Гнускіна Г. В. - Професійне вигорання підприємців: зв’язок із соціально-психологічними установками (2015)
Дзюба Т. М. - Опитувальник "Ризики професійного здоров’я": психометричний аналіз факторної структури (2015)
Карамушка Л. М. - Ґендерна взаємодія персоналу як психолого-організаційний феномен, Ткалич М. Г. (2015)
Ковальчук О. С. - Операціоналізація феномену соціальної відповідальності та концепція уявлень про роботу (2015)
Ковровський Ю. Г. - Особистісні чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України (2015)
Креденцер О. В. - Поняття "внутрішньоорганізаційне підприємництво": теоретичний аналіз проблеми (2015)
Ловка О. В. - Дослідження особливостей утворення навчальних малих груп у процесі організації групової проектної діяльності студентів (2015)
Овчар О. В. - Соціально-психологічна характеристика осіб із низьким рівнем матеріального –добробуту (2015)
Сняданко І. І. - Методика дослідження управлінського потенціалу студентів: опис та рекомендації до застосування (2015)
Вихідні дані (2015)
Брюховецька О. В. - Вплив типу навчальних закладів на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Гомольська Л. П. - Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача (2016)
Карамушка Л. М. - Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок зі стилем керівництва управлінського персоналу, Баранова В. А. (2016)
Ковальчук О. С. - Взаємозв’язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді, Канциренко О. В. (2016)
Ковровський Ю. Г. - Аналіз ефективності впровадження тренінгу "Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України" (2016)
Креденцер О. В. - Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності (2016)
Самойленко Д. А. - Разработка методики диагностики преданости организации (2016)
Терещенко К. В. - Взаємозв’язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти (2016)
Karamushka L. - Typology of perfectionism, Grubi T. (2016)
Voznyuk A. - Main types of managers' psychological readiness for teaching staff management in educational districts, Ivkin V. (2016)
Вихідні дані (2016)
Костін М. О. - Імовірнісна залежність додаткових втрат електроенергії в тяговій мережі від реактивної потужності Фризе, Шейкіна О. Г. (2013)
Рухлов А. В. - Анализ фактических режимов электропотребления подъемных установок угольных шахт, Мишанский Ю. А. (2013)
Кошевой Д. О. - Анализ методов расчета электрических нагрузок стационарных установок угольных шахт (2013)
Шкрабец Ф. П. - Характер изменения нагрузочных потерь в воздушных ЛЭП при длительной эксплуатации, Красовский П. Ю. (2013)
Муха А. М. - Вплив виду елементної бази на конструктивні показники статичних перетворювачів (2013)
Бондаренко Ю. С. - Експериментальне дослідження впливу частоти модуляції перетворювача частоти на гармонійний склад струму системи (2013)
Павленко Т. П. - Контактные композиции для низковольтных электрических аппаратов (2013)
Куриленко О. Я. - Дослідження роботи аварійних реле в умовах неякісної електроенергії (2013)
Машурка С. В. - Математична модель мережі низької напруги для визначення вищих гармонік напруги мережі (2013)
Гребенюк А. Н. - Принцип опережающего отключения при обрыве провода для карьерных распределительных сетей (2013)
Хованская Е. И. - Моделирование нагруженного режима тяговой сети шахтного транспорта высокочастотными электровозами, Полишко Н. М. (2013)
Ковшов Г. Н. - Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2013)
Бубликов А. В. - Идентификация процесса заштыбовки шнека добычных комбайнов на основе статистического анализа мощности электродвигателя привода резания (2013)
Герасина А. В. - Оценка эффективности управления процессами рудоподготовки с идентификацией по методу вариации структур, Корниенко В. И. (2013)
Азюковський О. О. - Синтез оптимального регулятора швидкості мінімальної складності, Бакутін А. В. (2013)
Іващенко В. П. - Автоматизація контролю параметрів технологічних процесів на основі використання багатопроцесорних обчислювальних комплексів, Швачич Г. Г., Соболенко О. В. (2013)
Хилов В. С. - Особенности оптимизации электромеханических процессов в двухмассовой системе с упругими связями, Фофанов К. П. (2013)
Моня А. Г. - Вычисление наибольших давления и температуры, возникающих на рабочей поверхности дискового тормоза (2013)
Проців В. В. - Гальмування шахтного потягу на небезпечній ділянці рейкової колії (2013)
Безрученко В. М. - Теплові параметри асинхронних тягових двигунів, Шаповалов А. В., Гарцев Б. О. (2013)
Басс К. М. - Применение механизма изменения положения центра масс в карьерном автотранспорте в условиях повышенных уклонов автодорог, Плахотник В. В., Кривда В. В. (2013)
Семененко Е. В. - Обоснование метода расчета параметров центробежных насосов для перекачивания водоугольного топлива, Рубан В. Д., Подоляк К. К. (2013)
Лукиша А. П. - Определение параметра двухфазности при движении испаряющегося потока в пористых высокотеплопроводных каналах, Кирсанов М. В., Елисеев В. И., Луценко В. И. (2013)
Семененко Е. В. - Математическое моделирование безнапорного течения по наклонной плоскости пульпы с концентрацией пасты, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2013)
Нестеренко А. И. - Особенности гидравлического расчета параметров полимерных трубопроводов, Татарко Л. Г., Семененко Е. В. (2013)
Радченко В. В. - Вплив інерційності системи збудження на динамічні якості гідрогенератора (2013)
Випанасенко С. І. - Визначення потужності магнітострикційної установки з імпульсним струмом, Кошеленко Є. В. (2013)
Шкрабець Ф. П. - Основні проблеми розвитку систем електропостачання глибоких рудних і вугільних шахт, Остапчук О. В. (2013)
Рухлова Н. Ю. - Оценка энергоэффективности работы главного водоотлива шахты в режиме потребителя-регулятора (2013)
Кузнецов В. Г. - Проблеми використання прогресивних методів закупівлі електроенергії (2013)
Дубинец Л. В. - Улучшение энергетических показателей предприятий по ремонту подвижного состава, Маренич О. Л., Карзова О. А., Краснов Р. В., Мельник А. А. (2013)
Анотації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Новікова Л. А. - Аналіз дюрації портфельних інвестицій (2015)
Tkachenko S. A. - Organizational Tools for the Accounting and Analytical Subsystem of the Functionally Advanced Management System for Special Purpose (2015)
Артем'єва І. О. - Методологічні проблеми дослідження розвитку світової фінансової системи за сучасних умов (2015)
Залюбовська С. С. - Аналіз потенціалу конкурентоспроможності компаній - учасниць страхового ринку (2015)
Гулевич О. Ю. - Трудовий менталітет як інституційний індикатор соціально-економічного розвитку суспільства (2015)
Гуменюк А. М. - Теоретико-методологічні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки (2015)
Бондарук Т. Г. - Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2015)
Вінницька О. А. - Бюджетні видатки як складова державної підтримки сільського господарства (2015)
Куліш Г. П. - Відсоткова ставка та характер її впливу на економіку країни (2015)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 2. Класичний підхід (2015)
Лесик В. В. - Проблеми фізичної культури та шляхи їх вирішення у вищих навчальних закладах України (2015)
Cherusheva G. B. - Forming Psychological Readiness of Economists: Pedagogical Background (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Булатова С. О. - Археографічна спадщина вченого-реформата Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський та український правопис (2015)
Сукало А. М. - Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) (2015)
Корчемна І. С. - Архівні документи письменника, поета Омеляна Дмитровича Розумієнка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Шаповал А. І. - Документальна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька, Булгаков Ю. В. (2015)
Герасімова Т. В. - Шевченкознавчі документи в архіві Миколи Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Філіпович М. А. - Особовий архів О. С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал (2015)
Горєва В. В. - Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структура та склад фонду (2015)
Горбач Т. С. - Науковий шлях С. З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Ціборовська-Римарович І. О. - Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ–ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків (2015)
Дзира О. І. - Мініатюрні книжки як вид бібліофільських видань (на прикладі колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Заболотна Н. В. - Побутування почаївських кириличних стародруків у ХVІІІ–ХІХ ст. на Холмщині та Підляшші (за даними фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Курганова О. Ю. - Художня структура українських видань доби бароко (2015)
Рудакова Ю. К. - Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників (2015)
Гутник Л. М. - Портретні зображення акторів в українському кіноплакаті 1920-х – початку 1990-х років (за матеріалами зібрання українського кіноплаката з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2015)
Донець О. М. - Український друкований плакат другої половини 1960-х – початку 1980-х років з фондів НБУВ: тематика, художні особливості (2015)
Чернухин Е. К. - Евангелия караманлийского письма ХVІІІ в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Гальченко Е. М. (2015)
Зінченко С. В. - Малярська оправа: спроба класифікації (2015)
Бондар Н. П. - Філіграні примірників "Гербарія" М. Сєнніка 1568 р. як джерело дослідження краківського паперу кінця 60-х років ХVІ ст. (2015)
Міщук С. М. - Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині, Міщук Г. А. (2015)
Пастушенко О. В. - Cучасна книга та книжкова комунікація в дисертаційних дослідженнях (2015)
Гарбар Л. В. - Михайло Михайлович Новицький (1892–1964): матеріали до біографії (2015)
Ткаченко І. В. - Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків "Село" та "Засів" як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики (2015)
Гордеев А. Ю. - Вновь открытый рукописный атлас морских карт в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2015)
Матвійчук Л. О. - Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991–2013 рр.: матеріали до біобібліографії (2015)
Шорсткіна О. Ф. - Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Жбанова К. Ю. - Прижиттєві примірники творів Ганса Сакса відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Шипко Л. В. - Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (вересень 1882 р. – липень 1883 р.) (2015)
Гальченко О. М. - Тезарус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці: питання формування фахового словника (2015)
Муха Л. В. - Особливі властивості паперу бібліотечних документів: методи дослідження та фактори довговічності, Затока Л. П. (2015)
Старовойт С. В. - Наукова періодика АН УРСР у 1950-х роках (2015)
Січова О. В. - Фондування документів науково-дослідної установи НАН України (2015)
Індиченко Г. В. - Науково-інформаційний обмін в гуманітарній сфері між академічними установами України і Польщі (1955–1960) (2015)
Горєва В. В. - До Дня слов’янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції", Філіпович М. А. (2015)
Титул, зміст (2016)
Гасанов С. С. - Порівнянність фінансової звітності: європейський вимір та вітчизняні реалії, Котляревський Я. В., Кучерява М. В. (2016)
Левін В. І. - Еволюція концепцій оподаткування малого та середнього бізнесу в контексті євроінтеграційного вектору розвитку України (2016)
Рибак С. О. - Історична ретроспектива розвитку бюджетної політики україни в контексті соціалізації (2016)
Іголкін І. В. - Роль транспарентності бюджетних відносин у системі управління державними фінансами (2016)
Євтушенко М. С. - Методологічні підходи до планування видатків місцевих бюджетів: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Радіонов Ю. Д. - Бюджетне регулювання економічного розвитку (2016)
Терещенко Г. М. - Посилення пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами, Мусатова Т. А. (2016)
Клименко К. В. - Особливості боротьби з маніпулюванням та фіктивними емітентами на фондовому ринку України в контексті євроінтеграції (2016)
Голуб С. М. - Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України (2016)
Белінська Г. В. - Ринок фінансових інновацій: сутність, особливості та передумови створення (2016)
Бадовська І. С. - Актуальні напрями модернізації системи соціальних пільг в Україні (2016)
Іщук Я. В. - Статистична оцінка продовольчої безпеки України (2015)
Моцний Ф. В. - Сучасний базовий інструментарій математичної статистики (2015)
Герасимович А. М. - Маржинальний аналіз в тактичному управлінні підприємством, Михальська О. Л. (2015)
Мельничук Н. Ю. - Особливості здійснення бюджетного обліку (2015)
Ткаленко С. І. - Європейська регіональна політика: основні засади регулювання, Пархоменко В. В. (2015)
Андрющенко К. А. - Інтелектуальний капітал підприємства: сучасні тенденції оцінювання та управління (2015)
Шевчук О. А. - Актуальні питання методичного забезпечення діяльності органів державного фінансового контролю (2015)
Albagli C. - Pourquoi la croissance? L'nclusion de croissance dans les genes de la societe industrielle (2015)
Гуменюк А. М. - Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості інституційного базису економіки (2015)
Никонорова Л. І. - Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові, Стогній і. В. (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Войтович Р. В. - Метафізика толерантності в умовах глобальної ідентичності (2015)
Місюра В. Я. - Методологічні засади аналізу соціально орієнтованої сервісної політики держави (2015)
Матвєєнко О. В. - Можливі ризики організаційної структури державного управління у сфері контролю над озброєнням (2015)
Борисенко О. П. - Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України, Боркут О. В. (2015)
Бутирська Т. О. - Взаємовідносини публічного управління та державного будівництва в рамках науки державного управління (2015)
Аведян Л. Й. - Становлення моделі територіальної організації влади в країні (2015)
Дмитренко Г. В. - Державне стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (2015)
Лук'янчук Р. В. - Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети (2015)
Газізов М. М. - Європейський досвід лобістської діяльності: уроки для України (2015)
Федоренко В. Л. - Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрям реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: законодавчі й навчально-методичні аспекти (2015)
Дунаєв І. В. - Просторовий вимір модернізації регіональної економічної політики в сучасних наукових підходах (2015)
Павлюк А. В. - Ідентифікація методів державного регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні (2015)
Пірен М. І. - Європейські цінності – якісно новий формат державотворення в процесі реформування українського суспільства на шляху до демократії (2015)
Петроє О. М. - Міжнародна трудова міграція: аналіз ситуації та наслідків для України, Васільєв В. Т. (2015)
Красняков Є. В. - Державна політика Чеської Республіки в галузі освіти: досвід для України (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Результативне лідерство в процесі управління освітніми змінами (2015)
Кондратенко О. О. - Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (2015)
Соловйов С. Г. - Контекст стратегічних комунікацій на прикладі соціальної реклами (2015)
Моргунов Ю. - Заметки о "Русском" отрезке пути Киев-Болгар (2015)
Тимів І. - Напад татар на Поділля і Прикарпаття взимку 1624 р. (2015)
Стеценко В. - Уніфікація внутрішнього життя України до загальноросійських стандартів напередодні подій 1812 року (2015)
Тетеря Д. - Курганна спадщина давнього Переяслава і Тарас Шевченко, Тетеря С. (2015)
Куценко Ю. - Класифікація навчальних закладів Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Ткаченко Т. - Внесок Г. П. Галагана у заснування та функціонування Колегії Павла Галагана (2015)
Гончарова Н. - Доброчинність катеринославського дворянства у матеріалах земських зборів (2015)
Олійник М. - Організаційно-виробничі заходи популяризації вбрання з українським маркером серед містян в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Києва та Полтави) (2015)
Ткаченко В. - Писанки Волинської губернії початку ХХ століття за архівними матеріалами (2015)
Малишко С. - Православне військове духівництво в контексті історії церкви на Україні (2015)
Новородовський В. - Проблема фінансування інституцій природничо-сільськогосподарського напряму УАН (1918-1921 рр.) (2015)
Бабюк Л. - Радянська преса 20-х рр. ХХ ст. як засіб формування нового типу працюючої жінки (2015)
Горбовий О. - Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1927-1932 рр.): стратегія адаптації (2015)
Тарапон О. - Геноцид українського народу 1932-1933 рр. через призму морально-ціннісних пріоритетів радянської партійної номенклатури (2015)
Пшеничний Т. - Оцінка суспільних та політичних ініціатив Андрея Шептицького в період його архипастирської каденції (2015)
Коцур В. - Роль Галичини у процесі суверенізації УРСР наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. (2015)
Говоровська О. - Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій (2015)
Потапенко Я. - Інформаційна складова сучасної російсько-української війни: спроба комплексного міждисциплінарного аналізу (2015)
Namoniuk Ch. - A high tide of the migrants’ flows to Еurope: the root causes and political effects (2015)
Грицик Л. - Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в українській історіографії (2015)
Колибенко О. - Дослідження археологічних пам’яток переяславської волості ХІ-ХІІІ ст., Колибенко В. (2015)
Бражник М. - Археологічна спадщина Переяслава на сторінках місцевої преси у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Чирков О. - Прояви у Вікіпедії відмінностей між українським та російським національним баченням історії України у період Другої світової війни (у контексті сучасних етнокультурних процесів в Україні) (2015)
Ващенко С. - Внесок М. Духова та Ж. Котіна в танкобудування та розробку нових тракторів для потреб відбудови народного господарства (1939-1950 рр.) (2015)
Черняєв О. - Вітчизняні і міжнародні антарктичні дослідження в 1970-1980-і рр. (2015)
Дунаєв І. В. - Ціннісні і праксеологічні орієнтири модернізації регіональної економічної політики (2016)
Краснейчук А. О. - Використання консалтингу в діяльності державних органів (2016)
Криворучко І. В. - Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління (2016)
Лі Жуйтін - Елементи нового державного менеджменту в управлінській практиці азійських країн (2016)
Dvorak J. - Evaluation in small states libraries: cases of Lithuania and Slovakia, Rudžionienė J. (2016)
Ustymenko O. V. - Challenges and threats to the national security – Ukraine’s capacity to respond to them (2016)
Князевич В. М. - Перспективи розвитку публічного управління у сфері громадського здоров’я України в умовах системних змін, Авраменко Т. П., Короленко В. В. (2016)
Рачинський А. П. - Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини, Огилько А. В. (2016)
Клименко Н. Г. - Ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї як елемент забезпечення національної безпеки (2016)
Чулаєвська М. Є. - Реформа державного управління в Україні за європейським зразком: від задумів до розчарувань (2016)
Ратинська І. С. - Удосконалення стратегічного планування діяльності державних акціонерних товариств України (2016)
Перестюк І. М. - Захист прав громадян на приватну власність: аналіз діяльності вищих органів публічної влади в Україні (2016)
Андрейчук В. С. - Моніторинг внутрішньополітичних процесів як інструмент державного управління (на прикладі виборів 2015 року до місцевих рад України) (2016)
Ворона П. В. - Зарубіжний досвід діяльності префектур та українські реалії (уроки для України), Драгомирецька М. І. (2016)
Сухарська Л. В. - Елементи системи фінансового забезпечення розвитку територіальної громади (2016)
Пірен М. І. - Перезавантаження мислення політико-владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування (2016)
Титул, зміст (2015)
Малишкін О. - Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект, Ковтун Т. (2015)
Боровик П. - Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні, Колотуха С., Бечко В. (2015)
Крот Ю. - Ліквідація основних засобів: особливості обліку та документального оформлення (2015)
Муравський В. - Облік і контроль діяльності пасажирських перевізників з використанням автоматизованої системи оплати проїзду (2015)
Мервенецька В. - Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Колос І. - Особливості облікової політики для сучасно-го підприємства (2015)
Радіонова Н. - Облікова політика як методологічна основа управління підприємством (2015)
Гнилицька Л. - Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки (2015)
Безверхий К. - Соціально-орієнтована звітність підприємства (2015)
Title (1998)
Contents (1998)
Komarov N. S. - The new spectrophotometry star catalogue, Arkhipov M. G., Basak N. Yu., Belik S. I., Cherkass A. G., Chuprina R. I., Depenchuk E. A., Dragunova A. V., Dulapchi I. F., Gorbaneva T. I. (1998)
Chelombit'ko A. P. - A differential catalogue of right ascensions of 263 RRS2 stars obtained from observations made with the Odessa meridian circle in 1990-1993 (1998)
Bazej N. V. - A differential catalog of right ascentions of 345 RRS2 stars (1998)
Myalkovskiy M. I. - The catalog of declinations of 250 DS program stars (1998)
Myalkovskiy M. I. - The catalogue of corrections to the declinations of 186 FK4 stars (1998)
Marsakova V. I. - Catalogue of main characteristics of individual pulsational cycles of 35 Mira-type stars, Andronov I. L. (1998)
Титул, зміст (2016)
Шановні читачі! (2016)
Лисенко О. Ю. - Дослідження умов тривалого зберігання бурштину, Беліченко О. П., Ладжун Ю. I. (2016)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика діаспора жовто-зеленого кольору, Ємельянов І. О. (2016)
Гаєвський Ю. Д. - Інструментальна діагностика синтетичного сапфіра з ефектом зміни кольору та астеризмом, Ємельянов І. О., Ладжун Ю. I. (2016)
Пегловский В. В. - Нормативное обеспечение изготовления изделий из природных камней (2016)
Фінько С. В. - Колекція викопної докембрійської біоти музею "Венд-едіакарій України" – як національне надбання (2016)
Коженевский С. Р. - Декоративные свойства эоценовых флороносных песчаников способы их обработки и применение, Деревская Е. И., Комар М. C., Руденко К. В. (2016)
Гелета О. Л. - Дослідження текстурно-колори­стичних та оптичних параметрів гірських порід та розробка методики оцінки їх декоративності, Сурова В. М., Cергієнко І. А., Горобчишин О. В., Кічняєв А. М., Ляшок В. І. (2016)
Триколенко С. Т. - Використання мінералів природних форм в ювелірних виробах Андрія Комарова (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Відкрито оновлену експозицію зразків декоративного каміння Державного гемологічного центру України (2016)
Інформація (2016)
Аносов І. - Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття (2016)
Antas-Jaszczuk A. - Values as the material of education found in philosophical concept of Sergey Hessen (2016)
Власова Т. - Культура vs культурализм в дискурсах и практиках постмодерна (2016)
Воронкова В. - Інтернет як глобальна тенденція і нова наднаціональна реальність (2016)
Землянський А. - Рецепція феноменологічних ідей у сучасній історичній антропології (2016)
Троїцька О. - Діалог у комунікативній взаємодії: концептуальні пошуки інтеркультурності (2016)
Чаркіна Т. - Глобалізація: соціально-культурний аспект (2016)
Bohomolets O. - Ethnographical peculiarity of home icons in Luhansk region (2016)
Грабовська І. - Жіноче політичне лідерство як соціокультурна проблема (2016)
Гриценко М. - Зарубіжний досвід розвитку aкaдемічнoї свoбoди й aвтoнoмії університетів: кoмпaрaтивний aнaліз (2016)
Дольска О. - Екзистенція трансцендентального: духовно-практичний вимір (2016)
Колієва І. - Особливості репрезентації жінки в культурі та філософії постмодерну (2016)
Рябенко Є. - Характерні ознаки розбудови української соціальної держави (2016)
Талько Т. - Вплив неорелігійних культів на формування національної ідентичності українського студентства, Бунакова І. (2016)
Troitska T. - Dialogue in language-culture practices: methodological foundations, Lytvyna Y. (2016)
Васюк Ю. - Цінності особистості в трансформаційному освітньому просторі (2016)
Сметанюк Ю. - Феномен міграції в соціально-філософському дискурсі: понятійно-категоріальний апарат (2016)
Фокін В. - Соціально-філософський аналіз професійного самовизначення особистості в контексті сучасного постіндустріального та інформаційного суспільства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дубова О. В. - Особливості будови вегетативних і генеративних органів ліній та міжвидових гібридів соняшнику, Рибальченко Н. В. (2016)
Приступа І. В. - Онтогенез Hibiscus trionum в умовах південного сходу України, Гнаток О. А. (2016)
Войтович О. М. - Пророщування пилку рослин р. Streptocarpus in vitro, Лобачова Л. В. (2016)
Полякова И. А. - Изменчивость морфометрических показателей признаков декоративности многолетних диких видов рода Linum, Матковская Ю. А. (2016)
Корж О. П. - Зміна показників родючості ґрунтів у Запорізькій області в залежності від антропогенного навантаження, Бойко О. П. (2016)
Корж О. П. - Стан сосни кримської в м. Запоріжжя, Дубовик О. С., Дубова О. В. (2016)
Костюченко Н. І. - Особливості формування мікобіоти кореневої зони газонних трав в умовах промислового міста, Венедіктова К. С. (2016)
Костюченко Н. І. - Мікроміцетні комплекси як показник екологічного стану урбоземів Заводського району міста Запоріжжя, Супрун О. С. (2016)
Маслова О. В. - Динамика геоморфологических изменений под действием застроек Южного микрорайона № 2 г. Запорожье, Павлых Р. C. (2016)
Яковлєва-Носарь С. О. - Стійкість Vіola × Wittroсkiаna до стресових факторів на ранніх етапах онтогенезу, Редька Т. В. (2016)
Малько М. М. - Статеві особливості показників реполяризації міокарду шлуночків при пробі Лєтунова, Ждан К. М. (2016)
Генчева В. І. - Вплив розчинів солей кальцію та магнію на фізико-хімічні показники якості молока (2016)
Панасенко Т. В. - Аналіз α – токоферолу в продуктах рослинного походження, Бутенко В. С. (2016)
Синяєва Н. П. - Дослідження якості томатних кетчупів для дитячого харчування, Нестеренко К. С. (2016)
Кремень В. - Людина в суперечностях "відкритого" світу (2013)
Ткаченко Л. - Розвиток особистості в дефініціях синергетики: філософсько-освітній тезауру (2013)
Буркова Л. - Диагностика жизненных ценностей личности как управляющего параметра в прогнозировании и построении жизненных стратегий (2013)
Тесленко В. - Робота з обдарованими дітьми у системі середньої освіти США (2013)
Дроботенко М. - Ретроспектива розвитку творчої особистості (2013)
Киричук В. - Соціально-педагогічне проекту-вання як компонент практичної діяльності в системі освіти, Єнотаєва Л. (2013)
Содержание (2016)
Ілляхова М. - Сучасні підходи до формування системно-креативного мислення в освіті (2013)
Від редактора (2016)
Глинянюк Н. - Сучасні проблеми діагностики та розвитку дитячої обдарованості (2013)
Мохорт Т. В. - Проблема йодной обеспеченности в Республике Беларусь: результаты внедрения стратегии ликвидации йодного дефицита, Коломиец Н. Д., Петренко С. В., Федоренко Е. В., Шепелькевич А. П., Солнцева А. В. (2016)
Мельник М. - Готовність до професійного самовизначення на етапі ранньої юності як психолого-педагогічна проблема (2013)
Ліщук О. З. - Вплив метформіну на показники тиреоїдної панелі, вуглеводний та ліпідний обмін у хворих на дифузний токсичний зоб та інсулінорезистентність (2016)
Ситцевá М. - Застосування мультиплікаційних образів у розвитку обдарованості дитини (2013)
Сорокман Т. В. - Гіпотиреоз і нетиреоїдні соматичні захворювання у підлітків (2016)
Якимчук М. - Вплив освітнього середовища на творчу самореалізацію обдарованих учнів у гімназії (2013)
Пішак В. П. - Роль мікроРНК у розвитку цукрового діабету, Ризничук М. О. (2016)
Савиченко О. - Суб’єктна регуляція розвитку спортивної обдарованості в юнацькому віці (2013)
Камалов Т. Т. - Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения синдрома диабетической стопы и оценка качества жизни больных (обзор литературы), Тураханова Ф. М. (2016)
Кириченко О. - Міждисциплінарний підхід до аналізу художніх творів у навчальному процесі майбутніх учителів образотворчого мистецтва (до постановки проблеми) (2013)
Кваченюк А. Н. - Субклинический гиперкортицизм: необходимость диагностического поиска, Луценко Л. А. (2016)
Алєксєєва С. - Психолого-педагогічний супровід обдарованої молоді у підготоці до вибору професійної кар’єри (2013)
Петренко О. М. - Вакуум-терапія діабетичних ран м’яких тканин: вплив на активність матриксних металопротеїназ, Безродний Б. Г., Тихомиров А. О. (2016)
Камишин В. - Пілотна оцінка рівнів домагань майбутніх авіадиспетчерів на множині пропусків занять, Рева О/, Панасюк А. (2013)
Насонова Т. І. - Патогенетичні аспекти превентивної корекції когнітивних порушень при метаболічному синдромі (2016)
Власенко Ф. - Гуманітарна складова модернізації вищої освіти в Україні, Твердовська О. (2013)
Приходько В. Ю. - Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію при різному рівні тиреотропного гормону, Кононенко О. А. (2016)
Колесник Н. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи в умовах університетської педагогічної освіти (2013)
Караченцев Ю. І. - Вплив терапії метформіном на рівні фолієвої кислоти та гомоцистеїну в жінок із синдромом полікістозних яєчників, Архипкіна Т. Л., Любимова Л. П., Бондаренко В. О. (2016)
Вітвицька С. - Підготовка магістрів до науково-дослідної діяльності: психолого-педагогічний аспект (2013)
Кирилюк М. Л. - Фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузних жінок із цукровим діабетом: вплив типу та тривалості хвороби, терміну менопаузи та маси тіла, Атанова Я. О., Третяк О. Е. (2016)
Меркулова С. - Складові організації процесу педагогічної орієнтації старшокласників із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Кадикова О. І. - Поліморфізм Gln27Glu гена β2-адренорецепторів і порушення вуглеводного та ліпідного обміну в пацієнтів з ішемічною хворобою серця й ожирінням (2016)
Косенчук О. - Характеристика cкладових моделі формування лідерських якостей старшокласників у позаурочній діяльності на рівні міста (2013)
Дідушко О. М. - Вплив комплексного лікування гіпотиреозу на ренальну функцію у хворих на гіпотиреоз, Паньків В. І. (2016)
Король А. - Особливості навчання графічного дизайну естетично обдарованих учнів у позашкільних закладах освіти (2013)
Муравйова І. М. - Гіперпластичні процеси щитоподібної залози у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Чикалова І. Г. (2016)
Дем`яненко В. - Формування дослідницької компетентності учнів Малої академії наук України (2013)
Моляко В. - Синергетика и проблемы психологии творчества в разработке подхода к изучению одаренности (2013)
Рибалко В. - Творче сприймання старшокласниками однолітків як фактор розвитку обдарованості особистості: історико-теоретичний та методологічний аналіз (2013)
Гнатюк М. - Розвиток технічної обдарованості у студентів дослідницьких університетів як джерело створення об`єктів інтелектуальної власності (2013)
Савенкова І. - Індивідуальний хронотоп перебігу невротичних, пов’язаних зі стресом, і соматоформних розладів (2013)
Пионтковский-Выхватень Б. - Теоретико-исторические аспекты исследования проблемы личностного развития интеллектуально одарённого ребенка (2013)
Біла І. - Специфіка конструювання реальності у дошкільному віці (2013)
Бельська Н. - Професійні орієнтації потенційно обдарованих учнів (2013)
Марченко І. - Психологічний зміст ставлення молоді до обраної професії (2013)
Латиш Н. - Активізація конструктивного мислення учнів молодших класів (2013)
Павлик Н. - Тенденції характерологічного розвитку обдарованих старшокласників у період подолання вікової кризи (2013)
Вінник Н. - Досвідна складова структури особистості: компе-тентнісний аспект (2013)
Лук`янчук Н. - Класифікація видів тренінгів (2013)
Макарова Л. - Етнічна самоідентифікація студентської молоді як творчий процесc (2013)
Александровская В. - "Образ-я" творческой личности: концеп-туально-методологический аспект (2013)
Чудакова В. - Формування конкурентоздатної особистості, готової до інноваційної діяльності засобами рефлексо-інноваційного тренінгу (2013)
Лучинкіна А. - Особливості світоглядних установок при девіант-ному напрямі інтернет-соціалізації (2013)
Яншина Т. - Підходи до навчення обдарованих дітей (2013)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі (2016)
Назарян Р. С. - Фотодинамічна інактивація інфекційних агентів зубного нальоту, Філімонова Н. І., Спірідонова К. Ю. (2016)
Каськова Л. Ф. - Розвиток захворювань тканин пародонта у населення України в різні історічні періоди, Маковка І. Л., Ващенко І. Ю., Артем’єв А. В. (2016)
Бепплер Т. - Шістнадцятирічний досвід застосування міжзубних йоржиків (2016)
Борисенко А. В. - Порівняльне визначення антибактеріальної активності озонованої олії Евгенол, Маснік І. С. (2016)
Скрипник Ю. В. - Поширеність карієсу зубів у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І., Ісаєва Н. С. (2016)
Харьков Л. В. - Невдачі хірургічного лікування дітей із вродженими незрощеннями губи, піднебіння та способи їх усунення, Яковенко Л. М., Чехова I. Л., Вишпiнський І. М. (2016)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів. Частина 4. Форма дна пульпової камери, топографія усть кореневих каналів у перших молярах верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2016)
Вовченко Л. О. - Стоматологічна санація порожнини рота під загальним знеболенням: клінічне спостереження (2016)
Замураєва А. У. - Інноваційний метод лікування початкового карієсу у дітей препаратом InnoDent™, Айтуов Б. А., Аубакірова Д. Ж., Єгізбекова Д. Б. (2016)
Сов’як О. - Цікаві новини (2016)
Конкурс "Фахівець-2016" — завжди нові відкриття (2016)
Дитячі стоматологи знову зустрінуться у Львові (2016)
Момот В. В. - Підвищення точності обліку електроенергії в трифазних високовольтних електромережах, Рой В. Ф., Рум'янцев Д. В. (2015)
Тарасенко М. Г. - Динаміка параметрів розрядних ламп високого тиску при розгоранні та димеруванні, Козак К. М., Бурмака В. О. (2015)
Литовченко С. Н. - Принципы построения и выбора элементной базы светодиодных светильников и их систем управления, Назаренко Л. А., Литвинов А. Г., Тихомирова М. С., Фомин А. А. (2015)
Литвинов А. Г. - Создание и оптимизация параметров автоматизированных систем управления осветительными установками в ВУЗах, Назаренко Л. А., Литовченко С. Н., Фомин А. А., Билык Е. В. (2015)
Рой В. Ф. - Особливості роботи малопотужних люмінесцентних ламп на підвищених частотах в режимі регулювання, Волкова О. Ю., Рой Ю. В. (2015)
Поліщук В. М. - Аналіз сучасного стану електронних пускорегулювальних апаратів для розрядних ламп, Рой В. Ф., Рой Ю. В. (2015)
Момот В. В. - Щодо класифікації систеи обліку електроенергії (2015)
Lukyanov S. V. - Neutron skin and halo in medium and heavy nuclei within the extended Thomas - Fermi theory, Sanzhur A. I. (2016)
Купряшкин В. Т. - Энергии и интенсивности γ-переходов в распаде 137Cs (2016)
Митрохович М. Ф. - Корельованість руху електрона автоіонізації з позитроном при b+-розпаді (2016)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалів неймегенської групи (2016)
Пелих С. М. - Аналіз пошкоджуваності оболонок твелів, що враховує неоднорідність розподілу енерговиділення в тепловиділяючих збірках, Максимов М. В., Рябчиков С. Д. (2016)
Булавін Л. А. - Вплив радіаційного опромінення на параметри фазової рівноваги в рідинах, Гаврюшенко Д. А., Тарадій К. В., Атамась Н. О., Сисоєв В. М. (2016)
Луньов С. В. - Визначення параметрів радіаційних дефектів в опромінених високоенергетичними електронами монокристалах n Ge, Зімич А. І., Назарчук П. Ф., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2016)
Маслюк В. Т. - Дослідження впливу радіаційних дефектів на оптичні та люмінесцентні властивості кристалів CaF2, Мегела І. Г., Вієру-Васіліца Т. О., Роман І. Ю. (2016)
Павловський Л. І. - Оцінка радіаційних впливів на компоненти навколишнього середовища під час підготовки майданчика для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), Городецький Д. В., Сізов А. О., Холодюк А. О. (2016)
Krasnov V. P. - 137Cs redistribution in time in wet bory and sugrudy soils in forests of Ukrainian Polissia, Kurbet T. V., Shelest Z. M., Boiko O. L. (2016)
Левчук С. Є. - Сучасний стан із забрудненням 137Сs молока корів у північних регіонах України, Лазарєв М. М., Павлюченко В. В. (2016)
Книгавко В. Г. - Роль атомов фосфора и серы в реализации радиационного повреждения нуклеиновых кислот и белков, Бондаренко М. А., Батюк Л. В., Пономаренко Н. С. (2016)
Gaychenko V. A. - The accumulation of 90Sr by murine skulls in Chornobyl exclusion zone and variability of their craniometric characters, Tytar V. M., Krainiuk O. Yu. (2016)
Войтер А. П. - Восьмиканальный спектрометрический АЦП с программируемой логикой, Доронин М. И., Ковалев А. Н., Гаврилов А. А. (2016)
Momot I. - Shaping and monitoring of the mini-beam structures for the spatially fractionated hadron radiation therapy, Kovalchuk O., Okhrimenko O., Prezado Y., Pugatch V. (2016)
Дудар В. - Інтеграція аграрного сектору економіки України з Європейським Союзом у контексті функціонування зони вільної торгівлі (2015)
Новак І. - Сприятливий інвестиційний клімат як фактор активізації інвестування в Україні (2015)
Дудар Т. - Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб’єктів молокопродуктового підкомплексу АПК України (2015)
Дробязко А. - Банківська система України: шляхи подолання кризи, Крисоватий А., Федосов В. (2015)
Тулай О. - Теоретико-методологічне обґрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку (2015)
Малиняк Б. - Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту (2015)
Кириленко О. - Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду, Чайковська І. (2015)
Дзюблюк О. - Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект, Стечишин Т. (2015)
Карзун І. - Фінансове забезпечення інтеграційних процесів розвитку вищої освіти (2015)
Лепейко Т. - Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах (2015)
Шиманська О. - "Теорія пошуку” П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення (2015)
Підгаєць С. - Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства (2015)
Ляшенко В. - Міжнародні біржові ринки у ХХІ столітті (2015)
Желюк Т. - Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку, Дудкіна О. (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Титул, зміст (2015)
Хомин П. - Бухгалтерський облік: сакральні ритуали, чи інформація а’жур? (2015)
Мельник Н. - Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні (2015)
Коритник Л. - Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку, Клименко О. (2015)
Проданчук М. - Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку (2015)
Ковач С. - Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін, Безверхий К. (2015)
Буцька О. - Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід і українські наміри, Тимошенко О. (2015)
Титул, зміст (2015)
Озеран А. - Директива 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України (2015)
Куцик П. - Інтегрована звітність як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності, Корягін М. (2015)
Кузнецова С. - Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії, Кузнецов А. (2015)
Безверхий К. - Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб (2015)
Резолюція другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесіву світовій економіці" (2015)
Всеукраїнський круглий стіл на тему: "Підготовка фахівців і обліку і аудиту згідно з міжнародними та національними стандартами освіти та вимогами працедавців" (2015)
Поливана Л. - Організація облікової політики підприємства, Губар А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Каменська Т. - Розгляд питань, що стосуються шахрайства при аудиторської перевірці (2015)
Кузина Р. - П(С)БУ и МСФО: анализ конвергенции (2015)
Микитенко Т. - Семантичні аспекти заробітної плати в податковому законодавстві, Петровська І. (2015)
Безверхий К. - Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій (2015)
Остапенко Ю. - Метод обліку змінних витрат на підприємствах водного транспорту та його вплив на собівартість вантажних перевезень (2015)
Матюха М. - Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності (2015)
Абрамович С. Д. - Постмодернизм и наследие Чехова (о проблемах методологии исследования) (2009)
Авксентьєва Г. А. - Запахові асоціації у романах І. Роздобудько та Н. Сняданко, Павлюк Н. Л. (2009)
Авраменко Л. А. - Перифрастические устойчивые сочетания тематической группы "Литература” в современной русскоязычной прессе Украины (2009)
Азарова Л. - Основні аспекти дослідження номінативних процесів, Лепко Г. (2009)
Азарова Л. - Вивчення іменників-юкстапозитів в українському мовознавстві, Радомська Л. (2009)
Алыева Гюльчохра Бабали кызы - О проблеме аспектуальности в современной англистике (2009)
Алексенко В. Ф. - Концепція людини в "Сентиментальній мандрівці” Л. Стерна (2009)
Андрухова Т. А. - Особливості простого речення в ідіостилі Уласа Самчука (2009)
Артикуца Н. В. - Українська правнича термінологія в європейському контексті: науково-теоретичні та навчально-методичні аспекти (2009)
Бакун О. А. - Сегментовані конструкції з називним уявлення у романі Ю. Андруховича "Таємниця” як засіб реалізації прагматичної функції (2009)
Бенкендорф Г. Д. - Німецький хронотопічний дейктик DrauЯen у романі Е. М. Ремарка "Повернення” та варіанти його перекладу українською мовою (2009)
Берегеч В. Г. - Морально-етичний аспект мовної картини світу буковинця-гуцула середини ХІХ століття (2009)
Беркещук І. С. - Вербативи, мотивовані назвами знарядь праці, та способи й засоби їх творення (2009)
Бибик С. П. - Співвідношення понять "розмовність” та "оповідність” у прозовій мові (2009)
Бикова О. М. - Художній репортаж на сторінках українських друкованих видань (2009)
Белоусова Т. П. - Универбация как этап кругооборота единиц лексико-фразеологической системы (2009)
Бойко Т. В. - Вербальний портрет жінки епохи середньовіччя (на матеріалі поезій міннезангу XII – XIV століть) (2009)
Босак Н. Ф. - Функціонування мовної гри у творчості Юрія Андруховича (2009)
Васьків М. І. - Стилістичні особливості творів Івана Чендея (2009)
Венжинович Н. Ф. - Відображення фізичного та емоційно-фізичного стану людини у фразеологізмах української мови (2009)
Вишневська Г. Б. - Епітети на означення демонолексики у "Лісовій пісні” Лесі Українки (2009)
Вільчинська Т. П. - Концептуалізація сакрально-хтонічного у поетичній мові Б. -І. Антонича (на прикладі концепту-образу "Русалка”) (2009)
Вірченко Т. І. - Методики аналізу конфліктів у сучасному літературознавстві (2009)
Власюк В. В. - Мовні засоби запахової картини сучасного міста і села у новітній українській прозі (2009)
Волковинська І. Т. - Порівняльно-типологічний аналіз архітектоніки п’єс М. Гоголя та Ю. Словацького (2009)
Ворначев А. О. - Звукова організація в текстах реклами як засіб створення іміджу товару (на матеріалі англомовної реклами автомобілів) (2009)
Галайбіда О. В. - Онтологічний аспект вставлених синтаксичних конструкцій (2009)
Галган Н. М. - Концептуальний аналіз імені "Місто” (на матеріалі української малої прози львівської літературної групи "Дванадцятка”) (2009)
Гільдебрант К. Й. - Типологічна спорідненість ідейно-естетичних позицій та художніх програм англійських "Сердитих молодих” і американських "Бітників” (2009)
Главацкая Е. И. - Префиксальные наименования лица в современном английском языке (2009)
Глінка Н. В. - Теорія Ґастона Башляра як філософський аспект дослідження творчості Д. Г. Лоуренса (2009)
Голубишко И. Ю. - Этнографическая деталь в творчестве В. Г. Короленко: гоголевская традиция (2009)
Гончарук В. М. - Складені найменування як тип термінотворення української лексики мисливства (2009)
Горголюк Н. Г. - Особливості функціонування категорії прикладки в логіко-семантичному аспекті (2009)
Горегляд Е. Н. - Прецедентность в заголовочных конструкциях (на материале белорусской периодической печати) (2009)
Горобець О. О. - Функціонування жіночих слов’янських особових імен у місті Хмельницькому протягом 1905-2005 років (2009)
Горох Г. В. - Стилістичні особливості поетичних творів Ліни Костенко (2009)
Грабовий П. М. - Ключові лексеми українського молодіжного сленгу (2009)
Григораш А. М. - Устойчивые сочетания с опорным компонентом скандал в современной русскоязычной прессе Украины (2009)
Грозян Н. Ф. - Сомофразеологізми в складі фразеологічної мікросистеми "Поведінка людини” в українській мові (2009)
Гудима Н. В. - Класифікація основних типів запозичень у сучасній українській літературній мові (2009)
Гуменюк І. Л. - Роль одиниць сегментного рівня у створенні семантичного потенціалу описів природи англомовної прози (2009)
Гут Н. В. - Слова автора при прямій мові як засіб зображення суб’єктів комунікації (2009)
Дацків О. П. - Драматизація у навчанні іноземних мов у педагогічних вищих навчальних закладах (2009)
Дворницька Н. І. - Аналіз деяких одиниць слов’янської cакральної лексики в етимолого-дериваційному аспекті (2009)
Деркач Т. В. - Механізми метафоризації кулінарної лексики в літературознавчому тексті (2009)
Дишлюк І. М. - Концептуальність поетичного мовлення Ліни Костенко (2009)
Дядченко Г. В. - "Голос мого серця – струни болю” (про розвиток образу голос у мові сучасної української поезії) (2009)
Ємельянова Т. С. - Модальна характеристика діалогічного мовлення (на прикладі п’єси "Наталка Полтавка” І. П. Котляревського) (2009)
Єрмоленко С. С. - Ідеологічність стилю і міфологізм жанру: деякі особливості семантики тексту українського радянського авантюрного роману (2009)
Желязкова В. В. - Оцінка як семантико-стилістична категорія у сучасному політичному інтернет-дискурсі України (2009)
Жидачевская Е. В. - Существительные с суффиксом -оид, образованные от антропонимов в современном русском языке (2009)
Жуковська Г. М. - Традиції "неокласиків” у творчості Ліни Костенко (2009)
Задояна Л. М. - Антонімічні відношення в українській термінології цукрового виробництва (2009)
Зимовець Г. В. - Ергоніми та прагмоніми в структурно-семантичному та лінгвопрагматичному аспектах (2009)
Зінченко О. А. - Фонетичне слово як одиниця ритму німецького спонтанного мовлення чоловіків і жінок (2009)
Золотоверхая О. В. - Целеполагание как одно из проявлений активности в русской паремике (2009)
Іванова Л. О. - Sozioethische charakteristik des einflusses des englischen auf die deutsche sprache der gegenwart, Халупко В. П. (2009)
Іващенко В. Л. - Типи енантіосемії в лінгвістичних працях (2009)
Іконнікова М. В. - Особливості художнього втілення тоталітарного дискурсу в романі -антиутопії (2009)
Кабиш О. О. - Семантична трансформація соціолектизмів у сучасній українській мові (2009)
Казимір В. О. - Дослідження полісемічних процесів в лексиконі сучасної німецької мови (2009)
Казимирова І. А. - Метадіалект української діалектології: реалії і перспективи (2009)
Каленюк С. О. - Побутовізми у творах Уласа Самчука (2009)
Камінська Є. В. - Функціонування імперативних форм у мові ЗМІ (на матеріалі інтернет-газет) (2009)
Каньоса П. C. - Неповні речення як засіб формування у студентів комунікативних умінь (2009)
Карпалюк В. С. - Вставні і вставлені компоненти в семантико-синтаксичній структурі речення (2009)
Кеба О. В. - Поетика хронотопа в романі Дж. Джойса "Улісс” (2009)
Кійко С. В. - Міжмовна омонімія німецьких і українських фразеологічних одиниць (2009)
Клименко І. В. - Явище еліпса як спосіб економії мовних засобів (2009)
Коваленко Б. О. - Розмовна лексика на позначення руху у романі А. Свидницького "Люборацькі” (2009)
Коваленко Н. Д. - Особливості фразем із компонентом ‘‘Дати’’ (на матеріалі семантичного поля "Стосунки між людьми”) (2009)
Ковальчук М. П. - Складні речення з недиференційованими типами зв’язку з семантикою пояснення дії опорного предиката в староукраїнській мові (2009)
Ковпік С. І. - Вербальність, поетичність і поетикальність як система базових специфічних ознак художньої літератури (2009)
Ковтун А. А. - Назви християнських церковно-календарних та біблійних подій в українській художній прозі радянської доби (2009)
Козак Р. В. - Експресивні синтаксичні конструкції в художньому мовленні Ірен Роздобудько: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Козлова О. С. - Дія комунікативного принципу в англомовному діалогічному мовленні (2009)
Колесник О. С. - Принципи функціонування міфологічного простору (2009)
Колкутіна В. В. - "Пам’яті великого вигнанця”: Т. Шевченко в рецепції Д. Донцова (2009)
Копусь О. А. - Роль художнього контексту в моделюванні структури культурного концепту (2009)
Корнєва Н. А. - Оцінна лексика та її функціонування в текстах наукових рецензій (на матеріалі української мови) (2009)
Коць Т. А. - Аксіологічний компонент у мові публіцистичного стилю поч. ХХ ст. (2009)
Кравченко М. В. - Мовні засоби інтимізації в поезії для дітей Олени Пчілки (2009)
Криловець Р. - Філософська поезія В. Стуса (на матеріалі збірки "Веселий цвинтар”) (2009)
Крук А. А. - Міфопоетична парадигма концепту долі у творчості Томаса Гарді (2009)
Кудряшова О. В. - Артистичний вірш Миколи Зерова (2009)
Кухарчук Г. В. - Найуживаніші префіксоїди сучасної української мови: вживання та функціонування в науково-технічній термінології (2009)
Кучерява О. А. - Художньо-літературний дискурс як лінгводидактична одиниця (2009)
Кушнірова Т. В. - Особливості функціонування категорії "Стиль” у сучасному літературознавстві (2009)
Кушнір Т. І. - Філософія екзистенціалізму у романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою” (2009)
Лабащук М. С. - Соціокультурні та психофізіологічні аспекти структури знаку (2009)
Лавриненко С. Т. - Мовна репрезентація фрагментів правового знання в українських соціально-побутових піснях (2009)
Лаврова А. А. - Цикл очерков "Путешествие по Крыму”: к вопросу о поэтике жанра (2009)
Ладиняк Н. Б. - Синтаксис поетичного мовлення М. Драй-Хмари (2009)
Литвинюк О. М. - Традиція та новаторство у повісті Вільяма Ґолдінґа "Надзвичайний посол” (2009)
Лобода Т. М. - Значення наукового тексту у лінгвокультурологічній та комунікативній підготовці студентів педагогічного закладу (2009)
Лось О. А. - Мовні особливості агітаційних повідомлень дискурсу українських політиків (2009)
Лук’яненко С. С. - Спроба визначення тематичних меж та властивостей соціально-політичної лексики (2009)
Лупол А. В. - Оніми біблійного кола у поезіях Василя Стуса (2009)
Луцак С. М. - Естетичні домінанти різних періодів розвитку словесного мистецтва (згідно з теорією поезії Жана Бодріяра) (2009)
Магас Н. М. - Семантика метафор ментальної діяльності у структурі висловлювань (2009)
Мазурик І. І. - Сила слова проти сили війни: на матеріалі творчості О. Гончара та Г. Бьолля (2009)
Маркітантов Ю. О. - Лексична заміна компонентів фразеологізму в умовах поетичного контексту (2009)
Мартіна О. В. - Інтерперсональні дієслова в мовленнєвому жанрі (2009)
Марчак Т. А. - Мовні засоби образності у циклі поезій Василя Чумака "Мрійновтома” (2009)
Марчишина А. А. - Референційний аспект функціонування модальних операторів у тексті (2009)
Марчук Л. М. - Художній текст як соціально-мовний конгломерат (функціонування знижених мовних одиниць у романі С. Пиркало "Зелена Маргарита”) (2009)
Маслова Ю. П. - Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ (2009)
Маховська С. В. - Епітет як мовно-виразовий засіб (на прикладі весільно-обрядових пісень Поділля) (2009)
Межжеріна Г. В. - Онуки Володимира Мономаха на сторінках київського літопису (субстантивно-ад’єктивний дискурс) (2009)
Мельник Я. В. - Одиниці термічної семантики у фразеологічному контексті: проблеми дослідження (2009)
Миронюк Н. Д. - Фразеологізми зі словом-ідентифікатором "Швидко” (2009)
Миронюк Д. І. - Журнал "Украинская жизнь” – як чинник захисту української мови в умовах наступу реакційних сил на національно-визвольний рух (1912-1917 рр. ) (2009)
Мініч Л. С. - Колористична парадигма творів Миколи Вінграновського (2009)
Мітягіна С. С. - Відображення релігійно-містичних досвіду та переживань Е. Войнич у творчості письменниці (2009)
Мозгунов В. В. - Характеристика заповіту як перформативної мовленнєвої макроструктури: до постановки проблеми (2009)
Мозолюк О. М. - Словосполучення зі значенням післячасу в західноподільських говірках (2009)
Моштак О. В. - Засоби творення назв осіб зі значенням пейоративності (формальний і лексико-семантичний аспекти) (2009)
Мужеловська Л. В. - Експресивно-стилістичні функції народнопісенної лексики в поетичному мовленні Олександра Олеся (2009)
Мялковська Л. М. - Концепт "Інтелігенція” у художньому просторі І. Нечуя – Левицького (2009)
Моштак О. В. - Оцінка і емоція в пізнавально-відображальній і комунікативній діяльності людини (2009)
Насмінчук Г. Й. - Гротескна модель українського життя в романі-антиутопії "Цінь хуань ґонь” Галини Тарасюк (2009)
Новікова Т. В. - Взаємини церковнослов’янської та української мов: погляд крізь століття (2009)
Новицька О. А. - Соціальне і національне в аспекті художнього сприйняття прозопису Антона Крушельницького (2009)
Остапенко В. І. - Функціонально-стилістичні особливості англійських фразеологізмів з біблійним компонентом (2009)
Остапенко І. В. - Пейзаж як картина світу в ліриці В. Голобородька (2009)
Павлішена Л. В. - Своєрідність інтерпретації теми історичного минулого у "серйозній” комедії Івана Карпенка-Карого "Чумаки” (2009)
Павлова А. К. - Мова як засіб формування націоцентричного світогляду студентів-податківців: Діахронічно-синхронний аспект (2009)
Панчишина Т. А. - Семантична класифікація синтаксичних конструкцій з кон’юнктивом на позначення ірреального бажання (2009)
Пастух Т. A. - Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького в пісенному фольклорі (2009)
Пацаранюк Ю. М. - Паремії в контексті сміхової культури українців (2009)
Петрова Т. М. - Національно-культурні особливості аксіологічної складової концепту "Лімерик” (2009)
Пилипенко Є. М. - До питання про джерела дослідження діалектної основи мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького (2009)
Пірошенко С. Ю. - Стильовий синкретизм художнього світу Ф. Кафки (2009)
Полякова Т. М. - Межъязыковое взаимодействие в художественных текстах русских классиков (2009)
Попадинець О. О. - Художні засоби створення історичного і місцевого колориту в романах В. Скотта і М. Старицького (2009)
Попович А. С. - Фразеологічні перифрази в сатирично-гумористичних романах Є. Гуцала та О. Чорногуза (2009)
Потапчук І. М. - Народні назви на позначення підвищеного рельєфу в говірках Західного Поділля (2009)
Потіпак Ю. А. - Вияв поетикальних потенцій Є. Мандичевського у контексті національних кодів (2009)
Почапська O. І. - Тотальний контроль: особливості використання пропаганди у студентських друкованих періодичних виданнях та її вплив на формування особистості (за матеріалами газети "Радянський студент”), Красуцький О. М. (2009)
Прокопенко Л. І. - Формування аргументативного мовлення студентів-гуманітаріїв у сфері дискусійного спілкування українською як іноземною (2009)
Проценко Н. В. - Зміст та організаційні форми навчання в системі методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Прудникова Т. І. - Фразеологічні одиниці з компонентом душа – репрезентанти ближніх периферій концептів розум і серце (2009)
Романенко О. В. - Колізії високого – масового мистецтва у літературній дискусії 1925 року та позиція київських неокласиків (2009)
Романчук С. М. - Мова як головний когнітивний елемент активізації навчальної діяльності студентів (2009)
Руда О. Г. - Вибір мови як маніпулятивна стратегія (2009)
Рульова Н. І. - Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою поліфункціональних суфіксів (2009)
Савенкова Л. Б. - Модель кто не кто в русской паремике (2009)
Савчук Н. М. - Функції мотиваційно зв’язаних слів у художньому тексті (на матеріалі роману Любові Голоти "Епізодична пам’ять”) (2009)
Савчук В. О. - Мовний аспект історико-краєзнавчого руху в Україні в 20-х роках ХХ століття (2009)
Саковець С. П. - Орнітологічні образи в поезії В. Стуса: міфологічне і фольклорне наповнення та авторська інтерпретація (2009)
Сахарова О. В. - Жанр "Сповідь” як соціально-комунікативна та психолінгвістична репрезентація мовної особистості (2009)
Свердан Т. П. - Місце зоофразеологізмів у національно-мовній картині світу українців, Ткач В. І. (2009)
Свідер П. І. - Архетипи матері і материнства у творчості Євгена Гуцала (2009)
Серняк О. М. - Формування мовної особистості учителя іноземної мови у процесі міжкультурної підготовки (2009)
Синиця І. А. - Від наукового опису до міфологізації образу (2009)
Ситник А. П. - Cognitive processing of propositional and referential metonymies (2009)
Сирко І. М. - Адекватність автоперекладів Віри Вовк (рівень авторського словотвору) (2009)
Ситник Н. В. - Conversational implicatures in the meeting between gandalf and beorn (2009)
Ситник О. В. - Часопросторові маркери внутрішнього світу персонажів у новелах В. Фолкнера і М. Хвильового (2009)
Сібрук А. В. - Поняття мовної норми в давньоруських текстах ХІ–ХIV ст. (2009)
Скаб М. В. - Ставлення суспільства до релігії і функціонування сакральних концептів (2009)
Скоробогатова Е. А. - Многопадежные ряды и соположения в поэтическом тексте (2009)
Скриник Л. М. - Семантичні відношения уточнення, пояснення, роз’яснення у реченнях зі вставленими конструкціями в українській мові (2009)
Слоневська І. Б. - Філософія як метатеорія літературного модернізму: діалог на зламі сторіч (2009)
Сохацька Є. І. - Іван Огієнко – творець національної журналістики (за матеріалами журналів "Слово істини” та "Наша культура”) (2009)
Спивачук В. А. - Феномен заголовочно-финального комплекса в рассказах Пантелеймона Романова (2009)
Стахнюк Н. О. - Мовностилістичні особливості "щоденників” Стефана Жеромського (2009)
Сукаленко Т. М. - Асоціативне поле жінки в українській мовній свідомості (2009)
Сушко Н. Г. - Ідеографічна організація назв суб’єктів культурної діяльності в нормативно-правових актах (2009)
Сюта Г. М. - Паронімічна атракція як норма текстотворення у поезії нью-йоркської групи (2009)
Тарасенко О. Д. - Мовні засоби контрасту та їх експресивне значення (на матеріалі п’єси Володимира Винниченко "Чорна пантера і білий медвідь”) (2009)
Тесля В. А. - Дослідження національно-культурної своєрідності вигуків у сучасній німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Товкайло С. Р. - Національна мова – виразник ментальності українського народу (2009)
Третяк Л. В. - Велике видно й здалека (Григорій Костюк та Іван Світличний) (2009)
Третяк Н. В. - Жаргонна лексика і метафоричний контекст мови друкованих ЗМІ (2009)
Туровська Л. В. - Стратифікаційна структура спеціальної лексики (2009)
Уманець А. В. - Parts of speech and their semantic roles (2009)
Федірко С. М. - Варіантність як один із механізмів формування фразеологічних інновацій (2009)
Федорів М. І. - Семантична характеристика словотворення дієслів у соціолінгвістичному аспекті (2009)
Філінюк В. A. - Типологія порівняльних конструкцій в творчості Тараса Шевченка й Емми Андієвської (2009)
Філіпчук М. В. - Етносимволіка реалій обрядового мовлення (2009)
Фрасинюк Н. І. - Мова та культура у їхній взаємодії (2009)
Халіновська Л. А. - Структура сучасних українських авіаційних термінів (2009)
Хоптяр А. О. - "Жіноче питання” в критичній рецепції Бориса Грінченка (на архівних матеріалах) (2009)
Циховська Е. Д. - Рецепція творчості Євгена Маланюка в українсько-польській періодиці: епістемологія хаосу (2009)
Чемеркін С. Г. - Зміна визначальних ознак стилів та жанрів сучасної української мови у цифровому середовищі (2009)
Чепурна В. В. - Класифікація запозичень у суспільно-політичній лексиці англійської мови (на матеріалі періодичної преси) (2009)
Чепурняк Т. О. - Осягнення елементів краси крізь призму часу в поезіях у прозі В. Еллана-Блакитного (2009)
Чернобров Ю. А. - Синтаксична термінологія в працях Івана Огієнка (2009)
Чистяк О. О. - Граматичний рід та стать у гендерному аспекті (2009)
Чопик Я. М. - Денотативно-сигніфікативна сутність ад’єктивів – похідних прикметників, Чопик М. П. (2009)
Шевчук Л. М. - Етапи інтерпретації змісту в процесі комунікації (2009)
Шевчук О. Л. - Комунікативні стратегії та тактики мовленнєвих жанрів виправдання та звинувачення (2009)
Шевчук С. В. - Концептуальні засади фаховомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2009)
Шеремета Н. П. - Психологічний лінгвоцид в Україні (2009)
Шипіцина Ю. В. - Етичний аспект ділової комунікації та статус етичного кодексу серед інших нормативних документів (2009)
Шлыкова О. В. - Чарльз Кингсли в отечественном и западном литературоведении (2009)
Шонь О. Б. - Специфіка функціонування алюзій як засобу реалізації іронії в американській малій прозі (2009)
Шпильківська О. В. - Багатокомпонентні терміни (терміни-словосполуки) фінансового права в українській мові (2009)
Шулик П. Л. - Библейские тексты в школьном курсе зарубежной литературы (2009)
Шульга Т. А. - Іронічний компонент в образній парадигмі "Людина” у прозі Є. Дударя (2009)
Щербачук Л. Ф. - Фразеологічне кодування пороків людини як рефлексія української ментальності (2009)
Юрченко Е. М. - Речевые формы воплощения образа ребенка-жертвы в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы” (2009)
Яковлєва О. В. - Квантитативність поетичного тексту: перекладацькі аспекти (2009)
Янкова Н. І. - Архетипи національного світобачення у новелі "Яблука” Юрія Клена (2009)
Ярцев С. А. - Резюме как новый вид служебной документации (2009)
Яценко Н. О. - Політичні інновації в мові сучасних засобів масової інформації (2009)
Яцук Н. О. - Мовленнєвий жанр "Похвала” в типології комунікативних жанрів (2009)
Вихідні дані (2009)
Титул, зміст (2015)
Даньків Й - Лука Пачіолі (Пачіоло) – основоположник бухгалтерської науки (до 570-річчя з дня народження і 500-річчя з дня смерті), Остап’юк М, Долинський С. (2015)
Деньга С. - Удосконалення обліку фінансової діяльності суб’єкта господарювання (2015)
Муравський В. - Облік і контроль отриманих комунальних послуг з використанням автоматизованих лічильників енергоресурсів (2015)
Корягін М. - Сутність та особливості формування стратегічної звітності на основі бухгалтерського інжинірингу, Куцик П. (2015)
Безверхий К. - Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності (2015)
Юрченко О. - Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій (2015)
Пам’яті Білухи Миколи Тимофійовича (доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України) (2015)
Титул, зміст (2015)
Голов С. - Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості (2015)
Жук В. - Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності (2015)
Голов С. - Рецензія на монографію доктора економічних наук Жука Валерія Миколайовича "Основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку" (2015)
Cеменова С. - Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту (2015)
Бойко Р. - Системи організації фінансово-економічного контролю на підприємствах будівельної галузі (2015)
Ковова І. - Актуальні питання застосування РРО платниками єдиного податку (2015)
Безверхий К. - Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість, Юрченко О. (2015)
Мервенецька В. - Облікова політика сільськогосподарських підприємств щодо біологічних активів (2015)
Щурик М. - Фінансове стимулювання агроформувань (2015)
Титул, зміст (2015)
Ювілей і творчі здобутки В. М. Пархоменко (2015)
Сук Л. - Облік реалізації біологічних активів, Сук П. (2015)
Ковач С. - Податок на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність (2015)
Юшко С. - До питання про оподаткування заробітної плати в Україні (2015)
Шульга С. - Змінюючи правила гри – перші оцінки впливу директиви ЄС з аудиту на європейські та світові ринки (2015)
Бойко Р. - Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі, Чік М. (2015)
Безверхий К. - Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій (2015)
Титул, зміст (2015)
Островська О. - Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва, Соколова О. (2015)
Коритник Л. - Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління, Клименко О. (2015)
Мервенецька В. - Бухгалтерський облік у декоративному садівництві (2015)
Піскова Ж. - Ретроспектива та сучасні методичні підходи до декларування прибутку підприємств, Харь І. (2015)
Ковова І. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року (2015)
Безверхий К. - Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі (2015)
Касатонова І. - Огляд існуючих автоматизованих систем управління ресурсами підприємства (2015)
Титул, зміст (2015)
Левицька С. - Фінансові результати господарської діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку та менеджменту (2015)
Даньків Й. - Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: процесний підхід, Яцко М. (2015)
Юрченко О. - Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року (2015)
Безверхий К. - Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства (2015)
Габрук О. - Новації 2016 року в оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Остапенко Ю. - Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту (2015)
Лучук Т. - Богдан Якимович: бути собою, бути істориком, Феодосій С. (2012)
Панів Л. - Матеріали до біобібліографії Богдана Якимовича (2001-2011) (2012)
Андрусяк Т. - Українська правова думка в Галичині (перші десятиліття XIX ст.) (2012)
Баран В. - Переустрій господарства західних областей України: 1939-1941 pp. (2012)
Білецький В. - Історія гірництва як складова цивілізаційного поступу: актуальність, досягнення і перспективи, Гайко Г. (2012)
Білокінь С. - Причинок до ідеологічної боротьби (1978) довкола історичного дослідження про минувшину Західної України (2012)
Васильчук М. - Гуцульщина у поезії Христі Алчевської (2012)
Войтович Л. - Зародження професійного війська (2012)
Гелей С. - Особливості розвитку української споживчої кооперації в Галичині у 20-х роках XX століття (2012)
Гирич І. - Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини(середина - кінець ХІХ ст.) (2012)
Гнатюк М. - Іван Франко в українському літературному житті 90-х років XIX ст. (2012)
Голик Р. - Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині XIX - початку XXI ст. (2012)
Голубко В. - Львів і львів'яни у 1939 році: перші воєнні будні (2012)
Горинь В. - Віра серця його не померкне (2012)
Гречило А. - Символи адміністративно-територіальних утворень на українських землях під румунською окупацією в 1918-1940-х pp. (2012)
Гудь Б. - Політика "ревіндикації" на Холмщині і Волині 1937-1938 pp. та її наслідки для українсько- польських стосунків (2012)
Демська-Будзуляк Л. - Реконструкція літературознавчого канону: прологомени до вивчення наукової спадщини Миколи Зерова (2012)
Демська О. - Ідеологія і словник (2012)
Дзюба І. - Туга за великою літературою: "Щоденники" Олекси Ізарського (2012)
Добржанський О. - Українські депутати від Буковини у вищих представницьких органах влади Австрії (Австро- Угорщини) в 1848-1918 pp. (2012)
Жулинський М. - Україна і Польща міжвоєнного двадцятиліття: пошуки шляхів порозуміння (2012)
Зорівчак Р. - Сприйняття творчості Тараса Шевченка в Канаді (2012)
Зуляк І. - Агентурно-оперативна діяльність радянських органів держбезпеки у Західній Україні в 1939 р. (2012)
Калашник В. - Мовна репрезентація зіткнення етнічних концептосфер у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" (2012)
Калиняк Л. - Національне питання в діяльності Польського Стронніцтва людового "Пяст" в Західній Україні (1919-1931) (2012)
Каліщук О. - До проблеми сокальського кордону(за матеріалами міжвоєнної преси) (2012)
Качараба С. - Греко-Католицька Церква у США наприкінці XIX - на початку XX ст.: проблеми становлення (2012)
Кирчів Р. - Ще одна маловідома постать ранньої фольклористики в Галичині (2012)
Кияновська Л. - Музичне прочитання поезії Франка у вимірах сучасної естетики (на прикладі творчості львівських композиторів) (2012)
Кобрин Н. - Перша антологія хорової обробки української пісні в Галичині: великий співанник "Червоної калини" (2012)
Ковальчук Г. - Експертиза книжкових пам'яток у бібліотеках: українознавчий аспект (2012)
Кондратюк К. - Іван Франко - публіцист (2012)
Корнійчук В. - Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка (2012)
Королько А. - Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Корпанюк М. - Доба Івана Мазепи та її літературний портрет (2012)
Космеда Т. - Відображення натурфілософії Івана Франка в його публічному мовленні (2012)
Кралюк П. - Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах (2012)
Кузик С. - Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей, Литвин Д. (2012)
Легкий М. - Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) (2012)
Литвин М. - Перспективи академічного українознавства (2012)
Лучук О. - Коли ми діждемося Вашингтона? Тоді ж і станем "докторами"! До питання про академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах (2012)
Лучук Т. - Поетичні графіті на статуї Аменготепа 3 (2012)
Макарчук С. - Етнографічні райони України: до історіографії дослідження (2012)
Марискевич Т. - ОУН і Німеччина: еволюція відносин (2012)
Масик Р. - Питання дидактики історії у діяльності Польського історичного товариства (20-30-і роки XX ст.) (2012)
Мельник В. - Просвітницька діяльність Теофіла Окуневського (2012)
Мицик Ю. (о.) - Дещо з листування Адама Киселя (2012)
Мрака І. - Українська політична еміграція в оцінках польських експертів на початку Другої світової війни (2012)
Муравський О. - Вибори 1989 p. до Верховної Ради CPCP: специфіка Львівщини (2012)
Нахлік Є. - Зачин Івана Котляревського і мовна ситуація в Україні на зламі XVIII—XIX століть (слов'яноукраїнська, книжна українська, українська народна, російська літературна мови) (2012)
Пасіцька О. - Етнічний склад населення львівського повіту у 20-х роках XX ст. (2012)
Паславський І. - Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття (2012)
Патер І. - Спротив галичан тоталітарному режимові у повоєнний час (1944-1953 pp.) (2012)
Пашук А. - Українська мова - основа національної незалежності українського народу (2012)
Погребенник В. - Михайло Драгоманов як поліґістор (2012)
Приймак І. - Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга (2012)
Пришляк В. - Якимовичі в Гетьманщині (2012)
Седляр О. - "Галицько-руська матиця": завдання, організація, члени товариства (1848-1870 pp.) (2012)
Середяк А. - Іван Франко у видавничих планах товариства "Просвіта" (прижиттєвий період) (2012)
Содомора А. - Магія надвечір'я (2012)
Сухий О. - Сучасні школи історіописання в Україні (2012)
Тарас Я. - Генеза верху та його значення для української сакральної дерев'яної архітектури (2012)
Тимошенко Л. - Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович (2012)
Тихолоз Б. - При світлі трьох свічок (святовечірній код Франкової творчості) (2012)
Тихолоз Н. - Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) (2012)
Ткачук П. - Бойові дії артилерійських полків Галицької армії на фронтах польсько-української та більшовицько-української воєн, Кривизюк Л. (2012)
Федик І. - Проблема ставлення до Польщі в концепціях українських націоналістичних організацій в кінці 20-х - на початку 30-х років XX ст. (2012)
Федорак Н. - "Вічні" образи в інтерпретації Романа Іваничука (2012)
Чухліб Т. - Львівський єпископ Йосиф Шумлянський - військовий діяч та дипломат Корони Польської (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) (2012)
Шалата М. - Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія (2012)
Шалата-Барна І. - Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин” (2012)
Якимович-Чапран Д. - Термінотворча діяльність Лаврентія Зизанія (2012)
Ярмоленко М. - Політико-правовий та соціально-регіональний контекст функціонування української мови в незалежній Україні (2012)
Ріш В. - Інтерв'ю Вільяма Ріша (США) з Богданом Якимовичем (2012)
Абліцов В. - Український Нобелівський рух: нотатки на тему однойменного інформаційно-просвітницького словника (2012)
Огорчак А. - Мирон Кордуба в спогадах онуків, Білинський Б. (2012)
Бордуляк Т. - Отець Тимотей Бордуляк: роздуми онука (2012)
Павчак С. - Культурно-мистецькі листи до художниці Ольги Плешкан (2012)
Тимчук В. - Військово-політичні аспекти діяльності Степана Клочурака у 1914–1919 роках, Тимчук Н., Якимчук Р. (2012)
Резюме (2012)
Summary (2012)
Вихідні дані (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Амяга Н. В. - Понимание обратной связи в социально-психологических исследованиях межличностного взаимодействия (2014)
Bobrikov V. - The phenomenon of loneliness as social and psychological problem of students, Pyankova L. (2014)
Nesterenco C. - Psycho-pedagogical knowledge in educational process of attaining agricultural managers (2014)
Долгова В. И. - К проблеме моделирования психолого-педагогической коррекции самочувствия, активности, настроения человека средствами историко-культурного контента памятника "Аркаим", Москвичев А. Г. (2014)
Драб Я. М. - Психотерапевтическая подготовка оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной работе, Драб М. Ф., Шпак А. Л., Драб А. Н. (2014)
Дьячкова Н. В. - Вопросу о соотношении первой и второй сигнальных систем как одному из факторов, определяющих тип языковой личности, Дьячков А. В. (2014)
Коноплицкая О. В. - Представления сотрудников ОВД относительно факторов протиправного поведения несовершеннолетних и различия их психологических качеств (2014)
Сиврикова Н. В. - Гендерные различия в структуре семейных ценностей и брачно-семейных установках студентов (2014)
Форня Ю. В. - Исследование психического и социального здоровья студентов стоматологического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану (2014)
Шарапановская Е. В. - Развитие жизнестойкости и личностных ресурсов совладания у молодежи через участие в социально-психологическом проекте (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Болбочану А. В. - Выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях на разных этапах развития, Павленко Л. Г. (2014)
Литвинова А. В. - Анализ молодежных субкультур в образовательной среде колледжей (2014)
Лукина А. К. - Коррекция временной трансспективы у сирот в старшем подростковом возрасте (2014)
Nesterenco C. - The impact of psychology on managerial activity (2014)
Сиврикова Н. В. - Типология переживания кризиса 30 лет (2014)
Коноплицкая О. В. - Исспользование проэктивных методик с целью изучения особенностей отношения работников ОВД к определённым категориям несовершеннолетних правонарушителей (2014)
Krupenko O. - Labor psychology in agricultural sector (2014)
Форня Ю. В. - Современные стратегии развития имиджа личности преподавателя медицинского вуза (2014)
Драб Я. М. - Биосоциальные основы психологической готовности оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной работе, Шпак А. Л., Драб М. Ф., Драб А. Н. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Nesterenco C. - The correlation between the transpersonal and manageral psychology (2014)
Погонцева Д. В. - Представления молодежи о внешней и внутренней красоте женщины (2014)
Сиврикова Н. В. - Использование информационных технологий в психологических исследованиях (2014)
Воропаева Т. С. - Становление европейской идентичности граждан Украины (2014)
Долгова В. И. - Планшет для изучения диспозиции группового субъекта инновационной деятельности, Москвичев А. Г. (2014)
Ситкарь В. И. - Влияние сказки на формирование личности ребенка: субкультурная парадигма (2014)
Драб Я. М. - Психическая саморегуляция – основная гарантия успешной адаптации к условиям перманентных социальных кризисов, Шпак А. Л., Драб М. Ф., Драб А. Н. (2014)
Adamski A. - The nature of human consciousness is situated in quantum processes (2014)
Дереча В. А. - Расстройства адаптации у военнослужащих первого года службы, Егоров Р. С., Дереча Г. И. (2014)
Дуда Т. А. - Психология личности. базовые понятия и современный взгляд на проблему (2014)
Кирилович В. А. - Особливості організації процесу автоматизованого синтезу роботизованих механоскладальних технологій (2015)
Довгополов А. Ю. - Утворення роз’ємних з’єднань деталей з вуглепластику, Некрасов С. С. (2015)
Виноградов О. О. - Розробка методу оцінювання якості відливок на прикладі гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання, Залога В. О., Динник О. Д., Яшина Т. В. (2015)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження параметрів пружності та статичної міцності гумової суміші, що входить до складу елементів пневматичних шин після її штучного старіння (2015)
Ляшенко Б. А. - Застосування йонно-плазмового термоциклічного азотування для підвищення зносостійкості високолегованої сталі, Рутковський А. В., Кумуржі О. Ю., Антонюк В. С., Качинський Д. О., Томащук В. С. (2015)
Марчук В. І. - До визначення силових параметрів процесу безцентрового шліфування кілець роликопідшипників переривчастими шліфувальними кругами, Равенець Л. М., Ештеіві Абдулсалам Мусбах (2015)
Холодний В. Ю. - Особливості методики дослідження міцністних характеристик перфорації алюміній-магнієвої фольги, що отримана лазерно-струменевим методом, Ковальчук Д. С., Байко О. С., Яцина М. М. (2015)
Бугайов М. В. - Алгоритм виявлення акустичних сигналів безпілотних літальних апаратів (2015)
Єльнікова Т. О. - Моделювання евтрофних процесів у водосховищах річки Тетерів Житомирської області на основі відеозображень проб води, Подчашинський Ю. О. (2015)
Зімчук І. В. - Синтез цифрових регуляторів для замкнутих систем управління безперервними об’єктами, Іщенко В. І., Шапар Т. М. (2015)
Креденцар С. М. - Створення цифрової карти нижнього повітряного простору України, Лобанчикова Н. М., Лук’яненко Є. О., Одарченко Р. С. (2015)
Купкін Є. С. - Електрична модель транспортної задачі (2015)
Ципоренко В. В. - Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та циклічною моделлю частотного зсуву, Ципоренко В. Г. (2015)
Єфремов М. Ф. - Складальне програмування для побудови систем управління підприємствами з базовими програмного компонентами, Єфремов В. М., Єфремов Ю. М. (2015)
Кушнір Н. О. - Метод найкоротших збільшуючих шляхів у задачах про паросполучення, Мацій О. Б., Скачков В. О. (2015)
Левченко А. Ю. - Експериментальна дослідження точного методу загальної задачі комівояжера із декомпозицією (2015)
Кучин О. С. - Особливості вертикальної деформації масиву гірських порід над розрізненою піччю в умовах Західного Донбасу (2015)
Мормуль Т. М. - Обґрунтування методичних підходів до вибору землезберігаючих технологій відпрацювання горизонтальних родовищ, Літвінов Ю. І. (2015)
Слободянюк В. К. - Дослідження впливу технології гірничих робіт при розкритті глибоких горизонтів на продуктивність кар’єру по руді, Турчин Ю. Ю. (2015)
Тверда О. Я. - Обґрунтування раціональних розмірів і геометрії мережі свердловин за фактором пропрацювання підошви уступу для тріщинуватих скельних порід, Воробйов В. Д. (2015)
Фролов О. О. - Моделювання пружно-пластичного деформування бортів кар’єру під час виймання прибортових запасів вугілля, Бабичев І. К., Стецьків І. В., Клеван О. М. (2015)
Папаика Ю. А. - Анализ режимов напряжения тяговой сети высокочастотного шахтного транспорта, Лысенко А. Г. (2012)
Бялобржеський О. В. - Визначення раціональних параметрів силових елементів керованого компенсатора методом планування експерименту, Качалка В. Ю. (2012)
Черный С. И. - Исследование значимости корреляционных связей при формировании параметров реактивных нагрузок горнорудных предприятий, Перекопский Е. В., Радочина Н. Н. (2012)
Міщенко Т. М. - Гармонійний аналіз первинних напруги та струму нових типів електровозів змінного струму, Босий Д. О. (2012)
Красовский П. Ю. - Эксплуатационная динамика параметров и технических потерь в силовых трансформаторах (2012)
Королев А. М. - Защита рудничных тяговых подстанций квазистабилизацией нагрузки, Срибный В. В. (2012)
Михаліченко П. Є. - Мікропроцесорна система захисту визначення виду короткого замикання за "залишковою напругою", Хмарський Ю. І. (2012)
Чугунов А. К. - Возможности применения индивидуальной компенсации реактивной мощности в шахтных комбайновых двигателях (2012)
Бялобржеський О. В. - Система регулювання реактивної потужності синхронного двигуна екскаватора ЕКГ-8І, Слободенюк Д. В. (2012)
Ликаренко А. Г. - Аппарат защиты от токов утечки рудничный для комбинированных шахтных сетей напряжением 380 и 220 В типа БАЗУК-380/220, Петриченко А. А. (2012)
Сыченко В. Г. - Методология моделирования отклонений напряжения в подсистемах тягового электроснабжения постоянного тока (2012)
Якимець С. М. - Використання широкосмугових сигналів в системі радіозв’язку та автоматизації управління тяговим електротехнічним обладнанням в умовах шахт (2012)
Плаксин С. В. - Экспериментальный стенд для автоматизированного контроля состояния химических источников тока импульсным методом, Житник Н. Е., Ширман О. И. (2012)
Якимець С. М. - Обґрунтування вибору елементів системи автоматизації, моніторингу та управління тяговими електротехнічними комплексами двохосьових рудникових електровозів (2012)
Швачка А. И. - Поиск компромиссных решения по управление при нескольких критериях качества, Лещенко Е. В. (2012)
Гулина И. Г. - Выбор критерия автоматизированного управления инерционным объектом горно-металлургического производства, Гусев А. Ю., Корниенко В. И., Макиенко В. Г. (2012)
Корсун В. И. - Оценка надежности работы шахтных электромеханических и геомеханических систем на основе математического моделирования динамических процессов, Яланский А. А., Иконникова Н. А., Арестов В. В. (2012)
Беловол Д. А. - Аппаратно-программная микроконтроллерная система для электро-импедансной томографии, Снежко Е. М. (2012)
Желдак Т. А. - Критерии оценки и статистическая обработка результатов диагностики состояния систем гидротранспортирования, Приходченко С. Д. (2012)
Радченко В. В. - Семантика інформаційних складових енергетичних процесів (2012)
Кочура Е. В. - Автоматический контроль извлечения и выхода магнитного железа по сигналам магнитной индукции сепаратора, Жамиль Абедельрахим Жамиль Альcаяйде. (2012)
Ковшов Г. Н. - К вопросу использования микроконтроллера в качестве управляющего блока процесса бурения, Рыжков И. В., Ужеловский А. В. (2012)
Проців В. В. - Використання динамічного гальма шахтного шарнірно-зчленованого локомотива на ділянках колії з поздовжнім ухилом, Змєйков Ю. С., Самолов А. І. (2012)
Трибухін А. В. - Алгоритм расчета параметров регулировки распределения нагрузки между головными канатами шахтной многоканатной подъемной установки (2012)
Зиборов К. А. - Определение тяговых свойств шахтного локомотива с учетом характеристики двигателя (2012)
Рухлов А. В. - О проблемах применения регулируемого электропривода на главных подъемах шахт, Индюхов А. В. (2012)
Кириченко В. І. - Застосування контуру збудження для формування пускових характеристик потужних синхронних електроприводів, Бородай В. А., Дідевич Є. О., Котлярова Є. В. (2012)
Зачепа Ю. В. - Система автоматического управления асинхронным генератором со всережимным регулятором напряжения (2012)
Азюковський О. О. - Аналіз перспектив використання електромеханічних перетворювачів енергії для приводу головного руху металорізальних верстатів, Бакутін А. В. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математична модель шахтного електротехнічного комплексу з урахуванням насичення асинхронних двигунів, Василець С. В. (2012)
Стадник Н. И. - Об использовании самовентилируемых двигателей в составе частотно-регулируемого электропривода ленточных конвейеров (2012)
Рухлова Н. Ю. - О проблеме эффективного электропотребления главным водоотливом шахты (2012)
Заїка В. Т. - Зниження потоків реактивної енергії в підземних шахтних мережах як перспективний захід енерго– та ресурсозбереження, Калінніков В. Б. (2012)
Кигель А. Г. - Повышение эффективности работы трансформаторных подстанций электротехнических комплексов и систем (2012)
Сінчук О. М. - Обґрунтування вибору типу генератора для вітроенергетичної установки, яка працює в умовах залізорудних шахт, Бойко С. М., Щербак М. А. (2012)
Лосина Е. И. - К вопросу энергосберегающих режимов функционирования электрифицированных видов городского транспорта (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2014)
Максимчук И. Н. - Кинетика распада и термическая стабилизация литого сплава системы Mg—Al—Ca—Mn—Ti, Ткаченко В. Г., Вовчок А. С., Медалович Н. П., Макаренко Е. С. (2014)
Толочин А. И. - Ударное уплотнение порошка вольфрама в широком диапазоне температур. I. Плотность и структура, Лаптев А. В., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2014)
Крышталь А. П. - In situ ПЭМ-исследование кинетики гомогенизации поликристаллической плёночной системы Ag—Pd, Богатыренко С. И., Сухов Р. В., Миненков А. А., Талиашвили А. И. (2014)
Штапенко Э. Ф. - Образование переходного диффузионного слоя "покрытие—подложка" при электрокристаллизации, Заблудовский В. А., Дудкина В. В. (2014)
Соболь О. В. - Влияние состава квазибинарного сечения системы Ti—W—C на фазообразование, структуру и субструктуру полученных на её основе ионно-плазменных наноструктурных покрытий, Шовкопляс О. А. (2014)
Полек Т. І. - Вплив індукованих підкладкою напружень на електричні та магнітні властивості ультратонких плівок La0,6Sr0,2Mn1,2O3/LaAlO3, Под'яловський Д. Й., Товстолиткін О. І., Погорілий А. М., Пащенко О. В. (2014)
Гасюк І. М. - Рентґенові та Мессбауерові дослідження залізовмісної літій- манганової шпінелі, Бойчук А. М., Угорчук В. В., Кайкан Л. С., Цап В. А., Бойчук Т. Я. (2014)
Остафійчук Б. К. - Температурно-частотні залежності діелектричних констант магній-заміщеного літієвого фериту, Гасюк І. М., Кайкан Л. С., Угорчук В. В., Якубовський П. П., Цап В. А., Кайкан Ю. С. (2014)
Мицек А. И. - Кластерная модель жидкого или аморфного металла. Квантово-статистическая теория. Аморфный металл, Пушкарь В. Н. (2014)
Борисов А. Г. - Исследование влияния перемешивания расплава на формирование макро- и микроструктур (2014)
Памяти Ганса Бернса (15.01.1935—02.12.2013) (2014)
Авторский указатель тома 35 за 2013 г. (2014)
Титул, зміст (2015)
Височин І. А. - Організація міграційних переміщень у просторах великого міста (2015)
Гвоздь В. С. - Перспектива збереження тепла у великопанельних житлових будинках із використанням стінових теплоізолюючих елементів (2015)
Гвоздь В. С. - Енергозберігаюча технологія виробництва керамічної плитки та порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду, Білик С. Г. (2015)
Дмитриков В. П. - Утилізація сульфатної кислоти цеху гідролізу кукурудзяного крохмалю з одержанням будівельного гіпсу, Кравченко М. Й., Довжик М. Я. (2015)
Кожушко В. П. - Использование в строительстве отходов промышленности, Павлов А. П., Ткаченко В. Б., Амбарян Л. В. (2015)
Душин В. В. - Опыт применения би-бетонных элементов, Нагорный Н. В., Сёма О. И. (2015)
Мукосеев В. Н. - Результаты обследования технического состояния пешеходного моста в п.г.т. Кияница, Мукосеев Н. В., Нагорный Н. В., Лелеко Ю. И., Шимкив Б. А. (2015)
Срiбняк Н. М. - До визначення жорсткості при крученні елементів монолітного перекриття готельного комплексу в м. Яремче, Роєнко Д. А. (2015)
Циганенко Л. А. - Пневматичні світлопрозорі оболонки системи Texlon, Антановська М. П. (2015)
Циганенко Л. А. - Дослідження роботи несучих елементів навісної фасадної системи, Жолобко А. І. (2015)
Павлов А. П. - Опыт полевых испытаний натурных свай статической вдавливающей нагрузкой, Теличенко А. И., Шушкевич В. И. (2015)
Маслій І. В. - Проблеми очистки стічних вод тваринницьких підприємств (2015)
Мордухович И. И. - Система отопления "греющий пол", Гольченко Н. Ф. (2015)
Мордухович И. И. - Лучистое отопление, Гольченко Н. Ф., Ткаченко В. Б. (2015)
Бєловол В. В. - Організаційно-технологічна ефективність застосування засобів малої механізації в будівництві (2015)
Богінська Л. О. - Удосконалення процесу оцінки нерухомості як необхідна умова розвитку ринку нерухомості (2015)
Доброноженко О. В. - Сутність формування економічного механізму дорожнього господарства (2015)
Шушкевич В. И. - Определение трудоемкости и себестоимости заводского изготовления металлоконструкций стационарных глубоководных оснований морских платформ средствами математического моделирования (2015)
Моргун А. С. - Розрахунок будівельних конструкцій з урахуванням їх сумісної роботи з основами, Меть І. М., Гіневський В. Г. (2015)
Содержание (2014)
Гаевский А. Ю. - Роль неоднородных деформаций и корреляции приповерхностных дефектов в скользящей дифракции рентгеновского излучения, Голентус И. Э., Молодкин В. Б. (2014)
Загинайченко С. Ю. - Термическое поэтапное дегидрирование аланата кальция Ca(AlH4)2. Фазовый состав системы в процессе дегидрирования, Щур Д. В., Матысина З. А., Зарицкий Д. А., Каменецкая Е. А. (2014)
Nová I. - Effect of Oxygen Activity on the Effectiveness of Nodulization in the Spheroidal Graphite Cast Iron Production, Machuta J. (2014)
Makara V. A. - Magnetic-Field-Stimulated Modification of Surface Charge and Defect Content in Silicon for Solar Energy Storage, Steblenko L. P., Korotchenkov O. A., Nadtochiy A. B., Kalinichenko D. V., Kuryliuk A. M., Kobzar Yu. L., Krit O. M. (2014)
Семенько М. П. - Слабка локалізація – можлива причина особливостей температурної поведінки електроопору аморфних сплавів на основі кобальту (2014)
Лендел В. В. - Еліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів, Ломакіна O. В., Мельниченко Л. Ю., Шайкевич І. А. (2014)
Толочин А. И. - Ударное уплотнение порошка вольфрама в широком диапазоне температур. II. Механические свойства, Лаптев А. В., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2014)
Баранникова С. А. - Влияние водорода на локализацию пластической деформации при растяжении низкоуглеродистой стали, Надежкин М. В., Лунев А. Г., Горбатенко В. В., Шляхова Г. В., Зуев Л. Б. (2014)
Любименко Е. Н. - Формоизменение палладиевой пластины, индуцированное малыми односторонними водородными воздействиями, Гольцова М. В. (2014)
Дзензерский В. А. - Физико-химические свойства жидкозакалённого аккумуляторного сплава системы Pb—Ca—Sn, Башев В. Ф., Полонский В. А., Тарасов С. В., Казача Ю. И., Иванов В. А., Костина А. А. (2014)
Нусупбеков Б. Р. - К вопросу о совершенствовании технологии комплексного извлечения редких и рассеянных металлов электроимпульсным методом, Кусаиынов К., Сакипова С. Е., Хасенов А. К., Бейсенбек А. Ж. (2014)
Содержание (2014)
Губенко С. И. - Возможности трансформации неметаллических включений и межфазных границ включение—матрица при высокоэнергетических обработках сталей (2014)
Öztürk A. A. - Wear Behaviour of Crankshaft Journals Filled by Submerged Arc Welding, Gülenç B., Durgutlu A., Kahraman N. (2014)
Березина А. Л. - Особенности структурного состояния поверхностных слоёв сплава АД-31 после ультразвуковой ударной обработки, Монастырская Т. А., Прокопенко Г. И., Молебный О. А., Полищук С. С., Котко А. В. (2014)
Польшин Э. В. - Мёссбауэровская спектроскопия поверхностного слоя титанового сплава ВТ6, модифицированного ультразвуковой ударной деформацией, Васильев М. А., Волошко С. М., Яценко Л. Ф. (2014)
Бурьянов А. А. - Высокоэнергетическая поверхностная обработка литых металлических имплантатов как средство повышения толерантности организма к ним, Гурин П. А., Ошкадёров С. П., Северина С. Н., Стребкова О. А. (2014)
Сторожук Н. В. - Конкуренция эффектов Френкеля и Киркендалла при взаимной диффузии, Гусак А. М. (2014)
Дехтяренко В. А. - Влияние добавки ванадия на водородную ёмкость и кинетику сорбции—десорбции эвтектического сплава системы Ti—Zr—Mn (2014)
Pogorelov A. E. - Transport Phenomena Induced by the Energy Pulse in a Crystal (2014)
Грищук О. Ю. - Вплив адсорбційного шару металевих частинок на їх поляризовність та розсіяння світла, Стеценко С. В. (2014)
Гаевский А. Ю. - Динамическая теория скользящего диффузного рассеяния рентгеновских лучей в кристалле с приповерхностными дефектами, Голентус И. Э., Молодкин В. Б. (2014)
Sichkar S. M. - Interaction between Electron and Phonon Subsystems in Hafnium Diboride (2014)
Петришин Л. - Технологія web-quest у формуванні креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП): методичний аспект (2015)
Ашиток Л. - Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування (2015)
Романова Г. - Навчальні технології у контексті дидактичного проектування, Варецька О., Примаченко Н. (2015)
Штефан Л. - Критеріальна база визначення сформованості інноваційної культури фахівців (2015)
Івахова К. - Початкова музична освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції (2015)
Калаур С. - Формування риторичної культури майбутніх магістрів як педагогічна проблема (2015)
Кендзьор П. - Проблема сприйняття Іншого у полікультурному вихованні молодших школярів (2015)
Копельчак М. - Організаційно-економічні механізми взаємодії системи професійно-технічної освіти і ринку праці (2015)
Миськів І. - Шкільне лідерство як основа реформування сучасної британської загальноосвітньої школи (2015)
Решетняк О. - Біблійна символема як лінгвокультурологічна одиниця (2015)
Ярушак М. - Використання етнопедагогічних традицій і здобутків у родинному вихованні дівчаток в умовах ДНЗ (2015)
Камінський Б. - Особливості формування інноваційно-педагогічного середовища навчального закладу (2015)
Пучков І. - Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів засобами нових інформаційних технологій (2015)
Патієвич О. - Жанрово-структурні та лінгвостилістичні характеристики текстів наукового стилю у практиці навчання студентів магістратури наукового писемного мовлення (2015)
Хлонь Н. - Формування професійної спрямованості майбутніх учителів у процесі вивчення курсу "Основи природознавства: землезнавство” (2015)
Мельничук Т. - Дослідження творчих здібностей студентів та їх розвиток у процесі культурно-просвітницької діяльності (2015)
Марлова А. - Передумови навчання успішного читання іншомовних фахових текстів у вищих навчальних закладах (2015)
Сарієнко В. - Предмет пізнавальної діяльності школярів у структурі процедурно-операційного способу розвитку творчого пізнання (2015)
Погоріла Н. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності студентів-агротехніків в аграрних коледжах (2015)
Пагута М. - Розвиток фахового шкільництва на Закарпатті у міжвоєнний період (2015)
Барановська В. - Використання мультимедійних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2015)
Проценко О. - Акмеологічне середовище закладу освіти: особливості формування, Паничева Н. (2015)
Криницька Л. - Організаційно-економічні умови функціонування професійного навчального закладу при децентралізації управління (2015)
Маслюк К. - Стан сформованості культури особистісного самовизначення студентів педагогічних університетів (2015)
Бахов І. - Педагогічні концепції в системах полікультурної освіти США і Канади (2015)
Гончарова О. - Розвиток креативних здібностей у студентів – майбутніх фахівців швейного профілю (2015)
Рибак Т. - З історії західної діаспори: вивчення української мови і літератури в суботніх школах українознавства (2015)
Кубська Л. - Вплив соціально-економічних чинників на маркетингове управління ПТНЗ (2015)
Кліш І. - Марія Сокіл: творчий портрет у реаліях часу (2015)
Зелінський С. - Дидактичні принципи особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Гарник І. - Організаційні засади дошкільного виховання у Великій Британії (2015)
Асанова А. - Актуальні підходи до формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів української мови у кримськотатарській школі (2015)
Коваль І. - Правова активність студентів педагогічного коледжу (2015)
Марчук М. - Освітня складова в діяльності опікунсько-виховних установ на Буковині (к. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст. ) (2015)
Міжнародний день дітей (2015)
Дудаш Т. - Правова аргументація: стан та перспективи дослідження (2015)
Косович В. - Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України (2015)
Раданович Н. - Юридичні заборони (до питання становлення) (2015)
Ванієв Е. - Місце ханських ярликів та султанських фірманів серед джерел права кримського ханства (2015)
Кольбенко А. - Прийняття "Статей конфедерації" 1781 року та створення конфедеративного союзу в США (2015)
Моряк-Протопопова Х. - Джерельна база дослідження намісництва та інших інститутів місцевого управління Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2015)
Терлюк І. - Російський етнонаціональний чинник у правовій політиці українських державних формацій Наддніпрянщини (1917–1921 роки) (2015)
Тищик Б. - Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (2015)
Шевчук Л. - З історії становлення української державності: слов'янські протодержави (2015)
Гураль П. - Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 140-річчя від дня народження) (2015)
Тарасенко Л. - Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (2015)
Яворська О. - Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці (2015)
Ільницький О. - Фінансово-правовий аналіз грошової емісії в Україні (2015)
Решота В. - Проблеми визначення основних понять у сфері здійснення правосуддя (2015)
Труш М. - Структура судового рішення в адміністративній справі (2015)
Янюк Н. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України "Про державну службу" (2015): правовий аналіз (2015)
Ласько І. - Акти органів соціального страхування як джерела права соціального забезпечення: поняття та правова природа (2015)
Шпарик Н. - Рішення Європейського суду з прав людини як джерела екологічного права України (2015)
Поліщук А. - Організаційно-правові чинники корупції у системі правосуддя (2015)
Федик Н. - Окремі методи виявлення латентної корупційної злочинності (2015)
Яциніна М.-М. - Об’єкт зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України (2015)
Курапова К. - Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його завдання та місце у структурі кримінального провадження (2015)
Павлишин А. - Стандарти доказування та формування знання у кримінальному провадженні, Слюсарчук Х. (2015)
Афонина Ю. М. - Характеризированные способы глагольного действия, представленные в словообразовательном гнезде с вершиной – главолом любить (2015)
Денисова А. С. - Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці (2015)
Рула Н. В. - Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі сполучником і (й) (2015)
Семашко Т. Ф. - Образний потенціал назв органів перцепції у структурі усталених стереотипних номінацій (2015)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот” у художній публіцистиці Лесі Українки (2015)
Дьяченко С. М. - Проблеми перекладу просвітницьких есе і шляхи їх подолання (2015)
Козлова О. С. - Дія комунікативного кодексу в англійському інтерв’ю (2015)
Смирнова М. С. - Принципи аналізу дискурсивних стратегій і тактик православної проповіді (2015)
Сорокина Е. И. - Полилингвальные тексты в обучении многоязычию (2015)
Фурманова В. П. - Культурно-этический аспект взаимодействия коммуникантов в межкультурном общении (2015)
Халабузар О. А. - Оновлення парадигми освіти як шлях до вдосконалення фахової підготовки лінгвістів (2015)
Василькова І. О. - Лінгвокультурологічний підхід до визначення концепту як засобу реалізації етнічної свідомості та фольклорних реалій (2015)
Іщенко Л. Р. - Загальні назви явищ погоди за диференційними ознаками у говірках центрального Поділля (2015)
Кравцова Ю. В. - Достижения, проблемы и перспективы развития восточнославянской лингвоконцептологии (2015)
Подолянчук О. В. - Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича (2015)
Путкарадзе Т. К. - Этнодемографические процессы в Грузии на современном этапе (2015)
Ципнятова І. В. - Творчість Якова Жарка у сучасній науково-практичній рецепції (2015)
Лучик О. І. - Художня своєрідність "внутрішнього світу” п’єс Юри Зойфера (2015)
Мацьків Л. В. - Портретні дискурси у прозі Костянтини Малицької та Дмитра Макогона (2015)
Пархета Я. В. - Григір Тютюнник: "У пошуках батька” (2015)
Сінченко О. Д. - "Безгрунтянство” як екзистенціальна проблема в повісті "Без грунту” В. Домонтовича й "Еней та життя інших” Юрія Косача (2015)
Хорольська Т. В. - Літературознавча рецепція творчості Івана Білика (2015)
Варикаша М. М. - Проблема національної ідентичності в оповіданнях Лахірі Джумпи (2015)
Сосницька М. О. - Екзотичний простір далеких планет у дитячій науковій фантастиці (за творами Анатолія Дімарова, Кіра Буличова та Роберта Хайнлайна) (2015)
Станчевская Т. С. - Моральный кодекс институтки в "Очерках институтской жизни былого времени” Анны Энгельгардт (2015)
Степанова А. А. - Образ Парижа у романі Е. Хемінгуея "Фієста” (про метаморфози святкового міста) (2015)
Андросов В. А. - Библейские мотивы в творчестве Иосифа Бродского (на материале стихотворений сборника "Остановка в пустыне”) (2015)
Матушек О. Ю. - Молитва у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Журавльова С. С. - Українська панегірична поезія доби Бароко в рецепції літературної медієвістики другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. : опис – критика – популяризація (2015)
Школа В. М. - Казкові елементи п’єс Пилипа Капельгородського (2015)
Бокшань Г. І. - Відображення світоглядного синкретизму в етнокультурних концептах роману-феєрії Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти” (2015)
Філоненко С. О. - Кривавий водевіль на палубі: формула історичного детективу в романі Ірен Роздобудько "Подвійна гра в чотири руки” (2015)
Єгорова Ю. М. - Фантастика в епоху постмодерну: еволюція жанру (2015)
Кизилова В. В. - Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива (2015)
Мунтян А. О. - Angel of the mist – елементи готичного в романі Карлоса Руїса Сафона "The shadow of the wind”, Шпак І. В. (2015)
Насалевич Т. В. - Композиционно-стилистические особенности пейзажной и городской лирики Алика Белогловского (2015)
Tsocheva N. S. - The image of Bulgaria and the Bulgarians in the works of Stanislav Stratiev (2015)
Богданова О. І. - Мотив будинку в "міському тексті” М. Хвильового та А. Дьобліна (2015)
Васильєва А. Н. - Інтерпретація теми безумства у творах М. В. Гоголя та Анхеля де Куатьє (2015)
Вещикова О. С. - Інтертекстуальність та інтермедіальність як засоби організації читацького сприймання творів збірки В. Даниленка "Сон із дзьоба стрижа” (2015)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в прозе В. Стефаника и Т. Гарди (2015)
Суровцева Е. В. - О влиянии романа "Мастер и Маргарита” М. А. Булгакова на роман "Хромая судьба” А. Н. и Б. Н. Стругацких (2015)
Фесенко Є. В. - Функції екфрази в романі Інґрід Нолль "Roslein rot” (2015)
Астаф’єв О. Г. - У дзеркалі художньої танатології. Рецензія на монографію Н. Панової "Дискурс самоубийства в украинской, русской и английской прозе конца XIX – начала XX века” (Бердянск : Издатель Ткачук О. В., 2015. – 420 c. ) (2015)
Goncharova N. - South Bessarabia in the system of all-Russian policy (60 – 70’s of the 19th century) (2015)
Курочкін О. - З історії формування інституту гостинності (2015)
Мойсей А. - Еволюція сімейної обрядовості українців у творчості Михайла Грушевського (2015)
Posternak O. - Social and political situation of the Jewish population in the Southern Bessarabia in the second half of the XIX – early XX centuries (2015)
Вышинский С. - Автономия пространства. Украинская революция (2015)
Докаш В. - Міжконфесійний діалог як фактор стабільності та толеризації суспільних відносин, Потапова Л. (2015)
Остащук І. - Семіотичний аналіз української народної релігійності (2015)
Руснак І. - До проблеми любові крізь призму творчості Хосе Ортеги-і-Гассета (2015)
Божук Б. - Особливості формування копінг-поведінки у хворих на нефрогенну гіпертензію, асоційовану із хронічним пієлонефритом, Степанченко М., Шпаченко Н. (2015)
Тимофієва М. - Збереження психічного здоров’я молоді: валеоcофський аспект, Павлюк О. (2015)
Yurtsenyuk O. - The anxiety level of medical students, Antofijchuk I. (2015)
Anistratenko A. - Unbvious "The logic of things": stories by V. Kozhelyanko in aesthetics of paradox (2015)
Даскалюк О. - Мовні засоби волевиявлення: комунікативно-прагматичний аспект (2015)
Рульова Н. - Неофіційне найменування особи як засіб вираження гумору (2015)
Скрипник І. - Поема Грицька Чубая "Вертеп”: нищівний діагноз цивілізації та радянській системі (2015)
Напрєєнко О. - Історія становлення ТМО "Психіатрія" у м. Києві, Мішиєв В., Кашпор Є. (2015)
Ходоровський Г. - Становлення і розвиток кафедри фізіології ім. Я. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету, Тимофійчук І., Роман Л., Семененко С. (2015)
Мойсей А. - Презентація колективної монографії "Українознавство в системі вищої медичної освіти”. – Чернівці, 2015. – 224 с., Манчул Б. (2015)
Марчук М. - Рецензія на навчальний посібник: А. Мойсей, В. Троянський, Б. Манчул "Філософія" / А. Мойсей, В. Троянский, Б. Манчул – Чернівці, 2015. – 224 с. (2015)
Шутак Л. - Рецензія на Книгу-Альбом Дойни Марії, Кармен Маріани, Елени Новак та ін. "Традиційне вбрання (з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців)" / Дойна Марія, Кармен Маріана, Елена Новак та ін. –Сучава, 2015. – 75 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Содержание (2014)
Гаценко Т. С. - Загальна кінетика коміркового розпаду твердих розчинів системи мідь—титан, Шматко О. А. (2014)
Засимчук В. И. - Возможный механизм образования зародышей каналов гидродинамического пластического течения в кристаллах, Засимчук Е. Э., Гордиенко Ю. Г. (2014)
Котречко С. О. - Залежність величини критичної температури при випробуваннях на ударну в’язкість від параметрів мікроструктури мартенситних маловуглецевих сталей, Мєшков Ю. Я., Тельович Р. В., Грищенко В. М. (2014)
Юркова A. И. - Формирование структуры и фазового состава нанокристаллического сплава CuNiAlFeCr методом механического легирования, Чернявский В. В., Кравченко А. И. (2014)
Новосёлова И. А. - Электрохимический синтез композиционных материалов на основе наноразмерных порошков карбидов вольфрама из солевых расплавов, Наконешная Е. П., Карпушин Н. А., Быков В. Н., Довбешко Г. И., Рындер А. Д. (2014)
Ошкадёров С. П. - Комментарии к статье "Импульсный плазмохимический синтез нанодисперсных порошков на основе железа, их фазовый состав и магнитные свойства", Металлофизика и новейшие технологии, т. 35, № 4: 569 (2013) (2014)
Найдич Ю. В. - Кинетика диспергирования—коагуляции при отжиге металлических наноплёнок, нанесённых на поверхность неметаллических материалов, Габ И. И., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2014)
Бігун Р. І. - Формування металевої електропровідності у плівках вакуумних конденсатів металів, Бучковська М. Д., Гаврилюх В. М., Кравченко О. Є., Стасюк З. В., Леонов Д. С. (2014)
Репецький С. П. - Енергетичний спектр графену з домішкою азоту, Скотников В. А., Шастун В. В., Чешківський Д. К., Яценюк А. А. (2014)
Krupa M. M. - Laser-Induced After-Effect in Tunnel Magnetic Nanostructures, Kostishin V. G., Korostil A. M. (2014)
Шелудченко Б. В. - Теоретическая трёхосевая модель динамического рассеяния и формирования изображений некристаллических объектов, Молодкин В. Б., Лизунова С. В., Олиховский С. И., Кисловский Е. Н., Гаевский А. Ю., Лизунов В. В., Низкова А. И., Владимирова Т. П., Молодкин В. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Архипов В. - Земельні відносини: повне перезавантаження (2015)
Кучер М. - "Земля — це той товар, з яким не варто спішити на базар" (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського