Шегинський А. Б. - Особливості діаґностики та хірурґічного лікування інвагінації кишок у 55-річної хворої: випадок з практики, Семенюк І. А., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Лемішовська О. С. - Періодизація розвитку обліку: історичний аспект (2015)
Леперт Д. В. - Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства (2015)
Лоя М. І. - Проблемні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах нестабільності економічного середовища (2015)
Мазуренко В. П. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної системи України, Гіренко А. Т. (2015)
Маслова Н. О. - Шляхи розширення функціональних можливостей вітчизняних банків у соціальних мережах, Каушан А. М. (2015)
Надточій К. М. - Конкурентні переваги як базис для вибору та розробки стратегії подолання ринкових бар'єрів (2015)
Норкина Т. П. - Индикаторы экономической безопасности, Тарханова Н. А. (2015)
Романчук С. В. - Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах (2015)
Скібіцький О. М. - Вдосконалення кадрового забезпечення для управління людським потенціалом підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти (2015)
Софіюк О. Г. - Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп'ютерних технологій (2015)
Тимошенко О. О. - Еколого-економічне обґрунтування власного джерела відтворення основних засобів виробництва гірничо-збагачувального комбінату (2015)
Хома І. Б. - Перспективи впровадження Базель ІІІ в банківську систему України, Граціян О. В. (2015)
Чернишевич О. М. - Розподіл доходів як умова реалізації механізму економічного зростання (2015)
Щетініна Л. В. - Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі), Рудакова С. Г. (2015)
Юрій Е. О. - Децентралізація державного управління та її вплив на фінансове забезпечення місцевого самоврядування, Бевзюк О. І. (2015)
Бєляєв С. Б. - Засоби професійної підготовки до використання педагогічних технологій (2015)
Булгакова Т. М. - Теоретичні та практичні аспекти художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх закладів України(друга половина XX століття) (2015)
Грошовенко О. П. - Екологічне проектування як метод організації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Добровольская Н. Л. - Дифференцированное обучение профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке студентов І курса инженерно-технических специальностей (2015)
Істоміна К. Ю. - Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університеті Торонто (2015)
Калагурка Х. І. - Штрихи до портрета українського вченого-педагога Федора Науменка (2015)
Лук’яненко Г. В. - Проблема розвитку теорії і практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх закладах України другої половини ХХ століття (2015)
Німець О. І. - Здоров’язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на шляху формування здорового способу життя серед молоді вищої школи (2015)
Руденко Л. А. - Модель формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2015)
Савчук С. А. - Організація вільного часу у студентів, Ковальчук В. Я. (2015)
Танана С. М. - Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя іноземних мов до інноваційної діяльності у ВНЗ (2015)
Дербак М. А. - Рівні С-пептиду у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з хронічним гепатитом С, Сіксай Л. Т., Пічкар Й. І. (2015)
Мізюк М. І. - Гігієнічна оцінка умов проживання та навчання студентів медичного університету, Суслик З. Б., Мельник В. І. (2015)
Павлюкович Н. Д. - Здатність еритроцитів до деформації у хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемічним синдромом, Павлюкович О. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2015)
Арефния С. В. - Профилактика профессионального выгорания в период профессиональной адаптации государственного служащего (2015)
Кравченко В. Ю. - Довіра до себе у вимірі життєстійкості особистості в юнацькому віці (2015)
Шусть В. В. - Становлення політичних цінностей у вченнях філософів Стародавньої Греції і Риму (2015)
Жуковська А. О. - Студентство як рушійна сила громадянського суспільства (теоретичний аспект) (2015)
Полковнікова О. О. - Фонди розвитку громад – важлива складова в процесі розбудови громадянського суспільства, Шпак Д. О. (2015)
Грейда Н. Б. - Ефективність застосування лікувальної гімнастики при затримці психічного розвитку в дітей, Тучак А. М. (2015)
Демчучена І. В. - Інформаційні технології як основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах сучасної інформатизації суспільства (2015)
Ібрагімов Е. Ю. - Попередження травматизму на заняттях з фізичного виховання (2015)
Ібрагімова Л. С. - Характеристика передумов створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів за сучасними освітніми вимогами (2015)
Ібрагімова С. Ю. - Пошуки вирішення проблем професійної підготовки фізичних реабілітологів (2015)
Кренделєва В. У. - Вплив оздоровчого фітнесу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класі (2015)
Семенова Я. В. - Посада менеджера в органах державного управління в Україні: теоретичні передумови та доцільність з точки зору передових концепцій управління, Шпак Д. О. (2015)
Романюк Н. С. - Конфлікти між видавцями та редакторами на сторінках Єлисаветградської газети "Голос Юга" (2015)
Кравець П. І. - Нейромережевий контролер системи стабілізації рухомого об'єкта з апаратно-програмною реалізацією на пліс, Шимкович В. М., Федорчук В. В., Гой А. А. (2015)
Сперкач М. О. - Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними пристроями різної продуктивності (2015)
Марковський О. П. - Метод корекції подвійних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією, Терещенко С. Ю. (2015)
Ролик А. И. - Оценка качества предоставления мультимедийных сервисов с использованием нейросетевого классификатора, Галушко Д. А., Барна В. В., Томащук А. В., Ясочка М. В. (2015)
Габинет А. В. - Анализ эффективности протоколов доступа к удаленным хранилищам видеоданных (2015)
Теленик С. Ф. - Автоматизація підтримки бізнес-процесів у web-середовищі, Амонс О. А., Троцький С. О., Білорус Д. С. (2015)
Болдак А. О. - Спосіб оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах, Мазуревич Ю. В. (2015)
Теленик С. Ф. - Моделі оптимізації багаторівневого зберігання даних, Букасов М. М., Карнаухов О. К., Філімонов В. Ф., Моргун М. В. (2015)
Минухин С. В. - Методы распределения заданий между процессорами вычислительного кластера, использующими технологии масштабирования частоты и напряжения (2015)
Диброва М. А. - Способ формирования множества путей в сетевых центрах данных, Коган А. В., Воробьева А. Л. (2015)
Марковський О. П. - Метод резервування та прискореного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання, Великий М. М. (2015)
Павлов А. А. - Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами, Мисюра Е. Б., Мельников О. В., Муха И. П., Лисецкий Т. Н. (2015)
Клименко І. А. - Оптимізація реконфігурації в динамічно реконфігурованих обчислювальних системах (2015)
Дорогий Я. Ю. - Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі, Дорога-Іванюк О. О., Ференс Д. А. (2015)
Порєв В. М. - Евристичні алгоритми растрового моделювання динаміки процесів розповсюдження для геоінформаційних систем (2015)
Гапак О. М. - Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі FCSR (2015)
Готович В. А. - Застосування методу "Гусениця-SSA” для аналізу річного часового ряду електронавантаження організації, Назаревич О. Б. (2015)
Бабюк А. М. - Співвідношення понять "правосвідомість" та "праворозуміння" (2015)
Нагорна В. В. - Класифікація прав дітей з особливими потребами в системі прав людини: загально-теоретичні аспекти (2015)
Антонюк О. І. - Обставини, що підлягають встановленню у справах щодо захисту права власності Європейським судом з прав людини (2015)
Вартанян А. М. - Производственный кооператив как субъект корпоративного права (на примере законодательства Республики Беларусь и Украины) (2015)
Трач О. М. - Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі (2015)
Чорна Ж. Л. - Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми, у цивільному праві України (2015)
Касап В. М. - Майновий поручитель як суб’єкт виконання зобов’язання (2015)
Ківелюк Д. А. - "Реклама" та "інформація про продукцію": співвідношення понять (2015)
Лесько Ю. В. - Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки (2015)
Панченко С. С. - Правова природа строку у цивільному праві (2015)
Каменков В. С. - Медиация по трудовым спорам в Беларуси и за рубежом (2015)
Костяшкін І. О. - Проблеми забезпечення соціальної функції права власності на землю в особливих умовах (2015)
Царенко С. І. - Деякі аспекти забезпечення прикордонного режиму щодо господарської та іншої діяльності у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі (2015)
Харко Д. М. - Податковий обов’язок надання документів під час проведення документальної перевірки платника податків (2015)
Когут О. В. - До питання про запровадження інституту кримінальних проступків (2015)
Отчак Н. Я. - Об’єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів (2015)
Крушинський С. А. - Подання доказів на етапі подання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення (2015)
Ковчун Т. В. - Некоторые подходы к определению понятий "конфликт" и "разрешение конфликта" в уголовном процессе, Третьяков Г. М. (2015)
Бернюков А. М. - Діахронічний аналіз зародження давньогрецької гносеологічної думки: від Гесіода до Аристотеля (2015)
Місінкевич Л. Л. - Життя, віддане людям і науці (до 100-річчя з дня народження академіка П. Т. Тронька) (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Contents (2014)
Andriychuk М. - Modified Newton method for antenna power synthesis problem with fixed norm of the pattern, Voytovych М. (2014)
Baravdish G. - The alternating method applied to two-point boundary value problems, Johansson B. T. (2014)
Chapko R. - An alternating boundary integral based method for a Cauchy problem for Klein-Gordon equation, Laba D. (2014)
Krol M. - Three-point difference schemes of high-order accuracy for second-order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of third kind, Kutniv M. (2014)
Makarov V. - Interpolating functional polynomial for the approximate solution of the boundary value problem, Demkiv I. (2014)
Makarov V. - FD-method for solving the Sturm-Liouville problem with potential that is the derivative of a function of bounded variation, Romaniuk N., Lazurchak I. (2014)
Matysik O. - Implicit iteration method of solving linear equations with approximating right-hand member and approximately specified operator (2014)
Muzychuk Y. - On the boundary integral equations method for exterior boundary value problems for infinite systems of elliptic equations of special kind (2014)
Nedashkovska A. - Matrix continued fractions for solving the polynomial matrix equations (2014)
Podlevskyi B. - A gradient method of solving inverse eigenvalue problem, Yaroshko O. (2014)
Shakhno S. - Two-step combined method for solving nonlinear operator equations, Yarmola H. (2014)
Styahar A. - Numerical analysis of the Girkmann problem with FEM/BEM coupling using domain decomposition (2014)
Venherskyi P. - Numerical modelling of shallow-water flow in hydrodynamic approximations, Trushevskyi V. (2014)
Bulatsyk O. - Extension of a class of nonlinear Hammerstain integral equations with solutions represented by complex polynomials (2014)
100 рокiв з дня народження Георгія Миколайовича Положiя (2014)
Грищенко О. Ю. - Про один напрямок практичного застосування теоретичної спадщини Г.М. Положiя (2014)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения (2014)
Береславский Э. Н. - О трансформациях разрезов при конформном отображении некоторых кругових многоугольников, встречающихся в задачах механіки жидкости и газа (2014)
Бомба А. Я. - Моделювання процесiв фiльтрування рідин вiд багатокомпонентного забруднення в n-шарових магнiтних фiльтрах за умов iдентифiкацiї масообмін них коефiцiєнтiв, Сафоник А. П. (2014)
Грищенко О. Ю. - Про один алгоритм розв’язання задач кiнетики адсорбцiї, Федорова В. С. (2014)
Клюшин Д. А. - Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности, Присяжная М. В., Бондар Е. С. (2014)
Кобзар А. Ю. - Об одном алгоритме компенсации скажений скользящего затвора (2014)
Марцафей А. С. - Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини (2014)
Самойленко I. В. - Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням, Шушарiн Ю. В. (2014)
Стеля О. Б. - Комп’ютерне моделювання траекторiї руху центра маси тiла, кинутого пiд кутом до горизонту, Потапенко Л. I., Сiренко I. П. (2014)
Халимон О. О. - Апроксимацiї дробової похiдної за простором для рiвнянь узагальненої дифузiї, Бондар О. С. (2014)
Patsuk V. M. - Approximating a contour by linear segments and circular arcs with given curvature bounds (2014)
Доценко С. И. - Вектор Шепли как способ справедливого распределения (2014)
Касьянюк В. С. - Про iнтерпретацiю даних спостережень точкових джерел на фонi розподiленого джерела за даними скiнченної множини датчикiв (2014)
Ляшко Н. И - Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2014)
Стецюк П. И. - О решении минимаксных задач размещения источников физического поля, Ляшко В. И., Яремчик С. И. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Баласанян М. А. - О вопросе гендера в языке (2013)
Баркарь У. Я. - Происхождение числа ‘2’ и его реализация в немецком и украинском языках (2013)
Хамзе Д. - Koгнитивно-прагматический спектр пародии (2013)
Араева Л. А. - Развитие теории полимотивации в русистике (2013)
Залевская А. А. - Принципы навигации в живом поликодовом гипертексте (2013)
Залевская А. А. - Что там – за словом? (2013)
Ли В. С. - Пропозициональное содержание как источник семантического наполнения и развития слова-концепта (на материале концепта работать) (2013)
Shumenko O. - Semantic evolution of quantitative words (2013)
Araeva L. - Raphics of the speechwriter’s text as a determinant of the speaker’s effective speech, Chepkasoff A. (2013)
Redkva Y. - Historical oikonymy of the western Ukraine in common Slavic context (as exemplified by the evolution of topoformant *-ISCE // *-ISKO in Slavic languages) (2013)
Taranenko L. - Differentiation of small folklore texts according to their length (2013)
Kobyakova I. - Verbalization of humourous texts (2013)
Аязбекова С. Ш. - Космогоническая и эсхатологическая мифология: концепт устной истории (2013)
Пыхтина Ю. Г. - Структура виртуального пространства в романе Виктора Пелевина "S.N.U.F.F." (2013)
Екшембеева Л. В. - Прикладные исследования в контексте новых качеств лингвистического знания (2013)
Ikonnikova O. - The salishan language group as a representative of the archaic language type (2013)
Лист Президента України (2015)
Доповідна записка ректора НЛТУ України (2015)
Рішення колегії Міністерства освіти і науки України (2015)
Данчук О. Т. - Концептуальні засади збереження та використання генетико-селекційних ресурсів лісових порід в Україні (2015)
Хомюк П. Г. - Динаміка радіального приросту стовбурів дерев в окремих лісорослинних умовах на осушених лісових ділянках Рівненщини, Максімов С. О. (2015)
Івченко А. І. - Питання доцільності використання туї велетенської у лісовому господарстві рівнинної частини Львівщини, Пундяк О. І., Файда В. О. (2015)
Білоус С. Ю. - Особливості отримання асептичної культури Acer Saccharinum L. в умовах In Vitro, Курдюк О. М., Медведчук О. В. (2015)
Балабак О. А. - Еколого-біологічні особливості технології дорощування укорінених живців сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko Еt Opalko) (2015)
Вітенко В. А. - Собівартість вирощування підщеп для декоративних форм Morus Alba L. (2015)
Кобець О. В. - Хід росту модальних дубових деревостанів Великоанадольського лісового масиву та використання ними лісорослинного потенціалу (2015)
Ковалевський С. С. - Вплив деревостанів лісостепової Придніпровської височини на баланс вуглецю міста Біла Церква (2015)
Криницька О. Г. - Вплив процесу формування молодого покоління сосново-дубових деревостанів на фізико-хімічні властивості ґрунту (2015)
Курницька М. П. - Композиційні основи формування паркових алей, Шелест І. Ю. (2015)
Маргітай В. В. - Створення колекції зникаючих сортів яблуні Закарпатської області для використання в органічному садівництві, Маргітай Л. Г., Савіна О. І. (2015)
Остапчук О. С. - Сучасний стан дубово-ялинових культур південної частини Правобережного Лісостепу України (2015)
Погрібний О. О. - Праліси та старовікові ліси Національного природного парку "Гуцульщина", Стефурак Ю. П., Пророчук В. В., Фокшей С. І. (2015)
Сірук Ю. В. - Типологічна структура та характеристика лісового фонду центрального Полісся України, Печенюк Є. П., Чернюк Т. М. (2015)
Булат А. Г. - Вивчення стану та росту лісових культур сосни в умовах степу на прикладі державного підприємства "Приморське лісове господарство", Бащеванжи А. О. (2015)
Жуковський О. В. - Ріст та продуктивність експериментальних культур сосни звичайної з різною густотою (2015)
Мацях І. П. - Вплив температури на ріст міцелію збудників хвороб сіянців, Крамарець В. О. (2015)
Мальцева С. Ю. - Сучасний стан деревно-чагарникових насаджень дендропарку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Солоненко А. М., Мальцев Є. І. (2015)
Задорожний А. І. - Динаміка щільності фітомаси стовбурів дерев бука лісового залежно від типів лісорослинних умов у межах полонинського хребта Українських карпат (2015)
Геник Я. В. - Трансформації ґрунтового покриву на посттехногенних територіях коломийського буровугільного родовища (2015)
Мальований М. С. - Раціональна технологія утилізації синьо-зелених водоростей, Никифоров В. В., Харламова О. В., Синельніков О. Д. (2015)
Bury M. - Wpływ nawożenia siarką na wzrost i plon kukurydzy pastewnej, Stankowski S., Hury G., Dawidowski A., Opatowicz N., Sobolewska M., Kowalewska R. , Bashutska U. (2015)
Безділь Р. В. - Вплив складу субстрату на вихід вермикомпосту та біомаси штучної популяції Eіsenia Foetida (2015)
Жук В. М. - Аналіз досвіду анаеробного зброджування осадів стічних вод у контексті його застосування на Львівських каналізаційних очисних спорудах, Попадюк І. Ю., Вербовський О. В. (2015)
Копій М. Л. - Аналіз фізіологічних змін рослин в умовах порушених земель Яворівського сірчаного кар'єру, Кучерявий В. П. (2015)
Мацієвська О. О. - Дослідження впливу води різної твердості на кров людини (2015)
Мотало А. В. - Аналіз основних проблем методології оцінювання якості вуглеводневих газів, Стадник Б. І., Мотало В. П. (2015)
Параняк Р. П. - Екологізація економічної політики України на шляху до Європейського Союзу, Лапішко М. Л., Войтович Н. В. (2015)
Приходько М. М. - Наукові основи екологічної безпеки лісових геосистем у Карпатському регіоні України (2015)
Смаль О. В. - Оцінювання екологічного стану насаджень Львова за допомогою біофізичних методів (2015)
Мельник С. Р. - Отримання розрідженої маси з різних злакових із використанням ферментного препарату Filtrase BRX, Шевчук Л.І., Мельник Ю.Р., Бойчук О.Л. (2015)
Акимов А. В. - Применение мелкозернистых наполнителей различной физической природы для улучшения физико-механических свойств композитных материалов на основе пластифицированной эпоксидной матрицы (2015)
Бойко Л. М. - Вплив щільності на межу міцності деревноволокнистих плит середньої щільності за зміни температури, Анциферова О. В. (2015)
Ліщинська Х. І. - Коливання каната під дією гармонічної сили, яка прикладена до рухомого вантажу (2015)
Лоїк В. Б. - Підвищення межі вогнестійкості металевих будівельних конструкцій композиціями на основі спученого перліту, Кащій В. В., Типа Р. М., Супранюк А. В. (2015)
Павлюк І. В. - Стандартизація та шляхи застосування комплексу біологічно активних сполук, отриманих екстрагуванням шроту шишок хмелю, Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2015)
Пилипчук М. І. - Аналіз конструкцій круглопилкових верстатів для поздовжнього розпилювання дощок, Тарас В. І. (2015)
Солод М. І. - Використання пальмової олії у харчовій промисловості: світовий досвід (2015)
Драґан Я. П. - Обґрунтування структури системи дистанційної діагностики адаптаційних резервів серця, Паляниця Ю. Б., Гевко О. В., Дедів І. Ю. (2015)
Ковбаса В. П. - Решение контактной задачи о взаимодействии деформируемого приводного колеса с деформируемой поверхностью, Кадем Али Ахмед, Калиниченко Д. Ю. (2015)
Яремчук Л. А. - Математична модель роботи адгезії олійних композицій на деревині, Поберейко Б. П. (2015)
Рожков С. О. - Метод компенсации информационных потоков в задаче контроля качества текстильных материалов (2015)
Головач В. М. - Аналіз впливу характеристик дефекту фанери на кількість пульсацій вихідного сигналу ударного давача, Баранова О. С. (2015)
Гончар Т. М. - Прогнозування перебігу катастроф в Україні та засоби реагування на них (2015)
Дронюк І. М. - Програмний комплекс моніторингу та прогнозування трафіку потоку в сегменті комп'ютерної мережі, Федевич О. Ю. (2015)
Кропивницький В. С. - Визначення показників ефективності виконання цільових завдань водного транспортного засобу при ліквідації надзвичайних ситуацій (2015)
Ларін О. О. - Дослідження зміни ймовірнісних характеристик відмов утоми в гумових матеріалах у звичайному стані та після старіння (2015)
Грицюк Ю. І. - Математичні основи процесу генерування ключів переставляння з використанням шифру Кардано, Грицюк П. Ю. (2015)
Матвійків Т. М. - Метод автоматичного усунення ударів та вібрацій під час буріння, Теслюк В. М. (2015)
Опірський І. Р. - Класифікація моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави (2015)
Пилипів І. З. - Математичний опис процесу гнуття криволінійних елементів із деревоволокнистих плит (2015)
Шуфнарович М. А. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень в умовах невизначеності під час керування об'єктами природокористування (2015)
Туниця Ю. Ю. - Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку, Адамовський М. Г., Борис М. М., Краєвський С. Н., Магазинщикова І. П. (2015)
Вівчарук Л. Д. - Шкільні лісництва Івано-Франківщини, Гайдукевич М. Є. (2015)
Kravchenko S. A. - Diagnostic of the Adaptive Processes (2015)
Кухарська Н. О. - Стратегічні напрями структурної трансформації економіки Україні (2015)
Стеченко Д. М. - Діагностика кластерної взаємодії видавничо-поліграфічних підприємств України, Воронкова І. Ю. (2015)
Вдовенко Л. О. - Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері, Фурман І. В. (2015)
Диба О. М. - Фінансування інноватизації виробництва: досвід США, Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. (2015)
Власюк С. А. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні, Бондаренко Н. В. (2015)
Барабаш Л. В. - Сутність і характеристика податкового навантаження в Україні, Копитіна І. В. (2015)
Самарічева Т. А. - Застосування кредитного методу у механізмі нарахування ПДВ (2015)
Ярмоленко Ю. Ю. - Непряме оподаткування операцій з реалізації зернових культур в аграрній сфері (2015)
Кулинич Р. О. - Статистичний спосіб обґрунтування програм соціально-економічного розвитку (на рівні районів країни), Кулинич О. І. (2015)
Лазор О. Я. - Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів, Лазор О. Д. (2015)
Вороніна К. Ю. - Антикризове управління в структурі політичного проектування (2015)
Андреєв С. О. - Про зміни обсягу компетенції та меж юридичної відповідальності суб’єктів державного управління у сфері забезпечення цивільного захисту (2015)
Скибун О. Ж. - Розвиток інформаційної інфраструктури в Україні: практичний аспект (2015)
Галицька Н. В. - Окремі аспекти державної політики у сфері вищої освіти України (2015)
Бисага К. В. - Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів” публічними особами в Україні (2015)
Шаталова О. М. - Професійна адаптація посадових осіб місцевого самоврядування у контексті групоутворення та групових норм (2015)
Синчак В. П. - Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації, Романова В. В., Арзянцева Д. А. (2015)
Персоналії (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Грищук В. К. - Професор Юлій Макаревич — промотор кодифікації кримінального законодавства Польщі (1919–1932 рр.), Гловацький І. Ю. (2015)
Панчук І. О. - Роль індивідуальної та суспільної правосвідомості у здійсненні волонтерської діяльності (2015)
Івановська А. М. - Формування спеціалізованих органів конституційного контролю як гарантія їх незалежності: зарубіжний досвід (2015)
Рижук І. В. - Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Гринько С. Д. - Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом (2015)
Блажівська О. Є. - Загальна характеристика деліктних зобов’язань згідно з Галицьким цивільним кодексом 1797 року (2015)
Бориславська М. В. - Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні (2015)
Посикалюк О. О. - Європейська компанія як організаційно-правова форма sui generis (2015)
Місяць А. П. - Правовий статус особи-невласника у цивільному праві України (2015)
Блажівська Н. Є. - Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів (2015)
Весна Н. О. - Деякі питання визначення поняття цивільно-правового договору (2015)
Гринько Р. В. - Історія становлення та розвитку інституту забезпечення виконання зобов’язань в Україні (2015)
Гончаров І. М. - Загальна характеристика зобов’язань із безпідставного збагачення відповідно до принципів європейського приватного права (2015)
Каменков В. С. - Является ли управляющий в банкротстве медиатором? (2015)
Чудик-Білоусова Н. І. - Соціально-правові гарантії в особливий період (2015)
Балинська О. М. - Функціональність знаків злочинного світу (2015)
Захарчук В. М. - Окремі аспекти розмежування самовільного зайняття земельної ділянки зі злочинами проти довкілля (2015)
Плукар В. В. - Підстави криміналізації втручання у діяльність судових органів, Отчак Н. Я. (2015)
Карп’юк М. В. - Об’єкт насильницьких злочинів проти власності за кримінальним правом України (2015)
Ткаченко А. В. - Профілактичні заходи впливу на осіб, які вчиняють дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (2015)
Осмолян В. А. - Розгляд процесуально-правових питань щодо можливості проведення слідчих (розшукових) дій після закінчення "граничних” строків досудового розслідування (2015)
Тагієв С. Р. - Досвід системи негласного розслідування у кримінальному судочинстві Сполучених Штатів Америки (2015)
Крушинський С. А. - Відмова потерпілого (приватного обвинувача) від обвинувачення: поняття, порядок здійснення та правові наслідки (2015)
Шингарьов Д. О. - Зарубіжний досвід проведення допиту слідчим суддею на стадії досудового розслідування (2015)
Козьяков І. М. - Сучасний погляд на методологію організації прокурорської діяльності (2015)
Стефанчук М. М. - Правова природа представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (2015)
Димінська О. Ю. - Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права (2015)
Алексєєв В. М. - Управлінське виховання: науково-історичний аспект (2015)
Олуйко В. М. - Формування інноваційного клімату в органах Антимонопольного комітету України, Примуш Р. Б. (2015)
Андрієнко М. В. - Стратегія та механізм відбору методів для здійснення державного управління сферою пожежної безпеки (2015)
Щепанський Е. В. - Аналіз правового регулювання взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, Бойко В. Ф. (2015)
Стадник В. В. - Політика імпортозаміщення у розвитку промислового сектора України: проблеми і перспективи (2015)
Жукова Д. А. - Методичний підхід до визначення якості інформаційних потоків на підприємстві (2015)
Кулинич Р. О. - Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей, Кулинич О. І. (2015)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності IV рівня акредитації (2015)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2015)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Шищенко П. Г. - Українське географічне товарист-во і проблеми розвитку туризму в Україні, Олійник Я. Б., Олещенко В. І. (2010)
Любіцева О. О. - До питання термінології в туризмі (2010)
Смирнов І. Г. - Новітні інформаційні технології в туристичному маркетингу (2010)
Радченко О. М. - ПР і рекламна діяльність ВАТ "Інтурист" Української РСР у 70-х рр. ХХ ст. (2010)
Маленков Р. О. - Блок рекреаційно-туристичної інформації у кадастрі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (2010)
Доан П. В. - Світові перспективи фестивального туризму України (2010)
Сливчак Н. Є. - Екскурсійна діяльність в школі (2010)
Пацюк В. С. - Аналіз світового досвіду розвитку індустріального туризму (2010)
Пестушко В. Ю. - Кон’юнктура світового ринку туристичних послуг в умовах глобальної економічної кризи (2010)
Короткова А. Я. - Особливості розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії, Стафійчук В. І. (2010)
Яценко Б. П. - Культурологічні та екологічні особливості міжнародного та внутрішнього туризму Японії (2010)
Матвієнко В. М. - Етнографічні ресурси Туреччини як складова туристсько-рекреаційного потенціалу, Матвієнко Н. М. (2010)
Залещик В. В. - Відпочинок, рекреація, туризм: зарубіжний досвід (2010)
Аріон О. В. - Туристсько-рекреаційний потенціал печерського району м. Києва, Мотузенко О. О., Уліганець С. І., Галатенко І. Г. (2010)
Сировець С. Ю. - Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону (2010)
Іванов О. В. - Проблеми розвитку яхтинга в Україні (2010)
Тертична Ю. В. - Замковий туризм в Україні (2010)
Мацюк О. В. - Основні фактори розвитку туризму в країнах Південно-східної Азії на прикладі Тайланду (2010)
Дмитрук О. Ю. - Еколого-сакрально-бальнеологічна стежка "Дива Феофанії", Бондаренко І. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Ботанічна екостежка в Голосіївському лісі, Борідченко О. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Сакрально-етнографічна екостежка в Голосіївському лісі, Галатенко І. Г. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Зоологічна екостежка в Голосіївському лісі, Гондарєва К. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Сакральна екоекостежка "Лиса гора”, Ковалевич А. І. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Краєзнавча екостежка в парку "Нивки”, Стригун О. Г. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Гідрологічна екостежка "Київська Венеція”, Пономаренко Д. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Історико-краєзнавча екостежка в Конча-Заспі, Латуринський Т. Л. (2010)
Гуменюк А. Е. - Ландшафты Чебоксарской агломерации для развития региональных туристско-рекреационных систем и рационального природопользования, Иливанова И. В. (2010)
Сливка Р. Р. - Вплив міжнародних конфліктів на геополітичне положення України (2010)
Мальчикова Д. С. - Територіальний підхід у вирішенні геоекологічних проблем в контексті становлення геопланувальної парадигми, Топчієв О. Г. (2010)
Білоус А. В. - Суспільно-географічні дослідження інформаційної сфери (2010)
Логвин М. М. - Сучасні геодемографічні проблеми і теорія "Золотого” мільярда, Шуканов П. В. (2010)
Литовченко І. В. - Теоретико-методологічні та методичні основи суспільно-екологічного районування (2010)
Шепетуха О. В. - Аналіз системи вищої освіти у країнах світу (2010)
Іванова О. С. - Теоретико-методологічні основи мелогеографії України (2010)
Нагорна М. М. - Корпоратизація російського авіакосмічного комплексу (2010)
Батюк І. - Особливості вживання діалектизмів у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі "Море засохлих дерев") (2012)
Бондар О. - Японсько-алтайські лексичні паралелі і ностратична прамова (2012)
Войцехівська Х. - Технологічний розвиток як чинник формування мови (2012)
Головко К. - Перекладна лексикографія у Японії: історія та сучасність (2012)
Горошкевич О. - Кодекс мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови (2012)
Дем’янчук М. - Зарубіжні та вітчизняні підходи до класифікації ідіом японської мови (2012)
Дзябко Ю. - Ядерна зона мікрополя "мовна політика" в українській та японській мовах (2012)
Забуранна О. - Спонукання до дії у ситуації "прохання-вимоги" на матеріалі мовленнєвих реакцій студентської аудиторії носіїв японської мови (2012)
Ікеда С. - 現代日本語に於ける「だけ」の意味用法について (2012)
Кім Ю. - Особливості вживання міжособистісних висловлювань в сучасній японській мові (2012)
Кобелянська О. - Консонантний звукосимволізм японських ономатопоетом (2012)
Колодько М. - Основні ознаки та функції простого речення в японській мові (2012)
Коломієць Н. - Шляхи аналізу культурно специфічної лексики (2012)
Левіна О. - Категории вежливости в современном японском языке (2012)
Мазур С. - Особливості графічного оформлення тексту "Офудесакі" (2012)
Мирна Д. - Стилістичні особливості рекламного тексту у японській мові (2012)
Мігдальський В. - "Числа" в идиоматических сочетаниях из 4-х иероглифов (ёдзидзюкуго) (2012)
Міядзакі С. - 日本語の敬語~語法と話し手に対する評価に与える影響~ (2012)
Музика О. - Семантичні трансформації у процесі запозичення японською мовою китайських фразеологізмів типу "чень’юй" (2012)
Озерська О. - Мовленнєві акти подяки і вибачення в офіційно-діловому стилі японської мови (2012)
Олійник Л. - Особливості мови японських манґа як об’єкт лінгвістичного дослідження (2012)
Петриченко І. - Феномен картини світу: спроба загальної класифікації (2012)
Пирогов В. - Лексична сполучуваність і семантичний контекст різносистемних мов (лексикографічна парадигма) (2012)
Рижков А. - Копулятивный тип словосложения и перевод двухкомпонентных юридических терминов японского языка на русский (2012)
Руднік Ю. - Повірняльна характеристика концепту "подорож / путешествие / travel / 旅" (на матеріалі української, російської, англійської та японської мов) (2012)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: extralinguistic factors with reference to Japanese (2012)
Федотова Ю. - Трансформація жіночої антропонімічної моделі у Японії протягом XII-XIX ст. (2012)
Шітанда С. - コーパス言語学観点における現代日本語書きことば語彙の変遷過程解明のための予備考察 (Пропедевтика для пояснення перехідного процесу між словниковим складом та граматикою у сучасній японській письмовій мові з точки зору корпусної лінгвістики) (2012)
Асадчих О. - タラス・シェフチェンコ記念キエフ国立大学における東洋言語・文学の専攻のカリキュラムの問題点とその対策の一例 (Навчальний план підготовки студентів спеціальності "Східна мова та література" у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка: проблеми та шляхи їх розв’язання) (2012)
Бондарчук Т. - До питання про особливості формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів на початковому етапі мовних внз (на матеріалі айдзучі) (2012)
Горновська О. - Навчання діалогічного мовлення майбутніх учителів японської мови з урахуванням особливостей японської й української мовної поведінки (2012)
Еґава Х. - 日本語教育を受けた生徒たちへの大学進学に関するアンケート調査 (Результати анкетування серед учнів, що вивчають японську мову, щодо вступу до ВНЗ) (2012)
Жук Т. - Основные задачи профессионально ориентированного обучения японскому языку студентов специальности "Международные отношения" (2012)
Ішібаші М. - アウトプットの機会を重視した授業作り―ミンスク国立言語大学における実践報告― キーワード:アウトプット,モチベーション,作品集作成 (2012)
Курінна М. - Нестандартні методи викладання японської мови на початковому етапі навчання (2012)
Локшина Ю. - Про викладання японської мови студентам спеціальності "міжнародні відносини” (2012)
Оґата Т. - コミュニケーション能力をめぐる問い (2012)
Островська Д. - Асоціація як одна зі складових мнемонічних принципів (2012)
Бедненко О. - Буддійські мотиви в антології "Ман’йошю" (2012)
Бондарєва А. - Японія у творчості Юдіт-Луїзи Ґот’є (2012)
Бондар Ю. - Розлучення як центральна дилема у творі Танідзакі Джюн‘Ічіро "Про смаки не сперечаються" (2012)
Букрієнко А. - Буддійська символіка в японській середньовічній літературі (2012)
Катерина О. - Інтертекстуальність у творчості Морі Оґая (2012)
Кирик О. - Казкові міфологічні персонажі в системі первісних вірувань японців (2012)
Курман І. - Жіночі образи у драматичній спадщині Мішіми Юкіо (2012)
Левицька О. - Морі Оґай та інтелектуальна свобода в Японії на початку ХХ ст. (2012)
Мурашевич К. - Художні образи в китайській та японській поезії малих форм (компаративний аналіз) (2012)
Осадча Ю. - Концепція літератури в трактаті "Про письменство" ("Бунґаку рон") Аріґа Наґао (2012)
Прасол Є. - Поетика жахливого в експерементальній новелі Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" (2012)
Рибак Ю. - Анімізм у японських прислів’ях та приказках (2012)
Смірнова Г. - Жіночі образи в творчості японських неоромантиків (2012)
Усенко О. - Проблеми вивчення жанру утопії в японській літературі ХХ століття (2012)
Ямщикова В. - Проблема самотності в романах Кобо Абе "Людина-ящик" і "Чуже обличчя" (2012)
Квасниця О. - Японська ідентитарна матриця як чинник буття нації (2012)
Комарницька Т. - Співвідношення міжнародного та національного права у законодавстві Японії (2012)
Лахоніна М. - 仏教から見た日本社会 (Японське суспільство крізь призму буддизму) (2012)
Лепьохін М. - Формирование имиджа Японии в странах Европейского Союза, Шатохіна І. (2012)
Малахова Ю. - Діяльність українського технікуму сходознавства та східних мов у 30-ті роки ХХ ст. (2012)
Палієнко М. - Архівна система Японії: особливості формування, структура, тенденції розвитку (2012)
Потульницький В. - Японія і українська гетьманська еміграція: основні етапи налагодження взаємостосунків (1928-1943 Рр.) (2012)
Рябоволенко І. - Класифікація та аналіз сучасних психологічних проблем через призму змін соцально-культурної ролі жінки у японському суспільстві (2012)
Собакар В. - Japanese post-war economic miracle and the perspective of its implementation in the modern Ukraine (2012)
Срібняк І. - Газета "Асахі Шімбун" в суспільно-політичному та культурному житті Японії (2012)
Шаповалова О. - Україна-Японія: до 20-річчя встановлення дипломатичних відносин (2012)
Штевіна А. - Концепції розвитку громадянського суспільства в Японії (2012)
Моцак Н. - Каліграфія як одне з найважливіших явищ в мистецтві Японії та бажаний компонент в освіті філолога-японіста (2012)
Нікітін П. - Тематические парки в Японии (2012)
Парамонова В. - Кацусика Хокусай и его вклад в развитие художественного направления укиё-э (2012)
Руднєва В. - Митці школи Утаґава представники міської культури періоду токуґава (2012)
Гончаров В. И. - Михаил Акимович Брицын – классик исторической лексикологиии, талантливый преподаватель (памяти учителя, к 90-летию со дня рождения) (2012)
Багомедов М. Р. - Топонимы Дарга, отражающие хозяйственную деятельность человека (2012)
Богоедова Т. Н. - И.-е. *ter- ’тереть’ в славянской гидронимии (2012)
Бойко Н. А. - Гидрографическая лексика для обозначения характера течения реки по данным ойконимии (2012)
Борщевський С. В. - Етимологізація ономастики невідомого походження в новітніх субстратологічних студіях (на матеріалі слов’янських, германських і романських мов) (2012)
Вакуленко Т. П. - Особливості функціонування терміна писар /писарь в українській та російській мовах початкового періоду формування цих націй (2012)
Верьовкін В. В. - Когнітивна інтерпретація етимології найменувань концепту війна у слов’янських та германських мовах (2012)
Диманте И. В. - Этимологические версии: наречия и предлоги (2012)
Дубовик Л. І. - Назви професій як джерело творення прізвищ сучасного міста, Радіонова Т. М. (2012)
Зозуля Н. В. - Отражение в русском языке народного восприятия религиозных праздников, Кучера А. Н. (2012)
Карпенко У. А. - Трансформация значений первокорня слова "лебедь” (2012)
Коч Н. В. - К вопросу о генезисе восточнославянских языков (2012)
Абламская Е. В. - Аббревиация как разновидность компрессивного словообразования (2012)
Бернацька С. М. - Різновиди модального значення – головні виразники потенційності у синтаксичних конструкціях сучасної української мови, Бернацька Н. П. (2012)
Бочарова І. В. - Назви релігійних свят як суб’єктні темпоральні синтаксеми (2012)
Варнаева А. Е. - Три существенных функции сочинительного союза (2012)
Изотов В. П. - Текст как ретроскрипция (2012)
Высоцкая Т. Н. - О метаязыке терминологического исследования (2012)
Герасименко И. А. - О лексико-семантической типологизации колоративов (2012)
Голіченко Л. М. - Семантична структура лексеми ’орати’ у системі найменувань процесів обробітку в українській мові (2012)
Григораш А. М. - Идеологический контраст в современных русскоязычных СМИ Украины (2012)
Забашта Р. В. - Геолингвистически ориентированная лексикография (2012)
Иванова А. А. - Семантический анализ арабизмов в русском языке (некоторые названия тканей) (2012)
Илюхина Н. А. - Межобразные отношения в языковой картине мира (на материале ключевых средств концептуализации сферы власти) (2012)
Ковальчук И. М. - Образы домашних животных в сравнениях заговоров от болезней и болезненного состояния (2012)
Макарова О. С. - Метафоризація як спосіб творення лексико-семантичних інновацій у сучасній українській та італійській мовах (2012)
Малышева Е. В. - Специфика семантического построения кинестетического фрейма регламентативного типа (2012)
Маркітантов Ю. О. - Лексична субституція фразеологізмів у білоруському поетичному мовленні, Маркітантова В. Ю. (2012)
Мацько Л. І. - Лінгвосоціокультурний аспект "Словника української мови-20” (2012)
Машкина Е. Н. - Социальное окружение как элемент ситуативного контекста в перцепции коммуникативной ситуации "Дипломатический визит” (2012)
Мельник М. В. - Блог как жанр интернет-коммуникации (2012)
Осіпчук Г. В. - Кореференти як виразники ідіостилю письменника (2012)
Павлова Е. В. - Концепция образа автора речевого поджанра интернет-объявления о вакансии (2012)
Просяник О. П. - Розуміння Ф. де Соссюром термінів "parole” та "discours” (за метеріалами чернетки книги "Про двоїсту сутність мовної діяльності”) (2012)
Романов А. А. - Прагматическая топономия дискурса-угроз, Новоселова О. В., Романова Л. А. (2012)
Сахарова О. В. - Жанрова презентація мовної особистості в драматургічному дискурсІ (2012)
Сыромля Н. Н. - Коннотонимизация антропонимов из детской литературы в текстах периодических изданий (2012)
Агманова А. Е. - Усвоение второго языка: к проблеме методологии исследования (2012)
Анохина Т. А. - К вопросу асимметричных девиаций лакун языковых систем (на материале германских и славянских языков) (2012)
Аскерова І. А. - Семантична типологія паремій з компонентами-назвами літніх місяців у польській мові на загальнослов’янському тлі (2012)
Гут Н. В. - Безсполучникові порівняльні конструкції в українській та англійській мовах (2012)
Дащенко О. И. - Слова-реалии как репрезентанты национально-культурного контекста в творчестве И. Франко (2012)
Журавлева Е. А. - Закономерности развития русского языка как полинационального феномена (2012)
Межжеріна Г. В. - Концептуалізація образів бояр і посадників у східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. (2012)
Пименова М. В. - Категории языка и культуры (2012)
Плужникова Т. И. - Артионим как вербальная часть креолизованного текста (2012)
Прискока О. В. - Пам’ятка староукраїнської літературної мови XVII століття "Пролог” (1643 р.) як джерело філологічних досліджень (2012)
Салахатдинова Э. Ш. - Способы семантизации крылатых слов и выражений в эптографических изданиях XX века (2012)
Сібрук А. В. - Іменники камhнь, камени~, камыкъ у писемних пам’ятках XI – XIV століть (2012)
Смаль О. Л. - Про походження назв однієї історичної місцевості Лівобережжя Києва (2012)
Тільнова І. В. - Особливості переносного вживання топонімів у засобах масової інформації (2012)
Тригуб Л. Г. - Російський чоловічий антропонімікон міста Миколаєва: лінгвокульторологічний аспект (2012)
Шабулдаева Н. И. - Названия хлеба с корнем *skreb-/*skrob-/*skrōb- в восточнославянских языках (2012)
Швидкова Т. А. - До історії формування родових лексем у номенклатурі назв сировини ткацтва (2012)
Бочарова І. В. - Темпоральні синтаксеми – назви релігійних свят як компоненти семантичної організації речення (2012)
Лешкова Н. В. - Сучасна психолінгвістика: напрями, аспекти і концепції (2012)
Овчиннікова І. І. - Часова локалізованість і фазовість як таксономічні ознаки дієслів дії в українській мові (2012)
Теркулов В. И. - Семантическая деривация и концепт (2012)
Усачева О. А. - Наречия-интенсификаторы в детской речи (2012)
Маштакова Н. В. - Спільність лексико-семантичних груп прикмет української, російської, англійської та німецької мов (2012)
Назаренко Н. Н. - Синонимическое макрогнездо многозначной лексемы ГОЛОВА (2012)
Николаенко В. В. - К вопросу формирования и развития терминологии экономики в русском и английском языках (2012)
Прима В. В. - Фактори, які спричиняють запозичення лексичних одиниць сфери туризму до мовного стандарту (2012)
Риднева Л. Ю. - Детерминологизация медицинской лексики в публицистической и художественной речи (2012)
Садовая А. Ю. - К вопросу о семантической структуре сравнений с союзом "что” в современном русском языке (на материале паремий, собраных В. Далем) (2012)
Слива Т. В. - Позиционные отношения членов АСГ "ночь” (2012)
Стась Т. В. - Однословные наименования пахотных земель по признаку "общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья” (по материалам памятников письменности ХIV–XVI вв.) (2012)
Толчеєва Т. С. - Методика контенсивно-типологічного аналізу мовних знаків (2012)
Федорова Ю. М. - Структурно-граматичні моделі фразеологічних одиниць з міфологічними назвами, Федорова В. М. (2012)
Хруцкая Н. В. - Варианты греческих заимствований в современном русском языке (2012)
Вильчинская А. Г. - Континуальный метафорический образ поэта в очерке М. И. Цветаевой "Мой Пушкин” (2012)
Вишневська Г. П. - Вогонь як природне явище і багатоликий символ (2012)
Иванова Л. П. - Классическое сравнительно-историческое языкознание и новейшая имагология: точки соприкосновения (2012)
Кравцова Ю. В. - Проза поэта в лингвистическом и метапоэтическом освещении (2012)
Кротенко Л. Б. - Сучасний зв’язний текст у просторі антропоцентричної парадигми (2012)
Куранова С. І. - Особливості міжпропозитивної семантики текстів інтерв’ю в англійській та українській мовах (2012)
Летючая Л. П. - Роль заголовка в лингвистическом анализе художественного текста (теоретическое обоснование) (2012)
Зайцева М. О. - Специфіка українського перекладу в галузі професійної комунікації (на матеріалі англійського юридичного дискурсу) (2012)
Зернецький П. В. - Конструктивний зіставний аналіз простих речень в англомовних і україномовних інтернет-блогах, Бражник Н. В. (2012)
Луценко А. А. - Репрезентация концепта "совесть” в русском и английском языковом сознании (2012)
Magerramowa M. - Die besonderheiten der adverbiensbenutzung im deutschen (2012)
Манорик М. С. - Діалог культур як проблема дослідження інтертексту перших перекладів Ю. Словацького українською мовою (2012)
Радзієвська С. О. - Стилістичні особливості нанонаукових текстів: перекладознавчий аспект (2012)
Глущенко В. А. - А. А. Шахматов о восточнославянском переходе Е носового в А (2014)
Задорожний В. Б. - Акцентологічна проблематика в мові та в лексикографіЇ (2014)
Пампура С. Ю. - Ю. В. Откупщиков про словотвірний критерій етимологізації запозичених слів (2014)
Бойко М. Ю. - Л. О. Ставицька про історію дослідження арго, жаргону та сленгу (2014)
Герасименко И. А. - Лингвокультурная семантика цветообозначения ‘красный’ (на материале русской фразеологии и паремиологии) (2014)
Жуков Ю. Ю. - Языковая репрезентация концепта ‘Закон’ в русской лингвокультуре (2014)
Калугина Т. В. - Ономасиология в современной научной парадигме (2014)
Колодько Д. А. - Ассоциативно-семантические связи меронимов-дендронимов (2014)
Кочукова Н. І. - Нові тенденції в лексичному складі української наукової мови (2014)
Кравцова Ю. В. - Метафора как объект психолингвистических исследований рубежа ХХ–ХХI вв. (2014)
Диомидова Е. Ю. - Лингвостилистика убеждающего дискурса советского периода (на материале обвинительных речей Р. А. Руденко) (2014)
Довгань О. В. - Особливості природи смислу художнього тексту в контексті емоційного інтелекту (2014)
Климентова О. В. - Паралінгвальні чинники сугестогенності молитви (час презентації та міфологізація) (2014)
Мельник М. В. - Комментарий как жанр интернет-коммуникации (2014)
Павлова И. В. - Фрейм как основная модель репрезентации знаний (2014)
Позніхіренко Ю. І. - Вплив як основа номінативних інтенцій іменованого суб’єкта (прагмалінгвістичний аспект) (2014)
Сыромля Н. Н. - Особенности коммуникативного пространства современного детского журнала украины с позиций лингвопрагматики (2014)
Титаренко М. В. - Роль подтекста и фоновых знаний для интерпретации социального статуса в художественном тексте (на материале рассказов А. П. Чехова) (2014)
Чаус С. В. - Нюрнберзький процес як дискурс (2014)
Капніна Г. І. - Метод описово-лексикографічного зіставлення у контрастивних дослідженнях німецької та української фразеології (2014)
Колесникова И. А. - О некоторых парадоксах языковой ситуации в современной Украине (2014)
Кувшинова Н. М. - Немецкие заимствования и пути их проникновения в словарный состав русского языка (2014)
Кудря О. А. - Лінгвокультурологічна складова семантики англійських та українських вторинних кольоропозначень (2014)
Тупчий А. В. - Жест "рукопожатие” как культурное заимствование (2014)
Григораш А. М. - Рецензия на монографию А. М. Подшивайловой "Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе”. – К.: издательско-полиграфический центр "Киевский университет”, 2013. – 431 с. (2014)
Малишева А. - Сучасні мовні технології в стратегії інтенсифікації комунікативного процесу в галузі освіти, Бабій С. (2014)
Криворучко І. А. - Стан печінкового і спланхнічного кровотоку за різних типів ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Андреєщев С. А., Яворська Т. П. (2015)
Иванцок В. М. - Роль микрофлоры экссудата брюшной полости в возникновении эндогенной интоксикации у больных при осложненном остром холецистите с сопутствующей сердечной недостаточностью ишемического генеза (2015)
Кязимов И. Л. - Обсемененность Н. Pylori у пациентов при различных формах холецистита, Тахмазова Ч. Т. (2015)
Іоффе О. Ю. - Мініінвазивні технології в лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки, Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С. (2015)
Айдынова П. Р. - Применение fistula plug с фибриновым клеем при лечении свищей прямой кишки, Алиев Е. А. (2015)
Колеснік О. О. - Фактори прогнозування тривалості життя хворих на метастатичний колоректальний рак за синхронного ураження печінки після хірургічного лікування, Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В., Жуков Ю. О., Махмудов Д. Е., Волк М. О., Щепотін І. Б. (2015)
Кудрявцев А. В. - Лапароскопическая герниопластика при ущемленных паховых грыжах, Крышень В. П. (2015)
Брек О. О. - Морфометричні та гістологічні зміни тканин у хворих після операцій з приводу післяопераційних гриж черевної порожнини (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты (2015)
Бабляк О. Д. - Негативний вплив мікроделеції хромосоми 22q11 на результати лікування пацієнтів з приводу конотрункальних вад серця та великих аорто–легеневих колатеральних артерій, Ялинська Т. А., Скороход І. М. (2015)
Щукин Д. В. - Хирургическая техника контроля почечной артерии при удалении опухолевых тромбов из нижней полой вены, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н. (2015)
Никульников П. И. - Опыт применения генного индуктора фактора роста эндотелия сосудов в лечении пациентов по поводу ишемии тканей нижних конечностей атеросклеротического генеза (2015)
Русин В. І. - Вибір методу хірургічного лікування тромбозу глибоких вен системи нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2015)
Гринь В. К. - Эффективность хирургического лечения варикозной болезни в зависимости от адсорбционно–реологических свойств крови, Кондратенко П. Г., Мелеховец Ю. В., Синяченко Ю. О., Синяченко О. В. (2015)
Острась О. В. - Вплив перинатальної тактики на перебіг післяопераційного періоду при хірургічному усуненні коарктації аорти у новонароджених, Жовнір В. А. (2015)
Аветіков Д. С. - Біомеханічне обгрунтування одноосної деформації шкірно–жирових клаптів скроневої та виличної ділянок при виконанні верхньої ритидектомії, Гутник А. А., Бойко І. В., Іваницька О. С., Цветкова Н. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Сучасні методи прогнозування рецидивів після хірургічного лікування доброякісних пухлин грудної залози, Ромак Р. П. (2015)
Щуров Н. Ф. - Роль стромы опухоли в прогнозировании тяжести течения рака грудной железы у больных при гиперэкспрессии р53 (2015)
Дронова В. Л. - Метод кольпопоэза при экстрофии мочевого пузыря (2015)
Рудь О. А. - Порівняння частоти виникнення нудоти та блювання після черезшкірної нефролітотрипсії: севофлуран чи пропофол, Науменко О. В. (2015)
Бучок О. О. - Вплив методу дренування верхніх сечових шляхів на відновлення функції нирок у хворих при гострому обструктивному пієлонефриті (2015)
Дячук М. Д. - Оцінка клінічної ефективності модифікованої лазерної вапоризації передміхурової залози з приводу її доброякісної гіперплазії (2015)
Коваленко О. М. - Метаболічна інтоксикація при термічній травмі (2015)
Семів Л. К. - Сучасні тенденції та особливості формування територіальних міграційних систем за освітнім фактором, Лалакулич М. Ю. (2014)
Пустовійт Р. Ф. - Актуалізація проблеми людиновимірності економіки (2014)
Давидюк Т. В. - Облікове забезпечення таргетування інфляції, Остап’юк Н. А. (2014)
Потенко Л. О. - Інноваційне навчання як запорука підвищення ефективності освітніх процесів у вищій школі (2014)
Чернявський А. Л. - Проблеми реалізації виборчих прав іноземців та осіб без громадянства в контексті євроінтеграції України (2014)
Місяць Н. О. - Щодо деяких теоретичних засад валютного регулювання (2014)
Пашова С. М. - Аналітичне забезпечення сучасного стану банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні (2014)
Кочума І. Ю. - Продуктивна зайнятість як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу Черкащини (2014)
Добровольська І. О. - Механізми формування ресурсного потенціалу банків на основі заощаджень населення (2014)
Чернявська Л. В. - Поняття вільної економічної зони на прикладі ВЕЗ "Крим" (2014)
Вовчак О. Д. - Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України, Миськів Г. В. (2014)
Онищенко В. О. - Стан та особливості формування ліквідності комерційних банків України в сучасних умовах, Довгаль Ю. С., Тітович В. (2014)
Герасимчук З. В. - Фактори впливу на розвиток регіональних ринків банківських послуг, Гоманюк О. К. (2014)
Криклій О. А. - Посилення ролі кредитної політики банків у механізмі кредитного забезпечення, Крухмаль О. В. (2014)
Криниця С. О. - Розвиток системи кредитних спілок в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Потлатюк В. С. - Основні напрями банківського моніторингу кредитного ризику (2014)
Семко В. М. - Роль ринку міжбанківського кредитування в забезпеченні розвитку банківської системи (2014)
Харченко А. М. - Аспекти міжсуб’єктних відносини роздрібного банківського кредитування (2014)
Бодрова Н. Е. - Теоретичні аспекти управління валютними інтервенціями центральним банком (2014)
Бєлова І. В. - Технологія розробки і реалізації банківського продукту як cкладова механізму ціноутворення на банківські продукти, Павленко Л. Д. (2014)
Нагайчук Н. Г. - Уточнення змісту банківської діяльності: риси і принципи (2014)
Довгаль Ю. С. - Сутність фінансової стійкості комерційного банку та ефективні шляхи її забезпечення, Чамара Р. О. (2014)
Рисін М. В. - Аутсорсинг як ресурсна альтернатива для банків, Демко І. І. (2014)
Проценко О. Л. - Страхування як інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Журавка Ф. О. - Методичні засади організації системи бюджетного контролю в банку, Кравченко О. В. (2014)
Любенко А. М. - Стандартизація підготовчого етапу проведення контрольних заходів (2014)
Куцик П. О. - Парадигма контролінгу – медіатор для неприбуткового сектору, ринку і держави, Клюс М. І. (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Дихотомія сучасної облікової системи на предмет виокремлення стратегічного обліку (2014)
Коблянська О. І. - Теоретичні і практичні аспекти здійснення внутрішнього аудиту (2014)
Губай М. М. - Декомпозиційний аналіз адміністративних витрат банків України і Європейського Союзу (2014)
Дземішкевич І. О. - Відповідність фінансової звітності підприємств потребам користувачів звітності (2014)
Цікановська Н. А. - Модель адаптивного матричного предиктора фінансової безпеки недержавного пенсійного фонду (2014)
Смага Л. М. - Алгоритм оцінювання ефективності управління кредитними операціями банку, Гнатів О. А. (2014)
Ребрик М. А. - Систематизація методів стрес-тестування ринкових ризиків банку (2014)
Ребрик Ю. С. - Діагностика кризи ліквідності банків на основі оцінювання компонентного складуїх ліквідності (2014)
Майстренко С. В. - Використання інформаційних технологій для формування мовнокомунікативної компетенції фахівців економічного профілю (2014)
Закутняя А. О. - Значення комунікацій центрального банку із громадськістю при реалізації його монетарної політики (2014)
Аникина И. В. - Наименования должностных лиц в сельскохозяйственной лексике русского языка ХVІ–ХVІІ вв. (2015)
Задорожний В. Б. - Акцентологічний аспект в етимологічних студіях (2015)
Прискока О. В. - Розвиток історичної лексикології української мови з кінця XIX до середини XX століття (2015)
Стась Т. В. - Лексика подсечно-огневого земледелия, называющая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса (на материале памятников письменности XIV–XVI вв.) (2015)
Швидкова Т. А. - З історії назв сировини ткацтва тваринного походження в українській мові (2015)
Гальона Н. П. - Валентність суб’єкта як різновид семантичної валентності предиката в українській мові (2015)
Абашкина Т. Л. - Формирование психологических терминов на основе прецедентной концептосферы (2015)
Данилевская А. С. - Ключевые понятия лингвокультурологии: от языковой картины мира к диалектной (2015)
Колодько Д. А. - Меронимические отношения в их привативной оппозиции (2015)
Кравцова Ю. В. - Методологические основания лингвометафорологии (2015)
Кравцова Ю. В. - Метафорическая картина мира этноса как способ образной репрезентации действительности, Сяо В. (2015)
Слива Т. В. - Семантические корреляции членов ассоциативно-семантических групп (2015)
Вильчинская А. Г. - Ментальные изоглоссы в межтекстуальном метафорическом континууме (на материале прозы и эпистолярия М. И. Цветаевой) (2015)
Дзисюк М. В. - Структурно-семантичні та стилістичні особливостіколористичної лексики у мовотворчості поетів Уманщини (2015)
Довгань О. В. - Соціокультурні фактори функціонування смислу в художньому тексті (2015)
Зайцева И. П. - Речевая коммуникация в современном детективном произведении: композиционно-эстетический и индивидуально-стилистический аспекты (2015)
Зеленская Ю. А. - Метафорическая репрезентация и концептуализация мира в поэзии З. Гиппиус (2015)
Матвєєва С. А. - Двомовні інтернет-видання: контентний та структурний аспекти (2015)
Панченко В. А. - Исследование песенного текста: жанрово-исторический аспект (2015)
Панченко С. А. - Стилистический эффект в развлекательном дискурсе как способ воздействия на потребителя (2015)
Риднева Л. Ю. - Японизмы как средство художественной выразительности (на материале прозы Бориса Акунина) (2015)
Торговец М. А. - Образная целостность лирического произведения (о взаимодействии текстовых уровней в стихотворении Юнны Мориц "Снегопад”) (2015)
Близнюк В. В. - Статистична характеристика голосних і приголосних фонем у лексиці сучасних української й італійської літературних мов як один із критеріїв милозвучності (2015)
Вуколова В. А. - Литературный билингвизм как отражение индивидуального бикультурализма (на материале творчества В. В. Набокова) (2015)
Григораш А. М. - Принципова неперекладність українських реалій російською мовою (на матеріалі російськомовної преси України) (2015)
Иванова Л. П. - Франция и французы в восприятии русских писателей (лингвоимагологический аспект) (2015)
Кувшинова Н. М. - Особенности произношения немецких согласных звуков по сравнению с русскими (2015)
Свинчук А. А. - Соціальні облігації як фінансовий інструмент розвитку соціальних підприємств в Україні (2015)
Вівчар О. Й. - Державний кредит та боргова політика в Україні, Кащишин В. М. (2015)
Македон В. В. - Особливості взаємодії реального і фінансового секторів економіки, Корнєєв М. В. (2015)
Бойчук А. А. - Проблеми інформаційного забезпечення обліку, Бойчук В. О. (2015)
Петришина Н. С. - Шляхи покращення обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах, Шклярук О. В. (2015)
Грінько І. М. - Впровадження зарубіжного досвіду мотивації праці персоналу на підприємствах машинобудування України, Артюшевська А. В. (2015)
Ковч В. В. - Державний менеджмент як засіб соціальної підтримки працюючого населення (2015)
Кривончак О. В. - Шляхи покращення використання виробничого потенціалу підприємства, Фурман Н. В. (2015)
Мартинюк Г. П. - Стан кормовиробництва в агроформуваннях Житомирської області (2015)
Мороз О. В. - Аналіз сучасного стану борошномельного виробництва Вінниччини, Стасенко Д. В. (2015)
Шепель І. В. - Самозайнятість сільських жителів в особистих господарствах населення (2015)
Андрусів У. Я. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів (2015)
Данчук А. М. - Аналіз доходів і витрат підприємства ТДВ "АК Адвіс”, Іванюга А. Ф. (2015)
Каличева Н. Є. - Покращення функціонування логістичних систем за рахунок удосконалення транспортних послуг (2015)
Терехов Д. С. - Обгрунтування шляхів забезпечення ефективного використання основних фондів підприємства, Артемчук К. Д. (2015)
Чайковська М. А. - Оцінка ефективності діяльності підприємств чорної металургії України, Пімонова К. А. (2015)
Проценко І. В. - Структура зовнішньої торгівлі Послугами України (2015)
Бойчук А. А. - Навчальна програма для чисельного інтегрування, Бойчук М. В. (2015)
Комар В. Ю. - Основні підходи до трактування терміну "самоуправління” і його роль в системі управління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2015)
Матвєєв А. Ю. - Економічний розвиток доколгоспного подільського та східноволинського села (1921–1927 рр. ), Танюк І. А., Мудрик Н. С. (2015)
Праворська Н. І. - Підхід до вдосконалення навичок програмування студентами під час виконання курсових робот з навчальної дисципліни "програмування” з метою розвитку соціально-економічної освіти, Луцкова Л. П. (2015)
Кюрчев В. М. - Оцінка агрегатування орно-просапного трактора із сільськогосподарськими машинами/знаряддями (2014)
Шацький В. В. - Методологічні принципи обґрунтування параметрів техніки в системі якості продукції тваринництва, Тісліченко О. С., Мілько Д. О. (2014)
Мовчан В. Ф. - Методика прогнозування необхідної кількості техніки (на прикладі господарств Запорізької області), Леженкін О. М. Тарасенко В. В. (2014)
Строганов Ю. Н. - Совершенствование эксплуатационных параметров автомобильного транспорта в сельских условиях, Огнев О. Г. (2014)
Морозов М. В. - Дослідження сингулярностей хвильового фронту когерентного випромінювання при відбитті від шорсткої поверхні (2014)
Братишко В. В. - Результати експериментальних досліджень підготовки кормосуміши до гранулювання (2014)
Вершков О. О. - Кінематика ротаційних робочих органів з силовим зв’язком ґрунтообробних машин для передпосівного обробітку грунту, Коломієць С. М., Антонова Г. В. (2014)
Демьяненко В. Я. - Кинематический анализ рычажной системы пневмокормораздатчика с дозированием в трубе, Чаплинский А. П., Демьяненко Д. В. (2014)
Коломієць С. М. - Взаємодія робочих органів ґрунтообробних машин з грунтом, Вершков О. О. (2014)
Дюжаєв В. П. - Ідентифікація нелінійної коливальної системи корпус плуга – грунт (2014)
Михайленко Е. Ю. - Определение динамических характеристик ветроэнергетической установки с вертикальной осью (2014)
Мовчан В. Ф. - Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки, Мітков В. Б., Масалабов В. М., Ігнатьєв Є. І., Тарасенко В. В. (2014)
Михайлов Е. В. - Пневморешетный сепаратор зерна с замкнутой воздушной системой, Белокопытов А. А., Задосная Н. А., Сердюк Д. В. (2014)
Мовчан В. Ф. - Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств, Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І. (2014)
Чижиков І. О. - Визначення вихідних даних для розробки математичної моделі оптимізації параметрів орієнтуючого пристрою садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур (2014)
Кувачов В. П. - Обґрунтування енергонасиченості спеціалізованих самохідних енерготехнологічних засобів мостового типу (2014)
Аюбов А. М. - Обработка пропашных культур и анализ точности движения машинно-тракторного агрегата, Антощенков В. Н. (2014)
Шокарев О. М. - Аналіз пристроїв для сепарації обчесаного вороху сільськогосподарських культур, Шокарев О. О., Шегеда К. О. (2014)
Еременко О. І. - Дослідження та вдосконалення живильного пристрою перспективного брикетного преса, Лукьянец В. О. (2014)
Чорна Т. С. - Математична модель асиметричного просапного агрегату (2014)
Кистечок О. Д. - До питання стабільності руху заглибленого фронтального плуга (2014)
Кузенко Д. В. - Методика та результати експериментальних досліджень коефіцієнта бокового тиску рослинних матеріалів, Левко С. І. (2014)
Чорна Т. С. - Оцінка стійкості руху асиметричного посівного агрегату (2014)
Новиков Г. В. - Анализ устройств предпосевной обработки зерновых (2014)
Титул, зміст (2014)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск high hume технологий. Статья первая. Стабильная адаптивная стратегия Homo sapiens, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2014)
Берестецька Т. О. - Філософсько-методологічні позиції принципів глобальної біоетики та нооетики в контексті біомедичних практик (2014)
Бирюков В. С. - Аудит систем менеджмента в медицине: оценка риска и этические аспекты, Пустовит С. В. (2014)
Мішалов В. Д. - Експертна оцінка додобової летальності багатопрофільної лікарні, Плетенецька А. О., Марков Ю. І. (2014)
Мішалов В. Д. Зосіменко В. В. - Експертний аналіз випадків вбивств із застосуванням гострих предметів як основа кримінальної характеристики злочину (2014)
Запорожан В. М. - Перинатальна медицина з точки зору управління саногенезом, Артьоменко В. В. (2014)
Кресюн Н. В. - Электроретинография в диагностике ранних проявлений диабетической ретинопатии (2014)
Лисенко О. М. - Фізична працездатність кваліфікованих спортсменів і особливості вегетативної регуляції серцевого ритму (2014)
Тимченко Г. М. - Функціональний портрет студентів різних ритмофільних типів (2014)
Антоненко П. Б. - Поліморфізм гена цитохрому P-450 2E1 у здорових добровольців в Одеському регіоні (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення стану готовності вагітної жінки до материнства (2014)
Медведев В. В. - Антропологический кардиоцентризм: возможности реактуализации в контексте представлений современной физиологии, Егоренков А. И. (2014)
Васильев К. К. - Из истории возведения и эпиграфики зданий медицинского факультета Новороссийского университета, Мельниченко А. В., Васильев К. Ю. (2014)
Ляшенко Д. Н. - Человек с ясным умом. Памяти доктора философских наук, профессора Арнольда Юрьевича Цофнаса (05. 09. 1937-26. 09. 2014) (2014)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2014)
Заболотний Д. І. - Субкраніальна хірургія пухлин основи черепа, Паламар О. І. (2014)
Шипулин П. П. - Применение видеоторакоскопических операций при лечении острой эмпиемы плевры, Мартынюк В. А., Козяр О. Н., Байдан В. В., Байдан В. И., Аграхари А., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю., Севергин В. Е. (2014)
Ліскіна І. В. - Ефективність трансбронхіальної біопсії легень в діагностиці захворювань органів дихання, Загаба Л. М., Шпак О. І., Бичковський В. Б., Яцина М. Ф. (2014)
Нікішаєв В. І. - Аспекти проведення поліпектомії при колоноскопії, Лазарчук В. М. (2014)
Степушкин С. П. - Эволюция техники резекции почки, Чайковский В. П., Соколенко Р. В., Алифанов И. Д., Терещенко П. В., Новиков С. П., Сергеев В. Н. (2014)
Лесовой В. Н. - Гипотермическая перфузия in situ при выполнении сложных органосохраняющих операций при опухолях почки, Поляков Н. Н., Андоньева Н. М., Щукин Д. В., Мозжаков П. В. (2014)
Інструкції для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск High Hume технологий. Статья вторая. Генезис и механизмы формирования эволюционного риска, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2015)
Пустовіт С. В. - Глобальна біоетика В. Р. Поттера: етапи становлення (2015)
Ляшенко Д. Н. - Методологические предпосылки системно-структурного моделирования предмета биоэтики (2015)
Синенко В. І. - Аспекти лікування фібриляції передсердь на фоні супровідної патології серця в практиці сімейного лікаря, Новіков Д. А., Добришева В. М. (2015)
Пішак В. П. - Основні фізіологічні властивості мелатоніну, Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Громик О. О., Пішак О. В. (2015)
Штанько В. А. - Роль генетичних і епігенетичних факторів у формуванні гіпертензивного фенотипу та супровідних метаболічних розладів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Тихонова С. А., Хижняк О. В., Маріш М. Ю., Теслюк Г. Б. (2015)
Карпенко Ю. І. - Досвід використання методу кардіологічної ударно-хвильової терапії як засобу підвищення прихильності до лікування хворих на ішемічну кардіоміопатію на тлі цукрового діабету 2 типу, Савельєва О. В., Потапчук О. В., Перстньов О. І., Бліхар О. В. (2015)
Гризодуб Є. В. - Сучасні аспекти ортопедичного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит (огляд літератури) (2015)
Шутурминский В. Г. - Результаты изучения распространенности протезных стоматитов у лиц, протезируемых съемными пластиночными протезами (2015)
Величко В. И. - Применение полифенолов винограда в комплексной терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа на фоне избыточной массы тела, Саид Е. В., Ткачук В. В., Карпинская Т. Л., Барсегян А. А. (2015)
Гайструк Н. А. - Комплексний підхід до профілактики та лікування гемодинамічних розладів у плаценті вагітних із пієлонефритом (2015)
Золотарьова Н. А. - Особливості порушення ліпідного спектра плазми крові у хворих на артеріальну гіпертензію, коморбідну з подагричним артритом, та їх корекція під впливом аторвастатину, Романченко М. І. (2015)
Комшук Т. С. - Статево-вікові особливості шлуночкової системи головного мозку в дітей пубертатного віку, Пашолок С. П. (2015)
Лаврова М. Г. - Особливості концентрації і стійкості уваги у студентів вищих навчальних закладів, Щербакова Т. М., Щербаков С. В., Тарабрін О. О., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Кірпічнікова К. П. (2015)
Музыченко П. Ф. - Современные подходы к расчету экономической эффективности внедрения инноваций в здравоохранении (2015)
Данильчук Г. А. - Развитие семейной медицины в Одесском регионе, Корнован Г. В. (2015)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2015)
Содержание (2013)
Карнаухов І. Н. - Ґенерація та рух дислокаційних перегинів під впливом зовнішнього імпульсного навантаження, Погорєлов О. Є., Чернолевський М. С. (2013)
Шаповалов Р. В. - Эволюция вакансионных кластеров при отжиге металлов, прошедших интенсивную пластическую деформацию в криогенных условиях, Пахомов А. В., Слезов В. В. (2013)
Варюхин В. Н. - Кинетика механо-индуцированной сегрегации хромоникелевых сталей с учетом генерации точечных дефектов скользящими дислокациями в процессе ИПД, Стефанович Л. И., Юрченко В. М., Артемов А. Н., Терехова Ю. В., Эфрос Б. М., Дерягин А. И. (2013)
Weiss V. - Assessment of the Effect of Temperature and Annealing Time on Homogenization of AlCu4MgMn Alloys (2013)
Саввакин Д. Г. - Синтез сплавов на основе бинарной системы Zr—Ti с использованием диспергированного гидрида циркония, Гуменяк Н. М. (2013)
Макара В. А. - Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнетні властивості кремнію (Cz-Si), Стебленко Л. П., Плющай І. В., Калініченко Д. В., Курилюк А. М., Кріт О. М., Мельник А. К. (2013)
Брехаря Г. П. - Влияние меди на свойства постоянных магнитов, изготовленных на основе сплава Fe76Nd16B8, Харитонова Е. А. (2013)
Каленюк А. А. - Статические и динамические вольт-амперные характеристики тонких сверхпроводящих пленок YBa2Cu3O7-δ, Ребиков А. И., Черенько C. С. (2013)
Камінський О. М. - Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту, Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Абрамов М. В., Туранська С. П., Горбик П. П., Чехун В. Ф. (2013)
Дудка О. В. - Эрозия поверхности игольчатых нанокристаллов под действием бомбардировки ионами инертных газов, Ксенофонтов В. А., Мазилов А. А., Мазилова Т. И., Саданов Е. В. (2013)
Перекос А. Е. - Влияние рабочей жидкой среды на структуру и магнитные свойства наночастиц, полученных электрическим взрывом железных проволочек, Василенко А. С., Войнаш В. З., Дубовой А. Г., Ефимова Т. В., Залуцкий В. П., Рудь Н. Д. (2013)
Карасевский А. И. - О нанокристаллической структуре металлического расплава, Любашенко В. В. (2013)
Старовойт О. В. - Структура інноваційної культури (2015)
Жуленков О. В. - Інтегральний підхід та нерелігійна духовність у XXI столітті (2015)
Шевчук К. С. - Естетика електронних медіа: аналіз основних проблем (2015)
Цимбрикевич Й. С. - Ентропія і життя (2015)
Василенко Ю. В. - Перервність простору світових явищ як можливість повернення до світла вічності (2015)
Усікова Л. С. - Ісихастська життєстійкість в монастирській культурі (2015)
Радей А. С. - Етнос і нація. Аналіз дефініцій (2015)
Отрешко В. С. - Пріоритет інтелекту, совісті і культури в структурі українського державотворення (2015)
Шмат Р. П. - Ідея справедливості в соціальній філософії (2015)
Шморгун О. О. - Національна самосвідомість як екзистенційний вибір: європейський досвід (2015)
Шевченко С. Л. - Екзистенціальний томізм Жака Марітена: особливості тлумачення в наш час (2015)
Яковенко А. І. - Особливості релігійного світогляду періоду Київської Русі (2015)
Брильов Д. В. - Інстуціоналізація ісламознавства в Україні в період незалежності (1991–2014 рр.) (2015)
Шелюк Л. М. - Освіта в системі формування демократичних орієнтацій молоді (2015)
Сторожук С. В. - Вища гуманітарна освіта та можливості формування моральної особистості в умовах сучасного суспільства, Матвієнко І. С. (2015)
Прокопек О. Я. - Трансформація розуміння суспільної реальності на прикладі праць П. Бергера, Т. Лукмана і Н. Лумана (2015)
Рибщун О. В. - Комунікативна та координаційна функції сучасної науки (на зразках української соціології) (2015)
Содержание (2015)
Комарова М. Е. - Управление качеством городской среды путем развития экотуризма в пригородной зоне агломерации, Жукова А. В. (2015)
Elham S. - Relationship between oil prices shocks and stock price indexes in Iran, Mohsen G. (2015)
Бевзюк Н. А. - Поняття та складові інвестиційного механізму розвитку підприємства (2015)
Вергун А. М. - Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, Савченко М. М., Тарасенко І. О. (2015)
Вергун А. М. - Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Нефедова Т. М., Тарасенко І. О. (2015)
Золковер А. О. - Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків, Гуменюк А. О. (2015)
Квасова О. П. - Організація інформаційно-аналітичної діяльності у забезпеченні фінансово-економічної безпеки банку, Куксюк Т. В. (2015)
Коваленко Д. І. - Фoрмування стратегії управління прибуткoвістю підприємства, Бейгул В. І. (2015)
Коваленко Д. І. - Особливості управління фінансової безпекою на підприємстві, Диба В. В. (2015)
Коваленко Д. І. - Взаємозв’язок параметрів ліквідністі та платоспроможності комерційного банку, Дмитришина А. А. (2015)
Коваленко Д. І. - Фінансова безпека підприємтсва як комплекс організаційно-управлінських заходів, Костюк В. О. (2015)
Новікова І. Е. - Церковно-релігійний фактор розвитку фінансово-кредитного сектору в умовах інституційних змін епохи вільного підприємництва (2015)
Рамський А. Ю. - Заощадження домогосподарств як інвестиційний ресурс сталого розвитку економіки (2015)
Rakhman M. S. - Economic and statistical research of international services as the development of the field of national economy (2015)
Русіна Ю. О. - Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку, Легейда А. Г. (2015)
Русіна Ю. О. - Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають, Полозук Ю. В. (2015)
Саврадым В. М. - Фискальная реформа М. М. Сперанского: предпосылки, результаты, значение, Балахничева М. М. (2015)
Тарасенко І. О. - Оцінка проблем та шляхи забезпечення сталого розвитку україни в умовах глобалізації, Нетребська Н. В. (2015)
Sheremetynska O. - Restructuring as a tool for improving the competitiveness of the food enterprises in the current economic conditions, Litvinyuk O. (2015)
Ахунзянова Ф. Т. - Фрагментарная эстетика романа Д. С. Мережковского "Иисус Неизвестный" (2015)
Ткач Д. И. - Методика развития творческих способностей студентов-архитекторов в процессе их геометро-графической подготовки (2015)
Ткач Д. І. - Дидактичний зміст принципу проекціювання як концептуальна основа процесу навчення майбутніх архітекторів нарисної геометрії (2015)
Volkova A. - Demographic situation in rural villages and migrant issue (through the example of oblasts in Central Chernozem region) (2015)
Шальман Т. М. - Исторический аспект общей системы организации телевизионного рекламного пространства на примере телевидения США (2015)
Беликов А. С. - Обеспечение безопасности при выполнении работ повышенной опасности, Сабитова О. А., Голендер В. А., Долгополова Н. В., Шаломов В. А. (2015)
Беликов А. С. - Методика исследований термодинамической напряженности на рабочих местах с высоким тепловыделением, Рагимов С. Ю., Шаломов В. А., Чаплыгин А. С. (2015)
Зеленський А. Г. - Про метод розв’язування неоднорідних рівнянь із частинними похідними в математичній теорії плит, Приварніков А. К. (2015)
Андерсон Т. - Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 8. Друга етика. Продовження: після римської лекції (2015)
Ковадло Г. П. - Комунікація з "Іншим" та толерантний дискурс у сучасному світі (2015)
Матвієнко І. С. - Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення), Саранюк О. С. (2015)
Григор О. О. - Багатостороння дипломатія як чинник урегулювання міжнародних конфліктів і кризових ситуацій (2015)
Король А. - Інформаційні технології в системі міжнародних відносин: проблема впровадження (2015)
Поліщук Н. П. - До питання про інтерпретацію в історії філософії (В. Петров та Д. Чижевський про творчість П. Куліша) (2015)
Петров Є. П. - Місце і функції ідей-модусів та абстрактних ідей у філософії мови Дж. Локка (2015)
Шеремета О. Ю. - Етичне вчення Андрея Шептицького про природні чесноти (2015)
Сторожук С. В. - Місце релігії в житті та творчості В. Розанова, Дорма М. С. (2015)
Туренко В. Е. - Погляд на феномен любові античних скептиків та епікурейців: компаративний аналіз (2015)
Сігов О. К. - Практична мудрість прощення та обіцянки або кілька думок щодо кризи особистого судження (2015)
Рубанець О. О. - Когнітивні особливості відтворення об’єкта в знанні (2015)
Попова І. В. - Впровадження спеціальної екологічної освіти – соціальне завдання модернізації освітнього процесу (2015)
Бак М. - Поняття економіки освіти в сучасному педагогічному дискурсі (2015)
Богданова Н. Г. - Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України (2015)
Завальнюк О. В. - Спорт як системний об’єкт управління (2015)
Шеремет Л. А. - Освітній аспект впливу спорту на духовну культуру молоді (2015)
Олексин І. Я. - Цінності спорту в контексті суспільного ідеалу гуманізму (2015)
Мамасолиев С. Т. - Витаминный состав водоросли Noctoc commune Vauch (2015)
Білорусець Л. М. - Валютний курс і фактори його утворення в умовах нестабільності економіки, Базюк А. С. (2015)
Вылегжанина Е. В. - Реформирование налога на имущество физических лиц в России (2015)
Гребенникова В. А. - Векторы и методы развития института администрирования доходов бюджета в Российской Федерации, Вылегжанина Е. В. (2015)
Коритник Л. П. - Бюджетна звітність в управлінні суб’єктами сектору загального державного управління, Клименко О. В. (2015)
Маркова Л. Г. - Військовий збір: теоретичний аспект, Алєксєєва Р. О. (2015)
Мельянкова Л. В. - Особливості здійснення активних операцій банків, Вихрістенко Е. О. (2015)
Ткач І. В. - Модель внутрішньогосподарського контролю операцій з капітальними вкладеннями в енергопостачальних компаніях (2015)
Хрус Ю. В. - Теоретичні засади застосування понижуючого коефіцієнта для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2015)
Elezović D. M. - The consequences of the venetian-turkish wars in the 16th century in the southern Adriatic (2015)
Безкади Ф. - Международные усилия по борьбе с терроризмом (2015)
Безкади Ф. - Распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке (2015)
Безкади Ф. - Роль международного сообщества в борьбе с терроризмом в Сирии (2015)
Безкади Ф. - Цели и особенности российской внешней политики (2015)
Безкади Ф. - Экономические и политические последствия обвала цен на нефть (2015)
Шальман Т. М. - Тенденции развития рекламной деятельности в Украине (2015)
Сараева А. Н. - Фоносемантический аспект в изучении нанотехнологической терминологии, Кузьмич И. В. (2015)
Сутужко В. В. - Научный диспут в сфере познания истины (2015)
Любивий Я. В. - Соціальна рефлексія як механізм самоорганізації соціальних мереж (2016)
Полисаєв О. О. - Політичне лідерство як корелят поступу сучасного суспільства (2016)
Семенченко Ф. Г. - Демократія – основоположна ціннісна складова політичного режиму (2016)
Лукашенко М. В. - Формування соціальності як особливого виміру людського буття в модерний час (2016)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2016)
Йосипенко О. М. - Інтерпретувати інтерпретатора або соціальна історія французьких рецепцій Ніцше (2016)
Борисова-Желєзнова К. О. - Культура і особистість в психоаналітичному дискурсі теорії Жака Лакана (2016)
Клочков І. В. - Tactum intrinsecum і гносеологічніконтроверзи філософії Т. Кампанелли (2016)
Ігнатко В. С. - Еволюція "життєвого простору" людини від періоду науково-технічного прогресу до епохи інформаційної революції (2016)
Петренко М. О. - Ідея суверенності та гідності людини у філософській антропології Блеза Паскаля (2016)
Комаха Л. Г. - Принципи істини як аргументи наукового пізнання: смислодіяльнісний вимір (2016)
Рубанець О. М. - Методологічний та онтологічний зміст об’єктивності (2016)
Тофтул М. Г. - Пасивний тип естетичного відношення людини до дійсності (2016)
Форкош С. М. - Логіка культури постмодернізму Ф. Джеймісона (2016)
Барна Н. В. - Генеративні тенденції дизайну в контексті техно-інновацій постмодерну (2016)
Шкіль С. О. - Джерела православного фундаменталізму патріарха Кирила (2016)
Соловій Р. П. - Постмодерний протестантизм: христологічні інновації виникаючої церкви (2016)
Кацьора О. В. - Соціологічні шляхи подолання соціальних проблем (2016)
Cусська O. O. - Модернізовані та трансформованісуспільства між "крахом" комунікації і функціоналом "суспільства знань (2016)
К юбилею Анны Сергеевны Сенаторовой (2016)
Леженко Г. О. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2016)
Волосовець О. П. - Асоціація варіацій генів POMP, FLG, MTOR та ATG5 із ризиком розвитку бронхіальної астми в дітей, Кривопустов С. П., Павлик О. В., Ємець О. В., Строй Д. О., Досенко В. Є. (2016)
Мокія-Сербіна С. О. - Нові підходи щодо підвищення морфофункціональної готовності до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку із залізодефіцитними станами, Чечель В. В. (2016)
Дагаева И. В. - Эффективность препарата Чистонос для детей в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций у детей дошкольного возраста, Децик О. С. (2016)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу гострих респіраторно-вірусних інфекцій у дітей раннього віку з тимомегалією, Сокольник С. В., Поліщук М. І., Попелюк О.-М. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Клиническая эффективность и подбор дозы ибупрофена в педиатрической практике, Тодыка Ю. И., Марушко Е. Ю. (2016)
Попович В. І. - Порівняльна ефективність рослинного фітонірингового препарату з комплексною дією та синтетичного протизапального засобу в лікуванні дітей з негнійними формами гострого риносинуситу, Кошель І. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Недостатність травлення та шляхи його корекції у дітей раннього віку з харчовою непереносимістю, Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю. (2016)
Пакулова-Троцька Ю. В. - Проблеми соматичної патології в дітей з розладами аутичного спектра, Няньковський С. Л. (2016)
Кеч Н. Р. - Визначення біохімічної активності ферменту N-ацетилтрансферази, продукції гена NAT2 у дітей з екопатологією після проведеної терапії (2016)
Безруков Л. О. - Особливості цитологічного складу індукованого мокротиння в дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму фізичного навантаження, Ортеменка Є. П. (2016)
Няньковський С. Л. - Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова, Пасiчнюк I. П. (2016)
Личковська О. Л. - Біопсихосоціальна модель формування гастродуоденальної патології у дітей (2016)
Охотникова Е. Н. - Синдром обструкции дыхательных путей у детей: трудные вопросы — верные решения (2016)
Больбот Ю. К. - Критерии диагностики и выбора стартовой антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у детей согласно современным стандартам (2016)
Абатуров А. Е. - Клиническое значение избыточного содержания лактозы в диете (часть 1), Никулина А. А., Демиденко Ю. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Адъювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан, Олейник И. А. (2016)
Крамарев С. А. - Рациональная антибиотикотерапия заболеваний респираторного тракта у детей (2016)
Попович С. В. - Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот — биорегуляционный подход в педиатрической практике (2016)
Абатуров А. Е. - Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 2. Эпидемиология, этиология и патогенез, Кривуша Е. Л., Ивашина В. И., Логвинов Д. В., Турова С. В. (2016)
Каримджанов И. А. - Диагностика и лечение внебольничной пневмонии у детей, Исканова Г. Х., Исраилова Н. А. (2016)
Мокия-Сербина С. А. - Внутривенные иммуноглобулины: механизм действия и возможности клинического применения в педиатрии (2016)
Наконечний А. Й. - Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS, Кузик А. С., Наконечний Р. А. (2016)
Спахи О. В. - Диагностика и лечение пахово-мошоночных грыж у детей, Копылов Е. П., Пахольчук А. П. (2016)
Кузнецова Е. Д. - Особенности преподавания темы "Белково-энергетическая недостаточность у детей" англоязычным студентам (2016)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных азотсодержащих метаболитов в респираторном тракте. Провоспалительное действие (часть 2), Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Борисенко А. В. - Шановні читачі (2015)
Манн Т. - VITABLOCS® TriLuxe для CEREC®: улюблені, випробувані, затребувані (2015)
Палійчук І. В. - Аналіз використання різних видів ортопедичних конструкцій та їх вплив на слизову оболонку порожнини рота (2015)
Жегулович З. Є. - Клінічна характеристика дентальної оклюзії після відновлення у конформативному підході (2015)
Зімаітіс М. - Досвід роботи з матеріалом Panasil® initial contact X-light (2015)
Необмежені можливості: різноманіття брендів + фаховий консалтинг та якісний сервіс = ідеальний кабінет від "ІнСпе" (2015)
Шувалов С. М. - Професор Г. І. Семенченко — основоположник ортогнатичної хірургії в Україні. Значення його розробок для сучасної щелепно-лицевої хірургії, Поліщук С. С. (2015)
Телішевська О. Д. - Невчасно діагностовані переломи суглобових відростків нижньої щелепи як причина скронево-нижньощелепних розладів (2015)
Корнієнко М. М. - Ведення раннього післяопераційного періоду після цистектомії із застосуванням препарату на основі бензидаміну гідрохлориду (2015)
Січкоріз Х. А. - Аспекти стоматологічного здоров’я пацієнтів із хронічним гепатитом С. Огляд літератури, Гнідь Р. М. (2015)
Хермелер Л. - Методичний підхід до адгезивної відбудови кукси (2015)
Гаджула Н. Г. - Ефективність відбілювання дисколоритів вітальних зубів через підвищення резистентності емалі та дентину (2015)
До 75-річчя професора Віталія Григоровича Центіла (2015)
Хоменко Л. О. - Експериментальна оцінка ефективності зубної пасти з підвищеним вмістом фтору в період вторинної мінералізації емалі постійних зубів, Сороченко Г. В. (2015)
Анітуа Е. - Вертикальне нарощування кістки навколо імплантатів (2015)
Острянко В. І. - Дослідження складу незрілої емалі постійних зубів методом рентген-дисперсійного спектрального аналізу, Якубова І. І., Тіньков В. О. (2015)
Хоменко Л. О. - Взаємозв’язок запальних захворювань тканин пародонта та соматичних захворювань у дітей. Огляд літератури, Марушко Ю. В., Московенко О. Д., Дуда О. В. (2015)
Макєєв В. Ф. - Надкомплектні зуби: морфологія, рентгенологічна діагностика та принципи лікування, Пилипів Н. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Кравченко Л. С. - Вплив нового гігієнічного засобу на процеси постпроменевої репарації слизової оболонки у ротовій порожнині щурів, Романова Ю. Г., Бас А. О., Добровольський М. А., Щербаков С. В. (2014)
Левицький А. П. - Лікувально-профілактична дія мукоадгезивних плівок з лізоцимом на слизову оболонку порожнини рота після аплікацій ліпополісахариду, Романовська І. І., Декіна С. С., Овсепян А. М., Томіліна Т. В., Хромагіна Л. М., Кнава О. Е. (2014)
Матюшкіна М. В. - Антимікробні властивості нових координаційних сполук металів з лимонною кислотою, Годован В. В., Мудрик Л. М., Гридіна Т. Л. (2014)
Москвичов Є. П. - Механізми регуляції експериментальної доксорубіцин-індукованої імуносупресії індуктором ендогенного інтерферону аміксином, Рожковський Я. В. (2014)
Сирма О. І. - Морфометрична характеристика судинного русла шкіри за умов введення наночастинок срібла, Скобеєва В. М., Ульянов В. О. (2014)
Тарасенко Я. А. - Біохімічні показники у тканинах крові та мозку за умов хронічної інтоксикації пестицидами та їх корекція синтетичними антиоксидантами (2014)
Грубник В. В. - Изменение липидного и углеводного обмена после лапароскопической рукавной резекции желудка, Голляк В. П., Парфентьев Р. С., Кресюн М. С. (2014)
Карпенко Ю. І. - Оцінка результатів якості життя після процедури етапної модифікації електрофізіологічного субстрату у пацієнтів із тривало персистуючою формою фібриляції передсердь, Горячий О. В. (2014)
Костєв Ф. І. - Вплив грибів роду candida на перебіг хронічного простатиту у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Зачеславський О. М., Руденко О. В., Чистяков Р. Б., Красилюк Л. І. (2014)
Марусик У. І. - Показники гуморальної ланки імунної системи школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму, Погребенник С. І. (2014)
Мацегора Н. А. - Ефективність відновного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легенів, при застосуванні небулайзерної бронхолітичної терапії на тлі верапамілу та сиднофарму (за даними клініко-біохімічних показників), Місюна А. В. (2014)
Мироненко Т. В. - Результати застосування комплексу "Lokomat" у реабілітації хворих із наслідками ішемічного інсульту у відновному періоді, Яковлєва Л. В., Канівець Р. В. (2014)
Настрадіна Н. М. - Ефективність різних методів терапії лейкоплакії шийки матки (2014)
Степанов О. О. - Аналіз хромосомної патології у плода за допомогою флюоресцентної гібридизації in situ на інтерфазних ядрах - обмеження застосування методу, Зерова-Любимова Т. Е., Денисенко С. В. (2014)
Ульянова Н. А. - Частота поліморфних варіантів генів GSTM1 і GSTT1 у хворих на міопію, Сметюк О. О., Бажора Ю. І. (2014)
Чулак Л. Д. - Клінічне обґрунтування нового методу профілактики та лікування протезних стоматитів за повної відсутності зубів, Зверхановський О. А. (2014)
Штандель С. А. - Розподіл поліморфізму Е23К гена KCNJ11 у хворих на цукровий діабет, Тихонова Т. М. (2014)
Лариса Митрофановна Якимова (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2014)
Fitim D. - Побудова динамічної моделі управління інвестиційним портфелем, Гудим П. В. (2015)
Zhulai G. S. - Current status and measures for improving the efficiency of light industry (2015)
Слісаренко Т. В. - Недооцінений експортний потенціал України: ринки Азії, Шитіков Д. В. (2015)
Rohovyy Y. - Early pathogenesis mechanisms of pseudohepatorenal syndrome as the basis to deteriorate the course of kidney and liver failure under conditions of 2,4-dinitrofenol administration, Doroshko V. (2015)
Павлюк Р. О. - Сучасні підходи до іншомовної підготовки магістрів не філологічних спеціальностей (2015)
Malyshev A. I. - Development of methods of management in an enterprise Java application (2015)
Басараб В. Ю. - Спорт як соціальний вектор розвитку суспільства, Нечипоренко І. О., Штиба Д. В., Жданкін А. Є. (2015)
Забіяко Ю. О. - До питання щодо професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту, Жданкін А. Є., Валескальн А. О., Головченко О. В., Нечипоренко І. О. (2015)
Полуэктова В. А. - Адсорбция отечественного модификатора на основе отходов производства резорцина на поверхности минеральных частиц, Столярова З. В., Ломаченко С. М., Черников Р. О. (2015)
Poluektova V. A. - Adsorption of domestic wastes-based modifier of resorcinol on the surface of mineral particles, Stolyarova Z. V., Lomachenko S. M., Chernikov R. O. (2015)
Титул, зміст (2014)
Клименко Н. А. - Влияние лапроксидов на развитие нарушения энергетического обмена в субтоксических дозах при длительном поступлении в организм теплокровных животных, Кучерявченко М. А., Багмут И. Ю., Жуков В. И. (2014)
Пікас О. Б. - Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі крові хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2014)
Денисенко О. В. - Модуляція пікротоксин-спричиненої генералізованої судомної активності під впливом гамк-похідних ізопікамілону та пікамілону (2014)
Аряев Н. Л. - Изучение терапевтических возможностей отечественного препарата рекомбинантного интерферона в проспективном исследовании, Кукушкин В. Н. (2014)
Гіхер З. О. - Оцінка фармацевтичної еквівалентності таблетованих лікарських форм препаратів "Метадоксил" та "Алкодез(r) ІС" з використанням тесту "Розчинення", Єгорова А. В., Александрова Д. І., Головенко М. Я., Борисюк І. Ю., Карпова О. В. (2014)
Муратова Т. М. - Вплив леветирацетаму та нікотинаміду на інтерлейкін-1-продукуючу функцію мононуклеарних клітин крові у хворих на епілепсію (2014)
Ткаченко Н. О. - Теоретико-методологічні аспекти формування комунітарної соціальної відповідальності у фармації, Унгурян Л. М., Громовик Б. П. (2014)
Деньга О. В. - Состояние гигиены полости рта у детей дошкольного возраста в центральной части Западной Украины, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Кавацюк О. О. - Особливості добового моніторування електрокардіограми й артеріального тиску у пацієнтів з аневризмою висхідного відділу аорти різних вікових категорій (2014)
Кравчун П. Г. - Імунозапальні маркери і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом 2 типу, Наріжна А. В., Риндіна Н. Г. (2014)
Тиркус М. Я. - Розповсюдження мутації SDF-1 3'A гена CXCR-4 серед жителів Західного регіону України (2014)
Чорна Л. Б. - Поширеність генетичних чинників тромбофілії серед пацієнтів із тромбозами, Макух Г. В., Виговська Я. І., Лозинський Р. Ю., Орел Ю. Г. (2014)
Кресюн Н. В. - Вплив дельталіцину і транскраніального подразнення мозочка на стан антиоксидантної та цитокінової систем крові у пацієнтів з діабетичною ретинопатією, Коноваленко В. Л. (2014)
Вакуленко В. І. - Методи планування ендосальної дентальної імплантації, Шнайдер С. А., Гончаренко Є. В., Ковшар І. П. (2014)
Запорожан В. М. - Експресія гена HIF1A у породілей, що страждали на дисфункцію плаценти на тлі залізодефіцитної анемії протягом вагітності, Анчева І. А., Микитенко Д. О. (2014)
Запорожченко М. Б. - Характеристика анамнестичних даних з позицій епігенетики у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки (2014)
Онищенко Ю. В. - Генетические аспекты метаболических нарушений у женщин с синдромом поликистозных яичников, Рожковская Н. Н. (2014)
Тарабрин О. А. - Сравнение клинической эффективности ларингеальной маски второго поколения и эндотрахеальной трубки при проведении анестезии у пациенток с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в хирургии рака молочной железы, Бобырь А. Л. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2014)
Титул, зміст (2014)
Зозуляк Н. Б. - Вплив водорозчинної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті (2014)
Супрун Е. В. - Вплив ронколейкіну на параметри тіол-дисульфідної системи в головному мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом, Бут Н. О., Терещенко С. В. (2014)
Уманець М. М. - Морфологічні зміни хоріоретинального комплексу кролика безпосередньо після впливу високочастотного електричного струму (модифікований генератор ЕК-300М1) порівняно з діодною лазерною коагуляцією, Науменко В. О., Ульянов В. О., Заводна В. С. (2014)
Щербина Р. О. - Дослідження актопротекторної активності похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-тріазол-5-тіолу, Капелянович Є. В., Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Бєленічев І. Ф. - Метаболітотропні механізми кардіопротективної дії нового антиангінального й антигіпертензивного препарату "Гіпертрил" в умовах експериментальної ішемії міокарда, Кучеренко Л. І., Нагорна О. О., Волчик Ю. А., Мазур І. А., Парнюк Н. В. (2014)
Запорожан В. Н. - Эпигенетическая инактивация гена SFRP5 при раке молочной железы, Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Петровский Ю. Ю., Андронов Д. Ю., Хохайсель Й. (2014)
Холодкова О. Л. - Ефективність терапії цирозу печінки збагаченою тромбоцитами плазмою в експерименті, Мазніченко Є. О., Нескоромна Н. В., Горчаг Д. М., Юзвак О. М. (2014)
Артьоменко В. В. - Порівняльні аспекти пренатальної діагностики вроджених вад розвитку і хромосомних аномалій з використанням ехографії та біохімічного скринінгу (2014)
Бурячківський Е. С. - Особливості експресії цитокінів у тканині плаценти віл-інфікованих вагітних, Даниленко А. І. (2014)
Запорожченко М. Б. - Патогенетичне обґрунтування профілактики лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку (2014)
Золотарьова Н. А. - Динаміка психічного компонента якості життя у хворих на стабільну стенокардію напруження під впливом комбінованої гіполіпідемічної терапії, Соломко О. В. (2014)
З. Р. Кочерга - Особливості активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода, Г. М. Ерстенюк (2014)
Нагорная В. Ф. - Возможности оптимизации лечения рецидивирующего кандидозного вульвовагинита у беременных, Байло Н. В. (2014)
Розновський Я. Р. - Хірургічні методи лікування патології щитоподібної залози та інтраопераційна ідентифікація нервів гортані (2014)
Федоров С. В. - Вплив фібриляції передсердь на показники імунної системи у хворих із серцевою недостатністю (2014)
Колесник М. Ю. - Кардіотрофін-1 - новий маркер ремоделювання міокарда при артеріальній гіпертензії з порушеннями метаболізму глюкози (клініко-експериментальне дослідження) (2014)
Баташова-Галінська В. О. - Неантибактеріальні ефекти макролідів та їх роль у лікуванні бронхіальної астми. Огляд літератури і власні дослідження, Хурцідзе Е. Т. (2014)
Пікас П. Б. - Взаємозв'язок гастрину і патологічних процесів шлунково-кишкового тракту, Полінкевич Б. С. (2014)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2014)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2014)
Волоскова Н. Н. - Методологические этюды психологического сопровождения интеллектуально одаренных детей (2013)
Єльникова Г. В. - Дистанційне навчання кваліфікованих робітників як проблема професійної педагогіки (2013)
Капран С. Б. - Характеристика методів управління професійно-технічним (професійним) навчальним закладом (2013)
Козубцов І. М - Методологія організації роботи аспірантами над дисертаційним дослідженням (2013)
Кропотова Н. В. - Исследовательский интерес в области теории и методики профессионального образования в Украине (2013)
Руденко Л. А. - Науково-організаційні засади модернізації професійної підготовки у ПТНЗ художнього профілю, Литвин А. В. (2013)
Соколюк О. В. - Модель формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Якубов Ф. Я. - Турецкие университеты как региональные научно-образовательные центры (2013)
Базелюк Н. В. - Дослідницька професійна підготовка вчителів у теорії педагогічної освіти Фінляндії (2013)
Загіка О. О. - Інноваційне навчальне середовище – запорука професійної компетентності та конкурентоспроможності випускника ПТНЗ (2013)
Михнюк М. І. - Педагогічна самоосвіта як чинник розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2013)
Олейникова И. Н. - Предпосылки и механизмы реформирования экономических отношений в системе высшего профессионального образования, Петренко Т. В. (2013)
Остапенко А. А. - Погубит ли компетентностный подход и болонская система классический университет?, Ткач Д. С., Хагуров Т. А. (2013)
Пуховська Л. П. - Дискусія у світовому освітньо-науковому просторі щодо компетентності вчителя: схоластичний спір чи пошук сутності? (2013)
Романова Г. М. - Особливості реалізації компонентів підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій (2013)
Абільтарова Е. Н. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів охорони праці засобами комп’ютерних технологій (2013)
Александров Е. П. - Кейсы как средство формирования рефлексивно-аналитического опыта студентов, Воронцова М. В. (2013)
Ибрагимов Т. Ш. - Реализация проектного обучения в процессе подготовки будущих инженеров-педагогов (2013)
Ибрагимова Г. Т. - Элементы проектного обучения химии в целях формирования профессиональной компетентности, Якубова Э. Ф. (2013)
Мілохіна М. О. - Методика формування професійної компетентності майбутніх операторів комп’ютерного набору у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Олейник Т. А. - Реализация технологии е-портфолио в учебном процессе университета (2013)
Романов Л. А. - Методичні аспекти контролю та оцінювання навчальних проектів (2013)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Фактори формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки (2013)
Андерсон Т. - Дві етики Сартра: від автентичності до інтегрального гуманізму. Розділ 9. Друга етика. Порівняння двох етик Сартра (2015)
Ільїна А. В. - Ідея чистоти в трансцендентальній традиції західно-європейської філософської думки (2015)
Самчук Р. В. - Постмодерна ідентичність: гендерний вимір (2015)
Максюта М. Є. - Екзистенціально-персоналістські конотації ідей фемінізму у творчості Лесі Українки, Мала Я. Л. (2015)
Зіневич А. С. - Екзистенціальний поворот у французькій феноменологічній думці: Г. Марсель і Є. Мінковський (2015)
Капранов С. В. - Філософія бусідо як антропологія (на матеріалі "Хаґакуре") (2015)
Рубанець О. М. - Когнітивна активність особистості (2015)
Омельченко Ю. О. - Інженерія "розумних" речей (2015)
Андрущенко Т. В. - Національне та загальнолюдське як домінантні цінності сучасної освітньої політики (європейський контекст) (2015)
Дерев’янко А. В. - Інверсія процесів, наслідків і усвідомлення революції (2015)
Форкош С. М. - Становлення методології досліджень сучасної культури (2015)
Богомолець О. В. - Семантика народної ікони в контексті методологічних засад структуралізму (2015)
Лещенко А. М. - Релігійний резонанс як фактор коеволюційного значення (2015)
Пальчевська О. Г. - Формування екзистенціально-смисложиттєвих орієнтацій віруючих пізньопротестантських конфесій (2015)
Прядко О. В. - Дослідження феномену історичної пам’яті в Україні: історіографічний аспект (2015)
Сігов О. К. - Феномен свідчення і практика уваги у філософії Симони Вейль (2015)
Клочков І. В. - Umbris idearum і метафізика безкінечного Дж. Бруно (2015)
Капранов С. В. - Філософія бусідо як антропологія (на матеріалі "Хаґакуре") (2015)
Лямець А. М. - Матеріали про Фому Аквінського (1225 або 1226–1274) у польськомовному та франкомовному фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, Якубова Т. А. (2015)
Множинська Р. В. - Каллімах і Григорій Саноцький. (До питання про українсько-італійські філософські зв’язки в ХV ст.) (2015)
Комаха Л. Г. - Метафора "смислу" в аргументах логічного аналізу: знак – ідея – референт (2015)
Омельченко Ю. О. - Концептосфера "Інтернет "розумних" речей" та її філософський смисл (2015)
Дерев’янко А. В. - Інверсія процесів, наслідків і усвідомлення революції (2015)
Бліхар В. С. - Державно-церковні відносини: толерантність в українському соціально-культурному просторі (2015)
Квік Л. В. - Засадничі чинники суспільного миру у вченні папи Бенедикта XVI (2015)
Лещенко А. М. - Функціональність християнського сакрального мистецтва (2015)
Шевченко С. Л. - Особливості розуміння М. Вестфалем ідей С. К’єркеґора (2015)
Рогінська М. О. - Сенс світу і людини. Наука і релігія у метафізичному наративі польських учених (2015)
Науменко В. В. - Етичний зміст концепції символічного інтеракціонізму Дж. Г. Міда (2015)
Богун К. М. - Онтологія жахливого та антифобіальні практики в літературних казках К. Чуковського (2015)
Абакумова О. О. - Гуманістичний потенціал дистанційної освіти (2015)
Войдило Я. - Модернізація змісту фахової підготовки інженерних кадрів (2015)
Рибщун О. В. - Інституціоналізація української академічної соціології (друга половина 70-х рр. ХХ ст.) (2015)
Титул, зміст (2014)
Баликіна В. В. - Визначення господарсько-цінних показників сортів рослин енергетичного напряму використання під час проведення державної експертизи (2014)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 3. Назви видів роду Ribes L. (2014)
Лещук Н. В. - Особливості формування колекції сортів салату посівного (Lactuca sativa L. ) з еталонними ознаками (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Біохімічні властивості нових сортів ріпаку, Шовгун О. О., Іваницька А. П., Щербиніна Н. П., Ляшенко С. О., Чухлєб С. Л., Бадяка О. О. (2014)
Борисенко В. І. - Забур’яненість угідь, вилучених із сільськогосподарського використання на Поліссі України (2014)
Гайдаш О. Л. - Результати добору змішаної зародкової плазми кукурудзи (Zea mays L. ) серед самозапилених сімей S4 за тривалістю періоду "сходи–цвітіння 50% качанів" (2014)
Кириленко В. В. - Традиційні та сучасні методи селекції Triticum aestivum L. у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла (2014)
Виродов О. С. - Економічна ефективність різних систем вирощування помідора (Lycopersicon esculentum Mill. ) та огірка (Cucumis sativus L. ) у богарних умовах Правобережного Лісостепу України (2014)
Уліч О. Л. - Оцінка впливу часу відновлення весняної вегетації на ріст і розвиток рослин та продуктивність сортів пшениці м’якої озимої, Ткачик С. О., Хахула В. С., Терещенко Ю. Ф. (2014)
Уліч О. Л. - Вплив строків сівби на реалізацію потенціалу продуктивності сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах зміни клімату (2014)
Стригун В. М. - Влияние факторов внешней среды на продолжительность вегетационного периода гороха овощного (Pisum sativum L. ) (2014)
Ващенко В. В. - Аналіз продуктивності пшениці м’якої озимої в умовах Північного Степу України, Назаренко М. М. (2014)
Герасименко Л. А. - Вплив строків сівби та глибини загортання насіння на фотосинтетичну продуктивність посівів сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L. ) Pers. ) (2014)
Градченко С. І. - Стійкість аґрусу (Grossularia reclinata (L. ) Mill. ) проти септоріозу (Septоria ribis Desm. ) в умовах Західного Лісостепу України, Лушпіган О. П. (2014)
Корхова М. М. - Урожайність та якість зерна пшениці озимої за вирощування в умовах Південного Степу України (2014)
Шевчук Ю. А. - Феномен віртуальної реальності в концепціях М. Маклюена та М. Кастельса (2015)
Балінченко С. П. - Моделі контролювання ситуації та особи в контексті сучасних суспільних перетворень (2015)
Фадєєв В. Б. - Національний інтерес і методологічний космополітизм (2015)
Ярош О. А. - Космологічні ідеї в суфізмі: сучасні інтерпретації (2015)
Ляднева А. В. - Аналіз постаті благодійника у філософській думці кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. (2015)
Шеремета О. Ю. - Від неотомізму до модернізму: творчість Г. Костельника у світлі сучасних досліджень (2015)
Старовойт О. В. - Духовний контекст інноваційної культури (2015)
Ланських О. Б. - Метаморфози державної освітньої політики у контексті глобалізаційних процесів (2015)
Рубанець О. М. - Когнітивна комунікація (2015)
Петренко Д. В. - Автономістська філософська антропологія: стратегії артикуляції (2015)
Тофтул М. Г. - Естетичне відношення людини до дійсності (2015)
Шевченко М. О. - Етичні проблеми технологічного вдосконалення людини (2015)
Фатхутдінова І. В. - Особливості розвитку поняття "сімейна політика" в Україні (2015)
Богомолець О. В. - Основні аспекти етнізації візантійської культури на києворуських теренах (2015)
Завальнюк О. В. - Проблема чесності й гідності у спорті та моральне самовиховання спортсмена (2015)
Воронова Н. С. - Філософія симфонізму української музики, Прокопенко О. В. (2015)
Комаха Л. Г. - Логіка перевірення достовірності знання в аргументах неопозитивізму (2015)
Шевченко С. Л. - Специфіка методологічних підвалин теології Мерольда Вестфаля: між екзистенціалізмом та постмодернізмом (2015)
Бліхар В. С. - Дискурс свободи в українських соціокультурних реаліях державно-церковних відносин (2015)
Маулік С. С. - Потенціал соціальних інновацій у модернізації українського суспільства: соціологічний аспект (2015)
Бондаренко И. В. - Дивергентно-конвергентные процессы в ономастической системе языка (на материале ойконимов) (2015)
Висоцька Н. Л. - Дослідження теорії тексту (лінгвоісторіографічний аспект) (2015)
Глущенко В. А. - Лингвистическое наследие В. К. Журавлева и современная историческая фонология, Орел А. С. (2015)
Казимирова І. А. - Словник авторської фахової метамови в типології історико-термінологічних словників (2015)
Ольховська Ю. Д. - Синхронне й діахронне дослідження мови в концепції вчених Казанської лінгвістичної школи (2015)
Прискока О. В. - Внесок вчених XIX століття у формування історичної лексикології української мови (2015)
Чернобров Ю. А. - Еволюція українських термінів на позначення головних членів речення: ономасемасіологічний аспект (2015)
Циганок Г. М. - Проблеми систематизації сучасної української фонетичної термінології у галузі розрізнення вокалізму та консонантизму (2015)
Басилая Н. А. - Семантические изменения прецедентного высказывания в современном прочтении (2015)
Васецька О. І. - Метаодиниці опису варіантності термінів української мови (2015)
Карпенко Г. П. - Проблеми стандартизації термінології логістики: лексикографічний аспект (2015)
Кравцова Ю. В. - Методологические основы семантико-когнитивного исследования метафорики (2015)
Онищук Н. А. - Фразеологические неологизмы и фразеологические инновации в современной лингвистической науке (2015)
Познанський Р. В. - Маніфестація валентності ступеня інтенсивності дії вербативами семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)” (2015)
Таныш С. - Турцизмы как специфический пласт иноязычной лексики русского языка (2015)
Бондаренко Л. И. - Прагматическая сущность медиа-жанра "Совет” (2015)
Гаценко І. О. - Особливості мовленнєвого жанру загадки (2015)
Григораш А. М. - Стихотворная цитата как объект присвоения (на материале писем Леонида Киселева) (2015)
Заваруева И. И. - Интерактивный словарь как электронное (компьютерное) лингвистическое построение (2015)
Зайцева М. А. - Культурные стереотипы в юридическом анекдоте (категория изменчивости и устойчивости) (2015)
Задорожний В. Б. - Українська народнопісенна творчість як джерело для вивчення сучасної української мови (2015)
Иванова Л. П. - Синтез наук и искусств как важная тенденция развития современного сознания (2015)
Кісельова А. А. - Україномовна блогосфера як сучасний засіб формування національної самосвідомості (2015)
Кліщевська М. Є. - Соціолінгвістичний аспект українськомовного маркетингового дискурсу (2015)
Мельник М. В. - Жанровый анализ электронной доски объявлений (2015)
Панченко С. А. - Лінгвістична гра як основа розважального дискурсу (2015)
Сахарова О. В. - Реконструкція мовної особистості в драматургічному дискурсі (2015)
Чепурная Т. С. - Функционирование освоенных фразеологизмов в речи билингва (2015)
Малаш О. В. - Семантична мотивація болгарських флорономенів зоонімного походження на слов’янському тлі (2015)
Мацько Л. І. - Педагогічні погляди Тараса Шевченка в контексті становлення слов’янських літературних мов (2015)
Панченко Е. И. - Лінгвістичне підґрунтя анотування тексту автореферату (2015)
Пясецька А. - Польсько-український фразеологічний словник (структура, зміст, перспективи), Блюменталь І. (2015)
Титул-зміст (2015)
Стельмащук А. М. - Перспективні напрямки трансформації суб’єктів аграрного ринку в умовах глобалізації економічних процесів, Гангал Л. С. (2015)
Пашкевич М. С. - Аналіз ефективності закладів загальної середньої освіти у регіонах України як складової ефективних освітніх округів, Харченко М. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського