Сташевський А. Я. - Метроритмічна організація музичного матеріалу в сучасних творах для баяна (на прикладі творчості українських композиторів) (2015)
Кравченко А. І. - Традиції і новаторство у камерно-інструментальній музиці одеських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Пруднікова Л. П. - Поліфонічні "приношення" В. Бібіка для фортепіано: інтонаційні та фактурні рішення (2015)
Яковчук Н. Д. - Соната-фантазія пам’яті А. П’яццоли для скрипки та фортепіано О. Яковчука: жанрові та стильові особливості (2015)
Чень Шань - Художньо-стильова специфіка пісень Й. Брамса (виконавські аспекти) (2015)
Северинова М. Ю. - Значення та роль архетипів у вітчизняній гуманітаристиці (2015)
Ліва Н. В. - Історична ретроспектива рецепції сакрального у європейській культурі (2015)
Устінов С. Д. - Семантика католицького символу "Ave Maria" та варiативність його втілень у різних видах мистецтва (2015)
Афоніна О. С. - Становлення концепту "кодування" в культурі (2015)
Опанасюк О. П. - Інтенціональний стиль як художній феномен заключного періоду становлення європейської культури (2015)
Кущ Є. В. - Історична динаміка музичного інструментарію в контексті концепції тембрового простору (2015)
Мезіна С. С. - Національна традиція в українському авангарді 1960-х років: до постановки проблеми (2015)
Романенкова Ю. В. - Помандер як елемент західноєвропейського костюму XV – XVI століть (2015)
Рижова О. О. - Європейська гравюра як джерело іконографії лаврського іконопису XVIII століття (2015)
Денисюк О. Ю. - Виставкова діяльність мистецького гуртка "Спокій" у Варшаві (1920–1930-ті роки) (2015)
Осадца М. З. - Міські краєвиди у творчості іноземних художників на теренах Івано-Франківщини (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Студенець Н. В. - З історії київської мистецтвознавчої школи: Тетяна Мишківська (2015)
Будник А. В. - Мотив з деревом у краєвидах Абрама Маневича із зібрання Національного художнього музею України (2015)
Шнайдер А. Б. - Сучасний об’ємно-просторовий текстиль як явище культури та меседж (2015)
Коропенко М. В. - Мистецький спадок К. Малевича у творчому переосмисленні французьких майстрів дизайну одягу (2015)
Зубавіна І. Б. - Самоорганізація культури: постнекласичний проект екранного моделювання (2015)
Шлемко О. Д. - Доброчинність Марії Заньковецької в контексті доброчинності нації (2015)
Велимчаниця О. В. - Діалогічний тип мистецтва: комунікація в сучасному українському театрі (2015)
Волошенюк О. В. - Становлення хронікально-документального кінематографу України: 1930-ті роки (2015)
Бойчук О. М. - Розвиток музичної освіти на Тернопільщині в умовах полікультурного середовища (1880-1939 рр.) (2015)
Базелa Д. Д. - До проблеми оновлення навчальної дисципліни "Теорія та методика викладання латиноамериканського бального танцю" (2015)
Шолуха О. М. - Формування миргородської школи художньої кераміки кінця XIX – початку XX ст.: на перехресті впливів (2015)
Тукова І. Г. - Симпозіум "MUSICA INCOGNITA": до 15-ліття кафедри старовинної музики та 20-ліття класу клавесину НМАУ ім. П. І. Чайковського, Шевчук О. Ю. (2015)
Приходько А. В. - FESTSCHRIFT як автопортрет (2015)
Бецко І. В. - Дослідження структури множини неперервних розв’язків систем різницевих рівнянь (2015)
Вдовенко Т. І. - Хвильові оператори сингулярного збурення рангу один несиметричним потенціалом (2015)
Virchenko N. O. - Applications of generalized integral transforms, Chetvertak M. O. (2015)
Грегуль Ю. О. - Швидкість збіжності для точної асимптотики рядів великих ухилень (2015)
Денисюк В. П. - Метод σk (r, α)-множників підсумовування рядів Фур’є (2015)
Дудкін М. Є. - Поліноми другого роду у двовимірній проблемі моментів, Козак В. І. (2015)
Єндовицький П. О. - Дві модифікації задачі про дні народження (2015)
Іванов О. В. - Консистентість корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2015)
Івасишен С. Д. - Характеризація розв’язків крайових задач для модельного рівняння Фоккера–Планка–Колмогорова нормального марковського процесу, Турчина Н. І. (2015)
Прохоренко Н. В. - Зв’язок розподілу максимуму вінерівського процесу з лінійним зсувом із розподілом поля Ченцова по ламаних (2015)
Статкевич В. М. - Застосування суттєво нескінченновимірного еліптичного оператора до функцій f(x,u(x)) і f(x, u1(x), ..., um(x)) (2015)
Бар’яхтар В. Г. - Точно розв’язувана модель y теорії параметричного резонансу, Самар Г. В. (2015)
Пашкевич М. О. - Особливості розрахунку з перших принципів енергії активації дифузії для систем Ag–Mo і Mo–Ag, Холмська Г. Д., Сидоренко С. І., Замулко С. О. (2015)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження термодинамічних функцій бориду заліза Fе2B, Береза О. Ю., Піляєва С. Б. (2015)
Shvets A. Yu. - Influence of the delay on the occurrence of deterministic chaos in some non-ideal pendulum systems, Makaseyev A. М. (2015)
Автори номера (2015)
Содержание (2016)
Abramov Y. A. - Mathematical models for object tests of thermal fire detectors, Kalchenko Y. Y. (2016)
Абрамов Ю. А. - О выборе параметров газогенератора СХП водорода на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Борисенко В. Г., Кривцова В. И. (2016)
Антошкин А. А. - Формализация ограничений нормативного характера при решении задачи размещения пожарных извещателей (2016)
Афанасенко К. А. - Исследование влияния применения коксующихся полиэпоксидных связующих для стеклопластиков на кислородный индекс в условиях автоклавно-вакуумного формования, Михайлюк А. П. (2016)
Баранов М. И. - Определение токовременных и температурных характеристик пожарной опасности кабельных изделий, Рудаков С. В. (2016)
Басманов О. Є. - Розподіл параметрів висхідного конвекційного потоку над палаючим розливом нафтопродукту, Кулик Я. С. (2016)
Бондаренко С. Н. - Экспериментальное исследование чувствительного элемента линейного извещателя пламени в режиме обнаружения пожара, Христич В. В., Калабанов В. В. (2016)
Бородич П. Ю. - Розробка нормативу рятування постраждалого з приміщення з використанням нош рятувальних вогнезахисних, Пономаренко Р. В., Ковальов П. А. (2016)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання рятування постраждалого з третього поверху з використанням похилої переправи за допомогою НРВ-1, Пономаренко Р. В. (2016)
Васильєв С. В. - Технічне обґрунтування високопродуктивного перекачування води основним пожежним автомобілем, Ковальов О. О., Баркалов В. Г. (2016)
Васильченко А. В. - Огнестойкость большепролетных изгибаемых строительных конструкций, Сырых В. Н., Хмыров И. М. (2016)
Горносталь С. А. - Удосконалення методики проведення випробувань зовнішньої водопровідної мережі на водовіддачу, Петухова О. А. (2016)
Григоренко О. М. - Дослідження впливу амофосу та тригідрату оксиду алюмінію на горючість та кратність спучування епоксиполімерів, Липовий В. О., Пишняк А. М. (2016)
Грицина І. М. - Схема отримання компресійної піни та диспергованої води, Грицина Н. І., Лєвтєров О. А. (2016)
Данилин А. Н. - Подход к моделированию индивидуально-поточного движения людей в потоке, Комяк В. В., Панкратов А. В. (2016)
Дубінін Д. П. - Експериментальне дослідження ширини протипожежного бар'єру для локалізації природних пожеж, Лісняк А. А., Титаренко А. В. (2016)
Дуреев В. А. - Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором (2016)
Калиновський А. Я. - Визначення показників ефективності виконання цільових завдань пожежно-рятувального катеру, Кропивницький В. С., Ларін О. М., Донський Д. В. (2016)
Кирилюк А. С. - Обоснование закона распределения суммарной наработки кабельных изделий для пре-дупреждения возникновения в них источников зажигания, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2016)
Kovalyov P. A. - Developing of suggestions on training smoke divers for realization of fire – rescue works in basements and ground floors, Strelec V. M. (2016)
Коваленко Р. І. - Дослідження основних статистичних закономірностей процесу функціонування державних пожежно-рятувальних частин міста Харкова (2016)
Ковалишин В. В. - Оптимизация размещения источников водоснабжения в городах и населенных пунктах, Комяк В. М. (2016)
Колосков В. Ю. - Моделювання міцності несучих конструкцій будівель за умов локалізованої пожежі (2016)
Коровникова Н. И. - Понижение горючести волокна на основе полиакрилонитрила, Олейник В. В. (2016)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм з урахуванням неоднорідності його внутрішньої структури, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Липовий В. О. (2016)
Литвяк А. Н. - Расчет уровня звукового давления оповещателя звукового пожарного в помещении, Мурин М. Н. (2016)
Мелещенко Р. Г. - Оцінка ефективності застосування пожежних літаків АН-32П та критерій доцільності їх залучення при локалізації природної пожежі, Мунтян В. К., Тарасенко О. А. (2016)
Миргород О. В. - Підвищення та оптимізація вогнетривких властивостей та радіаційної стійкості будівельних матеріалів (2016)
Міщенко І. В. - Особливості експериментального визначення коефіцієнту опору повітря руху струменя води з ручного пожежного ствола, Кондратенко О. М. (2016)
Петухова О. А. - Дослідження фактичних витрат води з пожежних кран-комплектів, Горносталь С. А., Шаповалова Шаповалова, О. О. Щербак С. М. (2016)
Петухова О. А. - Визначення втрат напору плоско-згорнутих рукавів, якими комплектуються пожежні кран-комплекти, Щербак С. М. (2016)
Полстянкин Р. М. - Математическая модель качества обнаружения загораний точечными тепловыми пожарными извещателями (2016)
Поспелов Б. Б. - Анализ динамики среднеобъемной температуры начальной стадии пожара в помещении как стохастической саморегулирующейся системы, Андронов В. А., Рыбка Е. А. (2016)
Рагимов С. Ю. - Методика проведения исследований по оценке пожарной опасности (горючести) огнезащитных покрытий, Дяченко Д. В. (2016)
Рагимов С. Ю. - Способ испытания материалов с полимерным покрытием для специальной одежды на искростойкость, Дяченко Д. В. (2016)
Резніченко Г. М. - Розробка методики дослідження процесу горіння твердих матеріалів (2016)
Савельев Д. И. - Повышение эффективности использования гелеобразующих составов при борьбе с низовыми лесными пожарами, Киреев А. А., Жерноклев К. В. (2016)
Савченко А. В. - Моделирование теплозащитных свойств гелеобразующих систем при ликвидации пожаров в резервуарных парках хранения нефтепродуктов, Островерх О. А. (2016)
Скородумова О. Б. - Исследование микроструктуры огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных, Тарахно Е. В., Попенко Г. С., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. (2016)
Тищенко Е. А. - Погрешность времени тушения пожара класса в распыленной водой, обусловленная ошибкой воспроизведения при ее подаче, Абрамов Ю. А. (2016)
Трегубов Д. Г. - Зв’язок пожежної небезпеки алкан-похідних сполук з середньою довжиною їх молекул, Тарахно О. В. (2016)
Чернуха А. А. - Визначення коефіцієнтів захисту лицьових частин ізолюючих апаратів різних типів (2016)
Шаршанов А.Я. - Выбор оптимального соотношения толщин слоев двухслойного огнезащитного экрана (2016)
Ильченко М. Е. - Обобщенный подход к анализу и проектированию полосовых фильтров СВЧ на взаимно расстроенных резонаторах, Живков А. П. (2015)
Гожий О. П. - Розробка нечітких ситуаційних мереж із часовими обмеженнями для моделювання динамічних систем (2015)
Захарченко Т. Л. - Проблема повноти в класі функцій над записами, які зберігають денотати, Редько І. В. (2015)
Кірік О. Є. - Підхід до розв’язання нелінійних оптимізаційних задач блочної структури зі зв’язуючими обмеженнями (2015)
Кондратенко Н. Р. - Метод побудови нечітких моделей типу 2 з інтервальними функціями належності для діагностичних систем (2015)
Kuznietsova N. V. - Business intelligence techniques for missing data imputation, Bidyuk P. I. (2015)
Романенко В. Д. - Методи керування імпульсними процесами когнітивних карт із запізненнями, Мілявський Ю. Л. (2015)
Богушевський В. С. - Розробка гнучкої автоматизованої ділянки лиття під тиском, Антоневич Я. К., Антоневич О. О. (2015)
Владимирський І. А. - Вплив товщини проміжного шару Ag на фазові перетворення в тонкоплівкових композиціях FePt/Ag/FePt, Круглов І. О., Вербицька М. Ю., Фігурна О. В. (2015)
Гавриш А. П. - Мікрогеометрія поверхні і стан поверхневого шару зносостійких деталей тертя з високолегованих композитів за умови абразивного суперфінішування, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Аврутов В. В. - Виставка інерціальної навігаційної системи з використанням ПІД-регулятора, Стефанишин З. С. (2015)
Колобродов В. Г. - Методична похибка оптичного спектроаналізатора, Тимчик Г. С., Колобродов М. С. (2015)
Тєут В. М. - Концептуальні засади адаптивних автостернових (2015)
Ієвлєва О. С. - Розрахунок матеріального балансу технологічної схеми для вилучення нітрат-іонів із водних розчинів баромембраними методами, Гончарук В. В. (2015)
Nagirnyak S. V. - One-dimensional TIN (IV) oxide nanostructures as gas-sensing materials, Dontsova T. A., Astrelin I. M. (2015)
Автори номера (2015)
Астаф'єв О. Г. - Візія Київської Русі у хроніці Ґалла Ананіма (2015)
Працьовитий В. - Концепція світобудови в романі "Жовтий князь" Василя Барки (2015)
Куца О. П. - Талант як ідейно-художня домінанта оповідання Євгена Гуцала "Олень Август" (2015)
Матушек О. - Ідеал людини в українських погребових казаннях XVII століття (2015)
Бородіца С. В. - Проза Володимира Лиса в сучасному українському літературному дискурсі (2015)
Вербицька Л. - Романтико-реалістичний пафос "Майових елегій" Івана Франка (2015)
Зимомря М. І. - Жереб гірчичного зерна. Літературний портрет Галини Яструбецької (2015)
Квіцинська В. - Любовні зізнання в обрамленні вінка сонетів Михайла Жука (2015)
Король Л. П. - Психологізм як один із засобів характеротворення постаті Тараса Шевченка в прозовій творчості Валентина Чемериса (2015)
Косінова О.М. - Принципи музичної композиції у творах П.Тичини (2015)
Кушнірук Н. - Фашистська окупація крізь призму сприйняття українських селян у повістях "Ноїв ковчег" Г. Гордасевич та "Крижі" Б. Харчука (2015)
Поліщук К. М. - Афористичність драматургійних текстів Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) (2015)
Скуратко Т. М. - Новаторство поетичної драматургії Івана Драча (2015)
Сливка Л. - Родинний сенс жіночого буття у творчості Олени Теліги (2015)
Ткачук М. П. - Дискурсивна практика Богдана-Ігоря Антонича (2015)
Ткачук О. М. - Метатекст поеми-послання Т.Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє" (2015)
Трофимук М. - Художній світ Миколи Гусовського (2015)
Тонне О.Ш. - Переосмислення біблійних образів і мотивів у поетичних творах Тараса Шевченка (2015)
Федосій О.О. - Художня специфіка відтворення сьогодення у творчості Галини Тарасюк (2015)
Свинцова І. - Словесно-поетична образність художнього тексту: дискурс авторської рефлексії, Зимомря О. (2015)
Ali-Zadeh F. - Sociocultural reforms and the problem of free speech (2015)
Аскерова Я. - Поэзия Самеда Мансура. Поэт-гражданин (2015)
Азизага Байрам оглы Наджафзаде - Творчество Низами в рецепции доктора Джавад Хейата (2015)
Тамам Исмаилова Али кызы - Психологизм в творчестве А.П. Чехова и Джалила Мамедкулизаде (2015)
Зимомря О. - Жанрово-тематичне розмаїття творчості Дюли Ійеша (2015)
Мучка М. - Новела Маркіза Фон О. Г. Фон Кляйста в перекладі Івана Франка (2015)
Паниева Гюнель Салех гызы - Роман "Идеал" в контексте современной литературной критики Иса Мугань (Гусейнова) (2015)
Аличева П. - Летописец Азербайджанського искусствоведения (2015)
Рагимова Э. - Проблема развития постмодернистской прозы в литературной критике Азербайджана (2015)
Радченко О. А. - Проблема стилю в компаративному зрізі: Еміль Штайґер – Дмитро Чижевський (2015)
Горболіс Л. - "Мені цікаві людські життя" (2015)
Ткачук М. - Вагомий причинок до міжкультурної взаємодії, Зимомря М. (2015)
Журба C. - Національний колорит українського романтизму (2015)
Краснова Л. - Іманентне прочитання тексту (2015)
Науменко Н. - Сутність контексту та його духовні контамінації, Снітовська О. (2015)
Зимомря М. І. - Доктор Серафікус та інші (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - … Творчиня (2015)
Німилович О. - Образ крізь призму мотиву творчості, Зимомря М. (2015)
Пилипів О.Г. - Латиномовна література України XV–XIX ст. (2015)
Ткачук М. - Відгомін війни крізь оптику філософії екзистенціалізму, Притолюк С. (2015)
Ткачук М. - Дискурс мемуарно-автобіографічної прози ХХ століття (2015)
Зимомря М. - Коли сонце гасне. Слово про Василя Марка (2015)
Вертій О. - Перше фольклористичне дослідження поетичної творчості української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття, Ткачук В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Давиденко В. М. - Морально-етичні основи фахової діяльності в галузі "Екологія людини" (2012)
Мітрясова О. П. - Удосконалення системи очищення господарсько-побутових стічних вод на прикладі підприємства ТОВ СП Нібулон", Шперлінг З. В. (2012)
Кондратьєв М. М. - Енергетичний потенціал екологічної системи миколаївської частини Північного Причорномор’я (2012)
Федюшко М. П. - Реакції індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття на пестицидне навантаження агроландшафтів (2012)
Чабан В. О. - Фактори забруднення Світового океану та шляхи зниження екологічного лиха (2012)
Горлачук В. В. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Коваленко О. Ю. (2012)
Горлачук В. В. - Методологічні засади обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду, Січко А. В. (2012)
Нєпєін А. Ю. - Сколії (Scoliіdae, Hymenoptera) Національного природного парку "Білобережжя Святослава" та їх екологічні особливості, Непєіна Г. В. (2012)
Нєпєін А. Ю. - Фенологія представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) в умовах захищеного ґрунту (2012)
Кісорець П. Ф. - Динаміка солонцюватості та агрохімічних показників родючості зрошуваних земель Миколаївської області, Дичковська Р. П. (2012)
Дмитрієва Л. А. - Агроекологічне, еколого-токсикологічне та радіоекологічне обґрунтування використання осаду стічних вод для поліпшення родючості ґрунтів, Протченко Н. М., Троїцький М. О. (2012)
Абрамова Н. М. - Зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему південного при зрошенні водою різних температур (2012)
Абрамов Д. А. - Динаміка гумусового стану темно-каштанових ґрунтів за допомогою матеріалів дистанційного зондування землі (2012)
Добровольський В. В. - Антропоцентрична модель оцінки сталого розвитку (2012)
Мітрясова О. П. - Визначення соціального аспекту екологічних індикаторів сталого розвитку м. Миколаїв, Мац Д. А., Пранцкевічус О. В. (2012)
Сербулова Н. А. - Теоретичні основи й практичні аспекти застосування механізмів управління сталим туризмом та індикаторів і індексів його pозвитку, Нєпєіна Г. В. (2012)
Шахова Н. М. - Фітофаги на озимій пшениці та роль агротехнічних заходів у регулюванні їх чисельності, Залевська М. П. (2012)
Шахова Н. М. - Сумісне застосування інсектицидів із мікродобривом на посівах озимої пшениці (2012)
Шахова Н. М. - Клоп шкідлива черепашка: розповсюдження та шкодочинність на різних сортах озимої пшениці, Залевська М. П. (2012)
Кравченко К. М. - Застосування помірних доз мінеральних добрив під зернові культури в умовах степу України, Давидчук М. І., Кравченко О. В. (2012)
Андрійченко Л. В. - Оптимізація елементів агротехніки сівби при вирощуванні різних видів і сортів пшениці ярої у південному степу України, Хомяк П. В. (2012)
Качанова Т. В. - Вплив способів обробітку ґрунту на забур’яненість посівів вівса в агроценозах (2012)
Андрійченко Л. В. - Оптимізація структури посівних площ у сівозмінах короткої ротації, Порудєєв В. А., Шкумат В. П. (2012)
Онищенко Л. В. - Розведення й використання червоної білопоясої породи свиней в господарствах Миколаївської області, Данильчук М. І. (2012)
Грабак Н. Х. - Виробництво екологічно чистих продуктів харчування – найперспективніший напрям агропромислового комплексу України (2012)
Кузьменко О. Б. - Перспективи розвитку екологічних систем землеробства в Україні (2012)
Пилипенко Ю. В. - Оптимізовані агроприйоми вирощування насіннєвої люцерни при веденні органічного землеробства на Херсонщині, Носкова О. Ю., Сторчак М. В. (2012)
Коваленко В. В. - Мутационные спектры в необлученных и облученных детей и потомков облученных родителей (второе поколение) в связи с аварией на ЧАЭС (обзор литературы и собственных исследований) (2012)
Bidyuk P. I. - Short-term forecasting of macroeconomic processes with regression and probabilistic models, Trofymchuk O. M., Karayuz I. V. (2015)
Копець М. М. - Задача оптимального керування лінійною динамічною системою другого порядку (2015)
Богушевський В. С. - Регулювання процесу видалення неметалевих включень під час позапічної обробки розплаву, Горбачова М. В. (2015)
Гавриш А. П. - Прецизійна машинна доводка плоских поверхонь зносостійких деталей тертя з композитів на основі високолегованих сталей для технологічних комплексів, Рої Т. А., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Лоскутова Т. В. - Будова і захисні властивості комплексних хромотитаноалітованих дифузійних покриттів на сталі У8А (2015)
Степанчук А. М. - Дослідження процесів компактування порошкових матеріалів триботехнічного призначення на основі дисперснозміцненої міді, Богатов О. С., Бірюкович Л. О. (2015)
Турик В. М. - Пасивні методи керування когерентними вихровими структурами у вихрових камерах. Частина 1. Спектральні оцінки ефективності, Кочін В. О. (2015)
Колобродов В. Г. - Проектування об’єктива тепловізійної системи за критерієм максимальної дальності спостереження, Гордієнко В. І., Микитенко В. І., Черняк С. І. (2015)
Сопілка Ю. В. - Застосування біспектрального аналізу віброакустичних сигналів для діагностування тріщин у лопатках авіаційних двигунів (2015)
Barbash V. A. - Obtaining of straw pulp in isobutanol medium, Yaschenko O. V. (2015)
Віленський В. О. - Вплив властивостей наповнювачів оксидів металів на динаміко-механічні характеристики мезокомпозитів, сформованих у постійних фізичних полях, Бардадим Ю. В., Ткаліч М. Г. (2015)
Kyrii S. O. - The efficiency of coagulation treatment wastewater by reagent obtained from waste alumina production, Kosogina I. V., Astrelin I. M., Kyrienko O. Yu. (2015)
Кирпач К. О. - Модифікація вуглецевих наносфер кисневмісними групами окисненням у нітратній кислоті, Полункін Є. В. (2015)
Makarchuk O. V. - Magnetic clay sorbent for the removal of dyes from aqueous solutions, Dontsova T. A., Astrelin I. M.. (2015)
Погребова І. С. - Інгібування гетероциклічними амінами і композиціями на їх основі мікробної корозії сталeй, індукованої сульфатвідновлювальними бактеріями, Козлова І. О., Пуріш Л. М., Соколовська М. В. (2015)
Автори номера (2015)
Цапро Г. Ю. - Гендерний дискурсивний маркер – хедж you know (на матеріалі англомовного телевізійного інтерв’ю) (2015)
Голоцукова Ю. О. - Співвідношення результатива з лексико-граматичною семантикою стативності, пасивності та перфектності (2015)
Демська О. М. - Кілька слів про іменникову омонімію сучасної української мови (2015)
Дудок Р. І. - Слова та їхні смисли, Помірко Р. С. (2015)
Єфименко В. А. - Трансформації композиційної структури сучасних літературних казок (2015)
Жангазінова Р. Т. - Літературознавча термінологія українських літературно-критичних статей початку ХХ ст. з огляду на її словотвірну структуру та походження (2015)
Зинякова А. А. - Особливості наголошування дієслів в українських говірках Бузько-Інгульського межиріччя (2015)
Івкова Н. М. - Традиційний та сучасний погляди на форми реалізаціїї публіцистичного мовлення (2015)
Карпюк В. А. - Контамінація як засіб модифікації фразеологічних одиниць у сучасній німецькій мові (2015)
Корольова В. В. - Список дійових осіб як вияв зовнішньої комунікації в сучасній українській п’єсі (2015)
Короткова С. В. - Синонимичные и антонимичные парадигмы наречий в специальном тексте (2015)
Kuznetsov M. І. - Idiomatic vocabulary in present-day media discourse (2015)
Мейзерська І. В. - Граматична омонімія прийменників у сучасній англійській мові (2015)
Miasoiedova S. V. - Semantic and structural peculiarities of indirect speech acts with an imperative meaning (2015)
Полтавець Ю. С. - Синонімічна атракція в українській публіцистиці початку ХХІ століття (на прикладі назв грошових одиниць) (2015)
Радченко О. Ю. - Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття "ціна" (2015)
Редько Є. О. - Номінування осіб у вояцькому арґо: семантика та прагматика (2015)
Семашко Т. Ф. - Об’єктивації етностереотипів зорових сенсорних відчуттів у староукраїнській літературній мові (2015)
Стрельченко К. С. - Метафоричні моделі концептуалізації таємниці в картині світу носіїв англійської мови (2015)
Тулузакова О. Г. - Функціонально-стилістичне переосмислення соціально маркованої лексики (2015)
Щербій Н. О. - Рефлексивні автокаузативи в польській та українській мовах (2015)
Чернявський С. С. - Тіньова економіка як спадщина тоталітарного минулого (2015)
Вознюк А. А. - Додатковий об’єкт злочину, передбаченого ст. 255 кримінального кодексу України (2015)
Макаренко Н. К. - Способи визначення рівня латентності професійної злочинності (2015)
Вавриш А. В. - Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла (2015)
Соф’їн М. І. - Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Рівчаченко О. А. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним використанням обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів (2015)
Кашперська Т. Ц. - Предмет доказування в справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів, Кашперський Р. В. (2015)
Матвієнко В. П. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у бюджетній сфері: теорія та практика (2015)
Василевич В. В. - Основні функції кримінологічної політики (2015)
Авакян Т. А. - Безпекова політика України в умовах євроінтеграції (2015)
Самофалов Л. П. - Особливості розуміння понять "посадова особа", "службова особа", "представник влади" та їх значення в правовому регулюванні пенітенціарних правовідносин, Самофалов О. Л. (2015)
Павлишин О. В. - Політико-правові феномени як об’єкти філософсько-правової рефлексії (семіотичний підхід) (2015)
Bratel O. - Refusal of the proceedings in a case: the problem issues of civil procedure (2015)
Svyrydiuk N. - Legality as the basis for economic management (2015)
Трепак В. М. - Особливості дефініції поняття "корупція" (2015)
Ковригіна В. Є. - Адміністративно-правові механізми управління фінансово-економічними ризиками в умовах інформаційної війни та надзвичайних правових режимів (2015)
Василинчук В. І. - Виявлення фактів торгівлі людьми підрозділами боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, національної поліції, Дубина В. І., Нєбитов А. А. (2015)
Ємець О. М. - Правові аспекти оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції (2015)
Makarov M. - Authorization of covert investigative (detective) actions by the investigating judge (2015)
Пясковський В. В. - Непроцесуальні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими державними установами й громадськими організаціями під час розслідування насильницьких злочинів, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Щадило А. А. - Співвідношення діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві з оперативно-розшуковою діяльністю (2015)
Федотова Г. В. - Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії (2015)
Chukaieva A. - Drug abuse prevention policy in federal republic of Germany (2015)
Кастарнов Д. Б. - Обставини, які характеризують особу обвинуваченого, у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн (2015)
Лауреати премії імені Ярослава Мудрого 2015 року (2015)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Трансформація ароматичних сполук у поверхнево-активні речовини Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Антонюк С. О., Софілканич А. П. (2016)
Стабніков В. П. - Метод підвищення адсорбції бактеріальних клітин до зерен піску з метою інтенсифікації процесу біоцементації (2016)
Басюк Т. П. - Напрями формування системи безпеки інвестиційної діяльності підприємства (2016)
Михайленко Г. А. - Аспекти стратегії розвитку галузей харчової промисловості України (2016)
Кутас О. О. - Особливості розвитку м’ясного скотарства України (2016)
Страшинський В. І. - Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості України: тенденції і пріоритети (2016)
Яценко О. В. - Забезпечення фінансової стійкості спиртових підприємств на основі бізнес-планування (2016)
Ільєнко Н. О. - Створення зони вільної торгівлі України з ЄС — ефективний захист національних економічних інтересів, Спасенко Ю. О. (2016)
Луцяк В. В. - Конкурентоспроможність і якість харчових продуктів: загальні принципи і методика планування в малих виробничих підприємствах (2016)
Дудко С. Д. - Математична модель і алгоритм машинного розрахунку теплообмінної підсистеми тунельної хлібопекарської печі (2016)
Мазуренко О. О. - Оперативне прогнозування рівня і швидкості збільшення температури пошкодженого вузла турбогенератора, Самсонов В. В., Воробйов Л. Й. (2016)
Марценюк О. С. - Інтенсифікація процесів абсорбції режимними способами (2016)
Погорілий Т. М. - Аналітичні вирази для визначення часу контакту систем комірок з поверхнею гріючої трубки нагрівальної камери вакуум-апарата, Мирончук В. Г., Штангеєв К. О. (2016)
Доломакін Ю. Ю. - Вплив температури на реологічні характеристики рідкої пшеничної опари (2016)
Долінський А. А. - Дослідження режимних параметрів гідродинамічної кавітації при обробці складних гетерогенних систем, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К., Макаренко А. А. (2016)
Герасін О. І. - Методи розв’язку задач геометричної теорії ймовірностей на площині (2016)
Островська О. В. - Точні розв’язки багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь, Юрик І. І. (2016)
Балюта С. М. - Підвищення якості напруги на виході сонячних батарей, Шестеренко В. Є., Софілканич В. В. (2016)
Бреус Н. М. - Оптимізація складу морозива на молочній основі з цукристими речовинами, Басс О. О., Маноха Л. Ю., Поліщук Г. Є. (2016)
Рябоконь Н. В. - Актуальність введення згущених молочних консервів з плодово-ягідними сиропами до добового раціону харчування військовослужбовців, Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А. (2016)
Дробот В. І. - Використання закваски спонтанного бродіння при виробництві житньо-пшеничного хліба, Сильчук Т. А. (2016)
Пахомова І. В. - Антиоксиданти рослинного походження для жировмісних кондитерських виробів (2016)
Сімахіна Г. О. - Взаємозв’язок структури харчування і здоров’я — концептуальна основа розроблення продуктів для військовослужбовців, Українець А. І. (2016)
Осокіна Н. М. - Геометрична характеристика зерна спельти залежно від сорту, Любич В. В., Возіян В. В. (2016)
Страшинський І. М. - Стабілізація показників фаршів варених ковбас з використанням білоквмісної композиції, Пасічний В. М., Фурсік О. П. (2016)
Попова Н. В. - Технологія виробництва гіркої настоянки, Рибачок А. В., Прищепа Ю. Ю., Лапіна Н. В. (2016)
Боярчук Я. А. - Енергозберігаюча технологія спиртової бражки, Шиян П. Л., Мудрак Т. О., Куц А. М. (2016)
Білик О. А. - Використання комплексного хлібопекарського поліпшувача "Свіжість +" у технології булочних виробів, Грищенко Г. М., Халікова Е. Ф., Маринін А. І. (2016)
Корзун В. Н. - Технологія десертів спрямованої функціональної дії, Антонюк І. Ю. (2016)
До відома авторів (2016)
Волинець В. М. - Аналіз основних результатів трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами МОН України у 2014 році, Литвинова В. В. (2015)
Пархоменко О. В. - Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації), Катеринчук І. С., Кулик В. М., Пархоменко Н. В. (2015)
Гасанова Н. Ф. - Развитие национальной системы научно-технической информации в Азербайджане (2015)
Прудка О. В. - Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі (2015)
Гаврис Т. В. - Використання моніторингу створення та впровадження наукової продукції для модернізації національної економіки (2015)
Осадча А. Б. - Стан і механізми фінансової підтримки НДДКР у ВНЗ провідних країн світу, Євтушенко В. М. (2015)
Березняк Н. В. - Досвід функціонування спінаут- і спінофф-компаній для організації аналогічних посередницьких структур в Україні (2015)
Шелестова А. М. - Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контету (2015)
Терентьєв О. М. - Вплив анізотропії на модуль юнга при ослабленні кристалічних структур потоками індуктивної плазми, Клещов А. Й., Стрельцова І. М. (2015)
Шарафісламова Л. Г. - Особливості проблемно-ситуаційного навчання для професійної підготовки оперативного персоналу (2015)
Тарасов В. О. - Конструкція та функціонування аеростатичної напрямної лінійного переміщення робочого інструмента верстата, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Екологія (2015)
Інструменти і технології (2015)
Комунальне господарство (2015)
Системи вимірювання і контролю (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Soroka A. I. - Индуцированная генетическая изменчивость при действии этилметансульфоната на незрелые зародыши и зрелые семена (2014)
Аксёнов И. В. - Использование белковых спектров в процессе отбора и создания исходного материала подсолнечника (2014)
Аксёнов И. В. - Возможности создания исходного материала подсолнечника по электрофоретическим спектрам запасных белков семян, Мищенко Л. Ю. (2014)
Ведмедева Е. В. - Генетические ресурсы в Институте масличных культур НААН, Толмачев В. В. (2014)
Левчук Г. М. - Лектини льону олійного як фактори адаптації до температурного стресу (2014)
Журавель В. М. - Мутантна селекція гірчиці сизої та білої, Лях В. А. (2014)
Лях В. А. - Теоретические основы создания сортов льна масличного запорожской селекции (2014)
Лях В. А. - Пыльцевой отбор как способ интенсификации селекции масличных культур, Сорока А. И. (2014)
Махно Ю. О. - Визначення поліморфізму компонентного складу запасних білків гібридного насіння льону олійного (2014)
Виновець В. Г. - Селекційна оцінка сортозразків жовтонасіннєвого ярого ріпака, Лісняк Г. Д., Іванов М. В. (2014)
Григорчук Н. Ф. - Достижения по селекции сои в Институте масличных культур НААН Украины (2014)
Григорчук Н. Ф. - Створення врожайних сортів сої з високою олійністю зерна та стійкістю до ураження збудниками хвороб, Шугурова Н. О. (2014)
Журавель В. М. - Використання морфологічних мутантів при створенні нових сортів гірчиці сизої (2014)
Кобзева Д. О. - Схожість та якість насіння кунжуту різних років вирощування, Лях В. О. (2014)
Козечко В. І. - Особливості осіннього розвитку рослин різних сортів пшениці озимої при вирощуванні після ріпаку ярого в умовах північного степу України (2014)
Комарова І. Б. - Селекційні досягнення щодо створення сортів і гібридів ріпака в Інституті олійних культур НААН, Виновець В. Г., Гайдаш Є. В., Лісняк Г. Д., Іванов М. В. , Сенік Р. В. (2014)
Кутищева Н. Н. - Достижения по селекции подсолнечника в Институте масличных культур НААН, Шудря Л. И., Одинец С. И., Середа В. А., Цыс И. С. (2014)
Адамень Ф. Ф. - Вплив ширини міжряддя та норми висіву на продуктивність та економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах півдня України, Рудік О. Л. , Прошина І. О. (2014)
Єрмаков А. С. - Продуктивність сафлору в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин, Поляков О. І. (2014)
Куцегуб Г. О. - Формування врожайності ріпака ярого в залежності від норми висіву та способу сівби , Рожков А. О. (2014)
Мамырко Ю. В. - Возделывание льна масличного в севооборотах с различной ротацией на черноземе выщелоченном западного Предкавказья, Бушнев А. С., Подлесный С. П. (2014)
Нікітенко О. В. - Продуктивність сортів сої в беззмінних посівах в залежності від агроприйомів вирощування, Поляков О. І. (2014)
Оккерт А. В. - Ріст і розвиток льону олійного в залежності від застосування стимуляторів росту при вирощуванні його за різних способів основного обробітку ґрунту, Поляков О. І., Нікітенко О. В. (2014)
Ручка В. О. - Формування продуктивності рослинами льону олійного в залежності від способів основного обробітку грунту в поєднанні з застосуванням фізіологічно-активних речовин (2014)
Ткаліч Ю. І. - Продуктивність та економічна оцінка вирощування соняшнику при використанні різних обробітків грунту і гербіцидів (2014)
Тоцький В. М. - Вплив системи удобрення та основного обробітку грунту на формування продуктивності соняшнику (2014)
Щербаков В. Я. - Продуктивність гібридів соняшника залежно від комбінацій внесення гербіцидів, Грицев Д. А. (2014)
Гриценко В. Т. - Результати попередніх випробувань установки для виготовлення паливних брикетів, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2014)
Шевченко І. А. - Експериментальні дослідження ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних ґрунтів, Лабатюк Ю. М., Алієв Е. Б. (2014)
Гайдаш Є. В. - Розвиток правової бази охорони сортів рослин в Україні (2014)
Bandurka A. - Character of procedural violations at the polling stations in Ukraine during the e-day on october 25, 2015 (2016)
Мартинишин Г. Й. - Аналітична філософія права: до питання про визначення поняття (2016)
Сокіл У. В. - Роль інтуїції судді при прийняті судових рішень у філософії американського правового реалізму (2016)
Ніщименко О. А. - Інформаційна безпека України на сучасноиу етапі розвитку держави і суспільства (2016)
Райнін І. Л. - Адміністративно-правові проблеми забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в Україні (2016)
Кудерська Н. І. - Охорона нематеріальної культурної спадщини в Україні, Кудерська І. О. (2016)
Кобзєва Т. А. - Суди в системі державних суб'єктів управління фінансовою системою України (2016)
Квасневська Н. Д. - Особливості структури судової системи України (2016)
Легеза Е. А. - Соотношение электронных и публичных услуг в Украине (2016)
Кайдашев Р. П. - Процесуальний порядок перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві України (2016)
Сідей О. В. - Поняття здоров'я як особистого немайнового блага фізичної особи (2016)
Ледовський П. К. - Актуальні аспекти діяльності Служби Безпеки України (2016)
Стасюк О. М. - Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України (2016)
Ластович Д. М. - Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг (2016)
Дмитрієв А. А. - До питання про виникнення, становлення та розвиток оперативно-розшукових підрозділів по боротьбі зі злочинністю на Українських землях (2016)
Канцір В. С. - Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака у складі злочину "порушення недоторканності приватного життя" (ст.182КК України), Сосніна О. В. (2016)
Митрофанов І. І. - Що ж регулюється кримінальним правом? (2016)
Луцеко Ю. В. - Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, Микитчик О. В. (2016)
Коровайко О. І. - Формування понятійно-категоріального апарату кримінального процесу на прикладі реалізації міжнародних стандартів кримінального судочинства в судовому провадженні (2016)
Лосич С. В. - Норми про кримінальну відповідальність за здійснення терористичної діяльності в сучасному кримінальному праві Республіки Албанія (2016)
Ященко С. О. - Підстави та принципи встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (2016)
Желік М. Б. - Обсяг поняття "неправомірна вигода" за кримінальним правом України (2016)
Поліщак Н. І. - Визначення розміру та відшкодування витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження (2016)
Мірошниченко А. М. - "Автоматичний" перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю або споруду у світлі останніх законодавчих ініціатив, Куцевич О. П. (2016)
Бандурка С. С. - Способи захисту права власності підприємства (2016)
Попов В. А. - Класифікація договорів, що укладаються у сфері перевезення (2016)
Бернюков А. М. - Проблема критеріїв досягнення юридичної істини (2016)
Калітинський В. М. - Правова ідеологія: філософсько-правовий погляд (2016)
Дрозд В. І. - Кодифікація юстиніана: витоки, передумови, значення (2016)
Попова С. М. - Розширення повноважень місцевих рад у сфері оподаткування в умовах реалізації державної регіональної політики, Савченко А. О. (2016)
Вальчук К. М. - Механізм фінансового контролю Євросоюзу (2016)
Малиновська Т. М. - Захист прав та інтересів дитини у сфері міжнародного усиновлення (2016)
Білас А.-Р. І. - Щодо проблеми визначення правової природи міжнародного медичного права (2016)
Інформаційний лист-запрошення. Розпочато прийом матеріалів для участі у міжнародній юридичній науково-практичній інтернет-конференції на тему: "Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій" (2016)
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе IV международной научно-практической конференции "уголовно-правовые и криминологические меры противодействия коррупции" (2016)
Титул, зміст (2016)
Зупанець І. А. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну та глюкозаміну на біохімічні показники щурів за умов експериментального остеоартрозу, Ткаченко К. М., Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Кулібаба О. В. - Активність супероксиддисмутази та каталази при алотрансплантації ембріональної м'язової тканини у щурів, Петров С. А. (2016)
Литвиненко А. П. - Мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин їх фолікулярного оточення, тимуса і лімфатичних вузлів за умов моделювання системного імунокомплексного ушкодження, Срібна В. О., Грушка Н. Г., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2016)
Одинцова В. М. - Дослідження електронних спектрів поглинання 5-(((5-адамантан-1-іл)-4-феніл-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)- 4-феніл-4н-1,2,4-тріазол-3-тіолу (2016)
Присяжнюк В. П. - Діагностичні можливості методу картографування розподілів еліптичності поляризації лазерних мікроскопічних зображень полікристалічних плівок плазми крові у визначенні захворювань печінки, Ушенко О. Г., Дуболазов О. В. (2016)
Кресюн В. Й. - Роль процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в легенях у пізньому періоді розвитку експериментальної пневмонії та корекція їх порушень тіотриазоліном, Регеда-Фурдичко М. М., Фурдичко Л. О., Регеда С. М. (2016)
Анісімов В. Ю. - Оцінка гострої токсичності цетилпіридинію гексафторосилікату, Продан О. В., Гельмбольдт В. О., Тимчишин О. Л. (2016)
Загайко А. Л. - Експериментальне дослідження механізмів лікувального впливу на патогенетичні ланки метаболічного синдрому шляхом фармакологічної корекції ожиріння, Брюханова Т. О. (2016)
Унгурян Л. М. - Термінологічна сутність фармацевтичної допомоги, Громовик Б. П., Горілик А. В. (2016)
Кондратюк К. Л. - Рівень свідомості як предиктор результату внутрішньомозкового крововиливу в мозочок у гострому періоді (2016)
Письменецька І. Ю. - Вплив лікування на хроматографічні спектри вільних олігосахаридів плазми крові хворих на хронічну серцеву недостатність (2016)
Слобода М. Т. - Результати дослідження показників вегетативної нервової системи при ураженнях тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями (2016)
Чуев Н. П. - Разработка и клиническая апробация методики изготовления цельнокерамической культевой вкладки (2016)
Щурко Д. М. - Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода залежно від нозологічної структури вади (2016)
Козлов Ю. В. - Интрамиокардиальная трансплантация аутологичных прогениторных клеток периферической крови в комплексном лечении больных с ишемической кардиомиопатией, Карпенко Ю. И. (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2016)
До 50-річчя науково-технічного збірника "Опір матеріалів і теорія споруд" (2015)
Лобанов Л. М. - Определение и регулирование остаточных напряжений с применением локального импульса тока высокой плотности, Пивторак В. А., Савицкий В. В., Пащин Н. А. (2015)
Перельмутер А. В. - Формулировка задачи устойчивости для наращиваемой конструкции (2015)
Акимов П. А. - О развитии корректных дискретно-континуальных методов многоуровневого расчета конструкций, Мозгалева М. Л., Аслами М., Негрозов О. А. (2015)
Ulitinas T. - Analysis of Ultimate Limit Load of Spherical Shells Applying von Mises Yield Criterion, Kalanta S., Blaževičius G., Atkočiūnas J. (2015)
Харченко В. В. - Розвиток методології розрахунку на опір руйнуванню елементів обладнання АЕС, Чирков О. Ю., Кобельський С. В., Кравченко В. І. (2015)
Карнаухов В. Г. - Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і оболонок, Козлов В. І., Карнаухова Т. В. (2015)
Limarchenko O. S. - Applied problems of dynamics of pipelines, conveying liquid, Limarchenko V. O., Majid M., Timokhin A. P. (2015)
Баженов В. А. - Моментна схема МСЕ для кругового скінченного елемента, Пискунов С. О., Шкриль О. О., Романцова К. С. (2015)
Solodey I. I. - Effectiveness of semi-analytical finite element method in the numeric analysis of deformation of non-homogeneous 3D constructions subject to initial deviation of form, Vabischevich M. O., Sіzevych B. I., Chepurna O. O. (2015)
Semenuk M. P. - Stability of cylindrical anisotropic shells under axial pressure in three-dimensional statement, Trach V. M., Podvornyi A. V. (2015)
Гуляєв В. І. - Комп’ютерне моделювання стійкості коливань кружляння колонн глибокого буріння, Гайдайчук В. В., Шевчук Л. В. (2015)
Фиалко С. Ю. - О параллельных решателях в конечноэлементных программных комплексах, ориентированных на многоядерные компьютеры с общей оперативной памятью (2015)
Марчук О. В. - Аналіз напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних циліндричних оболонок, схильних до локального впливу, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2015)
Алявдин П. В. - Самоупрочняющиеся конструктивные системы (2015)
Белостоцкий А. М. - Адаптивные КЭ-модели в основе систем мониторинга несущих конструкций уникальных зданий, Каличава Д. К., Островский К. И., Новиков П. И. (2015)
Львов Г. І. - Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні, Окороков В. О. (2015)
Ясній П. В. - Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском з урахуванням асиметрії циклу навантаження, Піндус Ю. І., Фостик В. Б. (2015)
Максим’юк Ю. В. - Розрахункові співвідношення універсального скінченого елемента на основі моментної схеми скінчених елементів (2015)
Ремех Т. О. - Потенціал практичного курсу правознавства у правовій освіті учнів (2015)
Мальцев О. В. - Концепція емпіричного вивчення копінгу як чинника суб’єктивної безпеки особистості в сучасному соціальному просторі (2015)
Савченко Ю. Ю. - Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини підліткового віку у професійному та особистісному самовизначенню (2015)
Радченко М. В. - Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Окремі аспекти фахової освіти майбутніх вчителів природничих дисциплін до реалізації технологій збереження здоров’я в закладах освіти (2015)
Губенко О. В. - Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу "Сходинки до творчості" (2015)
Яцишин А. В. - Використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційної культури дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Носенко Ю. Г. (2015)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості прояву патернів поведінки особистості у процесі самоорганізації полісистемної цілісності особистості (2015)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження "вольового самоконтролю" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Шаповалова Н. Ю. - Рольова гра: суд над корупцією (2015)
Іванова Т. М. - Проектування розвитку музично обдарованих дітей у позашкільній діяльності (2015)
Волик В. В. - Проектна технологія навчання у Німеччині (2015)
Новицький О. С. - Переможець Всеукраїнського конкурсного відбору "IСYS–Україна" та ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених "IСYS–2015" (2015)
Вінник Н. Д. - Психологічні особливості особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників (аналіз експериментального досліження) (2015)
Соколовська Н. Б. - Аналіз зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2015 році (2015)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Яворська Т. В. - Державне регулювання страхового підприємництва в європейських країнах та адаптація його використання в Україні (2015)
Ревак І. О. - Досвід інституційної підтримки культури і духовності як чинників зміцнення економічної безпеки держави (2015)
Хомяк Т. Р. - Аналіз витрат у контексті формування стратегії підприємства (2015)
Румянцев Р. Є. - Аналіз ринку молочних продуктів в Україні (2015)
Жужа М. К. - Принципові ознаки малого підприємництва як суб'єкта оподаткування (2015)
Цепкова В. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування інструментів менеджменту промислових підприємств (2015)
Бондаренко А. І. - Ціноутворюючі ризики в банківській діяльності (2015)
Боршуляк І. І. - Аспекти проходження служби в інституціях державного обвинувачення на землях західної України в кінці XVIII-початку XX століть (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні в контексті здійснення влади (2015)
Ильков В. В. - Применение источников права в административном судопроизводстве Украины при рассмотрении дел по обеспечению трудоустройства инвалидов (2015)
Логвиненко Б. О. - Перспективні напрями удосконалення публічного адміністрування сферою охорони здоров'я в Україні (2015)
Ильницкий А. М. - Министерство внутренних дел Украины как субъект обеспечения общественной безопасности государства (2015)
Литовченко О. В. - Поняття судової системи як об'єкту адміністративно-правового регулювання (2015)
Топчій В. В. - Кримінологічна характеристика особи насильницького злочинця (2015)
Остафійчук Г. В. - Особливості використання технічних засобів у кримінальному провадженні (2015)
Веприцький Р. С. - Правові гарантії дотримання законності в протидії злочинності (2015)
Богонюк Г. І. - Співвідношення активної та пасивної форм діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст. 382 КК України (2015)
Волобуєва О. О. - Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності: криміналістичний аналіз (2015)
Олашин М. М. - Застосування застави у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Полегенка О. Р. - Правове визначення суб'єкта військового злочину у законодавстві зарубіжних країни (2015)
Міщенко Т. М. - Суб'єкти уповноваження на боротьбу з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками, за результатами реформ в Україні (2015)
Грицюк І. В. - Слідчий суддя та його роль у забезпеченні законності діяльності суб'єктів процесу на стадії досудового розслідування (2015)
Тихонова М. А. - Договор с нормативным содержанием в сфере физической культуры и спорта (2015)
Ровний В. В. - Історична генеза моделі сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні: правовий аспек (2015)
Шанаєва А. А. - Щодо визначення поняття перевезення контейнерних вантажів (2015)
Попова С. М. - Напрямки стабілізації фінансово-кредитної системи України (2015)
Сірош М. В. - Гарантії реалізації принципів фінансового контролю у контрольному процесі (2015)
Левицька О. В. - Моральні догми у судовій діяльності (2015)
Бернюков А. М. - Загальні основи герменевтичної методології правопізнання (2015)
Брагина М. А. - Международные системы признания и исполнения иностранных судебных решений (2015)
I Львівський форум з кримінальної юстиції. "Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи" (2015)
Водянніков О. Ю. - "Судова влада та конституційна юстиція покликані бути головним запобіжником проти мажоритарного фатуму демократії" (2015)
Анпілова Д. В. - Задоволення актуальних потреб як фактор психологічної адаптації до стресу в студентів-психологів у період сесії, Донець О. І. (2015)
Богучарова О. І. - Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління (2015)
Буханець А. О. - Зв’язок суверенності психологічного простору з рівнем егоїзму та захисними механізмами в юнацькому віці, Байєр О. О. (2015)
Волков Д. С. - Індивідуально-психологічні особливості обробки інформації у студентів вищих навчальних закладів, Ноздрін С. В. (2015)
Диса О. В. - Психологічні механізми та чинники розвитку професійного мислення (2015)
Ковальчук О. С. - Дослідження лідерства та соціальної відповідальності в українських бізнес-організаціях: регресійний аналіз, Салюк М. А. (2015)
Кутовий К. П. - Особливості міжособистісних стосунків у сім’ї із дитиною з особливими освітніми потребами, Корнієнко В. В., Щесняк О. Р. (2015)
Міщиха Л. П. - Психологічні особливості творчої діяльності особистості у період пізньої дорослості (2015)
Носенко Е. Л. - Роль гуманності як позитивної цінності як умова благополуччя особистості, Лысенко О. В. (2015)
Носенко Е. Л. - Позитивні цінності та відповідні їм "сили" характеру як імовірні предиктори задоволеності жінки шлюбом, Шпилевська А. А. (2015)
Опанасюк І. В. - Психодіагностика розвитку емоційного інтелекту особистості в старшому шкільному віці (2015)
Самошкіна Л. М. - Характер зв’язку прив’язаності до матері в дитинстві з переживанням дорослою людиною благополуччя у власній родині, Алексєєва Г. С. (2015)
Шебанова В. І. - Особливості сприйняття життєвого шляху під впливом травматичного тілесного досвіду (2015)
Титул, содержание (2016)
Сарычев О. П. - Линейная авторегрессия со случайными коэффициентами на основе метода группового учёта аргументов в условиях квазиповторных наблюдений (2016)
Петренюк Д. А. - Граціозні дерева. Аналіз проблеми та перспективи (2016)
Ересько В. В. - О построении мобильных компьютерных систем для информационной поддержки решения задач пользователя, Нестеренко Н. В. (2016)
Кунашев Д. І. - Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем, Трохименко О. П., Соловйов С. О., Дзюблик І. В. (2016)
Ходаковский Н. И. - Построение автоматной модели обучения в компьютерных обучающих средах, Кузьменко Б. В. (2016)
Малярец Л. М. - Теоретические проблемы экономического роста, Воронин А. В., Гунько О. В. (2016)
Яковлев Ю. С. - Об оценке эффективности применения ПЛИС в составе PIM-систем (2016)
Меликов А. З. - Многопараметрические гибридные схемы изолированного разделения каналов в интегральных сотовых сетях связи. І, Пономаренко Л. А., Велиджанова Г. М. (2016)
Белов В. М. - Принцип золотого сечения в контексте количественного оценивания здоровья. Нормо-индекс, Котова А. Б., Кифоренко С. И. (2016)
Макаричева В. В. - Інформаційно-комп'ютерна система оцінки фізичної складової здоров'я (2016)
Наши авторы (2016)
Карамушка Л. М. - Організаційна культура освітніх організацій: сутність, структура, функції, типи, Шевченко А. М., Терещенко К. В. (2015)
Баранюк Н. І. - Психологічні особливості розвитку організаційної культури в правоохоронних органах в умовах кризового суспільства (2015)
Борозенцева Т. В. - Емпіричне вивчення соціально-психологічних особливостей корпоративної культури громадських організацій в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму , Завацька Н. Є., Жигаренко І. Є. (2015)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічний аналіз організаційної культури вищих навчальних закладів (2015)
Спіцина Л. В. - Тип організаційної культури як чинник інноваційної готовності персоналу освітнього закладу , Лукомська Ю. О. (2015)
Березовська Л. І. - Дослідження ризику у майбутніх менеджерів та технологів легкої промисловості (2015)
Вознюк А. В. - Модель психологічної підготовки керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2015)
Заболотна В. О. - Взаємозв’язок компетенцій керівників з різними стилями управління в сучасному організаційному лідерстві (2015)
Мейтарчан С. Ю. - Розробка опитувальника оцінки ефективності мотивування менеджером персоналу організації, Проскура Ю. В. (2015)
Павлін Д. О. - Розвиток спонтанності як засіб формування команди (2015)
Приймук О. О. - Наукові підходи до вивчення професійно важливих якостей у професіогенезі особистості (2015)
Ремпель Ж. Р. - Соціально-психологічні особливості управлінського спілкування керівника недержавної організації у процесі командоутворення (2015)
Ткалич М. Г. - Стать співробітників як чинник ґендерної взаємодії персоналу організацій (2015)
Чернега Н. С. - Основні етапи розвитку наукових положень щодо змісту формування іміджу організації (2015)
Шандрук С. К. - Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога (2015)
Шевяков О. В. - Профілактика та корекція негативних функціональних станів операторів-металургів , Тарасенко А. І. (2015)
Коновалова О. В. - Теоретичний аналіз підходів до формування мотиваційної готовності в професіогенезі фахівців торговельної сфери (2015)
Кононець М. О. - Психологія професійної моральності підприємця як напрям психологічних досліджень (2015)
Креденцер О. В. - Дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій (2015)
Вавілова А. С. - Особливості невротичних проявів перфекціонізму в ситуації досягнення (2015)
Дмитріюк Н. С. - Науково-практичний аспект проблеми депривованої особистості (2015)
Єрмаш Н. М. - Соціально-психологічна характеристика працівників органів державної влади (2015)
Завацький Ю. А. - Технології забезпечення професійної допомоги в підвищенні суб’єктивного благополуччя подружжя (2015)
Зоріна В. І. - Емпіричне дослідження ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка (2015)
Кізіма В. В. - Організація дослідження соціально-психологічних способів опанування самотності жителями мегаполіса (2015)
Клибанівська Т. М. - Динаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університеті від першого до випускних курсів (2015)
Кравченко К. В. - Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії (2015)
Поворозник К. О. - Особливості психологічного супроводу процесу розвитку часової перспективи у студентської молоді в контексті екзистенційного підходу (2015)
Сербін Ю. В. - Соціально-психологічні особливості адаптаційного процесу студентів до умов вищої школи (2015)
Сердюк О. А. - Психологічні особливості запам’ятовування людиною прихованої реклами (2015)
Тоба М. В. - Характеристика ґендерного аспекту нормативної поведінки (2015)
Чорна Л. Г. - Рольова взаємодія членів малої групи: питання методик і проблема методів дослідження (2015)
Шевченко Н. Ф. - Співвідношення феноменів "смислоутворення" та "інтерпретація" у ціннісно-смисловому просторі (2015)
Карамушка Л. М. - 2 Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології "Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні" (28–30 травня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський), Співак В. І., Дуткевич Т. В., Креденцер О. В., Куриця Д. І., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І., Сич В. М., Терещенко К. В., Толков О. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, содержание (2016)
К 90-летию со дня рождения академика В. И. Скурихина (1926 – 2014 гг.) (2016)
Тимофієва Н. К. - Доведення збіжності алгоритмів комбінаторної оптимізації з використанням підкласів розв’язних задач (2016)
Komyak V. V. - Obtaining the Local Extremum in the Problem of Covering the Fields by the Circles of Variable Radius, Komyak V. M., Pankratov A. V., Prikhodko A. Yu. (2016)
Касім А. М. - Формалізація процесу обробки даних для растрового маскування прозорості зображень рухомих об’єктів (2016)
Бодянский Е. В. - Диагностирующая вэйвлет-нейро-фаззи-система с адаптивными вэйвлет-функциями принадлежности в задачах анализа многомерных данных, Винокурова Е. А., Мулеса П. П. (2016)
Сергеев А. В. - Технологии поиска данных в одноранговых сетях, построенных на основе распределенных хеш-таблиц (2016)
Трофимчук А. Н. - Компьютерное моделирование иерархической структуры коммуникационной сети с дискретными многопродуктовыми потоками, Васянин В. А. (2016)
Козин И. В. - Моделирование однослойных и двухслойных трассировок, Кривцун Е. В. (2016)
Войченко А. П. - Опыт проведения онлайн-конференций (2016)
Меликов А. З. - Многопараметрические гибридные схемы виртуального разделения каналов в интегральных сотовых сетях связи. II, Пономаренко Л. А., Велиджанова Г. М. (2016)
Файнзильберг Л. С. - Эффективный метод анализа диагностических признаков по зашумленной электрокардиограмме, Матушевич Н. А. (2016)
Суровцев И. В. - Алгоритм обработки данных измерения концентрации методом хроноионометрии, Галимов С. К. (2016)
Наши авторы (2016)
Белоконный П. Г. - Исследование процессов социальных измерений в децентрализированной производственной системе (2014)
Барна М. Ю. - Передумови трансформації внутрішньої торгівлі (2014)
Драбаніч А. В. - Класифікація розгортання в часі синергії в процесі економічної діяльності (2014)
Білецька Н. В. - Теоретико-методолігічні аспекти державного регулювання аграрного сектору економіки України (2014)
Юрчишена Л. В. - Проблеми діяльності комерційних банків та заходи впливу НБУ за порушення банківського законодавства (2014)
Толстих А. С. - Сучасні підходи до формування стратегії ровитку підприємства (2014)
Юхименко В. В. - Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в контексті євроінтеграційних процесів, Катран М. В. (2014)
Царенко Ж. О. - Шляхи та методи інвестування виноградарських підприємств в Україні (2014)
Дем'янюк І. В. - Управлінський аналіз як функція управління підприємницької діяльності (2014)
Мацедонська Н. В. - Особливості формування фінансових потоків в банківській сфері (2014)
Татарин Н. Б. - Конкурентоспроможність фондового ринку України як головна передумова фінансової безпеки держави (2014)
Привалова І. М. - Р2Р кредитування – як елемент конкуренції на ринку банківських послуг України (2014)
Бовкун А. Ю. - Управління доходами з використанням ресурсів бухгалтерського обліку (2014)
Затока Т. В. - Теоретичні основи бухгалтерського обліку витрат на ремонт та модернізацію основних засобів (2014)
Стежко Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення індикаторів світової продовольчої безпеки (2014)
Шаманський С. Й. - Установка для біоконверсії сонячної енергії безперервної дії (2015)
Зацерковний В. І. - Гіперспектральне знімання в управлінні територіями (2015)
Курочкін В. М. - Система "Elfintest" обробки даних моніторингу довкілля на основі кластеризації (2015)
Кучеров Д. П. - 3D моделювання анімованих персонажей, Моргун К. О. (2015)
Одарченко Р. С. - Стратегії розвитку операторів стільникового зв’язку в Україні (2015)
Омельчук І. П. - МП-оцінка частоти комплексної гармоніки, Сігнаєвський К. М. (2015)
Piestova I. - Quantitative vegetation mapping of urban аrea using high-resolution multispectral satellite imagery (2015)
Ткаліч О. П. - Оцінка адекватності моделей розповсюдження для їх використання під час визначення місцезнаходження абонентів, Одарченко Р. С., Устинов О. Ю., Колодинський Д. О. (2015)
Haide Al-Zayadi - Priority allocation method of the bandwidth downlink of lte technology, Talib Al-Sharify Mushtaq, Khlaponin Yuriy, Talib AL-Sharify (2015)
Юдін О. К. - Аналіз основних технологій керування мобільністю в бездротовому зв’язку, Зюбіна Р. В. (2015)
Бараннік В. В. - Селективний метод шифрування видеопотіку в телекомуникаційних системах на основі приховування базового i-кадру, Комолов Д. І., Рябуха Ю. М. (2015)
Юдін О. К. - Класифікація загроз державним інформаційним ресурсам інженерно-технічного спрямування. Методологія побудови класифікатора, Бучик С. С. (2015)
Брюховецька О. В. - Модель професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Грубі Т. В. - Сучасні моделі перфекціонізму (2015)
Дробот О. В. - Властивості професійної свідомості керівника (2015)
Журавльов В. В. - Психологічна модель підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону (2015)
Карамушка Л. М. - Ґендерна політика організації та її основні індикатори: досвід емпіричного дослідження, Ткалич М. Г. (2015)
Кот В. Г. - Психологічна підготовка як інструмент сприяння професійній самореалізації рекламіста (2015)
Мейтарчан С. Ю. - Розробка програми тренінгових занять для підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу (2015)
Мушегов О. М. - Проблема самоефективності в сучасній вітчизняній організаційній психології (2015)
Приймук О. О. - Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців (2015)
Рутина Ю. В. - Методики для дослідження психологічних чинників професійної самоактуалізації державних службовців (2015)
Чернега Н. С. - Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу (2015)
Чернявская И. А. - Методики для изучения содержания и факторов профессиональной адаптации персонала в транснациональных корпорациях (2015)
Гомольська Л. П. - Екологічність бренду як чинник ефективної бренд-комунікації (2015)
Дроздова Ю. В. - Аналіз результатів апробації комплексної психологічної програми регуляції самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва (2015)
Жовнер В. Ю. - Наукові підходи до вивчення конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу (2015)
Корольчук В. М. - Методичні підходи діагностики впливу психотравмуючих факторів на особистість підприємця (2015)
Гуменюк О. Г. - Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства (2015)
Жигаренко І. Є. - Система соціально-психологічних чинників вторинної соціалізації особистості, Завацький Ю. А., Завацький В. Ю. (2015)
Журба А. М. - Аналіз понятійного конструкту "особистісні деструкції" в науковій літературі (2015)
Карамушка Т. В. - Тренінг "Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри": зміст, структура, основні інтерактивні техніки (2015)
Михайлишин У. Б. - Соціально-психологічна проблематика формування та збереження системи цінностей молоді в умовах освітньої взаємодії (2015)
Оніщенко Н. В. - Аналіз передового досвіду організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Рудська М. І. - Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей соціально активної молоді (2015)
Сердюкова І. М. - Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі (2015)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічна оцінка наслідків несприятливих умов соціалізації у виникненні делінквентної поведінки неповнолітніх (2015)
Вихідні дані (2015)
Козарезенко Л. В. - Фінансова децентралізація як основа підвищення рівня розвитку людського потенціалу в Україні (2014)
Манцуров І. Г. - Державне замовлення як складова ефективної системи регулювання економіки України, Беспалова А. В. (2014)
Маценко Л. Ф. - Система контролю спільної діяльності (2014)
Кац С. В. - Валютні та процентні свопи на міжнародному та національному ринках (2014)
Давидюк Т. В. - Стандарти для малого і середнього бізнесу: переваги в порівнянні з повною версією МСФ3, Мельник О. І. (2014)
Куперштейн Л. М. - Прогнозування рівня інфляції в Україні, Журук С. А. (2014)
Демків Х. С. - Класифікація предметів колекціонування на інтернет-аукціонах в Україні (2014)
Драбаніч А. В. - Ресурсний потенціал банку: оцінка та нарощування, Пилипенко А. М. (2014)
Боковець В. В. - Моніторинг фінансового стану підприємства як основа управління бюджетом підприємства, Нижник Т. В., Соболєва О. М. (2014)
Колумбет О. П. - Ключові елементи договору поставки : кількість, якість, асортимент товару (2014)
Гарматюк О. В. - Розвиток ринку пива: основні тенденції і вітчизняні перспективи (2014)
Бутинець Ф. Ф. - Можливість відображення в обліку руху матерії (2014)
Тимрієнко І. Ю. - Створення функціональної системи звітності про витрати на якість продукції переробних підприємств, Задорожнюк І. В. (2014)
Лазаренко Д. О. - Управління амортизаційною політикою та її роль в процесі відновлення основних засобів харчових підприємств, Сіренко С. В., Божко В. О. (2014)
Кузь В. І. - Бухгалтерський облік як інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень (2014)
Чирва А. А. - Важливі аспекти обліку податку на додану вартість (2014)
Кац М. В. - Операції з оприбуткування запасів: нововведення у документальному оформленні (2014)
Карпенко В. Д. - Соціально-філософський аналіз інноваційних підходів до формування ціннісних орієнтацій студентів ВНЗ економічного профілю (2014)
Яровий А. М. - Віртуально-образне моделювання в контексті сучасного економічного мислення (2014)
Данильян О. Г. - Порівняльний аналіз демократії і тоталітаризму: соціально-філософський підхід (2016)
Дзьобань О. П. - Бінарна опозиція "свобода-відповідальність" в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми, Мануйлов Є. М. (2016)
Фінін Г. І. - Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації (2016)
Жданенко С. Б. - Соціальна комунікація в умовах інформаційного суспільства (2016)
Кальницький Е. А. - Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства (2016)
Стасевська О. А. - Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності (2016)
Маркозова О. О. - Зміни у розумінні життєвого успіху особистості в період перебудови (2016)
Бортнікова О. Г. - Віра як підстава взаємодії релігії та політики (2016)
Максимов С. І. - Філософія права Роберта Алексі (2016)
Калиновський Ю. Ю. - Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні (2016)
Коваленко І. І. - Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси (2016)
Сатохіна Н. І. - Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми (2016)
Коваленко І. І. - Теоретико-світоглядні засади екологічної медіації у правовиховному аспекті: до постановки питання, Гамаюнова В. О. (2016)
Дзьобань О.П. - Інформаційне насильство: змістовний аспект, Панфілов О. Ю. , Соболєва С. М. (2016)
Поліщук І. О. - Етногенеза українського народу та утворення його первісної ментальності (2016)
Зінченко О. В. - Порівняльний аналіз конституцій Польщі і Франції 1791 р. (2016)
Зимогляд В. Я. - Умови й рушійні сили формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі (2016)
Поліщук О. О. - Історія поняття "Політичні технології" (2016)
Погрібна В. Л. - Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українців (2016)
Клімова Г. П. - Якість вищої освіти: європейський вимір (2016)
Воднік В. Д. - Специфіка соціологічного аналізу злочину (2016)
Куц М. Ю. - Розуміння як основа соціально-комунікативної взаємодії (2016)
Наші автори (2016)
Іменний покажчик (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації" (2015)
Артюх О. В. - Сучасне обґрунтування окремих постулатів у сфері податкового аудиту (2015)
Вітер О. М. - Використання дидактичного структурування навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін при підготовці фахівців туристичної індустрії, Мартин О. М. (2015)
Герасимович І. А. - Організаційне та інформаційне забезпечення інжинірингу в системі управління операційною діяльністю підприємства (2015)
Германенко Л. М. - Витрати як економічна категорія та об’єкт обліку (2015)
Гелей Л. О. - Особливості здійснення операційного аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем (2015)
Дешевенко Л. П. - Сільський зелений туризм – складова економічної системи держави (2015)
Єршова О. Л. - Застосування вибіркових методів при оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності військових частин Збройних сил України, Остапенко О. П. (2015)
Здреник В. С. - Сутність і необхідність інвестиційного планування на підприємстві (2015)
Ільченко О. О. - Необхідність переоцінки вартості підприємства в умовах наявності інфляційних процесів (2015)
Каменська Т. О. - Формування облікової політики згідно МСФЗ (2015)
Кравченко М. А. - Особливості виплати винагород військовослужбовцям, які приймають участь в антитерористичній операції (2015)
Криленко В. І. - Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційних процесів в сільськогосподарському виробництві (2015)
Курило Г. М. - Фінансова звітність і суттєвість: у контексті впливу наведеної інформації на прийняття рішень (2015)
Лічман А. А. - Завдання обліку на підприємствах транспортно-експедиторської діяльності (2015)
Михальчишина Л. Г. - Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Одноволик В. І. - Фінансовий контролінг – ефективна підсистема управління підприємством в період фінансової кризи (2015)
Пархоменко В. М. - Вдосконалення бухгалтерського обліку – складова економічного зростання (2015)
Panteleev V. P. - Choice of the accounting profession: benefit for human and society, Sakada T. D. (2015)
Плаксюк О. О. - Механізм формування ефективної системи ресурсного потенціалу підприємства (2015)
Предко І. Ю. - Особливості функціонування обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємств України (2015)
Петраковська О. В. - Мета та завдання аудиту кредитних операцій банку (2015)
Редько О. Ю. - Аудит звітності: ідентифікація та виявлення викривлень (2015)
Шмирко М. Ю. - Проблеми впровадження та оптимізації системи внутрішнього аудиту підприємства в конкурентному середовищі (2015)
Шпак В. А. - Організація захисту облікової інформації (2015)
Юрченко О. А. - Зміни у податковому законодавстві на 2016 рік: реалізації часу чи преференції для бізнесу, Безверхий К. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2012)
Imre G. - Hungarian investments into the economy of the Transcarpathian region (2012)
Бойко М. - Диференціація туристичних продуктів (2012)
П’ятницька Г. - Трансфер технологій управління, Найдюк В., Ракша Н. (2012)
Сичова Н. - Стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі та підходи до її оцінювання, Сичова А. (2012)
Фролова Л. - Стратегічне управління економічним потенціалом підприємства торгівлі, Григораш О. (2012)
Петруня Ю. - Податкові інструменти регулювання економічних процесів (2012)
Дорошенко М. - Особливості оцінки ризику інвестиційного проекту (2012)
Ватульов А. - Фінансові інструменти регулювання соціально-економічного розвитку (2012)
Пашко П. - Митний аудиторський контроль (2012)
Чорноус Г. - Інформаційне забезпечення проактивного управління (2012)
Сергієнко Н. - Суперечності концептуальних рефлексій модернізації сучасного суспільства (2012)
Гошовська В. А. - Про питання становлення українського соціал-демократичного руху (2015)
Марчук Р. П. - Поняття конституції та її види: політико-юридичний аспект (2015)
Гурієвська В. М. - Парадигма глибинної демократії в процесі вирішення політико-управлінських завдань (2015)
Телешун С. О. - Сутність публічної політики: контекст політики та публічного управління, Ситник С. В., Рейтерович І. В. (2015)
Кальниш Ю. Г. - Політичний дефолт: природа явища і тлумачення наукової категорії (2015)
Пашко Л. А. - До проблеми активізації взаємовідносин держави з громадянським суспільством (2015)
Іманбердієв Д. Ч. - Дуалізм виконавчої влади в Україні: природа та шляхи його подолання (2015)
Рейтерович І. В. - Особливості розвитку публічної сфери в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Газізов М. М. - Концептуальні можливості політичного ринку сучасної політичної системи (2015)
Miezientsev A. V. - Ideas of information society within the framework of contemporary research approaches (2015)
Даниленко Л. І. - Політична поведінка державних службовців: ціннісно-мотиваційний аспект (2015)
Алейникова С. М. - "Русский мир": проблемы интерпретации и управления (2015)
Васильчук Є. О. - Структурно-типологічна організація субкультурного молодіжного радикалізму, Чернова Л. П. (2015)
Ларіна Н. Б. - Сутність та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних ресурсів Верховної Ради України (2015)
Романюк О. В. - Мережевий нарцисизм як вагомий ресурс у сучасних політичних технологіях (2015)
Polishchuk I. V. - Regulators of mass consciousness of ukrainians within the framework of shaping the strategy of state-building (2015)
Сторожев Р. І. - Кадровий механізм формування позитивного іміджу держави (2015)
Титул, зміст (2016)
Хоружий Г. - Самоідентифікація особистості як соціально-психологічний процес (2016)
Грубов В. - Філософія інформації: у пошуках нової онтології (2016)
Калиновський Ю. - Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України (2016)
Дзьобань О. - Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення, Мануйлов Є. (2016)
Нестеренко Г. - Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності (2016)
Боровська Л. - До витоків проблеми інституалізації засад десуб’єктивації людини (2016)
Морозов А. - Подив, вдячність, благоговіння: моральні та онтологічні виміри (2016)
Ліпін М. - Культурно-історична пам’ять як спосіб відтворення людської сутності (2016)
Іщенко О. - Соціоструктурна зумовленість європейської культурної традиції (2016)
Крамар Т. - Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості (2016)
Фокін В. - Професійна самоідентифікація особистості: поняття і фактори формування (2016)
Бабкіна О. В. - Дослідження ісламу як однієї з найпоширеніших світових релігій (2016)
Сидоренко В. - Вступ (2006)
Булавіна Н. - Мистецтво в тенетах глобалізації. Український варіант: "перезавантаження" (2006)
Босенко А. - Истребление пространства (Страсти по времени) (2006)
Авраменко О. - Тринадцятий, або Шлях до себе (2006)
Бурлака В. - Лишитися серед живих (2006)
Пучков А. - Статика формы сопротивляющейся, или Новый эпос Виктора Сидоренко (2006)
Сидор-Гібелинда О. - Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) (2006)
Соловйов О. - "Комплекс мумії", або Сеанс синестезії (контекстуальні нотатки) (2006)
Чепелик О. - Гнучкі простори, або Практики створення трансформуючого мультимедійного середовища у реальному часопросторі (2006)
Чепелик О. - НАНОмистецтво (2006)
Чміль Г. - Мистецький аванґард - зміна коґнітивної установки в пошуках нових смислів (2006)
Зубавіна І. - Промовиста мовчазність "зірок" (2006)
Баканурський А. - Простір мовчання, або Семантика німоти у видовищі (2006)
Баканурський А. - Природа сценічної еротики (2006)
Станішевський Ю. - Режисерські традиції Леся Курбаса в мистецьких пошуках його учнів у 40-60-і pp. XX ст.: Режисура В. М. Скляренка в українському оперному театрі (2006)
Протас М. - Міжнародна асоціація критиків мистецтва (АІСА) та Україна (2006)
Карнак А. - Формування експертної думки в мистецтві: у пошуках єдиного підходу (2006)
Білик А. - Роль одеської критики у формуванні репертуару драматичних театрів міста (кінець XIX - початок XX століття) (2006)
Сидоренко В. - Мистецьке одкровення Харкова (2006)
Сидор-Гібелинда О. - Метаморфоза профанічного артефакту (Візитівки українських митців) (2006)
Босенко А. - Философия как предательство поэзии (2006)
Про авторів публікацій (2006)
Запорожець А. О. - Дослідження стехіометричної суміші "повітря–паливо" органічних сполук. Частина 2. Алкени, алкіни (2014)
Акимов Р. І. - Спосіб підвищення оперативного доведення відеоінформації на основі кодування прогнозованих кадрів (2014)
Архангельська Ю. М. - Просторове математичне моделювання зміни вмісту концентрації гідрохімічних показників питної води, Приставка П. О., Чолишкіна О. Г. (2014)
Бараннік В. В. - Метод кодування діагональних нерівномірно позиційних чисел для компресії базових кадрів відеопотоку в інфокомунікаційних системах, Отман Шаді О. Ю. (2014)
Глазок О. М. - Модифікований метод решітчастих рівнянь Больцмана з нерегулярною решіткою (2014)
Лебедев Д. Ю. - Алгоритм роботи засобу реєстрації отоакустичної емісії у двох режимах вимірювання сигналів (2014)
Приставка П. О. - Дослідження небінарних subdivision-процедур на основі лінійних комбінацій В-сплайнів під час обробки двовимірних послідовностей, Нічіков Є. П. (2014)
Одарченко Р. С. - Використання концепції мереж SDN для розподілу трафіку між мережами LTE та Wi-Fi, Ткаліч О. П. (2014)
Прокопенко І. Г. - Методика розрахунку та експериментальне дослідження високочастотного кварцового Фільтра, Бабанська Н. С. (2014)
Ryabkhа Yu. M. - Methodology of the assessment for algorithmic complexity of parallel implementation of three-dimensional polyadic coding (2014)
Юдін О. К. - Інваріантно-просторовий метод кодування двійкових послідовностей, Курінь К. О., Зюбіна Р. В.m (2014)
Юдін О. К. - Оцінка характеристик технології компресії зображень, Бойко Ю. П. (2014)
Юдін О. К. - Концептуальна модель інформаційної безпеки державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С. (2014)
Бондарчук П. С. - Мінімізація виконавчого двигуна резонансного електричного кермового приводу (2014)
Kille Tarryn - A systematic review of the role of regional aviationin the airfreight industry, Bates Paul, Murray Patrick S. (2014)
Коврижкін І. О. - Алгоритм визначення складових кутових швидкостей зв’язаної системи координат об’єкта, що вільно обертається (2014)
Кузнєцова О. Я. - Контроль якості гідравлічної рідини "Гідронікойл" FH-51 у разі тривалого використання: проблеми та завдання (2014)
Мироненко В. К. - Натурні дослідження та математичні моделі приміських пасажирських перевезень, Габа В. В., Мацюк В. І., Грушевська Т. М., Костюшко В. П. (2014)
Планковський С. І. - Вибір джерела лазерного випромінювання для цілей промислового очищення деталей авіаційної техніки, Цегельник Є. В., Головін І. І., Мельничук П. І. (2014)
Baranovskiy M. - Perspectives of bacteriophages preparations use in therapeutic and preventive purposes, Boichenko M. (2014)
Gawdzik Andrzej - Model of hydrocarbons transport through the porous ground media, Gawdzik Jaroslaw, Gawdzik Barbara, Gawdzik Alicja (2014)
Железняк О. О. - Застосування аерокосмічних методів для визначення ефективності використання земельних ресурсів Закарпаття, Гебрин Л. В. (2014)
Дмитруха Т. І. - Оцінювання небезпеки забруднення повітря приміщень у разі руйнування ртутних джерел світла (2014)
Черняк Л. М. - Порівняльна характеристика випаровуваності бензинів з різним умістом оксигенатів, Бойченко С. В., Нешта М. В. (2014)
Борисюк А. О. - Метод визначення гемодинамічної значущості патологічної звитості коронарних артерій (2014)
Агейчева А. О. - Захист інтелектуальної власності в системі дистанційної освіти, Мангура С. І. (2016)
Ачкан В. В. - Інноваційні проекти в математичній освіті в країнах Європейського Союзу (2016)
Бузова О. Д. - Синтез мистецтв як фактор формування естетичного ставлення майбутнього вчителя-хореографа (2016)
Бунчук О. В. - Діяльність товариства шкільної освіти в часи радянської влади 1920 р. (2016)
Власова Н. Ф. - Аналіз сучасної практики формування громадянської позиції молоді в зарубіжній і українській освіті (2016)
Волкова Т. В. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до аналізу ринку освітніх послуг і ринку праці у процесі дипломного проектування (2016)
Вільхова О. Г. - Дитяча народна хореографія в діяльності організатора позакласної та позашкільної виховної роботи в УРСР (2016)
Гамза А. В. - Формування текстотворчої компетентності в молодших школярів на засадах лінгводидактики (2016)
Герасимчук В. Л. - Санітарно-просвітницька робота громадських товариств на Закарпатті міжвоєнного періоду (2016)
Главатських І. М. - Психокорекція смисложиттєвих орієнтацій студентів (2016)
Дика Н. М. - Реалізація когнітивно-комунікативної методики навчання синтаксису у профільній школі, Огарь Ю. В. (2016)
Древаль Ю. Д. - Аналіз стану виробничого травматизму в закладах освіти як основа для вдосконалення культури охорони праці, Сичікова Я. О. (2016)
Дурнєва Т. В. - Надання смислів професійним ціннісним орієнтаціям керівника навчального закладу (2016)
Єрмак Ю. І. - Реорганізація освітньої системи України 1917-1920 рр. (план єдиної національної школи) (2016)
Заболоцький А. Ю. - Моделювання системи дистанційного навчання ВНЗ (2016)
Каданер О. В. - Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Камин А. А. - Эвристический аспект в решении открытых задач (2016)
Карпенко О. О. - Функціонально-структурний метод як засіб удосконалення навчального процесу вишу, Погорєлов М. Г., Чернишов С. О. (2016)
Комаровa А. І. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Кушнір Т. І. - Робота з учнями 8-х класів над формуванням граматичної компетентності під час вивчення простого ускладненого речення (2016)
Лазаренко С. С. - Сутнісні виміри емоційно-естетичного досвіду учня середніх класів у контексті навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Лещенко Е. В. - Соціокультурні особливості просвітницької діяльності М. Каришева та Р. Квітки – послідовників М. Корфа (2016)
Лупаренко С. Є. - Організація діяльності музичних шкіл в СРСР (1950-1980 рр.), Чернорук Л. В. (2016)
Лучкевич В. В. - Роль університетської агенції Франкофонії в інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Матюха Г. В. - Педагогічні інновації в навчальному процесі з англійської мови в основній школі, Карпінська М. О. (2016)
Мицик Г. М. - Логопедична освіченість та її місце в структурі корекційно-мовленнєвої компетентності батьків дітей дошкільного віку з вадами мовлення в сільській місцевості (2016)
Нищак І. Д. - Науково-педагогічні засади проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Остраус Ю. М. - Комунікативні якості як критерій сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Панова С. О. - Основні чинники формування вмінь самовдосконалення в майбутніх учителів математики (2016)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету для студентів спеціальності "Музичне мистецтво” (на прикладі вірша Мері Ховітт "Павук і Муха”) (2016)
Попкова Е. І. - Особливості формування управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Почтовюк С. І. - Методичні основи формування інформаційної культури майбутніх психологів, Черненко В. П. (2016)
Ryzhkova S. V. - The role of the innovational processes in the pedagogical activity of teachers, Belska A. K. (2016)
Роженко І. В. - Психолого-дидактичні умови управління пізнавальною діяльністю студентів при дистанційному навчанні (2016)
Синьова Т. В. - Педагогічні умови розвитку полікультурної взаємодії студентів у навчально-виховному процесі вишу, Алексєєва Л. І., Алексєєв М. Е. (2016)
Скляренко І. Ю. - Періодизація розвитку навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення у 20-60-ті рр. ХХ століття (2016)
Смагулова Н. О. - Сутність понять "фахова та професійна компетентність”: їх тлумачення, різниця та взаємодія (2016)
Соловйова Т. Г. - Групова робота як засіб формування здорового способу життя молодших школярів, Олійник І. С. (2016)
Старокожко О. М. - Родові взаємозв’язки концептів "парадигма” та "дослідницький підхід” (2016)
Стефанишин К. Л. - Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови (2016)
Суділовська М. М. - Філософсько-педагогічні погляди Г. Сковороди в дослідженнях Д. Чижевського (2016)
Толкачова А. С. - Попередження шкідливих звичок в учнів шкіл-інтернатів (2016)
Тільчарова К. О. - Корпоративна ідентичність – запорука успішності академічного бренду (2016)
Улюкаєва І. Г. - Концепція дошкільного виховання Софії Русової (2016)
Устименко Ю. С. - Діагностичний інструментарій щодо визначення рівнів сформованості готовності майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання (2016)
Ушмарова В. В. - Обґрунтування закономірностей і принципів формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти (2016)
Халабузар О. А. - Імплементація синергетичного підходу в підготовці майбутніх філологів (2016)
Царик О. М. - Культура мовлення учнів у навчальних закладах західних областей України початку ХХ ст. (2016)
Чернишова Н. В. - Витоки ідей виховання милосердя в молоді (2016)
Шевченко М. Ю. - Розвиток комунікативної культури особистості як важливий чинник освітнього процесу, Бєльська А. К. (2016)
Шевчук О. Б. - Психологічні принципи в проектуванні та розробці експертних навчальних систем (2016)
Шикула Р. Р. - Використання засобів прородничого музею в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука (2016)
Шумілова І. Ф. - Самоосвіта студентів з питань формування загальнокультурної компетентності (2016)
Юдіна О. В. - Формування в студентів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності з використанням інтернет-ресурсів (2016)
Юник Т. І. - Інноваційні технології поетапного запам’ятовування матеріалу музичних творів студентом-піаністом (2016)
Ярова О. Б. - Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти (2016)
Вихідні дані (2016)
Болтівець C. - Ціложиттєва теорія гіпнозу Євгена Гливи (2016)
Фурман А. В. - Методолог – професія майбутнього (2016)
Комаха Л. - Знання як "онтологічна реальність”: аргумент від "апріорного” (2016)
Буян І. - Робоча сила, праця, робоче місце, виробництво – фундаментальні чинники задоволення нужд людини (2016)
М’ясоїд П. - Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу (2016)
Панок В. - Теоретичне обґрунтування прикладної психології (2016)
Імерідзе М. - Сутнісно-функціональний аналіз мас-медіа (2016)
Надвинична Т. - Моделі і схеми профілактичної роботи психологічної служби університету (2016)
Виклики сучасності: транскордонні та трансдисциплінарні перспективи (2016)
Наші автори (2016)
Выходные данные (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 27: Портрет харьковского математика Наума Ильича Ахиезера (2015)
Милых В. И. - Автоматизированное формирование расчетных моделей турбогенераторов для программной среды FEMM, Полякова Н. В. (2015)
Финкельштейн В. Б. - Сравнение характеристик вентильного реактивного двигателя при питании от однофазной сети и от источника постоянного тока, Егоров А. Б., Малеев А. М. (2015)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ конструктивных схем линейных ударных электромеханических преобразователей комбинированного типа, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2015)
Жемеров Г. Г. - Составляющие суммарной мощности потерь в трехфазных системах электроснабжения при симметричных синусоидальных напряжениях источника, Тугай Д. В. (2015)
Кузнецов Б. І. - Нейромережева система наведення і стабілізації з регулятором на основі еталонної моделі Model Reference Controller, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2015)
Лобов В. Й. - Метод определения времени пуска асинхронных электродвигателей при управлении резисторно-тиристорными модулями, Лобова К. В. (2015)
Хрєстін Р. М. - Моделювання електричних параметрів дуги дугової сталеплавильної печі (2015)
Волонцевич Д. О. - Анализ электромагнитных процессов в комбинированных индукторных системах – инструментах рихтовки современных автомобилей, Барбашова М. В., Сабокарь О. С. (2015)
Пелевин Д. Е. - Экранирование магнитного поля промышленной частоты стенами жилых домов (2015)
Розов В. Ю. - Исследование магнитного поля трехфазных кабельных линий из одножильных кабелей при двустороннем заземлении их экранов, Квицинский А. А., Добродеев П. Н., Гринченко В. С., Ерисов А. В., Ткаченко А. О. (2015)
Доманский И. В. - Развитие методов расчета систем тягового электроснабжения и питающих их энергосистем (2015)
Шевченко С. Ю. - Метод визначення спроможності "обмежувача перенапруг нелінійного" поглинати енергію без втрати теплового балансу (2015)
Зміст (2012)
Солопан С. О. - Особливості синтезу слабкоагломерованих наночастинок Fe3O4 з мікроемульсій, Фатєєв Є. Д., Білоус А. Г. (2012)
Тітов Ю. О. - Кристалохімічні критерії існування сполук і фаз Руддлесдена–Поппера типу AIILnnBnIIIO3n+1, Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2012)
Трунова Е. К. - Металлхелатные комплексы сU(II) с фосфонометиламиноянтарной кислотой, Шовковая А. В., Вечерникова Э., Гудима А. О., Макотрик Т. А. (2012)
Хоменко Д. Н. - Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристаллохимические характеристики и возможный механизм образования, Дорощук Р. А., Егоров О. А., Лампека Р. Д. (2012)
Малінкін С. О. - Каталітична активність тетраядерного комплексу міді(ІІ) з топологією молекулярної гратки в реакції окиснення 3,5-ди-трет-бутилпірокатехіну, Пенкова Л. В., Павленко В. О. (2012)
Кузнецова Т. Ю. - Моделирование антиоксидантных свойств мелатонина по результатам неэмпирических квантово-химических расчетов, Соловьев В. В. (2012)
Судавцова В. С. - Термодинамические свойства расплавов системы Al—Ce, Кудин В. Г., Шевченко М. А., Березуцкий В. В., Иванов М. И. (2012)
Стезерянский Э. А. - Катодное восстановление тиосульфатных комплексов меди(I) при избытке лиганда, Удод И. В., Омельчук А. А. (2012)
Кублановский В. С. - Кинетика электровосстановления палладия(II) из гидроксиэтилиминодиацетатного электролита, Никитенко В. Н., Руденко К. П. (2012)
Анельчик А. В. - Определение флурбипрофена и напроксена с использованием сенсибилизированной люминесценции лантанидов, Егорова А. В., Антонович В. П., Александрова Д. И., Леоненко И. И. (2012)
Щербина М. Г. - Концентрирование органических веществ мицеллярными фазами ионных и неионного ПАВ, Базилюк Я. В., Куличенко С. А. (2012)
Дзязько Ю. С. - Неорганические мембраны, модифицированные нанокомпозитом гидратированного диоксида циркония и оксинитрата висмута, Руденко О. С., Юхин Ю. М., Циба Н. Н., Беляков В. Н. (2012)
Гусев А. Н. - Спейсерированные производные 5-пиридин-2-ил-1,2,4-триазола как дополнительные лиганды для дибензоилметанатов eU(III) и sM(III), Шульгин В. Ф., Нищименко Г. А., Кирияк А. В., Мешкова С. Б. (2012)
Роїк О. С. - Застосування псевдо-бінарного наближення при дослідженні локальної структури потрійних металічних розплавів, Казіміров В. П., Сокольський В. Е. (2012)
Соловьев В. В. - Квантово-химическая оценка альтернативных путей катион-анионного взаимодействия в ниобийсодержащих расплавах, Черненко Л. А. (2012)
Горбачук Н. П. - Термодинамические свойства силицидов редкоземельных металлов RSi2–x при высоких температурах (2012)
Шевченко М. А. - Термодинамические свойства сплавов и диаграмма состояния системы Ce—Si, Кудин В. Г., Кобылинская Н. Г., Судавцова В. С. (2012)
Каздобин К. А. - Роль процессов механохимического образования пероксида водорода в экологии водоема, Першина Е. Д. (2012)
Егорова Л. М. - Электрохимическая ионизация и пассивация латуни Л-62 в хлоридных растворах, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Юрченко О. И. (2012)
Марков В. И. - Реакции каркасных оснований Манниха на основе 5’,6’,7’,8’-тетрагидро-1’Н-спиро(циклогексан-1,2’-хиназолин)-4’(3’Н)-она, Фарат О. К. (2012)
Від редколегії (2016)
Кулик М. М. - Агрегування моделей міжгалузевого балансу (2016)
Дремин И. В. - Математическое моделирование процессов автоматического регулирования частоты и мощности в ОЭС с солнечными электростанциями (2016)
Щудло Т. С. - Дослідження кінетичних характеристик зразків твердої біомаси, Дунаєвська Н. І. (2016)
Білодід В. Д. - Прогнозна структура теплозабезпечення України на період до 2040 року (2016)
Шульженко С. В. - Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі (2016)
Дубровський В. В. - Теплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень (2016)
Яценко В. П. - Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок, Редькін В. Б. (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Требін М. П. - Сучасний світ і його війни (2016)
Поліщук І. О. - Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні засади дослідження (2016)
Кривошеїн В. В. - Вплив "революції гідності" на політичну та правову культуру українського суспільства (2016)
Зінченко О. В. - Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська конституція 1791 р.: порівняльний аналіз (2016)
Погрібна В. Л. - Функціонування юридичного сегменту сучасного ринку праці в Україні: соціально-політичний аналіз, Підкуркова І. В. (2016)
Герасіна Л. М. - Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи (2016)
Кузь О. М. - Постсучасна теоретизація соціальної реальності, Сахань О. М. (2016)
Воднік В. Д. - Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2016)
Прохоренко Т. Г. - Соціалізація молоді в інформаційному суспільстві: особливості та ризики (2016)
Данильян О. Г. - Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи (2016)
Мануйлов Є. М. - Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави, Калиновський Ю. Ю. (2016)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура і формування "людини інформаційної" (2016)
Кальницький Е. А. - Екзистенційні засади антропологічної кризи (2016)
Трофименко В. А. - Система "Канбан" у вищій юридичній освіті України (за аналогією та на досвіді роботи автомобільної корпорації "Тойота") (2016)
Мелякова Ю. В. - Від ідентичності до праворозуміння (2016)
Форкош С. М. - Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера (2016)
Маркозова О. О. - Навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини (2016)
Байрачний В. О. - Трансформація соціальної відповідальності в динаміці суспільного розвитку (2016)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова та політична культура українського соціуму за умов його модернізації" (2016)
Мануйлов Євген Миколайович (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Максимов Сергій Іванович (до ювілею відомого науковця та педагога) (2016)
Дзьобань Олександр Петрович (до ювілею науковця та педагога) (2016)
Наші автори (2016)
Іменний покажчик (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Олійник І. - Розв’язання професійно-педагогічних задач як необхідна складова майстерності викладача вищої школи (2016)
Іванів О. - Професійна компетентність як складова професійної діяльності викладача ВНЗ (2016)
Ідрісов Б. - Педагогічні можливості формування і розвитку комунікативних компетенцій у майбутніх учителів (2016)
Мазайкіна І. - Методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних мов (2016)
Гуменна І. - Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації (2016)
Ідрісова Н. - Проблеми реформування української системи шкільної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2016)
Ліба О. - Структура готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі (2016)
Шикула Р. - Використання засобів природничих музеїв у сучасних вищих навчальних закладах України (2016)
Алмашій І. - Класифікація учасників еколого-просвітницьких програм у діяльності освітньо-виховних інституцій (2016)
Костю C. - Психологічні особливості педагогічного спілкування у процесі формування підлітка (2016)
Березовська Л. - Кар’єрні орієнтації сучасних студентів (2016)
Воронова О. - Концептуальні підходи до вивчення поняття рефлексії (2016)
Барчій М. - Психологічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2016)
Алмаші С. - Рефлексивна складова готовності майбутніх учителів до професійної інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Шмілик Н. - Особливості взаємозв’язку рівня сформованості готовності до материнства з типом переживання вагітності (2016)
Курляк І. - Вплив алкоголізму батьків на виховання дітей у сім’ї та його наслідки в дорослому житті (2016)
Бобак О. - Педагогічні засади сімейної соціалізації молоді в Україні у другій половині ХХ століття (2016)
Вінтюк Ю. - Теоретичне підґрунтя психологічних поглядів Степана Балея (2016)
Наші автори (2016)
Лисенкова В. В. - Імперативна спрямованість філософського способу життя (2015)
Жданенко С. Б. - Людина в середовищі сучасних інформаційних мереж: філософський аспект (2015)
Анучина Л. В. - Проблемене поле культури сучасної України, Грицаненко В. Г. (2015)
Стасевська О. А. - Раціоналістичні трансформації української філософсько-етичної думки нового часу (2015)
Сідак Л. М. - Адикція як форма руйнації духовного буття особистості (2015)
Ценко М. Б. - Моральні засади ділових відносин викладачів і студентів (2015)
Шапаренко О. В. - Принцип інтерсуб’єктивності в осмисленні оновлення права в Україні (2015)
Чернишова Т. О. - Творчість як гармонізація відносин людини та світу (2015)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність суб’єкта права (2015)
Герасіна Л. М. - Проблема вибору ефективної "моделі" демократії в державницьких практиках сучасної України (2015)
Поліщук І. О. - Виборчі технології: сутність та різновиди (2015)
Сахань О. М. - Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності влади (2015)
Пелішенко В. О. - Кримінологічні теорії політичної злочинності (2015)
Воротинський В. В. - Інтернет як простір політичного впливу та маніпулювання (2015)
Требін М. П. - Причини виникнення війн в історії людства:різноманіття підходів (2015)
Шепеленко І. П. - Нові смисли міського просторово-часового континууму (2015)
Погрібна В. Л. - Волонтерство як соціокультурний феномен: епістемологічні та аксіологічні аспекти аналізу (2015)
Чучиліна К. С. - Молодий фахівець у сучасному соціумі (2015)
Данильян Олег Геннадійович (до ювілею відомого науковця та педагога ) (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Maksymenko S. D. - Еconomic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects, Karamushka L. M., Kredentser O. V., Ivkin V. M. (2015)
Karamushka L. M. - Effects of organization-level and individual-level factors on organizational culture types of educational institutions, Tereshchenko K. V., Ivkin V. М. (2015)
Брюховецька О. В. - Особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Гнускіна Г. В. - Професійне вигорання підприємців: зв’язок із соціально-психологічними установками (2015)
Дзюба Т. М. - Опитувальник "Ризики професійного здоров’я": психометричний аналіз факторної структури (2015)
Карамушка Л. М. - Ґендерна взаємодія персоналу як психолого-організаційний феномен, Ткалич М. Г. (2015)
Ковальчук О. С. - Операціоналізація феномену соціальної відповідальності та концепція уявлень про роботу (2015)
Ковровський Ю. Г. - Особистісні чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України (2015)
Креденцер О. В. - Поняття "внутрішньоорганізаційне підприємництво": теоретичний аналіз проблеми (2015)
Ловка О. В. - Дослідження особливостей утворення навчальних малих груп у процесі організації групової проектної діяльності студентів (2015)
Овчар О. В. - Соціально-психологічна характеристика осіб із низьким рівнем матеріального –добробуту (2015)
Сняданко І. І. - Методика дослідження управлінського потенціалу студентів: опис та рекомендації до застосування (2015)
Вихідні дані (2015)
Брюховецька О. В. - Вплив типу навчальних закладів на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Гомольська Л. П. - Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача (2016)
Карамушка Л. М. - Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок зі стилем керівництва управлінського персоналу, Баранова В. А. (2016)
Ковальчук О. С. - Взаємозв’язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді, Канциренко О. В. (2016)
Ковровський Ю. Г. - Аналіз ефективності впровадження тренінгу "Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України" (2016)
Креденцер О. В. - Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності (2016)
Самойленко Д. А. - Разработка методики диагностики преданости организации (2016)
Терещенко К. В. - Взаємозв’язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти (2016)
Karamushka L. - Typology of perfectionism, Grubi T. (2016)
Voznyuk A. - Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts, Ivkin V. (2016)
Вихідні дані (2016)
Костін М. О. - Імовірнісна залежність додаткових втрат електроенергії в тяговій мережі від реактивної потужності Фризе, Шейкіна О. Г. (2013)
Рухлов А. В. - Анализ фактических режимов электропотребления подъемных установок угольных шахт, Мишанский Ю. А. (2013)
Кошевой Д. О. - Анализ методов расчета электрических нагрузок стационарных установок угольных шахт (2013)
Шкрабец Ф. П. - Характер изменения нагрузочных потерь в воздушных ЛЭП при длительной эксплуатации, Красовский П. Ю. (2013)
Муха А. М. - Вплив виду елементної бази на конструктивні показники статичних перетворювачів (2013)
Бондаренко Ю. С. - Експериментальне дослідження впливу частоти модуляції перетворювача частоти на гармонійний склад струму системи (2013)
Павленко Т. П. - Контактные композиции для низковольтных электрических аппаратов (2013)
Куриленко О. Я. - Дослідження роботи аварійних реле в умовах неякісної електроенергії (2013)
Машурка С. В. - Математична модель мережі низької напруги для визначення вищих гармонік напруги мережі (2013)
Гребенюк А. Н. - Принцип опережающего отключения при обрыве провода для карьерных распределительных сетей (2013)
Хованская Е. И. - Моделирование нагруженного режима тяговой сети шахтного транспорта высокочастотными электровозами, Полишко Н. М. (2013)
Ковшов Г. Н. - Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2013)
Бубликов А. В. - Идентификация процесса заштыбовки шнека добычных комбайнов на основе статистического анализа мощности электродвигателя привода резания (2013)
Герасина А. В. - Оценка эффективности управления процессами рудоподготовки с идентификацией по методу вариации структур, Корниенко В. И. (2013)
Азюковський О. О. - Синтез оптимального регулятора швидкості мінімальної складності, Бакутін А. В. (2013)
Іващенко В. П. - Автоматизація контролю параметрів технологічних процесів на основі використання багатопроцесорних обчислювальних комплексів, Швачич Г. Г., Соболенко О. В. (2013)
Хилов В. С. - Особенности оптимизации электромеханических процессов в двухмассовой системе с упругими связями, Фофанов К. П. (2013)
Моня А. Г. - Вычисление наибольших давления и температуры, возникающих на рабочей поверхности дискового тормоза (2013)
Проців В. В. - Гальмування шахтного потягу на небезпечній ділянці рейкової колії (2013)
Безрученко В. М. - Теплові параметри асинхронних тягових двигунів, Шаповалов А. В., Гарцев Б. О. (2013)
Басс К. М. - Применение механизма изменения положения центра масс в карьерном автотранспорте в условиях повышенных уклонов автодорог, Плахотник В. В., Кривда В. В. (2013)
Семененко Е. В. - Обоснование метода расчета параметров центробежных насосов для перекачивания водоугольного топлива, Рубан В. Д., Подоляк К. К. (2013)
Лукиша А. П. - Определение параметра двухфазности при движении испаряющегося потока в пористых высокотеплопроводных каналах, Кирсанов М. В., Елисеев В. И., Луценко В. И. (2013)
Семененко Е. В. - Математическое моделирование безнапорного течения по наклонной плоскости пульпы с концентрацией пасты, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2013)
Нестеренко А. И. - Особенности гидравлического расчета параметров полимерных трубопроводов, Татарко Л. Г., Семененко Е. В. (2013)
Радченко В. В. - Вплив інерційності системи збудження на динамічні якості гідрогенератора (2013)
Випанасенко С. І. - Визначення потужності магнітострикційної установки з імпульсним струмом, Кошеленко Є. В. (2013)
Шкрабець Ф. П. - Основні проблеми розвитку систем електропостачання глибоких рудних і вугільних шахт, Остапчук О. В. (2013)
Рухлова Н. Ю. - Оценка энергоэффективности работы главного водоотлива шахты в режиме потребителя-регулятора (2013)
Кузнецов В. Г. - Проблеми використання прогресивних методів закупівлі електроенергії (2013)
Дубинец Л. В. - Улучшение энергетических показателей предприятий по ремонту подвижного состава, Маренич О. Л., Карзова О. А., Краснов Р. В., Мельник А. А. (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Новікова Л. А. - Аналіз дюрації портфельних інвестицій (2015)
Tkachenko S. A. - Organizational Tools for the Accounting and Analytical Subsystem of the Functionally Advanced Management System for Special Purpose (2015)
Артем'єва І. О. - Методологічні проблеми дослідження розвитку світової фінансової системи за сучасних умов (2015)
Залюбовська С. С. - Аналіз потенціалу конкурентоспроможності компаній - учасниць страхового ринку (2015)
Гулевич О. Ю. - Трудовий менталітет як інституційний індикатор соціально-економічного розвитку суспільства (2015)
Гуменюк А. М. - Теоретико-методологічні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки (2015)
Бондарук Т. Г. - Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2015)
Вінницька О. А. - Бюджетні видатки як складова державної підтримки сільського господарства (2015)
Куліш Г. П. - Відсоткова ставка та характер її впливу на економіку країни (2015)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 2. Класичний підхід (2015)
Лесик В. В. - Проблеми фізичної культури та шляхи їх вирішення у вищих навчальних закладах України (2015)
Cherusheva G. B. - Forming Psychological Readiness of Economists: Pedagogical Background (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Булатова С. О. - Археографічна спадщина вченого-реформата Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський та український правопис (2015)
Сукало А. М. - Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) (2015)
Корчемна І. С. - Архівні документи письменника, поета Омеляна Дмитровича Розумієнка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Шаповал А. І. - Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька, Булгаков Ю. В. (2015)
Герасімова Т. В. - Шевченкознавчі документи в архіві Миколи Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Філіпович М. А. - Особовий архів О. С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал (2015)
Горєва В. В. - Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структура та склад фонду (2015)
Горбач Т. С. - Науковий шлях С. З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Ціборовська-Римарович І. О. - Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ–ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків (2015)
Дзира О. І. - Мініатюрні книжки як вид бібліофільських видань (на прикладі колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Заболотна Н. В. - Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ–ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Курганова О. Ю. - Художня структура українських видань доби бароко (2015)
Рудакова Ю. К. - Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників (2015)
Гутник Л. М. - Портретні зображення акторів в українському кіноплакаті 1920-х – початку 1990-х років (за матеріалами зібрання українського кіноплаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Донець О. М. - Український друкований плакат другої половини 1960-х – початку 1980-х років з фондів НБУВ: тематика, художні особливості (2015)
Чернухин Е. К. - Евангелия караманлийского письма ХVІІІ в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Гальченко Е. М. (2015)
Зінченко С. В. - Малярська оправа: спроба класифікації (2015)
Бондар Н. П. - Філіграні примірників "Гербарія" М. Сєнніка 1568 р. як джерело дослідження краківського паперу кінця 60-х років ХVІ ст. (2015)
Міщук С. М. - Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині, Міщук Г. А. (2015)
Пастушенко О. В. - Cучасна книга та книжкова комунікація в дисертаційних дослідженнях (2015)
Гарбар Л. В. - Михайло Михайлович Новицький (1892–1964): матеріали до біографії (2015)
Ткаченко І. В. - Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського