С. (2015)
Мойсей А. - Презентація колективної монографії "Українознавство в системі вищої медичної освіти”. – Чернівці, 2015. – 224 с., Манчул Б. (2015)
Марчук М. - Рецензія на навчальний посібник: А. Мойсей, В. Троянський, Б. Манчул "Філософія" / А. Мойсей, В. Троянский, Б. Манчул – Чернівці, 2015. – 224 с. (2015)
Шутак Л. - Рецензія на Книгу-Альбом Дойни Марії, Кармен Маріани, Елени Новак та ін. "Традиційне вбрання (з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців)" / Дойна Марія, Кармен Маріана, Елена Новак та ін. –Сучава, 2015. – 75 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Содержание (2014)
Гаценко Т. С. - Загальна кінетика коміркового розпаду твердих розчинів системи мідь—титан, Шматко О. А. (2014)
Засимчук В. И. - Возможный механизм образования зародышей каналов гидродинамического пластического течения в кристаллах, Засимчук Е. Э., Гордиенко Ю. Г. (2014)
Котречко С. О. - Залежність величини критичної температури при випробуваннях на ударну в’язкість від параметрів мікроструктури мартенситних маловуглецевих сталей, Мєшков Ю. Я., Тельович Р. В., Грищенко В. М. (2014)
Юркова А. И. - Формирование структуры и фазового состава нанокристаллического сплава CuNiAlFeCr методом механического легирования, Чернявский В. В., Кравченко А. И. (2014)
Новосёлова И. А. - Электрохимический синтез композиционных материалов на основе наноразмерных порошков карбидов вольфрама из солевых расплавов, Наконешная Е. П., Карпушин Н. А., Быков В. Н., Довбешко Г. И., Рындер А. Д. (2014)
Ошкадёров С. П. - Комментарии к статье "Импульсный плазмохимический синтез нанодисперсных порошков на основе железа, их фазовый состав и магнитные свойства", Металлофизика и новейшие технологии, т. 35, № 4: 569 (2013) (2014)
Найдич Ю. В. - Кинетика диспергирования—коагуляции при отжиге металлических наноплёнок, нанесённых на поверхность неметаллических материалов, Габ И. И., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2014)
Бігун Р. І. - Формування металевої електропровідності у плівках вакуумних конденсатів металів, Бучковська М. Д., Гаврилюх В. М., Кравченко О. Є., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2014)
Репецький С. П. - Енергетичний спектр графену з домішкою азоту, Скотников В. А., Шастун В. В., Чешківський Д. К., Яценюк А. А. (2014)
Krupa M. M. - Laser-Induced After-Effect in Tunnel Magnetic Nanostructures, Kostishin V. G., Korostil A. M. (2014)
Шелудченко Б. В. - Теоретическая трёхосевая модель динамического рассеяния и формирования изображений некристаллических объектов, Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Олиховский С. И., Кисловский Е. Н., Гаевский А. Ю., Лизунов В. В., Низкова А. И., Владимирова Т. П., Молодкин В. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Земельні відносини: повне перезавантаження (2015)
Кучер М. - "Земля — це той товар, з яким не варто спішити на базар" (2015)
Новини законопроектної діяльності (2015)
Земля для учасників АТО (2015)
Японія та Україна розпочинають дворічний проект в рамках створення національної інфраструктури геопросторових даних (2015)
Новаковський Л. - Проблеми правового захисту земель науково-дослідних установ і навчальних закладів (2015)
Куракова Л. - Деякі методи обліку земель в агропідприємствах (2015)
Наровлянська О. - Ресурси ґрунтів Чернігівщини, їх використання та охорона (2015)
Грановська Л. - Аналіз причин підтоплення с. Подо-Калинівка та проект захисту території від шкідливої дії, Жужа П. (2015)
Третяк Н. - Актуальні проблеми управління земельними ресурсами і землекористування та шляхи їх подолання в умовах децентралізації влади (2015)
Михайлик А. - Збереження букових пралісів як основа сталого розвитку карпатського регіону (2015)
Солов’яненко Н. - Об’єктивна необхідність оцінки земель в Україні: теоретичні та методичні аспекти (2015)
Кальніченко А. - Коли можна надавати земельні ділянки у власність або оренду за відсутності планів зонування та детальних планів території (2015)
Гривнак К. - База оподаткування земель при сплаті податків (2015)
Для створення громадських пасовищ землі мають передаватися у комунальну власність (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Klymenyuk V. - Mechanism of holophrastic constructions decoding (2014)
Балтабаева Ж. К. - Стилистические функции неоформленного родительного падежа (2014)
Жоламанова Е. И. - Лингвокультурные особенности концепта в рамках ассоциативного эксперимента (2014)
Карамалак О. А. - Интернет-статусы в социальной сети "Facebook” с точки зрения распределенности сознания и языка (2014)
Гуменюк Т. - Корреляция понятий профессиональный язык, литературный язык, национальный язык (2014)
Донцова М. С. - Силенциальный эффект в англоязычном художественном дискурсе, Светлова А. И. (2014)
Греф Е. Б. - Библейские аллюзии в романе Грэма Свифта "Последние распоряжения" (2014)
Афанасьева С. И. - Лирика русской эмиграции первой волны: тематика и концепт-анализ (2014)
Пыхтина Ю. Г. - Структура художественного пространства в повести А. П. Потемкина "Я" (2014)
Разумович И. А. - Философское обоснование объективации субконцепта "Будущее" в трагедии В. Шекспира "Макбет" (2014)
Antipov A. G. - The phenomenon of graphic derivation in the texts of Russian outdoor advertising, Denisova E. S. (2014)
Косых Е. А. - К истории связанных корней в русском языке, Чащина Н. Ю. (2014)
Алексеева Т. А. - Прецедентный феномен в политических медиатекстах (2014)
Лагошняк Г. Н. - Имя числительное в русской и украинской фразеологии (сопоставительный анализ) (2014)
Борисенко В. Д. - Моделювання складених кривих із застосуванням лінійних законів розподілу їх кривини, Устенко С. А., Устенко І. В. (2015)
Сідєлєв М. І. - На шляху до фотонних процесорів, Гроза А. Д. (2015)
Коваленко И. И. - Системный анализ сложных линейно-функциональных организационных структур наукоемких предприятий, Пугаченко Е. С., Антипова Е. А. (2015)
Кутковецький В. Я. - Фізичні закони економіки (2015)
Кутковецький В. Я. - Аналітична геометрія в n-вимірних тілесних кутах (2015)
Кулаковська І. В. - Підвищення ефективності прийняття рішень для моделі управління запасами в умовах невизначеності (2015)
Літвінчук С. Б. - Особливості застосування комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Чуйко Г. П. - Отримання та застосування цифрових вейвлет-фільтрів Коена-Добеші-Фіво у межах системи комп’ютерної математики Maple, Галяк Д. А., Шиян І. О. (2015)
Ступень П. В. - Анализ методов увеличения производительности веб-приложений, Нгуен Д. Х. (2015)
Ступень П. В. - Аналіз алгоритмів шифрування даних для захисту інформації на хмарних сховищах, Золкіна О. Ю., Соколов С. О. (2015)
Ступень П. В. - Застосування гомоморфного шифрування для захисту числових даних у хмарних сховищах, Соколов С. О., Золкіна О. Ю. (2015)
Стрельцов О. В. - Исследование методов взаимодействия группы мобильных роботов в условиях ограниченной дальности связи, Сафтюк М. П. (2015)
Стрельцов О. В. - Исследование методов передачи данных в сетях транспортных средств, Сидашова Ю. И. (2015)
Бурлаченко І. С. - Дослідження алгоритмів пошуку асоціативних правил мультиагентною інформаційною системою на основі BLE-пристроїв, Єндзевич О. В. (2015)
Журавська І. М. - Створення модифікованого блочного методу шифрування на базі операції XOR для корпоративного мессенджера, Румянков Д. І. (2015)
Фісун М. Т. - Розробка парсера літературних джерел засобами ANTLR та Hibernate для формування бібліографічної бази даних, Стешов І. В. (2015)
Мусієнко М. П. - Рухомі моніторингові мережі критичного застосування: проблеми створення та напрями розвитку, Журавська І. М., Бурлаченко І. С., Денісов О. О., Корецька О. О., Бєлозьоров Ж. О. (2015)
Коваленко И. И. - Архитектура системы поддержки принятия решений в проектах технической диагностики, Мельник А. В. (2015)
Хомченко А. Н. - Некоторые обобщения функции – "пагоды": компьютерный анализ когнитивно-графических свойств, Сиденко Е. В. (2015)
Козлов О. В. - Автоматизація процесів керування технологічними комплексами утилізації цілих зношених автошин, Маркіна Л. М., Рудюк М. В. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Саметова Ф. Т. - Два пола, две культуры: гендерные аспекты коммуникации (2014)
Есенова К. У. - Прагматические особенности лексических единиц межкультурной коммуникации (2014)
Suyunova G. S. - Interethnic and intercultural communications: extra-linguistic aspect, Andryushchenko O. K. (2014)
Gribova N. N. - Realization of the concept "art" as an expression of the writer’s individual style (based on the works by E.T.A. Hoffmann and M.A. Bulgakov) (2014)
Юшкевич О. В. - Моделирование ролевого поведения студентов технического вуза в процессе обучения общению на английском языке (2014)
Zaika B. N. - Explicit performatives as the essential part of English utterances (2014)
Matiyash I. M. - Linguistic-cultural structural lexicographical modulation of the lexeme "marriage”in british linguistic worldview (2014)
Кевлюк И. В. - Соматический сектор фразеологической картины мира (2014)
Телеуца В. В. - Архетип как основа передачи информации в фольклорных текстах (2014)
Мирзоева Л. Ю. - Актуализация аксиологических коннотаций категории определенности/неопределенности в русско-английском переводе (2014)
Arayeva L. A. - Graphic of a speechwriter’s text as a determinant of a speaker’s effective speech, Chepkasov A. V. (2014)
Kostina I. N. - "Kanakisch”: social nature of the contact language (2014)
Jdanova L. - Interpretation of fiction in foreign language (2014)
Гуреева Л. - Семантика и сема как конструктивный элемент смысла языкового знака с точки зрения классиков и современных лингвистов, Козьмина Н. (2014)
Куценко Н. А. - Композиционные характеристики терминов-словосочетаний и особенности их перевода (на материале текстов сферы ядерной энергетики) (2014)
Дзяк Л. А. - Головокружение в клинической практике: общность методологии и патогенетически обоснованные дифференцированные подходы к лечению, Цуркаленко Е. С. (2016)
Иванова М. Ф. - Нормотензивная гидроцефалия Хакима — Адамса (научный обзор и личное наблюдение), Евтушенко С. К., Семенова А. В., Савченко Е. А. (2016)
Некрасова Н. А. - Роль нарушений липидного обмена и эндотелиальной дисфункции в формировании вертебробазилярной недостаточности у лиц молодого возраста (2016)
Копчак О. О. - Ефективність тразодону (Триттіко) у лікуванні пацієнтів з депресивними розладами та когнітивними порушеннями на фоні дисциркуляторної енцефалопатії (2016)
Міщенко В. М. - Вплив препарату Церебролізин на ЕЕГ-показники цереброваскулярних порушень у пацієнтів з "німими" інфарктами мозку, Нікішкова І. М. (2016)
Биттерлих Л. Р. - К вопросу дифференциальной диагностики, классификации и дифференцированного лечения гидроцефалии и гидроцефальных синдромов у детей (2016)
Насонова Т. І. - Патогенетичні аспекти превентивної корекції патологічної втоми в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту у хворих з метаболічним синдромом, Асауленко О. І., Колосова Т. В., Кліменко О. В., Слободін Т. М., Гончар О. Ю., Бугайов Ю. А., Тишкевич О. В., Курочкин І. В., Головченко Ю. І. (2016)
Орос М. М. - Головний біль після інсульту, Луц В. В., Адамчо Н. Н. (2016)
Бурчинский С. Г. - Феномен эксайтотоксичности как объект фармакологического воздействия при деменциях (2016)
Холин В. А. - Практические аспекты применения мемантина в лечении альцгеймеровской деменции, Бачинская Н. Ю. (2016)
Романенко В. И. - Лечение тревожно-депрессивных расстройств в соматической практике: назначение комбинации экстрактов зверобоя и валерианы, Романенко Ю. И., Романенко И. В. (2016)
Кошелевський Р. Й. - Застосування внутрішньосфінктерної електростимуляції при функціональних енкопрезах у дітей, Яворська О. Л., Городна І. В., Шундікова Н. В., Костик М. М. (2016)
Дубенко О. Е. - Сосудистые и другие клинические эффекты пентоксифиллина (научный обзор) (2016)
Пономарев В. И. - Клиническая эффективность препарата Армадин у пациентов с состоянием отмены алкоголя, Слюсарь В. В., Волошина Д. Н., Лебединец Д. В. (2016)
Свиридова Н. К. - Когнітивні та емоційно-особистісні порушення у хворих на гіпертензивну енцефалопатію. Стан мозкового кровообігу при артеріальній гіпертензії (науковый огляд та особисті спостереження) (2016)
Фесенко В. С. - Постпункционная головная боль: лечение (2016)
Перелік рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування (2016)
Лисовский Е. В. - Наследственные дисхромии кожи, протекающие с поражением нервной системы: два случая из практики и обзор литературы, Хан Л. А., Жанатаева Д. Р., Жилкибаев Г. Л. (2016)
Кирилова Л. Г. - Орфанні захворювання: синдром Сотоса з розладом аутистичного спектра, Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Юзва О. О. (2016)
Евтушенко С. К. - Патогенез и клинические проявления ювенильной и сенильной форм болезни Фара (научный обзор), Евтушенко И. А. (2016)
Вітання Цимбалюку Віталію Івановичу! (2016)
Пономарев В. В. - Пароксизмальное состояние в романе "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (2016)
Filho S.R.V. - Preliminary research of gas torch ignition system for the hybrid rocket motor, Shynkarenko O., Habl I.T.C., Ishioka I.S.K. (2015)
Бадун О. П. - Вплив вільного газу на антикавітаційні якості шнеко-відцентрового насосу, Горбенко Г. А., Дешевих С. О. , Стрельченко О. Ю., Філіппенко П. П. (2015)
Володько Е. Г. - Повышение качества поверхности титановых имплантатов электролитно-плазменной полировкой, Тутык В. А. (2015)
Голуб Е. Ю. - Компенсация "сортовой неопределённости" измерений влажности диэлькометрическими влагомерами. Поиск способа, Заболотный А. В. (2015)
Голубек А. В. - Анализ характеристик сближения ракеты-носителя с космическими объектами в процессе выведения на экваториальные орбиты (2015)
Гришин Н. В. - Моделирование нестационарного поперечного обтекания цилиндра при дозвуковой и сверхзвуковой скорости, Приходько А. А. (2015)
Губа О. М. - Аналіз методів зниження акустичних випромінювань високошвидкісного реактивного струменя детонаційного двигуна, Золотько О. В., Золотько О. Є. (2015)
Деревянко И. И. - Основы теории адаптивной фильтрации нестационарных стохастических выборок измерений (2015)
Жильцова А. С. - Воздействие ультразвукового поля на поведение в водных растворах системы альбумин-краситель, Саевич О. В., Чмиленко Ф. А. (2015)
Капцова В. В. - Контур корекції системи стабілізації кутового положення супутника, Авдєєв В. В. (2015)
Кириченко С. Ю. - Моделирование акустических полей ветродвигателей и пульсирующих воздушно-реактивных двигателей, Сокол Г. И. (2015)
Куцова В. З. - Структура, механічні та електрофізичні властивості монокристалічного кремнію під дією постійного магнітного поля, Носко О. А., Сулай А. М. (2015)
Манойленко А. А. - Анализ устойчивости углового движения космического аппарата (2015)
Маренич Е. Н. - Охрана результатов интеллектуальной деятельности предприятия, Жариков И. Н. (2015)
Мінаєв П. Є. - Порівняння висот підйому водяної ракети за різних моделей розширення стислого повітря (2015)
Михальчишин Р. В. - Комплексный метод борьбы с гидравлическим ударом при заправке топливных баков ракет-носителей (2015)
Ніколайчук Т. М. - Оптимізіція хімічного складу сплаву Т15К6 та стабілізація його механічних властивостей за допомогою методу математичного моделювання, Щелокова І. В., Мамчур І. О., Мамчур С. І., Калинина Н. Е., Носова Т. В. (2015)
Носова Т. В. - Розробка технологічного процесу виготовлення теплоізоляції тришарової конструкції для головного обтічника літального апарата, Мамчур С. І., Луговська А. В. (2015)
Олишевская В. Е. - Состав наноприсадок к автомобильным смазывающим материалам и их влияние на процессы трения и износа деталей машин, Басс К. М., Олишевский Г. С., Гололобов О. Б. (2015)
Олишевский Г. С. - Обоснование применения теплонасосного оборудования для утилизации тепловых потерь в силовых трансформаторах большой мощности, Олишевский И. Г. (2015)
Полишко С. А. - Влияние углерода и хрома на свойства сталей (2015)
Савастру Р. А. - Oценка вероятности столкновения трансверсально отделяемых космических аппаратов и ракеты-носителя после выявления аварийной ситуации, Голубек А. В. (2015)
Синча А. А. - Децентрализованное распределение задач наблюдения земли для разреженного кластера низкоорбитальных космических аппаратов, Меланченко А. Г. (2015)
Усиченко В. И. - Прогнозирование столкновений космических объектов методом выделения эквидистантных точек на эллиптических орбитах, Крюков А. В., Грошелев Д. Г. (2015)
Федорук В. А. - Влияние эфирсодержащих пластификаторов из возобновляемого сырья на реологические свойства смесевых полимерных композиций, Варлан К. Е., Спорягин Э. А. (2015)
Халипова В. Д. - Выбор математической модели для обработки тестовой информации о кратковременных состояниях психики личности (2015)
Чабан В. В. - Чутливі елементи на основі стирол-акрилової та стирол-бутадієнової дисперсії для фотометричного визначення іонів металів, Гуртова О. В., Чмиленко Ф. О. (2015)
Шептун Ю. Д. - Релейное управление космической ступенью ракеты-носителя, Коваленко Н. Д., Коваленко Т. О. (2015)
Шилина Е. В. - Создание технологического оснащения для изготовления корпусов типа "кокон", Шилин С. А., Потапов А. М., Санин А. Ф. (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Аязбекова С. Ш. - Язык и письменность как средства сохранения и передачи культурных ценностей во времени и пространстве (на примере тюркского языка и орхоно-енисейской письменности) (2014)
Екшембеева Л. В. - О трансформации концепта "Великий шелковый путь" (2014)
Залевская А. А. - Динамика значения "живого слова" в науке и в обыденном знании (2014)
Ikonnikova O. - Nominals in bella coola (2014)
Ли В. С. - Актуализация пропозиционального содержания слова (к проблеме онтологии понятия словесной культуры) (2014)
Ли В. С. - Языковые средства и способы выражения событийного значения в художественном тексте (на материале русской классической литературы) (2014)
Donchevа L. - Interactive teaching methods in the second language acquisition by sports students (2014)
Redkva Y. - Historical oikonyms of the ruthenian voivodeship at pan-slavic background (2014)
Redkva Y. - Historical toponymy of western ukraine in correspondence of polish governmental papers (2014)
Мирзоева Л. Ю. - Взаимодействие аксиологической и функционально-стилистической характеристики лексических единиц: динамика средств выражения оценки (2014)
Мирзоева Л. Ю. - К проблеме культурных импликаций в переводе: концепт "долг" в русском и в английском языке (2014)
Минку Е. - Аффиксоиды в неологизации медицинского языка (2014)
Хамзе Д. Г. - Философско-эстетические и лингво-прагматические ресурсы гротеска (на материале творчества В. Гомбровича) (2014)
Хамзе Д. Г. - Аспекты падежности (на материалe польского языка) (2014)
Пыхтина Ю. Г. - К проблеме классификации пространственных образов и моделей в художественной литературе (2014)
Шутова Л. И. - Украинский язык на пути к гендерной толерантности (2014)
Титул, зміст (2010)
Гаран O. (2010)
Олійник-Локай М. (2010)
Перепеляк І. (2010)
Снарська (Дідик) І. (2010)
Вокальчук Г. - "Гарвард”: Коралове Сонце. Вітраж (2010)
Дейнега Ю. - Незношені черевички. Руїна. Проза (2010)
Кузьменко Н. - Руда та ще й кактусом. Мабуть, рибний-таки день. Манька-трактористка. Проза (2010)
Лучицька М. - Вірші (2010)
Маляренко О. - Вірші (2010)
Одаренко С. - Вірші (2010)
Шкурка М. - Таємниці лісових урочищ Лебединщини: "Монастирщина” (призабуті сторінки історії нашого краю) (2010)
Рябчук М. - Дискурс домінування: до проблеми українсько-російських "асиметричних” відносин (2010)
Окара A. - Навернення малоросів: доктрина "Русскаго міра” як стимул до побудови нової універсальної української ідентичності (2010)
Лисенко Л. - Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як концептуальна картина світу (2010)
Луньова Т. - Вікна (2010)
Коваль Л. - У вирі праці. З нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької (2010)
Азарова Л. - Основні визначення типів номінації в сучасному мовознавстві, Лепко Г. (2010)
Котух Н. - Говори Полтавщини (2010)
Оголевець A. - Лінгвопоетичний аналіз вірша Т. Г. Шевченка "Я не нездужаю, нівроку…” (2010)
Мініч Л. - Загальнонаціональні концепти душа, життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського (2010)
Колкутіна В. - Олена Пчілка в рецепції Дмитра Донцова (2010)
Кочерга С. - Грані образного світу Нартала: спроба реінтерпретації (за драмою Лесі Українки "Руфін і Прісцілла”) (2010)
Ніколенко О. - В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко, Ольховська Л. (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості роману Л. Андрєєва "Щоденник Сатани” (2010)
Ленська С. - Образ матері в малій прозі Василя Шукшина і Григора Тютюнника (2010)
Білик Г. - Тема війни у творчості Ліни Костенко (2010)
Терен Т. - Оксана Забужко: "Я написала роман народу, позбавленого написаної історії” (2010)
Шебеліст С. - Чарівний соловейко з Оржицького краю (2010)
Свалова М. - Почути Космос: про музику й не тільки (розмова з народним артистом України Віталієм Скакуном) (2010)
Селецький М. - "Самовідданий будівничий нашої культури” Микола Бажан (2010)
Стороженко П. - Як я не навчився творчої майстерності в Олександра Ковіньки (2010)
Діптан І. - Дипломатія Пилипа Орлика: витоки, сутність, уроки для сьогодення (2010)
Ревегук В. - Перша спроба самоорганізації українського вчительства на Полтавщині (початок ХХ століття) (2010)
Шебеліст С. - Анатолій Погрібний: людина дужого чину (2010)
Наєнко М. - "Дозвольте помилитися” – останній сатиричний спалах (2010)
Степаненко М. - "Іду до вас із забуття воскреслий” (Полтавські шляхи Василя Симоненка) (2010)
Орлова O. - Болюх як бароко (2010)
Степаненко Н. - "Рідний край” про театральну діяльність в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Степаненко М. - Мовні зміни в сучасних газетних жанрах. Рецензія на книгу: Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти / І. Я. Завальнюк. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 400 с. (2010)
Дичко І. - Що на роду написано (Роздуми над книгами Миколи Костенка) (2010)
Зелік О. - Естетичні візії Анни Білої. Рецензія на книги: Біла А. Символізм / Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 272 с.; Біла А. Футуризм /Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 248 с.; Біла А. Сюрреалізм / Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 208 с. (2010)
Білик Г. - Нова інтерпретація вічної теми. Рецензія на книгу: Наєнко М. Отець Антоній;"Фауст”: п’єси / Михайло Наєнко. – К.: ВЦ "Академія”, 2010. – 144 с. (2010)
Жовнір Н. - Зустріч зі знаменитостями в Лубнах (2010)
Задорожна О. - "Воля України або смерть”: полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру (2010)
Чередник Л. - "Зарубіжні письменники і Україна”: літературознавче зібрання в Полтаві (2010)

Куцова В. З. - Влияние изотермической закалки на формирование тонкой структуры и фазовый состав высокохромистых чугунов, Кравченко А. В., Ковзель М. А. (2008)
Синіцина Ю. П. - Дослідження структури функціональних тонких плівок на основі піриту, отриманих за VDS-технологією (2008)
Федоркова Н. М. - Механізми тріщиноутворення в інструментальних високолегованих сталях, Напханько О. І., Скрипкіна К. С. (2008)
Денисенко А. И. - Свойства и особенности формирования металло-композитного слоя электрода, синтезированного с применением HDS-технологии, Балакин А. А., Подгорная Е. Д., Чигиринский Р. Ю. (2008)
Большаков В. І. - Гартування сталі 70 в умовах об’ємного стиснення, Воробйов Г. М., Хохлова Т. С. (2008)
Куцова В. З. - Вплив гідроциркуляційної обробки на структуру та властивості заевтектичних поршневих силумінів, Носко О. А., Шерстобітова А. С. (2008)
Куцова В. З. - Влияние водородной обработки расплава на структуру и свойства сплава типа АК7ч, Аюпова Т. А. (2008)
Куцова В. З. - Структура, распределение элементов и свойства ультранизкоуглеродистой автолистовой стали 01ЮТ, Котова Т. В., Иванченко В. Г., Черноиваненко А. А. (2008)
Реферати (2008)
Ambarchian V. S. - Financial statements as indicator of the autonomy level of higher educational institution and transparency of economy as a whole (2015)
Аністратенко Н. В. - Міжнародний менеджмент маркетингової діяльності в умовах євроінтеграції України (2015)
Батіщева Н. Н. - Бухгалтерський облік доходів і витрат професійних футбольних клубів відповідно до вимог УЄФА, Лукашук Г. П. (2015)
Вигівська І. М. - Проблемні питання бухгалтерського обліку і контролю незавершеного виробництва пивоварних підприємств (2015)
Виговська Н. Г. - Державний фінансовий контроль земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями удосконалення, Стеблянко О. Л. (2015)
Гавриш О. А. - Теоретичні положення та методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів управління як інструмент підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств, Дідух В. В. (2015)
Городиський М. П. - Концептуальні засади внутрішнього контролю прибутку, орієнтованого на управління ризиками, Панченко І. А. (2015)
Григоревська О. О. - Шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Христос І. В. (2015)
Грицишен Д. О. - Розробка аналітичного забезпечення управління системою поводження з відходами (2015)
Гуненко С. А. - Вплив амортизаційної політики на балансову вартість підприємства: обліковий аспект (2015)
Данкевич А. Є. - Формування земельних масивів агрохолдингів (2015)
Даньків Й. Я. - Раймонд де Рувер про виникнення подвійної бухгалтерії (реалії та сумніви), Остап’юк М. Я. (2015)
Заводовська Л. А. - Методичне забезпечення аналізу операції з інноваціними банківськими продуктами (2015)
Крутова А. С. - Облік праці та її оплати в інформаційній системі підприємства торгівлі, Нестеренко О. О. (2015)
Легенчук С. Ф. - Історичні передумови та сучасний підхід до обліку розподілу власного капіталу між власниками корпоративних прав, Поліщук І. Р. (2015)
Мошенський С. З. - Харківська біржа. XIX–початок XX ст. (2015)
Ніколаєва С. П. - Внутрішній аудит у системі управління ризиками лізингової компанії, Прокопенко Ж. В. (2015)
Орлова К. Є. - Формування організаційно-економічного механізму адаптації промислових підприємств до зовнішнього середовища (2015)
Осадча О. О. - Обліково-інформаційне забезпечення господарської діяльності: функціонально-методичні підходи на сучасному етапі економічних трансформацій (2015)
Осадча Т. С. - Організаційні положення аналізу формування, розподілу та використання ренти (2015)
Поплавський О. О. - Аналіз діяльності акціонерних страхових товариств у Російській імперії кінця XIX–початку ХХ ст. (2015)
Савицька О. І. - Напрями трансформації зовнішньоекономічної діяльності регіону з урахуванням торгово-економічних відносин (2015)
Саух І. В. - Науково-методичний підхід до стратегічного аналізу ресурсного забезпечення фінансового потенціалу туристичних підприємств (2015)
Сергієнко-Бердюкова Л. В. - Формування звітності сталого розвитку: міжнародні системи регулювання, Баришнікова О. М. (2015)
Skrypnyck M. I. - Implementation of strategic management accounting for industrial enterprises, Radionova N. J., Matiukha М. M. (2015)
Слободяник Ю. Б. - Розвиток теорії державного аудиту (2015)
Смагло О. В. - Удосконалення системи оцінювання ризиків легалізації злочинних доходів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Астрахан Н. - Сократичний діалог у філогенезі літературного твору (2015)
Білоус Б. - Структура міфу в "Повісті минулих літ" (2015)
Білоус П. - Для чого було створене "Слово про Ігорів похід" (2015)
Горбань А. - Імперський наратив "Велесової книги": симулякр міфології (2015)
Кірячок М. - Джерела формування апокаліптичного мікрокосму в романі Юрія Іздрика "Воццек" (2015)
Коржовська О. - Авторська позиція у києво-Печерському патерику (2015)
Савенко О. - Інкорпорація різдвяних мотивів у колядки (2015)
Щербак О. - Жінки у Київському літописі (2015)
Юрчук О. - Від антиколоніалізму до вторинного колоніалізму в українському бароко (2015)
Пастушенко О. В. - Персональні веб-сторінки вчених і система оцінки наукових шкіл у книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві (2015)
Кухаренко А. Л. - Гуманістичний вектор розвитку діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (2015)
Стронська Н. Т. - Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернетресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України (2015)
Зуб В. М. - Нормативно-правове забезпечення бібліотечної діяльності: необхідність удосконалення, Дем’яненко М. М. (2015)
Лазарович М. В. - До питання про документне забезпечення боротьби влади Другої Української народної республіки проти єврейських погромів (2015)
Гончаренко І. В. - Аналіз української історіографії з тематики: "Окупаційна політика у сфері загальної та професійної освіти на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2015)
Пономаренко Л. О. - Створення та розвиток інтегрованого галузевого інформаційно-бібліографічного ресурсу в провідних бібліотеках МОН України і НАПН України в сучасних умовах (2015)
Черняк І. В. - Основні віхи життя та творчості бібліотекознавця професора О.С. Сокальського (2015)
Попик В. І. - Доступ до світових ресурсів наукової інформації як складова розбудови національного науково-інформаційного простору (2015)
Вінічук І. М. - Функціонування термінології в умовах інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства (2015)
Моісєєва Н. І. - Становлення системної методології досліджень соціальної комунікації (2015)
Ліпінська А. В. - Місце інформаційно-аналітичної діяльності серед фахових дисциплін підготовки документознавців (2015)
Кулик Є. В. - Чинники ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2015)
Чорна І. В. - Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2016)
Програма курсу Інформатика 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (для учнів, які вивчали інформатику в 2–4 класах) (2016)
Жалдак А. В. - Дослідження функцій, рівнянь і нерівностей з параметрами за допомогою комп’ютера (2016)
Пасічник О. В. - Календарно-тематичне планування навчання інформатики для 5–9 класів шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів природничо-математичного циклу (2016)
Каплун С. В. - Організаційно-методичні підходи до підвищення кваліфікаії учителів природничо-математичних дисциплін з питань застосування комп’ютерних моделей (2016)
Ребрина В. А. - З досвіду організації і проведення XXIX Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2016)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIX Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2016)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015–2016 навчальному році, Рудик О. Б. (2016)
Балабан Р. А. - Антивірусні сканери. Безкоштовні рейтингові програми (2016)
Кіт І. В. - Методичні особливості курсу "Технологія створення електронних приладів", Кіт О. Г. (2016)
VI Конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу (2016)
Ковалева О. Н. - Суточное мониторирование артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с избыточной массой тела и ожирением, Иванченко С. В., Гончарь А. В., Латогуз Ю. И. (2016)
Кравчун П. Г. - Значення поліморфного локусу G-308A гена фактора некрозу пухлини-альфа у розвитку ожиріння у пацієнтів із ішемічною хворобою серця, Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Молотягін Д. Г. (2016)
Корж О. М. - Діагностика та лікування подагри, Краснокутський С. В. (2016)
Бойко В. В. - Комбинированные операции при осложненных местнораспространенных опухолях органов малого таза, Криворотько И. В., Чикин А. В. (2016)
Османов Р. Р. - Методы обработки притоков под ультразвуковым контролем эндовенозной лазерной абляции варикозно измененных вен (2016)
Березка М. І. - Визначення клінічної ефективності застосування глибокої тунелізації при лікуванні хондромаляцій суглобового хряща колінного суглоба, Літовченко А. В., Власенко В. Г. (2016)
Щербина Н. А. - Патогенетические факторы риска неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения у женщин с тромбофилией, Таравнех Д. Ш. (2016)
Чернобай Л. В. - Роль нарушения цитокинового профиля в снижении фертильности, Тищенко А. Н., Лазуренко В. В., Мурызина И. Ю., Юркова О. В. (2016)
Уче О. Б. - Современные подходы к выбору лечебной тактики ведения больных с миомой матки (2016)
Яровой С. К. - Основные подходы к фармакотерапии подагрической нефропатии, Уфимцева В. Ю. (2016)
Ермоленко Т. И. - Патогенетическое обоснование фармакотерапии в нефрологии, Киричек Л. Т., Карнаух Э. В., Гордийчук Д. А., Онашко Ю. Н. (2016)
Тондий О. Л. - Немедикаментозные методы лечения болевых синдромов в структуре немоторных проявлений начальных стадий болезни Паркинсона, Завальная Е. П., Коренев С. Н. (2016)
Шиян Д. Н. - Моделирование трехмерного изображения мозжечка и его ядер в нейрохирургической практике (2016)
Симоненко Г. Г. - Використання ЕРІ у комплексній оцінці нейропсихологічного статусу студентів (2016)
Сорокина А. Е. - Клинико-морфологическая характеристика кожи женщин среднего возраста с артериальной гипертонией, Перетолчина Т. Ф., Ганулич Т. В. (2016)
Роговский В. С. - Иммунные механизмы воспалительной реакции при опухолевых процессах и их регуляция с помощью лекарственных веществ, Шимановский Н. Л., Сергеева Е. Г. (2016)
Шустваль Н. Ф. - Диагностика и лечение герпесвирусного миокардита при ветряной оспе у взрослых, Волобуева О. В., Лядова Т. И. (2016)
Сохань А. В. - Полімеразна ланцюгова реакція в діагностиці гострих нейроінфекцій у дорослих (2016)
Гречанык Е. И. - Ультразвуковая диагностика повреждений периферических нервов при боевой травме, Абдуллаев Р. Я., Бубнов Р. В. (2016)
Калашников В. И. - Транскраниальная допплерография у пациентов с головной болью напряжения и цервикогенной головной болью (2016)
Філіпішин В. П. - Методологія визначення вартості медичних послуг, Сжель Н. К. (2010)
Булах О. Ю. - Система медичного забезпечення Збройних Сил - важлива складова забезпечення успіху військових операцій (міжнародний досвід) (2010)
Бадюк М. I. - Стан законодавчого та нормативно-правового забезпечення підготовки офіцерів медичної служби запасу, Грушкевич В. В., Бадюк Л. М. (2010)
Лопін Є. Б. - Організація обробки та зберігання інформації, необхідної для моделювання медичних систем у військовій медицині, Ричка О. В. (2010)
Огороднійчук І. В. - Аналіз захворюваності на хвороби порожнини рота серед офіцерів та прапорщиків міністерства внутрішніх справ за 2006 - 2008 роки, Якимець В. В., Хижняк М. I. (2010)
Середа I. К. - Визначення доцільності застосування мобільного військового госпіталю при забезпеченні виконання оперативних завдань Збройних Сил України (2010)
Савицький В. Л. - Епідеміологічні особливості госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі, Устінова Л. А., Власенко О. М., Хижняк М. І., Гук А. В. (2010)
Лугова Г. В. - Принципи санітарно-епідеміологічного моніторингу за гострими кишковими інфекціями у військах, що дислоковані в басейнах крупних річок, Крушельницький О. Д., Власенко О. М., Устінова Л. А., Кошіль М. Д., Мельничук Л. В., Максименко Г. С. (2010)
Устінова Л. А. - Аналіз сучасної епідемічної ситуації з грипу в світі та епідеміологічні особливості гострих ресібраторних захворювань військовослужбовців Збройних Сил України, Лугова Г. В., Нарожнов В. В., Кошіль М. Д., Мельничук Л. В. (2010)
Люльчук М. Г. - Визначення вірусологічної ефективності антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1, Антоненко С. В., Бабій Н. О., Щербінська A. M., Доан С. Л., Можарівська O. М., Суховецька Т. М. (2010)
Моргун С. О. - Показники інфекційної захворюваності по військовому гарнізону 169 НЦ сухопутних військ ЗС України "Десна" за 11-річний період, Кожокару А. А., Крушельницький О. Д. (2010)
Левченко О. Є. - Подразнююча активність морфоліду пеларгонової кислоти в твердому аерозолі та у суміші з орто-хлорбензиліденмалонодинітрилом в рідкому аерозолі (2010)
Сагло В. І. - Тероризм і екологічна токсикологія, Левченко О. Є. (2010)
Дмитренко O. П. - Кругообіг сдор. хлор., Левченко О. Є. (2010)
Швець A. В. - Вплив агресивних поведінкових реакцій військових операторів на надійність їх професійної діяльності, Озерянський А. А., Мартинюк Г. М., Нестеровська С. В. (2010)
Дяченко A. В. - Особливості діагностики, перебігу та лікування негоспітальних пневмонй у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Бичкова С. А. (2010)
Красюк O. A. - Захворюваність на інфекційні хвороби у миротворців (2010)
Ткачук І. М. - Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу життя та частота виявлення тривожних і депресивних розладів у військовослужбовців з артеріальною гіпертензією, Партасюк Н. Ю. (2010)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні та клінічні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у різних категорій військовослужбовців, Щукін Ю. А. (2010)
Красюк О. А. - Роль променевих методів в діагностиці структурно-функціональних змін органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння, Луценко С. В. (2010)
Щербіна О. В. - Імуносцинтиграфія: клініко-методичні аспекти, Мурашко В. О. (2010)
Бичкова Н. Г. - Стан імунної системи у хворих на цукровий діабет ІІ типу (2010)
Ежов В. В. - Оценка влияния пуринового обмена и индекса интоксикации нейтрофилов на метаболизм липидов в оптимизации программ восстановительного лечения пациентов с артериальной гипертензией, Ежова Л. В., Коломиец П. И. (2010)
Романенко Т. А. - Оцінка використання різних методів лабораторної діагностики кашлюку, Колеснікова І. П., Трунова О. А., Козловська P. O. (2010)
Дуда O. K. - Клініко-егпдемюлогічний контроль за вітряною віспою / герпес зостер, Гебеш В. В., Трихліб В. І., Третьяков В. В. (2010)
Хитрий Г. П. - Вивчення адаптогенних властивостей препаратів на основі кверцетину за умов холодового стресу у щурів, Горбенко Н. І., Шаламай А. С. (2010)
Петрюк Б. В. - Внутрітканинний електрофорез антибактерійних засобів та ентеросорбщя при термічних опіках, Ротар О. В. (2010)
Бондаренко М. В. - Хірургічна агресія i її оцінка, Головацька Т. А., Щит Н. М. (2010)
Бондаренко М. В. - Особливості оцінки факторів ризику в хірургії з врахуванням медико-правових критеріїв, Головацька Т. А. (2010)
Бондаренко М. В. - Особливості хірургічних ускладнень у хворих з і емодинамічно значимими оклюзійно-стенотичними ураженнями вінцевих артерій серця, Головацька Т. А., Щит Н. М. (2010)
Бондаренко М. В. - Перспектива зниження рівня операційного ризику у хворих на рак абдомінальної" локалізації при клінжо-променево- ендоскопічному скринінгу, Головацька Т. А. (2010)
Лихота A. M. - Особливості діагностики віддалених проявів запальних ускладнень в м'яких тканинах пародонту у хворих в після імплантаційному періоді, Камалов Р. Х., Розова К. В., Горобець O. В., Притула О. М. (2010)
Убогов С. Г. - Сучасні науково-практичні підходи до нормування медичного майна в Збройних Силах України на мирний час, Голуб А. Г., Криваченко Ю. П. (2010)
Камалов Р. Х. - Аналіз захворюваності військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України на хвороби тканин пародонту, Ярош Т. В., Рудинська С. М. (2010)
Борисова O. В. - Гигиенические принципы применения лечебно-профилактических комплексов д ля профилактики заболеваний органов полости рта у лиц допризывного та призывного возраста (2010)
Борисова И. В. - Противорецидивная эффективность нового лечебно-профилактического комплекса у лиц призывного возраста с рецидивирующей герпетической инфекцией полости рта, Хижняк Н. И. (2010)
Титул, зміст (2014)
Голов С. - Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції (2014)
Кузіна Р. - Еволюція виникнення Концептуальних основ як базису для розробки стандартів фінансової звітності (2014)
Литвин Н. - Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності (2014)
Іванечко Ю. - Інноваційні підходи до механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні, Маркевич О. (2014)
Метелиця В. - Регулювання професії бухгалтера у Великій Британії, США та Російській Федерації (2014)
Содержание (2014)
Понежа Е. А. - Влияние внешних шумов на корреляционную функцию интенсивности в процессе резонансного туннелирования (2014)
Бігун Р. І. - Вплив неоднорідностей поверхні на умови перенесення заряду в ультратонких плівках металів, Стасюк З. В. (2014)
Кирпенко К. В. - Определение условий осаждения переходных металлов из их карбонилов методом моделирования LCVD-процесса, Недоля А. В., Титов И. Н. (2014)
Зажигалов В. А. - Формирование наноразмерного покрытия на стали 12Х18Н10Т при ионной имплантации, Гончаров В. В. (2014)
Пилипчук Є. В. - Ґадоліній-борвмісні нанокомпозити на основі магнетиту, Петрановська А. Л., Горбик П. П., Кордубан О. М., Роговцов А. А., Шевченко Ю. Б. (2014)
Олейник В. А. - Влияние наноструктур на процессы твердофазного восстановления и очистки железооксидносиликатных материалов, Аблец Е. В., Панько А. В., Ковзун И. Г., Проценко И. Т. (2014)
Гаценко Т. С. - Вплив третього елемента на швидкість коміркового розпаду в стопі Cu—5,69 ат.% Ti, Шматко О. А. (2014)
Иванченко В. Г. - Влияние V на структуру и фазовый состав эвтектического сплава Ti0,475Zr0,3Mn0,225, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Ничипоренко В. И. (2014)
Костин А. М. - Исследование процессов взаимодействия титаносодержащих припоев с оксидной керамикой и коваром, Лабарткава Ал. В., Мартыненко В. А. (2014)
Карпец М. В. - Высокотемпературное дифрактометрическое исследование особенностей окисления сплава FeCoNiMnCr, Макаренко Е. С., Мысливченко А. Н., Крапивка Н. А., Горбань В. Ф., Макаренко С. Ю. (2014)
Shyvaniuk V. M. - Hydrogen-Induced Effects in Annealed and Prestrained 316L-Type Stainless Steel Studied by Mechanical Spectroscopy (2014)
Гріневська С. М. - Сучасні тенденції формування механізмів саморозвитку регіону в умовах децентралізації (2016)
Гончаренко Л. И. - Проблемы и перспективы развития налоговой системы индии: индустриальный контекст, Гурнак А. В. (2016)
Мазур Ю. О. - Перспективи податкового стимулювання НДДКР в Україні: досвід інноваційно розвинутих країн (2016)
Філіппова Н. В. - Напрями гармонізації ставки ПДВ в Україні в контексті міжнародних торговельних відносин (2016)
Лях А. В. - Промышленная политика в условиях децентрализации государственного управления: стратегия разумной специализации (2016)
Венжега Р. В. - Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов (2016)
Богачев С. В. - Аспекты финансирования развития инфраструктуры крупного промышленного города (2016)
Грязева М. С. - Механизм устранения организационного сопротивления персонала внедрению системы управления качеством (2016)
Аннотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
References (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сведения об авторах (2016)
Authors information (2016)
Бурлуцька С. В. - Ідентифікація параметрів пружності соціально-економічних систем (2015)
Власова Т. Р. - Міжнародна інтелектуальна міграція: наслідки для країн-донорів (2015)
Горемикіна Ю. В. - Роль територіальних центрів соціальних послуг при формуванні місцево локалізованих соціальних кластерів, Калашнікова Т. М. (2015)
Задорожна К. І. - Суспільна значущість розвитку інституту соціального туризму в Україні: проблеми та їх розв’язання (2015)
Кулиняк І. Я. - Перспективні напрями екологічно орієнтованої діяльності підприємств, Куцик Г. І. (2015)
Рилєєв С. В. - Еколого-економічні ризики промислового підприємства як об’єкт управління, Романчук А. Л. (2015)
Шкабара Т. Л. - Екологічні пріоритети суспільства: мотиваційний аспект (2015)
Гомба Л. А. - Особливості мотивації персоналу підприємства олійно-жирового комплексу, Понайда Ю. В. (2015)
Гомба Л. А. - Стан і розвиток управління персоналом на хлібопекарських підприємствах чернівецької області в умовах конкуренції, Семенюк М. М. (2015)
Кифяк В. Ф. - Особливості менеджменту підприємств поліграфії в умовах кризи, Глібка С. В. (2015)
Мержинський Є. К. - Вдосконалення механізму прогнозування виробничого процесу на підприємстві (2015)
Редченко К. І. - Аналітичний огляд і контроль управлінського потенціалу підприємства (2015)
Теребух А. А. - Передумови оцінювання ефективності господарських рішень, Лісовська Л. С. (2015)
Цундер О. Е. - Удосконалення системи показників оцінювання якості послуг телекомунікаційних корпорацій (2015)
Апостолюк О. Ю. - Державна фінансова підтримка регіонального розвитку малого підприємництва (на прикладі Чернівецької області) (2015)
Ковалевич Д. А. - Кредитування як фундаментальна складова діяльності банків (2015)
Лошенюк О. В. - Стимулювання та регулювання приватних грошових переказів в Україну (2015)
Собчук С. І. - Бюджетна політика як інструмент економічного розвитку країни (2015)
Романчук А. Л. - Цілісні майнові комплекси: обліковий та юридичний аспекти, Рилєєв С. В. (2015)
Столяр Л. Г. - Екологічні витрати підприємств лакофарбової промисловості (2015)
Черенько С. М. - Попередження поопераційного гіпопаратиреозу в тиреоїдній хірургії за допомогою нового методу автотрансплантації при щитоподібної залози, Ларін О. С., Січинава Р. М., Хоперія В. Г., Черпак Б. Д. (2014)
Черенько С. М. - Вплив браку вітаміну D на перебіг захворювання та раннього поопераційного періоду на первинний гіперпаратиреоз, Бандура Г. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Взаємозв'язок дефіциту вітаміну D зі зниженою функцією щитоподібної залози, Паньків І. В. (2014)
Перцева Н. О. - Кількісна оцінка ендотеліальної дисфункції у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2-го типу й артеріальною гіпертензією протягом 1 року лікування блокаторами рецепторів ангіотензину ІІ (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності різних методів місцевого лікування діабетичних виразок стопи з урахуванням ступеня ішемії (2014)
Приступюк М. О. - Аплікаційна сорбційна терапія гнійно-некротичних виразок у хворих із нейроішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2014)
Зелінська Н. Б. - Поширеність надмірної маси тіла та ожиріння у дітей із синдромом Шершевського-Тернера в Україні, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2014)
Семенюк Л. М. - Результати вивчення катамнезу завершення вагітності у жінок із анамнестичними невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії (2014)
Литвак О. О. - Відновлення функціональної здатності яєчників у поопераційний період у жінок із синдромом полікистозних яєчників шляхом корекції ліпопероксидації, Гирявенко О. Я., Дем’яненко Л. В. (2014)
Дорогая О. П. - Оптимізація методу відновлення репродуктивної функції у жінок із субмукозною міомою матки (2014)
Черенько М. С. - Рідкісна форма гіперплазії кори наднирниких залоз, Юзвенко Т. Ю., Товкай О. А. (2014)
Рибаков С. Й. - Випадок хвороби Іценка-Кушинга (історична мініатюра) (2014)
Юзвенко Т. Ю. - Нейроендокринні пухлини підшлункової залози: діагностика та лікування на сучасному етапі, Костюк Т. С., Черенько М. С. (2014)
Перекрест А. Л. - Реалізація завдань цифрової обробки сигналів з використанням віртуальних та фізичних лабораторних стендів, Гаврилець Г. О., Снігур В. В. (2014)
Залюбовская Т. С. - Моделирование преднамеренных атак на персональные аккаунты социальной сети, Сидоренко В. Н., Гайдуков Д. О., Островская А. М. (2014)
Садырбаев Ш. А. - Обеспечение питания собственных нужд Мойнакской гидроэлектростанции солнечными батареями, Бекбаев А. Б. (2014)
Ченчевой В. В. - Особенности самовозбуждения автономного источника электроэнергии на базе асинхронного генератора, Родькин Д. И., Черный А. П., Юдина Г. Г. (2014)
Істоміна Н. М. - Визначення факторів, що впливають на фазну індуктивність вентильно-індукторного двигуна (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Перелік авторів (2014)
Романенко С. С. - Використання реферативного журналу як засобу інтенсифікації наукової роботи у вищих навчальних закладах, Чорний О. П. (2014)
Істоміна Н. М. - Профорієнтація з технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах та засоби її проведення, Рєзнік Д. В. (2014)
Істоміна Н. М. - Отримання аналітичних залежностей для обчислення параметрів індуктивності вентильно-індукторного двигуна, Федотьєв А. В. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Перелік авторів (2014)
Чорний О. П. - Підвищення ефективності процесу навчання шляхом формування розкладу індивідуальних та консультаційних занять, Коваль Т. П., Сівякова Г. О. (2014)
Колосовська В. В. - Визначення рівня сформованості професійно орієнтованих умінь і навичок у майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями (2014)
Борисова А. О. - Аналіз стану формування методичної компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури та рівні її сформованості (2014)
Поясок Т. Б. - Взаємозв’язок системи освіти та інформаційного суспільства, Беспарточна О. І. (2014)
Максимова Л. П. - Принципи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Костенко П. П. - Веб-сервіс уточнення релевантності веб-документів пошукової видачі Google на основі поведінки користувача, Левченко І. В. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Перелік авторів (2014)
Чорний О. П. - Лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти, Огарь В. О., Романенко С. С., Кравець О. М., Коваль Т. П., Усенко М. А., Білик О. В. (2015)
Коротка Л. І. - Розробка нейромережевого програмного модуля планування траєкторії руху об’єкту на площині, Науменко Н. Ю. (2015)
Перекрест А. Л. - Реализация распределенных систем температурного мониторинга и управления теплопотреблением группы зданий , Романенко С. С., Кущ-Жирко М. А. (2015)
Правила оформлення статей (2015)
Перелік авторів (2015)
Калинина Г. В. - Перспективы развития социально-экономического потенциала кооперативного сектора России, Андреев В. В., Сильвестрова Т. Я. (2015)
Шилепницький П. І. - Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту, Михайлина Д. Г., Кушнерик В. В. (2015)
Апопій В. В. - Екзогенні чинники розвитку роздрібної торгівлі на прикордонних територіях, Криган Р. В. (2015)
Лучик В. Є. - Методологія сценарного прогнозування соціального та економічного розвитку регіонів, Лучик С. Д. (2015)
Маниліч М. І. - Стратегія відтворення регіонального господарського комплексу: до сучасної парадигми (2015)
Піцик М. А. - Визначення місця інвестування в системі забезпечення економічної безпеки регіонів (2015)
Почтовюк А. Б. - Соціальне прогнозування ринку праці Полтавщини: реалістичний сценарій (2015)
Клопов І. О. - Цінові тенденції джерел відновлювальної енергії (2015)
Гут Л. В. - Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства, Тарантюк І. М. (2015)
Замятіна Н. В. - Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах, Долга Г. В. (2015)
Романчук А. Л. - Концептуальні засади екологічного аналізу діяльності підприємства, Зибарева О. В. (2015)
Солнцева Н. В. - Удосконалення механізму управління трудовими ресурсами будівельних підприємств (2015)
Швець Є. В. - Особливості розробки моделі управління стратегічним потенціалом підприємства (2015)
Гатаулліна Е. І. - Фінансове забезпечення економічних перетворень (2015)
Голик М. М. - Організаційно-практичні аспекти діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг України (2015)
Далєвська Т. А. - Вплив фінансів підприємств муніципальної форми власності на систему фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2015)
Простебі Л. І. - Податкові надходження та їх значення у формуванні доходної частини місцевих бюджетів (2015)
Чугунов О. І. - Планування видатків місцевих бюджетів у системі фінансово-економічного регулювання (2015)
Бойчук М. В. - Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання, Семчук А. Р. (2015)
Карзун І. Г. - Сучасний стан та аналіз розвитку системи вищої школи, Кравчук Р. В. (2015)
Стеценко В. В. - Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст (2015)
Сергієнко С. А. - Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти, Гладир А. І., Дернова М. Г. (2015)
Грицюк О. С. - Педагогічні умови організації самостійної роботи майбутніх інженерів при вивченні математичних дисциплін на засадах професійної спрямованості (2015)
Лутаєва Т. В. - Інтеграція науки й освіти як умова розвитку вищої медичної та фармацевтичної школи у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Родькін Д. Й. - Етапи становлення та розвитку наукової школи "Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії", Чорний О. П., Романенко С. С. (2015)
Сальник І. В. - Формування цілісної системи фізичних знань на основі комплексного використання віртуального та реального експерименту (2015)
Правила оформлення статей (2015)
Перелік авторів (2015)
До 70-річчя з дня народження. Большаков Володимир Іванович (2016)
Шпаковская Т. А. - Научная школа доктора технических наук, профессора Владимира Ивановича Большакова (2016)
Большаков В. И. - О применении фрактального формализма при математическом описании структур, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Большаков В. И. - Исследование коррозионной стойкости сталей, микролегированных алюминием, титаном и азотом, Узлов О. В., Дрожевська А. В. (2016)
Большаков В. И. - Способ определения области компромисса критериев качества многокритериальных технологий, Фортыгин А. А. (2016)
Воробйова В. Г. - Про можливість деформаційного зміцнення стальних оболонок трубобетонних елементів, Котов М. А. (2016)
Куцова В. З. - Определение характеристик прочности и пластичности низкоуглеродистой стали 08ПС после КГД методом индентирования, Стеценко А. П. (2016)
Носенко В. К. - Особливості впливу легуючих елементів на структурно-фазові перетворення у припійних сплавах системи Cu−Mn−Fe−Ni−Si, Брехаря Г. П., Балан В. З., Ніколаєва Т. Ю. (2016)
Разумова О. В. - Эффективность применения стальных конструкций в жилищно-гражданском строительстве (2016)
Федоркова Н. М. - Застосуваня термоциклування за температур перитектичного перетворення як спосіб подрібнення карбідних фаз у процесі кристалізації, Балакін О. А., Миронова Т. М., Семенова І. О. (2016)
Лауреаты премии им. К. Ф. Стародубова (2016)
Бондарчук І. В. - Електронний цифровий підпис – європейський курс України (2015)
Німіжан І. Л. - Про встановлення статусу учасника бойових дій (2015)
Драчинська В. О. - Порядок дій громадян у випадку вимагання від них з боку суддів неправомірної вигоди (2015)
Гайдар Н. І. - Правовий порядок виправлення прізвища в трудовій книжці після одруження (2015)
Мамсик С. О. - Нотаріус як учасник "профілактичного правосуддя" сприяє справедливому, надійному і мирному врегулюванню цивільних правовідносин (2015)
Левченко І. В. - Нотаріальний процесуальний кодекс врегулює процедуру вчинення нотаріальних дій і забезпечить гарантії функціонування нотаріату (2015)
Методичні рекомендації щодо посвідчення заповітів, видачі їх дублікатів та зберігання (частина 1) (2015)
Вітаємо (2015)
Іванова М. О. - Передумови зародження авторського права в jus civile Стародавнього Риму (2015)
Макарова З. С. - Проблеми класифікації (типологізації) форми державного правління (2015)
Федоренко В. Л. - Конституційні засади територіальної організації публічної влади в Австрії: історія та сучасність, Чернеженко О. М. (2015)
Савич С. С. - Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використання творів (2015)
Цюра В. В. - Учення про представництво у працях науковців дореволюційного періоду (2015)
Дробот О. Г. - Правові аспекти притягнення до дисциплінарної відповідальності за наслідками судового оскарження рішення державного реєстратора речових прав на нерухоме майно (2015)
Гиренко І. В. - Правові проблеми закріплення ціннісних показників рослинного світу (2015)
Горган О. Л. - Правова регламентація поняття "корупція" (2015)
Галущенко Г. В. - Вплив уніфікації міжнародного приватного права на застосування іноземного права (2015)
Веденичова Н. П. - Цитокініни як регулятори росту органів рослин за різних умов існування (2016)
Войтенко Л. В. - Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота, Косаківська І. В. (2016)
Колупаев Ю. Е. - Сигнальные посредники в реализации физиологических эффектов стрессовых фитогормонов, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О., Луговая А. А. (2016)
Глянько А. К. - Защитные системы бобового растения при инфицировании ризобиями (2016)
Ломоватская Л. А. - Сравнительная оценка роли цАМФ и аденилатциклаз патогенов животных, фитопатогенов и мутуалистов растений в контроле их вирулентности, Романенко А. С., Кузакова О. В. (2016)
Левішко А. С. - Особливості метаболітного профілю коренів сої за інокуляції штамами Bradyrhizobium japonicum різної активності, Маменко П. М. (2016)
Kolupaev Yu. E. - Effect of cold hardening on resistance of wheat seedlings to hydrogen peroxide and iron (II) ions action. II. Participation of antioxidant enzymes, Ryabchun N. I., Yastreb T. О., Oboznyi A. I., Shvidenko M. V. (2016)
Карпец Ю. В. - Фунгицид Седаксан предотвращает окислительные повреждения проростков пшеницы и повышает их устойчивость к осмотическому и высокотемпературному стрессам, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Фирсова Е. Н., Заярная Е. Ю. (2016)
Косаківська І. В. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя від Дня народження) (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Rules for authors (2016)
Пошва Б. М. - Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини (2015)
Німіжан І. Л. - Соціальні гарантії переселенців (2015)
Хохуляк В. В. - Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням (2015)
Радкевич К. В. - Щодо посвідчення заповітів, видачі їх дублікатів та зберігання (частина 2) (2015)
Огляд подій (з 5 січня до 26 січня) (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо! (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у грудні 2014 року (2015)
Васецький В. Ю. - Історичні передумови виникнення правової ідеології в Стародавньому світі та в період Середньовіччя (2015)
Клименко О. М. - Вплив конституційної юрисдикції на розвиток статусу адвоката в Україні (2015)
Рашківська В. В. - До питання щодо вдосконалення законодавства в частині звернення стягнення на цілісний (єдиний) майновий комплекс підприємства (2015)
Бахуринська М. М. - Практичні проблеми правового регулювання встановлення та зміни орендної плати за землю (2015)
Коломієць П. В. - Стосовно структурної побудови вітчизняної системи фінансового права (2015)
Венедіктов А. А. - Законодавча класифікація негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Грібов М. Л. - Забезпечення суб’єктами оперативно-розшукової діяльності доказування у кримінальному процесі (2015)
Наливайко Л. Р. - Інтереси держави як предмет у структурі позовної діяльності прокурора у кримінальному провадженні, Мала О. Р. (2015)
Черняк Ю. В. - Значення і суть попередніх заходів захисту в рамках міжнародного цивільного процесу (2015)
Книженко О. О. - Рецензія на монографію О. В. Шамари "Відповідальність за здійснення терористичної діяльності за кримінальним законодавством України" (2015)
Страфун С. С. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих з ішемічною контрактурою кисті та стопи, Долгополов О. В., Боєр В. А. (2016)
Филиппенко В. А. - Результаты клинического применения ацетабулярных компонентов с поверхностью из пористого тантала в эндопротезах при дефектах стенок вертлужной впадины и остеопорозе, Танькут В. А., Жигун А. И., Аконджом М., Бондаренко С. Е. (2016)
Климовицкий В. Г. - Анатомо-хирургические особенности кровоснабжения диафиза бедренной кости, Шевякин Д. В., Лобанов Г. В., Зарицкий А. Б., Золото М. С. (2016)
Аваков В. Е. - Парацетамол (Инфулган) в послеоперационной аналгезии, Сайипов Р. М., Исомов Т. М., Бозоров Г. М. (2016)
Кондратюк В. Є. - Ефективність і безпечність лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів гідролізатом колагену (FORTIGEL®), Тер-Вартаньян С. Х. (2016)
Страфун С. С. - Диференційоване лікування заднього вивиху плеча, Ломко В. М. (2016)
Курята А. В. - Инсулинорезистентность и системное воспаление у пациентов с остеоартрозом в сочетании с ожирением: эффективность симптоматических препаратов замедленного действия, Черкасова А. В. (2016)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії та рентгенографії у хворих на аваскулярний некроз головки стегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М. (2016)
Музыченко П. Ф. - Трансфер инноваций в медицину и современные методы расчета экономической эффективности (2016)
Синяченко О. В. - Роль костного метаболизма в патогенезе гонартроза, Ермолаева М. В., Гейко И. А., Такташов Г. С., Ютовец Т. С. (2016)
Проценко В. В. - Методи комплексного лікування хворих на рак молочної залози з метастатичним ураженням кісток, Жильчук А. В., Ільніцький О. В. (2016)
Хмизов С. О. - Напружено-деформований стан проксимального відділу великогомілкової кістки дитини при tibia vara в умовах однобічного блокування проксимальної росткової зони фіксаторами різних типів, Прозоровський Д. В., Суббота І. А., Єршов Д. В. (2016)
Гур’єв С. О. - Аналіз випадків гострої ВІЛ-інфекції у постраждалих із політравмою, Соловйов О. С. (2016)
Андреев О. В. - Эффективность лечения пострадавших от холодовой травмы, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В., Егудина Е. Д. (2016)
Володимир Миколайович Кузь (2016)
Володимир Олександрович Радченко. 60 років із дня народження (2016)
Головач И. Ю. - Посттравматический остеоартрит: воспалительные, клеточные и биомеханические механизмы прогрессирования заболевания, Зазирный И. М., Семенив И. П. (2016)
Канзюба А. И. - Вывихи бедра после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (2016)
Магомедов С. - Метаболизм соединительной ткани у больных с гнойными осложнениями после остеосинтеза отломков длинных костей, Полищук Л. В., Кузуб Т. А., Колов Г. Б., Гордий А. С. (2016)
Вилсон Дж. И. - Ультразвуковое исследование в диагностике посттравматических абсцессов печени и контроле мини-инвазивных лечебных вмешательств (2016)
Волошина І. М. - Ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в лікуванні міофасціального люмбоішіалгічного синдрому, Дейнега В. Г., Кривенко В. І., Оніщенко А. В., Малярчук Д. Л. (2016)
Зазірний І. М. - Плагіат: що це в нас і як його розуміють у Європі?, Коструб О. O. (2016)
Травматологія і ортопедія у фокусі VII Міжнародного медичного форуму: інноваційні технології, останні методи і методики діагностики і лікування (2016)
Бараненкова Н. А. - Мнемонічні прийоми навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах, Светенок Л. К. (2016)
Браткова О. І. - Особливості застосування інтерактивних технологій у фаховій іншомовній підготовці майбутніх юристів (2016)
Вембер В. П. - Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі, Бучинська Д. Л. (2016)
Глушак О. М. - Підготовка бакалаврів з філології до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2016)
Грабовий А. К. - Вивчення теорії хімічної будови органічних сполук у загальноосвітніх навчальних закладах: методичні аспекти (2016)
Демешкант Н. А. - Стратегічні напрями розвитку екологічної освіти у міжнародному просторі, Пабат В. В. (2016)
Ковалинська І. В. - Поняття "полікультурність" та "мультикультурність" у науковому дискурсі (2016)
Коршевнюк Т. В. - Компонентний підхід до визначення змісту шкільної біологічної освіти (2016)
Кубіцька М. Д. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя (2016)
Мельніченко Т. В. - Особливості формування фонологічних знань в учнів з тяжкими мовленнєвими розладами (2016)
Мерзлякова О. Л. - Лінійний та об’ємний способи подання навчальної інформації (2016)
Муромець В. Г. - Розвиток загальних компетентностей студентів магістратури як об’єкт наукових досліджень (2016)
Неведомська Є. О. - Як подолати педагогу тривожність студентів?, Михайловська Т. О. (2016)
Павлюк Р. О. - Організація науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки (2016)
Прошкін В. В. - Контроль навчальних досягнень з математичних дисциплін у майбутніх економістів, Грибонос Є. Ю. (2016)
Руденко Н. М. - Розвиток вітчизняної математичної освіти на рубежі тисячоліть (2016)
Слюсаревський Н. М. - Соціокультурний контекст сприйняття студентами цінностей корпоративної культури університету (2016)
Cтеблюк С. В. - Формування ціннісних орієнтацій у системі економічної підготовки майбутніх фахівців сфери кооперації (2016)
Терентьєва Н. О. - Освіта дорослих в Ірландії і Україні: спільне та відмінне у тенденціях розвитку, Ситник О. І. (2016)
Тесленков О. Ю. - Експериментальна модель формування професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Хома Т. В. - Формування культури писемного мовлення на заняттях з української мови в умовах коледжу (2016)
Яновська Л. Г. - Формування умінь етнокультурної діяльності у майбутніх учителів історії (2016)
Содержание (2016)
Авраменко Т. В. - Современные методы диагностики и коррекции гестационного сахарного диабета у беременных (Клиническая лекция), Макаренко М. В., Говсеев Д. А. (2016)
Выбери жизнь. В Соломенском районе столицы стартовала программа по сохранению здоровья женщин (2016)
Татарчук Т. Ф. - Лечение стресс-индуцированной недостаточности лютеиновой фазы, Косей Н. В., Тутченко Т. Н. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, засновані на доказах, Жилка Н. Я., Жук С. І., Прядко Н. Г. (2016)
Лук’янчук О. В. - Клінічний досвід ведення пацієнток із цервікальними інтраепітеліальними новоутвореннями в ранній післяопераційний період, Рибін А. І. (2016)
Ветох Г. В. - Особенности ультразвукового исследования яичников при синдроме поликистозных яичников на фоне воспалительных заболеваний малого таза (2016)
Жук С. І. - Стан плода у вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів після застосування протитромботичної терапії, Ус І. В. (2016)
Говсєєв Д. О. - Клініко-гемостазіологічні аспекти повторної прееклампсії (2016)
Голяновський О. В. - Інноваційні підходи до терапії кольпітів неспецифічної етіології, Рубінштейн А. М. (2016)
Пекарь А. Ю. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із вірусною Епштейна–Барр інфекцією, Міцода Р. М. (2016)
Wuttke W. - Витекс Священный (Vitex Agnus-Castus) Фармакология и клинические показания, Jarry H., Christoffel V., Spengler B., Seidlova-Wuttke D. (2016)
Романенко Т. Г. - Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения при патологии щитовидной железы, Чайка О. И. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Анемія вагітних – фактор ризику розвитку акушерської та перинатальної патології (огляд літератури), Гопчук О. М. (2016)
Лубковська О. А. - Плацентарна дисфункція у жінок, які використовували різні методи контрацепції (2016)
Булавенко О. В. - Обґрунтування доцільності застосування методу флуоресцентної спектроскопії в комплексній діагностиці післяпологового ендометриту, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2016)
Кульчицький Д. В. - Оцінювання інтенсивності больового синдрому у жінок після кесарева розтину (2016)
Мельник О. В. - Клінічні аспекти перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфофункциональные особенности плаценты при малоподвижном образе жизни беременной, Дороганова А. В., Беляев С. Г., Назаренко Л. Г. (2016)
Алипова Н. Ф. - Роль тиреоидной дисфункции в генезе гестационных и перинатальных осложнений (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського