Михайлюк Ю. М. - Franz M. Idea panstwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI – XVII wieku. – Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2006. – 476 s. (2008)
Івангородський К. В. - Kaczmarczyk J. Rzeczpospolita Trojga Narodów: Mit czy rzeczywistość (Ugoda Hadziacka – teoria i praktyka). – Kraków: Księgarnia akademicka, 2007. – 182 s. (2008)
Ластовський В. В. - "Собор самопізнання” (Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17-30 жовтня 1927 року. Документи і матеріали / Упорядники: С.І. Білокінь, І.М. Преловська, І.М. Старовойтенко. – К., 2007. – 698 с.) (2008)
Десятніков О. В. - Книга, потрібна нумізматам (Голиш Г.М. Основи нумізматики: навчальний посібник. 2-е вид., доп. і випр. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2006. – 314 с.: іл.) (2008)
Заяць А. - Міщани поміж Литовськими Статутами і практикою життя (2010)
Удовик І. А. - Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар та ін. – Вип. Х. – Дрогобич: Коло, 2006. – 833 с. (2008)
Горін С. - Мобільність ченців волинських монастирів у першій половині XVII ст. (2010)
Киридон А. М. - Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Черкаси: "Вертикаль”, ПП Кандич С.Г., 2007. – 640 с., іл. (2008)
Яременко М. - Річпосполитська шляхта у Києво-Могилянській академії XVIII ст. (2010)
Шамара С. О. - Касьянов Г. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії. – К.: Наш час, 2007. – 432 с. (2008)
Сердюк І. - Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765–1769 рр.) (2010)
Бушин М. І. - Віктор Володимирович Гоцуляк (з нагоди 60-річчя) (2008)
Kempa Т. - Konflikt między kanclerzem Janem Zamoyskim a książętami Ostrogskimi i jego wpływ na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku (2010)
Крикун М. - Волинський маєток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності на нього), Піддубняк О. (2010)
Собчук В. - Суперечки Сенют і Ярмолинських за маєтки наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст. (2010)
Пришляк В. - Козацький Гетьманат часів Данила Апостола: протиріччя між гетьманською та імперською системами влади (2010)
Скочиляс І. - Брацлавський територіальний конфлікт 1747–1754 рр.: правові аргументи, еклезіальні й соціальні практики "впорядкування" географічного простору та історична пам’ять (2010)
Волошин Ю. - Конфлікти в Полтаві другої половини XVIIІ ст.: зміст, характер, мова (2010)
Білоус Н. - Павел Пачинський – київський намісник та вірний слуга воєводи Томаша Замойського (у світлі листування 1619–1626 рр.) (2010)
Кузик Т. - "Лучше головѣ, нежели хвостам служить"? Іван Чугуївець: військовий писар і колезький асесор (2010)
Писаренко Ю. - "Зрение" и "слепота" как социальные символы (2010)
Старченко Н. - Судова риторика як вияв цінностей волинської шляхти кінця XVI ст. (на прикладі справи про вбивство Балтазара Гнівоша з Олексова) (2010)
Moniuszko А. - Iuramentum corporale praestitit. Przyczynek do badań nad przysięgą dowodową w koronnym procesie ziemskim u schyłku XVI stulecia (2010)
Романова О. - "Боже неблагословіння" чи вигідне одруження? Штрихи до ціннісних пріоритетів козацької старшини XVIII ст. (2010)
Диса К. - Історія сексуальності ранньомодерної доби: уявлення і дискусії на зламі XX і XXI ст. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бабелюк О. А. - Новизна постмодерністського текстотворення крізь призму постмодерністської поетики (2012)
Baybakova І. М. - Positive thinking, positive language, positive discourse, Hasko О. L. (2012)
Бєлозьорова О. M. - Семантичне акцентування предикації у мовленнєвому акті натякання (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Білоус І. М. - Соціолінгвістичні характеристики дискурсу фітнес-класу (2012)
Богатирьова Є. В. - Лексико-стилістичні засоби реалізації дискурсивних стратегій і тактик комунікантів англомовних політичних дебатів (2012)
Борковська І. П. - Архітектоніка ділового документа (2012)
Гериш Н. С. - Концептуальна метафора у політичному дискурсі (2012)
Годісь Ю. Я. - Провідні особливості сучасного англомовного жанру "мистецтво успіху" (2012)
Давидюк Ю. Б. - Семантична структура художнього тексту (2012)
Дуйко Є. О. - Національна ідентичність та її складники в сласному англомовному дискурсі політичних діячів США (2012)
Заболотська О. В. - Специфіка дискурсу "американського поетичного ренесансу" (2012)
Іванців О. В. - Стилістичні засоби створення корпоративного іміджу (2012)
Кінах Л. С. - Дискурсивне використання субстантивованого прикметника в сучасній німецькій мові (2012)
Ковалевська Т. І. - Параграфемні засоби як маркери інтонації сучасного англомовного художнього тексту (2012)
Колбіна Н. В. - Типологія описів готичного архітектурного простору в сучасному англомовному романі (2012)
Коринь С. Н. - Метаметафора и пространство-время в немецкоязычном художественном дискурсе (2012)
Крижановська В. П. - Типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної новели (2012)
Купчишина Ю. А. - Наративні особливості художньої прози Р. Бредбері (2012)
Лисецька Н. Г. - Інновація в німецькому політичному дискурсі, Хайдемейср В. П. (2012)
Mykhailenko V. V. - Modus matrix in discourse (2012)
Михальчук H. О. - Категорія абсурду в творах В. Шекспіра (2012)
Мойсеєнко С. М. - Функціонально-стильові особливості англомовного комп’ютерного дискурсу (2012)
Пихтовникова Л. С. - Научный дискурс в свете основных положений синергетики (2012)
Поневчинська Н. В. - Функціонування прецедентного тексту в структурній композиції англійської епіграми (2012)
Прокопенко А. В. - Тактика дискредитації опонента vs тактики героїзації (2012)
Рибакова К. А. - Культурно-історичні домінанти Вікторіанської Англії доби Кримської війни: дискурсивний аналіз (2012)
Рогач Ю.І. - Маніпуляційні потенції сучасних рекламних мас-медійних текстів (2012)
Savchuk R. I. - Theorie de la narration dans l’interpretation du texte litteraire (2012)
Семенюк A. A. - Функціональні особливості спонтанного інформативного дискурсу (2012)
Семенюк Т. П. - Інтерсеміотичні особливості письмової комунікації (2012)
Смаль О. В. - Засоби моделювання знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі (2012)
Сподарик О. В. - Ілюстрація як елемент полі кодового художнього тексту (на матеріалі британського роману XXI століття) (2012)
Тхоровська С. В. - Сутнісні ознаки ідеологічного дискурсу (на матеріалі редакційних статей) (2012)
Філоненко 3. Л. - Явище американської експериментальної прози в постмодерністській поетиці (2012)
Холмогорцева І. С. - Авантекст фольклорного тексту в аспекті інтертекстуальності (2012)
Чміленко О. М. - Прагматика художньої комунікації: когнітивний аспект (2012)
Ярошко Н. С. - Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років XX століття) (2012)
Алиєва А. Д. - Частиномовна парцеляція номінативних засобів вербалізації лінгвокультурного концепту Материнство (на матеріалі англійської мови) (2012)
Гороть Є. І. - Комбінувальна форма як складник дериваційної системи англійської мови, Малімон Л. К. (2012)
Єнікєєва С. М. - Словотворчі засоби вираження апроксимального значення в сучасній англійській мові, Єнікєєв Д. С. (2012)
Ісмаїлова Е. А. - Особливості алюзивної репрезентації антропонімів в англомовному публіцистичному дискурсі (2012)
Калиновська І. М. - Іменникова фраза як заголовок творів англомовної художньої прози (2012)
Калита А. А. - Перцептивна та інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень, Тараненко Л. І. (2012)
Коваленко О. В. - Функциональные характеристики историзмов в исторических романах Вальтера Скотта (2012)
Липко И. П. - Региональная вариативность английского языка на различных уровнях языковой структуры, Липко З. Н. (2012)
Maxymchuk N. M. - English and Ukrainian Slang in the Comparative Aspect: Structure, Development, Functional and Stylistic Peculiarities, Onyshchenko I. A. (2012)
Савчук В. І. - Просодичні засоби маркування комунікативної стратегії на пониження в англомовному президентському дискурсі (2012)
Сидельникова Л. В. - Фонографічний та ідеографічний аспекти розвитку графем в історії французького письма (2012)
Станіслав О. В. - Особливості функціонування синтаксичних засобів когезії (на матеріалі французької мови) (2012)
Чернишова І. В. - Синтаксичні характеристики позитивного індексально-оцінного комплексу другої особи у російськомовному тексті Біблії (2012)
Дем’яненко О. Є. - формування компетенції міжкультурного спілкування засобами іноземної мови (2012)
Книш Л. О. - Принципи організації самостійної роботи з іноземної мови у ВНЗ, Мойсеєнко Н. В. (2012)
Лубянова О. В. - Методологічні аспекти викладання іноземних мов студентам із вадами слуху в ВНЗ (2012)
Мороз Т. О. - Використання лінгвокультурологічного підходу у формуванні загальнокультурної компетентності студентів у процесі навчання іноземної мови (2012)
Петровська Н. М. - Методика використання відеоматеріалів на різних етапах вивчення англійської мови, Судима Т. М. (2012)
Тарнопольський О. Б. - Принцип розвитку англомовної інформаційної компетенції студентів у навчанні англійської мови для спеціальних цілей з використанням Інтернету в немовних ВНЗ (2012)
Щербан Т. Д. - Мукачівський державний університет: історичний вимір його становлення та перспективи розвитку (2015)
Кашуба Я. М. - Забезпечення підприємницької активності в умовах економічної нестабільності (2015)
Клопов І. О. - Передумови розвитку відновлювальних джерел енергії (2015)
Князевич А. О. - Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни, Брітченко І. Г. (2015)
Коваленко О. В. - Концептуальний підхід до побудови моделі інноваційного розвитку продовольчого комплексу (2015)
Краус Н. М. - Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку (2015)
Лендєл М. А. - Специфіка міжгалузевих організаційно-економічних відносин в агропромисловому виробництві: аналітичний аспект, Жулканич О. М. (2015)
Ліхоносова Г. С. - Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях (2015)
Мареха І. С. - Кумулятивний вплив еколого-культурних факторів на економічні характеристики природокористування, Іванченко М. В. (2015)
Могильний О. М. - Роль експортно-орієнтованого сільського господарства в стратегіях розвитку економіки (2015)
Сімків Л. Є. - Економічне зростання як індикатор якості економічних реформ (2015)
Ульянченко О. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність,як основа сталого розвитку економіки держави (2015)
Стадницька Ю. Ю. - Просторова диференціація собівартості та цін водопостачання в Україні як чинник розміщення господарської діяльності (2015)
Бондарчук Л. В. - Концептуальні підходи та сучасні елементи моделювання ефективного управління підприємством в умовах розвитку економіки, Гулівата І. О. (2015)
Бухало О. В. - Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Вергун В. А. - Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми, Ступницький О. І. (2015)
Гудзь О. Є. - Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства (2015)
Калінеску Т. В. - Діагностика здатності виробничого персоналу щодо інноваційного розвитку підприємств (2015)
Нагорний Є. І. - Пробний маркетинг промислової інноваційної продукції: сутність,види і особливості реалізації (2015)
Орлова А. Ю. - Необхідність обґрунтованого визначення собівартості продукції машинобудівного підприємства для підвищення її конкурентоспроможності (2015)
Газуда Л. М. - Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства, Салдан Т. Ю. (2015)
Темченко О. А. - Визначення раціональної виробничої потужності гірничозбагачувальних підприємств для посилення їх конкурентних позицій (2015)
Бочко О. Ю. - Розвиток регіонального маркетингу: особливості та перспективи, Молнар М. С. (2015)
Hulko L. - An analysis of investment activity in Khmelnytskyi region and ways of its investment attractiveness improvement (2015)
Звонар Й. П. - Активна політика зайнятості в країнах Європейського Союзу та можливості її застосування в Україні (2015)
Коваленко О. В. - Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств енергетичної галузі Придніпровського економічного району, Янчуков Ю. О. (2015)
Козирєва О. В. - Поглиблення інтеграції України з ЄC (2015)
Никитюк Т. Л. - Стратегія формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку Волинського регіону до 2020 року, Баула О. В. (2015)
Паулик А. Я. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу економіки регіону (2015)
Проскура В. Ф. - Технологія управління ресурсним забезпеченням економічної безпеки та стійкого розвитку регіону (2015)
Ровенська В. В. - Формування та розвиток інноваційної складової трудового потенціалу України, Редькіна Ю. О. (2015)
Petrova D. - European policies and strategies 2020 – administration,industry,education in Bulgaria, Panko M. (2015)
Ткаленко С. І. - Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації (2015)
Feyer O. - Analysis of investment activity of Transcarpathian enterprises (2015)
Химинець В. В. - Регіональна еколого-економічна політика як інституційна передумова забезпечення сталого розвитку (2015)
Августова О. О. - Формування облікової політики щодо витрат рибопереробних підприємств (2015)
Бурак І. О. - Облікова політика як складова організації обліку заборгованості за розрахунками (2015)
Височан О. С. - Витрати на формування споживчої цінності туристичного продукту як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Фурман Т. Ю. - Система статистичних показників рівня інфляції (2015)
Власюк В. Є. - Фінансова складова формування економічної структури суспільства (2015)
Гоблик В. В. - Внутрішній фінансовий контроль правильності та своєчасності формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, Королович О. О. (2015)
Максімова В. Ф. - Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності, Кузіна Р. В. (2015)
Маркевич К. Л. - Поточний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в економіку України (2015)
Ніколаєва Т. В. - Моніторинг формування повної вартості державної нерухомості (2015)
Сириченко Н. С. - Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій (2015)
Павліха Н. В. - Джерела інвестування природоохоронних територій, Павлова І. І. (2015)
Капрельянц Л. В. - Селенобогащенные пробиотические продукты функционального назначения, Трегуб Н. С. (2016)
Semenets А. S. - Biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa strains with different levels of cyclic di-guanosine monophosphate biosynthesis, Galkin M. B., Filipova T. O. (2016)
Голембіовська С. Л. - Лімітуючі каротиногенез умови культивування мутантів Streptomices globisporus 1912, Поліщук Л. В., Коцюк А. Ю., Мацелюх Б. П. (2016)
Marynova І. І. - Amount of endophytic microbiota in grapevine shoots, Ivanitsa V. Yu., Limanska N. V. (2016)
Гончаров В. О. - Розповсюдження та генотипова структура ротавірусів в Одеській області, Котлік Л. С., Ісакова Н. П., Виходцева Ю. М., Баранов Ю. О. (2016)
Ткаченко Н. А. - Заквашувальні композиції бактерій для технологій кисломолочних продуктів дитячого харчування (2016)
Булигіна Т. В. - Резистентність до антимікробних препаратів бактерій Pantoea agglomerans, Варбанець Л. Д., Пасічник Л. А., Житкеви Н. В. (2016)
Васильєва Н. Ю. - Оптимізація складу живильного середовища для Pseudomonas maltophilia ОNU329 – сорбента йонів важких металів та деструктора вуглеводнів нафти, Горшкова О. Г. (2016)
Петросьянц А. П. - Виділення α-галактозидази з Bifidobacterium longum ЛМ-6, та ідентифікація функціональних груп каталітичного центру ферменту (2016)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2015 році (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Хомяк М. - Drang nach Osten: деякі особливості колонізаційної політики Ягеллонів на теренах Королівства Русі (кінець XIV – перша половина XV ст.) (2015)
Чучко Д. - Інститут церковного ктиторства та його реалізація в Молдавському князівстві (XVI – XIX ст.) (2015)
Сахновський Є. - Мобілізація інтелекту: організація британської зовнішньополітичної пропаганди на початку Першої світової війни (2015)
Мінаєва Т. - Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни (2015)
Sych A. - Some remarks on the problem of political system evolution in the Central-Eastern European countries in the interwar period (2015)
Слободян С. - До питання про історичні погляди М. М. Покровського (2015)
Нащочин О. - Польща в Європі: "троянський кінь" США чи "ахіллесова п’ята" Франції? (2015)
Піддубний І. А. - Hrenciuc Daniel. Provocările vecinătăţii: Ucrainenii Bucovineni оn Regatul României Mari (1918-1940). Contribuţii (Гренчук Даніель. Виклики сусідства: Буковинські українці в королівстві Великої Румунії (1918-1940). Внески) (2015)
Інформація для авторів (2015)
Мазільніков Г. В. - Метод визначення стійкості пшениці озимої до вилягання і його застосування в селекції, Голик Л. М., Хамула О. П., Фоманюк В. А., Кучеренко О. М., Мельковська В. І. (2007)
Корнєєва М. О. - Гетерозис гібридних комбінацій і генетична детермінація буряку цукрового за елементами продуктивності, Власюк І. В., Власюк І. В. (2007)
Уліч Л. І. - Ефективність післяреєстраційного сортовивчення пшениці озимої, Уліч О. Л. (2007)
Заякіна Г. В. - Сортоспецифічність посівів та якісних показників зерна пшениці м’якої озимої при уражені клопом-черепашкою, Шовгун О. О., Бодяка О. О. (2007)
Захарчук О. В. - Вирощування пивоварного ячменю з нових сортів, як запорука отримання високих прибутків, Загинайло М. І. (2007)
Безручко О. І. - Сортове забезпечення ринку України кормовими культурами та випробування нових сортів на ВОС-тест (2007)
Андрющенко А. В. - До способу визначення групи стиглості сортів, гібридів кукурудзи за показниками ФАО, Кривицький К. М. (2007)
Янішевський Л. І. - Удобрення — як продуктивний агротехнічний прийом регулювання потенційними можливостями сортів льону-довгунця, Маційчук В. М., Рибак М. Ф. (2007)
Голик В. М. - Господарсько-біологічна характеристика сортів пшениці ярої різного географічного походження (2007)
Маційчук В. М. - Закономірності росту, розвитку і формування врожаю нових сортів льону-довгунця залежно від норм висіву та удобрення (2007)
Волкодав В. В. - Формування та розвиток сортодослідної мережі закладів експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, Захарчук О. В. (2007)
Петренко О. В. - 70-річчя професора Л. О. Животкова (2007)
Кулик Г. В. - Відомий вчений, здібний організатор (2007)
Шалькевич Л. В. - Синдром Блоха — Сульцбергера: этиологические, патогенетические и клинические особенности поражения центральной нервной системы, Кудлач А. И. (2015)
Міщенко Т. С. - Постінсультний больовий синдром. Основні аспекти діагностики та ефективність сучасних методів лікування, Харіна К. В. (2015)
Евтушенко С. К. - Применение комбинированного препарата Гамалате-В6 при функционально-органических заболеваниях нервной системы у детей и взрослых (обзор литературы и личные наблюдения), Филимонов Д. А., Евтушенко О. С., Евтушенко И. С., Савченко Е. А., Морозова А. В. (2015)
Яшаров Ю. А. - Этиологические и патогенетические особенности абсцессов головного мозга, Цимбалюк В. И., Ткачик И. П., Цимбалюк Ю. В. (2015)
Дзяк Л. А. - Новые возможности мультимодальной фармакотерапии острого периода ишемического инсульта, Зозуля О. А., Клигуненко Е. Н., Кущ Е. А. (2015)
Негрич Т. І. - Особливості перебігу розсіяного склерозу в жінок залежно від народження дітей, Оринчак Л. Б. (2015)
Мищенко Т. С. - Новые возможности в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Здесенко И. В., Мищенко В. Н. (2015)
Орос М. М. - М’язовий больовий синдром у пацієнтів, які перенесли інсульт, Луц В. В. (2015)
Мищенко В. Н. - Распространенность сердечно-сосудистых факторов риска у лиц пожилого возраста с "немыми" инфарктами мозга, Никишкова И. Н. (2015)
Евтушенко C. К. - Опыт применения препарата Когнум у детей с функционально-органическими заболеваниями нервной системы различной этиологии, Сухоносова О. Ю., Сальникова В. А. (2015)
Малик С. Л. - Вплив сонячної експозиції та статусу вітаміну D на клінічні характеристики хворих на множинний склероз у популяції Вінницької області, Московко С. П., Костюченко А. В. (2015)
Смолко Д. Г. - Застосування нейроцитопротекторів на догоспітальному етапі допомоги при гострому порушенні мозкового кровообігу та їх вплив на віддалені наслідки мозкових інсультів (2015)
Мищенко Т. С. - Мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Дмитриева Е. В. (2015)
Исайкова Е. И. - Особенности вегетативного портрета у больных с хронической ишемией мозга (2015)
Осокина О. И. - Возможности медикаментозного лечения и психотерапии в потенцировании ремиссии у пациентов на ранних стадиях шизофрении (2015)
Цюрко Б. О. - Возможности тразодона в патогенетической терапии хронической боли, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2015)
Мищенко Т. С. - Применение экстракта гинкго билобы в лечении пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2015)
Шостак Н. А. - Дегенеративное поражение позвоночника: представления о болезни, подходы к терапии (собственные данные), Правдюк Н. Г. (2015)
Ігошина А. В. - Основні вегетативно-вестибулярні порушення при токсико-гіпоксичній енцефалопатії внаслідок гострого отруєння монооксидом вуглецю та метаном у гірників вугільних шахт, Ніколенко В. Ю., Тищенко Г. В., Ніколенко О. Ю. (2015)
Мяловицька О. А. - Ефективність застосування препарату Нуклео Ц. М. Ф. Форте у комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз, Карнаух Ю. Д. (2015)
Орлик Т. В. - Ефективність традиційних нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні жінок з болем в спині залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини (2015)
Шебатин А. И. - Саккадическое глазодвижение в структуре нейролептического экстрапирамидного расстройства. Взгляд невролога (2015)
Іван Савович Зозуля (2015)
Отзыв на учебно-методическое пособие под редакцией проф. С. К. Евтушенко "Шкалы в общей и детской неврологии", Киев, Издательский дом "Заславский", 2015 г., 104 с. (2015)
Аспирин творит чудеса (2015)
Запрограммированный экзитус (2015)
Программа обновления клеток и органов человека (2015)
Памяти великого детского невролога. Жана Айкарди (Jean Aicardi) (2015)
Пам’яті видатного нейрохірурга Цимейка О. А. (2015)
Базилюк В. Б. - Організаційні зміни та спеціалізовані інститути розвитку інфраструктури видавничо-поліграфічного комплексу (2015)
Волощук Н. Ю. - Теоретичні підходи до дослідження сутності категорії малого підприємництва (2015)
Газуда М. В. - Удосконалення державного регулювання процесів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві, Ерфан В. Й., Газуда С. М. (2015)
Кропивко М. М. - Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств населення (2015)
Лупенко Ю. О. - Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи (2015)
Підлипна Р. П. - До питання формування державної політики у сфері соціального захисту населення (2015)
Попадинець В. В. - Інвестиційний клімат України у глобальній економічній системі (2015)
Уніга О. В. - Державна політика зайнятості населення України в період економічної кризи (2015)
Хвесик М. А. - Економічні аспекти управління водокористуванням в умовах децентралізації влади в Україні, Левковська Л. В., Мандзик В. М. (2015)
Важинський Ф. А. - Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Лалакулич М. Ю. (2015)
Вовк М. В. - Організаційно-економічний механізм формування та забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, Франчук І. Б. (2015)
Данніков О. В. - Сучасні принципи та інструментарії маркетингу туристичних послуг, Бобрицька Н. Д., Кирилова О. В. (2015)
Dem’yan Ya. - Resource potential of innovative and investment development of enterprises producing cheese in Transcarpathia, Shekmar N. (2015)
Кліпкова О. І. - Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством (2015)
Обертан Д. В. - Стратегія корпоративного управління підприємствами поліграфії в ринкових умовах (2015)
Пилипчук В. П. - Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг, Лендєл О. Д. (2015)
Приймак В. І. - Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами, Луцик М. В. (2015)
Савич О. П. - Інноваційна діяльність виробників автомобілів на глобальному ринку (2015)
Семененко О. В. - Узагальнюючи підходи до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості (2015)
Терещенко С. І. - Вплив рівня професійної підготовки управлінських працівників на результати діяльності аграрних формувань (2015)
Ходикіна І. В. - Підходи до оцінки ефективності систем управління персоналом (2015)
Шарко В. В. - Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки,стратегії підвищення (2015)
Богінська Л. О. - Ринок нерухомості: стан та регіональні особливості (2015)
Деделюк К. Ю. - Актуальні виклики активізації інвестиційної діяльності регіонів України (2015)
Зеленко О. О. - Перспективи розвитку туризму Луганщини в умовах воєнно-політичної нестабільності (2015)
Havrylko P. - Formation of innovation infrastructure in the cross-border space as an instrument of improving the mechanisms of interaction of subjects within its borders, Kolodiychuk A. (2015)
Кондра О. Р. - Характеристика сучасного стану продовольчого ринку регіону (2015)
Лисенко О. А. - Порівняльний аналіз змін рангів в рейтингу регіонів України за показниками гідної праці (2015)
Марчук Ю. В. - Фактори впливу на розвиток єврорегіонального співробітництва в інноваційній сфері (2015)
Мошак О. В. - Економічна сутність менеджменту аграрної сфери регіону (2015)
Палига Є. М. - Становлення сучасного корпоративного управління видавничо-поліграфічної галузі регіону (2015)
Польовська В. В. - Регіональні особливості розвитку рекреаційної сфери гірських територій в розрізі вертикального зонування (2015)
Притула Х. М. - Підходи до оцінки потенціалу розвитку сільських територій, Залуцький І. Р. (2015)
Россоха В. В. - Управління сільським розвитком в умовах розширення повноважень і відповідальності регіонів, Газуда Л. М. (2015)
Смочко Н. М. - Загальні риси територіальної структури господарського комплексу Закарпатської області (2015)
Стадницький Ю. І. - Гори як регіональний природний ресурс: специфіка оптимального управління (2015)
Стоянець Н. В. - Методологічні аспекти соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Чепеленко А. М. - Міжнародна міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди, Чепеленко Д. С. (2015)
Гладій І. О. - Облікове забезпечення системи ціноутворення молокопереробних підприємств (2015)
Дзюба О. М. - Облік операцій в іноземній валюті: національний та міжнародний підхід, Пшенична Г. В. (2015)
Ihnatyshyn M. - The economic nature of venture capital as a source to finance investment risk projects, Ihnatyshyn My. (2015)
Литвиненко Т. Є. - Фінансова підтримка розвитку інноваційних технологій в сфері ресторанного бізнесу, Литвиненко Я. В. (2015)
Мойсеєнко І. П. - Фіскальні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності (2015)
Харитонов В. М. - Особливості хімічного складу піроксенів Кропивнянського родовища фосфор-титанових руд (Україна), Липко О. В. (2015)
Крижанівський Є. І. - Втомна міцність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб у криволінійних ділянках свердловин, Івасів В. М., Рачкевич Р. В., Василишин В. Я. (2015)
Aslanov L. F. - Interaction between large cross-section bored piles with "hard core” under dynamic loads and shelf soils (2015)
Drebenstedt C. - Creation and implementation of geological and anthropogenic models of mining systems, Shek V. M., Agafonov Yu. G. (2015)
Yinchuan Wu - Influence of metal casing on the electric field in a cased hole, Baolong Guo, Miaoyu Zhang. (2015)
Дичковський Р. О. - Формування двошарової штучно створеної оболонки георектора при свердловинній підземній газифікації вугілля (2015)
Demin V. - Technology of rock massif state control, Nemova N., Demina Т., Stefluk Yu. (2015)
Bouabdallah S. - Iron removal process for high-purity silica production by leaching and magnetic separation technique, Bounouala M., Idres A., Chaib A. (2015)
Лубенец Н. А. - Форма сечения гибкого тела при скольжении по неподвижному блоку (2015)
Didyk R. P. - New technology of modifying a machine element surface in an attempt to overcome the tribological barrier, Puhach R. S., Kozechko V. A. (2015)
Rohatynskyi R. M. - The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts, Hevko Iv. B., Diachun A. Ye. (2015)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску, Прохоренко А. О. (2015)
Wei Han - Contactless power transfer system based on multi model adaptive control, Qiang Liu, Chunmei Pei, Yanqiu Wang, Yong Liu. (2015)
Брунеткин А. И. - Метод определения состава горючих газов при их сжигании, Максимов М. В. (2015)
Войтович Д. П. - Вплив пожежі на викиди токсичних продуктів згорання на об?єктах зберігання нафти та нафтопродуктів, Гуліда Е. М. (2015)
Gоlinko V. I. - Features of destruction of the coal-rock massif saturated with surfactants, Savelyev D. V., Lеbеdеv Ya. Ya. (2015)
Mokin V. B. - Method for determining and optimization of observability of multivariable spatially distributed systems using geoinformation parameter space, Varchuk I. V. (2015)
Xiaorong Xue - An efficient method of classification of fully polarimetric SAR images, Wei Wang, Hongfu Wang, Fang Xiang. (2015)
Hongyan Kang. - Analysis and realization of RFID grouping-proof protocol based on elliptic-curves cryptography (2015)
Wang Lijun - Optimization of hydrogen-fueled engine ignition timing based on the particle swarm optimized fuzzy neural network, Liu Yuan, Song Yufeng, Yang Zhenzhong. (2015)
Defa Hu - Image feature classification based on particle swarm optimization neural network, Zhuang Wu, Lingbing Tang. (2015)
Кузниченко В. М. - Вероятностный подход к непрерывной модели обмена в экономике, Лапшин В. И. (2015)
Савченко Т. В. - Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Palekhov D. - Conceptual framework for balancing economic growth and environmental sustainability at regional level, Palekhova L. (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Радченко О. М. - Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з порушеннями метаболізму глюкози та цукровим діабетом, Королюк О. Я. (2015)
Костіцька І. О. - Використання альфа-ліпоєвої кислоти й бенфотіаміну для корекції порушень моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на цукровий діабет 1-го типу (2015)
Урманова Ю. М. - Значение определения клинико-диагностических маркеров агрессивности неактивных аденом гипофиза, Халимова З. Ю., Файзуллаев Р. Б., Шакирова М. Ю., Холова Д. Ш. (2015)
Холова Д. Ш. - Состояние показателей процессов апоптоза и ангиогенеза у больных с неактивными аденомами гипофиза, Халимова З. Ю., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Алимухамедова Г. О. (2015)
Представлены новые рекомендации по лечению узлового зоба и дифференцированного рака щитовидной железы у взрослых пациентов (2015)
Булдигіна Ю. В. - Динаміка гормональних та імунологічних показників у процесі консервативного лікування хворих на дифузний токсичний зоб, Шляхтич С. Л. (2015)
Дідушко О. М. - Вплив лікування гіпотиреозу на рівні васкулоендотеліального фактора росту (2015)
Балацька Н. І. - Ультразвукова денситометрія в діагностиці порушень мінеральної щільності кісткової тканини у хворих із патологією щитоподібної залози, Паньків І. В. (2015)
Луценко Л. А. - Преждевременное половое развитие у девочек: возможности лабораторной диагностики (2015)
Алимухамедова Г. А. - Компьютерно-томографическая характеристика образований надпочечников, Халимова З. Ю. (2015)
Возможности альфа-липоевой кислоты в снижении массы тела и коррекции липидного профиля у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом (2015)
Руснак І. Т. - Роль деяких мікроелементів у розвитку ендокринних порушень. Можливості скринінгу та ранньої діагностики (2015)
Халимова З. Ю. - Дисфункция эндотелия как возможный промоутер развития неактивной аденомы гипофиза, Холова Д. Ш., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Алимухамедова Г. А. (2015)
Муратова Ш. Т. - Влияние болезни Грейвса на психокогнитивное состояние детей и взрослых (обзор литературы), Исмаилов С. И. (2015)
Русак О. Б. - Особливості патогенетичних механізмів порушення регіонарного кровотоку при синдромі діабетичної стопи (огляд літератури) (2015)
Халимова З. Ю. - Эффективность применения агонистов D2-рецепторов при лечении больных с неактивными аденомами гипофиза с наследственно отягощенным анамнезом, Холова Д. Ш., Алимухамедова Г. А. (2015)
Іванова Л. А. - Особливості перебігу та контролю бронхіальної астми у школярів із надлишковою масою тіла (2015)
Исмаилов С. И. - Оценка эффективности и степени внедрения новой структурированной программы обучения больных сахарным диабетом 1-го типа в регионах Республики Узбекистан, Рахимова Г. Н., Акбаров З. С., Ташманова А. Б. (2015)
Титул, зміст (2016)
Присяжнюк О. Ф. - Проблеми адміністрування сільського соціально-економічного розвитку Житомирської області, Плотнікова М. Ф. (2016)
Вовк Л. В. - Логістика як стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Великий Ю. В. - Анализ состояния и эффективности использования оборотных активов машиностроительных предприятий Украины, Нетудыхата К. Л. (2016)
Шамрін Р. В. - Розробка концепції моделювання економічної безпеки промислового підприємства (2016)
Іонін Є. Є. - Гудвіл: підходи до визначення, класифікація та структура, Клепакова М. О. (2016)
Жидовська Н. М. - До питання реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів, Семенюк О. В. (2016)
Лояніч Г. С. - Розвиток ринку олієжирової продукції в Україні, Химич Ю. О. (2016)
Степанова І. С. - Функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС як результат активізації інтеграційних процесів (2016)
Шурубура Я. Ю. - Фактори впливу на управління трудовим потенціалом промислового підприємства (2016)
Титул, зміст (2016)
Калінчик М. В. - Економіко-екологічна стратегія розвитку аграрного сектору: постановка проблеми, Алєксєєнко І. М. (2016)
Галаган Т. І. - Стратегія еколого-економічного обгрунтування рекультивації порушених земель (2016)
Погріщук Г. Б. - Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва (2016)
Бусарєва Т. Г. - Історія розвитку та становлення ринку цінних паперів України (2016)
Шамрін Р. В. - Динамічна модель розвитку фінансового ринку в економічних системах депресивного типу (2016)
Рябоконь О. О. - Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки (2016)
Колєсніков Д. В. - Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур (2016)
Тараненко Ю. В. - Моделі управління запасами на торговельних підприємствах (2016)
Титул, зміст (2016)
Сітковська А. О. - Теорії і методи аналізу конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери економіки (2016)
Назаренко І. М. - Методичний підхід до оцінки забезпеченості капіталом сільськогосподарських підприємств (2016)
Косар Н. С. - Стратегії розвитку молокопереробних підприємств України у сучасних умовах, Кузьо Н. Є., Білик І. І. (2016)
Новікова Н. Л. - Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів (2016)
Скіцько В. І. - Класифікація та аналіз задач е-логістики, методів і моделей їх вирішення (2016)
Горобець Н. М. - Особливості стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю птахівничого підприємства, Скряга О. В. (2016)
Дудник О. С. - Особливості виробничої діяльності малих форм господарювання в сільському господарстві Черкаської області (2016)
Михайленко О. Г. - Аналіз світового ринку сільськогосподарської продукції різних видів виробництва в контексті вимог концепції сталого розвитку (2016)
Вільхова Т. В. - Кластерна модель удосконалення землекористування в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Масляєва О. О. - Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств у контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Титул, зміст (2016)
Ходаківський В. М. - Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі (2016)
Великий Ю. В. - Методологічні засади підтримки інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України, Нетудихата К. Л. (2016)
Никитюк Ю. А. - Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин (2016)
Довгаль О. В. - Механізм ефективного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств (2016)
Туболець І. І. - Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням світового досвіду (2016)
Савченко Р. О. - Еволюція західної теорії внутрішнього контролю (2016)
Ступень Р. М. - Інституціональні особливості інфраструктурного забезпечення функціонування ринку сільськогосподарських земель (2016)
Дьяченко Н. К. - Вплив мотиваційних чинників на підвищення продуктивності праці в аграрному підприємстві, Лапа В. О. (2016)
Дзюбак К. М. - Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування (2016)
Масло А. І. - Вплив основних фундаментальних факторів на формування світових біржових цін на сільськогосподарську продукцію (2016)
Титул, зміст (2016)
Мельник Л. Ю. - Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві України, Васильєв С. В., Олексюк В. О. (2016)
Федуняк І. О. - Роль сільських домогосподарств у розвитку економіки України, Гурська І. С. (2016)
Тимошенко О. В. - Оптимізація фінансового потенціалу територіальних громад (2016)
Біляк Ю. В. - ГМО на експорт — головна тенденція збільшення валюти в Україні (2016)
Масловська Л. Ц. - Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції, Савчук В. А. (2016)
Костюнік О. В. - Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості, Турова Л. Л., Ковтуненко В. М. (2016)
Рибачук Н. В. - Аналіз кількісних та якісних методів оцінки ефективності маркетингової діяльності, Журко Т. О., Сіденко Ю. В. (2016)
Шмельова В. В. - Пріоритетні заходи з підвищення фінансової стійкості підприємств агропромислового сектору України (2016)
Бут Т. В. - Визначення просторового критерію для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону (2016)
Данилишин М. С. - Європейський досвід виробництва біоетанолу з цукрових буряків в умовах цукрового заводу (2016)
Кобернюк С. О. - Цінові чинники ефективності свинарства (2016)
Лихогруд О. М. - Наукові підходи до визначення цінності земельних ресурсів містобудівних систем у ринкових умовах (2016)
Жураківський Є. С. - Концепція, інструментарій та механізми забезпечення економічної безпеки аграрної галузі (2016)
Ковальчук Т. А. - Методичні підходи до класифікації витрат на підприємствах бурякоцукрового виробництва (2016)
Есаулов В. А. - Оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств як умова підвищення конкурентоспроможності їх продукції (2016)
Попиченко Д. А. - Нормування оборотних активів сільськогосподарських підприємств (2016)
Ярмак М. Р. - Концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2016)
Шепелевич В. В. - Проблеми управління дебіторською заборгованістю та шляхи їх вирішення на підприємстві (2016)
Баранов А. Л. - Теоретико-методичні підходи до визначення витрат страхової компанії (2015)
Гапонюк М. А. - Глобальні фактори в розвитку корпоративного сектору України (2015)
Гладчук К. М. - Аналіз доцільності виходу підприємств на ІРО (2015)
Кікоть О. Ю. - Сутність та види аукціонів (2015)
Красножон С. В. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2015)
Ламський М. Д. - Організація міжбюджетних відносин між бюджетом міста Києва та державним бюджетом України (2015)
Мацук З. А. - Модель оптимізації витрат на інноваційну діяльність фінансової установи на ринку фінансових послуг (2015)
Медвецький І. А. - До питання про бюджетне планування в Україні (2015)
Примостка Л. О. - Інноваційний розвиток сучасного банківництва (2015)
Радзієвська В. М. - Аналіз негативних наслідків використання інноваційних фінансових інструментів на світовому фінансовому ринку, Кучер Т. Л. (2015)
Смірнова О. О. - Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України (2015)
Шако О. А. - Ефективність екологічного оподаткування в Україні (2015)
Безверхий К. В. - Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку (2015)
Гнилицька Л. В. - Сучасний досвід формування системи забезпечення економічної безпеки в страхових компаніях України, Савельєва А. В. (2015)
Івченко Л. В. - Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення, Федорченко О. Є. (2015)
Кондратюк І. О. - Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект, Лондаренко О. О. (2015)
Кузьмінська О. Е. - Загальний аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) підприємств (2015)
Ларікова Т. В. - Організація обліку в бюджетних установах, Шилко І. С. (2015)
Небильцова О. В. - Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі (2015)
Свірко С. В. - Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку (2015)
Єранкін О. О. - Особливості аналізу маркетингового середовища агробізнесу України в умовах глобалізації (2015)
Баранов А. Л. - Теоретико-методичні підходи до визначення сутності вартості страхової компанії (2015)
Бенч Л. Я. - Державний борг в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації: концептуальні засади та прагматичні аспекти, Бец О. І. (2015)
Гапонюк М. А. - Заміщення корпоративнх облігацій державними на фондовому ринку України (2015)
Дегтярьова Н. В. - Пруденційний нагляд у сфері управління активами, Левченко К. М. (2015)
Кікоть О. Ю. - Аукціони на ринку цінних паперів (2015)
Логвінов П. В. - Фінансове вирівнювання територій в умовах децентралізації публічних фінансів (2015)
Полєжаєва С. М. - Необхідність, сутність та роль страхування споживчого кредиту (2015)
Радзієвська В. М. - Роль соціальної відповідальності в підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів, Селютіна А. С. (2015)
Смірнова О. О. - Шляхи вдосконалення співпраці Світового банку та України, Нікітін А. В. (2015)
Сущенко О. М. - Взаємодія фіскальних органів з великими платниками податків: досвід Австралії, Пислиця А. В. (2015)
Шапран Н. С. - Захист інвесторів на ринку цінних паперів: досвід США (2015)
Безверхий К. В. - Парадигмальний розвиток звітності в Україні (2015)
Грицак Н. Ю. - Оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України, Мельничук С. Г. (2015)
Кондратюк І. О. - Оперативний облік в підсистемі управлінського обліку: роль, місце, завдання та функції, Лондаренко О. О. (2015)
Ларікова Т. В. - Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: відправні положення та вектори, Шилко І. С. (2015)
Лесняк В. О. - Організація внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах, Поплюйко А. М. (2015)
Небильцова О. В. - Модернізація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів (2015)
Свірко С. В. - Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту (2015)
Цятковська О. В. - Розрахунки з працівниками банків як об’єкт бухгалтерського обліку та аналізу (2015)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування параметрів виробництва збивних десертів на основі напівфабрикату з топінамбура та кизилу, Васильєва О. О. (2015)
Безусов А. Т. - Аргументация выбора растительных объектов для восстановления аромата, Дубова Г. Е., Роговая Н. В., Мельник О. И. (2015)
Тюрікова І. С. - Розроблення технології плодоовочевих смузі з використанням біологічно цінного волоського горіха, Пересічний М. І. (2015)
Рогова А. Л. - Вплив ядра насіння соняшнику на фізико-хімічні властивості дріжджових виробів, Шидакова-Каменюка О. Г., Медведь Л. М. (2015)
Роговий І. С. - Зміна властивостей емульсії пісочного тіста під дією кальцієвмісної добавки (2015)
Чоні І. В. - Використання природних стабілізаторів у технології емульсійної продукції, Суткович Т. Ю. (2015)
Скрипник В. О. - Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму, Фарісєєв А. Г. (2015)
Терешкін О. Г. - Удосконалення процесу очищення цибулі ріпчастої та розробка обладнання для його реалізації, Дуб В. В., Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2015)
Дейниченко Г. В. - Вплив гомогенізації на склад жирової фази та органолептичні показники м’якого морозива на основі сироватки, Золотухіна І. В., Беляєва І. М. (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження тривалості процесу мембранної обробки рідких високомолекулярних полідисперсних систем, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2015)
Кожушко Г. М. - Розвиток системи технічного регулювання – шлях підвищення енергоекономічності та якості світлотехнічної продукції, Басова Ю. О., Губа Л. М. (2015)
Кожушко Г. М. - Особливі вимоги до світлодіодних світильників, Дугніст Л. В. (2015)
Назаренко Е. А. - Результат моніторингу екологічної безпеки сільськогосподарських культур при підвищеному вмісті фторидів у грунтах біогеохімічної провінції на прикладі Полтавської області, Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2015)
Капліна Т. В. - Оцінка якісних показників булочних виробів на основі емульсії та борошна, оброблених у вихровому шарі феромагнітних частинок, Столярчук В. М. (2015)
Кайнаш А. П. - Визначення якості м’ясних напівфабрикатів, Назаренко В. О. (2015)
Голембовская Н. В. - Влияние пиковолновой обработки на показатели качества мяса карпа, Лебская Т. К. (2015)
Володько О. В. - Дослідження механічних та електричних характеристик нових резистивних матеріалів (2015)
Порхунов О. О. - Аналіз віброзахистних властивостей лабораторної пральної машини марки ТП3-М, Порхунов О. І. (2015)
Титул, зміст (2016)
Вступне слово головного редактора (2016)
Джурило А. П. - Про навчання англійської мови в країнах ЄС, Маріуц І. О., Шпарик О. М. (2016)
Чуканова С. О. - Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США (2016)
Вахріна О. В. - Погляди польських науковців на поняття "цінність" (2016)
Kalinina L. - Genesis and problems of development of state-public management of education in Ukraine, Kalinina G. (2016)
Цимбалару А. Д. - Освітній простір: сутність, структура і механізми створення (2016)
Надтока О. Ф. - Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Будянський Д. В. - Виконавсько-артистичний компонент риторичної культури сучасного педагога (2016)
Чернецька Т. І. - Про експериментальну роботу з організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів (2016)
Мартинюк Т. С. - Сучасний кабінет географії – простір діяльнісної співпраці (2016)
Кизенко В. І. - Постнекласична методологія у сфері профорієнтаційної діяльності педагогів і старшокласників в умовах профільного навчання (2016)
Гриненко Д. В. - Особливості використання навчальних стратегій на уроці іноземної мови у школах сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2016)
Гупан Н. М. - Проблеми хронології в сучасних історико-педагогічних дослідженнях (2016)
Погонець І. В. - Ілюстрування шкільних підручників: історико-педагогічна ретроспектива (2016)
Ярова О. Б. - Психологічні теорії ХХ століття та їх вплив на розвиток європейської початкової освіти (2016)
Семеног О. - Рецензія на підручник "Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Б. Голуб, Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А. В. Ярмолюк. — К. : Педагогічна думка, 2015. — 288 с. : іл." (2016)
Мороз С. В. - Рецензія на навчально-методичний посібник "Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів" (авт. В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай та ін., видавництво "Педагогічна думка", 2013. – 360 с.) (2016)
Марута Н. О. - Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція), Жупанова Д. О. (2016)
Мяловицька О. А. - Сучасні погляди на етіопатоґенез, діагностику та лікування оптиконевромієліту Девіка, Кобись Т. О., Хижняк Ю. В. (2016)
Осокина О. И. - Структура вызванных потенциалов головного мозга и их особенности при некоторых психических расстройствах (обзор проблемы), Ивнев Б. Б., Путятин Г. Г. (2016)
Спирина И. Д. - Современные аспекты лечения и реабилитации когнитивной дисфункции у больных, перенесших травму головного мозга (обзор литературы), Казаков В. Е., Шустерман Т. И., Рокутов С. В., Шорников А. В. (2016)
Дзюба О. М. - Кількісний вплив компонентів метаболічного синдрому на динаміку неврологічного дефіциту у пацієнтів з гострим первинним ішемічним інсультом на тлі метаболічного синдрому, Бабенко В. В. (2016)
Кобись Т. О. - Предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі залежно від частоти загострень, нейровізуалізаційни та імунологічних показників (2016)
Мілевська-Вовчук Л. С. - Роль віку у розвитку когнітивних порушень (2016)
Муратова Т. М. - Динаміка вмісту лептину і продукування інтерлейкіну-1 мононуклеарними клітинами крові у хворих на епілепсію за різних умов лікування (2016)
Федорченко С. В. - Хворі з запамороченням: особливості реактивної й особистісної тривожності (2016)
Билоус В. С. - Клинико-психопатологические проявления продромального периода психоза у пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством (2016)
Венгер О. П. - Особливості проявів депресії та тривоги у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Закаль К. Ю. - Клинико-психопатологические факторы нарушения медикаментозного комплайенса у больных с непрерывным типом течения параноидной шизофрении (2016)
Киосева Е. В. - Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов (2016)
Колядко С. П. - Клініко-психопатологічні особливості хворих на невротичні розлади з коморбідними адиктивними порушеннями, Денисенко М. М., Каленська Г. Ю., Явдак І. О. (2016)
Малюта Л. В. - Патопсихологические особенности больных шизофренией с депрессивными расстройствами в зависимости от длительности заболевания (2016)
Мозгова Т. П. - Від лікування розладів поведінки — доохорони психічного здоров’я підлітків, Лещина І. В., Федорченко С. В. (2016)
Рахманов Р. В. - Результати клініко-психіатричного та психологічного дослідження сімей, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм, після проведення останнім психосоціальної реабілітації (2016)
Решетовська Н. Є. - Медико-cоціальний прогноз депресії у підлітків (2016)
Рокутов С. В. - Уніфікований метод моделювання індивідуальних лікувально-реабілітаційних програм в психіатрії з використанням комп’ютерних технологій (2016)
Синча К. А. - Предикторы постшизофренической депрессии в контексте психотерапевтической коррекции (2016)
Чугунов В. В. - Критерии и клинический инструментарий дифференциальной диагностики эндогенной кататонии и поздних нейротропных эффектов нейролептической терапии, Линский И. В., Сафонов Д. Н., Городокин А. Д. (2016)
Широков О. В. - Особливості комплексного лікування пацієнтів з параноїдною шизофренією, коморбідною із кістковим туберкульозом, в аспекті їх фармакотерапії та психосоціальної реабілітації (2016)
Posokhov M. F. - Modern problems in neurosurgical treatment of pharmacoresistant facial pains (2016)
Рахман Л. В. - Концептуальні чинники розвитку та принципи лікування терапевтично резистентних депресій (2016)
Савіна М. В. - Структурні й феноменологічні особливості адиктивної поведінки у жінок з порушенням сімейної взаємодії (2016)
Ніконенко В. А. - Клініка, діагностика, психотерапія невротичних психопатологічних розладів при артеріальній гіпертензії (2016)
Мухаровська І. Р. - Феномен відкладання лікування у пацієнтів онкологічного профілю, Маркова М. В. (2016)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості та принципи лікування органічних психічних розладів з симптомами тривоги, Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2016)
Петренко В. Ю. - Місце лікувальної фізкультури при порушеннях координації, Кошелєва Г. М., Володарська Н. М., Малахов В. О. (2016)
Толмачов О. А. - Когнітивний тренінг хворих на артеріальну гіпертензію: сприйняття мови (2016)
Шаповалов В. В. - Організація забезпечення антипсихотичними лікарськими засобами на засадах фармацевтичного права і судової фармації, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Куликова О. В. (2016)
Содержание (2014)
Андрейків Х. А. - Роль центральних банків у банківських системах, Ваврін М. Р., Сватюк О. Р. (2014)
Андрощук І. І. - Стандартизація виконання завдань з надання іншої впевненості: сучасний стан та розвиток (2014)
Ахновська І. О. - Регулювання платіжних взаємовідносин вимушено переміщених осіб через створення банків часу (2014)
Бачо Р. Й. - Сутність та принципи регулювання ринків небанківських фінансових послуг (2014)
Бержанір І. А. - Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств (2014)
Бояринова К. О. - Імперативи економічного росту на засадах інноваційного стійкого розвитку підприємств машинобудування, Григорська Н. М. (2014)
Власенко М. О. - Сучасний підхід до визначення інституціональної структури фінансового сектору (2014)
Волков В. П. - Людський та інтелектуальний капітал як складові економічної безпеки на мікро- та мезорівні, Горошкова Л. А., Шишкин В. А. (2014)
Волкова В. В. - Практичне застосування моделі оцінки ризику кредитного портфелю банку, Волкова Н. І. (2014)
Воронін А. В. - Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства (2014)
Гевлич Л. Л. - Наявні результати та перспективи подальшого реформування вітчизняного бюджетного обліку, Гевлич І. Г. (2014)
Герасименко Р. А. - Збутова і комунікаційна політика банку на ринку кредитних продуктів для фізичних осіб і оцінка їх ефективності, Герасименко В. В. (2014)
Гринюк Н. А. - Механізм стимулювання економічної участі пайовиків в господарській діяльності підприємств споживчої кооперації (2014)
Сосновська О. А. - Стратегія подолання обмежень гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків в Україні, Житар М. О. (2014)
Зборовська О. М. - Оцінка ризиків співпраці з аутсорсером, Дубінський С. В. (2014)
Іксарова Н. О. - Розвиток еколого-орієнтованого бізнесу як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки (2014)
Ионин Е. Е. - Финансовый капитал: теоретико-методологические аспекты (2014)
Іонін М. Є. - Параметри оцінки конкурентної позиції страхової компанії (2014)
Карпова Т. С. - Проблеми та шляхи вдосконалення управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва в Україні, Позднякова О.В. (2014)
Клюско Л. А. - Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках (2014)
Кононенко Л. В. - Інноваційні технології у бухгалтерському обліку (2014)
Кривич Я. М. - Роль реклами у формуванні сучасного іміджу банку, Ушкалова Ф. І., Грибкова Ю. С. (2014)
Ксендзук В. В. - Організація роботи облікового персоналу: вплив системи управління ціновими ризиками діяльності (2014)
Лактіонова О. А. - Оцінка гнучкості фінансового ринку в умовах кредитного буму (2014)
Манжос С. Б. - Стрес-тестування банків: огляд методологій (2014)
Метеленко Н. Г. - Логістична система підприємства машинобудівної галуззі у логістичному менеджменті, Тарабан К. С. (2014)
Морозюк Н. С. - Актуальні питання заробітної плати в бюджетній сфері (2014)
Москаленко Н. В. - Досвід США щодо побудови системи запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2014)
Ніценко В. С. - Значення внутрішнього контролю в управлінні переробним підприємством, Кравчук А. О. (2014)
Півторак М. В. - Аналіз сучасного механізму міжбюджетних трансфертів (2014)
Попова Ю. М. Панюкова Ю. А. - Логістична діяльність підприємства харчової промисловості та її оптимізація (2014)
Попович О. В. - Особливості ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах малого підприємництва, Іванова А. М. (2014)
Рубіш І. І. - Залучення інвестицій в економіку зі слабкою динамікою економічного зростання (2014)
Смолева Т. М. - Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банками України (2014)
Сотниченко Л. Л. - Визначення рівня розвитку інфраструктури регіонів України (2014)
Тарасевич Н. В. - Стрес-тестування ризиків як інструмент антикризового управління діяльністю банків, Литвиненко А. М. (2014)
Ужва А. М. - Проведення судово-бухгалтерської експертизи як складової економічного контролю, Ротару Т. В. (2014)
Чишко И. С. - Организационное обеспечение оценки и формирования финансовой гибкости субъектов хозяйствования (2014)
Шемаєв В. М. - Офсетна політика у сфері міжнародного воєнно-економічного співробітництва України (2014)
Гуржій О. І. - До вивчення наукової спадщини І. О. Гуржія (2011)
Гуржій І. О. - Лемки. Історико-етнографічна довідка про минуле і сучасне лемків (2011)
Тищенко В. А. - Маловідомі сторінки ранньої біографії І. О. Гуржія (2011)
Самойленко Н. І. - Сторінки історії праболгар у творчому доробку В. Н. Жук (2011)
Бондаренко О. В. - Купецтво Російської імперії дореформеної доби (дореволюційна та радянська історіографія) (2011)
Шаравара Т. О. - Модернізація фінансової системи Російської імперії у другій половині ХІХ ст.: дорадянська історіографія (2011)
Гоцуляк В. В. - Сучасний теоретико-методологічний погляд на Велику реформу 1861 р.: історіографічний аспект (2011)
Сараєва О. В. - Історіографія діяльності земських установ в Україні (2011)
Мойсієнко В. М. - особливості концептуальної інтерпретації форми державного правління в українській лібералістиці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Синявська Л. І. - Продовольче питання в роки Першої світової війни: російська історіографія першої третини ХХ ст. (2011)
Житков О. А. - Селянський чинник революції 1917 – 1920 рр. у сучасній українській історіографії (2011)
Тараненко О. М. - Вплив Перебудови на розвиток української радянської історіографії аграрної політики П. Скоропадського (1985 – 1991 рр.) (2011)
Свідерська О. М. - Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно-Східній Волині доби НЕПу в історіографії (2011)
Капустян Г. Т. - Соціалізація землі у філософії економіста-аграрника Льва Літошенко (2011)
Мариніна Ю. В. - Політика організацій українського національно-визвольного руху 1939 – 1945 рр. щодо євреїв в Україні: сучасна історіографія проблеми (2011)
Голиш Г. М. - Стан вивчення українською історіографією участі неповнолітніх громадян підокупаційної України в радянському антинацистському русі опору 1941 – 1944 рр., Голиш Л. Г. (2011)
Хисамутдинова Р. Р. - Последний советский голод в новейших исследованиях историков (конец 1980-х – 2000-е гг.) (2011)
Федоренко Я. А. - Культурно-духовний розвиток українського села середини 1950-х рр.: історіографія проблеми (2011)
Пачев С. І. - Тематичні пріоритети української історичної болгаристики у 1945 – 1991 рр. (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Європейський вплив на модерне пробудження українства у сучасній історіографії (2011)
Петренко І. М. - Рукописні (архівні) джерела з історії дослідження шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII ст. (2011)
Макієнко О. А. - Колекції земських видань у бібліотечних зібраннях державних архівів України: походження, склад, історична доля (2011)
Волошенко В. О. - "Народна медицина" на сторінках "Кіевской Старины" (2011)
Ляліна Т. С. - Історія українських освітніх закладів на сторінках журналу "Русская старина" (1870 – 1918 рр.) (2011)
Сусоров В. Д. - Нелегальні видання 1906 р. у Миколаєві (За матеріалами Миколаївського обласного державного архіву) (2011)
Лаврут О. О. - "Одесский студент в цифрах" як джерело до вивчення побуту студентства УСРР періоду 1920-х рр. (2011)
Яковенко О. В. - Християнізація Київської Русі через призму єресей та єретичного (2011)
Оленченко О. В. - Класифікація видів та форм корпоративності давньоруської князівської влади за "Повістю минулих літ" (2011)
Бутенко Р. К. - Інтерпретація деяких особливостей феодальних відносин (2011)
Лапшин С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження функціонування Правління Гетьманського Уряду (1734 – 1750 рр.) (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Структурний аналіз біографічних документів (на прикладі навчання Ю. С. Мейтуса) (2011)
Кочережко С. С. - Дискуссия советских историков 1960 – 80-х гг. об уровне развития сознания и характере требований крестьян в ходе Пугачёвского восстания 1773 – 1775 гг. (2011)
Марцинішин Ю. Д. - Пошуки оптимального енергоакумулюючого суспільно-політичного устрою в науково-філософській концепції С. Подолинського (2011)
Ігнатенко В. В. - Українське селянство: від формування ідеології до її реалізації в сучасному суспільно-політичному житті (2011)
Яремчук В. П. - Політика пам’яті українського політикуму кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: постановка проблеми (2011)
Босенко Н. П. - Інтерпретація категорії "наукова історична школа" у сучасній історіографії (2011)
Івангородський К. В. - Біолого-географічна концепція етносу Л. Гумільова (2011)
Чабан А. Ю. - Гетьмани українського козацтва, життя яких пов’язане із Середньою Наддніпрянщиною (2011)
Окаринський В. М. - "Щирий жрець спиртуозностей" Тарас Шевченко на тлі "Товариства мочемордія" (2011)
Марцинішин Ю. Д. - Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського, Мотуз В. К. (2011)
Дергачов О. В. - Володимир Винниченко в Єлисаветградській класичній чоловічій гімназії (1890 – 1899 рр.) (2011)
Діанова Н. М. - Архієпископ Димитрій (Муретов) як науковий та релігійний діяч (2011)
Берестовий А. І. - Еволюція соціально-економічної та суспільно-політичної думки в Російській імперії стосовно системи оподаткування у 1880-х рр. – на початку ХХ ст. (2011)
Фареній І. А. - "Артільний батько" Микола Левитський – видний представник національної інтелігенції кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2011)
Масненко В. В. - Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму (2011)
Передерій І. Г. - Співробітництво В’ячеслава Липинського з НТШ у 1908 – 1914 рр. (2011)
Федьков О. М. - Життя і повсякденні тривоги провокатора Йосипа Барановського (З історії Української соціал-демократичної Спілки РСДРП) (2011)
Корновенко С. В. - Ставлення сучасників до врангелівського аграрного законодавства (2011)
Земзюліна Н. І. - Жінки в системі державного управління перших років радянської влади: гендерний аспект (2011)
Чорна Л. О. - Із когорти повернених імен репресованих українських науковців: Анатолій Зіновійович Носів (2011)
Горло Н. В. - Відображення проблем радянського гідроенергетичного будівництва у творчій спадщині українських письменників (50 – 80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Завалко Н. В. - Участь О. К. Касименка в Головній редакційній колегії "Історії міст і сіл Української РСР" (2011)
Савельев П. И. - К юбилею профессора П. С. Кабытова (2011)
Мельникова Л. С. - Соціокультурні процеси в Подунав’ї за скіфської доби (2011)
Пантюхова Н. А. - Етносоціальні процеси в Полтавському полку ХVІІІ ст. (2011)
Шевченко А. М. - Соціальна структура населення Буджаку в ХІХ ст. (2011)
Драч О. О. - Особливості етносоціального складу курсисток вищої жіночої школи в 70 – 80-х рр. ХІХ ст. (2011)
Венгерська В. О. - Парадоксальні вияви міфілогізації та формування національного культу Тараса Шевченка у ХІХ ст. (2011)
Ковальков О. Л. - Тенденції демографічного розвитку пореформеного села (на прикладі с. Вершино-Кам’янка Олександрійського повіту Херсонської губернії) (2011)
Приймак О. М. - Соціальний інститут шлюбу в селянському середовищі Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Крічкер О. Ю. - Розвиток примістечкового єврейського землеробства на Правобережній Україні у 1920-х рр. (2011)
Ігнатуша О. О. - Національна ідентичність іноземних працівників Дніпровського будівництва (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Щетников В. П. - Окупаційний режим на Півдні України (1941 – 1944 рр.): демографічний та соціально-економічний аспекти у світлі архівних документів (2011)
Перехрест О. Г. - Демографічні втрати східних слов’ян унаслідок політики нацистського фізичного терору періоду Другої Світової війни, Іржавська А. П. (2011)
Ломака О. А. - Етносоціальні процеси в Центрально-Українському регіоні 1959 – 1989 рр. (на матеріалах Кіровоградської області) (2011)
Темченко А. І. - Кістяк у традиційних віруваннях східних слов’ян (на матеріалі лікувальних замовлянь) (2011)
Кравченко О. В. - Виховні та сирітські будинки приказів громадської опіки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Єлесін П. В. - Шляхи професійної соціалізації дітей православного сільського духовенства України у середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Тургенєв К. О. - Формування богословського аспекту як основи релігійної освіти та виховання в духовних навчальних закладах Півдня України (1861 – 1919 рр.) (2011)
Чорний О. В. - Поширення знань культурно-освітніми установами Олександрійського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Іваненко О. А. - Закордонні відрядження вчених університету Св. Володимира у 1890-х рр. (2011)
Кантемирова Р. М. - Кустарні промисли як складова сільського буття у пореформену добу (2011)
Пилипів І. В. - Політика Греко-католицької церкви у сфері шкільництва Східної Галичини (1919 – 1939 рр.) (2011)
Абразумова О. М. - Суспільно-політичні процеси в українському селі періоду НЕПу (2011)
Бабенко Л. Л. - Механізми та особливості ліквідації православних монастирів в Україні 1920-х рр. (2011)
Бездітько Б. М. - Деякі аспекти діяльності релігійних общин в контексті реалізації мешканцями сіл права на віросповідання (20-ті рр. ХХ ст.), Харченко С. А. (2011)
Костюкова О.М. - Напрями діяльності товариства "Геть немисьменність" в Україні (1920 – 30-і рр.) (2011)
Трухманова С. Л. - Ліквідація системи краєзнавчих та історико-регіональних досліджень на Поділлі у кінці 1920-х – 30-х рр. (2011)
Захарченко М. В. - Торгівельна мережа у сільській місцевості (друга половина 20-х рр. ХХ ст.) (2011)
Дяків В. М. - Специфіка народної релігійності українців в умовах Другої світової війни (2011)
Морозов А. Г. - Забезпеченість кадрами сільської медичної мережі(1946 – 1955 рр.), Гичка О. І. (2011)
Лисак В. Ф. - Матеріальне становище сільської родини у 1950 – 60-х рр.: якість та рівень життя (2011)
Чмільова С. В. - Українознавче наповнення змісту роботи закладів культури в сільському середовищі (2011)
Мартиненко Н. М. - "Історія України" та "Історія української культури" в умовах інтернаціоналізації освіти (2011)
Кушнірчук Я. В. - Соціальне служіння православного духовенства як невід’ємна складова державно-конфесійних відносин (2011)
Михайлюк Ю. М. - Діяльність місцевої влади щодо підтримання правопорядку в Черкаському й Канівському повітах (староствах) у литовську добу (2011)
Кісіль С. А. - Греко-слов’янська православна традиція та виклики нового часу (2011)
Жук О. М. - Поселенська політика Росії та особливості поселень у Слобідській Україні другої половини ХVІІ ст. (2011)
Жук О. В. - Економічна криза 50 – 70-х рр. XVII ст. у Волинському воєводстві Речі Посполитої (2011)
Харсун О. В. - Християнське та іудейське населення міст Півдня Правобережної України XVIII ст. у контексті соціально-економічного розвитку (2011)
Черемісін О. В. - Суперечності з приводу розмежування міського землеволодіння Херсону наприкінці XVIII ст. (2011)
Реєнт О. П. - Українське пореформене селянство (1861 – 1914 рр.): стан землеволодіння (2011)
Вісин В. В. - Нормативно-правова база функціонування сільськогосподарської кооперації у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Москалюк М. М. - Інфраструктура та технічна характеристика цукрових заводів українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Єлесіна К. О. - Вирощування цукрового буряку в господарстві графів Бобринських (2011)
Волос О. В. - Заліснення Степового Побужжя зусиллями громадськості та земств у ХІХ ст. (2011)
Єрмілов В. С. - Утворення першої в Україні херсонської земської санітарної організації (2011)
Сидорович О. С. - Розвиток споживчої кооперації Лівобережної України (1890-і – 1905 рр.) (2011)
Макарець С. В. - Діяльність Дворянського земельного банку в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2011)
Ярославська Л. П. - Розвиток тваринництва на Правобережній Україні в кінці XIX – на початку XX ст. (2011)
Дем’янюк О. Й. - Волинь під час Першої світової війни та Української революції (за матеріалами Державного архіву Волинської області) (2011)
Сыпченко А. В. - Дискуссия Трудовой народно-социалистической партии о самостийности Украины (2011)
Ковальова Н. А. - Створення громадських комітетів в Україні 1917 р. та їхні функції щодо організації селянства (2011)
Потапов О. М. - Роль міських дум Київщини в організації громадських робіт за часів Української держави (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Гай-Нижник П. П. - Осібний (Особливий) відділ власного штабу гетьмана П. Скоропадського: структура, штат, завдання (2011)
Герасимов Т. Ю. - Цукрова спекуляція на Поділлі доби Української держави П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Іващенко В. А. - Нормативно-правова база податкової політики Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) (2011)
Лазуренко В. М. - Особливості забезпечення селянських господарств України технікою в першій половині 1920-х рр. (2011)
Морозов А. Г. - Селянський рух опору посиленню тоталітарного режиму в Україні 1920-х рр., Абразумова О. М. (2011)
Георгізов Г. М. - Диференціація свідомості українського селянина в умовах економічних перетворень 1921 – 1927 рр. (2011)
Білик О. А. - Українське село в умовах наростаючої хлібозаготівельної кризи та згортання НЕПу (2011)
Барабаш Ю. В. - Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. (2011)
Мартинюк Я. М. - Підтримка самоврядними установами сільського господарства та будівництво доріг на Волині у міжвоєнний період (2011)
Матвєєв А. Ю. - Третя хвиля розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині (осінь 1933 – 1934 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Згортання масових репресій в українському селі (1933 – 1936 рр.) (2011)
Калінкіна С. А. - Участь українського селянства в податковій системі Радянського Союзу у 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Тригуб П. М. - Південноукраїнське село на початку Великої Вітчизняної війни та в період румунсько-німецької окупації (на матеріалах Миколаївської області) (2011)
Гальченко С. І. - Джерела нормованого постачання міського населення на визволеній території Центральної України в 1943 – 1944 рр. (2011)
Жулканич Н. М. - Колективізація сільського господарства областей Українських Карпат як складова аграрних перетворень (2011)
Верховцева І. Г. - Колективізація сільського господарства у Подунав’ї: аграрно-культурні аспекти (2011)
Гичка О. І. - Реформування системи медичного обслуговування у сільській місцевості (1947 – 1950-ті рр.) (2011)
Боковня В. М. - Органи внутрішніх справ УРСР в 1956 – 1962 рр. (2011)
Нємов М. М. - Політичні аспекти підготовки виборчих кампаній в УРСР 1950 – 80-х рр. (2011)
Гнатенко Л. О. - Переваги та недоліки реформування аграрного сектору України в період "хрущовської відлиги" (2011)
Скрипник О. М. - Особливості здійснення програми будівництва та реконструкції підприємств хімічної промисловості в УРСР (1960 – 70-і рр.) (2011)
Мазур О. О. - Проблеми розвитку тваринництва України напередодні запровадження Продовольчої програми 1982 р. (2011)
Плахута В. В. - Розвиток державної політики у сфері цивільного захисту України (2011)
Чума Б. П. - Діяльність Луїса дель Кастильйо на посаді першого консула Королівства Іспанії в Одесі (1804 – 1825 рр.) (2011)
Орлик В. М. - Регіональні особливості податкової політики уряду російської імперії в дореформений період: проблеми методології дослідження (2011)
Звірковський І. В. - Склад та організаційна структура масонських об’єднань в Росії ХIX ст. (2011)
Ковтун І. О. - Принципи та недоліки системи комплектування збройних сил Російської імперії у ХІХ ст. (2011)
Священко З. В. - "Комісія 16 листопада 1901 р." та аграрне питання в Росії напередодні Революції 1905 – 1907 рр. (2011)
Сингаївська Н. М. - Поляки в Російській думі: територіальне представництво та ідеологічні розбіжності (2011)
Гладун М. Ю. - Фільварки графів Потоцьких в Ланцутському повіті після Першої світової війни (2011)
Куровський Б. К. - Тилове забезпечення військ у початковий період Великої Вітчизняної війни: структурні зміни та чинники підвищення ефективності (2011)
Мельниченко В. М. - Г. М. Голиш. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи. – Черкаси: "Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2010. – 284 с.: іл. (2011)
Морозов А. Г. - Перехрест. Українське село в 1941 – 1945 рр.: соціально-економічне становище – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011, Голиш Г. М. О.Г. (2011)
Корновенко С. В. - Ю. І. Магась-Демидас, О. М. Федьков. Кооперативний рух у Подільській губернії. 1860-і – 1914 роки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. (2011)
Антонець М. Я. - Педагогічна симфонія любові до дитини у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Коберник О. М. - Еволюція мети виховання в незалежній Україні (2015)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості прояву та розвитку самостійності в учнів молодшого шкільного віку (2015)
Пустовіт Г. П. - Інтерактивні методи навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі (2015)
Шугаєва Л. М. - Релігія в школі: роздуми релігіє знавця (2015)
Петренко О. Б. - Трансформація системи освіти й виховання: модернізація, реформування, інновація чи історико-педагогічна реконструкція (2015)
Карпенчук С. Г. - Педагогічні ідеї А.С. Макаренка: гуманістичні контексти (2015)
Литвиненко С. А. - Супервізія як інноваційна технологія підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності, Ямницький В. М. (2015)
Лісова С. В. - Синергетичний підхід як инноваційна методологічна орієнтація в педагогіці (2015)
Пироженко Л. В. - Диференціація змісту шкільної освіти у 60- 80-х рр. ХХ ст. (2015)
Потапчук Т. В. - Перцептивний етап формування національно-культурної ідентичності студентів (2015)
Антонець Н. Б. - Загальноосвітня школа-інтернат як складова системи народної освіти України (друга половина 1950-х рр.) (2015)
Бісовецька Л. А. - Роль засобів масової комунікації у формуванні особистості учня (2015)
Бричок С. Б. - Психолого-педагогічна діагностика як провідний компонент діяльності вчителя (2015)
Гавриш І. І. - Програмно-методичне забезпечення процесу виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності (2015)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Особливості гендерного аналізу шкільних підручників з математики (2015)
Гринькова Н. М. - Формування моральних якостей молодших школярів як важлива передумова становлення громадянина (2015)
Дупак Н. В. - Інноваційні процеси та основні тенденції розвитку системи післядипломної освіти вчителів у Великій Британії (2015)
Жданович Ю. М. - Виховання патріотизму підлітків шляхом залучення до доброчинної діяльності на підтримку воїнів АТО (2015)
Кособуцька Г. П. - Феномен творчого потенціалу як базова складова розвитку особистості педагога (2015)
Міхно О. П. - Внесок Миколи Грунського у розроблення методики складання педагогічної характеристики (за матеріалами книги "Лекції з педагогіки", 1914) (2015)
Нечипорук Л. І. - Ноосферна освіта як механізм формування моральної культури особистості (2015)
Сергєєва Н. В. - Підготовка соціальних педагогів до діагностики ціннісно-орієнтованої активності молодших підлітків (2015)
Сойчук Р. Л. - Виховання національного самоствердження в учнівської молоді: зарубіжний досвід (2015)
Сорочинська Т. А. - Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності в педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) (2015)
Стельмашук Ж. Г. - Роль газети "Радянська освіта” в організації виховання дисциплінованості (1944-1954 рр.) (2015)
Трохимчук І. М. - Методичні аспекти формування екологічної вихованості (2015)
Tsipan T. S. - Theoretical and methodological bases of pedagogical analysis of activity of children's public associations (2015)
Баліка Л. М. - Читацький інтерес як педагогічний феномен: історико-педагогічна рефлексія (2015)
Дем’янюк І. В. - Внесок Т. Д. Дем’янюк у розвиток теорії і практики виховання в Україні (2015)
Пташук О. А. - Формування естетичної культури молодших школярів у позакласній та позаурочній роботі (2015)
Савельєв М. Г. - Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій: аналіз вікових особливостей розвитку (2015)
Федорук О. М. - Електронний документообіг як ефективна умова організації роботи викладача та студента у ВНЗ (2015)
Шелюк Г. В. - Естетичне виховання у школах духовного відомства (за публікаціями журналу "церковно-приходская школа") (2015)
Шпичак І. П. - Проблема психічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (на основі щоденникових спостережень В. Ф. Шмідт) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кремень В. - Інноваційна людина як мета сучасної освіти (2013)
Буданов В. - Образование эпохи антропологического перехода (2013)
Шамрай В. - Освіта в системі гуманітарних технологій (2013)
Силкіна С. - Синергійна антропологія як чинник формування нової гуманітарної парадигми (2013)
Габермас Ю. - Постметафізичне мислення. ІІІ. Між метафізикою і критикою розуму (продовження) (2013)
Горбунова Л. - Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса (2013)
Богачов А. - Герменевтична істина й давньогрецький логос (2013)
Кебуладзе В. - Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці (2013)
Степаненко І. - Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику, Степаненко Н. (2013)
Зінченко В. - Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти (2013)
Ілляшук О. - Тенденції західної "просвітницької філософії освіти" в контексті сучасного суспільного розвитку (2013)
Гребенщикова Е. - Трансдисциплинарные основания инноваций в образовании, Киященко Л. (2013)
Кужелева-Саган И. - "Реперные точки" междисциплинарной рефлексии по проблематике влияния новых медиа на сознание и поведение молодежи (2013)
Крилова С. - Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу, Хамітов Н. (2013)
Препотенська М. - Мегаполіс як середовище комунікації. Гендерний аспект та освітня перспектива (2013)
Корабльова Н. - Українська філософія — суб’єкт, який вимагає діалогу (2013)
Капчеля В. - Место и роль философии в современном высшем образовании (на примерах Республики Молдова) (2013)
Цимбал Т. - Освітньо-виховні практики сьогодення: сприяння буттєвісному укоріненню та самотворенню людини (2013)
Баранівський В. - Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти (2013)
Мир-Багирзаде С. - Система образования и воспитания на мусульманском Востоке (2013)
Kaminski K. - The Role of Philosophy in Pedagogical Studies (2013)
Телелим В. М. - Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти, Приходько Ю. І. (2015)
Анікєєв Д. М. - Нормування рухової активності слухачів та курсантів ВНЗ (2015)
Блощинський І. Г. - Компоненти професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Бойко О. В. - Трансформаційне лідерство як концептуальна основа формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2015)
Бурий С. В. - Структура управлінської культури майбутнього офіцера (2015)
Вербин Н. Б. - Історико-педагогічний аналіз проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки військових керівників (2015)
Гапоненко Г. М. - Диференціація підходу до фізичної підготовки майбутніх військовослужбовців у вищому військовому навчальному заклад (2015)
Гніденко М. П. - Революційний розвиток інфокомунікацій та необхідність переходу до навчального процесу нового типу (2015)
Жембровський С. М. - Розвиток концепції спеціальної спрямованості фізичної підготовки в системі бойового навчання військ (2015)
Жупінський П. О. - Прийняття рішення командиром під час антитерористичної операції як психолого-педагогічна проблема (2015)
Зельницький А. М. - Оцінювання психологічного клімату у педагогічному колективі як складова моніторингу якості освітньої діяльності, Рибчук О. О. (2015)
Капосльоз Г. В. - Деякі аспекти моніторингу наукового забезпечення функціонування та розвитку педагогічної системи вищого військового навчальногозакладу (2015)
Кобзар А. О. - Підготовка психологів для структур виховної роботи Збройних Сил України в 1992–2012 роках (2015)
Козубцов І. М. - Дослідження впливу факторів на розвиток методологічної компетентності ад’юнктів (2015)
Колотова Н. Д. - Експериментальна перевірка рівнів сформованості англомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх воєнних дипломатів, Синьов В. М. (2015)
Кострицька Т. Д. - Формування ключових компетенцій майбутніх психологів авіаційної галузі як умова їх успішної професійної реалізації (2015)
Красильник Ю. С. - Особливості реалізації технології контекстного навчання в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Марценківський В. Т. - Феномен лідерства та осоливості його прояву у сфері воєнно-соціального управління: шляхи формування елітних якостей, Цюрупа М. В. (2015)
Мітягін О. О. - Особливості економічної підготовки у вищих військових навчальних закладах післядипломної освіти, Коваленко В. А., Голубєва О. М., Мельниченко О. С. (2015)
Олійник Л. В. - Якість підготовки військових фахівців як результат ефективної системи управління освітою, Прохоров О. А. (2015)
Остапенко В. С. - Обґрунтування организаційно-педагогічних умов розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у ВВНЗ (2015)
Пашкова О. О. - Військово-патріотичне виховання молоді: зарубіжний досвід (2015)
Полторак М. Ф. - Деякі шляхи розвитку системи наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України, Капосльоз Г. В., Розумний О. Д. (2015)
Рабійчук Л. С. - Підготовка офіцерів в академії берегової охорони США (2015)
Рощін І. Г. - Фізичне здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл: сутність проблеми (2015)
Сафронов О. В. - Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України в особливий період, Прохоров О. А., Полторак М. Ф. (2015)
Черкун І. А. - Змістовний компонент військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу до виконаня професійних функцій (2015)
Шемчук В. А. - Оптимізація взаємодії військових командирів в умовах проведення антитерористичної операції (педагогічний аспект) (2015)
Школяренко В. В. - Застосування таксономії Блума для вдосконалення підготовки військових фахівців (2015)
Порядок подання та оформлення статей до Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2015)
Бисюк Ю. А. - Идентификация фенотипов астмы с помощью кластерного анализа клинических и иммуногенетических параметров эндотоксин­зависимого воспаления, Курченко А. И., Дубовой А. И., Кондратюк В. Е. (2015)
Кондратюк В. Є. - Дисбіоз кишечника та імунна модуляція у формуванні взаємозв’язків між захворюваннями печінки та серця: метод корекції, Манжалій Е. Г., Паламарь Б. І, Бака О. М. (2015)
Степаненко Р. Л. - Імуногістохімічні особливості запальних процесів в шкірі при псоріазі (2015)
Літус В. І. - Наш досвід лікування токсичного епідермального некролізу, Возіанова С. В., Цапенко В. І., Гармаш Н. С., Дяченко Л. П., Ковальський С. С., Озаренко С. В., Бардашевский П. В., Білоногова Т. Б. (2015)
Гавриленко Т. І. - Особливості проявлення імунопатологічних реакцій у хворих з хронічною серцевою недостатністю на етапі інсулінорезистентності, Воронков Л. Г., Якушко Л. В., Рижкова Н. О., Ільницька М. Р. (2015)
Гришанін Г. Г. - Імунологічні аспекти профілактики та лікування протетичних пародонтитів з незнімними металокерамічними конструкціями зубних протезів у пацієнтів з деякими хворобами внутрішніх органів, Шушляпін О. І., Мартинов А. В., Гризодуб В. І., Дюдіна І. Л., Дітвішко І. В., Добровольска І. М., Золотайкіна В. І., Лазарева С. О. (2015)
Мальцев Д. В. - Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії за допомогою рекомбінантного гамма­інтерферону у пацієнтів з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофілів (2015)
Коваль Г. Д. - Иммунные клетки эндометрия и их роль в развитии бесплодия у женщин с эндометриозом, Чопяк В. В., Курченко А. И., Нагорный А. Е. (2015)
Чернишов А. В. - Вміст хемокінів у спермі мешканців радіаційно забруднених територій України, Горбань Л. В., Канюк С. М., Стамболі Л. В., Клепко А. В., Донськой Б. В., Пчеловська С. А., Андрейченко С. В. (2015)
Гончаренко В. М. - Імуногістохімічні критерії оцінки проліферативного потенціалу ендометрію у жінок репродуктивного віку, Бенюк В. О., Каленська О. В., Строкань А. М. (2015)
Гнатко О. П. - Внутрішньоутробні інфекції ­ сучасний погляд на проблему, Скурятіна Н. Г. (2015)
Кузнецова Л. В. - Особенности изменения показателей клеточной неспецифической защиты у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом с сопутствующим гельмінтозом, Бондаренко Т. Н., Пшеничная И. В., Назар О. В. (2015)
Ванькович А. - Good nursing practice – психоемоційна основа імунопрофілактики онкологічних хворих в педіатрії, Голубка П., Ванькович П., Голубка І., Гаєвський В., Гаєвська В. (2015)
Гаврилюк А. М. - Зв’язок системних аутоантитіл із формуванням імунозалежного чоловічого непліддя (2015)
Бичкова Н. Г. - Клініко­імунологічна ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Бичкова С. А., Морозова З. В., Морозов Т. А., Бичков О. А., Швечикова В. П. (2015)
Жданович А. И. - Иммунологический статус новорожденных от матерей с torch­инфекцией, Коломийченко Т. В., Жданович Р. И. (2015)
Царик В. В. - Роль селективного дефіциту імуноглобуліну а при рекурентних інфекціях верхніх дихальних шляхів, Казмирчук В. Є., Гренишена М. М., Никифорова Г. Ю, Дукельська Н. Є. (2015)
Прохорова М. П. - Диференційний підхід до лікування кашлю у дітей (2015)
Галунько B. B. - Влада закону і сили на сучасному етапі розвитку України. (2015)
Міхневич Л. В. - Проблеми цивільного процесу ранньої радянської доби в працях юристів київського інституту народного господарства. (2015)
Протосавіцька Л. С. - Концепція анархізму як альтернативна форма організації суспільства (теоретико-правовий аналіз). (2015)
Котух К. А. - Принципи права у національному законодавстві. (2015)
Улютіна О. А. - Реформування судової системи України в контексті Європейської інтеграції., Голуб С. М. (2015)
Ясочко Ю. О. - Реалізація права на мирні зібрання як спосіб проведення передвиборної агітації в Україні. (2015)
Чабаненко М. М. - Питання методології дослідження системи аграрного права. (2015)
Сащенко І. С. - Деякі аспекти правового регулювання публічних інвестицій в соціальний розвиток села. (2015)
Петлюк Ю. С. - Тваринний світ як об’єкт еколого-правового регулювання. (2015)
Дейнега М. А. - Європейська екологічна мережа: правові засади формування. (2015)
Кучинська В. Ю. - Екологічна сертифікація в системі функцій екологічного управління. (2015)
Коваленко Т. О. - Принцип верховенства закону у регулюванні земельних відносин в Україні. (2015)
Петлюк Ю. С. - Правова регламентація охорони об’єктів історико-культурної спадщини., Плаксій І. І. (2015)
Ігнатенко І. В. - Правові аспекти сільськогосподарського зонування земель. (2015)
Ситнік Т. М. - Поняття правового режиму земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах. (2015)
Щербина М. С. - Реалізація принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у випадку із багатоквартирними жилими будинками. (2015)
Горіславська І. В. - До питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно., Васильченко Ю. К. (2015)
Джавадов Х. А. - Влияние объекта и предмета на формирование методологии исследования эффективности гражданского судопроизводства. (2015)
Дейнега М. А. - Правові аспекти пенсійного страхування у країнах континентальної Європи., Максюк О. І. (2015)
Світличний О. П. - Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права. (2015)
Бака О. Ю. - Історія виникнення і розвитку поняття "публічний інтерес" у законодавстві і юридичній практиці. (2015)
Іваненко Д. Д. - Адміністративно-правовий режим поземельної книги в Україні та Німеччині: порівняльно-правова характеристика (2015)
Макаренко В. В. - Адміністративна відповідальність посадових осіб за незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг. (2015)
Пустовіт О. Ю. - Органи державного управління в галузі якості та безпеки сільськогосподарської продукції в системі органів виконавчої влади. (2015)
Курило В. І. - Визначення поняття "податковий ризик" у податковому законодавстві України., Мушенок В. В. (2015)
Матвійчук А. В. - Правові форми фінансового контролю у будівництві. (2015)
Слюсаренко С. В. - Гарантії забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків., Герега Н. В. (2015)
Звонарева Ю. В. - Модель финансово-правового регулирования обращения ценных бумаг. (2015)
Рабовська С. Я. - До питання строків зняття арешту з майна боржника. (2015)
Yara O. S. - Intellectual piracy is variety of criminal punishable act in field of copyright and allied rights infringement., Serdiuchenko O. V. (2015)
Ковальова С. С. - КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ (АНАЛІЗ ст.ст. 96-1 та 96-2 КК УКРАЇНИ)., Шпак Ю. С. (2015)
Ковальова С. С. - До питання про введення в Україні кримінальної відповідальності юридичних осіб., Ясинецька Ю. В. (2015)
Шульга Є. В. - Окремі аспекти ефективності міжнародно-правового захисту прав людини на сприятливе навколишнє середовище. (2015)
Збарський В. К. - Біоресурси і природокористування крізь призму правового регулювання біотехнологій. (2015)
Каракаш І. І. - Сучасне дослідження проблем правового регулювання відносин соціального розвитку села., Григор’єва К. А. (2015)
Галунько В. В. - Вітчизняна війна українського народу (2014-2015рр.): юридичні аспекти. (2015)
Корнієнко В. В. - Вдосконалення правової системи у руслі протидії неправу. (2015)
Протосавіцька Л. С. - Особливості впровадження політико-правових ідей анархізму на українських землях на початку 20-х рр. ХX ст. (2015)
Уркевич В. Ю. - Про особливості правового регулювання виробничо-господарської діяльності з виробництва органічної сільськогосподарської продукції. (2015)
Курман Т. В. - До питання про правовий статус селянина в аспекті сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. (2015)
Святченко Л. О. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку цукробуряківництва в Україні у радянський період. (2015)
Святченко Л. О. - Правовий досвід кредитування сільського господарства в зарубіжних країнах., Поліщук Н. Ю. (2015)
Єрмоленко В. В. - Проблеми правового регулювання створення і функціонування агрохолдингів в Україні. (2015)
Ключнікова А. О. - Законодавство Нідерландів у сфері тепличного господарства. (2015)
Мельник В. О. - Правове регулювання сертифікації органічного виробництва в Україні. (2015)
Менів О. І. - Актуальні правові питання використання гмо у рослинництві в Україні та ЄС. (2015)
Радченко А. М. - Правове регулювання впровадження сорту рослин в сільськогосподарське виробництво (2015)
Шовкун Ю. В. - До питання правового регулювання селекційно-племінної роботи як об'єкту правовідносин у сфері рибництва в Україні. (2015)
Жаворонкова Н. Г. - Проблемы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в условиях вступления Российской Федерации в ВТО., Шпаковский Ю. Г. (2015)
Самохін А. В. - Правові засади протидії заморним процесам у водоймах України., Панталієнко П. В. (2015)
Дейнега М. А. - Правова природа екологічної безпеки в діяльності збройних сил України., Корчовий О. В. (2015)
Шульга М. В. - Правове забезпечення плати за землю. (2015)
Настіна О. І. - Европейські стандарти захисту права власності на землю. (2015)
Дейнега М .А. - Наукові і нормативно-правові засади визначення агроландшафту об’єктом правового регулювання. (2015)
Золотарьова Д. М. - До питання про правову природу використання земель для проведення розвідувальних робіт. (2015)
Рибалка К . І. - Правові проблеми резервування земель в Україні. (2015)
Святолуцька О.С. - Правові аспекти використання земельних ділянок для індивідуальної забудови. (2015)
Шевченко Я. О. - Принципи проведення оцінки земель в Україні та їх вплив на діяльність суб’єктів землеоціночної діяльності. (2015)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання відшкодування шкоди завданої внаслідок медичного втручання., Баран М. О. (2015)
Кулинич О. П. - Цивільно-правові аспекти визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах формування електронних реєстрів нерухомості. (2015)
Гулак О. В. - Ризики та загрози від лісових пожеж: вітчизняні виміри. (2015)
Гулак О. В. - Проблемні питання організаційно-правового упорядкування видобутку бурштину в Україні: виклики сьогодення. , Граб Р. А. (2015)
Галунько А. В. - Нагальні проблеми реформування органів внутрішніх справ в Україні. (2015)
Гапонюк О. О. - Встановлення змісту інституту адміністративних послуг у митній сфері. (2015)
Задорожній В. О. - Адміністративно-правові засади інституту державної служби. (2015)
Конюх Г. В. - Окремі аспекти вдосконалення галузі адміністратив¬ного права: сьогодення та перспективи. (2015)
Фещенко І. С. - До питання про організаційно-правові аспекти забезпечення якості вищої освіти в Україні. (2015)
Гаєвський І. М. - Організація методичного забезпечення суб’єктів національної системи фінансового моніторингу. (2015)
Риженко О. С. - Методологія дослідження податкових ризиків у науці фінансового права. (2015)
Шпитко М. М. - Місце державного фінансового аудиту в контрольній діяльності державної фінансової інспекції України. (2015)
Долгополов А. М. - Історичні аспекти виникнення світової адвокатури. (2015)
Тарасевич Т. Ю. - Дослідження інституту крайньої необхідністі під час здійснення медичної діяльності. (2015)
Ковальова С. С. - Мародерство та проблеми охорони прав власності в зоні проведення АТО (кримінально-правовий аспект)., Крепостний С. Ю. (2015)
Ladychenko V. V. - Us safe drinking water act., Golovko L. O. (2015)
Golovko L. O. - International experience of legislative regulation of drinking water supply: the example of the kingdom of the Netherlands. (2015)
Єрмоленко І.М. - Творча спадщина В.І. Бошка у сфері земельно-правової науки. (2015)
Качур В.О. - Науково-методологічні підходи до розуміння категорії "правова культура" у правознавстві. (2015)
Міхневич Л.В. - Правова підготовка працівників органів юстиції в Україні в 1920-х роках. (2015)
Андрушко І.П. - Законний інтерес і його співвідношення з іншими суміжними категоріями. (2015)
Протосавіцька Л.С. - Організації державної влади за Є.В. Спекторським. (2015)
Новак Т.С. - Вплив держави на забезпечення охорони праці в сільському господарстві., Рудніцька К.В. (2015)
Прокопович Л.О. - Проблемні аспекти прaвoвого рeгyлювaння ciльcькoгo гocпoдaрcтвa в cфeрi фiнaнcoвo-крeдитнoгo зaбeзпeчeння., Н. Поліщук (2015)
Петлюк Ю.С. - Джерела фауністичного права України. (2015)
Прокопович Л.О. - Правова природа мисливства та полювання. (2015)
Дейнега М.А. - Проблеми формування природоресурсного права. (2015)
Коваленко Т.О. - Правова природа агроландшафту у контексті сталого розвитку. (2015)
Дейнега М.А - Сучасний стан і перспективи удосконалення правового регулювання проведення земельних торгів., Ярова Б.М. (2015)
Горіславська І.В. - Окремі питання правового регулювання медичного страхування., Федчук Б. (2015)
Панькова Л.О. - Законодавство України з питань захисту прав споживачів: становлення та розвиток., Васильченко Ю.К. (2015)
Канарик Ю.С. - Електронна переписка як спосіб доказування в господарському процесі., Ясинецька Ю.В. (2015)
Гаєвець М.В. - Правове регулювання державного управління у сфері транспорту. (2015)
Гулак О.В. - Щодо питання інформування громадськості про адміністративну відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах України. (2015)
Черкашин Д.К. - Особливості правового регулювання вищої освіти в Україні. (2015)
Яра О.С. - Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності як суб’єкт адміністративної відповідальності у сфері порушення прав інтелектуальної власності., Макаренко В.В. (2015)
Галайдюк Л.Ю. - Щодо характеристики адміністративно-процесуаль¬них правовідносин., Нікулін М.В. (2015)
Polischuk N.R. - Place of administrative agreement in the reform of local self-government and territorial organization of power. (2015)
Янчук Ю.В. - Організаційно-правові засади створення кіберполіції в Україні. (2015)
Слюсаренко С.В. - Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами., Бар’як І.І. (2015)
Слюсаренко С.В. - Історичні аспекти розвитку оподаткування спадку на території України., Ясинецька Ю.В. (2015)
Шпитко М.М. - Проблемні питання та напрями удосконалення державного фінансового аудиту, що здійснюється рахунковою палатою України. (2015)
Долгополов А.М. - Виникнення та історичний шлях розвитку прокуратури. (2015)
Титул, содержание (2016)
Габовда О. В. - Аналіз стану мобільних мереж 4-го покоління та перспективи їх впровадження в Україні, Садовнікова Т. М. (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Организация программно-конфигурируемой сети на базе протокола OpenFlow, Белоусова Е. Э. (2016)
Грудзинський Ю. Є. - Вибір протоколу серіалізації при розробці програмного забезпечення, Марков Р. В. (2016)
Дубинский А. Г. - Разработка метода проверки блок-схем медицинских алгоритмов, Хорольский О. А. (2016)
Жора В. В. - Дослідження застосовності онтологічного підходу до побудови комплексних систем захисту інформації (2016)
Єгоров С. В. - Дослідження метода визначення безвідмовності технічних систем з використанням моделювання випробувань, Шкварницька Т. Ю. (2016)
Павловська Л. А. - Експериментальне дослідження формування змісту мультипроекту розвитку судноплавного підприємства, Прихно Ю. Є. (2016)
Доценко С. І. - Моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку (2016)
Київська К. І. - Розробка елементів параметричної бази даних для інформаційної моделі будівельних об’єктів (2016)
Олійник А. П. - Відновлення рівнянь розвитку паводкових явищ методами звичайних диференціальних рівнянь, Клапоущак О. І., Бачук В. В., Тихонюк І. Я. (2016)
Зеленцов Д. Г. - Алгоритм решения задач оптимизации корродирующих конструкций на основе метода скользя щего допуска, Денисюк О. Р. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Иукуридзе Э. Ж. - Исследование ароматического профиля красных и белых вин шабского терруара, Ткаченко О. Б., Гураль Л. С., Лозовская Т. С. (2016)
Пересічний М. І. - Оптимізація рецептурного складу овочевих паст з йодовмісною сировиною, Паламарек К. В. (2016)
Бойчук О. О. - Вдосконалення якісних показників столових червоних вин за допомогою штамів винних дріжджів, Пашковський О. І., Осипова Л. А., Мулюкіна Н. А. (2016)
Фролова Н. Е. - Застосування препаративної хроматографії для виділення монофракцій складних сумішей природного походження, Українець А. І., Силка І. М. (2016)
Левчук І. В. - Удосконалення методу визначення воскоподібних речовин в оліях за допомогою високотемпературної газорідинної хроматографії, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2016)
Шаніна О. М. - Вплив технологічних факторів на ступінь пенетрації хлібобулочних виробів спеціального призначення, Жуков Є. В., Нурєєва А. В. (2016)
Поліщук В. Ю. - Вплив умов культивування на біосинтетичну здатність Eremothecium ashbyi Guillierm, Дуган О. М. (2016)
Козарь О. П. - Аналіз теоретичних передумов біопошкоджень шкіряних матеріалів і виробів із них, Гречаник Ю. В., Петрус Б. Б., Возняк Б. (2016)
Отрошко В. А. - Взаємодія колагену дерми з мінеральними та полімерними сполуками, Мережко Н. В., Мокроусова О. Р. (2016)
Рижова О. П. - Розробка декоративних емалей для виробів із золота, срібла та міді, Гуржій О. Б. (2016)
Сергеева О. В. - Получение оксидных соединений металлов в результате обработки водных сред контактной неравновесной плазмой, Пивоваров А. А. (2016)
Мельник Л. І. - Дослідження електрофізичних та експлуатаційних властивостей композицій на основі поліорганосилоксан – графіт, Мелконян А. А., Деренговський А. В. (2016)
Мазурок П. С. - Використання термооброблених силікатовміщуючих порід при виробництві цементів та тампонажних розчинів, Буюн М. В., Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2016)
Гелеш А. Б. - Моніторинг газових викидів печей прожарювання пасти метатитанової кислоти, Яворський В. Т. (2016)
Никулишин І. Є. - Синтез та дослідження темних нафтополімерних смол у складі бітумних композитів, Піх З. Г., Шевчук Л. І., Рипка A. М., Чайківська Р. Т. (2016)
Abstracts and References (2016)
Антошків М. С. - Відкритий онлайн-курс як ефективний засіб організації самостійної роботи студентів в навчанні вищої алгебри, Требенко О. О. (2015)
Бишевець Н. Г. - Динаміка рівня математичної підготовки студентів внз під впливом авторської технології навчання математичних дисциплін (2015)
Васильєва Д. В. - Патріотичне виховання учнів на уроках математики в основній школі (2015)
Горда І. М. - Методичні рекомендації до проведення моніторингу у вищих аграрних навчальних закладах (2015)
Жук І. В. - Розвиток у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення під час вивчення похідної (2015)
Олалі Н. В. - Науково-практичні основи розробки та використання електронних підручників з математичного аналізу (2015)
Силенок Г. А. - Оцінка інтелектуальних умінь студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Шаповалова Н. В. - Роль вивчення теоретико-групового підходу до геометрії у процесі навчання студентів фізико-математичних спеціальностей ВНЗ, Панченко Л. Л. (2015)
Зазимко Н. М. - Фізико механічні властивості нелінійно пружних мікро- і нанокомпозитів з вуглецевими наповнювачами, Малежик М. П., Малежик П. М., Мініч Л. В., Олалі Н. В. (2015)
Кульчицький В. І. - Формування фундаментальних фізичних понять у студентів у процесі вивчення атома водню у квантовій механіці (2015)
Матвійчук О. В. - Аналіз умов та шляхів реалізації наступності у навчально-виховному процесі учнів та студентів при навчанні фізики (2015)
Павлова Н. Ю. - Енергетичний спектр пасток в монокристалах ZnSe, Дегода В. Я., Гуменюк А. Ф. (2015)
Подопригора Н. В. - Контекста спрямованість навчання математичному моделюванню фізичних систем з точки зору принципу відповідності (2015)
Сальник І. В. - Засадничі положення запровадження реального та віртуального у навчальному фізичному експерименті старшої школи (2015)
Семенишена Р. В. - Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт, Шевчук О. В. (2015)
Краус Н. М. - Інституціоналізація інноваційної економіки (2015)
Підлипна Р. П. - Система соціального захисту населення в Україні в сучасних умовах: сутність і основні складові (2015)
Шабельник Т. В. - Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України (2015)
Луцків О. М. - Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності: регіональний аспект (2015)
Сергієнко С. А. - Сучасне сегментування вітчизняного ринку авіаперевезень (2015)
Егорова-Гудкова Т. И. - Управление сложными системами на основе ценологического подхода (на примере системы экономической безопасности государства), Бойко М. В., Звирков О. Е. (2015)
Маслик Р. О. - Оцінка якості життя населення як результат ефективної бюджетної політики соціального захисту в Україні (2015)
Лисак Г. Г. - Обґрунтування управлінських рішень у сфері комерційної діяльності на підприємстві оптової торгівлі (2015)
Балабан П. Ю. - Структурні зміни в матеріально-технічній базі роздрібної торгівлі як чинник впливу на комерційну діяльність підприємств, Балабан М. П., Іванов Ю. В. (2015)
Козаченко Г. В. - Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень, Адаменко Т. М. (2015)
Шимановська-Діанич Л. М. - Мета та суб’єктивні цільові орієнтири у стратегічному управлінні підприємством (2015)
Глущенко О. І. - Прогнозна модель ефективної діяльності торговельних підприємств на основі методу вагових коефіцієнтів (2015)
Бондаренко В. М. - Основні принципи стратегічного маркетингового планування на підприємстві, Тягунова З. О. (2015)
Ямненко Г. Є. - Інноваційні аспекти забезпечення Конкурентоспроможності підприємств (2015)
Білявський В. М. - Імплементація процесу диспетчеризації як основа ефективної операційної діяльності підприємств (2015)
Фандєєва А. Є. - Мотиваційні механізми в системі стратегічного управління людськими ресурсами на підприємстві (2015)
Новикова К. К. - Методичний підхід до внутрішнього контролю "Дотримання платіжної дисципліни підприємства" (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Визначення рівня готовності підприємств до інноваційного розвитку (2015)
Кравцова А. В. - Теоретико-методичне обґрунтування антикризового пакета реформ для розвитку туризму в Україні (2015)
Лугівська О. П. - Методичні аспекти обліку та контролю витрат на підприємстві, Лугівська Л. А. (2015)
Сабірова І. М. - Теоретико-методичний підхід до оцінювання здатності авіапідприємств надавати послуги (2015)
Якубенко Ю. Л. - Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств (2015)
Шталь Т. В. - Аналіз особливостей функціонування та перспектив розвитку ТНК в Україні, Доброскок Ю. Б., Тищенко О. О. (2015)
Батракова Т. І. - Сутність поняття "економічна ефективність" діяльності підприємства в ринкових умовах (2015)
Педченко Н. С. - Імплементація зарубіжного досвіду реалізації податкової політики в Україні, Стрілець В. Ю. (2015)
Квач Я. П. - Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні (2015)
Євдокимов В. В. - Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента, Нестеренко О. О. (2015)
Шульга Н. В. - Стандартизація внутрішнього аудиту в державному секторі України (2015)
Гафіяк А. М. - Розробка інформаційної системи науково˗дослідницької частини вищого навчального закладу, Кропивницький С. В. (2015)
Трегубова О. О. - Розвиток наукової думки щодо питань економіки землекористування та земле господарювання (2015)
Adjabi Ya. - Die Auswirkungen der Stereotypen über die Fremdwahrnehmung (2013)
Бойчук В. - Песиміст як особистість: психологічні засади лінгвістичного дослідження (2013)
Вербицька Н. - If та when як дискурсивні маркери перемикання комунікативного коду (2013)
Головчак Н. - Про інтерлігвальні контакти в умовах мультинаціонального Закарпаття (2013)
Голтвяниця Н. - Порушення комунікативної норми та їх усунення у французьких інтернет-форумах (2013)
Гончар К. - Роль емпатійного мовлення в досягненні успішної комунікації, Рогатюк А. (2013)
Горбач С. - Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти силенціального феномена (2013)
Дубик В. - Невербальні та вербальні засоби комунікації в політичному дискурсі ЗМІ (2013)
Дубцова О. - Лінгвальна інконгруентність як причина відсутності семіозису в ситуації комунікації (на матеріалі англомовного кінодискурсу (2013)
Застровська С. - Дискусійні питання комунікативної лінгвістики, Застровський О. (2013)
Kyrychuk L. - Speech self-presentation in interview (2013)
Кияк Т. - Міжкультурна комунікація як чинник мовної картини світу (2013)
Козак С. - Комунікативно-прагматичні функції інверсії в англомовних прес-релізах (2013)
Лесик І. - Функціонування мовленнєвих стереотипів в іронічному спілкуванні (2013)
Мельник О. - Конфліктна сутність егоїстичних висловлень (2013)
Моркотун С. - Лінгвостилістична характеристика академічної презентаційної промови (2013)
Морозова І. - Манипулятивная природа коммуникативного шума в диалоге (2013)
Новак В. - Семіотика кольору в графічних інтерфейсах користувача (2013)
Павлик В. - Інвентивність жанру "глоса" (2013)
Палійчук А. - Когнітивне та комунікативно-прагматичне розуміння інтимізації (2013)
Парамонова С. - Семантика и прагматика дискурсивного маркера enfin (2013)
Рибакова О. - Контекстуальні параметри комунікативного акту незгоди (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Рогач Ю. - Маніпуляція в контексті сучасної англомовної соціальної комунікації (2013)
Сабада О. - Комунікативна стратегія докору як об’єкт лінгвістичного дослідждення (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Тихоновська Г. - Мовленнєві акти в межах міжгендерного спілкування на матеріалі сучасної художньої прози (2013)
Федотова Ю. - Анализ диалектных предпочтений лондонских студентов (2013)
Фісяк І. - Специфіка відображення міжособистісних відносин у фразеології (2013)
Tsaryova S. - Developing Effective Presentation Skills in Technical Communication Course (2013)
Шкамарда О. - Структура англомовної комунікативної ситуації Інтернет-форуму (2013)
Адаменко О. - Аксіологічні характеристики ґендерно маркованих стереотипів в англомовному любовному романі (2013)
Badan A. - Cross-Cultural Communication for Teaching English as a Second Language in Ukraine (2013)
Байсан Д. - Структура концепту Рівність в англійській мові (2013)
Бєлєхова Л. - Візантійська символіка у світовій поезії епохи модернізму (зіставний аналіз словесних образів американської, канадської, російської та української поезії) (2013)
Богуцький В. - Простір в системі універсальних культурних кодів людства (2013)
Волкова С. - Образний простір амеріндіанських фольклорних текстів (2013)
Волошук В. - Вербалізація концепту "смерть" у стислому сучасному німецькому оповіданні (2013)
Горицька Ю. - Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі (2013)
Коваль І. - Концепт Краса крізь призму філософії (на матеріалі фразеологічних одиниць німецької мови) (2013)
Котов М. - Особливості реалізації некооперативної стратегії в міжкультурному дискурсі (2013)
Крочук Ю. - Національна культурна специфіка фразеологічних компонентів мовної картини світу англійців (2013)
Миколюк О. - Функціонування гоноративу в комунікативній культурі британців (2013)
Пожарицька О. - Когнитивно-коммуникативное содержание концепта "позитивность" в персонажной речи главного героя (2013)
Сабадаш Ю. - Особливості вербалізації зовнішніх характеристик людини в англомовних версіях Біблії (2013)
Савчук К. - Відображення картини світу у фразеології американського варіанта англійської мови (2013)
Головко О. - Сучасні читацькі уподобання та збагачення словникового складу англійської мови (2013)
Звєрєва О. - Стратегії реалізації авторитарного домінування у комунікації сіблінгів (2013)
Nedilen'ko N. - Conversation analysis: differential features of spoken and written forms of communication (2013)
Орлова С. - Сленг як варіант соціальних діалектів, Рославець Р. (2013)
Савчук О. - Повне та часткове демаркування статевих ознак у текстах сучасних англомовних періодичних видань, Савчук В. (2013)
Семигінівська Т. - Відтворення соціокультурної складової у перекладі (на прикладі твору Д. Брауна "Янголи і демони"), Смірнова Т. (2013)
Яковлева К. - Займенники другої особи в ранньоновоанглійській мові (2013)
Качан Є. - Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації, Кошіль А. (2015)
Гайда Ю. - Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з позиції сезонних коливань попиту, Новак Ю. (2015)
Дудкіна О. - Структурне корегування економіки: цільові орієнтири та механізми забезпечення збалансованого розвитку територій, Дудкін П. (2015)
Берницька Д. - Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях (2015)
Баб’як Г. - Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону, Шушпанов Д. (2015)
Сарай Н. - Необхідність проведення фінансової діагностики підприємства (2015)
Скочиляс С. - Управлінські технології розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні (2015)
Марцінковська О. - Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх розв’язання (2015)
Ілляш І. - Брендинг поселень як складова маркетингу територій (2015)
Надвиничний С. - Глобалізація як рушійна сила економічного розвитку аграрної сфери України (2015)
Файфура В. - Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього (2015)
Бабій П. - Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу (2015)
Саранюк А. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств житлово-комунального господарства України (2015)
Феденчук Я. - Проблеми становлення та напрями модернізації місцевого самоврядування як основного інституту забезпечення економічного розвитку громад (2015)
Костишина Т. - Удосконалення оплати праці як напрям збереження й розвитку трудового потенціалу споживчої кооперації України, Степанова Л. (2015)
Прохоровська С. - Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця, Островерхов В. (2015)
Слівінська Н. - Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні (2015)
Жук І. - Оцінка передумов інноваційного розвитку регіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 році, Цісецький О. (2015)
Шушпанов П. - Грошові трансфери трудових міграцій в Україні (2015)
Пушкар З. - Сутність та роль управлінських рішень в управлінні персоналом, Пушкар Б. (2015)
Баб’як Г. - Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом (2015)
Бакуліна Н. - Інноваційні технології в управлінні персоналом вищої школи (2015)
Грабовецька О. - Нормативно-правове забезпечення самозайнятості населення: реалії і проблеми (2015)
Литвин Н. - Особливості організації підбору персоналу на підприємствах деревообробної промисловості (2015)
Коцур А. - Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення (2015)
Штокало Я. - Шляхи реалізації політики зайнятості та регулювання життєвого рівня населення (2015)
80-річчю доктора географічних наук О, І, Шаблія (2015)
70-річчю доктора економічних наук С. І. Бандура (2015)
Світлої пам'яті колег (2015)
Наші автори (2015)
Предборська І. - Філософія як спосіб і запит життя: реферативно-аналітичний огляд ХХІІІ Всесвітнього філософського конгресу (2013)
Gomilko O. - ‘Saving Deficiency’ as Ontology of the Humanbody (2013)
Dolska O. - The Problem of Rationality and Reason Comprehension in Modern Education (2013)
Karas A. - Civil Identity as Ethical Self-Determination (2013)
Aleksandrova O. - Genesis of the Middle Class in Modern Ukrainian Society (2013)
Predborska I. - Matrix Effect in Social Philosophy Researches (2013)
Інтерв’ю Лі Бенніх-Бьоркман, професора кафедри політичних наук та управління Університету Уппсали (Швеція). Розмову вів Сергій Курбатов "Академічна свобода означає, що особисто ти визначаєш проблеми, які намагаєшся вирішити…" (2013)
Горбунова Л. - Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах "плинної сучасності" (2013)
Крисаченко В. - Теорія і практика екологічної освіти (2013)
Ганаба С. - Проблемне поле філософії дидактики (2013)
Шевчук Д. - Універсальний метод учителя-незнайка, або емансипація через Навчання (2013)
Методологічний семінар "Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретації в українському контексті” (2013)
Дякова О. - Українські освітньо-наукові заклади у Західній Європі як один із найважливіших чинників збереження ідентичності української діаспори (2013)
Зінченко В. - Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації. Частина перша. Неоліберальна модель глобального розвитку і її наслідки як світові проблеми системи освіти та соціуму (2013)
Власов В. - Концепція соціальної філософії освіти та генеза її вітчизняної моделі в системі сучасної глобалістики (2013)
Пазенок В. - Человек и Вселенная: к проблеме формирования личностно-мировоззренческой картины мира (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського