Лобяк А. В. - Оценка сейсмостойкости мостового крана повышенной грузоподъемности с учетом вариаций динамических параметров, Зайцев Ю. И. (2016)
Казимагомедов И. Э. - Влияние микронаполнителей на усадочные деформации растворов для наливных полов, Шептун С. Ю. (2016)
Карпюк В. М. - Оцінка несучої здатності похилих перерізів нерозрізних залізобетонних елементів, Крантовська О. М., Коцюрубенко О. М. (2016)
Лапко А. О. - Спосіб визначення чисельності обслуговуючого персоналу в умовах обмеження кількості та зайнятості (2016)
Бойнік А. Б. - Дослідження тепловізійного контролю станційних пристроїв залізничної автоматики, Сільник М. Я. (2016)
Пустовойтова О. М. - Тривала міцність з'єднань бетонів при дії статичних навантажень, Камчатна С. М., Псурцева Н. О., Литвинова Г. М. (2016)
Візняк Р. І. - Особливості визначення експлуатаційних навантажень кузова напіввагона та шляхи удосконалення його конструкції з метою забезпечення міцності і збереження, Чепурченко І. В., Яценко А. О. (2016)
Волков О. В. - Вплив постійного магнітного поля на процес зчеплення між колесом та рейкою (2016)
Сафонюк І. Ю. - Вплив вмісту води у гідравлічній оливі на знос деталей тертя засобів транспорту (2016)
Тулей Ю. Л. - Аналіз формування жорсткостей проміжних скріплень типів Д-2, Д-4, КППД-2 та СКД-65 (2016)
Мороз В. І. - Розрахункове визначення кінематичних характеристик елементів конструкції технічних засобів транспорту методом перетворення координат, Братченко О. В., Громов В. І. (2016)
Панченко С. В. - Математична модель руху контейнерних поїздів напрямку Україна – Китай на принципах глобальної логістики, Лаврухін О. В., Котенко А. М., Каграманян А. О., Шевченко В. І. (2016)
Бубнов В. М. - Особливості технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів з підвищеними показниками надійності, Мурадян Л. А., Манкевич М. Б., Шапошник В. Ю. (2016)
Вандоловский А. Г. - Міцнісні властивості особливо дрібнозернистого бетону на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів в якості заповнювача, Чайка В. М. (2016)
Пічугін С. Ф. - Імовірність теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодно формованих елементів за критерієм зниження локальних значень температур, Семко В. О. (2016)
Санько Я. В. - Визначення моделі довжини черги перед перехрестям (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу коефіцієнта динамічного заповнення салонів транспортних засобів у місті на показники кількості пасажиромісць (2016)
Николаев А. П. - Совершенствование методов контроля свойств материалов цементного производства, Кондращенко Е. В., Здоров А. И., Кузнецова М. М. (2016)
Богаевский А. Б. - Зависимость показателей регулирования по частоте вращения мощного дизель-генератора от числа зубьев в измерительной шестерне, Осичев А. В. (2016)
Гибаленко А. Н. - Расчетно-экспериментальныая оценка характеристики живучести металлоконструкций путепровода, Коваленко А. С., Трофимчук Т. С. (2016)
Геворкян Е. С. - Метод електроконсолідації (елетроспікання) як високоефективний метод для компактування нанопорошків з метою от римання композитних матеріалів інструментального та конструкційного призначення, Чишкала В. О., Кислиця М. В. (2016)
Доля О. Є. - Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об’ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту, Давідіч Ю. О. (2016)
Чумаченко І. В. - Математична формалізація параметрів якостів перевезення пасажирів міським транспортом, Давідіч Н. В. (2016)
Куш Є. І. - Формування розвізних машрутів тарно-штучних вантажів в містах, Скрипін В. С. (2016)
Дацун Ю. М. - Дослідження складових організаційно-технічного рівня локомотиворемонтного виробництва на основі когнітивних карт (2016)
Отрош Ю. А. - Методика визначення технічного стану будівельних контрукцій виробничих будівель після пожежі (2016)
Брусенцов В. Г. - Ергономічне забезпечення діяльності машиністів у швидкісному русі, Ворожбіян М. І., Пузир В. Г., Брусенцов О. В. (2016)
Шовкун В. О. - Аналіз динамічних навантажень діючих на ходові частини вантажних вагонів (2016)
Мороз В. І. - Особливості побудови геометричних моделей елементів модулів підсистеми розподільного валу тепловозного дизеля Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2016)
Телелим В. М. - Військова освіта: актуальні проблеми інноваційного розвитку, Приходько Ю. І. (2016)
Афанасьєва Л. О. - Ймовірність переривання зв’язку у безпроводовій системі з багатоантенною кооперативною ретрансляцією, Кравчук С. О., Міночкін Д. А. (2016)
Боряк К. Ф. - Нова конструкція магнітного сповільнювача і можливості його застосування на залізничному транспорті України, Афтанюк О. В., Возний В. І. (2016)
Гунченко Ю. О. - Ступеневе регулювання в стабілізаторах змінної напруги, Ємельянов П. С., Дзенкевич О. В. (2016)
Завадский В. А. - К механизму массопереноса при жидкофазной эпитаксии полупроводников, Дранчук С. Н., Мокрицкий В. А. (2016)
Казаков А. І. - Експериментальні методики виготовлення й дослідження тонкоплівкових електролюмінесцентних структур, Андріянов О. В., Миронов В. С. (2016)
Кошевой Н. Д. - Выбор рабочих параметров классического муравьиного алгоритма для решения задачи оптимизации планов экспериментов, Рожнова В. А. (2016)
Кривцун В. І. - Аналіз досліджень по визначенню номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння, Баранов А. М., Жиров Г. Б. (2016)
Нікіфоров М. М. - Обробка відбитого сигналу в РЛС з використанням вейвлет аналізу (2016)
Артемов В. Ю. - Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни, Литвиненко Н. І. (2016)
Бойчук В. О. - Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах, Юмашов В. С. (2016)
Дзюба Т. М. - Механізм інформаційно-психологічного впливу на психіку людини у гібридній війні, Волошина Н. М., Пампуха І. В. (2016)
Кивлюк В. С. - Вироблення єдиних поглядів щодо створення сучасної державної системи логістики Збройних Сил України, Клонцак М. Я., Лоза В. М., Шевченко В. В. (2016)
Лєнков С. В. - Оцінка стану безпеки інформації в комп’ютерних системах на основі логіко-лінгвістичному підходу, Красильников С. Р., Крижанський Р. О. (2016)
Марченко-Бабіч О. М. - Основні вимоги до системи моніторингу іншомовних ЗМІ в інтересах забезпечення інформаційної безпеки (2016)
Міхєєв Ю. І. - Дефініції поняття "гібридна війна”, Чернявський Г. П., Турченко Ю. В., Пінчук О. І. (2016)
Рачок Р. В. - Концептуальні підходи до моделювання системи прикордонної безпеки, Мул Д. А., Прокопенко Є. В. (2016)
Шквир І. М. - Щодо питання вивчення ерозійних процесів (2016)
Гуменюк М. О. - Дослідження і реорганізація структури цифрового об’єкта діагностування на основі граф-моделі, Мармолюк В. В., Чешун В. М. (2016)
Джулій В. М. - Архітектура організації системи захисту баз даних з колонковим представленням даних, Чешун В. М., Лєнков О. С. (2016)
Жиров Г. Б. - Геопросторова розвідка з використанням геоінформаційних та краудсорсингових систем, Кольцов Р. Ю., Шмиголь Є. В. (2016)
Козак І. В. - Аналіз проблем захисту інформації в середовищі хмарних обчислень, Пашков С. О., Огнєвий О. В. (2016)
Козіна Ю. Ю. - Створення інформаційної системи на основі аналізу сучасних інструментів та підходів до розробки кросплатформних веб-додатків, Авілов В. В., Козін А. О. (2016)
Муляр І. В. - Шифрування звуку методом представлення його у виглядi спектрограми, Лєнков Є. С., Солодєєва Л. В. (2016)
Мясищев А. А. - Вычислительные возможности микроконтроллеров STM32F4, Ленков С. В. (2016)
Пампуха І. В. - Сучасні соціальні інтернет-мережі в житті молодих людей, Волошина Н. М., Мукогоренко О. С., Ряба Л. О. (2016)
Савков П. А. - Забезпечення підрозділів актуальною картографічною продукцією з урахуванням досвіду проведення спеціальних операцій, Левінськова Н. В., Могильний Д. М. (2016)
Стрельбіцький М. А. - Визначення показника уразливості даних в інформаційно-телекомунікаційних системах на стадії модернізації (2016)
Федченко О. П. - Основи побудови та функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил України, Охрамович М. М., Федченко М. О. (2016)
Хмельницький Ю. В. - Дослідження оптимального представлення інформації в телекомунікаційних системах, Шкуліпа П. А., Жиров Б. Г., Рибалка А. В. (2016)
Хоптинський Р. П. - Аналіз підходів щодо забезпечення якості обслуговування в відомчій телекомунікаційній мережі ДПС України (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2016)
Вихідні дані (2016)
Гайша О. О. - Структура даних для представлення інформації про хвильову поверхню навколо судна, Гайша О. О. (2016)
Глухов С. І. - Аналіз існуючих методів діагностування типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння та обгрунтування необхідності використання інформаційних технологій при їх застосуванні (2016)
Жердєв М. К. - Концептуальні засади методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення, Савран В. О. (2016)
Казаков А. И. - Математическое моделирование критических явлений в функциональных материалах микроэлектроники, Шаповалов Г. В., Краева О. О. (2016)
Катеринчук І. С. - Цифрове моделювання рельєфу місцевості в задачах побудови систем радіозв’язку (2016)
Красильников С. Р. - Архітектура та принцип роботи пасивних оптичних мереж (PON), Заморока О. І., Жиров Б. Г. (2016)
Ленков С. В. - Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации объектов радиоэлектронной техники методом имитационного статистического моделирования, Боряк К. Ф., Пашков С. А., Цыцарев В. Н. (2016)
Лоза В. Н. - Анализ спектральных и корреляционных характеристик эхосигнала парной цели с точки зрения решения задачи сверхрелеевского разрешения (2016)
Миночкин Д. А. - Алгоритмы предоставления каналов в спутниковых низкоорбитальных системах, Кушниренко И. А. (2016)
Мясищев А. А. - Удаленное управление камерой на сервоприводах, Ленков Е. С., Охрамович М. Н. (2016)
Бабій І. М. - Аналіз програмно-алгоритмічних засобів проведення оцінки надійності програмного забезпечення, Лєнков О. С., Огнєвий О. В. (2016)
Басараб О. К. - Аналіз окремих протоколів динамічної маршрутизації для телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України (2016)
Бойчук В. О. - Використання часової темпоральної пам’яті в ідентифікації шкідливих впливів на комп’ютерні системи, Герасимчук К. С., Дергільова О. В. (2016)
Джулій В. М. - Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин, Гусляков Г. В., Гунченко Ю. О., Солодєєва Л. В. (2016)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма табу-поиска для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2016)
Кубявка М. Б. - Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії, Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. (2016)
Лєнков С. В. - Ідентифікації об'єктів в слабоструктурованій базі даних, Джулій В. М., Осипа В. О., Хлистун І. А. (2016)
Муляр І. В. - Розробка методу підвищення ефективності видачі результату пошуку в інформаційному середовищі, Шкуліпа П. А., Романовська І. А., Ряба Л. О. (2016)
Пампуха І. В. - Методика генералізації підписів на електронних картах, Писаренко Р. В., Гарбаров Р. В. (2016)
Хмельницький Ю. В. - Дослідження та аналіз пропускної здатності каналів передачі в телекомунікаціях, Браун В. О., Березовська Ю. В., Філіпчук О. А. (2016)
Krasimir Djaldeti - Body mass index study of technical university students (2016)
Najam Abbas - Ukraine's higher education and the bologna process (2016)
Безносюк О. О. - Моніторинг якості освіти (2016)
Грибок О. П. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів силових структур до вирішення конфліктних ситуацій (2016)
Дорохов М. С. - Державні зміни фізичного виховання в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення в Збройних Силах України (2016)
Зайцев Д. В. - Аналіз сучасного стану і розвитку військової освіти в Сполучених Штатах Америки. Уроки для України (2016)
Зельницький А. М. - Моніторинг якості підготовки військових фахівців з вищою освітою, Черних Ю. О., Черних О. Б. (2016)
Кравченко О. І. - Аналіз підготовки інженерів у вищому навчальному закладі технічного профілю в Україні, Віхтюк М. П. (2016)
Лісовський В. М. - Аналіз мотивації курсантів вищих військових навчальних закладів до навчання іншомовного аудіювання, Златніков В. Г. (2016)
Черних Ю. О. - Європейський досвід організації підготовки наукових кадрів, Черних О. Б. (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2016)
Вихідні дані (2016)
Бржезицький В. О. - Експериментальне дослідження електричного поля повітряної лінії електропередавання змінного струму класу 330 кВ, Сулейманов В. М., Троценко Є. О., Хомініч В. І., Кулакевич А. Г. (2016)
Федосенко М. М. - Визначення оптимального числа і місць розташування підстанцій міських розподільних мереж електропостачання, Кудієв П. В., Віннічук В. В. (2016)
Розен В. П. - Керування електричним навантаженням з використанням прогнозних моделей Хольта-Вінтерса, Ходаківський І. Г. (2016)
Денисюк С. П. - Аналіз проблем впровадження віртуальних електростанцій, Горенко Д. С. (2016)
Дешко В. І. - Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗ, Шевченко О. М., Шовкалюк М. М., Суходуб І. О., Сотник М. І., Соколова Н. П. (2016)
Вознюк М. М. - Теплообмін пакетів плоскоовальних оребрених труб в умовах вільної конвекції і природної тяги, Рогачов В. А., Терех О. М., Баранюк О. В. (2016)
Бібік Т. В. - Дослідження можливостей використання датчиків поточного контролю радіаційного випромінювання під час перевезення радіоактивних матеріалів, Новаківський Є. В., Копчинська І. В. (2016)
Коньшин В. І. - Обґрунтування використання методології граничної сейсмостійкості при кваліфікації обладнання АЕС на сейсмостійкість, П’янков Т. О. (2016)
Мезеря А. Ю. - Снижение погрешности измерений гидравлических характеристик энергетического оборудования электростанций (2016)
Шевчук С. П. - Кінематика ресурсозберігаючого підйомного комплексу з мехатронною системою мінімізації динамічних навантажень привода, Зайченко С. В., Поліщук В. О., Гарнець В. М. (2016)
Закладний О. О. - Визначення технічного стану електромеханічної системи енергетичними методами, Луц А. О. (2016)
Притискач І. В. - Параметрична ідентифікація моделей діагностичних параметрів у системах діагностування силових трансформаторів (2016)
Находов В. Ф. - Анализ длительности и границ существующих тарифных зон суток, Замулко А. И., Мохаммад Аль Шарари, Мединцева Д. А. (2016)
Чернуха К. В. - Аналіз економічної доцільності використання біомаси сільськогосподарським підприємством, Дубровська В. В., Шкляр В. І. (2016)
Трофімов І. Л. - Аналіз потенціалу твердих побутових відходів як сировини для виробництва альтернативних палив в Україні, Яковлєва А. В., Іванченко О. В., Вєрягіна Л. С. (2016)
Содержание (2015)
Носенко В. К. - Аморфные и нанокристаллические магнитопроводы для высокочувствительных датчиков индукционных магнитометров, Кирильчук В. В., Кочкубей А. П., Балан В. З. (2015)
Тимошевский А. Н. - Об энергетике формирования малых вакансионных комплексов в ГПУ-бериллии, Янчицкий Б. З., Бакай А. С., Ивасишин О. М. (2015)
Прокопович М. Л. - Виявлення початку формування двовимірного електронного газу на поверхні топологічного ізолятора, Кушніренко Є. С. (2015)
Булик І. І. - Зміна фазово-структурного стану стопу на основі SmCo5 під час солід-ГДДР за низького тиску водню, Бурховецький В. В., Тростянчин А. М. (2015)
Фёдоров О. П. - Эффекты нестационарности при направленной кристаллизации бинарной системы в квазидвумерном образце, Демченко В. Ф., Живолуб Е. Л. (2015)
Кедровский С. Н. - О влиянии скорости охлаждения отливки на механические характеристики сплава Ti50Ni41Nb8Ta1, Коваль Ю. Н., Слепченко В. Н., Слипченко Е. В., Филатов А. В. (2015)
Nová I. - The Influence of Higher Silicon Content on the Hardness of Spheroidal Graphite Cast Iron, Machuta J. (2015)
Невешкин Ю. А. - Определение сил при гидровзрыве в ограниченном объёме. I. Расчёт сил от действия ударных волн, Остапчук В. В., Соломяный А. У. (2015)
Mazanko V. F. - The Distinctive Features of Diffusion Interaction of Copper and Molybdenum under Pressure Welding Through the Layers Modified by Ion-Beam Processing, Kharchenko H. K., Hanieiev T. R., Novomlynets O. O., Zavalna I. V. (2015)
Прядко Т. В. - Особенности гидрирования сплавов системы Ti—V (2015)
Kolesnyk Ie. V. - Phase Composition of Electrodeposited Fe—Zn Alloys (2015)
Лизунов В. В. - Новые возможности интегральной динамической дифрактометрии несовершенств кристаллов, Молодкин В. Б., Олиховский С. И., Лизунова С. В., Толмачёв Н. Г., Низкова А. И., Скакунова Е. С., Дмитриев С. В., Шелудченко Б. В., Василик Я. В. (2015)
Содержание (2015)
Удодов В. Н. - Влияние взаимодействия неближайших соседей на стабильность фаз одномерных изинговских магнетиков, Шабунина Е. В., Спирин Д. В. (2015)
Шевченко А. Б. - К вопросу об эффективной массе структурных неоднородностей доменной границы в одноосных ферромагнетиках (2015)
Кудрявцев Ю. В. - Магнетні тунельні контакти на основі стопу Гойслера Fe2MnGa, Уваров В. М., Dubowik J., Скирта Ю. Б. (2015)
Бігун Р. І. - Моделювання розмірних залежностей електропровідности ультратонких плівок золота на основі теорій квантового розмірного ефекту, Гаврилюх В. М., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2015)
Прихна Т. А. - Структура и свойства кислородосодержащих плёнок диборида магния (MgB2), Шаповалов А. П., Шатерник А. В., Эйстерер М., Шатерник В. Е., Ковыляев В. В. (2015)
Kolesnyk Ie. V. - Joint Effect of Chromium and Nickel on Surface Morphology and Preferred Crystal Orientations of Electrodeposited Iron-Based Coatings (2015)
Мокляк В. В. - Термоіндукований розклад гідратованого трифториду заліза в потоці арґону, Коцюбинський В. О., Колковський П. І., Груб'як А. Б., Збіглей Л. З. (2015)
Петров С. С. - Модифицирование заэвтектических силуминов обработкой расплава импульсным электрическим током, Пригунова А. Г., Пригунов С. В., Ключник Д. Н. (2015)
Раранський Н. Д. - Критерії та механізми виникнення ауксетичности кристалів кубічної сингонії, Балазюк В. Н., Гунько М. М. (2015)
Кусаиынов К. - Исследование износа металлической части электродной системы электрогидравлического бура, Нусупбеков Б. Р., Сакипова С. Е., Шуюшбаева Н. Н., Хасенов А. К. (2015)
Скакунова О. С. - Дисперсійна (фазова) природа структурної чутливости та інформативности трикристальної дифрактометрії дефектів і деформацій в йонно-імплантованих плівках, Оліховський С. Й., Молодкін В. Б., Лень Є. Г., Кисловський Є. Н., Решетник О. В., Владімірова Т. П., Кочелаб Є. В., Лізунов В. В., Лізунова С. В., Маківська В. Л., Толмачов М. Г., Скапа Л. М., Василик Я. В., Фузік К. В. (2015)
Errata: Contents (2015)
Содержание (2015)
Mitsek O. I. - The Symmetry of Rare-Earth Metals. The Paradox of Ce and Its Alloys. Quantum Theory. I. Ce, Pushkar V. M. (2015)
Karasevskii A. I. - Excessive Pressure in the Subsurface Layer in a Crystal, Lubashenko V. V. (2015)
Zaginaichenko S. Yu. - The Statistical-Thermodynamic Theory of P—c—T-Dependences for Zirconium—Nickel Alloy Trihydride ZrNiH3, Matysina Z. A., Schur D. V., Zaritskii D. A., Polischuk M. A. (2015)
Shirinyan A. S. - Concept of Size-Dependent Atomic Interaction Energies for Solid Nanomaterials: Thermodynamic and Diffusion Aspects (2015)
Makogon Yu. M. - Influence of Copper on А1 to L10 Phase Transformation in Nanoscale Fe50Pt50 Films, Pavlova O. P., Sidorenko S. I., Verbytska T. I., Verbytska M. Yu., Fihurna O. V. (2015)
Rudenko E. M. - Formation of Nanostructured Relief of TiN—Fe Heterostructures in Hybrid Helicon-Arc Plasma Reactor, Korotash I. V., Polotskiy D. Y., Osipov L. S., Dyakin M. V., Prikhna T. A., Shapovalov A. P. (2015)
Shalaev R. V. - Gas-Phase Synthesis of Film Structures of Ni—N System (2015)
Ivanchenko V. G. - Hydrogen Sorption Properties of Ti0.475Zr0.3Mn0.225 Eutectic Alloy Alloyed with 2 at.% and 5 at.% of Vanadium, Dekhtyarenko V. A., Pryadko T. V. (2015)
Tkachenko I. F. - Influence of Heat Treatment on Spatial Distribution of Chemical Elements in Welding Microalloyed Steels, Uniyat M. A. (2015)
Srinivasa Rao G. - Microstructure and Salt Fog Corrosion Behaviour of AA2219 Friction Stir Welded Aluminium Alloy, Subba Rao V. V., Koteswara Rao S. R. (2015)
Skakunova O. S. - Static Krivoglaz—Debye—Waller Factor for Spherical New-Phase Particles (2015)
Savvakin D. G. - Evolution of Phase Composition and Microstructure upon Synthesis of Zr—Sn Alloy from Zirconium Hydride and Tin Powders, Oryshych D. V. (2015)
Varyukhin V. M. - Structural Modification of AD-1 Aluminium Alloy by the Method of Cold Rolling with Shift, Pashinska O. G., Tkachenko V. M., Burkhovetskii V. V., Zavdoveev A. V. (2015)
Содержание (2015)
Sichkar S. M. - Complex Investigation of the Fermi Surface in HfB2, Antonov V. N. (2015)
Ayat Z. - Electronic Structure of the Rare-Earth Dihydride GdH2, Daoudi B., Ouahab A., Boukraa A. (2015)
Gursel A. - Analysis of Optical Radiation Emissions During GMAW Applications, Kurt A. (2015)
Сейдаметов С. В. - Магнитопластический эффект в условиях испытаний на кинетическое индентирование, Лоскутов С. В., Щетинина М. О. (2015)
Золотаревский И. В. - Влияние объёмной магнитострикции на мартенситное превращение в сплавах железа. Магнитный фазовый переход первого рода (2015)
Бакай С. А. - Низкотемпературные упругие свойства объёмных металлических стёкол на основе циркония, Булатов А. С., Долженко В. Ф., Клочко В. С., Корниец А. В., Спицына В. И. (2015)
Котречко С. А. - Факторы, определяющие уровень чувствительности конструкционных сталей к концентрации напряжений, Грищенко В. Н., Мамедов С. А. (2015)
Caligulu U. - The Effects of Rotation Speed and Friction Time for Joining of AISI 4340—2205 Steels by Friction Welding, Yalcinoz M., Kati N., Balalan Z., Islak S. (2015)
Дехтяренко В. А. - Структура и водородсорбционные свойства сплава (Ti0,34Zr0,66)Mn1,1V0,1 (2015)
Лысенко А. Б. - Влияние изотермической закалки из жидкого состояния на микроструктуру сплава Cu47Ni8Ti34Zr11, Косинская О. Л., Лысенко А. А., Калинина Т. В. (2015)
Гиржон В. В. - Структура поверхностных слоёв доэвтектического силумина после лазерного легирования смесью порошков меди и кобальта, Ковалёва В. Н., Смоляков А. В. (2015)
Дудкина В. В. - Структура и свойства композиционных электролитических никелевых покрытий, полученных импульсным током, Заблудовский В. А., Штапенко Э. Ф. (2015)
Содержание (2015)
Бойло И. В. - Электрический шум в мезоскопических структурах нормальный металл—изолятор—сверхпроводник (2015)
Крапівка М. О. - Структура високоентропійних стопів CrMnFeCoNi та CrMnFeCoNi2Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей, Мазур Ю. П., Семенько М. П., Фірстов С. О. (2015)
Мохненко М. И. - Низкотемпературный синтез и структура гибридных наноматериалов Ni@C, полученных методом реактивного магнетронного распыления, Варюхин В. Н., Прудников А. М., Шалаев Р. В. (2015)
Чернега С. М. - Структура та властивості комплексних боридних покриттів на вуглецевих сталях, Поляков І. А., Медова І. Ю., Красовський М. О. (2015)
Касіяненко В. Х. - Одержання та фізичні властивості моно- та багатошарових наноструктур срібла, Артемюк В. А., Карбівський В. Л., Когут М. Т., Карбівська Л. І., Бородянський Є. А. (2015)
Малеев М. В. - Физические механизмы распыления мишеней из SiO2 ускоренными ионами фуллерена C60, Зубарев Е. Н., Пуха В. Е., Дроздов А. Н., Вус А. С. (2015)
Galiy P. - Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy and Low-Energy Electron Diffraction Investigations of GaTe Layered Crystal Cleavage Surface, Nenchuk T., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S., Yarovets' I. (2015)
Максимова С. В. - Влияние депрессанта – германия – на структуру и интервалы плавления палладиевых сплавов, Хорунов В. Ф., Мясоед В. В. (2015)
Тихонович В. В. - Влияние активных элементов смазочно-охлаждающих жидкостей на формирование и свойства износостойких ультрадисперсных и наноструктурных слоёв трения сталей (2015)
Caligulu U. - The Fatigue Strength of AISI 430—304 Stainless Steels Welded by CO2 Laser Beam Welding, Turkmen M., Ozer A., Taskin M., Ozer M. (2015)
Котречко С. А. - Корреляционная связь между уровнем хрупкой прочности и пределом текучести конструкционных сталей, Полушкин Ю. А., Грищенко В. Н. (2015)
Стрішенець О. - До питання про місце XVII ст. в економічній історії Європи, Стрішенець М. (2016)
Лебедева Л. - Еволюція теорій постіндустріального суспільства (2016)
Борейко В. - Роль аграрного комплексу у відновленні зростання національної економіки (2016)
Ліпич Л. - Потреба впровадження нових систем оплати праці на підприємстві. Виклики глобалізації (2016)
Сахацький М. - Інструменти державної підтримки експортного потенціалу аграрних підприємств України, Ксьонжик І. (2016)
Kovalchuk S. - Applying the Concept of Public Utility in Petrol Stations Placing: Geo-Marketing Approach (2016)
Лень Т. - Маркетингове оцінювання кадрового потенціалу підприємства (2016)
Полінкевич О. - Роль та значення аутплейсменту в реалізації ефективної підприємницької системи соціально-трудових відносин (2016)
Волинець І. - Організація ризик-менеджменту на підприємстві (2016)
Ліпич Л. - Моніторинг стану та перспектив розвитку ринку молока й молочних продуктів України, Товстенюк О., Білик І. (2016)
Клебан О. - Актуальні проблеми розвитку та інвестиційне середовище в сільськогосподарських кооперативах, Дашкович Г. (2016)
Апостолюк О. - Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності (2016)
Сухоняк С. - Сутність та особливості аутсорсингу (2016)
Черчик А. - Наукові підходи до визначення сутності еколого-економічної безпеки підприємства (2016)
Гринкевич О. - Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України) (2016)
Павліха Н. - Сучасні підходи до покращення інвестиційної привабливості регіону, Ілюшик Ю. (2016)
Колоднійчук В. - Альтернативна технологія зберігання зерна в умовах обмежених фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Стефанишин О. - Фінансова стійкість підприємств сфери торгівлі як передумова їхнього розвитку: висновки для фінансового забезпечення (2016)
Карлін М. - Децентралізація управління місцевими фінансами в розвинутих федеративних та унітарних країнах: досвід для України (2016)
Рудик Н. - Міжнародне кредитування ЄБРР як джерело фінансування розвитку підприємств України (2016)
Осадча О. - Обліково-аналітичне забезпечення оцінки фінансового стану в умовах невизначеності (2016)
Бегун С. - Застосування кластерного аналізу для дослідження демографічної ситуації в регіоні (2016)
Бичков М. А. - Рівень холецистокініну сироватки крові у хворих на цукровий діабет із біліарною патологією, Вдовиченко В. І., Дяків-Корейба Н. І. (2016)
Бичков М. А. - Ефективність діагностики гелікобактерної інфекції у хворих на цукровий діабет із патологією травного каналу, Пода Н. В. (2016)
Бичков М. А. - Особливості вмісту електролітів у шлунковому соку хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу , Яхницька М. М. (2016)
Білошицька А. В. - Профілактична дія фітопрепарату при експериментальному атеросклерозі та цукровому діабеті (2016)
Блага О. С. - Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з ожирінням та нормальною масою тіла, Товт-Коршинська М. І., Колесник П. О., Ростока-Резнікова М. В. (2016)
Братасюк А. М. - Клініко-ендоскопічна характеристика аденоматозних поліпів товстого кишечнику у хворих старших вікових груп (2016)
Буженко А. І. - Артеріальна гіпертензія та придатність до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку, Воронко А. А., Мороз Г. З., Шевчук Р. В., Ганоль М. В. (2016)
Варваринець А. В. - Структура та частота позакишкових проявів неспецифічного виразкового коліту серед пацієнтів Закарпатської області, Чопей І. В. (2016)
Вежновець Т. А. - Синдром емоційного вигорання в медичних працівників хірургічних відділень із позиції кадрового менеджменту, Парій В. Д. (2016)
Гечко М. М. - Показники моніторингу артеріального тиску в пацієнтів із надлишковою вагою та ожирінням при редукції маси тіла, Чубірко К. І., Чопей І. В., Маршалик К. Е. (2016)
Дебрецені К. О. - Визначення рівня оксиду азоту у видихуваному повітрі в пацієнтів із бронхіальною астмою та супутнім ожирінням, Чубірко К. І., Дебрецені О. В., Гечко М. М., Чопей І. В., Гряділь Т. І. (2016)
Дербак М. А. - Зміни показників цитокінового профілю у хворих із поєднаною патологією, Архій Е. Й., Москаль О. М. (2016)
Децик О. З. - Вплив соціального, родинного та навчального оточення на формування превентивної обізнаності молоді щодо ВІЛ-інфекції, Басараба Т. П. (2016)
Децик О. З. - Повнота дотримання профілактичних технологій у хворих на сечокам’яну хворобу, Соломчак Д. Б. (2016)
Жилка Н. Я. - Первинна медична допомога: нормативно-правовий аспект, Кудря А. В. (2016)
Заремба Є. Х. - Добовий ритм артеріального тиску та ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2016)
Івачевська В. В. - Ефективність застосування ситагліптину та урсодезоксихолевої кислоти для корекції метаболічних порушень у пацієнтів із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки і цукрового діабету 2-го типу, Чопей І. В. (2016)
Кеч Н. Р. - Актуальні питання лікування і профілактики остеопенічного синдрому в дітей (огляд літератури), Гнатейко О. З., Личковська О. Л., Лук’яненко Н. С., Кулачковська І. Ю. (2016)
Киричук І. М. - Дослідження умов праці та особливостей організації лікувально-діагностичного процесу в інфекційних стаціонарах (2016)
Клітинська О. В. - Визначення антибіотикочутливості основних карієсогенних мікроорганізмів порожнини рота в дітей, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду (2016)
Коваль В. Ю. - Застосування Магне-В6 у хворих на хронічний панкреатит (2016)
Корсак В. В. - Немедикаментозна корекція метаболічних порушень при вагітності, Пацкань І. І. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін добового моніторингу артеріального тиску під впливом раміприлу і бісопрололу при поєднанні артеріальної гіпертензії і колоректального раку, Кузьмічов А. О. (2016)
Кошля В. І. - Вплив телмісартану і бісопрололу на стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, Муна Бен-Абід (2016)
Кутчак І. І. - Поширеність остеопенії серед багатодітних жінок, Долгіх А. С., Колесник П. О. (2016)
Леміш Н. Ю. - Стан плацентарної системи в жінок із гестаційним діабетом , Бобик Ю. Ю. (2016)
Ляхова Н. О. - Профілактика стоматологічних захворювань серед дитячого та дорослого населення України в практиці сімейного лікаря, Філатова В. Л., Голованова І. А. (2016)
Мигович І. І. - Вплив мінеральної води, озонотерапіїї та гіпербаричної оксигенації на стан слизової оболонки у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2016)
Михалко Я. О. - Антибіотикорезистентність уропатогенних штамів Еscherichia coli до хінолонових антибіотиків у 2015 р (2016)
Міцода Р. М. - Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із коінфекцією ХГС/ВІЛ (2016)
Німчук Н. В. - Клінічні аспекти розеоли у практиці сімейного лікаря, Русановська О. В., Ігнатко Л. В., Янковська А. О. (2016)
Пацкань І. І. - Оцінка якості впровадження ефективних сучасних перинатальних технологій у лікувально-профілактичних закладах Закарпатської області, Корсак В. В. (2016)
Пулик О. Р. - Аналіз захворюваності, смертності та первинного виходу на інвалідність після перенесеного мозкового інсульту в м. Ужгород, Гирявець М. В. (2016)
Росул М. В. - Мікробіологічний моніторинг ран у хворих на синдром стопи діабетика на фоні озонотерапії в практиці сімейного лікаря, Пацкань Б. М. (2016)
Росул М. М. - Гіперурикемія як предиктор серцево-судинних захворювань, Бугір І. В., Корабельщикова М. О., Іваньо Н. В. (2016)
Рубцова Є. І. - Дослідження впливу стресових чинників навчального процесу на формування показників артеріального тиску в дітей шкільного віку , Грицищук Т. П. (2016)
Русин О. М. - Роль ехокардіографії при хірургічно корегованих дефектів міжпередсердної перегородки у віддалений післяопераційний період (2016)
Слабкий Г. О. - Вимірювання континууму догляду у зв’язку з ВІЛ як невід’ємна складова системи стратегічної інформації щодо заходів із протидії епідемії у м. Києві, Антоненко Ж. В., Юрченко О. В. (2016)
Сухан В. С. - Реабілітаційне лікування хворих на бронхіальну астму із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Torma N. - Визначення товщини комплексу інтима-медіа сонних артерій як неінвазивного маркера субклінічного атеросклерозу, Русин В. І., Кополовець І. І., Tormova Z., Кополовець Г. Ю. (2016)
Фейса С. В. - Патологія щитоподібної залози та неалкогольна жирова хвороба печінки (2016)
Хвисюк О. М. - Науково-методичний супровід розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Харківській медичній академії післядипломної освіти, Сердюк О. І., Короп О. А., Крупеня В. І., Просоленко Н. В. (2016)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих із гострим коронарним синдромом при порушенні ліпідного обміну та за його відсутності, Ященко О. Б., Ватага В. В., Дубчак О. Г. (2016)
Хорош М. В. - Модернізація способу життя як спосіб первинної профілактики серцево-судинної патології, Голованова І. А. (2016)
Чернявский В.В. - Распространенность основных стоматологических заболеваний среди работников металлургической отрасли (2016)
Чубірко К. І. - Ожиріння як фактор ризику раптової смерті (2016)
Щубелка Х. М. - Оцінка обізнаності жінок м. Ужгород про рак шийки матки та їх мотивованості щодо цитологічного скринінгу, Колесник П. О., Прохорова А. І., Пацкань І. І. (2016)
Матеріали учасників конференції (2016)
Ремез Н. С. - Влияние формы полигона твердых бытовых отходов на его деформированное состояние с учетом грунтового основания, Осипова Т. А. (2016)
Самедов А. М. - Отжатие поровой воды, уплотнение, консолидация и ползучесть водонасыщенных грунтов при сжатии, Кравець В. Г., Ткач Д. В. (2016)
Фролов О. О. - Дослідження розподілу енергетичних потоків вибухів при руйнуванні модельного середовища, Косенко Т. В., Ващук В. З. (2016)
Зуєвська Н. В. - Дослідження формування зон з критичним напруженням в процесі видобутку гранітних блоків, Горобчишин О. В., Дроботущенко А. О. (2016)
Войтенко Ю. И. - Влияние алюминия на ударные свойства композитных кумулятивных струй, Бугаец В. П. (2016)
Кравець В. Г. - Дослідження надійності функціонування гірничотранспортного устаткування на глибоких залізорудних кар’єрах, Темченко О. А., Вапнічна В. В., Шиповський Г. В. (2016)
Зуєвська Н. В. - Mоделювання температурного режиму грунтів при застосуванні горизонтально направленого буріння, Булітко К. О., Пасько О. З. (2016)
Максимова Э. А. - Особенности месторождений газовых гидратов при их разработке в различных горногеологических условиях (2016)
Стовпник С. М. - Дослідження процесу протягування поліетиленової оболонки при реконструкції колектора, Зайченко С. В., Вовк О. О., Городиская А. М. (2016)
Крючков А. І. - Обгрунтування методики розрахунку змінної ксплуатаційної продуктивності екскаватора типу мехлопата на блоці, Євтєєва Л. І. (2016)
Прокопенко В. В. - Аналіз якості електричної енергії на прикладі сучасних офісних будівель, Босенко О. А. (2016)
Розен В. П. - Визначення основних факторів, які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах, Великий С. С. (2016)
Розен В. П. - Керування електричним навантаженням з використанням короткострокового прогнозування методом Хольта, Ходаківський І. Г. (2016)
Пермяков В. М. - Оптимізація технологічних режимів роботи системи управління повітрообміном глядацької зали кінотеатру, Чермалих О. В., Майданський І. Я., Бровко В. О. (2016)
Тишевич Б. Л. - Можливість застосування нейронних мереж у виробництві бетону, Марченко А. А. (2016)
Тишевич Б. Л. - Інтелектуальна система управління швидкістю на базі нейронної мережі для електроприводів з синхронним двигуном з постійними магнітами, Мугенов Д. Д. (2016)
Тишевич Б. Л. - Особливості використання матричних перетворювачів частоти в електроприводах з синхронними двигунами, Орлов М. В. (2016)
Трохименко О. В. - Залежність параметрів резонансного контура від характеристик системи "Індуктор – тіло, що нагрівається", Юрченко О. М. (2016)
Трохименко О. В. - Особливості роботи резонансного інвертора напруги на нелінійний індукторно-конденсаторний контур, Юрченко О. М. (2016)
Сербінова Л. А. - Дослідження безпечної інтенсивності виділення пилу подрібнювального матеріалу, Гребенюк Т. В. (2016)
Воробйов В. Д. - Підвищення ефективності біотрансформації екологічно небезпечних полютантів стічних вод у біогаз, Дичко А. О., Ополінський І. О., Пестова К. В. (2016)
Бодюк А. В. - Геолого-економічні аспекти двоїстості визначень залізистих кварцитів та їх родовищ (2016)
Левченко О. Г. - Аналіз та оцінка стану виробничого травматизму в галузі машинобудування, Ільчук О. С. (2016)
Козьяков В. С. - Математична модель коагуляції аерозолю під дією ультразвуку, Лугових М. В. (2016)
Козьяков В. С. - Практичне застосування ультразвуковової коагуляції аерозолів в промисловості, Лугових М. В. (2016)
Бодюк А. В. - Гірничі об’єкти і процеси для нарахування надро-фіскального доходу (2016)
Гайко Г. І. - Система автомобільних тунелів як спосіб розв’язання транспортних і екологічних проблем мегаполісу, Булгаков В. П., Сіверін М. О. (2016)
Драчук О. Г. - Підвищення безпеки використання свердловинної прострілювально-вибухової апаратури (2016)
Тверда О. Я. - Обгрунтування радіусу зони запилення в залежності від маси пилу що здувається з відвалу, Давиденко Ю. А. (2016)
Кожушко І. - Концептуальна компетенція як складник комунікативної компетенції мовної особистості (2014)
Ушакова Н. - Вивчення української мови студентами-іноземцями: концептуальні засади, Тростинська О. (2014)
Зозуля І. - Основні сучасні методи викладання української мови як іноземної (досвід викладачів кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету) , Присяжна О., Солодар Л. (2014)
Масицька Т. - Значення мовних норм у процесі вивчення української мови як іноземної (2014)
Бабич Н. - Лінгво-психологічні основи навчання зв’язного мовлення (2014)
Редьква М. - Використання автентичних матеріалів у вивченні української мови як іноземної в умовах іншомовного середовища (2014)
Туркевич О. - Диктанти для навчання української мови як іноземної (2014)
Шадріна Т. - Тестування в умовах кредитно-модульної системи : переваги та недоліки (на прикладі вивчення української мови як іноземної) (2014)
Бурак М. - Дотримання дидактичних і методичних принципів у сучасному підручнику з української мови як іноземної (2014)
Коваленко В. - Психолого-педагогічні засади укладання підручників зі спеціальних дисциплін для студентів підготовчого відділення для іноземних громадян, Костюк І., Масюкевич М., Ценюх О. (2014)
Зевако В. - Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів, Тишковець М. (2014)
Єж М. - Юридична українська мова – спеціалізований підручник для польських студентів (2014)
Процик І. - Багатство значень ахроматичних кольороназв в українській мові (на матеріалі підручників та посібників із української мови як чужої), Бурковська О. (2014)
Борис Л. - Сучасні тенденції перекладу власних імен та прізвищ з російської мови на українську у практиці викладання української мови як іноземної (2014)
Петрова А. - З досвіду викладання військової лексики іноземцям (2014)
Фецко І. - Українська термінолексика музейництва як навчальний матеріал для студентів-іноземців (2014)
Шевченко М. - Пареміологічні одиниці у практиці навчання української мови як іноземної, Самусенко О. (2014)
Скиба Н. - Фразеологічні трансформи в новітньому медіатексті у навчанні української мови як іноземної (2014)
Мацюк З. - Лінгводидактичні особливості вивчення службових частин мови в курсі української мови як іноземної (2014)
Фарина Н. - Сполучні засоби у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики на заняттях з української мови як іноземної (2014)
Ренчка І. - Викладання української мови як іноземної: формування мовної і мовленнєвої компетентності (2014)
Гимер Н. - Толерантне спілкування у контексті викладання української мови іноземцям (2014)
Лозан Т. - Зміст навчального матеріалу з формування усного українського мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я (2014)
Кочан І. - Місто Лева в лінгвокраїнознавчому курсі української мови як іноземної (2014)
Зух І. - Найменування українських курганів в аспекті лінгвокраїнознавчих студій, Тимошик Г. (2014)
Добрусинець Д. - Назви народних струнних інструментів у лінгвокраїнознавчому аспекті (2014)
Рибізант І. - Поема Тараса Шевченка "Катерина” як навчальний матеріал для читання в курсі української мови як іноземної (2014)
Телюх І. - Роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшого” як навчальний матеріал для читання в іншомовній аудиторії, Антонів О. (2014)
Овдіюк В. - Рекламний текст у курсі української мови як іноземної: соціокультурний підхід (2014)
Бойко Г. - Тексти публіцистичного стилю на заняттях з української мови як іноземної для чужоземних студентів нефілологічних спеціальностей (2014)
Процик І. - "Ми всі сьогодні "Ультрас”. Як навчати розуміння публіцистичного тексту на заняттях із української мови як чужої (2014)
Черничко С. - Вивчення української мови як іноземної в Угорщині (на Закарпатті) у першій половині ХХ ст., Товт Е. (2014)
Дуганджич А. - Вивчення української мови як іноземної в Загребському університеті (сучасний стан і розвиток україністики в Хорватії), Павлешен Д. (2014)
Васильків Х. - Українське шкільництво в США : історія, проблеми, перспективи та розвиток (2014)
Мазурик Д. - Про концепцію мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України (2014)
Юзвікевич П. - Сучасні технології та процес вивчення іноземної мови: позитиви й негативи (2014)
Кудіна Т. - Новітні технології у викладанні української мови як іноземної в мережевій мовній лабораторії, Кудін А. (2014)
Недашківська А. - Інфокомунікаційні технології у вивченні та викладанні ділової української мови як іноземної (2014)
Гадомська А. - Освітня технологія "Портфоліо рекламного тексту” (2014)
Мірзоян Н. - Поєднання інтерактивних методів і сучасних інформаційних технологій при комунікативному підході до вивчення української мови як іноземної (2014)
Морозова Л. - Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах, Морозова О. (2014)
Темник Г. - Інтерактивний курс онлайн та посібник з української мови як іноземної "Крок-1”: ефективна взаємодія (2014)
Палінська О. - Управління часом і його застосування у практиці викладання іноземних мов (2014)
Дзеньдзюра Н. - Словник словотвірних гнізд як один із засобів вивчення української мови як іноземної (2014)
Богуш О. - Українська астрономічна термінологія та її вивчення на заняттях з української мови як чужої (2014)
Григор’єва Д. - Вивчення військової термінолексики на заняттях з української мови як іноземної (2014)
Вус М. - Опрацювання біологічної лексики в іншомовній аудиторії (2014)
Тимошик Г. - Лексика бджільництва в лінгводидактичному аспекті (на матеріалі номена "трутень”) (2014)
Бурковська О. - Термінологія та номенклатура лісівництва в курсі української мови як іноземної (2014)
Ачилова О. - Методика викладання дієслівної категорії виду іноземним студентам, Монастирська Р. (2014)
Звягіна Г. - Використання різних видів мовленнєвої діяльності на заняттях з української мови для студентів з базовим знанням англійської мови (2014)
Іванишин Г. - Навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів: лінгводидактична модель (2014)
Кметь І. - Етнолексика як джерело лінгвокультурологічних студій (2014)
Якимович-Чапран Д. - Конотативна семантика демономенів дідько, сатана, диявол як джерело лінгвокультурної інформації (на матеріалі українських фразем і паремій) (2014)
Данилюк Н. - Використання лінгвокраїнознавчого словника у процесі вивчення української мови як іноземної (2014)
Станкевич Н. - Етикетні вислови привітання і побажання як лінгвокраїнознавчі одиниці, Шмакова Л. (2014)
Швець Г. - Навчальна дисципліна "Лінгвостилістичний аналіз тексту в курсі викладання української мови як іноземної” та її місце в системі фахової підготовки викладача-філолога (2014)
Романюк С. - Від "Рукавички”до "ГМО”: вибір текстів на заняття з української мови для іноземців, Саневська М. (2014)
Селіверстова Л. - Креолізований навчальний текст в електронному навчанні української мови як іноземної, Лагута Т. (2014)
Синчак О. - Дискурс-аналіз як методологічне підґрунтя для розробки підручника з української мови як іноземної (2014)
Маковська В. - На Українікум до Ґрайфсвальда! (2014)
Цісар Н. - Українська мова як іноземна в китайській аудиторії: аспекти міжкультурної комунікації (2014)
Кочан І. - Методика професора Г. Лозанова у вивченні української мови як іноземної (2015)
Коваленко В. - До питання про мовну підготовку слухачів-іноземців на підготовчих факультетах / відділеннях для іноземних громадян, Кревс В., Цісар Н. (2015)
Космеда Т. - Нова концепція підручника з практичного курсу української мови для польських студентів (Рівень А1) (2015)
Юзвікевич П. - Навіщо полякам українська мова? (2015)
Соловій У. - Концептуальні підходи до створення навчально-методичного комплексу з української мови як іноземної для студентів вищих медичних навчальних закладів, Іванишин Г. (2015)
Бурак М. - Методика створення сучасного підручника з української мови як іноземної (на прикладі нового навчально-методичного комплексу "Яблуко") (2015)
Палінська О. - Рольові ігри на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Бойко Г. - Лексико-граматичні тести та вправи з української мови як іноземної в контексті оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців технічних спеціальностей (архітектура) (2015)
Мазурик Д. - Державний іспит з української мови як іноземної : вимоги та результати State examination in the (2015)
Васильєва Л. - Методичний статус навчальних словників у викладанні слов’янських мов як іноземних (2015)
Туркевич О. - Лексичний мінімум з української мови як іноземної: принципи укладання з урахуванням польського досвіду (2015)
Чуба Г. - Міжмовна омонімія як джерело помилок при вивченні української мови студентами-поляками (2015)
Бурковська О. - Українська термінологія лісівництва як об’єкт вивчення на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Хирівська Г. - Вивчення української фармацевтичної термінології в іншомовній аудиторії (2015)
Соболь Л. - Засвоєння українського алфавіту – актуальна проблема курсу "Українська мова як іноземна”: аналіз дидактичної практики і авторські пропозиції (2015)
Яремчук С. - Фонетичне засвоєння латинізмів українською мовою, Гроховська Т. (2015)
Козелко І. - Вивчення фонетики в іншомовній аудиторії (2015)
Станкевич Н. - Інтерпретація поняття "Тема” у методиці викладання української мови як іноземної (2015)
Швець Г. - Принцип текстоцентризму в навчанні української мови як іноземної (2015)
Онуфрієнко Г. - Алгоритмізація навчального анотування фахових текстів у практиці викладання української мови як іноземної (2015)
Гадомська А. - Лінгвометодична класифікація навчальних креолізованих текстів україномовної реклами (2015)
Зозуля І. - Формування навичок письмового мовлення в іноземних студентів, Новак О., Присяжна О. (2015)
Процик І. - Назви природо-заповідних об’єктів у лінгвокраїнознавчому аспекті. Матеріали до лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (2015)
Добрусинець Д. - Назви поясного одягу в аспекті лінгвокраїнознавчих студій (2015)
Тимошик Г. - Лексика бджільництва в лінгводидактичному аспекті (на матеріалі номена "Вулик”) (2015)
Антонів О. - "Яблука доспіли, яблука червоні", або ще один здобуток для навчання іноземців української (2015)
Мацюк З. - Діалог культур і культура діалогу (2015)
Кузь Г. - Серія підручників для базового рівня "Z ukraińskim na Ty" (2015)
Борейко В. І. - Монетарна політика Національного банку України в умовах нестабільності (2015)
Кушнір Н. О. - Сучасний стан та перспективи співробітництва України з Міжнародним валютним фондом (2015)
Савченко С. О. - Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів в Україні (2015)
Сидоренко К. В. - Формування стратегії конкурентоспроможності виробничої інфраструктури на світовому ринку авіаційних перевезень (2015)
Смерічевський С. Ф. - Особливості трансформації світового ринку авіаційних перевезень, Михальченко І. Г. (2015)
Черленяк І. І. - Виміри транскордонної співпраці бізнесу України та Румунії, Бондаренко В. М., Герзанич В. М. (2015)
Богдан Н. И. - Оценка и анализ инновационной политики Беларуси: национальный и международный контекст, Warhurst S. (2015)
Вітренко Л. О. - Оцінювання функціонального стану об’єктів та середньострокових потреб у капітальних видатках з використанням показника FCI (Facility Condition Index) (2015)
Іванов Ю. Б. - Методичний підхід до оцінки дієвості заходів в сфері дергулювання економіки України, Удовенко А. О. (2015)
Кубатко О. В. - Ресурсна взаємозаміщуваність у національній економіці внаслідок еколого-економічних флуктуацій (2015)
Лізанець М. В. - Стратегічне програмування транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України (2015)
Малишко Ю. М. - Оцінка дерегуляторного впливу нормативно-правового акту в реєстраційній сфері на суб’єктів малого підприємництва (2015)
Писаревська Г. І. - Вплив ринку праці на формування трудового потенціалу (2015)
Сментина Н. В. - Теоретико-методологічні засади формування цілісної системи стратегічного планування на мезорівні (2015)
Солодаренко М. О. - Розвиток державно-приватного партнерства: зарубіжний досвід (2015)
Труш І. Є. - Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки (2015)
Адам В. І. - Модальність системи управління конкурентоспроможністю підприємства, регіону, національної економіки, Калиніч В. Є. (2015)
Бабець І. Г. - Високотехнологічні інвестиції як фактор енергетичної безпеки регіонів України (2015)
Бєлікова Н. В. - Теоретико-методологічні засади реформування моделі економіки країни та її регіонів (2015)
Бойченко Е. Б. - Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: теоретичний аспект (2015)
Варцаба В. І. - Оцінка стану використання регіональним менеджментом в Україні сучасних концепцій та інструментів управління (2015)
Винар Н. В. - Врахування критеріїв сталого розвитку в управлінні туристично-рекреаційними територіями Карпатського регіону (2015)
Зеліч В. В. - Аналіз тенденцій розвитку співробітництва з транскордонними партнерами України та Закарпаття у зовнішній торгівлі (2015)
Іванова О. Ю. - Методичний підхід до моделювання сценаріїв децентралізації фінансових ресурсів (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Туристично-рекреаційна спеціалізація регіону, Грабар М. В. (2015)
Шевчук Я. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва інноваційних транспортних засобів, Губані Г. Г, Чобаль Л. Ю. (2015)
Балджи М. Д. - Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах (2015)
Валькова Н. В. - Аналіз конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки (2015)
Вініченко О. М. - Цілі і задачі системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства (2015)
Девіняк О. Т. - Функціональний аналіз та оптимізація організації практики студентів на прикладі ДВНЗ "Ужгородський національний університет" (2015)
Климко Т. Ю. - Корпоративне шахрайство: реалії сучасності, Мельник О. О. (2015)
Мізік Ю. І. - Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії, Конопліна О. О. (2015)
Нестеренко О. С. - Вимірювання рівня конкурентоспроможності виноробних підприємств Одеської області (2015)
Олексюк Т. В. - Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємств машинобудування (2015)
Папп В. В. - Роль готельного господарства у розвитку туризму в регіоні (2015)
Посохов І. М. - Побудова системи та розробка механізму управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації промислових підприємств залізничного транспорту (2015)
Римкіна М. С. - Особливості сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України (2015)
Романов А. Д. - Дослідження факторів впливу на соціально-психологічну домінанту системи управління персоналом (2015)
Терованесова О. Ю. - Формування конкурентного статусу підприємств машинобудування: ресурсно-діяльнісний підхід (2015)
Тимощук М. Р. - Концептуальні засади управління розвитком підприємств (2015)
Червак-Смерічко О. Ю. - Математичне моделювання в економіці: моделювання і системний аналіз (2015)
Шаркаді М. М. - Модель оцінки конкурентоспроможності підприємств деревообробної промисловості з використанням нечітких множин (2015)
Шитікова Л. В. - Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління, Головатенко С. С. (2015)
Шулейко О. Л. - Состояние и основные направления реформирования сектора водоснабжения и водоотведения, Недведцкий В. М. (2015)
Якімцов В. В. - Синергетичний підхід у сучасній економічній науці (2015)
Янковий В. О. - Оптимальна фондоозброєність і заміщення ресурсів у рамках CES-функції (2015)
Бачо Р. Й. - Методика оцінки рівня забезпеченості регіонів небанківськими фінансовими послугами (2015)
Бойко С. В. - Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету (2015)
Брітченко І. Г. - Удосконалення банківського маркетингу шляхом підвищення компетентності персоналу (2015)
Варналій З. С. - Основні інститути інноваційного інвестування, Зянько В. В. (2015)
Герасименко А. В. - Теоретичні засади механізму банківського інвестиційного кредитування в Україні (2015)
Заславська О. І. - Проблеми та перспективи розвитку фондових бірж в Україні (2015)
Паляничко К. О. - Проблема відтоку депозитів в умовах кризових явищ (2015)
Рогов Г. К. - Страховий механізм забезпечення корпоративної стійкості (2015)
Ткаченко Н. В. - Моделі взаємодії банків і страхових компаній (2015)
Вигівська І. М. - Аналітичне забезпечення управління ризиками факторингової діяльності, Макарович В. К. (2015)
Гандзюк О. В. - Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичної системи підприємства (2015)
Даньків Й. Я. - Італійський вплив та особливості обліку в інших країнах Європи в середні віки, Остап’юк М. Я. (2015)
Пилипів Н. І. - Місце організації управлінського обліку в процесі прийняття управлінських рішень деревообробними підприємствами, Марків М. М. (2015)
Реслер М. В. - Вплив операційної компоненти фінансового менеджменту на інтеграцію господарського обліку (2015)
Сорока Й. Й. - Зарубіжний досвід оцінювання фінансового стану підприємств в сучасних умовах господарювання (2015)
Судин Ю. А. - Облік гудвілу підприємств: теорія і практика (2015)
Усатенко О. В. - Бухгалтерський облік ризикових інноваційних проектів (2015)
Шевчук О. А. - Напрями покращення використання аудиту ефективності (2015)
Яцко М. В. - Удосконалення системи розкриття інформації шляхом формування внутрішніх регламентів підприємства, Яцко Л. Б. (2015)
Annotation (2015)
Аннотация (2015)
Слюсар І. Т. - Продуктивність багаторічних травосумішей у сівозмінах на торфових грунтах Полісся, Гера О. М. (2010)
Задубинна Є. В. - Вплив добрив та основного обробітку осушуваних торфових грунтів Лісостепу на врожайність сої (2010)
Слюсар І. Т. - Вплив удобрення на урожайність малопоширених кормових культур та рівень накопичення ними 137Сs на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Зосимчук О. А. (2010)
Кирилюк В. П. - Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від систем основного обробітку ґрунту (2010)
Слюсар І. Т. - Продуктивність багаторічних трав на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах Західного Полісся, Зосимчук М. Д. (2010)
Танчик С. П. - Гумусний стан чорнозему типового залежно від обробітку ґрунту, Ямковий В. Ю. (2010)
Кочик Г. М. - Основний обробіток ґрунту в зерно-просапній сівозміні Полісся (2010)
Ґудзь В. П. - Ефективність біологічних методів боротьби з бур’янами, Міщенко Ю. Г. (2010)
Малиновська І. М. - Вплив забруднення сірого лісового ґрунту нафтопродуктами на його фітотоксичні властивості і стан мікробіоценозу, Зінов’єва Н. А. (2010)
Буслаєва Н. Г. - Ефективність форм фосфорних добрив для підвищення продуктивності агроценозу на сірому лісовому грунті (2010)
Коваленко Т. М. - Вплив удобрення конюшини лучної на функціонування симбіотичної системи Rhizobium-Trifolium (2010)
Головіна О. Л. - Використання земельних ресурсів в умовах реформування аграрного сектору (2010)
Сіроштан А. А. - Вплив строків сівби насіння озимої пшениці на тривалість післязбирального дозрівання, Кавунець В. П., Шаповал А. В. (2010)
Блажевич Л. Ю. - Фотосинтетична діяльність посівів тритикале ярого залежно від систем удобрення та захисту, Кравченко Л. О. (2010)
Кушніренко М. І. - Вплив мінеральних добрив на якість тритикале ярого в Правобережному Лісостепу (2010)
Грищенко Р. Є. - Формування асиміляційного апарату і продуктивність посівів гречки залежно від системи удобрення, Шляхтурова С. П. (2010)
Любчич О. Г. - Вплив азотного живлення на інтенсивність фотосинтезу та урожайність проса (2010)
Мирончук В. П. - Продуктивність льону-довгунцю залежно від норм висівання насіння (2010)
Дрозд О. М. - Продуктивність нових сортів льону-довгунцю у конкурсному сортовипробовуванні (2010)
Вишнівський П. С. - Вплив удобрення на формування продуктивності гірчиці білої, Губенко Л. В., Ремез Г. Г., Лепеха В. Г. (2010)
Ковальов В. Б. - Вплив удобрення на структуру врожаю різних видів льону та вихід олії, Семеній О. Г., Дмитренко Т. Ф. (2010)
Москалець В. І. - Створення вихідного матеріалу для селекції озимого тритикале, Москалець В. В., Москалець Т. З. (2010)
Чернуський В. В. - Роль інбрідингу в селекції пелюшки різних напрямів використання (2010)
Сердюк М. А. - Результати селекції костриці лучної та стоколосу безостого, Тесновець П. І., Сердюк О. М. (2010)
Бобер А. Ф. - Насінна продуктивність екзотичних форм видів костриць при само- і перехресному запиленні, Останець Т. А. (2010)
Білецький О. О. - Залежність енергетичних характеристик кіл заряду суперконденсаторів від їхніх початкових і кінцевих напруг, Супруновська Н. І., Щерба А. А. (2016)
Щерба М. А. - Распределение электрического поля и плотности тока возле водных включений полимерной изоляции высоковольтных кабелей с учетом ее нелинейных свойств, Подольцев А. Д. (2016)
Cherno O. O. - Energy efficiency of the vibratory device electromagnetic drive system, Monchenko M. Yu. (2016)
Пересада С. М. - Общетеоретическое решение задачи векторного управления асинхронными двигателями без измерения механических координат, Ковбаса С. Н. (2016)
Васьковський Ю. М. - Тривимірна польова математична модель електромагнітних процесів у торцевій зоні ротора турбогенератора, Цивінський С. С. (2016)
Стогній Б. С. - Моніторинг стану ліній 10(6) кВ сигналізації, централізації та блокування електрифікованих залізниць, Гребченко М. В., Максимчук В. Ф. (2016)
Сопель М. Ф. - Моделювання та мінімізація похибок високовольтних електромагнітних трансформаторів струму, Паньків В. І., Танкевич Є. М., Гречко В. В. (2016)
Вербицкий Е. В. - Использование контекстных данных при управлении распределенной сетью электропитания, Киселева А. Г. (2016)
Ягуп В. Г. - Определение режима компенсации реактивной мощности в четырех-проводной трехфазной системе электроснабжения с помощью поисковой оптимизации, Ягуп Е. В. (2016)
Трач І. В. - Оцінка параметрів ранжованих змінних вектора провідностей конденсаторних установок із заданим нелінійним розподілом, Севастюк І. М. (2016)
Бабак С. В. - Особливості практичного використання автономних діагностичних комплексів для теплового контролю повітряних ліній електропередачі, Мислович М. В. (2016)
Ma T. - Hierarchical Control Strategy for Unbalanced Voltage in an Islanded Microgrid, Cheng G., Liu X. (2016)
Шидловская Н. А. - Анализ электромагнитных процессов в выходной цепи генератора разрядных импульсов с нелинейной моделью плазмоэрозионной нагрузки при изменении их параметров в широких диапазонах, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2016)
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Волкова І. В. (2016)
Савчук Т. - "Дарма брат брата вбиває": протестанти в армії Російської імперії (1914-1917 рр.) (2015)
Тригуб О. - Антирелігійна комісія як засіб розколу РПЦ (1922-1929 рр.) (2015)
Бажан О. - Реабілітація жертв сталінських репресій в Українській РСР у другій половині 1950 – на початку 1960-х років: соціально-правовий аспект (2015)
Брегеда М. - Вплив реабілітації українських націоналістів на масові репресії у Західній Україні після ХХ з’їзду КПРС (2015)
Кузовков В. - Дипломатія Східної Римської імперії кінця ІV – початку VІ ст. у працях ранніх візантійських істориків (2015)
Ласінська М. - Еміграція єврейського населення з українських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Погромський В. - Значення порту Новоросійська під час діяльності закордонних гуманітарних організацій за часів голоду 1921-1923 рр. у радянській Росії (2015)
Верба І. - Південна Україна і Запоріжжя в археографічній діяльності Наталії Полонської-Василенко (2015)
Титул, зміст (2013)
Смирнов А. В. - ДТЭК: концепция лидерства в угледобыче (2013)
Борзых А. Ф. - Сооружение выработок по демонтажной камере, Трофимов Е. В., Степаненко Н. Н. (2013)
Болбат В. Н. - Инвестиционные проекты в угольной промышленности Украины: реальность и перспективы, Дубов Е. Д., Косарев И. В., Кулиш В. А. (2013)
Столяр О. П. - Определение норматива проведения горных выработок на 1000 т добычи угля, Сторчак И. И. (2013)
Турчин В. А. - Внедрение методов скоростного бурения дегазационных скважин, Халимендиков Е. Н., Шевелев В. Л., Пилипец В. И. (2013)
Чаплюк Е. М. - Автоматизированный весовой контроль и регистрация транспортируемой горной массы, Чаплюк А. Е., Жуковский С. А., Нестеров П. А. (2013)
Круковский А. П. - Анемометр АПР-2 – современный прибор для контроля проветривания шахт, Беликов Ю. Д., Дудник М. Н. (2013)
Семененко Е. В. - Перспективы создания и внедрения энергетических комплексов на угледобывающих предприятиях, Дякун И. Л., Рубан В. Д. (2013)
Грядущий Б. А. - Причины и последствия газодинамических явлений в шахтах, Брюханов А. М., Коптиков В. П., Мхатвари Т. Я., Тимофеев Э. И. (2013)
Вовк О. А. - Параметры сейсмических волн при действии сосредоточенного заряда (2013)
Полулях А. Д. - Течение водоугольной суспензии по ситовой поверхности грохота, Сансиев В. Г., Еремеев И. В. (2013)
Макаров А. С. - Композиционные угольные суспензии на основе вторичных топливных энергоносителей, Борук С. Д., Егурнов А. И., Макарова Е. В. (2013)
Думенко С. С. - Аналіз впливу фільтраційно-ємнісних характеристик колекторів на результати видобутку газу в Донецькому басейні, Приходченко В. Ф. (2013)
Дзнеладзе О. - До ювілею Олександра Володимировича Симоненка, Сікоза Д. (2015)
Піструіл І. - Структура поселень епіграветських мисливців на бізона Північно-Західного Причорномор’я (2015)
Гребенніков Ю. - Початок курганного будівництва у Північному Причорномор’ї (на прикладі пам’ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми, Смирнов Л. (2015)
Івченко А. - Нова ділянка з елліністичними склепами на некрополі Ольвії (2015)
Козленко Р. - Теракота римського воїна з території хори Ольвії (2015)
Гребенников В. - Кочівницьке поховання на Березанському лимані, Побочин І. (2015)
Смирнов О. - До десятиріччя проходження археологічної практики студентів МНУ імені В.О. Сухомлинського на о. Березань, Волкова К. (2015)
Господаренко О. - Про генуезьку присутність на території Миколаївської області: історико-географічні й археологічні зауваження (2015)
Коваль Г. - Діяльність Бериславської міської думи у галузі торгівлі та промисловості у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Левченко В. - Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії (2015)
Тодоров І. - Внутрішні та зовнішні витоки війни на Сході України (2015)
Вовчук Л. - Українсько-японські відносини: стратегічне партнерство та двостороння співпраця (2011-2015 рр.) (2015)
Кривошея І. - "Епоха великого хаосу": перспективи вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського, Якименко Л. (2015)
Горбуров Е. - Фалеристические памятки к юбилеям "Просвіти" (2015)
Мінькова О. Г. - Шляхи та способи переходу від традиційного аграрного виробництва до органічного (2016)
Господаренко Г. М. - Якість зерна пшениці озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Черно О. Д. (2016)
Дубін О. М. - Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу, Василенко О. В. (2016)
Бомба М. Я. - Концептуальні підходи щодо впровадження екологічно безпечних систем обробітку грунту (2016)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2014-2015 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань (2016)
Патика В. П. - Целюлозолітична активність грунтового гриба Chaetomium globosum, Копилов Є. П., Скуловатов О. В. (2016)
Балабак О. А. - Якість та жирнокислотний склад олії горіхів фундука (2016)
Балабак А. В. - Еколого-економічна ефективність дорощування лимонника китайського (Schisandra chinensis (turcz.) Baill.) залежно від обробки біологічними стимуляторами росту, Щетина М. А. (2016)
Копитко П. Г. - Особливості застосування сидератів у плодових насадженнях (2016)
Яковенко Р. В. - Продуктивність молодих насаджень та якість плодів груші залежно від грунтового удобрення й позакореневого підживлення, Копитко П. Г. (2016)
Демидась Г. І. - Формування щільності сіяних агрофітоценозів залежно від видового складу багаторічних трав та рівня їх удобрення, Демцюра Ю. В. (2016)
Vyshnevska L. V. - Growth and productivity of sugar beet depending on conditions of mineral nutrition, Poltoretskyi S. P. (2016)
Уліч О. Л. - Надбання і перспективи сорту пшениці м’якої озимої Сталева (2016)
Янченко І. А. - Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на вихід ефірної олії з рослинної сировини у південному степу України (2016)
Бакуменко О. М. - Комбінаційна здатність за масою 1000 насінин сортів пшениці озимої з пшенично-житньою транслокацією 1AL/1RS, Власенко В. А. (2016)
Колісник О. М. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на стійкість до пухирчатої сажки (2016)
Миколайко В. П. - Характеристика вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного за їх продуктивністю (2016)
Рябовол Я. С. - Зміна архітектоніки колосу, як один з чинників підвищення продуктивності жита озимого, Рябовол О. Л. (2016)
Карпенко В. П. - Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин, Притуляк Р. М., Даценко А. А., Івасюк Ю. І. (2016)
Брощак І. С. - Вплив норм і способів застосування регулятора росту вермистим на урожайність і якісні показники картоплі, Пида С. В., Бровко О. З., Дзяба Г. М. (2016)
Марченко А. Б. - Вплив абіотичних чинників на поширення та розвиток збудників роду Fusarium в агробіоценозах Callistephus chinensis (l.) Nees (2016)
Ткач Л. І. - Аналіз типів лісорослинних умов та біорізноманіття лісів водозбору річки Сіверський Донець, Бондар О. Б. (2016)
Матусяк М. В. - Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці (2016)
Азарсков В. Н. - Аналитическое конструирование оптимальных структур регуляторов в системе управления встречей двух подвижных объектов на траекториях их движений, Блохин Л. Н., Осадчий С. И., Зубенко В. А. (2016)
Акімов О. І. - Оцінка ефективності систем електропостачання електрифікованих залізниць, Кукушкін Д. О., Попадін А. І., Прищепа А. В. (2016)
Атаманський Д. В. - Особливості оцінювання ширини доплерівського спектру метеооб'єктів в когерентних імпульсних метеорологічних радіолокаторах з вобуляцією міжімпульсних інтервалів зондування, Шипіцин С. І. (2016)
Белокуров А. А. - Повышение точности цифровой синхронизации и демодуляции OFDM сигналов с известными параметрами (2016)
Богуненко М. М. - Вплив нових нормативів ешелонування на збільшення пропускної спроможності, Іонік А. О. (2016)
Бутенко О. С. - Особенности построения базы решающих правил о состоянии автомобильных дорог в условиях неопределенности, Андреев С. М., Трохимчук С. Н. (2016)
Гайдусь А. Ю. - Рассеяние однородной спиновой волны на движущихся дислокациях, Калиберда Л. М., Спольник А. И. (2016)
Дудинова О. Б. - Метод категорийной классификации объектов при компьютерном анализе аэроснимков (2016)
Животовський Р. М. - Удосконалена математична модель тропосферного радіохвильоводу (2016)
Кандырин Н. П. - Формирование широкополосных ЛЧМ сигналов методом прямого цифрового синтеза и перенос их в диапазон СВЧ. Часть 3. Исследование фазовых шумов синтезаторов ЛЧМ сигналов в диапазоне СВЧ (2016)
Коваленко В. В. - Розрахункові методи визначення захисних властивостей електромагнітних екранів у дальній зоні електромагнітного поля, Глива В. А., Тихенко О. М., Лук’яненко С. О. (2016)
Костюк Т. А. - Цементный композиционный материал для гидроизоляции и ремонта, Бондаренко А. И., Арутюнов В. А., Рачковский А. В. (2016)
Ленков С. В. - Моделирование технического обслуживания по состоянию объектов радиоэлектронной техники с резервированными элементами, Цыцарев В. Н., Зайцев Д. В., Проценко Я. Н. (2016)
Лоза В. Н. - Особенности применения пакетных алгоритмов вейвлет-анализа при обработке сигналов, Ленков Е. С. (2016)
Свид І. В. - Порівняльний аналіз якості інформаційного забезпечення системами широкозонного багатопозиційного спостереження, Обод А. I. (2016)
Таршин В. А. - Розробка типових моделей опису зображень поверхні візування в умовах її спотворення, Сотніков О. М., Сидоренко Р. Г. (2016)
Валенда Н. А. - Функционально-семантический анализ конструкций естественного языка на основе унификации, Самофалов Л. Д. (2016)
Звиглянич С. М. - Система підтримки прийняття рішень на основі використання розвідувальних відомостей, Бзот В. Б., Антонов А. В. (2016)
Марьин С. А. - Метапродукционные правила в построении сложных стратегий развития динамических систем, Ситников Д. Э. (2016)
Смолиенко Н. А. - Разработка приложения для работы с декларациями в налоговой службе, Лещенко А. Б., Аникин А. Н. (2016)
Feklistov A. O. - The development of model for reflexive determination behavior strategies based on SWOT and TOWS analysis (2016)
Шаповалова О. О. - Моделювання попиту на послуги автосервісу, Кімлик О. О. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод планування роботи спеціалізованих виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2016)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление значений элементарных функций с интервально заданным аргументом, определённым в системе центр-радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2016)
Горбенко Ю. І. - Сутність та умови здійснення атаки на зв’язаних ключах відносно електронних підписів IBS-1 та IBS-2 ДСТУ ISO/IEC 14888-3, Єсіна М. В., Кулібаба В. А. (2016)
Афанасьєва Л. О. - Методи та архітектури міжмережної кооперації, Кравчук С. О., Міночкін Д. А. (2016)
Бессонов А. А. - Исследование одношаговых алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей (2016)
Vasuta V. V. - Analysis of method of increasing performance productivity of modular operations based on non-position encoding of numbers in residue class, Kurchanov V. M., Chernitska I. O. (2016)
Кайдан М. В. - Визначення параметру енергоефективності оптичних транспортних мереж, Андрущак В. С. (2016)
Кучеренко Е. И. - Методы анализа адекватности и выбора альтернатив на нечетких E-сетях для интеллектуальных систем, Ходак М. В., Трохимчук С. Н. (2016)
Рассомахін С. Г. - Компоненти бібліотеки еталонних моделей сигналів в телекомунікаційних протоколах фізичного рівня, Веклич С. Г. (2016)
Слюсар В. І. - Оцінка впливу неідентичності джітера в квадратурних каналах на якість функціонування телекомунікаційної системи з цифровим діаграмоутворенням, Слюсарь І. І., Кулик Р. В., Миронов О. В. (2016)
Четвериков Г. Г. - Разработка программной системы электронного трёхъязычного словаря, Вечирская И. Д., Пузик А. С. (2016)
Артьомова А. В. - Процедура оцінювання ресурсного потенціалу підприємства, Артьомов І. В. (2016)
Колпакова Т. А. - Метод оптимизации распределения объема заказа между конкурирующими агентами, Олейник А. А. (2016)
Буданов П. Ф. - Повышение надежности управления технологическим процессом энергообъекта способом выявления аварийных признаков в нештатных режимах функционирования на основе метода фрактального обнаружения, Бровко К. Ю. (2016)
Пахалович М. Є. - Вдосконалення методики розрахунку опору крихкому руйнуванню трубопроводів Південно-Української АЕС, Кіпоренко Г. С. (2016)
Попов І. І. - Дослідження процесів очищення повітряного середовища приміщень в умовах надзвичайних ситуацій від аерозольних продуктів вибуху та диму, Толкунов І. О., Тютюник В. В., Шевчук О. Р. (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження умов внутрішнього управління інформаційно-комунікативним потоком в рамках розбудови інформаційної логістики системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Мирутенко Л. В. - Модель формування системи показників та критеріїв оцінювання якості комплексу програмного забезпечення системи дистанційного навчання (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Ничитайло М. Е. - Эндоскопические резекционные вмешательства по поводу доброкачественных опухолей большого сосочка двенадцатиперстной кишки, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Чмелюк И. О. (2015)
Грубнік В. В. - Рандомізоване контрольоване порівняльне дослідження ефективності лапароскопічної плікації великої кривини шлунка та лапароскопічної рукавної гастректомії, Парфентьєв Р. С., Медведєв О. В., Кресюн М. С. (2015)
Кондратенко Б. М. - Вибір тактики лікування хворих з приводу післяопераційної грижі передньої черевної стінки з супутнім ожирінням (2015)
Шаповалова Ю. А. - Критерии эффективности электрической сварки мягких тканей для обеспечения гемостаза при лапароскопических операциях (2015)
Годлевський А. І. - Поєднання лапароліфтингу з дозованим карбоксиперитонеумом під час мініінвазивних втручань з приводу жовчнокам’яної хвороби, Ярмак О. А. (2015)
Хомяк І. В. - Мініінвазивні хірургічні втручання з приводу гострого некротичного панкреатиту (2015)
Усенко О. Ю. - Хірургічна тактика при хронічному панкреатиті з ознаками біліарної гіпертензії, Копчак В. М., Пилипчук В. І., Копчак К. В., Андронік С. В. (2015)
Насташенко І. Л. - Транспапілярні втручання з приводу гострого панкреатиту (2015)
Искандаров Эмиль Алимамед оглы - Корреляционная взаимосвязь между продолжительностью периода "холодной" ишемии, тромбоцитопенией и тяжестью реперфузионного повреждения печени после ее трансплантации, Хандога А. Г. (2015)
Галич С. П. - Хирургическое лечение капиллярных мальформаций лица, Гиндич О. А., Дабижа А. Ю., Огородник Я. П. (2015)
Аветиков Д. С. - Изучение биомеханических свойств кожи сосцевидной области при выполнении косметической отопластики, Стебловский Д. В., Попович И. Ю., Локес К. П., Бойко И. В. (2015)
Кваченюк А. Н. - Эффективность сварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии, Гулько О. Н., Супрун И. С., Негриенко К. В., Ганжа В. А. (2015)
Таращенко Ю. Н. - Аналіз результатів хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози, Болгов М. Ю. (2015)
Маєтний Є. М. - Застосування однопортової відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні плеврального випоту (2015)
Стаховський Е. О. - Особливості методики та результати пластики з використанням сегмента кишки з приводу ятрогенного пошкодження сечовода, Вукалович П. С., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Кононенко О. А. (2015)
Пасичный Д. А. - Пластика с использованием тонких кожно–жировых лоскутов передней брюшной стенки по поводу повреждений кисти и пальцев (2015)
Денисенко А. И. - Особенности периоперационного ведения пациентов при эндовидеохирургических вмешательствах (часть ІІ). Газообмен, механика легких, центральная нервная система, функция печени, почек, выбор анестетиков, интенсивная терапия, противопоказания (2015)
Завгородний С. Н. - Наблюдение спонтанного разрыва феохромоцитомы правого надпочечника, Доля О. С., Акиньшин В. П., Данилюк М. Б. (2015)
Єрко І. П. - Спостереження повної транспозиції нижньої порожнистої вени, Балабушко С. Б., Цісельський Р. К. (2015)
Крижановський Я. Й. - 80 років кафедри загальної хірургії № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2015)
Рыбаков С. И. - Становление эндокринной хирургии в Украине. Киевская школа эндокринных хирургов (2015)
Александрова Т. Є. - Цифрова комплексірована навігаційна система автомобіля спеціального призначення, Цебрюк І. В. (2016)
Алєксєєв О. М. - Перспективи розвитку безпілотного та муніципального авіаційного транспорту в Україні, Бондарєв Д. І. (2016)
Арделян В. В. - Обґрунтування математичної моделі тестового діагностування пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2016)
Василишин В. И. - Эффективность спектрального анализа собственно-струтурными методами при предварительной обработке сигналов модифицированным методом SSA (2016)
Губницкая Ю. С. - Постановка проблемы выжигания изображений устройством с числовым программным управлением и подход к ее решению, Ковшарь Е. А. (2016)
Лавров О. Ю. - Метод формування навчальної вибірки зображень для навчання підсистеми автоматизованого розпізнавання об’єктів повітряної розвідки (2016)
Лебедєв А. Т. - Вірогідність контролю функціональної точності і працездатності рульового керування трактора, Лебедєва І. А., Колєснік І. В. (2016)
Павленко М. А. - Розподіл часу оцінки повітряної обстановки особою, що приймає рішення, в диспетчерській службі єдиної системи управління повітряним рухом, Шило С. Г., Борозенець І. О., Полонський Ю. І. (2016)
Рассомахин С. Г. - Линейная алгебраическая обработка сложных сигнальных конструкций, Веклич С. Г. (2016)
Саваневич В. Е. - Метод формирования внутреннего каталога объектов, неподвижных на серии кадров, Мовсесян Я. С., Дихтяр Н. Ю. (2016)
Слободянюк В. В. - Метод нелокальной фильтрации аддитивного шума на цифровом изображении с использованием технологии суррогатных данных, Шаповалов А. В., Лебедев В. А., Чекунова О. Н. (2016)
Удовенко С. Г. - Нечеткое управление автономным мобильным роботом с подкрепляемым обучением, Сорокин А. Р. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп в умовах достатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2016)
Бутенко О. С. - Формализация процесса построения генерального плана с использованием данных дистанционного зондирования Земли, Овчаренко С. И., Чернологова Д. С. (2016)
Валенда Н. А. - Анализ словосочетаний русского языка на основе LR-грамматик, Самофалов Л. Д., Павленко Н. А. (2016)
Лещинский В. А. - О логической формализации сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Лысенко И. А. - Усовершенствование метода проверки корректности таблиц решений для формального представления тестовых наборов, Смирнов А. А. (2016)
Бутенко В. О. - Применение метода исследования пространства параметров для определения вероятностей переходов в марковской цепи с дискретными состояниями и дискретным временем, Дубницкий В. Ю., Харченко С. В. (2016)
Жолткевич Г. Н. - Дискретное моделирование динамических систем отношений размерных классов в популяции трески, Носов К. В., Беспалов Ю. Г., Высоцкая Е. В., Порван А. П. (2016)
Ганзя Р. С. - Оцінка обчислювальної складності методів підрахунку кількості точок на еліптичній кривій (2016)
Громико І. О. - Флеш-носії з активним захистом від несанкціонованого доступу, Тіллоєв Д. Д. (2016)
Дудикевич В. Б. - Концепція та базовий підхід до побудови системи захисту інформації в багаторівневій інтелектуальній системі керування, Микитин Г. В., Крет Т. Б. (2016)
Карлов В. Д. - До питання про суть та види інформаційної зброї в сучасних інформаційних конфліктах, Лукашук О. В., Шолохов С. М. (2016)
Косогов О. М. - Інформаційна безпека у сфері оборони як складова воєнної безпеки України (2016)
Певнев В. Я. - RSA и простые числа (2016)
Потий А. В. - К вопросу о максимальном периоде последовательностей генерируемых регистров сдвига с линейной обратной связью второго порядка, Полуяненко Н. А. (2016)
Рассомахин С. Г. - Универсальный многоключевой алгоритм получения стеганограмм, Борщов Ф. А. (2016)
Gordeeva D. V. - Analysis of effects of insufficient quality of computer software, Girchenko L. A (2016)
Песоцкая Л. А. - Оценка изменения энерго-информационного гомеостаза организма человека при помощи метода газоразрядной визуализации, Глухова Н. В., Кучук Н. Г., Евдокименко Н. М. (2016)
Семенец В. В. - Разработка биомедицинской системы жизнедеятельности при воздействии электромагнитных излучений, Стыценко Т. Е. (2016)
Андрєєв С. М. - Методика оцінки енергетичного потенціалу торфових родовищ з використанням ГІС-технологій, Вовк І. Ю., Жилін В. А. (2016)
Лернер Ю. И. - Оценка вероятности сложного события в вероятностной экономике (2016)
Романенков Ю. А. - Средства инфографического анализа агрегированных показателей многомерных объектов и систем, Вартанян В. М., Прончаков Ю. Л., Зейниев Т. Г. (2016)
Федорович О. Е. - Последовательность действий разработчиков при формировании качественного состава компонентной программной системы, Бабич А. В. (2016)
Альбощій О. В. - Підвищення ефективності атестації робочих місць шляхом застосування лінійного програмування для планування робіт (2016)
Дармофал Е. А. - Заходи з підвищення надійності роботи комп'ютерного обладнання та безпеки персоналу в енергонасичених будівлях і спорудах, Коваленко В. В., Русаловський А. В. (2016)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них (2016)
Пахалович М. Є. - Нормативне забезпечення оцінки міцності трубопроводів реакторного відділення Південно-Української АЕС при сейсмічній дії (2016)
Пащенко Р. Э. - Система поддержки принятия решения при определении масштаба паводкового наводнения, Весельская Л. С., Марюшко М. В. (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Якісний аналіз впливу фізичних факторів виробничого середовища лікувальних закладів на медичний персонал (2016)
Сірик А. О. - Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів забезпечення заданого рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств, Євтушенко О. В., Барабаш О. В. (2016)
Третьяков О. В. - Основні методи математичного моделювання для методичного забезпечення басейнового підходу в управлінні якістю водних ресурсів, Безсонний В. Л. (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження умов зовнішнього управління інформаційно-комунікативним потоком в рамках розбудови інформаційної логістики системи моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Содержание (2015)
Васильев М. А. - Влияние импульсного лазерного излучения на состав поверхностных слоёв титанового сплава ВТ6, Ченакин С. П., Нищенко М. М., Яценко Л. Ф. (2015)
Долматов А. И. - Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности, Сергеев С. В., Курин М. А., Воронько В. В., Лоза Т. В. (2015)
Удовицька Р. С. - Наноструктурування поверхні гетероепітаксійної плівки CdHgTe методом йонної імплантації Ag+ (2015)
Погребняк А. Д. - Особенности термодинамических процессов на контактных поверхностях многокомпонентных нанокомпозитных покрытий с иерархическим и адаптивным поведением, Дядюра К. А., Гапонова О. П. (2015)
Boshko O. I. - Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes, Dashevskyi M. M., Ivanenko K. O., Revo S. L. (2015)
Бякова А. В. - Термостабильность структуры и механических свойств наноквазикристаллического Al94Fe3Cr3-сплава, консолидированного экструзией, Юркова А. И., Власов А. А. (2015)
Бадиян Е. Е. - Пластические ротации в поликристаллических фольгах алюминия, Тонкопряд А. Г., Шеховцов О. В., Шуринов Р. В. (2015)
Грищенко В. Н. - Влияние прочности на охрупчиваемость сталей под действием концентраторов напряжений, Мешков Ю. Я., Полушкин Ю. А., Шиян А. В. (2015)
Дмитриева Г. П. - Структура и свойства износостойкого сплава на основе кобальта с карбидом ниобия, Черепова Т. С., Косорукова Т. А., Ничипоренко В. И. (2015)
Nadutov V. M. - Effect of Al Content on Magnetic Properties and Thermal Expansion of As-Cast High-Entropy Alloys AlxFeCoNiCuCr, Makarenko S. Yu., Svystunov Ye. O. (2015)
Титул, зміст (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
"Педагічна компаративістика" – масштабність та багатовимірність (2015)
Локшина О. І. - Comparative education in Ukraine: trajectory of development (2015)
Patricia K. Kubow - Comparative education in the USA, Paul R. Fossum (2015)
Марія Мензон - Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті (2015)
Сокол М. О. - Концептуальні основи експлікації педагогічних понять: людина – індивід – особистість (2015)
Хриков Є. М. - Аналіз стану дослідженості наукової проблеми у галузі порівняльної педагогіки (2015)
Цюра С. Б. - Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості (2015)
Штомпель Г. О. - Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації (2015)
Шарл Уолгутер - Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки (2015)
Бєсєдіна А. А. - Вітчизняний та європейський вимір здоров’яспрямованої діяльності (2015)
Волинець Л. Л. - Ідеї гуманізації освіти у філософії Едгара Морена (2015)
Гоштанар І. В. - Поняття "естетичної необхідності" в педагогічній спадщині Й. Ф. Гербарта (2015)
Маріуц І. О. - Теоретичні аспекти гуманізації шкільної освіти: погляди учених зарубіжжя (2015)
Равчина Т. В. - Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму (2015)
Царик О. М. - Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) (2015)
Чистякова І. А. - Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти (2015)
Шпарик О. М. - Проблема диференціації навчання в дослідженнях українських учених та науковців близького зарубіжжя (2015)
Гаджієв Асіф Хатабала оглу - О личностно-ориентированных школьных учебниках, Ганділов Рафік Таги огли (2015)
Джурило А. П. - Актуальні проблеми управління освітніми системами у зарубіжжі: централізація і децентралізація (2015)
Заячук Ю. Д. - Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти (2015)
Гриненко Д. В. - Навчання впродовж усього життя в контексті сучасної європейської іншомовної освіти (2015)
Овчарук О. В. - Сучасні підходи до розробки та впровадження навчальних курсів з питань демократичного громадянства (2015)
Поголша Л. В. - Развитие куррикулума – основа модернизации школьного учебника (2015)
Регейло І. Ю. - Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії, Базелюк Н. В. (2015)
Сбруєва А. А. - Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2015)
Чернякова Ж. Ю. - Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору (2015)
Шевлякова-Борзенко И. Л. - Электронный учебник-навигатор для учреждений общего среднего образования: методические особенности использования (2015)
Пуховська Л. П. - Рецензія на колективну монографію "Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США" (2015)
Березівська Л. Д. - Рецензія на хрестоматію "Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів" (2015)
Содержание (2015)
Иванов М. А. - Влияние дислокационных петель на осевую теневую картину, Квашнина Л. Б., Наумук А. Ю. (2015)
Molodkin V. B. - Quantum-Mechanical Model of Interconsistent Amplitude and Dispersion Influences of Structure Imperfections on the Multiple Scattering Pattern for Mapping and Characterization of Strains and Defects in Ion-Implanted Garnet Films, Olikhovskii S. I., Skakunova E. S., Len E. G., Kislovskii E. N., Reshetnyk O. V., Vladimirova T. P., Lizunov V. V., Skapa L. N., Lizunova S. V. (2015)
Михайловский В. А. - Выбор модели реконструкции температурного поля для ультразвукового неразрушающего контроля замкнутой конструкции с односторонним доступом в нестационарных тепловых условиях, Дордиенко Н. А., Запорожец О. И. (2015)
Gursel A. - The Wear Treatment by Nd:YAG Laser on Ti—6Al—4V Alloy: Effect of the Spot Size on Laser Beam and Seam Morphology (2015)
Воробйов С. І. - Магнетні та магнеторезистивні властивості плівок феромагнетних металів, Литвиненко Я. М., Шпетний І. О., Шутилєва О. В., Чорноус А. М. (2015)
Zaulychnyy Ya. V. - Effect of Mechanical Activation of Highly Disperse SiO2/a-Fe2O3 Mixtures on Distribution of Valence Electrons, Gun’ko V. M., Yavorskyi Yu. V., Zarko V. I., Piotrowska S. S., Mishchenko V. M. (2015)
Касияненко В. Х. - Электронная структура ванадийсодержащих апатитоподобных соединений кальция, изоморфно модифицированных щелочными и редкоземельными металлами, Карбовский В. Л., Курган Н. А., Карбовская Л. И., Гетьман Е. И. (2015)
Рассолов С. Г. - Термическая устойчивость, кинетика и механизмы распада нанокомпозитных структур в сплавах на основе Al, Свиридова Е. А., Максимов В. В., Носенко В. К., Жихарев И. В., Матвеев Д. В., Першина Е. А., Ткач В. И. (2015)
Гапонова О. П. - Теоретична аналіза динамічного знеміцнення в спечених матеріялах, Говорун Т. П. (2015)
Надутов В. М. - Влияние пластической деформации методом осадки на свойства инварного сплава Fe—35%Ni—0,49%Mn, Ващук Д. Л., Запорожец О. И., Давиденко А. А., Свистунов Е. А., Марковский Е. В. (2015)
Гольцова М. В. - Модуль упругости и нанотвёрдость ненаклёпанного гидрида палладия, Любименко Е. Н., Толмачева Г. Н., Жиров Г. И. (2015)
Содержание (2015)
Олійник О. В. - Особливості енергетичних параметрів "деформаційної" та "електрохемічної" взаємодій вакансій у ОЦК-металах, Татаренко В. А. (2015)
Дмитриев С. В. - Теория динамического фактора Кривоглаза—Дебая—Валлера, Лехняк Р. В., Молодкин В. Б., Лизунов В. В., Скапа Л. Н., Скакунова Е. С., Лизунова С. В., Олиховский С. И., Лень Е. Г., Толмачёв Н. Г. (2015)
Нищенко М. М. - Отражение медленных электронов от графена на грани (110)Mo, Смольник С. В., Шевченко Н. А. (2015)
Бігун Р. І. - Квазикласичне та квантове перенесення заряду в полікристалічних плівках a-Mn нанометрової товщини, Бучковська М. Д., Гаврилюх В. М., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2015)
Гудыменко А. И. - Исследование плазмонных плёночных наноструктур золота методами рентгеновской рефлектометрии и дифрактометрии, Кривой С. Б., Станчу Г. В., Кладько В. П., Сафрюк Н. В., Слободян Н. В. (2015)
Найдіч Ю. В. - Кінетика дисперґування при відпалі у вакуумі паладійових і платинових наноплівок, нанесених на оксидні матеріяли, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І. (2015)
Karabulut Ş. - Experimental Investigation of B4C Particulate Reinforced Aluminium 6061 Based Composite Material in Wire-Cut EDM, Gökmen U., Karakoç H., Kalkan Ö. K., Çıtak R. (2015)
Міщук О. О. - Ґрадієнтна релаксація сталевої поверхні в зоні Герцового контакту під час тертя, Телемко О. В. (2015)
Васильєв М. О. - Еволюція структурного стану та мікротвердости поверхні алюмінійового стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення в різних атмосферах, Мордюк Б. М., Сидоренко С. І., Волошко С. М., Бурмак А. П. (2015)
Ошкадёров С. П. - Рецензия на монографию: "Техника осаждения вакуумно-дуговых покрытий". И. И. Аксёнов, Д. С. Аксёнов, В. А. Белоус. ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Харьков, 2014. 280 с. (2015)
Поздравление Виктора Григорьевича Барьяхтара в связи с 85-летним юбилеем (2015)
Редакційна стаття - О задачах журнала "Фотобиология и Фотомедицина" на современном этапе (2010)
Пантьо В. І. - Лазерна реваскуляризуюча остеотрепанація (ларот) великогомілкової кістки у лікуванні хворих із ішемією тканин нижніх кінцівок, Шимон В. М., Сливка Р. М., Полянський П. А., Чундак С. С. (2010)
Пантьо В. І - Склерохірургічне лікування варикозної хвороби з використанням пункційної ендовазальної лазерної коагуляції вен (певлк), Шимон В. М., Пантьо В. А., Сливка Р. М., Полянський П. А., Чундак С. С., Карпюк А. С. (2010)
Шимон В. М. - Лазерна денервація дуговідросчатих суглобів хребта при спонділоартралгії, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Шимон В. М. - Особливості виконання лазерної вапоризації при застарілих протрузіях міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Шимон В. М. - Динаміка рентгенологічних показників при лазерній вапоризації міжхребцевих дисків, Пічкар І. Й., Пантьо В. І. (2010)
Кишко Т. В. - Вплив лазеротерапії на клінічні прояви і стан метаболічних киснезалежних реакцій у хворих на остеоартроз колінних суглобів із надмірною масою тіла, Кишко М. М., Корсак Ю. В., Трохимович А. А. (2010)
Семенов В. В. - Досвід використання хірургічного діодного лазера у гінекологічній практиці, Севостьянова О. С., Бугро В. В. (2010)
Захарьян А. Л. - Венэктомии с использованием лазерного излучения в хирургическом лечении варикозного расширения вен нижних конечностей с сафенофеморальным рефлюксом, Йовбак В. М., Потапенков М. А., Береговая Н. М., Мальченко О. А., Усеинов А. С., Калгин В. В. (2010)
Криса В. М. - Досвід використання ендовенозної лазерної когуляції в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Криса Б. В. (2010)
Свириденко Л. Ю. - Опыт лечения часто болеющих детей с применением лазеротерапии и спелеотерапии (2010)
Коваль Э. Ю. - Опыт применения диодного лазера "Лика-хирург" в хирургической стоматологии, Свириденко Л. Ю., Холин В. В. (2010)
Ерофеева О. В. - Эффективность применения лазеротерапии в комплексной коррекции функционального состояния эндотелия сосудов у пациенток с гипоэстрогенемическим типом кожных покровов (2010)
Странадко Е. Ф. - Роль фотодинамической терапии в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи, Титова В. А., Рябов М. В., Петровский В. Ю., Ибрагимов Т. М. (2010)
Гамалія М. Ф. - Підвищення ефективності фотодинамічної терапії пухлин шляхом застосування колоїдного золота, Лісняк І. О., Прокопенко І. В., Шишко Є. Д., Долинський Г. А., Мамчур А. А., Усатенко О. В., Щербаков О. Б., Холін В. В., Корунець А. В. (2010)
Гамалія М. Ф. - Визначення розподілу імунокон’югату гематопорфірину в тканинах мишей та аналіз добових коливань його накопичення пухлинами, Прокопенко І. В., Лісняк І. О., Шишко Є. Д., Мамчур А. А., Холін В. В. (2010)
Пантьо В. В. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на біологічні об’єкти та чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, Ніколайчук В. І., Пантьо В. І., Корунець А. В. (2010)
Павлючок-Гогерчак О. В. - Молекулярні механізми фотодинамічної активності природних барвників, виділених із рослин роду heracleum, Стецович В. В., Суховія М. І. (2010)
Войцехович В. С. - Фемтосекундный лазер с возможностью изменения длины волны для биомедицинских исследований, Каневский В. А., Матяш В. И., Фильчаков И. В., Зайцев С. Л. (2010)
Коляда Т. І. - Лейкоцитарна реакція периферичної крові експериментальних тварин з моделлю гострого запалення на дію немонохроматичного випромінювання інфрачервоного діапазону спектра з довжиною хвилі 0,8 мкм, Коробов А. М., Лісна Т. О., Коробов В. А. (2010)
Осінський В. І. - Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини, Павлов С. В., Тужанський С. Є., Камінський О. С. (2010)
Киселев В. К. - Терагерцевые лазерные установки для биомедицинских исследований, Мизрахи С. В., Радионов В. П. (2010)
Содержание (2016)
Лоскутов О. Є. - Сучасна концепція діагностики та лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень кінцівок, Заруцький Я. Л. (2016)
Король С. О. - Аналіз хірургічного лікування поранених із переломами кісток гомілки під час антитерористичної операції (2016)
Вирва О. Є. - Математичне моделювання динамічного навантаження кульшового суглоба після видалення пухлин проксимального відділу стегнової кістки, Малик Р. В., Головіна Я. О. (2016)
Волосюк В. К. - Обоснование применимости спектрально-волновых VF-преобразований для физической реализации пространственно-временной обработки сверхширокополосных полей, Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2016)
Филиппенко В. А. - Биомеханическое обоснование методики уплотнения стенок вертлужной впадины при эндопротезировании в условиях остеопороза, Бондаренко С. Е., Танькут В. А., Аконджом М., Яресько А. В. (2016)
Кайдалов Р. О. - Дослідження можливості зниження енергетичних втрат автомобіля при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс (2016)
Попсуйшапка О. К. - Переміщення відламків під час лікування діафізарних переломів та їх значення для процесу регенерації кістки, Литвишко В. О., Ашукіна Н. О., Яковенко С. М. (2016)
Калюжный Н. М. - Моделирование распознавания летательных аппаратов по излучениям бортовых радиоэлектронных средств коллективом решающих правил, Колесник В. И., Хряпкин А. В., Николаев И. М. (2016)
Григоровський В. В. - Морфологічні ознаки стану кровопостачання та життєздатності тканин стегнової і великогомілкової кісток упродовж турнікетної ішемії кінцівки та періоду рециркуляції, Долгополов О. В., Григоровська А. В., Лисак А. С. (2016)
Кононов Б. Т. - Імітаційна модель електропривода антени радіолокаційної станції, Любарський Б. Г., Куравська Н. М. (2016)
Маколинец В. И. - Эффективность разных схем комплексной консервативной терапии животных с индуцированным гонартрозом, Малышкина С. В., Никольченко О. А., Гращенкова Т. Н., Шевцов Б. Н., Маколинец К. В. (2016)
Лєнков С. В. - Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об'єктів радіоелектронних засобів озброєння, Банзак Г. В., Цицарєв В. М., Проценко Я. М. (2016)
Радченко В. О. - Формування заднього спондилодезу залежно від різної фізичної активності у тварин, Скіданов А. Г., Ашукіна Н. О., Данищук З. М., Левицький П. Б. (2016)
Морозов О. О. - Інтелектуальна система класифікації повітряних суден, які можуть використовуватися для здійснення терористичних актів, на основі методів теорії нечітких множин та нечіткої логіки (2016)
Боскін Г. Л. - Спосіб остеосинтезу через- та надвиросткових переломів плечової кістки в дітей (2016)
Обод А. І. - Вимоги до якості інформації багатопозиційних систем спостереження (2016)
Головаха М. Л. - Тенодез сухожилия длинной головки бицепса при его патологии, Шишка И. В., Забелин И. Н. (2016)
Обод І. І. - Аналіз внутрішньосистемних завад в запитальних системах спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О., Алферов М. Є., Мерзлікін А. О. (2016)
Бур’янов О. А. - Периопераційна мультимодальна аналгезія в ортопедо-травматологічних хворих у разі малоінвазивних хірургічних втручань, Соболевський Ю. Л., Омельченко Т. М., Бабочкін Р. О., Андрєєва М. О. (2016)
Олизаренко С. А. - Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах разработки систем автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков, Лавров О. Ю., Капранов В. А. (2016)
Grifka J. - Advancements for an approved component positioning in hip arthroplasty with navigation technique (2016)
Орышич С. С. - Исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения исследуемого объекта на серии CCD-кадров методом статистического моделирования, Хламов С. В., Саваневич В. Е. (2016)
Белозеров И. В. - Мухин Ефрем Осипович (к 250-летию со дня рождения), Рожкова Е. Ю. (2016)
Павленко М. А. - Направления развития интерфейсов взаимодействия в автоматизированных системах управления специального назначения, Смеляков С. В., Руденко В. Н., Хмелевский С. И. (2016)
Ненько А. М. - Роль академика Коржа А. А. в становлении детской ортопедии в Евпаторийском Центральном детском клиническом санатории Министерства обороны Украины (2016)
Рассомахин С. Г. - Математические модели случайных и псевдослучайных кодов, Лавровская Т. В. (2016)
Богдан Ілліч Сіменач (2016)
Саваневич В. Е. - Вычислительный метод выбора опорных звезд на цифровых кадрах, Мовсесян Я. С., Дихтяр Н. Ю. (2016)
Станислав Дмитриевич Шевченко (2016)
Смоляр Вік. Г. - Спектральне детектування імпульсів в умовах впливу білого шуму з використанням процедури "ковзного вікна" та прийняттям рішення за мажоритарним принципом, Симоненко О. М., Тройко А. В., Горобець Д. О., Смоляр Вол. Г. (2016)
Фрида Соломонівна Леонтьєва (2016)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі висотного розвідувального безпілотного літального апарату RQ-4 "Global Hawk”, Василець В. О., Белевщук Я. О., Московченко І. В. (2016)
Антон Тимофійович Бруско (2016)
Худов В. Г. - Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Кучук Г. А., Маковейчук О. М., Крижний А. В. (2016)
Коструб О. O. - Наукові "запозичення", Зазірний І. М. (2016)
Чуприна В. М. - Розробка параметричних моделей агрегатних комплектних шпиндельних вузлів на опорах кочення в САПР (2016)
Филиппенко В. А. - Перипротезная инфекция: диагностика и лечение. Часть 1 (обзор литературы), Марущак А. П., Бондаренко С. Е. (2016)
Барабаш О. В. - Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем, Пашков Д. П., Горський О. М. (2016)
Кальченко А. В. - Хірургічне лікування остеопоротичних переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літератури), Бабалян В. А., Гурбанова Т. С., Мазняков С. М. (2016)
Василенко Д. Е. - Разработка процедуры контроля непротиворечивости знаний для открытой экспертной системы реального времени, Обидин Д. Н., Бердник П. Г. (2016)
Корж Н. А. - Использование оссеин-гидроксиапатитного комплекса в лечении остеопороза и переломов (обзор литературы), Дедух Н. В. (2016)
Лещинская И. А. - Формулы исчисления высказываний (2016)
Яковенко С. М. - Сучасні уявлення про плечолопатковий больовий синдром (огляд літератури), Котульський І. В. (2016)
Лещинский В. А. - О теоремах исчисления высказываний (2016)
Пащетник О. Д. - Вплив процесів підтримки прийняття рішення органами управління на інформаційно-моделюючу систему, Поліщук Л. І., Пащетник В. І. (2016)
Підгородецький М. М. - Комплексна методика оцінювання ефективності водопостачання військ (сил) в операціях (2016)
Бондаренко А. Ю. - Построение математических моделей пироэлектрического детектора. Нагревание. Отклик на единичное ступенчатое воздействие (2016)
Лосев Ю. И. - Анализ эффективности Байесовского классификатора, Волков Ю. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Послідовна перевірка декількох прогнозів несанкціонованого доступу в умовно екстремальній постановці задачі, Опірський І. Р. (2016)
Евсеев С. П. - Усовершенствование метода двухфакторной аутентификации на основе использования модифицированных крипто-кодовых схем, Абдуллаев В. Г., Агазаде Ж. Ф., Аббасова В. С. (2016)
Косогов О. М. - Механізми попередження заходам інформаційній кампанії на ранніх стадіях її підготовки (2016)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічної операції, Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2016)
Суховерх О. С. - Математична модель процесу виявлення та подавлення небезпечних сигналів на об’єкті інформаційної діяльності, Прокопенко Є. М. (2016)
Гіблов А. О. - Аналіз ефективності алгоритмів керування пам’яттю коммутаторів в програмно-конфігурованих мережах, Руккас К. М. (2016)
Zholtkevych G. M. - Regular event processing and machine learning correctness verification, Dorozhinsky V. V., Khadikov A. V. (2016)
Косенко В. В. - Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації її інформаційної структури, Кучук Н. Г. (2016)
Лєнков Є. С. - Формування топології бездротової ad hoc мережі спеціального призначення на основі динаміки подвійних найкращих відповідей, Зайцев Д. В., Муляр І. В., Михалечко Р. М. (2016)
Харченко В. С. - Розрахунок показників безвідмовності для IT-систем з хмарною послугою NaaS, Поночовний Ю. Л., Вшивцева К. С., Безугла К. Д. (2016)
Левыкин В. М. - Компонентная модель представления знаний о бизнес-процессе, Чалая О. В. (2016)
Єрохін А. Л. - Інформаційна технологія аналізу конвективного теплообміну в приміщенні будівлі, Зацеркляний Г. А. (2016)
Лис Ю. С. - Оцінка ризиків в системі управління охороною праці (2016)
Сукач С. В. - Дослідження температурно-вологісного режиму приміщення під час роботи вентиляційного комплексу (2016)
Халіль В. В. - Керування охороною праці на підприємстві із застосуванням методології IDEF0 (2016)
Левченко Л. О. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення оцінювання рівнів авіаційного шуму (2016)
Мироненко В. В. - Компетентність в комп’ютерній графіці (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Содержание (2015)
Корниенко С. В. - Влияние источников и стоков вакансий на кинетику реакционной диффузии в бинарной системе, Гусак А. М. (2015)
Скворцова С. В. - Структурные и технологические аспекты получения качественных полуфабрикатов из жаропрочного интерметаллидного сплава на основе Ti2AlNb с высоким комплексом свойств, Ильин А. А., Штуца М. Г., Александров А. В., Андреев А. В., Умарова О. З. (2015)
Özer A. - Investigation and Characterization of Residual Stress on Prestressed Steel I-Beams Manufactured by Welding, Özçatalbaş Yu. (2015)
Коваль Ю. М. - Особливості мартенситного перетворення в зоні зварювання стопу Ti49,2Ni50,6Ag0,2 медичного призначення, Мусієнко Р. Я., Сліпченко В. М., Сич Т. Г., Кедровський С. М., Калеко Д. М. (2015)
Чабак Ю. Г. - Твердофазные превращения в металлической матрице высокохромистого чугуна в субкритическом интервале температур (2015)
Руденко Э. М. - Магнитные и релаксационные явления в плёночных гетероструктурах Si—TiN—Fe с углеродными нанотрубками, Зубов Э. Е., Белоголовский М. А., Короташ И. В., Шаповалов А. П., Полоцкий Д. Ю., Бондаренко С. И., Савина Ю. А. (2015)
Литвиненко Я. М. - Структурно-фазовий стан, магнеторезистивні та магнетні властивості плівок пермалою, Пазуха І. М., Пилипенко О. В., Бібик В. В. (2015)
Полек Т. І. - Структурні, електричні та магнеторезистивні властивості заміщених стронцієм манганітів лантану, Товстолиткін О. І., Солопан С. О., Білоус А. Г., Недух С. В., Тарапов С. І. (2015)
Лень Е. Г. - Концентрационная зависимость магнитных свойств бинарных ОЦК-сплавов с беспорядком замещения, Лизунов В. В., Лень Т. С., Ушаков Н. В., Татаренко В. А. (2015)
Швець В. Т. - Термодинамічні та кінетичні властивості одновалентного металічного гелію (2015)
Богун Т. А. - Антивірусна й інтерфероніндукуюча активність нових сполук – похідних індолохіноксаліну, Жолнер Л. Г., Бикова Т. І., Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2016)
Голуб Н. Б. - Продукування водню при анаеробній ферментації відходів кукурудзи і соняшнику, Драпой Д. І. (2016)
Данилова В. В. - Біобезпека в контексті охорони праці. Біотехнологічний і нормативно-правовий аспекти, Дехтяренко Н. В., Горшунов Ю. В., Галкін О. Ю. (2016)
Дзигун Л. П. - Підбір методів екстракції каротиноїдів із глибинного міцелію Laetiporus sulphureus, Палюшок О. А., Чуднівець О. М. (2016)
Карпенко І. В. - Біогенні рамноліпідні ПАР у комплексних регуляторах росту рослин, Мідяна Г. Г., Карпенко О. В. (2016)
Кравченко О.В. - Застосування окисників для інтенсифікації біологічної складової процесів знезалізнення і деманганації води (2016)
Луценко Т. М. - Методи оцінки біологічної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини і дослідження стабільності препарату на його основі, Старосила Д. Б., Рибалко С. Л., Галкін О. Ю. (2016)
Молочко М. В. - Фермент пуллуланаза: аналіз різних типів пуллуланаз, їх продуцентів, галузей використання, Дехтяренко Н. В. (2016)
Петерсон А. А. - Вплив опромінювання світлом синього діапазону спектра на підвищення рівня транзієнтного накопичення рекомбінантного репортерного білка GFP у рослинах Nicotiana benthamiana, Василенко М. Ю., Прищепа Ю. С., Орябінська Л. Б., Кучук М. В. (2016)
Поліщук В. Ю. - Сучасні можливості отримання ефірної олії з ароматом троянди, Дуган О. М. (2016)
Хрокало Л. А. - Метанопродукція мезофільних бактеріальних угруповань, виділених із відходів тваринницьких комплексів, Доломан А. І., Черненко В. Ю. (2016)
Барбаш В. А. - Одержання оксицелюлози із бавовняних волокон дією різних окисників, Нікітюк Ю. Я., Дейкун І. М. (2016)
Іванова О. М. - Сорбційне концентрування слідових кількостей хлорамфеніколу на поверхні силікагелю, модифікованого октадецильними групами, Сіколенко Т. В. (2016)
Смирнова О. В. - Радикально-ланцюгове окиснення кумолу за наявності різних супрамолекулярних систем, що містять аніон-радикал кисню, Єфімова І. В. (2016)
Автори номера (2016)
Абизов В. А. - Методологічні засади створення етнодизайну середовища (2016)
Артеменко М. П. - Засоби гармонізації навчальних приміщень в аспекті еко-виховання, Чепелюк О. В. (2016)
Блажієвська Н. І. - Задачі використання та різновиди дошки настрою (mood board) як засобу дизайну в процесі проектування інтер’єрів (2016)
Голобородько В. М. - Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні, Рубцов А. Л., Свірко В. О. (2016)
Гнатюк Л. Р. - Дизайн інтер’єрів oфісних приміщeннях з викoристaнням сучасних екологічних тeндeнцій, Синиця Т. С. (2016)
Гнатюк Л. Р. - Особливості футуристичного стилю в дизайні інтер’єрів готельних комплексів, Терлецька М. В. (2016)
Захарова С. Г. - Формування професійного мислення майбутніх дизайнерів у процесі їх підготовки (2016)
Єременко Л. К. - Дизайн і технічний прогрес (2016)
Кісіль М. В. - Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу (2016)
Кисельова К. О. - Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в українських та европейських вищих навчальних закладах (2016)
Ковальов Ю. М. - Принципи організації цілісного середовища (2016)
Кузнецова І. О. - Особливості типів конструкцій cучасних меблів - трансформерів, Ус В. Ф., Залізко Ю. В. (2016)
Кузнецова І. О. - Історія озеленення інтер'єрів від найдавніших часів до ХХ століття нашої ери, Ткач Н. А. (2016)
Лагода О. М. - Атрактивність негативних ідентичностей гламуру в ХХ столітті, Будяк В. В. (2016)
Назаркевич Є. П. - Архітектонічні особливості видань зі стереоілюстраціями різних за соціально-функціональним призначенням (2016)
Олійник О. П. - Архітектурно-планувальна структура внутрішнього простору київського прибуткового житла, Яків’юк О. І. (2016)
Олійник О. П. - До питання про атрибуцію будівель с. Германівка, Верес М. К. (2016)
Петрушевський А. О. - Використання комп’ютерної технології дизайну вітражів в проектуванні флорентійської мозаїки (2016)
Повшик С. Я. - Особливості графічного вираження процесу проектування одягу в умовах автоматизації виробництва (2016)
Привольнева С. О. - Взаємозвязок функції та декорованої форми в архітектурі та дизайні, Циганок А. В. (2016)
Сафронов В. К. - Проблеми впорядкування рекламно-інформаційного простору міста Києва, Сафронова О. О. (2016)
Сідорова О. І. - Збереження стилеформуючих особливостей модерну в історичній забудові, Чертов Д. С. (2016)
Скляренко Н. В. - Інтегрована дизайн-система як модель сучасних художньо-проектних процесів (2016)
Шнайдер А. Б. - Сучасна текстильна скульптура (2016)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 7. Написання назв сортів рослин (2016)
Сліщук Г. І. - Біоінформатичний аналіз гена кукурудзи, що кодує ензим розгалуження крохмалю SBEIIb, Жернаков Т. Ю., Волкова Н. Е. (2016)
Kolesnyk O. O. - Associations of alleles of microsatellite markers with agronomical traits of modern bread winter wheat varieties in Southern Ukraine, Khokhlov O. M., Chebotar S. V. (2016)
Bentivenga G. - Agronomic evaluation of Fusarium Head Blight (FHB) resistance in Italian durum wheat cultivars and screening of advanced lines MAS selected for FHB resistance, Camerini M., Belocchi A., Fornara M., Melloni S., Spina A., Quaranta F. (2016)
Люта Ю. О. - Характеристика нових сортів помідора (Solanum lycopersicum L.), Кобиліна Н. О. (2016)
Ожерельева З. Е. - Устойчивость сортов яблони на карликовом подвое и вставках в условиях теплового шока, Красова Н. Г., Галашева А. М. (2016)
Швартау В. В. - Фізіологічна роль амінокислот у живленні високопродуктивних сортів пшениці озимої, Михальська Л. М., Мірошниченко І. М. (2016)
Стариченко В. М. - Порівняльний аналіз гранулометричного складу крохмалю зразків тритикале озимого, Корягін О. М., Шляхтуров Д. С. (2016)
Полторецький С. П. - Оцінка взаємозвязку посівних якостей і врожайних властивостей насіння проса посівного (Panicum meliaceum L.) (2016)
Бобось І. М. - Вплив строків сівби на продуктивність видів гуньби (Trigonella foenum-graecum L., Trigonella coerulea (Desr.) Ser.) (2016)
Вишнівський П. С. - Формування врожайності ріпаку ярого залежно від фракційного складу посівного матеріалу, Катеринчук І. М. (2016)
Мамчур Т. В. - Біологічні особливості стеблового зеленого живцювання декоративних садових рослин і використання їх в озелененні (2016)
Духницький Б. В. - Торгівля України зерновими та олійними культурами, Сіліфонов Т. В. (2016)
Коровко І. І. - Екологічна пластичність і стабільність нових гібридів цукрових буряків (2016)
Бабич Є. М. - Застосування сталефібробетону в дорожньому будівництві, Андрійчук О. В., Ужегов С. О., Шаповал І. В. (2015)
Бєліченко О. А. - Активація субмікрорівня структури цемент-ного бетону (2015)
Боярчук Б. А. - Міцнісні характеристики дослідних залізобетонних балок підсилених різними способами в розтягнутій зоні, Маліков В. В. (2015)
Гордіюк Т. Л. - Небезпека від нехтування впливу поверхневих та ґрунтових вод на основи будівель та споруд, Біскуб П. І. (2015)
Дробишинець С. Я. - Теоретичне визначення напружено- деформаційного стану та міцності сталефібробетонних згинальних елементів (2015)
Дробишинець С. Я. - Дослідження впливу дисперсного мікро-армування на фізико-механічні властивості бетону, Киричук М.В. (2015)
Дробишинець С. Я. - Закордонний досвід в галузі енергозбереження та енергоефективності, Романюк Н. Г. (2015)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження асфальтобетонів різних гранулометричних типів за критерієм міцності при зсуві, Богомолов В. О., Костін Д. Ю., Воловик О. О., Цинка А. О. (2015)
Задорожнікова І. В. - Вплив опалювальних приладів на параметри мікроклімату в приміщеннях будівель, Ужегова О. А., Ротко С. В., Поремчук В. В. (2015)
Задорожнікова І. В. - Сучасні методи розрахунків будівельних конструкцій, Павлів О. І. (2015)
Коваль М. І. - Аналіз вантажопотоків у місті Луцьку на сучасному етапі (2015)
Коваль М. І. - Стан та перспективи розвитку будівельної галузі у місті Луцьку (2015)
Максимович О. В. - Напруження біля висвердлених отворів у околі вершин тріщин, Іллюшин О. В. (2015)
Маліков В. В. - Визначення морозостійкості комплексно укріплених ґрунтів, Боярчук Б. А., Панасюк Я. І. (2015)
Маліков В. В - Вплив водонасичення на міцнісні характеристики комплексно укріплених ґрунтів, Панасюк Я. І., Ящук Ю. Ф., Бурак А. В., Недоходюк Р. П., Яцьковський В. Ю. (2015)
Маліков В. В. - Вплив кількості цементу для укріплення ґрунтів на визначення стиранності, Панасюк Я. І., Вінцюк М. В., Пекар С. Б., Шишков Б. М. (2015)
Мельник Ю. А. - Сучасні методи озеленення міської забудови, Синій С. В., Сунак П. О., Парасюк Б. О. (2015)
Пасічник Р. В. - Комп’ютерна програма "Розрахунок оболонок". Область застосування та можливості, Ужегов С. О., Пасічник О. С. (2015)
Пасічник Р. В. - Математичні методи та моделі розрахунку будівельних конструкцій на вогнестійкість, Шаповал І. В., Кіриша К. В. (2015)
Пахолюк О. А. - Дослідження роботи пласких сонячних повітряних колекторів, Ящинський А. Л. (2015)
Процюк В. О. - Дослідження впливу товщини шарів основи із місцевих матеріалів на загальний модуль пружності конструкції дорожнього одягу, Гречко О. Г. (2015)
Ротко С. В. - До розрахунку довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування, Ужегова О. А., Задорожнікова І. В., Ротко В. О. (2015)
Самчук В. П. - Комп’ютерні технології проектування просто-рових конструкцій будівель та споруд, Кислюк Д. Я., Пасічник Р. В. (2015)
Самчук В. П. - Бітумна черепиця: аналіз попиту в Україні та переваг використання, Нікітюк Ю. В. (2015)
Смаль М. В. - Виготовлення бруківки методом вібро-пресування з використанням щебеню з вторинного бетону в якості крупного заповнювача, Дзюбинська О. В. (2015)
Сунак П. О. - Дослідження залежності деформацій в арматурі від відносної висоти стиснутої зони сталефібробетону, Мельник Ю. А., Синій С. В., Парасюк Б. О. (2015)
Сунак П. О. - Дослідження статистичних характеристик міцнісних та деформативних властивостей бетону при короткочасному навантаженні, Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б. О. (2015)
Сунак О. П. - Аналіз факторів, що впливають на змінюваність міцнісних та деформативних характеристик крупнозернистого та дрібнозернистого бетонів в часі, Сунак П. О. (2015)
Сунак О. П. - Експериментальні дослідження усадки сталефібробетону, Сунак П. О. (2015)
Талах Л. О. - Обстеження будівлі промислового призначення (2015)
Толмачов С. М. - Проблеми підвищення міцності дорожніх бетонів на розтяг, Рідкозубов О. О., Захаров Д. С. (2015)
Чапюк О. С. - Стан дерев’яних конструкцій та їх реставрація в замку Любарта м. Луцька, Кислюк Д. Я. (2015)
Чапюк О. С. - Напружено-деформований стан зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном, Кислюк Д. Я., Гришкова А. В., Орєшкін Д. О. (2015)
Шваб’юк В. І. - Розрахунок некласичної моделі згину ортотропних плит методом лінійного спряження, Ротко С. В., Ужегова О. А., Гуда О. В. (2015)
Ясюк І. М. - Тріщиностійкість сталефібробетонних лотків при дії одноразових короткочасних наванта-жень (2015)
Содержание (2016)
Арустамян О. М. - Сучасні отруйні речовини як терористична загроза суспільству, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю. (2016)
Лысенко В. И. - Диагностика и неотложная помощь при отравлении монооксидом углерода, Голянищев М. А. (2016)
Левченко О. Є. - Медичні аспекти сучасної нелетальної зброї: травмуючі фактори нового типу (підготовлено за матеріалами Управління з нелетальної зброї (Joint Non-Lethal Weapons Directorate) Міністерства оборони США, Вірджинія, 2011 р.), Курділь Н. В., Луценко О. Г., Падалка В. М. (2016)
Ніконов В. В. - Проблеми недиференційної терапії у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (аналітичний огляд). Частина 2, Курсов С. В., Загуровський В. М., Феськов О. Е., Кіношенко Є. І., Яцина Г. С., Шкурат А. М. (2016)
Курсов С. В. - Острое отравление опиоидами, Скороплет С. Н. (2016)
Хмызов А. А. - Спинальная анестезия у детей (обзор литературы) (2016)
Семененко А. І. - Вивчення впливу Гліятону® (холіну альфосцерату) на перебіг післяопераційного періоду у хворих після загальної анестезії, Сурсаєв Ю. Є., Дацюк О. І., Семененко Н. О. (2016)
Гармиш О. С. - Возможности регионарной анестезии при радикальной цистэктомии у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, Фомченко К. А., Забашный С. И., Молчанов Р. Н., Кобеляцкий Ю. Ю. (2016)
Левченко О. Є. - Сучасна семіотика синдромів гострих отруєнь хімічної етіології: токсидроми, Курділь Н. В., Євдотьєв О. А., Падалка В. М., Іващенко О. В., Андрющенко В. В. (2016)
Левченко О. Є. - Феномен спайс: суміші для паління або нова хімічна зброя, Курділь Н. В., Луценко О. Г. (2016)
Курділь Н. В. - Синтетичні каннабіноїди спайс: актуальні питання клінічної діагностики та екстреної медичної допомоги, Луценко О. Г., Маркова С. О., Струк В. Ф., Богомол А. Г. (2016)
Левченко О. Є. - Практичні аспекти надання медичної допомоги у випадках хімічних інцидентів на виробництві, Курділь Н. В., Падалка В. М., Богомол А. Г., Луценко О. Г., Андрющенко В. В., Струк В. Ф. (2016)
Курділь Н. В. - Токсичні синдроми при гострих отруєннях умовно їстівними та отруйними грибами, Падалка В. М., Іващенко О. В., Луценко О. Г., Богомол А. Г., Струк В. Ф., Андрющенко В. В. (2016)
Бабанов С. А. - Оценка и прогнозирование респираторных нарушений при заболеваниях легких, связанных с воздействием фиброгенных аэрозолей, Будаш Д. С. (2016)
Петрушенко В. В. - Оксидативний стрес у хворих на гострий панкреатит: асоціації із синдромом системної запальної відповіді та органною дисфункцією, Столярчук О. В. (2016)
Галушко О. А. - Синдром апное сну при гострому інсульті у хворих на цукровий діабет: особливості перебігу та лікування (2016)
Мартинчук Ю. М. - Порівняльна характеристика радіологічних та сонографічних критеріїв у динаміці півкульного ішемічного інсульту під впливом тромболітичної терапії (2016)
Завгородня Т. К. - Проблеми змісту професійно-технічної освіти в дослідженнях Західного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Стражнікова І. В. (2016)
Рідкоус О. В. - Основи організації навчально-виховної роботи авторської Сахнівської школи-комплексу О. А. Захаренка (2016)
Комінарець Т. В. - Культурологічна змістова лінія у процесі викладання зарубіжної літератури як засіб формування морально-ціннісної складової особистості учня (2016)
Петров В. Ф. - Концептуально-іноваційні засади психолого-педагогічного забезпечення учнівського самоврядування (2016)
Воронюк І. В. - Діяльнісний підхід у розумовому розвитку учнів, Коротич Л. Г. (2016)
Карась О. П. - Формування екологічної свідомості як складової компетентності особистості, Лисенко Н. В. (2016)
Слободенюк Л. І. - Формування здоров’язбережувальних, здоров’язміцнювальних та здоров’яформувальних компетентностей у школярів, Горкуша В. В., Дзьоба Т. І. (2016)
Філончук З. В. - Апробація як засіб підвищення якості навчально-методичного комплексу з курсу "Фінансова грамотність" (2016)
Батова А. В. - Наказ як управлінське рішення (2016)
Гончаренко Л. А. - Підготовка вчителів-словесників до формування в учнів підприємницької компетентності (2016)
Задніпряний Г. О. - Науково-методичний супровід діяльності молодого вчителя (2016)
Остапчук О. К. - Формування цінності здорового способу життя у вихованців Херсонського ліцею Херсонської обласної ради (2016)
Подозьорова А. В. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців: дефінітивний аналіз (2016)
Сагач Г. М. - Професійна харизма державного службовця-оратора у вимірах християнської етики, Мартиненко В. Ф. (2016)
Тасжанова С. М. - Управління самоосвітою педагогів (2016)
Голівець Е. Е. - Використання вербальних та невербальних засобів спілкування при вивченні англійської мови в початковій школі, Мотрюк Н. (2016)
Кудак А. І. - Використання експонатів шкільного музею на уроках географії (2016)
Луків А. М. - Педагогічне спілкування як засіб соціалізації дитини: управлінський аспект (2016)
Мазурець А. В. - Соціалізація особистості учня шляхом розвитку творчого мислення у процесі навчання німецькій мові (2016)
Мамренко М. А. - Ознайомлення учнів зі становленням і діяльністю Української Греко-Католицької церкви на Херсонщині (2016)
Осинкіна О. П. - Формування життєвих компетенцій під час вивчення хімії (2016)
Павленко І. І. - Розвиток самостійної діяльності учнів на уроках української мови і літератури як засіб підвищення їхніх навчальних досягнень (2016)
Петрук Л. В. - Формы контроля и оценки знаний учащихся на уроках истории (2016)
Сівак А. В. - Створення ситуації успіху на уроці в початковій школі (2016)
Тарабанова Я. В. - Мовленнєва соціалізація учнів на уроках української мови (2016)
Чебикіна І. В. - Комунікативна спрямованість уроків української мови і літератури (2016)
Чигринова Г. В. - Формування екологічної культури в учнів на уроках географії (2016)
Безгінов С. О. - Сучасні форми та методи контролю навчальних досягнень учнів на уроках географії (2016)
Власенко Т. В. - Використання елементів технології укрупнення дидактичних одиниць при вивченні математики в початкових класах (2016)
Глущенко Л. А. - Персональний блог учителя як засіб підвищення інтресу учнів до вивчення історії (2016)
Крюкова Л. М. - Внеурочная деятельность как средство создания языковой среды (2016)
Лисицька О. О. - Роль нестандартних уроків географії в розвитку творчих здібностей учнів (2016)
Скрипек Р. П. - Мотивація учнів на уроках соціально-побутового орієнтування в початкових класах спеціальних шкіл, Левицька В. І. (2016)
Федь Н. Б. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи під час проведення практичних занять з історії (2016)
Чуча О. А. - Віртуальні екскурсії на уроках української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів (2016)
Шевченко С. Г. - Використання аудіовізуальних засобів навчання в курсі географії (2016)
Янчук Н. Г. - Сучасні ефективні освітні технології в роботі вчителя географії (2016)
Воскова И. В. - Психологические аспекты формирования правосознания личности (2016)
Грудініна Н. Д. - Бібліографічний апарат наукової публікації (2016)
Кемпе В. Ю. - Видова різноманітність навчальної літератури у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань національно-патріотичного виховання (2016)
Єлікова О. Г. - Нашій школі – 30, Мальчикова Л. М. (2016)
Кузьменко В. В. - Особистий приклад професора М. І. Пентилюк, Слюсаренко Н. В. (2016)
Кузьменко В. В. - Організатор, проректор, особистість…, Примакова В. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Шпак Л. О. - Соціальна інфраструктура як складова соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Яценко В. М. - Сутність поняття та методичні підходи до оцінки фінансової стабільності і фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств (2016)
Дмитрук Б. П. - Світові міграційні процеси: мотивація, види й наслідки для країн виїзду та приймаючих країн, Свєтлова Н. М. (2016)
Лисенко О. М. - Системи управління якістю: особливості впровадження згідно з новою версією стандарту ISO 9001 (2016)
Гирник Л. В. - Діяльність агрохолдингів в Україні та їхній вплив на розвиток сільського господарства (2016)
Коваль В. В. - Сучасні методи автоматизації навчального процесу ВНЗ, Опаленко А. М., Манькута Я. М. (2016)
Костьян Н. Л. - Оптимізація роботи відділу логістики в сфері транспортних послуг (2016)
Мостенська Т. Г. - Ієрархія принципів соціально відповідального маркетингу (2016)
Усманова М. Р. - Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури в Україні (2016)
Яценко О. В. - Механізм банківського кредитування в системі залучення коштів у сільськогосподарське виробництво (2016)
Добрянская Н. А. - Сущность модели финансового обеспечения диверсификации, Шевченко А. А., Попович О. М. (2016)
Сукач О. М. - Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи, Сарана Л. А. (2016)
Голубка М. М. - Цінність фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) та її вплив на свідомість українця (2016)
Серватинська І. М . - Сценарії прогнозування обсягів фінансових ресурсів у державних фондах соціального страхування (2016)
Богач Д. С. - Сучасний стан фондового ринку України (2016)
Яценко О. В. - Розвиток підприємства в Україні: погляд науковців, Сукач О. М. (2016)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2016)
Наші автори (2016)
Summary (2016)
Запрошуємо авторів до співпраці (2016)
Stezhko N. V. - Substantiation of imperatives of the global food problem solution (2016)
Rukon Ataul Karim - Impact of innovation on economic growth in the Baltic Sea region (by way of example of studies for Latvia and Denmark) (2016)
Смирнов С. А. - Конструкционизм в качественной оценке кредитной деятельности, Павлов Р. А. (2016)
Дугінець Г. В. - Людський капітал в умовах розвитку глобальних ланцюгів створення вартості (2016)
Бондаренко В. М. - Конкурентні переваги підприємств переробної галузі в умовах економічної кризи (2016)
Сокол П. М. - Теоретичні основи формування механізму маркетингу підприємства (2016)
Паламарчук Н. О. - Активізація розвитку гірських територій регіону (2016)
Баніт О. П. - Формування інноваційного потенціалу регіону (2016)
Мартинова Л. Б. - Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу (2016)
Бондаренко Л. М. - Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Andreevа K. A. - Conceptual foundations of innovation clusters development (2016)
Minochkina O. N. - Convergent institutional mechanisms of the system of property as the basis of a single mechanism of the capital’s functioning formation (2016)
Марущак Д. Ю. - Особливості торгової інтеграції в країнах АСЕАН (2016)
Заріцька Я. О. - Програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні (2016)
Парфенчук І. О. - Управління конкурентоспроможністю підприємств у системі національного господарства (2016)
Ткаченко Ю. В. - Глобальне партнерство як нова парадигма регіонального розвитку (2016)
Титул, зміст (2016)
Розов В. Ю. - Повышение эффективности контурного экранирования магнитного поля высоковольтных кабельных линий, Добродеев П. Н., Ерисов А. В., Ткаченко А. О. (2016)
Кузнецов Б. И. - Метод синтеза замкнутых систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи, Туренко А. Н., Никитина Т. Б., Волошко А. В., Коломиец В. В. (2016)
Коновалов О. Я. - Движущиеся координаты в электромагнитном поле устройств с движущимися проводниками, Михайлов В. М. (2016)
Шерба М. А. - Влияние электропроводности водных триингов на плотности токов и давления, возникающие в полиэтиленовой изоляции (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського