Федюшко М. П. - Агробіорізноманіття як складова природо-користування в Північному Приазов’ї України (2015)
Ткачук О. П. - Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області, Костенюк О. В. (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Активність супероксиддисмутази вегетативних органів гібридної кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи, Лихолат Ю. В., Заїко Г. А., Железняк А. Ю. (2015)
Клименко О. Е. - Влияние химической мелиорации на свойства почвы и продуктивности деревьев персика (2015)
Голобородько К. К. - Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, Пахомов О. Є. (2015)
Крючкова А. И. - Анализ аллелопатической активности лиственного опада, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л., Пахомов А. Е. (2015)
Корж О. П. - Технологічні особливості інкубаційного процесу яєць мисливського фазана, Фролов Д. О. (2015)
Мудрак А. В. - Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолии как структурных элементов региональной экосети, Мудрак Г. В. (2015)
Фокін А. В. - Використання аналізу лінійних виборок значень кліматичних предикторів для оцінки зон можливої акліматизації інвазійних фітофагів (2015)
Федоряк М. М. - Мезофауна поверхні ґрунту садів з різним ступенем пестицидного навантаженням Чернівецької області, Марко М. Ю., Білусяк Р. М., Турун Т. Г. (2015)
Тимошенко О. П. - Розвиток фузаріозної кореневої гнилі люпину вузьколистого за різних систем удобрення (2015)
Ганжа Д. С. - Флора осокорових лісів в умовах формування острівних екосистем у межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський” (2015)
Герасько Т. В. - Ефективність різних систем органічного захисту персика в умовах південного Степу України (2015)
Дудка І. О. - Пероноспороміцети Придніпров’я в межах Правобережного та Лівобережного злаково-лучних степів (2015)
Махлинець С. С. - Стратегія розвитку природоохоронних територій Закарпатської області, Кампов Н. С., Лані Х. А. (2015)
Василюк О. М. - Вплив іонів свинцю на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної функції Mammalia, Пахомов О. Є. (2015)
Гассо В. Я. - Значення новостворених природоохоронних територій для збереження біорізноманіття плазунів Дніпропетровської області, Пишнєва С. С. (2015)
Соловьева Е. А. - Птицы сосновых лесов Восточного Предкамья (2015)
Назімов С. С. - Екологічні особливості поширення Opatrum sabulosum (L.) на території степового Придніпров’я, Пахомов О. Є. (2015)
Скакальська О. І. - Наукова цінність водно-болотного масиву озера Біле (2015)
Жуков О. В. - Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі, Писаренко П. В., Кунах О.М., Диченко О.Ю. (2015)
Сухорська О. П. - Рідкісні та зникаючі види тварин на території НПП "Сколівські Бескиди”, Калин Б. М., Миго Р. В. (2015)
Василюк О. В. - Стан мережі природно-заповідного фонду в умовах аграрної Херсонщини та перспективи його розвитку, Ширяєва Д. В. (2015)
Бурковський О. П. - Консервація земель як головний аспект відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Береження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів. Розбудова заповідних територій”. 10 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ (2015)
Знаний вчений. Великий вчитель. Чарівна, відверта жінка (2015)
Аннотации (2015)
Туманова О. А. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів (2010)
Бережна І. Ю. - Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки (2010)
Бриль К. Г. - Визначення складових механізму підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості туристичних центрів (2010)
Мехтієв Е. О. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків (2010)
Львіцина С. А. - Планування інвестиційних процесів на будівельному підприємстві (2010)
Глухова Д. А. - Особливості розвитку нанотехнологічних інновацій у сучасному середовищі та в Україні (2010)
Солодкий М. О. - Особливості розвитку біржового ринку європи (2010)
Корягіна Т. В. - Роль держави в корпоративній економіці (2010)
Омельчук В. О. - Система цілей механізму державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2010)
П'ятницька Г. Т. - Оцінка виставково-ярмаркової діяльності у регіонах України, Сініціна О. В. (2010)
Безус Р. М. - Податок з доходу підприємства як системоутворюючий елемент бездифіцитної бюджетної політики (2010)
Губарик О. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2010)
Реутов В. Є. - Методика оцінки рівня трансформації регіональної конкурентоспроможності (2010)
Осадчий Є. І. - Системно-структурні проблеми розвитку регіонального транспорту (2010)
Бодрецький М. В. - Чинники формування позичкового потенціалу підприємств галузі (2010)
Юзвяк О. В. - Конкурентоспроможність світових фінансових центрів у посткризовий період (2010)
Афоніна Є. В. - Місце банків на ринку боргових цінних паперів (2010)
Пірог Д. В. - Формування і розподіл прибутку банку (2010)
Возіанов К. С. - Особливості організації та функціонування ринку деривативів у країнах центральної та східної європи (2010)
Кравцова І. В. - Еволюція та розвиток державної корпоративної власності в Україні (2010)
Казак О. О. - Впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи через недержавні пенсійні фонди, створені за регіональною ознакою (2010)
Сапачук Ю. М. - Економічний матеріалізм та філософія господарювання (2010)
Сисоєва І. М. - Фактори впливу на вибір облікової політики (2010)
Олійник О. В. - Нова роль макроекономічних чинників валютних курсів та відсоткових ставок в умовах глобальної фінансової нестабільності (2010)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Теоретичні та інституційні засади державного управління сферою фінансових послуг в Україні (2010)
Алексеєва К. А. - Державна стратегія розвитку людського капіталу в умовах інформаційного суспільства (2010)
Козаков В. М. - Інформаційний механізм як складова реформування виборчої системи України, Генералюк В. В. (2010)
Мусієнко І. І. - Фундаменталізація освіти як умова зростання суспільства, нації і держави (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансування аграріїв через механізм здешевлення кредитів (на прикладі львівської області) (2010)
Сорока Р. Ю. - Львівський досвід створення виробничих кластерних систем (2010)
Андрієвський Д. Й. - Державна економічна політика сприяння надходженню в промисловість інвестицій на національному та регіональному рівнях (2010)
Скиба М. В. - Формування інституційного середовища інноваційної діяльності в умовах післякризового відновлення сталого економічного розвитку (2010)
Савчук М. П. - Сутність протидії корупції в правоохоронних органах: зарубіжний досвід та його використання в Україні (2010)
Соколова Т. А. - Кар'єрне зростання державного службовця як одна з проблем побудови правової держави (2010)
Стельмащук Л. С. - Формування та розвиток державної служби в сполучених штатах америки: історичний аналіз (2010)
Алейнікова О. В. - Механізми формування інфраструктури аграрного ринку України (2010)
Іванюта П. В. - Стандартизація в системі державного управління якістю (2010)
Бондарчук Н. В. - Прийняття управлінських рішень при виборі варіантів інвестиційних проектів з урахуванням фактора часу (2012)
Приходько В. П. - Реалізація системного підходу до стратегічного управління інвестиціями в регіональній економіці (2012)
Гребенюк Н. О. - Інвестиційна привабливість: сутність та засоби покращення (2012)
Бояринова К. О. - Концептуальні аспекти визначення готовності промислового підприємства до інновацій як досвіду інноваційної діяльності (2012)
Корж Р. В. - Розвиток теорії структури капіталу (2012)
Петренко В. А. - Складові результативної роботи державних інформаційних підприємств (2012)
Аксентюк М. М. - Досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин (2012)
Корсак В. І. - Методичні аспекти реалізації сталого розвитку на регіональному рівні (2012)
Ткаченко А. М. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2012)
Пугач А. М. - Техніко-економічна ефективність впровадження культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення (2012)
Космідайло І. В. - Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління державними підприємствами (2012)
Фімяр С. В. - Оптимізація міжнародних розрахунків (2012)
Левченко О. І. - Роль держави в інформатизації суспільства України (2012)
Мамедов Г. С. - Основные особенности развития валютно-финансовой сферы азербайджанской республики (2012)
Варава Ю. Г. - Економічний зміст поняття "новий товар" (2012)
Мельник Д. С. - Методики оцінки фінансових ризиків, що використовуються зарубіжними банками (2012)
Дорош О. І. - Вплив бізнес-середовища на формування українськими підприємствами ринкової орієнтації (2012)
Романишин М. І. - Оцінювання стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Левченко І. А. - Організація управління діяльністю недержавного пенсійного фонду та шляхи її удосконалення (2012)
Кіняк Г. В. - Теоретичні підходи до розв'язання проблем житлово-комунального сектора економіки (2012)
Филюк Г. М. - Методи оцінки агрокомпаній в Україні, Сніцаренко О. О., Стешенко Г. М. (2012)
Бортнікова О. Г. - Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні (2012)
Кондрашова М. В. - Оцінка інфраструктурного аспекту інвестиційної привабливості регіону (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Орієнтири стратегії розвитку промислового потенціалу України (2012)
Литвин Ю. О. - Соціально-теріторіальна структура розвитку регіону (2012)
Білоус І. В. - Управлінські аспекти вивчення громадської думки стосовно створення умов безпечного материнства на місцевому рівні (2012)
Кашпур Л. М. - Особливості взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в сфері оподаткування (2012)
Жук В. П. - Форми функціонування державно-приватного партнерства (2012)
Андренко П. М. - Математична модель універсального стенда для випробувань гідроапаратів, Погорєлов Д. С., Свинаренко М. С. (2016)
Губарев О. П. - Дворівнева модель системи гідроприводу з паралельною структурою, Левченко О. В., Корчовний А. В. (2016)
Козьмин Ю. С. - Редукция замкнутой системы управления многомерным процессом выращивания монокристаллов, Суздаль В. С. (2016)
Кондратець В. О. - Дослідження умов формування потоку пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, Мацуй А. М. (2016)
Левтеров А. М. - Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 1), Левтеров А. А., Левтерова Л. И. (2016)
Левтеров А. М. - Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 2), Левтеров А. А., Левтерова Л. И. (2016)
Литвин О. М. - Підвищення точності розкладання в ряд Фур’є розривних функцій однієї та двох змінних (2016)
Литвин О. М. - Математична модель просторового розподілу вмісту деякої сукупності корисних копалин в корі за даними з кернів свердловин методом інтерлінації функцій, Литвин О. О., Коваль Ф. Ф., Чорна О. С. (2016)
Литвин О. М. - Оцінка повної похибки кубатурної формули набли-женого обчислення інтеграла від швидкоосцилюючої функції трьох змінних, Нечуйвітер О. П., Каргапольцева Г. В. (2016)
Малахов Е. С. - Обратная задача для нестационарных колебаний системы струн, Воропай А. В. (2016)
Маринич Т. О. - Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами, Назаренко Л. Д., Гец К. В. (2016)
Мельник О. С. - Програмування мультиплексорних мікро- та наносхем, Козаревич В. О., Решетник А. О. (2016)
Назаренко А. М. - Метод энергетического моделирования дифракции упругих волн (2016)
Нефедов Л. И. - Метод определения мест размещения устройств коммутации, сбора и передачи информации при синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2016)
Петренко О. М. - Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана, Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. (2016)
Плаксій Ю. А. - Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Другий тип моделі (2016)
Ребров О. Ю. - Розподіл потоків потужності і ККД механічної трансмісії повнопривідного колісного трактора (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования компактных наземных пусковых устройств для запуска беспилотных летательных аппаратов (2016)
Черний Д. И. - Вычислительные технологии для метода дискретных вихрей (2016)
Шевченко С. А. - Математическая модель манжетных уплотнений из фторопласта для агрегатов пневмоавтоматики ракетных двигателей, Валивахин С. А., Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Ващенко В. А. - Доктринальная кодификация норм о денонсации во второй половине XIX - начале XX века (2016)
Карчевський М. В. - Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю, Карчевська О. В. (2016)
Нестерович В. Ф. - Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Старинець К. О. - Основні положення "теорії ризику" ("venturesome theory") у переддоговірному процесі (2016)
Бортун М. І. - Нагляд прокурора за законністю заведення оперативно-розшукових справ (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади соціально-виховної роботи в системі основних засобів виправлення та ресоціалізація засуджених у виправних колоніях (2016)
Дрозд В. Г. - Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя (2016)
Дрозд В. Ю. - Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи (2016)
Дудоров О. О. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України (2016)
Журавель В. А. - Загальна теорія криміналістики:генеза та сучасний стан (2016)
Зайцев О. В. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ – ХVIII ст.), Філіпенко В. Р. (2016)
Іваницький С. О. - Загальні питання адвокатури (2016)
Мельник Р. І. - Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму, Чубко Т. П. (2016)
Павшук К. О. - Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015 р.: загальна характеристика виборчих спорів (2016)
Полькін К. К. - Про обґрунтованість кримiнaлiзaцiї декларування недостовірної iнформaцiї (2016)
Баранова В. О. - Світові тенденції протидії сімейному насильству (2016)
Квітка Я. М. - Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції, Гусєва К. А. (2016)
Лещух А. Р. - Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок (2016)
Любашенко В. И. - Механизм обеспечения прав личности в системе международной безопасности: концепция личностной безопасности (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мовчан А. В. - Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, Лисий О. В. (2016)
Циганов О. Г. - Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (2016)
Чайковский Ю. В. - Миграционные процессы в свете вооруженных конфликтов: проблема международно-правового регулирования (2016)
Дорофеев А. В. - Исторический зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров для государственных нужд (2016)
Кононенко Д. Ф. - Понятие и виды экономических санкций и механизм их применения в международном частном праве (2016)
Мелех Л. В. - Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн (2016)
Якубовская Н. А. - Глобальная солидарность, развитие и дифференцированный режим в международной торговле (2016)
Авдєєва Г. К. - Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю (2016)
Бочковий О. В. - Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства (2016)
Калабашкін І. М. - Протидія організованій злочинності засобами кримінального права (2016)
Капітанчук Л. Ю. - Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, Кравчук О. В., Літвін Ю. І. (2016)
Розовский Б. Г. - Есть ли право в законе? (2016)
Содержание (2013)
Токаревич И. В - Морфологические изменения в лицевом отделе черепа у пациентов с остаточным ростом челюстей и завершенным скелетным ростом после лечения дистального прикуса аппаратом Гербста и универсальной пружиной Саббаха, Коломиец Е. Г. (2013)
Дорошенко С. И. - Особенности лечения пациентов с мезиальным прикусом в различные возрастные периоды формирования зубочелюстного аппарата, Стороженко Е. В., Кульгинский Е. А., Яковчук В. П. (2013)
Masato Kaku - Коррекция десневой улыбки и профиля лица с помощью анкоража на микроимплантах, Shunichi Kojima, Hiromi Sumi, Hiroyuki Koseki, Sara Abedini, Masahide Motokawa, Tadashi Fujita, Junji Ohtani, Toshitsugu Kawata, Kazuo Tanne (2013)
Ajit Kalia - Коррекция обратного перекрытия с использованием анкоража на микроимплантах, Kanaan Sharif (2013)
Блум С. А. - Индивидуальное планирование лечения в системе insignia (2013)
Голик Э. - Первый украинский ортодонтический конгресс, Иванова М. (2013)
Закалата Т. Г. - 1-й Белорусский международный стоматологический конгресс (2013)
Иванова М. - Ортодонтическое лечение взрослых пациентов, Костив В. (2013)
Голик Э. - Семинар "Что нам известно об ортодонти - лечение сложных случаев. Патология окклюзии class II" (2013)
Кривчикова С. А. - Совет или пример (2013)
Kaare Reitan - Реакция тканей на ортодонтическое передвижение зуба (2013)
Lachkar Thierry - Изготовление индивидуальных имплантологических абатментов с использованием cad\cam: конкретное решение в каждом клиническом случае (2013)
Бондаревич С. М. - Оптимизация ранней диагностики психосоматических нарушений человека по интегральному параметру его состояния (2016)
Терешкевич Г. Т. - Засади біоетики у реалізації покликання лікаря, Шуст О. В. (2016)
Убогов С. Г. - Законодавчі аспекти забезпечення дотримання етичних норм у сфері охорони здоров'я, Гусева Г. В. (2016)
Чешко В. Ф. - Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья третья. Эволюционная семантика и биоэтика, Иваницкая Л. В., Глазко В. И. (2016)
Ашаніна І. В. - Особливості вибору топічної терапії атопічного дерматиту на сучасному етапі, Прокоф'єва Н. Б., Совірда О. С. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Використання сучасних методів діагностики та лікування у хворих на остеопороз, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Кравченко Л. С. - Локальное сочетанное применение апигеля и магнитотерапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, Розовик Н. С., Бас А. А. (2016)
Литовченко Т. А. - Особенности антиэпилептической терапии у пациентов с эпилепсией на фоне кардиоваскулярной патологии, Гримайло В. Н. (2016)
Никитенко О. П. - Функціональний нирковий резерв у хворих на СНІД, Гойдик В. С., Сервецький С. К., Гоженко А. І. (2016)
Пасечник А. В. - Особенности влияния апигеля и озонотерапии на микробиоценоз в полости рта у больных с дентальным периимплантитом, Кравченко Л. С., Пасечник А. М. (2016)
Стоянов А. Н. - Клинико-экспериментальные возможности использования пептидергических средств в нейровегетологии, Вастьянов Р. С., Волохова Г. А., Антоненко С. А., Бурля О. К., Бакуменко И. К., Олейник С. М., Стоянов А. А. (2016)
Шаповалова К. І. - Балонна дилатація великого дуоденального сосочка при оперативному лікуванні холедохолітіазу, Грубнік В. В., Бурлаченко В. П., Крюков О. М., Савенко Т. О., Ткаченко О. І., Дюжев О. С., Ромак Р. П. (2016)
Стрельнікова Ю. С. - Вплив рекомбінантного антагоніста інтерлейкін-1-рецепторів на кіндлінг-індуковану судомну активність (2016)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічні аспекти феноменології материнства, Буряк М. Г. (2016)
Яблонська В. Б. - Динаміка програмних змін та їх вплив на ефективність навчання студентів п'ятого курсу під час виробничої лікарської практики, Штанько В. А., Тихонова С. А., Хижняк О. В., Новіков С. А. (2016)
Бреус В. Є. - Шляхи удосконалення викладання гістології, цитології та ембріології, Кувшинова І. І., Тірон О. І., Маркова О. О. (2016)
Холодкова О. Л. - Вітаємо колегу! До 50-річчя з дня народження Ігоря Валерійовича Гунаса (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2016)
Вихідні дані (2016)
Вадньов Д.О. - Про використання задачі про рюкзак в якості алгоритму для шифрування даних (2014)
Гаркуша Н. І. - Динаміка однієї екологічної моделі "хижак-жертва" без врахування вікової структури (2014)
Доценко С. И. - Вектор Шепли для иерархических игр (2014)
Івохін Є. В. - Підхід для розв'язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами (2014)
Ivokhin E. V. - Use three-index task for solving a real problem oil transportation, Almodars Barraq. Subhi Kaml (2014)
Кифоренко С. И. - Информационно-технологические аспекты контроля и коррекции физического здоровья, Кравченко В. В. (2014)
Кожаметов А. Т. - Об одном численном методе получения оптимальной функции Ляпунова, Шатирко А. В., Хусаинов Д. Я. (2014)
Нікітін А. В. - Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах (2014)
Скобелев В. В. - Методы анализа автоматно-алгебраических моделей, Скобелев В. Г. (2014)
Тодоріко Б. Д. - Метод базисних матриць та рівноважні стани матричної гри у змішаних стратегіях, Кудін В. І., Григор'єва Ю. А. (2014)
Хусаинов Д. Я. - Об устойчивости линейных систем с переключениями, Сиренко А. С. (2014)
Yatsenko V. O. - Adaptive control of Lyapunov exponents, Kochkodan O. I., Makarychev M. V., Turovskyi O. A. (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2011)
Дєєва Н. М. - Реалізація концепції соціальної держави через призму політики розвитку регіонів (2011)
Shkurupiy O. V. - Intellectual work and its evaluation in conditions of postindustrial society formation, Tul S. I. (2011)
Юрчик Г. М. - Особливості реабілітації інвалідів у трудовій сфері: вітчизняний і зарубіжний досвід (2011)
Савицька Н. Л. - Людський розвиток у координатах економіки щастя (2011)
Азьмук Н. А. - Ринок праці України: тенденції і перспективи (2011)
Моторна І. І. - Сучасні домінанти розвитку соціально-трудової сфери та притаманних їй відносин (2011)
Бутук О. І. - Тотожність трансакцій і регулювання (2011)
Дармограй В. І. - Відтворення соціального потенціалу та інноваційна активність регіонів України (2011)
Любченко О. М. - Основні тенденції та закономірності соціально-економічного розвитку України (2011)
Радушко Ю. П. - Аналіз діючих систем оцінюючих показників рівня життя населення (2011)
Пасенко В. М. - Інструменти захисту регіональних інтересів в умовах зовнішньоекономічної лібералізації (2011)
Назарова Г. В. - Характеристика системи недержавного пенсійного забезпечення та недержавних пенсійних фондів, Агавердієва Х. Ф. (2011)
Гончарова С. Ю. - Аналіз інституційного середовища вітчизняного ринку праці, Осадча Ю. В. (2011)
Воронько Т. В. - Енергозберігаюча політика як складова державного управління енергозбереженням, Федірець О. В. (2011)
Казюка Н. П. - Актуальність інноваційно-технологічної моделі для розвитку сфери зайнятості (2011)
Мельничук О. П. - Кадрова політика та її завдання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку Україні, Сурікова І. А. (2011)
Микитась В. В. - Цінності та цілі дежавної політики на ринку праці (2011)
Строкань О. А. - Стратегія інформатизації регіонального соціально-економічного розвитку (2011)
Монастирська Г. В. - Концептуальна модель мотивації продуктивної праці (2011)
Безрукова Н. В. - Cучасні тенденції розвитку ТНК як рушійної сили процесу економічної глобалізації, Оніпко Т. А. (2011)
Брижань И. А. - Теоретические аспекты обеспечения экономического роста (2011)
Симкина Н. В. - Формирование мотивации к трудовой деятельности в семье (2011)
Никифоренко В. Г. - Прогнозування людського потенціалу як складова стратегії регіонального розвитку (2011)
Сливка О. А. - Соціальні програми як інструмент досягнення цілей людського розвитку (2011)
Кравченко О. О. - Соціально-економічна сутність заробітної плати в сучасних умовах (2011)
Колмикова Є. В. - Досвід регулювання міграційних процесів за рубежем і можливості його використання в Україні (2011)
Буяк М. М. - Особливості соціально-демографічних передумов формування людського капіталу України з часів незалежності (2011)
Черноіванова О. Г. - Сучасні тенденції економічної активності й зайнятості молоді та їх прогнозування у Донецькій області (2011)
Мокєрова Н. В. - Споживча кооперація як людино-розмірна господарська система (2011)
Пасєка С. Р. - Пріоритетні напрями використання соціально-трудового потенціалу регіону (2011)
Романюк М. Д. - Соціальні пріоритети економічного розвитку регіону, Романюк Т. М. (2011)
Лозинська Т. М. - Зрушення в демографічній структурі сільської місцевості та їх вплив на кадрове забезпечення аграрних підприємств, Лєщина О. Г. (2011)
Нестуля С. І. - Функції лідера-керівника: теоретичний аспект (2011)
Писаренко В. П. - Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності (2011)
Лебедева С. Н. - Мотивация труда в ОАО "Коминтерн": состояние и перспективы, Афонченко П. И., Злотникова Н. В. (2011)
Цёхла С. Ю. - Экономические проблемы сезонности курортно-рекреационной деятельности в Украине, Окуловский А. С. (2011)
Карпенко Н. В. - Напрями розвитку екологічного маркетингу у зарубіжних кооперативах, Ананьєва І. А. (2011)
Норкина О. Н. - Экономические аспекты проведения сюрвейерских операций на морском транспорте (2011)
Павленко И. Г. - Особенности развития ресторанного бизнеса Украины и АР Крым, Норенко И. И., Гаврилко П. П. (2011)
Шимановська-Діанич Л. М. - Концептуальні засади вдосконалення системи управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації України (2011)
Мельничук Д. П. - Руйнація людського капіталу організації під впливом професійного вигорання керівника: діагностика та способи запобігання, Коровчук Л. І. (2011)
Скляр Г. П. - Соціальна відповідальність у структурі мотивації інвестування в туристичному бізнесі, Яріш О. В., Гнипа-Черневецька Л. В. (2011)
Самойлик Ю. В. - Стратегічні напрями соціальної політики підприємства (2011)
Проскура В. Ф. - Економічна оцінка ресурсного забезпечення підприємств агропромислового кластера (2011)
Карпенко Ю. В. - Управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємства (2011)
Богоявленська Ю. В. - Системогенез управління як сучасний базис інноваційного розвитку економіки (2011)
Цебень Р. Л. - Особливості побудови системи кадрового менеджменту в енергопостачальних компаніях України (2011)
Савіна Н. Б. - Механізм формування ефективного соціального пакета, Самолюк Н. М. (2011)
Шкода Т. Н. - Матеріальне стимулювання персоналу (2011)
Біловол Р. І. - Сутність кадрової стратегії підприємства та методичні засади її формування (2011)
Костишина Т. А. - Проблеми оплати праці в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства (2011)
Калина А. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці у системі категорій корпоративної соціальної відповідальності (2011)
Делія О. В. - Роль комунікативної компетентності керівника в управлінні персоналом (2011)
Слівінська Н. М. - Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів (2011)
Коробкин А. З. - Направления совершенствования анализа расходов на оплату труда персонала организаций торговли (2011)
Гунченко М. В. - Особливості формування й реалізації механізмів мотивації праці лікарів в умовах функціонування традиційних та інноваційних фінансово-організаційних моделей першої медико-санітарної допомоги, Надута-Скринник О. К. (2011)
Зелена М. І. - Мотивація як головний чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства (2011)
Енгель О. П. - Проблеми аудиту людських ресурсів у системі управління персоналом (2011)
Турчина В. М. - Інформаційне та програмне забезпечення управління ефективністю праці (2011)
Тараненко О. О. - Кадровий потенціал у забезпеченні економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Єпішев О. С. - Особливості організації та оплати праці в аграрному секторі виробництва (2011)
Максюта В. В. - Аспекти підвищення продуктивності праці в контексті ефективного управління персоналом (2011)
Крючко О. С. - Теоретичні аспекти кадрової політики на підприємстві в сучасних умовах (2011)
Якимова Н. С. - Інституційне забезпечення системи управління професійною орієнтацією: особливості функціонування та напрями вдосконалення (2011)
Іщейкін Т. Є. - Інноваційний розвиток як предмет дослідження інноватики (2011)
Бабенко О. М. - Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу (2011)
Корчака С. М. - Еволюція підходів до визначення сутності кадрово-управлінського потенціалу на підприємствах торгівлі (2011)
Зотова О. М. - Актуальність застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні персоналом у вищих навчальних закладах (2011)
Плотник О. Д. - Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах (2011)
Дадашев Б. А. - Рейтингова оцінка кредитних спілок, Гриценко О. І. (2011)
Лєскова О. І. - Банківський маркетинг як спосіб уникнення проблемної заборгованості банків в умовах економічної рецесії, Брітченко І. Г. (2011)
Чернявська О. В. - Методика оцінки ефективності механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства споживчої кооперації України, Рафальська О. М. (2011)
Черненко К. В. - Оцінка фінансового стану підприємств зернопереробного підкомплексу, Діденко І. В. (2011)
Гордієнко В. О. - Тенденції банківського кредитування та економічне зростання в Україні, Тимошенко М. В. (2011)
Кравченко І. Ю. - Контроль у системі управління податковими платежами, Захарченко В. Ю., Соболь Г. О. (2011)
Платонова І. А. - Проблеми та перспективи аудиту в Україні (2011)
Кичко І. І. - Еволюція підходів до розгляду категорії "потреби" (2011)
Гасюк Л. М. - Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки (2011)
Клименко В. І. - Розвиток кооперативних організацій в Україні: історичний аспект (2011)
Джонсон К. - Досвід викладання дисципліни "Інформаційні технології в управлінні персоналом і економіки праці", Боровиков О. В. (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2015)
Подригало М. А. - Визначення необхідного запасу потужності двигуна в момент розгону автомобіля, що здійснює обгін, Абрамов Д. В., Тесля В. О. (2015)
Воронков А. И. - Изменение по скоростным характеристикам показателей рабочего процесса при подогреве сжатого воздуха на входе в пневмодвигатель (2015)
Андриенко C. В. - Методика анализа и повышения ресурса цепной передачи по критерию износа зуба звездочки с эволютным профиле, Устиненко А. В., Протасов Р. В. (2015)
Хорошилов О. Н. - Разработка методики испытания медных сплавов в температурном интервале их формообразования (2015)
Волков Ю. В. - Ретроспективный анализ и перспективы развития технической эксплуатации автомобилей (2015)
Семків О. М. - Метод визначення особливих траєкторій коливань вантажу 2d-пружинного маятника (2015)
Батракова А. Г. - Исследование деформирования образца из асфальтобетона на раскол с использованием тензометрической аппаратуры, Ряпухин В. Н., Воропай А. В., Дорожко Е. В., Егоров П. А. (2015)
Кудрявцева-Вальдес С. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на сцепление окисленных и остаточных битумов с твердой подложкой (2015)
Кожушко В. П. - Гибкая плита, одна сторона которой защемлена, а противоположная ей сторона опирается на две стойки, установленные в угловых точках (2015)
Богомолов В. О. - Гранична поверхня за законом Кулона при 3-D розрахунках нежорстких дорожніх одягів на міцність, Жданюк В. К., Цинка А. О. (2015)
Янчевський І. В. - Прогнозування добової зміни термов’язкопружного стану дорожнього одягу. Частина 2. Се-аналіз температурного поля (2015)
Шмуклер В. С. - Система "Монофант" для возведения монолитных железобетонных каркасов, Бугаевский С. А., Никулин В. Б. (2015)
Лейбович Л. И. - Окисление сероводорода во влажном воздухе, Пацурковский П. А. (2015)
Хоботова Э. Б. - Радионуклидный состав отходов энергетической отрасли, Игнатенко М. И. (2015)
Чугай А. В. - Оцінка впливу експлуатації автозаправних станцій на навколишнє природне середовище (2015)
Третьяков О. В. - Оцінка впливу стічних вод на екологічний стан річки Сіверський Донець, Безсонний В. Л. (2015)
Карпенко В. А. - Вопросы шума при взаимодействии шины с дорогой, Перегон В. А., Левченко А. Н., Коряк А. А. (2015)
Єфименко О. В. - Комп’ютерне моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів, Плугіна Т. В. (2015)
Чаговець В. В. - Сучасний напрям використання інформаційно-комунікаційних технологій, Чаговець Л. О. (2015)
Сахацкий В. Д. - Сверхширокополосный излучатель для георадарных систем контроля автомобильных дорог (2015)
Швец Р. М. - Альтернативный подход к терминальному управлению дистанцией между автомобилями в условиях прогнозируемой угрозы движению, Осташевский С. А. (2015)
Внукова Н. В. - Основні засади використання критеріїв ризику до оцінювання безпеки функціонування АДС (2015)
Мироненко С. В. - Безпека руху та захист мостів від поверхневої води, Ласка Р. В. (2015)
Осташевський С. О. - Альтернативний підхід до оцінки поперечної стійкості автомобіля, Башинський А. Л. (2015)
Волощук В. М. - Однофазне утримання свиноматок у цеху відтворення, Чертков Д. Д., Онищенко А. О. (2015)
Волощук В. М. - Оцінка та відбір кнурів за стресстійкістю нащадків, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Ксьонз І. М. - Технологія вирощування поросят-гнотобіотів і переведення їх на ВПФ-статус, Лепета Л. В. (2015)
Герасимов В. И. - Особенности выращивания свиней по разным технологиям, Данилова Т. Н., Скляренко Е. В., Хохлов А. М., Чалый А. И., Сагло А. Ф. (2015)
Хандкарян В. Н. - Влияние температуры на продуктивность и здоровье свиней, Пархоменко Е. А., Курман А. Ф., Лепета Л. В., Матюх В. О. (2015)
Березовський М. Д. - Вікові зміни росту та розвитку молодняку свиней різних генотипів, Кодак Т. С. (2015)
Гришина Л. П. - Вплив кількості опоросів на продуктивні ознаки свиноматок в умовах промислового комплексу (2015)
Скляренко Е. В. - Особенности корреляции селекционируемых признаков у свиней разного направления продуктивности, Герасимов В. И., Донских О. Д. (2015)
Рибалко В. П. - Зміни показників крові у свиноматок в різні фізіологічні періоди, Флока Л. В. (2015)
Бірта Г. О. - М’ясо-сальні якості різних генотипів свиней, Бургу Ю. Г. (2015)
Сідашова С. О. - Латеральна диференціація соскової лінії у свиней різних порід, Перетятько Л. Г., Онищенко А. О. (2015)
Фесенко О. Г. - Результати селекційного процесу в племінних стадах червоної білопоясої породи (2015)
Скляренко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний генофонд у товарному свинарстві України, Хохлов А. М., Данілова Т. М., Герасимов В. І., Сагло О. Ф. (2015)
Баньковська І. Б. - Формування баз даних для аналізу м’ясної продуктивності свиней та якості продукції свинарства, Іванова Л. О. (2015)
Почерняєв К. Ф. - Вплив ендогамії на рівень галоїдного різноманіття червоної білопоясої породи м’ясних свиней (2015)
Шостя А. М. - Прооксидантно-антиокидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців великої чорної породи (2015)
Базалевич А. В. - Запровадження малих спермодоз у свинарстві (2015)
Денисюк П. В. - Деякі фізіологічні основи гетерозису, Княз'єва К. В. (2015)
Семенов С. О. - Якість спермопродукції кнурів за умов згодовування їм біопротектора мінерального "Mg++", Биндюг О. А., Зиновьев С. Г., Биндюг Д. О. (2015)
Коробка А. В. - Вплив фізичних властивостей компонентів преміксів на технологічний процес їх виробництва,транспортування, зберігання та застосування в системах кормороздачі, Бітлян О. К., Конкс Т. М. (2015)
Хохлов А. М. - Производство товарной свинины на малых фермах, Скляренко Е. В., Данилова Т. Н., Герасимов В. И., Сагло А. Ф. (2015)
Нарижна О. Л. - Лінійні проміри та індекси тілобудови молодняка свиней, одержаних від різних поєднань батьківських форм (2015)
Щербань Т. В. - Хімічні показники м'язів різної локалізації у свиней миргородської породи та її помісей (2015)
Фидря М. В. - Дослідження стресочутливості молодняку свиней методом "формалінової плями" (2015)
Саєнко А. М. - Зв'язок генотипів за локусами ESRI, PRLR, GH та IGF2 з репродуктивними ознаками та окремими показниками власної продуктивності свиноматок великої білої породи типу УВБ-3, Балацький В. М. (2015)
Скареднов Д. Ю. - Відгодівельні та забійні якості молодняка свиней за умов використання продукту поглибленої гідротермічної обробки сої (2015)
Пархоменко Є. А. - Основні біохімічні чинники виникнення специфічного запаху кнура та методи його зменшення, Почерняєв К. Ф. (2015)
Сагло О. Ф. - 21-а Міжнародна науково-практична конференція з питань галузі свинарства (2015)
Рибалко В. П. - Всеукраїнський семінар з питань створення та вдосконалення червоної білопоясої породи м’ясних свиней, Сагло О. Ф. (2015)
Волощук В. М. - Славный юбилей ученого и педагога, Рыбалко В. П., Сагло А. Ф. (2015)
Онищенко А. О. - До 57-річчя від дня народження вченого-селекціонера С.В.Акімова, Фесенко О. Г. (2015)
Bilytska V. М. - Verstehensstrategien im horsehverstehen: mangel an einem werkzeug (2014)
Shandruk S. I. - Cognitive approaches to first and second language acquisition (2014)
Андрусь А. Ф. - Формування просторових концептів у свідомості людини (2014)
Бєляєва А. В. - Conceptual analysis and concept modelling in contrastive linguistics (2014)
Бишук Г. В. - Зміна комунікативних ролей як складова діалогічного простору (2014)
Богуцький В. М. - Когнітивний та лінгвокультурологічний інструментарій мовознавчого дослідження (2014)
Божеску М. Г. - Критичний дискурс-аналіз у сучасній політичній лінгвістиці. Основні напрями досліджень та недоліки (2014)
Бондарчук О. Ю. - Образна складова лінгвокультурного типажа "aussteiger" (2014)
Варлакова А. В. - Ненаголошений вокалізм в акцентно-ритмічній системі англійського мовлення українців (2014)
Васильєва О. Г. - Поле адресата як складова інтерсуб’єктної комунікації, Борисов O. О. (2014)
Веренько М. М. - Семантика "persuasion" у мові та дискурсі (2014)
Галаса І. С. - Категоризація ціннісних концептів американського та українського політикуму (2014)
Голіяд Н. І. - Ієрархічна організація базового когнітивного домену час у концептосистемі англійської загадки (2014)
Гончарук О. М. - Методика лінгвокогнітивного аналізу англомовної прозової байки (2014)
Губа Л. В. - Вивчення простору та просторових відношень у рамках когнітивної парадигми (2014)
Гузій Т. М. - Міфологічна картина світу давніх германців в системах простору та часу (2014)
Дідур Ю. І. - Семантичні гештальти асоціативного поля ергоніма Верховна Рада (2014)
Єсипович К. П. - Когнітивне підґрунтя розгортання лінгвокультурологічних концептів у епічному тексті (2014)
Заболотна О. Р. - Феміністичні мотиви у творчості Сільвії Плат (2014)
Іщенко Н. Г. - Жанрова палітра наукової комунікації (2014)
Каракевич Р. О. - Національно-культурний зміст ФО з позицій когнітивного підходу (на матеріалі німецької, французької та української мов), Хміль O. В. (2014)
Кірковська І. С. - Інтерпретація концепту заперечення в мовній системі (2014)
Колесникова Е. Я. - Заголовок как кумулятивный образ (2014)
Кононець Ю. В. - Інтеграція вербальних та візуальних компонентів товарних знаків в англомовному рекламному дискурсі (2014)
Косенко А. В. - До питання структури концепту (2014)
Купіна Я. В. - Термін "концепт" як базова термінологічна одиниця когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології (2014)
Лелека Т. О. - Лексико-семантична асиміляція англоамериканізму шоп в українській та російській мовах початку XXI століття (2014)
Мамосюк О. С. - Номінативні конструкції у наративній структурі художнього тексту (на матеріалі роману "Le Planetarium" Н. Саррот) (2014)
Мармураш Л. П. - Система абсолютних цінностей антропологічної парадигми в когнітивній лінгвістиці (2014)
Матіяш І. М. - Динаміка семантичної структури лексеми family в контексті еволюції британської мовної картини світу (2014)
Мележик К. А. - Когнитивные барьеры в межкультурной коммуникации на английском лингва Франка (2014)
Мостова Н. А. - Слово як лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний феномен (2014)
Мунтян Л. В. - Семантичні класи дієслів в актуалізації концепту globalisation у науковому дискурсі (2014)
Новосельцева І. В. - Моделювання структури лінгвального гештальту (2014)
Оленюк О. В. - Об’єктивація концепту success в американському журнальному рекламному дискурсі початку XXI ст. (2014)
Падалка О. В. - Методика проведення та лінгвістична інтерпретація результатів акустичного аналізу просодики комунікативного членування німецької промови (2014)
Пивоваров В. М. - Особливості вживання інтерференційних омонімів у міжкультурному спілкуванні фахівців (2014)
Підгорна А. Б. - Поняття "концепт", його структура та мовна репрезентація (2014)
Пірог І. І. - Сучасні дослідження аргументації у когнітивному аспекті (2014)
Поліщук О. С. - Мовні смисли як "проміжний світ" між концептуальною і мовною картинами світу (2014)
Починок Т. В. - Об обучении студентов языкового вуза межкультурному общению (2014)
Семашко Т. Ф. - Національний стереотип – посередник між сприйняттям, мисленням, мовою та культурою (2014)
Сербін С. М. - Когнітивні аспекти багатокультурного радіомовлення (2014)
Старух В. О. - Ціннісні орієнтири військовослужбовців України, Сша та Великобританії (на матеріалі текстів військових керівних документів) (2014)
Тарасова В. В. - Вербальна об’єктивація цінностей і стереотипів англійської авіаційної субкультури (2014)
Томащук Ю. О. - Headline as means of persuasion in mass media discourse (2014)
Томенчук М. В. - Особливості структурних складових лінгвокультурних концептів (2014)
Туленинова Л. В. - Мифы здоровья и болезни в языковом сознании англичан и руських (2014)
Урядова В. Д. - Типи класифікацій морфем у синтетичних, аналітичних і аглютинативних мовах (2014)
Худолій А. О. - Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу (2014)
Черська Ж. Б. - Вербалізація концепту "егоїзm" у художній літературі першої половини XX ст. (2014)
Tsaryk H. M. - Rehearsal way of communication due to video, Kushpit A. M. (2014)
Арістова Н. О. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України (2014)
Басюк Т. С. - Роль іншомовної комунікативної культури як складового чинника міжкультурних взаємозв’язків, Бійчук В. Ю. (2014)
Башук Н. П. - Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Волкова В. В. - Формування іншомовної комунікативної культури в сфері міжнародних відносин (2014)
Голуб І. Ю. - Розкриття соціокультурного потенціалу лексичних одиниць з метою формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Давиденко Ю. Є. - Мультимедійні технології: організація самостійної роботи студентів, Яковишена Н. Ю. (2014)
Деркач-Падясек Т. І. - Специфіка використання методики КЛАНЗА у навчальному процесі (2014)
Котлярова В. Ю. - Використання презентації як складової комп’ютерних технологій на заняттях з англійської мови (2014)
Лазуренко Л. А. - Коммуникативная функция терминологии в когнитивном аспекте исследования, Шашкина Н. И., Дружинина Л. В. (2014)
Лежньов C. М. - Ядерна лексема "culture" у сфері культурно-антропологічної термінології, Янсон B. В. (2014)
Максименко О. В. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей (2014)
Матюха Г. В. - Розвиток діалогічних умінь старшокласників засобами читання художніх творів англійською мовою, Нестеренко Н. В. (2014)
Панасенко К. О. - До проблеми образу, образності та символу у перекладі (на матеріалі вірша У. Блейка "The tiger" та його перекладів у виконанні В. Коптілова та С. Маршака) (2014)
Селюжицкая Л. Н. - Деловая игра как средство формирования навыков межкультурного общения студентов экономического вуза (2014)
Семенчук Ю. О. - Iнтерактивні технології у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників (2014)
Снєда Ю. С. - Особливості іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей (2014)
Стежко Ю. Г. - До питання осучаснення навчання англійській мові (2014)
Федоришин М. C. - Конфіґуративна модель мовлення у контексті вивчення іноземних мов: структура комуні кантів (2014)
Халезова Л. В. - Групова робота на заняттях з іноземної мови: чому вона вчить студента i чому вона вчить викладача (2014)
Яницька О. М. - Вплив сучасних глобалізаційних процесів на формування міжкультурної компетенції під час вивчення іноземних мов (інноваційні методи на прикладі французької та італійської мови) (2014)
Meskeva N. V. - Video as a tool for improving listening comprehension, Pisarevskaya M. M. (2014)
Андрощук А. Г. - Фахова комунікативна компетентність як необхідна умова професійної освіти (2014)
Войналович Л. П. - Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти (2014)
Деркач Г. С. - Формування англомовної професійної компетенції у студентів-журналістів шляхом вивчення фахової термінології (2014)
Капустян І. І. - Форми і методи навчання вчителів загальноосвітніх закладів швеції до застосування ІКТ (2014)
Лесневська К. В. - Особливості формування іншомовної компетенції у студентів вищих навчальних закладів економічної спрямованості (2014)
Мармураш Л. П. - Формування когнітивно-прагматичної іншомовної компетенції майбутнього економіста (2014)
Можаровська О. Е. - Моделювання професійно-комунікативних ситуацій в іншомовній підготовці фахівців технічного профілю (2014)
Мурадханян І. С. - Tермінологічні особливості музичної професійної лексики, Нагорний C. М. (2014)
Назаренко О. М. - Світоглядні орієнтири сучасного іншомовного соціокультурного простору в формуванні фахівців нефілологічних спеціальностей (на прикладі викладання німецької мови як другої іноземної у ДонНУ) (2014)
Ніколаєнко О. В. - Доцільність використання мультимедійних презентацій на заняттях з англійської мови, Ушата Т. О. (2014)
Перова С. В. - Специфіка викладання перекладу студентам фаху "Міжнародні відносини" в процесі професійної іншомовної підготовки (2014)
Потенко Л. О. - Іншомовна комунікативна компетентність у процесі формування професійної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (2014)
Райц С. И. - Использование тестового контроля с целью проверки иноязычной коммуникативной компетенции студентов специальности "Туризм" (на базе английского языка), Писанчин Р. Б. (2014)
Рись Л. Ф. - Формування іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Рубель Н. В. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх екологів в процесі їх іншомовної професійної підготовки (2014)
Сазанович Л. В. - Досвід використання автентичних підручників з мови спеціальності у медичному вузі (2014)
Самарова Л. Р. - Принцип наскрізного сюжету на заняттях іноземної мови (2014)
Сердюк Н. Ю. - Формування управлінських умінь вчителів-філологів, Шемуда М. Г. (2014)
Сизова Л. В. - Особенности преподавания грамматики в интенсивном курсе обучения иностранным языкам в высшей школе (2014)
Служинська Л. Б. - Die vorbereitung der studierenden zur kommunikativen kompetenz (2014)
Смущенко І. А. - Крос-культурна грамотність як невід’ємний компонент іншомовної освіти студентів економічного профілю (2014)
Тяллева И. А. - Обучение научному дискурсу в контексте формирования иноязычной коммуникативной культуры студентов-филологов (2014)
Хорошилова Ю. О. - Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців сфери туризму у процесі міжкультурної інтеграції (2014)
Шапочка К. А. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців-перекладачів морського флоту (2014)
Національна академія наук України: підсумки діяльності та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Патон Б. Є. - Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) (2016)
Ізотов Ю. І. - Дослідження науковців ГАО НАН України зі спостережної космології на космічному телескопі Хаббла: 2015 рік (2016)
Моргун В. В. - Внесок генетики і селекції рослин у забезпечення продовольчої безпеки України (2016)
Загородній А. Г. - Міжнародне співробітництво НАН України з європейськими дослідницькими структурами (2016)
Шульга М. Ф. - Про подовження ресурсу блоків АЕС України (2016)
Стріха М. В. - Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери (2016)
Бакіров В. С. - Наука і суспільство: проблеми комунікації (2016)
Широков А. І. - Про ситуацію з фінансуванням академічної науки (2016)
Гриценко В. І. - Цифрова медицина та інтелектуальні інформаційні технології — основа охорони здоров’я майбутнього (2016)
Рафальський О. О. - Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України (2016)
Мриглод І. М. - Посилення внутрішньої і зовнішньої комунікації — одне з першорядних завдань Академії (2016)
Руденко Л. Г. - Результати оцінювання і візуалізації об’єктів — можливих джерел виникнення надзвичайних ситуацій (2016)
Скороход О. М. - Головні виклики перед молодими вченими та Національною академією наук України (2016)
Харченко В. В. - Міцність матеріалів та елементів конструкцій задля безпечної експлуатації та подовження ресурсу ядерних реакторів і авіакосмічної техніки (2016)
Тернер Е. - Сучасні біосенсори і біоелектронні технології (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2016)
Єльська Г. В. - Молекулярна біологія — важлива і перспективна наука (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2016)
Азарєнков М. О. - Співробітництво університетів та академічних інститутів (2016)
Туркевич В. З. - Щодо фінансування установ, які поєднують фундаментальні дослідження з прикладними (2016)
Сененко А. І. - Проблеми молодих учених Національної академії наук України (2016)
Чехун В. Ф. - Щодо оптимізації інноваційної політики НАН України та проблеми впровадження наукомістких технологій (2016)
Гундорова Т. І. - Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху (2016)
Кальченко В. І. - Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень (2016)
Хіміч О. М. - Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії (2016)
Єгоров І. Ю. - Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України (2016)
Гриценко П. Ю. - Академічне мовознавство у викликах сьогодення (2016)
Локтєв В. М. - Ліквідувати не можна підтримувати (за матеріалами звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 13 квітня 2016 р.) (2016)
Постанови Загальних зборів НАН України (2016)
75-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Полякова (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Л. Майстренка (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. І. Баска (2016)
Титул, зміст (2011)
Шкурупій О. В. - Іноземні компанії на українському ринку кондитерської продукції: позитивні та негативні наслідки їх присутності, Чирвенко Т. О. (2011)
Джаман М. О. - Розвиток ринку туристичних послуг в Україні, Гусаковська Т. О. (2011)
Макогон Ю. В. - Развитие мирового финансового кризиса и последствия его преодоления для мировой экономики, Бударина Н. А. (2011)
Безрукова Н. В. - Особливості монополізації світового автомобільного ринку, Комар Т. С. (2011)
Горячов О. В. - Оцінка людського капіталу на трансферному ринку футбольних гравців, Чижевський В. С. (2011)
Рудич А. І. - Молокопереробна промисловість Полтавщини: стан, проблеми, перспективи (2011)
Похилюк В. В. - Економічна безпека держав на пострадянському трансформаційному просторі (2011)
Абакумов Р. Г. - Концепция совершенствования управления воспроизводством основных средств как условие потенциала экономического роста страны (2011)
Свідерська І. М. - Причини кризових явищ в економіці та можливі напрями їх уникнення (2011)
Гриценко Л. Л. - Принципи формування державної інвестиційної політики в сучасному економічному середовищі (2011)
Галайда Т. О. - Міграція населення як фактор розвитку ринку праці, Колодяжна О. О. (2011)
Столяров В. В. - Теоретические основы формирования регионального продовольственного рынка (2011)
Шабанова К. З. кызы - Методические подходы к формированию ипотечного механизма в сельском хозяйстве (2011)
Васильків М. В. - Пріоритетні напрями розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України (2011)
Матукова Д. Г. - Теоретико-методичні концепції вирішення проблем раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (2011)
Смуни С. - Совершенствование интеграционной стратегии государства в условиях глобализации (2011)
Флегантова А. Л. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності Полтавської області (2011)
Абрашка О. В. - Стан і тенденції розвитку ринку праці ЄС: орієнтири для інноваційного підйому (2011)
Кравченко М. В. - Економічне зростання у контексті проблеми економічної безпеки (2011)
Ніколенко Л. М. - Глобальні технологічні зрушення та імперативи державної інноваційної політики (2011)
Гончаренко В. В. - Про зміни концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки (2011)
Снитко А. П. - Государственное управление регионами в Украине: проблемы и перспективы, Перкун Д. В. (2011)
Тимченко Ю. В. - Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії (2011)
Пробоїв О. А. - Вплив американсько-арабського конфлікту на ціну нафти і природного газу для України, Духович Х. В. (2011)
Чентуков Ю. І. - Стратегічна інтеграція підприємств як нова парадигма організаційного розвитку промислових комплексів (2011)
Надьон Г. О. - Криза в діяльності підприємства як об’єкт антикризового управління (2011)
Петрова І. Л. - Стратегічне управління розвитком персоналу (2011)
Микитюк В. М. - Особливості формування кадрового потенціалу в молочарських кооперативах, Швець Т. В., Яцкова А. Д. (2011)
Бондаренко С. С. - Вимоги до умов використання концепції постійного вдосконалення в управлінні промисловим підприємством (2011)
Балабан П. Ю. - Регіональні особливості розвитку ринків споживчої кооперації, Курлейко Б. А. (2011)
Рогатенюк Э. В. - Подходы к трактовке сущности понятия "кризис предприятия" (2011)
Антипова Л. О. - Вплив на рівень дезорганізації в діяльності підрозділів промислового підприємства (2011)
Гасюк Л. М. - Сутність, роль і зміст кадрової політики підприємства в ринкових умовах (2011)
Кокодей Т. А. - Формализация поведения потребителя на рынке продуктов питания:идентификация поведенческих паттернов (2011)
Карташевская И. Ф. - Кластерная социально-экономическая модель туристского комплекса: авторская модель (2011)
Оболенська Т. Є. - Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи (2011)
Мельничук Д. П. - Руйнація людського капіталу організації під впливом професійного вигорання керівника: діагностика та шляхи попередження, Коровчук Л. І. (2011)
Шевчук Н. В. - Фундаментально-вартісний підхід до визначення ефективності управління ресурсами підприємства (2011)
Павленко І. Г. - Логістичне управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Білявський В. М. - Особливості навчання працівників в управлінні кар’єрою на торговельному підприємстві (2011)
Степанова А. А. - Ризикозахищеність підприємства в сучасних умовах господарювання (2011)
Криворучкіна О. В. - Систематизація факторів зростання продуктивності підприємства (2011)
Клименко С. М. - Концептуальні засади формування механізму управління розвитком підприємств, Корж Р. В. (2011)
Свічкарь В. А. - Інформаційне забезпечення процесууправління інтелектуальним капіталом у системі споживчої кооперації (2011)
Петращак О. О. - Групування підприємств залежно від рівня продуктивності праці (2011)
Бабенко О. М. - Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу (2011)
Андраш О. А. - Моделювання розвитку інвестиційної привабливості підприємств готельного господарства в межах оцінки її рівня (2011)
Лучкова Ю. В. - Актуальні проблеми ринкового середовища олійно-жирового комплексу України (2011)
Карпенко Н. В. - Управління маркетинговоюполітикою підприємства (2011)
Лісовицький В. М. - Сутність і структура категорії "інвестиційний простір" у понятійному апараті інвестиційної діяльності, Фесенко Н. В. (2011)
Іваннікова М. М. - Маркетингове управління конкурентними перевагами підприємства (2011)
Апопій В. В. - Інноваційні аспекти управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Трайно В. М. - Система маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства (2011)
Іщейкін Т. Є. - Методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку торговельних підприємств (2011)
Труфанова К. В. - Особенности структуры трудового потенциала (2011)
Роскладка А. А. - Інноваційний вищий навчальний заклад: особливості функціонування та перспективи розвитку (2011)
Маркіна І. А. - Способи підвищення інвестиційної привабливості як засіб розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону, Черниш І. В. (2011)
Педченко Н. С. - Особливості формування і використання соціальної складової потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2011)
Дробітько Н. А. - Менеджмент якості проектів (2011)
Плугарь Е. В. - Концепция экономической безопасности в системе управления персоналом рекреационной сферы (2011)
Лещук В. П. - Стратегія управління фінансовим капіталом фінансово-промислової групи (2011)
Перелі І. В. - Теоретичні основи збільшення золотовалютного резерву України (2011)
Редька С. І. - Стратегії інноваційного менеджментуна ринку банківських послуг України (2011)
Рибалко Ю. С. - Механізми фінансування угод злиття та поглинання ТНК в умовах фінансової кризи (2011)
Лубенченко О. Е. - Сучасні проблеми організації обліку на підприємствах України (2011)
Юрченко О. Б. - Організація обліку видатків бюджетних закладів охорони здоров’я на здійснення платних медичних послуг (2011)
Любенок Н. О. - Методика проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності та відображення отриманих результатів в обліку (2011)
Платонова І. А. - Проблеми та перспективи аудиту в Україні (2011)
Пантелеймоненко А. О. - Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії (2011)
Лантух І. В. - Якості вітчизняного підприємництва та їх становлення наприкінці XIX – на початку XX ст. (2011)
Алхасов Я. К. оглу - Лингводидактические основы изучения экономической терминологии (2011)
Бабенко Ю. В. - Довідково-пошуковий апарат бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" як один із інструментів забезпечення дистанційного навчання, Плигачова М. В. (2011)
Анотації (2011)
Крамар С. Б. - Мікроскопічні та гістохімічні зміни шкіри після експериментальної термічної травми при застосуванні кріоліофілізованого ксенодермального субстрату, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Хмара Т. В. - Структурна організація загруднинної залози у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Галичанська О. М., Голубовський І. А. (2015)
Дісковський І. С. - Oсобливості ультраструктури шкіри в ділянці загоєння рани за умов введення опіоїду (експериментальне дослідження) (2015)
Желіба М. Д. - Об'єктивні критерії перебігу експериментальної гнійної рани у тварин, Чорнопищук Р. М., Бурковський М. І., Урван О. Г., Арженкова К. Б., Кукарєва Ю. В. (2015)
Логаш М. В. - Морфологічні особливості субкапсулярної ділянки печінки щура в нормі, Онисько Р. М., Согуйко Ю. Р., Согуйко Р. Р., Кривко Ю. Я., Покотило П. Б. (2015)
Джума К. А. - Ультраструктура мезентеріальних лімфатичних вузлів та селезінки у щурів з допечінковою формою портальної гіпертензії після лікування вобензимом та поліоксидонієм (2015)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурна організація війкових відростків очного яблука щура при застосуванні опіоїду впродовж різних термінів, Підвальна У. Є., Ковалишин В. І., Кирик Х. А. (2015)
Кіщук В. В. - Морфофункціональні зміни слизових залоз глоткового мигдалика при його патології, Рауцкіс П. А. (2015)
Монастирський В. М. - Морфологія нирки, що залишилася, після видалення контрлатеральної, Півторак В. І., Козак І. О. (2015)
Юрченко П. О. - Біохімічні та морфологічні маркери нейродегенерації у щурів при комбінованій гіпергомоцистеїнемії та її корекції вітамінами, есміном та бетаїном, Король А. П., Заічко Н. В., Камінська Н. А. (2015)
Кулигіна В. М. - Експериментальне дослідження ефективності запропонованого методу профілактики карієсу зубів на моделі ад'ювантного артриту у тварин, Пилипюк О. Ю. (2015)
Шапринський Є. В. - Стан проліферативної активності клітин слизової оболонки ілеоцекального сегменту при перев'язці правої товстокишкової артерії (2015)
Яременко Л. М. - Експресія білку нейрофіламентів у сенсомоторній корі головного мозку в щурів після ішемічного ушкодження, Грабовий О. М. (2015)
Шепітько К. В. - Вуглеводна специфічність слизової оболонки клубової кишки в нормі і після введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого запаленні очеревини у щурів (2015)
Семененко А. І. - Морфологічні особливості головного мозку щурів при гострій церебральній ішемії на фоні введення 0,9% розчину nаcl, Семененко Н. О., Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Зведенюк Ю. О. (2015)
Півторак К. В. - Електронно-мікроскопічні зміни печінки при експериментальному стеатозі (2015)
Топал М. М. - Поведінкові кореляти реактивності мозку щурів протягом інтеріктального періоду за умов розвитку хронічного судомного синдрому (2015)
Білаш С. М. - Морфологічна характеристика мікроциркуляторного русла периферичних віділлів легень щурів після впливу іммобілізаційного стресу, Коптев М. М. (2015)
Дзевульська І. В. - Мікроскопічна картина надниркових залоз протягом місяця у щурів, котрим перших сім діб вводили розчин haes-lx-5% (2015)
Гоженко А. І. - Структурно-функціональні особливості загоєння переломів малогомілкових кісток при застосуванні апіфонофорезу в залежності від дози бджолиної отрути, Павленко К. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Лукьянцева Г. В. - Гистологическое строение середины диафиза плечевой кости при нанесении дефекта большеберцовой кости на фоне введения натрия бензоата, Лузин В. И. (2015)
Ліскіна І. В. - Гістологічне дослідження локалізації, об'єму та "віку" фібринових мас у перебігу туберкульом легень з різною активністю специфічного запального процесу, Олексинська О. О., Кузовкова С. Д., Загаба Л. М. (2015)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурные изменения эндотелия кровеносных капилляров внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов, Дзевульская И. В., Ковальчук А. И., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Лахтадыр Т. В., Титаренко В. Н., Маткивская Р. М. (2015)
Гоженко А. И. - Особенности структурно-функциональных изменений печени при экспериментальной хронической алкоголизации и применении раствора барбатированного ксеноном, Васильев А. А., Насибуллин Б. А. (2015)
Небесна З. М. - Морфологічні та гістохімічні зміни легень у пізні терміни після експериментальної термічної травми (2015)
Семененко О. М. - Дослідження безпеки щодо структури нирок щурів на тлі застосування поліфункціонального інфузійного розчину haes-lx-5%, Яковлева О. О. (2015)
Tupol L. D. - Morphofunctional state of the vessels of the liver in experimental thermal trauma (2015)
Школьніков В. С. - Макро- та мікроструктура спинного мозку плодів людини із тератомами (2015)
Шерстюк С. А. - Оценка морфофункционального состояния щитовидной железы ребенка, выношенного на фоне вич-инфекции матери, Проценко Е. С., Ремнева Н. А., Сорокина И. В. (2015)
Гунас І. В. - Кореляції комп'ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах з антропо-соматотипологічними параметрами здорових дівчат поділля, Пінчук С. В., Шаюк А. В. (2015)
Запорожченко М. Б. - Імуногістохімічне дослідження лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2015)
Андросова О. С. - Морфологічні особливості ураження печінки у віл-інфікованих хворих на тлі коінфікування гепатотропними вірусами та прийому високоактивної антиретровірусної терапії (2015)
Асланова Р. А. - Патогистологические изменения плацент при преэклампсии (2015)
Гальчин К. С. - Особливості клінічних проявів атипового аутизму у дітей (2015)
Гайструк Н. А. - Встановлення прогностичної цінності гіпергомоцистеїнемії як фактор ризику формування дистреса плода у вагітних з гестаційним та хронічним пієлонефритом, Надеждін М. В., Стенянський Р. П., Недибалюк О. В. (2015)
Гумінський Ю. Й. - Особливості розподілу соматотипів та краніотипів у здорових та хворих на гострий гнійний гайморит юнаків і чоловіків, Шепітько В. І., Школьнік Е. Я. (2015)
Корчинський В. С. - Превентивна фізична реабілітація осіб з високим серцево-судинним ризиком (2015)
Мороз Л. В. - Комбінована противірусна терапія хронічного гепатиту с у hcv/hiv коінфікованих, Антоняк С. М. (2015)
Дідик Н. В. - Особливості структурного ремоделювання артерій при гіпертонічній хворобі ii стадії та екстрасистолії (2015)
Дмитренко С. В. - Соціальна адаптація хворих на іхтіоз: гендерні, вікові та спадкові особливості (2015)
Сарафинюк Л. А. - Взаємозв'язки спірометричних та ехокардіографічних параметрів з тотальними та повздовжніми розмірами тіла, Сарафинюк П. В. (2015)
Ночвіна О. А. - Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок із синдромом хронічного тазового болю (2015)
Лежнёва Е. В. - Физическая работоспособность и процессы утомления при статических усилиях на уровне максимальной произвольной силы (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Регіональні особливості частоти хронічного періодонтиту, кістогранулем або кист премолярів у соматично здорових чоловіків за даними стоматологічного обстеження та комп'ютерної томографії (2015)
Сарафинюк О. П. - Визначення ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих зі стабільною стенокардією за допомогою удосконалених критеріїв діагностики, Денесюк В. І., Шушковська Ю. Ю. (2015)
Мороз В. М. - Просторово-часові параметри ходьби у жінок підліткового, юного та середнього віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Шпакова Н. А. - Порівняльна характеристика функціонального стану дихальної системи військовослужбовців строкової служби і студентів (2015)
Маракушин Д. І. - Оцінка стану серотонінового та кінуренінового шляхів обміну триптофану в осіб молодого віку з артеріальною гіпотонією, Ісаєва І. М. (2015)
Лисунець О. В. - Загрозометричне сортування завчасно народжених немовлят на етапі первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Томашевський Я. В. - Значення динаміки маркерів цитопатичної гіпоксії у хворих з гострим панкреатитом біліарної етіології на тлі супутнього цукрового діабету (2015)
Салій З. В. - Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Якушева Ю. І. - Товщина шкірно-жирових складок, компонентного складу маси тіла та соматотипу у волейболісток різного амплуа (2015)
Петрушенко В. В. - Патоморфологічні зміни судинних стінок у хворих з варикозною хворобою нижніх кінцівок після ендовазальної лазерної облітерації та радіочастотної абляції, Вернигородський С. В., Татарін О. Є. (2015)
Годлевський А. І. - Зміни оптичних параметрів стану колагенових волокон загальної жовчної протоки при розвитку гострого холангіту як ускладнення холедохолітіазу, Саволюк С. І., Лосєв В. О. (2015)
Гоженко А. І. - Структурно-функціональні зміни та порушення показників стану імунної системи у хворих з гіпертрофією язикової мигдалини, Андрєєв О. В., Насібуллін Б. А., Тагунова І. К. (2015)
Черешнюк І. Л. - Застосування проточної цитометрії для скринінгової оцінки вмісту днк в ядрах клітин нейрональної сітківки в щурів (2015)
Саволюк С. І. - Оптимізація методів реєстрації вихідних та постдекомпресійних змін функціональної активності печінки при непухлинній обтураційній жовтяниці (2015)
Деркач Н. М. - Характеристика експериментальної моделі інфекційного колопроктиту у щурів, Штриголь С. Ю., Філімонова Н. І., Лар'яновська Ю. Б., Товчига О. В. (2015)
Довганюк І. Е. - Морфологічний та метаболічний стан слизової оболонки шлунка в процесі прогресування хронічного атрофічного гастриту (2015)
Ельский В. Н. - Патофизиология травмы (обзор экспериментального коллективного исследования проблемы за 40 лет), Зяблицев С. В., Крюк Ю. Я., Кривобок Г. К., Золотухин С. Е., Колесникова С. В., Пищулина С. В., Антонов Е. В., Сидун М. С., Заведея Т. Л. (2015)
Касьяненко Д. М. - Сучасне уявлення про дистальний прикус (2015)
Козловський Ю. К. - Порушення гемореології в гострий період опікової хвороби, Козловська І. Ю. (2015)
Оніськова О. В. - Вітамін d дефіцит та ризик виникнення патології твердих тканин зубів, Чугу Т. В., Курець О. О. (2015)
Ткаченко Т. В. - Циротична кардіоміопатія: патофізіологія, клініка, лікування (2015)
Школьніков В. С. - Сучасні дані про формоутворення та цитоархітектоніку структур кінцевого мозку людини в пренатальному періоді онтогенезу, Стельмащук П. О. (2015)
На честь 60-річчя з дня народження професора Миколи Анатолійовича Волошина (2015)
Професору Миколі Анатолійовичу Волошину - 60! (2015)
Пам'яті Володимира Георгійовича Ковєшнікова (2015)
Гунько П. М. - С. С. Юдін - гідний продовжувач справи геніального вченого і великого хірурга М. І. Пирогова, Гайдуков В. О. (2015)
Цимбал Т. В. - Глобальність як горизонт класичного соціологічного теоретизування (2011)
Судакова В. М. - Конвенціональні практики в умовах глобалізаційних впливів як теоретична проблема (2011)
Чернова К. О. - Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект (2011)
Соболевська М. О. - Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку (2011)
Судаков В. І. - Консенсусна інтеграція як визначальний онтологічний чинник регулятивних можливостей правових норм (2011)
Корж К. М. - Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Ковтуненко Е. С. - Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні (2011)
Рахманов О. А. - Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму (2011)
Савельєв Ю. Б. - Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення (2011)
Сірий Є.В. - Програмний аспект формування дослідження підприємництва як чинника структурних трансформацій в сучасному українському соціумі (2011)
Бутковська Н.Ю. - Поняття "етнічність” в соціологічному дискурсі (2011)
Алексєєва О. А. - Концепт "соціальні трансформації” та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві, Ракша Д. А. (2011)
Яворська Є. Ф. - Криза західної культури як занепад просвітницької місії європейської інтелігенції (2011)
Наумова М. Ю. - Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування (2011)
Соколова К. О. - Дослідження ліберальних цінностей (ліберально-авторитарний напрям досліджень) (2011)
Кузьмук О. М. - Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження, проведеного в м. Луцьку) (2011)
Харченко О. І. - Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях (2011)
Марченко А. М. - Методика дослідження соціальної самоорганізації студентів в університетському середовищі (2011)
Боровський О. А. - Методичне і методологічне забезпечення викладання курсу "Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі" (2011)
Антонець М. О. - Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм (2011)
Вакуленко О. - Дискусійні питання теорії та методики досліджень національної ідентичності в Україні (2011)
Дем’яненко А. В. - Філософсько-психологічний контекст освітніх та релігійно-виховних традицій в іранській культурі (2011)
Емішянц О. Б. - Процесуальні аспекти функціонування особистості (2011)
Кахно І. В. - Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії "лікар-пацієнт" (2011)
Колодяжна А. В. - Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів (2011)
Мазуренко К.В. - Психологічні рекомендації щодо підвищення успішностірозв'язку евристичних задач (2011)
Мирончак К. В. - Страх смерті як ресурс особистості (2011)
Невідома Я. Г. - Оптимізація групового статусу засобами тренінгу (2011)
Спіцина Л. В. - Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури (2011)
Сулятицький І. В. - Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти , Ліщинська О. А., Мяленко В. В. (2011)
Чуйко О. В. - Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять (2011)
Ящук Ж.М. - Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії (2011)
Запорожченко Ю. Г. - Міжнародні стандарти в сфері інформаційно-комунікаційних засобів навчання (2011)
Грибок О. П. - Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Гук О. Ф. - Зарубіжний досвід модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (2011)
Кущ Т. В. - Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака (2011)
Кузьменко Н. М. - Особливості організації навчально-виховного процесу в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Добровольська Л. А. - Формування мовної культури особистості (2011)
Люріна Т. І. - Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості (2011)
Лебедєва А. В. - Естетичне ставлення школярів до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку (2011)
Постоюк Н. В. - Поєднання ідей агропромислового забезпечення в курсі вивчення біології у загальноосвітньому навчальному закладі (за науково-педагогічною спадщиною Сергієнка Д. Л.) (2011)
Поляк О.В. - Моніторинг і нові технології – ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу (2011)
Москаленко А. М. - Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу (2011)
Соболевська М. А. - Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя (2011)
Малес Л. В. - Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування (2011)
Рощин Д. Г. - Ґенеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології (2011)
Козаков В. С. - Теорія світ-системного аналізу Іммануїла Валлерстайна: проблема ідентифікації системних та позасистемних социальних конфліктів, Шевель І. П. (2011)
Черних Г. А. - Особливості концептуалізації понять соціальний "статус" та "роль" в теоретичній соціології ХХ ст. (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Теоретико-методологічній аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру (2011)
Мраморнова О. М. - Соціологічне дослідження мовленнєвої взаємодії: метод конверсаційного аналізу (2011)
Ковтуненко Е. С. - Становлення та розвиток теорії соціальних трансформацій: концептуальний та методичний аспекти (2011)
Горобчук Б. Д. - Індустрія культури та соціальні трансформації в сучасних посттоталітарних країнах: український контекст (2011)
Настояща К. В. - Харизматична особистість в полі культурної традиції: інноваційні практики, інституалізаційні процеси (2011)
Чернова К. О. - Міжетнічна інтеграція як модель культурного діалогу (2011)
Сірий Є.В. - Соціальна роль та ефективність підприємництва в українському суспільстві: теоретичні аспекти дослідження (2011)
Нахабич Н. С. - Феномен правлячої еліти: теоретичні підходи до розуміння механізмів формування та репродукції (2011)
Кожекіна Л. Ю. - Характеристика основних підходів та напрямів дослідження феномену політичної соціалізації в умовах сучасних структурних змін (2011)
Шаповал-Дейнега К. Ю. - Ресоціалізація молоді, яка зіштовхнулася з проблемами ВІЛ/СНІД (2011)
Огаренко Т. О. - Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства (2011)
Чепак В. В. - Теоретико-методологічні засади вітчизняної** соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс (2011)
Норкіна О. Ф. - Процеси глобалізації і перспективи формування світової системи університетської освіти (2011)
Судаков М. В. - Інститут вищої освіти України: суперчності адаптації до освітніх систем постіндустріальних країн (2011)
Полієнко В. В. - Особливості сучасних соціальних практик формування та презентації гендерної ідентичності (2011)
Шестаковський О. - Чинники намірів трудової міграції за кордон серед економічно активного населення україни (2011)
Дец О. С. - Модель етосу соціологічної спільноти (2011)
Юрчинська Г. К. - Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків (2011)
Ващук М. С. - Дослідження особливостей психологічної готовності до материнства у жінок із безпліддям (2011)
Баталіна Л. М. - Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю (2011)
Швець О. А. - Трансформація смисложиттєвих орієнтацій жінки під впливом вагітності та пологів (2011)
Марініна В. М. - Стиль професійної діяльності: індивідуально-своєрідна система чи адаптаційна структура особистості (до постановки проблеми) (2011)
Шетеля Н. І. - Особливості фукціонування соціально-перцептивних процесів у організації (2011)
Калинич Л. В. - Динаміка подружніх стосунків у молодому шлюбі (2011)
Іващенко А. С. - Теоретичний аналіз проблеми надання психологічної допомоги сім’ям та особливості роботи сімейного консультанта (2011)
Якимчук І. П. - Особливості розвитку творчого мислення і мотивації в учнів 6-8 класів (2011)
Чуйко О. В. - Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту (2011)
Глушко Л. О. - Аналіз результатів розвивально-експериментальної програми технології розвитку впевненості в собі у школярів підліткового віку (2011)
Драган Є.В. - Комп’ютерне вимірювання рівня навчальних досягнень студентів як педагогічна проблема (2011)
Сулаєва Н. В. - Розвиток етнокультурної компетентності майбутнього вчителя в неформальних художньо-творчих колективах (2011)
Саєнко Т. В. - Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Маріуц І. О. - Проблеми освіти дорослих в Румунії (2011)
Бугасова Н. В. - Розвиток освіти іммігрантів у Швеції: від пілотного проекту до державної програми (2011)
Квас О.В. - Дитина і дитинство в українській виховній традиції (2011)
Вашак О. О. - Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників (2011)
Авшенюк Н. М. - Методологія дослідження транснаціонального освітнього простору (2011)
Войцех Джежджон (dr Wojciech Drzeżdżon) - Праця як повинність і обов’язок людини. Християнський контекст (2011)
Токарук Л. С. - Біографічне дослідження педагога, поета галицьких товариств – марійки підгірянки (2011)
Рубан Л. М - Розвиток дитячої фантазії в дискурсі поглядів американського педагога-реформатора Джона Холта (1923-1985) (2011)
Капустян І. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб навчання у системі безперервної педагогічної освіти Швеції (2011)
Бандурка О. М. - Протидія злочинності як форма захисту прав і свобод людини (2016)
Теремцова Н. В. - Правовий прогрес та рівень правової культури громадян в умовах розбудови правової держави (2016)
Щирба М. Ю. - Поняття "пацієнт": оновлення методологічно-правових підходів (2016)
Шипіка А. В. - Організаційно-правові аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України (2016)
Райнін І. Л. - Організаційна структура системи управління розвитку регіону (2016)
Євдокіменко С. В. - Основні процедури проведення судово-економічної експертизи (2016)
Сагун А. В. - Забезпечення законності в діяльності адміністративних судів щодо здійснення правосуддя: національний рівень, рамки судової системи (2016)
Негодченко В. М. - Суб'єкти формування та реалізації державної інформаційної політики в Україні (2016)
Кончук Н. С. - Суб'єкт складу злочину-державна зрада (2016)
Лемеха Р. І. - Обсяг поняття істотної шкоди (2016)
Мірошніченко Т. О. - Загальна характеристика рівнів віктимологічної профілактики корисливо-насильницьких злочинів (2016)
Луценко Ю. В. - Генезис розвитку кримінальної відповідальності за державну зраду на теренах України, Мозговий В. В. (2016)
Шевчишен А. В. - Методологія проведення досліджень доказування корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2016)
Зінченко О. В. - Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовах (2016)
Новіков Д. В. - Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Волинець Т. В. - Підстави набуття права комунальної власності територіальними громадами (2016)
Шаповалова І. В. - Правове регулювання визнання та використання рішень МКАС в Україні (2016)
Калітинський В. М. - Правовий ідеал: філософсько-правовий аналіз (2016)
Хатнюк Н. С. - Теоретичні засади визначення сучасних податкових правовідносин в Україні (2016)
Захожай В. Б. - Напрями вдосконалення податкового стимулювання на основі перспектив технологічного розвитку машинобудівних підприємств, Бурсов Р. В. (2016)
Кривенцова А. М. - Оцінювання фінансової стійкості страхових компаній-зарубіжний досвід для України, Павловська О. В. (2016)
Вовчак О. Д. - Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності, Антонюк О. І. (2016)
Канцір І. А. - Генеза економіко-правової сутності дефініції "фінанси" (2016)
Куцик В. І. - Формування бізнес-моделей сприяння інноваційному розвитку господарських систем у національній економіці, Кліпкова О. І. (2016)
Ясіновська І. Ф. - Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств (2016)
Ієрусалимов В. І. - Інструменталій оцінки рівня адаптивності фінансової системи України в умовах трансформаційних процесів (2016)
Льовочкін М. О. - Державно-приватне партнерство як економічна категорія (2016)
Якимов Ю. О. - Науковий підхід до організації бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями в Україні (2016)
Судаков В. І. - Cоціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій "культура" та "субкультура (2012)
Набруско І. Ю. - Комунікативний потенціал реклами в процесі споживання. (2012)
Судакова В. М. - Інституціональний розвиток вищої освіти в Україні: дилема елітарності та масовості (2012)
Ковтуненко Е. С. - Демократія як результат соціальної трансформації: методологічні та концептуальні проблеми вимірювання (2012)
Мороз Є. О. - Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів (2012)
Сірий Є. В. - Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського суспільства (2012)
Недзельський А. О. - Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму (2012)
Саратова Ю. М - Університет як організаційний актор в умовах глобалізованого ринку (2012)
Світлов О. Р. - До питання розробки соціологічної класифікації мігрантів (2012)
Супруненко О. С. - Конструкт соціального смислу в соціологічному дискурсі. (2012)
Чернова К. О. - Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві., Савчук О. В., Нахабіч М. А (2012)
Петренко-Лисак А. О - Методологічні основи і особливості викладання навчальної дисципліни "соціологія простору" (2012)
Виноградов О. Г - Іпсативна валідність профілів "великої п’ятірки" (2012)
Глушко Л. О. - Чинники формування впевненості у собі в школярів підліткового віку (2012)
Грибок О. П. - Психологічні особливості конфліктної поведінки студентів вищих навчальних закладів (2012)
Льошенко О. А. - Проблема розвитку емоційної компетентності (2012)
Лапіна В. В. - Пізнавальний потенціал соціально-психологічного підходу до дослідження сучаних рекламних практик (2012)
Кириленко Т. С. - Особливості переживання страху смерті в різних життєвих ситуаціях: когнітивні, емоційні та поведінкові аспекти, Мирончак К. В. (2012)
Невідома Я. Г. - Комунікативна компетентність як засіб соціальної адаптації студентів (2012)
Терлецька Л. Г. - Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості (2012)
Федорець А. В. - Зв'язок самоставлення та індивідуально-психологічних особливостей особистості спортсмена з його спортивною майстерністю (2012)
Юрчинська Г. К. - Професійні особливості когнітивного стилю та функціонального стану вчителя (2012)
Автомонов П. П. - Реалізація принципу "особистісного підходу" в системі формування пізнавального інтересу учнів (2012)
Гук О. Ф. - Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі (2012)
Жиленко М. В. - Врахування рівня продуктивності суб’єктів професійної діяльності в організації навчального процесу (2012)
Ісаєва C. Д. - Шляхи забезпечення ефективної комунікації між вчителем та учнями за Томасом Гордоном. (2012)
Кузьменко Н. М. - І. П. Львов про самостійну роботу студентів із книгою (2012)
Куковська Т. С. - Основні форми і методи професійної підготовки в юридичних навчальних закладах США (2012)
Пожидаєва О. В. - Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. (2012)
Слабковська А. І. - Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями) (2012)
Татьянченко Н. Ф. - Організація професійно-мовленнєвого спілкування як психолого-педагогічна проблема (2012)
Аза Л.О. - Медійна репрезентація етнічності (2014)
Судакова В.М. - Ментальні ресурси взаємовизнання культур в полікультурних суспільствах (2014)
Панькова О.В. - Ресурсний потенціал життєздатності населення України за умов нестабільності: діяльнісний контекст (2014)
Братчикова Т.І. - Понятійно-категоріальний апарат досліджень поширення інформації у соціальних онлайн мережах (2014)
Лапіна В.В. - Концептуальні інтерпретації феномена консьюмеризму в новітній соціології: теоретичний та методичний аспекти (2014)
Літошенко Ю. В. - Соборність України в концепціях М.Драгоманова (2014)
Сидоров М.В.-С. - Можливості збору параданих за допомогою контактних листів у емпіричних соціологічних дослідженнях, Ходаківська Ю.Ф. (2014)
Лісовська-Мускеєва Н. - Життєвий шлях як об’єкт соціологічного дослідження (2014)
Капустян В. С. - Передумови та наслідки соціально - економічних протестів у Києві на основі даних моніторингу центру дослідження суспільства (2014)
Сидоров М.В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: демографічні базові моделі зростання популяції без зовнішнього впливу та конкуренції (2014)
Цимбал Т.В. - Цілі та особливості викладання соціальної антропології студентам спеціальності "соціологія" в Україні (2014)
Бургонська С. В. - Директивність психотерапевта як чинник формування до нього довіри клієнта (2014)
Іванова Є.О. - Розвиток і психодіагностика емоційного інтелекту в підлітковому віці (2014)
Іванова О.В. - Психолого-педагогічні підходи до розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці (2014)
Модестова Т.В. - Вербальні та невербальні аспекти міжособистісної комунікації у сучасному контексті (2014)
Пащенко С.Ю. - Психологічні особливості професійної самосвідомості педагогів вищої школи в умовах академічної мобільності (2014)
Ушакова В.Р. - Особливості сімейних відносин та дитячо-батьківської взаємодії через 3 місяця після пологів (2014)
Черкашин А. І. - Формування особистості працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України у контексті гуманістичної парадигми: теоретичний аспект (2014)
Щербина В.Л. - Цілісність особистості в умовах багатоукладного суспільства (2014)
Вакарчук Ю. Ю. - Проблеми морального виховання особистості (2014)
Гук О. Ф. - Модернізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах у контексті європейських стандартів (2014)
Гончаренко О.А. - Особливості формування змістових ліній у розвитку і навчанні дітей - вихідців з національних меншин в Україні та США (2014)
Грибок О.П. - Формування духовності студента як один з головних напрямків діяльності викладача вищого навчального закладу (2014)
Кошечко Н.В. - Управління конфліктами в історичному контексті (2014)
Лебедєва А. В. - Естетизація особистості як фактор творчого розвитку (2014)
Москаленко А. М. - Концепція формування професійної етики як умова оволодіння ціннісно-етичною культурою (2014)
Нагорна Г.О. - Професійне мислення педагога-музиканта: історія, теорія, практика (2014)
Содержание (2016)
Холопов Л. С. - Можливості метаболічної корекції в пацієнтів після черезшкірного коронарного втручання з приводу гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST, Чумаченко Н. В., Сидоренко І. О. (2016)
Котелюх М. Ю. - Модель для визначення прогнозу розвитку систолічної дисфунції лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу з урахуванням вмісту тенасцину C (2016)
Писаревская К. А. - Распространённость ожирения у пациентов с неклапанной персистирующей фибрилляцией предсердий в процессе длительного наблюдения (2016)
Михалюк Є. Л. - Порівняльна характеристика вегетативного забезпечення центральної гемодинаміки та фізичної працездатності бігунів на дистанції 400 метрів обох статей, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Вишнивецький І. І. - Вплив хронічної серцевої недостатності на коректність оцінки тяжкості симптоматики хронічного обструктивного захворювання легень, Боровцова А. Ю. (2016)
Сиволап В. В. - Імунологічні зміни у хворих на позалікарняну пневмонію із супутньою ІХС під впливом симвастатину, Курілець Л. О., Лукашенко Л. В., Ярош А. О. (2016)
Ясінський Р. М. - Оцінювання показників системи глутатіону залежно від варіанта перебігу захворювання у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ (2016)
Перцева Т. О. - Рівень тривожності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика, диференціальна діагностика, підходи до лікування, Конопкіна Л. І., Вереса О. В., Губа Ю. В. (2016)
Столяренко А. Н. - Индивидуально-личностные особенности больных диссоциативными расстройствами (2016)
Данилевская Н. В. - Методика "Подпороговое вербальное внушение для терапии (2016)
Процюк Л. О. - Стан функціональної спроможності хворих на ревматоїдний артрит залежно від статі з різними варіантами поліморфних ділянок промоторного регіону гена 5-HTR2A Т102С або A-1438-G (2016)
Потапов О. О. - Зміни показників системи гемостазу в пацієнтів із черепно-мозковою травмою залежно від варіантів генотипу за -675 4G/5G поліморфізмом гена інгібітора активатора плазміногену 1 типу, Кмита О. П., Шекера Н. С., Пабот К. А. (2016)
Nykonenko A. O. - Bone metabolism changes after laparoscopic greater curvature plication. A one-year study, Haidarzhi Ye. I., Bužga M. (2016)
Варжапетян С. Д. - Целесообразность применения ультразвукового метода обследования верхнечелюстных пазух при ятрогенном верхнечелюстном синусите (2016)
Цыбульская Т. Е. - Возможности рефракционной терапии и функциональных методов в лечении прогрессирующей миопии у детей (2016)
Македонська І. В. - Особливості лікування епілепсії у дітей, які народжені недоношеними, та дітей, які народжені недоношеними з екстремально низькою вагою тіла, на першому році життя (2016)
Ганчева О. В. - Лінійні відмінності патерну експресії нейрональної NO-синтази у структурі блакитної плями стовбура мозку щурів, Колесник Ю. М., Данукало М. В. (2016)
Зупанець К. О. - Вивчення аспектів захисту суб’єктів досліджень у клінічних випробуваннях І фази та дослідженнях біоеквівалентності, Доброва В. Є., Колодєзна Т. Ю. (2016)
Мисяк С. А. - Алгоритм оценивания эффективности восстановительных мероприятий для онкологических больных в условиях реабилитационного центра (2016)
Бондаркова А. М. - Зв’язок Gln27Glu поліморфізму гена β2 - адренорецептора з бронхіальною астмою, Приступа Л. Н., Псарьова В. Г. (2016)
Соболевська М. О. - Проблема соціального порядку і пресупозиції соціологічного теоретизування у неофункціоналістській соціології Дж. Александера (2013)
Аза Л. О. - Етнічність у сучасному контексті (2013)
Мороз Є. О. - Українське суспільство в контексті освітніх процесів і залучення до культурних практик: трансформація ціннісних орієнтацій (2013)
Кучер Г. О. - Фігуративний аналіз в сучасній соціології (2013)
Панькова О. В. - Людський потенціал України: нові концептуальні орієнтири розвитку (2013)
Гришина Т. В. - Соціологічні підходи до виділення старшої вікової групи (2013)
Шелестун К. Ю. - Емпірична модель умов та факторів реалізації наукового потенціалу молодих вчених (2013)
Шелухін В. А. - Раціональність: проблематизуючи класичне уявлення (Н. Луман та Е. Ґіденс) (2013)
Золотнюк О. П. - Поняття "відношення", "установка", "аттітюд", "диспозиція" в науковому дискурсі: спільне чи відмінне? (2013)
Сидоров М. В.-С. - Відмінності у застосуванні методів побудови довірчих інтервалів та обчислення p-рівня для перевірки гіпотез у емпіричних дослідженнях (2013)
Сальнікова С. А. - Підготовка водіїв у контексті повсякденних практик: реалії України в емпіричному вимірі (2013)
Александров Д. О. - Індивідуально-психологічні детермінанти професійної адаптивності працівника органів внутрішніх справ (2013)
Виноградов О. Г. - Багаторівневий аналіз s – r запитальника емоційного реагування (2013)
Гайденко В. Ю. - Трикомпонентна характеристика психологічних корелятів особистісної відповідальності державних ревізорів інспекторів (2013)
Зеленська Н. М. - Особливості розвитку креативності у молодшому шкільному віці: теоретичний аналіз (2013)
Мельник М. - Особливості політичної соціалізації неповнолітніх, які знаходяться у місцях позбавлення волі, Балюта В. (2013)
Полівко Л. Ю. - Педагог, як спеціаліст інклюзивного процесу у навчанні дітей з особливими потребами (2013)
Посацький О. В. - Місце проживання як чинник формування образу майбутнього в юнацькому віці: теоретичний аналіз (2013)
Радько О. В. - Психологічні особливості фахівців служби інкасації ДСО при МВС України з різним рівнем ефективності професійної діяльності (2013)
Рогаль Н. І. - Теоретичний аналіз конфлікту: психологічний аспект (2013)
Сидоренко В. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми профвідбору торгових агентів (2013)
Фадєєва К.-М. О. - Вимірювання специфічних конструктів тілесності у психології (2013)
Шульга С.С. - Проблема сутності та критеріїв сумісності в сучасній психології: теоретичний аналіз (2013)
Щербина Л. Ф. - Психотерапія як синергетична діяльність (2013)
Гладченко М. М. - Методи контролю в процесі стратегічного менеджменту вищої освіти країн європейського союзу (2013)
Кущ Т. В. - Дитинство в інформаційному світі як соціально-педагогічна проблема (2013)
Люріна Т. І. - Формування комунікативної компетенції майбутніх організаторів туристсько-краєзнавчої роботи у ВНЗ (2013)
Москаленко А. М. - Особливості формування професійної етики управлінців навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2013)
Онищук Л. А. - Значення прогностичного знання в галузевому управлінні (2013)
Токаренко О. В. - Особливості польської вищої освіти (2013)
Title (2015)
Content (2015)
Word to readers (2015)
Koval’ova T. - The specifics of figurative parts in travel essays, Sypchenko I., Aleksakhina T. (2015)
Voronova M. - Soul and word intensity… (Literature portrait genre meditation) (2015)
Tkachenko O. - Ukraine in the Content of the British Newspaper "The Times" (2015)
Bondarenko J. - Die ersten Alternativperiodika Deutschlands: soziokommunikatives Wesen (2015)
Hajkowski S. - Znaczenie debaty dla ukształtowania świadomości politycznej w wyborach prezydenckich w Polsce w roku 2005 (2015)
Havrylyuk I. - Social projects in the communication space of Ukrainian television, Prykhodko N. (2015)
Terentieva M. - Russian television in information warfare between Ukraine and Russia in 2014 (2015)
Bidzila Y. - Slovak press in Transcarpathia as revival of national identity (2015)
Volobuyeva A. - Revisiting the gender stereotypes in sports journalism (2015)
Georgiievska V. - Content Emphasis in Modern Party Press (2015)
Dubetska O. - From the history of children’s press in the world (2015)
Zykun N. - Satiric discourse of Naddniprianschyna of early ХХ century (2015)
Kravchenko S. - Adam Tomanek – legenda polskiego radia (2015)
Poklyatska C. - Litteraires-artistiques publications comme interpretes des processus culturels et sociaux dans l’espace de l’information (2015)
Sadivnychyy V. - Theoretical and Academic Subject of Medical Press of Naddnipryanska Ukraine in Middle ХІХ-th – Early ХХ-th centuries, Sushkova O., Chuiko O. (2015)
Semenko S. - Portrait essays by Yurii Kosach about Nobel Prize in Literature winners in the Ukrainian émigré publications (2015)
Sydorenko N. - Projection of the Ukrainian Press of the early twentieth century (periodicals and language in Ukraine) (2015)
Teodorska L. - Coverage problems of children with special needs by social advertising (2015)
Ґрещук В. - Чинники формування діалектної лексики (2016)
Кобиринка Г. - Прийоми й методи аналізу парокситонези на тлі вільного, рухомого наголосу в українських говірках (2016)
Самойлова І. - Інформаційна структура українських еквівалентів у перекладному словнику (2016)
Тищенко О. - Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. I. Лексична картотека: історія створення та репресій (2016)
Бибик С. - Оновлена стильова норма засобів масової інформації (2016)
Коць Т. - Явище варіантності в історії літературної мови (2016)
Черемська О. - Витоки харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції (2016)
Дядченко Г. - Антропометафора в українській поетичній мові кінця ХХ — початку ХХІ століття (2016)
Коца Р. - Складні прикметники у давньоукраїнській мові: семантика і структура (2016)
Лісова Л. - Історія вивчення та перспективи дослідження українських прізвищ (2016)
Соколова С. - Теоретичні і прагматичні аспекти слов’янського словотворення. Рецензія на книгу "Slavische Wortbildung im Vergleich: Theoretische und pragmatische Aspekte" / Slavica Varia Halensia / Band 12 / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Svetlana Mengel (Hg.). — Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf, 2014. — 681 S (2016)
Остапчук Я. - Текст, смисл, образ: лінгво-когнітивний вимір. Кононенко В.І. Текст і смисл. — Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012 — 272 с.; Кононенко В.І. Текст і образ. — Київ-Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014 — 191 с. (2016)
Мойсієнко В. - Міжнародна наукова конференція "Походження й розвиток української мови та її говорів". (м. Житомир, 12—13 листопада 2015 року), Гримашевич Г. (2016)
Рябець Л. - Міжнародна наукова конференція "Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії", Поістогова М. (2016)
Романюк Ю. - Міжнародний науковий семінар "Мови Європи в стані оновлення" (2016)
"Світ світиться мені…". Пам’яті відповідального секретаря нашого журналу (2016)
Даниленко А. - Пам’яті Їржі Марвана (28.01.1936–13.04.2016) (2016)
Городенська К. - Посада заступника чи заступниці директора? (2016)
Відомості про авторів (2016)
Приходько В. П. - Фактори інвестиційного забезпечення регіонального розвитку (2012)
Дериколенко О. М. - Теоретико-методичні підходи до оцінки інноваційних ризиків промислових підприємств (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Управління функціонуванням кооперативних підприємств (2012)
Ахромкін Є. М. - Збалансованість робочих місць і трудових ресурсів як один з факторів підвищення використання трудового потенціалу регіону (2012)
Чорний Р. C. - Підходи до структурування факторів розвитку трудового потенціалу (2012)
Шпак Н. О. - Оцінювання рівня економічної cтабільності промислових підприємств, Романишин М. І. (2012)
Шемет Т. С. - Трансформація грошового суверенітету держави в умовах міжнародної конкуренції валют (2012)
Петренко В. А. - Концепція розвитку підприємств інформаційної галузі України (2012)
Грабчук О. М. - Синергетичний підхід у фінансовому прогнозуванні розвитку економіки (2012)
Тульчинська С. О. - Регіональний розвиток у контексті запровадження кластерного підходу (2012)
Мохтешеми М. Дж. - Вопросы повышения конкурентоспособности национальной экономики (2012)
Наджафли Светлана Халид кызы - Социальная политика и основные направления социально-экономического развития регионов азербайджанской республики (на примере горно-ширванского экономического района) (2012)
Дашко І. М. - Теоретичні аспекти трудового потенціалу підприємства (2012)
Бредіхін О. О. - Актуальні організаційно-економічні проблеми здійснення державного нагляду (контролю) сільськогосподарського землекористування (2012)
Азизов Э. А. - Основные направления развития предпринимательской деятельности в современных экономических условиях (2012)
Максимова І. І. - Дослідження факторів впливу на формування собівартості видобутку забалансових запасів залізних руд (2012)
Радзівіло І. В. - Механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства на основі застосування системно-динамічного підходу (2012)
Оржель О. Ю. - Застосування досвіду згуртування європейського союзу для формування політики національної консолідації українського суспільства: етап вироблення індикаторів (2012)
Паладій М. В. - Характеристика та складові сфери інтелектуальної власності (2012)
Вишиванюк М. В. - Обгрунтування концептуальних положень стратегічного розвитку регіонів (2012)
Гербеда С. В. - Розвиток державного управління соціальним діалогом в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Управлінські та організаційно-правові проблеми підприємництва в агропромислових регіонах (2012)
Биркович Т. І. - Принципи та особливості побудови незалежного регулятора ринку паливно-енергетичного комплексу (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Зарубіжний та вітчизняний досвід взаємозв'язку освітніх, наукових і модернізаційних програм розвитку промислового комплексу (2012)
Міокова Н. В. - Основні аспекти підвищенння ефективності державної політики партнерства з міжнародними фінансовими організаціями (2012)
Добрунов С. С. - Законодавче врегулювання державної інноваційно-промислової політики в Україні (2012)
Якобчук А. В. - Удосконалення державної політики у національному законодавстві з протидії епідемії віл/сніду в Україні (2012)
Онікієнко С. В. - Міжнародне регулювання банківської діяльності: політико-економічний аспект (2012)
Богомолова Н. І. - Особливості управління фінансово-економічною діяльністю залізничного транспорту, Кравченко О. О. (2012)
Зборовська О. М. - Управління потоковими процесами промислового підприємства (2012)
Богуш Л. Г. - Регулювання соціальної нерівності як фактор стимулювання суспільно-економічного розвитку регіонів України (2012)
Королюк Т. О. - Особливості монетарної політики національного банку у забезпеченні стабільності економіки України (2012)
Демешок О. О. - Структурно-інформаційні домінанти ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2012)
Демьянченко А. Г. - Бизнес-модели и стратегии работы мировых портовых комплексов (2012)
Капарулина И. Н. - Философский базис концепции "потенциал предприятия" (2012)
Ведмідь Н. І. - Санаторно-курортна і оздоровча сфера в Україні: структура та особливості надання послуг іноземним туристам (2012)
Хлівна І. В. - Становлення та розвиток ринку праці в Україні (2012)
Алимов С. О. - Реалізація стратегії макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості, Лимич Ю. В. (2012)
Золковер А. О. - Історико-логічний аналіз розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (2012)
Носенко М. С. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості іпотечної системи (2012)
Комолова К. Ю. - Інвестиційний процес в умовах невизначеності (2012)
Євтушенко С. В. - Конкурентно-релевантні ануїтети в оптимізації стану інвестиційної безпеки книжкової друкарні (2012)
Богів Я. С. - Оптимізація бізнес-плану інноваційного проекту підприємства за умов невизначеності (2012)
Гнітецький Є. В. - Маркетинговий аспект інноваційної діяльності економічних суб'єктів за концепцією сталого розвитку (2012)
Силкін В. В. - Економічні зрушення у розвитку паливно-енергетичного комплексу регіонів України (2012)
Легошина О. Л. - Становлення житлової кооперації в Україні та перспективи її розвитку (2012)
Дишлева А. М. - Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного досвіду (2012)
Мельников І. Ю. - Порівняльний аналіз фінансового ринку України та росії (2012)
Писаревська А. К. - Актуальні питання фінансування галузей соціальної сфери (2012)
Федяєва О. О. - Організація спільного фінансування розвитку аеропортів (2012)
Іванова Н. Є. - Огляд та аналіз сучасного рівня забезпечення продовольчої безпеки України (2012)
Толпежніков Р. О. - Розрахунок ставки дисконтування, Пастощук О. В. (2012)
Фененко П. О. - Особливості оподаткування зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід країн світу (2012)
Ченгизи-Кечеклу Х. А. - Основные направления повышения конкурентоспособности национальной экономики в современных условиях (2012)
Гапоненко С. О. - Інноваційний розвиток сфери послуг та зв'язку на світовому та національному рівнях (2012)
Рибачук В. Л. - Формування стратегії управління регіональним ринком житлово-комунальних послуг (2012)
Матійко С. А. - Підходи до формуваня та реалізації антикризової стратегії розвитку промисловості регіону в системі державного управління (2012)
Гіндес О. Г. - Методологічні підходи державного управління раціональним природокористуванням (2012)
Вишиванюк М. В. - Формування стратегічних цілей розвитку регіону в контексті сталого розвитку (2012)
Хлапук М. М. - Аспекти державного управління у сфері вищої освіти, Хлапук Ю. М. (2012)
Тимохін М. Г. - Взаємозв'язок розвитку середнього класу та партійної системи в Україні (2012)
Висоцька Т. Є. - Місце авіаційної медицини в системі державного управління охорони здоров'я працівників цивільної авіації (2012)
Федорченко В. В. - Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання розвитку малого підприємництва (2012)
Двигун С. М. - Забезпечення експортного потенціалу як матеріальної основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в системі державного регулювання економіки (2012)
Поворозник Р. В. - Екологоорієнтоване виробництво в системі державного регулювання стійкого розвитку регіональної економіки (2012)
Сірий Ю. М. - Розвиток сфери надання інформаційних послуг у контексті її державного регулювання (2012)
Кожухівська Р. Б. - Economic security SME in the tourism sector, Удовенко І. О. (2016)
Козій Н. С. - Світовий досвід стабілізації грошового обігу (2016)
Кононенко Г. І. - Особливість інституційної концепції конкурентних переваг підприємства (2016)
Кононова І. В. - Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами, Бакум А. О. (2016)
Кононова О. Є. - Удосконалення організації обліку витрат будівельного підприємства, Просенко К. І. (2016)
Костецький Я. І. - Вплив глобалізації на трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України (2016)
Кульбіда М. В. - Основні напрями підвищення ролі міжнародних фінансових організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин (2016)
Лантух І. В. - Державний дворянський земельний банк як інструмент капіталістичного господарства наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Лепетюха Н. В. - Рейтингова оцінка ефективності туристичної діяльності регіонів України з використанням методу DEA (2016)
Лещук Г. В. - Теоретично-методологічні засади інвестиційного контролінгу, Жила В. С. (2016)
Лишенко М. О. - Значення вітчизняного ринку в забезпеченні населення овочами, Устік Т. В. (2016)
Ліба Н. С. - Закордонний досвід реалізації регіональної політики (2016)
Ліпич Л. Г. - Особливості розвитку ринку лісового господарства в Україні, Волинець І. Г. (2016)
Македон В. В. - Оценка рисков корпоративных сделок слияния и поглощения методом нечётких множеств, М'ячин В. Г. (2016)
Максименко Д. В. - Аналіз організаційного потенціалу підприємства (2016)
Маловичко С. В. - Аналіз теоретико-дослідницьких підходів до вивчення електронної торгівлі (2016)
Мамонов К. А. - Визначення рейдерства: теоретичні підходи, Величко В. А. (2016)
Мартинович Д. Є. - Моделювання впливу податкових пільг та видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу та сільського господарства в Україні (2016)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Систематизація аналітичних задач за основними видами логістичної діяльності підприємства (2016)
Мельник Д. О. - Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності та її роль у прикордонному регіоні (2016)
Мельник С. С. - Сутність фінансового шахрайства в комерційному банку (2016)
Мельничук Л. С. - Бренд та його роль у процесі організації ефективних маркетингових комунікацій (2016)
Михайлишин Л. І. - Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності (2016)
Михалків А. А. - Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності (2016)
Могилова А. Ю. - Маркетингова діяльність: особливості виходу підприємства на міжнародний рівень, Дмитрієв В. І. (2016)
Музиченко А. С. - Сучасний стан державної підтримки розвитку аграрного сектора України, Голуб Т. І. (2016)
Назарук О. М. - Зміст категорії "виробничі ресурси підприємства" в економічних дослідженнях (2016)
Налбандян Н. А. - Використання базису в міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами (2016)
Нечипоренко А. В. - Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні (2016)
Носик О. М. - Транснаціоналізація людського капіталу: напрями та загрози (2016)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації, Крисько Ж. Л. (2016)
Оганесян В. С. - Економічна сутність ринку продукції тваринництва (2016)
Огданський К. М. - Основи системного підходу в процесі побудови якісної регіональної економічної політики (2016)
Огінок С. В. - Еволюція поглядів на проблеми економічної інтеграції та формування єдиного ринку ЄС (2016)
Однорог М. А. - Математичне моделювання в управлінні інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств АПК (2016)
Одношевна О. О. - Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів (2016)
Петухова В. О. - Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків національних економік та України в глобальній системі міжнародної торгівлі (2016)
Пєтухова О. М. - Особливості та перспективи розвитку кондитерської галузі України, Чорноштан Г. Г. (2016)
Письменна М. С. - Нормативно-правове середовище державних закупівель як передумова забезпечення ефективного контролю (2016)
Піцик М. А. - Використання теорій інвестиційного розвитку для досягнення економічної безпеки регіонів (2016)
Полякова Ю. В. - Інноваційний потенціал регіонів України (2016)
Потравка Л. О. - Напрями покращання структурної політики сільського господарства України (2016)
Примостка О. О. - Ідентифікація та оптимізація ризиків соціального банкінгу (2016)
Максименко С. Д. - Теорія розвитку поведінки людини П.П. Блонського (2015)
Антюхова Н. І. - Фасилітація становлення творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Артемьева Т. В. - Понимание юмористического контекста детьми младшего школьного возраста, Дуткевич Т. В. (2015)
Ахметзянова А. И. - Вариативные формы дошкольного образования в инклюзивном пространстве (2015)
Біла І. М. - Система організованого впливу на творчу діяльність дітей (2015)
Болтакова Н. И. - Подготовка специалистов для инклюзивного образования в Казанском федеральном университете (2015)
Борисова А. О. - Особливості картини світу та успішність міжкультурної адаптації студентів-іноземців (2015)
Бугерко Я. М. - Ціннісні виміри духовної культури студентської молоді (2015)
Бургонська С. В. - Дослідження особливостей формування взаємовідносин між психотерапевтом і клієнтом (2015)
Вдовиченко О. В. - Типологія особистості ризику (2015)
Венгер Г. С. - Досвід сімейних стосунків у дистантній і традиційній сім’ях (2015)
Волошко Н. І. - Психологічні вправи для розвитку мотивації здорового способу життя в навчальному процесі (2015)
Гончарук Н. М. - Психологічний аналіз комунікативних реакцій як складових комунікативної поведінки (2015)
Горбачова О. Ю. - Емпіричне дослідження внутрішніх детермінант розвитку смислової сфери дитини (2015)
Горобець І. А. - Формування усно-мовленнєвої комунікативної компетенції у студентів технічних ВНЗ (2015)
Гринів О. М. - Детермінанти психологічного благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості (2015)
Гуляс І. А. - Емпіричне дослідження саморегуляції особистості (2015)
Дуткевич Т. В. - Структурно-функціональні особливості розумової діяльності мовця (на прикладі висловлення ірреального бажання), Панчишина Т. А. (2015)
Жиляк Н. В. - Комплексне дослідження психомоторних здібностей особистості, Гоцуляк Н. Є. (2015)
Журов В. В. - Робота з особистісними сенсами в контексті посттравматичного стресового розладу (2015)
Завязкіна Н. В. - Агресивна поведінка як один із критеріїв обмеженої осудності хворих на епілепсію (2015)
Зінченко О. В. - Емпіричне дослідження психологічних характеристик інтернет-спілкування у підлітковому віці (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського