Лаптєва В. В. - Організаційне забезпечення підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств (2013)
Марачевська А. В. - Історичний аспект у дослідженні сутності іпотечного кредитування (2013)
Почотова Я. В. - Інноваційні маркетингові комунікативні технології (2013)
Сушкова Е. Е. - Оценка уровня налогового давления на экономику региона (на примере АР Крым) (2013)
Ямко П. Ю. - Податки на майно та його приріст: міжнародний досвід та українські реалії (2013)
Аулін В. В. - Залежність рентабельності вантажних перевезень від системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Замота О. М. (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи, Кравченко І. Ю. (2013)
Дюжев В. Г. - Комплексный подход к повышению инновационной восприимчивости энергосберегающих мероприятий, Попов Н. А. (2013)
Головченко Н. Ю. - Організаційно-методичні аспекти обліку непередбачених активів на підприємствах водопостачання та водовідведення, Головченко О. О. (2013)
Прохар Н. В. - Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (2013)
Пугаченко О. Б. - Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств (2013)
Смірнова І.В. - Проблемні питання обліку операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності, Клименко Я.В. (2013)
Головченко Н. Ю. - Проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках, Головченко О. О. (2013)
Кіпіоро І. М. - Роль інновацій як стратегічного елементу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кузьменко Г. І. - Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення (2013)
Шелест В. С. - Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку (2013)
Яковенко Р. В. - "Правила гри” на політичному ринку України: теоретико-економічне обґрунтування (2013)
Левченко О. М. - Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування, Ткачук О. В. (2013)
Немченко А. Б. - Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України, Немченко Т. Б. (2013)
Сторожук О. В. - Актуальні аспектизабезпечення економічної безпеки банківськихустанов, Заярнюк О. В. (2013)
Зайченко В. В. - Економічна безпека підприємства: сутність та основні складові, Коваленко С. В. (2013)
Грінка Т. І. - Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Зайченко В. В. - Роль і місце правоохоронних органів у правовій державі, Лаптєва А. В. (2013)
Барна Т. В. - Журнал "Науковий вісник НГУ" у сфері наукових комунікацій: сьогодні і завтра, Кислова К. О., Сисун М. Т. (2012)
Меньшов А. И. - Информативность показателей магнетизма почвенного покрова при решении агрогеофизических и почвоведческих задач, Круглов А. В., Сухорада А. В. (2012)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження кам’яних артефактів з поселення доби бронзи Тернівка-1 (2012)
Перков Е. С. - Минералого-геохимические особенности зональности коры выветривания Восточно-Липовеньковского массива (Среднее Побужье Украинского щита), Поповченко С. Е. (2012)
Жулай Ю. А. - Теоретическое обоснование динамических параметров импульсного нагнетания жидкости в угольный пласт, Ангеловский А. А., Васильев Д. Л. (2012)
Ковалевська І. А. - Вплив характеристик шаруватості та кута падіння гірського масиву на результати обчислювального експерименту зі стійкості виїмкових виробок, Фомичов В. В., Скітенко А. І., Снігур М. В. (2012)
Дамян Гиза - Исследование рабочих характеристик стоек усиления крепи (2012)
Литвиненко К. В. - Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых (2012)
Мартовицкий А. В. - Обоснование комплекса эффективных мероприятий по повышению устойчивости выработок шахт ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Ляшенко В. И. - Создание и внедрение сейсмобезопасной технологии подземной разработки урановых месторождений, Дудченко А. Х. (2012)
Якунин Е. А. - Математическое моделирование процесса кристаллизации в применении к прогнозированию структуры закаленных из жидкого состояния металлов (2012)
Кривощеков В. И. - Исследование обтекания цилиндров пространственным потоком вязкой жидкости (2012)
Таран И. А. - Взаимосвязь кругового передаточного отношения двухпоточной трансмиссии с параметром регулирования в случае планетарного механизма на выходе (2012)
Моня А. Г. - Интегрирование дифференциального уравнения теплопроводности для определения тепловой нагруженности дискового тормоза шахтного локомотива (2012)
Горова А. І. - Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод, Колесник В. Є., Кулікова Д. В. (2012)
Голинько В. И. - Исследование воздушного и пылевого баланса в наклонном стволе шахты №9-10 Марганецкого горно-обогатительного комбината, Лутс И. О., Яворская Е. А. (2012)
Чеберячко С. І. - До питання визначення захисної ефективності протипилових респіраторів за тест-аерозолем "Парафінова олива", Наумов М. М., Радчук Д. І. (2012)
Рузова Т. А. - Метод экспериментального определения скоростей частиц в двухфазном потоке, Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2012)
Овсяников В. В. - Алгоритм контроля и система управления энергетическими показателями топлива на тепловых электростанциях (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Автоматическая оптимизация технологического комплекса магнитного обогащения по производительности, Кочура Е. В. (2012)
Кудря Я. В. - Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління корпораціями в машинобудуванні (2012)
Півняк Г. Г. - Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів, Пілов П. І., Пашкевич М. С., Шашенко Д. О. (2012)
Багрова І. В. - Оцінка властивостей інноваційного потенціалу промислового підприємства, Тищенко Т. І. (2012)
Contents (2012)
Пархоменко Ю. М. - Окисленные производные тиамина: образование, свойства, биологическая роль, Степуро И. И., Донченко Г. В., Степуро В. И. (2012)
Мацелюх О. В. - Очищення і фізико-хімічні властивості пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 з еластазною і фібринолітичною активністю, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2012)
Данилович Г. В. - Зміни поляризації плазматичної та внутрішньої мітохондріальної мембран клітин міометрія за дії каліксаренів – інгібіторів Na+, K+-АТР-ази плазматичної мембрани, Данилович Ю. В., Коломієць О. В., Костерін С. О., Родік Р. В., Черенок С. О., Кальченко В. І., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2012)
Векліч Т. О. - Порівняльне дослідження впливу калікс, Шкрабак О. А., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2012)
Grebinyk S. M. - Photoactivated fullerene C60 induces store-operated Ca2+ entry and cytochrome c release in jurkat cells, Palyvoda K. O., Prylutska S. V., Grynyuk I. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P. (2012)
Ільченко М. М. - Природа взаємодії Са2+ з D-глюкозаміном: дослідження квантово-хімічним методом DFT (2012)
Яцишина А. П. - Біоінформативний аналіз потенційних сайтів посттрансляційних модифікацій О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT) людини, Нідоєва З. М., Підпала О. В., Лукаш Л. Л. (2012)
Петрова Г. В. - Эффекты α-токоферола и его аналогов на запрограммированную гибель тимоцитов крыс, индуцированную ингибиторами клеточных протеинкиназ, Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Кулешова Д. К. - Альдегидредуктазная активность и спектр альдокеторедуктаз крови у подростков с нейроэндокринным ожирением, Давыдов В. В., Швец В. Н. (2012)
Марченко М. М. - Генерація супероксидного радикала компонентами монооксигеназної системи печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв, Кеца О. В. (2012)
Данченко О. О. - Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії, Пащенко Ю. П., Данченко Н. М., Здоровцева Л. М. (2012)
Фафула Р. В. - Характеристика Ca2+, Mg2+-АТР-аз лімфоцитів периферичної крові хворих з ревматичною патологією, Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2012)
Шандренко С. Г. - Утворення пулу лабільного заліза в крові за рабдоміолізу в щурів (2012)
Колупаев Ю. Е. - Участие активных форм кислорода в индуцировании аскорбатпероксидазы и гваяколпероксидазы при тепловом закаливании проростков пшеницы, Обозный А. И. (2012)
Контурська О. О. - Активність ензимів аскорбат-глутатіонового циклу в листках проростків кукурудзи в умовах засолення та обробки адаптогенними препаратами, Палладіна Т. О. (2012)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1981–1982 рр., Данилова В. М. (2012)
Contents (2013)
Morozov V. I. - Sphingosine-1-phosphate: distribution, metabolism and role in the regulation of cellular functions, Sakuta G. A., Kalinski M. I. (2013)
Кибирев В. К. - Непептидные ингибиторы фурина на основе амидиногидразонов диарилальдегидов, Осадчук Т. В., Козаченко А. П., Вадзюк О. Б., Броварец В. С. (2013)
Акопова О. В. - Влияние потенциалзависимого транспорта калия на мембранный потенциал митохондрий мозга крыс, Носарь В. И., Колчинская Л. И., Маньковская И. Н., Малышева М. К., Сагач В. Ф. (2013)
Касян Н. А. - Мембранотропные свойства урокановой кислоты, Ващенко О. В., Завора Л. Н., Софронов Д. С., Лисецкий Л. Н. (2013)
Pushkarev V. M. - Biochemical effects of combined action of γ-irradiation and paclitaxel on anaplastic thyroid cancer cells, Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Tronko M. D. (2013)
Гузик М. М. - Вплив інгібіторів полі(ADP-рибозо)полімерази на деякі показники оксидативного стресу в лейкоцитах крові щурів за експериментального цукрового діабету, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2013)
Макарчук В. А. - Системи глутатіону крові щурів та морфологічні зміни підшлункової залози в умовах експериментального гострого та хронічного панкреатиту, Ушакова Г. О., Крилова О. О. (2013)
Громов Л. А. - Действие антиконвульсантов на систему оксида азота, Беленичев И. Ф., Гончар-Чердакли Л. Г., Жерновая Г. А. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1983–1984 рр., Данилова В. М. (2013)
Романюк С. І. - Стовбурові клітини та рецептори, пов’язані з G-протеїнами, – знову на передовій науки, Комісаренко С. В. (2013)
Правила для авторів (2013)
Правила для авторов (2013)
Directions for authors (2013)
Ліцензійний договір на використання твору (2013)
Лицензионный договор на использование рукописи (2013)
Содержание (2013)
Чернышенко И. С. - Издание "Успехи механики": результаты, анализ, оценки, Рущицкий Я. Я. (2013)
Гузь А. Н. - Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых, Рущицкий Я. Я. (2013)
Каминский А. А. - О докритическом распространении трещины продольного сдвига в вязкоупругом композитном теле, Селиванов М. Ф., Черноиван Ю .А. (2013)
Кубенко В. Д. - Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении, Янчевский И. В. (2013)
Григоренко А. Я. - Напряженно-деформированное состояние нетонких сферических оболочек переменной толщины при локализованных нагрузках, Вовкодав О. В., Яремченко С. Н. (2013)
Мольченко Л. В. - Осесимметричное магнитоупругое деформирование гибкой ортотропной кольцевой пластины с учетом ортотропной электропроводности, Лоос И. И., Федорченко Л. М. (2013)
Бащук Е. Ю. - Влияние неоднородности основного напряженного состояния на критические параметры устойчивости пластины с трещиной, Бойчук В. Ю. (2013)
Голуб В. П. - К расчету усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном циклическом нагружении, Пелых В. Н., Погребняк А. Д. (2013)
Гуляев В. И. - Самовозбуждение колебаний долота бурильной колонны, Луговой П. З., Борщ Е. И. (2013)
Карлаш В. Л. - Вынужденные электромеханические колебания прямоугольных пьезокерамических стержней с разделенными электродами (2013)
Чен Х. К. - Анализ в рамках механики разрушения с помощью комбинированной методики "опора-анкер" с целью управления опасным грунтом как источника обвала, Танг Х. М. (2013)
Попов В. О. - Захисні контейнери для твердих радіоактивних речовин, Власко А. А. (2013)
Сіянов О. І. - Критерії розрахунку стійкості сітчастих оболонок покриттів, Берчак С. П. (2013)
Коц І. В. - Визначення температурних та гідравлічних параметрів кавітаційного устаткування для приготування бітумних емульсій, Борисенко А. А., Бауман К. В. (2013)
Бондар А. В. - Технологічні аспекти виготовлення поризованих складів сухих будівельних сумішей (2013)
Сердюк В. Р. - Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів, Христич О. В. (2013)
Коц І. В. - Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін’єкційному закріпленні грунтових масивів, Бадьора Н. П. (2013)
Маєвська І. В. - Спрощене визначення параметрів просідання лесових грунтів за фізичними показниками, Зайцева А. Ю. (2013)
Терновий В. І. - Дослідження впливу рухливості розчинної суміші та тривалості її перемішування під час приготування на показники цем’янкової штукатурки, Молодід О. С. (2013)
Кучеренко Л. В. - Сучасні підходи підвищення ефективності виконання тонкошарового штукатурного покриття, Рабоча Т. В., Стрілець Я. О. (2013)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання надійності функціонування вентиляційних систем з використанням методу нейро-нечітких мереж, Степанковський Р. В. (2013)
Співак О. Ю. - Кінетика сушіння кісточкових плодів в конвективних сушарках, Павлюк В. К. (2013)
Ратушняк Г. С. - Вплив температурних режимів ферментації та седимента-ційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки, Анохіна К. В., Кощеєв І. А. (2013)
Бікс Ю. С. - Визначення прогнозованої міцності бетону з використанням апарату нечіткої логіки (2013)
Ковальський В. П. - Реконструкція житлової секції застарілої серії, Очеретний В. П., Щербань Д. П. (2013)
Кройтор І. М. - Забезпечення сейсмобезпеки великопанельних житлових будинків серії 121к в місті Керчі (2013)
Швець В. В. - Аналіз та вдосконалення зеленого каркаса міста на прикладі м. Вінниці, Калініченко В. С., Кудлаєнко О. О. (2013)
Прилипко Т. В. - Екологічна безпека міської забудови, Потапова Т. Е., Скрипник О. Ю., Мельник В. Ю. (2013)
Смоляк В. В. - Екологія малоповерхової забудови на прикладі проектних рішень дипломних проектів минулих років, Шевчук Д. В. (2013)
Потапова Т. Е. - Проблеми експлуатації, утримання та реконструкції міських транспортних шляхів, Мартинюк Я. О., Медведєв І. Є. (2013)
Кучеренко Л. В. - Містобудівні методи захисту від шумового забруднення міст, Калініченко В. С. (2013)
Швець В. В. - Планування підземних парковок в умовах щільної міської забудови, Іскра М. А., Кудлаєнко О. О., Малюта О. В. (2013)
Карпович О. М. - Аналіз інноваційних перспектив розвитку науки, економіки та будівельної галузі України (2013)
Ровенчак Т. Г. - Тарифна політика – один із напрямів реформування галузі ЖКГ (2013)
Лялюк О. Г. - Проекти енергозбереження – один із напрямків залучення інвестицій, Ратушняк О. Г. (2013)
Боднар Л. А. - Тенденції розвитку конденсаційних котлів малої потужності, Дахновська О. В., Сорочинський Д. Р. (2013)
Желих В. М. - Дослідження ексергетичної ефективності низькотемпературних сонячних колекторів, Лесик Х. Р., Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Теплозабезпечення побутового біореактора шляхом використання сонячної енергії, Фурдас Ю. В., Шепітчак В. Б. (2013)
Степанов Д. В. - Вибір ефективного джерела теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2013)
Румянцева Т. Ю. - Теплообмін в рідинних сумішах при перемішуванні (2013)
Маєвській Ірині Вікторівні – 60 років (2013)
Миненко П. А. - Прямые и обратные задачи гравиметрии с учетом поглощения собственного поля планетами (2012)
Нікітенко І. С. - Про сировину талькових виробів доби неоліту з Дніпровського Надпоріжжя (2012)
Горелкин А. А. - Анализ причин аварий при бурении вертикальных скважин большого диаметра (2012)
Сахно И. Г. - Восстановление эксплуатационного состояния горных выработок с помощью невзрывчатых разрушающих смесей (2012)
Лубенец Н. А. - Влияние центробежных сил гибкого тела на реализацию тягового усилия трением, Лубенец Т. Н. (2012)
Русских В. В. - Развитие технологии добычи и принятие новых технических решений при отработке рудных залежей в сложных горно-геологических условиях Южно-Белозерского месторождения, Лапко В. В., Зубко С. А. (2012)
Ступнік М. І. - Техніко-економічне обгрунтування доцільності застосування самохідної техніки на шахтах Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Пивняк Г. Г. - Фазовые превращения в каменных углях при воздействии слабых электрических и магнитных полей, Соболев В. В., Филиппов А. О. (2012)
Боблях С. Р. - Моделювання змін, що відбуваються в покриваючих породах при підземному геологічному зберіганні СО2, Стадник О. C., Ігнатюк Р. М., Воробйов П. К. (2012)
Ткач В. Н. - Влияние криогенной обработки на изменение свойств синтетических алмазов и эффективность их применения в буровом инструменте, Исонкин А. М. (2012)
Виноградов Б. В. - Проблемы создания двухдвигательных приводов барабанных мельниц (2012)
Проців В. В. - Моделювання процесу гальмування шахтного двовісного локомотива на рейковій колії, Бондарєв А. О., Самойлов А. І. (2012)
Соснина Е. Н. - Вычислительный эксперимент по определению максимальных напряжений неподкрепленных разрезных барабанов шахтных подъемных машин (2012)
Ганкевич В. Ф. - Пути повышения надежности колесных пар локомотивного транспорта, Грязнова Л. В., Лисняк А. Г. (2012)
Остренко В. С. - Визначення кращого типу IGBT модуля для застосування в перетворювачі частоти, Кулініч Є. В. (2012)
Курик М. В. - О природе кирлиановского свечения воды, Песоцкая Л. А., Лапицкий В. Н., Черепанова-Лагутенко Р. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Квантово-полевой подход к выявлению признаков возможных аварий в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде - Метод автоматического контроля массовой доли железа в обогащаемой руде с помощью промышленного магнитного сепаратора, Кочура Е. В. (2012)
Бабенко Т. В. - Проблеми захисту освітніх електронних інформаційних ресурсів, Третяк О. М., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С. (2012)
Толстопят А. П. - Эффективность газожидкостного взаимодействия при дутье погружными фурмами, Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ризун Н. О. - Модели и алгоритмы идентификации адаптивных ПИД-регуляторов автоматизированной системы профессиональной аттестации (2012)
Мельников А. М. - Аналіз тенденцій змін ринкового середовища та напрямів формування стратегії розвитку гірничого підприємства, Собко Б. Ю., Пундяк Н. Б. (2012)
Драч І. Є. - Інноваційно-проектна діяльність у системі рейтингового оцінювання ВНЗ України (2012)
Кудирко Л. П. - Мережеві форми бізнесу у сфері міжнародної торгівлі, Севрук І. М. (2012)
Данчак Л. І. - Міжнародні здобутки у фінансуванні формування житлового фонду: висновки та рекомендації для України (2012)
Алмакаев М. С. - Влияние полиэтиленовых контейнеров на стабильность парентеральных лекарственных средств на основе местных анестетиков, Шевченко И. В., Шевченко В. А., Бодренкова Н. А. (2009)
Сур С. В. - Результати визначення втрати маси при висушуванні тестового зразка субстанції натрію ацетату тригідрату лабораторіями з контролю якості лікарських засобів у 6-му раунді програми професійного тестування лабораторій, Гризодуб О. І., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Губарь С. М., Мурашко А. М. (2009)
Кайдалова А. В. - Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві, Коваленко С. М., Чистяков О. Г. (2009)
Посилкіна О. В. - Організація процесу атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств в умовах упровадження менеджменту якості, Бабіченко Ю. А., Братішко Ю. С. (2009)
Толочко В. М. - Статус інтернет-аптек у чинному законодавстві України, Медведєва Ю. П. (2009)
Євтушенко О. М. - Ризикологія та питання якості лікарського забезпечення, Мнушко З. М. (2009)
Посилкіна О. В. - Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств, Яремчук О. А., Горбунова О. Ю. (2009)
Пестун І. В. - Антикризові заходи фармацевтичних та аптечних підприємств (2009)
Лантух Ю. М. - Визначення суттєвих екологічних аспектів на фармацевтичному підприємстві при екологічному управлінні, Проскурня О. М., Коваленко С. М., Лебединець В. О. (2009)
Панфілова Г. Л. - Обґрунтування організаційно-економічних рекомендацій щодо створення вітчизняного формулярного керівництва лікарських засобів (2009)
Котвіцька А. А. - Методологічні підходи до визначення складових формування систем реімбурсації вартості лікарських засобів та фармацевтичної допомоги за умов упровадження в Україні медичного страхування, Немченко А. С. (2009)
Немченко А. С. - Дослідження проблеми застосування біологічно активних добавок в Україні, Міщенко В. І. (2009)
Шестопал О. А. - Аудит постачальників у системі забезпечення якості лікарських засобів, Підпружников Ю. В. (2010)
Старченко М. Г. - Розробка методики проведення аудиту клінічних досліджень лікарських засобів, Шестопал О. А., Підпружников Ю. В. (2010)
Євтіфеєва О. А. - Cтандартизація підходів до оцінки хімічних методів ідентифікації речовин, які входять до складу екстемпоральних лікарських препаратів (2010)
Краукліс В. - Впровадження практичних аспектів управління ризиком у фармацевтичному виробництві, Ботет Дж. (2010)
Посилкіна О. В. - Оцінка ефективності інноваційної стратегії фармацевтичної компанії на основі моніторингу патентної документації, Літвінова О. В., Доровський О. В. (2010)
Парновський Б. Л. - Проблеми інтеграції систем медичної та фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз в Україні, Прилипко Н. А. (2010)
Пестун І. В. - Методика визначення тенденцій попиту на лікарські засоби імуностимулюючої дії, Торохтін О. М. (2010)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Науково-практичні підходи впровадження стратегічного логістичного менеджменту у фармацевтичну галузь (2010)
Галущенко О. С. - Год 1924: создание молдавской АССР (2013)
Ликова В. В. - Євреї-землероби Південної України: правовий аспект (2013)
Zaytseva K. B. - On some aspects of ethnonymy of the Northern American indians: Part II. The Arctic cultural region of USA and Canada of Archaic and Paleo periods (2013)
Яфаева Г. М. - Похоронно-погребальная обрядность марийцев северо-запада республики Башкортостан (2013)
Барiнов I. I. - Словацькi вiйска в окупованiй Українi в 1941-1943 рр.: до постановки питання (2013)
Богатая Л. Н. - Проблематизация темы мышления (2013)
Спасков А. Н. - Структура времени в транзитивно-фазовой концепции (2013)
Элез А. Й. - К вопросу о месте аристотелевского учения о материи и форме в истории материализма (2013)
Головнёва Е. В. - Способы репрезентации этнического самосознания в пространстве культуры (2013)
Добродум О. В. - Неоиндуизм и его виртуальная сакральная география (2013)
Крижановська Т. О. - Моральні основи комунікації (2013)
Nykytchenko O. E. - Rationalization of worship acts as a convergent process in modern religious life (2013)
Артамошкина Л. Е. - Тело/образ/тип: аналитика биографического в культуре (2013)
Вітман К. М. - Волинська трагедія як індикатор етнокультурного розколу України (2013)
Милова М. И. - Республика Болгария: от Тырновской конституции до Европейского союза (2013)
Наумкина С. М. - Причини изменения конфигурации и условий функционирования системы власти в современных обществах, Маслов Ю. К. (2013)
Pidzhakov A.Y. - Russia’s international cooperation in the struggle against terrorism at the turn of the XX century (2013)
Есикова Т. В. - Влияние уровня развития правового сознания молодых специалистов на производственную интернальность (2013)
Небредовская В. В. - Электоральная реклама как фактор повышения уровня правового сознания (2013)
Дунаева Л. Н. - История формирования социально-правового государства во Франции, Пищевская Э. В. (2013)
Сур С. В. - Результати визначення супровідної домішки 3-амінопропанолу в тестовому зразку декспантенолу методом тонкошарової хроматографії в рамках програм професійного тестування лабораторій із контролю якості лікарських засобів, Гризодуб О. І., Губарь С. М., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М., Денисенко Н. В., Чикалова С. О. (2010)
Доброва В. Є. - Розробка методики статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних досліджень, Зупанець І. А. (2010)
Хоменко В. М. - Обґрунтування теоретичних засад організації управлінської діяльності з урахуванням гендерного аспекту, Ярмола І. К., Бухтіярова І. П. (2010)
Лебединець В. О. - Розробка процесної моделі системи управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Використання прийомів економіко-математичного моделювання у процесі атестації персоналу промислових фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Мусієнко Н. М. (2010)
Немченко А. С. - Сучасні підходи до організації фармацевтичної допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій, Юрченко Г. М. (2010)
Кашуба В. - Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники, Литвиненко Ю., Юхно Ю., Зарудный В., Беленко С. (2013)
Шевчук А. - Етапи розвитку туризму як соціально-економічного й культурно-освітнього явища (2013)
Головійчук І. - Особливості експериментальної методики занять аквафітнесом зі студентами спеціальної медичної групи (2013)
Добринський В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності, Мудрик Ж. (2013)
Караватская М. - К вопросу оценки эффективности использования информационных технологий обучения в процессе подготовки специалистов высшей школы, Шабацкая С. (2013)
Колумбет О. - Аналіз динаміки рівня розвитку професійних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Белых С. - Обоснование специфики педагогических технологий обучения студентов университетов основам физической культуры, Кучерявый А. (2013)
Білера М. - Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах (2013)
Петрович В. - Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ (2013)
Тупеев Ю. - К вопросу повышения эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки (2013)
Фурман Ю. - Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста (2013)
Футорный С. - Информационные технологии и Internet-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания, Караватская М. (2013)
Androshchuk О. - Die Nutzung von modernen heilenden und gesundheitsstärkenden Maßnahmen bei den Kindern im Vorschulalter (2013)
Вольчинський А. - Особливості організації рухового режиму дошкільнят засобами народної фізичної культури, Смаль Я. (2013)
Захожий В. - Дозування фізичних навантажень у процесі самостійних занять фізичними вправами (2013)
Ніколаєв С. - Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного вік, Войтович В. (2013)
Пілярська І. - Оцінка показників фізичного розвитку дітей 6–7-річного віку, які займаються плаванням (2013)
Попадьїн В. - Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України (2013)
Альошина А. - Роль засобів фізичної реабілітації в передопераційній підготовці хворих із грижами передньої черевної стінки (2013)
Мартынюк О. - Использование коррекционных программ в процессе физического воспитания студенток при нарушениях пространственной организации тела (2013)
Сторожик А. - Морфофункциональные особенности детей младшего школьного возраста со сниженным слухом (2013)
Гордєєва М. - Особливості планування попереднього базового етапу річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні (2013)
Люгайло С. - Анализ заболеваемости спортсменов на современном этапе развития спорта высших достижений (2013)
Назар П. - Особливості змін показників активності гуморальних реакцій імунітету в спортсменів залежно від рівня фізичного навантаження, Шевченко О., Левон М., Осадча О. (2013)
Пітин М. - Теоретична підготовка в системі багаторічного спортивного вдосконалення важкоатлетів (2013)
Суворова Т. - Формування набору авторських тестів для оцінки спеціальної витривалості юних футболістів, Лисенко А. (2013)
Черкашин Р. - Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації (2013)
Яременко В. - Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля, Бойко В. (2013)
Наші автори (2013)
Інформація для авторів (2013)
Федюшин Ю. М. - Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень, Лобойко Л. М., Пшінько О. М., Мямлін С. В., Донченко А. В., Приходько В. І., Шкабров О. А., Ігнатов Г. С., Високолян М. В., Макаренко В. М. (2005)
Федюшин Ю. М. - Аналіз світових тенденцій і перспектив розвитку пасажирського вагонобудування, Лобойко Л. М., Донченко А. В., Пшінько О. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. (2005)
Донченко А. В. - Забезпечення реалізації державної промислової політики з питань якості пасажирського рухомого складу, Федюшин Ю. М., Лобойко Л. М. (2005)
Пшинько А. Н. - Оценка динамических качеств пассажирского купейного вагона модели 61-779, Мямлин С. В., Ягода П. А., Донченко А. В., Лобойко Л. М., Приходько В. И., Игнатов Г. С. (2005)
Мямлин С. В. - Оптимизация параметров рессорных комплектов тележек пассажирского вагона, Пшинько А. Н. (2005)
Приходько В. И. - Решение тормозных проблем на скоростных пассажирских вагонах повышенной комфортности, Коробка Б. А., Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Стеринзат Я. М. (2005)
Приходько В. И. - Усовершенствование системы контроля нагрева букс пассажирского вагона, Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Высоколян Н. В. (2005)
Приходько В. И. - Особенности развития конструкций установок кондиционирования воздуха пассажирских вагонов, Шкабров О. А., Коляденко В. И., Игнатов Г. С., Солдатов В. А. (2005)
Приходько В. И. - Cистема контроля состояния дискового тормоза пассажирского вагона, Игнатов Г. С., Стеринзат Я. М., Макаренко В. Н. (2005)
Игнатов Г. С. - Особенности конструкции светодиодных хвостовых фонарей пассажирских вагонов (2005)
Пшинько А. Н. - Усовершенствование методов оценки эффективности тормозов вагонов, Мямлин С. В., Приходько В. И., Шкабров О. А., Стеринзат Я. М., Игнатов Г. С., Коробка Б. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Математическая модель пространственных колебаний пассажирского вагона в обычной постановке, Мямлин С. В., Приходько В. И., Шкабров О. А., Игнатов Г. С., Донченко А. В., Федюшин Ю. М. (2005)
Мямлин С. В. - Объектно-ориентированная математическая модель пространственных колебаний рельсовых экипажей, Пшинько А. Н., Письменный Е. А., Приходько В. И. (2005)
Федюшин Ю. М. - Основные динамические показатели пассажирского вагона, Пшинько А. Н., Мямлин С. В., Донченко А. В., Лобойко Л. М. (2005)
Пшинько А. Н. - Программа вычислений динамических показателей пассажирского вагона, Мямлин С. В. (2005)
Пшінько О. М. - Визначення економічної ефективності витрат на розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень, Мямлін С. В., Бараш Ю. С., Гненний О. М., Федюшин Ю. М., Приходько В. І., Шкабров О. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Расчет экономической эффективности от использования оптимальных параметров рессорного подвешивания пассажирских вагонов, Мямлин С. В., Федюшин Ю. М., Приходько В. И., Шкабров О. А. (2005)
Миненко П. А. - О возможности применения дробного дифференцирования в гравиметрии и магнитометрии, Миненко В. П., Миненко Р. В. (2012)
Сенющенкова И. М. - Геолого-геоморфологическая оценка овражно-балочных урболандшафтов с геоэкологических позиций, Потапов А. Д. (2012)
Садовенко И. А. - Оценка потерь газа при его хранении в водоносных пластах Западного Донбасса, Инкин А. В., Якубовская З. Н., Максимова-Гуляева Н. А. (2012)
Ефремов Э. И. - Влияние динамических нагрузок на изменение структуры пород различного генезиса, Ищенко К. С., Кратковский И. Л., Баскевич А. С. (2012)
Касьян Н. Н. - Опытно-промышленная проверка способа охраны выработки жесткими сооружениями с компенсационными полостями в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Мокриенко В. Н., Сахно И. Г. (2012)
Кириченко А. Л. - Исследование детонационных характеристик шпуровых зарядов патронированных эмульсионных взрывчатых веществ, Устименко Е. Б., Шиман Л. Н., Политов В. В. (2012)
Лубенец Н. А. - Режим торможения поезда, Лубенец Т. Н. (2012)
Іконніков М. Ю. - Дослідження умов накопичення газу метану в підробленому вуглепородному масиві (2012)
Дёмин Д. А. - Синтез оптимального регулятора температуры ванны в электродуговой печи-миксере (2012)
Иконникова Н. А. - Особенности оценки надежности работы шахтных геотехнических и электромеханических систем на основе математического и компьютерного моделирования динамических процессов (2012)
Новиков А. О. - О напряженно-деформированном состоянии системы "рама – оболочка из укрепленных анкерами пород", Шестопалов И. Н. (2012)
Виноградов Б. В. - Вынужденные колебания двухдвигательных синхронных приводов барабанных мельниц, Христенко А. В. (2012)
Филимонов П. Е. - Особенности технологических процессов движения дисперсных сред при объемном приложении вибрационных сил., Морус В. Л. (2012)
Кожевников А. О. - Експериментальні дослідження технології буріння з імпульсним обертанням інструменту, Хілов В. С., Борисевич О. А., Бельчицький О. П. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель електротехнічного комплексу шахти з синхронними та асинхронними двигунами, Василець С. В. (2012)
Шкрабец Ф. П. - Новое поколение комплекса взрывозащищенного электрооборудования для систем электроснабжения горных производств, Вареник Е. А., Савицкий В. Н., Дзюбан В. С. (2012)
Шайхлисламова И. А. - Системный анализ информационного обмена при авариях в шахтах, Муравейник В. И. (2012)
Удовик И. М. - Повышение чувствительности анализа изображений земной поверхности на основе сочетания методов нечеткой и нейросетевой сегментации (2012)
Толстопят А. П. - Распределение твердых частиц и газовых дисперсий при вдуве заглубленной двухфазной струи в жидкость, Елисеев В. И., Рузова Т. А., Флеер Л. А. (2012)
Ступнік М. І. - Економічна оцінка ризиків можливих геомеханічних порушень денної поверхні в полях шахт Кривбасу, Калініченко О. В., Калініченко В. О. (2012)
Салов В. О. - Принципи формування освітніх стандартів нового покоління, Письменкова Т. О. (2012)
Литвиненко К. В. - Решение задачи оптимизации на основе метода обобщенного градиента и принципа симметрии (2012)
Мельников А. М. - До питання врахування специфічних особливостей вугільних підприємств у процесі стратегічного планування їх розвитку, Павленко О. В. (2012)
Пилипенко Ю. І. - Технологічна система суспільства та її структура (2012)
До 60-річчя С. М. Серьогіна (2012)
Глотов Б. - Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації: український контекст, Калитюк Л. (2012)
Письменний І. - Еволюційні сценарії динамічного розвитку держави в постбіфуркаційний період (2012)
Кірєєва О. - Знання як визначальний ресурс суспільного розвитку: державно-управлінський аспект (2012)
Лисакова Л. - Концепція формування сучасної моделі оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні (2012)
Семенченко О. - Правові засади інтеграції освіти і науки в Україні в інтересах сталого розвитку (2012)
Новак-Каляєва Л. - Особливості реалізації концепції прав людини органами державного управління в демократичному суспільстві (2012)
Сіцінська М. - Контроль інституціями громадянського суспільства діяльності правоохоронних органів України (2012)
Волошенюк Л. - Державно-службові відносини в контексті адміністративних реформ: історико-теоретичний аналіз (2012)
Дрешпак В. - Розвиток електронного урядування як напрям державної інформаційної політики України: організаційний аспект (2012)
Баштанник В. - Інноваційні механізми державного управління регіональним розвитком (2012)
Чикаренко І. - Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2012)
Овдін О. - Державна міграційна політика Російської Федерації у сфері репатріації "співвітчизників" (2012)
Кандзюба С. - Створення інтегрованої системи обміну інформацією в державному управлінні соціальною сферою в Україні, Духонченко А. (2012)
Копитько О. - Методологічні основи європейських підходів до стратегічного планування регіонального розвитку (2012)
Швидун В. - Механізми державного управління післядипломною педагогічною освітою: на прикладі країн Західної Європи (2012)
Кисельова Л. - Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства (2012)
Мельниченко О. - Регіональна управляюча компанія як складова організаційного механізму підвищення ефективності управління державною власністю (2012)
Алимова О. - Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю: зарубіжний досвід та його імплементація в Україні (2012)
Кулик Г. - Митні ризики та ризики в управлінні системою державної митної служби України: сутність та співвідношення (2012)
Коваленко В. - Удосконалення механізмів державного управління розвитком земельних відносин в Україні (2012)
Станков Д. - Механізми державного управління міграцією в умовах глобалізації (2012)
Лєрмонтова Ю. - Зарубіжний досвід державного управління екстреною медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях (2012)
Гончарук Н. - Планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби, Артеменко Н. (2012)
Бондаренко Є. - Традиція як фактор формування та елемент організаційної культури державної служби (2012)
Колесніков Б. - Удосконалення державної кадрової політики України у сфері транзитних перевезень, Подп’ятнікова А. (2012)
Орлов М. - Метод комплексного аналітичного оцінювання професійної підготовки посадових осіб регіонального органу виконавчої влади (2012)
Земляков Ю. - Реалізація принципу професіоналізму в діяльності посадових осіб органів внутрішніх справ: правовий аспект (2012)
Козаченко Н. - Система надання публічних послуг у сфері земельних відносин в Україні: становлення та трансформації (2012)
Моісеєва С. - Проблеми державної кадрової політики України у сфері фізичної культури та спорту (2012)
Плецан Х. - Взаємозумовленість морально-етичних засад і успішності професійної діяльності державних службовців (2012)
Полюшкін С. - Ключові фактори успіху в управлінні сучасним мегаполісом, Шаров Ю. (2012)
Кринична І. - Проблеми соціального розвитку територіальних громад на радіоактивно забруднених територіях (2012)
Сухінін Д. - Проблемні аспекти застосування систем управління якістю в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Шарий В. - Європейський досвід реалізації державної політики органами місцевого самоврядування (2012)
Літвінов О. - Інституційні пастки прискореного перегляду регуляторних актів органами місцевого самоврядування, Літвінова Н. (2012)
Ліфанова Є. - Роль територіальної громади у формуванні іміджу міста (2012)
Польська Л. - Європейський досвід розробки системи індикаторів оцінювання якості управління соціально-економічним розвитком міста (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Звірко В. - Землемір не тільки міряє землю…, Колядинська Т. (2012)
Ларічев Ю. - Зберегти і передати нащадкам (2012)
Ткач Р. - Віддавати землю на милість ринкової стихії неприпустимо (2012)
Миркевич М. - Земля тривоги нашої (2012)
Коник О. - Земельні аукціони — це прозора конкуренція і гарантія непродешевити на торгах (2012)
Білик А. - З людьми щодня треба вітатися (2012)
Краснолуцький О. - Встановлення меж населених пунктів: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення, Євсюков Т. (2012)
Дорош Й. - Напрями удосконалення екологічної політики??в галузі земельних відносин (2012)
Мірошниченко А. - Будівлі на чужій землі. Теоретичні перспективи, деякі практичні поради, Ріпенко А. (2012)
Солоха М. - Створення інтерактивних карт як методичний підхід до поширення екологічної інформації, Бабушкіна Р. (2012)
Солов'яненко Н. - Ґрунтовий покрив — складова природних ресурсів України (2012)
Прутенко О. - ...І землевпорядником працював на совість, або Штрихи до портрета Леоніда Брежнєва (2012)
Балицький І. І. - Організація системи управління прикордонним контролем у відділі прикордонної служби (2013)
Березенський О. І. - Аналіз системи збирання (добування) та обробки даних обстановки відділу прикордонної служби та деякі аспекти роботи старшого зміни прикордонних нарядів щодо реалізації результатів функціонування означеної системи (2013)
Боровик О. В. - Визначення підходів до ефективної організації оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби, Трасковецька Л. М. (2013)
Братко А. В. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду використання резервів в охороні державного кордону, Михайлюк О. О. (2013)
Гаркуша С. А. - Рекомендації штабу прикордонного загону щодо використання тепловізорів та інших технічних засобів під час несення прикордонної служби, при проведенні спеціальних заходів щодо пошуку правопорушників на ділянці відділу прикордонної служби (2013)
Гащук М. П. - Аналіз результатів досліджень щодо формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону, Кириленко В. А. (2013)
Гетманюк С. П. - Обґрунтування напряму раціоналізації оглядової роботи під час здійснення прикордонного контролю за рахунок використання новітніх зразків спеціальних технічних засобів (2013)
Дмитренко О. М. - Причинно-наслідкові зв’язки між типами черг автотранспортних засобів перед автомобільними пунктами пропуску та їх кількісними характеристиками, Боровик О. В. (2013)
Єманов В. В. - Необхідність правової регламентації діяльності комендатури та коменданта території надзвичайного стану (2013)
Залож В. В. - Мотивація персоналу Держприкордонслужби як функція інтегрованого управління кордонами, Тарасов В. М. (2013)
Каштелян С. О. - Теоретичні аспекти виявлення деструктивних чинників безпеки в прикордонному просторі (2013)
Куліш Р. С. - Діяльність прикордонно-представницького апарату прикордонного загону щодо забезпечення режиму державного кордону (2013)
Мазур В. Ю. - Проблемні питання висвітлення надводної обстановки та шляхи їх вирішення, Гідзула В. О. (2013)
Мисик А. Б. - Науково-методичне забезпечення роботи органу управління з підготовки прикордонних операцій (2013)
Назаренко В. О. - Сталий розвиток системи прикордонного контролю на шляхах міжнародного сполучення України як науково-прикладна проблема, Ставицький О. М., Баратюк В. І., Гродовський О. В. (2013)
Олійник Л. В. - Теоретичні аспекти системи бойової підготовки Збройних Сил України (2013)
Пономаренко О. А. - Визначення економічної роботи з підготовки господарства до зими, Чернявський В. А. (2013)
Фаріон О. Б. - Алгоритм опрацювання оперативно-розшукової інформації для забезпечення потреб кримінального аналізу злочинної діяльності (2013)
Шалімов Ю. Ю. - Методичні підходи до оцінки функціонування системи матеріального забезпечення органу Державної прикордонної служби України, Чернявський В. А. (2013)
Андрощук О. С. - Багатокритеріальна оцінка методів побудови системи прогнозування на базі штучних нейронних мереж щодо показників діяльності організаційних систем спеціального призначення, Крижний А. В. (2013)
Басараб О. К. - Імовірнісний підхід до визначення показників ефективності прикордонного контролю (2013)
Боровик О. В. - Обгрунтування структури та функціональних особливостей програмного додатка інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо визначення технологічних процедур спрощення прикордонного контролю, Подгорний М. В. (2013)
Герасимюк О. В. - Аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху, Бурлака О. В. (2013)
Маркарян Г. О. - Логіко-формальна модель системи обліку "гастролерів” і нелегальних мігрантів в інформаційному забезпеченні органів внутрішніх справ (2013)
Осташевский С. А. - Экзоскелетальное представление содержания информационных "входов” в систему "водитель–автомобиль–дорога” (2013)
Осташевський С. А. - Надійність водія та основні фактори, що її визначають, Старий А. М. (2013)
Подолян О. Ю. - Перспективи використання транспортних засобів з гібридними силовими установками під час виконання завдань оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону (2013)
Стрельбіцький М. А. - Декомпозиція технології захисту інформації в корпоративих системах (2013)
Шинкарук О. М. - Визначення впливу випадкових модуляційних складових імпульсних радіолокаційних сигналів на ступінь їх розрізнення, Чесановський І. І., Іванов А. В. (2013)
Шпорт М. М. - Урахування забезпеченості радіозв’язком при побудові раціональних маршрутів у ході вирішення завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Погребняк С. П. - Тест на пропорційність (2013)
Христова Г. О. - Типи позитивних зобов’язань держави щодо прав людини у світлі юриспруденції Страсбурзького суду (2013)
Косінов С. А. - Парламентський контроль за урядом: порівняльно-правовий аспект (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Неурядові організації у громадянському суспільстві: питання реалізації та захисту прав людини (2013)
Бурмака Є. А. - Проблеми втілення принципу верховенства права в Україні: аналіз причин виникнення та шляхи їх подолання (2013)
Нечипоренко А. О. - Ефективність законодавства як соціально­правова основа розвитку і вдосконалення суспільства (2013)
Борисова В. І. - Релігійна організація – самостійний функціональний вид непідприємницьких організацій (2013)
Сакара Н. Ю. - Захист права на справедливий судовий розгляд: проблеми та перспективи (2013)
Музика Т. О. - Альтернативне зобов’язання як особлива правова конструкція: теорія і практика застосування (2013)
Погрібний Д. І. - Теоретичні та практичні проблеми визначення категорії "інновації" (2013)
Денисова Р. О. - Питання реалізації повноважень суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування (2013)
Ваксман Р. В. - Заборони як правовий засіб законодавчого регулювання рекламної діяльності (2013)
Швидка Т. І. - Економічна конкурентоздатність і проблеми правової та законодавчої політики держави (2013)
Плавшуда К. В. - Формування вертикально інтегрованих холдингових структур у металургійній промисловості України (2013)
Стадник К. О. - Господарсько-правове забезпечення контролю держави за процесами економічної концентрації (2013)
Остапенко Ю. І. - Послуги мобільного зв’язку: проблема подолання прогалини господарсько­правового регулювання (2013)
Сокол М. В. - Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі (2013)
Бурило Ю. П. - Щодо вдосконалення адміністративно­господарських санкцій в інформаційному секторі економіки (2013)
Зуй В. В. - Особливості розгляду справ із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності (2013)
Гончаренко Г. А. - Система суб’єктів управління лісовим фондом україни в контексті адміністративної реформи (2013)
Дудченко О. Ю. - Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування (2013)
Єськов С. В. - Імунітет носіїв професійної таємниці відносно залучення до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: доцільність запровадження й перспективи розвитку (2013)
Іванцова А. В. - Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів, Демидова Є. Є. (2013)
Фунікова О. В. - Деякі аспекти моделювання комунікативних технологій в криміналістиці (2013)
Прохазка Г. А. - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН у боротьбі з голодом (2013)
Вихідні дані (2013)
Вільчинська С. В. - До питання про філософсько-антропологічні погляди В. Г. Табачковського (2013)
Кизима В. В. - Космология с позиций представления о бытии как о тотальности (2013)
Теліженко Л. В. - Становлення моделі цілісної людини: від класики до некласики і постнекласики (2013)
Волков А. Г. - Тоталогенез экономического дискурса (2013)
Паламарчук Є. В. - Витоки та специфіка трансдисциплінарності як "неометоду" остнекласики (2013)
Азарова Ю. О. - Хайдеггер и Деррида. Две версии де(кон)струкций метафизики (2013)
Сафонік Л. М. - Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів (2013)
Сиверс В. А. - Понятие ценности как константы человеческого бытия (2013)
Мудраков В. В. - "Концепція релігійності" Ф. Ніцше: абсолютний нігілізм чи нова метафізика людини? (2013)
Комісар Л. П. - Проблемність становлення дискурсу сучасної гіперреальності в контексті віртуалізації соціокультурної дійсності (2013)
Климань С. В. - Новое миропонимание (или "Нью Эйдж") как кризис культуры "постхристианского" общества (2013)
Крилова С. А. - Соціальне партнерство та краса відносин (2013)
Морозов Ю. - Етико-метафізичні аспекти інтуїтивного морального досвіду (2013)
Климань С. В. - "Концепция любви" в исламе (2013)
Голець О. Я. - Уявлення про красу в японській традиційній культурі: релігійний аспект (2013)
Самодрин А. П. - Емпіричне узагальнення створення науково-навчального комплексу Кременчуцького регіону України (2013)
Лукашевич О. А. - Філософська герменевтика й проблеми теоретичного джерелознавства (2013)
Титул, зміст (2013)
Лазебна М. В. - Якість працевлаштування людей – на перше місце (2013)
Могильний О. М. - Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості (2013)
Прокопа І. В. - Формалізація зайнятості в особистих селянських господарствах як засіб подолання соціального відторгнення селян (2013)
Маршавін Ю. М. - Шляхи підвищення ролі державного соціального страхування на випадок безробіття на ринку праці України (2013)
Полозенко Д. В. - Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічний стан України (2013)
Федоренко В. Г. - Пенсійні фонди як інструмент інвестування економіки та розширення зайнятості населення, Федоренко М. С. (2013)
Капченко Р. Л. - Компетентність як здатність до самоадаптації (2013)
Волярська О. С. - Управління психолого-педагогічним супроводом освіти дорослих в Україні, Пучина О. В. (2013)
Грановська І. В. - Механізм реалізації соціальних стандартів в Україні (2013)
Жигиреєва В. С. - Особливості індивідуальних чинників співзалежності та адаптивних стратегій у жінок-працівників Державної служби зайнятості України (2013)
Туленков М. В. - Концептуалізація понять "ринок праці та зайнятість населення в науковому дискурсі”, Чепак В. В., Зарицька А. В. (2013)
Капченко Л. М. - Модель організаційно-андрагогічної діяльності навчальних закладів Державної служби зайнятості (2013)
Дрозач М. І. - Підвищення професійного рівня персоналу – перспективний шлях до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2013)
Дмитрієв-Заруденко В. В. - Андрагогіка в оволодінні компетенціями спеціалістами Державної служби зайнятості (2013)
Андрієць О. Ю. - Правові механізми регулювання державної політики зайнятості у США (2013)
Гурманчук А. З. - Про заходи по зниженню напруженості на ринку праці Росії (2013)
Малоіваненко Р. М. - Професійне навчання безробітних – ефективний інструмент реагування на поточні та перспективні потреби ринку праці (2013)
Фущич Ю. І. - Використання природних ресурсів регіону для розвитку зайнятості (2013)
Додатко А. Д. - Детализация тектонических особенностей участка Сергеевского месторождения с использованием метода естественного испульсного электромагнитного поля Земли, Змиевская К. О., Козарь Н. А. (2013)
Тяпкин К. Ф. - Оценка Новой ротационной гипотезы структурообразования в тектоносфере Земли с позиций диалектического материализма (2013)
Рузина М. В. - Лиственит-березиты Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита и их рудоносность, Терешкова О. А., Яцына Д. В., Додатко А. Д. (2013)
Халимендик Ю. М. - Проявления опорного давления в условиях слабых боковых пород, Заболотная Ю. А. (2013)
Чесноков А. В. - Перспективные направления усовершенствования композитной анкерной крепи, Косоногова Л. Г. (2013)
Ступник Н. И. - Перспективы использования безтротиловых взрывчатых веществ на рудниках с подземной добычей полезных ископаемых, Калиниченко В. А., Федько М. Б., Мирченко Е. Г. (2013)
Гоман О. Г. - Аэрогидродинамические экспериментальные исследования характеристик элементов трубного става глубоководного гидроподъема, Кириченко В. Е., Романюков А. В. (2013)
Шашенко А. Н. - Математическая модель огибающей виброакустического зондирующего сигнала неоднородного породного массива, Журавлев В. Н., Дубицкая М. С. (2013)
Захарченко С. М. - Статистичні дослідження еквівалентного електричного опору гетерогенного струмопровідного середовища при його електроерозійній обробці на прикладі гранул алюмінію у воді (2013)
Сегеда М. С. - Математичне моделювання вільних коливань напруги в обмотках трансформаторів з урахуванням взаємоіндукції між витками під час імпульсних перенапруг, Черемних Є. В., Мазур Т. А. (2013)
Півняк Г. Г. - Сучасна роль університетів ресурсів у забезпеченні стійкого екологічного розвитку гірничодобувних регіонів, Ковров О. С., Череп А. Ю. (2013)
Шкрабец Ф. П. - Применение напряжения 35 кВ для систем электроснабжения подземных электроприемников глубоких энергоемких шахт, Остапчук А. В. (2013)
Песоцкая Л. А. - Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды, Глухова Н. В., Лапицкий В. Н. (2013)
Слєсарєв В. В. - Математична модель матеріально-теплового балансу плавки в кисневому конвертері та критерій її оптимізації, Желдак Т. А. (2013)
Кочура Е. В. - Моделирование процесса раскрытия руды в шаровой мельнице с позиций задач управления, Фарис Самир Расми Альхури (2013)
Ус С. А. - Застосування статистичних методів для аналізу якості навчальних планів, Закашвілі Л. А. (2013)
Жураковська М. Б. - Економічний моніторинг діяльності центрів трансферу технологій (2013)
Калініченко О. В. - Теоретичні та методичні аспекти формування системи оплати праці як засобу мотивації робітників гірничодобувних підприємств (2013)
Гаренко А. А. - Розробка організаційних та управлінських заходів з метою зниження собівартості продукції дробарної фабрики (2013)
Олексів І. Б. - Відбір результативних груп економічного впливу підприємства: теорія та практика (2013)
Довбня С. Б. - Відображення ефективності використання основних фондів підприємства в системі збалансованих показників (2013)
Родіонов О. В. - Формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти, Черкасов A. В. (2013)
Назаренко В. І. - Нанодіаманти для флуоресцентних клітинних і сенсорних нанотехнологій, Демченко О. П. (2013)
Шульга С. М. - Ліпосоми і наносоми: структура, властивості, виробництво (2013)
Grigoreva M. V. - Polyurethane composites as drug carriers: release patterns (2013)
Юкало А. В. - Біоактивні пептиди протеїнів сироватки молока корів (Bos taurus), Дацишин К. Є., Юкало В. Г. (2013)
Науменко В. Д. - Рослинні ізофлавони: біосинтез, детектування та біологічні властивості, Сорочинський Б. В., Количев В. І. (2013)
Марченко С. В. - Біосенсор на основі креатиніндеімінази та pН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові, Зінченко О. А., Поляков Л. С., Герешко А. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2013)
Гойстер О. С. - Визначення T-2 токсину за допомогою імуноензимного та імуносенсорного методів, Кривенчук В. Є., Хмельницький Г. О., Мінченко О. Г. (2013)
Влізло В. В. - Визначення комплексів олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями, Заіченко О. С., Іваницька Л. А., Козак М. Р., Остапів Д. Д. (2013)
Малишева С. В. - Експресія маркерів плюрипотентності за репрограмування фібробластів миші з використанням системи транспозонів, Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Рогоза Л. А. - Флуоресцентні зонди для дослідження пептидів, Богатирьова О. О., Дюбко Т. С., Татарець А. Л., Поврозін Є. А., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Рогульская Е. Ю. - Перспективы использования скелета морских губок семейства Aplysinidae и мезенхимных стромальных клеток в тканевой инженерии, Ревенко Е. Б., Петренко Ю. А., Эрлих Г., Петренко А. Ю. (2013)
Воробей Н. А. - Реалізація азотфіксувального потенціалу TN5-мутантів Bradyrhizobium japonicum у симбіозі з рослинами сої, Коць С. Я., Маменко П. М. (2013)
Магомедов А. М. - Метаболические изменения в соединительной ткани детей с кистами костей, Левицкий А. Ф., Головатюк Д. В., Великий А. Н., Полищук Л. В. (2013)
Волошко Т. Є. - Скринінг штамів базидіоміцетів — продуцентів пероксидази, Федотов О. В. (2013)
Кириченко Е. В. - Рострегуляторная активность экстракта водорослей, Гринюк С. А. (2013)
Nobel Laureates in Physiology or Medicine in 2013 (2013)
Nobel Laureates in Chemistry 2013 (2013)
Borisova T. O. - Cholesterol and presynaptic glutamate transport in the brain (2013)
Котов А. Г. - Правила викладання та порядок розробки монографій на лікарську рослинну сировину. Частина 2 (2012)
Лебединець В. О. - Імплементація циклу демінга-шухарта (pdca) при регламентації процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М., Тахтаулова Н. О. (2012)
Бобрицька Л. О. - Забезпечення якості фармацевтичної розробки препарату "Мерадазол", Назарова О. С., Вербова Ю. М. (2012)
Городецька В. І. - Обґрунтування необхідності професійної підготовки фахівців з управління якістю у фармації, Лебединець В. О., Коваленко С. М. (2012)
Левачкова Ю. В. - Розробка методик визначення ефірних олій у песаріях "фітовагін" методом газової хроматографії, Чушенко В. М. (2012)
Загорій Г. В. - Порівняльний структурно-статистичний аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності персоналу зат "Фармацевтична фірма "Дарниця" у взаємозв’язку з реінжиніринговими процесами в стратегії прискореного розвитку підприємства (1996 – 2000 та 2006 – 2010 рр.), Пономаренко М. С., Трохимчук В. В., Дроздова А. О., Григорук Ю. М. (2012)
Галій Л. В. - Визначення граничного показника високої ефективності виконання роботи провізора аптеки (2012)
Піскун О. І. - Аналіз підходів до визначення сутності та класифікації інновацій у фармації (2012)
Посилкіна О. В. - Використання багатономенклатурних оптимізаційних моделей для удосконалення управління запасами у фармацевтичному виробництві, Новицька Ю. Є., Пєнкін Ю. М., Горбунова О. Ю. (2012)
Громовик Б. П. - До питання стандартизації аптечки першої допомоги автомобільної, Панькевич О. Б. (2012)
Немченко А. С. - Експертна оцінка лікарських препаратів, які застосовуються у лікуванні хворих на наркозалежність, Яковлева О. С. (2012)
Васіна Ю. В. - Судово-фармацевтичне дослідження режиму контролю левоміцетину (хлорамфеніколу) у складі екстемпоральних лікарських форм (2012)
Рев’яцький І. Ю. - Опрацювання комп’ютерної бази даних "Моніторинг використання протитуберкульозних лікарських засобів в стаціонарних умовах", Прилипко Н. А., Парновський Б. Л., Бойко А. І. (2012)
Гризодуб О. І. - Програма попередньої кваліфікації ВООЗ: нові можливості виходу на світовий рівень для вітчизняних виробників лікарських засобів, Підпружников Ю. В., Коваленко С. М., Данильченко С. Ю. (2012)
Ботет Ж. - Новий підхід при гарантуванні якості фармацевтичної продукції, Никзад Н., Тагнавіан В. (2012)
Лебединець В. О. - Організація внутрішніх ризик-орієнтованих аудитів фармацевтичної системи якості, Коваленко С. М. (2012)
Черняев С. В. - Оцінка відповідності виробів медичного призначення на території України та країнах Європейського Союзу, Динькова Ю. С., Проскурня О. М., Семенченко А. С., Ромелашвілі О. С. (2012)
Котов А. Г. - Фармакопейна стандартизація сировини – гадючника в’язолистого трава, Владимиров О. Ю., Гарна С. В. (2012)
Бобрицька Л. О. - Розробка та валідація методики кількісного визначення таблеток з валацикловіром, Назарова О. С. (2012)
Левачкова Ю. В. - Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у песаріях "Клімедекс", Коваленко С. М., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2012)
Громовик Б. П. - Проблемні питання організації та фармацевтичного забезпечення паліативно-хоспісної допомоги в Україні, Прокіп С. Є. (2012)
Горяча Л. О. - Аналіз впливу потреб галузі на співвідношення та зміст професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці фармацевтів, Прокопенко Т. С. (2012)
Загорій Г. В. - Науково-практичні підходи і принципи щодо гарантованого забезпечення населення України ліками, медичними та фармацевтичними послугами з ноофармацевтичних, нооетичних та антиейджингових позицій, Трохимчук В. В., Григорук Ю. М. (2012)
Немченко А. С. - Методика фармакоекономічної оцінки нових технологій фармакотерапії хворих на віл-інфекцію, Косяченко К. Л., Корж Ю. В. (2012)
Посилкіна О. В. - Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні, Зупанець І. А., Хромих А. Г. (2012)
Содержание (2013)
Чесноков А. В. - Прогрессивные технологи производства пространственной формообразующей оснастки для конструкций из композитов (2013)
Фролов Е. А. - Исследование влияния медного покрытия из солевого расплава на процесс глубокой вытяжки деталей из коррозионностойких сталей, Комарова А. Л., Носенко О. В, Кравченко С. И. (2013)
Николаев А. Г. - Развитие локальной модели напряженного состояния пористого материала, Танчик Е. А. (2013)
Пустовойтов В. П. - К расчету площади горизонтального оперения и предельных центровок турбовинтового регионального самолета на этапе предварительного проектирования (2013)
Иванов П. И. - Полуэмпирическая инженерная математическая модель для описания процесса раскрытия двухоболочкового планирующего парашюта, Куянов А. Ю. (2013)
Фирсов С. Н. - Комплексные показатели функциональной устойчивости спутниковых систем стабилизации и ориентации (2013)
Кулик А. С. - Принципы синтеза систем диагностирования с учетом ограниченного возмущающего воздействия, Фирсов С. Н., Резникова О. В. (2013)
Дегтярев А. В. - Создание семейства кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей на базе отработанных технологий для перспективных ракет-носителей ГП "КБ "Южное", Шульга В. А., Животов А. И., Дибривный А. В. (2013)
Шементов А. Н. - Исследование кавитационных характеристик шнекоцентробежного насоса окислителя двигателя РД861К, Ивченко Л. Ф. (2013)
Огиенко С. A. - Генерирование электромагнитного излучения СВЧ диапазона в плазме двигателя Холла (2013)
Долматов Д. А. - Развитие нестационарного горения при химической стимуляции бедного пламени, Кукурудза А. В., Хадживанд М. (2013)
Андреев А. А. - Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Радченко Н. И., Сирота А. А. (2013)
Коновалов А. В. - Повышение эффективности газопоршневых двигателей увлажнением охлаждающего и циклового воздуха (2013)
Радченко Н. И. - Эффект от охлаждения воздуха на входе газотурбинных электростанций в разных регионах Ливии, Эльгерби Р. (2013)
Бойко В. С. - Оценка влияния параметров рабочей жидкости на время срабатывания электрогидроклапана, Конох В. И. (2013)
Митиков Ю. А. - Моделирование параметров системы наддува кислородом бака с керосином, Андриевский М. В. (2013)
Субботович В. П. - Оптимальное проектирование рабочих лопаток на основе обратной задачи (2013)
Губин С. В. - Оценка освещенности и температуры солнечных батарей молодежного микроспутника, Бурым И. Г., Дебелый В. В. (2013)
Воронько В. В. - Представление знаний в моделях мира интеллектуальных роботов-сборщиков самолетных конструкций, Шостак И. В. (2013)
Жургунова Д. Д. - Зарождение и развитие импульсной металлообработки в историко-хронологическом ракурсе, Литвиненко Е. В. (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Содержание (2013)
Гайдачук А. В. - Предпосылки для полного цикла производства углерод-углеродных композиционных материалов в Украине, Чесноков А. В., Гурин И. В., Потапов А. М. (2013)
Гусарова И. А. - Отработка технологии изготовления и испытания опытных образцов тепловых экранов для космических аппаратов, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Потапов А. М. (2013)
Воронько В. В. - Концепция создания программного обеспечения для визуализации процессов сборки плоских узлов планера самолета (2013)
Пустовойтов В. П. - Продольные аэродинамические характеристики и продольная статическая устойчивость турбовинтового самолета при больших значениях коэффициента нагрузки на ометаемую воздушным винтом площадь и больших значениях угла отклонения многозвенных щелевых закрылков (2013)
Халилов С. А. - Построение и исследование приближённого аналитического решения бигармонической проблемы в прямоугольнике при однородных главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А. (2013)
Суббота А. М. - Разработка модели системы ориентации и стабилизации малых космических аппаратов, Красножен А. В. (2013)
Кулалаев А. В. - Управление пространственным положением канала передачи информации при самонаведении беспилотного летательного аппарата на динамический излучающий объект (2013)
Лукашев И. Н. - Парокомпрессионная холодильная машина с соленоидным клапаном в качестве регулятора расхода хладагента, Горбенко Г. А., Гакал П. Г., Турна Р. Ю., Иваненко Н. И. (2013)
Долматов Д. А. - Физико-химические процессы горения в ударных и детонационных волнах (2013)
Шевченко М. В. - Оценивание удельного расхода топлива по косвенным измерениям с учетом изменения технического состояния ГТД, Епифанов С. В. (2013)
Андреев А. А. - Сравнительная оценка охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля с утилизацией его теплоты и забортной водой, Радченко Н. И., Сирота А. А. (2013)
Радченко Н. И. - Выбор способа охлаждения воздуха на входе ГТУ в зависимости от региональных климатических условий, Эльгерби Р. (2013)
Fevralev D. V. - Combining level sets and orthogonal transform for despeckling sar images, Krivenko S. S., Lukin V. V., Marques R., Medeiros F. De. (2013)
Литвиненко Е. В. - Исторические аспекты развития техники и возникновения научных школ в области проектирования и производства авиации в Украине (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Содержание (2013)
Планковский С. И. - Моделирование процесса оплавления заусенцев при термоимпульсной обработке детонирующими смесями, Гайдачук А. В., Шипуль О. В., Палазюк Е. С. (2013)
Долматов А. И. - Определение мощности пластической деформации при алмазном выглаживании, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Корнилов Л. Н. - Интенсификация сборочного производства летательных аппаратов, Воронько В. В., Воробьев Ю. А., Воронько И. А. (2013)
Фролов Е. А. - Критерии оценки конструктивных и силовых параметров универсальных сварочных сборно-разборных приспособлений, Бондарь О. В., Кравченко С. И. (2013)
Сикульский В. Т. - Создание технологии правки и доводки формы монолитных панелей без использования пресса (2013)
Бруяка О. О. - Выбор технологических и физических параметров потоков ионов разных сортов, энергий и зарядов для получения слоев наноструктур, требуемых размеров зерна, толщин и физико-механических характеристик (2013)
Мовшович А. Я. - Моделирование процессов силового нагружения базовых элементов универсально-сборной переналаживаемой оснастки, Агарков В. В., Григоренко С. А. (2013)
Зиновьев А. М. - Конструктивно-технологическое решение и несущая способность межступенного отсека ракеты-носителя "Циклон-4" из полимерных композиционных материалов, Кушнарев А. П., Кондратьев А. В., Потапов А. М., Кузнецов А. П., Коваленко В. А. (2013)
Иванов П. И. - Конус стропной системы парашюта в сверхзвуковом потоке (2013)
Гордін О. Г. - Покращення показників надійності та точності виміру кутів атаки і ковзання для флюгерних датчиків аеродинамічних кутів, Губа Є. А. (2013)
Мельник В. Н. - Поплавковый подвес гироскопа с ненулевой гауссовой кривизной. Плоская звуковая волна, Калинина М. Ф. (2013)
Скоб Ю. А. - Исследование процесса вентиляции помещения с применением осевого вентилятора, Угрюмов М. Л., Хорохордин А. О. (2013)
Харченко В. П. - Микропроцессорная система определения курса беспилотного летательного аппарата, Ларин В. Ю., Шинкаренко И. Г. (2013)
Карачун В. В. - Вплив потужної N-хвилі на інерціальні прилади автономного позиціонування. Тривимірна задача, Шибецький В. Ю. (2013)
Тропина А. А. - Управление потоком и турбулентные каскадные процессы при наличии внешних сил (2013)
Бойко В. С. - Повышение стабильности срабатывания электропневмоклапана с усилением в системе с увеличенным гидравлическим сопротивлением на входе, Конох В. И. (2013)
Кахраи К. - Высокотемпературный пленочный тензорезистор и его характеристики (2013)
Макаров А. Л. - Управление процессом съемки поверхности Земли с помощью спутников (2013)
Информационное сообщение (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Леонова Д. И. - Определение содержания фталевых пластификаторов и броморганических антипиренов в объектах окружающей среды и продуктах термоокислительной деструкции полимерных материалов , Третьякова Е. В., Цымбалюк К. К., Шафран Л. М. (2013)
Литвиненко О. О. - Вплив дії іонізуючого випромінювання на виникнення злоякісних новоутворень, Бугайцов С. Г. (2013)
Голубятников М. І. - Проблемні питання експертизи нехарчових продуктів, Карпенко Л. П., Бабчук Л. М., Крижанівська К. І. (2013)
Ковальчук Л. Й. - Стратегія і тактика санітарно-гігієнічних та медико-екологічних досліджень українського Придунав’я, Надворний Н. Н. (2013)
Ляшенко Е. А. - Современные представления об аутоиммунной патологии щитовидной железы (обзор литературы) (2013)
Панов Б. В. - Состояние здоровья моряков по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров. Сообщение второе: показатели заболеваемости моряков возрастных и стажевых групп., Балабан С. В., Чебан С. Г., Самысько Д. Б., Лисобей В. А. (2013)
Рзаева А. Д. - Заболеваемость по обращаемости у железнодорожников (2013)
Толстанов А. К. - Особенности заболеваемости и клиническая характеристика больных поллинозом в г. Одессе, Гармидер О. В., Гоженко А. И. (2013)
Луговськов О. Д. - Вивчення концентрації про- і протизапальних цитокінів у хворих на вірусний гепатит А під час водного спалаху (2013)
Якименко Д. О. - Применение мази тиотриазолина при лечении протезного стоматита у больных с метаболическим синдромом, Шутурминский В. Г., Чулак О. Л. (2013)
Кучер О. В. - Клініко-патогенетичні паралелі при комплексній гемоділюційній терапії ХОЗЛ, Гоженко А. І., Ковалевська Л. А. (2013)
Салютин Р. В. - Определение иммунологических показателей качества трансплантата сердца человека донора-трупа, Паляниця С. С., Давидова Т. И., Соколов Н. Ф. (2013)
Якименко О. О. - Можливості корекції ендотеліальної дисфункції при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу, Наташина-Котік О. А., Клочко В. В. (2013)
Землянкин А. А. - Наш опыт лапароскопической хирургии, Василенко Н. И., Малицкая А. П. (2013)
Авраменко Ю. Г. - Своевременная диагностика и эндоскопическое удаление полипов толстой кишки (ПТК) — самый эффективный метод профилактики колоректального рака, Панов В. В., Посохов Д. Н., Плахотный Р. А., Саидов В. Я., Саенко В. В. (2013)
Люлько О. М. - Обґрунтування нового формату проведення показових тренувань обласної служби медицини катастроф при реагуванні на транспортні події (2013)
Аймедов К. В. - Клинико-социальные аспекты синдрома профессионального выгорания у работников медицинской сферы, Кривоногова О. В. (2013)
Бормусова Э. А. - Влияние табачного дыма на метаболизм культуры ткани хрусталика глаза крупного рогатого скота и его возможная защита антиоксидантами, Резник А. З. (2013)
Левицкий А. П. - Сравнительная лечебная эффективность оральных аппликаций мукозальных гелей с про- и пребиотиками у крыс с экспериментальным дисбиозом, Селиванская И. А., Воронкова А. В., Гончарук С. В., Левченко Е. М. (2013)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту, Гудима А. А., Городецький В. Є. (2013)
Левицкий А. П. - Ренопротекторное действие квертулина при экспериментальном иммунодефиците у крыс, Пустовойт И. П., Макаренко О. А., Хромагина Л. Н. (2013)
Бурмас Н. І. - Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І. (2013)
Копач О. Є. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс при скелетній травмі різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку, Гарасимів І. М. (2013)
Утехин В. И. - Альберт Швейцер: гений совести, Чурилов Л. П. (2013)
Исааку Михайловичу Трахтенбергу 90 лет! (2013)
Правила для авторов (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (часть 2. Методы исследования) (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение III. Эксплуатация большинством меньшинства, Чурилов Л. П. (2013)
Шафран Л. М. - Комплексный подход к решению проблемы химической безопасности на судах-газовозах, Голикова В. В. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гигиеническая оценка водоснабжения и водоотведения Ильичевского порта, Голубятников Н. И., Мокиенко А. В., Зварыч О. Б. (2013)
Бабиенко В. В. - Влияние прекурсоров NO на состояние здоровья работников различных отраслей народного хозяйства (2013)
Бойчук Т. М. - Глікозилювання білків при цукровому діабеті: феномен утворення та патогенетичні наслідки (огляд літератури), Толстанов О. К., Грицюк М. І., Гоженко А. І. (2013)
Дивоча В. А. - Роль протеиназно-ингибиторной системы клетки в усовершенствовании лечения гриппа (обзор литературы и собственных исследований, часть 2) (2013)
Панов Б. В. - Состояние здоровья моряков по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров. Сообщение первое: медико-статистическая характеристика моряков, Балабан С. В., Чебан С. Г., Самысько Д. Б., Лисобей В. А. (2013)
Кавуля Е. В. - Ефективність застосування мексидолу у комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, поєднану з фібриляцією передсердь (2013)
Тещук В. Й. - Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2013)
Гоженко А. І. - Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ХОЗЛ і супутніх гастропатій, Ковалевська Л. А., Кучер О. В. (2013)
Зарицкая Л. Л. - Абдоминальный синдром: возможности его выявления и медицинская помощь на догоспитальном этапе, Номикосов Н. В., Квасницкая О. Б. (2013)
Лоскутова Т. О. - Профілактика та тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії (2013)
Регеда М. С. - Бронхіальна астма: зсув окремих показників ендогенної інтоксикації та їх корекція тіотриазоліном, Погорецька Я. О. (2013)
Люлько О. М. - Організація надання екстреної медичної допомоги на етапі реформування, Бондарчук Г. В., Медушевський С. Б. (2013)
Пыхтеев Д. М. - Исследование экспрессии генов металлотионеина в клеточной культуре фибробластов печени крыс и ее роли в выживаемости клеток при экспозиции тяжелыми металлами, Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В., Самойленко Т. В., Яременко Е. Н. (2013)
Сірман В. М. - Вплив стовбурних клітин на ниркові функції при експериментальній нефропатії (2013)
Садляк О. В. - Нітрозоглутатіон: особливості синтезу при лімфоцитарно-ендотеліоцитарній взаємодії in vitro за умов хронічної імунокомплексемії (2013)
Лотоцька О. В. - Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист в організмі піддослідних тварин під впливом субтоксичних доз міді на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію (2013)
Евстафьев В. Н. - Влияние условий обитания судов на условнорефлекторную деятельность экспериментальных животных в плавании, Стоянов А. П., Нетудыхатка О. Ю., Шнайдер С. А. (2013)
Правила для авторов (2013)
Березин А. Е. - Предсказующая ценность мозгового натрийуретического пептида и С-реактивного протеина как индикаторов тяжести атеросклеротического поражения коронарных артерий у пациентов с манифестной сердечной недостаточностью ишемического генеза в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа, Кремзер А. А. (2013)
Панова Т. И. - Алкогольный кетоз как причина зависимости. Экспериментальное исследование (2013)
Бортникова А. К. - Снижение способности мозга алкогользависимых крыс утилизировать глюкозу, Казаков В. Н., Панова Т. И. (2013)
Борис Р. М. - Динаміка показників ферментативної ланки антиоксидантного захисту в період ранніх та пізніх проявів травматичної хвороби в умовах експериментальної краніо-скелетної травми та її корекції клітинною терапією, Гольцев А. М., Гоженко А. І. (2013)
Бевзенко Т. Б. - Морфологические изменения почек при экспериментальном гломерулонефрите: связь с нефротоксичными микроэлементами (2013)
Ластков Д. О. - Вплив питної води на поведінкові реакції лабораторних тварин в тесті "відкрите поле", Говта Л. О. (2013)
Федорченко Р. А. - Состояние дыхательной системы у населения г. Запорожье, по результатам скрининговой спирографии, Панова Т. И., Казаков В. Н., Андреева В. Ф., Шевченко Т. А., Бортникова А. К., Филюшина Е. В. (2013)
Шагов Е. А. - Реологические свойства сыворотки крови у больных очаговой алопецией, Белик И. Е., Синяченко О. В., Синяченко П. О. (2013)
Шорiкова Д. В. - Вплив лерканiдипiну та бiсопрололу на структурнi змiни сонних артерiй у хворих на гiпертонiчну хворобу, поєднану зi стабiльною стенокардiєю напруження (2013)
Ермолаева М. В. - Остеоассоциированные микроэлементы в крови больных гонартрозом и коксартрозом, Ютовец Т. С., Науменко Н. В., Синяченко О. В. (2013)
Статинова Е. А. - Клинические особенности ишемического инсульта, обусловленного аплазиями интрацеребральных артерий, Коценко Ю. И. (2013)
Лукашенко Л. В. - Адсорбционно-реологическое состояние сыворотки крови и мочи здоровых людей, Синяченко Ю. О., Бевзенко Т. Б., Брыжатая Ю. О., Игнатенко Е. Г. (2013)
Паламарчук О. I. - Вплив селективного iнгiбiтору ренiну алiскiрена на функцiональний стан системи регуляцiї артерiального тиску у хворих на гiпертонiчну хворобу ii стадiї з нормальним iндексом маси тiла, Паламарчук I. Г. (2013)
Iльїнська I. Ф. - Апоптоз фагоцитуючих клiтин, iндукований мiкобактерiями туберкульозу з рiзною вiрулентнiстю, Зубрійчук О. М. (2013)
Берест Е. Л. - Прогнозирование гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти на основании биохимических показателей, Нечепорчук А. В., Золотухин С. Е., Крюк Ю. Я. (2013)
Павлюченко А. К. - Катаракта при воспалительных болезнях суставов (2013)
Радченко Е. А. - Связь характера переломов костей таза с состоянием костного метаболизма (2013)
Бондарь Г. В. - Прогнозирование непосредственных и отдаленных результатов лечения больных раком толстой кишки после мультивисцеральных резекций, Ладур А. И., Седаков И. Е., Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Бондаренко Н. В., Кравцова В. Н. (2013)
Батман Ю. А. - Перинатальные факторы риска и прогнозирование развития бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей, Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Павлюченко В. В (2013)
Бакланова Я. В. - Токсичнi ефекти та бiохiмiчний контроль наслiдкiв антрациклiнової терапiї, Ушакова Г. О. (2013)
Осокина О. И. - Первый психотический эпизод (обзор проблемы) (2013)
Ватутин Н. Т. - Инфаркт миокарда: современная классификация и диагностика, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В., Кашанская О. К. (2013)
Кашанская О. К. - Медикаментозное лечение больных стабильной стенокардией напряжения (2013)
Думанський Ю. В. - Особливостi взаємодiї "педагог-студент" у вищому навчальному закладi при навчаннi iноземних студентiв, Iвнєв Б. Б., Первак М. Б., Шинкар О. В. (2013)
Лобас В. М. - Кластерна модель охорони здоров'я на прикладi донецького регiону, Вовк С. М., Шутов М. М., Астахова Н. Ю. (2013)
Аркадий Фёдорович Греджев. К 90-летию со дня рождения (2013)
Михайло Соломонович Каменецький. До 80-річчя з дня народження (2013)
З роси та з води Вам, Валерію Петровичу! До 50-річчя з дня народження професора, доктора історичних наук, завідувача кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Капелюшного Валерія Петровича (2013)
Конта Р. - Суспільно-політичний аспект розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (на матеріалах "Хронік НТШ") (2013)
Синиця Є. - Ще раз про взаємовідносини між сарматами та носіями зарубинецької археологічної культури (2013)
Челноков М. - Шляхи формування слов'янства за даними археології: сучасний стан проблеми (2013)
Герасим П. - Особливості культурно-історичного розвитку Північного Причорномор'я в VI-I ст. до н. е.: історіографія питання (2013)
Hong S. - Two ethnographic writings on folk dance (2013)
Герасько М. - Особливості побудови житла на Чернігово-Сіверщині (2013)
Сауляк Б. - Зміни у розвитку деревообробних промислів та ремесел на території Східного Поділля в другій половині ХІХ - першій третині ХХ ст. (2013)
Леньо Т. - Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття: міжетнічні паралелі (2013)
Троцька В. - З історії дослідження випалювальних споруд ХІХ-ХХ століття в гончарних осередках Західної України (2013)
Казакевич О. - Валуєвський циркуляр 1863 року в історіографічних оцінках (2013)
Машкевич С. - Нещасні випадки й катастрофи на київському трамваї (1891-1940) (2013)
Козаченко Т. - Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття (2013)
Деркач С. - Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття (2013)
Бондаренко О. - Купецтво Російської імперії дореформеної доби (1775-1870 рр.) у сучасній історіографії (2013)
Автушенко І. - Військовослужбовці та члени їх сімей як об'єкт соціального і правового захисту в умовах формування Збройних сил України (1991-1996 рр.) (2013)
Котлярова К. - Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі (2013)
Папенко Є. - Український сокільський рух у Східній Галичині (1894-1914 рр.) (2013)
Потапенко Я. - Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях (2013)
Молоткіна В. - Кадрове забезпечення поліграфічної промисловості в радянській Україні в 1920-1930-і роки (2013)
Латиш Ю. - Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності (2013)
Круглова Л. - Київське товариство дослідників природи Університету Св. Володимира (2013)
Антонюк Т. - Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ "КПІ" (2013)
Варивода К. - Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) (2013)
Палієнко О. - Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної геронтології: внесок академіка В. В. Фролькіса у наукові пошуки механізмів старіння та засобів продовження тривалості життя (2013)
Сорока Ю. - Український Крим: від міфів до історичної реальності. Рецензія на книгу: Чумак В. А. Україна і Крим: спільність історичної долі. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К.: ВПЦ АМУ, 2013. - 180 с. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2012)
Content (2012)
Ориняк І. - Використання моделей балки, кільця та оболонки для аналізу напруженого стану трубопроводів у зонах їх баластування та опирання, Лохман І., Богдан А. (2012)
Свірська Л. - Механічні властивості металу експлуатованої кріпильної арматури парової турбіни ТЕС і їх відновлення термічним обробленням, Студент О. (2012)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної пластини з включенням довільної конфігурації (2012)
Рибак Т. - Триєдина модель пошукового конструювання мобільних сільськогос¬подарських машин, Ріпецький Є., Ферендюк О. (2012)
Скачков В. - Триботехнічні характеристики металовуглецевих композитів адаптаційного типу, Воденіков С., Іванов В., Воденнікова О. (2012)
Добрянський І. - Напружений стан елементів бетонних конструкцій за дії загального і локалізованого іонізуючого опромінення (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Contents (2013)
Гук Н. - Ідентифікація пошкоджень тонкостінних оболонках за результатами спостережень, Пацюк А., Полішко О., Шерстюк Г. (2013)
Верещака С. - Розрахунок на міцність склопластикових труб у зоні фланцевих з’єднань, Данильцев В., Жигилій Д. (2013)
Никифорчин Г. - Діагностування стану експлуатованих понад 100 років сіткових гіперболоїдних веж В.Г. Шухова, Кутний А., Кремінь Т., Цирульник О. (2013)
Ступницький В. - Математичне моделювання автоколивань різального інструмента і їхній вплив на інженерію поверхні, Новіцький Я. (2013)
Посвятенко Е. - До механіки комбінованого протягування, Посвятенко Н. (2013)
Моісеєнко М. - Про можливість використання захсних покрить на виробах, що працюють в умовах гідроабразивного зношування, Саленко О. (2013)
Дащенко О. - Напружено-деформований стан базових деталей гідравлічних пресів, Лимаренко О. (2013)
Жигуц Ю. - Хромомарганцевонікелева термітна сталь Х14Г14Н3Т (2013)
Шацький І. - Згин пластини із зірчастою тріщиною, береги якої контактують, Даляк Т. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Contents (2013)
Мандрик О. - Розрахункова оцінка умов гільйотинного руйнування магістрального газопроводу з тріщиноподібним дефектом, Грабовський Р., Касій О. (2013)
Добрянський І. - Вплив піднаплавних тріщинок на зниження зносостійкості деталей після лазерного наплавлення (2013)
Шатохін В. - Вибір оптимальної форми лопатки роторного метальника ґрунту, Семків О., Шатохіна Н. (2013)
Ясній П. - Дослідження мікромеханізмів руйнування алюмінієвого сплаву Д16ЧТ після поверхневого зміцнення, Гладьо С., Сорочак А. (2013)
Куцова В. - Вплив фізичних способів обробки розплаву на мікромеханічні властивості b-Si твердого розчину та механічні властивості сплаву типу АК18, Носко О., Купчинська А. (2013)
Місюра С. - Аналіз власних частот кришки поворотно-лопатевої гідротурбіни з врахуванням і без врахування впливу води (2013)
Кірик М. - Встановлення режимів зміцнення високошвидкісним тертям ножів з конструкційних сталей для різання деревини, Голубець В., Капраль Ю., Рудь А. (2013)
Радкевич О. - Роботоздатність конструкційних матеріалів деталей фонтанної та запірної арматури нафтогазовидобувного обладнання у сірководневостійкому виконанні, Чумало Г., Юркевич Р., Антощак І. (2013)
Кіндрачук М. - Сучасні тенденції в дослідженнях та розробленні матеріалів для використання в умовах високотемпературної фретинг-корозії, Духота О., Тісов О., Черепова Т. (2013)
Юдовинський В. - Руйнування поверхневих шарів металу при терті, Кюрчев С., Пеньов О. (2013)
На книжкову полицю (2013)
Інформація для авторів (2013)
Доброва В. Є. - Теоретичні аспекти планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів (2010)
Лебединець В. О. - Оцінювання документації в рамках системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Частина 1, Коваленко С. М. (2010)
Вишневська Л. І. - Валідація методики кількісного визначення флавоноїдів в оральних краплях урохол, Вишневська М. С., Хохлова К. О. (2010)
Коваленко Св. М. - Аналіз системи управління якістю з боку вищого керівництва як основний елемент управління організацією, Коваленко С. М., Проскурня О. М. (2010)
Барнатович С. В. - Удосконалення процесу товароруху в комунальних фармацевтичних підприємствах за умов упровадження менеджменту якості, Горбунова О. Ю. (2010)
Хоменко В. М. - Обґрунтування підходів до реалізації положень стратегічного менеджменту у практичній діяльності фармацевтичних підприємств, Немченко А. С., Ярмола І. К., Сушаріна І. В. (2010)
Посилкіна О. В. - Побудова системи показників для оцінки функціонування інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах, Світлична К. С. (2010)
Андрюкова Л. М. - Оцінка залежності фармакоекономічних критеріїв ефективності очних крапель українського виробництва від величини дози, вилученої з багатодозових контейнерів, Півень О. П. (2010)
Косяченко К. Л. - Науково-прикладні засади моніторингу закупівельних цін на основні лікарські засоби, Немченко А. С., Коваленко О. В. (2010)
Жук І. А. - Визначення пошкодженої лінії мереж оперативного постійного струму, Рубаненко О. Є., Танкевич С. Є. (2013)
Денисенко М. А. - Отримання статистичних характеристик електричного навантаження як неперіодичного випадкового процесу, Притискач І. В. (2013)
Олейников А. М. - Математическое моделирование режимов работы автономной ветроэлектрической установки с асинхронным генератором малой мощности, Канов Л. Н., Мирошниченко М. С. (2013)
Буткевич О. Ф. - Оперативне визначення структури перетинів енергосистеми з використанням поліноміальних моделей та результатів синхронізованих вимірювань векторів напруги, Левконюк А. В. (2013)
Антонов А. Е. - Однофазный двигатель постоянного тока с эксцентричной магнитной системой ротора, Петухов И. С., Рекстина Л. В. (2013)
Акинин К. П. - Устройства для испытаний электроприводов малой мощности на основе бесконтактных двигателей с постоянными магнитами (2013)
Васьковський Ю. М. - Діагностика ушкоджень обмотки збудження потужного турбогенератора на основі аналізу електромагнітних віброзбуджуючих сил, Титко О. І., Мельник А. М. (2013)
Титко А. И. - Определение качества ремонта асинхронных электродвигателей, Андриенко В. М., Худяков А. В. (2013)
Кучинский К. А. - Компьютерное моделирование и вариантный анализ тепловых процессов в роторе турбогенератора типа ТГВ-250, Федоренко Г. М. (2013)
Крамарский В. А. - Исследование эффективности элементов электромагнитного экрана на торце статора турбогенератора, Мышастый Н. Д., Воронин А. И. (2013)
Козырский В. В. - Обоснование методов уравновешивания магнитного момента дугостаторного ветроэлектрического генератора с кольцеобразным ротором, Трегуб Н. И., Гребеников В. В., Прыймак М. В. (2013)
Панов А. В. - Деякі практичні питання моніторингу елегазових вимикачів, Войтов Д. В., Нестриженний М. О. (2013)
Волков И. В. - О методике оценки энергетических показателей последовательных LC-фильтров, Чиженко А. И., Кабан В. П., Матвеев В. Ю. (2013)
Липківський К. О. - Порівняльна оцінка ефективності використання ключових елементів у неспотворюючих регуляторах напруги змінного та спрямленого струмів (2013)
Можаровський А. Г. - Дослідження характеристики вхід-вихід дискретного стабілізатора напруги з вольтододавчим трансформатором (2013)
Голубев В. В. - Трансформаторные драйверы систем сброса энергии в преобразователях переменного напряжения, Новский В. А. (2013)
Щерба А. А. - Электротехнические компактные системы обработки расплавов металлов высоковольтными электроразрядными импульсами, Иванов А. В. (2013)
Виштак Т. В. - Электромагнитная мощность магнитной системы перемешивателя жидкого металла в кристаллизаторе машин непрерывного литья заготовок, Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2013)
Щерба А. А. - Фазовое управление электромагнитными процессами в магнитодинамических установках со сдвоенными индукционными единицами, Ломко Н. А. (2013)
Кромпляс Б. А. - Уніфікований шляховий контролер регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС, Монастирський З. Я. (2013)
Сопель М. Ф. - Вплив нестабільності частоти електромережі на точність векторних вимірювань струму та напруги, Яковлєва І. В., Танкевич Є. М. (2013)
Зайцев Е. А. - Анализ погрешности лазерной частотно-фазовой измерительной системы, обусловленной влиянием шумов гетеродинного фотоприемника (2013)
Тесик Ю. Ф. - Вимірювач миттєвого струму в пристроях силової електроніки, Комаров М. С., Клименко Д. М. (2013)
Третяк А. М. - Концептуальні засади "землеустрою - 2030" (2013)
Дорош О. С. - Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні (2013)
Курильців Р. М. - Планування землекористування як головна складова інтегрованого його управління (2013)
Ісаченко О. П. - Можливості землеустрою щодо управління територіями, розташованими поблизу водних об'єктів (2013)
Жук О. П. - Картографічний метод дослідження основних засобів і виробничої інфраструктури сільського господарства регіонів України, Жила І. А. (2013)
Ковальчук І. П. - Геоінформаційне картографування вартості земель населених пунктів адміністративного району, Рожко О. В. (2013)
Курило В. І. - До питання діяльності органів публічної влади у сфері контролю за використанням та охороною земельних ресурсів, Світличний О. П. (2013)
Богданець В. А. - Моніторинг стану земельних ресурсів дельтоподібних утворень каскаду водосховищ річки Дніпро засобами геоінформаційних систем (2013)
Барвінський А. В. - Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Третяк А. М. - Формування сталого землекористування сільських територій: європейський досвід, Другак В. М. (2013)
Чумаченко О. М. - Моделювання економічних процесів сільськогосподарських підприємств, Жукова М. С. (2013)
Бутенко Є. В. - Удосконалення нормативно- методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня, Бозняк М. Л. (2013)
Леонець В. В. - Напрями еколого-економічної оптимізації землекористування на території національного природного парку "Подільські Товтри" (2013)
Другак В. М. - Економічні інструменти державної земельно-екологічної політики у сфері використання природних ресурсів сільських територій, Третяк М. А. (2013)
Будзяк О. С. - Модернізація класифікації земель як передумова їх екологобезпечного використання (2013)
Колганов А. Ю. - Інновації щодо створення землекористування індустріальних парків на місцевому рівні, Колганова І. Г. (2013)
Кошель А. О. - Землі природно-заповідного фонду Київської області: сучасний стан, проблеми, перспективи (2013)
Полтавець А. М. - Розроблення класифікації земель рекреаційного призначення за придатністю та функціональними видами рекреації (2013)
Заячківська Б. Б. - Здійснення моніторингу закарстованих територій за результатами аерофотознімання (2013)
Третяк Н. А. - Підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням (2013)
Сацький Д. В. - Основні засади планування землекористування населених пунктів (2013)
Дикань В. Л. - Государственное управление развитием экономики Украины в условиях "третьей волны" глобализации (2013)
Берест М. М. - Оцінка умов регулювання підприємницької діяльності в Україні на основі міжнародних рейтингів (2013)
Кошелева О. С. - Основные тенденции развития глобального зернового рынка (2013)
Толстова А. В. - Інтеграційний вектор економічного розвитку України: довгострокова перспектива (2013)
Зоріна О. І. - Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів приміських залізничних перевезень, Калабухіна М. Ю. (2013)
Коюда П. М. - Інноваційний потенціал залізничного транспорту: сутність, структура та фактори впливу, Озерська Г. В. (2013)
Ларіна Р. Р. - Ймовірнісне моделювання роботи автовокзалу, Кристопчук М. Є., Кірічок О. Г. (2013)
Макозов О. В. - Основні аспекти розвитку транспортної системи України, Глазкова А. С. (2013)
Маркова І. В. - Визначення ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті та з’ясування ступені відповідальності сторін у разі їх виникнення (2013)
Примачев Н. Т. - Управление изменениями экономического потенциала морского транспортного комплекса, Дмитриенко А. Ф. (2013)
Примачева Н. Н. - Закономерности и тенденции развития морской транспортной индустрии (2013)
Головко-Марченко І. С. - Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2013)
Ємельянова К. С. - Pest-аналіз круїзного ринку в Україні (2013)
Калініченко Л. Л. - Глобалізація банківської діяльності та її вплив на банківську систему України (2013)
Кроленко О. Є. - Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії розвитку газотранспортної системи України (2013)
Логунова Н. А. - Развитие круизного судоходства как составной части круизного туризма (2013)
Сумець О. М. - Транспорт - найбільш витратна складова логістичної діяльності (2013)
Чупир О. М. - Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан і перспективи (2013)
Шматько Н. М. - Підходи до формування синергетичного ефекту в економіці (2013)
Юсупова Т. М. - Дослідження проблем вітчизняної промисловості в контексті пошуку шляхів відродження її економічного потенціалу (2013)
Якименко Н. В. - Соціальна складова економічного розвитку країни (2013)
Галгаш Р. А. - Визначення прескриптивної форми стратегічного процесу підприємства, Оглоблін С. О. (2013)
Дикань В. В. - Теоретичні основи інтеграційного розвитку підприємств вітчизняного машинобудування (2013)
Зінченко О. А. - Європейський досвід управлінського консультування підприємств залізничного транспорту (2013)
Кисіль С. В. - Дослідження додаткових послуг вокзалів з позиції економічної теорії (2013)
Кірдіна О. Г. - Управління оборотними активами підприємств (2013)
Колегаев И. М. - Эффективность ресурсного обеспечения торгового флота (2013)
Костюк Ж. С. - Поняття ризику, небезпеки та загрози як базових категорій розкриття сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Крючкова І. В. - Моделювання вибору форми мережі інноваційних процесів підприємства як основи формування його логістичної системи (2013)
Кузенко О. Л. - Теоретичні підходи до визначення сутності управління фінансовою стійкістю підприємства (2013)
Маковоз О. В. - Проблеми розвитку та функціонування підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхи їх подолання, Рубан В. В. (2013)
Максимов В. В. - Взаємозв’язок конкурентоспроможності і внутрішньої вартості підприємства, Бурко Я. В., Величко Н. М. (2013)
Пєтухова Т. О. - Роль облікової політики в системі економічної безпеки підприємств (2013)
Побережна Н. М. - Основні напрямки діяльності українських машинобудівних підприємств в макроекономічному середовищі (2013)
Пустовгар С. А. - Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу (2013)
Семененко І. М. - Об'єктивні передумови змін у процесі цілепокладання на підприємстві в умовах сталого розвитку (2013)
Синиця Л. В. - Передумови моделювання кадрового забезпечення інноваційного розвитку підприємств, Буряк К. М. (2013)
Токмакова І. В. - Сутність та підходи до формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспортy, Дараган О. О. (2013)
Андрєєва Т. Є. - Значення "соціалізації" управління та її вплив на формування позитивної взаємодії персоналу банку, Бутенко О. П., Гненна Є. В. (2013)
Криворучко О. С. - Удосконалення методичних підходів до формування конкурентних маркетингових стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Кузьменко А. В. - Сутність маркетингу та логістики в діяльності підприємств (2013)
Сигида Л. О. - Теоретичні та методичні засади управління маркетинговою політикою розподілу на промислових підприємствах (2013)
Стеценко В. В. - Соціально-економічна сутність маркетингових комунікацій підприємств (2013)
Чебанова Н. В. - Системний підхід до методології управління організаційними знаннями підприємства, Чала О. В. (2013)
Щербініна А. Ю. - Стійкий розвиток підприємства як основний фактор удосконалення регіонального маркетингу (2013)
Яловега Н. І. - Стратегічні засади рекламного менеджменту підприємства (2013)
Янченко Н. В. - Забезпечення стійкого розвитку підприємств залізничної галузі за рахунок адаптивного управління (2013)
Лук’янова О. М. - Механізм фінансового лізингу як найбільш ефективна форма залучення інвестицій в залізничну галузь (2013)
Морозова Л. В. - Економічна сутність інвестиційних активів, їх класифікація і значення (2013)
Компаниец В. В. - Об основах развития экономической науки и образования сквозь призму творчества С. Н. Булгакова и И. А. Ильина (2013)
Плугина Ю. А. - Современные методы профессионального развития персонала предприятия (2013)
Андрусевич А. А. - Алгоритм работы системы мониторинга расходования ресурса радиоэлектронных средств, Невлюдов И. Ш. (2012)
Волосюк В. К. - Определение чувствительности компенсационного радиометра, Павликов В. В., Жила С. С. (2012)
Суббота А. М. - Система управления ветрогидроэнергетической установкой, Радчук А. М. (2012)
Ларін В. Ю. - Барометричні перетворювачі інтегрованої навігаційної системи безпілотних літальних апаратів, Родченко Я. Г. (2012)
Brysina I. V. - Atomic wavelets, Makarichev V. A. (2012)
Черниш В. І. - Методика оцінки інформацийних ризиків з використанням методу аналізу ієрархій (2012)
Каптур В. А. - Базові принципи практичної реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси в Ethernet мережах, Гуляєв К. Д., Кравченко П. С. (2012)
Высоцкая Е. В. - Применение дискриминантного анализа для диагностики стадий артериальной гипертензии, Порван А. П., Амбросов Д. А., Амбросова Т. Н. (2012)
Лещенко А. Б. - Разработка программного продукта прогнозирования качества приборостроительной продукции, Селютин Д. А., Лещенко Ю. А., Кузнецова Н. В. (2012)
Загуменная Е. В. - Математическая модель процесcа табличной реализации операций алгебраического умножения в классе вычетов, Мороз С. О., Жадан В. О., Краснобаев В. А. (2012)
Кравчук А. С. - Анализ функциональных зависимостей векторов движения в видеопоследовательностях (2012)
Пономаренко Н. Н. - Мера четкости для оценки визуального качества изображений при отсутствии эталона, Еремеев О. И., Рогоза О. Ю., Лукин В. В. (2012)
Прохоров А. В. - Мультиагентная система поиска и тематического анализа текстовой информации в интернет, Борвенко Е. А. (2012)
Славко О. Г. - Забезпечення якості обслуговування інформаційних систем на основі локальної моделі керованого процесу, Костенко П. П. (2012)
Высоцкая Е. В. - Информационная система ранней диагностики первичной открытоугольной глаукомы, Страшненко А. Н., Синенко С. А., Демин Ю. А. (2012)
Цеховской М. В. - Диаграммы комбинаторных планов многофакторного эксперимента, Кошевой Н. Д., Костенко Е. М., Павлик А. В., Кныш В. А. (2012)
Довбиш А. C. - Інформаційно-екстремальний алгоритм унімодального класифікатора для оцінки діаметру монокристала, що вирощується, Москаленко В. В. (2012)
Гуляев Н. А. - Имитационное моделирование доставки ресурсов, Щербакова Ю. А. (2012)
Ящук А. С. - Математическая модель селективного преобразования в приемнике мобильного терминала транспортного средства, Сундучков К. С. (2012)
Попов А. В. - Оптимизация потоков в распределенной транспортной сети, Иванов М. В., Илюшко Я. В. (2012)
Бых А. И. - Информационная технология дифференциальной диагностики распространенных дерматозов, Высоцкая Е. В., Клименко В. А., Печерская А. И. (2012)
Попов А. В. - Вероятностное моделирование логистической системы грузоперевозок, Обрезанова Е. Р., Синебрюхова Е. Ю. (2012)
Порван А. П. - Информационная технология определения локализации онкологического процесса, Жемчужкина Т. В., Щукин Н. А. (2012)
Захарова Л. Н. - Исследование чувствительности программы развития горных работ и ее рисков в условиях угольной шахты, Назимко В. В. (2012)
Минухин С. В. - Исследование эффективности методов планирования ресурсов для различных интенсивностей потоков заданий в Грид, Знахур С. В. (2012)
Яшина Е. С. - Модель планирования технического обслуживания и ремонта производственного оборудования, Микова И. А. (2012)
Попов В. А. - Структуризация предприятия с использованием модели задачи о назначении на основе двудольных графов, Панченко О. В. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Фирсов С. Н. - Особенности построения процесса регулирования для автоматизированной системы мониторинга объемной активности йодов, золей и инертных радиоактивных газов, Чумаченко А. В., Корсиченко И. В. (2012)
Симонов В. Ф. - Повышение отказоустойчивости рентгеноскопической установки Rapiscan MVXR5000, Бойко Е. А., Гармаш Д. В. (2012)
Бых А. И. - Методы локально-адаптивной устойчивой фильтрации с линейными субапертурами с конечной импульсной характеристикой, Тулякова Н. О. (2012)
Гордін О. Г. - Функціонально надлишковий інерціальний вимірювальний блок, Зекіна В. О. (2012)
Митиков Ю. А. - Определение уровня кипящего топлива в баке ракеты-носителя (2012)
Еремеев О. И. - Визуальное качество изображений при различных типах помех, Февралев Д. В., Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2012)
Кожемякин Р. А. - Фильтрация изображений, искаженных смесью сигнально-зависимых и сигнально-независимых помех, Абрамова В. В., Абрамов С. К. (2012)
Кузнецов Ю. А. - Методика определения и результаты испытаний влияния магнитного поля земли на работу волоконно-оптических гироскопов, Чумаченко А. В., Фирсов С. Н., Успенский В. Б., Голуб Е. Ю. (2012)
Петров Э. Г. - Синтез образца-аналога для оценивания сложных технических объектов с применением теории многокритериального оценивания, Губа В. М. (2012)
Голінко І. М. - Синтез оптимальних систем керування із мінімізацією керуючого впливу (2012)
Андрусенко А. А. - Модель управления процессом прессования порошковых материалов, Кулинченко Г. В. (2012)
Ратайчук И. А. - Исследование моделей ошибок бинс в задаче синтеза комплексных фильтров, Кортунов В. И. (2012)
Федорович О. Е. - Мультиядерные системы. выбор компонентной архитектуры, оценка производительности, Сергеева Ю. И., Кайдалов А. К. (2012)
Вовк О. О. - Исследование стойкости методов скрытия информации в неподвижных изображениях, Астраханцев А. А., Дорожан А. В. (2012)
Каменєв О. Ю. - Методи матричної інтерпретації підсистеми логічних залежностей мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів (2012)
Кочкарёв Ю. А. - Анализ оценки эффективности распараллеливания вычислительных процессов в современных суперкомпьютерах, Вахний В. Ю., Завгородний К. Р. (2012)
Корчак Т. В. - Информационная технология анализа временных рядов биомедицинских данных (2012)
Елизева А. В. - Автоматные модели для формализованного представления задач управления закупками ресурсов, Малеев Л. В. (2012)
Малеева О. В. - Классификация проектной документации по уровню сложности с использованием аппарата нечетких множеств, Гетьманская А. Ю. (2012)
Левыкин И. В. - Метод определения номенклатуры периодической продукции полиграфического предприятия, Логвиненко Е. В. (2012)
Западня К. О. - Обоснование и выбор системы космического мониторинга территориально распределенной производственной системы (2012)
Попов В. А. - Вероятностное моделирование логистических транспортных систем, Еременко Н. В., Науменко Д. В., Сегеда А. А. (2012)
Левыкин И. В. - Метод выбора информационной удалённой издательской системы, Хорошевский А. И. (2012)
Мазорчук М. С. - Построение математической модели отбора персонала на основе компетентностного подхода, Добряк В. С., Бакуменко Н. С. (2012)
Гребень А. С. - Анализ основных методик прогнозирования урожайности с помощью данных космического мониторинга, применительно к зерновым культурам степной зоны Украины, Красовская И. Г. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Волосюк В. К. - Потенциальная точность пеленгации элементов поверхности при восстановлении высоты её рельефа в амплитудном суммарно-разностном радаре с синтезированием апертуры, Еремеев А. В., Павликов В. В. (2012)
Чумаченко А. В. - Построение математической модели расхода газовой среды для автоматизированной системы мониторинга объёмной активности йодов, золей и инертных радиоактивных газов (2012)
Абрамов С. К. - Эффективность фильтрации одновзглядовых РСА-изображений при пространственно-коррелированных помехах, Кожемякин Р. А., Кривенко С. С., Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2012)
Чумаченко А. В. - Исследование закона распределения индустриальных радиопомех аппаратуры системы управления различного назначения, Фирсов С. Н., Голуб Е. Ю. (2012)
Цинка Є. В. - Стенд для дослідження систем гарантованого енергозабезпечення (2012)
Волосюк В. К. - Оценка параметров сигналов в радиометре с двухкаскадным входным трактом, Павликов В. В., Жила С. С. (2012)
Кошевой Н. Д. - Метод перечисления символьных последовательностей, Костенко Е. М., Доценко Н. В., Павлик А. В. (2012)
Лещенко А. Б. - Интеграционная система на основе электронного протокола обмена медицинскими данными Health level 7, Гук А. В., Лещенко Ю. А. (2012)
Петров А. В. - Применение вектора спада при инсталяции специализированного программного комплекса в среде гетерогенной мультисервисной сети (2012)
Андрусенко А. А. - Синтез закона оптимального управления процессом прессования порошковых материалов, Кулинченко Г. В. (2012)
Харченко С. Л. - Ускорение модели поведения системы управления и организация её тестирования (2012)
Манаенков В. И. - Тестирование методов определения смещения особых точек для решения задачи ориентации по оптической системе, Кортунов В. И. (2012)
Москаленко В. В. - Ієрархічний інформаційно-екстремальний класифікатор, Джулгам C. А. С. М. (2012)
Шелехов І. В. - Інформаційно-екстремальний алгоритм оптимізації порогових параметрів яскравості морфологічних зображень при діагностуванні онкопатологій, Руденко М. С. (2012)
Шкурников Е. В. - Программный модуль пересчета параметров ферромагнетиков в специализированной компьютерной системе (2012)
Янина О. А. - Моделирование процесса туннелирования голосовой нагрузки с агрегацией сессий и компрессией заголовков (2012)
Загуменная Е. В. - Методы и алгоритмы сравнения чисел в классе вычетов на основе использования позиционого признака непозиционого кода, Краснобаев В. А., Маврина М. А. (2012)
Русович С. И. - Исследование эффективности методов кластеризации при формировании кодовых книг в задачах цифровой обработки изображений, Пономаренко Н. Н. (2012)
Маевский Д. А. - Динамичные информационные системы и их классификация (2012)
Роззувайло Д. Ю. - Метод экспресс - диагностики состояния сердечно - сосудистой системы по косвенным оценкам параметров электрокардиограммы путем ее аппроксимации смесью функций Гаусса (2012)
Попов А. В. - Процессо-ориентированное поведение агентов в имитационной модели производственной системы, Плешаков А. Г. (2012)
Темник К. В. - Формальное графическое представление многоагентных систем в задаче управления персоналом в условиях удалённого сотрудничества (2012)
Федорович О. Е. - Метод обоснования и выбора компонентной архитектуры мобильных устройств нового поколения, Западня К. О. (2012)
Попов В. А. - Исследование архитектуры распределённой информационной системы производственного предприятия, Олексенко А. И., Емельяненко В. Г. (2012)
Кулик И. Ю. - Имитационное моделирование бизнес-процессов телекоммуникационной компании, Смидович Л. С., Малеева О. В. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Антюфеев В. И. - Матричные радиометрические системы формирования изображений, Быков В. Н., Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Бережная Т. Д. (2012)
Абрамов А. Д. - Алгоритм максимального правдоподобия для обнаружения шумоподобного сигнала в неопределенной помеховой обстановке, Ветошко А. М., Фатеев А. В., Щербина К. А. (2012)
Долгов А. С. - Аналитическая оценка целесообразности проектирования металлопористых катодов с гетерогенной структурой матрицы типа "сэндвич", Оранский А. И., Оранская Д. А. (2012)
Ларін В. Ю. - Вимірювання кута повороту руля висоти безпілотного літального апарату за допомогою феримагнітного перетворювача (2012)
Нгуен Ван Тхинь - Метод обеспечения отказоустойчивости системы управления беспилотного летательного аппарата (2012)
Шепетов Ю. А. - Оценка рациональных установленных параметров системы электроснабжения молодежного микроспутника, Должикова Е. А. (2012)
Михайленко В. С. - Анализ традиционных методов адаптации систем автоматического управления и их усовершенствование с использованием нейронных сетей, Харченко Р. Ю. (2012)
Роззувайло Т. Н. - Определение функциональной пригодности кристаллов CdZnTe для применения в радиоэлектронной аппаратуре на основе метода сканирующей фотодиэлектрической спектроскопии (2012)
Тропина А. А. - Численное моделирование свойств плазменного канала, формируемого наносекундным импульсным разрядом (2012)
Гуляєв К. Д. - Реалізація прикладного програмного забезпечення, що використовує телекомунікаційну технологію із змінним розміром мережної адреси (2012)
Маевский Д. А. - Априорная оценка количества дефектов в программном обеспечении информационных систем, Яремчук С. A. (2012)
Михайлюк А. Ю. - Автоматизоване формування лінгвістичної онтології на базі структурованого енциклопедичного ресурсу, Пилипчук О. В., Сапсай Т. Г., Тарасенко В. П. (2012)
Приходько C. Б. - Розробка нелінійної регресійної моделі тривалості програмних проектів на основі нормалізуючого перетворення Джонсона, Пухалевич А. В. (2012)
Губка А. С. - Обеспечение защиты в системах передачи и обработки информации путем модернизации алгоритма шифрования, Рожков А. Г. (2012)
Абрамов С. К. - Использование базы TID2008 при разработке метрик визуального качества и методов обработки изображений, Зеленский А. А., Лукин В. В., Пономаренко Н. Н. (2012)
Кочкарев Ю. А. - Минимизация булевых функций по частям, Бурмистров С. В., Аксенов С. Ф. (2012)
Дубницкий В. Ю. - Использование усеченных распределений для определения числовых характеристик случайных значений временных параметров Web-сервисов, Горбенко А. В. (2012)
Лукин В. В. - Адаптивная фильтрация РСА-изображений с использованием нейросетевых детекторов границ, Науменко А. В., Кривенко С. С. (2012)
Шматко А. А. - Статистический анализ спекл-структур интерференционных образов шероховатой поверхности (2012)
Чумаченко А. В. - Применение вероятностного подхода при определении оптимальных настроек ПИД-регулятора газовой среды для автоматизированной системы радиационного контроля (2012)
Багута В. А. - Математическое моделирование течения полимера в канале фильеры с учетом его пристенного скольжения, Кулинченко Г. В. (2012)
Раков С. А. - Уточнение результирующих баллов тестирования на основе модифицированного алгоритма эквипроцентильной нормализации, Мазорчук М. С., Бондаренко Е. О. (2012)
Красницкий C. C. - Метод расчета коэффициентов максимального влияния факторов на возникновение паводковых ситуаций, Бутенко О. С., Пащенко Р. Э. (2012)
Пономаренко Н. Н. - Ускорение пост-обработки при декомпрессии изображений, Лукин В. В., Колганова Е. О. (2012)
Тарасова И. А. - Нечеткое управление на основе переменных с многомерными функциями принадлежности в диагностике и лечении гипертензивных осложнений беременности (2012)
Стадник Г. А. - Визначення базового класу розпізнавання при діагностуванні інфекційних захворювань (2012)
Ищенко С. А. - Методология построения цикла управления пилотажным стендом с целью моделирования акселерационных воздействий, Кабанячий В. В. (2012)
Амен Соуд Абдалазез Мохаммед - Координация взаимодействия агентов при моделировании процессов нефтепродуктообеспечения, Прохоров А. В., Федорович О. Е. (2012)
Калмыков А. В. - Управление проектами информационных систем на основе dual-V модели (2012)
Резников В. А. - Нечеткая модель исполнителя системы технического обслуживания и ремонта в условиях определенности, Темник А. М. (2012)
Толчевская О. Е. - Основные аспекты синтеза системы картографической поддержки эффективного управления лесными экосистемами, Красовская И. Г. (2012)
Мокрий В. І. - Алгоритм управління екологічною безпекою природно-заповідних об’єктів Західного Полісся, Бутенко О. С. (2012)
Латкин М. А. - Системное представление управления деятельностью авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2012)
Илюшко Я. В. - Исследование процессов управления временем создания проектов авиационной техники (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Содержание (2012)
Планковский С. И. - Математическое моделирование горения топливной смеси в камерах термоимпульсных машин с учетом перехода сгорания в детонационный режим, Трифонов О. В., Шипуль О. В., Козлов В. Г. (2012)
Завалий А. А. - Компьютерное тепловое моделирование и анализ инфракрасных систем равномерного облучения плоских поверхностей (2012)
Костюк Г. И. - Эффективность обработки закаленной стали 45 режущим инструментом с покрытием, Мелкозерова О. М., Воропай Р. В., Бреус А. А. (2012)
Внуков И. П. - Методы контроля качества отверстий в деталях из полимерных композитных материалов, Зянчурина И. Н., Сербов М. М. (2012)
Нижник С. Н. - Анализ путей снижения теплонапряженности процесса шлифования, Курин М. А., Петренко А. П. (2012)
Амброжевич А. В. - Численные исследования комплекса процессов внешнего и внутреннего обтекания беспилотного летательного аппарата с эжекторным ПВРД, Бойчук И. П., Мигалин К. В., Середа В. А. (2012)
Гусинін А. В. - Диференціально-ігровий підхід до синтезу алгоритмів керування багаторежимних літальних апаратів (2012)
Рева О. М. - Принципи ергономічної декомпозиції в організації тренажерної підготовки пілотів, Дмітрієв О. М., Шульгін В. А., Липчанський В. О. (2012)
Kulik A. S. - A teaching platform for fault-tolerant systems developers, Chukhray А. G., Martinez-Bastida J. P. (2012)
Суббота А. М. - Повышение точности управления угловым положением самолета в режиме приземления, Копысов О. Э. (2012)
Нежведілов А. Ю. - Технологічні основи підвищення корозійної стійкості та межі витривалості сталевих лопаток вакуумним термоциклічним азотуванням у плазмі пульсуючого тліючого розряду (2012)
Горбенко А. Н. - Обобщенное характеристическое уравнение устойчивости роторных машин с автобалансиром (2012)
Жулай Ю. А. - Влияние взаимодействия вибраций конструкции и пульсаций жидкости на коэффициент усиления питающего трубопровода, Долгополов С. И. (2012)
Shojaei А. М. - Development concept of jet engines for the unmanned aerial vehicles, Chigrin V. S. (2012)
Кумченко Я. А. - Единая волновая природа зарядов всех иерархических уровней в резонаторной концепции "каштул" на примерах электромагнитного и гравитационного полей и ее практическое использование в ракетно-космических технологиях (2012)
Пономаренко Н. Н. - Метод оценки горизонтальной скорости полета беспилотного летательного аппарата по последовательности видеокадров, Кравчук А. С., Рубель А. С., Еремеев О. И. (2012)
Рева О. М. - Алгоритмизація процедури визначення ставлення авіаційного оператора до ризику, Корж С. І., Мухтаров П. Ш., Недбай С. В. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Галицький В. А. - Нерівномірність локалізації сайтів СG і CNG у транскриптах генів Xist та Tsix (2013)
Ольховський О. С. - Вплив пропаргілгліцину та натрію гідрогенсульфіду на вміст H2S і показники про-антиоксидантної системи в міокарді щурів різного віку, Заічко Н. В. (2013)
Губський Ю. І. - Вивчення субмолекулярних та квантово-хімічних механізмів антиоксидантної дії природних і синтетичних фенолів. ІІ. статична поляризація та розподіл зарядів, Афанасенко О. В. (2013)
Ястремська С. О. - Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів, Палиця Л. М., Матвіїв Н. Я., Ястремська І. М., Корда М. М. (2013)
Посохова К. А. - Вплив тівортіну на перебіг вагітності, стан плодів та новонароджених при експериментальному антифосфоліпідному синдромі, Сампара С. Р., Сак І. Ю. (2013)
Раєцька Я. Б. - Відтворення експериментальної моделі хімічного опіку стравоходу І ступеня в щурів, Іщук Т. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Дзецюх Т. І. - Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на показники ендогенної інтоксикації в щурів із гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2013)
Раєцька Я. Б. - Активність амінотрансфераз у сироватці крові щурів при злоякісному рості карциноми Герена за умов введення антиоксидантного препарату, Іщук Т. В., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2013)
Бойко Т. В. - Гетерогенність змін показників ендогенної інтоксикації залежно від чинників ризику остеопорозу у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В. (2013)
Видойник О. Я. - Динаміка Змін продукції білків гострої фази запалення в дітей із стоматологічною захворюваністю на тлі бронхіальної астми (2013)
Ковальчук А. О. - Особливості синдрому ендогенної інтоксикації при проведенні раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів (2013)
Герасимець А. Ю. - Біохімічні зміни у гомогенаті рогівки кроля за умов механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом, Герасимець І. І., Хара М. Р. (2013)
Демкович А. Є. - Роль порушень оксидаційних процесів у динаміці розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2013)
Галицький В. А. - МікроРНК-опосередковане обмеження проліферації клітин та канцерогенез, Гонський Я. І. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення протитуберкульозної дії нових ацилгідразидів 2-(5-R-4-R1-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (2013)
Кирилів М. В.  - Оксидативний стрес у білих щурів за умов токсичного впливу іонів кадмію (2013)
Геряк С. М. - Експериментальна модель організації артеріального русла матки у клімактеричному віці при ожирінні (2013)
Вольська А. С. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну при їх лікувально-профілактичному введенні на стан печінки при гострому ураженні парацетамолом (2013)
Яремчук О. З. - Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2013)
Садляк О. В. - Ендотелій як регулятор імунних, запальних та вільнорадикальних процесів, опосередкованих системою L-аргінін–оксид азоту (2013)
Петренко О. М. - Роль металопротеїназ матриксу в процесах загоєння ран, Тихомиров А. О. (2013)
До ювілею академіка І. М. Трахтенберга (2013)
До ювілею професора М. І. Калинського (2013)
Содержание (2012)
Жданов И. А. - Моделирование процессов гибки труб в условиях комбинированного нагружения (2012)
Коваленко В. А. - Исследование технологических дефектов, возникающих в производстве агрегатов ракетно-космической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 1. Допуски на отклонения толщины формируемого изделия от проектного значения (2012)
Жунь Г. Г. - Ускорение стабилизации температурного поля в криососуде (2012)
Нежведілов А. Ю. - Модель процесу дифузійного насичення (2012)
Митиков Ю. А. - Пути повышения надёжности и безопасности эксплуатации ракетных комплексов, Антонов В. А., Волошин М. Л., Логвиненко А. И. (2012)
Zosimovych N. V. - Influence of factors determine the value of tolerance on the outboard side unmanned aerial vehicles, Singla R. K. (2012)
Кислицын А. П. - Распределение температуры в активном слое оксидного катода при непрерывном и импульсном токоотборах, Подгорский С. Ю., Таран А. А. (2012)
Фирсов С. Н. - Управления малогабаритным летательным аппаратом вертикального взлета и посадки при переходе от одного режима полета в другой, Нгуен Ван Тхинь, Данченко А. В. (2012)
Спесивцев В. В. - Исследование внутренних течений в сверхзвуковой струе (2012)
Логинов В. В. - Пути улучшения летно-технических характеристик учебно-боевого самолета на основе замены двигателя силовой установки, Кравченко И. Ф., Еланский А. В., Смык С. И. (2012)
Гоцуленко В. В. - О независимости автоколебаний феномена Рийке от условий гипотезы Рэлея и их динамическое демпфирование, Гоцуленко В. Н. (2012)
Чигрин В. С. - Исследование возможности использования индукционного датчика частоты вращения для анализа дисбаланса ротора ГТД, Шоджаи А. М. (2012)
Давидов А. О. - Теоретическое описание и анализ механизмов протекания деградационных процессов в электрохимических аккумуляторах при их эксплуатации в объектах ракетно-космической техники (2012)
Земляченко А. Н. - Автоматическое сжатие изображений при сигнально-зависимых помехах в окрестности оптимальной рабочей точки, Кожемякин Р. А., Абрамов С. К., Лукин В. В. (2012)
Козуб А. М. - Оптимізація комплекту засобів оптико-електронного спостереження для аерокосмічного моніторингу лісових масивів, Суворова Н. О. (2012)
Красников В. Н. - Управления рисками сложных проектов авиационно-космической отрасли, Соколова Е. В., Туркин И. Б. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Тюрин С. Ф. - Синтез LUT ПЛИС в функционально полном толерантном базисе, Громов О. А. (2012)
Поляков Г. А. - Оценки вычислительной сложности синтеза параллельных времяпараметризованных моделей задач, Толстолужская Е. Г., Толстолужская В. В. (2012)
Skarga-Bandurova I. S. - Implementation of high availability healthcare information system architecture, Nesterov M. V. (2012)
Кривцов А. Ю. - Аналіз застосування надійних Web-сервісів для реалізації гарантоздатних економічних експертних систем, Гонтовий С. В. (2012)
Davies J. N. - An investigation into the effect of rule complexity in access control list, Comerford P., Grout V., Rvachova N., Korkh O. (2012)
Апраксин Ю. К. - Топологический синтез территориально-распределенных сетей на основе мультиагентных методов, Турега И. О. (2012)
Oliynykov R. V. - Perspective symmetric block cipher optimized for hardware implementation, Kiyanchuk R. I. (2012)
Chevardin V. E. - A pseudorandom bit generator based on elliptic curve transformations (2012)
Руженцев В. И. - Доказуемая стойкость Rijndael-подобных шифров к атаке усеченных дифференциалов (2012)
Savenko O. S. - Multi-agent based approach of botnet detection, Lysenko S. M., Kryshchuk A. F. (2012)
Skatkov A. V. - Development of methods for adaptive protection and computer security based on the theory of artificial immune systems, Bruhoveckiy A. A., Loviahin V. S. (2012)
Ємельянов В. О. - Інструментальний засіб забезпечення інформаційної безпеки конфіденційних даних, Бірюков А. В. (2012)
Potiy A. V. - The prerequisites of information security culture development and an approach to complex evaluation of its level, Pilipenko D. Y., Rebriy I. N. (2012)
Крисилов В. А. - Методика сокращения трудоемкости процесса переноса содержимого бумажных копий документов в базу данных информационной системы, Марулин С. Ю. (2012)
Фисун С. Н. - Методика шифрования данных с использованием программно-методического комплекса VisualAES, Копылов А. И. (2012)
Шевчук О. А. - Метод прискорення скалярного множення для криптографічних додатків, Горбенко І. Д. (2012)
Романкевич А. М. - Об одной задаче реконфигурирования в многопроцессорных системах, Милад Мораведж Сейед, Романкевич В. А., Морозов К. В. (2012)
Шпіцер А. С. - Стислий огляд методів сегментації та адаптація одного з них для рішення задачі сегментації мережі за критерієм завантаженості елементів (2012)
Панарин А. С. - Имитационное моделирование soft-процессоров на базе концепции Model-Based Testing (2012)
Кочан Р. В. - Дослідження інтегральної нелінійності сигма-дельта модулятора третього порядку (2012)
Иванов Д. Е. - Методы параллельного моделирования СБИС с неисправностями (2012)
Березовський М. О. - Оптимізація формату машинних команд динамічно реконфігурованого процесорного ядра, Дунець Р. Б. (2012)
Сосновский Ю. В. - Мультиситуативная оценка потребительских качеств программных средств статистического анализа данных в специальной задаче оценивания (2012)
Епифанов А. С. - Методы доопределения частично заданных автоматов (2012)
Бережанський Ю. І. - Квадратурний декодер підвищеної надійності (2012)
Черкаський М. В. - Характеристики складності пристроїв множення, Ткачук Т. І. (2012)
Тесленко О. К. - Синтез 2-груп на логічних елементах, Лавський О. М. (2012)
Козак Л. Я. - Формирование комплексного показателя качества плавки высокоуглеродистой марки стали (2012)
Дегтярёв А. Н. - Минимизация ошибки разложения сигналов в ряд по эквидистантным физически реализуемым функциям (2012)
Долгов Ю. А. - Исследование интервальных оценок и методов высшего порядка для выборок малого объема (2012)
Чухрай А. Г. - Метод нечеткого поиска объектов (2012)
Блажко А. А. - Обнаружение конфликтов в правилах доступа к реляционным базам данных с использованием языка UML и OCL, Ляшенко Е. В., Сауд Ибаа (2012)
Konorev B. M. - Concept of critical software independent verification based on invariant-oriented model-checking approach, Sergiienko V. V., Zholtkevych G. N., Chertkov G. N., Alexeev Y. G. (2012)
Мащенко Е. Н. - Исследование критических ситуаций в ИТ-инфраструктурах методами кластерного анализа, Шевченко В. И. (2012)
Иванченко О. В. - Обоснование предельных величин показателей надежности критических энергетических инфраструктур, Бочарова В. В. (2012)
Заика Е. В. - Информационный анализ процессов мониторинга критических систем, Изидинов А. С., Скатков И. А. (2012)
Ryazantsev A. I. - Quantitative risk analysis and evaluating environmental protection projects, Skarga-Bandurova I. S. (2012)
Яремчук С. A. - Метод оценки количества программных дефектов с использованием метрик сложности (2012)
Поморова О. В. - Дослідження особливостей вбудованих функцій пакету Matlab для масштабування вхідних даних штучної нейронної мережі оцінювання якості програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2012)
Годунко В. М. - Качество транслятора шаблонов динамических HTML страниц для Ada Web серверов, Мищенко В. О., Резник М. М., Штефан Д. В. (2012)
Орехова А. А. - Методика комплексной оценки безопасности человеко-машинного интерфейса ИУС критического применения, Тилинский В. Р., Харченко В. С. (2012)
Извалов А. В. - Моделирование смены режима полёта воздушного судна при генерации потенциально-конфликтных ситуаций (2012)
Ефимов С. Н. - Модель оценки надежности гетерогенной вычислительной сети клиент-серверной архитектуры, Тынченко В. В., Тынченко В. С. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Мурашин О. - Правова система України в генезис ній структурі правових систем: поняття і основні ознаки, Мірошниченко М. (2013)
Завальнюк В. - Антропологічні аспекти право значущої поведінки (2013)
Манько Д. - Легализация как феномен правовой жизни современного общества (2013)
Бальжик И. - Христианское понимание права (2013)
Заморська Л. - Генеза розуміння правової нормативності через призму соціальної: сутнісний аналіз (2013)
Тароева В. - Центральная избирательная комиссия как институт контрольной власти в Украине (2013)
Каплій О. - Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні (2013)
Батанов О. - Муніципальна статутна норма творчість в Україні: проблеми становлення та основні напрями розвитку, Зайцева І. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського