Содержание (2013)
Визитей Н. - Олимпизм Пьера де Кубертена и исторические перспективы реализации его идей, Манолаки В. (2013)
Столяров В. - Идеи кубертена, имеют ли они ценность в настоящее время? (2013)
Платонов В. - Из исторического опыта олимпийской подготовки: СССР (1952–1992 гг.), ГДР (1968–1988 гг.) (2013)
Добрынская Н. - Моделирование соревновательной деятельности как основа индивидуализации построения многолетней подготовки в легкоатлетическом многоборье (женщины), Козлова Е. (2013)
Романов Н. - Техника бега: новый взгляд на старую проблему (2013)
Соболева Т. - Гиперандрогения как основа высоких результатов в женском спорте, Соболев Д. (2013)
Смоленский А. - Основные направления развития cпортивной медицины на современном этапе (2013)
Макарова Г. - Общие и частные вопросы фармакологической поддержки спортсменов (2013)
Шалманов А. - Методология изучения и оценки технического мастерства, Ланка Я., Медведев В. (2013)
Борисова О. - Управление профессионализацией олимпийского спорта в контексте опыта организации профессионального спорта, Мичуда Ю. (2013)
Павленко Ю. - Спортивные тренировочные центры в системе подготовки спортсменов, Козлова Н. (2013)
Открытие Международного центра олимпийских исследований и образования (2013)
Артерчук Т. О. - Основні принципи викладання релігії в школах Німеччини (2013)
Бадражан А. Г. - Духовність як умова формування зрілої особистості в юнацькому віці (2013)
Голубєв В. Ю. - Проблеми духовно-морального виховання молоді на засадах християнського віровчення у засобах масової інформації Рівненщини (2013)
Горяна Л. Г. - Духовно-ціннісні аспекти профілактики адиктивної поведінки як здоров'язбережувальна технологія (2013)
Гусар Г. Й. - Християнсько-психологічний аналіз становлення професії "медична сестра" в країнах Європи та США (2013)
Дяков І. В. - Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової (2013)
Жуковський В. М. - Використання програми "Виховання характеру" в сучасній американській школі, Олішкевич С. В. (2013)
Завальнюк А. Р. - Історичні передумови розвитку конфесійних навчальних закладів у Німеччині в епоху Кайзерського Рейху (1870-1914 роках) (2013)
Завальнюк В. В. - Організація навчально-виховного процесу в християнських коледжах США (на прикладі закладів Н. -Л. Цинцендорфа) (2013)
Зеленюк Ю. О. - Релігійний туризм як комунікаційний засіб виховання людської особистості (2013)
Зозуляк-Случик Р. В. - Духовно-моральне виховання підлітків шляхом формування релігійних цінностей, Подобінська З. І. (2013)
Каневська В. В. - Аксіологічно-етичний аспект діяльності журналіста (2013)
Ковальчук З. Я. - Критерії оптимізації навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Костюк О. О. - Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми "Канада. Світ. Молодь." (2013)
Лозинська Т. Л. - Психологічні аспекти християнської реабілітації узалежнених людей (2013)
Малкович М. М. - Ідентифікація як механізм формування гендерних уявлень у дошкільному віці (2013)
Марчук О. О. - Методика навчання пунктуації за підручником "Азбука правопису" Д. Тихомирова: морально-етична спрямованість видання (2013)
Матласевич О. В. - Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології (2013)
Огірко О. В. - Актуальні проблеми християнської психології (2013)
Олійник В. В. - Сім'я як першооснова духовного, економічного та соціального розвитку суспільства: психологічний аспект (2013)
Павлюк П. А. - Світоглядне значення християнських духовно-моральних цінностей у сучасній освіті, Дорошенко Ф. В. (2013)
Паненкова Ю. В. - Ціннісна свідомість обдарованої дитини - умова її особистісної адаптації (2013)
Помазова О. В. - Самотність як психологічний феномен (2013)
Розіна О. В. - Моральні категорії в сучасному вихованні: зумисна підміна чи випадкова субституція? (2013)
Романюк Ю. А. - Особливості вивчення Закону Божого і церковного співу в церковнопарафіяльних школах Поділля наприкінці ХІХ ст. (2013)
Сіданіч І. Л. - Актуальні проблеми духовно-морального виховання студентської молоді (2013)
Соловей М. В. - Духовно-моральні цінності українського "Пласту" в концепції Олександра Тисовського (1886-1968) (2013)
Таборовець Л. М. - Духовність як основа фізичного здоров'я молодої людини (2013)
Томашевська С. О. - Співпраця батьківського та педагогічного колективів дошкільних навчальних закладів у процесі духовно-морального виховання дітей в Японії (2013)
Фурманець Д. І. - Теоретичний та експериментальний аспекти проблеми формування духовності дошкільника (2013)
Халанський В. В. - Християнська психологія як спосіб інтеграції богослов'я і психології (2013)
Химич Н. Є. - Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях в позашкільному закладі освіти (2013)
Юрченко В. М. - Християнська психологія в контексті християнства, психологічної науки і практики (2013)
Якушенко С. С. - Християнська психологія - особливості вирішення проблеми антиномій під час реабілітації людей із адиктивною поведінкою (2013)
Осадча Л. - Соціальна ідентичність: трудовий та камунікативний аспекти (2013)
Нікіфорова І. - Сміх: "антропорятівні" та "антропоруйнівні" стратегії життєтворчості в "суспільстві ризику" (2013)
Буий А. - Спів-буття як предмет кінематоргафічної рефлексії (2013)
Якубович М. - Філософські проблеми у "Книзі загальних понять" Абу ль-Бака' аль-Кафауві (1618 - 1682/1683 рр.) (2013)
Сергієнко В. - Етична складова раціонально-гуманістичного світогляду ХХІ століття (2013)
Кретов П. - Містичний символізм Г. С. Сковороди під кутом зору філософської антропології (2013)
Сафонік Л. - Критика антропологічної традиції у фундаментальній онтології М. Гайдеггера (2013)
Терешкун О. - Етика колективної відповідальності в технологічну епоху (2013)
Вєдров О. - Емансипативний інтерес у соціальних науках: одне практичне втілення старого концепту Юргена Габермаса (2013)
Вишинський С. - Обрії нової метафізики у філософії пост-традиціоналізму (2013)
Заремський М. - Погляди Я. П. Козельського на предмет філософії, її структуру та соціально-культурне призначення (2013)
Малишенко Л. - Соціально-філософські та політологічні аспекти формування іміджу України, Скалацька О. (2013)
Синиця А. - Проблема розуміння в контексті критики комп'ютаціоналізму (2013)
Сумченко І. - Особливості розуміння справедливості в китайській філософії (2013)
Качак Н. - Технізація людини: філософсько-методологічний аналіз (2013)
Волотко Л. - Філософські основи модернізму та постмодернізму (2013)
Петрів О. - Концепт "людина і суспільство" у філософській рефлексії Володимира Винниченка (2013)
Савчин Г. - Діалектика сприймання і мислення як естетичний феномен (2013)
Біла О. - Єдність і когерентність історичного процесу як складові історицистської парадигми (2013)
Залужна А. - Естетизм у проблемному полі імморалізму: естетичне витіснення етичного (2013)
Козловський В. - Прагматична модель Кантової антропології: базові ідеї (2013)
Карпенко А. - Категорія суб'єкта у філософії Мартіна Гайдеггера: постановка проблеми (2013)
Кушерець Т. - Перехід від трансцендентального до реального суб'єкта історії у "філософії життя" (2013)
Сарнавська О. - Синестетичність вимірів сучасного мистецтва (2013)
Вершина В. - Образ людини у філософії Івана Ільїна (2013)
Стасюк Л. - С. К'єркегор і "діалектична теологія" (2013)
Берегова Г. - Актуальність філософських досліджень у системі вищої освіти України (2013)
Усачов В. - Уявлення семіології як культурно-історичної антропології (2013)
Доній Н. - Феномени "вітальність" та "авітальність" в посткласичному філософському дискурсі (2013)
Яровицька Н. - Ляльки як alter-ego людської екзистенції (2013)
Карповець М. - Тіло, мода, ідентичність: постмодерні конфігурації (2013)
Шевчук К. - Предмет і методологічна орієнтація естетики Станіслава Оссовського (2013)
Арцишевська О. - Духовна культура як основа самовизначення людини (2013)
Губенко Г. - Ідентифікація людини в контексті проблем біоетичної освіти (2013)
Вільчинський Ю. М. - Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенґлера (2013)
Янко Ж. В. - Художній твір: духовність і соціальне пізнання (2013)
Савченко В. В. - Искусство живописи как "производство присутствия" (2013)
Скринник З. E. - Українська людина в лабіринтах огрошевленого світу (2013)
Ліщинська О. І. - Цінність життя як аксіологічний орієнтир етико-прикладного знання (2013)
Кучера Т. М. - Онтологічні та морально-екзистенційні виміри любові (2013)
Грінченко Я. - Три виміри щастя (2013)
Вільчинська С. В. - В. Г. Табачковський як дослідник філософської антропології (2013)
Рижко Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології та зміни предмету соціально-філософської рефлексії (2013)
Райхерт К. В. - "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А. И. Уёмова (2013)
Кругляк М. І. - Наука і позанаукове пізнання: проблема взаємодії (2013)
Панасюк Б. Я. - Українські цукрозаводчики у творчостіМ. В. Гоголя (2013)
Білоножко Є. П. - Тоталітаризм та родина (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) (2013)
Хавроненко В. Д. - Традиційні культи і ритуали Китаю (2013)
Берегова Г. Д. - Етичні проблеми постмодернізму в Україні (2013)
Женжера С. В. - Деякі особливості застосування синергетичних підходів в дидактиці (2013)
Черенков М. М. - "Церква тих, хто вижив" (Про книгу Наталії Шліхти "Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х — початок 1970-х рр." (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Рецензія на: Бетелл Том. Собственность и процветание / Б. Пинскер (2013)
Білоножко Є. П. - Тіло є формую душі. Рецензія на: Georges Vigarello Historia Gwałtu od XVI do XX wieku, przełożyła Anna Leyk wyd. Aletheia Warszawa (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Нисбет Роберт. Прогресс:история идеи (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства (2013)
Розвиток філософської думки в Україні: навчальний посібник / За ред. проф. Юрія Вільчинського. — 3. вид., перероб. і доп. — К., КНЕУ, 2013. — 18 др. ар. (2013)
Філософія та методологія наукового пізнання: колективна монографія / За ред. проф. Юрія Вільчинського. — К.: КНЕУ, 2013. — 11,7 др. ар. (2013)
Скринник М. - Ідентичність особистості як центрованість її буття і свобода (2012)
Панасюк Б. - Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень) (2012)
Петрушкевич А. В. - Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі (2012)
Вільчинська С. - Науковий здобуток В. І. Шинкарука ("стежками" легалізації постмодерністських засад антропології) (2012)
Мирослава К. - Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об’єктивності вченого (2012)
Овсянкіна Л. - Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) (2012)
Козлов Є. - Хочеш бути щасливим — будь ним (2012)
Кучера Т. - Сенс життя як етична проблема (2012)
Присухін С. - Концепт "життя": неотомістська рефлексія (2012)
Вільчинський Ю. - Філософія економіки (за концептами Освальда Шпенґлера) (2012)
Бондар С. - Схоластика — універсальна форма раціонального філософствування (2012)
Симчич М. - Дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії у радянський час (2012)
Терещенко В. - Категоріальний вибір Гайдеггера (до питання про відношення понять трансцендентальний суб’єкт та буття у феноменологічній філософії) (2012)
Соколов С. - Соціально-філософський аналіз феномену глобалізації (2012)
Білоножко Є. - Проблема об’єктивізму в шлюбно-родинних взаємин, як сфери соціально-філософських досліджень (розгляд на прикладі, соціальної доктрини Католицької Церкви) (2012)
Лисенко О. - Містика світла в релігійних традиціях світу (2012)
Сафонік Л. - Символізм у дискурсі вина (2012)
Білоножко Є. - Візуалізація філософських концепцій. Рецензія на фільм Педро Альмодовара "Шкіра, в якій я живу" 2011 р. (2012)
Білоножко Є. - Перший після Подерв’янського (2012)
Про створення Інституту прикладної та професійної етики (2012)
Кругляк М. - Логіка. Навчальнй посібник. — КНЕУ, 2012. — 130 с. (2012)
Содержание (2012)
Нижник С. Н. - К вопросу оптимального использования режущих свойств зерен при плоском шлифовании (2012)
Сорокин В. Ф. - Сравнение кинематических параметров движения при моделировании траекторий высокоскоростной чпу обработки сплайнами третьей и пятой степеней, Комбаров В. В. (2012)
Планковский С. И. - Задачи финишной обработки деталей жидкостного тракта перспективных авиационных гидравлических систем, Шипуль О. В., Козлов В. Г., Борисова О. С. (2012)
Горбачёв А. А. - Эффективность применения планетарного глубинного шлифования плоских и плоско фасонных поверхностей деталей авиационных двигателей из труднообрабатываемых материалов (2012)
Кравченко И. Ф. - Метод решения инженерно-конструкторской задачи доводки авиационных двигателей малой степени двухконтурности, Яковенко А. В. (2012)
Сергиенко Р. В. - Пути повышения эффективности рабочего цикла энергетических теплоутилизирующих установок с низкокипящими рабочими телами, Билека Б. Д., Кабков В. Я. (2012)
Тарасенко М. А. - Частичные режимы ГТД разных схем с промежуточным теплообменником и ТУК, Тарасенко А. И. (2012)
Сорогин Ф. Г. - Анализ эффективности ГТП Д-336-2 с отбором воздуха для распылительной системы охлаждения, Басов Ю. Ф., Шахов Ю. В., Петухов И. И., Минячихин А. В. (2012)
Бугаенко О. М. - Расчет дальнобойности многофазного потока и размера пятна покрытия нефтезагрязненных участков с использованием траекторного подхода (2012)
Ершов С. В. - Усовершенствование метода расчета течений вязкого газа в компрессорных решетках, Козырец Д. А. (2012)
Герасименко В. П. - Расчетно-экспериментальное исследование газодинамических характеристик компрессорных решеток в системе многоступенчатого компрессора, Шелковский М. Ю. (2012)
Русанов А. В. - Метод проектирования высокоэффективных проточных частей турбодетандерных агрегатов, Моисеев С. В., Сухоребрый П. Н., Косьянова А. И., Русанов Р. А. (2012)
Долматов Д. А. - Химическая кинетика реакций возбужденных частиц при слабой ионизации среды, Кукурудза А. В., Хадживанд М. (2012)
Костюк В. Е. - Расчёт поля температуры газа на выходе полноразмерной камеры сгорания ГТД и её одногорелочного сектора, Кирилаш Е. И., Стасюк А. В., Шеин В. В., Карзов Д. В. (2012)
Рублевский Ю. В. - Щеточные уплотнения – эффективное средство улучшения параметров авиационных ГТД и стационарных энергоустановок (2012)
Виноградов А. С. - Расчет динамических характеристик торцового газодинамического уплотнения в опоре авиационного двигателя, Чалкин А. С., Шакиров Д. Ф. (2012)
Назин В. И. - Радиальный гидростатический подшипник повышенной несущей способности (2012)
Салов Н. Н. - Расчет нестационарного теплового состояния дисков роторов осевых компрессоров авиадвигателей, Харченко А. А., Бубенцов В. М., Ткач Е. С. (2012)
Алёхина С. В. - Теплоотдача на поверхностях входных и выходных корпусных элементов паровых турбин, Голощапов В. Н., Котульская О. В. (2012)
Исаев К. Б. - Влияние некоторых факторов на определение теплопроводности покрытий, Круковский П. Г. (2012)
Грубой А. П. - Определение теплового состояния лобовых частей стержней обмотки турбогенераторов большой и средней мощности, Гакал П. Г., Третьяк А. В. (2012)
Григорьев О. Н. - Ультравысокотемпературная керамика для авиационно-космической техники, Фролов Г. А., Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Панасюк А. Д., Мелах Л. М., Котенко В. А., Коротеев А. В. (2012)
Голуб В. П. - К задаче расчета усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном изгибе и кручении, Пелых В. Н., Погребняк А. Д. (2012)
Фернати П. В. - Об одном методе определения параметров ядер ползучести и релаксации, Павлюк Я. В., Рагулина В. С. (2012)
Снежной Г. В. - Роль магнитного состояния аустенита в формировании коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей (2012)
Нежведилов А. Ю. - Оцінка впливу температури до 640° с на циклічну міцність (2012)
Библик И. В. - Оценка степени поврежденности стали 40Х в условиях многоцикловой усталости, Вакуленко К. В., Казак И. Б. (2012)
Дорошенко Е. Ю. - Методика исследования распределения остаточных микродеформаций на поверхности плакированного слоя алюминиевых образцов, Игнатович С. Р., Юцкевич С. С. (2012)
Шульженко Н. Г. - Оценка щадящих режимов эксплуатации турбины по термонапряженному состоянию высокотемпературного ротора, Гармаш Н. Г., Гонтаровский В. П. (2012)
Повгородний В. О. - Экспериментально-теоретическое исследование термоупругого состояния элементов турбин исходя из решения обратных задач термоупругости (2012)
Гусев Ю. А. - Пленочный тензорезистор для виброиспытаний лопаток турбин ГТД, Камбиз Кахраи, Симбирский Д. Ф., Трипольский С. С. (2012)
Придорожный Р. П. - Расчетное исследование влияния параметров перфорационных отверстий охлаждаемой рабочей лопатки турбины высокого давления на ее напряженное состояние и долговечность, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2012)
Медведовская Т. Ф. - Оценка прочности и ресурса рабочего колеса и несущей конструкции насосной турбины киевской ГАЭС, Ржевская И. Е., Медведовский А. В., Ганчин Е. В. (2012)
Лапотко В. М. - Метод численной оценки уровня тонального шума в источнике при нестационарном взаимодействии венцов турбомашин, Кухтин Ю. П., Слынько Г. И. (2012)
Кудин М. М. - Лазерное измерение радиального зазора и вибраций лопаток вентилятора, Бережной В. Ю. (2012)
Воробьев Ю. С. - Анализ локализации напряжений при колебаниях монокристаллических лопаток, Чугай М. А., Дьяконенко К. Ю., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2012)
Мельник В. М. - Дифракція звукового випромінювання на імпедансній поверхні оболонки. змішана крайова задача, Карачун В. В. (2012)
Ткач М. Р. - Определение форм собственных колебаний элементов гтд в реальном времени методом электронной спекл-интерферометрии, Золотой Ю. Г., Довгань Д. В., Жук И. Ю. (2012)
Бондарчук П. В. - Методика расчёта радиальных зазоров по обобщённому полётному циклу двигателя, Тисарев А. Ю. (2012)
Цаглов А. И. - Результаты испытаний безэлектродного электрореактивного двигателя малой мощности с ВЧ ионизацией РТ, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2012)
Бахтияров Д. В. - Управление изменениями ключевых характеристик сборочных единиц, деталей и процессов, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2012)
Волков Д. И. - Некоторые аспекты управления двухдвигательной силовой установкой вертолёта, Ранченко Г. С. (2012)
Панін В. В. - Ідентифікація авіаційного ГТД і його елементів на основі нейронних мереж, Єнчев С. В., Таку С. О. (2012)
Епифанов С. В. - Выбор эффективных критериев тренда для применения в алгоритмах параметрической диагностики, Щербань Б. А., Черкасов Ю. В. (2012)
Мирогород В. Ф. - Многомерный трендовый анализ временных рядов в задачах оценки технического состояния, Гвоздева И. М. (2012)
Кузнецова Ю. А. - Визуализация трассы управляющего алгоритма в системах автоматизации испытаний авиационных двигателей, Туркин И. Б. (2012)
Невешкин Ю. А. - Моделирование процессов импульсной объемной штамповки, Онопченко А. В., Третьяк В. В. (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Титул, зміст (2011)
Озерова Н. Г. - Слово і доля, Широков В. А. (2011)
Даниленко Л. І. - Простір "мова — людина — культура" академіка В. М. Русанівського (2011)
Скляренко В. Г. - Походження назви Русь (2011)
Манакін В. М. - Мова і загальна симетрія універсуму (2011)
Трифонов Р. А. - Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері (2011)
Москаленко Л. А. - Ідентифікація осіб чоловічої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" (1683–1740 рр.) (2011)
Пономаренко С. С. - Акцентні відмінності іменників чоловічого роду у львівському виданні "Апостола" 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2011)
Півторак Г. - Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції (2011)
Лучик В. - Горпинич В. О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини (2011)
Глущенко В. - Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики, Орел А. (2011)
Бріцин В. - Del Gaudio S. On the nature of surzyk: a double perspective, Саплін Ю., Труб В. (2011)
Тищенко О. - Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева О. К. Большой словарь русских пословиц (2011)
Валюх З. - Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика, Олексенко В. (2011)
Гаврилов О. В. - Редакційна колегія (2010)
Баль Н. М. - Актуальні проблеми діагностики мовленнєвих порушень у дітей (2010)
Басалюк Н. М. - Методична робота вчителя-логопеда в аспекті інклюзивної освіти (2010)
Бєлова О. Б. - Модифікована методика дослідження агресивності молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2010)
Боряк О. В. - Результати дослідження факторів ризику виникнення дизартрії (2010)
Варенова Т. В. - Моделювання соціального орієнтування учнів з особливостями психофізичного розвитку (2010)
Вержиховська О. М. - Теоретичні аспекти проблеми психологічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психофізичного розвитку до навчання у школі (2010)
Віннікова О. А. - Особливості засвоєння моральних норм поведінки дошкільниками з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку (2010)
Гаврилов О. В. - Дослідження комунікативної поведінки дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2010)
Гаврилова Н. С. - Порушення фонематичних процесів у дітей (2010)
Галецька Ю. В. - Використання системи піктограм в процесі формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2010)
Гаман А. М. - Формування морально-правової свідомості розумово відсталих дітей засобами гурткової роботи (2010)
Гриненко О. М. - Особливості сформованості в молодших школярів із ТПМ практичного застосування знань про будову слова на уроках української мови, Прокопова Ю. С. (2010)
Гуменюк С. М. - Причини недорозвитку творчих здібностей у розумово відсталих школярів (2010)
Дем’яненко Б. Т. - Комплексна медико-психолого-педагогічна корекція психічних порушень у дітей та підлітків (2010)
Дмитрієва І. В. - Управління розвитком педагогічної системи спеціальної загальноосвітньої школи, Уманець Г. (2010)
Дмітрієва О. І. - Дослідження деяких аспектів правового виховання у науковій літературі (2010)
Захарова Ю. В. - Факультативні заняття як форма організації освітнього процесу в допоміжній школі (2010)
Коваль Н. І. - Вплив сім’ї на становлення громадянськості розумово відсталих старшокласників (2010)
Конопляста С. Ю. - Агреговані результати дослідження базових складових психічного розвитку осіб із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2010)
Константинів О. В. - Формування трудових вмінь та навичок у розумово відсталих учнів в психолого-педагогічних дослідженнях (2010)
Кравець Н. П. - Теоретичні підходи до визначення характеристики уваги у розумово відсталих учнів, Шорохова В. В. (2010)
Крамар О. А. - До актуальності проблеми виховання здорової дитини в сім’ї батьків-інвалідів (2010)
Лактюшина Л. Т. - Формування уявлень про слово у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, Логвинова Л. Л. (2010)
Левицький В. Е. - Психолого-педагогічні вимоги до організації самостійної роботи учнів з порушеним інтелектом на уроках української мови (2010)
Липа В. В. - Корекційна роль мовленнєвих кінестезій при навчанні грамоти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, Тарасенко Н. В. (2010)
Лукашенко О. С. - До проблеми психолого-педагогічного супроводу професіональної орієнтації учнів старших класів, які заїкаються (2010)
Мамічева О. В. - Психологічні аспекти вивчення інтелектуальної недостатності дітей при ДЦП (2010)
Миколайчук І. В. - Специфіка розвитку дрібної моторики пальців рук в дітей з церебральним паралічем (2010)
Мілевська О. П. - Симптомологічний підхід до діагностики диcграфій у молодших школярів (2010)
Науменко О. А. - Особливості розуміння знаків і символів старшими дошкільниками з інтелектуальною недостатністю, Завадич Д. С. (2010)
Новицький П. І. - Адаптивна фізична культура як засіб підвищення якості життя дітей з помірною та тяжкою інтелектуальною недостатністю, Лисовська Т. В. (2010)
Пріданнікова О. М. - Педагогічне забезпечення керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи (2010)
Романенко О. В. - Дизонтогенетичні аспекти становлення антиципації у дітей з церебральним паралічем (2010)
Саранча І. Г. - Залучення сім’ї у процес соціалізації випускників реабілітаційних центрів (2010)
Сімко А. В. - Вплив ігрової рухової активності на психомоторний розвиток дітей дошкільного віку з вадами інтелекту (2010)
Товстоган В. С. - Професійно-трудова компетентність і компетенції учнів з психофізичними вадами розвитку: термінологічне значення понять (2010)
Федорович Л. О. - Теоретичні засади формування когнітивних стилів у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення, Омельченко І. М. (2010)
Яковлева С. Д. - Особливості стану мотиваційно-поведінкової сфери дітей з порушеннями слуху (2010)
Бєлова О. Б. - Особливості розвитку особистості молодших школярів з порушеним мовленнєвим розвитком (2011)
Вержиховська О. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі (2011)
Гаврилова Н. С. - Порівняльна характеристика особливостей недорозвитку фонематичних процесів у першокласників з порушеннями мовлення та у розумово відсталих дітей, Верхогляд Г. В. (2011)
Гаврилов О. В. - Деякі аспекти організації роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю в Республіці Польща (2011)
Галецька Ю. В. - Проблема формування соціально-побутових навичок у загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі (2011)
Гаман А. М. - Профілактика правопорушень у допоміжній школі – важливий аспект формування правової освіченості дітей з вадами інтелекту (2011)
Калініна Т. С. - Проблема психологічної готовності учнів із зпр на етапі переходу до середньої освітньої ланки (2011)
Кирилюк Л. А. - Характеристика особливостей розвитку перцептивних дій у розумово відсталих дошкільників (2011)
Ковиліна В. Г. - Розвиток перцептивно-когнитивних функцій у дітей раннього віку (2011)
Козак А. В. - Корекція моральної поведінки у розумово відсталих дошкільників (2011)
Константинів О. В. - Трудове виховання як засіб становлення особистості розумово відсталих дітей (2011)
Купчак О. М. - Система логопедичної корекція з дітьми із розладами спектру аутизму (2011)
Левицький В. Е. - До питання про методику статевого виховання учнів молодших класів з порушеним інтелектом (2011)
Лепетченко М. В. - Особливості й значення впливу казки на формування творчих проявів дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення (2011)
Липа В. О. - Про деякі проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні, Сєрова С. О. (2011)
Литвиненко В. А. - Формування творчої уяви у дошкільників із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (2011)
Ляшенко О. О. - Щодо питання про експериментальну програму з курсу "основи правових знань" в допоміжній школі (2011)
Марцун Н. М. - Формування емоційно-оціночної лексики старших дошкільників з загальним недорозвитком мовлення, Хабарова С. П. (2011)
Матвєєва М. П. - Психотерапія батьків як умова успішності соціально-психологічної реабілітації дитини вадами психофізичного розвитку, Мельник Л. П. (2011)
Мілевська О. П. - Корекційні можливості образотворчої роботи з другокласниками із загальним недорозвитком мовлення (2011)
Науменко О. А. - Використання компьютерних вправ під час корекційно-педагогічної роботи з формуванню звуко-складової структури слова в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення, Бегина Н. Н. (2011)
Новак О. М. - Психологічні аспекти писемного мовлення (2011)
Пелюх Ю. С. - Основні напрямки і методи корекційної роботи з усунення мовленнєвих порушень у дітей, які потребують корекції розумового розвитку: Практичний аспект, Посвістак О. М. (2011)
Ружицька Л. І. - Характеристика труднощів у процесі розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Сильченко В. В. - Мовленнєвий та комунікативний розвиток дитини з інтелектуальними вадами (2011)
Смоліна О. С. - Медико-біологічні та соціально-педагогічні аспекти затримки психічного розвитку (2011)
Співак В. І. - Особливості особистісно-рольової реабілітації дітей та підлітків, Сербалюк Ю. В. (2011)
Сухоніна Н. С. - До проблеми розвитку чуттєвого сприймання під час навчальної діяльності молодших школярів зі зниженим зором (2011)
Татьянчикова І. В. - Соціалізація дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Ткач О. М. - Базові категорії та властивості семантичного поля (2011)
Товстоган В. С. - Оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів на уроках трудового навчання в допоміжній школі (2011)
Тубичко Ю. О. - Комплексна корекція порушень мовленнєвого розвитку в дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії (2011)
Яковлева С. Д. - Вплив розвивального навчання на когнітивну сферу дітей з сенсорною слуховою вадою (2011)
Гаврилов О. В. - Про особливості включення інвалідів в систему вищого навчального закладу (2012)
Гаврилова Н. С. - Прийоми формування правильної вимови фонем у дітей (2012)
Галецька Ю. В. - Стан успішності учнів за умови використання технічних засобів навчання на уроках географії в допоміжній школі (2012)
Гаман А. М. - Формування правової освіченості – важливий аспект подальшої соціаліалізації розумово відсталих школярів (2012)
Гладкая В. В. - Взаимодействие школьных специалистов в коррекционной работе с учащимися с трудностями в обучении (2012)
Гладуш В. А. - Особливості післядипломної освіти педагогів спеціальних навчально-виховних закладів у розвинених країнах Європи (2012)
Григорьева Н. М. - Совершенствование коммуникативной компетентности сурдопедагога (2012)
Гриханов В. П. - Формирование у студентов профессиональных компетенций в процессе преподавания предметной методики обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2012)
Дмітрієва О. І. - Вивчення педагогічних умов забезпечення процесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в навчально-виховному процесі (2012)
Єжова Т. Є. - Ідеї лікувальної педагогіки в контексті забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я (2012)
Захарова Ю. В. - Составляющие и структура програмно-методического обеспечения факультативных занятий во вспомогательной школе (2012)
Ільїна Н. В. - Практичні аспекти вивчення образного мовлення у дошкільників із ЗНМ (2012)
Кабелка И. В. - Тестовый контроль знаний студентов в курсах специальных методик (2012)
Константинів О. В. - Педагогічні умови становлення трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні (2012)
Кривцова О. Я. - Проблема заїкання дітей і підлітків у психолого-педагогічній літературі (2012)
Ласточкіна О. В. - Характеристика мовленнєвої підготовки дошкільників (2012)
Левицький В. Е. - До питання про формування здорового способу життя у підлітків з порушеним інтелектом у позакласній виховній роботі в умовах інтернатного закладу (2012)
Лепетченко М. В. - Дослідження здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення (2012)
Лещій Н. П. - Професійна підготовка майбутніх фахівців до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти (2012)
Лисовская Т. В. - На пути создания электронных образовательных ресурсов для детей с интеллектуальной недостаточностью (2012)
Мамонько О. В. - Подготовка учителей-дефектологов средствами электронных образовательных ресурсов, Гаманович В. Э. (2012)
Пахомова Н. Г. - Загальнотеоретичні аспекти інтеграції педагогічних, психологічних і медичних складових професійної підготовки логопедів (2012)
Ружицька Л. І. - Характеристика типів труднощів при читанні арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Садова І. І. - Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Свиридович И. А. - Компетентностный подход как основное требование к организации профессиональной подготовки студентов, Яковенко С. В. (2012)
Співак Л. А. - Вміння вести фенологічні спостереження як один із засобів екологічного виховання учнів спеціальної школи, Співак Я. О. (2012)
Старцева В. П. - Проблема соціально-побутового орієнтування у спеціальній психолого-педагогічній літературі (2012)
Татьянчикова І. В. - Соціалізація дітей з інтелектуальними вадами як педагогічна проблема (2012)
Товстоган В. С. - Стан мотивації учнів старших класів допоміжної школи до занять з професійно-трудового навчання (2012)
Федоренко С. В. - Історія становлення та діяльності асоціації тифлопедагогів України (2012)
Федорович Л. О. - Аналіз теорії і практики підготовки вчителя-логопеда до професійної діяльності в умовах розбудови національної освіти (2012)
Ханзерук Л. О. - Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників з дитячими церебральними паралічами (2012)
Яковлева С. Д. - Навчальна діяльність як показник проведеного корекційного впливу на дітей з вадами розвитку (2012)
Бабяк О. О. - Особливості афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі (2012)
Базима Н. В. - Особливості протікання етапів мовленнєвої діяльності у дітей з аутистичними порушеннями (2012)
Бєлова О. Б. - Особливості розвитку когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери у молодших школярів з ПМР (2012)
Винникова Е. А. - Методика социального развития детей с риском у психическом развитии во втором полугодии жизни (2012)
Власенко С. Б. - Особливості уявлень про власний зовнішній вигляд у незрячих молодших школярів (2012)
Зайцев И. С. - Специфика социального развития при психофизических нарушениях (2012)
Каменщук Т. Д. - Особливості формування просторових уявлень як однієї із складової психічної діяльності дітей в нормі та з порушеннями у розвитку (2012)
Kulesza E. M. - Osignicia poznawcze dzieci z niepeno-sprawnoci intelektualna w stopniu lekkim o wieku umyslowym 3-6 lat - ocena dynamiczna (2012)
Прохоренко Л. І. - Проблема саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2012)
Руденко Л. М. - Генезис агресивної поведінки у розумово відсталих дітей та її вплив на процеси життєдіяльності (2012)
Співак Л. М. - Особливості становлення когнітивного компонента у структурі національної самосвідомості студентів – майбутніх корекційних педагогів (2012)
Хруль О. С. - Особенности проявления нестандартного поведения детей с нарушениями зрения в условиях интегрированного обучения (2012)
Шеремет М. К. - Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТПМ, Коломієць Ю. В. (2012)
Бевза О. В. - Каліксарен 4 С-107 як високоафінний супрамолекулярний інгібітор Nа+,K+-ATPази плазматичної мембрани, Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2013)
Andreichenko K. S. - Effect of fullerene C60 on ATPase activity and superprecipitation of skeletal muscle actomyosin, Prylutska S. V., Medynska K. O., Bogutska K. I., Nurishchenko N. E., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2013)
Антонюк В. О. - Новий манозоспецифічний лектин із кореневищ лілійника рудуватого (Hemerocallis fulva L.): очищення та властивості, Панчак Л. В., Старикович М. О., Стойка Р. С. (2013)
Сеньків Ю. В. - Дія вільного та зв’язаного з полімерним носієм доксорубіцину на клітини лінії НСТ116 колоректальної карциноми людини, Геффетер П., Рябцева А. О., Бойко Н. М., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Бергер В., Стойка Р. С. (2013)
Ґудзь Є. А. - Органоспецифічні антитоксичні ефекти N-стеароїлетаноламіну в самців мишей з карциномою Льюїс в умовах інтоксикації доксорубіцином, Гула Н. М., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Воєйков А. І. (2013)
Кушкевич М. В. - Фізіологічний пріон і активність Na+,K+- та Ca2+-АТРаз плазматичної мембрани клітин довгастого мозку щурів різного віку, Влізло В. В., Мартин Ю. В. (2013)
Анісімова С. І. - Механізм гепатопротекторної дії метіоніну та композиції "Метовітан" на тлі введення щурам протитуберкульозних засобів, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Коваленко В. М. (2013)
Дворщенко К. О. - Стрес-респонсивні системи підшлункової залози щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та за введення мультипробіотика "Симбітер®", Вакал С. Є., Драницина А. С., Сенін С. А., Остапченко Л. І. (2013)
Рогоза Л. А. - Пептидний склад екстрактів кріоконсервованих фрагментів серця свиней та поросят, Дюбко Т. С., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Цехмістренко С. І. - Склад ліпідів та їх пероксидне окислення у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів і у разі згодовування насіння амаранту, Пономаренко Н. В. (2013)
Grytsay V. I. - Self-oscillatory dynamics of the metabolic process in a cell, Musatenko I. V. (2013)
Мельникова Н. М. - Біохімічні зміни в організмі щурів за дії цезію хлориду, Єрмішев О. В. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1985–1986 рр., Данилова В. М. (2013)
Завальнюк В. В. - Дослідження проблематики статі – найвищий рівень досягнень юриспруденції ХХ століття (2013)
Кірєєв Р. В. - Зловживання правом на подання заяви у практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Гідулянова Є. М. - Окремі аспекти забезпечення прав неповнолітніх за новим кримінально-процесуальним законодавством України в контексті міжнародних стандартів (2013)
Козьяков І. М. - Координація протидії злочинності та корупції в системі функціональної діяльності прокуратури (2013)
Мироненко Т. Є. - Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (2013)
Наулік Н. С. - Особливості підготовки до проведення перевірок прокуратурою щодо додержання і застосування водного законодавства та порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування органами державної влади (2013)
Рогозін С. М. - Сутність інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері протидії економічній злочинності, Дрозд О. Ю. (2013)
Бандуріна Я. Ю. - Проблеми планування розслідування контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів (2013)
Гречаний Д. М. - Історія формування інституту тимчасового ввезення у митному праві (2013)
Федотов О. П. - Адміністративно-правова реорганізація митних органів в органи доходів і зборів (2013)
Аксюков С. М. - Структура адміністративно-правового статусу уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів (2013)
Гармаш Є. В. - Міжнародне співробітництво з питань митної справи (2013)
Прокопенко В. В. - Використання інформаційних технологій в контролі за доставкою вантажів (2013)
Рекун В. А. - Проблемні питання визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України (2013)
Коваль Н. О. - Суб’єкти правовідносин, які забезпечують та приймають участь у переміщенні гуманітарної допомоги через митний кордон України (2013)
Панфілова О. Є. - Процедура застосування спеціальних захисних заходів у США (2013)
Коваленко І. А. - Фальсифікація лікарських засобів: постановка проблеми (2013)
Білоус-Осінь Т. І. - Місце уповноваженого економічного оператора серед суб’єктів митного права України (2013)
Бабін Б. В. - Правові механізми затримання моряків в іноземних державах: практичні проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Калаянов Д. П. - Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб в морегосподарському комплексі, Білий П. М. (2013)
Малина І. В. - Кодифікація інформаційного законодавства (2013)
Грушко М. В. - Розвиток юридичної науки (2013)
Кухар В. В. - Комплексне дослідження злочинного порушення правил несення прикордонної служби (2013)
Батанова Л. О. - Використання Музейної педагогіки при вивченні студентами циклу дисциплін з митного права (2013)
Содержание (2012)
Калинина Н. Е. - Технологические свойства модифицированных литейных силуминов, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2012)
Кривцов В. С. - Проблемы сплайновой интерполяции с гладкоограниченными кинематическими параметрами движения в задачах числового программного управления высокоскоростным оборудованием, Комбаров В. В., Сорокин В. Ф. (2012)
Третьяк В. В. - Расчет параметров магнитно-импульсной штамповки в объектном представлении (2012)
Драгобецкий В. В. - Обеспечение экологической безопасности при реализации технологий холодного напыления деталей газотурбинных двигателей летательных аппаратов, Харламова Е. В., Шмандий В. М. (2012)
Ковальчук И. А. - Перспективы использования SprutExPro для разработки конструкции и технологии изготовления поковок с помощью импульсных технологий, Третьяк В. В., Мананков О. В. (2012)
Логинов В. В. - Исследование аэродинамических характеристик регионального транспортного самолета с различными ТРДД в системе силовой установки, Кравченко И. Ф., Еланский А. В. (2012)
Тарасов А. И. - Проблемы создания газотурбинного пульсирующего детонационного двигателя, Щипаков В. А. (2012)
Крайнюк А. И. - Предпосылки создания дискового двигателя реактивного вращения каскадного обмена давлением (2012)
Шереметьев А. В. - Конструктивное подобие в деталях авиационных ГТД (2012)
Тиняков Д. В. - Анализ форм трапециевидных крыльев по частным критериям их эффективности, Утенкова В. В. (2012)
Степаненко С. М. - Роль аутсорсинга в системе процессов создания новых образцов авиационных двигателей, Тевс А. А. (2012)
Бугаенко О. М. - Программа моделирования совместной работы ГТД и трехфазного разгонного сопла (2012)
Гризун М. Н. - Расчет двумерных невязких течений с помощью метода Ньютона, Ершов С. В. (2012)
Сысоев Ю. А. - Особенности создания газосмешивающих систем повышенной точности (2012)
Долматов Д. А. - Горение одиночной капли углеводородного топлива в присутствии стационарного разряда (2012)
Сотников В. П. - Мультипроцессная аппроксимация изотермического сжатия газа (2012)
Гайдачук А. В. - Концепция оптимизации конструкций из композиционных материалов с учетом экономической эффективности, Чесноков А. В. (2012)
Назин В. И. - Исследование работоспособности гидростатического подшипника втулочного типа (2012)
Голощапов В. Н. - Управление тепловым состоянием цилиндров турбины большой мощности по изменению радиальных зазоров, Котульская О. В., Парамонова Т. Н. (2012)
Евдокименко Ю. И. - Структура и свойства никелевых покрытий, полученных из нерасплавленных частиц высокоскоростным воздушно-топливным напылением, Кисель В. М., Ткаченко Г. В., Урюков Б. А., Фролов Г. А., Цыганенко В. С. (2012)
Снежной Г. В. - Магнитное состояние аустенитной матрицы и механические свойства высокомарганцевых сталей, Сажнев В. Н. (2012)
Повгородний В. О. - Определение термомеханических характеристик материалов на основе решения обратных задач термоупругости (2012)
Ведь В. Е. - Жаростойкое покрытие для лопаток турбин ГТД, Гусев Ю. А., Гусева Н. И., Камбиз Кахраи (2012)
Зиньковский А. П. - Влияние рассеяния энергии в материале на колебания лопаток с неоднородностями, Токарь И. Г., Круц В. А., Круглий Я. Д. (2012)
Карачун В. В. - Циклическая и осенесимметричная деформация оболочки в акустическом поле, Мельник В. Н. (2012)
Хорольский П. Г. - К выбору ракеты-носителя для доставки на исходную орбиту мусорособирающего космического аппарата, Дубовик Л. Г., Куринной В. В. (2012)
Задонцев В. А. - Две жизни и две ракеты Вернера фон Брауна (1912-1977). К 100-летию со дня рождения (2012)
Рева В. С. - Обоснование необходимости создания и структура системы контроля качества электроэнергии в составе системы электроснабжения наземного комплекса, Фролов В. П., Земляной К. Н., Шевченко Е. Ю. (2012)
Конох В. И. - Особенности математического моделирования рабочих процессов в источниках гидравлической мощности с пневматическим приводом, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Кукса И. Ю. (2012)
Коваленко А. Н. - Расчетная оценка факторов, влияющих на запуск газодинамической трубы при испытании высотного двигателя, Блишун Ю. В., Кирсанов Д. В., Никищенко И. Н., Скачко В. С. (2012)
Ивченко Л. Ф. - Опыт проектирования автономной турбины ТНА двигателя РД861К, Дешевых С. А., Максимчук Р. Ф. (2012)
Помин О. В. - опыт предприятия по гашению внутреннего теплозащитного покрытия ракетных двигателей твердого топлива после окончания работы при проведении стендовых испытаний, Лях Ю. А., Королев В. Г., Бескровный И. Б., Льняной В. Н. (2012)
Давидов А. О. - Основные этапы исследований по обеспечению длительного ресурса электрохимических аккумуляторов в энергоустановках ракетно-космических объектов (2012)
Цаглов А. И. - Исследование параметров струи безэлектродного ЭРД с ВЧ ионизацией РТ (2012)
Титов М. Ю. - Измерение скоростей ионов в плазменной струе холловского двигателя малой мощности СПД-20М методом лазерно-индуцированной флуоресценции, Деоп Ф., Жибер Т., Лоян А. В. (2012)
Агеева Е. Г. - Экспериментальное исследование эрозии безнакального полого катода методом оптической эмиссионной спектроскопии, Лоян А. В., Гайдуков В. Ф. (2012)
Хитько А. В. - Полые катоды электрических ракетных двигателей неклассической схемы, Масляный Н. В. (2012)
Черкун А. М. - Методика исследования влияния двойного плазменного слоя на газовую эффективность полого катода (2012)
Уманский А. П. - Электроискровое упрочнение стали композиционными материалами системы TiB2-(Fe-Mo), Стороженко М. С., Акопян В. В., Марценюк И. С. (2012)
Білякович О. М. - Дослідження ефективності мастильної дії трансмісійних олив в умовах тривалої експлуатації при стаціонарних режимах тертя, Курбет Л. В., Богайська К. В. (2012)
Рябков В. И. - Суперсимметричная модель в исследовании свойств вещества, Толмачев Н. Г. (2012)
Миргород В. Ф. - Методы численной реализации математических моделей динамических процессов в форме интегральных уравнений, Гвоздева И. М., Данилов В. В., Буряченко А. Г., Волков Д. И. (2012)
Епифанов С. В. - Создание быстросчетной математической модели турбовального двигателя на этапе запуска для решения задач синтеза систем автоматического управления, Сиренко Ф. Ф., Суховей С. И., Зеленский Р. Л. (2012)
Тарасенко А. И. - Широкодиапазонная динамическая модель ГТД, Тарасенко А. А. (2012)
Маравилла Эррера К. - Анализ эффективности альтернативных моделей для определения коэффициентов теплоотдачи на наружной поверхностей лопатки с учетом индивидуальных характеристик двигателя (2012)
Василенко А. И. - Формирование признаков отказа каналов измерения параметров газотурбинного двигателя и реакция на него САУ и Р агрегата, Костян И. И., Сергеев С. П. (2012)
Бурау Н. И. - Моделирование двухуровневой системы контроля вибрации авиационного двигателя в системе NI LabView, Павловский А. М., Яцко Л. Л. (2012)
Шостак И. В. - Автоматизация процесса составления расписания занятий на основе тензорного исчисления в учебном комплексе, Яновская К. Э., Россоха С. В. (2012)
Потапова М. В. - Системная модель календарного планирования программных проектов (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Валежная М. С. - Пути решения проблем занятости и безработицы силами социальных партнерств (2013)
Миняйленко Е. А. - Международная трудовая миграция в Украине (2013)
Рысева Е. В. - Проблемы и последствия молодежной безработицы в Украине (2013)
Барсученко А. С. - Самозайнятість на ринку праці: фріланс (2013)
Гусарова О. С. - Організація праці в народному господарстві (2013)
Бондаренко В. В. - Социальная защита населения в условиях рыночной экономики (2013)
Курило А. В. - Механизм функционирования рынка труда в Украине (2013)
Прокопенко Д. А. - Причины возникновения и существования международной миграции населения в условиях глобализации экономики (2013)
Гогой И. Ю. - Роль научной организации труда в сфере народного хозяйства, на предприятиях и рабочих местах (2013)
Литвишко Т. В. - Проблемы рыночной трансформации образования и профессиональной подготовки кадров (2013)
Кандиба К. О. - Організація нормування праці та шляхи його вдосконалення в Україні (2013)
Дунець М. І. - Аналіз факторів, що впливають на встановлення облікової ставки в Україні (2013)
Дрокіна А. C. - Аналіз факторів, що впливають на світову ціну золота (2013)
Пастухова А. А. - Фактори, що впливають на безробіття в Україні (2013)
Єфімова А. Г. - Аналіз факторів міжнародної економічної інтеграції України (2013)
Кудас К. І. - Аналіз кількісних та якісних макропоказників, що впливають на приплив прямих іноземних інвестицій в Україну (2013)
Світайлова А. І. - Аналіз факторів впливу на рівень безробіття за регіонами України (2013)
Воронович К. О. - Аналіз факторів впливу на динаміку курсу долара США (2013)
Грицюк І. В. - Аналіз факторів, що впливають на міграційний приріст України (2013)
Харечко Ю. А. - Дослідження змін валютного курсу гривні. Фактори, що на нього впливають (2013)
Сагайдакова О. С. - Влияние рекламы на подсознание потребителя при выборе товаров и услуг (2013)
Ірха С. Ю. - Конкурентоспроможність аеропортів України (2013)
Ширина Т. Г. - Проблемы украинского рынка консультационных услуг (2013)
Криштова Н. Є. - Конкурентоспроможність послуг авіакомпаній (2013)
Гагарінов О. В. - Цінності консультаційної фірми – основа її успішної діяльності, Котляр А. А. (2013)
Кравченко Д. С. - Оптимізація міжбюджетних відносин у контексті підвищення самостійності місцевих бюджетів (2013)
Супрун Н. О. - Сутність та зміст поняття управління фінансовою стійкістю підприємства (2013)
Мельничук Т. А. - Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства (2013)
Філіппов О. О. - Сутність категорії "фінансова безпека підприємства" (2013)
Масальцева О. Ю. - Оцінка виконання місцевого бюджету з використанням таксономічного аналізу (2013)
Прядун Ж. О. - Правові бар’єри виходу підприємства на міжнародні ринки (2013)
Шейка А. Ю. - Особенности заключения договоров в электронной форме (2013)
Рогулін Р. О. - Проблемні аспекти правового регулювання іноземних інвестицій за законодавством України (2013)
Сторонкина М. С. - Правовое регулирование коллизионных аспектов определения национальности юридического лица на примере общества с ограниченной ответственностью (2013)
Алексенко М. І. - Правові аспекти введення податку на розкіш в Україні (2013)
Попова А. В. - Проблемні аспекти правового регулювання участі міноритарних та мажоритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством (2013)
Сотникова Г. І. - Проблемні аспекти правового регулювання процедури санації підприємств України (2013)
Комендатенко Н. О. - Правове регулювання медичного права в Україні (2013)
Рыбальченко В. С. - Падение легитимности в Украине: вымысел или правда?, Гресь А. В. (2013)
Журавко В. С. - Проблеми введення судового прецеденту в правову систему України (2013)
Кравець К. О. - Деякі аспекти легалізації вогнепальної зброї в Україні на прикладі інших країн, Легейда О. В. (2013)
Сиваш Ю. М. - Аналіз законодавства з питань регулювання інтелектуальної активності персоналу (2013)
Гвоздик Д. О. - Проблематика місцевого самоврядування в Україні (2013)
Єрьомченко Я. О. - Організація підсистеми доставки готової продукції у сфері збуту (2013)
Лісова Ю. А. - Правові засади здійснення збутової діяльності в Україні (2013)
Павлюк В. А. - Стимулювання персоналу як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємства (2013)
Токмін Д. Л. - Вплив торговельно-логістичних посередників на організацію збуту товарів (2013)
Лисиця Л. В. - Класифікація інвестиційних проектів як теоретичне підґрунтя процесу інвестування (2013)
Кадырова Д. - Показатели эффективности инновационных проектов предприятия (2013)
Купрейчик К. Є. - Фактори впливу на експортний потенціал підприємства (2013)
П’ясецька А. І. - Проблеми та перспективи системи соціального страхування в Україні (2013)
Липовецкая А. П. - Маркетинговые стратегии предприятия (2013)
Куніцин О. М. - Дефіцит Державного бюджету України: причини та заходи щодо вирішення проблеми (2013)
Зерниченко К. Д. - Процес формування організаційної структури управління експортною діяльністю підприємства (2013)
Кирноз Е. О. - Управление бизнесом на основе интерактивного маркетинга (2013)
Емельянова Н. А. - Повышение уровня интерактивного маркетинга в сфере деятельности предприятий (2013)
Федотченко Ю. М. - Аналіз методичних підходів щодо управління експортним потенціалом підприємства (2013)
Осипенко А. М. - Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях (2013)
Блудова І. В. - Нові підходи до впровадження гнучких систем оплати праці на вітчизняних підприємствах (2013)
Юрченко А. А. - Теоретичні основи процесу стимулювання збуту продукції на підприємстві (2013)
Хуйтун Сунь - Алгоритм прийняття управлінського рішення на підприємстві (2013)
Каторжин А. Д. - Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту (2013)
Хао Лі - Аналіз систем стимулювання праці персоналу підприємства (2013)
Степух А. О. - Визначення поняття стратегії підприємства (2013)
Жавко М. М. - Теоретичне обґрунтування оцінки праці персоналу підприємства (2013)
Титар А. О. - Зарубіжний досвід планування та прогнозування доходів місцевих бюджетів (2013)
Губіна В. М. - Аналіз факторів, що впливають на ефективність експортної діяльності підприємства (2013)
Рогулін Р. О. - Поняття фінансового потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємства та методи його оцінки (2013)
Дєнєжко К. А. - Поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників банками України, Жиліна Ю. П. (2013)
Журавльова Н. М. - Облік дебіторської заборгованості в Україні та іноземних країнах. Основні відмінності (2013)
Шевченко О. А. - Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності комерційних банків України, Короткова А. В. (2013)
Волошина Т. О. - Особливості організації обліку неприбуткових організацій (2013)
Kucher D. - International Experience of Using Restaurant Insurance (2013)
Паланджян К. К. - Проблема визнання нематеріальних активів в Україні (2013)
Гринько Т. М. - Методика достовірного врахування впливу інфляційних процесів у бухгалтерському обліку (2013)
Войтов Т. А. - Анализ особенностей налоговой системы КНР и целесообразности их применения в налоговой системе Украины (2013)
Зябрєва О. В. - Проблемні аспекти обліку амортизації нематеріальних активів (2013)
Фімушкіна В. А. - Сучасний стан, переваги та недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку (2013)
Куренна А. А. - Автоматизація систем бухгалтерського обліку розрахунку оплати праці (2013)
Валєжна М. С. - Організація обліку та контролю депозитних операцій банку (2013)
П’ясецька А. І. - Аналіз проблематики бухгалтерського обліку основних засобів в Україні (2013)
Чадченко О. С. - Особливості контролю за ефективністю використання необоротних активів бюджетних установ (2013)
Голояд А. В. - Облік основних засобів: бухгалтерський та податковий аспекти (2013)
Колесник В. В. - Особливості розвідки та оцінки запасів корисних копалин (2013)
Буклей Г. В. - Порівняльна характеристика основних принципів складання фінансової звітності в Україні (згідно з П(С)БО) та у країнах Європи (згідно з МСФЗ) (2013)
Касьянова Ю. В. - Удосконалення обліку видатків кошторису за напрямами діяльності бюджетної установи (2013)
Нестеренко Є. Є. - Методи обліку товарно-матеріальних запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Казмерчук М. Т. - Єдиний соціальний внесок: міжнародний та вітчизняний досвід (2013)
Базарова Х. В. - Необхідність упровадження системи бюджетування на малих та середніх підприємствах (2013)
Рибальченко І. І. - Проблеми формування конкурентної стратегії на вітчизняних підприємствах (2013)
Балаж Д. В. - Методичні завдання вибору та обґрунтування стратегії інноваційного розвитку підприємства (2013)
Науменко О. В. - Особливості стану та розвитку трудового потенціалу України в сучасних умовах (2013)
Лисиченко Ю. О. - Формування системи стратегічного управління на підприємстві в умовах конкурентного середовища (2013)
Омельченко Ю. С. - Організація обліково-інформаційного забезпечення управління малим та середнім бізнесом (2013)
Чуйко Д. О. - Аналітичне забезпечення інформації при визначенні інструментарію мінімізації банківських ризиків (2013)
Гаврюкова А. Г. - Аналітичний огляд стосовно виконання кошторису на утримання бюджетної установи (2013)
Міщенко І. Ю. - Сутність поняття "зобов’язання" та їх класификація (2013)
Криштоп Н. А. - Особливості організації оплати праці в бюджетних установах та шляхи її вдосконалення (2013)
Дудніченко О. В. - Визначення сутності ринку похідних фінансових інструментів, його структури та основних функцій (2013)
Данелян І. І. - Організація послуг банків із розрахунково-касового обслуговування та шляхи поліпшення їх якості (2013)
Гіренко-Самаріна Н. В. - Мотиваційна складова якості трудового потенціалу (2013)
Ковбасюк Т. І. - Депозитні ризики у банківській діяльності (2013)
Горбатюк Т. О. - Аналіз витрат комерційного банку (2013)
Киренкова В. М. - Характер взаимосвязей экономического анализа с другими науками (2013)
Прокопенко Д. А. - Система экономической информации в аналитических исследованиях (2013)
Бобрышева М. Н. - Сущность, цели, задачи и виды экономического анализа при переходе предприятий на рыночные отношения (2013)
Гогой И. Ю. - Направления развития методики анализа качества продукции (2013)
Никонович Д. С. - Направления развития методики формирования себестоимости продукции по статьям калькуляции (2013)
Курило А. В. - Направления развития методики анализа финансовых результатов (2013)
Литвишко Т. В. - Направления развития методики анализа организационно-технического уровня производства (2013)
Безкоровайная О. А. - Принципы экономического анализа и их экономическая сущность в современных условиях хозяйствования (2013)
Пятківська К. В. - Інформаційне забезпечення аналітичної роботи на підприємстві (2013)
Гусарова О. С. - Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві (2013)
Сучкова К. М. - Методика аналізу фінансового стану підприємств України (2013)
Хмелєва Н. А. - Принцип науковості та оперативності в наукових дослідженнях (2013)
Орищенко Ю. Е. - Взаимосвязь экономического анализа с другими отраслями знаний (2013)
Бондаренко В. В. - Организация экономического анализа на предприятии (2013)
Murga N. - The Tax System in Ukraine and Ways of its Reforming (2013)
Стеценко Т. В. - Вплив теорії інституціональних пасток на шляху модернізаційних перетворень транзитивної економіки України (2013)
Mekhraliieva I. - Knowledge Management as a Key Factor of Development of National Innovation System (2013)
Шевченко А. А. - Анализ уровня инфляции в Украине за 2000 – 2012 гг. (2013)
Нечай Л. О. - Інформаційна безпека суб’єктів господарювання та фактори її розвитку (2013)
Дацун А. О. - Система показників експрес-аналізу фінансовго стану підприємства (2013)
Немченко Д. С. - Удосконалення інвентаризації виробничих запасів як одного з обов’язкових методів аудиту (2013)
Шопін А. Ю. - Інформаційна безпека як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Содержание (2012)
Борисевич В. К. - Исследование возможности получения новых материалов при помощи импульсных сверхвысоких давлений, Долматов А. И., Скорченко И. В., Сабакарь А. И., Третьяк В. В. (2012)
Худяков С. В. - Разработка технологических процессов изготовления деталей авиационных двигателей в среде Адем, Третьяк В. В., Сотников В. Д. (2012)
Болсуновский С. А. - Расчётная оценка и экспериментальное измерение усилий резания для чистовой высокоскоростной фрезерной обработки лопатки ГТД, Вермель В. Д., Губанов Г. А., Леонтьев А. Е., Сказкин Р. О. (2012)
Голдун В. Ю. - Підвищення якості чавуну компресійних поршневих кілець транспортних двигунів, Клименко Л. П., Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф. (2012)
Смирнов Д. С. - Огневые испытания корпуса вентилятора в процессе доводки и сертификации авиационного ГТД, Кащеев А. В., Шепель В. Т. (2012)
Воробьев Ю. С. - Локальное ударное воздействие на цилиндрические элементы конструкций, Овчарова Н. Ю. (2012)
Виноградов А. С. - Особенности проектирования уплотнений в составе систем авиационных двигателей, Тисарев А. Ю., Бадыков Р. Р. (2012)
Лепешкин А. Р. - Методика расчета напряженно-деформированного состояния и прочности лопатки ГТД с учетом касательных напряжений при испытаниях корпуса на непробиваемость, Ваганов П. А., Бычков Н. Г., Балуев Б. А. (2012)
Дорофеев В. Л. - Математическая модель проектирования авиационных зубчатых передач, Голованов В. В., Ананьев В. М. (2012)
Уманский А. П. - Влияние добавок TiB2 на структуру и свойства плазменных покрытий на основе NiCrSiB, Терентьев А. Е , Стороженко М. С., Бондаренко А. А. (2012)
Рыжков С. С. - Тригенерационная установка автономного энергообеспечения, Радченко Н. И., Фордуй С. Г. (2012)
Радченко Р. Н. - Охлаждение воздуха на входе главного двигателя транспортного судна, Радченко Н. И., Бес Т., Сирота А. А. (2012)
Радченко А. Н. - Охлаждение приточного воздуха машинного отделения газопоршневых двигателей установки автономного энергообеспечения, Коновалов А. В. (2012)
Алёхин С. А. - Комплексное газодинамическое совершенствование двухтактных турбопоршневых транспортных дизелей, Герасименко В. П., Овчаров Е. Н., Опалев В. А. (2012)
Мурзагалиев А. Ж. - Экспериментальные исследования в области создания двухтактного двигателя, Некрасов В. Г., Куанышев М. К., Мухтаров А. Т., Каукаров А. К. (2012)
Сафонов В. А. - О некоторых особенностях работы термоакустических и термообратимых двигателей, Кузнецов П. Н. (2012)
Морозова В. С. - Анализ влияния магнитного потока на экологические показатели ДВС, Гун В. С., Поляцко В. Л. (2012)
Мошенцев Ю. Л. - Возможности регулирования температур теплоносителей в альтернативной системе охлаждения дизельных двигателей магистральных тепловозов, Гогоренко А. А., Минчев Д. С., Нагорный А. В., Максимов Ю. С. (2012)
Варбанец Р. А. - Виброакустический контроль частотных характеристик судового дизеля с турбонаддувом, Кучеренко Ю. Н., Головань А. И. (2012)
Былинкина О. Н. - Особенности проявления вибрационных диагностических признаков состояния подшипников ТРДДФ при эксплуатации на маневренном самолете, Коровин Б. Б., Стасевич А. А. (2012)
Богуслаев В. А. - Метод формирования детализированной кинетической схемы при воздушном горении керосина, Долматов Д. А. (2012)
Guyot M. - Micro hall effect thruster for nanosatellite propulsion, Denise S., Dudeck M., Claude P., Dusseau L., Saigne F., Bernard M. (2012)
Cenian A. - Energy deposition on the inner surfaces of a Hall effect thruster for satellite, Chernukho A., Rachubiński H., Do A., Lino da Silva M., Dudeck M. (2012)
Lino da Silva M. - Development of a kinetic shock-tube for planetary exploration, Chikhaoui A., Smith A. (2012)
Губайдуллин И. Т. - Оптическая пирометрическая система для измерения температуры поверхности лопаток турбины газогенератора газотурбинного двигателя и диагностики технического состояния, Андреева Т. П., Складчиков А. С. (2012)
Головчук А. Ф. - Розробка конструктивної схеми електронно-керованої паливоподачі дизелів і газодизелів, Габрієль Ю. І., Голодняк Р. І. (2012)
Шевченко М. В. - Оценивание тяги с учетом погрешностей измерительной системы и изменения технического состояния ГТД, Епифанов С. В. (2012)
Миргород В. Ф. - Моделирование измерительных каналов с трансцендентными передаточными функциями, Гвоздева И. М., Буряченко А. Г., Данилов В. В. (2012)
Ліннік І. І. - Комплексна модель системи технічного обслуговування енергетичних установок авіаційної наземної техніки, Богайська К. В., Крамаренко Т. Ю. (2012)
Погорелов Г. И. - Системная модель процессов информационного сопровождения жизненного цикла САУ ГТД для этапа опытной эксплуатации, Куликов Г. Г., Фатиков В. С., Багаева Ю. О. (2012)
Пашаев А. М. - Порядок интеграции методов математической статистики и нейронных сетей в задачах диагностирования ТС АГТД, Абдуллаев П. Ш., Мирзоев А. Дж., Меликов Э. Т. (2012)
Рева О. М. - Оцінка структурної ефективності служби руху (на прикладі красноярського центра обслуговування повітряного руху), Вдовиченко В. І., Устименко І. М. (2012)
Борсук С. П. - Регистрация "плавающей" успеваемости операторов при помощи таблиц принадлежности (2012)
Сташинський О. П. - Система інтелектуального управління робототехнічним пристроєм для діагностики трубопроводів компресорних станцій (2012)
Квасніков В. П. - Математична модель радіокерування мобільним роботом, Кулиш Є. О. (2012)
Квасніков В. П. - Синтез системи обробки інформації у вимірювальних роботах, Федоров Д. М. (2012)
Лещенко Ю. П. - Принцип роботи координатно-вимірювальних машин та інтелектуальних вимірювальних роботів (2012)
Квасніков В. П. - Побудова системи керування автономним мобільним роботом на основі багаторівневої системи перетворення інформації, Немченко В. В. (2012)
Борковський О. В. - Ідентифікація рухомих об’єктів за допомогою цифрової камери в програмному продукті LabView (2012)
Свистунов В. А. - Інтелектуальні системи керування з багаторівневим перетворенням інформації на авіаційному підприємстві (2012)
Амине Хади - Система управления взаимоотношениями с клиентами CRM (2012)
Алфавитный указатель (2012)
Комісаренко Сергій Васильович (До 70-річчя від дня народження) (2013)
Горшунська М. Ю. - Біологічна роль фетуїну А та його потенційне значення для прогнозу кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О., Йенсен Є., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Красова Н. С., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А., Полторак В. В. (2013)
Жиденко А. А. - Влияние глифосата на энергетический обмен в органах карпа, Бибчук Е. В., Барбухо Е. В. (2013)
Макарчиков A. Ф. - Очистка и свойства каталитически активного фрагмента растворимой нуклеозидтрифосфатазы из почек быка (2013)
Акопова О. В. - Влияние активатора АТР-зависимого K+-канала на функциональное состояние и открывание циклоспоринчувствительной поры в митохондриях печени крыс, Носарь В. И., Бурый В. А., Колчинская Л. И., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2013)
Фальфушинська Г. І. - Функції металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту за дії Co-та Zn-вмісних нанокомпозитів на карася сріблястого (Carassius auratus gibelio), Гнатишина Л. Л., Турта О. О., Столяр О. Б., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2013)
Карпец Ю. В. - Активные формы кислорода и ионы Ca как возможные посредники при индуцировании теплоустойчивости растительных клеток жасмоновой кислотой, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Обозный А. И., Швиденко Н. В., Луговая А. А., Вайнер А. А. (2013)
Козак М. Р. - Ад’ювантні властивості полімеру на основі акрилової кислоти, Олійник А. В., Заіченко О. С., Влізло В. В. (2013)
Кузнєцова Г. М. - Вплив похідних дигідропіролу та малеїміду на стан печінки і товстої кишки щурів у нормі та в умовах індукованого диметилгідразином колоректального раку, Линчак О. В., Данилов М. О., Котляр І. П., Рибальченко В. К. (2013)
Ходаківський О. А. - Вплив адемолу на показники обміну NO в щурів із моделлю інфаркту міокарда, Павлов С. В., Бухтіярова Н. В. (2013)
Хоменко А. В. - Гідроксилювання холекальциферолу в гепатоцитах щурів за дії преднізолону (2013)
Іскра Р. Я. - Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в еритроїдних клітинах і тканинах свиней за дії хрому хлориду, Влізло В. В. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1987–1988 рр., Данилова В. М. (2013)
Малишева М. К. - Рецензія на монографію Л. О. Касаткіної та Т. О. Борисової "Транспорт глутамату в тромбоцитах" (2013)
Тitle (2012)
Contents (2012)
Vasyliev O. V. - S-transform in digital signal processing of fractional dynamics of continuous systems, Vasylyev V. V., Simak L. А. (2012)
Aniskevych L. V. - Data fusion algoritm of unmanned ground vehicle, Zakharin F. M. (2012)
Skrypets A. V. - Phase difference measurement based on optoeleсtronic method, Tronko V. D., Slobodyan A. P. (2012)
Didyk Z. V. - Aerodynamic coefficients approximations for arbitrary angles, Apostolyuk V. A. (2012)
Larin V. B. - Algorithms of Gyro-Free Accelerometer-Based Satellite-Inertial Navigation System, Tunik A. A. (2012)
Asanov M. M. - Estimation of accuracy characteristics based on photopolаrimetric method, Rogozhin V. A., Skrypets A. V., Tronko V. D. (2012)
Askerov Sh. I. - Kalman filtering in orientation systems (2012)
Chikovani V. V. - Influence of shock on the vibration amplitude stabilization system of coriolis vibratory gyroscope resonator (2012)
Avnish P. S. Chauhan - Non-linear dynamics of advanced airframe aircraft based on state-transformation method, Lyshevski S. E. (2012)
Sineglazov V. M. - Estimation of remote unmanned air vehicles control delays, Tkachov R. Yu. (2012)
Sineglazov V. M. - Software development of aviation bench tests, Podolsky V. P. (2012)
Sineglazov V. M. - Peculiarities of future air navigation system based on inertial navigation systems/ global positioning system, Zakharin F. M. (2012)
Sineglazov V. M. - Estimation algorithm of computer-integrated navigation complex of unmanned aerial vehicles, Filyashkin M. K., Zakharin F. M. (2012)
Trevor C. Smith - Design of sustainable power systems with high-power density electronics, Lyshevski S. E. (2012)
Grishin V. A. - Cascade plant of steady and regulated frequency of rotation (2012)
Тupitsyn M. F. - Recommendations for operator trainings of unmanned aerial vehicle, Yurchenko A. S. (2012)
Sokolov G. Ye. - A procedure of building a computer model of an optoelectronic measuring system (2012)
Sushchenko O. A. - Algorithms of robust optimization of inertially stabilized platforms, Tunik A. A. (2012)
Shcherbina О. А. - Investigation of planar antenna by using the FEKO, Litvinenko V. A. (2012)
Mukhina M. P. - Analysis of magnetometer components errors for correlation-extreme navigation, Stoyan T. M. (2012)
Klipa A. M. - Algorithm of state space identification of aircraft model (2012)
Apostolyuk V. A. - Temperature error model in coriolis vibratory gyroscopes, Chikovani V. V. (2012)
Ryzhkov L. M. - Use of least square criterion in TRIAD algorithm, Stepurenko D. I. (2012)
Publisher's imprint (2012)
Горбань О. Ю. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища поліграфічних підприємств із використанням методики PEST-аналізу (2013)
Валежная М. С. - Виды, формы и методы экономического анализа (2013)
Жилинa Ю. П. - Анaлиз пoкaзaтeлeй ликвиднoсти и их oцeнкa (2013)
Калініченко А. Ю. - Стратегічний аналіз середовища функціонування підприємства харчової промисловості на основі використання технологій SWOT та PEST-аналізу (2013)
Сафіна К. О. - Збалансована система показників як основа стратегічного управління прибутком банку (2013)
Баласанов П. А. - Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України на основі технології SWOT–аналізу (2013)
Ле Х. Ф. - Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства (2013)
Міхайліченко Д. С. - Формування фінансової стратегії підприємства кондитерської галузі за допомогою методу SWOT-аналізу (2013)
Бутенко А. В. - Формування фінансової стратегії поліграфічного підприємства (2013)
Пожарська А. С. - Методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу на основі визначення таксономічного показника (2013)
Степанова М. О. - Стратегічна карта як інструмент процесу управління кредитним ризиком банку (2013)
Максимова В. В. - Історія походження термінів "гроші" та "валюта" (2013)
Супрун Н. О. - Застосування SWOT-аналізу для забезпечення стійкого розвитку підприємства машинобудування (2013)
Бабич М. О. - Формування фінансової стратегії розвитку брокерської компанії (2013)
Полькіна А. С. - Формування фінансової стратегії та позиціонування металургійних підприємств із використанням матричного підходу (2013)
Дяченко О. В. - SWOT-аналіз будівельного комплексу України (2013)
Плахотна Н. В. - Стратегічне управління фінансовою стійкістю комерційного банку (2013)
Єфімова Ю. І. - Стратегічна карта як інструмент процесу управління формуванням власного капіталу банку (2013)
Мілінчук О. А. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємств нафтогазової галузі як інструмент попередження кризи (2013)
Зозуля С. В. - Побудова стратегічної карти управління структурою капіталу банку (2013)
Двоєглазова О. М. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності банківської системи України в сучасних умовах (2013)
Балаклицька М. О. - Визначення пріоритетних напрямів програми антикризового управління на підприємствах галузі виробництва засобів зв’язку (2013)
Ячменьова Є. О. - Застосування дискримінантних моделей діагностики ймовірності банкрутства ТОВ "МОМОТ-БЕТОН" (2013)
Золотухін Є. В. - Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємств електротехнічної галузі (2013)
Коваленко О. О. - Підвищення безпеки кредитування в банках (2013)
Сараєва О. К. - Удосконалення аналізу прибутковості банку за допомогою використання таксономічного методу (2013)
Бойченко А. С. - Картографування як інструмент ефективного управління кредитним портфелем банку (2013)
Руденко О. В. - Реалізація стратегічного планування на основі SWOT-аналізу на прикладі банківської установи (2013)
Кокоша А. Г. - Фінансове планування як важливий елемент організації діяльності підприємств в Україні (2013)
Івахненко І. С. - Формування фінансової стратегії будівельного підприємства за допомогою методів стратегічного аналізу (2013)
Пелагей Т. Ю. - Класифікація факторів впливу на витрати підприємства (2013)
Давиденко Д. О. - Стратегічна карта як інструмент процесу управління фінансовим потенціалом банку (2013)
Данилів В. Б. - Стратегічний аналіз макросередовища підприємств дорожньої галузі України із застосуванням PEST-аналізу (2013)
Давидова Н. М. - Аналіз та оцінка чинників будівельного сектору економіки за допомогою PEST-аналізу (2013)
Ярцева Т. А. - Методичні підходи до аналізу фінансових ресурсів підприємства (2013)
Лимар Д. О. - Стратегічний аналіз хімічної промисловості України (2013)
Горова О. О. - Аналіз стратегічних альтернатив підприємства на основі позиціонування в матриці фінансової рівноваги (2013)
Біляєва О. П. - Формування стратегій управління кредитними ризиками банківської установи на основі використання SWOT-аналізу (2013)
Зелінський Р. Л. - Визначення інтегрального показника рівня фінансової безпеки (2013)
Перепелова В. В. - Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства (2013)
Скриннік А. О. - Стратегічна карта як інструмент стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства будівельної галузі (2013)
Тума Ю. О. - Удосконалення організації фінансової безпеки підприємства з використанням регресійного аналізу інтегральної оцінки її рівня (2013)
Бочарова А. С. - Управління кредитним ризиком банку шляхом побудови стратегічної карти (2013)
Gvozdik D. - Ukrainian Stock Market: Prospects of Future Development (2013)
Bliznyuk G. - Information and Communication Technologies in the Developing Countries Economy (2013)
Yaromenko L. - Management of Multinational Companies (2013)
Kryvenko P. - Computer Viruses and Anti-Virus Programs (2013)
Sorokotiazhenko K. - The Role of Advertising in Society (2013)
Kruta L. - The Taxation of Non-Residents in the Movement of International Convinces and Investment Appeal (2013)
Lavryk A. - Business Coaching (2013)
Kubar O. - The Role of Investment Banking in Modern Society (2013)
Fedorchenko K. - Youth Unemployment Issues in the Ukrainian Labour Market (2013)
Lushchik A. - Impact of Advertising on a Consumer (2013)
Barkalova O. - Concept of Teamwork (2013)
Karashchuk I. - Exchange Rates (2013)
Tregubenko K. - Certain Aspects of Innovative Activity of Kharkiv Enterprises (2013)
Klycheva N. - Problem of Youth Employment in Ukraine (2013)
Maliuchkov M. - Reform Strategies and Economic Growth in Ukraine, Russia and Belarus (2013)
Durasova Ye. - Planning in Enterpises Sanation (2013)
Gura V. - Hyperinflation (2013)
Chainikova H. - Economics of Sport (2013)
Kuznetsov E. - How to Succeed as a Franchise (2013)
ukhimenko O. - Brand Tracking Technologies (2013)
Ovsiy A. - Motivation in Today's Workplace (2013)
Syrovatka A. - Methods of Company Personnel Development (2013)
Tagai V. - Formation of a Trade Enterprise Effective Marketing Plan (2013)
Ocheredko K. - Organizing the Logistics for Branch and Remote Offices (2013)
Podzyegun K. - Using the Focus Group in Marketing Research (2013)
Shlyahova A. - Managerial Problem of Decision Making at Enterprises (2013)
Титул, зміст (2011)
Лукінова Т. Б. - Академік Леонід Арсенійович Булаховський (до 50-річчя від дня смерті) (2011)
Тараненко О. О. - Явище історико-мовної міфотворчості в сучасному українському суспільстві (2011)
Косеська-Tошева В. - Про логіку і природну мову (2011)
Васильєва Л. П. - Сучасна українсько-хорватська лексикографія (2011)
Данилюк Н. О. - Знакова природа народнопісенного слова (2011)
Барчук В. М. - Граматична категорія темпоральності: семантико-структурний аспект (2011)
Іваненко О. В. - Реалізація іє.*sed- : sod- в апелятивній та пропріальній лексиці (2011)
Тищенко О. - Деменчук О. В. Лінгвістика експерієнцій: динамічні моделі в семантиці лексики чуттєвого сприйняття (2011)
Іванова Л. - Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система (2011)
Титул, зміст (2013)
Люта Н. Г. - I Міжнародна науково-практична конференція "Aктуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи "Геомоніторинг-2013”, м. Судак, 9–13 вересня 2013 р. (2013)
Зур’ян О. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні” (REU 2013) (2013)
Ковальов Д. М. - IV Міжнародна науково-практична конференція "Cейсмо-2013” (2013)
Люта Н. Г. - Аналіз стану виконання комплексної міжвідомчої програми робіт з наукового й методичного забезпечення регіональних геологічних досліджень і перспективи цих досліджень, Шевченко О. М., Лисенко О. А. (2013)
Зур’ян О. В. - Аналіз чинників невизначеності і ризиків під час оцінки родовищ, Левченко О. І. (2013)
Радованов С. В. - Промислова класифікація гематитових руд Інгулецького родовища залізистих кварцитів Кривбасу (2013)
Шуровський О. Д. - Досвід застосування високоточної гравірозвідки під час експлуатації родовищ самородної сірки методом підземної виплавки, Анікеєв С. Г. (2013)
Трегубенко В. І. - Компоненти магнітного поля Землі на території України для епохи 2010 року за результатами вимірювань у пунктах вікового ходу, Максимчук В. Ю., Орлюк М. І., Мясоєдов В. П., Марченко Д. О., Роменець А. О. (2013)
Думенко С. С. - Перспективи видобутку газу-метану вугільних родовищ в оцінці геолого-геофізичної інформації вуглерозвідувальних свердловин, Приходченко В. Ф., Кришталь А. М. (2013)
Шморг Я. С. - Щодо перспектив нафтогазоносності аргілітових порід Північного борту Дніпровсько-Донецької западини (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Prokopenko I. G. - Robust algorithms of objects movement detection in the viewing field of the lighting control system, Prokopenko K. I., Churina A. J. (2013)
Vasyliev A. V. - Approximation of solutions of fractional differential equations of variable order with using the S-transform, Vasylyev V. V., Simak L. A. (2013)
Skripets A. V. - The experimental research on sugar content in liquids influence on pressure oscillation, Romanenko V. G., Levit J. R., Levkovsky V. V. (2013)
Petrova J. V. - Dynamic characteristics of operator`s "visual channel” with using cathode-ray tube monitor (2013)
Ivanov V. A. - The distortion of radio signals spectra by parametric system "basic antenna – fuselage of helicopter”, Zadorozhniy A. S. (2013)
Onikienko Y. Y. - Application of hilbert-huang transform in cerebral blood flow regulation, Vasylchuk І. A., Nahorna Y. V., Pryimak L. V. (2013)
Pjanikh B. E. - Technical and economic comparison of direct converters parameters of electric energy (2013)
Lyubimov A. D. - The process of self-organization in time lighting formation in thundercloud medium, Knuryev A. H. (2013)
Chikovani V. V. - Secondary wave control system of the coriolis vibratory gyroscope resonator (2013)
Sergeyev I. Ju. - Linearization of transfer characteristic of intelligent capacitance sensor (2013)
Sineglazov V. M. - Justification of aerodynamic efficiency increase methods in gearless horizontal-axis wind turbines, Kozyrskyy V. V., Trehub M. I. (2013)
Ablesimov A. K. - Limit cycles in nonlinear systems of stabilization, Polezhay K. А. (2013)
Sineglazov V. M. - The concept of creating of computer-aided design of process equipment, Titarchuk A. A. (2013)
Filiashkin M. K. - Combined complementary filter for inertial navigation system, Novik M. (2013)
Melnyk O. S. - Synthesis of programmable nanoelectronic devices, Todavchych S. V. (2013)
Pylypenko I. O. - Change of the effectiveness of project management approaches at different levels of uncertainty (2013)
Fryz M. Ye. - Justification of the mathematical model of steady-state visual evoked potentials as a linear random process, Stadnyk M. A. (2013)
Vishnevsky A. V. - The neural scheme of an electronic composer (2013)
Kamyshyn V. V. - Multistep procedure of statistically concerted group preferences system implementation (2013)
Gabrussenko Ye. І. - Determine the distance stable connection for unmanned aerial vehicle under the influence of city conditions, Zadorozhny R. O., Stashenko I. O., Bilous N. M. (2013)
Gabrussenko Ye. І. - Determination of unmanned aerial vehicle stable connection distance under the influence of woodland, Zadorozhny R. O., Lesnik А. V. (2013)
Zinkovskiy Yu. F. - Analysis of arbitrary propagation of electromagnetic waves through the polarization-selective surface, Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O. (2013)
Borsuk S. P. - Simulator as a teaching system (2013)
Kemenyash Y. M. - Damping of liquid oscillations in a right circular cylinder with radial ribs, Yatskivskiy V. S. (2013)
Yurchenko A. S. - Minimization of the mean access time to the hierarchical memory system, Тupitsyn M. F., Stepanenko I. A. (2013)
Fedorov D. M. - The improvement of ASM-algorithm for automatic placement of the face control points (2013)
Publisher's imprint (2013)
Zhuravlev O. V. - The impact of macroeconomic factors on the exchange rate in the Republic of Armenia, Tunian A. T. (2013)
Довгаль О. А. - Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах (2013)
Гончаренко Н. И. - Экономические основы региональных интеграционных процессов в Машрикском регионе, Анкави Саед С. М. (2013)
Лантух І. В. - Релігійність та формування приватної ініціативи у підприємців (2013)
Дикань В. В. - Закономірності розвитку машинобудівного комплексу України в сучасних умовах (2013)
Чала О. В. - Сутність стратегії управління підприємством в контексті економіки знань, Ричкова Л. В. (2013)
Ryeznikov V. - Theoretical aspects of diplomacy, its role in international economic relations (2013)
Гасім С. - Українські перспективи застосування моделі економічного успіху "східноазійських тигрів" (2013)
Dovgal Е. - Methodological bases and historical background of the customs unions, Panova I. (2013)
Носирєв О. О. - Сучасні інтеграційні процеси в регіональних промислових комплексах (2013)
Кайнова Т. В. - Шляхи скорочення витрат на розвиток персоналу на підприємствах Донецького регіону (2013)
Кривуц Ю. Н. - С. Ю. Витте о возможных последствиях свободной торговли (2013)
Радулов Д. Д. - Органы власти – фактор конкурентоспособности предприятия (на примере Одесской области) (2013)
Губін К. Г. - Протидія експлуатації інтелектуального потенціалу як складова процесу розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні (2013)
Азізова К. М. - Дослідження методів управління проблемними кредитами банку, Полтавська Є. О. (2013)
Раззак Аль Арабият Ра’ад Абдель - Практические аспекты макроэкономического регулирования малой открытой экономики на примере Иордании (2013)
Лазарчук М. О. - Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники (2013)
Молодченко О. М. - Вплив макроекономічних чинників на стан торговельно-економічних відносин між Україною та Чехією (2013)
Кулинич Ю. М. - Стратегічний вибір напрямів розвитку молочних підприємств (2013)
Грицак Ю. П. - Розрахунок потрібних темпів змін для підвищення конкурентоспроможності України (2013)
Бабак О. Я. - Динаміка добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії, Терешкін К. І., Школьник В. В. (2013)
Березин A. E. - Взаимосвязь между циркулирующим уровнем васкулярного эндотелиального фактора роста-1 и концентрацией высокочувствительного C-реактивного протеина у пациентов с гипертонической болезнью III стадии, Лисовая O. A. (2013)
Головаха М. Л. - Вплив продуктів біодеградації імплантів зі сплаву на основі магнію на організм лабораторних щурів, Бєленічев І. Ф., Жернова Г. А., Чорний В. М., Яцун Є. В. (2013)
Гузенко Б. В. - Алгоритм діагностики опікового бактеріального сепсису (2013)
Евтушенко В. М. - Динамика структурных элементов желудка крыс после введения антигена, Ключко С. С. (2013)
Жарких А. В. - Результаты санаторного оздоровления беременных с невынашиванием, Сюсюка В. Г., Плотник В. А. (2013)
Зборовська О. В. - Диференційна діагностика (оклюзійного й неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку за даними оптичної когерентної томографії у хворих на цукровий діабет II типу, Прейс Н. І. (2013)
Зубко И. Н. - Взаимосвязь ремоделирования сердца и сонных артерий у женщин с артериальной гипертензией (2013)
Избицкая Н. Г. - Профилактический наружный поворот плода на головку при тазовом предлежании (опыт применения), Бондаренко С. А., Бондаренко Е. Н. (2013)
Козелкин А. А. - Дифференцированные подходы к прогнозированию клинико-социального исхода острого периода мозгового ишемического супратенториального инсульта с использованием спектрального анализа электроэнцефалографического паттерна в дебюте заболевания, Кузнецов А. А. (2013)
Ласюк Е. В. - Характеристика реакций адаптаций у детей с хронической патологией пищеварительного тракта, Малиновская Н. А., Мовлянова Н. В. (2013)
Левада О. А. - Снижение экспрессии дофаминовых d-2 рецепторов лимфоцитами периферической крови как маркер прогрессирования субкортикальных сосудистых когнитивных нарушений, Добродуб И. В. , Траилин А. В. (2013)
Мерецкий В. Н. - Нарушения энергетического метаболизма во внутренних органах при черепно-мозговой травме на фоне сахарного диабета (2013)
Недельська С. М. - Оцінка активності алергічного запалення та його корекція у дітей із бронхіальною астмою, Раскіна К. В., Марчук Н. М. (2013)
Павлюченко А. К. - Физико-химические свойства крови при реактивном хламидийном артрите с офтальмопатиями, Лукашенко Л. В., Синяченко О. В. (2013)
Тозюк О. Ю. - Характеристика емоційно-поведінкових реакцій щурів в умовах хронічного імобілізаційного стресу на тлі дії похідного 5-R-тіо-тетразоло (1,5-с) хіназоліну (2013)
Хухліна О. С. - Ефективність комплексного застосування гепадифу, езетролу та фозиноприлу при неалкогольному стеатогепатиті у пацієнтів із гіпертонічною хворобою II стадії, Мандрик О. Є., Антонів А. А. (2013)
Шастун Н. П. - Вплив карбамазепіну та вальпроату натрію на поведінкові реакції у щурів (2013)
Рекалов Д. Г. - Сучасні підходи до клінічної та лабораторно-інструментальної діагностики раннього ревматоїдного артриту, Доценко С. Я., Кулініч О. В., Тягла В. М., Самура Б. Б., Кулініч Р. Л., Кравченко В. І. (2013)
Гриценко В. І. - Визначення фармакокінетики вивільнення тамсулозину гідрохлориду в передміхурову залозу методом радіоактивних індикаторів, Рубан О. А., Краснопьорова А. П. (2013)
Кучеренко Л. І. - Розробка плівкоутворюючого складу і технології нанесення полімерної оболонки на таблетки Індотрил (2013)
Марієвський В. Ф. - До питання про чутливість: стійкість біоплівок сальмонел до дії дезінфектантів, Бубало В. О., Кролевецька Н. М., Рубан Н. М., Дяченко О.П., Матошко Г. В. (2013)
Немченко А. С. - Наукове узагальнення результатів експертної оцінки протипухлинних препаратів для лікування раку шлунка та раку прямої кишки, Жаркова С. О., Подгайна М. В., Хоменко В. М. (2013)
Немченко А. С. - Анкетне опитування споживачів і провізорів оптової та роздрібної мережі щодо державного регулювання обігу парафармацевтичних засобів для догляду за волоссям, Міщенко В. І. (2013)
Панасенко О. І. - УФ-спектрофотометрія метронідазолу, Донченко Н. В., Гоцуля А. С., Буряк В. П., Кейтлін І. М., Юрченко І. О., Постол Н. А. (2013)
Полова Ж. М. - Використання нанотехнологій у косметичних засобах – великий потенціал чи потенційний ризик?, Чекман І. С. (2013)
Тетерич Н. В. - Оцінка ефективності рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні, Терещенко Л. В. (2013)
Гойда Н. Г. - Нормативно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в охороні здоров’я України, Курділь Н. В., Вороненко В. В. (2013)
Книш Є. Г. - Напрями удосконалення термінологічних підходів до визначення "фармацевтична сфера" у контексті юридичної відповідальності учасників правовідносин, що виникають під час обігу лікарських засобів, Алексєєв О. Г. (2013)
Доброва В. Є. - Методичні засади оцінки фінансової компенсації участі добровольців у клінічних випробуваннях (2013)
Ярмола І. К. - Компетенція та компетентність викладача вищої школи як складові його інноваційного розвитку (2013)
70 лет профессору Вадиму Кирилловичу Сырцову (2013)
Светлой памяти ученого и педагога Виктора Владимировича Дунаева (2013)
Лотфі А. Заде - Вступне слово засновника нечіткої логіки професора Лотфі А. Заде (2012)
Матвійчук А. В. - Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора) (2012)
Азарова А. О. - Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення, Антонюк О. В. (2012)
Великоіваненко Г. І. - Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання, Мамонова К. М. (2012)
Вітлінський В. В. - Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень (2012)
Головень О. В. - Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства на підґрунті нейронних мереж (2012)
Иманов К. Д. - Fuzzy модели оценки качества социальной системы, Акперов Р. М. (2012)
Ковальчук К. Ф. - Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації, Никитенко О. К. (2012)
Лысенко Ю. Г. - Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий, Бизянов Е. Е., Хмелев А. Г. (2012)
Минц А. Ю. - Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании (2012)
Шарапов О. Д. - Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження, Кайданович Д. Б. (2012)
Биков В. Ю. - Інформаційна підтримка реалізації міжпредметного підходу в шкільній освіті, Овчарук О. В. (2013)
Богачков Ю. М. - Виявлення і порівняння кваліфікацій на основі профілю компетенцій, Ухань П. С. (2013)
Гриценчук О. О. - Гендерний підхід у моніторингових дослідженнях ІК-компетентності учнів в освітній практиці країн Європи (2013)
Сороко Н. В. - Проблема створення моделі комп’ютерно орієнтованого середовища розвитку ІК-компетентності вчителів (міжнародний досвід) (2013)
Коцюба Р. Б. - Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування (2013)
Лаврентьєва Г. П. - Пропедевтика формування інформаційної культури учнів початкової школи (2013)
Шишкіна М. П. - Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень, Попель М. В. (2013)
Глушак О. M. - Застосування мережних технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Коваленко В. В. - Проблеми підготовки вчителя і соціального педагога до застосування мультимедійних засобів для формування основ здоров’я молодших школярів (2013)
Черній М. М. - Організація спілкування майбутніх учителів іноземних мов за допомогою соціальних сервісів (2013)
Барладим В. М. - Педагогічні технології: аналіз та перспективи їх використання (2013)
Коляда М. Г. - Програмні пакети для педагогічного прогнозування на засадах теорії нечітких множин (2013)
Панькевич С. Г. - Використання web-ресурсів у навчальному курсі "Екологічне право України" (2013)
Тукало С. М. - Організаційно-педагогічні засади впровадження електронного документообігу в наукових установах (2013)
Іванова С. М. - Проектування інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності на базі системи EPrints (2013)
Луценко Г. В. - Інновації в підготовці майбутніх фізиків-дослідників (2013)
Тітул (2012)
Снісаренко О. Б. - Передумови розвитку інвестиційного потенціалу місцевого бюджету, Гребенікова О. В., Гусєва Ю. Ю. (2012)
Ткаченко Ю. В. - Регіональна економічна політика як складова економічного зростання (2012)
Тофанюк О. В. - Організаційно-економічне та бюджетне регулювання регіонального розвитку із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства (2012)
Калініна О. М. - Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві, Каширіна О. В., Післігіна С. В. (2012)
Тютлікова В. В. - Організаційна культура як фактор конкурентоспроможності організації в умовах економіки знань (2012)
Нечепуренко А. І. - Роль соціально-психологічних методів у розвитку менеджменту (2012)
Михайленко Д. Г. - Навчальні методи розвитку соціально-психологічної компетентності менеджера (2012)
Полякова Я. А. - Формирование системы показателей оценки маркетинговых коммуникаций предприятия (2012)
Соловйова О. Є. - Визначення економічної ефективності впровадження системи винагороди директорів виконавчого органу акціонерних товариств, Соловйов О. В. (2012)
Білошенко І. А. - Удосконалення класифікації механізмів державного управління інвестиційними процесами (2012)
Безпрозванних О. О. - Аналіз чинників, які перешкоджають розвитку інноваційної сфери української економіки (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Тітул (2012)
Снісаренко О. Б. - Аналіз рівня та якості фінансування соціально-культурної сфери у контексті індексу людського розвитку (2012)
Гончаренко Е. Н. - Синергетические оценки в исследовании устойчивости экономической системы, Усова И. А. (2012)
Катюха К. О. - Аналіз стану та розвиток ринку платіжних карток, Успаленко В. І. (2012)
Матюшенко І. Ю. - Перспективи коммерційного застосування нанотехнологій в ракетно-космічній техніці (2012)
Маковоз О. С. - Розвиток мережної організації бізнесу (2012)
Гусєва Ю. Ю. - Діагностика рівня капіталізації банківської установи, Байталюк С. В. (2012)
Хмель С. Н. - Маржиналистское подтверждение марксистской теории прибавочной стоимости, Хмель В. И. (2012)
Мєзєнко К. В. - Сучасний стан банківського кредитування в Україні, Успаленко В. І. (2012)
Божко В. П. - Определение обобщенного показателя качества жизни на основе факторного анализа, Карацева И. Ю., Магомедова М. М. (2012)
Узун Д. Д. - Дослідження взаємозв’язку між інноваційною діяльністю та макроекономічними процесами в Україні, Узун Ю. О., Ревенко Н. А., Проскурня В. С. (2012)
Філіпковська Л. О. - Імітаційне моделювання для оцінювання економічних ризиків інвестиційних проектів на комунальному підприємстві теплових мереж, Челомбіт Н. О. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Титул, зміст (2011)
Дорогі друзі! (2011)
Коваленко Ю. М. - Радіологічні читання, присвячені 20-річчю діяльності Асоціації радіологів України та 30-річчю комп'ютерної томографії в Україні (2011)
Миронова Ю. А. - Невский радиологический Форум-2011 (2011)
Мякиньков В. - "Школа современной маммографии" в Ялте (2011)
Шармазанова О. П. - Діагностика закритої травми грудної клітки: рентгенологічні прояви (повідомлення ІІ), Крамний І. О., Панченко О. В. (2011)
Грабовецький С. А. - Променева діагностика ниркових пухлин, Яцик В. І. (2011)
Мечев Д. С. - Радіомодифікація пухлин — реальна перспектива підвищення ефективності променевого лікування (2011)
Мечев Д. С. - Позитронна емісійна томографія — теоретичні та клінічні аспекти, Щербіна О. В. (2011)
Мягков С. А. - Дифференциальная диагностика патологических компрессионных переломов позвоночника с помощью магнитно-резонансной томографи, Мягков А. П. (2011)
Замятин П. Н. - Современные принципы диагностики и хирургического лечения травмы груди, осложнённой свернувшимся гемотораксом, Пеев Б. И., Лыхман В. Н. (2011)
Дьолог М. И. - Синдром Кастена (сочетание грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки и хронического холецистита) (2011)
Коваленко Ю.М. - Радіаційна безпека при рентгенографічних дослідженнях (2011)
Андреєва В. В. - Питання організації системи фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання в лікувально-профілактичних закладах МОЗ України (частина І), Векслярський Р. З., Нестеренко Л. М., Чепурний В. П. (2011)
Бортний Микола Олександрович (2011)
Щербіна Олег Володимирович (2011)
Мельник Я. І. - Рентгенолог (вірш) (2011)
Новые возможности в компьютерной томографии с Aquilion CX (2011)
Новини радіології (2011)
Нові книги (2011)
Тітул (2012)
Кадикова І. М. - Автоматизація внутрішніх процесів в системі Balanced Scorecard університету, Алфьорова А. Л., Павленко О. О. (2012)
Кміть В. М. - Проблеми відшкодування пдв та роль інформаційних технологій у їх вирішенні (2012)
Новикова М. В. - Впровадження регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку територіальних авіавиробничих комплексів в системі соціально-економічного розвитку регіонів України (2012)
Приймак І. І. - Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства (2012)
Тараруєв Ю. О. - Аналіз дебіторської заборгованості корпоративних підприємств будівельної галузі (2012)
Білоконенко Г. В. - Сутність та зміст соціально-економічного потенціалу виробничої організації (2012)
Головань Д. В. - Динамика структуры внешней торговли и международная стратегия экономического развития Украины (2012)
Новикова І. В. - Теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління інвестиційною діяльністю підприємства (2012)
Лісовенко С. А. - Система забезпечення міжнародного конкурентного потеніалу національної авіакосмічної галузі в умовах глобалізації (2012)
Бредіхін В. М. - Ефективні технології оцінки реалізації проектів у завданнях інформаційної економіки, Данилова Л. А. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Петров В.В. - Оптичні властивості здвоєних мікропризмових елементів, Крючин А.А., Антонов Є.Є., Токалін О.О., Шанойло С.М. (2012)
Клипков С.И. - Использование гиперкомплексных числовых систем для математического моделирования предельных режимов электрических систем (2012)
Калиновский Я.А. - Критерии представляемости коммутативных гиперкомплексных числовых систем прямой суммой систем низших размерностей (2012)
Волошко А.В. - Принцип определения информативных вейвлет-преобразованных значений в условиях неполноты восстановления исходной выборки, Лутчин Т.Н. (2012)
Ланде Д.В. - Наукометричні дослідження мереж співавторства по базі даних "Україніка наукова", Балагура І.В. (2012)
Погорілий С.Д. - Новітні архітектури відеоадаптерів. Технологія GPGPU. Частина 1, Вітель Д.Ю., Верещинський О.А. (2012)
Мезенцев О.В. - Спосіб скорочення обчислення параметра виявлення на виході багатоканального пристрою оптимальної просторово-часової обробки сигналів (2012)
Самохвалов Ю.Я. - Методические аспекты концептуального проектирования автоматизированных систем, Науменко Е.М., Бурба О.И. (2012)
Матов О.Я. - Криптографічна стійкість методів шифрування на основі перетворень з використанням лишкових класів, Василенко В.С., Василенко М.Ю. (2012)
Храмова І.О. - Аналіз стану та функціональні вимоги до сучасних проектних рішень зі створення автоматизованих систем управління персоналом (2012)
Інформаційне повідомлення (2012)
Реферати (2012)
Список статей, що опубліковані в 2012 році (2012)
Максименко С. Д. - Психология жизненной силы (нужды) личности (2013)
Александровская В. Н. - Психическое отражение и идеальный образ: синергетические взаимосвязи (2013)
Вільдгрубе С. О. - Гендерні відмінності маніпулятивної поведінки студентів, Рогозіна М. Ю. (2013)
Власенко І. А. - Проблема внутрішньоособистісного конфлікту в контексті психологічних досліджень особистості (2013)
Гаваші С. Й. - Креативність як умова самореалізації фахівця, Лалакулич М. М. (2013)
Гордєєва А. В. - Особливості сенсу життя та особистісного потенціалу підлітків, позбавлених батьківського піклування, Єфименко А. П. (2013)
Гребінь Н. В. - Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу (2013)
Гріньова О. М. - Проблема смисложиттєвих орієнтацій в українській та зарубіжній психології (2013)
Джабраілова Г. В. - Психічний стан бездітних чоловіків, які перебувають у ситуації розлучення (2013)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості феномена креативності у старшокласників (2013)
Жизномірська О. Я. - Проблеми підростаючої особистості: психологічний вимір самоствердження (2013)
Жиляк Н. В. - Методологічні засади дослідження смислових завдань моторних дій у структурі рівнів психологічного відображення (2013)
Іванцова Н. Б. - Методологія дослідження професійної спрямованості студентів-психологів (2013)
Ірхін Ю. Б. - Теоретико-психологічний аналіз довірливості в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Йолич С. М. - Дослідження конституційної репрезентації як детермінанти формування копінг-стратегій особистості, Корнієнко І. О. (2013)
Калініна Т. С. - Теоретичні аспекти особливостей розвитку особистості та поведінки молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Кандиба М. О. - Соціально-психологічний аналіз сутності поняття "міжособистісна толерантність", як професійно важливої якості психолога (2013)
Кікінежді О. М. - Психологічні детермінанти гендерної соціалізації підлітків (2013)
Климентович О. Б. - Гендерна диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді (2013)
Кліманська М. Б. - Психологічні особливості використання гумору медичними працівниками (2013)
Клочек Л. В. - Атрибуція справедливих і несправедливих вчинків у педагогічній взаємодії викладачів і студентів (2013)
Коваленко О. Г. - Вплив професійної зайнятості у похилому віці на психологічні особливості особистості (2013)
Коваль І. А. - Вплив психоедукації на адаптацію соматичних хворих з коморбідними психічними розладами (2013)
Кострікін О. В. - Формування та розвиток професійних якостей особистості майбутніх керівників засобами тренінгу в навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Кузьо О. Б. - Особливості розуміння суїциду з позиції психології та християнського віровчення, Кузьо Ю. З. (2013)
Курбанова А. Т. - Особенности коммуникативных качеств личности подростков, принадлежащих различным гендерным типам (2013)
Лазоренко О. В. - Психологічний аналіз екстремальних умов несення прикордонної служби (2013)
Левус Н. І. - Особливості локусу контролю у старшокласників з різним рівнем навчальної успішності, Терендій О. В. (2013)
Лендел М. І. - Деякі аспекти вивчення проблеми толерантності, етнічної толерантності у психології, Щербан Т. Д. (2013)
Лозова О. М. - Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії (2013)
Маєр Ю. В. - Психологічні особливості розвитку емпатії у підлітків – вихованців навчальних закладів закритого типу (2013)
Макарова Л. Л. - Теоретичне та емпіричне вивчення особливостей "я-концепції" в структурі самосвідомості (2013)
Максименко К. С. - Реконструктивная психотерапия в клинической психологии (2013)
Максименко О. Г. - Фіктивна ідентичність як форма самодепривації психіки суб’єкта (2013)
Малильо О. П. - Опанувальна поведінка особистості в процесі розвитку сімейних відносин, Корнієнко І. О. (2013)
Медвідь Н. П. - Діагностичний компонент технології соціально-психологічної атестації керівника у сфері державного управління (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольовий підхід до вивчення особистості (2013)
Михальчук Н. О. - Проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з використанням англійських приказок та прислів’їв з компонентом "діяльність людини” (2013)
Мірошник З. М. - Вивчення семантичного простору рольових позицій учителя початкових класів (2013)
Мойсеєва О. Є. - Мотиваційні детермінанти агресивної поведінки (2013)
Нигматуллина И. А. - Инновационные направления повышения профессиональной мобильности студентов – будущих учителей-логопедов в структуре Казанского (Приволжского) федерального университета (2013)
Новицька І. В. - Психологічні аспекти дослідження успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (стан вивчення проблеми) (2013)
Onufriyeva L. A. - To the issue of future socionomic specialists’ professional personality formation (2013)
Орішко Н. К. - Специфіка самовдосконалення особистості на різних етапах її онтогенезу (2013)
Осика К. С. - Динаміка структури мотивації спортивної діяльності юнаків-каратистів (2013)
Осика О. В. - Логотерапія В. Франкла в психокорекційній роботі зі школярами (2013)
Панчук Н. П. - Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор соціально активної позиції майбутнього фахівця (2013)
Партико Т. Б. - Особистісні чинники вікових змін життєвих цінностей у дорослому віці (2013)
Пахомова О. Л. - Внутрішньомовленнєва діяльність як основа розвитку діалогічного мислення у майбутніх психологів (2013)
Подкопаєв Є. С. - Психологічний аналіз основних вимог до особистості керівника органу внутрішніх справ (2013)
Поцулко О. А. - Роль комунікацій у формуванні особистості у період ранньої зрілості (22–30 років) (2013)
Прокоф’єва О. О. - Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків, Работа Т. О. (2013)
Рубежанська І. А. - Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами, Галецька І. І. (2013)
Руда Н. Л. - Соціальний інтелект у структурі інтелекту (2013)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань (2013)
Савицька О. В. - Статеві та вікові особливості мотивів вибору професії та мотивів навчання студентської молоді (2013)
Самотаєва Е. О. - Особливості взаємин батьків з підлітками у сучасних сім’ях (2013)
Сирова Г. В. - До проблеми самореалізації педагога, Щербан Т. Д. (2013)
Скиба М. М. - Психологічний супровід розвитку творчих здібностей молодших школярів, Щербан Т. Д. (2013)
Тарасенко Н. В. - Проблеми профілактики віктимної поведінки студентів (2013)
Теплюк А. А. - Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку (2013)
Труляєв Р. О. - Вплив позитивних цінностей педагога на формування позитивних цінностей та "сильних" рис характеру учнів (2013)
Фаринич О. Ю. - Психологічні особливості студентських сімей, Щербан Т. Д. (2013)
Федорко М. І. - Формування професійної самоідентичності майбутніх психологів, Корнієнко І.О. (2013)
Шайда О. Г. - Експериментальне дослідження психологічних особливостей становлення професійного мислення майбутніх учителів гуманітарного профілю (2013)
Шанта С. П. - Деякі психологічні особливості стилю керівництва організацією, Щербан Т. Д. (2013)
Шебанова В. І. - Функціональне значення метафоричності внутрішньої тілесності (2013)
Широка А. О. - Спроба інтеграції концепції сепарації-індивідуації у вітчизняну психологію (2013)
Штепа О. С. - Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності особистості (2013)
Яковлева С. Д. - Вплив корекційно-розвивального навчання на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інтелекту (2013)
Яновська С. Г. - Соціально-економічні та психологічні ознаки підприємництва (2013)
Яновський М. І. - Проблема психологічного впливу мистецтва на особистість (2013)
Відомості про авторів (2013)
Іnformation about the authors (2013)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354-р "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011-2015 роки" (2011)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. № 3 "Про затвердження Розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік" (2011)
Шевчук П. М. - 20 літ діяльності Українського товариства геодезії і картографії (2011)
Марченко О. М. - Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України, Кучер О. В. (2011)
Самойленко О. М. - Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об'єкта геодезичним автоколімаційним методом (2011)
Шостак А. В. - РЕМ-фотограмметричне оцінювання мікрорельєфу поверхонь (2011)
Лященко А. А. - Сервіс-орієнтована архітектура кадастрових геоінформаційних систем та кадастрових геопорталів, Форосенко Ж. В., Черін А. Г. (2011)
Лазоренко Н. Ю. - Онтологічні аспекти геоінформаційного забезпечення моніторингу природних комплексів (2011)
До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського (2011)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у IV кварталі 2010 р. (2011)
Положення про критерії нагородження заохочувальними відзнаками УТГК (зі змінами та доповненнями) (2011)
Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Чеським союзом геодезистів і картографів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 квітня 2011 р. № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" (2011)
Стопхай Ю. А. - Геодезичний зріз України по меридіану 26°43': матеріали про пошук пунктів Геодезичної дуги Струве (2011)
Самойленко О. М. - Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів (2011)
Полець О. П. - Вплив поширення відбитих сигналів на точність роботи GPS-приймачів (2011)
Беба Н. В. - Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах (2011)
Пархоменко Г. О. - Можливості використання матеріалів ДЗЗ у моніторингових дослідженнях урбанізованих територій (на прикладі м. Києва) (2011)
Рябчій В. А. - Склад і зміст кадастрового плану, Рябчій В. В., Василенко А. М. (2011)
Окопний Б. П. - Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру – 60 років (2011)
Валентину Тофільовичу Липському – 60 (2011)
Шевчук П. М. - Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у I кварталі 2011 р. (2011)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2011)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2011)
Дегтяр О. Ю. - IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку", Руденко І. С. (2011)
Сосса Р. І. - Цифрові топографічні карти – картографічна основа навігаційного забезпечення системи "ГЛОНАСС" (2011)
Кізілова Н. О. - Двадцяте засідання Відділу Східної, Центральної і Південно-Східної Європи Групи експертів ООН з географічних назв (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
В центрі уваги — якість радіологічних досліджень та підвищення професійного рівня радіологів (2011)
Коваленко Ю. М. - Конференції для рентгенологів відновлено. Місце зустрічі змінити неможна (2011)
Ищук Ю. В. - По материалам Европейского Конгресса Радиологов ЕСR 2011: брюшная травма у детей (2011)
Урина Л. К. - Диагностика патологии коленных суставов нетравматического генеза у детей на этапе первичной діагностики (2011)
Мечев Д. С - Радіонуклідно-медикаментозне лікування хворих на гормонозалежні пухлини з множинними віддаленими метастазами, Щербіна О. В. (2011)
Рогожин В. А. - Некоторые современные возможности КТ и МРТ в диагностике острых нарушений мозгового кровообращения (2011)
Шармазанова О. П. - Розрив сечового міхура, Оборіна Н. О., Волковська О. В. (2011)
Мякиньков В. Б. - Папиллярный рак в кисте молочной железы, Гловацкий А. Ф., Швец О. Ф., Нагаев Е. А., Фадеева Е. А., Заднипряный А. В., Поперечняк Е. Н., Руденко Г. П., Агеенко Е. В. (2011)
Дьолог М. И. - Маммография. Общие понятия (2011)
Ткаченко М. М. - Професор Лотар Дітхельм (до 100-річчя від дня народження), Суслов В. В. (2011)
Язиков Олександр Сергійович (2011)
Миронова Ю. А. - Методики и термины в интервенционной радиологии (2011)
Нові книги (2011)
Янчук О. Є. - Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS-спостережень (2010)
Козаченко Т. І. - Концептуальні основи створення баз даних у геоінформаційному картографуванні надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення (2010)
Ляшенко Д. О. - Картографічне моделювання міжнародних культурних зв’язків України (2010)
Лазоренко Н. Ю. - Стан, зміст і тенденції розвитку міжнародних проектів моніторингу природних комплексів (2010)
Орещенко А. В. - Трансформування растрів для створення тривимірних картографічних моделей (2010)
Могильний С. Г. - Топологічна та координатна корекція меж землекористування в автоматизованих системах кадастру, Гавриленко Д. Ю. (2010)
Шульган Р. Б. - Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель (2010)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2010)
Сивак Н. І. - 10-те засідання Робочої групи з екзонімів Групи експертів ООН з географічних назв та засідання Відділу Східної, Центральної та Південно-Східної Європи ГЕООНГН (2010)
Остроух В. І. - Семінар-практикум для вчителів географії Дніпропетровської області (2010)
Пінчук Н.-С. М. - 9-те засідання Відділу Східна Європа, Північна і Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв, Кізілова Н. О. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського