Герасимович А. М. - Економічна сутність господарських операцій як основа облікового розмежування монетарних і немонетарних активів (2015)
Висоцький В. А. - Засоби та методи силової підготовки спортсменів, Линник А. М. (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Титул, зміст (2010)
Зінкевич Н. І. - Використання та збереження трудового потенціалу України в умовах фінансової кризи та роль державної служби зайнятості (2010)
Березін О. В. - Сучасні підходи до організації соціального забезпечення та захисту населення (2010)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація трудового потенціалу на ринку праці в Україні (2010)
Дядик Т. В. - Трудова та соціальна реалізація робочої сили на ринку праці (2010)
Новак І. М. - Гендерна рівність і базові індикатори ринку праці в Україні (2010)
Хурдей В. Д. - Самомаркетинг – основа формування конкурентоспроможності трудових ресурсів (2010)
Іоненко К. В. - Особливості становлення системи корпоративного управління на фондовому ринку (2010)
Бендасюк О. О. - Американський досвід створення державного механізму забезпечення соціально-економічної безпеки (2010)
Шишкіна О. О. - Використання зарубіжного досвіду в обґрунтуванні структури національної моделі пенсійного забезпечення (2010)
Трофімчук Т. М. - Проблеми продуктивного використання людського капіталу в суспільному виробництві (2010)
Давыдов Д. С. - Актуализация социальных и духовных факторов эволюции глобального хозяйства, а также их влияние на социальную политику и человеческое развитие (2010)
Березіна О. Ю. - Адаптація моделей корпоративної соціальної відповідальності до національних умов (2010)
Сандига І. В. - Структуроутворюючі елементи регіональних систем України (2010)
Черевко О. О. - Особливості державного регулювання стратегічного потенціалу регіонального розвитку (2010)
Караченцева К. О. - Антикризове управління на вітчизняному ринку робочої сили (2010)
Сурай А. С. - Аналіз чинників, що впливають на структуру та розвиток регіонального ринку житлової нерухомості (2010)
Кулиш О. С. - Экономическое неравенство: гендерный подход (2010)
Кондрацька О. В. - Формування довгострокового попиту на працю: синергетичний підхід (2010)
Баланда Д. А. - Інноваційні моделі зайнятості в розвинених країнах (2010)
Стопчак А. Ю. - Стан і перспективи соціального кредитування в Україні (2010)
Фомішин С. В. - Діалектика індустріального та постіндустріального розвитку України (2010)
Луцишин О. О. - Теорія та практика формування капіталу кредитними спілками у контексті надання фінансових послуг (2010)
Джаман М. О. - Сучасні аспекти кадрового менеджменту в системі антикризового управління підприємством, Гончаров Г. О. (2010)
Тютюнникова С. В. - Достойный труд как форма разрешения противоречий социально-трудовой сферы (2010)
Нестуля С. І. - Лідерство – необхідна умова і об’єктивна потреба в нових реаліях сучасного світу (2010)
Федунець А. Д. - Інформаційні технології у системах прийняття рішень (2010)
Василик А. В. - Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства (2010)
Никифоренко В. Г. - Формування системи розвитку персоналу з залученням експертних систем, Кравченко В. О. (2010)
Шульга В. Г. - Возможно ли использование теорем нечетких множеств для управления персоналом? (2010)
Гарват О. А. - Підвищення ефективності матеріального стимулювання праці (2010)
Кулик М. В. - Cучасні засоби мотивування праці персоналу туристичного підприємства (2010)
Д’яченко Ю. Ю. - Інвестиції в соціальний капітал як один зі способів розвитку персоналу промислових підприємств (2010)
Савицька Н. Л. - Актуалізація нових якостей людини в умовах становлення економіки знань (2010)
Тужилкіна О. В. - Кількісна оцінка мотивації праці у роздрібній торгівлі (2010)
Максюта В. В. - Особливості оплати праці торгового персоналу (2010)
Мисникова Л. В. - В анализе не бывает мелочей, Куриленко В. В. (2010)
Карпенко Є. А. - Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Сичова К. В. - Корпоративна пенсійна програма в рамках кадрової політики підприємства (2010)
Наумова О. О. - Аналiз взаємозв’язкiв у системi "інновація – управлiння знаннями – персонал" (2010)
Бритвіна Є. М. - Сучасні проблеми конкурентоспроможності персоналу на торгових підприємствах (2010)
Салогубова В. М. - Розрахунок загальної рейтингової оцінки ВНЗ при визначенні його рівня конкурентоспроможності (2010)
Марущак Л. І. - Теоретико-методичні засади формування обліку відходів на підприємствах (2010)
Гурман О. М. - Формування гуманістичних цінностей у сучасного студентства в українських реаліях (2010)
Рыбалко В. Н. - Мотивация молодёжи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда Донецкой области (2010)
Жеребченко Т. І. - Економічні аспекти управління якістю освіти в умовах глобалізації (2010)
Скоробогатова В. И. - Оценивание электрических нагрузок по допустимому нагреву в действующих электрических системах с учетом реактивной составляющей, Кулик Б. И. (2014)
Разумный Ю. Т. - Энергетические показатели современных угольных подъемных установок шахт, Рухлов А. В., Крамаренко С. А. (2014)
Кузнецов В. В. - О влиянии гармонического состава питающего напряжения на энергетические показатели асинхронного двигателя и выбор средств для их повышения (2014)
Азюковський О. О. - Потенціал підземного металевого трубопроводу сформований електротехнічною системою електрохімічного захисту (2014)
Grebeniuk A. N. - Safety cutout device while breaking aerial contact wire in traction networks (2014)
Шкрабец Ф. П. - Оценка состояния повреждаемости в электроустановках напряжением выше 1000 В горных предприятий, Остапчук А. В, Кириченко М. С. (2014)
Матусевич О. О. - Удосконалення системи діагностування силових трансформаторів тягових підстанцій електрифікованих залізниць (2014)
Дыбрин С. В. - Составляющие нагрузки тяговой преобразовательной подстанции бесконтактного шаВтного транспорта, Сиверин И. С. (2014)
Shkrabets F. P. - Modern development principles of protection and diagnostics in mining facilities mains and distribution grids, Ostapchuk A. V. (2014)
Ковшов Г. Н. - Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, c учетом влияния температурной погрешности датчиков его положения в пространстве, Ужеловский А. В. (2014)
Коптовец А. Н. - Обеспечение безопасности перемещения буровых станков, Денищенко А. В., Зиль В. В, Юрченко О. О. (2014)
Фарис Самир Расми Альхори. - Автоматический анализатор степени загрузки шаровой мельницы рудой по сигналам активной мощности электродвигателей магнитного сепаратора и мельницы (2014)
Семененко Е. В. - Определение параметров карты намыва при складировании отходов обогащения с концентрацией пасты, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2014)
Новицкий И. В. - Метод непараметрической идентификации нелинейных динамических объектов управления обогатительной технологии, Костина Е. И. (2014)
Богушевський В. С. - Нечітке управління киснево-конвертерного процессу, Зубова К. М. (2014)
Чернецкий Е. В. - Отработка поведения модели тепловой работы проходной печи при регулировании подачи топлива, Томилин Е. М., Чичикало Н. И., Олейник О. Ю., Черная Е. С. (2014)
Bakutin A. V. - Optimal speed regulator of the metal-cutting machine tool main drive (2014)
Радченко В. В. - Форсування збудження й динаміка перехідного процесу гідрогенератора (2014)
Варченко Ю. Е. - Промислові випробування стопорно-фіксуючого пристрою скребкового конвеєра із додатковим храповим механізмом, Мельник Н. О., Авєршин А. О., Безручко О. Є. (2014)
Моня А. Г. - Торможение шахтного локомотива на затяжном уклоне при пульсирующем тормозном моменте (2014)
Самойленко А. А. - Ефективне демпфірування коливань в розгалужених електромеханічних силових системах гібридних транспортних засобів гірничої промисловості, Ципленков Д. В. (2014)
Panchenko V. I. - Efficiency of permanent magnet in electric generators with magnetoelectric excitation, Fedorov S. I., Sukhova V. V. (2014)
Самуся В. І. - Напружено-деформований стан каната з безмежною кількістю тросів при навантаженні розподіленим дотичним зусиллям, Колосов Д. Л. (2014)
Кошеленко Е. В. - О критерии экономичности в математической задаче расчета КПД электромеханической системы "электрическая сеть – привод – компрессор – пневмосеть", Бобров А. В. (2014)
Випанасенко С. І. - Визначення ефективності заходів з енергозбереження в системі енергопостачання технологічного об’єкта, Дрешпак Н. С. (2014)
Рубан В. Д. - Снижение энергоемкости приготовления структурированных суспензий за счет измельчения угля при транспортировке, Подоляк К. К. (2014)
Машурка С. В. - Дослідження роботи фотогальванічних елементів в умовах Дніпропетровської області (2014)
Chernaja V. - Evaluation of actual and possible necessary-duty electric trains with permissible under heating conditions of traction motors (2014)
Нікітенко А. В. - Показники якості електричної енергії рекуперованої на електрифікованих ділянках постійного струму (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Требования к оформлению статей (2014)
Євдокімова О. О. - Інформаційно-психологічні впливи в умовах соціальної аномії (2015)
Кондрацька Н. М. - Еволюція системно-структурної організації місцевого самоврядування в Україні (2015)
Наумова Н. М. - Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України (2015)
Грушевський В. А. - Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби (2015)
Єфіменко М. Ю. - База даних як об’єкт інформаційних правовідносин (2015)
Ільков В. В. - Застосування міжнародно-правових актів як джерел адміністративно-процесуального права щодо виконання судових доручень судів України (2015)
Кирилюк І. В. - Приєднання до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві (2015)
Кобзєва Т. А. - Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі суб’єктів управління фінансовою системою України (2015)
Пабат О. В. - Складові елементи податкової системи України та їх організаційно-правові зв’язки (2015)
Процких О. Ю. - Інформаційна взаємодія національної поліції України з органами публічної влади та громадськістю (2015)
Райнін І. Л. - Розвиток освіти в Харківському регіоні (2015)
Федорчук М. В. - Сутність і стан упровадження електронної освіти в Україні (2015)
Болвінов С. П. - Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування (2015)
Брильов М. О. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг (2015)
Євдокіменко С. В. - Судово-економічна експертиза у протидії правопорушенням у банківській сфері (2015)
Іванцова О. В. - Організація взаємодії слідчих з органами державного фінансового контролю при виявленні злочинів на підприємствах галузі цукрового виробництва (2015)
Качмар Б. М. - Окремі аспекти чинників, що впливають на ефективність протидії організованій злочинності в сучасних умовах (2015)
Купенко С. А. - Зміст поняття "розвідувальне опитування" (2015)
Мірошніченко Т. О. - Актуальність ролі віктимологічних знань у профілактиці корисливо-насильницьких злочинів (2015)
Чумак В. В. - Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні (2015)
Худякова О. В. - Вимоги до кандидатів на службу в поліції (2015)
Бандурка С. С. - Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства (2015)
Бахаєва А. С. - Юридична природа недійсного правочину (2015)
Киричок А. В. - Поняття та зміст суб’єктивних прав учасників господарських товариств. Правомочність на захист (2015)
Пуль С. І. - Особливості класифікації позовів у цивільному судочинстві (2015)
Серебряник О. О. - Визначення місця інформації про особу в системі об’єктів цивільних прав (2015)
Ходак Є. С. - Правові засади відшкодування банківських вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб (2015)
Большакова А. М. - Управлінські здібності у структурі професійно важливих якостей керівного складу ОВС України: життєтворчий підхід (2015)
Геращенко О. В. - Соціально-психологічні детермінанти бродяжництва підлітків (2015)
Жданова І. В. - Професійне здоров’я правоохоронців як предмет психологічного дослідження (2015)
Макаренко П. В. - Теоретичні аспекти проблеми професійно-психологічної надійності персоналу органів внутрішніх справ, Ларіонов С. О. (2015)
Мілорадова Н. Е. - Простір професійного розвитку як невід’ємна складова професіогенезу особистості (2015)
Смірнова О. М. - Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень) (2015)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2015)
Випускні дані (2015)
Титул, зміст (2010)
Семів Л. К. - Трансформація ціннісних орієнтацій інтелектуальної еліти (2010)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на регіональний розвиток (2010)
Муромець Н. Є. - Класифікація трудових потоків на ринку праці в умовах ринкової трансформації (2010)
Левін П. Б. - Пріоритети ринку праці та професійно-технічної освіти (2010)
Коломицева О. В. - Оптимізація механізму державного регулювання структурних змін в економіці України (2010)
Герасименко Г. В. - Корпоративні соціальні інвестиції в Україні: проблеми визначення та оцінки (2010)
Ткаченко Ю. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності та особливостей соціальних послуг (2010)
Дармограй В. І. - Генезис поняття "просторова конкуренція" (2010)
Кравець І. М. - Трудовий потенціал регіону: освітньо-професійний аспект розвитку (2010)
Атаманюк Р. Ф. - Особливості функціонування ринку праці у галузі сільського господарства України (2010)
Ворона П. В. - Механізми державної підтримки малого і середнього бізнесу (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Ткаченко Л. Г. - Проблеми соціального забезпечення зайнятих у сфері малого бізнесу (2010)
Пустовіт М. В. - Трудовий потенціал: еволюція наукових уявлень (2010)
Ніконов А. В. - Ідентифікація факторів впливу на розвиток нафтогазового сектора регіону (2010)
Гунько В. І. - Діагностика регіональних проблем використання інтелектуального потенціалу (2010)
Фімяр С. В. - Регіональні проблеми формування споживчого ринку в Україні (2010)
Любченко О. М. - Проблема відтворення населення: регіональні особливості (2010)
Родічева І. С. - Дисбаланс на ринку праці України: регіональний аспект (2010)
Лісогор Л. С. - Ризики на ринку праці України: вплив кризових тенденцій (2010)
Атаманюк Ю. Ф. - Розвиток людського капіталу як пріоритетний напрям підвищення продуктивності праці та соціально-економічного зростання (2010)
Васильєв О. А. - Оцінка бідності населення України за умовами життя (2010)
Терець В. М. - Ендогенні фактори депопуляції в Україні: досвід порівняльного аналізу (2010)
Петрова І. Л. - Причина і природа стратегічного управління персоналом (2010)
Костишина Т. А. - Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності системи оплати праці в контексті управління персоналом (2010)
Войнаш Л. Г. - Особистісні якості керівника як передумова ефективної кадрової політики (2010)
Лукьянченко Н. Д. - Формирование позиционной кадровой политики предприятия, Доронина О. А. (2010)
Ткачук О. М. - Наслідки світової фінансової кризи для роздрібної торгівлі України (2010)
Катеринчук І. С. - Мотивування і ефективне застосування мотиваційних стимулів, Кулик В. М., Овчар М. М. (2010)
Сардак Е. В. - Маркетинговый подход к мотивации персонала предприятия (2010)
Ярова І. І. - Інтернет-технології у формуванні кадрового потенціалу підприємств (2010)
Мазур В. С. - Сучасна кадрова стратегія підприємства (2010)
Скляр Г. П. - Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої коопераціїI, Мокєрова Н. В. (2010)
Савіна Н. Б. - Системний підхід в управлінні персоналом малих підприємств (2010)
Захарова О. В. - Інвестиційна складова ефективної кадрової політики підприємства (2010)
Звонар В. П. - Узагальнення теоретичних підходів до визначення категорії фонду оплати праці (2010)
Орищенко М. М. - Формування та облік резервів щодо розрахунків з працівниками з оплати праці торговельних підприємств України (2010)
Отенко В. И. - Раціональний підхід до визначення стратегічних пріоритетів підприємства (2010)
Тягунова Н. М. - Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України, Тягунова З. О. (2010)
Осьмірко І. В. - Забезпечення інтелектуалізації праці за рахунок створення навігатора інтелектуального капіталу (2010)
Дзекун Ю. О. - Розвиток персоналу як складова мотивації трудової діяльності (2010)
Соколова Н. С. - Менеджмент персоналу як інструмент забезпечення якості продукції АПК (2010)
Авсеенко Н. Н. - Методика оценки сложности труда как основа построения системы оплаты труда в здравоохранении (2010)
Мачула Г. І. - Освіта як передумова продуктивної зайнятості в аспекті гідної праці (2010)
Степанова Л. В. - Методологічні підходи до вимірювання якісних показників трудового потенціалу торговельних підприємств (2010)
Рокитянська В. М. - Концептуальні засади формування конкурентної стратегії управління персоналом (2010)
Корсаков Д. О. - Сутність конкурентних переваг системи управління персоналом (2010)
Брінцева О. Г. - Оцінка макроекономічної ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом, Грішнова О. А. (2010)
Михайленко О. М. - Оцінка нестабільності макросередовища роздрібної торгівлі України (2010)
Крючко О. С. - Кадрова політика як складова ефективного розвитку підприємств торгівлі (2010)
Корчака С. М. - Компетентність персоналу як складова стратегічного управління підприємством (2010)
Бенях В. В. - Еволюція сутності мотивації праці (2010)
Арестова Л. М. - Методика оцінки екологічної безпеки продукції рослинництва, Глінкіна Д. В. (2010)
Ларичева А. В. - Новые игровые технологии в современном обучении персонала (2010)
Кравченко О. О. - Економіко-правові аспекти вдосконалення оплати праці в сучасних умовах (2010)
Церклевич В. С. - Забезпечення умов інтегрування студентів з обмеженими функціональними можливостями в освітнє середовище як складова соціальної політики ВНЗ (2010)
Безуглая Л. Р. - Терминосистема имплицитности в лингвистике (2016)
Ільченко М. Л. - Реалізація стратегії емоційної аргументації на синтаксичному рівні в американських передвиборчих теледебатах, Рижкова В. В. (2016)
Лавриненко И. Н. - Язык кино в аспекте диахронии (2016)
Музейник І. В. - Орфографія як інструмент політичної боротьби (на матеріалі французької мови) (2016)
Безугла Т. А. - Часткова креолізація американських і німецьких рекламних текстів (2016)
Kovalchuk L. V. - Redistribution of interlocutors’ roles as a factor of topic recontextualization (2016)
Кулініч Я. Ю. - Комплімент як гібридний мовленнєвий акт в англомовному дискурсі (2016)
Устименко С. Є. - Вербальні та невербальні засоби актуалізації непрямої респонсивної реакції адресата в англомовному побутовому дискурсі (2016)
Дойчик О. Я. - Лінгвокогнітивні параметри комплексної іронії в ідіостилі Дж. Барнса (2016)
Медведь М. Н. - Лексические средства реализации концепта COMPLAINT/ЖАЛОБА в английской языковой картине мира (2016)
Калюжная А. Б. - Ключевые концепты англоязычного детективного дискурса (2016)
Шишкіна К. І. - Метафора як підґрунтя евфемістичної номінації соціокультурних табу у вікторіанському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний аспект (2016)
Шевченко И. С. - AПA-стиль в научной публикации (2016)
Романова Н. В. - Лексичні засоби об’єктивації базових емоцій у німецькій мові першої четверті ХХІ століття (на прикладі оповідань А. Пент "Lexikon der Angst”) (2016)
Кірносова Н. А. - Китайський ієрогліф як художній феномен (2016)
Манжос Я. Ю. - Семантична організація термінів, що позначають злочини проти суспільства (2016)
Molodcha N. - Systemic and innovative lexicon of the economic discourse (2016)
Оніщенко Н. А. - Основні характеристики ептонімів та чинник автора в процесі ептонімізації та деептонімізації (на прикладі німецькомовних ептонімів Й.-В. Ґете) (2016)
Пільгуй Н. М. - Загальна характеристика реалій-термінів (на матеріалі англомовного наукового агротехнічного дискурсу) (2016)
Беляева О. Ю. - Индивидуализация персонажа в тексте песен современного британского песенно-драматического дискурса (2016)
Козубська І. Г. - Жанрові категорії текстів наукового стилю (на матеріалі англомовних монографій) (2016)
Найдіна Є. С. - Теорія схем як інструмент дослідження гумору в наративах крупних форм (2016)
Пашкова А. В. - Сучасний іспанський сленг: вплив графічних скорочень в sms та інтернеті на фонетику (2016)
Черноватий Л. М. - Зіставний стилістичний синтаксис конфесійного тексту в англійській та українській мовах (Частина ІІ) (2016)
Герман Л. В. - Гібридні номінації з компонентом Maori в англійській мові Нової Зеландії, Турченко В. О. (2016)
Лукьянова Т. Г. - Переклад-посередник та його роль у кіноперекладі (2016)
Кальниченко О. А. - Володимир Миколайович Державин як критик перекладу, Зарубіна З. В. (2016)
Пасынок В. Г. - Компетентность и креативность как основа профессионализма будущего преподавателя-филолога (2016)
Крыленко И. М. - Эволюция двигательных установок железнодорожных локомотивов в Украине и мире. Исторические аспекты, Макогон Е. А., Черепнев И. А., Фесенко Г. В., Винокуров Н. А., Иванова О. П. (2015)
Харченко С. О. - Випробування першого українського колісно-гусеничного трактора ХТЗ-280Т з гумово-тросовими гусеницями, Кірієнко М. М., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Качанов В. В., Рульов В. М. (2015)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Агробиологическое обоснование эффективности смешанных посевов", Пастухов В. И., Витанов А. Д., Писаренко В. Н., Гноевой И. В., Жмурко В. В., Соловей В. Б., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М. (2015)
Алієв Е. Б. - Етапи налагодження якісного технічного сервісу молочно-доїльного обладнання (2015)
Харченко С. А. - Определение абсолютных компонент скоростей пузырьковой псевдоожиженной зерновой смеси при движении по цилиндрическим решетам виброцентробежных сепараторов, Тищенко Л. Н. (2015)
Мазоренко Д. І. - До 55-річчя науково-дослідної лабораторії вібраційних насіннєочисних машин, Бакум М. В., Козій О. Б., Михайлов А. Д., Абдуєв М. М., Крекот М. М. (2015)
Ольшанський В. П. - Про наближене обчислення швидкості потоку зернової суміші в циліндричному віброрешеті, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2015)
Ляшенко Г. А. - Применение СВЧ–излучения для технологической сушки дерева и пиломатериалов, Черепнев И. А., Черная М. А. (2015)
Бурлака В. В. - Про нелінійну модель потоку зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський О. В. , Сліпченко М. В. , Малець О. М. (2015)
Бойко В. Б. - Теоретичні дослідження руху рідини в ємності гідро-пневматичного висівного апарата, Алієв Е. Б. (2015)
Шуляк М. Л. - Вибір оптимального режиму функціонування агрегату на основі динамічних параметрів (2015)
Харченко С. О. - Підвищення якісних показників виконання грунтообробних робіт начіпними агрегатами, Рудницька Г. В., Калюжний О. Д., Качанов В. В., Тіщенко І. С. (2015)
Кобець О. М. - Ресурсні дослідження відцентрових розпилювачів, виготовлених з різних матеріалів, Давиденко І. С., Тонкоголос І. Р. (2015)
Гаек Е. А. - Способ повышения эффективности процесса очистки запылённого воздушного потока циклоном аспирационных систем зерновых сепараторов, Бекетова И. С. (2015)
Петрухін С. Ю. - Екологія військової діяльності в аспектах впливу на АПК України, Пісня Л. А., Чеботарьова О. В., Кірієнко М. М. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок нестаціонарних температурних полів у багатошаровому осклінні транспортних засобів (2015)
Винокуров Н. А. - Эволюция развития изолирующих средств защиты на примере отечественной горноспасательной службы в конце XIX начале XX века (2015)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2015)
Акіллі А. - Василь Стус – читач Миколи Бердяєва (2014)
Александрова Г. - "Історія української літератури" М. Грушевського: проблеми національної ідентичності (2014)
Білоус П. - Житіє Василя Стуса у вимірі агіографічного канону (2014)
Герасимов Ю - Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко (на прикладі програмної поезії "Страшні слова, коли вони мовчать…) (2014)
Гладишев В. - Нотатки про можливе осмислення школярами концепції життя й творчості Генріха Белля (стаття Василя Стуса "Очима гуманіста") (2014)
Глодя К. - Невідомі сторінки біографії та творчості поета Сергія Кушніренка (1913­1984 рр.) (2014)
Глушковецька Н. - Перекладацький та літературознавчий дискурс творчості Р. М. Рільке в епістолярії В. Стуса (2014)
Гук І. - Переклад І. Франка поеми М. Гоголя "Мертві душі" та його значення для української літератури (2014)
Левчук Т. - Без гри і гриму (про поезію Василя Стуса) (2014)
Кирильчук О. - Читацький фактор у методологічній системі постколоніальних студій (на матеріалі дилогії Михайла Старицького "Мазепа") (2014)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтичної системності у працях Мартіна Гайдеггера (2014)
Кир’янчук І. - Пізнання людського духу для ствердження вічного буття: квінтесенція збірки "Луни літ" (2014)
Криловець Н. - Образ саду в натурфілософській поезії Ліни Костенко (2014)
Миненко Ю. - "Хронологія" – острозьке видання Андрія Римші (2014)
Ромас Л. - Юрій Мушкетик: письменник і публіцист (2014)
Сахарчук Н. - Автокоментар Юрія Андруховича "Орфей хронічний" як частина комплексу суб’єктивно мемуарної прози автора (2014)
Томбулатова І. - Художній світ твору: стильовий вимір (2014)
Тхорук Р. - Читацькі ідентифікації і герої драм Володимира Винниченка (2014)
Урсані Н. - Мотив "ілюзії" життя у ліриці В. Стуса (2014)
Яблонська О. - Авторська передмова в українських виданнях дошевченківського періоду: проблема національної ідентичності (2014)
Воїнська К. - Архетипна рецепція екзистенціалу туги в малій прозі Валерія Шевчука (2014)
Ткаченко Р. - Художній код шістдесятництва в романі В. Дрозда "Ритми життя" (2014)
Юрчук О. - Активізація жіночого й чоловічого національних генотипів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко (2014)
Сардарян К. - Особливості суспільної та літературно­критичної позиції І. В. Жиленко та її реалізація у творчості мисткині (на матеріалі книги спогадів "Homo feriens") (2014)
Шарова Т. - Кость Гордієнко: художнє зображення історичного шляху селянства під час революції 1905 року, Панкова О. (2014)
Деркачова О. - Шiстдесятництво у контексті ейдологiчної лiрики (2014)
Даниленко І. - Актуалізація концепту "Слово" у вірші Т. Г. Шевченка "Подражаніє 11 псалму" (2014)
Котяш І. - Семантика письменницького епістолярію (2014)
Черкашина Т. - Мемуарно­автобіографічні твори шістдесятників як особливий вид українського спогадового письма (2014)
Музиченько Н. - Мовні засоби вираження релігійності у творчій палітрі Григора Тютюнника (2014)
Щербатюк В. - Синоніми в мовотворчості Ліни Костенко (на прикладі синонімічних рядів на позначення процесу мислення), Лисенко Н. (2014)
Бондаренко Г. - Мотиви поетичного стилю В. Стуса, Сушко О. (2014)
Галич А. - Ірина Жиленко та Володимир Дрозд: автопортрет і портрет у мемуарному тексті (2014)
Ушневич С. - "Жіноче буття" крізь призму тілесності у малій прозі Григора Тютюнника (на матеріалі збірки "Зав’язь") (2014)
Стадніченко О. - Автопортрет шістдесятництва в сучасній українській мемуаристиці (на мат. книги спогадів Л. Кореневича "Як по струні безодню…") (2014)
Нестелєєв М. - Концепти грати / ґрати у творчій долі В. Стуса (2014)
Нестелєєв М. - Варіації українського сонета у збірці І. Світличного "Ґратовані сонети", Бондар П. (2014)
Назарець В. - Форми авторської жанрової рефлексії в текстах української адресованої лірики (2014)
Гладир Ю. - Образи цвіту і плоду в поезії шістдесятників (2014)
Вешелені О. - Паноптизм як релігія тоталітарної доби в поезії Івана Світличного (2014)
Панова Н. - Андрей Белый роман "Петербург": суицидальная попытка подпоручика Лихутина (2014)
Левчук Ю. - Латеральне мислення як основа комунікативного ланцюга автор – жанр – читач (2014)
Миронюк В. - Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості письменників "Покутської трійці" (2014)
Дроздовський Д. - Катастрофізм як модель художньої репрезентації світу (на матеріалі поезій Ліни Костенко 2010­х рр.) (2014)
Тищенко О. - Естетика страждання в контексті поезій Василя Стуса (2014)
Маланій О. - Джерела художнього світу поезій Василя Барки (2014)
Боговін О. - Критична рецепція драми Лесі Українки "Камінний господар" у XX – XXI ст.: історіографія питання (2014)
Бабій І. - Індивідуально­авторські неологізми – концептуальний елемент стилю Миколи Вінграновського (на матеріалі малої прози) (2014)
Веретюк Т. - Образ жінки­матері в повісті Ігоря Муратова "Жила на світі вдова" (2014)
Гребінник О. - Трилогія Юрія Шовкопляса "Людина живе двічі" в контексті соціалістичного реалізму (2014)
Бачинська Г. - Лінгвокульторологічні виміри онімного простору поетичних творів Миколи Вінграновського (2014)
Кривопишина К. - Особливості художньої реалізації теми голодомору в прозі Василя Захарченка (2014)
Неживий О. - Григір Тютюнник – шістдесятник: текстологічні проблеми творчості (2014)
Кривопишина А. - Розважальний наратив: естетичний аспект і специфіка повістування (2014)
Хагоруйко Н. - Постать Михайлини Коцюбинської крізь призму спогадів "У мерехтінні найдорожчих лиць" (2014)
Обухова І. - Особливості поетики Євгена Летюка (2014)
Михайлова Т. - Рецепція Василем Стусом творчості Марини Цвєтаєвої (на матеріалі епістолярної спадщини поета) (2014)
Ходаківська Я. - Чотириіктовий цезурований дольник в українській поезії 1960­х років (2014)
Павлюк І. - Українська авторизована поезія від Івана Мазепи до початку ХХІ століття: світоглядні основи (традиції): вступ до теми (2014)
Криловець Р. - Тема смерті в поезії В. Стуса (на матеріалі збірки "Палімпсести") (2014)
Онищенко Н. - Шістдесятництво в літературних та ідеологічно­політичних аспектах: Леся Коцюба (2014)
Гавриловська-Задорецька М. - Типи національної ідентичності у творах молдавсько­кримського циклу М. Коцюбинського (2014)
Сіробаба М. - Екзистенційне "поборювання" дійсності Василем Стусом (на матеріалі збірки "Золотокоса красуня") (2014)
Карабльова О. - Конфлікт у сюжетній моделі малої прози Григора Тютюнника, Тендітна Н. (2014)
Чугаєва В. - Біблійна символічна парадигма архетипу вогонь в українськомовній вербалізації світу (2014)
Барабанова О. - Релігійно­світоглядна площина літературної творчості шістдесятників (2014)
Швидка Н. - Біблійний топонім Єгипет як засіб оприявлення апокаліптичної образності (2014)
Бондаренко Г. - Пасинок "відлиги", Клименко З. (2014)
Шостюк З. - Неологічна лексика Дмитра Павличка як частина словотворчої практики шістдесятників (2014)
Черняєва М. - Цитата як форма міжтекстової взаємодії (на матеріалі лірики Б. Олійника) (2014)
Содержание (2015)
Григор’єв В. В. - Використання аутофібрину для стимулювання остеорепарації в лікуванні переломів довгих кісток (2015)
Головаха М. Л. - Первый опыт хирургического лечения свежих вывихов акромиального конца ключицы под эндоскопическим контролем, Шишка И. В., Забелин И. Н. (2015)
Страфун С. С. - Лікування тракційних поєднаних ушкоджень малогомілкового нерва, Гайович В. В., Гайко О. Г., Страфун О. С. (2015)
Корж М. О. - Математичне моделювання впливу деформації стегнової кістки на навантаження суглобів нижньої кінцівки, Романенко К. К., Карпінський М. Ю., Прозоровський Д. В., Яресько О. В. (2015)
Филиппенко В. А. - Напряженно-деформированное состояние модели таза и тазобедренного сустава в различных фазах шага, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Стауде В. А., Яресько А. В., Аконджом М. (2015)
Тяжелов А. А. - Изучение механизма реализации вывиха плечевой кости у больных с повреждением Hill-Sachs с помощью метода математического моделирования, Бицадзе М. З., Карпинский М. Ю. (2015)
Яковенко С. М. - Ультрасонографічні особливості анатомічних структур плечового суглоба в дорослих залежно від віку та статі (2015)
Вирва О. Є. - Експериментальне обґрунтування комбінованої фіксації пухлинного ендопротеза для заміщення діафізарних дефектів довгих кісток у щурів, Міхановський Д. О., Головіна Я. О., Нікольченко О. А., Карпінський М. Ю. (2015)
Коломаченко В. І. - Розподіл місцевого анестетика в разі псоас-компартмент блоку за даними рентгенографії (2015)
Скиданов А. Г. - Функциональное состояние мышц спины у пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, Дуплий Д. Р., Котульский И. В., Барков А. А., Кись А. В., Пионтковский В. К., Радченко В. А. (2015)
Шуба Н. М. - Ефективність структурно-модифікувальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом і гіперурикемією, Крилова А. С. (2015)
Болховитин П. В. - Современные тенденции и концепции в лечении остеоартроза коленного сустава препаратами гиалуроновой кислоты (2015)
Попович С. В. - Терапия остеоартроза коленного сустава комбинацией Траумель С и Цель Т: обзор клинического исследования MOZArT (2015)
Горидова Л. Д. - Кожная пластика при открытых повреждениях кисти и пальцев, Шевченко С. Д. (2015)
Літвішко В. О. - Функціональне лікування діафізарних переломів кісток гомілки з використанням гіпсової пов’язки або стрижневого апарата, Попсуйшапка О. К. (2015)
Григоровский В. В. - Современная классификация опухолей костей ВОЗ (IV издание, 2013 г.). Комментарии патолога (2015)
Денис Дмитрович Бітчук (2015)
Олейник А. Е. - О методологии исследований эндопротезирования тазобедренного сустава (2015)
Бэц Г. В. - Методы лечения переломов костей и физиологические основы остеосинтеза (динамика взглядов и современное состояние вопроса), Бэц И. Г. (2015)
Eshnazarov K. E. - Systematic review of the articles devoted to hip and knee arthroplasty and published in Korean, Russian and Ukrainian journals over the 2005–2014 years, Hyoung-Sik Kim, Park Jin Oh, Azizov A. M., Ruzibaev D. R. (2015)
Отчеты (2015)
Указатель статей, опубликованных в 2015 году (2015)
Гнесь Н. О. - Оптимізація рухової активності дошкільнят як шлях реалізації здоров’язбережувальних технологій у роботі дошкільних навчальних закладів, Галан Я. П. (2016)
Голованова Н. Л. - К вопросу организации специальной физической подготовки учащихся швейного производства (2016)
Грибан Г. П. - Аналіз та обґрунтування захворюваності студентів – основа для створення здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання, Тимошенко О. В., Краснов В. П., Трухан Л. В. (2016)
Грибовський Р. - Методика удосконалення технічної підготовки спортсменів у стендовій стрільбі (2016)
Демчук С. П. - До питання сформованості ціннісних орієнтацій студентів на здоровий спосіб життя, Романова В. І. (2016)
Джевага В. В. - Порівняльна характеристика кінестетичних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та їх однолітків зі збереженим слухом (2016)
Дьоміна А. А. - Релігія як чинник формування соціокультурних умов виникнення жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького сходу (2016)
Єфременко В. М. - Секційні заняття з баскетболу в НТУУ "КПІ” (2016)
Захарова И. Ю. - Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника (2016)
Зорій Я. Б. - Система Олімпійської освіти як засіб педагогічного процесу підростаючого покоління, Гакман А. В. (2016)
Іваночко В. В. - Ставлення студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять, Грибовська І. Б., Семаль Н. В. (2016)
Каратник І. В. - Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів, Гречанюк О. О., Пітин М. П., Бубела О. Ю. (2016)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку рівноваги на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2016)
Корюкаєв М. М. - Особливості фізичної підготовленості пауерліфтерів в залежності від морфологічної придатності та вагових категорій (2016)
Корюкаєв М. М. - Корекція зросто-вагових показників студентів технічних ВНЗ для покращення їх фізичної підготовленості при самостійному тренуванні (2016)
Котко Д. Н. - Особенности проведения физических тренировок в пожилом возрасте, Гончарук Н. Л., Путро Л. М. (2016)
Кузенков Е. О. - Применение тренажёров и технических средств при обучении студентов различным двигательным навыкам на занятиях физической культурой и спортом (2016)
Ленишин В. А. - Зміст програми спеціальної фізичної підготовки з урахуванням фактору сумісності на етапі спеціалізованої базової підготовки у групових вправах художньої гімнастики (2016)
Лышевская В. М. - Дерматоглифический анализ пальцев и подошв ног человека, Шаповал С. И. (2016)
Мітова О. О. - Аналіз результатів анкетування тренерів щодо системи контролю на етапі попередньої базової підготовки в баскетболі, Івченко О. М. (2016)
Онищенко В. М. - Структура та зміст навчально-тренувального процесу в міні-баскетболі на першому році навчання (2016)
Петровська Т. - Соціально психологічні складові іміджу спортивного тренера як суб’єкта спортивної діяльності, Малиновський А. (2016)
Попадюха Ю. А. - Применение роботизированных систем функциональной локомоторной терапии с обратной связью в восстановлении ходьбы больных с переломами костей таза, Глиняна О. А. (2016)
Прудникова М. С. - Оздоровительные занятия велосипедным туризмом и их влияние на организм людей второго периода зрелого возраста (2016)
Ракитина Т. И. - Анализ гендерных различий в отношении студентов к физическим упражнениям и физическим нагрузкам, Гейченко С. П., Скидан И. В., Турчина Н. И. (2016)
Семенів Б. С. - Вплив тренувальних режимів в парах на психоемоційний стан та спеціальну працездатність студентів біолого – технологічного факультету, Приставський Т. Г., Біленький П. М. (2016)
Сиваш І. С. - Компоненти структури фізичної підготовленості футболістів в річному циклі тренування, Широкоступ Р. М. (2016)
Скибицький І. Г. - Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів (на прикладі футболу), Махунько О. Д. (2016)
Сотник О. В. - Аналіз популярізації спортивних ігор у фізичному вихованні серед студентської молоді (2016)
Стасюк Р. М. - Модель особистості студентів, як компонента адаптаційного механізму, Гриб Т. О. (2016)
Стасюк Р. М. - Роль фізичної культури та спорту в житті студентів вищого навчального закладу, Гриб Т. О., Рубаненко А. В. (2016)
Стасюк Р. М. - Методичне забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру, Мелюшкина В. В., Клименченко Т. Г. (2016)
Тищенко В. О. - Закономірності побудови навчально-тренувального процесу кваліфікованих гандболістів у річному макроциклі (2016)
Тістол Н. О. - Раціональне харчування – запорука здоров’я студентської молоді, Луценко Р. Л. (2016)
Улан А. Н. - Особенности ведения поединков в фехтовании на современном этапе развития вида спорта (2016)
Хорошуха М. Ф. - Успішність навчання підлітків, які займаються різними видами спорту (2016)
Чеховська А. Ю. - Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики (2016)
Чеховська А. Ю. - Шейпінг-програма для занять з фізичного виховання студенток (2016)
Школа О. М. - Умови підготовки вчителя фізичної культури на різних ступенях освіти, Сичов Д. В. (2016)
Школа О. М. - Фахова підготовка вчителів фізичної культури із впровадженням інтерактивних технологій навчання, Бойченко А. В., Пятницька Д. В. (2016)
Иванюта Н. В. - Развитие заинтересованности у студентов к занятиям физической культурой с точки зрения эмоций и интересов (2016)
Панкратов Н. С. - Системный анализ учебного и тренировочного процесса студентов (2016)
Титул, зміст (2010)
Жученко І. В. - Переваги та недоліки єдиного соціального внеску, Мурейко А. В. (2010)
Лантух І. В. - Доброчинність і доброчинний соціальний маркетинг українського підприємництва (2010)
Безрукова Н. В. - Нерівномірність економічного розвитку: аналіз сучасних світових тенденцій, Базавлук Н. Г. (2010)
Ігнатенко В. Ю. - Теоретичні аспекти моніторингу виконання місцевих бюджетів (2010)
Іванова М. О. - Структура інвестицій у контексті реалізації економічних закономірностей на мезорівні (2010)
Зінченко Н. В. - Агропромислова інтеграція як чинник підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2010)
Чернявська О. В. - Регіональні особливості ефективності функціонування учасників фондового ринку України, Третяк Т. В. (2010)
Слонєвська Н. І. - Етапи становлення соціально-економічної категорії "оцінка ефективності використання трудових ресурсів" (2010)
Колєснікова В. О. - Еволюція сутності економічної категорії "капітал": історичний і сучасний аспекти (2010)
Гончаров В. М. - Інноваційний розвиток регіону в умовах економічних трансформацій, Гордієнко Т. М. (2010)
Черничко Т. В. - Динаміка валової доданої вартості за видами економічної діяльності як характеристика розвитку української економіки (2010)
Столяров В. В. - Глобалізація як сучасна стадія в розвитку світового господарства (2010)
Тагиева М. К. кызы - Улучшение налогового законодательства и налоговой администрации как направление увеличения налоговых поступлений (2010)
Волков В. П. - Перспективи розвитку чорної металургії України в контексті забезпечення економічної безпеки галузі, Горошкова Л. А. (2010)
Скибенко С. Т. - Систематизація факторів фінансової конкурентоспроможності, Ільченко В. В. (2010)
Карпенко О. В. - Методика відображення неповної собівартості у системі рахунків бухгалтерського обліку, Соболь Г. О. (2010)
Карцева В. В. - Теоретична конструкція контролінгу на підприємстві (2010)
Дробиш Л. В. - Роль профорієнтації у формуванні ефективного кадрового потенціалу підприємств (2010)
Карпенко Є. А. - Формування механізму процесно-орієнтованого управління підприємствами (2010)
Сосновська О. О. - Сучасні тенденції розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств, Сосновський О. С. (2010)
Маркіна І. А. - Проблеми активізації інвестиційних і інноваційних процесів, способи їх вирішення (2010)
Тютюнник Н. В. - Інформація як зв’язувальна ланка в туристичній галузі (2010)
Степаненко О. П. - Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в посткризовий період (2010)
Балабан П. Ю. - Економічні реформи в Україні як основа трансформаційних процесів у торгівлі споживчої кооперації, Балабан М. П., Курлейко Б. А. (2010)
Фисун І. В. - Проблеми розвитку виробничого підприємництва в Україні, Семенова О. М. (2010)
Височин І. В. - Систематизація видів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Місько Г. А. - Стратегічний аналіз як інструментарій оцінки економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах конкурентного середовища (2010)
Чернікова Г. С. - Класифікація торговельних центрів (2010)
Виноградова М. О. - Використання аналітичних підходів при здійсненні контролю фінансових результатів діяльності торговельного підприємства, Мозгова О. С. (2010)
Шталь Т. В. - Ядро бізнесу як основа маркетингової стратегії підприємства ресторанного господарства (2010)
Хараман П. С. - Інтернет-торгівля як засіб у системі розподілу товарів (2010)
Федорович О. А. - Обгрунтування необхідності впровадження контролінгу в управлінні регіонами (2010)
Ємець Є. М. - Економіко-математичні лінійні умовні моделі комбінаторної оптимізації на переставленнях і їх розв’язування, Ємець О. О., Парфьонова Т. О., Чілікіна Т. В. (2010)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контекстійого сталого розвитку (2010)
Шимановська-Діанич Л. М. - Система управління талантами як конкурентна перевага підприємств і організацій споживчої кооперації України (2010)
Мартиненко М. В. - Особливості технології прийняёття рішень у галузі управління організаційними знаннями (2010)
Вахнюк С. В. - Показники експрес-оцінки операційного ризику банків на основі звітності НБУ (2010)
Салій Н. Ю. - Сучасна практика та перспективи розвитку банківського фінансування експорту в Україні (2010)
Чабанюк О. М. - Особливості організації обліку в апарт-готелі (2010)
Попович О. Р. - Інтерпретація та оцінка роялті у видавничій діяльності (2010)
Панченко О. П. - Кооперативні видання як засіб інформаційного супроводу сільських споживчих товариств початку ХХ ст. (2010)
Мар’євська М. Ю. - Організаційна основа селянсько-козацьких господарств Полтавщини в умовах аграрних реформ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Литвин О. Ю. - Розвиток житлової кооперації в Англії та Німеччині на початку ХХ ст. (2010)
Фигуровская Н. К. - Первый Всероссийский кооперативный съезд (к столетию открытия) (2010)
Анотації (2010)
Титул, зміст (2010)
Шкурупій О. В. - Національний і світовий досвід антикризового державного регулювання, Туль С. І. (2010)
Джаман М. О. - Проблеми та перспективи збільшення доходів з метою подолання бідності населення в Україні, Веремей С. А. (2010)
Родіонов О. В. - Соціальний моніторинг у системі управління соціально-економічним розвитком регіону, Черкасов А. В., Родіонов О. В. (2010)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на регіональний розвиток (2010)
Шавга Л. А. - Реинжиниринг системы потребительской кооперации Молдовы: необходимость, приоритетные направления (2010)
Березіна Л. М. - Аграрне виробництво як основа функціонування АПК (2010)
Бойко Л. М. - Плата за землю та напрями удосконалення її правового забезпечення в Україні (2010)
Краус Н. М. - Деформація ринкової моделі в рамках "корупційного" виду тіньового підприємництва (2010)
Шевченко О. М. - Трансформація вітчизняної депозитарної системи – важлива умова підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів (2010)
Світалка В. П. - Сучасні тенденції становлення споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку в Україні, Лєскова О. І. (2010)
Звонар В. П. - Демографічні аспекти соціальної стратифікації (2010)
Ахромкин Е. М. - Обеспечение инновационного развития региона (2010)
Чорная О. Е. - Принцип многомерности в системной динамике при оценке экономического роста (2010)
Букало Н. А. - Формування цінової політики вищих навчальних закладів (2010)
Корольчук О. П. - Роль громадських організацій у формуванні та розвитку підприємницьких мереж, Сиваненко Г. П. (2010)
Пістунов І. М. - Удосконалення методики аналізу й оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, Пашкевич М. С. (2010)
Ветрова Н. М. - Экономическая диагностика: ресурсный аспект, Кузьмина Н. В. (2010)
Рогоза М. Є. - Інтегральна оцінка потенціалу підприємств і організацій системи споживчої кооперації, Кузьменко О. К. (2010)
Костишина Т. А. - Конкурентоспроможна система оплати праці як складова стратегічного розвитку споживчої кооперації України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2010)
Маркіна І. А. - Методологія формування кадрового потенціалу сучасного підприємства, Клавдієва Е. К. (2010)
Роскладка А. А. - Вибір засобів для моделювання процесів діяльності вищого навчального закладу (2010)
Вергал К. Ю. - Передумови стратегічного інноваційного розвитку підприємств споживчої кооперації України (2010)
Скляр Г. П. - Інвестування соціального капіталу підприємств торгівлі, Мокєрова Н. В. (2010)
Писаренко В. В. - Сучасні підходи до визначення економічної сутності інновацій, Флегантова А. Л. (2010)
Мащенко В. П. - Аналіз структурних змін у розвитку роздрібної торговельної мережі підприємств України, Михайленко О. М. (2010)
Михайлова Н. В. - Стратегічний маркетинг у системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства (2010)
Римар І. А. - Соціальна відповідальність підприємств торгівлі: світовий досвід і перспективи її нарощування в Україні, Бай С. І. (2010)
Файвішенко Д. С. - Діалектика взаємозв’язку функціональної структури бренду й позиціонування (2010)
Портянко Т. М. - Розробка проекту побудови і впровадження інтегрованої системи менеджменту якості на ДП "Черкаси-фарма" (2010)
Трайно В. М. - Специфіка послуг об’єктів ресторанного господарства (2010)
Москаленко О. І. - Аналіз ефективності діяльності суб’єктів господарювання холдингового типу (2010)
Свічкарь В. А. - Інтелектуальний капітал у системі споживчої кооперації України (2010)
Білінська О. П. - Категоріальний апарат системи оцінки персоналу (2010)
Тітенко Л. В. - Формування понятійно-термінологічної системи в дослідженні підприємств і організацій споживчої кооперації (2010)
Асмолова І. М. - Інформаційний ресурс – складова виробництва (2010)
Ножова Г. М. - Проблеми формування використання людського капіталу на підприємствах споживчої кооперації Закарпатського регіону, Кубіній В. В., Бугір Л. М., Пахтер Ю. О. (2010)
Єгоричева С. Б. - Фінансовий механізм реалізації банківських інноваційних стратегий (2010)
Романченко Ю. О. - Теоретико-практичні аспекти формування облікової політики бюджетної установи (2010)
Одинцова Т. М. - Калькуляционные системы как элемент архитектоники современного управленческого учета (2010)
Дмитренко А. В. - Удосконалення податкового обліку податку на прибуток в умовах спільної діяльності за допомогою програмного продукту "1С: Бухгалтерия" (2010)
Янчева Л. М. - Особливості відображення комп’ютерних програм у бухгалтерському обліку, Акімова Н. С., Бочуля Т. В. (2010)
Лантух В. В. - Ризики у підприємницькій діяльності: історико-економічний аспект (2010)
Ткаченко І. В. - Створення та розвиток системи міських громадських банків у Росії в другій половині ХІХ ст. (2010)
Рязанцева Т. М. - Базові поняття метафізичної поезії у світлі теорії фрак талів (2013)
Василина К. М. - Становлення жанрової моделі конні-кетчерівського памфлету в історико-літературній перспективі (2013)
Лещенко Г. А. - Комедіографічна техніка Ентоні Манді (2013)
Литовська О. В. - Риси відкритої форми в комедіях Арістофана та Шекспіра: до проблеми типологічного зв’язку між давньоаттичною і ренесансною комедією (2013)
Лілова О. Є. - Гуманістична ідеологія у п’єсі англійського ранньотюдорівського драматурга Дж. Растела "Чотири Елементи". (2013)
Фоміна Л. В. - Художня своєрідність комедії Джона Лілі "Ендіміон" (2013)
Пелешенко Ю. В. - Перекладні оповіді про Сивілу (Сивіл) в українській та білоруській книжностях XVI–XVIII ст. (2013)
Major P. - Thomas Killigrew’s The Pilgrim (2013)
Борискіна К. В. - П’єси Джона Шеффілда як інтертекстуальні проекції "Юлія Цезаря" В. Шекспіра (2013)
Калініченко М. М. - Сенсаційна об’ява Германа Мелвілла проШекспіра, Готорна та про національну літературу (2013)
Ніколаєнко С. В. - Єлизаветинські любовні сонети в дзеркалі модерністської критики (2013)
Кутилина М. Н. - Образы шекспировской "Бури" в латиноамериканской интерпретации Эме Сезэра (Мартиника) (2013)
Черняк Ю. І. - Гамлетівська інтертекстуальність у поемі В. Стуса "Ця п’єса почалася вже давно" (2013)
Шереметьєва В. К. - Рецепція творчості Ф. Сідні в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Торкут Н. М. - "Школа політики" і "школа моралі": епістемологічні засади англійської ренесансної історіографії (2013)
Корнелюк Б. В. - Історична хроніка В. Шекспіра "Річард ІІІ": науковий дискурс, "проблемні зони" та перспективи аналізу (2013)
Некряч Т. Є. - "Що в імені моєму?": промовисті імена в Шекспірових творах як проблема перекладу (2013)
Summaries (англійською мовою) (2013)
Резюме (російською мовою) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Богдан І. В. - Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин, Іголкін І. В., Яра Т. Ю. (2015)
Рибак С. О. - Міжбюджетні трансферти у стратегії соціалізації бюджетної політики держави (2015)
Барабаш Т. Г. - Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування, Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. (2015)
Котляревський Я. В. - Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні, Павлюк К. В., Степанова О. В. (2015)
Горемикіна Ю. В. - Ефективність і якість соціальних послуг у контексті оцінювання та стандартизації (2015)
Осипенко М. В. - Реформування системи надання медичних послуг в Україні в умовах децентралізації (2015)
Поліщук Є. А. - Обмеження інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ, Диба О. М., Свириденко О. О. (2015)
Панасенко Г. О. - Довіра населення до банківської системи як чинник зміцнення ресурсного потенціалу банків (2015)
Бариніна М. В. - Проблемні питання гармонізації розвитку функції внутрішнього аудиту в державному секторі України з міжнародно визнаними стандартами і правилами ЄС (2015)
Литвинчук А. О. - Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки (2015)
Лондар О. С. - Удосконалення системи контролю боргових ризиків у "нових” країнах – членах ЄС (2015)
Верещака І. М. - Поглиблення міжнародного співробітництва у забезпеченні середньострокової боргової політики в Україні (2015)
Боковець А. В. - Лірика Томаса Вайєтта у контексті англійської ренесансної поезії першої половини XVI століття (2012)
Volceanov G. - Difference versus sameness in Shakespeare and Fletcher‘s Palamon and Arcite: A study in characterization (2012)
Торкут Н. М. - Трансформація міфологічного сюжету в поемі Вільяма Шекспіра "Венера і Адоніс": гендерний аспект, Храброва Г. М. (2012)
Щербина М. А. - Алегоричне зображення єлизаветинської доби в "Пастушому календарі" Едмунда Спенсера (2012)
Тарасенко К. В. - Специфіка репрезентації культурних кодів англійського Ренесансу в романі Генрі Робертса "Виклик Фортуні" (1590) (2012)
Василина К. - Маньєристична домінанта творчості авторів пост-ґрінівських конні-кетчерівських памфлетів (2012)
Морс Р. - ".Приязнь їхня ніжніша за любов сестер звичайну": дружба в комедії В. Шекспіра "Як вам це сподобається" (2012)
Білоус П. В. - Трагікомедія "Володимир" Ф. Прокоповича і "Гамлет" В. Шекспіра. (2012)
Гарбузюк М. В. - "Гамлет" В. Шекспіра на українській сцені: "дзеркало й відбиток часу" (2012)
Габлевич М. Б. - Гамлет як автор п‘єси-в-П‘єсі. (2012)
Черняк Ю. І. - Національні модифікації романтичного топосу геніальності Вільяма Шекспіра (2012)
Бандровська О. Т. - Шекспір і модерністи: літературно-критичний діалог (2012)
Poniž D. - Why was Shakespeare's Romeo and Juliet staged by Slovene Youth Theatre in 1983 Censored? (2012)
Казакова Л. М. - Вічна притча про любов та одинокість: гамлетіанські мотиви в романі Дж. Геллера "God Knows" (1984) (2012)
Марінеско В. Ю. - Жанрова модель літературної біографії письменника як форма авторської саморефлексії в романі Пітера Акройда "Шекспір. Біографія" (2012)
Канчура Є. О. - Шекспірівський інтертекст в романах Террі Претчетта про Дискосвіт: приклад переосмислення класики у фентезі доби постмодернізму (2012)
Драбек П. - Корабельні аварії на Чеському морі: п‘ять шквалів "Бурі" (2012)
Білоус Б. П. - Вільям Шекспір у перекладах Бориса Тена (2012)
Summaries (англійською мовою) (2012)
Резюме (російською мовою) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2016)
Лілова О. Є. - Специфіка художньої репрезентації біблійного сюжету в англійській середньовічній містерії (на матеріалі П’єси про Ноя та його синів) (2011)
Торкут Н. М. - Джон Лілі – законодавець літературної моди: творча біографія на тлі епохи (2011)
Борискіна К. В. - Специфіка репрезентації "римського тексту" в п’єсі "Юлій Цезар" В.Шекспіра (2011)
Ніколаєнко С. В. - Символіка топосу Троянди в сонетарії Вільяма Шекспіра (2011)
Безродних І. Г. - Поетика збірки "Гесперіди" Роберта Герріка (2011)
Соколянський М. Г. - "Повстання гігантів" і нова реальність (шекспірівська іронія як ключ до сучасної історії) (2011)
Лазаренко Д. М. - Метатекстуальний потенціал Шекспірового "Гамлета" і особливості його реалізації (2011)
Циганок О. М. - Про популярність ренесансних епітафій в українських поетиках XVII–XVIII ст. (2011)
Мегела І. П. - Комедія В.Шекспіра "Сон літньої ночі" як пізнання непізнаного. (Спроба герметичного прочитання) (2011)
Сулима М. М. - Місце "Новокозацьких сонетів" (1886) Финтика Шляхтиченка в історії українського сонета (2011)
Москвітіна Д. А. - Шекспірівське відлуння у ранній американській драматургії (на матеріалі драми Томаса Годфрі "Принц парфянський") (2011)
Любарець Н. О. - Шекспір у творчій рецепції Вірджинії Вулф (на прикладі роману "Орландо") (2011)
Маринчак В. А. - Феномен Гамлета в інтенційності Пастернака: спрямованість, осягнення, ціннісний синтез (2011)
Свербілова Т. Г. - Шекспірівський інтертекст як жанроутворююча домінанта водевільної ситуації в комедії О.Корнійчука "В степах України" (2011)
Дроздовський Д. І. - Філософія шекспірівського дискурсу в інтерпретаціях Ігоря Костецького: "одночасність рівночасного" (2011)
Пронкевич О. В. - Трансформація донкіхотського тілесного коду в російському кінематографі ХХ століття (2011)
Лучук О. М. - Пантелеймон Куліш і Шекспір: перекладацький проект ХІХ ст. (2011)
Добсон М. - Про "Анонімa" (2011)
Summaries (англійською мовою) (2011)
Резюме (російською мовою) (2011)
Відомості про авторів (2011)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2016)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському терапевтичному журналі" (2016)
Бондар В. І. - Філософська, теоретична та методологічна сутність і реалізація системного підходу до організації й проведення наукових досліджень (2016)
Shevchenko N. F. - Pprofessional consciousness of the personality: structural and content analysis (2016)
Долинська Л. В. - Cамореалізація особистості як соціально-психологічний феномен, Пенькова О. І. (2016)
Годонюк В. С. - Cамоствердження особистості як психологічна проблема (2016)
Ishchuk O. V. - The psychological research of dominant characteristics of types of organizational culture: perceived by students (2016)
Сурякова М. В. - Атрибутивні процеси в інтерсуб’єктивній інтерпретації особистості (2016)
Шипко М. В. - Етична свідомість особистості: структура та специфіка функціонування (2016)
Жиляк Н. В. - Дослідження психомоторних здібностей студентів на різних рівнях побудови рухів виділених М. О. Бернштейном (2016)
Чорна І. М. - Професіографічний аналіз професійної діяльності соціального працівника, Чорний М. М. (2016)
Кучер С. І. - Формування толерантності жінок різного віку як умови їх психологічної готовності до майбутнього материнства (2016)
Tkalych M. H. - Work – life balance programmes for personnel: scientific background and context (2016)
Савченко О. В. - Поведінковий компонент рефлексивної компетентності особистості (2016)
Потапчук Н. Д. - Вплив чуток на психоемоційні і поведінкові реакції населення в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Лисенко Н. О. - Психологічні підходи у вивченні когнітивної основи процесу розв’язування задач (2016)
Кузьмeнкo Ю. В. - Оcoбиcтicний пoтeнцiaл cтудeнтcькoї мoлoдi як чинник її пcиxiчнoї aдaптaцiї дo життєдiяльнocтi в умoвax дiї cтрec-чинникiв прирoднoгo ceрeдoвищa (2016)
Кашпур Ю. М. - Дослідження психологічних труднощів прийомних сімей, Ярош С. В. (2016)
Наумова Ю. С. - Теоретичний аналіз проблеми візуально-семантичних образів у психології (2016)
Мозгова Г. П. - Психологічне здоров'я: різноманітність підходів, Уваркіна К. М. (2016)
Сергієнко І. І. - Особливості переживання самотності особамии зрілого віку, Кубриченко Т. В. (2016)
Безушко С. А. - Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект (2016)
Процик Л. С. - Особливості використання механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованими підлітками (2016)
Чистяк О. В. - Подолання тривожності підлітків в умовах дитячого будинку сімейного типу (2016)
Сошина Ю. М. - Результати впровадження програми формування ціннісно-смислових настановлень у підлітковому віці (2016)
Долинська Л. В. - Психологічна корекція тривожності у страшокласників гімназій та ліцеїв, Петренко В. Є. (2016)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості автономності та емоційної стійкості особистості юнацького віку (2016)
Чорна І. М. - Психодіагностика рівня розвитку підприємницьких здібностей у студентської молоді, Чорний М. М. (2016)
Зінченко О. В. - Динаміка мотивів користування інтернетом у підлітковому віці (2016)
Лучків В. З. - Емпатія як чинник асертивності в юнацькому віці (2016)
Грузинська І. М. - Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку (2016)
Строяновська О. В. - Формування психологічної культури майбутнього фахівця-педагога (2016)
Долинська Л. В. - Ціннісні орієнтації як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів, Стахова О. О. (2016)
Середюк Т. В. - Формування готовності майбутнього практичного психолога до здійснення професійної діяльності (2016)
Михайленко О. Ю. - Особистість практичного психолога в рамках рольового підходу (2016)
Портяна О. В. - Особливості прояву комунікативного компоненту у структурі пізнавальної активності майбутнього психолога (2016)
Гришина А. В. - Развитие "познавательного" компонента эмоциональной направленности студентов в процессе профессиональной подготовки, Косцова М. В. (2016)
Чорна І. М. - Діагностика та формування професійно-необхідних якостей соціального працівника, Чорний М. М. (2016)
Бондаренко Н. Б. - Особливості забезпечення потреб в емоційній підтримці осіб з проблемами психічного здоров’я засобом груп самодопомоги (2016)
Бодня К. І. - Регіональна стратегія боротьби з геогельмінтозами та їх профілактики у країнах європейського регіону ВООЗ (2015)
Маркович І. Г. - Динаміка захворюваності та поширеності інфекційних хвороб в Україні (2015)
Козько В. М. - Прогноз ефективності і тактичний вибір противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С, Бондар А. Є., Соломенник Г. О., Анциферова Н. В., Амеліна Л. М., Пеньков Д. Б. (2015)
Кірієнко В. Т. - Противірусна терапія при 2,3 генотипі вірусу гепатиту С: клінічний та економічний аналіз її ефективності, Зайцев І. А., Потій В. В. (2015)
Козько В. М. - Діагностичне значення визначення С-реактивного білка у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О., Адейемі А. А. (2015)
Москалюк В. Д. - Імунний статус хворих з герпетичною інфекцією на фоні ВІЛ-інфекції/СНІДу, Соколенко М. О., Сорохан В. Д. (2015)
Живиця Д. Г. - Аналіз епідеміологічних показників і прогноз розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Запорізькій області до 2018 року (2015)
Подаваленко А. П. - Оцінка ефективності комп'ютерної програми прогнозування рівня захворюваності на кір, краснуху та епідемічний паротит, Петренко Т. Є., Клещар Л. О., Подаваленко О. В. (2015)
Васильєва Н. А. - Лептоспіроз, спричинений комбінацією збудників, у Тернопільській області, Кравчук Ю. А. (2015)
Ніколов В. В. - Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика бешихи на Тернопільщині (2015)
Andreychyn Yu. M. - Ultrastructural Changes of Maxillary Sinus Mucous Membrane at Chronic Sinusitis (2015)
Ковальчук А. О. - Дослідження впливу раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів на показники мікробного обсіменіння ран (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика контамінації води поверхневих водойм українського Придунав'я найпростішими і гельмінтами, Мокієнко А. В., Мельник Л. П. (2015)
Захарчук О. І. - Поширеність деяких гельмінтозів у Чернівецькій області, Пішак В. П., Кривчанська М. І., Миронюк М. Б. (2015)
Паничев В. О. - Результати епідрозслідування спалаху сальмонельозу у Тернопільській області, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Кулачковська І. В., Маціпура С. В., Годована Н. І., Білинська О. Я., Дементьєв Ю. Г., Барна Т. Б., Ясіновська С. Є. (2015)
Кужко М. М. - Ефективність застосування моксифлоксацину в інтенсивну фазу протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Процик Л. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В., Гречаник Л. І. (2015)
Романенко Т. А. - Принципи проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, напрями боротьби з інфекційними хворобами (2015)
Москалюк В. Д. - Етіопатогенетичні механізми ВІЛ-асоційованих серцево-судинних захворювань, Возна Х. І. (2015)
Бондаренко А. М. - Криптококовий менінгіт – особливості лікування (частина I) (2015)
Паничев В. О. - Ретроспективний аналіз епідситуації щодо туберкульозу на території Тернопільської області за 2010-2014 роки, Павельєва М. М., Кулачковська І. В., Маціпура С. В., Годована Н. І. (2015)
Андрейчин М. А. - Малый В. П. Вирусные гепатиты энтеральные: монография / В. П. Малый. – Х.: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 240 с. (2015)
Титул, зміст (2016)
Хмельничий Л. М. - Ефективність впливу генеалогічних формувань на показники довголіття та довічної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Салогуб А. М. - Особливості екстер’єрного типу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Сумського регіону, Самохіна Є. А. (2016)
Волощук В. М. - Відбір кнурів-плідників різних генотипів з використання індексів спермопродуктивності і рефлекторної активності, Гиря В. М., Погрібна Н. М. (2016)
Адміна Н. Г. - Вплив бугаїв-плідників на екстер’єрний тип їхніх дочок (2016)
Бондарчук Л. В. - Вплив віку першого отелення на молочну продуктивність та тривалість продуктивного довголіття корів української бурої молочної породи (2016)
Вечорка В. В. - Мінливість ознак будови тіла і продуктивності корів українських чорно-та червоно-рябої молочних порід різних екстер’єрно-конституціональних типів, Самохіна Є. А., Єремейчук І. О. (2016)
Войтенко С. Л. - Селекція свиней за товщиною шпику та її зв’язок із багатоплідністю (2016)
Гончаренко І. В. - Селекционные индексы в системе селекции молочных коров и методологические аспекты их конструирования (2016)
Джус П. П. - Генеалогічна структура маточного поголів’я волинської м’ясної породи у племзаводах Турійського району Волинської області, Сидоренко О. В., Чоп Н. В., Бондарук Г. М., Цупер-Король В. В. (2016)
Динько Ю. П. - Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності і живої маси первісток української чорно-рябої молочної породи (2016)
Канюка О. Ю. - Фізико-хімічний склад м'язів свиней великої білої породи (2016)
Кіш С. В. - Відгодівельні якості свиней внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції "степовий" за різних методів розведення, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2016)
Кузів М. І. - Морфологічні та функціональні властивості вимені корів української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України (2016)
Марценюк Н. О. - Біологічні особливості довгопалого річкового рака річки Случ Хмельницької області, Пекарський А. В., Марценюк В. П., Костоусова О. І., Духневич М. О. (2016)
Милостивий Р. В. - Адаптивна здатність приплоду голштинської худоби залежно від походження корів-матерів та способу утримання в умовах Придніпров’я, Високос М. П. (2016)
Остапенко В. І. - Ситцеві кури в Україні – феномен вітчизняного присадибного птахівництва, Бондаренко Ю. В. (2016)
Підпала Т. В. - Оцінка адаптаційної здатності у корів спеціалізованих молочних порід, Бондар С. О. (2016)
Підпала Т. В. - Інбридинг та породоутворювальний процес у молочному скотарстві, Хомик А. В. (2016)
Плівачук О. П. - Вплив комплексних генотипів капа-казеїну, бета-лактоглобуліну та пролактину на склад та технологічні властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи, Димань Т. М. (2016)
Пославська Ю. В. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси і віку при першому осіменінні та першому отеленні, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2016)
Почукалін А. Є. - Перспективність використання прилуцького заводського типу української червоно-рябої молочної породи на Чернігівщині, Прийма С. В., Різун О. В. (2016)
Хмельничий С. Л. - Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від рівня оцінки лінійних ознак будови тіла (2016)
Ставецька Р. В. - Ефекти загальної та специфічної комбінаційної здатності за репродуктивними якостями свиноматок, Піотрович Н. А. (2016)
Федорович В. В. - Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2016)
Федорович Є. І. - Господарсько-біологічні особливості корів бурої карпатської породи, Федорович В. В., Бабік Н. П. (2016)
Каратеева О. І. - Використання математичного моделювання росту молодняку різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність (2016)
Баньковська І. Б. - Використання напівперетинчастого м’язу в окості для оцінки якості м’яса свиней, Іванов В. О. (2016)
Білявцева В. В. - Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД з карнітином, Гуцол А. В. (2016)
Бондаренко В. В. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні БВМД "МІНАКТИВІТ" (2016)
Борщенко В. В. - Критерії та методичні підходи оцінки умов живлення дрібної рогатої худоби на пасовищі (2016)
Брюхачова І. Д. - Частота відвідування коровами доїльного робота за системи "Добровільного" доїння залежно від їх віку у лактаціях та надоїв (2016)
Ведмідь І. В. - Вплив біологічно активних препаратів на якість штучно виведених бджолиних маток, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Гузеев Ю. В. - Состав жирных кислот молока разных видов сельскохозяйственных животных, Винничук Д. Т. (2016)
Дармограй Л. М. - Вплив біомаси дріжджів на забійні показники та м’ясні якості кролів, Шевченко М. Є. (2016)
Калиниченко Г. І. - Продуктивні якості овець різних генотипів, Коваль О. А. (2016)
Капшук Н. О. - Функціональна активність вимені голштинських корів впродовж лактації (2016)
Кирилів Б. Я. - Активність гідролітичних ензимів органів травного тракту курей в онтогенезі, Гунчак А. В. (2016)
Кисельов О. Б. - Продуктивні та якісні показники молока кіз у Сумському регіоні, Опара В. О., Ладика Л. М. (2016)
Коцюбенко Г. А. - Вплив сезону окролу на ступінь прояву, тривалість та періодичність охоти у кролиць спеціалізованих м’ясних порід, Погорєлова А. О. (2016)
Кулдонашвілі К. В. - Вплив нейротропно-метаболічного препарату глютам 1М та наноаквахелат германию на багатоплідність свиноматок, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Мардарьева Н. В. - Активность γ-глутамилтрансферазы в тканях мышц у разновозрастных крольчат, Нестерова О. П., Ефремова Г. М., Терентьева М. Г., Кузнецова Т. В. (2016)
Микитюк В. В. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок при інтродукції в нових природо-кліматичних умовах, Заярко О. І., Северов О. В., Поротікова І. І. (2016)
Опара В. О. - Ефективне використання молока та його замінника при вирощуванні ремонтних телиць, Корж О. В., Попсуй В. В., Жижка С. В. (2016)
Оріщук О. С. - Вплив вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового комплексу на основі пальмового жиру на вітамінний та ліпідний склад яєць курей-несучок, Цап С. В., Рубан Н. О. (2016)
Палій А. П. - Інновації в оцінці гігієни рук оператора доїння (2016)
Пилипчук О. С. - Стимуляція відтворювальної здатності свиноматок біологічно активними препаратами, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Піщан І. С. - Безумовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель” (2016)
Повод М. Г. - Вплив факторів зовнішнього середовища на параметри мікроклімату приміщень та відгодівельну продуктивність свиней, Ткачук О. Д. (2016)
Самохіна Є. А. - Технологія передінкубаційної обробки яєць "штучна кутикула" та вплив її на біологічні та морфологічні показники розвитку зародків курей, Бордунова О. Г. (2016)
Стріха Л. О. - Оцінка технологій виробництва сирокопчених ковбас, Дітковська А. С. (2016)
Стріха Л. О. - Вплив способу виготовлення на якісні показники сирокопчених ковбас, Ромалійська Г. І. (2016)
Шевчук Т. В. - Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки "АСTIVO", Кирилів Я. І., Повозніков М. Г. (2016)
Измайлович И. Б. - Эффективность использования адсорбентов микотоксинов в птицеводстве (2016)
Петрова О. І. - Забійні показники бугайців молочних порід, Трибрат Р. О., Галімов С. М., Кур’яновська А. В., Біла Л. С. (2016)
Батанов С. Д. - Интерьерные особенности – как индикатор физиологического состояния животных, Старостина О. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Брюховецький І. М. - Сучасні аспекти планування регіонального аграрного і сільського розвитку, Маслак О. М. (2016)
Махмудов Х. З. - Роль економічного кластера у розвитку територій, Михайлова О. С., Світлична А. В. (2016)
Турчіна С. Г. - Управління змінами в контексті стратегічного розвитку підприємств (2016)
Глуходід Г. Ю. - Вдосконалення методики добору персоналу з урахуванням психологічних особливостей претендента на посаду (2016)
Бабко Н. М. - Інструменти управління відтворенням кадрового потенціалу аграрних підприємств (2016)
Кирилов Ю. Є. - Формування парадигми конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації (2016)
Долгіх Я. В. - Застосування методу DEA для оцінки ресурсних показників, що забезпечують ефективне виробництво та реалізацію основних видів продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України (2016)
Черниш О. В. - Створення та розвиток аграрних кластерів: досвід країн-членів ЄС, Бакуліна О. С. (2016)
Naumova L.М. - Concept of the development of agrarian and industrial production on the basis of cross-sector integration, Naumov O.B., Lebedeva V.V. (2016)
Ігнатенко М. М. - Становлення стратегічного управління соціальною відповідальністю суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки (2016)
Бричко А. М. - Адаптація інфраструктури сільського господарства в сучасних умовах (2016)
Орєхова А. І. - Ціннісно-орієнтований підхід в системі управління підприємством (2016)
Клєцова Н. В. - Шляхи скорочення витрат на персонал на підприємствах окремих областей північно-східного регіону України (2016)
Жмайлов В. М. - Місце нішевих видів продукції у формуванні конкурентних переваг аграрного підприємства, Данько Ю. І. (2016)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок промислової продукції Карпатського регіону: умови та перспективи розвитку, Стефінін В. В. (2016)
Лисенко Н. П. - Визначення рівня якості зразків губної помади (2016)
Пилипенко В. В. - Науково-практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Пилипенко Н. М. (2016)
Даниленко В. В. - Детермінанти та пріоритети моніторингу конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Грановська В. Г. - Конкурентні стратегії розвитку аграрних підприємств у глобалізованому світі (2016)
Соколов М. О. - Аутсорсинг логістичних функцій як механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств, Колодка Я. В. (2016)
Makhnusha S. M. - Methodical approaches to the problem of the mechanism of enterprise innovative development formation (2016)
Харченко Т. О. - Методичний інструментарій оцінки ефективності інвестицій в контексті формування конкурентноспроможного управління проектами (2016)
Погріщук Г. Б. - Ефективність впровадження інновацій у сільському господарстві, Погріщук О. Б. (2016)
Конєва І. І. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств будівельного комплексу (2016)
Хромушина Л. А. - Внутрішні резерви фінансової стабілізації неплатоспроможних підприємств (2016)
Шалигіна І. В. - Особливості виявлення та оцінки фінансових ризиків в аграрній сфері (2016)
Пластун О. Л. - Концентрація на ринку аудиторських послуг України та конвергенція систем обліку і аудиту, Макаренко І. О. (2016)
Маслак Н. Г. - Аграрні розписки в системі фінансово-кредитного забезпечення аграрних підприємств України (2016)
Чернецька О. В. - Аспекти стратегічного управління фінансовим результатом аграрних підприємств (2016)
Стоянець Н. В. - Концепція вдосконалення прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Єлінєвський В. Ю. - Теоретичні засади розвитку соціально-економічного потенціалу регіону (2016)
Плотнікова М. Ф. - Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій (2016)
Голян В. А. - Управління ґрунтами України в контексті євроінтеграційних процесів, Сакаль О. В., Каленська О. В. (2016)
Шовкова Л. В. - Сучасний стан трудових ресурсів Полтавської області та ефективність їх використання (2016)
Чернишова Є. Р. - Особливості розвитку неперервної освіти дорослих в Естонії (2015)
Маслов В. І. - Управлінське рішення в системі керівництва загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Бондарчук О. - Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін у системі післядипломної педагогічної освіти, Пінчук Н. (2015)
Харківська А. А. - Управління асистентською практикою - найважливіший етап практичної підготовки магістрів (2015)
Іванюк Г. І. - Організаційні аспекти підготовки вчителя сільської школи в контексті становлення системи освіти України (2015)
Ульянова В. С. - Технологія використання системи адаптивного управління якістю музичної освіти у педагогічному вищому навчальному закладі (2015)
Волярська О. С. - Управління розвитком науково-методичної компетентності фахівців навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Баніт О. В. - Сучасні вимоги до програмно-методичного забезпечення внутрішньофірмового управління освітою персоналу (2015)
Чала А. Г. - Управління формуванням ключових компетентностей студентів при вивченні сучасної української літературної мови на прикладах використання інформаційно-комунікативних технологій та інтерактивних форм роботи (2015)
Притуляк Л. М. - Управління розвитком форм та методів професійного заохочення фахівців дошкільного профілю до самовдосконалення (1953-1985 рр.) (2015)
Касьян С. П. - Теоретичні аспекти управління вищим навчальним закладом системи післядипломної педагогічної освіти (2015)
Золокотська Л. О. - Фінансова діяльність вищих навчальних закладів: аспекти, принципи, функції, бюджетний облік (2015)
Кравчинська Т. С. - Модель управління формуванням мотивації професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Саркісова А. В. - Моделі цілей та змісту навчання як базова основа з управління та контролю засвоєння професійних знань та умінь з дисципліни "Будова та експлуатація пасажирського вагона" у майбутніх провідників міжнародного сполучення (2015)
Sverdlyk N. P. - The content and form of psycho-pedagogical supprt management activities methodist district education department for the implementation of health saving technologies in educational institutions (2015)
Ісаєнко О. В. - Моделювання захисту прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників (2015)
Дмитренко К. А. - Управління реалізацією моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик (2015)
Морозова М. Е. - Особливості управління персоналом у вищому навчальному закладі (2015)
Баев А. Ю. - Регуляризация процедуры определения энергии фотонов методами искусственного интеллекта, Лазурик В. Т. (2010)
Белкин Е. В. - Математическая модель процесса самомодуляции интенсивных гравитационных волн на глубокой воде, Киричок А. В., Куклин В. М. (2010)
Бардачев Ю. Н. - Методологическая предпочтительность интервальных экспертных оценок при принятии решений в условиях неопределенности, Крючковский В. В., Маломуж Т. В. (2010)
Бойко А. О. - Обґрунтування архітектури функції хешування з використанням паралельних обчислень, Горбенко І. Д. (2010)
Головенко А. Д. - Моделирование аэродинамических полей при прогнозировании нестационарных аэрационных процессов в массивах разновысотной застройки, Довгий С. А., Клименкова И. А., Черний Д. И. (2010)
Григорова Т. А. - Дослідження температурного поля двошарового циліндра з різними теплофізичними характеристиками, Ляшенко В. П. (2010)
Дейнеко Ж. В. - Об одном методе моделирования самоподобного стохастического процесса, Замула А. А., Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2010)
Житарюк А. Г. - О возможности описания полусхем с помощью модальной логики, Жолткевич Г. Н. (2010)
Zholtkevych G. M. - About One Model of Consecutive Qubit Binary Testing, Thawi M. (2010)
Жученко С. В. - Численное моделирование дифракции электромагнитного поля на открытых резонаторах специальной формы, Щербина В. А. (2010)
Зінченко А. І. - Спільне застосування неперервних та дискретних представлень фігур у задачах пошуку оптимального розкрою, Приварников А. К. (2010)
Иванов П. И. - Моделирование движения системы пилот-параплан по углу тангажа (2010)
Іщенко Ю. М. - Додаткові властивості безпеки електронних транзакцій у системах, що використовують сервіси комбінованої ІВК, Лєншин А. В. (2010)
Кобыльская Е. Б. - Дослідження температурних розподілів рухомого середовища з імпульсними джерелами тепла, Ляшенко В. П. (2010)
Кононенко И. Ю. - Интеграл в смысле конечной части по Адамару для функций, заданных на разомкнутой кривой, Стрельникова Е. А. (2010)
Котульский Д. А. - Вариационно-структурный метод моделирования конвективного теплообмена при ламинарном течении в трубах неканонического сечения (2010)
Краснобаев В. А. - Методы реализации криптографических RSA преобразований на основе использования модулярной системы счисления, Мартыненко С. О., Сорока Л. С. (2010)
Letichevsky A. - APS and Tools, Letichevsky A. (jr), Peschanenko V. (2010)
Лосев Ю. И. - Методика анализа эффективности системы динамического управления компьютерной сетью, Руккас К. М. (2010)
Малахова М. О. - Метод адаптации эмиссионных характеристик рентгеновской трубки к экспериментальным данным, Перминов А. И., Рева С. Н. (2010)
Пигнастый О. М. - Устойчивое функционирование производственно-технической системы за счёт выбора макропараметров технологического процесса, Ходусов В. Д. (2010)
Починок А. В. - Сравнение вычислительных методов определения энергии электронов по результатам дозиметрии (2010)
Романюк В. В. - Прогресуюча безшумна дуель з кососиметричним ядром на кінцевій решітці одиничного квадрата з нелінійними функціями влучності (2010)
Сиора А. А. - Модели многоверсионных вычислений и их обобщение для отказоустойчивых систем, Харченко В. С. (2010)
Слепичева М. А. - Событийное моделирование процесса адсорбции водорода на поверхности углеродных наноструктур, Чернышев Ю. К. (2010)
Тараненко В. А. - Влияние близости земли на аэродинамические характеристики крыла при неустановившемся движении, Тюрев В. В. (2010)
Угрюмова Е. М. - Обучаемые искусственные нейронные сети в построении формальных математических моделей систем при априорной неопределенности данных (2010)
Усов А. В. - Метод СИУ в моделировании напряженно-деформированного состояния системы покрытие-матрица с участками частичного отслоения области, Батырёв А. А. (2010)
Чочиев Т. З. - О линейных уравнениях в частных производных второго порядка (2010)
Богдан М. М. - Вплив вірусної інфекції на каталазну і фотохімічну активність листків пшениці за дії біологічно активних речовин різної природи, Гуляєва Г. Б., Коваленко О. Г. (2015)
Башков В. М. - Причины возникновения вращающего срыва в осевых вентиляторах, Бабаев А. А. (2015)
Григоренко І. В. - Контроль шоколадної продукції в системі технічного регулювання України, Шаповалова Н. П., Карбовська А. В. (2015)
Гриців В. В. - Підсумовування втомних пошкоджень за широкого діапазону режимів навантаження (2015)
Джус А. П. - Дослідження напружено-деформованого стану елементів комбінованих посудин високого тиску (2015)
Кривошеєв К. В. - Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань (2015)
Павлов Д. Ю. - Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств, Сіциліцин Ю. О. (2015)
Самородов В. Б. - Порівняльний аналіз робочих процесів у безступінчастій гідрооб’ємно-механічній трансмісії в процесі гальмування, Мітцель М. О., Пелипенко Є. С. (2015)
Соломенцев С. В. - Дослідженя моделей зберігання ієрархічної інформації у реляційних базах даних (2015)
Shapovalova N. P. - Confections with a long-term storage (2015)
Шовкалюк М. М. - Міжнародний досвід з підвищення ефективності використання енергоресурсів, Ахтирський Д. В. (2015)
Баликіна В. В. - Використання міжвидових фенотипових дистанцій верб за морфометричними показниками листка для видової діагностики (2015)
Гринь С. О. - Проблеми деградації ґрунтового покриву та шлях поліпшення якості ґрунтів, Кузнєцов П. В., Стаднік В. Ю. (2015)
Каратєєва О. І. - Генетика успадкування забарвлення овець (2015)
Єремєєва І. А. - Негативне право на асоціацію в профспілковій політиці британських урядів 70-80-х років ХХ століття (2015)
Калужинська Ю. В. - Історія становлення документу та його еволюція в електронний документ, Троценко Р. В. (2015)
Иванов Е. В. - Коррупция как рычаг социального управления в постсоветских странах (2015)
Бєлобородова Д. О. - Ґенеза мотиву метемпсихозу в українській баладі (2015)
Галамага О. В. - Магія vs релігія у контексті ментальності давніх римлян (2015)
Куриленко Д. В. - Соціофілософський вимір сміху як парадигма пізнання буттєвої домінанти. Сміх як атрибут буття та полісемантична структура (2015)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівський текст в українськомупоетичному дискурсі кінця ХХ століття (2015)
Ляшов Н. М. - Теоретичний аспект формування готовності студентів-філологів до самопрезентації в процесі навчання зарубіжної літератури (2015)
Навроцька В. В. - Становлення Вокера Персі як романіста (2015)
Остапчук І. І. - Невербальне вираження тропів в англійській рекламі (2015)
Рожков Ю. Г. - Конститутивні характеристики наукового дискурсу (2015)
Савватєєва В. Д. - Вербалізація концепту DEADLY VIRUS у медіа-дискурсі (2015)
Чубань Т. В. - Особливості сполучуваності вербальних дієслів мовлення з префіксами, Левченко Т. М., Кубарська О. А. (2015)
Яцків Н. Я. - Структурно-стильові домінанти новелістики Гі де Мопассана (2015)
Сплодитель А. О. - Сучасний стан та особливості природокористування національного природного парку "Нижньосульський" (2015)
Канарик Ю. С. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів, Волкович Н. В. (2015)
Тептюк Є. П. - Судовий захист в системі гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації (2015)
Шевченко В. В. - Свобода вибору виду договору у земельному праві (2015)
Смирнова М. В. - Взаємозв’язок комунікаційних процесів та стигматизації як соціально-психологічного явища (2015)
Фурманкевич Н. М. - Теорія масової комунікації: гендерний аспект (2015)
Ганзенко О. О. - Формування правової культури українського суспільства в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Долгий О. О. - Законність: зміст поняття, гарантії її режиму, умови та засоби забезпечення (нарис з теорії права) (2014)
Міліціанов Р. В. - Сутність та зміст змагальності сторін як основної конституційної засади судочинства (2014)
Верлос Н. В. - Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві (2014)
Журавльова Г. С. - Реалізація принципу недискримінації на міжнародному та національному рівнях (2014)
Шишка Р. Б. - Договір клінінгу: до проблеми регулювання (2014)
Коваленко А. В. - Позбавлення батьківських прав неплатників аліментів: особливості доказів (2014)
Самойленко Г. В. - Цивільно-правова характеристика договору перевезення пасажира як споживчого договору (2014)
Shchypanova O. О. - Borrowing of the institute of proprietary rights in modern civil law of Ukraine (2014)
Абрикосов Д. С. - Механізм цивільно-правового захисту прав пасажира за договором перевезення пасажира повітряним транспортом (2014)
Borschevskaya G. E. - Social rights and interests of workers-migrant as a subject of international protection (2014)
Земскова О. В. - Договір як основний регулятор перевезення небезпечних вантажів (2014)
Кравченко М. В. - Договірна відповідальність у цивільному праві (2014)
Луц Д. М. - Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект (2014)
Сумкін С. О. - Правовідносини цивільно-правової відповідальності в механізмі правового регулювання перевезень пасажирів (2014)
Коломоєць Т. О. - М. А. Балудянський – вчений-поліцеїст (адміністративіст), педагог, законодавець, державний і громадський діяч (до 245-річчя з дня народження та 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2014)
Kolpakov V. K. - A priori determinants of administrativetort (2014)
Skvirskyi I. O. - Interaction of enforcement authorities of the USA with public in lawmaking (2014)
Vikhliaiev M. Yu. - Characteristics of powers of the soviet non-governmental organizations in the field of public administration (2014)
Алімов К. О. - Хронологічна послідовність виникнення та розвитку інституту "громадських робіт" (2014)
Зозуль І. В. - Презумпція незалежності та неупередженості суддів у господарському судочинстві (2014)
Пасічна І. О. - Особливості змісту податкових правовідносин (2014)
Шарая А. А. - Ґенеза наукових уявлень про принципи адміністративного права України (2014)
Яковенко Є. О. - Актуальні питання проведення органами доходів і зборів України документальної позапланової перевірки платників податків (2014)
Білоус-Осінь Т. І. - Місце уповноваженого економічного оператора в ланцюзі поставок товарів (2014)
Борбунюк О. О. - Правова експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в державному управлінні (2014)
Зубов О. С. - Правові засади та принципи судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Колесников М. О. - Правова основа надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Коробкін В. В. - Нормативно-правове забезпечення енергопостачання в Україні (2014)
Ляшко О. Б. - Повноваження суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг у сфері містобудування (2014)
Шапочкіна М. В. - Адміністративно-правовий режим ліцензування в Україні та його види (2014)
Дорохіна Ю. А. - Деякі аспекти кваліфікації злочинів проти власності за суб’єктивними елементами складу злочину (2014)
Скрябін О. М. - Процесуальна незалежність слідчого: проблеми теорії та практики, Криворучко Д. І. (2014)
Інформаційна довідка про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2014)
Сафонов Ю. М. - Державне регулювання економічних концептів до визначення попиту текстильної промисловості у вітчизняній сировині (2011)
Корольова-Казанська О. В. - Обгрунтування обсягу фінансових ресурсів підприємства в системі стратегічного управління його розвитком (2011)
Міненко М. А. - Роль фахових виробничих об’єднань у побудові моделі сталого розвитку суспільства (2011)
Завізєна Н. С. - Інформатизація одеського регіону: стан та перспективи (2011)
Кірдіна О. Г. - Концептуальний підхід до створення інтегрованого об’єднання "швидкісні магістралі" (2011)
Алтухова Н. В. - Методика анализа кластерных возможностей в отраслях региональной экономики на основе экспертных оценок (2011)
Черчик О. М. - Професійна ідентифікація майбутнього менеджера туристичного бізнесу в процесі вузівської підготовки (2011)
Харитонова О. С. - Кількісні показники оцінки конкурентоспроможності підприємств машинобудівного комплексу регіону (2011)
Брітченко І. Г. - Необхідність розвитку малих бізнесових структур та їх вплив на конкурентоспроможність регіону (2011)
Довгань Л. Є. - Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Мохонько Г. А. (2011)
Федотова С. Ю. - Імітаційні моделі розподілу ресурсів та техніко-економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів будівництва споруд за неповної вихідної інформації (2011)
Ахромкін Є. М. - Методична база оцінки ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій (2011)
Федорак В. І. - Тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва (2011)
Болгарова Н. К. - Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку глобалізаційних процесів, Паневник Т. М. (2011)
Дробязко С. І. - Методика оцінки формування собівартості продукції в процесі управління витратами (2011)
Ковтун О. А. - Сучасні підходи до розробки та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону (2011)
Кахович Ю. О. - Вибір зовнішньоекономічних партнерів – основа успішного бізнесу, Доценко Н. В., Саксаганська О. Р. (2011)
Луценко І. С. - Основні етапи реалізації податкової політики України в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Рижакова Г. М. - Роль і місце малого підприємництва в національній економіці України (2011)
Божкова В. В. - Теоретико-методичні засади формування оптимальної структури маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій (2011)
Галушка В. В. - Використання аналітичного забезпечення в управлінні фінансово-економічними результатами підприємств (2011)
Касич А. О. - Методичні основи аналізу ефективності діяльності підприємства в умовах транснаціоналізації капіталу (2011)
Луців Б. Л. - Підвищення ліквідності кредитно-банківської системи України шляхом використання кредитної звітності (2011)
Худолій Л. М. - Складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Петров А. А. - Анализ публичного размещения акций компаний ferrexpo plc на лондонской фондовой бирже (2011)
Мязіна Н. Б. - Корекція маркетингових методик аналізу ринку агропродукції та пристосування до його сучасних особливостей (2011)
Куценко В. І. - Перспективи розвитку системи підготовки кадрів: пошук альтернативи, Гаращук О. В. (2011)
Дорошко О. О. - Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності (2011)
Карташова О. Г. - Формування сировинної бази виноградарсько-виноробних підприємств (2011)
Щукин А. И. - Механизмы проектно-оперативного управления инвестиционными рисками инновационной деятельности предприятий (2011)
Гавренкова Т. С. - Усовершенствование профессиограммы налогового инспектора (2011)
Єгоренко І. В. - Соціальний детермінант розвитку фінансово-кредитної системи: концептуальні положення (2011)
Обчанская И. А. - Критерии эффективности управленческой деятельности: особенности для предприятий государственного сектора экономики (2011)
Грещук Г. І. - Теоретичні підходи до використання земель середніх і малих міст (2011)
Ничкало Н. - Педагогічна естетика і етика в діяльності НАПН України: сьогодення і погляд у майбутнє (2012)
Зюзян І. - Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка?! (2012)
Бех І. - Акценти мистецької творчості та виховання особистості (2012)
Гончаренко С. - Про покликання вченого (2012)
Яценко Т. - Цілісність психічного у взаємозв'язках свідомого з несвідомим (2012)
Рибалка В. - Материнські здібності й таланти як провідний чинник розвитку дитини (2012)
Кондрацька Л. - Християнсько-анторополічна парадигма формування ціннісних орієнтацій пдлітка:методологічний аспект (2012)
Помиткіна Л. - Психологічна готовність студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення щодо професійного самовизначення, Помиткин Д. (2012)
Васянович Г. - Моральні проблеми педагогіної діяльності (2012)
Год Б. - Проблеми моральності вчителя в європейській суспільно-політичній думці XV-XVI століть, Год Н. (2012)
Авшенюк Н. - Глобальна освіта як складова професійного розвитку американських і канадських учителів (2012)
Глузман О. - Формування професійної готовності майбутнього вчителя музики до самостійного вивчення інструментальних творів, Сологуб В. (2012)
Падалка Г. - Формування духовності особистості у процесі художньо-творчого самовираження (2012)
Пєхота О. - Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності (2012)
Щолокова О. - Проблеми фахової підготовки майбутніх магістрів мистецької освіти (2012)
Миропольська Є. - Живопис як естетичне повідомлення в ігровому кіно (2012)
Отич О. - Педагогічна освіта ХХІ століття (рецензія на однойменну серію навчально-методичних праць професора О. М. Псхоти) (2012)
Вовк М. - Світ мрій-світ життєвих вражень (рецензія на книгу Тадеуша В. Новацького "Світ мрій" (наук. ред. Н. Г. Ничкало. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2011. - 120 с.)) (2012)
Сулаєва Н. - Неформальна мистецька освіта в системі підготовки майбутнього вчителя: Міжнародна науково-практична конференція (Полтава, 25-26 травня 2012 р.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Айшпур О. Є. - Чутливість бактерій роду Proteus до антибактеріальних препаратів, Сапон Н. В., Муштук І. Ю., Зоценко І. А., Шеремет Н. О. (2016)
Галка І. В. - Ізоляція Clostridium difficile з клінічного матеріалу від свиней, Рудой О. В., Музикіна Л. М., Чехун А. І., Сидоренко Т. В. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Порівняльний аналіз мікробіологічних методів щодо визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів в продукції птахівництва, Азиркіна І. М., Київська Г. В. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Механізм резистентності та методи виявлення метицилінрезестентного стафілокока (MRSA) (оглядова стаття), Козицька Т. Г. (2016)
Горбатюк О. І. - Рівень специфічних антитіл в організмі кролів у разі застосування асоційованої (мультикомпонентної) вакцини "Мультисуісан" та моновакцин, Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2016)
Гущук В. І. - Оцінка радіоактивного забруднення продуктів харчування рослинного та тваринного походження в північних районах Рівненської області, Сачук Р. М., Катюха С. М., Гущук І. В. (2016)
Жигалюк С. В. - Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я (оглядова стаття), Сачук Р. М., Лисиця А. В., Жигалюк М. В. (2016)
Засєкін Д. А. - Дослідження фунгіцидної активності нового дезінфікуючого засобу "Унівайт”, Димко Р. О., Коваленко В. Л. (2016)
Зон Г. А. - Порівняльна патоморфологічна оцінка прояву аспергільозу, спричиненого Aspergillus flavus, у різних видів птиці, Сорокова В. В., Ложкіна О. В. (2016)
Катюха С. М. - Поширення інвазійних хвороб риб у водоймах Рівненської області, Вознюк І. О. (2016)
Коваленко В. Л. - Проблеми ветеринарно-санітарної оцінки та дезінфекції на об’єктах м’ясопереробних підприємств, Загребельний О. В., Бовкун Т. В., Куницький В. А. (2016)
Коваленко Г. А. - Серологічний моніторинг мікоплазмозу (M. hyopneumoniae) серед диких кабанів у північно-західних областях України, Галка І. В., Рудий О. В., Сидоренко Т. В., Музикіна Л. М., Погребняк О. П. (2016)
Кривошия П. Ю. - Аналіз нормативно-правової бази з ліквідації та профілактики інфекційної анемії коней у деяких розвинених країнах (оглядова стаття), Кот Л. Б., Романко М. В. (2016)
Куликова В. В. - Етіологічна структура лептоспірозу свиней у господарствах України, Пискун А. В., Уховський В. В., Шарандак П. В. (2016)
Лайтер-Москалюк С. В. - Токсикологічні дослідження створеного кислотного мийно-дезінфікуючого засобу "ТДС" для санітарної обробки доїльного устаткування, Кухтин М. Д. (2016)
Ложкіна О. В. - Верифікація методу ферментативної імуноадсорбції для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, Марчук О. Т., Павлунько В. Г. (2016)
Мазур М. В. - Генетична різноманітність вірусу сказу та інших ліссавірусів тварин, Полупан І. М. (2016)
Мазур Н. В. - Розробка способу отримання антирабічної гіперімунної сироватки крові від кролів, Недосєков В. В., Ничик С. А., Полупан І. М. (2016)
Мазуркевич А. Й. - Цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин щурів на різних пасажах, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2016)
Мандигра С. С. - Закономірності поширення лейкозу великої рогатої худоби в Україні та фактори, що його обумовлюють, Ничик С. А., Бусол В. О., Любар Н. В. (2016)
Манойло Ю. Б. - Ефективність удосконаленого способу копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней, Євстаф’єва В. О. (2016)
Меженський А. О. - Внутрішньоочний тиск у клінічно здорових та хворих на увеїт коней (2016)
Міластная А. Г. - Діагностичні аспекти гострого панкреатиту у собак. ретроспективне дослідження, Духницький В. Б., Соколюк В. М. (2016)
Нікітова А. П. - Аналіз біоризиків та їх недопущення в разі роботи з вірусом сказу в лабораторії, Ничик С. А., Полупан І. М., Розумнюк А. В., Недосєков В. В., Іванов М. Ю. (2016)
Риженко Г. Ф. - Оцінка біобезпечності та біосумісності мультикомпонентної вакцини "Мультисуісан", Горбатюк О. І., Андріящук В. А., Жовнір О. М., Каменчук П. П , Тютюн С. М., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2016)
Риженко Г. Ф. - Оцiнка in vivo генотоксичності та мутагенності мультикомпонентної вакцини "Мультибовісан", модифікованої біобезпечними наночастинками ауруму, Горбатюк О. І., Андріящук В. А., Жовнір О. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2016)
Руда М. Є. - Патоморфологічні дослідження при експериментальному Т-2 токсикозі мишей та застосуванні кормової добавки "Вітакорм", Васянович О. М., Борисевич Б. В., Карпинчик В. А. (2016)
Руденко О. П. - Видові та сезонні особливості неспецифічної резистентності коропових риб, Віщур О. І., Коваленко В. Л. (2016)
Сачук Р. М. - Ефективність "Фітоспрею" при лікуванні та профілактиці дерматитів дійок вимені та маститу у корів, Жигалюк С. В., Збожинська О. В., Лук’яник І. М., Сус Г. В., Магрело Н. В., Кацараба О. А (2016)
Середа О. М. - Роль парвовірусної інфекційї в нозологічному профілі інфекційних хвороб собак і котів у місті Києві, Недосєков В. В., Полупан І. М. (2016)
Скрипка М. В. - Макроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Колич Н. Б., Гудзь Н. В. (2016)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка води на прикладі однієї з тваринницьких ферм НУБІП України, Засєкін Д. А. (2016)
Стравський Я. С. - Профілактика післяотельної патології у корів супозиторіями із вмістом наночастинок купруму, Резніченко Л. С., Дибкова С. М. (2016)
Сус Г. В. - Вплив сезонних, екологічних і технологічних факторів утримання на швидкість осідання еритроцитів корів, Магрело Н. В., Лук’яник І. М., Жигалюк М. В. (2016)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей антигенів збудника бешихи свиней, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Пінчук Н. Г. (2016)
Цуп В. І. - Ефективність використання сорбента Карболайн при вирощуванні телят, Василів А. П., Стасюк В. П. (2016)
Шуманський Ю. І. - Відновлення репродуктивної функції корів після отелення за впливу препарату "Гепавекс-200", Охрим С. А. (2016)
Якубчак О. М. - Деякі аспекти ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою курчат-бройлерів за впливу гамма-ГХЦГ, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Олійник Л. В., Гудзь Н. В. (2016)
Ящук Т. С. - Базові параметри для худоби помісного масиву червоної польської породи, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2016)
Sapsai І. S. - Spread of microscopic fungi in feed (2016)
Yevstafieva V. - Morphometric identification of Trichuris suis eggs isolated from different biological substrates, Melnychuk V., Yuskiv I., Lozhkina O. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Антоненко В. Г. - Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці (2015)
Белікова Т. В. - Формування та управління ресурсною базою банків та її вплив на ліквідність банківської системи, Хіжняк О. С., Лубянникова В. В. (2015)
Берегова Т. А. - Ризик-менеджмент як важливий інструмент забезпечення економічної безпеки на вітчизняних харчових підприємствах (2015)
Богдан С. В. - Методи врахування ризику при визначенні ставки дисконтування в інвестиційному аналізі, Пернарівський О. В. (2015)
Георгієв В. А. - Науково-практичні аспекти формування та управління технологічними платформами (2015)
Гетьман О. О. - Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства, Чабан Л. І. (2015)
Гірман А. П. - Розробка HR-бренду як шлях зниження плинності кадрів на прикладі банківської установи, Вовк Ю. Ю. (2015)
Глєбова А. О. - Формування системи антикризового управління на підприємстві, Конзерська Т. О. (2015)
Дудкіна Т. В. - Обґрунтування сучасного досвіду фінансового планування на агропідприємствах (2015)
Запроводюк А. В. - Детермінанти успіху венчурного бізнесу корпорацій США (2015)
Зубрицька Я. О. - Теоретичні основи збереження трудового потенціалу на різних економічних рівнях, Міщенко С. В. (2015)
Ковач М. Й. - Фінансово-економічні аспекти вдосконалення управління охороною праці на підприємствах (2015)
Корнійчук А. А. - Стратегічна діагностика відповідності виробничого потенціалу підприємства сучасним умовам господарювання (2015)
Круглов В. В. - Підходи до вдосконалення корпоративної культури торговельного підприємства, Мазура О. С. (2015)
Круглов В. В. - Формування комплексного підходу до методів роботи керівника торговельного підприємства, Шеїн І. В. (2015)
Кузьменко О. М. - Втрачені підприємства Луганщини за наслідками проведення антитерористичної операції: неполітизований аналіз (2015)
Лобза А. В. - Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Юрченко К. А. (2015)
Макарчук О. Г. - Масленичные культуры в контексте производства биотоплив в Украине и Польше, Скудларски Я., Купчик А., Желазински Т. (2015)
Мельниченко О. А. - Програми лояльності для споживачів як механізм покращання життя населення, Калачникова В. К. (2015)
Павлюк Т. І. - Особливості ринку праці у Польщі, Біла Г. С. (2015)
Попов А. С. - Консолідація земель, як інструмент сталого розвитку сільських територій (2015)
Ржепішевська В. В. - Формування інвестиційної програми промислового підприємства в процесі його реструктуризації, Юдіна А. В. (2015)
Семенова Л. Ю. - Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах, Педан О. В. (2015)
Сковира І. А. - Проблеми формування бюджету розвитку регіону (2015)
Смачило В. В. - Дослідження експортного потенціалу України, Христосова Н. С. (2015)
Соболєва М. В. - Тенденції розвитку недосконалої конкуренції в умовах глобалізації сучасної економіки (2015)
Телишевська Л. І. - Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України, Сулим Т. О. (2015)
Теребух А. А. - Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні, Макар О. П., Ільницька Г. Я. (2015)
Ткачик Л. П. - Окремі аспекти міжнародної практики управління фінансовими ресурсами підприємства, Глемба К. С. (2015)
Трайтлі В. Ю. - Контроль якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2015)
Турчак В. В. - Сучасний стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в регіоні (2015)
Файчук О. М. - Головна детермінанта міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного зерна пшениці, Короткий Д. В. (2015)
Чукурна О. П. - Механізм інноваційного розвитку промислового підприємства, Зюганова В. І. (2015)
Шевцова Г. З. - Особливості впровадження концепції організованої синергії в систему управління підприємством (2015)
Шкуліпа Л. В. - Практична сфера застосування методики обліку курсових різниць за МСФЗ (2015)
Штефан Б. М. - Інформаційна технологія аналізу обсягів продаж за сегментами ринку та споживацьких вподобань (2015)
Черняк Ю. - Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків сучасності (2010)
Храброва Г. - Рецепція античного сюжету про Венеру і Адоніса в однойменній поемі В. Шекспіра (2010)
Шереметьєва В. - Ф. Сідні та В. Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах (2010)
Федоряка Л. - Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії (2010)
Боковець А. - Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики (2010)
Щербина М. - Життєвий шлях та творчі пошуки Едмунда Спенсера (2010)
Безродних І. - Поезія Ричарда Лавлейса як маніфестація рокайльної галантності (2010)
Кейс В. - Гамлет і Фауст: параболи модерної людини (2010)
Сидоренко О. - Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі пізнього Середньовіччя та Відродження (2010)
Тарасенко К. - Специфіка репрезентації гендерної проблематики в романі Генрі Робертса "Виклик Фортуні" (1590) (2010)
Корпанюк М. - Становлення та утвердження ренесансного класицизму в національній літературі XVI сторіччя (2010)
Шевченко-Савчинська Л. - Розмаїття етнонімів як відображення політичного світогляду освіченого львів‘янина XVII ст (2010)
Соколянский М. - Портрет ученого в контексте времени (к столетию со дня рождения Александра Аникста) (2010)
Торкут Н. - "Гертруда і Клавдій" Дж.Апдайка як текстоцентрична літературна проекція "Гамлета" В.Шекспіра, Лазаренко Д. (2010)
Москвітіна Д. - Особливості рецепції Шекспіра у творчості Волта Вітмена (2010)
Чистяк Д. - Рецепція й трансформація тексту "Макбета" у творчості Моріса Метерлінка (2010)
Філоненко О. - Архетипна структура образу мага Просперо у п‘єсі Вільяма Шекспіра "Буря" та фільмі Пітера Грінвея "Книги Просперо" (2010)
Висоцька Н. - "Й нема йому краю.": шекспіріана початку ІІІ тисячоліття (2010)
Жлуктенко Н. - (Інтер)національний Шекспір (2010)
Шестаков В. - Две кровати Уильяма Шекспира (2010)
Лазаренко Д. - Шекспірів "Гамлет": Hic et ubique (2010)
Summaries (2010)
Резюме (2010)
Відомості про авторів (2010)
Левчук О. В. - Характерні особливості участі України у світових інвестиційних процесах (2012)
Безп'ята І. В. - Значення інвестицій для розвитку сільського господарства (2012)
Кирилюк Є. М. - Напрями стимулювання експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції та продовольства, Прощаликіна А. М. (2012)
Костенко О. М. - Спрямованість інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Крисак А. І. - Іпотечне кредитування під заставу землі як фактор концентрації земельної власності, Поліщук А. Б., Нірода Д. С. (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до розроблення індексів якості життя для врахування у стратегічному плануванні національного розвитку (2012)
Ганзюк С. М. - Державна інноваційна політика як пріоритетна складова соціально-економічного розвитку країни (2012)
Ніколаєв В. П. - Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів, Чудопал А. І. (2012)
Ситник Г. В. - Когнітивні аспекти фінансового планування на підприємстві (2012)
Лоханова Н. О. - Зміст поняття "предмет бухгалтерського обліку" — традиційний і нові підходи до тлумачення (2012)
Денисенко Л. О. - Забезпечення ефективності діяльності товариств через покращення якості корпоративного управління, Заєць Т. О. (2012)
Пинда Ю. В. - Процесно-орієнтовані основи формування організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних підприємств (2012)
Табакова Т. В. - Шляхи оптимізації процесу планування видатків бюджету на економічну діяльність у сучасних умовах (2012)
Слободчикова О. А. - Реінжиніринг як метод управління реструктуризацією підприємства (2012)
Михайлов Р. В. - Сучасні методичні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в процесі регулювання страхового ринку (2012)
Ящук С. П. - Світові фінансові кризи (2012)
Мазур Г. С. - Оцінка впливу макроекономічних показників на банківську систему України як передумова проведення сценарного аналізу (2012)
Коваленко М. М. - Реалізація інноваційних проектів України: безпроцентне фінансування державними банками розвитку (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування елементів регіональної політики з урахуванням принципів сталого розвитку (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Проблеми державної промислової політики та шляхи їх вирішення (2012)
Корецький М. Х. - Конструктивні принципи управління мінерально-сировинною безпекою держави, Маланчук З. Р., Калько А. Д. (2012)
Коваленко Я. М. - Контролінг в діяльності органів державної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Антонов А. В. - Модель визначення обсягів фінансування державної підтримки розвитку сільських територій з бюджету регіону (2012)
Литвин Ю. О. - Методи дослідження стану сільських територій і формування регіональної політики їх розвитку (2012)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання стосовно попередження соціального сирітства на місцевому рівні (2012)
Васюк Н. О. - Підготовка керівних кадрів для системи охорони здоров'я на засадах компетентнісного підходу (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання медичної діяльності на прикарпатті у першій половині ХХ століття (2012)
Величко Л. А. - Матеріальне забезпечення соціальної сфери в загальному комплексі пріоритетів пенсійного забезпечення (2012)
Коваль Г. В. - Теоретичні засади регіональної молодіжної політики в Україні (2012)
Клуб А. І. - Основні чинники сталого розвитку сільських територій (2012)
Крамаренко А. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування гуманістично-орієнтованої державної кадрової політики (2012)
Орленко Я. Ю. - Методичні основи організації споживчої і комерційної експертизи при реалізації державної політики продовольчого забезпечення (2012)
Андрійчук С. В. - Профілактика соціальної дезадаптації першокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Бугера Ю. Ю. - Залежність процесу соціалізації розумово відсталих молодших школярів від особливостей сформованості уваги (2010)
Вержиховська O. M. - Роль соціокультурних умов у ґенезі легкого психічного недорозвитку (2010)
Гаврилов O. B. - Соціально-педагогічні погляди на дітей з аутичними порушеннями (2010)
Голенко В. І. - Особливості розвитку самооцінки заїкуватих дітей (2010)
Заєць С. С. - Соціальна адаптація знедолених дітей у другій половині XIX століття: на прикладі педагогічної діяльності І. Радецького (2010)
Коляда H. M. - Дитячий рух як соціально-педагогічна система: понятійний аспект (2010)
Кузьміна О. В. - Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів (2010)
Мельник Ж. В. - Теоретичний аспект проблеми соціалізації особистості дошкільника (2010)
Плахотнік О. В. - Теоретичні засади поняття соціокультурного простору та його вплив на соціалізацію студентської молоді, Шипіцина І. (2010)
Пріданнікова О. М. - Вплив тривожності на успішність адаптації дітей до дошкільних навчальних закладів (2010)
Сас О. О. - Формування життєвої компетентності дітей 6-7 річного віку в процесі соціально-рольової взаємодії (2010)
Славіна Н. С. - Особливості дитячо-батьківських відносин в неповних сім’ях (2010)
Фарус М. М. - Переваги сім’ї у процесі формування здорового способу життя, Гаврилюк Л. П. (2010)
Безносюк О. О. - Формування соціокультурних цінностей особистості як соціально-педагогічна проблема, Спіріна Т. П. (2010)
Бугрій B. C. - Роль краєзнавства у процесі соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл України (2010)
Гаврилюк Л. П. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, у яких виховуються "важкі” підлітки, Груба Т. М. (2010)
Гончарук Н. М. - Деякі прийоми психологічної корекції вербальних комунікативних навичок розумово відсталих підлітків, ізольованих у колективі однолітків (2010)
Грибан Г. В. - Формування національної свідомості в учнів у процесі вивчення мови та літератури (2010)
Коган О. В. - Особливості формування прийомних сімей, як альтернативної форми опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Куб’як H. І. - Педагогічні умови попередження занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей (2010)
Масловська М. В. - Українське народознавство як етнокультурний компонент національної освіти (2010)
Мельник Л. П. - Інтегративна діяльність соціального педагога як умова роботи у мікросоціумі (2010)
Мілевська О. П. - Логотренінг як форма роботи зі стимуляції у дітей мовленнєвих механізмів різного рівня (2010)
Москалюк O. I. - Важковиховувані підлітки у роботі соціального педагога (2010)
Овод Ю. В. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання у професійній діяльності педагога (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського