Скрипка М. В. - Макроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Колич Н. Б., Гудзь Н. В. (2016)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка води на прикладі однієї з тваринницьких ферм НУБІП України, Засєкін Д. А. (2016)
Стравський Я. С. - Профілактика післяотельної патології у корів супозиторіями із вмістом наночастинок купруму, Резніченко Л. С., Дибкова С. М. (2016)
Сус Г. В. - Вплив сезонних, екологічних і технологічних факторів утримання на швидкість осідання еритроцитів корів, Магрело Н. В., Лук’яник І. М., Жигалюк М. В. (2016)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей антигенів збудника бешихи свиней, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Пінчук Н. Г. (2016)
Цуп В. І. - Ефективність використання сорбента Карболайн при вирощуванні телят, Василів А. П., Стасюк В. П. (2016)
Шуманський Ю. І. - Відновлення репродуктивної функції корів після отелення за впливу препарату "Гепавекс-200", Охрим С. А. (2016)
Якубчак О. М. - Деякі аспекти ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою курчат-бройлерів за впливу гамма-ГХЦГ, Почтаренко П. П., Таран Т. В., Олійник Л. В., Гудзь Н. В. (2016)
Ящук Т. С. - Базові параметри для худоби помісного масиву червоної польської породи, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2016)
Sapsai І. S. - Spread of microscopic fungi in feed (2016)
Yevstafieva V. - Morphometric identification of Trichuris suis eggs isolated from different biological substrates, Melnychuk V., Yuskiv I., Lozhkina O. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Антоненко В. Г. - Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці (2015)
Белікова Т. В. - Формування та управління ресурсною базою банків та її вплив на ліквідність банківської системи, Хіжняк О. С., Лубянникова В. В. (2015)
Берегова Т. А. - Ризик-менеджмент як важливий інструмент забезпечення економічної безпеки на вітчизняних харчових підприємствах (2015)
Богдан С. В. - Методи врахування ризику при визначенні ставки дисконтування в інвестиційному аналізі, Пернарівський О. В. (2015)
Георгієв В. А. - Науково-практичні аспекти формування та управління технологічними платформами (2015)
Гетьман О. О. - Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства, Чабан Л. І. (2015)
Гірман А. П. - Розробка HR-бренду як шлях зниження плинності кадрів на прикладі банківської установи, Вовк Ю. Ю. (2015)
Глєбова А. О. - Формування системи антикризового управління на підприємстві, Конзерська Т. О. (2015)
Дудкіна Т. В. - Обґрунтування сучасного досвіду фінансового планування на агропідприємствах (2015)
Запроводюк А. В. - Детермінанти успіху венчурного бізнесу корпорацій США (2015)
Зубрицька Я. О. - Теоретичні основи збереження трудового потенціалу на різних економічних рівнях, Міщенко С. В. (2015)
Ковач М. Й. - Фінансово-економічні аспекти вдосконалення управління охороною праці на підприємствах (2015)
Корнійчук А. А. - Стратегічна діагностика відповідності виробничого потенціалу підприємства сучасним умовам господарювання (2015)
Круглов В. В. - Підходи до вдосконалення корпоративної культури торговельного підприємства, Мазура О. С. (2015)
Круглов В. В. - Формування комплексного підходу до методів роботи керівника торговельного підприємства, Шеїн І. В. (2015)
Кузьменко О. М. - Втрачені підприємства Луганщини за наслідками проведення антитерористичної операції: неполітизований аналіз (2015)
Лобза А. В. - Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід, Юрченко К. А. (2015)
Макарчук О. Г. - Масленичные культуры в контексте производства биотоплив в Украине и Польше, Скудларски Я., Купчик А., Желазински Т. (2015)
Мельниченко О. А. - Програми лояльності для споживачів як механізм покращання життя населення, Калачникова В. К. (2015)
Павлюк Т. І. - Особливості ринку праці у Польщі, Біла Г. С. (2015)
Попов А. С. - Консолідація земель, як інструмент сталого розвитку сільських територій (2015)
Ржепішевська В. В. - Формування інвестиційної програми промислового підприємства в процесі його реструктуризації, Юдіна А. В. (2015)
Семенова Л. Ю. - Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах, Педан О. В. (2015)
Сковира І. А. - Проблеми формування бюджету розвитку регіону (2015)
Смачило В. В. - Дослідження експортного потенціалу України, Христосова Н. С. (2015)
Соболєва М. В. - Тенденції розвитку недосконалої конкуренції в умовах глобалізації сучасної економіки (2015)
Телишевська Л. І. - Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України, Сулим Т. О. (2015)
Теребух А. А. - Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні, Макар О. П., Ільницька Г. Я. (2015)
Ткачик Л. П. - Окремі аспекти міжнародної практики управління фінансовими ресурсами підприємства, Глемба К. С. (2015)
Трайтлі В. Ю. - Контроль якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2015)
Турчак В. В. - Сучасний стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в регіоні (2015)
Файчук О. М. - Головна детермінанта міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного зерна пшениці, Короткий Д. В. (2015)
Чукурна О. П. - Механізм інноваційного розвитку промислового підприємства, Зюганова В. І. (2015)
Шевцова Г. З. - Особливості впровадження концепції організованої синергії в систему управління підприємством (2015)
Шкуліпа Л. В. - Практична сфера застосування методики обліку курсових різниць за МСФЗ (2015)
Штефан Б. М. - Інформаційна технологія аналізу обсягів продаж за сегментами ринку та споживацьких вподобань (2015)
Черняк Ю. - Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків сучасності (2010)
Храброва Г. - Рецепція античного сюжету про Венеру і Адоніса в однойменній поемі В. Шекспіра (2010)
Шереметьєва В. - Ф. Сідні та В. Шекспір: специфіка авторської самоідентифікації в єлизаветинських сонетних циклах (2010)
Федоряка Л. - Формування світоглядних уявлень Томаса Неша в соціокультурному контексті єлизаветинської Англії (2010)
Боковець А. - Сонетарій В. Шекспіра: особливості рецепції петраркізму в контексті англійської ренесансної лірики (2010)
Щербина М. - Життєвий шлях та творчі пошуки Едмунда Спенсера (2010)
Безродних І. - Поезія Ричарда Лавлейса як маніфестація рокайльної галантності (2010)
Кейс В. - Гамлет і Фауст: параболи модерної людини (2010)
Сидоренко О. - Презентація гендерної тематики у французькій та англійській міській літературі пізнього Середньовіччя та Відродження (2010)
Тарасенко К. - Специфіка репрезентації гендерної проблематики в романі Генрі Робертса "Виклик Фортуні" (1590) (2010)
Корпанюк М. - Становлення та утвердження ренесансного класицизму в національній літературі XVI сторіччя (2010)
Шевченко-Савчинська Л. - Розмаїття етнонімів як відображення політичного світогляду освіченого львів‘янина XVII ст (2010)
Соколянский М. - Портрет ученого в контексте времени (к столетию со дня рождения Александра Аникста) (2010)
Торкут Н. - "Гертруда і Клавдій" Дж.Апдайка як текстоцентрична літературна проекція "Гамлета" В.Шекспіра, Лазаренко Д. (2010)
Москвітіна Д. - Особливості рецепції Шекспіра у творчості Волта Вітмена (2010)
Чистяк Д. - Рецепція й трансформація тексту "Макбета" у творчості Моріса Метерлінка (2010)
Філоненко О. - Архетипна структура образу мага Просперо у п‘єсі Вільяма Шекспіра "Буря" та фільмі Пітера Грінвея "Книги Просперо" (2010)
Висоцька Н. - "Й нема йому краю.": шекспіріана початку ІІІ тисячоліття (2010)
Жлуктенко Н. - (Інтер)національний Шекспір (2010)
Шестаков В. - Две кровати Уильяма Шекспира (2010)
Лазаренко Д. - Шекспірів "Гамлет": Hic et ubique (2010)
Summaries (2010)
Резюме (2010)
Відомості про авторів (2010)
Левчук О. В. - Характерні особливості участі України у світових інвестиційних процесах (2012)
Безп'ята І. В. - Значення інвестицій для розвитку сільського господарства (2012)
Кирилюк Є. М. - Напрями стимулювання експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції та продовольства, Прощаликіна А. М. (2012)
Костенко О. М. - Спрямованість інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Крисак А. І. - Іпотечне кредитування під заставу землі як фактор концентрації земельної власності, Поліщук А. Б., Нірода Д. С. (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до розроблення індексів якості життя для врахування у стратегічному плануванні національного розвитку (2012)
Ганзюк С. М. - Державна інноваційна політика як пріоритетна складова соціально-економічного розвитку країни (2012)
Ніколаєв В. П. - Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів, Чудопал А. І. (2012)
Ситник Г. В. - Когнітивні аспекти фінансового планування на підприємстві (2012)
Лоханова Н. О. - Зміст поняття "предмет бухгалтерського обліку" — традиційний і нові підходи до тлумачення (2012)
Денисенко Л. О. - Забезпечення ефективності діяльності товариств через покращення якості корпоративного управління, Заєць Т. О. (2012)
Пинда Ю. В. - Процесно-орієнтовані основи формування організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних підприємств (2012)
Табакова Т. В. - Шляхи оптимізації процесу планування видатків бюджету на економічну діяльність у сучасних умовах (2012)
Слободчикова О. А. - Реінжиніринг як метод управління реструктуризацією підприємства (2012)
Михайлов Р. В. - Сучасні методичні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в процесі регулювання страхового ринку (2012)
Ящук С. П. - Світові фінансові кризи (2012)
Мазур Г. С. - Оцінка впливу макроекономічних показників на банківську систему України як передумова проведення сценарного аналізу (2012)
Коваленко М. М. - Реалізація інноваційних проектів України: безпроцентне фінансування державними банками розвитку (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування елементів регіональної політики з урахуванням принципів сталого розвитку (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Проблеми державної промислової політики та шляхи їх вирішення (2012)
Корецький М. Х. - Конструктивні принципи управління мінерально-сировинною безпекою держави, Маланчук З. Р., Калько А. Д. (2012)
Коваленко Я. М. - Контролінг в діяльності органів державної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Антонов А. В. - Модель визначення обсягів фінансування державної підтримки розвитку сільських територій з бюджету регіону (2012)
Литвин Ю. О. - Методи дослідження стану сільських територій і формування регіональної політики їх розвитку (2012)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання стосовно попередження соціального сирітства на місцевому рівні (2012)
Васюк Н. О. - Підготовка керівних кадрів для системи охорони здоров'я на засадах компетентнісного підходу (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання медичної діяльності на прикарпатті у першій половині ХХ століття (2012)
Величко Л. А. - Матеріальне забезпечення соціальної сфери в загальному комплексі пріоритетів пенсійного забезпечення (2012)
Коваль Г. В. - Теоретичні засади регіональної молодіжної політики в Україні (2012)
Клуб А. І. - Основні чинники сталого розвитку сільських територій (2012)
Крамаренко А. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування гуманістично-орієнтованої державної кадрової політики (2012)
Орленко Я. Ю. - Методичні основи організації споживчої і комерційної експертизи при реалізації державної політики продовольчого забезпечення (2012)
Андрійчук С. В. - Профілактика соціальної дезадаптації першокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Бугера Ю. Ю. - Залежність процесу соціалізації розумово відсталих молодших школярів від особливостей сформованості уваги (2010)
Вержиховська O. M. - Роль соціокультурних умов у ґенезі легкого психічного недорозвитку (2010)
Гаврилов O. B. - Соціально-педагогічні погляди на дітей з аутичними порушеннями (2010)
Голенко В. І. - Особливості розвитку самооцінки заїкуватих дітей (2010)
Заєць С. С. - Соціальна адаптація знедолених дітей у другій половині XIX століття: на прикладі педагогічної діяльності І. Радецького (2010)
Коляда H. M. - Дитячий рух як соціально-педагогічна система: понятійний аспект (2010)
Кузьміна О. В. - Концептуальні основи формування соціальної компетентності, як складової життєвої компетентності, учнів інтернатних закладів (2010)
Мельник Ж. В. - Теоретичний аспект проблеми соціалізації особистості дошкільника (2010)
Плахотнік О. В. - Теоретичні засади поняття соціокультурного простору та його вплив на соціалізацію студентської молоді, Шипіцина І. (2010)
Пріданнікова О. М. - Вплив тривожності на успішність адаптації дітей до дошкільних навчальних закладів (2010)
Сас О. О. - Формування життєвої компетентності дітей 6-7 річного віку в процесі соціально-рольової взаємодії (2010)
Славіна Н. С. - Особливості дитячо-батьківських відносин в неповних сім’ях (2010)
Фарус М. М. - Переваги сім’ї у процесі формування здорового способу життя, Гаврилюк Л. П. (2010)
Безносюк О. О. - Формування соціокультурних цінностей особистості як соціально-педагогічна проблема, Спіріна Т. П. (2010)
Бугрій B. C. - Роль краєзнавства у процесі соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл України (2010)
Гаврилюк Л. П. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями, у яких виховуються "важкі” підлітки, Груба Т. М. (2010)
Гончарук Н. М. - Деякі прийоми психологічної корекції вербальних комунікативних навичок розумово відсталих підлітків, ізольованих у колективі однолітків (2010)
Грибан Г. В. - Формування національної свідомості в учнів у процесі вивчення мови та літератури (2010)
Коган О. В. - Особливості формування прийомних сімей, як альтернативної форми опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Куб’як H. І. - Педагогічні умови попередження занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей (2010)
Масловська М. В. - Українське народознавство як етнокультурний компонент національної освіти (2010)
Мельник Л. П. - Інтегративна діяльність соціального педагога як умова роботи у мікросоціумі (2010)
Мілевська О. П. - Логотренінг як форма роботи зі стимуляції у дітей мовленнєвих механізмів різного рівня (2010)
Москалюк O. I. - Важковиховувані підлітки у роботі соціального педагога (2010)
Овод Ю. В. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання у професійній діяльності педагога (2010)
Опалюк О. М. - Технологічні особливості соціального патронажу сімей, Опалюк Т. Л. (2010)
Петренко В. М. - Соціально-педагогічні технології в роботі з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, Абрамова К. А. (2010)
Попов O. A. - Стратегії соціально-педагогічної профілактики дезадаптації підлітків в умовах загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Рідкодубська Г. А. - Особливості превентивних заходів девіантної поведінки молодої людини (2010)
Савіцька Г. Т. - Особливості формування морально-етичних норм поведінки в розумово відсталих учнів в процесі соціально-побутового опитування (2010)
Синюк Н. В. - Соціально-педагогічна профілактика вживання наркогенних речовин (2010)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська діяльність в громадських організаціях (2010)
Сопетик М. М. - Педагогічні аспекти формування громадянськості особистості: з досвіду роботи у міському ліцеї №2 м. Чернівців, Гаврилюк Л. П. (2010)
Чайковська О. М. - Психологічні аспекти профілактики девіантної поведінки у підлітків (2010)
Шатковський Ю. А. - Аналіз сучасних методик профілактики вживання наркотичних речовин молоддю (2010)
Шоліна Т. В. - Громадянське виховання як обов’язкова умова становлення людини в соціумі (в освітніх поглядах Степана Смаль-Стоцького) (2010)
Вайнола Р. Х. - Творчий розвиток майбутніх соціальних педагогів у процесі професійно-орієнтованої практики (2010)
Вергунова В. С. - Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів музики (2010)
Герасимова І. Г. - Соціальна спрямованість підготовки студентів магістратури до виховної роботи зі студентською молоддю (2010)
Дідик Н. М. - Комунікабельність як професійно значуща характеристика особистісної зрілості майбутніх психологів (2010)
Кобилянська Л. І. - Вузівська підготовка соціальних педагогів до виконання гувернерських функцій (2010)
Ковальчук І. В. - Викладання етнопедагогіки майбутнім соціальним педагогам (2010)
Ковальчук О. В. - Підготовка соціальних педагогів до анімаційної діяльності в сфері організації дозвілля дітей та молоді (2010)
Козак А. В. - Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчальному процесі школи (2010)
Кочурська І. B. - Соціальний аспект професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів в умовах гендерних змін (2010)
Марчій-Дмитраш T. М. - Модель підготовки майбутніх учителів іноземних мов до організації дидактичних ігор (2010)
Пірожак С. В. - Зарубіжна реформаторська педагогіка кінця XIX - початку XX століття та її вплив на виховний процес (2010)
Платаш Л. Б. - Вимоги до фахової підготовки педагога у спадщині Омеляна Поповича (2010)
Поліщук В. А. - Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки соціальних працівників у країнах Європи (2010)
Поліщук Ю. Й. - Проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до участі у педагогізації позашкільного соціуму (2010)
Попик Ю. В. - До питання професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів (2010)
Поснова Т. - Модернізація вузівського навчально-виховного процесу: формування громадянської позиції студента (2010)
Постевка Г. Л. - Місце артпедагогіки в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2010)
Романовська Л. I. - Роль майбутніх учителів у соціально-педагогічній підтримці діяльності сучасних дитячих громадських об’єднань (2010)
Сербалюк Ю. В. - Особливості підготовки майбутнього соціального педагога до сценарно-режисерської роботи, Співак В. І. (2010)
Сокольська Л. П. - Використання деяких активних та інтерактивних методів навчання в практиці роботи з майбутніми соціальними педагогами (2010)
Чеканська O. A. - Становлення психологічних поглядів подільського вченого В. В. Зеньковського (кінець XIX - початок XX ст.) (2010)
Шанскова Т. І. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів при здобутті другої вищої освіти (2010)
Брандибура І. Ю. - Реалізація програм професійної підготовки бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу (2015)
Vasylyshyna N. M. - Professional communicative competence’s skills and needs of future tourism industry experts all over the world: theory vs. practice (2015)
Дидух А. А. - Этапы обучения ведению дебатов будущих преподавателей английского языка (2015)
Ігнатенко В. Д. - Критерії оцінювання рівня сформованості компетентності в анотативному і реферативному видах письмового перекладу з французької мови на українську (2015)
Коршевнюк Т. В. - Методологічні пiдходи до дослідження проблеми формування змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (2015)
Краєва М. В. - Історико-педагогічні витоки клубу як педагогічного феномену (2015)
Кричківська О. В. - Сутність і структура міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Куценко С. В. - Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю (2015)
Малихін О. В. - Академічне консультування в умовах дистанційного навчання (2015)
Опанасенко Н. І. - Використання педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2015)
Рожков Ю. Г. - Поняття "професійна культура ветеринара" (2015)
Семенова О. В. - Структурні складовіхудожньо-творчої компетентності (2015)
Стельмах О. В. - Особливості підготовки працівників підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту державної служби України з надзвичайних ситуацій, Скриньковський Р. М., Харук К. Б. (2015)
Толмачова І. М. - Формування професійної мотивації у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення педагогіки (2015)
Хмельницька О. С. - Освітня діяльність М. Маккавейського і його вплив на розвиток педагогіки як науки (2015)
Шевчук О. Р. - Проблеми жіночої освітив педагогічній спадщині Іларія Карбулицького (2015)
Гаврелюк С. В. - Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у детей подросткового возраста (2015)
Гаїна Н. І. - Сучасні уявлення про вади розвитку артеріальних судин товстої кишки, Процак Т. В., Гнаткович С. І. (2015)
Кривецький В. В. - Морфогенез верхньощелепної пазухи в онтогенезі людини, Процак Т. В., Гаїна Н. І., Козар О. М. (2015)
Морозенко Д. В. - Динаміка біохімічних маркерів репаративного остеогенезу у щурів з титановим імплантатом під впливом ультразвуку, Маколінець В. І., Шевцов Б. М., Гуліда Т. І. (2015)
Рева Т. В. - Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з дуоденогастральним рефлюксом, Сучеван А. Г. (2015)
Ступницький М. А. - Гострофазова відповідь раннього періоду травматичної хвороби тяжкої поєднаної торакальної травми (2015)
Богдан Н. С. - Особливості нормативно-правового регулювання використання продуктів бджільництва у фармацевтичній практиці, Паламар А. О., Горошко О. М. (2015)
Савченко А. С. - Отражение типологических особенностей австрийской культуры в симфонии С-dur Ф. Шуберта (2015)
Залановська Л. І. - Особливості умов формування міжетнічної толерантності студентів в системі професійної підготовки (2015)
Марциняк-Дорош О. М. - Зв’язок між самооцінкою, життєвими цінностями та звичкою харчуватись у жінок з надмірною вагою та ожирінням (2015)
Мельничук О. Б. - Соціальні цінності як кумулятивні чинники рофесійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Столярчук О. А. - Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця (2015)
Олевич М. І. - Концепція легітимного соціального порядку Макса Вебера: критичний аналіз (2015)
Костыря И. А. - Теоретические парадигмы дискурса "культура – политическая культура – развитие" (2015)
Городинський С. І. - Відповідність етичних та моральних вимоги професії фізичного реабілітолога до положень Болонської декларації (2015)
Архипова Є. О. - Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні, Дмитренко Н. О. (2015)
Понікаровська Н. А. - Батьківське прокляття в українській етнічній картині світу в контексті дослідження народних уявлень про заложних (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Вдосконалення захисту від витоків струму на землю в умовах електромережі дільниці шахти, Василець С. В. (2013)
Остапчук О. В. - Технічні вимоги до системи електропостачання підземних споживачів напругою 35 кВ (2013)
Шавёлкин А. А. - Использование трехуровневой топологии инверторов в активных выпрямителях напряжения и фильтрах (2013)
Качалка В. Ю. - Дослідження впливу на якість електричної енергії метода і параметрів керування однофазного активного фільтра, Бялобржеський О. В. (2013)
Остапчук О. В. - Вивчення можливостей цифрових пристроїв релейного захисту на базі спеціалізованого стенда, Шевченко В. О., Козичик С. В. (2013)
Шавьолкін О. О. - Експериментальне визначення модуляційних втрат енергії в асинхронному двигуні, Мірошник Д. М., Божко В. В. (2013)
Белухин Д. С. - Анализ вариантов схемных решений тягового преобразователя электровоза с промежуточным звеном повышенной частоты (2013)
Рухлов А. В. - Фактические электрические нагрузки скиповых подъемных установок шахт, Кошевой Д. О. (2013)
Азюковський О. О. - Формування високочастотним інверторним випрямлячем захисного потенціалу підземного сталевого трубопроводу (2013)
Головченко А. С. - Методологічні особливості викладання навчальних дисциплін "Електротехнічні матеріали” та "Електроматеріалознавство” (2013)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система керування технологічним комплексом збагачення залізних руд, Хоцкіна В. Б., Хорольська Т. В. (2013)
Фарис Самир Расми Альхори. - Система автоматического контроля степени заполнения рудой мельницы мокрого самоизмельчения (2013)
Долгова Т. І. - Оцінка умов праці користувачів мобільних терміналів електромагнітних випромінювань, Іконніков М. Ю. (2013)
Bakutin A. V. - Optimalspeed controller with predetermined difficulty (2013)
Дудко М. О. - Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об’єктів баз даних, Трофімов О. В., Сарічева Г. І., Петрова Ю. В., Вернер І. В. (2013)
Радченко В. В. - Безінерційне вимірювання відхилень змінних процесів (2013)
Sinchuk O. M. - Study on the start-up of not salient-pole of synchronous engine, Mykhailychenko D. A. (2013)
Виноградов Б. В. - Динамические и статические нагрузки в двухдвигательных синхронных приводах барабанных мельниц, Христенко А. В., Федин Д. А. (2013)
Losina K. - Research of the power effectiveness of the traction electrotechnical complex motion trajectory realization in a trolleybus with peak motor efficiency, Yakimets S. (2013)
Сухоніс Т. Ю. - Моделювання позаштатних режимів роботи системи інвертор – асинхронний двигун тягового електротехнічного комплексу двосистемного електровоза, Миколаєнко Ю. О., Бялобржеський О. В. (2013)
Бялобржеський О. В. - Система керування динамічними режимами збудження синхронного двигуна, Слободенюк Д. В. (2013)
Ромашина В. В. - Дослідження зміни робочих параметрів та характеристик машин постійного струму в процесі їх старіння, Некрасов А. В. (2013)
Садовой А. В. - Регулируемый электропривод вибрационных машин, Осадчий В. В. (2013)
Коптовец А. Н. - Моделирование управляемого движения шахтных поездов, Коровяка Е. А., Дьячков П. А., Яворская В. В., Самуся С. В. (2013)
Таран И. А. - Анализ эффективности бесступенчатых трансмиссий шахтных дизелевозов на базе гидравлических и электрических машин, Самуся С. В. (2013)
Самуся В. І. - Дослідження ефективності теплонасосної технології утилізації тепла вихідного вентиляційного струменя, Оксень Ю. І., Гук О. О., Жуковський О. С. (2013)
Кийко В. В. - Мониторинг эффективности электропотребления в искажающих системах (2013)
Костин Н. А. - Коэффициенты мощности и реактивной мощности трамваев, Саблин О. И., Шейкина О. Г., Никитенко А. В. (2013)
Зіборов К. А. - Аналіз особливостей робочого процесу та конструкцій опорного вузла ударно-відцентрових дробарок з вертикальним валом робочого органа, Трубіцин М. М., Логінова А. О. (2013)
Папаика Ю. А. - Анализ составляющих полной мощности электропечей сопротивления с тиристорным регулированием (2013)
Качан Ю. Г. - Оптимальное управление камерной нагревательной печью с использованием энергосберегающего критерия, Лиуш Ю. Б., Степкин В. В. (2013)
Попов А. В. - Технологии повышения механической прочности оснований строительных конструкций, Дудля Е. Е. (2013)
Chernaja V. - Evaluation of actual and possible necessary-duty electric trains with permissible under heating conditions of traction motors (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Требования к оформлению статей (2013)
Содержание (2013)
Кондович С. В. - Управление состояниями наночастицы антиферромагнетик—пьезоэлектрик с помощью магнитного и электрического полей, Гомонай Е. В. (2013)
Иванченко В. Г. - Влияние фазы Лавеса на процессы гидридообразования в гетерофазных сплавах системы Ti—Fe—Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Мельник И. И. (2013)
Адаскин А. М. - Фазовые превращения, структура и свойства сплава Х65НВФТ на основе хрома, Бутрим В. Н., Сапронов И. Ю. (2013)
Тарасова Т. В. - Формирование покрытий методом лазерной наплавки порошков титана и карбида кремния на поверхность малоуглеродистой стали, Попова Е. В. (2013)
Гусаров А. В. - Расчёт остаточных напряжений при селективном лазерном плавлении порошков, Малахова-Зяблова И. С., Пересторонина А. В. (2013)
Котречко С. А. - Физическое обоснование экспериментального определения хрупкой прочности RMC конструкционных сталей по результатам испытания образцов с концентратором напряжений, Полушкин Ю. А., Грищенко В. Н., Мамедов С. А. (2013)
Григорьев С. Н. - Повышение равномерности распределения твёрдости в формованных со сдвигами слоёв порошковых заготовках, Дмитриев А. М., Коробова Н. В. (2013)
Коновалов Н. А. - Пути повышения качества сварных соединений при контактной стыковой сварке оплавлением, Ошкадёров С. П., Полосков С. И. (2013)
Григорьев С. Н. - Упрочнение поверхности изделий сложной геометрической формы в смеси металлического пара и быстрых молекул газа, Метель А. С., Волосова М. А., Мельник Ю. А., Болбуков В. П. (2013)
Петрановская А. Л. - Формирование биомиметического гидроксиапатита на поверхности титана, Турелик М. П., Пилипчук Е. В., Горбик П. П., Кордубан А. М., Ивасишин О. М. (2013)
Лизунова С. В. - Теория многократного (динамического) рассеяния в некристаллических объектах, Молодкин В. Б., Шелудченко Б. В., Лизунов В. В. (2013)
Шнипко О. С. - Якість та конкурентоспроможність як утопічні ознаки української економіки (2011)
Макаренко П. М. - Капітал у системі фінансових відносин акціонерного товариства, Харченко Н. В. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Забезпечення інтелектуалізації праці на основі управління знаннями персоналу (регіональний аспект) (2011)
Доронина М. С. - Развитие персонала через деятельностное обучение, Полубедова А. А. (2011)
Барановська В. М. - Державна монополія зовнішньої торгівлі (2011)
Кузьменко О. М. - Компаративний аналіз показників інноваційної діяльності промислових підприємств (2011)
Грицино О. М. - Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні (2011)
Скулиш Ю. І. - Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні (2011)
Бєлоусов Я. І. - Рівні і методичні прийоми соціально-економічного аналізу (2011)
Семенченко Н. В. - Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств (2011)
Солодовник Л. М. - Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції, Черненко Н. О., Цихмистро В. В. (2011)
Кузьмін О. Є. - Особливості трудової діяльності керівника-інноватора, Колінко Н. О. (2011)
Шумська С. С. - Cтруктурні співвідношення розвитку сільського господарства у показниках снр (2011)
Балуева О. В. - Урбанізаційні процеси: аналіз світових тенденцій (2011)
Пшенишнюк І. О. - Оцінка мезосередовища підприємства при маркетинговому дослідженні ринку (2011)
Торб’як М. П. - Концептуальні засади визначення місця і ролі регіонів у національній економічній системі (2011)
Шпак Н. О. - Вплив оргструктур підприємств на функціонування його системи комунікацій, Корпилєва А. Д. (2011)
Поливана Т. М. - Глобальні та європейські чинники регулювання фінансових систем країн цсє (2011)
Бондаренко М. П. - Конкурентні переваги в системі теоретико-понянійного апарату конкурентоспроможності (2011)
Бондарець В. В. - Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи України (2011)
Коваль В. В. - Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку (2011)
Могилко Л. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні (2011)
Гуляк Р. Е. - Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста (2011)
Константинов П. В. - Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2011)
Поліщук М. А. - Упровадження інновацій в агропромисловому комплексі як запорука переходу на новий рівень якості (2011)
Сенюра А. Ю. - Людський капітал як фактор економічного зростання (2011)
Руднєва О. Ю. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, Чєчєнєва Е. Р. (2011)
Ковбасюк Ю. В. - Проблеми взаємодії центральних і регіональних владних інституцій у контексті державної регіональної політики (2011)
Кондратюк Т. В. - Розвиток уявлень соціологічної науки про сферу сімейних відносин як об’єкт державного управління наприкінці xx — на початку xxi століття (2011)
Плеханов Д. О. - Роль соціальних чинників у формуванні та функціонуванні сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм (2011)
Гіндес О. Г. - Eкологічно орієнтована продукція як інструмeнт забeзпeчeння сталого розвитку (2011)
Долот В. Д. - До проблеми ціноутворення та визначення вартості медичної допомоги (огляд літературних джерел), Яцюк М. І., Ляховченко Л. А., Радиш Я. Ф. (2011)
Банчук М. В. - Сучасні моделі державного управління закладами охорони здоров’я (2011)
Алейнікова О. В. - Роль та місце держави в системі управління економікою (2011)
Годзюр М. В. - Функції політичних партій у контексті їх взаємовідносин з органами державної влади в кадровому аспекті (2011)
Брагінський В. В. - Транзитна політика України: факт вигід і втрат (2011)
Безбах Н. В. - Державно-приватне партнерство як альтернативна форма приватизації в Україні (2011)
Базарна О. В. - Визначення переліку задач управління з використанням методу декомпозиції (2011)
Бодун Т. І. - Попередження та розв’язання конфліктів у державному управлінні з урахуванням європейського досвіду (2011)
Месюк М. П. - Взаємодія як визначальний принцип у відносинах органів державної влади та громадянського суспільства (2011)
Судоргін М. Г. - Державне управління забезпеченням конкурентоспроможності в умовах інтеграції (2011)
Маркович І. Г. - Медична допомога та контроль за інфекційними хворобами в Україні (2015)
Копча В. С. - Альфапег® (інтерферон a-2b): порівняльний аналіз за оцінкою ефективності та безпеки у хворих на хронічний гепатит С, Пришляк О. Я., Дубинська Г. М., Шкурба А. І. (2015)
Соколенко М. О. - Вдосконалення лікування хворих на ВІЛ-асоційовану герпетичну інфекцію (2015)
Гук Н. А. - Особливості ентеровірусних та поєднаних (ентеро- + герпесвірусних) уражень центральної нервової системи у дорослих (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика бактерійної контамінації поверхневих водойм Українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Пушкіна В. О., Самойленко В. О., Матусяк Л. В., Ковбасюк О. В. (2015)
Федорців О. Є. - Епідеміологія алергічних захворювань серед дітей Східної Європи, Зейда Я. І., Шпаков А. І., Козак Д. В. (2015)
Андрейчин С. М. - Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції, Лотоцька С. В., Мерецький В. М. (2015)
Юдін І. П. - Некультурабельна субпопуляція Salmonella enterica в динаміці процесу хлорної дезінфекції (2015)
Грищук Л. А. - Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти, Рудик В. Д., Сарафинюк Л. А., Буртняк М. М., Панькевич М. В., Окусок О. М. (2015)
Панасюк О. В. - Вплив імунодефіциту на результати комплексного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз нервової системи у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Мельник В. П., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С., Коломійчук Л. А. (2015)
Klymnyuk S. I. - Influence of Antimycobacterial Therapy on Oropharyngeal Microbiota in Patients with Pulmonary Tuberculosis, Vynnychuk M. O., Pokryshko O. V., Tworko M. S. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Оцінка всмоктувальної здатності тонкої кишки у хворих на туберкульоз легень з різним профілем медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу, Підвербецька О. В. (2015)
Шевченко О. С. - Медикаментозна стійкість M. tuberculosis до препаратів першого ряду в Харківській області, Овчаренко І. А., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2015)
Бондаренко А. М. - Криптококовий менінгіт особливості лікування (частина II) (2015)
Грицко Р. Ю. - Побічна дія антибіотиків, Задорожний А. М., Прикуда Н. М., Іванків О. Л., Мироненко С. І., Дячок І. Л., Піняжко Р. О. (2015)
Морочковський Р. С. - Клінічні випадки гранулоцитарного анаплазмозу людини на території Волині, Бень І. І. (2015)
Пам’яті професора Сервецького Костянтина Леонідовича (2015)
Романенко Т. А. - Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – К. : ВД "Авіцена", 2014. – 528 с. (2015)
Содержание (2013)
Скакунова О. С. - Динамічна дифрактометрія дефектів і деформацій в кристалах ґранату Gd3Ga5O12 після імплантації йонами F+, Пилипів В. М., Владімірова Т. П., Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Остафійчук Б. К., Кисловський Є. М., Решетник О. В., Лізунова С. В. (2013)
Будзуляк І. М. - Одержання та кристалічна структура нанодисперсного ТіО2, леґованого ніобієм та цирконієм, Остафійчук Б. К., Ільницький Р. В., Гуменюк Л. М., Пилипів В. М., Заторський Р. А. (2013)
Першин Ю. П. - Исследование границ раздела фаз в периодических многослойных структурах Mo/Si с использованием метода масс-спектрометрии нейтральных частиц, Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Оберемок А. С., Мельник В. П., Романюк Б. Н., Попов В. Г., Литвин П. М. (2013)
Точицкий Т. А. - О механизме формирования рентгеноаморфной структуры плёнок сплавов Ni—W, Дмитриева А. Э. (2013)
Власенко О. В. - Фазовий склад і магнеторезистивні властивості тришарових плівок Fe/Ge/Fe, Однодворець Л. В., Проценко І. Ю. (2013)
Воробйов С. І. - Вплив температури на фазовий склад, електрофізичні та магнеторезистивні властивості плівкових систем на основі Со, Fe та Gd, Чешко І. В., Чорноус А. М., Шпетний І. О. (2013)
Бучковська М. Д. - Перехід від квантового до класичного перенесення заряду в плівках золота нанометрової товщини, Бігун Р. І., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2013)
Кравец А. Ф. - Температурно-регулируемое межслойное обменное взаимодействие в многослойной структуре Ni80Fe20/Ni40Cu60/Co90Fe10/Mn80Ir20, Товстолыткин A. И., Козак И. М., Тихоненко Ю. О., Савина Ю. А., Пащенко В. А. (2013)
Корниенко С. В. - Модель реакционной диффузии в бинарной системе, учитывающая действие источников и стоков вакансий в материнских фазах (2013)
Харченко Д. О. - Моделирование радиационного воздействия на деформацию бинарных сплавов, Щёкотова О. М., Лысенко И. O. (2013)
Курек Є. І. - Дослідження процесів релаксації у природно зістарених монокристалах кремнію, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2013)
Shtennikov V. N. - Modern technologies of soldering, providing increased strength and ductility of metal joints, Budai B. T. (2013)
Возненко А. Д. - Вплив поверхні кочення колісної пари на стійкість руху по рейковій колії, Демченко В. О., Булгакова Ю. В., Єфіменко А. М. (2015)
Кульбовський І. І. - Експериментальні дослідження одноступінчастого планетарного редуктора в проектах міського транспорту, Левківський С. А., Тютін В. М., Незліна О. А. (2015)
Савенко В. Я. - Застосування моделей організаційного розвитку для розробки управління проектами при реформуванні дорожнього господарства України, Жигайло О. В. (2015)
Даніленко Е. І. - Обґрунтування методики експериментальної оцінки залишкового ресурсу рейок залізничної колії метрополітену, Косарчук В. В., Пилипенко А. П., Йосифович Р. М., Рафальський О. Ю. (2015)
Данилевський В. І. - Застосування сучасних систем електроізоляційних матеріалів класу нагрівостійкості F, H i C, Тарасюк В. М., Данилевський В. В. (2015)
Мікульонок І. О. - Класифікація шпал та огляд їхніх конструкцій (2015)
Маркуль Р. В. - Розробка технології контролю та утримання залізничної колії зі скріпленням типу КПП-5 (2015)
Воробьёв Л. П. - К вопросу совершенствования турбокомпрессора для наддува тепловозного дизеля, Черных Ю. М., Воробьёва Н. Л. (2015)
Чубикало М. Б. - Перспективні компресори для систем повітропостачання сучасного тягового та моторвагонного рухомого складу, Логвіненко О. А. (2015)
Черняк Ю. В. - Оцінка енергетичної ефективності існуючої системи рекуперативного гальмування електропоїздів, Гатченко В. О., Гаюр А. В., Каращук C. В. (2015)
Бурлуцький О. В. - Визначення зварювальних деформацій, які виникають на етапах життєвого циклу на піввагону, Кочешкова Н. С. (2015)
Данилевський В. І. - Аналіз наявності, вимог до конструкції та роботи тягових двигунів електрорухомого складу залізниць, Черних Ю. М., Сливовська Л. В. (2015)
Кульбовський І. І. - Методологічні аспекти оцінки кваліфікації персоналу вимірювальних лабораторій, Агарков О. В., Катерещук В. О. (2015)
Фалендиш А. П. - Розробка структурно-функціональної схеми тепловоза як об’єкта випробувань, Іванченко Д. А. (2015)
Іванов В. Б. - Використання муфт граничного крутного моменту для захисту приводів високошвидкісних потягів, Косенко В. І. (2015)
Катерещук В. О. - Cтатистический анализ дефектности рельс на железных дорогах мира (2015)
Фомін О. В. - Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів, Гостра А. В. (2015)
Горбунов М. І. - Перспективні напрямки підвищення міцності бокових рам візків вантажних вагонів, Кара С. В., Ноженко О. С., Анофрієв А. Д. (2015)
Мироненко В. К. - Застосування транспортноелектричної аналогії до побудови математичної моделі транспортних потоків, Андрейцев А. Ю., Габа В. В., Висоцька Г. С. (2015)
Ковальчук В. В. - Про методи дослідження збуреного руху однієї маятникової системи, Бамбура О. В. (2015)
Мямлин С. В. - Застосування основних законів розподілу випадкових величин для визначення показників надійності вагонів, Мурадян Л. А. (2015)
Ковтанець М. В. - Имитационное моделирование процесса движения абразивного материала и его распределение по поверхности головки рельса (2015)
Черняк Ю. В. - Моделювання електро-механічних процесів двигуна постійного струму із широтно-імпульсним регулюванням напруги в середовищі Simulink Matlab, Ревчук М. О., Олійник В. М., Малюк С. В., Волосюк О. С. (2015)
Грисенко М. В. - Математичні моделі самоорганізації та утворення структури диференціальних систем, Крижановська Т. В. (2015)
Герцій О. А. - Критеріальна оцінка якості функціонування мультисервісних мереж (2015)
Коротун І. А. - Аналіз технологій сучасних мереж зв’язку (2015)
Наконечна С. В. - Здатність штучного інтелекту до самосвідомості та мислення (2015)
Торопов Б. І. - Удосконалення методології проектного аналізу з урахуванням додаткових експлуатаційних витрат при наданні "вікон", Мироненко В. К. (2015)
Щербина Р. С. - Методологічний аспект основних елементів змішаних перевезень експортних вантажів (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз виробничого травматизму – основа вдосконалення СУОП, Косовець Ю. В. (2015)
Лямзин А. А. - Равновесное состояние транспортного сектора в транзитной среде промышленного района, Хара М. В. (2015)
Гудков О. М. - Логістичний підхід у створенні ефективного механізму управління пасажирськими перевезеннями, Бердниченко Ю. А., Поздняков А. А., Позднякова О. О. (2015)
Мацюк В. І. - Дослідження технологічної надійності парків технічних станцій дискретно-подієвим моделюванням (2015)
Содержание (2012)
Meeran N. A. - Коррекция перекрестного прикуса во фронтальном участке и неэстетической дуги улыбки У взрослого пациента (2012)
Graccoa A. - Объемные изменения неба после быстрого расширения верхней челюсти в сменном прикусе, Malagutib A., Lombardoc L., Mazzolid A., Raffaelie R. (2012)
Bayram M. - Прочность связи ортодонтических Брекетов к поверхностям с композитом: влияние кондиционирования поверхностии, Yeşilyurt C., Kuşgöz A., Ülkerand M., Nur M. (2012)
Кобцева Е. А. - Особенности анкоража опорных зубов верхней челюсти с учетом возраста пациента, дефицита места для зубов и способа усиления опоры (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для интрузии отдельного зуба, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии. Часть 2 (2012)
По письмам читателей (2012)
Скрипник И. Л. - Лечение вестибулярного положения клыка без удаления при 100% дефиците места, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Андреищев А. Р. - Симультанное проведение остеотомии верхней челюсти и пластики перегородки носа, Чеботарев С. Я., Ко В. Ю., Мишустина Ю. В. (2012)
Голик Э. - Ортодонтический круиз по Италии, Станчева Н., Суздальцев О. (2012)
Курс для врачей-ортодонтов "lingualjet — лингвальная техника XXI века" (2012)
1-й Украинский Международный Симпозиум Квинтэссенции (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Петерсон Э. - Абразивность зубной пасты — уровень, который приемлем для вас (2012)
От улыбки станет всем светлей (2012)
Кущ А. - "О сколько нам открытий чудных, дарует просвещенья дух…" (2012)
Банас Т. - Про деякі права дитини в сім’ї і суспільстві. Біблійний погляд, Решетник А. (2009)
Баранюк М. І. - Роль правоохоронних органів у запобіганні жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Бевз Л. Е. - Захист дітей, які зазнали жорстокого поводження з ними (2009)
Гурей Т. І. - Нормативно-правове забезпечення процесу протидії жорстокому поводженню з дітьми (2009)
Занадрук П. І. - Проблема насилля дітей - як гостре соціально-правове явище (2009)
Заяць В. С. - Суд на захисті прав дитини, Гнап Д. Д. (2009)
Лінник Н. В. - Міжнародні аспекти щодо боротьби з насиллям серед дітей в різних країнах світу (2009)
Магур Н. І. - Організація роботи служб у справах дітей Хмельницької області щодо захисту дитини від жорстокості та насилля (2009)
Малько О. П. - З досвіду роботи служби у справах дітей Харківської міської ради щодо захисту дітей, які зазнали насилля (2009)
Мужило Я. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо захисту дітей від жорстокого поводження (2009)
Семенишин М. О. - Проблеми дитячої та підліткової наркоманії, основні аспекти та причини її поширення в сучасному суспільстві (2009)
Сербалюк Ю. В. - Міжнародне та вітчизняне законодавство про захист дітей від насилля (2009)
Дорота С. - Залучення освітніх інституцій до питань захисту дітей (2009)
Чуловський М. М. - Діяльність відділу кримінальної міліції у справах дітей міського відділення УМВСУ щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Бабійчук А. Б. - Ефективні форми захисту дітей дошкільного віку від домашнього насилля (на прикладі групи притулку "Малятко" міста Кам’янця-Подільського) (2009)
Бучковська Л. В. - Діяльність практичних психологів шкіл з профілактики та захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Возна Ю. В. - Проблема співпраці соціального педагога з сім’єю у контексті захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Гевчук Н. С. - Соціально-педагогічна профілактика жорстокого поводження з дітьми у дистантних сім’ях (2009)
Дідик Н. М. - Соціально-педагогічні технології роботи з дітьми, які зазнали жорстокого поводження в сім’ї (2009)
Казимір В. О. - Вплив ЗМІ на формування жорстокого поводження з дітьми (2009)
Koган О. В. - Десоціалізуючий вплив помилок сімейного виховання (2009)
Копійчук Т. І. - Роль школи школи-інтернату № 2 щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними (2009)
Мельник Ж. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали сімейного насилля (2009)
Мельник Л. П. - Превентивні заходи щодо жорстокого поводження з дітьми (2009)
Миронова С. П. - Заклади корекційної освіти як осередок захисту особистості дитини з психофізичними вадами (2009)
Олійник Т. Г. - Захист прав дітей з особливими потребами у розвитку на освіту - пріоритетний напрямок діяльності Кам’янець-Подільської міської психолого-медико-педагогічної консультації (2009)
Опалюк О. М. - Особливості умов запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім’ї, Лісовий О. І. (2009)
Очеретенко Т. Ю. - Сексуальне насильство та його наслідки у дітей, Масловська Л. С. (2009)
Поліщук Ю. Й. - Сімейне насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема (2009)
Пріданнікова О. М. - Актуальність проблеми жорстокого поводження з дітьми у сім’ях (2009)
Сметанюк Т. І. - Сімейне насилля як природа людських стосунків (2009)
Співак В. І. - Особливості надання соціально-психологічної допомоги дітям та підліткам, що зазнали насилля (2009)
Харькова Т. М. - Соціально-педагогічний аналіз проблеми сімейного насилля (2009)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Особенности ортодонтического лечения пациентов с дистальным прикусом в разные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Koyama I. - Сравнение эффективности клинического применения механики скольжения с использованием имплантатов для создания анкоража и техники прямой головной тяги в комбинации с межчелюстными эластиками при бимаксиллярной протрузии у взрослых пациентов, Iino Sh., Abe Yu., Takano-Yamamoto T., Miyawaki Sh. (2012)
Jaiswal A. K. - Нехирургический способ лечения сложной формы открытого прикуса у взрослого пациента, Dua А. K., Ranganathan L. K., Mascarenhas R., Gandhi S. (2012)
Hwanga D.-H. - Лечение патологии окклюзии по ІІ классу в сочетании с открытым прикусом и анкилозом центрального резца верхней челюсти, Parkb Ki-Ho, Kwonc Yong-Dae, Kimd Su-Jung (2012)
Спецаков Д. А. - LM-activator как этап ортодонтического лечения (2012)
Павленко А. В. - Исследование речевой функции у пациентов с аномалиями прикуса, Хохлич О. Я. (2012)
Фадеев Р. А. - Результаты экспертной оценки нарушений эстетики лица при различных формах зубочелюстных аномалий, Исправникова А. Н. (2012)
Дрок В. А. - Результаты лечения зубочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями пародонта, у детей со сколиозом (2012)
Поздравление члена редакционной коллегии журнала "современная ортодонтия", Суздальцева Олега Валерьевича (2012)
Rogers A. P. - Дополнение к Формулировке миофункциональной концепции в ортодонтии (2012)
Кулиш А. С. - Лечение с применением аппарата для быстрого небного расширения, Острянко В. И., Острянко Я. И. (2012)
План ортодонтических мероприятий на II полугодие 2012 г (2012)
.Garino F - Компьютерные технологии в современной ортодонтии, Manzoli A. (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Андрійчук Н. М. - Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Внукова О. М. - Педагогічна компетентність для здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти (2016)
Гузій Н. В. - Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізму контексті акмепрофесіогенезу освітянських кадрів (2016)
Кожевникова А. В. - Суб’єкт-суб’єктне управління як ефективна гуманістично-орієнтована технологія навчання та виховання здобувачів вищої освіти (2016)
Костащук О. І. - Професійна честь як важлива якість особистісно-професійної підготовки майбутніх учителів та її сутнісно-компонентний аналіз (2016)
Кочубей Т. Д. - Характеристика провідних принципів формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Кравчук Н. П. (2016)
Марченко В. С. - Професійна компетентність сучасного вчителя (2016)
Саюк В. І. - Професійна компетентність консультантів галузі освіти як важливий чинник успішної фахової діяльності. (2016)
Сидоренко В. В. - Акмеологічні технології в освіті дорослих (2016)
Чжан Цзінцзін - Мистецька рефлексія майбутнього вчителя музики: концептуальна модель (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Генеза становлення та розвитку управлінської деонтології (2016)
Клочко О. М. - Етапи становлення та розвитку жіночої гімназійної освіти на північному сході України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Ковалинська І. В. - Мультикультурна підготовка вчителів у Федеративній Республіці Німеччина (2016)
Новосад В. П. - Витоки і зміст концепції пансофічної освіти Яна Амоса Коменського (2016)
Армейський О. С. - Організаційно-педагогічні умови формування правової компетентності вчителів технологій (2016)
Барицька О. А. - Компонентна структура фахової компетентності майбутніх учителів музики в контексті оволодіння засобами мультимедійних технологій (2016)
Боднарук І. М. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Теорія і методика музичного виховання” (2016)
Віцукаєва К. М. - Встановлення міжпредметних з’язків між дисциплінами професійно-орієнтовної підготовки майбутнього соціального педагога (2016)
Дудко Я. В. - Умови формування готовності майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи в школі (2016)
Дудоладова А. В. - Прояви лексичної інтерференції у підготовці майбутніх викладачів іноземної мови (на матеріалі англійської та французької мов), Дудоладова О. В. (2016)
Зубченко Л. В. - Вплив наукового середовища гуртка на формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання (2016)
Ілліна О. В. - Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціальної роботи (2016)
Костюченко Т. М. - Творче використання традиційних і нетрадиційних засобів здоров’язбереження як педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2016)
Левченко Я. Е. - Технологія візуалізації в інтерактивному навчанні майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Лимар Л. В. - Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контектсі студентоцентризму, Моруга К. О. (2016)
Остапенко А. С. - Розвиток творчості педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2016)
Попадич О. О. - Принципи та методи формування правової комунікації іноземних студентів у процесі правового виховання під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Стеценко О. Є. - Актуальність розвитку навичок англомовного академічного письма в процесі написання есе студентами немовних ВНЗ (2016)
Юник Т. І. - Підготовка майбутніх музикантів-виконавців до сценічної діяльності, Котова Л. М. (2016)
Гавриш І. І. - Сутність принципів організації самопідготовки молодших школярів у системі функціонування групи продовженого дня (2016)
Фасоля О. І. - Особливості роботи вчителя сільської профільної школи по формуванню екологічної вихованості старшокласників (2016)
Титул, зміст (2011)
Безрукова Н. В. - Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації (2011)
Лантух І. В. - Підходи до функціонального аналізу підприємництва (2011)
Брижань І. А. - Кластерна модель розвитку транспортної системи Донецької області (2011)
Уманська В. Г. - Обґрунтування методичних підходів до визначення розміру державної фінансової підтримки на відновлення природної родючості ґрунтів у бурякових сівозмінах (2011)
Близкий Р. С. - Формирование рынка овощей и фруктов в Украине (2011)
Беленький А. Ю. - Моделирование процесса управления развитием рынка комбикормов в Украине (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Варема І. А. - Особливості вертикальної інтеграції на кооперативних засадах (2011)
Григораш О. М. - Стан і напрями державного регулювання малого бізнесу в Україні (2011)
Семеног А. Ю. - Ефективність фінансового сектора України у контексті економічного зростання (2011)
Харченко Н. В. - Фіскальна політика як економічна функція держави (2011)
Березіна Л. М. - Демографічна складова у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство від Сунь-цзи (2011)
Білявський В. М. - Розробка програми управління соціально-економічним розвитком торговельного підприємства (2011)
Сосновська О. О. - Активізація інвестиційних процесів – шлях до інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва (2011)
Югас Е. Ф. - Креативні рішення як основа соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Елецких С. Я. - Подходы к управлению устойчивым развитием предприятия в условиях кризиса (2011)
Міценко Н. Г. - Локальна інтегрована система "заготівля – переробка – реалізація": економічна сутність і особливості (2011)
Грешко Р. І. - Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств (2011)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку (2011)
Крутова А. С. - Принципи організаціїінформаційних систем (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до управління розвитком персоналу організації в умовах кризи (2011)
Гончаров В. М. - Розробка методичних підходів до оцінки стабільності розвитку м’ясопереробних підприємств, Бронська О. Ю. (2011)
Гончаров В. М. - Природоохоронні аспекти формування інвестиційної привабливості підприємств, Горова О. А. (2011)
Катеринец С. Л. - Мотивация и стимулирование персонала, Пожидаев А. Е. (2011)
Монастирна Н. В. - Теоретичні аспекти управління валютними ризиками торговельними підприємствами (2011)
Шашло Н. В. - Стратегічний підхід до маркетингового управління підприємствами АПК (2011)
Кирилюк М. С. - Тенденції розвитку інформаційних технологій і їх влив на політику ведення онлайн-торгівлі (2011)
Курган Н. В. - Досягнення синергетичності господарської діяльності як фактор пріоритетності інноваційного типу у розвитку підприємства (2011)
Титаренко І. В. - Аналіз функціонування та способи покращення діяльності підприємств торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Кропивка Ю. Г. - Етимологія категорії "маркетинг персоналу" у сучасних умовах господарювання (2011)
Вербицкая Ю. В. - Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков формирования и использования капитала предприятий пищевой промышленности (2011)
Максимова Т. С. - Дослідження розвитку збутової діяльності підприємств на підставі активізації персональних продажів (на прикладі ринку металопластикових вікон України), Філімонова О. В. (2011)
Драбаніч А. В. - Економічне обґрунтування доцільності статистичного регулювання технологічних процесів з контролем якості за кількісною ознакою (2011)
Яременко О. В. - Модель діагностики організаційно-інвестиційної складової управління підприємств споживчої кооперації (2011)
Барна М. Ю. - Активізація інноваційної діяльності торговельних підприємств як умова набуття конкурентних переваг, Мельник І. М. (2011)
Карпенко О. В. - Управління якістю науково-дослідної роботи студентів як чинник інноваційного розвитку суспільства (2011)
Роскладка А. А. - Візуальні інструменти управління якістю процесів ВНЗ (2011)
Лагоцька Н. З. - Механізм партнерського маркетингу: характеристика системи складових і взаємозв’язків між ними (2011)
Гуріна О. В. - Еколого-економічне моделювання в дослідженні регіональних систем (2011)
Кочетков В. В. - Класифікація програмного забезпечення для інформатизації підприємств машинобудування (2011)
Котковський В. С. - Методики класифікування, аналізу й розробки інновацій для комерційних банків (2011)
Монастирний С. В. - Особливості формування банківського капіталу на рівні регіону (2011)
Педченко Н. С. - Сучасне адміністрування податку на доходи фізичних осіб (2011)
Самбурська Н. І. - Облік основних засобів з метою оподаткування 2011: зміни, порівняння, відмінності (2011)
Стоян В. І. - Еволюція інституту казначейства: витоки зародження та становлення (2011)
Мовчан М. М. - Кооперація у фокусі філософії страху (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Рецензія на науково-довідкове видання "Бородаєвський Сергій Васильович: короткийбібліографічний покажчик"* (укладачі В. М. Власенко і О. В. Глушан), опублікованев м. Сумах, ФОП І. М. Панасенко, 2010 р. (88 с.), Аліман М. В. (2011)
Анотації (2011)
Бабенко О. А. - Картографування сучасного стану банківської системи України (2016)
Бобришева К. Ю. - Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти, Гринюк О. Ю. (2016)
П’ятова Л. А. - Картографічні шрифти та їх графічна побудова в Adobe Illustrator (2016)
Гаврюшин О. В. - Часова генералізація у ГІС (на прикладі змін адміністративно-територіального поділу) (2016)
Гапон С. - Методика построения карты геосистем Горного Крыма средствами ГИС (2016)
Патиченко О. М. - Геоінформаційне моделювання в нормативній грошовій оцінці земель малих населених пунктів (2016)
Бейдик О. О. - Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Північної та Південної Америки, Орещенко А. В., Сова В. В. (2016)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води Білозерського лиману (2016)
Матвієнко Н. М. - Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України, Матвієнко В. М., Денисюк Ю. М. (2016)
Смірнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс (на прикладі пам’яток Першої Світової війни): картографічний вимір (2016)
Озеранська Г. О. - Конкурентоспроможність Нідерландів на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи підвищення, Матвієнко Н. М. (2016)
Кирилюк М. О. - Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку (2016)
Левчук С. В. - Аналіз розвитку навчальної картографії в Україні (2016)
Мутаєва О. П. - Електронна колекція карт НБУ ім. В. І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України, Боднар С. П. (2016)
Осталецька О. І. - Картографічний спадок Володимира Кубійовича у фонді сектору картографії НБУВ (2016)
Содержание (2012)
Дорошенко С. И. - Дифференциальная диагностика прогнатических форм прикуса, Кульгинский Е. А., Радченко А. В., Стороженко К. В. (2012)
Rüger D. - Прочность связи после многочисленных наклеиваний брекетов с или без повторного протравливания, Harzer W., Krisjane Z., Tausche E. (2012)
Pair J. - Перемещение верхнего центрального резца через срединную линию (2012)
Спецаков Д. А. - Использование LM-activator при лечении дистальной окклюзии (2012)
Закалата Т. Р. - Применение зубного ополаскивателя listerine cool mint для улучшения гигиены полости рта при несъемной аппаратуре (2012)
Павленко А. В. - Влияние аномалий прикуса на речевую функцию у пациентов с профессиональной фонаторной деятельностью, Хохлич О. Я. (2012)
Кущ А. - Комплексный поход к решению стоматологических проблем (2012)
Кущ А. - Контрабандные брекеты: мифы, реальность, практические советы криминалу и безответственности посвящается" (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для одномоментного расширения зубной дуги и дистализации отдельной группы зубов, Неспрядько Т. С., Немцов С. А. (2012)
Оснач Р. Г. - Лечение пациентов с дефектами зубных рядов, осложненных зубочелюстными деформациями, Кулиш А. С., Острянко В. И. (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
Swinehart D. R. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
Ортодонтический Глоссарий (2012)
Пам’яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Титул, содержание (2016)
Уважаемые читатели! (2016)
Мазараки А. А. - Внутренний рынок Украины в условиях дисбалансов между производством и потреблением, Лагутин В. Д. (2016)
Гуляева Н. Н. - Политика управления товарными запасами в торговле, Каминский С. И. (2016)
Мельник Т. Н. - Импортозависимость экономики Украины и приоритеты селективного импортозамещения, Пугачевская Е. С. (2016)
Щербакова Т. А. - Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений (2016)
Бохан А. В. - Экологический вектор коммерческой дипломатии: Украина и Германия (2016)
Волосович С. В. - Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития (2016)
Лабурцева Е. И. - Управление маркетинговыми рисками торговых предприятий (2016)
Молодоженя М. С. - Инновационные проекты предприятий торговли (2016)
Белявская Ю. В. - Экологический менеджмент предприятия (2016)
Харсун Л. Г. - Логистическое обслуживание товаропотоков между Украиной и странами ЕС (2016)
Пархаева Н. В. - Маркетингово-логистический комплекс товаропроводящей системы (2016)
Талантливый ученый-экономист и педагог (2016)
Титул, зміст (2011)
Левченко О. М. - Напрями забезпечення інноваційної зайнятості на регіональному рівні, Рябоволик Т. Ф. (2011)
Шевченко А. Ф. - Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні, Шевченко О. М. (2011)
Балабан П. Ю. - Глобалізація світової економіки і споживча кооперація: проблеми та перспективи подальшого розвитку, Курлейко Б. А. (2011)
Башта А. И. - Принципы и методы энергосбережения в хозяйственном комплексе АР Крым (2011)
Краус Н. М. - Механізм соціально-економічної взаємодії держави і суб’єктів господарювання в напрямі детінізації економіки (2011)
Цёхла С. Ю. - Приоритеты и направления реформирования социальной системы государства (2011)
Безрукова Н. В. - Техноглобалізм: основні форми прояву у сучасній світовій економічній системі, Малишко Г. М. (2011)
Березіна Л. М. - Аграрна політика уряду: її місце і роль у розвитку відносин підприємств АПК (2011)
Шеверя М. Ю. - Сучасні парадигми потенціалу регіону (2011)
Скляр Г. П. - Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки, Яріш О. В. (2011)
Зінченко Н. В. - Соціально-економічна сутність і основні принципи інтеграційних процесів в АПК (2011)
Клімова О. І. - Податковий механізм державного регулювання інтегрованих корпоративних систем (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Кобзєв І. С. - Концептуальні засади економічного відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК України (2011)
Макаренко М. В. - Мотивація інноваційної діяльності підприємств України та процеси світової інтеграції, Гончаров Е. В. (2011)
Шталь Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку ресторанних послуг Харківського регіону, Тищенко О. О. (2011)
Лісіца В. В. - Еволюція теоретичних поглядів на розвиток сітьових відносин і їх прояв у роздрібній торгівлі (2011)
Педченко Н. С. - Застосування економіко-математичних методів при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємства (2011)
Карпенко Ю. В. - Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують інтернет-торгівлю (2011)
Шевчук Л. П. - Облік і контроль використання ресурсів підприємств ресторанного бізнесу за допомогою системи R-Keeper (2011)
Юрко І. В. - Сутність і еволюція поняття "управління маркетингом" як економічної категорії, Краус К. М. (2011)
Дробиш Л. В. - Фактори регіонального формування попиту та пропозиції праці фахівців (2011)
Філіна С. В. - Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності у процесі управління (2011)
Джерелейко С. О. - Системний підхід до визначення поняття "організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств" (2011)
Яровий А. В. - Концептуальні основи організаційно-економічного механізму управління активами вітчизняних страхових компаній (2011)
Капустіна Ю. В. - Особливості аудиту маркетингової діяльності підприємств (2011)
Капліна А. С. - Основні проблеми розвитку підприємств готельного господарства в Україні (2011)
Гетьманський В. О. - Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку (2011)
Авраменко М. С. - Методи формування кадрового потенціалу системи споживчої кооперації України як спосіб впливу на його рівень (2011)
Василевська А. О. - Роль інформаційних технологій в управлінні проектами (2011)
Юдіна Х. К. - Методологічні аспекти обґрунтування дефініції "готельне господарство" (2011)
Матолич Т. Б. - Інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні та його вплив на трансакційні витрати суб’єктів підприємництва (2011)
Чайка І. П. - Методичні підходи до розрахунку ефективності функціонування вищого навчального закладу (2011)
Сардак О. В. - Брендинг підприємства-роботодавця у системі управління персонал-маркетингом (2011)
Гордополова Н. В. - Напрями вдосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат, Гордополов В. Ю., Старосуд І. В. (2011)
Трайно В. М. - Формування маркетингових стратегій управління споживачами послуг ресторанного господарства (2011)
Зінченко О. М. - Дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України (2011)
Семеног А. Ю. - Вплив інфляції на ефективність фінансового сектора (2011)
Селезньова О. О. - Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності торговельних підприємств (2011)
Маркіна І. А. - Комерційно-соціальна активність підприємства в сучасних умовах господарювання підприємств малого бізнесу АР Крим, Єжов-Маряєв С. О. (2011)
Брітченко І. Г. - Стратегічне управління банківською інфраструктурою в контексті розвитку економіки регіону (2011)
Тищенко Т. Я. - Використання програмного комплексу "Парус" для ведення обліку бюджетними установами органами статистики: функціональні можливості та недоліки (2011)
Виноградова М. О. - Використання результатів аудиту розрахунків з дебіторами в управлінні підприємством, Марюхніч М. О. (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретичні узагальнення класифікації аудиторських процедур (2011)
Віннікова В. В. - Обґрунтування фонду дивідендних виплат на підприємстві у поточному періоді та довгостроковій перспективі (2011)
Панченко О. П. - Кооперативні видання як засіб інформаційного забезпечення процесу розширення ресурсної бази та ефективної організації селянських і поміщицьких господарств Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Литвин О. Ю. - Розвиток житлової кооперації у Російській Імперії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2011)
Анотації (2011)
Абрамян Н. Д. - Проблемы гендерных стереотипов в современной школе (2013)
Артемова Л. В. - Особистісне зростання і розвиток студента в умовах вищого навчального закладу (2013)
Безбах В. Г. - Психологія політичного вибору, Cірий С. В. (2013)
Бобровська І. Ю. - Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці (2013)
Букатова О. М. - Теоретичні передумави формування педагогічної готовності майбутніх учителів технології до організації безпечної життєдіяльності учнів, Сидорчук Л. А. (2013)
Гавриленко Я. А. - Особливості комунікації у просторі залежних стосунків (2013)
Гридковець Л. М. - Місце та роль християнської психологічної парадигми у структурі наукової психології (2013)
Добросовістний А. В. - Психологічні проблеми упровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні, Клименко В. С. (2013)
Жиляєв І. Б. - Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві, Кіслов В. В. , Кіслов Д. В. (2013)
Замша А. В. - До проблеми визначення ролі мови у формуванні абстрактного міслення підлітків з порушенням слуху (2013)
Лазаренко Б. П. - Кризова практика особистісного життєконструювання проблемної молоді (2013)
Пилипенко О. І. - Соціально-психологічна аксіологія превентивної роботи (2013)
Руда О. З. - Організаційна поведінка сьогодні: практичне значення (2013)
Сабол Д. М. - Психологічний феномен української народної вишивки (2013)
Скнар О. М. - Медотологічні засади емпіричного дослідження політичних практик (2013)
Татенко В. О. - До питання про соціально-психологічний потенціал суб’єктно-вчинкового підходу (2013)
Титаренко Т. М. - Особистісні практики конструювання життя (2013)
Фролов П. Д. - Громадська думка у соціологічному та соціально-психологічному вимірах (2013)
Содержание (2012)
Dr. Nanda - JCO интервью Charles J. BurstOne, DDs, Ms часть 1. Лицевая эстетика (2012)
Chi Hung Chu - Ортодонтический бондинг с самопротравливающимся праймером и самоадгезивной системой, Ken Liang Ou, De Rei Dong, Haw Ming Huang, Hung Huey Tsai и Wei Nan Wang (2012)
Mezomo M. - Ретракция верхних клыков с помощью самолигирующихся брекетов и обычных брекетов. рандомизированное клиническое исследование, Eduardo S. de Lima, Luciane Macedo de Menezes, Weissheimer A., Allgayer S. (2012)
Скрипник И. Л. - Качество жизни пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями и прикуса (социально-психологический аспект), Кондратюк А. О. (2012)
Рамм Н. Л. - Деминерализация эмали и кариес зубов как осложнение ортодонтического лечения при использовании несъемной ортодонтической аппаратуры, Ожгихина Н. В., Сорокина Е. С. (2012)
Закалата Т. Г. - Профилактика деминерализации у детей при лечении ортодонтической аппаратурой, Попова А. И. (2012)
Спецаков Д. А. - Использование lm-activator как самостоятельного лечебного аппарата (2012)
Манжуловская В. В. - Cовременное в ортодонтии. эласто-элайнер "невидимые брекеты", Неборак В. С. (2012)
Swinehart R. D. - Значение языка в развитии нормального прикуса (2012)
План ортодонтических мероприятий (2012)
По письмам читателей (2012)
Антонов С. - Неудачное медицинское вмешательство: кто и за что понесет ответственность (2012)
Ортодонтический глоссарий (2012)
Скрипник И. Л. - Аппарат для удлинения зубного ряда, Немцов С. А. (2012)
Активное перемещение зубов (2012)
Вашека Т. В. - Особливості Я-концепції хворих на нейродерміт та її зв'язок з типом реагування на хворобу, Мацерук О. С. (2014)
Жадан І. В. - Ціннісна складова політичної картини світу студентської молоді центрального і східного регіонів: порівняльний аналіз (2014)
Кулакевич Т. В. - Основні підходи до управління стресовими станами (2014)
Лазоренко Б. П. - Соціально-психологічні технології оптимізації кризових практик проблемної молоді (2014)
Лупійко Л. В. - Психологічні особливості використання народного фольклору в роботі з дошкільниками у процесі розвитку їх екологічних уявлень (2014)
Модестова Т. В. - Спілкування у сучасному житті людини (2014)
Осадько О. Ю. - Саногенний потенціал діалогічної позиції особистості у ситуації суб’єктивної значимості стосунків з "ідейним опонентом" (2014)
Пилипенко Л. В. - Образотворче мистецтво як технологія оздоровлення психіки людини, Пилипенко О. І. (2014)
Руда О. З. - Прийняття рішень як базовий організаційний процес та складова організаційної поведінки (2014)
Старовойтенко Е. Б. - Персонология как "Наука синтеза" (2014)
Татенко В. О. - Соціальна і політична психологія Євромайдану: суб’єктне і вчинкове (2014)
Титаренко Т. М. - Нариси до соціально-психологічної теорії особистісного життєконструювання (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз медіауподобань аутсайдерів в контрольній та експериментальній групах (2014)
Титул, зміст (2016)
Гоцуляк Л. В. - Інноваційна економіка як об’єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи (2016)
Кириченко С. А. - Подходы к сущности и классификации социальной инфраструктуры (2016)
Бочарова Ю. Г. - Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса (2016)
Dubyna M. V. - Functioning Peculiarities of the Deposit Insurance System in the USA, Yusuhno S. I., Bychkova P. V. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації та зростання високотехнологічного експорту України до 2030 р., Костенко Д. М. (2016)
Pysmak V. O. - Methods for Management of Innovation Activity Risks in the Current Conditions (2016)
Yermak S. O. - Studying the Aspects of Establishing the Definition of "Innovation Activity" and Its Determining Factors, Lisnichenko O. O. (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Сумської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Семигуліна І. Б. - Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку Полтавської області та її адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Дідик А. М. - Оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій (2016)
Кирий В. В. - Применение методов вербального анализа решений в процессе формирования структуры команды проекта, Козел Н. Б., Климко Е. Г. (2016)
Ільченко Н. Б. - Розробка динамічної моделі управління ланцюгами поставок автокомпонентів на ринку України (2016)
Тимченко І. П. - Концептуальні основи формування поняття "організаційний розвиток" (2016)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності суб’єктів ресторанного господарства, Яценко Н. В. (2016)
Комарова О. А. - Актуальні проблеми фінансування освітньої галузі України (2016)
Татар М. С. - Інструментарій оцінювання рівня ресурсного потенціалу підприємств будівельної галузі України (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика політики керівництва у сферах якості, соціальної відповідальності, інформаційної безпеки й охорони праці та механізм забезпечення гідної праці на підприємстві, Костюк Н. Р., Семчук Ж. В., Коропецький О. О. (2016)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні (2016)
Тарасенко А. В. - Застосування системного підходу до дослідження інфраструктури сільського господарства, Тарасенко О. О. (2016)
Коваль О. А. - Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як можливість підвищення власного фінансового забезпечення підприємства (2016)
Матющенко С. С. - Зовнішні суб’єкти впливу на формування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства (2016)
Височан О. С. - Трансформація інформаційної функції бухгалтерського обліку як відповідь на виклики сучасної економіки, Кіш І. Р. (2016)
Рета М. В. - Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади (2016)
Яцунська О. С. - Процес упровадження МСФЗ в Україні (2016)
Чудовець В. В. - Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами, Жураковська І. В. (2016)
Адаменко І. П. - Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Шатковська-Шморгай В. Б. - Підходи до визначення достатності золотовалютних резервів держави (2016)
Галицын В. К. - Прикладные аспекты мониторинга изменчивости фондовых рынков, Бондаренко Е. А. (2016)
Коркач І. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні (2016)
Колодізєв О. М. - Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах, Біляєва В. Ю. (2016)
Рекова Н. Ю. - Особливості ПДВ в Україні в контексті зближення з європейським законодавством, Мельник С. В. (2016)
Козарезенко Л. В. - Фіскальна децентралізація в структурі стратегічних напрямів розвитку людського потенціалу (2016)
Васильєва Т. А. - Особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в умовах фінансової нестабільності (2016)
Маловичко С. В. - Концептуальні засади розвитку електронного ринку (2016)
Коляда С. П. - Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні, Рябой В. І. (2016)
Шеховцова Д. Д. - Організація управлінського обліку витрат при використанні інформаційних технологій на підприємствах ресторанного господарства (2016)
Рудакова С. Г. - Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвід України у використанні програмного забезпечення, Щетініна Л. В., Марчук С. В. (2016)
Tkachenko M. A. - Formation of an Approach to the Risk Management of IT Project (2016)
Дзьоба О. Г. - Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу, Ромашко О. М. (2016)
Мороз Н. В. - Методичні засади впровадження системи професійного управління житловим фондом (2016)
Лаптев В. И. - Исследование сущности и составляющих развития персонала (2016)
Науменко М. О. - Удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення Збройних сил України, Морозова Л. В. (2016)
Kapustnyk S. K. - Managing the Risk Factor in the Strategic Decisions-Making Process at the Enterprise (2016)
Пилипчук В. П. - Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу, Данніков О. В. (2016)
Абрамян Н. Д. - Конфліктність як вікова характеристика підлітків та юнаків (2014)
Брунова-Калісецька І. В. - До питання оцінки освітньо-виховних програм миротворчого спрямування (2014)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічне конструювання звичаєвості (2014)
Івачевська О. В. - Методологічні засади емпіричного дослідження особливостей репродуктивної мотивації молодих жінок (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційно-психологічні операції у системах маркетингових комунікацій (2014)
Кляпець О. Я. - Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві (2014)
Лазоренко Б. П. - Катарсичні технології оптимізації життєконструювання проблемної молоді (2014)
Модестова Т. В. - Етика професійного спілкування у сучасному контексті (2014)
Ніконова Е. Ю. - Психологические особенности одиноких мужчин и женщин юношеского возраста (2014)
Осадько О. Ю. - Комунікативні умови розвитку громадянської позиції особистості (2014)
Петрунько О. В. - Успадкований і набутий досвід інтолерантності (2014)
Пилипенко О. І. - Свобода як психологічний ресурс творчості людини (2014)
Посохова В. В. - Аналіз комунікативних практик користувачів інтернет-мережі (2014)
Сидоркіна М. Ю. - Мотивація політичної взаємодії студентської молоді (2014)
Слюсаревський М. М. - Історична доля перших соціально-психологічних теорій: особливості відображення в сучасному науковому дискурсі, Кальницька Ю. С. (2014)
Татенко В. О. - Про пізнання як конструювання з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2014)
Тригуб Т. М. - Порівняльний аналіз цінностей аутсайдерів у контрольній та експериментальній групах (2014)
Фролов П. Д. - "Консолідована громадська думка": спроба операціоналізації поняття (2014)
Цукур О. Г. - Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття (2014)
Титул, зміст (2011)
Проскура В. Ф. - Передумови та проблеми формування кластерів у системі економічної безпеки регіону (2011)
Бублик М. І. - Удосконалення вартісної оцінки техногенних збитків, заподіяних трудовим ресурсам регіону, Коропецька Т. О. (2011)
Нартова І. В. - Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва, Коломієць Є. О. (2011)
Гончаренко М. Ф. - Інноваційна модель економічного зростання регіону (2011)
Радченко Ю. С. - Проблеми регулювання ринку кооперативного кредитування України (2011)
Царук О. Ю. - Удосконалення методів фінансового забезпечення соціальної сфери регіону, Зайкова В. С. (2011)
Матвієнко С. В. - Інформаційне забезпечення системи комплексного екологічного моніторингу поводження з відходами (2011)
Асаул А. Н. - Становление институтов гражданского общества в сфере бизнеса (2011)
Комарчук О. В. - Формування управлінських процесів у корпоративних системах АПК (2011)
Білоусько Т. М. - Модель територіальної системи сільського господарства (2011)
Керимов Э. Н. оглу - Проблемы развития хозяйственных субъектов в Азербайджанской Республике (2011)
Гурський М. Ф. - Оцінка інноваційної складової конкурентоспроможності Закарпатської області (2011)
Шкапяк О. І. - Особливості створення та впровадження нового механізму фінансування охорони здоров’я на макро- та мікрорівні (2011)
Нікілєва Л. О. - Порівняльна характеристика фінансових моделей соціального забезпечення та захисту населення в Україні та світі (2011)
Ніколенко С. С. - Сутність і особливості формування інституту державної власності в Україні, Дзеверіна К. С. (2011)
Гончаренко В. В. - Кооперативні форми господарювання у світовому та національному господарстві (2011)
Джаман М. О. - Залежність людського капіталу від соціально-економічного розвитку сучасного суспільства в Україні, Веремей С. А. (2011)
Снітко О. К. - Розвиток і формування концептуальних засад до визначення поняття "економічна безпека" (2011)
Гарват О. А. - Трудовий потенціал підприємства: методика оцінки та способи оптимізації (2011)
Ємець Є. М. - Економіко-математичні моделі нелінійної умовної оптимізації на переставленнях: метод гілок і меж, Ємець О. О., Парфьонова Т. О., Чілікіна Т. В. (2011)
Івченко Є. І. - Інноваційні підходи до управління підприємствами: перспективи впровадження та використання хмарних технологій (2011)
Левандовська Н. І. - Підходи до класифікації персоналу підприємств (2011)
Галайда Т. О. - Оцінка якості персоналу та проблеми його відбору й трудової адаптації в системі економічної безпеки підприємства, Теницька Н. Б., Савело Л. В. (2011)
Балабан П. Ю. - Тенденції розвитку матеріально-технічної бази ринків споживчої кооперації в умовах трансформації суспільно-економічних відносин, Курлейко Б. А. (2011)
Артеменко В. О. - Дослідження чинників впливу на конкурентоспроможність аграрного підприємства, Мельник С. І. (2011)
Кривошей В. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства (2011)
Максюта В. В. - Теоретико-методичні основи управління продуктивністю праці на підприємствах роздрібної торгівлі (2011)
Капліна Г. С. - Організаційно-економічний механізм управління підприємствами готельного господарства (2011)
Краус К. М. - Особливості формування стратегії фінансової стабілізації підприємств споживчої кооперації України, Карцева В. В., Краус Н. М. (2011)
Чернявська О. В. - Особливості ідентифікації малих підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика, Юрко Т. С. (2011)
Гармідер Л. Д. - Підходи до системи вимірювань інвестицій у персонал (2011)
Демидова І. А. - Система збалансованих показників стійкого економічного розвитку машинобудівного підприємства (2011)
Фецович Т. Р. - Фінансовий результат у загальній системі стратегічного управління підприємством (2011)
Штимер Л. Т. - Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств (2011)
Животенко В. О. - Економічна безпека як складова ефективних механізмів управління аграрними підприємствами (2011)
Маркіна І. А. - Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції, Мацедонська Н. В. (2011)
Куніцин С. В. - Туристично-рекреаційний кластер: концепція організації управління розвитком та інформаційно-інституціональне моделювання життєдіяльності (2011)
Дячкова М. О. - Концепція формування системи управління знаннями споживчої кооперації (2011)
Нестуля О. О. - Лідерство за уявленнями давньогрецьких мислителів (від Гомера до Сократа) (2011)
Шевченко А. Ф. - Еволюція поглядів і сучасне розуміння сутності управління персоналом (2011)
Іванова О. М. - Інформаційне забезпечення інновацій як потенціалу економічного зростання (2011)
Рибалка П. М. - Процедура стратегічного планування на підприємстві з урахуванням стадії розвитку (2011)
Неманова Х. Л. - Підсистема внутрішньогосподарського обліку діяльності центрів відповідальності підприємства (2011)
Ігнатенко Т. В. - Об’єднання систем бюджетування та цільових показників (BSC) у єдиний інструмент управління (2011)
Проскуріна Н. М. - Концептуальна основа аудиту підприємств, що знаходяться в процедурі банкрутства, Домашенко Ю. В. (2011)
Лещук В. П. - Фінансово-промислові групи на фінансовому ринку (2011)
Пархоменко С. П. - Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарства (2011)
Редька С. І. - Стратегії інноваційного менеджменту на ринку банківських послуг України (2011)
Никитіна К. В. - Особливості реалізації функції контролю в системі управління кредитними ризиками банку (2011)
Кушнір Л. Л. - Теоретичне підґрунтя та основні закономірності розвитку системи ресурсного забезпечення національної економіки радянського періоду (1917–1933) (2011)
Легошина О. Л. - Кооперативне законодавство країн Європи у контексті розвиту кооперативного руху (2011)
Анотації (2011)
Абрамова В. В. - Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском, Васильковський О. М., Васильковська К. В. (2015)
Артьомов М. П. - Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів, Кот О. В. (2015)
Барабаш Р. І. - Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-150К-09 (2015)
Березовецький С. А. - Узгодження складових технологічної системи збирання озимого ріпаку (2015)
Васильковська К. В. - Польові випробування секції пневмомеханічної сівалки з запропонованим висівним апаратом, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження технологічного процесу подрібнення бульбоплодів в кормо виробництві, Ляшук О. Л., Чвартацький Р. І., Чвартацький І. І., Грабар А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів пристроїв для нарізання різі мітчиками в гайках і деталях машин, Марчук Н. М. (2015)
Герасимчук О. П. - Системи перетворення льону, Ткачук О. Л. (2015)
Говоров. О. Ф. - Визначення потужності на привід дискового робочого органу подрібнювача-розподілювача рослинних решток (2015)
Гудь В. З. - Дослідження технологічного процесу розточування профільних гвинтових заготовок очисників дискових копачів коренезбиральних машин, Дячун А. Є., Гупка А. Б. (2015)
Дідух В. Ф. - Дослідження взаємодії криволінійної поверхні з ущільненим шаром сапропелю, Хлопецький Р. А., Бабарика С. Ф. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування режиму роботи пристрою для обмолочування стрічки льону, Герасимик Т. П., Хомич А. В., Мекуш О. Г. (2015)
Дударєв І. М. - Обґрунтування кінематичних параметрів сепаратора лляного вороху (2015)
Ковбаса В. П. - Про подолання труднощів при вирішенні контактних задач пружності, Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. (2015)
Ковбаса В. П. - Задача про контактну дію клинового ножа на попередньо напружений переріз прутка, Матюшенко Л. М., Грабовець В. В., Дейкун В. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Кузьмінський Р. Д. - Визначення коефіцієнта тертя ковзання макухи насіння льону олійних сортів по поверхнях різних металів, Василькевич В. О., Шеремета Р. Б. (2015)
Лебедєв А. Т. - Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням, Калінін Є. І., Шуляк М. Л. (2015)
Мисковець С. В. - Вплив нестабільності хімічного складу сталей на зносостійкість деталей паливної апаратури дизельних двигунів (2015)
Мітцель М. О. - Дослідження явища неодночасної зміни режимів роботи об'ємних гідромашин (2015)
Муравинець Ю. В. - Удосконалена технологія переробки лляної трести за рахунок модернізації МТА (2015)
Назарчук Л. В. - Особливості використання лляної сировини у виробництві дитячого одягу (2015)
Налобіна О. О. - Системний аналіз підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин, Грушецька М. Г., Шимко А. В. (2015)
Налобіна О. О. - Формування методичного підходу до обгрунтування напрямків удосконалення льонозбирального комбайна, Поліщук Л. М. (2015)
Нестеренко О. В. - Дослідження якісних показників пневмосепарації при багаторівневому введенні зерна, Лещенко С. М., Петренко Д. І. (2015)
Прилуцький А. Н. - Шляхи підвищення технологічної ефективності повітряно-решітних пневмовібровідцентрових зерноочисних машин (2015)
Подригало М. А. - Определение понятия устойчивости положения колесных машин, Полянский А. С., Дубинин Е. А., Клец Д. М., Скорик М. А, Задорожняя В. В. (2015)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2015)
Пуць В. С. - Моделювання процесу відриву стебел від паса, Клименко О. Д., Мартинюк В. Л. (2015)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу подрібнення частинок сапропелевих добрив, Поліщук М. М., Теплов І. О. (2015)
Селезньов Д. Е. - До питання використання удосконаленої технології отримання лляної соломи (2015)
Синій С. В. - Визначення показників пошкодження коренебульбоплодів з використанням їх імітатора, Варголяк М. Я. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження роботи роторного гичкоріза, Герасимчук О. О. (2015)
Стукалець І. Г. - Динаміка зміни програм ремонту головок блоків циліндрів двигунів різних марок (2015)
Тарасюк Ю. М. - Результати експериментальних досліджень транспортування сипких матеріалів гвинтовим завантажувачем (2015)
Ткачук О. Л. - Особливості оздоблення текстильних матеріалів із льону (2015)
Фещук Ю. П. - Дослідження пружно-пластичної рівноваги циліндричних оболонкових елементів конструкцій сільськогосподарської техніки (2015)
Чвартацький Р. І. - Нові конструкції шнекових подрібнювачів і змішувачів, Чвартацький І. І, Грабар A. B. (2015)
Шведик М. С. - Результати експериментальних досліджень сепарації вороху в конічно-спіральному сепараторі, Загвоздін О. Б. (2015)
Шведик М. С. - Результати дослідження пневмовловлювача зерна, що вибивається планками мотовила та визначення його параметрів (2015)
Шведик М. С. - Графо-аналітичний метод обгрунтування основних параметрів конічно-спірального сепаратора, Загвоздін О. Б. (2015)
Шейченко В. О - Втрата волокна в полеглому стеблостої і готування рошенцевої льонотрести, Лімонт А. С., Руденко В. Г., Поліщук О. С. (2015)
Анотації (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості подолання депресії засобами тілесно-орієнтованої психотерапії (2015)
Горбунова В. В. - Індивідуальна та групова рефлексія ціннісно-рольової взаємодії у команді (2015)
Жорнова О. І. - Освітня кар’єра особистості: про можливості подолання бідності як стилю життя (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальні настанови студентів як показники культури міжетнічних відносин (2015)
Коробка Л. М. - Ставлення до здоров'я як сфера застосування соціально-психологічних засобів запобігання та подолання бідності (2015)
Кочубейник О. М. - Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу (2015)
Кухарук О. Ю. - Теоретичні засади емпіричного дослідження етнонаціональної ідентичності (2015)
Лазоренко Б. П. - Психотравма як ресурс суб’єктного життєконструювання особистості (2015)
Ляльчук Г. Д. - Особливості батьківсько-дитячих стосунків у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Мателега М. М. - Психологічні особливості залежності як девіантної поведінки особистості, Азізов С. С. (2015)
Мирончак К. В. - Дослідження страху смерті: труднощі та перспективи (2015)
Модестова Т. В. - Особливості взаємодії в малих группах (2015)
Остапенко І. В. - Психосемантичне дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2015)
Петрунько О. В. - Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах (2015)
Підгірна І. С. - Стильові особливості викривлення реальності у віртуальних образах при медіакомунікації (2015)
Пилипенко О. І. - Конкурентоспроможність психологічних шкіл в транзгресії Першої світової війни (2015)
Позняк С. І. - Cоціально-психологічний капітал у структурі політичної картини світу: особливості репрезентацій студентської молоді (2015)
Помиткіна Л. В. - Психологічні закономірності прийняття студентами стратегічних життєвих рішень (2015)
Татенко В. О. - Про персонологію з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2015)
Тур’ян О. В. - Психологія творчої діяльності журналіста (2015)
Хіль О. І. - Вплив особистісних характеристик на готовність до переживання близькості (2015)
Чаплінська Ю. С. - Психологічні механізми парасоціальних стосунків молоді (2015)
Чорна Л. Г. - Креативність як компонент, чинник і результат процесів рольової ідентифікації особи (2015)
Шелег Л. С. - Психологічне забезпечення профілактики психосоматичних розладів у працівників міліції (2015)
Бойко А. І. - Вплив швидкості переміщення дозуючого елемента з керованим вектором присмоктування на появи пропусків та двійників при висіві насіння, Попик П. С., Банний О. О. (2015)
Васильків В. В. - Багатоваріантна класифікація дискових копачів коренезбиральних машин з генеруванням удосконаленого викопуючого пристрою, Гупка А. Б., Гудь В. З. (2015)
Вржещ М. В. - Вибір теплоізоляційних матеріалів за термічним опором та вартістю, Пенкаля В. Є., Шульган А. В. (2015)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивних параметрів шарнірно-секційного гвинтового робочого органу на його радіус кривини, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двохсторонньої дії, Босюк П. В., Гевко І. Б., Скиба О. П. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Мельничук С. Л., Колесник О. А. (2015)
Дударєв І. М. - Дослідження параметрів стрічки льону олійного після її обмолочування, Оласюк Я. В., Хомич Ю. А., Хомич А. В. (2015)
Захачук В. І. - Методологія вибору альтернативних палив для технологічних транспортних засобів, Хайліс Г. А. (2015)
Kaрабиньош С. С. - Прогнозування залишкового ресурсу з використанням неруйнівного контролю, Харківський І. С., Сподоба O. О. (2015)
Ковбаса В. П. - Аналітичне моделювання розвитку температурних полів зернівки в змінному радіаційномупотоці, Калініченко Р. А. (2015)
Котенко С. С. - До методики розрахунку коєфіцієнтів відновлення лемешів плугів, Калінін О. Є. (2015)
Ляшук О. Л. - Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів, Третяков О. Л., Дмитренко В. П., Колесник О. А. (2015)
Налобіна О. О. - До питань оцінки енергоефективності технічних засобів і технологій для АПК, Шовкомуд О. В. (2015)
Новицький А. В. - Моніторинг напрямків забезпечення надійності лісогосподарської техніки, Каменецька А. В., Чеботар І. Е. (2015)
Пилипець М. І. - Дослідження силових параметрів формоутворення профільних гвинтових елементів сільськогосподарських машин, Кучвара І. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. (2015)
Пулька Ч. В. - Вібраційна потокова лінія для індукційного наплавлення тонких дисків, Барановський В. М., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки високоефективних вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті Simulink/Matlab (2015)
Тітова Л. Л. - Імітаційність місцеперебування засобу відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л., Надточій О. В. (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження обмолоту зерна трибарабанною молотаркою, Нєдовєсов В. І., Грицака О. М. (2015)
Анотації (2015)
Катан Л. І. - Економічна сутність кредитної спілки як особливої форми сільськогосподарської кредитної кооперації, Косюга В. В., Добровольська О. В. (2015)
Demchuk N. I. - The global financial crisis: financial flows to developing countries, Pavlenko O. P. (2015)
Хаянок Т. М. - Ефективність використання соціальної та екологічної відповідальності в управлінні агропідприємством (2015)
Захарченко Ю. В. - Система прогнозування зміни за часом кількісних показників запасів (2015)
Назаркевич О. Б. - Виробництво органічної продукції малими сільгоспідприємствами в контексті вимог концепції сталого розвитку (2015)
Карасьов О. П. - Соціально-економічні відносини як об’єкт державного регулювання в аграрному секторі економіки (2015)
Ільченко Т. В. - Використання стратегій інноваційного регіонального маркетингу як фактор розвитку продовольчих ринків (2015)
Зеленчук І. Б. - Система маркетингового менеджменту молокопереробного підприємства як чинник підвищення конкурентоспроможності (2015)
Паршин Ю. І. - Концептуальні аспекти стратегічного забезпечення сталого розвитку національної економіки (2015)
Безус Р. М. - Діагностика ресурсного потенціалу органічного агровиробництва, Бойко А. В. (2015)
Приходько І. П. - Концептуальні аспекти державної аграрної стратегії та політики (2015)
Бербенець О. В. - Можливі ризики підписання угоди про асоціацію з поглибленою зоною вільної торгівлі Україна–ЄС (2015)
Пастушенко А. І. - Особливості управління прибутком аграрних підприємств у сучасних умовах (2015)
Багорка М. О. - Формування маркетингової стратегії розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві (2015)
Гудим К. М. - Сучасні тенденції розвитку та функціонування процесів транснаціоналізації в Україні (2015)
Чорна Н. О. - Використання кривих Лоренца для оцінки рівномірності розподілу сільськогосподарських угідь в еко-агровиробництві (2015)
Тищенко М. П. - Генезис та трансформація концепції сталого розвитку (2015)
Дубініна М. В. - Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств, Вишенська Л. М. (2015)
Nekhay O. - A free trade agreement between Ukraine and the European Union: possible outcomes for agricultural producers, Fellmann T., Hubertus Gay S. (2015)
Дуброва Н. П. - Державна політика у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору України, Крючко Л. С. (2015)
Чернецька О. В. - Особливості інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими результатами в системі природного агровиробництва (2015)
Микитин Т. М. - Ефективність вирощування енергетичних культур на Поліссі (2015)
José-María Casado Raigón - Analyse of the difficulties that met Ukraine in the way of integration to the EU (2015)
Чистякова В. Ф. - Використання локальних економіко-математичних моделей в агроекології, Герасимова І. Г. (2015)
Халатур С. М. - Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми (2015)
Бровко Л. І. - Використання комп’ютерних технологій у фінансовому плануванні (2015)
Никитченко О. В. - Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт (2015)
Дідур К. М. - Шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом в аграрних підприємствах (2015)
Павленко О. С. - Соціально-економічні тенденції розвитку нутріївництва (2015)
Мікуліна М. О. - Розвиток фінансового планування в аграрній сфері (2015)
Галаган Т. І. - Еколого-економічна оцінка рекультивації порушених земель степового Придніпров’я (2015)
Ковшун Н. Е. - Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями агрохолдингів України, Радько А. О. (2015)
Дубініна М. В. - Концептуальна основа проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аграрних підприємств, Багріна М. О. (2015)
Кобець А. С. - Інституційні засади інноваційного менеджменту збалансованого природного агровиробництва, Катан Л. І., Грицан Ю. І. (2015)
Бондарчук Н. В. - Напрями державної підтримки у сфері природного агровиробництва (2015)
Сиченко В. В. - Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу, Мареніченко В. В. (2015)
Шпортюк Н. Л. - Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку (2015)
Васільєва Л. М. - Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки (2015)
Дискусії. Рецензії. ПропозиціЇ... (2015)
Анотации. (2015)
Абрамян Н. Д. - Психологічні особливості індивідуального консультування студентів у ВУЗі (2015)
Васильченко О. М. - Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості (2015)
Жовтянська В. В. - Психологічні закономірності формування суб’єктивних уявлень з погляду теорії смислових трансформацій (2015)
Жорнова О. І. - Психологія самозайнятості на теренах України як наукова проблема та запит практики (2015)
Кочубейник О. М. - Дискурсивні процеси: як конструюється асиметричність соціальної реальності? (2015)
Кухарук О. Ю. - Психотехнологічні форми соціально-психологічного мислення: визначення та основні характеристики (2015)
Лазоренко Б. П. - Спонтанність та суб’єктність у конструюванні просоціальних практик проблемної молоді (2015)
Модестова Т. В. - Конфлікт як шлях вирішення проблем у сфері міжособистісного спілкування, Нещерет О. В. (2015)
Никоненко Л. В. - Медіапрактики як чинник становлення політико-правової свідомості студентів (2015)
Османова А. М. - Психосемантична трансформація світотворчих уявлень кримців (2015)
Остапенко І. В. - Розвиток рефлексивних механізмів структурування дискурсу взаємодії з владою в умовах тренінгу, Соснюк О. П. (2015)
Пилипенко О. І. - Соціальні комунікації у розвитку моделей толерантного підходу до людей з проблемами ВІЛ/СНІДУ (2015)
Підгірна І. С. - Стилі медіакомунікації учнівської молоді у соціальних мережах (2015)
Подофєй С. О. - Дослідження особистісних і міжособистісних детермінант формування Я-концепції підлітків-діабетиків (2015)
Сидоркіна М. Ю. - Вплив мотивації політичної взаємодії на політичну самоідентифікацію студентської молоді (2015)
Скнар О. М. - Особливості структурування політичних практик у політичній картині світу студентської молоді (2015)
Соколовська Ю. С. - Тенденції розвитку історіографії соціальної психології в країнах зарубіжжя (2015)
Титул, Зміст (2016)
Sukhenko I. - Reconsidering "The Chernobyl" narration within the contemporary tendencies of ecocritical writing (2016)
Левчук Т. Л. - Казкова інтенція літератури (2016)
Дорофеев Д. Ю. - Автнономность и лингвиститческий пантеизм private persona. Философско-поэтическое мировоззрение Иосифа Бродского (2016)
Potnitseva T. N. - Ivan Aksenov – the translator of John Webster: intertextuality of life and literature (2016)
Раскина Е. Ю. - "Саломея" Оскара Уайльда и поэзия Н.С. Гумилева: интертекстуальные пересечения , Сушко Е. Л. (2016)
Алиева А. - Магомед Гусейн Тебризи и его словарь "Бурхани-гате" (2016)
Aliyeva S. - About marsiyas dedicated to Karbala tragedy in Sharaf khanum bint Mehmed Nebil bey er-Rumi’s literary legacy (2016)
Ализаде Л. - Особенности аллегории в средневековой азербайджанской литературе (2016)
Маммадханлы А. - Дилемма истории и литературы в ходе литературного процесса и ее решение в творчестве Орхана Памука (2016)
Тагиева А. - Общественная среда жизни и деятельности Мухаммеда Игбала (2016)
Блищ Н. Л. - Образы родного языка в литературе русской эмиграции "первой волны", Леденев А. В. (2016)
Калиберда Н. В. - Пространство, середа, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (2016)
Литвиненко Н. А. - Дилогия Жорж Санд "Консуэло" и "Графиня Рудольштадт": особенности поэтики (2016)
Мамедова С. - Новаторство Д.Х. Лоуренса в женском вопросе (2016)
Оляндэр Л. К. - Человек и мир в ракурсе В. Шаламова: творчество писателя как текст (2016)
Осипова Н. О. - "Симультанная поэтика" М. Цветаевой в контексте художественных экспериментов аванг (2016)
Пахсарьян Н. Т. - От фаустовского мифа к фаустовскому интертексту: "Замок Мефистофеля" Роберто Гака как прецедентная драма (2016)
Поздеев В. А. - Поэтические опыты вятских стихотворцев XVIII века (2016)
Прадивлянная Л. Н. - Сюрреалистические эксперименты Дэвида Гаскойна (2016)
Ревуцька С. К. - Психоаналітична інтерпретація переживань вільної духом кріпачки в оповіданні Марка Вовчка "Ледащиця" (2016)
Sokolyansky M. G. - From Venice to Cyprus: bifocal structure of "Othello" (2016)
Тверитинова Т. И. - Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа "Грозовой Перевал") (2016)
Шумейко З.Є. - Естетичні принципи романтизму в художніх творах матвія номиса (2016)
Баширова Г. - Лексико-семантические процессы, происходящие в морской терминологии английского языка (2016)
Безкоровайная Г. Т. - Включение культурного контекста в толкование национально-специфических концептов (2016)
Джавадова Т. - Равновесие согласных в азербайджанском и турецком языках (2016)
Дробаха Л. В. - Зіставний аналіз вживання назв природних явищ у розмовній мові (2016)
Иманова У. - Роль языковой централизации в формировании гибридов (2016)
Mursaliyeva S. - The ways of expressing deixis in different languages (2016)
Намазова Ш. - Вид как функционально-семантическая категория (2016)
Орел А. С. - Становлення понятійного апарату синхронічної фонології (лінгвоісторіографічний аналіз), Холодова Н. В. (2016)
Радзіон В. М. - Функціонально-прагматичний підхід до вивчення композитів у публіцистичному тексті (2016)
Сольська Т. М. - Система, орфоепічна норма, національна варіативність сучасної німецької мови (2016)
Фернос Ю. І. - Основи прізвищ Уманщини як джерело вивчення власних імен досліджуваної території (2016)
Ходаковська Н. Г. - Стилістична маркованість кольоративів у поезії Генріха Гейне (2016)
Шукюрзаде Ш. - Заимствованные слова в языке Насими (2016)
Новікова К. О. - Лінгвостилістичні особливості англомовних рекламних текстів та фактори впливу на їх переклад (2016)
Остапенко С. А. - Особливості відтворення метафори в процесі художнього перекладу (на матеріалі роману Ф. Скотта Фіцджеральда "Ніч ніжна") (2016)
Покулевська А. І. - Функціональність синонімічних лексем в українській та німецькій мовах та особливості їх перекладу (на основі роману П. Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці") (2016)
Киитиро В. - На Украину с Ерошенко (2016)
Степанова А. А. - Десятая Международная научная конференция "XVIII век как зеркало других эпох. XVIII век в зерка- ле других эпох" (Россия Москва, март 2016 г.) (2016)
Памяти Амины Газизовой (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2011)
Безтелесна Л. І. - Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз, Лихацька В. В. (2011)
Антонюк В. П. - Способи вдосконалення державної кадрової політики України (2011)
Березін О. В. - Зайнятість в аграрній сфері: вплив на формування національного продовольчого ринку України (2011)
Головко Л. В. - Соціально-трудові відносини: сучасні тенденції та напрями модернізації (2011)
Чепурда Л. М. - Аналіз основних тенденцій розвитку регіонального ринку соціальних послуг (2011)
Герасименко О. О. - Соціальна відповідальність у сфері праці в умовах поширення нестандартних форм зайнятості (2011)
Котова С. С. - Страхова медицина і медичне страхування: необхідність, суть, способи впровадження в Україні (2011)
Муромець Н. Є. - Динаміка руху укрупнених трудових потоків під впливом структурного дисбалансу ринку праці в Україні (2011)
Малинська О. О. - Розробка механізмів залучення інвестицій у регіони України (2011)
Рудич Л. В. - Соціальна складова як стратегічний напрям формування членства системи споживчої кооперації (2011)
Кірієнко О. М. - Продуктивність праці – важливий показник економічного розвитку (2011)
Рибалко В. М. - Формування та способи реалізації комплексної системи кадрового відновлення у Донецькій області, Рибалко Г. С. (2011)
Довгаль В. Ю. - Роль и назначение организации труда на угольных шахтах (2011)
Квитка А. В. - Роль социальной политики в человеческом развитии: требование времени (2011)
Гуменюк Н. В. - Фундаментальні засади формування гідної праці (2011)
Білан О. В. - Фактори конкурентоспроможності та форми власності на землю, особливості їх прояву в сільському господарстві (2011)
Рябоконь І. О. - Безробіття в Україні: оцінювання макроекономічних закономірностей і ефективності заходів запобігання (2011)
Борданова Л. С. - Удосконалення молодіжної політики зайнятості на регіональному рівні (2011)
Дяконенко О. І. - Сучасні тенденції продуктивної зайнятості населення в Україні (2011)
Сичова К. В. - Прогнозування розвитку пенсійної системи України на основі аналізу її сучасного стану (2011)
Войналович І. А. - Особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Кузнецова І. О. - Розвиток персоналу в контенті інноваційних змін підприємства, Кравченко В. О. (2011)
Онікієнко О. В. - Структуризація кадрової підсистеми з позиції адміністрування (2011)
Новак І. М. - Заборгованість із заробітної плати в Україні: аналіз і способи розв’язання проблеми (2011)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці (2011)
Дрогомирецька М. І. - Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління персоналом на підприємстві (2011)
Безпарточний М. Г. - Формування механізмів управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Мартякова О. В. - Демотивація персоналу, як результат неефективного управління кадрами підприємства, Крикуненко Д. О. (2011)
Березіна Л. М. - Кадрова політика у взаємовідносинах підприємств АПК (2011)
Танасієнко Н. П. - Аналіз чинників зростання продуктивності праці на машинобудівних підприємствах Хмельниччини (2011)
Твердушка Т. Б. - Організаційні аспекти запровадження інтенсивного навчання в системі активізації інноваційної праці персоналу (2011)
Карманенко В. В. - Управління персоналом: історико-теоретичний контекст і сучасна практика (2011)
Павлик І. Л. - Кадровий потенціал як основа формування конкурентного статусу підприємств торгівлі (2011)
Волянська-Савчук Л. В. - Антикризове управління персоналом підприємства (2011)
Глущенко О. І. - Тенденції розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки (2011)
Ткачук В. О. - Аналіз стану професійного навчання кадрів робітничих професій та їх забезпечення на промислових підприємствах (2011)
Снитко Л. Т. - Ресурсный потенциал предприятия как основа его экономического роста, Снитко О. А. (2011)
Іванова В. В. - Інформаційне забезпечення формування знаннєвого потенціалу економічного суб’єкта (2011)
Дробиш Л. В. - Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження (2011)
Карпенко Є. А. - Особливості оцінки персоналу при впровадженні процесно-орієнтованого управління підприємством (2011)
Іванова О. М. - Інформаційні потоки у системі управління персоналом підприємства (2011)
Шовкова О. А. - Оптимізація просування продовольства засобами інтернет-технологій: теоретико-методологічні засади (2011)
Балика О. Г. - Стратегічне управління корпоративною культурою (2011)
Зарецька Є. В. - Оптимізація фінансування системи соціального страхування в Україні (2011)
Гончаров Є. В. - Адаптивні аспекти управління регіональними фінансами, Мартинов А. А. (2011)
Верига Ю. А. - Прояви креативного обліку в економічній злочинності, Захарченко В. Ю., Пшенична А. Ж. (2011)
Качала Т. М. - Концепції модернізації суспільства в зарубіжній економічній думці (2011)
Бабаханова М. Э. гызы - Роль религиозной концепции прав человека (2011)
Франко Л. С. - Систематизація поглядів сучасних науковців на економічну категорію "людський капітал" (2011)
Алхасов Я. К. оглу - Учитель иностранного языка как речевой партнёр обучаемых на занятии (2011)
Гриценко В. Л. - Організація практичної підготовки та працевлаштування студентів в умовах глобалізації економіки, Бондар Л. М. (2011)
Доможилкина И. В. - Дистанционное обучение как оптимальная форма непрерывного развития персонала (2011)
Анотації (2011)
Зайцева І. О. - Аналіз феноритміки та адаптивних властивостей кленів в умовах інтродукції у Степовому Придніпров’ї (2015)
Удод Л. В. - Роль українських заповідних об’єктів у створенні транскордонних охоронних територій (2015)
Трач І. А. - Координоване управління екологічною безпекою угруповань диких ссавців Західного Лісостепу України, Петрук В. Г. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського