Задояна Л. М. - Лексико-семантичні відношення синонімії та антонімії в українській термінології цукрового виробництва (2015)
Кобилянська В. О. - Особово-числова парадигма зворотних дієслів сучасної української мови (2015)
Коваль Т. П. - Поліфонізм філософії космізму (2015)
Комарова З. І. - Трансформація дієприслівникового звороту як спосіб виявлення семантико-синтаксичних відношень у простому ускладненому реченні (2015)
Лазарєв О. В. - Теоретичні аспекти проблеми відтворення української історичної термінології та українознавчих назв у французьких текстах (2015)
Лисак Г. О. - Культура мовлення як якісний показник професійної культури майбутнього вчителя-філолога, Мартинюк О. В. (2015)
Маліновська Ю. М. - Драма І. Франка "Рябина": жанрово-стильовий аспект (2015)
Мамич М. В. - Медіажанр "порада спеціаліста" в сучасному жіночому журналі: лексико-синтаксичні ознаки, ціннісні маркери (2015)
Маркуляк Л. В. - Оптативні відношення в системі спонукальних конструкцій (2015)
Мовчан Л. М. - Лінгвокогнітивний аналіз художнього тексту (2015)
Новікова Є. Б. - Складні слова як особливе явище словотвірної системи сучасної української мови (на матеріалі складносуфіксальних ад’єктивів без інтерфікса) (2015)
Олійник Л. В. - "Євангеліє учительне" Кирила Транквіліона-Ставровецького в контексті проповідницької прози доби бароко (2015)
Орловська О. В. - Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті (на матеріалі твору С. Моема "Театр") (2015)
Осіпчук Г. В. - Місце кореферентів у прозі Ліни Костенко (2015)
Приймак І. В. - Жіноча творчість на сторінках львівського часопису "Назустріч" (1934–1938 рр.) (2015)
Розгон В. В. - Фразеологізми сучасної української мови: проблемні аспекти (2015)
Салецька М. В. - До проблеми виокремлення прецедентних імен у політичному дискурсі (2015)
Станіславова Л. Л. - Антитеза в сучасній українській афористиці, Терещенко Л. В. (2015)
Товстенко Л. І. - Стильовий потенціал геортонімів у ділових текстах ХVІІІ ст. (2015)
Торчинська Н. М. - Іншомовні епіграфи у структурі українських текстів (2015)
Торчинський М. М. - Денотатно-номінативна структура територіонімів як складник української ономастичної терміносистеми (2015)
Федух І. С. - Жанр антиутопії у постмодерністичному дискурсі (2015)
Фернос Ю.І. - Антропонімічні уподобання мешканців сіл Уманщини (2015)
Царалунга І. Б. - Особливості континуації давніх *і та *у в текстах українських грамот XIV-XV cт. (2015)
Цілина М. М. - Українські ідеоніми ХІХ ст. (2015)
Чучвара А. П. - Опозиція літературна мова – нелітературні форми в тексті кіноповісті Богдана Жолдака "Укри" (2015)
Шевчук Л. Г. - Покійний король як сюжетотворчий елемент і головний герой трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2015)
Шитик Л. В. - Формальний синкретизм означально-поширювальних складнопідрядних речень (2015)
Шуляк С. А. - Образи середнього земного світу у текстах українських замовлянь (2015)
Янчишин А. М. - Диференційні ознаки прагматонімів (2015)
Ярохно-Проказюк Л. І. - Вербальні символи українців: етноментальний аспект (на основі громадянської лірики колективної збірки "Старокостянтинів поетичний. Ювілей") (2015)
Федорів Т. В. - Особливості інформаційного забезпечення непопулярних державних рішень (2014)
Романенко Є. О. - Публічна комунікація як засіб транспарентності державного управління (2014)
Серьогіна Т. В. - Напрями імплементації гуманістичних цінностей до публічної служби, Сорокіна Н. Г. (2014)
Щербина C. В. - Державна політика формування та розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку України (2014)
Горбань Ю. С. - Суб'єкти екологічного врядування ЄС: наднаціональний рівень (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Стан та шляхи реалізації антикорупційної політики України (2014)
Семененко М. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність у національній економіці: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Полтавець В. Д. - Аналіз правового регулювання міжмуніципального співробітництва в Росії (2014)
Гирик М. А. - Інституціоналізація участі громадян у здійсненні державного управління в Україні (2014)
Дакал А. В. - Державна політика щодо захисту прав дітей: комунікативний аспект (2014)
Дубич К. В. - Механізми державного управління якістю соціальних послуг в Україні (2014)
Багацька К. - Методичні підходи до аналізу грошових потоків (2012)
Бедзай О. - Діагностика ефективності системи корпоративного управління на основі методу напружених варіантів (2012)
Бєляєва Г. - Роль інформаційного забезпечення при впровадженні інноваційних елементів механізму ресурсозбереження промислових підприємств (2012)
Бобровников В. - Механізм координації в саморегулятивних структурах управління (2012)
Бондаренко О. - Сутність і особливості інвестиційної стратегії в санаторно-курортному комплексі ПБК (2012)
Весельська К. - Методика визначення коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства (2012)
Висоцька А. - Особливості використання аграрного ресурсного потенціалу та резерви підвищення його ефективності (2012)
Гаврилюк-Єнсен Л. - Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами, Спільник І. (2012)
Гвоздю С. - Суть інтелектуального капіталу та витрати на його розвиток (2012)
Гнезділова О. - Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів, Горохова В. (2012)
Гнеушева І. - Аналіз підходів до управління товарними запасами як складової оборотних коштів підприємства, Сєріков Д. (2012)
Голишева Є. - Діагностика споживчого капіталу промислових підприємств (2012)
Голяш І. - Аналіз маркетингових ризиків підприємства, Данилюк І. (2012)
Гулай О. - Аналіз механізму клірингових взаєморозрахунків на залізничному транспорті на прикладі Південної залізниці (2012)
Гумен О. - Проблеми впровадження системи управління якістю на підприємстві (2012)
Димеденко І. - Оцінка системи оплати праці та шляхи її удосконалення на промисловому підприємстві, Димеденко К. (2012)
Длігач А. - Інтегровані маркетингові стратегії (2012)
Есманова Л. - Інструменти стимулювання розвитку підприємств (2012)
Єлецьких C. - Аналіз показників фінансово стійкого розвитку підприємств гірничо-шахтного машинобудування Донецької області (2012)
Жалдак Г. - Класифікація інновацій та їх соціальний підвид, Сімченко Н. (2012)
Журавльова І. - Факторний аналіз як інструмент управління формуванням та використанням інтелектуального капіталу підприємств (2012)
Загородна О. - Оперативне управління грошовими потоками підприємства, Серединська В. (2012)
Зайцева О. - Дослідження моделей та методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації (2012)
Зарва О. - Підривні інновації як ключовий елемент "формули успіху" у сучасному бізнес- середовищі (2012)
Здреник В. - Аналіз термінологічного апарату та проблеми формування системи показників інвестиційної привабливості інноваційних проектів (2012)
Іванченко Г. - Метод оцінки вартості бренду підприємства (2012)
Ізмайлова Н. - Стан грошових потоків підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2012)
Калантай А. - Оцінка стану інвестиційної привабливості підприємства на основі фінансової звітності (2012)
Калінін О. - Аналіз методів залучення капіталу промисловими компаніями (2012)
Калюжна Н. - Визначення елементного складу системи управління підприємством як передумова дослідження її потенціалу (2012)
Карпенко Н. - Маркетингові стратегії ринкової активності підприємств (2012)
Карпіщенко О. - Застосування раціональної організації інноваційного циклу на промисловому підприємстві (2012)
Качмарик І. - Довіра як елемент соціального капіталу (2012)
Кащенко О. - Роль та значення концептів в аналізі грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання (2012)
Квасниця О. - Еволюція підходів до трактування сутності підприємництва (2012)
Квасницька Р. - Конкурентний потенціал: економічна природа та елементний склад, Ардашкіна Н. (2012)
Книшенко Т. - Дослідження властивості інерційності при моделюванні фінансово-матеріальних потоків дистриб’ютора (2012)
Ковтун В. - Алгоритм аналізу репутаційних ризиків підприємства (2012)
Корнєва О. - Розвиток теоретичних засад управління інтелектуальним капіталом на основі оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2012)
Костецький Я. - Факторний аналіз рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Коцелко С. - Аналіз особливостей мотиваційної функції заробітної плати в сучасних умовах (2012)
Кравченко Т. - Тенденції розвитку управління нововведеннями на підприємствах України, Мацнєва О. (2012)
Крайніков І. - Стан та наслідки європейської боргової кризи (2012)
Кривошей В. - Удосконалення системи показників ефективної діяльності та їх використання в управлінні підприємствами ресторанного господарства, Грек Д. (2012)
Крисько Ж. - Аналіз середовища реструктуризації підприємств будівельної галузі (2012)
Кукоба В. - Метод формування еталонних драйверів витрат для аналізу ефективності виконання процедур управління на підприємстві (2012)
Ладюк О. - Цінові змови як чинник тінізації агарного сектору виробництва в контексті соціально-економічної трансформації України (2012)
Ладюк О. - Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів, Костюкова О. (2012)
Ладюк О. - Статистична оцінка масштабів тіньової економіки України як необхідний інструмент подолання перешкод на шляху до вступу України у ЄС, Огреба С. (2012)
Лазаришина І. - Удосконалення методичних засад диференціального аналізу та аналізу чутливості прибутку для потреб ефективного управління, Шкарабан С. (2012)
Лиса О. - Особливості нормування оборотних коштів у виробничих запасах на вітчизняних промислових підприємствах (2012)
Майброда М. - Аналіз та методи оцінки ринкової вартості об’єктів інтелектуальної власності, Михайлович Р., Сафандула Я. (2012)
Маначинська Ю. - Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень з метою максимізації прибутку готелю (2012)
Мандрик О. - Стан інтелектуально-кадрової безпеки підприємств роздрібної торгівлі Львівської області (2012)
Мараховська К. - Управління ризиками промислового підприємства за допомогою їх бюджетування (2012)
Марцінковська О. - Планування ділової кар’єри як умова ефективного розвитку персоналу (2012)
Матвієнко А. - Вільні економічні зони як фактор забезпечення економічного зростання країн, що розвиваються (2012)
Микитюк П. - Оцінювання інвестиційних ризиків у будівництві (2012)
Мучка Роман - Класифікація стратегічних альянсів як основа формування партнерських відносин підприємств (2012)
Нужна С. - Інформаційні технології аналізу прямих трудових витрат (2012)
Окландер Т. - Методи оцінки маркетингових ризиків підприємств у ціноутворенні (2012)
Оренчин О. - Економічна безпека підприємства: реалізація та узгодження інтересів (2012)
Остапенко Р. - Стратегічний аналіз діяльності господарських товариств (2012)
Панченко І. - Методичні підходи до аналізу операцій з формування та розподілу прибутку підприємства: критичний аналіз (2012)
Пархоменко О. - Фактори та основні умови формування дивідендної політики на українських підприємствах (2012)
Пересада Т. - Фінансова стійкість як визначальний індикатор при діагностиці імовірності банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, Федорук О. (2012)
Петренко Н. - Аналіз джерел фінансування вітчизняних підприємств: підходи до удосконалення (2012)
Помаз О. - Транспортні чинники конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Помаз Ю. (2012)
Попіна С. - Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик, Мартинюк О. (2012)
Попова О. - Сутність та ознаки ресурсів господарської діяльності підприємств, Кулаков О. (2012)
Пріб К. - Визначення антикризового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2012)
Рибак О. - Особливості становлення нової парадигми контролінгу в контексті сучасного менеджменту (2012)
Римар І. - Стан та тенденції соціальної відповідальності підприємств торгівлі в Україні (2012)
Романишин М. - Характеристика методів оцінювання економічної стабільності підприємств (2012)
Ружицький А. - Структура та динаміка зобов'язального статусу "дебітор" у контексті економічної безпеки енергогенеруючих компаній, Хринюк О. (2012)
Савченко О. - Особливості сучасного менеджменту вітчизняних організацій (2012)
Салига С. - Трендовий аналіз грошових потоків як засіб інформаційного забезпечення процесу бюджетування в управлінському обліку, Завадська Н. (2012)
Семотюк Л. - Проблеми та перспективи посткризового розвитку малих та середніх підприємств (2012)
Ситник Г. - Типологія фінансових планів торговельного підприємства (2012)
Сімченко Н. - Сучасні методи мотивації персоналу в діяльності машинобудівних підприємств, Галузінська К. (2012)
Слободян Л. - Партисипативний ґендерний аудит на підприємствах України, Позднякова С. (2012)
Слюсаренко К. - Ефективність діяльності промислових підприємств України в посткризовий період, Кабак В. (2012)
Смутко А. - Методичні основи розрахунку інтегрального показника ефективності функціонування хлібопекарського підприємства (2012)
Співак В. - Продуктивність праці персоналу як фактор впливу на ефективність роботи промислового підприємства (2012)
Спільник І. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства, Шупа Л. (2012)
Струпинська Н. - Двовимірна класифікація показників ефективності маркетингу (2012)
Терехов Д. - Фактори розвитку інформаційних систем та технологій в управлінні машинобудівним підприємством (2012)
Ткаченко С. - Особливості функціонування суб’єктів сфери обігу (2012)
Украинская О. - Концептуальная модель управления денежными потоками предприятия (2012)
Фролова Л. - Еволюція підходів до управління вартістю підприємства, Лісніченко О. (2012)
Футало Т. - Поняття банкрутства та його правове забезпечення, Шара А. (2012)
Хринюк О. - Сучасні системи управління собівартістю продукції, Вернигора Н. (2012)
Черкез К. - Інноваційний підхід до вибору показників для проведення економічної діагностики (2012)
Sheremeta Y. - Customer experience management vs. customer relationship management: comparative analysis (2012)
Шерстюк С. - Теоретичні засади агромаркетингу у садівництві (2012)
Юрченко О. - Організація обліку видатків на оплату праці у державних закладах охорони здоров’я (2012)
Янчева Л. - Концепція управління грошовими потоками в ретроспективі фінансової стратегії, Бочуля Т. (2012)
Яструбецький В. - Аналіз рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2012)
Яценко М. - Використання бізнес-процесного підходу до побудови системи управління інфокомунікаційними компаніями (2012)
Яцишин Н. - Методика аналізу фінансового стану підприємства (2012)
Bykov V. Y. - Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education, Leshchenko M. P. (2016)
Кузьменко А. В. - Передумови впровадження системи Moodle в технічному ліцеї (2016)
Мельник О. М. - Модель електронного освітнього ресурсу для учнів початкової школи (2016)
Рибалко О. О. - Створення та застосування інтерактивних електронних таблиць на уроках математики в початкових класах (2016)
Амеліна С. М. - Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів в аспекті підготовки до здійснення процесів локалізації програмних продуктів, Тарасенко Р. О. (2016)
Грищенко С. М. - Використання засобів геоінформаційних технологій у процесі формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю (2016)
Козіброда С. В. - Створення онтології предметної галузі майбутнім інженером-педагогом комп’ютерного профілю (2016)
Манюк Л. В. - Використання електронних соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності та фахової комунікації (2016)
Панченко Т. Д. - Вибір чисельних методів для моделювання динаміки систем, Тузова І. А., Челабчі В. В., Челабчі В. М. (2016)
Сугоняк І. І. - Професійна сертифікація як засіб підвищення рівня практичної підготовки студентів ІТ-спеціальностей, Ковальчук А. М., Данильченко А. О. (2016)
Ткачук В. В. - Проектування професійних ІКТ-компетентностеймайбутніх інженерів-педагогів (2016)
Щеглова А. О. - Місце проектного методу для формування і розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах змішаного навчання (2016)
Щербина О. А. - Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання (2016)
Іванова С. М. - Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень (зарубіжний та вітчизняний досвід) (2016)
Коваленко О. М. - Особливості використання цифрових аудіо робочих станцій, призначених для створення електронної музики в умовах неформальної освіти дорослих (2016)
Федоренко В. Л. - Форма державного правління та модель державного управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти (2014)
Марушевський Г. Б. - Етичні аспекти концепції збалансованого розвитку (2014)
Литвинова Л. В. - Особливості комунікативної культури в органах публічної влади (2014)
Стельмащук Л. С. - Розвиток наукової спеціальності "Державна служба” в Україні (2014)
Артеменко О. В. - Державна політика природокористування: теоретико-методологічний аспект (2014)
Герасименко Н. М. - Розвиток міжнародного співробітництва у сфері обміну податковою інформацією (2014)
Коліжак В. В. - Розвиток сектору бeзпeки i oбoрoни Укрaїни: функціонально-змістовий аспект (2014)
Ігнатенко О. П. - Використання новітніх технологій у державному регулюванні сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Полтавець В. Д. - Фінансово-організаційне забезпечення впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2014)
Порайко А. М. - Бюрократизм як аномалія в державному управлінні (2014)
Бортнікова О. Г. - Основні принципи та види управління релігійним простором України (2014)
Дубок І. П. - Сутність та особливості державно-приватного партнерства (2014)
Матвейчук Л. О. - Досвід електронного державного управління Республіки Казахстан (2014)
Амосова К. М. - Кардіоміопатії: сучасний погляд на питання класифікації, етіології, діагностики та диференційної діагностики. Частина І (2016)
Кричинська І. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда. Частина ІІ, Руденко Ю. В. (2016)
Фуркало С. Н. - Особенности имплантации биорезорбирующих коронарных стентов у пациентов с ишемической болезнью сердца. Возможности клинического применения оптической когерентной томографии для оптимизации результатов, Хасянова И. В., Власенко Е. А., Гиндич П. А., Кондратюк В. А. (2016)
Фадеенко Г. Д. - Связь между параметрами кровотока в ветвях брюшной аорты и особенностями течения коморбидной патологии — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца, Крахмалова Е. О., Измайлова Е. В. (2016)
Амосова К. М. - Вплив алгоритмізованої антигіпертензивної терапії на домашній артеріальний тиск і його варіабельність, Руденко Ю. В. (2016)
Целуйко В. Й. - Клініко-генетичні чинники, пов’язані з виявами ішемічної хвороби серця у пацієнтів з атеросклерозом периферійних артерій нижніх кінцівок, Яковлева Л. М., Ярова О. Д. (2016)
Журавлёва Л. В. - Нарушения липидного обмена у пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа и характера поражения коронарных артерий, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Коноз В. П., Бондаренко Д. А. (2016)
Жебеленко Я. Г. - Возрастные особенности биохимии тромбоцитарного звена свертывающей системы крови, Литвинова Н. Ю. (2016)
Руденко К. В. - Ретроспективний аналіз електрокардіографічних ознак шлуночкової екстрасистолії із синусів Вальсальви після радіочастотної абляції, Малярчук Р. Г., Кравчук Б. Б., Парацій О. З. (2016)
Османов Р. Р. - Сравнительный анализ эффективности и безопасности растворов, применяемых для футлярной анестезии при малоинвазивном хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей, Рябинская О. С., Кабаков Б. А., Кузьменко О. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда без зубця Q, під впливом альфа-ліпоєвої кислоти, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2016)
Мішалов В. Г. - Особливості хірургічної тактики при вогнепальних пораненнях судин на послідовних етапах медичної евакуації, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В., Роговський В. М., Бондаревський А. О., Горак Г. В. (2016)
Рокита О. І. - Ішемічна хвороба серця і вагітність: як зробити це поєднання безпечним (2016)
Амосова К. М. - "Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця": чому цей розділ у новому національному підручнику "Патоморфологія" не варто рекомендувати для навчання студентів (2016)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2016)
Шевченко М. М. - Методологія компаративного аналізу систем забезпечення національної безпеки (2015)
Дідок Ю. В. - Іcторичні аспекти державного управління ветеринарною медициною на території українських земель у період кінця XVIII – початку ХХ століття (2015)
Бронікова С. А. - Риторика як засіб розвитку когнітивної компетенції державного службовця (2015)
Мельник І. М. - Інституціональний підхід у сфері захисту прав громадян на приватну власність (2015)
Мосціпан Р. М. - Організаційні засади механізмів державного регулювання на ринках страхових послуг України на сучасному етапі державотворення (2015)
Ратинська І. С. - Формування інституту незалежних директорів у системі управління акціонерними товариствами державного сектору економіки України (2015)
Пірен М. І. - Європейські цінності та їх реалізація у сфері державної служби та кадрової політики України (2015)
Бритько А. М. - Державна служба як об’єкт управління: поняття, соціальна та правова природа, завдання і функції (2015)
Грайнер Є. В. - Формування української моделі державної служби із врахуванням досвіду зарубіжних країн (2015)
Марушевський Г. Б. - Інтеграція питань збалансованого розвитку в систему професійної освіти державних службовців (2015)
Орлів М. С. - Підвищення професійної компетентності керівних кадрів органів державної влади: досвід Президентського кадрового резерву (2015)
Куйбіда В. С. - Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами: практичні аспекти реалізації, Смолова Л. М. (2015)
Князевич В. М. - Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін, Авраменко Т. П. (2015)
Баранов О. П. - Взаємодія – практична складова стратегічних і тактичних відносин Державної спеціальної служби транспорту з іншими суб’єктами системи національної безпеки держави (2015)
Матвєєнко О. В. - Особливості імплементації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки у світлі викликів гібридної війни (2015)
Савранська Г. М. - Методологія аналізу соціального партнерства як інституту системи забезпечення соціальної безпеки (2015)
Фоменко С. В. - Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС: від національних інтересів до спільних цінностей (2015)
Гедікова Н. П. - Державна політика у сфері вищої освіти України в контексті європейських освітніх стандартів (2016)
Головко І. В. - Політичне маніпулювання vs свобода слова: особливості прояву у демократичних суспільствах (2016)
Данько Ю. А. - Дослідження публічної політики у політичному дискурсі (2016)
Денисенко І. Д. - Проблемне поле війни у соціально-політичній спадщині Томаса Гоббса (2016)
Євтухова Г. Ю. - Ґенеза поняття "саботаж" у вітчизняному політичному дискурсі (2016)
Жванія Т. В. - Особистісний соціально-психологічний портрет члена дільничної виборчої комісії (за матеріалами пілотажного експертного опитування), Магда Г. В. (2016)
Жужа Л. О. - Модифікація функцій громадянського суспільства під впливом антитерористичної операції в Україні (2016)
Кужман О. М. - Підхід акцентованої рівноваги Ф. Баумгартнера і Б. Джонса до пояснення процесу встановлення регіонального політичного порядку денного (2016)
Куц Г. М. - Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах (2016)
Нікогосян О. О. - Політичні партії як формальний інститут демократії в Україні (2016)
Отдєлєнцев Є. О. - Аспекти та особливості демократизації України (2016)
Поліщук І. О. - Проблемне поле української ментальності у науковому історичному дискурсі (2016)
Роговський О. М. - Національні меншини в Україні: існування "на грані" (2016)
Романюк О. І. - Президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська? (про визначення типу сучасної системи державного правління України в контексті політологічного аналізу) (2016)
Руденко А. А. - Основні напрямки дослідження проблемного поля політичної конкуренції в сучасній політичній науці (2016)
Стогова О. В. - Люстрація як передумова ефективної боротьби з корупцією (2016)
Тімашова В. М. - Політична етика як невід’ємний супутній складник політичної сфери (2016)
Вернудіна І. В. - Державна мова як ціннісно-смисловий критерій національної ідентичності українського народу (2015)
Клименко П. М. - Оцінювання ефективності управління лікувальним закладом на основі математичного моделювання собівартості медичних послуг, Грабовський В. А. (2015)
Васюк Н. О. - Удосконалення кадрового забезпечення державного управління охороною здоров`я в Україні (2015)
Фірсова О. Д. - Геопросторовий аналіз у сфері охорони здоров`я:оцінка доступності первинної медичної допомоги (2015)
Баранов С. О. - Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки (2015)
Баранов Р. О. - Механізм відмивання грошей із використанням нелегальних схем грошових переказів (2015)
Газізов М. М. - Адаптація досвіду з лобістської діяльності країн розвиненої демократії в Україні (2015)
Орлів М. С. - Теоретико-методичні аспекти формування механізмів державного регулювання системи підвищення кваліфікації дердавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Місюра В. Я. - Сучасні напрями формування та реалізації соціально орієнтованої сервісної політики держави (2015)
Авраменко Т. П. - Державна політика змін у сфері охорони здоров`я в Україні:регіональний вимір, Богачев Р. М., Нерсесян Г. А., Довганчин Г. С. (2015)
Клименко Н. Г. - Роль цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки України в сучасних умовах (2015)
Веліканова Г. М. - Сучасні вимоги до фахової підготовки претендентів на посади шкільних вчителів та викладачів вищої школи в Іспанії (2016)
Долинний Ю. О. - Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності як педагогічна проблема (2016)
Зеленов Є. А. - Культурний інтелект як складова планетарного виховання студентської молоді (2016)
Зінкевич В. І. - Зародження освітніх систем під впливом аграрної і індустріальної хвиль (2016)
Zolotaryova O. V. - Periodization of Forming Іsraeli System of Work with Gifted Children and Youth (2016)
Kabanets M. М. - Regional Policy in Gifted Education in Donetsk Region (2016)
Krsek O. Ye. - English-only Movement: its Consequences on the Teaching of Linguistic Minorities Students in USA (2016)
Кулишева О. О. - Система православного виховання братських шкіл України (к. ХVI – ХVІІ ст.) крізь призму синергетики (2016)
Левченко В. В. - Особистісна ідентичність у процесі адаптації в ситуації життєвих змін (2016)
Лучанінова О. П. - Критерії функціонування виховної системи вищого технічного навчального закладу та її складових частин (2016)
Модестова Т. В. - Особливості адаптації іншомовної освіти дорослих до світових стандартів (2016)
Момот О. В. - Зміст підготовки майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету (2016)
Попова О. В. - Лінгвокультурний аспект професійної підготовки майбутніх менеджерів (2016)
Проскунін В. М. - Роль і місце сім'ї в процесі розбудови освітніх округів як інноваційної відкритої педагогічної системи, Проскуніна У. В. (2016)
Рашидов С. Ф. - Ценности гражданского общества в международном праве и проблема их формирования у студенческой молодежи (2016)
Рашидова С. С. - Художня література як мистецтво виховання і формування людини (2016)
Сафонова І. О. - Аксіологічно-орієнтована модель формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності (2016)
Северинчук Л. А. - Сімейні традиції з погляду на сучасні соціокультурні вимоги (2016)
Syaba М. О. - Parents’ Attitude towards Children with Special Needs (2016)
Тхоржевська Т. Д. - Значення педагогічної спадщини Я. А. Коменського для ствердження духовності в Україні (2016)
Хананаева А. В. - Понятийно-концептуальный аппарат в области вокальной педагогики и техники (2016)
Хом'як О. А. - Формування мотиваційної потреби особистості студента в естетичному вихованні у навчально-виховному процесі ВНЗ (2016)
Чепіга І. В. - Концептуально-теоретичні положення й методичні рекомендації щодо організації навчального процесу у ВНЗ (2016)
Шабаліна О. М. - Авторські методики – сучасний шлях якісної підготовки хореографів (2016)
Вихідні дані (2016)
Богач Д. С. - Розробка моделі управління інвестиційними стратегіями на світових фінансових ринках (2016)
Джусов А. А. - Применение сезонно-циклических закономерностей для прогнозирования преобладающих тенденций на международных фондовых рынках (2016)
Когут М. В. - Трансфер технологій в Україні та CША: економетричний аналіз (2016)
Ніконенко У. М. - Зниження нафтових цін: передумови та наслідки для світової економіки (2016)
Полторацька О. Т. - Стратегічний вектор розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом, Кириченко А. І. (2016)
Самсонова Л. В. - Роль контрактних відносин в глобальних виробничих системах (2016)
Чала В. С. - Применение трансформационного опыта экономической политики Словакии в Украине, Атаєв С. А. (2016)
Чала В. С. - Аналіз чеського досвіду поліпшення інвестиційного клімату та можливість його адаптації в Україні, Ушарова Ю., Мхітарян А. (2016)
Гордієнко В. О. - Декомпозиція мети цільової програми у результативні показники, Григораш О. В. (2016)
Гурська І. С. - Сучасний стан розвитку галузі тваринництва та напрями її державного регулювання, Христенко Г. М. (2016)
Козловський С. В. - Моделювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області засобами теорії нечіткої логіки, Жураківський Є. С. (2016)
Lysenko M. - Іntegral assessment of trade development in regions of the country, Panasenko N., Voloshko A. (2016)
Ольшанська М. В. - Інтегрування малого підприємства у господарські структури як один зі шляхів виходу з кризи та етапи прийняття управлінських рішень щодо інтеграційного процесу, Воскресенська Т. І. (2016)
Паславська Р. Ю. - Показники оцінки системи адміністрування податків в Україні (2016)
Бержанір І. А. - Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів, Демченко Т. А., Кістол А. А. (2016)
Божанова В. Ю. - Розробка комплексного підходу використання показників ресурсних можливостей для будівельних підприємств України, Левченко Т. О. (2016)
Дідик А. М. - Модель забезпечення інноваційної динаміки підприємств (2016)
Lisnichenko О. - Development of the business model of the enterprise in the context of forming value for stakeholders, Yermak S. (2016)
Мельничук О. П. - Аспекти організації обліку доходів від надання послуг комунальними підприємствами шляхового господарства (2016)
Міронова Ю. В. - Формування структури показників оцінки ефективності праці в системі ресурсозбереження підприємства, Грабовецький Б. Є. (2016)
Мороз О. В. - Концепт ідеального підприємства при обгрунтуванні подальших ринкових реформ в Україні, Кукель Г. С., Острий І. Ф., Коломієць М. В. (2016)
Пилипенко Л. М. - Напрями розвитку аудиту публічної корпоративної звітності відповідно до запитів суспільства (2016)
Петрушка Т. О. - Теоретичні засади економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції машинобудівних підприємств, Симак А. В., Зарицька О. Л. (2016)
Хамініч С. Ю. - Маркетингова комунікаційна політика як складова маркетингової діяльності підприємств, Мартиросова К. В., Сокол П. М. (2016)
Шпанковська Н. - Аналітична спадщина видатного вченого-економіста, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка, Костанецький В. (2012)
Демченко Н. - Концепція сталого розвитку в дзеркалі глобалізації (2012)
Деньга С. - Проблеми методологічного забезпечення контролю і аналізу (2012)
Іващенко В. - Аналіз розщеплення та обрамлення інноваційної діяльності (2012)
Матвійчук А. - Моделювання розвитку фінансових показників з використанням інструментарію нечіткої логіки та урахуванням правил технічного аналізу, Кононенко Д. (2012)
Морохова В. - Методичні підходи до проведення стратегічного аналізу, Василик Н. (2012)
Федорова Н. - Закономірності формування та функції науки в доіндустріальну епоху (2012)
Хорощак Д. - Дослідження сутності економічних категорій "розрахунок", "взаєморозрахунок" та "платіж" (2012)
Sheremeta Y. - Customer experience: a strategic approach (2012)
Брич В. - Управлінська етика як складова ефективної ділової взаємодії, Корман М. (2012)
Дидяк І. - Емоційний інтелект як невід'ємна складова управлінського потенціалу підприємства (2012)
Коровчук Ю. - Особливості впровадження емерджентних рішень у процесі забезпечення ефективності підприємства як цілісної системи (2012)
Урсакій Ю. - Конкурентна перевага організації в контексті управління якістю життя (2012)
Abuselidze G. - Optimal tax burden 38,2%: theory and practice (2012)
Анжаурова І. - Концептуальні засади стратегічного менеджменту страхової компанії як елементу сталого розвитку (2012)
Бабух І. - Роль місцевих бюджетів та органів місцевого самоврядування в управлінні розвитком територіальних громад (2012)
Баніт Ю. - Обґрунтування кластерного підходу як інструменту удосконалення механізму бюджетного інвестування (2012)
Бережнюк І. - Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: оцінка та шляхи вдосконалення, Стеблянко М. (2012)
Буцька О. - Податкові умови ведення бізнесу в Україні: порівняльний аспект (2012)
Гнєдова О. - Шляхи реформування оподаткування доданої вартості в Україні (2012)
Гурнак О. - Аналіз податкової поведінки на основі агентоорієнтованого моделювання (2012)
Дудченко В. - Сучасний стан та структура державного боргу країн Європи (2012)
Кміть В. - Європейський досвід податкового регулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності, Івах Г. (2012)
Коблик І. - Теоретичні аспекти державних запозичень: методи та форми здійснення (2012)
Колотуша Л. - Оцінювання показників функціонування підприємств обслуговування повітряного руху (2012)
Коляда Т. - Податкові інструменти забезпечення соціальної справедливості в державі (2012)
Костовська В. - Особливості використання коштів бюджетів місцевого самоврядування та оцінка їх видаткоспроможності (2012)
Костюк І. - Проблеми і перспективи системи пенсійного забезпечення як стратегічного елемента соціальної інфраструктури (2012)
Кравчук Н. - Проблеми організації аудиту податку на прибуток (2012)
Крентовська Л. - Аналітичний огляд основних показників діяльності фінансових посередників на сучасному етапі розвитку економіки України (2012)
Кублікова Т. - Економічна сутність та роль ЄКР у системі казначейства, Курганська Е. (2012)
Ладюк О. - Аудит ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів, Костюкова О. (2012)
Лубкей Н. - Проблемні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів України за видатками (2012)
Мандражи З. - Совершенствование методики анализа финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, Лошакова Е. (2012)
Мартишко Н. - Страхове посередництво: поняття і різновиди (2012)
Машко А. - Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету (2012)
Минчинська І. - Діагностика кризового стану підприємств в організаційно-правовому механізмі банкрутства (2012)
Могильна Н. - Проблеми та перспективи розвитку автострахування в Україні (2012)
Навроцька Н. - Відтворювальні аспекти класифікації інвестицій у глобальній економіці (2012)
Нагорний В. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан і тенденції розвитку (2012)
Петренко П. - Аудит ефективності: проблеми теорії і правового регулювання (2012)
Поляков О. - Удосконалення механізмів трансфертного ціноутворення в Україні (2012)
Проскура К. - Податкове адміністрування у розвинених європейських країнах (2012)
Рогальський Ф. - Емпірична оцінка тенденцій та детермінантів формування доходів місцевих бюджетів України, Костіна Н. (2012)
Роздобудько В. - Аналіз дій аудитора при виявленні відхилень, оцінка відхилення як шахрайства або помилки (2012)
Роменська К. - Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України шляхом удосконалення його оцінки (2012)
Рура І. - Інформаційне забезпечення оптимізації витрат у сімейній медицині (2012)
Стасик О. - Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції, Алексеенко Л. (2012)
Стріжик У. - Трансформація поглядів на визначення поняття фінансового механізму (2012)
Супрун А. - Світовий і національний страховий ринок: відмінності та взаємозв'язки, Петрішина Т. (2012)
Табенська Ю. - Напрями поліпшення реалізації результатів аудиту ефективності в системі функції державного контролю (2012)
Ткаченко А. - Стратегічний розвиток фінансової діяльності страхової компанії, Шматко К. (2012)
Ткаченко В. - Напрями вдосконалення податкової системи України (2012)
Толпежніков Р. - Продуктивність праці для цілей оцінки бізнесу, Пастощук О. (2012)
Турченюк Т. - Проблеми сучасної фінансової системи України та пропозиції щодо її ефективного економічного розвитку, Третяк А. (2012)
Футерко О. - Фінансування бюджету в умовах трансформаційної економіки України (2012)
Харкавий М. - Аналіз управління ризиками як основа здійснення митного пост-аудиту (2012)
Шевчук О. - Контроль бюджетних цільових програм (2012)
Шкапяк О. - Аналіз ефективності сучасних механізмів об'єднання і перерозподілу ресурсів охорони здоров'я (2012)
Шкурупій О. - Визначення конкурентоспроможності в параметрах "інтелектуальна праця - інновації - витрати - інтелектуальна рента", Базавлук Н. (2012)
Шост І. - Основні принципи збору даних, необхідних для проведення статистичного аналізу податкових надходжень, Бойко Ю. (2012)
Іващук І. - Вплив митної політики на економічний розвиток країн у контексті глобалізаційних процесів (2012)
Адамик Б. - Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні (2012)
Андрушків Т. - Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання (2012)
Антипенко Є. - Кредитна діяльність комерційних банків - сучасний стан та шляхи удосконалення, Нікітін О., Полешко К. (2012)
Бежан М. - Макропруденциальное регулирование банка России в условиях преодоления последствий финансового кризиса (2012)
Вдовенко Л. - Зміцнення банківського сектору - основа стійкості фінансової системи (2012)
Великоіваненко Г. - Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку, Трокоз Л. (2012)
Гнатів О. - Вибір критеріїв ефективного управління кредитними операціями банків (2012)
Горбачова А. - Сучасний стан і ризики розвитку ринку банківських послуг України (2012)
Гуцал І. - Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України, Петриків А. (2012)
Давидовська Г. - Сучасне банківське обслуговування (2012)
Денисюк В. - Підвищення конкурентоспроможності банку шляхом оптимізації організаційної структури (2012)
Дзедзик І. - Аналіз процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні (2012)
Діденко О. - Посткризове реформування регулювання банківської діяльності в Україні (2012)
Дмитрук А. - Інформаційна прозорість банків у контексті підготовки звітності за МСФЗ (2012)
Євенко Т. - Шляхи ефективного управління банківською системою в умовах глобалізації (2012)
Капустян В. - Оптимальні кредитні та депозитні ставки двопродуктового комерційного банку, Дрозд А. (2012)
Катранжи Л. - Аналіз формування структури капіталу банків-учасників фінансових конгломератів (2012)
Койбічук В. - Обґрунтування вибору методів та моделей для оцінювання конкурентоспроможності банку (2012)
Котенко О. - Управління адекватністю банківського капіталу в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2012)
Криклій О. - Система фінансового аналізу банку, Крухмаль О. (2012)
Куришко О. - Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу (2012)
Лесик В. - Методичний підхід до ідентифікації секторів підвищеної уваги в процесі фінансового планування діяльності банку, Киркач С. (2012)
Лук'янова К. - Аналіз сучасних методів управління активами комерційного банку (2012)
Матійчук Л. - Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності, Чорний В. (2012)
Реверчук Н. - Цінові стратегії банків України у посткризовий період, Дзямулич О. (2012)
Рудан В. - Проблеми та перспективи управління ліквідністю банківської системи України в умовах нестабільності фінансових ринків (2012)
Сас Б. - Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів, Вітюк В. (2012)
Ткаченко Є. - Методичні підходи до аналізу фінансового результату комерційного банку на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк", Шумікін Сергій, Горюк В. (2012)
Ткачук В. - Маркетингові дослідження сучасного ринку банківських послуг (2012)
Чайковський Я. - Сучасний стан готівкового обігу в Україні та система заходів щодо поліпшення організації роботи з готівкою в системі національного банку України (2012)
Ящук Є. - Сучасні тенденції розвитку методики аналізу фінансових результатів діяльності банківських установ (2012)
Глущенко О. - Вплив високочастотного трейдингу на ефективність глобальних фінансових ринків, Райхерт Х. (2012)
Ластовенко О. - Регулювання руху капіталу на фондовому ринку в сучасних умовах, Гладкова О. (2012)
Лещук Г. - Дефініція синергетичного ефекту інвестиційних проектів (2012)
Хохлов В. - Періодична Value At Risk (2012)
Ярощук О. - Ризик-менеджмент в управлінні капіталом підприємства (2012)
Москаленко С. О. - Завдання держави щодо формування єдиного соціогуманітарного простору України в сучасних умовах (2013)
Гусак І. В. - Кадрова робота в контексті набуття чинності оновленого законодавства про державну службу (2013)
Савісько С. В. - Характеристика ціннісно-смислової парадигми державної служби України в системі суспільних цінностей (2013)
Казюк Я. М. - Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови (2013)
Сафронова О. М. - Механізми державного регулювання трансграничних злиттів і поглинань у корпоративному секторі економіки України (2013)
Щербина С. В. - Стратегічні пріоритети аграрної політики України в умовах соціально-економічних трансформацій (2013)
Фалко Ю. В. - Взаємодія органів виконавчої влади України у сфері управління державними закупівлями (2013)
Ігнатенко О. П. - Історичні та соціально-економічні передумови становлення сфери благоустрою населених пунктів (2013)
Когутюк В. Ю. - Вплив євроінтеграційних процесів на вдосконалення вітчизняного виборчого процесу (2013)
Дакал А. В. - Міжнародне співробітництво у сфері формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей (2013)
Дубич К. В. - Класифікація сучасних механізмів державного управління в системі надання соціальних послуг населенню в Україні (2013)
Голуб В. Л. - Роль волонтерської діяльності в освітньо-науковому просторі суспільства та її значення для державного управління (2013)
Титул, зміст (2016)
Звєряков М. І. - Промислова політика і механізм її реалізації (2016)
Філіпенко А. С. - Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні (2016)
Козюк В. В. - Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів (2016)
Павлов О. І. - Руральний дискурс міждисциплінарних наукових досліджень (2016)
Грицюк П. М. - Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні, Бачишина Л. Д. (2016)
Тітар І. О. - Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом (2016)
Хомин І. П. - Homo Empathicus та Homo economicus на тлі ілюзій, або псевдореформування аграрного сектору як наслідок еквілібристики між етатизмом і принципом "laissez faire” (2016)
Summaries (2016)
Falkiewicz S. - Entrepreneurship: society and resource management. A review of current scientific trends, Wohlgemuth V., Bogodistov Y. (2016)
Falko E. A. - Analysis of the global distribution systems on the international market of tourist services (2016)
Белопольський М. Г. - Обґрунтування стратегії збалансованого розвитку промислових підприємств, Кузьміна О. В. (2016)
Валіулліна З. В. - Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Голей Ю. М. - Удосконалення керування інноваційним потенціалом у сфері житлово-комунального господарства в умовах децентралізації регіонів (2016)
Джур О. Є. - Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах, Шулякова А. C. (2016)
Євтушенко Н. О. - Податкові ризики та система керування ними (2016)
Климова Т. В. - Алгоритм формирования портфеля инновационных проектов предприятия (2016)
Мешко Н. П. - Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції, Щитов Д. М. (2016)
Науменко Н. С. - Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора (2016)
Носик О. М. - Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації (2016)
Редько В. Є. - Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі (2016)
Сливенко В. А. - Новації у сфері управління діяльністю прокуратури (2016)
Шишко В. И. - К вопросу продвижения услуг учреждения высшего образования в сети Интернет, Головач А. И. (2016)
Янів Л. М. - Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх розв’язання, Зінченко О. А. (2016)
Довідка про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2016)
Зверяков М. И. - Промышленная политика и механизм ее реализации (2016)
Филипенко А. С. - Народная, солидарная экономика: концептуальный эскиз (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Концептуальные направления развития внутреннего туризма в Украине (2016)
Козюк В. В. - Предпосылки и глобальные макрофинансовые эффекты активного портфельного менеджмента валютных резервов (2016)
Павлов А. И. - Руральный дискурс междисциплинарных научных исследований (2016)
Грицюк П. М. - Влияние изменения климатических условий на динамику урожайности зерновых в Украине, Бачишина Л. Д. (2016)
Титарь И. А. - Имидж Украины в контексте ассоциации с Европейским Союзом (2016)
Хомин И. П. - Homo Empathicus и Homo economicus на фоне иллюзий, или псевдореформирование аграрного сектора как следствие эквилибристики между этатизмом и принципом "laissez faire” (2016)
Summaries (2016)
Пиріг Р. Я. - Михайло Грушевський і Академія: нереалізоване президентство (1924—1928 рр.) (2016)
Слюсаренко Ю. В. - Унікальні ефекти відгуку ультрахолодних газів атомів лужних металів у стані з бозе-ейнштейнівським конденсатом на збудження електромагнітним полем, Сотніков А. Г. (2016)
Трахтенберг І. М. - Генотоксична дія потенційно небезпечних хімічних сполук, Левицький Є. Л. (2016)
Хвесик М. А. - Системний підхід до економічної оцінки водних ресурсів України та її регіонів, Левковська Л. В., Сундук А. М. (2016)
Яніш Є. Ю. - Археозоологія — дисципліна на межі наук (2016)
Гриценко В. І. - Наука і життя (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Скуріхіна) (2016)
Коваленко О. Г. - Учений, лікар і поет (до 130-річчя від дня народження академіка В.Г. Дроботька) (2016)
90-річчя академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2016)
80-річчя академіка НАН України В. М. Шестопалова (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Я. Гутлянського (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Шубенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. К. Коротаєва (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Павліщука (2016)
Амосова К. М. - Причини неефективності антигіпертензивної терапії в пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією в реальній амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Можливості прогнозування і профілактики розвитку коморбідності серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу в популяції осіб підвищеного кардіоваскулярного ризику, Несен А. О., Бабенко О. В. (2016)
Серік С. А. - Тромбоцитарний гемостаз та подвійна антитромбоцитарна терапія у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Оврах Т. Г. (2016)
Ісаєва Г. С. - Гіполіпідемічний ефект аторвастатину залежно від поліморфізму локусу XbaI гена рецепторів до естрадіолу в жінок у період пери менопаузи, Рєзник Л. А., Вовченко М. М., Буряковська О. А., Гопцій О. В. (2016)
Гриднев А. Е. - Сравнительная клинико-биохимическая характеристика гипертонической болезни и ее коморбидности с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (2016)
Пивовар С. М. - Поліморфізм С825t (rs5443) гена b3-субодиниці G-протеїну та перебіг серцевої недостатності, Рудик Ю. С., Попович А. С., Висоцька О. В., Страшненко Г. М. (2016)
Яковлева О. О. - Порівняльна ефективність та безпека гіпотензивної терапії валсартаном та амлодипіном, Кириченко О. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Зміни параметрів релаксації серця у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда, на тлі застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку (2016)
Пехенько В. С. - Особливості змін імунологічної реактивності у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, під впливом різних видів лікування (2016)
Журавльова Л. В. - Вплив естрадіолу на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в постменопаузний період, Бутова Т. С. (2016)
Король С. В. - Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST: предиктори госпітальної летальності (2016)
Горобець Н. М. - Роль біологічно активної сполуки оксиду азоту в розвитку артеріальної гіпертензії та її ускладнень (2016)
Лопина Н. А. - Влияние модифицируемых и немодифицируемых факторов риска на выраженность атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа (2016)
Бенца Т. М. - Роль антилейкотриеновых препаратов в лечении бронхиальной астмы (2016)
Копица Н. П. - Состояния, имитирующие инфаркт миокарда. Синдром Бругада, Литвин Е. И., Аболмасов А. Н. (2016)
Чернышов В. А. - Курение и дислипидемия: возрастные, гендерные и метаболические аспекты (2016)
Крахмалова О. О. - Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні патологічні стани. Особливості порушень ритму серця, Шторх В. В., Гетман О. А., Калашник Д. М., Колесникова О. М. (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Дубчак О. В. - Добір батьківських компонентів для створення гібридів буряків кормово-цукрового напряму, Кротюк Л. А., Орлов С. Д. (2016)
Цюк О. А. - Агрофізичні властивості грунту під посівами буряків цукрових за умов екологізації землеробства (2016)
Іваніна В. В. - Ефективність мікродобрив "Реаком" у підвищенні продуктивності цукрових буряків, Олекшій Л. М. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Застосування системи удобрення мікродобривами при біоадаптивній технології вирощування цукрових буряків (2016)
Шатковський А. П. - Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України (2016)
Стефанюк В. Й. - Вплив схеми посадки на ріст, розвиток і продуктивність рослин стевії (2016)
Котвицький Б. Б. - Роль діагностики рослин в оптимізації живлення цукрових буряків, Воєвода Г. Я., Прохорук О. Г. (2016)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату, отриманого за технологією на органічну складову слабокислого чорнозему типового вилугуваного малогумусного, Стрілець О. П., Шиманська Н. К. (2016)
Кравченко П. А. - Ціннісні орієнтації соціальної архітектоніки глобальних соціальних мереж у сучасному соціумі (2016)
Радько П. Г. - Особливості функціонування політичної влади в системі електронної демократії, Приходько С. М. (2016)
Стовпець О. В. - Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій (2016)
Полисаєв О. О. - Екзистенційний вимір становлення лідера: бунт як шлях до творчого поступу чи ескалації насильства (2016)
Іванова Н. В. - Модифікації "добра" і "зла" в мисленнєвих рефлексіях теоцентризму: соціофілософський аспект (2016)
Кравченко А. П. - Патріотизм і прихильність як різновиди любові (2016)
Чорна Л. В. - Феномен ідеалу в контексті сучасного антропологічного повороту (2016)
Скалацька О. В. - Мода як предмет соціально-філософського аналізу: евристичний потенціал (2016)
Цебрій І. В. - Концепція куртуазності як суспільно-культурного явища класичного середньовіччя, Опенько В. В. (2016)
Головіна Н. І. - Естетична освіта в умовах посткультури (2016)
Салій А. В. - Ян Парандовський і проблема самотності автора (2016)
Комаха Л. Г. - Необхідність епістеми "апріорного" в аргументах "концептуального прагматизму" (2016)
Колокол В. А. - О некоторых аспектах междисциплинарной парадигмы исследования (2016)
Жиртуева Н. С. - Проблема сознания в имманентных мистических учениях и современной науке (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик (2016)
Мельник О. Є. - Комунікативна раціональність в контексті сучасної філософії освіти (2016)
Гончарова О. А. - Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект, Тараненко Г. Г. (2016)
Цзоу Ч. - Ґенеза університету як соціокультурного феномену (2016)
Ігнатьєв В. А. - Релігійні симулякри – небезпека синкретичного мислення (2016)
Лещенко А. М. - Феномен релігійного резонансу (2016)
Усанов І. В. - Християнські принципи структурної антропології, Усанова Л. А. (2016)
Блоха Я. Є. - Принцип справедливості в ісламі (2016)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2016)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2016)
Педаченко Е. Г. - Орфанные и редкие заболевания в нейрохирургии: приглашение к дискуссии, Ярмолюк Е. С. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель пересічення половини поперечника спинного мозку. Частина І. Технічні, патоморфологічні та клініко-експериментальні особливості, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Величко О. М., Дичко С. М., Васлович В. В. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Морфологічні зміни привідних м’язів стегна при локальній спастичності у хворих на дитячий церебральний параліч, Пічкур Л. Д., Васлович В. В., Шмельова Г. А. (2016)
Мінов С. В. - Тромбоемболія легеневої артерії у пацієнтів нейрохірургічного профілю в післяопераційному періоді: фактори підвищеного ризику смерті та профілактика, Никифорова А. М., Яцик В. А., Пархоменко О. В., Міроненко О. В., Журахівський О. Ю., Ростоцький І. В., Кузьменко Д. А. (2016)
Костюк К. Р. - Особливості васкуляризації мозолистого тіла при виконанні мікрохірургічної калозотомії у хворих за тяжкої форми симптоматичної епілепсії, Костюк М. Р., Чебурахін В. В., Дічко С. М., Мінов С. В. (2016)
Педаченко Е. Г. - Объективизация диагностики и индикаторы качества хирургического лечения вестибулярной шванномы, Скобская О. Е., Малышева А. Ю. (2016)
Сапон Н. А. - Влияние факторов доступности медицинской помощи на уровень смертности от инсульта, Никифорова А. Н. (2016)
Сірко А. Г. - Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку (2016)
Сірко А. Г. - Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку (2016)
До 60-річчя Анатолія Сергійовича Сона (2016)
Виленский Ю. Г. - Профессор Георгий Педаченко: долгожданная акварель. Факты, фотографии, труды в книге о подвижнике нейрохирургии (2016)
Вербова Л. Н. - Профессор Юрий Степанович Бродский: 90 лет со дня рождения (2016)
Малишева Т. А. - 29 березня Михайлу Івановичу Шамаєву виповнилося б 90 (2016)
Титул, зміст (2015)
Нагорна А. М. - Реєстр постраждалих від професійних захворювань як інформаційна система медичного призначення, П’ятниця-­Горпинченко Н. К., Вітте П. М., Соколова М. П., Кононова І. Г. (2015)
Demetska O. V. - On the problem of exposure control of nanomaterials at workplace, Tkachenko T. Yu. (2015)
Кальниш В. В. - Пути совершенствования профессионального психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств специалистов, работающих в условиях с повышенной опасностью (2015)
Александрова Л. Г. - Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів, Демченко В. Ф., Заєць Є. Р., Макарчук Я. В., Клисенко М. А., Кірсенко В. В., Яструб Т. О., Коваленко В. Ф. (2015)
Чередніченко І. М. - Гігієнічна оцінка випромінювання компактних люмінесцентних ламп (2015)
Пельо І. М. - Токсикологічна оцінка та гігієнічне нормування інсектициду тіаметоксаму в повітрі (2015)
Шидловська Т. А. - Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2015)
Севальнєв А. І. - Оцінка професійного ризику порушення здоров’я працівників провідного металургійного підприємства, Шаравара Л. П. (2015)
Андрущенко Т. А. - Порушення системи репарації ДНК у шахтарів, що індуковані дією професійних факторів. Повідомлення 2, Басанець А. В. (2015)
Реферати (2015)
Повідомлення щодо створення громадської організації "Асоціація мікроелементологів України" (укр., рос. та англ. мовами) (2015)
Рецензия на монографию И. П. Лубяновой "Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий". Под общей редакцией академика Ю. И. Кундиева (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Нагорна А. М. - Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні, Соколова М. П., Вітте П. М., Кононова І. Г., П’ятниця-­Горпинченко Н. К. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 1. Определение и факторы формирования (2016)
Lubyanova I. P. - Disorders of iron metabolism in lead exposure (clinical and experimental studies), Lugovskiy S. P., Mykhaylyk O. M., Dudchenko N. A. (2016)
Кирсенко В. В. - Обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия фосфористой кислоты в воздухе рабочей зоны, Яструб Т. А. (2016)
Родіонова В. В. - Загальний стан здоров’я та ризик розвитку хвороб системи кровообігу в операторів трубопрокатних станів, Хмель О. С., Собко С. В., Глиняна Л. А., Коваленко О. М., Мінаєва У. А. (2016)
Павліченко О. Ф. - Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко­нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у осіб з хронічною ішемією головного мозку та професійною дезадаптацією, Сулій Л. М. (2016)
Сапіжак І. І. - Можливість застосування нейрональних стовбурових клітин для запобігання та лікування аміноглікозидного ототоксикозу в експериментальних тварин (2016)
Кузьмінов Б. П. - Професійні чинники та їх вплив на здоров’я працівників взуттєвих виробництв, Лотоцька­Дудик У. Б. (2016)
Реферати (2016)
Гайк Хачатурович Шахбазян – видатний вітчизняний гігієніст. До 120­річчя від дня народження (2016)
Леонід Мойсейович Шафран. До 80­річчя від дня народження (2016)
Пам’яті Людмили Георгіївни Александрової (2016)
Чернієнко В. О. - Філософський камінь (2016)
Федотова О. В. - Образ освітяньского знання в категоріях історіософії, Паньків М. М. (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як соціокультурний диспозитив та транспозитив (2016)
Чмыхун С. Е. - Социальное знание как инструментальная основа разрешения конфликтов (2016)
Маркозова О. О. - Освітній капітал – ключовий фактор досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного суспільства (2016)
Гордин Л. Я. - Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк), Проценко О. П. (2016)
Жадан В. Б. - К проблеме ценностей общества потребления (2016)
Прилуцька А. Є. - Сміхова культура у формуванні семантико-художніх координат й аксіосфери сучасного міста (2016)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" (2016)
Баканова А. Ф. - Философские проблемы теории обратимости процессов десинхронизации нормы физического развития и физического состояния (2016)
Северин Н. В. - Слобожанщина як осередок національно-культурного відродження України у ХІХ столітті (2016)
Парафійник Н. І. - Новітні інформаційно-комунікаційні технології як основа функціонування електронного врядування (2016)
Копылов В. А. - Преподаватель глазами студента (сравнительный анализ мнений студентов о качестве педагогической деятельности преподавателя), Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тупкало В. М. - Методичний підхід до створення механізмів управління витратами процесно – оріентованого підприємства, Колошко І. В. (2015)
Балановська Т. І. - Формування маркетингової стратегії як складової антикризового управління підприємством, Гавриш О. М. (2015)
Балановська Т. І. - Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах, Гогуля О. П., Троян А. В. (2015)
Виноградова О. В. - Чинники розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Пілігрим К. І. (2015)
Смерічевський С. Ф. - Сучасний інструментарій фінансової підтримки технологічної бази підприємств машинобудування (2015)
Апарова О. В. - Позичкові джерела фінансування інновацій (2015)
Артеменко Л. П. - Управління стійким розвитком підприємства в забезпеченні екологічної безпеки, Дідик І. С. (2015)
Глушенкова А. А. - Особливості управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та інформатизації (2015)
Якименко Ю. М. - Оцінка рівня економічної безпеки бізнесу при моніторингу підприємства, Мужанова Т. М. (2015)
Гощинська Д. Я. - Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку інформаційно – комунікаційних технологій (2015)
Гончаренко С. В. - Обгрунтування напрямів конвергентного розвитку телекомунікаційних підприємств (2015)
Заморьонова Д. В. - Інформатизація ВНЗ Полтавської області шляхом автоматизації: еволюція та сучасний стан (2015)
Содержание (2016)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" у 2015 році, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2016)
Мазур С. Г. - Особливості церебральної гемодинаміки при стенозах сонних артерій високого ступеня, Дикан І. М. (2016)
Глазовська І. І. - Ремоделювання магістральних артерій голови, міокарду та функціональні особливості ендотелію у хворих на цукровий діабет другого типу, Корсак І. С., Кравчук Е. Ю., Орленко В. Л., Тарасюк Б. А., Козаренко Т .М., Москаленко Н. Ю. (2016)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: состояние сонных артерий (2016)
Головко Т. С. - Можливості допплерографії та еластографії для діагностики раку шийки матки, Бакай О. О. (2016)
Забудская Л .Р. - Мультифазная компьютерная томография: диагностика злокачественных опухолей поджелудочной железы (2016)
Печковський К. Є. - Ультрафонофорез препарату "Мукосат нео" в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Несин О. Ф., Протівень М. Ф., Лєснухіна Г. Л., Тімохіна Т. А., Хоцяновський А. М. (2016)
Пионтковская М. Б. - Системные реакции иммунитета у больных с постимплантационным гайморитом, Друмова А. Н., Мельников О. Ф. (2016)
Makomela N. M. - Body quality - the concept of innovative insurance product, Kolotilov N. N. (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Os tibiale externum: випадок із практики (2016)
Терницкая Ю. П. - Абсцесс предстательной железы, Коробко В. Ф. (2016)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике сарком (2016)
Марушко Є. Ю. - Ефективність аспіраційної тромбектомії під час первинного перкутанного коронарного втручання при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST: світовий досвід та власні дані, Маньковський Г. Б., Кузьменко С. О., Федорчук А. П., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Mukhomor А. I. - First experience of B-flow mode application with LOGIQ E9 unit (2016)
Коваленко А. В. - 60-летие допплерографии в медицине, Тарасюк Б. А., Дыкан И. Н., Андрущенко И. В., Мазур С. Г. (2016)
Титул, зміст (2016)
Нагорна А. М. - Професійна захворюваність медичних працівників в Україні як медико­соціальна проблема, Соколова М. П., Кононова І. Г. (2016)
Орєхова О. В. - Умови праці та захворюваність працівників гірничодобувної промисловості, Павленко О. І., Білик Л. І., Зеркаль Л. І. (2016)
Chernyuk V. I. - Age and experience related changes in cognitive performance of surgeons working daily duties, Bobko N. A., Yavorskiy E. E. (2016)
Кальниш В. В. - Монотонная деятельность и состояние монотонии. Сообщение 2. Механизмы развития состояния монотонии (2016)
Савушина І. В. - Гігієнічна характеристика умов праці вчителів (2016)
Соловйов О. І. - Удосконалення картографічного методу оцінювання виробничого шумового навантаження, Назаренко В. І., Тімошина Д. П., Жанталай Р. В. (2016)
Швець А. В. - Особливості відновлення функціонального стану учасників антитерористичної операції під час реабілітації в госпітальних умовах, Кіх А. Ю., Волянський О. М., Лук’янчук І. А. (2016)
Чудновець А. Я. - Біологічний фактор при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарської сировини як гігієнічна проблема, Стеренбоген М. Ю. (2016)
Реферати (2016)
Title (2016)
Круковська О. - Формування первісної вартості запасів власного виробництва (2016)
Мірошниченко В. - Підходи до оцінки фінансового потенціалу аграрних підприємств (2016)
Скрипник С. - Категорії та критерії визначення малих форм господарювання на селі (2016)
Собченко А. - Теоретичні аспекти побудови обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (2016)
Сумець О. - Обґрунтування необхідності інформаційного забезпечення управління потоками відходів на підприємствах олійно-жирової галузі (2016)
Танклевська Н. - Методичні підходи до формування й оцінки фінансового механізму аграрних підприємств, Синенко О. (2016)
Федорова А. - Покращання корпоративної культури в колективах (2016)
Чемерис В. - Перспективні напрями розвитку ринку продукції молочного скотарства, Душка В., Максим В. (2016)
Шепель І. - Оподаткування нерухомості: вітчизняна й зарубіжна практика та облік (2016)
До відома авторів (2016)
Годлевський С. О. - Критерії класифікації збройних конфліктів всередині держави за їх інтенсивністю, Лавніченко О. В. (2016)
Бацамут В. М. - Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру (2016)
Дробаха Г. А. - Особливості організації зв’язку у військових частинах та підрозділах Національної гвардії України, Єрмошин М. О., Щербина В. І., Олещенко О. А., Майборода І. М., Назаренко О. Л. (2016)
Сутюшев Т. А. - Окремі проблемні питання розвитку навчально-методичної та наукової роботи у вищому військовому навчальному закладі, можливі підходи до їх вирішення (2016)
Medvid M. M. - Modeling of decision-making process in pre-deployment training of military and police peacekeeping personnel, Pavlov Ya. V., Strilets L. K., Demyanyshyn V. M., Pyvovarov S. O. (2016)
Городнов В. П. - Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня фінансування з’єднань Національної гвардії України у мирний час, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2016)
Колянда В. В. - Нормативно-правові акти, які регламентують застосування військових формувань Національної гвардії України зі знешкодження противника (незаконних збройних формувань) у зоні збройного конфлікту, Варакута В. П., Дробаха Г. А., Луговський І. С. (2016)
Іллюк О. О. - Структура системи психологічного захисту особового складу (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Міщенко В. І. - Банківська система України: проблеми становлення та розвитку, Науменкова С. В. (2016)
Сторонянська І. З. - Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення фінансової децентралізації, Беновська Л. Я. (2016)
Бондар М. І. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць, Бабіч В. В. (2016)
Барановський О. І. - Індикатори фінансової безпеки фондового ринку (2016)
Корнєєв В. В. - Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку, Кульпінський С. В. (2016)
Матвійчук А. В. - Відбір значимих характеристик для побудови моделі аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні, Чех І. О. (2016)
Редзюк Є. В. - Розвиток ринку цінних паперів україни в умовах глобалізації: виклики та можливості (2016)
Автори (2016)
Єфименко Т. І. - Інституціональні аспекти реформування державних фінансів, Конопльов С. Л. (2016)
Веклич О. О. - Засади уніфікації структури вітчизняного екологічного оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів Євростату (2016)
Вдовиченко А. М. - Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України, Зубрицький А. І. (2016)
Ловінська Л. Г. - Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, Дьяченко Я. Я. (2016)
Рисін В. В. - Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи (2016)
Кузнєцова А. Я. - Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів, Олефір Є. А. (2016)
Терещенко О. О. - Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством, Павловський С. В. (2016)
Варналій З. С. - Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2016)
Автори (2016)
Содержание (2016)
Mustafayeva Y. Y. - New Method of Solvability of a Three-dimensional Laplace Equation with Nonlocal Boundary Conditions, Aliyev N. A. (2016)
Nazarov F. - Asymptotic Laws for the Spatial Distribution and the Number of Connected Components of Zero Sets of Gaussian Random Functions, Sodin M. (2016)
Александр Андреевич Борисенко (к семидесятилетию со дня рождения) (2016)
Левин М. Г. - Использование сингулярных чисел для оценки чистоты хроматографических пиков по данным высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-матричным детектором, Мирный А. В., Трутаев И. В., Останина Н. В., Ищенко Н. В., Гинкул И. Г, Осипов А. В., Марков В. В., Логинова Л. П., Бойченко А. П. (2010)
Діденко П. І. - Мас-спектрометричне дослідження термічних перетворень хемосорбованих сполук на поверхні високодисперсних оксидів, що моделюють атмосферні аерозолі (2010)
Самченко Ю. М. - Применение УФ-спектроскопии для изучения диффузии лекарственных соединений из гидрогелей медицинского назначения, Пасмурцева Н. А., Ульберг З. Р. (2010)
Александрова Л. Г. - Визначення біс (N- оксид- 2-метилпіридин) цинк-хлориду та аква ( N-оксид- 2- метилпіридин) марганець /П) хлориду у препараті "Гарт", Лампека О. Г. (2010)
Голубятников Н. И. - Санитарно-химические исследования пробок корковых, Михалькова С. Г., Китус В. В., Волобуева Н. С. (2010)
Ящук В. У. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П. (2010)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2010)
Звернення до читачів (2016)
Фадеенко Г. Д. - Нарушение синтеза оксида азота в слизистой оболочке пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в сочетании с гипертонической болезнью, Гриднев А. Е. (2016)
Кучер В. І. - Захворюваність на хвороби системи травлення військовослужбовців Збройних сил України (2016)
Нагієва С. А. - Особливості больових відчуттів у пацієнтів із різними клінічними варіантами синдрому подразненого кишечника (2016)
Опарин А. А. - Состояние функции эндотелия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в сочетании с артериальной гипертензией у студентов, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2016)
Харченко В. В. - Применение тримебутина в лечении пациентов с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта, Коруля И. А. (2016)
Марушко Ю. В. - Оцінка ефективності "Лактіалє" в комплексній терапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей за допомогою дихального водневого тесту з лактулозою, Мошкіна Т. В. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Колонопротекция в гастроэнтерологии, Гриднева С. В. (2016)
Ждан В. Н. - Кишечная патология и некоторые возможности подготовки к эндоскопическому исследованию у больных Полтавской области, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2016)
Колесникова Е. В. - Медикаментозная профилактика и лечение гастропатий, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, Соломенцева Т. А. (2016)
Зак М. Ю. - Нові підходи до класифікації та оптимізація лікування синдрому диспепсії (2016)
Драгомирецкая Н. В. - Эволюция в понимании патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и путей совершенствования ее терапии (2016)
Ткач С. М. - Эффективность и безопасность препарата "Эслидин" при неалкогольной жировой болезни печени, Дорофеев А. Э. (2016)
Щербинина М. Б. - Клиническая эффективность "Гепаназе" при билиарной недостаточности на фоне первичной функциональной дисмоторики желчных путей, Закревская Е. В., Шевченко В. А., Дементий Н. П. (2016)
Чернова В. М. - Патологія печінки при захворюваннях крові (2016)
Сулаєва О. М. - Ефекти газоподібних медіаторів: перспективи гастроінтестинальної протекції за умов використання протизапальних препаратів, Уоллас Дж. Л. (2016)
Губская Е. Ю. - Новый диагноз — микроскопический энтерит: определение, современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению (2016)
Губергриц Н. Б. - Европейский мастер-курс "Панкреатология: прошлое, настоящее и будущее. Диагностика и лечение" (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Истомин А. Г. - Модифицирование спортивных подвесных систем для использования в реабилитационном процессе, Луценко Е. В. (2016)
Мартынчук А. А. - Траумель С — биорегуляционный подход при травмах и воспалении, Попович С. В. (2016)
Климовицкий В. Г. - Наружный чрескостный остеосинтез при лечении внесуставных переломов костей голени: показания, осложнения, результаты применения, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2016)
Голюк Є. Л. - Блокуючий артрориз п’яткової кістки в лікуванні гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи в дітей та підлітків: показання та техніка оперативного втручання (2016)
Черний В. И. - Новые возможности послеоперационного обезболивания, Куглер С. Е. (2016)
Білінський П. І. - Тенденції сучасного накісткового остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки, Андрейчин В. А. (2016)
Герцен Г. И. - Динамика активности иммунных клеток сыворотки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при экспериментальном дефекте кости, Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. Н., Лесовой А. В., Гапон А. Н., Костенко А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Канзюба А. І. - Обґрунтування термінів виконання реконструктивних операцій на проксимальному відділі стегнової кістки при травматичних пошкодженнях кульшового суглоба, Климовицький В. Г., Канзюба М. А., Донченко Л. І., Гончарова Л. Д., Климовицький Р. В. (2016)
Омельченко Т. М. - Результати резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба за даними біомеханічних досліджень, Лябах А. П., Бур’янов О. А., Лазарєв І. А., Максимішин О. М. (2016)
Турчин О. А. - Остеотомія за Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії, Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2016)
Проценко В. В. - Результати остеосинтезу патологічних переломів довгих кісток при метастатичних пухлинах, Ільніцький О. В., Чорний В. С. (2016)
Мовчан О. С. - Автотрансплантація нативного кісткового мозку при порушенні консолідації переломів, Оліфіренко О. І. (2016)
Гайович В. В. - Застосування жироплазмотромбоцитарної тканинної суміші у регенерації травматично ушкодженого периферійного нерва, Гайович І. В., Борзих Н. О. (2016)
Романенко В. І. - Клінічні профілі пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації, Романенко І. В., Романенко Ю. І. (2016)
Науменко Л. Ю. - Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті, Хом’яков В. М., Доманський А. М., Ліфаренко Є. Л., Мамєтьєв А. О. (2016)
Вайда В. М. - Хірургічне лікування медіальних переломів шийки стегнової кістки, Мотря В. С., Кочмарь В. М. (2016)
Филиппенко В. А. - Методика установки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в условиях остеопороза при последствиях травм, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут А. В., Аконджом М. (2016)
Герасименко С. І. - Електропунктурна діагностика уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит, Перфілова Л. В., Герасименко А. С. (2016)
Герасимюк Б. С. - Ультразвукова діагностика зап’яткового ахілобурситу травматичного генезу, Мовчан О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Оптимізація засобів лікування та діагностики у пацієнтів з остеопорозом, Полівода О. М., Турчин М. І., Шанигін А. В. (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ и виды потери продольной устойчивости тонкостенной цилиндрической оболочки при осевом сжатии (2016)
Санніков В. Ю. - Термоелектричний термометр з самокорекцією, Ківа І. Л. (2016)
Рубанка М. М. - Експериментальні дослідження динаміки роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості, Місяць В. П. (2016)
Місяць В. П. - Вибір параметрів двопоточного лобового фрикційного варіатора (2016)
Пасічник П. О. - Підвищення ефективності повітряних геліосистем за рахунок енергії вітру, Швачко Н. А., Білан Р. В., Миронова Л. О. (2016)
Музичишин С. В. - Експериментальні дослідження впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динамічні навантаження привода круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф., Шипко Д. О. (2016)
Розломій І. О. - Виявлення та нейтралізація загроз безпеки електронних документів на основі аналізу їх життєвого циклу (2016)
Чабан В. В. - Удосконалення привода в’язальної каретки рукавичного автомата, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2016)
Крутий Ю. С. - Точное решение дифференциального уравнения устойчивости равновесия упругого стержня с произвольной непрерывной переменной жесткостью, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Приймак О. В. - Дослідження тепловіддачі абсорбера сонячного повітропідігрівача виготовленого з гофрованої вуглеграфітового трикотажного полотна, Пасічник П. О. (2016)
Плешко С. А. - Удосконалення привода в’язальної машини з лобовим фрикційним варіатором, Ковалев Ю. А. (2016)
Сурьянинов Н. Г. - Математическая модель трубопровода в виде неразрезной балки с применением метода граничных элементов, Швагирев П. А., Шотадзе Г. Б. (2016)
Павлік М. В. - Розробка просторового дизайну дитячого взуття на основі раціональних колодок в середовищі Delcam Crispin, Чертенко Л. П., Кернеш В. П., Гаркавенко С. С. (2016)
Тулученко Н. В. - Обґрунтування вибору технологічних параметрів процесу м’яття для перероблення стебел соломи лону олійного, Чурсіна Л. А. (2016)
Себко В. В. - Метод неруйнивного контролю зразка водного розчину адипинової кислоти, Здоренко В. Г. (2016)
Хімічева Г. І. - Вибір та обґрунтування механізмів та інструментів прийняття рішень в умовах функціонування системи управління якістю, Роговщенко В. М. (2016)
Резанова Н. М. - Морфологія нанонаповнених сумішей поліпропілен/співполіамід, Савченко Б. М., Коршун А. В., Дзюбенко Л. С., Сап’яненко О. О., Горбик П. П. (2016)
Паранько Н. П. - Дослідження структури форми українського народного костюма на основі аналізу творчої спадщини етнографа Домініка Де ля Фліза, Ніколаева Т. В. (2016)
Кравчук К. І. - Модернізація жіночих українських корсеток на основі методу біотектонічних перетворень, Колосніченко О. В. (2016)
Титул, содержание (2016)
Тимошенко В. И. - Особенности торможения сверхзвукового потока в сужающемся канале, Дешко А. Е. (2016)
Хорошилов С. В. - Синтез наблюдателя расширенного вектора состояния с учетом заданных в частотной области требований к замкнутому контуру системы управления (2016)
Савчук А. П. - Расчет бесконтактного воздействия на объект космического мусора по его известному контуру, Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2016)
Сенькин В. С. - К выбору параметров тормозного ракетного двигателя на твёрдом топливе для увода космического аппарата с орбиты (2016)
Коваленко Т. А. - Управление вектором тяги жидкостного ракетного двигателя космической ступени ракеты-носителя при возникновении массовой асимметрии, Коваленко Г. Н., Сироткина Н. П. (2016)
Астапенко В. Н. - Оценка объема спроса национального рынка на информацию дистанционного зондирования Земли, Марченко В. Т., Сазина Н. П., Хорольский П. П. (2016)
Лысенко А. И. - Математическая постановка задачи оптимизации движения группы квадрокоптеров, Чумаченко С. Н., Тачинина Е. Н. (2016)
Бондарь М. А. - Пожар в обмолоточном пространстве зерноуборочного комбайна: моделирование развития и тушения диспергированной водой, Кремена А. П., Свириденко Н. Ф. (2016)
Печерица Л. Л. - Численное моделирование осесимметричного обтекания тел простой формы с использованием иерархических сеток, Смелая Т. Г. (2016)
Леонец В. А. - О контроле состояния сварных соединений элементов конструкций транспортных машин, Лукашевич А. А. (2016)
Науменко Н. Е. - Оценка тормозных путей электропоезда при экстренных пневматическом и электроп-невматическом торможениях, Хижа И. Ю., Богомаз Е. Г. (2016)
Зенкина С. М. - Чорнобильська катастрофа у призмі часу, її причини та наслідки, Панасюк І. В. (2016)
Дворжак В. М. - Cхемотехнічне моделювання кінематичних схем просторових чотириланкових кривошипно-коромислових механізмів технологічних машин (2016)
Кошель С. О. - Структурний аналіз плоских механізмів четвертого класу з замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2016)
Здоренко В. Г. - Ефективність використання відцентрової фрикційної муфти для зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин, Защепкіна Н. М. (2016)
Резанова В. Г. - Перетворення задачі оптимізації при дослідженні чотирикомпонентних сумішей полімерів (2016)
Каплун В. В. - Ресурсно-процессный подход к построению математической модели микроэнергетичнеской системы, Павлов П. А., Штепа В. Н. (2016)
Калинина Т. А. - Проектирование и расчет композитных пластин с использованием пакета ANSYS, Лазарева Д. В., Потапенко А. И. (2016)
Чучмай А. М. - Расчет кессонных перекрытий численно-аналитическим методом граничных элементов, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2016)
Максимов С. А. - Оптимизация режимов обработки пластин ПВХ по критериям точности и производительности, Сункуев Б. С., Беляев А. А., Петухов Ю. В. (2016)
Крутий Ю. С. - Аналитическое решение задачи устойчивости стержня с произвольной непрерывной переменной жесткостью при идеальных граничных условиях, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Піпа Б. Ф. - Динамічні процеси в голці в’язальної машини, зумовлені інерційними навантаженнями, Плешко С. А., Ковальов Ю. А. (2016)
Голубєв Л. П. - Розробка автоматизованої системи визначення спеціальності навчання за результатами ЗНО, Макатьора Д. А. (2016)
Музичишин С. В. - Установка для експериментальних досліджень впливу пристрою зниження динамічних навантажень на динаміку пуску круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2016)
Лісовець С. М. - Аналіз розповсюдження акустичних хвиль методом FDTD через межу розділу двох середовищ (2016)
Супрун Н. П. - Формування нанорозмірних часток срібла в нетканих полотнах для ранових покриттів на базі шовкових волокон, Бричка С. Я. (2016)
Зенкін А. С. - Cистемний підхід оцінювання ризиків на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств, Назаренко І. В., Кудрявцева А. А., Балаболова Ю. В. (2016)
Василенко М. П. - Розробка методу визначення комфортності текстильних матеріалів на основі власних електромагнітних випромінювань, Василенко В. М. (2016)
Волівач А. П. - Застосування європейських стандартів забезпечення якості освіти для підвищення загальних компетентностей студентів, Хімічева Г. І. (2016)
Єфременкова Н. А. - Оцінка якості як складова комплексного підходу до підвищення якості швейних виробів (2016)
Романюк Є. О. - В'язані сітки для хірургії (2016)
Коляда М. К. - Розробка методу утилізації колагенвмісних відходів рибопереробної промисловості, Плаван В. П., Сафранов Т. А., Мельник К. С. (2016)
Сеник І. В. - Вплив різних вугле-графітових добавок на характер електромагнітних втрат полімерних композитів, Барсуков В. З., Короташ І. В., Крюкова О. А. (2016)
Плаван В. П. - Застосування комплексних сполук хрому для удосконалення технології фарбування хутрової овчини, Охмат О. А., Качоровська О. П. (2016)
Кукош Ю. С. - Композиційні характеристики роботи дизайнера в проектуванні тематичного художнього образу для "vork-shop", Ніколаєва Т. В. (2016)
Джалилиан Ф. - Разроботка конструктивных параметров жилета на основе национального ирландского костюма, Богушко А. А., Ніколаєва Т. В. (2016)
Титул, содержание (2016)
К 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Виктора Федоровича Ушкалова (2016)
Пилипенко О. В. - Глушитель с периферийным лабиринтно-вихревым контуром отвода газов, Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2016)
Николаев А. Д. - Учет диссипативных сил при математическом моделировании продольных колебаний корпуса жидкостной ракеты, Хоряк Н. В., Серенко В. А. , Клименко Д. В., Ходоренко В. Ф., Башлий И. Д. (2016)
Горбунцов В. В. - Активное управление полетом ракеты-носителя: новый подход и рациональные пути его реализации, Заволока А. Н., Свириденко Н. Ф. (2016)
Токарева Е. Л. - Расчет истечения охладителя из теплонапряженных каналов (2016)
Кваша Ю. А. - К аэродинамической оптимизации рабочих колес сверхзвуковых компрессорных ступеней, Зиневич Н. А. (2016)
Печерица Л. Л. - Численное моделирование осесимметричного обтекания протяженного составного тела методом пробных частиц с использованием иерархических сеток, Смелая Т. Г. (2016)
Пацегон Н. Ф. - Устойчивость свободной поверхности слоя вязкой феррожидкости при воздействии пе-ременного магнитного поля и механических вибраций, Поцелуев C. И. (2016)
Ушкалов В. Ф. - Определение состава и уровня сил, действующих на консольную часть боковой рамы в процессе эксплуатации грузового вагона, Безрукавый Н. В. (2016)
Соболевская М. Б. - Натурные ударные испытания опытного образца устройства поглощения энергии, пред-назначенного для пассивной защиты локомотива при столкновениях, Сирота С. А., Горобец Д. В., Теличко И. В. (2016)
Лапина Л. Г. - Построение полигармонической модели горизонтальных составляющих входных возмущений для исследования динамики грузовых вагонов (2016)
Дзензерский В. А. - Оценка устойчивости левитационного движения экипажа транспортной системы на сверхпроводящих магнитах вдоль плоской путевой структуры, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2016)
Горобец Д. В. - Оценка качества механической фиксации плюсневой кости после корригирующей шевронной остеотомии при Hallux Valgus, Науменко А. Н. (2016)
Доронин А. В. - Исследование первичных СВЧ-преобразователей на основе измерительной ячейки с тол-стостенной диафрагмой с прямоугольным окном, Грималюк И. В. (2016)
Кузьмицкая А. И. - Влияние высокоскоростного охлаждения на физико-механические свойства алюминие-вого сплава АМг6 после высокотемпературной выдержки, Жданов В. С., Пошивалов В. П. (2016)
Марченко В. Т. - Об одном методе моделирования неопределенностей технико-экономических данных в задачах оценивания научно-технических проектов, Сюткина-Доронина С. В., Сазина Н. П. (2016)
Білинська М. - Вступне слово (2014)
Амосов О. - Публічне адміністрування в Україні: зв’язок з архетипами та пріоритети розвитку, Гавкалова Н. (2014)
Бєльська Т. - Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства (2014)
Борисевич О. - Нові цінності маленьких телеглядачів як результат духовних ціннісних трансформацій перехідної доби суспільного розвитку (архетипний підхід) (2014)
Боровицька О. - Праобразні передумови законотворчого процесу (2014)
Валевський О. - Культурна політика як основа стратегії модернізації українського суспільства (2014)
Віліжінський В. - Архетип національної традиції врядування як автентична основа реформування місцевого самоврядування в Україні (2014)
Власенко О. - Хаос як архетип державного управління інноваційною системою в Україні (2014)
Ганяк В. - Панівні архетипи української культури як запорука дієвості самоорганізаційного механізму безпеки народу (2014)
Гудзь О. - Архетипне підгрунтя трансформації матриці управління фінансами (2014)
Донченко О. - Раціоналізація архетипу консолідації і злагоди у політичній практиці (2014)
Клименко І. - Професійні компетенції державних службовців: архетипний підхід (2014)
Малюська В. - Духовні засади розвитку українського суспільства: архетипна складова (2014)
Меркотан К. - Архетипи влади і сучасна демократія (2014)
Новаченко Т. - Імперативи і максими легітимності авторитету сучасного українського керівника як архетипи державотворення (2014)
Омельяненко В. - Управління процесами створення регіональної екосистеми інновацій з урахуванням особливостей інституційних архетипів (2014)
Панькова О. - Соціокультурне підґрунтя людського потенціалу в контексті архетипіки українського соціуму (2014)
Плахтій Т. - Організаційні інструменти архетипного управління соціальними системами (2014)
Радченко О. - Державна молодіжна політика: основні поняття та принципи як архетипи формування та реалізації в публічному просторі, Крюков О. (2014)
Ребкало В. - Архетипні особливості ціннісного потенціалу державного управління з погляду теорії утилітаризму й гуманізму, Козаков В. (2014)
Садовська А. - Комунікативна сфера в соціогуманітарному просторі: архетипний підхід (2014)
Сергєєв В. - До нормативів ламінарної дивергенції (2014)
Сибирякoв С. - Громадянський потенціал соціальних медіа як чинник раціоналізації державного управління в Україні в контексті архетипіки, Шапіро Г. (2014)
Слатвінська Л. - Архетип забезпечення державою продовольчої безпеки на основі інноваційного інвестування молочного виробництва (2014)
Слинько О. - Модернізація інституту місцевого самоврядування в сучасній Росії (2014)
Слинько О. - Реформа місцевого самоврядування в Україні (2014)
Стецюк П. - Архетипні основи фінансової архітектоніки регіональних соціально-економічних систем (2014)
Цехановська О. - Бюрократія як політичний актор в системі державного управління України: на прикладі моделі "кошика для сміття" (2014)
Черкасова Ю. - Система цінностей в інфернальних архетипах людства в ххі столітті: раціональне поховання (2014)
Шереметьєва Л. - Роль латентних міжнародних організацій у системі державного управління (архетипний підхід історії) (2014)
Юрченко Є. - Архетип територій як складова розвитку механізму правового регулювання під час реалізації містобудівної політики на місцевому рівні (2014)
Юшин С. - Архетип андрогінності у ренесансних метаморфозах держави (2014)
Яременко Н. - Архетип "дім" як репрезентант екзистенціального аспекту етнокультурної свідомості українця, Ходорковська О. (2014)
Човпан Г. - Особливості методики викладання медичної та біологічної фізики в медичних ВНЗ на прикладі розділу, Кнігавко В., Батюк Л. (2016)
Горбач Н. - Використання синонімічної лексики у професійному мовленні, Здіховська Т. (2016)
Томчаковська Ю. - Новітні інформаційно-комунікаційні технології у формуванні іншомовних компетенцій студентів-економістів (2016)
Корольова Т. - Формування дискурсивної компетенції майбутніх лікарів у процесі вивчення іноземної мови, Олексій К. (2016)
Кот М. - Використання інтерактивної авторської технології "пункт призначення" на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2016)
Причина Ю. - Формування мовленнєвих компетенцій у студентів ВНЗ немовного профілю, Руденко Г. (2016)
Козуб Р. - Лінгвопрагматичний потенціал комунікативних стратегій у контексті їх формування у політологів (2016)
Бойко Г. - Соціальна мобільність педагога: теоретико-методологічний аспект (2016)
Крижановський А. - Компоненти і показники сформованості професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Терлецька Ю. - Вплив емоційного вигоряння викладачів вищої школи на ефективність їх фахової діяльності (2016)
Войцеховська О. - Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій особистості, Закалик Г. (2016)
Погрібна А. - Особливості захисно-опануючої поведінки вчителів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей із вадами інтелекту (2016)
Зємба Б. А. - Особливості організації культурно-дозвіллєвої діяльності у процесі соціалізації учнів (2016)
Федорова О. - Специфіка виховання культури життєвого самовизначення у вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, Єрьоміна Л. (2016)
Костєва Т. - Робота з психоневрологічними хворими в умовах інтернатної установи (2016)
Вдович С. - Освіта і виховання у братських школах України (2016)
Вінтюк Ю. - Проблема психології виховного контакту у висвітленні С. Балея і її сучасне бачення (2016)
Цюк О. - Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти Швеції (2016)
Волошина І. - Освітні програми професійної підготовки майбутніх фольклористів в університетах України та США (2016)
Бахмат Н. - Вітчизняний і зарубіжний досвід підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2006)
Геєць В. М. - Пріоритети соціально-економічного розвитку України та роль бюджетної стратегії в їх реалізації (2006)
Мярковський А. І. - Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку (2006)
Чугунов І. Я. - Бюджетна стратегія економічного зростання (2006)
Лібанова Е. М. - Напрями трансформації механізмів соціального захисту (2006)
Чухно А. А. - Державний бюджет і ефективність економіки (2006)
Єфименко Т. І. - Податкові важелі стимулювання економічного зростання (2006)
Огонь Ц. Г. - Доходи бюджету України в умовах розвитку конституційних зобов’язань держави (2006)
Стефанюк І. Б. - Державний фінансовий контроль як складова бюджетного механізму економічного зростання (2006)
Чечуліна О. О. - Удосконалення казначейського обслуговування бюджетів як інструмент підвищення ефективності реалізації бюджетної політики (2006)
Міщенко В. І. - Вплив таргетування інфляції на забезпечення економічного зростання, Лисенко Р. С. (2006)
Книшенко І. Ф. - Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2006)
Лютий І. О. - Теоретичні засади та суперечності реалізації бюджетної стратегії України (2006)
Запатріна І. В. - Бюджет розвитку як інструмент економічного зростання (2006)
Кудряшов В. П. - Підходи до формування Стабілізаційного фонду в Україні (2006)
Полозенко Д. В. - Бюджетне забезпечення виконання соціально-економічних програм (2006)
Колосова В. П. - Міжнародні фінанси як інструмент економічного зростання (2006)
Лондар С. Л. - Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні: можливості державної підтримки (2006)
Лагутін В. Д. - Координація бюджетної та монетарної політики у системі економічного зростання (2006)
Дьяченко Я. Я. - Детінізація доходів у системі фінансового механізму розв’язання проблем бюджетної політики (2006)
Титул, зміст (2006)
Чугунов І. Я. - Бюджет розвитку як складова фінансово-економічної системи регіону, Крайник О. П. (2006)
Затонацька Т. Г. - Середньострокове планування розподілу бюджетних видатків на економічну діяльність, Ставицький А. В. (2006)
Лагутін В. Д. - Взаємозв’язок грошей і фінансів: теоретико-методологічний аспект (2006)
Запатріна І. В. - Удосконалення моделі надання державної допомоги в Україні з урахуванням політики ЄС (2006)
Зайчикова В. В. - Особливості регулювання місцевих запозичень в європейських країнах (2006)
Павлюк К. В. - Особливості розподілу прибутку акціонерних товариств (2006)
Краснікова Л. І. - Визначення ефекту впливу чинників економічного зростання на основі моделей лонгітюдних даних, Токарчук Т. В. (2006)
Тарпан Р. С. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування (2006)
Максимчук Є. О. - Системи забезпечення соціального захисту в зарубіжних країнах (2006)
Олексюк Н. В. - Концептуальні засади фінансового забезпечення освіти в Україні (2006)
Лучка А. В. - Теоретичні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування (2006)
Коваленко С. О. - Плата за землю та її роль у формуванні місцевих бюджетів (2006)
Федюрко В. М. - Генезис платіжної системи України (2006)
Панура Ю. В. - Сучасний фінансовий стан у сфері торгівлі (2006)
Колот О. А. - Управління валютним ризиком боргових зобов’язань держави (2006)
Кисельова О. М. - Модель оподаткування страхової галузі (2006)
Жупанин В. В. - Формування ресурсної бази банків України за рахунок коштів населення (2006)
Ковальов О. П. - Аудит і корегування управління кредитними ризиками (2006)
Янковська В. А. - Впровадження банківських продуктів та послуг для молоді (2006)
Білинська М. - Вступне слово (2015)
Амосов О. - Концептуальні засади публічного управління: архетипний підхід, Гавкалова Н. (2015)
Афонін Е. - Теоретичні та методологічні аспекти розвитку української школи архетипики, Мартинов А. (2015)
Вольська В. - Архетип контрольної функції управлінської діяльності (2015)
Друк В. - Архетипи комунікативної діяльності як основа сталих відносин держави і суспільства (2015)
Заморський В. - Лідерство в системі державного управління як наслідок змін психосоціальної природи людини: архетипний підхід (2015)
Козаков В. - Громадянська комунікація як чинник реформування державного управління: архетипний підхід, Рашковська О. (2015)
Крюков О. - Формування політико-управлінських еліт в умовах зміни управлінської парадигми розвитку держави: спроба архетипного аналізу, Радченко О. (2015)
Новаченко Т. - Компетентність і функції як архетипи державного управління і фактор суспільної інтеграції (2015)
Суший О. - Неусвідомлювані форми соціально-психологічного мислення: до питання методологічних засад архетипіки (2015)
Чепуренко Я. - Архетипна парадигма інформаційного забезпечення управління (до постановки питання) (2015)
Москалець Н. - Відповідальність особи як прояв архетипу цілісності у взаємодії конституційного суду та інших органів державної влади щодо забезпечення прав і свобод людини (2015)
Сидорчук О. - Архетипи демократичної управлінської культури: сутність та загальна характеристика, Решота О. (2015)
Яцик С. - Дескрипція архетипу самості як передумова розвитку механізмів державного управління: екзистенціальний аспект (2015)
Бєльська Т. - Громадянськість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику (2015)
Валевський О. - Культурна політика в подоланні кризи та реалізації реформ українського суспільства (архетипний підхід) (2015)
Мамонтова Е. - Символ як репрезентант архетипу в процесах публічної комунікації (2015)
Патраков В. - Флаг Украины – от символа разделенности к символу единства. Архетипы магического мышления (2015)
Ковінчук О. - Архетип території та його вплив на кластери в реалізації державної політики розвитку територій (2015)
Омельяненко В. - Архетипний підхід до аналізу успішності системних інновацій на національному та місцевому рівнях (2015)
Пономаренко Л. - Прапор України як архетип цілісності і символ інтеграційних прагнень держави (2015)
Решевець І. - Раціональні та ірраціональні аспекти державної політики як суспільні прояви архетипів колективного несвідомого (2015)
Ганяк В. - Особливості формування домінуючого культурного архетипу українського суспільства в умовах зміни історичної ситуації (2015)
Голубчик Г. - Місця пам’яті українців як чинник суспільної інтеграції: архетипний підхід (2015)
Кожемякіна О. - Архетипні засади концептуалізації довіри як категорії соціосинергетики (2015)
Лашкіна М. - Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для України (2015)
Панькова О. - Архетип самості як передумова реалізації творчого потенціалу людини та подолання суспільної кризи (2015)
Пелін О. - Кордони як архетипи соціального простору (2015)
Плахтій Т. - Фрактальна модель психіки та архетипи соціальної поведінки (2015)
Черкасова Ю. - Трансформація системи цінностей на пострадянському просторі (архетипний підхід) (2015)
Юшин С. - Архетип дружби и ворожнечі в природі і суспільстві (2015)
Дрозд О. Ю. - Проблеми удосконалення системи адміністративних стягнень за вчинення насильства в сім’ї (2015)
Микитчик О. В. - Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення, Бердиченко І. О. (2015)
Сак В. М. - Шляхи удосконалення діяльності суб’єктів надання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2015)
Короєд С. О. - Господарське судочинство: історія становлення, вплив на дуалізм цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав (2015)
Шаркова І. М. - Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти (2015)
Баранівський В. Ф. - До проблеми сучасного розуміння поняття "злочини проти навколишнього природного середовища" (2015)
Волкова Т. І. - Родовий об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2015)
Глущенко І. В. - Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, Дрозд А. В. (2015)
Денисов С. Ф. - Сутність та практичне значення принципів кримінально-правової кваліфікації: український, зарубіжний та міжнародний досвід, Мірошник О. О. (2015)
Звоненко О. О. - Відмежування складу злочину порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху від аналогічного адміністративного делікту (2015)
Зубець Ю. Г. - Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мороз А. О. - Час, як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.397 КК України (у першій формі його прояву) (2015)
Орлов Ю. В. - Визначеність та єдність термінології – шлях для з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України (2015)
Александренко В. В. - Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами (2015)
Аракелян Р. Ф. - Компаративний аналіз програм відновного правосуддя в Англії, Уельсі, Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Швейцарії (2015)
Білокінь Р. М. - Щодо дискусій про кримінальну процесуальну відповідальність (2015)
Макаров М. А. - Межі оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора (2015)
Самодін А. В. - Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні (2015)
Симчук А. С. - Процесуальна форма початку досудового розслідування у кримінальному провадженні (2015)
Мозоль Н. І. - Забезпечення законності в органах внутрішніх справ України: міжнародний досвід (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: характеристика предмета нової галузі юридичної науки (2015)
Крутевич М. М. - Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспекти (2015)
Bazhenov M. - Compensation for copyright infringement: analysis of using national and foreign practices (2015)
Онищенко О. С. - Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду (2015)
Липець Л. В. - Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні і в світі (2015)
Падун Є. В. - Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві (2015)
Матчук С. В. - Адміністративно-правова відповідальність за екологічні правопорушення, Кріпостна Т. В. (2015)
Федотов О. П. - Концепція реалізації державної політики у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спрямування Державної фіскальної служби України (2015)
Довгань О. Д. - Сучасна інформаційна інфраструктура Україниі основні завдання щодо її захисту (2015)
Сербан Ф. І. - Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві (2015)
Мельник В. І. - Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Астахова О. О. - Значення обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину (2015)
Баранівський В. Ф. - Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище (2015)
Гмирін А. А. - Предмет злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2015)
Мороз А. О. - Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (2015)
Орлов Ю. В. - Співвідношення назви злочину, передбаченого ст. 158-2 КК України і загальних форм його прояву в диспозиції ч.1 цієї статті та їх значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння (2015)
Савенкова Т. Г. - Об’єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення (2015)
Сервецький І. В. - Деякі ознаки лідера "мафії", Чуфрін Ю. Ю. (2015)
Буднік О. П. - Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Кисленко Д. П. - Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування, Кузьмічов Я. В. (2015)
Осауленко О. А. - Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відомостей досудового розслідування (2015)
Самодін А. В. - Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні (2015)
Симчук А. С. - Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Poruchnyk A. - Fiscal consolidation processes in the European Union, Alina K. (2015)
Panchenko Y. - Formation and development of hightechnology export corporate potential, Voychak M. (2015)
Stoliarchuk Y. - Global forms and mechanisms for transnationalization of market of intellectual property items, Bielienkyi O., Stoliarchuk V. (2015)
Sharov O. - The European Fiscal Union creation process (2015)
Korol V. - Regional economic integration in Great East Asia: determinants and barriers, Nebyltsova O. (2015)
Ilnytskyy D. - Universities in the global knowledge economy: the eclectic paradigm (2015)
Fedirko N. - Macroeconomic effects of international regional economic integration: global practice and challenges for Ukraine, Konstantinova A. (2015)
Поручник А. - Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі, Кулай А. (2015)
Панченко Є. - Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту, Войчак М. (2015)
Столярчук Я. - Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об'єктів інтелектуальної власності, Бєлєнький О., Столярчук В. (2015)
Шаров О. - Процес створення фіскального союзу країн ЄС (2015)
Король В. - Регіональна економічна інтеграція у Великій Східній Азії: детермінанти та бар’єри, Небильцова О. (2015)
Ільницький Д. - Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма (2015)
Федірко Н. - Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України, Константінова А. (2015)
Яремчук Ю. Є. - Модель визначення рівня ефективності виконання спільного проекту в мережевих web-ресурсах на основі комунікативних показників, Нікіфорова Л. О., Шиян А. А., Касіяненко В. Х. (2015)
Pavlov I. - Evaluating methods of the project solution effectiveness in information security system developing based on resource maps (2015)
Скоробогатько Е. А. - Анализ топологии сети передачи информации, Тимченко Н. П. , ХорошкоВ. А., Хохлачёва Ю. Е. (2015)
Мазурков М. И. - О влиянии вида ортогонального преобразования на пик-фактор спектра сигналов в системах с cdma, Соколов А. В., Барабанов Н. А. (2015)
Рыбальский О. В. - Экспериментальная проверка проявления следов монтажа в цифровых фонограммах, Соловьев В. И. (2015)
Кобозєва А. А. - Консолідація класифікації в моделях компетенції та умінь в галузевих стандартах вищої освіти, Кононович В. Г., Кононович І. В., Ніколаєнко О. В. (2015)
Кобозева А. А. - Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации, Козина М. А. (2015)
Мельник М. О. - Створення вдосконаленого плагіна захисту інформації для інтернет–магазину на платформі word press , Агаджанян А. Р., Маховська Я. Г. (2015)
Lebedeva E. - Using circular blocks for detection of forged regions in digital images (2015)
Зибін С. В. - Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: моделі загроз і ризиків, Хорошко В. О. (2015)
Юхименко Б. И. - Модификации метода ветвей и границ для решения задач целочисленного линейного программирования и их эффективность (2015)
Приходько С. Б. - Моделювання гаусівських випадкових величин із використанням перетворення джонсона із сім’ї su (2015)
Вихідні дані (2015)
Палагин В. В. - Программные средства компьютерного моделирования процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовских помех (2015)
Tryfonova K. O. - Iris localization in biomtric personal identification systems developed for mobile devices, Grishikashvili E. I., Narimanova O. V., Agadzhanyan А. R. (2015)
Зибін С. В. - Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: оцінка ефективності програм, Хорошко В. О. (2015)
Кобозева А. А. - Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов, Бобок И. И., Дзюбинская Л. М. (2015)
Чайківська Ю. М. - Ідентифікація добової динаміки глюкози в крові, Пасічник Р. М. (2015)
Масри М. М. - Построение аппроксимационной модели вольтерра нелинейной системы с помощью полиимпульсных тестовых сигналов , Павленко С. В., Павленко В. Д. (2015)
Ариза Де Мигель Й. - Моделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращениемМоделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращением (2015)
Савич В. С. - Математическое моделирование течения газированной жидкости в докретической области гетерогенных систем (2015)
Левченко Є. Г. - Пошук оптимального рішення зворотної задачі економічного менеджменту інформаційної безпеки, Рабчун Д. І. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Анализ условий разрешимости задачи синтеза ограниченного стабилизирующего управления запасами с помощью билинейных матричных неравенств (2015)
Иванов Ю. Д. - Эффективный способ минимизации булевых функций на основе инфимумных дизъюнктивных нормальных форм (2015)
Вихідні дані (2015)
Від редакційної колегії (2014)
Служинська З. - 140-річний ювілей Наукового товариства ім. Шевченка (2014)
Масний З. - "Не так тії воріженьки... " (2014)
Петрух Л. - Історія розвитку медичного словникарства (2014)
Кухта В. - Розвиток стоматології у Львові до середини ХІХ століття, Кухта С. (2014)
Крушельницька Л. - Чому нищили національну культуру (2014)
Кузів І. - Патофізіологічні аспекти змін морфофункціонального стану жіночої репродуктивної системи залежно від живлення організму (2014)
Ковалишин В. - Вегетативні бруньки, квітки, плоди, насіння, проростки насіння та сформовані із проростків насіння de novo ядерновмісні клітини еукаріотичних клітин - морфо-фізіологічні елементи стадій вегетативного розмноження та розвитку соматичних клітин, Федевич С., Козак Л. (2014)
Голик Й. - До питання патогенезу синдрому Меллорі-Вейсса, Голик Ю. (2014)
Білинський Б. - Проблема медичних помилок (2014)
Томашевський Я. - Оптимізація "Програми загальної диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань", Хрупович Л., Гладун Ю., Василик С. (2014)
Пиріг Л. - Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність (2014)
Ганіткевич Я. - Доктор Євген Озаркевич і становлення української національної медицини (2014)
Кіцера О. - Нащадки кошового отамана (2014)
Дольницький О. - Андрій Шуринок - видатний дитячий хірург (2014)
Гоцко-Ней Л.-І. - Олександр Подолинський (до 125-річчя від народження) (2014)
Служинська З. - Пам’яті Володимира Кишакевича (2014)
Гоцко-Ней Л.-І. - Музика Максим (До 125-річчя від народження) (2014)
Масна-Чала О. - Вшанування пам’яті професора Олександра Коваля (2014)
Герич І. - Медичні помилки в онкології: монографія / Б. Т. Білинський; відп. ред. Я. В. Шпарик. - Львів: Афіша, 2013. - 324 с., Білинський Б. (2014)
Попович В. - Лексикон оториноларинголога / О. О. Кіцера, Ф. Б. Юрочко, О. О. Кіцера; під ред. проф. О. О. Кіцери. - Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. - 66 с., Кіцера О. (2014)
Смєховска Т. - Світ Адольфа Бека очима Генрика Бека: цілком неофіційно. Заячківська О. С. - Львів: БаК.- 2013.- 94 с. (2014)
Морозович М. - Пиріг Л. Було колись. / Л. Пиріг. - Київ: Світ Успіху. - 2013. - 359 с. (2014)
Єфимов В. - Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Львів: НТШ. - 2013. - Том ХХІІІ. - 234 с. (2014)
Надрага Б. - Дійсному членові НТШ Анні Рудницькій - 90!, Надрага Б.-С. (2014)
Служинська З. - Вітаємо з днем народження професора Павла Джуля! (2014)
Матешук-Вацеба Л. - Вітання для доктора Павла Пундія (2014)
Гоцко-Ней Л. - З уродинами, вельмишановний Богдане Олександровичу! (2014)
Надрага О. - Професору Степану Кухті - 75! (2014)
Надрага О. - Вітаємо Ювіляра Олександра Фільца! (2014)
Пожертви на видання XXIV тому "Лікарського збірника" (2014)
Алексієвець Л. - Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка – 75! (2015)
Кравець В. - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка: історія і сучасність (2015)
Терещук Г. - Основні тенденції освітнього процесу ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті нового Закону України "Про вищу освіту” (2015)
Буяк Б. - Наукова робота університету: стан, проблеми та перспективи розвитку (2015)
Алексієвець М. - Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії тнпу ім. В. Гнатюка, Алексієвець Л. (2015)
Райківський І. - Перше виконання українських пісень-гімнів у Галичині "Мир вам, браття” (1848 р.) та "Ще не вмерла Україна” (1865 р.) (2015)
Лазарович М. - Політична активізація українських січових стрільців у контексті революційних подій в Наддніпрянщині (1917 – початок 1918 р.) (2015)
Москалюк М. - Машинобудівна промисловість України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Малярчук О. - Розвиток енергетичної системи – основи промислового комплексу західних областей Української РСР (2015)
Лучаківська І. - Соціальний портрет українських правників Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського