Попова Ю. М. - Економічні аспекти визначення дефініції "місто” (2009)
Радванська Н. В. - Фінансова політика України: стан та напрями подолання кризових явищ в корпоративному секторі економіки (2009)
Сайко Ю. І. - Теоретичні основи відтворення трудового потенціалу (2009)
Сердюк О. О. - Ринкові механізми залучення підприємствами інвестиційних ресурсів, Синіцина А. С. (2009)
Ткач О. В. - Економічні спаді та підйоми як невід’ємні етапи економічних циклічних коливань (2009)
Анісім В. В. - Маркетингова політика підприємств корпорації "Миколаївсадвинпром" (2009)
Бигеев Б. А. - Компьютерная реализация задачи о коммивояжере (2009)
Бутко М. П. - Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України, Алєшугіна Н. О. (2009)
Васильєва Т. А. - Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні, Лєонов С. В., Макарюк О. В. (2009)
Гарас В. О. - Застосування маркетингових принципів в реалізації продукції машинобудівної галузі (2009)
Гнаткович О. Д. - Активізація інновацій у сільське господарство України (2009)
Харцій А. Д. - Підвищення продуктивності праці через стимулювання працівників за сучасних умов господарювання, Сохач С. С. (2009)
Череп А. В. - Проблеми державного та договірного регулювання заробітної плати в умовах ринкової економіки, Петрова О. С. (2009)
Черниш О. М. - Тіньова економіка: особливості та шляхи легалізації (2009)
Шиян А. А. - Модель ідентифікації важливих для економіки України характеристик випускників ВНЗ, Гронський І. А. (2009)
Шпильова В. О. - Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності (2009)
Якубів В. М. - Аграрне виробництво в Карпатському регіоні: передумови і перспективи розвитку (2009)
Сазонець І. Л. - Управління заборгованістю на підприємстві: економетричний аспект, Кайбулаєва М. А., Бобирь О. І. (2009)
Супрун Н. А. - Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління (2009)
Ма П. - Модель определения уровня качества управления на основании оценки динамики показателей для предприятий сварочных производств Украины, Войтко С. В. (2009)
Балабанова О. І. - Організаційно-економічні механізми управління розвитком підприємств сфери послуг (2009)
Гарбера О. Є. - Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури Західного регіону України (на прикладі Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей) (2009)
Дейнека А. М. - Застосування SWOT – аналізу для розробки сценаріїв розвитку лісового сектора економіки (2009)
Ковалюк Б. І. - Економічні інструменти розвитку економічного середовища стимулювання підприємницької діяльності на селі (2009)
Поповиченко И. В. - Управление эффективностью затрат предприятия на основе комплексного применения инструментария стратегического, проектного менеджмента и логистики (2009)
Хвищун Н. В. - Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем (2009)
Крамаренко Г. О. - Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту, Сдобнікова К. Є. (2009)
Шевцова О. Й. - Розвиток діяльність фінансових посередників: організаційно-структурні аспекти, Ніколаєва О. С. (2009)
Потапчук Г. Ю. - Ефективність функціонування та трансформації інституту власності в контексті світового досвіду (2009)
Пашкевич М. С. - Сутність економічної політики та механізмів регулювання регіонального розвитку (2009)
Дрига С. Г. - Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах Європейського Союзу (2009)
Криклій В. А. - Модель пенсійного забезпечення Великобританії та можливості використання в Україні (2009)
Маслак О. І. - Сучасний стан диверсифікації інноваційного розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв та напрями її стимулювання (2009)
Ігнашкіна Т. Б. - Обґрунтування теоретичних аспектів дефініцій "знос" і "амортизація" в сучасній економічній науці, Шура Н. О. (2009)
Головкова Л. С. - Стратегія управління розвитком сукупного економічного потенціалу корпоративних структур (2009)
Гончаренко О. О. - Облік доходів і витрат кредитних спілок та їх відображення у звітності, Лютова Г. М. (2009)
Журило Р. М. - Забезпечення розвитку національного господарства на основі конкурентноспроможних виробників наукомісткої продукції машинобудування (2009)
Люзняк М. Е. - Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів банку (2009)
Меліхова Т. О. - Проблеми визначення сутності та елементів податку (2009)
Нечай В. О. - Схеми недружнього поглинання (рейдерство) (2009)
Петриченко О. А. - Підвищення ефективності молочного скотарства за рахунок концентрації виробництва та розвитку кормової бази (2009)
Понеділко О. В. - Ризик-орієнтована стратегія державної політики в сфері банківської діяльності (2009)
Трофимова В. В. - Трансформація моделей економічного розвитку китаю у ХХ-ХХІ ст. в контексті забезпечення національної самодостатності (2009)
Спасів Н. Я. - Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації, Хопчан М. І., Хопчан В. М. (2009)
Діденко С. В. - Ризик-менеджмент банку: нова парадигма в умовах невизначенності фінансових ринків (2009)
Потапчук Г. Ю. - Роль дослідницьких традицій інституту власності у побудові ефективної економічної політики реформування відносин власності (2009)
Катан Л. І. - Міжнародні освітні проекти як чинник інноваційного розвитку агроменеджерів (2009)
Демчук Н. І. - Циклічність та негативні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні (2009)
Вакараш В. М. - Формування моделі розстановки комплектів землерийних машин за критерієм мінімальності сумарних витрат на компенсацію простоїв машин і об'єктів (2009)
Карасьов І. В. - Формування регіональної інноваційної системи в залежності від рівня мінливості зовнішнього середовища (2009)
Ходус А. В. - Концептуальна складова механізму стимулювання інноваційного розвитку хімічної галузі (2009)
Вечеров В. Т. - Анализ бизнес-процессов при формировании системы процессно-ориентированного менеджмента предприятия, Лукьянова Е. Ю. (2009)
Бунда О. М. - Внутрішній контроль, як елемент запобігання порушень в обліку бюджетної установи, Гузенко О. М. (2016)
Вигівська І. М. - Фінансова допомога: порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку, Грабчук І. Л., Григоревська О. О. (2016)
Герасимович І. А. - Синтез бюджетування і нормативного методу обліку за "центрами відповідальності" – інформаційна база інжинірингу операційної діяльності підприємства (2016)
Гнилицька Л. В. - Сучасні підходи до квінтесенції публічної звітності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки (2016)
Ещенко С. А. - Формирование величины дохода застройщика в долевом строительстве в условиях смешанного договора (2016)
Замула І. В. - Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку (2016)
Каленчук Л. В. - Процедурний підхід до встановлення причинно-наслідкових зв’язків проблемних ситуацій маркетингової діяльності підприємств на основі застосування евристичних прийомів, Юрківський Л. Й. (2016)
Коротаев С. Л. - Аудит в Беларуси по новому закону: проблемы, перспективы, предложения по развитию, Немеровец А. В. (2016)
Коstоvа S. - Opportunities for enhancing informative value of audit reports (2016)
Легенчук С. Ф. - Історичні аспекти виникнення і особливості діяльності стартап-компаній: обліково-економічні аспекти, Пилипчук Г. В. (2016)
Мельничук Я. П. - Обліково-методичні аспекти обліку капітальних витрат на поліпшення земель (2016)
Мороз Ю. Ю. - Аудит витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів в процесі господарської діяльності підприємства (2016)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Генезис нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки (2016)
Поліщук І. Р. - Статистичне дослідження стану маркетингової політики: обліковий вимір (2016)
Біляченко О. Л. - Удосконалення форм фінансової звітності кредитних спілок відповідно до інформаційних потреб користувачів, Шиманська К. В. (2016)
Дмитренко М. Г. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектору України, Жежерун Ю. В. (2015)
Карчева Г. Т. - Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього, Нікітчук С. М. (2015)
Ларіонова К. Л. - Теоретичні аспекти визначення міжбанківського кредитного ринку та його сучасний стан в Україні, Відлацький В. А. (2015)
Ларіонова К. Л. - Механізм управління валютним ризиком банку, Романовська В. М. (2015)
Миськів Г. В. - Кредити міжнародних фінансових організацій в економіці України (2015)
Михайлюта С. Л. - Кредитний банківський процент, як інструмент несилового управління економікою країни (2015)
Мінченко М. Г. - Концептуальні основи формування системи управління конкурентоспроможності банківських послуг (2015)
Мірошник О. Ю. - Особливості застосування інфляційного таргетування, як режиму монетарної політики центрального банку (2015)
Міщенко В. І. - Управління кредитним ризиком на основі вдосконалення забезпечення банківських позик, Міщенко С. В. (2015)
Могильницька М. П. - Правові та організаційні проблеми нагляду за діяльністю банківських груп в Україні, Воробець Х. Б. (2015)
Рогожнікова Н. В. - Особливості застосування статистичних моделей і методів для оцінки банківської діяльності (2015)
Стирська О. В. - Світова валютна система: теоретичний аспект (2015)
Хуторна М. Е. - Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку, Гелеверя В. В. (2015)
Чепелюк Г. М. - Банківське інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні, Цистан І. В. (2015)
Черномор В. О. - Участь банку в карткових платіжних системах: оцінка витрат і доходів (2015)
Шварц О. В. - Управління активами і пасивами банку як фактор забезпечення фінансової стійкості (2015)
Біляченко О. Л. - Особливості контролю доходів кредитних спілок в Україні, Здреник В. С. (2015)
Дробот Я. В. - Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання, Бороденко А. М. (2015)
Ghobadi М. - Technıcal Analysıs Strategy and Abnormal Returns in Tehran Stock Exchange (2008-2014), Houshang S. (2015)
Корнєєв М. В. - Фінансові ресурси та дисбаланси їх руху в умовах превалювання фінансового сектору економіки над реальним (2015)
Шинкаренко О. М. - Особливості діяльності кредитних спілок та їх місце у фінансово-кредитній системі, Шведенко О. С. (2015)
Гарапко Н. І. - Методика організації облікового забезпечення спільної діяльності без створення юридичної особи (2015)
Лаврова О. О. - Особливості страхової діяльності та їх вплив на систему обліку (2015)
Любенко А. М. - Оцінка результативності фінансового контролю на основі стандартизації (2015)
Мельник З. Ю. - Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку (2015)
Остап'юк Н. А. - Поєднання бухгалтерського та податкового обліку в Україні, Каменецька В. В. (2015)
Старух А. І. - Побудова багатофакторної моделі залежності обсягів бюджетних правопорушень (2015)
Шевчук О. А. - Природа фінансового контролю (2015)
Галушко Ю. П. - Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики (2015)
Гунько В. І. - Аналіз та перспективи розвитку інституційного бізнесового середовища в Україні (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Теорія корупції в клептократичній економіці (2015)
Алфьоров С. В. - Роль місцевих бюджетів розвитку у соціально-економічному розвитку територіальних громад (2015)
Балацький Є. О. - Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету, Шпіцглуз С. О. (2015)
Чернявська Л. В. - Природа та сутність державного фінансового контролю (2015)
Вишневська О. М. - Інвестування аграрного сектора – передумова гарантування екологічної безпеки держави, Шевченко І. В. (2015)
Вознюк М. А. - Тенденції інноваційного розвитку Львівського регіону в контексті забезпечення енергоефективного функціонування його економіки (2015)
Дурицька Г. В. - Інвестиційно-інноваційна безпека країни в умовах транснаціоналізації (2015)
Прощаликіна А. М. - Участь України у процесах міжнародного трансферу технологій в контексті забезпечення конкурентних переваг, Красномовець В. А. (2015)
Доценко І. О. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення соціального захисту населення, Кукурічко Р. С. (2015)
Калинець К. С. - Стратегії менеджменту персоналу в сучасних умовах розвитку організації (2015)
Люта О. В. - Розвиток соціальної сфери України в умовах євроінтеграційних процесів, Пігуль Н. Г. (2015)
Свинчук А. А. - Мікрокредитування соціальних підприємств в Україні: стан та перспективи розвитку (2015)
Циганюк Д. Л. - Стратегічне управління розвитком soft-skills як метод трудової мотивації банківських працівників (2015)
Доровський О. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України (2015)
Іващенко Г. А. - Управління фінансовими ресурсами на вітчизняних молокопереробних підприємствах, Кіпа М. О. (2015)
Літвак О. А. - Екологічна рівновага агроландшафтів регіону (2015)
Олійник Н. Ю. - Жіноче підприємництво в Україні: особливості та перспективи (2015)
Супрун В. О. - Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи (2015)
Дмитрієва В. - Структурні особливості казки "Синя Борода" (2015)
Фокина С. - К проблеме литературной мистификации в интернет-пространстве. Вопрос об авторстве стихотворения "Есть люди с особо чувствительной кожей…" (2015)
Шляхова Н. - Проблема жанрово-родової природи словесної творчості в теоретико-естетичному вимірі (2015)
Бандура Т. - Архетип міста в романі І. Нечуя-Левицького "Хмари": функціональна парадигма (2015)
Любецкая В. - О специфике лирического повествования в творчестве Н. В. Гоголя (2015)
Мусий В. - Мотив двойничества в новелле Проспера Мериме "Локис" (2015)
Подлісецька О. - Неоромантичні тенденції та інтелектуальний конфлікт у прозі Лесі Українки (2015)
Гольник О. - Трансформація жанру "роман-міф" у творчості В. Єшкілєва (2015)
Димовська А. - Повість Л. Гомона "Велетень з хворим серцем" як соцреалістичний кітч: проблема культурного коду (2015)
Мостова Л. - Жанрова трансформація псалма в творчості Ліни Костенко (2015)
Сайковська О. - Риси посткіберпанку в романі Любена Ділова "Коли обираєш себе" (2015)
Соцька Т. - Художня своєрідність повісті-тетралогії А. Дімарова "На коні і під конем" (2015)
Tombulatova I. - Film Editing as a Method of Constructing the Text in the Prose by Geo Shkurupiy (2015)
Шевченко Т. - Опозиція "свій"/"чужий" у памфлетах збірки "Перед лицем фактів" Я. Галана (2015)
Широкова В. - Человек и его судьба в "Приключениях Эме Лебефа" М. Кузмина. (К вопросу о жанровой природе произведения) (2015)
Гуменний М. - Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: феномен натхнення і майстерності, Гуменна В. (2015)
Korenovska L. - Musical Motif in Walter Scott’s and Fiodor Dostoyevsky’s Works (2015)
Малиновский А. - Оппозиция столичное — провинциальное в нравоописательных очерках И. А. Гончарова и Е. П. Гребенки (2015)
Чикур Л. - Історіософські мотиви лірики М. Костомарова, П. Куліша та Т. Шевченка (2015)
Пащенко М. - Осягнення художності (системно-цілісний підхід у висвітленні проблематики в навчальній літературі) (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Баканурский А. - Природа постнеклассической театральности: рецензия на монографию Н. Н. Корниенко "Нелинейное театроведение: постнеклассический ландшафт. От Фауста до Протея" (2016)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: період відродження (2016)
Sineokij O. - From disco history disco personalities (musicological and communications retrospective analysis) (2016)
Найдорф М. - Почему, собственно, "Крейцерова" соната? (2016)
Бытко О. - Специфика драматургии оперы С. Прокофьева "Огненный ангел" (2016)
Лугова Т. - Різдвяний вертепний театр в евроінтеграційному контексті України (2016)
Билык А. - Проблема двоеверия в культуре, или Не так страшен чёрт как его малюют, Сазонов С. (2016)
Ткаченко Р. - Мультимедийные метаморфозы в современном пространстве музея (2016)
Думасенко С. - Мурал-арт у контексті мистецтвознавчої теорії, Татарова І. (2016)
Крупеніна Л. - Провокативність сучасного образотворчого мистецтва як стратегія його розвитку (2016)
Куліш О. - Предметний архетип колеса у сакральному мистецтві Візантії (культурологічний дискурс) (2016)
Полєтаєва Г. - Історичні аспекти розвитку української анімації (2016)
Кривоцюк Л. - Анімація в туризмі в контексті "Одеського міфу", Єпур А., Жихарєва Д. (2016)
Брайченко С. - Непопулярні жіночі особові імена мешканців Одещини (2016)
Краснокутський Г. - Прикол як засіб конструювання художніх форм комунікації з соціокультурною реальністю (2016)
Мацышина И. - Наказание за перевернутое изображение (2016)
Бабицкая М. - Политеизм и гипотеза палеоконтакта (2016)
Овчаренко Т. - Коллекционирование музыкальных артефактов: колокола и колокольчики (2016)
Доброер Н. - Код культуры как система: постановка проблемы (2016)
Березинская Е. - Историческая роль процесса аккультурации в образовании нового культурного синтеза (2016)
Гуляєва О. - Взаємодія традиції та новаторства у художньому процесі (2016)
Мельник С. - Про специфіку соціокультурної комунікації (2016)
Якубовська М. - Компетентнісний підхід до мовно-риторичної підготовки сучасного фахівця з документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Чепелюк О. - Декоративні ефекти в одязі та аксесуарах з повсті, Чорностан А. (2016)
Артеменко М. - Принципи відображення культурно-територіальних особливостей у костюмі, Комендант І. (2016)
Цыганов Н. - Проект "Коралловые острова" как система дизайна на основе принципов пермакультуры (2016)
Якимчук О. - Формування концепції аналізу текстильних декоративних фактур у жіночному одязі, Кучерук О. (2016)
Гладких А. - Специфика работы педагога в классе ансамбля (2016)
Лагода О. - Дизайн одежды в контексте социального проектирования (2016)
Шевчук І. - Інформаційно-комунікативні технології як вектори оновлення мистецько-творчого навчального процесу, Палагіна О., Гребень В. (2016)
Коляда-Березовська Т. - Культура-інформація-освіта: партнерство вишів та бібліотечно-інформаційних центрів (2016)
Панькевич О. - Формування культури мовлення майбутніх документознавців під час фахової підготовки у ВНЗ, Василенко О. (2016)
Аверіна С. - Теорія та практика вивчення міжкультурної комунікації студентами-документознавцями (2016)
Бугаева В. - Методика развития креативного мышления режиссеров эстрады и массовых праздников (2016)
Воскобойнікова Ю. - Функціональна структура церковного хору (2016)
Глотова І. - Феномен синтезу мистецтв у збірці поезій Олега Гончаренка "Катрени оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)", Чудак С. (2016)
Турецкий О. А. - Труд как фактор созидательного развития и солидарной ответственности каждого в наступившем новом времени (социально-экономический аспект) (2014)
Балахонова О. В. - Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Ширяєва Л. В. - Державне регулювання соціально-економічних процесів (2014)
Меркулов М. М. - Розвиток поняття "тіньова економіка" в сучасних умовах (2014)
Kuznietsov E. A. - Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine (2014)
Андрейченко А. В. - Стабільність продовольчого забезпечення населення як невід’ємна складова національної безпеки України, Завертаний Д. В. (2014)
Нєнно І. М. - Виміри транснаціоналізації (2014)
Котова М. В. - Особливості прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на ринку цінних паперів (2014)
Мазур Е. Е. - Исследование структуры эмоциональных ценностей товара (бренда) для целей маркетинга (2014)
Масленніков Є. І. - Фінансова стійкість як наукова-практична проблема функціонування промислового підприємства, Хашимі Р. Е. (2014)
Побережець О. В. - Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності (2014)
Педько І. А. - Функціонування маркетингової інформаційної системи підприємств-виробників будівельних матеріалів (2014)
Радченко О. П. - Особливості становлення трансформаційних процесів економіки України, Шавалюк О. І. (2014)
Сментина Н. В. - Оцінювання випливу стратегічних заходів на соціально-економічний розвиток регіонів (2014)
Лаптєва В. В. - Розробка класифікації факторів конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Ворох Н. И. - Совершенствование комплексных информационных систем управления предприятия (2014)
Смирнова Г. А. - Организация инновационного процесса на строительном предприятии (2014)
Подмазко О. М. - Національна економічна безпека: аналіз основних підходів (2014)
Борщ В. І. - Оцінювання якості управлінського рішення як результату управлінської діяльності (2014)
Андрейченко С. С. - Международные экономические санкции : проблема соблюдения баланса между эффективностью и возможными негативными последствиями (2014)
Смитюх А. В. - Засоби інвестування у будівництво житла та реєстрація прав інвесторів на об’єкти інвестування (2014)
Степанова Т. В. - Щодо колегіального розгляду спорів у господарському судочинстві (2014)
Cаракуца М. О. - Участь регіонів у процесі прийняття рішень в ЄС: до постановки проблеми, Рабінович М. Л. (2014)
Левенець А. В. - Муніципальні права людини в Україні (2014)
Жмай А. В. - Преимущества и недостатки корпоративной социальной ответственности (КСО) в современных условиях хозяйствования (2014)
Аль-Шаргі Фахд - Розвиток внутріфірмового підприємництва на диверсифікованих підприємствах (2014)
Кривоногова І. Г. - Обґрунтування ставки дисконтування при аналізі інвестиційних проектів (2014)
Бондаренко О. В. - Вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників ЖКГ (2014)
Захарченко В. І. - Удосконалення міжбюджетних відносин та податкової політики в країнах з федеральним устроєм (2015)
Уперенко Н. А. - Управленческий континуум и некоторые проблемы современного менеджмента, Коваленко С. Н. (2015)
Балахонова О. В. - Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку (2015)
Колосов А. М. - Планування і бюджетування діяльності підприємства в умовах невизначеного й мінливого середовища (2015)
Меркулов М. М. - Побудова стратегії розвитку підприємства на основі сформованої системи збалансованих показників (2015)
Дубницький В. І. - Особливості забезпечення інноваційного регіонального розвитку в контексті фінансової інфраструктури: теоретичні аспекти, Іванов С. В., Ганжела І. П. (2015)
Кузнецов Э. А. - Профессионализация менеджмента как фактор формирования механизма устойчивого экономического развития в Украине (2015)
Кусик Н. Л. - Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону (2015)
Мазур Е. Е. - Анализ терминологии "эмоционального маркетинга" (2015)
Орлова Н. В. - Эволюция представлений о субъекте труда и изменение системы социально-трудовых отношений (2015)
Радченко О. П. - Становлення кооперативів у структурі світового сільського господарства, Шавалюк О. І. (2015)
Масленніков Є. І. - Категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством (2015)
Лаптєва В. В. - Оцінка потенціалу промислового підприємства в інноваційному розвитку (2015)
Столбуненко Н. М. - Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій, Прибок В. А. (2015)
Ясенова І. Б. - Дослідження податкового потенціалу в системі визначення громадських благ (2015)
Дюков В. П. - Компьютерная деловая игра как модель для принятия менеджером стратегических решений (2015)
Борщ В. И. - Компетентностная модель оценки эффективности управленческой деятельности на предприятии (2015)
Васильєв С. Г. - Побудова комплексної моделі системи управління підприємством (2015)
Захарченко А. І. - Досвід розвитку систем управління інноваційним виробництвом за кордоном (2015)
Головченко О. М. - Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях (2015)
Ширяєва Л. В. - Нейтралізація загроз економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі ефективного використання ресурсів (2015)
Чуваков О. А. - "Безопасность" как социально-правовое явление (2015)
Жмай А. В. - Особенности реализации корпоративной социальной ответственности (КСО) в современных экономических условиях Украины (2015)
Брицький С. Ю. - Інноваційна діяльність як визначальний фактор конкурентної боротьби (2015)
Korets O. - A strong brand as a way to successful business (2015)
Титул, зміст (2012)
Голов С. - Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження (2012)
Гоголь Т. - Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні (2012)
Дмитренко А. - Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (2012)
Яременко М. - Відповідальність за порушення порядку нарахування, обліку та сплати єдиного соціального внеску фізичними особами – підприємцями, Ткач І. (2012)
Чік М. - Облік транспортних витрат у лісовому господарстві (2012)
Ковач С. - Податкова звітність платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, Безверхий К. (2012)
Головач В. - Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості (2012)
Литвин Н. - Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України (2012)
Про затвердження деяких національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та Змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в держав¬ному секторі 133 "Фінансові інвестиції", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
Овчинникова А. - Концепты правовой культуры: понятие, структура, содержание (2014)
Завальнюк В. - Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності (2014)
Матвєєв С. - Легітимність і легальність як ознаки державної влади (2014)
Барбашова Н. - Про регіоналізацію унітарної держави (2014)
Кравчук В. - Порядок призначення та обрання суддів на посаду як елемент їх конституційно-правового статусу (2014)
Бочарова Н. - Свобода творчості як конституційна цінність інформаційного суспільства (2014)
Василенко М. - Криза інноваційного розвитку України в контексті недосконалості та ігнорування інноваційного законодавства (2014)
Ілікчієва К. - Єдиний реєстр адвокатів України: питання подальшого реформування, Павлюк А. (2014)
Пахомова А. - Особливості інформатизації аграрної науки в Україні (2014)
Бондаренко К. - До питання визначення об’єкту державного управління (2014)
Білокур Є. - Щодо визначення поняття "функції органів державного управління" (2014)
Сопілко І. - Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики (2014)
Коровайко А. - Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ (2014)
Койчева О. - Організаційно-правове забезпечення фінансово-контрольної діяльності Рахункової палати (2014)
Макушев П. - Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органів державної виконавчої служби (2014)
Волік В. - Державна політика у сфері міського транспорту (2014)
Синєгубов О. - Перспективи розвитку інституту здійснення особистих немайнових прав дітей в Україні (2014)
Синчук С. - Щодо дискусії про "соціальну зобов’язаність" держави у правовідносинах соціального забезпечення (2014)
Шишко І. - Авторське право в системі прав особи (2014)
Андрейченко C. - Концепция абсолютной ответственности в международном праве (2014)
Аніщук Н. - Реалізація жінками професії адвоката в США: історія та сучасність (2014)
Фурса С. - До питання дієвості правового регулювання статусу органів адвокатського самоврядування, Бабенко О. (2014)
Батанова Л. - Щодо визначення поняття "фінансовий контроль у державній митній справі": теоретико-правовий аспект (2014)
Блінова Г. - Інформаційна приватність в медичній сфері (2014)
Максименко Ю. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні: стан та перспективи (2014)
Гудима М. - Проблема звільнення від відповідальності туроператора (турагента) за порушення умов договору про надання туристичних послуг (2014)
Гудима М. - Специфіка суб’єктного складу договірного зобов’язання з надання туристичних послуг (2014)
Дем’янчук Ю. - Публічність в умовах дії інформаційного права (2014)
Деревянко Б. - Надання навчальними закладами додаткових неосвітніх платних послуг (2014)
Макода В. - Структура та систематизація інтелектуальної власності (2014)
Костюченко О. - Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування, Дмитрієва Ю. (2014)
Дорогих В. - Порушення митних правил (2014)
Волинець В. - Заходи захисту у трудовому праві, Єрохіна В. (2014)
Желіховська Ю. - Основні завдання та принципи нотаріату (2014)
Журавель О. - Адміністративна відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють, за безпритульність дітей (2014)
Потоцький М. - Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в Україні: помилка чи необхідність?, Захаренко М. (2014)
Шеховцова Л. - Юридичні особи-жертви злочинів та доцільність їх вивчення у віктимології, Крилова Д. (2014)
Кришевич О. - Способи шахрайства на ринку нерухомого майна (2014)
Lagutina I. - The right to protection of employee’s personal data (2014)
Лоскутов Т. - Догматичний та аксіологічний підходи до визначення предмету правового регулювання у кримінальному процесі (2014)
Лукач І. - Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях (2014)
Луцик В. - Накладення арешту на кореспонденцію як негласна слідча (розшукова) дія (2014)
Манівлець Е. - Системоутворюючі фактори кримінального процесу України (2014)
Кікалішвілі М. - Система оподаткування як об’єкт кримінально-правової охорони, Ульянова Н. (2014)
Аганіна А. - Система спеціальних принципів адаптації вітчизняного законодавства з питань професійної підготовки державних службовців до норм ЄС (2014)
Anakina Т. - Analysis of legal approaches to hostile corporate takeover in the EU with an emphasis on Germany, Honcharenko D. (2014)
Стахєєва-Боговик О. - Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС (2014)
Борисенко В. - Історико-правовий аналіз становлення місцевого оподаткування в Україні (2014)
Забзалюк Д. - До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття (2014)
Курило Т. - Поняття шлюбу та спосіб його укладення на теренах України у складі Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.), Ліпак Г. (2014)
Луцький М. - Розв’язання аграрного питання згідно законодавства ЗУНР та УНР: порівняльний аспект (2014)
Хижняк Ю. - Приговор Понтия Пилата как проявление судебного произвола (по роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита") (2014)
Федотов О. - Державна фіскальна служба: правові підстави утворення (2014)
Басай О. - Примусове ліцензування у фармацевтичній галузі (2014)
Філіпова Т. - Генезис адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції в Україні (2014)
Димон І. - Адміністративне припинення як захід адміністративного примусу: сутність, значення та види (2014)
Агакерімов О. - Домашній арешт як запобіжний захід: історія та сучасність (2014)
Бажанова В. - Майно приватного підприємства як об’єкт спільної сумісної власності подружжя в цивільному праві України (2014)
Білецька К. - Особиста порука як обмеження права на свободу людини і громадянина з філософської точки зору (2014)
Бунін Є. - Об’єкт злочинів проти правосуддя (2014)
Волкова Д. - Дослідження конституційно-правових проблем створення та функціонування громадських організацій за часів СРСР (2014)
Григор’єва А. - Умови встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу та докази, які це підтверджують (2014)
Гула С. - Сучасний стан громадського контролю у сфері державних закупівель (2014)
Давид Л. - Правовий зміст і функції промислового зразка як об’єкта промислової власності (2014)
Доманська М. - Теоретичні та практичні проблеми визначення кола осіб, які беруть участь у справах про зміну обсягу цивільної дієздатності фізичної особи (2014)
Дузінкевич Т. - Проблеми залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог у цивільному процесі України (2014)
Лузан Т. - Спір про право як критерій розмежування справ цивільної юрисдикції (2014)
Жукова Є. - Місце принципу процесуальної економії в системі принципів адміністративного судочинства (2014)
Зіняк Л. - Правова регламентація міжнародного співробітництва держав у військовій сфері (загальноісторичний дискурс) (2014)
Київець О. - Процесуальне право Ради Європи: питання теорії і практики (2014)
Титул, зміст (2012)
Моссаковський В. - Необхідність інтеграції звітної інформації (2012)
Бабіч В. - Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліковий і податковий аспекти (2012)
Безверхий К. - Деякі питання організації обліку паливно-мастильних матеріалів: розрахунки за паливними картками (2012)
Легенчук С. - Погляд на реформу національної системи бухгалтерського обліку: ефект когнітивного дисонансу, Лозинський Д. (2012)
Корягін М. - Асиметричність облікової інформації про вартість підприємства: напрями уникнення (2012)
Литвин Н. - Проміжна фінансова звітність банків України: правове регулювання та шляхи його вдосконалення (2012)
Байрамов А. - Нормативно-правова база внутрішнього аудиту в Азербайджані (2012)
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за № 901/21213 (2012)
2-га Міжнародна конференція "Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління" (2012)
Титул, зміст (2015)
Левченко М. - "На крилах натхнення": художник і педагог Ольга Гоноболіна (2015)
Баканурский А. - Отцвёл "Вишнёвый сад" у "Дяди Вани" (2015)
Прокопович Л. - Календарь славянской ритуальной куклы: февраль (2015)
Лагода О. - Особливості застосування кольору в дизайні одягу (2015)
Якимчук О. - Ретроспектива святкових суконь XIX-XXI ст. у контексті жіночності (2015)
Артеменко М. - Вогонь як елемент костюма в контексті атракцій у туризмі (2015)
Храмова-Баранова О. - Нова типографія в сучасному графічному дизайні (2015)
Фефелов А. - Многослойная визуализация как гибкий инструмент производственной деятельности дизайнера 3D-графики (2015)
Мурашко М. - Принципи візуального сприйняття інформації в дизайні рекламного ролику (2015)
Овчаренко Т. - Провокативное искусство: ар-брют коллекции (2015)
Решетникова И. - Провокация тела: телесные модификации в обществе потребления (2015)
Воскобойнікова Ю. - Типологія церковних хорових колективів (2015)
Дудич І. - Образ Саломеї у творчості Мауриція Готтліба (2015)
Горохолинская А. - Полисемантизм изображения рыбы на иконах Святой Троицы (2015)
Копылова Н. - Гендерные провокации в искусстве (на примере "бородатых женщин") (2015)
Колодко А. - Зразки пісенної народної творчості та розповідного фольклору на телеканалі "Перший-ua" на прикладі культурно-мистецьких передач "Фольк-мюзік" та "Казки Лірника Сашка" (2015)
Коваль О. - Семіотика реактуалізації мистецтва "старих майстрів" у сучасному українському візуальному мистецтві XX-XXI століття (2015)
Титул, зміст (2012)
Гура Н. - Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Клепар Г. - Інвентаризаційні надлишки: відповідність національним і міжнародним критеріям визнання доходів (2012)
Лоханова Н. - Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи (2012)
Гринчишин Я. - Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію (2012)
Озеран А. - Проблеми відображення розрахунків з ПДВ при формуванні фінансової звітності, Коршикова Р. (2012)
Свідерський Д. - Організація аудиту звітності про податок на додану вартість (2012)
Лиско Н. - Посилення професійних вимог і правового статусу бухгалтерської професії в бюджетних установах (2012)
Огійчук М. - Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (2012)
Білинський Й. Й. - Математична модель вимірювального перетворювача компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Шеванюк Д. В. (2016)
Потєха В. Л. - Еволюційне моделювання системи автоматичного пожежогасіння для автотранспортної техніки, Кузнєцова О. В., Потєха О. В., Мельник В. П., Турчик П. М. (2016)
Бовсуновський Є. О. - Використання відпрацьованих глинистих суспензій для очищення виробничих стічних вод (2016)
Драбовський А. Г. - Обґрунтування методики визначення життєвого циклу товару, Іванюта П. В. (2016)
Краєвська А. С. - Розвиток підприємництва в умовах інституційної невизначеності (2016)
Ягуп В. Г. - Уточнений розрахунок параметрів компенсаційно-симетрувального пристрою на основі попереднього аналізу компенсованого режиму, Ягуп К. В. (2016)
Козлов В. С. - Аспекти впровадження силових активних фільтрів на промислових об’єктах, Пересунько І. І., Антоненко А. О. (2016)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання процесу спряженого теплообміну в установці для утилізації відходів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2016)
Кутіна М. В. - Вдосконалення засобів протиаварійної автоматики в системах електропостачання кар’єрів, Свіргун М. Ю. (2016)
Денисов Ю. П. - Газогідратна установка для вироблення електроенергії і опріснення морської води, Клименко В. В. (2016)
Шпак О. Л. - Математична модель трифазного трансформатора як елемента електроенергетичної системи (2016)
Рубаненко О. Є. - Вдосконалення методів визначення технічного стану високовольтних вимикачів, Ведміцький Ю. Г., Мисенко С. В. (2016)
Бісікало О. В. - Складність класу семантико-залежних задач обробки тексту, Богач І. В. (2016)
Іванов Ю. Ю. - Особливості апаратно-програмної реалізації турбо-кодів: аналіз складності реалізації на цифровому сигнальному процесорі (2016)
Куликівський В. Л. - Встановлення закономірності динаміки зношування витків гвинтових робочих органів транспортерів, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2016)
Дусанюк Ж. П. - Математична модель для імітаційного дослідження в середовищі Matlab Simulink гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією, Дерібо О. В., Репінський С. В., Муравинець Т. В., Козачишен С. О. (2016)
Кичак В. М. - Позиційний метод оцінювання характеристик бітових помилок, Тромсюк В. Д. (2016)
Сичик М. М. - Експериментальне обґрунтування режиму радіочастотної абляції тканин міокарду для операції Maze на відкритому серці, Максименко В. Б., Кравчук Б. Б., Лафета О. О. (2016)
Хомік О. М. - Мотивація досягнення успіху як вагомий чинник формування управлінської культури майбутніх економістів (2016)
Професору В. А. Огороднікову 75 років (2016)
Ковалець Л. - Балада Тараса Шевченка "Чого ти ходиш на могилу?” та її ідейно-естетична рецепція Юрієм Федьковичем (2014)
Сажина А. - Інтерпретаційний портрет Тараса Шевченка у форматі сучасної медіа-культури (2014)
Червінська О. - Поетичний автопортрет Анни Ахматової у профілі міфологеми (2014)
Бокшань Г. - Архетипні риси біографії Каспара Гаузера в казковій повісті Галини Пагутяк "Втеча звірів або Новий бестіарій” (2014)
Драненко Г. - Життєпис як матриця авторського письма: міфо(біо)графічне та міфо(біо)логічне у творах П’єра Мішона (2014)
Легкий М. - Техніка "потоку свідомості” в художній прозі Івана Франка (2014)
Матійчук О. - Мотив чистого листка у трьох німецькомовних поезіях (2014)
Притолюк С. - Трансформація індивідуального досвіду в романі К. Е. Францоза "Паяц” (2014)
Криворучко С. - "Біографія” Фредеріка Беґбеде у творі "Я вірую – Я теж ні” (2014)
Науменко Н. - Концепти життя і творчості поета в сонетній жанрострофі (2014)
Овдійчук Л. - Жанрово-стильові особливості сучасної біографічної прози для дітей (2014)
Сатиго І. - Сенгор: утопічно-філософські фрейми біографії (2014)
Цибенко Л. - Жанрова специфіка автобіографічного роману Александра Ґранаха "Ось іде людина” в контексті семіотики простору (2014)
Давиденко І. - Автоміфологізація біографії Публія Овідія Назона (2014)
Дзик Р. - Інтерпретація глобалізації Юлією Крістевою в романі "Смерть у Візантії” (2014)
Кравчук О. - "Ландшафт, що створив мене”: формування ідентичності Рози Ауслендер під впливом культурно-історичного простору Буковини (2014)
Лях Т. - "Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника” Степана Процюка як метафізична модель біографії митця (2014)
Оляндер Л. - Людина і світ у щоденниках О. Гончара: біографічний вимір (2014)
Вільчанська Ю. - Екзистенційні акценти типології вигнанця (2014)
Рихло П. - Естетика фаустівської культури (Рецензія на монографію: Степанова А. А. Поэтология фаустовской культуры. "Закат Европы” Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920–1930 х годов) (2014)
Івасюк О. - Він прагнув світла істини (Пам’яті професора Олександра Дмитровича Огуя) (2014)
Титул, зміст (2015)
Малік М. Й. - Розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки, Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. (2015)
Брич В. Я. - Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів, Білоус Л. Й. (2015)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м’яса і м’ясної продукції в Україні, Томчук О. В., Ціхановська О. М. (2015)
Саричев В. І. - Інститути громадянського суспільства як суб’єкт управління людським розвитком в Україні (2015)
Кропивко М. М. - Громадське кормовиробництво як основа розвитку господарств населення в Україні (2015)
Майстренко О. В. - Соціальні програми: поняття та структура, Мазоренко О. В. (2015)
Климчук М. М. - Гносеологічний аналіз континууму поглядів на дефініцію "енергозбереження": системний підхід (2015)
Селезньова О. О. - Діагностика демографічних, соціокультурних та природних факторів маркетингового середовища будівельних підприємств України (2015)
Король М. М. - Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи, Стасишина О. Р. (2015)
Хірівський Р. П. - Функціонування холдингових структур в умовах кризових явищ в економіці України (2015)
Ярова Б.М. - Землекористування національної академії аграрних наук України: перспективи впровадження нової моделі довірчого управління (2015)
Вінницький С. І. - Сучасні тенденції у формуванні та використанні золотовалютних резервів (2015)
Остапчук В. О. - Сутність децентралізації в контексті необхідності реформування системи органів виконавчої влади в Україні (2015)
Стельмащук А. М. - Ефективність розвитку підприємств будівельної індустрії на селі (2015)
Олійник Т. В. - Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві (2015)
Хмелевська А. Ю. - Методичне забезпечення оцінювання результативності управління соціально-психологічним кліматом колективу підприємства (2015)
Іваночко Н. В. - Методологічні основи управління збутовою діяльністю підприємств (2015)
Бабашов Р.А. - Новый подход к стратегическому бюджетному планированию деятельности предприятия (2015)
Буднікевич І. М. - Напрямки дослідження чинників мікросередовища при формуванні стратегій розвитку сучасного міста, Шевчук Л. Т., Крупенна І. А. (2015)
Папп В. В. - Вплив індустрії туризму на соціально-економічний розвиток регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Велещук С. С. - Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону (2015)
Попело О. В. - Фундаментальні дослідження як ядро інноваційного розвитку регіонів України (2015)
Зіняк Ю. Р. - Ефективність розвитку тваринництва Івано-Франківської області (2015)
Савчук В. А. - Інституційне забезпечення виробництва органічної агропродовольчої продукції в Україні (2015)
Тимошенко О. О. - Ранжування факторів впливу виробничих процесів видобування й перероблення залізорудної сировини на природне середовище (2015)
Шашков С. В. - Екологічна безпека будівництва та функціонування об’єктів малої гідроенергетики (2015)
Кінаш І. А. - Бар’єри на шляху впровадження енергоефективності та енергозбереження підприємств (2015)
Жаровська Н. Ю. - Класифікація та характеристика факторів впливу на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств (2015)
Левченко Н. М. - Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам, Авраменко К. В. (2015)
Паска І. М. - Проблеми обліку землі та земельних відносин в аграрному секторі економіки, Стаднік Л. І. (2015)
Гуменюк О. О. - Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства (2015)
Дідоренко Т. В. - Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками, Белова І. М. (2015)
Жадан М. І. - Оптимізація структури витрат підприємства в собівартості послуг, Скидан О. О. (2015)
Баланюк І. Ф. - Економіко-правова характеристика форм підприємництва у сільському господарстві, Твердохліб В. В. (2015)
Баглей Р. Р. - Імперативи управління корпорацією (2015)
Ібатуллін М. І. - Ринок живої худоби як складова ринкової інфраструктури ринку свинарства (2015)
Степаненко В. В. - Значення менторства та бізнес-інкубування для стимулювання підприємництва (2015)
Тропіцина Ю. С. - Апарат контролю аутсорсингу як головний орган менеджменту у процесі надання аутсорсингових послуг (2015)
Ковбас І. М. - Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства (2015)
Грабинська І. В. - Теорія "вільних грошей" С. Гезеля та її еволюція у сучасній економічній науці (2015)
Мацьків В. В. - Складові фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору (2015)
Шульський М. Г. - Ольга Бачинська – відома жінка-кооператор ХХ століття (2015)
Пуцентейло П. Р. - Інноваційні аспекти трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання (2015)
Автори номера (2015)
Хроніка подій. Повідомлення (2015)
Загороднова В. Ф. - Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації (2016)
Собецька Н. В. - Актуальність соціолінгвістичних змін у мові (2016)
Суима И. П. - Варианты формального респонсива в английском языке (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Методи виділення колокацій із військових термінологічних сполучень НАТО (2016)
Гаврилова В. В. - Структурний аспект англійських паремій із компонентом "назва свята” (2016)
Гошовська О. В. - Особливості лінгвалізації концепту (2016)
Колодяжна К. В. - Прагматичне транспонування непрямого мовленнєвого акту глузування (2016)
Купіна І. О. - Фразеосемантична група як структурна одиниця фразеосемантичного поля (2016)
Мараб’ян К. А. - Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей (2016)
Тарасенко Т. В. - Мовні лакуни у міжкультурній комунікації (2016)
Тарасова С. О. - Рефреймінг комунікативної поведінки концепту "дурень” в англомовній картині світу (2016)
Косович О. В. - Запозичення у словниковому складi французької мови. Параметри вивчення (2016)
Мєдвєдєва Н. О. - Особливості використання вказівних займенників у якості субституту теми сегментованого висловлення у французькій мові (2016)
Павлик Н. В. - Лінгвостильові параметри україномовного газетного дискурсу (2016)
Слюсаренко О. В. - Особливості перекладу німецьких термінів у галузі робототехніки (2016)
Юмрукуз А. А. - Просодія мовленнєвого акту емоційно-забарвленої згоди в діалогічному бізнес-дискурсі (2016)
Гуров С. Ю. - Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик у студентів гуманітарних спеціальностей з метою виховання духовно-моральних цінностей засобами літературного мистецтва (2016)
Котлярова В. Ю. - Дистанційне навчання англійської мови студентів педагогічного ВУЗу, Ткач М. В. (2016)
Пухальська Г. А. - Лінгвостилістичний аналіз поезій Яра Славутича як засіб поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ (2016)
Белова Ю. С. - Автобиографическая доминанта образа автора в повести Е. Гришковца "Реки” (2016)
Назарук І. В. - Вірші-писанки Костя Шишка: новаторський аспект у поетичній системі митця (2016)
Панько О. І. - Парадигма реальне-фантастичне у поетиці сприйняття читача-дитини: Роальд Дал "Чарлі та великий скляний ліфт” (2016)
Пархета Я. В. - Трансформація образу жінки у мегатексті Григора Тютюнника (2016)
Писаревська К. В. - Репрезентація образу дощу в поезії Анатолія Перерви (2016)
Титаренко Е. А. - Время и пространство как когнитивные метафоры в художественном мире В. Пелевина (2016)
Хорольська Т. В. - Проблема влади в романах Івана Білика "Дикі білі коні” та "Не дратуйте грифонів” (2016)
Боговін О. В. - Двобій із "клясиком”: традиційні моделі дантіани у памфлеті Ґео Шкурупія "Божественна комедія” (2016)
Коноваленко Т. В. - Магічно-реалістична та химерна проза (2016)
Мітракова О. О. - Трансформація міфу про Орфея у творі "Орфей і ...” Ганса Еріха Носсака (2016)
Ніколова О. О. - Специфіка досліджень екстракомічних псевдоморфних персонажів українського та російського фантастичного дискурсу к. ХVІІІ – і п. ХІХ ст. в контексті європейської традиції (2016)
Олійник С. М. - Моделювання образу іншого в сучасній українській фантастичній прозі (2016)
Переяслов В. О. - Магістральні світоглядні лінії Омара Хайяма у творчій інтерпретації В. Мисика (2016)
Смольницька О. О. - Поезія і релігія: інтермедіальність творчості Віри Вовк (2016)
Стоянова Н. - Театърът, улицата, гробищният парк. Парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век (2016)
Харлан О. Д. - Особливості хронотопу в натюрморті: інтермедіальний аспект (2016)
Яровенко Т. С. - Компаративний аналіз маргіналій О. Суржавського та ранньої прози С. Жадана (2016)
Варналій З. С. - Інституційні засади та організаційні механізми політики регіонального розвитку: завдання реформ європейського зразка, Білик Р. Р. (2014)
Шевченко О. В. - Пріоритети розвитку регіонів як інструмент стратегічного управління регіональною економікою (2014)
Кухарська Н. О. - Стратегування соціально-економічного розвитку регіону як новий підхід до розробки і реалізації стратегій регіонального розвитку (2014)
Буркинський Б. В. - Сучасні напрямки регіональної інвестиційної політики, Лайко О. І. (2014)
Двігун А. О. - Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку, Мокій А. І., Гуменюк А. М., Дацко О. І. (2014)
Мікловда В. П. - Формування економічних пріоритетів в умовах децентралізації управління регіональним розвитком, Пітюлич М. І. (2014)
Мельник А. Ф. - Асиметрія структурного розвитку регіонів України та її соціально-політичні наслідки (2014)
Бутко М. П. - Модернізаційні аспекти управління інноваційним розвитком бізнес-середовища регіону, Попело О. В. (2014)
Пухир С. Т. - Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної регіональної політики (2014)
Писаренко С. М. - Інноваційне забезпечення конвергентності соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Луцків О. М. - Структурні зрушення в економіці Львівської області: тенденції, закономірності та пріоритети (2014)
Назаркевич І. Б. - Моніторинг структурних змін у Волинській області, Назаркевич О. Б. (2014)
Попадинець Н. М. - Аналіз структурних змін в економіці регіону (2014)
Заблодська І. В. - Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону, Ахромкін Є. М. (2014)
Габрель М. С. - Дослідження структурних зрушень в економіці Закарпатської області (2014)
Гулич О. І. - Регулювання екологічної безпеки регіону: європейський досвід (2014)
Безтелесна Л. І. - Стратегічне управління людськими ресурсами як основа модернізації системи управління регіональним розвитком в Україні (2014)
Вознюк М. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження (2014)
Мікула Н. А. - Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України (2014)
Петров П. Ю. - Стратегічне забезпечення транскордонного співробітництва (2014)
Павліха Н. В. - Управління проектами як інструмент активізації транскордонного співробітництва, Кицюк І. В. (2014)
Бистряков І. К. - Територіальний природно-ресурсний капітал у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2014)
Загорський В. С. - Екологічна політика ЄС і проблеми формування системи екологічного управління в Україні (2014)
Данилюк М. О. - Організаційно-економічні засади реструктуризації систем водопостачання-водовідведення малих міст України, Гречаник Б. В., Кузьмин В. М., Мельничук І. В. (2014)
Мельник М. І. - Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації, Мацьків О. І. (2014)
Буднікевич І. М. - Апробація методики виявлення "ексклюзивних" конкурентних позицій міста на основі технології ринкового позиціонування, Черданцева І. Г. (2014)
Ляшенко В. І. - Порівняльна оцінка стану модернізації промислових міст Донбасу, Котов Є. В. (2014)
Іщук С. О. - Промисловість Львівської області: ключові тенденції та перспективи розвитку (2014)
Павлов В. І. - Трансформація депозитарної системи України в контексті євроінтеграції, Трофімчук М. О. (2014)
Крайник О. П. - Бюджетно-фінансова децентралізація в системі управління регіонами (2014)
Сторонянська І. З. - Фінанси регіону в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку, Максимчук М. В. (2014)
Копилюк О. І. - Концептуальні засади формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Музика І. С. - Кредитне забезпечення суб’єктів господарювання: проблеми, тенденції, шляхи вирішення, Возняк Г. В. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Стабільність фінансової системи через ефективне використання бюджетних коштів (2014)
Борщевський В. В. - Ринкова самоорганізація як чинник розвитку кооперації та кластероутворення на сільських територіях (2014)
Колодійчук І. А. - Регіональні аспекти регулювання екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення (2014)
Сохнич А. Я. - Аналіз методів технологічного стимулювання процедури ефективного використання земель виробничого та природно-заповідного фондів, Кульбака О. М., Харачко М. В. (2014)
Павлов О. І. - Методологія визначення стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій (2014)
Остафійчук Я. В. - Соціоекологічні проблеми розвитку сільських територій: сучасний вимір та перспективи вирішення (2014)
Седіло Г. М. - Формування інноваційно-орієнтованої моделі функціонування галузі тваринництва як передумова забезпечення сталості сільського розвитку Карпатського регіону, Котько Н. М. (2014)
Куліш І. М. - Державна політика розвитку сільських територій: світовий досвід для України (2014)
Притула Х. М. - Якість життя населення як основна детермінанта розвитку сільських територій (2014)
Пітюлич М. М. - Особливості інтеграції та кооперації господарств населення гірських територій (2014)
Павлова І. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку природно-заповідних територій регіону (2014)
Вовканич С. Й. - Українська національна ідея та еліта: доцентрові (соборні) і відцентрові (регіональні) виклики (2014)
Семів Л. К. - Співробітництво освіти, науки, бізнесу в реалізації стратегії регіонального розвитку України (2014)
Гаврилко П. П. - Стратегія соціального розвитку регіону, Лалакулич М. Ю. (2014)
Риндзак О. Т. - Соціально-економічна дискримінація мігрантів в умовах глобальної регіоналізації, Бідак В. Я., Цапок С. О. (2014)
Щеглюк С. Д. - Оцінювання реалізації метрополійної соціально-демографічної функції в обласних центрах Західного регіону України (2014)
Павлов К. В. - Формування конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості (2014)
Коломієць І. Ф. - Проблеми формування регіональної інфраструктури автомобільного ринку, Риф'як Р. Р. (2014)
Беновська Л. Я. - Індустріальні парки як інструмент розвитку регіональної економіки: теоретичні аспекти (2014)
Бабець І. Г. - Інформаційна безпека інтеррегіонального співробітництва України: інституціональний аспект (2014)
Папп В. В. - Туризм як пріоритетний напрям розвитку економіки регіону (на прикладі Закарпатської області), Бошота Н. В. (2014)
Мигович Т. М. - Удосконалення механізму бюджетного планування в контексті реформи місцевого самоврядування (2014)
Піхоцький Ю. В. - Внутрішній аудит в системі фінансового контролю (2014)
Автори збірника (2014)
Другов О. О. - Шляхи розвитку інвестування інтелектуально-інноваційних проектів в економіці України (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні питання розвитку структурованих фінансових продуктів в Україні (2014)
Шемаєва Л. Г. - Виклики фінансовій безпеці державних фінансів України в умовах європейської інтеграції , Юрків Н. Я. (2014)
Пухир С. Т. - Роль небюджетних механізмів у системі реалізації державної регіональної політики (2014)
Панфілова Т. О. - Неравенство доходов – вызов устойчивости глобального социально-экономического развития (2014)
Беновська Л. Я. - Проблеми ефективності видатків розвитку місцевих бюджетів Львівської області та шляхи їх розв’язання (2014)
Возняк Г. В. - Програмно-цільове бюджетування на регіональному рівні: сучасні виклики та вектор розвитку (2014)
Шимків С. А. - Теоретико-методологічні основи соціального захисту населення (2014)
Панковець М. П. - Сучасна оцінка ролі інституційної теорії для пошуку шляхів подолання кризи в Україні (2014)
Шевчук О. А. - Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток державного фінансового контролю в Україні (2014)
Шкодіна І. В. - Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку (2014)
Музика І. С. - Управління місцевим боргом як механізм забезпечення регіонального розвитку (2014)
Бардин І. І. - Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів (2014)
Артеменко А. В. - Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах (2014)
Глущенко М. М. - Типологізація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з позиції їхніх фінансових проблем (2014)
Демченко М. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального страхування (2014)
Бурденко І. М. - Основні етапи розвитку клірингу через центральних контрагентів на фінансовому ринку (2014)
Голуб Р. Р. - Загальна характеристика міжнародного валютного ринку та вплив відсоткових диференціалів на валютне курсоутворення (2014)
Паук О. Є. - Обґрунтування прийняття і реалізації коригувальних рішень щодо реалізації підприємствами стратегій інвестування (2014)
Мазило Т. В. - Анализ моделей надзора за финансовыми рынками в странах Евросоюза в Украине, Сейранов Ю. (2014)
Заїка А. Г. - Порушення прав споживачів фінансових послуг: природа виникнення та еволюція (2014)
Барановський О. І. - Чинники банківської безпеки (2014)
Науменкова С. В. - Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків, Міщенко В. І. (2014)
Міщенко С. В. - Світовий досвід формування міжнародних резервів (2014)
Кухарук Н. С. - Використання платіжного балансу у проведенні валютної політики, Стороженко О. О. (2014)
Мних Є. В. - Фінансові ризики банківських систем: макропруденційний аналіз та аналітичні моделі ідентифікації впливу кризових явищ, Белякова В. П. (2014)
Шаповал О. А. - Інструменти мінімізації ризику банківського споживчого кредитування (2014)
Новак С. М. - Волатильність та еластичність обмінних курсів аутрайт (2014)
Денис О. Б. - Форми прояву корпоративних конфліктів у банках (2014)
Крилова В. В. - Взаємозв’язки макропруденційної політики, як підгрунтя її стратегічного бачення (2014)
Ніконова М. В. - Системно важливі банки: підходи до визначення (2014)
Малютін О. К. - Податок на банківські депозити: уроки для України (2014)
Юнко О. М. - Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку (2014)
Шейко О. П. - Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази банків України в сучасних умовах, Стороженко О. О. (2014)
Костюк О. В. - Перспективи банківської системи України у контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків (2014)
Співак І. В. - Валютні перетворення в Китаї – забезпечення національних інтересів в умовах зовнішнього тиску (2014)
Карчева Г. Т. - Визначення та регулювання системно значимих банків, Карчева О. Я. (2014)
Сорочка С. І. - Вплив монетарної політики НБУ на розвиток інвестиційних процесів (2014)
Шулевська О. Б. - Управління ресурсною базою банків в умовах євроінтеграції України (2014)
Вантух Т. З. - Використання ринкових індикаторів у процесі ціноутворення депозитних ресурсів комерційного банку (2014)
Хмелярчук М. І. - Соціально-економічне значення банківського кредитування в Україні, Алєксєєв В. І. (2014)
Петелькіна Ю. О. - Структурний аналіз конкуренції у банківському секторі України: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Бондаренко Л. А. - Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи, Стародубцева Т. В. (2014)
Тринька Л. Я. - Аналітичні інструменти і технології діагностування стану безпеки вітчизняних банків (2014)
Золотарьова О. А. - Банк капитала как третий макроэкономический субьект (2014)
Янковський І. А. - Анализ влияния банковского кредитования на экономическое развитие страны, Теляк О. О. (2014)
Вознюк М. А. - Розвиток банківського фінансування проектів енергоефективності у житлово-комунальному секторі України (2014)
Смовженко Т. С. - Наукова полеміка між кейнсіанцями і монетаристами щодо форм державного впливу на національну економіку , Стеблій Г. Я. (2014)
Долінська О. М. - Нормативно-правова база організації внутрішнього аудиту в комерційних банках (2014)
Макаренко І. О. - Сучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності (2014)
Рудницький В. С. - Характеристика структури і змісту звітності сталого розвитку підприємства, Рудницька О. В. (2014)
Шипунова О. В. - Актуальні питання аудиту фінансових активів (2014)
Шурпенкова Р. К. - Інформаційні технології для проведення економічного аналізу на підприємстві (2014)
Демко І. І. - Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства: методологічні засади , Рисін М. В. (2014)
Москаленко О. В. - Вплив облікової інформації на результативність кредитно-інвестиційної діяльності банку, Піскунов Р. О. (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості обліку фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів, Алтинцева О. С. (2014)
Клюс М. І. - Обліково-аналітичне забезпечення як інформаційне поле для некомерційного сектору (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства: необхідність і методологічні проблеми (2014)
Колчар Ю. О. - Аналіз розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл у фінансовій звітності банків Європи (2014)
Сулима М. О. - Організація обліку та особливості проведення перевірки операцій банку за податками (2014)
Лакіс В. Й. - Трансформация контроля качества аудиторской деятельности (2014)
Романенко С. В. - Розрахункова політика як засіб реалізації операцій за міжнародними розрахунками підприємства у формі акредитивів (2014)
Вознюк-Богів І. М. - Деякі мезоекономічні чинники формування кадрового потенціалу фінансового сектору Львівщини (2014)
Маслюк О. В. - Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства (2014)
Пустовійт Р. Ф. - Регіональні аспекти дослідження соціально-економічної ефективності (2014)
Братків Л. П. - Теоретичні аспекти і проблеми формування інтелектуального капіталу українських банків, Другов О. О. (2014)
Пасєка А. С. - Інституційні чинники підвищення продуктивності праці (2014)
Гунько В. І. - Витоки і сучасні тенденції тіньової економіки та соціальної відповідальності (2014)
Бурлакова І. А. - Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей (2014)
Луцик М. В. - Фактори формування запасів інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем (2014)
Чаплига В. М. - Система ситуаційних експертно-аналітичних центрів для Національного банку України ., Чаплига В. В. (2014)
Хайлук С. О. - Урахування суджень експертів при оцінці ефективності банків нечітким методом аналізу середовища функціонування (2014)
Куліков С. Г. - Моделювання обсягу кредитування приватного сектору залежно від рівня розвитку країни , Мусієнко Ю. А. (2014)
Шевчук Т. В. - Кількісний аналіз факторів ризику для учасників фонду фінансування будівництва житла, Прокопишин І. А., Циктор А. І. (2014)
Клювак О. В. - Методика оцінки захищеності Інтернет-платіжних систем на основі процесного підходу (2014)
Іванюк Х. Ю. - Система компетентісної діагностики і підвищення рівня знань аудиторів (2014)
Біломістна І. І. - Діагностування фінансової безпеки підприємства, Біломістний О. М., Олійник О. В. (2014)
Білий Л. А. - Моделювання економічних процесів виробничими функціями (2014)
Станісіч Н. - The changing position of European transition economies in contemporary foreign direct investments flows (2014)
Титул, зміст (2012)
Гура Н. - Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Шевчук В. - Методологія облікового відображення справедливої оцінки необоротних активів, Корягін М. (2012)
Безверхий К. - Облік і звітність з єдиного соціального внеску: практичні засади організації фізичними особами – підприємцями, Ткач І., Яременко М. (2012)
Озеран А. - Звіт про рух грошових коштів: дослідження концептуальних підходів (2012)
Смоленюк П. - Звітність підприємств як інформаційний продукт (2012)
Клепар Г. - Особливості податкового підходу до відображення інвентаризаційних надлишків (2012)
Довгопол Н. - Побудова аналітичного обліку витрат для забезпечення потреб управління підприємством (на прикладі ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря”"), Нестеренко М. (2012)
Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку (науково-практичний семінар, проведений ВНЗ "Національна академія управління" та ДННУ "Академія фінансового управління") (2012)
Фурдичко О. І. - Шановні колеги, друзі!, Устименко О. В. (2016)
Фурдичко О. І. - Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні, Никитюк Ю. А. (2016)
Вергунов В. А. - П. І. Гавсевич (1883–1920) та історія становлення Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (до 100-річного ювілею) (2016)
Устименко О. В. - Значення наукової діяльності Дослідної станції лікарських рослин у формуванні, становленні та розвитку лікарського рослинництва, Глущенко Л. А., Куценко Н. І. (2016)
Дащенко А. В. - Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні, Новожилов В. В., Глущенко Л. А., Таран Н. Ю., Марчишин С. М., Міщенко Л. Т. (2016)
Деркач В. О. - Екоголічний ефект вирощування шандри звичайної (Marrubium vulgare L.), Куценко Н. І. (2016)
Зелиско Д. С. - Современные требования к качеству и стандартизации лекарственного растительного сырья, Кравчук Ж. Н. (2016)
Іващенко І. В. - Дослідження фенольних сполук полину естрагонового (Artemisia dracunculus L.) за інтродукції в Житомирському Поліссі (2016)
Іщук О. В. - Еколого-біологічні та ценотичні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах Житомирського Полісся (2016)
Карнатовская М. Ю. - Зизифус (Ziziphus jujuba Mill.) — ценная лекарственная, плодовая и декоративная культура (2016)
Кокар Н. В. - Вплив засобів біологічного контролю на насіннєву продуктивність волошки лучної (Centaurea jacea L.) в Українських Карпатах (2016)
Коніщук В. В. - Особливості збереження лікарських рослин України, Бобрик І. В., Булгаков В. П., Скакальська О. І. (2016)
Куценко Н. І. - Перспективи селекційних досліджень лікарських та ефіроолійних рослин в Україні (2016)
Куцык Т. П. - Биологически активные компоненты лекарственных растений в кисломолочном продукте "Дивосил" (2016)
Левон В. Ф. - Вміст іридоїдів у надземних органах рослин ягідних культур, Скрипченко Н. В., Васюк Є. А., Книш В. П., Безпалько О. О. (2016)
Макуха О. В. - Особливості формування суцвіть фенхелю звичайного (Foeniculum vulgare Mill.) залежно від агротехнічних заходів в умовах Півдня України, Федорчук М. І. (2016)
Мельничук Р. В. - Розподіл колекційних зразків нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) на кластери за вмістом флавоноїдів та їх характеристика, Середа Л. О., Середа О. В. (2016)
Мудрак Т. П. - Вірусні хвороби кактусів (Cactaceae Juss.), Коротєєва Г. В., Поліщук В. П. (2016)
Приведенюк Н. В. - Вплив краплинного зрошення на якість сировини валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.), Середа Л. О., Шатковський А. П., Середа О. В. (2016)
Свиденко Л. В. - Компонентний склад ефірної олії у формах видів чебрецю повзучого (Thymus serpillum L.) і блошиного (Thymus pulegioides L.) в умовах Херсонської області, Глущенко Л. А. (2016)
Сильчук О. І. - Липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) і її інвазійний фітофаг міль-строкатка (Phyllonorycter issikii Kumata), Чумак П. Я., Вигера С. М., Ковальчук В. П., Лісовий М. М., Дмитрієва О. Є. (2016)
Смалюх О. Г. - Фітохімічні дослідження рослинної сировини для розробки складу та специфікації лікарського засобу Холелесан у капсулах, Процик Л. В., Кравчук Ж. М. (2016)
Starodub V. - Ontogenetic and population structure of alien species, Tkach E. (2016)
Таланкова-Середа Т. Є. - Вплив наночастинок біогенних металів на ефективність морфогенетичних процесів м’яти перцевої (Mentha piperita L.) у культурі in vitro (2016)
Tkachenko G. - In vitro screening of antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from Ficus lyrata Warb. (Moraceae) leaves, Buyun L., Osadovskyy Z., Truhan M., Sosnowski E., Prokopiv A., Goncharenko V. (2016)
Федько Р. М. - Інтродукція як шлях до видового збагачення лікарської дендрофлори в Полтавській області, Білик О. М., Красовський В. В. (2016)
Пилипенко Л. А. - Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод, Калатур К. А. (2016)
О. Г. Тараріку – 80 (2016)
Титул, зміст (2012)
Гоголь Т. - Спрощена форма організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу (не платників ПДВ) без застосування подвійного запису, Ніпорко Н. (2012)
Корягін М. - Розвиток методології облікового відображення справедливої оцінки запасів (2012)
Гресь Н. - Правові колізії порядку ведення підприємствами касових операцій (2012)
Кутер М. - Виникнення і розвиток подвійного запису, Гурська М., Кутер К. (2012)
Королюк Т. - Ризик у дисертаційних дослідженнях з проблем обліку, аналізу та аудиту вітчизняних науковців: основні положення, невирішені питання та перспективи досліджень (2012)
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів і витрат (науково-практичний семінар, проведений ВНЗ "Національна академія управління" та ДННУ "Академія фінансового управління") (2012)
Титул, зміст (2015)
Гринишина М. - Історична трилогія О. Толстого у "Соловцові", Білик А. (2015)
Лугова Т. - Полеміка щодо згадки Еразма Ізопольського про вертепний театр в Україні (2015)
Прокопович Л. - Календарь славянской ритуальной куклы: январь (2015)
Овчаренко Т. - Коммуникативные возможности театральной куклы в пространстве музея (2015)
Яковець І. - Еволюція музею та музейної справи другої половини XIX - початку XX століть під впливом всесвітніх промислових виставок (2015)
Ткаченко Р. - Мода в современном музейном пространстве (2015)
Артеменко М. - Тендерції додаткового оздоблення текстильної витинанки в сучасному дизайні одягу (2015)
Колчанова Л. - "Відкриють вчені ще одне сузір'я, що буде мати вчителя ім'я" (2015)
Гуляєва О. - Традиції "південноросійського імпресіонізму" у творчості художників Півдня України у 60-80 роках XX століття. Живопис Анатолія Платонова (2015)
Мельник С. - Про специфіку використання еротичних компонентів у рекламі (на прикладі кодування людських інстинктів у рекламному повідомленні) (2015)
Василенко О. - Інформація як важливий ресурс розвитку суспільства (2015)
Храмова-Баранова О. - Цифрове мистецтво як засіб комп'ютерної графіки в проектуванні художнього образу (2015)
Фефелов А. - Дизайн нестандартных динамических компонентов как элемент формирования культуры проектирования графического интерфейса пользователя (2015)
Масі Н. - Теоретичне осмислення поняття "комунікаційна культура молоді інформаційного суспільства" (2015)
Зайцев Д. - Христианское паломничество на восточнославянских землях от монгольского нашествия до XVII столетия (2015)
Литовченко Н. - Формування середовища для дітей з вадами опорно-рухового апарату з використанням принципу трансформації (2015)
Івановська Н. - Бієнале та освітні проекти для дітей та підлітків у музейному просторі України (на прикладі фестивалю "Арсенал ідей") (2015)
Левицька В. - Мистецтво як компонент національно-культурного розвитку особистості (2015)
Литовченко В. - До питання про способи створення "живих" об'єктів дизайн-середовища (2015)
Колодко А. - Елітарна культура в сучасному світі, як противага масовій культурі споживання (2015)
Гаврилець Ю. Д. - Методики вивчення агресивності глядачів під впливом телевізійних програм, Різун В. В., Тукаєв С. В., Макарчук М. Ю. (2015)
Комова М. В. - Сутність феномену факту та його функціонування в мас медіа (2015)
Юферова О. В. - Техніки репрезентації Іншого в контексті медіа-ритуалізації (на матеріалі тревел-журналів "Мир туризма" і "Мандри") (2015)
Смеюха В. В. - Жіноча преса: теорія і досвід досліджень в Україні та Росії, Гребенникова Н. Д. (2015)
Захарченко А. П. - Трансформація вірусного контенту в процесі комунікативної практики, Цимбал Е. Г. (2015)
Титул, зміст (2012)
Єфіменко В. - Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: проблеми теорії та практики, Тягнирядно Л. (2012)
Бондар М. - Облікова політика підприємства: зміни та доповнення, Бабіч В. (2012)
Гоголь Т. - Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу (2012)
Дерун І. - Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів (2012)
Безверхий К. - Платники єдиного податку – фізичні особи–підприємці: деякі аспекти отримання відпустки, Ковач С. (2012)
Ткач І. - Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачальних компаніях (2012)
Каменська Т. - Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження (2012)
Редько О. - МСА у питаннях без відповідей, або труднощі перекладу (2012)
Озеран В. - Десятилітній поступ кафедри обліку та аналізу національного університету "Львівська політехніка", Кіндрацька Г. (2012)
Перелік статей та офіційних матеріалів, надрукованих у журналі за 2012 рік (2012)
Сайко В. Ф. - Наукові основи стійкого землеробства в Україні (2010)
Попова О. Л. - Теоретичні основи стійкого розвитку агросфери та формування адекватної української стратегії (2010)
Малієнко А. М. - Соціально-економічні чинники формування агротехнологій і стійкості землеробства (2010)
Камінський В. Ф. - Новітні технології вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва в системі стійкого землеробства України (2010)
Яцик А. В. - Збалансоване водорегулювання в системах стабільного землекористування України (2010)
Медведєв В. В. - Грунтоохоронні технології і технічні засоби в стійкому земле (2010)
Іващенко О. О. - Контролювання бур’янів у посівах сільськогосподарських культур у системах стійкого землеробства, Іващенко О. О. (2010)
Семеняка І. М. - Ефективність мікробних препаратів, макро- та мікродобрив за вирощування розлусної кукурудзи (2010)
Малієнко А. М. - Родючість дерново-підзолистого супіщаного грунту залежно від систем основного обробітку й удобрення, Ворона Л. І., Кочик Г. М., Сторожук В. В., Ткачук В. П., Лазаренко О. В. (2010)
Огієнко Н. І. - Вплив способів обробітку в сівозміні на агрофізичні властивості еродованого чорнозему (2010)
Новосад І. В. - Системи удобрення сільськогосподарських культур на меліорованих грунтах волинського Полісся (2010)
Науменко М. Д. - Вплив сидеральних культур на стабільність землеробства в Західному Поліссі (2010)
Борона В. П. - Контролювання бур’янів у короткоротаційних сівозмінах, Задорожний В. С., Карасевич В. В., Островський С. В. (2010)
Ременюк Ю. О. - Продуктивність зерно-бурякової сівозміни залежно від основного обробітку ґрунту (2010)
Кургак В. Г. - Роль зрошення у стабілізації функціонування лучних екосистем
Боговін А. В. - Шляхи збереження стійкості лучних екосистем за інтенсивного їх використання, Дудник С. В. (2010)
Шевченко І. П. - Стан та перспективи сталого землекористування, Коломієць Л. П. (2010)
Калінчик І. М. - Прогнозування стійкого розвитку АПК України (2010)
Бойко П. І. - Екологічна роль сівозмін у підвищенні стійкості агроекосистем Лісостепу, Коваленко Н. П., Гангур В. В., Корецький О. Є., Шаповал І. С., Савченко Г. І., Квасніцька Л. С. (2010)
Літвінов Д. В. - Токсичність грунту у беззмінних посівах і сівозміні (2010)
Савранчук В. В. - Ефективність мінеральних добрив та мікробних препаратів за вирощування пшениці озимої (2010)
Гамалєй В. І. - Порівняльна характеристика складу гумусових речовин опідзолених грунтів Правобережного Лісостепу, Драган М. І., Шкарівська Л. І., Гірман О. В. (2010)
Слюсар І. Т. - Способи обробітку торфово-глейового ґрунту та удобрення багаторічних трав, Сербенюк В. О. (2010)
Юла В. М. - Особливості мінерального живлення пшениці ярої залежно від агрометеорологічних та агротехнічних факторів, Прохоренко М. М. (2010)
Дубровін В. О. - Продуктивність пшениці ярої при застосуванні біопрепарату мікосан, Камінський В. Ф., Теслюк В. В. (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив системи удобрення на формування продуктивності гірчиці сарептської (Brassica juncea (l.), Губенко Л. В., Ремез Г. Г., Любчич О. Я. (2010)
Гірко В. С. - Вплив елементів технології вирощування на врожайність тритикале озимого, Гірко О. В., Волощук С. І. (2010)
Яцишен О. Л. - Стан та перспективи селекції гречки в Україні (2010)
Мельників Р. - Штрихи до портрета Олекси Слісаренка (2011)
Соловей О. - Про літературний дебют Гео Шкурупія (До генези індивідуальної поетики й художнього мислення (2011)
Козлов Р. - Розмова поета й України: теоретично-змістова інтерпретація віршів-діалогів І. Франка (2011)
Усова А. - "Присягаю... для загального добра матері моєї Вітчизни": естетична цінність характеру І. Мазепи (на матеріалі п'єси В. Шевчука "Брама смертельної тіні") (2011)
Вірченко Т. - Образ України в чорнобильській трагікомедії М. Наєнка "Отець Антоній" ("До неба - пішки"): конфліктологічна інтерпретація (2011)
Висоцька С. - Металогічні відношення у системі построману (2011)
Матушек О. - Ампліфікація в проповідях Лазаря Барановича (2011)
Двуличанська О. - Жанрові та мовно-стилістичні засоби відображення антивоєнних мотивів у ранній прозі В. Яворівського (2011)
Закутна І. - Функції інтертекстуальності в історичних романах у віршах ХХ століття (2011)
Николюк Т. - Особливості інтертексту в повісті Докії Гуменної "Велике Цабе" (2011)
Філатова О. - Концепт кохання в дискурсі української романістики 1920-х років (2011)
Несвіт С. - Концепт долі у поезії В. Стуса періоду ув'язнення (2011)
Ушкалов О. - Комедії "Катіна любов, або будівельна пропаганда" Юліана Шпола й "Мина Мазайло" Миколи Куліша: спроба порівняння (2011)
Порядна О. - "Пісня про сорочку" Т. Гуда в перекладі І. Франка: між марксизмом і націєборством (2011)
Бублик Т. - "Синій заєць" Г. Баглюка і "Заячий пастух" В. Гайдарівського: поетика діалогу (2011)
Цікавий С. - "Дума про Хведора Черника" Романа Купчинського: стилізаційний аспект (2011)
Просалова В. - "Світ інших бачень": літературно-мистецькі кореляції у творчості Емми Андієвської (2011)
Саприкіна А. - Слово і зображення: взаємодія вербального й візуального в поезії Г. Мазуренко (2011)
Титул, зміст (2011)
Минрегионстрой возглавил А. Близнюк (2011)
Саницький М. А. - Волокнистоцементні вироби на основі портландцементу, одержаного з використанням вторинних паливних матеріалів, Марків Т. Є., Круць Т. М. (2011)
Дудар І. Н. - Підбір складу порошкового бетону з урахуванням фізіко-хімічних характеристик матеріалів, Краєвський С. О. (2011)
Яцук Л. В. - Влияние доменного шлака на физико-механические свойства цементно-шлаковых композиций и растворов на их основе, Бондарь А. В., Константиновский А. П. (2011)
Рудченко Д. Г. - О повышении коэффициента конструктивного качества газобетона автоклавного твердения (2011)
Кліменко В. З. - Клеєна деревина в аркових конструкціях (2011)
Колесник Д. Ю. - Неоганічні силікони при санації бетону, Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2011)
Ярас В. І. - З досвіду визначення міцності бетону в конструкціях. Питання і помилки, Ловейкін С. О. (2011)
Гавриш О. М. - Надміцна гіпсова плита Кнауф "Діамант" (2011)
Тулганов А. - Производство гипсовых изделий в Республике Узбекистан, Мухитдинов А., Камилов Ш. (2011)
Кто будет взвинчивать цены на жильё (2011)
Реформы для элитного клуба (2011)
Реально ли снижение цены квадратного метра жилья? (2011)
Кабмин будет каждый год финансировать по 2 тысячи недостроев (2011)
Реферати (2011)
Гукалова І. В. - Міграція в контексті девальвації місця та якості життя населення: постановка проблем (2016)
Кисельов Ю. О. - Витоки та розвиток української геософічної думки (2016)
Коробов В. К. - Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України у викладанні курсу регіоналістики (2016)
Молікевич Р. С. - Забезпеченість населення доступом до мережі інтернет як індикатор розвитку інформаційного простору Херсонської області (2016)
Pylypenko Ihor - Classification of peripheries in human geography (2016)
Підгрушний Г. П. - Проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку (2016)
Покляцький С. А. - Методика суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст України (2016)
Саркісов А. Ю. - Особливості формування агропромислових кластерів на території Херсонської області (2016)
Топчієв О. Г. - Регіоналізація життєдіяльності населення: методологічні та методичні аспекти, Мальчикова Д. С., Яворська В. В. (2016)
Давидов О. В. - Морфографічні особливості Сиваської лагунної берегової області, Роскос Н. О. (2016)
Муркалов А. Б. - Современное развитие теории пляжевого морфолитогенеза (Одесская научная школа) (2016)
Охременко І. В. - Впровадження процесу екологічного аудитування в Херсонській області (2016)
Чемерис С. Л. - Динаміка екологічної ситуації у малих містах України на сучасному етапі (2016)
Vorovka V. P. - The concept of paradynamic landscape system in geography (2016)
Гоманюк М. А. - Тифлотуризм та перспективи його розвитку в Україні, Гоманюк К. М. (2016)
Добровольська Н. В. - Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду, Кандиба Ю. І. (2016)
Ярьоменко С. Г. - Місце пляжного господарства курортного центру в оздоровчій рекреації (2016)
Mashkova O.V. - Tour organization in Kherson region (2016)
Шуйський Ю. Д. - Сучасні перспективи географічних наук в закладах освіти України (2016)
Титул, зміст (2015)
Гринишина М. - "Антитеатральна" концепція "Merzbuhne" К. Швіттерса (2015)
Баканурский А. - Иммерсивный театр, Баканурский Е. (2015)
Лошков Ю. - Рок-музика в Україні: ознаки періодизації (2015)
Пуларія Т. - Архетип, міф, символ: до співвідношення понять (2015)
Устинов С. - Традиційне декоративно-ужиткове мистецтво в системі нородної художньої культури: сучасні виклики (2015)
Кривоцюк Л. - Постмодерністський дискурс сучасної української літератури (2015)
Гладких А. - Теоретичні засади оркестрового виконавства (XVIII-XX ст.) (2015)
Лугова Т. - Характер еволюційних змін східноукраїнського вертепного театру другої половини XIX століття (2015)
Якубовська М. - Жанрова амбівалентність вінка сонетів (2015)
Мацышина И. - "Вы побеждённый народ. Ах, нет, оккупированный" (как кино формирует реальность) (2015)
Чуднівець А. - Значення постаті Федора Панка для розвитку петриківського розпису (частина 1) (2015)
Овчаренко Т. - Особенности искусства пантомимы как формы осмысления реальности (2015)
Прокопович Л. - Сверчок как мифопоэтический образ славянской культуры, Павленко А. (2015)
Артеменко М. - Мистецтво витинання в історико-культурній ретроспективі (2015)
Брайченко С. - Некалендарні особові чоловічі імена та сучасні антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України (2015)
Воскобойнікова Ю. - Регентська діяльність у системно-діяльнісному вимірі (2015)
Тищенко І. - Радіовистава в соціокультурному просторі (2015)
Кощавець І. - Обрядові танці Слобожанщіни - віддзеркалення душі українського народу (2015)
Масі Н. - Соціокультурні наслідки створення інформаційно-комуникативного середовища сучасної молоді (2015)
Іванова Д. - Діяльність театру "Революційний вертеп" у контексті становлення професійного театру ляльок України (2015)
Антонова К. - Демократичні засади музично-драматичної школи М.В.Лисенка (2015)
Кощавець М. - Деякі аспекти сучасної хореографії Слобожанщини (2015)
Цзя Х. - Интонационная синергия партий голоса и фортепиано в камерной музыке (2015)
Романенко Н. - Дизайн-освіта та її місце в соціальних проектах регіону, Вискварка Я., Галицька О. (2015)
Копилова Н. - Культура Срібної доби: спроби подолання дихотомії чоловіче/жіноче (на прикладі життєтворчості Зінаїди Гіппіус (2015)
Ареф'єва А. - Оперне мистецтво як феномен діалогу культур (2015)
Легенький І. - Сакральний етос творів у музичному постнонконформізмі України (2015)
Титул, зміст (2011)
Привітання з Днем будівельника (2011)
Городжа А. Д. - З досвіду визначення міцності бетону в конструкціях. Стандарти і дослід, Ловейкін С. О., Ярас В. І. (2011)
Дудар І. Н. - Створення і удосконалення тонкозернистих дисперсно-армованих порошкових бетонів, Краєвський С. О. (2011)
Бабиченко В. Я. - Технологічний процес виготовлення тонкостінних фібробетонних виробів за допомогою мобільного агрегату струменевого бетонування, Данелюк В. І., Шкідловський О. М. (2011)
Безсмертний М. П. - Дослідження процесів структуроутворення жаростійкого в'яжучого на основі глиноземистого цементу, Якуш Є. Ю. (2011)
Чернявский В. Л. - Модель системы "бетон-среда", Дубницкий В. Ю., Гасанов А. Б. (2011)
Захарченко П. В. - Сучасні наукові розробки в протипожежному облицюванні на основі сухого будівництва, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Гавриш О. М. - Волога в будівельних конструкціях: причини та наслідки (2011)
Очільник Мінрегіону Анатолій Близнюк зустрівся із главою GIZ Гольгером Нойвегером (2011)
Перейти до середньострокового бюджетного планування у будівництві вимагає галузть та саме життя (2011)
Сколько денег уже выделено на "Доступное жилью" и почему оно недоступно для украинцев (2011)
Реферати (2011)
Вірченко Т. - Філософський тип художнього конфлікту в сучасній українській драматургії (2012)
Кизилова В. - Література для дітей та юнацтва: художня специфіка, тенденції інтерпретації (2012)
Присяжнюк О. - Національне та загальнолюдське: дискурс еволюції традиційних поняттєвих канонів у вітчизняній поезії (2012)
Журба С. - Авангардний роман: ігрові прийоми організації текстового простору (2012)
Барбукова І. - Гетерогенна поетика віртуальних щоденників (2012)
Козлов Р. - Хронотопіка п'єси "Три князі на один престол" Івана Франка (2012)
Пуніна О. - Панфутуризм Леоніда Скрипника: комічне як стильовий показник (2012)
Хамедова О. - Жанровий синкретизм автобіографічної прохи Бориса Тимошенка (2012)
Николюк Т. - Особливості психології митця (за драмою Володимира Винниченка "Чорна Пантера та Білий Медвідь" (2012)
Карабльова А. - Сюжетна реалізація досвіду жінки-інтелігентки в малій прозі Ірини Вільде (2012)
Соловей О. - Ідеологема "Донбас" в однойменній поемі Івана Дніпровського (2012)
Єсипенко Д. - У пошуках авторського тексту: до історії видання повістей Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" 1910 року (2012)
Дерев'янко Т. - Парадигма автор-герой у повісті В. Гайдарівського "Спокута" (2012)
Біляцька В. - Дослідження та художня інтерпретація думи "Маруся Богуславка" (2012)
Погорєлова О. - Наративні особливості оповідання О. Ірванця "Банний день" (2012)
Жилін М. - Філософський метод Памфіла Юркевича й естетика бароко (2012)
Нестелєєв М. - Інтертексти в українському декадансі ("Зів'яле листя" І. Франка як претекст для "З теки самовбивці" П. Карманського) (2012)
Ягушкіна В. - Рецепція мотиву метаморфоз у баладах М. Костомарова (2012)
Цікавий С. - Специфіка картини світу в соцреалістичній рецепції жанру думи (2012)
Несвіт С. - Публіцистична діяльність О. Тихого і В. Стуса: порівняльний аспект (2012)
Коваленко Т. - Специфіка наукової комунікації в українському і польському формалізмі (2012)
Саприкіна А. - Проблема літературно-музичних кореляцій у творчості Г. Мазуренко (2012)
Титул, зміст (2011)
Близнюк А.М. - Майбутнє ЖКГ - це нормальний рентабельний бізнес у сфері життєзабезпечення (2011)
Сопов В. П. - Компьютерное моделирование структуры - основа создания виртуальных бетонов, Шаповаленко М. В. (2011)
Колесник Д. Ю. - ІЧ спектроскопічні дослідження радіаційного тверднення органосилоксанів в цементному камені, Файнлейб О. М., Остапюк С. М. (2011)
Рудченко Д. Г. - Влияние автоклавной обработки на энергоемкость производства ячеистого бетона (2011)
Торчинский А. И. - Исследование и наладка эксплуатации шахтной печи №4 Днепропетровского завода силикатных изделий, Ляшко А. Ю., Крячок Ю. Н., Костырко В. Т., Яковенко В. В., Дмитренко Н. Д. (2011)
Пушкарьова К. К. - Особливості отримання теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та сіопору, Гончар О. А., Борисова А. І., Ейне І. А. (2011)
Павлик А. В. - Теплоізоляційні матеріали компанії "Кнауф Інсулейшн (2011)
Варшавец П. Г. - Новый продукт производства ООО "Фасад" - краски в ассортименте (2011)
Гавриш О. М. - Надміцна гіпсова плита Кнауф "Діамант": досвід застосування, Мороз О. І. (2011)
Ареф'єва М. Г. - Дослідження впливу полімерної складової на адгезійну та проникаючу спроможність полімер-цементних гідроізоляційних композицій, Карапузов Є. Г., Михайловський В. С. (2011)
Пушкарьова К. К. - Гідроізоляційні композиції проникаючої дії на основі ПЦ ІІ/Б-Ш-400, модифіковані природними цеолітами, Суханевич М. В., Бондар К. В. (2011)
Перша науково-практична конференція з сухого будівництва КНУБА (2011)
Реферати (2011)
Титул, зміст (2011)
Саницький М. А. - Екологічні аспекти співспалювання альтернативного палива в обертових цементних печах, Хруник С. Я., Чернер К. (2011)
Дворкін Л. Й. - Стійкість модифікованих золошлакобетонів при циклічній зміні температури, Дворкін О. Л., Лащівський В. В. (2011)
Сердюк В. Р. - Функціональні властивості кремнеземистого компоненту в ніздрюватих бетонах (2011)
Дмитриева Н. В. - Влияние технологических параметров приготовления на показатель водоотдачи глинистого раствора для горизонтально-направленного бурения, Лапина О. И. (2011)
Романенко В. В. - Забезпечення високої якості та категорії поверхні збірних залізобетонних конструкцій, Пасько С. В., Нечай П. П. (2011)
Гавриш О. М. - Нові Технічні умови на плити Кнауф (2011)
Захарченко П. В. - Дослідження ринку конструкційних матеріалів для улаштування міжкімнатних перегородок, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2011)
Карапузов Е. К. - Технологические основы применения двухсоставных полимерцементных гидроизоляционных смесей, Арефьева М. Г. (2011)
От физикохимии и нанотехнологий к механике разрушений (2011)
Реферати (2011)
Клочек Г. - Імпресіонізм поезії Тараса Шевченка "І небо невмите, і заспані хвилі..." (До питання про "техне" художньої сугестії (2012)
Просалова В. - Жанрова специфіка екфраз Євгена Маланюка (2012)
Кизилова В. - Казка як елемент основного тексту в повісті Бориса Харчука "Горохове чудо" (2012)
Цікавий С. - Пародійний вимір рецепції народної думи у творчості І. Франка (2012)
Шкляєва Н. - Гідронімічна тематика в народних легендах та переказах Західного Полісся (2012)
Москвич Ю. - Національні мотиви в поезії Донеччини воєнної тематики (2012)
Ягушкіна В. - Рецепція патріотичних ідей у ліриці М. Костомарова (діалог із Т. Шевченком (2012)
Ярославський І. - Рефлексії протагоніста в ситуації абсурду (за романом Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2012)
Філатова О. - Любовний дискурс в українській романістиці: від "швидкокрилого еросу" 1920-х до сексофобії 1930-х років (2012)
Назарець В. - Жанрово-родові аспекти лірики в літературознавчому дискурсі (2012)
Пуніна О. - Варвара Чорна як літературна містифікація (2012)
Росінська О. - Сакральний і профанний простір як категорії поетичного світу (на матеріалі поезії М. Кіяновської (2012)
Хамедова О. - Наративні моделі малої прози Є. Кононенко (2012)
Погорелова О. - Інтертекстуальне прочитання оповідання О. Ірванця "День Перемоги (2012)
Тарасенко В. - "Вальдшнепи" М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації) (2012)
Саприкіна А. - Поетичні екфрази Г. Мазуренко (2012)
Соловей О. - Еротика у поетичних містифікаціях Емми Андієвської (2012)
Титул, зміст (2015)
Полька Н. С. - Оновлення гігієнічних вимог до використання в навчальних закладах сучасних засобів інформаційних технологій, Платонова А. Г. (2015)
Програма факультативу "Хмарні сервіси Office 365". Для учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори Литвинова С. Г., Абросімова Г. С.) (2015)
Застело О. В. - Методичний підхід до урахування різних типів шкал вимірювання результатів тестування (2015)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі SCRATCH (2015)
Коршунова О. В. - Удосконалення змісту й структури навчання інформатики в школі відповідно до вимог сучасного суспільства, Мотурнак Є. В. (2015)
Семеніхіна О. В. - Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень, Друшляк М. Г. (2015)
Чорноус О. В. - Аудіовізуальні електронні засоби і навчальне середовище предметного кабінету (2015)
Колос К. Р. - Характеристика взаємозв’язків компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Бондаренко В. В. - Задачі 28 Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2015)
Кузічев М. М. - Завдання IV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Киричков Я. В. (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
7 Всеукраїнський фестиваль робототехніки "Robotica 2015" (2015)
Титул, зміст (2014)
Доброер Н. - Дискурс об истине: культурологический подход (часть 1) (2014)
Гринишина М. - Дадаїзм як передумова європейського абсурдизму (2014)
Думасенко С. - Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва, Полякова А. (2014)
Яковлев О. - Інформаційне середовище книжкових пам'яток української культури, Шульгіна В. (2014)
Луговая Т. - Детский фольклор в условиях электронного мира (2014)
Билык А. - Из и вне книги: от "ex libris" до "est libris" (2014)
Гордєєв С. - Театр поза сценою: педагогічна майстерність Валентини Чистякової (частина друга) (2014)
Ковалева Н. - Золотой век нашего балета (одесские воспоминания об И. Чернышеве (2014)
Баканурский А. - Похороны Ира (2014)
Ткаченко Р. - Игра с книгой: продолжение следует... (2014)
Артеменко М. - Фактури та матеріали в сучасному дизайні костюма для вогняних вистав, Арапова А. (2014)
Мельник С. - Особливості маніпулятивного аспекту міфологічної комунікації (2014)
Крупеніна Л. - Особистість митця як чинник розвитку культурного простору міста (на прикладі діяльності Є.Й.Буковецького) (2014)
Швец А. - Изучение локально-региональной культуры в контексте культурологической дисциплины "Интеграционные процессы в культуре" (2014)
Прокопович Л. - Ювелирные изделия в магических ритуалах древних славян (2014)
Тищенко І. - Радіовистава: історико-культурні особливості розвитку (2014)
Кирилова О. - Музеєфікація міського простору та репрезентативний кінотекст міста: Одеса, Київ, Петербург (2014)
Бірюкова Т. - Міжінституціональна інтеракція в соціальній комунікації: документно-комунікаційні інститути та освітній процес (2014)
Якубовська М. - Світові традиції у створенні вінків сонетів в українській поезії (2014)
Мисюн М. - Босс - имя женское: трансформация образа бизнес-леди на рубеже XX-XXI вв. в американском кино (х/ф "Разоблачение" и "Дьявол носит Prada") (2014)
Степанова Г. - Характеристика антрепренерской деятельности в провинциальных городах Российской империи конца XIX - начала XX века (2014)
Цзя Х. - Концертмейстер как музыкальная профессия: прошлое, ностоящее и будущее (2014)
Титул, зміст (2012)
Близнюк А. М. - Мы должны сказать людям правду (2012)
Червяков Ю. М. - Участь НДІБМВ у впровадженні розробок та інноваційних технологій у виробництво для імпортозаміщення будівельних матеріалів (2012)
Шельонг Г. - Романоцемент - в'яжуче для опоряджувальних робіт в будівництві, Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Котів Р. М. (2012)
Чернявский В. Л. - Прогнозирование функционального состояния бетона, Гасанов А. Б., Гуркаленко В. А. (2012)
Захарченко П. В. - Ринок матеріалов для внутрішнього облаштування приміщень у 2011 році, Поколенко В. О. (2012)
Рудченко Д. Г. - Автоклавный газобетон AEROC - оптимальный строительный материал, Сиротин О. В. (2012)
Горохов Е. В. - Разратока новых криволинейных конструкций сухого строительства КНАУФ, Мущанов В. Ф., Гавриш А. М., Бармотин А. А. (2012)
Старченко А. Ю. - Технологические особенности устройства наливных гипсовых полов КНАУФ, Клименко С. В., Бармотин А. А., Косик А. Б. (2012)
Карапузов Є. М. - Система матеріалів CERESIT ПЦБ для ремонту та захисту бетону, Муляр О. М. (2012)
"Золотая Фортуна" - успех, объективность, признание! (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Чернявский В. Л. - Физико-химическая изменчивость композиционных материалов на основе технических силикатов, Гасанов А. Б., Гуркаленко В. А. (2012)
Огороднік І. В. - Технологія виготовлення архітектурно-оздоблювального керамічного клінкеру для обличкування фасадів, Телющенко І. Ф. (2012)
Гнип О. П. - Удосконалення технології силікатної цегли в нових економічних умовах, Корнило І. М., Шевчук Г. Я., Раєцька К. О. (2012)
Бабаєвская Т. В. - Тенденции современной технологии бетона и добавки компании будиндустрия, Гладун А. Л. (2012)
Шахова Л. Д. - Повышение эффективности процесса помола цемента интенсийикаторами ООО "Полипласт", Маркова С. В., Черкасов Р. А. (2012)
Кліменко В. З. - Будівельна біоніка і дерев'яні конструкції (2012)
Коваль А. В. - Сегментні і лінзоподібні ферми з клеєної деревини (2012)
Скляров І. О. - Феноменологічні основи розрахунку рамних двотаврів з гнучкою стінкою (2012)
Старченко А. Ю. - Европейский опыт оценки качества оснований под штукатурку, Клименко С. В., Кожемяка С. В., Хохрякова Д. А. (2012)
Кожемяка С. В. - Разработка стандарта на технологию выполнения штукатурных работ машинным способом, Хохрякова Д. А., Старченко А. Ю., Клименко С. В. (2012)
Носовський ю. Л. - Особливості визначення водоутримуючої здатності в сухих будівельних сумішах, Ветрикуш С. В. (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Дворкін Л. Й. - Цементи низької водопотреби та бетони на їх основі із застосуванням дисперсних техногенних продуктів, Дворкін О. Л., Гарницький Ю. В., Чорна І. В., Марчук В. В. (2012)
Бабиченко В. Я. - Новий спосіб укладання та ущільнення бетонних сумішей та його техніко-економічне обгрунтування, Данелюк В. І., Дмитрієва Н. В. (2012)
Малишев В. В. - Наноэффекты и нанотехнологии в строительных материалов, Гладкая Т. Н., Целювальникова Л. Н. (2012)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура шламу для виготовлення білого цементу, Миронюк А. В., Черняк Л. П. (2012)
Лаповская С. Д. - К вопросу о влиянии эексплуатационной влажности на свойства автоклавногшо ячеистого бетона (2012)
Корнило И. М. - Технико-экономическое обоснование применения ячеистого бетона в ограждающих конструкциях, Сушицкая Т. А. (2012)
Огородник И. В. - Особенности производства эффективной стеновой керамики (2012)
Михайловський Д. В. - Еволюція карнизних вузлів рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2012)
Гавриш О. М. - Шляхи підвищення енергоефективності виробництва гіпсових будівельних матеріалів (2012)
Старченко А. Ю - Исследования долговечности цементной плиты КНАУФ AQUAPANEL® Outdoor, Клименко С. В., Братчун В. И., Бармотин А. А., Косик А. Б. (2012)
7-я Международная научно-практическая конференция "Опыт производства применения ячеистого бетона автоклавного твердения" (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Биков В. Ю. - Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: історія та сьогодення, Яцишин А. В. (2015)
Спірін О. М. - Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України, Новицька Т. Л., Лупаренко Л. А. (2015)
Дем’яненко В. М. - Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнів, Носенко Ю. Г., Пінчук О. П., Шишкіна М. П. (2015)
Нікулочкіна О. В. - Особливості уроку інформатики в початковій школі (2015)
Бондаренко В. В. - Задачі 28 Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Мисак Д. П., Ягіяєв Ш. І. (2015)
Мисак Д. П. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014–2015 навчальному році, Рибак О. В., Рудик О. Б. (2015)
Коваленко В. В. - Використання web-орієнтованих засобів у тренінгових заняттях для формування соціальної компетентності молодших школярів (2015)
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. №1/9_305 "Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році" (2015)
Методичні поради щодо навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (2015)
Титул, зміст (2012)
Привітання з Днем будівельника (2012)
Коваль С. В. - Самоуплотняющийся бетон: области применения, тестирования и особенности состава, Наджах Абид, Ситарски М. (2012)
Дмитриева Н. В. - Современные тенденции в технологии приготовления специальных растворов для прокладки инженерных сетей методом горизонтально-направленного бурения, Лапина О. И., Данелюк В. И., Бабиченко В. Я. (2012)
Бабий И. Н. - Результаты визуального обследования эксплуатируемых теплоизоляционных фасадных систем, Борисов А. А., Волканов В. К., Столяр Е. А. (2012)
Палиенко Е. А. - Управление для определения усадочных свойств керамических масс и его практическое применение (2012)
Захарченко П. В. - Створення композиційнї дисперсної системи для виробництва гіпсокартонних плит підвищеної пожежостійкості, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2012)
Карапузов Е. К. - Технологические особенности устройства систем гидроизоляции с применением полимерных гидроизоляционных композиций (2012)
Щокін П. О. - Вододисперсійні грунтовки загальнобудівельного призначення, Носовський Ю. Л. (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2012)
Червяков Ю. М. - Нарощування обсягів житлового будівництва - нагальна потреба сьогодення (2012)
Якимечко Я. Б. - Вапняно-гіпсові в'яжучі з покращеними експлуатаційними характеристиками, Саницький М. А. (2012)
Гавриш А. М. - Производство гипсовых строительных материалов из отходов промышленности (2012)
Колесник Д. Ю. - ГКЖ-94М в радіаційній технології модифікації бетону, Файнлейб А. М., Сахно В. І. (2012)
Лаповська С. Д. - Дослідження впливу дисперсного армування на структуроутворення ніздрюватого фібробетону автоклавного твердення (2012)
Рудченко Д. Г. - Аэрок или белорусский блок - правильный выбор (2012)
Піпа В. В. - Енергозбереження при будівництві та капітальному ремонті споруд із застосуванням європейського досвіду та систем утеплення CAPATECT (2012)
Соха В. Г. - Реологические характеристики и механические свойства полимерцементных растворов с полипропиленовой фиброй и VINNAPAS® 5014 F, Карапузов Е. К., Ляшенко Т. В., Крюковская С. А. (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "СУХЕ БУДІВНИЦТВО: ТОВАРОЗНАВЧІ АВПЕКТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ", 1-2 листопада 2012 р., м. Київ (2012)
Реферати (2012)
Наєнко М. - Творчість Гоголя в німецькомовних працях Дмитра Чижевського (2013)
Николюк Т. - Ірраціональне у прозі Володимира Даниленка (2013)
Пуніна О. - Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка (2013)
Несвіт С. - Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар (2013)
Оселедько К. - Міфопоетичне мислення як основа авторського моделювання художнього простору твору (2013)
Тищук Д. - Специфіка асоціоніма як тропа у світлі теорії інтертекстуальності (2013)
Плужник О. - Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім'я" (2013)
Кавун Л. - Вертикальний контекст: категорія пам'яті літературної творчості (2013)
Кравченко О. - Екфрасис у Гоголя: відтворення видимого і невидимого (2013)
Мірошніченко Л. - Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв'язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк (2013)
Стадніченко О. - Інтертекстуальність сучасної української мемуарної прози (на прикладі книги "Спогади і роздуми на фінішній прямій" І. Дзюби) (2013)
Журавська О. - Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" (2013)
Лугова Т. - Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект (2013)
Ягушкіна В. - Автоінтертекстуальність поем М. Костомарова (2013)
Саприкіна А. - Вербальна інтерпретація музики в поезії Г. Мазуренко (2013)
Ященко Ю. - Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської (2013)
Тендітна Н. - П. Зюскінд та О. Ульяненко: зіставлення творів (2013)
Шахова К. - Заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" як інтертекстуальний маркер (2013)
Мельникова К. - Дитячий детектив: кіноестетика як ресурс видовищності в тексті масової літератури (2013)
Свенцицька Е. - "Чужое слово" в поэзии русского модернизма: философские аспекты (2013)
Стаматі В. - Текст и тексты: функционирование знакового кода (2013)
Дмитрієва Н. - Архетипический горизонт интертекста (2013)
Реутова М. - Інтермедіальна фольклорно-літературна взаємодія у творчості Олександра Шведа: жанровий аспект (2013)
Титул, зміст (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського