Лаптев В. И. - Исследование сущности и составляющих развития персонала (2016)
Науменко М. О. - Удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення Збройних сил України, Морозова Л. В. (2016)
Kapustnyk S. K. - Managing the Risk Factor in the Strategic Decisions-Making Process at the Enterprise (2016)
Пилипчук В. П. - Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу, Данніков О. В. (2016)
Абрамян Н. Д. - Конфліктність як вікова характеристика підлітків та юнаків (2014)
Брунова-Калісецька І. В. - До питання оцінки освітньо-виховних програм миротворчого спрямування (2014)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічне конструювання звичаєвості (2014)
Івачевська О. В. - Методологічні засади емпіричного дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційно-психологічні операції у системах маркетингових комунікацій (2014)
Кляпець О. Я. - Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві (2014)
Лазоренко Б. П. - Катарсичні технології оптимізації життєконструювання проблемної молоді (2014)
Модестова Т. В. - Етика професійного спілкування у сучасному контексті (2014)
Ніконова Е. Ю. - Психологические особенности одиноких мужчин и женщин юношеского возраста (2014)
Осадько О. Ю. - Комунікативні умови розвитку громадянської позиції особистості (2014)
Петрунько О. В. - Успадкований і набутий досвід інтолерантності (2014)
Пилипенко О. І. - Свобода як психологічний ресурс творчості людини (2014)
Посохова В. В. - Аналіз комунікативних практик користувачів інтернет-мережі (2014)
Сидоркіна М. Ю. - Мотивація політичної взаємодії студентської молоді (2014)
Слюсаревський М. М. - Історична доля перших соціально-психологічних теорій: особливості відображення в сучасному науковому дискурсі, Кальницька Ю. С. (2014)
Татенко В. О. - Про пізнання як конструювання з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз цінностей аутсайдерів у контрольній та експериментальній групах (2014)
Фролов П. Д. - "Консолідована громадська думка": спроба операціоналізації поняття (2014)
Цукур О. Г. - Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття (2014)
Титул, зміст (2011)
Проскура В. Ф. - Передумови та проблеми формування кластерів у системі економічної безпеки регіону (2011)
Бублик М. І. - Удосконалення вартісної оцінки техногенних збитків, заподіяних трудовим ресурсам регіону, Коропецька Т. О. (2011)
Нартова І. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва, Коломієць Є. О. (2011)
Гончаренко М. Ф. - Інноваційна модель економічного зростання регіону (2011)
Радченко Ю. С. - Проблеми регулювання ринку кооперативного кредитування України (2011)
Царук О. Ю. - Удосконалення методів фінансового забезпечення соціальної сфери регіону, Зайкова В. С. (2011)
Матвієнко С. В. - Інформаційне забезпечення системи комплексного екологічного моніторингу поводження з відходами (2011)
Асаул А. Н. - Становление институтов гражданского общества в сфере бизнеса (2011)
Комарчук О. В. - Формування управлінських процесів у корпоративних системах АПК (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Керимов Э. Н. оглу - Проблемы развития хозяйственных субъектов в Азербайджанской Республике (2011)
Гурський М. Ф. - Оцінка інноваційної складової конкурентоспроможності Закарпатської області (2011)
Шкапяк О. І. - Особливості створення та впровадження нового механізму фінансування охорони здоров’я на макро- та мікрорівні (2011)
Нікілєва Л. О. - Порівняльна характеристика фінансових моделей соціального забезпечення та захисту населення в Україні та світі (2011)
Ніколенко С. С. - Сутність і особливості формування інституту державної власності в Україні, Дзеверіна К. С. (2011)
Гончаренко В. В. - Кооперативні форми господарювання у світовому та національному господарстві (2011)
Джаман М. О. - Залежність людського капіталу від соціально-економічного розвитку сучасного суспільства в Україні, Веремей С. А. (2011)
Снітко О. К. - Розвиток і формування концептуальних засад до визначення поняття "економічна безпека" (2011)
Гарват О. А. - Трудовий потенціал підприємства: методика оцінки та способи оптимізації (2011)
Ємець Є. М. - Економіко-математичні моделі нелінійної умовної оптимізації на переставленнях: метод гілок і меж, Ємець О. О., Парфьонова Т. О., Чілікіна Т. В. (2011)
Івченко Є. І. - Інноваційні підходи до управління підприємствами: перспективи впровадження та використання хмарних технологій (2011)
Левандовська Н. І. - Підходи до класифікації персоналу підприємств (2011)
Галайда Т. О. - Оцінка якості персоналу та проблеми його відбору й трудової адаптації в системі економічної безпеки підприємства, Теницька Н. Б., Савело Л. В. (2011)
Балабан П. Ю. - Тенденції розвитку матеріально-технічної бази ринків споживчої кооперації в умовах трансформації суспільно-економічних відносин, Курлейко Б. А. (2011)
Артеменко В. О. - Дослідження чинників впливу на конкурентоспроможність аграрного підприємства, Мельник С. І. (2011)
Кривошей В. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства (2011)
Максюта В. В. - Теоретико-методичні основи управління продуктивністю праці на підприємствах роздрібної торгівлі (2011)
Капліна Г. С. - Організаційно-економічний механізм управління підприємствами готельного господарства (2011)
Краус К. М. - Особливості формування стратегії фінансової стабілізації підприємств споживчої кооперації України, Карцева В. В., Краус Н. М. (2011)
Чернявська О. В. - Особливості ідентифікації малих підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика, Юрко Т. С. (2011)
Гармідер Л. Д. - Підходи до системи вимірювань інвестицій у персонал (2011)
Демидова І. А. - Система збалансованих показників стійкого економічного розвитку машинобудівного підприємства (2011)
Фецович Т. Р. - Фінансовий результат у загальній системі стратегічного управління підприємством (2011)
Штимер Л. Т. - Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств (2011)
Животенко В. О. - Економічна безпека як складова ефективних механізмів управління аграрними підприємствами (2011)
Маркіна І. А. - Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції, Мацедонська Н. В. (2011)
Куніцин С. В. - Туристично-рекреаційний кластер: концепція організації управління розвитком та інформаційно-інституціональне моделювання життєдіяльності (2011)
Дячкова М. О. - Концепція формування системи управління знаннями споживчої кооперації (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство за уявленнями давньогрецьких мислителів (від Гомера до Сократа) (2011)
Шевченко А. Ф. - Еволюція поглядів і сучасне розуміння сутності управління персоналом (2011)
Іванова О. М. - Інформаційне забезпечення інновацій як потенціалу економічного зростання (2011)
Рибалка П. М. - Процедура стратегічного планування на підприємстві з урахуванням стадії розвитку (2011)
Неманова Х. Л. - Підсистема внутрішньогосподарського обліку діяльності центрів відповідальності підприємства (2011)
Ігнатенко Т. В. - Об’єднання систем бюджетування та цільових показників (BSC) у єдиний інструмент управління (2011)
Проскуріна Н. М. - Концептуальна основа аудиту підприємств, що знаходяться в процедурі банкрутства, Домашенко Ю. В. (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи на фінансовому ринку (2011)
Пархоменко С. П. - Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарства (2011)
Редька С. І. - Стратегії інноваційного менеджменту на ринку банківських послуг України (2011)
Никитіна К. В. - Особливості реалізації функції контролю в системі управління кредитними ризиками банку (2011)
Кушнір Л. Л. - Теоретичне підґрунтя та основні закономірності розвитку системи ресурсного забезпечення національної економіки радянського періоду (1917–1933) (2011)
Легошина О. Л. - Кооперативне законодавство країн Європи у контексті розвиту кооперативного руху (2011)
Анотації (2011)
Абрамова В. В. - Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском, Васильковський О. М., Васильковська К. В. (2015)
Артьомов М. П. - Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів, Кот О. В. (2015)
Барабаш Р. І. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-150К-09 (2015)
Березовецький С. А. - Узгодження складових технологічної системи збирання озимого ріпаку (2015)
Васильковська К. В. - Польові випробування секції пневмомеханічної сівалки з запропонованим висівним апаратом, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження технологічного процесу подрібнення бульбоплодів в кормо виробництві, Ляшук О. Л., Чвартацький Р. І., Чвартацький І. І., Грабар А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів пристроїв для нарізання різі мітчиками в гайках і деталях машин, Марчук Н. М. (2015)
Герасимчук О. П. - Системи перетворення льону, Ткачук О. Л. (2015)
Говоров. О. Ф. - Визначення потужності на привід дискового робочого органу подрібнювача-розподілювача рослинних решток (2015)
Гудь В. З. - Дослідження технологічного процесу розточування профільних гвинтових заготовок очисників дискових копачів коренезбиральних машин, Дячун А. Є., Гупка А. Б. (2015)
Дідух В. Ф. - Дослідження взаємодії криволінійної поверхні з ущільненим шаром сапропелю, Хлопецький Р. А., Бабарика С. Ф. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування режиму роботи пристрою для обмолочування стрічки льону, Герасимик Т. П., Хомич А. В., Мекуш О. Г. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування кінематичних параметрів сепаратора лляного вороху (2015)
Ковбаса В. П. - Про подолання труднощів при вирішенні контактних задач пружності, Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. (2015)
Ковбаса В. П. - Задача про контактну дію клинового ножа на попередньо напружений переріз прутка, Матюшенко Л. М., Грабовець В. В., Дейкун В. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Кузьмінський Р. Д. - Визначення коефіцієнта тертя ковзання макухи насіння льону олійних сортів по поверхнях різних металів, Василькевич В. О., Шеремета Р. Б. (2015)
Лебедєв А. Т. - Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням, Калінін Є. І., Шуляк М. Л. (2015)
Мисковець С. В. - Вплив нестабільності хімічного складу сталей на зносостійкість деталей паливної апаратури дизельних двигунів (2015)
Мітцель М. О. - Дослідження явища неодночасної зміни режимів роботи об'ємних гідромашин (2015)
Муравинець Ю. В. - Удосконалена технологія переробки лляної трести за рахунок модернізації МТА (2015)
Назарчук Л. В. - Особливості використання лляної сировини у виробництві дитячого одягу (2015)
Налобіна О. О. - Системний аналіз підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин, Грушецька М. Г., Шимко А. В. (2015)
Налобіна О. О. - Формування методичного підходу до обгрунтування напрямків удосконалення льонозбирального комбайна, Поліщук Л. М. (2015)
Нестеренко О. В. - Дослідження якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2015)
Прилуцький А. Н. - Шляхи підвищення технологічної ефективності повітряно-решітних пневмовібровідцентрових зерноочисних машин (2015)
Подригало М. А. - Определение понятия устойчивости положения колесных машин, Полянский А. С., Дубинин Е. А., Клец Д. М., Скорик М. А, Задорожняя В. В. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Пуць В. С. - Моделювання процесу відриву стебел від паса, Клименко О. Д., Мартинюк В. Л. (2015)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу подрібнення частинок сапропелевих добрив, Поліщук М. М., Теплов І. О. (2015)
Селезньов Д. Е. - До питання використання удосконаленої технології отримання лляної соломи (2015)
Синій С. В. - Визначення показників пошкодження коренебульбоплодів з використанням їх імітатора, Варголяк М. Я. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження роботи роторного гичкоріза, Герасимчук О. О. (2015)
Стукалець І. Г. - Динаміка зміни програм ремонту головок блоків циліндрів двигунів різних марок (2015)
Тарасюк Ю. М. - Результати експериментальних досліджень транспортування сипких матеріалів гвинтовим завантажувачем (2015)
Ткачук О. Л. - Особливості оздоблення текстильних матеріалів із льону (2015)
Фещук Ю. П. - Дослідження пружно-пластичної рівноваги циліндричних оболонкових елементів конструкцій сільськогосподарської техніки (2015)
Чвартацький Р. І. - Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів, Чвартацький І. І, Грабар A. B. (2015)
Шведик М. С. - Результати експериментальних досліджень сепарації вороху в конічно-спіральному сепараторі, Загвоздін О. Б. (2015)
Шведик М. С. - Результати дослідження пневмовловлювача зерна, що вибивається планками мотовила та визначення його параметрів (2015)
Шведик М. С. - Графо-аналітичний метод обгрунтування основних параметрів конічно-спірального сепаратора, Загвоздін О. Б. (2015)
Шейченко В. О - Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести, Лімонт А. С., Руденко В. Г., Поліщук О. С. (2015)
Анотації (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості подолання депресії засобами тілесно-орієнтованої психотерапії (2015)
Горбунова В. В. - Індивідуальна та групова рефлексія ціннісно-рольової взаємодії у команді (2015)
Жорнова О. І. - Освітня кар’єра особистості: про можливості подолання бідності як стилю життя (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальні настанови студентів як показники культури міжетнічних відносин (2015)
Коробка Л. М. - Ставлення до здоров'я як сфера застосування соціально-психологічних засобів запобігання та подолання бідності (2015)
Кочубейник О. М. - Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу (2015)
Кухарук О. Ю. - Теоретичні засади емпіричного дослідження етнонаціональної ідентичності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс суб’єктного життєконструювання особистості (2015)
Ляльчук Г. Д. - Особливості батьківсько-дитячих стосунків у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Мателега М. М. - Психологічні особливості залежності як девіантної поведінки особистості, Азізов С. С. (2015)
Мирончак К. В. - Дослідження страху смерті: труднощі та перспективи (2015)
Модестова Т. В. - Особливості взаємодії в малих группах (2015)
Остапенко І. В. - Психосемантичне дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2015)
Петрунько О. В. - Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах (2015)
Підгірна І. С. - Стильові особливості викривлення реальності у віртуальних образах при медіакомунікації (2015)
Пилипенко О. І. - Конкурентоспроможність психологічних шкіл в транзгресії Першої світової війни (2015)
Позняк С. І. - Cоціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді (2015)
Помиткіна Л. В. - Психологічні закономірності прийняття студентами стратегічних життєвих рішень (2015)
Татенко В. О. - Про персонологію з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2015)
Тур’ян О. В. - Психологія творчої діяльності журналіста (2015)
Хіль О. І. - Вплив особистісних характеристик на готовність до переживання близькості (2015)
Чаплінська Ю. С. - Психологічні механізми парасоціальних стосунків молоді (2015)
Чорна Л. Г. - Креативність як компонент, чинник і результат процесів рольової ідентифікації особи (2015)
Шелег Л. С. - Психологічне забезпечення профілактики психосоматичних розладів у працівників міліції (2015)
Бойко А. І. - Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння, Попик П. С., Банний О. О. (2015)
Васильків В. В. - Багатоваріантна класифікація дискових копачів коренезбиральних машин з генеруванням удосконаленого викопуючого пристрою, Гупка А. Б., Гудь В. З. (2015)
Вржещ М. В. - Вибір теплоізоляційних матеріалів за термічним опором та вартістю, Пенкаля В. Є., Шульган А. В. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивних параметрів шарнірно-секційного гвинтового робочого органу на його радіус кривини, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двохсторонньої дії, Босюк П. В., Гевко І. Б., Скиба О. П. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Мельничук С. Л., Колесник О. А. (2015)
Дударєв І. М. - Дослідження параметрів стрічки льону олійного після її обмолочування, Оласюк Я. В., Хомич Ю. А., Хомич А. В. (2015)
Захачук В. І. - Методологія вибору альтернативних палив для технологічних транспортних засобів, Хайліс Г. А. (2015)
Kaрабиньош С. С. - Прогнозування залишкового ресурсу з використанням неруйнівного контролю, Харківський І. С., Сподоба O. О. (2015)
Ковбаса В. П. - Аналітичне моделювання розвитку температурних полів зернівки в змінному радіаційномупотоці, Калініченко Р. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Ляшук О. Л. - Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів, Третяков О. Л., Дмитренко В. П., Колесник О. А. (2015)
Налобіна О. О. - До питань оцінки енергоефективності технічних засобів і технологій для АПК, Шовкомуд О. В. (2015)
Новицький А. В. - Моніторинг напрямків забезпечення надійності лісогосподарської техніки, Каменецька А. В., Чеботар І. Е. (2015)
Пилипець М. І. - Дослідження силових параметрів формоутворення профільних гвинтових елементів сільськогосподарських машин, Кучвара І. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. (2015)
Пулька Ч. В. - Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків, Барановський В. М., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки високоефективних вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті Simulink/Matlab (2015)
Тітова Л. Л. - Імітаційність місцеперебування засобу відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л., Надточій О. В. (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження обмолоту зерна трибарабанною молотаркою, Нєдовєсов В. І., Грицака О. М. (2015)
Анотації (2015)
Катан Л. І. - Економічна сутність кредитної спілки як особливої форми сільськогосподарської кредитної кооперації, Косюга В. В., Добровольська О. В. (2015)
Demchuk N. I. - The global financial crisis: financial flows to developing countries, Pavlenko O. P. (2015)
Хаянок Т. М. - Ефективність використання соціальної та екологічної відповідальності в управлінні агропідприємством (2015)
Захарченко Ю. В. - Система прогнозування зміни за часом кількісних показників запасів (2015)
Назаркевич О. Б. - Виробництво органічної продукції малими сільгоспідприємствами в контексті вимог концепції сталого розвитку (2015)
Карасьов О. П. - Соціально-економічні відносини як об’єкт державного регулювання в аграрному секторі економіки (2015)
Ільченко Т. В. - Використання стратегій інноваційного регіонального маркетингу як фактор розвитку продовольчих ринків (2015)
Зеленчук І. Б. - Система маркетингового менеджменту молокопереробного підприємства як чинник підвищення конкурентоспроможності (2015)
Паршин Ю. І. - Концептуальні аспекти стратегічного забезпечення сталого розвитку національної економіки (2015)
Безус Р. М. - Діагностика ресурсного потенціалу органічного агровиробництва, Бойко А. В. (2015)
Приходько І. П. - Концептуальні аспекти державної аграрної стратегії та політики (2015)
Бербенець О. В. - Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС (2015)
Пастушенко А. І. - Особливості управління прибутком аграрних підприємств у сучасних умовах (2015)
Багорка М. О. - Формування маркетингової стратегії розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві (2015)
Гудим К. М. - Сучасні тенденції розвитку та функціонування процесів транснаціоналізації в Україні (2015)
Чорна Н. О. - Використання кривих Лоренца для оцінки рівномірності розподілу сільськогосподарських угідь в еко-агровиробництві (2015)
Тищенко М. П. - Генезис та трансформація концепції сталого розвитку (2015)
Дубініна М. В. - Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств, Вишенська Л. М. (2015)
Nekhay O. - A free trade agreement between Ukraine and the European Union: possible outcomes for agricultural producers, Fellmann T., Hubertus Gay S. (2015)
Дуброва Н. П. - Державна політика у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору України, Крючко Л. С. (2015)
Чернецька О. В. - Особливості інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими результатами в системі природного агровиробництва (2015)
Микитин Т. М. - Ефективність вирощування енергетичних культур на Поліссі (2015)
José-María Casado Raigón - Analyse of the difficulties that met Ukraine in the way of integration to the EU (2015)
Чистякова В. Ф. - Використання локальних економіко-математичних моделей в агроекології, Герасимова І. Г. (2015)
Халатур С. М. - Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми (2015)
Бровко Л. І. - Використання комп’ютерних технологій у фінансовому плануванні (2015)
Никитченко О. В. - Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт (2015)
Дідур К. М. - Шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом в аграрних підприємствах (2015)
Павленко О. С. - Соціально-економічні тенденції розвитку нутріївництва (2015)
Мікуліна М. О. - Розвиток фінансового планування в аграрній сфері (2015)
Галаган Т. І. - Еколого-економічна оцінка рекультивації порушених земель степового Придніпров’я (2015)
Ковшун Н. Е. - Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями агрохолдингів України, Радько А. О. (2015)
Дубініна М. В. - Концептуальна основа проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аграрних підприємств, Багріна М. О. (2015)
Кобець А. С. - Інституційні засади інноваційного менеджменту збалансованого природного агровиробництва, Катан Л. І., Грицан Ю. І. (2015)
Бондарчук Н. В. - Напрями державної підтримки у сфері природного агровиробництва (2015)
Сиченко В. В. - Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу, Мареніченко В. В. (2015)
Шпортюк Н. Л. - Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку (2015)
Васільєва Л. М. - Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки (2015)
Дискусії. Рецензії. ПропозиціЇ... (2015)
Анотации. (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості індивідуального консультування студентів у ВУЗі (2015)
Васильченко О. М. - Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості (2015)
Жовтянська В. В. - Психологічні закономірності формування суб’єктивних уявлень з погляду теорії смислових трансформацій (2015)
Жорнова О. І. - Психологія самозайнятості на теренах України як наукова проблема та запит практики (2015)
Кочубейник О. М. - Дискурсивні процеси: як конструюється асиметричність соціальної реальності? (2015)
Кухарук О. Ю. - Психотехнологічні форми соціально-психологічного мислення: визначення та основні характеристики (2015)
Лазоренко Б. П. - Спонтанність та суб’єктність у конструюванні просоціальних практик проблемної молоді (2015)
Модестова Т. В. - Конфлікт як шлях вирішення проблем у сфері міжособистісного спілкування, Нещерет О. В. (2015)
Никоненко Л. В. - Медіапрактики як чинник становлення політико-правової свідомості студентів (2015)
Османова А. М. - Психосемантична трансформація світотворчих уявлень кримців (2015)
Остапенко І. В. - Розвиток рефлексивних механізмів структурування дискурсу взаємодії з владою в умовах тренінгу, Соснюк О. П. (2015)
Пилипенко О. І. - Соціальні комунікації у розвитку моделей толерантного підходу до людей з проблемами ВІЛ/СНІДУ (2015)
Підгірна І. С. - Стилі медіакомунікації учнівської молоді у соціальних мережах (2015)
Подофєй С. О. - Дослідження особистісних і міжособистісних детермінант формування Я-концепції підлітків-діабетиків (2015)
Сидоркіна М. Ю. - Вплив мотивації політичної взаємодії на політичну самоідентифікацію студентської молоді (2015)
Скнар О. М. - Особливості структурування політичних практик у політичній картині світу студентської молоді (2015)
Соколовська Ю. С. - Тенденції розвитку історіографії соціальної психології в країнах зарубіжжя (2015)
Титул, Зміст (2016)
Sukhenko I. - Reconsidering "The Chernobyl" narration within the contemporary tendencies of ecocritical writing (2016)
Левчук Т. Л. - Казкова інтенція літератури (2016)
Дорофеев Д. Ю. - Автнономность и лингвиститческий пантеизм private persona. Философско-поэтическое мировоззрение Иосифа Бродского (2016)
Potnitseva T. N. - Ivan Aksenov – the translator of John Webster: intertextuality of life and literature (2016)
Раскина Е. Ю. - "Саломея" Оскара Уайльда и поэзия Н.С. Гумилева: интертекстуальные пересечения , Сушко Е. Л. (2016)
Алиева А. - Магомед Гусейн Тебризи и его словарь "Бурхани-гате" (2016)
Aliyeva S. - About marsiyas dedicated to Karbala tragedy in Sharaf khanum bint Mehmed Nebil bey er-Rumi’s literary legacy (2016)
Ализаде Л. - Особенности аллегории в средневековой азербайджанской литературе (2016)
Маммадханлы А. - Дилемма истории и литературы в ходе литературного процесса и ее решение в творчестве Орхана Памука (2016)
Тагиева А. - Общественная среда жизни и деятельности Мухаммеда Игбала (2016)
Блищ Н. Л. - Образы родного языка в литературе русской эмиграции "первой волны", Леденев А. В. (2016)
Калиберда Н. В. - Пространство, середа, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (2016)
Литвиненко Н. А. - Дилогия Жорж Санд "Консуэло" и "Графиня Рудольштадт": особенности поэтики (2016)
Мамедова С. - Новаторство Д.Х. Лоуренса в женском вопросе (2016)
Оляндэр Л. К. - Человек и мир в ракурсе В. Шаламова: творчество писателя как текст (2016)
Осипова Н. О. - "Симультанная поэтика" М. Цветаевой в контексте художественных экспериментов аванг (2016)
Пахсарьян Н. Т. - От фаустовского мифа к фаустовскому интертексту: "Замок Мефистофеля" Роберто Гака как прецедентная драма (2016)
Поздеев В. А. - Поэтические опыты вятских стихотворцев XVIII века (2016)
Прадивлянная Л. Н. - Сюрреалистические эксперименты Дэвида Гаскойна (2016)
Ревуцька С. К. - Психоаналітична інтерпретація переживань вільної духом кріпачки в оповіданні Марка Вовчка "Ледащиця" (2016)
Sokolyansky M. G. - From Venice to Cyprus: bifocal structure of "Othello" (2016)
Тверитинова Т. И. - Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа "Грозовой Перевал") (2016)
Шумейко З.Є. - Естетичні принципи романтизму в художніх творах матвія номиса (2016)
Баширова Г. - Лексико-семантические процессы, происходящие в морской терминологии английского языка (2016)
Безкоровайная Г. Т. - Включение культурного контекста в толкование национально-специфических концептов (2016)
Джавадова Т. - Равновесие согласных в азербайджанском и турецком языках (2016)
Дробаха Л. В. - Зіставний аналіз вживання назв природних явищ у розмовній мові (2016)
Иманова У. - Роль языковой централизации в формировании гибридов (2016)
Mursaliyeva S. - The ways of expressing deixis in different languages (2016)
Намазова Ш. - Вид как функционально-семантическая категория (2016)
Орел А. С. - Становлення понятійного апарату синхронічної фонології (лінгвоісторіографічний аналіз), Холодова Н. В. (2016)
Радзіон В. М. - Функціонально-прагматичний підхід до вивчення композитів у публіцистичному тексті (2016)
Сольська Т. М. - Система, орфоепічна норма, національна варіативність сучасної німецької мови (2016)
Фернос Ю. І. - Основи прізвищ Уманщини як джерело вивчення власних імен досліджуваної території (2016)
Ходаковська Н. Г. - Стилістична маркованість кольоративів у поезії Генріха Гейне (2016)
Шукюрзаде Ш. - Заимствованные слова в языке Насими (2016)
Новікова К. О. - Лінгвостилістичні особливості англомовних рекламних текстів та фактори впливу на їх переклад (2016)
Остапенко С. А. - Особливості відтворення метафори в процесі художнього перекладу (на матеріалі роману Ф. Скотта Фіцджеральда "Ніч ніжна") (2016)
Покулевська А. І. - Функціональність синонімічних лексем в українській та німецькій мовах та особливості їх перекладу (на основі роману П. Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці") (2016)
Киитиро В. - На Украину с Ерошенко (2016)
Степанова А. А. - Десятая Международная научная конференция "XVIII век как зеркало других эпох. XVIII век в зерка- ле других эпох" (Россия Москва, март 2016 г.) (2016)
Памяти Амины Газизовой (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2011)
Безтелесна Л. І. - Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз, Лихацька В. В. (2011)
Антонюк В. П. - Способи вдосконалення державної кадрової політики України (2011)
Березін О. В. - Зайнятість в аграрній сфері: вплив на формування національного продовольчого ринку України (2011)
Головко Л. В. - Соціально-трудові відносини: сучасні тенденції та напрями модернізації (2011)
Чепурда Л. М. - Аналіз основних тенденцій розвитку регіонального ринку соціальних послуг (2011)
Герасименко О. О. - Соціальна відповідальність у сфері праці в умовах поширення нестандартних форм зайнятості (2011)
Котова С. С. - Страхова медицина і медичне страхування: необхідність, суть, способи впровадження в Україні (2011)
Муромець Н. Є. - Динаміка руху укрупнених трудових потоків під впливом структурного дисбалансу ринку праці в Україні (2011)
Малинська О. О. - Розробка механізмів залучення інвестицій у регіони України (2011)
Рудич Л. В. - Соціальна складова як стратегічний напрям формування членства системи споживчої кооперації (2011)
Кірієнко О. М. - Продуктивність праці – важливий показник економічного розвитку (2011)
Рибалко В. М. - Формування та способи реалізації комплексної системи кадрового відновлення у Донецькій області, Рибалко Г. С. (2011)
Довгаль В. Ю. - Роль и назначение организации труда на угольных шахтах (2011)
Квитка А. В. - Роль социальной политики в человеческом развитии: требование времени (2011)
Гуменюк Н. В. - Фундаментальні засади формування гідної праці (2011)
Білан О. В. - Фактори конкурентоспроможності та форми власності на землю, особливості їх прояву в сільському господарстві (2011)
Рябоконь І. О. - Безробіття в Україні: оцінювання макроекономічних закономірностей і ефективності заходів запобігання (2011)
Борданова Л. С. - Удосконалення молодіжної політики зайнятості на регіональному рівні (2011)
Дяконенко О. І. - Сучасні тенденції продуктивної зайнятості населення в Україні (2011)
Сичова К. В. - Прогнозування розвитку пенсійної системи України на основі аналізу її сучасного стану (2011)
Войналович І. А. - Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Кузнецова І. О. - Розвиток персоналу в контенті інноваційних змін підприємства, Кравченко В. О. (2011)
Онікієнко О. В. - Структуризація кадрової підсистеми з позиції адміністрування (2011)
Новак І. М. - Заборгованість із заробітної плати в Україні: аналіз і способи розв’язання проблеми (2011)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці (2011)
Дрогомирецька М. І. - Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління персоналом на підприємстві (2011)
Безпарточний М. Г. - Формування механізмів управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Мартякова О. В. - Демотивація персоналу, як результат неефективного управління кадрами підприємства, Крикуненко Д. О. (2011)
Березіна Л. М. - Кадрова політика у взаємовідносинах підприємств АПК (2011)
Танасієнко Н. П. - Аналіз чинників зростання продуктивності праці на машинобудівних підприємствах Хмельниччини (2011)
Твердушка Т. Б. - Організаційні аспекти запровадження інтенсивного навчання в системі активізації інноваційної праці персоналу (2011)
Карманенко В. В. - Управління персоналом: історико-теоретичний контекст і сучасна практика (2011)
Павлик І. Л. - Кадровий потенціал як основа формування конкурентного статусу підприємств торгівлі (2011)
Волянська-Савчук Л. В. - Антикризове управління персоналом підприємства (2011)
Глущенко О. І. - Тенденції розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки (2011)
Ткачук В. О. - Аналіз стану професійного навчання кадрів робітничих професій та їх забезпечення на промислових підприємствах (2011)
Снитко Л. Т. - Ресурсный потенциал предприятия как основа его экономического роста, Снитко О. А. (2011)
Іванова В. В. - Інформаційне забезпечення формування знаннєвого потенціалу економічного суб’єкта (2011)
Дробиш Л. В. - Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження (2011)
Карпенко Є. А. - Особливості оцінки персоналу при впровадженні процесно-орієнтованого управління підприємством (2011)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки у системі управління персоналом підприємства (2011)
Шовкова О. А. - Оптимізація просування продовольства засобами інтернет-технологій: теоретико-методологічні засади (2011)
Балика О. Г. - Стратегічне управління корпоративною культурою (2011)
Зарецька Є. В. - Оптимізація фінансування системи соціального страхування в Україні (2011)
Гончаров Є. В. - Адаптивні аспекти управління регіональними фінансами, Мартинов А. А. (2011)
Верига Ю. А. - Прояви креативного обліку в економічній злочинності, Захарченко В. Ю., Пшенична А. Ж. (2011)
Качала Т. М. - Концепції модернізації суспільства в зарубіжній економічній думці (2011)
Бабаханова М. Э. гызы - Роль религиозной концепции прав человека (2011)
Франко Л. С. - Систематизація поглядів сучасних науковців на економічну категорію "людський капітал" (2011)
Алхасов Я. К. оглу - Учитель иностранного языка как речевой партнёр обучаемых на занятии (2011)
Гриценко В. Л. - Організація практичної підготовки та працевлаштування студентів в умовах глобалізації економіки, Бондар Л. М. (2011)
Доможилкина И. В. - Дистанционное обучение как оптимальная форма непрерывного развития персонала (2011)
Анотації (2011)
Зайцева І. О. - Аналіз феноритміки та адаптивних властивостей кленів в умовах інтродукції у Степовому Придніпров’ї (2015)
Удод Л. В. - Роль українських заповідних об’єктів у створенні транскордонних охоронних територій (2015)
Трач І. А. - Координоване управління екологічною безпекою угруповань диких ссавців Західного Лісостепу України, Петрук В. Г. (2015)
Федюшко М. П. - Агробіорізноманіття як складова природо-користування в Північному Приазов’ї України (2015)
Ткачук О. П. - Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області, Костенюк О. В. (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Активність супероксиддисмутази вегетативних органів гібридної кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи, Лихолат Ю. В., Заїко Г. А., Железняк А. Ю. (2015)
Клименко О. Е. - Влияние химической мелиорации на свойства почвы и продуктивности деревьев персика (2015)
Голобородько К. К. - Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, Пахомов О. Є. (2015)
Крючкова А. И. - Анализ аллелопатической активности лиственного опада, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л., Пахомов А. Е. (2015)
Корж О. П. - Технологічні особливості інкубаційного процесу яєць мисливського фазана, Фролов Д. О. (2015)
Мудрак А. В. - Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолии как структурных элементов региональной экосети, Мудрак Г. В. (2015)
Фокін А. В. - Використання аналізу лінійних виборок значень кліматичних предикторів для оцінки зон можливої акліматизації інвазійних фітофагів (2015)
Федоряк М. М. - Мезофауна поверхні ґрунту садів з різним ступенем пестицидного навантаженням Чернівецької області, Марко М. Ю., Білусяк Р. М., Турун Т. Г. (2015)
Тимошенко О. П. - Розвиток фузаріозної кореневої гнилі люпину вузьколистого за різних систем удобрення (2015)
Ганжа Д. С. - Флора осокорових лісів в умовах формування острівних екосистем у межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський” (2015)
Герасько Т. В. - Ефективність різних систем органічного захисту персика в умовах південного Степу України (2015)
Дудка І. О. - Пероноспороміцети Придніпров’я в межах Правобережного та Лівобережного злаково-лучних степів (2015)
Махлинець С. С. - Стратегія розвитку природоохоронних територій Закарпатської області, Кампов Н. С., Лані Х. А. (2015)
Василюк О. М. - Вплив іонів свинцю на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної функції Mammalia, Пахомов О. Є. (2015)
Гассо В. Я. - Значення новостворених природоохоронних територій для збереження біорізноманіття плазунів Дніпропетровської області, Пишнєва С. С. (2015)
Соловьева Е. А. - Птицы сосновых лесов Восточного Предкамья (2015)
Назімов С. С. - Екологічні особливості поширення Opatrum sabulosum (L.) на території степового Придніпров’я, Пахомов О. Є. (2015)
Скакальська О. І. - Наукова цінність водно-болотного масиву озера Біле (2015)
Жуков О. В. - Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі, Писаренко П. В., Кунах О.М., Диченко О.Ю. (2015)
Сухорська О. П. - Рідкісні та зникаючі види тварин на території НПП "Сколівські Бескиди”, Калин Б. М., Миго Р. В. (2015)
Василюк О. В. - Стан мережі природно-заповідного фонду в умовах аграрної Херсонщини та перспективи його розвитку, Ширяєва Д. В. (2015)
Бурковський О. П. - Консервація земель як головний аспект відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Береження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів. Розбудова заповідних територій”. 10 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ (2015)
Знаний вчений. Великий вчитель. Чарівна, відверта жінка (2015)
Аннотации (2015)
Туманова О. А. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів (2010)
Бережна І. Ю. - Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки (2010)
Бриль К. Г. - Визначення складових механізму підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості туристичних центрів (2010)
Мехтієв Е. О. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків (2010)
Львіцина С. А. - Планування інвестиційних процесів на будівельному підприємстві (2010)
Глухова Д. А. - Особливості розвитку нанотехнологічних інновацій у сучасному середовищі та в Україні (2010)
Солодкий М. О. - Особливості розвитку біржового ринку європи (2010)
Корягіна Т. В. - Роль держави в корпоративній економіці (2010)
Омельчук В. О. - Система цілей механізму державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2010)
П'ятницька Г. Т. - Оцінка виставково-ярмаркової діяльності у регіонах України, Сініціна О. В. (2010)
Безус Р. М. - Податок з доходу підприємства як системоутворюючий елемент бездифіцитної бюджетної політики (2010)
Губарик О. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2010)
Реутов В. Є. - Методика оцінки рівня трансформації регіональної конкурентоспроможності (2010)
Осадчий Є. І. - Системно-структурні проблеми розвитку регіонального транспорту (2010)
Бодрецький М. В. - Чинники формування позичкового потенціалу підприємств галузі (2010)
Юзвяк О. В. - Конкурентоспроможність світових фінансових центрів у посткризовий період (2010)
Афоніна Є. В. - Місце банків на ринку боргових цінних паперів (2010)
Пірог Д. В. - Формування і розподіл прибутку банку (2010)
Возіанов К. С. - Особливості організації та функціонування ринку деривативів у країнах центральної та східної європи (2010)
Кравцова І. В. - Еволюція та розвиток державної корпоративної власності в Україні (2010)
Казак О. О. - Впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи через недержавні пенсійні фонди, створені за регіональною ознакою (2010)
Сапачук Ю. М. - Економічний матеріалізм та філософія господарювання (2010)
Сисоєва І. М. - Фактори впливу на вибір облікової політики (2010)
Олійник О. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2010)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Теоретичні та інституційні засади державного управління сферою фінансових послуг в Україні (2010)
Алексеєва К. А. - Державна стратегія розвитку людського капіталу в умовах інформаційного суспільства (2010)
Козаков В. М. - Інформаційний механізм як складова реформування виборчої системи України, Генералюк В. В. (2010)
Мусієнко І. І. - Фундаменталізація освіти як умова зростання суспільства, нації і держави (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансування аграріїв через механізм здешевлення кредитів (на прикладі львівської області) (2010)
Сорока Р. Ю. - Львівський досвід створення виробничих кластерних систем (2010)
Андрієвський Д. Й. - Державна економічна політика сприяння надходженню в промисловість інвестицій на національному та регіональному рівнях (2010)
Скиба М. В. - Формування інституційного середовища інноваційної діяльності в умовах післякризового відновлення сталого економічного розвитку (2010)
Савчук М. П. - Сутність протидії корупції в правоохоронних органах: зарубіжний досвід та його використання в Україні (2010)
Соколова Т. А. - Кар'єрне зростання державного службовця як одна з проблем побудови правової держави (2010)
Стельмащук Л. С. - Формування та розвиток державної служби в сполучених штатах америки: історичний аналіз (2010)
Алейнікова О. В. - Механізми формування інфраструктури аграрного ринку України (2010)
Іванюта П. В. - Стандартизація в системі державного управління якістю (2010)
Бондарчук Н. В. - Прийняття управлінських рішень при виборі варіантів інвестиційних проектів з урахуванням фактора часу (2012)
Приходько В. П. - Реалізація системного підходу до стратегічного управління інвестиціями в регіональній економіці (2012)
Гребенюк Н. О. - Інвестиційна привабливість: сутність та засоби покращення (2012)
Бояринова К. О. - Концептуальні аспекти визначення готовності промислового підприємства до інновацій як досвіду інноваційної діяльності (2012)
Корж Р. В. - Розвиток теорії структури капіталу (2012)
Петренко В. А. - Складові результативної роботи державних інформаційних підприємств (2012)
Аксентюк М. М. - Досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин (2012)
Корсак В. І. - Методичні аспекти реалізації сталого розвитку на регіональному рівні (2012)
Ткаченко А. М. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2012)
Пугач А. М. - Техніко-економічна ефективність впровадження культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення (2012)
Космідайло І. В. - Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління державними підприємствами (2012)
Фімяр С. В. - Оптимізація міжнародних розрахунків (2012)
Левченко О. І. - Роль держави в інформатизації суспільства України (2012)
Мамедов Г. С. - Основные особенности развития валютно-финансовой сферы азербайджанской республики (2012)
Варава Ю. Г. - Економічний зміст поняття "новий товар" (2012)
Мельник Д. С. - Методики оцінки фінансових ризиків, що використовуються зарубіжними банками (2012)
Дорош О. І. - Вплив бізнес-середовища на формування українськими підприємствами ринкової орієнтації (2012)
Романишин М. І. - Оцінювання стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Левченко І. А. - Організація управління діяльністю недержавного пенсійного фонду та шляхи її удосконалення (2012)
Кіняк Г. В. - Теоретичні підходи до розв'язання проблем житлово-комунального сектора економіки (2012)
Филюк Г. М. - Методи оцінки агрокомпаній в Україні, Сніцаренко О. О., Стешенко Г. М. (2012)
Бортнікова О. Г. - Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні (2012)
Кондрашова М. В. - Оцінка інфраструктурного аспекту інвестиційної привабливості регіону (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Орієнтири стратегії розвитку промислового потенціалу України (2012)
Литвин Ю. О. - Соціально-теріторіальна структура розвитку регіону (2012)
Білоус І. В. - Управлінські аспекти вивчення громадської думки стосовно створення умов безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Кашпур Л. М. - Особливості взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в сфері оподаткування (2012)
Жук В. П. - Форми функціонування державно-приватного партнерства (2012)
Андренко П. М. - Математична модель універсального стенда для випробувань гідроапаратів, Погорєлов Д. С., Свинаренко М. С. (2016)
Губарев О. П. - Дворівнева модель системи гідроприводу з паралельною структурою, Левченко О. В., Корчовний А. В. (2016)
Козьмин Ю. С. - Редукция замкнутой системы управления многомерным процессом выращивания монокристаллов, Суздаль В. С. (2016)
Кондратець В. О. - Дослідження умов формування потоку пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, Мацуй А. М. (2016)
Левтеров А. М. - Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 1), Левтеров А. А., Левтерова Л. И. (2016)
Левтеров А. М. - Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 2), Левтеров А. А., Левтерова Л. И. (2016)
Литвин О. М. - Підвищення точності розкладання в ряд Фур’є розривних функцій однієї та двох змінних (2016)
Литвин О. М. - Математична модель просторового розподілу вмісту деякої сукупності корисних копалин в корі за даними з кернів свердловин методом інтерлінації функцій, Литвин О. О., Коваль Ф. Ф., Чорна О. С. (2016)
Литвин О. М. - Оцінка повної похибки кубатурної формули набли-женого обчислення інтеграла від швидкоосцилюючої функції трьох змінних, Нечуйвітер О. П., Каргапольцева Г. В. (2016)
Малахов Е. С. - Обратная задача для нестационарных колебаний системы струн, Воропай А. В. (2016)
Маринич Т. О. - Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами, Назаренко Л. Д., Гец К. В. (2016)
Мельник О. С. - Програмування мультиплексорних мікро- та наносхем, Козаревич В. О., Решетник А. О. (2016)
Назаренко А. М. - Метод энергетического моделирования дифракции упругих волн (2016)
Нефедов Л. И. - Метод определения мест размещения устройств коммутации, сбора и передачи информации при синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2016)
Петренко О. М. - Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана, Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. (2016)
Плаксій Ю. А. - Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Другий тип моделі (2016)
Ребров О. Ю. - Розподіл потоків потужності і ККД механічної трансмісії повнопривідного колісного трактора (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования компактных наземных пусковых устройств для запуска беспилотных летательных аппаратов (2016)
Черний Д. И. - Вычислительные технологии для метода дискретных вихрей (2016)
Шевченко С. А. - Математическая модель манжетных уплотнений из фторопласта для агрегатов пневмоавтоматики ракетных двигателей, Валивахин С. А., Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Ващенко В. А. - Доктринальная кодификация норм о денонсации во второй половине XIX - начале XX века (2016)
Карчевський М. В. - Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю, Карчевська О. В. (2016)
Нестерович В. Ф. - Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Старинець К. О. - Основні положення "теорії ризику" ("venturesome theory") у переддоговірному процесі (2016)
Бортун М. І. - Нагляд прокурора за законністю заведення оперативно-розшукових справ (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади соціально-виховної роботи в системі основних засобів виправлення та ресоціалізація засуджених у виправних колоніях (2016)
Дрозд В. Г. - Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя (2016)
Дрозд В. Ю. - Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи (2016)
Дудоров О. О. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (2016)
Журавель В. А. - Загальна теорія криміналістики:генеза та сучасний стан (2016)
Зайцев О. В. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ – ХVIII ст.), Філіпенко В. Р. (2016)
Іваницький С. О. - Загальні питання адвокатури (2016)
Мельник Р. І. - Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Чубко Т. П. (2016)
Павшук К. О. - Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015 р.: загальна характеристика виборчих спорів (2016)
Полькін К. К. - Про обґрунтованість кримiнaлiзaцiї декларування недостовірної iнформaцiї (2016)
Баранова В. О. - Світові тенденції протидії сімейному насильству (2016)
Квітка Я. М. - Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції, Гусєва К. А. (2016)
Лещух А. Р. - Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок (2016)
Любашенко В. И. - Механизм обеспечения прав личности в системе международной безопасности: концепция личностной безопасности (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мовчан А. В. - Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, Лисий О. В. (2016)
Циганов О. Г. - Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (2016)
Чайковский Ю. В. - Миграционные процессы в свете вооруженных конфликтов: проблема международно-правового регулирования (2016)
Дорофеев А. В. - Исторический зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров для государственных нужд (2016)
Кононенко Д. Ф. - Понятие и виды экономических санкций и механизм их применения в международном частном праве (2016)
Мелех Л. В. - Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн (2016)
Якубовская Н. А. - Глобальная солидарность, развитие и дифференцированный режим в международной торговле (2016)
Авдєєва Г. К. - Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю (2016)
Бочковий О. В. - Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства (2016)
Калабашкін І. М. - Протидія організованій злочинності засобами кримінального права (2016)
Капітанчук Л. Ю. - Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, Кравчук О. В., Літвін Ю. І. (2016)
Розовский Б. Г. - Есть ли право в законе? (2016)
Содержание (2013)
Токаревич И. В - Морфологические изменения в лицевом отделе черепа у пациентов с остаточным ростом челюстей и завершенным скелетным ростом после лечения дистального прикуса аппаратом Гербста и универсальной пружиной Саббаха, Коломиец Е. Г. (2013)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с мезиальным прикусом в различные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Стороженко Е. В., Кульгинский Е. А., Яковчук В. П. (2013)
Masato Kaku - Коррекция десневой улыбки и профиля лица с помощью анкоража на микроимплантах, Shunichi Kojima, Hiromi Sumi, Hiroyuki Koseki, Sara Abedini, Masahide Motokawa, Tadashi Fujita, Junji Ohtani, Toshitsugu Kawata, Kazuo Tanne (2013)
Ajit Kalia - Коррекция обратного перекрытия с использованием анкоража на микроимплантах, Kanaan Sharif (2013)
Блум С. А. - Индивидуальное планирование лечения в системе insignia (2013)
Голик Э. - Первый украинский ортодонтический конгресс, Иванова М. (2013)
Закалата Т. Г. - 1-й Белорусский международный стоматологический конгресс (2013)
Иванова М. - Ортодонтическое лечение взрослых пациентов, Костив В. (2013)
Голик Э. - Семинар "Что нам известно об ортодонти - лечение сложных случаев. Патология окклюзии class II" (2013)
Кривчикова С. А. - Совет или пример (2013)
Kaare Reitan - Реакция тканей на ортодонтическое передвижение зуба (2013)
Lachkar Thierry - Изготовление индивидуальных имплантологических абатментов с использованием cad\cam: конкретное решение в каждом клиническом случае (2013)
Бондаревич С. М. - Оптимизация ранней диагностики психосоматических нарушений человека по интегральному параметру его состояния (2016)
Терешкевич Г. Т. - Засади біоетики у реалізації покликання лікаря, Шуст О. В. (2016)
Убогов С. Г. - Законодавчі аспекти забезпечення дотримання етичних норм у сфері охорони здоров'я, Гусева Г. В. (2016)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья третья. Эволюционная семантика и биоэтика, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2016)
Ашаніна І. В. - Особливості вибору топічної терапії атопічного дерматиту на сучасному етапі, Прокоф'єва Н. Б., Совірда О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Використання сучасних методів діагностики та лікування у хворих на остеопороз, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Кравченко Л. С. - Локальное сочетанное применение апигеля и магнитотерапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, Розовик Н. С., Бас А. А. (2016)
Литовченко Т. А. - Особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией на фоне кардиоваскулярной патологии, Гримайло В. Н. (2016)
Никитенко О. П. - Функціональний нирковий резерв у хворих на СНІД, Гойдик В. С., Сервецький С. К., Гоженко А. І. (2016)
Пасечник А. В. - Особенности влияния апигеля и озонотерапии на микробиоценоз в полости рта у больных с дентальным периимплантитом, Кравченко Л. С., Пасечник А. М. (2016)
Стоянов А. Н. - Клинико-экспериментальные возможности использования пептидергических средств в нейровегетологии, Вастьянов Р. С., Волохова Г. А., Антоненко С. А., Бурля О. К., Бакуменко И. К., Олейник С. М., Стоянов А. А. (2016)
Шаповалова К. І. - Балонна дилатація великого дуоденального сосочка при оперативному лікуванні холедохолітіазу, Грубнік В. В., Бурлаченко В. П., Крюков О. М., Савенко Т. О., Ткаченко О. І., Дюжев О. С., Ромак Р. П. (2016)
Стрельнікова Ю. С. - Вплив рекомбінантного антагоніста інтерлейкін-1-рецепторів на кіндлінг-індуковану судомну активність (2016)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічні аспекти феноменології материнства, Буряк М. Г. (2016)
Яблонська В. Б. - Динаміка програмних змін та їх вплив на ефективність навчання студентів п'ятого курсу під час виробничої лікарської практики, Штанько В. А., Тихонова С. А., Хижняк О. В., Новіков С. А. (2016)
Бреус В. Є. - Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембріології, Кувшинова І. І., Тірон О. І., Маркова О. О. (2016)
Холодкова О. Л. - Вітаємо колегу! До 50-річчя з дня народження Ігоря Валерійовича Гунаса (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2016)
Вихідні дані (2016)
Вадньов Д.О. - Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних (2014)
Гаркуша Н. І. - Динаміка однієї екологічної моделі "хижак-жертва" без врахування вікової структури (2014)
Доценко С. И. - Вектор Шепли для иерархических игр (2014)
Івохін Є. В. - Підхід для розв'язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами (2014)
Ivokhin E. V. - Use three-index task for solving a real problem oil transportation, Almodars Barraq. Subhi Kaml (2014)
Кифоренко С. И. - Информационно-технологические аспекты контроля и коррекции физического здоровья, Кравченко В. В. (2014)
Кожаметов А. Т. - Об одном численном методе получения оптимальной функции Ляпунова, Шатирко А. В., Хусаинов Д. Я. (2014)
Нікітін А. В. - Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах (2014)
Скобелев В. В. - Методы анализа автоматно-алгебраических моделей, Скобелев В. Г. (2014)
Тодоріко Б. Д. - Метод базисних матриць та рівноважні стани матричної гри у змішаних стратегіях, Кудін В. І., Григор'єва Ю. А. (2014)
Хусаинов Д. Я. - Об устойчивости линейных систем с переключениями, Сиренко А. С. (2014)
Yatsenko V. O. - Adaptive control of Lyapunov exponents, Kochkodan O. I., Makarychev M. V., Turovskyi O. A. (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2011)
Дєєва Н. М. - Реалізація концепції соціальної держави через призму політики розвитку регіонів (2011)
Shkurupiy O. V. - Intellectual work and its evaluation in conditions of postindustrial society formation, Tul S. I. (2011)
Юрчик Г. М. - Особливості реабілітації інвалідів у трудовій сфері: вітчизняний і зарубіжний досвід (2011)
Савицька Н. Л. - Людський розвиток у координатах економіки щастя (2011)
Азьмук Н. А. - Ринок праці України: тенденції і перспективи (2011)
Моторна І. І. - Сучасні домінанти розвитку соціально-трудової сфери та притаманних їй відносин (2011)
Бутук О. І. - Тотожність трансакцій і регулювання (2011)
Дармограй В. І. - Відтворення соціального потенціалу та інноваційна активність регіонів України (2011)
Любченко О. М. - Основні тенденції та закономірності соціально-економічного розвитку України (2011)
Радушко Ю. П. - Аналіз діючих систем оцінюючих показників рівня життя населення (2011)
Пасенко В. М. - Інструменти захисту регіональних інтересів в умовах зовнішньоекономічної лібералізації (2011)
Назарова Г. В. - Характеристика системи недержавного пенсійного забезпечення та недержавних пенсійних фондів, Агавердієва Х. Ф. (2011)
Гончарова С. Ю. - Аналіз інституційного середовища вітчизняного ринку праці, Осадча Ю. В. (2011)
Воронько Т. В. - Енергозберігаюча політика як складова державного управління енергозбереженням, Федірець О. В. (2011)
Казюка Н. П. - Актуальність інноваційно-технологічної моделі для розвитку сфери зайнятості (2011)
Мельничук О. П. - Кадрова політика та її завдання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку Україні, Сурікова І. А. (2011)
Микитась В. В. - Цінності та цілі дежавної політики на ринку праці (2011)
Строкань О. А. - Стратегія інформатизації регіонального соціально-економічного розвитку (2011)
Монастирська Г. В. - Концептуальна модель мотивації продуктивної праці (2011)
Безрукова Н. В. - Cучасні тенденції розвитку ТНК як рушійної сили процесу економічної глобалізації, Оніпко Т. А. (2011)
Брижань И. А. - Теоретические аспекты обеспечения экономического роста (2011)
Симкина Н. В. - Формирование мотивации к трудовой деятельности в семье (2011)
Никифоренко В. Г. - Прогнозування людського потенціалу як складова стратегії регіонального розвитку (2011)
Сливка О. А. - Соціальні програми як інструмент досягнення цілей людського розвитку (2011)
Кравченко О. О. - Соціально-економічна сутність заробітної плати в сучасних умовах (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Буяк М. М. - Особливості соціально-демографічних передумов формування людського капіталу України з часів незалежності (2011)
Черноіванова О. Г. - Сучасні тенденції економічної активності й зайнятості молоді та їх прогнозування у Донецькій області (2011)
Мокєрова Н. В. - Споживча кооперація як людино-розмірна господарська система (2011)
Пасєка С. Р. - Пріоритетні напрями використання соціально-трудового потенціалу регіону (2011)
Романюк М. Д. - Соціальні пріоритети економічного розвитку регіону, Романюк Т. М. (2011)
Лозинська Т. М. - Зрушення в демографічній структурі сільської місцевості та їх вплив на кадрове забезпечення аграрних підприємств, Лєщина О. Г. (2011)
Нестуля С. І. - Функції лідера-керівника: теоретичний аспект (2011)
Писаренко В. П. - Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності (2011)
Лебедева С. Н. - Мотивация труда в ОАО "Коминтерн": состояние и перспективы, Афонченко П. И., Злотникова Н. В. (2011)
Цёхла С. Ю. - Экономические проблемы сезонности курортно-рекреационной деятельности в Украине, Окуловский А. С. (2011)
Карпенко Н. В. - Напрями розвитку екологічного маркетингу у зарубіжних кооперативах, Ананьєва І. А. (2011)
Норкина О. Н. - Экономические аспекты проведения сюрвейерских операций на морском транспорте (2011)
Павленко И. Г. - Особенности развития ресторанного бизнеса Украины и АР Крым, Норенко И. И., Гаврилко П. П. (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Концептуальні засади вдосконалення системи управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації України (2011)
Мельничук Д. П. - Руйнація людського капіталу організації під впливом професійного вигорання керівника: діагностика та способи запобігання, Коровчук Л. І. (2011)
Скляр Г. П. - Соціальна відповідальність у структурі мотивації інвестування в туристичному бізнесі, Яріш О. В., Гнипа-Черневецька Л. В. (2011)
Самойлик Ю. В. - Стратегічні напрями соціальної політики підприємства (2011)
Проскура В. Ф. - Економічна оцінка ресурсного забезпечення підприємств агропромислового кластера (2011)
Карпенко Ю. В. - Управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємства (2011)
Богоявленська Ю. В. - Системогенез управління як сучасний базис інноваційного розвитку економіки (2011)
Цебень Р. Л. - Особливості побудови системи кадрового менеджменту в енергопостачальних компаніях України (2011)
Савіна Н. Б. - Механізм формування ефективного соціального пакета, Самолюк Н. М. (2011)
Шкода Т. Н. - Матеріальне стимулювання персоналу (2011)
Біловол Р. І. - Сутність кадрової стратегії підприємства та методичні засади її формування (2011)
Костишина Т. А. - Проблеми оплати праці в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства (2011)
Калина А. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці у системі категорій корпоративної соціальної відповідальності (2011)
Делія О. В. - Роль комунікативної компетентності керівника в управлінні персоналом (2011)
Слівінська Н. М. - Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів (2011)
Коробкин А. З. - Направления совершенствования анализа расходов на оплату труда персонала организаций торговли (2011)
Гунченко М. В. - Особливості формування й реалізації механізмів мотивації праці лікарів в умовах функціонування традиційних та інноваційних фінансово-організаційних моделей першої медико-санітарної допомоги, Надута-Скринник О. К. (2011)
Зелена М. І. - Мотивація як головний чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства (2011)
Енгель О. П. - Проблеми аудиту людських ресурсів у системі управління персоналом (2011)
Турчина В. М. - Інформаційне та програмне забезпечення управління ефективністю праці (2011)
Тараненко О. О. - Кадровий потенціал у забезпеченні економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Єпішев О. С. - Особливості організації та оплати праці в аграрному секторі виробництва (2011)
Максюта В. В. - Аспекти підвищення продуктивності праці в контексті ефективного управління персоналом (2011)
Крючко О. С. - Теоретичні аспекти кадрової політики на підприємстві в сучасних умовах (2011)
Якимова Н. С. - Інституційне забезпечення системи управління професійною орієнтацією: особливості функціонування та напрями вдосконалення (2011)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток як предмет дослідження інноватики (2011)
Бабенко О. М. - Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу (2011)
Корчака С. М. - Еволюція підходів до визначення сутності кадрово-управлінського потенціалу на підприємствах торгівлі (2011)
Зотова О. М. - Актуальність застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні персоналом у вищих навчальних закладах (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Дадашев Б. А. - Рейтингова оцінка кредитних спілок, Гриценко О. І. (2011)
Лєскова О. І. - Банківський маркетинг як спосіб уникнення проблемної заборгованості банків в умовах економічної рецесії, Брітченко І. Г. (2011)
Чернявська О. В. - Методика оцінки ефективності механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства споживчої кооперації України, Рафальська О. М. (2011)
Черненко К. В. - Оцінка фінансового стану підприємств зернопереробного підкомплексу, Діденко І. В. (2011)
Гордієнко В. О. - Тенденції банківського кредитування та економічне зростання в Україні, Тимошенко М. В. (2011)
Кравченко І. Ю. - Контроль у системі управління податковими платежами, Захарченко В. Ю., Соболь Г. О. (2011)
Платонова І. А. - Проблеми та перспективи аудиту в Україні (2011)
Кичко І. І. - Еволюція підходів до розгляду категорії "потреби" (2011)
Гасюк Л. М. - Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки (2011)
Клименко В. І. - Розвиток кооперативних організацій в Україні: історичний аспект (2011)
Джонсон К. - Досвід викладання дисципліни "Інформаційні технології в управлінні персоналом і економіки праці", Боровиков О. В. (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2015)
Подригало М. А. - Визначення необхідного запасу потужності двигуна в момент розгону автомобіля, що здійснює обгін, Абрамов Д. В., Тесля В. О. (2015)
Воронков А. И. - Изменение по скоростным характеристикам показателей рабочего процесса при подогреве сжатого воздуха на входе в пневмодвигатель (2015)
Андриенко C. В. - Методика анализа и повышения ресурса цепной передачи по критерию износа зуба звездочки с эволютным профиле, Устиненко А. В., Протасов Р. В. (2015)
Хорошилов О. Н. - Разработка методики испытания медных сплавов в температурном интервале их формообразования (2015)
Волков Ю. В. - Ретроспективный анализ и перспективы развития технической эксплуатации автомобилей (2015)
Семків О. М. - Метод визначення особливих траєкторій коливань вантажу 2d-пружинного маятника (2015)
Батракова А. Г. - Исследование деформирования образца из асфальтобетона на раскол с использованием тензометрической аппаратуры, Ряпухин В. Н., Воропай А. В., Дорожко Е. В., Егоров П. А. (2015)
Кудрявцева-Вальдес С. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на сцепление окисленных и остаточных битумов с твердой подложкой (2015)
Кожушко В. П. - Гибкая плита, одна сторона которой защемлена, а противоположная ей сторона опирается на две стойки, установленные в угловых точках (2015)
Богомолов В. О. - Гранична поверхня за законом Кулона при 3-D розрахунках нежорстких дорожніх одягів на міцність, Жданюк В. К., Цинка А. О. (2015)
Янчевський І. В. - Прогнозування добової зміни термов’язкопружного стану дорожнього одягу. Частина 2. Се-аналіз температурного поля (2015)
Шмуклер В. С. - Система "Монофант" для возведения монолитных железобетонных каркасов, Бугаевский С. А., Никулин В. Б. (2015)
Лейбович Л. И. - Окисление сероводорода во влажном воздухе, Пацурковский П. А. (2015)
Хоботова Э. Б. - Радионуклидный состав отходов энергетической отрасли, Игнатенко М. И. (2015)
Чугай А. В. - Оцінка впливу експлуатації автозаправних станцій на навколишнє природне середовище (2015)
Третьяков О. В. - Оцінка впливу стічних вод на екологічний стан річки Сіверський Донець, Безсонний В. Л. (2015)
Карпенко В. А. - Вопросы шума при взаимодействии шины с дорогой, Перегон В. А., Левченко А. Н., Коряк А. А. (2015)
Єфименко О. В. - Комп’ютерне моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів, Плугіна Т. В. (2015)
Чаговець В. В. - Сучасний напрям використання інформаційно-комунікаційних технологій, Чаговець Л. О. (2015)
Сахацкий В. Д. - Сверхширокополосный излучатель для георадарных систем контроля автомобильных дорог (2015)
Швец Р. М. - Альтернативный подход к терминальному управлению дистанцией между автомобилями в условиях прогнозируемой угрозы движению, Осташевский С. А. (2015)
Внукова Н. В. - Основні засади використання критеріїв ризику до оцінювання безпеки функціонування АДС (2015)
Мироненко С. В. - Безпека руху та захист мостів від поверхневої води, Ласка Р. В. (2015)
Осташевський С. О. - Альтернативний підхід до оцінки поперечної стійкості автомобіля, Башинський А. Л. (2015)
Волощук В. М. - Однофазне утримання свиноматок у цеху відтворення, Чертков Д. Д., Онищенко А. О. (2015)
Волощук В. М. - Оцінка та відбір кнурів за стресстійкістю нащадків, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Ксьонз І. М. - Технологія вирощування поросят-гнотобіотів і переведення їх на ВПФ-статус, Лепета Л. В. (2015)
Герасимов В. И. - Особенности выращивания свиней по разным технологиям, Данилова Т. Н., Скляренко Е. В., Хохлов А. М., Чалый А. И., Сагло А. Ф. (2015)
Хандкарян В. Н. - Влияние температуры на продуктивность и здоровье свиней, Пархоменко Е. А., Курман А. Ф., Лепета Л. В., Матюх В. О. (2015)
Березовський М. Д. - Вікові зміни росту та розвитку молодняку свиней різних генотипів, Кодак Т. С. (2015)
Гришина Л. П. - Вплив кількості опоросів на продуктивні ознаки свиноматок в умовах промислового комплексу (2015)
Скляренко Е. В. - Особенности корреляции селекционируемых признаков у свиней разного направления продуктивности, Герасимов В. И., Донских О. Д. (2015)
Рибалко В. П. - Зміни показників крові у свиноматок в різні фізіологічні періоди, Флока Л. В. (2015)
Бірта Г. О. - М’ясо-сальні якості різних генотипів свиней, Бургу Ю. Г. (2015)
Сідашова С. О. - Латеральна диференціація соскової лінії у свиней різних порід, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О. (2015)
Фесенко О. Г. - Результати селекційного процесу в племінних стадах червоної білопоясої породи (2015)
Скляренко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний генофонд у товарному свинарстві України, Хохлов А. М., Данілова Т. М., Герасимов В. І., Сагло О. Ф. (2015)
Баньковська І. Б. - Формування баз даних для аналізу м’ясної продуктивності свиней та якості продукції свинарства, Іванова Л. О. (2015)
Почерняєв К. Ф. - Вплив ендогамії на рівень галоїдного різноманіття червоної білопоясої породи м’ясних свиней (2015)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиокидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців великої чорної породи (2015)
Базалевич А. В. - Запровадження малих спермодоз у свинарстві (2015)
Денисюк П. В. - Деякі фізіологічні основи гетерозису, Княз'єва К. В. (2015)
Семенов С. О. - Якість спермопродукції кнурів за умов згодовування їм біопротектора мінерального "Mg++", Биндюг О. А., Зиновьев С. Г., Биндюг Д. О. (2015)
Коробка А. В. - Вплив фізичних властивостей компонентів преміксів на технологічний процес їх виробництва,транспортування, зберігання та застосування в системах кормороздачі, Бітлян О. К., Конкс Т. М. (2015)
Хохлов А. М. - Производство товарной свинины на малых фермах, Скляренко Е. В., Данилова Т. Н., Герасимов В. И., Сагло А. Ф. (2015)
Нарижна О. Л. - Лінійні проміри та індекси тілобудови молодняка свиней, одержаних від різних поєднань батьківських форм (2015)
Щербань Т. В. - Хімічні показники м'язів різної локалізації у свиней миргородської породи та її помісей (2015)
Фидря М. В. - Дослідження стресочутливості молодняку свиней методом "формалінової плями" (2015)
Саєнко А. М. - Зв'язок генотипів за локусами ESRI, PRLR, GH та IGF2 з репродуктивними ознаками та окремими показниками власної продуктивності свиноматок великої білої породи типу УВБ-3, Балацький В. М. (2015)
Скареднов Д. Ю. - Відгодівельні та забійні якості молодняка свиней за умов використання продукту поглибленої гідротермічної обробки сої (2015)
Пархоменко Є. А. - Основні біохімічні чинники виникнення специфічного запаху кнура та методи його зменшення, Почерняєв К. Ф. (2015)
Сагло О. Ф. - 21-а Міжнародна науково-практична конференція з питань галузі свинарства (2015)
Рибалко В. П. - Всеукраїнський семінар з питань створення та вдосконалення червоної білопоясої породи м’ясних свиней, Сагло О. Ф. (2015)
Волощук В. М. - Славный юбилей ученого и педагога, Рыбалко В. П., Сагло А. Ф. (2015)
Онищенко А. О. - До 57-річчя від дня народження вченого-селекціонера С.В.Акімова, Фесенко О. Г. (2015)
Bilytska V. М. - Verstehensstrategien im horsehverstehen: mangel an einem werkzeug (2014)
Shandruk S. I. - Cognitive approaches to first and second language acquisition (2014)
Андрусь А. Ф. - Формування просторових концептів у свідомості людини (2014)
Бєляєва А. В. - Conceptual analysis and concept modelling in contrastive linguistics (2014)
Бишук Г. В. - Зміна комунікативних ролей як складова діалогічного простору (2014)
Богуцький В. М. - Когнітивний та лінгвокультурологічний інструментарій мовознавчого дослідження (2014)
Божеску М. Г. - Критичний дискурс-аналіз у сучасній політичній лінгвістиці. Основні напрями досліджень та недоліки (2014)
Бондарчук О. Ю. - Образна складова лінгвокультурного типажа "aussteiger" (2014)
Варлакова А. В. - Ненаголошений вокалізм в акцентно-ритмічній системі англійського мовлення українців (2014)
Васильєва О. Г. - Поле адресата як складова інтерсуб’єктної комунікації, Борисов O. О. (2014)
Веренько М. М. - Семантика "persuasion" у мові та дискурсі (2014)
Галаса І. С. - Категоризація ціннісних концептів американського та українського політикуму (2014)
Голіяд Н. І. - Ієрархічна організація базового когнітивного домену час у концептосистемі англійської загадки (2014)
Гончарук О. М. - Методика лінгвокогнітивного аналізу англомовної прозової байки (2014)
Губа Л. В. - Вивчення простору та просторових відношень у рамках когнітивної парадигми (2014)
Гузій Т. М. - Міфологічна картина світу давніх германців в системах простору та часу (2014)
Дідур Ю. І. - Семантичні гештальти асоціативного поля ергоніма Верховна Рада (2014)
Єсипович К. П. - Когнітивне підґрунтя розгортання лінгвокультурологічних концептів у епічному тексті (2014)
Заболотна О. Р. - Феміністичні мотиви у творчості Сільвії Плат (2014)
Іщенко Н. Г. - Жанрова палітра наукової комунікації (2014)
Каракевич Р. О. - Національно-культурний зміст ФО з позицій когнітивного підходу (на матеріалі німецької, французької та української мов), Хміль O. В. (2014)
Кірковська І. С. - Інтерпретація концепту заперечення в мовній системі (2014)
Колесникова Е. Я. - Заголовок как кумулятивный образ (2014)
Кононець Ю. В. - Інтеграція вербальних та візуальних компонентів товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі (2014)
Косенко А. В. - До питання структури концепту (2014)
Купіна Я. В. - Термін "концепт" як базова термінологічна одиниця когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології (2014)
Лелека Т. О. - Лексико-семантична асиміляція англоамериканізму шоп в українській та російській мовах початку XXI століття (2014)
Мамосюк О. С. - Номінативні конструкції у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Le Planetarium" Н. Саррот) (2014)
Мармураш Л. П. - Система абсолютних цінностей антропологічної парадигми в когнітивній лінгвістиці (2014)
Матіяш І. М. - Динаміка семантичної структури лексеми family в контексті еволюції британської мовної картини світу (2014)
Мележик К. А. - Когнитивные барьеры в межкультурной коммуникации на английском лингва Франка (2014)
Мостова Н. А. - Слово як лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний феномен (2014)
Мунтян Л. В. - Семантичні класи дієслів в актуалізації концепту globalisation у науковому дискурсі (2014)
Новосельцева І. В. - Моделювання структури лінгвального гештальту (2014)
Оленюк О. В. - Об’єктивація концепту success в американському журнальному рекламному дискурсі початку XXI ст. (2014)
Падалка О. В. - Методика проведення та лінгвістична інтерпретація результатів акустичного аналізу просодики комунікативного членування німецької промови (2014)
Пивоваров В. М. - Особливості вживання інтерференційних омонімів у міжкультурному спілкуванні фахівців (2014)
Підгорна А. Б. - Поняття "концепт", його структура та мовна репрезентація (2014)
Пірог І. І. - Сучасні дослідження аргументації у когнітивному аспекті (2014)
Поліщук О. С. - Мовні смисли як "проміжний світ" між концептуальною і мовною картинами світу (2014)
Починок Т. В. - Об обучении студентов языкового вуза межкультурному общению (2014)
Семашко Т. Ф. - Національний стереотип – посередник між сприйняттям, мисленням, мовою та культурою (2014)
Сербін С. М. - Когнітивні аспекти багатокультурного радіомовлення (2014)
Старух В. О. - Ціннісні орієнтири військовослужбовців України, Сша та Великобританії (на матеріалі текстів військових керівних документів) (2014)
Тарасова В. В. - Вербальна об’єктивація цінностей і стереотипів англійської авіаційної субкультури (2014)
Томащук Ю. О. - Headline as means of persuasion in mass media discourse (2014)
Томенчук М. В. - Особливості структурних складових лінгвокультурних концептів (2014)
Туленинова Л. В. - Мифы здоровья и болезни в языковом сознании англичан и руських (2014)
Урядова В. Д. - Типи класифікацій морфем у синтетичних, аналітичних і аглютинативних мовах (2014)
Худолій А. О. - Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу (2014)
Черська Ж. Б. - Вербалізація концепту "егоїзm" у художній літературі першої половини XX ст. (2014)
Tsaryk H. M. - Rehearsal way of communication due to video, Kushpit A. M. (2014)
Арістова Н. О. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України (2014)
Басюк Т. С. - Роль іншомовної комунікативної культури як складового чинника міжкультурних взаємозв’язків, Бійчук В. Ю. (2014)
Башук Н. П. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Волкова В. В. - Формування іншомовної комунікативної культури в сфері міжнародних відносин (2014)
Голуб І. Ю. - Розкриття соціокультурного потенціалу лексичних одиниць з метою формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Давиденко Ю. Є. - Мультимедійні технології: організація самостійної роботи студентів, Яковишена Н. Ю. (2014)
Деркач-Падясек Т. І. - Специфіка використання методики КЛАНЗА у навчальному процесі (2014)
Котлярова В. Ю. - Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови (2014)
Лазуренко Л. А. - Коммуникативная функция терминологии в когнитивном аспекте исследования, Шашкина Н. И., Дружинина Л. В. (2014)
Лежньов C. М. - Ядерна лексема "culture" у сфері культурно-антропологічної термінології, Янсон B. В. (2014)
Максименко О. В. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей (2014)
Матюха Г. В. - Розвиток діалогічних умінь старшокласників засобами читання художніх творів англійською мовою, Нестеренко Н. В. (2014)
Панасенко К. О. - До проблеми образу, образності та символу у перекладі (на матеріалі вірша У. Блейка "The tiger" та його перекладів у виконанні В. Коптілова та С. Маршака) (2014)
Селюжицкая Л. Н. - Деловая игра как средство формирования навыков межкультурного общения студентов экономического вуза (2014)
Семенчук Ю. О. - Iнтерактивні технології у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2014)
Снєда Ю. С. - Особливості іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей (2014)
Стежко Ю. Г. - До питання осучаснення навчання англійській мові (2014)
Федоришин М. C. - Конфіґуративна модель мовлення у контексті вивчення іноземних мов: структура комуні кантів (2014)
Халезова Л. В. - Групова робота на заняттях з іноземної мови: чому вона вчить студента i чому вона вчить викладача (2014)
Яницька О. М. - Вплив сучасних глобалізаційних процесів на формування міжкультурної компетенції під час вивчення іноземних мов (інноваційні методи на прикладі французької та італійської мови) (2014)
Meskeva N. V. - Video as a tool for improving listening comprehension, Pisarevskaya M. M. (2014)
Андрощук А. Г. - Фахова комунікативна компетентність як необхідна умова професійної освіти (2014)
Войналович Л. П. - Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти (2014)
Деркач Г. С. - Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології (2014)
Капустян І. І. - Форми і методи навчання вчителів загальноосвітніх закладів швеції до застосування ІКТ (2014)
Лесневська К. В. - Особливості формування іншомовної компетенції у студентів вищих навчальних закладів економічної спрямованості (2014)
Мармураш Л. П. - Формування когнітивно-прагматичної іншомовної компетенції майбутнього економіста (2014)
Можаровська О. Е. - Моделювання професійно-комунікативних ситуацій в іншомовній підготовці фахівців технічного профілю (2014)
Мурадханян І. С. - Tермінологічні особливості музичної професійної лексики, Нагорний C. М. (2014)
Назаренко О. М. - Світоглядні орієнтири сучасного іншомовного соціокультурного простору в формуванні фахівців нефілологічних спеціальностей (на прикладі викладання німецької мови як другої іноземної у ДонНУ) (2014)
Ніколаєнко О. В. - Доцільність використання мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови, Ушата Т. О. (2014)
Перова С. В. - Специфіка викладання перекладу студентам фаху "Міжнародні відносини" в процесі професійної іншомовної підготовки (2014)
Потенко Л. О. - Іншомовна комунікативна компетентність у процесі формування професійної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (2014)
Райц С. И. - Использование тестового контроля с целью проверки иноязычной коммуникативной компетенции студентов специальности "Туризм" (на базе английского языка), Писанчин Р. Б. (2014)
Рись Л. Ф. - Формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Рубель Н. В. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх екологів в процесі їх іншомовної професійної підготовки (2014)
Сазанович Л. В. - Досвід використання автентичних підручників з мови спеціальності у медичному вузі (2014)
Самарова Л. Р. - Принцип наскрізного сюжету на заняттях іноземної мови (2014)
Сердюк Н. Ю. - Формування управлінських умінь вчителів-філологів, Шемуда М. Г. (2014)
Сизова Л. В. - Особенности преподавания грамматики в интенсивном курсе обучения иностранным языкам в высшей школе (2014)
Служинська Л. Б. - Die vorbereitung der studierenden zur kommunikativen kompetenz (2014)
Смущенко І. А. - Крос-культурна грамотність як невід’ємний компонент іншомовної освіти студентів економічного профілю (2014)
Тяллева И. А. - Обучение научному дискурсу в контексте формирования иноязычной коммуникативной культуры студентов-филологов (2014)
Хорошилова Ю. О. - Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців сфери туризму у процесі міжкультурної інтеграції (2014)
Шапочка К. А. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців-перекладачів морського флоту (2014)
Національна академія наук України: підсумки діяльності та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Патон Б. Є. - Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Ізотов Ю. І. - Дослідження науковців ГАО НАН України зі спостережної космології на космічному телескопі Хаббла: 2015 рік (2016)
Моргун В. В. - Внесок генетики і селекції рослин у забезпечення продовольчої безпеки України (2016)
Загородній А. Г. - Міжнародне співробітництво НАН України з європейськими дослідницькими структурами (2016)
Шульга М. Ф. - Про подовження ресурсу блоків АЕС України (2016)
Стріха М. В. - Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери (2016)
Бакіров В. С. - Наука і суспільство: проблеми комунікації (2016)
Широков А. І. - Про ситуацію з фінансуванням академічної науки (2016)
Гриценко В. І. - Цифрова медицина та інтелектуальні інформаційні технології — основа охорони здоров’я майбутнього (2016)
Рафальський О. О. - Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України (2016)
Мриглод І. М. - Посилення внутрішньої і зовнішньої комунікації — одне з першорядних завдань Академії (2016)
Руденко Л. Г. - Результати оцінювання і візуалізації об’єктів — можливих джерел виникнення надзвичайних ситуацій (2016)
Скороход О. М. - Головні виклики перед молодими вченими та Національною академією наук України (2016)
Харченко В. В. - Міцність матеріалів та елементів конструкцій задля безпечної експлуатації та подовження ресурсу ядерних реакторів і авіакосмічної техніки (2016)
Тернер Е. - Сучасні біосенсори і біоелектронні технології (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2016)
Єльська Г. В. - Молекулярна біологія — важлива і перспективна наука (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2016)
Азарєнков М. О. - Співробітництво університетів та академічних інститутів (2016)
Туркевич В. З. - Щодо фінансування установ, які поєднують фундаментальні дослідження з прикладними (2016)
Сененко А. І. - Проблеми молодих учених Національної академії наук України (2016)
Чехун В. Ф. - Щодо оптимізації інноваційної політики НАН України та проблеми впровадження наукомістких технологій (2016)
Гундорова Т. І. - Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху (2016)
Кальченко В. І. - Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень (2016)
Хіміч О. М. - Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії (2016)
Єгоров І. Ю. - Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України (2016)
Гриценко П. Ю. - Академічне мовознавство у викликах сьогодення (2016)
Локтєв В. М. - Ліквідувати не можна підтримувати (за матеріалами звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 13 квітня 2016 р.) (2016)
Постанови Загальних зборів НАН України (2016)
75-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Полякова (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Л. Майстренка (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. І. Баска (2016)
Титул, зміст (2011)
Шкурупій О. В. - Іноземні компанії на українському ринку кондитерської продукції: позитивні та негативні наслідки їх присутності, Чирвенко Т. О. (2011)
Джаман М. О. - Розвиток ринку туристичних послуг в Україні, Гусаковська Т. О. (2011)
Макогон Ю. В. - Развитие мирового финансового кризиса и последствия его преодоления для мировой экономики, Бударина Н. А. (2011)
Безрукова Н. В. - Особливості монополізації світового автомобільного ринку, Комар Т. С. (2011)
Горячов О. В. - Оцінка людського капіталу на трансферному ринку футбольних гравців, Чижевський В. С. (2011)
Рудич А. І. - Молокопереробна промисловість Полтавщини: стан, проблеми, перспективи (2011)
Похилюк В. В. - Економічна безпека держав на пострадянському трансформаційному просторі (2011)
Абакумов Р. Г. - Концепция совершенствования управления воспроизводством основных средств как условие потенциала экономического роста страны (2011)
Свідерська І. М. - Причини кризових явищ в економіці та можливі напрями їх уникнення (2011)
Гриценко Л. Л. - Принципи формування державної інвестиційної політики в сучасному економічному середовищі (2011)
Галайда Т. О. - Міграція населення як фактор розвитку ринку праці, Колодяжна О. О. (2011)
Столяров В. В. - Теоретические основы формирования регионального продовольственного рынка (2011)
Шабанова К. З. кызы - Методические подходы к формированию ипотечного механизма в сельском хозяйстве (2011)
Васильків М. В. - Пріоритетні напрями розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України (2011)
Матукова Д. Г. - Теоретико-методичні концепції вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (2011)
Смуни С. - Совершенствование интеграционной стратегии государства в условиях глобализации (2011)
Флегантова А. Л. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності Полтавської області (2011)
Абрашка О. В. - Стан і тенденції розвитку ринку праці ЄС: орієнтири для інноваційного підйому (2011)
Кравченко М. В. - Економічне зростання у контексті проблеми економічної безпеки (2011)
Ніколенко Л. М. - Глобальні технологічні зрушення та імперативи державної інноваційної політики (2011)
Гончаренко В. В. - Про зміни концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки (2011)
Снитко А. П. - Государственное управление регионами в Украине: проблемы и перспективы, Перкун Д. В. (2011)
Тимченко Ю. В. - Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії (2011)
Пробоїв О. А. - Вплив американсько-арабського конфлікту на ціну нафти і природного газу для України, Духович Х. В. (2011)
Чентуков Ю. І. - Стратегічна інтеграція підприємств як нова парадигма організаційного розвитку промислових комплексів (2011)
Надьон Г. О. - Криза в діяльності підприємства як об’єкт антикризового управління (2011)
Петрова І. Л. - Стратегічне управління розвитком персоналу (2011)
Микитюк В. М. - Особливості формування кадрового потенціалу в молочарських кооперативах, Швець Т. В., Яцкова А. Д. (2011)
Бондаренко С. С. - Вимоги до умов використання концепції постійного вдосконалення в управлінні промисловим підприємством (2011)
Балабан П. Ю. - Регіональні особливості розвитку ринків споживчої кооперації, Курлейко Б. А. (2011)
Рогатенюк Э. В. - Подходы к трактовке сущности понятия "кризис предприятия" (2011)
Антипова Л. О. - Вплив на рівень дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства (2011)
Гасюк Л. М. - Сутність, роль і зміст кадрової політики підприємства в ринкових умовах (2011)
Кокодей Т. А. - Формализация поведения потребителя на рынке продуктов питания:идентификация поведенческих паттернов (2011)
Карташевская И. Ф. - Кластерная социально-экономическая модель туристского комплекса: авторская модель (2011)
Оболенська Т. Є. - Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи (2011)
Мельничук Д. П. - Руйнація людського капіталу організації під впливом професійного вигорання керівника: діагностика та шляхи попередження, Коровчук Л. І. (2011)
Шевчук Н. В. - Фундаментально-вартісний підхід до визначення ефективності управління ресурсами підприємства (2011)
Павленко І. Г. - Логістичне управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Білявський В. М. - Особливості навчання працівників в управлінні кар’єрою на торговельному підприємстві (2011)
Степанова А. А. - Ризикозахищеність підприємства в сучасних умовах господарювання (2011)
Криворучкіна О. В. - Систематизація факторів зростання продуктивності підприємства (2011)
Клименко С. М. - Концептуальні засади формування механізму управління розвитком підприємств, Корж Р. В. (2011)
Свічкарь В. А. - Інформаційне забезпечення процесууправління інтелектуальним капіталом у системі споживчої кооперації (2011)
Петращак О. О. - Групування підприємств залежно від рівня продуктивності праці (2011)
Бабенко О. М. - Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу (2011)
Андраш О. А. - Моделювання розвитку інвестиційної привабливості підприємств готельного господарства в межах оцінки її рівня (2011)
Лучкова Ю. В. - Актуальні проблеми ринкового середовища олійно-жирового комплексу України (2011)
Карпенко Н. В. - Управління маркетинговоюполітикою підприємства (2011)
Лісовицький В. М. - Сутність і структура категорії "інвестиційний простір" у понятійному апараті інвестиційної діяльності, Фесенко Н. В. (2011)
Іваннікова М. М. - Маркетингове управління конкурентними перевагами підприємства (2011)
Апопій В. В. - Інноваційні аспекти управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Трайно В. М. - Система маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства (2011)
Іщейкін Т. Є. - Методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку торговельних підприємств (2011)
Труфанова К. В. - Особенности структуры трудового потенциала (2011)
Роскладка А. А. - Інноваційний вищий навчальний заклад: особливості функціонування та перспективи розвитку (2011)
Маркіна І. А. - Способи підвищення інвестиційної привабливості як засіб розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону, Черниш І. В. (2011)
Педченко Н. С. - Особливості формування і використання соціальної складової потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2011)
Дробітько Н. А. - Менеджмент якості проектів (2011)
Плугарь Е. В. - Концепция экономической безопасности в системе управления персоналом рекреационной сферы (2011)
Лещук В. П. - Стратегія управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи (2011)
Перелі І. В. - Теоретичні основи збільшення золотовалютного резерву України (2011)
Редька С. І. - Стратегії інноваційного менеджментуна ринку банківських послуг України (2011)
Рибалко Ю. С. - Механізми фінансування угод злиття та поглинання ТНК в умовах фінансової кризи (2011)
Лубенченко О. Е. - Сучасні проблеми організації обліку на підприємствах України (2011)
Юрченко О. Б. - Організація обліку видатків бюджетних закладів охорони здоров’я на здійснення платних медичних послуг (2011)
Любенок Н. О. - Методика проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності та відображення отриманих результатів в обліку (2011)
Платонова І. А. - Проблеми та перспективи аудиту в Україні (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії (2011)
Лантух І. В. - Якості вітчизняного підприємництва та їх становлення наприкінці XIX – на початку XX ст. (2011)
Алхасов Я. К. оглу - Лингводидактические основы изучения экономической терминологии (2011)
Бабенко Ю. В. - Довідково-пошуковий апарат бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" як один із інструментів забезпечення дистанційного навчання, Плигачова М. В. (2011)
Анотації (2011)
Крамар С. Б. - Мікроскопічні та гістохімічні зміни шкіри після експериментальної термічної травми при застосуванні кріоліофілізованого ксенодермального субстрату, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Хмара Т. В. - Структурна організація загруднинної залози у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Галичанська О. М., Голубовський І. А. (2015)
Дісковський І. С. - Oсобливості ультраструктури шкіри в ділянці загоєння рани за умов введення опіоїду (експериментальне дослідження) (2015)
Желіба М. Д. - Об'єктивні критерії перебігу експериментальної гнійної рани у тварин, Чорнопищук Р. М., Бурковський М. І., Урван О. Г., Арженкова К. Б., Кукарєва Ю. В. (2015)
Логаш М. В. - Морфологічні особливості субкапсулярної ділянки печінки щура в нормі, Онисько Р. М., Согуйко Ю. Р., Согуйко Р. Р., Кривко Ю. Я., Покотило П. Б. (2015)
Джума К. А. - Ультраструктура мезентеріальних лімфатичних вузлів та селезінки у щурів з допечінковою формою портальної гіпертензії після лікування вобензимом та поліоксидонієм (2015)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурна організація війкових відростків очного яблука щура при застосуванні опіоїду впродовж різних термінів, Підвальна У. Є., Ковалишин В. І., Кирик Х. А. (2015)
Кіщук В. В. - Морфофункціональні зміни слизових залоз глоткового мигдалика при його патології, Рауцкіс П. А. (2015)
Монастирський В. М. - Морфологія нирки, що залишилася, після видалення контрлатеральної, Півторак В. І., Козак І. О. (2015)
Юрченко П. О. - Біохімічні та морфологічні маркери нейродегенерації у щурів при комбінованій гіпергомоцистеїнемії та її корекції вітамінами, есміном та бетаїном, Король А. П., Заічко Н. В., Камінська Н. А. (2015)
Кулигіна В. М. - Експериментальне дослідження ефективності запропонованого методу профілактики карієсу зубів на моделі ад'ювантного артриту у тварин, Пилипюк О. Ю. (2015)
Шапринський Є. В. - Стан проліферативної активності клітин слизової оболонки ілеоцекального сегменту при перев'язці правої товстокишкової артерії (2015)
Яременко Л. М. - Експресія білку нейрофіламентів у сенсомоторній корі головного мозку в щурів після ішемічного ушкодження, Грабовий О. М. (2015)
Шепітько К. В. - Вуглеводна специфічність слизової оболонки клубової кишки в нормі і після введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого запаленні очеревини у щурів (2015)
Семененко А. І. - Морфологічні особливості головного мозку щурів при гострій церебральній ішемії на фоні введення 0,9% розчину nаcl, Семененко Н. О., Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Зведенюк Ю. О. (2015)
Півторак К. В. - Електронно-мікроскопічні зміни печінки при експериментальному стеатозі (2015)
Топал М. М. - Поведінкові кореляти реактивності мозку щурів протягом інтеріктального періоду за умов розвитку хронічного судомного синдрому (2015)
Білаш С. М. - Морфологічна характеристика мікроциркуляторного русла периферичних віділлів легень щурів після впливу іммобілізаційного стресу, Коптев М. М. (2015)
Дзевульська І. В. - Мікроскопічна картина надниркових залоз протягом місяця у щурів, котрим перших сім діб вводили розчин haes-lx-5% (2015)
Гоженко А. І. - Структурно-функціональні особливості загоєння переломів малогомілкових кісток при застосуванні апіфонофорезу в залежності від дози бджолиної отрути, Павленко К. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Лукьянцева Г. В. - Гистологическое строение середины диафиза плечевой кости при нанесении дефекта большеберцовой кости на фоне введения натрия бензоата, Лузин В. И. (2015)
Ліскіна І. В. - Гістологічне дослідження локалізації, об'єму та "віку" фібринових мас у перебігу туберкульом легень з різною активністю специфічного запального процесу, Олексинська О. О., Кузовкова С. Д., Загаба Л. М. (2015)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурные изменения эндотелия кровеносных капилляров внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов, Дзевульская И. В., Ковальчук А. И., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Лахтадыр Т. В., Титаренко В. Н., Маткивская Р. М. (2015)
Гоженко А. И. - Особенности структурно-функциональных изменений печени при экспериментальной хронической алкоголизации и применении раствора барбатированного ксеноном, Васильев А. А., Насибуллин Б. А. (2015)
Небесна З. М. - Морфологічні та гістохімічні зміни легень у пізні терміни після експериментальної термічної травми (2015)
Семененко О. М. - Дослідження безпеки щодо структури нирок щурів на тлі застосування поліфункціонального інфузійного розчину haes-lx-5%, Яковлева О. О. (2015)
Tupol L. D. - Morphofunctional state of the vessels of the liver in experimental thermal trauma (2015)
Школьніков В. С. - Макро- та мікроструктура спинного мозку плодів людини із тератомами (2015)
Шерстюк С. А. - Оценка морфофункционального состояния щитовидной железы ребенка, выношенного на фоне вич-инфекции матери, Проценко Е. С., Ремнева Н. А., Сорокина И. В. (2015)
Гунас І. В. - Кореляції комп'ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах з антропо-соматотипологічними параметрами здорових дівчат поділля, Пінчук С. В., Шаюк А. В. (2015)
Запорожченко М. Б. - Імуногістохімічне дослідження лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2015)
Андросова О. С. - Морфологічні особливості ураження печінки у віл-інфікованих хворих на тлі коінфікування гепатотропними вірусами та прийому високоактивної антиретровірусної терапії (2015)
Асланова Р. А. - Патогистологические изменения плацент при преэклампсии (2015)
Гальчин К. С. - Особливості клінічних проявів атипового аутизму у дітей (2015)
Гайструк Н. А. - Встановлення прогностичної цінності гіпергомоцистеїнемії як фактор ризику формування дистреса плода у вагітних з гестаційним та хронічним пієлонефритом, Надеждін М. В., Стенянський Р. П., Недибалюк О. В. (2015)
Гумінський Ю. Й. - Особливості розподілу соматотипів та краніотипів у здорових та хворих на гострий гнійний гайморит юнаків і чоловіків, Шепітько В. І., Школьнік Е. Я. (2015)
Корчинський В. С. - Превентивна фізична реабілітація осіб з високим серцево-судинним ризиком (2015)
Мороз Л. В. - Комбінована противірусна терапія хронічного гепатиту с у hcv/hiv коінфікованих, Антоняк С. М. (2015)
Дідик Н. В. - Особливості структурного ремоделювання артерій при гіпертонічній хворобі ii стадії та екстрасистолії (2015)
Дмитренко С. В. - Соціальна адаптація хворих на іхтіоз: гендерні, вікові та спадкові особливості (2015)
Сарафинюк Л. А. - Взаємозв'язки спірометричних та ехокардіографічних параметрів з тотальними та повздовжніми розмірами тіла, Сарафинюк П. В. (2015)
Ночвіна О. А. - Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок із синдромом хронічного тазового болю (2015)
Лежнёва Е. В. - Физическая работоспособность и процессы утомления при статических усилиях на уровне максимальной произвольной силы (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Регіональні особливості частоти хронічного періодонтиту, кістогранулем або кист премолярів у соматично здорових чоловіків за даними стоматологічного обстеження та комп'ютерної томографії (2015)
Сарафинюк О. П. - Визначення ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих зі стабільною стенокардією за допомогою удосконалених критеріїв діагностики, Денесюк В. І., Шушковська Ю. Ю. (2015)
Мороз В. М. - Просторово-часові параметри ходьби у жінок підліткового, юного та середнього віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Шпакова Н. А. - Порівняльна характеристика функціонального стану дихальної системи військовослужбовців строкової служби і студентів (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану серотонінового та кінуренінового шляхів обміну триптофану в осіб молодого віку з артеріальною гіпотонією, Ісаєва І. М. (2015)
Лисунець О. В. - Загрозометричне сортування завчасно народжених немовлят на етапі первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Томашевський Я. В. - Значення динаміки маркерів цитопатичної гіпоксії у хворих з гострим панкреатитом біліарної етіології на тлі супутнього цукрового діабету (2015)
Салій З. В. - Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Якушева Ю. І. - Товщина шкірно-жирових складок, компонентного складу маси тіла та соматотипу у волейболісток різного амплуа (2015)
Петрушенко В. В. - Патоморфологічні зміни судинних стінок у хворих з варикозною хворобою нижніх кінцівок після ендовазальної лазерної облітерації та радіочастотної абляції, Вернигородський С. В., Татарін О. Є. (2015)
Годлевський А. І. - Зміни оптичних параметрів стану колагенових волокон загальної жовчної протоки при розвитку гострого холангіту як ускладнення холедохолітіазу, Саволюк С. І., Лосєв В. О. (2015)
Гоженко А. І. - Структурно-функціональні зміни та порушення показників стану імунної системи у хворих з гіпертрофією язикової мигдалини, Андрєєв О. В., Насібуллін Б. А., Тагунова І. К. (2015)
Черешнюк І. Л. - Застосування проточної цитометрії для скринінгової оцінки вмісту днк в ядрах клітин нейрональної сітківки в щурів (2015)
Саволюк С. І. - Оптимізація методів реєстрації вихідних та постдекомпресійних змін функціональної активності печінки при непухлинній обтураційній жовтяниці (2015)
Деркач Н. М. - Характеристика експериментальної моделі інфекційного колопроктиту у щурів, Штриголь С. Ю., Філімонова Н. І., Лар'яновська Ю. Б., Товчига О. В. (2015)
Довганюк І. Е. - Морфологічний та метаболічний стан слизової оболонки шлунка в процесі прогресування хронічного атрофічного гастриту (2015)
Ельский В. Н. - Патофизиология травмы (обзор экспериментального коллективного исследования проблемы за 40 лет), Зяблицев С. В., Крюк Ю. Я., Кривобок Г. К., Золотухин С. Е., Колесникова С. В., Пищулина С. В., Антонов Е. В., Сидун М. С., Заведея Т. Л. (2015)
Касьяненко Д. М. - Сучасне уявлення про дистальний прикус (2015)
Козловський Ю. К. - Порушення гемореології в гострий період опікової хвороби, Козловська І. Ю. (2015)
Оніськова О. В. - Вітамін d дефіцит та ризик виникнення патології твердих тканин зубів, Чугу Т. В., Курець О. О. (2015)
Ткаченко Т. В. - Циротична кардіоміопатія: патофізіологія, клініка, лікування (2015)
Школьніков В. С. - Сучасні дані про формоутворення та цитоархітектоніку структур кінцевого мозку людини в пренатальному періоді онтогенезу, Стельмащук П. О. (2015)
На честь 60-річчя з дня народження професора Миколи Анатолійовича Волошина (2015)
Професору Миколі Анатолійовичу Волошину - 60! (2015)
Пам'яті Володимира Георгійовича Ковєшнікова (2015)
Гунько П. М. - С. С. Юдін - гідний продовжувач справи геніального вченого і великого хірурга М. І. Пирогова, Гайдуков В. О. (2015)
Цимбал Т. В. - Глобальність як горизонт класичного соціологічного теоретизування (2011)
Судакова В. М. - Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема (2011)
Чернова К. О. - Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект (2011)
Соболевська М. О. - Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку (2011)
Судаков В. І. - Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм (2011)
Корж К. М. - Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Ковтуненко Е. С. - Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні (2011)
Рахманов О. А. - Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму (2011)
Савельєв Ю. Б. - Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення (2011)
Сірий Є.В. - Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі (2011)
Бутковська Н.Ю. - Поняття "етнічність” в соціологічному дискурсі (2011)
Алексєєва О. А. - Концепт "соціальні трансформації” та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві, Ракша Д. А. (2011)
Яворська Є. Ф. - Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції (2011)
Наумова М. Ю. - Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування (2011)
Соколова К. О. - Дослідження ліберальних цінностей (ліберально-авторитарний напрям досліджень) (2011)
Кузьмук О. М. - Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження, проведеного в м. Луцьку) (2011)
Харченко О. І. - Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях (2011)
Марченко А. М. - Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі (2011)
Боровський О. А. - Методичне і методологічне забезпечення викладання курсу "Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі" (2011)
Антонець М. О. - Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм (2011)
Вакуленко О. - Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні (2011)
Дем’яненко А. В. - Філософсько-психологічний контекст освітніх та релігійно-виховних традицій в іранській культурі (2011)
Емішянц О. Б. - Процесуальні аспекти функціонування особистості (2011)
Кахно І. В. - Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії "лікар-пацієнт" (2011)
Колодяжна А. В. - Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів (2011)
Мазуренко К.В. - Психологічні рекомендації щодо підвищення успішностірозв'язку евристичних задач (2011)
Мирончак К. В. - Страх смерті як ресурс особистості (2011)
Невідома Я. Г. - Оптимізація групового статусу засобами тренінгу (2011)
Спіцина Л. В. - Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури (2011)
Сулятицький І. В. - Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти , Ліщинська О. А., Мяленко В. В. (2011)
Чуйко О. В. - Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять (2011)
Ящук Ж.М. - Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії (2011)
Запорожченко Ю. Г. - Міжнародні стандарти в сфері інформаційно-комунікаційних засобів навчання (2011)
Грибок О. П. - Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Гук О. Ф. - Зарубіжний досвід модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (2011)
Кущ Т. В. - Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака (2011)
Кузьменко Н. М. - Особливості організації навчально-виховного процесу в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Добровольська Л. А. - Формування мовної культури особистості (2011)
Люріна Т. І. - Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості (2011)
Лебедєва А. В. - Естетичне ставлення школярів до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку (2011)
Постоюк Н. В. - Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д. Л.) (2011)
Поляк О.В. - Моніторинг і нові технології – ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу (2011)
Москаленко А. М. - Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу (2011)
Соболевська М. А. - Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя (2011)
Малес Л. В. - Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування (2011)
Рощин Д. Г. - Ґенеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології (2011)
Козаков В. С. - Теорія світ-системного аналізу Іммануїла Валлерстайна: проблема ідентифікації системних та позасистемних социальних конфліктів, Шевель І. П. (2011)
Черних Г. А. - Особливості концептуалізації понять соціальний "статус" та "роль" в теоретичній соціології ХХ ст. (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Теоретико-методологічній аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру (2011)
Мраморнова О. М. - Соціологічне дослідження мовленнєвої взаємодії: метод конверсаційного аналізу (2011)
Ковтуненко Е. С. - Становлення та розвиток теорії соціальних трансформацій: концептуальний та методичний аспекти (2011)
Горобчук Б. Д. - Індустрія культури та соціальні трансформації в сучасних посттоталітарних країнах: український контекст (2011)
Настояща К. В. - Харизматична особистість в полі культурної традиції: інноваційні практики, інституалізаційні процеси (2011)
Чернова К. О. - Міжетнічна інтеграція як модель культурного діалогу (2011)
Сірий Є.В. - Соціальна роль та ефективність підприємництва в українському суспільстві: теоретичні аспекти дослідження (2011)
Нахабич Н. С. - Феномен правлячої еліти: теоретичні підходи до розуміння механізмів формування та репродукції (2011)
Кожекіна Л. Ю. - Характеристика основних підходів та напрямів дослідження феномену політичної соціалізації в умовах сучасних структурних змін (2011)
Шаповал-Дейнега К. Ю. - Ресоціалізація молоді, яка зіштовхнулася з проблемами ВІЛ/СНІД (2011)
Огаренко Т. О. - Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства (2011)
Чепак В. В. - Теоретико-методологічні засади вітчизняної** соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс (2011)
Норкіна О. Ф. - Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти (2011)
Судаков М. В. - Інститут вищої освіти України: суперчності адаптації до освітніх систем постіндустріальних країн (2011)
Полієнко В. В. - Особливості сучасних соціальних практик формування та презентації гендерної ідентичності (2011)
Шестаковський О. - Чинники намірів трудової міграції за кордон серед економічно активного населення україни (2011)
Дец О. С. - Модель етосу соціологічної спільноти (2011)
Юрчинська Г. К. - Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків (2011)
Ващук М. С. - Дослідження особливостей психологічної готовності до материнства у жінок із безпліддям (2011)
Баталіна Л. М. - Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю (2011)
Швець О. А. - Трансформація смисложиттєвих орієнтацій жінки під впливом вагітності та пологів (2011)
Марініна В. М. - Стиль професійної діяльності: індивідуально-своєрідна система чи адаптаційна структура особистості (до постановки проблеми) (2011)
Шетеля Н. І. - Особливості фукціонування соціально-перцептивних процесів у організації (2011)
Калинич Л. В. - Динаміка подружніх стосунків у молодому шлюбі (2011)
Іващенко А. С. - Теоретичний аналіз проблеми надання психологічної допомоги сім’ям та особливості роботи сімейного консультанта (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського