Титул, зміст (2016)
Попович О. С. - Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України, Костриця О. П. (2016)
Аралова Н. І. - Комплекс інформаційної підтримки дослідження надійності роботи оператора систем неперервної взаємодії в умовах підвищеної ситуаційної напруги (2016)
Боюн В. П. - Пристрій обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначенного у зображенні оператором, Сабельніков П. Ю., Сабельніков Ю. А. (2016)
Моргун Б. В. - Впровадження молекулярних систем визначення генетичного поліморфізму озимої пшениці для отримання високопродуктивних спеціалізованих сортів, Степаненко А. І., Степаненко О. В., Банникова М. О., Голубенко А.В., Нітовська І. О., Майстров П. Д., Гродзинський Д. М. (2016)
Кравець О. П. - Взаємозв’язок екологічної пластичності елітних сортів озимоїпшениці і поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту, Соколова Д. О., Берестяна А. М., Шнуренко О. Р., Банникова М. О., Моргун Б. В., Кучук М. В., Гродзинський Д. М. (2016)
Семенюк Е. П. - Інформаційно-комунікаційні аспекти формування і функціонування наукових шкіл ви давничо-поліграфічної галузі, Котляревський Я. В., Мельников О. В. (2016)
Яворський М. С. - Інформаційно-інноваційний центр як чинник формування та партнер громадських організацій в інтелектуально-фахових середовищах регіону (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Набруско І. Ю. - Споживання як механізм конструювання ідентичності (2012)
Наумова М. Ю - Культурні порядки сучасних медіа (2012)
Рощин Д. Г. - Генеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології (2012)
Кучер Г. - Фігуративна соціологія в дослідженні соціальних змін (2012)
Черних Г. А. - Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця xix початку ХХ ст. (2012)
Марушкевич Б. М. - Соціологічна рефлексія щодо становлення та функціонування молодіжного руху й молодіжних громадських організацій (2012)
Заріцька Н. Ю. - Дауншифтінг: український варіант (2012)
Кишкань А. І. - Особливості правової культури молодої особи в трансформаційний період (2012)
Кондов К. В. - Соціальний контроль як умова та наслідок трудової діяльності (2012)
Ковязіна К. О. - Емпіричні характеристики структури соціального капіталу групи державних службовців в українському суспільстві (2012)
Шелестун К. Ю. - Потенціал молодих науковців у розбудові українського суспільства (2012)
Вдовиченко М. - Постмодерністська концептуалізація процесу соціалізації в наукових працях Ф. Джеймісона (2012)
Білорицька А. Є. - Характеристики контенту блогу як репрезентації капіталів суб’єктів у блогосфері (на основі проведеного контент-аналізу) (2012)
Виноградов О. Г. - Інтраіндивідуальна надійність-еквівалентність особистісних сигнатур (2012)
Денисенко В. А. - Кооперація як прояв продуктивної взаємодії: огляд основних підходів до аналізу проблеми (2012)
Емішянц О. Б. - Психологічні особливості самоконтролю особистості (2012)
Клименко І. В. - Психологічні чинники ефективності комунікативних стратегій в маркетингу інновацій (2012)
Лапіна В. В. - Феномен прихованої реклами в контексті сучасної типології рекламних практик (2012)
Лах К. О. - Специфіка реакції на стрес в умовах наявності обсесивно-компульсивної симптоматики (2012)
Марініна В. М. - Стиль професійної діяльності в контексті досліджень французьких науковців (2012)
Періус Н. В. - Особливості соціально-психологічної компетентності педагогів (2012)
Шишова О. М. - Психолого-педагогічні засоби розвитку соціальної компетентності дошкільників (2012)
Щербина Л. Ф. - Апробація програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта (2012)
Автомонов П. П. - Стратегічний принцип гуманізації вищої освіти і тактика його реалізації (2012)
Бекирова А. Р. - Воспитание гражданской культуры младших школьников во внеурочной деятельности (2012)
Волинець Ю. О. - Формування дослідницьких умінь у студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Кузьменко Н. М. - Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина (2012)
Маріуц І. О. - Етапи реформування вищої освіти Румунії (2012)
Медведєва В. О. - Культурологічна освіта: тенденції та особливості в поглядах зарубіжних дослідників (2012)
Рашковська В. І. - Давньоруський іконопис в екологічній освіті особистості (2012)
Євмєшкіна О. Л. - Аналіз теоретичних напрацювань щодо державного стратегічного планування (2015)
Купрійчук В. М. - Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. (2015)
Пристайко В. В. - Поняття надзвичайного стану в контексті державного управління (2015)
Проців О. Р. - Експорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти (2015)
Ковальов В. Г. - До визначення терміна "акти державного управління” (2015)
Антонова Л. В. - Енергетична політика Європейського Союзу: шлях до якісного та безпечного майбутнього (2015)
Антонова О. Р. - Суб’єкти легітимізації сімейної політики (2015)
Дегтярьова І. О. - Інституційно-правові засади функціонування Центральної комісії з питань наукових ступенів і звань Республіки Польща (2015)
Драган І. В. - Механізм державного регулювання збалансованого природокористування на територіальному рівні (2015)
Євдокімов В. А. - Сутність і структура механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі України (2015)
Карпеко Н. М. - Формування економічних механізмів якісного розвитку середньої освіти (2015)
Квеліашвілі І. М. - Стратегія розвитку державної митної справи як інструмент рівноправного партнерства у зовнішньому просторі (2015)
Кравченко С. О. - Програми підготовки докторів філософії з публічного адміністрування: досвід США (2015)
Нестеряк Ю. В. - Визначення та узагальнення пріоритетів державної політики України в інформаційній сфері (2015)
Сімак С. В. - Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: досвід країн світу (2015)
Сухоносова К. І. - Механізми маркетингу в державному управлінні (2015)
Тоцька Т. С. - Принципи організації внутрішньої системи управління ризиками в державних органах (2015)
Шведун В. О. - Модернізація державної політики України у сфері рекламної діяльності (2015)
Ivashova L. M. - Problems, prospects the development of foreign and customs policy of Ukraine under European integration (2015)
Кізілов Ю. Ю. - Сучасні вимоги до проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи (2015)
Прудиус Л. В. - Формування та розвиток громадянських компетентностей публічних службовців в умовах європейської інтеграції України (2015)
Алієва П. І. - Регіональна вища освіта як об’єкт державного управління (2015)
Крушельницька Т. А. - Формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Матвеєва О. Ю. (2015)
Олениченко Ю. А. - Визначення особливостей формування регіональної політики безпеки у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Соболь О. М. (2015)
Самойленко Л. Я. - Демократичні принципи взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування (2015)
Коврегін В. В. - Науково-методичні засади формування та реалізації системи управління економічною безпекою ВНЗ (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Напрями та методологія формування національної безпеки в регіональних умовах (2015)
Зоря С. Ю. - Проблеми та шляхи вдосконалення державного регулювання у сфері інтелектуальної власності: нормативно-правові аспекти (2015)
Мосякіна О. А. - Митна політика та принципи її реалізації в Україні (2015)
Шатрова К. І. - Інституційне забезпечення державного регулювання транзитними перевезеннями на території України (2015)
Шановні автори! (2015)
Чепак В. В. - Конфліктологічна парадигма в соціології освіти (2012)
Ковтуненко Е. С - Евристичний потенціал кількісних методів при дослідженні сучасних трансформаційних процесів (2012)
Сірий Є. В. - Становлення малого підприємництва в аспектах показників державно-інституціональних чинників та суб`єктивно-ціннісних наслідків: вітчизняний досвід (2012)
Світлов О. Р - Поняття "міграції": сучасні погляди та можливі перспективи в контексті теорії соціальної мобільності (2012)
Кот Агнешка Єва - Розвиток підходів до управління трудовим потенціалом виробничої організації (2012)
Майструк І. М. - Молодіжна економічна культура як латентний об’єкт соціологічної рефлексії (2012)
Марушкевич Б. М. - Характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації суспільства (2012)
Савчук О. В. - Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді (2012)
Сидоров М. В. -С - Про деякі особливості проведення опитувань у інтернеті (2012)
Хомерікі О. А. - Інтернаціоналізація і інтеграція, як напрямки глобалізації освіти: процеси синтезу і диференціації (2012)
Хуткий Д. О. - Гендер і освіта в ар крим: цінність, реальність та перспектива змін, Марценюк Т. О., Бурейчак Т. С. (2012)
Лапіна В. В. - Проблема взаємодоповнення соціологічного та соціально-психологічного підходів до вивчення впливу реклами на соціальні цінності та стилі життя (2012)
Панькова О. В. - Доверие как основа формирования социального капитала в контексте развития человеческого потенциала Украины (2012)
Ващенко І. В. - Проблема діагностичного виміру суб’єктивного відчуття самотності, Айвазян Л. Ю. (2012)
Вовк М В. - Специфіка креативності в структурі професійного мислення практичного психолога (2012)
Заболотна В. О. - Етико-психологічні виміри довіри в контексті імплементації цінностей в бізнес організаціях (2012)
Леонова І. М. - Аналіз дитячо-батьківських стосунків підлітків школи-інтернат (2012)
Романюк Л. В. - Емпіричні ефекти у становленні цінностей: з аналізу західних досліджень (2012)
Соснюк О. П. - Психологічні інструменти для розробки та формування бізнес-стратегій (2012)
Льошенко О. А. - Соціальна та емоційна компетентність: порівняльний аналіз (2012)
Волинець Ю. О. - Дослідницька діяльність майбутніх вихователів днз: теоретичні основи і методика (2012)
Лаврухіна Т. В. - Формування ключових компетентностей майбутніх авіаційних диспетчерів як умова готовності до професійної діяльності (2012)
Лисенко О. Ю. - Спецкурс позааудиторної практики з основ фінансово-економічної діяльності, як елемент формування професійно-орієнтованих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
Маріуц І. О. - Перспективи розвитку вищої освіти румунії в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Медведєва В. О. - Вплив культурологічної освіти на розвиток обдарованої особистості (2012)
Новик І. М. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу (2012)
Рашковська В. І. - Педагогіка духовного розвитку майбутнього вчителя засобами образотворчої православної спадщини (2012)
Гук О. Ф. - Історичний аспект проблеми моніторингу освітнього процесу (2012)
Апанасенко Д.В. - Про методи кластеризації множин складених нечітких чисел (2015)
Грищенко О.Ю. - Двокроковий симетризований алгоритм для чисельного моделювання процесу розповсюдження випромінювання в деформуючому середовищі, Загородня Г.О., Оноцький В.В. (2015)
Івохін Є.В. - Використання простих чисел для інтервального визначення нечітких трикутних цілих чисел (2015)
Кулян В.Р. - Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій, Юнькова О.О. (2015)
Махно М.Ф. - Про гібридну модель динаміки процесу обробки сукупності завдань (2015)
Нікітін А.В. - Умови стійкості стохастичних диференціальних рівнянь ІТО-Cкорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах (2015)
Нікітченко М.С. - Числення секвенційного типу для перевірки виконуваності в логіках квазіарних предикатів, Шкільняк С.С. (2015)
Петрович В.М. - Про один підхід до розв'язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом, Требіна Н.М., Двірничук К.В. (2015)
Скобелев В.Г. - Проблемы анализа и синтеза крупномасштабных сетей (обзор) (2015)
Скуратовський Р.В. - Модернізований алгоритм Поліга-Хелмана, Шенкса (2015)
Trokhymchuk R.M. - Application of modular neural networks for analysis and prediction of socio-economical and ecological indicators of the region, Kozlov K.E. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2011)
Todos I. - The company’s social responsibility increase by implementing ISO 26000:2010 (2011)
Похилюк В. В. - Амбівалентність економічних відносин і економічна безпека (2011)
Гордієнко Т. М. - Регіональний аспект рівня якості життя (2011)
Манжура О. В. - Регіональні особливості розподілу активів кредитних спілок (2011)
Запорожец В. А. - О природе кризисов, парадоксы рынка и механизмы регулирования развития экономики отдельных территорий, Воителева Г. А. (2011)
Лазур П. Ю. - Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому й зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів (2011)
Безрукова Н. В. - Сучасні проблеми глобальної економіки (2011)
Чернобай Л. І. - Антидемпінг в Україні: загальна характеристика та вплив на вітчизняного виробника, Гункевич Р. І. (2011)
Барибіна Я. О. - Підходи до визначення сутності поняття "потенціал" у категоріальному апараті (2011)
Шаперенков А. В. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційного потенціалу в Україні (2011)
Готра В. В. - Телеологічні та казуальні аспекти формування механізму активізації стратегічного потенціалу економічної системи, Шеверя М. Ю. (2011)
Таран-Лала О. М. - Фундаментальні характеристики системи (2011)
Рубель О. Є. - Економіко-інституційний дискурс в структурі еконологічної наукової методології (2011)
Солдатова С. О. - Механізми кластеризації економічної діяльності в приморських зонах на прикладі Каркінітської затоки Автономної Республіки Крим (2011)
Мчедлидзе М. - Концепция экологического менеджмента, Гелашвили З. (2011)
Сябро О. В. - Евроинтеграционная политика постреволюционной Грузии: экономический аспект, Папава В. Г., Сигуа Г. В. (2011)
Лозова О. В. - Оцінювання соціальних процесів як інструмент державного регулювання національної економіки, Ніколенко С. С. (2011)
Дерев’янко Т. О. - Стратегія диверсифікованого виробництва продукції тваринництва (2011)
Джаман М. О. - Промоційно-маркетингова політика України у сфері туризму в контексті підготовки до Євро-2012, Смирнов І. Г. (2011)
Смуни С. - Совершенствование интеграционной стратегии государства в условиях глобализации (2011)
Гаркуша О. В. - Про сучасні підходи до вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг (2011)
Скоробогатова Т. Н. - Потоки как связующие элементы логистической сервисной системы (2011)
Павлова В. А. - Про маркетинговий ефект послуги підприємств ресторанного господарства (2011)
Алябьева М. В. - Развитие инструментария управления бизнес-процессами в розничной торговле организаций потребительской кооперации в условиях маркетинговой среды (2011)
Яланська С. П. - Творча компетентність менеджера та соціально-психологічний клімат у колективі (2011)
Балабан П. Ю. - Економічні обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії розвитку ринків споживчої кооперації, Курлейко Б. А. (2011)
Верезомська І. Г. - Формування корпоративної культури та імідж готельного підприємства (2011)
Ібрагімов Е. Е. - Аналіз соціально-економічних ризиків у процесі стратегічного планування конкурентоспроможності підприємства (2011)
Гуржій Н. М. - Методологічні основи вибору конкурентної стратегії підприємства (2011)
Скибенко С. Т. - Формування стратегії управління прибутком підприємства, Чемерис М. В. (2011)
Хурса М. М. - Використання посередницьких послуг малими торговельними підприємствами України (2011)
Демків І. О. - Гнучкість підприємства як засіб досягнення його конкурентоспроможності (2011)
Шелест С. О. - Напрями опимізації каналів збуту у системі розподілення товарів для підприємств споживчої кооперації України, Хараман П. С., Брітченко І. Г. (2011)
Тимошенко І. В. - Механізм функціонування товариств взаємного страхування і страхових кооперативів: перспективи розвитку в Україні (2011)
Єжелий Ю. О. - Сучасні тенденції функціонування персоналу організацій системи споживчої кооперації України (2011)
Суржина Н. І. - Основні теоретичні положення ефективності управління підприємствами (2011)
Гордієнко Т. В. - Результативний підхід у антикризовому управлінні підприємством (2011)
Момот А. И. - Проблемы формирования интегрованной системы менеджмента, Мартынюк Е. С. (2011)
Квасницька Р. С. - Процес прийняття управлінських рішень: зміст і етапи, Дерикот О. М. (2011)
Костишина Т. А. - Удосконалення професійно-кваліфікаційної структури персоналу в контексті управління потенціалом підприємства (2011)
Мазур В. С. - Сучасна кадрова стратегія підприємства (2011)
Макара О. В. - Концепція соціально орієнтованого регулювання національної економіки (2011)
Апопій В. В. - Удосконалення кадрової політики торговельних підприємств споживчої кооперації як умова їх подальшого розвитку, Курзанцев Д. В. (2011)
Михайлова Н. В. - Загальні ознаки та принципи управління ризиками туристичної фірми (2011)
Остряніна С. В. - Конкурентоспроможність підприємств молокопереробної галузі у формуванні стану продовольчої безпеки України (2011)
Бакун Л. П. - Підходи до формування мотиваційного механізму управління персоналом сучасного підприємства (2011)
Богачов С. В. - Влияние страхования коммунального имущества в контексте снижения нагрузки на местный бюджет, Тобиаш Е. В. (2011)
Комарницький І. М. - Електронна комерція як сучасна інформаційна технологія діяльності банків в умовах фінансової глобалізації, Крентовська Л. М. (2011)
Гончаров И. Н. - Финансовое обеспечение формирования инновационной экономики (2011)
Ремньова Л. М. - Управління фінансовою стійкістю банківських установ в сучасних умовах, Дядечко Л. М. (2011)
Зайцев О. В. - Термінологічна визначеність і однозначність фінансових показників (частина 1) (2011)
Полякова Я. А. - Принципы функционирования передаточного механизма кредитно-денежной системы в международном бизнесе (2011)
Танчак Я. А. - Методи аналізу фінансових інвестицій (2011)
Пархоменко С. П. - Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарcтва (2011)
Власенко Є. Ю. - Золотовалютні резерви як основа стабільності грошової одиниці України (2011)
Гюнтер И. Н. - Скоринг как основа минимизации кредитного риска, Степаненко И. А. (2011)
Романькова О. М. - Формування документообігу з нарахування заробітної плати на шляхобудівному підприємстві "Барвінківський райавтодор", Перебийніс Р. А. (2011)
Карпенко Д. В. - Облікова інтерпретація класифікації доходів підприємств ресторанного господарства (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2016)
Малюкин Ю. В. - Особенности экситонной динамики в молекулярных нанокластерах (J-агрегатах): автолокализация экситонов, Сорокин А. В., Семиноженко В. П. (2016)
Monarkha Yu. P. - Density domains of a photo-excited electron gas on liquid helium (2016)
Shukrinov Yu. M. - Cascade of parametric resonances in coupled Josephson junctions, Azemtsa-Donfack H., Rahmonov I. R., Botha A. E. (2016)
Druzhinin A. - Negative magnetoresistance in indium antimonide whiskers doped with tin, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N. (2016)
Журавлёва И. П. - Электронная структура и магнитные свойства соединений RT4Al8 (R = Sc, Y, La, Lu; T = Fe, Mn, Cr). Эффекты гидростатического давления, Гречнев Г. Е., Панфилов А. С., Лёгенькая А. А., Котляр А. В., Федорченко А. В., Feher A. (2016)
Dompreh K. A. - Thermoelectric amplification of phonons in graphene, Mensah N. G., Mensah S. Y., Fosuhene S. K. (2016)
Тихоненко-Полищук Ю. О. - Квазистатические магнитные свойства и высокочастотные энергетические потери в наночастицах CoFe2O4, Кулик Н. Н., Еленич А. В., Bečyte V., Mažeika K., Калита В. М., Белоус А. Г., Товстолыткин А. И. (2016)
Песчанский А. В. - Рамановское рассеяние света в мультиферроике SmFe3(BO3)4, Фомин В. И., Гудим И. А. (2016)
Алексеева Л. А. - Необычное формоизменение твердого параводорода с содержанием изотопов выше природного, Dobryden I. (2016)
Pashkevich Yu. - Phase separation in iron chalcogenide superconductor Rb0.8+xFe1.6+ySe2 as seen by Raman light scattering and band structure calculations, Gnezdilov V., Lemmens P., Shevtsova T., Gusev A., Lamonova K., Wulferding D., Gnatchenko S., Pomjakushina E., Conder K. (2016)
Шелест В. В. - Роль ангармонизма в системах со спиновым кроссовером, Христов А. В., Левченко Г. Г. (2016)
Freiman Yu. A. - Quantum rotors in Pca21 lattice, Grechnev A. (2016)
Кондратюк С. Є. - Модифікування сталі нанорозмірними порошковими інокуляторами, Стоянова О. М., Щеглов В. М., Пархомчук Ж. В. (2015)
Смірнов О. М. - Вплив слідів хитання і режимів осциляції кристалізатора на якість поверхні безперервнолитих заготовок, Куберський С. В., Головчанський А. В., Верзілов О. П., Антикуз О. В. (2015)
Дубодєлов В. І. - Модифікування сплаву Al – Mn титаном і обробкою магнітним полем, Косинська А. В., Середенко В. О., Середенко О. В. (2015)
Трудоношин О. І. - Формування евтектики в системі Al – Mg – Si (2015)
Савицький О. М. - Теплофізичний стан вуглецевих сталей та його вплив на формування теплового бар’єру при локальній термічній дії (2015)
Черепова Т. С. - Жаростійкість ливарних та порошкових сплавів на основі кобальту або нікелю з карбідним зміцненням, Дмитрієва Г. П., Носенко В. К. (2015)
Паустовський О. В. - Жаростійкість електроіскрових покриттів зі сплавів системи Ni – Cr – Al – Y, Алфінцева Р. А., Губін Ю. В., Курінна Т. В., Терещенко В. С. (2015)
Лобода П. І. - Структура та властивості розпилених порошків евтектичного сплаву В4С – ТіВ2, Богомол Ю. І., Білий О. І. (2015)
Лобачова Г. Г. - Формування функціональних Cr – Zr та Cr – Ti електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3, Іващенко Є. В., Мороз С. С. (2015)
Левченко Г. В. - Попередження виникнення флокеноподібних дефектів в трубних заготовках, Балаханова Т. В., Воробей С. О. (2015)
Костріков С. В. - Досвід застосування програмного забезпечення ГІС для візуалізації геологічного середовища (на прикладі газоконденсатного родовища) (2015)
Байрак Г. Р. - Дослідження ерозійноакумулятивних процесів рік Українських Карпат на основі ГІС та авторського програмного модуля, Муха І. С. (2015)
Поліщук Л. Б. - Інтерактивна карта: охорона природи Харківської області, Попов В. С., Бурдун Ю. К., Карасьов О. О., Янченко А. І. (2015)
Гаврилова В. И. - Полевое крупномасштабное тематическое картографирование полуострова Весловский (остров Кунашир), Грищенко М. Ю., Карпачевский А. М., Киселёва А. Ю., Леонова Г. М. (2015)
Konshina E. V. - Application of MODIS MCD45 data for burned area calculation in boreal zone of the European part of Russia (2015)
Сінна О. І. - Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський", Утєвський А. Ю., Попов В. С. (2015)
Лобанов Г. В. - Представление информации о природных факторах общественного здоровья в системах поддержки принятия решений (на примере медико-экологического атласа Брянской области), Москаленко О. П., Ковалёва Е. Л., Ужакина А. П., Зверева А. Ю., Тришкин Б. В., Коханько М. В, Полякова А. В. (2015)
Kuharuk E. S. - Special considerations on soil-protective mapping using computer technologies in Moldova, Corman Iu. Kh. (2015)
Бовкун Г. Ю. - Методы ГИС-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины, Манакова Н. О. (2015)
Сергєєва Н. П. - Геоінформаційний аналіз спеціалізації сільського господарства регіону (на прикладі Львівської області) (2015)
Полуянова А. Н. - Применение автоматизации в топографо-геодезическом производстве при определении объемов объектов (2015)
Volkovaia О. О. - The application of difference image technique for change detection on the territory of Mezin National Nature Park, Balynska M. O., Tretyakov О. S. (2015)
Ковалёва Е. Л. - Представление условий городской среды в информационных ресурсах здравоохранения на муниципальном уровне, Ужакина А. П., Тришкин Б. В. (2015)
Tretyakov O. S. - Features of interpretation of plant association of National Natural Park "Slobozhanskiy" using Landsat 8 satellite data, Bodnia O. V., Balynska M. O., Biatov A. P., Volkovaia O. O., Khoroshun T. S., Oliinykov I. A., Bila K. A., Ovcharenko A. Yu., Aksonov K. Yu. (2015)
Слободяник М. П. - Використання матеріалів ДЗЗ в моніторингу та управлінні водними ресурсами (2015)
Карпець М. В. - Особливості текстури деформованого високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu, Мисливченко О. М., Крапівка М. О., Горбань В. Ф. (2015)
Лобачова Г. Г. - Поверхневе зміцнення сталі Ст. 3 шляхом створення багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та графіту, Іващенко Є. В., Ігнасюк К. Є. (2015)
Сисоєв М. О. - Композиційні матеріали сиcтеми Tі – B4C, отримані методом СВС, Терещенко О. С., Кисла Г. П., Лобода П. І. (2015)
Yurkova О. I. - Phase and structural evolution during mechanical alloying, subsequent annealing and pressure sintering of AlCuNiFeCr high entropy alloy, Chernyavsky V. V., Scheretskyy O. A., Voichenko A. V., Matveev O. M. (2015)
Полярус О. М. - Корозійна стійкість композиційних матеріалів на основі інтерметалідів у морській воді, Уманський О. П., Талаш В. М., Чернега С. М. (2015)
Баглюк Г. А. - Структуроутворення при синтезі високоентропійних сплавів систем Al – Cr – Fe – Ni – Cu, Al – Ti – Cr – Fe – Ni – Cu методами порошкової металургії, Марич М. В., Мамонова А. А. (2015)
Хижняк В. Г. - Дифузійні титаноалітовані покриття з бар’єрним шаром (Ti, Zr)N на жаростійкому сплаві ХН78Т, Дацюк О. Е., Білик І. І. (2015)
Демченко Л. Д. - Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування, Титенко А. М. (2015)
Чернега С. М. - Формування дифузійних боридних шарів на сталях при застосуванні зовнішнього магнітного поля, Поляков І. А., Красовський М. О. (2015)
Христенко В. В. - Отримання сплавів зі структурою "замороженої емульсії" на базі системи Cu – (Fe – Cr – C), Ушкалова О. В., Москалюк Д. О. (2015)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2014 рік (2015)
Шелестова Л. В. - Вплив сім’ї на формування картини світу дошкільника (2015)
Нечипор Н. М. - Принципи формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Гнетецька О. П. - Формування дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку в пошуково-дослідницькій діяльності (2015)
Гусєв А. І. - До проблеми особистісно орієнтованої підготовки медіаторів (2015)
Вінник Н. Д. - Психолого-педагогічні умови особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників (2015)
Семенюк М. Ю. - Теоретичні засади проблеми розвитку креативності обдарованих студентів (2015)
Коваленко В. В. - Психологопедагогічні вимоги до використання мультимедійних презентацій у професійній діяльності з учнями молодших класів (2015)
Нідзієва В. А. - Корпоративний кодекс як інструмент управління організаційною культурою загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Лепетченко М. В. - Особливості когнітивного компонента здатності до творчого самовираження у дітей дошкільного віку (2015)
Чудакова В. П. - Діагностичноінтерпретаційний компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2015)
Рыбак С. Б. - Учимся быть внимательными (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (конкурс поетів) (2015)
Шунько О. В. - Роль Європейського Союзу в розвитку освітньої системи Угорщини (2015)
Сєдова С. О. - Підростає обдарована зміна (2015)
Руденко С. А. - Медико-соціальні чинники впливу на стан здоров’я дітей першого класу як орієнтир для підготовки дітей до школи (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Кузьменко К. В. - Основний спосіб економічної координації та його вплив на розвиток ринку рекламної продукції (2010)
Владика Ю. П. - Специфіка й управління ризиками кредитування підприємств оптового постачання (2010)
Кушнірчук Ю. М. - Аналіз фіскальної практики оподаткування власності, ресурсів й капіталу у контексті економічної безпеки України (2010)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Оцінка стану цінностей та цивілізаційного профілю громадян підприємства-мікроцивілізації (2010)
Ступко А. В. - Інноваційна активність малого бізнесу в регіонах України (2010)
Колінець Л. Б. - Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз (2010)
Петрук А. М. - Моделі розвитку та регулювання ринку інтелектуальної власності в залежності від домінуючих суб‘єктів (2010)
Носуліч А. М. - Процесний підхід до побудови механізму оптової торговельної діяльності (2010)
Брехов С. С. - Соціальне податкове навантаження як показник соціальної значущости підприємницкої діяльности, Проскура К. П. (2010)
Січко С. М. - Формування методології управління рекреаційними територіями (2010)
Царенко О. В. - Концептуальний підхід до формування конкурентних переваг регіональних промислових комплексів у динамічному ринковому просторі (2010)
Кривак А. П. - Інституціональні аспекти визначення та реалізації секторальних пріоритетів національної економіки (2010)
Галушко О. С. - Соціальна цінність як один з ключових індикаторів економічного оцінювання потоку створення цінності (2010)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Економічні та соціальні важелі протидії відпливу працездатного населення за кордон (2010)
Пікалова Н. О. - Економічна суть фінансових ресурсів підприємства, Бобирь О. І. (2010)
Пушкар Г. О. - Інтер’єрний текстиль: формування вітчизняного ринку та шляхи оптимізації асортименту, Семак Б. Б. (2010)
Савицька О. М. - Реалізація функцій бізнес–аналітики в сучасних автоматизованих системах управління підприємством на засадах контролінгу (2010)
Погайдак О. Б. - Інноваційні аспекти стабілізації регіональної економіки (2010)
Лиса О. В. - Можливості оптимізації величини оборотних коштів підприємства на підставі поетапного зниження його прямих матеріальних витрат (2010)
Затулко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку морських портів України (2010)
Комірна В. В. - Розвиток співробітництва єс і України у напрямі поглиблення співпраці регіонів у контексті європейської інтеграції (2010)
Олександренко І. В. - Формування стратегії залучення іноземного капіталу в регіон, Подерня-Масюк Ю. А. (2010)
Мілашовська О. І. - Прикордонний регіон як об’єкт дослідження регіональної економіки (2010)
Оксенюк К. І. - Методика оцінки стратегічного потенціалу регіону (2010)
Боняр С. М. - Іноземний досвід державного управлінні внутрішнім водним транспортом та перевезеннями ріка-море (2010)
Бондаренко Є. В. - Аутсорсинг як інструмент управління ефективністю діяльності будівельних підприємств в умовах виходу вітчизняної економіки з кризи (2010)
Титул, зміст (2016)
Борис Г. З. - Вплив антидисбіотичних засобів на біохімічні показники слинних залоз щурів за умов неалкогольного стеатогепатиту, Селіванська І. О., Левицький А. П. (2016)
Регеда-Фурдичко М. М. - Порушення окремих показників імунної системи в крові у пізній період формування експериментальної пневмонії та їх корекція тіотриазоліном, Регеда С. М., Фурдичко Л. О. (2016)
Онуфриенко О. В. - Влияние мелатонина и его сочетаний с противоэпилептическими препаратами на пентиленететразол-вызванную судорожную активность у мышей, Карасева Т. Л., Шандра А. А. (2016)
Яцюк К. М. - Аналіз вітчизняного ринку фітозасобів для лікування та профілактики інфекцій сечовидільної системи, Федоровська М. І. (2016)
Головенко М. Я. - Оцінка дозозалежності процесів фармакокінетики 14C-пропоксазепаму, Павловський В. І., Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П. (2016)
Зверхановський О. А. - Результати клінічної апробації методу протезування хворих з повною вторинною адентією та профілактики супровідних протезних стоматитів (2016)
Коваль Ю. Н. - Профессиональная гигиена полости рта у детей, больных хроническим генерализованным катаральным гингивитом с сопутствующей тонзиллярной патологией, Цевух Л. Б. (2016)
Костишин Н. М. - Структурно-функціональні особливості ремоделювання кісткової тканини в залежності від віку та статі у жителів Львівської області, Костишин Л. П. (2016)
Кравченко Л. С. - Влияние нового апигеля на микробиоценоз полости рта при пародонтите, Ивченко Н. А., Щербаков С. В., Непорожняя В. М. (2016)
Подлубный В. Л. - Особенности биологических, психосоциальных и производственных факторов в психогенезе патологических реакций и состояний среди работников промышленных предприятий (2016)
Тодорова А. В. - Особливості розташування емалевих призм на різних поверхнях коронки постійних молярів людини, Бреус В. Є., Ульянов В. О. (2016)
Артьоменко В. В. - Тьюторство у процесі інтегративного підходу в інноваційно-симуляційній методиці навчання студентів-медиків, Вастьянов Р. С., М'ястківська І. В., Зайцев А. С. (2016)
Маринюк Г. С. - Роль протеома у діагностиці і лікуванні раку молочної залози, Олійник К. В. (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2016)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2016)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about Edition (2016)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2016)
Manuscripts reviewing order (2016)
Титул, зміст (2016)
Nwosu J. E. - Oil Exploration and the Dilemma of Unemployment in the Niger-Delta Region of Nigeria (2016)
Козирєва О. В. - Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС (2016)
Крамаренко Р. М. - Міжнародна інтеграційна взаємодія з метою інноваційного розвитку, Кірик М. А. (2016)
Мамедов И. Р. о. - Основные итоги и перспективы развития строительства в г. Баку (2016)
Раєвнєва О. В. - Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини, Дубровіна Н. А. (2016)
Семигуліна І. Б. - Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни в Європейському Союзі (2016)
Ярошенко І. В. - Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів (2016)
Андрєєва В. Г. - Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України, Сосновська О. О. (2016)
Булеев И. П. - Некоторые аспекты выхода из кризиса экономики Украины (2016)
Власюк Т. О. - Системні проблеми забезпечення конкурентоспроможності експортерів на зовнішніх ринках (2016)
Zaslavska K. A. - Perspective Trends in the Educational Space of Ukraine, Salun M. М., Sidorenko V. V., Yavdak M. Y. (2016)
Кулик В. В. - Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику (2016)
Матюшенко І. Ю. - Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій (2016)
Мельник О. Г. - Системна модель підвищення інвестиційного потенціалу технологічно непов’язаних секторів (2016)
Тулай О. І. - Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України (2016)
Семчук Ж. В. - Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2016)
Гринько Т. В. - Организационная культура как современный инструмент управления предприятием, Смирнов С. А. (2016)
Dzobko I. P. - Formation of a Methodological Approach to Evaluating the State of Management of Enterprise Flow Processes, Proskurnina N. V. (2016)
Козаченко Г. В. - Естиметологічний аспект в економічній безпекології (2016)
Козырь-Чепурная М. А. - Статистический алгоритм дезагрегирования стратегии реструктуризации промышленного предприятия, Алехин А. Б. (2016)
Круглова О. А. - Систематизація видів моніторингу в управлінні підприємством, Козуб В. О., Чернишова Л. О. (2016)
Кулик А. Б. - Модель управління запасами вертикально інтегрованої структури на прикладі сільськогосподарського підприємства, Манжос Т. В. (2016)
Мельник О. Г. - Ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, Бодарецька О. М. (2016)
Otenko V. I. - Professional Mobility of the Staff in the Risk Society, Doronin S. A. (2016)
Скриньковський Р. М. - Поелементна бізнес-діагностика діяльності підприємства (2016)
Tkachenko S. A. - Features of Solving Retrospective (Successive) Tasks of the Monitoring Subsystem in Systems for Strategic Control of the Regional Structure and Territorial Organization in the Agri-Food Sphere (2016)
Яцун Л. М. - Методологічні підходи до проектування інтегрованих систем управління підприємствами сфери харчування (2016)
Колесніченко І. М. - Теорія ефективності держави: інституціональний аспект (2016)
Білецька Н. В. - Системна банківська криза України 2014–2015 рр.: причинно-наслідковий зв’язок, Лопатюк Р. І., Серветник-Царій В. В. (2016)
Колодізєв О. М. - Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання, Коцюба О. В. (2016)
Лактіонова О. А. - Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні (2016)
Верига А. В. - Депозитарный учет ценных бумаг в системе регулирования фондового рынка Украины (2016)
Бріль М. С. - Моніторинг макроекономічних показників на основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави (2016)
Дідик А. М. - Особливості оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства з використанням методу аналізування ієрархій (2016)
Фролов С. М. - Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу, Савицька О. І. (2016)
Contents (2014)
Карпенко З. - Реконструктивно-діагностичний опитувальник аксіопсихологічного потенціалу особистості (РДО АПО): аргументація і попередні висновки (2014)
Заграй Л. - Гендерний досвід особистості: методологія дослідження (2014)
Палій А. - Психометричний і когнітивно-стильовий підходи до інтелектуальної обдарованості: порівняльний аналіз (2014)
Титаренко Т. - Самодопомога у посттравматичній ситуації: практики автобіографування (2014)
Жердецька Л. - Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх вирішення (2014)
Заболотна В. - Ціннісно-нормативна регуляція поведінки в "полі соціальних уявлень" (2014)
Кравченко В. - Проблема довіри: соціологічний аспект (2014)
Коханевич О. - Сучасні телемедіа у контексті зміни парадигми людського світосприйняття (2014)
Равлюк Г. - Соціальні уявлення сучасної молоді про шлюб та сім’ю (2014)
Чуйко О. - Уявлення студентської молоді про конкуренцію як міжособистісну взаємодію в сучасному суспільстві (2014)
Корнієнко І. - Принципи конструювання програми корекції неконструктивних стратегій копінг-поведінки учнівської молоді (2014)
Корнієнко І. - Особливості формування життєвих цінностей та пошуку сенсу життя в юнацькому віці, Васильчук М. (2014)
Лосієвська О. - Формування комунікативних компетенцій у структурі інформаційного обміну майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2014)
Макарова Л. - Шкільна психологічна служба: історія та перспективи (2014)
Найчук В. - Дослідження образної пам’яті та креативності дітей молодшого шкільного віку: особливості та взаємозв’язок (2014)
Олійник А. - Психологічні аспекти релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді (2014)
Опанасюк І. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту та пізнавальних процесів у старшому шкільному віці (2014)
Романишин С. - Професійна рефлексія викладача вищого медичного закладу як необхідна умова педагогічної діяльності (2014)
Федик О. - Психологічні особливості використання інтерактивних методів навчання під час професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Гринчук О. - Психологічний аналіз труднощів спілкування дітей та батьків у сучасній сім’ї (2014)
Корнієнко І. - Чинники адаптації сімей до нового життєвого простору, Данайканич О. (2014)
Сохан І. - Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді (2014)
Вітюк Н. - Педагогічна взаємодія як чинник психологічної безпеки освітнього середовища (2014)
Куравська Н. - Справедливість і психологічна безпека особистості: зміст і співвідношення понять (2014)
Федоришин Г. - Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки (2014)
Кулеша-Любінець М. - Психологічні особливості Я-образу студентської молоді з особливими потребами (2014)
Пілецький В. - Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я й позитивні емоційні стани (2014)
Шевченко Е. - Психосоциальные и ценностные факторы психологического здоровья студентов (2014)
Корнієнко І. - Спрямованість особистості як компонент професійного становлення студентів, Шпір Г. (2014)
Пілецька Л. - Змістові характеристики професійної мобільності особистості (2014)
Дойчик М. - Проблеми гідності людини у християнській апологетиці (2014)
Koropetska O. - The Category of "Sell” in the Format of Personal Self-Development and Self-Realization (2014)
Відомості про авторів (2014)
Видавець (2014)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Ювілей О. В. Посилкіної (2016)
Анонс наукової конференції "Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра" (2016)
Бевз Н. Ю. - Кількісне визначення молочної і саліцилової кислот методом кислотно­основного титрування при їх спільній присутності в кремі кератолітичної дії, Грубник І. М., Гладух Є. В. (2016)
Дегтярьова К. О. - Вивчення фізико­хімічних властивостей супозиторіїв на основі ліпофільного екстракту з вичавок гарбуза, Герасимова І. В. (2016)
Фарес Рами - Изучение кинетики растворения комбинированного лекарственного препарата с нифуроксазидом "Диаплант", Бобрицкая Л. А., Назарова Е. С., Гербина Н. А. (2016)
Kotvitska А. А. - Assessment of public’s satisfaction with pharmaceutical care quality, Lobova І. О. (2016)
Літвінова О. В. - Аналіз досвіду управління інтелектуальними ресурсами у вітчизняних вищих навчальних закладах медичного та фармацевтичного профілю, Посилкіна О. В. (2016)
Назаркіна В. М. - Обгрунтування соціально­ефективних підходів до розрахунку оптово­відпускних та референтних цін на інсуліни в Україні, Немченко А. С., Сімонян Л. С. (2016)
Соловйов О. С. - Актуальні проблеми удосконалення регуляторної політики держави в сфері обігу і реклами лікарських засобів, Клименко І. В., Краснянська Т. М., Аугунас С. В. (2016)
Зупанець І. А. - Індикатори оцінки якості фармацевтичної опіки: наукове обґрунтування та підходи до впровадження, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Доброва В. Є. (2016)
Міщенко В. І. - Аналіз динаміки розвитку ринку парафармацевтичних товарів та огляд сучасних форм їх реалізації в Україні (2016)
Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед - Адаптивные подходы к моделированию лекарственного обеспечения в Судане с учетом влияния социально­экономических факторов страны, Евтушенко Е. Н., Вельма С. В. (2016)
Посилкіна О. В. - Науково-­методичні підходи до вибору постачальників фармацевтичної продукції для оптових фармацевтичних компаній, Лісна А. Г., Новицька Ю. Є., Демченко Н. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Максименко С. Д. - Личность и её жизненная энергия (2014)
Данилюк І. В. - Розвиток етнічної психології як науки (2014)
Білоус О. В. - Психологічні аспекти інтернет залежності підлітків в Україні (2014)
Brazdeikiene Liana (Браздейкієне Ліана) - Experience of life after suicide attempt (досвід життя після спроби самогубства), Butiene Diana(Бутієне Діана), Kupsyte Renata(Купсіте Рената) (2014)
Васильєв С. П. - Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в вищому навчальному закладі, Тюріна Ю.В. (2014)
Галичанська А.В. - Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів в підлітків у сім’ї (2014)
Голодрижук А.В. - Психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків: теоретичний аналіз (2014)
Дідук І.А. - Основні смислові конструкти образу держави у політичній картині світу студентської молоді (2014)
Дубровинський Г. Р. - Особливості взаємодії масової комунікації та психологічного впливу, Ділай А.Ю. (2014)
Заболотна В.О. - Основні етапи розвитку моральної свідомості в сучасному контексті (за дослідженнями Л.Кольберга) (2014)
Іванова В.В. - Формування позитивної мотивації дошкільників до навчання: теоретичний аспект дослідження (2014)
Каменська Н.Л. - Вплив соціального інтелекту на формування особистісних якостей учнів, Алтуніна Г.С. (2014)
Карамушка Т.В. - Уявлення аспірантів про сутність майбутньої професійної кар’єри, можливі напрямки і типи її здійснення (2014)
Кириленко Т.С. - Психологічний аналіз описів розуміння духовності особистості (2014)
Кіраль Агнета - Психологічні особливості підлітків як передумова схильності до делінквентної поведінки (2014)
Коваленко А.Б. - Стратегіальний підхід в дослідженні процесу розуміння (2014)
Козицька І.В. - Амбівалентність особистості як прояв антиномічності її буття (2014)
Коротаева И. В. - Метакогнитивное развитие студентов психолого-педагогических специальностей (2014)
Коцюба Г.О. - Основні стратегії психологічної допомоги жінкам, які перебувають у відносинах міжособистісної залежності (2014)
Крайлюк А.І. - Теоретичний аналіз наукових підходів проблеми прийняття рішення в аспекті вибору подружнього партнера (2014)
Кременчуцька М. К. - Психологічні проблеми людей літнього віку (2014)
Литвиненко О. О. - Психологічні особливості взаємодії людини з літературним текстом (2014)
Лісова О.С. - Взаємозв’язок особистісної самореалізації та емоційного інтелекту хворих на виразкову хворобу шлунку і ДПК, Гаврилюк Н.В. (2014)
Марусинець М.М. - Професійне мислення вчителя: рефлексивний аспект (2014)
Массанов А.В. - Покликання і психологічні бар’єри в професійному самовизначенні особистості (2014)
Мельник О.А. - Становленя університетської психології в імператорському київському університеті св. Володимира у першій половині ХІХ століття (спроба реконструкції предметної області дослідження) (2014)
Оверчук В.В. - Сучасні методи розвитку творчого мислення в навчальній діяльності (2014)
Остапенко І.В. - Особливості використання проективної техніки "колаж" для дослідження уявлень студентської молоді про владні режими (2014)
Павельчук С.Т. - Теоретичний аналіз емоційного інтелекту як чинника професійної успішності психотерапевта: аспекти підходу (2014)
Палько Т.В. - Трансформація поняття "рефлексія" в психологічних дослідженнях (2014)
Паскевська Ю.А. - Технології мовленнєвої підготовки майбутніх психологів у системі вищої освіти (2014)
Пащенко С.Ю. - Розвиток глобалізаційного потенціалу викладача ВНЗ у професійній діяльності (2014)
Плохих В.В. - Психологическая установка в творческом процессе (2014)
Пуденко І.В. - Ціннісні орієнтації вагітних жінок на різних триместрах та з різним типом психологічного компонента гестаційної домінанти (2014)
Радчук В.М. - Механізми вибору шлюбного партнера (2014)
Соснюк О.П. - Проективна методика "креативний простір" як інструмент діагностики споживчої поведінки (2014)
Терлецька Л.Г. - Глибинна екологія самореалізації особистості (2014)
Траверсе Т. М. - Мисленнєві стратегії розуміння акторами політичних задач (2014)
Трофімов А. Ю. - Психологічний капітал в організації, Бондар Ю. І. (2014)
Чистяк О.В. - Особливості психічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу (2014)
Чуйко О.В. - Чинники становлення професійних компетенцій у майбутніх фахівців соціономічних професій (2014)
Шамлян К. М. - Особливості застосування студентами прийомів вольової регуляції поведінки (2014)
Швець А.В. - Особенности профессионального отбора в определенных структурах США и необходимые профессионально-важные качества, Кузьменко М.Д., Числицкая О.В. (2014)
Шелина С. Л. - Отношение к позиции авторитета у современных детей и взрослых (2014)
Шелюг О. А. - Деякі проблеми вимірювання феномену посттравматичного росту (2014)
Юрчинська Г.К. - Особливості психологічної суверенності та самоставлення програміста, Божко Ю. П. (2014)
Юрчинская А.К. - Стиль профессиональной деятельности врача-терапевта: проблема эффективности, Маринина В.М. (2014)
Горбачик А. П. - Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та проблеми (2012)
Чепак В. В. - Евристичний потенціал соціогуманітарних наук щодо вивчення освіти (2012)
Соболевська М. О. - Порядок із парадокса: неофункціоналістська інтерпретація соціального порядку у системній теорії Н.Лумана (2012)
Недзельський А. О. - Проблема соціального порядку крізь призму рутинізації соціальних практик (2012)
Дерев’янко В. В. - Пізнавальні стратегії соціологічного дослідження взаємообумовленості гендерної ідентичності і діяльнісного потенціалу людини (2012)
Сисолятіна А. В. - Концептуальне обґрунтування методолого-операціональної специфіки теорії раціонального вибору (2012)
Лапіна В. В. - Особливості концептуального відображення взаємообумовленості процесів "надлишкового споживання" та маніпулятивного впливу реклами в соціологічних теоріях глобальної модернізації та глобальної залежності (2012)
Нахабич Н. С. - Взаємозв'язок суб'єктивного благополуччя та довіри: порівняльний аналіз європейських країн (2012)
Жуков В. І. - Практики "path dependency" у трудових відносинах сучасної україни як прояв цінністних орієнтації пострадянського суспільства (2012)
Боровський О. О. - Ідеологічні маркери політичної ідентифікації українських громадян (2012)
Ковтуненко Е. С. - Методологічні та методичні проблеми порівняльних міжнаціональних соціологічних досліджень (2012)
Петренко-Лисак А.О. - Методологічне обґрунтування навчальної дисципліни "соціологія інтернет комунікацій" в процесі підготовки студентів-соціологів (2012)
Горбачик О. А. - Стандарт метаданих для файлів в Інтернет як альтернатива організації комп'ютерних архівів соціальних даних (2012)
Виноградов О. Г. - Роль академічного середовища у самооцінці особистості (2012)
Клапішевська С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми задоволеності шлюбом (2012)
Лисевич М. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження дезадаптивної поведінки подружніх пар (2012)
Льошенко О. А. - Особливості формування поняття "емоційний інтелект” (2012)
Пащенко С. Ю. - Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача ВНЗ (2012)
Радчук В. М. - Організаційно-методичні засади емпіричного дослідження психологічної готовності до шлюбно-сімейних взаємин (2012)
Шетеля Н. І. - Зв’язок параметрів міжособистісних стосунків з соціально-психологічним кліматом у педагогічному колективі коледжу мистецтв (2012)
Щербина Л. Ф. - Філософська, наукова та духовно-релігійна орієнтація психотерапевтів (2012)
Гринько В. О. - Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху (2012)
Гук О. Ф. - Аналіз поняття "культура поведінки" в гуманітарних науках (2012)
Дідик Л. В. - Колажна наочність та прийоми роботи з нею на уроках англійської мови в початковій загальноосвітній школі (2012)
Ковальчук З. Я. - Дистанційна система навчання в освітніх закладах різного типу як складова оптимізації педагогічної взаємодії (2012)
Кузьменко Н. М. - Проект антропологічно зорієнтованої теорії М.В.Гоголя (2012)
Маріуц І. О. - Внесок Спіру Харет в реформування освіти Румунії (2012)
Мачинська Н. І. - Формування змісту педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2012)
Нагорна Г. О. - Теоретико-методологічні основи дослідження мислення особистості у процесі професійної підготовки музиканта-педагога (2012)
Панченко А. Г. - Оцінювання педагогічної діяльності вчителя в ЗНЗ: історія, реалії та перспективи (2012)
Парфенюк Т. Ю. - Стратегічний альянс як форма реалізації ринково-орієнтованих реформ освіти в Австралії (2012)
Рашковська В. І. - Специфічні методи мистецької педагогіки в духовному розвитку майбутнього вчителя засобами іконопису (2012)
Горбачик А. П. - Методологічні особливості порівняльних емпіричних досліджень в соціології (2013)
Соболевська М. О. - Соціальний порядок та соціальна інтеграція крізь призму синтетичної соціологічної теорії Е. Гіденса (2013)
Барматова С. П. - Інформаційно-комунікативний простір політики: обґрунтування основних структурних характеристик (2013)
Цимбал Т. В. - Науково-методичні аспекти типології сучасних теорій глобалізації (2013)
Кліменкова А. - Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій у сфері споживання (2013)
Суровцева І. Ю. - Стратегії рестрикціонізму в сучасних трудових практиках (2013)
Сірий Є. В. - "Ціннісна" мапа України в системі аксіологічних досліджень, Нахабіч М. А. (2013)
Кузьменко Т. М. - Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп: референтна група: види та функції (2013)
Хомерікі О.А. - Світовий освітній простір: соціологічний аналіз структурної архітектоніки (2013)
Рощин Д. Г. - "Смисложиттєва диспозиція особистості" : розуміння смислу життя на підставі постструктуралістської соціології (2013)
Артеменко С. Б. - Аксіологічні характеристики процесу культурної репродукції в концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса (2013)
Ковтуненко Е. С. - Теоретико-методологічні та концептуальні засади соціологічного дослідження соціальних змін (2013)
Сидоров М. В.-С. - Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України, Соколовська Є.В. (2013)
Бурдукало М. М. - Автономізація особистості як новоутворення юнацького віку (2013)
Виноградов О. Г. - Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу (2013)
Денисенко В .А. - Базові підходи у ігровому моделюванні процесу взаємодії при управлінні спільним ресурсом (2013)
Емішянц О. Б. - Психологічні особливості самоактуалізації особистості в залежності від типу сім'ї: повної/неповної (2013)
Жорнова О. І. - Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості) (2013)
Кириленко Т. С. - Самоаналіз емоційних переживань як вияв емоційної компетентності особистості, Льошенко О. А. (2013)
Періус Н. В. - Розвиток компонентів соціально-психологічної компетентності в студентів педагогічного коледжу (2013)
Радчук В. М. - Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння та тлумачення психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків (2013)
Спіцина Л. В. - Соціально-психологічні ресурси організаційної культури ВНЗ в забезпеченні якості вищої освіти (2013)
Фадєєва І. О. - Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту (2013)
Чаплінська Ю. С. - Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім’ї (2013)
Гладченко М. М. - Збалансована система показників як складник процесу стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів країн Європейського Союзу (Австрія, Німеччина) (2013)
Гук О. Ф. - Теоретичні передумови формування естетичної культури (2013)
Жиленко М. В. - Тенденціїї розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів (2013)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності у педагогічній теорії (2013)
Лебедєва А. В. - Шляхи осучаснення соціопрофесійної спрямованості виховання студентів ВНЗ (2013)
Онищук Л. А. - Наукова складова організації і проведення історико-педагогічних досліджень з галузевого управління (2013)
Парфенюк Т. Ю. - Загальні передумови реформаційних змін в системі освіти Австралії (2013)
Пушкарьова Т. - Особистісно-професійні основи інноваційної діяльності вчителя початкової школи (2013)
Шкарбан Л. В. - Особливості роботи вчителя початкової школи з ліворукими першокласниками (2013)
Ладієва Л. Р. - Математичне моделювання розподілу температур у мембранному модулі в процесі мембранної дистиляції, Оніщенко В. О., Дубік Р. М. (2015)
Melnik O. S. - QCA technology for implementation оf cryptography engineering, Sverdlova A. D. (2015)
Юдін О. К. - Принципи побудови комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С. (2015)
Карпінос Б. С. - Ефективність охолодження та довговічність лопаток газових турбін, Куліш В. М. (2015)
Шматок С. О. - Оцінювання ефективності та порівняння стратегій (рішень) за наявності невизначених факторів, Шматок О. С., Петренко А. Б. (2015)
Бондарчук П. С. - Редуктор резонансного електричного рульового приводу (2015)
Масловський Б. Г. - Математична модель задачі планування технологічних процесів передполітної підготовки літаків (2015)
Глазок О. М. - Модифікований метод решітчастих рівнянь Больцмана для областей із криволінійними границями (2015)
Юдін О. К. - Технологія декомпресії зображень із заданим рівнем якості візуалізації, Бойко Ю. П. (2015)
Городецька Н. С. - Трансформація енергії згінної хвилі на сходинці при різних механічних параметрах контактуючих середовищ, Неділько О. О. (2015)
Бойченко С. В. - Розрахунок та порівняльний аналіз викидів деяких відпрацьованих газів під час використання традиційних та альтернативних авіаційних палив, Яковлєва А. В., Наумчук Г. О. (2015)
Железняк О. О. - Застосування аерокосмічних методів для визначення ефективності використання земельних ресурсів Закарпаття, Гебрин Л. В. (2015)
Dudar T. - Uranium mining and associated environmental problems in Ukraine, Zakrytnyi Ye., Bugera M. (2015)
Synylo K. - The evaluation of local atmospheric air pollution via the assessment of jet engines emission, Gurevych M. (2015)
Boichenko S. - Comparative analysis of standard testing methods for measuring fuels & lubricants biodegradation, Vovk O., Iakovlieva A., Kumeiko S. (2015)
Бойченко С. В. - Вплив добавок аліфатичних спиртів на властивості бензинів:аналітичний огляд, Бойченко М. С., Личманенко О. Г., Кабан С. М. (2015)
Шаповал Г. А. - Оцінювання якості прогнозування циклічних компонент часових рядів значень індексу геомагнітної активності DST з використанням сингулярного спектрального аналізу (2015)
Iakovlieva A. - The problem of oil spill and its liquidation by using of absorbents, Khrypko S. (2015)
Соболевська М. О. - Дискурсні особливості сучасного соціологічного теоретизування (2013)
Чепак В. В. - Неоінституціональні тренди в дослідженнях освіти (2013)
Бойко Н. Л. - Ризики та парадокси цифрової технологізації соціального контролю (2013)
Мороз Є. О. - До проблеми соціологічної концептуалізації "культурного капіталу" серед суміжних за змістом термінологічних аналогів (2013)
Олевич М. І. - Ідейно-теоретичні основи концепцій легітимного порядку Макса Вебера та соціальної справедливості Джона Ролза (2013)
Нуждін С. Є. - Соціологічні традиції в дослідженні електоральної поведінки. Огляд основних моделей електоральної поведінки (2013)
Ковтун О. С. - Методологічні засади формування корпоративної культури господарської організації (2013)
Золотнюк О. П. - Феномен любові у соціологічному дискурсі (2013)
Сірий Є. В. - Соціальна відповідальність бізнесу у палітрі концептуальних інтерпретацій (2013)
Ковтуненко Е. С. - Концептуалізація поняття конфліктної взаємодії в руслі теорії соціального конфлікту (2013)
Лапіна В. В. - Проблема ідентифікації концептуальних засад ідеології консьюмеризму в сучасній теоретичній соціології (2013)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Актуалізація здобутків класичної соціології у вивченні структурно – організаційних форм релігійного життя (2013)
Городецька С. Л. - Громадянський діалог: витоки, структура та проблематика дослідження (2013)
Марченко А. М. - Методичні аспекти залучення навчальних посібників і підручників з історії у дослідницьку та викладацьку діяльність соціологів (2013)
Андрушко Я. С. - Професійна ідентичність особистості як психологічний феномен (2013)
Виноградов О. Г. - Надійність s – r запитальника емоційного реагування (2013)
Вовк М. В. - Особливості переживання фрустраційних ситуацій юнацького віку (2013)
Гриник М. В. - Особливості розуміння міжособистісних стосунків старшокласниками (на прикладі аналізу літературних творів) (2013)
Жорнова О. І. - Поняття культуротворчості як перетин наукової картини світу й звичаєвості соціального життя (2013)
Клименко І. В. - Цінностей у підлітковому віці, Бірюкова А.Л. (2013)
Ковальчук З. Я. - Функціонально-рольові та статусні характеристики учасників педагогічної взаємодії як детермінанти формування механізмів міжособистісних стосунків (2013)
Крилова-Грек Ю. М. - Психологічні засади патернів поведінки у конфліктних ситуаціях (2013)
Марініна В. М. - Структура стилю професійної діяльності лікаря-терапевта (2013)
Остапенко І. В. - Концептуальні основи дослідження особливостей формування рефлексивної компетентності управлінців (2013)
Соснюк О. П. - Особливості сприймання підлітками різних типів соціальної реклами, Соснюк Є. О. (2013)
Суруджій М. П. - Дослідження сприймання та розпізнавання облич в етнічному аспекті (2013)
Шевченко С. І. - Захворювання шкіри: психосоматичний аспект (2013)
Гладченко М. М. - Аналіз основних підходів до стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Жиленко М. В. - Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів класичних університетів (2013)
Капран С. Б. - Підготовка майбутніх організаторів діловодства до самоосвітньої діяльності при вивченні української мови – пріоритетна складова їхньої професійної підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Кошечко Н. В. - Історичний аспект становлення та розвитку педагогічної освіти у Київському імператорському університеті св. Володимира (2013)
Лаврухіна Т. В. - Комунікативна компетентність як складова професійної діяльності авіаційних диспетчерів (2013)
Лебедєва А. В. - Використання інформаційних джерел у формуванні комунікативної компетенції студентів (2013)
Нечипоренко К. П. - Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України у період з 1958 по 1991 рік (2013)
Разуменко Т. О. - Учнівське самоврядування в системі управління закладом шкільної освіти: концептуальний та методичний аспекти (2013)
Хоменко-Семенова Л. О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності (2013)
Мініцький А. В. - Тривалість поверхневого термічного оброблення і структура порошкових залізовуглецевих сплавів, Сисоєв М. О., Мініцька Н. В. (2016)
Степанчук А. М. - Механізм дисперсного зміцнення міді при її легуванні чавунами, Богатов О. С., Ведель Д. В. (2016)
Кондратюк С. Є. - Спадкове модифікування сталей компонентами шихти з підготовленою структурою, Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. (2016)
Колесник Є. В. - Порівняльний аналіз структури та властивостей електрокристалізованих покриттів із заліза та сплаву Fe – Cr – Ni, Баглюк Г. А. (2016)
Волосевич П. Ю. - Фізичні засади металургійної спадковості сплавів при плавленні і кристалізації, Кондратюк С. Є. (2016)
Макогон Ю. М. - Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Cо – Sb, Сидоренко С. І., Шкарбань Р. А. (2016)
Дмитрієва Г. П. - Жаростійкість ливарного сплаву на основі нікелю з карбідом ванадію, Черепова Т. С., Нізамеєв М. С. (2016)
Котречко О. О. - Визначення ударної твердості і мікротвердості кольорових металів та їх сплавів (2016)
Опришко Л. В. - Cтруктура і властивості котельних гарячекатаних труб з безперервнолитої заготовки, Головняк Т. В., Герасименко П. В., Ткаченко Ю. А. (2016)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів за 2015 рік (2016)
VI науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" присвячена 75-й річниці від дня народження відомоговченого-матеріалознавця Гаврилюка Володимира Петровича. Київ, ФТІМС НАН України 1-2 червня 2016 р. (2016)
ХІІ Международная научно-практическая конференция "Литье. Металлургия 2016" (2016)
Чекан Ю. І. - "Ненормативне тіло" в романі Енн Райс "Плач до небес": музикознавчий дискурс (2015)
Лю Бінцян - Методологічні аспекти проблеми історико-типологічної синхронії музичного мистецтва Китаю та Європи (2015)
Тарасова О. О. - Домінанти музичної ментальності італійців (2015)
Бацак К. Ю. - Італійська опера Одеси 1825–1831 рр.: антреприза без антрепренера (2015)
Сікорська Н. П. - Принципи едиційних технік другої половини XIX століття в особливому типі редакцій клавірної музики Бароко (2015)
Тітаренко Л. С. - Фітцвільямова вірджинальна книга у музикознавчих дослідженнях ХХ – ХХІ століть (2015)
Бабенко К. С. - Алонімія як феномен авторства музичних творів: методика побудови алгоритмів аналізу (2015)
Стасюк С. О. - Аспект жанрової архетипічності у сучасній методології аналізу опери (2015)
Редя В. Я. - "Успіх його йшов сrescendo…" (київський період у творчій кар’єрі Федора Стравінського), Співаченко О.C. (2015)
Глівінський В. - Igor Stravinsky and the music of the renaissance epoch (Ігор Стравінський та музика епохи Відродження) (2015)
Яцковська А. О. - Ігор Стравінський: композитор і коментатор (на прикладі симфоній) (2015)
Іванніков Т. П. - Про перспективи феноменологічного дослідження сучасної гітарної музики (до постановки проблеми) (2015)
Сташевський А. Я. - Метроритмічна організація музичного матеріалу в сучасних творах для баяна (на прикладі творчості українських композиторів) (2015)
Кравченко А. І. - Традиції і новаторство у камерно-інструментальній музиці одеських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Пруднікова Л. П. - Поліфонічні "приношення" В. Бібіка для фортепіано: інтонаційні та фактурні рішення (2015)
Яковчук Н. Д. - Соната-фантазія пам’яті А. П’яццоли для скрипки та фортепіано О. Яковчука: жанрові та стильові особливості (2015)
Чень Шань - Художньо-стильова специфіка пісень Й. Брамса (виконавські аспекти) (2015)
Северинова М. Ю. - Значення та роль архетипів у вітчизняній гуманітаристиці (2015)
Ліва Н. В. - Історична ретроспектива рецепції сакрального у європейській культурі (2015)
Устінов С. Д. - Семантика католицького символу "Ave Maria" та варiативність його втілень у різних видах мистецтва (2015)
Афоніна О. С. - Становлення концепту "кодування" в культурі (2015)
Опанасюк О. П. - Інтенціональний стиль як художній феномен заключного періоду становлення європейської культури (2015)
Кущ Є. В. - Історична динаміка музичного інструментарію в контексті концепції тембрового простору (2015)
Мезіна С. С. - Національна традиція в українському авангарді 1960-х років: до постановки проблеми (2015)
Романенкова Ю. В. - Помандер як елемент західноєвропейського костюму XV – XVI століть (2015)
Рижова О. О. - Європейська гравюра як джерело іконографії лаврського іконопису XVIII століття (2015)
Денисюк О. Ю. - Виставкова діяльність мистецького гуртка "Спокій" у Варшаві (1920–1930-ті роки) (2015)
Осадца М. З. - Міські краєвиди у творчості іноземних художників на теренах Івано-Франківщини (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Студенець Н. В. - З історії київської мистецтвознавчої школи: Тетяна Мишківська (2015)
Будник А. В. - Мотив з деревом у краєвидах Абрама Маневича із зібрання Національного художнього музею України (2015)
Шнайдер А. Б. - Сучасний об’ємно-просторовий текстиль як явище культури та меседж (2015)
Коропенко М. В. - Мистецький спадок К. Малевича у творчому переосмисленні французьких майстрів дизайну одягу (2015)
Зубавіна І. Б. - Самоорганізація культури: постнекласичний проект екранного моделювання (2015)
Шлемко О. Д. - Доброчинність Марії Заньковецької в контексті доброчинності нації (2015)
Велимчаниця О. В. - Діалогічний тип мистецтва: комунікація в сучасному українському театрі (2015)
Волошенюк О. В. - Становлення хронікально-документального кінематографу України: 1930-ті роки (2015)
Бойчук О. М. - Розвиток музичної освіти на Тернопільщині в умовах полікультурного середовища (1880-1939 рр.) (2015)
Базелa Д. Д. - До проблеми оновлення навчальної дисципліни "Теорія та методика викладання латиноамериканського бального танцю" (2015)
Шолуха О. М. - Формування миргородської школи художньої кераміки кінця XIX – початку XX ст.: на перехресті впливів (2015)
Тукова І. Г. - Симпозіум "MUSICA INCOGNITA": до 15-ліття кафедри старовинної музики та 20-ліття класу клавесину НМАУ ім. П. І. Чайковського, Шевчук О. Ю. (2015)
Приходько А. В. - FESTSCHRIFT як автопортрет (2015)
Бецко І. В. - Дослідження структури множини неперервних розв’язків систем різницевих рівнянь (2015)
Вдовенко Т. І. - Хвильові оператори сингулярного збурення рангу один несиметричним потенціалом (2015)
Virchenko N. O. - Applications of generalized integral transforms, Chetvertak M. O. (2015)
Грегуль Ю. О. - Швидкість збіжності для точної асимптотики рядів великих ухилень (2015)
Денисюк В. П. - Метод σk (r, α)-множників підсумовування рядів Фур’є (2015)
Дудкін М. Є. - Поліноми другого роду у двовимірній проблемі моментів, Козак В. І. (2015)
Єндовицький П. О. - Дві модифікації задачі про дні народження (2015)
Іванов О. В. - Консистентість корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії, Москвичова К. К. (2015)
Івасишен С. Д. - Характеризація розв’язків крайових задач для модельного рівняння Фоккера–Планка–Колмогорова нормального марковського процесу, Турчина Н. І. (2015)
Прохоренко Н. В. - Зв’язок розподілу максимуму вінерівського процесу з лінійним зсувом із розподілом поля Ченцова по ламаних (2015)
Статкевич В. М. - Застосування суттєво нескінченновимірного еліптичного оператора до функцій f(x,u(x)) і f(x, u1(x), ..., um(x)) (2015)
Бар’яхтар В. Г. - Точно розв’язувана модель y теорії параметричного резонансу, Самар Г. В. (2015)
Пашкевич М. О. - Особливості розрахунку з перших принципів енергії активації дифузії для систем Ag–Mo і Mo–Ag, Холмська Г. Д., Сидоренко С. І., Замулко С. О. (2015)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження термодинамічних функцій бориду заліза Fе2B, Береза О. Ю., Піляєва С. Б. (2015)
Shvets A. Yu. - Influence of the delay on the occurrence of deterministic chaos in some non-ideal pendulum systems, Makaseyev A. М. (2015)
Автори номера (2015)
Содержание (2016)
Abramov Y. A. - Mathematical models for object tests of thermal fire detectors, Kalchenko Y. Y. (2016)
Абрамов Ю. А. - О выборе параметров газогенератора СХП водорода на основе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Борисенко В. Г., Кривцова В. И. (2016)
Антошкин А. А. - Формализация ограничений нормативного характера при решении задачи размещения пожарных извещателей (2016)
Афанасенко К. А. - Исследование влияния применения коксующихся полиэпоксидных связующих для стеклопластиков на кислородный индекс в условиях автоклавно-вакуумного формования, Михайлюк А. П. (2016)
Баранов М. И. - Определение токовременных и температурных характеристик пожарной опасности кабельных изделий, Рудаков С. В. (2016)
Басманов О. Є. - Розподіл параметрів висхідного конвекційного потоку над палаючим розливом нафтопродукту, Кулик Я. С. (2016)
Бондаренко С. Н. - Экспериментальное исследование чувствительного элемента линейного извещателя пламени в режиме обнаружения пожара, Христич В. В., Калабанов В. В. (2016)
Бородич П. Ю. - Розробка нормативу рятування постраждалого з приміщення з використанням нош рятувальних вогнезахисних, Пономаренко Р. В., Ковальов П. А. (2016)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання рятування постраждалого з третього поверху з використанням похилої переправи за допомогою НРВ-1, Пономаренко Р. В. (2016)
Васильєв С. В. - Технічне обґрунтування високопродуктивного перекачування води основним пожежним автомобілем, Ковальов О. О., Баркалов В. Г. (2016)
Васильченко А. В. - Огнестойкость большепролетных изгибаемых строительных конструкций, Сырых В. Н., Хмыров И. М. (2016)
Горносталь С. А. - Удосконалення методики проведення випробувань зовнішньої водопровідної мережі на водовіддачу, Петухова О. А. (2016)
Григоренко О. М. - Дослідження впливу амофосу та тригідрату оксиду алюмінію на горючість та кратність спучування епоксиполімерів, Липовий В. О., Пишняк А. М. (2016)
Грицина І. М. - Схема отримання компресійної піни та диспергованої води, Грицина Н. І., Лєвтєров О. А. (2016)
Данилин А. Н. - Подход к моделированию индивидуально-поточного движения людей в потоке, Комяк В. В., Панкратов А. В. (2016)
Дубінін Д. П. - Експериментальне дослідження ширини протипожежного бар'єру для локалізації природних пожеж, Лісняк А. А., Титаренко А. В. (2016)
Дуреев В. А. - Математическое описание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором (2016)
Калиновський А. Я. - Визначення показників ефективності виконання цільових завдань пожежно-рятувального катеру, Кропивницький В. С., Ларін О. М., Донський Д. В. (2016)
Кирилюк А. С. - Обоснование закона распределения суммарной наработки кабельных изделий для пре-дупреждения возникновения в них источников зажигания, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2016)
Kovalyov P. A. - Developing of suggestions on training smoke divers for realization of fire – rescue works in basements and ground floors, Strelec V. M. (2016)
Коваленко Р. І. - Дослідження основних статистичних закономірностей процесу функціонування державних пожежно-рятувальних частин міста Харкова (2016)
Ковалишин В. В. - Оптимизация размещения источников водоснабжения в городах и населенных пунктах, Комяк В. М. (2016)
Колосков В. Ю. - Моделювання міцності несучих конструкцій будівель за умов локалізованої пожежі (2016)
Коровникова Н. И. - Понижение горючести волокна на основе полиакрилонитрила, Олейник В. В. (2016)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей пожежного рукава типу "Т" діаметром 77 мм з урахуванням неоднорідності його внутрішньої структури, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Липовий В. О. (2016)
Литвяк А. Н. - Расчет уровня звукового давления оповещателя звукового пожарного в помещении, Мурин М. Н. (2016)
Мелещенко Р. Г. - Оцінка ефективності застосування пожежних літаків АН-32П та критерій доцільності їх залучення при локалізації природної пожежі, Мунтян В. К., Тарасенко О. А. (2016)
Миргород О. В. - Підвищення та оптимізація вогнетривких властивостей та радіаційної стійкості будівельних матеріалів (2016)
Міщенко І. В. - Особливості експериментального визначення коефіцієнту опору повітря руху струменя води з ручного пожежного ствола, Кондратенко О. М. (2016)
Петухова О. А. - Дослідження фактичних витрат води з пожежних кран-комплектів, Горносталь С. А., Шаповалова Шаповалова, О. О. Щербак С. М. (2016)
Петухова О. А. - Визначення втрат напору плоско-згорнутих рукавів, якими комплектуються пожежні кран-комплекти, Щербак С. М. (2016)
Полстянкин Р. М. - Математическая модель качества обнаружения загораний точечными тепловыми пожарными извещателями (2016)
Поспелов Б. Б. - Анализ динамики среднеобъемной температуры начальной стадии пожара в помещении как стохастической саморегулирующейся системы, Андронов В. А., Рыбка Е. А. (2016)
Рагимов С. Ю. - Методика проведения исследований по оценке пожарной опасности (горючести) огнезащитных покрытий, Дяченко Д. В. (2016)
Рагимов С. Ю. - Способ испытания материалов с полимерным покрытием для специальной одежды на искростойкость, Дяченко Д. В. (2016)
Резніченко Г. М. - Розробка методики дослідження процесу горіння твердих матеріалів (2016)
Савельев Д. И. - Повышение эффективности использования гелеобразующих составов при борьбе с низовыми лесными пожарами, Киреев А. А., Жерноклев К. В. (2016)
Савченко А. В. - Моделирование теплозащитных свойств гелеобразующих систем при ликвидации пожаров в резервуарных парках хранения нефтепродуктов, Островерх О. А. (2016)
Скородумова О. Б. - Исследование микроструктуры огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных, Тарахно Е. В., Попенко Г. С., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. (2016)
Тищенко Е. А. - Погрешность времени тушения пожара класса в распыленной водой, обусловленная ошибкой воспроизведения при ее подаче, Абрамов Ю. А. (2016)
Трегубов Д. Г. - Зв’язок пожежної небезпеки алкан-похідних сполук з середньою довжиною їх молекул, Тарахно О. В. (2016)
Чернуха А. А. - Визначення коефіцієнтів захисту лицьових частин ізолюючих апаратів різних типів (2016)
Шаршанов А.Я. - Выбор оптимального соотношения толщин слоев двухслойного огнезащитного экрана (2016)
Ильченко М. Е. - Обобщенный подход к анализу и проектированию полосовых фильтров СВЧ на взаимно расстроенных резонаторах, Живков А. П. (2015)
Гожий О. П. - Розробка нечітких ситуаційних мереж із часовими обмеженнями для моделювання динамічних систем (2015)
Захарченко Т. Л. - Проблема повноти в класі функцій над записами, які зберігають денотати, Редько І. В. (2015)
Кірік О. Є. - Підхід до розв’язання нелінійних оптимізаційних задач блочної структури зі зв’язуючими обмеженнями (2015)
Кондратенко Н. Р. - Метод побудови нечітких моделей типу 2 з інтервальними функціями належності для діагностичних систем (2015)
Kuznietsova N. V. - Business intelligence techniques for missing data imputation, Bidyuk P. I. (2015)
Романенко В. Д. - Методи керування імпульсними процесами когнітивних карт із запізненнями, Мілявський Ю. Л. (2015)
Богушевський В. С. - Розробка гнучкої автоматизованої ділянки лиття під тиском, Антоневич Я. К., Антоневич О. О. (2015)
Владимирський І. А. - Вплив товщини проміжного шару Ag на фазові перетворення в тонкоплівкових композиціях FePt/Ag/FePt, Круглов І. О., Вербицька М. Ю., Фігурна О. В. (2015)
Гавриш А. П. - Мікрогеометрія поверхні і стан поверхневого шару зносостійких деталей тертя з високолегованих композитів за умови абразивного суперфінішування, Роїк Т. А., Лотоцька О. І., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Аврутов В. В. - Виставка інерціальної навігаційної системи з використанням ПІД-регулятора, Стефанишин З. С. (2015)
Колобродов В. Г. - Методична похибка оптичного спектроаналізатора, Тимчик Г. С., Колобродов М. С. (2015)
Тєут В. М. - Концептуальні засади адаптивних автостернових (2015)
Ієвлєва О. С. - Розрахунок матеріального балансу технологічної схеми для вилучення нітрат-іонів із водних розчинів баромембраними методами, Гончарук В. В. (2015)
Nagirnyak S. V. - One-dimensional TIN (IV) oxide nanostructures as gas-sensing materials, Dontsova T. A., Astrelin I. M. (2015)
Автори номера (2015)
Астаф'єв О. Г. - Візія Київської Русі у хроніці Ґалла Ананіма (2015)
Працьовитий В. - Концепція світобудови в романі "Жовтий князь" Василя Барки (2015)
Куца О. П. - Талант як ідейно-художня домінанта оповідання Євгена Гуцала "Олень Август" (2015)
Матушек О. - Ідеал людини в українських погребових казаннях XVII століття (2015)
Бородіца С. В. - Проза Володимира Лиса в сучасному українському літературному дискурсі (2015)
Вербицька Л. - Романтико-реалістичний пафос "Майових елегій" Івана Франка (2015)
Зимомря М. І. - Жереб гірчичного зерна. Літературний портрет Галини Яструбецької (2015)
Квіцинська В. - Любовні зізнання в обрамленні вінка сонетів Михайла Жука (2015)
Король Л. П. - Психологізм як один із засобів характеротворення постаті Тараса Шевченка в прозовій творчості Валентина Чемериса (2015)
Косінова О.М. - Принципи музичної композиції у творах П.Тичини (2015)
Кушнірук Н. - Фашистська окупація крізь призму сприйняття українських селян у повістях "Ноїв ковчег" Г. Гордасевич та "Крижі" Б. Харчука (2015)
Поліщук К. М. - Афористичність драматургійних текстів Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) (2015)
Скуратко Т. М. - Новаторство поетичної драматургії Івана Драча (2015)
Сливка Л. - Родинний сенс жіночого буття у творчості Олени Теліги (2015)
Ткачук М. П. - Дискурсивна практика Богдана-Ігоря Антонича (2015)
Ткачук О. М. - Метатекст поеми-послання Т.Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє" (2015)
Трофимук М. - Художній світ Миколи Гусовського (2015)
Тонне О.Ш. - Переосмислення біблійних образів і мотивів у поетичних творах Тараса Шевченка (2015)
Федосій О.О. - Художня специфіка відтворення сьогодення у творчості Галини Тарасюк (2015)
Свинцова І. - Словесно-поетична образність художнього тексту: дискурс авторської рефлексії, Зимомря О. (2015)
Ali-Zadeh F. - Sociocultural reforms and the problem of free speech (2015)
Аскерова Я. - Поэзия Самеда Мансура. Поэт-гражданин (2015)
Азизага Байрам оглы Наджафзаде - Творчество Низами в рецепции доктора Джавад Хейата (2015)
Тамам Исмаилова Али кызы - Психологизм в творчестве А.П. Чехова и Джалила Мамедкулизаде (2015)
Зимомря О. - Жанрово-тематичне розмаїття творчості Дюли Ійеша (2015)
Мучка М. - Новела Маркіза Фон О. Г. Фон Кляйста в перекладі Івана Франка (2015)
Паниева Гюнель Салех гызы - Роман "Идеал" в контексте современной литературной критики Иса Мугань (Гусейнова) (2015)
Аличева П. - Летописец Азербайджанського искусствоведения (2015)
Рагимова Э. - Проблема развития постмодернистской прозы в литературной критике Азербайджана (2015)
Радченко О. А. - Проблема стилю в компаративному зрізі: Еміль Штайґер – Дмитро Чижевський (2015)
Горболіс Л. - "Мені цікаві людські життя" (2015)
Ткачук М. - Вагомий причинок до міжкультурної взаємодії, Зимомря М. (2015)
Журба C. - Національний колорит українського романтизму (2015)
Краснова Л. - Іманентне прочитання тексту (2015)
Науменко Н. - Сутність контексту та його духовні контамінації, Снітовська О. (2015)
Зимомря М. І. - Доктор Серафікус та інші (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - … Творчиня (2015)
Німилович О. - Образ крізь призму мотиву творчості, Зимомря М. (2015)
Пилипів О.Г. - Латиномовна література України XV–XIX ст. (2015)
Ткачук М. - Відгомін війни крізь оптику філософії екзистенціалізму, Притолюк С. (2015)
Ткачук М. - Дискурс мемуарно-автобіографічної прози ХХ століття (2015)
Зимомря М. - Коли сонце гасне. Слово про Василя Марка (2015)
Вертій О. - Перше фольклористичне дослідження поетичної творчості української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття, Ткачук В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Давиденко В. М. - Морально-етичні основи фахової діяльності в галузі "Екологія людини" (2012)
Мітрясова О. П. - Удосконалення системи очищення господарсько-побутових стічних вод на прикладі підприємства ТОВ СП Нібулон", Шперлінг З. В. (2012)
Кондратьєв М. М. - Енергетичний потенціал екологічної системи миколаївської частини Північного Причорномор’я (2012)
Федюшко М. П. - Реакції індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття на пестицидне навантаження агроландшафтів (2012)
Чабан В. О. - Фактори забруднення Світового океану та шляхи зниження екологічного лиха (2012)
Горлачук В. В. - Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Коваленко О. Ю. (2012)
Горлачук В. В. - Методологічні засади обґрунтування грошової оцінки земель природно-заповідного фонду, Січко А. В. (2012)
Нєпєін А. Ю. - Сколії (Scoliіdae, Hymenoptera) Національного природного парку "Білобережжя Святослава" та їх екологічні особливості, Непєіна Г. В. (2012)
Нєпєін А. Ю. - Фенологія представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) в умовах захищеного ґрунту (2012)
Кісорець П. Ф. - Динаміка солонцюватості та агрохімічних показників родючості зрошуваних земель Миколаївської області, Дичковська Р. П. (2012)
Дмитрієва Л. А. - Агроекологічне, еколого-токсикологічне та радіоекологічне обґрунтування використання осаду стічних вод для поліпшення родючості ґрунтів, Протченко Н. М., Троїцький М. О. (2012)
Абрамова Н. М. - Зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему південного при зрошенні водою різних температур (2012)
Абрамов Д. А. - Динаміка гумусового стану темно-каштанових ґрунтів за допомогою матеріалів дистанційного зондування землі (2012)
Добровольський В. В. - Антропоцентрична модель оцінки сталого розвитку (2012)
Мітрясова О. П. - Визначення соціального аспекту екологічних індикаторів сталого розвитку м. Миколаїв, Мац Д. А., Пранцкевічус О. В. (2012)
Сербулова Н. А. - Теоретичні основи й практичні аспекти застосування механізмів управління сталим туризмом та індикаторів і індексів його pозвитку, Нєпєіна Г. В. (2012)
Шахова Н. М. - Фітофаги на озимій пшениці та роль агротехнічних заходів у регулюванні їх чисельності, Залевська М. П. (2012)
Шахова Н. М. - Сумісне застосування інсектицидів із мікродобривом на посівах озимої пшениці (2012)
Шахова Н. М. - Клоп шкідлива черепашка: розповсюдження та шкодочинність на різних сортах озимої пшениці, Залевська М. П. (2012)
Кравченко К. М. - Застосування помірних доз мінеральних добрив під зернові культури в умовах степу України, Давидчук М. І., Кравченко О. В. (2012)
Андрійченко Л. В. - Оптимізація елементів агротехніки сівби при вирощуванні різних видів і сортів пшениці ярої у південному степу України, Хомяк П. В. (2012)
Качанова Т. В. - Вплив способів обробітку ґрунту на забур’яненість посівів вівса в агроценозах (2012)
Андрійченко Л. В. - Оптимізація структури посівних площ у сівозмінах короткої ротації, Порудєєв В. А., Шкумат В. П. (2012)
Онищенко Л. В. - Розведення й використання червоної білопоясої породи свиней в господарствах Миколаївської області, Данильчук М. І. (2012)
Грабак Н. Х. - Виробництво екологічно чистих продуктів харчування – найперспективніший напрям агропромислового комплексу України (2012)
Кузьменко О. Б. - Перспективи розвитку екологічних систем землеробства в Україні (2012)
Пилипенко Ю. В. - Оптимізовані агроприйоми вирощування насіннєвої люцерни при веденні органічного землеробства на Херсонщині, Носкова О. Ю., Сторчак М. В. (2012)
Коваленко В. В. - Мутационные спектры в необлученных и облученных детей и потомков облученных родителей (второе поколение) в связи с аварией на ЧАЭС (обзор литературы и собственных исследований) (2012)
Bidyuk P. I. - Short-term forecasting of macroeconomic processes with regression and probabilistic models, Trofymchuk O. M., Karayuz I. V. (2015)
Копець М. М. - Задача оптимального керування лінійною динамічною системою другого порядку (2015)
Богушевський В. С. - Регулювання процесу видалення неметалевих включень під час позапічної обробки розплаву, Горбачова М. В. (2015)
Гавриш А. П. - Прецизійна машинна доводка плоских поверхонь зносостійких деталей тертя з композитів на основі високолегованих сталей для технологічних комплексів, Рої Т. А., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Лоскутова Т. В. - Будова і захисні властивості комплексних хромотитаноалітованих дифузійних покриттів на сталі У8А (2015)
Степанчук А. М. - Дослідження процесів компактування порошкових матеріалів триботехнічного призначення на основі дисперснозміцненої міді, Богатов О. С., Бірюкович Л. О. (2015)
Турик В. М. - Пасивні методи керування когерентними вихровими структурами у вихрових камерах. Частина 1. Спектральні оцінки ефективності, Кочін В. О. (2015)
Колобродов В. Г. - Проектування об’єктива тепловізійної системи за критерієм максимальної дальності спостереження, Гордієнко В. І., Микитенко В. І., Черняк С. І. (2015)
Сопілка Ю. В. - Застосування біспектрального аналізу віброакустичних сигналів для діагностування тріщин у лопатках авіаційних двигунів (2015)
Barbash V. A. - Obtaining of straw pulp in isobutanol medium, Yaschenko O. V. (2015)
Віленський В. О. - Вплив властивостей наповнювачів оксидів металів на динаміко-механічні характеристики мезокомпозитів, сформованих у постійних фізичних полях, Бардадим Ю. В., Ткаліч М. Г. (2015)
Kyrii S. O. - The efficiency of coagulation treatment wastewater by reagent obtained from waste alumina production, Kosogina I. V., Astrelin I. M., Kyrienko O. Yu. (2015)
Кирпач К. О. - Модифікація вуглецевих наносфер кисневмісними групами окисненням у нітратній кислоті, Полункін Є. В. (2015)
Makarchuk O. V. - Magnetic clay sorbent for the removal of dyes from aqueous solutions, Dontsova T. A., Astrelin I. M.. (2015)
Погребова І. С. - Інгібування гетероциклічними амінами і композиціями на їх основі мікробної корозії сталeй, індукованої сульфатвідновлювальними бактеріями, Козлова І. О., Пуріш Л. М., Соколовська М. В. (2015)
Автори номера (2015)
Цапро Г. Ю. - Гендерний дискурсивний маркер – хедж you know (на матеріалі англомовного телевізійного інтерв’ю) (2015)
Голоцукова Ю. О. - Співвідношення результатива з лексико-граматичною семантикою стативності, пасивності та перфектності (2015)
Демська О. М. - Кілька слів про іменникову омонімію сучасної української мови (2015)
Дудок Р. І. - Слова та їхні смисли, Помірко Р. С. (2015)
Єфименко В. А. - Трансформації композиційної структури сучасних літературних казок (2015)
Жангазінова Р. Т. - Літературознавча термінологія українських літературно-критичних статей початку ХХ ст. з огляду на її словотвірну структуру та походження (2015)
Зинякова А. А. - Особливості наголошування дієслів в українських говірках Бузько-Інгульського межиріччя (2015)
Івкова Н. М. - Традиційний та сучасний погляди на форми реалізаціїї публіцистичного мовлення (2015)
Карпюк В. А. - Контамінація як засіб модифікації фразеологічних одиниць у сучасній німецькій мові (2015)
Корольова В. В. - Список дійових осіб як вияв зовнішньої комунікації в сучасній українській п’єсі (2015)
Короткова С. В. - Синонимичные и антонимичные парадигмы наречий в специальном тексте (2015)
Kuznetsov M. І. - Idiomatic vocabulary in present-day media discourse (2015)
Мейзерська І. В. - Граматична омонімія прийменників у сучасній англійській мові (2015)
Miasoiedova S. V. - Semantic and structural peculiarities of indirect speech acts with an imperative meaning (2015)
Полтавець Ю. С. - Синонімічна атракція в українській публіцистиці початку ХХІ століття (на прикладі назв грошових одиниць) (2015)
Радченко О. Ю. - Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття "ціна" (2015)
Редько Є. О. - Номінування осіб у вояцькому арґо: семантика та прагматика (2015)
Семашко Т. Ф. - Об’єктивації етностереотипів зорових сенсорних відчуттів у староукраїнській літературній мові (2015)
Стрельченко К. С. - Метафоричні моделі концептуалізації таємниці в картині світу носіїв англійської мови (2015)
Тулузакова О. Г. - Функціонально-стилістичне переосмислення соціально маркованої лексики (2015)
Щербій Н. О. - Рефлексивні автокаузативи в польській та українській мовах (2015)
Чернявський С. С. - Тіньова економіка як спадщина тоталітарного минулого (2015)
Вознюк А. А. - Додатковий об’єкт злочину, передбаченого ст. 255 кримінального кодексу України (2015)
Макаренко Н. К. - Способи визначення рівня латентності професійної злочинності (2015)
Вавриш А. В. - Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла (2015)
Соф’їн М. І. - Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Рівчаченко О. А. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним використанням обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів (2015)
Кашперська Т. Ц. - Предмет доказування в справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів, Кашперський Р. В. (2015)
Матвієнко В. П. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у бюджетній сфері: теорія та практика (2015)
Василевич В. В. - Основні функції кримінологічної політики (2015)
Авакян Т. А. - Безпекова політика України в умовах євроінтеграції (2015)
Самофалов Л. П. - Особливості розуміння понять "посадова особа", "службова особа", "представник влади" та їх значення в правовому регулюванні пенітенціарних правовідносин, Самофалов О. Л. (2015)
Павлишин О. В. - Політико-правові феномени як об’єкти філософсько-правової рефлексії (семіотичний підхід) (2015)
Bratel O. - Refusal of the proceedings in a case: the problem issues of civil procedure (2015)
Svyrydiuk N. - Legality as the basis for economic management (2015)
Трепак В. М. - Особливості дефініції поняття "корупція" (2015)
Ковригіна В. Є. - Адміністративно-правові механізми управління фінансово-економічними ризиками в умовах інформаційної війни та надзвичайних правових режимів (2015)
Василинчук В. І. - Виявлення фактів торгівлі людьми підрозділами боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, національної поліції, Дубина В. І., Нєбитов А. А. (2015)
Ємець О. М. - Правові аспекти оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції (2015)
Makarov M. - Authorization of covert investigative (detective) actions by the investigating judge (2015)
Пясковський В. В. - Непроцесуальні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими державними установами й громадськими організаціями під час розслідування насильницьких злочинів, учинених щодо неповнолітніх (2015)
Щадило А. А. - Співвідношення діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві з оперативно-розшуковою діяльністю (2015)
Федотова Г. В. - Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії (2015)
Chukaieva A. - Drug abuse prevention policy in federal republic of Germany (2015)
Кастарнов Д. Б. - Обставини, які характеризують особу обвинуваченого, у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн (2015)
Лауреати премії імені Ярослава Мудрого 2015 року (2015)
Титул, зміст (2016)
Пирог Т. П. - Трансформація ароматичних сполук у поверхнево-активні речовини Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Антонюк С. О., Софілканич А. П. (2016)
Стабніков В. П. - Метод підвищення адсорбції бактеріальних клітин до зерен піску з метою інтенсифікації процесу біоцементації (2016)
Басюк Т. П. - Напрями формування системи безпеки інвестиційної діяльності підприємства (2016)
Михайленко Г. А. - Аспекти стратегії розвитку галузей харчової промисловості України (2016)
Кутас О. О. - Особливості розвитку м’ясного скотарства України (2016)
Страшинський В. І. - Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості України: тенденції і пріоритети (2016)
Яценко О. В. - Забезпечення фінансової стійкості спиртових підприємств на основі бізнес-планування (2016)
Ільєнко Н. О. - Створення зони вільної торгівлі України з ЄС — ефективний захист національних економічних інтересів, Спасенко Ю. О. (2016)
Луцяк В. В. - Конкурентоспроможність і якість харчових продуктів: загальні принципи і методика планування в малих виробничих підприємствах (2016)
Дудко С. Д. - Математична модель і алгоритм машинного розрахунку теплообмінної підсистеми тунельної хлібопекарської печі (2016)
Мазуренко О. О. - Оперативне прогнозування рівня і швидкості збільшення температури пошкодженого вузла турбогенератора, Самсонов В. В., Воробйов Л. Й. (2016)
Марценюк О. С. - Інтенсифікація процесів абсорбції режимними способами (2016)
Погорілий Т. М. - Аналітичні вирази для визначення часу контакту систем комірок з поверхнею гріючої трубки нагрівальної камери вакуум-апарата, Мирончук В. Г., Штангеєв К. О. (2016)
Доломакін Ю. Ю. - Вплив температури на реологічні характеристики рідкої пшеничної опари (2016)
Долінський А. А. - Дослідження режимних параметрів гідродинамічної кавітації при обробці складних гетерогенних систем, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К., Макаренко А. А. (2016)
Герасін О. І. - Методи розв’язку задач геометричної теорії ймовірностей на площині (2016)
Островська О. В. - Точні розв’язки багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь, Юрик І. І. (2016)
Балюта С. М. - Підвищення якості напруги на виході сонячних батарей, Шестеренко В. Є., Софілканич В. В. (2016)
Бреус Н. М. - Оптимізація складу морозива на молочній основі з цукристими речовинами, Басс О. О., Маноха Л. Ю., Поліщук Г. Є. (2016)
Рябоконь Н. В. - Актуальність введення згущених молочних консервів з плодово-ягідними сиропами до добового раціону харчування військовослужбовців, Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А. (2016)
Дробот В. І. - Використання закваски спонтанного бродіння при виробництві житньо-пшеничного хліба, Сильчук Т. А. (2016)
Пахомова І. В. - Антиоксиданти рослинного походження для жировмісних кондитерських виробів (2016)
Сімахіна Г. О. - Взаємозв’язок структури харчування і здоров’я — концептуальна основа розроблення продуктів для військовослужбовців, Українець А. І. (2016)
Осокіна Н. М. - Геометрична характеристика зерна спельти залежно від сорту, Любич В. В., Возіян В. В. (2016)
Страшинський І. М. - Стабілізація показників фаршів варених ковбас з використанням білоквмісної композиції, Пасічний В. М., Фурсік О. П. (2016)
Попова Н. В. - Технологія виробництва гіркої настоянки, Рибачок А. В., Прищепа Ю. Ю., Лапіна Н. В. (2016)
Боярчук Я. А. - Енергозберігаюча технологія спиртової бражки, Шиян П. Л., Мудрак Т. О., Куц А. М. (2016)
Білик О. А. - Використання комплексного хлібопекарського поліпшувача "Свіжість +" у технології булочних виробів, Грищенко Г. М., Халікова Е. Ф., Маринін А. І. (2016)
Корзун В. Н. - Технологія десертів спрямованої функціональної дії, Антонюк І. Ю. (2016)
До відома авторів (2016)
Волинець В. М. - Аналіз основних результатів трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами МОН України у 2014 році, Литвинова В. В. (2015)
Пархоменко О. В. - Методичні підходи щодо оцінки рівня інтелектуального капіталу установи (підприємства, організації), Катеринчук І. С., Кулик В. М., Пархоменко Н. В. (2015)
Гасанова Н. Ф. - Развитие национальной системы научно-технической информации в Азербайджане (2015)
Прудка О. В. - Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі (2015)
Гаврис Т. В. - Використання моніторингу створення та впровадження наукової продукції для модернізації національної економіки (2015)
Осадча А. Б. - Стан і механізми фінансової підтримки НДДКР у ВНЗ провідних країн світу, Євтушенко В. М. (2015)
Березняк Н. В. - Досвід функціонування спінаут- і спінофф-компаній для організації аналогічних посередницьких структур в Україні (2015)
Шелестова А. М. - Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контету (2015)
Терентьєв О. М. - Вплив анізотропії на модуль юнга при ослабленні кристалічних структур потоками індуктивної плазми, Клещов А. Й., Стрельцова І. М. (2015)
Шарафісламова Л. Г. - Особливості проблемно-ситуаційного навчання для професійної підготовки оперативного персоналу (2015)
Тарасов В. О. - Конструкція та функціонування аеростатичної напрямної лінійного переміщення робочого інструмента верстата, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Екологія (2015)
Інструменти і технології (2015)
Комунальне господарство (2015)
Системи вимірювання і контролю (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Soroka A. I. - Индуцированная генетическая изменчивость при действии этилметансульфоната на незрелые зародыши и зрелые семена (2014)
Аксёнов И. В. - Использование белковых спектров в процессе отбора и создания исходного материала подсолнечника (2014)
Аксёнов И. В. - Возможности создания исходного материала подсолнечника по электрофоретическим спектрам запасных белков семян, Мищенко Л. Ю. (2014)
Ведмедева Е. В. - Генетические ресурсы в Институте масличных культур НААН, Толмачев В. В. (2014)
Левчук Г. М. - Лектини льону олійного як фактори адаптації до температурного стресу (2014)
Журавель В. М. - Мутантна селекція гірчиці сизої та білої, Лях В. А. (2014)
Лях В. А. - Теоретические основы создания сортов льна масличного запорожской селекции (2014)
Лях В. А. - Пыльцевой отбор как способ интенсификации селекции масличных культур, Сорока А. И. (2014)
Махно Ю. О. - Визначення поліморфізму компонентного складу запасних білків гібридного насіння льону олійного (2014)
Виновець В. Г. - Селекційна оцінка сортозразків жовтонасіннєвого ярого ріпака, Лісняк Г. Д., Іванов М. В. (2014)
Григорчук Н. Ф. - Достижения по селекции сои в Институте масличных культур НААН Украины (2014)
Григорчук Н. Ф. - Створення врожайних сортів сої з високою олійністю зерна та стійкістю до ураження збудниками хвороб, Шугурова Н. О. (2014)
Журавель В. М. - Використання морфологічних мутантів при створенні нових сортів гірчиці сизої (2014)
Кобзева Д. О. - Схожість та якість насіння кунжуту різних років вирощування, Лях В. О. (2014)
Козечко В. І. - Особливості осіннього розвитку рослин різних сортів пшениці озимої при вирощуванні після ріпаку ярого в умовах північного степу України (2014)
Комарова І. Б. - Селекційні досягнення щодо створення сортів і гібридів ріпака в Інституті олійних культур НААН, Виновець В. Г., Гайдаш Є. В., Лісняк Г. Д., Іванов М. В. , Сенік Р. В. (2014)
Кутищева Н. Н. - Достижения по селекции подсолнечника в Институте масличных культур НААН, Шудря Л. И., Одинец С. И., Середа В. А., Цыс И. С. (2014)
Адамень Ф. Ф. - Вплив ширини міжряддя та норми висіву на продуктивність та економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах півдня України, Рудік О. Л. , Прошина І. О. (2014)
Єрмаков А. С. - Продуктивність сафлору в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин, Поляков О. І. (2014)
Куцегуб Г. О. - Формування врожайності ріпака ярого в залежності від норми висіву та способу сівби , Рожков А. О. (2014)
Мамырко Ю. В. - Возделывание льна масличного в севооборотах с различной ротацией на черноземе выщелоченном западного Предкавказья, Бушнев А. С., Подлесный С. П. (2014)
Нікітенко О. В. - Продуктивність сортів сої в беззмінних посівах в залежності від агроприйомів вирощування, Поляков О. І. (2014)
Оккерт А. В. - Ріст і розвиток льону олійного в залежності від застосування стимуляторів росту при вирощуванні його за різних способів основного обробітку ґрунту, Поляков О. І., Нікітенко О. В. (2014)
Ручка В. О. - Формування продуктивності рослинами льону олійного в залежності від способів основного обробітку грунту в поєднанні з застосуванням фізіологічно-активних речовин (2014)
Ткаліч Ю. І. - Продуктивність та економічна оцінка вирощування соняшнику при використанні різних обробітків грунту і гербіцидів (2014)
Тоцький В. М. - Вплив системи удобрення та основного обробітку грунту на формування продуктивності соняшнику (2014)
Щербаков В. Я. - Продуктивність гібридів соняшника залежно від комбінацій внесення гербіцидів, Грицев Д. А. (2014)
Гриценко В. Т. - Результати попередніх випробувань установки для виготовлення паливних брикетів, Пацула О. М., Кутіщев В. Л., Міхно Є. С. (2014)
Шевченко І. А. - Експериментальні дослідження ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних ґрунтів, Лабатюк Ю. М., Алієв Е. Б. (2014)
Гайдаш Є. В. - Розвиток правової бази охорони сортів рослин в Україні (2014)
Bandurka A. - Character of procedural violations at the polling stations in Ukraine during the e-day on october 25, 2015 (2016)
Мартинишин Г. Й. - Аналітична філософія права: до питання про визначення поняття (2016)
Сокіл У. В. - Роль інтуїції судді при прийняті судових рішень у філософії американського правового реалізму (2016)
Ніщименко О. А. - Інформаційна безпека України на сучасноиу етапі розвитку держави і суспільства (2016)
Райнін І. Л. - Адміністративно-правові проблеми забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в Україні (2016)
Кудерська Н. І. - Охорона нематеріальної культурної спадщини в Україні, Кудерська І. О. (2016)
Кобзєва Т. А. - Суди в системі державних суб'єктів управління фінансовою системою України (2016)
Квасневська Н. Д. - Особливості структури судової системи України (2016)
Легеза Е. А. - Соотношение электронных и публичных услуг в Украине (2016)
Кайдашев Р. П. - Процесуальний порядок перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в адміністративному судочинстві України (2016)
Сідей О. В. - Поняття здоров'я як особистого немайнового блага фізичної особи (2016)
Ледовський П. К. - Актуальні аспекти діяльності Служби Безпеки України (2016)
Стасюк О. М. - Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України (2016)
Ластович Д. М. - Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг (2016)
Дмитрієв А. А. - До питання про виникнення, становлення та розвиток оперативно-розшукових підрозділів по боротьбі зі злочинністю на Українських землях (2016)
Канцір В. С. - Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака у складі злочину "порушення недоторканності приватного життя" (ст.182КК України), Сосніна О. В. (2016)
Митрофанов І. І. - Що ж регулюється кримінальним правом? (2016)
Луцеко Ю. В. - Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, Микитчик О. В. (2016)
Коровайко О. І. - Формування понятійно-категоріального апарату кримінального процесу на прикладі реалізації міжнародних стандартів кримінального судочинства в судовому провадженні (2016)
Лосич С. В. - Норми про кримінальну відповідальність за здійснення терористичної діяльності в сучасному кримінальному праві Республіки Албанія (2016)
Ященко С. О. - Підстави та принципи встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (2016)
Желік М. Б. - Обсяг поняття "неправомірна вигода" за кримінальним правом України (2016)
Поліщак Н. І. - Визначення розміру та відшкодування витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження (2016)
Мірошниченко А. М. - "Автоматичний" перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю або споруду у світлі останніх законодавчих ініціатив, Куцевич О. П. (2016)
Бандурка С. С. - Способи захисту права власності підприємства (2016)
Попов В. А. - Класифікація договорів, що укладаються у сфері перевезення (2016)
Бернюков А. М. - Проблема критеріїв досягнення юридичної істини (2016)
Калітинський В. М. - Правова ідеологія: філософсько-правовий погляд (2016)
Дрозд В. І. - Кодифікація юстиніана: витоки, передумови, значення (2016)
Попова С. М. - Розширення повноважень місцевих рад у сфері оподаткування в умовах реалізації державної регіональної політики, Савченко А. О. (2016)
Вальчук К. М. - Механізм фінансового контролю Євросоюзу (2016)
Малиновська Т. М. - Захист прав та інтересів дитини у сфері міжнародного усиновлення (2016)
Білас А.-Р. І. - Щодо проблеми визначення правової природи міжнародного медичного права (2016)
Інформаційний лист-запрошення. Розпочато прийом матеріалів для участі у міжнародній юридичній науково-практичній інтернет-конференції на тему: "Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій" (2016)
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе IV международной научно-практической конференции "уголовно-правовые и криминологические меры противодействия коррупции" (2016)
Титул, зміст (2016)
Зупанець І. А. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну та глюкозаміну на біохімічні показники щурів за умов експериментального остеоартрозу, Ткаченко К. М., Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Кулібаба О. В. - Активність супероксиддисмутази та каталази при алотрансплантації ембріональної м'язової тканини у щурів, Петров С. А. (2016)
Литвиненко А. П. - Мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин їх фолікулярного оточення, тимуса і лімфатичних вузлів за умов моделювання системного імунокомплексного ушкодження, Срібна В. О., Грушка Н. Г., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2016)
Одинцова В. М. - Дослідження електронних спектрів поглинання 5-(((5-адамантан-1-іл)-4-феніл-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)- 4-феніл-4н-1,2,4-тріазол-3-тіолу (2016)
Присяжнюк В. П. - Діагностичні можливості методу картографування розподілів еліптичності поляризації лазерних мікроскопічних зображень полікристалічних плівок плазми крові у визначенні захворювань печінки, Ушенко О. Г., Дуболазов О. В. (2016)
Кресюн В. Й. - Роль процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в легенях у пізньому періоді розвитку експериментальної пневмонії та корекція їх порушень тіотриазоліном, Регеда-Фурдичко М. М., Фурдичко Л. О., Регеда С. М. (2016)
Анісімов В. Ю. - Оцінка гострої токсичності цетилпіридинію гексафторосилікату, Продан О. В., Гельмбольдт В. О., Тимчишин О. Л. (2016)
Загайко А. Л. - Експериментальне дослідження механізмів лікувального впливу на патогенетичні ланки метаболічного синдрому шляхом фармакологічної корекції ожиріння, Брюханова Т. О. (2016)
Унгурян Л. М. - Термінологічна сутність фармацевтичної допомоги, Громовик Б. П., Горілик А. В. (2016)
Кондратюк К. Л. - Рівень свідомості як предиктор результату внутрішньомозкового крововиливу в мозочок у гострому періоді (2016)
Письменецька І. Ю. - Вплив лікування на хроматографічні спектри вільних олігосахаридів плазми крові хворих на хронічну серцеву недостатність (2016)
Слобода М. Т. - Результати дослідження показників вегетативної нервової системи при ураженнях тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями (2016)
Чуев Н. П. - Разработка и клиническая апробация методики изготовления цельнокерамической культевой вкладки (2016)
Щурко Д. М. - Стан фетального кровообігу при вроджених вадах розвитку плода залежно від нозологічної структури вади (2016)
Козлов Ю. В. - Интрамиокардиальная трансплантация аутологичных прогениторных клеток периферической крови в комплексном лечении больных с ишемической кардиомиопатией, Карпенко Ю. И. (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2016)
До 50-річчя науково-технічного збірника "Опір матеріалів і теорія споруд" (2015)
Лобанов Л. М. - Определение и регулирование остаточных напряжений с применением локального импульса тока высокой плотности, Пивторак В. А., Савицкий В. В., Пащин Н. А. (2015)
Перельмутер А. В. - Формулировка задачи устойчивости для наращиваемой конструкции (2015)
Акимов П. А. - О развитии корректных дискретно-континуальных методов многоуровневого расчета конструкций, Мозгалева М. Л., Аслами М., Негрозов О. А. (2015)
Ulitinas T. - Analysis of Ultimate Limit Load of Spherical Shells Applying von Mises Yield Criterion, Kalanta S., Blaževičius G., Atkočiūnas J. (2015)
Харченко В. В. - Розвиток методології розрахунку на опір руйнуванню елементів обладнання АЕС, Чирков О. Ю., Кобельський С. В., Кравченко В. І. (2015)
Карнаухов В. Г. - Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і оболонок, Козлов В. І., Карнаухова Т. В. (2015)
Limarchenko O. S. - Applied problems of dynamics of pipelines, conveying liquid, Limarchenko V. O., Majid M., Timokhin A. P. (2015)
Баженов В. А. - Моментна схема МСЕ для кругового скінченного елемента, Пискунов С. О., Шкриль О. О., Романцова К. С. (2015)
Solodey I. I. - Effectiveness of semi-analytical finite element method in the numeric analysis of deformation of non-homogeneous 3D constructions subject to initial deviation of form, Vabischevich M. O., Sіzevych B. I., Chepurna O. O. (2015)
Semenuk M. P. - Stability of cylindrical anisotropic shells under axial pressure in three-dimensional statement, Trach V. M., Podvornyi A. V. (2015)
Гуляєв В. І. - Комп’ютерне моделювання стійкості коливань кружляння колонн глибокого буріння, Гайдайчук В. В., Шевчук Л. В. (2015)
Фиалко С. Ю. - О параллельных решателях в конечноэлементных программных комплексах, ориентированных на многоядерные компьютеры с общей оперативной памятью (2015)
Марчук О. В. - Аналіз напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних циліндричних оболонок, схильних до локального впливу, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2015)
Алявдин П. В. - Самоупрочняющиеся конструктивные системы (2015)
Белостоцкий А. М. - Адаптивные КЭ-модели в основе систем мониторинга несущих конструкций уникальных зданий, Каличава Д. К., Островский К. И., Новиков П. И. (2015)
Львов Г. І. - Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні, Окороков В. О. (2015)
Ясній П. В. - Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском з урахуванням асиметрії циклу навантаження, Піндус Ю. І., Фостик В. Б. (2015)
Максим’юк Ю. В. - Розрахункові співвідношення універсального скінченого елемента на основі моментної схеми скінчених елементів (2015)
Ремех Т. О. - Потенціал практичного курсу правознавства у правовій освіті учнів (2015)
Мальцев О. В. - Концепція емпіричного вивчення копінгу як чинника суб’єктивної безпеки особистості в сучасному соціальному просторі (2015)
Савченко Ю. Ю. - Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини підліткового віку у професійному та особистісному самовизначенню (2015)
Радченко М. В. - Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості (2015)
Дяченко-Богун М. М. - Окремі аспекти фахової освіти майбутніх вчителів природничих дисциплін до реалізації технологій збереження здоров’я в закладах освіти (2015)
Губенко О. В. - Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу "Сходинки до творчості" (2015)
Яцишин А. В. - Використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційної культури дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Носенко Ю. Г. (2015)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості прояву патернів поведінки особистості у процесі самоорганізації полісистемної цілісності особистості (2015)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження "вольового самоконтролю" – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Шаповалова Н. Ю. - Рольова гра: суд над корупцією (2015)
Іванова Т. М. - Проектування розвитку музично обдарованих дітей у позашкільній діяльності (2015)
Волик В. В. - Проектна технологія навчання у Німеччині (2015)
Новицький О. С. - Переможець Всеукраїнського конкурсного відбору "IСYS–Україна" та ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених "IСYS–2015" (2015)
Вінник Н. Д. - Психологічні особливості особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників (аналіз експериментального досліження) (2015)
Соколовська Н. Б. - Аналіз зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2015 році (2015)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Яворська Т. В. - Державне регулювання страхового підприємництва в європейських країнах та адаптація його використання в Україні (2015)
Ревак І. О. - Досвід інституційної підтримки культури і духовності як чинників зміцнення економічної безпеки держави (2015)
Хомяк Т. Р. - Аналіз витрат у контексті формування стратегії підприємства (2015)
Румянцев Р. Є. - Аналіз ринку молочних продуктів в Україні (2015)
Жужа М. К. - Принципові ознаки малого підприємництва як суб'єкта оподаткування (2015)
Цепкова В. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування інструментів менеджменту промислових підприємств (2015)
Бондаренко А. І. - Ціноутворюючі ризики в банківській діяльності (2015)
Боршуляк І. І. - Аспекти проходження служби в інституціях державного обвинувачення на землях західної України в кінці XVIII-початку XX століть (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні в контексті здійснення влади (2015)
Ильков В. В. - Применение источников права в административном судопроизводстве Украины при рассмотрении дел по обеспечению трудоустройства инвалидов (2015)
Логвиненко Б. О. - Перспективні напрями удосконалення публічного адміністрування сферою охорони здоров'я в Україні (2015)
Ильницкий А. М. - Министерство внутренних дел Украины как субъект обеспечения общественной безопасности государства (2015)
Литовченко О. В. - Поняття судової системи як об'єкту адміністративно-правового регулювання (2015)
Топчій В. В. - Кримінологічна характеристика особи насильницького злочинця (2015)
Остафійчук Г. В. - Особливості використання технічних засобів у кримінальному провадженні (2015)
Веприцький Р. С. - Правові гарантії дотримання законності в протидії злочинності (2015)
Богонюк Г. І. - Співвідношення активної та пасивної форм діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст. 382 КК України (2015)
Волобуєва О. О. - Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності: криміналістичний аналіз (2015)
Олашин М. М. - Застосування застави у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Полегенка О. Р. - Правове визначення суб'єкта військового злочину у законодавстві зарубіжних країни (2015)
Міщенко Т. М. - Суб'єкти уповноваження на боротьбу з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками, за результатами реформ в Україні (2015)
Грицюк І. В. - Слідчий суддя та його роль у забезпеченні законності діяльності суб'єктів процесу на стадії досудового розслідування (2015)
Тихонова М. А. - Договор с нормативным содержанием в сфере физической культуры и спорта (2015)
Ровний В. В. - Історична генеза моделі сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні: правовий аспек (2015)
Шанаєва А. А. - Щодо визначення поняття перевезення контейнерних вантажів (2015)
Попова С. М. - Напрямки стабілізації фінансово-кредитної системи України (2015)
Сірош М. В. - Гарантії реалізації принципів фінансового контролю у контрольному процесі (2015)
Левицька О. В. - Моральні догми у судовій діяльності (2015)
Бернюков А. М. - Загальні основи герменевтичної методології правопізнання (2015)
Брагина М. А. - Международные системы признания и исполнения иностранных судебных решений (2015)
I Львівський форум з кримінальної юстиції. "Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи" (2015)
Водянніков О. Ю. - "Судова влада та конституційна юстиція покликані бути головним запобіжником проти мажоритарного фатуму демократії" (2015)
Анпілова Д. В. - Задоволення актуальних потреб як фактор психологічної адаптації до стресу в студентів-психологів у період сесії, Донець О. І. (2015)
Богучарова О. І. - Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського