Передмова редактора (2005)
Тімченко О. В. - Застосування прийомів моделювання психологічних чинників ризиконебезпечних ситуацій оперативно-службової діяльності у ході професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС (2005)
Бандурка О. М. - Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні, Гетманець О. П. (2005)
Дудченко В. В. - Концепції причинності у праві (2005)
Зеленко І. П. - Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала (2005)
Кроленко В. О. - Проблеми організаційно-правового забезпечення державних цільових програм в Україні (2005)
Ярмыш Н. Н. - Происхождение категории "случайная причинная связь" в философии и уголовном праве (2005)
Белова О. І. - Родовий об’єкт злочинів проти сім’ї та неповнолітніх (2005)
Бесчастный В. Н. - Корпоративная культура органов внутренних дел как фактор профессионализации персонала (2005)
Борець Л. В. - Характеристика стану нормативно-правового забезпечення відомчого фінансового контролю в системі МВС України (2005)
Борисова Л. В. - Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми (2005)
Бублейник В. А. - Визначення суб’єкта дій, спрямованих на незаконний збут наркотиків (2005)
Бурбика М. М. - Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення (2005)
Волобуєва О. О. - Необхідність вдосконалювання кримінально-процесуального статусу спеціаліста (експерта) у ракурсі взаємодії зі слідчим (2005)
Гамаль О. В. - Щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України (2005)
Гаруст В. Ю. - Зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів: можливість його використання в Україні (2005)
Денисюк С. Ф. - Відкритість, доступність, звітність у повсякденній діяльності правоохоронних органів (2005)
Зозуля І. В. - Технології іміджу і партнерства як складові реформування системи МВС України (2005)
Зубенко Г. В. - Гарантії правового статусу посадових осіб державних органів контролю за виконанням бюджету: вітчизняна та зарубіжна практика (2005)
Пахомов В. В. - Організаційно-правові форми і методи здійснення контролю діяльності податкових органів (2005)
Пєтков С. В. - Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України (2005)
Посметний В. В. - Проблеми оптимізації системи відомчих закладів освіти МВС України, які здійснюють початкову підготовку працівників органів внутрішніх справ (2005)
Синявская Е. Е. - Об определении и классификациях персонала органов внутренних дел (2005)
Стоцька М. М. - Стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення (2005)
Шевченко О. В. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 117 КК України (2005)
Щербаковський С. М. - Використання спеціальних знань фахівців для встановлення окремих обставин корисливо-насильницьких злочинів (2005)
Алябышев М. С. - Вокруг аукциона: к вопросу о понятиях (2005)
Бабіч І. В. - Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? (2005)
Бервено С. М. - Поняття дилерського договору (цивільно-правові аспекти) (2005)
Венедиктова І. В. - Співвідношення суб’єктивного права і законного інтересу в цивільному праві (2005)
Кабанець В. О. - Шляхи вдосконалення національного законодавства, що регулює трудові спори (2005)
Кожушко С. І. - Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України (2005)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років (2005)
Мельник К. Ю. - Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом (2005)
Протопопова Я. С. - Признання за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві (2005)
Шопіна І. М. - Соціальне партнерство як умова побудови в Україні соціальної держави (2005)
Ярошенко О. М. - Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права (2005)
Головко О. М. - Органи загальної поліції в українських губерніях і питання фінансового управління у другій половині XIX – на початку XX ст. (2005)
Комаха В. О. - Піонери криміналістичної думки на півдні України (До 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ), Бабченко О. М. (2005)
Мазур Г. П. - Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І. І. Петрункевича (2005)
Омельянчук С. В. - Правове регулювання процедури укладення шлюбу та його форми у Давній Русі (2005)
Скуратович І. М. - Вплив адміністративно-територіальних перетворень на місцеві органи державної влади і державного управління в УРСР на початку 30-х років XX століття (2005)
Долженков О. Ф. - Правове регулювання національної економічної безпеки: необхідність нових підходів, Головченко O. M., Крестовська H. M. (2005)
Симов’ян C. B. - Легалізація злочинних доходів у сфері страхування (2005)
Бабій А. С. - Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності, Зацеркляний М. М. (2005)
Вахета О. В. - Аналіз методів автоматизованої обробки зображень відбитків пальців , Струков В. М. (2005)
Воронин В. В. - Методы модуляции и помехоустойчивость в цифровых радиоканалах, Криводерев В. В. (2005)
Торяник В. В. - Политика безопасности при разграничении ресурсов ПК, Цуранов М. В., Григорьянц Г. Е. (2005)
Власенко И. В. - Анализ эмоционального стимулирования работника милиции в экстремальных условиях, Федоркин А. Ю. (2005)
Горелов І. Ю. - Дослідження взаємозв’язку тривожності курсантів ВНЗ МВС України з результатами їх стрільби із бойової зброї (2005)
Зайченко С. В. - Психологическая характеристика работников таможни, успешных в профессиональной деятельности (2005)
Лефтеров В. А. - К вопросу об эффективности использования психологических тренингов в правоохранительной деятельности (2005)
Шинкаренко І. О. - Дослідження особистісних орієнтацій, що впливають на професійну спрямованість та на особливості професійного спілкування працівників ОВС (2005)
Городняк І. В. - Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми) (2005)
Мальцев В. В. - Стан громадської думки щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції (2005)
Мартиненко О. В. - Результати дослідження стану загальної культури курсантів вищих закладів освіти МВС України та шляхи її удосконалення (2005)
Пахар І. В. - Соціальний захист як напрямок кадрової політики в ОВС (2005)
Про створення спеціалізованих вчених рад Д 64.700 01, Д 64.700.06 (2005)
Динаміка захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за 1993–2004 роки (2005)
Зелінська К. С. - Аналіз основних аспектів щодо застосування діаграми Парето з метою покращення ефективності роботи мясопереробного підприємства, Сілонова Н. Б. (2016)
Красовський В. В. - Перспективи використання мигдалю звичайного (Amygdalus communis L.) у лісостеповій зоні України, Черняк Т. В., Федько Р. М. (2016)
Кляченко О. Л. - Диференціація та ідентифікація різних генотипів цукрового буряку (Beta vulgaris L.) за допомогою ДНК-маркерів, Присяжнюк Л. М. (2016)
Мінькова О. Г. - Модель оптимального поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві за критерієм екологізації стратегій розвитку (2016)
Павленко А. В. - Відповідь популяцій мисливської теріофауни на природоохоронні заходи із збереження біорізноманіття (на прикладі Чернігівської області), Міняйло А. А., Чайка В. М. (2016)
Карпюк Н. А. - Концентрація важких металів у яловичині за використання різнотипових раціонів бугайців (2016)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна характеристика стічних вод м. Києва та оцінка екологічної придатності їх для використання в землеробстві (2016)
Клименко Г. О. - Особливості репродукції рідкісних видів рослин родини Orchidaceae, Коваленко І. М. (2016)
Міленко О. Г. - Оптимізація норми висіву насіння сої залежно від групи стиглості сорту для умов Центрального Лісостепу України (2016)
Кулик М. І. - Енергетичний потенціал та економічна ефективність виробництва фітомаси світчграсу для біопалива (2016)
Іваніна В. В. - Ефективність мікродобрив "Реаком" на посівах буряків цукрових, Олекшій Л. М. (2016)
Дацько М. О. - Вплив систем удобрення на врожайність сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах на дерново-підзолистих осушуваних ґрунтах Лівобережного Полісся (2016)
Цюк О. А. - Вплив систем землеробства на зміни агрофізичних показників грунту, Кирилюк В. І. (2016)
Ташева Ю. В. - Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування, Каленська С. М., Лібхард П. (2016)
Дубовик Д. Ю. - Ефективність сумісного застосування біодобрив і засобів захисту рослин у технологіях вирощування пшениці м’якої озимої, Сіроштан А. А., Каленська С. М. (2016)
Ластовська І. О. - Вплив нової ресурсоощадної технології утримання на якість м’яса бугайців (2016)
Лазарєва Л. М. - Вплив тривалого зберігання на показники якості меду бджолиного, Постоєнко О. В. (2016)
Радчиков В. Ф. - Физиологическое состояние и обмен веществ у крупного рогатого скота при скармливании обогащенной барды, Гурин В. К., Ярошевич С. А., Симоненко Е. П., Люндышев В. А. (2016)
Радчиков В. Ф. - Рубцовое пищеварение и перевариваемость питательных веществ при включении в рацион коров продуктов переработки сахарной свеклы, Гливанский Е. О., Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н. (2016)
Ремізова Ю. О. - Вади м’яса свинини за дії прижиттєвого технологічного температурного стресу (2016)
Федорук Н. М. - Деякі морфологічні та біохімічні показники крові самок страусів у період яйцекладки за різних рівнів сирого протеїну в комбікормах (2016)
Ушаков Ф. О. - Органолептична і дегустаційна оцінка ковбасних виробів, Якубчак О. М., Тютюн А. І., Кос’янчук Н. І. (2016)
Завірюха Г. А. - Гематологічні і молекулярно-генетичні дослідження крові тварин під час випробувань препарату "Лейкозав" проти вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Яненко У. М., Балабан О. Ю. (2016)
Іванченко Н. Ю. - Електроенцефалографія як метод діагностики за епілепсії собак, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2016)
Кладницька Л. В. - Жирнокислотний склад ліпідів мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кота, Мазуркевич А. Й., Данчук В. В., Величко С. В., Мідик С. В., Данілов В. Б. (2016)
Фурда І. Л. - Діагностика репродуктивно-респіраторного синдрому свиней у свинарському господарстві промислового типу, Айшпур О. Є. (2016)
Зінов’єв С. Г. - Білковий профіль крові свиней за згодовування їм ГМ-сої, Семенов С. О., Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2016)
Mezhenska N. - Basic principles and conception support of veterinary state policy (2016)
Зібцева О. В. - Стан деревних насаджень на території школи № 1 м. Вишгорода (Київська обл.) (2016)
Зібцева О. В. - Зелені насадження на території Київського електровагоноремонтного заводу, Лісовий С. О. (2016)
Чорномаз Н. М. - Екологічні особливості, таксономічна і просторова структура насаджень схилів Сирецького дендропарку та його околиць у м. Києві, Горєлов О. М. (2016)
Передмова редактора (2005)
Марцеляк О. В. - Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту (2005)
Бевзенко В. М. - Значення правовідносин у механізмі державного управління (2005)
Волошенюк О. В. - Ідеологічний рівень правового нігілізму (2005)
Гуславський B. C. - Демократичний цивільний контроль над правоохоронними органами України як засіб забезпечення безпеки країн Співдружності Незалежних Держав (2005)
Захаров В. В. - Ефективність реалізації правових норм: правові та соціологічні аспекти (2005)
Невідомий В. І. - Окремі питання адаптації законодавства України до міжнародних стандартів у сфері фінансового контролю (2005)
Перерва Ю. М. - Законотворчість як вид правотворчої діяльності (2005)
Петренко С. В. - Місце закону у правовій системі Англії (2005)
Авдєєва Г. К. - Процесуальні проблеми призначення експертиз з дослідження контрафактної аудіо- та відеопродукції (2005)
Банікевич І. В. - Щодо класифікації підстав профілактичного обліку осіб, що здійснюється адміністративною службою міліції (2005)
Бараш Є. Ю. - Поняття та елементи правового статусу установ виконання покарань (2005)
Белькова О. В. - Особливості змісту правового статусу свідка в судових стадіях кримінального процесу України (2005)
Борець Л. В. - Концепція організації внутрішнього фінансового контролю в системі МВС України (2005)
Бугайчук K. Л. - Роль громадських організацій щодо адміністративно-правового захисту прав громадян (2005)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю (2005)
Глобенко Г. І. - Процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії (2005)
Давыденко B. Л. - Специально-криминологическая деятельность прокурора в уголовном суде (2005)
Залялова І. М. - До питання про відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (2005)
Зозуля І. В. - Придатність системи МВС України до результативного та ефективного функціонування як мети її реформування: до постановки проблеми (2005)
Книженко О. О. - Вплив кваліфікуючих ознак на межі кримінально-правової санкції (2005)
Лактіонова Т. В. - Індивідуальна віктимологічна профілактика навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень (2005)
Маліков В. В. - Співвідношення громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин (2005)
Мартыненко О. А. - Меры предупреждения преступлений среди персонала ОВД Украины: социально­психологический аспект (2005)
Мельнікова-Крикун В. М. - Спеціальна конфіскація (2005)
Надьон О. В. - Проституція: соціальний аспект та кримінальний аналіз (2005)
Огаренко Ю. В. - Поняття спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставини, що виключає злочинність діяння (2005)
Орлеан А. М. - Вдосконалення кримінального законодавства у напрямку протидії торгівлі людьми та пов’язаним з нею явищам, Лизогуб В. В. (2005)
Пчолкін В. Д. - Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки (2005)
Разумова А. Е. - Деякі аспекти застосування спеціальних знань при підготовці до обшуку (2005)
Солоха В. Є. - Застосування особистого пошуку для вирішення окремих завдань кримінально-процесуального характеру (2005)
Стратонов В. М. - Криміналістична класифікація слідчих дій, Лукашевич В. Г. (2005)
Теремецький В. І. - Проблеми доповнення та зміни апеляції на вирок суду (2005)
Швець Н. Л. - "Білі плями" питання теорії та практики пред’явлення для впізнання (2005)
Ярмакі Х. П. - Зміст, форми та види адміністративно-наглядової діяльності міліції (2005)
Артюшкова С. Л. - До питання про вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років (2005)
Безусий В. В. - Сучасні проблеми національної політики в сфері зайнятості (2005)
Веретельник Л. К. - Тринадцять тез щодо перспектив позитивного регулювання договорів як елемента договірної безпеки (2005)
Волятицька Н. Л. - Конституція Автономної Республіки Крим як одна з офіційних форм зовнішнього прояву та закріплення норм інституту конституційних засад екологічного права (2005)
Жорнокуй Ю. М. - Правова природа договорів в інвестиційній діяльності (2005)
Ковальова М. В. - Поняття, зміст та структура адміністративно-правових режимів у сфері підприємницької діяльності (2005)
Постригань Т. Л. - Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав (2005)
Яблоновська Г. Г. - Сімейна політика та соціальний захист осіб із сімейними обов’язками як складова частина соціальної політики України (2005)
Горелов М. О. - Історико-правовий аналіз створення та розвитку слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2005)
Климчук Ю. В. - Внесок Гуго Гроция у формування права війни (2005)
Россіхін В. В. - Тюремні інспекції в системі управління тюрмами Російської імперії в II пол. XIX – поч. XX ст. (на матеріалах українських губерній) (2005)
Смирнов А. А. - Штраф у кримінальному праві України (2005)
Грицаєнко І. А. - Оподаткування нерезидентів в міжнародних порівняннях (2005)
Громико І. О. - Проблемні аспекти захисту інформації в Україні, Оспіщев Є. Я. (2005)
Кофанов А. В. - Застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні зброєзнавчих досліджень (2005)
Черниш Л. Г. - Загальний підхід до побудови систем віддаленого адміністрування, автоматичного оновлення і супроводу програмних продуктів, Юдін O. К. (2005)
Балабанова Л. М. - Формирование сенсорно-когнитивной системы человека в процессе овладения профессионально необходимыми навыками (2005)
Перелигіна Л. А. - Деякі аспекти аналізу структури правосвідомості злочинців (2005)
Романенко О. В. - Соціальні уявлення як об’єкт психологічного дослідження в теоретичних схемах західної соціальної психології (2005)
Самойлов М. Г. - Саморегуляція психічних станів у працівників ОВС з різною професійною успішністю (2005)
Сущенко Н. А. - Применение социально-психологического тренинга в профилактике протиправного поведения молодежи (2005)
Токарська А. С. - До постановки проблеми подолання конфліктогенної комунікації у правоохоронній практиці (2005)
Іншин М. І. - Рецензія на монографію Н. Б. Болотіної "Право соціального захисту: становлення і розвиток" (2005)
Левченко К. Б. - Рецензія на монографію B. C. Венедіктова, І. В. Зозулі "Проблеми реформування системи МВС України" (2005)
Копиленко О. Л. - Рецензія на монографію А. Є. Шевченка "Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х pp. XX ст." (2005)
Близняк М. - Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року (2016)
Мельник О. - Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі роки (1929–1947) (2016)
Тарасенко І. - Чотири листи М. П. Ковальського (2016)
Денисюк О. - Формування матеріально-технічної бази відродженої Острозької академії (1994–2000 рр.) (2016)
Циквас О. - Попаді, поповичі, попівни як учасники судових процесів (за матеріалами книг духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) (2016)
Ткачук А. - Суспільно-політичні умови освітньої діяльності РКЦ в період інтеграції Правобережжя до Російської імперії (2016)
Гордійчук М. - Володимир Менчиць і Петербурзька українська громада (2016)
Жиленкова І. - Зовнішня торгівля України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: теоретико-методологічні принципи дослідження проблеми (2016)
Нарадько А. - Благодійність у розвитку початкових та середніх навчальних закладів Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Погуляєв О. - Національні меншини Правобережної України напередодні Української революції (2016)
Марчук В. - Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. (2016)
Романець Н. - Селянські самосуди 1933–1936 рр.: причини, масштаби, наслідки (2016)
Пущук І. - Застосування методики усної історії під час дослідження трагедії українсько-польського протистояння на терені Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр. (2016)
Смирнов А. - Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни (2016)
Сухих А. - Командир Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. І. Шитов: морально-психологічний портрет (2016)
Терещенко Т. - Рівень життя українського селянства в 1943–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України) (2016)
Стоцький Я. - Ренесанс УГКЦ в Тернопільській і Хмельницькій областях наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2016)
Власюк С. - Пам’ять про визвольні змагання 1917-1921 рр. на Галичині та на Донбасі в сучасній Україні (2016)
Вахрамеєва Г. - Зображення Кори-Персефони в Боспорських теракотах (VI-II ст. до н. е.) (2016)
Дубляниця Т. - Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половини XVI – першої половини XVII ст. (2016)
Атаманенко В. - Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (2016)
Кралюк П. - Історіософія поеми Іоанна Домбровського "Дніпрові камени" (2016)
Пшеничний Ю. - Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (2016)
Бокайло О. - Організація "Зарево": джерельна база дослідження (2016)
Шаправський С. - Часопис "Життя і церква" як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) (2016)
Орлов В. - Поширення "маргінальних релігій" у СРСР: світська та конфесійна історіографія (2016)
Матвійчук Н. - Праці М. Куропася в оцінках сучасників (2016)
Ухач В. - Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (2016)
Мацюк І. - Становлення європейських професійних армій: скопітарії, петріналії й аркебузири (2016)
Щепанський В. - Походження "метереологічної магії" в слов’янському рукописі XVI ст. (2016)
Пиляев И. - Когнитивный диссонанс "демократического" империализма: национальная политика российского правительства А. В. Колчака на Северо-Западе (2016)
Трофимович В. - Українці та поляки на Холмщині в 1939 – 1943 рр. (2016)
Трофимович Л. - Дипломатична підготовка бессарабського походу в Румунію в 1940 році (2016)
Шишкін І. - Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни (2016)
Хомич М. - Правовий статус Польської Автокефальної Православної Церкви у 1945-2015 рр. (2016)
Данилів Н. - Радянсько-американський обмін в’язнями 1979 р.: передумови, особливості та наслідки (2016)
До історії збірника наукових праць "Теорія та практика державного управління” (2015)
Бабаєв В. М. - Діагностика стану організаційної культури публічного управління як чинник її розвитку, Гайдученко С. О. (2015)
Дзюндзюк В. Б. - Місце і роль аналізу політики в публічному управлінні, Лашко А. О. (2015)
Мельников О. Ф. - Реформування державних механізмів боротьби з кіберзлочинністю, Онищенко Ю. М. (2015)
Мельниченко О. А. - Лісове господарство як об’єкт державного управління (2015)
Ульянченко Ю. О. - Роль інформаційних технологій у процесі прийняття управлінських рішень, Свиридова Г. О. (2015)
Обушна Н. І. - Модернізація – сучасний тренд розвитку суспільства (2015)
Самофалова Т. О. - Сутність, предмет і методологія науки у процесі державного управління національним багатством (2015)
Cеменець-Орлова І. А. - Стратегічне управління як системний засіб управління освітніми змінами (2015)
Беззубко Б. І. - Наукові засади державних механізмів стратегічного планування розвитку територій (2015)
Білотіл О. М. - Формування стратегії розвитку державного управління в туристичній індустрії Причорноморського регіону України (2015)
Заскалкін А. С. - Теоретико-методологічні основи взаємодії держави і приватного сектора у вирішенні суспільно значущих завдань (2015)
Кухарева Г. П. - Належне урядування як шлях до становлення дієвої системи публічного управління в Україні (2015)
Савчук Л. С. - Молодіжний парламентаризм: аналіз ключових дефініцій (2015)
Черноіваненко А. В. - Політичні партії: їх роль та функції у сучасних процесах державного будівництва в Україні (2015)
Майстро С. В. - Концептуальні засади стратегії державного регулювання та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні, Волошин О. Л. (2015)
Дунаєв І. В. - Теоретичні засади вибору ціннісно-управлінського підходу до модернізації регіональної економічної політики (2015)
Таукешева Т. Д. - Механізми реалізації державної політики у сфері енерго-ефективності та енергозбереження (2015)
Світлична Ю. О. - Аналіз стану зовнішньої торгівлі товарами Харківської області (2015)
Круглов В. В. - Розвиток альтернативної енергетики з використанням механізмів державно-приватного партнерства (2015)
Шашула О. М. - Державне регулювання у сфері охорони праці (2015)
Шепеленко О. Г. - Застосування методу експертного інтерв’ю у практиці дослідження інноваційного розвитку регіону (2015)
Глущенко Ю. А. - Оптимізація видатків місцевих бюджетів України в системі місцевого самоврядування (2015)
Даудова Г. В. - Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації (2015)
Ольшанський О. В. - Надання публічних послуг у громаді: стандарти та критерії (2015)
Чернятіна В. А. - Вплив децентралізації на розвиток сільських територій (2015)
Волик В. С. - Державна кадрова політика в Україні: теоретичні засади та перспективні напрями удосконалення (2015)
Громова С. О. - Професійна підготовка керівних кадрів вищої медичної освіти в контексті реформування системи охорони здоров’я в Україні (2015)
Бєльська Т. В. - Діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах сучасного світу (2015)
Хашиєва Л. В. - Еволюція методів урядування та розвиток проблемних політичних мереж на рівні Європейського Союзу, Єгіозар’ян А. Г. (2015)
Твердохлібов Є. О. - Сучасні закордонні практики налагодження комунікативної взаємодії між органами публічного управління і громадськістю (2015)
Котковський В. Р. - Європейський адміністративний простір: нові принципи публічного врядування (2015)
Титул, зміст (2016)
Хромов А. С. - Общая фармакологическая безопасность и сердечно­сосудистая система (2016)
Каврайський Д. П. - Скринінгове дослідження нових похідних піразоло(3,4­d)піримідин­4­ону на протисудомну активність, Штриголь С. Ю., Георгіянц В. А., Северіна Г. І. (2016)
Альчук О. І. - Вплив 4(4­оксо­4н­хіназолін­3­іл)бензойної кислоти на функціональний стан печінки щурів за умов щоденного фізичного навантаження (2016)
Гладких Ф. В. - Дослідження шлункової секреції в щурів з ад’ювантним артритом на тлі застосування ібупрофену та його комбінації з вінбороном, Степанюк Н. Г. (2016)
Іванків Я. І. - Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу, Олещук О. М. (2016)
Калько К. О. - Циркадіанні біоритми вуглеводного обміну в щурів за умов гострого парацетамолового гепатиту, Дроговоз С. М., Кононенко А. В., Захарко Н. В., Горбач Т. В., Міщенко О. Я., Бездітко Н. В. (2016)
Карбовський В. Л. - Дослідження впливу препарату "Хондросат" на перебіг експериментального ад’ювантного артриту в щурів, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Лукіна І. А. - Експериментальне вивчення антиоксидантної та гепатопротекторної активності екстракту з трави Polygonum persicaria L., Мазулін О. В., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В. (2016)
Марчишин С. М. - Вплив збору антидіабетичного на гістологічний стан печінки щурів за умов моделювання цукрового діабету II типу, Савич А. О., Андріїшин О. П. (2016)
Паршиков А. В. - Цитотоксические эффекты синтетических производных alfa­токоферола и митомицина С на клетки Сасо 2, Петрова Г. В. (2016)
Сініцина О. С. - Корекція станів, асоційованих з дефіцитом естрогенів, за допомогою комбінованого вагінального гелю з екстрактом хмелю та молочною кислотою, Зайченко Г. В., Риженко І. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Розробка інноваційних лікарських засобів у ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України". Участь ДУ "ІФТ НАМНУ" у 6­й Міжнародній виставці "PHARMATechExpo": семінар "Цілеспрямовані технологічні, фармакотоксикологічні та фармацевтичні дослідження як основа сучасної платформи розробки інноваційних лікарських засобів" (2016)
Коваленко В. М. - Терапевтичний потенціал та механізми дії фосфоліпідних ліпосом (2016)
Хавич О. А. - Расширение показаний для применения липосомальных средств при опухолевом росте (2016)
Голембівська О. І. - Забезпечення контролю якості та стандартизації ліпосомальних засобів (2016)
Romanenko N. I. - The study of reactions of 7-substituted 8-hydrazino-3-methylxanthine with β-dicarbonyl compounds, Nazarenko M. V., Ivanchenko D. G., Pakhomova O. O., Sharapova T. A. (2015)
Холодняк С. В. - Спрямований пошук гіпоглікемічних засобів серед N-арилкарбамідів та N-арилсульфамідів (2-(3-R-1Н-(1,2,4)тріазол-5-іл)феніл)амінів), Шабельник К. П., Коваленко С. І., Жернова Г. О., Тржецинський С. Д. (2015)
Аксьонова І. І. - Синтез іліденпохідних 4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Сугак О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості 3-(алкілтіо)-4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Varynskyi B. O. - Quantitative analysis of piperidin-1-ium ((5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetate, substance of the veterinary drug "Tryfuzol", in poultry meat by LC–DAD–MS, Knysh Ye. G., Parchenko V. V., Panasenko O. I., Kaplaushenko A. G. (2015)
Труш Г. С. - Використання флеш-хроматографії для очистки рисперидону, Галькевич І. Й. (2015)
Одинцова В. М. - Дослідження протимікробної та протигрибкової активності N΄-іліден-2(3-(адамантан-1-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіоацетогідразидів (2015)
Кучина Л. К. - Изучение структурно-механических свойств cуппозиториев с дилтиаземом, Гладышева С. А., Пухальская И. А. (2015)
Дегтярьова К. О. - Визначення біологічно активних сполук у ліпофільних екстрактах гарбуза методом тонкошарової хроматографії, Грудько В. О., Вишневська Л. І., Бісага Є. І. (2015)
Александрова К. В. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-бензил-8-(5-меркапто-4-феніл-(1,2,4)-тріазол-3-ілметилтіометил)-ксантину та його S -заміщених похідних, Шкода О. С., Левіч С. В., Дячков М. В., Юрченко Д. М. (2015)
Lutsenko N. S. - The definition of harmonious development of fetus by ultrasound method, Sokolovska I. S. (2015)
Козёлкин А. А. - Доменные особенности когнитивных нарушений у больных первичным и повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в острейшем периоде заболевания, Новикова Л. В. (2015)
Михайловская Н. С. - Клинические особенности ишемической болезни сердца у женщин в постменопаузальном периоде в зависимости от степени нарушения минеральной плотности костной ткани, Шевченко И. О., Никитюк О. В. (2015)
Ковалевська Л. А. - Кардіоренальний синдром при хронічній серцевій недостатності, Загородня Л. І. (2015)
Шальмін О. С. - Ефективність застосування імуномодулятора глутамін-цистиніл-гліцин динатрію в комплексному лікуванні хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень, Разнатовська О. М. (2015)
Рухмакова О. А. - Обґрунтування раціональної концентрації діючих речовин мазі для лікування алергічних дерматитів, що ускладнені грибковою інфекцією, Ярних Т. Г., Малоштан Л. М., Яценко О. Ю., Есам Зургані А. Зегхдані (2015)
Войтенко Г. Н. - Определение степени безопасности крема Бетакарбокломет при эпидермальном поступлении в организм животных, Арам Дуллах, Власенко И. А., Давтян Л. Л. (2015)
Бачурин Г. В. - Фитотерапия - составная часть в комплексном лечении патологии нижних мочевых путей (2015)
Пругло Є. С. - Гостра токсичність похідних 5-тіозаміщених 3-(5-бромфуран-2-іл)-4-етил-(4н)-1,2,4-тріазолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Туманский В. А. - Экспрессия маркеров прогрессирования опухоли в гепато- и холангиоцеллюлярном раке печени разной величины, Зубко М. Д. (2015)
Лісовий В. М. - Фармакоекономічний аналіз застосування препаратів мікофенолової кислоти у пацієнтів із трансплантацією нирки в умовах вітчизняного фармацевтичного ринку, Бездітко Н. В., Єрмоленко Т. І. (2015)
Олійник П. В. - Сучасні засади державного управління фармацевтичним забезпеченням населення в умовах надзвичайних ситуацій, Громовик Б. П. (2015)
Зарічна Т. П. - Порівняльний аналіз систем фармацевтичної освіти в Україні та деяких країнах світу (2015)
З ювілеєм! Синяк Раїса Степанівна (2015)
З ювілеєм! Волошин Микола Анатолійович (2015)
Світлій пам’яті. Петренко Володимир Васильович (2015)
Preface (2011)
Nesvizhevsky V. V. - Experiments with ultracold neutrons (2011)
Burmistrov S. N. - On the spectrum of facet crystallization waves at the smooth 4He crystal surface (2011)
Li Z.-L. - Atomic and molecular spectra emitted by normal liquid 4He excited by corona discharge, Bonifaci N., Denat A., Atrazhev V. M., Shakhatov V. A., von Haeften K. (2011)
Eloranta J. - Solvation of atomic fluorine in bulk superfluid 4He (2011)
Khrapak A. G. - Negative ions in liquid helium, Schmidt W. F. (2011)
Chikina I. - Dynamic phenomena for charged clusters in cryogenic liquids, Nazin S., Shikin V. (2011)
Nazin S. - Transition conduction types of electrons in cryogenic media, Shikin V. (2011)
Izotov A. N. - Infrared light interaction with impurity gels in superfluid helium, Efimov V. B. (2011)
Abdurakhimov L. V. - Classical capillary turbulence on the surface of quantum liquid He-II, Brazhnikov M. Yu., Remizov I. A., Levchenko A. A. (2011)
Nemirovskii S. K. - Torsional oscillation of the vortex tangle. Possible applications to oscillations of solid 4He (2011)
Kondaurova L. P. - Numerical study of the diffusive-like decay of the vortex tangle without mutual friction, Nemirovskii S. K. (2011)
Korolyuk O. A. - Thermal conductivity of molecular crystals of monoatomic alcohols: from methanol to butanol (2011)
Konstantinov V. A. - Isochoric thermal conductivity of solid n-alkanes: hexane C6H14, Revyakin V. P., Sagan V. V. (2011)
Bagatskii M. I. - A simple low-temperature adiabatic calorimeter for small samples, Sumarokov V. V., Dolbin A. V. (2011)
Erenburg A. I. - The internal friction and phase transition of solid oxygen, Leont’eva A. V., Varyukhin V. N., Marinin G. A., Prokhorov A. Yu. (2011)
Yakub L. N. - Phase transition line of solid molecular nitrogen into CG-polymeric phase (2011)
Krainyukova N. V. - On the role of distortion in the hcp vs fcc competition in rare-gas solids (2011)
Kokshenev V. B. - Loosing thermodynamic stability in amorphous materials (2011)
Горбенко Е. Е. - Ab initio расчеты трехчастичного взаимодействия в криокристаллах под давлением, Жихарев И. В., Троицкая Е. П., Чабаненко В. В., Кузовой Н. В. (2011)
Palistrant M. - Analytical solutions of the microscopic two-band theory for the temperature dependence of the upper critical fields of pure MgB2 compared with experimental data, Surdu A., Ursu V., Petrenko P., Sidorenko A. (2011)
Фридман Ю. А. - Влияние магнитоупругого взаимодействия на формирование спиральной магнитной структуры в фрустрированном негейзенберговском магнетике, Гореликов Г. А. (2011)
Труханов С. В. - Влияние магнитного поля на магнитное фазовое расслоение в анион-дефицитном манганите La0,70Sr0,30MnO2,85, Труханов А. В., Szymczak H. (2011)
Merdan Z. - Finite-size scaling relations of the four-dimensional Ising model on the Creutz cellular automaton, Güzelsoy E. (2011)
Бедарев В. А. - Индуцированное магнитным полем вращение плоскости поляризации света в антиферромагнитном ферроборате TbFe3(BO3)4, Пащенко М. И., Блудов А. Н., Гнатченко С. Л., Безматерных Л. Н., Темеров В. Л. (2011)
Фальковский Л. А. - Оптика полупроводников с линейным электронным спектром (2011)
Tuuli E. - Andreev-reflection spectroscopy of ferromagnets: the impact of Fermi surface mismatch, Gloos K. (2011)
Руденко Э. М. - Туннельная спиновая инжекция и особенности проводимости гетероструктур ферромагнетик–сверхпроводник при нулевом напряжении смещения, Короташ И. В., Шлапак Ю. В., Кудрявцев Ю. В., Краковный А. А., Дякин М. В. (2011)
Клименко Ю. А. - Квантовый транспорт электронов через осесимметричный контакт зигзагообразной и креслообразной нанотрубок (2011)
Ермолаев А. М. - Локальные и квазилокальные уровни энергии электронов на поверхности нанотрубки и в кольце в магнитном поле, Кофанов С. В., Рашба Г. И. (2011)
Филиппова Е. Р. - Теоретическое исследование структурных элементов одностенной золотой нанотрубки хиральности (5, 3) в модели Хаббарда, Миронов Г. И. (2011)
Krivchikov A. I. - Deuteration effects in the thermal conductivity of molecular glasses, Bermejo F. J., Sharapova I. V., Korolyuk O. A., Romantsova O. O. (2011)
Алдияров А. - ИК-спектроскопия этанола в криоматрице азота при различных концентрационных соотношениях, Арюткина М., Дробышев А., Курносов В. (2011)
Данильченко А. Г. - Концентрационный состав и эффект обогащения тяжелым компонентом свободных кластеров Ar–Kr и Kr–Xe, Коваленко С. И., Конотоп А. П., Самоваров В. Н. (2011)
Эстрин Ю. З. - Однородность структуры и низкотемпературные микромеханические свойства ультрамелкозернистого магниевого сплава AZ31, Фоменко Л. С., Лубенец С. В., Русакова А. В. (2011)
Dolbin A. V. - Quantum phenomena in the radial thermal expansion of bundles of single-walled carbon nanotubes doped with 3He. A giant isotope effect, Esel'son V. B., Gavrilko V. G., Manzhelii V. G., Vinnikov N. A., Popov S. N., Sundqvist B. (2011)
Strzhemechny M. A. - Dynamics of He atoms adsorbed on a carbon nanotube, Legchenkova I. V. (2011)
Гриценко И. А. - Колебания кварцевого камертона в Не II и коэффициент сопротивления, Задорожко А. А., Неонета А. С., Чаговец В. К., Шешин Г. А. (2011)
Solovjov A. L. - Possibility of local pair existence in optimally doped SmFeAsO1–х in pseudogap regime, Svetlov V. N., Stepanov V. B., Sidorov S. L., Tarenkov V. Yu., D’yachenko A. I., Agafonov A. B. (2011)
Liang Ch. - Green’s function method to the ground state properties of a two-component Bose–Einstein condensate, Wei K., Ye B. J., Wen H. M., Zhou X. Y., Han R. D. (2011)
Пономарчук В. Л. - ФМР низкой частоты в нанокомпозитных образцах манганитов p-La0,78Mn0,99O3,5 и p-La0,80Mn1,04O3,5, Хацько Е. Н., Еременко А. В. (2011)
Фертман Е. Л. - Естественные среды с отрицательным показателем преломления: перспективы сложных окислов переходных металлов, Безносов А. Б. (2011)
Безуглый А. И. - Сверхтекучесть электронно-дырочных пар в случайно неоднородных двухслойных системах, Шевченко С. И. (2011)
Долбин А. В. - Сорбция водорода и радиальное тепловое расширение жгутов одностенных углеродных нанотрубок, облученных γ-квантами в среде водорода, Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Манжелий В. Г., Винников Н. А., Попов С. Н., Данильченко Б. А., Трипачко Н. А. (2011)
Бондарев В. Н. - Границы термодинамической устойчивости классических кристаллов благородных газов и проблема полиморфизма, Тарасевич Д. В. (2011)
Дорошенко И. Ю. - Исследование процесса формирования кластерной структуры метанола методом матричной изоляции в спектральной области валентных С–О и О–Н колебаний (2011)
Подольский А. В. - Деформационное упрочнение и эволюция микроструктуры при одноосном сжатии ультрамелкозернистого циркония в интервале температур 4,2–300 К, Смирнов С. Н., Табачникова Е. Д., Бенгус В. З., Великодный А. Н., Тихоновский М. А., Bonarski B., Mangler C., Zehetbauer M. J. (2011)
Лебедев В. П. - Малоамплитудная скачкообразная деформация сплава Pb–27 ат.% In в сверхпроводящем и нормальном состояниях в интервале температур 1,65–4,2 К, Крыловский В. С., Лебедев С. В. (2011)
Ватажук Е. Н. - Статистический анализ низкотемпературного дислокационного пика внутреннего трения (пик Бордони) в наноструктурной меди, Нацик В. Д. (2011)
Pogorelov Yu. G. - Impurity effects in quasiparticle spectrum of high-Tc superconductors, Santos M. C., Loktev V. M. (2011)
Monarkha Yu. P. - Microwave-resonance-induced magnetooscillations and vanishing resistance states in multisubband two-dimensional electron systems (2011)
Kuplevakhsky S. V. - Soliton states in mesoscopic two-band-superconducting cylinders, Omelyanchouk A. N., Yerin Y. S. (2011)
Borowiec M. T. - The magnetic properties of potassium holmium double tungstate, Dyakonov V. P., Khatsko E. N., Zayarnyuk T., Zubov E. E., Szewczyk A., Gutowska M. U., Rykova A. I., Piętosa J., Majchrowski A., Michalski E., Hoffmann J.-U., Prokes K., Woźniak K., Dobrzycki Ł., Barański M., Domukhovski V., Shtyrkhunova V., Żmija J., Szymczak H. (2011)
Kukusta D. A. - X-ray magnetic circular dichroism in Co2FeGa: First-principles calculations, Antonov V. N., Yaresko A. N. (2011)
Шевченко А. Б. - Квантовое туннелирование блоховской точки в магнитной пленке с сильной одноосной магнитной анизотропией, Барабаш М. Ю. (2011)
Гнатченко С. Л. - Спектроскопические и магнитооптические исследования спин-переориентационного фазового перехода в TbFe3(BO3)4, Качур И. С., Пирятинская В. Г., Бедарев В. А., Пащенко М. И., Малаховский А. В., Безматерных Л. Н., Сухачев А. Л., Темеров В. Л. (2011)
Иванов М. А. - Электронный спектр неупорядоченной бинарной линейной цепочки, Молодид В. С., Скрипник Ю. В. (2011)
Гуржи Р. Н. - Равновесный и квазиравновесный спин-электрический эффект в системе электронов на поверхности жидкого гелия, Калиненко А. Н., Копелиович А. И., Яновский А. В. (2011)
Данильченко Б. А. - Разогрев пучков металлических углеродных нанотрубок в режиме проводимости жидкости Латтинжера, Трипачко Н. А., Войциховская Е. А., Обухов И. А., Ясковец И. И., Sundqvist B. (2011)
Дробышев А. - ИК-спектроскопия этанола, образованного реконденсацией из криоматрицы азота, Алдияров А. (2011)
Barannik A. A. - Millimeter-wave study of London penetration depth temperature dependence in Ba(Fe0.926Co0.074)2As2 single crystal, Cherpak N. T., Ni N., Tanatar M. A., Vitusevich S. A., Skresanov V. N., Canfield P. C., Prozorov R., Glamazdin V. V., Torokhtii K. I. (2011)
Филин Д. В. - Солитоны малого радиуса в магнетиках с сильной планарной анизотропией, Иванов Б. А. (2011)
Вступление (2011)
Кириченко О. В. - Угловые осцилляции магнитосопротивления слоистых проводников с многолистной поверхностью Ферми, Песчанский В. Г. (2011)
Grigoriev P. D. - New features of magnetoresistance in the strongly anisotropic layered metals (2011)
Зорина Л. В. - Новые низкоразмерные молекулярные проводники α′′-(BEDO-TTF)2Cl·3H2O и θ-(BDH-TTP)2(Br0,67Cl0,33)·3H2O, Симонов С. В., Хасанов С. С., Шибаева Р. П. (2011)
Laukhin V. N. - Magnetoresistance oscillations up to 32 K in the organic metal β″-(ET)4(H3O), Audouard A., Vignolles D., Canadell E., Prokhorova T. G., Yagubskii E. B. (2011)
Krstovska D. - Angular dependent magnetothermopower of α-(ET)2KHg(SCN)4, Steven E., Choi E. S., Brooks J. S. (2011)
Andres D. - Field-induced charge-density-wave transitions in the organic metal α-(BEDT-TTF)2KHg(SCN)4 under pressure, Kartsovnik M. V., Biberacher W., Neumaier K., Sheikin I., Müller H., Kushch N. D. (2011)
Pudalov V. M. - Valentin Peschansky and puzzles of magnetotransport (2011)
Kondratyev A. S. - Different forms of the Kadanoff–Baym equations in quantum statistical mechanics, Shahid N. (2011)
Tsintsadze N. L. - Collective modes in quantum Fermi liquid, Tsintsadze L. N. (2011)
Кузелев М. В. - Нерелятивистская квантовая теория вынужденных черенковского излучения и комптоновского рассеяния в плазме, Рухадзе А. А. (2011)
Бакай А. С. - О химической связи и распределении гелия в ГПУ бериллии, Тимошевский А. Н., Янчицкий Б. З. (2011)
Окулов В. И. - Спонтанная спиновая поляризация систем примесных гибридизированных состояний электронов в полосе проводимости кристаллов, Памятных Е. А., Силин В. П. (2011)
Дюгаев А. М. - Отрицательные ионы на границе раздела растворов жидкого гелия, Григорьев П. Д., Лебедева Е. В. (2011)
Межов-Деглин Л. П. - Осцилляции перегибов на дислокационных линиях в кристаллах и низкотемпературные транспортные аномалии как "паспорт" свежевведенных дефектов, Мухин С. И. (2011)
Kats E. I. - Rosensweig instability in ferrofluids (2011)
Фальковский Л. А. - Квантовые осцилляции в перестраиваемом графеновом бислое (2011)
Лень Т. А. - Магнитосопротивление наноуглеродных материалов на основе углеродных нанотрубок, Мацуй Л. Ю., Овсиенко И. В., Прилуцкий Ю. И., Андриевский В. В., Беркутов И. Б., Гречнев Г. Е., Колесниченко Ю. А. (2011)
Ермолаев А. М. - Теплоемкость электронного газа на поверхности нанотрубки со сверхрешеткой в магнитном поле, Рашба Г. И., Соляник М. А. (2011)
Гриневич П. Г. - Двумерный оператор Паули в магнитном поле, Миронов А. Е., Новиков С. П. (2011)
Kagan M. Yu. - Manifestation of the Upper Hubbard band in the 2D Hubbard model at low electron density, Val’kov V. V., Woelfle P. (2011)
Соловьев А. Л. - Особенности поведения флуктуационной проводимости и псевдощели в слабодопированных монокристаллах HoBa2Cu3O7–δ под давлением, Ткаченко М. А., Вовк Р. В., Оболенский М. А. (2011)
Каланда Н. А. - Низкотемпературные магнитно-неоднородные состояния в соединении Sr2FeMoO6–δ, Демьянов С. Е., Ковалев Л. В. (2011)
Grechnev G. E. - Pressure effect on magnetic properties of valence fluctuating system Ce(Ni1–xCux)5, Logosha A. V., Panfilov A. S., Svechkarev I. V., Musil O., Svoboda P. (2011)
Марченков В. В. - Квадратичная температурная зависимость магнитосопротивления чистых монокристаллов вольфрама в условиях статического скин-эффекта (2011)
Gasparov V. A. - Surface and electron structure of the 6H-SiC(0001)-(3×3) surface and ultrathin Ag films on Si(111) and Si(001) (2011)
Ковалев А. С. - Магнитная структура тонкой ферромагнитной пленки на шероховатой поверхности антиферромагнетика, Панкратова М. Л. (2011)
Mineev V. P. - Magnetoelectric effect and the upper critical field in superconductors without inversion center (2011)
Skrotzki R. - The impact of heavy Ga doping on superconductivity in germanium, Herrmannsdörfer T., Heera V., Fiedler J., Mücklich A., Helm M., Wosnitza J. (2011)
Рукин А. С. - Об электрических полях, порождаемых квантованными вихрями, Шевченко С. И. (2011)
Baring L. A. - Local and global superconductivity in bismuth, da Silva R. R., Kopelevich Y. (2011)
Передмова редактора (2005)
Матюхіна Н. П. - Додаткове "стимулювання" поліцейських: різні погляди на одну проблему (2005)
Арістова І. В. - Місце ОВС України у реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах (2005)
Григор’єва О. В. - Засоби масової інформації і кримінальна агресія особистості. Характер взаємного впливу та запобігання в структурі внутрішньої безпеки української держави (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Специфіка української правосвідомості другої половини ХVIII – ХІХ століть (2005)
Михайлович Д. М. - Законний інтерес як елемент правового статусу посадової особи (2005)
Нікітін Ю. В. - Детермінуючі фактори впливу на стан злочинності проти основ національної безпеки України (2005)
Овчаренко О. М. - Гарантії доступності як принципу організації й діяльності судової влади (2005)
Перерва Ю. М. - Теоретичні й практичні аспекти розгляду та прийняття законів Верховною Радою України (2005)
Сезонова І. К. - Система правового виховання (теоретична модель), Оробець К. М. (2005)
Бабенко В. В. - Причинні зв’язки як проблемний аспект теорії правомірної бездіяльності (2005)
Борець Л. В. - Сутність і значення контролю за фінансово-господарською діяльністю (2005)
Вапсва Ю. А. - Юридическая ошибка и особенности квалификации при ее наличии (2005)
Гайдай В. Я. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку щодо попередження та розкриття шахрайства (2005)
Гарна І. О. - Рекомендації щодо законодавчого закріплення статусу "додаткового захисту" осіб в Україні (2005)
Ємельяненко В. В. - Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): огляд нововведень (2005)
Зозуля І. В. - Досвід України в реформуванні системи Міністерства внутрішніх справ: вимір 2002–2005 років (2005)
Казаренко М. С. - Про тактичні операції у структурі розслідування економічних злочинів (2005)
Коптєв П. Б. - Проблеми визначення теоретичного поняття "система органів внутрішніх справ" (2005)
Кучер В. І. - Відмежування ознаки складу злочину "особливо жорстока поведінка" від "жорстокої поведінки" у контексті суспільної небезпеки (2005)
Логвиненко М. І. - Деякі шляхи удосконалювання використання спеціальних знань, Разумова А. Е. (2005)
Матвійчук В. К. - Новітнє обґрунтування поняття "злочини, що стосуються навколишнього природного середовища" у контексті суспільної небезпеки (2005)
Небеський Ю. С. - Актуальні питання удосконалення діяльності патрульно-постової служби міліції громадської безпеки (2005)
Осика І. М. - Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва (2005)
Солоха В. Є. - Шляхи вирішення проблем правового регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України при застосуванні особистого пошуку (2005)
Спаський А. С. - Класифікація правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях (2005)
Степаненко В. В. - Кримінально-правова протидія незаконній міграції в Україні (2005)
Стреляний В. І. - Правові засади здійснення оперативних перевірок як різновиду податкових перевірок (2005)
Хар І. О. - Предмет складу злочину забруднення атмосферного повітря як найважливіша складова безпеки діяльності всього живого (2005)
Шпорта Е. А. - Прокурорский надзор за исполнением законов, регламентирующих деятельность субъектов профилактики преступлений (2005)
Ярмакі Х. П. - Система суб’єктів адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2005)
Безусий В. В. - Щодо визначення поняття працевлаштування (2005)
Бервено С. М. - Договір факторингу (цивільно-правова характеристика) (2005)
Голопич Т. П. - Еколого-правова термінологія в українській мові (2005)
Жорнокуй Ю. М. - Проблеми діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (2005)
Книш В. І. - Дозвільно-ліцензійні процедури як складова механізму адміністративно-правової охорони тваринного світу (2005)
Кухар О. В. - Закріплення принципу індивідуалізації платників податків при виконанні податкового обов’язку в законодавстві України (2005)
Харицький В. П. - Державні цінні папери: актуальні питання теорії і практики (2005)
Чапух Э. У. - К вопросу о фискальном характере общегосударственных сборов (2005)
Басов А. В. - Історичний аналіз формування законодавства про надзвичайний стан на українських землях у ХV–ХХ століттях (2005)
Волятицька Н. Л. - Періоди становлення інституту конституційних засад в екологічному праві (2005)
Гамбург Л. С. - Особенности специализации городских судов Левобережной Украины (1763–1782 гг.) (2005)
Кабанець В. О. - До питання про причини трудових спорів (2005)
Нелін О. І. - До питання спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2005)
Омельянчук С. В. - Правове становище дитини у давньоруській сім’ї (2005)
Фатьянова В. О. - Генезис криміналістичної реєстрації: етапи розвитку (2005)
Бутенко Ю. В. - Довузівська підготовка – етап професійного становлення сучасного працівника ОВС, Мілорадова Н. Е. (2005)
Захарченко С. В. - Особливості діагностики інтрапсихічних конфліктів працівників міліції та військовослужбовців строкової служби (2005)
Калиновський В. Б. - Про досвід надання психологічної допомоги військовим у бойовій обстановці в арміях США, Великобританії, Ізраїлю та Росії (2005)
Романенко О. В. - Служба психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку (2005)
Борюшкина О. В. - Социологическая интерпретация рынка труда в категориях теории поля Пьера Бурдье (2005)
Горошко Е. И. - Гендерные особенности электронной коммуникации в Интернете (2005)
Свєженцева Ю. О. - Партнерство дільничних інспекторів з населенням: критерії та шляхи формування, Щербакова І. В. (2005)
Швед О. В. - Комплексна програма реабілітації дітей – жертв сексуальної експлуатації. Поетапний аналіз (2005)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2005 році (2005)
Вступление (2011)
Волошин И. Ф. - Сильные нелинейные эффекты в проводи-мости тонких металлических образцов, Макаров Н. М., Фишер Л. М., Ямпольский В. А. (2011)
Скобов В. Г. - Нелинейные эффекты в распространении радиоволн в металлах, Чернов А. С. (2011)
Ханкина С. И. - Электронные состояния на неровной поверхности твердого тела, Яковенко В. М., Яковенко И. В. (2011)
Ермолаев А. М. - Коллективные возбуждения электронного газа на поверхности нанотрубки в магнитном поле, Рашба Г. И., Соляник М. А. (2011)
Kadigrobov A. M. - Microwave-induced spin-flip scattering of electrons in point contacts, Shekhter R. I., Aronov I., Kulinich S. I., Pulkin A., Jonson M. (2011)
Polanco J. - Rainbow trapping of guided waves, Fitzgerald R. M., Leskova T. A., Maradudin A. A. (2011)
Slobodeniuk A. O. - Electronic density of states for two-dimensional system in uniform magnetic and Aharonov–Bohm fields, Sharapov S. G., Loktev V. M. (2011)
Cortés-Maldonado R. - Flux-cutting and flux-transport effects in type-II superconductor slabs in a parallel rotating magnetic field, Espinosa-Rosales J. E., Carballo-Sánchez A. F., Pérez-Rodríguez F. (2011)
Torres-Herrera E. J. - Anderson localization in metamaterials with compo-sitional disorder, Izrailev F. M., Makarov N. M. (2011)
Gvozdikov V. M. - The Landau band effects in the quantum magnetic oscillations and the deviations from the quasiclassical Lifshitz–Kosevich theory in quasi-two-dimensional conductors (2011)
Gumen L. N. - Metafluid with anisotropic dynamic mass, Arriaga J., Krokhin A. A. (2011)
Золочевский И. В. - Резистивное токовое состояние широкой сверхпроводящей пленки (2011)
Полуэктов Ю. М. - Поляризационные свойства атомарного газа в когерентном состоянии (2011)
Муртазаев А. К. - Критические свойства антиферромагнитной модели Изинга на квадратной решетке с взаимодействиями вторых ближайших соседей, Рамазанов М. К., Бадиев М. К. (2011)
Zvyagina G. A. - Magnetic phase transitions in the NdFe3(BO3)4 multiferroic, Zhekov K. R., Bilych I. V., Zvyagin A. A., Gudim I. A., Temerov V. L. (2011)
Slavin V. V. - Monte Carlo simulation of anisotropic Shastry–Sutherland lattice in the framework of classical Heisenberg model, Krivchikov A. A. (2011)
Бутько В. Г. - Структурные и электронные свойства однослойных нанотрубок с частичным замещением углерода азотом, Гусев А. А., Шевцова Т. Н., Пашкевич Ю. Г. (2011)
Бондарь Н. В. - Свободные и связанные состояния экситонов в перколяционном кластере квантовых точек ZnSe в диэлектрической матрице, Бродин М. С. (2011)
Skorobagatko G. A. - Magnetopolaronic effects in electron transport through a single-level vibrating quantum dot, Kulinich S. I., Krive I. V., Shekhter R. I., Jonson M. (2011)
Freiman Yu. A. - Molecular rotation in p-H2 and o-D2 in phase I under pressure, Tretyak S. M., Goncharov A. F., Mao Ho-k., Hemley R. J. (2011)
Брауде И. С. - Исследование наноструктуры титана, деформированного при низких температурах, Гальцов Н. Н., Москаленко В. А., Смирнов А. Р. (2011)
Khatsko E. - Evidence for low-temperature antiferromagnetic phase transition in Ising singlet magnet KTb(WO4)2, Paulsen C., Rykova A. (2011)
Khatsko E. - Low-temperature magnetic and thermal properties of the frustrated two-dimensional S = 1 compound Ni5(TeO3)4Cl2, Nizhankovskii S. V., Gnatchenko S., Zaleski А., Lemmens P., Berger H. (2011)
Авторский указатель тома 37 за 2011 год (2011)
Предметный указатель тома 37 за 2011 год (2011)
Bamerni N. - k-bitransitive and compound operators on Banach spaces, Kilicman A. (2016)
Barabash G. M. - Periodic words connected with the Fibonacci words, Kholyavka Ya. M., Tytar I. V. (2016)
Basiuk Y. V. - Fourier coefficients associated with the Riemann zeta-function, Tarasyuk S. I. (2016)
Bokalo M. M. - Optimal control problem for systems governed by nonlinear parabolic equations without initial conditions, Tsebenko A. M. (2016)
Vasylyshyn T. V. - Continuous block-symmetric polynomials of degree at most two on the space (L∞)2 (2016)
Hlushak I. D. - Continuous approximations of capacities on metric compacta, Nykyforchyn O. R. (2016)
Greenhoe D. J. - Properties of distance spaces with power triangle inequalities (2016)
Kachanovsky N. A. - Operators of stochastic differentiation on spaces of nonregular generalized functions of Lévy white noise analysis (2016)
Kinash N. Ye. - An inverse problem for a 2D parabolic equation with nonlocal overdetermination condition (2016)
Lopushanska H. - Inverse Cauchy problem for fractional telegraph equation with distributions, Rapita V. (2016)
Mozhyrovska Z. H. - Hypercyclic operators on algebra of symmetric analytic functions on ℓp (2016)
Nageswara Rao K. - On the dimension of vertex labeling of k-uniform dcsl of k-uniform caterpillar, Germina K. A., Shaini P. (2016)
Nykorovych S. - Approximation relations on the posets of pseudometrics and of pseudoultrametrics (2016)
Romaniv O. M. - ω-Euclidean domain and Laurent series, Sagan A. V. (2016)
Firman T. I. - Countable hyperbolic systems in the theory of nonlinear oscillations (2016)
Khoroshchak V. S. - A class of Julia exceptional functions, Khrystiyanyn A. Ya., Lukivska D. V. (2016)
Гаврилко П. П. - Локальні стимули активізації українсько-румунської транскордонної співпраці, Колодійчук А. В. (2016)
Стадницький Ю. І. - Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності (2016)
Химинець В. В. - Перспективи еколого-економічного розвитку Карпатського регіону (2016)
Назарова Г. В. - Забезпечення розвитку ринку праці молоді на засадах моніторингу, Касьмін Д. С. (2016)
Стрішинець О. М. - Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості, Павлов К. В. (2016)
Химинець В. В. - Роль інноваційної освіти у сталому розвитку територіальних еколого-економічних систем (2016)
Шевчук Я. В. - Використання інноваційних технологій при будівництві автошляхів, Шевчук О. І., Морська Т. В. (2016)
Лукша О. В. - Інноваційні підходи у стратегічному плануванні і управлінні розвитком регіону в умовах системних реформ, Рябоконь П. А. (2016)
Філь М. І. - Регіональні аспекти розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Яворівщині, Коропецька Т. О. (2016)
Куцаб П. А. - Фінансовий інструментарій реалізації програм транскордонного співробітництва в сучасних умовах (2016)
Ерфан В. Й. - Інституційне забезпечення розвитку депресивних територій гірської місцевості, Войтенко Г. В., Польовська В. В. (2016)
Гаврилко Г. П. - Регіональні санаторно-курортні кластери: основні ознаки та принципи формування (2016)
Лупич О. О. - Вплив сучасних тенденцій індустрії гостинності на перспективи її розвитку в Україні (2016)
Морохович В. С. - Застосування методів прогнозування при дослідженні міграції населення (на прикладі Закарпатської області), Підлипний Ю. В. (2016)
Лазур С. П. - Етапи розвитку податкової системи України: завдання для подальшого функціонування (2016)
Костьов’ят Г. І. - Соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації (2016)
Алієва А. Ю. - Стратегічні завдання розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг (2016)
Лизанець А. Г. - Зовнішня міграція в регіоні: сучасний стан, причини та наслідки (2016)
Капранова Л. Г. - Вплив глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів (2016)
Газуда Л. М. - Людський потенціал в контексті розвитку територіальних економічних систем (2016)
Скиба С.А. - Механізм реалізації політики управління розвитком людського потенціалу (2016)
Лендєл М. А. - Сільські території в системі сталого соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Лічев Т. А. - Розвиток екотуризму в Болгарії та охоронювані природні території і проекти (2016)
Дудар Т. Г. - Формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції, Дудар В. Т. (2016)
Баланюк І. Ф. - Види економічної безпеки, Максимюк М. М. (2016)
Талавиря М. П. - Розвиток сільських територій на засадах сталості (2016)
Попов О. Є. - Методичне забезпечення оцінки економічного потенціалу розвитку міжсекторальних партнерських відносин, Мордовець А. В. (2016)
Ковальська Л. Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів України (2016)
Газуда М. В. - Формування пріоритетів розвитку гірських територіальних систем (2016)
Мельниченко С. В. - Готельні оператори: конкурентоспроможність на національному ринку, Кудлай Т. В. (2016)
Пасічник Ю. В. - Бюджетні важелі управління національним господарством (2016)
Савченко В. Ф. - Інфраструктура національної економіки як необхідна умова економічного зростання (2016)
Ковач М. Й. - Роль і місце інтернет-економіки в сучасній економічній системі (2016)
Домище-Медяник А. М. - Дитяче оздоровлення в Україні як тренд: діагностика та стратегічні аспекти (2016)
Ільєнко Н. О. - Стан торговельних відносин України під час підготовки та створення зони вільної торгівлі з країнами ЄС, Спасенко Ю. О. (2016)
Терещенко С. І. - Трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал (2016)
Марчук А. П. - Проблемні аспекти децентралізації видаткових повноважень на фінансування закладів професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Жулканич Н. О. - Передумови становлення і розвитку органічного агровиробництва (2016)
Жулканич В. О. - Моніторинг в системі охорони і відтворення навколишнього природного середовища (2016)
Berlingher V. - Entrepreneurship in the Rural Environment (2016)
Sedláková I. - Innovations and Competitive Ability of the Slovak Republic (2016)
Павлов К. В. - Модернизация и инновационное развитие воспроизводственной системы старопромышленных регионов (2016)
Важинський Ф. А. - Проблеми демографічного потенціалу сільських територій Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення, Лалакулич М. Ю. (2016)
Газуда М. В. - Управління брендингом як фактор конкурентоспроможності виноробного підприємства (2016)
Дерій Ж. В. - Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України, Завгородня Н. В. (2016)
Сусіденко В. Т. - Аналіз безпеки торговельних підприємств, Сусіденко О. В. (2016)
Збарський В. К. - Оптимізація методики оцінки конкурентоспроможності високотоварних фермерських господарств сімейно-трудового типу, Кальченко С. В., Єременко Д. В. (2016)
Газуда Л. М. - Активізація розвитку підприємств малого і середнього бізнесу, Волощук Н. Ю. (2016)
Палига Є. М. - Сучасні тенденції функціонування підприємств видавничо-поліграфічної галузі та альтернативи їх розвитку, Босак І. П. (2016)
Ткач О. В. - Маркетинговий менеджмент у діяльності підприємств, Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Баланюк С. І. (2016)
Чумак О. В. - Інформаційно-методичне підґрунтя аналізу витрат підприємств ресторанного господарства, Андрющенко І. С. (2016)
Рубіш М. А. - Управління інвестиційно-проектною діяльністю підприємств (2016)
Газуда С. М. - Методологічні підходи до дослідження розвитку сфери малого підприємництва, Волощук Н. Ю., Дочинець І. В. (2016)
Корчевська Л. О. - Синергетичний підхід до управління економічною безпекою підприємства (2016)
Богінська Л. О. - Економічні засади формування та використання ресурсного потенціалу будівельного підприємства (2016)
Базилюк В. Б. - Особливості ресурсного забезпечення підприємств видавничо-поліграфічної діяльності, Обертан Д. В. (2016)
Збарська А. В. - Умови кооперування селянських домогосподарств, Шпак О. О. (2016)
Гуцалюк О. М. - Економічне обґрунтування процесу утворення корпоративних інтеграційних об’єднань (2016)
Талавиря О. М. - Аспекти розробки економічної стратегії розвитку підприємств (2016)
Демків Х. С. - Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату (2016)
Бєлко І. А. - Стан розвитку аграрних підприємств Хмельницької області (2016)
Волошенко С. С. - Інтерактивна матриця кореляційного SWOT-аналізу при розробці та аналізі стратегії підприємства (2016)
Сербінова К. Х. - Критерії ефективності тарифної політики у міському господарстві (2016)
Гордієнко Л. А. - Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2016)
Кушнір Ю. Б. - Місячний бюджет студента Ужгородського університету (9 лютого – 9 березня 2016 року), Молнар О. С., Мадяр Р. О. (2016)
Шулла Р. С. - Використання моделей цілочислового лінійного програмування як інструменту оптимізації витрат і фінансових результатів в умовах багатоваріантності та комплексності технологічного процессу, Повідайчик М. М., Попик М. М. (2016)
Позднякова Л. О. - Сутність та зміст страхової системи як соціально-економічної категорії (2016)
Коротаев С. Л. - Оптимизация доходов участника при уступке им своей доли в уставном фонде организации (2016)
Попович А. - Проблемы бухгалтерского учета временных сооружений и приспособлений (2016)
Дроздова О. Г. - Бухгалтерський облік розподілу загальновиробничих витрат: методичний аспект (2016)
Кесарчук Г. С. - Поточні зобов’язання: економічна суть, класифікація та їх оцінка, Мошак І. В. (2016)
Кравченко О. В. - Концепція оцінки активів бюджетних установ: методичне та організаційне забезпечення (2016)
Овчарова Н. В. - Оцінка біологічних активів: проблеми методики та організації (2016)
Кочут І. І. - Обліково-аналітичне забезпечення витрат на відновлювані види енергетики в Україні (2016)
Annotation (2016)
Аннотация (2016)
Сарторі Дж. - Куди рухається політична наука? (2011)
Коломер Х. - Політична наука рухається вперед, але звивистими шляхами: відповідь Джованні Сарторі (2011)
Лейтін Д. - Напрямки руху політичної науки (міркування над твердженням проф. Сарторі, що "політична наука американського типу йде в нікуди. Це постійно зростаючий колос на глиняних ногах”) (2011)
Рубанов В. В. - Основні суб’єкти політичної аналітики і види знань (2011)
Гарбадин А. С. - Стратегії функціонування влади у розумінні Мішеля Фуко (2011)
Гайко О. С. - Агоністична модель демократії: повернення нормативної політичної теорії (2011)
Поліщук О. С. - Походження політичного і політична економіка (2011)
Дельоз Ж. - Спіноза й ми (2011)
Фісун О. А. - Республіка заради спільного майбутнього: дилеми українського конституційного транзит (2011)
Романюк О. І. - Проблема становлення ліберальної демократії в посткомуністичних суспільствах (2011)
Авксентьєва Т. Г. - Специфіка розуміння демократичного концепту в інформаційну епоху (2011)
Топалова С. О. - Громадянин як головний парадокс демократі (2011)
Чорна Н. В. - Електронна демократія в сучасному світі: досягнення та проблеми (2011)
Назаренко С. І. - Партійна система України: проблеми ефективності (2011)
Морарь М. В. - Партійне лідерство як різновид політичного лідерства (2011)
Шаповаленко М. В. - Регіональні розбіжності у процесі демократизації українського суспільства з точки зору мультикультурної політики (2011)
Стогова О. В. - Виборчі системи для місцевих виборів: проблема визначення оптимальної моделі (2011)
Іллєнко Д. В. - Демократичний аудит: проблеми методології (2011)
Біденко Ю. М. - Політичний процес та громадянське суспільство: функціональний взаємозв’язок у контексті українських реформ (2011)
Кокорський В. Ф. - Європейська перспектива і соціально-економічна трансформація в Україні: потенціал неліберальної держави, Кокорська О. І. (2011)
Чальцева О. М. - Державна стратегія як результат публічної політики в Україні (2011)
Мірошниченко Г. О. - До проблеми деформалізації державних інститутів на пострадянському просторі (2011)
Воронянський О. В. - Становлення системи державної влади в Україні як результат боротьби груп інтересів (2011)
Довбня О. М. - Діалог влади та суспільства як необхідна умова демократичного реформування української держави (2011)
Довбня О. М. - Право на участь в управлінні як фактор становлення громадянського суспільства (2011)
Корнієвський О. А. - Деякі проблеми нормотворчого забезпечення функціонування громадських об’єднань у сучасній Україні (2011)
Пеліванова Н. І. - Правове забезпечення громадської експертизи діяльності органів державної влади (2011)
Зайдель М. І. - Саморегулювання як механізм скорочення державного втручання в розвиток бізнесу (2011)
Мамонтова Е. В. - Символічний капітал території як чинник соціально-політичного розвитку регіону (2011)
Сусська О. О. - Право людини на інформацію як базова ознака комунікативних стосунків в інформаційному суспільстві (2011)
Дацкова Л. С. - Дотримання прав віл-інфікованих в Україні (2011)
Мандрагеля В. А. - Воєнно-політичне співробітництво України: перспективи розвитку (2011)
Томбулатов І. А. - Служба безпеки України у системі антитерористичної політики (2011)
Панченко Т. В. - Європейська ідентичність: ліберально-демократична та ізоляціоністська перспективи (2011)
Гурбич О. С. - Концептуалізація поняття "європейська периферія”: в контексті європейського регіоналізму (2011)
Онищук О. Р. - Особливості політико-правових аспектів Європейського Союзу (2011)
Патратій Н. В. - Місце України у процесах регіональної інтеграції у чорноморсько-каспійському просторі (2011)
Бірюкова О. О. - Феномен косовського конфлікту: етнополітичний аспект аналізу (2011)
Рудакевич О. М. - Українська національна політична культура: стан і проблеми дослідження (2011)
Власенко Т. Т. - Ідеологічні орієнтири України: проблема визначення (2011)
Півнева Л. М. - Міждержавне співробітництво в галузі вищої освіти України на прикладі програм міжнародних обмінів (2011)
Прокопова О. А. - Специфіка ідеологічної структуризації українського суспільства (2011)
Колісніченко Р. М. - Соціально-економічна складова демократичної електоральної культури молоді в Україні (2011)
Новіков М. М. - Довіра як важливий елемент політичної легітимації соціально-політичної модернізації України (2011)
Гарник Л. П. - Іслам як альтернативна теорія глобалізації: історичний спадок та сучасність (2011)
Вауліна Ф. В. - Потенціал консолідації релігійної ідентичності (2011)
Бабічев Є. Р. - Формування активної життєвої позиції майбутнього спеціаліста в контексті викладання політології (2011)
Тітар І. О. - Життя та творчість Адама Пшеворського (2011)
Титул, зміст (2015)
Залізняк Л. Л. - Фінальний палеоліт - доба кардинальних змін (2015)
Товкайло М. Т. - Ґард - могильник маріупольського типу на Південному Бузі, Фоменко В. М. (2015)
Пробийголова О. С. - Гончарні печі фіналу доби бронзи на Донецькому кряжі, Красильніков К. І. (2015)
Івченко А. В. - Ольвійський земляний склеп елліністичного часу (2015)
Харламова А. О. - Підбійні поховання кочівників ХІІ-ХІІІ ст. на Сіверському Дінці (2015)
Моця О. П. - Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях (2015)
Хомчик М. А. - Поліхромні (акварельні) пеліки IV-ІІІ ст. до н. е. з Пантикапея зі збірки НМІУ, Бут Ю. П. (2015)
Аксьонов В. С. - Поховання 529 Нетайлівського могильника (2015)
Володарець-Урбанович Я. В. - Браслети V - першої половини VIII ст. із Полтавщини: нові знахідки (2015)
Готун І. А. - Пам'ятка середньовічної металопластики з околиць Києва, Казимір О. М., Шахрай Д. О. (2015)
Крутілов В. В. - Керамічні печі з Борисфена середини VI ст. до н. е. (2015)
Матера М. - Вторинне використання кераміки скіфами Нижнього Подніпров'я (за матеріалами Кам'янського городища) (2015)
Костенко А. В. - Археологічний музей В. І. Гошкевича (1890-1898 рр.) (2015)
Рудь В. С. - До 90-річчя Павла Івановича Хавлюка, Косаківський В. А. (2015)
Хохоровськи Я. - Пам'яті професора Марека Гедля (30.06.1934-26.09.2014), Скорий С. (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Чернєй В. В. - Теоретико-методологічні проблеми інституту співучасті в науці кримінального права, Вознюк А. А. (2014)
Костицький М. В. - Позитивізм як методологія юриспруденції (2014)
Бандура О. О. - Головне питання філософії та філософії права (2014)
Шутак І. Д. - Правовий моніторинг: застосування прогностичного методу (2014)
Василевич В. В. - Теоретико-методологічні засади кримінологічного прогнозування в установах виконання покарань (2014)
Хоменко В. П. - Методологічні засади запобігання злочинам у фіскальний сфері: міждисциплінарний підхід (2014)
Рибак В. О. - "Поле правознавства" Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Троцька А. І. - Є. Трубецький і природничо-правові ідеї стародавніх римлян (2014)
Андреєв Д. В. - Історико-компаративний аналіз розвитку комунікації влади та суспільства (2014)
Басиста І. В. - Окремі проблеми слідчої практики та шляхи їх усунення (2014)
Дроздова І. В. - Рівень надання адміністративних послуг як один із факторів формування довіри населення до органів внутрішніх справ (2014)
Онищук І. І. - Концепція правового моніторингу в Україні (2014)
Луцький А. І. - Парадигма розвитку правової ідеології в українському суспільстві й державі (2014)
Чернушенко Д. А. - Захист прав людини в галузі охорони психічного здоров’я в контексті вдосконалення законодавства України відповідно до міжнародних стандартів дотримання та захисту прав психічно хворих (2014)
Оперук В. І. - Характеристика типових слідчих ситуацій при аваріях та катастрофах на залізничному транспорті (2014)
Круль С. М. - Міждержавні інформаційно-довідкові системи як складова інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів (2014)
Дьордяй В. І. - Теоретико-методологічні засади запобігання зґвалтуванням, що вчиняють неповнолітні в Україні (2014)
Костицький М. В. - Діалектика права як загальне вчення про право, Кушакова-Костицька Н. В. (2014)
Вовк В. М. - Kорупція як об’єкт філософсько-правового зацікавлення (2014)
Костицький М. В. - Об’єктивність права як реальність, Кушакова-Костицька Н. В. (2014)
Курило І. О. - Оцінка пов'язаних із батьківством переваг та втрат заробітку в Україні, Думанська В. П. (2016)
Слюсар Л. І. - Батьківство у системі відносин інституту сім'ї: сучасні трансформації, їх причини та наслідки (2016)
Рынгач Н. А. - Экономический эквивалент потерь вследствие преждевременной смертности в Украине (2016)
Новіков В. М. - Програмний бюджет: міжнародний досвід і українська практика (2016)
Заяць Т. О. - Трансформаційні зміни сільських поселень в Україні (2016)
Дяконенко О. І. - Вплив на сільське розселення зрушень у продуктивності сільської економіки (2016)
Каленюк І. С. - Соціальні аспекти розвитку рекреації та туризму в Україні, Котенко Т. М. (2016)
Богуш Л. Г. - Визначення соціальних повноважень місцевого самоврядування в Україні: теоретичний аспект (2016)
Ільїч Л. М. - Напрями активізації соціального діалогу у сфері прогнозування кваліфікацій (2016)
Черенько Л. М. - Система соціальної підтримки в Україні: неминучість реформ та оцінка перспектив (2016)
Давидюк О. О. - Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку в Україні (2016)
Когатько Ю. Л. - Політика подолання територіальних диспропорцій у рівні та якості життя населення: досвід деякиї країн (2016)
Позняк О. В. - Оцінювання наслідків зовнішньої трудової міграції в Україні (2016)
Gerasymenko G. V. - Current Position and Needs Assessment for Internally Displaced Women in Ukraine (2016)
Мостова І. О. - Деякі параметри міграційного руху населення в Україні в 2010-2014 рр.: динаміка змін (2016)
Hnatyuk T. O. - Access of Internally Displaced Persons to Accommodation (According to the Results of Research Conducted in Nine Regions of Ukraine) (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Guidelines for authors (2016)
Рубанов В. В. - Проблеми концептуализації поняття "механізм” у політичній аналітиці (2011)
Шумський Л. М. - До концептуалізації поняття сильної держави в політичних поглядах Карла Шмітта (2011)
Гайко О. С. - Політичне як предмет дослідження (2011)
Канцедалов П. Б. - Від невдоволення до спротиву: еволюція ставлення Ніцше до держави (2011)
Самброс А. С. - Віртуалізація політики: витоки, сутність і перспективи (2011)
Вінникова Н. А. - Інформаційні технології у процесі творення політичних рішень (2011)
Яковенко К. В. - Суспільні науки та технократія (2011)
Топалова С. О. - Політичний фетишизм як атрибут сучасного політичного процесу (2011)
Фісун О. А. - Українська неопатримоніальна демократія: формування, специфіка та тенденції розвитку (2011)
Шаповаленко М. В. - Проблеми зміни політичного режиму в умовах посткомуністичної трансформації (2011)
Авксентьєва Т. Г. - Вектори стабілізації політичного режиму в умовах невизначеності транзитивної суспільної моделі (2011)
Полторак В. А. - "Артефактні форми” сучасної демократії у політичній практиці суспільств, що трансформуються (2011)
Стогова О. В. - Етнічні конфлікти у посткомуністичному світі (2011)
Шаповал Є. В. - Режим поліархії: теоретичний вимір та інституціональна матриця (2011)
Авксентьєв А. О. - Неопатримоніалізм: теоретико-методологічні засади та практичне втілення у політичних режимах (2011)
Чабан О. О. - Демократія участі як якісний вимір політичної системи (2011)
Пожаров О. В. - Інвестиційна теорія вивчення функціонування партійно-політичної системи та електоральних процесів в американській політології (2011)
Іллєнко Д. В. - Методологічні аспекти демократичного аудиту на прикладі "Freedom Hоusе” (2011)
Мовчан У. І. - Дуалізм виконавчої влади: проблема розподілу повноважень у напівпрезидентських системах (2011)
Шмат А. С. - Вплив електоральних систем на державотворчі процеси (2011)
Сербіна Ю. В. - Система електоральних відносин в Україні: вплив на рівень довіри до політичної системи (2011)
Боєва С. С. - Роль позапарламентської опозиції у процесах демократичного транзиту (на прикладі України та Росії) (2011)
Манойло Д. О. - До питання про функціонування політичної опозиції в Україні (2011)
Біденко Ю. М. - Громадянське суспільство: проблеми визначення та періодизації розвитку в українському контексті (2011)
Довбня О. М. - Деякі напрямки державної політики, що сприяють становленню й розвитку громадянського суспільства в Україні, Довбня О. М. (2011)
Король С. М. - Категоріальний апарат та методологічні засади аналізу регіональної політики (2011)
Панченко Т. В. - Залучення громади до формування місцевої політики (на прикладі великих міст України) (2011)
Назаренко С. І. - Становлення громадського телебачення в Україні: проблеми та перспективи (2011)
Новіков М. М. - Деякі аспекти ефективності соціальної політики як однієї з головних умов реалізації стратегії інноваційного розвитку України (2011)
Колотвін П. О. - Політичний Інтернет як простір взаємодії влади та суспільства (2011)
Власенко Т. Т. - Ідеологія чи політичний маркетинг (український контекст) (2011)
Денисюк С. Г. - Довіра як чинник ефективності політичної комунікації (2011)
Мельникова Н. В. - Структура і динаміка міфологічного в колективній свідомості: політичний аспект (2011)
Швирков О. І. - Інтелектуали та влада: ще один погляд (2011)
Тіхонова Л. А. - Особливості формування політичної та національно-цивілізаційної ідентичності українського суспільства (2011)
Вауліна Ф. В. - Роль національної ідеї України у формуванні позитивного іміджу держави (2011)
Бабічев Є. Р. - Викладання політології як засіб формування політичної позиції студентської молоді (2011)
Головко В. М. - Динаміка розвитку інституту громадянства в епоху глобалізації (2011)
Гурбич О. С. - Становище центру капіталістичної світ-системи в історичній перспективі (2011)
Авдєєва М. А. - "М'яка сила” та її ресурси у зовнішній політиці держави (2011)
Бірюкова О. О. - Югославізм: цивілізаційний проект чи націоналістична ідеологія? (2011)
Гарник Л. П. - Детермінанти політичного простору та часу у контексті незахідного політичного процесу (2011)
Заводовський І. А. - Україна і Білорусь у геополітичних трансформаціях Балто-Чорноморського регіону (1997-2004 рр. ) (2011)
Рубанов В. В. - Основні підходи та проблеми визначення теоретико-методологічних засад політичного аналізу (2012)
Шумський Л. М. - Карл Шмітт і апологія механізму держави Томаса Гоббса (2012)
Поліщук О. С. - Поняття вождівства в політичній та економічній антропології (2012)
Мірошниченко Г. О. - Особливості визначення параметрів сильної держави (2012)
Вінникова Н. А. - Партиципаторні практики інформаційної епохи: "мережа vs держава?” (2012)
Зорич О. О. - Ігровий досвід як фактор упорядкування соціальних практик. теоретична версія Роже Каюа (2012)
Бобрук А. И. - Методологічні підходи дослідження сутності поняття "політична мімікрія” (2012)
Фісун О. А. - Електоральні системи: показники ефективності та варіант для України, Мовчан У. І. (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Нові тенденції суспільного розвитку в інформаційну епоху: соціополітичний вектор (2012)
Воронянський О. В. - Політична трансформація в контексті проблеми перерозподілу ресурсів (2012)
Мілюкова А. О. - Інституційний аспект політичних трансформацій пострадянських суспільств (2012)
Мінєнкова Н. Є. - Політичний режим незалежної України: чому не вийшло "справжньої демократії”? (2012)
Пащенко В. І. - Напівпрезиденціоналізм в Україні: уникаючи переваг, концентруючи недоліки (2012)
Матвієнко А. О. - Публічна політика міста як чинник режимних змін в Україні (2012)
Рибачок С. Л. - Методологічні аспекти застосування соцієтального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав (2012)
Рибій О. В. - Трансформації політичних інститутів в Україні: проблеми, результати та потреби (2012)
Топалова С. О. - Політична система України — гіперпростір, політичні інститути – симулякри (2012)
Авксентьєв А. О. - Теорія голосування: процедури, критерії, парадокси (2012)
Гаврилюк Д. І. - Електоральний абсентеїзм як різновид політичної поведінки (2012)
Денисюк С. Г. - Електоральна реакція як показник ефективності політичної комунікації (2012)
Полторак В. А. - Перманентні виборчі кампанії та адміністративний ресурс (2012)
Шаталова Г. М. - Структурно-динамічні параметри еліти в умовах політичних трансформацій в Україні після 1991 року (2012)
Ключник Р. М. - Російський досвід вирішення політичних криз (2012)
Довбня О. М. - Демократизація виборчого законодавства як фактор становлення громадянського суспільства в Україні, Довбня О. М. (2012)
Іллєнко Д. В. - Контроль як один із основних вимірів демократії (2012)
Швирков О. І. - Партія-ФПГ та громадянське суспільство (2012)
Панченко Т. В. - Перспективи утвердження культури субсидіарності у країнах Європи та в Україні (2012)
Остапенко М. А. - Суспільство і держава: моделі узгодження інтересів (2012)
Зайдель М. І. - Публічно-приватне партнерство: європейський досвід та українські реалії (2012)
Апселямова А. І. - Основні механізми представництва етнічних інтересів (2012)
Завершинський К. Ф. - Політика пам'яті на пострадянському просторi: способи інтерпретації та політичної легітимації (2012)
Власенко Т. Т. - Ідеологічний спектр української багатопартійності: особливості становлення та перспeктиви розвитку (2012)
Руднєва А. О. - Анатомія політичної культури: структурно-функціональна модель (2012)
Толстоухова І. О. - Репутація української держави: фактори формування (2012)
Мальована Ю. Г. - Класифікації політичних символів: динамічний та статичний аспекти (2012)
Півнева Л. М. - Соціальний контекст підготовки здобувача вченого ступеня у вищій школі України й США ( кейс-стаді) (2012)
Михайличенко Д. Ю. - Радянська модель і пострадянські трансформації вищої освіти в Україні (2012)
Подаєнко Ю. Л. - Образ мігранта в сучасних західноєвропейських ЗМІ, Юріна І.О. (2012)
Руденко І. А. - Вплив глобалізаційних процесів на політичну систему сучасного суспільства: український вимір (2012)
Рудницька У. І. - Україна в регіональному та глобальному вимірах геополітичної структуризації сучасного світу (2012)
Авдєєва М. А. - Фактор м’якої сили у російсько-українських відносинах (2012)
Костенко О. В. - Превентивні заходи щодо появи та поширення тероризму: досвід інших країн (2012)
Фісун О. А. - Перспективи консоціальної демократії, Мовчан У. І. (2012)
Рубанов В. В. - Системна цілісність рівнів політичного знання та рівнів аналізу політичних проблем (2012)
Вінникова Н. А. - Політичні рішення в розрізі соціального мережного аналізу (2012)
Кокорська О. І. - Довіра : визначення поняття (2012)
Романюк О. І. - Проблема придатності парадигми транзитології до аналізу посткомуністичних трансформацій (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Нові форми політичної взаємодії в інформаційну епоху (2012)
Поліщук О. С. - Рольові позиції депутатів від мажоритарних округів і стратегії формування парламентської більшості (2012)
Гарник Л. П. - Неопатримоніальний вимір політичного процесу (2012)
Денисюк С. Г. - Політико-комунікативна роль Інтернет-технологій у системі "управлінська еліта-громадяни” (2012)
Іванова Н. С. - Вплив засобів масової інформації на свободу вибору особистості (2012)
Кремінь Т. В. - Соціальні медіа як інструмент політичної мобілізації в авторитарних державах (2012)
Бучин М. А. - Демократичні принципи виборів як умова реалізації виборчих прав громадян: проблема типології (2012)
Воронянський О. В. - Проблема формування політичних інститутів у контексті конкурентної боротьби еліт (2012)
Панченко Т. В. - Поліваріантність трактувань принципу субсидіарності у суспільно-політичному дискурсі (2012)
Довбня О. М. - Маса і суспільство під час виборчих кампаній в Україні, Довбня О. М. (2012)
Сковіков О. К. - Інституціалізація та перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Росії (2012)
Алієв Е. В. - Вплив процесу інформатизації на політичну культуру і громадську свідомість на пострадянському просторі, Лобата А. В. (2012)
Стогова О. В. - Становлення федералізму: історія та сучасність (2012)
Гуцалова М. В. - Нормативно-правова база діяльності молодіжних організацій в Україні (2012)
Туркенич С. В. - Ідеологія в контексті соціально-політичних процесів розвитку суспільства в республіці Білорусь і країнах пострадянського простору (2012)
Зуйковська А. А. - Політичні цінності і практики сучасного українського суспільства (2012)
Кеворкян К. Е. - Пропаганда: генезис і визначення в контексті сучасних комунікацій (2012)
Новіков М. М. - Криза неоліберальної моделі капіталізму та перспективи лівої ідеї у сучасній Україні (2012)
Власенко Т. Т. - Цинічний дискурс сучасної української політики? (2012)
Михайличенко Д. Ю. - Кваліфікаційна недостатність: освітній рівень депутатського корпусу Верховної Ради України 1990 – 1994 рр. (2012)
Полянська В. Ю. - Мода як політико-культурний та політико-естетичний феномен (2012)
Шаленна Н. М. - Іслам у суспільно-політичному житті Туреччини (2012)
Носович О. О. - Транскордонне спiвробiтництво в російсько-українському прикордоннi в контексті внутрішнього політичного процесу в Україні (2012)
Бірюкова О. О. - Сербія та Хорватія: перспективи, наслідки євроінтеграції на Балканах (2012)
Карамян А. А. - Зростання впливу Туреччини в країнах Середньої Азії після холодної війни (2012)
Рябінін Є. В. - Формування зовнішньої політики України крізь призму комплексу внутрішньополітичних проблем (2012)
Целуйко В. О. - Сурогатні армії та їх роль у сучасних воєнних операціях Заходу на прикладі Афганістану, Іраку та Лівії (2012)
Целуйко М. Є. - Переговори як несиловий метод антитерористичної політики держави (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Трансформації форм соціальної взаємодії в інформаційну епоху: технологія vs аксіологія (2012)
Гайко О. С. - Еволюція суверенітету: проблемне поле (2012)
Рубанов В.В. - Вплив неурядових експертно-аналітичних центрів на процес прийняття політичних рішень в Україні (2012)
Самброс А. С. - "Ефект віддзеркалення” як теоретична концепція (2012)
Топалова С. О. - Логічне, раціональне та істинне в міфі (2012)
Швирков О. І. - Теорія, дискурс і реальність у політичному процесі (2012)
Головко В. М. - Інститут громадянства в контексті конституційних перетворень в Україні (2012)
Зайдель М. І. - Влада та бізнес у західному світі: трансформація взаємин на межі ХХ-ХХІ століть (2012)
Довбня О. М. - Конфлікт інтересів у сучасному українському суспільстві: взаємодія та технологія посередництва, Довбня О. М. (2012)
Іванова Н. С. - Особливості трансформації виборчої системи України в умовах демократизації (2012)
Полторак В. А. - Спадання лояльності виборців і політичний маркетинг (2012)
Поліщук О. С. - Фракціоналізація всередині партії влади та стратегії передвиборчої боротьби (2012)
Назаров М. С. - Особливості процесу демократичного транзиту в Україні та республіці Молдова (2012)
Фоломєєв М. А. - Бюрократи, підприємці та інтелектуали як базові політичні актори в контексті класичної європейської політологічної традиції (2012)
Бабічев Є. Р. - Політичні реформи в Україні: стан проблеми та перспективи здійснення (2012)
Бялоблоцький З. - Місце урядів у політичній системі Грузії на етапі її трансформації (1991-2003 рр.) (2012)
Панченко Т. В. - Концептуальні основи адміністративних реформ сучасності (2012)
Стогова О. В. - Типи сучасних федерацій: характеристика та особливості застосування (2012)
Лазарович М. В. - Секретарство/Міністерство єврейських справ та єврейська національна рада в контексті розбудови національно-персональної автономії (липень 1917 – квітень 1918 р.) (2012)
Король С. М. - Інституційний вимір регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Буга Я. В. - Законодавча база міграційної політики Франції: проблеми та можливі рішення (2012)
Власенко Т. Т. - Вибори в Україні: актуалізація національної ідеї? (2012)
Кеворкян К. Е. - Історико-культурні та політико-економічні фактори походження нацистської пропаганди як політичної комунікації (2012)
Семченко О. А. - Стратегія національного брендингу України: основні етапи реалізації (2012)
Чупрій Л. В. - Формування загальнонаціональної ідентичності українців як складова політики національної безпеки в гуманітарній сфері (2012)
Міщенко А. В. - Homo criminalis: народження індивіда перехідного періоду (2012)
Капітонова Т. - До проблеми формування образів "ворога” та "друга” у повоєнних Білорусі та України, 1945 – 1953, Крисенко О., Сташкевич О. (2012)
Вінникова Н. А. - Політико-творчі тренди у системі глобального управління (2012)
Єгорова А. І. - Суперництво Росії і США в Центральній Азії: причини та наслідки (2012)
Кіт О. О. - Роль експорту озброєнь з України в ескалації збройних конфліктів у сучасному світі (2012)
Прошин Д. В. - "Маркетингові” стратегії тероризму (2012)
Целуйко В. О. - Роль урбанізованої місцевості у сучасних збройних конфліктах і необхідність трансформації збройних сил України (2012)
Власенко Т. Т. - Ідеологічні детермінанти політичної науки в Україні (2013)
Авксентьєва Т. Г. - Інформаційне суспільство: новий образ влади в умовах техногенної цивілізації (2013)
Гайко О. С. - Капіталізм, національний суверенітет і демократія: стан сучасних ліберальних політій (2013)
Мірошниченко Г. О. - Концептуалізація поняття "пострадянська держава” (2013)
Швирков О. І. - Політичні ідеології та ідеологічний дискурс (2013)
Поліщук О. С. - Дискусії всередині політичної антропології та їх значення для політичної теорії (2013)
Топалова С. О. - Від архаїчного міфу до симулякру: протиріччя на основі спільності (2013)
Кашаба О. Ю. - Еволюція поняття та основні концепції еліт (2013)
Рябінін Є. В. - Природа іредентизму: теоретичний аспект (2013)
Жеребятнікова І. В. - Цінності політичного життя у сучасному українському соціумі (2013)
Яцунська О. О. - Нові виборчі технології: чи засвоїть їх Україна? (2013)
Вінникова Н. А. - Політичне рішення у спектрі сучасних моделей політичного управління (2013)
Полторак В. А. - Політична стратифікація в сучасному демократичному суспільстві, Пожаров О.В. (2013)
Прокопова О. А. - Геостратегічний вибір України крізь призму міжпартійної боротьби (2013)
Авксентьєв А. О. - Кількісний вимір сили суб’єктів у представницьких органах: коаліції та "індекси впливу” (2013)
Лопата М. О. - Надлишкові коаліційні уряди у країнах Центральної Європи: чинники формування та оцінка стабільності (2013)
Манойло Д. О. - Європейський досвід інституціоналізації політичної опозиції (2013)
Рум’янцева С. В. - Медіа-технології у виборчому процесі: сутність та значення (2013)
Самброс А. С. - "Ефект віддзеркалення” як проблема політичного маркетингу (2013)
Кудрявцев О. Ю. - Сучасна пряма демократія: потенціал електронного урядування у реаліях українського сьогодення (2013)
Довбня О. М. - Громадянське суспільство та питання формування громадянства у сучасній Україні, Довбня О. М. (2013)
Конах В. К. - Внутрішні негативні інформаційно-психологічні впливи в Україні: унормування діяльності в інформаційному просторі як засіб нівелювання (2013)
Вауліна Ф. В. - Національна ідея України та українське державотворення: історичний контекст (2013)
Панченко Т. В. - Територіальна структура та регіональне врядування країн Східної Європи: порівняльний аналіз (2013)
Зайдель М. І. - Взаємодія влади та бізнесу в країнах незахідного політичного процесу (2013)
Кремень Т. В. - Росія: політична організація аполітичного суспільства (2013)
Кеворкян К. Е. - Аналіз процесу будівництва нацистської держави: процес уніфікації у соціальній та економічній політиці (2013)
Стогова О. В. - Ідентичність громадян України: проблема самовизначення та орієнтацій (2013)
Бобровський Т. А. - Методологічні передумови дослідження іміджу державної прикордонної служби України (2013)
Дмитришин А. Д. - Вибори та адміністративний ресурс: досвід наукової політико-правової експертизи (2013)
Бекіров С. Н. - Розвиток національного руху кримських татар (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Куць О. М. - Голодомор 1932-1933 років як наслідок злочину сталінського тоталітаризму (до 80-річчя трагедії українського народу), Головачева К. Р. (2013)
Васильчук Є. О. - Особливості поширення політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України (2013)
Новіков М. М. - Неоліберальна доктрина і зовнішня політика: взаємозалежність і взаємозумовленість у контексті інтеграційних проектів для України (2013)
Yakovenko K. - The European Neighbourhood Policy Towards Ukraine: No Real Incentives Of The Haunting Shadow Of Russia?, Malová D. (2013)
Сухонос О. В. - Глобалізація 3.0 і українська модернізація (2013)
Утаві Алі Абдулкарім - Методологічні засади дослідження глобалізації: синергетичний підхід (2013)
Бірюкова О. О. - Балканські країни у новій картографії Європи (2013)
Магда Є. В. - Чинник "енергетичного тиску” в українсько-російських відносинах 2005-2006 рр. (2013)
Корнієвський О. А. - Громадські рухи Європи в умовах глобалізації (2013)
Ткаченко В. С. - Сусідські співтовариства: світовий досвід і Україна (2013)
Покровська А. В. - Інформаційна війна як засіб боротьби з міжнародним терроризмом (2013)
Прошин Д. В. - Політична "локалізація” терористичних угруповань (2013)
Шаповаленко М. В. - Політична система України у контексті транзитних викликів (2013)
Романюк О. І. - Про визначення кінцевої позиції посткомуністичних трансформацій: методологічний та емпіричний аспекти (2013)
Поліщук О. С. - Конституційно-політична модернізація інституту президента в Україні (2013)
Іллєнко Д. В. - Особливості транзиту із постсоціалізму (2013)
Авксентьєв А. О. - Основні моделі виборчих систем та деякі ефекти від їхнього застосування: український контекст (2013)
Вінникова Н. А. - Аксіологічні засади формування політичних рішень (2013)
Гайко О. С. - Надзвичайний стан і демократія: механізм збільшення повноважень держави в сучасних ліберальних демократіях (2013)
Шмат А. С. - Електоральна система у політичному полі держави (2013)
Манойло Д. О. - Поняття політичної опозиції в контексті специфіки української політики (2013)
Довбня О. М. - Діалог "влада-суспільство” – необхідна умова демократичних перетворень у сучасній Україні, Довбня О. М. (2013)
Жеребятнікова І. В. - Громадянська культура як ціннісно-нормативна детермінанта формування громадянського суспільства (2013)
Зайдель М. І. - Влада та власність: ретроспективний аналіз конструювання взаємин (2013)
Кашаба О. Ю. - Особливості формування сучасної української правлячої політичної еліти (2013)
Корнієвський О. А. - Благодійництво у системі європейських принципів: досвід для України (2013)
Біденко Ю. М. - Свобода мирних зібрань: демократичне значення, нормативно-правове регулювання та проблема реалізації в Україні (2013)
Краснова М. Г. - Інституціоналізація української бюрократії у процесах державотворення (2013)
Топалова С. О. - Правляча еліта в Японії: вплив національних традицій та демократичних інновацій (2013)
Головчук О. В. - Політична залежність телебачення: причини та наслідки (2013)
Швец А. Б. - Особенности формирования современного информационного имиджа Крыма, Козубский В. А., Вольхин Д. А. (2013)
Ткаченко В. С. - Історична генеза становлення територіальної самоорганізації населення на теренах України (2013)
Чабан О. О. - Демократія участі та сучасні технології реалізації громадського інтересу на місцевому рівні (2013)
Бровко О. В. - Особливості адміністративно-територіальної реформи Польщі (2013)
Святуха І. А. - Урбанізаційні процеси в столичних агломераціях Киргизстану та Таджикистану в пострадянський період та їх вплив на соціально-політичну сферу, Целуйко В. О. (2013)
Магда Є. В. - Енергетична дипломатія Росії: нові виклики (2013)
Максак Г. А. - Проекти енергетичної диверсифікації Європейського Союзу у формуванні політики енергетичної безпеки України (2013)
Баталов О. А. - Регіональні техногенні загрози національній безпеці України (2013)
Гольцман К. О. - Фінансова криза та демократія: вплив фіскальної дисципліни на політичні процеси в Єврозоні (2013)
Дубняк М. О. - Діяльність транснаціональних економічних суб’єктів як проблема політичної інтеграції (2013)
Рябінін Є. В. - Причини та методи врегулювання міжетнічних конфліктів: теоретичний аспект (2013)
Гайдай Д. Ю. - Образ Балкан в англомовній пресі початку 1990-х (2013)
Бірюкова О. О. - Балканська федерація: геополітичні аспекти та особливості етнокультурного розвитку (2013)
Прошин Д. В. - "Тероризм”, "тероризми” та феномен живучості тероризму (2013)
Стадник О. П. - Значення теорії нового лібералізму для науки про міжнародні відносини (2011)
Кривуц Ю. М. - От внутриплеменного дарения до международной торговли (2011)
Федонюк С. В. - "Хмарні" технології в електронному врядуванні (2011)
Митко А. М. - Електрона демократія в дії (2011)
Патлашинська І. В. - Геноцид як підстава для розгортання миротворчих операцій (2011)
Моренчук А. А. - Аналіз недоліків мажоритарної та змішаної виборчих систем за допомогою методики теорії ігор (2011)
Моцик О. Ф. - Новий вимір польсько-українського гуманітарного співробітництва, Коцан Р. І., Копачинська Г. В. (2011)
Коцан Н. Н. - Альтернативні шляхи постачання російського газу в Європу, Савчук І. О. (2011)
Павліха Н. В. - Передумови та стратегічні пріоритети розвитку українсько-польського економічного співробітництва, Марчук Ю. В. (2011)
Горайчук О. М. - Проблеми створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2011)
Карпчук Н. П. - Комунікаційна політика Європейського Союзу: План Д для діалогу, демократії та дебатів (2011)
Лугова О. А. - Програма добросусідства "Польща–Білорусь–Україна" як чинник активізації транскордонного співробітництва єврорегіону "Буг" (2011)
Романюк Н. І. - Європейське енергетичне співтовариство: особливості функціонування та розвитку (2011)
Раєвич Т. І. - Наслідки членства в Північноамериканській асоціації вільної торгівлі (НАФТА) для країн-учасниць, Демиденко Т. О. (2011)
Фреяк А. В. - Європейський досвід розвитку інституційної форми транскордонного співробітництва (2011)
Гнип О. М. - "Російський фактор" у німецько-українських відносинах (2011)
Гарат Р. М. - Роль та місце Організації договору про колективну безпеку в системі міжнародних регіональних організацій (2011)
Тихомирова Є. Б. - Соціально-економічний дискурс формування іміджу Волинського регіону (2011)
Мишляєв Т. Ю. - Формування інформаційного суспільства як складова частина трансформації політичної системи Бельгії (2011)
Кулик С. М. - Електронне урядування в Україні та зарубіжний досвід у цій сфері, Кравчук О. С. (2011)
Караїм О. А. - Особливості управління ландшафтним потенціалом природоохоронних територій зарубіжних країн (2011)
Стасюк О. М. - Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності регіонів України (2011)
Ломага А. М. - Особливості формування транскордонних кластерів: досвід України, Гуменюк Д. М. (2011)
Павліха Н. В. - Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції, Войчук М. В. (2011)
Бояр А. О. - Адміністрація Європейського Союзу крізь призму його бюджету (2011)
Галяс В. І. - Економічна оцінка українсько-польського співробітництва (на прикладі українсько-польського прикордоння) (2011)
Васильків М. В. - Визначення стратегічних пріоритетів розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України (2011)
Деделюк К. Ю. - Євро-Азійський нафтотранспортний коридор як шлях інноваційного розвитку транзитного потенціалу України (2011)
Лазаренко Ж. В. - Оцінка виконання зобов’язань Україною перед СОТ у контексті реалізації національних економічних інтересів (2011)
Сищук А. А. - Експортний потенціал агропромислового комплексу України: проблеми та перспективи розвитку, Клімович А. В. (2011)
Скороход І. С. - Екологічна безпека в глобальному економічному просторі (2011)
Юськів Б. М. - Економічна криза, міжнародна міграція та національна безпека (2011)
Федонюк С. В. - "Хмарні" обчислення в розвитку демократії участі в Європейському Союзі (2011)
Лугова О. А. - Міські поселення як центри активізації транскордонного співробітництва (2011)
Гаврилюк С. І. - Місце маніпулювання в політичному процесі (2011)
Степанчук І. П. - Інноваційні системи: регіональний аспект (2011)
Найдич М. А. - Концепт державної молодіжної політики (2011)
Коломієць О. В. - Модель поведінки обʼєкта інформаційно-психологічної безпеки (2011)
Сєрих І. В. - Культурний розвиток в умовах глобалізації та його регулювання на засадах сталого розвитку (2011)
Ярема В. Я. - Дослідження уряду в українській науці (2011)
Коцан Н. Н. - Фінансові передумови розвитку транскордонного співробітництва Польщі, Пасальська К. Л. (2011)
Павліха Н. В. - Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку, МарчукЮ. В. (2011)
Сидорук М. В. - Європейський інструмент сусідства й партнерства як основна фінансова ініціатива Європейської політики сусідства для України (2011)
Ґоворко-Складанек Б. - Польсько-українські відносини в період діяльності Сейму Республіки Польща VI каденції (2011)
Вавринюк А. А. - Korekta polsko-ukraińskiej granicy państwowej po II wojnie światowej (2011)
Сищук А. А. - Взаємодія єврорегіону "Буг" із Європейським економічним простором (політекономічний аспект) (2011)
Тихомирова Є. Б. - Вербальне та візуальне позиціонування зовнішніх проектів Європейського Союзу (2011)
Шваб А. Г. - Еміграція із західноукраїнських земель у контексті національної політики ІІ Речі Посполитої (2011)
Мишляєв Т. Ю. - Реалізація концепції електронного урядування в умовах політичної трансформації Бельгії (2011)
Караїм О. А. - Соцілогічне підґрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладі Шацького національного природного парку, Крюков В. Л., Демчук В. В., Сологор К. А. (2011)
Моренчук А. А. - Радикальна політична боротьба індіанців США за свої права на рубежі 60–70-х років ХХ століття, Горбачук М. С. (2011)
Тиский М. Г. - Етапи становлення української національної ідентичності (2011)
Цимбалюк І. Л. - Політика Польської державищодо громадських організацій Волинського воєводства в 1921–1939 роках (2011)
Оверчук О. В. - Соціально-економічні протести в Україні: рух чорнобильців (2011)
Пінчук С. А. - Проблеми практичного застосування форм безпосередньої участі громадян у муніципальному управлінні (2011)
Балак І. О. - Зовнішньоекономічна діяльність Ліхтенштейну (2011)
Бояр А. О. - Розвиток, сучасний стан та актуальні проблеми транспортної політики Європейського Союзу, Стукалова А. Ю. (2011)
Корчун В. С. - Стан і перспективи регіональної політики ЄС (2011)
Дедлюк К. Ю. - Компаративний аналіз інновацій у сфері послуг та в матеріальному виробництві (2011)
Квач Я. П. - Фінансовий аналіз укладення інвестиційних коштів у новітні технології паливно-енергетичного комплексу на прикладі отримання штучного газу метану, Тарасенко В. А., Тарасенко С. В. (2011)
Колесник В. П. - Актуальне дослідження з проблем транскордонного співробітництва України (2011)
Романенко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин у багатополярному світі. Перспективи та можливості для України, Чижик К. Г. (2012)
Сищук А. А. - До питання про теоретичні аспекти категорії "зовнішньоекономічна політика держави", Вітрук Т. А. (2012)
Карпчук Н. П. - Теоретико-методологічні основи комунікаційної політики ЄС (2012)
Корчун В. С. - Демографічні аспекти економічного розвитку сучасної цивілізації (2012)
Баранова О. М. - Сучасні західні підходи до вивчення проблем політики й релігії (2012)
Коломієць О. В. - Структурно-функціональна модель національної безпеки (2012)
Шваб М. А. - Молодіжні громадські організації Німеччини: проблеми періодизації та класифікації (2012)
Пивоваров А. С. - Українсько-польські відносини в контексті євроінтеграції (2012)
Засадко В. В. - Розвиток транскордонної торгівлі в Україні в умовах євроінтеграції (2012)
Лугова О. А. - Транскордонні кластери як форма активізації міжрегіонального співробітництва, Гуменюк Д. М. (2012)
Олейник В. В. - Транскордонне управління природними ресурсами (2012)
Патійчук В. О. - Роль трудових міграцій у сучасних політико-економічних процесах у країнах Європейського Союзу, Ковальов Е. М. (2012)
Балюк Н. В. - Розвиток діалогу ЄС із країнами Латинської Америки та Карибського басейну як новий вимір субрегіональних відносин (2012)
Юськів Б. М. - Десять міфів про сучасну міжнародну трудову міграцію в Україні (2012)
Вавринюк А. А. - Polska administracja rządowa, samorządowa i specjalna na Wołyniu w latach 1921–1939 (2012)
Романюк Н. І. - Нормативно-правова база формування екологічної політики Європейського Союзу, Корнійчук Н. М. (2012)
Подвірна Х. Є. - Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні: сучасні аспекти (2012)
Малиновський В. Я. - Особливості місцевих виборів 2010 р. (2012)
Найдич М. А. - Мережа структур та законодавство щодо молодіжної політики Австрії (2012)
Гладенко В. М. - Позиції кандидатів у президенти 2010 р. щодо євроатлантичної та європейської інтеграції (2012)
Пахолок В. М. - До питання становлення автономії в складі України (2012)
Мельник І. В. - Аналіз федерального законодавства про вибори німецького бундестагу (1990–2010 рр.) (2012)
Шваб А. Г. - Засади зовнішньої колонізаційної політики Другої Речі Посполитої (2012)
Юрійчук Є. П. - Концепція міжнародної легітимності в дослідженні електоральної легітимації влади на пострадянському просторі (2012)
Ярош Я. Б. - Специфіка інституційного розвитку молодіжних організацій в Україні (2012)
Мартинюк Я. - Сутність поняття "інновація" в контексті розвитку транскордонного співробітництва України (2012)
Бак Г. О. - Значення транснаціональних корпорацій у міжнародному поділі праці (2012)
Мокляк С. П. - Глобалізаційне середовище та український ОПК: напрями співпраці з транснаціональними корпораціями, Свергунов О. О., Табурець І. І. (2012)
Сищук А. А. - Умови та механізми розширення зернового експорту України, Клімович А. В. (2012)
Корчун В. С. - Особливості кризи зовнішньої заборгованості у високорозвинутих країнах світу, Дацишин К. В. (2012)
Галяс В. І. - Тенденції розвитку транскордонного співробітництва українсько-польського прикордоння в межах єврорегіонів (2012)
Скороход І. С. - Пріоритетні напрями співпраці міст в умовах міжрегіональної інтеграції, Бондар І. Д. (2012)
Цюпа І. З. - Перебудова системи чинників підвищення ефективності транскордонного співробітництва (2012)
Малиновський В. Я. - Ідеї В’ячеслава Липинського в сучасних процесах націєтворення (2012)
Вдовичин І. Я. - Свобода і охлократія (відповіді В. Липинського на виклики сучасної цивілізаційної кризи) (2012)
Валюх Л. І. - Теоретичні засади референдуму як інституту в системі соціалістичної демократії (2012)
Пахолок В. М. - Риси політичної культури сучасної української еліти в контексті теорії еліт В’ячеслава Липинського (2012)
Лаврук Т. П. - Новітні особливості інтерпретативної репрезентації геополітичної дійсності (2012)
Ющишина Л. О. - Екологічний складник у формуванні концепції стійкого розвитку соціально економічної системи (2012)
Михалюк Н. Ю. - Концепція теорії демократії участі (2012)
Нікульча В. А. - Сучасна концепція маркетингу взаємовідносин у діяльності підприємств (2012)
Василенко Д. В. - Нова оборонна стратегія США та її вплив на відносини з Європою (2012)
Тихомирова Є. Б. - Investor relations: позиціонування українських компаній у міжнародному інформаційному просторі (2012)
Гарат Р. М. - Перспективи розвитку організації договору колективної безпеки в умовах глобалізації та нових видів загроз (2012)
Козак Г. Г. - Українські церкви прикордоння: перспективи міжнародної співпраці, Козак І. І. (2012)
Карпчук Н. П. - Мовна політика як основа ефективної публічної сфери Європейського Союзу (2012)
Лажнік В. Й. - Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США, Мельник Л. С. (2012)
Wawryniuk A. A. - Wybrane umowy, traktaty i konwencje graniczne Polski z sąsiadami zawartymi w latach 1918–1934 (2012)
Кулик С. М. - Футбольні матчі як привід для збройного конфлікту між Сальвадором і Гондурасом у 1969 році (2012)
Патійчук В. О. - Ісламський чинник як загроза сучасній внутрішній європейській безпеці, Мельничук В. В. (2012)
Poturai O. V. - Current State of Tourism Development in the Balkan Region, Balak I. O. (2012)
Власюк Ю. Г. - Зовнішня політика адміністрації Барака Обами на Близькому Сході: позиція США щодо Сирії, Пікулик О. Б. (2012)
Невинна Г. Я. - Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) (2012)
Богородецька О. І. - Ключові особливості нормативно-правової базифункціонування побратимських зв’язків міст України (2012)
Копотун Н. І. - Постлісабонська Європа: іміджеві зміни та подальше позиціонування ЄС на міжнародній арені (2012)
Бортніков В. І. - Проблеми становлення української владної еліти в контексті ідейної спадщини В. Липинського, Клюєнко Е. О. (2012)
Коврик-Токар Л. І. - Зовнішня політика Російської Федерації щодо країн СНД у першій половині 1990-х рр.: концептуальні засади та практична реалізація (2012)
Fedonyuk S. V. - The Development of e-Participation in the Official Public Communications in Ukraine (2012)
Величко В. В. - Особливості науково-практичного забезпечення регіонального розвитку Китаю (2012)
Бондар С. О. - Антикризова стратегія Європейського Союзу, Єфімчук М. С., Коваль Г. І. (2012)
Бортник Л. В. - Організаційна структура польського Корпусу охорони прикордоння (2012)
Fedonyuk О. S. - English in Asia and Asia in English. The Role and the Usage of English in Asian Countries, Petrovska N. М. (2012)
Сищук А. А. - Тенденція монополізації зернового експорту України в контексті світового досвіду (2012)
Корчун В. С. - Імовірні шляхи подолання боргової кризи в зоні євро, Варварук Ю. Ю. (2012)
Мартинюк Я. - Роль та значення економіки знань у контексті євроінтеграційного співробітництва України (2012)
Цюпа І. З. - Перебудова системи чинників підвищення ефективності транскордонного співробітництва (2012)
Бурдяк В. І. - Єдина система сучасного глобалізованого світу (рецензія) (2012)
Лавніченко О. В. - Сутність збройного конфлікту всередині держави та підходи до його типології, Годлевський C. О. (2015)
Майстренко О. В. - Застосування підходів теорії біфуркацій для дослідження можливостей військового формування у процесі вогневого ураження (2015)
Шевченко Р. І. - Аналіз регіонального рівня небезпек соціального характеру та можливість їх впливу на систему моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Кучерина С. Є., Білецький С. В. (2015)
Олещенко О. А. - Зміст роботи з планування спеціальної операції у бригаді (полку) оперативного призначення Національної гвардії України, Дробаха Г. А., Луговський І. С., Споришев К. О. (2015)
Сутюшев Т. А. - Фактори воєнного характеру як визначальні фактори розвитку воєнної обстановки на сході України (2015)
Ліпатов І. І. - Структура системи морально-психологічного забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців формувань Національної гвардії України під час проведення спеціальних операцій (2015)
Флорін О. П. - Обґрунтування структури та функцій системи бойової підготовки Національної гвардії України, Стародубцев С. О., Шаповал О. М. (2015)
Василенко В. П. - Оцінювання воєнно-економічної ефективності варіантів забезпечення овочами військових частин Національної гвардії України, Бондаренко О. Г., Черкашина М. В., Зозуля А. В. (2015)
Бaбков Ю. П. - Модель процесу прийняття рішення на створення угруповань Національної гвардії України для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки, Адамчук М. М., Бацамут В. М. (2015)
Дробаха Г. А. - Формування траси польоту безпілотного літального апарата під час планування розвідувальних операцій, Лісіцин В. Е. (2015)
Городнов В. П. - Модель формування параметрів селективної перевірки документів і транспортних засобів в автомобільному пункті пропуску через державний кордон України в умовах високої інтенсивності потоку автомобілів, Кириленко В. А., Петров В. М. (2015)
Оленченко В. Т. - Застосування інформаційної технології у процесі професійного відбору для забезпечення управління кадрами, Новикова О. О. (2015)
Іллюк О. О. - Система роботи з особовим складом у Національній гвардії України (2015)
Анотації (2015)
Наші автори (2015)
Зміст журналу "Честь і закон” у 2015 році (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського