Сендерович Г. А. - Метод определения расположения источника колебаний напряжения в электрической сети, Дяченко А. В. (2016)
Сиротин Ю. А. - Ортогональные составляющие трехфазного тока при ассиметричной активно-реактивной нагрузке в четырехпроводной цепи (2016)
Сокол Е. И. - Сетецентрическая оптимизация оперативного обслуживания элементов энергосистемы, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Пешков Изяслав Борисович (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Титул, зміст (2013)
Безверхий К. - Консолідована фінансова звітність – нове Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (2013)
Проданчук М. - Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів управлінської системи у глобальному економічному середовищі (2013)
Скоп Х. - Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства (2013)
Бочуля Т. - Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики (2013)
Лень В. - Співвідношення понять "непродуктивні витрати" і "втрати" та їх класифікація, Крот Ю. (2013)
Малишкін О. - Проблеми визначення витрат з податку на прибуток та відстрочених податків в умовах механізму податкових коригувань (2013)
Кравченко Ю. - Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні (2013)
Наказ від 27.06.2013 р. № 628 зареєстровано в Міністерстві юстиції 19.07.2013 р. за № 1223/23755 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність" (2013)
Крутова А. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, доцента Тетяни Бочулі "Учет и информация в системе управления: опыт, поиски, решения" (2013)
Титул, зміст (2013)
Гринчишин Я. - Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами (2013)
Прокопенко Ж. - Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання (2013)
Медвідь Л. - Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю, Говда Г. (2013)
Малишкін О. - ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії (2013)
Кафка С. - Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування, Кобрин О., Василенко Н. (2013)
Пожарицька І. - Практичні аспекти вибору типу думки у звіті незалежного аудитора (2013)
Шкарлет С. - Вклад кафедри обліку і аудиту Чернігівського національного технологічного університету в розвиток бухгалтерської науки та підготовку фахівців, Лень В. (2013)
Малюга Н. - Рецензія на монографію канд. екон. наук, аудитора О. І. Малишкіна "Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика" (2013)
Титул, зміст (2013)
Гоголь Т. - Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу (2013)
Скоп Х. - Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності (2013)
Озеран В. - Актуальні проблеми обліку витрат на інновації, Гик В. (2013)
Гура Н. - Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів, Швець В. (2013)
Каменська Т. - Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів (2013)
Фролов В. - Впровадження "хмарних" технологій в практику бухгалтерського обліку (2013)
Пожарицька І. - Минуле, сьогодення і майбутнє кафедри обліку та аудиту Національної академії природоохоронного й курортного будівництва (2013)
Моссаковський В. - Рецензія на монографію С.Ф. Легенчука "Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до методології" (2013)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2013 рік (2013)
Титул, зміст (2014)
Кафедра обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (з нагоди 70-річчя) (2014)
Бондар М. - Відображення в бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами на індекс UX, Супрович Г. (2014)
Шигун М. - Методичні засади розрахунку та розкриття у фінансовій звітності податкових різниць та відстрочених податків у контексті вимог МСФЗ, Проскура К. (2014)
Безверхий К. - Зміни до деяких вітчизняних нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку: новації сьогодення або вимоги часу (2014)
Мельник Н. - Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі (2014)
Малишкін О. - Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і Митному союзі: порівняльний аналіз (2014)
Метелиця В. - Аналіз вітчизняної регуляторної моделі бухгалтерської професії (2014)
Сльозко Т. - Як інформаційні технології можуть змінити методологію бухгалтерського обліку (2014)
Титул, зміст (2014)
Безверхий К. - Особливості організації і методики обліку відходів підприємств (2014)
Травінська С. - Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах (2014)
Хома С. - Облік оренди в контексті проекту Міжнародного стандарту "Оренда", Василенко Н. (2014)
Большаков С. - Відображення ПДВ при оцінці об’єктів нерухомості (2014)
Гнилицька Л. - Відображення витрат, пов’язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку та відкритої звітності (2014)
Кірейцев Г. - Вплив глобалізації економіки на розвиток системи обліку в Україні, Литвиненко В., Мавріна Н. (2014)
Титул, зміст (2014)
Бондар М. - Концепція сертифікації бухгалтерів України, Шигун М. (2014)
Зубілевич С. - Міжнародні стандарти освіти як основа єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів України (2014)
Бабіч В. - Податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ): облік, нарахування та відшкодування, Поддєрьогін А. (2014)
Безверхий К. - Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання (2014)
Скоп Х. - Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2014)
Дмитренко І. - Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності (2014)
Терещенко О. - Інститут фінансового контролінгу – інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу (2014)
Титул, зміст (2014)
Дерій В. - Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу (2014)
Іванова Л. - Облік нереєстрової заборгованості в антикризовому управлінні суб’єктаборжника у реальному секторі економіки (2014)
Скоп Х. - Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах (2014)
Моссаковський В. - Основні напрямки удосконалення обліку в Україні, Кононенко Т. (2014)
Кравченко Ю. - Євроінтеграційні вектори побудови в Україні надійної системи державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Пилипенко А. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, головного бухгалтера ТОВ "Нью-Паріс" Безверхого К.В.; кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ХДУХТ Бочулі Т.В. на тему: "Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні" (2014)
Титул, зміст (2014)
Зубілевич С. - Облікова Директива ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній та перспективи для України (2014)
Лоханова Н. - Класифікація та оцінка фінансових інструментів – огляд змін у зв’язку з оновленням МСФЗ 9 (IFRS 9) (2014)
Безверхий К. - План рахунків бухгалтерського обліку для цілей складання фінансової звітності за МСФЗ (2014)
Чумакова І. - Державний внутрішній аудит в Україні: на шляху до підвищення іміджу (2014)
Большаков С. - Використання видів вартості майна під час виконання судових експертиз, Волчек Р. (2014)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы. История развития (2010)
Кузьмін В. Ю. - Основні механізми та види травматизму притаманні постраждалим із полісистемними та поліорганними ошкодженнями, Гур'єв С. О. (2010)
Кузьмін В. Ю. - Ендоскопія з позиції лікаря-хірурга та ецдоскописта (можливості застосування ендоскопічних методів у лікувально-діагностичному процесі у постраждалих з політравмою), Іскра Н. І., Калашніков М. А. (2010)
Марков Ю. І. - Оптимізація послідовності у наданні невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах в ургентній судинній хірургії, Тураєв Л. І. (2010)
Марков Ю. І. Цимбаленко К. І. - Катетеризація центральних вен на ранньому госпітальному етапі (2010)
Назаренко І. І. - Емоційне "вигорання" у фахівців рятувальних служб (2010)
Ринденко В. Г. Гільборг Г. Р. - Досвід надання допомоги потерпілим з множинними та поєднаними пошкодженнями в умовах спеціалізованого відділення політравми, Ринденко С. В., Павленкові А. Ю. (2010)
Рощін Г. Г. - Надання екстреної медичної допомоги травмованим в Україні. Перспективи розвитку, Стрельников М. О., Кукуруз Я. С., Крилюк В. О. (2010)
Асланян С. А. - Этапность выполнения операций и плановые релапаротомии у пострадавших с огнестрельными ранениями брюшной полости мирного времени (2010)
Белов А. В. - Ранения сердца — опыт лечения, Васильченко В. В., Соколенка А.Н. (2010)
Годлевський А. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування закритих пошкоджень селезінки, Саволюк С. І., Гончаренко О. В. (2010)
Годлевський А. І. - Результати хірургічного лікування пошкоджень товстої кишки, Саволюк С. І., Жмур А. А. (2010)
Годлевський А. І. - Тактика хірургічного лікування травм печінки, Саволюк С. І. (2010)
Гур 'єв С. О. - Закрита травма живота з пошкодженням брижі кишечника у поєднанні з переломами кісток таза, Воробей І. О., Новіков Ф. М., Воробей О. В. (2010)
Гур'єв С. О. - Відкриті пошкодження печінки: клініко-етдеміологічні, клініко-нозологічні та клініко-анатомічні характеристики, клінічні ризики, Шуригін О. Ю. (2010)
Заруцький Я. Л. - Особливості хірургічної тактики при закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки, Левківський Р. Г. Компанієць О. А., Хоменко І. П. (2010)
Заруцький Я. Л. - Визначення впливу гіпотермії та тривалості операційного втручання на результати лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М., Компанієць О. А. (2010)
Заруцький Я. Л. - Узагальнення результатів етапного хірургічного лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М. (2010)
Заруцький Я. Л. - Тактика хірургічного лікування постраждалих із закритою травмою заочеревинного простору при політравмі, Савицький О. Ф. (2010)
Капшитарь А. В. - Диагностика сочетанных и изолированных закрытых повреждений селезенки (2010)
Каштальян М. А. - Роль кожной пластики в реконструктивно-восстановительной хирургии, Гайдаржи И. Т., Герасименко О. С. (2010)
Капшитарь А. В. - Травматический перитонит как осложнение тяжелых сочетанных закрытых повреждений печени (2010)
Крилюк В. О. - Використання гемостатичних препаратів для зупинки кровотечі при травмі печінки (2010)
Кукуруз Я. С. - Оптимізація лікувальної тактики в хірургії тяжкої абдомінальної травми, Сличко І. Й. (2010)
Перцов В. И. - Органосохраняющие операции при чрезкапсульных повреждениях селезенки, Кравец Н. С., Рьшов А. И., Олейник О. В. (2010)
Трутяк І. P. - Аналіз результатів лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою (2010)
Тутченко Н. И. - Малоинвазивные операции под контролем ультразвукового исследования в лечении больных с абсцессами печени, Светличный Э. В. (2010)
Шудрак А. А. - Функціональний стан сфінктерного апарату прямої кишки при ізольованому та комбінованому малоінвазивному лікуванні пацієнтів з хронічним гемороєм, Цема Є. В., Уманець О. І., Яринич Ю. В. (2010)
Луляренко В. А. - Деякі питання діагностичної і лікувальної тактики при поєднаних травмах паренхіматозних органів черевної порожнини, Фелештинський Я. П., Мамчич В. І., Гвоздяк М. М., Деркач В. М., Петрусенко В. В., Шуляренко О. В. (2010)
Бурлука В. В. - Современные подходы к хирургическому лечению повреждений тазовой области у пострадавших с политравмой (2010)
Бойко В. В. - Видеоторакоскопические методики в лечении пострадавших с посттравматическим пневмотораксом, Замятин П. Н., Лыхман В. Н., Гафт К. Л., Наконечный Е. В. (2010)
Дутка І. Ю. - Оптимізація передопераційної діагностики та післяопераційного моніторингу відкритих пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні" (2010)
Климовицкий В. Г. - Оценка исходов лечения диафизарных переломов длинных костей нижних конечностей при доминировании скелетных повреждений, Антонов А. А., Владзимирский А. В., Климовицкий Ф. В. (2010)
Книш Я. М. - Хірургічна стабілізація грудної клітини у пацієнтів з флотуючими переломами ребер, Федоришин Т. М., Васшькевич К. Ю., Марич Р. Я. (2010)
Король С. О. - Конверсія зовнішнього остеосинтезу на внутрішній при хірургічному лікуванні нестабільних пошкоджень тазового кільця у постраждалих з політравмою (2010)
Кравченко К. В. - Алгоритм діагностики та лікування посттравматичного згорнутого гемотораксу, Гетьман В. Г., Сафонов В. Є., Дудла Д. І. (2010)
Лезвінський Я. С. - Лікування множинних і поєднаних ушкоджень опорно-рухового апарату у дітей і підлітків, Векліч В. В., Шумицький A.В. (2010)
Литовченко В. О. - Особливості лікування хворих з багатоуламковими діафізарними переломами, Березка М. І., Гарячий Є. В., Рамі А. Ф. Аль Масрі, Власенко Д. В. (2010)
Міренков К. В. - Керований зовнішній остеосинтез при політравмі, Перцов В. І., Івахненко Д. С., Гацак В. С., Амро Т. А. (2010)
Перцов B. І. - Особливості епідеміології домінуючої торакальної травми, Тєлушко Я. В., Івахненко Д. С., Троян Г. С. (2010)
Рушай А. К. - Обоснование особенностей лечения постгравматического остеомиелита у больных с политравмой, Белозеров А. А., Тарасенко С. А., Донченко Л. И., Бодаченко К. А., Cтeпypa A. B., Чучварев Р. В., Щадько А. А., Колосова Т. А. (2010)
Скобенко О. Є. - Диференційована хірургічна тактика при лікуванні переломів довгих кісток у постраждалих з політравмою, Пастушков О. В., Остапенко С. М., Король С. О., Бурлука В. В., Голод Я. О., Петкау В. В. (2010)
Урсол Г. Н. - Опыт восстановительного лечения больных, перенесших травму грудной клетки, Бондарчук С. П. (2010)
Шимон В. М. - Особливості підходу до лікування пошкоджень хребта у хворих з політравмою, Русин В. I., Болдіжар О. О., Василинець М. М., Пушкаш І. І. (2010)
Волкова Ю. В. - Роль профилактики тромбоэмболических осложнений у геронтологических больных с политравмой, Никонов В. В., Павленко А. Ю., Белецкий А. В., Кузнецов А. В., Чернов А. Л. (2010)
Замятин П. Н. - Интенсивная терапия синдрома полиорганной дисфункции у пострадавших в позднем периоде травматической болезни, Крутъко Е. Н., Мирошниченко Ю. И. (2010)
Згржебловская Л. В. - Характеристика состояния микроциркуляции у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы (2010)
Згржебловская Л. В. - Характеристика функционального состояния органов спланхнитической циркуляции у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы (2010)
Клигуненко Е. Н. - Опыт использования раствора Хартмана с сульфатом магния и гликостерила у пациентов с тяжелой термической травмой, Сорокина Е. Ю., Слинченков В. В., Лещев Д. П., Муслин В. П. (2010)
Перцов В. І. - Діагностика коматозних станів за наявності ознак травми на ранньому госпітальному етапі, Івахненко Д. С., Міренков К. В., Тєлушко Я. В. (2010)
Рылов А. И. - Периоперационная интенсивная терапия травматического перитонита (2010)
Хоменко И. П. - Сравнительная оценка локального и системного иммунологического ответа больных с различными формами перитонита, Куюн Л. А. (2010)
Шейко В. Д. - Травматический шок при политравме, Панасенко С. И., Кравченко С. П. (2010)
Титул, зміст (2016)
Романенко В. - Конкурентна політика та конкурентоспроможність національної економіки (2016)
Федулова Л. - Інноваційність розвитку сфери торгівлі (2016)
Вертелєва О. - Фактори міжнародної конкурентоспроможності України (2016)
Мельник Т. - Національні підприємства у глобальних ланцюгах створення вартості, Конрад Ю. (2016)
Ільїна А. - Державне стимулювання інвестиційного процесу (2016)
Шульга Н. - Рефінансування банків України (2016)
Паянок Т. - Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів України, Дудко В., Параниця Н. (2016)
Галещук С. - Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку (2016)
Губицький Л. - Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр., Мельник Г. (2016)
Чикун Н. - Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти, Пасальський Б. (2016)
Власова О. І. - Досвід історико-психологічної реконструкції структури соціально-продуктивної особистості (2012)
Мусатов С. О. - Комунікативний вимір у психології особистості (2012)
Болтивець С. І. - Психогенність олюдненого середовища у його значенні для особистості (2012)
Семиченко В. А. - Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності, Артюшина М. В. (2012)
Саламатов В. О. - Соціально-психологічні й організаційні підґрунтя корупції (2012)
Дусавицький О. К. - Особливості розвитку суб'єктів педагогічного процесу в розвивальній освіті (за матеріалами досліджень Харківської психологічної школи), ЗаЇка Є. В., Зуєв І. О. (2012)
Моляко В. А. - Перцептивне конструювання образу світу: поліфонічний ракурс (2012)
Дьяконов Г. В. - Дослідження суб'єктних орієнтацій особистості за допомогою діалогічної методики "Займенники" (2012)
Гера Т. І. - Діагностика творчих ресурсів особистості педагога (2012)
Моргун В. Ф. - Автобіографічний опитувальник "Історико-психологічний портрет фахівця" (2012)
Л. Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей (2012)
Ювілей М. Л. Смульсон (2012)
В. В. Рибалка - 65-річний ювілей (2012)
В. Ф. Моргун - 65-річний ювілей (2012)
Помиткін Е. О. - Психологія професійного вибору (2012)
Мирошник О. Г. - Психологія "Найбільшої людської розкоші" (2012)
Семиченко В. А. - У пошуках себе: знахідки і втрати (2012)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2012)
Коломоєць Т. О. - Реформування вищої юридичної освіти в україні: пріоритетні напрями з урахуванням правового регулювання та запозичення позитивного європейського досвіду (2014)
Краковська А. Є. - Політичні передумови реалізації соціальної функції держави (2014)
Супруновський А. І. - Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання (2014)
Тітомир-Зотова О. С. - Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини (2014)
Шевченко М. В. - Принцип lex injusta not est lex та забезпечення юридичного значення волі (2014)
Іванчо В. І. - Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу (2014)
Клім С. І. - Право доступу та право на контакт із дитиною: різноплановість чи однопорядковість правових категорій (2014)
Кодинець А. О. - Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Менів Л. Д. - Деякі питання вдосконалення поняття "споживач" (2014)
Явор О. А. - Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика (2014)
Косткіна Ю. О. - Механізм здійснення права на відмову в цивільному праві України (2014)
Круковес В. В. - Правова природа третейської форми захисту (2014)
Легенченко М. О. - Особливості підстав припинення права комунальної власності (2014)
Новик(Кошин) Н. С. - Умови реалізації права на пред’явлення позову органами опіки й піклування в інтересах інших осіб (2014)
Притуляк В. М. - Проникнення до житла чи іншого володіння боржника чи іншої особи на стадії примусового виконання рішення суду (2014)
Серветник А. Г. - Відкрите судове засідання як невід’ємний елемент цивільної процесуальної форми (2014)
Стазілова Т. М. - Застосування колізійних норм речового права до відносин за договором управління майном (2014)
Марченко О. В. - Проблеми організації надання рекламних послуг в Україні (2014)
Цимбалюк В. І. - Інформаційна діяльність державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів, Приступлюк В. Л. (2014)
Ямненко Т. М. - Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу (2014)
Карпенко С. О. - Міжнародні стандарти на ринках фінансових послуг та їх впровадження в Україні (2014)
Цьвок М. С. - Правові засади діяльності недержавних громадських організацій в інформаційному просторі України (2014)
Мягкий А. В. - Прийняття рішень загальними зборами товариств кваліфікованою більшістю голосів (2014)
Лежнєва Т. М. - Функціональна характеристика правовідновлювальних санкцій трудового права (2014)
Новіков Д. О. - Феномен "гнучкості" трудового права в соціальній філософії, Жукова А. І. (2014)
Сухицька Н. В. - Правові відносини у сфері соціального забезпечення населення (2014)
Колосов І. В. - Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у справах про трудові спори: актуальні проблеми сьогодення (2014)
Чабаненко М. М. - Правове становище суб’єктів аграрного права й особливості встановлення їхніх прав та обов’язків як елементи галузевого методу аграрного права (2014)
Кім Г. А. - Правові проблеми охорони об’єктів рослинного світу, занесених до зеленої книги України (2014)
Кузнецов В. В. - Політичні підстави криміналізації діянь: сучасні проблеми реалізації (2014)
Сердюк П. П. - Теория вероятности против результатов виктимологических опросов (2014)
Бабаніна В. В. - Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.) (2014)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2014)
Сотула О. С. - Розвиток вітчизняного законодавства про злочини проти життя у XVIII столітті з точки зору правової компаративістики (2014)
Філей Ю. В. - Класифікація кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності (2014)
Наумчук Н. В. - Проблемні аспекти об’єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 кримінального кодексу України) (2014)
Ковальчук С. О. - Участь потерпілого, його представника й законного представника у формуванні речових доказів (2014)
Сліпченко В. І. - Підстави та процесуальний порядок витребування речей і документів (2014)
Козій В. В. - Підстави для об’єднання та виділення кримінальних проваджень у контексті засади законності (2014)
Москалюк Ю. Д. - Процесуальний контроль і нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою (2014)
Столярський О. В. - Участь І-VII конгресів організації об’єднаних націй із попередження злочинності й поводження з правопорушниками в міжнародних кримінально-правових відносинах (2014)
Мякота О. В. - Правове регулювання державного кордону між Україною та республікою Білорусь (2014)
Цілинко І. С. - Значення перегляду судових рішень верховним судом України в забезпеченні захисту прав людини та основоположних свобод (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Дегтярьов В. М. - Розмірні величини дрібного підросту Quercus Robur та формування в нього морфологічних адаптацій до різних лісорослинних умов, Скляр В. Г. (2015)
Лещенюк О. М. - Особливості розвитку Oenothera Missouriensis Sims. На початкових етапах онтогенезу при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України (2015)
Сергеева Л. Е. - Белковый статус Вa-устойчивых клеточных линий табака, культивированных при засолении, Бронникова Л. И. (2015)
Muradova E. M. - About biology and entomofages Ermine moth in Sheki–Zaqatala region of Azerbaijan (2015)
Рубцова Н. Ю. - Паразитофауна риб верхів’я каховського водосховища на 60-му році його існування (2015)
Таптыгова К. А. - Видовой состав и коэффициент общности низших ракообразных озер Кызылноур и Лебяжье (2015)
Zangieva M. R. - Life forms of adults of ground beetles in Zaqatala state nature reserve (2015)
Yunusov T. M. - The bee genus andrena fabricius, 1775 (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae) in Azerbaijan. Report 1. The subgenera Chlorandrena, Orandrena, Lepidandrena, Poecilandrena, Ulandrena, Nobandrena, Truncandrena, Melittoides, Charitandrena, Scitandrena, Melanapis, Plastandrena (2015)
Березовський В. Я. - Дослідження стану паренхіми печінки щурів різних ліній після впливу екзогенного мелатоніну, Янко Р. В., Чака О. Г., Літовка І. Г., Левашов М. І. (2015)
Єщенко Ю. В. - Вплив захворювань, що пов’язані з ураженням судин та супроводжуються порушеннями в системі гемостазу, на вміст хелатоутворюючого Zn та катіонних білків у гранулоцитах крові людей, Омельянчик Л. О., Бовт В. Д. (2015)
Кучковський О. М. - Організація глутаматергічної системи гіпокампу (2015)
Омельянчик В. Н. - Временная организация активности дегидрогеназ пентозофосфатного пути в тканях больших полушарий мозга мышей и кроликов, Новосад Н. В., Колесник Н. В. (2015)
Приймак С. Г. - Нейродинамічний та психодинамічний базис темпераменту висококваліфікованих спортсменів, Власенко С. О., Савчин М. П., Заворотинський А. В., Федорченко О. С., Федорченко Т. М., Мошко Л. В. (2015)
Станишевская Т. И. - Характер зависимости между калоригенной адренергической реакцией и уровнем циркулирующего свободного трийодтиронина у белых крыс, Горная О. И., Аносов И. П. (2015)
Фролов А. К. - Синтез интерлейкина-1β культурами мононуклеаров, стимулированных растительным митогеном и антигенами кольчецов, Прилуцкий А. С., Лесниченко Д. А., Литвиненко Р. А., Федотов Е. Р., Мацегора А. С. (2015)
Домбровський К. О. - Біоценоз перифітонного обростання волокнистого носія при очищенні стічних вод заводу АТ "Мотор Січ" (2015)
Генчева В. І. - Створення потенційного нейропротектора (В-34) на основі 3-(8-метокси-2-метилхінолін-4-ілтіо)-2-гідроксипропанової кислоти, Омельянчик Л. О., Завгородній М. П., Бражко О. А. (2015)
Корнет М. М. - Анальгетична активність похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та їхніх структурних аналогів (2015)
Галкин А. Ю. - Влияние добавок растительного происхождения к питательной среде на уровень биосинтеза рекомбинантного белка бактериями Escherichia Coli, Горшунов Ю. В., Бесараб А. Б., Луценко Т. Н., Гришина А. С. (2015)
Крупєй К. С. - Скринінг пігментосинтезувальних дріжджів- біоіндикаторів іонів міді (ІІ), Місірук М. О., Рильський О. Ф. (2015)
Шевченко Ю. І. - Вплив мутацій у генах лігаз Waal НА стресостійкість бактерій Yersinia enterocolitica O:3 та О:8, Позур В. К., Скурнік M. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (Серія ‘‘Біологічні науки”) (2015)
Блощинський І. - Методика проведення експериментальної роботи щодо сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників на основі дистанційних технологій навчання (2016)
Вовчаста Н. - Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців цивільного захисту (2016)
Гришко В. - Роль засобів навчання у викладанні дисципліни "Основи римського приватного права" (на основі компетентнісного підходу), Борейчук А. (2016)
Дияк В. - Реалізація компетентнісного підходу у системі соціально-економічної підготовки офіцерів прикордонного відомства (2016)
Дранко А. - Моделювання комунікативних ситуацій при формуванні готовності майбутніх пілотів до професійної взаємодії (2016)
Керницький О. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі (2016)
Клименко С. - Формування етичної компетентності вчителів-словесників засобами української фразеології (2016)
Коржинська Т. - Професійна діяльність митників: вимоги сучасності (2016)
Корольова Н. - Педагогічні аспекти застосування інтерактивних методів при навчанні студентів дисципліні "Фізичне виховання" (2016)
Савицька А. - Сутність та структура готовності майбутніх військових льотчиків до професійного іншомовного спілкування при виконанні міжнародних миротворчих операцій (2016)
Степура Ю. - Підготовка майбутніх педагогів початкової школи до соціального виховання учнів засобами естетотерапії: аксіологічний підхід (2016)
Різник В. В. - Моделі оптимальних дискретних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях (2016)
Жук С. Я. - Определение весовых коэффициентов двухступенчатого автокомпенсатора на основе LMS-алгоритма и корреляционных характеристик помех, Семибаламут К. М. (2016)
Tsvelykh I. S. - Low cost low phase noise PLL controlled push-push VCOs in K- and Ka- bands, stabilized by cavity resonator, Kotserzhynskyi B. A. (2016)
Ципоренко В. В. - Дослідження безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційно-згортковим обробленням, Ципоренко В. Г. (2016)
Hloba L. S. - Planning the loading of data centers' resources based on download statistics, Skulysh M. A. (2016)
Могильний С. Б. - Покрокова побудова системи для Інтернету речей (2016)
Перегудов С. М. - Двоступеневий метод обробки результатів вимірювань високочутливої радіометричної системи, Яненко О. П., Доліч Д. О. (2016)
Иванушкина Н. Г. - Вейвлет-анализ электрокардиосигналов для выявления признаков посттравматической миокардиодистрофии, Иванько Е. О., Чеснокова О. В., Чайковский И. А. (2016)
Кицун П. Г. - Використання методу незалежних компонент для автоматичного видалення артефактів ЕЕГ, пов’язаних з рухами очей (2016)
Сичик М. М. - Спосіб деструкції джерел патологічного збудження в серці оригінальним монополярним електродом, Стасюк Ю. П., Савкіна М. В., Сорочан Є. Г., Максименко В. Б. (2016)
Во Зуй Фук - Инверсия соотношений уровней гармоник демаскирующего сигнала в нелинейной радиолокации, Зинченко М. В., Зиньковский Ю. Ф. (2016)
Каштанов С. Ф. - Особливості європейського законодавства з безпеки радіо, телекомунікаційного та низьковольтного обладнання (2016)
Інформація для авторів (2016)
Антохов А. А. - Механізми регулювання розвитку регіональної економіки та їх осучаснення на вимогу посилення інтелектуалізації суспільства (2014)
Вдовин М. Л. - Оцінювання інвестиційних ризиків за допомогою статистичних ігор на прикладі Львівської області та України, Березяк І. М. (2014)
Давиденко І. В. - Соціальна відповідальність вищого навчального закладу та напрямки її реалізації, Росецька Ю. Б. (2014)
Іванов А. М. - Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму в Україні (2014)
Куліков Ю. М. - Людський капітал в моделі соціального ринкового господарства, Посмітна М. В. (2014)
Куліков Ю. М. - Методологічні передумови формування нової парадигми доходів населення, Сафонов В. В. (2014)
Куліков Ю. М. - Раціональний споживчий бюджет як чинник формування середнього класу, Сташевська О. В. (2014)
Остапенко В. М. - Формування взаємозв’язків між фінансовим потенціалом публічно-приватного партнерства та фінансовою політикою в Україні (2014)
Попович А.А. - Оподаткування землі в контексті реформування системи ресурсно-рентних платежів (2014)
Базилюк В. Б. - Інституційне середовище механізму управління поліграфічними підприємствами (2014)
Батанова Т. В. - Методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників діяльності підприємства (2014)
Боженьова І. М. - Концептуальні засади механізму сталого розвитку підприємства олійножирової промисловості (2014)
Галасюк К. А. - Дослідження функціонування готельних підприємств міста одеси в мережі Інтернет (2014)
Дворжак И. - Проинновационная бизнес-культура и конкурентоспособность (2014)
Добрянська М. В. - Ідентифікація причинно-наслідкових зв’язків у процесі інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Заїнчковський А. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств кондитерської галузі України (2014)
Кітченко О. М. - Особливості стратегічного маркетингового планування на промислових підприємствах (2014)
Князь С. В. - Місце та роль інноваційного менеджменту в системі управління підприємством, Комарницька Н. М. (2014)
Ковальов А. І. - Підвищення ефективності антикризового управління в корпоративному секторі на основі реінжинірингу бізнес-процесів (2014)
Колмогорова І. В. - Формування та розвиток конкурентоспроможного персоналу сільськогосподарських підприємств, Дідур Г. І. (2014)
Кравець О. Ю. - Проблеми управління вугледобувними підприємствами України в умовах трансформації галузі (2014)
Пучкова С. І. - Про підходи до визначення конкурентоспроможності як економічної категорії, Сергєєв П. П. (2014)
Своробович Л. М. - Особливості діяльності підприємств мясопереробної галузі як об’єкту формування внутрішнього економічного механізму (2014)
Семенов В. Ф. - Сервісне управління підприємствами курортно-рекреаційної сфери в умовах конкуренції (2014)
Семенова В. Г. - Проблеми використання інтелектуальної власності в діяльності підприємств (2014)
Троц І. В. - Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект (2014)
Хазар Хамад Хусейн - Система проектного менеджменту в антикризовій політиці підприємства (2014)
Альошин С. Ю. - Прийняття управлінських рішень з питань інноваційного розвитку промислових підприємств на засадах контролінгового забезпечення (2014)
Вавілов Є. В. - Емпіричне розуміння системних ризиків та фінансових криз у сучасному суспільстві (2014)
Гойхман М. І. - Вдосконалення та застосування методичного підходу до оцінювання інтегрального показника фінансової стабільності банківської системи (2014)
Зінченко М. А. - Теоретичне узагальнення наукових підходів до визначення поняття "фінансовий потік" (2014)
Коваленко М. О. - Джерела формування ресурсів банку та особливості цього процесу на різних етапах економічного розвитку (2014)
Коваленко С. І. - Транскордонні кластерні системи – інститути розвитку нового технологічного укладу (2014)
Король К. В. - Витрати і затрати в обліку: сутність та доцільність розмежування (2014)
Кошельок Г. В. - Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків підприємства (2014)
Мельниченко О. В. - Організація аналізу електронних грошей в банках (2014)
Павлова Т. В. - Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців (2014)
Рябикіна К. Г. - Вимірювання ефективності управління капіталом підприємства (2014)
Семенова К. Д. - Проблеми кількісної оцінки ризиків на підприємствах (2014)
Сирчин О. Л. - Формування та використання резервів під кредитну заборгованість комерційних банків (2014)
Скляр Г. П. - Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в туристичному бізнесі, Зима О. Б. (2014)
Тарасевич Н. В. - Окремі аспекти регулювання ліквідності банків (2014)
Тридід О. М. - Методологічні засади управління фінансовим розвитком банку в контексті забезпечення визначених орієнтирів його діяльності, Самородов Б. В. (2014)
Швирьова О. В. - Створення організаційного механізму діяльності банку на ринку залучених ресурсів в умовах інноваційної конкуренції (2014)
Титул, зміст (2016)
Чорний Г. М. - Генезис методів наукового дослідження на рівні суб'єктів агробізнесу, Міщенко І. А., Кирилюк Д. О. (2016)
Мельник Л. Л. - Факторний аналіз прибутковості сільськогосподарських підприємств (2016)
Герасимів З. М. - Сталий розвиток сільського господарства (2016)
Біляк Ю. В. - Конфлікт за регулювання ГМО в Україні між державними органами (2016)
Gubaryk O. - Revenue and expenses accounting in enterprise's management, Iu. Amelina (2016)
Новак Н. П. - Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації (2016)
Маркова Є. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств рибної галузі (2016)
Салькова І. Ю. - Заходи щодо забезпечення розвитку АПК України в умовах євроінтеграції, Гловюк А. С., Олексієнко О. П. (2016)
Костюнік О. В. - Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні, Побережна В. В. (2016)
Орел С. А. - Аналіз раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Погрібний І. Я. - Проблеми визначення морфологічного складу твердих побутових відходів з урахуванням сучасних умов переробки (2012)
Бережна І. Ю. - Особливості формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці: інституційний підхід (2012)
Маковецька Ю. М. - Оцінювання життєвого циклу продукції як інструмент впливу на мінімізацію відходів (2012)
Макарова О. В. - Организация бухгалтерского учета расчетов с поставщиками у субъектов малого предпринимательства, Князева Т. Г. (2012)
Чорний В. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Жильченкова В. В. - Проблемы управления качеством на предприятии, Карнаухова И. И. (2012)
Шурда К. Э. - Проблемы прогнозирования погодно-климатических условий в морехозяйственной деятельности (на примере одесского ппк) (2012)
Зеленко С. В. - Проблеми та перспективи формування обліково-аналітичного забезпечення управління охороною праці на підприємстві (2012)
Оченаш В. А. - Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні (2012)
Устенко М. О. - Теоретичне обґрунтування створення транспортно-логістичного центру регіону (2012)
Ляшенко І. О. - Особливості та перспективи розвитку ресурсозбереження в Україні (2012)
Мироненко І. І. - Застосування системи показників економічного оцінювання при управлінні взаємовідносинами промислового підприємства зі споживачами (2012)
Зубенко О. А. - Концептуальна модель формування промислової політики регіону та механізм її реалізації (2012)
Олійник О. М. - Сутність та визначення поняття "інтелектуальний капітал підприємств залізничного транспорту" (2012)
Банєва І. О. - Організаційно-економічний зміст та структура адаптивного механізму в трансформаційний період розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Нусінов В. Я. - Як забезпечити економічну безпеку власників бізнесу, Молодецька О. М., Пономаренко К. О. (2012)
Зборовська О. М. - Оптимізація процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах України (2012)
Мартинюк О. А. - Особливості моделювання економічного процесу "виробничий бізнес-поток" (2012)
Денисенко М. П. - Підвищення рівня економічного розвитку держави в умовах глобалізації, Бреус С. В. (2012)
Галабурда К. В. - Вплив деяких факторів на результати зерновиробництва (2012)
Домбровський О. Г. - Мультинаціональна економіка у часопросторі сучасного цивілізаційного процесу (2012)
Новикова І. В. - Вартісні та часові параметри управління стратегічними інвестиціями підприємства (2012)
Бояринова К. О. - Венчурне фінансування малих інноваційних підприємств, Степанюк І. В. (2012)
Похилько С. В. - Капіталізація території в системі рейтингового оцінювання регіонального природокористування (2012)
Швець В. Я. - До питання оцінки економічної ефективності оновлення основних фондів, Грекова В. А. (2012)
Коковіхіна О. О. - Аналіз та шляхи підвищення ефективності процентної політики нбу (2012)
Бавико О. Є. - Регіональні тенденції розвитку фіксованого та мобільного телефонного зв’язку (2012)
Аверкина М. Ф. - Принципи формування механізму забезпечення стійкого розвитку міст (2012)
Дергоусова А. О. - Стратегічний розвиток залізничного транспорту в умовах реформування (2012)
Пащенко Є. Ю. - "Старательство" в Україні – економічно-правові аспекти (2012)
Харсун Л. Г. - Міжнародні детермінанти формування транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі країни (2012)
Денисенко Л. О. - Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації, Шацька С. Є. (2012)
Чуліпа І. Д. - Управління підприємствами з використанням моніторингу економічних показників (2012)
Ляхова О. О. - Іпотечне кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Майстер А. В. (2012)
Добіжа Н. В. - Концептуальні положення формування цін на технічні ресурси в аграрній сфері (2012)
Захарова О. В. - Професійне навчання персоналу фармацевтичних підприємств, Карабут Т. Г. (2012)
Лазоренко Т. В. - Метод оцінки кpi – функціональна складова системи управління якістю праці науково-виробничого підприємства, Кулькова М. В. (2012)
Пристемський О. С. - Роль державного регулювання у забезпеченні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2012)
Саричева А. А. - Аналіз чинників незадовільних умов праці на виробництві, Чумаченко О. В. (2012)
Стешенко Л. І. - Напрями підвищення ефективності та покращення результативності господарської діяльності підприємств харчової промисловості (2012)
Хвищун Н. В. - Сутність поняття "логістика": ретроспективний аналіз (2012)
Сотула О. В. - Соціально-економічна диференціація регіонів як джерело загроз економічній безпеці держави (2012)
Огаренко Т. Ю. - Зростання попиту на послуги вищої освіти у постіндустріальній економіці (2012)
Пасєка С. Р. - Небезпека інституціональних пасток у розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (2012)
Федяєва О. О. - Особливості фінансування інноваційного розвитку аеропортів (2012)
Орлова А. А. - Стимулювання розвитку системи професійного навчання робітничих кадрів в Україні (2012)
Данилюк Є. Ю. - Основи класифікації маркетингової збутової політики банку (2012)
Башинська І. О. - Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій (2012)
Горобченко Д. В. - Эффект рикошета в сфере инновационных технологий ресурсосбережения, Шипулина Ю. С. (2012)
Петруха С. В. - Оптимізація критеріально-показникової бази експрес-оцінювання фінансової стійкості підприємства (на матеріалах пуат "лантманнен акса”), Саєнко Т. В. (2012)
Саприкіна Л. М. - Діагностика фінансового стану підприємства як основа забезпечення його економічної безпеки, Шипіл К. І. (2012)
Стрельник С. О. - Пріоритети державної політики у сфері вищої освіти (2012)
Савицька Н. Л. - Архітектоніка суб’єкта господарського розвитку: інституціональний підхід (2012)
Максимов А. С. - Разработка модели бизнес-процессов банковского учреждения на основе теории массового обслуживания, Максимова Ю. А. (2012)
Сарапіна О. А. - Аналіз мотиваційних чинників здійснення фінансової реструктуризації підприємств (2012)
Перевозчикова Н. О. - Особливості мотивації працівників бюджетних організацій, Москова В. В. (2012)
Літковець Ю. О. - Удосконалення планування ефективності виробництва плодоовочеконсервних підприємств (2012)
Виклюк М. І. - Система управління державним боргом України (2012)
Конопліна Ю. С. - Соціальне страхування і проблеми відтворення трудових ресурсів (2012)
Давидова І. І. - Моделювання диверсифікації шляхом створення міжпредметних просторових концепцій (2012)
Верескун М. В. - Алгоритм захисту від рейдерства, як елемент системи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних підприємств (2012)
Колеснікова О. М. - Облік поліпшення основних засобів в світлі актуальних змін (2012)
Федун І. Л. - Оцінка інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві (2012)
Романовський О. О. - Дослідницькі підприємницькі внз сша як  прискорювачі економічного розвитку країни (2012)
Богатирьов К. О. - Ринок праці та стратегія зайнятості в єс (2012)
Піюренко І. О. - Необхідність вдосконалення організаційно-економічного механізму управління агропромисловим підприємством (2012)
Барабанова В. В. - Застосування економіко-математичних моделей у прогнозуванні державного боргу (2012)
Пілевич Д. О. - Концептуальні підходи до дослідження джерел інвестування національної економіки (2012)
Бурова Т. А. - Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (2012)
Гречана С. І. - Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону, Харитонова О. С., Клюс І. В. (2012)
Ханін І. Г. - Методологічні позиції неоінституціоналізму у вирішенні питань експорту інститутів (2012)
Полякова І. В. - Концептуальні основи та організаційно економічний механізм екологізації управління природоохоронними територіями (2012)
Яцков А. В. - Ключові вектори екологізації регіонального розвитку (2012)
Палант Д. О. - Контроль транспортної логістики – нове джерело прибутку підприємства (2012)
Денисенко М. П. - Проблеми та перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні (2012)
Жикаляк М. В. - Класифікація роялті як шлях до вдосконалення регуляторної політики держави у сфері використання мінеральних ресурсів (2012)
Тимощук О. М. - Роль транспортно-логістичних центрів в сучасних логістичних технологіях транспортування, Мельник О. В. (2012)
Чубукова О. Ю. - Структурно-динамічний аналіз функціонування агроекономічної системи України (2012)
Андрієнко В. М. - Роль держави у вирішенні проблеми забезпечення безпеки праці на вітчизняних підприємствах (2012)
Стоянов Г. С. - Методичні засади удосконалення механізму розвитку кредитних спілок (2012)
Шпак Л. О. - Кластерний підхід розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2012)
Суюсанова О. Л. - Засади формування концептуальної моделі системи управління персоналом харчового підприємства (2012)
Гедз М. Й. - Підходи до формування стратегії модернізації економіки регіону (2012)
Волков М. А. - Системи управління економічним ризиком на підприємствах харчової промисловості (2012)
Карташов Е. Г. - Напрями удосконалення механізмів реалізації регіональної екологічної політики в Україні (2012)
Остапчук Д. О. - Синегетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України (2012)
Однолько В. О. - Оптимізація витрат харчового виробництва (2012)
Захарова О. В. - Мотиваційні спонукання роботодавців до активізації інвестування у людський капітал, Колобова В. В. (2012)
Захарченко П. В. - Эволюционные изменения экономических систем (2012)
Лобов С. П. - Оцінка економічного ефекту від використання автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку (2012)
Григор’єва Л. В. - Оцінка потенціалу будівельних підприємств як аналітичне забезпечення інвестування (2012)
Соколовська О. В. - Удосконалення митно-тарифної політики України як напрям підвищення економічної безпеки держави (2012)
Завора Т. М. - Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної безпеки України, Чепурний О. В. (2012)
Костюк Г. В. - Теоретико-методологічні засади формування логістичної системи (2012)
Худолей В. Ю. - Декомпозиція процесів формування системи управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави (2012)
Тюха І. В. - Стан та перспективи розширення закордонних ринків збуту вітчизняних підприємств (2012)
Слабко Я. Я. - Планування прибутковості підприємства на основі використання економіко-математичного моделювання (2012)
Паливода О. М. - Управління персоналом в організаціях малого бізнесу: особливості та проблеми, Теміндарова Ю. А., Бондарець Є. В. (2012)
Зоріна О. І. - Місце соціального капіталу в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту (2012)
Василенко Н. К. - Актуальні аспекти визначення ефективності хеджування (2012)
Молодід О. О. - Системний підхід при економіко-математичному моделюванні економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Дерев’янко О. Г. - Репутація підприємства в координатах інформаційної економіки ххі століття (2012)
Макарова О. В. - Организация сквозной системы контроля знаний студентов по учетным дисциплинам (2012)
Письменна О. Б. - Економічна оцінка наслідків діяльності уранодобувних комплексів України (2012)
Савкова О. М. - Концептуальні підходи до формування державної політики управління інвестиційним процесом в сфері житлового та офісного будівництва (2012)
Ковальчук Я. О. - Регіональні особливості на основі оцінки потенціалу регіону (2012)
Власенко М. О. - Умови ефективності використання фінансових інструментів на фінансовому ринку України (2012)
Гаркуша Ю. О. - Удосконалення системи регулювання та нагляду за фінансовим ринком в Україні (2012)
Юрко Т. С. - Роль малого підприємництва в забезпеченні розвитку національної економіки (2012)
Марков Б. М. - Концепції конкурентоспроможності економічних систем як основа антимонопольного регулювання (2012)
Радзівіло І. В. - Управління інноваційним потенціалом підприємства: комплексний підхід (2012)
Іванова Т. В. - Аналіз передумов проведення реструктуризації машинобудівних підприємств (2012)
Нагорна О. В. - Стратегія фінансового забезпечення підприємств комунального господарства: сутність та особливості (2012)
Сергійчук І. І. - Модель стратегічного управління масштабом діяльності підприємства (2012)
Бекірова С. Е. - Чинники та умови, що впливають на рівень розвитку санаторно-курортного комплексу ар крим (2012)
Зеркаль А. В. - Моделювання розвитку корпоративної культури на машинобудівних підприємствах (2012)
Кондрат О. Б. - Еволюція наукового світогляду С. М. Булгакова (2012)
Кірей О. С. - Методика ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків управління необоротними активами (2012)
Денисов К. В. - Інструменти державної політики регулювання виробничої діяльності чорної металургії в Україні відповідно до вимог сот (2012)
Марков О. М. - Сутність та принципи інтерактивного планування (2012)
Денисенко Л. О. - Якість корпоративного управління як основний фактор розвитку товариства, Заєць Т. О. (2012)
Радченко Л. М. - Експортоорієнтований міжрегіональний кластер як інструмент нарощування і реалізації експортного потенціалу регіону (2012)
Пастухова Т. Ю. - Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Салашенко Т. І. - Особливості оцінки енергоефективності регіонів з позиції забезпечення їх сталого розвитку (2012)
Харевич А. С. - Кредитний потенціал банківської системи: теоретико-методологічні аспекти (2012)
Куценко К. В. - Ділова репутація банку як капітал (2012)
Костенко Є. О. - Енерготранзитний потенціал України та перспективи його реалізації в контексті забезпечення енергетичної безпеки, Мирошниченко В. В. (2012)
Доліновська О. Я. - Співпраця України з міжнародним валютним фондом та перспективи розвитку економіки держави (2012)
Козенко А. О. - Проблеми та шляхи удосконалення розподілу повноважень між рівнями влади в Україні (2012)
Адирова Т. І. - Управлінський аспект оптимізації витрат промислових підприємств (2012)
Ткаченко І. П. - Розрахунково-платіжна дисципліна підприємств: узагальнення підходів щодо управління її забезпечення, Гайдук А. В. (2012)
Дегтярь Н. В. - Екосистемні принципи управління водно-болотними угіддями (2012)
Одінцов О. М. - Фактори об'єднання інтересів підприємств в інтеграційних кластерних системах апк (2012)
Садовська Г. Ф. - Роль творчої співпраці у створенні інтелектуального продукту в контексті глобального інформаційного простору (2012)
Демченко О. В. - Економічна сутність кредиту (2012)
Харламова А. О. - Корпоративна соціальна відповідальність необхідний чинник формування корпоративної стратегії (2012)
Черкашина К. Ф. - Фінансові ресурси банків: сутність та витоки управління (2012)
Ільїна Г. В. - Інновація як результат креативної діяльності підприємця (2012)
Засанська С. В. - Сучасні тенденції впровадження й фінансування електронного навчання (2012)
Дзюбіна А. В. - Моделювання динаміки життєвого циклу інноваційного продукту (2012)
Помилуйко Є. О. - Особливості реалізації амортизаційної політики в Україні (2012)
Кононенко Ж. А. - Сучасний стану використання сільськогосподарських угідь в регіоні (2012)
Лифар В. В. - Механізм взаємодії учасників регіонального транспортно-логістичного центру та їх інтереси (2012)
Волобоєв В. Д. - Врахування фактору ризику під час прийняття рішень в системі забезпечення кваліфікованими кадрами машинобудівних підприємств (2012)
Кривець Ю. М. - Моделювання інформаційного середовища бухгалтерського обліку на основі системних уявлень (2012)
Позов А. Х. - Характеристики фінансової та управлінської звітності (2012)
Марченко В. М. - Моделювання діяльності, як інструмент управління витратами авіабудівних підприємств (2012)
Мельник Н. О. - Економічний механізм інноваційно - інвестиційного розвитку суднобудівних та судноремонтних підприємств України (2012)
Попова В. В. - Економічне обґрунтування надійності інвестування на будівельному підприємстві (2012)
Здір В. А. - Інноваційна модель розвитку української економіки: вплив інноваційних та науково-технічних пріоритетів (2012)
Скитьова Г. С. - Управління стратегічним портфелем проектів холдингової компанії: комплексний підхід (2012)
Ханін І. Г. - Інформаційно-технологічні передумови формування постіндустріального суспільства як концепції нової глобальної цивілізації (2012)
Лисенок О. В. - Інтегральна рейтингова модель оцінки фінансового стану банків (2012)
Чубукова О. Ю. - Особливості функціонування агрохолдингових формувань в Україні (2012)
Андрієнко В. М. - Обґрунтування необхідності формування системи безпеки праці як елементу системи економічної безпеки підприємств України (2012)
Каджаметова Т. Н. - Організаційно-економічне забезпечення формування і функціонування регіонального ринку курортних послуг (2012)
Павлова Г. Є. - Розвиток теорії інновації в управлінні аграрним сектором національної економіки (2012)
Червяков І. М. - Ефективне реформування промисловості економіки регіону (2012)
Педь І. В. - Світові фінансово-банківські кризи:  особливості та причини виникнення, Лисенков Ю. М., Ящук С. П. (2012)
Криклій О. А. - Методичне забезпечення аналізу ліквідності банку в посткризових умовах, Рябіченко Д. О. (2012)
Космідайло І. В. - Державні послуги: місце в системі державного управління та їх класифікація (2012)
Суганяка М. В. - Структурно-логічна модель розрахунку інтегрального показника антикризової стійкості системного банку (2012)
Орлова О. М. - Теоретико-методичний підхід до аналізу та оцінки цінності регіонів для ведення на їх території інвестиційної діяльності (2012)
Олешко А. А. - Генезис антикризового регулювання економіки України (2012)
Пластун В. Л. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні і світі, Домбровський В. С. (2012)
Бавико О. Є. - Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору (2012)
Жовковська Т. Т. - Методологічні аспекти формування підвищення ефективності підприємств харчової промисловості (2012)
Кучерук Г. Ю. - Економічні методи управління якістю транспортних послуг (2012)
Сардак С. Е. - Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації у світовій економіці (2012)
Крамаренко А. Р. - Использование инновационных технологий в рекламе, Козакова Е. Н. (2012)
Липинська О. А. - Теоретичні аспекти формування тарифів у портовій діяльності (2012)
Попова В. Д. - Фізичні аналогії у моделюванні розподілу товарних потоків (2012)
Рысина В. А. - Особенности учета расходов на создание и эксплуатацию программ для автоматизации учетных работ на предприятии (2012)
Левчук О. В. - Проблеми залучення міжнародних інвестицій в економіку України (2012)
Чупир О. М. - Проблеми та нові принципи функціонування будівельної сфери залізничного транспорту України (2012)
Івахненков С. В. - Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до визначення цілей розвитку на період після 2015 року для врахування у процесі стратегічного планування (2012)
Тульчинська С. О. - Визначення завдань необхідних для реалізації принципів розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2012)
Огиенко В. И. - Кредитное рационирование в условиях асимметрии информации, Луняков О. В., Лунякова Н. А. (2012)
Кульчицький М. І. - Програмно-цільове бюджетування на місцевому рівні, Самець С. М. (2012)
Кулєшова Н. В. - Імітаційна модель реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства (2012)
Зінченко Т. Є. - Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання і охорони земель (2012)
Верхоглядова Н. І. - Роль і значення торгівлі для розвитку національного господарства України, Шостак Р. С. (2012)
Тюха І. В. - Маркетингові комунікації та просування продукції вітчизняних хлібопекарських підприємств на зовнішні ринки (2012)
Мешко Н. П. - Крос-культурний менеджмент у корпоративних стратегіях міжнародних компаній, Буланкіна О. Є. (2012)
Калініченко Л. Л. - Управління кадровим ризиком на основі застосування когнітивного моделювання (2012)
Полчанов А. Ю. - Фінансова стратегія страхової компанії в умовах державної підтримки агрострахування (2012)
Чеховська М. М. - Закономірності та принципи формування ринково-орієнтованого залізничного комплексу України (2012)
Фролова Т. О. - Інституційні інвестори в інфраструктурі глобального інвестування (2012)
Крючкова І. В. - Оптимізація матеріальних запасів на сучасному підприємстві: економічний аспект (2012)
Герасимяк Н. В. - Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу (2012)
Трубнік Т. Є. - Використання методу "shift – share"аналізу для оцінювання якості секторальних зрушень (2012)
Хорішко І. В. - Оцінка сильних і слабких сторін підприємства як універсальної соціально-економічної системи (2012)
Вуйців М. М. - Місце внутрішнього операційного аудиту в системі внутрішньо-господарського контролю в організаціях різних форм власності (2012)
Гринько Т. В. - Оцінка чутливості регіональних інвестиційно-інноваційних процесів до змін зовнішнього середовища, Цадо Г. В. (2012)
Кашка І. С. - Банкрутство та фінансове оздоровлення банків (2012)
Вороненко В. І. - Науково-методичні підходи до оптимізації та ефективного використання земельних ресурсів (2012)
Буднікова Ю. В. - Ентропія як економічна категорія (2012)
Мороз М. М. - Особливості моделі планування трудових ресурсів як основного елементу оціночного механізму розвитку персоналу (2012)
Грищенко О. Ф. - Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень (2012)
Гринько О. В. - Формування методики оцінки рівня розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2012)
Бондаренко С. А. - Предрасположенность украинского предпринимательства к инновационной интеграции на современном этапе (2012)
Манжура О. М. - Концепція моделювання формування мережі автодилерів на основі критерію життєздатності (2012)
Гусєва І. Ю. - Розробка адаптивної моделі ефективного управління ринковим інтелектуальним капіталом підприємств (2012)
Голишева Є. О. - Принципи формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства (2012)
Радзівіло І. В. - Механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства: структуризація та ідентифікація елементів (2012)
Рівчаченко С. В. - Концептуальні засади соціального страхування за українським та зарубіжним законодавством (2012)
Чушак-Голобородько А. М. - Визначення результативності моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності (2012)
Сидора Т. Ю. - Критерії оцінювання ефективності діяльності підприємства (2012)
Забедюк М. С. - Забезпечення реалізації стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону (2012)
Веселовська О. В. - Організація системи управління витратами на вітчизняних авіабудівних підприємствах на процесній основі (2012)
Боняр С. М. - Конъюнктура фрахтового рынка и основные показатели ее изучения (2012)
Тупкало С. В. - Обгрунтування моделі процесно - орієнтованого управління діяльністю електропостчального підприємства, Батенко Л. П. (2012)
Келічавий А. В. - Напрямки підвищення ефективності конкуренції в Україні (2012)
Іванишин В. В. - Оцінка стану виробництва сільськогосподарської техніки та забезпечення нею сільгосптоваровиробників (2012)
Сафоненко А. М. - Проблеми формування клієнтської бази сервісного центру автодилера (2012)
Поповиченко І. В. - Декомпозиція організаційної структури підрядного будівельного підприємства як основа створення його логістичної системи, Верхоглядова Н. І. (2012)
Родіонов О. В. - Маркетингові стратегії підвищення освітнього потенціалу продовольчої сфери (2012)
Бойко В. І. - Діяльність та вплив некомерційних організацій у сфері культури (2012)
Титул, зміст (2016)
Гурська І. С. - Перспективи розвитку молочної галузі в Тернопільській області, Федуняк І. О. (2016)
Колос З. В. - Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Попов А. С. - Землеустрій — основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення (2016)
Маркова Є. Ю. - Державне регулювання підприємств рибної галузі в контексті підвищення її конкурентоздатності (2016)
Дикань О. В. - Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту (2016)
Марценюк Л. В. - Приклади організації туристичних залізничних перевезень у різних країнах світу, Полішко Т. В. (2016)
Попович А. А. - Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні (2016)
Проненко Т. Є. - Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту (2016)
Ліщук В. В. - Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України (2016)
Нигматова Е. С. - Теоретические аспекты определения стоимости бренда органической сельскохозяйственной продукции (2016)
Полегенька М. А. - Теоретична сутність економічної категорії "ефективність" (2016)
Висоцький В. М. - Політичні партії у процесі модернізації політичної системи України (2014)
Волошина Ю. В. - Проблеми та шляхи забезпечення національного суверенітету інститутами безпосередньої демократії (2014)
Градова Ю. В. - Інституціоналізація правового моніторингу в Україні як спосіб захисту прав та свобод людини (2014)
Користін О. Є. - Особливості злочинності неповнолітніх та специфіка її профілактики (за матеріалами південного регіону України) (2014)
Цільмак О. М. - Стабілізація морально-психологічного стану працівників спеціальних підрозділів ОВС – це запорука ефективності здійснення ними службово-бойової діяльності (2014)
Афанасенко С. І. - Види та класифікація організованої злочинності, Стойков І. М. (2014)
Бабенко А. М. - Запобігання і протидія злочинності в регіонах: питання теорії, законодавства та практики (2014)
Бахчеван Є. Ф. - Основні поняття та характеристики сучасного тероризму (2014)
Воронцов А. В. - Попередження вчинення окремих видів злочинів проти правосуддя службовими особами досудового розслідування (2014)
Колб С. О. - Стан наукових досліджень в Україні, пов’язаних з протидією незаконному заволодінню автотранспортними засобами організованими злочинними угрупуваннями (2014)
Копотун І. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти громадського порядку та моральності в зарубіжному законодавстві, Рудик М. М. (2014)
Лопоха В. В. - Про деякі віктимологічні детермінанти злочинності персоналу виправних колоній України (2014)
Мишко В. В. - Складові запобігання злочинам оперативними підрозділами ОВС (2014)
Мякота Є. В. - Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Ахмедова Е. Р. - Перспективи інтеграції Туреччини у сферу зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу (2014)
Беніцький А. С. - Розмежування заздалегідь не обіцяного приховування злочину та злочину, передбаченого статтею 198 КК України (2014)
Бібік І.С. - Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному законодавстві України та США, Кулик Л. М. (2014)
Власова Г. П. - Реалізація спрощених порядків кримінального судочинства в окремих країнах ближнього зарубіжжя (2014)
Матвєєва Л. Г. - Проблеми формування правової культури транзитивного суспільства (2014)
Піх Ю. А. - Характерні риси сучасних релігійних правових систем (2014)
Ситар І. М. - Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) (2014)
Собко Г. М. - Відмінність поняття психологічного та психічного насильства від психічного примусу (2014)
Чернишова О. О. - Інформаційне забезпечення нотаріальної діяльності (2014)
Шаповалова І. О. - Порівняльно-правовий аналіз теоретичних аспектів правоохоронної та службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Басай О. В. - Класифікація майнових прав у сфері авторського права (2014)
Гречин Є. Є. - Теоретичні основи дослідження правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Даниленко С.К. - Договір сурогатного материнства: актуальні проблеми та значення в суспільстві, Мінакова М. В. (2014)
Дрішлюк В. І. - Оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби при виконанні судових актів господарського суду (2014)
Журавель А. В. - Державні гарантії здійснення інвестиційної діяльності в Україні, Буяджи Ю. А. (2014)
Середницька І. А. - Особливості шлюбного договору як цивільно-правової угоди між чоловіком та дружиною, Ульяник М. М. (2014)
Сітко А. І. - Загальнотеоретичний аналіз визначення видів контролюючих органів у сфері визначення сум грошових зобов’язань (2014)
Церковна О. В. - Особливості колізійних норм системи джерел правового регулювання спадкування за законом у міжнародному праві, Кричевська Х. О. (2014)
Герасимчук Л. В. - Пенсії за вислугу років та спеціальні пенсії: співвідношення термінів (2014)
Дейнека В. М. - Правові основи утворення та діяльності трудового арбітражу (2014)
Колпаков В. К. - Європейський вимір адміністративного права (2014)
Криволапчук В. О. - Сутність поліцейської (правоохоронної) функції в державах ЄС (2014)
Виноградов А. К. - Управлінські аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Гош Д. В. - Форми участі прокурора в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Денисова А. В. - Адміністративний нагляд як функція органів виконавчої влади (2014)
Клименко О. В. - Принципи адміністративно-правового забезпечення регуляторної діяльності публічної адміністрації у сфері господарювання (2014)
Лебедєва А. В. - Особливості адміністративної відповідальності окремих категорій осіб за порушення ПДР (2014)
Ярмакі В. Х. - Громадський контроль як одна з гарантій дотримання законності в адміністративній діяльності правоохоронних органів України (2014)
Подобний О. О. - Актуальні аспекти проблеми співвідношення документування й доказування (2014)
Афонін Д. С. - Значення ситуаційних судових експертиз у розслідуванні злочинів (2014)
Березовенко І. В. - Деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів транспортної міліції в боротьбі з викраданнями вантажів на залізничному транспорті, Поляков Є. В. (2014)
Калімбет І. Л. - Класифікація злочинних угруповань неповнолітніх корисливо-насильницької спрямованості (за формами лідерства та взаємозв’язками з організованою злочинністю) (2014)
Ковальова О. М. - До питання визначення тактики слідчих дій працівників органів внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних проваджень, учинених неповнолітніми особами (2014)
Крижановська О. В. - Стан наукової розробленості проблеми розслідування умисних убивств, учинених на замовлення на побутовому ґрунті (2014)
Сандрачук А. А. - Щодо способів учинення шахрайства у сфері кредитування (2014)
Татаров О. Ю. - Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження (2014)
Шамота М. В. - Криміналістичні підходи щодо класифікації вимагань, що вчинюються організованими злочинними угрупованнями (2014)
Кузніченко С. О. - Адміністративно-правовий режим воєнного стану в СРСР під час Великої Вітчизняної війни (2014)
Берендєєва А. І. - Історичні аспекти ґенези поліцейського права (2014)
Мошак О. В. - Розвиток ідеї федералізму в українській політико-правовій думці міжвоєнного періоду (2014)
Юрій І. А. - Юридична природа воєнної доктрини (2014)
Свиридюк Н. П. - Сучасні адміністративно-правові методи забезпечення законності в економічній сфері (2014)
Меркулова В. О. - Запобігання пенітенціарної злочинності: сутність та напрями реформування кримінально-виконавчого законодавства (2014)
Гуляк О. В. - Юридичний аспект застосування загальновійськових підрозділів під час миротворчої діяльності (2014)
Кубаєнко А. В. - Дocвiд дiяльнocтi пoлiцiї як ocнoвa peфopмувaння opгaнiв внутpiшнiх cпpaв Укpaїни (2014)
Форос Г. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення роботи з персоналом ОВС, Курбанов Я. Л. (2014)
Мораренко А. В. - Загальнотеоретичні підходи до визначення понять "координація” та "взаємодія” в діяльності підрозділів кримінальної міліції та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Плужнік О. І. - Практика призначення покарань за ст. 259 Кримінального кодексу України (2014)
Пригодська Ю. В. - Психологічна підготовка стрільця під час виконання вправ з пістолета (2014)
Тягнирядно Є. В. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови у професійній підготовці (2014)
Ульянов О. І. - Самоплагіат у науковій сфері, Ульянова Г. О. (2014)
Чекмарьова І. М. - Місце поняття "кримінальний проступок” серед понять "кримінальний злочин” та "адміністративне правопорушення” (2014)
Тарасенко Р. В. - Процесуальна регламентація забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства потребує завершення (2014)
Конєв О. Ю. - До питання про деякі психологічні фактори, що спричиняють терористичну діяльність (2014)
Рудой К. М. - Основні напрямки міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України щодо забезпечення міжнародної безпеки (2014)
Кострицький І. Л. - Господарсько-правові засади організації та здійснення суб’єктом господарювання охоронної діяльності (2014)
Надибська О. Я. - Гуманістична спрямованість освітньо-виховного процесу української молоді як альтернатива впливам делінквентного середовища (2014)
Папуша І. О. - Повноваження прокурора в протидії незаконному обігу наркотиків (2014)
Щурат Т. Г. - Правові аспекти проведення оперативно-розшукових операцій із залученням негласних працівників (2014)
Гловюк І. В. - Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, Андрусенко С. В. (2014)
Сомик О. С. - Оперативно-розшукове супроводження фінансового моніторингу (2014)
Петриченко В. Г. - Щодо визначення поняття "особливі умови” в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку (2014)
Чанишева Г. І. - Відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних працівника, Чанишев Р. І. (2014)
Фалатюк О. С. - Вплив інвестиційних та інноваційних факторів на формування вартості послуг при перевезенні вантажів автомобільним транспортом (2014)
Юнін О. С. - До питання щодо використання досвіду європейських країн у здійсненні реформи ОВС України (2014)
Сумський С. А. - Щодо доцільності оперативного супроводження кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (2014)
Висоцький В. М. - Структура конституційно-правового статусу політичних партій (2015)
Магновський І. Й. - Принципи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: правовий контекст (2015)
Павлович-Сенета Я. П. - Забезпечення фінансової самостійності адміністративно-територіальних одиниць, як один із напрямів територіальної реформи в Україні (2015)
Саакян М. Б. - Правовий режим як особливий порядок регулювання суспільних відносин (2015)
Юрченко М. М. - Гарантії місцевого самоврядування: проблеми дефінітивного визначення та класифікації, Мазуренко А. С. (2015)
Афанасенко С. І. - Поняття та загальна характеристика особи засудженого до позбавлення волі (2015)
Власова Г. П. - Межі провадження щодо кримінальних проступків за прикладом зарубіжних країн (2015)
Гритенко О. А. - Поняття незакінченого злочину та його види, відмінність від добровільної відмови від злочину, Томило В. В. (2015)
Загороднюк С. О. - Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки виробництва, Круш Г. С. (2015)
Калаянов Д. П. - Правове регулювання діяльності поліції в країнах Європи (2015)
Конопельський В. Я. - Про ефективність застосування принципу диференціації та індивідуалізації покарань у контексті його взаємодії з іншими принципами права (2015)
Надибська О. Я. - Психологія групового та особистісного впливу на формування соціально-правової системи (2015)
Собко Г. М. - Психічне насильство та його співвідношення із суміжними поняттями, що використовуються в кримінальному законодавстві (2015)
Дрішлюк В. І. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній в Україні, Петльована І. В. (2015)
Журавель А. В. - Доцільність запровадження в Україні інституту податкового омбудсмена, Геба Г. І. (2015)
Мирза С. С. - Участь об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в договірних відносинах, Демченко О. І. (2015)
Ульяник М. М. - Справляння державного мита в цивільному судочинстві: зарубіжний досвід, Середницька І. А. (2015)
Криволапчук В. О. - До питання визначення адміністративно-правового статусу кримінальної міліції у справах дітей (2015)
Веселов М. Ю. - Удосконалення публічного управління організацією дорожнього руху в Україні (2015)
Гомон Д. О. - Сутність адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я (2015)
Голоядова Т. О. - Правові аспекти функціонування державного фінансового контролю в Україні та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС (2015)
Гуляк О. В. - Оптимізація підготовки військовослужбовців підрозділів збройних сил України для діяльності в умовах уведення надзвичайних правових режимів (2015)
Денисова А. В. - Реформування органів місцевого самоврядування (2015)
Кузніченко О. М. - Актуальні проблеми з відбудови зруйнованих промислових об’єктів під час воєнних дій (2015)
Небеська М. С. - Правовий статус державних службовців у Федеративній Республіці Німеччині: досвід для України (2015)
Фалатюк О. С. - Сучасні проблеми транспортної безпеки при здійсненні автомобільних перевезень вантажів (2015)
Артюх О. М. - Класифікація типових слідчих ситуацій, що виникають при виявленні та розслідуванні протидії законній господарській діяльності (2015)
Кедик В. П. - Підстави притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені поза межами України (2015)
Любчик В. Б. - Щодо способів скоєння грабежів та розбійних нападів у громадських місцях (2015)
Пасько О. М. - Напрямки оцінювання готовності працівників органів досудового розслідування до професійної діяльності (2015)
Папуша І. О. - Особливості процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків (2015)
Тарасенко Р. В. - Забезпечення конфіденційності відомостей про осіб, які проводили спостереження за особою, річчю або місцем, у кримінальному процесі (2015)
Чанишева Г. І. - Відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних працівника, Чанишев Р. І. (2015)
Омельченко О. Є. - Особливості визначення предмета доказування в кримінальному провадженні, Жидкий Д. В. (2015)
Кісель В. Й. - Генезис уявлень про сутність права власності: історія та сучасність (2015)
Ярмакі В. Х. - Генезис нелегальної міграції та її суспільна небезпека (2015)
Куриліна О. В. - Теоретико-методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Свиридюк Н. П. - Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами адміністративно-правового регулювання (2015)
Меркулова В. О. - Умовні види звільнення від покарання та його відбування: особливості законодавчого визначення в окремих країнах Європи (2015)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні основи класифікації морально-психологічного стану, як інтегрального психічного явища особистості працівника ОВС (2015)
Цвілюк С. А. - Комунікативний аспект у вихованні морально-етичних та психологічних засад працівників правоохоронних органів (2015)
Матієнко Т. В. - Емоційне "вигоряння” та його особливості в професійній діяльності фахівців державних установ (2015)
Пригодська Ю. В. - Педагогічна відповідальність викладача у вищих навчальних закладах системи МВС (2015)
Смоков С. М. - Психологічний вплив як необхідний елемент слідчої діяльності (2015)
Шаповаленко Н. М. - Особливості публічного мовлення (2015)
Берназ П. В. - Правове забезпечення реалізації повноважень слідчого (2015)
Користін О. Є. - Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України, Албул С. В. (2015)
Корнієнко М. В. - Рецензія на книгу Ж.-Ф. Гейро та Ф. Тюаля "Геостратегія злочинності”, переклад, літературне та юридико-термінологічне редагування якої здійснив доктор юридичних наук, професор Користін О.Є. (2015)
Криволапчук В. О. - Рецензія на монографію Тарасенка Руслана Владиславовича "Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові основи” (2015)
Титул, зміст (2016)
Добрянська Н. А. - Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства, Попович О. М., Варгатюк М. О. (2016)
Марченко О. А. - Кадровий менеджмент та мотивація персоналу працівників туристичних підприємств (2016)
Романюк І. А. - Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі (2016)
Чан-хі О. С. - Зовнішньоторговельні перспективи агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграції (2016)
Галенко О. І. - Проблеми регулювання цін у хлібопекарській галузі України (2016)
Шура Н. О. - Практика оцінки та зменшення фінансових ризиків у діяльності публічних акціонерних товариств (2016)
Горобченко Д. В. - Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку, Вороненко В. І. (2016)
Ковтуник І. І. - Тектонічні ресурси Хмельниччини та їх значення для збереження екології краю (2016)
Мазана Т. В. - Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві, Ткаченко В. П. (2016)
Маловичко С. В. - Дослідження формування та розвитку електронної торгівлі в світовій та національній економіці (2016)
Вислободська Г. П. - Стан ринку виробничих сільськогосподарських послуг Львівської області (2016)
Феняк Л. А. - Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області (2016)
Алексєєнко О. А. - Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м'ясопродуктового підкомплексу (2016)
Москвяк Я. Є. - Інноваційні підходи до модернізації системи управління підприємствами сільського туризму (2016)
Khrypachenko I. A. - The role of parasympathetic autonomic regulation in ensuring of rats’ resistance in the model of multiple organ dysfunction (2015)
Belal S. A. S. - The influence of biofeedback sessions in closed loop of heart rate variability and paced breathing on systolic blood pressure control during standard drug therapy in patients with arterial hypertension, Vodyanitska N. A., Yabluchansky M. I. (2015)
Chernuskiy V. G. - A concomitant antimicrobial activity of methylated and halogenated glucocorticosteroids against microorganisms isolated from the sputum of children with bronchial asthma, Govalenkova O. L., Letyago G. V. (2015)
Dubyna S. O. - Morphometric indicators of an orbit at adults in connection with types of cranium (2015)
Iegorova A. Yu. - Outcomes of arterial hypertension in patients with different types of systolic blood pressure orthostatic reactions, Garkaviy P. O., Yabluchansky M. I. (2015)
Maltseva M. S. - QTc interval duration class and stimulation parameters in patience during first six months after pacemaker (2015)
Martimyanova L. O. - General cardiovascular risk and the clinical condition of patients with atrial fibrillation (2015)
Shanina I. V. - Pacing parameters changes in patients with implanted pacemaker in different QRS complex duration classes at the annual observation stage, Volkov D. E. (2015)
Akhimienmhona P. D. - Effectiveness of biofeedback in a closed loop of heart rate variability parameters and paced breathing in patients with arterial hypertension in real clinical practice, Oreofe A. B., Belal S. A. S., Kulyk V. L. (2015)
Tomina O. E. - Polycythemia vera an example of a clinical case, Kamenskaya E. P., Lebedynets P. V., Tomakh V. V. (2015)
Tselik N. E. - Treatment of arterial hypertension and QTc interval duration through clinical practice, Shevchuk M. I. (2015)
Petrenko O. V. - Chronotherapy of hypertension: literature review (2015)
Bogun L. V. - Anemia of chronic disease (2015)
Титул, зміст (2014)
Андрейків О. Є. - Критерій гранично-рівноважного стану тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами за двовісного розтягу, Штаюра Н. С. (2014)
Пашинська С. Л. - Технологія розрахунку та аналізу інтегральних показників для оцінки еколого-гігієнічних об'єктів, Антомонов М. Ю. (2014)
Василенко В. Г. - Аналіз продуктивності мобільних пристроїв на операційній системі Android (2014)
Дяченко Є. В. - Порівняння трудомісткості влаштування збірного та монолітного варіантів перекриття при реконструкції будівель у щільній міській забудові (2014)
Крижанівський В. В. - Аналіз методів виділення ознак для задачі розпізнавання фруктів (2014)
Куницький С. О. - Математичне моделювання технологічних режимів фільтрування та промивання фільтрів у процесі контактного знезалізнення підземних вод, Меддур М. М. (2014)
Ржепішевський А. Л. - Аналіз підходів до систем розпізнавання перешкод в умовах промислового та побутового застосування мобільних роботів (2014)
Стороженко Л. І. - Проектування сталезалізобетонних структурно-вантових покриттів, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2014)
Казакова Н. В. - Особенности технологии производства рыбных мороженных полуфабрикатов на предприятии ООО "Салехардский комбинат", Волынкина М. Г. (2014)
Ковальчук О. О. - Місце сім'ї та подружніх відносин у житті М.О. Максимовича: погляд крізь призму листів до дружини (2014)
Куцкая О. Н. - Особенности пропагандистской деятельности Белорусских фронтов во время боевых действий Красной Армии на территории Европы в конце Второй мировой войны (2014)
Charczuk K. - Dzialalnosc Polskiego towarzystwa opieki nad grоbami bogaterow we Lwowie w okresie miendzywojennym (2014)
Шліхта І. В. - Теорія нації та націоналізму у творах Дмитра Донцова (1913-1939 років) (2014)
Бондар Н. М. - Инструменты и формы государственной поддержки проектов государственно-частного партнерства в инфраструктурных отраслях экономики (2014)
Булат Г. В. - Класифікація витрат підприємства в умовах ринкових перетворень, Гайдар П. Е. (2014)
Булат Г. В. - Підходи до реформування системи соціального страхування в Україні, Федчишина Н. І. (2014)
Винятинська Л. В. - Кореляційно-регресійний аналіз індексу ліквідності лісових господарств (2014)
Волощенко Е. В. - Ценовая политика компании (2014)
Галько Л. Р. - Формування людського капіталу в інтересах інноваційного розвитку підприємства (2014)
Городніченко Ю. В. - Зарубіжний досвід нагляду та контролю за фондовим ринком та можливість використання його для України (2014)
Довбенко В. І. - Перспективи активізації взаємодії учасників інноваційного процесу в Україні (2014)
Драчук Ю. З. - Зарубежный опыт институционального обеспечения венчурного финансирования инновационного развития, Трушкина Н. В. (2014)
Завадська Д. В. - Якість як основна складова конкурентоспроможності сучасного банку (2014)
Заріцька В. М. - Сучасний стан інноваційної діяльності у освіті в контексті економіки знань (2014)
Захаренко Н. С. - Методи антикризового управління фінансовими ресурсами металургійних підприємств (2014)
Ільїна А. О. - Методологія оцінки ефективності державного регулювання інвестиційного процесу (2014)
Kamianetska O. V. - Perspectives of Ukrainian weaponry market development as a factor of national security (2014)
Кравченко М. О. - Вплив візового забезпечення на розвиток міжнародної конкурентоспроможності підприємства, Шевченко К. І. (2014)
Лукаш М. И. - Определение характеристик металлургической отрасли ведущих стран мира (2014)
Макаров А. А. - Частно-государственное партнерство в России (2014)
Бурый А. Р. - Искусство Пазолини и Бунюэля: религиозно-экзистенциальное измерение (2014)
Райхерт К. В. - Определение твеновых систем на языке тернарного описания (2014)
Ахмади М. - Национально-культурная специфика чисел в русских фразеологизмах, Карампур Р. (2014)
Бигунова Н. А. - Особенности преобразования оценочного суждения в коммуникативный или речевой акт (2014)
Горожанов Ю. Ю. - Прагматичні функції ергонімів міста Луцька (2014)
Кузьмич О. О. - Система і функції розділових знаків староукраїнської мови(на матеріалі грамот XIV століття) (2014)
Макаренко Ю. Г. - Особливості кіноперекладу гумору у комедійному телесеріалі "Друзі" (2014)
Манахов О. І. - Пейзаж і портрет у фентезійному світі Джона Толкіна та Ніка Перумова (2014)
Полєтуха І. О. - "Божественний Юлій" Я. Бохенського: маска наратора та фокалізаційний код роману (2014)
Швець А. О. - Пам'ять як форма збереження історії та свідомості поляків міста Дніпродзержинська (2014)
Апанасенко К. І. - До питання про примусову ліквідацію господарських організацій за рішенням суду (2014)
Бедрій М. М. - Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі (2014)
Dontsova T. A. - Synthesis of magnetite by homogeneous chemical deposition for preparing of magnetic fluid on its basis, Ivanenko I. M., Perecos A. O. (2014)
Титул, зміст (2014)
Михальська О. Л. - Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах (2014)
Немченко В. В. - Ефективність системи маркетингу на підприємствах виноробної галузі в Україні, Швагірева В. С., Тицька О. С., Третяк К. В. (2014)
Немченко В. В. - Антикризисный менеджмент в современном бизнесе, Швагирева В. С., Тыцкая О. С., Третяк К. В. (2014)
Панкратьєва Т. Л. - Інвестиційний процес та його інтенсифікація у сільському господарстві: теоретичний аспект (2014)
Перчук О. В. - Формування облікової політики підприємств теплопостачання щодо доходів, витрат та фінансових результатів (2014)
Поліщук М. Ю. - Умови формування стратегічної поведінки металургійних підприємств на галузевому ринку (2014)
Рак Ю. А. - Методика оцінки рівня розвитку конкуренції (на прикладі ринку кондитерських виробів України) (2014)
Салівончик О. М. - Система державно-приватного партнерства в сфері розвитку соціальної інфраструктури (2014)
Sviridova S. S. - Capital formation of enterprises bread industry, Tomashaytis D. D. (2014)
Скібіцька Л. І. - Фінансово-економічна стійкість в антикризовому менеджменті (2014)
Трайтлі В. Ю. - Уточнення економічного змісту державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2014)
Турчак В. В. - Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання, Чижинська С. Д. (2014)
Федорова Т. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю хлібопекарських підприємств (2014)
Шевченко О. Л. - Власні торговельні марки проти брендів: розвиток, тенденції, перспективи (2014)
Шевченко Ю. В. - Харизматичне лідерство в антикризовому управлінні потенціалом підприємства, Сівашенко Т. В. (2014)
Шестаковська Т. Л. - Особливості функціонування системи економічної безпеки закладів освіти в контексті транскордонного співробітництва (2014)
Дем'янчик В. В. - Помилування осіб, які відбувають пробацію (2014)
Лебедєва О. В. - До питання про первинність держави чи права (2014)
Новицький Г. В. - Практичні питання реалізації принципу свободи договору в контексті застосування норм про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань (2014)
Турченко О. Г. - Современные подходы к укреплению безопасности (2014)
Чорнолуцький Р. В. - Принципи юридичної (законодавчої) техніки та їх роль і значення в законопроектній діяльності (2014)
Гаран М. С. - Сучасний стан початкової математичної освіти (2014)
Коленіченко Т. І. - Концептуальні засади дослідження проблеми адаптації особистості до умов нового соціального середовища (2014)
Пахомова І. М. - Дистанційне забезпечення самостійної роботи студентів з курсу "Основи дислокаційної теорії" (2014)
Цюняк О. П. - Культура мовлення як складова професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Бурик А. Ю. - Методика лікування гіперестезії зубів за допомогою професійної зубної пасти "Сolgate Sensitive Pro-Relief" та препарату "Глуфторед" (2014)
Гасюк Н. В. - Морфофункціональна характеристика клітинного складу епітеліального компоненту ясен хворих на цукровий діабет ІІ типу (2014)
Клітинська О. В. - Епідеміологічний аналіз особливостей будови та функціонування щелепно-лицевого апарату у дітей Закарпаття, які постійно мешкають в умовах мікроелементозів (2014)
Леонтьєва Ф. С. - Діагностичне значення маркерів фібринолізу у хворих на остеоартроз великих суглобів, які потребують ендопротезування, Туляков В. О., Морозенко Д. В., Яковенко Н. В. (2014)
Макарова О. І. - Гістологічні особливості легень щурів, яким протягом перших 7 діб вводили розчин лактопротеїну з сорбітолом, через 14, 21 і 30 діб після опікової травми (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Форми порушення метаболізму кісткової тканини (огляд літератури), Іщейкіна Л. К. (2014)
Огородник А. О. - Сучасні підходи до оцінки ризиків і тактики при ранньому токсикозі вагітних, Давидова Ю. В., Тудай В. М. (2014)
Падалка А. І. - Диференційований підхід до профілактики карієсу постійних зубів (2014)
Sadomov A. S. - Modulation of heart rate variability in patients with type 2 diabetes mellitus associated with carotid atherosclerosis, Nasonenko O. V. (2014)
Сергета Д. П. - Особливості взаємозалежності показників фізичного розвитку новонароджених дітей та медико-соціальних показників життєдіяльності, показників перебігу вагітності та характеру трудової діяльності їх матерів за даними факторного аналізу (2014)
Слинько Ю. О. - Гігієнічний стан порожнини рота дітей, матері яких мали різний рівень рухової активності під час вагітності (2014)
Черняк В. В. - Одонтогліфічні та гістотопографічні особливості великих кутніх зубів при фісурно-ямковому карієсі, Писаренко О. А., Черняк А. В. (2014)
Романенкова Ю. В. - Художественное объединение "АРТ-пространство" как модель творческого взаимодействия мастера и ученика (2014)
Охрім Х. А. - Категорія художнього часу в архітектурі (2014)
Стрижова И. А. - Трансформация системы ценностей в эпоху глобализации (2014)
Балута Т. П. - Кризис национальной идентичности в условиях глобализации (2014)
Дорожкин А. С. - Культурная манифестация молодежной субкультуры (2014)
Шинкарук В. Д. - Основні форми вираження реально-індикативного значення диктуму (2014)
Безпаленко А. М. - Сенсорне маскування і його проекція у мові. Тіні забутих значень (2014)
Церцвадзе М. Г. - Метафора як об'єкт сучасних досліджень (2014)
Артьомцев О. В. - Кореляція твірних і похідних дієслів у лексичному та лексико-граматичному аспектах (2014)
Вітрук Н. Л. - Особливості функційно-семантичних різновидів односкладних речень апеляції (2014)
Sazonova E. O. - Language functioning aspects in the internet: a modern view (2014)
Tarasova V. V. - Semantic and pragmatic peculiarities of car slogans (2014)
Телеки М. М. - Особливості засобів вираження адресата мовлення (2014)
Пугачова А. В. - Взаємозв'язок умов та учасників мовленнєвої ситуації та мовних елементів на прикладі політичних промов К. Райс і Б. Обами (2014)
Чорнобай В. Г. - Сленг, історія виникнення, визначення поняття (2014)
Кіраль С. С. - Проза Трохима Зіньківського в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Aristova N. O. - Toni Morrison: an outstanding Afro-American woman writer and personality (2014)
Babenko O. V. - Contemporary trends of development of Canadian literature (2014)
Жорнокуй У. В. - Основні риси еротичного концепту в українській літературі: штрихи до проблеми, Чіпак О. С. (2014)
Мазур Н. В. - Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка (2014)
Ольховська Н. С. - Від комунікативної діяльності персонажа до моделювання психологічного портрету письменника (на матеріалі драматургічних текстів Томаса Бернгарда) (2014)
Амеліна С. М. - Особливості редагування перекладів текстів аграрної тематики, Верченко Н. П. (2014)
Амеліна С. М. - Структурно-семантичні особливості термінів аграрної галузі: перекладацький аспект, Гузинець М. M. (2014)
Сидорук Г. І. - Семантика юридичних термінів в перекладах міжнародної євроінтеграційної документації (2014)
Сидорук Г. І. - Особливості перекладу стилістичних засобів іншомовних аграрних текстів, Блажанова О. І. (2014)
Ivanova O. V. - Problems of using bilingual dictionaries in translation (2014)
Скалевська Г. О. - Проблема перекладності американської експериментальної поезії 50х – 60-их рр. ХХ століття (2014)
Sura N. A. - English teaching outcomes (2014)
Канівець О. М. - Особливості проведення профорієнтаційної роботи британськими ветеринарними ВЗО (2014)
Крамаренко Т. В. - Формування базових навичок культури професійного спілкування англійською мовою у майбутніх фахівців аграрного профілю, Литвинова О.В. (2014)
Kudritskaya M. I. - Foreign languages teaching in Kazakhstan against the background of cultural diversity (2014)
Резунова О. С. - Інноваційні технології викладання ділової англійської мови в аграрних ВНЗ (2014)
Кулько В. А. - Інноваційні технології у вивченні англійської мови студентами ВНЗ (2014)
Solovyova O. V. - Incorporating back-translating activities into reading classes (2014)
Стукало О. А. - Методи професійного навчання латинської мови майбутніх ветеринарів (2014)
Титул, зміст (2014)
Породько Л. В. - Взаємодія лазерного випромінювання з багатошаровими об'єктами (2014)
Гасій Г. М. - Вузлове з'єднання елементів просторового сталезалізобетонного покриття (2014)
Мясіщев О. А. - Оцінка захищеності інформації в системах n-канального діалогового спілкування, Джулій А. В., Джулій В. М., Чешун В. М. (2014)
Пікож А. В. - Основа для автоматизованої інтелектуальної системи керування квадрокоптером (2014)
Ржепішевський А. Л. - Аналіз підходів до систем розпізнавання перешкод в умовах промислового та побутового застосування мобільних роботів (2014)
Куцька О. М. - Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території Австрії наприкінці Другої світової війни (2014)
Харчук Х. Р. - Цвинтар на Папарівці – один з перших заміських цвинтарів Львова (ХVII – початок ХХ століття) (2014)
Бабаченко Л. В. - Регулювання процесів підвищення ефективності організації транспортного обслуговування населення (2014)
Ділай Н. Г. - Роль та складові системи фінансового управління в діяльності холдингових структур (2014)
Кузьмук І. Я. - Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування (2014)
Леськів С. Р. - Використання складових маркетингових комунікацій на підприємствах Закарпатської області, Бочко О. Ю. (2014)
Назаренко О. В. - Аналіз та оцінка стану використання земельних ресурсів Сумської області, Гущин А. А. (2014)
Познанская И. В. - Современные тенденции развития транспортной инфраструктуры ЕС (2014)
Сергієнко О. В. - Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України (2014)
Урванцева С. В. - Сутність та значення інвестиційного кредиту у сучасних умовах господарювання (2014)
Шевченко Ю. В. - Проблеми інвестування інновацій в підприємстві на стадії кризи, Сівашенко Т. В. (2014)
Аблаева А. Т. - Экспликация оппозиции своё – чужое в романе В. Аксёнова "Остров Крым" (2014)
Ахмади М. - Сравнительная характеристика использования чисел во фразеологизмах в русском языке и персидском языке, Карампур Р., Фарсадманеш С. (2014)
Швець А. О. - Фразеологізми з компонентом-числівником в українській та польській мовах (2014)
Александренко О. В. - Актуальні питання протидії торгівлі людьми в Україні, Веселовська Н. О. (2014)
Гулак О. В. - Місце добровільної пожежної охорони у забезпеченні пожежної безпеки в лісових масивах (2014)
Козинець О. Г. - Генезис поняття "громадянське суспільство" у світовій правовій думці (2014)
Одуденко А. В. - Особливості позовної діяльності прокурора при здійсненні представництва інтересів громадян та держави у сфері земельних відносин (2014)
Романюк Є. О. - Праворозуміння як спосіб осмислення правової реальності (2014)
Румянцев П. А. - К вопросу о сущности государства переходного типа (2014)
Гончарова О. А. - Особливості методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (2014)
Дика Н. М. - Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час вивчення синтаксису, Огарь Ю. В. (2014)
Жидкова Н. М. - Відстоювання національних прав Софією Русовою (2014)
Тадаева А. В. - Теоретическое обоснование модели социально-педагогического сопровождения медиасоциализации младших школьников в общеобразовательном учебном заведении (2014)
Гарас М. Н. - Показники лабільності бронхів різного калібру у дітей з фенотипами тяжкої та середньотяжкої бронхіальної астми (2014)
Листопад О. П. - Визначення стану ротової рідини, як індикатора вибору методу та способу пломбування каріозних порожнин (2014)
Мельник В. С. - Рeзультати анкетування дітей, проведеного в рамках виконання програми "Здорова усмішка дітей Закарпаття", Горзов Л. Ф. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Активні форми кисню (огляд літератури), Харченко С. В. (2014)
Олійник А. Ю. - Характеристика зубощелепних аномалій у оперованих пацієнтів з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В., Олійник Ю. Ю., Олійник М. Ю. (2014)
Павликівська Б. М. - Діагностика метаболічних порушень міокарду у дітей з субклінічним гіпотиреозом (2014)
Падалка А. І. - Вплив рідкоземельного елементу на мікроструктуру та мікроелементний склад емалі зуба (2014)
Дмитренко А. О. - Театральний костюм у творчості Анатолія Петрицького: художньо-стильові особливості (2014)
Косицька З. М. - Українські розеткові витинанки в інтер'єрі традиційного житла початку ХХ століття(Подніпров'я, Поділля, Галичина) (2014)
Триколенко С. Т. - Філософське осмислення драматургічної проблематики як підґрунтя сценографічного рішення (2014)
Босенко І. І. - Психологічні особливості сформованості пізнавальної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2014)
Дьяков Д. Г. - Развитие самоидентификации как высшей психической функции у подростков с детским церебральным параличом, Радчикова Н. П. (2014)
Комар Т. В. - Формування соціально-професійної зрілості фахівців: провідні аспекти післядипломної освіти (2014)
Дорожкин А. С. - Молодежные субкультуры: эпоха глобализации (2014)
Білошицький В. І. - Громадянське суспільство в системі цивільно-військових відносин (2014)
Исхакова Н. Г. - Стратегия политической мобилизации: от протеста к консолидации (2014)
Kozinski B. - Historical determinants of the contemporary Polish-Russian relations: geopolitical and nationalistic (ethnic) dimension (2014)
Малиха М. І. - Шведська міграційна політика: висновки для України (2014)
Яковлев Д. В. - Опоненти демократії: роль "партії влади" та медіакратії у пострадянській політиці (2014)
Костріков С. В. - Вибірки та запити як базові ГІС-операції при вирішенні геоекологічних задач (2015)
Ачасов А. Б. - Використання геоінформаційних технологій для оцінки просторової неоднорідності вологості орних ґрунтів, Ачасова А. О., Селіверстов О. Ю., Сєдов А. О., Товстокорий О. В. (2015)
Холопцев А. В. - Атмосферная циркуляция в Северном полушарии Земли и арктическая осцилляция, Никифорова М. П. (2015)
Тітенко Г. В. - Особливості геохімічної міграції елементів та сполук у природних та природно-антропогенних комплексах річкової долини р. Лопань, Клєщ А. А. (2015)
Карпець К. М. - Щодо моделювання руслових витрат під час підвищення водності річки (2015)
Лисняк А. А. - Методические основы оценивания экологического риска деградации почвенного покрова (2015)
Максименко Н. В. - Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій, Добронос А. М., Воронін В. О. (2015)
Квартенко Р. О. - Шляхи оптимізації територіальної організації НПП "Слобожанський" на ландшафтній основі (2015)
Пархоменко О. Г. - Оцінка екологічного стану ландшафтів великого Ходосівського городища на Київщині (палеопедологічний аспект) (2015)
Коцюба А. І. - Особливості збереження спелесто-рекреаційних об’єктів міста Києва (2015)
Гриценко А. В. - Дослідження взаємозв’язку між рівнями токсичності і компонентним складом стічних вод, Крайнюков О. М. (2015)
Агапова О. Л. - Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування (2015)
Жук В. М. - Інтегральна оцінка сучасного якісного стану р. Сіверський Донець у межах Харківської області, Коробкова Г. В. (2015)
Боярин М. В. - Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації, Савчук Л. А. (2015)
Койнова І. Б. - Геоекологічні загрози поширення борщівника Сосновського на території Турківського району Львівської області, Штойко Р. І. (2015)
Кулик М. І. - Утилізація відпрацьованих моторних мастил:еколого-економічний аспект (2015)
Мусієздов О. О. - Особливості екологічної свідомості населення України, Лісовенко Д. О. (2015)
Содержание (2015)
Башова Н. П. - 2-КНФ булевых функций, задающих топологии на конечном множестве, Стеганцев Е. В. (2015)
Боков И. П. - Двумерные уравнения теории упругости для изотропных пластин, Стрельникова Е. А. (2015)
Гоман О. Г. - Использование интегралов в смысле конечной части по Адамару в математическом моделировании ударного взаимодействия тела и жидкости со свободной поверхностью, Катан В. А. (2015)
Демків І. І. - Інтерполяційний дріб для функції однієї змінної з одним двократним вузлом, Костенко І. С. (2015)
Дмитришин Д. В. - Ограничения применимости линейного управления с запаздывающей обратной связью в нелинейных дискретных системах, Усов А. В., Хамитова А. Д. (2015)
Миргород В. Ф. - Исследование свойств интегральных моделей Вольтерры с сепарабельным ядром (2015)
Нікітіна О. М. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті з двома точками спряження, Шинкарик М. І. (2015)
Тимофієва Н. К. - Моделювання прямих та обернених цільових функцій в комбінаторній оптимізації (2015)
Trokhimchuck P. P. - Theory of informative calculations: necessity of creation and problems of development (2015)
Абрамов Г. С - Кинетика роста дисперсных частиц окислов и структура поверхносноокисленного слоя метталов и бинарных сплавов. Часть 1. Диффузионный и нормальный механизмы роста частиц окислов на поверхности, Абрамов М. Г., Бардачев Ю. Н. (2015)
Абрамов Г. С. - Кинетика роста дисперсных частиц окислов и структура поверхносноокисленного слоя метталов и бинарных сплавов. Часть 2. Влияние степени пересыщения на кинетику роста окисных частиц и структуру поверхностноокисленного слоя, Абрамов М. Г., Бардачев Ю. Н. (2015)
Багров В. А. - Експрес-діагностика якості та підбір зносостійких матеріалів із застосуванням термоелектричного методу контролю, Окороков А. Р. (2015)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання процесу поширення збурень в двовимірному гранульованому середовищі при перпендикулярній упаковці, Лемешко В. А. (2015)
Бобирь С. В. - Моделювання процесу зберігання лляної сировини в різних умовах, Кузьміна Т. О., Єдинович М. Б. (2015)
Воцелка С. А. - Моделирование упреждающего управления ирригационными каналами, Рожков С. А. (2015)
Гергало А. Н. - Моделирование функционирования электронных компонентов компьютеризированных систем, Лебеденко Ю. А., Рудакова А. В. (2015)
Глушич П. А. - Собственные колебания жидкости в жестких оболочках вращения, Гнитько В. И., Науменко В. В., Стрельникова Е. А. (2015)
Гребенюк С. М. - Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану автомобільної шини, Клименко М. І., Лісняк А. О. (2015)
Дзензерский В. А. - Колебания и устойчивость левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой, Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М., Звонарева О. В. (2015)
Дмитрієва І. С. - Обернена задача кінематики на прикладі маніпуляційного робота з п’ятьма степенями свободи, Левченко Д. О. (2015)
Думанская В. В. - Влияние геометрических параметров рифленого основания ФЕМ на качественные характеристики покрытия, Марченко В. С. (2015)
Иванченко А. В. - Особенности адгезионно-когезионного разрушения плазменнонапыленных покрытий, Долгов Н. А., Бесов А. В., Черный А. В. (2015)
Коваленко І. В. - Розробка принципів формування вимог безпеки процесів індукційного нагріву з’єднань з натягом (2015)
Кондратець В. О. - Розширення можливості застосування формули Качана для визначення швидкості стісненого падіння мінеральних зерен, Мацуй А. М. (2015)
Куприянов А. В. - Прочность соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы (2015)
Любимова Н. А. - Коррекция моделей планирования и прогнозирования контроля с учетом нарушений стационарности выбросов дымовых газов энергоемких предприятий (2015)
Мельничук С. І. - Методи та засоби формування інформаційно-вимірювальних сигналів в первинних перетворювачах витрати газу, Мануляк І. З. (2015)
Поливода О. В. - Моделирование адаптивной системы управления с прогнозом для оптимизации влагообеспечения в иррационной системе (2015)
Пузырь Р. Г. - Учет упрочнения металла при определении зоны возможной кольцевой потери устойчивости на первой операции раздачи при изготовлении ободьев колес, Дикая Л. Э. (2015)
Розов Ю. Г. - Расчет осевой устойчивости трубчатой заготовки на оправке при обжатии с проталкиванием (2015)
Романов С. В. - Використання індукційного нагріву для розкладання з’єднань з адгезійним зв’язком (2015)
Рустамов Я. И. - Построение прогностической модели безотказной работы субартезианских скважин, Эфендиев Г. Д. (2015)
Свинаренко Д. М. - Геометричне коригування багатоспектральних фотограмметричних зображень (2015)
Сербова Ю. Н. - Повышение надежности и продления срока эксплутации гидравлического оборудования систем мелиорации и водоснабжения (2015)
Усов А. В. - Підвищення ефективності управління технічним станом транспортних засобів шляхом аналізу їх показників експлуатаційної надійності, Кутяков Є. Ю. (2015)
Ахметшина Л. Г. - Визуализация результатов нечеткой кластеризации изображений на основе сингулярного разложения, Егоров А. А. (2015)
Бабічев С. А. - Система фільтрації даних мікромасиву ДНК на основі вейвлет-аналізу та критерію ентропії, Аль-Хендауй Юзеф Алі, Литвиненко В. І. (2015)
Баклан І. В. - Фрактальні властивості при лінгвістичному моделюванні динамічних процесів (2015)
Вороненко М. А. - Разработка программного обеспечения для автоматизации процессов анализа санитарно-эпидемического состояния региона, Абрамов Г. С. (2015)
Гнатушенко В. В. - Оптимізація топології бездротової мережі при використанні технології AIRMAX, Дворецький В. О. (2015)
Hnatushenko V. - Interpolation method of photogrammetric images based on wavelet transformation, Kavats O., Galchenko E., Kavats Y. (2015)
Гнатушенко В. В. - Технологія злиття зображень на основі вейвлет-перетворень та бікубічної інтерполяції, Шевченко В. Ю. (2015)
Григорова Т. А. - Особливості моделювання інформаційних систем, що будуються на єдиній платформі (2015)
Гуда А. И. - Настройка параметров системы мультимодельной адаптивно-поисковой системы идентификации, Михалёв А. И. (2015)
Журба А. О. - Попередня обробка та фрактальний аналіз зображень пористих матералів, Михалев О. І., Карпов В. Ю. (2015)
Загородня Л. С. - Знаходження ключових точок і PCA-SIFT рескриптів на космічних знімках (2015)
Климович А. Н. - Современные подходы и алгоритмы управления транспортными потоками, Рыщук А. С., Шуть В. С. (2015)
Куклина Е. А. - Система контроля и оперативного прогнозирования параметров бортовой качки маломерного судна (2015)
Лазурик В. В. - Симетрична та асиметрична синонімізація завдань при комп’ютерному тестуванні з використанням пакету TSHELL, Лазурик В. М., Шаптала Ю. А. (2015)
Литвиненко В. І. - Розв'язання задачі молекулярного докінгу за допомогою алгоритму клонального добору, Фефелов А. О., Аль Саяні Муаяд. (2015)
Марасанов В. В. - Исследование методов синтеза лингвистического анализатора, Борохович И. И., Косенко И. А. (2015)
Матвєєва Н. О. - Моделювання нейронних мереж для визначення дефектів в композитних матеріалах, Мартинович Л. Я. (2015)
Овский А. Г. - Инструментальная система решения задач статической теории упругости на базе систем компьютерной математики Maple и Maxima, Леонтьева В. В. (2015)
Петрик М. Р. - Програмне та математичне забезпечення для моделювання і дослідження параметрів систем переносу типу "фільтрація- консолідація” в середовищі частинок мікропористої структури, Михалик Д. М., Петрик М. М. (2015)
Спірінцева О. В. - Аналіз методів обробки цифрових даних в частині підвищення інформативності фотограмметричних зображень, Спірінцев В. В. (2015)
Ткач В. А. - Использование информационных технологий при создании интеллектуальных интерфейсов, Рожков С. А. (2015)
Хошаба А. М. - Построение информационной системы для компьютерного моделирования производительности програмно-технического комплекса (2015)
Шерстюк В. Г. - Постановка задачи координации действий в иерархических системах управления, Ляшенко Е. Н., Кирийчук Д. Л. (2015)
Шикова М. С. - Организация промежуточных узлов преобразования информации в инфраструктуре мониторинга Smart Grid, Мельник И. В. (2015)
Абрамов Г. С. - Гауссовская аппроксимация для распределения чисел в строках треугольника Паскаля, Абрамов И. М. (2015)
Андрейцев А. Ю. - Численно-аналитическое определение температуры частиц при плазменном напылении (уточненная модель), Крюков Н. Н., Смирнов И. В., Защепкина Н. Н. (2015)
Баклан І. В. - Лінгвістична модель стрічки Мебіуса, Селін Ю. М. (2015)
Вахненко В. А. - Нелінійні властивості пісковику під дією резонансного навантаження (2015)
Вяткин С. И. - Метод анизотропной фильтрации текстуры с использованием графичеких ускорителей, Романюк С. А., Савицкая Л. А., Стрельчук Т. А. (2015)
Гвоздева И. М. - Двумерный трендовый критерий, Деренг Е. В. (2015)
Горовенко А. П. - Математичне моделювання дифракції хвилі тиску на пружному включенні в пружній матриці (2015)
Диденко Е. В. - Максимизация критического потока на пересечении в модели стохастических потоков дискретних элементов, Самилык Е. Ф., Лазурик В. Т. (2015)
Клим В. Ю. - Математическая модель определения температуры диссипативного разогрева стержневых элементов технических систем, Сясев А. В. (2015)
Коваленко А. П. - Математическая модель исследования нестационарных переходных динамических процессов в системе оболочка вращения-жидкость (2015)
Ковч О. И. - Исследование растрескивания поверхностей при термосиловом нагружении (2015)
Кравчук Т. В. - Інтерполяція поверхонь за допомогою базисного бікубічного сплайна (2015)
Красніков К. С. - Математична модель тривимірного руху порошкового дроту у розплаві сталі під час продування інертним газом на установці ківш-піч (2015)
Крашаница Ю. А. - Численная реализация метода граничных интегральных уравнений с целью определения аэродинамических характеристик системы телесных профилей в ограниченном потоке вязкой среды, Пен Юе. (2015)
Крючковский В. В. - Влияние реологических свойств материала на собственные колебания элементов конструкций, Хомченко А. Н., Гучек П. Й., Ляхович Т. П. (2015)
Lazurik V. M. - Energy characteristics in two-parametric model of electron beam, Lazurik V. T., Popov G., Zimek Z. (2015)
Максимова О. Г. - Изучение температурного поведения сегнетоэлектриков методом компьютерного моделирования, Максимов А. В., Казаков В. В., Вахрамеев П. С. (2015)
Мартынов В. Л. - Математическое моделирование оптимальных параметров энергоэффективных блокированных зданий (2015)
Меньшиков Ю. Л. - Алгоритм синтезу адекватних математичних описів (2015)
Надрыгайло Т. Ж. - Математическое и компьютерное моделирование переноса примесей при кристализации слитка (2015)
Олійник А. П. - Обернена задача дифузії при моделюванні поширення шкідливих речовин на об’єктах нафтогазового комплексу, Мороз А. А. (2015)
Пащенко В. О. - Оцінювання площі поверхневої тріщини в ортотропному композиті за допомогою гранично-елементного моделювання (2015)
Першина Ю. І. - Відновлення внутрішньої структури 3D тіла за відомими її томограмами на системі довільних площин з використанням інтерфлетації функцій, Шилін О. В. (2015)
Пигнастый О. М. - О выводе кинетического уравнения производственного процесса (2015)
Полевой О. Б. - Математическое моделирование влияния теплообмена на отрыв сверхзвукового трехмерного потока при обтекании цилиндра, установленного на пластине, Приходько А. А., Липатов И. И. (2015)
Редчиц Д. А. - Математическое моделирование плазмы диэлектрического барьерного разряда в воздухе (2015)
Романюк С. О. - Анізотропна фільтрація з використанням вагових функцій, Дудник О. О., Савицька Л. А., Романюк О. В. (2015)
Рудницький В. Б. - Контакт кінечних циліндрів і пружного шару з початковими (залишковими) напруженнями, Максимчук Д. М. (2015)
Слесаренко А. П. - Чисельно - аналітичний метод у математичних моделях високотемпературних процесів, Дем’янченко О. П., Ляшенко В. П., Кобильська О. Б. (2015)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання процесу формування аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних магнітах (2015)
Сухарькова О. І. - Визначення коливаннь залізничного вагона у поздовжній вертикальній площині у середовищі пакету Maple (2015)
Тодорико О. А. - Влияние меры расстояния на точность определения авторства сканированных рукописей, Добровольский Г. А., Добровольская М. Г. (2015)
Усов А. В. - Моделирование влияния термомеханических явлений на трещинообразование при шлифовании материалов и сплавов, Воробйова Л. А. (2015)
Фильштинский А. А. - Определение характеристик разрушения в пьезомагнитной пластине с трещинами, Носов Д. Н., Еременко А. А., Оглоблина Е. И. (2015)
Хомченко А. Н. - Барицентрические координаты Мёбиуса и нелинейные функции-"крышки”, Литвиненко Е. И., Астионенко И. А. (2015)
Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальное моделирование в анализе нестационарных колебаний поверхностных виброуплотнителей, работающих в режиме пуска, Кравчук В. Т. (2015)
Чопоров С. В. - Параллельный способ построения сеток треугольных элементов при функциональном представлении, Гоменюк С. И. (2015)
Шрамко Ю. В. - Математична модель багатофазних феромагнітних композитів регулярної структури, Сушко Т. С., Сіренко Ю.В., Сирєєва В. А. (2015)
Шупіков О. М. - Математичне моделювання термопружного стану багатошарових циліндричних оболонок під впливом нестаціонарних температурних полів, Сметанкіна Н. В., Угрімов С. В., Долгополова Н. В., Свет Є.В. (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі ізотропних В –сплайнів, Гурін А. Л. (2015)
Бараненко В. О. - Геометрична інтерпретація розв’язання задачі синтезу циліндричної оболонки в умовах нечіткої інформації про цілі та дані, Волчок Д. Л. (2015)
Верещага В. М. Павленко О. М. - Геометричний алгоритм визначення точки дотику (2015)
Вірченко Г. А. - Інтеграція методів структурно-параметричного формоутворення та багатовимірної геометрії для автоматизованого проектування технічних об’єктів, Гумен О. М., Смаковська Г. М. (2015)
Вірченко Г. І. - Застосування структурно-параметричних геометричних моделей для варіантного конструювання складених акустичних концентраторів, Голова О. О., Колосова О. П., Шамбіна С. Л. (2015)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція суперпозиціями одновимірних точкових множин трансцендентних функціональних залежностей на прикладі гіперболічних функцій (2015)
Гавриленко Е. А. - Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами (2015)
Гумен О. М. - Застосування засобів прикладної геометрії та технології лазерного сканування у промисловості, Панченко В. В., Селина І. Б. (2015)
Данилин А. Н. - Математические модели оптимизации выбора технических средств и их местоположений для эвакуации из высотных зданий, Комяк В. В., Кязимов К. Т. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Геометричне моделювання квазігвинтових поверхонь (2015)
Комяк В. М. - Математические модели оптимизации размещения пунктов наблюдения наземных систем видео-мониторинга лесных пожаров, Приходько А. Ю., Панкратов А. В. (2015)
Корчинский В. М. - Реконструкция собственных геометрических форм объектов на многоспектральных растровых изображениях дистанционного зондирования, Бушанская А. С. (2015)
Куценко Л. М. - Визначення критичних значень параметрів коливань за допомогою кривини фазових траекторій (2015)
Лебідько О. С. - Взаємозв’язок геометричних об’єктів та криптографії, Найдиш А. В., Кучеренко В. В. (2015)
Нікітенко О. А. - Побудова та аналітичний опис спряжених поверхонь обертання (2015)
Николаенко Ю. И. - Кусочно-трилинейный базис 26-узлового кубического конечного элемента, Моисеенко С. В. (2015)
Радомцев Д. О. - Моделювання станів небозводу на території України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 "Розподіл яскравості денного світла", Сергейчук О. В. (2015)
Соколова Н. О . - Распознавание контуров зданий на спутниковых изображениях высокого пространственного разрешения (2015)
Табакова І. С. - Використання геодезичних ліній для визначення шляху переміщення робота серед перешкод (2015)
Тулученко Г. Я. - Удосконалення геометричного алгоритму побудови гармонічних базисів для трикутних скінченних елементів, Старун Н. В., Безердян С. И., Осипова Н. В. (2015)
Чапля Ю. С. - Модель та метод оптимізації розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній області (2015)
Довбня А. Н. - Исследование формирования в радиальном направлении электронного пучка, генерируемого магнетронной пушкой: эксперимент и математическое моделирование, Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г., Ромасько В. П., Чертищев И. А. (2015)
Мельник И. В. - Описание методики оптимизации процесса транспортировки электронных пучков в эквипотенциальном канале в магнитном поле фокусирующих линз (2015)
Свиридов В. І. - Діагностування електричних агрегатів та енергетичного обладнання методом третьоктавного аналізу вібрації (2015)
Котляров И. Д. - Проблемы оценки экономического эффекта от отбора тендеров (2015)
Мельник І. В. - Використання теорії гри для оптимального вирішення проблеми під час створення та розгляду питань щодо якості та собівартості приладів, Ксенофонтова А. А. (2015)
Содержание (2015)
Мешков Ю. Є. - Дослідження зовнішнього тертя у вищій кінематичній парі при коченні циліндра по горизонтальній площині (2015)
Березовський Ю. В. - Перспективи підвищення об’ємів виробництва і якості лляної продукції через застосування передових технічних рішень (2015)
Головко М. П. - Комплексна оцінка якості нових видів спиртових настоянок, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2015)
Данченко В. В. - Применение катионоактивных препаратов для интенсификации процессов заключительной отделки целлюлозосодержащих текстильных материалов, Сарибекова Д. Г., Салеба Л. В., Семешко О. Я. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського