Житков О. А. - Селянський чинник революції 1917 – 1920 рр. у сучасній українській історіографії (2011)
Тараненко О. М. - Вплив Перебудови на розвиток української радянської історіографії аграрної політики П. Скоропадського (1985 – 1991 рр.) (2011)
Свідерська О. М. - Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно-Східній Волині доби НЕПу в історіографії (2011)
Капустян Г. Т. - Соціалізація землі у філософії економіста-аграрника Льва Літошенко (2011)
Мариніна Ю. В. - Політика організацій українського національно-визвольного руху 1939 – 1945 рр. щодо євреїв в Україні: сучасна історіографія проблеми (2011)
Голиш Г. М. - Стан вивчення українською історіографією участі неповнолітніх громадян підокупаційної України в радянському антинацистському русі опору 1941 – 1944 рр., Голиш Л. Г. (2011)
Хисамутдинова Р. Р. - Последний советский голод в новейших исследованиях историков (конец 1980-х – 2000-е гг.) (2011)
Федоренко Я. А. - Культурно-духовний розвиток українського села середини 1950-х рр.: історіографія проблеми (2011)
Пачев С. І. - Тематичні пріоритети української історичної болгаристики у 1945 – 1991 рр. (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Європейський вплив на модерне пробудження українства у сучасній історіографії (2011)
Петренко І. М. - Рукописні (архівні) джерела з історії дослідження шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII ст. (2011)
Макієнко О. А. - Колекції земських видань у бібліотечних зібраннях державних архівів України: походження, склад, історична доля (2011)
Волошенко В. О. - "Народна медицина" на сторінках "Кіевской Старины" (2011)
Ляліна Т. С. - Історія українських освітніх закладів на сторінках журналу "Русская старина" (1870 – 1918 рр.) (2011)
Сусоров В. Д. - Нелегальні видання 1906 р. у Миколаєві (За матеріалами Миколаївського обласного державного архіву) (2011)
Лаврут О. О. - "Одесский студент в цифрах" як джерело до вивчення побуту студентства УСРР періоду 1920-х рр. (2011)
Яковенко О. В. - Християнізація Київської Русі через призму єресей та єретичного (2011)
Оленченко О. В. - Класифікація видів та форм корпоративності давньоруської князівської влади за "Повістю минулих літ" (2011)
Бутенко Р. К. - Інтерпретація деяких особливостей феодальних відносин (2011)
Лапшин С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження функціонування Правління Гетьманського Уряду (1734 – 1750 рр.) (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Структурний аналіз біографічних документів (на прикладі навчання Ю. С. Мейтуса) (2011)
Кочережко С. С. - Дискуссия советских историков 1960 – 80-х гг. об уровне развития сознания и характере требований крестьян в ходе Пугачёвского восстания 1773 – 1775 гг. (2011)
Марцинішин Ю. Д. - Пошуки оптимального енергоакумулюючого суспільно-політичного устрою в науково-філософській концепції С. Подолинського (2011)
Ігнатенко В. В. - Українське селянство: від формування ідеології до її реалізації в сучасному суспільно-політичному житті (2011)
Яремчук В. П. - Політика пам’яті українського політикуму кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: постановка проблеми (2011)
Босенко Н. П. - Інтерпретація категорії "наукова історична школа" у сучасній історіографії (2011)
Івангородський К. В. - Біолого-географічна концепція етносу Л. Гумільова (2011)
Чабан А. Ю. - Гетьмани українського козацтва, життя яких пов’язане із Середньою Наддніпрянщиною (2011)
Окаринський В. М. - "Щирий жрець спиртуозностей" Тарас Шевченко на тлі "Товариства мочемордія" (2011)
Марцинішин Ю. Д. - Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського, Мотуз В. К. (2011)
Дергачов О. В. - Володимир Винниченко в Єлисаветградській класичній чоловічій гімназії (1890 – 1899 рр.) (2011)
Діанова Н. М. - Архієпископ Димитрій (Муретов) як науковий та релігійний діяч (2011)
Берестовий А. І. - Еволюція соціально-економічної та суспільно-політичної думки в Російській імперії стосовно системи оподаткування у 1880-х рр. – на початку ХХ ст. (2011)
Фареній І. А. - "Артільний батько" Микола Левитський – видний представник національної інтелігенції кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2011)
Масненко В. В. - Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму (2011)
Передерій І. Г. - Співробітництво В’ячеслава Липинського з НТШ у 1908 – 1914 рр. (2011)
Федьков О. М. - Життя і повсякденні тривоги провокатора Йосипа Барановського (З історії Української соціал-демократичної Спілки РСДРП) (2011)
Корновенко С. В. - Ставлення сучасників до врангелівського аграрного законодавства (2011)
Земзюліна Н. І. - Жінки в системі державного управління перших років радянської влади: гендерний аспект (2011)
Чорна Л. О. - Із когорти повернених імен репресованих українських науковців: Анатолій Зіновійович Носів (2011)
Горло Н. В. - Відображення проблем радянського гідроенергетичного будівництва у творчій спадщині українських письменників (50 – 80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Завалко Н. В. - Участь О. К. Касименка в Головній редакційній колегії "Історії міст і сіл Української РСР" (2011)
Савельев П. И. - К юбилею профессора П. С. Кабытова (2011)
Мельникова Л. С. - Соціокультурні процеси в Подунав’ї за скіфської доби (2011)
Пантюхова Н. А. - Етносоціальні процеси в Полтавському полку ХVІІІ ст. (2011)
Шевченко А. М. - Соціальна структура населення Буджаку в ХІХ ст. (2011)
Драч О. О. - Особливості етносоціального складу курсисток вищої жіночої школи в 70 – 80-х рр. ХІХ ст. (2011)
Венгерська В. О. - Парадоксальні вияви міфілогізації та формування національного культу Тараса Шевченка у ХІХ ст. (2011)
Ковальков О. Л. - Тенденції демографічного розвитку пореформеного села (на прикладі с. Вершино-Кам’янка Олександрійського повіту Херсонської губернії) (2011)
Приймак О. М. - Соціальний інститут шлюбу в селянському середовищі Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Крічкер О. Ю. - Розвиток примістечкового єврейського землеробства на Правобережній Україні у 1920-х рр. (2011)
Ігнатуша О. О. - Національна ідентичність іноземних працівників Дніпровського будівництва (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Щетников В. П. - Окупаційний режим на Півдні України (1941 – 1944 рр.): демографічний та соціально-економічний аспекти у світлі архівних документів (2011)
Перехрест О. Г. - Демографічні втрати східних слов’ян унаслідок політики нацистського фізичного терору періоду Другої Світової війни, Іржавська А. П. (2011)
Ломака О. А. - Етносоціальні процеси в Центрально-Українському регіоні 1959 – 1989 рр. (на матеріалах Кіровоградської області) (2011)
Темченко А. І. - Кістяк у традиційних віруваннях східних слов’ян (на матеріалі лікувальних замовлянь) (2011)
Кравченко О. В. - Виховні та сирітські будинки приказів громадської опіки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Єлесін П. В. - Шляхи професійної соціалізації дітей православного сільського духовенства України у середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Тургенєв К. О. - Формування богословського аспекту як основи релігійної освіти та виховання в духовних навчальних закладах Півдня України (1861 – 1919 рр.) (2011)
Чорний О. В. - Поширення знань культурно-освітніми установами Олександрійського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Іваненко О. А. - Закордонні відрядження вчених університету Св. Володимира у 1890-х рр. (2011)
Кантемирова Р. М. - Кустарні промисли як складова сільського буття у пореформену добу (2011)
Пилипів І. В. - Політика Греко-католицької церкви у сфері шкільництва Східної Галичини (1919 – 1939 рр.) (2011)
Абразумова О. М. - Суспільно-політичні процеси в українському селі періоду НЕПу (2011)
Бабенко Л. Л. - Механізми та особливості ліквідації православних монастирів в Україні 1920-х рр. (2011)
Бездітько Б. М. - Деякі аспекти діяльності релігійних общин в контексті реалізації мешканцями сіл права на віросповідання (20-ті рр. ХХ ст.), Харченко С. А. (2011)
Костюкова О.М. - Напрями діяльності товариства "Геть немисьменність" в Україні (1920 – 30-і рр.) (2011)
Трухманова С. Л. - Ліквідація системи краєзнавчих та історико-регіональних досліджень на Поділлі у кінці 1920-х – 30-х рр. (2011)
Захарченко М. В. - Торгівельна мережа у сільській місцевості (друга половина 20-х рр. ХХ ст.) (2011)
Дяків В. М. - Специфіка народної релігійності українців в умовах Другої світової війни (2011)
Морозов А. Г. - Забезпеченість кадрами сільської медичної мережі(1946 – 1955 рр.), Гичка О. І. (2011)
Лисак В. Ф. - Матеріальне становище сільської родини у 1950 – 60-х рр.: якість та рівень життя (2011)
Чмільова С. В. - Українознавче наповнення змісту роботи закладів культури в сільському середовищі (2011)
Мартиненко Н. М. - "Історія України" та "Історія української культури" в умовах інтернаціоналізації освіти (2011)
Кушнірчук Я. В. - Соціальне служіння православного духовенства як невід’ємна складова державно-конфесійних відносин (2011)
Михайлюк Ю. М. - Діяльність місцевої влади щодо підтримання правопорядку в Черкаському й Канівському повітах (староствах) у литовську добу (2011)
Кісіль С. А. - Греко-слов’янська православна традиція та виклики нового часу (2011)
Жук О. М. - Поселенська політика Росії та особливості поселень у Слобідській Україні другої половини ХVІІ ст. (2011)
Жук О. В. - Економічна криза 50 – 70-х рр. XVII ст. у Волинському воєводстві Речі Посполитої (2011)
Харсун О. В. - Християнське та іудейське населення міст Півдня Правобережної України XVIII ст. у контексті соціально-економічного розвитку (2011)
Черемісін О. В. - Суперечності з приводу розмежування міського землеволодіння Херсону наприкінці XVIII ст. (2011)
Реєнт О. П. - Українське пореформене селянство (1861 – 1914 рр.): стан землеволодіння (2011)
Вісин В. В. - Нормативно-правова база функціонування сільськогосподарської кооперації у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Москалюк М. М. - Інфраструктура та технічна характеристика цукрових заводів українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Єлесіна К. О. - Вирощування цукрового буряку в господарстві графів Бобринських (2011)
Волос О. В. - Заліснення Степового Побужжя зусиллями громадськості та земств у ХІХ ст. (2011)
Єрмілов В. С. - Утворення першої в Україні херсонської земської санітарної організації (2011)
Сидорович О. С. - Розвиток споживчої кооперації Лівобережної України (1890-і – 1905 рр.) (2011)
Макарець С. В. - Діяльність Дворянського земельного банку в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2011)
Ярославська Л. П. - Розвиток тваринництва на Правобережній Україні в кінці XIX – на початку XX ст. (2011)
Дем’янюк О. Й. - Волинь під час Першої світової війни та Української революції (за матеріалами Державного архіву Волинської області) (2011)
Сыпченко А. В. - Дискуссия Трудовой народно-социалистической партии о самостийности Украины (2011)
Ковальова Н. А. - Створення громадських комітетів в Україні 1917 р. та їхні функції щодо організації селянства (2011)
Потапов О. М. - Роль міських дум Київщини в організації громадських робіт за часів Української держави (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Гай-Нижник П. П. - Осібний (Особливий) відділ власного штабу гетьмана П. Скоропадського: структура, штат, завдання (2011)
Герасимов Т. Ю. - Цукрова спекуляція на Поділлі доби Української держави П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Іващенко В. А. - Нормативно-правова база податкової політики Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) (2011)
Лазуренко В. М. - Особливості забезпечення селянських господарств України технікою в першій половині 1920-х рр. (2011)
Морозов А. Г. - Селянський рух опору посиленню тоталітарного режиму в Україні 1920-х рр., Абразумова О. М. (2011)
Георгізов Г. М. - Диференціація свідомості українського селянина в умовах економічних перетворень 1921 – 1927 рр. (2011)
Білик О. А. - Українське село в умовах наростаючої хлібозаготівельної кризи та згортання НЕПу (2011)
Барабаш Ю. В. - Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. (2011)
Мартинюк Я. М. - Підтримка самоврядними установами сільського господарства та будівництво доріг на Волині у міжвоєнний період (2011)
Матвєєв А. Ю. - Третя хвиля розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині (осінь 1933 – 1934 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Згортання масових репресій в українському селі (1933 – 1936 рр.) (2011)
Калінкіна С. А. - Участь українського селянства в податковій системі Радянського Союзу у 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Тригуб П. М. - Південноукраїнське село на початку Великої Вітчизняної війни та в період румунсько-німецької окупації (на матеріалах Миколаївської області) (2011)
Гальченко С. І. - Джерела нормованого постачання міського населення на визволеній території Центральної України в 1943 – 1944 рр. (2011)
Жулканич Н. М. - Колективізація сільського господарства областей Українських Карпат як складова аграрних перетворень (2011)
Верховцева І. Г. - Колективізація сільського господарства у Подунав’ї: аграрно-культурні аспекти (2011)
Гичка О. І. - Реформування системи медичного обслуговування у сільській місцевості (1947 – 1950-ті рр.) (2011)
Боковня В. М. - Органи внутрішніх справ УРСР в 1956 – 1962 рр. (2011)
Нємов М. М. - Політичні аспекти підготовки виборчих кампаній в УРСР 1950 – 80-х рр. (2011)
Гнатенко Л. О. - Переваги та недоліки реформування аграрного сектору України в період "хрущовської відлиги" (2011)
Скрипник О. М. - Особливості здійснення програми будівництва та реконструкції підприємств хімічної промисловості в УРСР (1960 – 70-і рр.) (2011)
Мазур О. О. - Проблеми розвитку тваринництва України напередодні запровадження Продовольчої програми 1982 р. (2011)
Плахута В. В. - Розвиток державної політики у сфері цивільного захисту України (2011)
Чума Б. П. - Діяльність Луїса дель Кастильйо на посаді першого консула Королівства Іспанії в Одесі (1804 – 1825 рр.) (2011)
Орлик В. М. - Регіональні особливості податкової політики уряду російської імперії в дореформений період: проблеми методології дослідження (2011)
Звірковський І. В. - Склад та організаційна структура масонських об’єднань в Росії ХIX ст. (2011)
Ковтун І. О. - Принципи та недоліки системи комплектування збройних сил Російської імперії у ХІХ ст. (2011)
Священко З. В. - "Комісія 16 листопада 1901 р." та аграрне питання в Росії напередодні Революції 1905 – 1907 рр. (2011)
Сингаївська Н. М. - Поляки в Російській думі: територіальне представництво та ідеологічні розбіжності (2011)
Гладун М. Ю. - Фільварки графів Потоцьких в Ланцутському повіті після Першої світової війни (2011)
Куровський Б. К. - Тилове забезпечення військ у початковий період Великої Вітчизняної війни: структурні зміни та чинники підвищення ефективності (2011)
Мельниченко В. М. - Г. М. Голиш. Крізь роки й епохи. Історія і сучасність Чапаєвської школи. – Черкаси: "Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г., 2010. – 284 с.: іл. (2011)
Морозов А. Г. - Перехрест. Українське село в 1941 – 1945 рр.: соціально-економічне становище – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011, Голиш Г. М. О.Г. (2011)
Корновенко С. В. - Ю. І. Магась-Демидас, О. М. Федьков. Кооперативний рух у Подільській губернії. 1860-і – 1914 роки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. (2011)
Антонець М. Я. - Педагогічна симфонія любові до дитини у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Коберник О. М. - Еволюція мети виховання в незалежній Україні (2015)
Павелків Р. В. - Психологічні особливості прояву та розвитку самостійності в учнів молодшого шкільного віку (2015)
Пустовіт Г. П. - Інтерактивні методи навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі (2015)
Шугаєва Л. М. - Релігія в школі: роздуми релігіє знавця (2015)
Петренко О. Б. - Трансформація системи освіти й виховання: модернізація, реформування, інновація чи історико-педагогічна реконструкція (2015)
Карпенчук С. Г. - Педагогічні ідеї А.С. Макаренка: гуманістичні контексти (2015)
Литвиненко С. А. - Супервізія як інноваційна технологія підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності, Ямницький В. М. (2015)
Лісова С. В. - Синергетичний підхід як инноваційна методологічна орієнтація в педагогіці (2015)
Пироженко Л. В. - Диференціація змісту шкільної освіти у 60- 80-х рр. ХХ ст. (2015)
Потапчук Т. В. - Перцептивний етап формування національно-культурної ідентичності студентів (2015)
Антонець Н. Б. - Загальноосвітня школа-інтернат як складова системи народної освіти України (друга половина 1950-х рр.) (2015)
Бісовецька Л. А. - Роль засобів масової комунікації у формуванні особистості учня (2015)
Бричок С. Б. - Психолого-педагогічна діагностика як провідний компонент діяльності вчителя (2015)
Гавриш І. І. - Програмно-методичне забезпечення процесу виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності (2015)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Особливості гендерного аналізу шкільних підручників з математики (2015)
Гринькова Н. М. - Формування моральних якостей молодших школярів як важлива передумова становлення громадянина (2015)
Дупак Н. В. - Інноваційні процеси та основні тенденції розвитку системи післядипломної освіти вчителів у Великій Британії (2015)
Жданович Ю. М. - Виховання патріотизму підлітків шляхом залучення до доброчинної діяльності на підтримку воїнів АТО (2015)
Кособуцька Г. П. - Феномен творчого потенціалу як базова складова розвитку особистості педагога (2015)
Міхно О. П. - Внесок Миколи Грунського у розроблення методики складання педагогічної характеристики (за матеріалами книги "Лекції з педагогіки", 1914) (2015)
Нечипорук Л. І. - Ноосферна освіта як механізм формування моральної культури особистості (2015)
Сергєєва Н. В. - Підготовка соціальних педагогів до діагностики ціннісно-орієнтованої активності молодших підлітків (2015)
Сойчук Р. Л. - Виховання національного самоствердження в учнівської молоді: зарубіжний досвід (2015)
Сорочинська Т. А. - Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності в педагогічних закладах Рівненщини (1939−1964 рр.) (2015)
Стельмашук Ж. Г. - Роль газети "Радянська освіта” в організації виховання дисциплінованості (1944-1954 рр.) (2015)
Трохимчук І. М. - Методичні аспекти формування екологічної вихованості (2015)
Tsipan T. S. - Theoretical and methodological bases of pedagogical analysis of activity of children's public associations (2015)
Баліка Л. М. - Читацький інтерес як педагогічний феномен: історико-педагогічна рефлексія (2015)
Дем’янюк І. В. - Внесок Т. Д. Дем’янюк у розвиток теорії і практики виховання в Україні (2015)
Пташук О. А. - Формування естетичної культури молодших школярів у позакласній та позаурочній роботі (2015)
Савельєв М. Г. - Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій: аналіз вікових особливостей розвитку (2015)
Федорук О. М. - Електронний документообіг як ефективна умова організації роботи викладача та студента у ВНЗ (2015)
Шелюк Г. В. - Естетичне виховання у школах духовного відомства (за публікаціями журналу "церковно-приходская школа") (2015)
Шпичак І. П. - Проблема психічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (на основі щоденникових спостережень В. Ф. Шмідт) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кремень В. - Інноваційна людина як мета сучасної освіти (2013)
Буданов В. - Образование эпохи антропологического перехода (2013)
Шамрай В. - Освіта в системі гуманітарних технологій (2013)
Силкіна С. - Синергійна антропологія як чинник формування нової гуманітарної парадигми (2013)
Габермас Ю. - Постметафізичне мислення. ІІІ. Між метафізикою і критикою розуму (продовження) (2013)
Горбунова Л. - Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса (2013)
Богачов А. - Герменевтична істина й давньогрецький логос (2013)
Кебуладзе В. - Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці (2013)
Степаненко І. - Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику, Степаненко Н. (2013)
Зінченко В. - Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти (2013)
Ілляшук О. - Тенденції західної "просвітницької філософії освіти" в контексті сучасного суспільного розвитку (2013)
Гребенщикова Е. - Трансдисциплинарные основания инноваций в образовании, Киященко Л. (2013)
Кужелева-Саган И. - "Реперные точки" междисциплинарной рефлексии по проблематике влияния новых медиа на сознание и поведение молодежи (2013)
Крилова С. - Краса жінки в життєвому та освітньому просторі: підходи метаантропології і андрогін-аналізу, Хамітов Н. (2013)
Препотенська М. - Мегаполіс як середовище комунікації. Гендерний аспект та освітня перспектива (2013)
Корабльова Н. - Українська філософія — суб’єкт, який вимагає діалогу (2013)
Капчеля В. - Место и роль философии в современном высшем образовании (на примерах Республики Молдова) (2013)
Цимбал Т. - Освітньо-виховні практики сьогодення: сприяння буттєвісному укоріненню та самотворенню людини (2013)
Баранівський В. - Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти (2013)
Мир-Багирзаде С. - Система образования и воспитания на мусульманском Востоке (2013)
Kaminski K. - The Role of Philosophy in Pedagogical Studies (2013)
Телелим В. М. - Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти, Приходько Ю. І. (2015)
Анікєєв Д. М. - Нормування рухової активності слухачів та курсантів ВНЗ (2015)
Блощинський І. Г. - Компоненти професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Бойко О. В. - Трансформаційне лідерство як концептуальна основа формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2015)
Бурий С. В. - Структура управлінської культури майбутнього офіцера (2015)
Вербин Н. Б. - Історико-педагогічний аналіз проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки військових керівників (2015)
Гапоненко Г. М. - Диференціація підходу до фізичної підготовки майбутніх військовослужбовців у вищому військовому навчальному заклад (2015)
Гніденко М. П. - Революційний розвиток інфокомунікацій та необхідність переходу до навчального процесу нового типу (2015)
Жембровський С. М. - Розвиток концепції спеціальної спрямованості фізичної підготовки в системі бойового навчання військ (2015)
Жупінський П. О. - Прийняття рішення командиром під час антитерористичної операції як психолого-педагогічна проблема (2015)
Зельницький А. М. - Оцінювання психологічного клімату у педагогічному колективі як складова моніторингу якості освітньої діяльності, Рибчук О. О. (2015)
Капосльоз Г. В. - Деякі аспекти моніторингу наукового забезпечення функціонування та розвитку педагогічної системи вищого військового навчальногозакладу (2015)
Кобзар А. О. - Підготовка психологів для структур виховної роботи Збройних Сил України в 1992–2012 роках (2015)
Козубцов І. М. - Дослідження впливу факторів на розвиток методологічної компетентності ад’юнктів (2015)
Колотова Н. Д. - Експериментальна перевірка рівнів сформованості англомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх воєнних дипломатів, Синьов В. М. (2015)
Кострицька Т. Д. - Формування ключових компетенцій майбутніх психологів авіаційної галузі як умова їх успішної професійної реалізації (2015)
Красильник Ю. С. - Особливості реалізації технології контекстного навчання в навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Марценківський В. Т. - Феномен лідерства та осоливості його прояву у сфері воєнно-соціального управління: шляхи формування елітних якостей, Цюрупа М. В. (2015)
Мітягін О. О. - Особливості економічної підготовки у вищих військових навчальних закладах післядипломної освіти, Коваленко В. А., Голубєва О. М., Мельниченко О. С. (2015)
Олійник Л. В. - Якість підготовки військових фахівців як результат ефективної системи управління освітою, Прохоров О. А. (2015)
Остапенко В. С. - Обґрунтування организаційно-педагогічних умов розвитку методичної компетентності викладачів військово-спеціальних дисциплін у ВВНЗ (2015)
Пашкова О. О. - Військово-патріотичне виховання молоді: зарубіжний досвід (2015)
Полторак М. Ф. - Деякі шляхи розвитку системи наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України, Капосльоз Г. В., Розумний О. Д. (2015)
Рабійчук Л. С. - Підготовка офіцерів в академії берегової охорони США (2015)
Рощін І. Г. - Фізичне здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл: сутність проблеми (2015)
Сафронов О. В. - Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України в особливий період, Прохоров О. А., Полторак М. Ф. (2015)
Черкун І. А. - Змістовний компонент військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу до виконаня професійних функцій (2015)
Шемчук В. А. - Оптимізація взаємодії військових командирів в умовах проведення антитерористичної операції (педагогічний аспект) (2015)
Школяренко В. В. - Застосування таксономії Блума для вдосконалення підготовки військових фахівців (2015)
Порядок подання та оформлення статей до Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2015)
Бисюк Ю. А. - Идентификация фенотипов астмы с помощью кластерного анализа клинических и иммуногенетических параметров эндотоксин­зависимого воспаления, Курченко А. И., Дубовой А. И., Кондратюк В. Е. (2015)
Кондратюк В. Є. - Дисбіоз кишечника та імунна модуляція у формуванні взаємозв’язків між захворюваннями печінки та серця: метод корекції, Манжалій Е. Г., Паламарь Б. І, Бака О. М. (2015)
Степаненко Р. Л. - Імуногістохімічні особливості запальних процесів в шкірі при псоріазі (2015)
Літус В. І. - Наш досвід лікування токсичного епідермального некролізу, Возіанова С. В., Цапенко В. І., Гармаш Н. С., Дяченко Л. П., Ковальський С. С., Озаренко С. В., Бардашевский П. В., Білоногова Т. Б. (2015)
Гавриленко Т. І. - Особливості проявлення імунопатологічних реакцій у хворих з хронічною серцевою недостатністю на етапі інсулінорезистентності, Воронков Л. Г., Якушко Л. В., Рижкова Н. О., Ільницька М. Р. (2015)
Гришанін Г. Г. - Імунологічні аспекти профілактики та лікування протетичних пародонтитів з незнімними металокерамічними конструкціями зубних протезів у пацієнтів з деякими хворобами внутрішніх органів, Шушляпін О. І., Мартинов А. В., Гризодуб В. І., Дюдіна І. Л., Дітвішко І. В., Добровольска І. М., Золотайкіна В. І., Лазарева С. О. (2015)
Мальцев Д. В. - Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії за допомогою рекомбінантного гамма­інтерферону у пацієнтів з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофілів (2015)
Коваль Г. Д. - Иммунные клетки эндометрия и их роль в развитии бесплодия у женщин с эндометриозом, Чопяк В. В., Курченко А. И., Нагорный А. Е. (2015)
Чернишов А. В. - Вміст хемокінів у спермі мешканців радіаційно забруднених територій України, Горбань Л. В., Канюк С. М., Стамболі Л. В., Клепко А. В., Донськой Б. В., Пчеловська С. А., Андрейченко С. В. (2015)
Гончаренко В. М. - Імуногістохімічні критерії оцінки проліферативного потенціалу ендометрію у жінок репродуктивного віку, Бенюк В. О., Каленська О. В., Строкань А. М. (2015)
Гнатко О. П. - Внутрішньоутробні інфекції ­ сучасний погляд на проблему, Скурятіна Н. Г. (2015)
Кузнецова Л. В. - Особенности изменения показателей клеточной неспецифической защиты у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом с сопутствующим гельмінтозом, Бондаренко Т. Н., Пшеничная И. В., Назар О. В. (2015)
Ванькович А. - Good nursing practice – психоемоційна основа імунопрофілактики онкологічних хворих в педіатрії, Голубка П., Ванькович П., Голубка І., Гаєвський В., Гаєвська В. (2015)
Гаврилюк А. М. - Зв’язок системних аутоантитіл із формуванням імунозалежного чоловічого непліддя (2015)
Бичкова Н. Г. - Клініко­імунологічна ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Бичкова С. А., Морозова З. В., Морозов Т. А., Бичков О. А., Швечикова В. П. (2015)
Жданович А. И. - Иммунологический статус новорожденных от матерей с torch­инфекцией, Коломийченко Т. В., Жданович Р. И. (2015)
Царик В. В. - Роль селективного дефіциту імуноглобуліну а при рекурентних інфекціях верхніх дихальних шляхів, Казмирчук В. Є., Гренишена М. М., Никифорова Г. Ю, Дукельська Н. Є. (2015)
Прохорова М. П. - Диференційний підхід до лікування кашлю у дітей (2015)
Галунько B. B. - Влада закону і сили на сучасному етапі розвитку України. (2015)
Міхневич Л. В. - Проблеми цивільного процесу ранньої радянської доби в працях юристів київського інституту народного господарства. (2015)
Протосавіцька Л. С. - Концепція анархізму як альтернативна форма організації суспільства (теоретико-правовий аналіз). (2015)
Котух К. А. - Принципи права у національному законодавстві. (2015)
Улютіна О. А. - Реформування судової системи України в контексті Європейської інтеграції., Голуб С. М. (2015)
Ясочко Ю. О. - Реалізація права на мирні зібрання як спосіб проведення передвиборної агітації в Україні. (2015)
Чабаненко М. М. - Питання методології дослідження системи аграрного права. (2015)
Сащенко І. С. - Деякі аспекти правового регулювання публічних інвестицій в соціальний розвиток села. (2015)
Петлюк Ю. С. - Тваринний світ як об’єкт еколого-правового регулювання. (2015)
Дейнега М. А. - Європейська екологічна мережа: правові засади формування. (2015)
Кучинська В. Ю. - Екологічна сертифікація в системі функцій екологічного управління. (2015)
Коваленко Т. О. - Принцип верховенства закону у регулюванні земельних відносин в Україні. (2015)
Петлюк Ю. С. - Правова регламентація охорони об’єктів історико-культурної спадщини., Плаксій І. І. (2015)
Ігнатенко І. В. - Правові аспекти сільськогосподарського зонування земель. (2015)
Ситнік Т. М. - Поняття правового режиму земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах. (2015)
Щербина М. С. - Реалізація принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у випадку із багатоквартирними жилими будинками. (2015)
Горіславська І. В. - До питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно., Васильченко Ю. К. (2015)
Джавадов Х. А. - Влияние объекта и предмета на формирование методологии исследования эффективности гражданского судопроизводства. (2015)
Дейнега М. А. - Правові аспекти пенсійного страхування у країнах континентальної Європи., Максюк О. І. (2015)
Світличний О. П. - Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права. (2015)
Бака О. Ю. - Історія виникнення і розвитку поняття "публічний інтерес" у законодавстві і юридичній практиці. (2015)
Іваненко Д. Д. - Адміністративно-правовий режим поземельної книги в Україні та Німеччині: порівняльно-правова характеристика (2015)
Макаренко В. В. - Адміністративна відповідальність посадових осіб за незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг. (2015)
Пустовіт О. Ю. - Органи державного управління в галузі якості та безпеки сільськогосподарської продукції в системі органів виконавчої влади. (2015)
Курило В. І. - Визначення поняття "податковий ризик" у податковому законодавстві України., Мушенок В. В. (2015)
Матвійчук А. В. - Правові форми фінансового контролю у будівництві. (2015)
Слюсаренко С. В. - Гарантії забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків., Герега Н. В. (2015)
Звонарева Ю. В. - Модель финансово-правового регулирования обращения ценных бумаг. (2015)
Рабовська С. Я. - До питання строків зняття арешту з майна боржника. (2015)
Yara O. S. - Intellectual piracy is variety of criminal punishable act in field of copyright and allied rights infringement., Serdiuchenko O. V. (2015)
Ковальова С. С. - КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ (АНАЛІЗ ст.ст. 96-1 та 96-2 КК УКРАЇНИ)., Шпак Ю. С. (2015)
Ковальова С. С. - До питання про введення в Україні кримінальної відповідальності юридичних осіб., Ясинецька Ю. В. (2015)
Шульга Є. В. - Окремі аспекти ефективності міжнародно-правового захисту прав людини на сприятливе навколишнє середовище. (2015)
Збарський В. К. - Біоресурси і природокористування крізь призму правового регулювання біотехнологій. (2015)
Каракаш І. І. - Сучасне дослідження проблем правового регулювання відносин соціального розвитку села., Григор’єва К. А. (2015)
Галунько В. В. - Вітчизняна війна українського народу (2014-2015рр.): юридичні аспекти. (2015)
Корнієнко В. В. - Вдосконалення правової системи у руслі протидії неправу. (2015)
Протосавіцька Л. С. - Особливості впровадження політико-правових ідей анархізму на українських землях на початку 20-х рр. ХX ст. (2015)
Уркевич В. Ю. - Про особливості правового регулювання виробничо-господарської діяльності з виробництва органічної сільськогосподарської продукції. (2015)
Курман Т. В. - До питання про правовий статус селянина в аспекті сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. (2015)
Святченко Л. О. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку цукробуряківництва в Україні у радянський період. (2015)
Святченко Л. О. - Правовий досвід кредитування сільського господарства в зарубіжних країнах., Поліщук Н. Ю. (2015)
Єрмоленко В. В. - Проблеми правового регулювання створення і функціонування агрохолдингів в Україні. (2015)
Ключнікова А. О. - Законодавство Нідерландів у сфері тепличного господарства. (2015)
Мельник В. О. - Правове регулювання сертифікації органічного виробництва в Україні. (2015)
Менів О. І. - Актуальні правові питання використання гмо у рослинництві в Україні та ЄС. (2015)
Радченко А. М. - Правове регулювання впровадження сорту рослин в сільськогосподарське виробництво (2015)
Шовкун Ю. В. - До питання правового регулювання селекційно-племінної роботи як об'єкту правовідносин у сфері рибництва в Україні. (2015)
Жаворонкова Н. Г. - Проблемы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в условиях вступления Российской Федерации в ВТО., Шпаковский Ю. Г. (2015)
Самохін А. В. - Правові засади протидії заморним процесам у водоймах України., Панталієнко П. В. (2015)
Дейнега М. А. - Правова природа екологічної безпеки в діяльності збройних сил України., Корчовий О. В. (2015)
Шульга М. В. - Правове забезпечення плати за землю. (2015)
Настіна О. І. - Европейські стандарти захисту права власності на землю. (2015)
Дейнега М .А. - Наукові і нормативно-правові засади визначення агроландшафту об’єктом правового регулювання. (2015)
Золотарьова Д. М. - До питання про правову природу використання земель для проведення розвідувальних робіт. (2015)
Рибалка К . І. - Правові проблеми резервування земель в Україні. (2015)
Святолуцька О.С. - Правові аспекти використання земельних ділянок для індивідуальної забудови. (2015)
Шевченко Я. О. - Принципи проведення оцінки земель в Україні та їх вплив на діяльність суб’єктів землеоціночної діяльності. (2015)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання відшкодування шкоди завданої внаслідок медичного втручання., Баран М. О. (2015)
Кулинич О. П. - Цивільно-правові аспекти визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах формування електронних реєстрів нерухомості. (2015)
Гулак О. В. - Ризики та загрози від лісових пожеж: вітчизняні виміри. (2015)
Гулак О. В. - Проблемні питання організаційно-правового упорядкування видобутку бурштину в Україні: виклики сьогодення. , Граб Р. А. (2015)
Галунько А. В. - Нагальні проблеми реформування органів внутрішніх справ в Україні. (2015)
Гапонюк О. О. - Встановлення змісту інституту адміністративних послуг у митній сфері. (2015)
Задорожній В. О. - Адміністративно-правові засади інституту державної служби. (2015)
Конюх Г. В. - Окремі аспекти вдосконалення галузі адміністратив¬ного права: сьогодення та перспективи. (2015)
Фещенко І. С. - До питання про організаційно-правові аспекти забезпечення якості вищої освіти в Україні. (2015)
Гаєвський І. М. - Організація методичного забезпечення суб’єктів національної системи фінансового моніторингу. (2015)
Риженко О. С. - Методологія дослідження податкових ризиків у науці фінансового права. (2015)
Шпитко М. М. - Місце державного фінансового аудиту в контрольній діяльності державної фінансової інспекції України. (2015)
Долгополов А. М. - Історичні аспекти виникнення світової адвокатури. (2015)
Тарасевич Т. Ю. - Дослідження інституту крайньої необхідністі під час здійснення медичної діяльності. (2015)
Ковальова С. С. - Мародерство та проблеми охорони прав власності в зоні проведення АТО (кримінально-правовий аспект)., Крепостний С. Ю. (2015)
Ladychenko V. V. - Us safe drinking water act., Golovko L. O. (2015)
Golovko L. O. - International experience of legislative regulation of drinking water supply: the example of the kingdom of the Netherlands. (2015)
Єрмоленко І.М. - Творча спадщина В.І. Бошка у сфері земельно-правової науки. (2015)
Качур В.О. - Науково-методологічні підходи до розуміння категорії "правова культура" у правознавстві. (2015)
Міхневич Л.В. - Правова підготовка працівників органів юстиції в Україні в 1920-х роках. (2015)
Андрушко І.П. - Законний інтерес і його співвідношення з іншими суміжними категоріями. (2015)
Протосавіцька Л.С. - Організації державної влади за Є.В. Спекторським. (2015)
Новак Т.С. - Вплив держави на забезпечення охорони праці в сільському господарстві., Рудніцька К.В. (2015)
Прокопович Л.О. - Проблемні аспекти прaвoвого рeгyлювaння ciльcькoгo гocпoдaрcтвa в cфeрi фiнaнcoвo-крeдитнoгo зaбeзпeчeння., Н. Поліщук (2015)
Петлюк Ю.С. - Джерела фауністичного права України. (2015)
Прокопович Л.О. - Правова природа мисливства та полювання. (2015)
Дейнега М.А. - Проблеми формування природоресурсного права. (2015)
Коваленко Т.О. - Правова природа агроландшафту у контексті сталого розвитку. (2015)
Дейнега М.А - Сучасний стан і перспективи удосконалення правового регулювання проведення земельних торгів., Ярова Б.М. (2015)
Горіславська І.В. - Окремі питання правового регулювання медичного страхування., Федчук Б. (2015)
Панькова Л.О. - Законодавство України з питань захисту прав споживачів: становлення та розвиток., Васильченко Ю.К. (2015)
Канарик Ю.С. - Електронна переписка як спосіб доказування в господарському процесі., Ясинецька Ю.В. (2015)
Гаєвець М.В. - Правове регулювання державного управління у сфері транспорту. (2015)
Гулак О.В. - Щодо питання інформування громадськості про адміністративну відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах України. (2015)
Черкашин Д.К. - Особливості правового регулювання вищої освіти в Україні. (2015)
Яра О.С. - Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності як суб’єкт адміністративної відповідальності у сфері порушення прав інтелектуальної власності., Макаренко В.В. (2015)
Галайдюк Л.Ю. - Щодо характеристики адміністративно-процесуаль¬них правовідносин., Нікулін М.В. (2015)
Polischuk N.R. - Place of administrative agreement in the reform of local self-government and territorial organization of power. (2015)
Янчук Ю.В. - Організаційно-правові засади створення кіберполіції в Україні. (2015)
Слюсаренко С.В. - Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами., Бар’як І.І. (2015)
Слюсаренко С.В. - Історичні аспекти розвитку оподаткування спадку на території України., Ясинецька Ю.В. (2015)
Шпитко М.М. - Проблемні питання та напрями удосконалення державного фінансового аудиту, що здійснюється рахунковою палатою України. (2015)
Долгополов А.М. - Виникнення та історичний шлях розвитку прокуратури. (2015)
Титул, содержание (2016)
Габовда О. В. - Аналіз стану мобільних мереж 4-го покоління та перспективи їх впровадження в Україні, Садовнікова Т. М. (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Организация программно-конфигурируемой сети на базе протокола OpenFlow, Белоусова Е. Э. (2016)
Грудзинський Ю. Є. - Вибір протоколу серіалізації при розробці програмного забезпечення, Марков Р. В. (2016)
Дубинский А. Г. - Разработка метода проверки блок-схем медицинских алгоритмов, Хорольский О. А. (2016)
Жора В. В. - Дослідження застосовності онтологічного підходу до побудови комплексних систем захисту інформації (2016)
Єгоров С. В. - Дослідження метода визначення безвідмовності технічних систем з використанням моделювання випробувань, Шкварницька Т. Ю. (2016)
Павловська Л. А. - Експериментальне дослідження формування змісту мультипроекту розвитку судноплавного підприємства, Прихно Ю. Є. (2016)
Доценко С. І. - Моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку (2016)
Київська К. І. - Розробка елементів параметричної бази даних для інформаційної моделі будівельних об’єктів (2016)
Олійник А. П. - Відновлення рівнянь розвитку паводкових явищ методами звичайних диференціальних рівнянь, Клапоущак О. І., Бачук В. В., Тихонюк І. Я. (2016)
Зеленцов Д. Г. - Алгоритм решения задач оптимизации корродирующих конструкций на основе метода скользя щего допуска, Денисюк О. Р. (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Иукуридзе Э. Ж. - Исследование ароматического профиля красных и белых вин шабского терруара, Ткаченко О. Б., Гураль Л. С., Лозовская Т. С. (2016)
Пересічний М. І. - Оптимізація рецептурного складу овочевих паст з йодовмісною сировиною, Паламарек К. В. (2016)
Бойчук О. О. - Вдосконалення якісних показників столових червоних вин за допомогою штамів винних дріжджів, Пашковський О. І., Осипова Л. А., Мулюкіна Н. А. (2016)
Фролова Н. Е. - Застосування препаративної хроматографії для виділення монофракцій складних сумішей природного походження, Українець А. І., Силка І. М. (2016)
Левчук І. В. - Удосконалення методу визначення воскоподібних речовин в оліях за допомогою високотемпературної газорідинної хроматографії, Кіщенко В. А., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2016)
Шаніна О. М. - Вплив технологічних факторів на ступінь пенетрації хлібобулочних виробів спеціального призначення, Жуков Є. В., Нурєєва А. В. (2016)
Поліщук В. Ю. - Вплив умов культивування на біосинтетичну здатність Eremothecium ashbyi Guillierm, Дуган О. М. (2016)
Козарь О. П. - Аналіз теоретичних передумов біопошкоджень шкіряних матеріалів і виробів із них, Гречаник Ю. В., Петрус Б. Б., Возняк Б. (2016)
Отрошко В. А. - Взаємодія колагену дерми з мінеральними та полімерними сполуками, Мережко Н. В., Мокроусова О. Р. (2016)
Рижова О. П. - Розробка декоративних емалей для виробів із золота, срібла та міді, Гуржій О. Б. (2016)
Сергеева О. В. - Получение оксидных соединений металлов в результате обработки водных сред контактной неравновесной плазмой, Пивоваров А. А. (2016)
Мельник Л. І. - Дослідження електрофізичних та експлуатаційних властивостей композицій на основі поліорганосилоксан – графіт, Мелконян А. А., Деренговський А. В. (2016)
Мазурок П. С. - Використання термооброблених силікатовміщуючих порід при виробництві цементів та тампонажних розчинів, Буюн М. В., Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2016)
Гелеш А. Б. - Моніторинг газових викидів печей прожарювання пасти метатитанової кислоти, Яворський В. Т. (2016)
Никулишин І. Є. - Синтез та дослідження темних нафтополімерних смол у складі бітумних композитів, Піх З. Г., Шевчук Л. І., Рипка A. М., Чайківська Р. Т. (2016)
Abstracts and References (2016)
Антошків М. С. - Відкритий онлайн-курс як ефективний засіб організації самостійної роботи студентів в навчанні вищої алгебри, Требенко О. О. (2015)
Бишевець Н. Г. - Динаміка рівня математичної підготовки студентів внз під впливом авторської технології навчання математичних дисциплін (2015)
Васильєва Д. В. - Патріотичне виховання учнів на уроках математики в основній школі (2015)
Горда І. М. - Методичні рекомендації до проведення моніторингу у вищих аграрних навчальних закладах (2015)
Жук І. В. - Розвиток у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення під час вивчення похідної (2015)
Олалі Н. В. - Науково-практичні основи розробки та використання електронних підручників з математичного аналізу (2015)
Силенок Г. А. - Оцінка інтелектуальних умінь студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Шаповалова Н. В. - Роль вивчення теоретико-групового підходу до геометрії у процесі навчання студентів фізико-математичних спеціальностей ВНЗ, Панченко Л. Л. (2015)
Зазимко Н. М. - Фізико механічні властивості нелінійно пружних мікро- і нанокомпозитів з вуглецевими наповнювачами, Малежик М. П., Малежик П. М., Мініч Л. В., Олалі Н. В. (2015)
Кульчицький В. І. - Формування фундаментальних фізичних понять у студентів у процесі вивчення атома водню у квантовій механіці (2015)
Матвійчук О. В. - Аналіз умов та шляхів реалізації наступності у навчально-виховному процесі учнів та студентів при навчанні фізики (2015)
Павлова Н. Ю. - Енергетичний спектр пасток в монокристалах ZnSe, Дегода В. Я., Гуменюк А. Ф. (2015)
Подопригора Н. В. - Контекста спрямованість навчання математичному моделюванню фізичних систем з точки зору принципу відповідності (2015)
Сальник І. В. - Засадничі положення запровадження реального та віртуального у навчальному фізичному експерименті старшої школи (2015)
Семенишена Р. В. - Формування наукового світогляду студентів в процесі виконання лабораторних робіт, Шевчук О. В. (2015)
Краус Н. М. - Інституціоналізація інноваційної економіки (2015)
Підлипна Р. П. - Система соціального захисту населення в Україні в сучасних умовах: сутність і основні складові (2015)
Шабельник Т. В. - Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України (2015)
Луцків О. М. - Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності: регіональний аспект (2015)
Сергієнко С. А. - Сучасне сегментування вітчизняного ринку авіаперевезень (2015)
Егорова-Гудкова Т. И. - Управление сложными системами на основе ценологического подхода (на примере системы экономической безопасности государства), Бойко М. В., Звирков О. Е. (2015)
Маслик Р. О. - Оцінка якості життя населення як результат ефективної бюджетної політики соціального захисту в Україні (2015)
Лисак Г. Г. - Обґрунтування управлінських рішень у сфері комерційної діяльності на підприємстві оптової торгівлі (2015)
Балабан П. Ю. - Структурні зміни в матеріально-технічній базі роздрібної торгівлі як чинник впливу на комерційну діяльність підприємств, Балабан М. П., Іванов Ю. В. (2015)
Козаченко Г. В. - Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень, Адаменко Т. М. (2015)
Шимановська-Діанич Л. М. - Мета та суб’єктивні цільові орієнтири у стратегічному управлінні підприємством (2015)
Глущенко О. І. - Прогнозна модель ефективної діяльності торговельних підприємств на основі методу вагових коефіцієнтів (2015)
Бондаренко В. М. - Основні принципи стратегічного маркетингового планування на підприємстві, Тягунова З. О. (2015)
Ямненко Г. Є. - Інноваційні аспекти забезпечення Конкурентоспроможності підприємств (2015)
Білявський В. М. - Імплементація процесу диспетчеризації як основа ефективної операційної діяльності підприємств (2015)
Фандєєва А. Є. - Мотиваційні механізми в системі стратегічного управління людськими ресурсами на підприємстві (2015)
Новикова К. К. - Методичний підхід до внутрішнього контролю "Дотримання платіжної дисципліни підприємства" (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Визначення рівня готовності підприємств до інноваційного розвитку (2015)
Кравцова А. В. - Теоретико-методичне обґрунтування антикризового пакета реформ для розвитку туризму в Україні (2015)
Лугівська О. П. - Методичні аспекти обліку та контролю витрат на підприємстві, Лугівська Л. А. (2015)
Сабірова І. М. - Теоретико-методичний підхід до оцінювання здатності авіапідприємств надавати послуги (2015)
Якубенко Ю. Л. - Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств (2015)
Шталь Т. В. - Аналіз особливостей функціонування та перспектив розвитку ТНК в Україні, Доброскок Ю. Б., Тищенко О. О. (2015)
Батракова Т. І. - Сутність поняття "економічна ефективність" діяльності підприємства в ринкових умовах (2015)
Педченко Н. С. - Імплементація зарубіжного досвіду реалізації податкової політики в Україні, Стрілець В. Ю. (2015)
Квач Я. П. - Проблеми та перспективи реформування державних фінансів в Україні (2015)
Євдокимов В. В. - Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента, Нестеренко О. О. (2015)
Шульга Н. В. - Стандартизація внутрішнього аудиту в державному секторі України (2015)
Гафіяк А. М. - Розробка інформаційної системи науково˗дослідницької частини вищого навчального закладу, Кропивницький С. В. (2015)
Трегубова О. О. - Розвиток наукової думки щодо питань економіки землекористування та земле господарювання (2015)
Adjabi Ya. - Die Auswirkungen der Stereotypen über die Fremdwahrnehmung (2013)
Бойчук В. - Песиміст як особистість: психологічні засади лінгвістичного дослідження (2013)
Вербицька Н. - If та when як дискурсивні маркери перемикання комунікативного коду (2013)
Головчак Н. - Про інтерлігвальні контакти в умовах мультинаціонального Закарпаття (2013)
Голтвяниця Н. - Порушення комунікативної норми та їх усунення у французьких інтернет-форумах (2013)
Гончар К. - Роль емпатійного мовлення в досягненні успішної комунікації, Рогатюк А. (2013)
Горбач С. - Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти силенціального феномена (2013)
Дубик В. - Невербальні та вербальні засоби комунікації в політичному дискурсі ЗМІ (2013)
Дубцова О. - Лінгвальна інконгруентність як причина відсутності семіозису в ситуації комунікації (на матеріалі англомовного кінодискурсу (2013)
Застровська С. - Дискусійні питання комунікативної лінгвістики, Застровський О. (2013)
Kyrychuk L. - Speech self-presentation in interview (2013)
Кияк Т. - Міжкультурна комунікація як чинник мовної картини світу (2013)
Козак С. - Комунікативно-прагматичні функції інверсії в англомовних прес-релізах (2013)
Лесик І. - Функціонування мовленнєвих стереотипів в іронічному спілкуванні (2013)
Мельник О. - Конфліктна сутність егоїстичних висловлень (2013)
Моркотун С. - Лінгвостилістична характеристика академічної презентаційної промови (2013)
Морозова І. - Манипулятивная природа коммуникативного шума в диалоге (2013)
Новак В. - Семіотика кольору в графічних інтерфейсах користувача (2013)
Павлик В. - Інвентивність жанру "глоса" (2013)
Палійчук А. - Когнітивне та комунікативно-прагматичне розуміння інтимізації (2013)
Парамонова С. - Семантика и прагматика дискурсивного маркера enfin (2013)
Рибакова О. - Контекстуальні параметри комунікативного акту незгоди (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Рогач Ю. - Маніпуляція в контексті сучасної англомовної соціальної комунікації (2013)
Сабада О. - Комунікативна стратегія докору як об’єкт лінгвістичного дослідждення (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2013)
Тихоновська Г. - Мовленнєві акти в межах міжгендерного спілкування на матеріалі сучасної художньої прози (2013)
Федотова Ю. - Анализ диалектных предпочтений лондонских студентов (2013)
Фісяк І. - Специфіка відображення міжособистісних відносин у фразеології (2013)
Tsaryova S. - Developing Effective Presentation Skills in Technical Communication Course (2013)
Шкамарда О. - Структура англомовної комунікативної ситуації Інтернет-форуму (2013)
Адаменко О. - Аксіологічні характеристики ґендерно маркованих стереотипів в англомовному любовному романі (2013)
Badan A. - Cross-Cultural Communication for Teaching English as a Second Language in Ukraine (2013)
Байсан Д. - Структура концепту Рівність в англійській мові (2013)
Бєлєхова Л. - Візантійська символіка у світовій поезії епохи модернізму (зіставний аналіз словесних образів американської, канадської, російської та української поезії) (2013)
Богуцький В. - Простір в системі універсальних культурних кодів людства (2013)
Волкова С. - Образний простір амеріндіанських фольклорних текстів (2013)
Волошук В. - Вербалізація концепту "смерть" у стислому сучасному німецькому оповіданні (2013)
Горицька Ю. - Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі (2013)
Коваль І. - Концепт Краса крізь призму філософії (на матеріалі фразеологічних одиниць німецької мови) (2013)
Котов М. - Особливості реалізації некооперативної стратегії в міжкультурному дискурсі (2013)
Крочук Ю. - Національна культурна специфіка фразеологічних компонентів мовної картини світу англійців (2013)
Миколюк О. - Функціонування гоноративу в комунікативній культурі британців (2013)
Пожарицька О. - Когнитивно-коммуникативное содержание концепта "позитивность" в персонажной речи главного героя (2013)
Сабадаш Ю. - Особливості вербалізації зовнішніх характеристик людини в англомовних версіях Біблії (2013)
Савчук К. - Відображення картини світу у фразеології американського варіанта англійської мови (2013)
Головко О. - Сучасні читацькі уподобання та збагачення словникового складу англійської мови (2013)
Звєрєва О. - Стратегії реалізації авторитарного домінування у комунікації сіблінгів (2013)
Nedilen'ko N. - Conversation analysis: differential features of spoken and written forms of communication (2013)
Орлова С. - Сленг як варіант соціальних діалектів, Рославець Р. (2013)
Савчук О. - Повне та часткове демаркування статевих ознак у текстах сучасних англомовних періодичних видань, Савчук В. (2013)
Семигінівська Т. - Відтворення соціокультурної складової у перекладі (на прикладі твору Д. Брауна "Янголи і демони"), Смірнова Т. (2013)
Яковлева К. - Займенники другої особи в ранньоновоанглійській мові (2013)
Качан Є. - Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації, Кошіль А. (2015)
Гайда Ю. - Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з позиції сезонних коливань попиту, Новак Ю. (2015)
Дудкіна О. - Структурне корегування економіки: цільові орієнтири та механізми забезпечення збалансованого розвитку територій, Дудкін П. (2015)
Берницька Д. - Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях (2015)
Баб’як Г. - Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону, Шушпанов Д. (2015)
Сарай Н. - Необхідність проведення фінансової діагностики підприємства (2015)
Скочиляс С. - Управлінські технології розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні (2015)
Марцінковська О. - Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх розв’язання (2015)
Ілляш І. - Брендинг поселень як складова маркетингу територій (2015)
Надвиничний С. - Глобалізація як рушійна сила економічного розвитку аграрної сфери України (2015)
Файфура В. - Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього (2015)
Бабій П. - Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу (2015)
Саранюк А. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств житлово-комунального господарства України (2015)
Феденчук Я. - Проблеми становлення та напрями модернізації місцевого самоврядування як основного інституту забезпечення економічного розвитку громад (2015)
Костишина Т. - Удосконалення оплати праці як напрям збереження й розвитку трудового потенціалу споживчої кооперації України, Степанова Л. (2015)
Прохоровська С. - Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця, Островерхов В. (2015)
Слівінська Н. - Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні (2015)
Жук І. - Оцінка передумов інноваційного розвитку регіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 році, Цісецький О. (2015)
Шушпанов П. - Грошові трансфери трудових міграцій в Україні (2015)
Пушкар З. - Сутність та роль управлінських рішень в управлінні персоналом, Пушкар Б. (2015)
Баб’як Г. - Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом (2015)
Бакуліна Н. - Інноваційні технології в управлінні персоналом вищої школи (2015)
Грабовецька О. - Нормативно-правове забезпечення самозайнятості населення: реалії і проблеми (2015)
Литвин Н. - Особливості організації підбору персоналу на підприємствах деревообробної промисловості (2015)
Коцур А. - Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення (2015)
Штокало Я. - Шляхи реалізації політики зайнятості та регулювання життєвого рівня населення (2015)
80-річчю доктора географічних наук О, І, Шаблія (2015)
70-річчю доктора економічних наук С. І. Бандура (2015)
Світлої пам'яті колег (2015)
Наші автори (2015)
Предборська І. - Філософія як спосіб і запит життя: реферативно-аналітичний огляд ХХІІІ Всесвітнього філософського конгресу (2013)
Gomilko O. - ‘Saving Deficiency’ as Ontology of the Humanbody (2013)
Dolska O. - The Problem of Rationality and Reason Comprehension in Modern Education (2013)
Karas A. - Civil Identity as Ethical Self-Determination (2013)
Aleksandrova O. - Genesis of the Middle Class in Modern Ukrainian Society (2013)
Predborska I. - Matrix Effect in Social Philosophy Researches (2013)
Інтерв’ю Лі Бенніх-Бьоркман, професора кафедри політичних наук та управління Університету Уппсали (Швеція). Розмову вів Сергій Курбатов "Академічна свобода означає, що особисто ти визначаєш проблеми, які намагаєшся вирішити…" (2013)
Горбунова Л. - Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах "плинної сучасності" (2013)
Крисаченко В. - Теорія і практика екологічної освіти (2013)
Ганаба С. - Проблемне поле філософії дидактики (2013)
Шевчук Д. - Універсальний метод учителя-незнайка, або емансипація через Навчання (2013)
Методологічний семінар "Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретації в українському контексті” (2013)
Дякова О. - Українські освітньо-наукові заклади у Західній Європі як один із найважливіших чинників збереження ідентичності української діаспори (2013)
Зінченко В. - Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації. Частина перша. Неоліберальна модель глобального розвитку і її наслідки як світові проблеми системи освіти та соціуму (2013)
Власов В. - Концепція соціальної філософії освіти та генеза її вітчизняної моделі в системі сучасної глобалістики (2013)
Пазенок В. - Человек и Вселенная: к проблеме формирования личностно-мировоззренческой картины мира (2013)
Колотило М. - Гуманістичний потенціал новітньої парадигми освіти в реаліях сучасної антропологічної кризи (2013)
Мартюшева А. - Сучасні концепції автономії індивіда у контексті невизначеності освітніх орієнтирів (2013)
Скиртач В. - Нормативність суб’єкта та проблеми освіти, Періг О. (2013)
Дегтярев Е. - Диалектическая модель как социально-мировоззренческая основа социальной модели философии воспитания: система А. С. Макаренко в контексте кризисных явлений в педагогике (2013)
Крымец Л. - Определяющие основания философских идей П. Д. Юркевича и К. Д. Ушинского в контексте формирования философии образования ХІХ века (2013)
Титул, содержание (2016)
Марценюк Л. В. - Розробка методичного підходу для визначення структури туристичних поїздів (2016)
Козьмук Н. І. - Формування креативності як основи для розвитку інтелектуального потенціалу господарських систем, Кліпкова О. І. (2016)
Козин Л. В. - Формування ланцюгів постачання на засадах соціально-відповідального маркетингу і сталого розвитку (2016)
Алексєєва Т. І. - Розробка організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2016)
Луцик М. В. - Дослідження тенденцій кадрового забезпечення фінансового сектору крізь призму глобальних змін, Вознюк-Богів І. М. (2016)
Григорак М. Ю. - Аналіз бізнес-моделей та стратегій іноваційного розвитку постачальників логистичних послуг (2016)
Залунина О. М. - Построение индекса тяжести состояния производственно-строительных систем (2016)
Ілляшенко О. В. - Використання показника "рівень ризику небезпеки" як критерію у прийнятті рішення в службі економічної безпеки підприємства (2016)
Крикавський В. Є. - Обґрунтування логістичної концепції у діяльності будівельних організацій (2016)
Перевозова І. В. - Дослідження ефективності маркетингу підприємств нафтогазового комплексу України, Устенко А. О., Малинка О. Я. (2016)
Шарко М. В. - Разработка структуры стратегического управления транспортными предприятиями (2016)
Круш Н. П. - Аналіз стратегій інноваційної діяльності корпоративних підприємств машинобудування залежно від спрямування факторів впливу на їх діяльність (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Бурлан С. А. - Розвиток методичного підходу до аудиту оренди земель сільськогосподарського призначення, Каткова Н. В., Матушевська О. А. (2016)
Мороз О. В. - Аналіз інституційних особливостей місцевих економік сучасного українського села, Семцов В. М., Вакар Т. В., Кравчук О. Ю. (2016)
Ляшенко О. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Азії: NIKKEI та HKSE, Крицун К. І. (2016)
Собчак А. П. - Разработка гибридной модели формирования координирующих решений при реализации производственного процесса на приборостроительных предприятиях, Шостак И. В., Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Гречан А. П. - Обґрунтування ролі грошового потоку в оцінці ефективності реального інвестиційного проекту (2016)
Нєізвєстна О. В. - Огляд новітніх електронних технологій і аналіз розвитку сучасного банку (2016)
Колодізєв О. М. - Удосконалення механізму взаємовідносин в системі "клієнт-банк", Максімова М. В. (2016)
Нєнно І. М. - Декомпозиція фінансово-економічних показників при оцінці вірогідності реалізації ризику банкрутства (на прикладі морських торгівельних портів України) (2016)
Чернявська Т. А. - Дослідження резистентної пластичності в механізмі забезпечення національної безпеки (2016)
Пляшко О. С. - Розробка системи забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів (2016)
Михайлишин Л. І. - Дослідження інновацій як благ глобальної споживчої системи (2016)
Кулаковська Т. А. - Розробка концептуальних засад державного регулювання збалансованого та стійкого розвитку агропродовольчого сектора (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Радзіховська Л. М. - Сутність поняття "економічний ризик": ретроспектива та сучасність, Іващук О. В. (2015)
Маліновська О. Я. - Історичні аспекти становлення кредитних спілок у світі та в Україні (2015)
Ilnytskyy D. - Regional development and R&D activity: international comparison (2015)
Маловичко С. В. - Аналіз стану та особливостей розвитку міжнародної електронної торгівлі (2015)
Ilyash O. - Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation (2015)
Adukov R. - New model of executive governmental structure as a human capital development factor, Adukova A. (2015)
Пенькова О. Г. - Пріоритети державної підтримки розвитку зерновиробництва в Україні, Котвицька Н. М., Ревуцька А. О. (2015)
Bayev V. - Cluster approach as an instrument for medical tourism development in Ukraine (2015)
Колодій С. Ю. - Розвиток економіки України: "ресурсне прокляття" по-українськи чи наслідок постсоціалістичної трансформації, Гаряга Л. О., Руденко М. В. (2015)
Bondar T. - Assessment of the social, ecologic and economic development of machine building enterprises, Matvieieva Yu., Myroshnychenko Iu. (2015)
Janowski A. - Austrian School of Economics: does it work for life insurance sector in Central Europe? (2015)
Чорний В. В. - Принципи економічної безпеки підприємств у мультимодальних перевезеннях, Платонов О. І. (2015)
Moskalenko N. - Approaches to enterprises’ financial and economic security management, Romanenko O., Oliinyk T. (2015)
Milyaeva L. - Analysis of innovative industrial competitiveness: methodological and applied aspects, Fedorkevich D. (2015)
Мадзинова Р. - Розвиток середніх підприємств в обраних маргіналізованих регіонах Словаччини та Польщі, Седлякова І. (2015)
Linkova E. - Ukraine’s industrial enterprises survival in conditions of energy crisis (2015)
Крапко О. М. - Оцінка функціонування аеропортів та управління міжнародним маркетингом аеропортів, Кліонський О. М. (2015)
Капінус Л. В. - Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах, Скригун Н. П., Семененко К. Ю. (2015)
Medvedieva I. - Categorical basis of financial development process, Ahapova M. (2015)
Коляда Т. А. - Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України (2015)
Dudchenko V. - External public debt in the financial system: the practice of national and foreign formation (2015)
Matsuk Z. - Insider information in the stock market: speculative effect (2015)
Смутчак З. В. - Активізація соціальних інновацій як передумова розвитку людських ресурсів, Ситник О. Ю., Остапенко О. М. (2015)
Азьмук Н. А. - Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий (2015)
Ноздренко O. A. - Соціокультурний модус людського капіталу, Морозова О. Ф., Пантелеєва І. А. (2015)
Stepanova E. - Quality of working life as a strategic direction of domestic enterprises’ activity, Sotnikova Yu., Nazarov N. (2015)
Madzikova A. - Quality of life of seniors in the context of population ageing in Slovakia, Mitrikova J., Senkova A. (2015)
Grytsyshen D. - The economic and environmental consequences of emergency situations in the system of accounting objects (2015)
Title (2014)
Content (2014)
Syryakova M. V. - Concepts of professional career of future engineers-metallurgists (2014)
Syryakova M. V. - Career expectations as the basis of future engineers-metallurgists professional identity (2014)
Syryakova M. V. - Free time self-organization of competitive personality (2014)
Ju Jiantao - Characteristics of Inclusions in Alloying Structural Steel during Refining, Lv Zhenlin, Yang Shufeng (2014)
Yang Jing-bo - Sulfur Control in Ultra-Low Sulfur Steel Refined by Ladle Furnace-Vacuum Degassing, Yang Shu-feng, Gao Xiang-zhou, Li Jing-she (2014)
Rakhmanov S. R. - Mathematical modeling of history of seamless pipes pressing (2014)
Rakhmanov S. R. - Refined mathematical model of vibroactivity of tube screw-rolling mill mandrel bar (2014)
Birukov A. B. - Billet СС’s moulds heat engineering parameters monitoring system (2014)
Glotka A. A. - Analysis of electron-optical studies of experimental alloys of Fe-W and ferrotungsten (2014)
Karpov V. Y. - The influence of plastic deformation on properties of gazars, Komissarchuk O. V. (2014)
Shalomeev V. A. - New magnesium alloy with promote properties for automobile construction, Tsivirko E. I., Vnukov Y. N., Morozov D. A. (2014)
Tarayevs'kyy O. S. - Evaluation of circular welds strength capacity with corrosive defects (2014)
Tarayevs'kyy O. S. - Influence of main pipelines continuous exploitation on their physical and chemical properties (2014)
Єрмоленко С. - Мовно-естетичний канон художньої прози Михайла Коцюбинського (2014)
Бойко Н. - "Письменнику треба знати барви, як і художнику..." (2014)
Вільчинська Т. - Концепт "Чорт" у творчості М. Коцюбинського: особливості номінації (2014)
Бибик С. - Так тільки справжній художник зможе писати!” (лінгвостилістичний аналіз оповідання М. Коцюбинського "Харитя”) (2014)
Зіневич Л. - Не вважай на врожай, сій жито, хліб буде (мовні візії Михайла Коцюбинського) (2014)
Черемська О. - Символіка кольору в мові малоїпрози М. Коцюбинського (2014)
Мартиненко Я. - Епістолярій М. Коцюбинського: листування з дружиною (2014)
Красавіна В. - Слово М. Коцюбинського і про М. Коцюбинського в літературній експозиції Чернігівського музею-заповідника (2014)
Матвіяс І. - Мова українських мікропісень-коломийок (2014)
Сюта Г. - Цитатні коди світової літератури в українській поетичній мові (2014)
Сенькович О. - Словник психоемоційного портретування людини в українській соціально-психологічній прозі першої третини ХХ ст. (2014)
Єрмоленко С. Бибик С. - На крилах радіоефіру (до 90-річчя Українського радіо) (2014)
Коць Т. - Усталення літературної норми в інформаційному просторі сьогодення (2014)
Ковтунець О. - Про "своє" і "чуже" в українській лексиці (2014)
Коць Т. - Лінгводидактичний потенціал публіцистичних текстів у підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Бибик С. - Лінгводидактичні завдання з використанням елементів розмовно-побутової сфери спілкування (2014)
Глуховцева К. - Мовна особистість сучасного студента та її історико-культурний тезаурус (2014)
Сюта Г. - Підручник як джерело інтелектуального тезаурусу сучасного учня (2014)
Пономаренко А. - Не бійтесь заглядати у словник vs Інтернет (2014)
Данилевська О. - Рудименти тоталітарної мови в українських підручниках періоду незалежності (2014)
Попович А. - Дотримання єдиного мовного режиму в сучасних підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Тищенко О. - Системні вади мови підручників та посібників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі рецензованих рукописів) (2014)
Городенська К. - Гельсінська чи Гельсінкська спілка? (2014)
Городенська К. - Журналіст при мікрофоні чи перед мікрофоном? (2014)
Городенська К. - Санкції до... (щодо, стосовно), санкції проти... (2014)
Колібаба Л. - Уникаймо суцільної вибірки! (2014)
Фурса В. - Чим варто користуватися, а чим ні! (2014)
Колібаба Л. - Чим не можна володіти (2014)
Колібаба Л. - Ще раз про рицаря та лицаря (2014)
Городенська К. - Ямковий, а не ямочний ремонт доріг (2014)
Навальна М. - Феномен гри в мові: теоретичні положення, вияви та граматичні рівні (Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) (2014)
Вихідні дані (2014)
Абдулвахид Длшад Нихад - Особенности формирования деятельностной составляющей личности учеников младшей, средней, старшей школы и студентов института физической культуры в республике Курдистан Автономная республика Курдистан в составе Ирака (2015)
Аникеенко Л. В. - Взаимосвязь направленного развития специальной ловкости и эффективности техники ведения мяча у студентов занимающихся баскетболом (2015)
Балан Б. А. - Аналіз змагальної діяльності футболістів 17 - 21-річного віку в період переходу до спорту вищих досягнень, Ніколаєнко В. В. (2015)
Без’язичний Б. І. - Розробка діагностичної програми дослідження етичної компетентності майбутніх учителів (2015)
Білоус Т. Л. - Забезпечення професійного спрямування фізичної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах (2015)
Блавт О. - Дослідно-експериментальна інтегральна вивірка фізичної працездатності у системі контролю студентів спеціальних медичних груп (2015)
Боднар І. - Обґрунтування тестів і нормативів системи поточного контролю фізичної підготовленості і здоров’я учнів середнього шкільного віку (2015)
Бутенко Г. О. - Динаміка показників фізичного здоровя дітей молодшого шкільного віку (2015)
Виноградов В. Е. - Коррекция психоэмоционального состояния квалифицированных боксеров путем телесно-кинестетических мобилизационных воздействий, Высочина Н. Л., Рыбачок Р. А. (2015)
Гаврилова Н. М. - Методика розвитку швидкісно – силової підготовки осіб, які займаються бігом на короткі дистанції (2015)
Демічковський А. - Проблеми тактичної підготовки в кульовій стрільбі, Лопатьєв А., Мар’ян П. (2015)
Джим В. Ю. - Корекція тренувального процесу спортсменів ектоморфів які займаються бодібілдингом в перехідному періоді підготовки (2015)
Доля В. Л. - Програма тренировки дыхательных мыщц как средство стимуляции специальной работоспособности в спортивных танцах (2015)
Евстратова И. Н. - Физическая реабилитация больных ишемической болезнью сердца с нарушением толерантности к глюкозе и абдоминальным ожирением, Алшбул Муханнад (2015)
Еременко А. - Компоненты функционального обеспечения специальной выносливости бегунов на средние дистанции (2015)
Захаріна Є. А. - Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп хворих на вегето-судинну дистонію (2015)
Зіньків О. - Вимоги до фізичної підготовленості спортсменів у змагальній діяльності сноубордингу, Данча А., Казмірук А., Любіжанін Ю. (2015)
Казмірук А. В. - Залежність спортивного результату від індивідуальних показників структури особистості лижника-двоборця у стрибках на лижах з трампліна к-90, Зіньків О. В., Стефанишин О. М., Банах В. І. (2015)
Кенсицька І. - Особливості мотивації студентів внз до занять фізичною культурою і спортом, Пальчук М. (2015)
Котелевський В. І. - Застосування елементів египетського масажу у фізичній реабілітації студентської молоді із патологією хребта, Коробейников Г. В. (2015)
Лаврентьєв О. М. - Аналіз спортивно-масової роботи на факультеті податкової міліції, Пристінський О. В., Якименко О. В., Лаврентьєва Ю. О. (2015)
Лускань О. Ю. - Отбор футболистов на начальном этапе подготовки (2015)
Лянной Ю. О. - Физическая реабилитация больных с нарушением коронарного кровообращения в зависимости от уровней физической активности, Марченко О. К. (2015)
Магнушевський Ю. - Комплексна фізична реабілітація хворих після інсульту на ранньому етапі відновлення (2015)
Максимова Ю. А. - Удосконалення тренувального процесу акробатів шляхом ліквідації післянавантажних змін в опорно-руховому апараті верхніх акробатів (2015)
Манжуловский В. Н. Андрияш Р. О. - Особенности клиники ишемической болезни сердца у женщин (2015)
Мартинов Ю. О. - Вплив зайняття атлетичною гімнастикою на загальну фізичну підготовленість студентів технічного ВНЗ (2015)
Масляк И. П. - Влияние показателей вестибулярной устойчивости на проявление быстроты у младших школьников (2015)
Мельник М. Г. - Нормативно-правове регулювання студентського спорту України, Пітин М. П. (2015)
Мітова О. О. - Модель комплексного контролю на етапі початкової підготовки у спортивних іграх (на прикладі міні-баскетболу), Онищенко В. М. (2015)
Мулик К. В. - Особливості підготовки та участі у спортивно-оздоровчих походах підлітків в Харківській області (2015)
Ніколаєнко В. В. - Кадрове забеспечення професійного футболу у Франції та Нідерландах (2015)
Панкратов Н. С. - Система физического воспитания в высшем учебном заведении (2015)
Присяжнюк С. І. - Особливості розвитку рухових якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи, Оленєв Д. Г. (2015)
Рачок М. Н. - Современные тенденции применения здоровьеформирующих технологий в процессе физического воспитания специальных медицинских групп (2015)
Романчишин О. М. - Удосконалення підготовленості студентів педагогічних коледжів до фахової фізкультурно-оздоровчої роботи, Сидорко О. Ю., Чаплінський М. М., Островський М. В., Пітин М. П. (2015)
Сан Жень Цян - Методика удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів з ураженнями опорно-рухового апарату на заняттях з пауерліфтингу (2015)
Середа Н. В. - Організаційно-управлінські аспекти формування здорового способу життя засобами фізичного виховання у позашкільний час, Ткачов С. І. (2015)
Середа Н. В. - Характеристика методології сучасного історико-педагогічного пошуку, Ткачов С. І. (2015)
Синиця С. В. - Аналіз рівня проведення комплексів вправ з оздоровчої аеробіки студентами, використовуючи часто та рідко вживані кроки (2015)
Соболенко А. І. - Взаємозв'язок максимальних досягнень в ривку і поштовху з допоміжними вправами студентів - важкоатлетів різних вагових категорій (2015)
Сухих В. А. - Теоретичні основи формуваниия оздоровчої стратегії фізичного фиховання (2015)
Терзі П. П. - Вдосконалення методики виховання координаційних здібностей у студенток на заняттях з міні-футболом (2015)
Футорний С. М. - Скандинавська ходьба - новий елемент формування здоров'я (2015)
Худякова В. Б. - Физическая подготовка боксера, Безъязычный Б. И., Шаленко Е. В., Городыский Н. И. (2015)
Шевченко А. Ю. - Предпосылки к реорганизации системы детско-юношеских соревнований в Украине, Николаенко В. В. (2015)
Ячнюк М. Ю. - Ефективність застосування засобів туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді (2015)
Гнатюк Л. - Староукраїнське джерело мови Тараса Шевченка (2014)
Коць Т. - Тарас Шевченко і становлення літературної норми (2014)
Масенко Л. - Опозиція "усне — писемне" у мові творів Тараса Шевченка (2014)
Мельник Т. - Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови (2014)
Єрмоленко С. - "Садок вишневий коло хати" — символ української ідентичності (2014)
Мацько Л. - Стилістична структура комедії "Сон" Тараса Шевченка (2014)
Задорожна О. - Лінгвостилістичний аналіз 12 Псалма Давидового у переспіві Тараса Шевченка (2014)
Сюта Г. - Самоповтори в поетичній мові Тараса Шевченка (2014)
Мамич М. - Шевченкові словесні образи на сторінках жіночого журналу (2014)
Білокінь О. - Розмова з Шевченком на Чернечій горі (2014)
Бойко Н. - Шевченкове слово в сучасному лінгвістичному дискурсі (2014)
Сологуб Н. - Рожевим крином процвіти!" (слово-образ крин у поетичній мові Тараса Шевченка (2014)
Баган М. - "Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема! Анікогісінько нема!" (заперечні конструкції у поезії Т. Шевченка) (2014)
Бибик С. - "На раду тиху, на розмову, Коли ми зійдемося знову" (маркери усності в поемах Тараса Шевченка) (2014)
Кравець Л. - "Доле! Доле! Моя ти співаная воле!" (концепт доля у поезії Т.Шевченка) (2014)
Вільчинська Т. - Концепт "Бог" у мовотворчості Тараса Шевченка (рівень синтагматичних відношень) (2014)
Маленко О. - Тарас Шевченко: пророк у пошуках правди (концепт правда) (2014)
Колеснікова І. - Колоративи в "Кобзарі" Тараса Шевченка: культурологічний та цивілізаційний аспекти (2014)
Марфіна Ж. - Мотив батьківства в мові поезії Тараса Шевченка (2014)
Самойлова І. - Українізми в перекладах поетичних творів Тараса Шевченка (2014)
Шарманова Н. - "Жива душа поетова святая, Жива в святих своїх речах…" (афористика Тараса Шевченка (2014)
Грицик Н. - Епітет святий у поезії Т. Шевченка (2014)
Марченко Т. - Словник мови Шевченка й вивчення історії української мови (2014)
Мех Н. - Шевченкові тексти як джерело словника "Одвічні слова української культури" (2014)
Сирко І. - Мовні образи сучасників Тараса Шевченка у його "Щоденнику" (2014)
Ігнатьєва С. - Тарас Шевченко в щоденниковому дискурсі Олеся Гончара (2014)
Пономаренко А. - Тарас Шевченко й Олександр Пушкін у сучасних підручниках з рідних мов (2014)
Сичова В. - Шевченкові тексти і тексти про Шевченка в підручниках з української мови (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2015)
Drabek J. - Development of the balance of payments in the Czech Republic since 1993 with the emphasis on current account, Lipkova L., Gress M. (2015)
Чернега О. Б. - Діагностика стану та особливостей розвитку світової авіаційної мережі, Дорофєєва Х. М. (2015)
Мороз В. В. - Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів, Шепетько Р. І. (2015)
Полторак А. С. - Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки України (2015)
Begma V. - The institute of franchising and internal threats to national economic security, Makarenko T. (2015)
Boiarynova K. - Structuring of high-tech products by priority as a precondition for the innovative development of engineering enterprises (2015)
Луцяк В. В. - Методологія маркетингу малих виробничих підприємств на прикладі підприємства харчової промисловості: аспект якості продукції (2015)
Князєва О. А. - Інтеграція підприємства поштового зв’язку та фінансової установи як джерело появи синергетичного ефекту, Літітанскас І. Ю. (2015)
Зубарєва М. А. - Головні тренди готельного бізнесу на digital-ринку (2015)
Nechaev A. - Offshore schemes as an effective tax planning tool of enterprises’ innovative activities, Antipina O., Matveeva M., Prokopeva A. (2015)
Погореленко Н. П. - Аналіз динаміки складових вхідних фінансових потоків банківської системи на основі вейвлет-перетворення їх часових рядів (2015)
Achkasova S. - The governmental regulation of the insurance market in the European integration processes (2015)
Чуріканова О. Ю. - Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів, Бєлкіна І. А. (2015)
Шкарупа О. В. - Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Рубцова В. Н. - Территориальный аспект стратегического управления социальными факторами конкурентоспособности населения сельских муниципальных районов, Шарикова И. В., Шариков А. В., Фефелова Н. П. (2015)
Скіцько В. І. - Моделювання процесів електронної логістики Інтернет-магазину з використанням розфарбованих комбінованих (за часом) мереж Петрі, Мельник Г. В. (2015)
Пролеєв С. - "Суспільство знань" як антропологічна ситуація (2014)
Гомілко О. - Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD "Людська істота: її природа та функції", 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія) (2014)
Пазенок В. - Человек и Вселенная. К проблеме формирования личностно-мировоззренческой картины мира (2014)
Култаєва М. - Антропотехнічний поворот та його соціально-філософські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотердайка (2014)
Слотердайк П. - Ти мусиш змінити своє життя (2014)
Кузін М. - Місце "природи людини” в освітніх практиках (2014)
McLaren P. - Critical revolutionary pedagogy in and for the age of the network, Jandrić P. (2014)
Зінченко В. - Неоліберальна модель глобального розвитку, критична соціальна філософія освіти і світові системні перспективи демократичної інституалізації. Частина друга. Критична теорія, соціально-філософська модель (2014)
Горбунова Л. - Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації (2014)
Sikorska I. - Multicultural education as a domain of the public policies in Visegrad countries (2014)
Кєйзік Л. - Жінки і освіта (до питання про витоки навчання жінок) (2014)
Матусевич Т. - "Нерівна рівність" сучасної гендерно орієнтованої освіти: основні напрями концептуалізації та праксеологічного втілення (2014)
Рогожа М. - Етичне регулювання академічного середовища у проблемному полі академічної етики: осмислення механізмів дієвості Бухарестської декларації (2014)
Шамрай В. - Педагогіка як модерний феномен (2014)
Вальчак П. - Шкільні простори не-зустрічі (2014)
Молодиченко В. - Соціально-педагогічні аспекти гармонізації культурно-освітнього простору вищої школи: аналітичний огляд міжнародної науково-практичної конференції., Степаненко І. (2014)
Довбня В. - Філософія освіти Г. Ващенка в контексті сучасних соціокультурних трансформацій в Україні (2014)
Гончаренко О. - Ідея самопізнання у концепції особистості Степана Балея (2014)
Артюх В. - Як став можливим український філософський процес? (2014)
Євмєшкіна О. Л. - Використання законів і закономірностей державного управління у державному стратегічному плануванні (2016)
Голуб В. Л. - Основні аспекти взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності: європейський та вітчизняний досвід (2016)
Щербак Н. В. - Інституційна підтримка модернізації державного управління в умовах реалізації політики європейської інтеграції (2016)
Боднарчук В. Д. - Бюрократизм як феномен раціональної бюрократії: причини появи та шляхи подолання (2016)
Романенко Є. О. - Концептуальні засади реформування державної служби України з надзвичайних ситуацій та її місце в системі органів внутрішніх справ (2016)
Матвейчук Л. О. - Механізми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби в електронному форматі (2016)
Верещак В. М. - Способи державного регулювання системи обов’язкових пенсійних накопичень в Україні (2016)
Юр’єва О. І. - Податковий борг: аналіз поняття та вплив на суспільно-економічні відносини (2016)
Бобровська О. Ю. - Корпоративність місцевого самоврядування як інтегральний чинник його розвитку (2016)
Єдинак Я. Б. - Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст (без спеціального статусу) Республіки Білорусь) (2016)
Цедік М. Г. - Визначення перспектив застосування регіонального форсайту в системі публічного управління України (2016)
Пітерс М. A. - На даний момент української історії... Відкритий лист до українських філософів освіти, Беслей Т., Яндрич П. (2014)
Peters M. - Philosophy’s Pedagogy in the Age of Knowledge Cultures, Jandrić P. (2014)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. Ч. I. Філософські перспективи (2014)
Бойченко М. - Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри (2014)
Курбатов С. - Феномен нерівності: виклики для університетської освіти, Буравой М. (2014)
Зінченко В. - Деліберативні моделі модернізації інституційних процесів в глобальних умовах суспільних, освітніх та політико-економічних трансформацій (2014)
Панченко Л. - Суспільне покликання філософії освіти в умовах глобальних трансформацій (2014)
Горбунова Л. - Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру (2014)
Довбня В. - Післядипломна педагогічна освіта: екстенсивна модернізація і/або інноваційна стратегія? (2014)
Адаменко Н. - Історія знайомства української педагогічної аудиторії з методикою "філософія для дітей", Кравченко Ю. (2014)
Побоєвська А. - Для чого, кого і як учити філософії? (2014)
Park J. - A Study on the Evaluation Model of Moral Judgment Education (2014)
Добронравова І. - Практична філософія постнекласичної науки про наукову істину та людську свободу (2014)
Коперльос Р. - Розуміння "складності" в постнекласичній раціональності (2014)
Eliopoulos P. - Education and the doctrine of the Mean in Aristotle and in Confucius (2014)
Чабан О. С. - Шляхи підвищення ефективності навчання студентів зa спеціальністю "Медична психологія", Хаустова О. О., Трачук Л. Є. (2016)
Пшук Є. Я. - Клініко-психологічні особливості референтних родичів пацієнтів із шизофренією, Камінська А. О., Пшук Н. Г. (2016)
Луценко О. Г. - Мікросоціальні та психологічні передумови розвитку дезадаптивних партнерських відносин у чоловіків у безплідному шлюбі, Хоржевський В. В. (2016)
Чабан О. С. - Особливості підтримання психічного здоров'я пацієнтів із порушенням зору травматичного або іншого генезу, Абдряхімова Ц. Б., Хаустова О. О., Клебан К. І., Прохорова О. В., Москаленко-Моспаненко О. В. (2016)
Венгер О. П. - Особливості ціннісно-особистісної сфери емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Савіна М. В. - Порівняльний аналіз адиктивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров'я та залежною поведінкою у жінок (2016)
Ярий В. В. - Психосоціальні особливості та родинне функціонування дружин чоловіків із алкогольною залежністю (2016)
Сидоренко А. Ю. - Сімейні установки батьків, які очікують народження дитини з вродженою вадою серця (2016)
Марута О. С. - Функціональні взаємозв'язки суб'єктивної картини життєвого шляху при різних формах невротичної патології (2016)
Франкова И. А. - Патопсихологический портрет пациента с острой социальной самоизоляцией: результаты когортного исследования (2016)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічні, психосоціальні та соціомедичні чинники звернення по медичну допомогу онкологічних пацієнтів на додіагностичному етапі (2016)
Поладко Г. О. - Феохромоцитомна дисфункція: зміст та особливості прояву (2016)
Марута Н. О. - Патопсихологічні особливості хворих на невротичні розлади з адиктивними формами поведінки, Колядко С. П., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2016)
Данілевська Н. В. - Клінічні особливості та етіопсихопатогенетична класифікація псевдообсесій у хворих на шизофренію (2016)
Сінча К. А. - Особливості депресивних і парадепресивних станів у хворих на шизофренію (2016)
Малюта Л. В. - Патопсихологічні особливості хворих на шизофренію з депресивними розладами залежно від тривалості захворювання (2016)
Безшейко В. Г. - Діагностика постстресових розладів: погляд на проблему (2016)
Столяренко А. Н. - Особенности формирования комплайенса к терапии у больных диссоциативными расстройствами (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Derienko T. A. - Clinical features of patients with permanent pacemakers depending on the stage of arterial hypertension, Volkov D. E. (2015)
Kolomytseva I. M. - Functional class of chronic heart failure and dynamic of hemodynamic parameters in patients with implanted pacemakers at the annual stage of supportive drug therapy (2015)
Nazarenko E. O. - Spironolactone in biofeedback sessions in the loop of paced breathing and heart rate variability in healthy volunteers, Nesterenko N. I., Abdel Wahhab O. Gh., Belal S. A. S., Martynenko O. V., Yabluchanskiy M. I. (2015)
Petrenko O. V. - Daily blood pressure profiles in patients with arterial hypertension: is it enough to use systolic blood pressure only, Yabluchansky M. I. (2015)
Pochinska M. V. - Effects of permanent pacemaker on the pulse pressure in patients in early post-implantation period, Volkov D. E. (2015)
Rudenko T. A. - Role of glycaemia level in the development of interstitial collagen in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes (2015)
Tertyshnyk A. O. - Features of sensitivity to antibacterial drugs in patients with nonspecific salpingoophoritis (2015)
Tselik N. E. - Clinical presentations of arterial hypertension depending on the QTc interval duration of ECG, Shevchuk M. I., Martynenko A. V. (2015)
Lakhonina A. I. - Polymorbidity does not determine polypharmacy, Filatova A. V., Makienko N. V., Vodyanitskaya N. A., Yabluchansky M. I. (2015)
Makharynska O. S. - The effects of statin therapy on pneumonia, Zhuravka N. V. (2015)
Sztejnberg A. - Typowe czynniki decydujące o uczeniu się studentów wychowania fizycznego, Jasiński T. L. (2015)
Jasiński T. L. - Porównanie deklarowanej aktywności fizycznej u studentek wychowania fizycznego z polski i fizycznej kultury z Ukrainy, Tkachuk V. G., Arefev V. G. (2015)
Акчурін І. А. - Оздоровчо-фізкультурна програма з фізичного виховання для студентів СМГ (2015)
Андрєєва Р. І. - Ефективність використання здоров’язберігаючих технологій фізкультурно-оздоровчого спрямування в навчально-виховному процесі молодших школярів (2015)
Андрійчук О. Я. - Основні положення концепції фізичної реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання (2015)
Аравіцька М. Г. - Встановлення особливостей харчової поведінки як визначальний фактор розробки програми фізичної реабілітації хворих ожирінням (2015)
Ареф’єва Л. П. - Формування фізичної культури особистості студента в умовах вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Арзютов Г. М. - Атакуючі дії в боротьбі на поясах з урахуванням вольової підготовленості (огляд джерел літератури), Волошин О. О. (2015)
Артюшенко А. О. - Особливості прояву показників швидкісно-силової підготовленості хлопчиків 11-14 років з різним рівнем фізичного розвитку (2015)
Атаманюк С. І. - Вплив дихальної гімнастики йоги на фізичний стан студентів спеціальної медичної групи, Кириченко О. В. (2015)
Бабич Н. Л. - Практичні аспекти "Інтерактивного навчання" бакалаврів за напрямом підготовки "Здоров’я людини" (2015)
Байкіна Н. Г. - Методика адаптивного фізичного виховання заїкуватих дошкільників, Довгалюк А. А. (2015)
Безкоровайна Л. В. - Інтеграція в системі неперервної професійної освіти майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2015)
Березовський В. А. - Спортивне орієнтування як варіативний компонент програми з фізичної культури для учнів старшої школи (2015)
Бессарабова О. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку і корекції пізнавальної діяльності у слабозорих дітей засобами ігор (2015)
Бєлікова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до здоров’язбережувальної діяльності (2015)
Білецька В. В. - Проблемно-цільова спрямованість моніторингу якості фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Блавт О. З. - Психофізіологічна діагностика у контексті формування системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2015)
Бойчук Р. І. - Олімпійська освіта як засіб формування фізичної культури особистості учнівської молоді (2015)
Бочкова Н. Л. - Фактори, що визначають особливості фізичної реабілітації після стентування коронарних судин, Мкртчан С. С. (2015)
Бублей Т. А. - Диференційоване навчання фізичних вправ учнів спеціальної медичної групи як стратегія збереження здоров`я школярів, Путров О. С. (2015)
Бур’яноватий О. М - Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованності на функціональний рівень прояву серцево-судиної системи юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки, Воропай С. М. (2015)
Величенко М. А. - Фітнес-технології силової спрямованості у фізичному вихованні студентів (2015)
Вихляєв Ю. М. - Інноваційні технології фізичного виховання студентів (2015)
Вільчковський Е. С. - Система фізичного виховання дітей та молоді у школах Німеччині, Пасічник В. Р. (2015)
Войтовська О. М. - Деякі аспекти професійної підготовки учителів фізичної культури в системі неперервної освіти (2015)
Володько І. В. - Сучасні навчальні середовища в інтернеті: віртуальний інститут фізичного виховання і спорту, Кудін А. П. (2015)
Гавриленко В. В. - Системи модельних ситуацій для вдосконалення навчання прийомів із рукопашного бою, Кириченко О. В. (2015)
Гальченко Л. В. - Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2015)
Глазунов С. І. - Деякі аспекти вдосконалення методичної компетентності викладача фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту (2015)
Голованов М. В. - Використання циклічністі у важкій атлетиці (2015)
Головійчук І. - Впровадження засобів йоги в навчальний процес фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Горбенко М. І. - Лижна підготовка у 8-10 класах (2015)
Гук О. М. - Шляхи збереження та зміцнення здоров’я студентів засобами фізичного виховання (2015)
Данилевич М. В. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015)
Демченко В. В. - Проблема професійного самовдосконалення майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Джуринський П. Б. - Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2015)
Добродуб Є. З. - Центри оздоровчого фітнесу як заклади професійної діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту (2015)
Доцюк Л. Г. - Порівняльна оцінка морфологічних та функціональних показників учнів середнього шкільного віку різних соматотипів (2015)
Дубогай О. Д. - Роль пізнавальної діяльності в системі занять фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп у процесі соціалізації їх особистостІ, Євтушок М. В. (2015)
Дычко В. В. - Реактивный ответ нейтрофильных лейкоцитов периферической крови детей со сколиозом в возрасте 7-10 лет, Мельник И. Н. (2015)
Євтушок М. В. - Використання різних видів пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання (2015)
Ермолаева Я. С. - Выявление самооценки эмоциональных состояний танцоров во время тренировочного процесса (2015)
Єфіменко Н. П. - Основні етапи організації працеохоронної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, Каніщева О. П. (2015)
Желєзний О. Д. - Механотерапевтичний тренажер для фізичної реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок, Мухін В. М. (2015)
Жилін Є. І. - Стан і перспективи розвитку фізичного виховання в професійно-технічних навчальних закладах, Бондар Т. С. (2015)
Завгородня О. Л. - Еоретично-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які займаються бігом на середні дистанції (2015)
Закаляк Н. Р. - Оцінка рівня здоров’я студентів Педагогічного університету (2015)
Захаріна Є. А. - Особливості формування мотивації студентів до здоров’язберігаючої діяльності (2015)
Іваненко Т. В. - Здоровий спосіб життя студентської молоді, Петрова Г. М. (2015)
Іванова Л. І. - Взаємозалежність понять, що визначають професійний рівень підготовки вчителя (2015)
Карабанов Є. О. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень здоров’я майбутніх інженерів-механіків (2015)
Карпенко М. І. - Форми та методи здоровятворчої роботи з учнями основної і старшої школи (з досвіду В. О. Сухомлинського) (2015)
Касьян А. - Особливості психологічної підготовки баскетболістів в період змагальної діяльності (теоретичний аспект), Самусь А. (2015)
Коваленко Ю. О. - Дослідження показників рівня здоров’я дітей дошкільного віку, Чиженок Т. М. (2015)
Ковальчук В. І. - Вплив вигорання на зміну особистості фахівця у сфері фізичного виховання і спорту, Мосьпан М. О. (2015)
Коломоєць Г. А. - Розвиток фізичних якостей та формування патріотичної вихованості старших підлітків засобами Всеукраїнської гри "Джура" (2015)
Короленко К. В. - Компетентнісний підхід до професійної физкультурно-спортивної освіти, Смірнова Н. І. (2015)
Корх-Черба О. В. - Основні напрями реалізації системного підходу у професійній діяльності майбутнього фітнес-тренера (2015)
Косівська С. В. - Покращення фізичного розвитку дітей-сиріт 3-6 років засобами розвитку рухового інтелекту (2015)
Кривобок Т. П. - Вікові особливості оцінки професійно прикладної фізичної підготовленості студенток педагогічних спеціальностей (2015)
Крошка С. А. - Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності, Борисенко Л. Л. (2015)
Кузнєцова О. Т. - Характеристика захворювань студентів університету з використанням коефіцієнту поєднання (2015)
Кунінець О. О. - Особливості координаційних здібностей глухих школярів що займаються оздоровчим туризмом, Байкіна Н. Г. (2015)
Латенко С. Б. - Основні напрямки попередження можливих негативних наслідків аеробних оздоровчих тренувань, Пеценко Н. І. (2015)
Левків В. І. - Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних ігор у вищих навчальних закладах (2015)
Левченко В. А. - Оцінка стану адаптаційних механізмів в умовах стрес-навантаження за результатами дослідження слини (2015)
Лисенко Л. Л. - Організаційно-педагогічні умови становлення професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення теорії і методики фізичного виховання (2015)
Лукаш І. В. - Біомеханічний аналіз основних рухових дій майбутніх вчителів початкових класів в процесі підготовки до викладання фізичної культури в школІ (2015)
Людовик Т. В. - Соматовікові показники фахівців спеціальності мікро-та наноелектроніка різних вікових категорій як детермінати їхньої професійної діяльності (2015)
Ляхова І. М. - Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2015)
Малахова С. М. - Обгрунтування розширення меж медичного огляду підлітків, які займаються фізичним вихованням в медичному університеті (2015)
Малікова А. М. - Рання діагностика типових відхилень у дітей з порушенням психофізичного розвитку, Байкіна Н. Г. (2015)
Маринчук В. В. - Підготовка майбутніх учителів до самостійних занять фізичними вправами в природному середовищі (2015)
Масенко Л. В. - Спеціальна фізична підготовка борців-студентів та реабілітація після травм при відсутності забезпеченя спортивним обладнанням (2015)
Мелега К. П. - Дотримання засад здорового способу життя студентами напряму підготовки "Здоров’я людини", Щерба М. Ю. (2015)
Михалюк Є. Л. - Порівняння деяких інтегральний показників, що відображають функціональний стан у спортсменів високого класу обох статей (2015)
Мунтян В. С. - Исторический обзор развития физического воспитания в системе ценностей и приоритетных направлений деятельности человека (Древний мир) (2015)
Нестеренко Т. М. - Особливості формування позитивного ставлення студентів гуманітарних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльност (2015)
Носко М. О. - Організація занять з фізичного виховання студентів з розділу: спортивні ігри (волейбол), Архипов О. А. (2015)
Одинець Т. Є. - Ефективність впливу особистісно-орієнтованих програм фізичної реабілітації на корекцію функціонального стану кардіореспіраторної системи жінок з постмастектомічним синдромом, Торба В. В. (2015)
Ольховик А. В. - Вплив авторської комплексної програми фізичної реабілітації на показники системи дихання студентів спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2015)
Омельчук О. В. - Передумови щодо створення системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до створення здоров’язбережувального середовища у школах мистецтв, Левицька Л. М. (2015)
Орен Д. Л. - Чинникі здорового способу життя у вищих навчальних закладах (2015)
Отравенко О. В. - Вплив естетичного та фізичного виховання на духовне здоров’я підлітків (2015)
П’ятничук Г. О. - Вплив засобів легкої атлетики на рівень фізичної працездатності студентів упродовж навчального року (2015)
Пасічна Т. В. - Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору виду спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів (2015)
Півненко Ю. В. - Об’єктивні підходи до оцінювання ефективності діяльності навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю (2015)
Полатайко Ю. О. - Рівень анаеробної працездатності в спортсменів у різні сезони року (2015)
Пономарьова Е. Е. - Комплексна методика психофізичної ребілітації для хворих на ДЦП, Худолій С. Н. (2015)
Приймаков А. А. - Функциональные резервы системы управления движениями различного координационного состава в условиях напряженной мышечной деятельности у спортсменов, Ейдер Е., Присяжнюк С. И. (2015)
Приходько В. В. - Обґрунтування трансформації вузівського "Фізичного виховання" як невід’ємної частини реформи національної вищої школи (2015)
Путилина Т. А. - Оптимизация спортивных тренировочных нагрузок на основе кинезисэргономического подхода, Колотилова Г. Н. (2015)
Пшенична Л. П. - Формування мотиваційного прагнення до систематичних занять фізичними вправами студенток спеціальної медичної групи, Козицька А. П. (2015)
Ревуцька О. В. - Навчання дорослих низьковентиляційного способу життя (за ревуцькою) з метою комплексної реабілітації при цукровому діабеті ii типу, гіпертонічній хворобі, ожирінні та інших патологіях, Коваленченко В. Ф. (2015)
Романчук С. - Дослідження фізичної підготовленості військовослужбовців під час ведення бойових дій (2015)
Салук І. А. - Визначення складових здоров’я та його оцінка, Кульчицький З. Й. (2015)
Cвaтьєв A. В. - Прoфеcійнo-знaчущі якocті мaйбутньoгo тренерa-виклaдaчa у прoцеcі підгoтoвки до професійної діяльності (2015)
Сергєєва Т. П. - Проблема формування ціннісного ставлення до здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості (2015)
Сиротинська О. К. - Наукові підходи щодо поняття готовність студенток до самостійних занять фізичною культурою (2015)
Сіроткіна Т. В. - Структура проблемного поля наукових досліджень з тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів, Аксьонова О. П. (2015)
Скрипченко И. Т. - Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту для сферы детско-юношеского туризма с использованием новых информационных технологий (2015)
Сокирко О. С. - Дослідження особливостей розвитку пізнавальної сфери і фізичного стану глухих дітей, Кемкіна В. І. (2015)
Станкевич Л. Г. - Можливості використання показників резистентності еритроцитів у практиці спорту, Земцова І. І. (2015)
Стрельніков В. Ю. - Емоційний складник здоров’язберігаючого навчального середовища (2015)
Сущенко Л. П. - Особливості формування здібностей майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в умовах сучасної парадигми вищої фізкультурної освіти (2015)
Терещенко О. В. - Рухова активність і працездатність у режимі навчання та відпочинку студентів (2015)
Тимчик М. В. - Військово-патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом, Мішаровський Р. М. (2015)
Тищенко В. О. - Дослідження стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Отришко В. (2015)
Тищенко Т. Б. - Про застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій фізкультурній освіті майбутніх тренерів-викладачів з волейболу (2015)
Толкачова О. В. - Вплив реабілітаційного комплексу вправ природнього руху "Білояр" на стан кардіореспіраторної сиcтеми жінок зрілого віку, Дорошенко В. В. (2015)
Усачев Ю. А. - Основы формирования тезауруса фитнес-культуры студентов (2015)
Федак Г. О. - Удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного та командно-виховного складу вищого військового навчального закладу, Одеров А. М. (2015)
Філатова З. І. - Особливості складання диференційованих програм з навчання плавання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Халайджі С. В. - Спортивний туризм як дієвий засіб укріплення здоров’я студентів, Болтоматіс Д. В. (2015)
Хіміч І. Ю. - Сутність та роль компетентнісного підходу у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2015)
Хоменко П. В. - Підготовка фахівців фізичної культури в системі сучасної професійної освіти, Корносенко О. К. (2015)
Цап І. Г. - Регуляторно-адаптивні можливості у досвідчених волейболісток залежно від рівня тресостійкості, Цап М. І. (2015)
Цюкало Л. Є. - Теоретико-методичні основи індивідуалізації занять з фізичного виховання школярів у позаурочний час (2015)
Чиженок Т. М. - Дослідження стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл, Коваленко Ю. О. (2015)
Шевченко О. В. - Оптимізація фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ритміки і хореографії (2015)
Шишкіна О. - Зміни рівня фізичної підготовленості жінок, які займаються фітнес-аеробікою, Муллагільдіна А. (2015)
Шовкопляс О. М. - Корекційно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі з дітьми, що мають функціональні порушення опорно-рухового апарату (2015)
Шупило І. П. - Розвиток швидкісно-силових якостей дівчат під час занять з аеробіки в позашкільних навчальних закладах (2015)
Юденок В. М. - Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів 1-4 курсів вищого навчального закладу (2015)
Ястребов О. О. - Оптимізація змісту фізичної підготовки військовослужбовців Управління державної охорони України (2015)
Титул, зміст (2016)
Ягольник О. О. - Виробники буряків і цукру – на порозі нових викликів (2016)
Сінченко В. М. - Своєчасна і якісна сівба цукрових буряків – основа урожайності і якості, Пиркін В. І., Широкоступ О. В., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2016)
Сторожик Л. І. - Продуктивність сорго цукрового як джерела виробництва біопалива в сумісних посівах з іншими культурами, Будовський М. Д. (2016)
Сипко А. О. - Вплив технологій хімічної меліорації на агрохімічні властивості сірого опідзоленого слабо кислого грунту, Стрілець О. П., Гончарук Г. С. (2016)
Кирилюк В. П. - Вплив обробітку грунту та удобрення на забур’яненість п’ятипільної сівозміни (2016)
Саблук В. Т. - Моніторинг заселеності бурякових сівозмін шкідниками та прогноз їх розвитку у поточному сезоні, Грищенко О. М. (2016)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків у 2015 році та прогноз їх появи в 2016 році, Шендрик К. М. (2016)
Лікарі й кулінари: буряки омолоджують організм (2016)
Титул, содержание (2016)
Микосянчик О. А. - Анализ триботехнических характеристик самофлюсующихся покрытий в условиях качения со скольжением при нестационарном нагружении, Ляшенко Б. А., Агеев М. С., Лопата В. Н. (2016)
Иванов В. Б. - Анализ преимуществ использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (2016)
Мамедов Б. Ш. - Расчет степени повышения давления осевых компрессоров воздушно-реактивных двигателей, Штанько П. К. (2016)
Луковцев В. С. - Управление мощностью главного двигателя с учетом гидрометеорологических условий, Борисенков Е. Е., Гвоздева И. М. (2016)
Тихоненко С. В. - Обґрунтування впровадження споживача-регулятора для керування електричного навантаження в системі електропостачання, Громадський Ю. С., Савицький С. М., Гапон Д. А. (2016)
Осаул А. І. - Дослідження процесів використання енергії кавітації для вирішення теплотехнічних, екологічних та технологічних задач, Самсоненко І. М., Волков Т. М. (2016)
Діхтярук І. В. - Вплив секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ автоматичними роз’єднувачами на інтегральні показники надійності (2016)
Петренко І. А. - Дослідження властивостей схемних негатронів, реалізованих на операційних підсилювачах (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Оборський Г. О. - Дослідження впливу випромінювальної здатності матеріалів на точність тепловізійного методу контролю, Левинський О. С., Голофєєва М. О. (2016)
Онищенко С. П. - Разработка инструментов управления временем в рамках планирования реализации программы развития предприятия, Арабаджи Е. С. (2016)
Глива В. А. - Аудит ризиків безпеки на робочому місці, Березуцький В. В., Березуцька Н. Л., Халіль В. В. (2016)
Вавулін П. А. - Аналіз алгоритму визначення функції розподілу випадкової величини для прогнозування техногенного ризику, Бойко Т. В. (2016)
Денисенко О. Ю. - Реалізація динамічних компенсаторів в багатоконтурних системах регулювання, Козаневич З. Я. (2016)
Павленко П. М. - Математичне моделювання процесів інтеграції виробничих даних, Ахметов Б. С., Трейтяк В. В. (2016)
Давідіч Ю. О. - Вплив коливань об’ємів перевезених пасажирів у міському сполученні на показники дії маршрутів, Доля О. Є. (2016)
Бабенко А. Є. - Залежність авіаційних пасажирських перевезень від соціально-економічних показників України, Соколова О. Є., Валько А. М. (2016)
Поліщук В. П. - Розробка методики режимів праці і відпочинку водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту, Шапенко Є. М. (2016)
Поддубная Н. Н. - Идентификация ресурсов и продукта проекта "логистическая система" (2016)
Abstracts and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Holovatyi M. - The state and society: the conceptual foundations and social interaction in the context of formation and functioning of states (2015)
Шевчук В. О. - Макроекономічний вплив споживання енергії у трансформаційних економіках, Рибчинська О. Р. (2015)
Baculakova K. - Cluster analysis of creative industriesin the EU, Gress M. (2015)
Dudova I. - Convergence and open method of coordination in European social policy (2015)
Galko S. - Economic competitiveness increase through development of SMEs in cross-border regions of Poland, Belarus and Ukraine, Volodin D., Nakonechna A. (2015)
Kapysheva S. - The role of WTO and the Customs Union in the country’s competitiveness increase, Tursumbaeva M., Kamenova M., Kopzhasarova U. (2015)
Yurynets Z. - Country’s economic competitiveness increasing within innovation component, Bayda B., Petruch О. (2015)
Михайличенко К. М. - Аналіз ключових положень законопроекту "Про внутрішній водний транспорт" у контексті реформування економіки України (2015)
Vasylieva N. - Economic and mathematical evaluation of Ukrainian agrarian market by branches, Vinichenko I., Katan L. (2015)
Vidova J. - Investment in housing in the Slovak Republic (2015)
Михальченко О. А. - Концептуальні основи формування поняття "конкурентний потенціал авіабудівного підприємства" (2015)
Хілуха О. А. - Регулювання інтересів зацікавлених сторін в емерджентному корпоративному управлінні (2015)
Marakova V. - Reporting standards in socially responsible enterprises, Lament M., Wolak-Tuzimek A. (2015)
Станкевич І. В. - Сутність поняття "якість вищої освіти" у сучасних умовах розвитку (2015)
Сокровольська Н. Я. - Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму, Олексин А. Г. (2015)
Веріга Г. В. - Механізми регулювання валютного ринку та аналіз ефективності їх інструментів (2015)
Chmutova I. - Bank’s financial management technologies forming at strategic and operational levels (2015)
Stacho Z. - Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic, Gubiniova K., Pajtinkova Bartakova G. (2015)
Газуда Л. М. - Особливості інтеграції та конвергенції територіальних економічних систем (2015)
Sych O. - Consolidation of financial resources for postindustrial cities revitalization, Pasinovych I. (2015)
Barwinska-Malajowicz A. - Economic activity of population in Subcarpathian region under empirical research, Slusarczyk B. (2015)
Koptseva N. - Current economic situation in Taymyr (the Siberian Arctic) and prospects of indigenous peoples’ traditional economy (2015)
Pylypiv V. - Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety, Obykhod A., Illiashenko I. (2015)
Кочерга М. М. - Методика екологічного аудиту господарської діяльності в сільському господарстві з урахування агроекологічного стану земельних ресурсів (2015)
Сметанко О. В. - Удосконалення процесу внутрішнього аудиту ідентифікації ознак шахрайства в системі корпоративного управління акціонерним товариством (2015)
Petruk O. - Accounting and analytical problems at coal-mining enterprises of Ukraine in terms of European integration, Makurin A. (2015)
Буркинський Б. В. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку Карпатського регіону (2015)
Титул, зміст (2016)
Горбачова С. В. - Молекулярно-біохімічні аспекти енерготропного механізму модуляторів тіол-дисульфідної системи в умовах гострого порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф. (2016)
Анисимов В. Ю. - Кариеспрофилактическая эффективность и безвредность разных доз цетилпиридиния гексафторсиликата, Левицкий А. П., Гельмбольдт В. О. (2016)
Осипчук Л. І. - Кількісне визначення варденафілу методом флуоресцентної спектроскопії в плазмі та крові, Галькевич І. Й. (2016)
Ярема І. О. - Обґрунтування вибору антимікробних консервантів при розробці препаратів для місцевого лікування андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2016)
Гречана О. В. - Фармакогностичне дослідження люцерни жовтої (серпоподібної або румунської) - Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwаrz & Klink (2016)
Величко В. И. - Оценка качества жизни и психовегетативного статуса у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне избыточной массы тела, Саид Е. В., Колотвина Л. И., Чернецкая А. В. (2016)
Гріднєв О. Є. - Рівень апеліну-12 у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та при її поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2016)
Кадикова О. І. - Стан ліпідограми й антропометричних показників у хворих на ішемічну хворобу серця і ожиріння залежно від генотипів поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) (2016)
Котелюх М. Ю. - Зміни міжклітинного матриксу та параметрів кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2 типу (2016)
Кузьменко Т. В. - Вплив пасивного тютюнопаління на тяжкість пневмонії в малюків у зв'язку з генетичним поліморфізмом генів IL-4 (C-589T) і TNF-α (G-308A) в Одеському регіоні України (2016)
Пекарь А. Ю. - Ускладнення перебігу вагітності у жінок на фоні Епштейна - Барр вірусної інфекції (2016)
Храменко Н. I. - Стан гемодинаміки очей при ускладненому перебігу хронічного рецидивного переднього увеїту, Коновалова Н. В., Наріцина Н. I., Іваніцька О. В., Серебріна Т. М., Кушнір В. Л., Рибалко А. В. (2016)
Штанько В. А. - Відмінності впливу двух антигіпертензивних комбінацій на гемодинаміку, метаболічні показники та субфракційний склад сироватки крові у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією, Тофан Н. В., Тихонова С. А., Романчук А. П., Хижняк О. В. (2016)
Стоянов О. М. - Патофізіологічні механізми герпесвірус-асоційованого ураження периферичної нервової системи, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Пулик О. Р., Артьоменко В. В. (2016)
Лінніков С. В. - Історія розвитку та становлення Одеської Єврейської лікарні (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2016)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2016)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2016)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2016)
Manuscripts Reviewing Order (2016)
Скотна Н. - Самоідентичність: проблема суб’єктності та індивідуальності (2016)
Шпак О. - Теоретичні основи економічної підготовки учнів, Савенко О. (2016)
Філоненко Л. - Науковий доробок Стефанії Павлишин в соціокультурному просторі України, Німилович О. (2016)
Столяренко О. - Вивчення гуманістичних пріоритетів ціннісних орієнтацій молоді, Столяренко О. (2016)
Салій В. - Робота над музичним образом в контексті початкового навчання гри на баяні-акордеоні: методичний аспект, Душний А. (2016)
Ороновська Л. - Творчий пошук у формуванні музично-педагогічних суджень і переконань в професійній підготовці вчителя музичного мистецтва, Палій Н. (2016)
Ціхоцька О. - Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах, Лозинська Л. (2016)
Полюга В. - Атрактори синергійності музичної освіти (2016)
Матвісів Я. - Графічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання і технологій у сучасній системі вищої педагогічної освіти (2016)
Лалак Н. - Формування світогляду молодших школярів на уроках "Я у світі” (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського