Якимчук І. П. - Особливості розвитку творчого мислення і мотивації в учнів 6-8 класів (2011)
Чуйко О. В. - Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту (2011)
Глушко Л. О. - Аналіз результатів розвивально-експериментальної програми технології розвитку впевненості в собі у школярів підліткового віку (2011)
Драган Є.В. - Комп’ютерне вимірювання рівня навчальних досягнень студентів як педагогічна проблема (2011)
Сулаєва Н. В. - Розвиток етнокультурної компетентності майбутнього вчителя в неформальних художньо-творчих колективах (2011)
Саєнко Т. В. - Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Маріуц І. О. - Проблеми освіти дорослих в Румунії (2011)
Бугасова Н. В. - Розвиток освіти іммігрантів у Швеції: від пілотного проекту до державної програми (2011)
Квас О.В. - Дитина і дитинство в українській виховній традиції (2011)
Вашак О. О. - Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників (2011)
Авшенюк Н. М. - Методологія дослідження транснаціонального освітнього простору (2011)
Войцех Джежджон (dr Wojciech Drzeżdżon) - Праця як повинність і обов’язок людини. Християнський контекст (2011)
Токарук Л. С. - Біографічне дослідження педагога, поета галицьких товариств – марійки підгірянки (2011)
Рубан Л. М - Розвиток дитячої фантазії в дискурсі поглядів американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985) (2011)
Капустян І. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб навчання у системі безперервної педагогічної освіти Швеції (2011)
Бандурка О. М. - Протидія злочинності як форма захисту прав і свобод людини (2016)
Теремцова Н. В. - Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави (2016)
Щирба М. Ю. - Поняття "пацієнт": оновлення методологічно-правових підходів (2016)
Шипіка А. В. - Організаційно-правові аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України (2016)
Райнін І. Л. - Організаційна структура системи управління розвитку регіону (2016)
Євдокіменко С. В. - Основні процедури проведення судово-економічної експертизи (2016)
Сагун А. В. - Забезпечення законності в діяльності адміністративних судів щодо здійснення правосуддя: національний рівень, рамки судової системи (2016)
Негодченко В. М. - Суб'єкти формування та реалізації державної інформаційної політики в Україні (2016)
Кончук Н. С. - Суб'єкт складу злочину-державна зрада (2016)
Лемеха Р. І. - Обсяг поняття істотної шкоди (2016)
Мірошніченко Т. О. - Загальна характеристика рівнів віктимологічної профілактики корисливо-насильницьких злочинів (2016)
Луценко Ю. В. - Генезис розвитку кримінальної відповідальності за державну зраду на теренах України, Мозговий В. В. (2016)
Шевчишен А. В. - Методологія проведення досліджень доказування корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2016)
Зінченко О. В. - Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовах (2016)
Новіков Д. В. - Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Волинець Т. В. - Підстави набуття права комунальної власності територіальними громадами (2016)
Шаповалова І. В. - Правове регулювання визнання та використання рішень МКАС в Україні (2016)
Калітинський В. М. - Правовий ідеал: філософсько-правовий аналіз (2016)
Хатнюк Н. С. - Теоретичні засади визначення сучасних податкових правовідносин в Україні (2016)
Захожай В. Б. - Напрями вдосконалення податкового стимулювання на основі перспектив технологічного розвитку машинобудівних підприємств, Бурсов Р. В. (2016)
Кривенцова А. М. - Оцінювання фінансової стійкості страхових компаній-зарубіжний досвід для України, Павловська О. В. (2016)
Вовчак О. Д. - Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності, Антонюк О. І. (2016)
Канцір І. А. - Генеза економіко-правової сутності дефініції "фінанси" (2016)
Куцик В. І. - Формування бізнес-моделей сприяння інноваційному розвитку господарських систем у національній економіці, Кліпкова О. І. (2016)
Ясіновська І. Ф. - Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств (2016)
Ієрусалимов В. І. - Інструменталій оцінки рівня адаптивності фінансової системи України в умовах трансформаційних процесів (2016)
Льовочкін М. О. - Державно-приватне партнерство як економічна категорія (2016)
Якимов Ю. О. - Науковий підхід до організації бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями в Україні (2016)
Судаков В. І. - Cоціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій "культура" та "субкультура (2012)
Набруско І. Ю. - Комунікативний потенціал реклами в процесі споживання. (2012)
Судакова В. М. - Інституціональний розвиток вищої освіти в Україні: дилема елітарності та масовості (2012)
Ковтуненко Е. С. - Демократія як результат соціальної трансформації: методологічні та концептуальні проблеми вимірювання (2012)
Мороз Є. О. - Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів (2012)
Сірий Є. В. - Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського суспільства (2012)
Недзельський А. О. - Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму (2012)
Саратова Ю. М - Університет як організаційний актор в умовах глобалізованого ринку (2012)
Світлов О. Р. - До питання розробки соціологічної класифікації мігрантів (2012)
Супруненко О. С. - Конструкт соціального смислу в соціологічному дискурсі. (2012)
Чернова К. О. - Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві., Савчук О. В., Нахабіч М. А (2012)
Петренко-Лисак А. О - Методологічні основи і особливості викладання навчальної дисципліни "соціологія простору" (2012)
Виноградов О. Г - Іпсативна валідність профілів "великої п’ятірки" (2012)
Глушко Л. О. - Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку (2012)
Грибок О. П. - Психологічні особливості конфліктної поведінки студентів вищих навчальних закладів (2012)
Льошенко О. А. - Проблема розвитку емоційної компетентності (2012)
Лапіна В. В. - Пізнавальний потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучаних рекламних практик (2012)
Кириленко Т. С. - Особливості переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях: когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти, Мирончак К. В. (2012)
Невідома Я. Г. - Комунікативна компетентність як засіб соціальної адаптації студентів (2012)
Терлецька Л. Г. - Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості (2012)
Федорець А. В. - Зв'язок самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена з його спортивною майстерністю (2012)
Юрчинська Г. К. - Професійні особливості когнітивного стилю та функціонального стану вчителя (2012)
Автомонов П. П. - Реалізація принципу "особистісного підходу" в системі формування пізнавального інтересу учнів (2012)
Гук О. Ф. - Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі (2012)
Жиленко М. В. - Врахування рівня продуктивності суб’єктів професійної діяльності в організації навчального процесу (2012)
Ісаєва C. Д. - Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном. (2012)
Кузьменко Н. М. - І. П. Львов про самостійну роботу студентів із книгою (2012)
Куковська Т. С. - Основні форми і методи професійної підготовки в юридичних навчальних закладах США (2012)
Пожидаєва О. В. - Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. (2012)
Слабковська А. І. - Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями) (2012)
Татьянченко Н. Ф. - Організація професійно-мовленнєвого спілкування як психолого-педагогічна проблема (2012)
Аза Л. О. - Медійна репрезентація етнічності (2014)
Судакова В. М. - Ментальні ресурси взаємовизнання культур в полікультурних суспільствах (2014)
Панькова О. В. - Ресурсний потенціал життєздатності населення України за умов нестабільності: діяльнісний контекст (2014)
Братчикова Т. І. - Понятійно-категоріальний апарат досліджень поширення інформації у соціальних онлайн мережах (2014)
Лапіна В. В. - Концептуальні інтерпретації феномена консьюмеризму в новітній соціології: теоретичний та методичний аспекти (2014)
Літошенко Ю. В. - Соборність України в концепціях М.Драгоманова (2014)
Сидоров М. В.-С. - Можливості збору параданих за допомогою контактних листів у емпіричних соціологічних дослідженнях, Ходаківська Ю. Ф. (2014)
Лісовська-Мускеєва Н. - Життєвий шлях як об’єкт соціологічного дослідження (2014)
Капустян В. С. - Передумови та наслідки соціально - економічних протестів у Києві на основі даних моніторингу центру дослідження суспільства (2014)
Сидоров М. В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: демографічні базові моделі зростання популяції без зовнішнього впливу та конкуренції (2014)
Цимбал Т. В. - Цілі та особливості викладання соціальної антропології студентам спеціальності "соціологія" в Україні (2014)
Бургонська С. В. - Директивність психотерапевта як чинник формування до нього довіри клієнта (2014)
Іванова Є. О. - Розвиток і психодіагностика емоційного інтелекту в підлітковому віці (2014)
Іванова О. В. - Психолого-педагогічні підходи до розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці (2014)
Модестова Т. В. - Вербальні та невербальні аспекти міжособистісної комунікації у сучасному контексті (2014)
Пащенко С. Ю. - Психологічні особливості професійної самосвідомості педагогів вищої школи в умовах академічної мобільності (2014)
Ушакова В. Р. - Особливості сімейних відносин та дитячо-батьківської взаємодії через 3 місяця після пологів (2014)
Черкашин А. І. - Формування особистості працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України у контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект (2014)
Щербина В. Л. - Цілісність особистості в умовах багатоукладного суспільства (2014)
Вакарчук Ю. Ю. - Проблеми морального виховання особистості (2014)
Гук О. Ф. - Модернізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах у контексті європейських стандартів (2014)
Гончаренко О. А. - Особливості формування змістових ліній у розвитку і навчанні дітей - вихідців з національних меншин в Україні та США (2014)
Грибок О. П. - Формування духовності студента як один з головних напрямків діяльності викладача вищого навчального закладу (2014)
Кошечко Н. В. - Управління конфліктами в історичному контексті (2014)
Лебедєва А. В. - Естетизація особистості як фактор творчого розвитку (2014)
Москаленко А. М. - Концепція формування професійної етики як умова оволодіння ціннісно-етичною культурою (2014)
Нагорна Г. О. - Професійне мислення педагога-музиканта: історія, теорія, практика (2014)
Содержание (2016)
Холопов Л. С. - Можливості метаболічної корекції в пацієнтів після черезшкірного коронарного втручання з приводу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST, Чумаченко Н. В., Сидоренко І. О. (2016)
Котелюх М. Ю. - Модель для визначення прогнозу розвитку систолічної дисфунції лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу з урахуванням вмісту тенасцину C (2016)
Писаревская К. А. - Распространённость ожирения у пациентов с неклапанной персистирующей фибрилляцией предсердий в процессе длительного наблюдения (2016)
Михалюк Є. Л. - Порівняльна характеристика вегетативного забезпечення центральної гемодинаміки та фізичної працездатності бігунів на дистанції 400 метрів обох статей, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Вишнивецький І. І. - Вплив хронічної серцевої недостатності на коректність оцінки тяжкості симптоматики хронічного обструктивного захворювання легень, Боровцова А. Ю. (2016)
Сиволап В. В. - Імунологічні зміни у хворих на позалікарняну пневмонію із супутньою ІХС під впливом симвастатину, Курілець Л. О., Лукашенко Л. В., Ярош А. О. (2016)
Ясінський Р. М. - Оцінювання показників системи глутатіону залежно від варіанта перебігу захворювання у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (2016)
Перцева Т. О. - Рівень тривожності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика, диференціальна діагностика, підходи до лікування, Конопкіна Л. І., Вереса О. В., Губа Ю. В. (2016)
Столяренко А. Н. - Индивидуально-личностные особенности больных диссоциативными расстройствами (2016)
Данилевская Н. В. - Методика "Подпороговое вербальное внушение для терапии (2016)
Процюк Л. О. - Стан функціональної спроможності хворих на ревматоїдний артрит залежно від статі з різними варіантами поліморфних ділянок промоторного регіону гена 5-HTR2A Т102С або A-1438-G (2016)
Потапов О. О. - Зміни показників системи гемостазу в пацієнтів із черепно-мозковою травмою залежно від варіантів генотипу за -675 4G/5G поліморфізмом гена інгібітора активатора плазміногену 1 типу, Кмита О. П., Шекера Н. С., Пабот К. А. (2016)
Nykonenko A. O. - Bone metabolism changes after laparoscopic greater curvature plication. A one-year study, Haidarzhi Ye. I., Bužga M. (2016)
Варжапетян С. Д. - Целесообразность применения ультразвукового метода обследования верхнечелюстных пазух при ятрогенном верхнечелюстном синусите (2016)
Цыбульская Т. Е. - Возможности рефракционной терапии и функциональных методов в лечении прогрессирующей миопии у детей (2016)
Македонська І. В. - Особливості лікування епілепсії у дітей, які народжені недоношеними, та дітей, які народжені недоношеними з екстремально низькою вагою тіла, на першому році життя (2016)
Ганчева О. В. - Лінійні відмінності патерну експресії нейрональної NO-синтази у структурі блакитної плями стовбура мозку щурів, Колесник Ю. М., Данукало М. В. (2016)
Зупанець К. О. - Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослідженнях біоеквівалентності, Доброва В. Є., Колодєзна Т. Ю. (2016)
Мисяк С. А. - Алгоритм оценивания эффективности восстановительных мероприятий для онкологических больных в условиях реабилитационного центра (2016)
Бондаркова А. М. - Зв’язок Gln27Glu поліморфізму гена β2 - адренорецептора з бронхіальною астмою, Приступа Л. Н., Псарьова В. Г. (2016)
Соболевська М. О. - Проблема соціального порядку і пресупозиції соціологічного теоретизування у неофункціоналістській соціології Дж. Александера (2013)
Аза Л. О. - Етнічність у сучасному контексті (2013)
Мороз Є. О. - Українське суспільство в контексті освітніх процесів і залучення до культурних практик: трансформація ціннісних орієнтацій (2013)
Кучер Г. О. - Фігуративний аналіз в сучасній соціології (2013)
Панькова О. В. - Людський потенціал України: нові концептуальні орієнтири розвитку (2013)
Гришина Т. В. - Соціологічні підходи до виділення старшої вікової групи (2013)
Шелестун К. Ю. - Емпірична модель умов та факторів реалізації наукового потенціалу молодих вчених (2013)
Шелухін В. А. - Раціональність: проблематизуючи класичне уявлення (Н. Луман та Е. Ґіденс) (2013)
Золотнюк О. П. - Поняття "відношення", "установка", "аттітюд", "диспозиція" в науковому дискурсі: спільне чи відмінне? (2013)
Сидоров М. В.-С. - Відмінності у застосуванні методів побудови довірчих інтервалів та обчислення p-рівня для перевірки гіпотез у емпіричних дослідженнях (2013)
Сальнікова С. А. - Підготовка водіїв у контексті повсякденних практик: реалії України в емпіричному вимірі (2013)
Александров Д. О. - Індивідуально-психологічні детермінанти професійної адаптивності працівника органів внутрішніх справ (2013)
Виноградов О. Г. - Багаторівневий аналіз s – r запитальника емоційного реагування (2013)
Гайденко В. Ю. - Трикомпонентна характеристика психологічних корелятів особистісної відповідальності державних ревізорів інспекторів (2013)
Зеленська Н. М. - Особливості розвитку креативності у молодшому шкільному віці: теоретичний аналіз (2013)
Мельник М. - Особливості політичної соціалізації неповнолітніх, які знаходяться у місцях позбавлення волі, Балюта В. (2013)
Полівко Л. Ю. - Педагог, як спеціаліст інклюзивного процесу у навчанні дітей з особливими потребами (2013)
Посацький О. В. - Місце проживання як чинник формування образу майбутнього в юнацькому віці: теоретичний аналіз (2013)
Радько О. В. - Психологічні особливості фахівців служби інкасації ДСО при МВС України з різним рівнем ефективності професійної діяльності (2013)
Рогаль Н. І. - Теоретичний аналіз конфлікту: психологічний аспект (2013)
Сидоренко В. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми профвідбору торгових агентів (2013)
Фадєєва К.-М. О. - Вимірювання специфічних конструктів тілесності у психології (2013)
Шульга С.С. - Проблема сутності та критеріїв сумісності в сучасній психології: теоретичний аналіз (2013)
Щербина Л. Ф. - Психотерапія як синергетична діяльність (2013)
Гладченко М. М. - Методи контролю в процесі стратегічного менеджменту вищої освіти країн європейського союзу (2013)
Кущ Т. В. - Дитинство в інформаційному світі як соціально-педагогічна проблема (2013)
Люріна Т. І. - Формування комунікативної компетенції майбутніх організаторів туристсько-краєзнавчої роботи у ВНЗ (2013)
Москаленко А. М. - Особливості формування професійної етики управлінців навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2013)
Онищук Л. А. - Значення прогностичного знання в галузевому управлінні (2013)
Токаренко О. В. - Особливості польської вищої освіти (2013)
Title (2015)
Content (2015)
Word to readers (2015)
Koval’ova T. - The specifics of figurative parts in travel essays, Sypchenko I., Aleksakhina T. (2015)
Voronova M. - Soul and word intensity… (Literature portrait genre meditation) (2015)
Tkachenko O. - Ukraine in the Content of the British Newspaper "The Times" (2015)
Bondarenko J. - Die ersten Alternativperiodika Deutschlands: soziokommunikatives Wesen (2015)
Hajkowski S. - Znaczenie debaty dla ukształtowania świadomości politycznej w wyborach prezydenckich w Polsce w roku 2005 (2015)
Havrylyuk I. - Social projects in the communication space of Ukrainian television, Prykhodko N. (2015)
Terentieva M. - Russian television in information warfare between Ukraine and Russia in 2014 (2015)
Bidzila Y. - Slovak press in Transcarpathia as revival of national identity (2015)
Volobuyeva A. - Revisiting the gender stereotypes in sports journalism (2015)
Georgiievska V. - Content Emphasis in Modern Party Press (2015)
Dubetska O. - From the history of children’s press in the world (2015)
Zykun N. - Satiric discourse of Naddniprianschyna of early ХХ century (2015)
Kravchenko S. - Adam Tomanek – legenda polskiego radia (2015)
Poklyatska C. - Litteraires-artistiques publications comme interpretes des processus culturels et sociaux dans l’espace de l’information (2015)
Sadivnychyy V. - Theoretical and Academic Subject of Medical Press of Naddnipryanska Ukraine in Middle ХІХ-th – Early ХХ-th centuries, Sushkova O., Chuiko O. (2015)
Semenko S. - Portrait essays by Yurii Kosach about Nobel Prize in Literature winners in the Ukrainian émigré publications (2015)
Sydorenko N. - Projection of the Ukrainian Press of the early twentieth century (periodicals and language in Ukraine) (2015)
Teodorska L. - Coverage problems of children with special needs by social advertising (2015)
Ґрещук В. - Чинники формування діалектної лексики (2016)
Кобиринка Г. - Прийоми й методи аналізу парокситонези на тлі вільного, рухомого наголосу в українських говірках (2016)
Самойлова І. - Інформаційна структура українських еквівалентів у перекладному словнику (2016)
Тищенко О. - Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. I. Лексична картотека: історія створення та репресій (2016)
Бибик С. - Оновлена стильова норма засобів масової інформації (2016)
Коць Т. - Явище варіантності в історії літературної мови (2016)
Черемська О. - Витоки харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції (2016)
Дядченко Г. - Антропометафора в українській поетичній мові кінця ХХ — початку ХХІ століття (2016)
Коца Р. - Складні прикметники у давньоукраїнській мові: семантика і структура (2016)
Лісова Л. - Історія вивчення та перспективи дослідження українських прізвищ (2016)
Соколова С. - Теоретичні і прагматичні аспекти слов’янського словотворення. Рецензія на книгу "Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte" / Slavica Varia Halensia / Band 12 / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Svetlana Mengel (Hg.). — Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf, 2014. — 681 S (2016)
Остапчук Я. - Текст, смисл, образ: лінгво-когнітивний вимір. Кононенко В.І. Текст і смисл. — Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012 — 272 с.; Кононенко В.І. Текст і образ. — Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014 — 191 с. (2016)
Мойсієнко В. - Міжнародна наукова конференція "Походження й розвиток української мови та її говорів". (м. Житомир, 12—13 листопада 2015 року), Гримашевич Г. (2016)
Рябець Л. - Міжнародна наукова конференція "Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії", Поістогова М. (2016)
Романюк Ю. - Міжнародний науковий семінар "Мови Європи в стані оновлення" (2016)
"Світ світиться мені…". Пам’яті відповідального секретаря нашого журналу (2016)
Даниленко А. - Пам’яті Їржі Марвана (28.01.1936–13.04.2016) (2016)
Городенська К. - Посада заступника чи заступниці директора? (2016)
Відомості про авторів (2016)
Приходько В. П. - Фактори інвестиційного забезпечення регіонального розвитку (2012)
Дериколенко О. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінки інноваційних ризиків промислових підприємств (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Управління функціонуванням кооперативних підприємств (2012)
Ахромкін Є. М. - Збалансованість робочих місць і трудових ресурсів як один з факторів підвищення використання трудового потенціалу регіону (2012)
Чорний Р. C. - Підходи до структурування факторів розвитку трудового потенціалу (2012)
Шпак Н. О. - Оцінювання рівня економічної cтабільності промислових підприємств, Романишин М. І. (2012)
Шемет Т. С. - Трансформація грошового суверенітету держави в умовах міжнародної конкуренції валют (2012)
Петренко В. А. - Концепція розвитку підприємств інформаційної галузі України (2012)
Грабчук О. М. - Синергетичний підхід у фінансовому прогнозуванні розвитку економіки (2012)
Тульчинська С. О. - Регіональний розвиток у контексті запровадження кластерного підходу (2012)
Мохтешеми М. Дж. - Вопросы повышения конкурентоспособности национальной экономики (2012)
Наджафли Светлана Халид кызы - Социальная политика и основные направления социально-экономического развития регионов азербайджанской республики (на примере горно-ширванского экономического района) (2012)
Дашко І. М. - Теоретичні аспекти трудового потенціалу підприємства (2012)
Бредіхін О. О. - Актуальні організаційно-економічні проблеми здійснення державного нагляду (контролю) сільськогосподарського землекористування (2012)
Азизов Э. А. - Основные направления развития предпринимательской деятельности в современных экономических условиях (2012)
Максимова І. І. - Дослідження факторів впливу на формування собівартості видобутку забалансових запасів залізних руд (2012)
Радзівіло І. В. - Механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства на основі застосування системно-динамічного підходу (2012)
Оржель О. Ю. - Застосування досвіду згуртування європейського союзу для формування політики національної консолідації українського суспільства: етап вироблення індикаторів (2012)
Паладій М. В. - Характеристика та складові сфери інтелектуальної власності (2012)
Вишиванюк М. В. - Обгрунтування концептуальних положень стратегічного розвитку регіонів (2012)
Гербеда С. В. - Розвиток державного управління соціальним діалогом в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Управлінські та організаційно-правові проблеми підприємництва в агропромислових регіонах (2012)
Биркович Т. І. - Принципи та особливості побудови незалежного регулятора ринку паливно-енергетичного комплексу (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Зарубіжний та вітчизняний досвід взаємозв'язку освітніх, наукових і модернізаційних програм розвитку промислового комплексу (2012)
Міокова Н. В. - Основні аспекти підвищенння ефективності державної політики партнерства з міжнародними фінансовими організаціями (2012)
Добрунов С. С. - Законодавче врегулювання державної інноваційно-промислової політики в Україні (2012)
Якобчук А. В. - Удосконалення державної політики у національному законодавстві з протидії епідемії віл/сніду в Україні (2012)
Онікієнко С. В. - Міжнародне регулювання банківської діяльності: політико-економічний аспект (2012)
Богомолова Н. І. - Особливості управління фінансово-економічною діяльністю залізничного транспорту, Кравченко О. О. (2012)
Зборовська О. М. - Управління потоковими процесами промислового підприємства (2012)
Богуш Л. Г. - Регулювання соціальної нерівності як фактор стимулювання суспільно-економічного розвитку регіонів України (2012)
Королюк Т. О. - Особливості монетарної політики національного банку у забезпеченні стабільності економіки України (2012)
Демешок О. О. - Структурно-інформаційні домінанти ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2012)
Демьянченко А. Г. - Бизнес-модели и стратегии работы мировых портовых комплексов (2012)
Капарулина И. Н. - Философский базис концепции "потенциал предприятия" (2012)
Ведмідь Н. І. - Санаторно-курортна і оздоровча сфера в Україні: структура та особливості надання послуг іноземним туристам (2012)
Хлівна І. В. - Становлення та розвиток ринку праці в Україні (2012)
Алимов С. О. - Реалізація стратегії макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості, Лимич Ю. В. (2012)
Золковер А. О. - Історико-логічний аналіз розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2012)
Носенко М. С. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості іпотечної системи (2012)
Комолова К. Ю. - Інвестиційний процес в умовах невизначеності (2012)
Євтушенко С. В. - Конкурентно-релевантні ануїтети в оптимізації стану інвестиційної безпеки книжкової друкарні (2012)
Богів Я. С. - Оптимізація бізнес-плану інноваційного проекту підприємства за умов невизначеності (2012)
Гнітецький Є. В. - Маркетинговий аспект інноваційної діяльності економічних суб'єктів за концепцією сталого розвитку (2012)
Силкін В. В. - Економічні зрушення у розвитку паливно-енергетичного комплексу регіонів України (2012)
Легошина О. Л. - Становлення житлової кооперації в Україні та перспективи її розвитку (2012)
Дишлева А. М. - Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного досвіду (2012)
Мельников І. Ю. - Порівняльний аналіз фінансового ринку України та росії (2012)
Писаревська А. К. - Актуальні питання фінансування галузей соціальної сфери (2012)
Федяєва О. О. - Організація спільного фінансування розвитку аеропортів (2012)
Іванова Н. Є. - Огляд та аналіз сучасного рівня забезпечення продовольчої безпеки України (2012)
Толпежніков Р. О. - Розрахунок ставки дисконтування, Пастощук О. В. (2012)
Фененко П. О. - Особливості оподаткування зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід країн світу (2012)
Ченгизи-Кечеклу Х. А. - Основные направления повышения конкурентоспособности национальной экономики в современных условиях (2012)
Гапоненко С. О. - Інноваційний розвиток сфери послуг та зв'язку на світовому та національному рівнях (2012)
Рибачук В. Л. - Формування стратегії управління регіональним ринком житлово-комунальних послуг (2012)
Матійко С. А. - Підходи до формуваня та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону в системі державного управління (2012)
Гіндес О. Г. - Методологічні підходи державного управління раціональним природокористуванням (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування стратегічних цілей розвитку регіону в контексті сталого розвитку (2012)
Хлапук М. М. - Аспекти державного управління у сфері вищої освіти, Хлапук Ю. М. (2012)
Тимохін М. Г. - Взаємозв'язок розвитку середнього класу та партійної системи в Україні (2012)
Висоцька Т. Є. - Місце авіаційної медицини в системі державного управління охорони здоров'я працівників цивільної авіації (2012)
Федорченко В. В. - Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання розвитку малого підприємництва (2012)
Двигун С. М. - Забезпечення експортного потенціалу як матеріальної основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в системі державного регулювання економіки (2012)
Поворозник Р. В. - Екологоорієнтоване виробництво в системі державного регулювання стійкого розвитку регіональної економіки (2012)
Сірий Ю. М. - Розвиток сфери надання інформаційних послуг у контексті її державного регулювання (2012)
Кожухівська Р. Б. - Economic security SME in the tourism sector, Удовенко І. О. (2016)
Козій Н. С. - Світовий досвід стабілізації грошового обігу (2016)
Кононенко Г. І. - Особливість інституційної концепції конкурентних переваг підприємства (2016)
Кононова І. В. - Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами, Бакум А. О. (2016)
Кононова О. Є. - Удосконалення організації обліку витрат будівельного підприємства, Просенко К. І. (2016)
Костецький Я. І. - Вплив глобалізації на трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України (2016)
Кульбіда М. В. - Основні напрями підвищення ролі міжнародних фінансових організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин (2016)
Лантух І. В. - Державний дворянський земельний банк як інструмент капіталістичного господарства наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Лепетюха Н. В. - Рейтингова оцінка ефективності туристичної діяльності регіонів України з використанням методу DEA (2016)
Лещук Г. В. - Теоретично-методологічні засади інвестиційного контролінгу, Жила В. С. (2016)
Лишенко М. О. - Значення вітчизняного ринку в забезпеченні населення овочами, Устік Т. В. (2016)
Ліба Н. С. - Закордонний досвід реалізації регіональної політики (2016)
Ліпич Л. Г. - Особливості розвитку ринку лісового господарства в Україні, Волинець І. Г. (2016)
Македон В. В. - Оценка рисков корпоративных сделок слияния и поглощения методом нечётких множеств, М'ячин В. Г. (2016)
Максименко Д. В. - Аналіз організаційного потенціалу підприємства (2016)
Маловичко С. В. - Аналіз теоретико-дослідницьких підходів до вивчення електронної торгівлі (2016)
Мамонов К. А. - Визначення рейдерства: теоретичні підходи, Величко В. А. (2016)
Мартинович Д. Є. - Моделювання впливу податкових пільг та видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу та сільського господарства в Україні (2016)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Систематизація аналітичних задач за основними видами логістичної діяльності підприємства (2016)
Мельник Д. О. - Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності та її роль у прикордонному регіоні (2016)
Мельник С. С. - Сутність фінансового шахрайства в комерційному банку (2016)
Мельничук Л. С. - Бренд та його роль у процесі організації ефективних маркетингових комунікацій (2016)
Михайлишин Л. І. - Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності (2016)
Михалків А. А. - Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності (2016)
Могилова А. Ю. - Маркетингова діяльність: особливості виходу підприємства на міжнародний рівень, Дмитрієв В. І. (2016)
Музиченко А. С. - Сучасний стан державної підтримки розвитку аграрного сектора України, Голуб Т. І. (2016)
Назарук О. М. - Зміст категорії "виробничі ресурси підприємства" в економічних дослідженнях (2016)
Налбандян Н. А. - Використання базису в міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами (2016)
Нечипоренко А. В. - Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні (2016)
Носик О. М. - Транснаціоналізація людського капіталу: напрями та загрози (2016)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації, Крисько Ж. Л. (2016)
Оганесян В. С. - Економічна сутність ринку продукції тваринництва (2016)
Огданський К. М. - Основи системного підходу в процесі побудови якісної регіональної економічної політики (2016)
Огінок С. В. - Еволюція поглядів на проблеми економічної інтеграції та формування єдиного ринку ЄС (2016)
Однорог М. А. - Математичне моделювання в управлінні інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств АПК (2016)
Одношевна О. О. - Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів (2016)
Петухова В. О. - Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків національних економік та України в глобальній системі міжнародної торгівлі (2016)
Пєтухова О. М. - Особливості та перспективи розвитку кондитерської галузі України, Чорноштан Г. Г. (2016)
Письменна М. С. - Нормативно-правове середовище державних закупівель як передумова забезпечення ефективного контролю (2016)
Піцик М. А. - Використання теорій інвестиційного розвитку для досягнення економічної безпеки регіонів (2016)
Полякова Ю. В. - Інноваційний потенціал регіонів України (2016)
Потравка Л. О. - Напрями покращання структурної політики сільського господарства України (2016)
Примостка О. О. - Ідентифікація та оптимізація ризиків соціального банкінгу (2016)
Максименко С. Д. - Теорія розвитку поведінки людини П.П. Блонського (2015)
Антюхова Н. І. - Фасилітація становлення творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Артемьева Т. В. - Понимание юмористического контекста детьми младшего школьного возраста, Дуткевич Т. В. (2015)
Ахметзянова А. И. - Вариативные формы дошкольного образования в инклюзивном пространстве (2015)
Біла І. М. - Система організованого впливу на творчу діяльність дітей (2015)
Болтакова Н. И. - Подготовка специалистов для инклюзивного образования в Казанском федеральном университете (2015)
Борисова А. О. - Особливості картини світу та успішність міжкультурної адаптації студентів-іноземців (2015)
Бугерко Я. М. - Ціннісні виміри духовної культури студентської молоді (2015)
Бургонська С. В. - Дослідження особливостей формування взаємовідносин між психотерапевтом і клієнтом (2015)
Вдовиченко О. В. - Типологія особистості ризику (2015)
Венгер Г. С. - Досвід сімейних стосунків у дистантній і традиційній сім’ях (2015)
Волошко Н. І. - Психологічні вправи для розвитку мотивації здорового способу життя в навчальному процесі (2015)
Гончарук Н. М. - Психологічний аналіз комунікативних реакцій як складових комунікативної поведінки (2015)
Горбачова О. Ю. - Емпіричне дослідження внутрішніх детермінант розвитку смислової сфери дитини (2015)
Горобець І. А. - Формування усно-мовленнєвої комунікативної компетенції у студентів технічних ВНЗ (2015)
Гринів О. М. - Детермінанти психологічного благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості (2015)
Гуляс І. А. - Емпіричне дослідження саморегуляції особистості (2015)
Дуткевич Т. В. - Структурно-функціональні особливості розумової діяльності мовця (на прикладі висловлення ірреального бажання), Панчишина Т. А. (2015)
Жиляк Н. В. - Комплексне дослідження психомоторних здібностей особистості, Гоцуляк Н. Є. (2015)
Журов В. В. - Робота з особистісними сенсами в контексті посттравматичного стресового розладу (2015)
Завязкіна Н. В. - Агресивна поведінка як один із критеріїв обмеженої осудності хворих на епілепсію (2015)
Зінченко О. В. - Емпіричне дослідження психологічних характеристик інтернет-спілкування у підлітковому віці (2015)
Зозуль Т. В. - Психологічні особливості взаємодії в конфліктних ситуаціях подружжя із суттєвою різницею у віці (2015)
Іванова Є. О. - Суб’єктивне відчуття емоційної близькості як предиктор формування емоційного інтелекту підлітка (2015)
Коваль І. А. - Особистість і розлади особистості в сучасній практиці лікування (2015)
Корнілова В. В. - До проблеми вивчення психічних станів особистості (2015)
Кравченко К. В. - Про вплив особистісної зрілості подружжя на ставлення до дитини (2015)
Кривоконь Н. І. - Соціально-психологічна підтримка як чинник подолання скрутних життєвих ситуацій (2015)
Куриця А. І. - Перевірка ефективності програми розвитку лідерських якостей студентів (2015)
Куриця Д. І. - Державне управління як вид соціального управління та роль державної служби у його здійсненні (2015)
Куцан О. І. - Особливості різновидів заздрісності в ранньому юнацькому віці (2015)
Лимар Л. В. - Корекція розвитку мотиваційного компонента готовності медиків до продуктивної взаємодії на заняттях англійської мови (2015)
Лукомська Ю. О. - Підвищення когнітивної готовності до інновації персоналу освітнього закладу засобами психологічного тренінгу (2015)
Любіна Л. А. - Гендерно-орієнтований тренінг психолого-педагогічного спрямування як метод формування професійної компетентності майбутніх лікарів (2015)
Максименко К. С. - Сопоставительный анализ личностно-ориентированных психотерапевтических подходов (2015)
Мандзик Т. М. - До проблеми про психологічні детермінанти прив’язаності студентів до міста, в якому відбувається їхнє навчання (2015)
Нигматуллина И. А. - Изучение особенностей сформированности дыхания у детей дошкольного возраста с использованием технологии биологической обратной связи (2015)
Onufriieva L. A. - Psychological features of future socionomic specialists’ emotional competence (2015)
Паламар О. М. - Рефлексивний і пізнавальний аспекти психологічної компетентності тифлопедагога (2015)
Палюх Марек - Социальная помощь и социальная работа в Польше – педагогический и психологический аспекты (2015)
Панчук Н. П. - Ціннісна сфера особистості та її роль у становленні професіонала (2015)
Пастух Л. В. - Особливості емоційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Підбуцька Н. В. - Характеристика й особливості ціннісного компонента професіоналізму особистості майбутнього інженера (2015)
Пільгук Т. С. - Логіко-психологічний аналіз проблеми розвитку творчої компетентності вчителя у процесі професійного становлення (2015)
Polianychko О. M. - Funktionelle Aspekte der psychischen Widerspiegelung in der Sichtweise der tiefenpsychologischen Erkenntnis (2015)
Попович І. С. - Семантичний аналіз наукової категорії "соціальні очікування" (2015)
Попчук М. А. - Стильові особливості навчальної діяльності студентів (2015)
Портяна О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження когнітивних стилів (2015)
Прокопів Л. Я. - Експериментальна верифікація комплексної мультимодальної психокорекції дитячої гіперактивності (2015)
Пустовалов І. В. - Психологічні особливості осмисленості життя дітей підліткового віку в сім’ях повторного шлюбу (2015)
Пушкарук І. Ю. - Аналіз особливостей Я-концепції в чоловіків у доактуалізаційному та актуалізаційному періодах становлення батьківської ідентичності (2015)
Рудюк О. В. - Особистісні детермінанти подолання кризи зайнятості у безробітних (2015)
Северин А. В. - Особенности перцептивных действий подростков при изучении предметов с вариативной формой (2015)
Седих К. В. - Міфологізація свідомості як ознака суспільно-політичної кризи (2015)
Семенів Н. М. - Чинники впливу на становлення та розвиток міжетнічної взаємодії (2015)
Смотрицкий А. В. - Психотерапевтические возможности досугово-танцевальных практик (2015)
Сняданко І. І. - Методика "Самоефективність у майбутній організації": опис та рекомендації до застосування (2015)
Стельмащук Х. Р. - Психологічні фактори подолання стресу (2015)
Твардовская А. А. - Исследование коммуникативной компетенции детей с нарушениями развития в условиях Лекотеки (2015)
Тесленко М. М. - Діалогічний підхід у системі фахової підготовки майбутніх психологів (2015)
Хомуленко Б. В. - Розвиток функціонально-рольової структури особистості психолога (2015)
Цибуляк Н. Ю. - Практика освітньої діяльності щодо розвитку професійної спостережливості майбутніх педагогів (2015)
Цивильская Е. А. - Особенности усвоения правил поведения младшими школьниками с нормой и патологией интеллектуального развития (2015)
Чеканська О. А. - Особливості психологічного здоров’я матерів, які виховують дітей у неповних сім’ях, Данчук Ю. П. (2015)
Шебанова В. І. - Особливості егоцентризму вагітних жінок з травматичним досвідом тілесності (2015)
Штепа О. С. - Функціональна значущість психологічної ресурсності у структурі особистісного потенціалу (2015)
Юрчик О. М. - Теоретичні аспекти моделювання процесу психологічної профілактики шкільного насильства (2015)
Яновська Т. А. - Особливості розвитку інтересу до психологічних знань у майбутніх педагогічних працівників, Калюжна Ю. І. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Бендес Ю. П. - Методична система використання інноваційних технологій навчання фізиці студентів напрямку підготовки "Телекомунікацій" (2013)
Благодаренко Л. Ю. - Методичні можливості підручника фізики нового покоління у напрямі комплексного формування знань учнів (2013)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: внесок академіка Олександра Гольдмана у розвиток наукової складової змісту та методів навчання фізики в середній школі (2013)
Касперський А. В. - Дослідження теплопровідності модифікованих поліолефінів як наукового компоненту фахової підготовки вчителів технологій, Коробченко В. Я. (2013)
Куриленко Н. В. - Поняття про екологічну компетентність, її структуру та умови формування у процесі навчання фізики учнів основної школи (2013)
Мороз І. О. - Закони збереження в системі формування наукового світогляду майбутнього вчителя фізики (2013)
Новікова С. О. - Курси за вибором як форма реалізації допрофільної підготовки з фізики в основній школі (2013)
Пасько О. О. - Використання мультимедійних засобів під час розв'язування практичних задач з механіки у загальноосвітній школі (2013)
Слободяник А. Д. - Розвиток методів ефективного засвоєння нового матеріалу та оцінювання знань на заняттях з фізики у вищих навчальних закладах, Сільвейстер А. М. (2013)
Стариков С. М. - Роль програмних засобів у сучасному навчальному фізичному експерименті, Козеренко С. І. (2013)
Терещук С. І. - Періодизація розвитку методики викладання квантової фізики у старшій школі (2013)
Хован І. В. - Визначення рівня розвитку дослідницьких вмінь з використання інформаційно-комунікаційних технологій та оцінка результатів педагогічного експерименту (2013)
Чижська Т. Г. - Гуманітарні складові уроків фізики в розділі "Електричне поле та струм" (2013)
Шишкін Г. О. - Фізика як навчальна дисципліна в системі підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Олалі Н. В. - Про особливості репрезентативно-ілюстративного способу доведення деяких теорем математичного аналізу з урахуванням професійної спрямованості студентів, Залізко В. Д. (2013)
Пихтар М. П. - Міжпредметні зв'язки як чинник удосконалення процесу навчання стохастики, Трунова О. В. (2013)
Томащук О. П. - Основні методи знаходження області значень функції, Репета В. К., Лещинський О.Л. (2013)
Парчук М. І. - Елементи теорії випадкових процесів в курсі "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів напряму підготовки "Фізика" педагогічних університетів (2013)
Мороз Є. О. - До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної антропології (2014)
Судаков В. І. - Праця як соціально-інтегративний процес та технологічний спосіб організації стандартизованої зайнятості (2014)
Малес Л. В. - Соціально-політичні зміни ХХ століття на карті сучасної столиці (2014)
Артеменко С. Б. - Пролегомени до розуміння образу соціального часу в концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса (2014)
Черних Г. А. - Особливості застосування З.Бауманом та У.Беком соціологічних метафор "індивідуалізоване суспільство" та "суспільство ризику" при досліджені індивідуалізації соціальних практик (2014)
Олевич М. І. - Пізнавальний потенціал веберівської типології легітимного порядку (2014)
Сисолятіна А. В. - Поняття колективної дії в концепції раціонального вибору Й. Ельстера (2014)
Дяченко О. К. - Особливості визначення поняття "соціальна відповідальність" у соціологічному контексті (2014)
Золотнюк О. П. - Диспозиційний компонент особистості в контексті шлюбних відносин: можливість фіксації і соціологічний досвід вимірювання (2014)
Лапіна В. В. - Соціологія реклами як наукова та навчальна дисципліна: проблема концептуального розвитку (2014)
Пігіда А. А. - Побудова оптимальної стратифікованої вибірки з урахуванням дизайн-ефекту (2014)
Цимбал Т.В. - Особливості застосування тестів у процесі викладання теоретичних дисциплін студентам-соціологам в Україні (2014)
Модестова Т. В. - Вплив як ключова складова соціальної перцепції (2014)
Власова О. І. - Програма оптимізації становлення самодетермінації підлітка, Бастракова А. С. (2014)
Сіпакова О. А. - Ціннісні орієнтації студентської молоді. (2014)
Ушакова В. Р. - Оцінка ефективності медико-психологічної підтримки сім’ї після народження дитини (2014)
Траверсе Т. М. - Інтуїція як ірраціональна складова процесу розуміння політичних задач (2014)
Фомічова В. М. - Інтерсуб’єктивність як чинник формування соціальних уявлень (2014)
Автомонов П. П. - Логіка формування технології навчання, Гук О. Ф. (2014)
Закраєвська О. Ю. - Ключова компетентність "уміння вчитись" як психолого-педагогічна проблема (2014)
Кипиченко Н. С. - Педагогічна взаємодія викладачів і майбутніх учителів початкової школи під час практики (2014)
Люріна Т. І. - Формування культури мови майбутніх фахівців (2014)
Марушкевич А. А. - Розвиток обдарованої особистості: досвід країн світу (2014)
Молодиченко Н. А. - Засоби орієнтації навчального процесу на розвиток особистості у контексті гуманітарно-орієнтованої освіти (2014)
Нечипоренко К. П. - Педагогічні умови розвитку інтелектуально-творчих умінь молодших школярів (2014)
Соболевська М. О. - Суперечливість модерну та рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е. Гіденса (2013)
Малес Л. В. - Соціальне сприйняття конституйоване іншими (2013)
Судакова В. М. - Комунікативні конвенції як чинники структурної диференціації соціальних взаємодій (2013)
Цимбалюк Н. М. - Інтеграція культурно-мистецької освіти у європейський культурний простір: основні показники та напрями розвитку (2013)
Чернова К. О. - Теоретичні підходи до вивчення соціальних змін трансформаційного суспільства, Савчук О. В., Нахабіч М. А. (2013)
Жуков В. І. - Фактори формування трудових цiнноcтей cучacної молодi в Укрaїнi, Гузич С. О. (2013)
Шевель І. П. - Два напрямки інтерпретації глобальних конфліктів (концепції С. Гантінгтона і Дж. Аррігі) (2013)
Нахабич Н. С. - Довіра як явище та процес суспільного життя (2013)
Нуждін С. Є. - Політична участь як об’єкт соціологічного дослідження. Сутність та основні форми політичної участі (2013)
Черних Г. А. - Індивідуалізація соціальних практик як цінність сучасного соціокультурного розвитку людства в інформаційну епоху (2013)
Кучко О. Є - Перспективи використання методу формування вибірки Webrds для дослідження інтернет-спільнот (2013)
Орешета Ю. В. - Характеристика теоретичних підходів до "ідентифікації” та "ідентичності” (2013)
Тарапатова Н. М. - Про деякі аспекти впровадження стратегії полівалетності працівників в сучасних організаціях (2013)
Озимко М. - Основні фактори працевлаштування випускників ВНЗ напряму підготовки "соціологія" (2013)
Абрамов В. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження копінг поведінки (2013)
Александров Д. О. - Психологічна характеристика основних рівнів адаптації працівника органів внутрішніх справ до умов професійної діяльності (2013)
Андросович К. А. - Умови та форми процесу успішної адаптації студентів-першокурсників (2013)
Божко Ю. П. - Професійна успішність програмістів (2013)
Вахоцька І. О. - Психологічні особливості дітей з неповних сімей (2013)
Корнюх А. О. - Ставлення українських жінок до міжнаціонального шлюбу (2013)
Луценко О. Л. - Сполученість здібності до переносу знань з когнітивно-особистісними якостями студентів, Лисак К.О. (2013)
Остапенко І. В. - Концетуальні засади емпіричного дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2013)
Траверсе Т. М. - Політичне мислення у контексті діахронічного аспекту діяльності – її задачної структури (2013)
Чабан Г. В. - Моделювання соціально-психологічних процесів у навчальних структурах, Чабан Р. А. (2013)
Черкашин А. І. - Методологія сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Якушик С. В. - "Тролинг" як специфична форма спілкування у віртуальному просторі мережі Інтернет (2013)
Віннічук Н. В. - Освітнє середовище в Україні ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття (2013)
Гладченко М. М. - Цільові договори як складник стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (Австрія, Нідерланди І Німеччина) (2013)
Гук O. Ф. - Пeдaгoгічні умoви мoдeрнізaції нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцeсу у вищoму нaвчaльнoму зaклaді (2013)
Мельник М. Ю. - Віковий аспект професійного самовизначення старшокласників (2013)
Москаленко А. М. - Організація самостійної роботи cтудентів магістри з курсу "Професійна етика управлінців навчальних закладів” (2013)
Нагорна Г. О. - Історичні передумови дослідження професійного мислення педагога-музиканта (2013)
Парфенюк Т.Ю. - Модель ринково-орієнтованої освітньої реформи в Австралії (2013)
Токаренко О.В. - Зміни у вищій освіті Польщі (1989-2012 рр.) (2013)
Титул, зміст (2011)
Джаман М. О. - Особливості оцінки прав інтелектуальної власності на винаходи екологічного спрямування, Гусаковська Т. О. (2011)
Шевченко А. Ф. - Продовольча безпека України в контексті формування прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, Шевченко О. М. (2011)
Чернявська О. В. - Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: зарубіжний досвід, Юрко Т. С. (2011)
Гончаров В. Н. - Инновационные аспекты организации эффективной системы земледелия и оценки земли на основе геоинформационных систем, Зось-Киор Н. В. (2011)
Брітченко І. Г. - Інноваційна діяльність у контексті стратегічного управління регіоном (2011)
Самосьонок Л. М. - Динаміка торгівлі сільськогосподарською продукцією регіональних інтеграційних об’єднань (2011)
Кушнір Л. Л. - Проблема ідентифікації стейкхолдерів у системі ресурсного забезпечення національної економіки (2011)
Артеменко І. А. - Металургійна галузь України: основні проблеми функціонування та розвитку, Рибачок Ю. С. (2011)
Білоброва Т. О. - МВФ і Україна: неоднозначність відносин, Завгородній О. О. (2011)
Ничипоренко С. В. - Актуальність удосконалення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства, Горемикіна Ю. В. (2011)
Лелюк Ю. М. - Глобальна фінансова криза в епоху неоліберального капіталізму: необхідність політико-економічного аналізу (2011)
Сардак О. В. - Особливості стейкхолдерів ринку праці (2011)
Рудніченко Є. М. - Митна служба та суб’єкти господарювання: проблеми взаємодії (2011)
Краус Н. М. - Регуляторні механізми детінізації національної економіки, Максименко М. О. (2011)
Фомиченко И. П. - Корпоративные объединения и их роль в экономике Украины в современных условиях хозяйствования, Баркова С. А. (2011)
Олешко А. А. - Антикризове регулювання зовнішнього боргу України (2011)
Чентуков Ю. І. - Технологія і технологічний прогрес як головний ресурс сучасного економічного розвитку (2011)
Ворона П. В. - Особливості місцевого самоврядування України в контексті розвитку представницької влади (2011)
Шульженко Л. Е. - Тенденции развития современных стратегических альянсов в фармацевтической промышленности (2011)
Таран-Лала О. М. - Категоріальний аналіз теоретико-системних досліджень (2011)
Гаврилюк В. Т. - Умови подальшого розвитку науково-технічного прогресу (2011)
Радченко Ю. С. - Відповідність кооперативних принципів Міжнародного кооперативного альянсу сучасним змінам глобальної економіки (2011)
Клименкова О. В. - Перспективы эффективного развития и использование человеческого капитала в условиях экономического кризиса (2011)
Эминов З. - Особенности демографического развития в Газвинской области Иран исламской Республики Иран, Мехди С. (2011)
Чорна О. Ю. - Економічна безпека інтегрованих промислових структур: поняття та підходи до визначення (2011)
Худолей В. Ю. - Побудова та реалізація дії механізму управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України (2011)
Оліх Л. А. - Упровадження концепції "потрійної спіралі" в економіці України (2011)
Переверзєв Є. В. - Інтернаціоналізація бізнесу в західних економічних концепціях (2011)
Олексієнко М. М. - Проблеми та перспективи розвитку іноземного інвестування в системі регіональної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави (2011)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Самоорганізація системи тіньової економіки: властивість операціональної замкнутості, Кравченко М. В. (2011)
Салій Н. Ю. - Сучасна практика та перспективи розвитку банківського фінансування експорту в Україні (2011)
Бортник І. В. - Сучасні особливості функціонування ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Ножова Г. В. - Обґрунтування стратегії управління інноваційною діяльністю і методика вибору інноваційних завдань, Брітченко І. Г. (2011)
Карпенко Н. В. - Асоціативний бенчмаркінг у Міжнародному кооперативному альянсі. (2011)
Оболенська Т. Є. - Управління інноваційним розвитком підприємства: методологічні основи взаємодії науки, освіти та виробництва (2011)
Ємець О. О. - Розв’язування економіко-математичних моделей у вигляді задачі оптимізації на переставленнях з використанням графа переставного многогранника, Ємець Є. М., Ольховський Д. М. (2011)
Калюжна Н. Г. - Потенціал системи управління підприємством: сутність і складові елементи (2011)
Адаменко Т. М. - Управління затратами підприємства: синтез функціонального та процесно-орієнтованого підходів (2011)
Карпенко Ю. В. - Технологія внутрішньофірмового планування як засіб встановлення показників центрів відповідальності (2011)
Тимченко Ю. В. - Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії (2011)
Кривошей В. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства (2011)
Педченко Н. С. - Концептуальні підходи до формування і використання потенціалу розвитку підприємства в системі стратегічного управління (2011)
Маркіна І. А. - Система управління якістю кадрового потенціалу як запорука ефективного менеджменту, Михайлов О. О. (2011)
Роскладка А. А. - Побудова моделі мережі процесів при впровадженні моніторингу діяльності невиробничих систем, Огуй Н. І. (2011)
Юрко І. В. - Розвиток видів програм лояльності торговельних підприємств, Карась О. М. (2011)
Карцева В. В. - Діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації в контексті стійкого розвитку (2011)
Свічкарь В. А. - Напрями вдосконалення управління інтелектуальним капіталом споживчої кооперації України (2011)
Єфремов О. С. - Об’єктивні передумови управління інноваційним розвитком підприємств України (2011)
Крикун О. А. - Пути получения конкурентного преимущества как фактор успеха деятельности предприятия, Колосова В. Н. (2011)
Ящук В. І. - Забезпечення фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі корпоративних мереж (2011)
Кухта П. В. - Еволюція методів оцінювання ефективності реальних інвестицій (2011)
Деньга С. М. - Проблеми обліку кругообігу торговельного капіталу в індустрії туризму (2011)
Пасєка А. С. - Внутрішній маркетинг як чинник підвищення продуктивності праці на підприємстві (2011)
Пасєка С. Р. - Зайнятість в інтелектуальній сфері: проблеми мотивації (2011)
Ільїна Г. В. - "Онауковлене суспільство" в умовах інноваційних трансформацій (2011)
Зосименко Т. І. - Інститут малого підприємництва як ключова складова сучасної економіки України, Сахневич Л. В. (2011)
Мозговая Ю. А. - Некоммерческий маркетинг-микс: особенности, структура, специфика управления, Иваненко О. В. (2011)
Максюта В. В. - Мотиваційні чинники підвищення продуктивності праці продавців (2011)
Маховка В. М. - Методологічні засади управління підприємством в умовах кризи (2011)
Дерій Ж. В. - Роль людського потенціалу у постіндустріальному суспільстві (2011)
Бердин А. Ю. - Методическая база актуализации потребительских оценок эффективности реализации маркетинговой деятельности и детерминирование векторной направленности интенсификации маркетинга промышленных предприятий (2011)
Денисюк О. В. - Умови формування управлінських компетенцій підприємства (2011)
Мікрюков О. В. - Недержавні організації сільськогосподарських товаровиробників як ефективний засіб у вирішенні їхніх господарських потреб (2011)
Харічкіна І. О. - Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком соціальної підсистеми сучасних організацій (2011)
Давидова О. Г. - Туристичний кластер як фактор конкурентоспроможності регіонів України (2011)
Срібний В. І. - Управління золотовалютними резервами для забезпечення фінансової безпеки України (2011)
Тимошенко М. В. - Динаміка показників держбюджету в контексті стійкості державних фінансів (2011)
Лещук В. П. - Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу, Буснюк С. В. (2011)
Гриценко К. Г. - Напрями застосування кібернетичної моделі життєздатної системи VSM в процесі формування концепції розвитку страхової системи України (2011)
Яцко М. В. - Вплив організації бухгалтерського обліку на процеси подання та оприлюднення фінансової звітності (2011)
Стрельніков В. Ю. - Формування колективного суб’єкта в інтенсивному кооперативному навчанні майбутніх економістів (2011)
Аннотации (2011)
Титул, зміст (2016)
Попович О. С. - Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України, Костриця О. П. (2016)
Аралова Н. І. - Комплекс інформаційної підтримки дослідження надійності роботи оператора систем неперервної взаємодії в умовах підвищеної ситуаційної напруги (2016)
Боюн В. П. - Пристрій обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначенного у зображенні оператором, Сабельніков П. Ю., Сабельніков Ю. А. (2016)
Моргун Б. В. - Впровадження молекулярних систем визначення генетичного поліморфізму озимої пшениці для отримання високопродуктивних спеціалізованих сортів, Степаненко А. І., Степаненко О. В., Банникова М. О., Голубенко А.В., Нітовська І. О., Майстров П. Д., Гродзинський Д. М. (2016)
Кравець О. П. - Взаємозв’язок екологічної пластичності елітних сортів озимоїпшениці і поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту, Соколова Д. О., Берестяна А. М., Шнуренко О. Р., Банникова М. О., Моргун Б. В., Кучук М. В., Гродзинський Д. М. (2016)
Семенюк Е. П. - Інформаційно-комунікаційні аспекти формування і функціонування наукових шкіл ви давничо-поліграфічної галузі, Котляревський Я. В., Мельников О. В. (2016)
Яворський М. С. - Інформаційно-інноваційний центр як чинник формування та партнер громадських організацій в інтелектуально-фахових середовищах регіону (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Набруско І. Ю. - Споживання як механізм конструювання ідентичності (2012)
Наумова М. Ю - Культурні порядки сучасних медіа (2012)
Рощин Д. Г. - Генеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології (2012)
Кучер Г. - Фігуративна соціологія в дослідженні соціальних змін (2012)
Черних Г. А. - Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця xix початку ХХ ст. (2012)
Марушкевич Б. М. - Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських організацій (2012)
Заріцька Н. Ю. - Дауншифтінг: український варіант (2012)
Кишкань А. І. - Особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період (2012)
Кондов К. В. - Соціальний контроль як умова та наслідок трудової діяльності (2012)
Ковязіна К. О. - Емпіричні характеристики структури соціального капіталу групи державних службовців в українському суспільстві (2012)
Шелестун К. Ю. - Потенціал молодих науковців у розбудові українського суспільства (2012)
Вдовиченко М. - Постмодерністська концептуалізація процесу соціалізації в наукових працях Ф. Джеймісона (2012)
Білорицька А. Є. - Характеристики контенту блогу як репрезентації капіталів суб’єктів у блогосфері (на основі проведеного контент-аналізу) (2012)
Виноградов О. Г. - Інтраіндивідуальна надійність-еквівалентність особистісних сигнатур (2012)
Денисенко В. А. - Кооперація як прояв продуктивної взаємодії: огляд основних підходів до аналізу проблеми (2012)
Емішянц О. Б. - Психологічні особливості самоконтролю особистості (2012)
Клименко І. В. - Психологічні чинники ефективності комунікативних стратегій в маркетингу інновацій (2012)
Лапіна В. В. - Феномен прихованої реклами в контексті сучасної типології рекламних практик (2012)
Лах К. О. - Специфіка реакції на стрес в умовах наявності обсесивно-компульсивної симптоматики (2012)
Марініна В. М. - Стиль професійної діяльності в контексті досліджень французьких науковців (2012)
Періус Н. В. - Особливості соціально-психологічної компетентності педагогів (2012)
Шишова О. М. - Психолого-педагогічні засоби розвитку соціальної компетентності дошкільників (2012)
Щербина Л. Ф. - Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта (2012)
Автомонов П. П. - Стратегічний принцип гуманізації вищої освіти і тактика його реалізації (2012)
Бекирова А. Р. - Воспитание гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности (2012)
Волинець Ю. О. - Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Кузьменко Н. М. - Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина (2012)
Маріуц І. О. - Етапи реформування вищої освіти Румунії (2012)
Медведєва В. О. - Культурологічна освіта: тенденції та особливості в поглядах зарубіжних дослідників (2012)
Рашковська В. І. - Давньоруський іконопис в екологічній освіті особистості (2012)
Євмєшкіна О. Л. - Аналіз теоретичних напрацювань щодо державного стратегічного планування (2015)
Купрійчук В. М. - Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. (2015)
Пристайко В. В. - Поняття надзвичайного стану в контексті державного управління (2015)
Проців О. Р. - Експорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти (2015)
Ковальов В. Г. - До визначення терміна "акти державного управління” (2015)
Антонова Л. В. - Енергетична політика Європейського Союзу: шлях до якісного та безпечного майбутнього (2015)
Антонова О. Р. - Суб’єкти легітимізації сімейної політики (2015)
Дегтярьова І. О. - Інституційно-правові засади функціонування Центральної комісії з питань наукових ступенів і звань Республіки Польща (2015)
Драган І. В. - Механізм державного регулювання збалансованого природокористування на територіальному рівні (2015)
Євдокімов В. А. - Сутність і структура механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі України (2015)
Карпеко Н. М. - Формування економічних механізмів якісного розвитку середньої освіти (2015)
Квеліашвілі І. М. - Стратегія розвитку державної митної справи як інструмент рівноправного партнерства у зовнішньому просторі (2015)
Кравченко С. О. - Програми підготовки докторів філософії з публічного адміністрування: досвід США (2015)
Нестеряк Ю. В. - Визначення та узагальнення пріоритетів державної політики України в інформаційній сфері (2015)
Сімак С. В. - Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: досвід країн світу (2015)
Сухоносова К. І. - Механізми маркетингу в державному управлінні (2015)
Тоцька Т. С. - Принципи організації внутрішньої системи управління ризиками в державних органах (2015)
Шведун В. О. - Модернізація державної політики України у сфері рекламної діяльності (2015)
Ivashova L. M. - Problems, prospects the development of foreign and customs policy of Ukraine under European integration (2015)
Кізілов Ю. Ю. - Сучасні вимоги до проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи (2015)
Прудиус Л. В. - Формування та розвиток громадянських компетентностей публічних службовців в умовах європейської інтеграції України (2015)
Алієва П. І. - Регіональна вища освіта як об’єкт державного управління (2015)
Крушельницька Т. А. - Формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Матвеєва О. Ю. (2015)
Олениченко Ю. А. - Визначення особливостей формування регіональної політики безпеки у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Соболь О. М. (2015)
Самойленко Л. Я. - Демократичні принципи взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування (2015)
Коврегін В. В. - Науково-методичні засади формування та реалізації системи управління економічною безпекою ВНЗ (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Напрями та методологія формування національної безпеки в регіональних умовах (2015)
Зоря С. Ю. - Проблеми та шляхи вдосконалення державного регулювання у сфері інтелектуальної власності: нормативно-правові аспекти (2015)
Мосякіна О. А. - Митна політика та принципи її реалізації в Україні (2015)
Шатрова К. І. - Інституційне забезпечення державного регулювання транзитними перевезеннями на території України (2015)
Шановні автори! (2015)
Чепак В. В. - Конфліктологічна парадигма в соціології освіти (2012)
Ковтуненко Е. С - Евристичний потенціал кількісних методів при дослідженні сучасних трансформаційних процесів (2012)
Сірий Є. В. - Становлення малого підприємництва в аспектах показників державно-інституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків: вітчизняний досвід (2012)
Світлов О. Р - Поняття "міграції": сучасні погляди та можливі перспективи в контексті теорії соціальної мобільності (2012)
Кот Агнешка Єва - Розвиток підходів до управління трудовим потенціалом виробничої організації (2012)
Майструк І. М. - Молодіжна економічна культура як латентний об’єкт соціологічної рефлексії (2012)
Марушкевич Б. М. - Характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації суспільства (2012)
Савчук О. В. - Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді (2012)
Сидоров М. В. -С - Про деякі особливості проведення опитувань у інтернеті (2012)
Хомерікі О. А. - Інтернаціоналізація і інтеграція, як напрямки глобалізації освіти: процеси синтезу і диференціації (2012)
Хуткий Д. О. - Гендер і освіта в ар крим: цінність, реальність та перспектива змін, Марценюк Т. О., Бурейчак Т. С. (2012)
Лапіна В. В. - Проблема взаємодоповнення соціологічного та соціально-психологічного підходів до вивчення впливу реклами на соціальні цінності та стилі життя (2012)
Панькова О. В. - Доверие как основа формирования социального капитала в контексте развития человеческого потенциала Украины (2012)
Ващенко І. В. - Проблема діагностичного виміру суб’єктивного відчуття самотності, Айвазян Л. Ю. (2012)
Вовк М В. - Специфіка креативності в структурі професійного мислення практичного психолога (2012)
Заболотна В. О. - Етико-психологічні виміри довіри в контексті імплементації цінностей в бізнес організаціях (2012)
Леонова І. М. - Аналіз дитячо-батьківських стосунків підлітків школи-інтернат (2012)
Романюк Л. В. - Емпіричні ефекти у становленні цінностей: з аналізу західних досліджень (2012)
Соснюк О. П. - Психологічні інструменти для розробки та формування бізнес-стратегій (2012)
Льошенко О. А. - Соціальна та емоційна компетентність: порівняльний аналіз (2012)
Волинець Ю. О. - Дослідницька діяльність майбутніх вихователів днз: теоретичні основи і методика (2012)
Лаврухіна Т. В. - Формування ключових компетентностей майбутніх авіаційних диспетчерів як умова готовності до професійної діяльності (2012)
Лисенко О. Ю. - Спецкурс позааудиторної практики з основ фінансово-економічної діяльності, як елемент формування професійно-орієнтованих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
Маріуц І. О. - Перспективи розвитку вищої освіти румунії в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Медведєва В. О. - Вплив культурологічної освіти на розвиток обдарованої особистості (2012)
Новик І. М. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу (2012)
Рашковська В. І. - Педагогіка духовного розвитку майбутнього вчителя засобами образотворчої православної спадщини (2012)
Гук О. Ф. - Історичний аспект проблеми моніторингу освітнього процесу (2012)
Апанасенко Д. В. - Про методи кластеризації множин складених нечітких чисел (2015)
Грищенко О. Ю. - Двокроковий симетризований алгоритм для чисельного моделювання процесу розповсюдження випромінювання в деформуючому середовищі, Загородня Г. О., Оноцький В. В. (2015)
Івохін Є. В. - Використання простих чисел для інтервального визначення нечітких трикутних цілих чисел (2015)
Кулян В. Р. - Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій, Юнькова О. О. (2015)
Махно М. Ф. - Про гібридну модель динаміки процесу обробки сукупності завдань (2015)
Нікітін А. В. - Умови стійкості стохастичних диференціальних рівнянь ІТО-Cкорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах (2015)
Нікітченко М. С. - Числення секвенційного типу для перевірки виконуваності в логіках квазіарних предикатів, Шкільняк С. С. (2015)
Петрович В. М. - Про один підхід до розв'язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом, Требіна Н. М., Двірничук К. В. (2015)
Скобелев В. Г. - Проблемы анализа и синтеза крупномасштабных сетей (обзор) (2015)
Скуратовський Р. В. - Модернізований алгоритм Поліга-Хелмана, Шенкса (2015)
Trokhymchuk R. M. - Application of modular neural networks for analysis and prediction of socio-economical and ecological indicators of the region, Kozlov K. E. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2011)
Todos I. - The company’s social responsibility increase by implementing ISO 26000:2010 (2011)
Похилюк В. В. - Амбівалентність економічних відносин і економічна безпека (2011)
Гордієнко Т. М. - Регіональний аспект рівня якості життя (2011)
Манжура О. В. - Регіональні особливості розподілу активів кредитних спілок (2011)
Запорожец В. А. - О природе кризисов, парадоксы рынка и механизмы регулирования развития экономики отдельных территорий, Воителева Г. А. (2011)
Лазур П. Ю. - Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому й зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів (2011)
Безрукова Н. В. - Сучасні проблеми глобальної економіки (2011)
Чернобай Л. І. - Антидемпінг в Україні: загальна характеристика та вплив на вітчизняного виробника, Гункевич Р. І. (2011)
Барибіна Я. О. - Підходи до визначення сутності поняття "потенціал" у категоріальному апараті (2011)
Шаперенков А. В. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційного потенціалу в Україні (2011)
Готра В. В. - Телеологічні та казуальні аспекти формування механізму активізації стратегічного потенціалу економічної системи, Шеверя М. Ю. (2011)
Таран-Лала О. М. - Фундаментальні характеристики системи (2011)
Рубель О. Є. - Економіко-інституційний дискурс в структурі еконологічної наукової методології (2011)
Солдатова С. О. - Механізми кластеризації економічної діяльності в приморських зонах на прикладі Каркінітської затоки Автономної Республіки Крим (2011)
Мчедлидзе М. - Концепция экологического менеджмента, Гелашвили З. (2011)
Сябро О. В. - Евроинтеграционная политика постреволюционной Грузии: экономический аспект, Папава В. Г., Сигуа Г. В. (2011)
Лозова О. В. - Оцінювання соціальних процесів як інструмент державного регулювання національної економіки, Ніколенко С. С. (2011)
Дерев’янко Т. О. - Стратегія диверсифікованого виробництва продукції тваринництва (2011)
Джаман М. О. - Промоційно-маркетингова політика України у сфері туризму в контексті підготовки до Євро-2012, Смирнов І. Г. (2011)
Смуни С. - Совершенствование интеграционной стратегии государства в условиях глобализации (2011)
Гаркуша О. В. - Про сучасні підходи до вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг (2011)
Скоробогатова Т. Н. - Потоки как связующие элементы логистической сервисной системы (2011)
Павлова В. А. - Про маркетинговий ефект послуги підприємств ресторанного господарства (2011)
Алябьева М. В. - Развитие инструментария управления бизнес-процессами в розничной торговле организаций потребительской кооперации в условиях маркетинговой среды (2011)
Яланська С. П. - Творча компетентність менеджера та соціально-психологічний клімат у колективі (2011)
Балабан П. Ю. - Економічні обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії розвитку ринків споживчої кооперації, Курлейко Б. А. (2011)
Верезомська І. Г. - Формування корпоративної культури та імідж готельного підприємства (2011)
Ібрагімов Е. Е. - Аналіз соціально-економічних ризиків у процесі стратегічного планування конкурентоспроможності підприємства (2011)
Гуржій Н. М. - Методологічні основи вибору конкурентної стратегії підприємства (2011)
Скибенко С. Т. - Формування стратегії управління прибутком підприємства, Чемерис М. В. (2011)
Хурса М. М. - Використання посередницьких послуг малими торговельними підприємствами України (2011)
Демків І. О. - Гнучкість підприємства як засіб досягнення його конкурентоспроможності (2011)
Шелест С. О. - Напрями опимізації каналів збуту у системі розподілення товарів для підприємств споживчої кооперації України, Хараман П. С., Брітченко І. Г. (2011)
Тимошенко І. В. - Механізм функціонування товариств взаємного страхування і страхових кооперативів: перспективи розвитку в Україні (2011)
Єжелий Ю. О. - Сучасні тенденції функціонування персоналу організацій системи споживчої кооперації України (2011)
Суржина Н. І. - Основні теоретичні положення ефективності управління підприємствами (2011)
Гордієнко Т. В. - Результативний підхід у антикризовому управлінні підприємством (2011)
Момот А. И. - Проблемы формирования интегрованной системы менеджмента, Мартынюк Е. С. (2011)
Квасницька Р. С. - Процес прийняття управлінських рішень: зміст і етапи, Дерикот О. М. (2011)
Костишина Т. А. - Удосконалення професійно-кваліфікаційної структури персоналу в контексті управління потенціалом підприємства (2011)
Мазур В. С. - Сучасна кадрова стратегія підприємства (2011)
Макара О. В. - Концепція соціально орієнтованого регулювання національної економіки (2011)
Апопій В. В. - Удосконалення кадрової політики торговельних підприємств споживчої кооперації як умова їх подальшого розвитку, Курзанцев Д. В. (2011)
Михайлова Н. В. - Загальні ознаки та принципи управління ризиками туристичної фірми (2011)
Остряніна С. В. - Конкурентоспроможність підприємств молокопереробної галузі у формуванні стану продовольчої безпеки України (2011)
Бакун Л. П. - Підходи до формування мотиваційного механізму управління персоналом сучасного підприємства (2011)
Богачов С. В. - Влияние страхования коммунального имущества в контексте снижения нагрузки на местный бюджет, Тобиаш Е. В. (2011)
Комарницький І. М. - Електронна комерція як сучасна інформаційна технологія діяльності банків в умовах фінансової глобалізації, Крентовська Л. М. (2011)
Гончаров И. Н. - Финансовое обеспечение формирования инновационной экономики (2011)
Ремньова Л. М. - Управління фінансовою стійкістю банківських установ в сучасних умовах, Дядечко Л. М. (2011)
Зайцев О. В. - Термінологічна визначеність і однозначність фінансових показників (частина 1) (2011)
Полякова Я. А. - Принципы функционирования передаточного механизма кредитно-денежной системы в международном бизнесе (2011)
Танчак Я. А. - Методи аналізу фінансових інвестицій (2011)
Пархоменко С. П. - Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарcтва (2011)
Власенко Є. Ю. - Золотовалютні резерви як основа стабільності грошової одиниці України (2011)
Гюнтер И. Н. - Скоринг как основа минимизации кредитного риска, Степаненко И. А. (2011)
Романькова О. М. - Формування документообігу з нарахування заробітної плати на шляхобудівному підприємстві "Барвінківський райавтодор", Перебийніс Р. А. (2011)
Карпенко Д. В. - Облікова інтерпретація класифікації доходів підприємств ресторанного господарства (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2016)
Малюкин Ю. В. - Особенности экситонной динамики в молекулярных нанокластерах (J-агрегатах): автолокализация экситонов, Сорокин А. В., Семиноженко В. П. (2016)
Monarkha Yu. P. - Density domains of a photo-excited electron gas on liquid helium (2016)
Shukrinov Yu. M. - Cascade of parametric resonances in coupled Josephson junctions, Azemtsa-Donfack H., Rahmonov I. R., Botha A. E. (2016)
Druzhinin A. - Negative magnetoresistance in indium antimonide whiskers doped with tin, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N. (2016)
Журавлёва И. П. - Электронная структура и магнитные свойства соединений RT4Al8 (R = Sc, Y, La, Lu; T = Fe, Mn, Cr). Эффекты гидростатического давления, Гречнев Г. Е., Панфилов А. С., Лёгенькая А. А., Котляр А. В., Федорченко А. В., Feher A. (2016)
Dompreh K. A. - Thermoelectric amplification of phonons in graphene, Mensah N. G., Mensah S. Y., Fosuhene S. K. (2016)
Тихоненко-Полищук Ю. О. - Квазистатические магнитные свойства и высокочастотные энергетические потери в наночастицах CoFe2O4, Кулик Н. Н., Еленич А. В., Bečyte V., Mažeika K., Калита В. М., Белоус А. Г., Товстолыткин А. И. (2016)
Песчанский А. В. - Рамановское рассеяние света в мультиферроике SmFe3(BO3)4, Фомин В. И., Гудим И. А. (2016)
Алексеева Л. А. - Необычное формоизменение твердого параводорода с содержанием изотопов выше природного, Dobryden I. (2016)
Pashkevich Yu. - Phase separation in iron chalcogenide superconductor Rb0.8+xFe1.6+ySe2 as seen by Raman light scattering and band structure calculations, Gnezdilov V., Lemmens P., Shevtsova T., Gusev A., Lamonova K., Wulferding D., Gnatchenko S., Pomjakushina E., Conder K. (2016)
Шелест В. В. - Роль ангармонизма в системах со спиновым кроссовером, Христов А. В., Левченко Г. Г. (2016)
Freiman Yu. A. - Quantum rotors in Pca21 lattice, Grechnev A. (2016)
Кондратюк С. Є. - Модифікування сталі нанорозмірними порошковими інокуляторами, Стоянова О. М., Щеглов В. М., Пархомчук Ж. В. (2015)
Смірнов О. М. - Вплив слідів хитання і режимів осциляції кристалізатора на якість поверхні безперервнолитих заготовок, Куберський С. В., Головчанський А. В., Верзілов О. П., Антикуз О. В. (2015)
Дубодєлов В. І. - Модифікування сплаву Al – Mn титаном і обробкою магнітним полем, Косинська А. В., Середенко В. О., Середенко О. В. (2015)
Трудоношин О. І. - Формування евтектики в системі Al – Mg – Si (2015)
Савицький О. М. - Теплофізичний стан вуглецевих сталей та його вплив на формування теплового бар’єру при локальній термічній дії (2015)
Черепова Т. С. - Жаростійкість ливарних та порошкових сплавів на основі кобальту або нікелю з карбідним зміцненням, Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. (2015)
Паустовський О. В. - Жаростійкість електроіскрових покриттів зі сплавів системи Ni – Cr – Al – Y, Алфінцева Р. А., Губін Ю. В., Курінна Т. В., Терещенко В. С. (2015)
Лобода П. І. - Структура та властивості розпилених порошків евтектичного сплаву В4С – ТіВ2, Богомол Ю. І., Білий О. І. (2015)
Лобачова Г. Г. - Формування функціональних Cr – Zr та Cr – Ti електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3, Іващенко Є. В., Мороз С. С. (2015)
Левченко Г. В. - Попередження виникнення флокеноподібних дефектів в трубних заготовках, Балаханова Т. В., Воробей С. О. (2015)
Костріков С. В. - Досвід застосування програмного забезпечення ГІС для візуалізації геологічного середовища (на прикладі газоконденсатного родовища) (2015)
Байрак Г. Р. - Дослідження ерозійноакумулятивних процесів рік Українських Карпат на основі ГІС та авторського програмного модуля, Муха І. С. (2015)
Поліщук Л. Б. - Інтерактивна карта: охорона природи Харківської області, Попов В. С., Бурдун Ю. К., Карасьов О. О., Янченко А. І. (2015)
Гаврилова В. И. - Полевое крупномасштабное тематическое картографирование полуострова Весловский (остров Кунашир), Грищенко М. Ю., Карпачевский А. М., Киселёва А. Ю., Леонова Г. М. (2015)
Konshina E. V. - Application of MODIS MCD45 data for burned area calculation in boreal zone of the European part of Russia (2015)
Сінна О. І. - Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський", Утєвський А. Ю., Попов В. С. (2015)
Лобанов Г. В. - Представление информации о природных факторах общественного здоровья в системах поддержки принятия решений (на примере медико-экологического атласа Брянской области), Москаленко О. П., Ковалёва Е. Л., Ужакина А. П., Зверева А. Ю., Тришкин Б. В., Коханько М. В, Полякова А. В. (2015)
Kuharuk E. S. - Special considerations on soil-protective mapping using computer technologies in Moldova, Corman Iu. Kh. (2015)
Бовкун Г. Ю. - Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины, Манакова Н. О. (2015)
Сергєєва Н. П. - Геоінформаційний аналіз спеціалізації сільського господарства регіону (на прикладі Львівської області) (2015)
Полуянова А. Н. - Применение автоматизации в топографо-геодезическом производстве при определении объемов объектов (2015)
Volkovaia О. О. - The application of difference image technique for change detection on the territory of Mezin National Nature Park, Balynska M. O., Tretyakov О. S. (2015)
Ковалёва Е. Л. - Представление условий городской среды в информационных ресурсах здравоохранения на муниципальном уровне, Ужакина А. П., Тришкин Б. В. (2015)
Tretyakov O. S. - Features of interpretation of plant association of National Natural Park "Slobozhanskiy" using Landsat 8 satellite data, Bodnia O. V., Balynska M. O., Biatov A. P., Volkovaia O. O., Khoroshun T. S., Oliinykov I. A., Bila K. A., Ovcharenko A. Yu., Aksonov K. Yu. (2015)
Слободяник М. П. - Використання матеріалів ДЗЗ в моніторингу та управлінні водними ресурсами (2015)
Карпець М. В. - Особливості текстури деформованого високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu, Мисливченко О. М., Крапівка М. О., Горбань В. Ф. (2015)
Лобачова Г. Г. - Поверхневе зміцнення сталі Ст. 3 шляхом створення багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та графіту, Іващенко Є. В., Ігнасюк К. Є. (2015)
Сисоєв М. О. - Композиційні матеріали сиcтеми Tі – B4C, отримані методом СВС, Терещенко О. С., Кисла Г. П., Лобода П. І. (2015)
Yurkova О. I. - Phase and structural evolution during mechanical alloying, subsequent annealing and pressure sintering of AlCuNiFeCr high entropy alloy, Chernyavsky V. V., Scheretskyy O. A., Voichenko A. V., Matveev O. M. (2015)
Полярус О. М. - Корозійна стійкість композиційних матеріалів на основі інтерметалідів у морській воді, Уманський О. П., Талаш В. М., Чернега С. М. (2015)
Баглюк Г. А. - Структуроутворення при синтезі високоентропійних сплавів систем Al – Cr – Fe – Ni – Cu, Al – Ti – Cr – Fe – Ni – Cu методами порошкової металургії, Марич М. В., Мамонова А. А. (2015)
Хижняк В. Г. - Дифузійні титаноалітовані покриття з бар’єрним шаром (Ti, Zr)N на жаростійкому сплаві ХН78Т, Дацюк О. Е., Білик І. І. (2015)
Демченко Л. Д. - Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування, Титенко А. М. (2015)
Чернега С. М. - Формування дифузійних боридних шарів на сталях при застосуванні зовнішнього магнітного поля, Поляков І. А., Красовський М. О. (2015)
Христенко В. В. - Отримання сплавів зі структурою "замороженої емульсії" на базі системи Cu – (Fe – Cr – C), Ушкалова О. В., Москалюк Д. О. (2015)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2014 рік (2015)
Шелестова Л. В. - Вплив сім’ї на формування картини світу дошкільника (2015)
Нечипор Н. М. - Принципи формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Гнетецька О. П. - Формування дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку в пошуково-дослідницькій діяльності (2015)
Гусєв А. І. - До проблеми особистісно орієнтованої підготовки медіаторів (2015)
Вінник Н. Д. - Психолого-педагогічні умови особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників (2015)
Семенюк М. Ю. - Теоретичні засади проблеми розвитку креативності обдарованих студентів (2015)
Коваленко В. В. - Психологопедагогічні вимоги до використання мультимедійних презентацій у професійній діяльності з учнями молодших класів (2015)
Нідзієва В. А. - Корпоративний кодекс як інструмент управління організаційною культурою загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Лепетченко М. В. - Особливості когнітивного компонента здатності до творчого самовираження у дітей дошкільного віку (2015)
Чудакова В. П. - Діагностичноінтерпретаційний компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2015)
Рыбак С. Б. - Учимся быть внимательными (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (конкурс поетів) (2015)
Шунько О. В. - Роль Європейського Союзу в розвитку освітньої системи Угорщини (2015)
Сєдова С. О. - Підростає обдарована зміна (2015)
Руденко С. А. - Медико-соціальні чинники впливу на стан здоров’я дітей першого класу як орієнтир для підготовки дітей до школи (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Кузьменко К. В. - Основний спосіб економічної координації та його вплив на розвиток ринку рекламної продукції (2010)
Владика Ю. П. - Специфіка й управління ризиками кредитування підприємств оптового постачання (2010)
Кушнірчук Ю. М. - Аналіз фіскальної практики оподаткування власності, ресурсів й капіталу у контексті економічної безпеки України (2010)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Оцінка стану цінностей та цивілізаційного профілю громадян підприємства-мікроцивілізації (2010)
Ступко А. В. - Інноваційна активність малого бізнесу в регіонах України (2010)
Колінець Л. Б. - Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз (2010)
Петрук А. М. - Моделі розвитку та регулювання ринку інтелектуальної власності в залежності від домінуючих суб‘єктів (2010)
Носуліч А. М. - Процесний підхід до побудови механізму оптової торговельної діяльності (2010)
Брехов С. С. - Соціальне податкове навантаження як показник соціальної значущости підприємницкої діяльности, Проскура К. П. (2010)
Січко С. М. - Формування методології управління рекреаційними територіями (2010)
Царенко О. В. - Концептуальний підхід до формування конкурентних переваг регіональних промислових комплексів у динамічному ринковому просторі (2010)
Кривак А. П. - Інституціональні аспекти визначення та реалізації секторальних пріоритетів національної економіки (2010)
Галушко О. С. - Соціальна цінність як один з ключових індикаторів економічного оцінювання потоку створення цінності (2010)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Економічні та соціальні важелі протидії відпливу працездатного населення за кордон (2010)
Пікалова Н. О. - Економічна суть фінансових ресурсів підприємства, Бобирь О. І. (2010)
Пушкар Г. О. - Інтер’єрний текстиль: формування вітчизняного ринку та шляхи оптимізації асортименту, Семак Б. Б. (2010)
Савицька О. М. - Реалізація функцій бізнес–аналітики в сучасних автоматизованих системах управління підприємством на засадах контролінгу (2010)
Погайдак О. Б. - Інноваційні аспекти стабілізації регіональної економіки (2010)
Лиса О. В. - Можливості оптимізації величини оборотних коштів підприємства на підставі поетапного зниження його прямих матеріальних витрат (2010)
Затулко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку морських портів України (2010)
Комірна В. В. - Розвиток співробітництва єс і України у напрямі поглиблення співпраці регіонів у контексті європейської інтеграції (2010)
Олександренко І. В. - Формування стратегії залучення іноземного капіталу в регіон, Подерня-Масюк Ю. А. (2010)
Мілашовська О. І. - Прикордонний регіон як об’єкт дослідження регіональної економіки (2010)
Оксенюк К. І. - Методика оцінки стратегічного потенціалу регіону (2010)
Боняр С. М. - Іноземний досвід державного управлінні внутрішнім водним транспортом та перевезеннями ріка-море (2010)
Бондаренко Є. В. - Аутсорсинг як інструмент управління ефективністю діяльності будівельних підприємств в умовах виходу вітчизняної економіки з кризи (2010)
Титул, зміст (2016)
Борис Г. З. - Вплив антидисбіотичних засобів на біохімічні показники слинних залоз щурів за умов неалкогольного стеатогепатиту, Селіванська І. О., Левицький А. П. (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Порушення окремих показників імунної системи в крові у пізній період формування експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном, Регеда С. М., Фурдичко Л. О. (2016)
Онуфриенко О. В. - Влияние мелатонина и его сочетаний с противоэпилептическими препаратами на пентиленететразол-вызванную судорожную активность у мышей, Карасева Т. Л., Шандра А. А. (2016)
Яцюк К. М. - Аналіз вітчизняного ринку фітозасобів для лікування та профілактики інфекцій сечовидільної системи, Федоровська М. І. (2016)
Головенко М. Я. - Оцінка дозозалежності процесів фармакокінетики 14C-пропоксазепаму, Павловський В. І., Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П. (2016)
Зверхановський О. А. - Результати клінічної апробації методу протезування хворих з повною вторинною адентією та профілактики супровідних протезних стоматитів (2016)
Коваль Ю. Н. - Профессиональная гигиена полости рта у детей, больных хроническим генерализованным катаральным гингивитом с сопутствующей тонзиллярной патологией, Цевух Л. Б. (2016)
Костишин Н. М. - Структурно-функціональні особливості ремоделювання кісткової тканини в залежності від віку та статі у жителів Львівської області, Костишин Л. П. (2016)
Кравченко Л. С. - Влияние нового апигеля на микробиоценоз полости рта при пародонтите, Ивченко Н. А., Щербаков С. В., Непорожняя В. М. (2016)
Подлубный В. Л. - Особенности биологических, психосоциальных и производственных факторов в психогенезе патологических реакций и состояний среди работников промышленных предприятий (2016)
Тодорова А. В. - Особливості розташування емалевих призм на різних поверхнях коронки постійних молярів людини, Бреус В. Є., Ульянов В. О. (2016)
Артьоменко В. В. - Тьюторство у процесі інтегративного підходу в інноваційно-симуляційній методиці навчання студентів-медиків, Вастьянов Р. С., М'ястківська І. В., Зайцев А. С. (2016)
Маринюк Г. С. - Роль протеома у діагностиці і лікуванні раку молочної залози, Олійник К. В. (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2016)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2016)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about Edition (2016)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2016)
Manuscripts reviewing order (2016)
Титул, зміст (2016)
Nwosu J. E. - Oil Exploration and the Dilemma of Unemployment in the Niger-Delta Region of Nigeria (2016)
Козирєва О. В. - Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС (2016)
Крамаренко Р. М. - Міжнародна інтеграційна взаємодія з метою інноваційного розвитку, Кірик М. А. (2016)
Мамедов И. Р. о. - Основные итоги и перспективы развития строительства в г. Баку (2016)
Раєвнєва О. В. - Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини, Дубровіна Н. А. (2016)
Семигуліна І. Б. - Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів (2016)
Андрєєва В. Г. - Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України, Сосновська О. О. (2016)
Булеев И. П. - Некоторые аспекты выхода из кризиса экономики Украины (2016)
Власюк Т. О. - Системні проблеми забезпечення конкурентоспроможності експортерів на зовнішніх ринках (2016)
Zaslavska K. A. - Perspective Trends in the Educational Space of Ukraine, Salun M. М., Sidorenko V. V., Yavdak M. Y. (2016)
Кулик В. В. - Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику (2016)
Матюшенко І. Ю. - Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій (2016)
Мельник О. Г. - Системна модель підвищення інвестиційного потенціалу технологічно непов’язаних секторів (2016)
Тулай О. І. - Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України (2016)
Семчук Ж. В. - Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2016)
Гринько Т. В. - Организационная культура как современный инструмент управления предприятием, Смирнов С. А. (2016)
Dzobko I. P. - Formation of a Methodological Approach to Evaluating the State of Management of Enterprise Flow Processes, Proskurnina N. V. (2016)
Козаченко Г. В. - Естиметологічний аспект в економічній безпекології (2016)
Козырь-Чепурная М. А. - Статистический алгоритм дезагрегирования стратегии реструктуризации промышленного предприятия, Алехин А. Б. (2016)
Круглова О. А. - Систематизація видів моніторингу в управлінні підприємством, Козуб В. О., Чернишова Л. О. (2016)
Кулик А. Б. - Модель управління запасами вертикально інтегрованої структури на прикладі сільськогосподарського підприємства, Манжос Т. В. (2016)
Мельник О. Г. - Ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, Бодарецька О. М. (2016)
Otenko V. I. - Professional Mobility of the Staff in the Risk Society, Doronin S. A. (2016)
Скриньковський Р. М. - Поелементна бізнес-діагностика діяльності підприємства (2016)
Tkachenko S. A. - Features of Solving Retrospective (Successive) Tasks of the Monitoring Subsystem in Systems for Strategic Control of the Regional Structure and Territorial Organization in the Agri-Food Sphere (2016)
Яцун Л. М. - Методологічні підходи до проектування інтегрованих систем управління підприємствами сфери харчування (2016)
Колесніченко І. М. - Теорія ефективності держави: інституціональний аспект (2016)
Білецька Н. В. - Системна банківська криза України 2014–2015 рр.: причинно-наслідковий зв’язок, Лопатюк Р. І., Серветник-Царій В. В. (2016)
Колодізєв О. М. - Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання, Коцюба О. В. (2016)
Лактіонова О. А. - Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні (2016)
Верига А. В. - Депозитарный учет ценных бумаг в системе регулирования фондового рынка Украины (2016)
Бріль М. С. - Моніторинг макроекономічних показників на основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави (2016)
Дідик А. М. - Особливості оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства з використанням методу аналізування ієрархій (2016)
Фролов С. М. - Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу, Савицька О. І. (2016)
Contents (2014)
Карпенко З. - Реконструктивно-діагностичний опитувальник аксіопсихологічного потенціалу особистості (РДО АПО): аргументація і попередні висновки (2014)
Заграй Л. - Гендерний досвід особистості: методологія дослідження (2014)
Палій А. - Психометричний і когнітивно-стильовий підходи до інтелектуальної обдарованості: порівняльний аналіз (2014)
Титаренко Т. - Самодопомога у посттравматичній ситуації: практики автобіографування (2014)
Жердецька Л. - Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх вирішення (2014)
Заболотна В. - Ціннісно-нормативна регуляція поведінки в "полі соціальних уявлень" (2014)
Кравченко В. - Проблема довіри: соціологічний аспект (2014)
Коханевич О. - Сучасні телемедіа у контексті зміни парадигми людського світосприйняття (2014)
Равлюк Г. - Соціальні уявлення сучасної молоді про шлюб та сім’ю (2014)
Чуйко О. - Уявлення студентської молоді про конкуренцію як міжособистісну взаємодію в сучасному суспільстві (2014)
Корнієнко І. - Принципи конструювання програми корекції неконструктивних стратегій копінг-поведінки учнівської молоді (2014)
Корнієнко І. - Особливості формування життєвих цінностей та пошуку сенсу життя в юнацькому віці, Васильчук М. (2014)
Лосієвська О. - Формування комунікативних компетенцій у структурі інформаційного обміну майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2014)
Макарова Л. - Шкільна психологічна служба: історія та перспективи (2014)
Найчук В. - Дослідження образної пам’яті та креативності дітей молодшого шкільного віку: особливості та взаємозв’язок (2014)
Олійник А. - Психологічні аспекти релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді (2014)
Опанасюк І. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту та пізнавальних процесів у старшому шкільному віці (2014)
Романишин С. - Професійна рефлексія викладача вищого медичного закладу як необхідна умова педагогічної діяльності (2014)
Федик О. - Психологічні особливості використання інтерактивних методів навчання під час професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Гринчук О. - Психологічний аналіз труднощів спілкування дітей та батьків у сучасній сім’ї (2014)
Корнієнко І. - Чинники адаптації сімей до нового життєвого простору, Данайканич О. (2014)
Сохан І. - Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді (2014)
Вітюк Н. - Педагогічна взаємодія як чинник психологічної безпеки освітнього середовища (2014)
Куравська Н. - Справедливість і психологічна безпека особистості: зміст і співвідношення понять (2014)
Федоришин Г. - Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки (2014)
Кулеша-Любінець М. - Психологічні особливості Я-образу студентської молоді з особливими потребами (2014)
Пілецький В. - Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я й позитивні емоційні стани (2014)
Шевченко Е. - Психосоциальные и ценностные факторы психологического здоровья студентов (2014)
Корнієнко І. - Спрямованість особистості як компонент професійного становлення студентів, Шпір Г. (2014)
Пілецька Л. - Змістові характеристики професійної мобільності особистості (2014)
Дойчик М. - Проблеми гідності людини у християнській апологетиці (2014)
Koropetska O. - The Category of "Sell” in the Format of Personal Self-Development and Self-Realization (2014)
Відомості про авторів (2014)
Видавець (2014)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Ювілей О. В. Посилкіної (2016)
Анонс наукової конференції "Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра" (2016)
Бевз Н. Ю. - Кількісне визначення молочної і саліцилової кислот методом кислотно­основного титрування при їх спільній присутності в кремі кератолітичної дії, Грубник І. М., Гладух Є. В. (2016)
Дегтярьова К. О. - Вивчення фізико­хімічних властивостей супозиторіїв на основі ліпофільного екстракту з вичавок гарбуза, Герасимова І. В. (2016)
Фарес Рами - Изучение кинетики растворения комбинированного лекарственного препарата с нифуроксазидом "Диаплант", Бобрицкая Л. А., Назарова Е. С., Гербина Н. А. (2016)
Kotvitska А. А. - Assessment of public’s satisfaction with pharmaceutical care quality, Lobova І. О. (2016)
Літвінова О. В. - Аналіз досвіду управління інтелектуальними ресурсами у вітчизняних вищих навчальних закладах медичного та фармацевтичного профілю, Посилкіна О. В. (2016)
Назаркіна В. М. - Обгрунтування соціально­ефективних підходів до розрахунку оптово­відпускних та референтних цін на інсуліни в Україні, Немченко А. С., Сімонян Л. С. (2016)
Соловйов О. С. - Актуальні проблеми удосконалення регуляторної політики держави в сфері обігу і реклами лікарських засобів, Клименко І. В., Краснянська Т. М., Аугунас С. В. (2016)
Зупанець І. А. - Індикатори оцінки якості фармацевтичної опіки: наукове обґрунтування та підходи до впровадження, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Доброва В. Є. (2016)
Міщенко В. І. - Аналіз динаміки розвитку ринку парафармацевтичних товарів та огляд сучасних форм їх реалізації в Україні (2016)
Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед - Адаптивные подходы к моделированию лекарственного обеспечения в Судане с учетом влияния социально­экономических факторов страны, Евтушенко Е. Н., Вельма С. В. (2016)
Посилкіна О. В. - Науково-­методичні підходи до вибору постачальників фармацевтичної продукції для оптових фармацевтичних компаній, Лісна А. Г., Новицька Ю. Є., Демченко Н. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Максименко С. Д. - Личность и её жизненная энергия (2014)
Данилюк І. В. - Розвиток етнічної психології як науки (2014)
Білоус О. В. - Психологічні аспекти інтернет залежності підлітків в Україні (2014)
Brazdeikiene L. - Experience of life after suicide attempt (досвід життя після спроби самогубства), Butiene D., Kupsyte R. (2014)
Васильєв С. П. - Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в вищому навчальному закладі, Тюріна Ю.В. (2014)
Галичанська А. В. - Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів в підлітків у сім’ї (2014)
Голодрижук А. В. - Психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків: теоретичний аналіз (2014)
Дідук І. А. - Основні смислові конструкти образу держави у політичній картині світу студентської молоді (2014)
Дубровинський Г. Р. - Особливості взаємодії масової комунікації та психологічного впливу, Ділай А.Ю. (2014)
Заболотна В. О. - Основні етапи розвитку моральної свідомості в сучасному контексті (за дослідженнями Л.Кольберга) (2014)
Іванова В. В. - Формування позитивної мотивації дошкільників до навчання: теоретичний аспект дослідження (2014)
Каменська Н. Л. - Вплив соціального інтелекту на формування особистісних якостей учнів, Алтуніна Г. С. (2014)
Карамушка Т. В. - Уявлення аспірантів про сутність майбутньої професійної кар’єри, можливі напрямки і типи її здійснення (2014)
Кириленко Т. С. - Психологічний аналіз описів розуміння духовності особистості (2014)
Кіраль А. - Психологічні особливості підлітків як передумова схильності до делінквентної поведінки (2014)
Коваленко А. Б. - Стратегіальний підхід в дослідженні процесу розуміння (2014)
Козицька І. В. - Амбівалентність особистості як прояв антиномічності її буття (2014)
Коротаева И. В. - Метакогнитивное развитие студентов психолого-педагогических специальностей (2014)
Коцюба Г. О. - Основні стратегії психологічної допомоги жінкам, які перебувають у відносинах міжособистісної залежності (2014)
Крайлюк А. І. - Теоретичний аналіз наукових підходів проблеми прийняття рішення в аспекті вибору подружнього партнера (2014)
Кременчуцька М. К. - Психологічні проблеми людей літнього віку (2014)
Литвиненко О. О. - Психологічні особливості взаємодії людини з літературним текстом (2014)
Лісова О. С. - Взаємозв’язок особистісної самореалізації та емоційного інтелекту хворих на виразкову хворобу шлунку і ДПК, Гаврилюк Н. В. (2014)
Марусинець М. М. - Професійне мислення вчителя: рефлексивний аспект (2014)
Массанов А. В. - Покликання і психологічні бар’єри в професійному самовизначенні особистості (2014)
Мельник О. А. - Становленя університетської психології в імператорському київському університеті св. Володимира у першій половині ХІХ століття (спроба реконструкції предметної області дослідження) (2014)
Оверчук В. В. - Сучасні методи розвитку творчого мислення в навчальній діяльності (2014)
Остапенко І. В. - Особливості використання проективної техніки "колаж" для дослідження уявлень студентської молоді про владні режими (2014)
Павельчук С. Т. - Теоретичний аналіз емоційного інтелекту як чинника професійної успішності психотерапевта: аспекти підходу (2014)
Палько Т. В. - Трансформація поняття "рефлексія" в психологічних дослідженнях (2014)
Паскевська Ю. А. - Технології мовленнєвої підготовки майбутніх психологів у системі вищої освіти (2014)
Пащенко С. Ю. - Розвиток глобалізаційного потенціалу викладача ВНЗ у професійній діяльності (2014)
Плохих В. В. - Психологическая установка в творческом процессе (2014)
Пуденко І. В. - Ціннісні орієнтації вагітних жінок на різних триместрах та з різним типом психологічного компонента гестаційної домінанти (2014)
Радчук В. М. - Механізми вибору шлюбного партнера (2014)
Соснюк О. П. - Проективна методика "креативний простір" як інструмент діагностики споживчої поведінки (2014)
Терлецька Л. Г. - Глибинна екологія самореалізації особистості (2014)
Траверсе Т. М. - Мисленнєві стратегії розуміння акторами політичних задач (2014)
Трофімов А. Ю. - Психологічний капітал в організації, Бондар Ю. І. (2014)
Чистяк О. В. - Особливості психічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (2014)
Чуйко О. В. - Чинники становлення професійних компетенцій у майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Шамлян К. М. - Особливості застосування студентами прийомів вольової регуляції поведінки (2014)
Швець А. В. - Особенности профессионального отбора в определенных структурах США и необходимые профессионально-важные качества, Кузьменко М. Д., Числицкая О. В. (2014)
Шелина С. Л. - Отношение к позиции авторитета у современных детей и взрослых (2014)
Шелюг О. А. - Деякі проблеми вимірювання феномену посттравматичного росту (2014)
Юрчинська Г. К. - Особливості психологічної суверенності та самоставлення програміста, Божко Ю. П. (2014)
Юрчинская А. К. - Стиль профессиональной деятельности врача-терапевта: проблема эффективности, Маринина В. М. (2014)
Горбачик А. П. - Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та проблеми (2012)
Чепак В. В. - Евристичний потенціал соціогуманітарних наук щодо вивчення освіти (2012)
Соболевська М. О. - Порядок із парадокса: неофункціоналістська інтерпретація соціального порядку у системній теорії Н.Лумана (2012)
Недзельський А. О. - Проблема соціального порядку крізь призму рутинізації соціальних практик (2012)
Дерев’янко В. В. - Пізнавальні стратегії соціологічного дослідження взаємообумовленості гендерної ідентичності і діяльнісного потенціалу людини (2012)
Сисолятіна А. В. - Концептуальне обґрунтування методолого-операціональної специфіки теорії раціонального вибору (2012)
Лапіна В. В. - Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів "надлишкового споживання" та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності (2012)
Нахабич Н. С. - Взаємозв'язок суб'єктивного благополуччя та довіри: порівняльний аналіз європейських країн (2012)
Жуков В. І. - Практики "path dependency" у трудових відносинах сучасної україни як прояв цінністних орієнтації пострадянського суспільства (2012)
Боровський О. О. - Ідеологічні маркери політичної ідентифікації українських громадян (2012)
Ковтуненко Е. С. - Методологічні та методичні проблеми порівняльних міжнаціональних соціологічних досліджень (2012)
Петренко-Лисак А.О. - Методологічне обґрунтування навчальної дисципліни "соціологія інтернет комунікацій" в процесі підготовки студентів-соціологів (2012)
Горбачик О. А. - Стандарт метаданих для файлів в Інтернет як альтернатива організації комп'ютерних архівів соціальних даних (2012)
Виноградов О. Г. - Роль академічного середовища у самооцінці особистості (2012)
Клапішевська С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми задоволеності шлюбом (2012)
Лисевич М. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження дезадаптивної поведінки подружніх пар (2012)
Льошенко О. А. - Особливості формування поняття "емоційний інтелект” (2012)
Пащенко С. Ю. - Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача ВНЗ (2012)
Радчук В. М. - Організаційно-методичні засади емпіричного дослідження психологічної готовності до шлюбно-сімейних взаємин (2012)
Шетеля Н. І. - Зв’язок параметрів міжособистісних стосунків з соціально-психологічним кліматом у педагогічному колективі коледжу мистецтв (2012)
Щербина Л. Ф. - Філософська, наукова та духовно-релігійна орієнтація психотерапевтів (2012)
Гринько В. О. - Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху (2012)
Гук О. Ф. - Аналіз поняття "культура поведінки" в гуманітарних науках (2012)
Дідик Л. В. - Колажна наочність та прийоми роботи з нею на уроках англійської мови в початковій загальноосвітній школі (2012)
Ковальчук З. Я. - Дистанційна система навчання в освітніх закладах різного типу як складова оптимізації педагогічної взаємодії (2012)
Кузьменко Н. М. - Проект антропологічно зорієнтованої теорії М.В.Гоголя (2012)
Маріуц І. О. - Внесок Спіру Харет в реформування освіти Румунії (2012)
Мачинська Н. І. - Формування змісту педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2012)
Нагорна Г. О. - Теоретико-методологічні основи дослідження мислення особистості у процесі професійної підготовки музиканта-педагога (2012)
Панченко А. Г. - Оцінювання педагогічної діяльності вчителя в ЗНЗ: історія, реалії та перспективи (2012)
Парфенюк Т. Ю. - Стратегічний альянс як форма реалізації ринково-орієнтованих реформ освіти в Австралії (2012)
Рашковська В. І. - Специфічні методи мистецької педагогіки в духовному розвитку майбутнього вчителя засобами іконопису (2012)
Горбачик А. П. - Методологічні особливості порівняльних емпіричних досліджень в соціології (2013)
Соболевська М. О. - Соціальний порядок та соціальна інтеграція крізь призму синтетичної соціологічної теорії Е. Гіденса (2013)
Барматова С. П. - Інформаційно-комунікативний простір політики: обґрунтування основних структурних характеристик (2013)
Цимбал Т. В. - Науково-методичні аспекти типології сучасних теорій глобалізації (2013)
Кліменкова А. - Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій у сфері споживання (2013)
Суровцева І. Ю. - Стратегії рестрикціонізму в сучасних трудових практиках (2013)
Сірий Є. В. - "Ціннісна" мапа України в системі аксіологічних досліджень, Нахабіч М. А. (2013)
Кузьменко Т. М. - Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп: референтна група: види та функції (2013)
Хомерікі О.А. - Світовий освітній простір: соціологічний аналіз структурної архітектоніки (2013)
Рощин Д. Г. - "Смисложиттєва диспозиція особистості" : розуміння смислу життя на підставі постструктуралістської соціології (2013)
Артеменко С. Б. - Аксіологічні характеристики процесу культурної репродукції в концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса (2013)
Ковтуненко Е. С. - Теоретико-методологічні та концептуальні засади соціологічного дослідження соціальних змін (2013)
Сидоров М. В.-С. - Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України, Соколовська Є.В. (2013)
Бурдукало М. М. - Автономізація особистості як новоутворення юнацького віку (2013)
Виноградов О. Г. - Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу (2013)
Денисенко В .А. - Базові підходи у ігровому моделюванні процесу взаємодії при управлінні спільним ресурсом (2013)
Емішянц О. Б. - Психологічні особливості самоактуалізації особистості в залежності від типу сім'ї: повної/неповної (2013)
Жорнова О. І. - Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості) (2013)
Кириленко Т. С. - Самоаналіз емоційних переживань як вияв емоційної компетентності особистості, Льошенко О. А. (2013)
Періус Н. В. - Розвиток компонентів соціально-психологічної компетентності в студентів педагогічного коледжу (2013)
Радчук В. М. - Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння та тлумачення психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків (2013)
Спіцина Л. В. - Соціально-психологічні ресурси організаційної культури ВНЗ в забезпеченні якості вищої освіти (2013)
Фадєєва І. О. - Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту (2013)
Чаплінська Ю. С. - Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім’ї (2013)
Гладченко М. М. - Збалансована система показників як складник процесу стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів країн Європейського Союзу (Австрія, Німеччина) (2013)
Гук О. Ф. - Теоретичні передумови формування естетичної культури (2013)
Жиленко М. В. - Тенденціїї розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів (2013)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності у педагогічній теорії (2013)
Лебедєва А. В. - Шляхи осучаснення соціопрофесійної спрямованості виховання студентів ВНЗ (2013)
Онищук Л. А. - Наукова складова організації і проведення історико-педагогічних досліджень з галузевого управління (2013)
Парфенюк Т. Ю. - Загальні передумови реформаційних змін в системі освіти Австралії (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського