Прийма С. M. - Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету (2016)
Романцова Я. B. - Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність, Мкртічян О. A. (2016)
Сізова К. Л. - Підвищення результативності самостійної роботи майбутніх редакторів і видавців, Алексеєнко Н. М. (2016)
Степура Ю. Г. - Критеріальна структура фахової готовності майбутніх педагогів до використання засобів естетотерапії у соціальному вихованні молодших школярів (2016)
Ткаченко Л. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі (2016)
Фендріков К. M. - Залучення майбутніх учителів у якості дописувачів вузівських газет як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу преси вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Черненко Н. M. - Концептуальна модель підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах (2016)
Шеремет І. B. - Теоретичні основи експериментальної методики підготовки майбутніх учителів до роботи з профілактики порушень зору у дітей, Страшко С. B., Пакірбаєва Л. B. (2016)
Башкір О. I. - Педагогічні погляди Т. П. Гарбуза (2016)
Биндас О. M. - Напрями вдосконалення підготовки вчителів іноземних мов у системі неперервної педагогічної освіти України й Австрії: порівняльний аналіз (2016)
Леонтьєва І. M. - Форми, методи розвитку інтересу до економічних знань учнів загальноосвітніх шкіл України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Кузьменко Ю. B. - Нормативно-правове забезпечення роботи закладів освіти щодо навчання фахівців із трудової підготовки у період "перебудови" (1985-1991 рр.) (2016)
Наугольникова О. M. - Система професійної підготовки майбутніх економістів у США (2016)
Яблочнікова І. O. - Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії (2016)
Климентьєва О. C. - Причини виникнення конфліктів у професійній діяльності правоохоронців (2016)
Остраус Ю. M. - Мотиваційний критерій професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів: методика діагностики та рівень сформованості (2016)
Борисова О. В. - Використання географо-топонімічного аналізу населених пунктів в туристсько-краєзнавчих дослідженнях (регіональний аспект) (2016)
Бутенко Н. В. - Прогнозна оцінка результативності реалізації синергетично-інституціональної концепції партнерських відносин в реальному секторі економіки (2016)
Гончаренко О. В. - Інституціональні аспекти реалізації інноваційних пріоритетів розвитку агропромислового виробництва (2016)
Горіна Г. О. - Термінологічні аспекти просторової поляризації світового туристичного ринку (2016)
Демешок О. О. - Прогнозування макроекономічних показників розвитку реального сектору економіки України (2016)
Дячков Д. В. - Особливості методичного інструментарію стратегічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Котенко Р. В. (2016)
Жук І. З. - Нормативно-правове забезпечення у системі державного регулювання розвитку туристичної галузі України (2016)
Колодійчук В. А. - Соціальні аспекти гнучкості виробничих систем у логістичних ланцюгах зернового ринку (2016)
Кравчук І. А. - Тенденції та перспективи розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств (2016)
Кутковецька Т. О. - Формування інвестиційних ресурсів у галузі садівництва (2016)
Лозовський О. М. - Побудова збалансованої системи показників для оцінки ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора, Горшков М. А. (2016)
Мальська М. П. - Просторово-функціональна сегментація ринку послуг (2016)
Микитенко В. В. - Домінанти вирішення проблем інституціоналізації міжрегіональної економічної взаємодії в Україні в умовах децентралізації (2016)
Непочатенко О. О. - Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи, Боровик П. М., Парій Д. Ю. (2016)
Нікітчина О. В. - Обов’язкове медичне страхування: реалії та перспективи (2016)
Однорог М. А. - Інвестиційна діяльність і глобалізація аграрних підприємств України (2016)
Пацалюк К. О. - Роль виставки як засобу маркетингових комунікацій (2016)
Полстяна Н. В. - Деякі аспекти системи дистрибуції в індустрії гостинності (2016)
Рибакова Л. П. - Організація управлінського обліку за центрами витрат: теорія і практика (2016)
Сенишин О. С. - Продовольча інфраструктура у системі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу (2016)
Сольська В. В. - Сутність та класифікаційні ознаки майна підприємства (2016)
Ціхановська В. М. - Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України (2016)
Філіпенко Т. В. - Рецензія на монографію Коніщевої Н. Й., Власова В. О.: Підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю: Монографія (Текст) / Н. Й. Коніщева, В. О. Власов. - Харків; Видавництво "НТМТ", 2016. – 270 с. (2016)
Басюк Л. М. - Стратегії і тактики адресанта в парламентському дискурсі Великої Британії (2012)
Біскуб І. П. - Моделювання комунікації людини й комп’ютера в графічних інтерфейсах операційних систем (2012)
Вербицька Н. В. - Функціональна динаміка модальних дієслів під час перемикання комунікативного коду (2012)
Вигнанська І. М. - Узуальна та оказіональна варіантність фразеологічних біблійних одиниць французької мови (2012)
Гуменюк Н. Г. - Категорія дейксису в англійській мові: універсальний дейксис (2012)
Гурецька М. В. - Лінгвістичний аналіз мовних засобів маніфестації емоційного стану роздратування (2012)
Жуковська А. В. - Контекстуальні фактори моделювання тактильної поведінки комунікантів (2012)
Козлова О. С. - Альтернативні принципи спілкування (2012)
Космацька Н. В. - Стилістичні засоби відтворення емоцій мовленнєвої особистості (2012)
Крижанівська Г. Т. - Образ жінки в сучасному англомовному жіночому журналі (2012)
Макарук Л. Л. - Візуалізація як характерна ознака сучасного англомовного газетного дискурсу (2012)
Марціяш М. З. - Особливості реалізації комунікативних тактик стратегії ухилення відповідно до імпліцитного смислу в англомовному телеінтерв’ю (2012)
Мудрик Л. В. - Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації запрошення, Єфремова Н. В. (2012)
Нужна К. А. - Вплив арго на мовлення молоді у Франції (2012)
Падалка О. В. - Політична промова та її просодичні характеристики (2012)
Палійчук А. Л. - Ідіостильові особливості втілення комунікативної стратегії інтимізації у текстах коротких оповідань (2012)
Пеливан О. К. - Лингвистические средства реализации вежливости / невежливости в английском формальном конфликтном диалогическом дискурсе (2012)
Полякова Т. Л. - Проблемы классификации интернет-жанров (2012)
Растєгаєва Д. Г. - Дослідження реалізації фоносемантичного потенціалу сегментних одиниць англійської мови в брендових назвах (2012)
Рубчак О. Б. - Мовні характеристики текстів англомовних інтерв’ю (2012)
Тарнавська О. М. - Ситуативно-вікова детермінованість комунікативної та інформативної інтенції в діапазоні загальної інтенції (на матеріалі англомовного дискурсу) (2012)
Чемеринська І. Я. - Подяка як оцінний мовленнєвий акт (2012)
Крутько Т. В. - Прецедентні феномени у рекламному дискурсі (на матеріалі банерної реклами) (2012)
Лесько Х. С. - Експресивність слів із суфіксами суб’єктивної оцінки в іспанських періодичних виданнях (2012)
Лісова Ю. О. - Синтаксичні особливості мовлення самотнього персонажа (ґендерний аспект) (2012)
Медвідь О. М. - Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу), Ходцева А. О. (2012)
Могила Л. М. - Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак (2012)
Теслер О. В. - Прагматичні особливості заголовка франкомовного мікротексту-повідомлення (на матеріалі щомісячника "Ça m’intéresse"), Титюк Т. В. (2012)
Фісяк І. Є. - Комунікативні стратегії вживання фразеологічних одиниць на позначення міжособистісних відносин (на матеріалі німецької мови) (2012)
Хаджикова Н. Г. - Адресантно-адресатный вектор консенсуса: прагмалингвистический аспект (на материале английского языка) (2012)
Хникіна О. О. - Прямі та непрямі форми реалізації іллокутивної сили обвинувачення (на матеріалі англійської мови) (2012)
Амичба Д. П. - "Евроинтеграционное сотрудничество" как текст культуры: лингвокогнитивное описание (2012)
Badan A. A. - Bridging the Cultural gap in English language teaching (2012)
Волкова С. В. - Реінтерпретація міфологічних образів автохтонів в амеріндіанських авторських казках (2012)
Гончар К. Л. - Деякі особливості функціонування висловлень самооцінки в контексті міжкультурної комунікації, Рогатюк А. Є., Рабійчук І. Л. (2012)
Данилюк Н. О. - Використання досягнень західноєвропейських та американських учених для вивчення мови слов’янського фольклору (2012)
Дунаєвська О. В. - Особливості ритуалу як складника лінгвокультурологічних досліджень (2012)
Кушнерик В. І. - До проблеми формування двомовної особистості, Холодова А. А. (2012)
Макеєва К. С. - Латинський елемент у сучасних ойконімах південних графств Англії (2012)
Пастушенко Т. В. - Особливості мовного вираження концептуальної опозиції "схід–захід" у сучасному англомовному дискурсі, Ружицька Т. В. (2012)
Прокопець М. І. - Інтертекстуальність та алюзія: особливості прояву та виявлення (на матеріалі англомовного комерційного рекламного дискурсу) (2012)
Птуха В. А. - Ядерно-периферійна організація концепту ОДЯГ в англійській та українській мовах (2012)
Савчук К. Ю. - Інтерпретація поняття "фразеологічна картина світу" (на прикладі американського варіанта англійської мови) (2012)
Тебеніхіна Н. В. - Фразеологічні засоби вербалізації лінгвокультурного концепту Seele / Душа в німецькій мові (2012)
Ущина В. А. - Лінгвокультурний типаж "перша леді сша" (2012)
Tsatyova S. O. - Training of Communicative Competence in Giving Presentations (2012)
Basyuk T. S. - Language as a primary medium of social behaviour (2012)
Демянюк О. А. - Розвиток фразеологізмів німецької мови на позначення ціннісного ставлення до праці: діахронічний аспект (2012)
Зінченко О. А. - Вияв гендерної асиметрії у сучасному німецькому спонтанному мовленні (2012)
Тимчук О. Т. - Механізми реалізації принципу політичної коректності в американському соціумі (2012)
Копчак О. І. - Вираження національного світосприйняття через слова-символи у фразеологізмах із компонентом-глютонімом перської та української мов (2012)
Ніколаєва Н. М. - Етимологія лексем на позначення кольору (2012)
Собков Ю. В. - Роль псевдоніма як основи творення криптонімів англійської мови (2012)
Соловйова О. А. - Концепти Добро – Зло в художній мовній картині світу (на матеріалі сучасних арабських та українських фразеологізмів) (2012)
Хоменко Н. В. - Звукова організація поетичного твору як засіб створення емоційного забарвлення (2012)
Швець Т. А. - Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності у сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса "Вогонь"), Швець Н. В. (2012)
Баїк О. І. - Профілактика деліктних посягань на публічні атрибути і символи Української держави (2014)
Бортник Н. П. - Адміністративний договір як форма публічного управління в сфері організації послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, Єсімов С. С. (2014)
Дорош М. М. - Україна – Республіка Польща: співпраця та митні відносини (2014)
Єсімов С. С. - Інформаційно-правові засади регулювання обігу електронних грошей у контексті розширення застосування (2014)
Ковалів М. В. - Основні завдання адміністративного судочинства України (2014)
Лесько Н. В. - Правове виховання дітей – важливий напрям профілактики правопорушень (2014)
Ортинський В. Л. - Реформування правоохоронної системи у контексті соціально-правового механізму забезпечення прав особистості (2014)
Остапенко О. І. - Протидія терористичним загрозам в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Римарчук Г. С. - Детермінація адміністративних правопорушень в сфері інтелектуальної власності (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Особливості правового регулювання розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації (2014)
Бойко І. Н. - Витоки та атмосфера формування філософсько-правових доглядів Дмитра Чижевського (2014)
Гарасимів Т . З. - Правова антропологія особистості: дилема індивідуального та соціального (2014)
Дутко А. О. - Класифікація юридичних конструкцій як засобів законотворчої техніки (2014)
Жаровська І. М. - Наукознавчі концепти у сфері державної влади (2014)
Радейко Р. І. - Формалізація як метод дослідження правових явищ (2014)
Сливка С.С. - Предмет проблем філософії права (2014)
Хомишин І. Ю. - Роль правової культури у забезпеченні порядку у суспільстві (2014)
Чорнобай О. Л. - Роль комунікативної культури у професійній діяльності правника (2014)
Шай Р. Я. - Принципи та форми реалізації функцій держави (2014)
Юськів Н. В. - Проблеми правового регулювання статусу неповнолітніх в умовах модернізації суспільства (2014)
Жбадинська Ю. Р. - Органи конституційної юрисдикції у правових системах західної традиції права (2014)
Колич О. І. - Особливості господарсько-правових відносин у період Київської Русі (2014)
Макарчук В. С. - Кримська авантюра Путіна (2014 р.): аспекти міжнародного права та суспільної моралі (2014)
Ряшко О. В. - Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки, Ряшко В. І. (2014)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти (2014)
Бараняк В. М. - Щодо участі спеціаліста в освідуванні підозрюваного у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями (2014)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове запобігання злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупoваннями (2014)
Гумін О. М. - Характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (2014)
Зубач І. М. - Функція захисту у сучасному кримінальному провадженні України (2014)
Канцір В. С. - Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин (2014)
Кушпіт В. П. - Сексуальні девіації як об’єкт кримінологічного аналізу (2014)
Марисюк К. Б. - Зміни у системі кримінальних покарань та їх вплив на забезпечення державної безпеки України (2014)
Наконечна Л. А. - Регламентація відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство, в історії кримінального законодавства (2014)
Остапенко О. І. - Т. Г. Шевченко та репресивно-каральний апарат царської Росії, Ряшко В. І. (2014)
Сорока С. О. - Щодо забезпечення прав і свобод людини під час проведення обшуку (2014)
Якимова С. В. - Кримінологічний портрет особистості насильницького злочинця, який учиняє злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті (2014)
Бачинський Т. В. - До питання про договір комерційної концесії (франчайзингу) та деякі новели його реєстрації (2014)
Гірник О. О. - Щодо проблеми удосконалення законодавства України про соціальне обслуговування (2014)
Люблін В. Д. - Деякі проблеми питання цивільного захисту (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Ковальчук В. Б. - Володимир Старосольський як вчений юрист і один із основоположників науки державного права в Україні, Бучин А. В. (2014)
Андрієвська В. В. - Текстовий концепт обмеженість простору: структура та семантика (на матеріалі французької драматургії абсурдизму) (2012)
Безугла О. В. - Концептуальна метафора "Нація – це сім’я" в політичному дискурсі США (2012)
Бистров Я. В. - Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) (2012)
Близнюк Л. М. - Особливості й асоціативне поле концепту Heimweh (2012)
Bokun І. A. - Construal Operations Having to Do With Overall Structure (2012)
Halytska О. B. - Vom praktischen Nutzen der Prototypentheorie fur den Bereich der Syntax des Deutschen (2012)
Глухова Л. О. - Лексичні засоби вербалізації субконцепту "факультет" у сучасній англійській мові (2012)
Гольтер І. М. - Семантика концепту-колороніма в англійських фразеологізмах (2012)
Гурман Ю. М. - Вторинні номени: способи їх формування у французькому преціозному мовленні (2012)
Ємець Н. О. - Художній концепт: моделі реконструкції (2012)
Єсипенко Н. Г. - Культурний концепт і прецедентний текст як елементи англосаксонської культури (2012)
Жулінська М. О. - Аналіз комп’ютерних неологізмів концепту "Людина" (2012)
Заболотська О. О. - Імпліцитні смисли концепту "кохання" в новелі Дж. Голсуорсі "Цвіт яблуні" (2012)
Застровська С. О. - Поняття автопрецеденту, Найдюк О. В. (2012)
Киселюк Н. II - До проблеми дослідження лексики емоцій у когнітивному аспекті, Коляда Е. К. (2012)
Koзак С. В. - Системні характеристики категорії оцінки (2012)
Кушнєрова О. А. - Продукти творчої діяльності людини як результати змінених станів свідомості (2012)
Лешук Ю. В. - Вербалізація художнього концепту Людина в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) (2012)
Максименко Ю. В. - Емоція інтересу та концептуальні метафори (2012)
Мартинюк А. П. - Лінгвістична концептологія: методологічні платформи, методики аналізу, перспективи розвитку (2012)
Мелько X. Б. - Особливості творення постмодерністської синестетичної метаболи (2012)
Миколюк О. А. - Секулярний символ Честі у британському суспільстві (2012)
Мінцис Е. Є. - Метафоричні моделі концепту "word" (на матеріалі художнього дискурсу) (2012)
Мунтян Л. В. - Актуалізація поняття "Global language" у сучасній англійській мові (2012)
Остапчук Я. В. - Вербальна реалізація концепту Faith/Belief/Trust у сучасній англійській мові (2012)
Пашкова Н. І. - Розширення обсягу поняття концепт у лінгвокультурології (2012)
Плисак Д. В. - Вербалізація медичного терміна в художньому дискурсі: співвідношення когнітивного і прагматичного параметрів (на матеріалі англійської мови) (2012)
Penex Н. В. - Семантика Початку і Кінця в заголовках англомовних журнальних статей: когнітивно-риторичний аспект (2012)
Рибалка Н. С. - Змішана мотивація англійської теріологічної номенклатури (2012)
Садовник-Чучвага Н. В. - Особливості сегментної структури родової концептосфери в сучасних британських творах жанру фентезі (квантитативний аспект) (2012)
Сергієнко В. Л. - Вербальний склад концептів Pride і Mobility у кількісній репрезентації їх компонентів (на матеріалі англійської художньої прози кінця XIX ст.) (2012)
Сторчак О. Г. - Концепт в когнитивной лингвистике (2012)
Струк О. В. - Національно маркований концепт "Гроші" у британській мовній картині світу (на матеріалі метафор із компонентом "Гроші") (2012)
Суслова М. О. - Метафорична актуалізація концепту Рамадан в іспанській та французькій мовах (2012)
Улитина Н. А. - Принципы анализа статических пространственных предлогов, наречий и местоимений в системе изучения концепта "пространство" (2012)
Філоненко Н. Г. - Синтаксична структура часткових питальних речень французької мови як об'єкт когнітивних досліджень (на матеріалі творів Ф. Бегбеде) (2012)
Химинець М. Д. - Мовна репрезентація американської влади в газетних статтях (2012)
Чернова А. В. - Когнітивна лінгвістика як нова система координат пізнання мови (2012)
Шевченко І. С. - Дублетний концепт Дім - House / Home в англійській мовній картині світу, Давиденко І. В. (2012)
Шелудченко С. Б. - Частотність когнітивно-концептуальних груп слів категорії стану в англомовних художніх текстах (2012)
Артемчук Г. І. - Лео Вайсгербер і його роль у розвитку сучасного мовознавства (2012)
Кромбет О. В. - Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи (2012)
Лут К. А. - Перспективи дослідження англомовного економічного дискурсу в контексті когнітивно-прагматичного підходу (2012)
Матузкова О. П. - Идентичность как объект изучения гуманитарных наук (2012)
Приходько А. М. - Когнітивно-комунікативний дуалізм сучасної парадигми лінгвістики (2012)
Швачко С. О. - Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти (2012)
Шепель Ю. О. - Морфологическая асимметрия и явление изоморфизма при моделировании словообразовательных рядов (2012)
Ярема О. Б. - Алюзія і суміжні поняття: проблема співвідношення (2012)
Гунчик І. О. - Прагматична функція графічних знаків у сучасній французькій орфографії, Шкаровецька А. Д. (2012)
Кульчицький І. М. - Деякі аспекти використання лінгвістичних корпусів слов’янських мов, Ліхнякевич І. О., Данчевська Ю. О. (2012)
Фейхун Л. - Эмоциональное поле междометий как проблема лексикографического представления (2012)
Ковальчук М. А. - Спроби утвердження "бездержавного устрою" в районі дій повстансько-партизанської армії Н.Махна (2009)
Латиш Ю. В. - Дискусійні питання етногенезу українського народу (2009)
Фролов М. О. - Політична система УСРР у 1920 – 1930-х роках (2009)
Циганенко Л. Ф. - Участь дворян південноукраїнських губерній у становленні фінансової системи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Беседіна Є. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки перекладачів у вищій школі (2009)
Дроздова І. П. - Мотивація як основа навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ (2009)
Железняк О. В. - Особливості впровадження гендерного підходу в національну систему середньої загальної освіти (2009)
Желясков В. Я. - Сутність і структура професійної компетентності майбутнього перекладача (2009)
Кічук Я. В. - Майбутній фахівець як суб’єкт правокомпетентної професійної діяльності (2009)
Ковтун О. В. - Діяльність авіаційного оператора: психолого-педагогічний аналіз (2009)
Корнієнко С. М. - Інноваційна технологія взаємодії сім’ї-родини і школи (2009)
Коростіянець Т. П. - Психолого-педагогічне обґрунтування самовизначення як екзистенціального вибору (2009)
Смірнова О. О. - Художньо-педагогічна компетентність у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва (2009)
Степанова Т. М. - Програми дошкільного виховання як передумова оптимізації змісту передшкільної освіти (1905 – 1917 рр.) (2009)
Тришин В. В. - Окремі аспекти проблеми створення та використання комп’ютерних мереж в освіті (2009)
Шиманович І. В. - Формування потреби в професійному самовихованні у майбутніх учителів іноземної мови (2009)
Щербина Д. В. - Комунікативна спрямованість навчального процесу у формуванні культури спілкування учнів (2009)
Балашова И. А. - Рисунок льва и изображения коней в рукописях и бумагах А.С.Пушкина (2009)
Боборыкина Т. А. - "Чайка" Эйфмана: за кулисами сюжета (2009)
Вдовенко Т. А. - Антропологичные нарраторы в англоязычной прозе ХХ века (2009)
Віннікова (Кирієнко) Н. М. - Пародійна творчість Едварда Стріхи на сторінках періодичних видань 20-30-х років ХХ століття (2009)
Глущук С. В. - Символика флористики в языке русской и украинской деревенской прозы (2009)
Кидалова В. О. - Особливості жанру авантюрного роману в російській та українській прозі 20-30-х рр. ХХ століття (2009)
Корнеева К. А. - Бог и пути его постижения в творчестве Зинаиды Гиппиус и Новалиса (2009)
Нікульшина Т. М. - Вербалізація лексико-семантичного мікрополя "предмет" в англійській та українській мовах (2009)
Панфілов М. П. - Діалектні топіки як художні текстеми (2009)
Пашковська Г. В. - До питання про класифікацію мовних норм (2009)
Пашковська Н. Ф. - Авторські прирощення в синонімічному ряді на позначення мовлення (2009)
Райбедюк Г. Б. - Антропологічний вимір метафізичного тексту Василя Стуса (2009)
Ступак І. В. - Засоби вираження семантичних актантів похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2009)
Томчук О. Ф. - Діяльність М.Драй-Хмари у сфері перекладацтва (2009)
Філоненко С. О. - Категорія жанру в масовій літературі (2009)
Шавловська-Лунгу Т. С. - Мотиваційні функції емотивної лексики німецького молодіжного сленгу в художньому тексті (2009)
Шевчук Т. С. - Естетичні та художні аспекти сковородинівської гораціани (2009)
Вихідні дані (2009)
Каковкіна О. М. - Причорномор'я у житті та науковій діяльності подружжя Уварових (2010)
Кравець Т. В. - Епістолярна спадщина М.М.Аркаса (2010)
Мельникова Л. С. - Золотоординський період в історії Подунав'я (2010)
Сколуб М. В. - Громадська діяльність В.Б.Антоновича у 1855-1867 роках (2010)
Бойчев І. І. - Діалог культур у формуванні освітнього середовища вищої школи (2010)
Звєкова В. К. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (2010)
Іванова Д. Г. - Роль соціально-педагогічної підтримки дітей "групи ризику" в екології дитинства (2010)
Кічук Н. В. - Запрограмованість результатів вищої освіти особистості як педагогічний сенс болонського реформування (2010)
Кожухар Ж. В. - Компетентністна парадигма професійної підготовки вчителів (2010)
Колесник Я. Ю. - Формування відповідального ставлення до батьківства в учнівської молоді (2010)
Лесіна Т. М. - Анімаційна діяльність соціального педагога як фактор політкультурного виховання учнівської молоді (2010)
Мірошніченко О. В. - Ідеї політкультурності в дидактичних технологіях (2010)
Пастырь И. В. - Формирование профессиональной готовности учителя изобразительного исскуства в процессе творческогопознания природы (2010)
Сироткіна Ж. Є. - Класифікації педагогічно-мистецьких умінь майбутніх учителів початкових класів (2010)
Топтигіна Н. М. - Формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2010)
Федорова О. В. - Професійна підготовка вчителів технологій (2010)
Хращевська О. О. - Формування художньо-естетичного ставлення студентів до навколишнього середовища (2010)
Яренчук Л. Г. - Творчий потенціал і педагогічна творчість у системі психолого-педагогічних понять (2010)
Буткова Г. В. - Мовотворчість Агатангела Кримського в оцінках дослідників (2010)
Гусейнова Джамиля Сабир гызы - Особенности исторической прозы Алисы Ниджата (2010)
Делюсто М. С. - Діалектні тексти як джерело вивчення граматики говірки (2010)
Дімірова О. П. - Типологія фразеологізмів з компонентом колоративом у німецькій та українскій мовах (2010)
Жукова В. В. - Жанровий код української воєнної повісті 1950-х років (2010)
Кискин А. Н. - Поэтические цитаты в романе В.Пелевина "Чапаев и Пустота" (2010)
Колесников А. О. - Парадигматична некомплектність та прийоми її вивчення (2010)
Колесникова Л. В. - Диалексия и диасемия в русских говорах междуречья Днестра и Дуная, Черезова Г. А. (2010)
Конончук Т. І. - Концепти художньої антропології в прозі Юрія Мушкетика (2010)
Мазурик А. О. - Интерпретационная практика В.Набокова (2010)
Мусий В. Б. - Сказка В.Г.Короленко "Необходимость" в свете антропологического подхода (2010)
Орехов Д. В. - Восточный колорит в бахчисарайской теме А.С.Пушкина и Ш.Монтандона (2010)
Почепинская С. М. - Сигналы коммуникативных неудач в собственно персонажном диалоге (2010)
Стародєдова Л. В. - Стилістичні особливості рекламних текстів (2010)
Циганок І. Б. - Назви обрядового хліба в говірках Наддунав’я: українсько-болгарські паралелі, Кіосєва Д. І. (2010)
Щетиніна С. В. - Лексичні анормативні елементи у творах "Солодка Даруся" та "Майже ніколи не навпаки" М.Матіос (2010)
Зарудняк О. А. - На перехрестях Григорія Сковороди. Рецензія на монографію Тетяни Шевчук "На перехресті епох: Антична література у творчості Григорія Сковороди" (Ізмаїл: СМИЛ, 2010. – 360 с.) (2010)
Вихідні дані (2010)
Верховцева І. Г. - Етнічні культури Українського Подунав’я в умовах радянізації краю (2010)
Вєтрова Г. В. - Соціальні зміни населення Півдня України у другій половині ХІХ ст. (2010)
Дизанова А. В. - "Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766 – 1808" как исторический источник (2010)
Дроздов В. В. - Ставлення Румунії до національно-визвольної боротьби балканських народів у 1875 – 1876 рр. (2010)
Мельникова Л. С. - Историография языческих верований славян (2010)
Постернак О. О. - Гірничопромислові підприємці Півдня України в консолідації буржуазії Російської імперії (1905 – 1907 рр.) (2010)
Сколуб М. В. - Українські громади в 60-х рр. ХІХ ст. (2010)
Тичина А. К. - Освіта в контексті соціалізації особи (2010)
Церковна В. Г. - Купецтво Бессарабської губернії у ХІХ ст. (2010)
Шевченко А. М. - Соціально-економічні наслідки румунського панування на Півдні Бессарабії (1856 – 1878 рр.) (2010)
Бєлоброва Т. А. - Природа як творча субстанція художнього простору (2010)
Борисова Т. А. - Формирование навыков научно-исследовательской деятельности студентов при подготовке к анализу драматического произведения (2010)
Дмитриева Е. Е. - Как Гоголь относился к понятию "цивилизация" и действительно ли он не любил просвещение? (2010)
Захарчук Н. М. - "Мир как текст" (по произведению Любко Дереша "Архе") (2010)
Кіраль С. С. - Контакти Трохима Зіньківського зі слов’янськими літературами (2010)
Корнеева К. А. - Поэтика двоемирия в лирике Зинаиды Гиппиус (2010)
Кошелев А. В. - Празднование тысячелетия России в восприятии старорусского исправника П.И. Новикова (2010)
Кошелев В. А. - Облик "измаильского ветерана" в творческом сознании А.С. Пушкина (2010)
Лебеденко Н. П. - О рецензии А. Блока "Д. Мережковский. Вечные спутники. Пушкин" (2010)
Мафтин Н. В. - Специфіка моделювання художньої свідомості в новелі Валер’яна Підмогильного "Іван Босий" (2010)
Мейзерська Т. С. - Психоаналітичний простір снів Нимидори в повісті І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" (2010)
Мельник В. И. - И. А. Гончаров и славянская идея (2010)
Мельник Д. В. - Историческая основа поэтики названий в пьесе М. Булгакова "Бег" (2010)
Мусий В. Б. - "Балладина" Юлиуша Словацкого и народная сказка (2010)
Неживий О. І. - Джерелознавча проблематика життєпису Григора Тютюнника (рік учителювання) (2010)
Орехов В. В. - Опыт В. О. Ключевского: "своя" страна "чужими" глазами (2010)
Орехова Л. А. - Аполлинария Суслова: литературный образ и архивные опровержения (2010)
Панченко В. Є. - Гоголь: клопоти з національною ідентичністю (2010)
Перзеке А. Б. - Интертекст поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник" в романе М. А. Булгакова "Белая гвардия" (2010)
Перзеке М. Ю. - "Иное царство" сказки П. Ершова "Конёк-горбунок" как средство характеристики главного героя (2010)
Райбедюк Г. Б. - Міфологема долі в структурі дисидентського тексту (2010)
Раковская Н. М. - Мир русской классики в критической модели К. Леонтьева (2010)
Руснак І. Є. - Головні константи художнього світу роману "Сусіди" Юрія Станинця (2010)
Савоськина Т. А. - Театральность как модель светского поведения Евгения Онегина (2010)
Томчук О. Ф. - Білоруська література в рецепції М. Драй-Хмари (2010)
Фризман Л. Г. - Уроки Рейсера (2010)
Цепенюк И. А. - Об одной интерпретации не заданной Пушкиным темы (2010)
Черноиваненко Е. М. - К вопросу о предмете истории литературы 167-170 (2010)
Шевчук Т. С. - Овідій у художній рецепції Г. Сковороди (2010)
Глущук С. В. - Флористическая символика в русской деревенской прозе (на материале сравнительных оборотов) (2010)
Дакі О. А. - Із спостережень над мотивацією флорономенів (на матеріалі українських південнобессарабських говірок) (2010)
Караман С. О. - Сучасні підходи до лінгводидактичної підготовки вчителя-словесника (2010)
Кудінова О. І. - Рецепційна проблемність французькомовних перекладів пушкінських поетичних текстів (2010)
Лавриненко С. Т. - Правосуб’єктні номінації українських народних балад, Якубовська Є. С. (2010)
Панфілов М. П. - Концепт мова як об’єкт художньої рецепції тексту (2010)
Циганок І. Б. - Концепт вода в обрядових діалектних текстах та фольклорі Наддунав’я (2010)
Вихідні дані (2010)
Палкін В. А. - Криза української родини – кроки до зникнення сім'ї чи її модернізації? (2016)
Шевченко В. Л. - Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю (2016)
Кулик О. Є. - Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами (2016)
Волинець І. М. - Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Плівачук К. В. - Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення особистості (2016)
Мартинюк Т. С. - Професійне зростання педагога як індикатор інноваційної діяльності навчального закладу, Олійник Л. А. (2016)
Кошляк В. І. - Моніторинг як дієвий інструмент формування освітньої політики у школі І ступеня (2016)
Осадчий І. Г. - Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? (2016)
Онофрійчук Л. О. - Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, Савченко М. С. (2016)
Мозгова Л. А. - Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект (2016)
Баландюк Р. Г. - Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України (2016)
Уруський А. В. - Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій (2016)
Чирва А. С. - Інтернаціоналізація змісту вищої освіти Австралії (2016)
Пащенко Д. І. - Олександр Захаренко – організатор здоров’язберігального патріотичного шкільного середовища (2016)
Содержание (2015)
Рахманов А. - Политическое сознание рабочего класса Украины в годы социальных трансформаций (2015)
Иванкова-Стецюк О. - Регионально-конфессиональные аспекты общественно-политической жизни современной Украины в зеркале методологии моделирования структурными уравнениями, Сусак В. (2015)
Лейн Д. - Динамика регионального неравенства в Российской Федерации: циркуляционная и кумулятивная причинность (2015)
Шульга А. - Эвристический потенциал и перспективы феноменологической парадигмы в социологии (2015)
Ляпина Л. - К проблеме типологизации концепций мультикультурализма (2015)
Иваненко Е. - О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса (2015)
Рябчук А. - Ограничения в подготовке к сдаче ВНО учениками из сельской местности, Мулявка В. (2015)
Горбачик А. - Проверка валидности и надежности шкалы культурного интеллекта в Украине, Любивая Т., Никитина Т. (2015)
Саенко Ю. - Проект "Человек” — фатальность выбора (2015)
Круглый стол "Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития” (2015)
Декабрь как время осмысления: в Институте социологии НАНУ прошли VIII чтения памяти Н. В. Паниной (2015)
Объявление о конкурсе "Лучший молодой социолог года–2015” (2015)
ВАК Украины информирует... (2015)
Девиз жизни — "Если я не сгорю, если он не сгорит, то кто же мир озарит?”. Валентина Илларионовна Астахова (2015)
Поздравляем Анатолия Александровича Ручку (2015)
Юрию Ивановичу Яковенко — 65! (2015)
Амджадин Лидия Николаевна (2015)
Содержание (2012)
Шевченко А. І. - Лікування злоякісних уражень плевральної порожнини: оригінальні методики, Ганул В. Л., Ганул А. В., Борисюк Б. О., Л. В. Бороров, Семиволос А. В., Совенко В. М., Кобзев О. І., Кондрацький Ю. М. (2012)
Лисенко С. А. - Зміни вмісту прозапальних цитокінів у крові хворих на рак легені під впливом спеціального лікування, Кіркілевський С. І. (2012)
Бойко В. В. - Роль методов диссекции в резекционной хирургии печени, Скорый Д. И., Тищенко А. М., Козлова Т. В. (2012)
Тюляндин С. А. - Адъювантная терапия рака желудка: настало ли ее время? (2012)
Кукушкина М. Н. - Меланома кожи: современный взгляд на скрининг, диагностику и лечение (по материалам 8-го конгресса Европейской ассоциации дерматоонкологов и 6-го Всемирного заседания междисциплинарных центров по лечению меланомы и рака кожи), Коровин С. И., Паливец А. Ю. (2012)
Коровин С. И. - Дерматоскопия меланомы кожи: прикладное значение и перспективы, Литус А. И., Литвиненко Б. В., Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю. (2012)
Бойчук C. І. - Тартратрезистентна кисла фосфатаза як маркер кісткової резорбції у хворих з метастазами раку в кістки, Дєдков А. Г., Ковальчук П. А., Костюк В. Ю. (2012)
Вирва О. Є. - Експериментальна модель пухлинного ендопротезування колінного суглоба у дітей, Баєв В. В. (2012)
Шумилина Е. С. - Функциональная активность лимфоцитов периферической крови у детей со злокачественными новообразованиями мягких тканей, Фильчаков Ф. В., Кукушкина С. Н., Лён А. Д., Ильченко Ю. М., Климнюк Г. И., Шайда Э. В., Марушко Ю. В., Гищак Т. В. (2012)
Щепотин И. Б. - Молекулярные типы рака грудной железы, определенные на основе иммуногисто­химических маркеров: клинико-биологические особенности и прогноз течения, Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Рак грудной железы в Украине (2012)
Запобігти та врятувати: Україна без раку грудної залози (2012)
Щепотин И. Б. - Клиническое значение мутаций р53 при раке грудной железы (обзор литературы), Зотов А. С., Любота Р. В., Аникусько Н. Ф., Любота И. И. (2012)
Чешук В. Е. - Результаты комплексного лечения больных раком грудной железы в возрасте более 70 лет с метастазами в регионарных лимфатических узлах, Зайчук В. В., Клюсов А. Н., Сидорчук О. И., Мотузюк И. Н., Щепотин И. Б. (2012)
Шпарик Я. В. - Ефективність похідних платини при "тричі негативному" раку грудної залози з мутацією гена BRCA1 (випадок з практики), Кіцера Н. І., Олексяк О. О., Володько Н. А., Петрончак О. А. (2012)
Воробйова Л. І. - Можливості хіміотерапії у хворих з рецидивами та метастазами раку шийки матки, Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Лялькін С. А. (2012)
Свінціцький В. С. - Неоад’ювантна хіміотерапія у хворих зі злоякісними пухлинами яєчника, Клименко Е. С. (2012)
Цип Н. П. - Мониторинг больных после удаления пузырного заноса, Воробйова Л. И. (2012)
Процик В. С. - Пластика післяопераційних дефектів у хворих зі злоякісними пухлинами верхньої та нижньої губи, Трембач О. М., Коробко Є. В., Руденко Д. М., Петренко Л. І., Мосін О. А. (2012)
Кравець О. В. - Досвід використання носогубного клаптя в хірургії раку порожнини рота, Процик В. С., Коробко Є. В. (2012)
Стаховский Э. А. - Циторедуктивная резекция почки в лечении метастатического почечно-клеточного рака, Войленко О. А., Вукалович П. С., Витрук Ю. В., Стаховский А. Э., Котов В. А. (2012)
Стаховский Э. А. - Уродинамика илеального артифициального "Double U" мочевого пузыря, Яцына А. И., Войленко О. А., Витрук Ю. В., Кабанов А. В., Стаховский А. Э., Гаврилюк О. Н. (2012)
Мартинчик А. В. - Генетичні порушення у пацієнтів з множинною мієломою та їх вплив на патогенез та прогноз захворювання, Крячок І. А. (2012)
Крячок И. А. - Дайджест докладов третьей конференции с международным участием "Современные подходы к диагностике и лечению лимфом" 18–19 октября 2012 г., Киев, Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Новосад О. И., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В., Степанишина Я. А., Ульянченко К. О., Губарева А. А. (2012)
Крячок І. А. - Результати рандомізованого мультицентрового дослідження лікування хворих на лімфому Ходжкіна групи високого ризику за схемами ВЕАСОРР-еск та ВЕАСОРР-14, Новосад О. І., Титоренко І. Б., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Алексик О. М., Філоненко К. С., Пастушенко Я. В., Кущевий Є. В., Стратієнко В. В., Олєйнік В. С., Амдієв А. А. (2012)
Фільчаков Ф. В. - Імунологічні критерії прогнозу ефективності ад’ювантної інтерферонотерапії хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри, Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Югрінова Л. Г., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2012)
Самедов В. Х. - Влияние криодеструкции, локальной СВЧ-гипертермии и их комбинации на показатели иммунной системы у мышей с саркомой 37, Захарычев В. Д., Кузьменко А. П., Диденко Г. В. (2012)
Ярощук Т. М. - Обґрунтування можливості цитологічної діагностики залозистого раку легені за бронхоскопічним матеріалом (2012)
Сукач Г. Г. - Радіонуклідна терапія у комплексному лікуванні медулярного раку щитоподібної залози, Солодянникова О. І., Саган Д. Л., Трацевський В. В., Даниленко В. В. (2012)
Югринов О. Г. - Неоадъювантная таргетная внутриартериальная химиотерапия местно-распространенного рака грудной железы (прецизионная технология), Смоланка И. И., Супруненко А. А., Досенко И. В., Ляшенко А. А. (2012)
Солодянникова О. И. - Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения больных онкологического профиля (состояние проблемы в литературе, результаты собственных исследований), Головко Т. С., Лаврик Г. В., Шевчук Л. А. (2012)
Лаврик Г. В. - Методи променевої діагностики та моніторингу в оцінці результатів лікування метастазів колоректального раку в печінку (сучасний стан проблеми та результати власних досліджень), Головко Т. С., Колеснік О. О., Лукашенко А. В., Шевчук Л. А., Кліманов М. Ю. (2012)
Крячок І. А. - Роль гена інтерсектину-2 у прогнозуванні перебігу раку грудної залози, Сивак Л. А., Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В., Смоланка І. І., Грабовий О. О., Циба Л. А., Новохацька О. В., Кропивко С. В., Риндич А. В. (2012)
Сивак Л. А. - Застосування магнітотермії у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами в печінку, Кліманов М. Ю., Орел В. Е., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Касап Н. В., Майданевич Н. М., Лаврик Г. В. (2012)
Peters S. - Диагностика и лекарственная терапия у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого: рекомендации ESMO, Adjei A. A., C Gridelli., Reck M., Kerr K., Felip E. on behalf of the ESMO Guidelines Working Group (2012)
Полубень Л. А. - Частота и спектр мутаций гена KRAS у больных колоректальным раком в Украине, Шкарупа В. Н., Молеща Б. Т., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2012)
Главацкий А. Я. - Эффективность применения различных режимов химиотерапии темозоломидом у пациентов со злокачественными глиальными опухолями головного мозга, Кардаш К. А. (2012)
Бачинська О. А. - Мусульмани в Ізмаїлі під час російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. (2011)
Борисёнок Ю. А. - Особенности полонизации на белорусском пограничье (2011)
Гребцова И. С. - Деятельность студенческих благотворительных организаций и заведений в Одессе (вторая половина ХIХ – начало ХХ ст.) (2011)
Докашенко Г. П. - Міжнародна діяльність українських профспілок радянського періоду, Докашенко В. М. (2011)
Дробот І. І. - Історіософські ідеї соціально-політичної концепції розвитку суспільства В.Зіньківського (1881–1962 рр.) (2011)
Дьомін О. Б. - Північне Причорномор’я в європейських міжнародних відносинах останньої третини ХVІ століття (2011)
Казьмирчук Г. Д. - Місто Кальник під владою греко-католицької єпархії, Казьмирчук М. Г. (2011)
Коцур А. П. - Дефініції "національне відродження України", "українське національне відродження" в історіографії ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Коцур В. П. - Відображення в науковій літературі 1920-30-х рр. особливостей функціонування молодіжних організацій в умовах становлення тоталітарної системи в Україні (2011)
Коцур Н. І. - Наукова та практична діяльність Одеського товариства лікарів у другій половині ХІХ століття (2011)
Лисенко О. Є. - Людський чинник Другої світової війни: український вимір (2011)
Непомнящий А. А. - Неизвестные страницы истории крымоведения: к портрету Николая Эрнста (2011)
Орлик В. М. - Державні фінанси Російської імперії першої половини ХІХ ст.: стан та основні тенденції (2011)
Реєнт О. П. - Землеволодіння в українських губерніях Російської імперії після селянської реформи 1861 р. (2011)
Розовик Д. Ф. - Робота державних органів влади УСРР з українізації адміністративного апарату і культурно-освітніх закладів національних меншин республіки у 1920-х роках (2011)
Ткаченко В. М. - Історична істина в просторі і часі (2011)
Турченко Г. Ф. - Адміністративно-територіальний устрій південноукраїнських земель за денікінщини (2011)
Хмарський В. М. - Бессарабська губернська вчена архівна комісія у контексті розвитку археографії на півдні України (2011)
Циганенко Л. Ф. - З історії створення Бессарабського церковного історико-археологічного товариства (1904 – 1912 рр.) (2011)
Шевчук Т. С. - Сковородинівське коло: родовід Михайла Коваленського (2011)
Шемякин А. Л. - "Святой Владимир" за Дунаем: российские награды Николы Пашича (2011)
Вихідні дані (2011)
Рахманов О. - Політична свідомість робітничого класу України у роки соціальних трансформацій (2015)
Іванкова-Стецюк О. - Реґіонально-конфесійні аспекти суспільно-політичного життя сучасної України в дзеркалі методології моделювання структурними рівняннями, Сусак В. (2015)
Лейн Д. - Динаміка реґіональної нерівності в Російській Федерації: циркуляційна та кумулятивна причинність (2015)
Шульга О. - Евристичний потенціал і перспективи феноменологічної парадигми в соціології (2015)
Ляпіна Л. - До проблеми типологізації концепцій мультикультуралізму (2015)
Іваненко О. - Про соціальний захист і пенсійне забезпечення в Україні: до історії питання (2015)
Рябчук А. - Обмеження у підготовці до складання ЗНО учнями із сільської місцевості, Мулявка В. (2015)
Горбачик А. - Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні, Любива Т., Нікітіна Т. (2015)
Саєнко Ю. - Проект "Людина” — фатальність вибору (2015)
Круглий стіл "Сучасна масова свідомість: динаміка і тенденції розвитку” (2015)
Грудень як час осмислення: в Інституті соціології НАНУ відбулися VIII читання пам’яті Н. В. Паніної (2015)
Соціологічна асоціація України та Соціологічний центр імені Н. В. Паніної. Оголошують конкурс "Кращий молодий соціолог року–2015” (2015)
ВАК України інформує... (2015)
Девіз життя — "Якщо я не згорю, якщо він не згорить, то хто ж світ опромінить?”. Валентина Іларіонівна Астахова (2015)
Вітаємо Анатолія Олександровича Ручку (2015)
Юрію Івановичу Яковенко — 65! (2015)
Амджадін Лідія Миколаївна (2015)
Кушнір С. О. - Аналіз основних показників діяльності промислових підприємств в Україні та стратегії виходу з кризового стану, Оніщенко М. А. (2015)
Кушнір С. О. - Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств (2015)
Линенко А. В. - Дослідження економічної сутності та класифікація об’єднань підприємств (2015)
Череп А. В. - Онлайн-інструменти для ведення бізнесу, Конєв В. В. (2015)
Шерстюк Р. - Євроінтеграційна трансформація нововведень з використанням дуалістичного підходу до управління підприємством (Постконфліктні аспекти впровадження інновацій у виробництво), Кінаш І., Погайдак О., Кузьмак О. (2015)
Лось В. О. - Автоматизація обліку грошових коштів домогосподарств на базі "1С: Підприємство 8", Максишко Н. К., Столярчук І. А. (2015)
Урусова З. П. - Трансформаційні процеси обліку основних засобів на підприємстві, Тимошенко Д. В. (2015)
Бабицька О. О. - Оцінка ресурсного потенціалу сільського гоподарства України: регіональний аспект (2015)
Бабміндра Д. І. - Еколого-економічне природокористування та формування інвестиційної привабливості земельно-ресурсного потенціалу, Буша Д. В., Овчаренко А. В. (2015)
Колобердянко І. І. - Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій, Калантарова А. Р. (2015)
Кучеренко В. М. - Програмно-цільове прогнозування результативності виноградно-виноробної галузі України (2015)
Рибалко О. М. - Регіональні проблеми інвестування, Осипенко Н. В. (2015)
Сьомченко В. В. - Аналіз інфляційних процесів в Україні, Нужна Ю. Р. (2015)
Батракова Т. І. - Антикризове регулювання грошово-кредитної системи України, Кабаченко А. В. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття антикризового фінансового управління на підприємстві, Пічікіна А. В. (2015)
Богма О. С. - Особливості сприйняття організаційних змін персоналом підприємства (2015)
Череп А. В. - Маркетингові комунікації в системі забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування, Бондар О. О. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Стратегії диверсифікації діяльності підприємства, Коваленко Є. О. (2015)
Шуст О. А. - Відродження і стимулювання розвитку племінного скотарства як напрям забезпечення продовольчої безпеки України (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Бойчев І. І. - Гуманізація вищої музично-педагогічної освіти в контексті сучасних вітчизняних концепцій (2011)
Бухнієва О. А. - Специфіка провідного суб’єкта інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі (2011)
Воробйова К. В. - Організаційно-педагогічні умови іміджелогічної підготовки перекладачів (2011)
Житомирська Т. М. - Полікультурне виховання в Українському Подунав’ї ІІ пол. ХІХ ст.: педагогічні ідеї та персоналії (2011)
Замашкіна О. Д. - Становлення і розвиток земської початкової школи в Україні (2-га пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Катола О. В. - Про один із підходів до вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2011)
Колоянова О. Г. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів (2011)
Короткова М. В. - Инновационная образовательная технология "Развитие критического мышления через чтение и письмо" в высшей школе (2011)
Куйбіда В. В. - Народна анатомо-фізіологічна термінологія дітей: становлення, аналіз (2011)
Нікітіна О. О. - Психологічні дослідження як підґрунтя розвитку концепції навчальної діяльності (2011)
Пастир І. В. - Вивчення змін художньо-виразних засобів образотворчого мистецтва в процесі творчого становлення фахівця (2011)
Пилип Г. - Підготовка лікарів-інтернів у медичних інститутах західних областей України в другій половині ХХ ст. (2011)
Сарвілова Д. С. - Роль хореографії у сучасній системі виховання молодших школярів (2011)
Удовиченко Л. М. - Формування системи цінностей у шкільному вивченні світової літератури (2011)
Фрасинюк О. Р. - Інтеграція гендерного підходу в національну систему середньої загальної освіти (2011)
Горболіс Л. М. - Україна в життєтворчості В. Винниченка-емігранта (за романом С.Процюка "Маски опадають повільно") (2011)
Даракчи М. И. - Функции геммологических образов в повести А. И. Куприна "Суламифь" (2011)
Єременко О. В. - Специфіка інформаційних характеристик поставання тексту (2011)
Зимина-Дырда Т. Ю. - "Тёмные аллеи" И. А. Бунина и "Холостяк" А. М. Фёдорова: авторские интерпретации одного сюжета (2011)
Мельник В. И. - Следы древнерусской повести в романе И. А. Гончарова "Обрыв" (2011)
Пяткин С. Н. - К проблеме периодизации творчества С. А. Есенина (2011)
Райбедюк Г. Б. - Поетична культурологія Миколи Зерова (2011)
Раковская Н. М. - О структурировании модели мира В. Розанова (2011)
Руснак І. Є. - Поетика подільського народного оповідання "Як син-вчитель батька наймитом назвав" (2011)
Руснак С. П. - Жанрово-стильові особливості документальної книги Уласа Самчука "Слідами піонерів" (2011)
Сазонова З. Н. - Жанровые особенности баллады А. К. Толстого ("Василий Шибанов", "Князь Михайло Репнин", "Старицкий воевода") (2011)
Суичимез А. А. - Предметный мир купеческого дома в ранних пьесах А. Н. Островского (2011)
Томчук О. Ф. - Поетикальні особливості лірики Миколи Зерова (2011)
Цибуковська М. С. - Засоби психологізації в новелі Уласа Самчука "Жарт життя" (2011)
Широкова В. В. - Традиции плутовского романа в "Приключениях Эме Лебефа" М.Кузмина (2011)
Шишкова А. Д. - Художня рецепція біблійного тексту в поезії Ю. Липи (2011)
Вдовенко Т. А. - Анималистические персонажи в произведениях англоязычной прозы (2011)
Ладохина О. Ф. - "Да голос ломать черноморским жаргоном…": лингвистические особенности "одесского текста" (2011)
Маркелова В. М. - Колоратив красный в лексико-семантическом поле "тревога" в лирике А.А.Блока (2011)
Ніколенко Т. Ю. - Обрядові номени з символічним значенням у говірці с. Кислиці Ізмаїльського району Одеської області (2011)
Панфілов М. П. - Риторичні стратегії персонажа в художньому тексті (2011)
Циганок І. Б. - Ключові концепти в романі Ліни Костенко "Берестечко" (2011)
Потапенко Я. О. - Історична ґенеза "соціології тіла" як впливового напрямку сучасних суспільствознавчих студій (2011)
Луцак С. М. - Психоаналітична реінтерпретація української літератури першої третини ХХ сторіччя (рецензія на монографію: Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини ХХ сторіччя / Андрій Печарський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 466 с.) (2011)
Вихідні дані (2011)
Біланчин Я. М. - Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету — 45 (2012)
Красєха Є. Н. - Грунтово-географічні дослідження в Одеському університеті (до 45-річчя заснування кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів) (2012)
Позняк С. П. - Історичні аспекти вивчення ґенези, властивостей і використання чорноземів України (2012)
Михайлюк В. І. - Злитоморфні ґрунтові часові катени і сольовий режим ґрунтів заплав річок південного заходу України (2012)
Біланчин Я. М. - Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву, Буяновський А. О., Леонідова І. В., Орлик І. А. (2012)
Жанталай П. І. - Проблема гумусу у зрошуваних грунтах південного заходу України (2012)
Тортик М. Й. - Характер засоленості лучно-чорноземних ґрунтів басейну нижнього Дністра, Біланчин Я. М., Жанталай П. І. (2012)
Тортик М. Й. - Роль і місце Трапівського стаціонару в науково-дослідній роботі кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (2012)
Тригуб В. І. - Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюванність населення карієсом і флюорозом зубів (2012)
Цуркан О. І. - Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи (2012)
Сыч В. А. - Основные угрозы степным экосистемам Украины (2012)
Мороз Г. Б. - Середньо-сухостеповий педоекотон північно-західного Причорномор’я (2012)
Чорний С. Г. - Біологічна активність та азотний режим чорнозему південного при запровадженні технології Nо-till, Видинівська О. В. (2012)
Кирильчук А. А. - Дослідження рендзин Малого Полісся (2012)
Яворська В. В. - Депресивні території Українського Причорномор'я (2012)
Яворська В. В. - Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення населення, Калетинська А. Є. (2012)
Черкез Е. А. - Ротационная динамика и уровень четвертичного водоносного горизонта на территории Одессы, Шмуратко В. И. (2012)
Чуйко Е. Э. - Общие закономерности формирования и развития современных деформационных процессов склонов Одесского побережья и лимана Малый Аджалык (2012)
Красєха Є. Н. - Новий підручник з грунтознавства і географіі грунтів для вищої школи, Біланчин Я. М. (2012)
Protasov I. - Relative size of subsets of a semigroup, Slobodianiuk S. (2015)
Banakh T. - On 2-swelling topological groups (2015)
Гутік О. - Напiвгрупа монотонних коскiнченних часткових гомеоморфiзмiв дiйсної прямої, Мельник К. (2015)
Пирч Н. - Про обмежуючі узагальнені ретракти (2015)
Симотюк М. - Збіжність неперервного дробу Нерлунда до відношення гіпергеометричних функцій в полі p-адичних чисел, Медвідь О. (2015)
Волошин Г. - Борнологічність простору нарізно неперервних функцій, Маслюченко В., Маслюченко О. (2015)
Плічко А. - Критерій пропорційності норм (2015)
Prykarpatsky A. - The classical Abraham-Lorentz electron mass theory legacy. Part I: The Amper law aspects revisiting (2015)
Підкуйко С. - Про вартість деривативу у триноміальній ціновій моделі, Баб’як М. (2015)
Банах Т. - Математичні публікації НТШ до 1939 року, Притула Я. (2015)
Ігор Йосипович Гуран (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Правила для авторів (2015)
Rules for authors (2015)
Верховцева І. Г. - Українське Подунав’я в етноконфесійних слов’яно-романо-тюркських відносинах (2013)
Докашенко В. М. - Зміни в національній структурі населення Донбасу (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр.) (2013)
Докашенко Г. П. - Професійно-технічна освіта в системі міграційних процесів повоєнної радянської держави (історико-політологічний аспект) (2013)
Ефимов О. В. - Алкоголизм как социальная проблема (на материалах Арзамасского уезда Нижегородской губернии) (2013)
Кормильцева Ю. В. - Держава і профспілки: вітчизняний та зарубіжний досвід законотворчості (2013)
Тарасюк Л. С. - Поняття "воцерковлення" в народній релігійності (2013)
Татаринов І. Є. - Уніформа лінійної піхоти Росії під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. (2013)
Церковна В. Г. - Українці Південної Бессарабії (ХІХ ст.) (2013)
Чорна Л. В. - Гагаузька колонізація Буджаку у ХVІІІ – ХІХ ст. (2013)
Глущук С. В. - Работа над русским глаголом в условиях близкородственного окружения (2013)
Губанихина Е. В. - Формирование основ здорового образа жизни студентов как подсистема воспитательной деятельности вуза (2013)
Замашкіна О. Д. - Ретроспектива проблеми інклюзивної освіти в Україні (2013)
Звєкова В. К. - Організація культурно-дозвіллєвої діяльності учнів як чинника їх залучення до здорового способу життя (2013)
Золотарева В. С. - Межкультурное общение как аспект обучения иностранному языку (2013)
Іванова Д. Г. - Соціально-педагогічний супровід підлітків із дистантних сімей: регіональний досвід (2013)
Казнодзей О. В. - Критерії та показники почуття гідності в учнів початкових класів (2013)
Кічук Н. В. - Компетентнісно-орієнтована професійна підготовка педагога: деякі світові досягнення та українські перспективи (2013)
Мірошніченко О. В. - Організація самостійної роботи студентства як предмет сучасного наукового пізнання (2013)
Сучану А. К. - Феномен тьюторства в педагогіці вищої школи (2013)
Труфкіна М. В. - Інформаційний компонент дослідницької культури майбутніх філологів (2013)
Чиж С. Г. - Інтерактивні методи навчання як педагогічний ресурс розвитку іншомовної комунікативної компетенції учнів (2013)
Щенникова С. В. - Интегративная модель подготовки будущих педагогов к творческой деятельности (2013)
Вихрова Н. Н. - Славянофильская газета "День" (1861-1865) о женском вопросе (2013)
Ким Е. С. - Мотив "страха" в произведении С.Н. Сергеева-Ценского "Лесная топь" (2013)
Кошелев А. В. - "Я сразу увидел <…> что меня принимают не за того" (2013)
Кошелев В. А. - О "временах года" в поэзии Лермонтова (2013)
Морева Т. Ю. - Пушкинские традиции в творчестве В. Ф. Одоевского (2013)
Перзеке А. Б. - Семантический узел "отцовства и сыновства" в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2013)
Раковская Н. М. - Парадоксальный мир Л. Шестова (2013)
Терешкина Д. Б. - Печатные "Четьи-Минеи" Дмитрия Ростовского в книжных собраниях: к вопросу о бытовании книги в народной среде (2013)
Томчук О. Ф. - Переклад як форма міжлітературних взаємин у неокласичній концепції О. Бургардта-Юрія Клена (2013)
Фокина С. А. - Авторский миф М. Цветаевой в цикле "П. Э." (2013)
Батулина А. В. - Композиционно-стилистическая организация религиозной публицистики (2013)
Гончар Н. М. - Функціонування української мови у болгаромовних селах Подунав’я (2013)
Іванова Н. Д. - Концепт СТЕП у художньому тексті (2013)
Колесникова Л. В. - Проблема амбивалентности морфологических единиц русского языка (2013)
Кольцун Н. М. - Отображение социального статуса человека в языке, Черезова Г. А. (2013)
Циганок І. Б. - Вербалізація концепту землі у мовотворчості Ліни Костенко (2013)
Вихідні дані (2013)
Третяк А. М. - Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації, Третьяк А. М. (2015)
Мартин А. Г. - Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС, Копайгора Б. М. (2015)
Бутенко Є. В. - Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельним ресурсами в Україна, Зарічнюк С. М. (2015)
Дорош Й. М. - Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту (2015)
Стецюк М. П. - Методологічні підходи щодо землевпорядних та топографо-геодезичних робіт із встановлення і облаштування державного кордону України, Трюхан М. О. (2015)
Дорош О. С. - Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць (2015)
Осипчук С. О. - Науково-методичні підходи до природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного районування (зонування) земель (2015)
Третяк В. М. - Проблеми удосконалення інституціональної бази управління природно-заповідним фондом України, Юрченко А. Д., Лобунько Ю. В. (2015)
Яремко Ю. І. - Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель, Дудяк Н. В. (2015)
Третяк Н. А. - Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням (2015)
Лобунько Ю. В. - Тенденції формування екологічної мережі України як базової просторової основи організації природоохоронного землекористування (2015)
Поліщук В. Г. - Методичні підходи до оцінки заставної вартості землекористування сільськогосподарських підприємств сформованих на правах оренди землі (2015)
Гребенник Г. В. - Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природних парків (2015)
Сацький Д. В. - План земельно-господарського устрою територій малих та середніх міст, як основа планування землекористування населених пунктів (2015)
До відома авторів (2015)
Абрамович С. Д. - Титаничность вулкана у Розанова и Маринетти (2015)
Веселовська Н. В. - Використання прийому "гра у грі" в сюжетотворчій та часопросторовій організації п’єси Неди Нежданої "Коли повертається дощ" (2015)
Голубишко И. Ю. - Художественная деталь в романе П. Акройда "Процесс Элизабет Кри": в контексте межвидовых связей (2015)
Грищенко Я. С. - Особливості дискурсивності американської оди ХІХ-ХХ століть (2015)
Громик Л. І. - Публіцистика Богдана Лепкого: історіософський контекст (2015)
Іконнікова М. В. - Система екзистенційних концептів у романі Грема Свіфта "Земноводний край" (2015)
Kruk A. A. - Conceptual realization of destiny in prose of T. Hardy, I. Nechui-Levytsky, Panas Myrny and I. Franko (2015)
Левицька Т. О. - Імаготип іудея в романі В. Скотта "Айвенго" (2015)
Нагорна Н. М. - Слово-логос і феномен нарації (2015)
Насмінчук Г. Й. - "Свій-чужий" в романі "Чорний Ворон" В.Шкляра (2015)
Титянин К. А. - Подходы к изучению образов иностранцев в творчестве Ф. М. Достоевского, Мельничук И. Н. (2015)
Андрейко Я. В. - Особливості організації складнопідрядних означальних речень з відношенням ідентифікації (2015)
Андрухова Т. А. - Вставні і вставлені конструкції в художньому мовленні Уласа Самчука (2015)
Антіпов О. С. - Склад і структура лексико-семантичного поля "патріот" (2015)
Антофійчук І. Я. - Пейзажна інтродукції у текстах малої прози письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Белоусова Т. П. - Структурно-семантические особенности терминологии биоэтики с компонентом-метафорой (2015)
Беркещук І. С. - Засоби вербалізації назв осіб-виготовлювачів за родом діяльності (окремі зауваги) (2015)
Бибик С. П. - Мовна свідомість і стилі спілкування в повсякденні (2015)
Болтовская Е. А. - Моделирование культурного пространства в современной русскоязычной поэзии Беларуси, Лавшук О. А. (2015)
Броварська О. А. - Мультимедійність публіцистики Богдана Теленька у семіотичному дискурсі (2015)
Бурківська Л. Ю. - Соціальна тематика в сучасному газетному дискурсі, Григораш С. М. (2015)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічна картина світу у творах І. Нечуя-Левицького (на матеріалі роману "Хмари") (2015)
Вільчинська Т. П. - Лексико-семантичний повтор у мемуаристиці Уласа Самчука: до питання типології (2015)
Войцехівська Н. К. - Роль комунікативних бар’єрів у виникненні конфліктного дискурсу (2015)
Воробей Ю. В. - Текстове повідомлення як сума маркерів віртуального образу (2015)
Гавриш М. М. - Українська мова у середовищі іммігрантів з арабських країн (соціолінгвістичне дослідження М. Хмельницького) (2015)
Гавриш М. М. - Невербальна комунікація: поклін як соціальний знак, Коваль Т. П. (2015)
Горбач О. С. - Ергоніми в сатиричному романі В. Даниленка "Газелі бідного Ремзі" (2015)
Гудима Н. В. - Карнавалізація художнього мовлення постмодерністської прози (2015)
Дакі О. А. - Українська морська терміносистема: предметно-семантична організація (2015)
Дехтярьова О. В. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення діалектних фразеологізмів у художніх творах (2015)
Дзюбак Н. М. - Когнітивний аспект дослідження помилок (2015)
Дуда Л. Є. - Мотиви вибору імен у середовищі незаможних прошарків м. Львова (перша половина ХХ ст.) (2015)
Іваночко К. М. - Наголошування суфіксальних відсубстантивних дієслів із суфіксом -и- суфіксально-флексійного акцентного типу в марамороській локальній говірці (2015)
Іващенко В. Л. - Періодизації історичного розвитку галузевих термінологій в українському термінознавстві (2015)
Казимір В. О. - Der lexikographische aspekt der neuentstandenen umgangssprachlichen lexik in der deutschen gegenwartssprache (2015)
Коваленко Б. О. - Український компонент у російськомовних оповіданнях та нарисах А. Свидницького (2015)
Коваленко Н. Д. - Фраземи з компонентом піч у говорах південно-західного наріччя (2015)
Козак Р. В. - Дискурсивна трансформація синтаксичних знаків у системі експресивного синтаксису (2015)
Кузь Г. Т. - Номінативно-аксіологічні процеси в дзеркалі новітньої суспільно-політичної неології (2015)
Кульбабська О. В. - "Ти сі слова не руш, се – золоті клейноди..." (Маркери розмовності в мовотворчості Віри Китайгородської) (2015)
Кушка Б. Г. - Многоголосье эпохи в поэзии А. Сопровского (2015)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурний концепт "правда" в українських народних казках (2015)
Ладиняк Н. Б. - Особливості поетичного синтаксису П. Гірника (2015)
Лаптева М. Л. - Базовые коды русской культуры и категория "свое / чужое": корреляция на фразеологическом уровне (2015)
Ліпська Є. Л. - Еволюція поглядів на проблему перформативності (2015)
Мамич М. В. - Культуромовний контент жіночого журналу 60-их та 90-их років хх століття: зіставний аспект (2015)
Маркітантов Ю. О. - Прислів’я як інтертекстукальні маркери у поетичних текстах Івана Іова (2015)
Маркітантова В. Ю. - Інфінітивні конструкції у структурі складного речення (2015)
Марчук Л. М. - Духовнопсихологічний портрет через призму кольору: поняття чорного (2015)
Мацько О. М. - Місце та роль риторики у сучасній гуманітаристиці (2015)
Межжеріна Г. В. - Чеснота працелюбності в семантиці східнослов’янських лексем ХІ–ХІІІ ст. (2015)
Меркотан Л. Й. - Структурні типи цитат у дискурсі сучасної української прози (2015)
Мєлєкєсцева Н. В. - Особливості семантико-синтаксичної структури речень із предикатами наявності / відсутності (2015)
Мовчун Л. В. - Терміни на позначення видів рим за якістю відхилень від звукової точності: історія і проблеми (2015)
Мозолюк О. М. - Словосполучення зі значенням післячасу в говірці села Летава Чемеровецького району Хмельницької області (2015)
Монастирська Р. І. - Семантичний опис термінів на позначення цивільних правовідносин (2015)
Нечитайло І. М. - Моравія як зона слов’янської архаїки (2015)
Онуфрійчук Г. І. - Біполярна опозиція "людина – кіт (кішка)" в українській етнофразеології (2015)
Охрименко Т. В. - Денежная культура славянского этноса (2015)
Паночко М. М. - Словотвірна структура українських правничих термінів-іменників Галичини австрійського періоду (2015)
Папідзе Н. В. - Структурно-семантична характеристика типових словотвірних парадигм дієслів везти́/вози́ти, нести́/носи́ти (2015)
Папіш В. А. - Вияви нарцисизму в повісті О. Кобилянської "Земля" (2015)
Поплавська Л. В. - Тарас Шевченко як творець української літературної мови в рецепції Івана Огієнка (2015)
Потіпак Ю. А. - Семантичні особливості паремій на позначення метеорологічних явищ (на матеріалі новогрецької, української та румейської мов) (2015)
Руснак Н. О. - Гносеологічний параметр діалектних текстів буковинських говірок (2015)
Синица И. А. - Интерпретация онима в поэтическом тексте: оним – прецедентное имя – образ-символ (2015)
Sirant A. M. - "The northern lights” by Philip Pullman: the linguistic aspect of colour (2015)
Сокур И. А. - Индивидуально-авторские особенности синтаксической организации научного текста (2015)
Стецик Х. М. - Функції наддністрянського діалекту в художній мові А. Чайковського (2015)
Судук І. І. - Семантика стійких біблійних порівнянь (2015)
Сукаленко Т. М. - Аксіологічні характеристики типажу "піп" через призму української фразеології (2015)
Ткач Л. О. - Лексика з кваліфікатором "західне” у "великому тлумачному словнику сучасної української мови”, Скаловська С. І., Захарчишин О. В. (2015)
Томусяк А. О. - Інтерогативні конструкції як засіб синтаксичної експресивності у політичному дискурсі (на матеріалі промов Д. Камерона) (2015)
Томусяк Л. М. - Cемантичні класи ситуацій, репрезентованих дуплексивом (2015)
Третяк Н. В. - Тенденції розвитку публіцистичного стилю на сучасному етапі (2015)
Уманець А. В. - The status of syntactic structures in foreign linguistics (2015)
Федорів М. І. - Структура лексичного значення похідних іменників німецької та української мов (2015)
Федуленкова Т. Н. - Универсальное и специфическое в морфологической вариантности фразеологии неродственных языков (на материале анималистических ФЕ английского, русского и казахского языков) (2015)
Філіпчук М. В. - Константи етнолінгвістики як об’єкт дослідження (2015)
Химинець М. Д. - Соціоморфна метафора в сучасних газетних текстах (2015)
Чопик Я. М. - Ад’єктивні універби в аспекті інтегральних словотвірно-граматичних процесів (2015)
Шабат-Савка С. Т. - Інтенційний простір мовної особистості й соціокультурний контекст процесу спілкування (2015)
Шатілова Н. О. - Прислів’я і приказки як згустки народної мудрості в ідіостилі С. Воробкевича (2015)
Шевчук З. С. - Словотвірний мікрокомпонент як засіб портретної характеристики жінки (2015)
Шеремета Н. П. - Сучасний посібник для практичних занять з діалектології: реалії і перспективи (2015)
Яковлєва О. В. - Текстові функції поетонімів (на матеріалі англомовного твору А. Крісті "Вбивство за алфавітом”) (2015)
Яремій М. Р. - Традиції та тенденції в українській лексикографії кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. (на матеріалі російсько-українських словників М. Левченка та М. Уманця (Комарова) і А. Спілки) (2015)
Яцук О. В. - Лінгвістичні парадигми прочитання відокремлених компонентів структури речення (2015)
Яцьків М. Ю. - Фразеологічна картина світу в романі Мирослава Дочинця "Вічник" (2015)
Зайцева І. В. - Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті (2015)
Попович А. С. - Інформаційне забезпечення вишівської стилістики української мови в 20-40-их роках ХХ століття (2015)
Сидоренко О. М. - Особливості формування лінгводидактичної компетентності вчителів закордонних українських навчальних закладів (2015)
Сторчова Т. В. - Латина у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2015)
Шулик П. Л. - Діалогічна концепція М. Бубера як основа вивчення старозавітних текстів (2015)
Кеба О. В. - Попередні підсумки : панорама літературознавчих пошуків професора Семена Абрамовича, Шулик П. Л. (2015)
Андрущенко Е. А. - Новая книга о Николае Гоголе (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті (2015)
Дорош Й. М. - Державні стандарти, нормии і правила як механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування, Дорош О. С. (2015)
Третяк М. А. - Екологічні проблеми управління земельними ресурсами та землекористуванням в процесі здійснення земельної реформи в Україні, Третяк Р. А., Третяк Н. А. (2015)
Гунько Л. А. - Формування інфестиційно-привабливих типів сільськогосподарського землекористування (2015)
Ковальчук І. П. - Картографічне моделювання природно-господарських систем Передкарпатського сірконосного басейну, Іванов Є. А., Клюйник В. В. (2015)
Кучер А. В. - Польський досвід формування механізму охорони й раціонального використання грунтів, Казакова І. В. (2015)
Барвінський А. В. - Підвищення протиерозійної стійкості грунтів легкого гранулометричного складу в агроландшафтах Полісся (2015)
Андрейчук Ю. М. - Використання ГІС в дослідженнях антропогенних трансформацій басейнів малих річок (на прикладі річки Коропець), Іванов Є. А., Ковальчук І. П. (2015)
Третяк А. М. - Методологічно-методичні основи оцінки природно-рекреаційного потенціалу земельних та інших природних ресурсів, Гребенник Г. В. (2015)
Кошель А. О. - Теоретичні аспекти рентних відносин та оцінки вартості земель в ринкових умовах (2015)
Третяк В. М. - Оцінка заставної вартості землекористування сільськогосподарських піприємств із врахуванням ризиків орендних та іпотечних відносин, Поліщук В. Г. (2015)
Шевченко О. В. - Еколого-економічний стан сільськогосподарського землекористування Київської області (2015)
Курильців Р. М. - Мультифункціональне землекористування як напрям досягнення сталого землекористування (2015)
Бутенко Є. В. - Ефективність використання сільськогосподарських земель на основі формування ерозійної моделі регіонального рівня, Харитоненко Р. А., Фесан І. В. (2015)
Рибалка С. В. - Демографічні проблеми українського села та необхідінсть їх картографічного моделювання (на прикладі Київської області) (2015)
Лобунько Ю. В. - Інституційне забезпечення розвитку природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин (2015)
Михайлу Терентійовичу Михайлюченку – 80 років! (2015)
До відома авторів (2015)
Булкат Л. М. - Становлення конституційно-правових засад соціального захисту в Україні (2016)
Гавриленко В. В. - Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету (2016)
Кулик С. В. - Історико-правові аспекти реформування судової системи України (2016)
Омельчук В. В. - Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського (2016)
Пасальський М. М. - Правовий статус і правосуб’єктність держави: дискусійні питання теорії і практики (2016)
Агафонова Н. В. - Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні (2016)
Веклич О. О. - Удосконалення законодавчих приписів правомочності місцевого самоврядування у сфері природокористування та здійснення екологічної політики (2016)
Гафурова Є. Р. - Територіальна автономія як форма децентралізації влади (2016)
Мищак І. М. - Механізми контролю громади за діяльністю депутатів місцевих рад в Україні та Польщі (порівняльно-правовий аналіз) (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення (2016)
Ярощук В. І. - До питання конституційно-правової регламентації функціонування професійного самоврядування у Республіці Польща (2016)
Баб’юк М. П. - Цивільно-правовий статус вищого навчального закладу за законодавством України (2016)
Штефан А. С. - Норма цивільного процесуального права в структурі елементів механізму доказування (2016)
Кузьменко А. І. - Класифікація третіх осіб в адміністративному процесі (2016)
Ортинська Н. В. - Фактори впливу інформаційного суспільства на правовий статус неповнолітнього (2016)
Пащенко К. С. - Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві: досвід Польщі (2016)
Янчук А. О. - Шляхи формування основ нормативно-правового забезпечення реформування правоохоронної системи України: до постановки проблеми (2016)
Кучерук М. М. - Структура державно-правової діяльності із запобігання тероризму (2016)
Самбор М. А. - Застосування електронних засобів контролю як одного з обов’язків, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за нормами Кримінального процесуального кодексу України (2016)
Баймуратов М. О. - Роль регіоналізації і європейської регіональної політики в розмежуванні повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування в Україні (2016)
Герасимчук Н. В. - Компетенція міжнародних інституцій: динаміка змін в умовах сучасності (2016)
Гладкова Т. Л. - Правові інструменти Європейського Союзу: загальна характеристика (2016)
Кротінов В. О. - Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи (2016)
Куровська І. А. - Соціальна держава як новий етап розвитку правової держави на шляху євроінтеграції (2016)
Нагорна У. В. - Особливості правового регулювання захисту права на географічне зазначення походження товарів в ЄС (2016)
Павко Я. А. - Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень (2016)
Приходько А. В. - Відображення проблеми корінних народів у колективних міжнародних угодах (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2016)
Терещенков А. М. - Міжнародно-правові аспекти регламентації трудової міграції в країнах – членах ЄС (2016)
Шишка Ю. М. - Міжнародно-правове і національне регулювання відносин, що виникають із приводу рекламної діяльності в мережі Інтернет (2016)
Павлюк А. В. - Соціальні аспекти економічних процесів ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні (2016)
Ховрак І. В. - Сучасні регуляторні імперативи соціальної відповідальності (2016)
Журавський В. С. - Пропозиції щодо внесення змін до Конституції України (2016)
Антоновіч М. - Логістика в Польщі – синтетичний огляд сучасного стану та перспектив (2014)
Балик У. О. - Електронна комерція як елемент системи світового господарства, Колісник М. В. (2014)
Бондос І. - Цінова чутливість польських покупців товарів тривалого використання (2014)
Височан О. С. - Податкові наслідки проведення рекламних акцій для підприємств туризму (2014)
Войнаровська Г. - Сучасні маркетингові концепції в управлінні підприємствами в Польщі. Результати досліджень (2014)
Воронін В. О. - Методологічні та методичні підходи до оцінки нерухомості в сучасних умовах, Мамчин М. М., Шемелюк Г. О. (2014)
Вороніна Р. М. - Концептуальні засади міської логістики, Маргіта Н. О., Карий О. І. (2014)
Гвоздь М. Я. - Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами, Мицько В. І. (2014)
Герасимчук В. Г. - Споживач і концепція соціально-етичного маркетингу (2014)
Гжибовська К. - Координації діяльності у ланцюжку поставок (2014)
Гживна З. - Характер і сфера логістики забезпечення агломерації (2014)
Григорова Т. М. - Проектування транспортних технологій перевезення пасажирів у приміському сполученні з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів (2014)
Гурч Л. М. - Розвиток "зеленої логістики” в Україні, Хмара Л. Є. (2014)
Данилович-Кропивницька М. Л. - Становлення мереж як організаційних структур, Живко З. Б. (2014)
Довбенко В. І. - Маркетингова складова розвитку інноваційного підприємства (2014)
Дриль О. І. - Стратегічні напрями розвитку транскордонного співробітництва "Україна-Польща” (2014)
Дубодєлова А. В. - Впливові чинники купівельної поведінки кінцевих споживачів на туристичному ринку, Лісовська Л. С., Малкуш Х. Ю. (2014)
Ємельянов Щ. Ю. - Рівень технологічного розвитку підприємства як складова його конкурентоспроможності, Петрушка Т. О., Крет І. З. (2014)
Жук Є. О. - Формування механізму управління виробничим потенціалом підприємства (2014)
Забурмеха Є. М. - Маркетинг страхових інновацій (2014)
Зеленський М. В. - Обґрунтування етапів процедури вибору аутсорсера логістичних функцій машинобудівного підприємства (2014)
Катерна О. К. - Інтелектуалізація транспортно-логістичної діяльності в єдиному інформаційному просторі (2014)
Кіндій М. В. - Чинники та їх вплив на формування тарифів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення, Малиш Я. В. (2014)
Ковальчук С. В. - Концептуалізація маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Копець Г. Р. - Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку вітчизняних підприємств на засадах маркетингу та логістики, Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О. (2014)
Косар Н. С. - Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні, Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є. (2014)
Костюченко Л. В. - Дослідження економічного простору логістичної системи (2014)
Кулик Ю. М. - Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства (2014)
Лень Т. В. - Теоретико-методологічні засади маркетингу персоналу на підприємстві (2014)
Линник О. О. - Запозичення державного сектора в структурі зовнішнього боргу (2014)
Ліповскі М. - Наслідки мультиканальних продажів та перспепктиви для клієнтів та продавців (2014)
Матвій І. Є. - Деякі аспекти управління проектами у логістичній сфері, Віхоть Т. А. (2014)
Михальчишин Н. Л. - Перешкоди для реалізації порівняльної функції конкуренції у національній економіці (2014)
Мірошник Р. О. - Функціональні стратегії промислового підприємства з іноземним капіталом, Семін І. Є. (2014)
Мних О. Б. - Фундаментальні зміни на європейському конкурентному ринку авіапослуг і необхідність упровадження якісних змін у діяльності українських авіакомпаній у контексті інтеграції України у спільний авіаційний простір (2014)
Молчанова К. М. - Аспекти впровадження технології e-freight (2014)
Музиченко-Козловська О. В. - Інформаційна логістика в туризмі: сутність поняття, мета і завдання (2014)
Неуров І. В. - Маркетингова логістика: історичні аспекти та перспективи розвитку (2014)
Онищук Н. В. - Формування туристичних центрів у контексті просування внутрішнього турпродукту (2014)
Павлишин І. - Характеристика використання методології SMED на прикладі друкарні, Гадась Л., Стаховяк А. (2014)
Попко О. В. - Сучасна парадигма стартапів у бізнесі, Мальчик М. В. (2014)
Равскі М. - Стратегії, спрямовані на клієнтів польських підприємств – результати дослідження (2014)
Райко Д. В. - Розвиток стратегічного управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства (2014)
Решетнікова І. Л. - Диференціація торговельних марок на основі їх національної ідентичності, Решетнікова Г. С. (2014)
Рудницька О. М. - Інвестиційна привабливість підприємств, Марків І. В. (2014)
Рудницька О. М. - Інноваційна діяльність підприємств в Україні та шляхи її покращення , Шпитко І. З. (2014)
Русановська О. А. - Методика ідентифікації логістичного центру відповідальності (2014)
Савченко Ю. Т. - Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок (2014)
Самойленко К. В. - Забезпечення корисності туристичного продукту через використання складових інформаційної логістики (2014)
Селюченко Н. Є. - Взаємозв’язок між кризами та ризиками підприємства, Масюк В. М. (2014)
Семирак О. С. - Оцінювання характеристик ринку продукції автомобілебудування в Україні (2014)
Скіцько В. І. - Інформаційні ризики логістичних систем (2014)
Скурська В. А. - Побудова мотиваційного механізму управління трудовим потенціалом підприємства (2014)
Собчик Г. - Нові споживчі тенденції XXI століття та їхні ринкові наслідки (2014)
Стояновський А. Р. - Методичні підходи до формування інформаційного забезпечення моніторингу реалізації інноваційних проектів у межах інноваційних структур (2014)
Суслова Т. О. - Чинники маркетингового ціноутворення на туристичному ринку України (2014)
Хадріан П. - Планування маркетингової діяльності середніх і великих підприємств (результати дослідження) (2014)
Хованєц Х. - Обмеження у побудові сильного бренда, Вашкєлевіч В. (2014)
Чухрай Н. І. - Перепроектування логістичних бізнес-процесів у ланцюгах поставок, Матвій С. І. (2014)
Шандрівська О. Є. - Маркетингові дослідження специфіки діяльності надавачів послуг експрес-доставки вантажів, Кузяк В. В., Кошкалда А. О. (2014)
Шкварчук Л. О. - Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України, Цікайло М. А. (2014)
Шкварчук Л. О. - Оцінювання стану кон’юнктури фінансового ринку (2014)
Юськів Б. М. - Особливості реалізації логістичної концепції функціонування автосервісного підприємства, Юськів В. М. (2014)
Фалович В. А. - Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю (2014)
Якимишин Л. Я. - Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції (2014)
Содержание (2013)
Ганул В. Л. - Комбинированный торакоабдоминальный доступ — метод выбора при операциях по поводу рака желудка с распространением на пищевод, Киркилевский С. И., Кондрацкий Ю. Н., Зайцев С. Л., Крахмалев П. С., Крахмалев С. Н., Фридель Р. И., Борисюк Б. А., Совенко В. М., Шевченко А. И. (2013)
Семиволос А. В. - Роль химиотерапии в комплексном лечении больных немелкоклеточным раком легкого ІІВ–ІІІА стадии, Ганул А. В., Борисюк Б. О., Бороров Л. В., Кобзев О. И., Совенко В. М., Шевченко А. И., Кондрацкий Ю. Н. (2013)
Палівець А. Ю. - Лікування хворих на саркому м’яких тканин високого ступеня ризику, Коровін С. І., Кукушкіна М. М., Смакова М. С., Тарасова Т. О., Волков І. Б., Літвіненко О. О. (2013)
Фільчаков Ф. В. - Клініко-лабораторні критерії прогнозу прогресування захворювання в процесі інтерферонотерапії у хворих на меланому шкіри з метастазами в регіонарні лімфатичні вузли, Льон Г. Д., Кукушкіна С. М., Шуміліна К. С., Коровін С. І., Кукушкіна М. М., Вітрук Т. С. (2013)
Вемурафениб улучшает выживаемость при меланоме кожи с мутацией BRAF V600E (2013)
Куценко С. Н. - Разработка и клиническое внедрение блокируемых фиксаторов в систему лечения больных с метастатическим поражением длинных костей, Дутко В. С., Павелко А. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Рак грудної залози. Сучасні аспекти хірургічного лікування (за даними Національного інституту раку), Смоланка І. І., Скляр С. Ю., Сидорчук О. І., Мотузюк І. М., Іванкова О. М., Костриба О. І. (2013)
Смоланка І. І. - Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози із застосуванням системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії, Югрінов О. Г., Досенко І. В., Ляшенко А. О., Супруненко О. А., Лобода А. Д. (2013)
Карташов С. М. - Результаты лечения и микросателлитная нестабильность у больных раком эндометрия разных возрастных групп, Олешко Е. М., Мусаев Р. И. (2013)
Цип Н. П. - Клинические особенности злокачественных трофобласти ческих опухолей, инициированных пузырным заносом, у женщин разных возрастных групп, Воробйова Л. И. (2013)
Воробьева Л. И. - Гормональный канцерогенез и обоснование применения гормональной терапии в лечении больных раком яичника (обзор литературы), Свинцицкий В. С., Ткаля Ю. Г. (2013)
Базунов М. В. - Прогностический фактор, летальность и выживаемость больных с опухолями области III желудочка после комбинированного лечения (2013)
Кравець О. В. - Реконструкція нижньої щелепи у хворих зі злоякісними новоутвореннями орофарингеальної зони, Процик В. С. (2013)
Войленко О. А. - Ускладнення резекції нирки при оперативному лікуванні хворих на нирково-клітинний рак, Вукалович П. С., Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е., Котов В. А., Стаховський Е. О. (2013)
Климчук Л. В. - Особенности нефропротекторной терапии при резекции почки, Лесной И. И., Белка Е. Ю., Войленко О. А., Витрук Ю. В., Стаховский Э. А. (2013)
Федоренко З. П. - Особливості розвитку захворюваності на рак сечостатевих органів в Україні після аварії на ЧАЕС, Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Стаховский Э. А. - Современные аспекты использования агонистов лютеинизирующего гормона — рилизинг-гормона в лечении рака предстательной железы (обзор литературы, Витрук Ю. В. (2013)
Дягіль І. С. - Інвазивний аспергільоз у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Мартіна З. В., Товстоган А. О., Кравченко С. М., Афанасіаді Д. Р., Романенко Н. Г., Кузьменко В. Ф., Міщенюк О. Ю. (2013)
Костюкова Н. І. - Молекулярно-генетична характеристика хворих на множинну мієлому в Україні, Россоха З. І., Пилипенко Г. В., Єрмолицька І. П., Кисельова М. Я., Аджигітова Л. В., Харчевська Т. І., Гаркуша М. Г., Видиборець С. В., Горовенко Н. Г. (2013)
Роль иммунобиологической терапии в лечении хронических лимфопролиферативных заболеваний (2013)
Сивак Л. А. - Лікування та профілактика токсичних флебітів, індукованих хіміотерапією у хворих на рак грудної залози, Губарева Г. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Алексик О. М., Філоненко К. С., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В., Ульянченко К. О. (2013)
Карнабеда О. А. - Токсичне ураження печінки у пацієнтів з онкологічною патологією (діагностика, лікування), Ткач С. М., Пєрєдєрій В. Г., Чичула Ю. В. (2013)
Клиническое исследование эффективности паклитаксела и бевацизумаба в качестве первой линии терапии HER2-негативного рака грудной железы (2013)
EURTAC: многоцентровое открытое рандомизированное исследование III фазы. Эрлотиниб по сравнению со стандартной химиотерапией в качестве первой линии лечения пациентов европейской популяции с немелкоклеточным раком легкого поздних стадий, положительным по мутациям EGFR (2013)
Орел В. Э. - Сравнительное исследование противоопухолевого влияния наночастиц Fe2O3 с Fe3O4 в нанокомплексе с доксорубицином при электромагнитном облучении в условиях модификации клеток гепатоклеточной карциномы человека (HepG2) интерфероном-альфа, Безденежных Н. А., Николов Н. А., Романов А. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Кудрявец Ю. И., Щепотин И. Б. (2013)
Храновская Н. Н. - Роль микроРНК в патогенезе нейробластомы (обзор литературы), Иномистова М. В., Климнюк Г. И. (2013)
Болгова Л. С. - Цитологическая диагностика лимфомы ходжкина по материалу фибробронхоскопии (наблюдение из практики), Туганова Т. Н., Ярощук Т. М., Тарасова Т. А. (2013)
Памяти выдающегося ученого, хирурга-онколога Ефетова Владимира Михайловича (2013)
Янович Д. О. - Використання лососевих риб (Salmonidae) у біомоніторингу якості водного середовища (огляд), Грициняк І. І., Швець Т. М. (2016)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика тарані (Rutilus heckelii) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Куріненко Г. А. - Вирощування пеляді (Coregonus peled Gmelin) в полікультурі з короповими (Cyprinidae) та осетровими (Acipenseridae) рибами, Мрук А. І., Колос О. М. (2016)
Zodape G. - Molecular identification and barcoding of two shrimp species (Parapenaeopsis sculptillis and Parapenaeopsis hardwikii) collected from Gorai creek of Mumbai, West coast of India, Tayade M., Mehetre G., Dharne M. (2016)
Пуговкин А. Ю. - Проницаемость мембран сперматозоидов стерляди (Acipenser ruthenus L., 1758) для молекул воды, Кононенко И. С., Черепнин В. А., Грициняк И. И., Копейка Е. Ф. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники селезінки сома (Silurus glanis L.) (2016)
Куровская Л. Я. - Влияние pН водной среды на уровень заражения эктопаразитами, содержание белка и лизоцима у некоторых видов карповых рыб (Cyprinidae), Стрилько Г. А. (2016)
Желтов Ю. О. - Використання деяких нетрадиційних кормів в годівлі різновікових груп коропа, Олексієнко О. О., Грех В. І. (2016)
Симон М. Ю. - Особливості переходу ранньої молоді осетрових риб (Acipenseridae) на годівлю штучними кормами в УЗВ (огляд) (2016)
Олексієнко О. О. - До 85-річчя Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, Колесник Н. Л. (2016)
Содержание (2013)
Михайлович Ю. Й. - Скринінг раку в Україні: коли теорія відповідає реальності. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки, Журбенко А. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Захворюваність населення України на злоякісні новоутворення органів травного каналу після аварії на ЧАЕС, Федоренко З. П., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2013)
Колесник А. П. - Оценка N-статуса у больных раком легкого: проблемы и пути решения (обзор литературы), Кузьменко В. А. (2013)
Киркилевский С. И. - Хирургическое лечение больных злокачественными новообразованиями пищевода, Крахмалев П. С., Кондрацкий Ю. Н., Крахмалев С. Н., Зайцев С. Л., Фридель Р. И., Супруненко А. А. (2013)
Щепотин И. Б. - Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций печени у больных с метастатическим колоректальным раком, Колесник Е. А., Лукашенко А. В., Бурлака А. А., Приймак В. В., Лаврик Г. В., Халилеев А. А., Куценко Л. Б. (2013)
Ярема Р. Р. - Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміоперфузія в комбінованому лікуванні пацієнтів із місцево-поширеним та дисемінованим раком шлунка, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв Г. П., Олійник Ю. Ю., Матусяк М. Б., Зубарєв М. Г., Гиря П. І., Ковальчук Ю. Я., Сафіян В. І. (2013)
Коровін С. І. - Дайджест доповідей науково-практичного семінару з міжнародною участю "Меланома шкіри: досягнення та перспективи", 12 квітня 2013 р., Київ, Остафійчук В. В., Кукушкіна М. М., Палівець А. Ю. (2013)
Кукушкина М. Н. - Прогностические факторы возникновения микрометастазов меланомы кожи в сторожевых лимфатических узлах, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Потороча А. Н., Остафийчук В. В. (2013)
Ковальчук П. А. - Опыт применения бисфосфонатов в лечении больных саркомами костей, Коровин С. И., Дедков А. Г., Волков И. Б., Бойчук С. И., Костюк В. Ю., Тихонов В. Г. (2013)
Смоланка І. І. - Ефективність неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак грудної залози. Лікувальний патоморфоз, Скляр С. Ю., Іванкова О. М., Костриба О. І., Кротевич М. С., Скорода Л. В. (2013)
Щепотін І. Б. - Біопсія сторожового (сигнального) лімфатичного вузла у хворих на рак грудної залози (огляд літератури), Зотов О. С., Поступаленко О. В. (2013)
Смоланка И. И. - Профилактическая мастэктомия: взгляд на проблему, Скляр С. Ю., Лобода А. Д. (2013)
Свинцицкий В. С. - Расширенная гистерэктомия (С1 nerve-sparing dissection) у больных инвазивным раком шейки матки, Воробьева Л. И., Стаховский Э. А., Лигирда Н. Ф., Дерменжи Т. В., Яцина А. И. (2013)
Лісний І. І. - Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики, Воробйова Л. І., Бєлка К. Ю., Клімчук Л. В., Кабанчук Ю. В., Катриченко М. О., Сидоренко К. Д., Балахонов О. І. (2013)
Палійчук О. В. - Роль генетичних факторів у схильності до розвитку первинно-множинних пухлин органів жіночої репродуктивної системи, Поліщук Л. З., Горовенко Н. Г., Роcсоха З. І., Галкін Ф. М., Парамонов В. В. (2013)
Стернюк Ю. М. - Хірургічне лікування хворих на рак щитоподібної залози (стан проблеми), Процик В. С., Галай О. О., Дуда О. Р. (2013)
Самедов В. Х. - Криохирургия с локальной СВЧ-гипертермией в лечении больных раком слизистой оболочки полости рта, Захарычев В. Д., Мосин О. А. (2013)
Кущевой Е. В. - Цитомегаловирусная инфекция у гематологических и онкологических пациентов, получающих цитостатическую терапию (обзор и клинический случай), Крячок И. А., Степанишина Я. А., Мартынчик А. В., Филоненко К. С. (2013)
Карнабеда О. А. - ВИЧ-ассоциированные неходжкинские лимфомы, Гетьман Л. И., Антоняк С. Н., Рослякова Т. В., Шулига-Недайхлебова О. В. (2013)
Крячок И. А. - Современные принципы адъювантного лечения при злокачественных новообразованиях грудной железы, Губарева А. А., Алексик Е. М., Филоненко Е. С. (2013)
Крячок И. А. - Роль адъювантной химиотерапии при лечении немелкоклеточного рака легкого, Алексик Е. М., Губарева А. А., Филоненко Е. С. (2013)
Сивак Л. А. - Роль молекулярно-генетичних показників у прогнозуванні токсичності хіміотерапії у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози, Лялькін С. А., Свергун Н. М., Губарева Г. О., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В. (2013)
Применение комбинации бевацизумаба и капецитабина у пациентов пожилого возраста с метастатическим колоректальным раком (2013)
Грабовий О. М. - Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластом різного ступеня диференціювання, Зарецький М. Б., Василишин О. І. (2013)
Шапочка Д. О. - Молекулярно-біологічні особливості раку грудної залози, Залєток С. П., Гнидюк М. І. (2013)
Болюх І. А. - Експериментальне обґрунтування застосування білків теплового шоку у вакцинотерапії хворих зі злоякісними новоутвореннями, Діденко Г. В., Шпак Є. Г., Кузьменко О. П., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2013)
Ярощук Т. М. - Цитоморфологічні, цитогенетичні та імуноцитохімічні особливості ендометріоїдного раку яєчника, Болгова Л. С., Туганова Т. М., Мариненко С. В., Логінова Є. О., Магась Т. А., Алексєєнко О. І. (2013)
Кундин В. Ю. - Совмещенная технология ОФЭКТ/КТ в диагностике, стадировании и дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных поражений легкого, Сатыр М. В., Новерко И. В. (2013)
Сатир М. В. - Можливості різних методів променевої діагностики для виявлення кісткових метастазів у пацієнтів з онкологічними захворюваннями (огляд літератури), Солодянникова О. І. (2013)
Головко Т. С. - Анатомо-функциональные изменения верхних мочевыводящих путей у больных с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, Гаврилюк О. М. (2013)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин" (для молодих вчених) 28 березня 2013 р. Київ (2013)
Title (2015)
Content (2015)
Zvarych I. - Energy Future of India (2015)
Lukianenko L. - Energy Efficiency in Modern Ukrainian Economic Policy, Dzebykh I. (2015)
Kryvous V. - Association Agreement Between Ukraine and EU: Long-Term Opportunities for Cooperation and Risks of Free Trade Area (FTA/DCFTA)+ (2015)
Mazur V. - Hospitality Industry as the Effective Instrument of Travel Business Development (2015)
Feltynowski M. - Public Participation in Spatial Planning in Poland as an Element of Evidence Based Urban Planning – Case Study of Lodz (2015)
Halushka N. - The European Experience and National Practice of Accounting for Bills, Stetsyuk N. (2015)
Ćwiąkała-Małys A. - The Application of Czekanowki’s Diagram in a Process of Gropuing of Public Universities Due to the Level and Structure of Costs, Mościbrodzka M. (2015)
Jańczuk L. - Civil Society in the Face of the Reform of the Social Security System in Poland (2015)
Our Authors (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Zamoryonova D. - Information Culture in Higher Education: Criteria and Typology (2015)
Neshchadym L. - Green Tourism Development as a Factor of Improving of Social Sphere of Cherkassy Region (2015)
Vovk S. - Modern Tendencies in the Development of Global Innovation Economy (2015)
Zvarych R. - Theoretical and Methodological Foundations of Alterglobalization Processes (2015)
Romaniuta E. - The Impact of Ingreasing Integration on Tax Policy in the EU Countries (2015)
Melnyk A. - The National and Regional Markets for Services in Ukraine: Are We Approaching Europe?, Melnyk Y. (2015)
"Journal of European Economy" in 2015 (2015)
Our Authors (2015)
Снежной Г. В. - О видах и границах состояний стабильного и нестабильного аустенита FE-CR-Ni сталей, Ольшанецкий В. Е., Снежной В. Л. (2015)
Завдовєєв А. В. - Старіння низьковуглецевої сталі, отриманої теплою гвинтовою екструзією (2015)
Пономаренко А. М. - Исследование морфологии, структуры и фазового состава многокомпонентного покрытия состава Тi-АL-Zr-Мo, Губарь Е. Я., Фенько И. И., Васильченко В. Ю. (2015)
Наривский А. Э. - Характерные особенности селективного растворения питтингов на поверхности стали AISI 321 в модельных оборотных водах, Беликов С. Б. (2015)
Беликов С. Б. - Влияние интерметаллидных фаз на предел усталости вторичных силуминов, Силованюк В. П., Волчок И. П., Митяев А. А. (2015)
Середа Б. П. - Применение процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для поверхностного упрочнения конструкционных сталей титаном и бором, Палехова И. В., Середа Д. Б. (2015)
Іванов В. Г. - Вплив електрошлакового переплавлення на морфологію графітної фази в сірих чавунах, Парахневич Є. М. (2015)
Дядя С. И. - Влияние условий концевого финишного фрезерования на параметры колебаний тонкостенной детали, Козлова Е. Б., Гермашев А. И., Сердюк А. А. (2015)
Фролов М. В. - Оценка силовых зависимостей при точении резцами с круглыми пластинами посредством "эквивалентных" параметров (2015)
Корчак Е. С. - Исследование влияния процесса автофретирования на прочностные характеристики многослойных контейнеров промышленных газостатов, Андреев А. А. (2015)
Шейко С. П. - Влияние горячей прокатки на формирование структуры листовой стали 10ХФТБЧ, Третьяк В. И., Демченко Н. Н. (2015)
Акімов І. В. - Підвищення механічних властивостей литої графітизованої сталі (2015)
Волчок И. П. - Повышение технологических, механических и служебных свойств вторичных силуминов, Клочихин В. В., Лоза К. Н., Лукинов В. В., Митяев А. А. (2015)
Митяев А. А. - Повышение технологических и механических свойств сплава АК5М (АЛ5), Волчок И. П., Лоза К. Н., Клочихин В. В., Лукинов В. В., Фролов Р. А. (2015)
Широкобокова Н. В. - Аналіз структури та властивостей силумінів при різних режимах лазерноЇ обробки (2015)
Гайдук С. В. - Сравнительные исследования свариваемости литейных жаропрочных никелевых сплавов, Петрик И. А., Кононов В. В. (2015)
Колобов Г.А. - Рафинирование тугоплавких редких металлов iv группы периодической системы элементов, Павлов В.В., Карпенко А.В., Колобова А.Г. (2015)
Лоскутов С. В. - Теплообмен при деформации жидкой частицы газотермического покрытия, Ершов А. В., Зеленина Е. А. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Термоупругие волны в полом круговом цилиндре (2015)
Анпілогов Д. І. - Визначення частот плоских згинальних коливань консольного стержня (2015)
Levada V. S. - Integral representation discontinuous solution of the problem of bending of anisotropic plates, Khizhnyak V. K., Levitskaya T. I. (2015)
Плескач В. М. - Про деякі термінологічні помилки у наукових публікаціях (2015)
Чечель М. В. - Сучасне використання гарячого ізостатичного пресування (2015)
Степанов Д .Н. - Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей. Сообщение 1. анализ финишно-отделочных методов (2015)
Степанов Д. Н. - Финишная обработка тонкостенных и сложнопрофильных деталей. Сообщение 2. щеточные инструменты на основе полимерно-абразивных волокон (2015)
Ольшанецкий В. Е. - Уплотняемость порошковых материалов c различной формой частиц, Овчинников А. В., Джуган А. А., Михайлютенко О. А. (2015)
Каморкин П. А. - Развитие методики определения геометрических параметров качества поверхностности с использованием профильного метода (2015)
Волошин В. С. - Математическая модель фосфорсодержащих материальных потоков в металлургии, Бурко В. А. (2015)
Учитель А. Д. - Исследование физико-механических свойств электросталей, обеспечивающих повышенную эксплуатационную стойкость колосников обжиговых и агломерационных машин, Панченко А. Н., Пополов Д. В. (2015)
Чупринов Е. В. - Режимы термоупрочнения в окислительной атмосфере при получении обожженных окатышей с остаточным углеродом для доменной плавки, Лялюк В. П., Журавлев Ф. М., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2015)
Сусло Н. В. - Исследования влияния обработки чугуна комплексными брикетированными модификаторами на его свойства (2015)
Кравченко В. П. - Аналитическое исследование способа получения ПЦ клинкера из отходов металлургического производства, Лазаревская Ю. А. (2015)
Ефременко В. Г. - Перспективы использования Q&P-технологии термообработки для повышения комплекса механических свойств стали, Зурнаджи В. И. (2015)
Гаврилова В. Г. - Анализ возможности применения различных материалов для изготовления деталей кузовов в практике автомобилестроения, Помазков М. В., Караваева Н. Е. (2015)
Рябикина М. А. - Межатомные взаимодействия примесных элементов и их влияние на процессы в двойных металлических растворах, Мирошниченко В. И., Ткаченко К. И., Ткаченко Н. В. (2015)
Скребцов А. М. - О формировании поперечных трещин на поверхности непрерывнолитых заготовок, отливаемых из перитектических марок сталей, Федосов А. В., Пащук Д. В., Качиков А. С. (2015)
Скребцов А. М. - Аномальное поведение легирующих элементов стали в наследственной структуре твердого металла при плавке его в электропечи, Хлестов В. М., Качиков А. С., Проценко Д. Н. (2015)
Иванов Г. А. - Влияние исходной микроструктуры шихты алюминиевого сплава после ее расплавления на наследственную структуру затвердевшего металла, Алексеева В. А., Семеренко А. А. (2015)
Ковриго Ю. М. - Питання моделювання роботи виконавчих механізмів і регулюючих органів в системі керування котлоагрегатом, Саков Р. П. (2015)
Лоза А. В. - Применение метода сварки для повышения надежности чаши доменного шлаковоза, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2015)
Роянов В. А. - Из опыта применения электродугового напыления для восстановления и ремонта деталей металлургического оборудования, Захарова И. В. (2015)
Иванов В. П. - Совершенствование технологии наплавки габаритных валков горячей прокатки гетерогенным рабочим слоем, Степнова Ю. А. (2015)
Щетинин С. В. - Повышение трещиностойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии деталей металлургического оборудования (2015)
Патюпкін А. В. - Вплив модифікування ітрієм на форму і кількість неметалевих вкраплень в аустенітній високолегованій сталі (2015)
Кленов О. С. - Расчет и анализ температуры резания при шлифовании, Новиков Ф. В., Гершиков И. В., Андилахай А. А. (2015)
Анищенко А. С. - Скоростное упрочнение полиуретановых элементов штамповой оснастки, Кухарь В. В., Присяжный А. Г., Глазко В. В. (2015)
Рябенков И. А. - Повышение эффективности технологии врезного шлифования по жесткой схеме, Андилахай В. А. (2015)
Мазур В. О. - Плазмова обробка кранових рейок (2015)
Кривоносов В. Е. - Диагностика и защита изоляции обмоток асинхронных двигателей, работающих в агрессивных средах, Василенко С. В. (2015)
Власенко Р. В. - Застосування силового активного фільтру при компенсації компонент струму несиметричного нелінійного навантаження в чотирипровідній мережі, Бялобржеський О. В. (2015)
Говоров Ф. П. - Енергоефективна технологія знезараження води в системах водопостачання міст, Король О. В. (2015)
Жежеленко И. В. - Анализ методов оценки платы за перетоки реактивной энергии в сетях промышленных предприятий, Нестерович В. В. (2015)
Кравченко В. П. - Аналіз способів регулювання подачі дуття та їх вплив на газодинамічні процеси у доменній печі (2015)
Мірошниченко В. І. - Підвищення ефективності автоматизованого управління процесом водоповітряного охолодження листового прокату, Сімкін О. І. (2015)
Койфман А. А. - Особенности определения параметров блока воздухонагревателей с нагревом насадки под давлением, Симкин А. И. (2015)
Гаркуша Г. Г. - Интеллектуальное компьютерное приложение "Виртуальная интерактивная лекция", Зиновченко А. Н. (2015)
Хара М. В. - Моделирование интеллектуальной системы управления надежностью и экологичностью вагонопотоков (2015)
Маслак А. В. - Структуризация общего объема транспортной работы при переработке внешнего вагонопотока металлургического предприятия с одним примыканием к внешней сети, Носенко П. Н. (2015)
Маслак А. В. - Исследование процесса переработки вагонопотоков районной станции металлургического предприятия, Кирицева Е. В. (2015)
Булгакова Ю. В. - Эффективность управления транспортной системой промышленного предприятия (на примере отрасли вагоностроения) (2015)
Пархотько А. В. - Синтез логистических информационных потоков морского порта, Зинченко С. Г. (2015)
Волошин В. С. - Экологические аспекты в перспективе развития специальной экономической деятельности в северном Приазовье, Елистратова Н. Ю. (2015)
До уваги авторів (2015)
Возний І. - Торговельно-ремісничі посади міст Північної Буковини (кінець X-перша половина XIII ст.) (2014)
Вамуш А. - Нагрудні підвіски-амулети давньоруського населення Прикарпаття (2014)
Пивоваров С. - Навершя руків'я меча з Чорнівського городища першої половини XIII ст., Калініченко В. (2014)
Боднарюк Б. - Релігійні системи Стародавньої Месопотамії (І), Яновський Я. (2014)
Сайко М. - "Корпус латинських написів" як джерело для вивчення кредитних відносин і банківської справи в античному Римі (2014)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли і початок занепаду "примарної імперії” гунів (III) (2014)
Боднарюк Б. - Сирійське чернецтво IV - першої половини VII ст.: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (II) (2014)
Погребенник А. - Ідеологічні витоки й передумови появи нових месіанських вчень у регіоні прованс в ХІ-ХІІ ст. (2014)
Панченко В. - Успенський собор Києво-Печерської лаври (етапи спорудження та відбудови) (2014)
Тимчук І. - Християнська символіка давньоруського населення Північно-Західної Русі в ХІ – на початку ХІІІ ст. (2014)
Чучко М. - Організація урядування в північних волостях Молдавської землі у середині XIV – третій чверті XVIII ст. (2014)
Воротняк І. - Стародавня і середньовічна історія в мережі Інтернет: особливості пошуку і перспективи використання інформації в науковій діяльності і освітньому процесі (2014)
Удод О. - Взаємодія культури і цивілізації, Юрій М. (2014)
Кожолянко Г. - Етнологічні дослідження північної частини Буковини (1991-2013 pp.) (2014)
Коломийчук О. - Поминальні мотиви в осінній календарній обрядовості галицьких бойків (на прикладі свят Другого Спаса та Дмитра) (2014)
Кожолянко О. - Зимові календарні землеробські звичаї і обряди в українців, молдаван і румунів Буковини (2014)
Кожолянко О. - Легенди і обряди початку березня у румунів (2014)
Автори (2014)
Цыкин В. А. - Эволюция понятия "цивилизация" (2015)
Наумкіна О. А. - Нелінійне мислення в сучасному швидкоплинному Світі (2015)
Снегірьов І. О. - Передумови виникнення нелінійного світорозуміння (2015)
Кравченко Т. О. - Сучасна медіаосвіта як новий етап розвитку освіти (2015)
Марусіна О. С. - Методологічний аспект досліджень комунікації як різновиду організації суспільної діяльності (2015)
Наконечна В. В. - Дисциплінарні онтології та хімічна картина світу (2015)
Чуйко В. Л. - Логіко-методологічна критика філософії свавілля, Атаманчук В. І. (2015)
Прокопенко Б. В. - Роль форсайта у дослідженні сучасного Суспільства (2015)
Возный А. П. - Феномен синергетической парадигмы в дистанционном обучении (2015)
Ведмедев М. М. - Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотара (2015)
Шевчук К. C. - Порівняльний аналіз основних понять естетичних концепцій Р. Інгардена та М. Валліса (2015)
Косяк В. А. - К онтологии телесно-двигательной активности (2015)
Дєнєжніков С. С. - Трансгуманістичні перспективи людини у сучасних форсайтних дослідженнях (2015)
Корнієнко О. М. - Типи етнічної ідентичності особистості (2015)
Вергун Д. В. - Маніпуляції іміджем людини як філософська проблема (2015)
Щербина А. М. - Метарегуляція як чинник саморозвитку Homo sapiens: філософсько-антрпопологічні та філософсько-культорологічні виміри (2015)
Щербина-Яковлєва О. Є. - Деструктивність як атрибут людського самовиявлення: уточнення поняття і перспективи наукових розвідок (2015)
Горбань В. І. - Глобалізація і демократія: політико-правовий і етнотериторіальний аспекти, Горбань О. В. (2015)
Процевський О. І. - Якою має бути правова ідеологія Трудового кодексу України ХХІ століття? (2015)
Процевський В. О. - Що має бути замість трудової книжки? (2015)
Коваленко О. О. - Свобода волі сторін трудового договору у взаємовідносинах із забезпеченя обов’язку працівника щодо нерозголошення інформації, яка захищається законом: зарубіжний досвід та реалії України (2015)
Мешкова К. О. - Пошук законодавчого визначення відсторонення від роботи в сучасних умовах (2015)
Метіль А. С. - Генеза правового регулювання робочого часу (2015)
Новиков Д. А. - О порядке возложения на работника ограниченной материальной ответственности, Лукьянчиков О. Н. (2015)
Попова К. О. - Особливості трудоправового становища науково-педагогічних працівників згідно зі Статутом Імператорського Харківського університету 1804 р. (2015)
Півовар Д. П. - Щодо відповідальності за типовим договором (2015)
Гуйван Д. П. - Щодо передумов укладення договору постачання гарячої води побутовому споживачу (2015)
Пономаренко О. М. - Субъекты договорного регулирования семейных отношений (2015)
Васильєв С. В. - Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії, Васильєва І. Г. (2015)
Шабанов Р. І. - Щодо визначення поняття рослинного світу (правовий аналіз), Шевердіна І. М. (2015)
Шулатова І. С. - Передумови становлення Державної фіскальної служби України (2015)
В’юник М. В. - Щодо питання доцільності збереження в системі покарань тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2015)
Москаленко О. В. - Щодо змісту засади розумних строків у кримінальному судочинстві, Півненко Л. В. (2015)
Белевцова С. О. - Актуальні ресурси української правничої термінолексики (2015)
Сприндис С. І. - Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної юридичним особам незаконними діями (бездіяльністю) правоохоронних органів (2015)
Чернов С. І. - Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на базі комплексних індикаторів (2011)
Кобець А. С. - Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг (2011)
Ємельянов В. М. - Методи державного регулювання поведінки суб’єктів ринкових стосунків в регіонах (2011)
Банчук М. В. - Визначення ефективності наукових досліджень у контексті державного управління медичною галуззю (2011)
Лисов І. В. - Розвиток державного управління на ринку житла (2011)
Омельчук А. І. - Комунікативна культура державного службовця: понятійно-категорійна сутність (2011)
Мазур В. Г. - Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні (2011)
Королюк Ю. Г. - Формування моделі системи регіонального управління (2011)
Стельмащук Л. С. - Теоретико-організаційні аспекти функціонування інститутів державної служби в Україні та США: порівняльний аналіз (2011)
Ковтун О. А. - Державна політика у сфері благодійності в Україні (2011)
Клименко О. М. - Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні (2011)
Олещенко В. М. - Методологічні підходи аналізу еволюції політичних еліт в Україні (2011)
Фойгт Н. А. - Оцінка пріоритетів реформування первинної медико-санітарної допомоги в Україні у контексті демографічного старіння (2011)
Паригіна К. В. - Вплив сучасних тенденцій організаційних комунікацій на державне управління (2011)
Рябцев Г. Л. - Виробники державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні (2011)
Новоселова Г. Г. - Сущность и эволюция понятия "аутопойезис" (2011)
Кутний Д. В. - Исследование элементного и изотопного состава уранового концентрата с помощью LA-ICP-MS, Ванжа С. А., Левенец В. В. (2015)
Чивирева Н. А. - Выбор параметров спектров диффузного отражения для идентификации кислородсодержащих примесей и степени взаимодействия в системах ZnS(ZnO)–Dy2S3, Стоянова И. В., Зинченко В. Ф., Стоянов А. О., Магунов И. Р., Мазур О. С., Антонович В. П. (2015)
Івкова Т. І. - Індикаторна система для експресного твердофазно-спектро- фотометричного та візуально-тестового визначення катіонних ПАР у водних розчинах, Бєліков К. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського