Вечеров В. Т. - Особенности реализации процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях с ограниченными ресурсами, Булєєв Ю. С. (2015)
Волкова В. В. - Моделювання процесу просування на ринок продукту підприємства за допомогою рекламної кампанії (2015)
Захожай В. Б. - Факторний аналіз як інструмент управління машинобудівних підприємств, Казак О. О. (2015)
Малик О. В. - Механізм управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Матрос О. М. - Бухгалтерський облік як інструмент управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Митяй О. В. - Фактори та механізми підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2015)
Прокопенко В. І. - Обґрунтування кондиції на якість рудної сировини за умови економічно доцільного рівня вилучення її запасів у родовищі, Ерперт О. М., Тимошенко О. О. (2015)
Судакова О. І. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства при взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища, Попова В. В., Бадіца О. Р. (2015)
Харламова О. В. - Алгоритмізація методики трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат (2015)
Шеєнкова К. А. - Прикладні аспекти використання інтернет-технологій в управлінні туристичним підприємством, Дупляк Т. П. (2015)
Запорожець Г. В. - Маркетинг вищих навчальних закладів: комплексний підхід (2015)
Галів М. - Формування адміністративних органів управління освітою на Дрогобиччині у 1939–1941 рр. (2015)
Гнідик І. - Митрополит Андрей Шептицький та Греко-Католицька Церква у США (2015)
Гринюка Б. - Педагогічна діяльність Івана Старчука (1921–1939 рр.) (2015)
Гриценко Г. - Михайло Грушевський в українсько-білоруських наукових контактах (2015)
Ільницький В. - Стосунки українців та поляків у Карпатському краї ОУН (1943–1946) (2015)
Стецик Ю. - Резиденції Спаського василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII–XVIII ст.) (2015)
Душний А. - Визначні постаті Дрогобича: штрихи до портрету Віктора Чумака, Савчин Г. (2015)
Медведик Г. - Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.), Медведик Ю. (2015)
Паламарчук В. - Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості (2015)
Пахомова Є. - Синестезія в оперному театрі Лесі Дичко (на прикладі опер "Золотослов" та "Різдвяне дійство") (2015)
Радомська А. - Етнокультурна позиція особистості у просторі художньої освіти (2015)
Сташевський А. - Алеаторні вияви в українській музиці для баяна 1990-х – 2000-х років (2015)
Шкільник Б. - Українська наукова думка ХХ ст. про різдвяні барокові духовні пісні (2015)
Вереш М. - Полісемія у німецькій християнсько-богословській терміносистемі, Синьо В. (2015)
Коккіна Л. - Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері (2015)
Мисюра К. - Використання жаргонів у суспільно-політичних виданнях (2015)
Пригодій О. - Особливості відтворення епітетів, порівняння та алюзії в романах Ф. С. Фіцджеральда в українських перекладах М. Пінчевського (2015)
Птуха В. - Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2015)
Томенюк О. - Когнітивний підхід до аналізу мовних явищ (2015)
Шталтовна Ю. - Епістемологія та параметричні властивості концепту "DEMOCRATIZATION" в англомовних студіях (2015)
Гурбанська С. - Постмодерністський художній дискурс як цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна і семіотична єдність (2015)
Жовтані Р. - Маркери концепту "своє / чуже" у малій прозі Ернста Віхерта (2015)
Зимомря О. - Образно-стильове наповнення жанрових різновидів і модифікацій в угорській прозі ХХ століття (2015)
Круглій А. - Модифікації української літератури Пізнього Середньовіччя: ідейні, тематичні, жанрові (2015)
Мельник О. - Рецепція образу природи у творчості Миколи Маркевича та Адама Міцкевича, Зимомря І. (2015)
Панько О. - Концепт читача в українському літературознавстві: трактування вітчизняних науковців (2015)
Поліщук О. - Симулякризація як один з головних принципів сюжетотворення альтернативно-історичних сценаріїв (2015)
Ткаченко Т. - Генологічна специфіка малої прози Михайла Осадчого (2015)
Тьопенко Ю. - Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення (2015)
Білецька Л. - Формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів початкової школи, Білецький Р. (2015)
Білогорка М. - Шляхи формування мовної компетентності особистості: науково-методичний підхід, Мороз Т. (2015)
Веретко Н. - Використання елементів усної народної творчості на уроках трудового навчання, Федорович А. (2015)
Gałowska A. - Pedagogical aspects of horse riding (2015)
Кайдалова Г. - Толерантні взаємостосунки як категорія морального виховання молодших школярів (2015)
Канюк О. - Професійні вимоги до майбутніх соціальних працівників (2015)
Козачко А. - Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення інженерної графіки, Козачко О. (2015)
Колток Л. - Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів, Чапля М. (2015)
Пагута М. - Теоретико-методологічні аспекти впливу ергодизайну на творчий розвиток майбутніх вчителів технології (2015)
Паласевич І. - Форми та методи естетичного виховання підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ ст.) (2015)
Повечера І. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій (2015)
Садова І. - Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми, які мають особливі потреби (2015)
Талалай Ю. - Особливості іншомовної підготовки учнів середньої школи у колишньому Радянському Союзі (70-80 рр. ХХ ст.) (2015)
Ткаченко О. - Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір (2015)
Філь Г. - Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки, Жигайло М. (2015)
Яким Р. - Принципи формування технологічної культури шкільної молоді на уроках "Основи технології", Чубик О., Українець Н. (2015)
Кантор Н. - Теоретичні і практичні проблеми адаптації права України до права ЄС у сфері прав людини в умовах євроінтеграції (2015)
Заболоцька С. - Особливості особистісного розвитку майбутнього педагога (2015)
Наконечна М. - Психоемоційні фактори самореалізації студентів у суспільстві (2015)
Хавула Р. - Життєва перспектива особистості в юнацькому віці (2015)
Гладченко А. Ю. - Потенціал методологічних концепцій міжнародних організацій у визначенні рівноваги в національних економіках (2016)
Осацька Ю. Є. - Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації, Тихонова В. В., Цуркан Л. В. (2016)
Чала В. С. - Брендінг як інструмент креативного розвитку мегаполісів в сучасній глобальній економіці (2016)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейського Союзу, Федіна О. І. (2016)
Шамборовський Г. О. - Досвід антикризового регулювання в розвинутих країнах світу (2016)
Шереметинська О. В. - Вплив офшорних зон на економіку України, Савчук І. В. (2016)
Євсєєва О. О. - Облікова політика та її складові елементи (2016)
Кулиняк Ю. І. - Багаторівневі порівняння стану та розвитку малих підприємств України (2016)
Паршин Ю. І. - Науково-методичний підхід до визначення нерівномірності, упорядкованості та рівноваги у розвитку національного господарства (2016)
Поповиченко И. В. - Проблема развития логистического аутсорсинга и 5PL провайдеров в Украине, Журенко Е. А. (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Еволюція підходів до вимірювання рівня диверсифікації портфеля активів банку, Богаченко І. І. (2016)
Курило О. Б. - Орієнтири формування муніципальної боргової політики в Україні: аспекти фіскальної децентралізації, Синютка Н. Г. (2016)
Лінтур І. В. - Фінансове забезпечення розвитку адміністративно-територіальних одиниць: теоретичний аспект (2016)
Арич М. І. - Реалізація основних та триступеневих стратегій управління фінансово-економічними результатами підприємств молочної промисловості України (2016)
Божанова В. Ю. - Застосування міжнародного досвіду логістичних стратегій в діяльності українських підприємств, Орловська Ю. В., Іщенко Т. М. (2016)
Бондаренко С. М. - Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України (2016)
Demchenko T. A. - Formation the capital of joint-stock company and its display on the financial statements, Mykhailovyna S., Ivanova N. (2016)
Дима О. О. - Маркетингова товарна політика посередницького підприємства – ключовий засіб реалізації принципів сталого розвитку (2016)
Іващенко Г. А. - Забезпечення системи кадрової безпеки організації, Петряєва З. Ф. (2016)
Пилипенко Л. М. - Розвиток інструментарію аналізу фінансової корпоративної звітності підприємств постіндустріальної економіки (2016)
Чухраєва Н. М. - Обгрунтування орієнтирів у системі забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів ринкових відносин (2016)
Максимюк Г. М. - Партнерство ВНЗ та бізнесу в сфері стажування студентів в Україні (2016)
Попадинець О. В. - Економічна освіта та економічне мислення іноземного студента ВНЗ, Блага В. В., Благой В. В. (2016)
Харченко М. О. - Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти згідно соціально-економічного підходу CSOVA методом генетичних алгоритмів (2016)
Содержание (2016)
Кузниченко В. М. - Твёрдость кокса: выбор метода определения, Кубрак С. С. (2016)
Пастернак А. А. - Технологические принципы формирования прямых эмульсий с участием производных каменноугольной смолы, Банников Л. П., Скрипченко Н. П., Нестеренко С. В., Смирнова А. В. (2016)
Журавский А. А. - Метод постепенных приближений в автоматическом расчёте технологической аппаратуры (2016)
Старовойт А. Г. - Образование углеродных наночастиц и углеродных волокон из продуктов переработки угля в плазменно-дуговом разряде, Кеуш Л. Г., Шмалько В. М. (2016)
Білецький В. С. - До питання збереження коксівності вугілля в умовах гідротранспорту: Одержання вуглемасляних структур типу "ядро – оболонка", Потапенко С. Ю. (2016)
Зеленський О. І. - Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу, Ситник О. В. Повідомлення. (2016)
Поздравляем (2016)
Содержание (2016)
Балаева Я. С. - Разработка стандартного образца c фиксированным значением максимальной влагоемкости, Мирошниченко Д. В, Шульга И. В. (2016)
Васильев Ю. С. - Об угаре кокса и производительности УСТК, Фидчунов А. Л., Фидчунов Л. Н., Шульга И. В. (2016)
Малый Е. И. - Модификация свойств коксующегося угля продуктами пиролиза углей с высоким выходом летучих веществ (2016)
Пастернак А. А. - Получение прямых эмульсий на основе каменноугольной смолы, Банников Л. П., Нестеренко С. В., Смирнова А. В. (2016)
Борисенко А. Л. - Разработка способов удаления взвешенных веществ из воды после биохимочистки ПАО "ЗАПОРОЖКОКС", Близнюкова М. И., Белонощенко В. П., Якубин Н. Ю., Трошин В. М., Бехтер А. А. (2016)
Шмалько В. М. - Аллотропные модификации углерода. термины и определения. Сообщение 2 (2016)
Крахмалова Е. О. - Сравнительная оценка клинико-анамнестических, функциональных и эхокардиографических параметров у пациентов с изолированным ХОЗЛ и в сочетании с ИБС, а также корреляция данных параметров с уровнем NT-proBNP, как маркером сердечной недостаточности, Калашник Д. Н., Колесникова Е. Н., Харченко Ю. Е. (2016)
Журавльова Л. В. - Інсуліноподібний фактор росту 1 та метаболічні показники у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу, Пивоваров О. В. (2016)
Mitchenko O. I. - Hypertension in women with pathologic menopause: definition and optimization of cardiovascular risk, Romanov V. Yu., Ilyushina G. Ya. (2016)
Гриднев А. Е. - Уровни апелина-12 у пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и артериальной гипертензии (2016)
Радзішевська Я. К. - Порушення окислювального гомеостазу й вуглеводного обміну та їх вплив на стан судин і серця у хворих на коморбідну патологію (2016)
Синяченко О. В. - Эффективность лечения ANCA-ассоциированных системных васкулитов, Ермолаева М. В., Седая Л. В., Бевзенко Т. Б., Егудина Е. Д. (2016)
Середюк В. Н. - Зміни структурно-функціонального стану лівих відділів серця і кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2016)
Чернишов В. А. - Деякі особливості вторинної дисліпідемії у пацієнтів з високим кардіометаболічним ризиком, Чирва О. В., Валентинова І. А. (2016)
Гасанов Ю. Ч. - Оцінка впливу метопрололу сукцинату на параметри якості життя, клінічний статус, показники гемодинаміки та ритму серця у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на тлі ожиріння, Рудик Ю. С., Лозік Т. В. (2016)
Масік Н. П. - Якість життя та ризик остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2016)
Процюк Л. О. - Зв’язок поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5НТ2А A1438G з тривожно-депресивними розладами у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2016)
Скочко О. В. - Тканевый ингибитор матриксной металлопротеиназы-1, пародонтопатогенная микрофлора и полиморфизм 896a/g гена tlr4 — предикторы атеросклеротического поражения у пациентов с ишемической болезнью сердца, Мамонтова Т. В., Шлыкова О. А., Микитюк М. В., Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2016)
Гаврисюк В. К. - Принципы глюкокортикостероидной терапии больных саркоидозом органов дыхания, Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Быченко О. В. (2016)
Серік С. А. - Місце метаболічної терапії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, Строна В. І., Горб Ю. Г. (2016)
Ткач С. М. - Частота, возможные механизмы развития и новые биомаркеры идиосинкразийных медикаментозно-индуцированных повреждений печени, Пучков К. С., Чеверда Т. Л. (2016)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2015 року (2016)
Чепелева Н. В. - Самопроектирование и развитие личности (2015)
Балл Г. А. - Теоретико-множественный метод анализа процессов самопроектирования, Мединцев В. А. (2015)
Смульсон М. Л. - Самопроектування як засіб ампліфікації розвитку в старості (2015)
Лебединська І. В. - Типізація як шлях становлення культурних практик самопроектування (2015)
Гуцол С. Ю. - Смыслообразующая функция мифа в контексте самопроектирования личности (2015)
Зарецька О. О. - Особливості використання методів інтерв`ювання для дослідження сампроектування особистості (2015)
Зазимко О. В. - Дискурсивні практики збагачення часової трансспективи у самопроектуванні особистості (2015)
Шиловська О. М. - Забезпеченя психологічного здоров`я дитини як можлива передумова розвитку здатності дитини до самопроектування (2015)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інтелектуальний розвиток у старості (2015)
Березко І. В. - Складна життєва ситуація: зміна траєкторії саморозвитку (2015)
Гудінова І. Л. - Протонаратив як ціннісно-смислова основа самопроектування в блогосфері (2015)
Проскура О. В. - Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування (2015)
Галик В. - Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим (2015)
Галів М. - Вибранці-солтиси у селі Літиня на Дрогобиччині (XVIІ–XVIІІ ст.) (2015)
Ільницький В. - Заходи репресивно-каральних органів із розшуку Миколи Твердохліба-"Грома" (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України), Батюк Т. (2015)
Лазорак Б. - Церковні джерела про наслідки російської окупації в парафіях дрогобицького деканату (1916–1917 рр.): загроза руїни, проблема воєнних сиріт та спроби відродження (2015)
Медвідь О. - Політика Фронту національної єдності у 1933–1939 рр. (2015)
Попп Р. - Джерела особового походження з історії інтелігенції Львова (1944–1953) (2015)
Чиркова М. - Навчитель українства Іван Стешенко (2015)
Футала В. - Діяльність культурно-освітніх товариств Західної України у 1920–1930-х рр.: сучасні дослідження та інтерпретації (2015)
Медведик Ю. - "Богогласник" – перша друкована антологія духовних пісень в Україні (2015)
Душний А. - Оркестрове музикування на народних інструментах у контексті академічного синтезу XXI століття, Чорний Ю. (2015)
Безпаленко Ю. - Педагогічний досвід учнів В. А. Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність, Горбачук Г. (2015)
Боб’як Д. - Дослідження українського художнього текстилю ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Марушка М. - Теорія і методика роботи з дитячим колективом (2015)
Процюк В. - Культурологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Радомський М. - Художній вітраж на сучасному етапі: художні, техніко-технологічні і функціональні новації у вітражному мистецтві (2015)
Шариков Д. - Філософія неокласичного танцю та естетика нового балету за художнім методом Михайла Фокіна і Федора Лопухова (2015)
Veresh N. - Greek-english Comparative Analysis of the Letter of St. Paul to the Romans 8:1-4, Veresh M. (2015)
Крупко О. - "А час не стишує галопу…": мовна картина світу у поезії Ліни Костенко (2015)
Паночко М. - Українська юридична думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її лексикографічне відображення (2015)
Патен І. - Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) (2015)
Поліщук О. - Переклад топонімів як елемент лінгвокраїнознавчого аспекту вивчення мови (2015)
Рашкі Н. - Особливості портретних описів у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Ригус В. - Роль аргументації у сучасному політичному дискурсі (2015)
Юзьо С. - Фраземіка говірки села Сімер Перечинського району Закарпатської області (2015)
Вовк О. - Емоційний потенціал дитячих оповідань Володимира Винниченка (2015)
Голомідова Л. - Межі національної ідентичності: зустріч "Свого" й "Чужого" в художній свідомості Роберта Музіля (2015)
Дмитрів І. - Образ богопосвяченої особи в українській поезії міжвоєнного періоду ХХ століття (2015)
Марочканич І. - Культурний імперіалізм і культурний націоналізм: пролегомени до експлікації (2015)
Оверчук О. - Передумови створення Південно-західного відділу РГТ: ретроспективний аналіз (2015)
Угляй Л. - Система художніх засобів психологізму у прозі Тоні Моррісон, Зимомря І. (2015)
Цзявень C. - Тарас Шевченко та Олександр Пушкін: творчий діалог двох геніїв (2015)
Бєлікова Ю. - Розкриття можливостей навчального курсу "Основи професійного саморозвитку" для забезпечення професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2015)
Герасимчук В. - Роль гігієнічного виховання молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина (2015)
Гірняк С. - Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета (2015)
Жигайло О. - Особливості застосування елементів концепції В. Я. Дяченка про колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі, Сарабаха Г. (2015)
Iгнатьєва А. - Розумiння сутностi природи як основного чинника виховання молодших школярiв у педагогiчнiй спадщинi В. О. Сухомлинського (2015)
Карпа І. - Використання веб-сторінок та соціальної мережі Facebook у процесі навчання англійської мови (2015)
Касіянц С. - Шляхи мотивації майбутніх економістів до організації самоосвітньої діяльності у процесі професійної підготовки в університеті (2015)
Луців С. - Особливості використання дидактичних віршів на уроках української мови у початкових класах (2015)
Муляр Н. - Особливості вивчення сімейних традицій на уроках "Я у світі" початкової школи (2015)
Орловська Л. - Вимоги до вправ для формування граматичної компетенції в усному мовленні у майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної (2015)
Пагута М. - Теоретико-методичні аспекти вивчення учнями ПТНЗ теми "Мікропроцесорна система стабілізації руху автомобіля", Чубик О., Демко М. (2015)
Пантюк М. - Інтерактивне навчання молодших школярів у контексті інтеграції науки і практики, Стахів Л. (2015)
Стецик А. - Чинники та перешкоди посилення соціальної відповідальності підприємництва (2015)
Чепелюк А. - Поетапна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як умова формування їх професійної компетентності (2015)
Шаран О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики, Юрас З. (2015)
Шепенюк І. - Сучасна технологія організації роботи з домашніми завданнями учнів при вивченні природничих дисциплін (2015)
Варава Л. А. - Метафора щастя як спосіб презентації психологічних проблем та їх розв’язання (з досвіду роботи) (2015)
Вернік О. Л. - Соціальні мережі і самовідчуження особистості (2015)
Вовчик-Блакитна О. О. - Особливості функціонування сім’ї як соціоекологічної системи у просторі мегаполісу (2015)
Корнієнко І. О. - Оціночно-динамічна складова описів життєвого простору підлітків (2015)
Лотоцька-Голуб Л. Л. - Професійно-особистісні деформації у лікарів (2015)
Льовочкіна А. М. - Психологія екологічної культури студентів ВНЗ у міському середовищі (2015)
Люта Л. П. - Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях (2015)
Матвієнко О. В. - Пріоритети сучасної молоді у виборі життєвого шляху (2015)
Місячна Н. М. - Типологія безробітних громадян (2015)
Поладко Г. О. - Організація медико-психологічної допомоги пацієнтам з феохромоцитомною дисфункцією (2015)
Полівко Л. Ю. - Ситуація успіху при включенні дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір (2015)
Притула О. А. - Аналіз професійних компетенцій кризис-менеджера (2015)
Приходько А. М. - Психологічні особливості лікарів і та пацієнтів центрів планування сім’ї та медичної генетики як передумова формування ефективної взаємодії (2015)
Рудоміно-Дусятська О. В. - Психологічні чинники екологізації способу життя особистості (2015)
Слободяник О. Я. - Использование "партнерских родов" для снижения акушерской патологии в родах (2015)
Терновик Н. А. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності (2015)
Цавалюк Т. О. - Культура як чинник формування інтелектуальних почуттів у молодшому шкільному віці (2015)
Чала О. А. - Розвиток толерантності студентів як засіб усунення їх деструктивної конфліктності (2015)
Швалб Ю. М. - Просторово-психологічна організація середовища буття і життєдіяльності (2015)
Левицька І. В. - Проблеми формування готовності водіїв до професійної діяльності (2015)
Наші автори (2015)
Our authors (2015)
Юрцева А. П. - Порушення біоенергетичних процесів при негоспітальній пневмонії на фоні субклінічного гіпотиреозу та їх корекція у дітей шкільного віку, Павликівська Б. М., Бойчук Н.Ф., Лотовська Т. В. (2015)
Когутич А.І - Клініко-епідеміологічні особливості гепатиту А у дитячого населення Закарпатської області (2015)
Коваль Г. М. - Мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій на Закарпатті за 2013-2014 рр., Карабиньош С. О., Коваль Н. М., Туряниця С. М., Русин В. І. (2015)
Мухіна Я. О. - Аналіз ефективності ремінералізуючої терапії у дітей 6-7 років із високим ступенем активності карієсу (2015)
Станіславчук Л. М. - Динаміка рівнів IЛ-1В, ІЛ-4 та ІЛ-8 при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей (2015)
Русин Л. П. - Особливості репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків Закарпаття, народжених із дефіцитом маси тіла (2015)
Машіка В. Ю. - Роль харчової та респіраторної сенсибілізації у формуванні алергічних хвороб у дітей, Симулик В. Д. (2015)
Поляк М. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кору у дітей у Закаррпатській області з січня 2011 по грудень 2012 рік, Поляк-Товт В. М., Гема Н. М., Симулик В. Д. (2015)
Черняк М. М. - Сучасний стан проблеми плацентарної дисфункції у жінок з обтяженим акушерським анамнезом, Корчинська О. О. (2015)
Чонко О. Ю. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі (2015)
Товт-Коршинська М. І. - Показники противірусного імунітету та схильність до частих гострих респіраторних захворювань у хворих на бронхіальну астму різної важкості, Ростока-Резнікова М. В. (2015)
Горленко О. М. - Фізичний розвиток дівчат пубертатного віку гірського регіону, Пацкан Т. В., Повідайчик С. П. (2015)
Horlenko O. - Peculiarities of measles duration in the child contingent, Polyak M., Polyak-Tovt V., Hema N., Horlenko F., Piridi V. (2015)
Содержание (2014)
Кукушкина М. Н. - Лечение больных генерализованной меланомой кожи: современные подходы и перспективы, Коровин С. И., Паливец А. Ю., Остафийчук В. В., Бойчук С. И. (2014)
Фильчаков Ф. В. - Локальный иммунный ответ у больных меланомой кожи: связь с эффективностью интерферонотерапии, Грабовой А. Н., Лён А. Д., Кукушкина С. Н., Коровин С. И., Кукушкина М. Н., Весельская В. Н., Таран Л. Н. (2014)
Храновська Н. М. - Роль змін регуляції р53/MDM2 шляху в прогресуванні нейробластоми, Іномістова М. В., Свергун Н. М., Скачкова О. В., Климнюк Г. І. (2014)
Климнюк Г. І. - Проблеми забору стовбурових клітин периферичної крові у дітей із солідними новоутвореннями, Павлик С. В., Шайда Е. В., Храновська Н. М., Ніколаєва О. В., Білоконь О. В., Іжовський О. Й., Скачкова О. В., Ротарь О. А., Ожиганов О. О. (2014)
Крячок І. А. - Методи збереження фертильності у жінок із лімфопроліферативними захворюваннями, Каднікова Т. В., Титоренко І. Б., Пастушенко Я. В., Ціп Н. П., Новосад О. І., Алексик О. М., Степанішина Я. А., Філоненко К. С., Кущевий Є. В., Ульянченко К. О. (2014)
Новосад О. І. - Діагностика та лікування лімфом під час вагітності, Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В., Крячок І. А. (2014)
Яременко А. В. - Випадок успішної ліквідації хілотораксу хірургічним методом у хворого на лімфому Ходжкіна, Галайчук І. Й., Бабанли Ш. Р., Гуменюк В. В., П’ясецький В. Й., Шкробот Л. В. (2014)
HER2-таргетная терапия метастатического рака грудной железы: механизм действия, эффективность и профиль безопасности представителя нового класса препаратов трастузумаба эмтансина (2014)
Сивак Л. А. - Прогностичні фактори при раку грудної залози. Сучасний стан проблеми, Верьовкіна Н. О., Лялькін С. А. (2014)
Зайцев В. І. - Засідання групи експертів з діагностики та лікування раку передміхурової залози (2014)
Губарева Г. О. - Огляд науково-практичного семінару "Профілактика та лікування ускладнень хіміотерапії (гематологічна токсичність)" для лікарів-онкологів, які проводять хіміотерапію, Філоненко К. С., Алексик О. М. (2014)
Лук’янчук О. В. - Неоад’ювантна хіміотерапія раку шийки матки ІІВ стадії — запорука виконання радикального хірургічного втручання, Кузнецова О. В. (2014)
Грабовий О. М. - Колоректальний рак: патогенетична інформативність гістологічного дослідження (огляд літератури), Антонюк С. А., Воробєй Є. А., Савчин Т. М. (2014)
Грабовой А. Н. - Содержание нуклеиновых кислот в ядрах клеток уротелиального рака мочевого пузыря, Великошапко С. Д. (2014)
Лесной И. И. - Влияние декскетопрофена и алкалоидов опия на некоторые показатели, характеризующие состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном обезболивании в онкохирургии, Сидор Р. И., Стаховский Э. А., Климчук Л. В., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Ушаков С. В., Медведев А. В., Музыка Н. И., Катриченко М. О., Кабанчук Ю. В. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF, HER2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф., Коротич А. П., Красиленко Д. Н., Балашова О. И., Шляхова Е. В., Царенкова О. А. (2014)
Кузьменко О. П. - Порівняльна оцінка протипухлинної ефективності алогенних та ксеногенних вакцин, модифікованих за допомогою білоквмісних метаболітів B. subtilis B-7025, Діденко Г. В., Шпак Г. Є., Потебня Г. П. (2014)
Авторский указатель 2014 (2014)
Моляко В. О. - Генетичні індикатори конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі (2015)
Алієва Е. Ю. - Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору (2015)
Антюхова Н. І. - Творчий потенціал майбутнього вчителя іноземних мов як психологічна проблема (2015)
Біла I. М. - Реабілітація творчого сприймання (2015)
Бондаренко Я. І. - Cамоставлення самотніх жінок, Кубриченко Т. В. (2015)
Боровицька О. М. - Гіпокамп і праобраз: спроба понятійного уточнення в контексті психології творчості (2015)
Ваганова Н. А. - Сприймання як творчий перцептивний процес у пізнавальній діяльності дітей (2015)
Віннічук І. П. - Особливості розвитку творчої уяви молодших школярів у сучасних умовах (2015)
Гулько Ю. А. - Стратегии умственного развития детей раннего возраста (2015)
Гусєв А. І. - Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів (2015)
Дмитріюк Н. С. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми депривації у психологічній науці (2015)
Кириченко В. В. - Літературне полотно життя, Марчук К. А. (2015)
Кириченко В. В. - Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації (2015)
Кіричевська Е. В. - Стратегіальний підхід у досліджені процесу творчого сприймання релігійної інформації (2015)
Козова І. Л. - Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного вузу в різних системах сучасної освіти (2015)
Кокарєва М. В. - Типологія сприймання студентами рекламної інформації (2015)
Костюченко О. В. - Художня перцепція в системі рекреації (2015)
Кривцова Н. В. - Постнекласичний підхід у дослідженні самореалізації особистості (2015)
Липка Н. В. - Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму, Островська К. О. (2015)
Мазилов В. А. - Творчество и мышление, психология и философия (2015)
Мазяр О. В. - Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського (2015)
Макаренко С. С. - Методичні основи дослідження психологічних проблем впливу мотивації на навчально-професійну діяльность студентів (2015)
Медведева Н. В. - Вивчення творчого сприймання контексті концепції Л. С. Виготського (2015)
Крижановська З. Ю. - Психологічні особливості сприймання професійного персонального іміджу жінки-викладача студентами вищого навчального закладу, Мітлош А. В. (2015)
Москаленко В. В. - Особливості економічного та морального в економічній культурі особистості (2015)
Мул С. А. - Диференційні характеристики професійної діяльності офіцера прикордонного контролю (2015)
Найдьонова Л. М. - Психологічні особливості сприймання екранної інформації в підлітковому віці (2015)
Подшивайлов Ф. М. - Динаміка емоційної спрямованості як показника мотиваційної сфери майбутніх психологів (на матеріалі лонгітюдного дослідження) (2015)
Терещенко М. В. - Вплив ілюзорної картини світу на дитячо-батьківські стосунки, Шапошніков А. Д. (2015)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічний підхід до розуміння синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю: етіологія, діагностика, корекція (2015)
Чичуга М. М. - Методика профілактики деструктивних психічних станів начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2015)
Шелег Л. С. - Класифікація концепцій та основні ознаки психосоматичних розладів (2015)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації (2015)
Щербан Т. Д. - Дослідження відповідальності у системі профвідбору (2015)
Пути и судьбы психологической науки (Беседа с проф. В. А. Моляко) (2015)
Наші автори (2015)
Our authors (2015)
Галик В. - Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка (2015)
Галів М. - Радянська педагогіка в дії: документи управління МДБ та обкому компартії Дрогобиччини щодо побиття учнів у школах області (2015)
Ільницький В. - Радянські карально-репресивні органи: особливості формування в Карпатському краї (2015)
Корсак Р. - Реформування чеського суспільства: досвід євроінтеграції для України (2015)
Лазорак Б. - Школи церковних братств Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.) (2015)
Стецик Ю. - Чернецтво Святоспаського монастиря (1783 р.): реконструкція біограм (2015)
Бермес І. - Михайло Вербицький і музичний романтизм (2015)
Бальчюнас Г. - Произведения литовских композиторов для аккордеона: их параллельная связь с развитием исполнительского искусства (2015)
Горбенко С. - Системний конструкт у розвитку ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики (2015)
Дуда Л. - Трансформація танцювальних фольклорних джерел у творчості для бандури (2015)
Душний А. - Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва, Боженський А. (2015)
Колосовська О. - До питання основних складових у розвитку музиканта-інструменталіста в процесі навчання (2015)
Лабунець В. - Поетапна методика інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Морозова О. - Розвиток професійної самосвідомості у студентів: психолого-педагогічний аспект (2015)
Обух Л. - Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання) (2015)
Ороновська Л. - Вокально-хорова підготовка студентів музичного відділення Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського (на прикладі камерного хору "Brevis"), Корчак В. (2015)
Раструба Т. - Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід (2015)
Ден Ц. - Джен Лу – яскрава постать у галереї діячів китайської духової оркестрової музики (2015)
Шариков Д. - Авторський неокласичний театр сучасної хореографії "Сузір’я Аніко": стилістика, формально-технічні засоби репрезентації (2015)
Грущак О. - Вербалізація концепту amicitia / friendship в латинській та англійській мовах (на матеріалі паремій) (2015)
Драбов Н. - До питання перекладу англійських неологізмів (2015)
Попович Н. - Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу (2015)
Дмитрів І. - Релігійні символи як засіб творення художнього світу (2015)
Зимомря І. - Конструкт традиції у процесі розвитку жанру (2015)
Лазірко Н. - Творчість Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена (2015)
Панько О. - Літературна казка "Матильда" Роальда Дала: особливості рецептивного кола читача-дитини (2015)
Рашкі Н. - Мотив дитинства у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Ткаченко Т. - Новелістика Ірини Винницької (2015)
Вовк Л. - Формування гендерної культури у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Грибок Н. - Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Проць Л., Ільчишин І., Проць Р. (2015)
Жигайло О. - Сучасні тенденції розвитку методики викладання математики початкової школи, Серенько І. (2015)
Іщук Т. - До питання про методологічні засади нейролінгвістичного програмування та застосування технік нлп на заняттях з іноземної мови (2015)
Кива Л. - Передумови впровадження у навчальний процес технологічного факультету дистанційного навчання у процесі вивчення дисциплін творчого напрямку, Лазаренко Н. (2015)
Сидоряк З. - Теорія і практика фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Антона Макаренка (2015)
Шаран О. - Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі, Ільницька Х. (2015)
Шаран О. - Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики, Хруник М. (2015)
Галів М. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти" (до 100-річчя від дня народження Миколи Фриза) (Дрогобич, 24 квітня 2015 р.), Ільницький В. (2015)
Давидов М. - Кілька штрихів до VIII-го міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів "Perpetuum mobile" у Дрогобичі (2015)
Савчин Г. - VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Perpetuum Mobile", Ткачик Х.-М. (2015)
Пастушук Г. О. - Акторський феномен Роберта Арміна і "драматичний канон" Вільяма Шекспіра: друк у постановці чи постановка у друці? (2015)
Рязанцева Т. М. - Формальне і жанрове розмаїття латиноамериканської поезії XVII ст. (на прикладі творчості сестри Хуани Інес де ла Крус) (2015)
Павленко І. Я. - "Гамлет" В. Шекспіра та О. Сумарокова: зміна культурного коду (деякі спостереження). (2015)
Хитрова-Бранц Т. В. - Актуалізація шекспірівської творчості в драматургії Я. Ленца. (2015)
Темна О. В. - Середньовічний жанр видіння в поезії Максиміліана Волошина. (2015)
Борискіна К. Б. - Специфіка реконтекстуалізації римської п’єси В. Шекспіра "Юлій Цезар" за часів становлення тоталітарних режимів в Європі. (2015)
Moskvitina D. A. - En/decoding Shakespeare on the Present-day Ukrainian Stage: a Case of Vlad Troitskyi. (2015)
Шалагінов Б. Б. - Тропы и думы Франческо Петрарки. (2015)
Торкут Н. М. - Гамлетизм: українська версія (пролегомени до дискусії). (2015)
Михед Т. В. - Топос "liberty / freedom” як семантичний оптимізатор художнього простору "Бурі" Вільяма Шекспіра. (2015)
Тарасенко К. В. - Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка. (2015)
Klein H. - The Dramatist, the Text, and the Director: reflections on an ever-intriguing triangle. (2015)
Корнелюк Б. В. - Стратегії творення художнього універсуму в екранізація "Річарда ІІІ" Р. Лонкрейна: модернізація чи політемпоральний синтез? (2015)
Sokolova B. - A Very Modern Tragedy: Ralph Fiennes’ Adaptation of Shakespeare’s Coriolanus (2011). (2015)
Чосер Д. - Кентерберійські оповідки. Пролог. Пер. Стріха М. В. (2015)
Москвітіна Д. А. - Urbi et orbi: 9-й Міжнародний шекспірівський театральний фестиваль у м. Крайова., Корнелюк Б. В. (2015)
Summaries (англійською мовою) (2015)
Резюме (російською мовою) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Александров В. Д. - Применение фазопереходных теплоаккумулирующих материалов в строительстве, Соболь О. В., Александрова О. В., Соболев А. Ю., Покинтелица Е. А., Лойко Д. П., Амерханова Ш. К. (2016)
Пактер М. К. - Синтетические вяжущие как реакционноспособные полимер-олигомерные системы, Карат Л. Д., Братчун В. И., Стукалов А. А., Паращевин Р. В., Гончаров Д. Н. (2016)
Пактер М. К. - О расчетном определении температуры хрупкости битумов и битумоподобных материалов, Кандаева И. В., Жуков И. П., Мироненко А. Ю., Вовк Т. С., Мирошниченко А. В. (2016)
Ромасюк Е. А. - Влияние агрессивных сред на долговечность асфальтобетонов под действием динамических нагрузок, Беспалов В. Л., Гуляк Д. В., Доля А. Г., Демешкин В. П., Белоус Ю. В., Куркчи Л. А. (2016)
Петрик И. Ю. - Высокофункциональные бетоны с обогащенной электрической сепарацией золой-уносом ТЭС, Зайченко Н. М., Сердюк А. И. (2016)
Киценко Т. П. - Исследование огнеупорности и показателей температуры деформации под нагрузкой алюмосиликатных и кремнеземистых бетонов на основе жидкого стекла, Мартынова В. Б., Кабанцова А. Р. (2016)
Беспалов В. Л. - Теоретические принципы получения дорожных бетонов повышенной долговечности (2016)
Конопацкий Е. В. - Геометрическая модель зависимости предела прочности при сжатии модифицированного мелкозернистого дегтебетона от четырёх параметров, Бумага А. И., Бочоришвили В. А. (2016)
Золотарева В. В. - Влияние нанопорошков на механические и адгезионные свойства эпоксидных полимеров, Кочергин Ю. С. (2016)
Попова О. С. - Влияние наполнителя марки normcal на деформационно-прочностные свойства эпоксидных клеевых материалов, Кочергин Ю. С. (2016)
Кибзун В. Н. - Об обосновании факторов, определяющих качество готовой продукции, Нагорная Н. П. (2016)
Ефремов А. Н. - Бесцементные шлакобетоны на основе отвальных сталеплавильных шлаков, Конев О. Б. (2016)
Бородай Д. И. - Исследование влияния типа пролетных строений железобетонных автодорожных мостов на их долговечность, Кандаева И. В., Алюк С. С., Науменко Д. С., Чмырь А. С. (2016)
Николаева Е. К. - Прочностные свойства бетонов, дисперсно-армированных стальной фиброй, Губарь В. Н. (2016)
Кузнєцов Ю. М. - Новий підхід до опису і синтезу приводів механізмів маніпулювання об’єктами в технологічному обладнанні, Придальний Б. І., Хамуйела Г. Ж. А. (2015)
Анастасенко С. М. - Забезпечення довговічності поверхонь зубців шестерні і впадин шліців на вал-шестерні методом поверхневого зміцнення деталі чеканкою, Григурко І. О., Ошовський В. Я. (2015)
Барилюк Є. І. - Зменшення динамічних навантажень та інтенсивності процесів зношування елементів малогабаритних електромагнітних клапанів, Зайончковський Г. Й. (2015)
Буря А. И. - Влияние содержания бронзы на износостойкость ароматического полиамида фенилон, Ерёмина Е. А. (2015)
Буря А. И. - Влияние содержания органического волокна на трибологические свойства композитов на основе фенилона, Набережная О. А., Перемитько В. В. (2015)
Королёв А. А. - Интенсификация процесса этерификации глицерина (2015)
Filonenko S. - Simulation of acoustic emission in composite material machining with regard to its physical and mechanical characteristics, Nimchenko T. (2015)
Кальченко В. И. - Модульное 3D-моделирование инструментов, процесса съема припуска и формообразования при растачивании седел клапанов ориентированной пластинкой, Кальченко В. В., Веремей Г. А., Следникова Е. С. (2015)
Тихенко В. Н. - Вибродиагностика станка для обработки колесных пар, Старцев В. И., Анисимов А. А., Пчелинский С. В. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Енергоефективність обробних верстатів (2015)
Федориненко Д. Ю. - Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів, Космач О. П. (2015)
Хімічева Г. І. - Збільшення ресурсу опорно-упорних підшипників на основі кваліметричного підходу, Куриляк В. В. (2015)
Гусарев В. С. - Энергетические критерии в технологии машиностроения, Яровой Ю. В. (2015)
Космач О. П. - Дослідження кінематики пристроїв для машинобудування та деревообробки в SolidWorks, Товстуха О. Д. (2015)
Михайлов М. И. - Оптимизация емкости накопителей инструментов станков с ЧПУ для гибких производственных систем (2015)
Онищук С. Г. - Новые подходы в конструкторско-технологической подготовке производства изделий с учетом жизненного цикла, Тулупов В. И., Миранцов С. Л. (2015)
Сапон С. П. - Дослідження точності оброблення на токарному верстаті зі шпинделем на гідростатичних опорах (2015)
Степаненко О. О. - Дослідження впливу компонувань настільних фрезерних верстатів з ЧПК на якість оброблення деталей, Манжола М. Ю., Кузнєцов Ю. М. (2015)
Пугач Р. С. - Модифицирование поверхности деталей машин с целью получения высоких трибологических параметров (2015)
Юхимчук В. М. - Шляхи оптимізації вибору інструментального забезпечення оброблення отворів (2015)
Майданюк С. В. - Визначення кута контакту відрізних фрез з різнонаправленими зубцями (2015)
Жигуц Ю. Ю. - Термітне зварювання чавунних деталей (2015)
Казимир В. В. - Технологія побудови вбудованих програмних моделей бізнес-процесів на основі їх XML-описів, Харченко М. В. (2015)
Точилин С. Д. - Анализ производительности SOAP и RESTful JavaWeb-службпоиска в данных СУБД PostgreSQL (2015)
Трейтяк В. В. - Технологія обміну даними між користувачамирізних інтегрованих автоматизованихсистем виробничого призначення (2015)
Козьяков С. В. - Експериментальна апробація підсистеми управління мотивацією ІТ-фахівців у виробничих умовах (2015)
Сосса Б. Р. - Порівняльнеоцінюванняточностікоординатточковихмарок, отриманих способомназемноголазерногосканування (2015)
Топал А. В. - Вирішення задач технологічної підготовки виробництва засобами штучних нейронних мереж, Сергієнко О. А., Вислоух С. П. (2015)
Білокінь С. О. - Дослідження фізичних характеристик діелектричних поверхонь за допомогою діагностичного стенда на базі атомно-силового мікроскопа, Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю., Антонюк В. С. (2015)
Зайцев Р. В. - Разработка системы автоматизации измерений параметров полупроводниковых приборов, Кириченко М. В. (2015)
Іванець С. А. - Отримання аналітичного опису поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. В. (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження технологічних властивостей УФ-похідних білково-вуглеводної молочної сировини, Золотухіна І. В., Федак В. І. (2015)
Вежлівцева С. П. - Дослідження мікробіологічного стану нових м’яких маргаринів підвищеної біологічної цінності (2015)
Залета О. М. - Моделювання послідовності функціонування технологічної машини для пакування сипких речовин (2015)
Миськів Є. М. - Обґрунтування використання обладнання зі стругальними валами зі спіральним розміщенням ножових пластинок, Копинець З. П., Маєвський В. О. (2015)
Михайлов В. І. - Оцінювання впливу гребенів барабана на якість машинного прання, Михайлов С. В. (2015)
Челябієва В. М. - Вплив технологічних факторів на вміст вітаміну С у фруктових соках, Савченко О. М., Сиза О. І. (2015)
Семко В. В. - Моделювання турбулентності приземного шару атмосфери (2015)
Ponomarenko V. - The Impact of the World Economic Crisis on the Economic Development of Ukraine (2016)
Schneider F. - The Size and Development of the Shadow Economies of Ukraine and Six Other Eastern Countries over the Period of 1999 – 2015 (2016)
Петрова М. М. - Построение электронного управления путем реформ: опыт Болгарии (2016)
Филип С. - Проблематикa безопасности в системе высшего образования в Высшей школе экономики и менеджмента общественного управления в Братиславе (2016)
Moroz N. - Le Patrimoine des Orgues en Ukraine : Indicateur Culturel de L'inegalite Spatiale ou atout Pour le Tourisme de Niche?, Lamantia F. (2016)
Wackowski K. - The Paradigm of the State Regulatory Policy, Gavkalova N. (2016)
Ueberwimmer M. - The Generation Theory: a Cross-Cultural Approach, Blyznyuk T. (2016)
Пукала Р. - Фінансове забезпечення розвитку страхових компаній за директивою ЄС Solvency II (2016)
Rumyantsev M. - Simulation de Processus Logistiques Dans les Systemes de Production Flexibles (2016)
Рамазанов С. К. - Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економічного управління в умовах глобальних криз (2016)
Rayevnyeva O. - Peculiarities of Non-linear Development of Ukrainian Economy: Causes and Tendencies, Dubrovina N. (2016)
Yermachenko V. - The Cyclicity of Tourism Services Consumption in the Context of Development of Ukrainian Economy, Dekhtyar N. (2016)
Титул, зміст (2016)
Шановні читачі! (2016)
Мазаракі А. А. - Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням, Лагутін В. Д. (2016)
Гуляєва Н. М. - Політика управління товарними запасами у торгівлі, Камінський С. І. (2016)
Мельник Т. М. - Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення, Пугачевська К. С. (2016)
Щербакова Т. А. - Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин (2016)
Бохан А. В. - Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина (2016)
Волосович С. В. - Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку (2016)
Лабурцева О. І. - Управління маркетинговими ризиками торговельних підприємств (2016)
Молодоженя М. С. - Інноваційні проекти підприємств торгівлі (2016)
Білявська Ю. В. - Екологічний менеджмент підприємства (2016)
Харсун Л. Г. - Логістичне обслуговування товаропотоків між Україною та країнами ЄС (2016)
Пархаєва Н. В. - Маркетингово-логістичний комплекс товаропровідної системи (2016)
Талановитий вчений-економіст і педагог (2016)
Содержание (2011)
Федоренко З. П. - Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в Україні — оцінка повноти та якості інформації, Гайсенко А. В., Гулак Л. О., Рижов А. Ю., Горох Є. Л., Сумкіна О. В., Куценко Л. Б. (2011)
Щепотин И. Б. - Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки, Колесник Е. А., Грабовой А. Н., Приймак В. В., Разумей Д. А., Лукашенко А. В., Ковальчук Э. Н., Махмудов Д. Э., Зарецкий М. Б., Безносенко А. П., Антонюк С. А. (2011)
Ищенко Р. В. - Возможности компьютерной томографии в оценке эффективности внутриартериальной полихимиотерапии метастазов в печени опухолей желудочно-кишечного тракта, Сидюк А. В., Чистяков Р. С. (2011)
Cемикоз Н. Г. - Фторафур — эффективность, проверенная временем (итоги новых исследований), Ладур А. И., Колосов И. В. (2011)
Коровин С. И. - Опыт применения дакарбазина в лечении генерализованной меланомы кожи, Кукушкина М. Н., Паливец А. Ю. (2011)
Дєдков А. Г. - Результати хірургічного лікування пацієнтів з метастазами нирковоклітинного раку в довгі кістки, Бойчук С. І., Ковальчук П. А. (2011)
Щепотин И. Б. - Роль и место хирургического лечения в комплексной терапии первично-метастатического рака грудной железы, Чешук В. Е., Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Любота Р. В. (2011)
Щепотин И. Б. - Неоадъювантная гормонотерапия местно-распространенного рака грудной железы, Зотов А. С., Аникусько Н. Ф., Любота И. И., Любота Р. В. (2011)
Воробйова Л. І. - Клінічне значення концентрації пухлинного маркера SCCA у сироватці крові хворих на РШМ, Гончарук І.В. (2011)
Галай О. О. - Особливості метастатичного ураження регіонарних лімфатичних вузлів у хворих на місцево-розповсюджений рак слизової оболонки порожнини рота та ротової частини глотки, Процик В. С., Сліпецький Р. Р. (2011)
Шуміліна К. С. - Імунологічний моніторинг дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин в динаміці комплексного лікування, Гріневич Ю. Я., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Фільчаков Ф. В., Клімнюк Г. І., Шайда Е. В. (2011)
Дементьєва Н. А. - Застосування пропранололу в лікуванні гемангіом складних локалізацій у дітей, Дігтяр В. А., Гладкий О. П., Авілов О. Ю., Коломієць О. М., Ашкіназі Б. Г., Романенко О. А., Лацинська С. А. (2011)
Стаховський Е. О. - Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на функцію нирок та уродинаміку у хворих з інвазивним раком сечового міхура, Войленко О. А., Вукалович П. С., Котов В. А., Вітрук Ю. В. (2011)
Клімчук Л. В. - Комбінована анестезія як метод вибору при радикальній цистектомії, Лісний І. І., Войленко О. А., Колесник O. O., Стаховський Е. О. (2011)
Ковальський В. В. - Лімфаденектомія та її ефективність при радикальній нефректомії у пацієнтів з раком нирки, Фецич Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я. (2011)
Крячок И. А. - Современные подходы к терапии первой линии и последние мировые тенденции в лечении диффузной В-крупноклеточной лимфомы, Мартынчик А. В., Филоненко К. С., Титоренко И. Б., Алексик Е. М. (2011)
Крячок И. А. - Эффективность терапии пациентов с неходжкинскими лимфомами с использованием препарата ритуксимаб, Филоненко К. С., Губарева А. А., Титоренко И. Б., Алексик Е. М., Кадникова Т. В., Новосад О. И., Мартынчик А. В., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В., Куценко Л. Б. (2011)
Головко Т. С. - Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы опухолевой природы, Скляр С. Ю., Крахмалева А. С., Крахмалева Л. П., Кротевич М. С., Процык Е. Е. (2011)
Макеєв С. С. - Емісійна томографія пухлин головного мозку (2011)
Кундін В. Ю. - Диференційна діагностика доброякісного та злоякісного ураження хребта за допомогою додаткових режимів остеосцинтиграфії, Сатир М. В., Солодянникова О. І. (2011)
Туганова Т. Н. - Сравнительные данные цитогенетических показателей альвеолярного эпителия и опухолевых клеток при плоскоклеточном раке легкого, Болгова Л. С. (2011)
Грабовой А. Н. - Уротелиальный рак мочевого пузыря: информативность и достаточность морфологической диагностики, Великошапко А. Д. (2011)
Блощинський І. - Характеристика курсу дистанційного навчання англійської мови для персоналу Державної прикордонної служби України (2016)
Буданoва Л. - Науково-методологічні підходи до дослідження засад мοнітοрингу якοсті навчальних досягнень студентів спеціальності "Фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Гащук В. - Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічної умови їх деонтологічної підготовки (2016)
Дранко А. - Педагогічна технологія навчання курсантів професійної взаємодії в екіпажах цивільної авіації (2016)
Кузьменко Н. - Формування креативності студентів технічних університетів у процесі позааудитроної виховної роботи (2016)
Павлов Я. - Понятійно-категоріальний апарат розвитку готовності офіцерів до миротворчої діяльності (2016)
Торічний О. - Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Титул, зміст (2015)
Кашинцева О. - Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики - нові відповіді (2015)
Кодинець А. - Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності (2015)
Штефан О. - Позови про присудження у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин (2015)
Троцька В. - "Податок на Google": особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі Інтернет (2015)
Андрощук Г. - Конфлікт між торговельними марками та географічними значеннями: механізми вирішення, Афян А. (2015)
Тверезенко О. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об'єктів права інтелектуальної власності (2015)
Ревуцький С. - Розвиток науково-технологічної діяльності з позиції економічної глобалізації у високорозвинених країнах світу на початку ХХІ (2015)
Петренко В. - Удосконалення системи судового захисту прав інтелектуальної власності, Левицький В. (2015)
Олефір А. - До проблеми правової охорони біотехнологій (2015)
Шаблієнко А. - Суб'єкти правовідносин у сфері електронної комерції (2015)
До відома (2015)
Титул, зміст (2015)
Кодинець А. - Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Ілляшенко О. - Принцип безпосереднього виконання авторського договору у сфері охорони здоров'я (2015)
Улітіна О. - Проблематика реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, США та Великобританія (2015)
Андрощук Г. - Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення, Афян А. (2015)
Привітання (2015)
Петренко С. - Деякі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності, як новизна (2015)
Привітання (2015)
Штефан А. - Механізм доказування в юридичній конституції права на судовий захист (2015)
Рєзнікова В. - Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні (2015)
Вірченко В. - Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України, Савчук В. (2015)
Чабан О. - Повага до права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я у відносинах між лікарем, пацієнтом і страховиком (2015)
Козаченко В. - Співвідношення судових рішень та узагальнень судової практики як джерел цивільного права (2015)
Інформаційна довідка (2015)
Бондаренко С. І. - Експлуатація суден з урахуванням використання системи динамічного позиціонування (2016)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение сигналов обзорной радиолокационной станции, Носовский А. Н. (2016)
Голиков В. В. - Наблюдение за текущей ситуацией при управлении судном, Сафин И. В., Обертюр К. Л. (2016)
Давыдов В. С. - Повышение безопасности эксплуатации крупнотоннажных судов путем оптимизации использования ECDIS, Демичев В. В., Кожухаренко Р. В., Овчинникова А. И. (2016)
Майборода А. Н. - Оценка надежности технических средств судовождения в исследовательской части дипломной работы студентов, Сушко В. Г. (2016)
Дем’яненко С. К. - Математична модель для визначення характеристик взаємозв’язку геометричних параметрів радіального гідростатичного підшипника та його силових енергетичних характеристик (2016)
Кучерук Н. В. - Використання функції чутливості для округлення коефіцієнтів цифрового фільтра (2016)
Баранов Г. Л. - Стратегія адаптації систем попередження про ризики зіткнення для підвищення якості обслуговування та безпеки руху водних транспортних засобів, Тихонов І. В., Прохоренко О. М. (2016)
Нікітін П. В. - Аналіз та систематизація умов інтеграції у світовий освітній процес (2016)
Горбань А. В. - Транспортне освоєння малих річок УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х–1950-ті рр.) (2016)
Кириллова О. В. - Типологія транспортно-технологічних систем (2016)
Ковбатюк М. В. - Особливості функціонування суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту окремих регіонів України, Беник Н. Г. (2016)
Малишкін О. І. - Вимоги міжнародних підходів до звітності компаній різних галузей економіки, Тимченко Є. (2016)
Нікітін Ю. О. - Спільні та відмінні ознаки інноваційного та інвестиційного потенціалу підприємства, Рукас-Пасічнюк В. Г., Невмержицький В. М. (2016)
Сёмин А. А. - Экспресс-оценка рыночной стоимости и эффективности содержания пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания, Тимощук Е. Н. (2016)
Омельченко Н. В. - Галузеві особливості діяльності воднотранспортних підприємств та їх вплив на облікову політику витрат (2016)
Семенова С. М. - Аналітичний облік в управлінні капітальними інвестиціями на підприємствах водного транспорту (2016)
Корнійко Я. Р. - Технологічні та інформаційні переваги формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів (2016)
Майкова Е. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2016)
Тищенко В. М. - Еволюція поглядів на роль податків як інструменту економічного і соціального регулювання (2016)
Шевчук В. О. - Знання як чинник виробництва: дискусійні питання теорії (2016)
Шуляренко С. М. - Теоретичні аспекти та інструменти контролінгу грошових потоків підприємств, Лісовенко Д. П. (2016)
Касьян В. В. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2016)
Аляб’єва О. М. - Аналіз тенденцій розвитку логістичних послуг в Україні (2016)
Гаценко Л. В. - Теорія зацікавлених сторін (стейкхолдерів): історія розвитку та проблемні питання для подальших досліджень (2016)
Астаф’єва Г. М. - Корпоративна соціальна відповідальність державних підприємств: міжнародний досвід (2016)
Стрєлков О. В. - Види взаємодії транспортного підприємства зі стейкхолдерами (2016)
Шапенко Є. М. - Розрахунок тарифної ставки водіїв міського пасажирського транспорту з урахуванням складності їх роботи (2016)
Коротка Н. В. - Терміни "компетенція" та "компетентність" у контексті теорій мовленнєвої діяльності й комунікацій, Тернова О. І. (2016)
Федотов В. Г. - Влияние модулированной структуры на электрические, фотоэлектрические и оптические свойства кристаллов дифосфидов цинка и кадмия (2016)
Кривець Т. О. - Дослідження сітьової транспортної моделі для управління контейнерними перевезеннями на морському транспорті, Овчарук В. О. (2016)
Лагодіна Л. П. - Способи моделювання кінематичних поверхонь методом полікоординатних відображень (2016)
Ткаченко О. І. - Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2016)
Бадаєв Ю. І. - Раціональна крива Безьє 5-го степеня за заданими двома точками та величинами кривини в них, Ганношина І. М. (2016)
Автори випуску (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Фурдичко О. І. - Радіоекологічна безпека аграрних і лісових екосистем у віддалений період після аварії на ЧАЕС (2016)
Прістер Б. С. - Превентивна радіоекологічна оцінка території для ведення сільськогосподарського виробництва у разі радіаційних аварій, Лев Т. Д., Виноградська В. Д., Тищенко О. Г., Піскун В. М. (2016)
Біденко В. М. - Вплив комплексонатів мікроелементів на питому активність 137Cs у молоці корів, Славов В. П. (2016)
Борщенко В. В. - Забруднення молока корів 137Cs залежно від якості та пропозиції пасовищного корму, Славов В. П. (2016)
Василенко М. Г. - Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових ґрунтах, Стадник А. П., Душко П. М. (2016)
Vinichuk M. - The application of mineral fertilizers in order to restore forest ecosystems contaminated with radionuclide 137Cs, Mandro Y., Rosén K. (2016)
Данкевич Є. М. - Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення (2016)
Дідух М. І. - Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Славов В. П. (2016)
Єгорова Т. М. - Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України (2016)
Ковальова С. П. - Виробництво радіологічно безпечної продукції птахівництва на радіаційно забрудненій території (2016)
Коніщук В. В. - Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан’європейської екомережі (2016)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України, Курбет Т. В., Корбут М. Б., Бойко О. Л. (2016)
Ландін В. П. - Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі (2016)
Лукомський О. М. - Імовірність перевищення дозового навантаження населення Народицького району за величиною радіоактивного забруднення природного травостою, Гранківський М. В. (2016)
Мельничук А. О. - Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області, Нетреба Ю. А., Кочик Г. М. (2016)
Науменко А. С. - Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся, Макарчук О. В., Костенко О. В. (2016)
Прістер Б. С. - Вплив еколого-ґрунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС, Проневич В. А. (2016)
Райчук Л. А. - Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся, Гриник О. І. (2016)
Романчук Л. Д. - Особливості формування дози внутрішнього опромінення населення за споживання риби з водойм Полісся України, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2016)
Савчук І. М. - Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки (2016)
Скидан О. В. - Шляхи реабілітації радіоактивно забруднених територій за вирощування енергетичних фітокультур (2016)
Ступенко О. В. - Накопичення 137Cs в урожаї сільськогосподарських культур залежно від впливу агрохімічних чинників, Витриховський П. І., Гірник В. В. (2016)
Чоботько Г. М. - Радіоекологічний моніторинг селітебних територій в регіоні Українського Полісся (2016)
Шумигай І. В. - Радіоекологічна та токсикологічна характеристика води річки Уж (2016)
Панасюк Б. Я. - Природа і людина потребують захисту: рецензія на монографію "Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області" (2016)
Фурдичко О. І. - Рецензія на монографію І.М. Коваленка "Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем" (2016)
В. В. Волкодаву – 65 (2016)
Паламар О. І. - Субкраніальна мініінвазивна хірургія краніофаціальних пухлин – можливість зменшити ускладнення, Гук А. П., Поліщук М. Є., Лукач Е. В., Оконський Д. І. (2013)
Хижняк М. В. - Клініко-морфологічні особливості рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, Красиленко О. П., Новакович К. С. (2013)
Юлдашев А. Х. - Прогнозирование необходимости ревизии и дренирования холедоха при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Лісовий В. М. - Наш досвід в лікуванні сечокам’яної хвороби у реципієнтів ниркового трансплантату, Савенков В. І., Андон’єва Н. М. (2013)
Цема Є. В. - Порівняльна оцінка ефективності методів радикального хірургічного лікування гострої пілонідальної хвороби (2013)
Цаберябый А. А. - Клинический случай применения нитинолового стента при механической желтухе, Аксенов И. Г., Снежинский С. И., Шептун Ю. Ю. (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Содержание (2011)
Мендрік О. А. - Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного лікування онкологічних захворювань, Гайсенко А. В., Михайлович Ю. Й., Заліська О. М. (2011)
ХІІ З’їзд онкологів України — найвизначніша подія вітчизняної онкології в 2011 р. (2011)
Кондрацький Ю. М. - Лікування хворих на рак верхньої третини стравоходу, Ганул В. Л., Кіркілевський С. І., Зайцев С. Л., Фридель Р. І., Супруненко О. А., Крахмальов П. С. (2011)
Щепотин И. Б. - Рак поджелудочной железы: критерии резектабельности, Лукашенко А. В., Колесник Е. А., Розумий Д. А., Приймак В. В., Шептицкий В. В., Головко Г. С., Лаврик Г. В., Халилеев A. A. (2011)
Бондар Г. В. - Возможности электротермической резекции печени по поводу метастазов колоректального рака, Седаков И. Е., Борота А. А., Ищенко Р. В., Павлов Р. В., Ласачко П. С. (2011)
Ярема Р. Р. - Інтраперитонеально дисемінований рак шлунка: фактори прогнозу та результати комбінованого лікування, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв Г. П., Олійник Ю. Ю., Зубарєв М. Г., Гиря П. І., Ковальчук Ю. Я., Сафіян В. І. (2011)
Кукушкина М. Н. - Биопсия "сторожевых" лимфатических узлов при меланоме кожи, Коровин С. И., Солодянникова О. И., Сукач Г. Г., Паливец А. Ю., Ковальчук Э. Н., Скорода Л. В. (2011)
Смоланка І. І. - Оцінка результатів неоад’ювантного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії, Скляр С. Ю., Досенко І. В., Тарасова Т. О., Лобода А. Д. (2011)
Хурані І. Ф. - Вплив мутації генів MTHFR та ММР-12 на активність прооксидантних та профібротичних агентів та рівень гомоцистеїну у хворих на рак грудної залози (2011)
Ціп Н. П. - Клінічний досвід використання радіочастотної гіпертермії у лікуванні злоякісних трофобластичних пухлин, Воробйова Л. І., Орел В. Е., Кліманов М. Ю. (2011)
Свінціцький В. С. - Клінічні особливості граничних пухлин яєчника та оцінка результатів лікування хворих, Воробйова Л. І., Клименко Е. С. (2011)
Тімен Г. Є. - Визначення кровонаповнення пухлин та прогнозування інтраопераційної крововтрати (на прикладі ангіофіброми основи черепа), Яценко В. П., Писанко В. М., Чубко С. П., Алхімова С. М. (2011)
Шайда О. В. - Результати лікування злоякісних новоутворень м’яких тканин у дітей із застосуванням нових програм поліхіміотерапії з підтримкою гемопоезу стовбуровими клітинами периферичної крові (2011)
Павлик С. В. - Роль високодозової хіміотерапії в комплексному лікуванні дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями, Климнюк Г. І., Шайда О. В., Лузан Т. О., Білоконь О. В., Стежка М. О., Ніколаєва О. В., Іжовський О. Й., Ожиганов О. О., Іонкіна Н. І. (2011)
Стаховський Е. О. - Вплив неоад’ювантної поліхіміотерапії на тактику хірургічного лікування м’язово-інвазивного раку сечового міхура, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Вукалович П. С. (2011)
Стаховский Э. А. - Противопоказания как критерии отбора больных для ортотопического замещения мочевого пузыря, Войленко О. А., Витрук Ю. В., Котов В. А., Стаховский А. Э. (2011)
Филоненко К. С. - Терапия пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой: мировой опыт в украинской медицине, Крячок И. А., Алексик Е. М., Титоренко И. Б., Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Новосад О. И., Кущевой Е. В. (2011)
Абраменко И. В. - Интерпретация результатов определения мутационного статуса генов вариабельных участков тяжелых цепей иммуноглобулинов у больных хроническим лимфолейкозом, Белоус Н. И., Крячок И. А., Мартина З. В., Чумак А. А., Филоненко И. А. (2011)
Сивак Л. А. - Місцеві ускладнення хіміотерапії: токсичні флебіти та екстравазації, Крячок І. А., Губарева Г. О., Філоненко К. С. (2011)
Мацишевская И. В. - Опыт использования Oрнитокса (L-орнитин-L-аспартата) в практике отделения химиотерапии Винницкого областного клинического онкологического диспансера для оптимизации проведения химиотерапии (2011)
Войт Н. Ю. - Самарий 153Sm оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей, Солодянникова О. И., Саган Д. Л., Сукач Г. Г. (2011)
Фільчаков Ф. В. - Особливості імунореактивності організму хворих на меланому шкіри з метастазами в реґіонарні лімфовузли в умовах дії різних схем інтерферонотерапії, Шуміліна К. С., Кукушкіна С. М., Льон Г. Д., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2011)
Дідковський С. В. - Експертиза соціальних діалогів (2014)
Мещеряков Д. С. - Порівняльний аналіз сучасних систем дистанційного навчання, придатних для проведення дистанційних курсів та Інтернет-тренінгів (2014)
Смульсон М. Л. - Психологічні механізми в концепції навчання Ю. І. Машбиця (2014)
Ткачук Т. А. - Психологічна модель розвитку та функціонування копінг-поведінки фахівця податкової служби (2014)
Волошина В. О. - Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів (2014)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості і закономірності розвитку креативності як основи для реалізації творчої взаємодії учнів з вчителем (2014)
Підгорна Т. В. - Віртуальні лабораторії як засіб інтелектуального розвитку (2014)
Szymańska M. - Współczesny stereotyp niemieckiego sąsiada i jego uwarunkowania (2014)
Власова-Чмерук О. М. - Аналіз психологічних факторів виникнення cтраху польотів, Романенко В. К. (2014)
Дуркалевич І. В. - "Я-концепція" молоді із заробітчанських сімей (2014)
Тарасенко Н. В. - Формування навичок адаптивного копінга на етапі професійного навчання студентів (2014)
Назар М. М. - Можливості організації інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності (2014)
Щербина В. Л. - Соціально-психологічні чинники розвитку інформаційного середовища у ВНЗ України (2014)
Немеш О. М. - Психологічні дослідження Інтернет-залежності (2014)
Зарецька О. О. - Ціннісні пріоритети в уявленнях людини про особистісне зростання (2014)
Васылева-Керян О. В. - Кадровая политика в органах государственной власти (2015)
Пушкарева Н. А. - Роль общественности в мониторинге предоставления услуг органами публичной власти (2015)
Макущенко М. П. - Основні елементи регіонального механізму розвитку житлового будівництва (2015)
Козлова Л. В. - Формирование эффективной системы отраслевой информативности в современных условиях (2015)
Balabenko E. - Foreign Experience in the use of Public-Private Partnerships on the Field of Housing Construction by the Example of the Slovak Republic, Stukalova O . (2015)
Тарасенко Л. М. - Ресурсне забезпечення розвитку міста (2015)
Вихідні дані (2015)
Зарецька О. О. - Порівняльний аналіз уявлень дорослих різного віку про особистісне зростання (2014)
Лотоцька Ю. М. - Психологічна якість життя, як наслідок наших виборів (2014)
Шамне А. В. - Суб'єктивне благополуччя як компонент психосоціального розвитку різних вікових, гендерних та соціальних груп сучасної молоді України (2014)
Зазимко О. В. - Вплив процесів розуміння та інтерпретації життєвого досвіду на особистісне зростання школярів та молоді, Шиловська О. М. (2014)
Іванова О. В. - Технологічні проблеми дистанційних курсів, Суворова Т. О. (2014)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Дистанційний курс "Інтелектуальна підтримка 50+" (2014)
Мещеряков Д. С. - Психологічні підходи до розробки моделі респондента, що мотивований брати участь у дистанційних навчальних курсах, Назар М. М. (2014)
Бреус Ю. В. - Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності (2014)
Єременко Т. Б. - Особливості зображення агресивних паттернів підлітками з психосоматичними розладами (2014)
Моран І. В. - Необхідність формування толерантності молоді (2014)
Шибрук О. В. - Умови формування та професійна мотивація майбутніх рятівників (2014)
Балл Г. О. - Системний опис культурних процесів і його психологічні застосування, Мєдінцев В. О. (2014)
Гасанян К. А. - Когнітивна детермінація схильності до неформальних ритуалів у підрозділах МНС, Ардашова Я. І. (2014)
Поліщук В. М. - Моделювання вікового кризового розвитку (2014)
Ткачук Т. А. - Ціннісні аспекти міжкультурної комунікації як фактор консолідації сучасного суспільства (2014)
Андрієвська В. В. - Досвід дитинства і отроцтва як життєві передумови професійного проектування (за автобіографіями видатних вчених) (2015)
Подкоритова Л. О. - Особливості самопізнання студентів за умови використання арт-терапевтичного комплексу "П’ять чуттів" (2015)
Чемодурова Ю. М. - Роль психологічного захисту у виникненні та розвитку професійних деформацій практичних психологів (2015)
Шандрук С. К. - Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Шостак У. В. - Особливості психодіагностичного дослідження взаємодії між сім’єю та школою (2015)
Алієва Е. Ю. - Вплив когнітивних чинників на формування здатності студентів до самостійного життєвого вибору (2015)
Гура Т. Є. - Схематизація: ресурси для розвитку професійного мислення фахівців у системі вищої та післядипломної освіти (2015)
Савелюк Н. М. - Проблема розуміння у психології: на перетині когнітивних та емотивних, особистісних та ситуаційних вимірів аналізу (2015)
Смульсон М. Л. - Інтелект дорослої людини: структура та саморозвиток (2015)
Щербан Т. Д. - Мисленнєва активність фахівця у процесі розв’язання задач (2015)
Волошин В. М. - Програма реабілітації комбатантів (2015)
Кокарєва М. В. - Психологічні особливості сприймання студентами реклами віртуальних товарів та послуг (2015)
Кузьміна І. П. - Структура професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2015)
Малець К. С. - Чинники переживання самотності у віці ранньої дорослості (2015)
Найдьонова Л. М. - Реконструкція непродуктивних соціальних настановлень конкуренції і співробітництва (2015)
Шамне А. В. - Психологічні особливості профілактики та корекції неконструктивних та деструктивних моделей психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці (2015)
Mescheryakov D. S. - Development of respondent`s model of distance learning courses (2015)
Степура І. В. - Проекти дистанційного навчання та просвітницькі передачі на польському радіо та телебаченні (2015)
Кондратенко Л. О. - Когнітивний розвиток людини в ситуації різнотипних впливів зовнішнього середовища (2015)
Назар М. М. - Основні організаційні чинники здійснення продуктивних інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності (2015)
Гура Т. Є. - Методологічне мислення фахівця як пріоритет його вищої та післядипломної освіти (2015)
Дітюк П. П. - Експериментальне дослідження проектної діяльності (2015)
Камінська І. П. - Психолого-педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання (2015)
Никоненко І. О. - Особливості стресогенних ситуацій у професійній діяльності лікарів-хірургів (2015)
Радзімовська О. В. - Концептуальні підходи до професійної ідентичності учнів ПТНЗ та її розвитку в умовах професійного навчання (2015)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз розвитку спеціальних здібностей творчих особистостей з особливими потребами (2015)
Марценюк М. О. - Спрямованість як вищий етап у розвитку мотиваційної сфери особистості, Штих І. І. (2015)
Третяк Т. М. - Творче сприймання інформації учнями при розв’язуванні задач на вільне конструювання (2015)
Титул, зміст (2015)
Коваленко В. - Творець вітчизняної державності (до 1000-ліття упокоєння Володимира Великого) (2015)
Чугаєва І. - Князь Володимир Святий і його жінки: легенди та реальність (2015)
Кучкін В. - Тисяцькі та децимальна система в Чернігівському князівстві домонгольського часу (2015)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 1. Формування спільноти (2015)
Саєнко Н. - Батуринська Гончарівка в ХVІІ-ХVІІІ ст. (2015)
Сергєєв С. - "Фортеця шести держав" (історія Чернігівської фортеці) (2015)
Бондар О. - Просторово-топографічна структура Чернігова XV–XVIII ст. у дослідженнях А. А. Карнабеда (2015)
Шара Л. - Міське самоврядування Чернігова і земство: шляхом конфронтації та співпраці (2015)
Миколайко Т. - Іконописні центри старообрядців на Чернігово-Сіверщині у XVIII – XIX століттях (2015)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові (історія одного ремонту) (2015)
Колєватов О. - Функціонування кінних заводів у Слобідсько-Українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. (2015)
Нікітін Ю. - Культурно-просвітницька робота органів міського самоврядування у другій половиніІ ХІХ ст. (на прикладі Полтавщини, Харківщини та Чернігівщини) (2015)
Тригуб О. - Чернігівський губернський архітектор Михайло Степанович Щитинський (2015)
Клепак А. - В. В. Тарновський-молодший і М. Ф. Біляшівський: дослідження і збереження історико-культурної спадщини (2015)
Маньківська Т. - Професійні організації вчителів Харківської губернії в період національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2015)
Ванжула О. - "Вакаційна практика" студентів Чернігівського інституту народної освіти (До історії проведення архітектурно-археологічних досліджень чернігівського Спасо-Преображенського собору 1923 р.) (2015)
Савицька О. - Спекуляція як повсякденне явище в житті мешканців Чернігова у післявоєнне десятиліття (1943-1953 рр.) (2015)
Тимошик М. - Українське село під більшовиками: усталена версія і прихована правда (на архівних матеріалах сіл Ніжинської округи) (2015)
Боровик А. - Післявоєнне відродження Чернігівського учительського інституту. Микола Іванович Різун (2015)
Боровик М. - Навчально-методична робота в Чернігівському педагогічному інституті (1954 – 1998 рр.) (2015)
Половець В. - Іван Львович Липа – громадський і політичний діяч (до 150-річчя з дня народження) (2015)
Мицик Ю. - Тарасенко І. Опис Батурина в класичній праці О. О. Лазаревського (2015)
Демченко Т. - Пам’яті історика, дослідниці голодоморів (2015)
Губенко О. В. - Соціально-психологічні аспекти просування у суспільстві особистостей – носіїв креативного інтелекту (2016)
Манілов І. Ф. - Розвиток адаптивного мислення за допомогою конфронтаційної сугестії (2016)
Назар М. М. - Суб’єктна активність в контексті формування комунікативної компетентності (2016)
Панасенко М. Ю. - Застосування лінгвістичних ігор з використанням іншомовних паремій для розвитку творчого мислення підлітків (2016)
Попчук М. А. - Співвідношення та діагностика стильових і метакогнітивних особливостей контролю у навчальній діяльності студентів (2016)
Савченко О. В. - Рефлексивна компетентність – важливий фактор організації системи рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні (2016)
Степура Є. В. - Зв'язок прийняття рішень з ціннісно-смисловою сферою особистості (2016)
Bugajska B. - Future time perspective in old age – an analysis of goals and emotions, Timoszyk-Tomczak C. (2016)
Балл Г. О. - Процеси з патернами рефлексії: теоретико-множинний опис, Мєдінцев В. О. (2016)
Ткачук Т. А. - Копінг-поведінка як основа конструктивного опанування важких життєвих ситуацій, Тарасенко І. (2016)
Чернобровкина В. А. - Анализ наивно-житейских представлений будущих психологов о научных психологических исследованиях, Чернобровкин В. Н. (2016)
Дубчак Г. М. - Емпіричне вивчення особливостей стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Зошій І. В. - Мотив і мотивація досягнення як важливий показник професійної компетентності юристів (2016)
Ткачук Т. А. - Синдром професійного вигорання як проблема сучасної психологічної науки, Шумейко І. (2016)
Яковлева Н. Ю. - Особливості емоційного реагування у хворих з отосклерозом (2016)
Title (2000)
Contents (2000)
Karetnikov V. G. - Foreword (2000)
Yasinskaya M. P. - Photometric researches in the selected Kaptein Areas, Tomak L. Ph., Zavershneva L. A., Dragunova A. V. (2000)
Markina A. K. - Hyperbolic orbits of meteors, Skoblikova L. Ya. (2000)
Komarov N. S. - The catalogue of fundamental characteristics of cool giant stars, Dragunova A. V., Korotina L. V., Shevchuk T. V. (2000)
Marsakova V. I. - Catalogue of main characteristics of individual pulsation al cycles of 18 long-periodic stars, Andronov I. L. (2000)
Chinarova L. L. - Catalogue of main characteristics of pulsations of 173 semi-regular stars, Andronov I. L. (2000)
Слисенко О. В. - Исследование закономерностей формирования пористых полиимидов деструкцией термически лабильного компонента в системах типа полиимид/полиуретан, Сергеева Л. М., Бровко А. А. (2014)
Тодосийчук Т. Т. - Метод эксклюзионной хроматографии для определения молекулярно-массового распределения в смесях олигомеров и полимеров, Дударенко Г. В., Ященко Л. Н., Косянчук Л. Ф. (2014)
Ткаліч М. Г. - Вплив функціоналізованих силіційвмісних компонентів на кінетику тверднення епоксидної смоли, Горбач Л. А., Бровко О. О. (2014)
Мамуня Є. П. - Сорбційна активність гідрофільних гібридних органо-неорганічних полімерних систем, Юрженко М. В., Паращенко І. М., Лебедєв Є. В., Матковська Л. К. (2014)
Бардадим Ю. В. - Термічні залежності діелектричних характеристик мезокомпозитів на основі епоксиполімеру та оксидів металів, сформованих у сталих фізичних полях, Віленський В. О., Бойко В. В., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2014)
Белошенко В. А. - Эволюция биаксиально ориентированной структуры в кристаллизующихся полимерах при равноканальной многоугловой экструзии, Возняк А. В., Возняк Ю. В., Прохоренко С. В. (2014)
Мишак В. Д. - Вплив вулканізуючих систем на властивості прищеплених блоккополімерів і полімерних композитів на їх основі наповнені дисперсними еластомерними відходами, Сірик О. М., Грищенко В. К., Сировець Г. П., Лебедєв Є. В. (2014)
Жолобко О. Ю. - Особливості взаємодії глюкозаміну як моделі мономерної ланки макромолекули хітозану і поліетиленглікольдисукцинатів, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Демчук З. І., Будішевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2014)
Сінельніков С. І. - Колоїдно-хімічні характеристики циклодекстринвмісних полімерів, Глієва Г. Є., Опанасенко О. А., Гончаренко Л. А., Рябов С. В. (2014)
Макеєва Л. В. - Синтез і властивості нових поліуретансечовин, які містять у структурі фолат-кон’югований фероцен, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2014)
Дорохин А. В. - Золь-гель синтез и свойства органо-неорганических полиэфируретанов с ковалентно связанными ксантеновыми красителями, Стрюцкий А. В., Гомза Ю. П., Бабич И. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2014)
Гаголкіна З. О. - Комплексоутворення у сітчастих поліуретанах із введеним in situ ацетилацетонатом міді, Лобко Є. В., Козак Н. В., Клепко В. В. (2014)
Овчаров В. І. - Сполуки з кватернізованим атомом нітрогену на основі біосировини в процесах сірчаної вулканізації полідієнів, Соколова Л. О., Охтіна О. В., Грищенко В. К., Баранцова А. В. (2014)
Дутка В. С. - Особливості полімеризації стиролу за наявності дисперсного оксиду хрому, Ковальський Я. П., Дутка Ю. В. (2014)
Здравствуйте, уважаемые читатели! (2015)
C юбилеем! (2015)
Дуда А. К. - Вирусный гепатит С: современные возможности диагностики (клиническая лекция), Бойко В. А., Агафонкина И. Н., Яковлева А. В. (2015)
Колоскова О. К. - Поліомієліт у дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І. (2015)
Дуда О. К. - Краснуха: особливості перебігу в дорослих (клінічна лекція), Беклеміщева А. О., Бойко В. О. (2015)
Бодня К. І. - Лікування лямбліозу в дітей та дорослих (2015)
Аракельян Р. С. - Клинико-эпидемиологические особенности эхинококкоза человека в Астраханской области, Галимзянов Х. М., Мустафин Р. Д., Карпенко С. Ф., Курбангалиева А. Р., Аракельян А. С. (2015)
Sydorchuk A. S. - Possibility of acute intestinal food-borne infections holiatry: approach with combined pre- and probiotic, Venglovs’ka Y. V., Bohachyk N. A., Sorokhan V. D., Grubliak L. V. (2015)
Ершова И. Б. - Особенности иммунного статуса и его коррекции у подростков с демодекозом кожи, Глушко Ю., Мочалова А. А. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Структура супутньої патології гепатобіліарної системи при вперше діагностованому туберкульозі легень залежно від спектра чутливості, Сем’янів І. О. (2015)
Разнатовская Е. Н. - Эффективность лечения больных химиорезистентным туберкулезом легких при наличии полостей распада в S6 легких и сопутствующей эндобронхиальной патологии с использованием в комплексном лечении изониазид-гидроксиметилхиноксалиндиоксида, Хлыстун В. Н., Грицова Н. А., Войтюк И. Н., Павловский Г. А. (2015)
Рихсиев У. Ш. - Диагностические и терапевтические трудности у детей, больных вирусной экзантемой, в практической деятельности врачей общей практики, Юлдашев М. А., Мун А. В. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Мікробіоценоз кишечника у хворих на туберкульоз легень залежно від варіанту фармакорезистентності до початку лікування, Підвербецька О. В. (2015)
Разнатовська О. М. - Порівняльна оцінка ефективності та переносимості хіміотерапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із застосуванням у комплексному лікуванні теризу і циклосерину, Худяков Г. В., Макарович А. Г. (2015)
Белан Ю. Б. - Катамнестическое наблюдение за детьми с микст-вариантом ротавирусной инфекции, Полянская Н. А., Лобова Е. Ф. (2015)
Санков Д. И. - Современные особенности эпидемического процесса геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Центральном Оренбуржье, Корнеев А. Г., Паньков А. С., Аминев Р. М. (2015)
Сорохан В. Д. - Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Німеччині та Австрії, Сорохан О. Я. (2015)
Винник Е. Ю. - Клінічний випадок успішного лікування противірусними препаратами пацієнта з синдромом Гійєна — Барре, Нікіфорова Т. О., Кобець І. Т. (2015)
Трихліб В. І. - Ботулізм: особливості сучасного перебігу. Випадки з практики, Палатна Л. О., Виговська О. В., Трохимович Л. П., Арсентьєва Н. В. (2015)
Євтушенко В. В. - Особливості гострих нейроінфекцій у клініці дитячих інфекційних хвороб м. Києва, Марков А. І., Крамарьов С. О., Литвиненко Н. Г., Чемеркіна Н. В., Євтушенко О. М. (2015)
Витрищак С. В. - Гигиеническая характеристика и диагностика жизнедеятельности студентов-медиков, Погорелова И. А., Жук С. В., Савина Е. Л., Санина Е. В., Оскотская Н. И., Клименко А. К. (2015)
Паньков А. С. - Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные вопросы эпидемиологии и инфекционных болезней, ВИЧ-инфекции", Самойлов М. И., Корнеев А. Г. (2015)
Masci J. R. - Разработка вакцины против вируса Эбола (2015)
Зуева Т. М. - Дифференциальная диагностика желтухи на догоспитальном этапе, Разводов В. А. (2015)
Литяева Л. А. - Особенности ветряной оспы у детей с онкогематологическими заболеваниями, Ковалева О. В., Закопаева Е. С. (2015)
Мищеряков В. Г. - Клинический случай тяжелой формы малярии, Тучков Д. Ю., Каминская М. А., Шарапова Е. А., Присоцкая В. Н. (2015)
Мочалова А. А. - Клинико­анамнестические особенности лямблиоза у детей в зависимости от возраста, Ершова И. Б. (2015)
Паньков А. С. - Клинико­эпидемиологические особенности коклюша у детей, не получивших вакцинацию, Денисюк Н. Б., Кайкова О. В. (2015)
Рещиков В. А. - Прививка от ротавирусной инфекции обязательна?, Бондаренко Г. Г. (2015)
З Новим роком! (2015)
Вірусний гепатит С. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (оновлена) — 2015 (2015)
Алексєєва С. - Структурно-семантична типологія речень із сурядним компонентом (2013)
Бечко Я. - Аспекти внутрішньої форми фразеологізмів з ключовою лексемою укр. гарячий (2013)
Васковець Л. - Інноваційні метафоричні процеси в корпусі сучасної казначейської термінолексики (2013)
Волчанська Г. - Діахронія розвитку прізвищевої системи селища Компаніївка, Нога Ю. (2013)
Гаращенко Л. - Аналітичні терміни з метафоричним значенням компонентів у науково-технічній термінології (2013)
Демешко І. - Теоретичні проблеми віддієслівної словотвірної морфонології української мови (2013)
Заневич О. - Семантичні зміни в структурі перехідних дієслів (на матеріалі пам’яток української мови 16–17 ст.) (2013)
Зеніна А. - Граматичні адаптація іменників-інглізмів в українській банківській термінології (2013)
Зюзькіна Г. - Морфологічні моделі і морфонологічні класи суфіксальних субстантивних похідних іншомовного походження на означення абстрактних, збірних назв та назв опредметненої дії (2013)
Калько В. - Лінгвокультурний аналіз концепту кохання (на матеріалі українських паремій) (2013)
Калько М. - Аспектуальні класи і акціональні підкласи: проблема термінологічного позначення (2013)
Колесников А. - Граматичні риси українських південнобессарабських говірок північнобессарабської генези (2013)
Котенко В. - Оцінний компонент у семантичній структурі дієслів кумулятивної дії (2013)
Ментинська І. - Комп’ютерна термінологія: особливості вживання окремих морфологічних категорій (2013)
Микитюк О. - Український займенник – основа творення національної неповторності (2013)
Мислива-Бунько І. - Складні слова у заголовках статей сучасної української преси (2013)
Мовчан Л. - Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу (2013)
Осташ Л. - Лексика села Стригунці як об’єкт лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2013)
Осташ Н. - Про деякі фонетичні явища в холмських говірках (2013)
Петрів О. - Реалізація словотворчого потенціалу непохідних дієслів із семантикою стану в мотивованих іменниках зі значенням "носій стану" (2013)
Поліщук Н. - Комп’ютерна термінологічна лексика в засобах масової інформації (2013)
Попова І. - Зв’язок, не протиставлений за характером та напрямком синтаксичної залежності (2013)
Просяник О. - Часова перспектива мовної діяльності у розумінні "нового" Ф. де Соссюра (2013)
Слобода Н. - Специфіка мовної гри у графічно неадаптованих англіцизмах (2013)
Совтис Н. - Система вокалізму та консонантизму Л. Е. Венглінського з погляду її унормованості порівняно з українською мовою (2013)
Степаненко М. - Метонімічний простір як синтаксичне явище (2013)
Степанова О. - Структурно-семантичний аналіз музичної термінології виконавського мистецтва (2013)
Фаріон І. - Нові підходи у дослідженні історії статусу української мови (14–17 ст.) (2013)
Швидкова Т. - Назви пряжі фабричного виробництва в українській мові (2013)
Шестакова С. - Поляризація поглядів у мовознавстві на явище семантичної деривації (2013)
Шульган О. - Політична заанґажованість ойконімії України ХХ ст.: соціолінгвістичний підхід (2013)
Яворський А. - Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: морфологічний рівень (2013)
Титул, зміст (2011)
Паладій М. - Організаційно-правові форми державного управління сферою інтелектуальної власності (2011)
Еннан Р. - Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст та сутність (2011)
Штефан О. - Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність (2011)
Афанасьєва К. - Реалізація права на им'я у друкованих виданнях (2011)
Мамчур Л. - Особливості правового статусу автора рекламного твору (2011)
Андрощук Г. - Зарубіжне патентування винаходів (2011)
Прахов Б. - Новые тенденции в правовой охране полезных моделей (2011)
Батова В. - Історія виникнення та розвитку інституту правової охорони корисних моделей (2011)
Штефан А. - Компенсація немайнової шкоди як спосіб захисту авторського права (2011)
Коваль І. - Забезпечення приватних і публічних інтересів у сфері визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок (2011)
Баклан О. - Державна реєстрація, ліцензування та видача спеціальних державних дозволів на здійснення деяких видів діяльності в сфері підприємництва: теоретико-прикладні питання (2011)
Касьяненко Л. - Види фінансово-правового процесу (2011)
Гетманцев Д. - До питання про відповідальність за порушення фінансово-правових зобов'язань (2011)
Кондрацька Ю. - Нові світові тенденції у сфері регулювання та нагляду за фінансовим сектором: порівняльний аспект (2011)
Скутельник П. - Нормативно-правові засади регулювання участі податкових органів при розгляді справ про банкрутство за спрощеною процедурою (2011)
Кузьменко В. Б. - Рецензія на монографію О. Бикова "Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект" (2011)
Латковська Т. А. - Рецензія на монографію "Фінасово-правове зобов'язання як окрема категорія фінасового права", автор Д. О. Гетманцев, кандидат юридичних наук, доцент (Київ: Юрінком Інтер, 2011) (2011)
Інформаційна довідка (2011)
Title (2016)
Contents (2016)
Shevchenko K. L. - Correlation Method for Verification of Human Organism Psychophysiological State, Shcherbina E. S., Yeremeyeva T. A. (2016)
Ablesimov A. K. - Reaction of Stabilization System on the Commands of Operator. Accuracy of Stabilization, Bardon L. V., Kutova N. I. (2016)
Prosvirin D. A. - Improvement of "Aircraft-Automatic Flight Control System” Control Loop Quality, Kharchenko V. P. (2016)
Plakhotnij S. A. - Information Support for Automatic Industrial Environment Monitoring Systems, Klyuchko O. M., Krotinova M. V. (2016)
Sushchenko O. A. - H2/H∞ Optimization of Inertially Stabilizied Platforms, Shirokii O. V. (2016)
Nadsadna О. I. - Static Output Feedback Design of Robust Gain Scheduled Control System (2016)
Sidorenko V. V. - Optimal Control in Water Supply Condition Stabilization Mode, Buravchenko K. O. (2016)
Nikitchuk A. V. - Optimization of Arrangement Heat-Producing Functional Units and Radio Elements on the Printed Circuit Board, Uvarov B. M. (2016)
Melnyk O. S. - Modeling of Nanocircuits with Programmable Logic, Girnyak V. T. (2016)
Sineglazov V. M. - Optimal Pitch Angles of Darieus H-Rotor Blades, Ziganshin A. A. (2016)
Dmytrenko B. I. - Using Solar/Wind Energy Power Supply in the Autonomous System (2016)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Potentiation Digital-to-Analog Converter with Accounting of Imperfection its Blocks (2016)
Sineglazov V. M. - Optimal Choice of Hardware Complexes of Visual Navigation System UAV, Ischenko V. S. (2016)
Karabetsky D. Р. - Analysis of Solar Charge Controllers (2016)
Mukhina M. P. - Algorithm of Forming and Selecting of Informative Features in Correlation Extreme Navigation System Database, Prymak A. P., Babeniuk A. N. (2016)
Filonenko S. F. - Simulation of Legitimacies Acoustic Radiation Energy Change for the Control of Composite Machining Process (2016)
Prokopenko I. G. - Range Voltage Modification Modeling Based on Order Statistics Theory, Churina О. J. (2016)
Aralova N. I. - Mathematic Models and Integral Estimation of Organism Systems Reliability in Extreme Conditions, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Finite Volume Method to Solution of Navier–Stokes Equations for Vertical Axis Wind Turbines, Ziganshin A. A. (2016)
Yurchenko A. S. - About Working set for Dynamic Memory Allocation, Kozlov A. P. (2016)
Kozhokhina O. V. - Errors Statistics Processing of an Aviation Operator for Reliability Prediction, Gribov V. M., Blahaia L. V. (2016)
Koba O. V. - Stability of Retrial Queuеing System M/D/1 with Losses (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Титул, зміст (2016)
Лабенська І. Б. - Бурштинова кислота – потенційний фармакофор при моделюванні нових біорегуляторів на основі азотовмісних гетероциклів (2016)
Хромов А. С. - Липосомальные препараты – реализация нанотехнологий в медицине (2016)
Беленичев И. Ф. - Влияние тиольных антиоксидантов на состояние нитрозирующего стресса в головном мозге крыс, подверженных хронической алкогольной интоксикации, Кучер Т. В. (2016)
Беленичев И. Ф. - Маркеры окислительной модификации белка и нитрозирующего стресса при экспериментальном ишемическом инсульте и фармакологической модуляции системы глутатиона, Литвиненко Е. С., Субачева Т. И. (2016)
Боброва Н. О. - Антимікробні властивості метилетилпіридинолу, Важнича О. М. (2016)
Калениченко А. С. - Скрининговое исследование антикоагулянтной мембраностабилизирующей и противовоспалительной активности густого экстракта из листьев лещины обыкновенной, Малоштан Л. Н. (2016)
Калько К. О. - Циркадіанна залежність впливу карсилу на активність маркерів цитолізу та вміст відновленого глутатіону за умов хронодетермінованого парацетамолового гепатиту, Дроговоз С. М., Пазюк Д­М. В. (2016)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльна характеристика переходу потенційного церебропротектора з центральної камери кінетичної моделі розподілу до периферичних у нормі та на моделі закритої черепно­мозкової травми, Кравець Д. С., Сейфулліна І. Й., Міщенко К. М., Марцинко О. Е. (2016)
Мархонь Н. О. - Стан процесів вільнорадикального окиснення в неокортексі щурів з метаболічним синдромом за умов застосування ресвератролу, пропіленгліколевих екстрактів горобини та маточного молочка, Жилюк В. І., Мамчур В. Й., Лєвих А. Е. (2016)
Нефьодов О. О. - Прогнозування в дослідах in silico взаємодії габапентину з метилпреднізолоном як засобів комбінованої терапії демієлінізуючих захворювань, Мамчур В. Й., Ларіонов В. Б., Смандич В. С. (2016)
Ніженковська І. В. - Вивчення антиоксидантних властивостей комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ­1) за умов експериментальної хронічної серцевої недостатності, Сейфулліна І. Й., Нароха В. П., Марцинко О. Е., Чебаненко О. А. (2016)
Ситник І. М. - Антиоксидантна активність інгібіторів ангіотензину II та метаболітотропних кардіопротекторів за умов in vitro та in silico, Хайтович М. В., Черновол П. А. (2016)
Сімонова І. В. - Експериментально-математичне обґрунтування ефективності оптимальних комбінацій фітопрепаратів, призначених для корекції когнітивно-мнестичних процесів, Лук’янчук В. Д., Кравець Д. С., Волуй А. В. (2016)
Фесюнова Г. С. - Експериментальна верифікація безпечності періокулярних способів застосування ліпосомальної форми кверцетину в офтальмології, Віт В. В., Молчанюк Н. І., Сотнікова О. П., Григор’єва Г. С. (2016)
Мамчур В. И. - Рецензия на монографию Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук "Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, травма, воспаление)" Харьков, НПТ "Контракт", 2015 г. (2016)
До ювілею професора кафедри фармакології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Надії Олександрівни Горчакової (2016)
Андрощук Н. - Формування пунктуаційної системи сучасної української мови та її відображення в правописних джерелах (2013)
Бакун О. - Словосполучення як засіб вираження постсегментного компонента називного роз’яснювально-пояснювального змісту (2013)
Богдан С. - Мовчання в епістолярній поведінці Лесі Українки (2013)
Васковець Л. - Осново- та словоскладання в казначейській терміносистемі (2013)
Вільчинська Т. - Лінгвокультурна природа концепту "гріх" у драматичній творчості В. Винниченка (2013)
Голоюх Л. - Складні безсполучникові речення у стилістиці художніх текстів В. Шевчука (2013)
Горожанов Ю. - Комерційна ергонімія в рекламі міста Луцька: лінгвопрагматичний аспект (2013)
Громик Ю. - Західнополіські прислівники, співвідносні з безприйменниковими формами називного та знахідного відмінків іменників (2013)
Данилюк Н. - Мовна політика України в контексті європейського досвіду (2013)
Загороднова В. - Регіональні особливості та вплив мовної ситуації у південно-східному регіоні України на мовну освіту представників національних спільнот (2013)
Зінчук Р. - Вплив давніх *-ā-, *-jā-основ на формування іменникової словозміни західнополіських і суміжних говірок (2013)
Карпенко Г. - Особливості формування логістичних термінів (2013)
Костусяк Н. - Комунікативно-прагматичні ознаки питальної модальності (2013)
Кушлик О. - Дериваційний потенціал відприкметникових каузативних дієслів сприймання в українській мові (2013)
Левчук І. - Антропонімія роману Володимира Лиса "Століття Якова" (2013)
Лісова Л. - Теоретичні засади антропоніміки як галузі мовознавства (2013)
Масицька Т. - Особливості адресатної семантичної залежності в структурі базових синтаксичних конструкцій (2013)
Масюк Ж. - Романовичі на стражі Холма (2013)
Межов О. - Формально-синтаксичні варіанти предикатних синтаксем у структурі простого речення (2013)
Мельник І. - Відприслівникова дієслівна аналітична синтаксична транспозиція на тлі інших різновидів дієслівних переходів (2013)
Мірченко М. - Актуалізаційні реченнєві категорії: проблема вибору (2013)
Моклиця А. - Мовні експерименти у творчості польських футуристів (2013)
Навальна М. - Функціонування універбатів у мові інтернет-видання "Українська правда" на початку ХХІ ст. (2013)
Омельковець Р. - Засоби номінації в мікологічній лексиці західнополіських говірок (2013)
Омельковець Р. - Особливості мотивації західнополіських мікономенів (2013)
Павленко Л. - Народнорозмовні елементи у творчості Івана Вишенського (2013)
Скорук І. - Топонімія роману Валерія Шевчука "Стежка в траві" як важливий засіб текстотворення (2013)
Стельмах Б. - Роль фразеологічних одиниць у художніх і наукових текстах Агатангела Кримського (2013)
Тиха Л. - Поетичний словник Михайла Григоріва (2013)
Шульська Н. - Західнополіські неофіційні антропоніми, утворені лексико-семантичним способом (2013)
Яворський А. - Морфологічні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" (2013)
Зварич І. - Період "динаміки та поступу” в розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2016)
Базильчук В. - Особливості організації рекреаційно-оздоровчої діяльності студентської молоді на дозвіллі: український та закордонний досвід (2016)
Журавльова Л. - Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями в загальноосвітній школі, Денисенко А. (2016)
Горпініч Т. - Формування англомовної комунікативної компетентності в діловому електронному спілкуванні студентів нефілологічних спеціальностей, Сокол М., Кравець Н. (2016)
Петрицин І. - Використання комп’ютерного тестування в процесі професійної підготовки студентів (2016)
Алєксєєва Г. - Розробка та проектування сайту вчителя-предметника як засобу комунікації в освітньому середовищі (2016)
Гук Л. - Ретроспектива розвитку компаративістики (2016)
Павлів І. - Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя особистості засобами плавання (2016)
Ороновська Л. - Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні, Ороновський А. (2016)
Коваленко Н. - Психолого-педагогічний та системно-структурний аналіз адаптивних підходів до вивчення іноземних мов у вишах спортивної спрямованості, Дакаленко О. (2016)
Ляшова Н. - Кар’єрні очікування майбутніх учителів як фактор розвитку їх професійної кар’єри (2016)
Каракевич Р. - Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології, Юзьвяк О. (2016)
Хомишак О. - Методичні рекомендації щодо формування батьківських цінностей в учнів у середній загальноосвітній школі (2016)
Ромашенко В. - Основні етапи становлення та розвитку магістратури: від середньовіччя до сьогодення (2016)
Галацин К. - Проектне навчання у формуванні іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів, Орлова С. (2016)
Проценко У. - Нормативно-правова база підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у спеціалізованих навчальних закладах України (1930 – 1991 рр.) (2016)
Мозолев О. - Зміст і принципи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Матвійчук Л. - Програмні продукти у процесі викладання інформатики студентів гуманітарних ВНЗ в умовах дистанційної форми освіти, Романюк А. (2016)
Лозинська Л. - Полікультурне виховання студентів-медиків у навчально-виховному процесі вищого медичного навчального закладу (2016)
Жабенко В. - Роль викладача у становленні та розвитку студента під час навчання гри на додатковому музичному інструменті фортепіано (2016)
Готько О. - Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя, Чайковська О., Наливайко Н. (2016)
Кльось С. - Особливості перекладу дитячої поетичної літератури Редьярда Кіплінга українською та російською мовами, Ковцуняк М. (2016)
Гелетій М. - Впровадження новітніх технологій навчання у сфері автосправи (2016)
Захарова А. - Особливості професійної іншомовної підготовки студентів філологів в Еквадорі (2016)
Волох О. - Духовний потенціал хорового мистецтва та його вплив на особистість дитини (2016)
Драпалюк Г. - Тестування студентів в університетах, Ільчишин Н., Пиндик Н. (2016)
Безрукова А. - Сутність, складові та формування педагогічної культури батьків (2016)
Ткачук О. - Естетичне виховання особистості засобами образотворчого мистецтва (2016)
Степанчак О. - Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання засобами народної вишивки (2016)
Самілик В. - Формування готовності майбутніх учителів біології до збереження біорізноманіття на основі інтеграції знань (2016)
Турсиду Н. - Змістовий компонент навчання спілкуванню російською мовою в освітньому просторі Греції (2016)
Горак О. - Формування в студентів готовності до гуманістичного вирішення проблемних ситуацій: результати контрольного зрізу (2016)
Войтович А. - Екологічне виховання учнів початкових класів в Україні та Європі: компаративний аспект (2016)
Крисак Л. - Особливості англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення лікарів загальної практики (2016)
Христіанінова Р. - Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові (2014)
Колесник Н. - Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень) (2014)
Процик І. - "Зелено-білі наші кольори…": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів (2014)
Занько Г. - Основні елементи картини світу українськомовної дитини (2014)
Мельник Н. - Аналіз мовної особистості носіїв автомобільного сленгу (2014)
Пономаренко В. - Енантіосемія як наслідок розширення значення похідного слова, Ляхова О. (2014)
Попович Н. - Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) (2014)
Кирилюк О. - Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини (2014)
Радько О. - Національно-культурні елементи в семантичній структурі індивідуально-авторських прикметників (2014)
Ворона І. - Функції термінологічних синонімів у текстах проповідей (2014)
Половец М. - Distance Learning как гнездообразующий термин в предметной области компьютерной лингводидактики (2014)
Потапчук О. - Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів (2014)
Харчук Л. - Лексико-тематичний розряд на позначення назв споруд і приміщень спеціального призначення в українській електроенергетичній термінології (2014)
Гандзюк О. - Особливості перекладу англійською мовою власних назв (дійових осіб) у драмі феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2014)
Купчинська З. - Йотово-посесивна ойконімія України: хронологічний аспект (2014)
Марченко Т. - Власні назви в текстах дитячої літератури як елементи сюжетно-рольової гри (на матеріалі повісті Всеволода Нестайка "Казкові пригоди Грайлика") (2014)
Верховод О. - Лексична реалізація опозиції ‘самець’ : ‘самиця’ : ‘маля птахів’ у лексико-семантичній групі "птахи" (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2014)
Волошинова М. - Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини (2014)
Громик Ю. - Система дієслівних форм у поліській говірці села Липне (2014)
Лєснова В. - Оцінка в діалектному тексті: засоби інтенсифікації (2014)
Нечаєва Н. - Запозичення з німецької мови в буковинських говірках (2014)
Грицьких Л. - Особливості структури полікомпонентних новотворів в сучасній українській літературній мові (2014)
Товкайло Т. - Вплив морфемної структури та словотвірно-розрядних значень на акцентні ознаки формантів іншомовного походження, Довбня Л. (2014)
Галаур С. - Вертикальна локалізація й префіксально-прийменникова кореляція (2014)
Костусяк Н. - Синтаксична вербалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменників у сучасній українській літературній мові (2014)
Мельник І. - Лівобічні та правобічні актанти, зумовлені валентністю відприкметникових дієслівних аналітичних синтаксичних транспозитів (2014)
Нестеренко Т. - Функціонування умовного способу в структурі складнопідрядних речень із підрядною умовною частиною (2014)
Педченко С. - Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток (2014)
Масицька Т. - Особливості предикатів всеохопного процесу (2014)
Межов О. - Ад’єктивне функціонування іменників у синтаксичних словосполученнях (2014)
Ричагівська Ю. - Підходи до вивчення складного речення (2014)
Кондратенко Н. - Деструкція в постмодерністському художньому дискурсі: сутність і типологія (2014)
Анищенко А. С. - Исследование упругой деформации эластичных элементов штамповой оснастки, Кухарь В. В., Присяжный А. Г., Глазко В. В., Ясько С. Г. (2016)
Горбатюк Є. В. - Математична модель дії мікрорельєфу на некеровані переміщення робочого органу розпушувача, Горбатюк М. Є. (2016)
Дерябкина Е. С. - Влияние погонной энергии сварки на стойкость против кристаллизационных трещин сварных соединений стали 45Л (2016)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз навантажень від багатоколісних мостових кранів вітчизняних та закордонних виробників, Патенко Ю. Е., Володченко М. В., Узнадзев Є. В. (2016)
Битько Н. М. - Экспериментально-статистические исследования характеристик ползучести тяжёлого бетона с учётом его старения, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2016)
Стороженко Л. І. - Особливості конструктивного рішення та проектування повнорозмірного експериментального зразка структурно-вантового сталезалізобетонного покриття, Гасій Г. М. (2016)
Semko V. - Experimental study of variability of thermal conductivity of insulation materials, Leshсhenko M., Rud A. (2016)
Гибаленко А. Н. - Мониторинг уровня коррозионной опасности металлоконструкций с учетом конструктивных параметров и условий эксплуатации (2016)
Самедов А. М. - Нелинейная деформируемость твердых частиц и водонепроницаемость переувлажненных грунтов при сжатии, Ткач Д. В. (2016)
Тугаенко Ю. Ф. - Влияние капиллярной влагоемкости на соотношение фаз и фазовых компонентов в лессовых грунтах, Марченко М. В., Логинова Л. А., Абуладзе Л. Г. (2016)
Sedin V. - On the issue of "soil – foundation – structure" system interaction for the NPP constructions under seismic impact, Zagilsky V. (2016)
Зоценко Н. Л. - Усиление основания склада масла емкостью 26000 тонн в Мариуполе, Шокарев В. С., Шаповал А. В., Гриценко В. В., Святун Р. Я. (2016)
Сернов В. А. - Оценка эффективности устройства локальных буронабивных свай в основании фундаментных плит высотных зданий, Сороко Р. А. (2016)
Бікус К. М. - Числове моделювання напружено-деформованого стану основи буроін'єкційної палі при повторних статичних навантаженнях (2016)
Vynnykov Yu. - Scientific and technical support of new construction for historic buildings saving, Kharchenko М., Antonets E., Lytvyn Y., Benedito C., Omelchenko P., Sukhodub О. (2016)
Корнієнко М. В. - Напружений стан ґрунтової основи фундаменту, підсиленого ґрунтоглиноцементними палями, за результатами числового моделювання, Жук В. В., Абед С. Ф. (2016)
Pichugin S. - Verification of the pipeline deformational model in non-standard soil conditions, Rozko V., Vynnykov P. (2016)
Ягольник А. М. - Оцінювання стійкості зсувонебезпечних схилів при зміні властивостей ґрунтів, Марченко В. І. (2016)
Воскобійник С. П. - Особливості армування фундаментів неметалевою композитною арматурою (2016)
Семко О. В. - Аналіз забудови м. Полтава з точки зору можливості реновації її промислових зон та об’єктів, Воскобійник Є. П. (2016)
Rudenko M. - Preconditions of public buildings and structures forming on the territory of Kryvyi Rih quarries (2016)
Дешко В. І. - Комфортні умови у приміщенні з урахуванням впливу сонячної радіації, Буяк Н. А. (2016)
Егорченков В. А. - Методика оптимизации систем освещения в производственных зданиях, Дроздов Л. Н. (2016)
Отрош Ю. А. - Оцінка технічного стану стін і перекриттів житлових будинків після пожежі (2016)
Матяш О. В. - Аналіз пропускної спроможності діючої водопровідної мережі, Новохатній В. Г., Костенко С. О. (2016)
Кутний Б. А. - Регенеративний теплоакумулятор для припливної вентиляційної установки, Новах Б. Р. (2016)
Ilchenko V. - Operational quality control methods improvement for evenness of road pavement surface, Mischenko R., Kozar V., Kozar L. (2016)
Карюк А. М. - Методика оцінювання температурного режиму покриття автомобільних доріг, Савенко Б. В. (2016)
Lytvynenko T. - Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils (2016)
Химерик Т. Ю. - Ліквідація колійності – засіб підвищення довговічності дорожнього одягу, Краюшкіна К. В., Бєлятинський А. О. (2016)
Nalivaiko O. - Effect of Magnetic Field Equipment (MAU-1) on asphalt, resin and paraffin deposits, Ermakova I., Mangura A., Nalivaiko L., Reznichenko A. (2016)
Pedchenko L. - Repository of gas hydrates, Pedchenko М. (2016)
Савенко Р. Г. - Оперативне управління потужними гірничо-транспортними комплексами в залізорудних кар’єрах, Лисенко М. В. (2016)
Харченко Ю. А. - Автоматизація розрахунку собівартості продукції на підприємствах машинобудівної галузі, Кудінов О. М. (2016)
Редкін О. В. - Організація та управління процесами завершення будівельних проектів і переходом до періоду їх експлуатації, Пальцун О. А. (2016)
Редкін О. В. - Нові механізми забезпечення якості та конкурентоспроможності в будівництві, Хар’янова А. О. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Levitsky E. L. - Problem of genetically modified food safety: a toxicologist’s view (2016)
Tsymbal D. O. - IRE1 knockdown modifies glucose and glutamine deprivation effects on the expression of proliferation related genes in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Riabovol O. O., Ratushna O. O., Minchenko O. H. (2016)
Pirog Т. P. - Influence of cultivation conditions on antimicrobial properties of Nocardia vaccinii ІMV B-7405 surfactants, Panasyuk E. V., Nikityuk L. V., Iutinska G. O. (2016)
Аbdulina D. R. - Test-systems for monitoring of corrosion-relevant sulfate-reducing bacteria using real-time PCR assay, Purish L. М., Iutynska G. А., Nikitin М. М., Golikov A. G. (2016)
Vedenicheva N. P. - Endogenous cytokinins in medicinal Basidiomycetes mycelial biomass, Al-Maali G. A., Mytropolska N. Yu., Mykhaylova O. B., Bisko N. A., Kosakivska I. V. (2016)
Varbanets L. D. - Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens native and modified by complexes of Ge(IV) and Sn(IV) lipopolysaccharide antiviral activity, Kyrychenko А. N., Seifullina I. I., Shmatkova N. V., Brovarskaya О. S., Yaroshenko L. V., Popov L. D. (2016)
Bodnar O. I. - Pigment content of Chlorella vulgaris Beij. under influence of sodium selenite and metal ions, Viniarska H. B., Vasilenko O. V., Grubinko V. V. (2016)
Moskalets T. Z. - New genotypes and technological indicators of winter triticale, Vasylkivskyi S. P., Morgun B. V., Moskalets V. І., Moscalets V. V., Rybalchenko V. K. (2016)
Shulga S. M. - Liposome stability dependence on fatty acid lecithin composition and sunflower phospholipids (2016)
Dorosh L. S. - Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 at the different conditions of the cultivation, Peretyatko T. B., Hudz S. P. (2016)
Vodka M. V. - Chloroplast structural and functional changes as biomarkers of heavy metal contamination, Biliavska N. O. (2016)
Правила для авторів (2016)
Ждан В. М. - Життя, присвячене людям (до 80-річчя з дня народження професора М.С. Скрипнікова), Бобирьов В. М., Кайдашев І. П., Білаш С. М., Ксьонз І. В. (2016)
Білаш С. М. - 80-річчю з дня народження доктора медичних наук, професора Скрипнікова Миколи Сергійовича присвячується, Проніна О. М., Білич А. М., Пирог-Заказнікова А. В., Коптев М. М., Половик О. Ю. (2016)
Асляев А. Л. - Непрямая реваскуляризация при окклюзиях артерий нижних конечностей, Кушнарева Е. А., Степаненко Р. Н., Кушнарев А. А. (2016)
Асметов В. Я. - Блокаторы кальциевых каналов предотвращают нарушение координации, вызванной введением типичных и атипичных антипсихотических средств, Меджидова У. М., Ягубов К. М., Ганиев М. М. (2016)
Бойко В. В. - Особливості перебігу сколіозів серед дітей шкільного віку за даними Полтавського обласного санаторію для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в 2013-2015 рр. (2016)
Бурмак Ю. Г. - Возможности влияния иммунотропного и антиоксидантного средств в коррекции измененной неспецифической резистентности и метаболических сдвигов у больных с хроническим бронхитом и коморбидной пептической язвой, Петров Е. Е., Треумова С. И., Шилкина Л. Н. (2016)
Васильєва К. В. - Ефективність застосування емолентів для відновлення шкіри у осіб, які зловживають УФ-опроміненням (2016)
Волос Л. І. - Енцефаліт Расмуссена: випадок із практики, Столяр Г. Л. (2016)
Гуменюк А. В. - Герпесвірусна інфекція за умов інсульту та фармакокорекції в експерименті, Рибалко С. Л., Савосько С. І., Порва Ю. І., Чайковський Ю. Б. (2016)
Ждан В. М. - Поєднання остеопорозу і кардіоваскулярної патології як проблема поліморбідності, Іваницький І. В., Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П. (2016)
Лук’янцева Г. В. - Вплив тривалого введення бензоату натрію на структуру проксимального епіфізарного хряща плечової кістки у білих щурів та можливості його корекції натрію селенітом (2016)
Ляховська Т. Ю. - Локалізація плаценти у порожнині матки як фактор ризику розвитку післяпологової кровотечі, Ліхачов В. К., Тарановська О. О., Макаров О. Г. (2016)
Макаренко А. Н. - Влияние тиопентала натрия на состояние энергетического обмена в головном мозге, Савосько С. И. (2016)
Малишкіна С. В. - Вплив загальної гіпотермії на мінеральну щільність кісткової тканини тіл хребців оваріоектомованих щурів, Нікольченко О. А., Вишнякова І. В., Пошелок Д. М. (2016)
Манжалій Е. Г. - Чи є зв’язок між нейропротектором холіну альфосцератом та біохімічними показниками за умов експериментального цирозу печінки?, Вірченко О. В. (2016)
Мархонь Н. О. - Психотропна активність ресвератролу та пропіленгліколевих екстрактів природнього походження в умовах поведінкових тестів у щурів з експериментальним метаболічним синдромом (2016)
Марченко В. Ю. - Сравнительная характеристика и анализ маммографического и ультразвукового методов диагностики патологии молочной железы, Могила О. О. (2016)
Олійник Т. М. - Порівняльний аналіз експериментальної фармакокорекції нейродистрофічних змін на моделі геморагічного інсульту, Довгань І. М., Мельник Н. О., Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2016)
Плевинскис П. В. - Современные представления о контактировании человека с нижней (днищевой) частью автомобиля (2016)
Пустовойт Г. Л. - Андрогенно-естрогенний баланс та ліпідний обмін у чоловіків з цукровим діабетом 2 типу (2016)
Романюк А. М. - Функціональні зміни гіпофізарно-надниркової та репродуктивної системи статевозрілих самок-щурів в ранні терміни репаративних змін після експериментальної позаклітинної дегід­ратації важкого ступеня, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2016)
Романюк А. М. - Аналіз захворюваності на злоякісні пухлини передміхурової залози в Сумській області, Москаленко Р. А., Піддубний А. М., Сікора В. В. (2016)
Скрипніков А. М. - Сучасні психотерапевтичні стратегії в лікуванні пацієнтів з дефектами та деформаціями обличчя, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І., Рудь В. О., Кидонь П. В. (2016)
Скрипніков А. М. - Епідеміологічні аспекти першого психотичного епізоду з урахуванням впливу геліогеофізичних факторів, Животовська Л. В., Бойко Д. І. (2016)
Соколова С. С. - Частота народження дітей з низькою масою тіла по Харківському регіону та структура даної патології, Яковцова І. І., Сергієнко Л. Ю., Постніков В. О., Іванова Н. В. (2016)
Солєйко О. В. - Характер ураження вінцевих артерій у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Качан В. В., Сухань С. С., Черних М. О. (2016)
Траверсе Г. М. - Досвід застосування противірусних препаратів рослинного походження у дітей раннього віку з рекурентними захворюваннями на тлі персистуючої герпевірусної інфекції 6-го типу (HHV-6), Зюзіна Л. С., Ананевич О. І., Андрущенко І. І., Білан О. В. (2016)
Чаплик-Чижо І. О. - Відмінності товщини шкірно-жирових складок між здоровими та хворими на піодермії чоловіками і жінками (2016)
Шелешко П. В. - О результативности эзофагоеюногастропластики при хирургическом лечении рака проксимального отдела желудка, Скрипников Н. С., Баштан В. П., Чорнобай А. В., Гупта Акшай (2016)
Шипко А. Ф. - Персоніфікований регіонально-популяційний аналіз антенатальних та генеалогічних факторів ризику бронхолегеневої дисплазії та диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей (2016)
Шуть С. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом, Трибрат Т. А., Сакевич В. Д., Горященко Т. І., Брагуца Л. Ю. (2016)
Щербина Н. А. - Факторы риска возникновения пролапса гениталий у женщин в перименопаузе с дисплазией соединительной ткани и их коррекция, Алайя Л. (2016)
Абдул-Оглы Л. В. - Методы образования на кафедре анатомии человека, Демьяненко И. А., Козловская А. А., Рутгайзер В. Г. (2016)
Волошин Н. А. - Основные закономерности происхождения ана­томической терминологии, Светлицкий А. А., Зинич Е. Л. (2016)
Зидрашко Г. А. - Актуальные вопросы оптимизации учебного процесса у будущих стоматологов , Алиева Е. Г., Сулаева О. Н., Таврог М. Л., Варакута О. А. (2016)
Сирцов В. К. - Формування сучасного навчального інформаційного середовища на морфологічних кафедрах у медичному ВНЗ, Алієва О. Г., Полковніков Ю. Ф., Зідрашко Г. А., Потоцька О. І. (2016)
Алиев З. У. - Индивидуальная гигиена полости рта у детей с различными зубочелюстно-лицевыми аномалиями (2016)
Бабай О. М. - Стан тканин пародонту та оцінка клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований пародонтит (2016)
Бобирьов В. М. - Принципи застосування ненаркотичних анальгетиків в стоматологічній практиці, Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Колот Е. Г. (2016)
Бублій Т. Д. - Цитратний буфер як основа успішної обтурації дентинних канальців кореневого каналу, Костиренко О. П. (2016)
Гасюк П. А. - Роль цифрового об’ємного сканування при підготовці опорних зубів до протезування незнімними ортопедичними конструкціями, Радчук В. Б. (2016)
Герасименко С. Б. - Сучасні погляди на проблематику передчасної втрати зубів, Семенова А. К., Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В. (2016)
Гоголь А. М. - Вибір методу атипового видалення третіх нижніх молярів у залежності від їх положення в аспекті профілактики післяопераційних сенсорних порушень, Панькевич А. І., Колісник І. А. (2016)
Гутор Н. С. - Вплив екологічних особливостей місцевості на діагностику та метод переміщення ретенованого зуба, Авдєєв О. В., Гембаровський М. В., Бричка Л. Т., Ясіновська Ю. Б. (2016)
Зайцев А. В. - Возможная функция зуба в филогенезе позвоночных, Ваценко А. В., Улановская-Цыба Н. А., Передерий Н. А., Силкова Е. В. (2016)
Зайцев А. В. - Изменчивость дентального органа у позвоночных, Котелевская Н. В., Бойченко О. Н., Николишин А. К., Островская Л. И. (2016)
Каськова Л. Ф. - Классификация кариеса с учетом исторического периода его появления, Чуприна Л. Ф., Ващенко И. Ю., Артемьев А. В., Маковка И. Л. (2016)
Киндий Д. Д. - Опыт применения бюгельного протеза для восстановления жевательной эффективности при двухсторонних экзостозах нижней челюсти (клинический случай), Киндий В. Д., Тончева Е. Д., Асанов С. С. (2016)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінка результатів резорбції кісткової тканини за даними конусно-променевої комп’ютерної томографії у пацієнтів із незнімними металокерамічними конструкціями (2016)
Король Д. М. - Кристалографічна характеристика змиву ротової порожнини у пацієнтів з ортопедичними конструкціями на внутрішньокісткових імплантатах, Король М. Д., Козак Р. В., Калашніков Д. В., Зубченко С. Г. (2016)
Лобач Л. Н. - Значение временного пломбирования в терапии хронических верхушечных периодонтитов, Шундрик М. А., Марченко И. Я., Ткаченко И. М. (2016)
Богдан С. - Пейоративи дурень / дурний в епістолярному автопортретуванні Тараса Шевченка (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського