Лук’янова І. С. - Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень), Медведенко Г. Ф., Жадан О. Д., Авраменко Т. В., Головченко О. В. (2016)
Скурятіна Н. Г. - Аналіз перебігу вагітності і пологів у жінок із патологією шийки матки (2016)
Михайлюта М. А. - Досвід лікування та профілактики пубертатних маткових кровотеч, Кириченко Ю. А., Манащук С. І., Колодинська О. В. (2016)
Горбатюк О. М. - Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат (2016)
Гнатко О. П. - Вплив соматичної та гінекологічної патології на репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків, Чубати А. І., Семенюк Л. Л. (2016)
Мельников С. М. - Лікування дисменореї: акцент на фармакотерапії больового синдрому (2016)
Бенюк В. О. - Імуномодулюючі особливості сучасних пробіотичних препаратів, Курченко А. І. (2016)
Mykytenko А. - Probiotic concept for treatment of generalized chronic periodontitis in women, Yankovskiy D., Dyment G., Beregova Т., Neporad К. (2016)
Білко Т. М. - Вплив нутрієнтного складу харчового раціону на імунний стан слизових у жінок, Ахтемійчук О. С. (2016)
Абдулрахман Aбдулбасет Мослем - Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки, Макарчук О. М., Кантимир С. О. (2016)
Ліщук-Якимович Х. О. - Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога (2016)
Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) (2016)
17-й Всесвітній конгрес гінекологів-ендокринологів (2016)
Яковлєва Л. В. - Формальний VEN-аналіз призначень лікарських препаратів хворим на гіпертонічну хворобу в умовах стаціонару, Портянка М. М., Чинуш І. В. (2016)
Ячник А. І. - Тромбоемболія легеневої артерії: клінічні та діагностичні особливості перебігу за даними роботи спеціалізованої кардіохірургічної установи, Машковська С. І., Поступальський А. Н., Ячник В. А., Станішевський О. В., Ступак О. В. (2016)
Заремба Є. Х. - Інфекційний міокардит, ускладнений поліорганною недостатністю (клінічний випадок), Макара В. З., Кобак Л. О. (2016)
Скрипник Н. В. - Висока цукрознижувальна ефективність гліклазиду при мінімальному ризику гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури та особисті дані) (2016)
Журавлева Л. В. - Ларнамин — "препарат сопровождения" у больных ожирением на этапе снижения массы тела, Моисеенко Т. А. (2016)
Потебня Г. П. - Роль хондропротекторів у менеджменті клінічного перебігу остеоартрозу: реалії та перспективи, Чорний В. С. (2016)
Родіонова В. В. - Зміни системи згортання крові у хворих на вторинний остеоартроз з больовим синдромом під впливом лікування ородиспергуємою формою мелоксикаму, Хмель О. С. (2016)
Проценко Г. О. - Ефективність та безпечність тривалої терапії нестероїдними протизапальними препаратами в лікуванні синовіту при остеоартрозі колінних суглобів, Іванова К. А. (2016)
Приходько В. Ю. - Негоспітальна пневмонія в літніх людей у практиці сімейного лікаря (лекція) (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Меланома 2015 (2016)
Дерев’ягін Д. О. - Візілотон — новий препарат для лікування захворювань поверхні ока (2016)
Заремба Є. Х. - Хвороба Шегрена (клінічний випадок), Рак Н. О., Заремба О. В., Камінський В. І. (2016)
Фройд З. - Лекція 20. Сексуальне життя людини (2016)
Дземан М. І. - Зі славним ювілеєм Вас, пане Академіку! З роси та води (2016)
Мойсеєнко В. О. - Відлуння милосердя та благодійництва Свято-Покровського жіночого монастиря, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2016)
Никула Тарас Денисович (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Медичні події (2016)
Передмова (2015)
Мейтус В. Ю. - Подання знань в інтелектуальних системах (2015)
Глибовець А. М. - Побудова бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса, Паращин О. О. (2015)
Галковська Л. О. - Застосування нейронних мереж Хопфілда для розв’язання csp задач (2015)
Субботін С. О. - Автоматичне виділення вибірок для побудови нейромоделей (2015)
Галкін О. А. - Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів (2015)
Glybovets A. - Arabic natural language processing, Zaіd Envіgі Mohammed Musbag (2015)
Олецький О. В. - Про підхід до автоматичного формування рекомендацій для відвідувачів веб-порталу на основі теорії нечітких множин (2015)
Бучко О. А. - Виявлення об’єктів в автоматизованих системах відеоспостереження (2015)
Гломозда Д. К. - Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі (2015)
Горборуков В. В. - Про одну задачу багатокритеріального вибору (2015)
Ємець О. О. - Комбінаторна оптимізаційна модель упакування прямокутників з імовірнісними обмеженнями, Барболіна Т. М. (2015)
Євтушенко О. Я. - Застосування тріангуляції Делоне для розв’язання евклідової задачі Штейнера (2015)
Завадський І. О. - Мультироздільникові коди (2015)
Гончар С. А. - Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем (2015)
Буй Д. Б. - Теорія нормалізації в реляційних базах даних: сучасний стан, Пузікова А. В. (2015)
Сенченко О. С. - Про похідність у табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені (2015)
Буй Д. Б. - Розширення сигнатур реляційних (табличних) алгебр Кодда: сучасний стан, Глушко І. М. (2015)
Глибовець А. М. - Порівняння Neo4 і реляційної бази даних MySQL, Добрянський А. О. (2015)
Афонін А. О. - Особливості використання документо-орієнтованих баз даних на прикладі MongoDB, Зважій Д. В. (2015)
Черкасов Д. І. - Архітектура сучасних систем масового тестування телекомунікаційного обладнання, Штіхлайтнер А. Й., Подаревський О. В. (2015)
Пєчкурова О. М. - Аналіз фреймворків реалізації моделі акторів, Ахмедзянов П. А. (2015)
Кирієнко О. В. - Використання фреймворку Java Play для розробки веб-застосунків, Малькевич Б. І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Ковтун М. І. - Модель інтеграції закладів охорони здоров’я різних форм власності при наданні офтальмологічної допомоги хворим на катаракту, Огнєв В. А. (2015)
Бугро В. І. - Вивчення потреби населення у вторинній медичній допомозі в стаціонарних умовах за критеріями екстреної госпіталізації, Горачук В. В. (2015)
Кіосєва О. В. - Психоосвіта у системі медико-соціальної допомоги молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини (2015)
Венгер О. П. - Особливості внутрішнього контролю та дисоціації у ціннісно-особистісній сфері у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2015)
Андрейко М. Ф. - Моніторинг ВІЛ-інфекції у великому психіатричному стаціонарі (2015)
Комар В. С. - Рівень тривожності у хворих як наслідок хворобливого стану з приводу патології шкіри та підшкірної клітковини (2015)
Рахманов Р. В. - Комплексне лікування психічних розладів непсихотичного рівня у батьків, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм (2015)
Теренда Н. О. - Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні (2015)
Закрутько Л. І. - Моніторинг наукової (науково-технічної) продукції за останні шість років та вплив медичної науки на стан здоров’я населення України (2015)
Ситенко О. Р. - Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров’я (огляд літератури), Кривенко Є. М. (2015)
Алексєєв В. - Анархізм та марксизм: протистояння двох суспільно-політичних течій у питаннях подальшого розвитку держави та суспільства (2016)
Базавлук Н. - Реалізація принципу децентралізації в публічному управлінні: організаційно-правові засади, Баштанник В. (2016)
Зозуля В. - Демократичне врядування в сучасній західноєвропейській філософії ХХ – ХХІ ст. (2016)
Новак А. - Теоретичні основи дослідження протидії корупційним проявам у системі публічного управління (2016)
Онуфрієнко О. - Феномен циклічності у взаємодії громадянського суспільства та органів державного управління (2016)
Стадниченко Т. - Удосконалення нормотворчої діяльності органів влади в умовах модернізації публічного управління (2016)
Сурай І. - Чинники якості законодавчої діяльності в Україні, Караченцева Н. (2016)
Бавол Т. - Оптимізація діяльності суб’єктів надання соціальних послуг: системний підхід (2016)
Верещак В. - Державна пенсійна реформа як механізм забезпечення соціальної справедливості (2016)
Квеліашвілі І. - Гармонізація національної митної політики з міжнародними нормами і стандартами в митній сфері (2016)
Куліш П. - Удосконалення механізму правового регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні в умовах децентралізації влади (2016)
Курносов О. - Посилення ролі державної податкової політики в соціально-економічному розвитку країни (2016)
Нікітенко С. - Особливості нормативно-правового регулювання фізичного виховання і спорту в Україні (2016)
Торгало Т. - Механізми формування і реалізації проектів регіонального розвитку: стан наукового розроблення (2016)
Федорук Є. - Механізми антикризового управління розвитком логістики агропромислового комплексу України (2016)
Шведун В. - Метод моделювання в оцінюванні ефективності державного регулювання інноваційної реклами (2016)
Серченко К. - Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні (2016)
Харламова Ю. - Розробка комплексного механізму державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту (2016)
Костіна Н. - Адаптація зарубіжного досвіду проектної діяльності в органах місцевого самоврядування Полтавської області (2016)
Мунько А. - Регіональні фонди розвитку як складова системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади (2016)
Трещов М. - Упровадження інноваційних інструментів управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Трофимчук О. М. - Модель оцінювання впливу екологічного стану навколишнього середовища на здоров’я населення Тернопільської області, Триснюк В. М., Крихівський М. В., Мокрий В. І. (2015)
Глива В. А. - Електричний транспорт як фактор електромагнітного забруднення міста, Панова О. В., Кружилко В. О. (2015)
Маджд С. М. - Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами (2015)
Ткаченко Т. М. - Адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючих зелених покрівель (2015)
Телима С. В. - Моделювання і розрахунки внутрішньодренної гідравліки при роботі підземних водозаборів і дренажів, Олійник Є. О., Курганська С. М., Харламова О. В. (2015)
Вишневський В. І. - Короткотермінове прогнозування якісного стану води в нижній течії р. Інгулець, Шевчук С. А. (2015)
Кравченко М. В. - Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання (2015)
Дегтярь М. В. - Использование биодисковых фильтров для очистки сточных вод (2015)
Зуб Л. М. - Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок, Томільцева А. І., Томченко О. В. (2015)
Мокін В. Б. - Методика просторово-хронологічного визначення територій населених пунктів з підвищеною для життєдіяльності населення небезпекою через вплив алергенних рослин, Цимбалюк В. А. (2015)
Касьянов М. А. - Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина – машина – середовище", Савченко І. В., Гунченко О. М., Медяник В. О., Корінний В. І., Крохмальова О. Г. (2015)
Романчук К. Г. - Імовірнісне прогнозування сценаріїв поширення гідродинамічних аварій на каскаді напірних гідроспоруд, Стефанишин Д. В. (2015)
Кряжич О. О. - Моделювання події радіаційного забруднення локальних територій в умовах невизначеності, Коваленко О. В. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
ХПИ - обитель муз (2016)
В поисках истины (2016)
От интегральной подготовки к социально-гуманитарным технологиям (к 20-летию факультета) (2016)
Гаєвая О. В. - Щодо міжгалузевих зв’язків права у сфері інтелектуальної власності (2016)
Кузьменко О. В. - Еволюція уявлень про вікову осудність і кримінальну відповідальність дітей (2016)
Муренко О. Л. - Розвиток патентної системи як форми охорони винаходів (2016)
Перевалова Л. В. - Сутність та місце захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства, Окладна М. Г. (2016)
Семко М. А. - Личность, право, государство: правовое государство, права и свободы человека и гражданина, Братков М. О. (2016)
Стасевська О. А. - Ціннісні орієнтири людини постсучасності (2016)
Маліков В. В. - Роль Олександра Погорілка у становленні Харкова як міста-осередку європейської культури ХІХ століття (2016)
Міщенко М. М. - Культурні герої НТУ "ХПІ": Марк Рейзен (2016)
Вандышева-Ребро Н. В. - Созидание и его реалии: от архаики до постмодернизма (2016)
Петутина Е. А. - Учебный этикет и формирование культуры поведения студента ХТИ (2016)
Карпенко В. Е. - Философско-культурологическое измерение системы "человек–культура" в условиях техноинтеллектуализации антропосферы: терминологический анализ (2016)
Дольская О. А. - Синтез науки и образования как условия формирования компетентности студента на первых курсах обучения в университете, Кириченко К. С. (2016)
Безродный А. Г. - Рецензия на учебно-методическое пособие В. Ф. Сухиной "Экологическое образование и воспитание: практическое внедрение в учебный процесс интегрированной программы экологического образования и воспитания". Saarsbrucken (Германия): Изд-во Lamlambert Academic Publishing, 2014. – 161 c., Тарароев Я. В. (2016)
Недайнова І. В. - Особливості використання конкретизації при перекладі англомовних новин українською мовою, Славутський О. Д. (2016)
Акоп’янц Н. М. - Лексико-стилістичні особливості перекладу англомовних текстів ЗМІ на українську мову, Ворожбіт М. Ю. (2016)
Доля А. В. - Особливості перекладу бізнес-ідіом в англомовному економічному дискурсі, Пільгуй Н. М. (2016)
Ляшкова І. І. - Метафора як засіб втілення наукового знання в англійській мові та проблематика еквівалентності перекладу на українську, Голікова О. М. (2016)
Брінь П. В. - Порівняння методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів, Сіробаба Я. Г. (2016)
Макаренко М. П. - Залучення іноземних інвестицій в економіку України (2016)
Брік С. В. - Нові підходи до обліку основних засобів та ефективність обліку основних засобів у сучасних умовах, Пинтя Г. К. (2016)
Матросов О. Д. - Оцінка та розвиток інноваційного потенціалу підприємства, Омельченко В. І. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Наші вітання (2016)
Пам'ятка авторам (2016)
Трофимчук О. М. - Математичне моделювання та моніторинг Лівадійської зсувної системи, Клименков О. А., Калюх Ю. І. (2015)
Кривомаз Т. І. - Перший аналіз вмісту важких металів та інших елементів в плодових тілах нівальних міксоміцетів Карпат, Андрусишина І. М. (2015)
Шаравара В. В. - Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів: процедура, інструментарій, критерії, Гулевець Д. В., Мовчан Я. І. (2015)
Лук’янова В.В. - Проблеми утилізації відходів паперової промисловості (2015)
Волошкіна О. С. - Закономірності міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах, Василенко Л. О., Березницька Ю. О. (2015)
Телима С. В. - Про формування водопритоку до променевих водозаборів і дренажів в складних природних і техногенних умовах, Олійник Є. О. (2015)
Гомеля М. Д. - Знезалізнення природних вод в присутності іонів жорсткості, Трохименко Г. Г., Твердохліб М. М. (2015)
Панасюк І. В. - Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи "Опечень", м. Київ), Томільцева А. І., Зуб Л. М., Погорєлова Ю. В. (2015)
Романчук К. Г. - Імовірнісне прогнозування аварійних ситуацій на гідровузлах внаслідок відмови водоскидних споруд за пропускною здатністю, Стефанишин Д. В. (2015)
Левкова Е. А. - Геоинформационные системы в экологии человека, Полумиенко С. К., Савин С. З. (2015)
Філіпович В. Є. - Оперативний контроль поширення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків, заподіяних державі, за матеріалами багатозональної космічної зйомки (2015)
Шквир І. М. - Оцінювання факторів розвитку водної ерозії методом аналізу ієрархій (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Титул, зміст (2016)
Бойчук П. М. - Державна атестація з педагогіки - важливий складник визначення професіоналізму випускника педагогічного коледжу (2016)
Кущ О. М. - Юзабіліті персонального веб-ресурсу педагога (2016)
Москалик Г. Ф. - Проблеми функціонування освіти об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації (2016)
Сас Н. М. - Застосування системного підходу у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (2016)
Курок В. П. - Обґрунтування змісту та структури інтегрованих технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Бочевар А. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ (2016)
Рой С. Д. - Специфіка використання індивідуальних освітніх траєкторій у ВНЗ (2016)
Крамаренко А. М. - Авторський курс "Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи" як складова підвищення якості професійної підготовки (2016)
Ярова Т. П. - Формування пізнавального інтересу до образотворчого мистецтва у майбутніх учителів початкових класів (2016)
Прокопенко Ю. С. - Аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивченні дисципліни "Настільний теніс з методикою навчання" (2016)
Марчук С. С. - Педагогічна олімпіада: традиції формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах коледжу (2016)
Олійник І. О. - Психолого-педагогічні основи вчительської любові (2016)
Грисенко Л. П. - Дезадаптація студентів першого курсу: психологічний аспект (2016)
Московець Л. П. - Гуманізація педагогічного спілкування як шлях формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів (2016)
Деркач В. В. - Пріоритети сучасної лінгводидактики вищої школи (2016)
Самусь Л. И. - Происходжение названий рек и озёр Украины и Западной Европы в лингвонародоведческом аспекте (2016)
Кулікова Т. В. - Функціонально-стилістичне навантаження компаративів у романі В. Підмогильного "Місто" (2016)
Солодовникова Л. Г. - Формування професійних навичок керівника дитячого хореографічного колективу (2016)
Ціпов'яз А. Т. - Особливості методики тренувань у городковому спорті, Севрюк М. П., Кудряшова Т. І. (2016)
До відома авторів (2016)
1 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2007)
Contents (2007)
Karetnikov V. G. - Foreword (2007)
Volyanska M. Yu. - Vladimir Platonovich Tsessevich – astronomer-romantic, Karetnikov V. G., Mandel O. E. (2007)
Bayazitov U. Sh. - About trend in zinc stellar abundances with metallisity, Thevenin F. (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - V. P. Tsessevich – prominent researcher of variable stars (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - The classical cepheids' histograms of periods distribution (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - Period analysis and mode identifications of RRab Lyrae star X Arietis (2007)
Bezdenezhnyi V. P. - On the law of planetary distances in the solar system (2007)
Biernacka M. - On the determination of galaxy structure ellipticity, Flin P., Juszczyk T., Panko E. (2007)
Borkova T. V. - About compiled catalogue of spectroscopically determined α-elements abundances for stars with accurate parallaxes, Katchieva M. S., Marsakov B. A., Pitkina D. M. (2007)
Breus V. V. - Programs for data reduction and optimization of the system work (2007)
Chernitsov A. M. - Modeling of regions of asteroid possible motion, Dubas O. M., Tamarov V. A. (2007)
Flin P. - Tsesevich and krakow's astronomers (2007)
Galeev A. - Photometric researches of asteroids on 1.5-m russian-turkish telescope, Gumerov R., Bikmaev I., Pinigin G., Khamitov I., Aslan Z. (2007)
Gladush V. D. - On the stable spherically-symmetric charged dust configurations in general relativity (2007)
Gladush V. D. - The radial motions of charged particles in the field of the charged object in general relativity and their classification, Galadgyi M. V. (2007)
Golovin A. - High-resolution spectroscopy of long-periodic eclipsing binary ε Aurigae, Kuznyetsova Yu., Andreev M. (2007)
Gopka V. F. - Thorium lines in the spectra of several SMC supergiant stars, Vasil'eva S. V., Yushchenko A. V., Andrievsky S. M. (2007)
Gopka V. F. - On the possible nature of Bp-Ap stars: an application to HD101065 and HR465, Ulyanov O. M., Andrievsky S. M. (2007)
Griv E. - Secular evolution of the galaxy, Gedalin M., Yuan C. (2007)
Halevin A. V. - Genetic algorithm eclipse mapping (2007)
Hegedüs T. - New concept of Hungarian Robotic Telescopes, Kiss Z., Bíró B., Jäger Z. (2007)
Hegedüs T. - CESEB: a report on latest results, Latkovic O., Markov H., Vince I., Cséki A., Nuspl J., Markova N., Rovithis-Livaniou E., Vinkó J. (2007)
Karpov N. V. - Offset guide of the Zeiss-2000 telescope, Choliy V. Ya. (2007)
Khalyavina L. Ya. - Problems of local plumb reconstruction from long-term astrooptical sets, Borisyuk T. Ye. (2007)
Kolomiyets S. V. - The International Heliophysical Year 2007-2009 and immediate tasks of modern meteor science (2007)
Kondratyeva L. N. - The object MWC 137 (2007)
Korkina M. P. - De Sitter metric with magnetic field, Kazemir V. S. (2007)
Kovtyukh V. V. - Colour excesses of 74 supergiants and 30 classical cepheids, Soubiran C., Belik S. I., Yasinskaya M. P., Chehonadskih F. A., Malyuto V. (2007)
Krátká T. - HD152786: a lithium giant?, Štefl V. (2007)
Kudzej I. - Amateur astronomy movement in Slovakia, Dubovsky P. A. (2007)
Kudzej I. - Astronomical observatory at Kolonické sedlo and its results in variable stars observing, Karetnikov V. G., Dubovsky P. A., Paulin L. S., Fashchevskyi N. N., Ryabov A. V., Dorokhova T. N., Dorokhov N. I., Koshkin N. I., Vadila M. (2007)
Kurchakov A. V. - Spectroscopy and photometry of Be star MWC 340, Rspaev F. K. (2007)
Ledvinka S. - The role of physical experiments in popularization of exact sciences, Pisala J. (2007)
Ledvinka S. - Astronomical education in the Nicholas Copernicus observatory and planetarium in Brno, Pisala J. (2007)
Litvinchova A. A. - Photometry of the asynchronous polar V1500 Cyg at various phases of the synodical cycle in 2005-2006 yrs, Pavlenko E. P., Shugarov S. Yu. (2007)
Lubkov M. V. - Evaluation of outer core viscosity influence on the Earth forced nutation (2007)
Lubkov M. V. - About influence of lateral heterogeneities in the Earth upper mantle on the love numbers for diurnal tides (2007)
Malchenko S. L. - Duplicity and evolution status of the early-type Be star V622Per, the member of the χ Per open star cluster, Tarasov A. E., Yakut K. (2007)
Malyuto V. - Homogenization of stellar catalogues through data intercomparison (2007)
Mars M. - The Tallinn Public Observatory in changing conditions, Aas T., Harvig V. (2007)
Marsakov V. A. - Star formation history in the galactic thin disk, Shapovalov M. V., Borkova T. V. (2007)
Marsakov V. A. - Stellar objects of extragalactic origin in the galactic halo, Borkova T. V. (2007)
Mikulášek Z. - The benefits of the orthogonal LSM models (2007)
Mishenina T. V. - The stars of the lower part of main sequence, Belik S. I., Usenko I. A., Bienaymé O., Soubiran C., Kovtyukh V. V., Korotin S. A. (2007)
Mishenina T. V. - Chemical composition of galactic disk stars, Basak N. Yu., Gorbaneva T. I., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2007)
Mishenina T. V. - Abundances of n – capture elements in stars of thin and thick disks, Gorbaneva T. I., Basak N. Yu., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2007)
Nazarenko V. V. - Three-dimensional hydrodynamical modeling of mass transfer in the close binary system β Lyr with an accretor wind. III, Glazunova L. V. (2007)
Nazarova L. S. - 3C 390.3 – jet or disk, Bochkarev N. G., Gaskell C. M. (2007)
Oknyanskij V. L. - Optical variability of NGC 4151 during 100 years, Lyuty V. M. (2007)
Paliienko M. V. - Influence of spiral patterns on dynamical evolution of galactic disc (2007)
Parimucha Š. - Observations of cataclysmic variables at Kolonica Observatory, Dubovský P., Kudzej I. (2007)
Parimucha Š. - KOROAPS – system for a large scale monitoring and variable stars searching, Baludanský D., Vadila M. (2007)
Pavlenko E. P. - WZ Sge stars (2007)
Pavlenko E. P. - V1504 Cyg: outbursts, Berezina E. (2007)
Pavlenko Ya. V. - Extremely peculiar stars (2007)
Pavlova L. A. - Spectral variation of Be Herbig stars, Kondratyeva L. N., Valiullin R. R. (2007)
Pogodin M. A. - Circumstellar activity of the Herbig Ae star HD163296, Guimaraes M. M., Alencar S. H. P., Corradi W. J. B., Vieira S. L. A. (2007)
Pustylnik I. - On quasi–periodic intrinsic light variability in a close spectroscopic binary CX Dra, Kalv P., Harvig V., Aas T. (2007)
Pustynski V. V. - On the evolutionary history of progenitors of EHBs and related binary systems based on analysis of their observed properties, Pustylnik I. (2007)
Samus N. N. - V. P. Tsesevich and moscow variable-star astronomers (2007)
Samus N. N. - Studies of galactic cepheids: the INASAN/SAI integrated program, Antipin S. V., Berdnikov L. N., Dambis A. K., Gorynya N. A., Rastorguev A. S. (2007)
Shestakova L. I. - The observation of total solar eclipse on march 29, 2006 in Kazakhstan, Rspaev F. K., Minasyants G. S., Dubovitskiy A. I., Chalabaev A. (2007)
Shimanskaya N. N. - The CBS spectra investigation as method of the PN chemical composition analysis, Shimansky V. V., Bikmaev I. F., Sakhibullin N. A., Zhuchkov R. Ya. (2007)
Smirnov G. V. - Simulation of color variations in gravitationally lensed quasar Q2237+0305 (the einstein cross), Vakulik V. G., Schild R. E., Tsvetkova V. S. (2007)
Tikhomirova E. N. - The determination of meteoroids' life time under action of photons and protons (2007)
Tsvyk N. O. - Expansion of cocoons and physical features of the FRI-FRII morphology of extragalactic radio sources (2007)
Udovichenko S. N. - Photometric observations and period changes for the three RR Lyrae type stars: DM Cyg, V341 Aql and AV Peg (2007)
Usenko I. A. - Polaris (α Umi) – multistellar system in the open cluster, Miroshnichenko A. S., Klochkova V. G., Panchuk V. E. (2007)
Usenko I. A. - Pulsational and orbital periods of small-amplitude cepheid SU Cas, Klochkova V. G., Tavolzhanskaya N. S. (2007)
Vasilenko N. M. - The distribution of the Galaxy nonthermal radio emission spectral index at decameter wavelengths (2007)
Zalivadnyi N. M. - Search of traces of geophysical phenomena in series of latitude determinations on prismatic astrolabe in Poltava, Khalyavina L. Ya., Borisyuk T. Ye. (2007)
Zejda M. - Oscillations in TW Draconis, Mikulášek Z. (2007)
Kryvdyk V. - Collapsing stars as powerful sources of non-thermal electromagnetic radiation (2007)
Andronov I. L. - "Inter-longitude astronomy” project: part of the scientific school on variable stars founded by V. P. Tsessevich (1907 – 1983), Baklanov A. V., Chinarova L. L., Halevin A. V., Marsakova V. I., Kolesnikov S. V., Kudashkina L. S. (2007)
Andronov I. L. - Multi-component variability of the synchronizing polar BY Cam, Antoniuk K. A., Breus V. V., Chinarova L. L., Han W., Jeon Y. –B., Kim Y., Kolesnikov S. V., Oh J. –Y., Pavlenko E. P. (2007)
Title (2008)
Contents (2008)
Mishenina T. V. - Foreword (2008)
Mishenina T. V. - Nikolay Sergeyevich Komarov and the development of the spectroscopic researches in Odessa astronomical observatory, Dragunova A. V. (2008)
Acharova I. A. - Peculiarities of the nucleosinthesis of heavy elements in a disk of spiral galaxy, Mishurov Yu. N., Lepine J. R. D. (2008)
Belik S. I. - High precise effective temperatures of 182 main sequence stars, Kovtyukh V. V., Yasinskaya M. P. (2008)
Bondar' N. I. - Is PZ Mon a red dwarf or a red giant?, Sergeev S. G. (2008)
Butkovskaya V. - Rotational variation of the magnetic field of β Crb in different spectral lines, Baklanova D., Han I., Kim K. M., Lyashko D., Mkrtichian D., Plachinda S., Valyavin G., Tsymbal V. (2008)
Bychkov V. D. - Magnetization of stars vs. The effective temperature, Bychkova L. V., Madej J. (2008)
Chountonov G. A. - Adaptive mode of the MSS BTA, Najdenov I. D. (2008)
Bychkov V. D. - Magnetic fields of stars, Bychkova L. V., Madej J. (2008)
Dedikov S. Yu. - Peculiarities of mixing metals in intergalactic and interstellar media, Shchekinov Yu. A., Vasiliev E. O. (2008)
Dedikov S. Yu. - Mixing metals under stripping galactic gaseous haloes: radiative losses, Shchekinov Yu. A., Vasiliev E. O. (2008)
Drake N. A. - HD 158450: A magnetic chemically peculiar star in a young stellar group, Jilinski E. G., Ortega V. G., de la Reza R., Bazzanella B. (2008)
Gorbaneva T. I. - Abundances of copper and zinc in stars of the galactic thin and thick disks, Mishenina T. V., Basak N. Yu., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2008)
Kisselev A. A. - Estimation of the mass and the specific moment of rotation of a black hole in the center of spherical cluster M15, Gnedin Yu. N., Shakht N. A., Grosheva E. A., Piotrovich M. Yu., Natsvlishvili T. M. (2008)
Korotin S. A. - Non-LTE line formation for S I (2008)
Koval V. V. - Evolutionary changes of the kinematics of the galactic thin disk stars in the solar neighborhood, Borkova T. V., Marsakov V. A. (2008)
Kovtyukh V. V. - Spectral luminosity indicators for FGK supergiants and classical cepheids, Chekhonadskikh F. A. (2008)
Lemeshchenko N. D. - Hansky Aleksey Pavlovitch, Shevchyuk T. V. (2008)
Leushin V. V. - Chemical composition and evolutionary status of spectral binary star 12 Per, Kuznetsov M. K. (2008)
Malchenko S. L. - Population of the Be stars in the young open clusters (2008)
Marsakovv V. A. - Omega Centauri: globular cluster, stellar stream - dwarf galaxy, Borkova T. V. (2008)
Matvienko E. E. - Formation of small-scale structures in the interstellar medium, Vasiliev E. O., Shchekinov Yu. A. (2008)
Matvienko E. E. - Destruction of the interstellar clouds by the shock waves, Shchekinov Yu. A. (2008)
Nykytyuk T. V. - The local dwarf galaxies:building blocks of massive ones? I.The fornax dwarf galaxy (2008)
Oknyanskij V. L. - On the correlation of ir and optical variability in NGC 4151, Lyuty V. M., Taranova O. G., Koptelova E. A., Shenavrin V. I. (2008)
Панчук В. Е. - Становление и развитие наземной спектроскопии (2008)
Панчук В. Е. - О пользе неклассических представлений астрономических спектров, Сачков М. Е., Якопов М. В. (2008)
Panko E. A. - The role of pure galaxy clusters for studying supercluster structure (2008)
Pavlenko Ya. V. - Model atmospheres of pecular carbon giants, Yakovina L. A. (2008)
Plachinda S. - General magnetic field of the Sun as a star as indicator of massive streams flowing on the Sun, Baklanova D., Han I., Kim K.-M., Reegen P., Valyavin G., Weiss W. (2008)
Pogodin M. A. - Activive phenomena observed in atmospheric lines of the Herbig Ae star HD163296, Guimaraes M. M., Alencar S. H. P., Corradi W. J. B., Vieira S. L. A. (2008)
Ryabova M. V. - The modelling of the mass-metallicity relation for the local group dwarf galaxies, Shchekinov Yu. A. (2008)
Ryabova M. V. - The sequential star formation in globular clusters, Shchekinov Yu. A. (2008)
Shatsova R. B. - The large sky lens, Anisimova G. B. (2008)
Shatsova R. B. - Radio loops in zone of avoiding of open clusters, Gozha M. L. (2008)
Shavrina A. V. - Lithium spots in the northern roAp star HD 12098, Glagolevskij Yu. V., Drake N. A., Polosukhina N. S., Pavlenko Ya. V., Kudryavtsev D. O. (2008)
Shavrina A. V. - Spots structure and stratification of some chemical elements in the atmosphere of He-weak star HD 21699, Glagolevskij Yu. V., Silvester J., Chuntonov G. A., Pavlenko Ya. V., Khalack V. R. (2008)
Tarasova T. N. - Spectroscopic monitoring of Nova Vulpeculae 2007 (v458 Vul) (2008)
Tsymbal V. - Quasisynthetic photometry (2008)
Usenko I. A. - Stellar investigation in the open cluster of Polaris, Miroshnichenko A. S., Klochkova V. G., Panchuk V. E. (2008)
Usenko I. A. - New aspect of small-amplitude cepheid SU Cas, Klochkova V. G., Tavolzhanskaya N. S. (2008)
Vasiliev E. O. - First supernovae in dwarf protogalaxies, Vorobyov E. I., Shchekinov Yu. A. (2008)
Vasiliev E. O. - Critical metallicity for population II stars, Shchekinov Yu. A. (2008)
Vinogradova A. B. - Non-LTE line formation for Zr I/II in cool stars, Mashonkina L. I. (2008)
Yakovina L. A. - Analysis of the spectral energy distribution of the coolest RCrB type carbon star DY Per, Shavrina A. V., Pavlenko Ya. V., Pugach A. F. (2008)
Yushchenko A. V. - ρ Puppis: the possibility of non-radial pulsations, Dorokhova T. N., Gopka V. F., Kim C. (2008)
Yushchenko V. - Atmospheric parameters and chemical composition of peculiar stars HR465, HD91375, and HD25354, Gopka V., Yushchenko A., Shavrina A., Hubrig S., Musaev F. (2008)
Biernacka M. - The influence of atmospheric absorption on visibility of galaxies, Chudy M., Flin P., Michniak M., Panko E. (2008)
Лановик З. - "Ноктюрн" Богдана Лепкого в культурно-історичному контексті розвитку жанру, Лановик М. (2012)
Ткачук М. - Художній наратив повісті "З-під Полтави до Бендер" Богдана Лепкого (2012)
Куца О. - Казковість як естетичний код "Казки мойого життя" Богдана Лепкого (2012)
Александрова Г. А. - "Начерк історії української літератури" Богдана Лепкого і проблема міжлітературних контактів (2012)
Працьовитий В. - Художня інтерпретація постаті Мазепи в однойменному романі Богдана Лепкого (2012)
Білик Н. - Повість Богдана Лепкого "Сотниківна": історико-культурний аспект (2012)
Боренко В. Б. - Роман-епопея і жанрова своєрідність пенталогії Богдана Лепкого "Мазепа" (2012)
Гарачковська О. - Природа сміху у творчості Богдана Лепкого (2012)
Гаврилюк Х. Ю. - До питання про репрезентацію концепту матері-землі у творах Івана Котляревського та Богдана Лепкого (2012)
Ґонтар Т. - Листування Богдана Лепкого з Іваном Белеєм (2012)
Джафарова С. Г. - Богдан Лепкий та Іван Франко: історія взаємин (2012)
Зуляк І. - Листування Богдана Лепкого з Олександром Барвінським (2012)
Зушман М. Б. - Жанрово-стильовий синкретизм малої прози Богдана Лепкого (2012)
Качмар В. - Функціональність ретроспекції у повісті Богдана Лепкого "Казка мойого життя" (2012)
Косінова О. М. - Проблеми символізму у творчості Богдана Лепкого та Павла Тичини (2012)
Костюк С. В. - Богдан Лепкий у малярстві: фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею (2012)
Кравченко С. І. - Видавнича діяльність Богдана Лепкого у Польщі в першій половині ХХ століття (2012)
Луцан Л. - Традиції Богдана Лепкого у творах Бориса Харчука (2012)
Мацько В. - Вплив Тараса Шевченка на формування світогляду та розвиток творчої думки Богдана Лепкого (2012)
Миронюк В. М. - Семантика колористичних образів у прозі Богдана Лепкого (2012)
Михайлевська Г. О. - Збірка образотворчих робіт музею Богдана Лепкого у Бережанах (2012)
Назарець В. - Жанрові форми адресованої лірики Богдана Лепкого (2012)
Оляндер Л. - Людина і часопростір в історичній прозі Богдана Лепкого (2012)
Погребенник В. - Творча індивідуальність Богдана Лепкого: лейтмотиви негромадянської поезії (2012)
Мельничайко В. - Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин" (2012)
Стрілець Н. Л. - Краснопущанський монастир у творчо-емоційній інтерпретації Богдана Лепкого (2012)
Ухман І. - Творчість Богдана Лепкого в інтерпретації Богдана Мельничука (2012)
Черемшинський О. - Щира дружба і співпраця Володимира Гнатюка і Богдана Лепкого (2012)
Єфимець О. - Мотиви туги за батьківщиною в ліриці Богдана Лепкого (2012)
Комінярська І. - Вивчення творчості Богдана Лепкого в загальноосвітній школі, Пасічник О. (2012)
Ступінський В. Я. - Виховний потенціал уроків рідного краю (до вивчення повісті Б. Лепкого "Казка мойого життя") (2012)
Труба Р. І. - Педагогічна діяльність Омеляна Терлецького (2012)
Бігун О. - Релігійно-філософський зміст проблеми щастя у поетичних творах Тараса Шевченка (2012)
Віннічук А. - Художня інтерпретація гайдамаччини у повісті Якова Стецюка "Гонта" (2012)
Гудзенко В. - Жанрові дифузії малої прози В. Портняка (2012)
Жовтані Р. - Питання інтерпретації тексту в оцінках Освальда Бурґґардта (2012)
Ісіченко І. А. - Біблійні архетипи у художньому світі барокової проповіді (2012)
Пилипишин О. - Українські письменники в рецепції Ю. Романчука (2012)
Луцишин І. - Екзистенціал тривоги в дискурсі роману "Заповіт батьків" Володимира Винниченка (2012)
Пилипишин С. І. - Рецепція творчості Івана Франка у літературній критиці кінця ХІХ – початку ХХ століть, Роман Б. Є. (2012)
Савка М. - Наратологічна проекція "межової ситуації" в українській малій прозі антивоєнної тематики перших десятиліть ХХ ст. (2012)
Сулятицький М. - Художні особливості лірики Миколи Устияновича (2012)
Швець А. І. - Модернізм Наталії Кобринської в літературно-критичному дискурсі fin de cécle (проблеми рецепції) (2012)
Янкова М. А. - Парадигма "реконкісти" у прозі Ю. Ґудзя (2012)
Черниш А. - Паратекстуальні виміри романів-біографій М. Слабошпицького (2012)
Kowalczyk R. W. - Ukraina – Polska – Rosja początku XX stulecia Na styku Zachodu i Wschodu (2012)
Бабій Л. Б. - Симулякр англійськості: роман Джуліана Барнса "Англія, Англія" (2012)
Біляшевич Р. З. - Тлумачення вчення про "соборність" у працях російських символістів початку ХХ століття (2012)
Біляшевич Т. М. - Поетика єдності у п’єсі Поля Клоделя "Атласний черевичок" (2012)
Бистрова О. - Урбаністичний пейзаж у творчості Ф. Достоєвського (2012)
Зимомря І. - Психологічний дискурс прози Емми Андієвської та Тоні Моррісон: образ матері як концепт, Угляй Л. (2012)
Зимомря М. - Творчість Володимира Винниченка та Артура Шніцлера: сутність художніх шукань, Бродська О. (2012)
Комінярський І. Б. - Ретроспекція у змалюванні героя як важливий прийом у драматургії Джорджа Риги (п’єса "Лист до мого сина") (2012)
Остапчук В. В. - Український народний тип очима Б. Лепкого і Ю. Крашевського: компаративний вимір (2012)
Петриченко Н. Г. - Трансформація мотивів казковості Е. Т. А. Гофмана у творчості А. Погорелова та О. Сомова (2012)
Сенчук І. - Реактуалізація міфу в ірландській літературі XX століття: В. Б. Єйтс і Дж. Джойс (2012)
Сипко Л. - Богдан Лепкий і Федір Сологуб: типологічні паралелі (2012)
Філатова О. - Ігрові експерименти в романі М. Йогансена "Пригоди Мак-Лейстера, Гаррі Руперта та інших" (2012)
Литвиненко Г. С. - Синхронізація парадигми народної художньої пам’яті у контексті нової філософії часу (2012)
Лобас Н. - До проблеми укладання українсько-польського словника літературознавчих термінів (2012)
Лобас Н. - Постмодернізм та карнавалізація: модуси відповідності (2012)
Луценко Л. - Сучасний філологічний коментар до феміністичного наратологічного проекту (2012)
Любімова О. В. - Ямб у творчості східноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття (2012)
Горох Г. В. - Стилістичне використання художніх засобів мови у поетичних та прозових творах Богдана Лепкого (2012)
Заоборна М. - Синтаксичні маркери асоціативного мовомислення Богдана Лепкого (2012)
Лісняк Н. І. - Символізація назв рослин у поезії Богдана Лепкого (2012)
Лісняк С. Л. - Семантико-стилістичне навантаження звертань у поетичних творах Богдана Лепкого (2012)
Панцьо С. - Символічний потенціал соматичної лексики в поетичних текстах Богдана Лепкого (2012)
Смоляк П. - Різвяні свята в родині Богдана Лепкого (село Поручин Бережанського району Тернопільської області) (2012)
Смоляк О. - Музична стилістика гаївок зі села Богдана Лепкого (с. Поручин Бережанського району Тернопільської області) (2012)
Кузьменко В. - Особистість (Михасю Ткачу – 75) (2012)
Зимомря М. - З категорії цілісних характерів (2012)
Бородіца С. - Літературно-малярський феномен Богдана Лепкого (2012)
Горболіс Л. - Дискурсивні виміри "Кавказу" Тараса Шевченка (2012)
Краснова Л. - Ще одна грань шевченкознавства (Назустріч 200-річчю Кобзаря) (2012)
Ткачук М. - Шлях, освітлений правдою, Зимомря М. (2012)
Вихідні дані (2012)
Title (2009-2010)
Contents (2009-2010)
Andrievsky S. M. - Foreword (2009-2010)
Gorbanev Yu. M. - Definition of poles of the large circles of meteoric trajectories, Golubaev A. V. (2009-2010)
Gorbanev Yu. M. - Positional measurements of the meteor TV images, Kimakovsky S. R., Knyazkova E. F. (2009-2010)
Kara I. V. - Monitoring the accuracy of observations of passive objects on the basis of the international laser ranging service (ILRS) data (2009-2010)
Karpenko G. F. - The conditions of an active equatorial GSS entering the Earth’s shadow, Murnikov B. A., Suhov P. P. (2009-2010)
Koshkin N. - Observations of the mutual phenomena of the galilean moons in 2009, Korobeynikova E., Shakun L., Dorokhov N., Doan D. L., Manh T. N., Minh T. N., Udovichenko S., Bondarenko Yu., Kashuba V. (2009-2010)
Koshkin N. I. - Determination of the rotation parameters of reference artificial satellite Ajisai and synchronization of the photometric channels, Korobeynikova E. A., Strakhova S. L., Shakun L. S., Lopachenko V. V. (2009-2010)
Shavrina A. V. - Surface ozone in Kiev, Mikulskaya I. A., Kiforenko S. I., Blum O. B., Sheminova V. A., Veles A. A. (2009-2010)
Shereta E. P. - Investigation of chemical composition of giants in the Hyades (2009-2010)
Strygin N. Z. - On the issue of segmentation of space objects images against the starry sky background in astronomical television measuring system for artificial satellites observation (2009-2010)
Strygin N. Z. - Comparison of efficiency of local thresholding algorithm and the proposed algorithm for segmentation of space objects (SO) images against the starry sky background, Sukhov P. P., Karpenko G. F. (2009-2010)
Sukhov P. P. - Photometrical research of GSS "Intelsat 10-02”, Karpenko G. F., Epishev V. P., Motrunych I. I. (2009-2010)
Gorbanev Yu. M. - Odessa television meteor patrol (2009-2010)
Tokovenko A. A. - The conditions for Apophis 99942 approaching Earth in 2029, Bazey A. A. (2009-2010)
Yushchenko V. - Chemical composition of peculiar star HD91375 – the member of Sirius moving group (2009-2010)
Title (2011)
Содержание (2011)
Предисловие (2011)
Андриевский С. М. - Одесской астрономической обсерватории 140 лет (2011)
Рикун И. Э. - Одесские страницы биографии Г. А. Гамова (2011)
Рикун И. Э. - "Матезис” – лучшее российское научно-просветительское издательство первой четверти XX века: люди и книги (2011)
Chernin A. D. - Dark energy and the Hubble Law, Dolgachev V. P., Domozhilova L. M. (2011)
Melnikov V. N. - Scalar Fields and Multidimensional Models in Gravity and Cosmology (2011)
Naumov D. V. - Recent results in neutrino physics (2011)
Петрухин А. А. - Проблема происхождения космических лучей сверхвысоких энергий (2011)
Захожай В. А. - К вопросу о вкладе вырожденных карликов ближайших окрестностей Солнца, гало и населения ІІІ в массу темной материи, Минаков А. А., Шульга В. М. (2011)
Цивилев А. П. - Определение содержания первичного гелия по рекомбинационным радиолиниям, Парфенов С. (2011)
Kudinova A. - The non-relativistic limit of the Randall-Sundrum brane world model: solutions and applications, Eingorn M., Zhuk A. (2011)
Chopovsky A. V. - The negative result of gravitational tests for Kaluza-Klein models with spherical compactification of additional dimensions, Eingorn M. V., Zhuk A. I. (2011)
Kusevich A. E. - Multidimensional gibbs distribution and an ideal gas of non-relativistic particles, Eingorn M. V., Zhuk A. I. (2011)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Accretion into Black Holes with Magnetic fields, and relativistic jets, Klepnev A. S., Lovelace R. V. E. (2011)
Бикмаев И. Ф. - Профили эмиссионных водородных линий в спектре ядра сейфертовской галактики NGC3227 в разные эпохи его активности, Проник И. И., Шарипова Л. М. (2011)
Shatsova R. B. - The bright part of Perseus arm and the Lens, Anisimova G. B. (2011)
Artamonov B. - PG 1115+080: new analysis of light curves confirms old time delay results, Koptelova E., Oknyanskij V., Shimanovskaya E. (2011)
Панько E. А. - Формы трехкомпонентных сверхскоплений галактик (2011)
Тугай A. B. - Рентгеновское излучение галактик без активных ядер, Василенко А. А. (2011)
Бухмастова Ю. Л. - Влияние гравитационного линзирования на функцию светимости квазаров (2011)
Уголькова Л. С. - Исследование активности ядра сейфертовской гактики NGC 7469 за период наблюдений с 1990-2008 гг., Артамонов Б. П. (2011)
Вольвач А. Е. - Переменность квазара 3С273 от радио- до гамма-диапазона длин волн за период 1963 – 2011 гг., Кутькин А. М., Вольвач Л. Н., Ларионов М. Г. (2011)
Чуприков A. А. - Радиоструктура источника 1803+784 (2011)
Чуприков A. А. - Поляризационные свойства квазара 3С273 (2011)
Рябов М. И. - Вейвлет-анализ процессов активности квазара 3С273 в радио-рентгене-ультрафиолете, Сухарев А. Л. (2011)
Рябов М. И. - Вейвлет-анализ активности системы "Ядро-Джет" квазаров и блазаров в сантиметровом диапазоне, Сухарев А. Л., Вольвач А. Е., Вольвач Л. Н., Сыч Р. А., Аллер М. (2011)
Лозинский А. Б. - Угловая структура квазара 3С47 в декаметровом диапазоне волн, Лозинский Р. А., Ивантишин О. Л., Романчев Ю. В., Рашковский С. Л., Шепелев В. А., Браженко А. И., Ващишин Р. В., Литвиненко О. А. (2011)
Ващишин Р. В. - Исследование угловой структуры радиогалактики 3С265 на декаметровых волнах, Браженко А. И., Шепелев В. А., Рашковский С. Л., Инютин Г. А., Кошевой В. В., Лозинский А. Б., Литвиненко О. А., Деревягин В. Г. (2011)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Subrelativistic jet heating mechanisms, Krivosheyev Y. M. (2011)
Цвык Н. А. - Об обратном влиянии космических лучей на свойства турбулентности и структуру джетов в радиогалактиках (2011)
Чуприков A. А. - Наблюдательная РСДБ-сессия RAPL02. Результаты обработки данных (2011)
Захаренко В. В. - Первые результаты декаметрового обзора северного неба. Редетектирование известных пульсаров, Васильева Я. Ю., Коноваленко А. А., Зарка Ф., Николаенко В. С. (2011)
Дагкесаманский Р. Д. - Результаты обработки обзора на 102.5 МГц: каталог радиоисточников для склонений +14,1…+82 , результаты его сравнения с другими каталогами, Самодуров В. А., Гадельшин Д. Р., Семенюк П. Н., Кравченко Е. В. (2011)
Самодуров В. А. - Итоги поиска минутных флуктуаций потока галактических источников мазерного излучения в линии водяного пара на длине волны 1.35 см в 2002-2011 гг., Толмачев А. М., Вольвач А. Е., Сипаров С. В., Субаев И. А., Ладейщиков Д. А., Рудницкий Г. М., Вольвач Л. Н., Логвиненко С. В., Лехт Е. Е. (2011)
Орлюк М. И. - Структура и динамика главного магнитного поля Земли на ее поверхности и в ближнем космосе, Роменец А. А. (2011)
Рябов М. И. - "Скрытые" солнечные циклы – анализ развития 23-го цикла как результат проявления активности северного и южного полушария Солнца, Сухарев А. Л., Лукашук С. А. (2011)
Кравец Р. О. - Наблюдения ионосферных возмущений по данным прохождения радиоволн на наклонных трассах (2011)
Рябов М. И. - Временной спектр колебаний уровня Черного моря и его возможная связь с динамикой изменения положения РТ-22 КрАО как элемента Европейской геодинамической РСДБ сети, Вольвач А. Е., Сухарев А. Л., Донских А. И., Адобовский В. В., Куклина Н. Я., Шабалина О. А., Губарь Г. А., Покидайло С. Л. (2011)
Грунская Л. В. - Взаимосвязь электрического поля пограничного слоя атмосферы с лунными и солнечными приливами, Исакевич В. В., Ефимов В. В., Закиров А. А., Рубай Д. В. (2011)
Шакун Л. С. - Кластерный анализ базы данных параметров орбит ИСЗ, Кошкин Н. И. (2011)
Браженко А. И. - Сравнительная характеристика компонентов в парах IIIb-III по данным наблюдений на радиотелескопе УРАН-2, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Доровский В. В., Ващишин Р. В., Французенко А. В., Рукер Г. (2011)
Мельник В. Н. - Наблюдение двух корональных выбросов масс 7 апреля 2011 на УРАН-2, Браженко А. И., Коноваленко А. А., Доровский В. В., Ващишин Р. В., Французенко А. В., Панченко М., Рукер Г. (2011)
Рябов М. И. - Эффекты воздействия состояния космической погоды на верхнюю атмосферу Земли по данным мониторинга потоков мощных радиоисточников на РТ "УРАН-4" РИ НАНУ, Панишко С. К, Гугля Л. И. (2011)
Шацкая М. В. - Организация Центра Обработки Научной Информации для проекта Радиоастрон, Андрианов А. А., Гирин И. А., Исаев Е. А., Костенко В. И., Лихачев С. Ф., Пимаков А. С., Селиверстов С. И., Федоров Н. А. (2011)
Исаев Е. А. - Современные пути развития центров обработки научных данных , Амзараков М. Б., Пугачев В. Д., Самодуров В. А., Сухов Р. Р., Кобылка. Н. А. (2011)
Самодуров В. А. - Развитие Радиоастрономического Центра Данных (RADC) на ПРАО АКЦ ФИАН, Китаева М. А., Исаев Е. А., Ладейщиков Д. А., Думский Д. В., Пугачев В. Д., Зайцев А. Ю., Логвиненко С. В. (2011)
Исаев Е. А. - Развитие телекоммуникаций ПРАО АКЦ ФИАН, Думский Д. В., Лихачев С. Ф., Шацкая М. В., Пугачев В. Д., Самодуров В. А. (2011)
Исаев Е. А. - Развитие сети Пущинского Научного Центра, Пугачев В. Д., Думский Д. В., Зайцев А. Ю., Самодуров В. А., Беляцкий Ю. А., Бородаенко С. Б., Лихачев С. Ф., Шацкая М. В., Корнилов В. В. (2011)
Китаева М. А. - Визуализация данных и кросс-анализ астрономических каталогов, Самодуров В. А., Думский Д. В., Исаев Е. А. (2011)
Рашковский С. Л. - Определение эффективных площадей декаметровых радиотелескопов, Шепелев В. А., Инютин Г. А., Ващишин Р. В. (2011)
Шепелев В. А. - Особенности измерения плотности потока на декаметровых волнах, Рашковский С. Л., Ломакин Н. П. (2011)
Занимонский Е. М. - Об использовании перманентных GPS станций для ионосферного мониторинга в зоне РТ "УРАН-4", Литвиненко О. А. (2011)
Фотографии с конференции (2011)
Title (1994)
Contents (1994)
Karetnikov V. G. - Foreword (1994)
Cherepashchuk A. M. - Close binary systems on late evolutionary stages (1994)
Shakhovskoy N. M. - URVRI polarimetry of close binary system V448 Cyg, Volkova G. V, Manilov Yu. L., Minikulov N. H. (1994)
Churyumov K. I. - On collision of secondary nuclei of comet P/Shoemaker-Levi 9 (1993c) with Jupiter, Kruchinenko V. G. (1994)
Karetnikov V. G. - Interrelations between eclipsing binary systems of various types at the stage of the first mass exchange (1994)
Beskin G. - On estimates of lower and upper limits for the masses of compact components in close binaries, Borisov N., Pustilnik L. (1994)
Klochkova V. G. - Inhomogeneities of chemical composition and cosmochronology problems, Panchuk V. E. (1994)
Kartasheva T. A. - The interpretation and solution of the light curve of the Wolf-Rayet eclipsing binary CQ Cep, Svechnikov M. A. (1994)
Komarov N. S. - Chemical composition of atmospheres of cool giant stars (1994)
Pavlenko E. P. - Photometric study of a new X-ray source the eclipsing polar RXJ 2107.90518 (1994)
Puslylnik I. - Anisotropic stellar wind in close binaries with non relativistic components: Observational evidences and theoretical implications (1994)
Romanov Yu. S. - Comparative analysis of physical parameters of RR Lyrae, Zgonyaiko N. S., Vasilyeva S. V. (1994)
Rudnitskij G. M. - Models of circumstellar masers in bipolar outflows (1994)
Samus N. N. - GCVS: completion of the 4th edition and prospects of computer data base (1994)
Shakhovskoy N. M. - AM Herculis in 1989-93: various types of photometric and polarimetric behavior, Andronov I. L., Kolesnikov S. V. (1994)
Volyanskaya M. Yu. - V.P.Tsessevich - a scientific supervisor of Odessa observatory expedition on the determination of latitude and longitude for BTA position site, Mandel O. E., Russo Yu. D. (1994)
Andronov I. L. - (Multi) frequency variations of stars. Some methods and results (1994)
Bezdenezhnyi V. P. - Period analysis of the RR Lyrae star AE Bootis (1994)
Bezdenezhnyi V. P. - On periods of oscillations in Delta Scuti type stars (1994)
Bondar N. I. - Search for long-term variations of dKe-dMe stars (1994)
Bergner Yu. K. - Results of long- term observations of early-type stars with circumstellar shells, Miroshnichenko A. S., Yudin R. V., Mukanov D. B. (1994)
Brjukhanov I. S. - New variable star in the Orion constellation, Goranskij V. P. (1994)
Fenina Z. N. - The investigation of cepheids RT Aur, T Vul, k Pav by a two-component "curve-of-growth" method, Zgonyaiko N. S., Vasilyeva S. V. (1994)
Khalack V. R. - Rapid photometry of the HD 197406 (WN7): Searching for flare activity in Wolf-Rayet stars, Zhilyaev B. E. (1994)
Kardopolov V. L. - Linear polarization of RY Tauri after its "flash" in 1983 October, Rspaev F. K. (1994)
Kudashkina L. S. - Influence of shock waves on the light, curves of long-period variables, Rudnitskij G. M. (1994)
Marsakova V. I. - Periodogram analysis of the brightness variations of 8 red suspected variables, Rottar S. V., Andronov I. L. (1994)
Miroshnichenko A. S. - Study of the variability of some galactic B (1994)
Rosenbush A. E. - Geometrical scale of the R Coronae Borealis type variables (1994)
Pavlova L. A. - The spectral variations of VY Mon in 1986-1992 (1994)
Pikhun A. I. - Cycle length changes of the Slid variable UU Her?, Andronov I. L. (1994)
Pugach A. F. - Synthetic light curve of R Coronae Borealis, Kovalchuk G. U. (1994)
Samus N. N. - Cepheid radial velocities, Rastorgouev A. S. (1994)
Udovichenko S. N. - The pulsations of radial velocities amplitude of V 474 Mon - the Delta Sct type star, Lysova L. E., Paramonova O. P. (1994)
Yushchenko A. V. - Frequency analysis of two- years observations of RR Lyrae, Romanov Vu. S., Lemeshchenko N. D., Murnikova V. P. (1994)
Galazutdinov G. A. - Spectroscopy of Virginids (1994)
Pogodin M. A. - New data on fast variability of the Ha profile in the spectra of young Ae-Be Herbig stars from "P Cyg" subgroup (1994)
Andronov I. L. - Photometric classification of the Margoni & Stagni suspected variables V 58, V91, Chikrigin A. V.. Kimeridze G. N. (1994)
Bezdenezhnyi V. P. - Duplicity among RR Lyrae type stars (1994)
Tsiopa O A. - Suggested variability types of Supernova progenitors (1994)
Bezdenezhnyi V. P. - On the possible triplicity of the binary system UU Sagittae (1994)
Bartolini C. - Detection of nonthermal optical flares from a burster MXB 1735 44 and X-ray Nova Persei 1992 = GRO J0422+32, Benvenuto O., Beskin G., Feinshtein C., Guarnieri A., Mendez M., Mitronova S., Neizvestny S., Piccioni A., Plokhotnichenko V. (1994)
Bonnet-Bidaud J. M. - AM Herculis in a low state of brightness (September, 1991), Mouchet M., Somova T. A., Somov N. N. (1994)
Bonnet-Bidaud J. M. - Fast- time spectroscopy and photometry of the AM Her-type system AN UMa (March 1991 and January 1992), Mouchet M., Somova T. A., Somov N. N. (1994)
Bochkov V. V. - Outburst decline of slow nova RT Serpentis (1909) from 1940 to 1993, Pavlenko E. P., Vasiljanovskaya O. P. (1994)
Shevchenko V. S. - Photometric study of TY Cra, Vitrichenko E. A., The P. S., de Winter D. (1994)
Chinarova L. L. - Time series analysis of the AFOEV observations of symbiotic stars UV Aur, TX CVn and V1329 Cyg, Andronov I. L., Schweitzer E. (1994)
Eretnova O. V. - Estimating spatial density of close binary systems with subgiant secondaries in solar neighbourhood (1994)
Glazunova L. V. - Estimate of mass loss rate from Algol - type systems based on radiofluxes, Pustylnik I. B. (1994)
Bonnet-Bidaud J. M. - Spectral and photometric investigation of the new polar RE 1149+28, Mouchet M., Somova T. A., Somov N. N. (1994)
Karetnikov V. G. - Mass transfer in eclipsing binary stars, Menchenkova E. V., Nazarenko V. V. (1994)
Karetnikov V. G. - Determination of the spectra! type and luminosity of the hot component of the eclipsing binary star RZ Eri, Menchenkova E. V., Syrov O. I. (1994)
Khudyakova T. N. - Photometric observations of the R Aquarii system (1994)
Shevchenko V. S. - BM Ori: search for secondary spectral lines, Vitrichenko E. A. (1994)
Menchenkova E. V. - On the binary nature of Pleione, Luthardt R. (1994)
Rozenbush A. E. - Rho Cassiopeae - giant or supergiant? (1994)
Pavlenko E. P. - Light curve variations of the magnetic cataclysmic binary MR Serpentis: Photometric period is not as sure as believed, Ketsaris N. A., Halevin A. V., Andronov I. L. (1994)
Shakun L. I. - Outburst cyclicity of dwarf novae VZ Aquarii (1994)
Skulskyj M. Yu. - Recent results to Beta Lyraes nature on the base of observations with CCD-detector (1994)
Borkovits T. - A search for possible unresolved components in eighteen eclipsing binaries, Hegedus T. (1994)
Smykov V. P. - AY Lyrae superhumps photometry (1994)
Smykov V. P. - Outburst activity of the dwarf nova AB Draconis, Shakun L. I. (1994)
Spychka I. V. - Moments of extrema of the cataclysmic variable TT Ari, Kaserkevich V. S. (1994)
Svirskaya E. M. - Statistical restoration of secondary minima depths for eclipsing variable stars and specification of their evolutionary types (1994)
St-Louis N. - Polarization eclipse model of the Wolf-Rayet binary V444 Cygni with constrains on the stellar radii and an estimate of the Wolf-Rayet mass-loss rate, Moffat A. F. J., Lapointe L., Efimov Yu. S., Shakhovskoy N. M., Fox G. K., Piirola V. (1994)
Tremko J. - "20-min" oscillations of the cataclysmic variable TT Ari, Andronov I. L., Chinarova L. L., Kumsiashvili M. I., Luthardt R., Pajdosz 0., Patkos L., Robiger S., Zola S. (1994)
Bayazitov U. Sh. - Excitation conditions of iron fluorescent lines in solar flares (1994)
Bayazitov U. Sh. - Simple expression for the linear Stark broadening constant of hydrogen lines (1994)
Dragunova A. V. - On the spectrophotometry star catalogue, Karamysh V. F., Komarov N. S. (1994)
Korotina L. V. - Fundamental characteristics of cool giant stars, Komarov N. S. (1994)
Klochkova V. G. - Lithium, beryllium, boron as indicators of matter evolution, Panchuk V. E. (1994)
Lyubimkov L. S. - Physical parameters and chemical composition of components of the Am- type binary system RR Lyncis, Rachkovskaya T. M. (1994)
Komarov N. S. - Chemical composition of cool giant stars, Basak N. J., Gorbaneva T. I., Kantsen L. E. (1994)
Mishenina T. V. - Elemental abundances in the atmospheres of three metal - deficient giants, Klochkova V. G., Panchuk V. E. (1994)
Tsymbal V. V. - STARSP - the complex of programms for analysis of spectra of normal stars (1994)
Kovtyukh V. V. - Abundances of helium and other elements in atmospheres of classical cepheids, Komarov N. S., Depenchuk E. A. (1994)
Shavrina A. V. - C,N,0 abundances in the atmospheres of four late giant stars, Yakovina L. A., Boyarchuk M. E., Bikmaev I. F. (1994)
Mishenina T. V. - Abundances in the atmospheres of stars in the M13 globular cluster, Kutsenko S. V. (1994)
Pavlenko Ya. V. - Statistical equilibrium of the lithium in different metallicity dwarf atmospheres with Teff= 5770 K, lg g =4.24, Yakovina L. A. (1994)
Yushchenko A. V. - The identification of absorption lines of dysprosium in the solar spectrum, Gopka V. F. (1994)
Yushchenko A. V. - The abundances of some heavy elements in the atmosphere of Gamma Tauri, Gopka V. F. (1994)
Hagen-Torn V. A. - Polarimetric investigation of BL Lac, Yakovleva V. A. (1994)
Tsivilev A. P. - The effective temperature determination of O-B stars by H and He radio recombination lines observations (1994)
Kovalchuk O. M. - On polarization parameters variability of observed galactic radio emission, Razin V. A., Teplykh A. I. (1994)
Oknyanskij V. L. - Optical-radio time delays in Q0957+561 (1994)
Vinyajkin E. N. - Evolution of the Crab nebula radio emission (1994)
Vinyajkin E. N. - On the time frequency dependencies of the secular decrease rate of Cassiopeia A radio emission (1994)
Andronov I. L. - Analysis of the CCD camera ST-4 and the observations of PX And, Borisov G. V., Chinarova L. L., Guzij S. I., Kolesnikov S. V., Mason P. A. (1994)
Dorokhov N. I. - New astronomical station on Mount Dushak-Erekdag. I. The station, Dorokhova T. N., Komarov N. S., Mukhamednazarov S. (1994)
Dorokhov N. I. - New astronomical station on Mount Dushak-Erekdag. II. A dual-channel photometer, Dorokhova T. N. (1994)
Dorokhov N. I. - New astronomical station on Mount Dushak-Erekdag. III. Observations of the roAp star HE 1217, Dorokhova T. N., Mkrtichian D. E. (1994)
Ivanov V. N. - Engineering development of telescope control systems, Ryabov A. V., Paulin L. S., Pereversentsev A. F., Arkhipov M.G. (1994)
Pereversentsev A. F. - A photometer, Komarov N. S., Arkhipov M. G., Depenchuk E. A., Ivanov V. N., Ryabov A. V. (1994)
Title (2013)
Contents (2013)
Mishenina T. V. - In commemoration of the 75th birthday anniversary of Nikolay S. Komarov, Dragunova A. V. (2013)
Andrievsky S. M. - A new 800 mm automatic telescope, Molotov I. E., Fashchevsky N. N., Podlesnyak S. V., Zhukov V. V., Kouprianov V. V., Kashuba S. G., Kashuba V. I., Mel'nichenko V. F., Gorbanev Yu. M. (2013)
Andronov I. L. - Program WWZ: wavelet analysis of astronomical signals with irregularly spaced arguments, Naumova A. V. (2013)
Basak N. Yu. - Analysis of the parameters and abundance of n-capture elements for four stars with different metallicity, Mishenina T. V. (2013)
Bondarenko Yu. N. - Interesting moon's surface features. Our study and some inferences (2013)
Breus V. V. - Compilation of moments of spin maxima of the intermediate polar EX Hya, Andronov I. L. (2013)
Bryukhanov I. S. - All-sky cameras for observation and investigation of variable stars and meteor showers, Sergey I. M., Vatutina V., Ivchik A., Pogodina M., Vatolin R., Dovnar S., Osadchaya V., Tabolich A., Tabolich V. (2013)
Bychkov V. D. - About the global magnetic fields of stars, Bychkova L. V., Madej J. (2013)
Bychkov V. D. - The variability of global magnetic fields of stars. The new observations data, Bychkova L. V., Madej J. (2013)
Glazunova L. V. - The determination of absolute parameters and abundance of components binary systems: the specificity and problems (2013)
Gopka V. - The abundances of heavy elements in red supergiants of Magellanic Clouds, Yushchenko A., Kovtyukh V., Shavrina A., Yushchenko V., Vasilyeva S., Pavlenko Y., Andrievsky S. (2013)
Gorbaneva T. I. - Manganese abundances in the atmosphere of clump giants (2013)
Holovatyy V. - The masses of the ionized gas of planetary nebulae envelopes in Large Magellanic Cloud, Demchyna A. (2013)
Holovatyy V. V. - Chemical compositions of Crab nebula filaments, Melekh B. Ya., Havrylova N. V. (2013)
Kara I. V. - Determination of the ephemeris accuracy for AJISAI, LAGEOS and etalon satellites, obtained with a simplified numerical motion model using the ILRS coordinates (2013)
Kozhukhov A. M. - Observations of Apophis in NSFCTC (Yevpatoria) and RI NAO (Mykolaiv), Maigurova N. V., Pomazan A. V., Kryuchkovskiy V. F. (2013)
Malyuto V. - Homogenized effective temperatures for the open cluster NGC 188, Zubarev S. (2013)
Marsakov V. A. - Open clusters and field cepheids in the galactic disk - contradictions in properties, Koval' B. B., Gozha M. L., Kovtyukh B. B., Mishenina T. V. (2013)
Marsakova V. I. - T Cep, U Umi, Z Sco – Mira-type variables with cyclic period changes (2013)
Menzhevitski V. V. - Non-LTE effects in Al I lines: choice of atomic data, Shimanskaya N. N., Shimansky V. V., Kudryavtsev D. O., Sakhibullin N. A. (2013)
Nazarenko V. V. - The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of the gamma-ray bursters and X-ray bursters, Glazunova L. V., Nazarenko S. V. (2013)
Nazarenko V. V. - The numerical three-dimensional hydrodynamic simulation of colliding stellar winds in a close binary system, Glazunova L. V., Nazarenko S. V. (2013)
Panko E. A. - The criteria for morphological classification of PF galaxy clusters (2013)
Paramonova O. P. - Sulfur abundance in the galactic disc stars, Mishenina T. V., Chepizhko O. (2013)
Pavlenko D. - Determination of the satellite's rotation using its light curve (2013)
Ryabova M. V. - Numerical modeling of globular clusters tidal dissolution, Sendzikas E. G., Shchekinov Yu. A. (2013)
Scherbakov Ch. - Determination of parameters of white dwarf by the hydrogen spectrum in the model with linear equation of state (2013)
Sergey I. - Belarusian project "ASTROBLOKNOT" (astronomical notebook) and data mining: results obtained in the constellation of Equuleus, Dubrouski S., BalukI ., Pobiacha A. (2013)
Shakhrukhanov O. Sh. - Increase in the array television camera sensitivity (2013)
Shakhrukhanov O. Sh. - Determination of the stellar scintillation properties with the fast-photometric camera (2013)
Shakht N. A. - Estimations of dynamic parameters and possible habitable zones for selected stars of Pulkovo program, Romanenko L. G. (2013)
Shavrina A. V. - Li I 6708A blend in the spectra of strongly magnetic star HD166473, Khalack V., Glagolevskij Y., Lyashko D., Landstreet J., Leone F., Polosukhina N. S., Giarrusso M. (2013)
Turner D. G. - Towards a determination of definitive parameters for the long period cepheid S Vulpeculae (2013)
Udovichenko S. N. - HQ Car is a new W Vir type star, Kovtyukh V. V., Egorova I. A., Belik S. I. (2013)
Usenko I. A. - Multiphase spectroscopic observations of the long-period cepheids l Carinae, Kravtsov V. V., Kovtyukh V. V., Berdnikov L. N., Knyazev A. Yu., Chini R., Fokin A. B. (2013)
Usenko I. A. - Chemical composition and atmosphere parameters of the double-mode cepheid U Tra, Knyazev A. Yu., Berdnikov L. N., Kravtsov V. V. (2013)
Yushchenko A. V. - The planetary host red giant HD47536 – chemical composition and signs of accretion, Rittipruk P., Yushchenko V. A., Kang Y.-W. (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Foreword (2012)
Alentiev D. V. - Spectral line profiles variations in the roap star alpha Circini (2012)
Bazey N. V. - Gravity field in external parts of the Solar system, Bazey A. A. (2012)
Gopka V. F. - The nature of magnetic chemically peculiar stars phenomenon and the origin of lithium, Shavrina A. V., Yushchenko A. V., Yushchenko V. A. (2012)
Kudashkina L. S. - The mathematical model of the photometric variability and classification of semiregular pulsating asymptotic giants branch stars (2012)
Panko E. - Comments on environmental effects in the origin of angular momenta in galaxies, Pajowska P., Godłowski W., Flin P. (2012)
Turner D. G. - A current application of the methods of secular and statistical parallax (2012)
Udovichenko S. N. - Investigation of the photometric system of ccd-photometer and the AZT-3 telescope (2012)
Ulyanov O. O. - Some evolutionary aspects of the binary stellar systems containing neutron star, Andrievsky S. M., Gopka V. F., Shavrina A. V. (2012)
Usenko I. A. - Fundamental parameters and chemical composition of cepheid X Sgr, Knyazev A. Yu., Berdnikov L. N., Kravtsov V. V. (2012)
Virnina N. A. - Modelling of the semi-detached binary star WZ Corvi, Zola S., Krajci T. (2012)
Kovtyukh V. V. - Discovery of the first super-lithium rich beat cepheid: v371 Per, Gorlova N. I., Hillen M. (2012)
Andrievsky S. M. - Are the s-cepheids crossing the instability strip for the first time?, Garbuzov G. A., Doikov D. N. (2012)
Marsakova V. I. - Miras or SRa's – the transient type variables, Andronov I. L. (2012)
Gopka V. - Preliminary study of red supergiant RM_1-667 in the Large Magellanic Cloud, Shavrina A., Vasilyeva S., Yushchenko A., Andrievsky S., Yushchenko V. (2012)
Ivantsov A. - Results of observations of selected asteroids at the new telescope mobitel of NAO in 2011-12, Pomazan A., Kryuchkovskiy V., Gudkova L. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Foreword (2012)
Yatskiv Ya. S. - Alexander Ya. Orlov – well-known scientist and recognized organizer of astronomical research. Little-known facts of his life, Vavilova I. B., Korsun' A. A. (2012)
Karetnikov V. G. - Alexander Yakovlevich Orlov (Odessa period – 1912-1934) (2012)
Rikun I. E. - Artemij Robertovich Orbinsky – astronomer, educator, publisher (2012)
Bolotin Yu. L. - Holographic dynamics, Yanovsky V. V. (2012)
Chechin L. M. - On the theoretical basing the direction dependence cosmological deceleration parameter (2012)
Chernin A. D. - Dark energy and key physical parameters of clusters of galaxies, Bisnovatyi-Kogan G. S. (2012)
Chechetkin V. M. - Supernovae explosions theory and compact remnant of SN 1987A, Baranov A. A., Popov M. V., Lugovsky A. Yu. (2012)
Jenkovszky L. - Low missing mass, single- and double diffraction dissociation at the LHC, Salii A., Turoci J., Himics D. (2012)
Orliuk M. I. - Geomagnetic field of Ukraine: estimation of internal and external sources contribution, Romenets A. A., Sumaruk T. P., Sumaruk Yu. P. (2012)
Pankov A. - Spin identification of randall-sundrum graviton in proton-proton collisions at LHC with 8 TEV and 14 TEV, Bednyakov V., Tsytrinov A. (2012)
Babyk Iu. V. - The distribution of baryon matter in the nearby X-ray galaxy clusters, Vavilova I. B. (2012)
Burgazli A. - Quintessence and phantom energy inhomogeneities at late stages of Universe evolution, Eingorn M., Zhuk A. (2012)
Chopovsky A. V. - Multidimensional solitons with spherical compactification, Eingorn M. V., Zhuk A. I. (2012)
Eingorn M. - Significance of tension for Kaluza-Klein models: critical remarks (2012)
Fakhr S. H. - Fine tuning problem in five-dimensional brane world models, Eingorn M., Zhuk A. (2012)
Kudinova A. V. - Dynamics of cosmic bodies in the open Universe, Eingorn M. V., Zhuk A. I. (2012)
Oleinik V. P. - Motions by inertia and the coulomb field (2012)
Panko E. - Isolated clusters of PF catalogue, Andrievsky S. (2012)
Plyatsko R. M. - Highly relativistic circular orbits of spinning particle in the Schwarzschild and Kerr fields, Fenyk M. T. (2012)
Shevchenko J. A. - Relativistic effects in a system of gravitationally interacting non-dust-like particles, Eingorn M. V., Zhuk A. I. (2012)
Tugay A. V. - Signatures of large-scale structure of Universe in X-rays (2012)
Viznyuk A. V. - Scalar cosmological perturbations of pressureless matter in the braneworld model, Shtanov Yu. V. (2012)
Andronov I. L. - Two-component variability of the semi-regular pulsating star U Delphini, Chinarova L. L. (2012)
Andronov I. L. - Determination of characteristics of newly discovered eclipsing binary 2mass J18024395 +4003309 = VSX J180243.9+400331, Breus V. V., Zola S. (2012)
Shatsova R. B. - Spurs system, Anisimova G. B. (2012)
Babenko М. A. - New stellar radii, calculation of direct methods, Zakhozhay V. A. (2012)
Basak N. Yu. - Lines selection to determine the chemical composition of stars in the range -3 ≤, Mishenina T. V. (2012)
Bikmaev I. F. - Total and gas flow activity of the seyfert galaxy NGC3227 nucleus for its different evolutionary epochs, Pronik I. I., Sharipova L. M. (2012)
Glazunova L. V. - Chemical evolution in Algols (2012)
Gopka V. F. - About chemical composition of supergiant PMMR145 in small magellanic cloud. Osmium, Shavrina A. V., Vasilyeva S. V., Andrievsky S. M. (2012)
Koptelova E. - Time delay between images of the lensed quasar UM673, Chen W. P., Chiueh T., Artamonov B. P., Oknyanskij V. L., Nuritdinov S. N., Burkhonov O., Akhunov T., Bruevich V. V., Ezhkova O. V. (2012)
Kuksa M. M. - The magnetic field impact on accretion rate in a protoplanetary disk (2012)
Lugovskiy A. - The mechanism of angular momentum transfer in accretion stellar disks by large vertical structures, Chechetkin V., Sychugov K. (2012)
Melekh B. Ya. - Multi-stages optimized photoionization modelling of planetary nebula LMC SMP-21, Holovatyy V. V., Havrylova N. V., Sokil M. M., Tyshko N. L., Demchyna A. V. (2012)
Oknyanskij V. - Optical monitoring of NGC 4151: beginning of second century, Metlova N., Artamonov B., Ezhkova O., Lyuty A., Lyuty V. (2012)
Brazhenko A. I. - Search for the third harmonic of type III bursts radio emission at decameter wavelengths, Melnik V. N., Konovalenko A. A., Pylaev O. S., Frantsuzenko A. V., Dorovskyy V. V., Vashchishin R. V., Rucker H. O. (2012)
Dagkesamanskii R. A. - The radio catalogues of NSS 102 survey at 102.5 mhz (LSA of LPI, Russia) for all sky zone of observation in –16°(delta)+82°, and comparative analysis with other radio catalogues, Samodurov V. A., Gadelshin D. R., Semenyuk P. N., Kravchenko E. V. (2012)
Dumsky D. V. - Network development of the Pushchino Radio Astronomy Observatory of ASC LPI, Isaev E. A., Pugachev V. D., Samodurov V. A., Likhachev S. F., Shatskaya M. V., Kitaeva M. A. (2012)
Galanin V. V. - Focusing of 3C144 source radiation by the solar corona, Derevjagin V. G., Kravetz R. O. (2012)
Isaev E. A. - Data centers in the scientific information infrastructure, Amzarkov M. B., Pugachev V. D., Samodurov V. A., Sukhov R. R., Kobylka N. A., Tarasova Yu.A., Assur E.Yu. (2012)
Isaev E. A. - Methods control radioastronomy observations and processing of cosmic radio sources (2012)
Kitaeva M. A. - The cross-identification, visualization and comparative analysis of astronomical catalogs in a common database radc, Samodurov V. A., Dumsky D. V., Isaev E. A., Pugachev V. D. (2012)
Kornilov V. V. - Modern information systems for research works of the pushchino research center of RAS, Isaev E. A. (2012)
Kravetz R. O. - Ionosphere disturbances observations during the period of solar activity maximum, Galanin V. V. (2012)
Malofeev V. M. - Geminga: new observations at low radio frequencies., Malov O. I., Logvinenko S. V., Teplykh D. A. (2012)
Melnik V. N. - Oscillations of decameter type IV bursts observed on April 7, 2011, Brazhenko A. I., Konovalenko A. A., Panchenko M., Frantsuzenko A. V., Rucker H. O. (2012)
Miroshnichenko A. P. - Sources with low-frequency steepness spectrum concerning the unified model (2012)
Ryabov M. - Variability of the extragalactic radio sources 3С120, СТА102, DA55 and OJ287 on centimeter waves and its connections with the data of VLBI observations, Donskyh А., Suharev А., Aller М. (2012)
Ryabov M. I. - Radio variability of the quasar 3С 273 on the centimetric waves - wavelet-analysis, Sukharev A. L., Sych R. A. (2012)
Shatskaya M. V. - Data processing center for radioastron project, Guirin I. A., Isaev E. A., Kostenko V. I., Likhachev S. F., Pimakov A. S., Seliverstov S. I., Fedorov N. A. (2012)
Guglya L. - Dynamic characteristics of the main indexes of space weather and their application to the analysis monitoring observations flux densities of power radio sources on RT "Uran-4", Ryabov M., Panishko S., Suharev A. (2012)
Grunskaya L. - The investigation of the structure of the signal of geophysical and astrophysical origin in the electromagnetic field of the atmosphere boundary surface layer, Isakevich V., Yefimov V., Zakirov A., Rubay D., Leshchev I. (2012)
Konovalova N. A. - Superbolides – delivery to the Earth the substance of small bodies of solar system (2012)
Korobeynikova E. - The photometric model of artificial satellite Ajisai and determination of its rotation period, Koshkin N., Shakun L., Burlak N., Melikyants S., Terpan S., Strakhova S. (2012)
Pavlenko D. - Determination of the light curve of the artificial satellite by its rotation path as preparation to the inverse problem solution (2012)
Samsonov S. N. - Space weather parameters capable of influencing health of a human being, Manykina V. I. (2012)
Zotov L. V. - On similarities between the Earth rotation and temperature changes (2012)
Conference photo (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Foreword (2013)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Dark matter and dark energy in the coma cluster of Galaxies, Chernin A. D. (2013)
Moiseenko S. G. - Magnetorotational supernovae and magneto-differential-rotational instability, Bisnovatyi-Kogan G. S. (2013)
Pankov A. A. - Search for and identification of graviton exchange effects in Drell-Yan process at Large Hadron Collider, Serenkova I. A., Tsytrinov A. V. (2013)
Vasylieva I. Y. - Data processing pipeline for decameter pulsar/transient survey, Zakharenko V. V., Zarka P., Ulyanov O. M., Shevtsova A. I., Seredkina A. A. (2013)
Wiebe D. S. - Astrochemistry of star formation, Kochina O. V. (2013)
Alexandrov A. N. - Cosmology, cosmomicrophysics and gravitation properties of the gravitational lens mapping in the vicinity of a cusp caustic , Zhdanov V. I., Koval S. M. (2013)
Anisimova G. B. - The kinematics of regular structures (2013)
Babyk Iu. V. - Comparison of optical and X-ray mass estimates of the Chandra Galaxy clusters at z < 0. 1, Vavilova I. B. (2013)
Brilenkov R. - Schwarzschild-de Sitter and mechanical pproaches comparison with respect to dark matter halos, Eingorn M., Zhuk A. (2013)
Brilenkov M. - Dark side of quark bag model, Eingorn M., Jenkovszky L., Zhuk A. (2013)
Chopovsky A. - Two-body problem in Kaluza-Klein models with Ricci-flat internal spaces (2013)
Dobrycheva D. V. - The new Galaxy sample from SDSS DR9 at 0. 003 > z > 0. 1 (2013)
Eingorn M. - Scalar perturbations in f(r)-cosmologies, Novak J. (2013)
Gladush V. D. - Motion types of neutral test particles in the field of charged object in general relativity and their classification, Kulikov D. A. (2013)
Gladush V. D. - Quantum spectrum on the naked Reissner-Nordström background, Kulikov D. A. (2013)
Kudinova A. V. - Dynamical friction in the local group (2013)
Zhdanov V. I. - One-dimensional simulations of inhomogeneity growth in ressureless gravitating matter, Sliusar V. M. (2013)
Andronov I. L. - Astrophysics comparative analysis of numerical methods of determination of parameters of binary stars. Case of spherical components, Tkachenko M. G. (2013)
Artamonov B. - BVRI – observation of AGN NGC 4151 in 2009-2011, Oknyanskij V., Ezhkova O., Metlova N. (2013)
Lugovskiy A. - Numerical modelling of gas dynamic structures in spiral galaxies, Filistov E. (2013)
Oknyanskij V. L. - Variability of NGC4151 during 2008-2013, Metlova N. V., Artamonov B. P., Lyuty A. V., Lyuty V. M. (2013)
Sergienko O. G. - Photometrical study of close binary system V841 Cyg, Bodryagin D. V., Panko E. A. (2013)
Vasiliev E. O. - The ionized gas around starforming galaxies, Ryabova M. V., Shchekinov Yu. A. (2013)
Andruk V. - Flatbed scanners in Golosiiv plate archive digitization , Pakuliak L. (2013)
Bondar’ N. - Interactive possibility of working with a digital version of the journal "Izvestia of the CrAO", Gorbunov M., Shlyapnikov A. (2013)
Golovnya V. - Digital archive of UKRVO: the positional accuracy of minor planets determinations, Andruk V. (2013)
Gorbunov M. - Examples of digital versions of the CrAO spectral photographic archives, Shlyapnikov A. (2013)
Mazhaev A. - Development of Mykolaiv virtual observatory, Protsyuk Yu. (2013)
Pakuliak L. - UKRVO joint digital archive: current status and perspectives, Golovnya V., Virun N., Kazantseva L., Kashuba S. (2013)
Zolotukhina A. - The Kyiv meridian axial circle’ observational archive as the UKRVO scientific resource (2013)
Donskykh А. - Radio-astronomy analysis of the variability and the spectrum of periods of extragalactic source OJ287 in the radio waves, Ryabov M., Suharev А., Aller М. (2013)
Galanin V. V. - Observation on the radio telescope URAN-4 of radio sources, connected with the coronal mass ejection on the Sun, Derevjagin V. G., Kravetz R. O. (2013)
Kravetz R. O. - Peculiarities of sporadic es layer in the period of solar cycle activity maximum, Galanin V. V. (2013)
Miroshnichenko A. P. - The timing scale of the steep-spectrum sources (2013)
Mylostna K. - Study of Saturn electrostatic discharges in a wide range of time scales, Zakharenko V., Konovalenko A., Kolyadin V., Zarka P., GrieBmeier J. -M., Litvinenko G., Sidorchuk M., Rucker H., Fischer G. (2013)
Shatskaya M. - Data processing center for radioastron project hardware optimization, Abramov A., Guirin I., Isaev E., Kostenko V., Likhachev S., Pimakov A., Seliverstov S., Fedorov N. (2013)
Sukharev A. L. - Study on the variability of blazar 3c345 in radio frequency range (2013)
Tsvyk N. - The evolution of the acceleration mechanisms of cosmic rays and relativistic electrons in radio galaxies (2013)
Guglya L. I. - Sun and solar system daily and short-period changes dynamics of the Earth’s magnetic field in the 24-th cycle of solar activity according to magnetic observatory "Odessa", Orlyuk M. I., Ryabov M. I., Suharev A. L., Orliuk I. M. (2013)
Kozak L. - Statistical analysis of the magnetic field measurements, Lui A., Savin S. (2013)
Kozak L. V. - Different modes of turbulence in the active regions of the solar photosphere, Kostik R. I., Cheremnykh O. K. (2013)
Kozhukhar V. B. - About expansion of terrestrial radiophysical methods for detection of ultra-high-energy cosmic ray, Lytvynenko I. O., Lytvynenko O. A. (2013)
Ryabov M. I. - Development of 23 cycles activity in northern and southern hemispheres of the Sun, Sukharev A. L., Lukashuk S. A. (2013)
Samsonov S. - Whether there is an astrophysical source in the oscillations of geophysical parameters with a period of 160 minutes?, Miroshnichenko L., Kotov V., Skryabin N., Timofeev V., Baishev D. (2013)
Shakun L. - Monitoring of the inoperative envisat satellite’s behaviour, Koshkin N., Korobeynikova E., Melikyants S., Strakhova S., Terpan S. (2013)
Sidorenkov N. S. - Geophysical effects of the earth's monthly motion, Zhigailo T. S. (2013)
Tsvyk N. - On the propagation of radio emission in the crown of the quiet sun with magnetic field (2013)
Zotov L. V. - Sea level and global earth temperature changes have common oscillations (2013)
Parshina S. S. - Features of vascular endothelial functioning in healthy persons in different periods of solar activity, Tokaeva L. K., Dolgova E. M., Afanas’yeva T. N., Strelnikova O. A. (2013)
Parshina S. S. - Endothelial dysfunction and blood viscosity inpatients with unstable angina in different periods of a solar activity, Tokayeva L. K., Dolgova E. M., Afanasyeva T. N., Strelnikova O. A. (2013)
Samsonov S. N. - Space weather and a state of cardiovascular system of human being with a weakened adaptation system (2013)
Samsonov S. N. - Space weather and the state of cardiovascular system of a healthy human being, Manykina V. I., Krymsky G. F., Petrova P. G., Palshina А. М., Vishnevsky V. V. (2013)
Tekutskaya E. E. - Studying of influence of the low-frequency electromagnetic field on DNA molecules in water solutions, Baryshev M. G. (2013)
Dumsky D. V. - Information telecommunications of Pushchino radio astronomy observatory, Astro Space Center of Lebedev physical institute, Isaev E. A., Samodurov V. A., Likhachev S. F., Shatskaya M. V., Kitaeva M. A., Zaytcev A. Yu., Ovchinnikov I. L., Kornilov V. V. (2013)
Isaev E. A. - Prospects of cloudy technologies in the solution of the task of the analysis of large volumes of the data obtained in astronomical supervision, Kornilov V. V., Samodurov V. A., Tarasova А. A. (2013)
Isaev E. A. - Transmission of large volume of astronomical data, Kornilov V. V., Samodurov V. A., Tarasov P. A., Tarasova J. A. (2013)
Isaev E. A. - Modular data center for scientific data processing, Lusakov S. V., Amzarakov M. B., Suhov R. R., Isaev K. A. (2013)
Samodurov V. A. - New skills of Radio Astronomy Data Center (RADC) at PRAO ASC LPI, Kitaeva M. A., Isaev E. A., Dumsky D. V., Pugachev V. D., Logvinenko S. V., Zaitsev A. U. (2013)
Shahrukhanov O. S. - Effect of rotation on changes of interference fringes in the Michelson interferometer (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Foreword (2014)
Royon C. - The LHC and the discovery of the Higgs boson: 50 years of Higgs' mechanism (2014)
Rudenok I. V. - Preheating the Universe after inflation, Shtanov Yu. V., Vilchinskii S. I. (2014)
Ryabov M. I. - Solar cycles – to updating basic parameters (2014)
Sidorenkov N. S. - On the separation of solar and lunar cycles, Zhigailo T. S. (2014)
Sliusar V. M. - Gravitational microlensing and extended source models, Zhdanov V. I. (2014)
Brilenkov R. - Different approaches for dark matter halos of clusters of galaxies, Eingorn M., Zhuk A. (2014)
Burgazli A. Yu. - Cosmological perturbations in presence of scalar fields, Eingorn M. V., Zhuk A. I. (2014)
Dobrycheva D. V. - Environmental properties of galaxies at z < 0.1 from the SDSS via the Voronoi tessellation, Melnyk O. V., Vavilova I. B., Elyiv A. A. (2014)
Golubov O. - The asymmetric drift and the rotation curve of the Galaxy (2014)
Panko E. A. - Morphological types of 254 rich PF galaxy clusters, Andrievsky A. M., Gotsulyak A. V. (2014)
Panko E. - The ellipticities of galaxies in galaxy clusters of different morphological type, Flin P. (2014)
Plyatsko R. M. - Neutrino in gravitational field, Fenyk M. T. (2014)
Tugay A. V. - Determination of dark matter type by X-ray sources statistics (2014)
Andronov I. L. - Determination of size of the emitting region in eclipsing cataclysmic variable stars, Andrych K. D. (2014)
Bobrov O. A. - Modelling of motion of bodies near triangular lagrangian points (2014)
Guziy S. - Gamma ray burst follow-ups with Bootes-4, Castro-Tirado A. J., Jelinek M., Gorosabel J., Kubanek P., Cunniffe R., Lara-Gil O., Tello J.C., Jeong S., Oates S. R. (2014)
Kondratyev V. N. - Explosive nucleosynthesis at strong stellar magnetization, Korovina Yu. V. (2014)
Oknyansky V. L. - Reverberation measurement of the inner radius of the dust torus in NGC 4151 during 2008-2013, Metlova N. V., Taranova O. G., Shenavrin V. I., Artamonov B. P., Gaskell C. M., Di-Fu Guo (2014)
Panko E. A. - Photometrical study of overcontact binary system V859 Cyg, Sergienko O. G., Pomazan A. V., Bodryagin D. V. (2014)
Andruk V. N. - Compilation of catalog of stellar equatorial coordinates and B-magnitudes using UkrVO plate database, Golovnya V. V., Ivanov G. A., Izhakevich E. M., Pakuliak L. K., Protsyuk Yu. I., Shatokhina S. V., Yatsenko A. I., Muminov M. M. (2014)
Mazhaev A. - Comparative analysis of proper motions of stars in open clusters by using VO tools, Protsyuk Yu. (2014)
Muminov M. M. - Astrometry of X And H Persei based on processing of digitized plates of archive of the astronomical institute of the academy of sciences of the republic of uzbekistan, Yuldoshev Q. X., Ehgamberdiev Sh. A., Kahharov B. B., Andruk V. N., Protsyuk Yu. I. (2014)
Protsyuk Yu. I. - Software for processing of digitized astronegatives from archives and databases of Virtual Observatory, Andruk V. N., Kazantseva L. V. (2014)
Protsyuk Yu. I. - Method for evaluating the astrometric and photometric characteristics of commercial scanners in their application for the scientific purpose, Andruk V. N., Muminov M. M., Yuldoshev Q. X., Ehgamberdiev Sh. A., Eglitis I., Eglite M., Kovylianska O. E., Golovnya V. V., Kazantseva L. V. (2014)
Protsyuk Yu. I. - Results of processing of astronegatives with commercial scanner, Kovylianska O. E., Protsyuk S. V., Andruk V. N. (2014)
Vavilova I. - The scientific use of the ukrvo joint digital archive: GRBS fields, Pluto, and satellites of outer planets, Golovnya V., Andruk V., Pakuliak L., Yizhakevych O., Shatokhina S., Protsyuk Yu., Kazantseva L., Lukianchuk V. (2014)
Yizhakevych O. - Positional catalogues of Saturn’s and Jupiter’s moons, Andruk V., Pakuliak L., Lukianchuk V., Shatokhina S. (2014)
Donskykh G. I. - Using the methods of wavelet analysis and singular spectrum analysis in the study of radio source BL Lac, Ryabov M. I., Sukharev A. L., Aller M. (2014)
Dumsky D. V. - Data networking support services of Pushchino Radio Astronomy Observatory, Astro Space center of Lebedev physical institute, Isaev E. A., Samodurov V. A., Likhachev S. F., Shatskaya M. V., Kitaeva M. A., Zaytcev A. Yu., Ovchinnikov I. L., Kornilov V. V. (2014)
Isaev E. A. - Prospects of transferrig the large volumes of radio astronomy data, Tarasov P. A. (2014)
Koval A. A. - Tracking type III radio burst sources in the solar corona by heliographic means, Stanislavsky A. A., Konovalenko A. A., Volvach Ya. S. (2014)
Samodurov V. A. - The daily 110 mhz survey (BSA Fian) in the on-line mode: database and processing methods, Kitaeva M. A., Logvinenko S. V., Isaev E. A., Dumsky D. V., Pugachev V. D. (2014)
Sukharev A. L. - Variability features of the radio source OT 081 in centimeter wavelength range, Aller M. F. (2014)
Tsivilev A. P. - Physical parameters of hii/pdr complex in orion bar estimated by observations of 8 mm recombination lines. Effective temperature of ?1 С Ori star, Parfenov Yu. S., Sobolev A. M. (2014)
Burlak N. - The research of variation of the period and precession of the rotation axis of EGS (Ajisai) satellite by using photometric measurement, Koshkin N., Korobeynikova E., Melikyants S., Shakun L., Strakhova S. (2014)
Golubov O. - Heat models of asteroids and the yorp effect (2014)
Komendant V. H. - Influence of space weather effects on the upper atmosphere according to the drag of artificial earth satellites, Koshkin N. I., Ryabov M. I., Sukharev A. L. (2014)
Lozitsky V. G. - Prognoses and anomaly of 24th cycle of solar activity, Efimenko V. M. (2014)
Lozitsky V. G. - Diagnostics of local magnetic fields in solar flares using FeI 5383 and MgI 5528 lines, Lozitsky O. V. (2014)
Parshina S. S. - Unstable angina treatment in various periods of geomagnetic activity, Tokayeva L. K., Afanas’yeva T. N., Samsonov S. N., Petrova V. D., Dolgova E. M., Manykina V. I., Vodolagina E. S. (2014)
Parshina S. S. - Geomagnetic activity and effectiveness of millimeter electromagnetic radiation in unstable angina treatment, Samsonov S. N., Afanas’yeva T. N., Tokayeva L. K., Petrova V. D., Dolgova E. M., Manykina V. I., Vodolagina E. S. (2014)
Samsonov S. N. - Influence of space weather on a cardiovascular system of a human being during various solar cycle phases, Manykina V. I., Krymsky G. F., Parshina S. S., Petrova P. G., Palshina А. М., Strekalovskaya А. А., Shadrina L. P., Vishnevsky V. V. (2014)
Sukharev A. L. - Earth's magnetic field dynamics: space weather and solar cycle effect exhibiting, Sobitnyak L. I., Ryabov M. I., Orlyuk M. I., Orliuk I. M., Romenets A. A. (2014)
Vishnevskey V. - Large-scale biophysical experiment "Geliomed-2", Gromozova E., Ragoulskaya M. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Bazyey A. A. - The simulation of the orbital evolution of a passive high-orbit fragment with large surface area (2014)
Chekhonadskikh F. A. - The study of galactic beat cepheids with application of its results to those in the Magellanic Clouds, Kovtyukh V. V., Belik S. I. (2014)
Kravetz R. O. - Seasonal variations of ionospheric layer parameters during the period of maximum solar activity, Galanin V. V. (2014)
Kryvdyk V. G. - Particles, neutrino and photons in the magnetosphere of a collapsing star (2014)
Marsakova V. I. - Characteristics of the period changes in Mira-type variables (2014)
Mikhalchuk V. V. - Determination of the position and velocity of the natural satellite's shadow on the illuminated part of the spherical planet's visible disk (2014)
Nazarenko V. V. - Three-dimensional numerical hydrodynamic simulation of on- and off-states in microquasars and quasars, Nazarenko S. V. (2014)
Sergey I. - 10 new variable stars in the constellation Antlia, Dubrouski S., Baluk I., Pobyiaha A. (2014)
Shahrukhanov O. Sh. - The rotating disc effect (2014)
Sukharev A. L. - Wavelet analysis of variability of the radio source 3C120 in centimeter wavelength range, Aller M. F. (2014)
Sukhov P. P. - On the advantages of photometric observations of the geostationary satellites at small phase angles, Karpenko G. F., Sukhov K. P., Epishev V. P., Motrunych I. I., Kudzej I., Dubovsky P. A. (2014)
Troianskyi V. V. - Method for calculating orbits of near–Earth asteroids observed with telescope OMT-800, Bazyey A. A., Kashuba V. I., Zhukov V. V., Korzhavin S. A. (2014)
Virnina N. A. - Re-classification of the neglected variable V480 Aql, Maslova N., Krajci T. (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Stelmakh O. M. - Depression in the continuous spectrum of solar radiation in the region 6500–8200A, Tyshko N. L. (2015)
Dragomiretsky V. V. - The study of timing relationships which arise when using a television CCD camera Watec WAT-902H2 Supreme in astronomical investigations, Ryabov A. V., Koshkin N. I. (2015)
Galinskiy A. - 10 new variable stars detected by CRTS, Dubrouski S., Baluk I. (2015)
Kashuba S. G. - The quantity and quality of observational nights monitored with using the astronomical instruments at the suburban observation stations of Astronomical Observatory of Odessa National University, Gorbanev Yu. M., Andrievsky S. M., Marsakova V. I., Troianskyi V. V. (2015)
Kryvdyk V. G. - Gravitational collapse of stars and the methods of its observations (2015)
Kuratov K. S. - A study of mass loss and dust formation near hot stars, Miroshnichenko A. S., Kusakin A. V., Alimgazinova N. Sh., Nuryzbaeva A. Zh., Manapbaeva A. B., Kuratova A. K. (2015)
Kuratov K. S. - IRAS22150+6190: a poorly studied young star, Zakhozhay O. V., Miroshnichenko A. S., Zakhozhay V. A. (2015)
Maharramov Y. M. - Spectroscopic variability of the supergiants HD21389 and HD187982, Baloglanov A. Sh. (2015)
Mikhalchuk V. V. - The elements of the basic photometrical circles on the surface of the spherical planet and determination of their planetocentric positions (2015)
Mishenina T. V. - The sulphur abundance behaviour in the galactic disc stars, Paramonova O. P. (2015)
Shavrina A. - Atmospheric ozone profiles during Vasylkiv oil burning episode, Veles A., Milinevsky G., Grytsai A., Liptuga A., Kyslyi V., Romanyuk Ya. (2015)
Smirnov V. A. - About the nature of meteor flares (2015)
Smirnov V. A. - The physical meaning of the Titius-Bode formula (2015)
Sukhov P. P. - Identification of geostationary satellites by their photometric and dynamic features, some problems, Sukhov K. P. (2015)
Svyazhyn N. D. - On the heuristic rule for planetary distance distribution (2015)
Troianskyi V. V. - The solar-radiation pressure effects on the orbital evolution of asteroid moons, Bazyey O. A. (2015)
Usenko I. A. - H-alpha line as an indicator of envelope presence around the cepheid polaris Aa (α UMi), Miroshnichenko A. S., Klochkova V. G., Tavolzhanskaya N. S. (2015)
Vavrukh M. V. - Model of degenerate dwarf with spin-polarized electron system, Dzikovskyi D. V., Tyshko N. L. (2015)
Yasenev S. O. - Analysis of self - gravitating planetary satellites in the Solar system (2015)
Shakun L. S. - Light pollution in LEO-satellite tracking, Marsakova V. I., Golubovskaya T. A., Terpan S. S., Melikyants S. M., Korobeynikova E. A. (2015)
Kovtyukh V. - The 15th anniversary of the Odessa branch of the Isaac Newton Institute (INI) (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Foreword (2015)
Antoniadis I. - Aspects of string phenomenology in particle physics and cosmology (2015)
Brilenkov R. D. - Discrete cosmology application concerning dark matter halos (2015)
Bukalov A. V. - The dominance of dark energy leads to reduction of the entropy of galaxies flow and entropy of the Universe (2015)
Gladush V. D. - The model for final stage of gravitational collapse massless scalar field, Mironin D. V. (2015)
Gladush V. D. - Five dimensional boosts and electromagnetic field in Kaluza-Klein theory, Al-Shawaf Nadim (2015)
Kahil Magd E. - Stability of stellar systems orbiting Sgr. A* (2015)
Novák J. - Perturbations of Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker spacetimes in Geroch-Held-Penrose formalism (2015)
Panko E. A. - The determination of the morphological types of galaxy clusters using cluster cartography, Emelyanov S. I. (2015)
Parnovsky S. L. - Big rip and other singularities in isotropic homogeneous cosmological models with arbitrary equation of state (2015)
Pashitskii E. A. - On the mechanism of the formation of magnetohydrodynamic vortices in the solar plasma (2015)
Rasulova A. M. - The propertis of tidal forces in the Kerr metric (2015)
Vavilova I. B. - X-ray spectral properties of the isolated AGNs: NGC 1050, NGC 2989, ESO 317-038, ESO 438-009, Vasylenko A. A., Babyk Iu. V., Pulatova N. G. (2015)
Akhmetov V. S. - The kinematics parameters of the Galaxy using data of modern astrometric catalogues, Fedorov P. N., Velichko A. B., Shulga V. M. (2015)
Andrych K. D. - "Asymptotic parabola” fits for smoothing generally asymmetric light curves, Andronov I. L., Chinarova L. L., Marsakova V. I. (2015)
Bazyey A. A. - A modification of Gauss' method for preliminary determination of a celestial body's orbit (2015)
Bodryagin D. V. - Results of double stars observations at Nikolaev Observatory, Maigurova N. V. (2015)
Kashuba S. V. - Investigation of diffuse interstellar bands of organic molecules in the spectra of cepheid stars, Andrievsky S. M., Chekhonadskikh F. A., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Luck R. E. (2015)
Kondratyev V. N. - Nuclear magics at magnetorotational supernova explosion, Korovina Yu. V., Mishenina T. V. (2015)
Nazarenko V. V. - Three-dimensional numerical hydrodynamical simulation of low/hard and high/soft states in accretion discs of microquasars and quasars on base of undefined precession, Nazarenko S. V. (2015)
Oknyansky V. L. - The relative wavelength independence of IR lags in active galactic nuclei: implications for the distribution of the hot dust, Gaskell C. M., Shimanovskaya E. V. (2015)
Tkachenko M. G. - Revision of the phenomenological characteristics of the algol-type stars using the NAV algorithm, Andronov I. L., Chinarova L. L. (2015)
Udovichenko S. N. - Photometry and modulation of light curves in the Blazhko star V365 Her (2015)
Andruk V. M. - Comparison of zero zone catalogues of the FON program based on the Kyiv and Kitab observations, Relke H., Protsyuk Yu. I., Muminov M. M., Ehgamberdiev Sh. A., Yuldoshev Q. X., Golovnia V. V. (2015)
Andruk V. M. - Catalog of positions and B magnitudes of stars in the circumpolar region of northen sky survey (fon) project, Pakuliak L. K., Golovnia V. V., Ivanov G. A., Yizhakevych O. M., Protsyuk Yu. I., Shatokhina S. V. (2015)
Golovnia V. V. - Catalogues of the faint objects in the areas with gamma-ray bursts, Protsyuk Yu. I., Andruk V. M., Vavilova I. B., Pakuliak L. K., Kulyk I. V., Romanyuk Ya. O., Baransky O. R. (2015)
Kazantseva L. V. - Research of the long-term behaviour of the Pleiades by using of photographic plates from UkrVO digital archive and Baldone observatory, Andruk V. M., Shatokhina S. V., Protsyuk Yu. I., Eglitis I., Eglite M. (2015)
Martynov M. V. - Cross-matching of very large catalogs, Bodryagin D. V. (2015)
Protsyuk Yu. - Determination of proper motions of circumpolar stars by using images from UkrVO plate archives, Andruk V., Mazhaev A., Kovylianska O., Protsyuk S., Golovnya V. (2015)
Protsyuk Yu. - Data processing of plates containing images of Uranus and Neptune from UkrVO digital archive: structure, quality analysis, Yizhakevych O., Kovylianska O., Protsyuk S., Andruk V., Kashuba S., Kazantseva L. (2015)
Рrotsyuk Yu. I. - Creation of large catalogues by using of virtual observatories, Kovalchuk O. M. (2015)
Relke E. - The compiled catalogue of photoelectric UBVR stellar magnitudes in the Tycho2 system, Protsyuk Yu. I., Andruk V. M. (2015)
Yizhakevych O. M. - Catalog of astronomical positions of Saturn’s moons obtained by photographic observations at the MAO NASU in 1961-1991, Andruk V. M., Pakuliak L. K. (2015)
Donskykh G. I. - The study of extragalactic sources 3C 446 and 3C 345 with using the singular spectrum and wavelet analysis, Ryabov M. I., Sukharev A. L., Aller M. F. (2015)
Dumsky D. V. - Monitoring the communication channel from Puschshino to Moscow in the project of space radio telescope "Radioastron", Isaev E. A., Samodurov V. A., Isaev K. A. (2015)
Gorbynov A. A. - Secular decrease the flux of supernova remnant Cas a on monitoring results to radiotelescope "URAN-4” IRA NASU, Ryabov M. I., Panishko S. K. (2015)
Ismailov N. Z. - Light curve types of classic T Tauri stars, Adygezalzade H. N. (2015)
Ismailov N. Z. - HE I 5876 line structure in the spectra of IL Cep A, Khalilov O. V., Bahaddinova G. R. (2015)
Lytvynenko O. A. - Seasonal variations of the ionosphere scintillations parameters obtained from the long observations of the power cosmic radio sources at the decameter wave range, Panishko S. K. (2015)
Miroshnichenko A. P. - Luminosity-linear size relation for galaxies and quasars with steep radio spectrum (2015)
Samodurov V. A. - The daily 110 mhz sky survey (BSA FIAN): on-line database, science aims and first results of data processing, Rodin A. E., Kitaeva M. A., Isaev E. A., Dumsky D. V., Churakov D. D., Manzyuk M. O. (2015)
Stanislavsky A. A. - High-frequency cutoff in type III bursts, Konovalenko A. A., Volvach Ya. S., Koval A. A. (2015)
Tsvyk N. O. - On the e/p-cosmic rays as mediators of viscous forces that create shock and vortex structures in the radio galaxies (2015)
Zakharenko V. V. - Decameter pulsars and transients survey of the northern sky. Status, first results, multiparametric pipeline for candidate selection, Kravtsov I. P., Vasylieva I. Y., Mykhailova S. S., Ulyanov O. M., Shevtsova A. I., Skoryk A. O., Zarka P., Konovalenko O. O. (2015)
Galanin V. V. - Evaluation of coronal shock wave velocities from the II type radio bursts parameters, Isaeva E. A., Kravetz R. O. (2015)
Galanin V. V. - Connection between the CME velocities and decameter radio bursts parameters from Uran-4 observations, Isaeva E. A., Kravetz R. O. (2015)
Gromozova E. N. - The reaction of phosphorus-containing intracellular inclusions to space weather changes, Kachur T. L., Voychuk S. I., Kharchuk M. S. (2015)
Leiko U. M. - Longterm changes of solar activity asymmetry (2015)
Lozitska N. I. - Problem of mistakes in databases, processing and interpretation of observations of the Sun. I. (2015)
Osipov S. N. - Simultaneous magnetic field measurements in sunspots using spectral lines with different Lande factors, Lozitsky V. G. (2015)
Parshina S. S. - Peculiarities of a group response of cardiovascular system of volunteers at different latitudes to changes of space weather parameters, Samsonov S. N., Manykina V. I., Afanasyeva T. N., Vishnevsky V. V., Petrova P. G., Petrova V. D., Strekalovskaya A. A., Tokayeva L. K., Kaplanova T. I. (2015)
Pishkalo M. I. - Sun’s polar magnetic field reversals in solar cycle 24, Leiko U. M. (2015)
Churyumov K. I. - The physical parameters of the gas and dust in cometary atmospheres, Ponomarenko V. O., Kleschonok V. V. (2015)
Komendant V. H. - Study of quasi–periodic variations in drag of artificial satellite during 23–24 solar cycles, Ryabov M. I., Sukharev A. L. (2015)
Koshkin N. - The study of indicatrices of space object coatings in a controlled laboratory environment, Burlak N., Petrov M., Strakhova S. (2015)
Kuznyetsova Yu. - Researches of long-term variations in Uranus and Neptune spectra, Vidmachenko A., Matsiaka O., Shliakhetskaya Y., Yushkin M., Krushevska V. (2015)
Mozgova А. М. - Identification of emission lines in a meteor spectrum obtained on August 2, 2011, Borovicka J., Spurny P., Churyumov K. I. (2015)
Pomazan A. - The results of observations of mutual phenomena of the Galilean satellites of Jupiter in 2009 and 2015 in Nikolaev Astronomical Observatory, Maigurova N., Kryuchkovskiy V. (2015)
Sidorenkov N. S. - Synchronization of terrestrial processes with frequencies of the Earth-Moon-Sun system (2015)
Troianskyi V. V. - Effect of non-sphericity of gravitational field of the asteroid on the its satellites orbits evolution (2015)
Title (2010)
Contents (2010)
Andronov I. L. - Foreword (2010)
Alentjev D. V. - Preliminary Results of Doppler Imaging Analysis of roAp Star Alpha Cir, Mkrtichian D. E. (2010)
Andronov I. L. - "Inter-Longitude Astronomy" (ILA) Project: Current Highlights And Perspectives. I. Magnetic vs. Non-Magnetic Interacting Binary Stars, Antoniuk K. A., Baklanov A. V., Breus V. V., Burwitz V., Chinarova L. L., Chochol D., Dubovsky P. A., Han W., Hegedus T. (2010)
Baklanova D. N. - High-Accuracy Magnetic Field Measurements on Cool Giant Betta Geminorum, Plachinda S. I. (2010)
Barsunova O. - Observations of Low-Amplitude Brightness Oscillations in the Unusual Eclipsing System V718 Per (HMW 15, H 187), Grinin V., Arkharov A., Sergeev S., Shugarov S. (2010)
Basak N. Yu. - n-Capture Elemental Abundances in Active and Non-Active Stars, Mishenina T. V., Soubiran C., Kovtyukh V. V., Belik S. I. (2010)
Breus V. V. - Improved Photometric Characteristics of the Newly Discovered EW-Type System GSC 04370-00206, Andronov I. L., Dubovsky P. A., Hegedus P. A., Kudzej I., Petrik K. (2010)
Butkovskaya V. V. - Spectroscopic Study of the Hot Supergiant ζ Persei, Baklanova D. N., Plachinda S. I. (2010)
Bychkov V.. - The mCP Star HD 9996 - Precession or Not?, Bychkova L., Madej J., Schatilov A. (2010)
Chinarova L. L. - Wavelet Analysis of 173 Semi-Regular Variables (2010)
Chinarova L. L. - CCD observations of the intermediate polar MU Cam and GSC 04370-00206, Andronov I. L., Gubin E. G. (2010)
Chekhonadskikh F. A. - The Abundances of the Elements of the Magellanic Clouds (2010)
Glagolevskij Yu. V. - Non-Stationary He-Weak Star HD182255?, Shavrina A. V., Chuntonov G. A. (2010)
Godlowski W. - Abilities of Celestial Observations in Astronomical Observatory of Physics Institute in Opole, Szpanko M. (2010)
Gopka V. F. - Some Statistical Picture of Magnetic CP Stars Evolution, Ulyanov O. M., Andrievsky S. M., Shavrina A. V., Yushchenko V. A. (2010)
Gorbaneva T. I. - Eu Abundances in Active and Non-Active Stars, Mishenina T. V. (2010)
Ismailov N. Z. - Ultraviolet Spectrum Variability of BP Tau, Alimardanova F. N., Baheddinova G. R., Adygezalzade H. N. (2010)
Ismailov N. Z. - Spectral Observations of AB Aur, Khalilov O. V. (2010)
Ismailov N. Z. - Spectral and Photometric Researches of RY Tau, Adigozalzade H. N. (2010)
Ivanyuk O. - Iron Abundances in Atmospheres of HD10700 & HD146233, Pavlenko Ya. V., Jenkins J. S., Jones H. R. A., Lyubchik Yu., Kaminsky B., Kuznetsov M. (2010)
Ivanyuk O. - TiO Isotopes Bands in M Dwarf Spectra, Pavlenko Ya. V., Jones H. R. A., Pinfield D., Clarke J. R. A. (2010)
Kim Ch. H. - Four New Binary Stars in the Field of CL Aurigae. II, Lee J. W., Kim D. H., Andronov I. L. (2010)
Kudashkina L. S. - Atlas of Light Curves of Faint Mira-Type Stars. Statistical Relations Between the Characteristics of Smoothed Phase Light Curves, Andronov I. L. (2010)
Kudashkina L. S. - Periodogram and Wavelet Analysis of the Semi-Regular Variable Supergiant Y Cvn, Andronov I. L. (2010)
Kudzej I. - One-Meter Telescope in Kolonica Saddle - 4 Years of Operation, Dubovsky P. A. (2010)
Kuznetsov M. K. - Spectral Investigations of CM Dra , Pavlenko Y. V., Pinfield D., Jones H. (2010)
Litvinchova A. A. - The Photometric Investigation of the Active Post-Nova CP Lac in High and Low State of Brightness in 2006-2008 yrs, Pavlenko E. P. (2010)
Maryeva O. - Modeling the Optical Spectrum of Romano`s Star in Minimum Brightness, Abolmasov P. (2010)
Mishenina T. V. - The New Absolute Parameters of OU Gem - The Star of BY Dra Type, Glazunova L. V., Soubiran C., Kovtyukh V. V. (2010)
Moncrieff K. E. - Spectral Type and Radial Velocity Variations in Three SRc Variables, Turner D. G., Short C. I., Bennett P. D., Balam D. D., Griffin R. F. (2010)
Pavlenko Ya. V. - Modelling of Late Type Spectra and Abundances: New Observed Data and Approaches, Jenkins J. S., Jones H. R. A. (2010)
Pogodin M. A. - Spectral Variability of the Unusual Southern Be Star HD 152478, Drake N. A., Jilinski E. G., Ortega V. G., de la Reza R. (2010)
Samsonov D. A. - Positive and Negative Superhumps of the Dwarf Nova MN Dra, Pavlenko E. P., Andreev M. V., Sklyanov A., Zubareva A. M., Voloshina I. B., Metlov V. G., Shugarov S. Yu., Golovin A. V., Antoniuk O. I. (2010)
Samus N. N. - New Variable Stars in the Field of 66 Oph on Digitized Moscow Plates, Antipin S. V., Kolesnikova D. M., Sat L. A., Sokolovsky K. V. (2010)
Samus N. N. - General Catalogue of Variable Stars: Current Status and New Name-Lists, Kazarovets E. V., Kireeva N. N., Pastukhova E. N., Durlevich O. V. (2010)
Szabados L. - Open Questions on Cepheids and Their Period-Luminosity Relationship (2010)
Szymanski T. - Unusual Accretion Disk in Algol - Type Binaries - KU Cyg, Zola S., Siwak M., Ogloza W. (2010)
Tkachenko A. - Spectroscopic Analysis of Oscillating Algol-Type Systems, Lehmann H., Tsymbal V., Mkrtichian D. (2010)
Turner D. G. - The Galactic Calibration of the Cepheid Period-Luminosity Relation and its Implications for the Universal Distance Scale, Majaess D. J., Lane D. J., Rosvick J. M., Henden A. A. Balam D. D. (2010)
Turner D. G. - HDE 344787, the Polaris Analogue that is Even More Interesting Than Polaris, Majaess D. J., Lane D. J., Percy J. R., English D. A., Huziak R. (2010)
Turner D. G. - The Onset of Chaos in Pulsating Variable Stars, Berdnikov L. N., Percy J. R., Abdel-Sabour A. L. M. (2010)
Udovichenko S. N. - Photometry and Blazhko Effect in RR Lyr Type Star DM Cyg, Dubovsky P. A., Kudzej I. (2010)
Usenko I. A. - Spectroscopic Investigations of Cepheids in Carina, Berdnikov L. N., Kravtsov V. V., Knyazev A. Yu., Chini R., Hoffmeister V. H., Stahl O., Drass H. (2010)
Usenko I. A. - Magnetic Field of Polaris, Bychkov V. D., Bychkova L. V., Plachinda S. N. (2010)
Virnina N. A. - New Binary Systems With Asymmetric Light Curves (2010)
Virnina N. A. - Period variations in the close binary BM Uma, Panko E. A., Sergienko O. G., Murnikov B. A., Gubin E. G., Klabukova A. V., Movchan A. I. (2010)
Wszolek B. - Search for Spectroscopic Families Among Diffuse Interstellar Bands, Kuzmicz A. (2010)
Author index (2010)
Conference photo (2010)
Title (2006)
Karetnikov V. G. - Foreword (2006)
Bazyey N. V. - A differential catalogue of right ascensions of the Nikolaev zone AG stars, Bazyey A. A. (2006)
Вархол Н. - Фольклористичні здобутки академіка Миколи Мушинки (з нагоди 75-річчя вченого) (2011)
Скрипник Г. - Видатний дослідник етнокультури та етноідентифікаційних процесів українців Східної Словаччини (до 65-річчя з дня народження Мирослава Сополиги) (2011)
Балушок В. - Новітня "трипільська міфологія" в інформаційному просторі України (2011)
Боряк О. - До питання про сучасні механізми функціонування знань з народної медицини (за матеріалами газетної періодики) (2011)
Шиприкевич О. - Вплив етнічних стереотипів на етнонаціональні взаємини в Україні (відображення в ЗМІ) (2011)
Конвай В. - Висвітлення традиційної та сучасної весільної обрядовості в інтернет-ресурсах України (2011)
Щербак І. - Традиційна культура в туристичних маршрутах України (2011)
Карп’юк Л. - Етнокультурні трансформації в середовищі студентської молоді (2011)
Курочкін О. - Шляхи подолання тоталітарних стереотипів у святковій культурі незалежної України (2011)
Зінків І. - Музичний інструмент у ритуалах: проблеми інтерпретації (2011)
Балог Б. - Передумови, можливості й перспективи досліджень сучасності (міркування щодо діяльності і планів Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук) (2011)
Халюк Л. - Фольклорні особливості усних оповідань про переселення 1947 року (2011)
Маховська С. - Весільні традиції українсько-російського порубіжжя (за матеріалами польових досліджень сіл Луганської області) (2011)
Сіренко С. - До питання класифікації рибальських знарядь (2011)
Грица С. - Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета Колесси (2011)
Кожолянко Г. - Дослідження етнополітичних процесів: русини, руснаки, українці, Кожолянко О. (2011)
Мушкетик Л. - Дослідження звичаїв та обрядів у сучасній Угорщині (2011)
Бойчук Т. - Книга про фольклористку (2011)
Title (2003)
Contents (2003)
Karetnikov V. G. - Foreword (2003)
Andronov I. L. - Vladimir Platonovich Tsessevich (1907-1983): The Eminent Scientist, Organizer and Popularizator (2003)
Andronov I. L. - Structure and Evolution of the Prototype Magnetic Cataclysmic Variable AM Her: Clues From X-Ray (Chandra) and Optical Polarimetry and Photometry. Four-Component Model of the Auto-Correlation Function, Burwitz V., Reinsch K., Barwig H., Chinarova L. L., Kolesnikov S. V., Shakhovskoy N. M., Hambaryan V., Beuermann K., Yukhanov D. A. (2003)
Antonyuk K. A. - Results of photographic observations of three eclipsing stars CD And, AT Mon and BW Cas (2003)
Antonyuk O. I. - Superoutburst of VI504 Cygni in 2003 (2003)
Baklanov A. V. - Nova-like varible V603 Aquilae in 1999, Andronov I. L., Pavlenko E. P. (2003)
Burwitz V. - XMM and CHANDRA High Resolution X-Ray Spectroscopy of Magnetic Cataclysmic Variables and Low Mass X-Ray Binaries, Dennerl K., Haberl F., Predehl P., Reinsch K., Stelzer B. (2003)
Breus V. V. - Computer Program "Variable Stars Calculator" (VSCALC) (2003)
Cherepashchuk A. M. - Evolutionary effects in close binaries: analysis of the distribution of orbital eccentricities, Karetnikov V. G. (2003)
Jelmek M. - Robotic telescope BART, Kubanek P., Nekola M., Topinka M., Strobl J., Hudec R., Castro-Tirado A. J., Mateo Sanguino T. de J. (2003)
Karitskaya E. A. - The optical high-resolution spectroscopy as a methodof X-ray binary Cyg X-l investigation, Bondar A. V., Bochkarev N. G., Galazutdinov G. A., Musaev F. A., Sapar A. A. (2003)
Ostrova N. L. - CCD-photometry of the cataclysmic variable V2275 Cygni in 2003, Shugarov S. Yu., Andronov I. L. (2003)
Pavlenko E. P. - Magnetic asynchronous nova V1500 Cyg in an "Early" and a "Meadle" post-nova state (2003)
Pavlenko E. P. - Multicolor photometry of the classical nova V446 Her in "Quiescence", Mullanurova D. N., Baklanov A. V., Antoniuk O. I., Filatova T. M. (2003)
Pazhouhesh R. - Radial velocity and light curves analysis of the eclipsing binary NN Vir, Melendo E. G. (2003)
Pikhun A. I. - Photographic photometry and minima timings of the eclipsing binaries U Sge and V363 Cyg, Andronov I. L. (2003)
Primak N. - Extremely slow nova VI548 Aql, Pavlenko E. P. (2003)
Sirotkin F. V. - 3D hydrodynamical modeling of circularization in binary system (2003)
Solonovich A. P. - Searches of the periods and variability type definition of new variable stars AL Ari, FM Leo, LL Aqr, V1125 Tau, V1366 Ori, Bryukhanov I. S., Semenyuta A. S. (2003)
Somov N. N. - Evidence for asynchronism in the magnetic cataclysmic variable EU UMa (RE1149+28), Somova T. A., Bonnet-Bidaud J. M., Mouchet M. (2003)
Somova T. A. - Unstable processes in eclipsing polar HU Aquarii, Somov N. N., Bonnet-Bidaud J. M., Goranskij V. P., Barsukova E. A. (2003)
Strobl J. - ESA Integral and Cataclysmic Variables, Hudec R., Simon V., Hroch F. (2003)
Suleimanov V. F. - Disk precession of V603 Aql in 2001-2002, Bikmaev I. F., Belyakov C. V., Sakhibullin N. A., Zhukov G. V., Asian Z., Kizilogly U., Khamitov I. (2003)
Вітаємо видатного ювіляра! (2011)
Кушнір В. - Особливості декорування традиційного житла українців Буго-Дністровського межиріччя і Буджака (2011)
Борисенко В. - Обрядове печиво в українській традиційній культурі (2011)
Кузик В. - Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких (2011)
Васюта О. - Творчість Василя Нечепи в контексті кобзарського мистецтва кінця XX – початку XXI століття (2011)
Головаха-Хікс І. - Особливості розвитку американської та української фольклористичних теорій на початку ХХІ століття (порівняльний аспект) (2011)
Красько Н. - Текстильні вироби в поховальній обрядовості болгар України та метрополії (компаративні студії) (2011)
Коваль-Фучило І. - Український фольклор у рукописних архівах Москви (відділ рукописів Російської державної бібліотеки та Російський державний архів літератури і мистецтва) (2011)
Грица С. - Листи Миколи Колесси з приводу видання спадщини його батька – Філарета Колесси (2011)
Ковалець Л. - Листи Григорія Купчанка до Івана та Євгенії Ярошинських як причинки до портретів автора й адресатки (спроба презентації) (2011)
Мишанич В. - Зі щедрим оберемком народної мудрості (2011)
Червенко О. - Свято болгарської народної культури в Україні (2011)
Гудченко З. - З досвіду народного будівництва на Слобожанщині (2011)
Красиков М. - Із фольклорних матеріалів Харківщини (2011)
Філатова А. - Історія дослідження та музичні особливості ліричних пісень Чигиринщини (2011)
Гаврилюк Р. - Казки баби Теклі (2011)
Кожолянко Г. - Етнічні та політичні процеси в канадському суспільстві: новітні канадознавчі студії в Україні, Гутковська І. (2011)
Качкан В. - Щедроносний науковий ужинок на ниві фольклористики, Курчій Д. (2011)
Булаховська Ю. - Дослідження з антропології народної казки (2011)
Коваль-Фучило І. - Поетика і прагматика південнослов’янських плачів (2011)
Виткалов С. - Декоративно-вжиткове мистецтво Рівненщини в науковій літературі місцевих краєзнавців (2011)
Щербіна І. - Бібліографічні раритети Миколи Сумцова знову побачили світ (2011)
Олтяну А. - Розвиток румунської етнології: історія та сучасність (2011)
Константінеску Н. - Фундаментальні орієнтири в румунській фольклористиці (2011)
Урсакє П. - Проблема небуття в працях Мірче Еліаде (2011)
Іспас С. - Мультимедійні рукописні архіви. Архів Бухарестського інституту етнографії та фольклору імені К. Бреїлою (2011)
Гіною І. - Румунський етнографічний aтлас (2011)
Попою П. - Від Музею румунського села – до Національного музею села імені Дімітрія Густі (2011)
Штюке Н. - Прилучення новонародженого до сакрального (2011)
Бербулєску К. - Топографія людського тіла. Нога. Рука (2011)
Битке М. - Румунський народний одяг: традиція і сучасність (2011)
Суйоган Д. - Українці Мараморощини в міжкультурному діалозі: ідентичність і різноманітність (2011)
Мойсей А. - Зимові карнавальні традиції українців Сучавського повіту Румунії (2011)
Леньо П. - Сучасні маркери ідентичності українців за матеріалами міста Вішеу де Сус повіту Марамуреш (2011)
Зан М. - Русинський рух у сучасній Румунії: ідентифікація, структура, рефлексії (2011)
Рістін Д. - Культурні румуно-сербські інтерференції в Банатському регіоні (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського