Вихідні дані (2015)
Ходжаян А. О. - Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки (2015)
Предборський В. А. - Посилення конкурентоспроможності національної економіки як стратегія детінізації, Зюнькін А. Г. (2015)
Кашуба Я. М. - Політика державної підтримки малого підприємництва (2015)
Капелюш А. А. - Теоретичні аспекти фінансової стабілізації та її особливості в Україні (2015)
Попрозман Н. В. - Концептуальні елементи стратегічного управління, Попрозман О. І. (2015)
Шедяков В. Є. - Досягнення й утримання конкурентоспроможності в умовах посилення ролі економіки знань (2015)
Богатирьов І. І. - Стабільність національних фінансових систем в умовах фінансової глобалізації (2015)
Репін І. І. - Моделі реінжинірингу адміністративних процесів в органах державної влади та оптимізація адміністративних процедур, Дайнеко А. В., Лугіна М. О. (2015)
Стасіневич С. А. - Трансферне ціноутворення в Україні як спосіб податкового контролю, Майко С. О. (2015)
Білик О. А. - Особливості моделей корпоративного управління (2015)
Щава Р. П. - Національні і наднаціональні фіскальні відносини в ЄС (2015)
Щербатенко І. В. - Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні, Слюсар Л. А. (2015)
Бурсов Р. В. - Проблеми податкового стимулювання технологічного оновлення: світовий досвід (2015)
Буряк Л. Д. - Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2015)
Фридель В. І. - Інноваційні способи використання лізингового механізму в економіці із залученням банківського капіталу (2015)
Бойко О. М. - Індустріальні парки та розвиток інноваційної діяльності в Україні (2015)
Важинський Ф. А. - Інноваційне забезпечення розвитку соціально–економічного потенціалу сільських територій (2015)
Кардаков О. Ю. - Інноваційний та інтелектуальний потенціал як основа глобальної інтелектуалізації економіки (2015)
Цимбалістова О. А. - Інноваційні підходи до підготовки логістів для авіаційної галузі (2015)
Білик М. Д. - Практичні підходи до розробки та впровадження фінансової складової системи збалансованих показників в управління підприємством в умовах бюджетування, Константінова Ю. П. (2015)
Заворотній Р. І. - Управління вартістю нафтопереробних підприємств шляхом регулювання обсягу грошових коштів, Сігайов А. О. (2015)
Череп О. Г. - Методи дослідження ефективності маркетингових досліджень, Мєрєнкова В. В. (2015)
Захожай В. Б. - Реалізація організаційного механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства, Онищук В. О. (2015)
Чеботарьов В. А. - Основи та напрями вдосконалення організаційно–економічного механізму функціонування агрохолдингів (2015)
Погрібна К. В. - Холдингова структура об’єднання підприємств, Варналій З. С. (2015)
Селіверстова Л. С. - Структура фінансового механізму підприємства (2015)
Співак Л. С. - Перспективи розвитку банківського карткового бізнесу в Україні (2015)
Каправий В. В. - Використання ефекту Торстейна Веблена з метою збільшення обсягів реалізації товарів демонстративного споживання в умовах споживчої кризи, Бондарчук А. Б. (2015)
Чемісов Б. Г. - Просторова організація виробництва як складова поняття "просторовий розвиток" (2015)
Яцюта В. П. - Прибуток та його взаємозв’язок з оцінкою вартості банку, Яцюта А. В. (2015)
Мандзіновська Х. О. - Прогнозування впливу на фінансову безпеку машинобудівного підприємства внутрішніх загроз, Мельников О. В., Штангрет А. М. (2015)
Карбовська Л. О. - Маркетинг як важливий інструмент регулювання ринку освітніх послуг (2015)
Колодійчук А. В. - Теорії механізмів взаємодії суб’єктів у транскордонному просторі (2015)
Мариняк Б. Б. - Аналіз теплопостачання в Україні в контексті еколого–економічної безпеки (2015)
Ткаченко О. М. - Конкурентоспроможність та економічна безпека кондитерських підприємств України: взаємозв’язок в умовах політичної та соціальної нестабільності країни (2015)
Харченко М. В. - Ефективні методи управління інфраструктурою аеропорту при застосуванні зовнішніх професійних логістичних кадрів (2015)
Мусієнко В. Д. - Вибір стратегічного напрямку щодо ефективного відтворення основних засобів підприємств гірничо–збагачувального комплексу України, Дворядкіна Д. Д. (2015)
Вітковська К. В. - Методологічні проблеми розрахунку втрат життєвого потенціалу населення на основі регіональних таблиць смертності (2015)
Петраковська О. В. - Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (2015)
Корецька О. В. - Визначення ролі технологічного потенціалу підприємства в його довгостроковій конкурентоспроможності (2015)
Горак О. В. - Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації (2015)
Мариніна С. В. - Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції (2015)
Піскунова О. В. - Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки, Осипова О. І. (2015)
Гончаренко О. Г. - Взаємодія виробничого комплексу Державної кримінально–виконавчої служби України з регіональними соціально–економічними системами (2015)
Вдовенко Н. М. - Принципи забезпечення ефективності діяльності переробних підприємств в Україні, Мєняйлова Г. Є. (2015)
Вакуленко В. Л. - Особливості розвитку системи індустріальних парків: регіональний аспект (2015)
Бережна Л. В. - Моделювання регіональної складової розрахунків платіжними картками в Україні, Снитюк О. І. (2015)
Габрель М. М. - Теоретико–методологічні аспекти просторового моделювання для задач соціально–економічного розвитку міст, Лисяк Н. М. (2015)
Гаврилюк В. П. - Професійність як елемент сталого розвитку економіки (2015)
Кульганік О. М. - Управління антикризовим регулюванням природних монополій (2015)
Сталінська О. В. - Проблеми вартісно-орієнтованого управління в сфері металургійного виробництва (2015)
Вихідні дані (2015)
Ганущак М. М. - Гідрохімічні особливості формування стоку р. Стир (2012)
Лемега Н. М. - Ерозійна деградація ґрунтів у басейновій екосистемі Верхнього Дністра (2012)
Kozak I. - Przykład prognozowania zmian lasów sosnowych z zastosowaniem danych SILP, Węgiel A., Strzeliński P., Stępień A., Kozak H., Frąk R. (2012)
Мезенцев К. В. - Регіональний розвиток: чинники нерівномірності та формування периферії (2012)
Гладкий О. В. - Економічна ефективність регіонального розвитку поліцентричних промислових агломерацій України (2012)
Сухий П. О. - Аналіз використання земельних ресурсів Вінницької області, Дарчук К. В., Зелена Н. А. (2012)
Сопов Д. С. - До проблем землекористування в сільському господарстві Луганської області (2012)
Лижник Я. С. - Особливості функціонування первинної ланки агробізнесу в різних категоріях сільськогосподарських господарств Волинської області, Слащук А. М. (2012)
Голуб Г. С. - Сучасні тенденції розвитку агропромислового виробництва Волинської області (2012)
Смірнов Я. В. - Сучасний стан і перспективні напрями картографування земельних ресурсів на основі даних дистанційного зондування Землі (2012)
Борисюк О. А. - Структурно-динамічні особливості авіатранспортної системи України (2012)
Потапова А. Г. - Оцінка економічного потенціалу Волинського регіону (2012)
Барановський М. О. - Регіональні аспекти бідності населення України (2012)
Дністрянський М. С. - Демографічна криза в Україні: об’єктивні історико-географічні передумови та суб’єктивні геополітичні інтерпретації (2012)
Круль В. П. - Математичні аспекти дослідження ретроспективно-географічних процесів заселення регіону, Добровольська С. Я., Гищук Р. М., Григор’єва Г. В. (2012)
Пугач С. О. - Особливості міграцій населення Волинської області у 1990–2010 рр., Лажнік В. Й. (2012)
Патійчук В. О. - Просторові особливості динаміки потоків біженців у регіонах світу, Петрівська О. М. (2012)
Моштакова Н. В. - Суспільно-географічне положення Луганської області як фактор розвитку сфери культури (2012)
Миронюк Н. В. - Суспільно-географічний аналіз культурної спадщини Волинської області (2012)
Сікач К. Ю. - Актуальність дослідження маргінальності у географії (2012)
Мандрик І. П. - Малий прикордонний рух як інструмент лібералізації візової політики та інтенсифікації торгівлі між Україною та Польщею, Новак І. І. (2012)
Копачинська Г. В. - Історико-географічні передумови та особливості договірно-правового оформлення українсько-румунського морського кордону (2012)
Кисельов Ю. О. - Геософічний підхід як феномен постнекласики в суспільно-географічних дослідженнях (2012)
Балак І. О. - Особливості розвитку паливної промисловості Чеської Республіки (2012)
Лажнік В. Й. - Зовнішня торгівля між Україною та США: динаміка, сучасний стан, регіональна диференціація, Мельник Л. С. (2012)
Мандрик І. П. - Особливості розвитку туризму в Португалії, Степасюк І. В. (2012)
Сохоцька Г. Н. - Особливості соціально-економічного розвитку Південно-Східного регіону Польщі (2012)
Нетробчук І. М. - Динаміка змін якості води річки Стир у місті Луцьку, Боярин М. В. (2012)
Козак Г. - До питання збереження та відновлення культурного ландшафту навколо дерев’яної церкви Святого Духа у селі Потеличі, Козак І., Стемпень А. (2012)
Джам О. А. - Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща": збереження вікових дерев (2012)
Ільїн Л. В. - Уміст радіонуклідів у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області), Громик О. М. (2012)
Choinski А. - Zmiany sieci hydrograficznej Lucka w swietle materialow kartograficznych, Ptak М., Ilyin L. (2012)
Костюк О. О. - Особливості басейнового принципу управління водними ресурсами (2012)
Соловко Д. І. - Перспективи раціонального використання сапропелевих ресурсів водойм Волинської області (2012)
Цепенда М. М. - Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра (2012)
Цвид Н. В. - Антропогенне навантаження в межах рекреаційних зон Шацького національного природного парку (2012)
Карпюк З. К. - Історичні передумови антропогенної модифікації природних ландшафтів Волинського Полісся (2012)
Бецелюк В. В. - Медико-географічне дослідження регіону з урахуванням сукупного впливу спектра чинників на здоров’я населення (2012)
Олійник. Я. Б. - Дослідження рівня доходів населення Волинської області в контексті підвищення якості життя, Голуб Г. С. (2012)
Гладкий О. В. - Основні етапи розвитку наукових знань із географії міст та геоурбаністики (2012)
Джаман В. О. - Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області, Заячук О. Г., Заячук М. Д. (2012)
Нємець К. А. - Моделювання траєкторії розвитку системи автомобільного транспорту Харківського регіону, Отечко С. А. (2012)
Поручинський В. І. - Активізація містоутворюючих функцій в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області), Влах М. Р. (2012)
Гудзеляк І. І. - Географія міграційних процесів між Україною і Німеччиною (2012)
Наконечний К. П. - Перспективи та особливості впровадження системи екологічного менеджменту в житлово-будівельних підприємствах м. Чернівці (2012)
Копачинська Г. В. - Геоекономічні передумови та фактори формування морського потенціалу України (2012)
Заруцкий С. А. - Теоретические подходы культурной географии к изучению культурно-географической структуры регионов (2012)
Дністрянський М. С. - Українсько-румунські міждержавні відносини: геополітичні суперечності та перспективи оптимізації (2012)
Савченко І. А. - Особливості розміщення та функціонування інституційно-управлінських компонентів територіально-політичної системи Волинської області (2012)
Алісова О. І. - Особливості розвитку польсько-німецького транскордоннного регіону (2012)
Лажнік В. Й. - Основні тенденції в розвитку сучасних урбанізаційних процесів у США, Вовчук Я. В. (2012)
Мандрик І. П. - Особливості розвитку нових видів зв’язку в країнах Західної Європи, Ольховик Д. М. (2012)
Пасхалова О. О. - Просторові особливості розстановки партійно-політичних сил на сучасному етапі розвитку Федеративної Республіки Німеччини, Лажнік В. Й. (2012)
Пікулик О. Б. - Сучасні особливості економічного співробітництва України та Туркменистану (2012)
Вавринюк А. А. - Analiza porownawcza bezrobocia w Polsce za lata 2010–2012 (2012)
Бейдик О. О. - Хмельницька область у Книзі рекордів України, Ільїн Л. В. (2012)
Коцан Н. Н. - Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Словенії, Демчук І. А. (2012)
Коцан Н. Н. - Основні особливості сучасного розвитку туризму в Грузії, Курило О. А. (2012)
Подвірна Х. Є. - Міжнародний туризму у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток, Грицевич В. С. (2012)
Ячнюк М. О. - Караванінг як один із перспективних напрямів розвитку туризму (2012)
Мельник В. М. - Геометричне дослідження ерозійних процесів методом триплетної квазіконвергентної фототопографії, Мендель В. П. (2012)
Король П. П. - Застосування радіоінтерферометричного методу при виконанні високоточних робіт у геодезії, Гаврисюк М. О. (2012)
Шаповаленко М. В. - Складові політичної стабільності в умовах трансформації суспільства (2014)
Гайко О. С. - Специфіка і перспективи українського політичного режиму (2014)
Романюк О. І. - Друга посткомуністична революція в Україні (2014)
Шайгородський Ю. Ж. - Громадянське суспільство у пошуках нових смислів і практик (2014)
Авксентьєва Т. Г. - Українська держава між Сциллою і Харибдою викликів минулого та майбутнього: чи можлива власна парадигма розвитку? (2014)
Zaidel M. - The Institute оf Presidency in Ukraine As A Component of The System of Regulation Government аnd Business Relations (2014)
Goltsman K. - Political Economy оf Financialization: Key Issues аnd Approaches (2014)
Назаров М. С. - Кількісні та якісні підходи до типологізації партійних систем (2014)
Стогова О. В. - Сецесія територіальних утворень (2014)
Panchenko T. - Measuring оf Regional Democracy in New European Democracy States (On Example Of Eastern Partnership Countries) (Part I) (2014)
Работягова І. В. - Протополітична демократія як характерна для пострадянського простору специфіка політичних інститутів (2014)
Краснова М. Г. - Феномен "партія влади” у пострадянських політичних порядках. Українська специфіка (2014)
Гайданка Є. І. - Модель демократичного транзиту: теоретичний та емпіричний виміри аналізу (2014)
Макаренко А. С. - Становлення електоральних правил: поняття виборчої інженерії (2014)
Кашаба О. Ю. - Генезис та еволюція поняття "політична опозиція” у політико-правовій думці (2014)
Цимбал Д. І. - Політико-правові засади діяльності політичної опозиції в Україні (2014)
Самброс А. С. - Концептуальні межі поняття політичного фамілізму (2014)
Довбня О. М. - Політична культура та антикультура українського суспільства, Довбня О. М. (2014)
Топалова С. О. - Конструктивний політичний міф як ключовий засіб протидії симуляції (2014)
Пересада О. О. - До стану політичної науки в Харківському університеті в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Рум’янцева С. В. - Кодування та декодування інформації у сучасних ЗМІ: переваги Інтернет-ЗМІ (2014)
Сухонос О. В. - Офшоринг та його перспективи в Україні (2014)
Свирид З. В. - Типологія та функції політичного консалтингу (2014)
Бабічев Є. Р. - Викладання політології у вищому навчальному закладі в умовах Болонського процесу. Актуалізація проблематики (2014)
Шульга О. В. - Аналіз особливостей фунуціонування існуючих систем контролю та аналізу космічної обстановки (2012)
Арабаджи А. Т. - Аналіз критеріїв інформаційно-техніко-економічної ефективності багатосупутникових КС ДЗЗ подвійного призначення (2012)
Андреев Ф. М. - Оценка точности измерения радиальных скорости и ускорения цели по данным системы конгерентной обработки РЛС, Статкус А. В (2012)
Воронько В. В. - Особенности подготовки самолетостроительного производства за рубежом, Воробьев Ю. А., Корнилов Л. Н., Воронько И. А. (2012)
Коробчинський М. В. - Метод забезпечення функціональної стійкості системи управління рухомими об'єктами (2012)
Недашковский А. Л. - Применение экстраполирующих корректирующих устройст для повышения порядка астатизма системы фазовой автоподстройки, Чумак А. И., Мешков С. И. (2012)
Одноралов І. В. - Інфляційний ризик та його взаємозв'язок із повнотою та якістю використання бюджетних коштів, отриманих на розвиток озброєння та військової техніки, Демченко Є. Я. (2012)
Казімірова В. В. - Особливості вейвлет-моделювання фрактального трафіку мультисервісних мереж передачі інформації (2012)
Яскевич В. А. - Математические модели загрузки ядер многоядерных микропроцесоров (2012)
Бодрухина І. М. - М. С. Хрущов і побутові умови життя населення Донбасу: сучасний погляд (2012)
Бублик О. І. - Політична доктрина войовничого атеїзму більшовицької держави в період становлення радянської України в 20-30-І рр. ХХ ст. (2012)
Василенко В. М. - Г. Є. Павленко – видатний вчений-суднобудівник (2012)
Вдовиченко Є. В. - Дії Чорноморського флоту напередодні та у період Кримської війни 1853 – 1856 рр. (історіографія проблеми) (2012)
Вергунов В. А. - К. І. Осьмак – державний діяч та один з організаторів і популяризаторів наукового забезпечення сільського господарства в Україні у 1911–1928 рр. (2012)
Гребенюк І. В. - Академік Б. М. Рожественський (1874 1943) – завідувач кафедри загального землеробства Харківського сільськогосподарського інституту (2012)
Грибеник М. В. - Стан шкільної освіти на Миколаївщині за матеріалами обласних газет (кінець 40-50 рр. ХХ ст.) (2012)
Гусс К. С. - Харчування промислових робітників донецького басейну наприкінці ХІХ ст. (2012)
Данільєва Ю. Г. - Паломницький туризм в Україні: витоки, різновиди, перспективи (2012)
Довганюк С. С. - Академік В. М. Образцов як науковий лідер (2012)
Драганенко В. П. - Роль І. Богуна в обороні східного Поділля (1651-1655 рр.) (2012)
Дубровський П. С. - Соціальне забезпечення та побутове становище молоді УРСР 20-30-х рр. ХХ ст., Юрченко А. І. (2012)
Євменчук О. В. - Проблеми палива для рухомого складу залізниць на сторінках часопису "Журнал министерства путей сообщения" (1864-1875 рр.) (2012)
Каденюк О. С. - Аграрна освіта на поділлі в другій половині ХІХ – початку ХХ століть: ідея та чин, Завадська І. М. (2012)
Козаченко Н. В. - Німецький неокритицизм як модерністський прояв антипозитивізму в історіографії, Михайлюк В. П., Рум’янцев С. Д. (2012)
Коломієць Н. Д. - Роль М. М. Раєвського в становленні і розвитку садівництва Криму в XIX столітті (2012)
Краснікова О. В. - Соціально-економічні передумови загибелі Хозарського каганату (2012)
Крюков В. Г. - Жанр арабської "описової” географії кінця ІХ – початку Х століття як узагальнююча категорія аналізу писемних джерел з історії України доби раннього середньовіччя (2012)
Лібрук-Ліпкевич С. Я. - Правові засади співпраці України і НАТО (2012)
Махобей К. М. - Організація прикордонної сторожі та митної справи у Волинській та Подільській губерніях наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. (2012)
Морозова І. В. - Структура кореспондентських зв’язків епістолярного фонду графа С.Р. Воронцова, як джерела з дипломатичної історії російсько-англійських відносин кінця XVIII – початку XIX ст. (2012)
Пекарчук В. М. - Забезпечення потреб культури етносів України: досвід та проблеми 1990 – 2000-x років (2012)
Сімонова К. В. - Знищення через працю та остаточне вирішення єврейського питання в окупованому Донбасі (2012)
Соловйова Л. М. - Роль А. І. Дельвіга та В. Є. Тімонова у становленні та розвитку водопостачання, водовідведення, каналізації та гідравліки в Російській імперії, Торохова М. В. (2012)
Бєльдюгін В. А. - Вплив церкви на формування духовно-культурного простору в освіті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Занік Я. М. - Вплив української національної еліти на модернізаційні процеси у суспільстві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2012)
Маврина О. А. - Внесок жінок-учених у розвиток радянської науки в Україні в 20-30 рр. ХХ ст., Михайлюк О. І. (2012)
Мезеря О. А. - Система військової організації солдат в українських губерніях російської імперії у другій половині ХІХ століття (2012)
Михайлюк В. П. - Реформа 1965 р.: сутність, особливості проведення в БРСР (2012)
Михайлюк В. П. - Відображення основ повсякденного життя англійців ХІХ ст. у художній літературі, Муханова О. (2012)
Михайлюк В. П. - Національна еліта революційної доби в публікаціях очевидців української революції 1917–1921 рр., Шишкова О. М. (2012)
Сидоренко Ю. М. - Сучасна аграрна політика української держави в правовому полі: історичний зріз (1991-2012 рр.) (2012)
Снегірьов В. А. - Причини, особливості проведення та закінчення українізації в першій половині ХХ століття (2012)
Корновенко С. В. - Рецензія на двохтомну монографію: 1. В. І. Власов "Глобалістика : історія, теорія” Том 1. 2. В. І. Власов "Глобалістика : історія, теорія” Том 2. (2012)
Михайлюк В. П. - Рецензія на двохтомну монографію: 1. В. І. Власов "Глобалістика : історія, теорія” Том 1. 2. В.І . Власов "Глобалістика : історія, теорія” Том 2. (2012)
Самсонкін В. М. - Рецензія на монографію: С. С. Довганюк "Володимир Миколайович Образцов: 1874-1949" (2012)
Бровар О. В. - Етнонаціональні процеси в Україні упродовж 2000 – 2004 рр. (2012)
Бублик О. І. - Соціально-духовні орієнтири українського суспільства через парадигми більшовицького атеїстичного вчення та політики (20-30-і рр. ХХ ст.) (2012)
Вергунов В. А. - Науково-видавнича діяльність В. С. Костенка у 1958–1972 роках (2012)
Володіна М. О. - НАТО в системі домінуючих пріоритетів зовнішньої політики США та Великої Британії в 1990-ті роки (2012)
Гарнагіна С. О. - Приватне листування як джерело з історії міжнародної діяльності екзильного центру УНР (1948 – 1992 рр.) (2012)
Гаухман М. В. - Опублікований сімейний архів Локотошів: джерелознавча характеристика (2012)
Гуменюк Я. С. - Музейна справа в Україні У 20-30-ті рр. ХХ ст. та вплив діяльності В. В. Дубровського на її розвиток (2012)
Гурінчук С. В. - Висвітлення процесів залізничних перевезень на сторінках журналу "Инженерное дело" (2012)
Давиденко М. М. - Внесок академіка АН УРСР А. М. Гродзинського у розвиток медичної ботаніки в Україні (2012)
Дацків І. - Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу центральної ради (2012)
Дерябін Б. О. - Діяльність болгарських товариств України наприкінці ХХ - поч. ХХІ ст. (2012)
Дібас О. А. - Міжнародно - правове регулювання іноземного інвестування промисловості Півдня Російської імперії (1861-1914 рр.) (2012)
Діденко О. М. - Математична статистика у дослідженні суспільних явищ у науковій спадщині Р. М. Орженцького (2012)
Довжук І. В. - Економічний розвиток України у другій чверті ХІХ ст. (2012)
Д’яконіхін А. В. - Економічні плани райху щодо України (2012)
Євдокимов М. О. - З історії взаємоновідносин владних структур російської імперії з вільнодумними представниками інтелігенції на початку ХIХ ст. (2012)
Жерносекова Д. Д. - Білорусько-українська соціально-культурна співпраця в період реформування радянської системи (1959-1964 рр.) (2012)
Коляда I. A. - Повсякденне життя чиновників цензурного відомства Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) (2012)
Кубанов Р. А. - Літописні джерела монгольського завоювання Південної Русі (2012)
Ладига О. І. - Дискусійні аспекти щодо участі словацького військового контингенту у війні проти СРСР (1941–1945 рр.) (2012)
Мазур О. - Інстутиційне забезпечення гуманітарної політики Великої Британії (2012)
Мерфи Н. - Православная Америка на Аляске (2012)
Михайлюк В. В. - Входження інвалідів-фронтовиків у повсякденне життя: реабілітаційний та комунікативно-психологічний аспекти (на матеріалах Донбасу. 1943-1945 рр.) (2012)
Мірошниченко О. В. - Наукова праця професора Букреєва Б. Я. в області теорії спеціальних функцій (2012)
М’ягка Г. О. - Культурно-освітній рівень та релігійне життя селянства радянської україни (20-і роки ХХ ст.) (2012)
Овчаренко В. Є. - Шведська модель "нейтральної" держави: досвід та перспективи для України (2012)
Оніпко Т. В. - Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа на полі Полтавської битви (2012)
Павлюк А. М. - Єврейське населення провінційних міст на території сучасної Миколаївщини в кінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2012)
Панюс М. В. - До історії будівництва залізничної магістралі Львів-Чернівці в Галичині та Буковині (середина 60-х років ХІХ ст.) (2012)
Пекарєв І. М. - До питання про військову політику США в Європі після закінчення "холодної війни" (2012)
Полич М. І. - Формування суспільно-політичних і національних поглядів Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ ст. (2012)
Сапицька О. М. - Соціально-економічна підтримка інституту материнства та дитинства на селі у 20-ті - 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Сергієнко С. Ю. - Становлення системи тотального контролю над суспільством в УСРР (2012)
Сердюк К. С. - Використання радянською владою культурно-освітніх установ з метою пропаганди та агітації у 20-і рр. ХХ ст. (2012)
Сімонова К. В. - Проблема термінологічного визначення примусової праці на території Донбасу в контексті вивчення нацистської окупації регіону (1941-1943 рр.) (2012)
Снегирев В. А. - Политика дискриминации в отношении кулаков на Старобельщине в 30-е годы ХХ века (2012)
Страйгородська Л. І. - Поггенполь В. О. – один з фундаторів науки фенології в Україні (2012)
Сухенко І. І. - Історія будівництва вантажних паровозів Луганського паровозобудівного заводу на початку XX сторіччя (2012)
Торохова М. В. - Життя та діяльність інженера шляхівсполучення, барона А. І. Дельвіга у Нижньому Новгороді (1844-1848 рр.) (2012)
Харьковский Р. Г. - Проекты французской экспансии в Египте (XI-XVII вв.): причины и последствия (2012)
Титул, зміст (2015)
Ясиновський В. - Добра порада не запізнюється (2015)
Коваль П. - "Ринок — це працюючий парашут, який має бути відкритим" (2015)
Нашиванко О. - На Львівщині конкуренція за право оренди сільськогосподарських земель посилюється (2015)
Ходаківська О. - Земельні відносини у сільському господарстві: стан, проблеми та перспективи розвитку (2015)
Третяк А. - Поняття, сутність та зміст раціонального використання землі: теорія, методологія та практика, Третяк В. (2015)
Давиденко В. - Проблеми раціонального використання сільськогосподарських земель у Чернігівській області (2015)
Курильців Р. - Концепція мультифункціонального землекористування як стратегічний напрям розвитку системи інтегрованого управління (2015)
Ковалишин О. - Облік кількості земель, земельних ділянок та землекористування юридичних осіб, сформованих на різних правах: стан та проблеми в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Лобунько Ю. - Стале землекористування сільських територій як фактор підвищення економічної ефективності використання земель (2015)
Солов’яненко Н. - Об’єктивна необхідність оцінки земель в Україні: теоретичні та методичні аспекти (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Про деякі нюанси земельної служби на селі (2015)
Офіційні документи (2015)
Стефанишин Д. В. - Перспективи відновлення малих гідроелектростанцій в Україні в контексті екологічно безпечного природокористування, Атаєв С. В. (2015)
Азаров С. І. - Оцінка радіаційного ризику при гасінні пожежі у Чорнобильській зоні, Сидоренко В. Л., Середа Ю. П. (2015)
Іщенко В. А. - Способи поводження з твердими побутовими відходами у містах України (2015)
Триснюк Т. В. - Експериментальні дослідження рекреаційного навантаження на природоохоронні території Тернопілля (2015)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Прогнозування ризиків збитків від повеней на ріках за даними моніторингу, Стефанишин Д. В., Трофимчук О. М. (2015)
Тугай Я. А. - Обґрунтування геофільтраційних схем і вихідних параметрів при розрахунках променевих водозаборів, Майстренко Г. В. (2015)
Анпілова Є. С. - Тематичні картографічні моделі для інфраструктури просторових даних, Красовська І. Г. (2015)
Андрусишина І. М. - Еколого-гігієнічна оцінка навантаження важкими металами довкілля м. Києва в системі сніг-вода-ґрунт, Голуб І. О., Лампека О. Г. (2015)
Кривомаз Т. І. - Первинна оцінка мікопошкоджень дерев’яних споруд у НМНАПУ "Пирогів", Перебинос А. Р. (2015)
Симонов И. Н. - Особенности формирования живой материи и влияние континуальных электромагнитных полей окружающей среды, Трофимович В. В. (2015)
Вишняков В. Ю. - Аналіз та реалізація моделей моніторингу підстильної поверхні за даними SUOMI NPP, Нагаєвський В. М., Шелестюк Ю. О. (2015)
Соколовська А. В. - Методи системного аналізу в дистанційних аерокосмічних дослідженнях екологічної безпеки та природокористування, Томченко О. В., Порушкевич А. Ю., Федоровський О. Д., Якимчук В. Г. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів збірника (2015)
Титул, содержание (2015)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. I. Обобщенная система Серре–Френе. Физический изоморфизм кватернионной алгебры Гамильтона (2015)
Довгий В. Т. - Особенности импульсного и квазистатического перемагничивания и релаксационные свойства монокристалла Nd0.5Sr0.5MnO3, Линник А. И., Каменев В. И., Таренков В. Ю., Сидоров С. Л., Тодрис Б. М., Михайлов В. И., Давыдейко Н. В., Линник Т. А., Попов Ю. Ф., Балбашов А. М. (2015)
Терехов С. А. - Спиновый переход в группе координационных 2D-соединений Fe(PhPy)2M(CN)4 (M – Ni, Pd, Pt), индуцированный давлением при комнатной температуре и температурой при постоянном давлении, Букин Г. В., Бережная Л. В. (2015)
Эфрос Б. М. - Концентрационное расслоение и структурные изменения в Fe–Cr–Ni-сплаве при теплой винтовой деформации, Дерягин А. И., Метлов Л. С., Ивченко В. А., Эфрос Н. Б., Варюхин В. Н. (2015)
Урбанович В. С. - Влияние высоких давлений и температур на микроструктуру и свойства нитрида алюминия, Шипило Н. В., Шестель М. В. (2015)
Подрезов Ю. Н. - Структурная чувствительность равномерной деформации в области нанозерен, Даниленко В. И., Даниленко Н. И., Марченко Н. М., Фирстов С. А. (2015)
Beygelzimer Y. - Equivalent strain in simple shear of metals (2015)
Утяшев Ф. З. - Особенности раскатки полых валов газотурбинных двигателей в условиях сверхпластичности, Самаруков Г. В. (2015)
Пашинская Е. Г. - Влияние волок со сдвигом на особенности структуры и свойств малоуглеродистой проволоки, Завдовеев А. В., Максакова А. А., Варюхин В. Н., Толпа А. А., Ткаченко В. М. (2015)
Бритун В. Ф. - Влияние схемы нагружения на фазовые превращения в углероде при ударном сжатии, Ярош В. В., Курдюмов А. В., Даниленко А. И. (2015)
Василенко Т. А. - Исследование иерархической структуры ископаемых углей методом прессования. Определение полной пористости, Кириллов А. К., Слюсарев В. В. (2015)
Бухгалтерський конгрес відповів на виклики часу (2015)
Коротаев С. Л. - МСФО в Беларуси: состояние, проблемы, перспективы (2015)
Paientko T. V. - Regulatory and fiscal capacity of income taxes in Ukraine: the behavioral aspect (2015)
Проскура К. П. - Оцінка розвитку податкової системи України (2015)
Свірко C. В. - Державні фінанси України: ретроспективний погляд крізь обліковий аспект, Кузьмінський Б. Ю. (2015)
Bondar T. A. - Features of implementation of functions of the subject of primary financial monitoring by the auditor during realization of professional activity (2015)
Грицишен Д. О. - Методологічні положення бухгалтерського обліку утворення відходів на промислових підприємствах (2015)
Kuzminska O. E. - Analyses of information loading of the income statement (of the statement of comprehensive income) of enterprises (2015)
Мачуга Р. І. - Збір і комунікація інформації в системі бухгалтерського обліку (2015)
Oliinyk Y. V. - The theory of institutions as the methodological basis of analysis of the development of organization of accountings (2015)
Ratushna N. L. - Development and deployment of integrated monitoring systems: experience of korean companies, Lozovik Y. M. (2015)
Коваленко Д. В. - Концепція професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу (2014)
Безпала Г. О. - Компоненти фахової компетентності майбутніх учителів (2014)
Борисенко Д. В. - Інформаційна "лавина" в освітньому процесі (2014)
Долуда А. В. - Формирование содержания обучения будущих специалистов молочной промышленности проектированию технологических линий (2014)
Дубініна О. М. - Адміністрування баз даних і управління версіями з теорії і практики циклу математичних дисциплін (2014)
Ржевська Г. С. - Особливості формування інформаційної культури в іноземних студентів – майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Рудевіч Н. В. - Визначення професійних компетентностей інженера-електрика (2014)
Тиманюк В. Н. - Пути повышения результативности профессиональной подготовки специалистов в области управления интеллектуальной собственности (2014)
Хоменко В. Г. - Зміст дуальних технологічних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Бондаренко Т. С. - Мобільна комп’ютерна система тестового контролю, Громов Є. В., Драгун В. В. (2014)
Ковальська В. С. - Управління професійно-технічними навчальними закладами засобами комп’ютерних технологій, Мамін О. А. (2014)
Посохова І. С. - Підготовка педагога до використання різних видів оцінювання навчальних досягнень учнів, Казачінер О. С. (2014)
Бородієнко О. В. - Модель розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів із продажу послуг зв’язку для реалізації функцій управління на засадах коучингового підходу (2014)
Грушева А. А. - Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів (2014)
Канюк Г. И. - Постановка лабораторной работы "Энергоснабжение жилого дома с использованием энергии солнца", Чернюк А. М., Пугачова Т. Н., Безъязычный В. Ф., Солод Е. А. (2014)
Лелюк А. И. - Учебная практика – компонент комплексной подготовки младшего специалиста (2014)
Мураховськая-Печенежская Е.Ю. - Перспективы совершенствования педагогических методик для повышения эффективности обучения на этапе перехода системы образования от фактологической к методологической. Синестетическая методика (2014)
Пермінова А. В. - Використання позитивного досвіду методик навчання інженерів-педагогів швейного профілю другої половини ХХ століття в сучасних умовах (2014)
Пономарьова О.І. - Використання новітніх комп’ютерних засобів у навчанні іноземної мови професійного спрямування (2014)
Сопнєва Н. Б. - Особистісно-спрямована модифікація дидактичного процесу як фактор підвищення професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів (2014)
Гоголь И. А. - Юмор в педагогической деятельности, Лебедева О. А. (2014)
Кожина Г. В. - Профілактика агресивної поведінки дітей як соціально-педагогічна проблема (2014)
Лисенко С. А. - Стан дослідження проблеми адаптації у вітчизняній науці, Салтанова Т. Г. (2014)
Панченко О. І. - Сутнісний зміст дефініції "професійне мислення” особистості в психолого-педагогічній літературі (2014)
Баранов П. Ю. - Методика силовой подготовки как оздоровительній способ ОФП студентов ВУЗа, Деревенец С. Н. (2014)
Василенко Г. В. - Особливості соціально-педагогічної профілактики правопорушень студентської молоді у вищих навчальних закладах (2014)
Василенко О. М. - Соціальна відповідальність у мікросередовищі: міждисциплінарний підхід (2014)
Марченко О. О. - Професійно-важливі якості як основа іміджу майбутнього інженера-механіка (2014)
Мусхаріна Ю. Ю. - Теоретичний аналіз особливостей професійної готовності майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровчої діяльності (2014)
Штефан Л. В. - Особливості формування інноваційної культури кураторів академічних груп у сучасних умовах (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, содеражиние (2013)
Шубенко А. Л. - Работа теплофикационной турбоустановки т-100/120-130 при нагреве сетевой воды в подогревателе верхней ступени, Бабенко О. А., Голощапов В. Н., Лыхвар Н. В., Козлоков А. Ю. (2013)
Гризун М. Н. - Численное моделирование многомерных течений газа с помощью неявной итерационной схемы, Ершов С. В. (2013)
Маравилла Эррера К. - Формирование моделей для определения граничных условий теплообмена в каналах системы охлаждения лопатки турбины, Епифанов С. В. (2013)
Божко А. Е. - Экспресс-оценка резонансных частот деталей машин методом качающейся частоты, Иванова З. А. (2013)
Львов І. - Мікро- та макроаналіз повзучості та пошкоджуваності у багатопрохідних швах, Науменко К., Альтенбах Х. (2013)
Ефименко В. Н. - Исследование прочности и динамических характеристик рабочего колеса обратимой гидромашины, Кантор Б. Я., Ржевская И. Е., Гелеверя А. Н. (2013)
Гонтаровский П. П. - Оценка термонапряженного состояния барабана котла ТГМЕ-464, Протасова Т. В., Глядя А. А., Пожидаев А. В. (2013)
Линник А. В. - Опыт проектирования и методика расчета прочности и динамических характеристик несущих конструкций обратимых гидромашин, Зеленская О. Н., Кузнецова М. Г., Медведовская Т. Ф., Медведева Е. Л. (2013)
Ильченко Б. С. - Нормирование погрешности расчета баланса газа в трубопроводной газотранспортной системе, Прищепо И. А., Ивасютяк И. С., Инкулис В. В. (2013)
Литвин О. О. - Математичне моделювання розподілу корисних копалин між системою нерегулярно розміщених похилих свердловин методами сплайн-інтерлінації функцій, Штепа Н. І., Кулик С. І., Чорна О. С. (2013)
Канило П. М. - Анализ энергоэкологических показателей тепловых электростанций, Сарапина М. В. (2013)
Вакуленко К. В. - Эффективность многослойных покрытий в различных средах и при циклическом нагружении, Казак И. Б. (2013)
Abstract and References (2013)
Локшина О. І. - Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки зростання, Авшенюк Н. М., Овчарук О. В., Бородієнко О. В. (2016)
Першукова О. О. - Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у західноєвропейському контексті (2016)
Вознюк В. В. - Типи лідерства у розширених школах Великої Британії (2016)
Mombek A. A. - Practical techniques of teaching professional-focused english for the pre-service music teachers, Ibrayeva K. E. (2016)
Нелін Є. В. - Дистанційна освіта Італії: проблеми, сучасність, перспективи розвитку (2016)
Васильєва Д. В. - Методологічні засади реалізації аксіологічного підходу до навчання математики в школі (2016)
Герасимова О. І. - Експлікація поняття "Автономність" в психолого-педагогічній літературі (2016)
Цюк О. А. - Особливості світових та українських рейтингів вищих навчальних закладів (2016)
Вішнікіна Л. П. - Психодидактичні засади формування предметної географічної компетентності учнів, Топузов О. М. (2016)
Polonska T. K. - Interactive methods of teaching foreign language as a means of mastering elective course’s content by upper school students (2016)
Васьківська О. Є. - Дидактичні аспекти формування у старшокласників умінь діалогічного спілкування (2016)
Майорський В. В. - Системне формування понять у навчанні правознавства учнів профільних класів (2016)
Сосницька Н. Л. - Концептуальна модель науково-педагогічних досліджень інклюзивних процесів (2016)
Тарара А. М. - Проектування змісту предмета "Науково-технічна творчість" для профільного навчання технологій у старшій школі (2016)
Ачкан В. В. - Інноваційний педагогічний досвід шкільної математичної освіти у країнах Європейського союзу (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Професійний портрет інспектора народних училищ в Україні (за матеріалами педагогічної періодики другої половини ХІХ-початку ХХ ст.) (2016)
Башманівська Л. А. - Від традиційної методики – до креативно-інноваційної стратегії (2016)
Федірко Н. В. - Рецензія на Навчальну програму елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи та Концепцію змісту навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи, підготовлених науковими співробітниками відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Є. В. Долинський, Н. П. Басай, О. В. Басай, І. В. Алєксєєнко) (2016)
Титул, содержание (2013)
Канюк Г. И. - Проблемы повышения единичной мощности турбин атомных электростанций, Омельченко Л. Н., Михайский Д. В., Фокина А. Р. (2013)
Ковальов С. Ф. - Результати проведення експериментів з вивчення робочого процесу багатофункціонального теплогенеруючого агрегату – гідромлина, Липовий В. М., Овчаренко М. С., Папченко А. А. (2013)
Погрібний М. А. - Математичне моделювання температурних полів під час відпуску з нагріванням струмами високої частоти, Вуєць О. Є. (2013)
Цаканян О. С. - Свободно-конвективное движение среды в вертикально расположенном канале с дискретными источниками теплоты, Голощапов В. Н., Кравченко О. В. (2013)
Мягкохлеб К. Б. - Демпфирование и жёсткость электромагнитного вибростенда с реактивной массой (2013)
Гнитько В. И. - Математическое моделирование динамики элементов конструкций энергетических машин при взаимодействии с жидкостью, Огородник У. Е., Стрельникова Е. А. (2013)
Аврамов К. В. - Установившиеся автоколебания гибких элементов конструкций при двухстороннем обтекании потенциальным газовым течением, Михлин Ю. В., Романенко В. Н., Киреенков А. А. (2013)
Янчевский И. В. - Моделирование нестационарных деформаций пакетного пьезоэлектрического излучателя методом конечных элементов (2013)
Шелудько Г. А. - Модификация семейства итеративных трехточечных методов уточнения простых корней монотонной негладкой функции, Угримов С. В. (2013)
Соловей В. В. - Оценки рисков при эксплуатации объектов газотранспортной инфраструктуры, Зевин Л. И., Инкулис В. В. (2013)
Abstract and References (2013)
Мусаелян Л. - Кризис демократии как выражение кризиса современной цивилизации (2013)
Чуйко В. - Нонкогнітивізм "методологічної ситуації” (2013)
Альчук М. - Культурно-правова парадигма в Україні (2013)
Помпуш Г. - Шляхи формування правосвідомості в українському суспільстві, Гасяк О. (2013)
Слухенська Р. - Методологічні аспекти парадигми здоров’я людини у постнекласиці (2013)
Пірен М. - Освітня парадигма формування та підготовки сучасної еліти в Україні (2013)
Карпець Л. - Ринкова парадигма освіти як товару (2013)
Марусіна О. - Комунікація як соціальна дія у контексті феноменологічної критики психологізму (2013)
Брацун І. - Зміни у світогляді людини під впливом процесів соціальних трансформацій (2013)
Гаврилюк А. - Сучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми (2013)
Скринник М. - Методологічні засади дослідження етнічної ідентичности (2013)
Ганаба С. - Проблема ідентичності людини в інформаційно-технологічну епоху (2013)
Загрійчук І. - Роль філософської свідомості в становленні та розвитку національної культури (2013)
Сафонік Л. - Сенс життя як серцевина метафізичного мислення (2013)
Макаров З. - Социогуманитарные предпосылки формирования научного закона в эпоху Возрождения (2013)
Капитон В. - Об объективных законах природы, Капитон О. (2013)
Ковбасюк А. - Еволюція ціннісних основ становлення громадянського суспільства від Античності до епохи Нового часу: історичний контекст (2013)
Здоровенко В. - Сутність змін соціально-культурного буття в ситуації постмодерну (2013)
Поліщук О. - Суб’єкти колективної дії в процесі лобіювання (2013)
Семенюк І. - Концепція азійського способу виробництва і традиції економічного життя Південної Кореї (2013)
Стеф’юк І. - Перша світова війна як суспільна норма та суспільна аномалія (філософський та літературознавчий аспекти) (2013)
Филиппенко Н. - Мужество мыслить. Мужество жить (Несколько штрихов к интеллектуальной биографии Василия Зеньковского) (2013)
Плахтій М. - Філософсько-логічні студії у Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918-1921 рр.) (2013)
Матковський М. - Державотворча роль молоді в контексті ідей Івана Франка (2013)
Кучеренко І. - Творчість філософів як інтерактивний ритуал і як "особиста" філософія (порівняння поглядів Рендалла Коллінза та Миколи Бердяєва) (2013)
Сисак М. - Гуманістичні принципи Альберта Швейцера (2013)
Кулик О. - Теорії Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі щодо взаємодії з хаосом (2013)
Возняк Ст. В. - Значення ідей Мартіна Гайдеґера для методології сучасного гуманітарного знання (2013)
Шкрібляк М. - Поширення унійної доктрини у руській православній церкві в ранньомодерний період: причини та наслідки (2013)
Компаниец Л. - "Мистицизм" в измерениях средневековой культуры (2013)
Возний І. - Амвросій – перший митрополит старообрядців Буковини (2013)
Кияк М. - Римо-католицька церква в інформаційну добу: філософсько-світоглядний вимір (2013)
Малик В. - Христологічно- апокаліптичні візії православного есхатологічного вчення (2013)
Процюк Р. - Значення християнства у формуванні громадянської культури української молоді (2013)
Скрицька Н. - Джерела витоків універсалій середньовічної філософії (2013)
Качмар С. - Парадигмальні риси розв’язання проблеми співвідношення віри і знання у східній донікейській патристиці (2013)
Шепетяк О. - Антропологічні ідеї в новітньому богослов'ї німецькомовного простору (2013)
Яремчук С. - Теоретико-світоглядні засади зіставлення релігії та моралі в гуманітарно-науковій парадигмі Нового часу (2013)
Комленко О. - Джерела мусульманського права (2013)
Яковенко М. - Усвідомлення естетичного в культурі середніх віків (2013)
Сичевська І. - Роль взаємодії позаестетичної компоненти з естетичною цінністю художнього твору (2013)
Сінькевич О. - Наратив і тезаурус в контексті оновлення методологічного апарату сучасного культурологічного знання (2013)
Троянський В. - Особливості духовності українського народу (2013)
Лупак Т. - Специфіка регіональних нонконформістських мистецьких шкіл України 60–80-х років ХХ століття (2013)
Пономарьова Н. - Мистецтво тайцзицюань як філософська система та джерело особистісного вдосконалення сучасної людини (2013)
Рик С. - Міфологічні аспекти педагогічного процесу (2013)
Занфірова Т. - Компетентність як набута гуманістична чеснота, Зоська Я. (2013)
Шуст Н. - Компетенції в системі освітньої інноватики (2013)
Кочубей Н. - Культурно-дозвіллєве середовище у вимірі екології дитинства (2013)
Старовойт П. - Формування гуманістичного аспекту сучасної філософії освіти (2013)
Буцяк І. - Універсалія "другодомінантність” як регулятивна ідея нового педагогічного мисленння (2013)
Прудченко І. - Освітнє знання: специфіка функціонування у структурі педагогічного знання (2013)
Кондратьєва А. - Теоретико-методологічні засади менеджменту освіти (2013)
Шкрібляк М. - Творча спадщина Мелетія Смотрицького та її роль у розвитку сучасного європейського релігійно-богословського дискурсу (2013)
Біленко Т. - Засади особистісного буття людини. Дослідження на основі думки Едіт Штайн (2013)
Довідка про авторів (2013)
Fisun O. - Ukrainian Neopatrimonial Democracy: Dominant Party-building and Inter-elite Settlement in the Semi-presidential System, Polishchuk A. (2014)
Panchenko T. - Measuring оf Regional Democracy in New European Democracy States (On Example Of Eastern Partnership Countries) (Part II ) (2014)
Movchan U. - Power-Sharing in the Ukrainian Executive Authorities (2014)
Шаповаленко М. В. - Хвилі авторитаризму/демократії в концепціях демократизації (2014)
Романюк О. І. - Проблема бікамералізму в контексті конституційної реформи в Україні (2014)
Денисюк С. Г. - Люстрація в Україні: політико-правовий аналіз (2014)
Самброс А. С. - Політичний фамілізм: проблеми концептуалізації та внутрішні механізми феноменів (2014)
Макаренко А. С. - Виборча інженерія в умовах політичної нестабільностi (2014)
Осадчук І. Ю. - Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті "патронажного президенталізму” в Туркменістані (2014)
Кудрявцев О. Ю. - Електронний уряд: еволюція системи державного управління (2014)
Авксентьєва Т. Г. - Суспільне порозуміння в Україні як фактор політичної стабільності: виклики та перспективи (2014)
Довбня О. М. - Кризовий стан українського суспільства як результат відсутності діалогу "народ – влада”, Довбня О. М. (2014)
Бацюкова С. Ю. - Визначення адвокації як предмету дослідження в політології (2014)
Ворчакова І. Є. - Регіональна політична еліта: принципи структуризації та можливості лобіювання інтересів (2014)
Гриньків М. В. - Соціально-політична інтенціональність у комунікативному середовищі релігійних спільнот (2014)
Макарова А. Г. - Генезис національної ідеї на теренах України: історія розвитку у першій половині XX століття (2014)
Здорик М. В. - Специфіка формування біоетичних комітетів: політико-інституціональний вимір (2014)
Меленцова Г. С. - Мова як загальнонаціональний чинник електорального процесу (2014)
Савойська С. В. - До визначення поняття "антиукраїнська діяльність” (2014)
Власенко Т. Т. - Україна як об’єкт і суб’єкт геополітики: проблеми вибору (2014)
Гайко О. С. - Трансформація сучасної капіталістичної системи (2014)
Валесян С. В. - Парадокси "класичної” ринкової економіки як системоутворювальні елементи інтеграції капіталізму і політики (2014)
Коротков Д. С. - Інституційна матриця політики "мякої сили” США (2014)
Осадча Я. Д. - Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників у виникненні та перебігу громадянської війни в Сирії (2014)
Топалова С. О. - "Русский мир” як системний політичний міф сучасної Росії (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Vidacic D. - Biologically Inspired Filters Utilizing Spectral Properties of Toeplitz-Block-Toeplitz Matrices, Messner R. A. (2015)
Sieck J. - Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes, Yatskiv V., Sachenko A., Tsavolyk T. (2015)
Shumylyak L. - Cellular Automata Modeling of Impurities Segregation in the Melt Crystallization Process, Zhikharevich V., Ostapov S. (2015)
Kolokolov Y. V. - Advanced Experimental Bifurcation Analysis: Baseline Scenario of Dynamics Evolution, Monovskaya A. V. (2015)
Sugak A. - A Hybrid Agent Model of Behavioral Testing, Martynyuk O., Drozd O. (2015)
Рубан Н. П. - Концептуальні положення щодо методик навчання технічній творчості майбутніх інженерів (2014)
Васильєв І. Б. - Функційний продукт освіти у діяльності педагога професійного навчання (2014)
Олійник Н. Ю. - Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві, Половін Б. А. (2014)
Пономарьова Г. Ф. - Взаємодія викладача і студента у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ (2014)
Штефан Л. В. - Гуманістичний підхід як методологічне підґрунтя формування моделі сучасного фахівця як інноваційної особистості (2014)
Коваленко Д. В. - Характеристика змістового блоку системи професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога (2014)
Красильникова Г. В. - Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців (2014)
Рудевіч Н. В. - Визначення професійно важливих якостей інженерів-електриків (2014)
Хоменко В. Г. - Зміст дуальних управлінських компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Березенська С. М. - Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в галузі технічної освіти України (2014)
Бойчук І. Д. - Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця (2014)
Міршук О. Є. - Теоретичне обґрунтування технології формування педагогічної компетентності магістрів військово-соціального управління в процесі професійної підготовки (2014)
Сергєєва І. С. - Особливості застосування технології позитивного виховання на заняттях з французької мови (2014)
Чепурко І. П. - Організація навчання майбутніх інженерів-педагогів у малих групах у контексті інтерактивних технологій (2014)
Бєлікова В. В. - Критеріальна задача як засіб діагностики професійних компетенцій майбутнього інженера-педагога (2014)
Бєляєв С. Б. - Методи і засоби професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій (2014)
Вольфсон-Гаршина Н. В. - Сучасні проблеми практичної підготовки фахівців туристичної галузі (2014)
Канюк Г. И. - Дидактико-методические основы разработки лабораторной работы "Тепловизионная диагностика ограждающих конструкций зданий сооружений", Чернюк А. М., Пугачова Т. Н., Безъязычный В. Ф., Солод Е. А. (2014)
Марченко О. Г. - Формування професійної компетентності педагога на засадах гуманітарного підходу (2014)
Мураховськая-Печенежская Е. Ю. - Роль органов чувств в когнитивном процессе при применении синестетической методики для преподавания технических дисциплин (2014)
Романова І. А. - Методичні аспекти формування культури інтелектуальної діяльності молодших школярів (2014)
Ротова Н. В. - До питання про особливості використання методів інтерактивного навчання іноземних студентів у технічному ВНЗ (2014)
Ажиппо О. Ю. - Фактори навчальної мотивації майбутніх фахівців у сучасній вищій школі (2014)
Шемигон Н. Ю. - Особливості формування професійної мотивації іноземних студентів, що навчаються на інженерних спеціальностях (2014)
Бакуменко О. О. - Викладання курсу "Основи демократії" у ВНЗ як фактор формування професійної і політичної культури майбутніх інженерів-педагогів, Васил’єва І. Г. (2014)
Білоцерківська Н. Г. - Гуманітарна освіта як фактор соціалізації студентської молоді в умовах сучасного суспільства (2014)
Михайличенко В. Є. - Роль самоефективності в процесі активізації лідерського потенціалу особистості, Полякова Н. В. (2014)
Мусхаріна Ю. Ю. - Взаємозв'язок фізичної культури та інтелектуального здоров'я студентів (2014)
Солошич І. О. - Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності (2014)
Чеботарьов М. К. - Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління (2014)
До уваги авторів (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Reynolds D. - Video Copy Detection Utilizing the Log-Polar Transformation, Messner R. A. (2016)
Lahouli R. - Programmable Parallel FBD Sigma Delta ADC Reconstruction Stage Design for Software Defined Radio Receiver, Ben-Romdhane M., Rebai C., Dallet D. (2016)
Kehret O. - Integration of Hardware Security Modules into a Deeply Embedded TLS Stack, Walz A., Sikora A. (2016)
Ivakhiv O. - Information State of System Estimation (2016)
Donida Labati R. - Computational Intelligence for Biometric Applications: a Survey, Genovese A., Muñoz E., Piuri V., Scotti F., Sforza G. (2016)
Бардась О. О. - Дослідження впливу точності прогнозування руху на ефективність керування черговістю розформування поїздів (2015)
Бутько Т. В. - Формування процедури автоматизації розробки графіку руху поїздів на основі алгоритму штучних бджолиних колоній, Прохорченко Г. О. (2015)
Вернигора Р. В. - Структура та принципи функціонування прогнозної моделі роботи залізничного напрямку, Єльнікова Л. О. (2015)
Козаченко Д. Н. - Формализация описания железнодорожной инфраструктуры, Березовый Н. И., Санницкий Н. М. (2015)
Коробьева Р. Г. - Внедрение бимодальных технологий перевозки зерновых грузов в Украине, Гревцов С. В., Рустамов Р. Ш. (2015)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності функціонування прикордонних перевантажувальних станцій (2015)
Логвинова Н. А. - Совершенствование методов оценки технологических параметров прогнозирования времени движения поездов на направлении железнодорожных перевозок Знаменка – Одесса (2015)
Огар О. М. - Дослідження ефективності застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів, Таратушка К. В. (2015)
Осовик В. М. - Питання забезпечення стійкості процесів залізничних перевезень на основі підвищення надійності стрілочних переводів (2015)
Скалозуб В. В. - Нечіткі моделі управління експлуатацією технічних систем для забезпечення стійкості залізничних перевезень, Іванов О. П., Швець О. М. (2015)
Шелехань Г. І. - Удосконалення підходу до розрахунку раціональних параметрів процесу обробки вагонопотоків у системі "сортувальна станція – вантажна станція – районні парки порту" (2015)
Петрушенко В. - Гуманітарне пізнання: сучасний статус та парадигмальні зміщення (2013)
Богатая Л. - Размышления о парадигме и способах ее исследования (2013)
Афанасьєв О. - Гуманитарні парадигми та парадигми гуманітарних наук (2013)
Капітон В. - До питання про трансцендентно-трансцендентальну парадигму гуманітарного знання в сучасній картині світу (2013)
Петрушенко О. - Основні гуманітарно-пізнавальні парадигми функціонування утопічної свідомості (2013)
Айтов С. - Елементи когнітивної парадигми історично-антропологічної методології у науковій творчості Й. Гойзінги (2013)
Гасяк О. - Естетичний потенціал парадигмального знання у контексті логіки наукового дослідження (2013)
Дениско Л. - "Переоткрытие гуманизма":философское многоголосье, Мошинская Е., Пилипенко С. (2013)
Бауер М. - Антропологізація науки і становлення гуманітарно-наукових парадигм (2013)
Ковальчук В. - Філософська антропологія як гуманітарно-наукова парадигма у розумінні людини (2013)
Кочубей Н. - Екзистенційні проблеми дитини в епоху інтернет (2013)
Бойчук А. - До питання про еволюцію трансгресії (досвід дитячого етосу) (2013)
Макаров З. - Раціональність і випадковість у динаміці наукового пізнання: об’єктивні та суб’єктивні передумови (2013)
Ковтун Н. - Взаємозалежність раціонального та вольового компонентів у соціальній активності індивіда і суспільства (2013)
Савостьянова М. - Технологізація гуманітарного знання як відповідь на замовлення часу (2013)
Семиколенов В. - Трансформація цінностей у сучасному суспільстві та науковому пізнанні (2013)
Буруковська Н. - Міф як засіб наукового сприйняття світу: філософсько-культурологічний аналіз (2013)
Кохановська М. - Прагматизм і моральна філософія у світосприйнятті людини XX ст (2013)
Даниляк Р. - Поняття "третього суб’єкта” творчої діяльності (2013)
Сладнева О. - Онтологический аспект харизматического влияния (2013)
Качак Н. - Філософсько-методологічний аналіз буття людини у світі сучасних біотехнологій (2013)
Марчук О. - Концепт "терапевтичної теології"у працях європейських науковців ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Линдгрен В. - Анализ основ аналитической философии (2013)
Бернюков А. - Діахронія гносеології: від пансофії до постнеокласичності сьогодення (2013)
Бейлин М. - Нанотехнологии как отражение постнеклассического этапа развития науки (2013)
Цупренко З. - Постсучасний соціум: модернізація, інновації та життєздатність (2013)
Коломієць О. - Упередження агресивності в контексті сучасних інформаційних процесів (2013)
Пономаренко В. - Методологічний аналіз концепції ризику (2013)
Богачевский П. - Виртуальность в постнеклассической науке и антропологии (2013)
Снегирёв И. - Концепции социального развития в контексте теории самоорганизации (2013)
Рідченко Л. - Пізнання складності у віртуальній реальності (2013)
Кадикало А. - Мислення поміж меж: ситуація постмодерної філософії (2013)
Ліщинська О. - КодоМовний аналіз українського візуального мистецтва як метод дослідження культури постмодернізму (2013)
Ірдинєнко К. - Постмодерністське мистецтво як предмет теоретичного осмислення (2013)
Мішалова О. - Герменевтична vs наративна філософія історії (2013)
Санакуєв М. - Комунікація інформаційних організацій у розв’язанні проблем соціального простору (2013)
Каюк Т. - Постмодерні новаторські підходи до реформування освіти: практика проти академічності (2013)
Рупташ О. - Методологічний потенціал гуманітаристики в процесі інтеграції наук (2013)
Корабльова В. - Антропологізація як метадисциплінарний тренд: межі застосування (2013)
Орищенко М. - Психологія в контексті міжпарадигмальної комунікації (2013)
Горошко Ю. - Компаративная методология гуманитарного познания: история и перспективы (2013)
Разумовський С. - Знання як інтеграційне підґрунтя інформаційного суспільства, Кулакова О. (2013)
Сулятицька Т. - Особливості культури мережевого простору (2013)
Білоус Т. - Натуралізм у сучасній філософії науки: когнітивні засади (2013)
Ференц К. - Потенціал емпіризму в класичній та некласичній науці (2013)
Довідка про авторів (2013)
Биков О. М. - До питання функціональності релігії: теоретико-правова оцінка (2015)
Іваненко О. В. - Метод загальної теорії держави та права: окремі питання (2015)
Полонка І. А. - Особливості співвідношення правової поведінки та правопорушення: теоретико-методологічний аналіз (2015)
Легенький М. І. - Освітня парадигма Стародавнього Сходу й античних філософів (2015)
Добробог Л. М. - Принципи кодифікації законодавства: види та зміст (2015)
Левицька Н. О. - Міжгалузеві нормативно-правові інститути: деякі теоретичні питання (2015)
Горбова Н. А. - Правова культура особистості: до постановки питання (2015)
Зміївська С. С. - Судова практика як джерело формування й розвитку права (2015)
Bostan I. - The concept, the content and the classification of the legal sanctions (2015)
Гордієнко О. С. - Конкретизація права в процесі правозастосовної діяльності (2015)
Микитенко Є. В. - Щодо особливостей правового регулювання статусу біженців (2015)
Барегамян С. Х. - Міжнародні та конституційні гарантії захисту прав громадян України у сфері міжнародної праці (2015)
Борисова К. С. - Деякі проблемні аспекти конституційного права на житло за законодавством України (2015)
Kolomoets T. О. - The main administrative and coercive measures in combating drug trafficking in Ukraine: priority resource in contemporary processes of law reform in Ukraine, Lyutikov P. S. (2015)
Безпалова О. І. - Особливості вищих органів державної влади як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Чайка В. В. - Правові аспекти функціонування податкової системи України на сучасному етапі (2015)
Шоптенко С. С. - Особливості адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні в умовах проведення адміністративної реформи (2015)
Гаєвець М. В. - Особливості нормативно-правового регулювання підготовки фахівців на ринку праці в країнах європейського союзу (2015)
Дембіцька С. Л. - Деліктна поведінка суб’єктів як підстава застосування заходів адміністративного примусу (2015)
Буханевич О. М. - Проблеми надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (2015)
Гавловська А. О. - Етапи та елементи молодіжної політики: теоретично-прикладний вимір (2015)
Сидорук Р. А. - Правовий статус податкових агентів (2015)
Єфіменко Л. Л. - Характеристика основних стадій бюджетного процесу: міжнародний досвід (2015)
Сіренко А. М. - Адміністративно-правове регулювання підготовки фахівців і ринку праці в аграрному секторі України (2015)
Попович Л. В. - Правове регулювання освітніх програм Європейського Союзу (2015)
Алєксєєва О. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративної відповідальності за правопорушення неповнолітніх (2015)
Бортнікова А. Г. - Систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття публічно-правових відносин (2015)
Іщенко О. М. - Освіта, знання та досвід роботи як основні критерії для заміщення посади керівника апарату суду (2015)
Колесников М. О. - Особливості процедури надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Іншин М. І. - Діяльність профспілок у контексті проекту Трудового кодексу (2015)
Тищенко О. В. - Еволюція благодійної діяльності як суспільно-правового явища (2015)
Кожушко С. І. - Герменевтичний метод як процес еволюції предмета (2015)
Омельянчик С. В. - Дискусійні питання запровадження штрафу як дисциплінарного стягнення у трудове законодавство України (2015)
Сидоренко Є. В. - Додаткові умови трудового договору: сучасні тенденції розвитку (2015)
Хвесюк В. І. - Форми й заходи соціального забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Миколенко О. І. - Рецензія на Довідник адміністративно-правової освіти у персоналіях (2015)
Полторак С. Т. - Рецензія на колективну монографію "Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика" (2015)
Внутских А. - Универсализация человеческой сущности и развитие культурного синкретизма, Гудошникова О. (2013)
Окороков В. - Іменування як форма залучення в дискурсивні ігри богів: А. Бадью та математичне конструювання мовного простору (2013)
Біленко Т. - Дільтеєві засади герменевтичного процесу і контекст ученого незнання (2013)
Рупташ О. - Категорія contra концепт: когнітивний підхід до проблеми смислу (2013)
Повторева С. - Взаємозв’язок теоретичного і практичного в контексті структурної методології (2013)
Ірдинєнко К. - Новітні форми та ідеї французького структурного психоаналізу (2013)
Зорій Н. - Філософсько-методологічні проблеми соціальної психології (2013)
Вертель А. - Архетип самости: холизм в философии К. Г. Юнга и квантовой физике (2013)
Осадча Л. - Від істоти до особистості: становлення людської самості (2013)
Волков О. - Недоліки абстрагування у протестному дискурсі (2013)
Марчук М. - Константи людиномірності наукового знання, Скакун І. (2013)
Кондратюк Л. - Філософсько-антропологічний погляд на становище людини в умовах техногенної цивілізації, Цвіркун В. (2013)
Терешкун О. - Відповідальність у контексті техніко-технологічної діяльності (2013)
Карпенко В. - Філософія техноінтелекту: сутність і перспективи (2013)
Вишинський С. - Доля техніки:консервативно-революційний сценарій (2013)
Винник У. - Вияви екзистенціальної людини у техносфері за Карлом Ясперсом (2013)
Прокопенко Б. - Роль феномена конвергенции в становлении меганауки (2013)
Кравченко Т. - Філософський дискурс впливу інформаційно-мережевої парадигми на NBICS-конвергенцію (2013)
Гоян І. - Психологізм як історико-філософський феномен (2013)
Гушпит-Титаренко Г. - Екзистенційно-антропологічна та персоналістична спрямованість української філософії другої половини ХХ ст. (2013)
Близнюк Р. - Антропологічні парадигми В. Зеньковського в історії російської філософії (2013)
Пашкова О. - Історико-філософські погляди В. Липинського в контексті проблеми соціально-політичної консолідації (2013)
Поперечна Г. - Співвідношення розуму і віри у філософії І. Скворцова (2013)
Козак Б. - Опозиція метафізики і онтології у філософії Миколи Бердяєва (2013)
Снігур С. - Морально-ціннісна проблематика у працях С. Франка (2013)
Стрелкова А. - Проблема абсолюту у філософії Нагарджуни (2013)
Очкін Д. - Концептуальний аналіз теорії пізнання джайнізму (2013)
Добко Т. - Ентелехія чи транстелехія: чим керується людина у своєму практичному житті? (2013)
Гаврилюк Т. - Актуальні питання католицької антропології після ІІ Ватиканського собору (2013)
Кобетяк А. - Основи мусульманської толерантності (2013)
Мартиненко О. - Топологічна єдність науки і релігії (2013)
Попович М. - Міфологія та релігія як світоглядне підґрунтя творення людиною певних типів культури (2013)
Тарангул І. - Онтологічні засади міфологічних структур у літературі (2013)
Марчук О. - Досвід становлення агіотерапії (за працями Томіслава Іванчіча) (2013)
Мізіна Л. - Художньо-релігійна цілісність як естетична та культурологічна проблема (2013)
Ларіонова В. - Якість життя в аспекті моральної творчості (2013)
Мошинская Е. - Дискурс "наука/этика" в англоязычной философии (2013)
Халай І. - Антропокосмічий характер етичного вчення А. Швейцера (2013)
Жмундуляк Д. - Чернівецький досвід толерантності у світлі проблем сучасного мультикультуралізму (2013)
Дроботенко М. - Релігійні смисли світоглядної культури сучасної людини в освітньо-вихоному просторі (2013)
Довідка про авторів (2013)
Пархоменко О. В. - Інноваційна економіка як результат взаємодії економічної і соціальної систем (2009)
Левченко Л. О. - Оцінка економічної складової екологічних досліджень, Лук’яненко С. О., Карпенко С. Г., Глива В. А. (2009)
Бугай С. М. - Державна підтримка розвитку малих міст: проблеми та шляхи вдосконалення, Мельничук В. І., Слівак А. Є. (2009)
Чмир О. С. - Використання методів статистичного аналізу в дослідженнях стану соціально-економічних систем, Арзянцева Д. А. (2009)
Мітал О. Г. - Бюджетні методи мінімізації впливу фінансової кризи на інвестиційне середовище в Україні (2009)
Затонацька Т. Г. - Податкові важелі реалізації інвестиційної політики держави (2009)
Герасимчук З. В. - Роль центру трансферу технологій в регіональній інноваційній політиці, Рудь Н. Т. (2009)
Бодюк А. В. - Методологічні й практичні аспекти обліку інноваційно-технічних ресурсів (2009)
Лисенко М. С. - Фінансове планування як основа забезпечення фінансової безпеки підприємств (2009)
Березняк Н. В. - Тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій: європейський підхід, Кваша Т. К., Фролова О. В. (2009)
Задорожня Г. П. - Виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій в енергетиці на основі експертного опитування, Новіцька Г. В. (2009)
Гасанов И. И. - Специализация рабочих мест и расчёт коэффициента закрепления операций в дорожном строительстве (2009)
Силков С. В. - Информационный ресурс в Беларуси по терминологии научно-технической информации и смежных областей знаний "InfoLio&Rec" (2009)
Хімічні технології (2009)
Інструменти й технології (2009)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (2009)
Реферати (2009)
Абизов В. А. - Сучасні будівельні матеріали в ландшафтному дизайні міського середовища (2014)
Бірілло І. В. - Інноваційні освітні технології у навчальному процесі вищих навчальних закладів архітектурно-дизайнерського профілю (2014)
Бессарабова Е. В. - Классификация зрительных илюзий на базе принципов восприятия (2014)
Гегер А. Д. - Візуальна рекурсія у дизайн-проектуванні:формування концепцій рекурсивності, Скляренко Н. В. (2014)
Гладкіх(Булка) С. Л. - Особливості сприйняття динамічної візуальної реклами на транспорті (2014)
Гнатюк Л. Р. - Оснобенности формирования экодизайна в офисных помещениях, Бакурова А. А. (2014)
Гнатюк Л. Р. - Особливості колірного вирішення інтер’єрів загальноосвітніх шкіл, Кучеренко Ю. Е. (2014)
Дорошенко Ю. О. - Лексика дизайну рекреаційного середовища для сімейного відпочинку, Бурковська В. О. (2014)
Думбур О. А. - Методичні аспекти перепідготовки майбутніх фахівців дизайнерських спеціальностей, Новіна Н. Н., Пащенко А. О. (2014)
Кардаш О. В. - Стильові ознаки національного в українському дизайні, Луганцева Д. А. (2014)
Ковальов Ю. М. - Оптимізація взаємодії в системі "людина-житло-середовище" за критеріями психологічного комфорту (на прикладі елітного житла), Калашнікова В. В. (2014)
Кузнецова І. О. - Особливості формоутворення сучасних меблівмасового виробництва, Залізко Ю. В. (2014)
Кузнецова І. О. - Основні засади стилю деконструктивізм, Пономаренко В. І., Шепель Г. В. (2014)
Кучкарова Д. Ф. - Применение конструктивно-геометрического моделирования в разработке рабочих органов, Жураев Т. Х. (2014)
Лісун І. С. - Трансформовані складчасті конструкції в будівництві (2014)
Михайленко В. Є. - Технічна естетика, прикладна геометрія, комп’ютерне моделювання: синергія та перспективи, Ковальов Ю. М. (2014)
Ницын А. Ю. - Реставрация главных элементов построения перспективы на фреске "Троица" кисти Мазаччо (2014)
Новік А. В. - Формування об`ємно-планувальної структури закладу освіти з проектним методом навчання (2014)
Проневич О. В. - Методика просторового аналізу орнаментальних структур (2014)
Сай О. В. - Вплив дизайну на образне рішення архітектури будівель і споруд (на прикладі творчості Захи Хадід), Абрамюк І. Г. (2014)
Фетисов О. И. - Графические приемы визуальных коммуникаций в информационно-распределительной зоне общественных зданий, Ильченко Д. Н. (2014)
Ходан М. М. - Урбанізація як вияв містобудівної культури (2014)
Цой М. П. - Оптимізація топологічної структури архітектурного процесу, Ґава І. О., Коновал О. С. (2014)
Скирда І. Ю. - Ожиріння в дитячому віці. Cтатистична оцінка пошитеності в Україні:регіональний аспект, Петишко О. П., Гладун В. М., Завгородня Н. Ю. (2016)
Гайдар Ю. А. - Морфологічна діагностика ерозивного езофагіту при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Мосійчук Л. М., Ошмянська Н. Ю. (2016)
Дорофеев А. Э. - Коллоидный субцитрат висмута в лечении хеликобактерной инфекции, Руденко Н. Н., Сибилев А. В. (2016)
Мосійчук Л. М. - Особливості змін біохімічних показників шлункового соку в пацiєнтiв iз гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Грабовська О. І., Парамонова К. В., Руденко А. І., Кленіна І. А, Кушніренко І. В., Петішко О. П. (2016)
Губергриц Н. Б. - Мультипотентный гепатопротектор ларнамин в клинической практике, Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Беляева Н. В. (2016)
Драгомирецька Н. В. - Досвід застосування мінеральної води в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит с із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки, Іжа Г. М., Заболотна І. Б., Калініченко М. В. (2016)
Никула Т. Д. - Дoсвід застосування парентерального харчування в лікуванні печінкової недостатності, Мойсеєнко В. О., Манжалій Е. Г. (2016)
Сірчак Є. С. - Можливості використання комплексних рослинних препаратів у лікуванні функціональних порушень біліарного тракту у хворих на цукровий діабет II типу (2016)
Степанов Ю. М. - Мікроструктурні зміни гепатоцитів при фіброзуванні печінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Гайдар Ю. А., Діденко В. І., Галенко О. П., Ошмянська Н. Ю. (2016)
Степанов Ю. М. - Оцінка ефективності застосування есенціальних фосфоліпідів у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Меланіч С. Л., Ягмур В. Б., Кленіна І. А., Коненко І. С. (2016)
Стойкевич М. В. - Вплив порушень нутритивного статусу на якість життя хворих на хронічні запальні захворювання кишечника (2016)
Ткач С. М.. - Практические подходы к ведению больных с диспепсией (2016)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння, Кицай К. Ю. (2016)
Меланіч С. Л. - Синдром портальної гіпертензії: можливості сучасної діагностики, Чалий М. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника: что общего?, Будзак И. Я. (2016)
Чабан Н. - Подвижник земской медицины на Екатеринославщине — Днепропетровщине (часть 2), Шевцова З., Гапонов В. (2016)
Мавринский И. - Предпосылки фиксации и редукции человеческого в контексте зарождения рациональности (2012)
Починок Б. - Ситуаційні дослідження та їх гуманітарно-епістемний потенціал (Стаття друга) (2012)
Ратникова Е. - Постмодернистский плюрализм, его истоки и предпосылки (2012)
Довгань А. - Еклектизм пізнавальних практик як легітимація свободи волі в сучасному європейському соціокультурному просторі (2012)
Савостьянова М. - Абсолютна й відносна істина: поняттєво-категорійні колізії та аксіологічний контекст (2012)
Мізіна Л. - Гносеологічний аспект співвідношення мистецтва та науки (2012)
Дика О. - Картини світу в людському вимірі, Скуміна В. (2012)
Онуфрійчук Р. - Проблема структури фізичної реальності в контексті методологічних і концептуальних настанов сучасної філософії науки (2012)
Терешкун О. - Аксіологічні аспекти сучасних технологій (2012)
Винник У. - Гуманістична спрямованість учення Миколи Бердяєва про техносферу (2012)
Гоян І. - Модель свідомості у філософсько-психологічній теорії В. Джеймса (2012)
Івасюк Е. - Мультипарадигмальність психології: криза чи нова парадигма?, Мельничук М. (2012)
Відьменко М. - Позитивні девіації як механізм розвитку суспільства (2012)
Здоровенко В. - Основні тренди трансмутації людини і становлення раси постлюдей (2012)
Бойко О. - Простір культури: вплив інформаційних технологій (2012)
Піддубна Л. - Соціальна інформація як інструментальна основа інформаційної діяльності (2012)
Халай І. - "Повернення до витоків": антропокосмічна настанова традиційних культур і сучасної науки (2012)
Ткачова Ю. - Становлення та перспективи розвитку комунікативної парадигми у філософії (2012)
Лучак А.-М. - Креативний потенціал лінгвофілософської концепції Девіда Крістала, Гасяк О. (2012)
Кучеренко І. - Віртуалізація конфлікту в повсякденному житті (Експлікації теорії Рендалла Коллінза) (2012)
Докаш В. - Доктрина "богослов’я почуттів" Ф. Шляєрмахера (2012)
Козьмук Я. - Філософсько-антропологічні трансформації сучасного християнства (2012)
Мизак Н. - Катехизм УГКЦ про християнське бачення суспільного буття (2012)
Шкрібляк М. - П’ята колона в Україні: наслідки інкорпорації Київської митрополії до складу Московської патріархії (2012)
Шкіль С. - Відображення актуальних проблем сучасного суспільства у соціальній концепції Російської Православної Церкви (2012)
Паламарчук Є. - Фанатизм як чинник дезінтеграції суспільства: український контекст, Сушко В. (2012)
Возняк О. - Діалогічний вимір ісихазму (2012)
Колесніков А. - Філософсько-історичні інтенції М. В. Гоголя (2012)
Скрицька Н. - Проблема сутнього та сутності у філософії Томи Аквінського (2012)
Ференц К. - Статус досвідного знання в містичному емпіризмі Р. Бекона (2012)
Мудраков В. - "Народження ніцшеанства з духу античності":спроба експлікації ідейно-світоглядних витоків філософії Ф. Ніцше (2012)
Орендарчук Г. - Мартін Гайдеґер про співвідношення філософії, науки та світогляду, Розумович О. (2012)
Пронюк-Возна Н. - Іван Труш – організатор культуротворчих процесів у Галичині (2012)
Матковський М. - Праця як засада людської гідності (за художніми творами Івана Франка) (2012)
Кітов М. - Олег – перший рекетир Русі, або як Київ став матір’ю містам руським? (2012)
Алєксєєнко Т. - Методологічна роль основних естетичних категорій у дослідженні тілесності як художнього феномену (2012)
Унгурян І. - Антикультура – засіб самознищення чи адаптації людини до соціокультурної дійсності?, Цинтила О. (2012)
Яковлєва О. - Онтологічні, соціокультурні, історичні підвалини багатомовності в системі вищої освіти в Україні й у світі та їхні контексти (2012)
Прудченко І. - Науковий метод пізнання в освіті: специфіка трансляції та парадоксальність оволодіння (2012)
Марчук М. - Методологічні потенції синергетики в освіті: організація самоорганізації, Мельничук М. (2012)
Кулакова О. - Багатоаспектність інтеграційних процесів сучасної освіти і науки (2012)
Рубанець О. - Проблеми освіти в Україні та шляхи реформування її в контексті євроінтеграції, Ярощук К. (2012)
Довідка про авторів (2012)
Gerhard Dammann - Posttraumatic stress disorder — challenging a mechanistic neuropsychological and monocausal etiological model (2015)
Морозов П. В. - Профессиональная подготовка врачей-психиатров в странах восточно-европейской зоны WPA: проблемы и решения, Алимов У. Х., Алтынбеков С. А., Волошин П. В., Галако Т. И., Евсегнеев Р. А., Исмаилов Н. В., Кожина А. М., Коростий В. И., Марута Н. А. (2015)
Марута Н. О. - Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання, Маркова М. В. (2015)
Василовский В. В. - Эффективность натализумаба (тизабри) у больных с рассеянным склерозом, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Песоцкая К. О. (2015)
Волошин-Гапонов И. К. - Нарушения минеральной плотности костной ткани у больных с гепатоцеребральной дистрофией, Федосеев С. В., Важова Я. А. (2015)
Гримайло В. Н. - Оценка факторов кардиоваскулярного риска у пациентов с эпилепсией (2015)
Демченко А. В. - Роль білка S100В як маркера ранньої діагностики хронічної ішемії мозку, Абрамов А. В., Боброва В. І. (2015)
Третьяков Д. В. - Влияние наследственной отягощенности по эпилепсии на возникновение эпилептической болезни у детей (2015)
Федосеєв С. В. - Етіологічні і патогенетичні аспекти рефлекторних вертеброневрологічних синдромів з позицій стану проблеми (огляд літератури), Назарчук І. А. (2015)
Яворская В. А. - Клинические и патоморфологические сопоставления разных подтипов ишемического инсульта, Хвисюк В. В., Бондарь О. Б., Гребенюк А. В., Пелехова О. Л. (2015)
Vovk V. I. - Adaptation disorders: gender aspect (2015)
В’юн В. В. - Проблема адаптації лікарів-інтернів до професійної діяльності в сучасних умовах (2015)
Григорян А. З. - Модели психопатогенеза аффективных нарушений у пациентов, страдающих аддиктивной патологией (2015)
Жупанова Д. А. - Улучшение комплайенса у пациентов с депрессиями (комплексная система терапии и оценка её эффективности) (2015)
Зильберблат Г. М. - Реформирование психиатрической службы через призму наркологических проблем (2015)
Кожина А. М. - Современный взгляд на проблему биполярного аффективного расстройства (клинико-психопатологическая характеристика, эффективность психообразования в комплексной терапии), Коростий В. И., Резуненко О. Ю. (2015)
Кушнір А. М. - Особливості соціального функціонування суспільно небезпечних хворих на шизофренію як маркери-мішені їх реабілітації (2015)
Мішиєв В. Д. - Методологічні підходи щодо виявлення структурно-динамічних особливостей афективних розладів у пацієнтів з першим психотичним епізодом та їх терапії, Блажевич Ю. А. (2015)
Осокина О. И. - Принципы формирования у студентов-медиков антистигматизационной направленности по отношению к пациентам с психическими расстройствами (2015)
Пшук Н. Г. - Особливості змін у психоемоційній сфері хворих на професійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи, Белов О. О. (2015)
Шаповалов В. В. - Фармакоекономічне оцінювання розробленого способу фармакокорекції алкогольного абстинентного синдрому у структурі алкогольної залежності, Сосін І. К., Комар Л. О. (2015)
Ярославцев С. А. - Прогностические предикторы формирования коморбидных психических и поведенческих расстройств при шизофрении (этиопатогенетические, социодемографические и общие клинические аспекты) (2015)
Бурчинский С. Г. - Астенический синдром и цереброваскулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии (2015)
Памяти Ивана Михайловича Скалыги (2015)
Абдряхімова Ц. Б. - Клінічна варіативність непсихотичних психічних розладів та рівень посттравматичного стресу у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу (2015)
Аймедов К. В. - Організація допомоги хворим на алкогольну залежність, Возний Д. В. (2015)
Аймедов К. В. - Організація мультидисциплінарної роботи з особами, що постраждали у результаті АТО (досвід Одеського регіону, Волощук А. Є. (2015)
Аймедов К. В. - Проблема алкогольної залежності у жінок з урахуванням дисгармонійних особливостей їх гендерного статусу, Рябухін К. В. (2015)
Артемчук А. А. - Особенности стрессопсихотерапии лиц с избыточным аппетитом и весом, Артемчук А. Ф. (2015)
Артемчук А. П. - Тезаурус та внутрішня сутність деяких наукових понять та парадигм, які відображають провідні напрямки розвитку сучасної адиктології (2015)
Артемчук К. А. - Обґрунтування нових, щадних режимів довгостро-кового застосування препаратів сенсибілізуючої дії — "за потребою" в протирецидивній терапії хворих на алкогольну залежність (2015)
Балковая Н. Б. - Психоэмоциональные нарушения у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Лапшина Л. А. (2015)
Бараненко О. В. - Перспективи досліджень наслідків вживання алкоголю серед учасників АТО та постраждалого населення, Лісна Н. М. (2015)
Баскіна В. В. - Оптимізація сімейного функціонування жінок після перенесеного психотичного епізоду (2015)
Варібрус О. А. - Особливості переживання стресу жінками з захворюваннями щитовидної залози (2015)
Васильєва О. О. - Комплексна оцінка неврологічних та енцефалографічних порушень у хворих з проявами аутодеструктивної поведінки (суїцидальні наміри) на фоні синдрому залежності від алкоголю (2015)
Волощук Д. А. - Клініко-психологічна дезадаптація у родичів хворих на судинну деменцію та її психокорекція (2015)
Гапонов К. Д. - До проблеми патологічного взаємозв'язку посттравматичних стресових розладів та алкогольної залежності (2015)
Георгиевская Н. В. - Система психотерапии семейных пар с сексуальными и невротическими расстройствами у жены (2015)
Герасименко Л. О. - Принципи медико-психологічної реабілітації у жінок із невротичними розладами за наявності психосоціальної дезадаптаці (2015)
Григорова И. А. - Клинико-патогенетические аспекты хронических нарушений мозгового кровообращения (2015)
Денисенко М. М. - Определение видов риска развития аддикций среди населения Украины (2015)
Driuchenko M. - Clinical observation: posttraumatic stress disorder as a factor of affective disorders (2015)
Дюженко М. М. - Вживання наркотичних речовин особами із розладами поведінки (2015)
Загуровський В. М. - Внутрішній конфлікт особистості в патоґенезі постстресорної дезадаптації (2015)
Закаль К. Ю. - Клинико-психопатологические предикторы нарушений медикаментозного комплайенса у пациентов с параноидной шизофренией (2015)
Зозуля І. С. - Необхідність організаційних змін в боротьбі з інсультом в Україні, Зозуля А. І. (2015)
Калугин И. В. - Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов геронтопсихиатрического профиля (2015)
Кожина А. М. - Психоосвітні програми в системі реабілітації осіб, які перенесли екстремальні події, Гайчук Л. М., Черкасова А. О., Стрельнікова І. М., Шикова В. В. (2015)
Кожина А. М. - Модель формирования суицидального поведения вследствие экстремальных событий, Зеленская Е. А. (2015)
Кожина Г. М. - Клінічні особливості невротичних розладів у внутрішньо переміщених осіб, Маркова М. В., Михайлов В. Б., Фельдман Д. А. (2015)
Козёлкин А. А. - Когнитивный стресс у больных мозговым ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания, Новикова Л. В. (2015)
Козира П. В. - Фрустрація, психологічний захист та долаюча поведінка в ґенезі постстресової дезадаптації у співробітників МВС України — учасників АТО, Маркова М. В. (2015)
Коростій В. І. - Вплив когнітивних порушень на ефективність стрес-долаючої поведінки в пацієнтів з різними клінічними формами епілепсії, Герасимов Б. О. (2015)
Коростій В. І. - Використання модифікованої шкали оцінки впливу травматичної події для дітей "СRIES-8", Молчанюк Д. А., Шоно О. П. (2015)
Коростій В. І. - Комп’ютеризований тренінг когнітивних функцій як засіб підвищення стресостійкості пацієнтів з психосоматичними захворюваннями, Паровіна Г.В., Павлов О.М. (2015)
Коростій В. І. - Диференціальна діагностика та коморбідність психогенних розладів, що виникають внаслідок бойової травми в комбатантів, Поліщук В. Т., Заворотний В. І., Платинюк О. Б. (2015)
Коростий В. И. - Влияние применения арт-терапии в комплексном лечении пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством на качество ремиссии, Хмаин С. (2015)
Kosenko K. - Clinical case of posttraumatic stress disorder in woman (2015)
Коршняк В. О. - Динаміка мозкоспецифічних білків та мелатоніна у хворих з наслідками закритої черепно-мозкової травми до та після мікрохвильової резонансної терапії (2015)
Кривоногова О. В. - Комплексний психолого-педагогічний супровід дитини з гіперкінетичним розладомї 134-135 (2015)
Кришталь Є. В. - Клініко-соціальні особливості пацієнтів з тривожними розладами різного ґенезу, Закладний М. В. (2015)
Криничко В. В. - Динаміка вегетативних показників до та після програмованої сенсорної депривації у хворих з хронічним сіалоаденітом (2015)
Кудинова Е. И. - Особенности клинической картины тревожных расстройств, Черная Т. С. (2015)
Кузьмінов В. Н. - Аутоагресивна поведінка у хворих з алкогольною залежністю в стані відміни алкоголю (2015)
Кутова Н. В. - Стратегії стрес-долаючої поведінки у пацієнтів з хронічним панкреатитом (2015)
Куфтеріна Н. С. - Клініко-діагностичні аспекти вертеброгенних цервікокраніалгій у осіб молодого віку (2015)
Линский И. В. - Перспективы изучения болевой чувствительности у больных с аутодеструктивным поведением, Кузьминов В. Н., Шульга Е. А. (2015)
Лінський І. В. - Механізми сприйняття підпорогових аудіовізуальних стимулів в процесі психодіагностики, Шестопалова Л. Ф., Денисенко М. М., Бородавко О. О. (2015)
Лісна Н. М. - Оптимальний терапевтичний альянс як основний чинник ефективності лікування алкогольної залежності та співзалежності, Бараненко О. В. (2015)
Лісовий В. М. - До проблеми соціально-психологічної адаптації студентів першого курсу ХНМУ — мешканців Луганської та Донецької областей, Капустник В. А., Марковський В. Д., Хаустов М. М., Дмитрієнко К. В., Сінайко В. М., Завгородній І. В. (2015)
Лобанов І. Ю. - Гормонально-тестикулярний стрес — як механізм фіксації алкогольної залежності в підлітковому віці (2015)
Малихін А. В. - Застосування фотонної терапії в комплексному лікуванні посттравматичного стресового розладу у вигляді аутодеструктивної поведінки (суїцидальні наміри) у хворих з синдромом залежності від алкоголю, Посохов М. Ф., Васильєва О. О., Малихіна Н. А. (2015)
Марков А. Р. - Інформаційно-психологічна безпека особистості як актуальна проблема сучасності (2015)
Маркозова Л. М. - Порівняльний аналіз особливостей юридичних аспектів в групах хворих наркологічного профілю з різною спроможністю утримуватись у когортi (2015)
Маркозова Л. М. - Порівняльний аналіз родинного та особистого анамнезу в групах хворих з залежністю від психоактивних речовин з різним реабілітаційним потенціалом (2015)
Маркозова Л. М. - Гендерні особливості коморбідної патології в осіб з залежністю від алкоголю на сучасному етапі (2015)
Маркозова Л. М. - Особливості когнітивних розладів в групах осіб з алкогольною залежністю з різною спроможністю утримуватись в когорті (2015)
Марута Н. А. - Клинико-психопатологические особенности продромальной стадии психоза, Билоус С. В. (2015)
Марута Н. О. - Типологічні особливості адиктивних (нехімічних) порушень при невротичних розладах, Колядко С. П., Денисенко М. М. (2015)
Марута Н. О. - Особливості підходу до психотерапевтичної корекції тривожних розладів органічного походження, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Теренковський Д. І. (2015)
Марута Н. А. - Факторы формирования резистентности у больных неврастенией, Явдак И. А., Огоренко В. В., Череднякова Е. С., Канцедал Т. В. (2015)
Марута Н. О. - Особливості діагностики тривожних розладів органічного ґенезу, Данилова М. В., Панько Т. В., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю. (2015)
Мєрліч С. В. - Медико-психологічний супровід онкологічних хворих, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми, на амбулаторному етапі лікування (2015)
Мінко О. О. - Використання біологічного зворотного зв’язку на базі пристроїв нейрокомп’ютерного інтерфейсу для діагностики і лікування постстресових розладів та коморбідних стані (2015)
Мінко О. І. - Редукція вживання алкоголю — нова мета протиалкогольного лікування (2015)
Михайлов Б. В. - Расстройства психики и поведения у участников боевых действий (клиника, патогенетические механизмы формирования, принципы восстановительной терапии) (2015)
Мищенко В. Н. - Структурные изменения головного мозга у больных с единичными и множественными инфарктами мозга (2015)
Міщенко T. С. - Епідеміологія захворювань нервової системи в Україні (2015)
Мозгова Т. П. - Стрес і розлади адаптації, Лещина І. В., Федорченко С. В. (2015)
Морванюк Г. В. - Гендерний підхід в комплексній терапії параноїдної форми шизофренії, Волощук А. Є. (2015)
Мухаровська І. Р. - Особливості нозогенно обумовленого стресу та психоадаптивний потенціал пацієнтів онкологічного профілю, Маркова М. В. (2015)
Напрєєнко Н. Ю. - Походження та клінічні варіанти депресій при алкогольній залежності (2015)
Напрєєнко О. К. - Вдосконалення викладання психіатрії та наркології у вищих навчальних медичних (фармакологічних) закладах — важливий фактор підвищення рівня медичної допомоги населенню України, Напрєєнко Н. Ю. (2015)
Новак А. С. - Новое в диагностике легкой черепно-мозговой травмы (2015)
Опрышко В. И. - Возможности фармакотерапии психовегетативных проявлений стресса с помощью препарата Магне-В6 (2015)
Панько Т. В. - Особливості проявів тривоги у хворих на органічні розлади, Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Марута О. С. (2015)
Педак А. А. - Влияние метода латеральной трансцеребральной электроаналгезии на клинико-психопатологические и межполушарные психофизиологические характеристики при стрессогенных расстройствах, Педак А. А. (2015)
Петролюк З. Б. - Прояви негативістичної поведінки у основних груп пацієнтів психіатричного стаціонару загального профілю, Фільц О. О. (2015)
Підкоритов В. С. - Клінічні особливості ремісій при біполярному афективному розладі, коморбідному з посттравматичним стресовим розладом, Сєрікова О. І., Скринник О. В., Український С. О., Сєрікова О. С. (2015)
Piontkovska O. V. - Integration of medical psychology in the system of care for patients with serious medical conditions is the modern strategies to optimize the treatment process (2015)
Пісоцька О. В. - Особливості структурних змін головного мозку та лікворовміщуючих просторів у пацієнтів з хворобою Альцгеймера (2015)
Пісоцька О. В. - Больові синдроми різної локалізації у ветеранів бойових дій як наслідок бойового стресу, Якущенко І. О., Пісоцька К. О. (2015)
Поліщук В. Т. - Проблема психологічних та психопатологічних наслідків бойового стресу в сучасних умовах, Заворотний В. І., Соколова І. М., Кожина Г. М. (2015)
Посохов Н. Ф. - Особенности клинико-неврологических и электроэнцефалографических показателей у больных с атипичными прозопалгиями, Посохов П. Н., Васильева О. А., Ищенко О. С. (2015)
Пріб Г. А. - Вплив соціальної дезадаптації в ситуації безробіття на формування девіантної поведінки (2015)
Прохорова О. В. - Патопсихологічні особливості афективних розладів у пацієнтів з цереброваскулярними хворобами (2015)
Пшук Н. Г. - Стан психоемоційної сфери у хворих на професійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи, Белов О. О. (2015)
Пшук Н. Г. - Роль сімейного ресурсу в ефективності лікування хворих на параноїдну шизофренію, Пшук Є. Я. (2015)
Пшук Н. Г. - Зміст та ефективність програми психокорекції та психопрофілактики соціальної дезадаптації у студентської молоді, Слободянюк Д. П. (2015)
Рахман Л. В. - Роль стресових факторів в синдромоґенезі терапевтично резистентних депресій, Маркова М. В., Кожина Г. М. (2015)
Романів О. П. - Роль інтратравматичних розладів невротичного спектра в структурі формування аутодеструктивної поведінки у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом внаслідок бойових дій в зоні АТО, Погоріляк К. М. (2015)
Ромаш І. Р. - Окремі аспекти порушення вуглеводного обміну в пацієнтів із параноїдною шизофренією при застосуванні нейролептичної терапії (2015)
Савіна М. В. - Щодо необхідності персоніфікованого підходу до вивчення проблеми взаємозв'язків здоров'я сім'ї та адиктивних розладів у жінок (2015)
Самойлова О. С. - Визначення маркерів реабілітаційного стану у лонгітудинальному когортному дослідженні (2015)
Самойлова О. С. - Аналіз спадкової обтяженості розладами наркологічного профілю у хворих із залежністю від психоактивних речовин у лонгітудинальному когортному дослідженні (2015)
Самойлова О. С. - Прогнозування реабілітаційного потенціалу в когорті хворих наркологічного профілю протягом п’ятирічного лонгітудинального спостереження (2015)
Сидоренко А. Ю. - Материнський та батьківський психологічний дистрес після пренатального ультразвукового дослідження вродженої вади серця у плода (2015)
Сінайко В. М. - Клінічні особливості тривожних станів у жінок при соціальній дезадаптації їх матерів, Коровіна Л. Д. (2015)
Скрипніков А. М. - Ризик розвитку психосоціальної дезадаптації у жінок із посттравматичним стресовим розладом, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2015)
Сосін І. К. - Лазерний тест на ідентифікацію латентного тремору при алкогольній та наркотичній залежності в умовах хронічного стресу, Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю. (2015)
Сосин И. К. - Интегрированные подходы к реформированию системы последипломного образования врачей, занятых в клинической сфере коморбидных патологий, представляющих угрозу здоровью и социальному благополучию нации, Хвисюк А. Н., Марченко В. Г., Рудой С. А., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю. (2015)
Танцура Л. М. - Обґрунтування та досвід створення загальнонаціонального реєстру дітей, хворих на епілепсії, Сергієнко О. В., Шатілло А. В. (2015)
Тондий О. Л. - Особенности коррекции головных болей напряжения у лиц молодого возраста с использованием физических факторов, Завальная Е. П., Коренев С. Н. (2015)
Усков О. А. - Особливості копінгу у підлітків з атопічним дерматитом (2015)
Ушенин С. Г. - Конфликтные ситуации в семье, как одна из составляющих травматических переживаний детства у пациентов с первым психотическим эпизодом (2015)
Федорченко С. В. - Деякі особливості хворих з психогенним запамороченням (2015)
Фільц О. О. - Шизофренія як розлад очевидності (тези концепції) (2015)
Франкова І. O. - До питання про клініко-психологічні особливості психосоматичних пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією (2015)
Харіна К. В. - Астенічний синдром у хворих з вегетосудинною дистонією та його корекція (2015)
Харіна К. В. - Гіполіпідемічна терапія у пацієнтів з лакунарними інфарктами, Лінська Г. В. (2015)
Хаустова О. О. - Попередній аналіз проблем і скарг внутрішньо переміщених осіб, Коваленко Н. В. (2015)
Чернишов О. В. - Дисморфні больові відчуття у підлітків з психічними розладами (2015)
Чугунов В. В. - Структурно-динамические особенности ПТСР у военнослужащих в условиях "гибридной войны", Данилевская Н. В., Курило В. А. (2015)
Шестопалова Л. Ф. - Субъективное восприятие автобиографических событий у пациентов с невротическими расстройствами, Марута О. С. (2015)
Широков О. В. - Особливості психосоціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну з кістковим туберкульозом, в аспекті диференціації підходів до їх психосоціальної реабілітації (2015)
Шкода К. В. - Особливості ставлення членів родини до довготривалої психічної хвороби родича в батьківських і власних сім'ях пацієнтів (2015)
Юр’єва Л. М. - Діагностика психогенних тривожно-депресивних розладів у хворих на гострий панкреатит, Шевченко Ю. М. (2015)
Ярий В. В. - Співзалежність як порушення здоров'я, пов'язане зі стресом: варіативність прояву психопатологічних феноменів, Маркова М. В. (2015)
Радчук В. - Создание библиотеки кДНК из меристемы метелки пальчатого проса, Пирко Я. В., Исаенков С. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2014)
Sakhno L. O. - cyp11A1 canola plants under short time heat stress conditions, Slyvets M. S., Kuchuk N. V. (2014)
Перепелицына Е. М. - Влияние T-лимфоцитов и интерферона-гамма на этапы формирования многоклеточных опухолевых сфероидов in vitro, Гергелюк Т. С., Сидоренко М. В. (2014)
Mazinani Z. - Genetic diversity of Azotobacter strains isolated from soils by amplified ribosomal DNA restriction analysis, Asgharzadeh A. (2014)
Лешина Л. Г. - Регенерация растений из культуры генетически трансформированных корней и каллуса барвинка малого Vinca minor L. и наперстянки пурпурной, Булко О. В. (2014)
Shpylchyn V. V. - Genetic analysis of artificial Triticinae amphidiploid Aurotica based on the glaucousness trait, Antonyuk M. Z., Ternovska T. K. (2014)
Сыровнев Г. И. - Генетический полиморфизм локусов FUT1 и MUC4 в локальной популяции свиней украинской мясной породы (2014)
Михайлов Н. В. - Взаимосвязь полиморфизма гена PRLR/AluI c воспроизводительными, откормочными и мясными качествами свиней, Усатов А. В., Гетманцева Л. В., Бакоев С. Ю. (2014)
Ceker S. - Antagonistic effects of Satureja hortensis essential oil against AFB1 on human lymphocytes in vitro, Agar G., Alpsoy L., Nardemir G., Kizil H. E. (2014)
Півень О. О. - Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокарда, Пальчевська О. Л., Лукаш Л. Л. (2014)
Ареф'єв С. О. - Ефективність процесів антикризового управління під час перетворень (2013)
Безгина Е. С. - Факторы влияния и резервы повышения энергоэффективности промышленных предприятий (2013)
Бережна О. О. - Регіональні проблеми соціально-економічної політики у сучасній Україні (2013)
Боталова Н. П. - Економічні можливості промислового підприємства по формуванню оптимальної стратегії матеріального стимулювання праці (2013)
Брезецька С. О. - Проблеми стратегічного регіонального планування, Іванова Т. Л. (2013)
Жидченко В. Д. - Соціальний капітал в умовах інноваційного стратегічного розвитку підприємств, Алейнікова У. С. (2013)
Зарічанська Є. В. - Механізм поводження з промисловими відходами в умовах стратегічного розвитку національної економіки (2013)
Зубрикіна М. В. - Дослідження факторів підвищення ефективності управління трудовим потенціалом підприємства (2013)
Казанська О. О. - Побудова оптимізаційної моделі збуту продукції промислового підприємства (2013)
Кобзєва К. В. - Визначення експортного потенціалу промислового підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Кобзєва К. В. - Управління маркетинговими витратами при стратегічному розвитку підприємства, Сербіна Н. С. (2013)
Кравченко І. Ю. - Інформаційні системи обліку податкових платежів: проблеми та перспективи існування, Артюх-Пасюта О. В. (2013)
Крапівницька с. М. - Удосконалення ціноутворення як процес управління прибутком інноваційного підприємства, Протасов О. О., Янов Р. В. (2013)
Кривогубова О. Є. - Використання генетично модифікованих організмів для стратегічного розвитку економіки країни (2013)
Лазаренко Н. В. - Обгрунтування стратегії управління потенціалом промислового підприємства (2013)
Лукашевич В. М. - Управление персоналом на предприятии как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия, Самунжи Л., Грошев Д. (2013)
Мєшкова В. С. - Оптимізація інноваційної активності вугледобувних підприємств України (2013)
Мошкіна Д. А. - Оцінка регіонального інвестиційного ризику Донецької області (2013)
Мягких І. М. - Особливості стратегічного управління та вибору стратегії концентрацій для авіапідприємства (2013)
Попова Ю. М. - Визначення розміру замовлення з урахуванням сезонних коливань попиту на підприємстві, Куцак Н. Д. (2013)
Прохорова В. В. - Формування системи управління конкурентною стійкістю машинобудівного підприємства, Кобець С. П. (2013)
Романінець Р. М. - Роль внутрішніх інституцій у формуванні стратегії фірми, Бараннік Ю. Г. (2013)
Руденко М. В. - Теоретичні підходи щодо управління фінансовими та економічними перевагами в банківській сфері (2013)
Савенко Н. А. - Бренд-стратегия как элемент политики конкурентного позиционирования предприятия (2013)
Саєнко В. Г. - Інноваційний підхід до елементарних галузей суспільної практики з метою розвитку економіки держави (2013)
Сем'ян О. В. - Формування кадрової політики в контексті стратегічного управління підприємством (2013)
Склепович М. В. - Забезпечення конкурентоспроможності комерційної пропозиції промислового підприємства України (2013)
Тищенко О. О. - Управление социально-ориентированным развитием предприятий в современных условиях (2013)
Хімченко А. М. - Соціальна відповідальність: досвід впровадження та особливості функціонування в країнах світу (2013)
Хорольська Я. Г. - Мотиваційний механізм як складова стратегії управління персоналом на ПАТ "Донецький завод гірничорятувальної апаратури", Іванова Т. Л. (2013)
Чобіток В. І. - Науково-практичний підхід щодо формування системи контролінгу на промислових підприємствах (2013)
Чобіток В. І. - Управління фінансовою діяльністю підприємства: теоретичні аспекти, Зайцева І. С. (2013)
Ярмоленко В. С. - Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємством (2013)
Абрамович С. Д. - Модернизация экзистенциальной позиции Чехова в советском и постсоветском литературоведении (на примере рассказа "Архиерей") (2015)
Волковинська І. В. - Емфатичність і експресивність: сутність і співвідношення понять (2015)
Волковинський О. С. - Епітетна структура в аспекті концепції Б. Ярхо про точне літературознавство (2015)
Гавловська Т. А. - Своєрідність концепції реалізму в літературній критиці Теодора Фонтане (2015)
Маркітантова Є. В. - Маскулінне / фемінне в новелі Галини Тарасюк "Сюрприз для феміністки” (2015)
Мацько В. П. - Літературознавчі концепти Івана Стешенка як шлях до самоідентифікації (2015)
Насмінчук Г. Й. - Художній світ роману "Маруся" Василя Шкляра (2015)
Ситник О. В. - Методологія дослідження психологізму у літературознавчому дискурсі (2015)
Темна О. В. - "Християнський код" поезії М. Волошина: до питання про генезу художньої символіки (2015)
Шостак О. О. - Досвід війни в романі Докії Гуменної "Хрещатий яр" (2015)
Шуберт А. Н. - Внутрижанровая динамика прозы С.Д. Кржижановского (статья вторая) (2015)
Белоусова Т. П. - Концептуальная метафора в терминосистеме биоэтики (2015)
Билінська О. С. - Методологічні засади вивчення рекламних слоганів у сучасному українському мовознавстві: основні підходи (2015)
Дворницька Н. І. - Принципи синхронно-діахронного підходу до вивчення мовних явищ (2015)
Денисова А. С. - Явище варіантності та синонімії у фразеології (2015)
Дзира І. Я. - Із спостережень над праслов’янською спадщиною в українській антропонімії середини ХVІІІ ст.: (на матеріалі реєстру війська запорозького низового 1756 р.) (2015)
Дзюбак Н. М. - Категорія ввічливості як засіб вираження суб’єктивної оцінки в сучасному художньому дискурсі (2015)
Дмитренко О. О. - Мовні особливості оповідань Ірини Вільде (2015)
Євтушина Т. О. - Емоційність як релевантна риса фразеологічної інтерпретації менталітету буковинців у прозі М. Матіос (2015)
Єсипенко Н. Г. - Антрополінгвістичний аспект метафоризації термінів (2015)
Завальська Л. В. - Комунікативна стратегія консолідації в інтерактивному спілкуванні українських політиків (2015)
Задояна Л. М. - Концептуально-тематична структура української термінології цукрового виробництва (2015)
Івахненко Т. П. - Культура мовлення в інтернет-комунікації (2015)
Казимір В. О. - Zur frage der lexikographischen aspekt der neuentstandenen umgangssprachlichen lexik in der deutschen gegenwartssprache (2015)
Калинюк Т. В. - Вербалізація концепту "liebe/любов" засобами німецької фразеології (2015)
Книш О. В. - Плеоназм як інструмент ігрового дискурсу (2015)
Коваленко Н. Д. - Орнітонім каня в діалектному мовленні (2015)
Козак Р. В. - Синтаксичний концепт ускладненого речення сучасної української мови (2015)
Кондратенко Н. В. - Відонімні номінації в українському політичному дискурсі як спосіб формування нової міфології (2015)
Ліпич В. М. - Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в українській мові (2015)
Маркітантов Ю. О. - Подвійна актуалізація фразеологізмів у східнослов’янському поетичному мовленні (2015)
Марчук Л. М. - Прецедентні тексти в сфері суспільно-політичного дискурсу (на матеріалі газет "Голос України" та "Високий замок") (2015)
Матузкова Е. П. - Вербализация гиперконцепта "АНГЛИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ" в современной англоязычной документальной прозе (2015)
Мовчан Д. В. - Інтерпретація логічного змісту антонімів (2015)
Мозолюк О. М. - Дієслівні словосполучення з семантикою контактної локалізації в західноподільських говірках (2015)
Монастирська Р. І. - Семантика термінів на позначення понять права користування чужим майном (від римського права до сучасності) (2015)
Олексій К. Б. - Діалогічна взаємодія з адресатом-читачем у художньому тексті (2015)
Павлова А. К. - Тріада правда – добро – справедливість у наймитських та заробітчанських піснях (2015)
Попович А. С. - Витоки стилістики української мови у праці К. Лучаковського "Начерк стилістики, поетики і риторики з додатком про красу мови і будову вірша" (2015)
Романчук С. М. - Філософський вектор понять Мова і думка у наукових доробках О. Потебні (2015)
Серебрянська І. М. - "Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших" (експресивні етноніми в сучасній мовній свідомості) (2015)
Сторчова Т. В. - Лінгвістична термінологія у лексикографічній спадщині Івана Огієнка (2015)
Чибор І. С. - Структура міфологічного етнокоду культури (на матеріалі української фразеології) (2015)
Шуляк С. А. - Українські народні замовляння: особливості символічних діянь (2015)
Варех Н. В. - Бінарна опозиція свій/чужий у дискурсі британської преси: комунікаційні аспекти (2015)
Колупаєва О. М. - Режисерські технології у створенні рекламного ролика (2015)
Лівіцька О. В. - Редакторська діяльсть Т.С. Еліота (2015)
Поплавська Л. В. - Правописні настанови Івана Огієнка на заняттях із практикуму з української мови (2015)
Шулик П. Л. - Містерія "Каїн і Авель" Івана Огієнка в контексті вивчення біблійних текстів на уроках зарубіжної літератури (2015)
Кеба О. В. - Англійський модернізм крізь призму літературознавчої антропології (2015)
Кеба О. В. - Поетика і типологія "Літературного скептицизму" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті (2015)
Про збірник (2015)
Бобкова Т. В. - Класифікація колокацій українського юридичного дискурсу: попередні результати (2015)
Гнезділова Я. В. - Метапоняття в cучасній лінгвістиці: семантичний аспект (2015)
Государська О. В. - Лінгвосеміотичний аналіз українських і французьких терміносполук із соматичним компонентом як спосіб пошуку адекватного перекладу (2015)
Грекова М. А. - Концепт-символ ЛЕБІДЬ у мовній картині світу античності: порівняльний та зіставний аспекти (2015)
Деменчук О. В. - Моделі семантичної деривації лексики "ментального занурення” (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2015)
Денисова С. П. - Інтерпретація поняття "розвиток мови” у його співвідношенні з дефініцією "функціонування мови” (2015)
Жихарєва О. О. - Аксіологічна динаміка опису природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі (2015)
Калашник Л. С. - Вигук як лінгвокультурологічний феномен сучасної китайської мови (2015)
Капранов Я. В. - Співвідношення понять "лексичне гніздо” / "словотворче гніздо”, "генетичне гніздо” й "етимологічне гніздо” в етимологічній лексикографії (2015)
Лихошерстова М. Ю. - Функціональні характеристики футуральних видо-часових форм української та арабської мов (2015)
Матківська Н. А. - Відтворення ідіолектних особливостей мовлення персонажа СИРНИКА в перекладі анімаційних фільмів "Тачки” і "Тачки 2” українською, німецькою й іспанською мовами (2015)
Прищепчук І. О. - Моделі семантичних перетворень лексем light і світло на різних етапах розвитку англійської і української мов та їхнє відображення в поетичних текстах (2015)
Ребенко М. Ю. - Об’єктивно-суб’єктивний характер перекладацьких деформацій (2015)
Садовнікова Г. В. - Фрейм автомобільної термінології у німецькій мові (2015)
Сніцар В. П. - Репрезентація концепту CRIME/ЗЛОЧИН в пареміях англійської та української мов (2015)
Чемелюх М. А. - Когнітивно-ономасіолoгічна реконструкція інтертекстуального мотиву-прототипу "ПРИСВЯТА” в античній епіграмі (2015)
Чернікова О. І. - Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) (2015)
Черхава О. О. - Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму (2015)
Шкляревський В. Г. - Етапи метарозмітки корпусу англомовних текстів з лінгвокогнітології (2015)
Шутова М. О. - Методологічні установки у вивченні етностереотипів та методика їх комплексної реконструкції (2015)
Воробйова О. П. - S. S. Kunanbayeva. The Modernization of Foreign Language Education: The Linguocultural-Communicative Approach. − London : Hertfordshire Press, 2013. − 293 p. (2015)
Вимоги до оформлення рукописів (2015)
Висоцька Г. В. - Законодавче підґрунтя діяльності українців Республіки Польща (1989-2012 рр.) (2013)
Зелінський М. В. - Дипломатична діяльність Романа Дмовського у вирішенні "Українського питання" на Паризькій мирній конференції (1919-1920) (2013)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Основні напрями та методи діяльності Партії Зелених України (2013)
Кучеренко А. А. - Крах політики "нової ери" та загострення українсько-польського протистояння на переломі ХІХ – ХХ століття (2013)
Івацький В. І. - Вплив Феоктиста Хартахая на грецьку ідентичність в Україні (2013)
Тодоров І. Я. - Регіональний вимір ініціативи ЄС "Східне партнерство" в Україні (2013)
Ядловська О. С. - Партії та громадсько-політичні організації малочисельних етнічних груп на Півдні України в добу Центральної Ради (2013)
Маврін О. О. - Археографічна публікація пам’яток писемної історико-культурної спадщини України на сторінках "Записок Наукового товариства імені Шевченка" (1990-ті – початок 2000-х рр.) (2013)
Ковальчук О. О. - Розвиток джерелознавства в добу романтизму (на прикладі вивчення історії Київської Русі) (2013)
Сухобокова О. О. - Політичне самовизначення української нації за доби Центральної Ради: бачення Н. Григорієва (2013)
Ткачук А. І. - Постать Б. Хмельницького в зарубіжній англомовній історіографії (2013)
Шевченко Н. В. - Русь Московська та Русь Литовська у дослідженні американського славіста Едварда Кінана (2013)
Чубіна Т. Д. - Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): стан наукової розробки проблеми (2013)
Атаманенко А. Є. - Чеський славіст Орест Зілинський в рефлексіях сучасників (2013)
Богун Л. В. - Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля: історія становлення та розвитку (2013)
Бурім Д. В. - Джерела з історії діяльності Союзу українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в місті Києві (2013)
Коротяєв С. І. - Кузня інженерно-технічних кадрів Черкаської області – Черкаський державний технологічний університет (1960 – початок 2000 рр.) (2013)
Левченко Л. Л. - Луїзіана і Техас: створення архівних установ та відновлення втрачених документальних комплексів колоніального періоду в оцінці сучасного українського архівіста (2013)
Козирев О. С. - "Програма української партії" Ф. К. Вовка та "Вільна спілка" (2013)
Амеліна С. М. - Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури (2016)
Березовська-Савчук Н. А. - Дистрибутивні характеристики суб’єктних дієслівних предикатів стану (2016)
Беркещук І. С. - Демінутиви та аугментативи – виразники українського менталітету (2016)
Bilokonenko L. A. - Interpersonal verbal conflict in Ukrainian environment (2016)
Демиденко Г. Г. - Материнство як лінгвокультурне явище (2016)
Іншаков А. Є. - Назви на позначення ахроматичних кольорів у праслов’янській мові (2016)
Іншакова І. О. - Система одоративів давньоруськоукраїнського періоду (XI–XIII ст.), Іншакова І. Є. (2016)
Karpiuk V. A. - Die Кlassifikation der Zusammensetzungsarten in der Deutschen Gegenwartssprache (2016)
Клименко І. М. - Юридичний текст в аспекті перекладу, Зоренко І. С. (2016)
Lytovchenko I. O. - Lexical-semantic differention military vocabulary in Ukrainian language (2016)
Litvinova N. V. - Semantic of the lexical-semantic group with meaning "woman, wife” in German language (based on materials of old texts) (2016)
Луценко Л. О. - Стратегії позитивної ввічливості в дискурсивній практиці брифінгу (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського