Шалобудов В. М. - Кому міг належати католицький медальйон з Новобогородицької фортеці? (2016)
Харлан О. В. - Комплекс садиби поміщиків родини О.М. Поля в селі Полівське на Верхньодніпровщині (результати попередніх досліджень) (2016)
Титаренко О. Ю. - "Основными причинами дезертирства являются…": умови праці та побуту робітників на підприємствах індустріальних регіонів України у повоєнний період (2016)
Ковальова І. Ф. - Ім’я Г. І. Косагова в історії Богородицької фортеці (2016)
Швидько Г. К. - Директори Катеринославської казенної суконної фабрики (кінець XVІІІ – 30-ті рр. ХІХ ст.) (2016)
Lyman I. - William George Wagstaff – British Consul, responsible for Ekaterinoslav province and ports of the Sea of Azov, Konstantinova V. (2016)
Коник О. О. - Катеринославський робітничий депутат Георгій Кузнєцов: думські канікули з кримінальною складовою (1909 р.) (2016)
Товстоляк Н. М. - Тетяна Петрівна Воронова – краєзнавець та громадський діяч Криворіжжя (до 90-річчя з дня народження) (2016)
Кочергін І. О. - Дворяни-землевласники Верхньодніпровського повіту (друга половина ХІХ ст.) (2016)
Двуреченська О. С. - Особливості формування міського бюджету Катеринослава кінця ХIХ – початку ХХ ст. (2016)
Маргулов А. Х. - Ассирійці Дніпропетровська у тоталітарних експериментах радянської влади (2016)
Кавун М. Е. - "У невеличкому і не дуже цікавому Катеринославі…": образ міста на Дніпрі у подорожніх записках О. С. Афанасьєва-Чужбинського (2016)
Лучка Л. М. - Жінки в історії та діяльності сімейно-педагогічного гуртка Катеринослава на початку ХХ ст. (2016)
Дояр Л. В. - Академія гірничих наук України на етапі становлення (1990-ті рр.) (2016)
Бекетова В. М. - Участь композитора І. В. Щербакова в громадському житті України (2016)
Зеленська Л. І. - Життя і діяльність О. М. Поля: географічний екскурс (2016)
Мицик Ю. А. - З документів про посткозацьке минуле місцевого краю, Тарасенко І. Ю. (2016)
Ченцова Н. В. - Роль козацтва у вирішенні геополітичних планів імперії (2016)
Колісник Д. В. - Звивистими шляхами махновських тачанок (2016)
Кочергін І. О. - Криворізький альбом (2016)
Відомості про авторів (2016)
Крайнюков О. М. - Удосконалення комплексної оцінки екологічного стану та якості води водних об’єктів, Тімченко В. Д. (2016)
Ачасов А. Б. - До питання формування аграрних геоінформаційних систем, Ачасова А. О. (2016)
Максименко Н. В. - Оновлене фізико-географічне районування Харківської області, Квартенко Р. О., Різник К. Ю. (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтна позиційно-динамічна структура території Лівобережної України: регіональний аспект (2016)
Гетманец О. М. - Разработка алгоритма построения поля радиационного фона, Пелихатый Н. М. (2016)
Жданюк Б. С. - ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу, Боярин М. В., Андрейчук Ю. М. (2016)
Полетаєва Л. М. - Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва (2016)
Гулай Л. Д. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ, Караїм О. А., Синюк А. Ю. (2016)
Коробкова Г. В. - Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області (2016)
Цьось О. О. - Індикаторна флора річки Турія (2016)
Степова О. В. - Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області, Приходько В. Ю., Шаніна Т. П. (2016)
Біньковська Г. В. - Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області, Шаніна Т. П. (2016)
Орфанова М. М. - Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти, Орфанова М. М., Яцишин Т. М. , Рибак О. І. (2016)
Джам О. А. - Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку (2016)
Титул, зміст (2016)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на структурно-функціональний стан кісткової тканини хребта щурів на фоні остеопорозу (2016)
Мироненко С. І. - Особливості плавальної поведінки щурів з пентиленететразоловим кіндлінгом за умов застосування похідних 4-тіазолідинону та акситинібу (2016)
Наконечна C. A. - Морфофункціональний ефект клітинної відповіді тваринного організму на дію ксенобіотиків (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Значення факторів неспецифічної резистентності організму для раннього періоду розвитку експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда С. М. (2016)
Карасева Т. Л. - Нейротропные свойства лептина, Кривенко Я. Р., Годлевский Л. С., Онуфриенко О. В., Шандра А. А. (2016)
Аніщенко Л. В. - Особливості механізмів біологічної дії поліолів (2016)
Регеда М. С. - Вплив корвітину на порушені показники перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи в легенях при експериментальній бронхіальній астмі у поєднанні з адреналіновим ушкодженням міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Бузиновський А. Б. - Система підтримки прийняття рішень при лапароскопічних хірургічних втручаннях та оцінка її ефективності при апендектомії, Коваленко О. С., Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. (2016)
Гладчук В. І. - Порушення рецептивності ендометрія у жінок з внутрішньоматковою перегородкою, які страждають на безплідність (2016)
Дієв Є. В. - Показники тривалості зуботехнічних протоколів виготовлення мостоподібних зубних протезів, які цементуються, з опорою на імплантати з монолітними абатментами, що вкручуються, Дієва Т. В. (2016)
Закритов Д. О. - Комбінована терапія статином та інгібітором ангіотензин-перетворювального ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію і ревматоїдний артрит (2016)
Кривда Г. Ф. - Аналіз розповсюдженості дефектів надання медичної допомоги за результатами проведених судово-медичних комісійних експертиз в Одеському регіоні протягом 2011-2015 рр., Плевінскіс П. В., Кривда Р. Г., Слюсаренко О. О., Уманський Д. О. (2016)
Нарбутова Т. Є. - Морфологічна характеристика структурних компонентів аорти у дітей з критичною коарктацією аорти, Лекан Р. Й., Бузовський В. П. (2016)
Свиридюк Б. В. - Малоінвазивні втручання при гострому калькульозному холециститі, ускладненому холедохолітіазом, у хворих похилого та старечого віку, Іванько О. В. (2016)
Гончаренко Г. Ю. - Клініко-морфологічний аналіз генітального ендометріозу (2016)
Бідзіля П. П. - Особливості функціонального стану та ремоделювання лівого шлуночка при хронічній серцевій недостатності у чоловіків залежно від ступеня зайвої маси (2016)
Гайструк Н. А. - Сучасні аспекти патогенезу дистресу плода у вагітних із гіпергомоцистеїнемією (огляд літератури), Надеждін М. В., Супрунова Т. В. (2016)
Ситникова В. А. - 90 лет со дня основания Одесского областного научного общества патологоанатомов, Нарбутова Т. Е. (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2016)
Титул, зміст (2016)
Феофанова І. В. - Теоретичне забезпечення податкового трансформування (2016)
Ємець В. В. - Еволюція теоретичних підходів до розкриття економічної сутності нагромадження капіталу (2016)
Паневник Т. М. - Інтеграційні аспекти діяльності підприємств нафтогазового комплексу в умовах глобалізації, Болгарова Н. К. (2016)
Гавловська Н. І. - Інституціональна природа економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Власова К. М. - Тенденції та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС (2016)
Отенко І. П. - Міжнародна безпека в світових економічних відносинах (2016)
Purdenko O. A. - The Economic Discourse of the Current Reform Aimed at Business Optimization in Ukraine (2016)
Семенченко А. В. - Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення (2016)
Климчук О. В. - Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив (2016)
Ярошенко І. В. - Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації, Семигуліна І. Б. (2016)
Олександренко І. В. - Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону (2016)
Швиданенко Г. О. - Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку, Бойко Т. Л. (2016)
Ткаченко М. О. - Формування методичного підходу щодо прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства (2016)
Корепанов Г. С. - Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України (2016)
Korepanov O. S. - The Ranking Evaluation of Kharkiv Higher Educational Establishments, Lazebnyk I. O., Ponomarova T. V., Chala T. G. (2016)
Виноградов В. В. - Машинобудівна галузь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів (2016)
Борщ Л. М. - Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні (2016)
Фостолович В. А. - Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту (2016)
Чеберяко О. В. - Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Кривовяз М. А. (2016)
Гугул О. Я. - Проблеми та перспективи розвитку сучасного готельного бізнесу на Тернопільщині, Ткач У. В. (2016)
Передерко В. П. - Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області (2016)
Черненко Д. І. - Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні (2016)
Пурський О. І. - Cпецифіка програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, Гринюк Б. В., Демченко Р. С. (2016)
Ткаченко С. А. - Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2016)
Стрижиченко К. А. - Зміна економічної парадигми: чи можливо протидіяти фінансовій кризі в рамках неокласичної парадигми? (2016)
Мостенець А. В. - Оцінка якості активів банку (2016)
Ковалюк А. О. - Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні (2016)
Volvenkova M. M. - The Credit Activities of the Bank and the Formation of Interest Rates (2016)
Пономаренко Т. В. - Когнітивна сутність забезпечення економічної стійкості суб’єктів господарювання (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів (2016)
Антоненко І. Я. - Сучасні чинники формування продуктової стратегії туристичного підприємства, Мельник І. Л. (2016)
Зоідзе Д. Р. - Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі (2016)
Ступіна Ю. Ю. - Концептуальні положення формування організаційно-економічного забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування, Ус Ю. В. (2016)
Базалиева Л. В. - Управление трансакционными издержками оппортунистического поведения персонала предприятия на основе концепции внутреннего маркетинга (2016)
Бабич Д. - Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом, Дородних Т. (2015)
Багно О. - Поширення хвиль Лемба у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини (2015)
Бедзір О. - Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформівним заповнювачем (2015)
Безверхий O. - Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних оболонок, Карлаш В., Зінчук Л. (2015)
Хапко Б. - Моделювання температурного поля в частково відшарованому термобар’єрному покритті, Мартиняк Р. (2015)
Соляр Т. - Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень (2015)
Сачук Ю. - Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми, Максимук О. (2015)
Опанасович В. - Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М., Бедрій В. (2015)
Панчук О. - Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору, Габрусєв Г., Шелестовський Б. (2015)
Максимчук Д. - Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими (залишковими) напруженнями (2015)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу, Кузь О., Пиз Н. (2015)
Кравчишин О. - Початкове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень (2015)
Гречанюк В. - Cтруктура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації, Чорновол В., Старостіна О., Куліченко В. (2015)
Ковбашин В. - Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів, Бочар І. (2015)
Замора Я. - Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву (2015)
Добротвор І. - Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень, Стухляк Д., Каплун А. (2015)
Попович П. - Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем, Сташків М., Довбуш Т. (2015)
Паламар М. - Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра, Мальований П., Паламар Я. (2015)
Лупенко А. - Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності (2015)
Костик Л. - Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла, Осадца Я., Липовецький М. (2015)
Мушак А. - Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків (2015)
Савчук Т. - Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS, Петришин С. (2015)
Онищук О. - Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі (2015)
Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS) (2015)
До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія (2015)
Список авторів та вимоги (2015)
Москалюк В. Д. - Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти, Сидорчук А. С. (2016)
Гевкалюк Н. О. - Оцінка функціональної активності слинних залоз у дітей при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією: сучасні підходи до лікування (2016)
Васильєва Н. А. - Гепатит А у дорослих, Івахів О. Л., Когутич А. І., Кириченко А. О. (2016)
Возна Х. І. - Вегетативна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію, які перебувають на антиретровірусній терапії: дослідження варіабельності серцевого ритму, Москалюк В. Д. (2016)
Дубинська Г. М. - Перебіг ВІЛ/ГС-коінфекції в Полтавській області залежно від шляхів передачі, Коваль Т. І., Сабініна О. В., Даниленко О. В., Марченко О. Г. (2016)
Незгода І. І. - Клініко-лабораторна характеристика проявів інфекційного мононуклеозу у дітей, Бобрук С. В. (2016)
Бруснік С. В. - Мікробно-вірусні асоціації деяких внутрішньоклітинних патогенів (Mycoplasma pneumoniae та Herpes simplex virus) у хворих на негоспітальну пневмонію, Попова Н. Г., Попова Л. О. (2016)
Стома І. О. - Прогнозування бактерійних інфекційних ускладнень у пацієнтів при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, Карпов І. О., Усс А. Л., Мілановіч Н. Ф. (2016)
Чемич М. Д. - Еколого-біологічні, епідеміологічні та клінічні аспекти ендемічного осередку опісторхозу в Сумській області, Фотіна Т. І., Фотіна Г. А., Ільїна Н. І., Назаренко С. М., Ільїна В. В., Фролова Л. С. (2016)
Коцар О. В. - Альтернативний засіб санації резидентних носіїв золотистого стафілокока, Кочнєва О. В., Долгова Т. С., Малюченко А. Ю. (2016)
Pokas O. V. - Distribution of Metallo-β-Lactamase Producing Strains Among Poly-Drug Resistant non-Fermenting Gram-negative Bacilli in the Modern Period in Ukraine, Melezhyk I. O., Mariyevsky V. F., Bartsytska I. F. (2016)
Березіна Л. В. - Сучасні можливості лазеротерапії нейроінфекцій (2016)
Москалюк В. Д. - Клініко-морфологічні та функціональні зміни нирок у ВІЛ-інфікованих, Андрущак М. О. (2016)
Андрейчин Ю. М. - Діагностика синуситів, Омеляш В. І. (2016)
Копча В. С. - Труднощі діагностики нейробореліозу, Іщук І. С., Кородюк В. І. (2016)
Дашо М. Б. - Труднощі і помилки диференційної діагностики при туберкульозному менінгоенцефаліті у дитини 6,5 місяців, Лишенюк C. A., Чуловська У. Б., Литвин Г. О. (2016)
Андрейчин М. А. - Нагородна медаль всеукраїнської асоціації інфекціоністів для медичних сестер (2016)
Славний ювілей професора Задорожної Вікторії Іванівни (2016)
Бадюк М. І. - Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : Підручник / М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. Огороднійчук ; за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 320 с. (2016)
Шпак О. - Теоретичні аспекти формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості, Булавенко С. (2016)
Ашиток Н. - Компетентнісний підхід до фахової підготовки працівників соціальної сфери у вищій школі (2016)
Сорока Н. - Роль теорії експериментального навчання в процесі викладання та засвоєння іноземних мов (2016)
Гайдук С. - Типи та види практичних занять з англійської мови у процесі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Гулевич Л. - Героїка опришківства в літературі українського романтизму (2016)
Пантюк Т. - Етнопедагогічні засади виховання дитини-дошкільника, Кріль Л. (2016)
Чумак Ю. - Віхи творчої діяльності Віктора Власова крізь призму еволюції стилю (2016)
Дзюбата З. - Інтегративний підхід до організації самостійної роботи над формуванням комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі їх підготовки у ВНЗ (2016)
Задільська Г. - Англомовні ресурси Інтернету у навчанні англійської мови студентів мовних спеціальностей ВНЗ, Комар Л. (2016)
Городиська В. - Поняття "духовність”, "моральність”, "релігійність” у контексті духовного розвитку дітей дошкільного віку, Мацелюх Р. (2016)
Герасимова О. - Уточнення сутності понять "самоосвіта”, "самоосвітня діяльність” в науково-педагогічній літературі (2016)
Удовіченко Г. - Реалізація положень системного підходу у контексті формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Вишнівський Р. - До питання про актуальність педагогічних ідей І. Франка для розвитку сучасної української школи (2016)
Бартків О. - Вивчення творчої обдарованості молодших школярів, Дубик У. (2016)
Гоцинець І. - Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій (2016)
Чепіга І. - Інноваційний підхід до виховання громадянськості студентів гуманітарних ВНЗ (2016)
Корчук О. - Оптимізація довузівської підготовки з фізики іноземних слухачів авіаційного університету (2016)
Александрович Н. - Значення екоетичної позиції студентів педагогічних вузів, як моделі навчально-виховної роботи майбутнього вчителя (2016)
Базильчук В. - Структура готовності старших підлітків до туристсько-краєзнавчої роботи, Кірдан Т. (2016)
Чепіга В. - Формування ціннісних орієнтацій учнів початкових класів засобами музичного мистецтва, Чугай С. (2016)
Сятецький К. - Творча співпраця видатного українського співака Йосипа Гошуляка з митцями Дрогобиччини (2016)
Готько О. - Гіпертекст як засіб творення нелінійного постмодерністського письма, Чайковська О., Наливайко Н. (2016)
Маркова В. - Гуманізація виховної роботи в школі – вимога часу (2016)
Брежнєва С. - Гуманістичні засади формування народнопісенної культури школярів: історико-педагогічний аспект (2016)
Мудра С. - "Романтичні сторінки” Валерія Квасневського для фортепіано: питання стилістики та інтерпретації (2016)
Купчик Л. - Використання позитивного досвіду німецькомовних країн у реформуванні системи шкільної іншомовної освіти України (2016)
Журавська Л. - Причини надмірного естрадного хвилювання: теоретичні аспекти проблеми фобій музичного виконавства (2016)
Прохорчук О. - Сутність і структура дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2016)
Корицький В. - Методика розвитку конструкторських умінь у технологів деревообробки (на прикладі сучасних технологій меблевого виробництва) (2016)
Дрозіч І. - Використання елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії "Кухар” (2016)
Галандар Асдан огли А. - Тенденції щодо збереження і зміцнення здоров’я особистості у сучасному соціумі (2016)
Крисак Л. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх лікарів загальної практики англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2016)
Сорокін І. - Вектори розвитку сучасного освітнього середовища: відповідь на виклик часу (2016)
Донченко Я. - Цілі шкільного курсу інформатики: ретроспективний аналіз (2016)
Малоіван М. - Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії "інтелектуальний потенціал регіону", Теницька Н. Б. (2012)
Микитенко В. В. - Розроблення технологій управління забезпеченням  енергоефективності в контексті інтенсифікації процесів сталого розвитку держави, Демешок О. О. (2012)
Педь І. В. - Податкові стимули у сфері освіти в країнах єс, Ящук С. П. (2012)
Кукоба В. П. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємства: аспекти сучасного обліку та аудиту витрат (2012)
Гилал К. Ф. - Внедрение маркетинга в банковскую сферу: краткий обзор (2012)
Аверкина М. Ф. - Стійкий розвиток міста на засадах "зеленої логістики" (2012)
Андреюк C. Ф. - Оцінка інвестиційної привабливості акцій емітентів енергетичної галузі, Андреюк М. С. (2012)
Махнарилов Ю. В. - Динаміка базового коефіцієнту капіталізації на ринку нерухомості, Толюпа Н. В. (2012)
Єлісєєва Л. В. - Муніципальна власність: економічний зміст та перспективи її трансформації в Україні в контексті світового досвіду (2012)
Чічкань О. І. - Регулювання сталого розвитку регіону за результатами оцінювання рівня його конкурентоспроможності (2012)
Уніят А. В. - Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в східній німеччині, Ліщинський І. О. (2012)
Тюха І. В. - Ефективність комерційної діяльності підприємств харчової промисловості - субєктів зед (2012)
Сітнікова Н. П. - Досвід вимірювання якості життя міжнародними організаціями для врахування у процесах моніторингу та планування розвитку (2012)
Марчук В. П. - Аналіз  діяльності та прогнозування активів недержавних пенсійних фондів України, Воробйова В. В. (2012)
Кирилюк Є. М. - Трансформація структури економічних відносин на аграрному ринку України, Прощаликіна А. М. (2012)
Карапейчик И. Н. - Носители потенциалов в экономической теории (2012)
Горячук В. Ф. - Структурна модель капіталізації економіки (2012)
Василенко А. В. - Особливості використання аутсорсінгу в управлінні активами страхових компаній України (2012)
Шаманська О. І. - Оптимізація структури ресурсного потенціалу з урахуванням витрат та раціонального використання виробничої потужності підприємства за критерієм максимізації прибутку (2012)
Кривошей В. М. - Стратегічні пріоритети розвитку науково-виробничої сфери регіонів України (2012)
Попова М. А. - Использование метода бенчмаркинга при анализе динамики результатов природоохранной деятельности (2012)
Підвисоцький Я. В. - Гібридні фінансові інструменти в практиці управління ризиками міжнародних бізнес-проектів (2012)
Кочеткова Н. В. - Методический подход к оценке внутрирегиональной социально-экономической дифференциации (2012)
Сіверська Л. Б. - Рейдерство як метод об’єднання банків в умовах ринку (2012)
Ціомашко Ю. С. - Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття "інновація", Станкевич І. В. (2012)
Слободчикова О. А. - Концептуальні вимоги до моделей реструктуризації металургійних підприємств (2012)
Бортнікова Є. В. - Історія походження та сутність понять "ризик", "ризик-менеджмент" та "операційні ризики" (2012)
Заєць Т. О. - Права акціонерів: механізм контролю та захисту (2012)
Діденко О. М. - Особливості організаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю бізнесу в банках (2012)
Михайлов Р. В. - Кількісно-якісні параметри функціонування страхового ринку України: відповідність європейським критеріям (2012)
Веселовська О. В. - Технологія впровадження системи управління витратами на підприємствах авіабудівної галузі (2012)
Гнітецький Є. В. - Сутність та взаємозв’язки між базовими категоріями теорії інновацій (2012)
Лифар В. В. - Модель оцінки розміщення регіонального транспортно-логістичного центру (2012)
Маслов А. О. - Використання ідей нагромадження інформації та знань в неокласичних теоріях людського капіталу (2012)
Яненкова І. Г. - Організаційна складова інноваційного механізму управління розвитком економіки (2012)
Григорак М. Ю. - Використання аутсорсингу при будівництві інфраструктурних об’єктів (2012)
Гейдор А. П. - Розробка та впровадження комплексної системи управління капіталом підприємств промисловості будівельних матеріалів (2012)
Тарасенко Л. М. - Теоретичні аспекти формування антикризової політики на ринках теплової енергії (2012)
Сербенівська А. Ю. - Особливості формування механізму активізації інноваційних процесів текстильних підприємств (2012)
Коляденко С. В. - Методологическая реализация социально-экономической политики развития региона (2012)
Сушенцева Л. - Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг, Шевчук Г., Дольнікова Л. (2016)
Варецька О. - Організаційно-педагогічні умови розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: сутність (2016)
Коновальчук І. - Теоретичні й технологічні аспекти формування екологічної компетентності молодших школярів (2016)
Невмержицька О. - Самоосвіта вчителя іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства (2016)
Волошин С. - Психолого-педагогічна робота з профілактики насильства над дітьми (2016)
Салій С. - Творча діяльність хорових колективів Жидачівщини (історичний екскурс) (2016)
Сіняговська І. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Баштовенко О. - Інноватика, фізична культура у виші та здоровий спосіб життя, Смакула О. (2016)
Галян О. - Погляди на суб’єктнісну сутність школяра у матеріалах першого українського педагогічного конгресу (2016)
Танська В. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності молодших школярів (2016)
Максимова О. - Комунікативна компетентність вчителя початкової школи (2016)
Красовська О. - Компетентнісний підхід до розроблення стандартів вищої освіти в галузі знань "Освіта” (2016)
Дуб В. - Психолого-педагогічний супровід студентів переселенців (2016)
Брижак Н. - Сутність та зміст поняття "готовність майбутніх учителів початкових класів до краєзнавчої роботи” у психолого-педагогічній літературі (2016)
Лалак Н. - Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у формуванні управлінської компетентності майбутніх вчителів початкових класів, Фенчак Л. (2016)
Керик О. - Логопедичний тренінг як засіб розвитку комунікативної діяльності дітей з мовленнєвими порушеннями (2016)
Ієвлєв О. - Суб’єкт-об’єктні аспекти управління професійною мобільністю у закладі освіти (2016)
Пристай Г. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі (2016)
Зимянський А. - Особливості створення моделі психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога (2016)
Кутняк І. - Формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Мозолев О. - Механізми управління якістю процесів розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі (2016)
Котова Л. - Вплив емоціогенних умов на надійність виконання музичних творів майбутніми вчителями мистецтва (2016)
Галів М. - Суспільно-політичні ідеї в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія (2016)
Васюк О. - Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи, Виговська С. (2016)
Кіящук А. - Сучасні дослідження проблеми формування професійних устремлінь старшокласників (2016)
Годунко Л. - Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті (2016)
Волох О. - Образи природи у хорових мініатюрах Б. Лятошинського (2016)
Калінська О. - Використання маніпулятивних прийомів – невід’ємна складова педагогічної майстерності викладача (2016)
Петриця Л. - Комунікативний та граматичний аспекти в курсі інтенсивного навчання англійської мови (2016)
Бірюк Д. - Фахова підготовка менеджерів освіти у педагогічному університеті в контексті інтернаціоналізації освітнього простору (2016)
Шиманська М. - Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст (2016)
Винник Н. - Дидактична характеристика спецкурсу "Організація спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах” (2016)
Їфу Ч. - Методика формування художньо-образного сприйняття у майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Лук’янчиков М. - Проектувальні уміння майбутнього педагога як умова успішної організації навчально-пізнавальної діяльності дітей у полікультурному просторі (2016)
Хлипавка Г. - Проблема формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки: науково-педагогічний аспект (2016)
Головач Н. - Експериментальна перевірка ефективності формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки (2016)
Титул, зміст (2015)
Гасанов С. С. - Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків, Кудряшов В. П. (2015)
Колосова В. П. - Підвищення ефективності видатків державного бюджету на реалізацію інвестиційних програм, кредитованих міжнародними фінансовими організаціями (2015)
Рибак С. О. - Інституціональна структура соціально орієнтованої державної бюджетної політики (2015)
Башко В. Й. - Оподаткування видобутку природного газу в Україні (2015)
Кощук Т. В. - Адаптація податкового законодавства України стосовно справляння акцизного податку до директив ЄС (2015)
Версаль Н. І. - Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики, Заваруєва О. С. (2015)
Шишко О. В. - Методичні підходи до впровадження середньострокового бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів (2015)
Павлюк К. В. - Формування і реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах, Котляревський Я. В., Степанова О. В. (2015)
Циганюк А. В. - Людський розвиток та рівень життя населення в Україні, Музиченко А. С. (2015)
Капленко О. І. - Регулювання валютно-кредитних відносин через боргові цінні папери супранаціональних інституцій, Северіна Х. І. (2015)
Мартинович Д. Є. - Еволюція економічних підходів до державної допомоги секторам національної економіки (2015)
Чумакова І. Ю. - Організація внутрішнього аудиту в державних органах влади різних систем і країн світу (2015)
Кияк С. - Український католицизм і громадянське суспільство: досвід релігійної соціалізації особистості (2010)
Попов М. - Теологічний раціоналізм та пізнавальні принципи філософії Ібн Сіни, Закордонець О. (2010)
Дулин П. - Консолидирующий потенциал православья (2010)
Довгань А. - Дихотомічність пізнавального відношення і проблема його інтерпретації (2010)
Козинцева Т. - Понятие чуда в религиозной и философской традициях (2010)
Арістова А. - Іслам в російському суспільстві: уроки для Криму (2010)
Keller І. - Рrawo i sprawiedliwość według chrześcijańskiej nauki społecznej (2010)
Dobrzyński А. - Teologia polityczna czyli zaangażowana refleksia nad życiem społeczno-politycznym (2010)
Мизак Н. - Діяльність папи римського Івана Павла ІІ як шлях до примирення і діалогу європейської спільноти (2010)
Докаш О. - Концептуальні засади соціальної міфотворчості (2010)
Филипович Л. - Етнорелігійна ідентичність в сучасному світі: проблеми визначення і умови збереження (2010)
Бодак В. - Культурна соціалізація особистості та роль релігії в її формуванні (2010)
Боднарюк Б. - Генеза інституту чернечих орденів у вимірі соціумних реалій доби раннього Середньовіччя (ІІ), Возний І. (2010)
Шкрібляк М. - Становище Православ’я на Правобережній Україні у постберестейський період і причини переходу західно-українських єпархій на унію з Римом (2010)
Бродецький О. - Автономно гуманістичні і релігійні тенденції в історичних трансформаціях етичної думки (2010)
Маринченко Г. - Політика держави щодо релігії та віруючих у другій половині 40-х – початку 60-х рр. XX ст. (2010)
Вінніченко-Борух О. - Англіканська церква у сучасному світі: проблеми та шляхи розв’язання (2010)
Гаюк І. - Деякі сутнісні аспекти характеру історичної взаємодії держави та релігії (2010)
Докаш В. - Форми реалізації особистості в контексті соціальних доктрин протестантських церков (2010)
Боровік I. - Тożsamość i religa w Srodkowo-Wschodniej Еuropie (2010)
Балух В. - Релігійне життя Буковини у контексті суспільних трансформацій, Докаш В., Осколов Р. (2010)
Шугаєва Л. - Особливості соцiалiзацiї православного сектантства у незалежній Україні (2010)
Булига І. - Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні (2010)
Адзіночанка В. - Трансфармацыя рэлігійнай сітуацыі ў сучаснай Беларусі (2010)
Божеску М. - Основні підходи та тенденції у вивченні соціальних стереотипів (2010)
Гаврилова Н. - Соціальні фактори впливу на розвиток індивідуальної релігійності (2010)
Ханстантинов В. - Конфесійна толерантність студентської молоді Миколаївщини (2010)
Медіна Т. мМолодіжна субкультура як фактор соціалізації молоді - Youth subculture as a factor in the socialization of youth (2010)
Пташник-Середюк О. - Соціологічний аналіз релігійності та її критеріїв у молоді Прикарпаття, Гараніна Г. (2010)
Каралаш Н. - Духовний світ як проблема формування особистості (2010)
Кохан В. - Трансформаційні процеси у науково-технологічній сфері сучасної України (2010)
Камбур А. - Емпірична апробація теоретичних тверджень про стан адаптованості населення Чернівецької області до суспільних змін (2010)
Баранівський В. - До проблеми утвердження української мови в релігійному та світському житті українців (2010)
Бабич Н. - Проблема учитель – учень за Біблією і в сьогоденні (2010)
Остащук І. - Релігійний текст у комунікації етноконфесійного середовища (2010)
Погоріла Л. - Психологічний фактор як динамізм виявлення жіночої суб’єктивності в контексті католицького світогляду (2010)
Кривич М. - Правові гарантії свободи формування світоглядних переконань як чинник соціалізації особи (2010)
Якимчук О. - До питання про правову соціалізацію особистості (2010)
Березнюк Н. - Соціалізація особистості в умовах релігійних переорієнтацій сучасного суспільства (2010)
Щербацький Д. - Християнське підгрунтя у поглядах на соціалізацію в філософії В. Соловйова (2010)
Малик В. - Соціалізація особистості в контексті есхатологічного вчення Церкви Християн Віри Євангельської (2010)
Пержун В. - Витоки й еволюція історичної свідомості: історико-соціологічний аспект (2010)
Горобець Г. - Світоглядна функція релігії і церкви в сучасному українському суспільстві: соціологічний погляд (2010)
Стеблина П. - Трансформація концептуальних моделей державно-церковних відносин в Україні (Х–ХХ ст.) (2010)
Титул, зміст (2013)
Приходько І. П. - Фінансовий облік аграрних підприємств: теоретичні основи організації (2013)
Пономаренко І. В. - Впровадження передового світового досвіду концепції сталого розвитку сільської місцевості в Україні, Віннікова І. І. (2013)
Наконечна К. В. - Посилення ролі економічних важелів та засобів державного регулювання в управлінні регіональними трансформаціями в аграрній сфері економіки (2013)
Добіжа Н. В. - Удосконалення ефективності використання сільськогосподарської техніки (2013)
Драган І. В. - Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки (2013)
Говорушко Т. А. - Перспективи розвитку страхового ринку України з урахуванням уроків світової фінансовї кризи, Ситник І. П., Лаврененко Г. В. (2013)
Домаскіна М. А. - Визначення галузевої структури виробничого кооперативу на основі методів нечіткої математики (2013)
Спринчук Н. А. - Необхідність та зміст державної підтримки інвестицій у кормовиробництво для скотарства (2013)
Чорний Р. С. - Активізація розвитку сфери зайнятості як фактор формування трудового потенціалу у сільській місцевості (2013)
Добровольська О. В. - Економічний зміст та джерела формування оборотних засобів аграрних підприємств, Загребельна Є. О. (2013)
Полякова Н. М. - Моделювання ефективного розвитку аграрних підприємств на основі впровадження інноваційних технологій в умовах кластерної системи (2013)
Завадська Ю. С. - Оцінка і резерви підвищення економічної ефективності органічного агровиробництва (2013)
Домінська О. Я. - Стан та проблеми діяльності льонопереробних підприємств (на прикладі ВАТ "Льонокомбінат "Старосамбірський") (2013)
Росляков А. А. - Фундаментальний аналіз світового ринку кукурудзи та регулювання на ринку кукурудзи Європейського Союзу (2013)
Титул, зміст (2013)
Мельник Л. Ю. - Земельні угіддя фермерських господарств (2013)
Гайдучок Т. С. - Використання інформаційних технологій в обліково-аналітичному забезпеченні системи управління лісогосподарських підприємств, Мостепанюк В. А. (2013)
Деркач Т. А. - Порівняльна рейтингова оцінка ефективності використання оборотних засобів зернових складів (2013)
Вишневська О. М. - Використання систем управління витратами в сільськогосподарських підприємствах, Кривошеєв О. В. (2013)
Павленко О. С. - Соціально-економічні особливості регіонального розвитку галузі нутріївництва (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та перспективи державної підтримки галузі скотарства (2013)
Чорний Р. С. - Структурування факторів формування та розвитку трудового потенціалу у вітчизняній науковій думці (2013)
Гоблик В. В. - Інвестиційно-економічне співробітництво в межах транскордонних регіонів, сформованих на кордоні України з ЄС (2013)
Ортіна Г. В. - Розвиток реального сектора економіки України в системі загальнодержавної стратегії економічного зростання (2013)
Аверкина М. Ф. - Формування методичного підходу діагностики ефективності забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Макеєнко А. Г. - Управління якістю і конкурентоспроможністю в аграрному секторі економіки країни (2013)
Басенко К. О. - Поєднання прямого та непрямого державного впливу на зменшення інвестиційних ризиків у будівельному комплексі (2013)
Сідлецький В. М. - Аналіз невимірюваних параметрів на рівні розподіленого керування для автоматизованої системи, об’єктів і комплексів харчової промисловості, Ельперін І. В., Полупан В. В. (2016)
Шевченко Я. О. - Удосконалення мережевих компонент тонкого клієнта, Мошенський А. О. (2016)
Ладанюк А. П. - Методи ситуаційного керування багатоасортиментним виробництвом, Іващук В. В., Бойко Р. О., Савчук О. В. (2016)
Савенко І. В. - Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на деякі умовно патогенні бактерії, Андрейко Д. В., Пирог Т. П. (2016)
Яблонська К. М. - Інтенсифікація процесів отримання біологічно активних речовин з кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О., Романова З. М. (2016)
Зінченко О. А. - Створення біосенсора на основі іммобілізованої бутирилхолінестерази і рН-чутливих польових транзисторів для визначення L-карнітину, Шкотова Л. В., Курбатов А. Л., Карбовська Н. В. (2016)
Тур О. В. - Ринкова стійкість підприємства в сучасній економічній науці (2016)
Чугаєва Н. Ю. - Роль психології у забезпеченні еногастрономічного туризму (2016)
Пилипенко О. Є. - Економічний розвиток України в період незалежності: здобутки, проблеми, перспективи (2016)
Ралко О. С. - Перспективи розвитку експорту продукції молокопереробних підприємств України (2016)
Шевченко Л. О. - Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості (2016)
Басюк Д. І. - Тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі України, Бабич І. М., Білько М. В. (2016)
Мостенська Т. Л. - Харчування як складова продовольчої безпеки, Кундєєва Г. О. (2016)
Кулініч О. А. - Логістіка інформаційних потоків торговельного підприємства, Ковальова Я. Г. (2016)
Тарасюк Г. М. - Оцінка розвитку підприємства: теоретико-методичні і евристичні аспекти, Протасова Л. В. (2016)
Кружилко О. Є. - Алгоритм підготовки управлінських рішень на основі комбінованого методу оцінки ризику виробничого травматизму, Богданова О. В. (2016)
Петренко В. П. - Товщина плівки в низхідних кільцевих потоках з міжфазовою взаємодією, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2016)
Долинский А. А. - Влияние мгновенного сброса давления на свойства воды. высокочастотные гидродинамические колебания, Конык А. В., Радченко Н. Л. (2016)
Бржезицький В. О. - Випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіоперешкод, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М. Олександренко С. І. (2016)
Мартиненко М. А. - Знаходження гармонічного поля в просторі за його заданим потоком на сферичному сегменті (2016)
Король А. М. - Вплив швидкості Фермі на коефі¬цієнт трансмісії квазіелектронів Дірака-Вейля в однобар’єрній графеновій структурі, Вишняк В. В., Літвинчук С. І., Гуцало І. В. (2016)
Зінченко Т. В. - Розрахунок нелінійних функцій регресії другого порядку при центральному композиційному ротатабельному плануванні експерименту з довільною кількістю факторів (2016)
Сімахіна Г. О. - Отримання заморожених напівфабрикатів дикорослих ягід зі щільною покривною тканиною, Халапсіна С. В. (2016)
Радзиевская И. Г. - Исследование окислительной деструкции растительных масел разной степени насыщенности в присутствиии токоферола, Мельник О. П. (2016)
Манк В. В. - Склад композицій рослинних олій для косметичних засобів, Полонська Т. А. (2016)
Попова Н. В. - Удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою, Ткаченко В. В. (2016)
Роман Т. О. - Дослідження відмінностей теплових і хімічних властивостей шапинки й ніжки шампіньйона, Єщенко О. А., Іванченко М. Г., Мазуренко О. Г. (2016)
Донг Н. Ф. - Технологія рисового сусла для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2016)
Ковтун Ю. А. - Дисперсність плазми масляної пасти з комплексом нутрієнтів, що воло¬діють гепатопротекторними властивостями (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2013)
Тарасова В. В. - Оцінка впливу екологічного стану довкілля на здоров'я населення (2013)
Калінчик М. В. - Аналіз напрямів державної підтримки розвитку фермерських господарств, Лебідь В. М., Лисенко К. О. (2013)
Мельник Л. Л. - Сільські домогосподарства: стан, перспективи та необхідність державної підтримки (2013)
Прушківська Е. В. - Сільське господарство як базова складова первинного сектора національної економіки (2013)
Янченко З. Б. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств (2013)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств (2013)
Олейнікова Л. Г. - Соціально-економічний аспект управління інтелектуальною власністю в Україні (2013)
Солодкий М. О. - Світовий біржовий ринок: сучасний стан та тенденції розвитку, Яворська В. О. (2013)
Кужель В. В. - Потенціал підприємств аграрної сфери: сутність, структура, тенденції нарощення (2013)
Маховський Д. В. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (2013)
Максименко І. Г. - Зовнішні та внутрішні фактори формування конкурентоспроможності наукомістких підприємств аграрного сектора (2013)
Вініченко І. І. - Особливості маркетингового управління інноваційною активністю підприємств (2013)
Погрібний І. Я. - Синергетичний ефект при створенні територіальної комплексної системи управління побутовими відходами, Тімофеєв О. К. (2013)
Шевцова О. Й. - Основи антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Гавриш О. А. - Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств, Кухарук А. Д. (2013)
Янковська Л. А. - Стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг України на засадах постіндустріальної економіки (2013)
Журавка Ф. О. - Методичні аспекти обліку формування та використання резервів за міжбанківськими кредитами (2013)
Біляк Ю. В. - Вплив кризових явищ на інтенсивність прояву опортуністичної поведінки в українських корпораціях (2013)
Політило М. П. - Методика інтеграційного оцінювання управлінських рішень в системі управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування (2013)
Криленко В. І. - Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки (2013)
Приказюк Н. В. - Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання (2013)
Мачуга Н. З. - Емпіричні знання та їх вплив на отримання якісних медичних послуг в лікувальних закладах України (2013)
Рудик В. К. - Роль держави у захисті пенсійних активів учасників накопичувальних пенсійних програм (2013)
Хлівна І. В. - Перспективи та розвиток трудоресурсного потенціалу сільських територій (2013)
Рибалко Н. О. - Фінансування бюджетного дефіциту України: шляхи вдосконалення (2013)
Савченко І. А. - Сучасні підходи до економічної сутності конкурентних відносин (2013)
Петруха С. В. - Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика (частина 1), Петруха Н. М. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України (2013)
Домбровський О. Г. - Економічна система у вимірах синергетики: часовопросторовий контекст (2013)
Воронецька І. С. - Оцінка купівельної поведінки споживачів екологобезпечної сільськогосподарської продукції (2013)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування  місцевих бюджетів за видатками та напрями його удосконалення, Чубак А. Ю. (2013)
Салига К. С. - Методологія наукового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти (2013)
Аверкина М. Ф. - Структура механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролов С. М. - Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі управлінні відходами в Україні, Білопільська О. О. (2013)
Лойко В. В. - Методичні аспекти регіональної діагностики рівня економічної безпеки (2013)
Парубець О. М. - Економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних мереж (2013)
Добрик Л. О. - Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні, Кононов А. В., Гагіна Є. В. (2013)
Стець О. В. - Економіко-математичне моделювання рекламної кампанії, Гришечкина О. С. (2013)
Пономаренко І. В. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України (2013)
Шемет Т. С. - Особливості стратегії інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Добровольська С. Р. - Формування соціоекономічної моделі розвитку сільського господарства як основи вдосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Хваль Ю. О. - Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств в умовах кризи (2013)
Яців І. Б. - Участь сільськогосподарських підприємств у міжнародній конкуренції (2013)
Єфремова Н. Ф. - Ліквідність і платоспроможність та їх роль у ефективному функціонуванні банківської установи, Лисак С. А., Сергутіна А. Д. (2013)
Богун К. В. - Соціально-економічні та екологічні наслідки озеленення дахів будівель (2013)
Дорошенко А. П. - Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємтсва (2013)
Дорош О. С. - Простір в територіальному плануванні як базис управління сталим землекористуванням (2013)
Григоренко В. О. - Теоретичні основи бюджетно-податкового регулювання процесу формування фінансового потенціалу території (2013)
Коваленко О. Ю. - Державне регулювання сільськогосподарського виробництва (2013)
Колдовський А. В. - Зарубіжний досвід управління золотовалютними резервами (2013)
Наконечна К. В. - Проблеми та перспективи трансформаційних процесів аграрної сфери на рівні регіонів (2013)
Просянкіна-Жарова Т. І. - Державна підтримка формування кластерних структур різної типології як засіб активізації інвестиційної діяльності в аграрному регіоні (2013)
Король І. В. - Дискусійні аспекти теорії конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Продан Д. І. - Дослідження структури власного капіталу українських банків (2013)
Макалюк І. В. - Проблеми виявлення трансакційних витрат в інформаційній системі бухгалтерського обліку підприємства (2013)
Карпова К. В. - Вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт освітньої господарської діяльності (2013)
Твердомед Г. М. - Соціальна складова формування конкурентоспроможності робочої сили (2013)
Фоменко А. О. - Прискорення активного інноваційного розвитку підприємства на основі кластеризації (2013)
Петраков Я. В. - Фіскальні інструменти державного регулювання надрокористування: загальний огляд світової практики, Чешко С. О. (2013)
Сніщенко Р. Г. - Вплив ризиків на фінансову безпеку банку (2013)
Пузирьова П. В. - Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств, що здійснюють вантажні перевезення (2013)
Котенок Д. М. - Місто Київ та столиці найбільших європейських держав: порівняння структурних параметрів економіки (2013)
Кочерга М. М. - Інформаційний фактор екологічного менеджменту і аудиту в аграрному секторі економіки (2013)
Поліщук С. В. - Проблеми та перспективи інтеграції бюджетування та стратегічного управління (2013)
Самко О. О. - Особливості стратегічного планування реалізації туристичного потенціалу в умовах сталого розвитку (2013)
Мельник О. В. - Нові концептуальні підходи в логістиці (2013)
Блудова Т. В. - Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства, Токар В. В. (2013)
Жибак М. М. - Соціально демографічні аспекти розвитку сільських територій окремих областей західного регіону (2013)
Красношапка В. В. - Фінансові стратегії у контексті антикризового управління, Моргун О. В. (2013)
Сабецька Т. І. - Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства (2013)
Шаповалов С. Ю. - Сучасний стан розвитку та функціонування малих підприємств (2013)
Романюк С. А. - Еволюція підходів до підтримки регіонального розвитку в країнах світу (2013)
Андрєєва Г. І. - До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності, Ярошенко А. С. (2013)
Міненко М. А. - Використання досвіду Ф. Райффайзена і В. Хааза для побудови кооперативних об’єднань в сучасних умовах господарювання (2013)
Талавіра Є. В. - Організаційно-економічні фактори впливу та принципи інвестиційного забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів (2013)
Гаврилюк І. І. - Cтан та напрями збільшення виробництва продукції скотарства у львівській області (2013)
Oliynik G. I. - Features of creating a financial supermarket, based on bank and insurance company (2013)
Залевская-Шишак А. Д. - Корпоративные отношения в современной экономической системе (2013)
Співаковська Т. В. - Формування міжнародної маркетингової стратегії (2013)
Шаманська О. І. - Брендинг як напрямок маркетингової діяльності підприємства, Саветін В. Г., Марчук Ю. А. (2013)
Кобернюк С. О. - Розвиток інтеграційних процесів у свинарстві (2013)
Корчемлюк А. І. - Формування переваг диверсифікації бізнесу в межах агрохолдингу (2013)
Трофимчук В. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення визначення потенційних збитків для навколишнього природного середовища (на прикладі тарасівського полігону твердих побутових відходів) (2013)
Бондар О. А. - Роль економіко-математичних методів ефективного управління підприємством (2013)
Онищенко С. В. - Міжнародний досвід боротьби з тінізацією економіки в умовах глобалізації, Лапінський І. Е. (2013)
Зайцев Ю. К. - Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства (2013)
Бодрецький М. В. - Модернізація процесів в системі управління банківськими ризиками (2013)
Шпак Л. О. - Сучасні тенденції функціонування регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2013)
Крейдич І. М. - Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Наконечна О. С., Швець К. М. (2013)
Дорошкевич Д. В. - Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації (2013)
Герман Л. Т. - Україна у соціальних вимірах глобального економічного розвитку (2013)
Товмасян В. Р. - Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування, Пахода С. С., Шлебат А.-Х. (2013)
Орел А. М. - Розробка системи внутрішнього моніторингу фінансово-економічної стабільності підприємств харчової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Коковіхін С. В. - Інноваційні напрями розвитку сучасного зрошуваного землеробства в умовах півдня України , Танклевська Н. С., Кириченко Н. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Методичний підхід до організації інноваційної діяльності підприємства на основі концепції відкритих інновацій (2013)
Андросович І. І. - Особливості формування продовольчого кошика в Україні, Андросович Т. Ю. (2013)
Шарий Г. І. - Удосконалення земельних відносин у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Ковальчук С. Я. - Економічні важелі регулювання аграрного виробництва, Максимова К. В. (2013)
Приходько В. П. - Фактори забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Ортіна Г. В. - Підходи до розробки антикризової стратегії в реальному секторі економіки (2013)
Погорецький М. О. - Теоретичні основи реалізації аграрної продукції (2013)
Кужель В. В. - Методи діагностики в системі регулювання економічного розвитку підприємств аграрного виробництва, Солтик Я. В. (2013)
Заремба В. П. - Концепція організації маркетингового управління діяльністю підприємств (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства (2013)
Мамедов Э. Я. - Пути совершенствования организации и регулирования рынка потребительских товаров и услуг (2013)
Малишева Н. Ю. - Аналіз розвитку та основних тенденцій ринку мінеральної води в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Особливості ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості (2013)
Приходько В. П. - Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави (2013)
Колодійчук В. А. - Логістична інфраструктура експортного зернового потенціалу України (2013)
Папп В. В. - Роль іноземних інвестицій в розвитку економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Крамаренко І. С. - Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України (2013)
Ортіна Г. В. - Регуляторний інструментарій інвестиційного розвитку реального сектора економіки (2013)
Крючко Л. С. - Перспективи піднесення аграрного сектора України в умовах фінансової глобалізації ринку продовольства (2013)
Павлова Г. Є. - Державне регулювання аграрного сектора економіки в умовах модернізації (2013)
Скоцик В. Є. - Роль і місце технічного забезпечення у підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в київській області (2013)
Худолей В. Ю. - Управління забезпеченням енергоефективності функціонування каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави (2013)
Верзун А. О. - Теоретичні підходи до формування та забезпечення фiнансової стiйкостi підприємств (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Комплексная оценка приоритета объектов технологии управления коммерческими фирмами и подбор управленческого персонала (2013)
Кондюк К. Ф. - Іміджева діяльність сільськогосподарських підприємств як передумова стратегічного розвитку (2013)
Титул, зміст (2013)
Єрмаков О. Ю. - До проблеми оптимізації використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, Нагорний В. В. (2013)
Семак Б. Б. - Рослинна текстильна сировина: проблеми її ефективного використання (2013)
Афендікова Н. О. - Концептуальні основи взаємодії учасників інвестиційних процесів в аграрному секторі (2013)
Павлова Г. Є. - Концептуальні положення державного регулювання аграрного сектора (2013)
Тарасова В. В. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я населення (2013)
Лузан Ю. Я. - Еволюція поняття "власність", Стецюра Н. П. (2013)
Біляк Ю. В. - Корпоративні конфлікти в сучасному акціонерному товаристві: методика розпізнання (2013)
Исмаилов Н. М. - Содержание и основные процедуры учета и анализа результатов деятельности компаний в современных условиях (2013)
Славін В. С. - Розробка заходів підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрного сектора (2013)
Пужай-Череда А. М. - Ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (2013)
Бабкевич У. П. - Теоретичне обгрунтування системи інструментів лісової політики для стимулювання виробничо-господарської діяльності, що сприяє парниковопоглинаючій спроможності лісових екосистем (2013)
Камінський С. І. - Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі (2013)
Титул, зміст (2013)
Вяткіна Т. Г. - Умови та чинники стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2013)
Добіжа Н. В. - Роль амортизаційної політики у ефективному формуванні та використанні матеріально-технічної бази аграрного сектора (2013)
Крамаренко І. С. - Державне фінансування агропродовольчої сфери України (2013)
Нездоймінов С. Г. - Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіону (2013)
Гулей А. І. - Інвестиційні процеси в агропродовольчій сфері економіки (2013)
Ганзюк С. М. - Фінансовий аспект у системі державного регулювання інноваційної діяльності (2013)
Біляк Ю. В. - Розвиток контрактного процесу як умова мотиваційного менеджменту (2013)
Черненко С. А. - Основні напрями забезпечення лояльності персоналу в контексті економічної безпеки підприємства (2013)
Орнат М. Р. - Порівняльний аналіз стратегії регулювання та підтримки підприємств малого та середнього бізнесу в Китаї та Україні (2013)
Франченко Л. О. - Вдосконалення важелів державного впливу на розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України (2013)
Оксенюк О. І. - Аналіз нормативно-правового регулювання адміністрування пдв в Україні (2013)
Полторак А. С. - Оцінка ефективності використання оборотних активів на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства України (2013)
Титул, зміст (2013)
Лопатинський Ю. М. - Особливості трансформації структури аграрного сектора економіки України, Мельник О. І. (2013)
Федун І. Л. - Економічна діагностика та напрями активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Гулей А. І. - Розвиток інвестиційних процесів в агропродовольчій сфері України (2013)
Добрянська Н. А. - Особливості організаційно-правових форм функціонування диверсифікованих корпоративних об'єднань, Нікіфорчук А. А. (2013)
Кундеева Г. А. - Инновационное развитие мясной промышленности Украины — фактор обеспечения населения мясом и мясопродуктами (2013)
Дикань В. В. - Роль промислово-логістичної інтеграції підприємств машинобудівного комплексу у забезпеченні конкурентостійкості вітчизняного промислового виробництва як основи соціально-економічного розвитку в Україні (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. І. (2013)
Семенова А. Ю. - Особливості дії цінового механізму на ринку сільськогосподарської продукції (2013)
Погорецький М. О. - Основні умови та принципи формування інфраструктури аграрного ринку (2013)
Кухар О. Г. - Тваринництво німеччини: тенденції розвитку та особливості функціонування (2013)
Рибальченко С. А. - Процес виплат та надходження премій у випадку стратифікації портфелю (2013)
Чівіленко Л. А. - Теоретичні підходи до управління власним капіталом міжнародних корпорацій (2013)
Титул, зміст (2010)
Жибак М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку підприємницьких агроформувань регіону (2010)
Єрмаков О. Ю. - Моделювання розвитку плодорозсадництва, Малюта Д. Д. (2010)
Міненко М. А. - Використання особливостей організації діяльності об'єднань харчової промисловості при створенні сучасних формувань (2010)
Шапочка М. К. - Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Положій С. А. (2010)
Шпір М. Ф. - Стратегії брендингу як чинник ефективності бізнес-моделі підприємства та успішної капіталізації попиту цільових сегментів ринку (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Формализация задачи внедрения процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины (2010)
Дрозденко В. М. - Особливості зовнішньоекономічних відносин на ринку курячого м'яса та їх вплив на розвиток вітчизняного птахівництва (2010)
Піменова О. В. - Методологія філософії господарювання як засади дослідження аграрного сектора (2010)
Сметанюк Т. Б. - Системний підхід до аналізу еволюції споживання продуктів харчування, прогнозування розвитку ринків і креативу в маркетингу (2010)
Осипов С. В. - Маркетинговий аудит стратегій розвитку та управління активами підприємства (2010)
Антюхова Н. І. - Відповідальне ставлення до оточуючого середовища як умова становлення творчого потенціалу особистості (2015)
Байєр О. О. - Особливості переживання психологічного благополуччя у пізньому віці, Сивоконь Л. В. (2015)
Бєлановська О. В. - Уявлення про клієнта в структурі професійної самосвідомості студентів-психологів (рос.), Бєлановський О. Л. (2015)
Варава Л. А. - Аналіз проблеми категорії "переживання" і компоненти дослідження (2015)
Варга В. С. - Аналіз результатів оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі (2015)
Вернік О. Л. - Природа як цінність. Динаміка місця природи в системі цінностей європейського суспільства різних історичних епох (2015)
Візнюк І. М. - Культурологічні тенденції особистості педагога у соціометричному вимірі (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Сучасна сім’я в умовах мегаполісу: простір сили та слабкості (2015)
Волинець Н. В. - Мовне середовище учнівської та студентської молоді Хмельниччини (2015)
Кахно І. В. - Діалог у форматі співпраці лікаря із пацієнтом (2015)
Кльоц Л. А. - Теоретико-методологічні основи професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти (2015)
Комар Т. О. - Порівняльна характеристика ціннісної сфери старшокласників Росії та України (2015)
Льовочкіна A. M. - Екологічна культура як чинник запобігання екологічній (англ.) (2015)
Лойко Л. С. - Психологічна корекція негативних проявів перфекціонізму та почуття самотності в підлітковому віці, Шульга Г. Б., Коломієць Л. І., Монастирська А. Ю. (2015)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу (2015)
Максимов М. В. - Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу (2015)
Максимова Н. Ю. - Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх (2015)
Мандзик Т. М. - Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості (2015)
Марценюк М. О. - Життєві орієнтації сучасних старшокласників в контексті ставлення до здорового способу життя (2015)
Маслова С. О. - Старіння як соціально-психологічне явище (2015)
Оліфірович Н. І. - Гендерна ідентичність молоді в умовах соціокультурного середовища що змінюється (рос.), Бєлановська М. Л. (2015)
Павленко О. В. - Формування життєвої перспективи в ситуації невизначеності (2015)
Падалка Р. Г. - Динаміка розвитку екологічної свідомості молодших школярів (2015)
Педоренко В. М. - Формування позитивного образу в умовах сучасного суспільства (2015)
Пінчук О. В. - Методологія та результати дослідження соціально-психологічних умов впливу на імідж держмонополії (2015)
Поворозник К. О. - Динаміка розвитку часової перспективи у студентської молоді в процесі корекційно-розвивальної діяльності (2015)
Потоцька І. С. - Логіко-психологічний аналіз умов розвитку педагогічної обдарованості (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні особливості діяльності керівника як лідера недержавної організації (2015)
Романова В. С. - Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) (2015)
Романова В. С. - Структура пізнавальних інтересів людей похилого віку як суб'єктів включення в освітній простір, Караван Г. І. (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні умови екологізації буденної життєдіяльності городянина (2015)
Сараєва Н. М. - Життєстійкість людини, що проживає в екологічно неблагополучному місті, Суханов О. А. (2015)
Сердюкова І. М. - Соціально-психологічна адаптація учнів молодшого шкільного віку в умовах альтернативного освітнього середовища (2015)
Слободяник Н. В. - Патріотизм у становленні та розвитку особистості юнака: експериментальне дослідження (2015)
Старков Д. Ю. - Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту (2015)
Титул, зміст (2010)
Тищенко Л. В. - Передумови виникнення психологічної категорії майбутнього особистості: філософський, культурно-історичний аспекти (2015)
Сичова М. О. - Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону, Шевченко Н. О. (2010)
Турбан В. В. - Суб’єктність викладача як чинник становлення професійної культури фахівця педагогічного профілю (2015)
Васільєва Л. М. - Розвиток економічних зв'язків суб'єктів малого підприємництва в системі відносин аграрного виробництва (2010)
Чала К. О. - Простір соціальної взаємодії в репрезентаціях студентської молоді: регіональний аспект, Позняк С. І. (2015)
Соловйова Н. І. - Інфокомунікаційна мережа інтегрованої системи фінансового прогнозування в аграрному секторі (2010)
Чухрій І. В. - Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дітей з функціональними обмеженнями в умовах соціальної кризи в суспільстві (2015)
Тарасова В. В. - Екологічність агровиробництва в Україні (2010)
Швалб А. Ю. - Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Пирог О. В. - Агропромислові відносини України і росії: сучасний стан та перспективи, Рудковська Є. В. (2010)
Швалб Ю. М. - Проектирование форм организации и технологий социальной и психологической помощи пострадавшему населению (2015)
Вечеров В. Т. - Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины, Лукьянова Е. Ю. (2010)
Шостак У. В. - Особливості розробки психолого-педагогічної технології ефективної взаємодії сім’ї та школи (2015)
Юрченко С. В. - Система фінансового забезпечення інвестицій сільськогосподарських підприємств (2010)
Грановська О. Я. - Міфологічне уявлення про час (2015)
Руденко М. В. - Регіональна стратегія розвитку насіннєвих підприємств (2010)
Шандрук С. К. - Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів (2015)
Дзядук Т. В. - Основні концепції та еволюційні теорії мережевої економіки (2010)
Наші автори (2015)
Кривак А. П. - Теоретичні принципи секторального структурування національної економіки (2010)
Our authors (2015)
Дмитренко Д. Г. - Проблеми контролю за використанням земель водного фонду та водних ресурсів на прикладі Одеської області (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Підприємництво у лісовому секторі як фактор соціально-економічного піднесення сільських територій, Демидюк С. М. (2010)
Щурик М. В. - Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів (2010)
Тарасова В. В. - Інтегральна оцінка екологічного стану довкілля (2010)
Данчук М. Б. - Економічна сфера функціонування суспільства і природних ресурсів: генезис становлення (2010)
Белоусова І. А. - Вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах апк як фактор підвищення рівня їх економічної безпеки (2010)
Попов О. І. - Практичні аспекти підвищення ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (2010)
Швидка О. П. - Особливості управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств України (2010)
Андрющенко К. А. - Теоретичні засади формування та систематизації мотивації праці на підприємствах (2010)
Олексенко Р. І. - Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання (2010)
Кондратенко Н. О. - Розробка багатостадійної динамічної моделі вироблення і використання похідних ресурсів (2010)
Ільченко І. Ю. - Методичний підхід до оцінювання ефективності бізнес-стратегії підприємства (2010)
Трофименко О. О. - Методичні підходи до оцінювання потенціалу енергозбереження (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Державно-приватне партнерство як ефективна форма підприємництва у лісовому секторі, Демидюк С. М. (2010)
Рябенко Г. М. - Основні пріоритети аграрної державної політики (2010)
Богуш Л. Г. - Становлення туристичного сегмента сфери зайнятості сільського населення: проблеми, підходи до розв'язання (2010)
Попов О. І. - Питання методології управління запасами сировини та готової продукції підприємств харчової промисловості (2010)
Іваненко Т. Я. - Інтенсифікація польового кормовиробництва — основа відродження великотоварного виробництва молока в миколаївській області (2010)
Андрющенко К. А. - Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організаціях (2010)
Лобова Н. В. - Стан дебіторської та кредиторської заборгованості та її вплив на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств (2010)
Говоруха Ж. А. - Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії (2010)
Ворсовський О. Л. - Фінансово-інвестиційні ресурси підприємств України (2010)
Ключенко А. В. - Механізм відтворення рекреаційних ресурсів в умовах формування ринкових відносин (2010)
Бєлова Ю. Ю. - Креативне освітнє середовище з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя, Вертипорох Д. Я., Онищенко С. В. (2016)
Вдовенко І. С. - Використання мережі інтернет у навчальному процесі вищих навчальних закладів (2016)
Гавенко Д. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців з автосправи, Пригодій А. В. (2016)
Гуріч З. В. - Сутність поняття "Регіональна художня освіта" (2016)
Джевага Г. В. - Створення відео-лекції для дистанційного навчання (2016)
Дрижак В. В. - Сукупність процедур і заходів забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах, Єрмак С. М. (2016)
Миколаєнко А. Є. - Систематизація понять, умінь і навичок у змісті професійної освіти (2016)
Мегалінська Г. П. - Оздоровчий потенціал деяких злакових культур, Страшко С. В., Іванова Т. С., Сікура А. Й. (2016)
Нітченко Г. М. - Дослідження рівня інтернет-залежності сучасної студентської молоді, Кисіль Д. П. (2016)
Опольська А. В. - Неперервна педагогічна освіта: дефініції дослідження (2016)
Печко О. М. - Використання мультимедійних засобів навчання в процесі формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури, Богдан Ю. М., Роскін О. А. (2016)
Подковко Х. В. - Деякі аспекти професійної компетентності викладача ВМ(Ф)НЗ у роботі з іноземними студентами (2016)
Терентьєва Н. О. - Проектування підготовки фахівців за освітньо-науковими програмами (науки про освіту), Проніков О. К. (2016)
Ткачук С. І. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців-технологів у галузі харчових технологій в умовах професійної підготовки (2016)
Сігаєва Л. Є. - Професійна освіта дорослих як соціальна цінність (2016)
Соловйова-Нікітіна Л. М. - Актуальні проблеми підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах трансформації вищої освіти в Україні (2016)
Султанова Л. Ю. - Визначення поняття "майбутній викладач" згідно з українським законодавством в галузі вищої освіти (2016)
Шепель С. І. - Проблемні питання фізичної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України в умовах перебування в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Юрійчук Н. Д. - Професійна підготовка майбутнього вчителя української мови та літератури в умовах модернізації вищої освіти в Україні (2016)
Анан’єва Н. В. - Визначення дидактичних умов реалізації моделі формування спеціальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельного профілю, Литвинова Н. В. (2016)
Богданович В. В. - Музично-естетичне виховання учнів початкової школи в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Браніцька Т. Р. - Модель формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Веселова Н. П. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, що є внутрішньо переміщеними особами (2016)
Висоцька Л. В. - Правова освіта: проблематизація питання поняттєво-категоріального апарату (2016)
Вовк М. П. - Специфіка організації освітнього процесу у контексті підготовки майбутніх фахівців Національної гвардії України (2016)
Гордєєва К. С. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми сиротами (2016)
Дудорова Л. Ю. - Валеологічне самовдосконалення як складова індивідуальної культури студентів ВНЗ, Волошина О. В. (2016)
Зємбa Б. А. - Професійна компетентність вихователя опікунсько-виховного закладу Польщі (2016)
Кравченко Л. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх вчителів технологій під час вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" (2016)
Кузьменко Н. М. - Чернігівська жіноча учительська семінарія – освітній проект кінця ХІХ століття (2016)
Мазуренко К. Ю. - Сучасні проблеми, майбутні перспективи релігійної освіти у великій британії та важливість світового досвіду для впровадження релігійної освіти в Україні (2016)
Носовець Н. М. - "Індивідуальність майбутнього вчителя" як педагогічна категорія (2016)
Патик Ю. В. - Знання та вміння майбутніх соціальних працівників щодо роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я: стан сформованості (2016)
Петренко В. О. - Методологічні основи проектування моделі педагогічної системи підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії (2016)
Попель С. Л. - Морфофункціональна характеристика організму студентів факультету фізичного виховання, Ващенко І. М., Цап І. Г. (2016)
Ребенок В. М. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Смалюк І. І. - Проблеми формування самостійності й активності студентів при проведенні занять з автосправи (2016)
Стражнікова І. В. - Історіографія розвитку вищої педагогічної освіти в регіональному аспекті (2016)
Стрілецька Н. М. - Особливості організації педагогічної практики студентів факультету початкового навчання зі спеціалізації "Інформатика" (2016)
Ткаченко О. В. - Професійно-педагогічна підготовка фахівця аграрного профілю: історичний аналіз ХIХ століття (2016)
Третяк О. С. - Пенітенціарна пробація в системі соціальної адаптації неповнолітніх, Чебоненко С. О., Стеценко І. М. (2016)
Філоненко О. С. - Особливості підготовки вожатих для організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей в США (2016)
Дрозденко В. М. - Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів, Плюта Я. М. (2016)
Ляпунова В. А. - Сучасний стан готовності вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Торубара О. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача спецтехнологій (2016)
Харета М. С. - Теоретичні аспекти психологічної підготовки майбутніх учителів технологій, Видра О. Г. (2016)
Бермудес Д. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2016)
Бивалькевич Л. М. - Моніторинг заходів підвищення рівня технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Борщ М. В. - Особливості використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів (2016)
Гаргін В. В. - Використання інтерактивних технологій навчання у проектно-технологічній діяльності (2016)
Денисенко В. В. - Аналіз результатів експериментального дослідження з проблеми підготовки майбутніх вчителів технологій до керівництва технічною творчістю учнів, Гетта В. Г. (2016)
Касілов І. А. - Метод демпфування на шестиструнній гітарі у класі основного музичного інструменту на факультеті мистецтв (2016)
Кобко Л. М. - Метод проектів у навчанні геометрії, Томилко О. С. (2016)
Коблевський А. В. - Комп’ютерні ігри та програми як засіб навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі, Ховрич М. О. (2016)
Корицький В. П. - Історіографічний аналіз використання художнього конструювання в декоративно-прикладному мистецтві (2016)
Копил О. А. - Оцінювання мовних досягнень – 2В or not 2B? (2016)
Кривич I. П. - Мотивація здоров’язбережувальної діяльності студентів при різних чинниках ризику нейросоматичних захворювань (2016)
Люлька В. С. - Методичні особливості використання наочності на уроках автосправи у старшій школі, Коньок М. М., Шостка М. Ю. (2016)
Люлька В. С. - Шляхи підвищення якості знань учнів з автосправи з використанням інноваційних педагогічних технологій в навчальній діяльності, Череп Я. В. (2016)
Матвієнко З. С. - Трудове навчання учнів старшої школи на уроках "Технології" засобами декоративно-прикладного мистецтва, Мазуренко С. Г. (2016)
Мартиненко Л. В. - Сутність професійної культури та чинники впливу на її формування в учнів ПТНЗ ресторанного сервісу (2016)
Нищак І. Д. - Конструювання й апробація педагогічного тесту для вимірювання рівня інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Овчаренко Н. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: методологічний аспект (2016)
Пильтяй О. М. - Особливості проведення профорієнтаційної роботи з школярами на уроках трудового навчання (2016)
Пискун О.М. - Структурні компоненти уроку трудового навчання (2016)
Побєдаш І. В. - Сутнісна характеристика громадянської компетентності в науковій літературі (2016)
Ситников О. П. - Лабораторний практикум по вивченню фізичних властивостей води для студентів інженерних спеціальностей (2016)
Скворцова С. О. - Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "математика" (МНОГМ) як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів, Гаран М. С. (2016)
Федан Т. В. - Методичні аспекти проведення гурткової роботи з трудового навчання на прикладі гуртка "Петриківський розпис" (2016)
Хитра З. М. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів природничо-наукової картини світу (2016)
Шкеда Я. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до сворення та використання електронних засобів навчання з автосправи, Коляда А. М. (2016)
Бойченко М. А. - Професійний розвиток учителів, які працюють із обдарованими учнями у школах США, Канади та Великої Британії (2016)
Вересоцька Н. І. - Педагогічна творчість як складова підготовки майбутнього вчителя технологій до педагогічної діяльності (2016)
Вільчковська А. Е. - Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителя музики у польських загальноосвітніх школах (2016)
Вільчковський Е. С. - Теоретичні передумови вдосконалення педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання в школах Польщі, Пасічник В. Р. (2016)
Давиденко А. А. - Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти (2016)
Дрозденко Н. М. - Інновації в системі професійної діяльності вчителя технологій, Приходько Н. В. (2016)
Єрмоленко А. О. - Медіакомпетентність як необхідна складова професійної майстерності сучасного педагога (2016)
Плуток О. В. - Технологічна компетентність педагога професійного навчання у світлі сучасної парадигми освіти, Яненко І. М. (2016)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В., Рибалко П. Ф. (2016)
Пронікова І. В. - Виховання підприємливості та формування економічного мислення в учнів (2016)
Грись А. М. - Асоціація як засіб трансформації негативного досвіду девіантів (2015)
Маценко В. Ф. - 3агальнопсихологічні проблеми становлення індивідуальності в умовах постіндустріального суспільства (2015)
Маценко Ж. М. - Суб’єктивні чинники психічного вдосконалення людини (2015)
Павлюк М. М. - Самостійність майбутніх фахівців: витоки становлення та перспективи цілеспрямованого розвитку (2015)
Савіна М. І. - Організація та методичне забезпечення дослідження чинників впливу культури етносу на формування гендерних уявлень особистості в умовах інформаційного суспільства (2015)
Соколюк А. О. - Комплексна програма сприяння самодетермінації професійного становлення майбутнього фахівця (2015)
Степура І. В. - Телебачення країн Європейського Союзу в діалозі суспільство-мовник-держава (2015)
Терещук А. Д. - Особливості проявів афективної поведінки особистості в кризові періоди її розвитку (2015)
Філоненко Л. А. - Психолого-педагогічний вплив на процес формування духовності неповнолітніх у соціально-реабілітаційному закладі (2015)
Чайка Г. В. - Ціннісно-смислова сфера у кризові періоди розвитку особистості (2015)
Чиханцова О А. - Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ (2015)
Щербина Л. Ф. - Реорганізація психічного змісту в процесі короткотермінового психологічного консультування (2015)
Мельничук О. Б. - Психологічні засоби формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вузівської професійної підготовки до соціально-психологічної реабілітації (2015)
Титул, зміст (2013)
Міненко М. А. - Інтегровані формування як основа сучасних фахових об'єднань аграрно-промислової сфери і торгового сектора економіки України (2013)
Муляр Т. С. - Управління витратами аграрних підприємств (2013)
Мельник Л. Л. - Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання (2013)
Шкуренко Л. В. - До питань вивчення теоретичних основ ефективності виробництва озимих зернових культур (2013)
Бігдан О. В. - Напрями розвитку екологоорієнтованого агровиробництва у країнах європейського союзу (2013)
Калінчик М. В. - Оптимізація раціонів годівлі корів у період роздоювання, Алєксєєнко І. М., Лисенко К. О. (2013)
Жадан Т. А. - Сучасне трактування економічного змісту державної підтримки розвитку олійно-жирової галузі (2013)
Демчук О. В. - Актуальные проблемы государственного регулирования рыбного хозяйства Украины и крыма на современном этапе (2013)
Корсак В. І. - Фактори впливу на формування регіональних роздрібних мереж торгових закладів (2013)
Криклій В. А. - Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів (2013)
Добровольська С. Р. - Державна фінансова підтримка як чинник формування галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Бойко О. О. - Розробка стратегії розвитку ринку сої в сучасних умовах (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко Л. М. - Сутність та зміст реформування в аграрному виробництві, Теремець Л. А. (2013)
Ковалів О. І. - Деякі причинно-наслідкові аспекти розпочатої земельної реформи в Україні (з власного досвіду) (2013)
Олексюк В. О. - Теоретичний аспект оренди земель сільськогосподарського призначення, Васильєв С. В., Вільхова Т. В. (2013)
Макаренко Ю. П. - Зовнішні фактори впливу на економічну самостійність та прибутковість агробізнесових малих господарств (2013)
Білошкурська Н. В. - Загрози стратегічному розвитку економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу України, Білошкурський М. В. (2013)
Кочерга М. М. - Ефективність екологічного менеджменту в сільському господарстві (2013)
Драган І. О. - Інституційні напрями управління екологічною безпекою в умовах структурних трансформацій економіки України (2013)
Воронецька І. С. - Застосування маржинального аналізу для оцінки ефективності використання кормів у молочному скотарстві, Рибаченко О. М., Корнійчук О. О. (2013)
Піддубна Ю. В. - Рівень державної підтримки фермерських господарств (2013)
Цегельник Н. І. - Оцінка дебіторської заборгованості в системі розрахунків із покупцями підприємств (2013)
Лопатюк Р. І. - Сучасний рівень розвитку підприємств апк вінницької області (2013)
Туболець К. Г. - Оцінка маркетингового потенціалу як основа виявлення конкурентних переваг аграрних підприємств (2013)
Гусєва І. Ю. - Інтелектуальні ресурси в процесі формування частки ринку підприємств олійно-жирової промисловості (2013)
Титул, зміст (2013)
Музиченко А. С. - Аналіз напрямів підвищення ефективності аграрного виробництва в Україні (2013)
Приходько І. П. - Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва (2013)
Махмудов Х. З. - Ефективність виробництва молока: аналіз сучасного стану та шляхи розвитку, Олійник А. С. (2013)
Демчук О. В. - Оценка динамических процессов адаптации рыбной отрасли ар крыма к изменениям финансового пространства в национальной экономике (2013)
Олійник К. А. - Функціонування фермерських господарств черкаської області (2013)
Меліхова Т. О. - Економія витрат за рахунок вибору ефективної системи оподаткування на сільськогосподарських підприємствах, Гаркот Л. В. (2013)
Кращенко А. О. - Методи оцінювання та проблеми підвищення конкурентоспроможності зернових підприємств (2013)
Кравчук О. О. - Економічні стимули використання рідкого біопалива в сільському господарстві (2013)
Булавка Л. В. - Історичні передумови середовища функціонування особистих селянських господарств на території України (2013)
Кобрин Л. М. - Генезис ефективності як економічної категорії (2013)
Безшкура А. Ю. - Інформаційні чинники організаційно-управлінських змін на підприємстві (2013)
Ванієва А. Р. - Методичні засади економічної оцінки виробничо-ресурсного потенціалу господарської діяльності (2013)
Лисак В. Ю. - Інновації в управлінні персоналом: зарубіжна та вітчизняна практика (2013)
Бутенко В. В. - Інвестиційна привабливість підприємства: економічний зміст та дефініційні контури (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко О. В. - Об'єктивні передумови розвитку інновацій в агропромисловому виробництві України (2013)
Гринчук Ю. С. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів (2013)
Чепеленко А. М. - Еколого-економічні проблеми землекористування (2013)
Дехтяренко Ю. Ф. - Системні помилки при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок: методичні підходи, що базуються на капіталізації чистого операційного або рентного доходу та урахуванні витрат на земельні поліпшення, Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2013)
Олійник Т. І. - Інформаційно-управлінський аспект отримання аналітичної оцінки з використання основних засобів аграрного виробництва (2013)
Курбацька Л. М. - Маркетингове забезпечення діяльності аграрних підприємств в умовах ринкового середовища, Ільченко Т. В., Кадирус І. Г., Захарченко Ю. В. (2013)
Олійник О. О. - Сегментація управлінського обліку в діяльності інтегрованих аграрних підприємств (2013)
Ковалів О. І. - Прискорення реформування аграрного сектора економіки за указом президента України (з власного досвіду) (2013)
Коткова Н. С. - Інноваційний розвиток спиртового виробництва як перспектива впливу на собівартість продукції (2013)
Рибаченко О. М. - Економічна оцінка ефективності заготівлі кормів на основі визначення їх енергетичної цінності, Воронецька І. С., Корнійчук О. О. (2013)
Польова О. Л. - Енергоощадність у скотарстві — запорука ефективності та отримання альтернативних джерел енергії (2013)
Булавка Л. В. - Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств населення в Україні (2013)
Титул, зміст (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Аналіз системи показників соціальної та екологічної ефективності розвитку харчової промисловості (2013)
Назаренко О. В. - Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку аграрних підприємств (2013)
Ткачук В. В. - Концепція розвитку аграрного підприємства в контексті стратегічних змін (2013)
Назаренко І. М. - Цінність підприємства — головний орієнтир стратегічного менеджменту (2013)
Зигрій О. В. - Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру (2013)
Мігус І. П. - Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Черненко С. А. (2013)
Хлівна І. В. - Моделі аналізу та прогнозування зайнятості населення (2013)
Гайдай О. А. - Конкурентоспроможність аграрного сектора у контексті глобалізаційних змін, Вишневська О. М. (2013)
Іванова А. С. - Декомпозиція технологічної структури підприємства як основи конкурентних переваг (2013)
Макарова О. В. - Вопросы организации бухгалтерского учета расчетов с покупателями у субъектов малого предпринимательства, Князева Т. Г. (2013)
Аверкина М. Ф. - Теоретико-методологічні засади формування механізму забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Фролова А. В. - Екологічна політика держави та її правове забезпечення (2013)
Ринейська Л. С. - Міжнародний досвід організації сучасної екологічної економіки, Легуш Ю. О. (2013)
Титул, зміст (2016)
Оглобля О. І. - Українському державному науково-дослідному і проектно-вишукувальному інституту "УкрНДІводоканалпроект" – 85 років: минуле та сьогодення (2016)
Шимановский А. В. - Особенности определения ветровых нагрузок на высотные сооружения с использованием Еврокода, Кондра С. М. (2016)
Гібаленко О. М. - Методологічні підходи до забезпечення якості та надійності протикорозійного захисту будівельних металоконструкцій (2016)
Матченко Т. І. - Методика розрахунку швидкості електрохімічної та бактеріальної корозії сталевих конструкцій, що працюють у грунті (2016)
Поздєєв С. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості плити перекриття, Отрош Ю. А., Демешок В. В., Федченко І. В. (2016)
Большаков В. И. - Расширение сортамента профильных труб для металлостроительства, Тимофеев А. Ю., Носенко О. П., Шимановский А. В., Гринберг М. Л., Кекух С. С. (2016)
Хаткова Л. В. - Експлуатація будівель з утепленими фасадами, Дагіль В. Г. (2016)
Горбатенко Ю. П. - Аналіз впливу конструктивно-експлуатаційних характеристик ескалатора на зусилля в тяговому ланцюзі, Нєженцев О. Б., Закора О. В. (2016)
Умови друкування (2016)
Привітання до 85-річчя ДІ "УкрНДІводоканалпроект" (2016)
Реклама ДІ "УкрНДІводоканалпроект" (2016)
Обкладинка (2016)
Антюхова Н. І. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення творчості в психології (2015)
Башмакова О. В. - Психотерапія як екзистенціальний вибір (2015)
Бугерко Я. М. - Психологічні особливості розвитку духовного потенціалу студентської молоді (2015)
Вишньовський В. В. - Готовність студентів ВНЗ до отримання психологічної допомоги (2015)
Герман Л. В. - Комунікативна складова як важливий елемент професійно-психологічної підготовки правоохоронців (2015)
Горобець І. А. - Складові професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у процесі формування особистісної культури студента (2015)
Громова Н. М. - Психологічні особливості установки на критичне мислення (2015)
Гура Т. В. - Психологічні засади становлення лідерського потенціалу особистості в технічному університеті (2015)
Демиденко А. М. - Екологічна свідомість у психологічному та освітньому просторі (2015)
Дзюба Т. М. - Вплив кризових станів на суб'єктивну оцінку внутрішньої картини професійного здоров'я особистості (2015)
Дмитришин Б. Я. - Деякі аспекти психологічного підходу до розуміння бронхіальної астми у дітей, Шишак О. І. (2015)
Дмитріюк Н. С. - Проблема тривожності у старших дошкільників: деякі емпіричні кореляти та індикатори (2015)
Добренко Ф. А. - Психологічна готовність підприємця до економічних ризиків (2015)
Ільїна О. М. - Деякі особливості комунікативного настановлення студентів перших курсів та підвищення якості засвоєння професійно спрямованої іноземної мови (2015)
Каменська Н. Л. - Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів-майбутніх психологів, Кременчуцька М. К. (2015)
Капiдiнова С. Б. - Усвідомлення студентами феномену толерантності як інструменту міжетнічної комунікації (2015)
Католик Г. В. - Специфіка викладання психології в контексті духовного розвитку в системі сучасної вищої освіти, Миколайчук М. І. (2015)
Клибанівська Т. М. - Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами (2015)
Коваленко О. Г. - Особистісно-комунікативний підхід в обгрунтуванні міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2015)
Коняєва Л. Д. - Особливості творчих здібностей молодших школярів, Тестерєва О. О. (2015)
Кормишев М. В. - Методологічні проблеми феноменології та розвитку мотивації учіння особистості (2015)
Корнієнко В. В. - Особливості діагностики та корекції емоційної сфери у дітей з обмеженими можливостями на шляхусоціальної адаптації, Алексеєнко С. Д., Кутовий К. П. (2015)
Корнієнко О. В. - Індивідуально-типологічний (екстравертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров'я студенток-дівчат КНУ імені Тараса Шевченка (2015)
Кузнецова С. В. - Проблема сформованості спрямованості старшокласників на професію психолога (2015)
Культенко В. П. - Психологічна корекція та підтримка кардіологічних хворих з негативними емоційними переживаннями за допомогою створення копінг-стратегій та формування гармонійного погляду на навколишній світ (2015)
Лапчук В. С. - Психологічна структура і розвиток управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Чекулаєв М. А. (2015)
Лимар Л. В. - Психологічні особливості формування мотиваційного компонента психологічної готовності вивчення фахової іноземної мови студентами економічних спеціальностей, Моруга К. О. (2015)
Мадінова Ю. І. - Психосематичні механізми рисуночної проекції: композиційний метод дослідження особистості (2015)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження структури толерантності як системної характеристики особистості студента (2015)
Михайлюк І. В. - Розуміння як конструкт діалогічної компетентності психолога (2015)
Мосьпан М. О. - Психологічний супровід розвитку та формування засобів саморегуляції в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2015)
Мул С. А. - Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів оперативних підрозділів (2015)
Одинцова Г. Ю. - Методологія та результати емпіричного дослідження характеристик поведінкових установок, що детермінують особливості креативності юриста (2015)
Омельченко Л. М. - Рівні готовності молодих сімей до конструктивного вирішення конфліктів (2015)
Островська К. О. - Особливості сформованості навичок навчальної діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Отчич С. В. - Характер любовних стосунків у гендерному аспекті (2015)
Паламар А. С. - Структурні складові технічних здібностей (2015)
Паламар О. М. - Врахування сучасних тенденцій інформатизації освіти в роботі тифлопедагога (2015)
Пастух Л. В. - Психофізіологічний базис сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (2015)
Перегончук Н. В. - Основні підходи до вивчення проблеми професійної компетентності майбутнього психолога (2015)
Петренко О. В. - Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів (2015)
Подкоритова Л. О. - Проблеми та перспективи психологічних досліджень самопізнання фахівців соціономічної сфери (2015)
Пророк М. В. - Комунікативна компетентність як чинник професійної діяльності психолога (2015)
Пророк Н. В. - Специфіка емоційного інтелекту і психологічної готовності до соціономічних професій у представників цих професій, Куценко Я. М. (2015)
Помиткіна Л. В. - Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів, Полухіна М. П. (2015)
Просандєєва Л. Є. - Розвиток самоцінності при підготовці культурологів (2015)
Пушкарська Л. П. - Проблеми психологічної реабілітації дітей з вадами слуху (2015)
Рєпка А. О. - Психологічні особливості ставлення студентів вищого навчального закладу до інтелектуальної власності (2015)
Рудюк О. В. - Концептуальний потенціал категорії "психологічне здоров'я" у верифікації проблеми конструктивного подолання кризи безробіття (2015)
Тарасенко А. І. - Ефективність психологічної регуляції функціональних станів фахівців-металургів (2015)
Тітова Т. Є. - Ціннісні аспекти розвитку особистості майбутніх психологів (2015)
Ткач Б. М. - Теорії девіантної поведінки (2015)
Турбан В. В. - Саморозвиток як суттєвий чинник становлення професіоналізму у працівників медичного профілю (2015)
Слободяник Н. В. - Ціннісне ставлення до професійної діяльності як вагомий чинник самореалізації особистості (2015)
Філоненко М. М. - Діагностика мотиваційно-смислових властивостей особистості майбутнього лікаря (2015)
Fesenko R. S. - Semantic analysis of memorizing and understanding of the text with technical content (2015)
Царькова О. В. - Психологічний клімат у родині як основний чинник становлення особистості дитини з психофізіологічними вадами (2015)
Чанцева-Коваленко О. М. - Технологія соціальної терапії у профілактиці девіантного батьківства (2015)
Черкаський А. В. - Психодіагностичні можливості тренінгу в підготовці управлінських кадрів (2015)
Шамне А. В. - Континуум особистісно-суб'єктних властивостей як чинник індивідуалізації психосоціального розвитку (2015)
Шапаренко Ю. В. - Історичні та соціально-психологічні чинники розвитку етнічної самосвідомості лемків (2015)
Шевчук І. В. - Поняття кризи, шляхи її подолання та подальше самопроектування власного життя (2015)
Шелег Л. С. - Історичні етапи формування уявлень про психосоматичний статус особистості (2015)
Шишак О. І. - Тілесний я-образ та інтрапсихічна система емоційної саморегуляції (на прикладі досвіду вагітних жінок), Старик Н. В. (2015)
Шопіна М. О. - Формування інтелектуального потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Щербан Г. В. - Психологічні особливості формування готовності майбутніх вчителів до розв'язування педагогічних задач (2015)
Яковлева Н. Ю. - Медико-психологічна допомога при тривожних розладах у військовослужбовців та населення (2015)
Яблонська Т. М. - Психолого-педагогічні умови активізації самовдосконалення особистості (2015)
Якимчук І. П. - Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків (2015)
Ятчук М. С. - Феноменологія змін особистості курсантів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України у процесі навчання (2015)
Жидецька С. В. - Мотивація навчально-професійної діяльності як чинник успішності професійного становлення курсанта (2015)
Коstiuk O. V. - Threelingualism situation of co-operation in the educational space as a factor of personality neurotization (2015)
Lunov V. - Technology of the development of entrepreneurial capacity of personality, Rygel O. (2015)
Беленькая И. - Музыкальная подготовка тренеров в видах спорта эстетической направленности (2016)
Богуш В. - Исследование функционального состояния гандболистов в тренировочном процессе, Яцунский Е., Сокол О., Смирнова И., Резниченко О., Кувалдина О. (2016)
Водлозеров В. - Система спортивного отбора в триатлоне (2016)
Гант О. - Підбір варіанта передігрової розминки у гандболі з урахуванням особливостей сили нервової системи спортсменів, Бикова О. (2016)
Городиський М. - Організація охорони здоров’я учнів на уроках фізичної культури в сучасній школі, Шаленко Є. (2016)
Деменков Д. - Наявний стан матеріально-технічного забезпечення гуртків з футболу (2016)
Єльнікова М. - Ефективність індивідуального підходу у фізичній реабілітації чоловіків з метаболічним синдромом щодо поліпшення атерогенного профілю ліпідів (2016)
Заплатинська О. - Взаємозв’язок відтворення ритму стрибків та оцінки за техніку їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки (2016)
Івасик Н. - Кореляційний зв'язок якості життя з компонентами опитувальника у дітей з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Калмыков С. - Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа, Калмыкова Ю. (2016)
Караулова С. - Планування змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок-спринтерів протягом річного макроциклу (2016)
Карбунарова Ю. - Вплив авторської методики навчання плаванню на координаційні якості дітей 6–10 років з вадами слуху (2016)
Ласточкін В. - Адаптивні перебудови серця юних спортсменів у залежності від спрямованості тренувальної діяльності, Ровний А. (2016)
Лопацький С. - Особливості змін стану біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання (2016)
Мелешков В. - Применение лечебной физической культуры при обширных глубоких ожогах, Петрухнов А. (2016)
Мельник А. - Аналіз ефективності методики для підвищення точності силової подачі в стрибку кваліфікованими волейболістами (2016)
Политько Е. - Взаимосвязь модельных технико-тактических и морфофункциональных характеристик высококвалифицированных пловцов, специализирующихся на дистанции 50 м баттерфляй (2016)
Топорков А. - Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30–40 лет в период предпоходной подготовки (2016)
Тропин Ю. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий борцов различных стилей противоборства, Романенко В., Пономарев В. (2016)
Харченко Е. - Динамика соматических показателей баскетболистов под влиянием специальных упражнений, направленных на повышение устойчивости вестибулярного анализатора (2016)
Шинкарук О. - Організаційні основи підготовки та відбору спортсменів (2016)
Ярошенко Є. - Аналіз ефективності тактики особистого захисту в баскетболі (2016)
Титул, зміст (2016)
Алєксєєнко І. В. - Компетентнісно-діяльнісний підхід до побудови комплексів вправ і завдань у змісті посібника елективного курсу "Завітайте до України” (2016)
Барановська О. В. - Міжпредметні зв’язки у підручнику для профільної школи: практична зорієнтованість та технологізація (2016)
Басай Н. П. - Навчальний посібник елективного курсу "Німецькомовні країни” як засіб організації самостійної роботи старшокласників (2016)
Булгаков В. П. - Принципи використання геоморфологічних понять у процесі навчання фізичної географії в основній школі (2016)
Ващенко Л. С. - Підручники біології очима експертів та старшокласників (2016)
Гаджиев А. Х. - Лингводидактические особенности учебников нового поколения по азербайджанскому языку (2016)
Holovko M. V. - Genesis of the scientific approaches to ensuring the quality of a physics textbook for school (2016)
Гривко А. В. - Основні напрями вивчення особливостей полікодового тексту підручника (2016)
Гринюк О. С. - Шкільний підручник з природознавства як засіб інтеграції знань та формування дослідницьких умінь старшокласників (2016)
Гуз К. Ж. - Підручник "Природознавство” як засіб формування дослідницької компетентності учнів старшої школи (2016)
Дикань С. А. - Створення підручників з безпеки, що реалізують особистісно орієнтований підхід у навчанні, Кодак О. А., Маніна Л. І. (2016)
Жабєєв Г. В. - Багаторівневі поняття – базові складові навчальної програми та навчально-методичного забезпечення (на прикладі теореми Піфагора), Жабєєв П. В. (2016)
Жидкова Н.М. - Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки як засіб набуття досвіду навчальної діяльності учнів на уроках правознавства (2016)
Жук Ю.О. - Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників (2016)
Засєкіна Т. М. - Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти (2016)
Ільченко В. Р. - Природничонаукова картина світу у модульно-заліковій системі підручника "Природознавство-11” (2016)
Ільченко О. Г. - Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища (2016)
Лучнікова О. М. - Аналіз чинних підручників з географії для 9 класу на предмет застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (2016)
Малієнко Ю. Б. - Формування історичної компетентності засобами підручника з історії середніх віків (2016)
Матяш Н. Ю. - Система завдань у підручниках з біології як засіб формування в учнів предметної компетентності (2016)
Moroz P. V. - Functions of a history textbook for school in terms of research-based training, Moroz I. V. (2016)
Надтока В. О. - Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури (2016)
Надтока О. Ф. - Методична модель створення підручника географії України (2016)
Назаренко Т. Г. - Методичні аспекти створення підручника для курсу "Україна у світі: природа, населення”, Кравчук О. П. (2016)
Ніщенко М. Е. - Інноваційні аспекти навчання української мови у структурі підручника для учнів 8 класу (2016)
Онаць О. М. - Сутність і специфіка феноменів державно- громадського і громадсько-державного управління загальноосвітнім навчальним закладом у підручнику для керівника (2016)
Пасічник О. С. - Конструювання образу сім’ї у змісті підручників з іноземних мов (2016)
Першукова О. О. - Навчальні матеріали для формування багатомовності західноєвропейських школярів (2016)
Побєдаш І. В. - Можливості шкільних підручників історії у формуванні громадянської компетентності учнів (на прикладі підручника О. І. Пометун, П. В. Мороза, Ю. Б. Малієнко "Всесвітня історія. Історія України”, 6 клас) (2016)
Побидайло Н. Г. - Використання дидактичних наочних засобів підручників географії України з метою виконання практичних робіт та в процесі краєзнавчої діяльності (2016)
Покась Л. А. - Можливості підручника географії у формуванні пошуково-дослідницької компетентності учнів (2016)
Полонська Т. К. - Технологія визначення тематики навчального посібника елективного курсу "Культура і мистецтво Великої Британії” для учнів профільної школи (2016)
Редько В. Г. - Функції навчальних матеріалів у змісті елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: компетентнісна парадигма, Басай О. В. (2016)
Рябовол Л. Т. - Концептуальні основи побудови підручника з правознавства для профільного навчання (2016)
Семенів Н. Л. - Особливості використання електронного підручника на уроках української мови (2016)
Степанюк А. В. - Методологічні та дидактичні засади конструювання підручника з біології для старшої школи, Грубінко В. В. (2016)
Тарара А. М. - Методологічні аспекти проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі (2016)
Терещук А. І. - Підручник з трудового навчання для загальноосвітньої школи як засіб реалізації змісту сучасної освіти (2016)
Трубачева С. Е. - Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника для основної школи (2016)
Хасрет Алмаз Исраиль гызы - Роль интернета и информационных коммуникационных технологий в формировании информационной культуры учащихся школ Азербайджана (2016)
Черняк О. О. - Електронний навчальний посібник з історії: перспективи розвитку (2016)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Комплексная оценка качества электронного учебника для школ: подходы, компоненты, критерии (2016)
Шевчук Л. М. - Вправи і завдання у підручниках з української мови для формування текстотворчих умінь учнів 2 класу (2016)
Шкель Л. В. - Особенности создания современного учебного пособия по географии в республике Беларусь (2016)
Кравченко В. І. - Глобальні процеси і тенденції розвитку економіки та фінансів України (2013)
Домбровський О. Г. - Трансформація економічних систем у процесах коеволюції та ентропії як умови встановлення нооекономіки (2013)
Савчук В. А. - Теоретичні засади організації адміністрування податків (2013)
Кучер С. Ф. - Структурні зміни та іноваційний розвиток приморського міста (2013)
Гоблик В. В. - Перспективи розвитку транскордонних кластерів на кордоні України з Європейським Союзом (2013)
Трегубов О. С. - Удосконалення організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (2013)
Старицька О. П. - Ефективність використання методів стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві (2013)
Жидяк О. Р. - Удосконалення податкових відносин та підвищення ефективності аграрної сфери економіки (2013)
Войтко С. В. - Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів щодо циклічних процесів у економіці, Сопрун Н. В. (2013)
Ігнатова О. М. - Статистична оцінка доходів населення в Україні, Стародубцева Т. В., Тарасенко М. В. (2013)
Шаманська О. І. - Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства (2013)
Рибальченко С. А. - Огляд функцій розподілу ймовірностей для моделювання страхової діяльності (2013)
Комірна О. В. - Процедурний підхід до перевірки порядку витрачання коштів за проектом (2013)
Лінтур І. В. - Можливості використання зарубіжного досвіду інвестування в трансформаційній економіці України (2013)
Малецька О. О. - Трансформація пенсійних систем на сучасному етапі економічного розвитку (2013)
Підвальна О. Г. - Синергійний ефект в менеджменті, Козяр Н. О. (2013)
Боронос В. Г. - Формалізація загальних підходів до визначення фінансових можливостей території (2013)
Зоріна О. І. - Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів пасажирських перевезень залізничного транспорту, Калабухін Ю. Є., Ткаченко В. В. (2013)
Ящишина І. В. - Інноваційна стратегія євроспільноти: соціальний вимір (2013)
Пухальська А. П. - Критерії якості та морального зносу об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Коваленко Т. О. - Оцінка енергетичного потенціалу та напрямок його підвищення для Запорізької області (2013)
Оппельд Л. І. - Сучасні тенденції міжнародної інтелектуальної міграції в умовах євроінтеграції, Шабардіна А. М. (2013)
Козловський І. В. - Технологічна конкурентоспроможність та її значення для економіки України (2013)
Біляк Ю. В. - Сучасні тенденції мотивації топ-менеджменту у вигляді впровадження стимулюючих контрактів на українських підприємствах (2013)
Клименко К. В. - Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі (2013)
Букало С. С. - Факторы, влияющие на развитие рынка услуг в городах Донецкой области (2013)
Анисимова А. В. - Интегральная оценка научно-технического и инновационного развития Украины (2013)
Ржепішевська В. В. - Проблеми та перспективи функціонування вищих навчальних закладів у регіональній інноваційній системі (2013)
Чмирьова Л. Ю. - Районування території України як один з факторів просторового соціально-економічного розвитку регіонів, Федяй Н. О. (2013)
Головня Ю. І. - Методика дослідження потенціалу регіонального продовольчого ринку в контексті національного суверенітету (2013)
Коваленко О. Ю. - Трансформаційні процеси у системі управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Квятковська Л. А. - Стан та напрями розвитку конкурентоспроможності машинобудівної продукції (2013)
Бабкова Э. Г. - Оценка безубыточности, предельной эффективности и кризисности производства (2013)
Дзюбіна А. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційності проекту (2013)
Мезіна О. Є. - Cтрахування авіаційних ризиків в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Трофимчук О. А. - Модернізація – шлях формування ефективної економіки України (2013)
Кицкай Л. І. - Фінансове забезпечення інвестиційних проектів із енергозбереження (2013)
Кучер М. М. - Передумови адаптивного управління металургійними підприємствами, Дашевська Д. А. (2013)
Лавренчук В. А. - Сутність та особливості державного управління в сфері енергоефективності (2013)
Олексіч Д. В. - Уточнення фундаментальних положень визначення попиту на гроші в моделі Баумоля-Тобіна (2013)
Богун К. В. - Роль соціальної інфраструктури у формуванні позитивного іміджу міста (2013)
Божко В. М. - Методика оцінки маркетингового потенціалу підприємства (2013)
Сизоненко О. В. - Методичні особливості аудиту нематеріальних активів, Завгородня Н. В. (2013)
Ксьондз С. В. - Концептуальні підходи до кількісного визначення іміджу підприємства, Яскал І. В., Мадей І. К. (2013)
Березовська Х. І. - Облік і звітність малих підприємств у світлі нових вимог Податкового Кодексу України (2013)
Рогова О. В. - Моделювання результативності єврорегіонального співробітництва задля коригування темпів економічного зростання (2013)
Рожко О. Д. - Боргова безпека України в контексті світової фінансової кризи, Музиченко В. А. (2013)
Москалюк Г. О. - Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку (2013)
Захарченко П. В. - Моделі управління позиковими коштами для забезпечення інноваційної діяльності курортно-рекреаційного комплексу (2013)
Мельник В. В. - Фінансові інтереси суб’єктів довірчого управління майном в контексті механізму їх фінансової безпеки (2013)
Файчук О. В. - Оцінка ефективності банківського кредитування інноваційних проектів в агропромисловому виробництві Київської області (2013)
Шемет Т. С. - Финансово-банківський сектор як джерело загроз безпеки: глобальний аспект (2013)
Бредіхін О. О. - Моделювання критеріїв оцінки якісного стану сільськогосподарських земель (2013)
Мінін І. Г. - Тіньовий сегмент податкового простору та шляхи його легалізації (2013)
Склярець Д. В. - Тенденції розвитку харчопродовольчих комплексів регіональних господарських систем (2013)
Дорош О. С. - Ландшафтно-кластерний підхід до територіального планування розвитку землекористування (2013)
Теленчук В. С. - Оптимізація фінансового забезпечення організаційних інновацій на підприємствах м’ясопереробної галузі (2013)
Розметова О. Г. - Інноваційні методи управління персоналом як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності (2013)
Прядко В. В. - Фінансово-економічні механізми формування ринку державних закупівель, Крищенко К. Є. (2013)
Бондар О. А. - Типологія галузевих моделей ефективного управління (2013)
Лойко В. В. - Характеристика та основні принципи побудови системи економічної безпеки на регіональному рівні (2013)
Жарінова А. Г. - Інновація як форма реалізації інтелектуального капіталу (2013)
Удовенко І. О. - Соціально-економічна природа найманої праці та її характерні особливості у світовій економічній думці (2013)
Бодрецький М. В. - Оцінка банківських ризиків: теорія і реальність (2013)
Баранцева С. М. - Концептуальні основи управління будівельним підприємством на стадіях життєвого циклу (2013)
Андрюшко А. К. - Дослідження сучасного стану та розвитку інноваційної активності підприємств України (2013)
Чижиков Г. Д. - Фактор часу в системі вартісної орієнтації підприємства (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського