Голозубов О. - Діалог у проблемному полі християнської етики (розвиваючи бахтінські концепти) (2014)
Будько М. - Біблійний досвід знечуження Чужого в контексті ксенологічних шукань сьогодення (2014)
Троїцька О. - Релігійна толерантність у контексті сучасних діалогічних викликів (2014)
Дольська О. - Понятие "система" и аспекты ее изучения в философии и науке (2014)
Бойко М. - Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті (2014)
Тройно-Фунтусова Н. - Человек бессмертный vs человек воскресший: о свободе отцов и сынов в проекте общего дела Н. Федорова (2014)
Рогожинська А. - Феномен секуляризації в концепції Ч. Тейлора (2014)
Пєшев О. - Історичний розвиток концепту "освіта" (2014)
Бортникова А. - Культурний простір буття genius loci (на прикладі топосів Дому й Родинного Вогнища) (2014)
Огородник І. - Євгеній де Роберті та його пошуки в соціології (2014)
Русин М. - Наука про християнські чесноти Івана Скворцова (2014)
Гужва І. Ю. - Кращі світові практики застосування інструментів торговельного захисту: висновки та пропозиції для України (2014)
Артеменко А. В. - Глобалізаційні виміри економіки України та перспективи її інтеграції до світового господарства на засадах ціннісної конкурентоспроможності (2014)
Гончаренко Н. І. - Економічні засади розвитку міжнародного співробітництва країн близького сходу в умовах глобалізаційного розвитку світового господарства, Саєд С. М. Анкаві (2014)
Мариніна С. В. - Сутність, проблеми та перспективи розвитку форм міжнародної економічної інтеграції (2014)
Маханьова Ю. М. - Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектора України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС (2014)
Нестеренко О. Д. - Аналіз зовнішньоторговельної політики України агропродовольчою продукцією в контексті євроінтеграції (2014)
Сібекіна А. Ю. - Концептуальні засади інтенсифікації процесу відкриття європейських ринків в умовах асоціації України з ЄС (2014)
Сокол К. М. - Формування маркетингової стратегії виходу ІТ-компанії на світовий ринок інформаційних технологій (2014)
Соколова З. С. - Ефективність регулювання автотранспортної галузі у Західноафриканському економічному і монетарному союзі (УЕМОА) (2014)
Уварова І. С. - Тенденції та закономірності розвитку міжнародних міграційних процесів в Україні (2014)
Юхимець Р. С. - Іноземний досвід трансформації газових ринків: перспективи та загрози для України (2014)
Якубівська Ю. Є. - Світові тенденції розвитку кіберзлочинності (2014)
Циганов С. А. - Теоретичні основи політики економічного розвитку та механізми їх реалізації в контексті глобалізаційних викликів, Сизоненко В. О. (2014)
Чуркіна І. Є. - Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової незалежності регіонів, Бобошко Л. І. (2014)
Євтушевська О. А. - Внутрішній контроль за виконанням бюджетів підприємствами водного транспорту України (2014)
Кошельок Г. В. - Факторні моделі грошових потоків підприємства, Степанова І. В. (2014)
Замлинський В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування як складової фінансового забезпечення інноваційної діяльності України (2014)
Гончар В. Г. - Вплив науково-технічного прогресу на економічну безпеку держави (2014)
Гурський Д. Ю. - Особливості застосування обов’язкових резервів як інструмента регулювання грошово-кредитного ринку в Україні (2014)
Білик Р. С. - Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності (2014)
Якушик І. Д. - Концептуальні підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Квач Я. П. - Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства (2014)
Борисова Л. Є. - Проблеми подальшого розвитку підприємств телекомунікацій (2014)
Кужель В. М. - Напрями подальшого зміцнення інвестиційного потенціалу підприємств України (2010)
Юхновський І. В. - Методика оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки (2010)
Проскуріна Н. М. - Формалізація дії механізмів організаційно-функціональної оптимізації внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління (2010)
Зборовська О. М. - Синергетичний аспект теорії логістичних систем (2010)
Радєва М. М. - Аналіз ефективності діяльності корпорацій в Україні (2010)
Омельчук В. О. - Адекватність житлового будівництва в Україні суспільному попиту (2010)
Космідайло І. В. - Методичні питання оцінки ефективності управління державними підприємствами (2010)
Бантон В. Д. Л. - Фіскальна політика та механізм її реалізації, Тарангул В. І. (2010)
Соколова М. Ю. - Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку (2010)
Безнощенко М. В. - Підвищення конкурентоспроможності аутсайдерів серед українських фондових бірж, Морозов В. С. (2010)
Рачинський А. П. - Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади (2010)
Пельтек Л. В. - Створення дієвого механізму антиінфляційного інвестиційного регулювання регіонального розвитку (2010)
Любімов В. І. - Системні характеристики та принципи управління інвестиційною сферою регіону (2010)
Григор О. О. - Аналіз кластерної політики країн Європейського Союзу та її вплив на інноваційний потенціал країни (2010)
Порвін М. Ю. - Комплексне використання теорій кластерного механізму та сучасні концепції інноваційного розвитку промисловості (2010)
Горник В. Г. - Сутність державної промислово-інноваційної політики (2010)
Королюк Ю. Г. - Концепція якості життя в управлінні регіональними соціально-економічними системами (2010)
Тополенко Н. М. - Особливості складання та подання фінансової звітності бюджетних установ (2010)
Дмитренко Г. В. - Аналіз факторів фінансового контролю (на прикладі республіканської програми медичної допомоги хворим) (2010)
Безпрозванна В. М. - Цивільний захист прав осіб, що займаються медичною діяльністю в Україні (2010)
Сотула В. В. - Реалізація функцій державного управління економікою в системі господарських судів Кримського регіону (2010)
Драган І. О. - Розвиток житлово-комунального господарства як пріоритет соціальної політики держави (2010)
Мироненко М. Ю. - Стратегічний розвиток країни у контексті боротьби з бідністю (2010)
Чечель О. М. - Особливості інтеграції України до європейського співтовариства (2010)
Приходько І. П. - Технологізація у сфері управління закладами освіти (2010)
Гирик М. А. - Щодо співвідношення категорій "громадянське суспільство" та "громадськість" у державному управлінні (2010)
Діденко В. С. - Якість послуг водопостачання як об'єкт державного управління (2010)
Ільченко Н. В. - Еволюція підходів до розвитку територіальної громади (2010)
Міщенко Д. А. - Сутність механізму державного регулювання сільськогосподарського виробництва (2010)
Чорна Л. О. - Системний підхід до розробки бізнес-плану інвестиційного проекту, Пастушенко Л. В., Чорна Н. Ю. (2010)
Турченяк О. В. - Ризики в контурі формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування (2010)
Офік М. П. - Оцінювання ефективності кооперування в системі інноваційного розвитку підприємств (2010)
Соскін О. І. - Структурування економіки і модель економічного розвитку: анатомія взаємозв'язку (2010)
Токарева Т. О. - МСФЗ для малого і середнього бізнесу: особливості спрощеного стандарту (2010)
Длігач А. О. - Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів (2010)
Ковалевська А. В. - Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації, Петрова Р. В. (2010)
Шульга І. П. - Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства (2010)
Якимова А. М. - Розміщення філій банківських установ на території України, Дил Д. О. (2010)
Омельчук В. О. - Еволюція домогосподарств як суб'єктів механізму регулювання ринку доступного житла (2010)
Денисов О. Е. - Теоретичні аспекти аналізу олігопольного ринку в Україні (2010)
Бодрецький М. В. - Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль у сучасній економіці (2010)
Гапоненко Л. В. - Основні напрями екологізації аграрного виробництва (2010)
Бавровська Н. М. - Аналіз впливу містобудівних факторів на вартість об'єктів нерухомості, Паламарчук Л. В. (2010)
Карамишев Д. В. - Державні механізми регулювання ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я в економічній моделі розподілу фінансів, Шевченко В. І. (2010)
Поживілова О. В. - Інформаційні технології в системі охорони здоров'я (до проблеми наукового забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров'я України) (2010)
Бєлкін Л. М. - Державне управління податковою складовою інвестиційної діяльності, Бєлкін М. Л. (2010)
Дмитренко Г. В. - Необхідність удосконалення фінансового контролю в системі державного управління (на прикладі використання бюджетних коштів у м. Дніпропетровськ) (2010)
Королюк Ю. Г. - Публічні засади регіонального управління (2010)
Драган І. О. - Фінансовий механізм державного управління житлово-комунальним господарством на регіональному рівні (2010)
Любімов В. І. - Система державних гарантій прав та інтересів іноземних інвесторів (2010)
Карнаков І. А. - Вплив держави на інвестиційний процес в умовах інтеграції (2010)
Пельтек Л. В. - Формування єдиної науково-технічної політики як умова економічного зростання і розвитку промисловості регіонів (2010)
Приходько І. П. - Політика якості як ядро освітньої політики держави (2010)
Іванюта П. В. - Мотиваційний механізм державного регулювання якості праці (2010)
Соколова Т. А. - Вплив конфігурації системи державної служби України на якості кар'єрного потенціалу державного службовця (2010)
Міщенко Д. А. - Теоретичні засади організаційного механізму державного управління аграрним сектором економіки (2010)
Кондрашов О. М. - Рецензія на монографію "Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика" (автор — Дацій Н. В.) (2010)
Панкратова О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на динаміку українського співробітництва з країнами світу (2015)
Потапова Н. О. - Організаційні й методичні аспекти підвищення ефективності міжнародних інвестиційних проектів (2015)
Богоявленський О. В. - Маркетингові чинники підвищення конкурентоспроможності Української економіки в умовах економічної кризи (2015)
Кальніцька М. О. - Вплив стилю лідерства на формування та розвиток організаційної культури підприємтва (2015)
Семенець А. О. - Критерії аудиторської оцінки фінансової звітності (2015)
Косарєва І. П. - Проблеми реструктуризації валютних кредитів суб'єктів господарювання і споживчих кредитів фізичних осіб, Бєлоусова С. В. (2015)
Височіна Л. В. - Необхідність впровадження системи антикризового управління на підприємстві (2015)
Стеценко Т. В. - Оцінка активності впровадження депозитарної діяльності депозитарними установами в Україні (2015)
Мещерякова Н. М. - Теоретичні аспекти розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні (2015)
Городецька Т.Е. - Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті європейської інтеграції (2015)
Корнівська В. О. - Структурні аспекти розвитку Європейського фінансового простору: компаративний аналіз України та Польщі (2015)
Родак О. Ф. - Дослідження питань конкурентоспроможності суб'єктів господарювання (2015)
Мартинець І. Г. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України (2015)
Наркізов М. М. - Реформування фінансового законодавства в Україні: бюджетна децентралізація 2014-2015 (2015)
Наркізова T. М. - Бюджетні ресурси як складова системи державних фінансів в умовах сьогодення (2015)
Глотов Є. О. - Автоматизація аналізу короткострокових депозитних та ощадних сертифікатів банків, Попова О. М. (2015)
Щербань О. Д. - Аналіз основних банківських ризиків в умовах фінансової кризи, Сукрушева Г. О. (2015)
Ткаченко О. І. - Кредитна політика банків України, Фоменко Ю.С. (2015)
Янковська В. А. - Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві, Хижняк А. М. (2015)
Гарькавенко К. В. - Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад (2015)
Бандурка А. М. - Система корпоративного управлення Украины в условиях кризиса банковской системы, Носова О. В. (2015)
Погребняк А. С. - Розрахунки з підприємствами в Крим за зовнішньоекономічними правилами, Краснікова Н. В. (2015)
Тертичний О. О. - Стан продуктивності праці на території сучасної Україні, Макарова Л. Г. (2015)
Савченко І. Г. - Державне регулювання розвитку курортної бази України (2015)
Дорошенко Г. О. - Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні, Абрамова І. М. (2015)
Яременко В. Г. - Государственный долг, институциональные реформы и контрреформы в странах с нестабильной экономикой, Яременко О. Л. (2015)
Дзьобань О. П. - Інформаційні аспекти безпеки у соціокультурних процесах, Панфілов О. Ю., Чемчикаленко Р. А. (2015)
Ромашова H. О. - Інформаційні та комунікаційні технології: сутність та значення в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Дахнова О. Є. - Організацшно-правові форми соціального страхування в Україні (2015)
Лапшин В. І. - Стан зовнішньої торгівлі в регіонах України, Кузніченко В. М., Овчаренко Ю. С. (2015)
Орлова О. В. - Суперечливий характер інформації у мережі Інтернет та її вплив на індивіда, Скалацька О. В., Кузнецова О. В. (2015)
Кануннікова О. P. - Правові аспекти фінансової безпеки України: реалії і перспективи децентралізації, Панфілова Я. О. (2015)
Швець В. Д. - Роль і місце громадських природоохоронних організацій в сфері контролю за економічним, раціональним використанням та охороною земель (2015)
Квач Я. П. - Безпека персоналу як основний елемент системи економічної безпеки підприємства (2015)
Гайдуцький І. П. - Регуляторні реформи і прямі іноземні інвестиції в країнах СНД (2010)
Тормосов Р. Ю. - Особливості інвестування енергоефективних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів (2010)
Філонова І. Б. - Методи злиття і поглинання вітчизняних банків іноземними інвесторами (2010)
Паук О. Є. - Технології формування і реалізації підприємствами стратегій інвестування (2010)
Куклік К. А. - Проектне фінансування: об'єктивна необхідність та реальні можливості (2010)
Гайдай Г. Г. - Сутність та значення інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі (2010)
Палиця С. В. - Вкладення заощаджень населення України в інвестиції, Федоренко М. С. (2010)
Божкова В. В. - Методологічні аспекти стратегічного планування комунікацій інноваційної діяльності промислових підприємств (2010)
Власов С. Ф. - Оптимізації системи оподаткування в динамічній трансформації економіки України, Безус Р. М. (2010)
Губарик О. М. - Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі фінансової звітності та бухгалтерського балансу (2010)
Коломієць В. М. - Організація торговельної діяльності у системі стратегічного управління готельно-ресторанним комплексом (2010)
Омельчук В. О. - Еволюція комерційних структур як суб'єктів регулювання ринку доступного житла (2010)
Калінчик І. М. - Методи прогнозування можливих варіантів розвитку агропромислового комплексу України (2010)
Шпак Н. О. - Заходи з енергозбереження як чинники зменшення собівартості продукції машинобудівних підприємств, Тихойка Н. Ю. (2010)
Рижакова Г. М. - Моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у промисловості України (2010)
Бодрецький М. В. - Механізм логістичного управління формуванням позикового потенціалу підприємств машинобудування (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні (2010)
Григор О. О. - Засади трансформації світової і національної економічних систем в умовах глобалізації (2010)
Толуб'як В. С. - Деміфологізація пенсійного віку (2010)
Куйбіда В. С. - Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів, Мазур В. Г. (2010)
Левченко Н. М. - Функції державних органів влади щодо регулювання інноваційного розвитку АПК (2010)
Гоголь Т. В. - Методологічні основи державного регулювання розвитку сільських територій (2010)
Шпак Ю. В. - Економічна політика держави в розрізі державного регулювання аграрного сектора національної економіки (2010)
Алейнікова О. В. - Державна підтримка інтеграційних процесів у розвитку агропродовольчого сектора економіки (2010)
Медведєв І. А. - Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні (2010)
Бутко М. П. - Промисловий комплекс України в умовах постіндустріальної фази суспільного розвитку, Макаренко І. О. (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у виконанні бюджетної програми (на прикладі Львівської області) (2010)
Мусієнко І. І. - Сучасні вимоги до трудового потенціалу та гармонійного розвитку особистості в системі освіти (2010)
Іванюта П. В. - Роль нормативно-правових актів у системі державного управління національною економікою на засадах якості (2010)
Баранова А. В. - Державна виховна політика як складова політичної діяльності держави (2010)
Аксьонова Г. Д. - Співробітництво органів місцевого самоврядування з підприємницькими структурами у розв'язанні екологічних проблем: термінологічне наповнення та зміст (2010)
Шевченко Л. В. - Напрями розвитку законодавчої бази механізму державного управління українських зовнішньоекономічних відносин (2010)
Андрієвський Д. Й. - Аналіз ефективності впливу на промисловість органів влади держави і регіонів для її успішного структурного розвитку (2010)
Ільченко Н. В. - Фонд громади — альтернативне джерело розвитку територіальної громади (2010)
Арефьєв В. Г. - Адаптаційні передумови диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури (2015)
Арзютов Г. Н. - Микрокинезиология – новое научное направление, Гаврилюк В.А. (2015)
Носко Ю.М. - Вплив малорухомого способу життя на стан здоров’я молодших школярів (2015)
Атамась О. А. - Сучасний погляд на особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2015)
Базілевький А. Г. - Показники тактичної підготовленості у нападі та захисті баскетболістів 10-13 років (2015)
Башавець Н. А. - Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Бейгул І.О. Тонконог В. М. - Зміни функціональних показників у студенток, які займаються волейболом (2015)
Беседа Н. А. - Підвищення професійної компетентності вчителів ЗНЗ на основі застосування здоров’язбережувальних технологій (2015)
Бєлих С. І. - Становлення особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів у Донецькому національному університеті (2015)
Білан Я. О. - Флорбол як засіб фізичного розвитку молоді (2015)
Білик В. Г. - Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів початкової школи щодо впровадження сучасних здоров’яформувальних технологій (2015)
Бойко Г. Л. - Педагогічний підхід до вирішення проблем фізичного виховання студенток ВНЗ на заняттях шейпінгом (2015)
Бондаренко С.В. - Проблема формирования адаптации к учебным нагрузкам детей 6 – 7 лет средствами зрительных упражнений (2015)
Браташ С. В. - Аналіз розвитку рухових якостей учнів старшого шкільного віку (2015)
Булейченко О. В. - Особливості індивідуалізації фізичного виховання студентів – майбутніх спеціалістів з корекційної педагогіки (2015)
Василенко М. М. - Стан та перспективи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах України (2015)
Віндюк А. В. - Застосування методу кругового тренування на уроках фізичної культури в молодших класах (2015)
Вільчковська А. Е. - Рухова активність учнів 14-16 років, які відвідують музичну школу (2015)
Возний С. С. - Динаміка фізичного стану студентів факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, Городинська І.В. (2015)
Волков В. Л. - Вікові особливості оцінки фізичної підготовленості юних спортсменів-рукопашників, які навчаються на початкових етапах багаторічного удосконалення (2015)
Врублевский Е. П. - Анализ зрительно-моторных реакций женщин, занимающихся оздоровительной физической культурой в зависимости от их генетических особенностей (2015)
Гавриленко І. В. - Cутнісь підготовки майбутніх вихователів до фізкультурно-оздоровчої роботи (2015)
Галай М. Д. - Вплив особливостей психофізіологічного розвитку дівчаток молодшого шкільного віку на результативність у вправах із м’ячем (2015)
Гладощук О. Г. - Розвиток рухових якостей студентів за напрямком професійно-прикладної фізичної підготовки у вищому технічному навчальному закладі, Тонконог В. М. (2015)
Гнип І. Я. - Ефективність дихальної гімнастики в процесі відновлення функціонального стану студентів після перенесених простудних заховрювань (2015)
Головійчук І. - Особливості здорового способу життя студентської молоді (2015)
Голод Н. Р. - Результативність тестових вправ екрану функціонального руху як показник ефективності реабілітаційної програми для студенток спеціальної медичної групи (2015)
Грибан Г. П. - Історія створення та діяльності гімнастичного товариства "Сокіл” на Волині (2015)
Гуржий О. В. - Визначення мотивів підвищення рухової активності у студентів СНУ імені В. Даля в процесі занять фізичним вихованням (2015)
Демин С. С. - Влияние курсового приема иммуномодулирующих препаратов на иммунный статус спортсменок-легкоатлеток в предсоревновательном мезоцикле, Синюгина М. Б. (2015)
Денисенко Н. Г. - Педагогіічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування готовності майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи з молодшими школярами в умовах педагогічного коледжу (2015)
Дичко О. А. - Рівень адаптаційної напруги організму підлітків з сколіозом (11-14 років), Дичко Д. В. (2015)
Долинний Ю. О. - Особливості змісту реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Драндров Г. Л. - Влияние образа Я на развитие мотивационно-волевой сферы высококвалифицированных спортсменов (2015)
Дудник І. О. - Педагогічні умови формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі фізичного виховання (2015)
Дьоміна Ж. Г. - Актуальні проблеми профільного навчання фізичної культури у старшій школі у контексті неперервності та наступності освіти (2015)
Єжова О. О. - До проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Єрмоленко О. В. - Реформування національної законодавчої основи сфери фізичного виховання та спорту в контексті євроінтеграційних процесів, Єрмоленко М. В. (2015)
Єфіменко П. Б. - Інноваційних підхід до навчального процесу при вивченні лікувального масажу майбутніми реабілітологами (2015)
Жигадло Г. Б. - Основні напрями використання історичного досвіду професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до організації спортивних ігор в умовах світових інтеграційних процесів (2015)
Завальнюк О. В. - Сучасний погляд на філософське розуміння феномену спорту як найважливіше явище суспільного життя (2015)
Завидівська Н. - Валеопедагогіка – основа вдосконалення фізичної підготовленості студентів в умовах здоров’язбережувального навчання (2015)
Заставна О. М. - Стан фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, які перенесли кохлеарну імплантацію (2015)
Іваненко Т. В. - Використання спортивних ігор на заняттях з фізичного виховання для розвитку особиситості студенток університету (2015)
Іванова Г. Я. - Сучасний погляд на формування професійного іміджу фахівця з фізичної реабілітації (2015)
Індика С. Я. - Роль освітньої програми у реабілітації хворих після інфаркту міокарда (2015)
Кhrystovaya Т. - The rehabilitation of students health (2015)
Караулова С. И. - Современное состояние проблемы оптимизации функциональной подготовленности организма спортсменов в циклических видах спорта, Олейник И. С. (2015)
Карпюк Р. П. - Концептуальні засади сучасної парадигми якості вищої фізкультурної освіти (2015)
Кидонь В. В. - Характеристика технічної підготовки в естетичній гімнастиці на етапі спеціалізованої базової підготовки (2015)
Коваль В. Ю. - Умови виховання студентів вишу в процесі фізкультурно-спортивної діяльності (2015)
Ковальова Ю. А. - Сутність професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально−вольових якостей у старшокласників (2015)
Коломієць А. Ю. - Профілактика психосоматичних розладів здоров’я студентської молоді засобами фізичного виховання, Золочевський В. В. (2015)
Колосовська В. В. - Формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи з учнями у процесі педагогічної практики (2015)
Коротков В. П. - Аналіз ефективності формування 3D- здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Косівська С. В. - Планування, структура занять та критерії оцінювання знань студентів модуля "Волейбол" навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання спортивних ігор" на основі кредитно-модульної системи, Бабаліч В. А. (2015)
Красницька О. В. - Оцінка ефективності технології профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2015)
Крик Т. М. - Інноваційні форми організації спортивно-масової роботи та фізичної рекреації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Матвієнко М. І. (2015)
Кубрак Р. М. - Роль іппотерапії в оптимізації функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2015)
Кузьменко В. Ю. - Чинники навчальної мотивації при формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення дисциплін циклу науково-предметної підготовки (2015)
Курячий С. В. - Моніторінг психофізичної підготовленості студентів (2015)
Лебединець А. М. - Наукова студентська робота як форма дослідницької взаємодії майбутнього вчителя і викладача вищого навчального закладу України (60-90 рр. ХХ століття) (2015)
Левків Л. В. - Формуваня у студенток розуміння змісту базових термінів теорії фізичного виховання, Можаровська С. П. (2015)
Лежньова О. В. - Зміна показників функціональної підготовленості баскетболісток студентської команди впродовж підготовчого періоду (2015)
Лисецька О. Я. - Теоретичне моделювання фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Запорожченко Н.В. (2015)
Лукоянова К. В. - Оптимізація навчального процесу при заняттях з оздоровчого фітнесу у студенток ВНЗ неспортивного профилю (2015)
Любіна Л. В. - Самозахист як необхідна оборона, Севастьяненко Л. В. (2015)
Лянной Ю. О. - Теоретико-методичні та організаційні аспекти спеціалізованої підготовки магістрантів з фізичної реабілітації для роботи у санаторно-курортних умовах (2015)
Максименко Л. М. - Оцінка психосоматичного здоров’я дітей 5-ти і 6-ти років: практичний аспект проблеми (2015)
Маленюк Т. В. - Заняття з шейпінгу як один із напрямків підвищення ефективності фізичного виховання у вищій школі, Косівська А.В. (2015)
Маляр Н. С. - Оптимізація процесу фізичного виховання студентів внз методом колового тренування (2015)
Мартинова Н. П. - Визначення мотивів та інтересів студенток внз до занять з фізичного виховання (2015)
Мединський С. В. - Характеристика виробничих функцій крізь призму задач діяльності фахівців фізичного виховання і спорту у Сполучених Штатах Америки (2015)
Мерзлікіна О. А. - Динаміка функціонального стану хребта у фізичній реабілітації осіб зрілого віку з остеохондрозом у поперековому відділі з використанням лікувально-профілактичного пристрою "Кипарис", Степанюк Н. В. (2015)
Михалюк Є. Л. - Вегетативна регуляція, центральна гемодинаміка та фізична працездатність у футболістів в залежності від спортивної кваліфікації, Малахова С. М. (2015)
Назимок В. В. - Вплив занять боксом в процесі фізичного виховння на функціоналльний стан студентів (2015)
Наумчук В. І. - Технологія постановки і формулювання завдань предметного ігрового уроку фізичної культури (2015)
Одайник В. В. - Сутність розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів засобами баскетболу (2015)
Озарук В. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування потреби до рухової активності учнів початкових класів, Презлята Г. В. (2015)
Омельченко Т. Г. - Профілактика факторів ризику серцево-судинних захворювань чоловіків зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу (2015)
Онищук С. О. - Раціональна рухова активність, як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань студентів вищих навчальних закладів, Чітідзе Л. М. (2015)
Остапова О. О. - Місце професійно важливих якостей і властивостей майбутніх учителів трудового навчання у системі їх професійно-прикладної фізичної підготовки (2015)
Панкратов Н. С. - Характеристика показателей физической подготовленности занимающихся армспортом на этапах микроцикла (2015)
Панчук Т. М. - Сучасні тенденції управління процесом тренування у міні-футболі, Чайковський І.А. (2015)
Петренко Н. Б. - Особенности физических качеств и когнитивных функций у детей дошкольного возраста с речевыми отклонениями (2015)
Пічурін В. В. - Толерантність до невизначеності як складова психологічної готовності студентів до професійної діяльності і її формування в процесі фізичного виховання (2015)
Полатайко Ю. О. - Особливості реакції кардіореспіраторної системи людини на дію гіпоксії в різні сезони (2015)
Пономарьов В. О. - Аналіз стану сформованості професійно-педагогічної компетентності інструкторів тренажерного залу, Гостіщев В. М. (2015)
Попадюха Ю. А. - Технологии послеоперационного восстановления плечевого комплекса с повреждениями ротаторной манжеты (2015)
Присяжнюк С. І. - Дослідження здоров’язбережувальних технологій в системі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення (2015)
Пустолякова Л. М - Опанування основними засобами підвищення фізичної підготовленості, фізичної працездатності та функціонального стану здоровя студентів за допомогою фізичних вправ, Болгар М. А. (2015)
Путилина Т. - Физиологические эффекты занятий волейболом у девочек 10-12 летнего возраста, Киселёва Л. (2015)
Путров С. Ю. - Класифікація біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2015)
Ребрина А. А. - Методика розвитку основних фізичних якостей в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури, Ребрина А. А. (2015)
Редько Т. М. - Використання тренажерів у фізичному вихованні студентів педагогічних ВНЗ (2015)
Рубіс К. М. - особливості впливу менструального циклу на навчально-тренувальний процес студенток спеціальності фізичне виховання (2015)
Самоненко С. Б. - Врахування силового параметру рухової координації дівчат середнього шкільного віку в процесі навчання рухових дій (2015)
Семанишин Т. М. - Профессионально-валеологический портрет будущих инструкторов по физическому воспитанию дошкольников, Попель С. Л. (2015)
Серман Т. - Використання національної культури в спортивно-мистецьких святах за участю учнівської молоді в умовах аквацентру (2015)
Сичов С. О. - Застосування системного аналізу в прогнозуванні спортивної підготовки студентів в процесі навчальної діяльностІ (2015)
Скиба О. О. - Оцінка дискримінації показників фізичної підготовленості юних спортсменів залежно від рівня санітарно-гігієнічного благополуччя навчального закладу (2015)
Собко Н. Г. - Професійна самостійність керівника сфери фізичного виховання та спорту, Собко С. (2015)
Соколова О. В. - Обгрунтування ефективності занять з пауерліфтингу протягом підготовчого періоду юнаків 20-23 років, Нікітчук Ю. О. (2015)
Стращенко И. Ю. - Анализ двигательной активности студенческой молодёжи, Рябцева Л. А. (2015)
Сукачов О. В. - Обгрунтування збалансованості стану рухової функції хлопчиків 4-5 років (2015)
Сухорада Г. І. - Актуальні питання вдосконалення керівних документів з фізичної підготовки та спорту у збройних силах, інших військових формуваннях і правоохоронних органах України (2015)
Терещенко В. І. - Запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів Національного університету державної податкової служби України та оцінювання їх фізичної підготовленості, Малинський І. Й. (2015)
Тимошенко О. В. - Фізична підготовленість як один із критеріїів оцінювання рівня здоров’я учнівської та студентської молоді, Зубалій М. Д. (2015)
Тихонькова І. С. - Проблеми самоствердження підлітків в процесі занять спортом, Кротов Г. В. (2015)
Тищенко В. О. - Інноваційні тести визначення рівня психомоторики у спортивних іграх (2015)
Ткаченко М. В. - Критерії формування відповідального ставлення студентів вищих медичних навчальних закладів до цінностей оздоровчої діяльності (2015)
Томащук О. Г. - підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи у центрах інваспорту з позиції потреб сучасності, Деделюк Н. А. (2015)
Федак Г. О. - Удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічного та командно-виховного складу вищого військового навчального закладу, Одеров А. М. (2015)
Федорюк О. В. - Психо-фізичний стан і рекреаційна активність викладачів вищих навчальних закладів віком 50-65 років, Попель С. Л. (2015)
Фішев С. О. - Вплив занять з атлетичної гімнастики на техніку прийомів в боксі у студентів, Фішев Ю. О. (2015)
Хандога Я. В. - Формування здорового способу життя у студентів університету (2015)
Хлус Н. - Зміни рівнів фізичної працездатності студенток 3-4 курсів під впливом впровадження експериментальної методики (2015)
Хохлов А. В. - Роль тренировочных устройств и тренажеров в физическом воспитании студентов, Соснов А. Г. (2015)
Циолковська А. І. - Деякі принципи системи фізичного виховання студентів вузу, Фролова О. О. (2015)
Черниговская С. А. - Истоки непрофессионального физкультурного образования студентов профессий инженерного типа (1970 - начало 1990 годов, Нехоневич О. Б. (2015)
Шамич О. М. - Охорона здоров’я як підстава обмеження інших суб’єктивних юридичних прав людини (2015)
Шеремет І. В. - Підготовка фахівців з фізичного виховання в контексті реформування вищої освіти (2015)
Школа О. М. - Вплив рухової активності на здоровий спосіб життя студентів ВНЗ, Штонда С. А. (2015)
Шумейко С. М. - Ефективність форм виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи (2015)
Шурхал І. А. - Сформованість навичок здоров’язбереження у сучасних старшокласників (2015)
Яшна О. П. - Обгрунтування аспектів оздоровчого виховання новонароджених дітей у сім’ї (2015)
Бабич Т. М. - Совершенствование координационных способностей у студентов технических специальностей (2015)
Без’язичний Б. І. - Створення етичного освітньо-виховного середовища як важлива умова формування етичної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Галімський В. О. - Удосконалення індивідуальної тренувально-оздоровчої підготовки студентів вищих навчальних закладів (2015)
Ганчар А. И. - Обобщенная оценка достижений команд пловцов по программе I-X спартакиад народов СССР (1956-1991 гг.) (2015)
Глиняна О. А. - Особенности физической реабилитации после оперативного лечения геморрагического инсульта (2015)
Корюкаєв М. М. - Ефективність експериментальної методики занять силової спрямованості в підготовчому періоді пауерліфтингу (2015)
Куц О. С. - Особливості прояву фізичних якостей школярок 8-17 років різного рівня фізичного розвитку (2015)
Михальчук Р. В. - Шляхи підвищення працездатності спортсменів-гирьовиків, Андрейчук В. Я., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. (2015)
Мулик К. В. - Застосування елементів оздоровчого туризму у дітей 5-6 років у дошкільних навчальних закладах (2015)
Сич Д. Ю. - Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі фізичного виховання (2015)
Туряниця І. С. - Координаційні здібності дзюдоїстів (2015)
Форостян О. І. - Теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання дітей з порушеннями зору (2015)
Хазим Тони. - Проблема совершенствования организации и управления спортом в результатах научных исследований (2015)
Хом’яченко О. О. - Значення та особливості передзмагальної розминки в спортивних танцях (2015)
Шліхта С. В. - Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень підлітків засобами фізичного виховання (2015)
Примаченко Н. М. - Вітаємо з 80-річчям. Доктора економічних наук, заслуженого професора, завідувача кафедри економіки підприємства Львівського національного університету академіка АН вищої школи України, професора економічних наук Республіки Польща Михасюка Івана Романовича (2015)
Скотна Н. - Самовизначення особистості в цивілізаційному вимірі (2015)
Щука Г. - Забезпечення принципу наступності у змісті середньої та вищої професійної освіти в готельному господарстві (досвід Російської Федерації), Кашинська О. (2015)
Крамаренко А. - Ідеї освіти для сталого розвитку як основні орієнтири процесу формування еколого орієнтованого фахівця початкової освіти (2015)
Кишакевич Ю. - Про вплив сім’ї, школи та суспільства на формування патріотизму молоді (2015)
Кишакевич С. - Проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках музичного мистецтва в школі (2015)
Данієлян А. - Сутнісні характеристики ціннісного ставлення майбутніх учителів початкової школи до професії, Вовк Ю. (2015)
Бабенко Т. - Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як передумова готовності студента до наукової діяльності (2015)
Кекош О. - Дорогим матирям (2015)
Благун Н. - Проблема соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом: теоретичний аспект (2015)
Горпініч Т. - Використання методу навчальних станцій для реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови у вищій школі (2015)
Проценко О. - Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура, Юрочко С. (2015)
Савчук Л. - Початкова школа як середовище формування життєвої компетентнеості молодших школярів, Бартків О. (2015)
Семенов О. - Формування громадянської спрямованості старшого дошкільника у процесі творчої діяльності, Дужич С. (2015)
Семенова Н. - Аналіз підходів до побудови педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, Дужич Н. (2015)
Степанюк К. - Моніторинг ефективності моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2015)
Романовська О. - Особливості організації процесу професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних ВНЗ щодо проблеми формування їхньої конкурентноздатності (2015)
Грабовенська С. - Впровадження туристичних кластерів як рушійної сили підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг (2015)
Жидкова Н. - Міжпредметні та внутрішньокурсові зв’язки як засоби формування міжпредметної компетентності на уроках правознавства в учнів 10 класів (2015)
Нищак І. - Базова інженерно-графічна підготовка вчителя технологій (на прикладі нарисної геометрії, креслення, комп’ютерної графіки) (2015)
Ворник М. - Методична роль гри у підготовці студентів-філологів у процесі вивчення курсу "Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (англійської)” (2015)
Пермінова А. - Методи навчання що використовувались в процесі підготовки інженерів-педагогів швейного профілю в вищих навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2015)
Савчук Л. - Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців у фінансово-економічному коледжі до професійної діяльності, Акуленко К. (2015)
Лемко Г. - Структура комунікативної культури особистості школяра, Яремчук А. (2015)
Бялик О. - Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді (2015)
Ригель О. - Особливості професійного вибору сучасних старшокласників (2015)
Чернєга О. - Комунікативна компетентність майбутнього фахівця (2015)
Кизима І. - Концептуальні підходи щодо вивчення гендерних компетентностей вчителів (2015)
Петриця Л. - Семантичні особливості англійських фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом (2015)
Малая Ю. - Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства (2015)
Лецюк І. - Моделювання процесу формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування інформаційно-комунікаційного середовища (2015)
Воронцова К. - Загальна характеристика вищої юридичної освіти Великої Британії (2015)
Кацьма В. - Логістичне управління ланцюгами постачання підприємства (2015)
Уруський А. - Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи (2015)
Розман І. - Методична робота з учителями громадських організацій у Закарпатті (1919 – 1938 рр.) (2015)
Сидоряк З. - Фізичне виховання у загальноосвітніх школах України (1920 – 1930-ті рр.): зміст і форми (2015)
Пантюк М. - Науково-практичні конференції як засіб підготовки вчителя початкових класів до науково-дослідницької діяльності (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти), Зимульдінова А., Скалич Л. (2015)
Зайченко Н. - Національна учительська бібліотека Аргентини як інформаційно-освітній центр (2015)
Васьківська Г. - Інтернет-середовище як чинник формування ціннісних орієнтацій учнів (2015)
Сабат Г. - Модель майбутнього в "Чудовому новому світі” Олдоса Гакслі та світових антиутопіях (2015)
Бондаренко В. - Педагогічні засоби формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Бурковська З. - Мовні мультимедійні програми як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції студентів (2015)
Кравчук О. - Текст – засіб формування мовнокомунікативної компетентності вчителя-філолога (2015)
Малихіна С. - Сегментно-елементна структура лінійно-горизонтальної перспективи площини дидактичної інтенсифікації (2015)
Янченко Т. - Ліквідація педології в Україні: причини та наслідки (2015)
Колодійчук Л. - Деякі аспекти технології проектування віртуальних пристроїв в навчальному процесі, Печковський К., Гайдукевич С. (2015)
Щербак І. - Підготовка майбутніх вихователів до формування рухової активності у дітей дошкільного віку (2015)
Хомишак О. - Лінгводидактчний аспект викладання іноземної мови у мовному ВНЗ (2015)
Корогод Н. - Знання про ринок об’єктів інтелектуальної власності – необхідна складова підготовки сучасних фахівців, Новородовська Т. (2015)
Черчата Л. - Особливості підготовки студентів університетів до міжкультурної комунікації (2015)
Корольова Н. - Адаптація іноземних студентів до професійної діяльності в період педагогічної практики (2015)
Новак С. - Поетика характеротворення у повісті "Василько Ростиславич” Володимира Бірчака (2015)
Айстраханов Д. - Проектування змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю на основі компетентнісного підходу (2015)
Алєксєєва С. - Форсайт у підготовці майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2015)
Кучина К. - Моральне виховання молодших школярів в сучасних вітчизняних освітніх концепціях та програмах (2015)
Махомета Т. - Вивчення першокурсниками ліній і поверхонь у курсі аналітичної геометрії у педагогічному університеті (2015)
Семенова Н. - Взаємодія сім’ї та дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект, Сільчук А. (2015)
Канарова О. - Реалізація системного підходу в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом (2015)
Проценко О. - Умови забезпечення якості інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі, Борисенко Л. (2015)
Виговська C. - Шляхи формування риторичної культури майбутніх педагогів, Гавріченкова І. (2015)
Базильчук О. - Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2015)
Апрелєва І. - Стан сучасної дошкільної освіти в Україні крізь призму принципу доступності до дошкільного виховання (2015)
Смаковський Ю. - Компоненти, критерії та рівні сформованості педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики (2015)
Кардашук Н. - Чинники розвитку педагогічної творчості викладача вищого навчального закладу (2015)
Сухорукова С. - Компоненти, критерії та показники технології формування індивідуального стилю професійної діяльності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Терещенко С. - Нормативно-правові аспекти становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні (2015)
Горак О. - Філософія гуманізму. Становлення та розвиток гуманістичної парадигми освіти (2015)
Криворот Т. - Педагогічні умови підготовки магістрів педагогіки до використання математичної статистики (2015)
Левчук Л. - Принципи формування пізнавальної активності майбутніх учителів музики у процесі навчання гри на фортепіано (2015)
Наумук І. - Умови формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики (2015)
Шевцова Г. - Теоретичний аналіз концепту "Повага до матері” (2015)
Вступне слово. Привітання університету з нагоди 20-річчя УДУФМТ (2015)
Гужва І. Ю. - Глобальні ланцюги доданої вартості та інтеграція до них України, Онищенко В. П. (2015)
Онищенко В. П. - Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу (2015)
Андрійчук В. Г. - Верифікація наданого Європейським Союзом автономного преференційного торгового режиму та можливості його використання виробничо-експортним потенціалом України (2015)
Яценко О. М. - Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації, Невзгляд Н. Г., Невзгляд А. Г. (2015)
Смирнов І. Г. - Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України (2015)
Гарасим Ю. Й. - Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асоціацію України та ЄС (2015)
Остапенко Т. Г. - Бебі-економіка як чинник підвищення ефективності використання людського потенціалу в умовах глобалізації (2015)
Булах Т. М. - Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу, Плахотнікова Л. О. (2015)
Коровайченко Н. Ю. - Вплив внутрішніх та зовнішних шоків на розвиток торгівлі України з ФРН, Шевченко Л. В. (2015)
Ільницький Д. О. - Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика (2015)
Удод Н. М. - Глобальні кліматичні зміни: вплив на міжнародну торгівлю та засоби регулювання (2015)
Пєнська І. О. - Особливості впливу ТНК на економічний розвиток України (2015)
Назаренко О. А. - Порівняльний аналіз зрушень у торгівлі між Європейським Союзом та окремими країнами світу, враховуючи набуття чинності угод про створення зон вільної торгівлі (2015)
Сібекіна А. Ю. - Дослідження впливу ЗВТ з Європейським Союзом на суспільно-економічний розвиток країн (2015)
Джалилов А. - Вопросы теории и методологии фрагментации международного производства транснациональных фирм (2015)
Туров В. В. - Напрямки зміни експортної політики Республіки Казахстан (2015)
Дмитрієва Н. О. - Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України (2015)
Чен Хунцзе - Выбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" (2015)
Гамма Т. М. - Критерії оцінки економічної ефективності інтеграційних процесів у харчовій промисловості, Терещенко О. М. (2015)
Сухоруков А. І. - Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості-стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України, Собкевич О. В. (2015)
Драган О. А. - Стратегия економической безопасности предприятия: содержательный и таксономический аспект (2015)
Євтушевська О. А. - Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю підприємств водного транспорту (2015)
Щербань О. Д. - Джерела забезпечення фінансової надійності страховика (2015)
Сукрушева Г. О. - Теоретичні аспекти поняття "економічна безпека регіону" (2015)
Зелінський М. Ю. - Культурна політика в Україні на етапі транзиту, Саракун Л. П. (2015)
Білорус О. Г. - Структурна трансформація глобального капіталу та гіперфінансіалізація відтворювальних процесів (2016)
Барановський О. І. - Сутність і чинники фінансової безпеки фондового ринку (2016)
Лондар С. Л. - Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України, Кузнєцов К. В., Верещака І. М. (2016)
Петраков Я. В. - Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів (2016)
Ткаченко Н. В. - Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2016)
Ловінська Л. Г. - Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків (2016)
Невідомий В. І. - Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної державної аудиторської установи (2016)
Татаренко Н. О. - Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму (2016)
Автори (2016)
Гаврилюк О. В. - Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів (2016)
Лютий І. О. - Регулювання надання державних гарантій в Україні, Лондар О. С. (2016)
Булана О. О. - Реформування державної допомоги бізнесу в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2016)
Павлюк К. В. - Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні (2016)
Коваленко В. В. - Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України, Звєряков О. М., Гайдукович Д. С. (2016)
Циганов C. А. - Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг, Апалькова В. В. (2016)
Терещенко Г. М. - До питання створення мегарегулятора на фінансовому ринку України, Клименко К. В. (2016)
Автори (2016)
Янчук А. - Нормативно-правове забезпечення національної безпеки, Блистів Т., Колесник В., Пригунов П. (2016)
Крегул Ю. - Реформування місцевого самоврядування в Україні, Батрименко В. (2016)
Гончаренко О. - Конституційні засади саморегулювання господарської діяльності (2016)
Шамрай В. - Адміністративно-правовий статус військових формувань, Вернигора В. (2016)
Микитенко Л. - Парадигма забезпечення права споживача на інформацію (2016)
Сударенко О. - Податок – категорія фінансового права (2016)
Шамрай Б. - Адміністративна діяльність із запобігання і протидії корупції у військовій сфері (2016)
Бакалінська О. - Захист від недобросовісної конкуренції: перспективи правового регулювання (2016)
Мазаракі Н. - Медіація в Україні: проблеми теорії та практики (2016)
Малютін І. - Кримінально-правовий захист потерпілих в Україні (2016)
Смітієнко З. - Затримання підозрюваного в дипломатичних представництвах України, Кобилинська І. (2016)
Корягіна А. - Генезис злочинної поведінки (2016)
Бондаренко Н. - Соціально-правові аспекти зайнятості в Україні (2016)
Заболотний М. А. - Вплив молекулярного оточення на властивості алкалої-дів протипухлинного препарату Коніум, Полуян Н. А., Довбешко Г. І., Кондрацький Ю. М., Куліш М. П., Момот А. І., Дмитренко О. П. (2014)
Карбовский В. Л. - Взаимодействие вируса табачной мозаики с наночастицами золота, Курган Н. А., Касияненко В. Х., Карбовская Л. И. (2014)
Смоляр А. С. - Флюїдний синтез фаз вуглецю, Золотаренко О. П., Покропивний О. В., Куц В. О., Гурін В. Г., Невдача В. В., Архiпов С. О., Бархоленко В. О., Малоштан С. М., Герасимов О. Ю., Щур Д. В., Бурхан А. О., Блощаневич О. М., Тітенко А. М., Хоменко Б. С. (2014)
Володин А. А. - Электропроводящие композиционные материалы на основе оксидов металлов и углеродных наноструктур, Золотаренко А. Д., Бельмесов А. А., Герасимова Е. В., Щур Д. В., Тарасов В. Р., Загинайченко С. Ю., Дорошенко С. В., Золотаренко Ан. Д., Золотаренко Ал. Д. (2014)
Баскаков С. А. - Перспективные материалы для гидридных суперконденсаторов на основе гидроксида никеля и восстановленного оксида графена, Золотаренко А. Д., Баскакова Ю. В., Шульга Ю. М., Щур Д. В., Ефимов О. Н., Гусев А. Л., Дорошенко С. В. (2014)
Долгов А. С. - Миграция двухатомных комплексов в структуре графена, Жабчик Ю. Л. (2014)
Balabai R. M. - The choice of silicon nanostructures for CH4 detection: ab-initio calculation, Merzlikin P. V. (2014)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра–Датты–Лундстрома (2014)
Покутний С. И. - Экситон из пространственно-разделённых электрона и дырки в квазинульмерных наноструктурах, Горбик А. П. (2014)
Жмурин П. Н. - Улучшение диспергируемости наночастиц GdF3 в полистирольной основе пластмассового сцинтиллятора, Гуркаленко Ю. А., Свидло О. В. (2014)
Ющук С. І. - ЯГР-дослідження магнетних властивостей нанорозмірних порошків магнетиту, Юр'єв С.О., Цюпко Ф. І., Біленька О. Б., Горіна О. М. (2014)
Kirilyuk A. P. - Cosmological problem solution by complex-dynamical interaction analysis (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування нирковоклітинного раку з внутрішньовенозним розповсюдженням та імплантацією тромбу в стінку нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М. (2015)
Гребень Н. К. - Ефективність ретиналаміну та методів його застосування в лікуванні діабетичної ретинопатії (2015)
Гудзенко Т. Б. - Коронарне шунтування у пацієнтів похилого і старечого віку, Судус А. В., Шевчук І. М. (2015)
Поляцко К. Г. - Реперфузійне пошкодження тонкої кишки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність (2015)
Матвійчук Б. О. - Актуальні проблеми невідкладної хірургії колоректального раку, Матвійчук О. Б., Фецич М. Т. (2015)
Каніковський О. Є. - Вибір тактики лікування ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у похилому і старечому віці, Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В. (2015)
Дронова В. Л. - Нові підходи до анестезіологічного забезпечення при симультанних операційних втручаннях у жінок із поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією (2015)
Бабляк О. Д. - Роль рентгеноангіохірургічних методів у діагностиці та лікуванні пацієнтів із конотрункальними вадами серця та великими аорто-легеневими колатеральними артеріями, Максименко А. В., Мотречко О. О. (2015)
Білоокий О. В. - Роль цитокінів у патогенезі неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Загоруйко Р. Р. - Черезшкірна нефростомія як перший етап малоінвазивного лікування ретенційних захворювань верхніх сечовидільних шляхів (2015)
Грубар Ю. О. - Застосування LCP-блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці, Гаріян С. В., Бурбела І. В., Грубар М. Ю. (2015)
Боднар Р. Я. - Ремоделювання великої підшкірної вени при посттромбофлебітичній хворобі (2015)
Ковальчук А. О. - Переваги малотравматичної аутодермопластики з використанням трансплантатів ультратонкого зрізу у хворих з опіками, Олійник Н. Ю. (2015)
Шапринський В. О. - Спонтанний розрив стравоходу: нестандартна ситуація в діагностиці та лікуванні, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В., Мітюк Б. О. (2015)
Грубник Ю. В. - Нестандартні методи при виконанні малоінвазивних операцій у лікуванні кишкової непрохідності пухлинного генезу, Нетков А. Д., Юзвак О. М. (2015)
Бубняк М. Р. - Рентгенендоваскулярні методи в лікуванні шлунково-кишкових кровотеч неварикозної етіології, Рачкевич С. Л., Король Я. А. (2015)
Гулюк А. Г. - Устранение дефекта верхней челюсти во фронтальном отделе после огнестрельного ранения, Лунгу В. И., Мазур В. П. (2015)
Беденюк А. Д. - Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка, Футуйма Ю. М., Гусак О. М., Чепіль І. В., Бурак А. Є., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. (2015)
Лисюк Ю. С. - Гнійна інфекція м’яких тканин таза і стегна, спричинена внутрішньоматковою спіраллю, Зубенко О. В., Савчак Я. О., Паранчишин В. М. (2015)
Каштальян М. А. - Опыт хирургического лечения пациентов с хроническим калькулезным холециститом в стационаре короткого пребывания, Павлишин В. В., Колотвин А. А. (2015)
Мицик Ю. О. - Динаміка показників захворюваності та смертності від раку нирки в Україні: сучасний стан проблеми (2015)
Мережко Н. - Інститут уповноваженого економічного оператора в Україні, Калуга Н., Очерет А. (2016)
Іванов Л. - Технічні бар’єри у міжнародній торгівлі, Янушкевич Д. (2016)
Чорна Н. - Українсько-польське економічне співробітництво (2016)
Мельниченко С. - Міжнародні готельні мережі на національному ринку, Кудлай Т. (2016)
Лапшин В. - Зовнішньоторговельна діяльність регіонів України, Кузніченко В. (2016)
Ковінько О. - Міжнародні ринки аграрної продукції (2016)
Карп’юк О. - Програма "Ліненсі" у конкурентній політиці країн світу (2016)
Сідоров В. - Регіональна економічна інтеграція, Пасмор М. (2016)
Зінченко Ф. - Міжнародний ринок боргових цінних паперів (2016)
Palinchak M. M. - Question about the legal status of schools and churches in the state (2015)
Алмаші М. М. - Захист прав людини неурядовими правозахисними організаціями (2015)
Палінчак М. М. - Моделі державно-церковних відносин у сучасній правовій практиці: конституційно-правовий аспект, Громовчук М. В. (2015)
Росоха С. В. - Конституційно-правове закріплення правового статусу людини та громадянина: окремі питання (2015)
Бисага Ю. М. - Конституційно-правове регулювання реформ у державі: питання теорії та практики, Бєлов Д. М. (2015)
Byelov D. M. - The paradigm of constitutionalism as a philosophical-legal category, Lenger Ya. I. (2015)
Грін О. О. - Конституційно-правовий статус Закарпаття в складі Угорщини (1939–1944 рр.) (2015)
Горащенков О. М. - Місце глави держави в системі гарантів місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правові аспекти (2015)
Лемак О. В. - Право на незалежний і безсторонній суд у контексті захисту прав людини й основоположних свобод (2015)
Пацкан В. В. - Еволюція парламентаризму та його вплив на забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2015)
Попович М. М. - Предмет відання й повноваження конституційного суду України (2015)
Чижмар К. І. - Органи нотаріату в Україні: окремі аспекти конституційно-правового статусу (2015)
Аксьонова В. І. - Дискурс національної ідеї у контексті цивілізаційного розвитку України (2014)
Ананьева Е. П. - Толерантність у розвитку освітніх систем країн етнокультурного плюралізму (західноєвропейських суспільств) (2014)
Богаченко В. В. - Девіація та маргіналізації як нелінійні соціокультурні інваріанти процесу самоідентифікації суб'єкта соціальної дії (2014)
Борінштейн Є. Р. - Основи гуманізації та гуманітаризації вищої освіти в Україні:соціально-філософський аспект (2014)
Голубицкая А. В. - Стратегія репрезентації старозаповітного історизму в філософії історії Г. В. Флоровського (2014)
Долженков О. О. - Соціально-філософський аналіз проблем демократії в сучасному українському суспільстві (2014)
Замкова Н. Л. - Відносини між мовою та культурою в "національних проектах" xix сторіччя (2014)
Кавалеров А. А. - Ідеал як основа ціннісної свідомості індивіда та суспільства (2014)
Кадієвська І. А. - Ґенеза становлення особистості, Нарядько Г. Я. (2014)
Кравцов Ю. С. - Cоціокультурний дискурс поняття "правова ідентифікація", Якуніна А. О. (2014)
Крыжантовская Т. И. - Методологія дослідження протиріч, Крыжантовский А. В. (2014)
Кримець Л. В. - Науково-освітній простір у сфері соціально-філософського дискурсу (2014)
Мельник Ю. М. - Самосвідомість в парадигмі самореалізаціі особистості (2014)
Михайлик О. Г. - Здоров’я як гуманітарна проблема, Парвадов Л. А. (2014)
Нарядько Г. Я. - Експлікація поняття "особистість" в дискурсі соціально-філософської думки (2014)
Нивня А. А. - Ритуал у контексті символізації простору (2014)
Пальчинская М. В. - Теорія віртуалізації суспільства: концептуальна схема (2014)
Полибза Е. О. - Роль рекламної комунікації у формуванні суспільної свідомості (2014)
Попков В. В. - Нова людина – таємниця і сенс християнства (2014)
Пунченко О. П. - Інформаційні ресурси суспільства: сутність, структура, форми репрезентації та роль у суспльному розвитку, Козленко П. Е. (2014)
Садоха О. В. - Експлікація ідеї справедливості у філософсько-освітніх дискурсах, Варич Н. І. (2014)
Самчук Л. С. - Мовні конфлікти в Україні як об’єкт дослідження філософії освіти (2014)
Скловський І. З. - Етнокомунікативні зміни в Україні в умовах радикальних трансформацій (2014)
Стовпець О. В. - Соціально-філософський погляд на лобізм як один з факторів впливу на культуру законотворчості в інформаційному суспільстві (2014)
Тимохов О. В. - Панорамність як особливий феномен в системі класифікації видів мислення (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїстична складова "уроків історії" (2014)
Alexis V. H. - Iovem imperium, або сакральні аспекти римської "глобалізації" (2014)
Худенко А. В. - Задоволення: подія народження людини (2014)
Цибра М. Ф. - Елементи нелінійної методології у науковому пізнанні (2014)
Шевченко Г. А. - Соціально-філософські проблеми формування культури технічної творчої діяльності особистості в ххі сторіччі (2014)
Palinchak M. M. - On research methodology of legal aspects of freedom of religion, Gromovchuk M. V. (2015)
Алмаші І. М. - Загальна декларація прав людини ООН як джерело конституційного права України (2015)
Палінчак М. М. - Конституційне регулювання державно-церковних відносин у Польській Республіці, Богдан С. Р. (2015)
Полякова В. О. - Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод як джерело права в Україні (2015)
Bysaga Yu. M. - Constitutional law science, Byelov D. M., Lenger Ya. I. (2015)
Бєлов Д. М. - Реформа інституційної системи в Україні: конституційно-правові засади, Туряниця О. О. (2015)
Кеменяш Р. Ю. - Історія становлення та розвитку конституційної економіки (2015)
Ленгер Я. І. - Конституціоналізм в Україні як реалізація ідеї євроінтеграції, Біровчак А. В. (2015)
Бисага Ю. Ю. - Нотаріат у конституційній системі держави: історико-правові аспекти (2015)
Карпінська О. Б. - Співвідношення понять правоохоронної й правозахисної діяльності та особливості їх практичного здійснення в конституційній системі нашої держави (2015)
Марцеляк О. В. - Правова природа та види цензів у виборчому праві, Марцеляк С. М. (2015)
Погорєлова З. О. - Проблемні питання законопроектування в контексті українського й міжнародного досвіду (2015)
Придачук О. А. - Суб’єкти правової охорони Конституції України (2015)
Морщенок Т. С. - Огляд підходів до визначення економічної сутності поняття "ефективність" (2016)
Voit S. N. - Strategy of survival and self-reproduction of complex self-managing social-economic systems in mesolevel, Holod S. B. (2016)
Galtsova O. L. - Property in agricultural sector: institutional transformation (2016)
Севастьянов Р. В. - Енергоефективність промислових підприємств України та бар'єри з її впровадження (2016)
Стегней М. І. - Механізм екологічно сталого розвитку сільських територій: сутність, складові та функції (2016)
Шляга О. В. - Ефективність господарської діяльності: сутність та підходи (2016)
Гаврилець О. В. - Франчайзинговий бізнес України в період кризи (2016)
Дробишева О. О. - Дослідження ймовірності банкрутства промислового підприємства (2016)
Єлець О. П. - Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства (2016)
Коваленко О. В. - Підходи до визначення поняття економічної безпеки підприємства (2016)
Конащук В. Л. - Раціоналізація використання ресурсів промисловим підприємством за рахунок інновацій (2016)
Ярошевська О. В. - Цінові тенденції промисловості України (2016)
Антошкін В. К. - Методологічні засади врахування та регулювання соціальних складових формування економічної безпеки регіонів країни (2016)
Бугрім О. Ю. - Природно-ресурсний потенціал Придніпровського економічного району (2016)
Stroyko T. V. - The role of public-private partnership in regional development (2016)
Складанна К. І. - Впровадження безтарифної системи оплати праці на підприємстві (2016)
Юсипчук Л. А. - Дослідження продуктивності праці на промисловому підприємстві (2016)
Лінтур І. В. - Теоретичні аспекти бюджетування банківських установ у системі фінансового менеджменту (2016)
Покатаєва О. В. - Практика державної податкової політики екологізації в умовах реалізації сталого економічного розвитку, Томарева-Патлахова В. В. (2016)
Пономаренко С. А. - Ультразвуковые и морфологические сопоставления при поясничном остеохондрозе (2015)
Сафонова И. Н. - Клинические постнатальные результаты при различных эхографических вариантах кардиальных аномалий плода, Яворская Т. П. (2015)
Федуленкова Ю. Я. - Ультразвукові та комп’ютернотомографічні аспекти діагностики дифузних уражень печінки (2015)
Красносельський М. В. - Перебіг післяопераційного періоду у хворих на гостру непрохідність кишечника пухлинного генезу залежно від кріоглобулінемії, Шевченко Р. С., Міщан С. А., Граматюк С. М. (2015)
Бурьян А. В. - Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике рака щитовидной железы, Винник Ю. А. (2015)
Козопас В. С. - Оптимізація діагностичного процесу у постраждалих з ушкодженням таза при множинній та поєднаній травмі (2015)
Свинаренко A. В. - Неоадъювантная химиолучевая терапия при местно-распространенном раке прямой кишки низкой локализации, Демченко B. Н. (2015)
Важенин А. В. - Рентгеноструктурный анализ деревянных основ икон из собрания челябинского государственного музея изобразительных искусств – возможности рентгеновской компьютерной томографии, Привалов А. В., Чернова О. Н., Алферова Ю. Л., Ваганов Н. В., Решетова Т. А. (2015)
Важенин А. В. - Развитие ядерной медицины на территории Южного Урала, Кузнецова А. И., Галямова Ю. В., Важенин И. А., Братникова Г. И., Афанасьева Н. Г. (2015)
Чайченко Д. В. - Возможности хирургического лечения больных с обширным метастатическим поражением печени (ALPPS), Важенин А. В., Привалов А. В., Антонов А. А., Зайков А. А. (2015)
Привалов А. В. - Безопасность применения гипертермической интраоперационной интраперитонеальной химиоперфузии в лечении перитонеального канцероматоза, Антонов А. А., Таратонов А. В., Астафьев И. В., Чернова Л. Ф., Губайдуллина Т. Н., Важенин А. В. (2015)
Артемова Н. А. - Факторы, влияющие на результаты лучевого лечения пациентов с плоскоклеточным раком легкого, Минайло И. И., Синайко В. В. (2015)
Минайло И. И. - Современная лучевая терапия рака легкого и предстательной железы с использованием высокотехнологичных методик, Демешко П. Д., Леусик Е. А., Артемова Н. А., Тарутин И. Г., Петкевич М. Н. (2015)
Синайко В. В. - Влияние суммарных очаговых доз лучевой терапии на отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения пациентов с глиобластомой, Артемова Н. А., Мельник А. П., Новосельская О. А., Яковенко А. А., Мармыш А. В. (2015)
Підлубна Т. Г. - Проведення стереотаксичної радіохірургії на лінійному прискорювачі Novalis у Всеукраїнському центрі радіохірургії, Кметюк Я. В., Удатова Т. В., Курило Г. О., Сілаєва О. С., Кісіль Ю. М. (2015)
Удатова Т. В. - Персоналізований підхід до проведення дистанційної променевої терапії за радикальною програмою у пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Костюк К. С., Ашихмін А. В. (2015)
Сєдаков І. Є. - Нерезектабельні пухлини голови та шиї. можливості хіміопроменевого лікування, Семикоз Н. Г., Остапенко Ю. В., Гончар О. Г., Бондар А. В., Горовенко Р. Є., Рогалєв А. В. (2015)
Гацкевич Г. В. - Проблемы расчета стационарной радиационной защиты помещений для аппаратов дистанционной лучевой терапии, Тарутин И. Г. (2015)
Лысак В. И. - Химиолучевая терапия местно-распространенного рака шейки матки, Гордеева Е. В., Мирошниченко И. В., Репецкая И. Н., Чорнай А. Ю., Суботина И. В. (2015)
Тюєва Н. В. - Використання брахітерапії високої потужності дози в комбінованому лікуванні сарком м’яких тканин, Таварткіладзе Н. Є., Стоян В. Т., Антонова Л. П., Прохода С. А. (2015)
Іванкова В. С. - Сучасна променева терапія та етапи її розвитку (2015)
Іванкова В. С. - Запобігання надмірної токсичності консервативної терапії хворих на місцево-поширені форми раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Скоморохова Т. В., Гореліна Г. Л. (2015)
Іванкова В. С. - Результати консервативного лікування місцево-поширеного раку шийки матки з використанням цитостатичних препаратів під час поєднаної променевої терапії, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Бакай О. О. (2015)
Старенький В. П. - Реорганізація роботи відділення променевої терапії в умовах збільшення потоку хворих із зони АТО, Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Авер’янова Л. О., Карвасарська В. В. (2015)
Сухина Е. Н. - Ангиобластомный эффект и токсичность хронорадиотерапии рака прямой кишки и шейки матки, Свинаренко А. В., Старенький В. П., Грищенко Т. П., Насонова А. Н., Нестеренко А. С. (2015)
Сухина Е. Н. - Использование дозиметрии in vivo при проведении дистанционной лучевой терапии пациенткам с местно-распространенным раком шейки матки, Старенький В. П., Свинаренко А. В., Нестеренко А. С., Немальцова Е. В., Васильев Л. Л., Трофимов А. В. (2015)
Старенький В. П. - Сучасні технології дистанційної променевої терапії: реалії та перспективи в Україні, Авер’янова Л. О., Карвасарська В. В., Васильєв Л. Л., Трофимов А. В. (2015)
Васильєв Л. Л. - Визначення оптимального положення внутрішньої фіксованої точки при передпроменевій підготовці у пацієнтів з пухлинами легенів за допомогою рентгенографії, Трофимов А. В., Старенький В. П. (2015)
Старенький B. П. - Опыт применения метода конформной хрономодулированной лучевой терапии в режиме гипофракционирования с модификацией 5-фторурацилом при лечении опухолей головы и шеи, Сухина Е. Н., Свинаренко А. В., Артюх C. В., Тешнер С. М., Карвасарская В. В. (2015)
Іванкова О. М. - Підвищення ефективності неоад’ювантної хіміорадіотерапії у хворих похилого віку на первинно-неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Смоланка І. І., Лігірда О. Ф., Костриба О. І. (2015)
Вівчаренко Ю. К. - Ефективність застосування пролонгованої епідуральної анестезії (ПЕА) при проведенні паліативного променевого лікування у хворих з множинними метастатичними ураженнями кісток, Попівняк Х. І., Романчук В. Р., Остапяк І. М., Крижанівська А. Є., Волошин Н. М. (2015)
Кіхтенко І. М. - Особливості діагностики, перебігу та лікування пізньої променевої виразки, Хворостенко М. І., Хворостенко Ю. М. (2015)
Єгоров О. О. - Стан центральної нервової системи плода у вагітних після органозберігального лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2015)
Прохач Н. Е. - Психосоматичні порушення у хворих на рак тіла матки із кортизолемією різної вираженості на етапах комбінованого лікування, Сорочан П. П., Громакова І. А., Кузьменко О. В., Іваненко М. О. (2015)
Орищин Н. Д. - Випадок радіологічної діагностики та динамічного нагляду за метастазуванням карциноми легені у перикард та вушко лівого передсердя, Милян Ю. П., Гриньків Т. М., Хрупович Л. Б. (2015)
Замотаєва Г. А. - Вплив радіойодотерапії на імунофенотип лімфоцитів периферичної крові хворих на рак щитоподібної залози різного віку, Фільчаков Ф. В., Степура Н. М., Шуміліна К. С., Гулеватий С. В., Кукушкіна С. М., Тронько М. Д. (2015)
Конанихін В. І. - Ускладнення після комбінованого лікування у хворих на рак шийки матки, Колпаков О. Є., Рижкова Ю. В. (2015)
Яковець Ю. І. - Варіант паліативного лікування хворих на колоректальний рак з метастазами в печінку і механічною жовтяницею, Семикоз Н. Г., Тараненко М. Л., Жильцов О. В., Рогалєв А. В. (2015)
Мусаев Б. Н. - Случайные узелковые находки в легких, обнаруживаемые при компьютерной томографии, Новиков Н. Е., Винницкая Д. К., Дьякова Е. В. (2015)
Старенький В. П. - Вибір об’єму опромінювання в послідовному хіміопроменевому лікуванні недрібноклітинного раку легені, Сухіна О. М., Білозор Н. В., Карвасарська В. В., Васильєв Л. Л. (2015)
Белозор Н. В. - Лучевые эзофагиты при разных методиках лучевой терапии у больных немелкоклеточным раком легкого, Старенький В. П., Сухина Е. Н., Карвасарская В. В. (2015)
Соколовська М. В. - Ефективність радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини ІІ-III стадій (2015)
Спіженко Н. Ю. - Гіпофракційна стереотаксична радіотерапія гіпернефроїдного раку (SABR), Чеботарьова Т. І., Шараєвськии О. А., Бурік В. М., Карнаухова А. О., Ярмак О. Г., Діонісьєва І. С. (2015)
Грязов А. Б. - Радіохірургічне лікування вторинних пухлин головного мозку з використанням радіосенсибілізаторів, Івчук В. П. (2015)
Голотюк В. В. - Особливості лікувального патоморфозу регіонарнихлімфатичних вузлів з ознаками метастатичного ураження під впливом неоад’ювантного курсу дистанційної гамма-терапії раку прямої кишки на фоні полірадіомодифікації (2015)
Зелінська Г. В. - Імуноцитохімічні дослідження в доопераційному прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози (2015)
Розуменко В. Д. - Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ-зображень у діагностиці метастазів головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В. (2015)
Бабкина Т. М. - Позитронно-эмиссионная томография с 18F-ФДГ в комплексном обследовании пациентов с раком легких, Винницкая А. Б., Новиков Н. Е. (2015)
Захарченко Т. Ф. - Функція NK-клітин та нейтрофілів після радіойодотерапії у дітей та підлітків, хворих на диференційований рак щитоподібної залози, залежно від наявності легеневих метастазів, Замотаєва Г. А., Гулеватий С. В. (2015)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідний спосіб дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів при злоякісних пухлинах грудної залози та меланомі, Сукач Г. Г., Коровін С. І., Кукушкіна М. М. (2015)
Луховицька Н. І. - Огляд літературних джерел і аналіз серії випадків з використанням рекомбінантного людського тиротропіну альфа у хворих на диференційований тироїдний рак, Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Савченко А. С. (2015)
Астап’єва О. М. - Досвід навчання студентів з питань ядерної медицини в умовах вищої школи, Вікман Я. Е., Паскевич О. І., Слабодчиков М. Є. (2015)
Паскевич О. І. - Сцинтиграфічна оцінка динаміки кісткових метастазів у процесі лікування 153Sm-оксабіфором, Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Луховицька Н. І., Ткаченко Г. І., Савченко А. С. (2015)
Ткаченко Г. І. - Багаторічний досвід лікування раку щитоподібної залози в ДУ "Інститут медичної рідіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України", Васильєв Л. Я., Астап’єва О. М., Грушка Г. В., Луховицька Н. І., Савченко А. С, Ріяко В. М. (2015)
Савченко А. С. - Характеристика ускладнень радіонуклідної терапії самарієм оксабіфором у онкологічних хворих, Грушка Г. В., Ткаченко Г. І., Луховицька Н. І. (2015)
Дьомін О. В. - Використання Ґрід-сервісів віртуальної організації Medgrid для зберігання медичних зображень, Баранник С. В., Харюк О. О., Чергінець А. В. (2015)
Романенко Г. О. - Оцінка непрямої ренангіографії при сцинтиграфічному дослідженні дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом (2015)
Чернявский И. Ю. - Особенности учета пространственно-временного распределения поглощенной дозы при оценке радиационных потерь в современных условиях (2015)
Дикий Н. П. - Содержание 153Sm-оксабифора в крови онкобольных при терапии костных метастазов, Грушка А. В., Красносельский Н. В., Ляшко Ю. В., Медведева Е. П., Паскевич О. И. (2015)
Грушка Г. В. - Паліативна радіонуклідна терапія кісткових метастазів (лекція) (2015)
Науково-практична конференція за участю міжнародних фахівців "Перспективи розвитку реконструктивно-пластичної хірургії в онкології" 21-22 вересня 2015 р., Харків (2015)
Чучка І. М. - Сучасні основні форми транспортно-логістичних послуг в Європі (2016)
Морщенок Т. С. - Особливості визначення собівартості основних видів сільськогосподарської продукції (2016)
Дробишева О. О. - Роль оборотних засобів у виробничому процесі підприємства (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Кургузенкова Л. А. - Економічна безпека підприємства: сутність та чинники формування її відповідного рівня (2016)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2016)
Шляга О. В. - Застосування мотиваційного моніторингу на промисловому підприємстві (2016)
Незвещук-Когут Т. С. - Формування концепції та менеджменту розвитку готельних підприємств у прикордонному регіоні (2016)
Рега М. Г. - Соціально-економічна орієнтація розвитку підприємств туризму (2016)
Стегней М. І. - Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць (2016)
Shaposnnykov K. S. - Business processes in the corporate sector: management in telecommunications (2016)
Конащук В. Л. - До питання про вирішення еколого-економічних проблем діяльності промислового підприємства (2016)
Єлець О. П. - Мотивація інноваційної діяльності персоналу (2016)
Коваленко О. В. - Дослідження впливу стимулювання персоналу підприємства на продуктивність праці (2016)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2016)
Башнянин Г. І. - Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення, Лінтур І. В. (2016)
Гринько Т. В. - Обґрунтування стратегії зниження витрат підприємства (2016)
Нестерова С. В. - Адаптація балансу для оцінки фінансового стану підприємства (2016)
Khrushch N. A. - Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment, Prystupa L. A. (2016)
Minakova S. M. - Modelling of the teaching process in logistic systems by using of nested petri nets (2016)
Богдан Н. И. - Инновации в государственном секторе: мировая практика и задачи Беларуси (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Смирнов Є. В. - Біхевіористична природа проактивності як передумова інноваційного розвитку підприємства (2015)
Базилева М. М. - Социальный капитал и его мотивационные особенности в современной Беларуси (2015)
Волосович С. В. - Кластерна стратегія розвитку вільних економічних зон (2015)
Герасенко В. П. - Теоретико-методические рекомендации оценки конкурентоспособности малых и средних городов республики Беларусь, Русак И. Н. (2015)
Кірдан О. П. - Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку (2015)
Кляуззе В. П. - Исследование проблем управления охраной труда в республике Беларусь, Сечко Л. К. (2015)
Коваленко О. В. - Маркетинг персоналу як комплекс реалізації кадрової стратегії промислового підприємства, Єрбоменко Г. С. (2015)
Кудрицька Н. В. - Когнітивна модель розвитку транспортної системи України (2015)
Мірошніченко Д. А. - Формування корпоративної культури інструментами внутрішнього PR (2015)
Балашевич М. И. - Конкурентоспособность продукции как фактор внешнеэкономической безопасности, Хиневич Л. М. (2015)
Баранник Л. Б. - Новые параметры социальных проблем в ХХI веке (2015)
Біла С. О. - Монетарні рецепти антикризової політики в Україні як складова глобалізаційних процесів (2015)
Воробйова Л. В. - Ідеї фізичної економії в організації сучасної системи господарювання (2015)
Глеба Т. И. - Роль институционального капитала в процессе эволюции системы воспроизводства капитала (2015)
Гордей О. Д. - Соціально-економічні чинники зниження рівня життя населення у кризовий період розвитку України (2015)
Жаворонков В. О. - Владна роль держави в проведенні інституціональних змін (2015)
Князєва О. А. - Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації, Дем’янчук М. А. (2015)
Кристиневич С. А. - Эффективность развития человеческого капитала: теоретико-методический аспект (2015)
Олехнович Г. И. - Взаимодействие государства и частного капитала как фактор социально-экономического роста и развития страны, Синькевич А. Ю. (2015)
Соколовський Д. Б. - Аналіз залежності податкової поведінки урядів від значень макроекономічних індикаторів (2015)
Тетеринец Т. А. - Дифференциация социально-экономического развития областей Беларуси, Чиж Д. А. (2015)
Турбан Г. В. - Международная торговля: тенденции развития и факторы роста (2015)
Shisong Zhu - Does the economic openness promote the five central Asian countries’ economic development? — The analysis based on the data of 1992-2011, Zhuo Zhang (2015)
Bogolib T. M. - Efficiency of budgetary expenditures in state regulation system (2015)
Воронкова О. М. - Аналітична оцінка реального стану інвестиційної діяльності в Україні: внутрішній і зовнішній аспект (2015)
Гудкова А. А. - Финансовая поддержка государством научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации (2015)
Егоров О. В. - Природа валютной нестабильности в транзитивной экономике (2015)
Кужелєв М. О. - Ринок дорогоцінних металів як складова валютного ринку держави: функціонування та розвиток в Україні (2015)
Лук’яненко І. Г. - Особливості прогнозування та управління бюджетним дефіцитом в країнах з трансформаційною економікою (2015)
Перчук О. В. - Передумови та напрямки модернізації бюджетної політики України на сучасному етапі (2015)
Полоник С. С. - Управление финансами в условиях рыночной экономики (на примере республики Беларусь), Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2015)
Соколовська О. В. - Залежність систем універсальних акцизів від економіко-інституційних чинників (2015)
Русіна Ю. О. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Стріжко К. В. (2015)
Дзьобань О. П. - Віртуальні комунікації:до проблеми філософського осмислення сутності, Мануйлов Є. М. (2015)
Панфілов О. Ю. - Соцієтальні детермінанти розвитку сучасної освіти, Венгерова Е. С. (2015)
Чхеайло І. І. - Інформаційна етика як моральна регуляція сучасного суспільства, Чхеайло А. А. (2015)
Чернишова Т. О. - Феномен військової риторики (2015)
Дякова О. В. - Український кооперативний рух на території Сполучених Штатів Америки та Канади (2015)
Данильян О. Г. - Роль місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав і свобод громадян (2015)
Клімова Г. П. - Вплив правової культури на формування правопорядку в суспільстві (2015)
Мелякова Ю. В. - Класична і некласична парадигми епістемології права (2015)
Сатохіна Н. І. - Герменевтична філософія права:методологічний та онтологічний виміри (2015)
Мануйлов Є. М. - Феномен воєнної сили в сучасному світі, Панфілов О. Ю. (2015)
Сахань О. М. - Політична модернізація Української держави як чинник запобігання деструктивності влади (2015)
Осипова Н. П. - Соціальні суперечності сучасного суспільства крізь призму ідей Карла Полані (2015)
Погрібна В. Л. - Соціальне хабарництво —злочин чи об’єктивна реальність буття? (2015)
Воднік В. Д. - Злочинність неповнолітніх: причини та шляхи запобігання (за даними дослідження у м. Харкові) (2015)
Варго О. М. - Соціологічний вимір проблеми мас-медіа (2015)
Маркозова О. О. - Крос-культурна багатовимірність фрейму "успішна особистість" (2015)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Місце політичної участі у самоідентифікаційному процесі особистості (2015)
Гетьман А. П. - Вступне слово (2015)
Герасіна Л. М. - Проблема вибору геостратегії сучасною Україною в геополітичному ландшафті світу (2015)
Гулай В. В. - Оцінка політичної корупції як характерної риси політичної системи України та перешкоди на шляху модернізації (2015)
Денисенко И. Д. - Вооруженный конфликт В Украине: проблема интерпретации в контексте западного политологического дискурса (2015)
Зінченко О. В. - Московський Патріархат РПЦ в Україні —загроза її суверенітету і територіальній цілісності (2015)
Колесник В. П. - Демократические процедуры и международные обязательства как основополагающие критерии интерпретации крымского кризиса (2015)
Клімова Г. П. - Економічна безпека України:поняття та шляхи забезпечення (2015)
Кузь О. М. - Історія у просторі свята (2015)
Куцепал С. В. - Інформація як засіб здійснення гібридної війни (2015)
Малиновський В. Я. - Україна і виклики ХХІ століття (2015)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність суб’єкта права (2015)
Моренчук А. А. - Люфт у реалізації демократичної моделі як одна із ключових проблем трансформації української політичної системи (2015)
Панов М. І. - Роль децентралізації державної влади у подоланні внутрішніх викликів України (2015)
Панченко Т. В. - Можливості впровадження "особливого статусу" для територій Донбасу (2015)
Погрібна В. Л. - Політична корупція у виборчому процесі (2015)
Поліщук І. О. - Інформаційний аспект гібридної війни в Україні, Лур’є В. К. (2015)
Романюк О. І. - Російсько-Український воєнно-політичний конфлікт: причини та шляхи розв’язання (2015)
Требін М. П. - Збройні сили Росії: загроза зі сходу (2015)
Фісанов В. П. - Зовнішньополітичні виклики для України у контексті відносного послаблення США на початку ХХІ століття (за експертними оцінками) (2015)
Байрачна Л. К. - Символічний капітал влади і засоби масової комунікації у суспільстві, що трансформується (2015)
Воднік В. Д. - Формування іміджу держави в контексті національної безпеки України за сучасних умов (2015)
Волянська О. В. - Загальні характеристики сприйняття та поширеності корупції в Україні: соціологічний аналіз (2015)
Головко І. В. - Особливості становлення ліберальної демократії у трансформаційних суспільствах (2015)
Дорошкевич А. С. - Інформаційно-психологічна безпека України —вимога часу (2015)
Евсеев А. П. - Использование фрейдистских схем при описании политического портрета БиллА Клинтона (2015)
Жданенко С. Б. - Ціннісні основи самоідентифікації особистості (2015)
Зимогляд В. Я. - Регіональне самоврядування в Україні:стан, перспективи впровадження й розвитку (2015)
Коваленко І. П. - Засоби масової інформації в умовах гібридної війни (2015)
Коротков Д. С. - Перспективи концепції "М’якої сили" у зовнішньополітичній стратегії України (2015)
Сахань О. М. - Проблеми політичної модернізації за сучасних умов розвитку української держави (2015)
Трофименко В. А. - Правове виховання як частина процесу модернізації України: чий досвід обрати? (2015)
Таравська Я. В. - Особливості процесу формування української національної ідеології в освітніх закладах України (2015)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність як поведінковий імператив особистості (2015)
Бровко О. В. - Необхідність трансформації адміністративно-територіального устрою в Україні (2015)
Поліщук О. О. - Врегулювання етнополітичних конфліктів як фактор національної безпеки України (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2014)
Подлєсна В. Г. - Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз (2014)
Ковтун О. І. - Про методологію формування стратегії підприємства (2014)
Радіонов Ю. Д. - Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України (2014)
Стрілець Є. М. - Організаційно-функціональна структура фінансового кластеру у страховій сфері (2014)
Козловський С. В. - Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України, Козловський В. О., Бурлака О. М. (2014)
Чехова І. В. - Удосконалення системи кредитування підприємств аграрного сектору економіки (2014)
Чучка І. М. - Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму, Братюк В. П. (2014)
Пам’яті професора І. І. Пилипенка (1937–2014) (2014)
Оніщенко І. - Політичний інструментарій нової епохи (2009)
Горло Н. - Міждисциплінарне дослідження іредентизму: теоретичний аспект (2009)
Беззуб’як М. - Соціальна уніфікація і регіональне розмаїття (2009)
Пантелейчук І. - Сучасні підходи до побудови структурної моделі іміджу регіону (2009)
Кононенко С. - Політичний простір і політичний контроль (2009)
Панченко Т. - Політична регіоналістика в системі регіональних і політичних дисциплін: огляд концептуальних підходів (2009)
Білошицький С. - Національний суверенітет в умовах глобальних викликів: характер трансформації та перспективи демократизації (2009)
Лісничук О. - "Територіальна цілісність" у дискурсі національних інтересів України (2009)
Мойсієнко В. - Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади (2009)
Прилуцька О. - Концептуальні засади розв’язання регіональних проблем у контексті наукових пошуків І.Ф. Кураса та становлення етнополітичної науки в Україні (2009)
Щербенко Е. - "Помаранчева революція": гідність у здобутті інститутів (2009)
Перегуда Є. - Актуальні проблеми структуризації регіонального політикуму (2009)
Токовенко О. - Дослідження регіональних політичних еліт: у пошуках теоретичного обґрунтування, Пащенко В. (2009)
Бевз Т. - Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства (2009)
Меркотан К. - Регіональний вимір української багатопартійності у європейському контексті (2009)
Квітка К. - Політичні консультанти – політичні актори? (2009)
Соколов В. - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень, Хижняк Д. (2009)
Ворона П. - Дуалізм політичних уподобань виборців Полтавщини на виборах 2002-2006 рр. (2009)
Митко А. - Вектори формування іміджу представників політичної влади Волині (на основі аналізу повідомлень у місцевих ЗМІ) (2009)
Гордієнко М. - Проблеми ідентифікації регіону як суб’єкта політичної діяльності (2009)
Кривицька О. - Регіональні ідентичності: виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій (2009)
Макаренко Н. - Особливості формування і вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні (2009)
Редькіна Г. - Українська національна ідентичність: потенціал психологічної консолідації населення України (2009)
Тітовський М. - Регіональна політична ідентичність: Дніпропетровська область, Яковлєв І. (2009)
Барановський Ф. - Регіональний вимір політичної культури (2009)
Розумюк В. - Регіональний розкол України: реальність міфу (2009)
Гапоненко В. - Підстави регіонального поділу в Україні (2009)
Ротар Н. - Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та перспективи (2009)
Тарасенко О. - Механізми лобіювання регіональних інтересів (2009)
Жданов І. - Регіональні прояви активності політичної свідомості на Сході і Заході України (2009)
Медвідь Ф. - Національні економічні інтереси України, їх пріоритети, загрози і небезпеки в системі регіонального розвитку держави (2009)
Зоткин А. - Механизмы решения региональных конфликтов в Европейском Союзе: опыт для Украины (2009)
Молочко П. - Питання кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії (2009)
Давидова В. - Чорноморський регіон: проблеми та перспективи регіональної інтеграції (2009)
Бурдяк В. - Регіональна етнополітика в Україні: ризики та виклики соціальній стабільності (2009)
Панібудьласка В. - Етнополітичний сепаратизм – поняття, зміст, форми і природа (2009)
Басараб М. - Причини етнічного сепаратизму: актуальність для України (2009)
Сенюшкіна Т. - Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні (2009)
Вакулова Т. - Цивілізаційний вимір регіонів України (2009)
Ковач Л. - Етнорегіональні процеси в Україні: динаміка змін у мовному середовищі та освіті (2009)
Вербовський В. - Лемки на Луганській землі: історико-етнологічний аналіз (2009)
Ломака І. - Регіональні особливості релігійних організацій в Україні (2009)
Ханстантинов В. - Забезпечення міжконфесійної толерантності як важливий напрям регіональної політики (2009)
Кирюшко М. - Партія "Хізб ат-Тахрір" – нове регіональне релігійно-політичне явище в Україні (2009)
Дем’яненко Б. - Українська медіакратія: регіональні штрихи до портрета четвертої влади (2009)
Мандебура О. - Визначення "знакова подія" в регіональному медіа-дискурсі: суспільні очікування та настрої (2009)
Савойська С. - Проросійська преса в Україні (на матеріалах засобів масової інформації російського націоналістичного руху) (2009)
Артыкова Г. - Медийное поле Крыма в участии формирования имиджа крымскотатарского народа (2009)
Яремчук В. - Український суспільно-політичний рух на зламі ХІХ-ХХ ст. і проблема політичного регіоналізму (2009)
Монолатій І. - Політична мобілізація етнічної більшості західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.: еволюція стратегій інтеракціонізму груп (2009)
Лазарєва В. - Регіональні особливості українських земель у творчості Пантелеймона Куліша та їх значення для сьогодення (2009)
Гутор М. - Християнські демократи Тернопільщини у виборах до Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування у 1994 році – регіональний фактор нового політичного процесу (2009)
Відомості про авторів (2009)
Карлін М. І. - Удосконалення системи оподаткування у контексті покращення територіального соціально-демографічного розвитку (2016)
Звонар В. П. - Економічна система соціальної відповідальності: структура і функціонально-територіальні особливості (2016)
Олійник О. О. - Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у трудових відносинах (2016)
Romanchuk N. M. - Household Consumption Expenditures in Ukraine: Assessment and Distribution Analysis (2016)
Шишкін В. С. - Бідність населення України за житловими умовами (2016)
Курило І. О. - Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект, Аксьонова С. Ю., Крімер Б. О. (2016)
Левчук Н. М. - Календарна й когортна тривалість життя в Україні: особливості динаміки у довготривалій ретроспективі (2016)
Дмитренко Г. А. - Стратегічна траєкторія та основні технологічні засоби збільшення cоціального капіталу в Україні (2016)
Герасименко Г. В. - Залежність від зовнішніх ресурсів у контексті сучасних викликів людського розвитку (2016)
Кожемякіна О. М. - Довіра та соціальний капітал: просторова ціннісно-нормативна інтерпретація (2016)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці (2016)
Откидач М. В. - Методичні підходи до побудови субіндексів регіонального людського розвитку (2016)
Ivegesh G.-M. - Rethinking EU Migration Policy: Case Study of Ukraine (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Guidelines for Authors (2016)
Титул, содержание (2013)
Унковская Т. Е. - Возможно ли экономическое чудо в Украине?, Демчук Н. И. (2013)
Якубовский Н. Н. - Структурный вектор активизации промышленного развития (2013)
Киндзерский Ю. В. - Императив использования государственного сектора в модернизации экономики (2013)
Твердохлебова Д. В. - Оценивание влияния внешних корпоративных заимствований на доходы Сводного бюджета Украины по операциям по импорту товаров (2013)
Радионов Ю. Д. - Оценка эффективности государственных расходов (2013)
Геец В. М. - Издание энциклопедического уровня (2013)
Сухина Е. Н. - От минерально-сырьевого капитала – к развитию человеческого (2013)
Содержание журнала "Экономика Украины” за 2013 год (2013)
Титул, зміст (2016)
Заіменко Н. В. - Перспективи використання нових та малопоширених енергетичних рослин як сировини для твердого біопалива в Україні, Рахметов Д. Б., Рахметов С. Д. (2016)
Сінченко В. М. - Особливості вирощування енергетичної верби, Гументик М. Я. (2016)
Ганженко О. М. - Теплотворні властивості твердого біопалива, Гументик М. Я. (2016)
Університети енергоефективності або розповідь про те, як у Києві зявилася перша біокотельня, що працює на брикетах і заощаджує мільйони гривень (2016)
Драгнєв С. В. - Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні. Частина 1, Желєзна Т. А., Гелетуха Г. Г. (2016)
Іваніна В. В. - Біоенергетична продуктивність цукрового сорго та застосування мікродобрив, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Іванова О. Г., Сенчук С. М. (2016)
Бех Н. С. - Клональне мікророзмноження міскантусу, як способ отримання посадкового матеріалу, Коцар М. О. (2016)
Гермуз С. - Буряки в складі живильного субстрату для біогазових установок (2016)
Yaholnyk O.O. - 10 key facts and figures in favour of growing miscanthus (2016)
Królikowska B. - Piłka nożna jako forma sportu dla wszystkich, Burzycka-Wilk D., Sobański Ł. (2015)
Podolski A. - Etyczne problemy w medycznym postępowaniu z urazami sportowymi, Lukjanchenko M., Gerasymenko S. (2015)
Turchyk I. - Secondary school sport in Ukraine, Golubev O. (2015)
Fil V. M. - Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype, Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. (2015)
Бас Ю. Ю. - Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку та фактори, які його визначають (2015)
Бейгул І. О. - Волейбол як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості студенток, Тонконог В. М, Шишкіна О. М. (2015)
Борейко Н. Ю. - Стратегія підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту в НТУ "ХПІ" (2015)
Бугаєвський К. А. - Особливості застосування фізичної реабілітації при трубно-перитонеальному безплідді (2015)
Будинкевич С. Н. - Акмеологічні цінності майбутніх учителів фізичної культури як основа професійної майстерності, Михайловський О. Б. (2015)
Василюк В. М. - Вплив фізкультурно-спортивної діяльності на формування ціннісних орієнтацій та життєвих пріоритетів сучасної студентської молоді (2015)
Вацеба О. М. - Актуальні питання гігієни праці та створення безпечних умов діяльності в галузі фізичної культури та спорту (на прикладі проблематики охорони праці у Львівській області), Майборода Ю. А., Кравченко С. В. (2015)
Веселовський А. П. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця з фізичного виховання на факультетах фізичного виховання, Ільчишин І. П., Ніконець А. В. (2015)
Вознюк В. Л - Впровадження спеціальних вправ з обтяженнями у тренувальний процес юних гравців в пляжний волейбол, Зазуляк І. Б. (2015)
Галаманжук Л. Л. - Особливості звя’зків між зміною показників фізичного стану і когнітивних функцій у дІтей із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії в дошкільний період (2015)
Гах Р. В. - Вплив засобів розвитку гручкості та силової витривалості на формування правильної постави студентів-економістів першого року навчання (2015)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичної підготовленості школярів, Максим’як В. М., Михаць Л. В. (2015)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів, Лук’янченко М. І., Подольский А. (2015)
Герасимчук В. - Роль спортивних організацій у формуванні санітарно-гігієнічних навичок молоді Закарпаття у міжвоєнний період (2015)
Гладощук О. Г. - Рухова активність студентської молоді - шлях до професійного здоров’я (2015)
Грибок Н. М. - "Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи, Слімаковський О. В., Волошин О. О., Малетич Н. Б. (2015)
Гринькова Н. М. - Громадянське виховання молодших школярів у позашкільних навчальних закладах: теоретичний аспект, Лук’янченко М. І. (2015)
Грицюк С. А. - Позакласна ігрова діяльність як засіб фізичної підготовки молодших школярів (2015)
Гук О. М. - Формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою (на прикладі атлетичної гімнастики) (2015)
Давидюк І. В. - Теоретичний аналіз впровадження здоров`язберігаючих технологій у початкових класах (2015)
Даниленко А. - Качество жизни студенческой молодежи (2015)
Даниленко А. - Рекреационная активность и спорт в образе жизни студенческой молодежи, Мартинковский М., Кизло Н. (2015)
Дзюла Б. В. - Особливості робочих поз та засоби професійно-прикладної фізичної підготовки інженера-технолога (2015)
Довганик М. - Вплив занять оздоровчим бігом на розумову працездатність студентів, Чичкан О., Грицай Р. (2015)
Довгань Н. Ю. - Організаційні засади активізації фізичної культури студентської молоді у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2015)
Дубягін О. - Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту, Печко О. (2015)
Дуда О. В. - Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців фізичної культури через реалізацію педагогічної стратегії, Дуда Б. П., Меркушина І. В. (2015)
Єднак В. Д. - Формування олімпійської освіченості учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл, Сапрун С. Т. (2015)
Іваніків Н. М. - Рекреаційні аспекти розвитку та збереження здоров’я людини, Козіброда Л. В. (2015)
Іваночко О. - Фізичні навантаження студенток спеціальних медичних груп, як профілактика захворювань, Киван-Мультан Н., Чичкан О.. (2015)
Казнодзей О. В. - Позакласна робота з фізичного виховання та їх роль у розвитку почуття гідності в учнів початкових класів (2015)
Карпюк І. Ю. - Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням, Обезюк Т. К. (2015)
Кізло В. І. - Аналіз результатів формування психолого-педагогічних компетентностей студентів старших курсів на факультеті фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, Кізло Т. В. (2015)
Кійко В. - Вплив фітнес-аеробіки на розвиток координації рухів студентів, Горлова Л., Сіренко Р. (2015)
Ковальчук В. І. - Особистісні детермінанти професійного вигорання спортивних тренерів (2015)
Козій Т. П. - Ефективність комплексної фізичної реабілітації при гонартрозах на базі санаторію "Гопри", Бурлака М. М. (2015)
Кондрацька Г. Д. - Методичні аспекти впровадження спецкурсу "Професійно-мовленнєва культура спілкування" на заняттях зі спортивних дисциплін, Федорищак Р. Л. (2015)
Копко І. - ЗМІ як чинник формування ціннісного самовизначення молоді в контексті психічного здоров’я, Стець В. (2015)
Копко І. Є. - Оцінка показників форсованої спірометрії у студентів ігрових видів спорту, Філь В. М. (2015)
Корж Ю. М. - Реабілітація дітей старшого дошкільного віку казково-ігровими засобами оздоровчо-корекційної технології "Богатир” (2015)
Кузьмік В. Б. - Аналіз стану проблеми мотивів навчальної діяльності в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2015)
Лемешко О. С. - Проблемне навчання і функції рухової навички, Телятник В. М. (2015)
Лібович Х. - Професійна мотивація студентів які, навчаються за напрямом "Фізичне виховання", Левків В. (2015)
Логвиненко О. Б. - Здоровий спосіб життя майбутніх педагогів у контексті його інтегративності (2015)
Лотоцька Л. Б. - Здоров'язберігаюче середовище як умова забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя студентів, Лотоцька-Дудик У. Б., Закаляк Н. Р. (2015)
Маркова О. В. - Розширення знань батьків з фізичного виховання – як умова впровадження здорового способу життя в родині сучасного підлітка (2015)
Мартиненко В. Ф. - Особливості становлення та розвитку масової фізичної культури в Україні, Максим’як Я. О., Федак О. Г. (2015)
Матвійчук Т. Ф. - Особливості формування педагогічної майстерності вчителів фізичної культури (2015)
Матрошилін О. Г. - Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації, Рогаля Ю. Л. (2015)
Мацола Н. П. - Модель формування здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання, Шатинська О. В., Кізло В. І. (2015)
Михаць Л. В. - Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини, Жукова І. М., Борисевич Л. В. (2015)
Надім’янова Т. - Пріоритети фізичного і духовного виховання молодших школярів як педагогічна проблема (2015)
Нєворова О. В. - Особливості змін показників частоти дихання у дітей 6 років з різними властивостями нервових процесів (2015)
Нєворова Л. В. - Динаміка показників дихального об’єму в дітей 6 років з різними властивостями нервових процесів, Нєворова О. В. (2015)
Огнистий А. В. - Уміння у професійній підготовці педагогів до фізичного виховання дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Омельченко Т. Г. - Організація дозвілля дітей молодшого шкільного віку (2015)
Осіпцов А. В. - Сутність та структурні компоненти загальнолюдських цінностей особистості студентів класичних університетів (2015)
Остафійчук Я. Ф. - Діагностика стану мотиваційно-поведінкового компонента валеологічної компетентності студентів медичних коледжів, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2015)
Павлів І. - Психолого-педагогічні аспекти проблеми збереження здоров’я через освіту (2015)
Пецкович Д. Д. - Туристсько-краєзнавча практика - фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури, Кушнір Р. Г., Сотрихіна О. С. (2015)
Подгорна В. В. - Стан зовнішнього і фонаційного дихання у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Проць Р. О. - Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформатизації навчання, Веселовський А. П., Редчиць В. О. (2015)
П’ятковська Я. А. - Розвиток швидкісно-силових здібностей легкоатлетів на початковому етапі тренування, Лисенчук С. Г. (2015)
Романчук С. В. - Активізації навчального процесу з фізичного виховання студентів щодо впровадження здоров’я збережувальних методик, Петрук А. П., Биков Р. Г. (2015)
Ружило С. В. - Лікувальний масаж при захворюваннях печінки та жовчного міхура, Зорик М. М. (2015)
Самойлик С. - Мотивація навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу, Дудник Р., Попович С. (2015)
Слімаковський О. В. - Стан застосування засобів Української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді, Грибок Н. М., Малетич Н. Б., Хомич О. О. (2015)
Соколова О. В. - Фізична підготовленість студентів різних спеціальностей ЗНУ, Мінакова А. Ю. (2015)
Сопотницька О. В. - Стан сформованості готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності (2015)
Степанченко Н. І. - Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до інноваційної діяльності (2015)
Степанюк С. - Роль мотивацій у формуванні основ здорового способу життя, Городинська І., Лук’янченко М. (2015)
Тернова І. М. - Деякі аспекти впливу періодичних друкованих видань на розвиток та становлення фізичного виховання жінок в університетах України у період 1917-1940 рр. (2015)
Тищенко В. О. - Особливості психофізичного розвитку школярів молодшого віку, Доля О. О. (2015)
Тищенко В. О. - Покращення фізичних можливостей дітей дошкільного віку засобами бальних танців, Єжаченко Я. О. (2015)
Товт В. А. - Вплив аеробних фізичних навантажень на показники працездатності та успішності студентів, Сивохоп Е. М., Маріонда І. І. (2015)
Турчик І. - Популяризація та організація шкільного спорту в країнах світу, Сабо Ф., Лештар М. (2015)
Фартушок Л. І. - Основні напрями виховання здорового способу життя дітей дошкільного віку (2015)
Чепелюк А. В. - Методи навчання як одна із складових у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Черній В. П. - Практика використання фізкультурно-оздоровчих технологій в умовах навчального закладу (2015)
Чичкан О. - Профілактика синдрому "Емоційне вигорання" у викладачів ВНЗ засобами фізичного виховання, Грицай Р., Кучма А. (2015)
Чопик Р. В. - Міжпредметні зв’язки у фізичному вихованні школярів (2015)
Шандригось Г. А. - Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, Шандригось В. І., Ладика П. І. (2015)
Шиян О. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя фізичної культури у формуванні здоров'я школярів, Сливка Є. (2015)
Шмалєй С. В. - Реалізація здоров’яформувальної технології у процесі фізичного виховання учнівської молоді, Щербина Т. І. (2015)
Шурхал І. А. - Компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності учнів (2015)
Ячнюк Ю. - Технологія формування рухових умінь і навичок студентів у процесі занять гандболом (2015)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 31: Портрет харьковского физика Александра Ильича Ахиезера (2016)
Жемеров Г. Г. - Составляющие мощности суммарных потерь электрической энергии в пространственных pqr координатах, Тугай Д. В. (2016)
Grinchenko V. S. - Low-frequency magnetic field shielding by a circular passive loop and closed shells, Chunikhin K. V., Grinchenko N. V. (2016)
Ерисов А. В. - Метод расчета индукции магнитного поля линий электропередачи на основе цилиндрических пространственных гармоник, Пелевина Е. Д., Пелевин Д. Е. (2016)
Баранов М. И. - Новая гипотеза и физические основы возникновения чëточной молнии в атмосфере Земли (2016)
Batygin Yu. V. - Estimating the limit possibilities of the step charging system for capacitive energy storage, Chaplygin E. A., Sabokar O. S. (2016)
Беспрозванных А. В. - Релаксационные потери в полиэтиленовой изоляции кабелей коаксиальной конструкции в условиях повышенной влажности, Кессаев А. Г. (2016)
Olszowiec P. - Модификации вентильных схем непрерывного контроля изоляции сетей низкого напряжения с изолированной нейтралью (2016)
Саенко Ю. Л. - Численный анализ математических моделей распределения фактических вкладов в несимметрию и отклонение напряжений в точках общего присоединения систем электроснабжения, Калюжный Д. Н. (2016)
Сендерович Г. А. - Актуальность определения ответственности за нарушение качества электроэнергии по показателям колебаний напряжения, Дяченко А. В. (2016)
Сокол Е. И. - Структурно-параметрическая организация элементов энергосистемы в условиях сетецентризма, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Сокол Е. И. - Методика комплексного автоматизированного мониторинга объектов энергетической системы Украины с целью повышения безопасности ее функционирования, Резинкина М. М., Гриб О. Г., Васильченко В. И., Зуев А. А., Бортников А. В., Сосина Е. В. (2016)
Gurevich V. I. - The problem of correct choice of ferrite beads (2016)
Титул, содержание (2014)
Москаленко А. Н. - Опережающее экономическое развитие: теоретико-институциональные основы и проблемы реализации в Украине (2014)
Серебрянский Д. Н. - Вертикальная специализация во внешней торговле развивающихся стран: пример Украины, Зубрицкий А. И. (2014)
Гавриш О. А. - Особенности инновационного развития космической отрасли Украины в начале ХХІ в., Войтко С. В., Бухун Ю. В. (2014)
Фролова Н. Б. - Налоговая нагрузка на труд, капитал и конечное потребление в условиях действия Налогового кодекса Украины (2014)
Вдовиченко А. Н. - Налоговая нагрузка и темпы экономического роста в Украине: в поисках рационального соотношения, Орос Г. В. (2014)
Кузняк Б. Я. - Основные направления повышения продуктивности и прибыльности сельского хозяйства Украины (2014)
Рябчук А. Н. - Неудовлетворительные жилищные условия как следствие коммерциализации рынка жилья в постсоветской Украине (2014)
Акулова Н. - Хронотоп подорожі в карнавальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу, Сластнікова Н. (2015)
Барбара Н. - Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" (2015)
Бунчук Б. - Гекзаметр у поезії Лесі Українки (власне гекзаметричні форми) (2015)
Векуа О. - Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості (2015)
Гірняк М. - Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" (2015)
Головій О. - Формування біографічного методу в українському літературознавстві ХІХ ст. (2015)
Гуцуляк М. - "Євхаристиріон, або Вдячність..." Софронія Почаського у віршознавчому зрізі (2015)
Йолкіна Л. - Леонід Білецький – учень і послідовник Володимира Перетца (2015)
Карабович Т. - Утілення суб’єктивної предикативності в сонет як форму вираження літературного дискурсу Емми Андієвської (2015)
Кобилко Н. - Реальні ознаки міфологеми "дорога" в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" й "Зелені Млини" (2015)
Коваленко (Шевчук) Д. - Ризоморфний лабіринт як гетеротопія в романі Ю. Винничука "Мальва Ланда" (2015)
Коруняк Ю. - Етюди про Шевченка – апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської (2015)
Куценко М. - "Те, що не припиняє не писатися": лаканівська призматика еротики в текстах Миколи Хвильового (2015)
Лавринович Л. - Концепти часу в "Camera lucida" Р. Барта: літературознавчі проекції (2015)
Ласкава Ю. - Постать останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в усній народній творчості (2015)
Любімова О. - Силабічні форми у творчості східноукраїнських поетів 90-х років ХІХ ст. (2015)
Мальцев В. - Українське віршування ХVІІІ ст. в науковій рецепції Дмитра Чижевського (2015)
Маркова М. - Алхімія в літературі: постановка проблеми (2015)
Матушек О. - Образ Іверської Божої Матері в українській бароковій літературі (2015)
Настенко О. - Методи дослідження фоніки поетичного тексту (2015)
Никольский Е. - Роман-эпопея Дмитрия Балашова "Святая Русь": девальвация художественности под влиянием идеологии (2015)
Онікієнко І. - Самототожність Василя Стуса (2015)
Осьмак Н. - Індивідуальний дискурс "еміграційної" прози Т. Бордуляка у світлі сучасних літературознавчих методологій (2015)
Пасічник Г. - Поетичний текст: розмаїття аспектів та підходів до дослідження (на основі опису пейзажу художнього твору) (2015)
Пахолок З. - Повтори як засіб створення репрезентації національно-мовної картини світу (на матеріалі повісті М. Матіос "Солодка Даруся") (2015)
Сипа Л. - Філософська спрямованість французького романтичного роману (2015)
Стародубцева Л. - Семіозис невербальної комунікації в драматичній поемі Лесі Українки "Оргія" (2015)
Сухарєва С. - Епістолярний диспут Іпатія Потія та патріарха Мелетія Александрійського (2015)
Терещук О. - Автобіографізм інтимної лірики Дж. Г. Байрона (2015)
Тищенко О. - Проблема знаковості в поетичному мовленні ХХ ст., Грінченко О. (2015)
Урись Т. - Філософсько-психологічне підґрунтя національної самоідентифікації ліричного героя в сучасній українській поезії (на матеріалі творчості Івана Андрусяка) (2015)
Фіжделюк М. - Антеїстичний погляд на гуцульську ментальність у прозовій творчості Гната Хоткевича (2015)
Філатова О. - Наративна стратегія автора авангардного роману (2015)
Цибенко Л. - Сприйняття й переживання простору: берлінська та єгипетська пустелі Інґеборґ Бахман (2015)
Чуй А. - Дівочі образи народних пісень про кохання (2015)
Чуй С. - Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука (2015)
Швед І. - Да пытання паэтыкі прасторы: семіятызацыя ўсходу ў беларускім фальклоры (2015)
Шевель Н. - Особливості інтерпретації мотивів та образів Т. Шевченка у творчості поетів "Української хати" (2015)
Шевель Т. - Патріотична домінанта мотиву боротьби в поезії М. Вороного й Т. Шевченка (2015)
Штаєр І. - Ямбічний триметр у перекладах І. Франка з античної драми (2015)
Яблонський М. - Повість Петра Волиняка "Михайло Танцюра": особливості поетики та стилю (2015)
Ільченко О. - Верховинський колорит українського письменства крізь призму літературознавчих пошуків (рецензія на монографію Бикової Т. В. "Верховино, світу ти наш…") (2015)
Бондаренко Г. М. - Современные представления о серологической резистентности при сифилисе (обзор литературы), Безрученко А. А., Никитенко И. Н., Кутовая В. В., Щербакова Ю. В., Губенко Т. В. (2015)
Возіанова С. В. - Екземи рук (2015)
Якимова Т. П. - Патоморфоз современного базальноклеточного рака кожи, Якимов Д. Ю., Шевченко О. В. (2015)
Анфілова М. Р. - Зміни сироваткових концентрацій лейкоцитарних адгезинів sICAM та sVCAM при запальних процесах урогенітального бар’єрного епітелію, викликаних інфекціями, що передаються статевим шляхом, та вплив на них терапії доксицикліном моногідратом (2015)
Кізіна І. Є. - Психологічна складова якості життя у хворих з оніхомікозом як критерій ефективності лікування (2015)
Олейник И. А. - Особенности нарушений в системе цитокинов у больных псориазом, Солошенко Э. Н., Гаврилюк А. А., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2015)
Резнікова А. О. - Оцінка імунологічних змін та алергологічних реакцій у хворих на атопічний дерматит різних вікових груп (2015)
Солошенко Е. М. - Аналіз структури та особливостей мікробіоти шкіри у хворих на розповсюджені дерматози, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Стулій О. М. (2015)
Москалёва Т. В. - Клиническая эффективность лечения инфантильных гемангиом неодимовым лазером (2015)
Щеголева М. Г. - Клинические проявления красного плоского лишая при непереносимости металлических включений в полости рта (2015)
Кутасевич Я. Ф. - К вопросу об атипичных формах микозов гладкой кожи, Олейник И. А., Белозоров А. П., Пятикоп И. А., Матюшенко В. П. (2015)
Памяти Л. И. Дуденко (2015)
Памяти профессора Б. Т. Глухенького (2015)
Табачников С. И. - Украинский профессор психиатрии П. А. Бутковский – основоположник судебной психиатрии (к 175-летию публикации первого руководство по психиатрии "Душевные болезни" (1834), Двирский А. Е. (2010)
Абрамов В. А. - Клинические закономерности преобразования психопатологических синдромов в структуре дебюта шизофрении и заболеваний шизофренического спектра, Осокина О. И., Ушенин С. Г. (2010)
Гончаров В. Е. - Сравнительный анализ клинической картины шизофреноподобного расстройства и других вариантов психических нарушений органического генеза (2010)
Гуменюк Л. Н. - Современные подходы к реабилитации больных с первым психотическим эпизодом, Савин А. А. (2010)
Гавенко В. Л. - Психические и поведенческие расстройства у иностранных студентов-медиков, Лещина И. В. (2010)
Шиндер B. В. - Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики епілептичної хвороби (2010)
Гаврилюк І. В. - Соціально-віктімологічні аспекти сімейного насильства у жінок з невротичними розладами (2010)
Денисенко М. М. - Особенности суицидального поведения у больных экзогенными и эндогенными депрессиями (2010)
Юрьев М. Н. - Психотические и непсихотические заболевания и расстройства у пациентов, находящихся на лечении в дневном стационаре, Двирская Э. А., Дымшиц С. М., Сардак С. Б. (2010)
Васильєва Г. Ю. - Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення (2010)
Демченко В. А. - Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі "інтегрованої медицини" (2010)
Литвиненко Н. В. - Профілактика і лікування мігрені та мігренеподібного головного болю, Фісун Ю. О., Фісун С. Ю. (2010)
Михайлова Е. А. - Приоритетные проблемы охраны психического здоровья детей и подростков, Проскурина Т. Ю., Михановская H. Г., Мителев Д. А., Матковская Т. Н. (2010)
Ветрила Т. Г. - Сравнительный анализ клинико-социальной характеристики семей, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития, в зависимости от уровня дисфункциональности семьи (2010)
Мозговая Т. П. - Роль органической патологии головного мозга в формировании гиперкинетических расстройств и расстройств поведения у подростков (2010)
Проскурина Т. Ю. - Прогноз невротической депрессии у детей, Михайлова Е. А., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Исаева Е. Л. (2010)
Кожина А. М. - Диссомнические нарушения в структуре невротических расстройств у подростков, находящихся в пенитенциарных учреждениях, Гайчук Л. М. (2010)
Макаренко О. М. - Специфіка прояву навчального стресу старшокласників загальноосвітньої школи в екзаменаційний період, Голубева М. О., Герасимова А. І., Тиранська 3. А. (2010)
Капранов С. В. - Оценка влияния положительных мотивов жизнедеятельности на самочувствие старшеклассников промышленного города, Капранова Г. В., Загарук Я. И., Ковалева О. С., Несвит М. А., Стрельцова К. В. (2010)
Первомайський В. Б. - Обґрунтування критеріїв обмеженої осудності у неповнолітніх, які скоїли суспільно небезпечні діяння, Ілейко В. Р., Каніщев А. В. (2010)
Ревенок О. А. - Психічні та поведінкові розлади в осіб з онкологічними захворюваннями, Олійник О. П., Шум С. С., Ходаковська І. І. (2010)
Насинник O. A. - Концептуальная модель психиатрической помощи в принудительном порядке: сообщение І (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського