Лисицкий К. Е. - О методике оценки законов распределения вероятностей максимумов полных дифференциалов и смещений линейных оболочек блочных симметричных шифров (2015)
Лавровская Т. В. - Оценка эффективности псевдослучайных кодов, сгенерированных с помощью LFSR, Вотяков О. И., Рассомахин С. Г. (2015)
Кузнецов А. А. - Анализ и сравнительные исследования нелинейных узлов замены современных блочных симметричных шифров, Белозерцев И. Н., Андрушкевич А. В. (2015)
Кузнецов А. А. - Комбинаторные свойства ключевого расписания блочных симметричных шифров, Горбенко Ю. И., Иваненко Д. В. (2015)
Котух Е. В. - Универсальное хеширование по кривым, ассоциированным с группой Судзуки, Халимов Г. З. (2015)
Потій О. В. - Базові принципи електронної ідентифікації. Концепція інфраструктури електронної ідентифікації України, Козлов Ю. Н., Дьяченко І. І. (2015)
Потій О. В. - Методи формування унікального електронного ідентифікатора і процес видачі електронних посвідчень: досвід Євросоюзу, Брошеван Є. В. (2015)
Потій О. В. - Протоколи надання довірчих послуг у національних архітектурах електронної ідентифікації країн Євросоюзу, Піддубний К. О. (2015)
Кузнєцов О. О. - Аналіз та порівняльні дослідження методів мережної стеганографії, Тимченко В. А., Дубровний Б. С. (2015)
Пономар В. А. - Побудова моделі порушника для загрози підміни чи модифікації апаратного засобу КЗІ та аналіз способів протидії (2015)
Аулов І. Ф. - Комплексний метод порівняння, оцінки та вибору механізмів управління ключовими даними користувачів у хмарних ІТС (2015)
К 70-летию со дня рождения Ивана Дмитриевича Горбенко (2015)
Вихідні дані (2015)
Ганаба С. - Концепт розуміння: теоретичне обґрунтування та можливості практичної реалізації на уроках історії (2015)
Лисенко О. - Проблема військового полону як предмет соціальної та усної історії. Деякі питання методології (2015)
Найчук А. - Аналіз і синтез як методи пізнання сутності держави (2015)
Левдер А. - До проблеми періодизації науково-педагогічної діяльності І. П. Крип’якевича (2015)
Степанков В. - Жванецька кампанія 1653 року та її наслідки для козацької України: джерела до вивчення теми (на допомогу викладачам, учителям, студентам та краєзнавцям), Степанков В. (2015)
Григоренко О. - Вивчення теми "Національна революція XVII століття в Україні" в процесі викладання навчальної дисципліни "Історія України" у вищій школі (за працями академіків В. Смолія і В. Степанкова) (2015)
Лопацька Н. - Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу "Нова історія країн Азії та Африки") (2015)
Повар А. - Співробітництво викладача і студента в умовах інтеграції сучасних педагогічних технологій (2015)
Присакар В. - Виховання толерантності в учнів 7-9 класів у процесі вивчення історії України (2015)
Воронюк Л. - Удосконалення професійної компетентності учителя засобами блога: з досвіду роботи (2015)
Кравчук О. - Використання писемних джерел на уроках історії україни у 8 класі (2015)
Гринюк Л. - Особливості викладання варіативної складової навчального плану з історії України у 9 класі (2015)
Мицик Ю. - З історії освіти на поділлі: межибізьке повітове училище, Тарасенко І. (2015)
Плахтій М. - Особливості викладання логіки на київських вищих жіночих курсах (2015)
Крик Н. - Українізація школи та проблема її забезпечення навчально-методичною літературою з суспільно-гуманітарних дисциплін (квітень – грудень 1918 р.) (2015)
Комарніцький О. - Організація педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (1920-1930-ті рр.) (2015)
Мисан В. - Шкільна освіта в рейхскомісаріаті "Україна" (на прикладі школи №2 міста Рівного) (2015)
Копилов С. - Боровець І. Нова історія країн європи та америки 1870-1918 рр. міжнародні відносини. практикум: навчальний посібник для студентів історичних факультетів та факультетів міжнародних відносин ВНЗ / І. Боровець – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 264 с. (2015)
Постоловський Р. - Газін В.П. Новітня історія країн європи та америки на початку XXI ст. / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – 284 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Прокопчук Ю. А. - Спиральная когнитивная метадинамика: пути реализации в информационных технологиях (2013)
Литвиненко Е. И. - Моделирование температурного поля треугольника с дискретными условиями Дирихле на границе, Астионенко И. А., Хомченко А. Н. (2013)
Боярова К. І. - Класифікація ризиків у страхуванні і байєсівський підхід до їх аналізу, Лозова О. Б., Бідюк П. І. (2013)
Будкова Л. В. - Мультифрактальний аналіз і моделювання трафіка в інформаційних телекомунікаційних мережах, Корнієнко В. І. (2013)
Веселовська Г. В. - Система контролю за результативністю опановування інформаційних ресурсів комп’ютерної графіки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2013)
Герасина А. В. - Структурно-параметрическая идентификация трафика в информационных телекоммуникационных сетях (2013)
Гусинін А. В. - Синтез алгоритму оптимального керування рухом аеростатичного літального апарата на етапі посадки (2013)
Захожай О. І. - Інформаційна технологія розпізнавання образів в задачах автоматизованої обробки інформації управління складними системами (2013)
Иванов Д. Е. - Исследование характеристик масштабируемости метода моделирования ЦУ с неисправностями для распределённых ВС (2013)
Козуля Т. В. - Оцінка якості системних об’єктів навколишнього середовища на основі метода компараторної ідентифікації, Білова М. О. (2013)
Короткая Л. И. - Повышение эффективности вычислительных методов решения некоторых классов систем дифференциальных уравнений, Зеленцов Д. Г., Науменко Н. Ю. (2013)
Кудр Лати ф Абдзиад - Разработка объектной модели беспроводной сенсорной сети (2013)
Носова Я. В. - Разработка метода экспресс-диагностики бактериальной микрофлоры полости носа, Фарук Х., Аврунин О. Г. (2013)
Парамонов А. И. - Интегрированный комплекс защиты программных продуктов (2013)
Писклакова О. А. - Задача дефазификации нечеткой функции полезности альтернатив (2013)
Славич В. П. - Модель оптимізації руху міського транспорту загального користування (2013)
Ульяновська Ю. В. - Автоматизована система управління процесами обробки службових документів (2013)
Ивановский Н. В. - Элементы математического моделирования для процессов судовождения, Голиков С. П., Чёрный С. Г., Кузьменко А. С. (2013)
Шерстюк В. Г. - Построение дескрипционной логики на основе решетки значений истинности и процедуры логического вывода (2013)
Яковенко В. Д. - Автоматизовані засоби управління якістю рівня організаційних знань (2013)
Якусевич Ю. Г. - Побудова моделі критерія оцінки ефективності і оптимізації процесів управління конкурентними перевагами у ВНЗ (2013)
Атаманюк И. П. - Алгоритм оптимальной линейной экстраполяции векторной случайной последовательности с полным учетом взаимокорреляционных связей для каждой составляющей (2013)
Шуть В. Н. - Управление движением автотранспортных средств с использованием мобильного помощника водителя (2013)
Анотації (2013)
Титул, зміст (2015)
Мигущенко Р. П. - Генераторы зондирующих импульсов для питания портативных электромагнитно-акустических преобразователей, Сучков Г. М., Тараненко Ю. К., Петрищев О. Н., Десятниченко А. В. (2015)
Порєв В. А. - Додаткові похибки вимірювання температури в телевізійній пірометрії, Томашук О. С. (2015)
Скальський В. Р. - Восьмиканальна радіотелеметрична акустико-емісійна система моніторингу об’єктів тривалої експлуатації, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г., Толопко Я. Д. (2015)
Лютак І. З. - Удосконалення методу контролю стінок трубопроводів ультразвуковим методом із застосуванням інформаційно-програмного забезпечення, Лютак З. П., Стрілецький Ю. Й. (2015)
Кісіль І. С. - Вимірювання крайового кута змочування методом апроксимації поліномами контуру лежачої краплі, Барна О. Б. (2015)
Чуйко М. М. - Експрес-контроль змочувальних властивостей системи "тверде тіло – рідина – газ" ємнісним методом, Витвицька Л. А., Витвицький З. Я. (2015)
Біліщук В. Б. - Застосування зразкових зображень для аналізу цифрових зображень фіксованих обертових крапель (2015)
Винничук А. Г. - Експериментальні дослідження коефіцієнта розширення природного газу при вимірюванні витрати торцевими звужувальними пристроями (2015)
Клочко Н. Б. - Оцінювання впливу параметрів природного газу на точність вимірювання об’ємної витрати турбінними лічильниками, Чеховський С. А. (2015)
Середюк О. Є. - Експериментальні дослідження методу термоанемометричного контролю енергетичної цінності природного газу, Малісевич В. В., Малісевич Н. М. (2015)
Іванчук В. В. - Комп’ютерне моделювання процесу автоматичного управління ректифікаційною колоною, Древецький В. В. (2015)
Івахів О. В. - Коригування нелінійності сервоприводу руки робота, Наконечний М. В., Репетило Т. М. (2015)
Бурау Н. І. - Синтез нейронної мережі для багатоканальної діагностики елементів конструкції в експлуатації, Протасов А. Г., Мироненко П. С., Рупіч С. С. (2015)
Вікович О. В. - Вимірювальні засоби для виявлення розмороженого курячого м'яса, Походило Є. В. (2015)
Піндус Н. М. - Дослідження роботи вимірного апарату Philips HD 11 XE при проведенні ультразвукового діагностування варикозної хвороби та розробка методики експрес діагностування із застосуванням кореляційного аналізу, Піндус О. В. (2015)
Кропивницька В. Б. - Визначення адекватності математичної моделі контролю механічної швидкості проходки свердловини, Кропивницький Д. Р. (2015)
Роботи, які захищені у 2015 р. на вченій спеціалізованій раді Д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу заспеціальностями: 05.11.13 – прилади і методи контролю тавизначення складу речовин, 05.13.07 – автоматизація процесів керування (2015)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2015)
Пам’яті Ігоря Степановича Кісіля (2015)
Левашов С. П. - Мобильные прямопоисковые технологии: факты обнаружения и локализации каналов вертикальной миграции флюидов – дополнительные свидетельства в пользу глубинного синтеза углеводородов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В. (2016)
Хтема А. В. - Часові параметри водонафтогазоносних осадових товщ за результатами створення і застосування реперного геохронографа. Стаття I, Хтема В. М. (2016)
Нагорний В. П. - Розсіювання акустичної хвилі порою, Денисюк І. І. (2016)
Лубков М. В. - Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Белый Т. А. - Численное моделирование распределения плотности электрических зарядов в фронтальных облаках (2016)
Савків Л. Г. - Система дистанційного прийому-передачі даних геофізичних спостережень (2016)
Кендзера О. В. - Експериментальна перевірка розрахункової вібраційної моделі Великої лаврської дзвіниці Києво-Печерського заповідника, Бєлов І. Д., Щербіна С. В., Лісовий Ю. В., Ільєнко В. А., Гайдайчук В. В., Дєдов О. П., Черевко І. А. (2016)
Чепурна Т. Б. - Методологія кількісної прогнозної оцінки ризиків від розвитку екзогенних геологічних процесів: селеві ризики, Касіянчук Д. В., Кузьменко Е. Д., Чепурний І. В. (2016)
Геоінформатика відсвяткувала свій ювілей (XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 10–13 травня 2016 р., Київ) (2016)
Петров Э. Г. - Синтез модели принятия инвестиционных решений в условиях многокритериальности, Брынза Н. А. (2013)
Ходаков В. Е. - Характерные особенности одного класса социально-экономических систем, Везумский А. К. (2013)
Величко Ю. И. - Метод внедрения модуля адаптации в пользовательский интерфейс (2013)
Веселовская Г. В. - Система дистанционного обучения компьютерной графике: информационные аспекты, Чеклин А. Д., Кибалко И. И. (2013)
Герасіна О. В. - Обгрунтування блочно-орієнтованих структур моделей трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах (2013)
Иванов Д. Е. - Классификация методов параллельного моделирования в задачах диагностики цифровых устройств (2013)
Кирийчук Д. Л. - Многофакторная оптимизация случайных затрат при координационном управлении предприятием (2013)
Коваленко И. И. - Графодинамическое имитационное моделирование организационных иерархий с использованием критериев их оптимальности, Приходько С. Б., Пугаченко Е. С., Швед А. В. (2013)
Козуля Т. В. - Обоснование методики компараторной идентификации для системы экологического мониторинга на региональном уровне исследования, Белова М. А. (2013)
Левыкин И. В. - Разработка метода определения функциональности информационной удалённой издательской системы, Хорошевский А. И. (2013)
Густи Н. А. - Оптимизация времени нахождения в очереди пересекающихся потоков событий, Марасанов В. В. (2013)
Мельник К. В. - Задача планирования скрининговых мероприятий, Голоскоков А. Е. (2013)
Петров К. Э. - Определение относительных экспертных оценок альтернатив методом компараторной идентификации, Кобзев И. В., Орлов А. В. (2013)
Приходько С. Б. - Моделювання залежних гаусівських випадкових величин на основі декомпозиції кореляційної матриці та перетворення Джонсона (2013)
Прокопчук Ю. А. - Сложносистемное мышление: мультифрактальная динамика ритмокаскадов активности. Модели и реализация (2013)
Дорогань О. И. - Оценка качества программного обеспечения для мониторинга и управления автономными электроэнергетическими системами, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2013)
Солобуто Л. В. - Информационное обеспечение процесса обучения и тестирования (2013)
Трунов А. Н. - Формирование унифицированного метода оценки эффективности технологического процесса (2013)
Шаронова Н. В. - Информационное обеспечение комплексной оценки экологического качества систем окружающей среды, Козуля М. М., Святкин Я. В. (2013)
Шерстюк В. Г. - Построение правдоподобной дескрипционной логики размыванием концептов приближенными множествами (2013)
Шупик И. Е. - Информационная модель оптимального управления физической подготовкой учащихся (2013)
Анотації (2013)
Андрійченко Ю. В. - Особливості функціонування стереотипів маскулінності і фемінності в іспанській мові (2015)
Бохун Н. В. - Методика лінгвістичного аналізу портретних описів (2015)
Братель О. М. - Архетипи земля, вода і повітря в аргентинській поезії початку ХХ ст. (2015)
Васильєва Н. В. - Радянізація в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (2015)
Велика І. О. - Актуалізація стереотипів маскулінності у німецькомовній рекламі, Влезько О.С. (2015)
Гетьман В. І. - Графічні варіанти лексико-семантичних аналогів слів британського та американського варіантів англійської мови (на матеріалі онлайн новин служб ВВС та CNN) (2015)
Гетьман З. О. - Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні, Моренець І. М. (2015)
Даниліна С. Ю. - Відтворення ідіостильових складників роману Курта Воннегута "Бійня номер п'ять" у множинних українських перекладах (2015)
Кириченко Т. С. - Перебивання комунікативного партнера як результат емоційного реагування (2015)
Клименко Л. В. - ART DE LA TABLE: французьке мистецтво застілля у семіотичній проекції (2015)
Корбозерова Н. М. - Контрастивний аналіз приголосних фонем (на матеріалі іспанської та української мов) (2015)
Костюк М. М. - Символ крізь призму суміжних категорій (2015)
Кощій Ю. П. - Архітектоніка сучасного невіршованого драматичного тексту (на матеріалі сучасних іспанських п'єс ХХ - ХХІ ст.) (2015)
Кульчицький В. І. - Граматика словотворення німецького дієслова як засіб активного оволодіння словотворчими закономірностями сучасної німецької мови (2015)
Межуєва І. Ю. - Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній англійській мові, Кечеджі О. В. (2015)
Редковська Т. О. - Реалізація системно-функціонального потенціалу ітеративних словотвірних моделей у розмовно-фамільярному іспанському мовленні (2015)
Терехова С. І. - Репрезентації календарних указувань в українській, російській та англійській мовах: поліпарадигмальне дослідження (2015)
Ткаченко Н. Д. - Лінгвокультурні функції алюзії в художньому тексті (на матеріалі англійської мови Великої Британії та США) (2015)
Цибко А. В. - Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалах іспанської мови (політико-соціальний аспект) (2015)
Чорна Н. В. - Семантико-концептуальний підхід до дослідження проблеми "фантастичного світу" в постмодерному художньому дискурсі (2015)
Вимоги до публіфкацій (2015)
Новаковська І. О. - Управління земельною реформою на завершальному етапі її здійснення, Бабій В. В. (2015)
Гаража О. П. - Інституціональні основи управління та оцінки земель лісогосподарського призначення (2015)
Kupriyanchyk I. P. - Formation institution private farms as a component of agricultural land use, Sviridov L. A. (2015)
Третяк В. М. - Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель, Свентух В. Ю. (2015)
Третяк В. М. - Окремі аспекти сучасних проблем боротьби з деградацією земель та опустелюванням в Україні, Мовчан М. М. (2015)
Rаfalska L. P. - Influence of natural plantations with participance of velvetweed oak on soil fertility (2015)
Peresolyak V. Yu. - Creating security zones around the land of historical and cultural significanse, Savchak V. V. (2015)
Avramchuk B. O. - The impact of land reform on the development of land relations in Ukraine (2015)
Lobunko Y. - Environmental and economic evaluation of land use environmental included as structural elements in system ecological network Ukraine (2015)
Lobunko A. - Some aspects of methodology division of land categorized by main purpose (2015)
Полтавець А. М. - Рекреаційний потенціал Київської області (2015)
Пендзей Л. П. - Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (2015)
До відома авторів (2015)
Атаманчук Л. О. - Сутність та облікові наслідки ліквідаційної процедури підприємств-банкрутів у період економічної нестабільності (2015)
Берляк Г. В. - Економічний аналіз мінімізації впливу інвестиційного ризику на очікування інвестора за рахунок резервів (2015)
Бондар В. П. - Якість в аудиті та деякі аспекти в управлінні якістю, Бондар Ю. В. (2015)
Вигівська І. М. - Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками, Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. (2015)
Гордієнко Л. П. - Документування витрат незавершеного виробництва на пивоварному підприємстві (2015)
Гуненко С. А. - Переоцінка як спосіб встановлення справедливої вартості основних засобів (2015)
Дріга О. П. - Бухгалтерський аутсорсинг у процесі сек’юритизації: особливості застосування в SPV (2015)
Жук В. В. - Бюджетування кіновиробництва та облік результатів виконання бюджетів (2015)
Закревська О. Ю. - Проблеми бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у торговельних підприємствах (2015)
Замула І. В. - Професійна етика бухгалтера та аудитора, Левківська О. Я. (2015)
Кот Н. Г. - Значення фінансового потенціалу підприємства в умовах інноваційного розвитку країни (2015)
Кузь В. І. - Оцінка факторингових ризиків (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік реалізації конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності (2015)
Легенчук С. Ф. - Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом, Поліщук І. Р. (2015)
Лелявська Л. В. - Розробка організаційно-методичних положень економічного аналізу витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів (2015)
Лисенок О. В. - Удосконалення системи внутрішнього фінансового моніторингу в банках України (2015)
Майдуда Г. С. - Управлінський облік витрат на відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2015)
Матвієнко В. П. - Оподаткування благодійної допомоги: дискусійні питання, Сивак О. Б. (2015)
Мошенський С. З. - Фінансові кризи початку ХХ століття в Україні (2015)
Мулик Я. І. - Механізм визначення фінансової безпеки підприємств на основі порогових значень показників фінансового стану (2015)
Назаренко Т. П. - Особливості організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Сергієнко-Бердюкова Л. В. (2015)
Пашніна А. О. - Облікова політика підприємства як основна складова облікового процесу (2015)
Романчук К. В. - Ідентифікація відходів як об’єкта бухгалтерського обліку та контролю: класифікаційний підхід, Шиманська К. В. (2015)
Ткачук Г. Ю. - Підходи до оцінки ефективності господарської діяльності підприємства (2015)
Харламова О. В. - Імплементація концепції справедливої вартості в облікову практику компаній (2015)
Шуліко А. О. - Методика бухгалтерського обліку операцій хеджування товарними деривативами (2015)
Янчев А. В. - Планування перспективного розвитку глобального документообігу в системі бухгалтерського обліку (2015)
Батіщева Н. М. - Облік господарської діяльності професійних футбольних клубів, Лукашук Г. П. (2015)
Грицишен Д. О. - Склад об’єктів та розвиток методу бухгалтерського обліку господарської діяльності як соціально-еколого-економічної систем (2015)
Олійник О. В. - Витрати підприємств як об’єкт облікової політики: організаційно-методичні положення, Барановська Т. В. (2015)
Лаговська О. А. - Проблеми аудиту ефективності управління конфіскованим майном (2015)
Коваленко О. В. - Організація системи внутрішнього аудиту (контролю) в музейних установах (2015)
Анотації до статей (2015)
Рецензія на монографію Жука В. М. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Безоплатна правова допомога: розвінчуємо міфи про безоплатну правову допомогу (2015)
Система безоплатної правової допомоги у цифрах: основні статистичні показники роботи системи протягом 2014 року (2015)
Вишневський А. - На порядку денному – оптимізація витрат у процесі надання безоплатної правової допомоги (2015)
Пілотний проект щодо посилення управлінської підзвітності на прикладі Координаційного центру з надання правової допомоги (2015)
Наші захисники в зоні АТО (2015)
Оголошення про проведення сьомого конкурсу з відбору адвокатів які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (наказ Міністерства юстиції України від 06.02.2015 № 44/7) (2015)
Новели спадкування майна "на селі" (2015)
Чи потрібно здійснювати оцінку при спадкуванні квартири чи будинку? (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо з Днем народження! (2015)
Співчуваємо втраті (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2015 року (2015)
Оніщенко Н. М. - Громадянське та правове виховання: взаємозв’язок та взаємообумовленість в сучасному суспільстві, Юхта О. Г. (2015)
Кудрявцева О. М. - Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу (2015)
Єфіменко Л. В. - Правовідносини за участю інших членів сім’ї та родичів як форма реалізації права на сім’ю (2015)
Федорченко Н. В. - Особливості укладення договорів про надання послуг (2015)
Головкін О. В. - Роль прокурора у боротьбі з корупцією, Тімченко С. В. (2015)
Калабашкін І. М. - Теорія конфлікту в системі заходів боротьби з організованою злочинністю (2015)
Тимошенко В. І. - Психологічна концепція особистості суб’єкта злочину (2015)
Галущенко Г. В. - Залучення експертів щодо встановлення змісту іноземного права на прикладі різних країн світу (2015)
Львова О. Л. - Відповідальність держави та її органів перед особою (через призму європейського досвіду) (2015)
Чернеженко О. М. - Територіальний устрій та регіональне управління Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2015)
Одарченко Р. - Обгрунтування основних вимог до систем безпеки стільникових мереж 5-го покоління (2015)
Нечаєв О. - Методи виявлення та аналізу кримінальних мереж сформованих на основі білінгової інформації операторів мобільного зв’язку (2015)
Журиленко Б. - Определение коэффициента эффективности технической защиты информации по ее параметрам, Николаева Н. (2015)
Смирнов А. - Комплекс GERT-моделей технологии облачной антивирусной защиты телекоммуникационной системы, Дидык А., Дреев А., Смирнов С. (2015)
Самосуд З. - Пошук закладних пристроїв за допомогою акустичної локації (2015)
Гнатюк С. - Сучасні підходи до виявлення та ідентифікації найбільш важливих об’єктів критичної інфраструктури, Сидоренко В., Дуксенко О. (2015)
Грищук Р. - Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак, Охрімчук В. (2015)
Чевардін В. - Вдосконалений генератор псевдовипадкових послідовностей на основі ізоморфних трансформацій кривої Едвардса (2015)
Жмурко Т. - Узагальнена класифікація методів квантової криптографії та зв’язку, Кінзерявий В., Юбузова Х., Стояновіч А. (2015)
Рябий М. - Метод виявлення PR-впливу через Інтернет ЗМІ, Хатян О., Багацький С. (2015)
Поліщук Ю. - Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство, Гнатюк С., Сєйлова Н. (2015)
Вільський Г. - Удосконалення інформаційної безпеки субстандартного судноплавства, Бень А. (2015)
Дудикевич В. - Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави, Опірський І. (2016)
Алєксандер М. - Дослідження вразливостей сенсорних підмереж архітектури Інтернету речей до різних типів атак, Корченко О., Карпінський М., Одарченко Р. (2016)
Шабан М. - Структура украинского национального грида с точки зрения обеспечения требований безопасности в грид-среде (2016)
Журиленко Б. - Моделирование процесса взлома и анализа рабочего состояния технической защиты информации (2016)
Степаненко І. - Сучасні обфускаційні методи захисту програмного коду, Кінзерявий В., Наджі А., Лозінський І. (2016)
Коваленко Ю. - Структурний аналіз мов програмування захищених застосунків для програмованих логічних контролерів, Мішина І., Вишневська Н., Дзюбаненко А. (2016)
Лахно В. - Підвищення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту (2016)
Гнатюк С. - Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи, Васильєв Д. (2016)
Лімарь І. - Протокол квантового розділення секрету з контролем каналу зв’язку, Васіліу Є. (2016)
Hryshchuk R. - The synergetic approach for providing bank information security: the problem formulation, Yevseiev S. (2016)
Винничук С. - Общее решение линейных диофантовых уравнений на основе модульных преобразований для оценивания рисков информационной безопасности, Мохор В., Безштанько В. (2016)
Трач О. - Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак, Федушко С. (2016)
Дудатьев А. - Технологии информационной войны: концепция мем-программирования (2016)
Шиян А. - Методологія комплексного захисту людини та соціальних груп від негативного інформаційно-психологічного впливу (2016)
Гізун А. - Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу, Лозова І. (2016)
Шаталов М. - Професор Є. М. Лазько – видатний вчений і патріарх Львівської школи геології та металогенії докембрію. До 100-річчя від дня народження (2015)
Жабіна Н. - Нові дані про умови седиментації карбонатного комплексу верхньої юри на території Переддобрудзького прогину, Анікеєва О., Самарська О. (2015)
Гриценко В. - Унікальні колекцій вендобіонтів Геологічного музею Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України, Палій В., Деревська К., Руденко К. (2015)
Анфимова Г. - Формирование коллекционного фонда эталонных разрезов как инструмент их сохранения (2015)
Al Rashedi S. - Geochemical classification and characterization of the beach sands of Abu Dhabi, United Arab Emirates: a combination of cluster and discriminant analysis, Siad A. (2015)
Беліцька М. - Мінерали-індикатори умов сучасного річкового седиментогенезу (2015)
Пушкарев А. - Адсорбция трития из водных растворов термически обработанными глинистыми минералами, Руденко И., Скрипкин В. (2015)
Грінченко О. - Ta-Nb мінералізація у рідкіснометальних пегматитах світу та Українського щита, Бондаренко С., Сидорчук В. (2015)
Бондар К. - Магнітний метод при оцінці забруднення ґрунтового покриву Запоріжжя. Еколого-геохімічне обґрунтування, Цюпа І., Король А. (2015)
Кузьменко Т. - Теоретико-методологічні аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів, Тищенко А., Кузьменко П. (2015)
Тройніч К. - Комплексна інверсія геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей (2015)
Костюченко М. - Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна, Мокієнко О. (2015)
Михайлов В. - Бондарчук Володимир Гаврилович – розбудовник української науки, Шевчук В., Іванік О., Янченко В., Янченко І. (2015)
Шаталов Н. - Выдающийся педагог, ученый-геоморфолог и тектонист: К 110-летию академика В.Г. Бондарчука (2015)
Жабіна Н. - Нові дані про стратиграфію відкладів та гідрогеохімічні умови Прадніпровської площі (північно-західний шельф Чорного моря), Анікеєва О., Колодій І., Мінтузова Л. (2015)
Матіщук О. - Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів скелюватської світи Криворізької структури (2015)
Малицький Д. - Визначення механізму вогнища землетрусу в районі Альберти, Канада (φ=58.16°N, λ=-115.25°E, Mw=3.98), Грицай О., Обідіна О., Павлова А. (2015)
Омельченко В. - Використання гравірозвідки в комплексі геофізичних методів при вивченні солянокупольних структур Дніпровсько-Донецької западини, Пігулевський П., Дубров Д. (2015)
Бондар К. - Характеристика розподілів магнітної сприйнятливості грунтів українських міст та оцінка рівнів їх техногенного забруднення, Цюпа І., Стахів І. (2015)
Чалий О. - Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей, Ільєнко В., Щербіна С. (2015)
Тройніч К. - Застосування методу SIRT для інверсії даних гравіметрії (2015)
Гулій В. - "Молодий газ" в рифтогенних структурах України, Побережська І., Локтєв А. (2015)
Сидорчук В. - Уранова мінералізація в пегматитах Регібатського щита (терейн Тазіаст-Тіджіріт), Мавританія (2015)
Міненко Р. - Проблема змістовності стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Шунько В. - Монографія "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України" (2015)
Бондар В. П. - Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту (2016)
Замула І. В. - Організація аналізу фінансових результатів в межах маркетингового дослідження конкурентних переваг, Примак Т. С. (2016)
Легенчук С. Ф. - Деякі проблемні питання аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин, Степанюк О. С., Ренкас Ю. (2016)
Мельничук Я. П. - Документальне оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження (2016)
Осадча Т. С. - Водна рента: сутність, джерела формування та облікове відображення (2016)
Цуркану В. І. - Некоторые особенности бухгалтерского учета субсидий в контексте МСФО и НСБУ республики Молдова, Голочалова І. М. (2016)
Tsymbalista N. A. - Peculiarities of agricultural service cooperatives development in Lviv region (2016)
Мельничук Д. П. - Демографічний розвиток українського села: уроки історії, соціально-економічні загрози сучасності, Шпиталенко Г. А. (2016)
Давидюк Ю. В. - Вплив трансформаційних процесів на діяльність підприємств з виробництва молочних продуктів в умовах кризи, Жалінська І. В., Марчева А. (2016)
Мельничук О. П. - Трудовий потенціал: активізація його розвитку (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Реклама. Перспективні об’єкти розміщення (2016)
Чжан Хао Юй - Удосконалення методики визначення інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства (2016)
Ксендзук В. В. - Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду в умовах глобалізаційних економічних процесів (2016)
Роговий В. Г. - Перспективи та ризики розвитку українсько-китайських торговельно-економічних відносин (2016)
Шиманська К. В. - Аналіз зовнішньоторговельного обороту України в контексті функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2016)
Виговська Н. Г. - Формування механізму оцінки кредитоспроможності позичальника в умовах економічної нестабільності, Виговський В. Г., Сімеонова Г. (2016)
Литвинчук І. В. - Роль органів місцевого самоврядування в організації місцевого господарства, Прохорчук Н. О. (2016)
Kikinezhdi O. - Gender as a factor of students’ egalitarian life-determination (2015)
Mirski A. - The image of the City (2015)
Vasylkevych Y. - Features of influence of the social environment on development of creativity (2015)
Арістова Н. - Компетентнісний підхід до формування професійної суб’єктності майбутніх філологів (2015)
Блашкова О. - Діагностика ціннісних орієнтацій студентів за методикою М. Рокіча (2015)
Венгер А. - Сім’я, як соціально-психологічний феномен (2015)
Денищич Т. - Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків (2015)
Ємельянова Т. - Про проблему розвитку пізнавальних здібностей студентів в сучасному технічному університеті (2015)
Зарішняк І. - Самовдосконалення особистості як проблема, Мовчан Л. (2015)
Колодич О. - Професійно-психологічна підготовка майбутніх практичних психологів в умовах ступеневої освіти як засіб професійно-педагогічної саморегуляції у конкретному навчально-виховному соціумі (2015)
Кухарчук О. - Аналіз індивідуально-психологічних детермінант піддатності до ПТСР військовослужбовців (2015)
Лавриш Ю. - Навички соціальної взаємодії як необхідна складова подготовки інженерів у сучасному університеті (2015)
Лисенко О. - Застосування тренінгового методу при підготовці фахівців з соціальної роботи, Гордієнко І. (2015)
Мельник О. - Фактори, що детермінують вплив на мотивацію спортсмена (на прикладі лижних видів спорту) (2015)
Павлюк О. - Психологічні особливості формування самооцінки особистості у студентському віці (2015)
Семків І. - Психометричні показники та адаптація методики р. стили "KPIKS" (українська версія: опитувальник вимірювання індивідуального соціального капіталу (овіск) адаптація І. Семків) (2015)
Чижма Д. - Особливості розвитку вольової регуляції підлітків (2015)
Цимбал І. - Створення програми підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами (2015)
Відомості про автора (2015)
Антон Лікаренко: "Наше основне завдання – забезпечити ефективний доступ до правової інформації" (2015)
Комунально-побутове забезпечення осіб, позбавлених волі: інформаційна довідка (2015)
Питання-відповіді (2015)
Підготовка засуджених до звільнення: мовою цифр і фактів (2015)
Новини Центру (2015)
Участь української делегації у 13-му Конгресі ООН (2015)
Наші колеги в зоні АТО (2015)
Перевірка нотаріусом цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи при вчиненні нотаріальних дій (2015)
Уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (2015)
Проблемні питання визначення місця відкриття спадщини (2015)
Зміни в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (наказ) (2015)
Контроль за діяльністю розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів у справі про банкрутство (2015)
Порядок, розмір стягнення аліментів на утримання дитини та доходи, які враховуються (не враховуються) при визначенні розміру аліментів (2015)
Юридичні особливості виплати надбавки за високі досягнення у праці в разі оголошення догани (2015)
Проведення державної реєстрації речового права на автозаправну станцію (2015)
Призначення (2015)
Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2015 року (2015)
Відомості з декларацій про доходи за 2014 рік (2015)
Багряк А. С. - До проблеми визначення поняття "вето Президента" (2015)
Бедрій М. М. - Правовий звичай родинного викупу нерухомості: історико-компаративний аналіз (2015)
Давидова Н. О. - Право на академічну свободу в американській вищій освіті (2015)
Федорченко Н. В. - Особливості цивільно-правової відповідальності сторін за порушення договірних зобов’язань з надання послуг (2015)
Терещенко І. О. - Актуальні проблеми правового регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правові засади діяльності керівника в умовах реформування системи управління (2015)
Наливайко Л. Р. - Державне адміністрування правовідносин, які пов’язані із забезпеченням енергоефективності в житлово-комунальному секторі міст України, Грицай І. О. (2015)
Піцикевич В. В. - Ліцензіат у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Шамара О. В. - Державне бюро розслідувань як одна із новел Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Нікітін Ю. В. - Особливості запобігання та протидії економічній злочинності як дестабілізуючого чинника економічної безпеки держави (2015)
Фаринник В. І. - Поняття та підстави застосування запобіжних заходів, не пов’язаних з тимчасовою ізоляцією особи (2015)
Татаров О. Ю. - Рецензія на монографію Н. В. Нестор "Медіація в кримінальному процесі України" (2015)
22 квітня – День працівника пенітенціарної служби (2015)
Фоторепортаж (2015)
Нормативно-правове забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів: досягнення та ініціативи (2015)
Сикал М. М. - Кадрове забезпечення Державної пенітенціарної служби, Ткаченко О. Г. (2015)
Актуальні запитання-відповіді (2015)
Безоплатна правова допомога: розвінчуємо міфи (продовження) (2015)
Законодавчі зміни у системі та новини Координаційного центру (2015)
Ірина Кузіна: "Втручання адвокатського самоврядування призведе до краху системи безоплатної правової допомоги" (2015)
Особливості оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні (2015)
Видача дублікатів нотаріальних документів (2015)
Нотаріальна таємниця (2015)
Прийняття спадщини за місцем її відкриття на території проведення АТО (2015)
Легалізація документів для дії за кордоном у сфері сімейно-шлюбних відносин (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2015 року (2015)
Задорожня Г. В. - Глава держави Ватикан: особливість конституційно-правового статусу (2015)
Віхрова І. О. - Особливості відшкодування ядерної шкоди у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Прохоренко М. М. - Правове регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України: стан та перспективи (2015)
Вітвіцький С. С. - Контрольна влада в Україні: проблеми теорії та практики (2015)
Мушенок В. В. - Оптимізація процесу притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин, Бульба А. С., Коваленко Ж. А. (2015)
Дмитренко Е. С. - Сучасний погляд на роль фінансового контролю у протидії порушенням фінансового законодавства (2015)
Міняйло Н. Є. - Соціальні витоки організованої злочинності в Україні (2015)
Грібов М. Л. - Доповнення переліку негласних слідчих (розшукових) дій: практична необхідність та юридична доцільність (2015)
Зайчук О. В. - Рецензія на монографію Н. В. Нестор "Медіація в кримінальному процесі України" (2015)
Титул, зміст (2016)
Kalinina S. P. - Trends of the international labor market development in the context of globalization, Davydyuk L. P. (2016)
Кожем’якіна С. М. - Причини низького рівня продуктивності праці в Україні, Кривуша С. Г. (2016)
Пріб К. А. - Чинники міжнародних міграційних процесів, Гуткевич С. О. (2016)
Денисенко М. П. - Економічна безпека вищих навчальних закладів з урахуванням тенденцій ринку праці, Бреус С. В. (2016)
Жуляєв В. B. - Міжкордонна волонтерська праця молоді країн ЄС як особлива форма зайнятості, Бондарук О. В. (2016)
Плисенко Г. П. - Якість надання освітніх послуг як чинник забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями (2016)
Федунчик Л. Г. - Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх вирішення (2016)
Туленков М. В. - Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності (2016)
Зелінська Я. Ц. - Вплив соціальної ідентичності безробітних на стиль поведінки у конфлікті (2016)
Малихіна К. Я. - Менеджмент сталого розвитку: профорієнтаційний аспект (2016)
Мілютіна К. Л. - Вправи для проведення інтерактивних занять із майбутніми підприємцями (2016)
Ковбаско О. М. - Досвід європейських служб зайнятості у наданні електронних послуг (2016)
Ганієв О. К. - Київський міський центр зайнятості: диференційований підхід у наданні послуг (2016)
Передерко А. М. - Знайти роботу можна навіть у глибинці (2016)
Темних О. Д. - Форми та методи роботи базового центру зайнятості щодо формування позитивного ставлення громадськості до державної служби зайнятості (2016)
Федоренко В. Л. - Конституція України: генезис, проблеми, шляхи і перспективи удосконалення (2015)
Микола Ільтяй: "Зміни кримінально-виконавчого законодавства суттєво розширили основні права засуджених" (2015)
Тижневику ДПтС України "Закон і обов’язок" – 60 (2015)
Тренінг для тренерів-адвокатів/модераторів системи БПД (2015)
Методичні напрацювання щодо застосування в нотаріальній діяльності норм чинного законодавства стосовно організації нотаріальної діяльності, ведення нотаріального діловодства та вчинення нотаріальних дій (розроблені на підставі аналізу виявлених при перевірках роботи нотаріусів порушень, а також окремих запитів нотаріусів) (2015)
Про добровільне об’єднання територіальних громад (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2015 року (2015)
Оніщенко Н. М. - Уніфікація як спосіб співвідношення і узгодженості внутрішньодержавного і міжнародного права (2015)
Тимошенко В. І. - Агресивна поведінка: її сутність та причини (2015)
Вицько А. Н. - Силовая подготовка, Жеванова М. В., Попов В. И. (2015)
Гапонова Т. М. - Загальна характеристика актуального членування складносурядних речень на матеріалі текстів художнього та публіцистичного стилів, Назар Р. М. (2015)
Жеванова М. В. - Особенности проведения физкультурно-оздоровительной работы среди студентов, занимающихся в специальных медицинских группах, Олейниченко Е. В., Вицько А. Н. (2015)
Ковальова Н. О. - Лексико-граматичні засоби вираження предикатів у допустовому реченні (2015)
Левченко В. Н. - Личностно-ориентированный подход в преподавании общеинженерных и специальных дисциплин в строительном вузе, Намакштанская И. Е., Загоруйко Т. И. (2015)
Міклашевич Н. В. - Комп’ютерна підтримка професійної освіти, Постоєнко В. О., Саркісова І. Г., Шамрай Л. І., Яковенко Н. Б. (2015)
Міклашевич Н. В. - Взаємозв’язок компонентів процесу навчання, Гнєздилова О. В., Кабак Ю. В., Панфілова О. Г., Шульгіна Т. В. (2015)
Новикова Ю. Н. - Лексико-семантические параметры названий религиозных праздников и понятий церковного употребления в основах современных фамилий жителей Донетчины (2015)
Олейниченко Е. В. - Латино-аэробика как средство физического воспитания в профессионально-прикладной физической подготовке и социально-психологической адаптации студентов, Попов М. И., Жеванов В. В. (2015)
Романенко-Бурлуцкий Я. Л. - Универсальное понятие "духовности" в контексте современной философии, Тимошко Г. В. (2015)
Тимошко Г. В. - Исследование направленности на вид инженерной деятельности студентов-старшекурсников в техническом вузе, В. Г. Богуславская, Т. А. Кирсанова (2015)
Чернишова Л. І. - Іменники з невласне-предметною семантикою у семантико-синтаксичній структурі речення наукового стилю мовлення (2015)
Титул, зміст (2015)
Федоришин Д. Д. - Геолого-петрофізична характеристика олігоценово-нижньоміоценового комплексу за результатами геофізичних досліджень, Трубенко О. М., Федоришин С. Д. (2015)
Прокопів М. М. - Розроблення нової технології зварювання тертям з перемішуванням, Харченко О. В., Цап І. В., Ущаповський Ю. П., Присяжнюк П. М. (2015)
Бойко В. С. - Метод і методика розрахунку вибійного тиску у діючих фонтанних свердловинах з ускладненими умовами експлуатації, Міщук Б. М. (2015)
Слабий О. О. - Дослідження роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони із активною підсистемою замкненого циклу (2015)
Лях М. М. - Дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита, Федоляк Н. В., Вакалюк В. М. (2015)
Люта Н. В. - Моделювання ефективного коефіцієнта дифузії у зоні змішаного тертя турбулентного режиму, Якимів Й. В., Середюк М. Д. (2015)
Лісафін В. П. - Розроблення математичної моделі для визначення ступеня підвищення тиску в нагнітачі природного газу, Федорчук С. Ф. (2015)
Грудз В. Я. - Використання протитурбулентних присадок з метою зменшення енерговитрат на перекачування нафти, Аль-Дандал Р. С. (2015)
Венгринюк М. І. - Формування мовної компетентності автора науково-технічного тексту, Манюх Н. Б., Мельник О. М. (2015)
Рига О. О. - Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні (2015)
Коваль П. Б. - Юридичні аспекти співпраці лікаря і пацієнта (огляд законодавчої бази), Прохно О. І. (2015)
Розова К. В. - Структурно-функціональні зміни в тканинах легень та серця у щурят, що перенесли експериментальну утробну гіпоксію різного ступеня тяжкості, Шевченко Л. І., Жданович О. І. (2015)
Токарєв Д. С. - Клінічні прояви порушень глікозилювання білків у дітей на тлі високого рівня стигм емріогенезу (2015)
Гусейнова А. Б. - Оптимизация предоперационной подготовки и анестезиологического пособия у новорождённых с некротическим энтероколитом (2015)
Літовка В. К. - Кісти первинної кишки у дітей, Веселий С. В., Латишов К. В., Сопов Г. О., Черкун О. В., Лепіхов П. О. (2015)
Сокольник С. О. - Генетичні аспекти прогнозування шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу (2015)
Знаменська М. А. - Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров’я дітей шкільного віку, Слабкий Г. О. (2015)
Камінська Т. М. - Ретроспективні дослідження показників фізичного розвитку школярів (2015)
Нечитайло Ю. М. - Головний біль та якість життя школярів з перинатальною патологією в анамнезі, Ковтюк Н. І. (2015)
Бойчук А. В. - Вплив вірусних асоціацій на розвиток патологічних процесів шийки матки, Худоб’як В. О. (2015)
Ілащук Т. О. - Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах, Окіпняк І. В., Безрук Т. О. (2015)
Малачинська М. Й. - Cучасний стан діагностично-лікувальних підходів до пухирного занеску – клінічні аспекти (2015)
Подольський В. В. - Лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на корекцію мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України, Каграманян А. Л. (2015)
Подольський Вл. В. - Перебіг вагітності, пологів, акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів були виявлені онкомаркери в плаценті (2015)
Пішак В. П. - Формування мелатонінутворювальної функції на ранніх етапах онтогенезу людини і ссавців (2015)
Гарвасюк О. В. - Морфометричні параметри передчасного дозрівання хоріального дерева плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних у гестаційному аспекті, Давиденко І. С. (2015)
Пясецкая Н. М. - Новорожденные дети и железодефицитные состояния: взгляд неонатолога. Часть II (клиническая лекция) (2015)
Янковский Д. С. - Микробная экология новорожденных: особенности формирования микробиома и профилактика его нарушений, Антипкин Ю. Г., Дымент Г. С., Знаменская Т. К., Шунько Е. Е., Давыдова Ю. В. (2015)
Знаменська Т. К. - Сучасний погляд на проблему дотації заліза недоношеним дітям, Мавропуло Т.К. (2015)
Знаменська Т. К. - Досвід корекції мікробіотичних порушень кишечника у новонарождених за умов перинатальної патології, Годованець Ю. Д. (2015)
Знаменська Т. К. - Ефективність використання ізотонічного розчину морської солі з пантенолом у комплексній терапії алергічного риніту в дітей, Лошак О. О. (2015)
Коржинський Ю. С. - Практичні аспекти амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії: веріфікація судомного синдрому, Вайсберг Ю. Р., Лапоног С. П. (2015)
Чуйко М. М. - Обгрунтованість потреби застосування вітаміну D у дітей разного віку. Якому з препаратів надати перевагу? (2015)
Звіт про участь української делегації лікарів неонатологів у 6-му Міждисциплінарному Медичному Балкан Форумі з неонатології "Інноваційні технології в охороні здоров’я" (2015)
Звіт про робочу поїздку делегації Асоціації неонатологів України до м. Кишинева, Республіки Молдова з метою ознайомлення з організацією роботи тренінгових центрів Державного університету медицини та фармації ім. Миколи Тестеміцану та Медико-санітарного публічного закладу "Інститут матері та дитини" (2015)
Цимбал В. І. - Пам’ятаємо наших вчителів (2015)
Некролог пам’яті Куща Миколи Леонтійовича (2015)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2015)
Title, content (2016)
Klymenko I. - The development of means of definition of the optimum ratio of computational algorithm and the reconfigurable structure, Holovko O., Hilliaka M., Mytsio Y. (2016)
Novokhatskaya K. - Developing methodology of selection of materialized views in relational databases, Kungurtsev A. (2016)
Boyko A. - Synthesis of the methods of research of stability of the electric drive "Thyristor voltage converter – induction motor”, Besarab A., Semeniuk V., Naydenko E. (2016)
Zhuchenko O. - Creating an automatic control system for industrial air conditioners, Korotynskyi А., Tsapar V. (2016)
Kulbashnaya N. - Development of a model of a driver’s choice of speed considering the road conditions, Soroka K. (2016)
Lutsenko I. - Development of system operations models hierarchy on the aggregating sign of system mechanisms, Fomovskaya E., Vihrova E., Serdiuk O. (2016)
Sobchak A. - Designing an approach to building the teams of high technological projects performers at virtual instrument-making enterprises, Shostak E., Tseplyaeva T., Popova O., Firsova A. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Купер І. М. - Деякі напрямки стабілізації видобутку нафти в Україні (2015)
Карпаш О. М. - Моделювання – одна з основних технологій інженерної діяльності на етапі сталого розвитку, Карпаш М. О., Воєвідко І. В. (2015)
Лисканич М. В. - Кінематичні передавальні функції колони бурильних та насосно-компресорних труб, Чудик І. І., Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2015)
Яким Р. С. - Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт на етапах підготовки їх виготовлення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2015)
Петровський О. П. - Обгрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів на основі сейсмогравітаційного моделювання Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ, Федченко Т. О., Рига І. В., Шредко Н. А. (2015)
Фтемов Я. М. - Виділення нафтонасичених порід-колекторів карбонатного складу на прикладі Лопушнянського родовища (2015)
Левчук К. Г. - Нелінійна математична модель роботи бурильної колони під час ліквідації прихоплень ударним способом (2015)
Супрун М. В. - Оцінка розподілу контактного тиску по робочій поверхні бурової коронки, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Кондрат О. Р. - Лабораторні дослідження підвищення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ (2015)
Сиротюк А. М. - Оцінювання руйнування та міцності трубних сталей із урахуванням впливу водневого чинника експлуатаційних середовищ (2015)
Миндюк В. Д. - Експериментальні дослідження можливості оцінки фактичного стану металу елементів нафтогазового обладнання в процесі їх експлуатації (2015)
Михайлюк В. В. - Дослідження впливу конструктивних елементів різьбових з'єднань насосних штанг на їх напружено-деформований стан (2015)
Кондрат Р. М. - Експериментальне дослідження швидкості винесення газовим потоком твердої фази з вибою свердловини на поверхню, Дремлюх Н. С., Угриновський А. В., Ксенич А. І. (2015)
Чигур Л. Я. - Загальний аналіз підходів автоматизованого оцінювання роботоздатності породоруйнівного інструменту (2015)
Дмитренко В. І. - Перспективи використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення у процесі видобування вуглеводневої сировини на свердловинах видобувного фонду, Зезекало І. Г., Орловський В. М. (2015)
Стойко А. І. - Використання водних ресурсів під час проведення гідравлічного розриву пласта, Карпенко І. О., Кузмірчук П. (2015)
Дригулич П. Г. - Проблемні аспекти поводження з насосно-компресорними трубами, що забруднені природними радіонуклідами, Пукіш А. В., Новоставський В. А., Шпек М. П. (2015)
Ахмед Фариз - Состояние и проблемы по устранению негерметичности эксплуатационных колонн в скважинах месторождения Бузовна-Маштага, Алиев Ш. Г., Искендеров Э. Х. (2015)
Content (2016)
Dyomin V. F. - Control over geomechanical processes intended to impruve a coal-and-rock massif stability, Nemova N. А., Dyomina Т. V., Zeytinova Sh. B. (2016)
Nurpeisova M. B. - Innovative methods of the rock massif fractures survay and treatment of its results, Kirgizbayeva D. M., Kopzhasaruly K. (2016)
Peredriy O. I. - Research of hydrophysical properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer, Pakholyuk O. V. (2016)
Vinogradov B. V. - The stiffness of The Open Gearing of Tumbling MillS, Fedin D. O. (2016)
Zhunusbekova Zh. Zh. - Study of digging machine flat element loading in clay solution, Kadyrov A. S. (2016)
Sdvyzhkova О. О. - Determination of the displacement of rock mass nearby the dismantling chamber under effect of plow longwall, Babets D. V., Kravchenko K. V., Smirnov A. V. (2016)
Xiongming Lai - General most probable point based approach for reliability index computation, Jianhang Su, Cheng Wang, Yong Zhang, He Huang. (2016)
Xiang Han - Influence of Vibration Load on Elastohydrodynamic Lubrication of Texture Surface (2016)
Platonova E. S. - Anticorrosion and strengthening coatings for mining equipment, Zhetesova G. S., Yurov V. M., Guchenko S. A. (2016)
Kulahin D. O. - Rolling electrical complex on the basis of the criterion of minimizing the area under the curve of motion (2016)
Lytvynenko T. M. - Synthesis of high-voltage converter for electrotecnology (2016)
Paranchuk Ya. S. - Neural network system for continuous voltage monitoring in electric arc furnace, Paranchuk R. Ya. (2016)
Kolesnik V. Ye. - Determination of dynamic parameters of dust emission from a coal mine fang, Pavlichenko А. V., Buchavy Yu. V. (2016)
Cheberiachko S. I. - Determination of insulating properties of half-masks of respirators in terms of pressure difference, Yavorska O. O., Tykhonenko V. V. (2016)
Panchenko S. V. - Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises, Butko Т. V., Prokhorchenko А. V., Parkhomenko L. O. (2016)
Ou Ye - Similarity distance based approach for outlier detection by matrix calculation, Zhanli Li. (2016)
Changwang Liu - Improved binaryanity-collision algorithm for RFID, Chao Yin, Yihua Lan. (2016)
Cuijie Zhao - Method of Image Denoising Based on Sparse Representation and Adaptive dictionary, Wei Yao. (2016)
Xiongjun Wen - A differential clustering algorithm based on elite strategy, Qun Zhou, Sheng Huang. (2016)
Liu Ning - Ensemble classification algorithm based improved SMOTE for imbalanced data (2016)
Guangbin Sun - Improved K-means algorithm automatix acquisiotion of initial clustering center, Hongqi Li, Haiying Huang. (2016)
Ivashchuk O. V. - The introduction of the electronic form of control measures as a means of corruption prevention in higher education, Radzikhovska L. M. (2016)
Maslak О. О. - Enchantment of the information component of innovation development of industry, Doroshkevych K. О. (2016)
Erwei Han - Building Evaluation System of Enterprise Network Capability by Fuzzy Comprehensive Evaluation Method, Huifeng Xue. (2016)
Implementation of international standards for sustainable development of industrial sector (2016)
Schmidt М. - Partnership between technical universities for promoting knowledge about sustainability standards within the higher education curriculum, Palekhov D., Shvetz V., Palekhova L. (2016)
Palekhov D. - Functions of voluntary sustainability standards in the global value chains, Hansmann B. (2016)
Palekhova L. - Achieving the competitiveness through public accountability on sustainable development (2016)
Дорошенко С. И. - Клиника и дифференциальная диагностика различных форм ретенции зубов у детей, Кульгинский Е. А (2010)
Trakyali G. - Влияние различных силанов и концентраций кислоты на силу фиксации брекетов к керамическим поверхностям, Malkondu O., Kazazoglu E., Arun T. (2010)
Кулиш А. С. - Исправление дистального прикуса осложненного глубоким, с использованием дополнительного анкоража при подготовке к протезированию, Острянко В. И. (2010)
Lawrence G. Alexander - Клинический случай (2010)
Baumgaertel S. - Ортодонтические миниимпланты: status quo и quo vadis (2010)
Скрипник И. Л. - Бионатор I, Сидоренко В. С., Немцов С. А. (2010)
Антонов С. В. - "Контрольная закупка" стоматологических услуг (2010)
По письмам читателей (2010)
План ортодонтических мероприятий на март-сентябрь 2010 г (2010)
Активное перемещение зубов (продолжение) (2010)
Интервью с доктором Джеймсом Дж. Тенбруком (J. J. Tenbrook) (2010)
Титул, зміст (2015)
Михайлів І. Р. - Гідрогеологічна характеристика вод крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину як один із критеріїв їх нафтогазоносності, Мазур А. П. (2015)
Боровик М. В. - Перспективні напрямки підвищення якості розкриття продуктивних пластів і методів інтенсифікації, Гордійчук М. В., Васильченко А. О., Матушек Р. Р. (2015)
Жовтуля Л. Я. - Аналіз підходів до виявлення та запобігання ризикам виникнення аварій при експлуатації магістральних трубопроводів, Карпаш О. М. (2015)
Оринчак М. І. - Удосконалення технології запобігання обвалювань та осипань стінок свердловини, Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2015)
Луцак Д. Л. - Застосування самопоширюваного високотемпературного синтезу в технологіях нанесення зносостійких покриттів, Криль Я. А., Пилипченко О. В. (2015)
Федак І. О. - Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій, Коваль Я. М., Кузів І. М. (2015)
Кондрат О. Р. - Дослідження впливу зональної неоднорідності продуктивних пластів на характер залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу з родовища, Кондрат Р. М. (2015)
Грудз В. Я. - Вплив фільтраційного опору ґрунту на інтенсивність аварійних витоків із газопроводу, Грудз Я. В., Дрінь Н. Я., Дем'янчук Я. М. (2015)
Люта Н. В. - Ефективний коефіцієнт дифузії в послідовному перекачуванні різносортних нафт: експериментальна верифікація, Якимів Й. В., Середюк М. Д. (2015)
Олейник О. И. - Ремонт дефекта утонения стенки трубы с позиции безопасности выполнения сварочных работ на магистральном газопроводе (2015)
Лісафін В. П. - Дослідження процесів налипання мазуту на конструктивні елементи резервуарів, Лісафін Д. В. (2015)
Знак М. С. - Нові технології газогеохімічних досліджень для контролю герметичності підземних сховищ газу та охорони довкілля, Лопушняк Я. І., Моргулець І. М. (2015)
Копей Б. В. - Аналіз поривів промислових трубопроводів в експлуатаційних умовах, Кузьмін О. О., Венгринюк Т. П. (2015)
Возна Н. Я. - Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор – інформаційна система моніторингу об'єктів нафтогазової галузі, Процюк Г. Я., Пітух І. Р., Николайчук Я. М. (2015)
Bazaluk O. - The basics of ukrainian geophilosophy. At the turn of two cultures (2015)
Gayevska О. - Оrganization of higher education in ukraine’s modern information space (2015)
Kincans V. - Аrt and visual art education in the development of a creative personality (2015)
Levchenko L. - Sex and gender: social and philosophical discourse and methodological basis of the issue (2015)
Polysayev O. - Problem of managerial layers formation in transitional communities (2015)
Porev S. - Сomparability and incommensurability of research assessment criteria (2015)
Ryk S. - Pedagogue’s professional ethics (2015)
Yukhymenko N. - The education system and its functions in the context of development of modern man and society (2015)
Баранова С. - Застосування системного підходу до аналізу відповідальності особистості як складової політико-правової свідомості (2015)
Береза В. - Політичне середовище як сфера політичної соціалізації особистості (2015)
Григор О. - Проблеми досягнення консенсусу між державою і суспільством на підставі терпимості й толерантності (2015)
Замкова Н. - Міллєнаристські аспекти "Майдану-2004" та їх вплив на формування міжмовних відносин (2015)
Захаренко К. - Категорія "інформаційної безпеки" у вітчизняному науковому дискурсі (2015)
Ігнатко В. - Історична еволюція географічного чинника в контексті формування життєвого простору людини (2015)
Ільницька Л. - Естетично-виховні засади урбаністики (2015)
Комаха Л. - Аргумент верифікації в пізнавальній діяльності: логічний аналіз (2015)
Тимків І. - Історична пам'ять та міжпоколінна справедливість у практиках формування толерантності (2015)
Харченко Л. - Духовність як універсальна філософська категорія (2015)
Шукатка О. - Розвиток аксіологічного підходу у формуванні здоров’язберігаючої компетентності студентів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title, content (2016)
Bubela T. - A study of uncertainty of expert measurement results in the quality management system, Mykyychuk M., Hunkalo A., Boyko O., Basalkevych O. (2016)
Otradskaya T. - Development process models for evaluation of performance of the educational establishments, Gogunskii V. (2016)
Pasnak I. - Development of algorithms for efficient management of fire rescue units, Prydatko O., Gavrilyk A. (2016)
Fesenko T. - E-readiness evaluation modelling for monitoring the national e-government programme (by the example of Ukraine), Fesenko G. (2016)
Mikhnova A. - Information support model of production trunsfusion processes, Mikhnov D., Chyrkova K. (2016)
Vdovychenko V. - Formation of methodological levels of assessing city public passenger transport efficiency, Nagornyy Y. (2016)
Samsonkin V. - Development of the method of efficient monitoring of the main activity of a train driver, Petinov Y. (2016)
Abstract and References (2016)
Куліков П. - Програма розробки корисних копалин Світового океану, Сукач М. (2016)
Безверхий О. - Коливання буйково-заякорених систем загородження на хвилях, Корнієнко В. (2016)
Блінцов В. - Рівняння існування самохідної прив’язної підводної системи як оцінка можливості її створення, Клочков О. (2016)
Blintsov O. - Architectural and structural type of self-propelled tethered underwater vehicles with improved maneuverability (2016)
Надутый В. - Анализ комплексного обезвоживания мелких фракций гранита, Челышкина В., Костыря С. (2016)
Медведева О. - Определение размеров воронки всасывания для подводных технологий разработки россыпных месторождений (2016)
Рубан Л. - Підводна урбаністика: питання та відповіді сучасності (2016)
Lestschenko N. - Pre-project research cycle of the architectural environment of the small town’s historical center as an analytical stage of it reconstruction (2016)
Осєтрін М. - Містобудівний досвід реалізації кільцевого принципу організації руху транспорту на підходах до мостів, Бондар О. (2016)
Скорук О. - Міцність та тріщиностійкість сталефібробетонних плит, опертих по контуру при повторних навантаженнях (2016)
Інформація (2016)
Яворовская Т. Д. - Анализ демпферных свойств пародонта резцов в ретенционном периоде ортодонтического лечения пациентов со скученным положением зубов, Гиоева Ю. А., Емельянова О. С. (2010)
Токаревич И. В. - Контроль опоры при лечении зубочелюстных аномалий с удалением первых верхних премоляров и последующей дистализацией верхних постоянных клыков, Хандогий Д. В. (2010)
Корхова Н. В. - Модификация популяционных методов изучения диагностических моделей челюстей (2010)
Токаревич И. В. - Принципы применения несъемных функционально-действующих аппаратов для лечения дистального прикуса, Коломиец Е. Г. (2010)
Емельянова О. С. - Параметры вырезки основания нижней челюсти у пaциентов с вертикальной резцовой дизокклюзией, Гиоева Ю. А., Яворовская Т. Д. (2010)
Uribe F. - Уменьшение высокого уровня улыбки с помощью интрузии верхних резцов, Havens B., Nanda R. (2010)
Грибаускас С. - Ортогнатическая хирургия, Разукевичус Д. (2010)
Кущ А. Ю. - Брекет-невидимка (2010)
Vicente A. - Микроподтекание под брекетами, фиксированным жидкими материалами: эффект термоциклирования, Ortiz A. J., Bravo L. A. (2010)
Willett R. C. - Сведение к минимуму необходимости механизированного вмешательства при ортодонтическом лечении (2010)
План ортодонтических мероприятий на сентябрь-декабрь 2010 г (2010)
EOS 2010 и Дискавери 4: два в одном (2010)
Кулиш А. С. - Тактика лечения ретенции клыка с помощью брекет-системы, Острянко В. И. (2010)
По письмам читателей (2010)
Активное перемещение зубов (2010)
Євчук І. Ю. - Полімерні і композитні матеріали для протонопровідних мембран паливних елементів, Демчина О. І., Демидова Х. В., Романюк Г. В., Коваль З. М. (2016)
Бардадим Ю. В. - Структура і фізичні властивості полімерних композитних матеріалів, сформованих у постійних магнітному та електричному полях, Віленський В. О. (2016)
Мужев В. В. - Совместимость компонентов и фазовое разделение в процессе формирования эпоксидно-каучуковых композиций, Бойко В. П., Мышак В. Д., Грищенко В. К., Нестеров А. Е. (2016)
Сергеєва Т. А. - Молекулярно імпринтовані полімерні мембрани для твердофазової екстракції бісфенолу А, Сатир А. В., Пілецька О. В., Сергеєва Л. М., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2016)
Баштаник П. І. - Вплив природи ацилрадикалів і їх співвідношення в структурі титановмісного апрету на властивості композитів на основі поліпропілену, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ласковенко Н. М., Головань А. Г. (2016)
Орел Л. А. - Дослідження структури, термомеханічних і сорбційних властивостей зшитого поліакриламіду, сформованого під дією постійного електричного поля, Демченко В. Л., Сінельніков С. І., Кобріна Л. В., Рябов С. В. (2016)
Буря О. І. - Вплив міді на властивості фенілону, Єрьоміна К. А. (2016)
Цебриенко Т. В. - Кинетика образования органо-неорганических взаимопроникающих полимерных сеток в присутствии полититаноксида, полученного золь-гель методом, Алексеева Т. Т. (2016)
Титул, зміст (2015)
Кондрат Р. М. - Оцінка за промисловими даними запасів газу в родовищі в умовах неоднорідної будови продуктивних відкладів, підключення та ізолювання окремих пластів у видобувних свердловинах, Кондрат О. Р. (2015)
Гриджук Я. С. - Визначення напружень згину в перерізах колони насосно-компресорних труб за геометричними параметрами її просторової деформації (2015)
Шуляр І. О. - Вплив способу отримання заготовки та його технологічних параметрів на якісні показники породоруйнівних елементів доліт (2015)
Джус А. П. - Особливості використання комбінованих ємностей для транспортування стисненого природного газу (CNG) морськими акваторіями (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Розрахунок форми поверхні гумової манжети перекривального пристрою, яка притискається до внутрішньої поверхні труби (2015)
Мойсишин В. М. - Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони, Левчук К. Г., Шегда Л. М., Клімковський А. Р. (2015)
Чарковський В. М. - Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах (2015)
Ровінський В. А. - Розширення можливостей діагностування нафтовидобувного обладнання за швидкісними характеристиками приводного електродвигуна, Євчук О. В., Стрілецький Ю. Й. (2015)
Кондрат Р. М. - Дослідження технологічної ефективності промивання свердловини від піщаного корка на виснажених родовищах з використанням колтюбінгової установки і різних промивальних агентів, Дремлюх Н. С. (2015)
Курляк П. О. - Дослідження енергетичних параметрів магістральних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій (2015)
Андрусяк А. В. - Інженерна оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу, спорудженого в гірській місцевості, Величкович А. С. (2015)
Ксенич А. І. - Методика гідравлічного розрахунку кільцевих газових мереж низького тиску із зосередженим відбором газу, Середюк М. Д., Височанський І. І. (2015)
Чудик І. І. - Удосконалення конструкції та розширення області застосування гідравлічного ударного механізму, Оринчак М. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2015)
Голуб К. Ю. - Порівняльний аналіз тестових методів підвищення точності діелькометричних вологомірів, Заболотний О. В. (2015)
Мамуня Є. П. - Теплопровідність і електропровідність полімер-металевих композитів з 1D структурою наповнювача, сформованою в магнітному полі, Левченко В. В., Паращенко І. М., Лебедєв Є. В. (2016)
Корсканов В. В. - Особливості процесів теплопереносу в термореактивних нанокомпозитах на основі нанонаповнювачів різної анізометрії, Карпова І. Л., Шанталій Т. А., Драган К. С. (2016)
Бабкіна Н. В. - Особливості формування, фазова структура, в’язкопружні та механічні властивості бінарних полімерних матриць на основі поліметилметакрилату, модифікованого сітчастим поліуретаном, Ігнатова Т. Д., Косянчук Л. Ф., Антоненко О. І., Воронцова Л. О., Бабіч О. В. (2016)
Демченко В. Л. - Поліелектролітні комплекси на основі пектину та полі(4-вінілпіридину): структура та термомеханічні властивості (2016)
Самойленко Т. Ф. - Формування та властивості фотоотверднених діанових епоксидних смол і епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток на їх основі, Ярова Н. В., Остапюк С. М., Ткаліч М. Г., Демчина О. І., Євчук І. Ю., Бровко О. О. (2016)
Цебриенко Т. В. - Особенности кинетики формирования взаимопроникающих полимерных сеток на основе полиуретана, полигидроксиэтилметакрилата и полититаноксида, полученного золь-гель методом, Алексеева Т. Т. (2016)
Мишак В. Д. - Дослідження властивостей композиційних полімерних матеріалів на основі кополімерів етилену з вінілацетатом та гумової крихти, модифікованих скритими макродіізоціанатами, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Семиног В. В. (2016)
Бойко В. П. - Обрыв цепи при полимеризации диенов в растворах спиртов под действием пероксида водорода, Грищенко В. К. (2016)
Куницька Л. Р. - Міцелярні композиції з доксорубіцином та їх цитотоксичність, Желтоножська Т. Б., Стойка Р. С., Бойко Н. М. (2016)
Орел Л. А. - Полімерні b-циклодекстринвмісні системи з контрольованим вивільненням лікарських препаратів, Кобріна Л. В., Сінельніков С. І., Рябов С. В. (2016)
Пермякова Н. М. - Міцели подвійних гідрофільних блок-кополімерів для доставки погано розчинних вітамінів у живих організмах, Желтоножська Т. Б., Ігнатовська М. В., Максін В. І., Якубчак О. М., Климчук Д. О., Поліян М. Я., Гріщенко Л. М. (2016)
Пам’яті Юрія Юрійовича Керчі (3.01.1936–6.03.2015) (2016)
Пам’яті Валерія Павловича Привалко (8.11.1940–23.01.2006) (2016)
Привітання (2016)
Сукач М. - Друга міжнародна науково-практична конференція "Підводні технології, 2016" (2016)
Kryvomaz T. - Assessment environmental safety for mangrove biome (2016)
Тевяшев А. - Оценка потенциала ресурсо- и энергосбережения при управлении развитием и функционированием магистрального водовода, Матвиенко О. (2016)
Галинский А. - Исследование технологии устройства горизонтального экрана на крупномасштабном стенде (2016)
Блінцов В. - Підводна роботизована технологія установки корисного вантажу на морське дно, Войтасик А. (2016)
Кухарь В. - Расширение возможностей сетчатых промышленных водяных фильтров, Кузьминский В., Овчинникова О. (2016)
Haiko G. - Perspectives of tunnel passages con-struction under the Dnieper, Zakharchenko P. (2016)
Осєтрін М. - Модель оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі Києва, Дворко О. (2016)
Bilyk S. - Determination of critical load of elastic steel column based on experimental data (2016)
Інформація (2016)
Іванашко О. - Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації (2015)
Дзвінчук Ю. - Теоретичні аспекти вивчення професійної мобільності (2015)
Лазорко О. - Свідомість індивіда як індикатор професійної безпеки особистості (2015)
Базілевська Л. - Проблема професіоналізації особистості в контексті діяльності практичного психолога (2015)
Гайдук Г. - Професійна толерантність особистості: огляд теоретичний позицій вивчення феномену (2015)
Неурова А. - Вплив наявних психолого-педагогічних умов на забезпечення емоційної стійкості фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2015)
Лазько А. - Перфекціонізм майбутніх медичних сестер: проблема диференціації, рівень та особистісно-поведінкові прояви (2015)
Радчук Г. - Психолого-педагогічні засади впровадження освітнього діалогу у навчальний процес викладачами вищих навчальних закладів (2015)
Гера Т. - Тематичні ментальні карти як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів (2015)
Мащак С. - Теоретичні засади дослідження професійної компетентності майбутнього педагога у сфері виховання та розвитку школярів (2015)
Віговська О. - Особистісна зрілість у суб’єктивному вимірі соціалізації (2015)
Подоляк Н. - Особливості самоактуалізації асертивних і неасертивних осіб (2015)
Павельчук С. - Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження самореалізації особистості в умовах туристичної діяльності (2015)
Володарська Н. - Роль ієрархії цінностей особистості в процесі само творення (2015)
Подшивайлов Ф. - Динаміка ціннісних орієнтацій як складової мотиваційної сфери особистості студента (на матеріалі лонгітюдного дослідження) (2015)
Пенькова О. - Становлення духовних цінностей особистості у сімейній взаємодії (2015)
Яблонська Т. - Особливості сімей підлітків і юнаків у контексті розвитку ідентичності дитини (2015)
Галян А. - Взаємозв’язок ціннісно-смислової сфери та узалежненої поведінки особистості (2015)
Кревська О. - Політична компетентність: аналіз і тенденції вивчення феномена (2015)
Карковська Р. - Вплив соціально-психологічної адаптованості студентів на формування у них образу держави (2015)
Шмаргун В. - Інтелектуальні здібності людини, Гапонько А. (2015)
Льошенко О. - Аналіз особливостей емоційного інтелекту у студентської молоді (2015)
Дембицька Н. - Особливості пізнання молодшими школярами особистої власності (2015)
Вічалковська Н. - Психологічні умови активізації розвитку допитливості школярів-підлітків (2015)
Гринечко А. - Вплив тривожності на процес самовизначення в підлітковому віці (2015)
Хавула Р. - Роль особистісної автономії у побудові життєвої перспективи в юнацькому віці (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Title, content (2016)
Kovalchuk S. - Formation of a system approach to the optimization of marketing management at an enterprise, Kobets D., Dybchuk L. (2016)
Pankratova N. - System evaluation of engineering objects’ operating taking into account the margin of permissible risk, Kondratova L. (2016)
Kosterev M. - Development of fuzzy statistical method of optimal resource allocation among technical departments of an electric utility company, Litvinov V. (2016)
Kirillova Ye. - Development of an economic and mathematical model of loading a freight and passenger ferry, Meleshenko Ye. (2016)
Mulesa O. - Designing fuzzy expert methods of numeric evaluation of an object for the problems of forecasting, Geche F. (2016)
Malyar M. - Model of start-ups assessment under conditions of information uncertainty, Polishchuk V., Sharkadi M., Liakh I. (2016)
Mulesa О. - Forming the clusters of labour migrants by the degree of risk of HIV infection, Snytyuk V., Myronyuk I. (2016)
Solomko M. - Study of carry optimization while adding binary numbers in the Rademacher number-theoretic basis, Krulikovskyi B. (2016)
Abstract and References (2016)
Москалёва И. В. - Методика медленного расширения верхнего зубного ряда у пациентов с врождённой расщелиной губы и нёба в период постоянного прикуса, Дембовска-Ничипорук А., Кулецкая Е. В., Терещенко М. А. (2010)
Гарбацевич Н. А. - Оценка профиля лица мужчин и женщин Республики Беларусь по методике G.W. Arnett, Лагойский А. В. (2010)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с различными формами и типами ретенции зубов, Кульгинский Е. А. (2010)
Liu X. - Ортодонтическое камуфлированное лечение скелетной патологии прикуса по class III у взрослых пациентов, Yang Zh. (2010)
Кроливец Т. Г. - Причины возникновения диастемы и возможности ее саморегуляции (2010)
Кущ А. Ю. - Брекет-невидимка (2010)
Кравец Т. П. - Гармоничность физического развития детей 7-9 лет и ее связь с зубочелюстными аномалиями, Косьяненко С. А., Федотов С. Б. (2010)
Jenaa A. K. - Терапевтический эффект использования парных блоков и нижнечелюстного протракционного аппарата-4 при лечении патологии прикуса второго класса, Duggalb R. (2010)
Покровский М. М. - Анатомические особенности зубо-альвеолярной формы дистального прикуса, Парубок Ю. М., Микитин А. М., Хороз И. С. (2010)
Неспрядько В. П. - Сравнительная характеристика методов закрытия постэкстракционных промежутков во время лечения пациентов с аномалией 2 класса 1 подкласса по Энглю техникой прямой дуги, Тяжкороб Т. В., Прощин И. М. (2010)
План ортодонтических мероприятий на декабрь 2010 г (2010)
Зубочелюстной рост основные моменты лекции проф. А. Центнера "Модификация челюстно-лицевого роста в ортодонтии" (2010)
8 научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные аспекты ортодонтии" (2010)
Скрипник И. Л. - "PENDULUM" лабораторные этапы изготовления, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2010)
По письмам читателей (2010)
Титул, зміст (2016)
Братель О. - Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства (2016)
Голубенко І. - Застосування принципу добросовісності при визначенні прийнятності позовних вимог і юрисдикції в інвестиційних спорах (2016)
Зеліско А. - Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз (2016)
Марченко М. - Становлення приватного виконавця в Україні (2016)
Почанська О. - Електронний документообіг при укладенні трудового договору з надомними працівниками: правовий аспект (2016)
Соцький А. - Управління працівниками як об’єкт правового регулювання норм трудового права (2016)
Колєснік Т. - Шляхи удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює механізм реалізації гарантій незалежності прокуратури в Україні (2016)
Кривицький Ю. - Погляди П. П. Михайленка щодо питання реформування міліції (поліції) України (2016)
Литвин І. - Відмежування адміністративних відносин від інших правовідносин, що виникають у сфері надання освітніх послуг (2016)
Предместніков О. - Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза (2016)
Тищенко В. - Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні (2016)
Шаповалова І. - Юридико-психологічна характеристика професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби (2016)
Нашинець-Наумова А. - Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом (2016)
Негодченко В. - Основні напрями державної інформаційної політики в Україні (2016)
Гринишин О. - Правомірність вимоги винного в аспекті "примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань" (ст. 355 КК України) (2016)
Мезенцева І. - Шляхи удосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини, Боровик А. (2016)
Скок О. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за вчинення злочинів невеликої тяжкості (2016)
Голоколосова А. - Реалії законодавчого регулювання проведення судової експертизи холодної зброї та шляхи його вдосконалення (2016)
Охріменко І. - Проблематика призначення судово-психологічних експертиз щодо потерпілих під час розслідування статевих злочинів, Лузанова Г. (2016)
Смирнов М. - Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2016)
Турман Н. - Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні (2016)
Андрійчук І. - Феномен самоставлення в структурі особистості підлітка (2015)
Партико Т. - Мотивація самоставлення осіб літнього віку, залучених до організованого навчання (2015)
Яблонська Т. - Вікові та індивідуально-психологічні особливості як чинник самовдосконалення особистості (2015)
Яворська-Вєтрова І. - Дослідження типів рефлексії за спрямованістю у контексті становлення особистісної ефективності учнів (2015)
Галян А. - Психологічний ресурс особистості як чинник подолання стресу (огляд досліджень з проблеми) (2015)
Гринців М. - Психічна саморегуляція як умова особистісного зростання студентів (2015)
Дуб В. - Психологічні особливості ціннісно-смислового становлення майбутніх педагогів (2015)
Адамська З. - Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів (2015)
Єсип М. - Особливості самоактуалізації осіб з низьким рівнем стресостійкості в період проведення АТО, Пильо Ю. (2015)
Попіль М. - Психологічні зміни в учасників бойових дій та особливості процесу їх адаптації до життя в мирних умовах (2015)
Турецька Х. - Застосування імагінативних технік при психокорекції ПТСР в учасників бойових дій (2015)
Галян І. - Психологія вибору особистості у ситуації невизначеності (2015)
Грабовська С. - Суб’єктивна картина життєвого шляху у осіб з різним рівнем настановлення до бідності, Шульц Н. (2015)
Гребінь Н. - Статеві та гендерні особливості осіб з різним рівнем схильності до маніпуляції (2015)
Кормило О. - Явище булінгу в освітньому просторі (2015)
Шпак М. - Розуміння емоцій молодшими школярами як структурна складова емоційного інтелекту (2015)
Олексюк В. - Психологічні особливості Інтернет-залежності в підлітковому віці (2015)
Чіп Р. - Психологічні особливості розвитку ідентичності підлітка в умовах дисфункційної сім’ї (2015)
Хавула Р. - Психологічні особливості становлення уявлень про взаємини зі своїми майбутніми дітьми у юнаків і дівчат (2015)
Стасюк Г. - Особливості формування етнокультурної та громадянської ідентичності в освітньому середовищі (2015)
Калька Н. - Дослідження детермінант селфі у студентської молоді, Орищин Л. (2015)
Черепущак В. - Деформація спрямованості особистості злочинця як передумова його злочинної поведінки (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Title, content (2016)
Yanushevskaya E. - Features of formation and identification of sparingly soluble and coordination compounds of polyhexametyleneguanidine with Pb(ІІ), Cd(ІІ), Cu(ІІ), Zn(ІІ) in aqueous solutions, Suprunchuk V., Buket A., Ivanyuk E. (2016)
Musak Y. - Obtaining of polymethacrylate additives and studying of operational properties of an alloyed industrial oil, Kovalenko T., Serdiuk V., Kravets Т., Martynyak-Andrushko M. (2016)
Koshevko J. - Design of energy-saving technology of shaping and fixing the shape of headdresses parts, Kushevskiy N. (2016)
Kuryptya Y. - Design of electrically conducting polymer hybrid composites based on polyvinyl chloride and polyethylene, Savchenko B., Slieptsov A., Plavan V., Sova N. (2016)
Sytnik N. - A study of fat interesterification parameters’ effect on the catalytic reaction activity of potassium glycerate, Demidov I., Kunitsa E., Mazaeva V., Chumak O. (2016)
Rassokha A. - Designing low viscosity furan-epoxy polymers of the materials for construction industry, Cherkashina A. (2016)
Vasylkevych O. - Alkylphenol derivatives of the polymer of thiocyanic acid and 5-amino-1,2,4-dithiazole-3-thione as an effective additives to fuels and lubricants, Kofanova O., Tkachuk K., Kofanov O. (2016)
Barbash V. - Development the technology of obtaining microcrystalline cellulose from the hemp fibers, Karakutsa M., Trembus I., Yaschenko O. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, content (2016)
Savchenko V. - The model of accuracy of a local radio navigation system considering unstable performance of individual elements, Vorobiov O., Mykolaichuk R., Mykolaychuk A., Kurtseitov Т. (2016)
Dovbysh A. - Designing algorithms for optimization of parameters of functioning of intelligent system for radionuclide myocardial diagnostics, Moskalenko A., Moskalenko V., Shelehov I. (2016)
Oliynik P. - Development of wireless vibration transducer based on mems accelerometer (2016)
Striletskyi Yu. - Method of studying corrosion processes of metal electrodes by surface voltage fluctuations, Rovinskyi V., Yevchuk O. (2016)
Lakhno V. - Design of adaptive system of detection of cyber-attacks, based on the model of logical procedures and the coverage matrices of features, Kazmirchuk S., Kovalenko Y., Myrutenko L., Zhmurko T. (2016)
Povoroznyuk A. - Development of alternative diagnostic feature system in the cardiology decision support systems, Filatova A. (2016)
Filimonchuk T. - Development of information technology of tasks distribution for GRID-systems using the grass simulation environment, Volk M., Ruban I., Tkachov V. (2016)
Abstract and References (2016)
Палкін В. А. - Образование в информационном обществе: проблемы и перспективы (2016)
Мірошник С. І. - Професійний розвиток педагога: сучасні підходи (2016)
Пономарьова Н. О. - Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства, Білоусова Л. І. (2016)
Сгадова В. В. - Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки, Александрова Н. М. (2016)
Шафранська Т. Ю. - Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів (2016)
Гвоздій С. П. - Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена "культура безпечної життєдіяльності" (2016)
Гальченко В. М. - Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога: культурологічний підхід (2016)
Сотніченко І. І. - Готовність вчителя до реалізації компетентнісного підходу: правовий компонент (2016)
Груба Т. Л. - Реалізація жанрового аспекту навчання української мови учнів профільної школи (2016)
Власова В. Г. - Творчі завдання з формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами комплексу мистецтв (2016)
Тіхонова Н. Г. - Становлення та розвиток взаємозв’язку школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) (2016)
Title, content (2016)
Borovik V. - Modelling of crystallization process of polymeric composition in space and time, Borovik V. (2016)
Mamedov D. - Development of a mathematical model of microwave filter based on the partially filled cross-shaped waveguide-dielectric resonators, Yushchenko A. (2016)
Vakulenko K. - Effect of the state of surface layer on 40Х steel fatigue characteristics, Kazak I., Matsevityi V. (2016)
Doyar I. - Development of a stochastic model of failure of structural materials in creep at hardening stage, Poshyvalov V. (2016)
Ivanov V. - Research of structure and formation of nodular graphite inclusions in ductile cast iron, Pirozhkova V., Lunev V. (2016)
Sakhnenko N. - A study of synthesis and properties of manganese-containing oxide coatings on alloy VT1-0, Ved M., Karakurkchi A., Galak A. (2016)
Dhafer Wadee Al-Rekaby - The choice of the optimal temperature and time parameters of gas nitriding of steel, Kostyk V., Kostyk K., Glotka A., Chechel M. (2016)
Matviienkiv O. - Development of the zinc coating pipe connection technology with arc soldering method using, Prysyazhnyuk P., Myndiuk V. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Шварцман Л. Я. - Сланцевый газ без экологических рисков, Троценко Э. А., Баженов Е. В., Баженов П. Е. (2015)
Ксенич А. І. - Особливості розподілу газу в системах газопостачання із поліетиленових труб (2015)
Полутренко М. С. - Підвищення рівня екологічної безпеки експлуатації підземних газопроводів, Федорович І. В., Федорович І. Я., Боднарук І. Л. (2015)
Кучмистенко О. В. - Перспективи застосування дистанційного контролю і керування технологічними об'єктами транспорту нафти, Шавранський М. В. (2015)
Карпаш О. М. - Нормативне забезпечення вимірювання енергетичних характеристик природного газу, Височанський І. І., Дарвай І. Я. (2015)
Романюк Ю. Ф. - Вибір оптимальної потужності силових трансформаторів знижувальних підстанцій підприємств нафтогазової галузі з урахуванням умови економічності, Соломчак О. В., Федорів М. Й. (2015)
Бацала Я. В. - Удосконалення засобів контролю параметрів електроенергії відновлювальних джерел енергії, Гладь І. В., Кіянюк О. І. (2015)
Семенцов Г. Н. - Удосконалення оптимального керування газоперекачувальним агрегатом на основі багатопараметричних регуляторів, Лагойда А. І. (2015)
Когутяк М. І. - Уточнення та дослідження математичної моделі газоперекачувального агрегату з конверсійним газотурбінним двигуном (2015)
Горбійчук М. І. - Метод параметричної ідентифікації технічного стану двоступеневого відцентрового нагнітача природного газу, Медведчук В. М. (2015)
Дикун Т. В. - Аналіз ефективності використання біодизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння, Полянський П. І. (2015)
Онисько О. Р. - Теоретична основа технологічної неможливості відтворення теоретично точного профілю різьб на трубах нафтогазового сортаменту, Теліхович Я. В., Гнатик Т. Р. (2015)
Title, content (2016)
Alexandrov A. - Research of sedimentation stability of lipid-magnetite suspensions by the method of spectrophotometry, Tsykhanovska I., Gontar T., Kokodiy N. (2016)
Goralchuk A. - Developing a model of the foam emulsion system and confirming the role of the yield stress shear of interfacial adsorption layers to provide its formation and stability, Omel’chenko S., Kotlyar О., Grinchenko O., Mikhaylov V. (2016)
Tkachenko N. - Optimization of formulation composition of the low-calorie emulsion fat systems, Nekrasov P., Makovska Т., Lanzhenko L. (2016)
Kunitsa E. - Technology of specialty fats based on palm stearin, Udovenko O., Litvinenko E., Gladkiy F., Levchuk I. (2016)
Pavlyuk R. - The influence of mechanolysis on the activaton of nanocomplexes of heteropolysaccharides and proteins of plant biosystems in developing of nanotechnologies, Pogarska V., Kotuyk T., Pogarskiy A., Loseva S. (2016)
Deinychenko G. - Studying the accumulation of nitrogenous substances in biofortified pumpkin vegetables, Yudicheva O. (2016)
Oliinyk S. - Research into the impact of enzyme preparations on the processes of grain dough fermentation and bread quality, Samokhvalova O., Zaparenko A., Shidakova-Kamenyuka E., Chekanov M. (2016)
Tkachenko А. - Consumer properties improvement of sugar cookies with fillings with non-traditional raw materials with high biological value, Pakhomova I. (2016)
Samohvalova O. - The effect of grape seed powder on the quality of butter biscuits, Grevtseva N., Brykova T., Grigorenko A. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Слабий О. О. - Дослідження динаміки роботи бурильної колони при бурінні свердловини із плавучої установки (2015)
Бойко В. С. - Метод і методика оптимізації процесу фонтанування діючих свердловин на основі положень теорії висхідних газоводонафтових потоків, Грибовський Р. В., Бойчук Т. Р., Міщук Б.М. (2015)
Паневник О. В. - Експериментальне дослідження водогазового ежектора в процесі інжектування вуглекислого газу, Дубей О. Я. (2015)
Воловецький В. Б. - Способи очищення внутрішньої порожнини шлейфів газових та газоконденсатних свердловин, Витязь О. Ю., Коцаба В. І., Щирба О. М. (2015)
Мандрик О. М. - Багатофакторний аналіз комплексного еколого-технічного обстеження газоперекачувального агрегату на різних технологічних режимах роботи, Тирлич В. В., Михайлюк Ю. Д. (2015)
Горошко А. В. - Метод пробних параметрів у задачі ідентифікації ротора з метою зменшення його вібрацій, Ройзман В. П. (2015)
Горбійчук М. І. - Метод оцінки технічного стану двоступеневого відцентрового нагнітача природного газу на засадах нечіткої логіки, Скріпка О. А., Медведчук В. М. (2015)
Артим В. І. - Використання скінченно-елементного аналізу для оцінки міцності та довговічності елементів нафтогазового обладнання, Гриців В. В., Яциняк І. І., Сторож Б. Д. (2015)
Онисько О. Р. - Визначення профілю різальної частини різця з подвійним нахилом передньої поверхні для формування трикутної різьби труб нафтогазового сортаменту, Патра В. І., Прибуш Б. Я. (2015)
Забишний Я. О. - Про викиди шкідливих компонентів автомобільними двигунами внутрішнього згоряння на дослідних ділянках м. Івано-Франківська в зимовий період, Семчук Я. М., Долішній Б. В., Мельник В.М. (2015)
Титул, содержание (2016)
Носовець О. К. - Розробка автоматизованої системи діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту лікування, Яценко О. В., Древко Р. Ю. (2016)
Тернюк И. А. - Разработка системы уравнений реальных поверхностей лопаток и алгоритма расчета нормируемых показателей точности моноколес газотурбинных двигателей (2016)
Ковтун А. М. - Разработка векторно-параметрического бисплайна пятой степени с управляющими точками, инцидентными поверхности (2016)
Соколовська О. О. - Моделювання рецептури пастильних виробів із використанням нетрадиційної сировини відповідно заданих показників якості (2016)
Мамедов Б. Ш. - Разработка термодинамического цикла прямоточных воздушно-реактивных двигателей в координатах P-V, T-S, Лютова О. В., Бовкун С. А., Скоробагатая М. В., Корниенко Е. Б., Харченко Д. И. (2016)
Залога В. О. - Скінчено-елементний аналіз динамічного стану металообробної технологічної системи, Шаповал Ю. В., Дрофа К. А. (2016)
Loutskii H. - Development of real time method of detecting attacks based on artificial intelligence, Volokyta A., Yakushev O., Rehida P., Vu Duc Thinh (2016)
Зубенко Д. Ю. - Дослідження та розробка технологій синтезу нейромережевих алгоритмів багаторежимного управління транспортним підприємством, Шавкун В. М., Скурихін В. І., Донець О. В., Лукашова Н. П. (2016)
Крицкий Д. Н. - Модификация метода мониторинга содержания проекта разработки сложной технической системы, Погудина О. К., Дружинин Е. А., Ченарани А. (2016)
Самойлов А. Н. - Разработка методов выделения бинаризованных фрагментов ямок травления пластины полупроводника, Шевченко И. В. (2016)
Денисюк С. П. - Дослідження програм з керування попиту на електроенергію та аналіз ефективності їх використання, Опришко В. П. (2016)
Шаповал А. А. - Исследование характеристик низкотемпературных тепловых труб для энергосберегающего оборудования, Стрельцова Ю. В. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Корзун В. Н. - Вплив інтенсифікації процесу теплової обробки на якість м’ясної кулінарної продукції, Юліна А. І., Оліферчук О. Г. (2016)
Віннікова Л. Г. - Вплив електроактивованої води на розвиток поверхневої мікрофлори м’яса, Пронькіна К. В. (2016)
Калакура М. М. - Оптимізація якості кондитерських виробів із використанням яблучного порошку, Ратушенко А. Т., Бублик Г. А. (2016)
Головко М. П. - Дослідження жирно-кислотного та мінерального складу м’якого тіла двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta півночі України, Головко Т. М., Геліх А. О. (2016)
Галух Б. І. - Дослідження ліполітичних процесів у продуктах функціонального призначення, виготовлених з сировини Карпатського регіону, Паска М. З. (2016)
Наговська В. О. - Зміна технологічних показників м’якого сиру з висівками залежно від дози внесених житніх висівок, Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Сливка Н. Б., Білик О. Я. (2016)
Артемьев С. Р. - Анализ существующих представлений о традиционных методах выращивания металлических нитевидных кристаллов. Осаждение вещества из газовой фазы (2016)
Борисенко О. М. - Вплив кількості графіту та модифікатора на властивості периклазовуглецевих вогнетривів (2016)
Супруненко К. С. - Установление закономерностей осаждения наночастиц гидратированных оксидов металлов в анионообменной смоле, Квитка А. А., Куделко Е. О., Дзязько Ю. С., Руденко А. С. (2016)
Пиш’єв С. В. - Встановлення областей перебігу реакцій перетворення сірки під час оксидаційного знесірчення низькометаморфізованого вугілля, Присяжний Ю. В., Швед М. Є. (2016)
Сергеева О. В. - Анализ перспектив получения наноразмерных соединений металлов методом обработки водных сред контактной неравновесной плазмой, Пивоваров А. А. (2016)
Петрус Б. Б. - Особливості проектування раціональної внутрішньої форми легкоатлетичного взуття для дітей-спортсменів 12-16 років, Козарь О. П., Коновал В. П., Хімич В. І. (2016)
Вамболь С. А. - Математическое описание процессов в установке разделения газовых смесей при утилизации отходов, Шахов Ю. В., Вамболь В. В., Петухов И. И. (2016)
Семенов А. О. - Знезараження води комбінованими методами – УФ-випромінювання в поєднанні з іншими технологіями, Кожушко Г. М., Сахно Т. В. (2016)
Михайленко В. В. - Оценка эффективности очистки сточных вод методом анаэробного сбраживания, Капустин А. Е. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Нєнно І. М. - Управління ризиками сучасного підприємства: категоріально-понятійний аспект (2016)
Черноіванова Г. С. - Аналіз стану інноваційної діяльності та розвитку інноваційної праці (2016)
Вальтер А. А. - Розробка алгоритму формування нового бренду на ринку м’ясопереробної галузі України (2016)
Доронін А. В. - Дослідження нових технологій діагностики мотиваційних джерел поведінки молоді, Доронін С. А. (2016)
Кабанець І. А. - Дослідження методичних основ оцінки логістики руху додаткового продукту в умовах інноваційної діяльності (2016)
Колос І. В. - Обґрунтування ролі звітності в управлінні промисловим підприємством на засадах ощадливості (2016)
Хвостенко В. С. - Організаційні аспекти інтеграції локального підприємства у франчайзингову мережу, Литвиненко О. Д., Махота А. В. (2016)
Осаул А. О. - Дослідження сорсингу інтелектуального капіталу на підприємствах машинобудування (2016)
Пістунов І. М. - Удосконалення методики розрахунку преміювання робітників видобувних дільниць вугільних шахт, Пономаренко О. П. (2016)
Федорченко А. О. - Розробка параметрів економічного оцінювання використання відходів збагачення гірничорудних підприємств, Попов С. О. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Марценюк Л. В. - Визначення раціональної моделі управління залізничною туристичною компанією "Вузькоколійні залізниці" (2016)
Глізнуца М. Ю. - Визначення складових та оцінка інноваційного потенціалу регіону (2016)
Осадча О. О. - Дослідження концептуальних засад управління якістю обліково-аналітичної інформації (2016)
Бардаш С. В. - Ідентифікація інформаційного забезпечення контролю на підприємствах електронної комерції, Патраманська Л. Ю. (2016)
Потрашкова Л. В. - Побудова моделі оцінки стратегічного потенціалу підприємства засобами математичного програмування (2016)
Ковальчук М. В. - Вплив деструктивних інституціональних імперативів на якість життя (2016)
Журавльова І. В. - Розроблення методичного підходу щодо оцінки функціонування інтелектуального капіталу мезоекономічного рівня (2016)
Бабенко В. О. - Дослідження стратегічних перспектив розвитку інтеграційних процесів України у глобальній системі міжнародної торгівлі, Петухова В. О., Сідоров М. В. (2016)
Длугопольська Т. І. - Дослідження соціальної безпеки в системі пріоритетів держави добробуту: зарубіжні підходи (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Маєвський Б. Й. - Основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт, Лозинський О. Є., Куровець С. С., Здерка Т. В., Артим І. В. (2015)
Іванишин В. А. - Колекторські властивості алевро-піщаних візейських і турнейських порід Лисогірсько-Ярошівської зони Дніпровсько-Донецької западини, Копчалюк А. Я. (2015)
Чепіль В. П. - Першочерговий комплекс геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на початковій стадії вивчення (2015)
Каграманов К. Н. - Основные причины безрезультатности поисково-разведочных работ на ряде площадей Бакинского архипелага (2015)
Чепурна Т. Б. - Деякі геоморфологічні характеристики cелів Закарпаття та їх зв`язок із літологією, Чепурний І. В. (2015)
Петровський О. П. - Петрофізичні властивості гірських порід Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ, Федченко Т. О., Рига І. В. (2015)
Кондрат О. Р. - Підвищення ступеня газовилучення з газових родовищ в умовах газового режиму розробки (2015)
Болонний В. Т. - Електромеханічна модель адаптивного вібросита для очищення бурового розчину, Чубик Р. В., Зрайло Н. М. (2015)
Левчук К. Г. - Вплив жорсткості амортизатора на дискретний ударний імпульс під час ліквідації прихоплень бурильної колони (2015)
Воловецький В. Б. - Аналіз ускладнень при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин та шляхи боротьби з ними, Витязь О. Ю., Коцаба В. І., Щирба О. М., Витвицька О. М. (2015)
Гладкий С. І. - Розроблення обладнання для дослідження вузлів тертя, що працюють при зворотно-поступальному русі, Палажченко С. П. (2015)
Миндюк В. Д. - Дослідження особливостей структурної деградації тривало експлуатованих трубних сталей (2015)
Паневник Д. О. - Дослідження впливу температурного фактора на характеристику нафтового струминного насоса (2015)
Роп'як Л. Я. - Оптимізація технологічних параметрів процесу відцентрового армування заготовок деталей з двома взаємноперпендикулярними осями обертання ливарної форми, Шуляр І. О., Воробйов М. С., Богаченко О. М., Остапович Є. В. (2015)
Грудз В. Я. - Режим роботи НПС нафтопродуктопроводу при використанні протитурбулентних присадок, Аль-Дандал Р. С. (2015)
Василик А. В. - До проблеми зварювальних робіт на діючих газопроводах. Частина ІІ, Запухляк В. Б., Сем'яник І. М., Запухляк Н. М. (2015)
Чигур Л. Я. - Імітаційне моделювання удосконаленого алгоритму ідентифікації технічного стану об'єктів, передаварійних ситуацій та ускладнень, які виникають під час роботи складних технологічних систем (2015)
Міхно О. П. - Праця П. Лесгафта "Шкільні типи" як зразок характеристик учнів кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Вітранюк Н. О. - Організаційні засади створення та діяльності педагогічних технікумів у Радянській Україні (1920-1925) (2016)
Павлик Н. П. - Неформальна освіта у системі освіти України (2016)
Козак Л. В. - Розвиток університетської освіти: навчання на основі дослідження (2016)
Шитікова С. П. - Програми Європейського Союзу для реформування вищої освіти (2016)
Ху Жунсі - Організаційно-методичні засади адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2016)
Сін Чжефу - Діагностика рівнів адаптованості іноземних студентів до навчання в українських університетах (2016)
Ковалинська І. В. - Соціо-економічні передумови створення системи мультикультурної освіти у ФРН (2016)
Нечипоренко К. П. - Застосування інтерактивної платформи "Teach. Time" у процесі навчання дітей молодшого шкільного віку, Сізоненко К. В. (2016)
Глушак О. М. - Формирование предметной компетентности будущих учителей начальных классов в процессе изучения анатомии и физиологии (2016)
Бакланова Н. М. - Формування правової компетентності майбутніх учителів (2016)
Мондич О. В. - Формування предметної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення анатомії і фізіології (2016)
Іванюк Г. І. - Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи, Дем’яненко В. І. (2016)
Линьов К. О. - Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти (2016)
Козир М. В. - Формування інформаційної компетентності викладача як складова педагогічного менеджменту (2016)
Дикан І. М. - 15-річний досвід роботи у галузі променевої діагностики , Тарасюк Б. А., Колотілов М. М., Гордієнко К. П., Андрущенко І. В., Кулівник Ю. М., Мироняк Л. А., Терницька Ю. П., Жовнерук О. Я., Божок Є. М., Мазур С. Г., Глобенко Т. А. (2014)
Куц П. В. - Розробка та впровадження методики клініко-рентгенологічного обстеження пацієнтів при плануванні дентальної імплантації, Неспрядько В. П. (2014)
Бубновська Л. М. - Визначення концентрації фосфоліпідів в сироватці крові хворих на рак шлунка за допомогою 31P ЯМР спектроскопії , Михайленко В. М., Ковельська А. В., Меренцев С. П., Осинський Д. С. (2014)
Грідіна Т. А. - Структурно-функціональні особливості стану шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей з хронічними захворюваннями респіраторної системи за даними ехографії, Тарасюк Б. А., Лук’янова І. С. (2014)
Mуkhalchenko O. M. - Magnetic resonance imaging of the shoulder joint: imaging features of normal structures, Grabovetskyi S. A., Yevsyeyenko V. G., Zazirnyi I. M. (2014)
Yaremko G. E. - Ultrasonic monitoring of the mammary glands status in women with benign mammary dysplasia during the first year after childbirth, Dzuba E. N. (2014)
Сафонова И. Н. - Инфекционно-ассоциированные и дистресс-ассоциированные эхографические особенности головного мозга плода и их постнатальные результаты, Лукьянова И. С., Жадан Е. Д., Костюковская А. Е., Тарасюк Б. А., Медведенко Г. Ф. (2014)
Пионтковская М. Б. - Информативность измерения парциального давления кислорода кожных покровов у больных раком околоносовых пазух в процессе комбинированного лечения, Колотилов Н. Н., Юрин А. С. (2014)
Шаповалова Г. І. - Рентгенологічні аспекти діагностики патологічної резорбції коренів тимчасових зубів у дітей, Наконечна О. М. (2014)
Бабкіна Т. М. - Особливості методології дуплексного сканування судин шиї при атеросклеротичному ураженні, Носенко Н. М., Кулєва М. Л. , Дзигар О. В. (2014)
Колотилов Н. Н. - Функциональная корреляция Кювье: корреляционная диагностика (2014)
Колотилов Н. Н. - Качество тела – инновационныйсистемный показатель (2014)
Babkina T. M. - The role of radiation research methods in the diagnosis and treatment of maxillofacial injuries, Zubok D. I., Valchyshyn S. V. (2014)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в онкогинекологии (2014)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике опухолей с неустановленной первичной локализацией (2014)
Титул, зміст (2016)
Волков Е. - Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки (2016)
Колобов Л. - Комерційна таємниця та питання захисту комерційної таємниці, Колеснікова І. (2016)
Поліщук Н. - Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом (2016)
Ткачук О. - Сучасні проблеми і напрямки спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України (2016)
Голенко В. - Суб’єктний склад генерування електричної енергії з енергії вітру (2016)
Стрільчук В. - Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб’єкта господарювання, яке не пов’язане з його банкрутством, Іванюк Н. (2016)
Солодченко С. - Змістово-функціональна сутність самоконтролю у сфері господарювання (2016)
Ткач О. - Наслідки невідповідності професійних характеристик працівника встановленим вимогам (2016)
Григор’єва Х. - Правовий аналіз форвардних закупівель зерна як засобу державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2016)
Кондратюк Т. - Окремі проблеми формування національної екологічної мережі (2016)
Лиськов М. - Специфіка здійснення лотерейної діяльності в країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект (2016)
Литвин І. - Сутність системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг (2016)
Безногих В. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України (2016)
Бельський Ю. - Призначення покарання за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (2016)
Старостенко О. - Особливості вчинення злочинів працівниками кредитних установ у разі переуступки боргу колекторській компанії (2016)
Шкута О. - Концептуальні принципи пенітенціарної політики України (2016)
Нижник Л. - Система кримінального процесу та диференціація кримінального провадження (2016)
Чорноусько М. - Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України (2016)
Думич Х. - Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. (2016)
Міхневич Л. - Кафедра "проблеми сучасного права": досвід організації юридичної науки ранньої радянської доби (2016)
Слотвінська Н. - Судова практика як джерело єврейського та ізраїльського права (2016)
Прядко А. - Генезис становлення системи безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі (2016)
Севостьянова Н. - До питання про сутність територіальних спорів та їх видів (2016)
Моісеєнкова С. - Філософсько-правовий аналіз механізму правоутворення (2016)
Миколенко О. - Рецензія на монографію Сурілової О. О. "Державне управління використанням і охороною надр України" (2016)
Гаськевич В. - Історія дослідження торфових ґрунтів Малого Полісся, Нецик М. (2013)
Денис В. - Морфологічні особливості сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя (2013)
Кирильчук А. - Антропогенно порушені рендзини штучно створених терасових комплексів Вороняків (2013)
Тарасюк М. - Динаміка температури дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся (2013)
Креховецька І. - Взаємозв’язок гіпсометрії та орографії території з основними видами природокористування (на прикладі сільських місцевостей Рожнятівського району Івано-Франківської області) (2013)
Мартинюк В. - Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк), Ільїна О. (2013)
Боярин М. - Управління водними ресурсами басейну річки Іква в межах Рівненської області (2013)
Каліновський Д. - Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі (2013)
Соловко Д. - Біогенні елементи сапропелевих покладів Волинської області (2013)
Соловей Т. - Морфогенетична структура боліт молодогляціальної території Польщі (2013)
Гладкий О. - Земельна рента міських поселень та її суспільно-географічне значення (2013)
Атаев З. - Пространственная поляризация энергосистем: Центральный экономический район России (географический аспект) (2013)
Лажнік В. - Сучасні міждержавні міграції населення в Чеській Республіці, Пугач С. (2013)
Страчкова Н. - Приморський регіон: суть та підходи до визначення (2013)
Копачинська Г. - Стан та перспективи нарощування морського потенціалу України в контексті становлення її як морської держави (2013)
Бегень О. - Соціально-демографічний потенціал гірських територій (на матеріалах Львівської області) (2013)
Слащук А. - Особливості розвитку сучасної зовнішньоекономічної діяльності Волинської області, Базелюк Ю. (2013)
Пасевич Ю. - Сучасний стан та просторові відмінності в забезпеченні трудовими ресурсами господарського комплексу Волинської області (2013)
Слащук А. - Ринок праці та проблема безробіття у Волинській області, Поп’юк З. (2013)
Примак К. - Актуальні проблеми індустріального розвитку малих міських поселень Рівненської області та шляхи їх вирішення, Слащук А. (2013)
Маковецька Л. - Сучасний стан, проблеми та перспективи господарського розвитку Любомльського району Волинської області, Лотиш Л. (2013)
Краснопольська Н. - Місце АТ "СКФ Україна" (публічне) у господарському комплексі міста Луцька через призму його історичного розвитку, Наумова І. (2013)
Потапова А. - Економіко-організаційні основи розвитку сільськогосподарського підприємства ТзОВ "Городище" Луцького району Волинської області, Васильчик О. (2013)
Дністрянський М. - Адміністративно-територіальний устрій України: політико-географічні проблеми функціонування та можливості оптимізації (2013)
Склярська О. - Порівняльний аналіз адміністративно-територіальних систем Іспанії та Італії (2013)
Корома Н. - Політико-географічні передумови формування геополітичного регіону (2013)
Рутинський М. - Тенденції розвитку рекреаційного господарства в місті Львові і прилеглих поселеннях в австрійський та австро-угорський періоди (1772–1918 рр.) (2013)
Симочко Г. - Пріоритетні напрями розвитку сільського зеленого туризму в Закарпатській області (2013)
Тарасюк Н. - Рекреаційна привабливість Згоранського поозер’я, Судима В., Ничая О. (2013)
Мельнійчук М. - Стратегія розвитку туризму та рекреації в Північно-Західному регіоні України, Уєвич С., Безсмертнюк Т. (2013)
Єрко І. - Основні напрями вдосконалення розвитку та використання туристичної інфраструктури Волинської області (2013)
Єрко А. - Поняття спортивно-оздоровчого туризму та його характерні риси (2013)
Фесюк В. - Особливості природно-заповідного фонду Волині як складової частини екомережі в межах Західного Полісся, Шенгелевич Т. (2013)
Джам О. - Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща": перспективи діяльності (2013)
Некос А. - Українська географічна та екологічна освіта в міжнародній кооперації: вітчизняний внесок у формування фахівця нового рівня (2013)
Наші автори (2013)
Дорошенко С. И. - Этиология и патогенез сверхкомплектного образования зубов (исторический Экскурс в изучении вопроса), Кульгинский Е. А., Дорошенко Е. В., Вознюк В. П. (2011)
Vannet B. V. - Остеоинтеграция миниимплантов: гистоморфометрическое исследование, Sabzevar M. M., Wehrbein H., Asscherickx K. (2011)
Yang-Ku Lee - Реакция корня и кости на близость миниимплантов,используемых для ортодонтической опоры, Jong-Wan Kim, Seung-Hak Baek, Tae-Woo Kim, Young-Il Chang (2011)
Рамм Н. Л. - Ортодонто-хирургический способ лечения ретенции резцов верхней челюсти, Закиров Т. В., Шутова Т. О. (2011)
Nanda R. - JCO интервью Charles J. BurstOne, DDs, Ms часть 2. Биомеханика (2011)
Кущ А. Ю. - 10 панамериканский симпозиум, посвященный системе доктора Деймона (2011)
Миниимпланты основные моменты лекции проф. Д. Брикмана "Использование миниимплантов в ортодонтии" (2011)
Adams C. P. - Ортодонтическая доктрина и методы механизированного лечения (2011)
Неспрядько Т. С. - Rise bite plate inserted, Немцов С. А. (2011)
Кулиш А. С. - Проведение зубоальвеолярной компенсации 3 класса, осложненного множественной адентией, у взрослого пациента после ураностафилопластики, Мочалов Ю. А. (2011)
По письмам читателей (2011)
Зразки документів з коментарями (2011)
План ортодонтических мероприятийна март-июнь 2011 г (2011)
Голик Э. В. - Конференция "ортодонтия и остеология" (2011)
Вітаємо Шановну Світлану Іванівну Дорошенко зі 75-річчям! (2011)
Куроедова Вера Дмитриевна. Юбилей (2011)
Активное перемещение зубов (2011)
Cодержание (2011)
Дорошенко С. И. - Особенности диагностики и ортодонтического лечения пациентов, имеющих сверхкомплектное образование зубов, Кульгинский Е. А., Дорошенко Е. В. (2011)
Закалата Т. Р. - Влияние подросткового возраста на планирование ортодонтического лечения (2011)
Strujić M. - Несоответствие размеров зубов у ортодонтических пациентов, Anić-Milošević S., Meštrović S., Šlaj M. (2011)
Palacios P. - Коррекция асимметричного прикуса по Class 2 с использованием predictable force systems, Uribe F., Nanda R. (2011)
Kuc-Michalska M. - Продолжительность пубертатного пика роста у пациентов со скелетной патологией окклюзии по 1 и 3 классу, Baccett T. (2011)
Кулиш А. С. - Тактика ортодонтического лечения первичной адентии латеральных резцов верхней челюсти, Мочалов Ю. А., Острянко В. И. (2011)
Інформована згода пацієнта на встановлення ортодонтичних міні-імплантатів (2011)
Зразки документів з коментарями (2011)
По материалам лекции проф. А. Центнера "Ортодонтическая биомеханика" (2011)
Adams C. P. - Ортодонтическая доктрина и методы механизированного лечения (2011)
Камалова С. В. - Самолигирование. мысли вслух (2011)
План ортодонтических мероприятий на июнь–декабрь 2011 г (2011)
Теперев О. О. - Самолігатурування від а до я. 10 порад на важкі часи (2011)
Первичная стабильность ортодонтических мини-имплантатов (2011)
По письмам читателей (2011)
Т. С. Неспрядько - Gelb appliance, С. А. Немцов (2011)
Характеристика CuNi-Ti дуг (2011)
Еськова С. А. - Николай Дмитриевич Даньков. "Во всем хочу дойти до самой сути" , Устименко О. Н., Емельяненко Д. С. (2011)
Содержание (2011)
Харьков Л. В. - Способ кормления как фактор влияния на развитие верхних челюстей у детей с врожденным несращением неба, Яковенко Л. Н., Соколовский В. А., Вышпинский И. М. (2011)
Дорошенко С. И. - Проблемы лечения пациентов с врожденным отсутствием зачатков зубов и комплексная их реабилитация, Кульгинский Е. А., Бабаскин Ю. И., Иевлева Ю. В., Стороженко А. В., Дорошенко Е. В. (2011)
Mickelson Rio Lima de Oliveira Costa - Коррекция глубокого прикуса и десневой улыбки у пациентки с бимаксилярной протрузией, Myrela Galvão Cardoso Costa, Cristina Bacellar de Pinho, Cátia Cardoso Abdo Quintão (2011)
Baccetti T. - Изменения размеров носоглотки в сагиттальной плоскости при коррекции 3-Го класса с использованием лицевой маски, Franchi L., Mucedero M., Cozza P. (2011)
Luıs Antonio de Arruda Aidar - Изменение Формы и положения диска височно-нижнечелюстного сустава после применения аппарата гербста и несъемной ортодонтической техники, Gladys Cristina Dominguez, Helio K. Yamashita, Marcio Abrahao (2011)
Смаглюк Л. В. - Анализ результатов лечения пациентов с патологией прикуса II1 в зависимости от возраста и тактики лечения (с удалением или без удаления первых премоляров на верхней челюсти), Кулиш Н. В. (2011)
Пиетилэ Т. - Раннее ортодонтическое лечение — почему, когда и как?, Пиритиниеми П., Варрела Ю. (2011)
Лариса Орликова . "LM-активатор и раннее oртодонтическое лечение" (2011)
Кущ А. - Раннее разобщение прикуса и ранние эластики — перспективные инновации при лечении самолигирующимися брекет-системами (2011)
По письмам читателей (2011)
Жачко Н. И. - Ортодонтические винты и способы их применения, Неспрядько Т. С. (2011)
Николин В. - Особливості діагностики та лікування в ортодонтії на різних етапах розвитку людини (2011)
Кулиш А. С. - Лечение тортоаномалий премоляров верхней челюсти несъемной аппаратурой, Острянко В. И., Довбенко Р. В. (2011)
Adams C. P. - Ученый как создатель доктрины (2011)
План ортодонтических мероприятий на сентябрь–декабрь 2011 г (2011)
Голик Э. В. - Ортодонтический семинар компании "веритас-стом" (2011)
Глухотько А. - 87-ой конгресс европейской ассоциации ортодонтов, Неспрядько Т. (2011)
Вавилов В. - Эффективное разрешение конфликтов в медицинском учреждении (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського