Семчишин М. Г. - Клінічна картина і динаміка змін мікроелементів сироватки крові у хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості (2016)
Собчинський К. С. - Використання звукової стимуляції в лікуванні хворих з "кам’яною доріжкою" в амбулаторних умовах, Возіанов С. О. (2016)
Соколенко М. О. - Вплив герпесвірусів на імунний статус пацієнтів, неінфікованих ВІЛ-інфекцією, Москалюк В. Д., Соколенко А. А. (2016)
Тарнавська С. І. - Особливості атопічного статусу дітей, хворих на бронхіальну астму залежно від запальних патернів крові, Донська Т. В., Колісник І. Д. (2016)
Ферфецька К. В. - Клінічні особливості перебігу хронічного панкреатиту, поєднаного з ожирінням та цукровим діабетом типу 2 (2016)
Хомич Н. М. - Інтерлейкіни як маркери запального процесу у післяопераційному періоді атипового видалення нижніх третіх молярів, Огоновський Р. З. (2016)
Khukhlina O. S. - Changes of erythropoiesis in case of chronic obstructive pulmonary disease and urolithiasis comorbidity, Viligorska K. V. (2016)
Шахова О. О. - Показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у дітей із фенотипом астми пізнього початку залежно від ацетиляторного статусу (2016)
Шоріков Є. І. - Впровадження донаторів оксиду азоту в умовах гіпертонічної хвороби за поєднаного перебігу з цукровим діабетом 2-го типу з урахуванням агрегаційних властивостей тромбоцитів (2016)
Яринич Ю. М. - Маркери функціонування гепатоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію, ожиріння та метаболічний синдром, Маценко В. І., Сидорчук Л. П., Боднарашек О. І. (2016)
Таралло В. Л. - Провідні складові популяційної адаптації: їх вимір і прогноз, Марараш Г. Г. (2016)
Анчева И. А. - Клиническая характеристика плацентарной дисфункции с позиции тенденций современного акушерства (огляд літератури) (2016)
Никифор Л. В. - Антибіотикопрофілактика при абдомінальному розродженні: сучасні тенденції, вітчизняні та світові погляди на проблему (огляд літератури) (2016)
Няньковський С. Л. - Особливості стану здоров’я, рухової активності та харчування школярів-спортсменів (огляд літератури) , Пластунова О. Б. (2016)
Островська Л. Й. - Захворюваність тканин пародонта вагітних, механізми виникнення та розвитку (огляд літератури) (2016)
Сенютович Р. В. - Таргетна терапія раку шлунка (огляд літератури), Шумко Б. І., Зелінська Н. В., Крук Т. В., Чорний О. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А. (2016)
Шилівський І. В. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез запальних захворювань пародонта, їх взаємозв’язок із патологією сечовидільної системи (огляд літератури та власні дослідження), Немеш О. М., Гонта З. М. (2016)
Шпортун О. М. - Гелотофобія як психологічна проблема суспільства та форма соціофобії (огляд літератури) (2016)
Юрценюк О. С. - Психологічні та соціальні чинники розвитку невротичних розладів у студентів (огляд літератури) (2016)
Колоскова О. К. - Досвід використання гіпоалергенних сумішей у вигодовуванні дітей грудного віку, хворих на атопічний дерматит, Марусик У. І., Чепіль М. І., Горенко Н. Б. (2016)
Хільчевська В. С. - Особливості верифікації гострого медикаментозного гепатиту у дітей (власне клінічне спостереження), Шевчук Н. М., Парфьонова І. В. (2016)
Велика А. Я. - Оцінка задоволеності студентів-провізорів майбутньою професією, Перепелиця О. О. (2016)
Лембрик І. С. - Формування професійної комунікативної компетентності у студентів-медиків 4-6-х курсів факультету підготовки іноземних громадян при вивченні дисципліни "Педіатрія" (2016)
Михалойко О. Я. - Ефективність мультимедійних засобів у викладанні неврології студентам лікувального факультету (2016)
Синяченко О. В. - Анализ результатов преподавания предмета "Общая практика – семейная медицина" в высшем учебном заведении, Ермолаева М. В., Такташов Г. С., Пасиешвили Л. М., Егудина Е. Д., Власенко А. Б. (2016)
За редакцією К. І. Яковець - Медичні internet-вісті. Частина IХ, С. Є. Дейнеки. (2016)
Бойчук Т. М. - Рецензія на навчальний посібник "Основи фармакогнозії і фітотерапії" / Т. П. Гарник, В. М. Князевич, В. А. Туманов, Л. В. Андріюк, Я. А. Соцька, В. О. Петріщева, К. В. Гарник, І. В. Білоусова, Т. М. Козименко. – Житомир: Рута, 2015. – 432 с., Волошин О. І., Косуба Р. Б. (2016)
Пішак В. П. - Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією академіка НАН, НАМН України В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.: іл., Сидорчук І. Й. (2016)
Тарас Денисович Никула (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2016)
Ясевич З. - З невідомої кореспонденції Зоріана Доленги-Ходаковського (2012)
Шацька А. - Матеріали Осипа Бодянського та Олександра Потебні у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2012)
Головатюк В. - Адам Фішер: науковий доробок і організаційна діяльність (2012)
Шевченко Г. - Олександр Білецький про літературну спадщину Тараса Шевченка в контексті слов’янських літератур (2012)
Бабій Г. - Українські нащадки слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія (2012)
Костюк Н. - До проблеми формування стильових засад перемишльської школи: українські богослужбово-співочі чинники у творчості чеських музикантів (2012)
Гунчик І. - Народна молитва в жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної України та суміжної Білорусі (2012)
Чебанюк О. - Баба Марта, "самашедша Євдоха" і "Авдотья-Плющиха": релікти весняного новоліття в південних і східних слов’ян (2012)
Руда Т. - Болгарія в біографії і творчості Максима Рильського (2012)
Раденкович Л. - Усні наративи про державних діячів: сучасні моделі традиційних сюжетів (2012)
Швед І. - Дослідження з проблем ідентичності (2012)
Станкевич О. - Про розвиток міжнародної співпраці в дослідженні Східного Полісся на території білорусько-українського порубіжжя (2012)
Павлова О. - Символи природи в сирітських весільних піснях Гомельщини (2012)
Гайдученко Л. - Об’єднання славістів Німеччини (2012)
Антохі Л. - Образно-предметний ряд молдовських "колінд": слов’яно-неслов’янські паралелі (2012)
Червенко О. - Динаміка сучасного побутування болгарських народних пісень Північного Приазов’я (2012)
Микитенко О. - Людина, яка дарує радість (2012)
Коваль-Фучило І. - Міжнародний науковий симпозіум фольклористів (2012)
Новак В. - Слово про вчителя (2012)
Огієнко І. - XХІ Міжнародний славістичний колоквіум (2012)
Огієнко І. - Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії (2012)
Червінський Г. - Адам Міцкевич і поляки в Криму, або Кілька слів про "Кримсько-польський збірник наукових праць" (2012)
Вахніна Л. - Нові ракурси українсько-польських літературних взаємин (2012)
Карацуба М. - Нова монографія Симони Делич (2012)
Мушкетик Л. - Ювілей в Інституті слов’янської та балтійської філології Будапештського університету (2012)
Інформація про авторів (2012)
Руда Т. - Тарас Шевченко у творчій спадщині Максима Рильського (2015)
Штайн Х. - Людвіг Адольф Штауфе-Симигинович – фольклорист, етнограф із Буковини другої половини ХІХ століття (2015)
Іваннікова Л. - "История о козаках запорожских" Семена Мишецького як джерело до вивчення фольклору ХVІІ–ХVІІІ століть (2015)
Козар Л. - Фольклорна основа історико-етнографічних праць Федора Вовка про Задунайську Січ (2015)
Карацуба М. - Перші українські переклади з народної поетичної творчості південних слов’ян (2015)
Михайлова К. - Болгарська фольклористика: історія, сучасність, перспективи (2015)
Віннікова Н. - Українська літературна пародія: до питання багатоплановості (2015)
Маршева Н. - Варіативність у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси та Софії Грици (2015)
Нікольчук І. - Звичаєве право у весільному фольклорі українсько-білоруського пограниччя (Київська і Гомельська області) (2015)
Новак В. - Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельскага раёна: рэгіянальна-лакальнае і агульнаэтнічнае (2015)
Халюк Л. - Українська спільнота в Польщі (до питання збереження етнічної ідентичності після 1947 року) (2015)
Червенко О. - Особливості сучасного фольклорного репертуару болгар Північного Приазов’я (2015)
Ставицька Я. - Український снотлумачний фольклор у записах Василя Милорадовича: контекстно-функціональні особливості (2015)
Милорадович В. - Обряды и пѣсни Лубенскаго уѣзда, Полтавской губерніи. Записанные въ 1888–1895 г. (2015)
Кривенко О. - Лексичні художні засоби в замовляннях (2015)
Огієнко І. - Ювілей болгарського фольклориста Каті Михайлової (2015)
Вахніна Л. - Вітаємо славіста Тетяну Руду (2015)
Мушкетик Л. - Творче повноліття відомого митця (до 75-річчя від дня народження Володимира Качкана) (2015)
Коваль-Фучило І. - Усноісторичні наративи про примусове переселення 1947 року (2015)
Бєлобородова Д. - Вагомий внесок в історію фольклористики (2015)
Вахніна Л. - Українсько-польське пограниччя в дослідженнях Романа Кирчіва (2015)
Баландіна Н. - Вербалізація працьовитості й неробства в польській фразеології (2015)
Мушкетик Л. - Святкування 120-річчя з дня народження Максима Рильського (2015)
Микитенко О. - Вшанування пам’яті Вука Караджича в Сербії (2015)
Коваль-Фучило І. - Міжнародна наукова конференція робочої групи "Ритуальний рік" (2015)
Страшнюк С. - Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова, Станчев М. (2015)
Пам’яті відомого фольклориста-славіста Вікторії Юзвенко (2015)
Інформація про авторів (2015)
Титул, содержание (2016)
Соколовська І. О. - Дослідження ступеню зв’язування води в гелях пектину і альгінату натрію, Камбулова Ю. В., Оверчук Н. О. (2016)
Иоргачева Е. Г. - Обоснование выбора групп мучных кондитерских изделий для использования муки из вакси-пшеницы, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2016)
Лісовська Т. О. - Дослідження реологічних властивостей бісквітного тіста з використанням екструдованого кукурудзяного борошна, Чорна Н. В., Дьяков О. Г. (2016)
Никифоров Р. П. - Дослідження впливу білково-вуглеводного напівфабрикату на технологічні властивості дріжджового тіста, отриманого прискореним способом, Попова С. Ю., Слащева А. В., Коренець Ю. М. (2016)
Украинец А. И. - Исследование влияния обогащенной сухой сыворотки на качество хлеба специального назначения, Кочубей-Литвиненко О. В., Билык Е. А., Захаревич В. Б., Васильченко Т. А. (2016)
Маrdar М. - QFD methodology to develop a new health-conducive grain product, Zhygunov D., Znachek R. (2016)
Иоргачева Е. Г. - Регулирование качества желейного мармелада с измененным углеводным составом, Аветисян К. В. (2016)
Cherno N. - A technology of an antilipolytic dietary supplement based on phenolic compounds and biopolymers of pleurotus ostreatus, Ozolina S., Nikitina O. (2016)
Slashcheva A. - Rationale for the use of protein-carbohydrate mix in the technology of disperse products, Nykyforov R., Popova S., Korenets Yu. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Kokol I. - Research on manoeuvring capabilities of a nuclear power plant when switching in-use control programmes (2016)
Сосков А. Г. - Розробка удосконалених методик розрахунку комутаційних перенапруг в напівпровідникових апаратах змінного струму, Сабалаєва Н. О., Глєбова М. Л., Форкун Я. Б. (2016)
Поліщук Л. К. - Дослідження динамічних процесів в системі керування гідропривода стрічкових конвеєрів із змінними вантажопотоками, Харченко Є. В., Піонткевич О. В., Коваль О. О. (2016)
Оверко M. В. - Экспериментальное исследование эффективности рабочего процесса вихревого диода для защиты от гидроударов (2016)
Бушер B. В. - Автоматизована система порівняння техніко-економічної ефективності електроприводів кранових механізмів, Савич С. П., Савич С. Л., Медведєв В. С. (2016)
Морозюк Л. И. - Оценка термодинамического совершенства циклов теплофикационных каскадных машин (2016)
Cheilytko A. - A study of the rates of pore nucleation and pore growth in alumina-based thermal insulation materials (2016)
Abstract and References (2016)
На вшанування видатного україніста Миколи Мушинки (2016)
До славного ювілею (80-ліття Михайла Тиводара) (2016)
Борисенко В. - Видатний учений Михайло Тиводар (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Сергійчук В. - До питання про витоки геноциду українства в 1932–1933 роках (2016)
Сушко В. - Проблеми етнічної ідентифікації населення Слобожанщини (2016)
Іваннікова Л. - Перша наукова експедиція на Дніпрові пороги Олександра Афанасьєва-Чужбинського (2016)
Paukštytė-Šaknienė R. - Christmas in the Families of Contemporary Lithuanian City (2016)
Бежкович О. - Связанные с земледельческим культом, поверья и обряды у народов Башкирии (2016)
Сидорович С. - Ткацтво (2016)
Чумаченко В. - Деятельность Олексы Кирия на ниве украинской культуры (2016)
Гутник М. - Вплив наукових розробок харківських учених-технологів на формування нового урбаністичного простору на межі ХІХ–ХХ століть (на прикладі міста Харкова) (2016)
Пономар Л. - "Евакуйована колекція" в кіровоградському обласному художньому музеї (2016)
Шевчук О. - Науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України в Софії, Мушкетик Л. (2016)
Лисюк Н. - Коли прорізується голос... Мы не немы! Антропология протеста в России 2011–2012 годов / сост. А. Архипова, М. Алексеевский. – Тарту, 2014. – 336 с. (2016)
Артюх Л. - Кухня в православних монастирях світу. Mańko M. Kuchnia klasztorów prawosławnych. – Kraków, 2008. (2016)
Курочкін О. - Наукове видання, присвячене календарній обрядовості румунів. Голант Н. Г. Обряды весенне-летнего цикла в Валахии: очерки традиционной культуры / Н. Г. Голант. – Москва ; Санкт-петербург, 2014. – 223 с. (2016)
Summaries (2016)
Інформація про авторів (2016)
Федорак В. М. - Світлооптична характеристика змін нейронів інтрамурального нервового апарату товстої кишки в пізні терміни після дистальної резекції тонкої кишки (2015)
Дудка І. В. - Морфо-функціональний стан жовчного міхура при хронічному обструктивному захворюванні легень (2015)
Пенішкевич Я. І. - Інтенсивність деградації низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні війчастого тіла в експерименті: вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів (2015)
Максимів О. О. - Морфологічні зміни тканин протезного ложа у хворих на цукровий діабет типу 2 залежно від терапії супроводу і способу протезування, Бєліков О. Б., Бєлікова Н. І. (2015)
Бондарчук Г. О. - Морфологічні зміни сполучної тканини тонкої кишки щурів в умовах дії циклофосфаміду та корекція їх бензофурокаїном та метилурацилом (2015)
Бирчак І. В. - Особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок з ендометріозом (2015)
Вепрюк Ю. М. - Характеристика іонорегулювальної функції нирок за умов дії хлориду алюмінію у статевозрілих та статевонезрілих щурів на тлі гіпофункції шишкоподібної залози (2015)
Шепєлєв А. Є. - Антропометрична характеристика та психофізіологічні показники студенток Сумського регіону, Індик П. М. (2015)
Андрійчук В. М. - Порівняльна характеристика річних змін поз-довжніх параметрів у курсантів, учнів та студентів на другому році навчання (2015)
Криницький Р. П. - Аналіз мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи та його вікової динаміки у осіб чоловічої та жіночої статі (2015)
Зінько А. В. - Особливості структури та гемомікроциркуляторного русла променистого вінця за умов двотижневого впливу опіоїду в експерименті (2015)
Максим’юк В. В. - Патогенетичні особливості розвитку процесів пероксидного окиснення ліпідів та білків за умов експериментального гострого некротичного панкреатиту, Тарабанчук В. В., Гришин М. О. (2015)
Морар І. К. - Особливості морфології грануляційної тканини навколо елементів сітчастого імплантату після виконання пластики передньої черевної стінки на тлі злоякісного пухлинного процесу, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю., Власов В. В. (2015)
Єфіменко Н. В. - Вплив L-аргініну та L-name на морфологію еритроцитів периферійної крові щурів за умов алкогольної Інтоксикації, Дудок К. П., Климишин Н. І., Сибірна Н. О. (2015)
Кондря Д. О. - Зміни гормонів трофобласту при невиношуванні вагітності (2015)
Ромашкіна О. А. - Структурні зміни у нирках при експериментальному атеросклерозі та його корекції, Піскун Р. П. (2015)
Базюта Л. З. - Морфологічна діагностика патології едометрія у жінок репродуктивного віку, Польова С. П. (2015)
Корчинська Н. С. - Кореляційний аналіз органометричних параметрів верхньої щелепи, лиця та черепа на початку плодового періоду онтогенезу, Слободян О. М., Роговий Ю. Є. (2015)
Кривецький В. В. - Морфологічна будова плечової кістки при імплантації до великогомілкової кістки гідроксилапатитного матеріалу ОК-015, легованого марганцем, Костенко Є. Я. (2015)
Горустович О. А. - Вариантная анатомия архитектоники магистральных артерий сердца человека, Околокулак Е. С. (2015)
Усенко О. Ю. - Ефективність застосування плазми збагаченої тромбоцитами в лікуванні хронічних виразок шлунка, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І. (2015)
Касіянчук М. В. - Оптимізація клінічних досліджень при мукозо-періостальній травмі, Фочук П. М., Касіянчук Ю. М., Касіянчук Р. М. (2015)
Юсупбаев Р. Б. - Компрессионно-сшивные технологии в лечении акушерских кровотечений при абдоминальном родоразрешении (2015)
Русин В. І. - Радіонуклідні методи дослідження периферійної гемодинаміки у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок поєднаний з цукровим діабетом, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машура В. В., Пекарь М. І. (2015)
Усенко О. Ю. - Оцінка якості життя пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок після використання радіочастотного абляції та ендовенозної лазерної облітерації, Петрушенко В. В., Татарін А. Є., Гребенюк Д. І. (2015)
Мишина А. Е. - Синдром Herlyn-Werner-Wunderlich: обструктивная гемивагина с ипсилатеральной агенезией почки и удвоенной маткой (2015)
Федорчук С. М. - Динаміка вікової мінливості метричних параметрів п’яткової кістки в адаптивному періоді росту (повідомлення 1) (2015)
Трутяк І. Р. - Особливості сучасних вогнепальних переломів кісток кінцівок, Медзин В. І., Трутяк Ю. І., Хома Т. В. (2015)
Войтів Я. Ю. - Аналіз методів операційних втручань з приводу післяопераційних вентральних гриж у клініці кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету (2015)
Проніна О. М. - Нагальні питаня удосконалення практичної підготовки студентів на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з опертивною хірургією та топографічною анатомією, Шевченко В. В., Данильченко С. I., Білич А. М. (2015)
Тащук В. К. - Електрокардіографія: клінічні можливості і досягнення в історічному аспекті, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Гречко С. І., Амеліна Т. М. (2015)
VІ конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (16-18 вересня 2015 року, м. Запоріжжя) (2015)
Професор Шепітько Володимир Іванович (до 65-річчя до дня народження) (2015)
Наумова Л. - Конструктивізм. Пошуки українського кінематографа 20-х років ХХ століття (2016)
Громченко В. - Соло як жанровий феномен духового академічного виконавства (до визначення проблеми) (2016)
Росул Т. - Образ Підкарпатської Русі в чехословацькому кінематографі (1919–1938) (2016)
Долгіх М. - Родовід композитора Юлія Мейтуса: єлисаветградський вектор (2016)
Тулянцев А. - Становлення оперної студії Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (2016)
Дзюба Д. - Фольклор і телебачення: точки перетину в полі медіа-культури (2016)
Нікітюк О. - Парафіяльні аматорські хорові ансамблі як специфічне явище музичної виконавської практики православного богослужіння (2016)
Загайкевич М. - Творчість Сидора Воробкевича в контексті розвитку української національної культури: до 180-річчя композитора (2016)
Фільц Б. - Марія Білинська – перша дослідниця музичної творчості Сидора Воробкевича (2016)
Руда Т. - Максим Рильський: до 120-ліття від дня народження (2016)
Sikorska I. - Levko Revutsky and Maksym Ryl’sky: Verges of Collaboration of Close Friends (2016)
Дика Н. - Камерний простір Лесі Деркач (2016)
Чегусова З. - У зеніті зоряної слави (на пошану академіка Людмили Міляєвої) (2016)
Копиця М. - Скорульська Р., Чуєва М. Микола Лисенко. Дні і роки / Роксана Скорульська, Марина Чуєва. – Київ : Музична Україна, 2015. – 744 с. (2016)
Шеремета І. - Коломієць А. Пам’ятні записки. Розмови з учителем / Анатолій Коломієць ; (ред., упоряд., вступ. ст., комент., імен. покаж. В. В. Кузик) ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, НСКУ. – Київ : Сталь, 2015. – 152 с. (2016)
Іваннікова Л. - Хай М. Микола Будник і кобзарство / Михайло Хай. – Львів : Астролябія, 2015. – 320 с. (2016)
Кушнірук О. - Українські народні колядки та щедрівки для дитячого хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука. – Київ : Фоліант, 2015. – 192 с. (2016)
Лесь Танюк (2016)
Анатолій Авдієвський (2016)
Про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Єріцян Б. Х. - Моделювання комбінованої системи нахилу кузову швидкісного рухомого складу залізничного транспорту, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2016)
Лахно В. А. - Побудова адаптивної системи розпізнавання кіберзагроз на основі нечіткої кластерізації ознак (2016)
Romanenkov Yu. - Formation of prognostic software support for strategic decision-making in an organization, Vartanian V. (2016)
Равлюк В. Г. - Розробка електронної діагностичної системи для підвищення достовірності діагностування гальм пасажирських вагонів, Дерев’янчук Я. В., Афанасенко І. М., Равлюк М. Г. (2016)
Хламов С. В. - Разработка вычислительного метода обнаружения околонулевого видимого движения объектов на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Гук Н. А. - Идентификация геометрических параметров и упругих свойств жестких включений в тонкой пластине, Степанова Н. И. (2016)
Maltsev V. - Research of the stress-strain state of the container ship deck elements using the karman differential equation system, Nyrkov A., Sokolov S. (2016)
Steliga І. - An experimental and theoretical method of calculating the damping ratio of the sucker rod column oscillation, Grydzhuk Ja., Dzhus А. (2016)
Найда М. В. - Аналіз та порівняння експериментальних досліджень насоса з відцентрово-вихровим ступенем (2016)
Чайка Д. О. - Розробка математичної моделі гідравлічної системи універсального шлангового бетононасоса, Ємельянова І. А., Андренко П. М. (2016)
Бударин В. А. - Метод расчета поля скорости и касательных напряжений в несжимаемой жидкости (2016)
Пирогов В. В. - Исследование процесса стабилизации положения оси вращения несущего тела маятниковым автобалансиром (2016)
Тищенко Л. Н. - Идентификация скорости прохождения частиц зерновой смеси через отверстия решет вибрационных зерновых сепараторов, Харченко С. А., Харченко Ф. М., Бредихин В. В., Цуркан О. В. (2016)
Мамедов В. Т. - Влияние малой сжимаемости резины на работу уплотнительного элемента скваженного пакера, Гурбанов С. Р. (2016)
Паламарчук І. П. - Дослідження конкурентоздатності віброхвильової конвеєрної інфрачервоної сушарки для післязбиральної обробки зерна, Цуркан О. В., Паламарчук В. І., Харченко С. О. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Дудатьев А. В. - Метод оценки информационной устойчивости социотехнических систем в условиях информaционной войны, Лужецкий В. А., Коротаев Д. А. (2016)
Сидоров Д. Э. - Анализ применения способов передачи данных между программными единицами в инженерных расчетах, Казак И. А. (2016)
Медведєва В. М. - Інтеграція засобів аспекто-орієнтованого підходу у об’єктно-орієнтовану мову програмування, Гуківський Б. М. (2016)
Савєльєва О. С. - Інформаційні технології оптимізації конструкції та технології виготовлення гумометалевих виробів, Становська І. І., Лебедєва О. Ю., Торопенко А. В. (2016)
Гринчак О. В. - Розробка інформаційної технології оперативного управління сільськогосподарським виробництвом, Давлетханова О. Х., Миколайчук Я. Л. (2016)
Соколов В. І. - Автоматизація процесів керування технологічним обладнанням з гідроприводом обертального руху, Рассказова Ю. Б. (2016)
Sheremet O. - Development of a mathematical apparatus for determining operator images of the desired quantized transition functions of finite duration, Sadovoy O. (2016)
Abstract and References (2016)
Федулова Л. І. - Інноваційно-технологічні хаби — драйвери розвитку регіонів (2016)
Зайцева М. М. - Фінансовий контроль як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства (2016)
Nosyk O. M. - Reproduction of human capital as a polycyclic process (2016)
Гриценко О. А. - Економічні основи права нерухомої власності (2016)
Нечипорук Л. В. - Особенности формирования страхового рынка в контексте создания правовой экономики (на примере Украины и Грузии), Лордкипанидзе Л. (2016)
Губін К. Г. - Економіко-правові засади розвитку правової економіки в українській системі формування доходів (2016)
Шевченко Л. С. - Конкурентна діагностика юридичної фірми: світова практика та її запровадження в Україні (2016)
Мілаш В. С. - Договірні аспекти господарсько-виробничих відносин у сфері електронної комерції (2016)
Остапенко Ю. І. - Третій етап розвитку господарського законодавства України: його систематизація (2016)
Shvydka T. I. - Anticompetitive concerted practices as a system of separate bodies of the economic offences (2016)
Вельцен В. С. - Авіаційні перевезення в Україні в умовах проведення АТО: правовий аспект (2016)
Врублевська К. М. - Інноваційне інвестування: проблеми господарсько-правового забезпечення (2016)
Колесніков О. А. - Державна регуляторна політика та дерегуляція: господарсько-правовий аспект (2016)
Омаров А. М. - Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні (2016)
Рудяга І. М. - Господарювання на залізничному транспорті як об’єкт реформування: порівняльно-правовий аспект (2016)
Циганок Р. О. - Сучасний стан правового регулювання виробництва та обороту горілчаних виробів в Україні (2016)
Ціленко В. А. - Господарсько-правове забезпечення cтимулювання будівельної діяльності (2016)
Шевченко Є. В. - До питання про зміст та місце гіпотези у структурі норми кримінального права (2016)
Яковлєв А. А. - Співвідношення політики і права у конституційному процесі: проблеми теорії і практики (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Кондаков В. Л. - О целесообразности использования физкультурно-оздоровительной технологии профилактики нарушений в состоянии дыхательной системы студентов , Копейкина Е. Н., Усатов А. Н. (2016)
Кравченко Е. В. - Роль студенческой молодежи в стратегическом планировании внешних коммуникаций центров физического здоровья населения "Спорт для всех" (2016)
Ляшенко В. Н. - Исследование свойств темперамента и самооценки личности у студентов высшего учебного заведения, Туманова В. Н., Гацко Е. В. (2016)
Скурихина Н. В. - Фитнес-йога как современная технология укрепления психофизического состояния и психосоциального здоровья студенток специальных медицинских групп, Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А., Ермаков С. С. (2016)
Собко И. Н. - Факторная структура комплексной подготовлености студентов группы физической реабилитации, Улаева Л. А., Яковенко Ю. А. (2016)
Черновский С. М. - Выявление профессионально значимых координационных качеств у будущих дизайнеров, Колумбет А. Н. (2016)
Pop C. L. - Physical and health education facing the technology challenge (2016)
Gaurav Dureja - Superstitious behavior among judo, taekwondo and boxing players, Gagandeep Singh (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Требования к статьям (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Титул, содержание (2016)
Martynenko G. - The interrelated modelling method of the nonlinear dynamics of rigid rotors in passive and active magnetic bearings (2016)
Bozbiei L. - Investigation of the oxide phase homogenization in the convective cell while producing vacuumarc remelting, Borts B., Neklyudov I., Tkachenko V. (2016)
Дупляк І. Я. - Дослідження механізму ємнісного заряду активованих вуглецевих матеріалів в розчині ZnI2, Бахматюк Б. П., Курепа А. С., Григорчак І. І. (2016)
Семенец В. В. - Разработка материала для защиты медицинского персонала от воздействия излучения, Стыценко Т. Е. (2016)
Волков О. А. - Исследование теплодеформационного влияния при поверхностном упрочнении сталей термофрикционной обработкой (2016)
Mohanad Muzahem Khalaf - Modeling of the case depth and surface hardness of steel during ion nitriding, Kostyk V., Demin D., Kostyk K. (2016)
Роп’як Л. Я. - Оптимізація технологічних параметрів процесу хромування для забезпечення показників якості деталей поршневих насосів, Остапович В. В. (2016)
Соболь О. В. - Исследование влияния режимов ионного азотирования на структуру и твердость стали, Андреев А. А., Столбовой В. А., Князев С. А., Бармин А. Е., Кривобок Н. А. (2016)
Alaa Fadhil І. Idan - The study of the influence of laser hardening conditions on the change in properties of steels, Akimov O., Golovko L., Goncharuk O., Kostyk K. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Іващук В. В. - Використання моделей для ковзного режиму керування в умовах асортиментного виробництва, Ладанюк А. П. (2016)
Богушевський В. С. - Розробка моделі і алгоритмічного забезпечення системи керування машиною лиття під тиском на основі нечіткої логіки, Самарай Р. В., Самарай В. П. (2016)
Костіков М. П. - Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови (2016)
Гуменюк Г. Д. - Гармонізація національних стандартів України з міжнародними стандартами у харчовій промисловості (2016)
Пенчук Г. С. - Сучасний стан продовольчої безпеки в Україні, Пенчук Ю. М. (2016)
Кушнір А. І. - Наноматеріали: різноманітність і можливості застосування, Волошина І. М., Зінченко О. А., Шкотова Л. В. (2016)
Павлюковець І. Ю. - Біоконверсія пересмаженої соняшникової олії в поверхнево-активні речовини Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Пирог Т. П. (2016)
Басюк Д. І. - Особливості розвитку гастрономічного туризму Польщі, Гембець А. В. (2016)
Спасенко Ю. О. - Особливості формування диференціації заробітної плати в Україні і шляхи її регулювання (2016)
Примак Т. Ю. - Основні завдання туристичної галузі України в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Рогинська Я. А. (2016)
Казаков О. О. - Оптимізація функціонального змісту процесу управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств, Казакова В. І. (2016)
Арич М. І. - Обґрунтування вибору стратегій управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції Six Sigma (2016)
Pietukhov V. - Group decision making while production planning in a business environment (2016)
Українець А. І. - Аюрведичні знання як унікальна цілісна система оздоровлення і лікування хвороб, Сімахіна Г. О., Поліщук Г. Є., Науменко Н. В. (2016)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. Частина IIІ. Захист від оксидативного стресу і його наслідків, Совко М. С., Омельченко Х. В. (2016)
Євтушенко О. В. - Обґрунтування заходів і засобів для профілактики ризику травмування працівників харчових підприємств, Сірик А. О., Породько П. В. (2016)
Шаркова Н. О. - Дослідження процесу розпилювального сушіння білково-мінерального экстракту, Турчина Т. Я., Декуша Г. В., Козак М. М. (2016)
Соколенко А. І. - Режимні способи інтенсифікації масообміну, Шевченко О. Ю., Марценюк О. С. (2016)
Погорілий Т. М. - Розподіл температур у комірках міжкристального розчину сахарози–кристалу цукру–утфелю при різному способі їх розташування в гріючій трубці (2016)
Бржезицький В. О. - Регулювання електричного поля високовольтної котушки за допомогою профілювання діелектрика, Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М., Проценко О. Р. (2016)
Ізволенський І. Є. - Вплив реактивної потужності на якість роботи підприємств молокопереробної галузі, Семко Д. М., Шестеренко В. Є. (2016)
Осокіна Н. М. - Порівняльна оцінка зерна ярих та озимих сортів пшениці і тритикале ярого як сировини для виготовлення хліба, Костецька К. В. (2016)
Попов М. О. - Відходи олійнодобувного виробництва: тенденції, проблеми і перспективи використання (2016)
Кобець О. С. - Рослинні олії як джерела функціональних інгредієнтів, Арпуль О. В., Доценко В. Ф., Задкова С. П. (2016)
Кошова В. М. - Характеристика різних сортів вівса, Мукоїд Р. М., Гуріна О. О., Усач А. В. (2016)
Науменко К. А. - Моделювання рецептур зелених соусів із заданими споживчими властивостями, Любцова Ю. Л. (2016)
Іщенко В. М. - Ідентифікація різних видів молока з використанням інструментальних і хемометричних методів, Кочубей-Литвиненко О. В., Суходольська Н. П., Іщенко М. В. (2016)
Зінченко Н. Ю. - Дослідження процесу набухання інуліну в органічних розчинниках, Сімурова Н. В., Мазур Л. М., Кучер Н. С. (2016)
Айрапетова В. В. - Термогравіметричне дослідження шихти для синтезу оксидполімерного композиту на основі ZnO, Грабовська О. В., Сабадаш Н. І., Фесич І. В. (2016)
Кроніковський О. І. - Поліетери як клас селективних реагентів, Котляр К. О., Діденко В. В. (2016)
До відома авторів (2016)
Хмара Т. В. - Особливості мікроскопічної будови стравоходу у плодовому періоді онтогенезу людини, Галичанська О. М., Бірюк І. Г., Куфтяк В. В. (2015)
Боднар О. Б. - Клінічні прояви та віддалені результати хірургічного лікування хронічного товстокишкового стазу, що обумовлений аномаліями фіксації ободової кишки у дітей (2015)
Антонюк О. П. - Морфофункціональна характеристика атрезій дванадцятипалої кишки в новонароджених (2015)
Ватаманеску Л. І. - Особливості консервативного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки (2015)
Чорний О. В. - Спосіб формування іліотрансверзоанастомозу та метод корекції моторно-евакуаторної функції шлунковокишкового тракту після виконання правобічної геміколектомії (2015)
Беденюк О. А. - Особливості топографії та кровопостачання великих слинних залоз у щурів у нормі, Магльона В. В., Герасим’юк І. Є. (2015)
Костюк О. Г. - Регенерація уроепітелія сечового міхура після видалення слизової оболонки, Гончарук В. В., Костюк Г. Я., Бурков М. В., Лонський Л. Й., Безкоровайний О. Е., Гудзь О. С. (2015)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов, Гунас И. В., Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Лахтадыр Т. В., Титаренко В. Н., Маткивская Р. М. (2015)
Грицуляк Б. В. - Гемодинамічні зміни у кровоносних судинах сім’яного канатика та яєчка в умовах косої пахвинної грижі і після пластики пахвинного каналу, Грицуляк В. Б., Литвинець Є. А., Костенко Л. В., Поливкан М. І. (2015)
Слободян О. М. - Ранній морфогенез легень людини (2015)
Аксенова И. А. - Оптимизация тактики аортокоронарного шунтирования при многососудистом поражении венечных артерий в сочетании с атеросклерозом восходящей аорты, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2015)
Базюта Л. З. - Діагностика гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку, Польова С. П. (2015)
Шепітько К. В. - Дослідження ступеня зв’язування лектинів у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Герасимюк І. Є. - Просторово-часові взаємовідношення органів і структур грудної порожнини у ранніх плодів, Голубовський І. А. (2015)
Слонецький Б. І. - Особливості перебігу синдрому "короткої кишки" у тварин при проведені операції селективної денервації тонкої кишки, Вербицький І. В., Тутченко М. І., Тюлюкін І. О. (2015)
Побігун Н. Г. - Морфофункціональні зміни щитоподібної залози за умов експериментальної гіпотиреоїдної дисфункції та фізичного навантаження, Попадинець О. Г., Ємельяненко І. В. (2015)
Гнатюк М. Г. - Власний досвід виконання панкреатодуоденальної резекції з приводу злоякісного новоутворення голівки підшлункової залози, Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Шевченко С. Ю., Райчук С. І., Бодяка В. Ю. (2015)
Кушнарев А. А. - Способ непрямой реваскуляризации при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей, Степаненко Р. Н., Кушнарева Е. А. (2015)
Хмара Т. В. - Морфологічні передумови виникнення підковоподібної нирки, Ризничук М. О., Слободян О. М. (2015)
Dudenko V. G. - Spatial topography of the human diaphragm, Vdovichenko V. I., Kurinnyi V. V. (2015)
Пшиченко В. В. - Структурно-функціональна характеристика епіфізу щурів за умов хронічного стресу та цілодобового освітлення, Черно В. С., Волобуєв М. А. (2015)
Бирчак І. В. - Характеристика локальних змін ліпопероксидації у жінок з міомою матки (2015)
Shuba D. - Morphometric characteristics of inferior extremity renal pyramids of a human kidney, consisting of three excretory sectors (2015)
Стахурська І. О. - Морфофункціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту, Пришляк А. М. (2015)
Дахно Л. О. - Особливості вікової динаміки лінійних розмірів коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку, Масна З. З. (2015)
Адамович О. О. - Особливості будови шийного відділу хребта в осіб юнацького віку, Кривко Ю. Я., Бачун А. О. (2015)
Кошарный В. В. - Клинические проявления различных типов перикардита. (Обзор литературы), Вихристенко К. Н., Абдул-Оглы Л. В. (2015)
Проніна О. М. - Оптимізація викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії в умовах кредитно-модульної системи, Коптев М. М., Данильченко С. І., Білич А. М. (2015)
Професор Твердохліб Ігор Володимирович (до 50-річчя від дня народження) (2015)
Професор Васюк Володимир Леонідович (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Профессор Степанов Владимир Григорьевич (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Пам’яті професора Віктора Михайловича Лупиря (1938-2015) (2015)
Польовий В. П. - Характеристика морфологічних змін у хворих на хронічну венозну недостатність, ускладнену гнійно-некротичними процесами м’яких тканин, Сидорчук Р. І., Кучурян Г. С., Паляниця А. С. (2015)
Тащук В. К. - Побудова програмного забезпечення для кількісної оцінки електрокардіограми: можливості і дослідження зубця Т, Іванчук П. Р., Полянська О. С., Руснак І. Т. (2015)
Пенішкевич Я. І. - Вплив ейкозаноїдів та блокаторів їх синтезу на інтенсивність лізису високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні склери в експерименті (2015)
Гушул І. Я. - Мікробіологічні особливості перебігу гострого поширеного перитоніту на тлі раку товстої кишки (2015)
Мельничук Л. В. - Проблемні питання діагностики та лікування вроджених вад у дітей (2015)
Исаев М. В. - Влияние КВЧ облучения на репарацию костной ткани в эксперименте (2015)
Кривецький В. В. - Морфогенез шкіри та її похідних в пренатальному періоді онтогенезу людини, Марчук Ф. Д. (2015)
Гаврищук Ю. М. - Особливості ремоделювання судин та структур головного мозку щурів при відновленні прохідності черевної частини аорти після її попереднього звуження та їх медикаментозна корекція (2015)
Антонюк О. П. - Морфогенез порожньої та клубової кишок у ранньому періоді онтогенезу людини (2015)
Пилипко І. В. - Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів, Галицька-Хархаліс О. Я. (2015)
Каліновська І. В. - Зміни імунологічного статусу вагітних при плацентарній дисфункції (2015)
Стрижаковська Л. О. - Морфогенез і просторово-часові взаємовідношення похідних сечово-статевої пазухи на початку передплодового періоду онтогенезу людини (2015)
Роговий Ю. Є. - Вплив лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою КТП лазера на показники когнітивних функцій, крові, водно-сольового обміну та функції нирок, Майкан Р. І. (2015)
Гощинський В. Б. - Особливості перебудови глибокої венозної системи при варикозній хворобі нижніх кінцівок, Кохан Р. С. (2015)
Дахно Л. О. - Особливості форми коміркових і базальних дуг верхньої щелепи та їх співвідношення в осіб різної статі, Масна З. З. (2015)
Роговий Ю. Є. - Окисномодифіковані білки за гістохімічними даними у нирках і печінці щурів за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Білоокий О. В. (2015)
Ластівка І. В. - Частота розповсюдження різних форм гіпоспадії у новонароджених, Півторак В. І., Ризничук М. О. (2015)
Романюк О. В. - Функціональний і морфологічний стан ендометрія у жінок, що хворіють на туберкульоз легень (2015)
Власова К. В. - Ультрамікроскопічна організація супраоптичного ядра гіпоталамуса щурів за умов гіперілюмінізації (2015)
Давиденко І. С. - Аналіз щільності мелатонінових рецепторів у нейронах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса щурів за модифікацій фотоперіоду та уведення мелатоніну, Булик Р. Є., Тимофій О. В. (2015)
Булик Р. Є. - Вплив тривалого освітлення на субмікроскопічні зміни супрахіазматичних ядер гіпоталамуса, Бурачик А. І. (2015)
Бойчук Т. М. - Стокс-параметричні автофлуоресцентні мікроскопічні зображення оптично анізотропних гістологічних зрізів тканини підшлункової залози щурів на ранніх термінах експериментального цукрового діабету, Ушенко О. Г., Грицюк М. І. (2015)
Слободян О. М. - Фетальний морфогенез привушної залози та привушної протоки, Лаврів Л. П. (2015)
Максим’юк В. В. - Мініінвазивні технології в лікуванні панкреатогенних абсцесів черевної порожнини (2015)
Макар Б. Г. - Ультраструктурні особливості гемомікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука плода людини, Савка І. І. (2015)
Боднар О. Б. - Способи хірургічного лікування абдомінального крипторхізму в дітей (2015)
Васильчишина А. В. - Наукова методологія дослідження структур сідничної ділянки в перинатальному періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Цигикало О. В. (2015)
Scientific-practical conference with international participation "Fundamental Sciences for Practical Medicine: Morphofunctional Methods of Investigation of Ontogenetic Transformations of Physiological and Metabolic Processes, Simulated Pathological Conditions with Diseases of Internal Organs” devoted to the 75th anniversary of birth of the Professor Shutka Bohdan Vasyliovych (Ivano-Frankivsk, September 30 - October 01, 2015) (2015)
Пам’яті видатного буковинського письменника Олега Романовича Сенчика (1942-2015) (2015)
Черно В. С. - Індивідуальна краніотопографічна та морфометрична мінливість сигмоподібних пазух твердої оболонки головного мозку у дорослих людей залежно від типу будови черепа, Вовк Ю. М., Алексашина І. В. (2016)
Іванців О. Р. - Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози при лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом, Попович Ю. І., Міськів В. А., Перцович В. М., Жураківський В. М. (2016)
Кошарный В. В. - Анализ данных рентгенологического обследования при черепно-мозговой травме, Павлов А. И., Абдул-Оглы Л. В. (2016)
Абросімов Ю. Ю. - Динаміка товщини менісків колінного суглоба щурів у нормі та після внутрішньоплодового введення антигену (2016)
Бекесевич А. М. - Особливості структурної організації ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка щура за умов 2- та 4-тижневого введення опіоїду (2016)
Маслова І. М. - Динаміка зміни площі структур великих слинних залоз щурів у нормі та після внутрішньоутробної дії антигену, Бурега Ю. О. (2016)
Волошин М. А. - Особливості розподілу вуглеводних залишків β-D-галактози в епітелії слизової ясен щурів у нормі та після внутрішньоутробного антигенного впливу, Бурега Ю. О. (2016)
Лазарик О. Л. - Лектингістохмічна характеристика реактивності дванадцятипалої кишки щурів у експерименті, Григор’єва О. А. (2016)
Коптев М. М. - Морфологічна характеристика нирок щурів, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, Проніна О. М., Білаш С. М., Пирог-Заказнікова А. В., Ніколенко Д. Є. (2016)
Варакута О. А. - Особливості розподілу глікозаміногліканів у пародонті щурів при наявності фотополімерної пломби і цукрового діабету, Кущ О. Г. (2016)
Григорьева Е. А. - Использование лектиновой гистохимиии для изучения морфологии эпителиоретикулоцитов тимуса (2016)
Власов В. В. - Діагностика та оперативне лікування хворих на множинні первинні грижові дефекти білої лінії живота, Калиновський С. В., Слободян О. М. (2016)
Пастухова В. А. - Однофакторний дисперсійний аналіз даних сім’яних пухирців статевонезрілих щурів, отриманих в умовах дії гіпертермії та при застосуванні коректора, Кравчук О. М. (2016)
Пастухова В. А. - Особливості будови мітохондрій скелетних м’язів при фізичному навантаженні в експерименті (2016)
Булько І. В. - Структурні реакції пульпи селезінки на дію нового кровозамінника HAES-LX-5% (2016)
Гнатюк М. С. - Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневего серця, Слабий О .Б., Татарчук Л. В. (2016)
Мустафакулов И. Б. - Наш опыт хирургического лечения повреждений желудка при сочетанной травме, Хаджибаев А. М., Мавлянов Ф. Ш. (2016)
Хмара Т. В. - Топографоанатомічні особливості супутніх судин сідничого нерва у плодів людини, Васильчишина А. В. (2016)
Вовк Ю. М. - До питання про іннервацію намету мозочка, Малахов С. С. (2016)
Goryainova G. - Comparison of anatomical and ultrasound sections of the human liver, Kondrusyk N., Vdovichenko V. (2016)
Dudenko V. G. - Topographic anatomy of the "weak" places of the diaphragm. Sternocostal and lumbocostal triangles, Vdovichenko V. I., Kurinnyi V. V. (2016)
Хмара Т. В. - Зріз через три судини як метод пренатального ультразвукового дослідження судин верхнього середостіння, Ризничук М. О., Пахольчук І. О. (2016)
Гнатюк М. Г. - Тромбектомія як патогенетичне лікування тромбозу верхньої брижової артерії, Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Райчук С. І., Шевченко С. Ю., Бодяка В. Ю. (2016)
Полянський І. Ю. - Порушення топографоанатомічних взаємовідношень як причина комбінованої кишкової непрохідності, Москалюк В. І. (2016)
Гресько М. М. - Клінічний випадок лівобічного розміщення жовчного міхура при лапароскопічній холецистектомії, Курявенко В. Г., Гресько А. С. (2016)
Вовк Ю. Н. - Значение индивидуальной анатомической изменчивости для развития клинической анатомии (2016)
Вовк Ю. Н. - Практическое значение индивидуальной анатомической изменчивости для современной краниологии, Вовк О. Ю., Икрамов В. Б., Шмаргалев А. А., Малахов С. С. (2016)
Бойчук Т. М. - Володимир Іванович Проняєв – образ справжньої людини, гідної наслідування в усьому, Хмара Т. В., Слободян О. М. (2016)
Професор Гринчук Федір Васильович (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Професор Гунас Ігор Валерійович (до 50-річчя з дня народження) (2016)
Професор Кривецький Віктор Васильович (до 50-річчя від дня народження) (2016)
Професор Олійник Ігор Юрійович (до 55-річчя від дня народження) (2016)
Професор Вовк Юрій Миколайович (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Лисяный Н. И. - Особенности иммунных нарушений при глиобластомах, инфицированных цитомегаловирусом, Станецкая Д. Н., Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Ключникова А. И. (2015)
Драннік Г. М. - Показники імунітету як предиктори перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей, Багдасарова І. В., Дріянська В. Є., Петрина О. П., Фоміна С. П., Дріянська В. В., Сидоренко Є. В. (2015)
Жданович А. І. - Процеси ангіогенезу і апоптозу у вагітних з високим ризиком прееклампсії та їх імунологічна обумовленість, Коломійченко Т. В., Яроцька Ю. О. (2015)
Прохорова М. П. - Ефективність сублінгвальної алерген специфічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Мальцев Д. В. - Ідіопатична CD4+ Т-­клітинна лімфопенія (2015)
Курченко А. І. - Запальні субтипи в індукованому мокротинні та антиендотоксиновий імунітет у хворих на бронхіальну астму, Бісюк Ю. А., Дубовий А. І., Кондратюк В. Є., Ахтемійчук О. С. (2015)
Дріянська В. Є. - Рівень цитокінів крові у пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, які отримують різні методи замісної терапії, Дудар І. О., Шифріс І. М., Гончар Ю. І., Порошина Т. В., Лобода О. М., Крот В. Ф., Савченко В. С. (2015)
Гаврилюк А. М. - Антиспермальні антитіла як показник імунозалежного чоловічого непліддя (2015)
Курченко І. Ф. - Характеристика показників функціонального стану ендотелію в залежності від pro197leu поліморфізму гена gpx 1 та корекція виявлених змін за допомогою селеніту натрію у хворих із метаболічним синдромом, Абрамова Н. О., Пашковська Н. В., Курченко А. І. (2015)
Присяжнюк І. В. - Зміни показників цитокінового профілю у хворих на гіпотиреоз та супутній хронічний холецистит у динаміці комплексного лікування, Пашковська Н. В., Курченко А. І. (2015)
Коваль Г. Д. - Вплив факторів вродженого імунітету, імуногенетичної регуляції та цитокінів на результативність лікування безпліддя у хворих на ендометріоз, Чоп’як В. В., Юзько О. М., Літус В. І., Краснов В. В. (2015)
Кучер Е. В. - О результатах дерматоглифического исследования и hla­типирования у детей с различным течением острой лимфобластной лейкемии (2015)
Мельников О. Ф. - Определение иммунных комплексов и иммуноглобулинов в ротоглоточном секрете в норме и при воспалительной патологии в носо­и ротоглотке как критерии состояния локального иммунитета, Бредун А. Ю., Любарец С. Ф., Заяц Т. А., Вахнина А. П., Рыльская О. Г., Биль Б. Н. (2015)
Курченко А. І. - Дослідження функції cd7­негативних т­лімфоцитів хелперів периферичної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А., Регурецька М. В. (2015)
Солоха Н. В. - Функціональна активність мононуклеарних клітин крові за продукцією цитокінів під дією нанокомпозитних матеріалів в умовах in vitro, Яворовський О. П., Карлова О. О., Курченко А. І., Савченко В. С. (2015)
Зубченко С. О. - Оцінка діагностичних критеріїв у пацієнтів з різними клініко­лабораторними проявами сенсибілізації до кліщів домашнього пилу та прогнозування ефективності алергенспецифічної імунотерапії на підставі алергокомпонентної діагностики, Юр’єв С. Д. (2015)
Бондаренко Т. Н. - Особенности изменения показателей клеточной специфической защиты у пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом с сопутствующим гельминтозом (2015)
Лисяный А. Н. - Молекулярные предикты медуллобластом дорослих пациентов (2015)
Прохорова М. П. - Клініко­імунологічна ефективність лікування бронхообструктивного синдрому у дітей, асоційованого з атиповими збудниками (2015)
Бичкова Н. Г. - Функціональна активність імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Бичкова С. А. (2015)
Бичкова С. А. - Порушення цитокінсинтезуючої функції імунокомпетентних клітин периферичної крові при поєднаній соматичній патології (2015)
Плахотная Д. В. - Уровень субклассов Ig G у пациентов с атопическими заболеваниями, имеющих гиперпродукцию общего IgE, Удовенко Н. С., Гуменюк Н. А., Пьянкова А. В. (2015)
Титул, содержание (2016)
Руденко С. В. - Разработка концепции отбора проектов и ее формализация в условиях отсутствия полноты информации, Андриевская В. А. (2016)
Музылев Д. А. - Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов, Кравцов А. Г., Карнаух Н. В., Бережная Н. Г., Кутья О. В. (2016)
Веренич О. В. - Розробка та впровадження формалізованої моделі ментального простору оточуючого середовища проекту чи програми (2016)
Кононенко И. В. - Применение метода синтеза методологии управления проектом при нечетких исходных данных, Агаи А., Луценко С. Ю. (2016)
Осауленко И. А. - Оптимизация портфеля региональных проектов методом кластерного анализа (2016)
Савєльєва О. С. - Управління програмою супроводження систем аварійного захисту АЕС, Становська І. І., Бібік Т. В., Березовська К. І. (2016)
Чимшир В. И. - Разработка метода количественной оценки социального эффекта при реализации социотехнических проектов (2016)
Sherstyuk O. - The research on role differentiation as a method of forming the project team, Olekh Т., Kolesnikova K. (2016)
Abstract and References (2016)
Дорогие неврологи и детские неврологи! (2015)
Евтушенко С. К. - Туберозный склероз как междисциплинарная проблема в нейропедиатрии (научный обзор и личные наблюдения), Гагара Д. А. (2015)
Ткаченко О. В. - Нейропсихологічні характеристики депресії у пацієнтів із ревматоїдним артритом, Найдьонова Ю. Л. (2015)
Дзяк Л. А. - Метаанализ результатов клинических исследований эффективности и переносимости L-лизина эсцината при лечении черепно-мозговой травмы и острых нарушений мозгового кровообращения, Сирко А. Г. (2015)
Черній Т. В. - Клініко-неврологічні характеристики гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у державних службовців, Литвин О. В., Литвин М. М. (2015)
Кирилова Л. Г. - Когнітивний та моторний розвиток дітей, які народилися з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Коростій В. І. - Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу, Поліщук В. Т., Заворотний В. І. (2015)
Поліщук М. Є. - Закрита черепно-мозкова травма. Сучасний погляд на проблему, Гончарук О. М. (2015)
Трещинская М. А. - Выбор антиагрегантного средства для вторичной профилактики церебрального инсульта (2015)
Дзяк Л. А. - Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую травму, Цуркаленко Е. С., Сальков Н. Н. (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности комплексной нейропротекции при ишемическом инсульте (2015)
Вакуленко Л. А. - Остеохондроз: возможности аддитивного биорегуляционного подхода (2015)
Баринов Э. Ф. - Влияние медикаментозного лечения пациентов с хронической ишемией мозга на функциональную активность тромбоцитов, Статинова Е. А., Евтушенко С. К., Мамедалиева С. A., Евтушенко И. С. (2015)
Орос М. М. - Тразодон у лікуванні депресії після інсульту, Луц В. В., Адамчо Н. Н. (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности препаратов гинкго билобы в стратегии фармакотерапии сосудистой деменции (2015)
Матяш М. М. - Сучасні підходи до лікування травматичної хвороби головного мозку (травматичної енцефалопатії), Марченко О. М. (2015)
Никонов В. В. - Современные направления терапии церебральной недостаточности, Савицкая И. Б. (2015)
Дельва М. Ю. - Постінсультні пневмонії: сучасні принципи менеджменту (огляд літератури), Вахненко А. В., Моісєєва Н. В., Дельва І. І. (2015)
Евтушенко С. К. - Компрессионно-ишемическая невропатия правого малоберцового нерва с парезом ноги у девочки 10 лет вследствие подколенных экзостозов (как проявление болезни Эренфрида), Москаленко М. А., Евтушенко О. С., Шаймурзин М. Р., Кардаш А. М., Малеева И. А. (2015)
Ильченко С. И. - Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка, Коренюк Е. С., Самойленко И. Г., Иванченко В. И., Паламарчук Н. Ю. (2015)
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года (2015)
Станислав Константинович Евтушенко (2015)
Детский аутизм (2015)
Михаил Булгаков, или Таинственная история излечения от наркозависимости (2015)
Титул, содержание (2016)
Пасечник М. В. - Математическое моделирование процессов сшивки составляющих полимерной композиции, Кучер Е. А. (2016)
Lebedev V. - Synthesis and study of optically transparent benzguanamine oligomers with luminescent properties (2016)
Vistak M. - Investigation of spectral characteristics of cholesteric liquid crystals at carbohydrates influence, Dmytrakh V., Horbenko J., Sushynskyi O. (2016)
Danylkovych A. - Improvement of the filling and plasticization processes of forming multifunctional leather materials, Mokrousova O., Zhygotsky A. (2016)
Никулишин І. Є. - Дослідження біостійкості захисних ізоляційних покриттів, модифікованих нафтополімерними смолами, Піх З. Г., Гнатуш С. О., Гнатів З. Я., Чайківська Р. Т. (2016)
Семешко О. Я. - Исследование влияния высокоэнергетической дискретной обработки на кинетику экстракции и свойства шерстного жира, Куник А. Н., Асаулюк Т. С., Сарибекова Ю. Г., Мясников С. А. (2016)
Гелеш А. Б. - Хемосорбція сульфуру(IV) оксиду в горизонтальному апараті з ковшоподібними диспергаторами, Яворський В. Т., Яворський І. Є. (2016)
Приймаченко А. С. - Моделювання процесу корозії високоміцних бетонів у сульфатному середовищі, Шейніч Л. О. (2016)
Шишкін О. О. - Дослідження впливу сполук перехідних елементів на міцелярний каталіз формування міцності реакційного порошкового бетону (2016)
Шишкіна О. О. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин, що утворюють міцели, на міцність ніздрюватого реакційного порошкового бетону (2016)
Пітак Я. М. - Дослідження субсолідусної будови системи ZnO–Al2O3–TiO2–SiO2, Лісачук Г. В., Подчасова К. В., Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Крівобок Р. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Чемерис А. А. - Определение зависимостей в компьютерных программах (2015)
Огир А. С. - Система ультразвуковой диагностики с использованием фазовой информации отраженного звукового поля, Тарапата В. В., Чемерис А. А., Огир Е. А. (2015)
Попов О. О. - Експертні методи та системи для прийняття управлінських рішень (2015)
Гильгурт С. Я. - Организация вычислительного процесса синтеза файлов конфигураций для аппаратных ускорителей при решении задач информационной безопасности (2015)
Майстренко С. Я. - Использование и адаптация базовых средств ГИС для задач лесоустройства Украины, Беспалов В. П., Загреба Т. А., Хурцилава К. В. (2015)
Диденко П. И. - Поверхность кварца (2015)
Максименко Е. В. - Особенности реализации процедуры умножения больших чисел в ортогональных базисах (2015)
Владимирский И. А. - Корреляционный метод поиска утечек при одностороннем доступе к трубопроводу (2015)
Груц Ю. Н. - Математическая модель графической процедуры отсечения для скелетных стереоизображений (2015)
Шабан М. Р. - Актуальность построения методик оценки качественных характеристик тестов, разрабатываемых в процессе экспертизы функциональных услуг безопасности обработки информации грид-сайта (2015)
Дронюк І. М. - Моніторинг та аналіз реального та модельного трафіку комп’ютерної мережі, Федевич О. Ю. (2015)
Валах М. А. - Просторовий аналіз емісії парникових газів від лінійних об’єктів: транспортний сектор Підкарпатського воєводства, Бунь Р. А., Галущак М. О., Данило О. Я. (2015)
Струк Є. С. - Автоматизована система поселення студентів в гуртожитки студмістечка, Дубленич Р. В. (2015)
Тимченко О. В. - Якість поліграфічної продукції, відтвореної цифровим способом, Гавриш Б. М., Лях І. М. (2015)
Дурняк Б. В. - Визначення необхідного рівня захисту даних в соціальних системах, Хомета Т. М. (2015)
Тимченко О. В. - Постановка задачі реконструкції об'ємного елементу з одної фотографії на основі марківських систем, Кульчицький Р. О. (2015)
Кляп М. М. - Розробка алгоритму реалізації процесу прогнозування (2015)
Дурняк Б. В. - Методи інтерпретації моделей ризику, Майба Т. М. (2015)
Сікора Л. С. - Інформаційно-енергетична концепція та базові моделі активізації технологічних процесів на підставі лазерного фотонного зондування, Лиса Н. К., Білак Ю. Ю. (2015)
Ткачук Р. Л. - Логіко-когнітивні моделі прийняття цільових рішень в контексті часового простору (2015)
Цмоць І. Г. - Підвищення енергоефективності підприємства шляхом вибору об’єкту вкладення інвестицій, Медиковський М. О., Скорохода О. В. (2015)
Сабат В. І. - Використання семантичних мереж для автоматизованих систем документообігу (2015)
Пиріг Р. - Михайло Грушевський: "…жив у Київі інкогніто" (2011)
Кудлай О. - Громадсько-політична діяльність Бориса Мартоса (2011)
Осташко Т. - Всеволод Голубович: портрет на політичному тлі (2011)
Магурчак А. - Оцінка Андрієм Жуком українських визвольних змагань 1917–1921 рр. (2011)
Білоус Л. - Допомога постраждалому від війни єврейському населенню Східної Галичини (1914–1917) (2011)
Тимченко Р. - Державне будівництво та політико-економічні перетворення ЗУНР (листопад 1918–червень 1919 рр.) (2011)
Устименко В. - Міжетнічні конфлікти та протиріччя в Україні (1917–1920 рр.) (2011)
Лупандін О. - Питання економічних відносин між Українською Державою та РСФРР в контексті українсько-російських мирних переговорів 1918 р. (2011)
Леміжанська О. - Діяльність Департаменту місцевого самоврядування МВС Української Держави (травень–грудень 1918 р.) (2011)
Бойко О. - Життя Києва під владою білогвардійців (вересень–грудень 1919 р.) (2011)
Корольов Г. - Більшовицька концепція федералізму в контексті Української революції 1917–1921 рр. (2011)
Дацків І. - Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії (2011)
Михайлова О. - Польсько-український союз 1920 р.: військово-господарча співпраця на території Правобережної України (кінець квітня–середина червня) (2011)
Верстюк В. - Ризький мирний договір 1921 р. і завершення боротьби за Українську Народну Республіку (2011)
Файзулін Я. - Бессарабська повстанська група в Другому Зимовому поході Армії УНР (2011)
Скальський В. - Дворянин, попович та селянський син (штрихи до біографій загиблих під Крутами у січні 1918 року) (2011)
Дисертації з проблем історії Української революції, захищені в 2006–2011 роках (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Винничук С. Д. - Определение расхода воздуха, вытекающего из выходного отверстия приточного трубопровода при докритических и критических режимах истечения, Шестаков А. А., Ониськова А. В. (2015)
Попов О. О. - Визначення стійкості геоекосистем регіону досліджень, Артемчук В. О. (2015)
Цуприк Г. Б. - Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі, Щербак Л. М. (2015)
Владимирский И. А. - Развитие методов определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов городских систем централизованного теплоснабжения (2015)
Глухов О. Д. - Оцінка структурної стійкості систем на базі експандерів Пінскера (2015)
Чирва А. А. - Моделирование гидравлических процессов в первичном узле охлаждения системы подготовки воздуха (2015)
Владимирский А. А. - Создание технических средств для оценки степени коррозионного износа подземных трубопроводов тепловых сетей без их вскрытия, Владимирский И. А. (2015)
Гайденко О. С. - Методи прогнозування електроспоживання тяговими підстанціями залізниці (2015)
Шабан М. Р. - Использование COM–технологии при проведении экспертизы на соответсвие требованием НД ТЗИ, Марковская М. П., Кислов А. Г., Потенко А. С. (2015)
Кулаков Ю. О. - Формалізація методу повторного використання апаратних ресурсів функціональних блоків реконфігурованих обчислювальних систем, Клименко І. А. (2015)
Кульчицька І. О. - Інформаційна технологія відновлення спотворених зображень текстових документів, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2015)
Дурняк Б. В. - Організація системи прогнозування, при виникненні неочікуваних негативних факторів, Кляп М. М. (2015)
Гавриш Б. М. - Комплексний показник якості поліграфічної продукції, відтвореної цифровим способом, Тимченко О. В., Білак Ю. Ю. (2015)
Гельман Є. Л. - Дослідження впливу результатів роботи протоколу покривного дерева STP на експлуатаційні характеристики мережі, Обельовська К. М., Папежук Р. В. (2015)
Хомета Т. М. - Задачі захисту соціальних інформаційних систем (2015)
Майба Т. М. - Метод визначення величини ризику, що грунтується на використанні результатів аналізу негативних процесів (2015)
Попов О. О. - Математичні моделі оцінки техногенного ризику (2015)
Сікора Л. С. - Інформаційно-енергетична концепція та базові моделі активізації технологічних процесів на підставі лазерного фотонного зондування. Частина 2. Інформаційно-енергетична концепція та моделі лазерної активізації технологічних процесів, Лиса Н. К., Лях І. М. (2015)
Цмоць І. Г. - Проектування спеціалізованих компонент нейро-орієнтованих комп’ютерних систем, Теслюк Т. В., Ігнатєв І. В. (2015)
Сабат В. І. - Способи захисту авторських прав документів в автоматизованих системах документообігу (2015)
Романишин Ю. М. - Енергетичні особливості активації моделей нейрона, Петрицька С. Р. (2015)
Пантюк М. - Передмова (2012)
Галик В. - Літературознавці, журналісти та священики – кореспонденти Івана Франка з Дрогобича (2012)
Галів М. - Шкільництво села Лужок Долішній (ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Ільницький В. - До проблеми чисельності підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952) (2012)
Кісіль В. - Писемні пам’ятки на сторінках "Сводной галичско-русской литописи съ 1700 до конца августа 1772 года. часть І." А. Петрушевича (2012)
Лазорак Б. - Перехід церковних братств Львова до унії у контексті реформи Крилосу єпископом Йосифом (Шумлянським) (2012)
Стецик Ю. - Монастирські фільварки Перемишльської єпархії (XVIII ст.) (2012)
Душний А. - До питання наукового осмислення української школи баянно-акордеонного мистецтв (2012)
Дякунчак Ю. - До питання стилістичних особливостей творчості для баяна-акордеона композиторів України на зламі століть (2012)
Кузьо В. - Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України (2012)
Кундис Р. - Львівська баянна школа в контексті національної академічної школи гри на народних інструментах (2012)
Мартинів О. - Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури (2012)
Муляр Н. - Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва (2012)
Олексів Я. - Жанрові модифікації сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття (2012)
Сергієнко О. - До питання історичних передумов становлення конкурсно-фестивального руху виконавців на народних інструментах в Україні (2012)
Шафета В. - Фестивально-конкурсні акції колективногo музикування Львівщини в контексті української школи баянно-акордеонного мистецтва (2012)
Бобак О. - Підготовка соціального педагога до організації роботи з сім’єю як первинного інституту соціалізації дитини (2012)
Гурій М. - Розвиток комунікативної компетенції старшокласників у процесі реалізації форм громадянської освіти та виховання у Великій Британії (2012)
Жигайло О. - Обчислювальна діяльність як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра (2012)
Ілляш С. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього учителя початкових класів (2012)
Колток Л. - Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі (2012)
Нищак І. - До проблеми використання електронних посібників у навчально-виховному процесі, Пагута М. (2012)
Турчик І. - Проблеми та тенденції шкільного фізичного виховання за кордоном, Козіброда Л. (2012)
Фартушок Л. - Педагогічні умови формування готовності до праці у вихованців дитячих будинків, Лісенчук С. (2012)
Бандура Г. - Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці (2012)
Бахур О. - Психологічна характеристика підлітків з делінквентною поведінкою (2012)
Гринечко А. - Роль самооцінювання в процесі самовизначення особистості (2012)
Дуб В. - Ціннісно-смислові характеристики майбутніх педагогів (2012)
Заболоцька С. - Особливості розвитку моральних форм поведінки дошкільників в експериментальних умовах (2012)
Зимянський А. - Психологічні особливості розвитку моральної позиції підлітків (2012)
Хавула Р. - Психологічні особливості подружньої сумісності (2012)
Гавриляк І. - Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору (2012)
Пиц Т. - Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах (2012)
Вовк О. - Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття (2012)
Гаврилюк Х. - "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся (2012)
Дмитрів І. - Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-"логосівців", Кафлик О. (2012)
Дяків Ю. - Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків (2012)
Лазірко Н. - Творчість Стефана Цвeйґа в літературознавчій оцінці Юрія Клена (2012)
Луцик В. - Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-х рр. ХХ століття, Зимомря І. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Козявкін В. І. - Порівняльна характеристика психоемоційного стану батьків дітей з аутизмом, які проживають у зоні АТО та в інших регіонах України, Волошин Т. Б. (2015)
Василовский В. В. - Эффективность митоксантрона у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Черненко М. Е. (2015)
Малик С. Л. - Якість життя хворих із множинним склерозом: терапевтичний вплив холекальциферолу (вітаміну D3), Московко С. П., Московко Г. С., Титаренко Н. В. (2015)
Мищенко Т. С. - Клинические аспекты постинсультных когнитивных нарушений, Мищенко В. Н., Здесенко И. В., Никишкова И. Н. (2015)
Мартиненко Я. А. - Сучасні можливості магнітно-резонансної томографії у передчасно народжених дітей (2015)
Салій З. В. - Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивного та неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І., Мілевська-Вовчук Л. С. (2015)
Бачинская Н. Ю. - Применение препарата Вазонат у пациентов пожилого возраста с когнитивными нарушениями на фоне энцефалопатии атеросклеротического генеза, Покровенко И. В., Демченко Е. В., Холин В. А., Тихоненко О. А. (2015)
Науково-практична конференція з нейропедіатрії "Мультидисциплінарний підхід до неврологічної патології в педіатрії: неврологічні прояви карнітинової недостатності та мітохондріальних хвороб у дітей" (м. Вінниця, Україна, 24 листопада 2015 року) 100 (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі! (2015)
Глиатилин: использование при острых и хронических цереброваскулярных заболеваниях (2015)
Трінус К. Ф. - Біоеквівалентність лікарських засобів з екстрактів гінкго дволопатевого (EGB 761) (2015)
Дельва М. Ю. - Синдром крилоподібної лопатки при невропатії довгого грудного нерва (клінічне спостереження, диференціальна діагностика), Нікіфорова О. С. (2015)
Головач І. Ю. - Патогенетичне обґрунтування застосування препарату Піаскледин в лікуванні остеоартриту (2015)
Бурчинский С. Г. - Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект? (2015)
Лихачева Н. В. - Синдром Андерсона - Нови: врожденная аплазия кожи, костей черепа у новорожденного, Экзархова А. И., Каратай О. С., Сошко Т. В., Шилова В. В., Зейниева А. Е. (2015)
Тамара Сергіївна Міщенко (2015)
Вінничук С. М. - Історія розвитку неврології в світі як науки. Погляд в історічне минуле, Фартушна О. Є. (2015)
Стоянов А. Н. - Становление и развитие одесской неврологии, Муратова Т. Н. (2015)
Чебаков М. П. - Використання вихідного матеріалу пшениці озимої західноєвропейського екотипу та його роль у створенні високо адаптивних сортів, Лебедєва Г. Д., Власенко В. А. (2006)
Тищенко О. Д. - Різноманіття кореневої системи у популяціях люцерни, Андрусіва Л. В., Рибалко Я. М. (2006)
Турченюк Л. О. - Хлібопекарські властивості борошна і роль зовнішнього температурного чинника в їхній оцінці, Шевченко O. І., Шовгун О. О. (2006)
Корнєєва М. О. - Регресійний аналіз у селекції інбредних ліній буряку цукрового, Власюк М. В., Власюк І. В., Опанасенко Т. Г. (2006)
Хареба В. В. - Використання біологічного потенціалу рослин і прогнозування врожаю капусти білоголової (2006)
Ковбасенко В. М. - Індукція захисних механізмів овочевих культур, Рябенька Л. А., Корецький А. П., Оніщенко О. І., Корецька О. О. (2006)
Гірко B. C. - Агроекологічні принципи формування інтенсивних агроценозів сільськогосподарських культур у різних кліматичних зонах України, Гірко О. В. (2006)
Лещук Н. В. - Підвищення посівних якостей насіння салату шляхом зниження його матрикальної різноякісності (2006)
Роїк В. М. - Гібриди нового покоління цукрового буряку і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі, Корнєєва М. О. (2006)
Уліч Л. І. - Вдосконалення дослідження сортів озимої пшениці (2006)
Лещук Н. В. - Добір сортів салату ( Lactuca sativa L.) для конвеєрного вирощування у відкритому ґрунті (2006)
Жук О. Я. - Вивчення сортів капусти савойської за вмістом амінокислот, Федосій І. О. (2006)
Уліч Л. І. - Сорти озимої пшениці для інтенсивних технологій, Лисікова В. М. (2006)
Шелепов В. В. - Сорт і його значення в підвищенні врожайності, Іщенко В. І., Чебаков М. П., Лебедева Г. Д. (2006)
Волкодав В. В. - Діяльність Державної служби з охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі розвитку, Гончар О. М., Захарчук О. В., Кісіль М. І. (2006)
Ткачик C. O. - Міжнародна практика набуття прав на сорти рослин: вимоги до експертизи і надання охорони, Ніколенко Н. Г. (2006)
Кулик А. В. - Наукова та організаційна діяльність видатного селекціонера Б.М. Лебединського (2006)
Вергунов В. А - Професору В. В. Шелепову - "70", Петренко О. В. (2006)
Титул, зміст (2015)
Котвіцька А. А. Кононенко О. В. - Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN та частотного аналізу (2015)
Давтян Л. Л. - Динаміка розвитку ринку стоматологічних лікарських засобів України, Воронкіна А. С., Рева Д. В., Куколевська О. С. (2015)
Бурд Н. Б. - Лікувальна косметика в Україні: реалії та перспективи, Георгіянц В. А., Половко Н. П., Гризодуб О. І. (2015)
Ткаченко Н. О. - Якість підготовки провізорів як показник соціально відповідальної поведінки вищих навчальних закладів (2015)
Шматенко В. В. - Обґрунтування вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів і допоміжних речовин в інфузійних полііонних розчинах, Коритнюк Р. С., Гудзь Н. І. (2015)
Федоровська М. І. - Обґрунтування співвідношення лікарської рослинної сировини та визначення її технологічних параметрів у разі розроблення складної настойки для терапії телогенової алопеції, Соколова Л. В., Половко Н. П. (2015)
Романенко М. І. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінопохідних 7-алкіл-3-метилксантинів, Назаренко М. В., Іванченко Д. Г., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2015)
Парченко В. В. - Протисудомна активність s-похідних 5-(фуран-2-іл)-4r1-1,2,4-триазол-3-тіонів (2015)
Цуркан О. О. - Мікро- та макроелементний склад надземних органів представників роду Sonchus, Делян Є. П. (2015)
Гречана О. В. - Порівняльний фітохімічний аналіз сировини Lupinus luteus L. та Medicago falcata L. subsp. romanica (Prodan) O. Schwarz & klink. після гідролізу (2015)
Смойловська Г. П. - Хромото-мас-спектрометричне визначення летких компонентів кропиви дводомної (Urtica dioica L.) (2015)
Гудзенко А. В. - Дослідження рослинних сумішей листя малини (Rubus idaeus L.), Курапова Т. М., Власенко С. О. (2015)
Буткевич Т. А. - Вивчення вітамінного складу сухих порошків біомаси Flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П., Козак Р. І. (2015)
Бурдак К. С. - Використання термічних методів аналізу у разі вибору оптимальної технології виробництва таблеток на основі субстанції адеметіонін 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2015)
Кечин І. Л. - Вивчення гострої токсичності празиквантелу за різних шляхів введення, Романіна Д. М., Гладишев В. В., Дюдюн А. Д. (2015)
Лелека М. В. - Обґрунтування методики аналізу доказових даних про фармакологічну активність сукцинатної кислоти та її комбінованих засобів, Заліська О. М. (2015)
Пам’яті видатного вченого Максютіної Ніни Павлівни (2015)
Байша К. М. - Сучасні тенденції зовнішньоекономічного й інвестиційного співробітництва України (2014)
Барташевська Ю. М. - Аналіз інноваційного розвитку машинобудування України (2014)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку магазинів Запорізької області (2014)
Бєлік В. Д. - Формування системи управління персоналомна підприємствах енергетичної сфери (2014)
Білошкурський М. В. - Аналіз маркетингових логістичних систем матеріального забезпечення підприємств (2014)
Богославець Г. М. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі України, Трубей О. М. (2014)
Божидай І. І. - Класифікаційна система стратегій (2014)
Больботенко І. В. - Принципи організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2014)
Вовк Г. Б. - Банкрутство середнього та малого бізнесу як глобальна проблема: сутність, причини, шляхи прогнозування та попередження (2014)
Вовна І. М. - Теоретико-проблемні аспекти процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в умовах мінливого середовища (2014)
Вольська О. М. - Стан та перспективи розвитку виробництва молочної продукції Херсонської області (2014)
Вяткіна Т. Г. - Діагностика стану використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Гавриленко Є. С. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні в контексті сталого розвитку (2014)
Гадзевич І. О. - Розробка алгоритму переходу промислового підприємства до диверсифікації його діяльності (2014)
Говорушко Т. А. - Дослідження методів оцінки ефективності системи контролінгу, Кроніковський Д. О. (2014)
Гудзь Ю. Ф. - Фінансові операції афілійованих осіб в офшорних зонах як загроза зростанню економічного потенціалу підприємства (2014)
Гутченко А. В. - Електронні інформаційні ресурси у наукових дослідженнях з проблем контролінгу (2014)
Євдокименко В. М. - Ризики підприємницької діяльності: розробка механізму управління, Дергалюк Б. В. (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Інституційні засади створення та розвитку кластерів (2014)
Зарічна О. В. - Економічна сутність інвестицій та їх роль в туристичній діяльності (2014)
Зеліско І. М. - Еволюційні засади розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України (2014)
Зернюк О. В. - Шляхи розвитку управління якістю продукції на промисловому підприємстві, Ігнатенко В. О. (2014)
Окландер М. А. - Фактори конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств, Златова І. О. (2014)
Змерзла Т. І. - Типологія організаційної культури (2014)
Іваненко О. В. - Проблема розмежування категорій "енергозбереження" та "енергоефективність" в управлінні підприємством (2014)
Ігнатенко М. М. - Формування процесу управління діловою репутацією та соціальною відповідальністю харчових і переробних підприємств як складниками їх конкурентоспроможності (2014)
Кондратюк Н. В. - Економічний механізм сталого розвитку виробництва соняшнику (2014)
Конєв С. І. - Основні складові управління митно-тарифного регулювання та його місце в структурі регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості (2014)
Краснощок А. В. - Формування та функціонування економічного антикризового механізму в АПК (2014)
Кривохатько Н. Д. - Стан підготовки управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Кувшинова А. О. - Проблеми організації управління ресурсозбереженням на підприємстві, Ткаченко Т. П. (2014)
Куделя Л. В. - Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Лаптєв В. І. - Результативність діяльності наглядової ради акціонерного товариства як стратегічної складової ефективного корпоративного управління (2014)
Латишев К. О. - Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств, Караулова Ю. В. (2014)
Лащак В. В. - Заходи фінансового впливу держави на забезпечення якості товарів і дотримання прав споживачів в післяреалізаційний період, Лащак Т. В. (2014)
Хрущ Н. А. - Механізм формування та реалізація фінансової стратегії в системі управління підприємством, Лісова А. В. (2014)
Лозинська І. В. - Порівняльна характеристика економічної ефективності методів утримання врх в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лозовский А. Н. - Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью отечественных предприятий, Кухарчук А. О. (2014)
Лук’яненко Д. І. - Розробка нової бізнес-моделі підприємства на ринку сантехнічної продукції (2014)
Лялюк А. М. - Вплив маркетингового стратегічного планування підприємства на рівень його ринкової безпеки (2014)
Малюк С. О. - Концептуальні підходи до формування конкурентної стратегії підприємств харчової промисловості (2014)
Маслюк О. В. - Критерій оцінки потенційної конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на основі економічної стійкості (2014)
Матросова В. О. - Сучасні проблеми нарощення економічного потенціалу в контексті нової парадигми стійкого розвитку (2014)
Матюх С. А. - Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності вищого навчального закладу (2014)
Метлицький М. О. - Напрями підтримки конкурентоспроможності продукції у рекламній сфері, Кавтиш О. П. (2014)
Мізерна Т. В. - Діагностика конкурентних можливостей персоналу машинобудівних підприємств України (2014)
Михеенко Е. С. - Особенности формирования и диагностики технико-технологического потенциала промышленных предприятий (2014)
Молодецький C. C. - Рейдерство як загроза економічній безпеці України (2014)
Мохонько Г. А. - Інституціональне забезпечення стійкості корпоративних утворень, Малик І. П. (2014)
Набока Р. М. - Особливості маркетингового управління персоналом готельних підприємств (2014)
Нагуляк В. О. - Визначення ефективності сервісного забезпечення аграрних підприємств на основі комплексного підходу (2014)
Назаров Н. К. - Конфлікти на підприємстві: визначення, причини, типи (2014)
Назарчук Т. П. - Аналіз ефективності формування і використання обігових коштів підприємства, Подвисоцька М. О., Стащук О. В. (2014)
Некрасова Л. А. - Процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства та його проблеми, Моніч О. В. (2014)
Нусінов В. Я. - Корпоративна соціальна відповідальність: становлення та розвиток в Україні, Ярова А. Б. (2014)
Олійник Л. В. - Менеджмент активів підприємств машинобудівної галузі в системі конвергенції господарської діяльності (2014)
Омелянчук Т. М. - Підходи до наукового пізнання сутності фінансового стану підприємств ресторанного господарства (2014)
Остапенко Т. М. - Аутсорсинг як одна із форм організації контролінгу витрат (2014)
Парубець О. М. - Ресурсний потенціал підприємств транспорту як фактор прискорення їх мережевої взаємодії (2014)
Пестовська З. С. - Концептуальні підходи до управління поточними фінансовими потребами підприємства (2014)
Петренко В. П. - Класифікація людського капіталу підприємства як передумова його продуктивного використання, Мацькевич О. Ю. (2014)
Пічугіна М. А. - Напрями розвитку партнерських зв’язків підприємств галузі (на прикладі кабельної промисловості) (2014)
Поклонська Л. С. - Економічний зміст поняття "продукція виробничо-технічного призначення" (2014)
Полоус О. В. - Управління формуванням трудового потенціалу на стадіях розвитку підприємства (2014)
Полянська А. С. - Сучасні механізми розвитку промислових підприємств (2014)
Пономар Н. В. - Управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства, Гук О. В. (2014)
Пронько Л. М. - Методика визначення базової вартості земель населеного пункту, Самборська О. Ю. (2014)
Отрощенко В. - Укріплене поселення "Дикий Сад" у системі пам’яток білозерської культури (2008)
Горбенко К. - Археологічні дослідження посаду городища "Дикий Сад" (2006-2007 рр.) (2008)
Гребенніков Ю. - Скіфська модель "адміністративного" устрою Степового Побужжя в V–IV ст. до н.е. (2008)
Івченко А. - Нова знахідка теракотової статуетки селена на території передмістя Ольвії (2008)
Добролюбський А. - Південний Захід України у другій половині ХІІІ - першій половині XIV сторіч, Смирнов І. (2008)
Петренко І. - Православна церква і шлюбно-сімейні відносини у Російській імперії (на прикладі Південної України останньої чверті XVIII ст.) (2008)
Кривошея І. - Оренда в українських маєтках Потоцьких у другій половині ХVIII – першій третині ХІХ ст. (2008)
Мінц М. - Ремісниче навчання у початкових школах Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2008)
Убійко Н. - Японсько-німецькі відносини у 1939-1941 рр. (2008)
Мягка О. - Національно-визвольний рух України в 60-х - поч. 90-х рр. XX ст. (короткий огляд проблеми) (2008)
Шкварець В. - Повоєнна та сучасна Миколаївщина: історіографія проблеми (2008)
Балягузова О. - Релігійний фактор у міжнародних відносинах (на прикладі ісламського фундаменталізму) (2008)
Ковтун Є. - Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України (2008)
Маковеєнко В. - Торгівля зброєю та її наслідки для прав людини та сталого розвитку: досвід африканських країн (2008)
Ніколаєнко Н. - Специфіка застосування політичних технологій в Україні (2008)
Тригуб К. - Чинники схильності молоді до реалізації права на державну службу в Україні (2008)
Нікітін В. - Відкриття та попереднє дослідження городища "Дикий Сад" (1925-1929 рр.) (2009)
Островерхов А. - Гребенников Ю.С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (IХ-III вв. до н.э.). – Николаев: ИА НАНУ, 2008. – 192 с.: розширена рецензія та коментарі (2009)
Котляр Ю. - Православ’я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI – початок ХVII ст.) (2009)
Кривошея І. - Метаморфози локальних конструкцій "центр-периферія" на Правобережній Україні в 1793-1863 роках (на прикладі латифундій графів Потоцьких (герб "Пилява") (2009)
Тригуб О. - Виникнення та становлення обновленської церкви в Україні (1922-1923 рр.) (2009)
Акунін О. - Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів (2009)
Чиркова О. - Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства (2009)
Вовчук Л. - Російсько-американські відносини (1832-1919 рр.): на матеріалах Південної України (2009)
Шкварець В. - Історіографія та джерелознавчий аспект проблеми українського та миколаївського вимірів Східної війни 1853-1856 рр., Гузенко Ю. (2009)
Михайловський Т. - АРА на Півдні України (1921-1923 рр.): історіографія проблеми (2009)
Малахов В. О. - Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: проблеми та перспективи, Кошелєва Г. М., Родін В. О. (2016)
Матюха Л. Ф. - Цукровий діабет I типу в молодих осіб та дорослих, стан імплементації уніфікованих стандартів медичної допомоги, Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. (2016)
Гриднев А. Е. - Обмен оксида азота у пациентов с гипертонической болезнью и при ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2016)
Титкова А. В. - Состояние цитокиновой системы и уровень грелина у больных хронической обструктивной болезнью легких, ассоциированной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Багмут И. Ю., Литвинова Е. А. (2016)
Корнієнко Д. О. - Роль ультразвукових методів дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім ожирінням в осіб молодого віку, Хоменко Л. О. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу, Бен-Абід М. (2016)
Коломыцева И. Н. - Прогностически значимые клинико-гемодинамические показатели при медикаментозной поддержке пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами, Яблучанский Н. И. (2016)
Гарюк Г. І. - Питання діагностики та лікування гострих абсцедуючих епіглотитів на основі аналізу архівного матеріалу за 2008–2014 рр, Почуєва Т. В., Кулікова О. О., Давиденко В. Л. (2016)
Стариков В. И. - Результаты комбинированного лечения местнораспространенного рака легкого, Якимова Т. П., Трунов Г. В., Басилайшвили С. Ю., Майборода К. Ю. (2016)
Сухина Е. Н. - Результаты лечения опухолей головы и шеи с применением конформной хрономодулированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Артюх С. В., Тешнер С. М., Карвасарская В. В. (2016)
Рябоконь Е. Н. - Изучение концентрации ионизированного фтора в источниках водоснабжения Чугуевского района Харьковской области, Доля Э. И., Волкова О. С., Яковлева Д. Ю. (2016)
Дьомін Ю. А. - Вплив чинників довкілля на орган зору, Кузенко О. В., Кузенко Є. В. (2016)
Дорофеева Е. Е. - Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией, Неханевич О. Б., Урдина Г. С. (2016)
Лисенко В. Й. - Корекція дизгідрії та гепато-інтестинальної дисфункції у пацієнтів із діабетичним кетоацидозом, Брик Р. П., Карпенко Є. О. (2016)
Кричка Н. В. - Критерії функціональних проб під час моделювання протезів у пацієнтів із повною адентією: нормативні тести-ознаки (2016)
Асоян І. М. - Значення рівнів маркерів запалення у хворих на хронічну серцеву недостатність, цукровий-діабет 2 типу та дисинхронію міокарда (2016)
Твердохлеб Т. А. - Иммунологическая характеристика течения реактивных артритов у детей (2016)
Чернацька О. М. - Особливості та корекція дисліпідемії у разі поєднання цукрового діабету 2 типу й артеріальної гіпертензії ІІІ стадії (2016)
Памяти профессора Геннадия Павловича Петюнина (2016)
Горбенко К. - Палеоетноботанічні дослідження на території городища Дикий Сад, Пашкевич Г. (2010)
Гребенніков В. - Пізньоскіфське царство (2010)
Кривошея І. - Інститут "товаришів" у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини (2010)
Єрмакова І. - Місіонерська діяльність Православної церкви на матеріалах Херсонської єпархії (2010)
Степаненко В. - Місце Північного Причорномор’я у зовнішній торгівлі Росії на межі ХІХ-ХХ століть: загальноукраїнський та регіональний аспекти (2010)
Тригуб П. - Агробази як організаційна форма державного сільськогосподарського підприємства на Миколаївщині в роки нової економічної політики (на прикладі агробази імені Чубаря) (2010)
Захарченко О. - Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор’я (2010)
Шитюк М. - Трофейні німецькі архіви про окупацію і втечу німецьких військ з Миколаївщини (серпень 1941 – березень 1944 років) (2010)
Чиркова О. - Юліан Апостат (2010)
Федорчук О. - Політична наука в Україні: процес формування та інституціоналізації (2010)
Копил О. - Сіонізм з точки зору теорії політичних і національних рухів (2010)
Есентаев Т. К. - Развитие системы подготовки спортсменов высшей квалификации (2016)
Заставна О. М. - Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації дітей після кохлеарної імплантації (2016)
Кашуба В. О. - Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2016)
Колот А. В. - Современные проблемы совершенствования технического мастерства высококвалифицированных спортсменов в легкой атлетике (2016)
Лопатенко Г. О. - Оптимизация процесса предстартовой подготовки в фехтовании на основе применения внетренировочных средств мобилизационной направленности (2016)
Петренко Н. Б. - Методический подход к определению неоднородности когнитивных функций у дошкольников, требующих коррекции речевых нарушений (2016)
Пришва О. Б. - Особливості фізичного стану чоловіків у плануванні фізичної активності високої інтенсивності у зимовий період (2016)
Скирене В. В. - Анализ возможности сочетания соревновательных дистанций пловцами экстракласса на основе индивидуальных показателей технико-тактических действий (2016)
Джуха Хабиб - Сравнительный анализ показателей опорно-рессорных свойств стопы детей младшего школьного возраста с ослабленым зрением в процессе физического воспитания, Юрченко А. А., Сергиенко К. Н. (2016)
Шуба Л. В. - Сучасний підхід до впроводження здоров’язберігаючої технології для дітей початкової школи (2016)
Яворський А. І. - Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів-випускників кафедр підготовки офіцерів запасу (2016)
About the journal (2016)
Editorial board (2016)
Contents (2016)
Руководство для авторов (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Титул, зміст (2016)
Лісовець С. М. - Контроль наявності тріщин в конструкційних матеріалах на основі ефекту зміни швидкості розповсюдження акустичної хвилі, Печенюк К. Л. (2016)
Кокорина Г. В. - Визуальная реклама продуктов быстрого питания и ее интерпретация в образном решении коллекции современной одежды, Доброжинецкая Я. А. (2016)
Демиденко Д. Ю. - Аналіз методів просування споживчих товарів в мережі Інтернет на ринку України, Хоменко О. І., Писанець К. К. (2016)
Писанець К. К. - Маркетингові стратегії розвитку на ринку послуг, Гаврилюк А. В., Євсєйцева О. С. (2016)
Чубукова О. Ю. - Економічний ефект від припинення використання піратського програмного забезпечення, Писанець К. К., Жидков В. О. (2016)
Писанець К. К. - Особливості типів тестування програмного забезпечення, Вовчук А. В. (2016)
Іванченко Н. О. - Головні аспекти впливу інформаційних технологій на сфери обміну та споживання, Бусяк М. О. (2016)
Перекладов Ю. М. - Особливості роботи інформаційної системи з ведення реєстрів цінних паперів, Фісун Ю. В. (2016)
Безсмертна О. Р. - Прогнозування світових цін на сільськогосподарську продукцію, Гавриленко О. В. (2016)
Шіковець К. О. - Бізнес-аналіз ринку сировини для виробництва біотоплива, Мартинюк В. В. (2016)
Жарінова А. Г. - Проблеми та перспективи розвитку ресторанного господарства, Кравченко О. М. (2016)
Писанець К. К. - Оцінка дохідності при інвестуванні в український кінематограф, Бардін Я. О., Рубан Є. О. (2016)
Іванченко Н. О. - Аналіз та оцінка прогнозування результатів футбольних спортивних подій, Писанець К. К., Піросманашвілі В. Ш. (2016)
Лісовський М. Ю. - Євроінтеграційний рух України до СОТ: випробування на шляху легкої промисловості (2016)
Попков К. О. - Особливості рекламних компаній на ринку безалкогольних напоїв України, Подольна В. В., Писанець К. К. (2016)
Карпенко Т. І. - Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці. Шляхи вдосконалення проблем (2016)
Кузьменко К. Ю. - Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві (2016)
Савченко В. Ф. - Сінгапурські уроки економічного зростання, Долгополов М. Г. (2015)
Євдоченко О. О. - Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм (2015)
Мекшун Л. М. - Особливості реформування житлово-комунального господарства у Білорусі та країнах Балтії (2015)
Гонта О. І. - Інноваційний та промисловий аспекти міжрегіональної конвергенції в Україні (2015)
Мельник А. Ф. - Регіональна інфраструктура підприємництва: пріоритети та перспективи розвитку, Кучер Р. А. (2015)
Савін С. Ю. - Збалансування економічних процесів в умовах глобальної соціалізації (2015)
Бутко М. П. - Методика оцінки ефективності розвитку цукрової промисловості України в контексті євроінтеграції, Онищук Ю. В. (2015)
Гарафонова О. І. - Особливості потокового управління в логістичних системах промислових підприємств (2015)
Савіна Г. Г. - Особливості бюджетування в логістичних системах промислових підприємств, Бондаренко О. С. (2015)
Волот О. І. - Банкрутство підприємства: сутність, ймовірність та методи визначення, Бабич І. М., Ткаченко О. О. (2015)
Клімов А. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства (2015)
Ющенко Н. Л. - Моделі і програмні продукти розв’язування проблем беззбитковості діяльності, Куслій І. П. (2015)
Міх О. М. - Моделювання процесу реалізації системи управління змінами на підприємствах (2015)
Єрмакова О. М. - Стратегічне управління підприємством: сутність та особливості (2015)
Абакуменко О. В. - Методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни: міжнародний та вітчизняний досвід, Омеляненко М. О. (2015)
Бардин О. Я. - Методологічні засади управління грошовими потоками підприємств (2015)
Лазутіна Л. О. - Удосконалення фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери сільських територій (2015)
Кунденко А. В. - Організаційно-економічний механізм використання відходів деревини в Україні, Михайловська О. В., Гавриленко Я. Ю. (2015)
Виговська В. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку (2015)
Дудко В. Б. - Логістичні питання в сервісному обслуговуванні, Давиденко О. Л. (2015)
Савіна Г. Г. - Промисловий туризм як інструмент формування позитивного іміджу, Баличова В. О., Лазарева А. П., Калугін Ю. О. (2015)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Маценка С. - Методологічні проблеми міжмистецького порівняння (2016)
Аминева В. - Типологические схождения и междисциплинарные диалоги как понятия компаративистики (2016)
Моклиця М. - Проблеми перекладу і типологія мовних образів у методології компаративістичних досліджень (2016)
Червінська О. - Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде"), Дзик Р. (2016)
Хороб С. - Культурно-національна ідентичність літературно-художніх текстів: теоретико-методологічна стратегія перекладацтва Володимира Державина (2016)
Набитович І. - Інтердисциплінарні стратегії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) (2016)
Казарин В. - Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы), Новикова М. (2016)
Кравець Я. - Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях (2016)
Ботнаренко Н. - Семантика художнього часу у новелі В. Стефаника "Вона-земля" і повісті А. Чехова "Нудна історія" (2016)
Рега Д. - Візуальні експерименти в поезії Михайля Семенка та Ярослава Сейферта: типологічний аспект (2016)
Остапчук В. - Українські переклади Віслави Шимборської як рецепція: компаративний вимір (2016)
Нісевич С. - Образ художника в інтерпретаційній площині поняття краси (2016)
Марчук Т. - Образно-смислові домінанти драматургії М. Куліша та Ю. О'Ніла у координатах часопросторового виміру (2016)
Проців Г. - Засоби творення національного колориту в історичних романах О. Назарука "Роксолана" та Л. Фейхтвангера "Потворна герцогиня" (2016)
Орнат Н. - Архетип матері в романах Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2016)
Натяжко С. - Анна Ґавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози (2016)
Pasternak I. - Methological intertext in Neil Gaiman's "American gods" and in Liubko Deresh's "The last love affair of Asura Maharaj" (2016)
Гуляк Т. - Художня модель часопростору в детективних романах І. Роздобудько і Д. Л. Сейерс: порівняльний аспект (2016)
Омельчук О. - Особливості поетики ранніх поем Валер’яна Поліщука (2016)
Karabowicz T. - Motywy sakralne w poezji "Grupy Nowojorskiej" jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące ukraińską tradyclę literacką (2016)
Хороб С. - Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв "Бісова душа, або заклятий скарб" (2016)
Богданова О. - Новое прочтение рассказа А. П. Чехова "Ионыч" (2016)
Михайлова М. - Символистский роман о французском нашествии в Россию датского писателя Софуса Михаэлиса, Ляпина А. (2016)
Sydor A. - La notion de la Ches Baudelaire (2016)
Vengrynovych N. - Naturalistic symbols in the late 19th - early 20th century American novel (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Лекція як методична константа у викладанні світової літератури (2016)
Від редакції (2012)
Дорош Й. М. - Землеустрій як основний механізм формування земельних відноси в умовах трансформаціиної економіки (2012)
Дорош О. С. - Сутність і поняття територіального планування землекористування в Україні (2012)
Лоїк Г. К. - Підвищення ефективності використання земель шляхом функціонального зонування при розробленні генеральних планів сіл, Рафальська Л. П. (2012)
Третяк А. М. - Проблеми розвитку державного земельного кадастру в Україні як системи фіксації земельних активів (2012)
Назаренко Н. М. - Деякі аспекти інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, Ляш О. С. (2012)
Сакаль О. В. - Критерії та індикатори оцінювання ефективності управління землями лісового фонду (2012)
Назаренко Н. М. - Застосування наскрізної геоінформаційної технології при проведенні нормативно грошової оцінки земель, Литвин І. А. (2012)
Будзяк В. М. - Стратегія раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу, Будзяк О. С. (2012)
Сохнич А. Я. - Особливості впливу умов землекористування на його сталий розвиток, Котикова О. І. (2012)
Бутенко Є. В. - Застосування дистанційних методів зондування землі для виявлення та мінімізації наслідків деградаційних процесів, Погоріла Ю. М. (2012)
Тихенко Р. В. - Особливості удосконалення грошової оцінки земель, Федоренко А. М. (2012)
Паламарчук Л. В. - Ринок земель сільськогосподарського призначення: зарубіжнии досвід і перспективи для України (2012)
Єрмаков О. Ю. - Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств, Богач Л. В. (2012)
Бавровська Н. М. - Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин, Боришкевич О. В. (2012)
Другак В. М. - Екологія землекористування України у системі суспільних інтересів, Третяк Н. А. (2012)
Ковальчук І. П. - Проблемні питання аналізу впливу трансформаційних процесів на використання земельно-ресурсного потенціалу адміністративного району, Хінцінська К. О. (2012)
Попов А. С. - Фрагментація землекористування: поняття, зміст, переваги та недоліки (2012)
Барвінський А. В. - Еколого-технологічні проблеми забезпечення сталості сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах (2012)
Чумаченко О. М. - Вплив лісонасаджень на екологічну стабільність агроландшафтів, Куліченко Ю. 0. (2012)
Гулак О. В. - Деякі питання державного управління в екологічній галузі, Стоцька Л. А. (2012)
Кузін Н. В. - Актуальні проблеми землевпорядного виробництва (2012)
Кустовська О. В. - Консалтингова діяльність землевпорядників в аграрному секторі економіки України (2012)
Горбатюк О. Д. - Формування екологобезпечного землекористування в умовах підвищеної ерозіиної небезпеки (2012)
До відома авторів (2012)
Ганзенко О. О. - Правові засоби захисту прав і свобод людини в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Єрмакова Г. С. - Ідеї європейської міждержавної інтеграції на засадах теократичного федералізму з домінантою канонічного права (2015)
Іваницький С. О. - Системні основи адвокатури (2015)
Луцький М. І. - Юридичні підстави входження Галичини, Буковини та Закарпаття до складу імперії Габсбургів (2015)
Sineokij O. V. - PR and management in the global disco history through communication & legal prism (2015)
Соломчак Х. Б. - Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини (2015)
Вербицька Н. В. - Злочини проти правосуддя на ранніх етапах розвитку вітчизняного законодавства (2015)
Вороніна І. М. - Реалізація суспільно значимих цінностей у відомчій нормотворчості: європейський досвід (2015)
Цушко С. Є. - Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади (2015)
Сильченко Н. В. - Конституционные основы классификации источников права (2015)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Античності (2015)
Шутова О. С. - Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні (2015)
Матейчук Р. І. - Проблеми реалізації установчих повноважень парламенту (2015)
Джафарова О. В. - Дозвільна політика держави: питання формування та реалізації (2015)
Коломоец Т. А. - Исследование наследия Николая Мартиниановича Цытовича и его влияния на формирование современной административно-правовой науки и юридического бразования в Украине (к 155-летию со дня рождения) (2015)
Бондаренко К. В. - До питання про форми й методи державного управління (2015)
Галіцина Н. В. - Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави (2015)
Мінаєва О. М. - Нормотворчі процедури у сфері оподаткування та дотримання принципу законності в процесі їх реалізації (2015)
Пирожкова Ю. В. - Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2015)
Иванцова Ю. Г. - Этапы развития информационного законодательства в Республике Беларусь (2015)
Литовченко В. С. - Реформування системи державного контролю в агропромисловому комплексі України (2015)
Мінаєва К. В. - Подання як форма звернення до суду органами державної фіскальної служби України (2015)
Пеховський А. Ю. - Перевезення пасажирів і вантажів морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Чирик С. В. - Окремі аспекти поняття та сутності принципів адміністративної діяльності патрульної поліції (2015)
Кисельова О. І. - Аналіз поточного забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян: проблеми та перспективи вдосконалення, Литвиненко Я. В. (2015)
Кучма О. Л. - Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків (2015)
Пелех І. В. - Пільги, які надаються особам, що поєднують навчання та працю (2015)
Бакалінська О. О. - Правові та економічні проблеми встановлення порогових показників економічної концентрації (2015)
Інформаційна довідка про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2015)
Пантюк М. - Передмова (2013)
Галик В. - Співпраця Івана Франка із Онуфрієм Пашуком (на матеріалах листів до І. Франка) (2013)
Галів М. - Правова (майнова) та адміністративна належність села Літиня на Дрогобиччині у XV – XVIІІ ст. (2013)
Ільницький В. - Життєвий і бойовий шлях Володимира Лівого-"Йордана", "Митара" (1919 – 1948) (2013)
Лазорак Б. - Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916 рр.): невідомі епізоди про "переддень" війни, російську окупацію і не тільки, Лазорак Т. (2013)
Стецик Ю. - Візитаційний опис парафіяльної церкви села Східниця (1843 р.) (2013)
Душний А. - До питання проекту "Львівські народно-інструментальні традиції" як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних інструментах (2013)
Мельник І. - Наукове осмислення специфічних особливостей виконавського слуху баяніста (2013)
Олексів Я. - Баянний доробок Володимира Зубицького з позиції ретроспекції барокових жанрів (2013)
Суворов В. - Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі ХХ – ХХІ століть (2013)
Вовк О. - Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Гаврилюк Х. - Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх (2013)
Дмитрів І. - "Книга Лева" Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди (2013)
Дорофтей О. - Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка (2013)
Дяків Ю. - Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях (2013)
Лазірко Н. - Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм (2013)
Луцик В. - Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг, Зимомря І. (2013)
Пиц Т. - Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах (2013)
Угляй Л. - Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон (2013)
Бобак О. - Соціалізація особистості в дошкільному віці як предмет науково-педагогічного вивчення (2013)
Жигайло О. - Формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу, Гунза О. (2013)
Мацола Н. - Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості, Фартушок Л. (2013)
Муляр Н. - Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Пагута М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну (2013)
Петрицин О. - Можливості програми NetOp School у розробці і проведенні тестового контролю знань студентів (2013)
Чепелюк А. - Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання, Пиц Н., Кушнір Р. (2013)
Бандура Г. - Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків (2013)
Гринечко А. - Тривожність як чинник виникнення неврозу страху (2013)
Гринців М. - Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Хавула Р. - Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї (2013)
Шмілик Н. - Психологічний аналіз змісту, структури та критеріїв суб’єктивної готовності до материнства (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2015)
Митиков Ю. А. - Подход к физическому моделированию параметров систем высокотемпературного наддува топливных баков двигательных установок при старте ракет-носителей (2015)
Назин В. И. - Влияние демпфирования упругой установки колец на диске на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Середа В. А. - Оптимизация динамических характеристик наземной катапульты с многокаскадным пневмоприводом (2015)
Шипуль О. В. - Методика назначения режимов термоимпульсной отделки с учетом требований к качеству кромки, Кузнецов И. Б., Палазюк Е. C. (2015)
Дегтярев А. В. - Состояние и задачи совершенствования методологических основ неразрушающего контроля и технической диагностики ракетно-космической техники, Кашанов А. Э., Малайчук В. П. (2015)
Яковенко В. В. - Математическая модель остаточной намагниченности локального участка ферромагнитной детали, Кушнир Н. В. (2015)
Betin A. V. - Assessment influence of incomplete similarity of dynamically scaled models on flight-test results, Shakoori A., Betin D. A., Mortazavi M. (2015)
Блохин Л. Н. - Синтез оптимизированных структур регуляторов в системе управления подвижным объектом, Осадчий С. И. (2015)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора турбохолодильника самолёта (2015)
Радченко А. Н. - Метод выбора рациональной тепловой нагрузки абсорбционно-эжекторного термотрансформатора охлаждения воздуха на входе регенеративных ГТУ компрессорных станций, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Основы рационального проектирования системы охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля эжекторным термотрансформатором, Богданов Н. С., Калиниченко И. В. (2015)
Дмитрієв С. О. - Методичні основи діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з використанням засобів штучного інтелекту, Попов О. В., Якушенко О. С., Потапов В. Є. (2015)
Волосюк В. К. - Статистический синтез радиометрической системы с N антенными решетками для измерения дальности до заданного участка пространственно-протяженного объекта, Ву Та Кыонг, Тимощук Е. Н. (2015)
Дунаев Д. В. - К вопросу составления комплексных программ экспериментальной отработки ракет космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Барышев И. В. - Анализ погрешностей определения линий положения при использовании поверхностей положения с вертикальной образующей, Горбуненко О. А., Дахно А. А. (2015)
Прончаков Ю. Л. - Обеспечение требований качества производства высокотехнологической продукции в проектах модернизации развивающегося предприятия, Лещенко Ю. А. (2015)
Бакуменко Н. С. - Модель системы дистанционного обучения для подготовки пилотов гражданской авиации (2015)
Баранник В. В. - Метод оценки целостности видеоинформационных ресурсов для двухконцептуального метода обработки видеокадров с идентификацией их семантической нагрузки, Рябуха Ю. Н. (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Малафіїк І. В. - Життя як спалах зірки (2016)
Оксенюк О. В. - Імпресинги творчої лабораторії освітології С. Пальчевського (2016)
Бєлова С. А. - Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у Бременській педагогічній школі початку ХХ ст. (2016)
Дзюбишина Н. Б. - Естетичне виховання учнів в експериментальних школах міжвоєнної Чехословаччини (2016)
Ярощук Л. Г. - Моніторингові дослідження в Європі як сучасний метод діагностики знань (2016)
Левчук І. Б. - Просвітницькі аспекти благодійницької діяльності православних братств Волині 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2016)
Ваколюк А. М. - Особливості фізичного виховання школярів у педагогічній діяльності А. Макаренка (2016)
Толкова Т. М. - Досвід функціонування дослідницьких університетів Сполучених Штатів Америки (2016)
Біліченко П. Г. - Етапи просвітницької діяльності родини українських меценатів Терещенків (2016)
Марчук О. О. - Основні напрями діяльності волинського гімнастичного товариства ,"Сокіл” на початку ХХ століття (2016)
Сорочинська Т. А. - Сучасна концепція філософії освіти в Україні (2016)
Шикула Р. Р. - Музейна педагогіка: розуміння основних наукових дефініцій майбутніми вчителями в галузі природознавства (2016)
Мельник О. В. - Освітянська діяльність Миколи Ковальського (друга половина 1990-их – середина 2000-их років) (2016)
Солодовник А. О. - Генезис поняття освітнього середовища у педагогічній думці України (20-і рр. ХХ - початок ХХІ століття) (2016)
Чижик Т. Г. - Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів загальноосвітніх шкіл (2016)
Шелюк Г. В. - Роль журналу "Церковно-приходская школа” в розвитку початкових шкіл духовного відомства (2016)
Мосієвич Ю. О. - Прогресивні тенденції розвитку польської освіти волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Чередняк Ю. М. - Роль Б. Н. Мітюрова у розвитку персоналістичного напряму в історії педагогіки (2016)
Паламарчук Л. Б. - Соціокультурні знання як гуманістичне підґрунтя вивчення географії (2016)
Калаур С. М. - Обґрунтування доцільності розробки системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Петрук Л. П. - Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Мартинюк Л. В. - Музична слухацька діяльність учнів підліткового віку (2016)
Маліновська Н. В. - Особливості організації мовленнєвого спілкування дітей з різними освітніми можливостями в умовах спільного навчання (2016)
Шевчук О. А. - Дотримання стилю здорового способу життя як передумова успішної соціалізації студентської молоді (2016)
Гураль У. М. - Практичні методи формування в молодших спеціалістів комерційних коледжів конфліктологічної компетентності у розв’язанні професійних конфліктів (2016)
Фрідріх А. В. - Формування у майбутніх фахівців національної самосвідомості (2016)
Волошко Г. В. - Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до створення профілактичної соціальної реклами (2016)
Степанова О. І. - Особливості мовленнєвого спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів з дітьми, які мають різні освітні можливості (2016)
Бісовецька Л. А. - Проблема формування особистості школяра на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Косарєва Г. М. - Виявлення структури толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами (2016)
Галатюк М. Ю. - Управління розвитком індивідуальних здібностей та самореалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Галатюк В. М. (2016)
Падалка О. І. - Взаємини дітей дошкільного віку з різними освітніми можливостями у процесі спільного навчання (2016)
Грицюта О. Ф. - Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій (2016)
Малафіїк І. В. - Єдність управлінського та дидактичного циклів як основа формування суб’єкта навчального пізнання, Кривко М. П. (2016)
Міщук Н. Й - Моделювання природничо-наукової освiти школярів на основі інтеграційного підходу, Степанюк А. В. (2016)
Семенов О. С. - Методологічні та практико-нормативні засади функціонування змісту діяльності позашкільного навчального закладу (2016)
Янцур М. С. - Теоретичні засади методичної підготовки майбутніх вчителів технології (2016)
Штельмах Г. Б. - Концепція особистісно діяльнісної освіти у професійній підготовці вчителів іноземної мови (2016)
Сингаївський Д. В. - Ефективність проектно-технологічної підготовки фахівців у системі "Коледж − Університет”, Савельєв М. Г. (2016)
Косарєва О. І. - Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) (2016)
Федорова М. А. - Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості (2016)
Смолюк С. В. - Перспективи проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи (2016)
Янцур Л. А. - Особливості методики проведення занять з образотворчої діяльності у групах із змішаним віковим складом (2016)
Коваль В. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка учнів профтехучилищ: історичний досвід і сучасні умови використання, Коваль В. В. (2016)
Шевців З. М. - Теоретичні основи інклюзивної педагогіки (2016)
Осіпчук Н. В. - Європейський контекст вивчення іноземної мови у вищій школі (2016)
Павленко А. С. - Управління процесом виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Кострубань Р. В. - Необхідність впровадження в навчальний процес структурної моделі для формування толерантності студентів педагогічних коледжів (2016)
Філоненко Р. С. - Історія розвитку та сучасний стан управління освітою (2016)
Шроль Т. С. - Змішане навчання як нова форма організації ікт-освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Доценко В. Н. - Упрощенная модель системы управления закрылками и предкрылками, Ковеза Ю. В., Лихошерст И. Г. (2015)
Давыдова А. В. - Экспериментальные исследования коэффициента гидравлического сопротивления сетчатых разделителей фаз в нестационарном жидкостном потоке (2015)
Шипуль О. В. - Современные методы финишной отделки кромок прецизионных деталей (2015)
Дунаев Д. В. - Обоснование видов испытаний при создании комплексной программы экспериментальной отработки типовой ракеты космического назначения, Кривобоков Л. В. (2015)
Суббота А. М. - Исполнительные органы систем управления малых космических аппаратов в рамках концепции "орбитальная группировка", Симонов В. Ф., Бычкова И. В. (2015)
Гергель И. А. - Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов, Кортунов В. И. (2015)
Назин В. И. - Динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа при различных значениях его диаметра (2015)
Свиридов В. И. - Вибродиагностирование подшипников качения и скольжения, Андреев А. А. (2015)
Халатов А. А. - Влияние потерь давления в регенераторе теплоты на эффективность термодинамического цикла модульной ядерной энергетической установки с гелиевым реактором, Северин С. Д., Доник Т. В. (2015)
Спесивцев В. В. - Диагностика силового и теплового воздействия сверхзвуковой струи на преграду (2015)
Митиков Ю. А. - Экспериментальное исследование наддува баков двигательных установок твердотопливными газогенераторами, Кудерский В. Н., Куда С. А., Иваницкий Г. М. (2015)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневого двигателя, Бохдаль Л., Грич А. В., Есин И. П. (2015)
Радченко А. Н. - Методологический подход к рациональному проектированию комбинированной теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки, Кантор С. А. (2015)
Радченко Р. Н. - Трансформация сбросной теплоты судового дизеля с охлаждением воздуха на входе в климатических условиях рейсовой линии, Калиниченко И. В., Щербак Ю. Г. (2015)
Радченко А. Н. - Аккумуляция и использование конденсата в процессах охлаждения циклового воздуха газового двигателя тригенерационной установки автономного энергообеспечения, Стахель А., Прядко А. И., Долганов Ю. А. (2015)
Кислицын А. П. - Контроль эмиссионной неоднородности рабочей поверхности термокатода в процессе эмиссионных испытаний (2015)
Бондаренко С. Г. - Эффективность применения гидрида алюминия для ракетно-космических двигателей на пастообразном топливе, Габринец В. А. (2015)
Федорович O. Е. - Моделирование и оптимизация глубины контроля качества в условиях ограниченности ресурсов предприятий аэрокосмической отрасли, Лещенко Ю. А. (2015)
Бабенко Ю. В. - Особенности оценки экономической эффективности модификаций административного самолета на этапе их проектирования (2015)
Алфавитный указатель (2015)
Содержание (2015)
Кривцов В. С. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Конструкция решения, Павленко В. Н., Копычко В. В. (2015)
Халилов С. А. - Функция Грина основной краевой задачи для бигармонического оператора в прямоугольнике, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. (2015)
Коткин В. В. - Способ оценки погрешности численного метода расчета внешнего сопротивления тела при обтекании неограниченным дозвуковым потоком (2015)
Назин В. И. - Влияние массы колец, упруго установленных на диске, на динамические характеристики гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Кондратьев А. В. - Проектный комплекс реализации концепции оптимизации конструктивно-технологических параметров композитных изделий ракетно-космической техники (2015)
Брега Д. А. - Влияние геометрических параметров индукционного плазмагенератора на профиль скоростей в разрядном канале, Лесовой М. В., Лебедянская Е. А. (2015)
Кашанов А. Э. - Визуально-аналитический метод ультразвуковой дефектоскопии в задачах контроля линейно-протяженных объектов ракетно-космической техники, Малайчук В. П., Деревянко И. И. (2015)
Федосов О. В. - Застосування електронного променя для відпалу зварних з’єднань титанового сплаву ВТ23, Карпович О. В., Перерва В. О. (2015)
Слюсарь Д. В. - Управление составом функционально-градиентных покрытий в переходных зонах, Колесник В. П., Литовченко Л. В., Степанушкин Н. П., Гарин В. О. (2015)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в сверхширокополосных радиометрических комплексах с трехэлементной антенной системой, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2015)
Суббота А. М. - Система контроля параметров взлета самолета на этапе разбега, Джулгаков В. Г., Симонов В. Ф., Басова А. Е. (2015)
Попов А. В. - Алгоритм сопровождения объектов в видеопотоке, регистрируемом с беспилотного летательного аппарата, Васильева И. К., Угарова А. С. (2015)
Маслей В. Н. - Оценка влияния сжатия спутниковых снимков на результаты их классификации, Белоусов К. Г., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Маслей Д. В., Хмара Д. А. (2015)
Пальоний А. С. - Розробка моделей оцінки ефективності вирішення авіадиспетчерами конфліктів між повітряними суднами з позиції забезпечення безпеки польотів, Пірозерський О. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського