Лихота К. М. - Клініко-лабораторна характеристика зубощелепної ділянки пацієнтів з сагітальними зубоальвеолярними аномаліями, Лихота А. М., Кочин О. В. (2012)
Крячко А. Г. - Оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги у Кримському регіоні, Лихота А. М., Коваленко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Погребняк О. О. - Ефективність впливу вазостату і кораргіну на показники обміну речовин, масу тіла і характер розподілу жирової тканини в організмі при ІХС у хворих на ЦД типу 2 (2012)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка матеріалів для виробництва військової форми одягу військовослужбовців Збройних Сил України – нагальне питання сьогодення (2012)
Дорошенко М. М. - Український військово-медичний регістр і концепція радіаційно-токсичної травми, Галдецька І. Д., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Шведін Р. М. (2012)
Канюра О. А. - Організація надання стоматологічної допомоги населенню України та стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу і військового резерву Збройних Сил України, Бадюк М. І., Власенко О. М. (2012)
Рожков Г. С. - Аналіз інфекційної захворюваності військовослужбовців у різних адміністративно-територіальних зонах відповідальності військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України за показниками 2008-20011 рр. (2012)
Маначинська Ю. - Моделювання приросту економічної вартості підприємства на основі актуарного базису (2013)
Маркіна Я. - Вибір оптимальної інноваційної стратегії для підприємства (2013)
Охота В. - Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК (2013)
Ронська О. - Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів, спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах (2013)
Ряховська А. - Факторний аналіз ефективності використання основних фондів металургійного підприємства (2013)
Рыбалко Л. - Технологическая и экологическая целесообразность комплексного использования минеральных ресурсов в направлении повышения рентабельности работы предприятия (2013)
Северина С. - Сучасні проблеми управління ефективністю на українських підприємствах (2013)
Седікова І. - Проблеми просування продукції підприємств з виробництва соків, Килинчук О. (2013)
Сівашенко Т. - Підходи до визначення внеску персоналу в конкурентоспроможність підприємства (2013)
Скригун Н. - Аналіз споживчих мотивацій та їх використання в практичній діяльності підприємств, Кочмарук М., Семененко К. (2013)
Смутко А. - Аналіз сильних та слабких сторін бізнесу з використанням механізмів нечіткої логіки, Щаслива Г. (2013)
Снігур Х. - Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості (2013)
Соломянюк Н. - Теорія життєвого циклу при плануванні в маркетингу (2013)
Сотніков А. - Сучасний стан машинобудівної галузі України та перспективи впровадження прогресивних систем управління (2013)
Спащенко Г. - Загальні тенденції розвитку торгівлі на ринках України (2013)
Спільник І. - Аналіз економічної доданої вартості підприємства (2013)
Старінська В. - Особливості моделювання та використання соціального потенціалу туристичного підприємства (2013)
Тараєвська Л. - Методичні підходи до оцінки рівня управління організацією, Ріщук Л. (2013)
Толпежніков Р. - Стратегічна карта підприємства як основа підвищення вартості підприємства, Пастощук О. (2013)
Толпежніков Р. - Методика оцінки результативності корпоративного управління, Пастощук О. (2013)
Турченюк Т. - Удосконалення ергономічних вимог як один із напрямів зменшення виробничого травматизму, Гуревич О. (2013)
Тучковська І. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку торговельних підприємств, Артищук І. (2013)
Урсакій Ю. - Управління мотивацією на засадах якості життя як засіб підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства (2013)
Федишин М. - Удосконалення методики оцінювання фінансового стану як передумови проведення аналізу грошових потоків підприємств харчової промисловості (2013)
Федорченко А. - Аналітична функція маркетингу в системі управління підприємством (2013)
Хваль Юлія - Упровадження категорійного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Цимбалюк С. - Механізм формування компенсаційної політики: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Червякова В. - Організаційно-методичний комплекс контролінгу в системі управління підприємствами автосервісу (2013)
Черемісова Т. - Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов (2013)
Чернецька С. - Аналіз ефективності управління підприємством державного сектору економіки на прикладі державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені М. І. Пирогова" (2013)
Чубка О. - Характеристика підходів до формування оборотного капіталу промислових підприємств (2013)
Шелест О. - Методичний підхід до діагностики інвестиційних ризиків авіатранспортних підприємств (2013)
Шендерівська Л. - Прок’юремент як система постачання у видавничо-поліграфічній галузі, Лавренюк М. (2013)
Щекович О. - Оцінка економічної ефективності інтенсифікації розвитку виробничих процесів підприємства на основі реалізації інноваційних проектів (2013)
Щербань О. - Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства (2013)
Щербатенко І. - Аналіз факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємств авіатранспортної галузі, Горбачова О. (2013)
Яворська К. - Бізнес-напрямок як складова збалансованого портфеля бізнесів (2013)
Яковець Т. - Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства (2013)
Яркина Н. - Экстраполяция как средство экспресс-диагностики в управлении предприятиями рыбного хозяйства (2013)
Яцюк О. - Необхідність, мета та послідовність планування автосанації підприємства, Твердохліб І. (2013)
Бугара А. - Методичні підходи до оцінки собівартості виноробної продукції (2013)
Будько О. - Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання (2013)
Височан О. - ПДВ у діяльності туристичних підприємств: особливості нарахування, обліку та сплати (2013)
Войнаренко М. - Автомобільні вантажні перевезення як об’єкт обліку та аудиту діяльності підприємств-перевізників, Єсієва Н. (2013)
Зигрій О. - Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств (2013)
Зима Ю. - Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в обліку основних засобів (2013)
Кулагин А. - Аудиторская оценка подхода управленческого персонала к отдельным элементам концепции существенности (2013)
Любезна І. - Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку (2013)
Мохняк В. - Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в кредитних спілках України (2013)
Муравський В. - Забезпечення інформаційної безпеки в автоматизованих системах бухгалтерського обліку (2013)
Пилявець О. - Організація облікової політики у фермерських господарствах рибницької галузі (2013)
Резникова О. - Обоснование стратегических решений на основе учетной информации (2013)
Савченко І. - Обчислення і аналіз витрат часу на виправлення бухгалтерських помилок за допомогою імітаційного моделювання (2013)
Сєркіна Н. - Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль, Швець В. (2013)
Томчук О. - Інформаційне забезпечення SWOT-аналізу (2013)
Усік І. - Значення доходів та видатків спецфонду у діяльності бюджетних установ (2013)
Черешнюк О. - Концепція обліку в управлінні інноваційною діяльністю підприємства (2013)
Щербай Г. - Теоретичні засади методики обліку господарської діяльності в бюджетних установах (2013)
Гавришків І. - Пріоритети забезпечення інвестиційної привабливості Тернопільського регіону (2013)
Давлетбаева Н. - Рыночные механизмы коммерциализации инновационной деятельности (2013)
Оливко О. - Концептуальні засади формування глобального ринку праці (2013)
Пазізіна К. - Оптимізація структури зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2013)
Пшенична Т. - Оцінка ефективності діяльності кластерів у молокопереробній галузі (2013)
Савенко І. - Стандартизація зернової продукції – основа функціонування макрологістичної системи виробництва та перерозподілу зерна в Україні (2013)
Штефан Б. - Ринок бізнес-аналітики: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Титул, зміст (2015)
Дронова М. Л. - Інгібітори синтезу білка в клітинах мікроорганізмів. Оксазолідинони, Вринчану Н. О., Дудікова Д. М., Ємсенко А. С. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Актопротектори: фармакологія та фармакотерапія, Сімонова І. В. (2015)
Громов Л. О. - Механізми розвитку толерантності до антипсихотичних засобів, Черноштан К. О., Мовчан О. Д., Тарнавська Л. С., Ярош О. К. (2015)
Котов О. О. - Зміни анксіолітичних властивостей альпразоламу в динаміці курсового введення мишам, Громов Л. О., Ярош О. К. (2015)
Носач С. Г. - Влияние производного ксантина – соединения С­3 на морфофункциональные показатели нейронов сенсомоторной зоны коры головного мозга при моделировании внутримозгового кровоизлияния, Беленичев И. Ф., Шкода А. С., Александрова Е. В. (2015)
Цивунін В. В. - Вплив потенційного антиконвульсанта – cухого екстракту рутки Шлейхера – на вміст нейротрансмітерних амінокислот у головному мозку мишей, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В. (2015)
Булига Л. О. - Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном, Черних В. П., Штриголь С. Ю., Мовчан Б. О., Бутко Я. О. (2015)
Бухтіярова І. П. - Фармакологічне дослідження гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну­1, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2015)
Коропецька Н. Ю. - Вплив речовини LES­2222, ретаболілу та тестостерону пропіонату на біохімічні показники в крові щурів за харчової депривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Порівняльна фармакокінетика потенційного церебропротектора "Цереброгерм" на етапі абсорбції в нормі та при закритій черепно­мозковій травмі, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е. (2015)
Набока О. І. - Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Хуарі С. З., Кошова О. Ю. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення загальнотоксичної дії комплексу біологічно активних речовин з трави герані болотної, Шевцов І. І., Карабут Л. В. (2015)
Талаш В. В. - Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2015)
Пахольчук О. П. - Обґрунтування оптимальної схеми застосування емолієнта для лікування шкірних проявів алергії в дітей (2015)
Добреля Н. В. - Правова база для проведення етичної експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів з використанням лабораторних тварин, Бойцова Л. В., Данова І. В. (2015)
До ювілею професора, доктора медичних наук Стелли Борисівни Французової (2015)
Чекман І. С. - Французова Стелла Борисівна – учений­фармаколог (до ювілею) (2015)
Гетя А. А. - Галузевому науковому центру -80, Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2010)
Березовський М. Д. - Організація локальної системи виробництва свинини, Гетя А. А. (2010)
Близнюченко А. Г. - Генетические основы гибридизации (2010)
Зельдин В. Ф. - Особенности оценки продуктивных качеств свиней в условиях крупных качеств свиней в условиях крупномасштабного производства свинины, Шавкун Ю. Н. (2010)
Шульга Ю. І. - Ефективність ввідного схрещування, Маслюк А. М. (2010)
Перетятько Л. Г. - Відгодівельні та м’ясні якості нових заводських ліній у полтавській м’ясній породі свиней (2010)
Баньковська І. Б. - Оцінка рівня електропровідності м’язової тканини свиней різних генотипів, Гетя А. А., Канюка О. Ю., Лісна Т. М. (2010)
Балацький В. М. - Поліморфізм гена рецептора пролактіна в популяціях свиней різних генотипів та його зв’язок з репродуктивними ознаками свиноматок великої білої породи, Гришина Л. П., Вознюк Л. І. (2010)
Саєнко А. М. - Поліморфізм локусу інсуліноподібного фактора росту 2 у популяціях свиней різного напрямку продуктивності, Балацький В. М., Дикань О. С. (2010)
Лядський І. К. - Стан вивчення та перспективи використання генів МС4R та HMGA1, що впливають на формування м’ясних і відгодівельних ознак свиней (2010)
Коваленко В. Ф. - Динаміка окремих біохімічних показників крові свиней за дії ферментованих кормів, Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г., Вагідова О. О. (2010)
Сідашова С. О. - До методики привчання імпортних кнурців різних типів вищої нервової діяльності на чучело свині, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2010)
Ільченко М. О. - Особливості біохімічного складу спермальної плазми у кнурів (2010)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний пробіотик "Біонорм-К” для ефективного вирощування поросят, Троценко З. Г., Карпинчик В. О. (2010)
Підтереба О. І. - Збалансованість раціонів – запорука прибутковості свинарства, Смислов С. Ю. (2010)
Козловська М. В. - Запровадження досвіду країн-членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів в товарному та племінному тваринництві, Кравченко О. І., Гетя А. А. (2010)
Чехлатий О. М. - Внесок О. П. Бондаренка у розвиток науки про годівлю свиней (2010)
Бублик Н. В. - Школа творчих стосунків (спогади науковця-ветерана) (2010)
Гімн Інституту свинарства (2010)
Бойко Л. І. - Морфологічні зміни пагонів видів роду Pittosporum banks et sol. в зв’язку з умовами утримання (2015)
Лисогор Л. П. - Географічний аналіз флори перелогів Правобережного степового Придніпровʼя (2015)
Матяшук Р. К. - Особливості адаптаційної мінливості селекційних зразків хризантеми дрібноквіткової (2015)
Демченко Н. Р. - Розвиток бактеріоценозу коропа дзеркального (Cyprinus specularis) під впливом полютантів (2015)
Заіченко Н. В. - Паразити бичкових риб в деяких континентальних водних об’єктах (2015)
Рабченюк О. О. - Вплив підвищених концентрацій йонів fe3+ на гематологічні показники коропа та щуки, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2015)
Гулай О. В. - Дослідження екологічних взаємодій Ondatra zibethicus з патогенними бактеріям Erysipelothrix rhusiopathiae серологічним методом, Жукорський О. М., Гулай В. В. (2015)
Лапа С. В. - Специфічна дія біопрепарату на основі бацил щодо фітопатогенів, Крючкова Л. О., Данкевич Л. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Матвійчук О. А. - Видовий склад та екологічна структура авіфауни Верхнього і Середнього Побужжя (2015)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту рнк у кістковому мозку за різних режимів g-опромінення тварин, Мойсеєнко М. І., Кравець В. І. (2015)
Позур В. В. - Реакція лімфоїдних органів при застосуванні мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" у щурів з глутаматним ожирінням, Святецька В. М., Усок В. С., Потапенко М. С., Димент Г. С., Янковський Д. С., Рудик М. П. (2015)
Потрохов А. О. - Антиоксидантна активність трансгенних рослин Nicotiana tabacum l з геном ifn-α2b людини, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки (2015)
Галкін О. Ю. - Розробка імуноафінного методу виділення ige людини із біологічних рідин, Горшунов Ю. В., Дуган О. М. (2015)
Горбатюк Л. О. - Гідроекологічні дослідження Канівського водосховища в ретроспективі та на сучасному етапі (огляд) (2015)
Музика Л. В. - Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Киричук Г. Є. (2015)
Опалко А. І. - Відомий український вчений у галузі біології, дендрології, інтродукції та акліматизації рослин, екології, селекції, садово-паркового мистецтва, реставрації парків та сучасного паркобудівництва (до 75-річчя від Дня народження члена-кореспондента НАН України, професора І. В. Косенка) (2015)
Бучин М. А. - Еволюція правових аспектів функціонування виборчих комісій в Україні (2015)
Віннічук О. В. - Витоки та особливості політичних ризиків в сучасному українському суспільстві (2015)
Кобильник В. В. - Децентралізація державної влади: польський досвід для України (2015)
Куценко Є. В. - Особливості використання виборчих технологій у парламентських виборах 2012 р. в Україні: інституційний підхід (2015)
Маркітантов В. Ю. - Діяльність політичної опозиції на початковому етапі політичної трансформації України, Нечитайло В. В. (2015)
Газін В. П. - Позаблоковий статус України: ілюзії та реальність (2015)
Ігнатьєва Т. В. - Україна в геополітичних моделях світового розвитку (2015)
Лисенко О. Є. - Співвідношення національного й соціального в українсько-російських відносинах періоду Другої світової війни (2015)
Найчук А. В. - Державний суверенітет в глобальній світобудові (2015)
Вонсович Г. Б. - Аналіз категорії "політична участь" у західній політичній теорії (2015)
Рибщун О. В. - Українська політична еміграція кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: характер, етапи, організаційні форми (2015)
Дубінський В. А. - Українські соціалісти про столипінську аграрну реформу: аксіологічний аспект (1907-1917 рр.), Федьков О. М. (2015)
Білецька Т. В. - Соціальна ідентичність як фактор формування особистості в сучасному українському соціумі (2015)
Чабанов В. Г. - Релігійна ідентичність як духовна складова самобутності українців під впливом глобалізаційних процесів сучасності (2015)
Наші автори (2015)
Вацеба Р. М. - Етнополітична структура Південного Полаб’я наприкінці VIII – в першій третині Х ст. (2015)
Баженов О. Л. - Княгиня Ірина-Інгігерда в русько-скандинавських відносинах та історії православної церкви часів правління Ярослава Мудрого (2015)
Роменський О. О. - "Aemula Sceptri Constantinopolitani": до питання про русько-візантійські відносини другої половини XI – першої чверті XII ст. (2015)
Головко О. Б. - Степове і лісостепове населення у минулому України доби Середньовіччя (2015)
Саюк В. П. - Ірпінська битва 1323 року (2015)
Чорний М. І. - Формування земельної власності домініканських монастирів Галичини у ХІІІ – першій половині ХV ст. (2015)
Степанков В. С. - Шведський вектор у зовнішній політиці Богдана Великого: формування, укладення Кам’янецької угоди та її провал (1649–1655 рр.) (2015)
Газін В. В. - Між Гадячем та Переяславом: Москва та Варшава в боротьбі за Україну в 1658–1659 рр. (2015)
Філінюк А. Г. - Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України (2015)
Лиман С. І. - З історії вітчизняного туризму й медієвістики: Німеччина і Австрія 1858-1860 рр. очима ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова (2015)
Балушок В. Г. - З історії української етнонімії (як русини стали українцями) (2015)
Майор Р. І. - Національно-політичні програми та вимоги українців Закарпаття у 1865-1868 рр. (2015)
Щур С. А. - Українофіли та революційні народники Наддніпрянської України & повстання у Боснії та Герцеговині 1875 р. (2015)
Корбяк Д. В. - Львівський собор 1891 року: дискусійні питання та їх вирішення (2015)
Поп Ю. І. - Еволюція поглядів Богуміра Шмераля на чеське національне питання (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.), Кравчук О. М., Мельник Н. М. (2015)
Лисенко О. Є. - Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни (2015)
Білецька Т. В. - Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2015)
Копилов С. А. - Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца), Боровець І. І. (2015)
Олещук А. Р. - Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Мицик Ю. А. - Відомості з Кам’янця-Подільського 1711 р. (2015)
Копилов С. А. - Франко-російський союз у медальєрній пластиці 1890-х рр. (2015)
Стецюк В. Б. - "Deusthe Kriegs-Zeitung von Baranowitschi" як джерело з історії німецької окупації на території Білорусі (1916-1918 рр.) (2015)
Терський С. В. - Волощук Мирослав. "Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с. (2015)
Pop І. І. - Svědectví britského novinárě o událostech na podkarpatsku v tragigkém roce 1939 (2015)
Mušinka М. І. - Ukrainistika Česka a Slovenska v encyclopédii dejín Ukrajiny (2015)
Головко О. Б. - Слово про колегу: Модест Ігорович Чорний (14.05.1974 – 31.08.2014) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Різак М. В. - Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України (2016)
Ламаш І. В. - Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях (2016)
Войціховський А. В. - Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми (2016)
Греченко В. А. - Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Калєніченко Л. І. - Юридична відповідальність як явище об’єктивного права (2016)
Пампура М. В. - Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу (2016)
Євдокіменко С. В. - Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз (2016)
Прокопенко О. Ю. - Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2016)
Субота С. І. - Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції (2016)
Шатерніков М. І. - Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст (2016)
Галагуря Є. Л. - Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2016)
Гладкова Є. О. - Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель, Цвіркун Н. Ю. (2016)
Гринюк В. О. - Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві (2016)
Морквін Д. А. - Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції (2016)
Опанасенко Н. О. - Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва (2016)
Прібиткова Н. О. - Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні (2016)
Кобикова Ю. В. - Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання (2016)
Худякова О. В. - Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського (2016)
Аврамова О. Є. - До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин (2016)
Чалий Ю. І. - Суб’єкти освітніх відносин (2016)
Барко В. І. - Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел), Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Геращенко О. В. - Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва (2016)
Коваль А. А. - Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя (2016)
Московченко В. В. - Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків (2016)
Посохова Я. С. - Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції (2016)
Філоненко В. М. - Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів (2016)
Харченко С. В. - Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості (2016)
Цільмак О. М. - Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" (2016)
Штриголь Д. В. - Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Ламаш І. В. (2016)
Булеца С. Б. - Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2014)
Сирота О. В. - Визначення показників двигуна в неусталених режимах за різних методів регулювання потужності (2014)
Пожидаев С. П. - К вопросу о радиусах эластичного колеса (2014)
Журавель В. В. - Послуги пасажирських перевезень для осіб з обмеженими фізичними властивостями: актуальні питання та вимоги до перевізників (2014)
Пінчук В. А. - Забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року в Україні, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В., Пуха В. М., Кисловський П. В. (2014)
Білецька І. В. - Транспортна система Швеції: новий досвід та перспективи (2014)
Кіяшко І. В. - Історичний огляд розвитку методів та обладнання з оцінки міцності дорожніх конструкцій, Новаковський Д. М., Любченко В. А., Смолянюк Р. В. та ін. (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об'єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв'язних грунтів у сучасному будівельному грунтознавстві (2014)
Неізвестна Н. В. - Проектування кінцевих розв'язок на одному рівні (2014)
Редченко В. П. - Метод експериментального визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях мостів (2014)
Боднар Л. П. - Теоретичні засади управління довговічністю автодорожніх мостів (2014)
Нагайчук В. М. - Наукові та практичні аспекти застосування технологій стабілізації грунтів та холодного ресайклінгу (2014)
Булах О. І. - Дорожньо-будівельний факультет НТУ - впевненою ходою у майбутнє!, Каськів В. І. (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (3 червня 2015 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (17 червня 2015 р.) (2015)
Яцків Я. С. - Про діяльність Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Фірстов С. О. - Нові матеріали біомедичного призначення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 червня 2015 р.) (2015)
Морозов А. О. - Наукові основи впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні техногенно-екологічною безпекою (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Кургаєв О. П. - До питання інформаційної підтримки наукових досліджень, Палагін О. В. (2015)
Бистряков І. К. - Системне визначення економічної оцінки природного багатства України, Клиновий Д. В. (2015)
Литвин В. М. - Адміністративно-територіальний устрій України: ретроспективне бачення і перспективи реформування (2015)
Войтюк Ю. Ю. - Геохімія важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р.) (2015)
Дорошенко А. М. - Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини (засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН) (2015)
Рибальченко В. К. - Редоксзалежні сигнальні молекули в механізмах канцерогенезу (рецензія на книгу А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик "Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса") (2015)
Геологія – це наука, яка найкраще почувається в умовах економіки промислового зростання (інтерв’ю з академіком НАН України Є.Ф. Шнюковим) (2015)
Коваленко І. М. - Граничні задачі життя (до 90-річчя академіка НАН України В.С. Королюка), Летичевський О. А., Сергієнко І. В. (2015)
Горобець Ю. І. - Його любов – фізика (до 85-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара), Лежненко І. В. (2015)
70-річчя академіка НАН України Л. А. Булавіна (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Єгорова (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка (2015)
Вихідні дані (2015)
Віннічук Н. В. - Особливості розвитку японської системи освіти (2015)
Жихорська О. В. - Структура професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу (2015)
Капран С. Б. - Науковий аналіз проблеми самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Кипиченко Н. С. - Діагностування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності (2015)
Марушкевич А. А. - Підготовка фахівців конкурентоспроможного рівня у ВНЗ України (2015)
Михайленко Ю. С. - Вплив типу батьківської сім’ї на рівень самоактуалізації особистості (2015)
Патієвич О. В. - Методична характеристика написання наукових статей англійською мовою студентами магістратури (2015)
Полозенко О. В. - Психологічна складова професійної діяльності землевпорядників (2015)
Федоренко Н. І. - Формування адаптаційних умінь і навичок у студентів в процесі впровадження сучасних технологій навчання (2015)
Адамчук Л. М. - Особливості мотивації політичного лідерства/керівництва (2015)
Бургонська С. В. - Довіра в діаді "психотерапевт-клієнт" у просторі сучасних інтернет технологій (2015)
Дубовик М. О. - Особливості сексуальної поведінки осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Заболотна В. О. - Соціально-психологічні технології корекції рівня стресу в організаціях (2015)
Кабиш-Рибалка Т. В. - Психологічна готовність до волонтерської діяльності як чинник самореалізації волонтера спортивного профілю (2015)
Клименко І. В. - Психологічні особливості сприймання звернень про благодійну матеріально-технічну допомогу, Качор У. М. (2015)
Лазарєва О. П. - Психологічні особливості розвитку моральної свідомості дітей дошкільного віку (2015)
Павлін Д. О. - Порівняльний аналіз плейбек театру, класичного ігрового театру і психодрами (2015)
Рогаль Н. І. - Психологічні засоби корекції конфліктної поведінки підлітків (2015)
Сімович О. Г. - Психологічні особливості прояву психічних станів у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Соснюк О. П. - Психосемантичний аналіз уявлень молоді про розкіш, Єфремова А. О. (2015)
Соснюк О. П. - Порівняльний аналіз особливостей сприймання молоддю іміджу українських та зарубіжних політиків, Остапенко І. В., Соснюк Є. О., Стіту А. (2015)
Фомічова В. М. - Уявлення молоді про чинники щасливого подружнього життя (2015)
Шелег Т. В. - Психологічні передумови життєтворчості особистоті у досвіді дитинства (2015)
Ягіяєв І. І. - Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей (2015)
Титул, зміст (2014)
Новікова А. М. - Методичні підходи до оцінки розподу обсягів перевезення пасажирів між видами транспорту (2014)
Сахно В. П. - До аналізу впливу конструкції підвіски автотранспортного засобу на кути встановлення мостів причіпної техніки, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І. (2014)
Федоров В. В. - Глушник шуму "Поршневий-плюс" із вдосконаленим компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів, Іллющенко Д. С. (2014)
Трушевський В. Е. - Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів, Грицай С. В. (2014)
Смірнова Н. В. - Аналіз режимів руху в задачах проектування та експлуатації автомобільних доріг, Леонтьєв Д. М. (2014)
Неізвестна Н. В. - Розробка заходів із покращення умов руху на автомобільнх дорогах, Додух К. М. (2014)
Редченко В. П. - Програмний комплекс "Спектрум" для аналізу результатів динамічних випробувань мостів (2014)
Козарчук І. А. - Внутрішні течії та математична модель потоку в зонах впливу мостових переходів із груповими отворами (2014)
Юрченко В. А. - Исследование поверхностных сточных вод с автомобильных дорог и дорожно-инфраструктурных комплексов, Мельникова О. Г., Ячник М. В. (2014)
Автодорекспо - провідна виставка автодорожньої галузі (2014)
Судаков В.І. - Проблема ідентифікації дисциплінарного статусу та дослідницького поля сучасної соціології (2015)
Соболевська М.О. - Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство (2015)
Малес Л.В. - Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві (2015)
Судакова В.М. - Інтерактивна природа соціальних медіа: соціокультурна ідентифікація функціональних критеріїв (2015)
Чернова К.О. - Регіональний та національно-мовний вимір українського соціуму, Нахабич М.А. (2015)
Лапіна В.В. - Консьюмеризм як концептуальна та методична проблема теорії соціального менеджменту (2015)
Сірий Є.В. - Позаелітні актори соціальних трансформацій: портретні штрихи (за матеріалами фундаментального дослідження), Нахабіч М.А. (2015)
Локтєва І.І. - Соціальне відторгнення: атрибути, функції та відношення (2015)
Середа О.С. - Процедура вимірювання в соціології: сутність та особливості, Степанова М.В. (2015)
Казанжи А. П. - Поняття і значення "ефекту від методу" в "mixed-mode" дослідженнях (2015)
Черній П.Д. - Моделювання процесу поширення інформаційних повідомлень у мережах (2015)
Сидоров М.В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: логістична модель ферхюльста із зовнішнім впливом (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Pirog T. P. - Exopolysaccharides synthesis on industrial wastes, Ivakhniuk M. O., Voronenko A. A. (2016)
Ukrainets A. I. - Antioxidant plant extracts in the meat processing industry, Pasichniy V. M., Zheludenko Y. V. (2016)
Mazanova A. O. - Development and validation of immunoenzyme test-system for determination of 25-hydroxyvitamin D in blood serum, Shymanskyy I. O., Veliky M. M. (2016)
Riabovol O. O. - IRE1 knockdown modifies the glutamine and glucose deprivation effect on the expression of nuclear genes encoding mitochondrial proteins in U87 glioma cells, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Ratushna O. O., Minchenko O. H. (2016)
Gudzenko O. V. - Thermostabilization of Eupenicillium erubescens and Cryptococcus albidus α-L-rhamnosidases by chemical reagents, Borzova N. V., Varbanets L. D. (2016)
Drobot K. O. - Tarragon (Artemisia dracunculus L.) "hairy” root culture production, Shakhovsky A. M., Matvieieva N. A. (2016)
Moskalets T. Z. - Adaptive potential performance of representatives of the tribe Triticеae L., Vasylkivskyi S. P., Rybalchenko V. K. (2016)
Gorbunov L. V. - Possibility of computer experiment in study of animal spermatozoa heterogeneity, Mazharova Y. M. (2016)
Ivanova T. V. - Nutrient media for obtaining a pure culture of fungi of the genus Pleurotus in vitro, Otkidach I. S., Kuzіomko N. О., Zarutskaya A. V., Mamontova A. A., Yuronka K. V., Melnychuk M. D. (2016)
Атрощенко Т. О. - Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутніх бакалаврів дошкільної освіти (2015)
Волинець Ю. О. - Організація та проведення експериментальної роботи щодо формуванню дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Зарудня О. М. - Особливості проведення моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи (2015)
Кравчук О. В. - Педагогічна інноватика у світовому освітньому просторі (2015)
Лещенко Л. П. - Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови, Шамхалова Н. А. (2015)
Марушкевич А. А. - Сім’я і сімейне виховання у сучасному суспільстві (2015)
Мовчанюк Н. А. - Мовленнєвий етикет викладача іноземної мови як чинник педагогічної майстерності (2015)
Москаленко А. М. - Етична складова професійної підготовки майбутніх управлінців навчальними закладами у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2015)
Нагорна Г. О. - Концептуальні основи дослідження і формування професійного мислення педагога (2015)
Парфенюк Т. Ю. - Вища освіта в системі освіти Австралії (2015)
Шумський О. Л. - Використання мережі Інтернет у викладанні іноземної мови (2015)
Великодна І. В. - Психологічна структура особистісної ідентичності підлітків (2015)
Виноградов О. Г. - "Залежить від ситуації": якісний аналіз ситуаційних уточнень (2015)
Гулько Г. О. - Невротичні властивості особистості як предмет психологічного вивченння (2015)
Кириленко Т. С. - Психологічні особливості переживання травмуючих ситуацій представниками різних видів спорту, Тупік К. О. (2015)
Корнієнко О. Ю. - Неврозогенні та компенсаторні властивості сиблінгового симптомокомплексу (2015)
Іванова Є. О. - Чинники розвитку емоційного інтелекту в підлітків та психокорекційна робота щодо оптимізації його рівня (2015)
Іванова О. В. - Специфіка сформованості смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці (2015)
Ловка О. В. - Вплив індивідуально-психологічних властивостей студентів на спільну діяльність у процесі здійснення навчальних проектів (2015)
Павельчук С. - Аналіз туристичної діяльності як психологічного конструкту (2015)
Норкіна I. І. - Аналіз поглядів вчених на сутність і структуру емоційного інтелекту (2015)
Титул, зміст (2014)
Говорун А. Г. - Результати дорожніх випробувань колісного транспортного засобу з універсальним регулятором частоти обертання колінчастого валу дизеля, Клименко О. А., Куций П. В. (2014)
Агеєв В. Б. - Удосконалення методів калібрування (повірки) систем вимірювання швидкості та шляху, що використовуються під час випробувань колісних транспортних засобів, Бабін Ю. В., Зарецький З. А., Момот В. С., Кривенчук О. А. (2014)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2014)
Жук М. М. - Визначення функціонального стану водія за умов швидкісного руху в нічний час, Ковалишин В. В., Бойків М. В. (2014)
Золотарев В. А. - Влияние модификации битума полимером типа СБС на устойчивость асфальтополимербетонов в жидких агрессивных средах, Хамад Р. А. (2014)
Гамеляк І. П. - Встановлення експериментальних залежностей між параметрами навантаження на вісь і тиском у шинах транспортних засобів, Райковський В. Ф. (2014)
Литвиненко А. С. - Про вплив стану ґрунтових основ на стан дорожніх одягів на ділянках автомобільних доріг у нульових відмітках і невисоких насипах (2014)
Ілляш С. І. - Технологічні та вартісні аспекти впровадження гарячого ресайклінгу асфальтобетону на дорозі (2014)
Автодорекспо 2014: 12-й Міжнародний форум з будівництва доріг (2014)
Зміст статей за рік (2014)
Аза Л. О. - Етнічність у сучасному житті (2015)
Соболевська М. О. - Ґенеза та розвиток поняття "соціальна інтеграція" в соціологічній теорії: від класики до сучасності (2015)
Судакова В. М. - Культурні презентації як чинники єдності та дезінтеграції культурного простору (2015)
Черних Г. А. - Концептуальні дилеми визначення індивідуалізації соціальних практик як соціального блага та соціальної драми в теоретичній соціології постмодерну (2015)
Олевич М. І. - Вплив концепції легітимного порядку Макса Вебера на розвиток сучасного соціологічного дискурсу про право (2015)
Дейнека А. В. - Соціальна топологія та проблематика агентності у акторно-мережевій концепції Джона Ло (2015)
Фітісова А. В. - Історія дисципліни, конвенційний набір "класиків" та "класика" як центральні складові дисциплінарної ідентичності соціології (2015)
Яворська Є. Ф. - Проблема ідентифікації особливостей функціонування культури в індустріальному суспільстві в теоретичній соціології ХХ століття (2015)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в соціологічній теорії мережевого суспільства Мануеля Кастельса (2015)
Мороз Є. О. - Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти (2015)
Мещан І. В. - Соціологічна модель соціального партнерства в управлінні закладами соціального обслуговування населення (2015)
Білоус Т. М. - Соціальна експертиза: сфера застосування та особливості відобору експертів (2015)
Bakhmach L. - Formation of anatoliy aleksyuk as an educator and scientist (2015)
Деркач О. А. - Реформування системи вищої освіти україни в контексті автономізації ВНЗ (2015)
Макеєва О. А. - Основні підходи до визначення поняття професійної культури майбутніх соціальних працівників (2015)
Марушкевич А. А. - Управлінський досвід І. Огієнка в умовах університетської автономії на початку XX століття (2015)
Москаленко А. М. - Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів: теоретичний аспект (2015)
Підборський Ю. - Ідеї гуманістичного виховання моральної особистості у літературно-педагогічній спадщині зарубіжних письменників (2015)
Плівачук К. В. - Моральне виховання особистості старшокласника (2015)
Свінціцька М. І. - Технологія соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими першокласниками (2015)
Сніжко А. О. - Історичні аспекти вивчення розвитку валеології (2015)
Шумський О. Л. - Зміст та структура іншомовної підготовки студентів ВНЗ (2015)
Блінов О. А. - Метафоричні асоціативні карти як сучасний метод психологічної хірургії (2015)
Булан А. А. - Психоемоційні стани комбатантів в умовах бойових дій (2015)
Васютинський В. О. - Психологічні моделі покладання провини в соціально-політичному самовизначенні мешканців Донбасу (2015)
Вишнягова Ю. В. - Динаміка соціальної адаптації в юнацькому віці, Коваленко А. Б. (2015)
Вознесенська О. Л. - Арт-терапія як засіб психо-соціального відновлення особистості (2015)
Дубровинський Г. Р. - Становлення військової психології. (Методологія та розвиток у період російсько-японської війни 1904-1905 років) (2015)
Завгородня Т. К. - Напрями становлення майбутнього професіонала офіцера-прикордонника: історіографічний аспект, Стражнікова І. В. (2015)
Зінченко О. С. - Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб (2015)
Іванова О. А. - Ефективність розвитку механізмів довільної регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2015)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців Національної гвардії України, Чижевський С. О. (2015)
Кобзар А. О. - Із історії підготовки військових психологів (2015)
Коваленко А. Б. - Особливості використання особистістю захисних механізмів при сприйманні новин про воєнні дії в зоні антитерористичної операції, Піхало Я. І. (2015)
Коробка Л. М. - Соціально-психологічна адаптація спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту: теоретичні засади дослідження (2015)
Кунцевська А. В. - Рефлексивне забезпечення волонтерської діяльності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс соціально-психологічної реабілітації проблемної молоді, яка переживає наслідки повоєнної психотравматизації (2015)
Леонова І. М. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців в Україні (2015)
Мельник А. П. - Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в умовах бойових дій (2015)
Найдьонова Л. А. - Інтеграція вітчизняної психологічної науки і практики психологічної реабілітації військових: про розвиток рефлексивних властивостей психологічної спільноти (2015)
Ніздрань О. А. - Активізація соціального капіталу як чинника підтримання психологічного здоров’я ветеранів війни на Сході України (2015)
Приходько І. І. - Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності: концепція, трансформаційна модель, методологія дослідження (2015)
Романова Ю. В. - Професійне мислення в ієрархії фахових якостей особистості військового психолога (2015)
Сябренко Г. П. - Менеджмент та особливості організації медико-психологічної реабілітації на базі госпіталів для ветеранів війни та центральних районних лікарень в Україні, Колєва Г. М. (2015)
Титаренко Т. М. - Як допомогти свідкам і учасникам травматичних подій: горизонти соціально-психологічної реабілітації (2015)
Траверсе Т. М. - Політичне мислення пересічного акторав умовах війни та миру (2015)
Чуйко О.В. - Соціальна реабілітація: підходи до змістових характеристик процесу (2015)
До ювілею Юрія Андрійовича Іваніва (2015)
Жарінов О. Й. - Якість життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю, Іванюк Н. Б., Єпанчінцева О. А., Вітовський Р. М., Тодуров Б. М. (2015)
Нетяженко Н. В. - Порівняльний аналіз впливу швидкості клубочкової фільтрації на перебіг інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків (2015)
Guzgan Iu. S. - Switching to warm blood cardioplegia supplemented with magnesium sulfate: what do we gain?, Moscalu V. D., Manolache G. G., Morozan V. I., Batrinac A. A. (2015)
Тодуров Б. М. - Сучасні методи діагностики та прогнозування результатів хірургічної корекції аортального стенозу, Понич Н. В., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й. (2015)
Ватутин Н. Т. - Вторичная профилактика после аортокоронарного шунтирования, Шевелёк А. Н., Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П., Карапыш В. А., Колесников В. С., Зинкович М. И., Загоруйко А. Н., Дегтярева А. Э., Христиченко М. А. (2015)
Otto С. M. - Альманах-2014: вади аортального клапана (2015)
Briasoulis А. - Вплив небівололу на податливість аорти в пацієнтів із цукровим діабетом та максимальною блокадою ренін-ангіотензинової системи: дослідження EFFORT, Oliva R., Kalaitzidis R., Flynn C., Lazich I., Schlaffer C., Bakris G. (2015)
Актуальные вопросы кардиологии и кардиохирургии: мировые стандарты и украинский опыт (2015)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2015)
Соболевська М. О. - Рефлексивність як актуальний напрям тематизації соціологічного дискурсу в неофункціоналізмі Н.Лумана (2015)
Шелухін В. А. - Принцип максимізації корисності поза класичною концепцією раціональності: "соціальний механізм" як альтернатива (2015)
Судаков В. І. - Транснаціональні чинники посилення соціальної напруженості та соціально-технологічні стратегії гуманізації суспільного життя (2015)
Сірий Є. В. - Моніторингові розвідки соціальної напруженості в середовищі підприємницького прошарку: аналіз чинників (2015)
Черних Г. А. - Пізнавальний потенціал концепту індивідуалізація соціальних практик (2015)
Нахабич Н. С. - Концептуальні виміри культури довіри (2015)
Червінська Т. Г. - Квір-теорія в предметному полі гендерних досліджень: специфіка та концептуальні засади (2015)
Лапіна В. В. - Глобалізація моделі надмірного споживання як конфліктогенний чинник суспільного життя та соціальної напруженості (2015)
Чепак В. В. - Мовна та комунікативна компетентності в соціологічному вимірі: пошуки взаємодії, Ляхович Г. В. (2015)
Бойко Н. - Ціннісні пріоритети соціально-активних користувачів інтернету (2015)
Яворська Є. Ф. - Соціокультурна детермінація процесів еволюції та розвитку інститутів економіки та політики в соціальних системах індустріального типу (2015)
Судакова В. М. - Проблема мирного співіснування соціальних спільнот в полікультурних суспільствах в умовах глобалізації соціокультурного простору (2015)
Кондов К. В. - Соціальний контроль в умовах трудової діяльності в сучасних концепціях "суспільства знань" (2015)
Мороз Є. О. - Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни "Сучасні соціологічні теорії" (2015)
Бахтияров Х. - Отношения между азербайджаном и странами СНГ (в контексте сотрудничества России, Белоруссии И Украины (90-е годы XX века – начало XXI века) (2015)
Кямалова Афет Гулу кызы - Модернизация и семейные ценности (2015)
Городецька С. Л. - Суб’єкти громадянського діалогу (організації постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС) (2015)
Сидоров М. В.-С. - Використання limesurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуванні, Середа О. С., Мраморнова О. М. (2015)
Содержание (2016)
Korniyenko Y. - A set of fluorescent probes to study the influence of low molecular weight cryoprotectants on human erythrocyte membranes, Posokhov Y. (2016)
Kharchenko A. Yu. - The acid-base equilibrium of cationic dyes in the aqueous solutions of poly (sodium 4 styrenesulfonate), Moskaeva O. G. (2016)
Сизова З. А. - Кислотно-основные и спектральные свойства 3-(бензотиазолил-2)кумаринов и их иминоаналогов, Карасёв А. А., Лукацкая Л. Л., Дорошенко А. О. (2016)
Чеканова В. В. - Мицеллообразование в растворах оксиэтилированных глицеринов и комбинированных средах на их основе, Пахомова Ю. С., Компаниец А. М. (2016)
Лагута А. Н. - Влияние растворителя на кинетику нуклеофильного присоединения гидроксид иона к трифенилметановым красителям, Ельцов С. В. (2016)
Бердник М. И. - L1-регуляризация в квантовой химии. π-электронная теория связанных кластеров с учетом двукратных возбуждений, Иванов В. В. (2016)
Онижук Н. О. - Квантовохимические оценки констант диссоциации. Тестовые расчеты, Иванов В. В., Холин Ю. В., Пантелеймонов А. В. (2016)
Фарафонов В. С. - Изучение локализации иона тетрапропиламмония в мицеллярном растворе додецилсульфата натрия методом молекулярно-динамического моделирования, Лебедь А. В. (2016)
Карташинская Е. С. - Особенности дендритного роста монослоев N-ацилпроизводных аланина на межфазной поверхности вода/воздух. Квантово-химический подход, Высоцкий Ю. Б. (2016)
Юрченко О. І. - Узгодженість результатів атомно-абсорбційного та атомно-емісійного з індуктивно-зв’язаною плазмою визначення аналітів у водах різного походження, Титова Н. П., Мохаммад Саліх Хама Карі, Черножук Т. В. (2016)
К столетию со дня рождения профессора В. В. Александрова (2016)
Рыцарь коллоидной химии. К 100-летию со дня рождения Степана Георгиевича Телетова (2016)
Правила для авторов (2016)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Судова реформа в Україні: європейський вектор (Міжнародний судово-правовий форум) (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, які ухвалені за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов’язання (2015)
Константий О. В. - До питання про повно­важення адміністративних судів при перевірці рішень, дій, бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб (2015)
Фулей Т. І. - Гендерний склад суддівського корпусу України (2015)
Bezzubov D. - Doctrine of transportation security in the context of the modern state formation (2016)
Водоласкова К. Ю. - Державні закупівлі як інструмент екологічної безпеки в авіаційній галузі (наземне обслуговування) (2016)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів (2016)
Тимкович І. І. - Захист грунтів та води від забруднення стоками аеропортів: еколого-правові вимоги, Кальницька Д. Д. (2016)
Yuldashev S. - Principles (tasks) of mental and organizational compatibility as a condition of adaptation air legislation of Ukraine to EU legislation (2016)
Бородін І. Л. - Державне управління в ґенезі державної влади (2016)
Головко С. Г. - Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства (2016)
Губар С. В. - Соціалістична реорганізація адвокатури: досвід УСРР кінця 1920-х років (2016)
Makeieva O. - Main directions of mass media influence on individual’s legal culture (2016)
Миронець О. М. - Реалізація охоронної функції адміністративного права (2016)
Гаврилова І. О. - Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності (2016)
Грабова Я. О. - Додатковий та тимчасовий захист як форми захисту вимушених мігрантів в Україні (2016)
Корчак Н. М. - Проблематика застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо заняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, Корчак Я. О. (2016)
Лихова С. Я. - Юридична характеристика бюджетного федералізму та децентралізаційних процесів в Україні, Устинова І. П. (2016)
Розум І. О. - Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі (2016)
Юринець Ю. Л. - Проблеми фінансування культури в Україні в контексті міжнародних зобов’язань країни: адміністративно-правовий аспект (2016)
Курилін І. Р. - Предмет злочинного посягання використання знаку для товарів та послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування і кваліфікованого зазначення походження товару (2016)
Лукасевич-Крутник І. С. - Поняття та ознаки транспортних послуг (2016)
Петров Є. В. - Розрахунки з кредиторами у разі припинення господарських товариств, на прикладі реорганізації, Белуга Ю. М. (2016)
Вишновецька С. В. - Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин, Такаджі Л. Г. (2016)
Філик Н. В. - Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права: поняття, ознаки та правова охорона, Омельченко Г. В. (2016)
Андрущенко І. Г. - Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній (2016)
Корнєєв Ю. В. - Правове регулювання права приватної власності на земельні ділянки в Україні (2016)
Прохоренко М. М. - Правове регулювання господарської діяльності та господарських відносин в особливий період (2016)
Антощук А. О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (2016)
Gacsi A. E. - Codification of the new Hungarian Code of Criminal Procedure – Evaluation of unlawfully obtained evidence (2016)
Ланцедова Ю. О. - Нова сутність криміналістичної діяльності як різновиду антиделіктної діяльності (2016)
Рибікова Г. В. - Деякі проблеми правового регулювання обшуку в Україні, Грекова Л. Ю. (2016)
Рощина І. О. - Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування, Циганій С. О. (2016)
Сопілко І. М. - Молодь у юридичній науці, Череватюк В. Б. (2016)
Калюжний Р. А. - Дисциплінарна деліктність в службовому праві, Гусар О. А. (2016)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
У Пленумі Верховного Суду України (2015)
Судова реформа в Україні: європейський вектор (3 Міжнародний судово-правовий форум) (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за II півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф (2015)
Романюк Я. М. - Особливості підстав для відмови страховика від здійснення страхової виплати, Майстренко Л. О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Методы восстановления разрушенного коллектора в г. Харькове, Старкова О. В., Булгаков Ю. В., Гармаш А. А. (2015)
Поздєєв С. В. - Адекватність результатів інтерполяції температурного розподілу у залізобетонному ригелі за даними його випробувань на вогнестійкість, Отрош Ю. А., Омельченко А. М., Федченко І. Г. (2015)
Матченко Т. І. - Розрахунок на стійкість до сейсмічних впливів пальових фундаментів, будівель і споруд, що експлуатуються, Шаміс Л. Б. (2015)
Гук Я. С. - Обчислення атмосферних опадів для метеостанцій Пожежевська і г. Говерла. Районування території Закарпатської області за сумою річних атмосферних опадів (2015)
Клименко В. З. - Трансформация метода расчета конструкций по предельным состояниям (2015)
Костенко О. Я. - Сучасна естетика фасадів промислових будівель, Сьомка С. В. (2015)
Гезенцвей Е. И. - Обеспечение безопасной эксплуатации наружных лестниц большой высоты в промышленных зданиях (2015)
Вітаємо із 70-річчям Беркуту Анатолія Всеволодовича (2015)
До відома дописувачіі журналу! (2015)
Вітаємо із 70-річчям Адріанова Володимира Павловича (2015)
Вітаємо із 70-річчям Лобанова Леоніда Михайловича (2015)
Крюков О. М. - Перспективний метод вимірювального контролю геометричних характеристик поверхонь каналів стволів вогнепальної зброї (2016)
Майборода И. Н. - Эффект сильного поглощения микроволнового электромагнитного излучения в тонких проводящих волокнах и создание защитных экранов на этой основе, Кокодий Н. Г., Тиманюк В. А., Бабенко В. П. (2016)
Глущенко В. В. - Оцінювання стійкості автомобілів-цистерн проти перекидання в поперечній площині, Подригало М. А., Абрамов Д. В. (2016)
Шаша І. К. - Удосконалення системи транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту Національної гвардії України, Гончар Р. О., Темніков В. О. (2016)
Козлов В. Є. - Система моніторингу службово-бойової діяльності підрозділів сил охорони правопорядку, Козлов Ю. В., Новикова О. О. (2016)
Тютюник В. В. - Методика оцінювання рівня техногенно-природно-соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України, Іванець Г. В., Горєлишев С. А. (2016)
Флорін О. П. - Методика обґрунтування структури обмінного фонду засобів вимірювальної техніки військового призначення, Власов К. В., Аркушенко П. Л. (2016)
Майборода І. М. - Огляд досягнень в терагерцових комунікаційних системах, Стороженко І. П., Бабенко В. П., Кайдаш М. В. (2016)
Сальник С. В. - Методика оцінювання функціонування підсистеми забезпечення безпеки мобільних радіомереж класу MANET (2016)
Морозов О. О. - Формування плану обслуговування техніки (2016)
Морозов О. О. - Визначення необхідної кількості запасних агрегатів для ремонту озброєння і військової техніки (2016)
Ковтун А. В. - Прогнозування виходу автобронетанкової техніки з ладу з експлуатаційних причин, Кудімов С. А., Цебрюк І. В., Маренко Г. М. (2016)
Соколовский С. А. - Определение статической и динамической прочности усеченных конических оболочек путем комплексных преобразований дифференциальных уравнений задач строительной механики, Кириченко А. Н., Ракивненко В. П., Гребеник Л. А. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Баженов Л. В. - Життя в ім’я України (До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька) (2014)
Адамовський В. І. - Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х – початку 1960-х рр.: історіографія проблеми (2014)
Адамський В. Р. - Невідомі листи до В. О. Біднова Кам’янецької доби (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2014)
Баженов О. Л. - Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2014)
Іваневич Л. А. - Сучасний стан джерельної бази проблеми дослідження народного вбрання подільських українців (2014)
Кліщинський П. В. - Правобережна Україна в роки Першої світової війни: особливості джерельної бази (2014)
Копилов С. А. - Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620-1621 рр. (2014)
Кундельський В. В. - Єврейський чинник у міжнаціональних відносинах на теренах Правобережної України наприкінці ХVIII – першої половини ХІХ ст. (2014)
Лозовий В. С. - Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917-1921 рр. (2014)
Лопатовський Ю. М. - Київський виконавчий комітет громадських організацій: формування та перші кроки діяльності (за матеріалами газети "Известия исполнительного комитета Киевского Совета объединенных общественных организаций") (2014)
Нагнибіда Р. В. - Нові фортифікаційні об’єкти культурної спадщини, виявлені на території НІАЗ "Кам’янець" (2014)
Олійник С. В. - Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни (2014)
Трубчанінов С. В. - Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича (2014)
Якубовський В. І. - Окольний град літописного Губина у контексті археологічних робіт (2014)
Блажевич Ю. І. - Адміністративно-політичні перетворення в подільському регіоні після приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на процеси становлення православної єпархії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) (2014)
Богуцька А. Л. - Трансформаційні особливості етнонаціонального процесу на території Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. (2014)
Борисевич С. О. - Російські нормативно-правові механізми, спрямовані на придушення січневого повстання 1863 р. (2014)
Бородій А. І. - Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1861-1881 рр.) (2014)
Кримська О. М. - Особливості землеволодіння у містах і містечках Поділля наприкінці ХVІІІ – на початку XX століття (2014)
Маркова С. В. - Національний характер українців: дискурс початку ХХ ст. (2014)
Мацьков О. М. - Причини Чуднівської кампанії 1660 року (2014)
Михайлик А. О. - Становлення ринкових відносин у промисловості Правобережної України в першій половині ХІХ ст. (2014)
Прокоп Т. І. - Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії (2014)
Сидорук С. А. - Еволюція нормативно-правової бази рекрутської повинності в Правобережній Україні (2014)
Скрипник А. Ю. - Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) (2014)
Степанков В. В. - Егалітарний період козацького елітотворення (постановки проблеми) (2014)
Стецюк В. Б. - Російські війська в Правобережній Україні й російсько-японська війна 1904-1905 рр. (2014)
Сулятицька Т. В. - Іларіон – світоч землі української (2014)
Ткач С. А. - З історії партійно-політичного життя у Вінниці на початку ХХ століття (2014)
Федьков О. М. - Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень-грудень 1905 р.) (2014)
Філінюк А. Г. - Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. (2014)
Говоровська О. О. - Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції (2014)
Комарніцький О. Б. - Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст.: аналіз нормативно-правової бази (2014)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату П. Скоропадського (2014)
Кучеров Г. Г. - Сільські "Просвіти" і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин (2014)
Лубчинський А. А. - Фінансова ситуація в українському селі напередодні суцільної колективізації (2014)
Паращевіна О. С. - Місце безпритульної дитини в історії повсякденності України на початку 20-х років ХХ століття (2014)
Совєцька Т. Г. - Сільське підприємництво як фундамент вільної економіки (2014)
Трембовецький Д. В. - Реорганізації Військового міністерства Української Народної Республіки в 1920 році (2014)
Горин М. П. - Табори, гетто і тюрми на окупованій території Поділля (1941-1944 рр.) (2014)
Завальнюк О. М. - Діяльність подільської інтелігенції зі створення української загальноосвітньої школи в добу Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) (2014)
Оліпер С. І. - Боротьба за збереження польської освіти на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Прокопчук В. С. - Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч (2014)
Скворцова І. А. - Особисті підсобні господарства у Вінницькій і Хмельницькій областях на завершальному етапі радянської доби (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Абрамович С. Д. - Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури (2014)
Барабаш-Тимофієва О. П. - Ідея білоруської державності на початку ХХ століття (Частина перша. 1915-1918 роки) (2014)
Газін В. В. - Російсько-польська дипломатія 1654-1667 рр.: етапи та місце "українського питання" (2014)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна (2014)
Ляхоцький В. П. - Тарас Шевченко: з історії постання перших пам’ятників великому Кобзареві в Казахстані, Україні, Північній Пальмирі Росії (2014)
Олещук А. Р. - Польща – Росія навколо проблеми українського вибору безпеки (2014)
Трубчик О. Г. - Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919-1921 рр.) (2014)
Цебенко О. О. - Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV-XVII ст. (2014)
Задорожнюк А. Б. - Рецензія на книгу Віктора Березяка "Атлантида: сторінки прадавньої української історії". – К. : Науковий світ, 2012 – 208 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Чудак Н. О. - Управление доступом к строкам таблицы с использованием иерархии полномочий, Меркотан К. К., Пташинський Д. А., Потієнко О. С., Делієргієв М. А., Тихонов А. В., Сохранний Г. О., Жарова О. В., Березовський О. Д., Войтенко В. В., Волкотруб Ю. В., Шарф І. В., Русов В. Д. (2016)
Лахно В. А. - Совершенствование киберзащиты информационных систем за счет адаптивных технологий распознавания кибератак, Терещцк А. М., Петренко Т. А. (2016)
Юдін О. К. - Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту, Бучик С. С. (2016)
Белецкий А. Я. - Алгоритм байт−ориентированного поточного шифрования на основе равномерно плотных блоков нелинейной подстановки, Навроцкий Д. А., Семенюк А. И. (2016)
Корченко О. Г. - Аналіз сучасних засобів створення пристроїв вібраційного впливу на інформаційні системи критичної інфраструктури, Терейковський І. А., Косюк Є. С. (2016)
Коваль О. С. - Модель захищеного дата-центру на базі технології cloud computing, Бондаровець С. С., Гнатюк С. О. (2016)
Давиденко А. М. - Використання формальних засобів опису процесів надання повноважень, Суліма О. А. (2016)
Гнатюк С. Є. - Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв’язку (2016)
Корченко А. Г. - Качественно-количественный метод оценивания рисков информационной безопасности, Казмирчук С. В. (2016)
Андрющенко І. - Визначення впливу чинників на витрати на гривню продукції власного виробництва підприємств ресторанного господарства (2012)
Артеменко С. - Становлення та розвиток теоретичних підходів до визначення маркетингового потенціалу підприємства (2012)
Багацька К. - Діагностика і управління ризиком ліквідності підприємства (2012)
Багрій К. - Характеристика сучасних методів аналізу поточних зобов’язань суб’єкта господарювання (2012)
Березовська Х. - Бюджет доходів та витрат — складова механізму фінансового регулювання діяльності малого підприємництва (2012)
Берницька Д. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства методом PEST/ STEP аналізу (2012)
Бичкова О. - Структура екологічної складової фінансово-господарської діяльності вуглевидобувного підприємства (2012)
Боїла Л. - Експлуатаційні витрати залізничного транспорту: суть та порядок формування (2012)
Бойко О. - Місце та роль маркетингового аналізу в процесі прийняття управлінських рішень, Герасимяк Н. (2012)
Бражнікова Л. - Концептуальні підходи до формування фінансової стратегії підприємств ЖКГ в умовах ринкових перетворень галузі (2012)
Буднікова Ю. - Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2012)
Бучнев М. - Преобразование государственных отношений собственности и хозяйствования в сельском хозяйстве Украины как главное направление его реформирования (2012)
Валінкевич Н. - Дематеріалізація як домінуючий інструмент модернізації виробництва підприємств харчової промисловості (2012)
Василюк М. - Необхідність аналізу фінансової стійкості підприємства задля забезпечення стабільності його функціонування, Шкромида В. (2012)
Вашків О. - Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу (2012)
Венжега Д. - Програмно-орієнтований аналіз в управлінні процесами виробництва (2012)
Вовк М. - Визначення прибутковості діяльності операційних сегментів підприємства з метою прийняття управлінських рішень (2012)
Волинчук Ю. - Особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємств (2012)
Воробйова І. - Економічний підхід до планування суми коштів на покращення умов праці (2012)
Гавриловський О. - Збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій дивідендів (2012)
Гаршина О. - Формування зведеної рейтингової оцінки корпорації як інструмент управління її вартістю, Кравченко В. (2012)
Говорушко Т. - Теоретичні аспекти сутності управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємства, Арич М. (2012)
Голуб С. - Маркетинговий менеджмент підприємств будівельної промисловості в умовах глобальної економіки (2012)
Голяш І. - Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління, Будник Л. (2012)
Гораль Л. - Особливості управління якістю на газотранспортних підприємствах, Сєргєєв О., Походюк Н. (2012)
Гордієнко Т. - Удосконалення класифікації факторів впливу на результативність діяльності будівельного підприємства (2012)
Грибан Н. - Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на стратегічне управління діяльністю переробних підприємств аграрного сектору (2012)
Григорук П. - Складові процесу прийняття маркетингових рішень (2012)
Гринів Б. - Проблемні аспекти аналізу показників праці і зарплатомісткості товарообігу підприємств торгівлі (2012)
Грінчук М. - Місце оперативного контролю в системі управління підприємством (2012)
Гудзь Ю. - Управління кредитними ризиками підприємств харчової промисловості при виборі стратегії зростання економічного потенціалу (2012)
Данилюк В. - Використання стратегічних господарських підрозділів в організаційній структурі виробників хлібопекарського обладнання України (2012)
Данілова Л. - Оцінка інвестиційної привабливості як критерій визначення ефективності дивідендної політики металургійних підприємств, Кулик І. (2012)
Дашкевич О. - Удосконалення методики оперативного контролю за витратами виробництва плодоовочевої консервної продукції (2012)
Двірко Ю. - Формування процесу управління бенчмаркінгом торговельних підприємств споживчої кооперації (2012)
Делія О. - Особистість керівника як чинник ефективного управління (2012)
Демчук О. - Актуальні проблеми управління фінансовим станом підприємств рибного господарства України у сучасних умовах (2012)
Деренська Я. - Особливості проведення аналізу у проектному менеджменті (2012)
Джеджула В. - Визначення резервів збільшення прибутку від енергозберігаючих заходів (2012)
Дроб О. - Методика розрахунку економічного ефекту від застосування системи стратегічно-орієнтованого управління, Ор’єва К. (2012)
Єпіфанова І. - Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2012)
Єрмолаєва Л. - Концепція формування туристичного бренда (2012)
Єрфорт І. - Ефективність операційної діяльності підприємств, Єрфорт Ю. (2012)
Жарська І. - Асортиментна політика залізничного транспорту України у сфері пасажирських перевезень (2012)
Журавльова І. - Методичний підхід до вияву факторів впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств (2012)
Загородна О. - Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства, Серединська В. (2012)
Захаркін О. - Сучасний стан і тенденції реалізації інноваційної продукції підприємствами України (2012)
Золотарьова О. - Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства, Місюра А., Копія І. (2012)
Іванов О. - Ефективність діяльності підсистеми управління знаннями у корпораціях: проблеми оцінки та напрямки удосконалення (2012)
Іванова Н. - Визначення оптимального рівня прибутку конкурентоспроможного підприємства молочної галузі, Салип Ю. (2012)
Іванова Т. - Інтегральна оцінка фінансового стану малих підприємств АР Крим (2012)
Ігнатова Ю. - Стохастична модель функціонування сільськогосподарського підприємства на прикладі елеватора (2012)
Ізвєкова І. - Інформація в контрольно-мотиваційному механізмі забезпечення якості продукції машинобудівного підприємства, Шпанковська Н., Король Г., Потрус Н. (2012)
Калінська І. - Механізм оптимізації фінансової архітектури збиткового підприємства (2012)
Кореніцина Т. - Моделювання фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств (2012)
Кравець К. - Сутність організаційно-економічного механізму стратегічного управління аграрними підприємствами (2012)
Краснокутська Н. - Матричний підхід до оцінювання реалізації потенціалу торговельних підприємств (2012)
Кузнєцова Т. - Вплив якості персоналу на рівень конкурентоспроможності експортноорієнтованого підприємства (2012)
Кулинич Ю. - Генеза теорій планування з позиції визначення перспектив економічного розвитку підприємства (2012)
Левандовська Н. - Моніторинг техніко-економічних показників і факторів, які впливають на ефективність використання персоналу на підприємствах будівельних матеріалів України (2012)
Лесняк В. - Методика аудиту операцій з використання та утримання основних засобів (2012)
Литвин З. - Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства (2012)
Максютенко І. - Роль економічного аналізу при формуванні механізму оновлення засобів зв’язку на авіаційному транспорті (2012)
Макух Т. - Особливості формування механізму фінансового управління виробничих підприємств (2012)
Малюга Л. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Матушевська О. - Економічна стійкість підприємства: методики та методи оцінки (2012)
Миколайчук А. - Аналіз чутливості вартості суб’єкта підприємництва до показників фінансової безпеки (2012)
Мирошниченко Ю. - Маркетинговий підхід до визначення потреб користувачів транспортних послуг, Яковенко В. (2012)
Моісеєнко Т. - Адаптація систем загального менеджменту якості у комерційно-господарську діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств (2012)
Ніколайчук О. - Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу підприємства (2012)
Новикова І. - Управління стратегічними інвестиціями у контексті формування конкурентних переваг підприємства (2012)
Ногіна С. - Oцінка фінансової стійкості підприємств на прикладі металургійної галузі, Корж А. (2012)
Нужна С. - Удосконалення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств на основі сучасних інформаційних технологій (2012)
Олексюк В. - Інноваційна та інвестиційна культура підприємств як чинник енергетичної безпеки держави, Опольський О. (2012)
Орловська Т. - Індексний метод в аналізі показників прибутковості підприємств (2012)
Пилипенко О. - Розвиток моніторингово-діагностичних функцій у використанні стратегічного потенціалу підприємств аграрного сектору (2012)
Попович Т. - Діагностична самооцінка діяльності в системі управління якістю організації (2012)
Яришко О. - Аналіз проблем управління необоротними активами в економіці України, Ткаченко Є., Полулях Я. (2012)
Яришко О. - Управління оборотними активами металургійних підприємств, Ткаченко Є., Романюк Ю. (2012)
Хоменко О. - Довгий тунель без світла в кінці: середня школа на теренах "народних республік" у перший рік російсько-української війни (2016)
Шакурова О. - Теорії ранньосередньовічного походження українців у дослідженнях сучасних українських вчених (2016)
Ворончук I. - Про початок історії міста Славути, або Коли і ким воно засноване (2016)
Білецький Н. - Фактори семантики європейської титулатури XVII століття (2016)
Гай-Нижник П. - Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою "Pabisco" у 1921-1922 рр.) (2016)
Краснодемська І. - Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.) (2016)
Газізова О. - Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920—1930-х рр. XX століття (2016)
Чирков О. - Етнокультурні явища на сторінках Атласу історії української державності (2016)
Фігурний Ю. - Державотворча діяльність українця Ярослава Потапенка (1975—2016) (2016)
Залізняк Л. - Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році, Фігурний Ю. (2016)
Зінченко А. - Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919 — 1921 рр. (2016)
Soboleva O. - Reciprocity or Conflict: Interconfessional Situation around Muslim Shrines in the Crimea (2016)
Осадча Н. - Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс (2016)
Гримич М. - Український культурний ландшафт Нового світу очима Джона Лера (2016)
Шевченко Т. - Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері): сучасний стан (2016)
Дзира О. - Діяльність українських громадських жіночих організацій у Канаді (1918—1939 рр.) (2016)
Олійник Ю. - Українська діаспора в країнах Африки (2016)
Наливайко С. - Якою бути історії давньої України? (2016)
Овсіюк O. - Кримськотатарське весілля: традиції і сучасність (Рецензія на монографію Олена Соболєвої "Весілля кримських татар: традиційні форми та тарнсформації. - Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. - 360 с.) (2016)
Толочко Д. - Дні науки в НДІ українознавства в рамках проведення Х Всеукраїнського фестивалю науки (19—21 травня 2016 р.) (2016)
Зеленчук І. - "Великому Каменяреві від малого каменяра" (до 100-річчя пам'яті Івана Франка), Зеленчук Я. (2016)
Бойко Т. - У Києві та Каневі відзначили 125-річчя "Братства тарасівців" — першої української політичної організації (2016)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Український визвольний рух 1920— 1950-х років: ідея державності та її реалізація" (2016)
Базарний Д. - Вплив макроекономічних факторів на управління процесом формування вартості банків (2012)
Бондаренко Л. - Критерії відбору колекторських організацій комерційними банками, Зінзюк Я. (2012)
Бурий К. - Системи оцінки банківських ризиків з використанням моделі CAMELS (2012)
Гандзола Н. - Особливості діяльності європейського центрального банку в сучасних умовах турбулентності фінансових ринків, Бобко М. (2012)
Гнєушева І. - Аналітична оцінка кредитного портфеля Запорізької дирекції ПАТ "Банк Форум”, Касьяненко Ю. (2012)
Гребінчук О. - Банківські картки: платіжний засіб сучасності (2012)
Гузь М. - Аналіз клієнтського портфеля та витрат банку на маркетингові комунікації (2012)
Димеденко І. - Позиціювання "Райффайзен банку Аваль" у 2011 році та прогноз на 2012 рік, Таболін С. (2012)
Дробніцька О. - Об’єкти сек’юритизації вітчизняних банківських установ (2012)
Єгоричева С. - Аналіз впливу інноваційної діяльності на ефективність комерційних банків (2012)
Золковер А. - Місце комерційних банків на ринку спільного інвестування (2012)
Золотарьова О. - Ліквідність банківської системи: основні аспекти нагляду та управління, Перев’язко М. (2012)
Кирилова Л. - Кредитування як основне джерело поповнення активів комерційного банку, Гончарова Ю. (2012)
Кононенко А. - Сутнісна компонента та функціональна складова грошей, Тодосейчук Г. (2012)
Котляревський О. - Удосконалення методичного підходу до формування системи ціноутворення на процентні банківські продукти (2012)
Кравчук І. - Регіональні аспекти банківського інвестиційного кредитування, Юхимчук В. (2012)
Мартюшева Л. - Оцінка факторів впливу на довіру клієнтів до банків в Україні, Медвідь С. (2012)
Мірошниченко О. - Дослідження факторів конкурентоспроможності банку, Криклій О. (2012)
Самсонов М. - Концептуальні засади реалізації безвиїзного банківського нагляду (2012)
Семенча І. - Маркетинговий підхід банку до управління взаємовідносинами з клієнтами, Скворцова Є. (2012)
Урсуленко Г. - Моделювання кредитного ризику банку за допомогою узагальнених лінійних моделей (2012)
Фалюта А. - Аналіз індексних методик оцінювання фінансового стану банків (2012)
Чайковський Я. - Рефінансування банків як метод регулювання Національним банком України банківської системи в умовах виходу з фінансової кризи (2012)
Болдуєв М. - Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту, Сергєєва Л. (2012)
Вакун О. - Вплив особливостей будівельної галузі на бухгалтерський облік нематеріальних активів (2012)
Волошина С. - Аналіз стану професійного навчання та умов його розвитку в Україні, Камєнєва В. (2012)
Галькевич А. - Особливості відображення в обліку винагороди, переданої покупцем при придбанні та об’єднанні підприємств (2012)
Гаркуша Н. - Класифікація витрат як інформаційна база для прийняття управлінських рішень (2012)
Гільорме Т. - Удосконалення обліку та аудиту персоналу підприємства в інноваційних зрушеннях (2012)
Говорушко Т. - Проблемні аспекти сутності фінансових інструментів як теоретичної категорії (2012)
Гончар О. - Підходи до забезпечення якості статистичної інформації в міжнародних організаціях та національних статистичних службах (2012)
Градова О. - Передумови розвитку та особливості бухгалтерського обліку лізингових операцій в Україні, Кутузов М. (2012)
Гриценко О. - Запаси у реалізації облікової політики підприємств ресторанного бізнесу (2012)
Гур’єва І. - Проблеми обліку необоротних активів бюджетних установ (2012)
Гуцаленко Л. - Удосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат галузі тваринництва, Іщенко Я. (2012)
Івахненков С. - Проблеми запровадження інформаційних технологій подання фінансової та податкової звітності в Україні (2012)
Камінська Т. - Кругообіг капіталу в системній моделі бухгалтерського обліку (2012)
Корягін М. - Історичні аспекти розвитку бухгалтерських концепцій в управлінні вартістю підприємства (2012)
Легенчук С. - Бухгалтерський облік витрат для цілей оподаткування як джерело асиметричної інформації, Лозинський Д. (2012)
Мамалига С. - Джерела отримання вторинної інформації, Павельчук І. (2012)
Мігуліна О. - Інформація про діяльність туроператорів як об’єкт аудиторського дослідження (2012)
Олійник Т. - Облік міжнародної торгівлі квотами на вільні одиниці викидів в атмосферу парникових газів, Кабасіна Я. (2012)
Остапчук Т. - Обліково-аналітичне забезпечення операцій із земельними ресурсами (2012)
Пехтєрєва В. - Методи практичної побудови організаційних моделей та інформаційної бази оцінки і аналізу ефективності інженерно-технічного забезпечення підприємства (2012)
Поліщук В. - Проблеми та шляхи вдосконалення організації та методики інвентаризації нематеріальних активів на підприємстві (2012)
Ратушна М. - Актуальні питання обліку витрат з метою визначення фінансових результатів діяльності підприємств (2012)
Романчук К. - Ресурсний потенціал та його зв’язок з системою бухгалтерського обліку, Довбиш Н. (2012)
Супрович Г. - Методологія відображення в бухгалтерському обліку операцій з похідними фінансовими інструментами (2012)
Устенко А. - Інформаційні потоки нафтогазовидобувних підприємств, Василик І. (2012)
Шестерняк М. - Функції облікового моделювання у спільній діяльності (2012)
Щербай Г. - Господарська діяльність у бюджетних організаціях і установах як об'єкт обліку (2012)
Щербатюк В. - Учётно-аналитические аспекты повышения эффективности управления (2012)
Бабій П. - Інноваційні принципи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності при приватизації суб’єктів господарювання (2012)
Боднар А. - Теоретичні засади управління трудовими ресурсами на підприємствах, Боднар Т. (2012)
Глєбова А. - Аналіз структурних змін у системі управління підприємствами і організаціями залізничного транспорту України (2012)
Гнеушева І. - Дослідження економічної сутності категорії "прибуток підприємства", Коробська М. (2012)
Гринів Богдан - Проблеми факторного аналізу витрат обігу підприємств роздрібної торгівлі, Гринів В. (2012)
Дуда В. - Науково-теоретичні проблеми встановлення сутності реструктуризації підприємства (2012)
Запорожан Л. - Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу, Феш М., Запорожан Ю. (2012)
Зелінська І. - Контроль невідповідностей як елемент системи управління якістю будівельного підприємства (2012)
Ібрагімов Е. - Ефективне стратегічне планування на основі системного підходу (2012)
Illichevs’kyy S. - Analyses of Ukrainian insurance market by the Bayesian networks (2012)
Кісь С. - Оцінка якості персоналу соціально-економічних систем в умовах економіки знань, Глібчук В., Мельницький М. (2012)
Кожушко Д. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інноваційного потенціалу (2012)
Кокодей Т. - Алгоритм формирования сценариев развития паттернов поведения потребителя на рынке продуктов питания (2012)
Колосок В. - Особливості інвестиційного забезпечення стратегічного управління великих промислових підприємств, Ходова Я. (2012)
Конєв С. - Критерії та основні способи виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок за сучасних умов функціонування (2012)
Кравченко Т. - Комп’ютерне моделювання життєдіяльності малого бізнесу (2012)
Кушнір Р. - Оцінювання оптимальності інноваційної продукції машинобудівного підприємства (2012)
Лазар Ю. - Аналіз стану безпеки праці в діяльності вугільних підприємств (2012)
Левченко М. - Методи впливу на ризики ЗЕД машинобудівних підприємств (2012)
Лупак Р. - Вибір стратегічних напрямів забезпечення продуктивності та ефективності праці (2012)
Максимів Ю. - Удосконалення методики розрахунку ефективності комплексного використання деревної сировини (2012)
Маліношевська К. - Особливості застосування авіакомпанією маркетингових інструментів (2012)
Морозова І. - Теоретико-методологічні детермінанти дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах глобалізації (2012)
Нестеренко Н. - Ділова активність як невід’ємна частина фінансового стану підприємства, Діхтярь О. (2012)
Ногіна С. - Аналіз структури і функцій власного капіталу підприємства, Шумікін С., Костанян С. (2012)
Ногіна С. - Розробка політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, Шумікін С., Тищенко А. (2012)
Ногіна С. - Управління оборотними засобами підприємства, Шумікін С., Шевченко О. (2012)
Петренко В. - Загальна методологія визначення ефективності діяльності підприємств інформаційної сфери (2012)
Попович П. - Операційний аналіз транспортно-експедиційних витрат за окремими сегментами (2012)
Поповіченко Ю. - Системні характеристики економічної безпеки підприємства (2012)
Приходько Н. - Оцінка платоспроможності підприємств суднобудівної промисловості України, Каткова Н. (2012)
Рябенька М. - Використання позикових джерел для відтворення основних засобів підприємствами спиртопродуктового підкомплексу АПК (2012)
Семенова В. - Методики аналізу показників інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, Обертайло М. (2012)
Смирнова І. - Сучасні тенденції вдосконалення мотивації праці на підприємстві (2012)
Соловій Х. - Сутність інноваційної діяльності підприємства (2012)
Тіторчук О. - Сутність власного капіталу як об’єкта економічного управління (2012)
Файвішенко Д. - Розробка показників оцінки ефективності брендингу (2012)
Хачатрян В. - Формування інформаційної системи механізму внутрішнього контролю над використанням прибутку торговельних підприємств (2012)
Хома І. - Системний аналіз факторів та індикаторних показників стану економічної захищеності промислового підприємства (2012)
Титул, зміст (2016)
Коваленко В. С - Ідеї глобального еволюціонізму в курсі природознавства для старшої школи, Стець Н. В (2016)
Момот О. В - Формування іміджу майбутніх викладачів природничих дисциплін у магістратурі класичного університету (2016)
Паляниця О. В - Особливості змісту і структури навчально-методичних комплексів біологічних дисциплін (2016)
Харченко О. В. - Види самостійної роботи студентів з фізичного виховання (2016)
Подозьорова А. В. - Спецкурс як засіб формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах (2016)
Роман О. А. - Stem-освіта як інноваційний інструмент навчанню робототехніки, Роман О. В. (2016)
Назаренко Л. М. - Концептуальна модель управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу та технологія її впровадження в управлінську практику (2016)
Ніколенко Л. Т. - Професійний розвиток педагогів у формальній, неформальній та інформальній освіті дорослих: історико-педагогічний аспект (2016)
Кушнір В. А. - Необхідність введення понять "компетенція" і "компетентність" у професійній підготовці майбутніх учителів (2016)
Таможська І. В. - На шляху до професури: кар’єрні труднощі приват-доцентів дореволюційних університетів України (2016)
Кундій Ж. П. - До питання участі провідних вітчизняних лікарів в освітньому процесі ІІ половини ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Бочарова О. А. - Обдарований учень у Словаччині (2016)
Фучила О. М. - Деякі аспекти організації освіти дорослих у пенітенціарних установах Фландрії (Бельгія) (2016)
Антонченко М. О - Експертні системи як засіб формування якісних знань учнів з природознавства в загальноосвітній школі (2016)
Смешнова А. В - Інноваційні технології на уроках природознавства у старшій школі (досвід педагогів Пирятинської міської ради) (2016)
Армейський О. С. - Особливості організації навчання технологій в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Зубань В. М. - Гончарство як вид декоративно-прикладного мистецтва в системі цінностей художньої культури (2016)
Зубрицький І. Я. - Взаємодія школи і сім’ї з питань соціального виховання неповнолітніх на сторінках українського часопису "Учительське слово" (1912-1939 рр.) (2016)
Крутенко О. В. - Створення ситуації причетності та ситуації успіху як запорука розвитку підростаючої особистості (у контексті ідей О. Захаренка) (2016)
Тимчук О. В. - Пам’ятник гетьману Івану Мазепі у Полтаві - подія загальнонаціонального значення (фотоматеріали) (2016)
До відома авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
К 90-летию со дня рождения академика В. И. Скурихина (2016)
Файнзильберг Л. С. - Мобильные приложения для виртуального взаимодействия врача и пациента при дистанционном мониторинге сердечной деятельности, Сорока Т. В. (2016)
Вовк М. И. - Организация интеллектуального управления движениями кисти для восстановления речи, Галян Е. Б. (2016)
Romanenko V. D. - Control Method in Cognitive Maps Based on Weights Increments, Milyavsky Y. L. (2016)
Романюк О. А. - Информационное обеспечение взаимодействия систем инструментального исследования и системы длительного хранения цифровых медицинских изображений в учреждениях здравоохранения, Коваленко А. С. , Козак Л. М. (2016)
Григорян Р. Д. - Моделирование механизмов и гемодинамических эффектов гипертрофии сердца, Аксенова Т. В. , Дегода А. Г. (2016)
Злепко С. М. - Метод консилиума для оценивания диагностических заключений врача-невролога, Тымчик С. В. , Лепёхина А. С. (2016)
Информация об авторах (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковбасенко С. В. - Результати розрахунків на математичній моделі руху автобуса під час роботи на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі, Сімоненко В. В., Гутаревич С. Ю. (2015)
Форнальчик Є. Ю. - Про важкі до розв’язання транспортні проблеми великого міста (2015)
Булигіна О. В. - Методика експериментальних досліджень у процесі діагностування психофізіологічного стану операторів транспортних засобів (2015)
Сахно В. П. - До аналізу методів вимірювання і корекції кутів встановлення мостів автотранспортних засобів, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І. (2015)
Сокіл Б. І. - Вплив характеристик підвіски автомобілів спеціального призначення на поперечно-кутові коливання підресореної маси, Нанівський Р. А., Грубель М. Г., Яльницький О. Д. (2015)
Пуха В. М. - Особливості конструкції транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів у кріслах-колясках, Кисловський П. В., Жаров К. С. (2015)
Пінчук В. А. - Мототрицикли, триколісні мопеди і сертифікація, Риндін Ю. В. (2015)
Пожидаев С. П. - О движении колесной машины и законах механики (2015)
Осташевський С. А. - Система попередження зіткнень автомобілів у транспортному потоці, Швець Р. М. (2015)
Жук М. М. - Умови руху як чинник впливу на функційний стан водія, Постранський Т. М. (2015)
Кучеренко В. Л. - Шляхи забезпечення ефективності експлуатації транспортних засобів спеціального призначення (2015)
Каплуновська А. М. - Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах, Трушевський В. Е., Науменко В. В. (2015)
Гладун С. А. - Обґрунтування кількості вимірювань для достовірної оцінки міцності дорожнього одягу, Гончаренко Ф. П. (2015)
Філіппов В. В. - Обґрунтування залежності витрати пального від дорожніх умов, Смірнова Н. В., Леонтьєв Д. М. (2015)
Павлюк Д. А. - Анализ требований государственных норм "Автомобильные дороги" к уплотнению оснований дорожных одежд (2015)
Тютюнник Я. С. - Встановлення ділянки автомобільної дороги, що потрапляє в зону надлишкового тиску вибухової хвилі в разі аварії на автозаправних станціях (2015)
Гончаренко Ф. П. - Прогнозування інтенсивності руху автомобільними дорогами (2015)
Афонін М. О. - Визначення пропускної здатності багатосмугової проїзної частини при спеціалізації смуг руху, Максимюк О. А. (2015)
Кондрюкова І. О. - Застосування перехідних кривих при проектуванні з’їздів автомобільних доріг, Пужайло Н. А. (2015)
Гнатенко Р. Г. - Бітумно-полімерні мастики високої холодостійкості та теплостійкості для герметизації тріщин в асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів, Циркунова К. В., Жданюк В. К. (2015)
Солодкий С. Й. - Оцінювання термонапруженого стану дорожніх покриттів на ранніх стадіях тверднення цементного бетону, Лівша Р. Я. (2015)
Гамеляк І. П. - Математична модель оцінки ефективності використання високоміцного цементобетону для дорожніх та аеродромних покриттів, Дмитриченко А. М. (2015)
Солодкий С. Й. - Деякі аспекти конструювання монолітних цементобетонних дорожніх покриттів за критерієм динамічної стійкості, Думич І. Ю. (2015)
Литвиненко А. С. - Щодо правомірності висновків метрологічної атестації лабораторних ґрунтових сит із дротяних тканих сіток з квадратними комірками (2015)
Некролог В. В. Філліпова (2015)
Титул, зміст (2015)
Клименко О. А. - Управління якістю атмосферного повітря за допомогою європейської системи THOR-AIR-PAS, Тарабан С. М. (2015)
Сахно В. П. - Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І., Ковальчук Г. О. (2015)
Дунь C. В. - Визначення раціональних значень енергооснащеності та параметрів трансмісії автопоїздів-зерновозів КрАЗ, Павленко А. В. (2015)
Головня С. Б. - Модель оцінки можливостей станції техобслуговування щодо відновлення автомобілів замовника (2015)
Пожидаев С. П. - О полезной механической работе и энергетическом КПД автомобиля (2015)
Башинський А. Л. - Розрахункові схеми статичної поперечної стійкості (2015)
Шевчук Г. Д. - Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників в органі з сертифікації (2015)
Швець Р. М. - Алгоритмізація системи попередження зіткнення автомобілів (2015)
Постранський Т. М. - Методика дослідження функціонального стану водіїв транспортних засобів (2015)
Гамеляк І. П. - Енергетичний аудит бітумних баз та асфальтобетонних заводів тепловізійним методом, Дмитрієв М. М., Дмитриченко А. М., Волощук Д. В. (2015)
Павлюк Д. О. - Обґрунтування формул для визначення модуля деформації як показника ущільнення ґрунтів земляного полотна, Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Гладун С. А. (2015)
Абрамов В. М. - Особливості розрахунку ґрунто-сталевих арочних гофрованих шляхопроводів та мостів (2015)
Рибальченко С. А. - Правове врегулювання розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах – один із напрямів підвищення безпеки дорожнього руху, Голоцван О. В., Новікова А. М. (2015)
Мікловда В. П. - Особливості функціонування малих форм господарювання у аграрному секторі економіки Закарпатської області, Кудак К. М. (2016)
Баланюк І. Ф. - Чинники впливу на розвиток регіонального тваринництва, Зіняк Ю. Р. (2016)
Балян А. В. - Стратегічний і програмовий методи розвитку транскордонного співробітництва у ХХІ столітті (2016)
Булеца Н. В. - Особливості фінансового забезпечення регіонів України (2016)
Hvizdová E. - Tourism in the Presov region and its social consequences in terms of employment opportunities, Mokrišová V. (2016)
Ерфан Є. А. - Роль транскордонного співробітництва в системі сучасних тенденцій регіонального розвитку України, Брензович К. С., Глеба О. І. (2016)
Матьовка Т. В. - Кластери у сферах агропромислового виробництва регіону: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Морохович В. С. - Статистичне прогнозування міграційного руху населення Закарпатської області (2016)
Ценклер Н. І. - Концептуальні засади трансформації економіки регіону в умовах активізації євроінтеграційних процесів (2016)
Гальків Л. І. - Ідентифікація та аналізування фінансового забезпечення охорони здоров’я в контексті розвитку людського капіталу, Мацьків Г. О. (2016)
Getman O. - Innovations as a key element of economic security for labor market balancing (by example of Germany) (2016)
Гуменюк Ю. П. - Роль трудової міграції в системі глобального коливання продуктивності праці (2016)
Кудінова А. В. - Глобальні тренди трансформації національних моделей споживання, Верба Д. В. (2016)
Луцків О. М. - Відтворювальний ресурс економічного зростання: особливості формування та нарощування (2016)
Пробоїв О. А. - Проблеми геоекономічного статусу України в глобальній економічній системі (2016)
Стеблій Г. Я. - Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки, Стасишин А. В., Калинець К. С. (2016)
Чеботарьов В. А. - Теоретико-методологічні засади державної регуляторної політики інноваційних структурних перетворень (2016)
Штулер І. Ю. - Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. (2016)
Artiukh Т. - State technical regulation industry of meat in Ukraine, Grigorenko I. (2016)
Григорьєв С. О. - Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні (2016)
Ільєнко Н. О. - Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС, Спасенко Ю. О. (2016)
Кальницька М. А. - Суть понять "стратегія" і "тактика" в економіці, Гангур О. Ю. (2016)
Скринько Н. В. - Національно-психологічні особливості українського споживача (2016)
Таран-Лала О. М. - Проблеми функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи в нових економічних умовах (2016)
Томілін О. О. - Система структурних чинників та періоди розвитку бурякоцукрового підкомплексу (2016)
Черленяк І. І. - Ризики постіндустріального переходу та проблеми розвитку національного господарства України (2016)
Баран Р. Я. - Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств, Романчукевич М. Й. (2016)
Баюра В. І. - Оптимізація ціноутворення в брендингу (2016)
Бондаренко С. А. - Формування бренд-архітектури виноробного підприємства (2016)
Ганечко І. Г. - Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку, Афанасьєв К. М. (2016)
Дзюба Т. А. - Аналіз фінансового стану машинобудівних підприємств Хмельницької області (2016)
Дідик А. М. - Параметри оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємств у контексті забезпечення їхнього полікритеріального розвитку (2016)
Добрянська В. В. - Дослідження ефективності рекламних звернень, Дука С. М., Остапенко І. Г. (2016)
Кампо Г. М. - Загальні тенденції інноваційної діяльності підприємств (2016)
Кирлик Н. В. - Коучинг – сучасний iнструмент впливу на людський капiтал працiвника підприємства (2016)
Колісник Г. М. - Управління витратами в режимі реального часу: стратегічний орієнтир, Штулер Г. Г. (2016)
Korzhenko K.A. - The efficiency of promotion policy a tea trade mark under domestic market conditions ринкових умов (2016)
Коць І. І. - Двопозиційна типологія толінгових операцій на підприємствах (2016)
Кузьмак О. І. - Формування організаційно-економічної моделі розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств (2016)
Ліганенко І. В. - Ресурсно-компетенційний базис стратегічних змін на виробничому підприємстві (2016)
Лобза А. В. - Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві, Бикова А. Л., Семенова Л. Ю. (2016)
Поліщук В. В. - Модель оцінювання ефективності та вибору автоматизованих інформаційних систем при нечітких умовах (2016)
Попова Н. В. - Маркетинг довіри як сучасна парадигма розвитку маркетингу на підприємствах транспортно-логістичної системи (2016)
Рифяк Р. Р. - Методичний підхід до оцінювання автомобільного ринку в Україні (2016)
Саух І. В. - Методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу туристичних підприємств (2016)
Сомов Д. О. - Організаційно-управлінський механізм процесу адаптації підприємства (2016)
Фещур Р. В. - Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств, Тимощук М. Р., Яворська Н. Р. (2016)
Чорна М. В. - Світовий рітейл: тенденції розвитку та конкурентні позиції, Кушнір Т. Б., Волосов А. М. (2016)
Шевчук Н. С. - Аналіз ресурсного потенціалу підприємства як фактор оптимізації бізнес-процесів, Гайдаєнко О. М. (2016)
Шот А. П. - Вплив фінансової кризи на стан дебіторcько-кредиторської заборгованості підприємств Львівщини (2016)
Шуміло О. С. - Управління системою економічної безпеки торговельного підприємства: системно-кібернетичний підхід (2016)
Аржевітін С. М. - Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі (2016)
Барановський О. І. - Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави (2016)
Бачо Р. Й. - Оцінка рівня забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами (2016)
Гончаренко М. Л. - Інвестиції у вищій освіті: особливості, тенденції та проблеми (2016)
Давиденко Н. М. - Стратегія забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах сучасних викликів та загроз (2016)
Жовтанецька Я. В. - Систематизація факторів виникнення кризових явищ у банківській сфері (2016)
Жувагіна І. О. - Розвиток інтернет-трейдингу в Україні: реалії та перспетиви сучасності, Філіпішина Л. М. (2016)
Здреник В. С. - Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки (2016)
Кампо Г. М. - Ендаумент як джерело позабюджетного фінансування соціальних заходів в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та його використання в Україні, Розман О. В. (2016)
Кузьмак О. М. - Механізми нейтралізації банківських ризиків (2016)
Лемішко О. О. - Концептуальні основи стійкого розвитку і вартості капіталу підприємства: аналітичний огляд (2016)
Mokrišová V. - Social aspects of environmental taxes, Hvizdová E. (2016)
Рогов Г. К. - Формування бюджетного механізму корпоративного сталого розвитку (2016)
Савицька О. І. - Перестрахування у зовнішньоекономічній діяльності як фактор розвитку фінансового потенціалу регіону, Феденко К. О. (2016)
Сидорчук А. А. - Необхідність формування інвестиційного портфеля домогосподарств (2016)
Стойка В. С. - Економічна сутність банківських криз та причини їх виникнення (2016)
Фуксман О. Ю. - Побудова антикризової підсистеми управління ліквідністю банку на основі інтегральної оцінки (2016)
Чубарь О. Г. - Децентралізація і фінансове забезпечення територіальної громади, Машіко К. С. (2016)
Чубка О. М. - Еволюція категорії "капітал" в економічній думці, Політило М. П. (2016)
Шевчук О. О. - Оптимізація перестрахування на основі оцінки ризикового капіталу, Сух Я. О. (2016)
Вигівська І. М. - Проблеми інформаційного забезпечення системи управління ризиками факторингової компанії, Макарович В. К. (2016)
Ганусич В. О. - Облік дебіторської заборгованості: управлінський та організаційний аспекти, Гурська І. В. (2016)
Даньків Й. Я. - Облік витрат в промисловості на охорону навколишнього середовища та покращення техноекологічної ситуації, Остап’юк М. Я., Остап’юк П. Ю. (2016)
Єршова Н. Ю. - Розвиток методологічних основ формування інтегрованої звітності (2016)
Зелікман В. Д. - Облік і аналіз діяльності підприємства на основі формування багатомірного масиву елементарних фінансових результатів (2016)
Лубенченко О. Е. - Особливості аудиторської перевірки дебіторської і кредиторської заборгованості, яка обліковується за міжнародними стандартами (2016)
Макурін А. А. - Удосконалення методики розрахунку амортизації на основні засоби на підприємствах вуглевидобувної промисловості (2016)
Попович М. С. - Формування та використання системи облікової інформації у процесі управління (2016)
Сокольська Р. Б. - Методологічні та організаційно-методичні аспекти створення системи фінансового обліку на підприємстві (2016)
Цуркану В. И. - Методологические аспекты признания и учета государственных субсидий, Голочалова И. Н. (2016)
Шеверя Я. В. - Оцінка показників балансу в умовах девальвації валюти звітності в Україні (2016)
Annotation (2016)
Аннотация (2016)
Войтович Р. - Глобальна політична реструктуризація та її вплив на розвиток сучасного світу (2013)
Петухова О. - Традиції Майдану та їх вплив на суспільно-політичний світогляд (2013)
Філіпчук В. - Націєтворення - державне управління державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти (2013)
Циганенко С. - Філософія ощадливого менеджменту: перспективи його впровадження в державне управління (2013)
Жиденко Н. - Професійний розвиток персоналу державної служби: основні складові процесу (2013)
Омельченко О. - Правове забезпечення впровадження інформаційних технологій в систему управління персоналом на державній службі (2013)
Андреєв С. - Перспективи та ризики розвитку системи цивільної оборони в контексті прийняття Кодексу цивільного захисту України (2013)
Глущенко Ю. - Програмно-цільовий метод як форма реалізації політики публічного адміністрування (2013)
Москаленко С. - Роль держави щодо створення умов для розвитку економіки України: соціогуманітарний вимір, Криштоф Н. (2013)
Степаненко С. - Пріоритети безкризового суспільного відтворення: виробництво по демографічно обумовленому спектру потреб (2013)
Головін Р. - Кризові явища адміністративних реформ у провідних країнах світу (2013)
Шапочка Ю. - Стандарти оцінювання державної політики та програм у США і країнах Європи та роль громадських організацій у їх розробці (2013)
Гарькавий І. - Теоретичні та прикладні аспекти інноваційного розвитку містообслуговуючої сфери (2013)
Дудар В. - Методологічні засади досліджень у сфері взаємодії місцевих органів влади (2013)
Кацай І. - Структуризація проблем збалансування розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону (2013)
Щесюк С. - Проблеми формування ефективної туристичної індустрії на місцевому рівні (2013)
Мельниченко В. - До питання законодавчого регулювання місцевих референдумів в Україні (2013)
Соболь В. - Актуальні проблеми забезпечення реалізації права громадян на звернення до органів влади (2013)
Столяр Л. - Політичне лідерство як втілення управлінської функції влади (2013)
Купрійчук В. - Вплив товариств "Просвіта" на державотворчі процеси гуманітарного розвитку доби української національної революції (1917-1920 рр.) (2013)
Ганяк В. - Методологічні засади дослідження механізмів формування і реалізації державної політики щодо забезпечення свободи совісті й релігії в Україні (2013)
Голобор Н. - Особливості організаційно-правового забезпечення освітньо-фахової підготовки державно-управлінських кадрів в Україні (2013)
Мельник Я. - Державно-громадське управління освітою як основний напрям демократизації освітньої політики на сучасному етапі (2013)
Никитюк Г. - Механізми регуляторного впливу держави на формування ідентичностей (2013)
Ясько Р. - Механізми формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері (на прикладі освітянської галузі): зарубіжний досвід (2013)
Алцибєєв Є. - Факторний аналіз як метод визначення основних характеристик системи забезпечення національної безпеки (2013)
Банчук-Петросова О. - Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу (2013)
Асаул А. Н. - Значение слова "асаул" (версии происхождения) (2015)
Березовська Г. Г. - Полонізми в тематичній групі лексики на позначення одягу, взуття таприкрас у східноподільських говірках (2015)
Бечко Я. В. - Участь лексико-семантичних варіантів іменника укр. вогонь у фразеотворенні (2015)
Бурковська О. Б. - Роль Івана Верхратського та Миколи Мельника у формуванні української термінології лісівництва (2015)
Васильців О. С. - Явище антонімії соціолінгвістичних термінів в українській, англійській та польській мовах (2015)
Вишневська Л. Б. - Еквівалентність польських і українських фразеологізмів: проблеми перекладу (2015)
Гавриш М. М. - Мовленнєвий акт застереження: соціолінгвістичний аспект (2015)
Гонца І. С. - Вивчення пропріативної лексики у вищій школі за кредитно-модульною системою (2015)
Горячок І. С. - Щоденник як форма самовираження письменника: жанри і типологія (2015)
Григорук Н. В. - Становлення системи найменувань спортивних товариств та відомств України (2015)
Грицева А. П. - Структурная и стилистическая характеристика генитивных предложений в русском и украинском языке (2015)
Гула Л. І. - Лексеми на позначення одиниць вимірювання довжини та маси в українській мові XVI – XVII ст. (2015)
Дмитрошкін Д. Е. - Оказіональні прикметники із суфіксами -ing та -ed в американському спортивному дискурсі (2015)
Дуденко О. В. - Кольоративи у художньому дискурсі Ірен Роздобудько, Молодичук О. А. (2015)
Жила Т. І. - Функціонування лексем на позначення одиниць сучасного адміністративно-територіального поділу в Україні (2015)
Завальнюк Л. В. - Епітетні структури в жанровому розмаїтті газетно-журнальної публіцистики (2015)
Задояна Л. М. - Лексико-семантичні відношення синонімії та антонімії в українській термінології цукрового виробництва (2015)
Кобилянська В. О. - Особово-числова парадигма зворотних дієслів сучасної української мови (2015)
Коваль Т. П. - Поліфонізм філософії космізму (2015)
Комарова З. І. - Трансформація дієприслівникового звороту як спосіб виявлення семантико-синтаксичних відношень у простому ускладненому реченні (2015)
Лазарєв О. В. - Теоретичні аспекти проблеми відтворення української історичної термінології та українознавчих назв у французьких текстах (2015)
Лисак Г. О. - Культура мовлення як якісний показник професійної культури майбутнього вчителя-філолога, Мартинюк О. В. (2015)
Маліновська Ю. М. - Драма І. Франка "Рябина": жанрово-стильовий аспект (2015)
Мамич М. В. - Медіажанр "порада спеціаліста" в сучасному жіночому журналі: лексико-синтаксичні ознаки, ціннісні маркери (2015)
Маркуляк Л. В. - Оптативні відношення в системі спонукальних конструкцій (2015)
Мовчан Л. М. - Лінгвокогнітивний аналіз художнього тексту (2015)
Новікова Є. Б. - Складні слова як особливе явище словотвірної системи сучасної української мови (на матеріалі складносуфіксальних ад’єктивів без інтерфікса) (2015)
Олійник Л. В. - "Євангеліє учительне" Кирила Транквіліона-Ставровецького в контексті проповідницької прози доби бароко (2015)
Орловська О. В. - Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті (на матеріалі твору С. Моема "Театр") (2015)
Осіпчук Г. В. - Місце кореферентів у прозі Ліни Костенко (2015)
Приймак І. В. - Жіноча творчість на сторінках львівського часопису "Назустріч" (1934–1938 рр.) (2015)
Розгон В. В. - Фразеологізми сучасної української мови: проблемні аспекти (2015)
Салецька М. В. - До проблеми виокремлення прецедентних імен у політичному дискурсі (2015)
Станіславова Л. Л. - Антитеза в сучасній українській афористиці, Терещенко Л. В. (2015)
Товстенко Л. І. - Стильовий потенціал геортонімів у ділових текстах ХVІІІ ст. (2015)
Торчинська Н. М. - Іншомовні епіграфи у структурі українських текстів (2015)
Торчинський М. М. - Денотатно-номінативна структура територіонімів як складник української ономастичної терміносистеми (2015)
Федух І. С. - Жанр антиутопії у постмодерністичному дискурсі (2015)
Фернос Ю.І. - Антропонімічні уподобання мешканців сіл Уманщини (2015)
Царалунга І. Б. - Особливості континуації давніх *і та *у в текстах українських грамот XIV-XV cт. (2015)
Цілина М. М. - Українські ідеоніми ХІХ ст. (2015)
Чучвара А. П. - Опозиція літературна мова – нелітературні форми в тексті кіноповісті Богдана Жолдака "Укри" (2015)
Шевчук Л. Г. - Покійний король як сюжетотворчий елемент і головний герой трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (2015)
Шитик Л. В. - Формальний синкретизм означально-поширювальних складнопідрядних речень (2015)
Шуляк С. А. - Образи середнього земного світу у текстах українських замовлянь (2015)
Янчишин А. М. - Диференційні ознаки прагматонімів (2015)
Ярохно-Проказюк Л. І. - Вербальні символи українців: етноментальний аспект (на основі громадянської лірики колективної збірки "Старокостянтинів поетичний. Ювілей") (2015)
Федорів Т. В. - Особливості інформаційного забезпечення непопулярних державних рішень (2014)
Романенко Є. О. - Публічна комунікація як засіб транспарентності державного управління (2014)
Серьогіна Т. В. - Напрями імплементації гуманістичних цінностей до публічної служби, Сорокіна Н. Г. (2014)
Щербина C. В. - Державна політика формування та розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку України (2014)
Горбань Ю. С. - Суб'єкти екологічного врядування ЄС: наднаціональний рівень (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Стан та шляхи реалізації антикорупційної політики України (2014)
Семененко М. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність у національній економіці: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Полтавець В. Д. - Аналіз правового регулювання міжмуніципального співробітництва в Росії (2014)
Гирик М. А. - Інституціоналізація участі громадян у здійсненні державного управління в Україні (2014)
Дакал А. В. - Державна політика щодо захисту прав дітей: комунікативний аспект (2014)
Дубич К. В. - Механізми державного управління якістю соціальних послуг в Україні (2014)
Багацька К. - Методичні підходи до аналізу грошових потоків (2012)
Бедзай О. - Діагностика ефективності системи корпоративного управління на основі методу напружених варіантів (2012)
Бєляєва Г. - Роль інформаційного забезпечення при впровадженні інноваційних елементів механізму ресурсозбереження промислових підприємств (2012)
Бобровников В. - Механізм координації в саморегулятивних структурах управління (2012)
Бондаренко О. - Сутність і особливості інвестиційної стратегії в санаторно-курортному комплексі ПБК (2012)
Весельська К. - Методика визначення коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства (2012)
Висоцька А. - Особливості використання аграрного ресурсного потенціалу та резерви підвищення його ефективності (2012)
Гаврилюк-Єнсен Л. - Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами, Спільник І. (2012)
Гвоздю С. - Суть інтелектуального капіталу та витрати на його розвиток (2012)
Гнезділова О. - Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів, Горохова В. (2012)
Гнеушева І. - Аналіз підходів до управління товарними запасами як складової оборотних коштів підприємства, Сєріков Д. (2012)
Голишева Є. - Діагностика споживчого капіталу промислових підприємств (2012)
Голяш І. - Аналіз маркетингових ризиків підприємства, Данилюк І. (2012)
Гулай О. - Аналіз механізму клірингових взаєморозрахунків на залізничному транспорті на прикладі Південної залізниці (2012)
Гумен О. - Проблеми впровадження системи управління якістю на підприємстві (2012)
Димеденко І. - Оцінка системи оплати праці та шляхи її удосконалення на промисловому підприємстві, Димеденко К. (2012)
Длігач А. - Інтегровані маркетингові стратегії (2012)
Есманова Л. - Інструменти стимулювання розвитку підприємств (2012)
Єлецьких C. - Аналіз показників фінансово стійкого розвитку підприємств гірничо-шахтного машинобудування Донецької області (2012)
Жалдак Г. - Класифікація інновацій та їх соціальний підвид, Сімченко Н. (2012)
Журавльова І. - Факторний аналіз як інструмент управління формуванням та використанням інтелектуального капіталу підприємств (2012)
Загородна О. - Оперативне управління грошовими потоками підприємства, Серединська В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського