Циганок Г. М. - "Історична фонологія української мови" Юрія Шевельова та її роль у становленні української фонетичної термінології (2012)
Верьовкін В. В. - Антропоморфізація концепту ВІЙНА в міфологічній свідомості давніх народів Європи (2012)
Иванова Л. П. - Концепты морально-этических ценностей семьи (на материале воспитательного потенциала любимых песен) (2012)
Маштакова Н. В. - Національно-культурна сутність прислів'їв з семантикою прикмет у різноструктурних мовах (2012)
Мукоид О. В. - Жаргонизмы в произведениях В. Пелевина (2012)
Овчиннікова I. I. - Багатозначність як об'єктивна підстава багатовимірної семантичної типології дієслівних значень (2012)
Олекса Г. І. - Семантична структура дієслова в лексико-семантичній групі (2012)
Бречак Е. О. - Конверсационный анализ и критический дискурс: сравнительная характеристика (2012)
Величко Н. В. - Лингвоконцептологический анализ фрейма КЛИМАТ в письмах А. П. Чехова (2012)
Вильчинская А. Г. - Разветвлённые метафоры в прозе М.И. Цветаевой (на материале очерка "Пушкин и Пугачёв") (2012)
Григораш А. М. - Метафора в современной русскоязычной поэзии Украины (на материале сборника стихов, песен и акварелей Валерии Борисовой "Глория Деи!") (2012)
Довгань О. В. - Іномовність як чинник успішності процесу комунікації (2012)
Зайцева М. О. - Особливості описів природи в трилогії Дж. Толкієна та їх відтворення в тексті перекладу (2012)
Кротенко Л. Б. - Текст як лінгвістична дискурсологічна одиниця (2012)
Павлова Е. В. - Жанровые особенности интернет-объявления о вакансии как вида дискурса менеджмента персонала (2012)
Песчанская Е. В. - Маскировка эмоциональных состояний персонажей посредством паралингвистических средств (на материале произведений А. П. Чехова) (2012)
Пономаренко Е. А. - Жанр рекомендации в условиях речевого общения врача и пациента (на материале произведений писателей-врачей) (2012)
Прадивлянная Л. Н. - Национальная специфика русского импрессионизма (2012)
Приймак А. Н. - Эмоциональность и оценочность в дневниковом тексте (на материале дневников Л. Н. Толстого) (2012)
Сахарова О. В. - Модусні варіації фатичних жанрів (2012)
Сидорова О. Ю. - Вербальна поведінка учасників перемовного процесу (в підході "case study"), Климентова О. В. (2012)
Сыромля H. H. - Концепт "Символ" в поэтической речи русских символистов (2012)
Толчеєва Т. С. - Специфіка когнітивної сполучуваності абстрактних іменників (2012)
Троян А. О. - Лингвистический потенциал синергетического анализа художественного текста (на материале сказок A. C. Пушкина) (2012)
Дмитренко О. П. - Особливості міжмовної еквівалентності фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій та українській мовах (2012)
Захарченко (Янушевська) О. М. - Особливості поетичного перекладу. порівняльна характеристика оригіналу й перекладу (2012)
Макарова О. С. - Словотвірні моделі лексичних інновацій сучасної італійської мови (2012)
Тішечкіна К. В. - Деякі особливості та проблеми художнього перекладу (2012)
Габидуллина А. Р. - Рецензия на монографию А. Г. Шилиной "Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста (синергетический анализ). — Симферополь: Антиква, 2012-280 с. (2012)
Вільчинська Т. П. - Рецензія на: Климентова О. В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов). — К.: ПП "ППНВ", 2012. - 372 с. (2012)
Витенко И. С. - Проблемы психологической адаптации семейного врача к профессиональной деятельности (2011)
Беро М. П. - Организация психотерапевтической помощи в условиях дневного стационара "системной семейной психотерапии" в системе развития высокоспециализированной психотерапевтической, медико-психологической и психоневрологической помощи населению Донецкой области (Опыт и стратегия развития высокоспециализированной психотерапевтической, медико-психологической и психоневрологической помощи), Волобуев В. В. (2011)
Зінченко О. М. - Стан психічного здоров’я населення Чернігівської області та підвищення ефективності психіатричної служби на регіональному рівні, Ященко В. І., Ященко Л. Л., Скрипнік В. І. (2011)
Огоренко В. В. - Особенности непсихотических психических нарушений в структуре клинических проявлений опухолей головного мозга (2011)
Смашна О. Є. - Клініко-психопатологічні аспекти синдромопластичного впливу супутніх соматичних захворювань на формування клінічної картини шизофренії (2011)
Мишиев В. Д. - Переносимость, безопасность и эффективность лечения гибкими дозами арипипразола АРИП МТ у пациентов с шизофренией, Шейко М. В., Блажевич Ю. А., Василенко К. А., Кушнир Ю. А., Осадчая Г. А. (2011)
Кожина А. М. - К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов вузов III–IV уровней аккредитации, Маркова М. В., Гриневич Е. Г., Зеленская Е. А. (2011)
Коростий В. И. - Клинико-психопатологическая структура эмоциональных нарушений у пациентов молодого возраста с психосоматической патологией и подходы к их коррекции (2011)
Таравнех Ш. Д. - Емоційні розлади у хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2011)
Сорока В. В. - Структура супружеского насилия (2011)
Яновский Т. С. - Электроэнцефалографическое исследование при синдроме хронической усталости и неврастении (2011)
Бычкова А. М. - Молекулярно-генетическое обследование пациентов с недифференцированной умственной отсталостью, Афанасьева Н. А., Дубровская Е. В., Пацкун Э. И., Зимак-Закутная Н. О., Логуш С. Ю., Кучеренко А. М., Грищенко Н. В., Лившиц Л. А. (2011)
Лазебник І. В. - Тривожні розлади, гіпервентиляція, метаболічний синдром X (2011)
Дзюба О. М. - Рівень когнітивного та емоційного стану осіб молодого віку в умовах соціально економічної кризи, Бушинська О. В., Тарновецька К. І., Кардашов В. П., Лагутін А. Ю. (2011)
Бабюк И. А. - Роль психических и соматических факторов в развитии сексуальных расстройств у мужчин, Яковленко А. В., Шульц О. Е., Студзинский О. Г. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция психопатологической и урологической симптоматики у пациентов с копулятивной дисфункцией, Яковленко А. В., Цветкова П. Д., Ушенин С. Г., Найденко С. И. (2011)
Марценковський І. А. - Загальні принципи терапії дітей з розладами спектру аутизму (2011)
Осташко С. І. - Вплив економічної кризи на якість та доступність психіатричної допомоги дітям в Україні, Терещенко О. В., Табачников С. І., Марценковський І. А. (2011)
Сонник Г. Т. - Стан сексуального здоров’я і сексуального розвитку делінквентних підлітків, Ісаков Р. І., Герасименко Л. О., Максименко О. С. (2011)
Ілейко В. Р. - Аналіз галузевої статистики щодо комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні за період 2005–2009 років, Каніщев А. В. (2011)
Сосін І. К. - Комплексна нанотехнологічна детоксикація при опіоїдній залежності: нові перспективи наркології, Шаповалов В. В., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф., Овчаренко М. О., Друзь О. В. (2011)
Погосов А. В. - Современное состояние вопроса о депрессивных расстройствах в клинике опийных наркоманий, Архипова И. Н., Саид Ш. Х. (2011)
Аймедов К. В. - Вивчення мотивації патологічного гравця (2011)
Осуховская Е. С. - Взаимопотенцирующие процессы, ассоциированные с формированием химических и нехимичских аддикций у лиц молодого возраста (2011)
Табачников С. И. - К вопросу о распространённости табакокурения и табачной зависимости среди молодёжи, Рыткис И. С., Васильева А. Ю. (2011)
Пшук Н. Г. - Особливості формування та психотерапевтична корекція копінг-поведінки чоловіків при алкогольній залежності, Маркова М. В., Пшук Є. Я. (2011)
Оленицкий А. Л. - Особенности применения групповой краткосрочной фокусированной психодинамической психотерапии, основанной на глубинной психологии при стационарном лечении, Ченская А. В. (2011)
Стойков І. Ю. - Самореалізації і Гештальт-терапія (2011)
Петрюк П. Т. - Творческий путь и научное наследие профессора Н. П. Татаренко (к 110-летию со дня рождения), Петрюк А. П. (2011)
Глузман С. - От безразличия к жестокости (2011)
Стендові доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми охорони психічного здоров’я населення України" 15–16 вересня 2011 р., м. Київ (2011)
Світлої пам’яті професора Влох Ірини Йосипівни (2011)
Єрмоленко С. - Етнокультурний і соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького (2013)
Сологуб Н. - Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" (2013)
Маяковська Л. - Про аспекти дослідження мови творів Івана Нечуя-Левицького (2013)
Коць Т. - Теоретичні засади праць Івана Нечуя-Левицького і тогочасна мовна практика (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. - Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького (2013)
Бибик С. - "Та ніч, як Божий рай" (лінгвопоетика пейзажотворення у творі Івана Нечуя-Левицького "Ніч над Дніпром") (2013)
Мех Н. - "Чи пам’ятають в Україні про гетьмана і козаків?" (образи гетьмана та козаків у казці Івана Нечуя-Левицького "Запорожці") (2013)
Щербина Т. - Чи вдягала Онися водночас дві спідниці? (назви одягу в мові прози Івана Нечуя-Левицького) (2013)
Гнатюк І. - Доробок С. Я. Єрмоленко у царині лексикографії (2013)
Сюта Г. - Точна цитата у сучасному поетичному тексті (2013)
Вокальчук Г. - Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20—30-х років ХХ ст.) (2013)
Кравець Л. - Динаміка концепту місто в поетичних метафорах ХХ ст. (2013)
Прокопович Л. - Лексико-семантичне поле "простір" у поезії Євгена Маланюка (2013)
Дащенко Н. - Вербалізація поняття любов у поезії Марії Матіос (2013)
Сенькович О. - Мовний образ соціуму у прозі Бориса Антоненка-Давидовича (2013)
Єрмоленко С. - Засоби масової комунікації і мовна свідомість сучасного українця (2013)
Коць Т. - Оцінність у мові преси (2013)
Сологуб Н. - Культура мови сучасної преси (2013)
Бурківська Л. - Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект (2013)
Бибик С. - Колоквіалізація мови преси: нова норма чи саботаж культури спілкування? (2013)
Навальна М. - Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексика в заголовках інтернетного видання "Українська правда" (2013)
Сюта Г. - Мовний образ реклами (2013)
Пономаренко А. - Мовний портрет районної газети (на прикладі приватних оголошень) (2013)
Бибик С. - Лабіринтами мовних перекручень (2013)
Сюта Г. - Криве дзеркало мови (2013)
Терещенко С. - Культура мови в інтернетних публікаціях на економічну тематику (2013)
Мамич М. - Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років ХХ ст. (2013)
Таран О. - Липа липова? (з історії походження й функціонування лексем липа, липовий) (2013)
Черненко Т. - З історії слова гостинець (2013)
Бугайова О. - До питання тлумачення терміна реклама (2013)
Бибик С. - Повсякденна аудіокультура в українській радіопубліцистиці (2013)
Вербич Н. - Пауза в науковому мовленні (2013)
Колєснік Л. - Відапелятивні та відонімні назви людини в покутсько-буковинських говірках (2013)
Бибик С. - Ліфт — підойма (2013)
Салогуб Н. - Правопис назв українських банків (2013)
Бибик С. - Сімейний — родинний (2013)
Бибик С. - Суспільний — громадський (2013)
Коць Т. - Типові стилістичні помилки дописувачів науково-популярних видань (2013)
Воронич Г. - Динаміка сакрального слова (Український "Отче наш": хрестоматія перекладів / (Укладачі: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. — К., 2013. — 140 с.) (2013)
Вихідні дані (2013)
Кізлова А. А. - Облаштування простору навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) (2015)
Хитровська Ю. В. - Участь представників римо-католицького кліру Правобережної України в революційно-демократичних та ліберальних організаціях у другій половині XIX — на початку XX ст. (2015)
Гончарова Н. О. - "Екатеринославские епархиальные ведомости" як джерело вивчення історії доброчинності дворянства (2015)
Паламарчук Н. І. - Ілля Мечников — лауреат Нобелівської премії, уродженець України (2015)
Білявська О. С. - Міське самоврядування Києва в системі органів централізованого адміністративного управління російської імперії у XIX — на початку XX ст. (2015)
Махінько А. І. - Українські військові формування в арміях "Білого руху" (1917–1920 рр.) (2015)
Машкевич С. В. - Рання історія безрейкового громадського транспорту в Києві (2015)
Ігнатова Л. Р. - Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна, Рамазанов Ш. Ш. (2015)
Бикова Т. Б. - З історії Кримської Соціалістичної Радянської Республіки (1919 р.) (2015)
Шевчук Т. В. - Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2015)
Бем Н. В. - "Наш нарід мав свідомість своєї корінності, й він змагався…" (2015)
Печиборщ В. Ю. - Контраверсійні теми в історії Швейцарської Конфедерації періоду Другої світової війни (історіографічний аналіз праць Незалежної комісії експертів Швейцарії — "Друга світова війна") (2015)
Махно О. В. - Інформаційна присутність УРСР у світі в добу Перебудови (1985–1990 рр.) (2015)
Деревінський В. Ф. - Діяльність В. Чорновола щодо утворення Галицької асамблеї (2015)
Гузь Н. Г. - Зобов’язання України перед Радою Європи та їх виконання (2015)
Лихолат А. О. - Регіональні аспекти розвитку в Україні науково-технічної сфери та інноваційної структури (2015)
Єременко В. С. - Пам’ятники і пам’ятний знак жертвам Голодомору в Запоріжжі та особливості їх використання у комеморативних практиках держави (2015)
Костилєва С. О. - Північноамериканські науковці про трагічні й героїчні часи в Україні (2015)
Осташкіна В. М. - Новітня література на допомогу у вивченні навчальної дисципліни "Історія України: соціально-політичні аспекти" (2015)
Костилєва С. О. - Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" (Київ, 5 грудня 2014 р.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2016)
Страничка редактора (2016)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST. 2015 (Частина 1) (2016)
Новицкая-Усенко Л. В. - Два противоположных эффекта NMDA-рецепторов с точки зрения расширения диапазона фармакологической нейропротекции при острой ишемии головного мозга, Муслин В. П., Криштафор А.А. (2016)
Ніконов В. В. - Проблеми недиференційованої терапії у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (аналітичний огляд). Частина 1, Курсов С. В., Яковцов І. З., Загуровський В. М., Чернов О. Л., Савицька І. Б., Полторацький В. Г. (2016)
Никонов В. В. - Возможности урапидила при остром нарушении мозгового кровообращения (обзор литературы и собственные наблюдения), Савицкая И. Б. (2016)
Афанасьев В. В. - Клиническое применение цитиколина и его роль в гомеостазе клеточных мембран нейронов и органов-эффекторов (2016)
Никонов В. В. - Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции, Курсов С. В., Нудьга А. Н. (2016)
Бондар М. В. - Діагностика та інтенсивна терапія функціональної кишкової непрохідності, Пилипенко М. М., Бондар Г. М., Арєшніков Д. Б., Свінтуковський М. Ю., Щупачинський В. Б. (2016)
Могильник А. И. - Трудная ларингоскопия в плановой анестезиологии (2016)
Пойда А. И. - Применение препарата Грандазол для профилактики и лечения гнойных инфекций в колоректальной хирургии, Яремчук И. А., Кучер Н. Д., Дубовой В. А. (2016)
Ким Ен-Дин - Современные местные анестетики, применяемые для нейроаксиальной анестезии, Семенихин А. А., Абидов А. К., Ильхамов А. Ф., Бессчетнова Е. А., Махкамов Б. И., Камалова Н. М., Шодманкулова Н. К. (2016)
Спахі О. В. - Лапароскопічне лікування пахових гриж у дітей, Копилов Є. П., Пахольчук О. П. (2016)
Ким Ен-Дин - Мультимодальная сбалансированная анестезия при кесаревом сечении, Cеменихин А. А., Абидов А. К., Микиртичев К. Д. (2016)
Белая И. Е. - Прогностические маркеры исхода острого периода инфаркта миокарда, Коломиец В. И., Мусаева Э. К. (2016)
Георгіянц М. А. - Легенева гіпертензія при сепсисі в дітей та її корекція за допомогою донатора оксиду азоту L-аргініну, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Георгіянц М. А. - Стан систолічної та діастолічної функції міокарда при сепсисі в дітей: клінічні та прогностичні аспекти, Корсунов В. А., Столяров К. Є. (2016)
Лутай Я. М. - Вплив терапії внутрішньовенним інгібітором 5-ліпоксигенази кверцетином на функцію ендотелію, вираженість системного запалення та прооксидантного стресу при гострому інфаркті міокарда з елевацією ST, Пархоменко О. М., Рижкова Н. О., Гавриленко Т. І., Іркін О. І., Кожухов С. М., Степ ура А. О., Білий Д. О. (2016)
Пархоменко А. Н. - Оценка эффективности и безопасности применения урапидила и нитроглицерина при коррекции гемодинамики у больных с гипертензивным кризом, Иркин О. И., Лутай Я. М., Степура А. А., Кушнир С. П., Белый Д. А. (2016)
Кожухов С. М. - Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Пархоменко О. М. (2016)
Пархоменко А. Н. - Эндотелиальная дисфункция у больных c острым инфарктом миокарда: связь с течением заболевания, Иркин О. И., Лутай Я. М., Степура А. А., Кушнир С. П., Белый Д. А. (2016)
Стаднік С. М. - Добовий профіль артеріального тиску і стан когнітивних функцій у пацієнтів молодого та середнього віку з фібриляцією передсердь (2016)
Семидоцкая Ж. Д. - Интернистика ХХI века: проблемы и перспективы, Чернякова И. А., Кармазина И. С. (2016)
Торшхоева Х. М. - Неотложные состояния при сахарном диабете на догоспитальном этапе, Городецкий В. В., Верткин А. Л. (2016)
Давыдова А. Г. - Инородное тело верхних дыхательных путей у ребенка: клинический случай, Курочкин М. Ю., Кокоркин Д. Н., Буйный И. А., Капуста В. Н., Скалозубов М. А., Шаменко В. А., Бахтина Е. В., Клочкова В. В., Хальзева М. И. (2016)
Кукоба Л. І. - Афінські амфіктіони на Делосі у IV ст. до Р. Х. (2015)
Кізлова А. А. - Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII — перші десятиліття XX ст.) (2015)
Смишляк А. В. - "Музика мовчання": церковно-музичні традиції київських монастирів (XIX — початок XX ст.) (2015)
Широколава М. В. - Вплив соціального складу земств Cлобожанщини на їхню діяльність у розбудові початкової народної освіти (2015)
Мартинюк О. В. - Вибори до Першої Державної Думи Російської імперії і практики демократії в Київському генерал-губернаторстві (2015)
Хитровська Ю. В. - Основні підсумки та значення IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. (м. Київ) у контексті конфесійної політики самодержавства (2015)
Панас Н. Б. - Зміни в організаційній системі Галицької Армії під командуванням генерала Олександра Греківа (2015)
Лабур О. В. - Джерелознавчі аспекти вивчення друкованих свідчень "старих більшовичок" Є. Бош, С. Гопнер, О. Коллонтай (2015)
Кравченко Д. Ю. - Роль усної історії у розкритті історичної правди про Биківню (2015)
Шевчук Т. В. - Жіночі українські організації як складова просвітницької й культурної еміграції в Чехословаччині в 20–30 рр. ХХ ст. (2015)
Перга Ю. М. - Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини і Підляшшя (1918–1939 рр.): історіографія проблеми (2015)
Очеретяний В. В. - Науково-педагогічна праця М. А. Славинського в еміграції міжвоєнного періоду (2015)
Рамазанов Ш. Ш. - Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці (2015)
Федик Л. Б. - Форми участі жінок у національно-визвольному русі ОУН-УПА на території Станіславської області в 1941–1956 рр. (2015)
Бузань В. Ю. - Формування політики адміністрації Г. Трумена щодо палестинського питання (1945–1948 рр.) (2015)
Хрипунова А. Л. - Передумови розвитку наземної фотоелектрики у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Махно О. В. - До питання про особливості радянської інформаційної політики щодо аварії на Чорнобильській АЕС 1986 р. (2015)
Лихолат А. О. - Українська наука: кроки до європейського науково-технологічного простору (2015)
Перга Т. Ю. - Політика Східного партнерства: історія розвитку та перспективи в умовах глобальних викликів (2015)
Костилєва С. О. - Нова робота з теорії історичної пам’яті (2015)
Відомості про авторів (2015)
Книшов Г. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку екстреної, невідкладної кардіохірургії та інтервенційної кардіології в Україні, Коваленко В. М., Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Давидова Ю. В., Прокопович Л. М., Сіромаха С. О. (2015)
Радченко Г. Д. - Чинники, які впливають на контроль артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку, Слащева Т. Г., Сіренко Ю. М., Муштенко Л. О. (2015)
Farsang C. - Ефективність і переносимість фіксованої комбінації периндоприлу та індапаміду в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: дослідження PICASSO (2015)
Коваленко В. М. - Оптимізація діагностики серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу шляхом використання спекл-трекінг ехокардіографії, Несукай О. Г., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С., Даниленко О. О. (2015)
Танасічук В. С. - Роль сучасних методів візуалізації серця в оцінюванні ремоделювання лівого шлуночка при хронічних формах ішемічної хвороби серця, Федьків С. В., Бабкіна Т. М., Танасічук-Гажиєва Н. В. (2015)
Сычёв О. С. - Тромбоэмболический потенциал трепетания предсердий, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2015)
Руденко С. А. - Профілактика серцевої недостатності при корекції мітральної недостатності ішемічного генезу (2015)
Синяченко О. В. - Кардиопротекторные и кардиотоксичные микроэлементы при хронической ревматической болезни сердца, Такташов Г. С., Ермолаева М. В. (2015)
Мітченко О. І. - Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Кулик О. Ю. - Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Мітченко О. І., Романов В. Ю., Якушко Л. В. (2015)
Свіщенко Є. П. - Нова концепція оцінки серцево-судинного ризику за фремінгемськими критеріями – визначення віку судин. Перший досвід використання в українській популяції хворих на артеріальну гіпертензію, Міщенко Л. А. (2015)
Долженко М. М. - Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему, Лобач Л. Є., Поташев С. В. (2015)
Пархоменко О. М. - Профілактика венозних тромбозів і емболій у пацієнтів терапевтичного профілю: сучасний стан проблеми, можливі шляхи її вирішення в Україні. Результати проекту "Територія безпеки" (2015)
Резолюція ХVI Національного конгресу кардіологів України (Київ, 23–25 вересня 2015 р.) (2015)
Юрій Андрійович Іванів (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта ДРОЗДОВА С. С. (2016)
Алімпієв А. М. - Оцінка ефективності подолання протиповітряної оборони противника підрозділом винищувальної авіації в умовах проведення АТО, Месь О. С., Ворошилов В. О., Устименко М. Ю. (2016)
Богданович В. Ю. - Моніторинг ефективності виконання заходів державної програми розвитку Збройних Сил України, Цибізов А. Л. (2016)
Ярош С. П. - Аналіз операції угруповання Збройних Сил Російської Федерації у Сірійській Арабській республіці (2016)
Харитонов О. Л. - Шляхи підвищення ефективності протиповітряної оборони угруповань Військово-Морських сил України (2016)
Худов Г. В. - Методика синтезу раціональної структури підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму, Таран І. А. (2016)
Сідаш В. В. - Визначення оптимального обсягу нальоту льотного складу на авіаційних тренажерах, Никифоров О. В. (2016)
Шлапацький В. О. - Дослідження режиму зльоту безпілотного літального апарату категорії "міні”, Камак Ю. О., Журахов В. А. (2016)
Гавриленко А. О. - Погляди на створення наземного авіакомплексу для застосування безпілотних літальних апаратів, Якутович Б. Л. (2016)
Грисюк Є. С. - Моделювання штурманських розрахунків на шикування бойових порядків "догоном на маршруті", Живиця М. В., Поліщук А. О., Супрун Р. П. (2016)
Хижняк А. С. - Методика аеродинамічних випробувань моделей винищувачів з імітацією двигунів, Глущенко П. А., Спіркін Е. В. (2016)
Щебець О. В. - Аналіз законів ураження цілей в умовах управління екіпажами винищувальної авіації при прикритті важливих державних об`єктів (2016)
Фединський О. І. - Модель діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами винищувальної авіації в умовах радіоелектронної протидії засобам зв’язку, Носан C. Л., Федюк С. В. (2016)
Федоров М. І. - Процедура управління екіпажами винищувальної авіації при вирішенні завдань по знищенню транспортних літаків противника у повітрі при прикритті військ і об’єктів, Аросланкін О. О., Сургай В. М. (2016)
Чернов В. Г. - Методика оцінки точності наведення винищувачів на повітряні цілі за величиною курсового кута цілі, Павленко В. Ю., Андрусеник А. В. (2016)
Могилко Д. О. - Етапи управління підрозділами штурмової авіації при нанесенні удару по наземних цілях, Каркач А. В., Мажара І. П. (2016)
Лагузов О. І. - Шляхи удосконалення технічних засобів повітряної розвідки на літаках бомбардувальної авіації, Дмитріев М. О., Татаринцев І. О. (2016)
Чорний М. О. - Модель діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами бомбардувальної авіації при нанесенні удару по пунктах управління тактичної авіації противника (2016)
Мельничук С. Р. - Методика використання НКПБ-7 на бойовому шляху для виконання десантування і бомбометання з літака АН-26, Чепченко Н. А. (2016)
Шелудько М. М. - Вихідний пристрій двигуна силової установки військово-транспортного літака з розробкою заходів зменшення інфрачервоної помітності, Худоконенко А. В., Бездельний В. В. (2016)
Романченко М. Ю. - Використання можливостей тренажно-імітаційного комплексу "Віраж-РД" для виконання розрахунків та моделювання польоту транспортної авіації при виконанні бойового завдання, Соломон М. С. (2016)
Порошин С. М. - Математическое моделирование обтекания профиля, Соловъёв О. В., Соляник П. Н. (2016)
Рисаков М. Д. - Принципи настроювання синхронізатору удосконаленого посадкового радіолокатору для оптимальної допплерівської фільтрації віддзеркалень каналом автосупроводження літака, Тітов І. В., Костенко І. Л., Дорощук В. А., Карєв В. Г. (2016)
Зозуля В. М. - Розробка методики визначення швидкості руху та кута сходу авіаційних засобів ураження з використанням цифрових засобів відеореєстрації, Рижков О. В., Добришкін Ю. М., Собора А. І. (2016)
Стеценко В. С. - Формування змішаного потоку повітряних суден, що заходять на посадку, та попередження потенційно конфліктних ситуацій, Шульга О. С., Телятник Б. А. (2016)
Бабич А. П. - Економічні аспекти формування запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення бойової підготовки авіаційних частин, Пічугін І. М. (2016)
Фурман С. М. - Координація органів організації повітряного руху державної та цивільної авіації, Голюк О. В. (2016)
Мельников Д. В. - Дослідження взаємодії цивільних та військових органів управління з припинення протиправних дій повітряних суден, на яких можуть здійснюватись терористичні акти, Максимов М. О. (2016)
Запара Д. М. - Вибір та обґрунтування критерію оцінювання ефективності системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Бровко М. Б., Зубрицький Г. М. (2016)
Трофименко Ю. В. - Розрахунок показників достатності одиночного комплекту ЗІП зенітного ракетного озброєння, Доска О. М., Марункевич П. О. (2016)
Ніколаєв І. М. - Науково-методичне забезпечення досліджень з обґрунтування перспектив розвитку зенітного ракетного озброєння (2016)
Карлов В. Д. - Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості, Меленті Є. О., Олещук М. М., Родюков А. О. (2016)
Казаков Є. Л. - Метод отримання ознаки розпізнавання радіолокаційної цілі при обробці основної і кросової поляризації відбитого багаточастотного сигналу з урахуванням різниці фаз між ними, Казаков О. Є., Коломійцев О. В., Клівець С. І. (2016)
Кузнєцов О. Л. - Методика розрахунку граничного розміру апертури синтезованої антенної решітки космічної системи радіолокаційного спостереження, Карлов Д. В., Ковбаса В. М., Матвійчук М. А. (2016)
Шишацький А. В. - Методика управління режимами роботи програмованих засобів радіозв’язку, Жук О. Г., Животовський Р. М. (2016)
Павленко М. А. - Когнітивний підхід до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Медведєв В. К., Бердник П. Г., Міхасьов С. В. (2016)
Худов В. Г. - Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М. (2016)
Заковоротный А. Ю. - Разработка архитектуры и алгоритмов функционирования нейросетевой памяти с возможностью коррекции результатов (2016)
Смирнов А. А. - Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Кузнецов Б. І. - Синтез і дослідження нейромережевої системи наведення і стабілізації з урахуванням люфту в кінематичному пристрої сполучення, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2016)
Мироненко В. К. - Математичні моделі інформаційних процесів при ліквідуванні надзвичайних ситуацій, Кацман М. Д., Мацюк В. І. (2016)
Kubiavka L. В. - Peculiarities of academic mobility in the context of Ukrainian higher education, Belichenko M. А. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Курило А. В. - Специфичность персонологических характеристик как фактор развития семейной дезадаптации при расстройстве личности у одного из супругов (2012)
Панченко О. А. - Оцінка екстремального кріотерапевтичного впливу на психологічний стан людини, Оніщенко В. О. (2012)
Зінченко О. М. - Характеристика загальних закономірностей психічного здоров’я сільського населення України (2012)
Демченко М. І. - Клініко-психопатологічна структура та клінічні особливості депресивних розладів у хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2012)
Степаненко Л. В. - Порушення іонного транспорту при судинній деменції та хворобі Альцгеймера (2012)
Сайко Д. Ю. - Аутоагрессия в структуре психических расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона (2012)
Орос М. М. - Асоціація поліморфізму SCNIA гена натрієвих каналів з ефективністю дії фенітоіну при епілепсії, Андрух Г. П. (2012)
Васякіна Л. О. - Психічна складова якості життя у хворих на пневмоконіоз (2012)
Дзюба О. М. - Медико-психологічна корекція в комплексній курації кардіохірургічних пацієнтів, Хаустова О. О., Бушинська О. В., Тарновецька К. І., Прохорова О. В. (2012)
Михайлов Б. В. - Обгрунтування актуальності психо-соціальної реабілітації хворих на шизофренію на початкових етапах захворювання, Римша С. В., Теклюк С. В. (2012)
Сотніченко В. В. - Суб’єктивна оцінка стану здоров’я пацієнтів з шизофренією як клініко-психологічний критерій якості психіатричної допомоги (2012)
Мисула Ю. І. - Клінічні особливості когнітивного дефекту при шизофренії (огляд літератури) (2012)
Бородай В. Т. - О механизмах бредообразования персекуторного бреда (сообщение 1), Корж С. В., Джиаджу Н. В. (2012)
Жабенко О. Ю. - Подібності та відмінності психоендокринного та метаболічного синдромів (2012)
Полшкова С. Г. - "Аутоагресивний дрейф" особливості у осіб небезпечних видів професій, Чабан О. С. (2012)
Подлубный В. Л. - Семиотическая структура психоадаптационных и психодезадаптационных состояний у работников промышленных предприятий (2012)
Соловьева М. А. - Психогигиена и психопрофилактика стрессовых расстройств у сотрудников банков (обзор литературы) (2012)
Пшук Н. Г. - Вивчення рівня емоційного вигорання менеджерів по роботі з нерухомістю, Стукан Л. В., Герасимук В. А. (2012)
Марценковский И. А. - Расстройства из спектра аутизма: особенности диагностики, возможности профилактики и лечения (2012)
Танцура Л. М. - Основні чинники, що впливають на трансформацію фебрильних судом в епілепсії у дітей (2012)
Табачніков С. І. - Аналіз причин та мотивів вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків в світлі розробки комплексної багаторівневої системи його медико-соціальної корекції та профілактики, Вієвський А. М. (2012)
Ілейко В. Р. - Комплексна судово-психіатрична експертиза у кримінальному процесі: шляхи формування, види, коло вирішуваних питань (огляд літератури), Каніщев А. В., Кригіна Л. О. (2012)
Лунин А. Н. - Составляющие мультидисциплинарной модели реабилитации психических больных в условиях отделения с усиленным наблюдением, Малтапар О. К., Никифоров Ю. В. (2012)
Малтапар О. К. - Роль психокоррекционных мероприятий при проведении медико-социальной реабилитации в отделении с усиленным режимом наблюдения, Петрикина Я. В., Храмченкова Е. И. (2012)
Гапонов К. Д. - Клініко-психопатологічні та соціальні індикатори вираженості шкідливих наслідків алкогольної залежності в світі оптимізації її комплексного лікування (2012)
Риткіс І. С. - Сучасний погляд на проблему коморбідності тютюнопаління, тютюнової залежності та психічних і адитивних розладів (2012)
Очколяс В. И. - Психотерапия в структуре комплексного консервативного лечения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2012)
К юбилею профессора А. П. Чуприкова (2012)
Титул, содержание (2015)
Иванешкин А. И. - Ситуационное управление ресурсами узла информационной сети с переменным во времени числом активных устройств обслуживания (2015)
Rytsar Ye. B. - A New Method of the Logikal Functions Minimization in the Polynomial Set-Theoretical Format. 3. Minimization of Function System (2015)
Бабаков Р. М. - Реализация функции переходов микропрограммного автомата на базе операционного автомата, Баркалов А. А. (2015)
Крак Ю. В. - Анализ мануальных компонентов украинской жестовой речи с использованием системы дополнительных маркеров, Тернов А. С., Ульянич Д. С. (2015)
Хорозов О. М. - Телемоніторинг життєво важливих показників пацієнтів (2015)
Antoniuk Y. M. - Academic Institution Telecommunication Infrastructure Development (2015)
Бажан Л. И. - Концептуальный подход к моделированию инновационного развития в сфере информационных технологий фирмы, Безуглая Е. А. (2015)
Storozh Y. - Computer aided analysis of ball burnishing process, Lyutak I., Storozh B., Vasylyk O., Yatsyshyn M., Pasyeka M. (2015)
Зак Ю. А. - Fuzzy-логическая экспертная система для оценки глубины и качества сварочных швов в процессах роботизированной электрической сварки (2015)
Руденко О. Г. - Программирование с экспрессией генов: модификация эволюционного процесса, Мирошниченко С. В., Бессонов А. А. (2015)
Суровцев И. В. - Метод адаптивного сглаживания электрохимических сигналов в хронопотенциометрии (2015)
Вышинский В. А. - Новая система постулатов познания материи. І (2015)
Наши авторы (2015)
Автомонов П. - Логіка розвитку методів навчання як категорії дидактики вищої школи (2015)
Balashova S. - Theoretical approaches to the formation of pedagogical creativity of a future lecturer (2015)
Вербицький В. - Проблема об'єктивності знань в педагогіці (2015)
Головко Н. - Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2015)
Дем'яненко Н. - Педагогічна освіта: зміна пріоритетів (2015)
Жиленко М. - Роль класичних університетів в сучасній системі освіти (2015)
Ковальчук Т. - Профілактика суїцидальної поведінки старшокласників сільських шкіл, Гостева К. (2015)
Кошечко Н. - Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі (2015)
Кузьменко Н. - Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині (2015)
Лабунець Ю. - Толкінізм як джерело виховання моральної особистості (2015)
Лебедєва А. - Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, Люріна Т. (2015)
Marushkevych А. - Forming of civil position of modern youth (2015)
Москаленко А. - Критеріально ціннісна система оцінювання соціокультурної компетентності управлінця навчальним закладом (2015)
Плахотнік О. - Проблеми сталого розвитку в еколого – економічній освіті вищої школи (2015)
Postoiuk N. - D. l. Sergienko's pedagogical views and activity (1911–1984) (2015)
Сатановська Л. - Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу (2015)
Спіцин Є. - Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи, Кирикилиця В. (2015)
Токарук Л. - Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Что нужно знать, отпуская глюкокортикоиды (2016)
Інтеграція в європейські дослідження: досвід і перспективи міжнародної наукової співпраці (2016)
Ученые вплотную подошли к созданию сердца из стволовых клеток (2016)
Важливе рішення: перша робота (2016)
Ткаченко Т. - InnoTech Ukraine: место встречи инноваций (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Догляд за шкірою навесні (2016)
Примак Р. - Комплексоны: надежные помощники токсикологов (2016)
Дедишина Л. - Захищає і оберігає (2016)
В фокусе: боль в суставах и мышцах (2016)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: орфанные заболевания (2016)
АЦЦ®: у питаннях та відповідях (2016)
Кривомаз Т. - Щитовидная железа: незаменимая и уязвимая (2016)
"Вбивця" імунітету — гострик! (2016)
Кривомаз Т. - Секрет неуязвимости (2016)
Історії провізорів. Коли уривається терпець… (2016)
Примак Р. - Загадка столетней давности (2016)
Компьютерная программа прогнозирует возможные побочные эффекты лекарственных средств (2016)
Обнаружен мощный противовирусный эффект экстракта ладанника (2016)
Редькин Р. - Грибы, которые едят нас (2016)
Демецкая А. - Многоликий витамин: и В3, и ниацин (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гипергалактии, Редькин Р. (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление лекарственных препаратов в асептических условиях: витаминные глазные капли, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Здоров’я — це не тільки ліки! (2016)
Кириленко М. - Мы разные? Мы одинаковые? (2016)
Кривомаз Т. - Выученная беспомощность (2016)
Примак Р. - Забытый "бренд" (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Посетитель с тревожным состоянием: выбираем успокоительное средство (2016)
Стресс под контролем (2016)
Титул, содержание (2015)
Водолазский Е. В. - Обобщенные задачи разметки с мажоритарным полиморфизмом для некоторого класса полуколец (2015)
Гончар С. А. - Криптографічний протокол з часовим розкриттям у мережі рівноправних вузлів (2015)
Васильева Н. Б. - Особенности построения модели речевого общения пользователя с многофункциональным сервисным мобильным роботом, Сухоручкина О. Н., Яценко В. В. (2015)
Крак Ю. В. - Информационная технология идентификации дактилем украинского жестового языка, Бармак А. В., Касьянюк В. С., Шкильнюк Д. В. (2015)
Kharlamov A. A. - Text analysis: linguistics, Semantics, Pragmatics in the Cognitive Approach, Yermolenko T. V. (2015)
Яворский И. Н. - Стохастические модели вибросигналов и их анализ для исследования состояния механических систем, Юзефович Р. М., Мацько И. И., Семенов П. А. (2015)
Арсирий Е. А. - Система поддержки принятия решений по повышению эффективности гидроаэродинамических процессов во вспомогательных элементах энергетических агрегатов, Антощук С. Г., Арсирий В. А., Гуда А. И. (2015)
Ткаченко А. Н. - Метод быстрого поиска фрагмента аудиозаписи с усовершенствованной оценкой меры близости, Грийо-Тукало О. Ф. (2015)
Березский О. Н. - Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик, Березская К. М. (2015)
Сажок Н. Н. - Система преобразования телерадиовещания в текст для украинского языка, Робейко В. В., Федорин Д. Я., Селюх Р. А. (2015)
Шелепов В. Ю. - Использование малых речевых единиц при распознавании речи с помощью алгоритма DTW, Ниценко А. В. (2015)
Федоров Е. Е. - Метод классификации вокальных звуков речи на основе саундлетной байесовской нейронной сети (2015)
Юхименко А. А. - Подбор адаптационных выборок при адаптации к голосу нового диктора (2015)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2015 году (2015)
Алфавитный именной указатель за 2015 год (2015)
Наши авторы (2015)
Загорка О. М. - Обґрунтування доцільного варіанту (способів) маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника з використанням методу аналізу ієрархій, Коваль В. В. (2016)
Астахов О. О. - Методика визначення цільової функції управління операціями (бойовими діями) в ієрархічній структурі військ (сил) (2016)
Закусило П. С. - Модель зміни стану зразка озброєння та військової техніки під час експлуатації та планових ремонтів (2016)
Полуйко О. М. - Оптимальний розподіл сил і засобів авіаційної бригади по заданих об'єктах у груповому ударі, Онипченко П. М. (2016)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо визначення бойового радіуса дій ударних літаків, Кулешов М. Д., Антоненко Ю. С. (2016)
Мавренков О. Є. - Методичний підхід до формування оптимального варіанту програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Логінов В. В., Войтенко В. В., Кирнажицький С. В. (2016)
Бабич А. П. - Формування запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення бойової підготовки авіаційних частин (підрозділів), Пічугін І. П. (2016)
Гордієнко Ю. О. - Особливості акустичних сигналів безпілотних літальних апаратів, Бугайов М. В., Солонець О. І., Солопій І. А. (2016)
Середа В. А. - Согласование характеристик пневматического привода и телескопической трансмиссии наземной катапульты (2016)
Стадніченко М. Г. - Методика прогнозування ресурсу конструкційних матеріалів силових елементів планера літального апарату військового призначення, Фененко О. О., Варваров В. В. (2016)
Ярош С. П. - Використання позицій виносних постів візуального спостереження для підвищення ефективності прикриття об’єктів підрозділами зенітних ракетних військ, озброєними зенітними ракетними комплексами середньої дальності, Лозовий І. В., Корсуков М. І., Канюк І. Д., Канюка А. В., Марцон О. Г. (2016)
Шулежко В. В. - Показники та критерій ефективності бойових дій групи зенітних ракетних дивізіонів з урахуванням втрат сторін, Назаренко С. Б., Винославський Р. Л. (2016)
Ланецький Б. М. - Точкове оцінювання показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом. Основні розрахункові співвідношення, Лук'янчук В. В , Артеменко А. А. (2016)
Колеснік О. М. - Обґрунтування напрямків удосконалення моделі оперативного розрахунку параметрів радіолокаційного поля, Бардаков М. В., Бейліс Л. В., Крищенко В. М. (2016)
Зюкін В. Ф. - Шляхи вдосконалення систем захисту оглядових РЛС від активних імпульсних і пасивних перешкод, Свистунов Д. Ю. (2016)
Молчанов Д. В. - Метод розрахунку характеристик розсіяння надводних радіолокаційних об'єктів, Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Висоцький О. В. - Оптимальне правило прийняття рішення при сумісному пошуку і виявленні об’єктів по критерію максимальної правдоподібності, Худов Г. В. (2016)
Челпанов A. В. - Пристрої та алгоритми супроводження групових цілей, Буяло О. В., Квіткін К. П. (2016)
Пащенко Р. Э. - Анализ величин фрактальных размерностей фазовых портретов для распознавания БПЛА мультироторного типа, Фатеев А. С., Цюпак Д. О., Романцов А. А. (2016)
Кононов Б. Т. - Обґрунтування методики дослідження шляхів підвищення надійності роботи систем обертання антен радіолокаційних станцій, Рябуха Н. М. (2016)
Романченко І. С. - Метод MOORA-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М. (2016)
Черток О. А. - Розподіл задач оцінки обстановки між особами бойового розрахунку та інформаційною системою пунктів управління Повітряних Сил Збройних Сил України, Павленко М. А., Берднік П. Г., Борозенець І. О. (2016)
Поліщук Л. І. - Умови, завдання і основні принципи створення автоматизованої системи управління військами і зброєю, Богуцький С. М., Лаврут Т. В. (2016)
Волосюк В. К. - Радіометричний пристрій нульового типу зі скануючою діаграмою спрямованості, Павліков В. В., Нежальська К. М., Тимощук О. М. (2016)
Печенин В. В. - Анализ помехоустойчивости доплеровского измерителя с автоматической регулировкой полосы пропускания узкополосного фильтра, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В., Мсаллам Е. П. (2016)
Белокуров А. А. - Повышение точности определения параметров коротких многочастотных сигналов методами линейной алгебры, Вотяков О. И., Писарёнок Г. Г. (2016)
Величко А. Ф. - Обработка пакетных зондирующих ЧМ сигналов в ретрансляционных системах технической диагностики, Величко С. А. (2016)
Яновская О. В. - Модели доступности сервисов распределенных облачных систем (2016)
Замула О. A. - Метод обробки та передачі захищених даних з використанням стандартних протоколів TCP/UDP, Семченко Д. О. (2016)
Lysytsia D. O. - Classification of methods assessment and management risk development software, Bulba S. S. (2016)
Лисенко О. В. - Методи мультиплексування потоків даних, Щербінін С. В. (2016)
Котов О. Б. - Пропозиції щодо модернізації системи освіти України (2016)
Ланецький Б. М. - Розробка методичних рекомендацій з оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет при вирішенні завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Шоколовський А. А., Попов В. П., Селезньов С. В., Донцов С. М. (2016)
Юнда В. А. - Комп’ютерне моделювання мультиспектральної цілефонової обстановки при самонаведенні ракети на наземну ціль, Зубков А. М., Косовцов Ю. М., Атаманюк В. В., Мочерад В. С. (2016)
Лагутін Г. І. - Особливості визначення збитків від перерви електропостачання військових об'єктів, Лисенко В. М., Заболотний В. Д. (2016)
Єгоров О. Б - Підвищення стійкості асинхронних двигунів при впливі компенсації реактивної потужності, Єгорова О. Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Автомонов П. - Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі (2015)
Буркова Л. - Задачний підхід у підготовці фахівців соціономічних професій: типи задач та особливості їх розв'язання (2015)
Васильєва-Халатникова М. - Особливості підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу (2015)
Головко Н. - Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі (2015)
Жиленко М. - Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації (2015)
Жихорська О. - Особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу (2015)
Zvarych I. - An assessment of the lectures' professional work at the institutions of higher learning in Ukraine and the USA (2015)
Кошечко Н. - Комп'ютерна залежність студентів ВНЗ як прояв внутрішньоособистісних конфліктів (2015)
Кузьменко Н. - Педагогічний контекст "Спогадів І. П. Львова про П. Г. Тичину" (2015)
Lebedeva Lebedeva - Formation of the system competences in the process of professional preparation of future teachers, A. A. (2015)
Люріна Т. - Формування комунікативної культури майбутніх педагогів, Молодиченко Н., Коваленко М. (2015)
Marushkevych Marushkevych - Stylistic features of management of educational institutions, A. A. (2015)
Москаленко А. - Формування комунікативної компетентності управлінців навчальних закладів: антропологічний підхід (2015)
Плахотнік О. - Основні проблеми та принципи інноваційної природознавчої освіти, Захарук Т., Янковски К. (2015)
Постоюк Н. - Систематизація науково-педагогічної спадщини Д. Л. Сергієнка (2015)
Сатановська Л. - Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом (2015)
Спіцин Є. - Формування професійної компетентності прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу, Назаренко Н. (2015)
Токарук Л. - Американська інклюзивна освіта педагогічної співпраці – українські реалії (2015)
Шовковий В. - Префіксальні дієслова давньогрецької мови як лінгвокогнітивні одиниці: методика навчання, Чеп'якова І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Андрущенко В. - "Філософське самовбивство" останніх радянських гуманітаріїв (2012)
Штомпка П. - Ви повинні вірити, що можете здійснити неможливе – і це є чи не єдиним рецептом досягнення справжнього успіху Інтерв’ю Сергія Курбатова з Піотром Штомпкою (2012)
Габермас Ю. - Постметафізичне мислення ІІІ. Між метафізикою і критикою розуму (2012)
Горбунова Л. - Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша (2012)
Предборська І. - Складні системи за Е. Мореном: реферативно-аналітичний огляд матеріалів міжнародної конференції у Відні (2012)
Ласло Е. - Інформація і узгодженість в природі та "ракова пухлина" неузгодженості людського світу (2012)
Князева Е. - Инновационная сложность: эмерджентность, самоорганизация и управление рисками (2012)
Култаєва М. - Культурологічний поворот у філософії освіти: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи (2012)
Гуменюк Г. - Антропологічний поворот в освіті постсучасності (2012)
Ткаченко В. - Реквієм по мультикультуралізму: повчальні уроки гуманітарної політики (2012)
Гриценко Т. - Мультикультурні практики у вищій освіті США: досвід теоретичного та практичного осягнення. Стаття друга. Деконструкція і дестереотипізація соціальних гранднаративів та поєднання теорії і праксису як основні методологічні стратегії мультикультурної освіти (2012)
Мєлков Ю. - Ідеал і мета освіти в ієрархії культурних цінностей (2012)
Жукова А. - Філософія мрії у імплікації свободи (2012)
Гомілко О. - Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи (2012)
Черепанова С. - Художній потенціал філософії освіти: знаково-символічна специфіка мистецтва (2012)
Войтюк І. - Інтеграція релігійних та духовних елементів у системі української національної освіти (2012)
Панасенко О. - Основні тенденції розвитку релігійної освіти в Україні (на прикладі православ’я) (2012)
Кроліца М. - Особливості впровадження елементів Болонського процесу у вищу освіту Польщі (2012)
Курбатов С. - Інновації як головний ресурс розвитку інформаційного суспільства (2012)
Рогова П. - Інформаційний ресурс: проблеми розвитку (2012)
Горбачук-Наровецька О. - Освітні заломлення "Філософської думки" (2012)
Панченко Л. - Європейська освіта в контексті викликів глобалізованого світу (до виходу книги Віктора Андрущенка "Світанок Європи": проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи XXI століття") (2012)
Радіонова Н. - Рецензія на монографію М. В. Триняк "Інтеркультурна комунікація: освітній вимір" (2012)
Червона Л. - Творення та трансляція культури в контексті світових освітніх тенденцій (інформаційний огляд монографії "Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури") (2012)
Федь А. - Світоглядно-гуманітарний вимір філософії освіти (рецензія на монографію С. Черепанової), Шалашна Н. (2012)
Кузнєцова І. - Теоретико-методологічний потенціал некласичної естетики: роздуми над книгою Личковаха В.А. "Некласична естетика в культурному просторі ХХ – початку ХХІ століть" (2012)
Новальська Т. - Нове видання з історії розвитку педагогічних бібліотек України (2012)
Триняк М. - "Репрезентації філософії в освітньому просторі Слобожанщини у ХІХ столітті" (рецензія на монографію Н. В. Радіонової) (2012)
Шакун Н. - Всеукраїнські філософські читання пам’яті Володимира Шевченка (17 лютого 2012 р., м. Чернігів) (2012)
Мєлков Ю. - Шостий Російський філософський конгрес "Філософія в сучасному світі. Діалог світоглядів" (2012)
Калашнікова С. - Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", Луговий В., Таланова Ж. (2012)
Титул, зміст (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометричні параметри структур довгастого мозку плодів людини 22-23 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Кривко Ю. Я. (2016)
Кучеренко О. М. - Ультразвукові параметри матки та яєчників у дівчат юнацького віку з ювенільними матковими кровотечами залежно від фаз менструального циклу, Чайка Г. В. (2016)
Комшук Т. С. - Центральні структури лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку (2016)
Палій Г. К. - Ефективність антибактеріальної дії антибіотиків, антисептика декаметоксину та псевдомонадного бактеріофагу на клінічні штами pseudomonas aeruginosa, Вовк І. М., Коваленко І. М., Назарчук О. А., Буркот В. М. (2016)
Середа К. В. - Особливості впливу кріоконсервованої амніотичної мембрани людини в залежності від типу її фіксації на моделі бактеріального кератиту, Дрожжина Г. І., Гайдамака Т. Б., Віт В. В., Шаблій В. А., Лобинцева Г. С. (2016)
Чернявская Е. А. - Особенности ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда молодых крыс с алиментарным ожирением на фоне введения криокон- сервированного препарата кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2016)
Панасюк Я. В. - Вплив наночастинок ловастатину на остеорегенерацію при травматичному кістковому дефекті у щурів, Корда М. М. (2016)
Саволюк С. І. - Індивідуалізація вибору оптимальної хірургічної тактики при холедохолітіазі, що ускладнений гострим холангітом, на основі оцінки ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів, Лосєв В. О. (2016)
Голяновський О. В. - Сучасна профілактика та терапія загрози передчасних пологів, Слободян Ю. В. (2016)
Кондратюк В. К. - Сучасні підходи до корекції порушень мікробіоценозу геніталій у жінок з гіперпроліферативними захворюваннями матки та патологією шийки матки, Нарольська А. І., Горбань Н. Є., Лисяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2016)
Камінський В. В. - Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень при індукованій вагітності у жінок з патологією печінки, Бойчук О. Г. (2016)
Булавенко О. В. - Оцінка діагностичної ролі ендометріального глікоделіну у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя, Коцюбська І. Ю. (2016)
Dubinina V. G. - The prognosis of resistance to platinum drugs in patients with the serous ovarian cancer, Rybin A. I. (2016)
Чернюк С. В. - Оцінка взаємозв'язку структурних змін серця із порушеннями серцевого ритму у хворих з дифузним міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією (2016)
Чайка Г. В. - Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом, Дністрянська А. П., Годлевська Н. А., Килимнюк Л. О., Палійчук В. Г. (2016)
Konkov D. G. - The features of conversion of spiral arteries in pregnant women with the gestational endotheliopathy (2016)
Чебан О. С. - Особенности проведения медикаментозного аборта у подростков, Зарбаилова Н. К. (2016)
Маринчина І. М. - Прогностичне значення біохімічного скринінгу у вагітних з гіперандрогенією, Максимюк О. П. (2016)
Дола Л. Л. - До питання частоти і структури синдрому втрати плода у жінок із тромбофіліями (2016)
Купчак І. М. - Особливості цитологічної картини цервікального епітелію у жінок з ендоцервікозом, які не народжували, Геник Н. І., Кіндратів Е. О., Курташ Н. Я. (2016)
Літус О. І. - Показники лазерної допплерівської флоуметрії в оцінці мікроциркуляції при лікуванні оніхомікозів, Кізіна І. Є. (2016)
Ночвіна О. А. - Стан мозкового кровообігу у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Дубчак А. Є. - Особливості тазової гемодинаміки у жінок репродуктивного віку з доброякісними утвореннями органів малого таза, Баранецька І. О., Обейд Н. М. (2016)
Дудік О. П. - Герметизація фісур у дітей молодшого шкільного віку м. Вінниці та ефективність застосування повітряно- абразивного очищення емалі перед її проведенням, Чугу Т. В., Руда І. В. (2016)
Місюра А. Г. - Гестаційна трофобластична хвороба у III триместрі вагітності. Клінічний випадок, Пирогова В. І., Малачинська М. Й., Дудаш П. Й., Паєнок В. О. (2016)
Свінціцький А. С. - Особливості функціонального стану жовчного міхура у хворих на ожиріння, Павловський С. А., Черкасова Л. А. (2016)
Артьоменко В. В. - Симуляційні тренінги для анестезіологів при невідкладних станах в акушерстві та гінекології, Носенко В. М., Берлінська Л. І. (2016)
Вереснюк Н. С. - Оцінка доцільності використання ультразвукового сканування в діагностиці маткових аномалій (2016)
Дацишин П. Т. - Аналіз результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-1" і "Крок-2" іноземними студентами за 5 років, Заїка С. В., Федорченко О. В., Стельмащук П. О. (2016)
Островський К. В. - Балонна тампонада матки як метод зупинки післяпологових гіпотонічних кровотеч, Кирилюк О. Д., Коломоєць С. П., Богуславська Н. Ю., Бабінчук О. В., Матисько С. В., Голубєв М. В., Любомирська К. С. (2016)
Бобрук В. П. - Маркетинговий аналіз та нормативно-правове регулювання у сфері відпуску антигістамінних препаратів фармацевтичного ринку Вінниччини, Благун О. Д. (2016)
Кетова О. М. - Обізнаність молоді сьогодення у питаннях репродуктології та сексуальної поведінки (2016)
Оніськова О. В. - Організація надання медичної допомоги дитячому населенню у місті вінниці в умовах реформування системи охорони здоров'я України, Ющенко Л. О., Присяжнюк В. П., Опіопченко С. Ф. (2016)
Артьоменко В. В. - Виявлення ознак синдрому емоційного вигорання під час медичних симуляційних тренінгів, Єльчанінова С. І., Носенко В. М., Вастьянов Р. С. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні аспекти професіографічної оцінки закономірностей зв'язків показників рівня суб'єктивного контролю та агресивних проявів особистості студентів, які здобувають стоматологічний фах (2016)
Семенова Н. В. - Структура комплексу несприятливих чинників відділень реанімації новонароджених (2016)
Олексієнко І. В. - Сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування істміко-цервікальної недостатності шийки матки (огляд літератури), Чайка Г. В., Заславська М. Г., Пролигіна І. В. (2016)
Мороз В. М. - Академік Заболотний Данило Кирилович - обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя з дня народження), Палій Г. К., Ковальчук В. П. (2016)
Гордій Кіндратович Палій (до 80-річчя з дня народження) (2016)
Смольський Л. П. - Кафедра анатомії людини. Історія та становлення, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О. (2016)
Дерезюк А. В. - Лікар-гуманіст Степан Руданський (2016)
Юрчишина О. - Спортсмен, тренер, науковець. До 75-річчя від дня народження О. Н. Іванова (2016)
Підгрушний Г. П. - Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України, Мезенцев К. В., Мезенцева Н. І. (2015)
Czaplinski P. - Dzialania innowacyjne w sektorze przetworstwa rybnego w Polsce (2015)
Барановський М. О. - Організаційно-інституційні засади розв’язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні (2015)
Яворська В. В. Ніколаєва О. І. Шулевський С. О. - Аналіз структурно-вікових деформацій населення: регіональний аспект (2015)
Кисельов Ю. О. - Деякі регіональні проблеми геополітичного вибору України (2015)
Омельченко Н. В. - Специфіка та регіональні відмінності в рівні урбанізації (на прикладі Херсонської області) (2015)
Молікевич Р. - Структурні особливості категорії "медико-демографічна ситуація" з позиції суспільної географії (2015)
Бульба Ю. - Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні (2015)
Винниченко Г. П. - Анализ геолого-геоморфологических условий северного побережья Азовского моря для оптимизации его рекреационного использования, Давыдов А. В., Бровко М. А. (2015)
Давидов О. В. - Особливості антропогенної трансформації Каркінітської затоки, Журавська І. Ю. (2015)
Афанасьєва О. О. - Провідні види антропогенної діяльності з трансформації рельєфу території України (2015)
Охременко І. - Садово-паркові комплекси міста Херсона: перцепційний аспект, Кросенко Я. (2015)
Malchykova D. - Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems, Ponomareva A., Molikevych R. (2015)
Сімченко С. В. - Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону (2015)
Ковальова К. І. - Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії, Нападовська Г. Ю. (2015)
Топчієв О. Г. - Вітчизняна географія в умовах становлення української державності та новітньої наукової революції, Нефедова Н. Є., Яворська В. В. (2014)
Shaposhnykov K. S. - Convergent development infocommunication operators in the national economy, Osadchiy O. D. (2014)
Смаль В. - Основні науково-методологічні підходи до концептуалізації структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку (2014)
Гукалова І. В. - Історичні аспекти розвитку геодемографії та її інтеграції в медико-географічні дослідження, Молікевич Р. С. (2014)
Пилипенко І. О. - Методологічні засади дослідження геопростору в контексті концепції "центр – периферія" (2014)
Мальчикова Д. С. - Територіальні ресурси як основа стратегії регіонального розвитку Херсонської області (2014)
Омельченко Н. В. - Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях (2014)
Винниченко Г. П. - Роль оледенений в формировании конфигурации речной сети (на примере горных стран юго-востока Средней Азии и равнинных областей юга Украины), Давыдов А. В., Таджибеков М. Т. (2014)
Бровко М. - Залежність рельєфу північного узбережжя Азовського моря від особливостей його геологічної будови, Саркісов А. (2014)
Меркулова О. - Аналіз техногенних процесів у геосфері (2014)
Богадьорова Л. М. - Соціально-економічне значення сільського туризму в контексті розвитку сільських територій України (2014)
Гоманюк Н. А. - Опыт разработки этнокультурных туристических маршрутов по Херсону и югу Украины (2014)
Машкова О. В. - Види екстремального туризму, Богадьорова В. (2014)
Пінчук І. Я. - Стан науково-дослідної діяльності в галузі психіатрії у ВНЗ України за період 2010–2012 рр. та півріччя 2013 р., Богачев Р. М., Осійчук М. С., Шум С. С., Суховій О. О. (2013)
Толстанов О. К. - Удосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям (2013)
Левада О. А. - Специфічний когнітивно-психопатологічний синдромокомплекс етапів розвитку субкортикальної судинної деменції (2013)
Самедов А. А. - Вопросы диагностики и лечения деменции (болезнь Альцгеймера, сосудистые деменции, взгляд через призму психиатрии), Гасан-заде Л. А. (2013)
Саржевский С. Н. - Сочетание когнитивных и эмоциональных нарушений при эпилепсии (2013)
Шум С. С. - Результати статистичного дослідження стану застосування стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру (за І півріччя 2013 року), Пінчук І. Я., Суховій О. О. (2013)
Баркалов Б. А. - Изучение реабилитационного потенциала у ВИЧ-инфицированных больных с синдромом зависимости от опиоидов, Баркалова Е. Б. (2013)
Марценковський І. А. - Деякі проблеми диференційної діагностики при розладах спектра аутизму (2013)
Носов С. Г. - Когнитивные нарушения при применении антиэпилептических препаратов у больных эпилепсией, Дробот И. Г. (2013)
Чайковська В. - Сучасний стан і перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України (2013)
Пінчук І. Я. - Шкала Neuropsychiatric Inventory (NPI) як валідний інструмент оцінювання психопатологічних порушень при деменціях та інших органічних ураженнях мозку: українська адаптована версія та досвід застосування, Левада О. А., Чередниченко Н. В. (2013)
Khaustova O. O. - Depression in elderly patients (2013)
Чабан О. С. - Опасности психотерапии для психотерапевта (2013)
Бикшаева Я. Б. - Клиническая типология, причины и механизмы манифестации шизофрении у детей (2013)
Авраменко О. М. - Мультидисциплінарний підхід до курації хронічного алгічного синдрому (2013)
Аймедов К. В. - Дослідження психоімунологічних факторів зниження успішності студентів під час екзаменаційної сесії (2013)
Вербенко Г. Н. - Нарушения когнитивных функций у пациентов, страдающих биполярным расстройством (2013)
Возний Д. В. - Особливості когнітивної сфери чоловіків, хворих на алкогольну залежність (2013)
Войтенко Ю. А. - Середовищні фактори, які впливають на розвиток шизофренії (2013)
Дудина Ж. Г. - Актуальность паллиативного лечения у пациентов, страдающих деменцией (2013)
Дзюба О. М. - До проблеми діагностики кореляційних зв’язків між легкими когнітивними розладами у осіб середнього віку та подальшим розвитком деменції, Орлова О. С. (2013)
Живаго Х. С. - Медико-соціальна реабілітація хворих на шизофренію з когнітивними порушеннями, Коляденко Н. В. (2013)
Завалко Ю. Н. - Лечение когнитивных нарушений в позднем возрасте, Черняков И. В., Чернякова В. Д. (2013)
Задорожный В. З. - Когнитивное функционирование при дезорганизованном поведении у детей, страдающих эпилепсией (2013)
Задорожный В. З. - Когнитивно-поведенческая терапия при органическом бредовом расстройстве, Дробот И. Г., Холопченко О. Э., Антофийчук О. И. (2013)
Задорожный В. З. - Преодоление когнитивных нарушений у ребенка при его индивидуально-психологических особенностях развития, Кетков В. Д. (2013)
Задорожный В. З. - Особенности поведенческой терапии лицам с посттравматическими расстройствами, Хижняк А. А., Холопченко О. Э. (2013)
Захарова Г. І. - Вивчення особливостей емоційно-вольової сфери у пацієнтів, які страждають на вугрову хворобу (2013)
Здорик І. Ф. - Терапія депресивних розладів та когнітивних порушень у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу (2013)
Зинченко Е. Н. - Психологические особенности невротических и органических непсихотических психических расстройств у пациентов, проживающих в сельской местности (2013)
Казаков В. Е. - Когнитивные нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2013)
Калугин И. В. - Проблемы полиморбидности и адекватной фармакотерапии у пациентов пожилого возраста, Хаустова Е. А. (2013)
Кожина А. М. - Диагностика и терапия аффективных и когнитивных нарушений у больных эпилепсией, Коростий В. И., Полякова А. В., Стрельникова И. Н. (2013)
Коростій В. І. - Когнітивні розлади у хворих із органічними та симптоматичними захворюваннями, Кожина Г. М., Товажнянська О. Л., Литвін Э. Е., Безуглова І. О. (2013)
Коростий В. И. - Когнитивная и арт-психотерапия в лечении тревожных и депрессивных расстройств, Кожина А. М., Хмаин С. Х., Зеленская Е. А. (2013)
Кривоногова О. В. - Гендерно-психологічні відмінності студентів, які навчаються в умовах одностатевих та різностатевих груп (2013)
Кушнір А. М. - Корекція когнітивних порушень у комплексній реабілітації хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння проти життя особи, Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю. (2013)
Ладик-Бризгалова А. К. - Психічні розлади екзогенно-органічного ґенезу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2013)
Маркова М. В. - Медико-психологічні аспекти профілактики соматоформної вегетативної дисфункції серцево-судинної системи серед підлітків, Веньовцева Н. Ю. (2013)
Матвієць Л. Г. - Профілактика розвитку м’яких когнітивних розладів при проведенні медичної реабілітації пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією в умовах амбулаторної загальної практики-сімейної медицини (2013)
Матяш М. М. - Когнітивні розлади у хворих на шизофренію (2013)
Мєрліч С. В. - Динаміка змін рівнів тривоги та депресії в онкологічних хворих на різних етапах захворювання (2013)
Мозговая Т. П. - Особенности когнитивного дефицита у пациентов неврологического профиля, Гавенко В. Л., Лещина И. В., Федорченко С. В. (2013)
Мороз С. М. - Стратегия выявления когнитивных нарушений на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Семенихина В. Е. (2013)
Мороз С. М. - Особенности когнитивных расстройств при нарушениях пищевого поведения, Макарова И. И. (2013)
Мруг О. Ф. - Застосування атипових антипсихотиків у лікуванні шизофренії (2013)
Осуховская Е. С. - Химические и нехимические аддикции: ассоциированные проявления, Табачников С. И. (2013)
Панченко О. А. - Психологические аспекты стрессоустойчивости лиц, работающих в следственных изоляторах, Басараб И. Ю. (2013)
Панченко О. А. - Психодиагностика эмоциональных и личностных нарушений у водителей автотранспорта, Гаража М. В., Кутько И. И. (2013)
Панченко О. А. - Анализ психического состояния водителей городского пассажирского автотранспорта, Плохих В. В., Гаража М. В. (2013)
Панченко Л. В. - Оцінка когнітивних функцій у осіб з дисциркуляторною енцефалопатією при проходженні загальної повітряної кріотерапії, Садчікова О. Г. (2013)
Панченко О. А. - Особенности психологической диагностики и коррекции когнитивных нарушений у пациентов психоневрологического отделения, Стасюк А. В., Петракова Т. В. (2013)
Панченко О. А. - Биоакустическая коррекция в системе реабилитации невротических и связанных со стрессами расстройствами, Чумак Т. Э., Панченко Л. В. (2013)
Панченко О. А. - Система реабилитационных мероприятий лиц пожилого и старческого возраста с когнитивными нарушениями, Панченко Л. В., Чумак Т. Э. (2013)
Панченко О. А. - Применение криотерапии в реабилитации пациентов с тревожными расстройствами, Чумак Т. Э. (2013)
Педак А. А. - Профілактика суспільно-небезпечних дій: експертно-правові та організаційні питання надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (2013)
Пінчук І. Я. - Актуальність проведення скринінгових досліджень для попередньої діагностики розладів спектра аутизму у дітей на первинному етапі надання медичної допомоги, Полив’яна О. А. (2013)
Полив’яна М. Ю. - Методичні особливості виявлення порушень мислення у хворих на шизофренію (2013)
Прокопчук І. В. - Особливості психоемоційного стану хворих на псоріаз (2013)
Прохорова О. В. - Актуальні питання вивчення депресивної маніфестації судинної деменції, Хаустова О. О. (2013)
Пшук Н. Г. - Актуальні дослідження феномену перфекціонізму у студентів медичного ВНЗ, Коваленко М. В., Коваленко І. В. (2013)
Радзевілова О. В. - Особливості когнітивної діяльності жінок із синдромом залежності від алкоголю (2013)
Рассказова І. А. - Попередження небезпечних дій з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади, за 6 місяців 2013 року в м. Макіївка (2013)
Риткіс І. С. - Особливості системного підходу до психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності у осіб молодого віку на сучасному етапі (2013)
Рачкаускас Г. С. - Стан макрофагальної фагоцитуючої системи та концентрація циркулюючих імунних комплексів у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Рачкаускас І. Г. (2013)
Romaniv O. P. - Autodestructive aspects of myocardial infarction (2013)
Рябухін К. В. - Особливості відношення до сімейної ролі матерів, які страждають на алкогольну залежність (2013)
Сапон Д. Н. - Внесок розладів психіки в перебіг хронічного невропатичного больового синдрому (2013)
Табачніков С. І. - Особистісно-середовищні передумови формування станів залежності у підлітків з аддиктивною поведінкою, що приймають психоактивні речовини, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Власова К. А., Вороніна О. В. (2013)
Табачніков С. І. - Когнітивно-особистісні та соціальні аспекті аддиктивної поведінки підлітків, які вживають психоактивні речовини, Харченко Є. М., Синіцька Т. В., Риткіс І. С., Власова К. А. (2013)
Tabachnikov S. - Effectiveness of modern approach to psychohygiene and psychoprophylaxis smoking and tobacco dependence in students, Ritkis I. (2013)
Франкова И. А. - К вопросу о теоретических основах феномена острой социальной самоизоляции (2013)
Харчук Є. В. - Динаміка показників функціонування лексичної системи та вербальної асоціативної продуктивності у осіб з поєднанням параноїдної шизофренії та гіпертонічної хвороби (2013)
Хаустова О. О. - Когнітивні порушення у пацієнтів із хронічними соматичними захворюваннями, Бушинська О. В., Тарновецька К. І. (2013)
Хаустова О. О. - Особливості внутрішньої картини хвороби у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Бушинська О. В., Тарновецька К. І. (2013)
Хаустова О. О. - Виявлення депресивних розладів у пацієнтів із хронічними соматичними захворюваннями, Бушинська О. В., Кардашов В. П. (2013)
Хаустова О. О. - Оцінка якості життя у пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями, Тарновецька К. І., Прохорова О. В. (2013)
Цьона А. Р. - Корекція нейрокогнітивних порушень при параноїдній шизофренії (2013)
Чайка А. В. - Надання допомоги людям похилого віку, які хворіють на психічні розлади через призму соціальної роботи (2013)
Чайківська Д. - Домашня опіка в Україні. Особливості роботи персоналу по догляду за особами похилого віку з когнітивними порушеннями (2013)
Чернишов О. В. - Характеристика етіопатогенетичних факторів та клінічних особливостей соматоформного синдрому болю у підлітків, Харченко Є. Н. (2013)
Юрьева Л. Н. - Когнитивные нарушения у пациентов с рецидивирующим панкреатитом, Шевченко Ю. Н. (2013)
Левада О. А. - На память про "Когнитивные нарушения в психиатрии" (взгляд из зала) (2013)
Ефективність трициклічних антидепресантів при депресії у дітей та підлітків: результати кокранівського огляду (2013)
Виявлені метаболічні предиктори відповіді на терапію антидепресантами (2013)
Галюциногени не підвищують ризик психічних розладів (2013)
Вийшла нова класифікаційна модель для головного болю (2013)
Підтримуюча терапія менш ефективна за зниження дози або відміну препарату у підтримці ремісії після першого психотичного епізоду (2013)
Алмашій Т. Й. - Психіатрична служба Закарпаття (2013)
Хаустова О. О. - Біопсихосоціальна модель: майбутнє психіатрії (за матеріалами 21-го Міжнародного конгресу з соціальної психіатрії) (2013)
Аникеенко Л. В. - Обучение двигательным действиям студентов (2015)
Апайчев А. - Анализ структуры заболеваемости и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний мужчин второго зрелого возраста (2015)
Бала Т. М. - Исследование показателей уровня развития силы школьников 5–9-х классов в процессе занятий чирлидингом (2015)
Без’язичний Б. І. - Реалізація системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Билоконь В. К. - Принципы воспитания физических качеств студентов, занимающихся в техническом вузе (2015)
Boyko I. - Volunteering in the modern olympic sport as a scientific problem (2015)
Булах С. М. - Формування спортивної майстерності студентів на початковому етапі занять пауерліфтингом (2015)
Глиняна О. А. - Физическая реабилитации больных после хирургического лечения переломов вертлужной впадины (2015)
Глущенко Н. - Дослідження параметрів психофізичного стану студентів спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння (2015)
Гринь О. Р. - Організованість як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності тренера, Дутчак Ю. В. (2015)
Гринь О. Р. - Розвиток творчих здібностей в підвищенні майстерності спортсменів єдиноборців, Смоляр І. І. (2015)
Гулай В. С. - Фізичне виховання у національному університеті державної податкової служби України, Коцеруба Л. І. (2015)
Захаріна Є. А. - Анімаційні програми з використанням засобів туризму у рекреаційній діяльності студентської молоді, Захаріна А. Г. (2015)
Іванова Л. І. - Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2015)
Кузенков Є. О. - Розвиток рухових якостей студентів – баскетболістів за допомогою технічних засобів (2015)
Кузенков О. В. - Пути привлечения пассивных студентов к активным занятиям физической культурой (2015)
Макуц Т. Б. - Визначення ефективності використання індивідуалізованого підходу під час психологічної підготовки тенісистів 14-15 років (2015)
Мітова О. О. - Контроль та аналіз техніко-тактичної підготовленості в захисті у баскетболістів команд вищої ліги (2015)
Панкратов Н. С. - Методика развития силы при построении учебно- тренировочного процесса занимающихся пауэрлифтингом (2015)
Радченко Л. О. - Спортивні музеї та експозиції в Україні: проблеми роботи та шляхи їх подолання (2015)
Скиба О. П. - Біомеханічні аспекти в настільному тенісі (2015)
Сушко Р. О. - Техніко-тактичні дії висококваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Терещенко В. І. - Болонський процес в системі вищої освіти України та Національного університету державної податкової служби України, Лаврентьєв О. М., Пристінський О. В. (2015)
Терещенко В. І. - Критерии готовности спортсменов к соревнованиям, Руденко Б. В. (2015)
Тихорський О. А. - Особливості індивідуалізації тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі, Дорофєєва Т. І., Джим В. Ю. (2015)
Футорный С. М. - Тенденции формирования здорового образа жизни современного молодого поколения, Шкребтий Ю. М., Маслова Е. В. (2015)
Хазим Тони. - Анализ и обсуждение опыта деятельности одно ведомственных центров по развитию олимпийских видов спорта в Одесской области (2015)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін латентних періодів сенсомоторних реакцій у юних спортсменок 13–15 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (2015)
Чумак Ю. - Використання тренажерних пристроїв в процесі підготовки дзюдоїстів (2015)
Югай А. В. - Модели технико-тактической подготовленности спортсменов, специализирующихся в скоростном беге на роликовых коньках (2015)
Титул, зміст (2016)
Ферментів більше — травлення краще (2016)
Дедишина Л. - Технології охорони здоров’я: оцінювання в Україні та світі (2016)
І з собакою, і без глистів (2016)
Ротавирусная инфекция: современный взгляд на проблему (2016)
Актуальні теми аптечної справи: погляд фахівця. Актуальний асортимент косметичних профілактичних засобів в аптеці в період травневих свят (пікніків та активного відпочинку) (2016)
Как помочь уставшим глазам? (2016)
Сучасна фармакотерапія: роль працівників аптек (2016)
Демецкая А. - Анатомия депрессии (2016)
Экстренно! Право на контрацепцию! (2016)
Кривомаз Т. - Смертельные "бутоны" (2016)
Студентська олімпіада — шлях до професійної реалізації (2016)
Кривомаз Т. - Орган мужской уязвимости, или Сколько сердец у мужчин (2016)
Весна. Аптека. Аллергия (2016)
Михайлюк О.В. - Ми творимо майбутнє фармації, Данилишин Н.І. (2016)
Дедишина Л. - Післядипломна освіта: а як на Волині? (2016)
Примак Р. - Спасительный "долгожитель" (2016)
Історії провізорів. Вето на цистит (2016)
Редькин Р. - Болевой синдром у детей: чем помочь?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Фармобзор: глюкокортикоиды (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: глазная мазь, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
О чем промолчит женщина... (2016)
Демецкая А. - "Весенние" витамины для красоты, ума и бодрости духа (2016)
Линекс Беби®: надежная защита для самых маленьких (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия стоматита, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Дедишина Л. - Справжня фармація повертається (2016)
Кириленко М. - Выступление перед большой аудиторией: для активистов и не только (2016)
Кривомаз Т. - Самое естественное качество человека (2016)
Гороскоп (2016)
ИМЕТ®: боли и лихорадке достойный ответ! (2016)
Редколегія (2010)
Славінська О. С. - Теоретичні засади розвитку деформацій на заплавних ділянках в зоні впливу мостових переходів, Бабич Ю. В. (2010)
Каськів С. В. - Аналіз методів розрахунку стійкості укосів (2010)
Вітринська І. В. - Використання програмного комплексу "Allplan" у геодезії та проектуванні автомобільних доріг (2010)
Корольков Р. О. - Методика розрахунку армування укосів насипів автомобільних доріг з урахуванням зміни напруженого стану при їх спорудженні (2010)
Усиченко О. Ю. - Аналіз існуючих Методів розрахунків армування основ дорожніх конструкцій, Барабанова Т. Г. (2010)
Скрипник Т. В. - Шляхи використання геосіток при ремонті покриття дорожнього одягу, Малько М. М., Заволік М. В. (2010)
Харченко А. М. - Сучасна практика та тенденції планування річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2010)
Лисенко А. М. - Будівництво автомобільних доріг на глинистих перезволожених грунтах. Способи вирішення проблеми (2010)
Кононюк Ю. В. - Концептуальна модель забезпечення якості даних в системі управління станом покриття (2010)
Соколова Н. М. - Економічні ризики експлуатації автомобільних доріг в умовах державно-приватного партнерства (2010)
Редченко В. П. - Проблеми застосування спектрального аналізу при дослідженні динамічних реакцій будівельних конструкцій (2010)
Янчук Л. Л. - Детерміністична модель прогнозу життєвого циклу залізобетонних елементів мостового переходу (2010)
Петрович В. В. - Дослідження особливостей часового ряду кліматичних даних методом рекурентних графіків, Артеменко В. А. (2010)
Чечуга О. С. - Дослідження умов роботи водопропускної труби в залежності від умов її обпирання, Каськів В. І., Грабчук С. П. (2010)
Кірічек Ю. О. - Застосування армування при проектуванні автомобільних доріг на органогенних глинистих ґрунтах, Балашова Ю. Б., Легка Н. В. (2010)
Кузьмінець М. П. - Тривимірне моделювання робочих процесів та конструкцій землерийно-транспортних машин (2010)
Резник В. М. - Проект змін до правил дорожнього руху, Дудник Н. М., Титенко О. Г. (2010)
Дехтярук М. Т. - Імітаційне моделювання роботи автозаправної станції (2010)
Писанко А. О. - Пропозиції щодо організації проведення контролю якості горизонтальної дорожньої розмітки, Макарчев О. О., Стьожка В. В. (2010)
Процик О. П. - Вплив геометричних параметрів території обслуговування на середню відстань перевезень (2010)
Редколегія (2010)
Славінська О. С. - Дослідження гідродинамічних процесів у придонної області руслових та заплавних потоків у зоні впливу мостових переходів (2010)
Скрипник Т. В. - Доцільність армування земляного полотна геосинтетичними матеріалами, Малько М. М., Скрипник В. Ю. (2010)
Осяєв Ю. М. - Умови забезпечення стійкості армованих укосів насипів автомобільних доріг, Малько М. М., Яремов А. П. (2010)
Петрович В. В. - Прогнозування погодно кліматичних умов методом спектрального аналізу, Артеменко В. А. (2010)
Мозговий В. В. - Проектування капітального ремонту дорожніх одягів, Бесараб О. М., Каськів В. І., Мозговий О. В. (2010)
Кулак Є. М. - Обстеження стану та визначення транспортно-експлуатаційних показників покриттів із ЩМА (2010)
Процик О. П. - Вибір спеціалізованого рухомого складу при заданих умовах експлуатації (2010)
Соколова Н. М. - Імітаційна модель виконання контракту з утримання автомобільних доріг (2010)
Харченко А. М. - Шляхи удосконалення річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2010)
Василишена Л. О. - Доцільність будівництва перехідно-швидкісних смуг (ПШС) на дорожніх розв’язках в різних рівнях (2010)
Медведєва Т. В. - Розробка програми удосконалення капітального ремонту та експлуатації зливової каналізації м. Горлівка, Скрипник Т. В. (2010)
Бородай Д. І. - До оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів на стадії проектування (2010)
Корецький А. С. - Використання генетичного алгоритму при проектуванні елементів транспортних споруд, Руденок Л. О. (2010)
Угненко Є. Б. - Методи визначення положень ґрунтових вод при підтопленні зсувонебезпечних територій, Тимченко О. М. (2010)
Резник В. М. - Дійова програма покращення безпеки дорожнього руху на дорогах, вулицях та залізничних переїздах України у 2008 – 2012 роках, Дудник Н. М., Титенко О. Г. (2010)
Дідківська Л. С. - Експериментальна оцінка критеріїв стаціонарності транспортних потоків (2010)
Содержание (2016)
Practice Advisory: Updated Interim Guidance for Care of Obstetric Patients And Women Of Reproductive Age During a Zika Virus Outbreak (2016)
Лазоришинець В. В. - Життєзагрозливі стани у вагітних із серцево-судинною патологією: мультидисциплінарний підхід, Сіромаха С. О., Руденко К. В., Прокопович Л. М., Давидова Ю. В., Ліманська А. Ю. (2016)
Лукьянова И. С. - Фетальные тахиаритмии: данные литературы и случай собственного наблюдения, Медведенко Г. Ф., Жадан Е. Д., Петканич М. М., Кравчук Б. Б. (2016)
Давыдова Ю. В. - Безопасность применения препаратов интерферона в лечении ОРВИ у беременных высокого риска, Лиманская А. Ю. (2016)
Камінський В. В. - Роль порушень судинної регуляції у виникненні перинатальних ускладнень у вагітних високого ризику, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г., Яроцька Ю. О., Корнієнко С. М. (2016)
Давидова Ю. В. - Холестатичний гепатоз вагітних: акушерський та терапевтичний підходи, Лиманська А. Ю., Мокрик О. М. (2016)
Авраменко Т. В. - Особливості психоемоційного стану у вагітних при вродженій патології центральної нервової системи плода, Шевченко О. А. (2016)
Коньков Д. Г. - Сучасні аспекти патогенетично обумовленої профілактики прееклампсії, Булавенко О. В., Дудник В. М., Буран В. В. (2016)
Тудай В. М. - Визначення рівня якості життя як інтегрального показника ефективності комплексного лікування вагітних із синдромом подразненого кишечнику, Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В. (2016)
Коломієць О. В. - Показники якості життя у вікових первісток (2016)
Медведев М. В. - Профилактика перинатальных потерь: на пути к персонализированной медицине, Давыдова Ю. В. (2016)
Гордієнко І. Ю. - Унікальний випадок пренатальної діагностики синдрому П'єра Робена з клонічними судомами в плода. Клінічні аспекти, Авраменко Т. В., Шевченко О. А., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О. (2016)
Слєпов О. К. - Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В. (2016)
Сафонова И. Н. - Значение эхографии и допплерографии после 22 недель гестации для диагностики акушерской и перинатальной патологии при беременности низкого риска (2016)
Добрянський Д. О. - Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених з дуже малою массою, Новікова О. В., Борисюк О. П., Дубровна Ю. Ю., Салабай З. В. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових групп по регіонах України, Чумаченко Н. Г., Уманец Т. Р., Лапшин В. Ф. (2016)
Шадрін О. Г. - Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Гайдучик Г. А., Чернега Н. Ф. (2016)
Шадрін О. Г. - Харчова непереносимість у патогенезі функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей раннього віку: підходи до діагностики та лікування, Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю., Марушко Р. В., Фисун В. М., Ковальчук А. А., Бондаренко Н. Ю. (2016)
Слєпов О. К. - Рецидивні природжені діафрагмальні грижі: причини та можливі фактори ризику, методи повторної хірургічної корекції (огляд літератури та власні спостереження), Пономаренко O. П., Шипот О. Г., Талько М. О. (2016)
Дудник В. М. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Огляд літератури, Булавенко О. В., Вижга Ю. В. (2016)
Цимбаліста О. Л. - Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини, Волосянко А. Б., Семкович М. Я., Семкович Я. В., Мельник Т. М., Стефанишин П. А. (2016)
Шевченко О. А. - Спинальний дізрафізм. Клініко-неврологічні і діагностичні особливості. Випадки з практики (2016)
Камінська Т. М. - Оптимізація процесів розумової працездатності та пам'яті у школярів, Муквіч О. М., Пінчук Л. П. (2016)
Редколегія (2011)
Савенко В. Я. - Індивідуальний підхід при проектувані дренажів мілкого залягання з урахуванням кліматичних особливостей регіону, Славінська О. С., Стьожка В. В. (2011)
Павлюк Д. О. - Регулювання температурного режиму дорожнього покриття, Чуланов І. Ю., Пономаренко С. В. (2011)
Гамеляк І. П. - Проблеми і перспективи влаштування покриттів із блоків мощення, Карафізі Л. М. (2011)
Петрович В. В. - Аналіз сучасних досліджень регулювання водно-теплового режиму дорожніх конструкцій, Скрипник В. Ю. (2011)
Литвиненко А. С. - Про фізичний зміст необхідної і достатньої величини густини сухого ґрунту зв’язних ґрунтів при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг (2011)
Онищенко А. М. - Дослідження впливу добавки "ОДОЛ-СГ" в грунті на підвищення довговічності дорожнього одягу, Жуков О. О., Гаркуша М. В. (2011)
Чистяков В. В. - Закономірності структуроутворення мінеральних в’яжучих систем, Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В. (2011)
Канін О. П. - Оптимізація життєвого циклу автомобільних доріг за допомогою генетичного алгоритму, Діденко В. В. (2011)
Снитко В. П. - До розробки вітчизняних норм з розрахунку сталезалізобетонних мостів (2011)
Соколова Н. М. - Застосування контрактів заснованих на показниках якості при утриманні автомобільних доріг з використанням державно-приватного партнерства (2011)
Харченко А. М. - Експертна система обґрунтування річної програми дорожньо-ремонтних робіт (2011)
Шпиг А. Ю. - Імітаційна модель обґрунтування стратегій експлуатації автомобільних доріг (2011)
Каськів В. І. - Про необхідність уточнення моделі зовнішнього навантаження при розрахунках стійкості укосів насипів автомобільних доріг, Каськів С. В. (2011)
Кондрюкова І. О. - Деформований стан тришарової конструктивно ортотропної плити проїзної частини прогонових будови автодорожніх мостів (2011)
Кузьмінець М. П. - Особливості робочих процесів землерийних машин в умовах близько розташованого діючого трубопроводу (2011)
Петрович В. В. - Застосування апарата нелінійної динаміки для аналіза часових рядів гідрометеорологічної інформації, Артеменко В. А. (2011)
Усиченко О. Ю. - Совершенствование методики расчета трещиностойкости асфальтобетонного покрытия укрепленного геосеткой, Скрыпник Т. В., Скрыпник В. Ю. Лысенко А. М. (2011)
Хмельов І. В. - Методика аналізу енергетичної ефективності автопоїзда з урахуванням дорожніх характеристик (2011)
Хом’як А. Я. - Забезпечення видимості на автомобільних дорогах, Назіна М. О. (2011)
Титул, зміст (2016)
Рудько Г. І. - Правовий стан і напрями вдосконалення державної експертизи й оцінки запасів корисних копалин, Григіль В. Г., Ловинюков В. І. (2016)
Костенко М. М. - Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита (2016)
Лютий Г. Г. - Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита, Саніна І. В., Люта Н. Г. (2016)
Зінчук М. М. - Про корінну алмазоносність давніх платформ, Коптіль В. І. (2016)
Іванишин В. А. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 2, Кононенко Л. П., Раковська О. Л., Онуфришин С. В., Волошина З. Г. (2016)
Малюк Б. І. - 39-а Генеральна асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Мадрид, Іспанія, 19–21 жовтня 2015 р.), Примушко С. І. (2016)
Цикл монографій "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України” (2016)
Шаталов М. М. - Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Андрейцев В. А. - Совершенствование технико-тактических действий квалифицированных борцов вольного стиля (2015)
Андрійчук О. Я. - Особливості застосування гідрокінезотерапії та дієтотерапіі в комплексному лікуванні дівчат- підлітків з аліментарною формою ожиріння (2015)
Басенко О. В. - Організація дистанційного навчання студентів внз спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Безкоровайний Д. О. - Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте (2015)
Безкоровайний Д. О. - Вплив статичних вправ на розвиток показників сили 17–18-річних армспортсменів (2015)
Блавт О. - Ефективність практичної реалізації технології відтворення положень концепції тестового контролю на стан фізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп (2015)
Вареник О. - Організація рухової активності населення міст України в контексті розвитку "зеленої економіки", Ярмолюк О. (2015)
Віндюк А. В. - Використання ігрових методів у професійній підготовці бакалаврів з туризму (2015)
Владимирова И. В. - Особенности педагогического влияния на студентов высших учебных заведений в процессе физического воспитения (2015)
Волошин О. О. - Формування рухових умінь студентів засобами боротьби на поясах Алиш з урахуванням психофізіологічних особливостей (2015)
Высочина Н. Л. - Психологическая подготовка в современном олимпийском спорте (2015)
Гуска М. Б. - Відновлення та підвищення працездатності студентів у процесі занять силовими вправами (2015)
Довгич О. - Оцінка показників фізичного розвитку як складових розробки програми занять оздоровчим фітнесом, Хрипко І., Пацалюк К. (2015)
Довгопол Є. П. - Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності студентів-волейболістів (2015)
Єфіменко Н. П. - Етапи здоров’язберігаючої технології при формуванні рекреативних навичок майбутніх педагогів фізичної культури, Гутеньова В. І., Каніщева О. П. (2015)
Ефременко В. Н. - Ретроспективный анализ эффективности игровой деятельности баскетбольных команд высшей лиги Украины (2015)
Ефременко В. М. - Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з порушеннями мови (2015)
Жарова И. - Эффективность технологии физической реабилитации подростков с первичным экзогенно- конституциональным ожирением (2015)
Завидівська Н. - Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту, Римар О. (2015)
Карленко В. - Формирование программы соревнований и проблемы соревновательной деятельности в биатлоне, Варфоломеева Л., Винник А., Ефанова В., Кравченко А., Нестеров В., Пидгрушна Е., Cмирнова З., Хуртик Д. (2015)
Козіброда Л. - Технологія використання плавання у поза академічних заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ, Стадник В., Безгребельна О., Осінчук В. (2015)
Колос А. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками з девіантною поведінкою у сільській місцевості, Ковальчук Т. І. (2015)
Кулик Н. А. - Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ (2015)
Литвин М. П. - Вплив засобів народної фізичної культури на підвищення ефективності навчального процесу фізичного виховання студентів, Сиротін О. С. (2015)
Максимова Ю. А. - Програма оптимального розвитку гнучкості акробатів з урахуванням профілактики функціональних порушень хребта верхніх партнерів, Салямин Ю. Н. (2015)
Малєєв В. В. - Технічні та тактичні аспекти способів захисту від злочинців із застосуванням холодної зброї (2015)
Манжуловський В. М. - Модифіковані фактори ризику як причина виникнення ішемічної хвороби серця у жінок, Андріяш Р. О., Ломаковський О. М. (2015)
Мартинов Ю. О. - Фізіологічна характеристика максимальної м’язової сили (2015)
Матула С. - Структура та зміст змагань з баскетболу "Шкільна баскетбольна ліга" М. Львова, Дейніченко О., Пітин М. (2015)
Мельник М. - Кадрове забезпечення студентського спорту України впродовж 2000-2014 років, Пітин М. (2015)
Мітова О. О. - Комплексний контроль баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки за чинною навчальною програмою ДЮСШ, Івченко О. М. (2015)
Мулик К. В. - Розробка та впровадження спортивно-оздоровчого маршруту з пішохідного туризму для студентської молоді, Гриньова Т. І. (2015)
Панкратов Н. С. - Здоровый образ жизни – социальное благополучие студенческой молодежи (2015)
Попадюха Ю. А. - Применение роботизированных систем функциональной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза, Глиняна О. А. (2015)
Присяжнюк С. І. - Дисперсійний аналіз впливу різних чинників на біологічний вік студентів у річному процесі фізичного виховання У ВНЗ (2015)
Ремзи И. В. - Психологическая подготовка как фактор оптимизации тренировочного процесса квалифицированных пловцов, Христенко Д. А. (2015)
Сан Жень Цян - Использование пауэрлифтинга как способа мотивации к занятиям физического воспитания студентов высших учебных заведений, Школа Е. Н. (2015)
Сватьев А. В. - Використання тренажерів та інструментальних засобів для вдосконалення техніки спортсменів високої кваліфікації у веслуванні академічному, Чичкан О. А. (2015)
Сиротинська О. К. - Побудова тіла у пауерліфтінгу (2015)
Соболенко А. І. - Взаємозв’язок нервової системи із рівнем прояву максимальної сили (2015)
Терещенко В. І. - Фізичне виховання як засіб підвищення рівня здоров’я студентів, Сухих В. А., Недощак В. С. (2015)
Титович А. О. - Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні управління процесом підготовки легкоатлетів (2015)
Хадер Самер - Сучасні підходи щодо впровадження фітнес-технологій у Палестині (2015)
Ханюкова О. В. - Аналіз впливу методики планування навчально-тренувального процесу на рівень оволодіння технічними навичками тенісистів першого року навчання (2015)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції сприйняття часу у юних спортсменів 13–16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення перше) (2015)
Хрипач А. - Асоціювання проблемних аспектів устрію позанавчальних форм занять фізичним вихованням студентів ВНЗ, Король О., Гулей К., Стецяк О. (2015)
Хуртик Д. В. - Биомеханические характеристики техники передвижения высококвалифицированных лыжников с нарушениями слуха, Смирнова З. Д. (2015)
Чередніченко П. П. - Вплив засобів фізичної реабілітації на опорно-ресорні показники стопи у дітей дошкільного віку із плоскостопістю (2015)
Шахліна Л. Г. - Медико-біологічні основи системи підготовки юних спортсменів, Маслова О. В. (2015)
Яшная А. - Реализация функционального и метаболического потенциала гребцов в условиях соревновательной деятельности, Яковенко Е. (2015)
Комарчук В. В. - Цитотоксические штаммы Helicobacter pylori у больных с осложнёнными формами язвенной болезни в сочетании с рефлюксом (2015)
Грубник В. В. - Прогресс в хирургии неосложненых и осложненных гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Отдаленные результаты новых методик лапароскопической аллопластики, Малиновский А. В. (2015)
Логачев В. К. - Что порой скрывается за диагнозом "Хрониосепсис" (2015)
Лупальцов В. І. - Лікування хворих похилого та старечого віку з гострим перитонітом на сучасному етапі, Ягнюк А. І., Трофімова А. В. (2015)
Желіба М. Д. - Індекс лейкоцитарної активності як діагностичний критерій для оцінки перебігу гнійних ран, Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2015)
Прихідько Р. А. - Характеристика мікробіологічної структури післяопераційних гнійно-запальних ускладнень у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією, Шейко В. Д., Ситнік Д. А. (2015)
Криворучко І. А. - Використання сучасних методів хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених кровотечею, Копчак В. М., Гончарова Н. М. (2015)
Сипливый В. А. - Энтеральная недостаточность и ее оценка у больных с острым некротическим панкреатитом, Гринченко С. В., Робак В. И., Евтушенко Д. В., Курбатов В. А. (2015)
Леонов В. В. - Синдром Фітц-Х’ю-Куртіса як передумова запальних захворювань жовчовивідних шляхів, Маюра Н. А. (2015)
Иванцок В. М. - Оценка результатов лечения острого деструктивного холецистита после лапароскопической холецистэктомии у больных разных возрастных групп и пути их улучшения у лиц старше 60 лет с сердечной недостаточностью ишемического генеза, Бондарев Р. В., Сопко А. И., Козубович Р. Н., Мишалов В. Г. (2015)
Тамм Т. И. - Влияние метода УЗИ на результаты лечения больных острой кишечной непроходимостью, Непомнящий В. В., Дворник И. А., Бардюк А. Я., Яворская Т. П., Устинов А. Т. (2015)
Непомнящий В. В. - Выбор антибактериальной терапии у больных острой непроходимостью кишечника, Белов С. Г., Шакалова Е. А., Дворник И. А. (2015)
Бенедикт В. В. - Іони кальцію та їх значення у відновленні моторики травного каналу після хірургічного лікування гострої непрохідності тонкої кишки (2015)
Кащенко Л. Г. - Гостра жовчнокам’яна непрохідність кишок, Кононенко М. Г., Пак В. Я., Ситнік О. Л., Бугайов В. І., Даниленко І. А. (2015)
Міщенко В. В. - Внутрішнє защемлення як причина гострої кишкової непрохідності — тактичні підходи до лікування, Грубник В. В. (2015)
Пак В. Я. - Післяопераційне лікування хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, Леонов В. В., Микитин В. З., Кащенко Л. Г. (2015)
Русин В. І. - Результати непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при хронічній критичній артеріальній ішемії, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Носенко О. А., Машура В. В. (2015)
Соломиенко А. О. - Ошибки и опасности при стентировании подвздошных артерий, Трегубенко Ю. А. (2015)
Прасол В. А. - Особенности тромболитической терапии у больных с острым тромбозом вен нижних конечностей и таза, Оклей Д. В., Мишенина Е. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Вибір строків оперативного втручання та результати лікування хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами в залежності від наявності ангіоспазму, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М., Стороженко Д. Ю. (2015)
Панасенко С. І. - "Нові" технології в лікуванні травматичної нестабільності грудино-ребрового каркасу, Шейко В. Д., Крижановський О. А. (2015)
Десятерик В. И. - Некоторые аспекты формирования артериовенозных фистул для гемодиализа у пациентов с терминальной ХПН обусловленной сахарным диабетом, Желизняк В. Г., Давыденко А. В., Богатырев А. Б. (2015)
Щукин Д. В. - Контроль почечной артерии при удалении опухолей почек, распространяющихся в нижнюю полую вену, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н. (2015)
Криворотько Ю. В. - Хирургическая тактика при ятрогенных повреждениях и протяженных стриктурах мочеточников (2015)
Бездетко П. А. - Толщина слоя перипапиллярных нервных волокон в секторе 19/17 часов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин, Гончарь Е. Н. (2015)
Кундієв Ю. І. - Система дистанційного моніторингу стану боєздатності військовослужбовців, Палагін О. В., Лурін І. А., Верба А. В., Савицький В. Л., Власенко О. М., Романов В. О., Галелюка І. Б., Тарабан І. А., Галушко А. Н. (2015)
Криворучко І. А. - Сучасні методи стимуляції неоангіогенезу при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок, Гоні С.-К. Т., Лодяна І. М. (2015)
Бойко В. В. - Опыт лечения кисты перикарда в сочетании с констриктивно-экссудативным перикардитом, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Петков А. В., Писклова Ю. В., Серхан В. (2015)
Кононенко М. Г. - 15–річне спостереження після евісцерації тазу з приводу метахронного раку, Андрющенко В. В., Колесніченко Н. К., Шкурко С. К., Даниленко І. А. (2015)
Бойко В. В. - Стресові виразки слизової оболонки травного каналу як ускладнення післяопераційного періоду, Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Клименко В. П., Кулик І. А., Арсеній І. І. (2015)
Дужий І. Д. - Особливості лікувальної тактики при гострих шлунково-кишкових кровотечах у хворих на гемофілію, Шевченко В. П., Харченко С. В. (2015)
Камінський О. А. - Невирішені питання діагностики та лікування гастродуоденальних кровотеч (2015)
Капшитарь А. В. - Диагностическая минилапароскопия в неотложной хирургии органов брюшной полости (2015)
Сивожелезов А. В. - Аллопластика рецидивных, больших и гигантских брюшных грыж с использованием открытых и лапароскопических методов, Чугай В. В., Колесник В. П., Сыкал Н. А. (2015)
Трофимчук О. М. - Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся, Мокрий В. І., Радчук В. В., Радчук І. В., Загородня С. А. (2015)
Рогожин О. Г. - Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО, Яковлєв Є. О. (2015)
Запорожець О. І. - Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля, Левченко Л. О. (2015)
Кривомаз Т. І. - Радіаційний контроль міксоміцетів лісопаркових територій Києва (2015)
Олійник О. Я. - Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків з дослідами при очистці стічних вод на краплинних біофільтрах, Колпакова О. А. (2015)
Атаєв С. В. - Прогнозування змін гідролого-морфологічних характеристик річок при техніко-економічному обґрунтуванні проектів відновлення малих гідроелектростанцій, Стефанишин Д. В. (2015)
Воскобійник В. А. - Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси, Хомицький В. В., Воскобойник О. А., Воскобійник А. В., Хижа І. А. (2015)
Кравченко М. В. - Недоліки застосування локальних зворотноосмотичних установок на прикладі доочищення водопровідної води в готелі міста Києва (2015)
Радловська К. О. - Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області, Волошкіна О. С. (2015)
Греков Л. Д. - Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования Земли, Кузьмин А. В., Верюжский Г. Ю., Петров А. А., Скавронский В. П. (2015)
Васянин В. А. - Балансировка матрицы контейнерных потоков в задаче перевозки мелкопартионных грузов, Ушакова Л. П. (2015)
Альохіна О. В. - Оцінка фрагментування території біосферного резервату "Шацький" засобами ГІС, Горбань І. М., Івченко Д. В. (2015)
Реферати (2015)
Інформація про авторів (2015)
До уваги авторів журналу (2015)
Мироненко П. - Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління (2013)
Шайгородський Ю. - Синдром політичної прокрастинації: причини і наслідки (2013)
Короход Я. - Теоретичні аспекти розуміння політичного конфлікту (2013)
Масюк О. - Соціальні сподівання: аксіологічний аспект (2013)
Шедяков В. - Співвідношення соціальних вимірів історичного процесу (2013)
Лебедюк В. - Типологія партійних систем: минуле та сьогодення (2013)
Гросфельд Е. - Цивилизованный лоббизм как антикоррупционная технология (2013)
Арабаджиєв Д. - Використання методу case-study в процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом (на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 року) (2013)
Недюха М. - Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін (2013)
Ротар Н. - Етнонаціональний вимір політичних ідентичностей у локальних спільнотах: чернівецький приклад (2013)
Беззуб’як М. - "Громадянське суспільство": аналітичний концепт чи реальність? (2013)
Андрійчук Т. - Громадянське суспільство і держава як суб’єкти демократичного процесу (2013)
Євсеєв К. - Мовна ситуація й історична пам’ять в Україні: чинники символізації (2013)
Боднарчук О. - Політична взаємодія в комунікативному просторі (2013)
Кононенко С. - Теоретичні передумови розуміння сучасної багатополярності (2013)
Буравкова А. - Американсько-китайські відносини в постбіполярну епоху: глобальний і регіональний вимір (2013)
Ржевська Н. - Стратегічна аналітика в США та Україні: генеза ставлення та сучасний стан (2013)
Конон Н. - Національні неурядові організації як інструменти глобальної політики (2013)
Ловейкін В. - Аналіз динамічних моделей руху мостового крана при горизонтальному переміщенні, Ромасевич Ю., Крушельницький В. (2015)
Човнюк Ю. - Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа, Почка К., Кравчук В., Діктерук М. (2015)
Паламарчук Д. - Дослідження руху стрілової системи крана під час пуску за законом оптимізації прискорень (2015)
Човнюк Ю. - Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажопідйомного крана, Діктерук М., Почка К., Комоцька С. (2015)
Ловейкін В. - Експериментальне дослідження зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою, Шевчук О. (2015)
Міщук Д. - Підвищення ефективності маніпулятора за рахунок оптимального керування (2015)
Гурський В. - Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин, Ланець О., Шпак Я. (2015)
Назаренко І. - Оцінка енергетичного балансу та критеріїв робочого процесу системи "барабан змішувача-бетонна суміш", Клименко К. (2015)
Абрашкевич Ю. - Силові параметри машин з абразивним інструментом, Рашківський В., Поліщук А., Човнюк О. (2015)
Добровольський О. - Абразивна зносостійкість аустенітних сталей в умовах зношування закріпленим абразивом, Косенко В. (2015)
Пелевін Л. - Дослідження енергосилових навантажень на робочі органи бульдозера-розпушувача, Карпенко М., Лаврик С., Пристайло М. (2015)
Фомін А. - Розробка конструкції різальних елементів з урахуванням самоорганізації і еволюції геометричних форм, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2015)
Горбатюк Є. - Обґрунтування конструктивних особливостей низькоенергоємних динамічних робочих органів та навісок землерийних машин, Тетерятник О., Пристайло М. (2015)
Смірнов В. - Дослідження та розробка конструкції обертача бурильного обладнання з дебалансним вібратором просторової дії, Головань В. (2015)
Бондар Р. - Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Частина 1 (2015)
Сукач М. - Міжнародна видавнича справа КНУБА (2015)
Відомості про авторів (2015)
Рецензенти (2015)
Tsendra O. - A quantum chemical cluster approach to study adsorption of some nitro compounds on the, Gorb L., Lobanov V., Leszczynski J. (2012)
Корочкова Т. Е. - Точные аналитические решения в теории броуновских моторов и насосов, Шкода Н. Г., Чернова А. А., Розенбаум В. М. (2012)
Дем’яненко Є. М. - Термоліз гістаміну на поверхні кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В. (2012)
Гаврилюк О. О. - Температурна залежність параметрів поверхневих станів структури метал-діелектрик-напівпровідник, Клименко В. Є., Семчук О. Ю. (2012)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне моделювання протолітичної рівноваги гістаміну при взаємодії з поверхнею кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М. (2012)
Каневский В. И. - Методы расчета оптических свойств материалов на основе многослойных углеродных нанотрубок, Розенбаум В. М. (2012)
Дацюк А. М. - Квантовохімічне дослідження особливостей взаємодії різних типів вуглецевих нанотрубок з амінокислотами (2012)
Linnik O. P. - Sol-gel synthesis, optical properties, morphology and photocatalytic activity of titania films modified with ethanolamines as nitrogen source, Shestopal N. O., Smirnova N. P., Eremenko A. М., Stanculescu A., Socol M. (2012)
Туров В. В. - Влияние соляной кислоты и пероксида водорода на строение гидратного покрова кремнезема, адсорбционно модифицированного гиалуроновой кислотой, Гунько В. М., Угнивенко А. П., Крупская Т. В., Барвинченко В. Н., Пахлов Е. М. (2012)
Яновська Е. С. - Особливості утворення різнолігандних комплексів перехідних металів на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів (2012)
Гунько Г. С. - Кислотно-основне титрування модифікованих багатошарових вуглецевих нанотрубок, Ковальська Є. О., Больбух Ю. М., Шкварек Є., Скубішевська-Зієба Я. (2012)
Слободянюк И. А. - Электрокаталитические свойства катализаторов, нанесенных на углеродные нанотрубки, для кислородных электродов химических источников тока, Данилов М. О., Русецкий И. А., Колбасов Г. Я. (2012)
Зайцев Ю. П. - Трансформация структуры аморфного конденсата ZrO2-6,5%Y2O3, полученного электронно-лучевым испарением и осаждением в вакууме, при термической обработке, Мовчан Б. А., Оранская Е. И., Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Романенко С. М. (2012)
Цинцкаладзе Г. П. - Термическое и химическое модифицирование природных морденитов как метод получения новых цеолитных материалов, Эприкашвили Л. Г., Кордзахия Т. Н., Наникашвили П. М., Шарашенидзе Т. В. (2012)
Андрійко Л. С. - Протонна провідність та релаксаційні процеси в системі вода – пірогенний алюмокремнезем, модифікований поліетиленгліколем, Зарко В. І., Гунько В. М. (2012)
Галиш В. В. - Комбіновані сорбенти на основі бавовняного волокна та фероціанідів перехідних металів, Картель М. Т., Ніколайчук А. А., Андрусишина І. Н. (2012)
Паляница Б. Б. - Сравнительная характеристика качественного состояния гумусовых веществ целинных и обрабатываемых почв методом десорбционной масс-спектрометрии, Бережняк М. Ф., Тонха О. Л., Ласло К., Менихард А., Тот А., Дудик О. А., Чернявская Т. В., Кулик Т. В. (2012)
Махно С. Н. - Электрофизические свойства углерод-неорганических нанокомпозитов C/MXOY/SiO2, Богатырев В. М., Оранская Е. И., Гунько В. М., Горбик П. П., Лебода Р., Скубишевская-Зиеба Я. (2012)
Рубежанская М. Ю. - Влияние упругих деформаций на локальные токовые характеристики отдельных нанокластеров ge на si, исследованных методом проводящей атомно-силовой микроскопии (2012)
Семенцов Ю. І. - Композити поліпропілен – вуглецеві нанотрубки: структурні особливості, фізико-хімічні властивості, Приходько Г. П., Картель М. Т., Махно С. М., Грабовський Ю. Є., Алєксєєв О. М., Пінчук-Ругаль Т. М. (2012)
Котенок Е. В. - Электрофизические свойства полимерных нанокомпозитов на основе гетероструктур Ag2S/CdS, Прокопенко С. Л., Махно С. Н., Горбик П. П. (2012)
Сап'яненко О. О. - Вплив бактерицидної нанодисперсної добавки Ag/SiO2 на структуру та властивості мікроволокнистих поліпропіленових матеріалі, Дзюбенко Л. С., Горбик П. П., Цебренко М. В., Мельник І. А. (2012)
Горбик П. П. - Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-x Coх)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2012)
Богатырев В. М. - Влияние наночастиц Fe2O3 на гидрофобные свойства кремнезёма с адсорбированным полиметилфенилсилоксаном, Галабурда М. В., Борисенко Н. В. (2012)
Абрамов Н. В. - Свойства ансамблей наночастиц магнетита в составе магнитных жидкостей для применений в онкотерапии, Горбик П. П. (2012)
Туранская С. П. - Синтез, свойства и применение магнитоуправляемых адсорбентов, Каминский А. Н., Кусяк Н. В., Туров В. В., Горбик П. П. (2012)
Насєдкін Д. Б. - Синтез наноблоків терморозширеного графіту з гідрофільною поверхнею, Войтко К. В., Бакалінська О. М., Плюто Ю. В. (2012)
Иванов Л. В. - Детектирование взаимодействия углеродных нанотрубок с липосомами методом спиновых зондов, Картель Н. Т., Нардид О. А. (2012)
Галаган Н. П. - Свойства нанобиокомпозитов на основе белка, высокодисперсных кремнезема и титанокремнезема, Клименко Н. Ю., Новикова Е. А. (2012)
Иванов Л. В. - Комбинированное влияние углеродных нанотрубок и КВЧ-излучения на сперматозоиды мужчин в норме и патологии, Картель Н. Т., Крамар М. Й., Колбун Н. Д. (2012)
Паентко В. В. - Влияние компонентов, входящих в состав плазмозаменителей (электролитов и cорбита), на активность иммобилизованной холинэстеразы, Матковский А. К., Матрунчик Ю. В., Зуб Ю. Л. (2012)
Иванов Л. В. - Характеризация реологических свойств поверхности нанобиообъектов методом спиновых зондов, Картель Н. Т. (2012)
70-річчя доктора технічних наук Л.С. Семко (2012)
Пересада С. М. - Векторне керування машиною подвійного живлення з властивостями робастності до параметричних і координатних збурень, Благодір В. О. (2016)
Ostroverkhov M. - Speed vector control system of switched inductor-type electrical drive, Pyzhov V. (2016)
Грабко В. В. - Застосування логіко-часових функцій у задачі діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів, Левицький С. М., Бартецький А. А. (2016)
Приймак Б. І. - Керування асинхронними двигунами з параметрично інваріантною оптимізацією момента в зоні ослаблення поля на основі нейронної мережі (2016)
Tytyuk V. - Mathematical modeling of group drives push and lift electric excavator mechanisms, Baranovskaya M., Meleshko D., Chornyi O. (2016)
Буров О. М. - Порівняльний аналіз принципів управління частотно-регульованим асинхронним електроприводом, Власюк Н. М. (2016)
Милых В. И. - Численно-полевой поверочный анализ проектных параметров трехфазных асинхронных двигателей, Шилкова Л. В. (2016)
Павленко Т. П. - Анализ параметров многоамперных автоматических выключателей и перспективных конструкций их главных контактов (2016)
Левицький С. М. - Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги, Бомбик В. С. (2016)
Бялобржеський О. В. - Комбінована система керування асинхронним генератором із компенсацією реактивної потужності у вузлі електричної мережі, Євтушенко Л. Г. (2016)
Зачепа Ю. В. - Концептуальний підхід до створення формованих автономних джерел енергопостачання (2016)
Сивокобыленко В. Ф. - Разработка микропроцессорного устройства для подачи резервного питания при нарушениях электроснабжения ответственных потребителей, Деркачев С. В. (2016)
Коренькова Т. В. - Анализатор процессов энергопреобразования в электрогидравлическом комплексе, Ковальчук В. Г., Родькин Д. И. (2016)
Левченко Л. О. - Просторові розподіли електромагнітних полів кабельних ліній електропередачі, Карпенко С. Г., Глива В. А. (2016)
Гладир А. І. - Навчальне обладнання для підвищення рівня практичної підготовки фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Сергієнко С. А., Лещук О. Ю. (2016)
Vince T. - Quality of service application in Windows server 2012, Gorbar M. (2016)
Зачепа Н. В. - Вимірювач показників енергопроцесів в асинхронному генераторі на базі віртуальної моделі у програмному середовищі LAB VIEW, Зачепа Ю. В., Сергієнко С. А. (2016)
Guzan M. - Reconstructing boundary surface of chua`s circuit by paraview, Astalos J., Dvorcak P. (2016)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Перелік авторів (2016)
Вдовічен А. А. - Підходи до методик оцінки диспропорційності розвитку регіонів, Вдовічена О. Г. (2015)
Шевченко О. В. - Удосконалення стратегічного планування регіонального розвитку у контексті нових засад регіональної політики України (2015)
Гут Л. В. - Економічне обґрунтування параметрів якості та безпечності харчових продуктів (2015)
Колосінський Є. Ю. - Декомпозиція структури торговельного кластеру, Колосінська М. І. (2015)
Білоцерківець В. В. - Новоекономічні блага та інновації: перспективи ідентифікації (2015)
Близнюк Н. В. - Дослідження системи мотиваційних чинників міжнародних інвестиційних процесів (2015)
Круглянко А. В. - Визначення пріоритетних напрямів розвитку Чернівецької області у сфері туризму, Козакова І. Ф. (2015)
Незвещук-Когут Т. С. - Застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств (2015)
Чаплінський Ю. Б. - Застосування сучасних концепцій управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства, Нікульча В. А. (2015)
Вудвуд В. В. - Фінансове управління як основа антикризової політики на підприємстві, Власова А. О. (2015)
Романчук А. Л. - Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти (2015)
Сусіденко О. В. - Аналіз забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі (2015)
Близнюк Н. В. - Стан та перспективи запозичень на ринку синдикованих кредитів (2015)
Дернова І. А. - Статистичний аналіз динаміки рівня доларизації економіки України (2015)
Долішня Т. І. - Особливості оподаткування бюджетних установ, Медвідь І. Б. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Бюджетні інвестиції як фіскальний інструмент регулювання фінансових потоків регіону (2015)
Шаповал С. Л. - Теоретичні засади бюджетного планування в системі соціально-економічного розвитку країни (2015)
Багрій К. Л. - Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення доходів підприємств торгівлі (2015)
Машталяр Г. П. - Організація аудиту фінансової звітності (2015)
Бутирська І. В. - Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем, Мангул А. В. (2015)
Григорків М. В. - Динамічні односекторні моделі еколого-економічної системи з лінійними функціями економічної поведінки (2015)
Жаворонкова Г. В. - Космічні інформаційні технології в системі технологічної безпеки аграрної галузі, Крачок Л. І. (2015)
Кибич Г. П. - Модель ціноутворення з урахуванням посередницької діяльності на ринку сільськогосподарської продукції (2015)
Косяченко С. В. - Простий метод створення картограм для аналізу просторових даних (2015)
Урсакій Ю. А. - Роль інформаційних технологій у підвищенні економічного потенціалу підприємств (2015)
Титул, зміст (2015)
Кочупалова В. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних ''Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.), Клюшніченко О. (2015)
Петренко О. - Статистика друку сучасної дитячої книги в Україні (2015)
Зоряна А. - Статистичний аналіз потоку перекладів художньої та дитячої літератури України за 1986—2013 рр. (за матеріалами статистичного збірника "Друк України") (2015)
Ростовцев С. - Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек (2015)
Безсмертна О. - Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках (2015)
Цибенко І. - Науково-видавнича діяльність М. Грушевського в умовах розбудови національної культури України (2015)
Кушнаренко Н. - З історії бібліотечної періодики: фахові видання Харківської державної академії культури (2015)
Васьківська О. - Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році (2015)
Кушнаренко Н. - Визначна постать вітчизняного бібліотекознавства, Соляник А. (2015)
Каракоз О. - Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України (30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Медведєва А. - Вітчизняна система оцінювання результативності дослідницької діяльності наукових установ (2015)
Головченко В. - Революція гідності й вибір оптимальної моделі зовнішньої політики України (2015)
Сидорук Т. - Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту (2015)
Mróz M. - Vatican’s eastern policy in 1958–2010 (2015)
Теміров Ю - Концепція "фінляндизації" України, Майдибура К. (2015)
Заводовська О. - Формування інформаційного "порядку денного" як метод ведення гібридної війни в контексті сучасних міжнародних відносин (2015)
Магєррамова Ю. - Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки (2015)
Степанов В. - Політична герменевтика українсько-німецького дискурсу в рамках урегулювання української кризи (2015)
Тихоненко І. - Південноазійський регіональний комплекс безпеки на сучасному етапі (2015)
Ткач Т. - Механізми та інструменти міжнародного співробітництва у подоланні наслідків стихійних лих (2015)
Podsiadlo L - Dezintegracyjna rola Rosji na przestrzeni poradzieckiej na przykładzie Ukrainy (2015)
Олійник Ю. - Нестабільність у Демократичній Республіці Конго та роль етнічного фактору (2015)
Грубінко А. - Вплив Великої Британії на розвиток CПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990–2015) (2015)
Запорожець О - Російсько-український конфлікт: прогнози та сценарії, Бєлоусова Н. (2015)
Флейчук М - Геоекономічні виміри трансформації світового порядку та наслідки для України, Волошин В, Дацко О. (2015)
Косов О. - Українська криза та її вплив на трансформацію міжнародної системи безпеки в оцінках експертної спільноти Російської Федерації (2015)
Grzela J. - Współpraca między województwem Świętokrzyskim i obwodem Winnickim jako przykład międzyregionalnych kontaktów Polski i Ukrainy (2015)
Eluke E. J. - Energy policy of the US toward Central Africa (2015)
Юськів Х. - Специфіка криз у середовищі міжнародних взаємодій ХХ – першої чверті ХХІ ст. (2015)
Власюк Т. - Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки на ринках машинобудівної продукції (2015)
Олійник Д. - Транскордонне співробітництво – інструмент стратегії міжнародного співробітництва (2015)
Оболенська Т. - Україна на світовому ринку чорних металів, Довгань Д. (2015)
Гораль Н. - Теорії мотивації (2015)
Ничка І. - Правові аспекти діяльності перекладача в кримінальному провадженні за законодавством України та Австрії (2015)
Рабош Г. - Фразеологізми у французькій мові (2015)
Інформація для авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Пархоменко В. - Сучасні проблеми бухгалтерського обліку (2015)
Баранник Л. - Налоговая система Украины: эволюция, трудности становления, перспективы (2015)
Малишкін О. - Коефіцієнт податкового навантаження на мікро-рівні: розрахунок та застосування (2015)
Безверхий К. - Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій (2015)
Крот Ю. - Проблеми та шляхи вдосконалення обліку операцій з консервації необоротних активів (2015)
Кучеренко Т. - Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління (2015)
Костенко М. М. - Геологія та особливості складу рудоносних порід Вербинського рудопрояву молібдену (Волинський мегаблок Українського щита), Кондратенко П. А. (2016)
Зинчук Н. Н. - Методические особенности изучения постмагматических и гипергенных изменений кимберлитовых пород (2016)
Матіщук О. А. - Палеогеографічні особливості формування конгломератовмісних товщ Криворізької структури (2016)
Лютий Г. Г. - Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі (2016)
Макогон Ю. В. - Развитие возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины, Ефременко А. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського