Курченко А. І. - Особливості субпопуляційного складу лімфоцитів периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Любич Л. Д. - Вплив супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на експресію антигенів hla мононуклеарами периферичної крові та клітинами пухлин хворих з гліомами головного мозку in vitro (2013)
Скачкова О. В. - Вплив протипухлинної дендритноклітинної вакцинотерапії на кількість та функціональний склад т-регуляторних клітин у онкологічних хворих, Храновська Н. М., Горбач О. І., Свергун Н. М., Сидор Р. І., Нікуліна В. В., Совенко В. М., Вікарчук М. В., Жукова В. М., Чечіна Д. Е. (2013)
Андрис С. - Подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії пилком злакових трав у порівнянні з пероральним методом, Качиркова М., Касл М., Кржикова Д., Котасова Д., Лесна І., Мравцова А., Пертраш П., Пенінгрова Л., Сікора Т. (2013)
Мальцев Д. В. - Эффективность и безопасность лечения анемии препаратом человеческого рекомбинантного эритропоэтина-альфа у больных с иммунодефицитами, Казмирчук В. Е. (2013)
Луценко Е. Д. - Использование криоконсервированных клеток плаценты для снижения аутореактивности клеток селезенки при адъювантном артрите (2013)
Савченко В. С. - Вплив імунотропних препаратів на продукцію цитокінів лімфоїдними клітинами периферичної крові здорових донорів різного віку в умовах in vitro (2013)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней молекул адгезии icam-i при гнойно-септических процессах абдоминальной полости, Деев В. А., Лесниченко Д. А. (2013)
Кузнецов А. Г. - Влияние полиоксидония на показатели клеточного иммунитета и циркулирующие иммунные комплексы у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии (2013)
Назаренко О. П. - Зміни імунітету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на фоні хронічного некалькулезного холециститу у комплексній терапії хворих, за допомогою ронколейкіну та НВЧ терапії (2013)
Бутов Д. О. - Особливості імунологічної активності цитокінів сироватки крові у хворих на рецидив туберкульозу легень (2013)
Шитиков Д. В. - Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе, Родниченко А. Е., Пишель И. Н. (2013)
Коваль Г. Д. - Інтерлейкін - 17 у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям (2013)
Шуляк М. А. - Значимость эозинофильного катионного белка при лечении больных полипозным риносинуитом на фоне с круглогодичным аллергическим ринитом (2013)
Зубов Д. А. - Спонтанная генерация провоспалительных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток первого типа из костного мозга человека ex vivo (2013)
Лисяный Н. И. - Иммунологические свойства клеток стромально-васкулярной фракции жировой ткани, Гнедкова И. А, Гнедкова М. А., Шмелева А. А. (2013)
Дріянська В. В. - Особливості HLA-антигенів у хворих на пієло- та гломерулонефрит, їх асоціативні зв҆язки з прозапальними цитокінами (2013)
Регурецька Р. А. - Клітинний та цитокіновий профіль периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Курченко А. І., Пластун О. М. (2013)
Руденко М. Ю. - Клинико-иммунологические эффекты при лечении больных хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В. (2013)
Шевцова Т. В. - Експресія алергену Bet v 1 пилку української betula verrucosa ehrh, Гаркава К. Г, Бриндза Я., Жаровська Я., Лабайова М. (2013)
Курченко А. І. - Експресія CLA-антигену мононуклеарними клітинами у хворих на хронічні форми атопічного дерматиту (2013)
Титул, зміст (2014)
Zagorodniuk I. - Changes in taxonomic diversity of Ukrainian mammals for the last three centuries: extinct, phantom, and alien species (2014)
Антонець Н. - Таксономічне багатство ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника (2014)
Домбровский В. - К териофауне Национального парка "Припятский" (Беларусь), Болотина И. (2014)
Мерзлікін І. - Еколого-фауністичні дослідження ссавців природного заповідника "Михайлівська цілина" (Сумська область) (2014)
Зайцева-Анциферова Г. - Синантропні тенденції в українських вовчків (2014)
Наглов В. - Значение видов мелких млекопитающих в эпизоотиях туляремии на территории Харьковской области (2014)
Саварин А. - Краниологический патоморфологический мониторинг: проблемы и перспективы (на примере ежей, Erinaceidae) (2014)
Селюніна З. - Зміни складу теріофауни регіону Чорноморського заповідника в результаті інвазії видів (історія вивчення ссавців та господарського освоєння регіону) (2014)
Боровик Е. - Изменения структуры семейных участков сурка (Marmota bobak) в условиях резерватных сукцессий (2014)
Коробченко М. - Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна), Загороднюк І., Редінов К. (2014)
Філіпенко С. - Знахідки тхора степового (Mustela eversmanni Lesson, 1827) в Україні: огляд зоологічних колекцій (2014)
Вікирчак О. - Знахідки кота лісового, Felis silvestris Schreber, 1777 (Carnivora, Felidae), на Тернопільщині (Україна) (2014)
Ребров С. - Кажани долини річки Ковсуг (Луганська область) (2014)
Загороднюк І. - Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка (2014)
Слюсар М. - Сергій Тесленко (1959–2000): біографічний нарис (2014)
Селюніна З. - Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів", Зізда Ю., Загороднюк І. (2014)
Брусенцова Н. - Рік Борсука в Україні (2014) (2014)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2014)
Резюме статей, вміщених у томі 12 (російською мовою) (2014)
Лисяный Н. И. - Изучение иммуномодулирующих свойств адгезивных клеток костного мозга, Задорожная Е. В., Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Станецкая Д. Н., Ключникова А. И. (2013)
Сакевич В. Д. - Розповсюдженість поліморфної алелі RS420297 C/T гену Галектину-10 (CLC-10) та її зв’язок з окремими імунологічними показниками серед хворих на алергічний риніт, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Белоглазов В. А. - Экспрессия эндотоксин-связывающих рецепторов на моноцитах и гранулоцитах и уровень С-реактивного белка у больных хронической болезнью почек находящихся на программном гемодиализе, Климчук А. В. (2013)
Самбур М. Б. - Показники ситемної та локальної імунологічної реактивності у хворих на респіраторний папіломатоз, Заболотний Д. І., Савченко Т. Д., Кривохатская Л. Д , Заєць Т. А., Тимченко М. Д., Тимченко С. В., Сидоренко Т. В., Шукліна Ю. В. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність мононуклеарних клітин in vitro у хворих на атопічний дерматит за продукцією цитокінів (IL-10 TGF-p) у гострому хронічному періоді захворювання (2013)
Кузнецова Л. В. - Содержание цитокинов в сыворотке крови больных поллинозом до и после лечения АСИТ + Immufix (Wellmune® бета-глюкан), Кузнецов О. Г., Юркина А. В., Кравченко Е. В. (2013)
Чуйко М. М. - Динаміка змін імунного статусу недоношених новонароджених з внутрішньошлуночковими крововиливами (2013)
Кузнецов А. Г. - Влияние полиоксидония на показатели клеточного иммунитета у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне хронического бескаменного холецистита (2013)
Бичкова Н. Г. - Проблеми та перспективи застосування імунокоригуючих препаратів у хворих із поєднаною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2013)
Фролова Л. А. - Исследование уровней СРБ, отдельных провоспалительных цитокинов и антиэндотелиальных антител у женщин с артериальной гипертензией в различные периоды климакса, Фролов А. К., Фуштей И. М., Прилуцкий А. С., Кольцова И. Г. (2013)
Липковская И. В. - Особенности диагностики токсоплазмозной инфекции у беременных в одесском регионе в соответствии со стандартами ВОЗ и МКБ 10, Маричереда В. Г., Чуева Т. П., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко М. С. (2013)
Литвиненко Е. А. - Цитокиновый статус у больных сахарным диабетом 2 типа с неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н. (2013)
Сигаєва І. А. - Алергія до косметичних засобів, Дріянська В. В. (2013)
Гриньох В. О. - Склад мікрофлори та стан місцевого імунітету порожнини рота у підлітків з хронічним катаральним гінгівітом, Пшенична І. В. (2013)
Курченко А. И. - Исследование in vitro функциональной активности клеток иммунной системы периферической крови у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, Регурецкая Р. А., Пластун О. М. (2013)
Хоменко І. М. - Циркулюючі імунні комплекси та фагоцитарна активність моноцитів у хворих з хворобами ендокринної системи, які проживають в радіоактивно забруднених районах України, Кузнецова Л. В., Назаренко О. П., Бондаренко Т. М., Назар О. В. (2013)
Курченко А. І. - Вивчення показників стану імунної системи у хворих з цукровим діабетом при недостатній забезпеченості вітаміном D3, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Кащенко И. Н. - Влияние препарата Эрбисол® Ультрафарм на продукцию ФНО-α, ИЛ-12 и ИФН-γ у женщин с рецидивирующей герпетической инфекцией, Дранник Г. Н., Свидро Е. В., Курченко А. И. (2013)
Воробєй Є. С. - Застосування бактеріофагів як один з варіантів зниження алергенної дії антибіотиків, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2013)
Дріянська В. Є. - Вплив нуклеїнату на показники імунітету і лізосомальної ензимурії у хворих на пієлонефрит, Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Руденко М. Ю., Король Л. В., Лавренчук О. В., Бусигіна Ю. С., Малашевська Н. М., Мігаль Л. Я., Білоглазов В. О. (2013)
Бисюк Ю. А. - C159T полиморфизм гена рецептора CD14 у взрослых больных с атопическим и неатопическим фенотипом бронхиальной астмой в популяции Крыма, Белоглазов В. А., Дубовой А. И., Знаменская Л. К. (2013)
Клемин B. A. - Иммуно-цитогенетические особенности рецидивирующего герпетического стоматита, Бутук Д. В., Руденский В. Г. (2013)
Курченко А. И. - Фоновый уровень сывороточных цитокинов у больных атопическим дерматитом (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм гену білка клітин Клара у хворих на атопічну бронхіальну астму, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Курченко А. І. - Вивчення показників стану імунної системи у хворих з поєднаною ендокринною патологією у разі використання препаратів вітаміну D3, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Липковская И. В. - Особенности токсоплазмозной инфекции у беременных, ассоциированной с цитомегаловирусной, герпетической и EBV-инфекцией, Нагорный А. Е., Чуева Т. П., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко Н. С. (2013)
Коваленко О. В. - Імуноцитогенетичний аналіз периферичної крові хворих на менігіоми, Корнелюк О. І. (2013)
Покровська Т В. - Стан специфічного імунітету при хронічній Епштейна-Барр вірусній інфекції (2013)
Сенишин Н. Ю. - Роль порушень в імунній системі у виникненні та перебігу рожевих вугрів (2013)
Фролов А. К. - Модификация функционального состояния СD2+ лимфоцитов крови доноров экстракорпоральной холодовой инкубацией, Литвиненко Р. А., Макеева Л. В., Фролова Л. А., Федотов Е. Р., Зверева О. А. (2013)
Руденко А. В. - Стан імунітету сечовидільних шляхів у жінок, хворих на гострий пієлонефрит, в залежності від біологічних властивостей збудників, Корніліна О. М., Мітченко М. В. (2013)
Єпанчінцева О. А. - Амілоїдоз серця: клінічний випадок (2013)
Курченко А. И. - Факторы межклеточной кооперации у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта (продолжение), Регурецкая Р. А., Пластун О. Н. (2013)
Бичкова Н. Г. - Рецидивуюча герпетична інфекція у хворих із поєднаною соматичною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом, Степаненко В. І., Бичкова С. А., Сенишин Н. Ю. (2013)
Попов М. М. - Состояние гуморального иммунитета у детей с синдромом вегетативной дисфункции, что родились недоношеными с перинатальным поражением центральной нервной системы (ЦНС), Оленич В. Б., Савво О. М. (2013)
Микитюк М. В. - Вплив фулерену С60 на показники неспецифічної резистентності під час розвитку експе- риментального алергічного енцефаломієліту, Мамонтова Т. В., Куценко Л. О., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2013)
Ізмайлова О. В. - Наявність поліморфної алелі 896G гену TLR4 (RS4986790) визначає знижену продукцію прозапальних цитокінів ІЛ-6 та ФНП-а, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Кузнецова Л. В. - Зміна показників цитокінів у хворих на поліпозний риносинуїт у поєднанні з цілорічним алергічним ринітом при лікуванні в комплексі з імодином, Шуляк М. А., Юр’єв С. Д. (2013)
Чимпой К. А. - Характеристика титрів антитіл до тканини щитоподібної залози та показників тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від від нозологічної форми та ступеня активності захворювань, Пашковська Н. В., Курченко А. І., Павлюкович Н. Д. (2013)
Лісяний М. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканинина перебіг експериментального аутоімунного енцефаломієліту в щурів, Бельська Л. М., Гнєдкова І. О., Станецька Д. М. (2013)
Белоглазов В. А. - Антиэндотоксиновый иммунный статус и уровень системного воспаления у больных хронической болезнью почек на гемодиализе, Климчук А. В. (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Особливості клініко-імунологічного перебігу анца-асоційованих васкулітів залежно від причинного фактору (2013)
Андрощук І. М. - Ультраправі політичні партії, їхнє походження, ідеологічне позиціонування та місце в партійній системі Чехії (1990–2015 рр.) (2016)
Васильєва І. А. - Значення анархізму як типу політичної свідомості в рамках синергетики (2016)
Мартиняк Ю. О. - Спатіалізація як базова характеристика простору політичного (2016)
Міщенко А. М. - Особливості інтерпретації моральної дилеми в політиці на прикладі концепції Майкла Оукшота (2016)
Пальшков К. Є. - Ліберальні вчення Людвіґа фон Мізеса та Мілтона Фрідмана як теоретичне підґрунтя реформування планової економіки (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Феномен урядів меншості в парламентських демократіях: історія дослідницького інтересу, підстави наукового виокремлення і сутність (2016)
Потерейко О. О. - Теоретико-методологічні підходи аналізу детериторіалізації у контексті віртуалізації держави (2016)
Сичик К. Б. - Нові виміри політичного у добу комунікаційного перенасичення (2016)
Стоцький В. В. - Плюралізм як індикатор демократичності соціально-політичних перетворень у суспільстві (2016)
Травлос Т. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні феномена політичного протесту (2016)
Угрин Л. Я. - Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст (2016)
Хлівнюк Т. П. - Основні визначення терміна "політичний активізм" у сучасному політичному дискурсі (2016)
Шафиев У. А. - Особенности развития современного электорального поведения (2016)
Швець С. Л. - Теоретико-концептуальні засади вивчення моделей міграційної політики (2016)
Арабаджиєв Д. Ю. - Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу (2016)
Бабарикіна Н. А. - Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації (2016)
Вовк С. О. - Динаміка громадянських війн (2016)
Воробйова Г. Ю. - Особливості використання політичних метафор у тоталітарних та демократичних суспільствах (2016)
Ворчакова І. Є. - Проблеми та перспективи розвитку лобізму як політичного інституту в Україні (2016)
Ємельянова Г. І. - Аналіз діалогу та фасилітації в аспекті розвитку гражданських ініціатив (2016)
Згурська В. Л. - Організаційна структура соціальних рухів: можливості та обмеження (2016)
Меженська О. В. - Сучасний стан наукового дослідження проблеми державних переворотів (2016)
Мірчук І. С. - Електоральний процес за змішаною системою (на прикладі виборів до Верховної Ради України від Волинської області у 1998, 2002, 2012 та 2014 рр.) (2016)
Мірчук І. Л. - Політична самоідентифікація молоді Східної та Західної України після Майдану (на матеріалах соціологічного дослідження) (2016)
Naumkina S. - The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience (2016)
Палазова Т. М. - Елітарна демократія (2016)
Перегуда Є. В. - "Комунальна революція": деякі параметри громадянської участі, Місержи С. Д. (2016)
Проноза І. І. - Гібридна російсько-українська війна як загроза європейській безпеці (2016)
Ростецька С. І. - Еволюція теорії ідентичності в суспільних науках (2016)
Сандул В. А. - Місце та роль іміджевих технологій у процесі професійної політичної діяльності (2016)
Сарбаш К. О. - Специфіка еволюції політико-режимних трансформацій посткомунізму, Кисленко Р. В. (2016)
Тімашова В. М. - Нова якість політичного класу в Україні (2016)
Ткачук Ю. В. - Особливості стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та правове регулювання міграційних процесів (2016)
Юсифзаде А. М. - Особенности механизма выборов в Азербайджанской Республике (2016)
Аббасова З. M. - "Арабская весна" и женский вопрос (2016)
Дмитрашко С. А. - Специфіка формування та функціонування ідеології націонал-соціалізму (2016)
Крижантовский А. В. - Внутренняя обусловленность системного кризиса в Украине, Каранфилова Е. В. (2016)
Шедяков В. Е. - Политическая рефлексия ценностно-смыслового пространства и осуществление геостратегической самоидентификации (2016)
Байрамов И. М. - Сепаратизм как крайнее проявление этнической идентичности (2016)
Балацька О. Б. - Роль насилля у процесі суспільного розвитку в марксистській політичній теорії (2016)
Басняк Ю. А. - Загрози та виклики сучасному трансатлантичному простору безпеки і "українське питання" (2016)
Єремєєва І. А. - Проблеми миротворчості ООН в умовах трансформації міжнародних безпекових інститутів (2016)
Звездова О. О. - Де-факто держави Південного Кавказу як дестабілізаційний чинник регіональної системи міжнародних відносин (2016)
Маєвська О. М. - Сучасні тенденції діяльності провідних "мозкових центрів" США (2016)
Маслов Ю. К. - Позитивні і негативні наслідки трансформаційних перетворень в країнах Центральної і Східної Європи (кінець ХХ – поч. ХХI ст.) (2016)
Ржевська Н. Ф. - Роль глобалізації в транснаціоналізації політичної експертизи та прогнозування (2016)
Седляр Ю. О. - Зовнішньополітичний аналіз: предметне поле дослідження та етапи становлення, Стадніченко О. І. (2016)
Скриль С. А. - Політичні процеси в державах Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції (2016)
Худолій А. О. - Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2016)
Черник П. П. - Стратегічні прорахунки Російської Федерації в розв’язанні війни в Україні навесні 2014 року (2016)
Рябінін Є. В. - Механізми попередження етносепаратистських конфліктів (2016)
Семко В. Л. - Інституціонально-політичні форми організації етнічних спільнот (2016)
Прилуцкий А. С. - Определение сенсибилизации к отдельным молекулам и использование результатов данных тестов в аллергологии, Ткаченко К. Е (2014)
Гаврилюк А. М. - Профіль популяцій та субпопуляцій т-лімфоцитів периферичної крові чоловіків із порушеннями репродуктивної функції, Чопяк В. В., Кріль І. Й., Курпіш М. (2014)
Дріянська В. Є. - Прозапальні цитокіни (ІЛ-1β, ФНO-α) та оксидантно-антиоксидантний баланс крові хворих на хронічну хворобу нирок V д стадії з різним станом коморбідності, Король Л. В., Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Малашевська Н. М. (2014)
Абрамова Н. О. - Динаміка експресії судинного ендотеліального фактору росту та інтенсивності десквамації ендотеліальних клітин у хворих на метаболічний синдром на тлі застосування селеніту натрію, Пашковська Н. В., Курченко А. И. (2014)
Бичкова Н. Г - Роль порушень в імунній системі в патогенезі артропатичного псоріазу, Степаненко В. І., Циганенко А. В., Пуришкіна О. Д., Савченко В. С. (2014)
Василевская С. В. - Особенности лечения больных поллинозом, протекающего на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса (2014)
Бичкова С. А. - Цитокінсинтезуюча функція імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом (2014)
Господарський І. Я. - Застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит с за умови супутнього автоімунного синдрому, Волинець К. В., Грушко В. В. (2014)
Круцко А. С. - Содержание цитокинов в сыворотке крови больных хроническим простатитом в процессе лечения (2014)
Кузнецова Л. В. - Зміна показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на поліпозний риносинуїту поєднанні з цілорічним алергічним ринітом при імуномодуляції імодином на тлі базисної терапії, Шуляк М. А., Юркіна А. В., Юр’єв С. Д. (2014)
Литвиненко Е. А. - Особенности субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови у больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Потапова А. И. (2014)
Прилуцкий А. С. - Оценка аналитической чувствительности, вариабельности и сравнительный анализ ифа тест-систем для определения специфического Ige, Лесниченко Д. А., Кузнецова Л. В., Прилуцкая И. А., Пузик А. А., Назаренко А. П., Мацегора А. С., Борзенко Б. Г., Резниченко Н. А. (2014)
Решетняк О. В. - Дослідження деяких показників системного та місцевого імунітету при хронічних запальних процесах ротової порожнини, Лісяний М. І., Потапова А. Г., Бичкова Н. Г. (2014)
Коваль Г. Д. - Діагностичне значення визначення цитокінів для діагностики безпліддя поєднаного з ендометріозом, Чоп’як В. В., Юзько О. М. (2014)
Гриньох В. O. - Ефективність застосування лазерної терапії при лікуванні хронічного катарального гінгівіту в підлітків (2014)
Руденко М. Ю. - Клиническая эффективность и особенности цитокинового звена иммунитета при разных подходах к лечению больных хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В. (2014)
Курченко А. І. - Імунофенотипова картина і цитокіновий профіль периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота в стадії загострення, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2014)
Від редколегії (2016)
Лещенко І. Ч. - Перспективи функціонування газотранспортної системи України в умовах інтеграції ринків природного газу, Спітковський А. І. (2016)
Білан Т. Р. - Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку, Каплін М. І. (2016)
Костюк В. О. - Триточкова апроксимація функцій розподілу мінливого параметра для стохастичних моделей оцінювання техніко-економічних показників (2016)
Дрёмин И. В. - Определение предельных мощностей солнечных электростанций в ОЭС Украины (2016)
Черноусенко О. Ю. - Вплив роботи у маневрених режимах енергоблоків ТЕС на техніко-економічні характеристики, Бутовський Л. С., Грановська О. О., Пешко В. А., Мороз О. С. (2016)
Дубровський В. В. - Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів (2016)
Шрайбер О. А. - Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок, Антонець І. В. (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Абульханова К. - Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця (2016)
Furman A. - Volodymyr Romenets as the Аrchitect of the methodology of humanitarian cognition (2016)
Гусельцева М. - Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань (2016)
М’ясоїд П. - Творчість В. А. Роменця і проблема людини у психології (2016)
Титаренко Т. - Життєтворення особистості у психологічній спадщині В. А. Роменця (2016)
Кириленко Т. - Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості (2016)
Карпенко З. - Аксіометрика вчинку: модус самотворення (2016)
Болтівець С. - Психіка, вивірена вчинком (2016)
Буян І. - Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини (2016)
Бібліографія посмертних праць академіка В. А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані іноземними мовами (2016)
Содержание (2016)
Ащеулов А. А. - Радиационно стойкая фотоструктура на основе Cr/In2Hg3Te6 для диода Шоттки, Галочкин А. В., Романюк И. С., Дремлюженко С. Г. (2016)
Ефименко А. А. - Расчет упругих элементов в конструкциях электрических соединителей на основе гибких печатных кабелей, Мерлян С. В. (2016)
Невлюдов И. Ш. - Проектирование многозондовых устройств для тестирования электронных компонентов с шариковыми выводами, Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е. А., Жарикова И. В. (2016)
Глушеченко Э. Н. - Особенности конструктивно-технологических решений приемной системы малых радиотелескопов, Пилипенко А. М., Слонин Э. В., Сундучков И. К., Чмиль В. В. (2016)
Леховицкий Д. И. - Рекуррентные алгоритмы настройки адаптивных решетчатых фильтров, Рябуха В. П., Рачков Д. С., Семеняка А. В. (2016)
Неврев А. И. - Эффективность методов синтеза последовательностей со свойством "не более одного совпадения", Галчёнков О. Н. (2016)
Махний В. П. - Высокотемпературная люминесценция кристаллов ZnSe:Yb, Кинзерская О. В., Сенко И. М., Слётов А. М. (2016)
Ярмолич М. В. - Синтез и исследование нанопорошков ферромолибдата стронция с высокой степенью сверхструктурного упорядочения для спинтроники, Каланда Н. А., Демьянов С. Е., Силибин М. В., Горох Г. Г. (2016)
Алиева А. П. - Влияние самоинтеркаляции меди на термоэлектрические свойства легированных кристаллов Bi2Te3 в процессе их хранения, Кахраманов С. Ш., Кахраманов А. Ш. (2016)
Глушеченко Э. Н. - Роль личности в научном прогрессе (к 80-летию со дня рождения Л. Г. Гассанова), Нарытник Т. Н. (2016)
Титул, зміст (2010)
Березівський З. П. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки, Березівська О. Й. (2010)
Лебеденко О. В. - Принципи раціонального використання земельних ресурсів (2010)
Одінцов М. М. - Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжрегіональних продовольчих зв'язків (2010)
Багорка М. О. - Swot-аналіз як основа формування маркетингових стратегій підприємств, Білоткач І. А. (2010)
Березівський П. С. - До питання про суть те економічний зміст категорій "інтенсивність" та "інтенсифікація", Особа Н. П. (2010)
Головня Ю. І. - Організація стратегічного управління на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції (2010)
Козіна Н. Ю. - Структурно-динамічні тенденції у розвитку галузі скотарства львівської області в пореформений період (2010)
Олійник Т. І. - Відновлення основних засобів апк: управлінський аспект (2010)
Дмитренко Д. Г. - Проблематика українського села в контексті забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідною технікою на прикладі діяльності національної акціонерної компанії "украгролізинг" (2010)
Несторяк Ю. Ю. - Методичні засади обліку та оцінки стану біорізноманіття в лісах (2010)
Артюх Т. О. - Маркетингові аспекти забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств — виробників овочевої продукції (2010)
Титул, зміст (2010)
Бутко М. П. - Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України, Ясько А. Г. (2010)
Бліннікова О. В. - Еколого-економічні аспекти відтворення лісових ресурсів регіону (2010)
Сахно О. В. - Агрострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи (2010)
Комірна В. В. - Методологічні особливості організації процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні (2010)
Мельник Л. Ю. - Залежність економічної стійкості і ефективності аграрних господарств від їх розмірів, Семенова Л. Ю. (2010)
Пельтек Л. В. - Ефективність заходів реалізації державної цільової програми розвитку українського села на регіональному рівні, Агєєв Д. О. (2010)
Мартусенко І. В. - Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні, Бойківська Г. М. (2010)
Осадча І. М. - Організаційно-економічний механізм формування галузевої системи стандартизації та нормування у сфері сталого аграрного землекористування (2010)
Климова О. С. - Амортизаційний фонд як джерело самофінансування сільськогосподарських підприємств (2010)
Міщенко Я. О. - Статистичний аналіз прибутку та рентабельності малих підприємств (2010)
Спринчук Н. А. - Оцінка ефективності інвестицій у систему охорони родючості грунтів (2010)
Стеценко О. М. - Досвід розвитку оренди земель в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою (2010)
Тимоць М. В. - Найважливіші передумови поліпшення використання, збереження та охорони земельних угідь у апк карпатського макрорегіону (2010)
Титул, зміст (2010)
Шкільов О. В. - Підприємницька діяльність сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі ринкових відносин (2010)
Бутко М. П. - Ефективність розвитку харчопродовольчих комплексів у складі регіональних господарських систем, Ясько А. Г. (2010)
Сахно О. В. - Агрострахування як інструмент управління ризиками в агропромисловому комплексі України (2010)
Безус Р. М. - Розвиток напрямів інвестиційної діяльності у системі підприємств елеваторної промисловості (2010)
Лаврук В. В. - Комплексна система оцінки ефективності інновацій у сільському господарстві (2010)
Крючко Л. С. - Економічна суть та основні стадії інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Пельтек Л. В. - Нормативно-правове регулювання підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, Агєєв Д. О. (2010)
Демчук Н. І. - Особливості впливу глобалізаційних і кризових процесів на фінансову стабілізацію діяльності комерційних банків (2010)
Савченко О. Ф. - Організація стратегічного планування корпоративного розвитку акціонерного товариства (2010)
Трофимова В. В. - Проблеми та перспективи конкурентоспроможного та самодостатнього розвитку України в умовах становлення глобальної економіки знань (2010)
Кириченко А. В. - Прогнозування обсягів податкових надходжень до зведеного бюджету України від агропромислових підприємств (2010)
Лобова Н. В. - Критерії економічної стійкості агарних підприємств (2010)
Титул, зміст (2010)
Міненко М. А. - Методологічні підходи до формування виробничих об'єднань в аграрному секторі економіки (2010)
Лаврук В. В. - Обгрунтування cтворення регіональних центрів у системі інноваційного забезпечення сільського господарства (2010)
Вініченко І. І. - Концепція формування й функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2010)
Безус Р. М. - Удосконалення інвестиційного забезпечення аграрного виробництва шляхом створення всеукраїнського аграрно-інвестиційного центру (ваіц) (2010)
Водянка Л. Д. - Державне регулювання інноваційної діяльності підприємств харчових галузей України (2010)
Демчук Н. І. - Проектне фінансування в Україні в умовах глобалізації, Дуброва Н. П. (2010)
Щурик М. В. - Використання земельних ресурсів фермерськими господарствами карпатського макрорегіону (2010)
Дубас А. О. - Стале землекористування як основа соціально-економічного розвитку країни та екологізації суспільства (2010)
Яшкіна Н. В. - Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель bcg) (2010)
Олексенко Р. І. - Управління продуктивністю праці на підприємствах (2010)
Сачок В. Л. - Визначення ділової активності підприємства на основі методики інтегральної оцінки (2010)
Савельєв В. В. - Стратегічний аналіз бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії (2010)
Миронова О. О. - Проблеми ідентифікації і опису бізнес-процесів підприємства (2010)
Content (2016)
Dreus A. Yu. - Study on thermal strength reduction of rock formation in the diamond core drilling process using pulse flushing mode, Sudakov A. K., Kozhevnikov A. A., Vakhalin Yu. N. (2016)
Chen Zijian - Determination of facture toughness of rocks of a shale gas reservoir using straight-notched Brazilian disc (SNBD) specimen and well logs, Yu Baohua, Yuan Junliang, Zhang Yanan, Deng Jingen (2016)
Liakh M. M. - Improving the efficiency of foamgenerating devices of pump-circulative systems of drilling sets, Savyk V. М., Molchanov P. О. (2016)
Kravets S. V. - The determination of the force of blocked cuting of soil and coefficient of energy intensity of deep ripping of soil, Stinio O. V. (2016)
Shevchuk S. P. - Analytical study of rock cutting mechatron vibration system by flat auger tools, Shevchuk N. A., Vovk O. O., Zaichenko S. V. (2016)
Vinogradov B. V. - The stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact, Fedin D. O. (2016)
Ishchenko B. S. - Simulation modelling of stress field in the vicinity of the stope of orebody, Ishchenko O. K. (2016)
Ilin S. R. - Influence of dynamic processes in mine hoists on safety of exploitation of shafts with broken geometry, Samusia V. I., Ilina I. S., Ilina S. S. (2016)
Маtviienko А. М. - The substantiation of construction, peculiarities of assembling and calculting multi-level system of heating of reservior products conducted on the basis of "DTH” deep pipe heaters (2016)
Miltykh V. S. - Numerical studies on the effect of impeller outlet width on characteristic curve slope of the centrifugal impeller, Sotnyk M. I. (2016)
Radiuk M. V. - Exergy analysis of waste heat recovery systems of mine compressors (2016)
Sammal A. S. - Geomechanical estimation of the effectiveness of sewer tunnel repair by the "pipe in pipe” technology, Afanasova O. V., Levishcheva O. M. (2016)
Zagirnyak M. - The optimal control of dynamic loads in a pump complex with adjustable pipeline valves, Kravets О., Korenkova T. (2016)
Belokon K. V. - Environmental assessment of the intermetallic catalysts utilization efficiency for deactivation of the pollutants emitted by electrode production enterprises, Belokon Y. A., Kozhemyakin G. B., Matukhno E. V. (2016)
Pliatsuk L. D. - Indudustrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays, Gurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. (2016)
Haixiao Chi - An improves principal component analysis method based on wavelet denoising preprocessing for modal parameter identification, Feng Hou, Zongwen Fan, Wangping Guo, Meizhen Chen (2016)
Guoliang Sun - Wavelet image denoising based on fusion threshold functions (2016)
Shuang Zhang - Circle detection based on artificial bee colony algorithm, Xiaoqin Zhou, Yiqiang Wang, Jingang Gao, Hua Wang (2016)
Xiaorong Xue - A parallel fusion algorithm of multi-spectral image and panchromatic image based on wavelet transform, Fang Xiang, Hongfu Wang, Jinxi Peng (2016)
Kormakova V. N. - Strategic management training of future specialists in the system of higher education: conceptual basis, Musaelian E. N., Romanov V. A. (2016)
Yegorov V. V. - Forming mining students’ professional competences while studying humanities, Portnov V. S., Ogoltsova Ye. G. (2016)
Xionglin Zhang - Third party logistics provider service performance evaluation based on triangular fuzzy TOPSIS, Jingjun Pan, Caiyun Zhang (2016)
Lingbing Tang - Financial statement fraud detection through multiple instance learning, Pin Peng, Changqing Luo (2016)
Події червня (2016)
Бобух І. - Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку (2016)
Редзюк Є. - Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (2016)
Ільїна М. - Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму (2016)
Дзюбенко О. - Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів (2016)
Омельченко А. - Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва, Обиход Г., Нечитайло Т. (2016)
Кузьменко С. - Пріоритети розвитку аграрного підприємництва в зоні осушення (2016)
Миклуш Т. - Еколого-економічні засади та змістовна характеристика комплексного природокористування (2016)
Осипов В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: нові дослідження (рецензія на монографію "Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств" / Є.А.Бельтюков, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова та ін.) (2016)
Балан Л. А. - Педагогические условия формирования у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий (2016)
Бедрань Р. В. - Виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку (2016)
Гвоздій С. П. - Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід (2016)
Демченко О. М. - Критеріальний підхід до сформованості вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів внз морського транспорту (2016)
Добровольська А. М. - Структурно-логічна модель формування і розвитку іт-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Лісовська О. М. - Формування креативності в майбутніх кваліфікованих робітників (2016)
Літовченко О. В. - Запобігання порушень письма в дітей передшкільного віку з особливостями психічного і фізичного розвитку (2016)
Любива В. В. - До педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до твочої самореалізації (2016)
Патик Ю. В. - Формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Попова О. В. - Професійно-мовленнєва підготовленість майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Русалкіна Л. Г. - Дієве засвоєння знань у процесі іншомовної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Саламатов П. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до навчання плавання дітей в оздоровчому таборі (2016)
Самокиш І. І. - Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму (2016)
Царенко М. О. - Сучасні інформаційні технології в освіті, Полянська К. В. (2016)
Шапошнікова Н. П. - Соціальна складова професійної освіти у процесі підготовкикваліфікованих робітників (2016)
Юань Янь - Методичне забезпечення самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2016)
Воробьев В. Д. - Оценка скорости движения забойки при взрывах скважинных зарядов во взаимосвязи с результатами дробления горных пород, Крючков А. И., Твердая О. Я. (2014)
Пєєв А. М. - Вплив неруйнуючого динамічного навантаження на залишкову міцність матеріалів, Матюхіна Г. О. (2014)
Гапеев С. Н. - Оценка влияния негидростатического начального поля напряжений на протекание потери упругопластической устойчивости пород почвы одиночной горной выработки, Логунов Д. М. (2014)
Бойко В. В. - Математичне моделювання короткоуповільнених вибухів для управління спектром коливань, Ремез Д. А. (2014)
Долударев В. Н. - Влияние оболочек цилиндрических накладных зарядов на трещинообразование в твердых средах (2014)
Маслов И. Ю. - Оценка характеристической плотности эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного гранулами пенополистирола (2014)
Коваленко И. Л. - О взаимодействии аммиачноселитренных взрывчатых веществ с активированными порошками пирита, Куприн В. П., Колтунов О. В. (2014)
Горинов С. А. - Особенности детонации низкоплотного эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного легкими малопрочными гранулами , Маслов И. Ю. (2014)
Долударев В. Н. - Снижение переизмельчения горных пород при взрывном дроблении негабарита, Пеев А. М., Беззубченкова М. В. (2014)
Паламарчук Т. А. - К расчету размеров опорных целиков трещиноватого породного массива с использованием результатов геофизического контроля, Войтович Т. Г. (2014)
Логунова А. О. - Управление геомеханическими процессами в окрестности подземных выработок с помощью анкерных систем (2014)
Крючков А. І. - Оптимізація продуктивності екскаваторів на кар’єрі за критерієм енергоємності, Євтеєєва Л. І. (2014)
Бондаренко А. А. - Обоснование параметров и внедрение комплекса "землесосный снаряд–пульпопровод–классификационная установка" для разработки Подгороднянского месторождения песка (2014)
Иванова А. П. - Исследование долговечности и оптимальное проектирование стропильной металлической фермы (2014)
Iliaş N. - Safety and economic jiu valley's hard coal and gas exploitation, Radu Sorin M., Andras I., Gruneantu I., Chiril G. (2014)
Солодянкин А. В. - Напряженно деформированное состояние сложно-структурного основания сооружения, возведенного на просадочных грунтах, под действием динамической нагрузки, Рубан Н. М. (2014)
Popescu St. V. - Fighting against desertification in southern romania using protective layers with removed overburden rock in open pit mines, Iliaş N., Andras I., Dinescu S., Rosioru-Choara I., Barbu D. (2014)
Сергієнко М. І. - Очистка грунтових вод застосуванням системи об’ємного відкачування пласта при видобутку газоконденсату, Радецька О. Й. (2014)
Чеберячко С. І. - Шляхи підвищення захисної ефективності працівників гірничих підприємств, Наумов М. М., Столбченко О. В. (2014)
Звернення до авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Список авторів (2014)
Title (1997)
Contents (1997)
Karetnikov V. G. - Foreword (1997)
Karetnikov V. G. - V.P.Tsessevich - a way in science (1997)
Andronov I. L. - Negative superhumps and red noise in the cataclysmic binary TT Arietis: the international campaign "TT Ari-94", Aral K., Chinarova L. L., Dorokhov N. I., Dorokhova T. A., Dumitrescu A., Nogami D., Kolesnikov S. V., Lepardo A., Mason P. A., Matumoto K., Oprescu G., Pajdosz G., Passuelo R., Patkos L., Senio D. S., Sostero G., Suleimanov V. F., Tremko J., Zhukov G. V., Zola S. (1997)
Andronov I. L. - Scalegram Analysis of the Variability of the Polar AM Her, Kolesnikov S. V., Shakhovskoy N. M. (1997)
Antoniuk K. A. - Photographic study of eclipsing binaries IY Aur, RX Ari, DG Per, ZZ Cnc (1997)
Bondarenko I. I. - The evolutionary connection among classes of close binaries, Perevozkina E. L. (1997)
Bondarenko I. I. - The period changes and evolution of contact binary stars of the early spectral type, Perevozkina E. L. (1997)
Halevin A. V. - Evolution of the photometric properties of the magnetic cataclysmic binary QQ Vul in 1986-88, Andronov I. L., Kolesnikov S. V., Kimeridze G. N. (1997)
Karetnikov V. G. - Angular momentum changes in eclipsing binary stars of different types (1997)
Keskin V. - Long-term activity changes of UV Piscium, Tunca Z., Ibanoglu C., Asian Z., Selam S. O., Müyesseroglu Z. (1997)
Marsakova V. l. - Photographic observations of eclipsing binary AL Oph (1997)
Niarchos P. G. - On the mass-ratio of the eclipsing binaries of W UMa type, Duerbeck H. W. (1997)
Sirotkin F. V. - Polythropic model of the component of close binary system (1997)
Somova T. A. - Time-resolved optical spectroscopy and photometry of the peculiar polar BY Cam (=H0538+608), Somov N. N., Bonnet-Bidaud J. M., Mouchet M. (1997)
Vanmunster T. - Detection of superhumps in the dwarf nova PV Persei (1997)
Belik S. I. - The low dispersion synthetic spectra of cool giant stars, Dragunova A. V., Komarov N. S. (1997)
Dragunova A. V. - The mean stellar spectra of cool giant stars, Belik S. I., Komarov N. S. (1997)
Gopka V. F. - The abundances of heavy elements in the atmosphere of hyades giant 6 Tauri (1997)
Klochkova V. G. - Preliminary results of abundance determination of IRAS 09276+4454, Mishenina T. V., Panchuk V. E. (1997)
Komarov N. S. - The energy distributions in spectra of stars in region AA 320-750 nm, Arkhipov M. G., Belik S. I., Depenchuk E. A., Dragunova A. V., Zakozhurnikova N. N., Kantsen L. E., Orlova L. F., Pereverzentsev A. F., Cherkass A. G., Chuprina R. I. (1997)
Komarov N. S. - The problems of determination of abundances in atmospheres of K giant stars, Basak N. Ju., Gorbaneva T. I., Golubovsky V. V., Kantzen L. E., Shevchuk T. V. (1997)
Komarov N. S. - The chemical abundances of atmospheres of K giant stars, Basak N. Ju., Gorbaneva T. I., Kantzen L. E. (1997)
Komarov N. S. - The cool giant stars in solar vicinity, Korotina L. V., Shevchuk T. V. (1997)
Mishenina T. V. - CN-strong and CN-week disk giants (1997)
Pan'ko E. A. - The shell activity of Be/shell star ζ Tauri in 1985 - 1997 (1997)
Pavlenko Ya. V. - Depletion of TiO and spectra of the coolest brown dwarfs (1997)
Tsymbal V. V. - Chemical composition of approximately equal mass Hg-Mn components of the SB2 system 46 Draconis, Kotchoukhov O. P., Lambert D. L., Khokhlova V. L. (1997)
Udovichenko S. N. - Hydrogen lines in B-e stars envelopes, Konchagina E. I. (1997)
Yakovina L. A. - Nitrogen abundance from the ultraviolet NH bands, Pavlenko Ya. V. (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of bimodal cepheids (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of Delta Scuti variable stars. I (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of Delta Scuti variable stars. II (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Multiperiodicity of RR Lyrae stars. T Sextantis (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - On classical cepheids' periods (1997)
Davis C. G. - Radiative transfer effects on the colors of RR Lyrae stars (1997)
Dorokhova T. N. - Discovery of rapid oscillation in Ap star HD 99563 (1997)
Dorokhova T. N. - Photometry of low amplitudes 6 Scuti type star VW Ari, Dorokhov N. L, Mkrtichian D. E. (1997)
Marsakova V. I. - Cycle-to-cycle changes in the Mira-type star RT Cyg, Andronov I. L. (1997)
Silich S. A. - Burst galaxies (1997)
Udovichenko S. N. - CCD observations of DL Dra, Yushchenko A. V. (1997)
Vasilyeva S. V. - Photometric investigation of DR And, Mkrtichian D. E. (1997)
Bychkov V. D. - A polarimetric investigation of unusual stellar objects from the Burakan surveys. First results, Tapia S. P. (1997)
Dorokhov N. I. - News from Mt. Dushak-Erekdag station of Odessa astronomical observatory, Dorokhova T. N., Komarov N. S., Mukhamednazarov S. (1997)
Keskin V. - First observation at the Tiibitak turkish national observatory, Asian Z. (1997)
Sergeeva T. P. - Some results of ten year operation of the automatic measuring complexes PARSEC, Sergeev A. V. (1997)
Shapovalova L. L. - "Time series workshop" - observations data processing tool (1997)
Bratijchuk M. V. - On conduction of the orbits of artificial satellites, Motrunich I. I., Motrunich J. M., Neubauer I. F. (1997)
Kolesnik S. Ja. - Programs of AES ephemerides calculation, Paltsev N. G. (1997)
Korobko A. A. - The analysis of a small-amplitude structure for cosmic objects light curves, Dobrovolsky A. V., Shumilov Yu. P, Paltsev N. G., Chaichuk R. A., Strakhova S. L. (1997)
Medvedev Yu. A. - A laser-photometric observational complex of the Odessa astronomical observatory, Dobrovolsky A. V., Paltsev N. G., Chaichuk R. A. (1997)
Medvedev Yu. A. - An 80-cm universal azimuthal telescope for AES observations, Fashchevsky N. N., Chaichuk P. A., Paulin L. S., Bondarenko Yu. N. (1997)
Sheptoon A. D. - Positional and photoelectric observations of CA similar to the objects Suggested for launching according to the "GLOBAL STAR" program, Dobrovolsky A. V., Paltsev N. G., Chaichuk R. A., Medvedev Yu. A., Petrov M. P, Depenchuk T. A., Strakhova S. L., Naumenko T. N., Korniychuk L. V., Korobeynikova E. A. (1997)
Sheptoon A. D. - Program of AES orbit determination from measurement data of astronomical station ("ORBITA - M"), Kolesnik S. Ja., Paltsev N. G. (1997)
Твердая О. Я. - Повышение качества дробления трещиноватых скальных пород за счет оптимального направления отбойки скважинными зарядами, Воробьев В. Д. (2014)
Шашенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник объемной деформации, Шаповал В. Г., Моркляник Б. В., Шаповал А. В. (2014)
Петренко В. Д. - Экспериментальные исследования влияния формы поперечного сечения заряда на характер разрушения твердых сред взрывом, Коновал С. В. (2014)
Маслов И. Ю. - Учет коэффициента вспенивания гранул полистирола при расчете плотности эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных этими гранулами (2014)
Калякин С. А. - Математическая модель расчета скорости детонации патронированных эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных микросферами, Азаматов Р. И. (2014)
Коваленко И. Л. - Особенности технологии патронированных энергоконденсированных систем марки "украинит", Куприн В. П., Киященко Д. В. (2014)
Сдвижкова Е. А. - Исследования геомеханических процессов на сопряжении подготовительной выработки с лавой в условиях шахты "Комсомольская" ГП "Антрацит", Попович И. Н., Дудка И. В. (2014)
Смирнов А. В. - Оценка величины коэффициента разрыхления пород приконтурной области в выработках с пучащей почвой (2014)
Минеев С. П. - Особенности использования опережающих скважин для предотвращения газодинамических явлений при проведении подготовительных выработок, Никифоров А. В., Богоудинов Р. М., Рыжков М. Ф., Черниговцева А. А. (2014)
Крючков А. І. - Вплив швидкості копання гірських порід ковшем екскаватора на їх опір копанню, Євтєєва Л. І. (2014)
Терещук Р. Н. - Определение рациональных параметров анкерования наклонных выработок, Терещук О. В. (2014)
Янко В. В. - Определение параметров крепи в зоне дизъюнктивного нарушения (2014)
Фалина О. В. - Анализ методов ликвидации кренов высотных сооружений, в том числе шахтных копров (2014)
Иванова А. П. - Оптимальное проектирование предварительно-напряженных железобетонных балок для строительства автодорожных мостов, Труфанова О. И., Чумак А. Н. (2014)
Коваленко В. В. - Исследование влияния золы-уноса на прочностные показатели породобетона, Гаркуша В. С., Бакум П. А. (2014)
Гапеев С. Н. - Оценка коэффициента запаса прочности при проектировании многоэлементных стержневых конструкций, Феськова Л. В. (2014)
Лотоус В. В. - Повышение износостойкости зубьев ковшей экскаваторов при избирательном взрывном упрочнении, Наумова Е. А., Драгобецкий В. В. (2014)
Шаповал В. Г. - Вынужденные колебания бесконечной плиты с расположенной на ней точечной массой на основании Винклера-Фусса, Прошин С. Л., Андреев В. С. (2014)
Мороз М. М. - Організація перевезення гірничої маси на ПАТ "Кременчуцьке кар’єроуправління "Кварц" (2014)
Моркляник Б. В. - Моделювання деформацій основи, спричинених роботою ґрунтових теплових насосів, Фартушний А. С., Рабочая Т. В. (2014)
Колосюк В. П. - Необходимое быстродействие защитного отключения особовзрывобезопасного электрооборудования, Чебенко В. Н. (2014)
Столбченко Е. В. - К вопросу нормализации микроклимата на глубоких горизонтах шахт (2014)
Галиакберова Ф. Н. - Повышение безопасности взрывных работ за счет использования современных эмульсионных взрывчатых веществ в качестве промежуточных детонаторов на карьерах, Калякин С. А. (2014)
Наші ювіляри (2014)
Звернення до авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Список авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Брегіда Ф. М. - Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту, Мержиєвський В. В., Ященко Т. М. (2015)
Стукота С. А. - Порівняльний аналіз систем підготовки водіїв автотранспортних засобів в країнах ЄС та Україні (2015)
Миронов К. О. - До питання відповідності системи моніторингу і контролю транспортних засобів завданням державного регулювання на транспорті (2015)
Волков О.Ф. - Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Волков Р. О., Колобов К. С., Лесик О. С., Ричок С. О. (2015)
Гілевич В. В. - Вплив дорожніх та автомобільних чинників на сумарні затримки транспортних потоків перед регульованими перехрестями (2015)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження автопоїзда з перекосом мостів напівпричепа, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І., Прогній П. Б. (2015)
Пожидаєв С. П. - Аналіз статистичної стійкості циклового ККД автомобілів при розгоні (2015)
Красноштан О. М. - Система побудови матриць кореспонденцій на основі інфрачервогого інтелектуалізованого лічильника пасажирів та системи GPS (2015)
Федоров В. В. - Математична модель поршневого глушника з компенсатором, Іллющенко Д. С. (2015)
Гладун С. А. - Визначення розрахункового модуля пружності дорожніх одягів у проектах реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг, Гончаренко Ф. П. (2015)
Гамеляк І. П. - Забезпечення надійності конструкції дорожнього одягу за несною здатністю при капітальному ремонті та реконструкції, Даценко В. М. (2015)
Тимощук О. Ю. - Впровадження геоінформаційних технологій для удосконалення процесу управління автомобільними дорогами, Рахуба О. І. (2015)
Смирнова Н. В. - Применение BIM-технологий в задачах целевого поиска проектных решений автомобильных дорог (2015)
Кіщинський С. В. - Підвищення стійкості окислених бітумів до старіння шляхом їх компаундування з дистиляційними бітумами, Копинець І. В. (2015)
Скипочка С. И. - Статистические подходы к исследованию процессов разрушения композиционных материалов, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2015)
Терентьєв О. М. - Ослаблення масиву гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням, Стрельцова І. М., Закієв М. І. (2015)
Савельев Д. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на энергоемкость разрушения углепородного массива динамическими нагрузками, Кратковский И. Л., Ищенко К. С. (2015)
Виноградова О. П. - Математичне моделювання утворення ціликів гірської породи при її руйнуванні окремим індентором, Дутка В. А., Свешніков І. А. (2015)
Ремез Н. С. - Взаємодія сейсмовибухових хвиль з грунтовим масивом при миттєвому та короткоуповільненому підриванні, Вапнічна В. В., Ремез Д. А., Крайчук С. О. (2015)
Tverda O. - Interrelation breakup parameters of rock mass with the direction breakage under explosive working off high ledges in the quarries, Vorobyov V. (2015)
Воробьев В. В. - Динамика упругих систем в инерционном поле подвижных нагрузок с позиции информациологии, Киба С. П., Демьяненко А. Г. (2015)
Kruchkov A. - Optimization of soil digging by scoop of power-shovel with energy intensity criterion, Yevtieieva L. (2015)
Виноградов Ю. А. - Исследование водопритока в горную выработку в зависимости от способа ее крепления (2015)
Солодянкин А. В. - Обеспечение устойчивости участковых выработок для повторного использования в условиях ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", Машурка С. В., Дудка И. В., Кузяева О. А. (2015)
Terentiev O. - Justification of energy-saving technology in the factory for the production of crushed stone, Sergienko M. (2015)
Феськова Л. В. - Анализ проблемы техногенной сейсмичности (2015)
Звернення до авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Список авторів (2015)
Белозор О. С. - Эргонимы с компонентами молодой/старый в коммерческой номинации, Петренко В. И. (2016)
Билан Н. И. - Роль значения направленности отношения воздействия семантико-синтаксической структуры при переводе английских высказываний на украинский и русский языки (2016)
Ваняркин В. М. - К вопросу о понятии текста как основной единице коммуникации (2016)
Высоцкая Т. Н. - Структура терминологических значений наименований технических артефактов горной промышленности (2016)
Goncharova Yu. S. - English borrowings as indicators of new financial and economic realia in the ukrainian economic discourse, Kolomoychenko O. E. (2016)
Гречухина И. Д. - Man как словообразовательный элемент в современном английском языке (гендерный аспект) (2016)
Громовенко В. В. - Особливості словотворення неологізмів в українському політичному дискурсі (2016)
Датченко Ю. В. - Етносимвол великоднього яйця в українському мовно-культурному просторі (2016)
Дворянчикова С. Е. - Филологическая ретроспектива представления комического в теории литературной ономастики (2016)
Ибрагим Аль Шабуль. - Проблемы фонетической интерференции при обучении арабоговорящих студентов русскому языку (2016)
Кірковська І. С. - Cитуація наміру здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (2016)
Ковкіна Є. В. - Функціонування елементів кримінального арго в термінологічній системі криміналістики (2016)
Куварова Е. К. - Обращение и вокатив: к вопросу о содержательной дифференциации терминов (2016)
Любимова С. А. - Із історії досліджень стереотипів у гуманітарній парадигмі: від соціології до когнітивної лінгвістики (2016)
Ляпичева Е. Л. - Модель понимания речи и применение её в анализе текста (на материале беседы митрополита Антония Сурожского "О творении и спасении мира") (2016)
Меньшиков И. И. - Согласование как подчинительная синтаксическая связь (2016)
Нагорна О. П. - Прагматичні функції неоднозначних висловлень (2016)
Панченко Е. И. - Вербализация концепта библиотека в русском художественном тексте (2016)
Пасько Г. М. - Фреймові моделі загадок (на матеріалі слов’янських та германських мов) (2016)
Писаренко Н. Д. - Форми економії вираження смислу в сучасному українському синтаксисі (2016)
Пономарёва Л. Ф. - Семантические ограничения в девербативном словопроизводстве имени существительного класса процессуальных глаголов (2016)
Попов С. Л. - О перцептивно-логической эволюции фонетического строя русского языка: согласные (2016)
Пристайко Т. С. - Голофразисные номинации в языке Интернета (2016)
Сахно И. А. - Трудоустройство сквозь призму лексики (2016)
Стирнік Н. С. - Домінантні проблеми аудіювання в процесі навчання англійській мові студентів гуманітарних спеціальностей (2016)
Суима И. П. - Лексическое наполнение респонсивных предложений (на материале английского языка) (2016)
Турута И. И. - Эргонимы и прагматонимы: сходство и отличие (2016)
Хрушкова О. А. - Смислові поля динамічних писемних текстів (на матеріалі рекламних текстів м. Дніпропетровська) (2016)
Юровських К. А. - Контекстуальні передумови виникнення комунікативного непорозуміння (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2016)
Шепель Ю. А. - О простых и сложных единицах словообразования (2016)
Шепітько С. В. - Лінгвістичні ознаки прислів’їв (2016)
Шкурко О. В. - Роль второстепенных членов предложения в процессе омонимизации высказываний (2016)
Шпітько І. М. - Не на одно лицо, або Про соматизм обличчя в словацькій й українській мовах: ономасіологічний аспект (2016)
Федоренко В. Г. - Фактор вищої освіти в інноваційній економіці cінгапуру, Грищенко І. М., Вітковський О. С. (2009)
Криклій А. С. - Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення, Боровікова М. О. (2009)
Крейдич І. М. - Державна політика управління економічним зростанням (2009)
Круш П. В. - Антикризова політика національних держав: загальне і особливе (2009)
Орлова Н. С. - Стратегічне управління розвитком економіки України, Іващенко А. І. (2009)
Лабурцева О. І. - Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту (2009)
Кузьмін О. Є. - Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств, Жежуха В. Й. (2009)
Бугрова О. О. - Інноваційні принципи інтегрованої логістики, Бугров О. В. (2009)
Марченко О. І. - Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності (2009)
Лихолет С. І. - Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності (2009)
Кудря Я. В. - Нова наукова парадигма управління корпораціями в машинобудуванні України (2009)
Шевченко Н. В. - Роль іро у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств (2009)
Бондаренко В. М. - Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей (2009)
Манів С. З. - Інтелектуальний потенціал: його суть та складові (2009)
Боднарчук В. В. - Енергозбереження — основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки (2009)
Ворсовський О. Л. - Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств України (2009)
Лівшиц В. Я. - Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України (2009)
Михайловська О. В. - Український інтернет-сегмент в глобальному інформаційному середовищі інвестиційної діяльності (2009)
Костенко О. М. - Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства (2009)
Крічка Н. М. - Методика та організація обліку і аналізу основних засобів (2009)
Дінєв Йордан Дімітров - Економічні перспективи України та болгарії на світовому ринку туристичних послуг (2009)
Балашов А. М. - Особливості муніципального управління з використанням показників сталого розвитку (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі оон, Бабій Л. В. (2009)
Паращич І. М. - Проблеми реалізації прав пацієнтів в російській федерації, латвії, естонії та грузії (досвід для України) (2009)
Халецька А. А. - Державна політика регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Клименко І. В. - Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" (2009)
Плющ В. О. - Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в Україні (2009)
Яценко О. А. - Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні (2009)
Драган І. О. - Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства (2009)
Скрипничук Т. В. - Вітчизняна практика дозвільної діяльності в умовах впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь (2009)
Гаврилов А. О. - Державне регулювання будівельної діяльності на стадії проектування (2009)
Краюшкін В. А. - Дослідження сутності поняття "місія" для систем із соціальною складовою (2009)
Губар О. В. - Аналіз забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби України професіоналами у галузі медицини (2009)
Крейдич І. М. - Монографія "Інвестиційна політика як основа моделі економічного зростання" (2009)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов иммуноглобулина для внутримышечного введения (2014)
Гаврилюк А. М. - Стан імунної системи у хворих на варикоцелє в динаміці лікування, Чоп’як В. В., Наконечний А. Й., Наконечний Й. А., Курпіш М. (2014)
Коваль Г. Д. - Роль та особливості експресії матричної металопротеїнази 2 в ендометріозних вогнищах у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям, Чоп‘ як В. В., Курченко А. І., Курченко І. Ф. (2014)
Попов Н. Н. - Первичный тяжелый комбинированный иммунодефицит, случай из практики, Савво А. Н., Пионтковская О. В., Постников А. В., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А., Плахотная О. Н. (2014)
Гайсенюк Ф. 3. - Експресія проапоптотичного маркеру cd95 на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на гострий та хронічний пієлонефрит (2014)
Казмирчук В. Е. - Дефицит миелопероксидазы - врожденное и приобретенное нарушение функции нейтрофилов, Царик В. В., Мальцев Д. В., Войтюк Т. В., Сидоренко Е. В., Дюсеева В. В., Солонько И. И. (2014)
Белоглазов В. А. - Дисбаланс гуморального звена антиэндотоксинового иммунитета и его влияние на системное воспаление, эндогенную интоксикацию у больных системной красной волчанкой, Шадуро Д. В., Гордиенко А. И., Бакова А. А. (2014)
Белоглазов В. А. - Экспрессия toll-like рецепторов 4 типа на моноцитах и гранулоцитах и их эндотоксин-связывающий потенциал при среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астме, Гордиенко А. И., Попенко Ю. О. (2014)
Аль касы Мей Гази - Тип питания, снижающий вероятность дисплазии шейки матки (2014)
Кащенко І. М. - Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування жінок з генітальним герпесом, Ромащенко О. В., Курченко А. І. (2014)
Прилуцкий А. С. - Синтез интерлейкина-8 и реакция бластной трансформации лимфоцитов, стимулированных растительным митогеном и антигенами кольчецов, Фролов А. К., Лесниченко Д. А., Литвиненко РА., Федотов Е. Р. (2014)
Курченко А. И. - C159T полиморфизм гена рецептора CD14 у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы, Бисюк Ю. А., Белоглазов В. А. (2014)
Цвях А. І. - Дисбаланс цитокінової регуляції у хворих з політравмою, Яворська І. В., Господарський І. Я., Господарський А. Я. (2014)
Kulachek V. T. - Early diagnosis of tubulo-interstitial renal lesions in patients with rheumatoid arthritis, Zub L. O., Savchenko V. S. (2014)
Камінський В. В. - Профілактика внутрішньоутробного інфікування вірусом простого герпесу у ВІЛ-інфікованих вагітних, Жданович О. І., Аношина Т. М. (2014)
Афанасьев А. - Научный статус гуманитарного знания, Цофнас А. (2011)
Мішалова О. - Логіка "історичних наук" як методологічна основа розвитку гуманітарного пізнання (2011)
Возняк В. - Розпізнання розуму і розсудку як рівнів мислення (Стаття друга) (2011)
Чуйко В. - Когітологічне обґрунтування концепції об’єктивної істини (2011)
Вінтонів С. - Істина як філософська категорія в умовах трансформації наукової парадигми (2011)
Азархін К. - Істина пізнання і істинність висловлень (2011)
Гасяк О. - Епістемний потенціал наукової проблеми як форми і способу переходу від емпіричного до теоретичного (2011)
Комар О. - Мова як гуманітарна форма та екзистенційний зміст існування науки (2011)
Тарахтєй М. - Пояснення та пояснювання (2011)
Рошкулець Р. - Світоглядно-метафізичні та соціокультурні контексти наукового пізнання за М. Вебером (2011)
Самборська О. - Кореляція епістемних і метафізичних аспектів у сучасній філософії науки (2011)
Пантелєєва І. - Базисні детермінанти античного публічного дискурсу (2011)
Будз Г. - Пошук істини в античній філософії як основа формування класичної парадигми пізнання (2011)
Тенус І. - Ренесансна філософія науки: від механічних мистецтв до теоретичної механіки (2011)
Макаров З. - Ренессансные предпосылки математизации классической европейской науки (2011)
Кравченко О. - Теорія пізнання у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії (2011)
Павлишин Л. - Народ і нація у творчості Володимира Винниченка (2011)
Філіпенко Н. - З творчої біографії Василя Зеньковського: еволюція поглядів на причини та наслідки секуляризації культури (2011)
Козьмук Я. - Ніцшеанська туга: від Лесі Українки до Ліни Костенко, Омельчук І. (2011)
Капитон В. - Современная гуманитарная парадигма: к вопросу о сущности человека и личности, Капитон О. (2011)
Савостьянова М. - Методологічні та світоглядні проблеми зміни гуманітарної парадигми (2011)
Мірошник Г. - Соціо-раціональна регуляція людини в суперіндустриальному суспільстві (2011)
Отдєлєнцев Є. - Цивілізаційно-техногенний підхід до дослідження витоків глобалізації (2011)
Кочубей Н. - Мережа як концепт сучасного наукового дискурсу (2011)
Кузь О. - Концепт соціальності в посткласичному суспільствознавстві (2011)
Волковинська В. - Поняття "подія" в контексті трансформацій сучасних соціально-філософських досліджень (2011)
Горошко Ю. - Постнеклассические стратегии трансформаций субъективности (2011)
Возняк Ст. В. - Мартін Гайдеґер про сутнісне мислення (2011)
Нефедев С. - Проективное познание: темпоральные аспекты и онтологические модальности (2011)
Терешкун О. - Технологічний імператив і гуманітарна криза в постіндустріальному суспільстві (2011)
Савельєв В. - Гендерні аспекти гуманітарної парадигми в контексті постмодерністських ідей (2011)
Кадикало А. - Постмодерна атрибутивність сучасного природничо-наукового (2011)
Вітвіцька Н. - Істина і "непрозорість" мови, Сарнацький М. (2011)
Казаков М. - Метод деконструкції у постмодерністській парадигмі пізнання (2011)
Повторева С. - Принцип виділення структуротвірних відношень як методологічна основа структурного дослідження (2011)
Денежников С. - Проблема искусственного интеллекта и когнитивной науки в трансгуманистическом дискурсе: гноселогический аспект (2011)
Кривенко Ю. - Соціально-філософський аналіз причин і механізмів міграції людських ресурсів у постмодерному суспільстві (2011)
Возняк В. - Життя у вимірах абсолюту як проблема (Стаття перша) (2011)
Галань Н. - Національне питання в українській філософії 20-30-х років ХХ століття (М. Скрипник, М. Хвильовий, С. Семковський, В. Юринець) (2011)
Винник-Остапишин В. - Громадянська етика Миколи Хвильового (2011)
Гарда М. - "Мати чи бути": проблема векторної суперечності людської активності (Е. Фром) (2011)
Поперечна Г. - Етноантропологія як один із напрямів учення П. Авсенєва про людину (2011)
Гоян І. - Філософсько-богословська психологія Петра Авсенєва (2011)
Добродум О. - Особенности функционирования религиозных меньшинств в США в начале III тысячелетия (2011)
Довідка про авторів (2011)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика больных с диссомническими расстройствами при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Василовский В. В., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О., Черненко М. Е. (2016)
Дзюба О. М. - Особливості лікування гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом, Бабенко В. В. (2016)
Дубенко А. Є. - Методологія створення регістру хворих на епілепсію з метою оптимізації статистичних даних, Танцура Л. М., Сергієнко О. В., Бабкіна Ю. А., Сазонов С. О. (2016)
Міщенко Т. С. - Нейроксон в лікуванні хворих з постінсультною деменцією, Міщенко В. М., Здесенко І. В., Михайлов В. Б. (2016)
Салій З. В. - Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2016)
Сало С. В. - Диагностические критерии применения специфической противовирусной терапии у детей с задержкой психоречевого развития (2016)
Билоус В. С. - Продромальные предикторы психоза у больных параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством (2016)
Венгер О. П. - Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів: клініко-психопатологічна феноменологія, сучасні підходи до лікування (2016)
Волощук Д. А. - Індивідуально-психологічні особливості членів родини, які здійснюють догляд за пацієнтами з судинною деменцією (2016)
Задорожний В. В. - Гіпоталамічні розлади у хворих на алкогольний делірій (2016)
Закаль К. Ю. - Клинические предикторы высокого и низкого уровней медикаментозного комплайенса у больных параноидной шизофренией с непрерывным типом течения (2016)
Закладний М. В. - Медико-психологічна корекція емоційних порушень у хворих на тривожні розлади невротичного та органічного ґенезу: обґрунтування необхідності диференційованих підходів (2016)
Коростій В. І. - Нехімічні аддикції, коморбідні до психосоматичних захворювань у молодих осіб (2016)
Кузьмінов В. Н. - Лікування психомоторного збудження у хворих в стані відміни алкоголю з делірієм (2016)
Малюта Л. В. - Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств при манифесте шизофрении (2016)
Марута Н. А. - Оценка эффективности нейротрофической терапии депрессий, Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах, Сердюк О. І., Галаченко О. О., Галаченко В. В., Вашкіте І. Д. (2016)
Мухаровська І. Р. - Емоційне вигоряння у лікарів-онкологів: джерела професійного стресу та медико-психологічні потреби (2016)
Радченко Т. М. - Гендерні особливості поширеності та клініко-психопатологічних проявів опіоїдної залежності у жінок (2016)
Савіна М. В. - Рівень депресивного реагування у подружжя з різним станом здоров’я сім’ї та залежною поведінкою у жінок (2016)
Скрипніков А. М. - Аналіз мотивів відмови від підтримуючої антипсихотичної терапії у хворих на параноїдну шизофренію, поєднану з вживанням каннабіноїдів, у період першої ремісії, Кидонь П. В. (2016)
Сосин И. К. - Мониторинг и активация панорамного зрительного восприятия цветовых аналогов светофора и психофизиологические аспекты безопасности дорожного движения, Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю. (2016)
Чорна Т. С. - Порушення емоційної сфери у хворих на тривожні розлади і принципи їх психотерапевтичної корекції (2016)
Юдін М. А. - Медико-психологічні аспекти косметологічної медицини (2016)
Юрченко О. М. - Соціально-демографічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення (2016)
Ярий В. В. - Напруженість аддиктивного статусу і порушення психоемоційного стану в ґенезі дезадаптації дружин чоловіків, хворих на алкогольну залежність, Маркова М. В. (2016)
Зупанец И. А. - Фармакодинамические аспекты нейрогеропротекторного синергизма препарата "Олатропил", Шебеко С. К., Отришко И. А. (2016)
Литвиненко М. В. - Вугрова хвороба: погляд крізь призму медичної психології (2016)
Протокол засідання Ради національних психіатричних асоціацій — членів Європейської Психіатричної Асоціації (2016)
Профессор Евтушенко Станислав Константинович (2016)
Сублингвальная иммунотерапия: обновленный программный документ всемирной организации по аллергии 2013 (2014)
Дитятковская Е. М. - Основные принципы преподавания аллергологии у врачей стоматологов (2014)
Мальцев Д. В. - Рефрактерна атипова тригемінальна невралгія, асоційована з реактивованою герпесвірусною інфекцією: патогенетичний зв’язок. Ефективність комбінованого противірусного лікування, Федірко В. О., Лісяний М. І., Васильєва І. Г. (2014)
Чернишов В. П. - Порівняння параметрів цитокінів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при проведенні імуносупресивної терапії та лікуванні моноклональним антитілом інгібітором TNF-α, Бойко Я. Є. (2014)
Камінський В. В. - Профілактика перинатальних ускладнень у ВІЛ-інфікованих вагітних з вірусом простого герпесу, Жданович О. І., Аношина Т. М. (2014)
Царик В. В. - Характеристика гуморального імунітету при хронічних рефрактерних риносинуситах, Казмирчук В. Є. (2014)
Абрамова Н. О. - Особливості показників антитиреоїдного автоімунітету у хворих з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня лептинемії, Пашковська Н. В., Курченко А. І. (2014)
Климова Е. М. - Оценка факторов первичной иммунорезистентности на экспериментальной модели воспалительного процесса у животных разного возроста, Коваленко Т. И., Минухин В. В., Агаркова А. Н. (2014)
Плахотная Д. В. - Роль toll-like рецепторов в развитии аллергических заболеваний (2014)
Борис О. М. - Сучасні підходи до комплексного лікування та профілактики рецидивів папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку (2014)
Бен Амор Мариам - Фоновый уровень цитокинов периферической крови у беременных с преэклампсией (2014)
Курченко А. И. - ASP299GLY полиморфизм гена TLR-4 и антиэндотоксиновый иммунитет у больных бронхиальной астмой, Бисюк Ю. А., Дубовой А. И., Кондратюк В. Е. (2014)
Цвіркун В. - Смисло-ціннісні хвороби українського суспільства: досвід минулого та інвазія сучасності (2011)
Драпогуз В. - Сценарії майбутнього розвитку України в контексті синергетичної парадигми (2011)
Скринник М. - Базова ідентичність і питання сталості персональної ідентичності (2011)
Будз В. - Достовірність самого себе як практична основа соціальних теорій (2011)
Шевчук Д. - Антропологічний підхід до феноменів політичного світу: методологічний аспект (2011)
Волков О. - Телеологія дискурсу солідарності (2011)
Попов С. - Зміст соціального менеджменту як предмет дослідження в дискурсі глобалізації та інформатизації (2011)
Попадинець Г. - Вплив філософії Реформації на становлення громадянського суспільства (2011)
Івасюк Г. - Світоглядно-філософські чинники формування суспільства (на прикладі Німеччини XIX-XX ст.) (2011)
Трубнікова О. - Дегуманізаційні процеси як реалії суспільства XXI століття (2011)
Саракун Л. - Сфера культури: інституційна структура, функції та межі реформування (2011)
Кадобний Т. - Соціокультурна детермінація і свобода наукового пізнання (2011)
Мельничук М. - Ціннісні параметри гуманізації сучасної науки в контексті проблеми неявного знання, Козменко М. (2011)
Подгорна Л. - Естетика наукового пізнання в історико-методологічному контексті (2011)
Петрук Н. - Комунікативні засади існування наукового товариства (2011)
Рупташ О. - Смислові горизонти загальнонаукової парадигми знання (2011)
Возняк В. - Розпізнання розуму і розсудку як рівнів мислення (Стаття перша) (2011)
Возняк Ст. В. - Як навчитися мисленню? (концепція Мартіна Гайдеґера) (2011)
Антофійчук В. - Інтерпретація філософських поглядів автора "Історії русів" у ранній творчості Т. Шевченка, Никифорюк А. (2011)
Дутковський І. - Епістемний вимір традиції (2011)
Снігур Св. - Співвідношення ментальності та національного характеру, Снігур С. А. (2011)
Карпенко В. - Освіта і ментальність: філософський погляд (2011)
Возняк С. - Проблема змістовності форм організації сучасної освіти (2011)
Давидов П. - Компетентнісний підхід в освіті: онтологічно-гносеологічний аналіз (2011)
Сидоренко М. - Українознавство в системі вищої медичної освіти: альтернативи та пошуки, Троянський В. (2011)
Ярошенко А. - Поліпшення якості підготовки фахівців в умовах модернізації освіти (на прикладі освітніх вимірювань), Патинок О. (2011)
Доморослий В. - Духовність особистості: соціальний механізм трансформації (2011)
Сичевська-Возняк О. - Генеза проблеми теодицеї в античній філософії (2011)
Терешкун О. - Теологічна концепція техніки Фрідріха Десауера (2011)
Дудченко В. - Філософсько-релігійний діалог як духовна комунікація Сходу і Заходу в сучасному соціокультурному дискурсі (2011)
Вовк С. - Східний інтелектуально-духовний синтез у контексті синергетичного бачення світу (стаття друга) (2011)
Титаренко В. - Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів) (2011)
Дулин П. - Катастрофизм против эволюционизма, Ковалевич В. (2011)
Добринчук О. - Аксіологія трансформації античного міфу в п’єсі Гуго фон Гофмансталя "Єгипетська Єлена" (2011)
Литвинюк О. - Особливості переосмислення євангельського та легендарно-міфологічного традиційного матеріалу в романі Вільяма Ґолдінґа "Шпиль" (2011)
Де Лонг М. - Футурологічна перспектива порівняння релігійних та атеїстичних поглядів на проблему смерті в філософії (2011)
Киф’юк В. - Релігійна соціалізація як чинник інтеграції суспільства (2011)
Гетьман Д. - Релігієзнавчо-теологічний та світоглядний аналіз ідентифікації релігійної віри (2011)
Марчук О. - Феномен лікування в структурі релігії (2011)
Луцан І. - Історичний розвиток і становлення церковно-організаційного життя на Буковині (2011)
Палінчак М. - До питання про фінансове забезпечення релігійних організацій у Словацькій Республіці (2011)
Довідка про авторів (2011)
Передмова редактора (2010)
Евстафьев И. - Методология системного анализа: теория и практика эколого-эпизоотологического прогноза (2010)
Загороднюк І. - Криптичне різноманіття та зміни поглядів на склад теріофауни (2010)
Заїка С. - Моніторинг популяцій дрібних ссавців пелетковим методом (2010)
Придатко В. - Про масштаби історичного й очікуваного розповсюдження ссавців у Східній Євразії за моделлю EEBIO (GLOBIO) (2010)
Дребет М. - Результати обліку кажанів Національного природного парку "Подільські Товтри", на зимівлі 2008 року, Матвєєв М., Тарасенко М. (2010)
Дулицкий А. - Реальные и виртуальные элементы в динамике фаунистического списка млекопитающих Крыма (2010)
Зоря О. - Моніторинг мікротеріофауни Харківської області: підсумки 20-річного циклу спостережень (2010)
Наглов В. - Участие разных видов мелких млекопитающих в циркуляции разных серогрупп лептоспир на Харьковщине (2010)
Підірка І. - Динаміка епізоотії сказу 1998–2009 років у Черкаській області (2010)
Рошко В. - Угруповання дрібних ссавців (Micromammalia) в умовах хронічного електромагнітного стресу, Крон А. (2010)
Товпинец Н. - Распространение и динамика численности Micromammalia Крыма, Евстафьев И. (2010)
Бронсков А. - Распространение и численность суслика малого (Spermophilus pygmaeus) в Донецкой области, Тимошенков В. (2010)
Зізда Ю. - Прижиттєві методи дослідження тварин на прикладі вивірки звичайної (Sciurus vulgaris) (2010)
Ковальчук О. - Лось (Alces alces L.) у складі минулої та сучасної теріофауни Сумської області: зміни чисельності та їх причини (2010)
Мерзлікін І. - Нові зустрічі кутори малої, Neomys anomalus Cabrera (Insectivora, Soriicidae), у Сумській області, Шевердюкова Г. (2010)
Парнікоза І. - Зубр (Bison bonasus L.) в Україні: історія, сьогодення та перспективи збереження, Сесін В., Борейко В. (2010)
Хоєцький П. - Моніторинг ситуацій "людина — ведмідь" (2010)
Гащак С. - 14 Теріологічна школа-семінар: аналіз підсумків роботи (Чорнобиль 2007) (2010)
Коробченко М. - XV Теріологічна школа-семінар "Проблемні види ссавців" (Канів, 2009): звіт про роботу (2010)
Парнікоза І. - Підсумки Року зубра 2009 в Україні (2010)
Селюніна З. - Інформація про XI нараду "Гризуни і середовище" у м. Мишкін (2008) (2010)
Скільський І. - Всеукраїнська конференція "Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність": теріологічний аспект, Смірнов Н., Мелещук Л. (2010)
Наглова Г. - Жизненный путь Владимира Александровича Наглова (1930–2009) (2010)
Голенко А. - Діяльність Центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку в 1999–2009 роках (2010)
Чорний І. - Вільгельм Дільтай та його поняття "Geisteswissenschaften": проблема інтерпретації (2011)
Руснак І. - Становлення наук про дух та їх епістемний потенціал (2011)
Починок Б. - Емпіричне і теоретичне в гуманітарному пізнанні (2011)
Починок І. - Наратив і проблема науковості історичного пізнання (cтаття друга) (2011)
Ганаба С. - Проблема толерантності в історії (2011)
Сулятицька Т. - Феномен толерантності в історичному дискурсі (2011)
Дудченко В. - Толерантність – ключовий елемент духовного розвитку людства (2011)
Синиця А. - Концепції сучасного суспільства Герберта Маркузе та Деніела Белла (2011)
Добролюбська Ю. - Постмодерністські моделі філософії історії Л. Госсмана, С. Банна та Д. Ла Капра у світлі системного підходу (2011)
Задубрівська О. - Постмодерністські трансформації ніцшеанських ідей у Ж. Дельоза (2011)
Дутка Л. - Методологічні засади інтеграції науки і літератури в постмодернізмі (2011)
Возняк Ст. В. - Що кличе нас у мислення? (концепція Мартіна Гайдеґера) (2011)
Потужній О. - Екзистенційний смисл глобалізації (соціально-філософський аспект) (2011)
Де Лонг М. - Трансформація соціальної онтології в контексті філософського обґрунтування екзистенційої соціології (2011)
Цинтила О. - Антропологічні витоки герменевтичної філософії та її методологічні можливості (2011)
Махобей К. - Герменевтичні аспекти праворозуміння (2011)
Терешкун О. - Концепція індустріальної культури у філософії техніки Б. Вишеславцева (2011)
Дудченко В. - Філософська спадщина В. Зеньковського – рефлексія над основами духовної культури (2011)
Салига І. - Проблема духовності у філософській концепції І. Франка (2011)
Саракун Л. - Експлікація поняття "культура" в сучасному філософському дискурсі (2011)
Удод О. - Концепти "істина” і "правда”,"сутнє” і "належне” в культурі, Юрій М. (2011)
Мирутенко Л. - Науково-технічна культура та її моральні засади (2011)
Ткачова Ю. - Діалог науки і релігії в контексті моральної культури (2011)
Андрусів Л. - Раціоналістичні тенденції в єресі жидовілих ХV - першої половини ХVІІ ст. (2011)
Лавринович О. - . Іслам і проблеми євроінтеграції (французький контекст) (2011)
Нямцу А. - Загальнокультурний європейський контекст (онтологічні аспекти), Комарніцька Л. (2011)
Максимович О. - Український модернізм: ідеї, напрями, оцінки (2011)
Поліщук О. - Аксіологічний вимір модернізації українського суспільства (2011)
Застольська В. - Українська масова культура (2011)
Яковенко М. - Естетичні виміри комунікації (2011)
Бойко О. - Роль культури дозвілля в життєтворчості людини (2011)
Беднарський О. - Ігрова домінанта культурного процесу в Стародавній Греції (2011)
Сильчук С. - Ігрові елементи моди (2011)
Лакуша Н. - Екологічна культура: аспекти становлення та розвитку (2011)
Козменко М. - Роль синтетичної філософії в розумінні культури (2011)
Довідка про авторів (2011)
Передмова редактора (2012)
Делеган І. - Особливості визначення віку окремих видів оленеподібних у процесі їх обліку (2012)
Дроботун Е. - Определение возраста у землероек-белозубок (Crocidura: Soricidae) (2012)
Загороднюк І. - Дослідження остеологічних зразків ссавців: ключові краніометричні ознаки (2012)
Саварин А. - Могут ли в Белорусском Полесье обитать гибриды Erinaceus concolor roumanicus х Erinaceus concolor concolor? (2012)
Стецула Н. - Вікова мінливість як фактор, що впливає на точність визначення морфологічно близьких видів мишовидих гризунів (2012)
Антонець Н. - Проблемні види мишовидих гризунів Дніпровсько-Орільського природного заповідника (2012)
Загороднюк І. - Дистанційна діагностика великорозмірних коловодних ссавців України (2012)
Коробченко М. - Мінливість та діагностична значимість краніальних ознак Spalax microphthalmus: порівняння з іншими видами Spalacidae зі Східної Європи (2012)
Полищук И. - Курганчиковая мышь Mus spicilegus (Muridae, Rodentia) в Аскании-Нова и Херсонской области (2012)
Товпинець М. - Териологические коллекции и вопросы морфологической диагностики белозубок рода Crocidura (2012)
Годлевська О. - Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров’я (Україна) у 2010–2011 рр., Гхазалі М., Тищенко В. (2012)
Жила С. - Поліська популяція рисі (Lynx lynx) в Україні та план дій щодо її збереження (2012)
Наглов В. - Особенности многолетней динамики случаев бешенства животных в Харьковской области (2012)
Редінов К. - Ссавці в живленні канюка степового (Buteo rufinus) в умовах України (2012)
Скоробогатов Е. - Особенности строительной деятельности бобров (Castor fiber L., 1758) на мелиорированных водоёмах северо-востока Украины, Атемасова Т. (2012)
Андрусенко А. - Стан популяції видри річкової (Lutra lutra) на території НПП "Бузький Гард" (2012)
Козловський Ю. - Про чисельність кандибки пустельного (Stylodipus telum) на території РЛП "Кінбурнська коса" (2012)
Тараненко Л. - Гамбийская крыса (Cricetomys gambianus) — синантропный вид грызунов Западной Африки (2012)
Цюпка В. - Нові знахідки хохулі руської (Desmana moschata) у басейні річки Сейм (2012)
Пархоменко В. - 16 Теріологічна школа-семінар "Динаміка популяцій та хижацтво" (Поліський заповідник, 2009), Загороднюк І. (2012)
Дикий І. - 17 Теріологічна школа-семінар в Шацькому НПП "Ресурси фауни і фауна як ресурс" (2010 рік) (2012)
Товпинець М. - 18 Теріологічна школа-семінар "Морфологічна мінливість ссавців та збереження їх різноманіття" (Казантип, 2011) (2012)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2012)
Анцупова Т. О. - Стан наукової розробки теоретичних та практичних проблем міжнародного процесуального права і процесуального права Ради Європи (2015)
Жалій Т. В. - Міжнародні принципи територіальної цілісності та непорушності кордонів держави в контексті необхідності їхнього вивчення в правознавчих курсах ВНЗ України (2015)
Тарас М. В. - Право на найвищий досяжний рівень здоров’я людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом: міжнародно-правові аспекти (2015)
Боровик А. В. - Співвідношення спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини в Україні з міжнародно-правовими стандартами (2015)
Новікова Л. В. - Практика міжнародних судів та міжнародних організацій із протидії фінансуванню тероризму, Кононенко В. П. (2015)
Поляков С. И. - Ф. Ф. Мартенс об экстрадиции лиц за совершение так называемых "политических преступлений" и "преступлений политического характера" (2015)
Караман И. В. - Современная наука международного морского права: возможности, школы и персоналии (2015)
Келестин М. В. - Міжнародні товарні угоди щодо кави (2015)
Коберник У. В. - Правова охорона географічних зазначень в Україні та в інших державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект (2015)
Рзаев Р. - Международно-правовая регламентация деятельности специализированных судов по добыче и перевозке нефти и нефтепродуктов: правореализация в Азербайджанской Республике (2015)
Валігура К. Ю. - Значення моральних норм у цивільному законодавстві України та зарубіжних країн (2016)
Вахонєва Т. М. - Вплив міжнародного права на формування та правову охорону авторських і суміжних прав в Україні (2016)
Мельник В. М. - Еволюція міжнародно-правового статусу Святого Престолу (2016)
Chackiewicz M. - Zjawisko przemytu ginących gatunków fauny na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą (2016)
Мартинишин Г. Я. - Міжнародно-правові стандарти та кримінальна відповідальність за посягання на статеву недоторканість в зарубіжних державах (2016)
Васько Є. А. - Міжнародна цивільна служба: поняття та сутність (2016)
Асірян С. Р. - Концепція захисту прав людини в статуті ООН (2016)
Котляр О. І. - Роль Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у захисті прав біженців (2016)
Олійник С. М. - Інститут реадмісії осіб у системі міжнародного права (2016)
Ригіна О. М. - CША: проблеми ратифікації Конвенції про права дитини 1989 р. (2016)
Саванець Л. М. - Acquis communautaire з європейського споживчого права (2016)
Трихліб К. О. - Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в Європейській конвенції з прав людини (2016)
Бочарова Н. В. - Охорона інтелектуальної власності в праві Ради Європи (2016)
Костюченко Я. М. - Загальнотеоретичні підходи до міжнародно-правових форм співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами (2016)
Хороша Т. С. - Міжнародні договори як засіб регулювання спадкових відносин з іноземним елементом (2016)
Самойленко Є. А. - Проблеми та перспективи вдосконалення міжнародно-правового режиму судноплавства на Дніпрі (2016)
Грабинський М. І. - Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин (2016)
Васко А. Р. - Проблеми забезпечення права людини на безпечне навколишнє природне середовище в Україні в контексті глобальної екологічної кризи, Яцишин Н. Г. (2016)
Стукаленко В. А. - До питання контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Haasz V. - Precise Synchronization in Industrial System Using IEEE 1588 Precise Time Protocol, Roztocil J., Breuer J., Vigner V. (2015)
Kolokolov Yu. - Fractal Approach to Analyze the Instrumental Time Series of Temperature Observations, Monovskaya A. (2015)
Fotiadis D. A. - A Novel Signal Processing Method Based on Frequency Modality for Intra-body Medical Instrument Tracking, Papathanasiou K., Astaras A., Bamidis P. D., Kalfas A. (2015)
Rusyn B. - Probabilistic Approach to Domain Selection for Integrating the Normal’s Field in 3D Reconstruction, Lutsyk O., Varetskyy Y. (2015)
Golovko V. - Towards Automatic Epileptic Seizure Detection in EEGs Based on Neural Networks and Largest Lyapunov Exponent, Artsiomenka S., Kisten V., Evstigneev V. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Winiecki W. - Implementation of Symmetric Cryptography in Embedded Measurement Systems, Bilski P. (2015)
Zeno P. J. - Emulating the Functionality of Rodents’ Neurobiological Navigation and Spatial Cognition Cells in a Mobile Robot (2015)
Yang H. - Attribute-based Authentication Schemes: A Survey, Oleshchuk V. (2015)
Momennezhad A. - The Effect of using Hamming Window and Linear Predictive Coding Model in EEG-P300 Signals Classification, Shamsi M., Ebrahimnezhad H., Asgharian L. (2015)
Gupta S. - Boosting Simulated Annealing with Fitness Landscape Parameters for Better Optimality, Arora S. (2015)
Титул, зміст (2016)
Абрамов Ф. В. - Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил (2016)
Бабій М. В. - Адаптивна поведінка домогосподарств і ризики інституційних пасток в умовах трансформаційних процесів (2016)
Горіна Г. О. - Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "просторова поляризація" (2016)
Довгаль О. А. - Особливості змісту й форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, Панкoва Ю. М. (2016)
Думікян М. М. - Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України (2016)
Петухова В. О. - Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі (2016)
Макарчук К. О. - СAGE-модель транснаціоналізації міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії, Гончаренко Н. І. (2016)
Vlasenko M. A. - Europeanization in the Context of Group Interests Politics: Case of Ukraine, Kurinna I. G. (2016)
Ярошенко І. В. - Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики, Семигуліна І. Б. (2016)
Ізмайлов Я. О. - Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Коваль О. В. - Світовий досвід податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Кизим М. О. - Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями, Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. (2016)
Яблонська-Агу Н. Л. - Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств (2016)
Усатенко О. В. - Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування венчурних фондів для цілей бухгалтерського обліку (2016)
Валіулліна З. В. - Фактори впливу на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки (2016)
Коцюба О. С. - Аналіз розбіжностей в оцінках ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної методології (2016)
Гирман А. П. - Анализ рынка образовательных услуг Украины в контексте социально-экономической безопасности, Земляной Д. А., Гнатченко К. С. (2016)
Станкевич І. В. - Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв (2016)
Юшкевич О. О. - Модернізація державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення: стратегічний підхід (2016)
Тулай О. І. - Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності: практика і проблематика (2016)
Сахно А. А. - Вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств у середовищі функціонування Вінницької області (2016)
Каткова Н. В. - Технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд (2016)
Сюркало Б. І. - Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств, Рябець Я. В. (2016)
Гальчинський Л. Ю. - Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України, Луговець В. В. (2016)
Рожелюк В. М. - Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (2016)
Маренич Т. Г. - Транспонування вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС до національного законодавства України (2016)
Воінова Т. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення формування професійного судження аудитора щодо безперервності, Мултанівська Т. В. (2016)
Кітц Р. Р. - Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи, Мізюк Б. М. (2016)
Костюк Б. В. - Дієвість і ефективність здійснення аудиту для економічної стабілізації держави (2016)
Антонов М. С. - Впровадження фіскальних правил як основи управління борговою стійкістю в Україні в умовах проциклічності фіскальної політики (2016)
Примостка О. О. - Стратегії розвитку банківської системи України (2016)
Остапишин Т. П. - Реструктуризація заборгованості за іпотечними кредитами в іноземній валюті: реалії та шляхи вирішення проблем (2016)
Бодарецька О. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського супроводу інноваційних технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2016)
Ткаченко С. А. - Рекомендації щодо вибору комплексу технічних засобів підсистеми апокрифічного економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів промислової сфери (2016)
Андрєєва Л. О. - Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств, Лисак О. І. (2016)
Гуля Ю. В. - Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємств галузі птахівництва на основі бренд-підходу, Циганок В. М. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності реклами в діяльності підприємства (2016)
Сторінка головного редактора (2014)
Шаповал В. В. - Cозологічний елемент у флорі судинних рослин асканійського степу: сучасний склад та стан охорони (2014)
Родінка О. С. - Про необхідність введення регламентованого пасовищного режиму на частині території "Михайлівської цілини", Піддубина М. Г. (2014)
Родінка О. С. - Вплив багаторічного режимного викошування травостою у відділенні "Михайлівська цілина" Українського степового природного заповідника на стан збереження та динаміку чисельності видів рослин та тварин, занесених до "Червоної книги України", Піддубина М. Г. (2014)
Листопадський М. А. - Роль подових екосистем у формуванні водно-болотних орнітокомплексів Дніпровсько-Молочнянського межиріччя, Гавриленко В. С., Мезінов О. С., Чегорка П. П. (2014)
Петрович О. З. - Птахи полезахисних лісосмуг в межах Вознесенського району Миколаївської області у гніздовий період (2014)
Смаголь В. О. - Морфологічні показники сайгака Saiga tatarica асканійської популяції (2014)
Смаголь В. О. - Особливості репродуктивної поведінки сайгака Saiga tatarica асканійської напіввільної популяції (2014)
Пенькевич В. А. - Биологические группы (по способу заражения) в сообществе гельминтов волка в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (2014)
Рубцов А. Ф. - Огляд та аналіз колекції родини Rosaceae Juss. в дендропарку "Aсканія-Нова" (2014)
Корниенко В. О. - Криоскопия влаги и температурная зависимость модуля упругости древесины, Нецветов М. В. (2014)
Скрипченко Н. В. - Динаміка вмісту проліну та адаптаційна здатність деревних ліан за умов інтродукції в Лісостепу України, Дзюба О. І., Книш В. П. (2014)
Звегинцова Н. С. - Гельминтозы представителей подсемейства Сaprinae зоопарка "Аскания-Нова": диагностика и меры борьбы (2014)
Ясинецкая Н. И. - Фенотипическая характеристика кулана туркменского (Equus hemionus kulan Groves & Mazak, 1967) локальной популяции зоопарка "Аскания-Нова" (2014)
Гавриленко Н. О. - Морфологічна мінливість рослин "червонокнижних" видів у дендропарку "Асканія-Нова (2014)
Литвиненко Ю. С. - До методів розмноження видів роду Pinus L. в умовах дендропарку "Асканія-Нова" (2014)
Памяти Валентины Николаевны Зубко (06.06.1938–11.09.2014) (2014)
Дo увагі авторів (2014)
Содержание (2013)
Патон Б. Є. - Шановні колеги! (2013)
Большаков В. И. - "Стародубовские чтения" – форум научного поиска и продуктивного сотрудничества (2013)
Сухомлин Г. Д. - Поверхностная энергия межфазных γ→α границ при диффузионном превращении аустенита (2013)
Шпаковская Т. А. - Академик предвидел будущее (2013)
Мешков Ю. Я. - Прочность и надежность конструкционных металлов и сплавов (2013)
Парусов В. В. - Влияние режимов термомеханической обработки на качественные характеристики катанки из стали марки 30ХГСА и ее технологичность, Чуйко И. Н., Сычков А. Б., Парусов О. В., Парусов Э. В. (2013)
Троцан А. И. - Влияние содержания циркония на карбонитридо-образование в микролегированной низкоуглеродистой стали, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2013)
Дзензерский В. А. - Влияние неравновесных условий кристаллизации на свойства лент для положительного токоотвода свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, Башев В. Ф., Тарасов С. В., Казача Ю. И., Иванов В. А., Костина А. А. (2013)
Беликов С. Б. - Влияние состава на структуру и свойства термо-обработанных графитизированных сталей, Акимов И. В. (2013)
Губенко С. И. - Особенности развития интенсивной пластической деформации вблизи неметаллических включений (2013)
Куліченко І. І. - Будівництво аграрних соціоекокомплексів як напрямок реалізації політики збалансованого розвитку, Савицький М. В., Бендерський Ю. Б. (2013)
Волчок И. П. - Повышение качества вторичных силуминов (2013)
Філоненко Н. Ю. - Вплив енергії зв'язку на утворення фаз, що містять бор у сплавах системи Fe-B-C, Береза О. Ю., Баскевич О. С., Хорольский О. О. (2013)
Приходько А. П. - Опыт производства жаростойких вяжущих и бетонов на основе отходов производств, Шпирько Н. В., Дзюбан А. В., Папирнык Р. Б., Сыщенко А. А., Коваленко В. О., Лазоренко И. В., Маляр Д. О. (2013)
Ваганов В. Е. - Умные бетоны. Актуальность направления. перспективы развития и применения, Петрунин С. Ю., Смирнов Е. В. (2013)
Піляєва С. Б. - Дослідження структуроутворення квазікристалічної фази в сплавах Al-Cu-Cr, Спиридонова І. М., Устінова К. В., Здоровець Н. О. (2013)
Калинина Н. Е. - Структурные изменения в жаропрочных никелевых сплавах при наномодифицированиИ, Калиновская А. Е., Калинин В. Т., Борисенко А. Ю. (2013)
Большаков В. И. - Особенности процессов структурообразования при изготовлении труб из ферритно-аустенитных сталей, Дергач Т. А., Панченко С. А., Балев А. Е. (2013)
Головко С. И. - Устройство, эксплуатация и техническая реабилитация фундаментов в сложных условиях при плотной застройке (2013)
Дейнеко Л. Н. - Влияние термо-деформационных параметров на положение критических точек и структуру сталей типа Cr13, Силантьева O. Е., Соколов С. Ф., Безобразов Ю. А. (2013)
Архипов О. Г. - Дослідження механічних характеристик металу аміакопровіду після тривалої експлуатації (2013)
Дудкін К. В. - Методичне та технічне забезпечення для побудови трубчастих газових нагрівачів з природним рухом теплоносія, Данішевський В. В., Ткачова В. В. (2013)
Laukhin D. V. - Polygonizing controlled rolling of slabs for civil engineering (2013)
Мищенко В. Г. - Жаростойкие стали для шахтных печей сопротивления магниетермического производства титана, Гречка А. В. (2013)
Костыря В. Ю. - Пружинная броня. Структурные возможности СВС-композитов, Дейнеко Л. Н., Ушаков Ю. Н., Долженков И. Е., Мурадян Е. А., Фетищева Л. А., Лиференко В. М., Морока А. К. (2013)
Рыжков И. В. - К вопросу устранения влияния магнитной помехи на показания инклинометрического преобразователя, Пономарева Е. А. (2013)
Губенко С. И. - Оптимизация режимов деформации труб из высоколегированых сталей, Беспалько В. Н., Балев А. Е., Жиленкова Е. В., Ромащенко В. В., Кузьменко В. В. (2013)
Дейнеко Л. Н. - Возможность применения алюминия и его сплавов для элементов конструктивной защиты, Костыря В. Ю., Ушаков Ю. Н., Кокашинская Г. В., Бондаренко О. В., Грицак А. П., Лифиренко Е. В. (2013)
Иродов В. Ф. - Самоорганизация поиска решений в задачах механики сплошной среды, Хацкевич Ю. В. (2013)
Снежной Г. В. - Кинетика выделения карбидной фазы в хромоникелевой коррозионностойкой стали 10Х13Н16Б, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2013)
Ковальов В. В. - Можливості підвищення надійності земляного полотна армуванням (2013)
Тріфонов І. В. - Дослідження ефективності використання трудових ресурсів організації при реалізації програм енергозбереження (2013)
Сулім-Тимовті А. О. - Аналіз існуючих моделей компетнцій членів команди проекту як одного із найважливіших елементів інтелектуального потенціалу проектно-орієнтованої організації (2013)
Кравчуновская Т. С. - Системный подход к организации и управлению реконструкцией жилой комплексной застройки, Дадиверина А. В. (2013)
Чернишова О. С. - Встановлення раціональної послідовності при-значення ремонтно-колійних робіт (2013)
Головко С. И. - Усовершенствование методики определения радиуса инъектирования при усилении основания методом высоконапорной цементации, Головко А. С., Шехоркина Н. Е., Кучук И. П. (2013)
Чабак Ю. Г. - Влияние режима отжига на микроструктуру и твердость высокохромистых чугунов с повышенным содержанием аустенитообразующих элементов (2013)
Полишко С. А. - Повышение однородности и измельчение структуры строительных сталей обработкой многокомпонентными модификаторами, Ивченко Т. И., Маркова И. А., Бабенко Е. П., Кушнир М. А. (2013)
Мищенко В. Г. - Формирование фазового состава хромоникель-марганцевых коррозионностойких сталей при нагреве и охлаждении, Евсеева Н. А., Снежной Г. В. (2013)
Рабич Е. В. - Анализ средств и методов защиты рабочих мест при нагревательном микроклимате, Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Рагимов С. Ю., Лаухин В. Д. (2013)
Кононенко Ю. І. - Прямий ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазному середовищі, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Петрунин С. Ю. - Исследвание механических свойств, структуры и фазового состава материалов на основе цементных композитов и углеродных нанотрубок в зависимости от концентрации и поверхностной функционализации, Ваганов В. Е., Ким Б. Г., Осипов Н. Н. (2013)
Скребцов А. А. - Формирование свойств спеченного порошкового титана, Капустян А. Е., Овчинников А. В. (2013)
Большаков В. И. - Усовершенствование технологии приготовления механоактивированных мелкозернистых бетонных смесей из доменных гранулированных шлаков, Елисеева М. А., Щербак О. С., Щербак С. А., Яковенко Д. Д. (2013)
Приходько А. П. - Влияние комплексной механо-химической активации на формовочные свойства сырьевой смеси, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Вечер Ю. Н., Кононов Д. В., Богданов Р. В. (2013)
Кушнеров Е. А. - Численное определение эффективных упругих ха-рактеристик волокнистого композитного материала (2013)
Кононенко Ю. І. - Зворотній ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазному середовищі, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Танская А. А. - Взаимосвязь показателей качества атмосферного воздуха и внутренней среды помещений (2013)
Ротт Н. А. - Зависимость мехнических характеристик стали 110Г13Л от частоты вибрации (2013)
Попов М. Ю. - Исследования щелочной коррозии в легких бетонах с поризованными заполнителями на основе отходов стекольной промышленности, Ваганов В. Е., Решетняк В. В. (2013)
Решетняк В. В. - Взаимодействие ионов кальция с каркасными углеродными структурами, Ваганов В. Е., Петрунин С. Ю., Чумак А. Г., Попов М. Ю. (2013)
Деревянко В. Н. - Прочность и структурные изменения композитов на основе гипса, модифицированных чистыми и функционализированными многослойными угле-родными нанотрубками, Чумак А. Г., Ваганов В. Е., Петрунин С. Ю., Носков А. В. (2013)
Большаков В. И. - Влияние дисперсности перлита на магнитные свойства эвтектоидной стали, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2013)
Башев В. Ф. - Cтруктурно-фазовые характеристики многокомпонентного высокоэнтропийного сплава CoCrCuFeNiSnх, Кушнерев А. И. (2013)
Беликов А. С. - Основные методы оценки радиационно-гигиенических параметров в зданиях и сооружениях при выборе защитных средств, Степанова А. В., Пилипенко А. В., Чередниченко Л. А. (2013)
Литвиненко Е. И. - Структурообразование в стали после электролитно-плазменной обработки, Тутык В. А., Бугаец М. П., Маслеников Д. В., Рожков А. Д., Баскевич А. С., Салиньш А. И. (2013)
Большаков В. И. - Влияние дробности деформации в черновой клети и снижения содержания углерода в сталях, микролегированных ниобием и ванадием, на формирование структуры и комплекса свойств проката, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Аскеров Х. А., Иванцов С. В. (2013)
Бондаренко С. В. - Экологические аспекты использования строительных материалов из попутных продуктов производства, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2013)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування організаційно-технологічних рішень комплексної реконструкції житлової забудови (2013)
Юрченко Е. Л. - Анализ методов определения энергоэффективности зданий, Коваль Е. А., Каноева С. Г., Коваль А. С. (2013)
Большаков В. И. - Влияние температуры и длительности отжига на удельное количество специальних границ в доэвтектоидном феррите низкоуглеродистых сталей, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Бекетов А. В., Семенов Т. В., Щудро А. Е., Силантьева М. О. (2013)
Гуль Ю. П. - Статистическое исследование стабильности получаемых свойств деталей самолетного шасси при используемой технологии их термической обработки, Буштрук С. И. (2013)
Сидорец В. Н. - Выбор энергетических параметров процесса гибридной сварки сталей по уровню термического воздействия, Бушма А. И., Хаскин В. Ю., Бердникова Е. Н. (2013)
Ткач Т. В. - Контролируемая прокатка строительных низкоуглеродистых сталей с охлаждением от температур межкритического интервала (2013)
Калинушкин Е. П. - Влияние формы аустенита на свойства стали р6м5, Ситало Ю. А. (2013)
Сокуренко В. І. - Особливості навчання за дистанційними технологіями в технічних ВНЗ, Огданський І. Ф., Папірник Р. Б., Солод Л. В., Чорнойван А. А. (2013)
Нетребко В. В. - Особенности распределния хрома в высокохромистых чугунах (2013)
Широкобокова Н. В. - Вплив лазерного оброблення на корозійну стійкість вторинних силумінів, Повзло В. М. (2013)
Лютова О. В. - Влияние железа на структуру и механические свойства сплава АК9М2 (2013)
Любимова-Зінченко О. В. - Деякі аспекти деградації металу аміакопровіду Тольяті-Одеса (2013)
Большаков В.И. - Замковые соединения стального шпунта, Носенко О. П. (2013)
Башев В. Ф. - Структурообразование композиционных материалов, армированных микрокристаллическим наполнителем, Суховая Е. В., Сыроватко Ю. В. (2013)
Большаков В. И. - Специальные границы в обезуглероженном слое строительных сталей, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2013)
Андрєєв В. С. - Особливості роботи земляного полотна під поїздним навантаженням (2013)
Кимстач Т. В. - Исследование влияния вида охлаждающей среды на механические свойства металла соединительных деталей трубопроводов (2013)
Глотка Т. А. - Повышение деформационной способности жаропрочного титанового сплава ВТ25У, Перепелкина М. Н., Коваленко Т. А., Шевченко В. Г. (2013)
Петренко А. О. - Моделирование работа абсорбционного преобразователя теплоты (АПТ), Петренко В. О. (2013)
Карпов А. Н. - Фрактальные принципы при проектировании церквей Украины, Афанасьев Н. В., Костыря Н. А., Костыря В. Ю., Ушаков Ю. Н., Лукьяненко К. А., Селюкова И. С. (2013)
Реферати (2013)
Исходные данные (2013)
Galishin A. Z. - Thermal stress-strain state of thin laminated shells of revolution under convective heat exchange with the environment, Steblyanko P. А., Shevchenko Yu. N. (2013)
Бабешко М. Е. - Исследование влияния температуры отжига листовой стали 25ХГСА на прочность сосудов высокого давления, Савченко В. Г. (2013)
Зеленский В. С. - Влияние геометрических параметров слоистой прямоугольной пластины на величину критической нагрузки при одноосном сжатии, Быстров В. М., Декрет А. В. (2013)
Панасюк О. М. - Числовий аналіз поширення квазіпоперечних хвиль у нестисливому композитному матеріалі з початковими напруженнями (2013)
Назаренко В. М. - Руйнування півпростору під час стиску вздовж приповерхневої дископодібної тріщини, коли відстань між тріщиною та вільною поверхнею мала 23-28, Довжик М. В. (2013)
Тонконог Е. А. - Построение на основе сплайнов решения задачи моделирующей движение с вязким трением, Худая Ж. В., Стеблянко П. А. (2013)
Сасов А. А. - Исследование влияния компонентов агрессивной среды дорожного полотна на коррозию днища и элементы кузова автобусов, Кульшенко В. В. (2013)
Богданов С. Ю. - Некоторые приложения теории обобщённых функций в задачах динамики подкреплённых цилиндрических оболочек (2013)
Бащук Е. Ю. - Плоская задача трехмерной устойчивости жестко защемленной пластины с трещиной (2013)
Бащук Е. Ю. - Зависимость критической нагрузки от геометрических характеристик жестко защемленной пластины с центральной трещиной (2013)
Майбородина Н. В. - Влияние месторасположения подкрепляющих поперечных ребер на напряженно - деформируемое состояние эллипсоидальных оболочек при действии нестационарной нагрузки, Мейш В. Ф., Герасименко В. А. (2013)
Аникьев И. И. - Методика экспериментального исследования деформаций консольной пластины с подкрепляющим стержнем при действии ударной волны, Максимюк В. А., Михайлова М. И., Сущенко Е. А. (2013)
Дегтярь С. В. - Дослідження стійкості сім’ї розв’язків системи диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною, Дегтярь В. Г. (2013)
Бабич С. Ю. - Две смешанные задачи для слоя с начальными напряженими, Дегтярь С. В., Кулик А. Б., Щекань Н. П. (2013)
Дерец Е. В. - О приближении линейными положительными полиномиальными операторами классов функций, определяемых интегральным модулем непрерывности (2013)
Давидчик А. Н. - О приближении функций двух переменных (2013)
Луговий П. З. - Моделювання дії навантажувального клинового елементу ударного механічного обладнання, Прокопенко Н. Я., Головко К. Г. (2013)
Оксенчук Н. Д. - Чисельне моделювання поверхневого зміцнення півпростору при імпульсному термомеханічному навантаженні з врахуванням мікроструктурного перетворення (2013)
Стеблянко П. О. - Побудова та аналіз стиковки поверхонь побудованих за допомогою двовимірних сплайн-функцій, Кравчук Т. В. (2013)
Ігнатишин М. І. - Дослідження АЧХ гасника механічних коливань за формулами Вієта, Бабич С. Ю., Дегтяр С. В. (2013)
Дерец Е. В. - Об оптимальной интервальной квадратурной формуле для некоторых классов периодических дифференцируемых функций (2013)
Волошин Р. В. - Алгоритм расчета процесса плавления раскислителя цилиндрической формы с использованием криволинейной сетки (по радиусу r и углу v) в сталеразливочном ковше, Павлюченков И. А., Сало Е. В., Волошин В. Ф. (2013)
Ляшенко Я. Г. - Характеристики нелінійного деформування полімерного композитного матеріалу зі сфероїдальними включеннями (2013)
Луговой П. З. - Дисперсионные кривые для гармонических волн, распространяющихся вдоль продольно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании, Прокопенко Н. Я., Головко К. Г. (2013)
Мейш Ю. А. - Динамическое поведение дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек на упругом основании при нестационарной нагрузке (2013)
Коваленко А. П. - Построение математической модели исследования переходных процессов в системе упругий трубопровод – жидкость при продольных динамических ударных нагружениях (2013)
Мещанинов С. К. - Синергетическая модель оценки надежности функционирования аппаратуры для медико-биологических исследований (2013)
Бащук Е. Ю. - Численное исследование устойчивости пластины с центральной трещиной при одноосном сжатии, Быстров В. М., Зеленский В. С. (2013)
Мейш В. Ф. - Використання апроксимації Річардсона для чисельного моделювання динамічної поведінки багатошарових дискретно підкріплених циліндричних оболонок при нестаціонарних навантаженнях, Арнаута Н. В. (2013)
Червинко О. П. - Усталостное термическое разрушение вязкоупругой слоистой прямоугольной призмы при гармоническом нагружении, Доля Е. В., Якименко Н. С. (2013)
Сенченков И. К. - Численное моделирование НДС и микроструктурного состояния валка горячей прокатки в процессе многослойной наплавки и эксплуатации, Червинко О. П., Рябцев И. А. (2013)
Левченко В. В. - Электроупругие колебания пъезокерамических кольцевых пластин с радиальными разрезами электродов, Макиевский А. И. (2013)
Зайцев В. Г. - Подавление неизмеряемых возмущений в технических задачах управления, Пышный М. А. (2013)
Ільченко М. Г. - Вдосконалення процесу рихтування заготовок вагонних вісей на пресі, Безцінний І. І., Волосова Н. М. (2013)
Крылова Т. В. - Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе высшей школы, Гулеша Е. М. (2013)
Нікулін О. В. - Багатомовність в едукології вищої математики (2013)
Вишенська О. В. - Діагностично – корегуюче тестування при вивченні фундаментальних понять аналізу, Мейш Ю. А. (2013)
Белова М. А - Перспективные методики преподавания высшей математики в вузах, направленнные на развитие способностей и формирование научных взглядов студентов, Гладкая Ю. А., Мащенко Л. З. (2013)
Моторіна В. Г. - Логічний аналіз змісту навчального – основа проектування технології навчання математики ВНЗ (теоретичний аспект), Сизоненко Е. Ю. (2013)
Водолаженко А. В. - Концепт-карты – основа электронных справочных пособий, Сизоненко Е. Ю. (2013)
Захарійченко Л. І. - Якісна теорія диференціальних рівнянь: з чого починати?, Захарійченко Ю. О. (2013)
Реферати (2013)
Abstracts (2013)
Титул, зміст (2015)
Панченко С. В. - Розвиток наукової діяльності в Українському державному університеті залізничного транспорту (2015)
Стасюк О. І. - Методи організації мікропроцесорних архітектур захисту фідерів контактної мережі, Гончарова Л. Л., Голуб Г. М. (2015)
Даренський О. М. - Застосування методу кінцевих елементів для визначення раціональних способів посилення рейкошпальної основи, Бугаєць Н. В. (2015)
Асауленко І. О. - Аналіз методів відновлення даних у телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів, Приходько С. І., Штомпель М. А. (2015)
Мірошник М. А. - Розробка методів оцінки ефективності захисту інформації в розподілених комп'ютерних системах (2015)
Баленко О. І. - Дослідження можливостей графічних процесорів при реалізації алгоритмів симетричного шифрування, Семенов С. Г., Можаєв О. О. (2015)
Лаврухін О. В. - Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності, Бауліна Г. С., Богомазова Г. Є. (2015)
Баранник В. В. - Методология позиционирования полиадических кодовых конструкций на основе классифицирующих признаков в системе криптокомпрессионного представления, Сидченко С. А., Тупица И. М., Королева Н. А. (2015)
Пецков Р. О. - Вдосконалення програмних компонентів аналітичних моніторингових систем (2015)
Петренко Ю. А. - Принципы и задачи управления интеграцией при синтезе системы офисов управления программой (2015)
Панченко В. В. - Гармонический состав выходного напряжения выпрямительного агрегата с широтно-регулируемым вольтодобавочным преобразователем (2015)
Бабаев М. М. - Управление стрелочным электроприводом с применением нейросетевого преобразователя управляемого сигнала, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Антошкіна Л. І. - Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (частина І), Сологуб О. П. (2015)
Кірова Л. Л. - Розвиток аграрного сектору країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з точки зору кластеризації сільськогосподарського виробництва, Пєтков О. С. (2015)
Горпинич О. В. - Аналіз наукових поглядів на формування ринкових відносин (2015)
Настич В. Г. - Стан та проблеми продовольчої безпеки України (2015)
Рунчева Н. В. - Маркетингові стратегії корпоративних агроформувань (2015)
Соловйов Д. І. - Оцінка ефективності програми створення закордонних туристичних представництв (2015)
Степанчук С. О. - Сучасний стан розвитку людського потенціалу в національній економіці України (2015)
Єлісєєнко О. В. - Принципи формування цін на послуги підприємств санаторно-курортної сфери, Скобєлєва Г. С. (2015)
Компанієць Т. І. - Психологічні аспекти реклами як інструменту успішного збуту продукції (2015)
Маркова Н. О. Кіосєва І. А. - Імітаційне моделювання управління запасами (2015)
Олійник Т. І. - Агроінтеграція — фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, Олійник О. О. (2015)
Сталінська О. В. - Чинники інституціонального забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Антошкін В. К. - Рівень соціально-економічної безпеки регіонів України (2015)
Пятак І. В. - Кластеризація економіки як найефективніша форма організації інноваційної діяльності та соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Бучакчийська Ю. А. - Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства (2015)
Комарова І. В. - Пріоритети державної фінансової підтримки аграрного сектору України в умовах бюджетних обмежень кризового періоду (2015)
Руда Р. В. - Фінансово-кредитне забезпечення соціально-економічного регулювання регіонів (2015)
Чорна І. О. - Проблеми правового забезпечення страхування майна громадян в Україні (2015)
Содержание (2014)
Патон Б. Є. - Звернення Б. Є. Патона до учатників конференції (2014)
Шпаковская Т. А. - Многовекторная стратегия научного поиска К. Ф. Стародубова (2014)
Мешков Ю. Я. - Проблема хрупкости конструкций (обзор) (2014)
Bashev V. F. - Physic-chemical properties Pb-Ca-Sn based alloys, Ivanov V. A., Kostina A. A., Valovoy A. Y. (2014)
Trotsan A. I. - The influence of carbon concentration at the isothermal precipitation of carbonitride phases based on Ti, Nb and Al, Kaverinsky V. V., Brodetsky I. L. (2014)
Позняков В. Д. - Сопротивляемость сварных соединений высокопрочных конструкционных сталей образованию холодных трещин (2014)
Губенко С. И. - Структурные дефекты и сопротивление разрушению межфазных границ включение-матрица (2014)
Узлов К. І. - Використання математичного апарату для аналізу ретикулярних характеристик структурних перетворень при відпуску мікролегованої сталі марки "Т", Петров С. С., Писарєв В. О. (2014)
Kalinina N. E. - The influence of nanomodification on structure and properties of multicomponent alloys, Yukhimenko A. E. (2014)
Шиян А. В. - Методические основы определения критической температуры хрупкости сталей в условиях концентрации напряжений, Сорока Е. Ф., Носенко О. П. (2014)
Бабаченко А. И. - Кинетика распада переохлажденного аустенита стали для железнодорожных колес при непрерывном охлаждении, Кныш А. В., Кононенко А. А., Дементьева Ж. А., Шпак Е. А., Чехута Ж. З., Клиновая О. Ф. (2014)
Bolshakov V. I. - Role in the formation sublayer thermal barrier coating, Vashkevich F. F., Spilnyk A. Y., Juravel V. I., Lyubushkin V. I. (2014)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження фазових перетворень у сплавах системи Fе-B-C з малим вмістом бору, Піляєва С. Б., Здоровець Н. О. (2014)
Хитько А. Ю. - Исследование и совершенствование центробежнолитых биметаллических заготовок роликов МНЛЗ, Шапран Л. А., Иванова Л. Х., Симоненко В. В. (2014)
Буряк Т. М. - Причини пошкодження деталей із сталі 35ХГФЛ, що експлуатуються в гірничо-металургійному комплексі, Ярошенко Н. В., Тараненко А. О. (2014)
Sheyko S. P. - Increase of mechanical properties of low-alloy steel by optimization of her chemical composition, Belokon’ Y. A. (2014)
Скребцов А. А. - Влияние содержания гидрированного титана в смеси порошков на механические свойства спеченного сплава ВТ1-0, Овчинников А. В., Шевченко В. Г., Капустян А. Е., Джуган А. А. (2014)
Pashynsky V. V. - Research of the heterogeneous alloy properties via indentation and finite-element method simulationи, Subbotina M. G. (2014)
Максимов С. Ю. - Эффективность управления структурой металла сварных соединений в условиях сварки под водой путем применения внешнего электромагнитного поля, Прилипко Е. А. (2014)
Снежной Г. В. - О возможности классификации по магнитному состоянию степени стабильности аустенитных Fe-Cr-Ni сталей, Мищенко В. Г., Снежной В. Л. (2014)
Волошин В. Ф. - Створення безвідхідної тхнології отримання інгібуючих композицій для захисту чорних металів в сірководнево – вуглекислотних електролітах, Скопенко В. С., Волошина В. В., Панін Є. О. (2014)
Олейник Я. В. - Усовершенствование технологии производства и термической обработки высокопрочных сварных цепей для горношахтного оборудования, Олейник В. А., Чмелева В. С. (2014)
Міщенко В. Г. - Особливості формування структури та властивостей жаростійких сталей у металургійному виробництві, Гречка О. В. (2014)
Евсеева Н. А. - Влияние холодной деформации на свойства и структуру хромомарганцевых коррозионностойких сталей, Мищенко В. Г., Багрийчук А. С. (2014)
Середа Б. П. - Получение защитных покрытий на основе бора в условиях свс с использованием наноматериалов, Бабаченко Є. В., Середа Д. Б. (2014)
Bronevytskyi S. P. - Planning innovative development of construction sector in Kyiv general plan (2014)
Skuibida O. L. - Comprehensive influence of heat treatment and iron impurities on the structure of secondary silumins (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського