Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Титул, зміст (2016)
Євпак Н. - Спеціальна працездатність кваліфікованих спортсменок- ватерполісток на передзмагальному етапі підготовки (2016)
Ніколаєнко В. - Теоретичне обґрунтування ефективності індивідуального підходу до побудови тренувального процесу зі спеціальної фізичної підготовки футбольних арбітрів, Чопілко Т. (2016)
Пясківська О. - Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у вітрильному спорті (2016)
Афанасьєв С. - Адаптаційні можливості вегетативної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави (2016)
Ведерніков В. - Ставлення професорсько-викладацького складу ВНЗ МВС України до необхідності вдосконалення системи фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців (2016)
Джевага В. - Методичні підходи до корекції порушень координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання (2016)
Кенсицька I. - Компоненти здорового способу життя студенток вищих навчальних закладів, Пальчук М. (2016)
Альальван М. - Современные представления о физической реабилитации спортсменов командных видов спорта с повреждением ахиллова сухожилия, Никаноров А. (2016)
Ольховий О. - Оптимізація системи фізичної підготовки курсантів, Климович В., Романчук С. (2016)
Сергієнко К. - Особливості опорно-ресорної властивості стопи хлопчиків старшого дошкільного віку, які займаються футболом, Жарова I., Чередніченко П. (2016)
Пасічняк Л. - Стимулюючі та стримуючі чинники впливу на залучення населення до спортивної анімації у міських парках (2016)
Футорний С. - Формування здорового способу життя молодого покоління у процесі фізичного виховання, Шкребтій Ю. (2016)
Виноградов В. - Умови комплексного застосування позатренувальних і тренувальних засобів стимуляції працездатності та відновлювальних реакцій кваліфікованих спортсменів у процесі спортивної діяльності, Рибачок Р. (2016)
Бардіна Л. - Умотивований переклад іншомовних номінацій як один із способів поповнення спортивної термінології, Назаренко Н. (2016)
Дев’ятаєва О. - Організація та управління пляжним волейболом у світі та Україні, Кропивницька Т. (2016)
Лях-Породько О. - Всесокільський зліт 1948 року: особливості підготовки та проведення і його вплив на розвиток сокільського руху (2016)
Породько-Лях О. - Етапи розвитку української спортивної термінології, Кудря М. (2016)
Толкунова I. - Освітні аспекти навчального курсу "Психологія здоров’я і здорового способу життя" (2016)
Єфименко Т. І. - Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки (2016)
Білорус О. Г. - Глобальна конвергенція ринків та реекспортні геофінанси світового АПК, Власов В. І., П’ятаченко Г. О. (2016)
Козюк В. В. - Пов’язане кредитування: олігархічний банкінг і фінансова нестабільність (2016)
Соколовська А. М. - Шляхи наближення розділу V Податкового кодексу України до 112-ї Директиви Ради ЄС (2016)
Стефанюк І. Б. - Кваліметрична оцінка організаційної спроможності урядового фінансового контролю й аудиту, Завистовська Г. І. (2016)
Богдан І. В. - Сектор загальнодержавного управління України у 2015 році, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2016)
Автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Музиченко Н. - Аналітичний огляд випуску в Україні періодичних і продовжуваних видань (крім газет) у 2015 році (2016)
Женченко М. - Проблеми ціноутворення в електронному книговиданні (2016)
Усатенко Т. - Рецепція бібліографічного тексту (2016)
Симоненко Т. - Глобальна бібліометрика: концептуальна модель (2016)
Назаровець С. - Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України (2016)
Прибєга Н. - Література з питань мистецтва в бібліотеках України: читацькі запити та склад фонду, Луговцев Ю. (2016)
Якубовський В. - Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання через комплексні бібліотечні заходи (2016)
Петренко А. - Довідково-інформаційний ресурс Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: від картотеки до оцифрування (2016)
Чегринець М. - Історичні віхи створення та розвитку перших каталогів ХДНБ імені В. Г. Короленка (2016)
Булах Т. - Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження (2016)
Курбан О. - Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи функціонування (в рамках інформаційної війни) (2016)
Джолос О. - Правові засади організації суспільного телерадіомовлення в Україні (2016)
Бурдіна Е. - Інформаційно-публіцистичний сегмент телемовлення як сприятливе підґрунтя для реалізації формату інфотейнмент (2016)
Уалиев К. - Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане, Сейдуманов А., Сейдуманов Ж. (2016)
Медведєва А. - Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності (2016)
Специфіка підготовки навчальних видань до випуску (2016)
"Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах" (2016)
Постанова від 12 лютого 2016 року № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік" (2016)
Рішення у цивільних справах (2016)
Рішення у кримінальних справах (2016)
Ткачук О. С. - Функції судової влади та сфера цивільного судочинства (2016)
Полюхович О. І. - До питання використання як доказів матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (за матеріалами судової практики) (2016)
Булкат М. С. - До питання про специфіку формування поняття судової влади (теоретико-правовий аспект) (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Легітимність як форма комунікації судової системи з громадянським суспільством (2016)
Гарагонич О. В. - Правова природа корпоративних відносин між акціонерами та акціонерним товариством (2016)
Борисенко М. О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на єдність правозастосування в судовій системі України (2016)
Шкарбан В. П. - Хірургічне лікування метастатичних нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози (2016)
Дацюк О. І. - Оптимізація інфузійної терапії в передопераційному періоді у хворих на гострий панкреатит (2016)
Гусейнов А. В. - Профилактика гнойно–воспалительных осложнений после холецистэктомии при наличии коричневых камней в желчном пузыре и его деструктивных изменениях (2016)
Лисенко Р. Б. - Виконання симультанних операцій при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Самарський І. М. - Інтракраніальна гемодинаміка при виконанні ендартеректомії з приводу стенозу сонної артерії: результати інтраопераційного моніторингу, Волковинська Т. В. (2016)
Дубровін О. Г. - Безпосередні результати мезокавального шунтування у хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С., Соручан В. П., Янович Л. Є. (2016)
Русин В. І. - Хірургічна анатомія приток нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М. (2016)
Діденко С. М. - Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи (2016)
Шаповал С. Д. - Деякі показники імунного статусу у хворих при синдромі діабетичної стопи та сепсисі, Воронцова Л. Л., Трибушний О. В., Савон І. Л., Слободченко Л. Ю. (2016)
Кваченюк А. Н. - Операции на щитовидной железе с применением электросварки биологических тканей: течение раннего послеоперационного периода, Сук Л. Л. (2016)
Жехонек А. - Особенности рентгенологического исследования у больных раком легкого и при метастатическом поражении легких, Панченко Е. В., Макаров В. В., Иванова Ю. В., Бодрова А. Ю. (2016)
Велигоцкий А. Н. - Изменение площади раневой поверхности при воздействии низкодозированного вакуума, Савицкий Р. В., Довженко А. Н., Павлов С. Б., Леонов А. В. (2016)
Пантьо В. В. - Клініко–експериментальне дослідження впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на перебіг гнійно–запальних процесів, спричинених Staphylococcus аureus, Коваль Г. М., Пантьо В. І. (2016)
Моравська О. А. - Інвагінація кишечнику у дітей: клініко–діагностичні паралелі, досвід лікування, Дмитрієва К. Ю., Дмитрієв Д. В. (2016)
Баштан В. П. - Оцінка якості життя хворих за місцево поширених злоякісних новоутворень слизової оболонки порожнини рота після комплексного лікування, Муковоз О. Є., Купріян В. І. (2016)
Горовий В. І. - Результати промежинної пластики сечівника з приводу його стриктури та облітерації після перелому кісток таза, Барало І. В., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Потєха Ю. Б. (2016)
Беляева О. А. - Показатели фагоцитарной активности моноцитов и профиля цитокинов у больных при рожистом воспалении различной тяжести, Шендрик В. Г., Кузнецова Л. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Результаты применения хирургических магнитных инструментов для обследования ран и удаления ферромагнитных инородных тел, Негодуйко В. В. (2016)
Грищук Я. І. - Тестування з використанням атомно–силової мікроскопії індивідуальної сумісності алотрансплантатів з організмом реципієнта, Алексєєва Т. А., Картель М. Т., Лазаренко О. М., Лазаренко Г. О., Литвин П. М., Ничитайло М. Ю. (2016)
Макаренко М. В. - Сучасні підходи до лікування позаматкової вагітності, Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Тян Т. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Морфологічні та імунофенотипові характеристики клітин ліпоаспірату, Салютін Р. В., Запольська К. М., Паляниця С. С., Панченко Л. А. (2016)
Абизов Р. А. - Експериментальне обґрунтування застосування методики хордектомії з використанням електротермоадгезії з приводу раку гортані, Онищенко Ю. І. (2016)
Цехмістер Я. В. - Практичний курс невідкладної допомоги як обов’язковий базис професійної компетентності лікарів хірургічних спеціальностей, Кучин Ю. Л., Лисенко О. Ю., Галига Т. М. (2016)
Костилєв М. В. - Ехографічні паттерни аномальної деформації міокарда лівого шлуночка, Матящук А. С. (2016)
Чаркіна Т. І. - Історико-антропологічні аспекти розвитку культурного діалогу у глобалізаційному вимірі (2016)
Пивоварська К. С. - Фолксономія у віртуальних соціальних мережах (2016)
Павлишин Л. Г. - Людина і суспільство: конфлікт інтересів та необхідність взаємодії (2016)
Безена І. М. - Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра в контексті структурних змін в освіті (2016)
Богомолець О. В. - Феномени двовір’я і культурного діалогу в українській світоглядній традиції (2016)
Баранівський В. Ф. - Українська мова – фундаментальний чинник культури та єдності українського суспільства (2016)
Богданова Н. Г. - Вальдорфська педагогіка як один з креативних підходів формування культури життєтворчості особистості (2016)
Глушко Т. П. - Філософсько-економічна освіта та розвиток соціального капіталу нації (2016)
Осетрова О. О. - Суїцидальна превенція як важливий напрям соціальної політики (2016)
Висоцька О. Є. - Споживання масмедіа в контексті цінностей Пост-модерну (2016)
Глазунов С. В. - Соціальний захист населення та соціальна робота в контексті суспільно-політичних трансформацій в Україні (2016)
Дениско П. В. - Про переваги аплікації інтеракційної і концептуальної теорій метафори до творів візуальних мистецтв (2016)
Доній Н. Є. - Стигматизація осіб, які оступилися: питання новітнього часу (2016)
Киселиця С. В. - Віра як феномен людського буття (2016)
Кірик Т. В. - Спроби відновлення неогуманізму на пострадянських теренах (2016)
Лавлинский Р. А. - Трансформация стереотипов в условиях глобализации (2016)
Лісіцин В. В. - Сутність історичної справедливості та її виявлення в минулому України (2016)
Мацнєва Є. А. - Полілінгвізм у суспільстві: діахронічний аспект (2016)
Петленко І. В. - Діалог Сходу і Заходу у "вічній релігії" С. Радхакрішнана (2016)
Райхерт К. В. - Теоретическая нагруженность концептуальной метафоры "логический язык" (2016)
Печеранський І. П. - Постіндустріальна кратологія Елвіна Тоффлера (2016)
Піддубна Л. В. - Соціальні практики медіації у кіберпросторі (2016)
Пірог Л. А. - Особливості превентивної педагогіки при роботі з дисфункціональними сім’ями в системі шкільної освіти (2016)
фесенко Г. Г. - Культурфілософське окреслення стратегій урбандизайну (на прикладі Нової Гориці, Словенія) (2016)
Харченко С. П. - Концепт права как производная контроверзы "человек-мораль" (2016)
Чуйкова О. В. - Гендерне виховання і нейропластичність. (участь медиків у гендерній дискусії через біонебезпеку "theorie du genre" на прикладі Бернара Дебре) (2016)
Шабаєва Л. М. - Крос-культурна комунікація в контексті філософії освіти (2016)
Яшина О. М. - Теоретико-методологічні засади формування постнекласичної моделі художньо-естетичної освіти (2016)
Бродецкая Ю. Ю. - Антиномии тотальности: зависимость vs свободы (2016)
Аулін В. В. - Роль принципів максимуму та мінімуму виробництва ентропії в еволюційному розвитку станів трибосистем (2016)
Каплун П. В. - Підвищення зносостійкості та довговічності підшипників кочення іонним азотуванням (2016)
Українець М. С. - Закономірності нанесення та зношування електроіскрових покриттів системи "NiAl-CrB2" (2016)
Буряк А. В. - Зв'язок фізико-механічних, теплофізичних і акустичних властивостей обробних і інструментальних матеріалів у механообробці, Буряк В. Г. (2016)
Дьяченко Н. Н. - Приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом изнашивания тонкого упругого слоя при фиксированной области контакта, Манько Н. И.-В. (2016)
Василевский О. В. - Взаимосвязь причин поломок, показателей качества и технологии ковки изделий для металлургического оборудования и транспорта, Кухарь В. В. (2016)
Буряк В. Г. - Показники енергетичного стану матеріалів, що визначають працездатність інструментів, Буряк А. В. (2016)
Слащук В. О. - Порушення цілісності номінально-нерухомого контакту при тепловому розширенні, Заспа Ю. П. (2016)
Иванов В. П. - Приготовление эмульсий на основе отработавших пластичных смазок, Дронченко В. А., Троцан Г. Н., Лопата В. Н. (2016)
Слащук О. О. - Внутрішній синтез руху із задіянням різних степенів вільності на прикладі ударної взаємодії, Заспа Ю. П. (2016)
Парусов Э. В. - Перспективы использования экологически чистого способа подготовки поверхности бунтового проката к волочению, Сычков А. Б., Губенко С. И., Чуйко И. Н. (2016)
Диха О. В. - Зносоконтактна задача для циліндричної опори ковзання при граничному терті (2016)
Синюк О. М. - Вплив тертя на об’ємну продуктивність переміщення відходів полімерного матеріалу в шнековому конвеєрі (2016)
Вельбой В. П. - Аналіз умов навантаження та мащення підшипникових систем ковзання механізмів газорозподілу ДВЗ, Диха К. О., Бабак О. П. (2016)
Маковкін О. М. - Вплив геометричних параметрів роликового підшипника долота на його моторесурс (2016)
Титул, зміст (2016)
Tsyrulnyk A. O. - Optimization of the Cultivation Conditions and the Basic Molecular Tools For Roseoflavin Producer Streptomyces Davawensis, Kordiaka R., Dmytruk K. V., Fedorovych D. V., Sybirny A. A. (2016)
Гармашева І. Л. - Взаємодія клітин штаму Lactobacillus plantarum 337Д УКМ В-2627 з глинистими мінералами in vitro, Коваленко Н. К., Підгорський В. С., Лівінська О. П., Войчук C. І., Олещенко Л. Т., Томила Т. В., Лобунець Т. Ф. (2016)
Fomina M. O. - PH Effect on Antagonistic Activity Towards Bacteria of Yeasts Isolated From Hucul Dairy Products and Gastrointestinal Tract of Human, Dabrowska I. V., Tkachenko K. S., Pidgorskyi V. S. (2016)
Білявська Л. О. - Антинематодна активність метаболітів, що продукуються грунтовими стрептоміцетами, Галаган Т. О., Іутинська Г. О. (2016)
Пирог Т. П. - Влияние Zn2+ на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 с антимикробными и антиадгезивными свойствами, Савенко И. В., Шевчук Т. А. (2016)
Вознюк С. В. - Формування та функціонування симбіотичних систем та мікробіоценозу ризосфери сої за використання різних фунгіцидів, Титова Л. В., Ратушинська О. В., Іутинська Г. О. (2016)
Харчук М. С. - Особенности волютиновых гранул Saccharomyces cerevisiae в условиях изменения космической погоды, Григорьев П. Е., Качур Т. Л., Громозова Е. Н. (2016)
Pidgorskyi V. S. - Ethanol Production From Starch by Yeasts Isolated From Crops and Dairy Products, Ianieva O. D., Fomina M. O., Tkachenko K. S., Stoyan V. S. (2016)
Кириченко О. В. - Комплексна оцінка нодуляційної здатності бульбочкових бактерій та особливості формування симбіотичних систем сої за інокуляції насіння мікробними композиціями (2016)
Цюк А. А. - Влияние систем земледелия на биологическую активность чернозема типичного в лесостепи Украины, Кирилюк В. И. (2016)
Болтовець П. М. - Поверхневий плазмонний резонанс: підходи і перспективи використання для дослідження вірус-специфічних взаємодій, Нестерова Н. В. (2016)
Галина Олександрівна Іутинська (2016)
Кравченко Я. - Мистецькі настанови Михайла Бойчука та філософські символи Григорія Сковороди у творчій долі Ярослави Музики. До 120-ліття від дня народження (2015)
Федорук О. - Життя людське в одному листі… (2015)
Бокотей М. - Авторська індивідуальність у скляних композиціях Ремігіюса Крюкаса (2015)
Болсун А. - Творчість Юрія Новосельського як іконописне явище другої половини XX століття (2015)
Юрченко І. - Особливості формування універсальної моделі процесу формотворення (2015)
Куліш О. - Мистецтвознавчий дискурс щодо виявлення архетипів у художній творчості (на прикладах власного проекту та експонатів) (2015)
Тканко О. - Мода і кітч: метаморфози образів костюму (2015)
Луковська О. - Рецепція релігійних образів у творчості Анатолія Слободяна, Крохмалюк О. (2015)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисунок у творчості галицьких майстрів (кінець XVII – початок XX століття) (2015)
Мартиненко Н. - Художня школа західного Лондона як провідний формотворчий чинник становлення британського дизайнера другої половини ХІХ століття (2015)
Фомічова Н. - Формування творчого потенціалу художника-живописця на засадах академічної художньої освіти (2015)
Кость С. - Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики (2015)
Дударець В. - Благоустрій територій у ландшафтному дизайні та його особливості (2015)
Бабунич Ю. - Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX – першої третини XX ст. (2015)
Чупріна Н. - Сучасні концепції та моделі модного процесу (2015)
Чаплій О. - Типологія української звукової керамічної пластики (2015)
Якимова О. - Образи старозавітних персонажів у сюжетних композиціях поліхромій Східної Галичини першої третини ХХ ст. (2015)
Дідух А. - Проста аплікація у колекціях прет-а-порте сучасних вітчизняних дизайнерів-модельєрів (2015)
Драницький Ю. - Дизайн інтер’єрів сучасних готельних комплексів України: концептуальні підходи до проектування (2015)
Лисун Я. - Збереження пам’яток монументального живопису Галичини XVIII – початку ХХ ст.: Домініканський костел у Підкамені (2015)
Король Н. - Народні традиції в моделюванні дитячого одягу: історичний досвід українських дизайнерів (2015)
Го К. - Китайське художнє скло в контексті мистецького руху "glass studio movement” (2015)
Шпонтак Т. - Українська кераміка на міжнародних мистецьких акціях 1970-х – 1980-х років (2015)
Юрчишин Г. - Становлення сучасної архітектурної школи Прикарпаття та архітектор Олег Козак (2015)
Стеф’юк Р. - Композиційно-стильові особливості церковної обстави художнього деревообробництва в церкві Успіння св. Анни с. Бистрець Верховинського району на Івано-Франківщині (2015)
Руденко О. - Вірменський слід у розвитку львівського мистецтвознавства: Ян Болоз Антонєвич (2015)
Дутка В. - Етнореґіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства (2015)
Ненашева О. - Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського 1920-1930-ті рр. (2015)
Приймак Х. - Художні особливості Сокальської традиційної писанки кінця ХІХ ― початку ХХ ст. (2015)
Нікітенко К. - Розвиток самоменеджменту у творчій діяльності митців (2015)
Рецензія на книгу Р. Шмагала (2015)
Визнання (2015)
Репрезентації (2015)
Акції (2015)
Кравців В. С. - М. І. Долішній: учений, керівник, особистість (2016)
Шульц С. Л. - Школа регіоналістики М. І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки (2016)
Садова У. Я. - Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М. І. Долішнього (2016)
Вовканич С. Й. - Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? (2016)
Дубницький В. І. - Передумови трансформаційних процесів у регіонах України, Федулова С. О. (2016)
Тибінка І. Я. - Оцінка центрально-периферійних відмінностей соціально-економічного розвитку міст Львівської області (2016)
Мельник М. І. - Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації, Кушнірецька О. В. (2016)
Mikhel R. V. - The analysis of exports of goods dynamics from Lviv region to the European Union (2016)
Качан Н. С. - Стан і перспективи розвитку громадянської активності населення України (2016)
Примостка О. О. - Методичні підходи до оцінки індикаторів якості життя населення України (2016)
Телюк К. Ф. - Екологічна безпека Львівщини як складова екологічної безпеки держави, Гирик О. С., Коблик М. Ю. (2016)
Кузьменко О. Б. - Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану та пріоритетні напрями корегування (2016)
Куліш І. М. - Вплив новітніх тенденцій виробництва і споживання продуктів харчування на конкурентні переваги сільських територій (2016)
Колодійчук В. А. - Інтегральна оцінка економічної ефективності регіональних логістичних систем підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК України (2016)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій у розвитку економіки регіону: проблеми, завдання, перспективи (2016)
Карлін М. І. - Фіскальна консолідація і фіскальна децентралізація: проблема взаємозв’язку та шляхи її вирішення (2016)
Кічурчак М. В. - Фіскальна децентралізація як чинник удосконалення відтворення суспільних благ в економіці України (2016)
Шевчук О. О. - Підходи до оптимізації перестрахового захисту, Сух Я. І. (2016)
Васильчишин О. Б. - Аналіз наявних моделей оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи і напрями їх удосконалення (2016)
Мокій А. І. - Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі євроінтеграції, Полякова Ю. В., Кучер Р.-Д. А. (2016)
Борщевський В. В. - Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону, Куцаб-Бонк К. (2016)
Притула Х. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка, Цибульська Ю. О., Калат Я. Я., Цісінська О. Б. (2016)
Kwiatkowski C. A. - Military facilities as tourists attractions on the example of fortress in Zamosc, Maziarz P. (2016)
Чубка О. М. - Фінансова стійкість машинобудівних підприємств: поняття та оцінка (2016)
Кудря Я. В. - Економічні резерви управління ефективністю розвитку промислових корпорацій регіону (2016)
Давимука С. А. - Інституційні механізми формування регіональної інноваційної екосистеми, Федулова Л. І. (2016)
Левицька О. О. - Пріоритети транскордонного співробітництва між Україною та ЄС в умовах лібералізації візового режиму та міграційної кризи, Ковальчук Л. В. (2016)
Демченко В. В. - Проблеми територіального розвитку регіональної політики в центрі уваги наукової економічної еліти України (2016)
Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ" (2016)
Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років (2016)
Полищук Н. Е. - Эндоскопические вмешательства при опухолях боковых желудочков, Мехрзи М. К. (2016)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні втручання при пухлинах периампулярної зони ускладнених обтураційною жовтяницею, Дейниченко А. Г. (2016)
Севергин В. Е. - Применение радиочастотной термоабляции в лечении опухолевых стенозов трахеи и бронхов, Шипулин П. П., Аграхари А., Кирилюк А. А., Агеев С. В., Тронина Е. Ю., Душко Н. Е. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Сучасні можливості ендохірургічних втручань при кістозних утвореннях підшлункової залози, Бабій О. М., Ратчик В. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. О. (2016)
Клочков Є. І. - Морфологічне обґрунтування застосування ауто-люмінесцентної ендоскопії для діагностики раку гортані, Сережко Ю. О. (2016)
Тивончук О. С. - Абсцес черевної порожнини як наслідок перфорації кишківника риб’ячою кісткою: огляд літератури та клінічний випадок, Москаленко В. В., Попов О. М., Щербина С. І. (2016)
Тульчинський Г. В. - Гістопатологія тканин ложа імплантації Біосіталу в клініці у хворих з дефектами кісток склепіння черепа, Бурковський М. І., Григоровський В. В. (2016)
П'ятикоп В. О. - Огляд застосування комбінацій емболізуючих засобів для передопераційної емболізації судинної сіті інтракраніальних менінгіом, Сергієнко Ю. Г., Кутовий І. О., Котляревський Ю. О. (2016)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2016)
Гудима В. Д. - Природне відновлення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) у лісах північного мегасхилу Українських Карпат, Гайда Ю. І., Гудима В. М., Яцик Р. М. (2014)
Кичилюк О. В. - Суцільні санітарно-оздоровчі заходи на території природно-заповідного фонду ДП "Цуманське лісове господарство", Войтюк В. П., Гетьманчук А. І., Андреєва В. В. (2014)
Лакида П. І. - Особливості функціонування соснових деревостанів Придніпровського Північного Степу України, Ловинська В. М. (2014)
Лакида П. І. - Особливості таксаційної структури деревостанів Robinia pseudoacacia L. Придніпровського Північного Степу України, Ситник C. А. (2014)
Орловський В. К. - Залежність якісної структури стовбурів модрини сибірської від густоти культур у Лівобережному Лісостепу України (2014)
Пастернак В. П. - Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків Лісостепу Харківщини, Назаренко В. В., Карпець Ю. В. (2014)
Порохняч І. В. - Підвищення біологічної стійкості ялинових культур Новгород-Сіверського Полісся рубками догляду (2014)
Тарнопільська О. М. - Динаміка показників і відносної продуктивності крон штучних соснових деревостанів різної густоти в Степовій зоні (2014)
Ткач В. П. - Стан і життєздатність дуба в Лісостепу України, Купріна Н. П., Лук’янець В. А. (2014)
Ткач В. П. - Результати дослідів з переформування ослаблених порослевих дубових насаджень Лівобережного Лісостепу України, Лук’янець В. А., Купріна Н. П., Румянцев М. Г. (2014)
Устименко П. М. - Букові праліси НПП "Синевир": лісознавчий та созологічний аспекти, Дубина Д. В. (2014)
Шпарик Ю. С. - Формове різноманіття та санітарний стан ялини (Picea abies (L.) Karst.) в основних типах лісу Українських Карпат (2014)
Белеля С. О. - Вплив способів підготовки насіння до сівби на ріст і вихід садивного матеріалу Larix decidua Mill. (2014)
Горєлов О. М. - Гібридизація та селекція верб як перспективний напрям отримання високопродуктивних клонів, Фучило Я. Д., Кругляк Ю. М., Вірьовка В. М., Горєлов О. О. (2014)
Колчанова О. В. - Мінливість морфологічних ознак сережок сортів фундука української селекції, Лось С. А. (2014)
Мажула О. С. - Мінливість штучних і природних популяцій сосни звичайної за біометричними показниками, Дишко В. А. (2014)
Острошенко В. В. - Рост и качество семян кедрового стланика и сосны кедровой корейской в условиях юга Дальнего Востока, Острошенко Л. Ю., Акимов Р. Ю., Острошенко В. Ю. (2014)
Соломаха Н. Г. - Варіабельність довжини хвої інтродукованих представників роду Pinus L. у Лівобережному Степу України (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості створення плантацій тополі в умовах вологого сугруду, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Дем’яненко Л. В. - Принципи лісомеліоративного районування Українського Полісся, Гладун Г. Б. (2014)
Лялін О. І. - Сучасний стан полезахисних лісових насаджень у зоні діяльності ДП "Пологівське ЛМГ" Запорізьського ОУЛМГ, Горошко В. В. (2014)
Алексеева Л. В. - Возможности расширения функциональности ГИС MapInfo для автоматизации и увеличения эффективности создания электронных карт в лесном хозяйстве, Богомолов В. В., Борисенко А. И., Кочнева Т. А., Остапчик А. В., Полупан А. В. (2014)
Ворон В. П. - Просторова структура сосняків в умовах забруднення атмосфери викидами Рівненського ВАТ "Азот", Бологов О. Ю. (2014)
Ворон В. П. - Тенденції у післяпожежному розвитку сосняків Рівненщини, Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2014)
Сидоренко С. Г. - Прогнозування розвитку соснових молодняків після низової пожежі (2014)
Скрильник Ю. Є. - Визначники видів соснових пильщиків, поширених у Київському, Чернігівському Поліссі та Лісостепу України, Зінченко О. В., Кукіна О. М., Соколова І. М. (2014)
Правила для авторів (2014)
Довідка рецензента (2014)
Gasimov E. K. - Structural changes in microvascular endothelial cells of brain sheath and spinal ganglia in experimental endotoxemia. Light and electron microscopic studies, Ayyubova G. M., Aliyarbayova A. A., Huseynova Sh. A., Rzayev F. H. (2016)
Nebesna Z. M. - Submicroscopic state respiratory alveoli of the lungs in dynamic after experimental thermal injury, Мaievskyi О. E. (2016)
Джигалюк О. В. - Морфологічні зміни міокарда при експериментальній ішемії в умовах застосування кардіопротекторів, Степанюк Г. І., Вернигородський С. В. (2016)
Гушул І. Я. - Патоморфологічні особливості внутрішніх органів за гострого поширеного перитоніту, як ускладнення раку товстої кишки, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бевз Д. П. (2016)
Гордієнко О. В. - Морфофукціональна характеристика регенерату губчастої кістки у віковому аспекті, Гусак Є. В., Кіптенко Л. І., Грінцова Н. Б., Сікора В. З. (2016)
Шерстюк С. А. - Морфофункциональное состояние гормонального статуса животных под воздействием ксенобиотиков, Сорокина И. В., Наконечная С. А. (2016)
Поліщук С. С. - Експериментальне дослідження впливу квертуліну на процеси загоєння травматичних пошкоджень слизової оболонки порожнини роту щурів (2016)
Некрут Д. О. - Вплив гіпергомоцистеїнемії на формування неалкогольної жирової хвороби печінки у щурів (2016)
Дмитрієв Д. В. - Морфологічне обгрунтування мультимодальної аналгезії у лікуванні гіпералгезії, Коноплицкий В. С. (2016)
Тихолаз В. О. - Структурна організація ядер довгастого мозку плодів людини 34-35 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2016)
Повх В. Л. - Нейроретинопротекторні властивості модуляторів активності nmda-рецепторів при ішемічному ураженні ока (експериментальне дослідження) (2016)
Альчук О. І. - Вплив 4-(4-оксо-4н-хіназолін-3-іл) бензойної кислоти (сполука пк-66) на емоційно- поведінкові реакції щурів в умовах хронічного імобілізаційного стресу (2016)
Шарапова О. М. - Морфологічний стан загрудинної залози, селезінки, лімфатичних вузлів щурів після впливу електромагнітного поля та настоянки ехінацеї пурпурової (2016)
Петрушенко В. В. - Патоморфологічні зміни тканини підшлункової залози в умовах експериментального гострого панкреатиту при використанні антиоксидантів, Столярчук О. В. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Особливості організації ядерного хроматину епітеліоцитів тонкого та товстого кишечника у хворих на туберкульоз легень, Підвербецька О. В., Бесединська О. В. (2016)
Чайковський Ю. Б. - Cтруктурні модифікації тілець тимуса (тілець Гассаля) за умов експериментальної опікової хвороби та її лікування шляхом інфузії лактопротеїну з сорбітолом, Черкасов Е. В. (2016)
Гарапко Т. В. - Морфофункціональний стан тимуса щурів за умов тритижневого та п'ятитижневого впливу на організм Налбуфіну, Головацький А. С. (2016)
Бартошик Н. В. - Cудово-медична характеристика пошкоджень біологічних об'єктів при пострілах патронами калібру 8х57 мм, що споряджені експансивними кулями (2016)
Жабоєдова Н. В. - Cкринінг церебропротекторних властивостей промислового зразка ампульного розчину 1-адаман- тилетилокси-3-морфоліно-2-пропанолу гідрохлориду ("Адемол") на моделях гострого порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, Загорій Г. В., Ходаківський О. А. (2016)
Тодоріко Л. Д. - Морфологічні зміни печінки у хворих на туберкульоз легень залежно від характеру резистентності мікобактерій туберкульозу, Сем'янів І. О., Бесединська О. В. (2016)
Петрик І. О. - Вивчення внутрішньоклітинних механізмів кардіопротекторної дії похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу сполуки r-86 на моделі пітуїтрин-ізадринового інфаркту міокарда та оцінка її цитопротерних властивостей в умовах данної патології (2016)
Гур'єв С. О. - Статево-вікова характеристика ВІЛ-ініфікованих постраждалих з політравмою, Соловйов О. С. (2016)
Фелештинський Я. П. - Особливості патогенезу та профілактики троакар- них гриж після лапароскопічної холецистектомії, Дадаян В. А., Заріцька В. І. (2016)
Гунько Б. А. - Наявність подвійного діагнозу у залежних осіб або тих, що зловживають психоактивними речовинами, Цирульник Д. О. (2016)
Демчук А. В. - Оцінка прямих медичних витрат на лікування негоспітальної пневмонії на тлі супутньої хронічної патології (2016)
Березенко В. С. - Характеристика фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом с за окремими прямими та непрямими маркерами, Царьова О. В. (2016)
Жуковська О. С. - Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини, Кушта А. О. (2016)
Костріков С. О. - Вплив патології мілких судин головного мозку на мозкову тканину. Особливості нейровізуалізаційних характеристик головного мозку хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу на фоні лейкоараіозу, Смотрицька Т. В., Московко С. П. (2016)
Кривко Ю. Я. - Особливості антропометричних показників у чоловіків і жінок західного регіону України хворих на поверхневі та глибокі гострі піодермії, Чорнокульський С. Т., Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Кучеренко О. М. - Особливості статевого розвитку у дівчат юнацького віку із аномальними матковими кровотечами різних соматотипів (2016)
Марченко А. В. - Статеві розбіжності комп'ютерно- томографічних мезіодистальних розмірів зубів у залежності від форми голови (2016)
Ночвіна О. А. - Допплерометричні характеристики мозкового кровообігу у жінок із синдромом хронічного тазового болю (2016)
Мельник М. П. - Особливості сонографічних параметрів підшлункової залози та жовчного міхура у здорових жінок поділля різних соматотипів, Прокопенко С. В., Гунас І. В. (2016)
Панчук О. Ю. - Особливості взаємозв'язків між показниками розвитку професійно-значущих характеристик вищої нервової діяльності організму студентів, що засвоюють основні стоматологічні спеціальності, та їх прогностичне значення (2016)
Саволюк С. І. - Оцінка структурно- функціональних змін колагену стінки загальної жовчної протоки в умовах гострого холангіту у хворих з холедохолітіазом, Лосєв В. О. (2016)
Сарафинюк П. В. - Показники центральної гемодинаміки у волейболісток різного амплуа мезоморфного соматотипу, Сарафинюк Л. А., Якушева Ю. І., Камінська Н. А. (2016)
Родич О. Ю. - Медико-соціальні фактори, які впливають на масу новонароджених у західному регіоні України (2016)
Васильчук О. С. - Поширеність карієсу зубів та зубо-щелепних аномалій у дітей 9-12 років Томашпільського району Вінницької області, Філімонов Ю. В., Мартинюк А. В. (2016)
Гусейнов Є. М. - Клініко-імунологічні особливості гострого бруцельозу (2016)
Макарчук І. М. - Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості захворювання та особливостей перебігу вугрової хвороби в юнаків Поділля, Маєвський О. Є., Гунас І. В. (2016)
Черкасова Л. А. - Кореляції ехометричних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з показниками розмірів і будови тіла здорових дівчат ендо-мезоморфного соматотипу (2016)
Кутельмах О. І. - Клінічний досвід застосування "Пародонтоциду" при лікуванні генералізованого пародонтиту, Курдиш Л. Ф., Горай М. А. (2016)
Малик В. Д. - Порівняльна характеристика ефективності оперативного лікування хворих із переломами шийки стегнової кістки з використанням інтрамедулярних блокованих стрижней та тотального ендопротезування кульшового суглоба (2016)
Філоненко Є. А. - Інтрамедулярний блокований синтез у лікуванні переломів ліктьового відростка (2016)
Гаджула Н. Г. - Сучасні аспекти профілактики карієсу зубів у жінок під час вагітності та лактації, Горай М. А. (2016)
Гунько І. П. - Ускладнення на фоні лікування метотрексатом (погляд на проблему) (2016)
Каяфа А. М. - Лікування переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці: сучасний стан проблеми (огляд літератури), Жук О. М., Демчук Р. М. (2016)
Козак І. О. - Кістозна дилятація внутрішньопечінкових та позапечінкових жовчних проток (2016)
Мішалов В. Д. - Cучасні уявлення про механізми пошкодження гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи при термічних травмах шкіри, Кривко Ю. Я., Єрошенко Г. А. (2016)
Слободянюк В. А. - Об'єктивні методи визначення функціонального резерву нирки при обструктивних уропатіях (2016)
Тищенко І. В. - Сучасні уявлення про когнітивну складову формування патерну ходьби людини, Кириченко І. М. (2016)
Пам'яті вчителя (2016)
Гунько П. М. - Винахідницькі та раціоналізаторські пропозиції у науковій спадщині М. І. Пирогова, Гайдуков В. О., Вінниченко О. Е. (2016)
Данчин Г. А. - Оперативная хирургия огнестрельных ранений мягких тканей свода черепа – особенности топографической анатомии, принципы хирургической обработки, исходы лечения в системе лечебно-эвакуационного обеспечения (2016)
Беленький В. А. - Возможности способа трансиллюминации мягких тканей при ревизии огнестрельных ран, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Полищук Н. Е. - Менингиомы боковых желудочков: клиника, диагностика и лечение, Облывач А. А., Возняк А. М., Мехрзи М. К. (2016)
Лісовий В. М. - Використання сумнівних донорів при спорідненій трансплантації нирки, Поляков М. М., Андон’єва Н. М. (2016)
Черенько С. М. - Адаптація розташування ендоскопічних портів при лапароскопічних адреналектоміях залежно від вікових та клініко­анатомічних особливостей пацієнтів, Ларін О. С., Товкай О. А. (2016)
Бухaрин Т. В. - Возможность прогнозирования гистологического типа аденокарциномы при использовании эндоскопов с большой разрешающей способностью в режимах большого увеличения и узкополосной визуализации, Яковенко В. А., Курик Е. Г. (2016)
Авраменко А. А. - Причины формирования, частота выявления и топография распространения по слизистой желудка внутриклеточных "депо" хеликобактерной инфекции, Горбенко Ю. В. (2016)
Бурий О. М. - Тонкокишкова непрохідність яка викликана міграцією інтрагастрального балону, Лаврик А. С., Атаманський І. М., Доскуч К. О., Роздобудько Ю. М. (2016)
Бурий О. М. - Перший досвід ендоскопічної панкреатонекрсеквестректомії, Копчак В. М., Терешкевич І. С., Перерва Л. О., Ротар О. В. (2016)
Врублевская Е. О. - Опыт примениения дексланзопразола в лечении пациентов с эндоскопически позитивной ГЭРБ (2016)
Гомоляко І. В. - Шляхи виявлення герпес­вірусної інфекції у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, Тумасова К. П., Швадчин І. А., Клочкова Н. Е., Царенко Т. А. (2016)
Громов В. В. - Туберкулез бронхов (2016)
Грубник В. В. - Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики облегченным сетчатым трансплантатом больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования, Малиновский А. В. (2016)
Грубник В. В. - Использование самофиксирующих сеток Progrip при лапароскопической пластике грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В., Грубник В. В. (2016)
Демчук Є. С. - Елементи сугестії в ендоскопічній практиці, Дорожинський Ю. А., Коваль В. М., Цмок С. В., Ткачук М., Попик С. В. (2016)
Дзвонковський Т. М. - Методи ендоскопічного лікування холедохолітіазу у пацієнтів з тубулярним стенозом та "важкими" каменями холедоха, Дзвонковська В. В. (2016)
Капшитарь А. В. - Технические особенности выполнения минилапароскопии у пациентов с алиментарно­конституциональным ожирением при неотложной хирургической патологией абдоминальных органов (2016)
Капшитарь А. В. - Лапароскопическая термометрия у пациентов абортивным панкреонекрозом (2016)
Калашников Н. А. - Информационная оценка youtube для изучения и обучения гастроинтестинальной эндоскопии и эндохирургии, Андрусинык К. М. (2016)
Кліменко В. М. - Досвід ендоскопічного видалення новоутворення (ліпоми) сигмоподібної кишки великих розмірів, Кліменко А. В., Кіосов О. М., Гулевський С. М., Кальмов С. І. (2016)
Литвиненко О. М. - Лапароскопічний підхід до лікування кістозних новоутворів дистального сегменту підшлункової залози, Лукеча І. І., Колесник А. В. (2016)
Малиновский А. В. - Лапароскопическая ненатяжная каркасная аллопластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы: трехлетние отдаленные результаты нового метода, Грубник В. В. (2016)
Матвійчук Б. О. - Діагностика поліпів і раку товстої кишки під час колоноскопії: досвід впровадження протоколу QuaСol, Тумак І. М., Артюшенко М. Є., Когут Л. М., Ярмолюк А. О. (2016)
Матвійчук Б. О. - Зміни епідеміології і патоморфоз пептичних виразок, ускладнених кровотечею: 2013р. на противагу 1995р., Рачкевич С. Л., Тумак І. М., Артюшенко М. Є., Король Я. А., Патер Я. З., Когут Л. М., Скляров П. О., Погорецький Р. М. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Применение малоинвазивных лазерных технологий при исследовании огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Негодуйко В. В. - Использование устройства для удаления фиксированных ферромагнитных тел в условиях военного госпиталя (2016)
Никишаев В. И. - Редкая причина кровотечения из малигнизированного полипа желудка (2016)
Нікішаєв В. І. - Тактика діагностики та лікування уражень товстого кишківника, Лазарчук В. М. (2016)
Нікішаєв В. І. - Казуїстичний випадок синдрому бурхаве (від початку захворювання до діагнозу 40 днів), Болотських М. О., Садовий В. Ю. (2016)
Нікішаєв В. І. - Ускладнення черезшкірної ендоскопічної гастростоми, Садовий В. Ю., Болотських М. О. (2016)
Новохатний П. В. - Казуистическое инородное тело пищевода и желудка, Партола Д. В. (2016)
Новохатний П. В. - Опыт эндоскопической интубации трахеи пациентам с острой хирургической патологией (2016)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні втручання в невідкладній гепатопанкреатобіліарній хірургіії, Дейниченко А. Г., Кондратюк О. П., Хілько Ю. О., Литвин О. І. (2016)
Огородник П. В. - Ендоскопічна декомпресія жовчних протоків при пухлинах великого сосочка дванадцятипалої кишки, Дейниченко А. Г. (2016)
Петрушенко В. В. - Ефективність ендоскопічної аутотрансплантації плазми збагаченої тромбоцитами в лікуванні хронічних виразок шлунка, що погано регенерують, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Собко В. С. (2016)
Пироговський В. Ю. - Сучасна ендоскопічна діагностика захворювань тонкого кишківника, Сорокін Б. В., Задорожній С. П., Тараненко А. О., Злобенець С. О., Плем’яник С. В., Гречана У. І., Ноєс А. Дж. (2016)
Симонова Е. В. - Гетеротопия слизистой оболочки желудка в двенадцатиперстную кишку (2016)
Скумс А. В. - Современный подход в лечении гормонально­активных опухолей надпочечников, Гулько О. Н., Кондратюк В. А., Симонов О. М., Сердюк В. П., Ганжа В. А., Цубера Б. И. (2016)
Тивончук О. С. - Результати лапароскопічного міні­шунтування шлунку, Кондратенко Б. М., Згонник А. Ю., Москаленко В. В. (2016)
Тивончук О. С. - Лапароскопічна хірургія в лікуванні поліпів шлунка і товстої кишки, Згонник А. Ю. (2016)
Узун С. А. - Методика усовершенствованной эндоскопической полипэктомии, Диордица И. Н., Ильяшенко В. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Віддалені результати лапароскопічного лікування гриж СОД та ахалазії кардії, Тивончук О. С., Дмитренко О. П., Москаленко В. В. (2016)
Вельмишановні автори! Запрошуємо Вас надсилати статті/рукописи на адресу редакції! (2016)
Титул, зміст (2016)
Шимановский А. В. - Об одном аспекте определения ветровых нагрузок на высотные сооружения с использованием еврокода, Кондра С. М. (2016)
Колчунов В. И. - Конечно-элементное моделирование нелинейной плоской задачи сцепления бетона и арматуры в ПК ЛИРА-САПР, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Никифоров А. Л. - Выбор конструктивно-технологических решений противоаварийных мероприятий на объектах реконструкции, Менейлюк И. А., Ершов М. Н. (2016)
Агєєва Г. М. - Об’єкти спеціального призначення – висотні акценти архітектури аеропортів (2016)
Разумов А. Ю. - Проектирование нестандартных металлических бункеров хранения дробленой руды для секции № 9 ОАО "Полтавский ГОК", Каргаполов С.В., Курочкин Д. А., Олейник Р. В., Амельченя И. К., Ведмедь И. А. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - Эффективный метод ремонта и восстановления канализационных тоннелей, Старкова О. В., Бондаренко Д. А., Гармаш А. А. (2016)
Прядко Ю. Н. - Модифицированные композитные опоры воздушных линий электропередачи, Прядко Н. В. (2016)
Гезенцвей Е. И. - Технологичность применения мелкозернистых термоупрочненных сталей в конструкциях кожухов доменных печей (2016)
Умови друкування (2016)
Привітання до 60-річчя створення монтажного виробництва в Україні (2016)
Привітання до 80-річчя Гордеєва В. М. (2016)
Обкладинка (2016)
Вишневський І. М. - Розвиток ядерної фізики в Києві (2016)
Давидовский В. В. - Энергетические спектры протонов в дифракционном расщеплении дейтронов ядрами 12C и 40Ca при средних энергиях, Фурса А. Д. (2016)
Kadenko I. M. - Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi, Plujko V. A., Bondar B. M., Gorbachenko O. M., Leshchenko B. Yu., Solodovnyk K. M. (2016)
Ольховский В. С. - Влияние движения составного ядра на интерференцию прямой и компаунд-ядерной амплитуд при рассеянии нейтронов атомными ядрами, Омельченко С. А. (2016)
Мазур В. М. - Аналіз точності фотонейтронних перерізів, одержаних на квазімонохроматичних гамма-пучках, Біган З. М., Деречкей П. С., Сейка І. Ю., Гриньов В. В., Вучкан С. І. (2016)
Бабенко В. А. - О нарушении изоспиновой инвариантности константы пион-нуклонной связи и длины нуклон-нуклонного рассеяния, Петров Н. М. (2016)
Куртева А. А. - Бета-распад 125I 125Te (2016)
Хотяїнцева О. М. - Реактивність у теорії стаціонарної хвилі ядерних поділів, Хотяїнцев В. М., Павлович В. М. (2016)
Бездробная Л. К. - Использование цитогенетической дозиметрии для контроля потенциального переоблучения персонала подрядных предприятий ГСП ЧАЭС, Тарасенко Л. В., Цыганок Т. В., Мельник Т. В., Курочкина В. А., Сушко В. А., Нечаев С. Ю., Швайко Л. И., Колосинская Е. О. (2016)
Бойко Р. В. - Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього гамма-опромінення та після його припинення, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2016)
Гайченко В. А. - Мікроеволюційні зрушення в популяціях комах зони відчуження ЧАЕС та їхні потенційні наслідки для агроценозів прилеглих територій, Чайка В. М., Бунтова О. Г., Крайнюк О. Ю. (2016)
Хомутинин Ю. В. - Оптимизация отбора проб рыбы для оценки удельной активности 137Cs, 90Sr и коэффициентов накопления, Кашпаров В. А. (2016)
Ковалінська Т. В. - Технологія рівномірного електронного опромінення промислових виробів великих габаритів, Остапенко І. А., Сахно В. І. (2016)
Юрій Миколайович Павленко (22.04.1955 – 31.12.2015) (2016)
Олександр Олександрович Ключников (10.02.1945 – 10.01.2016) (2016)
Давиденко Н. М. - Капіталізація в контексті фінансової стабільності та конкурентоспроможності підприємств (2016)
Гусаковська Т. О. - Підходи до оцінки інтелектуального капіталу промислового підприємства, Кобєлєва Т. О. (2016)
Шульженко І. В. - Особливості створення ефективної управлінської команди в сучасних умовах, Помаз О. М. (2016)
Зінченко О. М. - Напрями вдосконалення асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2016)
Скриль О. К. - Механізм прогнозування економічної стійкості підприємствf (2016)
Шовкова О. А. - Сучасні парадигми формування та впровадження механізмів просування продовольства засобами інтернет-технологій на торговельних підприємствах (2016)
Гудзь Т. П. - Стратегічний аналіз діяльності фінансових посередників в Україні, Кошман І. В. (2016)
Макара О. В. - Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва, Сафарова А. Т., Музика Ю. С. (2016)
Кравцова А. В. - Модель державно-приватного партнерства у сфері українського туризму (2016)
Таран-Лала О. М. - Методологічні аспекти формування механізму діагностики ефективного функціонування споживчої кооперації України як соціально-економічної системи (2016)
Вараксіна О. В. - Оцінка моделі функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки України (2016)
Іванюта В. Ф. - Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України (2016)
Аманмурадов Н. - Транспортна політика як іміджеутворюючий чинник зовнішньополітичної стратегії Туркменистану (2016)
Іванов С. В. - Обґрунтування стратегічних рішень розвитку споживчої кооперації методами когнітивного моделювання, Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. (2016)
Гафіяк А. М. - Використання автоматизованих веб-ресурсів для забезпечення якості освітніх послуг, Кропивницький С. В. (2016)
Кочарян І. С. - Аналіз вищої освіти з метою удосконалення планування підготовки фахівців (2016)
Ковнір Д. А. - Пріоритетні напрями діяльності державних вищих навчальних закладів у контексті сучасних тенденцій на ринку освітніх послуг (2016)
Горобець В. Г. - Методика розрахунку теплообміну для неізотермічних поверхонь в умовах ламінарної струминної пристінної течії (2016)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення показників якості електроенергії на технологічну складову збитку в рослинництві, Савченко В. В. (2016)
Фиалко Н. М. - Эффективность теплоутилизаторов стекловаренных печей в условиях запыленности поверхностей нагрева, Степанова А. И., Навродская Р. А. (2016)
Чміль А. І. - Оптимізація замкнених еколого-біотехнічних систем у тваринництві (2016)
Драганов Б. Х. - Гідродинаміка багатокомпонентних систем (2016)
Дудник А. О. - Особливості розробки інформаційно-управляючих систем для біотехнологічних об’єктів, Лисенко В. П. (2016)
Komarchuk D. - Methods principles construction of support and decision making systems for organisation collection and utilization organic raw materials, Shvorov S., Ohrimenko P., Chyrchenko D. (2016)
Гриценко Н. Г. - Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками, Ладанюк А. П., Луцька Н. М., Смітюх Я. В., Кириленко Р. Г. (2016)
Горобець В. Г. - Вентиляційні процеси та теплообмін при обтіканні неізотермічних поверхонь пристінним турбулентним струминним потоком, Лисиченко М. Л., Синявський О. Ю. (2016)
Червінський Л. С. - Вимоги до спектрального складу штучних джерел оптичного випромінювання для вирощування рослин у спорудах закритого грунту, Романенко О. І. (2016)
Драганов Б. Х. - Оптимізація методом теоретико-графових побудов когенераційних геотермальних систем, Бурдін А. О. (2016)
Степанова А. И. - Критерии оценки эффективности теплоутилизационных систем энергетических установок (2016)
Самойленко Ю. О. - Логіко-лінгвістична модель процесу вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2016)
Горобець В. Г. - Способи підвищення коефіцієнта корисного використання маси акумулюючого матеріалу в акумуляторах теплоти фазового переходу, Антипов Є. О., Троханяк В. І., Богдан Ю. О. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження роботи двох свердловин, Гайдук О. І. (2016)
Сайчук Ю. С. - Формування цільових груп з надійності електропостачання для впровадження стимулюючого регулювання тарифів на елетроенергію, Замулко А. І. (2016)
Антипов Є. О. - Визначення ємності акумуляторних батарей для систем альтернативного енергозабезпечення споживачів різної потужності (2016)
Троханяк В. І. - Імітаційне моделювання за допомогою Matlab Simulink системи мікроклімату в пташниках у літній період року, Мірошник В. О. (2016)
Несвідомін А. В. - Maple-моделі руху частинки по нерухомих шорстких поверхнях 2-го порядку (2016)
Реуцький Є. А. - Метод прогнозування характеристик точності вимірювальних каналів енергетичних систем (2016)
Андрєєв А. Є. - Використання водневих паливних елементів для покриття балансу споживача електричної енергії (2016)
Бабань В. П. - Основні особливості гідрохімічних процесів у водосховищах рибогосподарського призначення басейну південного Бугу Вінницької області, Гамалій І. П. (2015)
Безус Р. М. - Фермерські екокомплекси як основа розвитку сільских територій, Корнієвський С. В. (2015)
Bohdziewicz J. - Methane fermentation of pomacewastes generated in cereal coffee production, Cebula J., Piotrowski K., Sakiewicz P., Przywara L., Pimonenko T. (2015)
Бойко О. А. - Оцінка якості шапинкових грибів за умов природного довкілля та сучасних біотехнологічних процесів (2015)
Бородай В. В. - Аналіз мікрофлори грунту за застосування мікробіологічних препаратів в агроценозі Solanum Tuberosum L. в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2015)
Будников Д. А. - Определение динамических свойств зернового слоя при СВЧ-конвективном воздействии (2015)
Влізло В. В. - Дослідження антимікробних властивостей водного екстракту рослини Galega orientalis (Lam.), Дармограй Л. М., Гончар М. В. (2015)
Вознюк С. В. - Аналіз впливу дорожньо-транспортного комплексу на атмосферне повітря у Хмельницькій області, Шелудченко Л. С. (2015)
Гармаш О. І. - Екопоселення як нові екокультурні центри України, Писаренко П. В. (2015)
Гетьман В. І. - Національний природний парк "Черемоський” і біосферний резерват "Марамароські гори” (2015)
Гетьман В. І. - Фіторізноманіття території національного природного парку "Черемоський” (2015)
Гловин Н. М. - Дослідження впливу антропогенних чинників на формування якості водних ресурсів децентралізованого водопостачання сільських місцевостей у межах Бережанського району Тернопільської області, Павлів О. В. (2015)
Дворак К. П. - Бактеріальна мікробоіта коренеплодів цукрових буряків, уражених хвостовою гниллю (2015)
Захарова О. М. - Етиленсинтезуюча здатність фітопатогенних бактерій збудників бактеріальних хвороб ріпаку (2015)
Іванова Т. В. - Особливості екстракції нуклеїнових кислот вірусної природи з печериць (2015)
Кобець А. С. - Екологічні ризики зниження секвестрації вуглецю в ґрунтах зони Північного Степу України, Харитонов М. М., Грицан Ю. І., Катан Л. І. (2015)
Кожевников Ю. А. - Пиролиз иловых осадков сточных вод в водяном паре высокого давления, Чижиков А. Г., Пашкин С. В. (2015)
Колодницька Р. В. - Теоретичні основи використання методів дослідження антропогенних територіальних систем для аналізу і моніторингу агроландшафті в межах заповідних територій (2015)
Коніщук В. В. - Особливості формування надземної фітомаси Primula Veris L. S. L., Кирничишин О. Р., Ходинь О. Б. (2015)
Кушнір А. І. - Покращення стану благоустрою території Кирилівської церкви національного заповідника "Софія Київська" у м. Києві, Суханова О. А., Удовенко А. Ю. (2015)
Лещенко О. Ю. - Аналіз сортового різноманіття рослин Lolium Perenne l. у державних реєстрах сортів України та Польщі, Колесніченко О. В. (2015)
Лікар Я. О. - Вплив способів посіву на зниження шкідливості деяких видів совок і рівень ефективності ентомофагів (2015)
Malovanyi M. - Prospects of combining in complex usage of different types of renewable energy and creation of renewable energy sources, Mahera Y., Zakhariv O., Romaniv R., Kharlamova O., Synelnikov O. (2015)
Мамчур Р. М. - Еколого-економічний моніторинг ефективності застосування ресурсоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур в Україні, Іванова К. О., Доля М. М. (2015)
Мельничук М. Д. - Обґрунтування ресурсоощадних технологій отримання високоякісної сировини для пивоваріння в Україні, Дрозд П. Ю. (2015)
Міняйло А. А. - Оцінка стану біорізноманіття агроландшафтів Лісостепу України (2015)
Молчанова А. В. - Екологічний вплив полтавського сміттєзвалища на грунт та воду (2015)
Мосейчук П. П. - Особливості товарної структури ясеневих деревостанів в грудових типах лісу та перспективи її комплексного використання, Гриник О. М., Гриник Г. Г. (2015)
Наумовська О. І. - Екологічний аналіз стану грунтового покриву в умовах локального забруднення за утворення несанкціонованих сміттєзвалищ (2015)
Ніколаєнко С. М. - Сучасна підготовка фахівців природоохоронного спрямування на основі концепції сталого розвитку, Доля М. М., Рибалко Ю. В. (2015)
Носко В. Л. - Стан і розвиток органічного виробництва в Україні (2015)
Носко В. Л. - Перспектива розвитку енергетичних культур в Україні, Бойко І. Є., Камишанов В. В., Лещук Ю. І. (2015)
Павліський В. М. - Вихід біогазу із трав’янистих рослин в залежності від способу подрібнення, Фльонц І. В., Барилко Н. В. (2015)
Павліський В. М. - Вплив попередньої обробки відходів різних видів деревини на інтенсивність метаногенного бродіння, Захарів О. Я., Тригуба Б. М. (2015)
Підховна С. М. - Проектні пропозиції щодо впорядкування території комунальної установи "Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації" (2015)
Пічкур Н. В. - Інституційні засади збалансованого (сталого) розвитку теріторій (2015)
Ретьман М. С. - Еколого-економічне обгрунтування ефективності застосування фунгіцидів на пшениці ярій в Лісостепу України (2015)
Рибалко Ю. В. - Екологічна оцінка сільських територій для організації екокомплексів, Бабка Р. В. (2015)
Рибалко Ю. В. - Проблеми оцінки, збереження і відтворення сільськогосподарських територій як життєвого і виробничого середовища, Бараннік А. І. (2015)
Рубежняк И. Г. - Санитарно-гигиеническая оценка системы зелёных насаждений перспективного мегаполиса ландшафтно-усадебной организации, Паламарчук А. О. (2015)
Строкаль В. П. - Аналіз показників якості продукції рослинництва (на прикладі макаронних виробів), Октисюк А. О. (2015)
Субін О. В. - Мікроклональне розмноження суниці садової (Fragaria Ananassa Duch.) сорту Аліна в культурі in vitro (2015)
Харитон І. І. - Якісні характеристики деревини Picea Abies Karst. в умовах Українських Карпат, Сопушинський І. М. (2015)
Хоміна В. Я. - Регулятори росту, як ефективні засоби підвищення якісних показників насіння лікарських рослин, Пономаренко С. П., Григорюк І. П., Серга О. І. (2015)
Бережняк Є. М. - Специфіка викладання нормативної навчальної дисципліни "Заповідна справа" студентам напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" НУБіП України (2015)
Сметанін В. Т. - Зміни концентрації розчинних та мембранних білків в тканинах черв’яків Еisenia Foetida під впливом лазерного опромінення, Тимчий К. І., Недзвецький В. С., Руденко В. В. (2015)
Федюшко М. П. - Проблеми екологізації агропромислового комплексу України (2015)
Лехан В. М. - Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров’я, Волчек В. В., Крячкова Л. В., Кий–Кокарєва В. Г. (2016)
Krasovsky K. S. - Alcohol consumption and alcohol related harm in Ukraine (2016)
Kryvenko E. M. - Calculation of expenditure on the creation of unified health information system at the regional level (2016)
Голованова І. А. - Значення приватної медицини в системі охорони здоров’я України, Краснова О. І. (2016)
Миронюк І. С. - Результати дослідження з оцінки витратна протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області у 2011-2014 роках, Гудюк Н. А., Білак–Лук’янчук В. Й. (2016)
Ростока–Резнікова М. В. - Соціоекономічні фактори та сприйнятливість до гострих респіраторних захворювань чи алергозів у сім’ях, Товт–Коршинська М. І. (2016)
Шевченко М. В. - Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості (2016)
Шафранський В. В. - Європейська політика "Здоров’я-2020": використання науково обґрунтованих стратегій для отримання позитивних результатів (2016)
Zhylka N. Y. - International best practices of healthcare management for evolution of family medicine in Ukraine, Kudria A.V. (2016)
Жилка Н. Я. - Реалізація державної політики щодо здоров’я дітей у співпраці з міжнародними проектами (аналітичний огляд наукової літератури ), Слабкий Г. О. (2016)
Любінець О. В. - Особливості визначення посадових осіб у закладах охорони здоров’я з метою застосування вимог антикорупційного законодавства, Олійник А. М. (2016)
Ярош Н.П. - Державні стандарти безоплатного медичного забезпечення державних службовців: зарубіжний досвід для України (2016)
Ціборовський О.М. - Київський військовий шпиталь у ХІХ столітті (до 260-річчя шпиталю), Сорока В.М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Kondakov V. L. - On purposefulness of application of physical culture-health related technology for prophylaxis of students’ respiratory system disorders, Kopeikina E. N., Usatov A. N. (2016)
Kravchenko O. V. - Role of students’ youth in strategic planning of external communications of population physical health "Sports for all” centers (2016)
Liashenko V. N. - Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students, Tumanova V. N., Hatsko E. V. (2016)
Skurikhina N. V. - Fitness yoga as modern technology of special health groups’ girl students’ psycho-physical condition and psycho-social health strengthening, Kudryavtsev M. D., Kuzmin V. A., Iermakov S. S. (2016)
Sobko I. N. - Factorial structure of physical rehabilitation group students’ complex fitness, Ulaeva L. A., Yakovenko Y. A. (2016)
Chernovsky S. M. - Determination of future designers’ professionally important coordination qualities, Kolumbet A. N. (2016)
Cristiana Lucretia Pop - Physical and health education facing the technology challenge (2016)
Gaurav Dureja - Superstitious behavior among judo, taekwondo and boxing players, Gagandeep Singh (2016)
Information for Authors (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Gaskov A. V. - Successfulness of general and special physical qualities’ development on different stage of students-boxers’ training, Kuzmin A. V., Kudryavtsev D. M., Iermakov S. S. (2016)
Kovalenko Y. O. - Structural elements of construction of individual and group exercises’ competition compositions in calisthenics, Boloban V. N. (2016)
Kozina Zh. L. - Influence of information technologies on technical fitness of students in sport-oriented physical education, Ol’khovyj O. M., Temchenko V. A. (2016)
Kolumbet A. N. - Dynamic of girl students’ psycho-physiological indicators in process of their study at pedagogical higher educational establishment (2016)
Korobeynikov G. V. - General laws of competition duel and universal requirements to technical-tactic fitness of elite wrestlers, Latyshev S. V., Latyshev N. V., Goraschenko А. U., Korobeynikova L. G. (2016)
Koryahin V. M. - Technological provisioning of test control of special health group students’ power abilities, Blavt O. Z. (2016)
Kudin S. F. - Formation of self-regulation culture of physical education faculty (2016)
Maslyak I. P. - Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading, Krivoruchko N. V. (2016)
Podrigalo L. V. - Studying of interconnectios of morphological functional indicators of students, who practice martial arts, Iermakov S. S., Alekseev A. F., Rovnaya O. A. (2016)
Information for Authors (2016)
Кузьменко А. А. - Обоснование применимости закона подобия при исследовании сейсмического эффекта взрыва на карьерах, Вовк А. А., Бойко В. В., Хлевнюк Т. В., Лемешко В. А., Бойко В. В. (2011)
Вовк О. А. - Классификация горных ударов (2011)
Швагер Н. Ю. - Напряженное состояние массива вокруг компенсационных камер, Янов Е. К., Ковтун И. Н. (2011)
Загоруйко Є. А. - Застосування сучасних програмних комплексів чисельного моделювання для визначення напружено-деформованого стану системи "масив ґрунту–паля", Капінус Д. Л., Усманова Т. Є. (2011)
Лучко И. А. - Определение толщины откольного слоя в негабарите при действии на него волны разрежения от взрыва накладного заряда, Прокопенко А. В., Лучко А. И. (2011)
Кашуба О. И. - Повышение безотказности электрического взрывания зарядов на угольных шахтах, Воробьев В. Д. (2011)
Закусило В. Р. - Разработка водостойкого промышленного взрывчатого вещества на основе аммиачной селитры, Ефименко А. А., Лукашов В. К., Куприн В. П. (2011)
Буллер М. Ф. - Распределение дифениламина в порохе, Межевич Г. В., Романько Т. В. (2011)
Твердая О. Я. - Обоснование эффективного радиуса воронки дробления при взрывах в анизотропных скальных породах, Воробьев В. Д., Крючков А. И., Прокопенко В. С. (2011)
Фролов О. О. - Визначення раціональних параметрів короткоcповільненого підривання гірських порід в умовах кар’єру ВАТ "Полтавський ГЗК" (2011)
Швагер Н. Ю. - Исследование параметров уплотнения зажимающего материала взрывом, Ковтун И. Н. (2011)
Ган А. Л. - Модельні дослідження сумарних напружень при взаємодії суміжних шпурових зарядів (2011)
Твердый В. В. - Состав продуктов взрыва в зависимости от акустической жесткости горных пород (2011)
Пушкин С. П. - Обоснование рациональных параметров экскаваторной выемки угля в условиях сложноструктурных залежей (2011)
Сергієнко М. І. - Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні, Ополінський І. О. (2011)
Кравець В. Г. - Техніка зміцнення потенційно просадного ґрунту в основі споруди динамічним армуванням, Зуєвська Н. В., Францішко А. В., Маргарян А. З. (2011)
Ткачук К. Н. - Методи підвищення якості гранітних блоків, Фоменко І. О., Ткачук К. К., Фоменкo О. І., Гребенюк Т. В. (2011)
Сергієнко М. І. - Ефективність застосування бурових верстатів на кар’єрах України (2011)
Мацюк И. Н. - Определение кинематических параметров структурной группы четвертого класса в программе Mathcad, Шляхов Э. М. (2011)
Праховник А. В. - Діагностування енергоефективності електромеханічних систем як інструмент енергоменеджменту, Закладний О. М., Закладний О. О. (2011)
Шмарин С. Л. - Помесячное изменение морфологического состава, калорийности, влажности и зольности твердых бытовых отходов, Лучко И. А. (2011)
Водяник А. О. - Специфіка моделювання розсіювання пилу при бурінні підривних свердловин у кар’єрі, Сербінова Л. А. (2011)
Terentiev O. M. - Investigation of ultrasonic magnetic adsorptive system of water purification, Mozharovska O. A., Vorfolomeiev A. V. (2011)
Лапшин О. Є. - Дослідження якості повітря виробничих приміщень у висотних будівлях за аероіонним складом, Левченко Л. О. (2011)
Долженков А. Ф. - Надежность зональной оценки рисков травмирования горнорабочих угольных шахт, Воробьев В. Д., Крючков А. И., Долженков С. А. (2011)
Глива В. А. - Розроблення і дослідження композитних електромагнітних екранів з керованими захисними властивостями, Подобєд І. М., Матвєєва О. Л. (2011)
Долженков А. Ф. - Анализ причин поступления контрафактных средств индивидуальной защиты на предприятия угольной промышленности, Бутукова Т. С., Воробьев В. Д., Крючков А. И. (2011)
Прокопенко В. І. - Розвиток критеріїв оцінки ефективності землезбереження на відкритих розробках родовищ, Мормуль Т. М. (2011)
Лапшин О. О. - Ефективність кондиціонування рудникового повітря за допомогою установки "Оазис" (2011)
Закладний Олександр Миколайович (до 60-річчя від дня народження) (2011)
Титул, содержание (2016)
Крывый С. Л. - Формализованные онтологические модели в научных исследования (2016)
Баркалов А. А. - Уменьшение числа LUT-элементов в схеме совмещенного автомата, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Горина В. В. (2016)
Чалый С. Ф. - Разработка обобщенной процессной модели прецедента, метода его формирования и использования, Левыкин И. В. (2016)
Урсатьев А. А. - Некоторые программные среды аналитики больших данных (2016)
Васянин В. А. - Компьютерное моделирование распределения и маршрутизации дискретных многопродуктовых потоков в коммуникационной сетиl (2016)
Бибило П. Н. - Выбор энергоемких тестовых наборов для обеспечения режима повышенного энергопотребления комбинационных КМОП-схем, Логинова И. П. (2016)
Чеботарев А. Н. - О минимизации автоматов алгоритмом Хопкрофта (2016)
Литвин О. М. - Метод пошуку першого наближення для розв'язання задачі шахтної сейсмічної томографії в неоднорідному середовищі, Драгун В. В. (2016)
Савченко Е. А. - Прогнозирование валового регионального продукта областей Украины на основе индуктивного подхода, Тутова Е. В. (2016)
Наши авторы (2016)
Титул, зміст (2016)
Герук C. М. - Особливості впливу системи машин на розвиток ремонтної бази об’єднань "Сільгосптехніка", Сукманюк О. М., Калнагуз О. М. (2016)
Запорожченко В. С. - Удосконалення конструкції клинового привода кривошипного гарячештампувального преса, Тур А. М., Олійник П. Д., Запорожченко А. В. (2016)
Захаров М. М. - Построение пространственных размерных цепей при исследовании технологической наследственности многопозиционных агрегатных станков (2016)
Савчук В. И. - Технологические особенности притирки труднодоступных торцевых поверхностей деталей машин, Ивченко А. В., Жигилий Д. А., Пузик Ю. В. (2016)
Бондарев С. Г. - Перспективні конструкції складених чавунних поршнів високофорсованих двигунів внутрішнього згоряння, Ребрій А. М., Рибенко І. О., Рясна О. В. (2016)
Герук C. М. - Особливості впливу системи машин на розвиток ремонтної бази об’єднань "Сільгосптехніка", Сукманюк О. М., Калнагуз О. М. (2016)
Ніконоров С. Г. - Підвищення надійності з’єднання ступиця – вал (2016)
Бондарев С. Г. - Концептуальні шпиндельні вузли прецизійних металорізальних верстатів, Ребрій А. М., Рибенко І. О., Рясна О. В. (2016)
Губин В. В. - Анализ качества отливки картера входного бесступенчатой гидрообъемно-механической коробки передач тракторас использованием инженерного моделирования, Алёхин В. И., Пензев П. С., Акимов О. В. (2016)
Kundera C. - The cost-effective manufacturing technology for production of the quality slide bearings elements, Antoshevsky B., Tarelnyk V., Konoplianchenko Ie., Martsynkovskyi V. (2016)
Тарельник В. Б. - Аналіз структурного стану поверхневого шару при електроерозійному легуванні твердими зносостійкими матеріалами, Герасименко В. О., Думанчук М. Ю. (2016)
Горовий М. В. - Процес активізації присадок ультразвуком, Батюк Л. М. (2016)
Ярошенко П. М. - Обгрунтування рівняння потоку рідини в об’єднаній гідравлічній системі тракторів класу 30 кН (2016)
Чернявський М. М. - Дослідження руху ґрунту під час внесення рідких біодобрив плоскоріжучим знаряддям (2016)
Волошко Т. П. - Направлений вибір технології підвищення якості робочих органів ґрунтообробних машин (2016)
Барабаш Г. І. - Вплив термінів сівби на врожайність гречки та на вибір комплексу машин для її збирання, Зубко В. М., Барабаш О. Г. (2016)
Довжик М. Я. - Прилади для вимірювання напружень у масиві ґрунту, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2016)
Барабаш Г. І. - Особливості технології збирання гречки прямим комбайнуванням, Барабаш О. Г. (2016)
Саржанов О. А. - Підвищення продуктивності кулачкового конвеєра-очищувача коренеплодів (2016)
Соларьов О. О. - Експериментальні дослідження ущільнюючого впливу на ґрунт рушіїв трактора МТЗ-82 (2016)
Таценко О. В. - Оцінка енергетичної ефективності різних видів основного обробітку грунту під цукрові буряки в умовах лівобережного лісостепу України (2016)
Таценко О. В. - Вплив виду основного обробітку грунту на урожайність продукції цукрових буряків для умов лівобережного лісостепу України (2016)
Чуба В. В. - Дослідження динаміки машинно-тракторного агрегату при використанням дизельного біопалива (2016)
Ачкевич О. М. - Динаміка руху часточок кормової суміші по лопатці барабанного змішувача, Голуб Г. А. (2016)
Василенко О. О. - Засоби нормалізації мікроклімату в кабінах тракторів для створення комфортних умов праці операторів в різні пори року, Геліх А. О. (2016)
Верещака И. В. - Методи оптимального регулюванніводного балансу територійв аграрному секторі виробництва (2016)
Лисенко В. М. - Використання математичної моделі для дослідження впливу критичних режимів роботи електричної мережі на величину кута між струмом і напругою нульової послідовності, Савойський О. Ю. (2016)
Лисенко В. М. - Методологія вибору оптимального режиму розрахунку складних енергосистем та їх об’єднань, Гімпель В. В. (2016)
Ніконорова В. Н. - Аналіз ефективності впровадження сонячних колекторів в Україні (2016)
Семірненко Ю. І. - Визначення властивостей соломи, призначеної для виготовлення паливних брикетів, Семірненко С. Л. (2016)
Семірненко Ю. І. - Утилізація золи лушпиння соняшника, Бондаренко С. М. (2016)
Сіренко В. Ф. - Визначення енергетичної цінності твердого палива (дрова) (2016)
Сіренко В. Ф. - Енергетичні затрати в проточних частинах кожухотрубчатих теплообмінників (2016)
Семерня О. В. - Аналіз впливу шкідливих виробничих факторів на розвиток професійних захворювань працівників сільського господарства (2016)
Шандиба О. Б. - Моделювання міграційних процесів в грунтово-водних сиcтемах, Курило А. О., Крекотень О. В., Сергієнко В. О., Семерня О. В. (2016)
Борозенець Н. С - Аналіз алгоритму побудови замкнених моделей турбулентності при відривному обтіканні тіл, Пугач В. І. (2016)
Борозенець Н. С. - Застосування проблемного підходу до вивчення вищої математики в аграрних університетах, Пугач В. І. (2016)
Броварець О. О. - Структурно-функціональна схема технічної системи локального моніторингу електропровідних властивостей грунтового середовища (2016)
Лисенко В. М. - Організаційно-економічні засади створення і функціонування аграрного кластеру в системі розвитку регіону, Гімпель В. В. (2016)
Голуб Г. А. - Вибір моделі для оцінки гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець С. М. (2016)
Захаров М. М. - Визуализация геометрической точности при сборке агрегатированного металлорежущего оборудования. , Захарова О. И. (2016)
Захаров М. М. - Методика определения сборочных размерных цепей в многопозиционных агрегатированных технологических системах, Захарова О. И. (2016)
Захарова Т. М. - Конструювання просторових кривих у функції натурального параметра на основі кулі одиничного радіуса (2016)
Некислих К. М. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів при вивченні математики на підготовчому відділенні, Баталова А. Б. (2016)
Криводуб А. С. - Оценка рисков нарушений эргономических норм в полиэргатических системах телеобработки данных с очередями, Лавров Е. А. (2016)
Баталова А. Б. - Приклади використання диференціальних рівнянь для моделювання реальних процесів, Некислих К. М. (2016)
Лавров Є. А. - Математичні моделі для задач управління якістю продукції сільськогосподарського виробництва, Пасько Н. Б., Курило А. О., Барченко Н. Л. (2016)
Горовий С. О. - Розрахунок власних частот сумісних радіально-кутових коливань ротора (2016)
Горовий С. О. - Аналіз впливу гіроскопічного момента робочого колеса "безвального” відцентрового насоса на його динамічні характеристики (2016)
Горовий С. О. - Динамічна стабільність ротора в симетричних ущільненнях насоса (2016)
Кузема О. С. - Методи покращення характеристик мас-спектрометрів, Кузема П. О. (2016)
Пилипака С. Ф. - Рух матеріальної частинки вздовж лопаток на горизонтальному диску, який обертається навколо вертикальної осі, Чепіжний А. В. (2016)
Shandyba A. B. - Hydraulic resistance of bodies in water flow, Golovchenko G. S. (2016)
Степанов А. В. - Людський фактор в системі безпеки автотранспорту (2016)
Абрамов Д. В. - Предельные динамические показатели полноприводных легковых автомобилей с учетом подъемной аэродинамической силы (2016)
Бондарев С. Г. - Аеродинамічні автофургони, Рясна О. В. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Adyrkhaev S. G. - Modern technology of physical education of disabled students in conditions of inclusive education (2016)
Hlazunov S. I. - Peculiarities of military officers’ physical perfection during troops’ being in conditions of positional defense (2016)
Yessentayev T. K. - Political influence on sportsmen’s training system in olympic sports (2016)
Marchenko O. Yu. - Gender piculiarities and distinctions in physical condition’s self description of different age categories girls and boys (2016)
Mykhno L. S. - Effectiveness of yoga-aerobic means’ application in physical education of primary school pupils, Loza T. О. (2016)
Lochbaum Marc R. - 2 x 2 Achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: a first look, Jean-Noel Javan, Çetinkalp Zişan Kazak, Vallejo-Reyes Felipe Andrés, Mena-Campbell Jose (2016)
Nishan Singh Deol - A comparative analysis of flow state in basketball performance: a psychological probe, Davinder Singh. (2016)
Nowak A. - Primary teachers knowledge about psychomotor disturbances occuring in children, Romanowska-Tołłoczko A., Knysak M. (2016)
Information for Authors (2016)
День діагностики меланоми (22 квітня 2016 р.) (2016)
Інформаційна довідка про попередні результати проведення 22 квітня 2016 р. Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2016)
ХІІ Львівський медичний форум та XXІІ медична виставка "ГалМЕД" "Здоров’я і довголіття" (2016)
Сизон О. О. - Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням даних про патогенез та особливості клінічного перебігу дерматозу, Степаненко В. І. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Клініко-патогенетична роль епідермального фактора росту при псоріазі, Олійник І. О., Солошенко Е. М., Гаврилюк О. А. (2016)
Кучер В. І. - Захворюваність військовослужбовців Збройних сил України на хвороби шкіри та підшкірної основи (2016)
Біловол А. М. - Стан деяких показників енергетичного та іонного обміну у хворих на поширений псоріаз, Галузінська Л. В., Ніколаєва В. Б. (2016)
Теплий В. В. - Оптимізація підходу до лікування ретикулярного варикозу та телеангіектазій, Корольова Х. О. (2016)
Вірстюк Н. Г. - Вплив препаратів розувастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на клініко-лабораторні показники хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М., Никифорук Р. Ф. (2016)
Степаненко Р. Л. - Визначення показників цитокінового профілю імунного статусу організму (ІФН-γ, ІЛ-20, ІЛ-22) у хворих на псоріаз та оцінка їхньої ролі в патогенезі цього дерматозу, Свирид С. Г. (2016)
Хамаде Л. М. - Роль иммуногистохимического исследования лимфоцитарного инфильтрата в диагностике ранней стадии грибовидного микоза, Курченко А. И., Федорук Г. В. (2016)
Владыка А. С. - Профилактика угрожающих жизни побочных действий кортикостероидной терапии, Рощенюк Л. В., Воронцов В. М. (2016)
Коноваленко Л. В. - На перехресті дерматології та нефрології: у фокусі хворі на псоріаз (2016)
Кадыгроб И. В. - Новые возможности лечения больных с красным плоским лишаем, Хитрина Н. В., Гуцу Н. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Особенности лечения резистентного трихомоноза, Никитенко И. Н., Щербакова Ю. В. (2016)
Молочков А. В. - Метронидазол в наружном лечении розацеа, Овсянникова Г. В., Степаненко В. І., Шкарапута Л. М., Сологуб Л. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Цехмістер Я. В., Кухар В. П. (2016)
"Теобон-дитіомікоцид" — сучасний високоефективний антимікотик (2016)
Ткач В. Є. - Псоріаз: рідкісна клінічна форма і діагностичні помилки, Волошинович М. С., Кузенко І. І., Мухамад А. Д. (2016)
Короленко В. В. - Аналіз епідеміологічної ситуації щодо сифілісу в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки як передумова створення системи державного управління соціально небезпечними інфекціями (2016)
Дроговоз С. М. - Фармакологическое обоснование карбокситерапии в дерматологии, Штрыголь С. Ю., Иванцык Л. Б., Кононенко А. В., Грищенко Н. В. (2016)
Diehl C. - The tools used for teaching dermatology throughout history (2016)
Бульозний епідермоліз — співпраця українських та зарубіжних фахівців - Epidermolysis bullosa — cooperation between Ukrainian and foreign experts (2016)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2016)
Віктору Валентиновичу Корнієнку — 50 (2016)
Бондар С. А. - До 80-річчя кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Псюк С. К. (2016)
До уваги авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Yessentayev T. K. - Development of elite sportsmen’s training system (2016)
Zastavna O. M. - Principles of creation of complex physical rehabilitation program for children after cochlear implantation (2016)
Kashuba V. O. - Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education, Goncharova N. N., Butenko H. О. (2016)
Kolot A. V. - Modern problems of perfection of elite light athletic sportsmen’s technical skillfulness perfection (2016)
Lopatenko G. O. - Optimization of training process in pre-start fencing training on the base of out-of-training means’ of mobilization orientation application (2016)
Petrenko N. B. - Methodic approach to determination of cognitive functions’ non-uniformity in pre-school age children, requiring speech disorders corrections (2016)
Pryshva O. B. - Peculiar features of men physical condition in planning highly intensive physical loads in winter period (2016)
Skyriene V. V. - Analysis of possibility of competition distances’ combinations, realized by elite swimmers on the base of individual indicators of technical-tactic actions (2016)
Juha Habіb - Comparative analysis of foot support-spring indicators of primary school age children with weak eyesight in physical education process, Yurchenko A. A., Sergіenko K. N. (2016)
Shuba L. V. - Modern approach to implementation of health related technology for primary school children (2016)
Yavorskyy A. I. - Study of author’s applied physical training program for military officers-graduates of reserve officers’ departments (2016)
Information for Authors (2016)
Содержание (2006-2008)
Берестнев С. И. - Курган: могила или святилище? (2006-2008)
Гречко Д. С. - Озброєння та військова справа населення сіверськодонецького Лісостепу у кінці VІ—IV ст. до н. е. (2006-2008)
Любичев М. В. - Этнокультурный подтекст распространения фибул группы Альмгрен VII восточнее Днепра (2006-2008)
Литовченко С. Д. - Каппадокийский кризис 90-х гг. I в. до н. э. и Великая Армения (2006-2008)
Мартемьянов А. П. - Крестьянские прошения первых веков н. э. из фракийских земель, Малой Азии и Северной Африки: опыт сравнительной характеристики (2006-2008)
Бондарюк Б. М. - Зародження чернечого самітництва в Галлії у V ст. (на прикладі "Vita Patrum Jurensium") (І) (2006-2008)
Бардола К. Ю. - Налогообложение городского населения Византии IV—V вв. Хрисаргир (2006-2008)
Горайко А. В. - О значении проповеди Церкви в жизни ранневизантийского полиса на примере деятельности Иоанна Златоуста (2006-2008)
Сорочан С. Б. - О положении и статусе Сугдеи в VI—IX вв. (2006-2008)
Колода В. В. - О проявлении этнического синкретизма в среде лесостепного салтовского населения (на примере материалов раскопа–4 селища Коробовы Хутора) (2006-2008)
Жиронкина О. Ю. - Категория археологических находок — бусы (история изучения: основные тенденции и методы, часть 2) (2006-2008)
Желтобородов А. Н. - Участие Слободских гусарских полков в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. (2006-2008)
Лиман С. И. - История средних веков в трудах харьковских исследователей (1804–1835 гг.) (2006-2008)
Бровендер Ю. М. - Итоги раскопок техногенного участка на Картамышском рудопроявлении (2006-2008)
Бойко Ю. Н. - Новые исследования курганного могильника у с. Купьеваха (2006-2008)
Нессель В. А. - Фигурное украшение первых веков н. э. из раскопок Портового района Херсонеса (2006-2008)
Аксенов В. С. - Антропоморфная фигурка из с. Староверовка на Харьковщине, Хоружая М. В. (2006-2008)
Скирда В. В. - Новые поступления в Музей археологии и этнографии Слободской Украины от частных лиц (2006-2008)
Дьячков С. В. - Новые метательные снаряды и детали камнемета из раскопок Чембало (2006-2008)
Литовченко С. Д. - Рецензия на кн.: Д’ячков С. В., Мартемьянов О. П. Історія стародавнього світу. Давня історія українських земель. 6 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. — Х.: Ранок, 2006. — 336 с. (2006-2008)
Скирда В. В. - Рецензия на кн.: Косиков В. А. История исследования археологических памятников Донбасса. — Донецк: Истоки, 2001. — 84 с.; 44 илл. (2006-2008)
Болгов Н. Н. - Новая эпоха в изучении византийского Херсона (Рецензия на кн.: Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI—первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. — Харьков: Майдан, 2005. — 1643 с., 470 рис.) (2006-2008)
Домановський А. М. - Візантологія церковна, візантологія світська: (не)усвідомлена необхідність кроку назустріч (Рецензія на кн.: Степовик Д. Візантологія. Лекційний курс для вищих духовних навчальних закладів України.— Івано-Франківськ: Накладом Івано-Франківської Теологічної Академії, 2002. — 254 с.), Файда О. В. (2006-2008)
Владимиру Ивановичу Кадееву — 80 лет (2006-2008)
Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины—2007. Конференция-презентация, посвященная 150-летию академика Д. И. Багалея (2006-2008)
Пригарин А. А. - Памяти учителя… (2006-2008)
Мартемьянов А. П. - Андрей Васильевич Крыганов (1955–2008), Аксенов В. С. (2006-2008)
Список сокращений (2006-2008)
Наши авторы (2006-2008)
Падура М. Ф. - Життя віддане науці. Пам’яті проф. Дубовик І. А. (1895–1953), Стояновський В. Г., Головач П. І. (2016)
Бобрицька О. М. - Фізіологічні основи корекції функціонального стану органів травлення у собак, Югай К. Д., Водоп’янова Л. А. (2016)
Волківський І. А. - Гістологічна характеристика лімфатичних вузлів та селезінки кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому (2016)
Горальський Л. П. - Порівняльно– гісто– та цитологічна характеристика спинного мозку і спинномозкових вузлів шийного і грудного відділів свійського собаки, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л. (2016)
Гриневич Н. Є. - До питання зміни пігментації окремих представників декоративної аквакультури, Присяжнюк Н. М., Михальський О. Р., Куновський Ю. В. (2016)
Гром К. І. - Порівняльна біоморфологія скелету парних плавців коропоподібних та окунеподібних риб, Мельник О. П. (2016)
Гуніч В. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів за хронічної ниркової недостатності (2016)
Данчук О. В. - Індекси інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней за дії стресового фактора, Карповський В. І., Данчук В. В. (2016)
Дишлюк Н. В. - Морфологія вола курей у пренатальному періоді онтогенезу (2016)
Заїка С. С. - Морфологічні зміни в тимусі у великої рогатої худоби при хламідійній інфекції (2016)
Карповський В. В. - Вміст холестеролу у сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності (2016)
Карповський В. І. - Кортико–вегетативні взаємини в регуляції фізіологічних функцій організму корів, Журенко О. В., Трокоз В. О., Постой Р. В., Сисюк Ю. О., Кравченко–Довга Ю. В., Ландаренко Л. С. (2016)
Карповський В. І. - Вплив тонусу автономної нервової системи свиней на бактерицидну та лізоцимну активність сироватки крові, Трокоз В. О., Карповський П. В., Криворучко Д. І., Постой Р. В. (2016)
Костюк І. О. - Накопичення вітамінів A і E в яєчному жовтку та у печінці курчат за різних доз у раціоні курей, Жукова І. О., Іонов І. А. (2016)
Криворучко Д. І. - Амінотрансферазна активність сироватки крові та молока корів різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Філімоненко О. М. (2016)
Лісова В. В. - Патологоанатомічні зміни в телят за гострого перебігу сальмонельозу, Павленко Г., Романенко Н. М. (2016)
Лісова В. В. - Морфологічні зміни в нирках за різних форм гломерулонефриту в домашніх котів, Свириденко В. (2016)
Лемішевський В. М. - Патоморфологічна характеристика і особливості трихоепітеліом у собак (2016)
Мазуркевич Т. А. - Ріст і розвиток плямки Пейєра дванадцятипалої кишки качок віком 150–240 діб (2016)
Максимович І. А. - Вікова динаміка біохімічних показників крові у спортивних коней, Слівінська Л. Г. (2016)
Мельник О. О. - Біоморфологічнi особливості скелетних елементів плечового суглоба деяких представників ряду пеліканоподібних (2016)
Ніщеменко М. П. - Зміни активності лужної фосфатази та показників мінерального обміну в організмі курок – несучок за згодовування мікорму, Саморай М. М., Шмаюн С. С., Порошинська О. А., Стовбецька Л.С., Ємельяненко А. А. (2016)
Павліченко О. В. - Вплив абіотичних факторів на інкубаційні яйця і послідуючий розвиток та резистентність курчат (2016)
Панікар І. І. - Особливості патоморфологічних змін при отруєнні птиці кухонною сіллю, Колич Н. Б., Аль – Бкур Тарек Яхйа – Хамад (2016)
Паска М. З. - Обмін білків у бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки "мікроліповіт" (2016)
Скрипкіна В. М. - Активність та збалансованість ферментативної системи антиоксидантного захисту в організмі свиней із різним тонусом автономної нервової системи, Карповський В. І., Данчук О. В., Постой Р. В., Криворучко Д. І., Українець М. А. (2016)
Солімчук В. М. - Морфологія та гістометричні показники мозочка свійських тварин (2016)
Стояновський В. Г. - Особливості структури і топографії імунних утворів кишечника перепелів в постнатальному онтогенезі, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2016)
Фурманевич М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки в раціоні самиць коропа на їх репродуктивну функцію та вміст ліпідів в отриманій від них ікрі (2016)
Gutyj B. - Hematological changes of rats after cadmium toxicosis, Binkevych V., Binkevych O. (2016)
Білошицька І. І. - Роль консервантів та антиоксидантів у сухих кормах для кішок та собак, Тарасенко Л. О. (2016)
Богатко Н. М. - Застосування мікробіологічних критеріїв на харчових підприємствах україни, прийнятих в ЄС, Щуревич Г. П., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Салата В. З., Сердюков Я. К. (2016)
Горюк Ю. В. - Мікробіологічна оцінка безпечності сиру кисломолочного "домашнього" виробництва (2016)
Касянчук В. В. - Контроль мікробної контамінації кишечника прісноводної риби, Бергілевич О. М., Ротаєнко Ю. М. (2016)
Лайтер–Москалюк С. В. - Розробка режимів санітарної обробки доїльного устаткування кислотним засобом "ТДС", Решетник А. О., Горюк В. В., Перкій Ю. Б. (2016)
Маніфат О. І. - Біологічна цінність м’яса за дії пектиновмісної кормової добавки, Тарасенко Л. О. (2016)
Чорний М. В. - Використання мобес і вітаміну В12 при вирощуванні козенят в умовах нерегульованого мікроклімату, Петренко А. М., Кущ Л. Л., Логачова Л. О. (2016)
Бродовський В. А. - Обсіменіння яловичини і свинини, які надходять в реалізацію з присадибних і фермерських господарств, бактеріями групи кишкової палички (2016)
Авдосєва І. К. - Роль вітаміну E при вирощуванні птиці, Калиновська Л. В., Сех О. А., Романович Л. В. (2016)
Титул,зміст (2016)
Бадрак В. В. - Переозброєння Збройних Сил України:раціоналізація підходів, пошук альтернативних шляхів (2016)
Борохвостов І. В. - Обґрунтування шляхів забезпечення Збройних Сил озброєнням та військовою технікою з урахуванням можливостей оборонно-промислового комплексу України (Частина 1) (2016)
Макеев В. И. - Экспериментальные методы определения аэродинамических коэффициентов нормальной силы и опрокидывающего момента, Вакал А. А. (2016)
Коленніков А. П. - Визначення кількості пускових установок сучасного ракетного комплексу, потрібних для вогневого ураження противника, Цвєтков Є. А. (2016)
Бісик С. П. - Теоретична оцінка протимінної стійкості багатоцільового тактичного автомобіля "Козак-2", Чепков І. Б., Васьківський М. І., Давидовський Л. С., Корбач В. Г., Висоцький О. М., Захаревич Д. М. (2016)
Нікорчук А. І. - Визначення раціональних кінематичних параметрів повороту автомобіля при динамічному або комбінованому способі управління поворотом (2016)
Гриб Д. А. - Основні проблеми і напрями розвитку зенітного ракетного озброєння на тривалу перспективу, Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. (2016)
Шишацький А. В. - Порівняльний аналіз ефективності сучасних сигнально-кодових конструкцій для систем військового радіозв’язку, Жук О. Г., Борознюк М. В., Рубцов І. Ю. (2016)
Дерепа А. В. - Две составляющие гидроакустического вооружения в комплексной системе "гидроакустическое вооружение – надводный корабль" (2016)
Чабаненко П. П. - Врахування розмаху ресурсу виробів військового призначення при подовжені їх терміну служби, Бережний О. М. (2016)
Бойко Георгій Олександрович (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів (2016)
Содержание (2005)
Харьковскому историко-археологическому обществу 10 лет (2005)
Филиппов А. М. - Роль наемничества в политической истории Спарты в конце V в. до н. э. (2005)
Ворошилов А. Н. - Копьеносцы в войске скифского времени на Среднем Дону (2005)
Шрамко И. Б. - Новые данные о наземных жилищах у населения Днепровской Лесостепи в скифскую эпоху (2005)
Ильина О. М. - О культе Великого бога в западнопонтийских полисах в римский период (2005)
Литовченко С. Д. - Армянский поход Гнея Помпея (2005)
Акимов А. Б. - Рабство в римской Дакии (2005)
Сергеев И. П. - Всадничество в политической жизни Римской империи периода кризиса III века (2005)
Алексеенко Н. А. - Патер полиса Херсона и его роль в имперской администрации в Таврике (2005)
Бардола К. Ю. - О службе протоасикрита и ее роли в административной структуре Византии VI-IX вв. (2005)
Маслюченко С. В. - Новые факты из истории заселения Слободской Украины (по этнографическим материалам Харьковской области) (2005)
Литвиненко Р. О. - Поховання культурного кола Бабине з астрагалами (2005)
Горбов В. Н. - Палеоконтакты населения позднего бронзового века Северо-Восточного Приазовья (по данным минералогического анализа каменных орудий труда), Смирнова О. М. (2005)
Берестнев С. И. - К проблеме курганов и курганной стратиграфии (2005)
Циміданов В. В. - Легенди про походження скіфів та українські казки (2005)
Тесленко Д. Л. - О постмариупольских / квитнянских погребениях в каменных гробницах (2005)
Усачук А. Н. - Технология изготовления и использования псалия с поселения Поляны — I (Харьковская область) (2005)
Шрамко Б. А. - Особенности развития техники обработки земли в Восточной Европе в раннем железном веке (2005)
Мартемьянов А. П. - Сельская община во фракийских землях в первых веках н. э.: итоги и перспективы изучения (2005)
Токарев А. Н. - Augustus и Σεβαστóς: о семантике терминов (2005)
Дидык В. В. - Лепная керамика вельбарско-пшеворского типа в черняховских древностях Днепро-Донецкой Лесостепи (2005)
Колода В. В. - Культурно-хронологическая интерпретация Северского городища близ с. Меловая на Донце (2005)
Сорочан С. Б. - Бани византийского Херсона (VI-X вв.) (2005)
Дьячков С. В. - Археологические исследования генуэзской крепости Чембало в 2000-2005 гг. (2005)
Балушок В. Г. - Таємнича Міссісіпська цивілізація (2005)
Лиман С. И. - Изучение истории Реформации и религиозных войн в трудах медиевистов Украины (1805 — первая половина 80-х гг. ХІХ в.) (2005)
Буйнов Ю. В. - Бондарихинская и чернолеская культуры: проблема взаимосвязей (по материалам городища у с. Веселое на Харьковщине) (2005)
Былкова В. П. - Новая находка комплекса амфор на Белозерском поселении (2005)
Задников С. А. - Комплекс античных амфор из раскопок Западного укрепления Бельского городища (2005)
Любичев М. В. - Поселения черняховской культуры Шлях 2 и Халимоновка на Мже (2005)
Аксенов В. С. - Катакомба № 72 Верхне-Салтовского могильника, Хоружая М. В. (2005)
Голубєва І. В. - Монети Цареборисівської фортеці (2005)
Кадеев В. И. - Письма профессора Харьковского университета Владислава Петровича Бузескула к профессору Софийского университета Гаврилу Илиеву Кацарову (1904 — 1929 гг.), Токарев А. Н. (2005)
Вальчак С. Б. - Редкая деталь скифской уздечки Восточной Европы (2005)
Бейдин Г. В. - Новые находки орудий сельскохозяйственного назначения на памятниках черняховской культуры в Харьковской области, Григорьянц М. Н., Любичев М. В. (2005)
Домановський А. М. - Тритомна історія візантійської економіки (Рецензія на книгу: The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century/ Editor-in-Chief A. E. Laiou. – Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2002. – Vol. 1-3. – 1205 p. (in three volumes as number 39 in the series Dumbarton Oaks Studies) (2005)
Буйнов Ю. В. - V Международная конференция "Проблемы истории и археологии Украины", посвященная 350-летию Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, Шрамко Б. А., Шрамко И. Б., Литовченко С. Д., Колода В. В., Куделко С. М. (2005)
Звернення до громадськості Харкова (2005)
Аксьонова Н. В. - "Липовани-старообрядці Подунав’я": науково-практична конференція, присвячена вивченню старообрядців в Україні, Прігарін О. А. (2005)
Литовченко С. Д. - Международная научная конференция "История и культура Болгарии в лицах и образах" (2005)
Куделко С. М. - Петр Тимофеевич Тронько (к 90-летию со дня рождения) (2005)
Берестнев С. И. - Слобожанская археологическая служба (информационно-аналитический очерк) (2005)
Любичев М. В. - Памяти Олега Михайловича Приходнюка (1941—2004) (2005)
Радзиевская В. Е. - Анатолий Олегович Зоря (2005)
Список работ, опубликованных в ежегоднике "Древности" (1994-2004 гг.) (2005)
Список сокращений (2005)
Наши авторы (2005)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин деяких таксонів підтриби MaLinae ReveaL (повідомлення 6) (2016)
Leshchuk N. V. - Applying analysis of variance to determine stability of morphological and value for cultivation and use characteristics of Lactuca sativa var. longifolia L. variety of Lettuce 'Skarb' (2016)
Мороз О. К. - Комплексне оцінювання перспективності інтродукціїтроянд серії "Romantica" в умовах Правобережного Лісостепу України, Дениско I. Л. (2016)
Буйдін Ю. В. - Оцінювання деяких господарсько-біологічних ознак інтродукованих сортів роду Astilbe Buch.-Ham ex D.Don (2016)
Волкова H. E. - Цис-, інтра-, субгенез, геномне редагування - передові технології модифікації геномів сільськогосподарських культур (2016)
Рябчун B. К. - Урожайність тритикале ярого та її стабільність залежно від генотипу та умов середовища, Мельник В. С., Капустіна Т. Б., Щеченко О. Є. (2016)
Тригуб О. В. - Формування та ведення колекції генетичних ресурсів рослин роду Гречки (Fagopyrum MiLL.) (2016)
Ковалишина Г. М. - Характеристика сортів пшениці озимої за стійкістю проти збудників хвороб та шкідників, Муха Т. I., Мурашко Л. А., Заїма О. А., Судденко Ю. М. (2016)
Демидов О. А. - Оцінка адаптивної здатності ліній пшениці ярої в умовах Лісостепу України, Хоменко С. О., Федоренко I. В., Близнюк Р. М., Кузьменко Є. А. (2016)
Гайдаш О. Л. - Оцінка комбінаційної здатності за врожайністю зерна самозапилених сімей S5 кукурудзи (Zea mays L.) змішаної зародкової плазми (2016)
Ключевич М. М. - Фузаріоз колосу на сортах тритикале озимого в умовах Лісостепу України (2016)
Щербина О. З. - Селекційна цінність популяцій другого покоління сої за ознакою "період вегетації", Михайлов В. Г., Тимошенко О. О., Ткачик C. О. (2016)
Моргун В. В. - Функціональні особливості фотосинтетичного апарату нових високоінтенсивних сортів озимої пшениці, Кїрізій Д. А., Стасик О. О., Прядкїна Г. О. (2016)
Борівський A. Ф. - Адаптивна здатність та потенційні властивості сортів селекції Інституту картоплярства НААН (2016)
Власов B. В. - Столовий виноград України: сортові ресурси,перспективи виробництва та споживання, Мулюкіна Н. А., Ковальова І. А., Герус Л. В. (2016)
Тупкало В. М. - Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах з використанням нової версії стандарту ISO 9001:2015, Заплотинський Б. А. (2016)
Гудзь О. Є. - Інноваційна платформа розвитку підприємств ТК, Байрамов С. (2016)
Князєва О. А. - Розвиток людського капіталу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства, Булат А. Б. (2016)
Мосов С. П. - Особливості інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку: зарубіжний та український досвід (2016)
Кучерук Г. Ю. - Напрямки технологічного оновлення промислових підприємств (2016)
Шморгун Ю. В. - Перспективи розвитку проектного фінансування в підприємствах телекомунікацій, Шевченко В. Л. (2016)
Анін В. І. - Методичні засади управління ризиками на будівельних підприємствах України в сучасних умовах, Новикова І. В. (2016)
Міщенко А. Г. - Туризм як бізнес, народна дипломатія і наука (2016)
Ковшова І. О. - Оптимізація бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності діяльності промислових підприємств (2016)
Легомінова С. В. - Вплив розвитку інфокомунікаційних технологій на інноваційний розвиток економіки, Ващенко О. П. (2016)
Головніна О. Г. Лобань О. О. - Деякі аспекти корпоративних прав в трансформаційній економіці (2016)
Зубко Т. Л. - Зміст поняття і методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства, Андрєєва В. Г. (2016)
Войченко Т. О. - Критерії оцінки ефективності нововведень на транспортному підприємстві (2016)
Бурбело Н. О. - Проблеми формування процесно-орієнтованого підходу в управлінні телекомунікаційним підприємством (2016)
Гривківська С. М. - Фінансовий механізм: теорія, методологія, практика (2016)
Гривківська О. В. - Наукові підходи до визначення сутності інформаційно- комунікативного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств, Боярина К. М. (2016)
Пермінова С. О. - Державна підтримка розвитку громадянського суспільства як необхідна умова динамічного економічного зростання в Україні (2016)
Колошко І. В. - Методика оценки экономической устойчивости процессно-ориентированного предприятия (2016)
Титул, зміст (2015)
Степанюк Л. М. - Родовище Балка Корабельна (мінералогія, геохронологія) в Побузькому урановорудному районі Українського щита, Сьомка В. О., Карли З. В., Бондаренко С. М., Довбуш Т. І., Курило С. І. (2015)
Карли З. В. - Геохімічні особливості кристалічних порід центральної частини Кочерівської западини(Український щит), Сьомка В. О., Степанюк Л. М., Бондаренко С. М., Карли В. Е., Сьомка Л. В. (2015)
Михальченко І. І. - Геохімія ніобію,торію і урану в альбітитах Новоалексіївського рудопрояву, Український щит, Андреєв О. В. (2015)
Лесная И. М. - Акцессорный циркон (состав, изотопный возраст) из эндербитов Литинского (УЩ), Касьяненко Е. О. (2015)
Shumlyanskyy L. - U-Pb baddeleyite age of the Davydky gabbro-syennite massif of the Korosten plutonic complex, Ernst R., Billstrom K. (2015)
Жовинський Е. Я. - Геохімія золотоносних кор вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусілівська шовна зона та прилеглітериторії, Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Слободенюк Т. М., Панаіт Е. В., Дмитренко К. Е. (2015)
Бастригіна Т. М. - Еколого-геохімічна оцінка грунтів Дніпродзержинського промислового вузла, Колябіна І. Л., Марініч О. В., Тищенко О. Ю. (2015)
Губіна В. Г. - Особливості речовинного складу відходів збагачення залізистих кварцитів Кривбасу, Заборовський В. С. (2015)
Самчук А. І. - Форми знаходження важких металів у грунтах зон екологічного ризику м. Київ, Вовк К. В., Акімова О. Р. (2015)
Удалов І. В. - Рудні елементи у відходах промислових підприємствАлмазно-Мар’ївського гірничопромислового району Донбасу (2015)
Федоренко Ю. Г. - Водопроницаемость глинополимерных композитов, Розко А. Н., Павлишин Г. П. (2015)
Наші автори (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Pokutnyi S. I. - Excitonic quasi-molecule consisting of two semiconductor quantum dots: A theory, Salejda W. (2016)
Vijayalakshmi A. - Structure and characterization for optical limiting applications of a new organic crystal – isonicotinamide bis-p-aminobenzoic acid, Vidyavathy Balraj, Vinitha G. (2016)
Adamenko D. - Magnetooptic rotation and thermal expansion of AgGaGeS4 crystals, Say A., Parasyuk O. V., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2016)
Zhang Leihong - Spectral reflectance recovery from a white-balanced RGB image based on the algorithm of compressive sensing, Liang Dong, Li Bei, Kang Yi, Zhang Dawei, Ma Xiuhua (2016)
Buchenko V. V. - Ellipsometric studies of nanocrystalline silicon films with the thicknesses less than 100 nm, Goloborodko A. A. (2016)
Sandeep Vyas - Ultraflat broadband supercontinuum in highly nonlinear Ge11.5As24Se64.5 photonic crystal fibres, Takasumi Tanabe, Ghanshyam Singh, Manish Tiwari (2016)
Чернєй В. В. - Зупинення фінансових операцій як засіб запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Фаринник В. І. - Сутність та особливості застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (2015)
Нєбитов А. А. - Віктимологічна профілактика сексуальної експлуатації в Україні (2015)
Шумейко Д. О. - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми правової кваліфікації (2015)
Рогатюк І. В. - Правові та організаційні засади проведення негласних (слідчих) розшукових дій (2015)
Рудик М. М. - Запобігання утворенню неповнолітніми злочинних угруповань, що вчиняють корисливо-насильницькі злочини (2015)
Лисенко О. В. - Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду (2015)
Чернявський С. С. - Проблемні питання кваліфікації злочинів, передбачених ст. 209 КК України, Процюк О. В., Хабчук О. О. (2015)
Джужа О. М. - Віктимологічне значення психопрофілактичної роботи, Джужа А. О. (2015)
Авакян Т. А. - Нариси та дискусії щодо розуміння державної політики у сфері внутрішніх справ (2015)
Казміренко В. О. - Психологічні детермінанти розбою (2015)
Єзерський Д. О. - Надзвичайний стан: зміст і порядок уведення (2015)
Гуральник В. М. - Територіальна громада в системі публічної влади в Україні: теоретичний аспект (2015)
Solionova A. - Definition and meaning of the victim’s testimony (2015)
Ремський В. В. - Кримінально-правова та кримінологічна характеристики "етнічних" злочинних груп і злочинних організацій (2015)
Грибовський О. В. - Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії під час виявлення й фіксації одерження неправомірної вигоди (2015)
Kobko V. - Peculiarities of employees professional deformation at the state emergency service of Ukraine (2015)
Греченко С. Ю. - Отримання та використання оперативної інформації (2015)
Vozniuk A. - Current issues of differentiating the criminal responsibility for creation of terrorist group or terrorist organization (2015)
Хоменко В. П. - Напрями законодавчого вдосконалення протидії злочинам у сфері державних фінансів (2015)
Кревсун О. М. - Місце й роль диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у теорії кримінально-виконавчого права (2015)
Мотлях О. І. - Окремі засади використання поліграфа під час Розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Ємець О. М. - Пошук фактичних даних про втягнення особи в зайняття проституцією (2015)
Ніколенко Д. О. - Принцип "community policing" як інтегральна складова роботи правоохоронних органів щодо профілактики девіантної поведінки неповнолітніх з особливими потребами, Григоренко І. А. (2015)
Ніколаюк С. І. - Використання можливостей нечіткої логіки для алгоритмізації дій оперативних працівників під час виявлення та фіксації злочинів, Радченко Р. А. (2015)
Щербак Н. О. - Особливості діяльності царської адміністрації на правобережжі України в першій половині ХІХ ст., Яцишин М. М. (2015)
Радченко О. В. - Генезис прав людини як передумови виникнення правової держави: неоінстинктивістський підхід (2016)
Ткачук О. С. - Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів (2016)
Gusarov K. V. - Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine (2016)
Bintoro R. W. - Sharia business and the challenge of dispute settlement in Indonesian Religious Court (2016)
Остапенко Ю. І. - "Економічне право" як результат макросистематизаційних процесів у системі законодавства: постановка проблеми (2016)
Shpak M. V. - Professional representation of a lawyer in civil procedure: questions of reformation (2016)
Чорна О. О. - Правова природа договору валютного банківського рахунка (2016)
Хмельова Н. А. - Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2016)
Orlov М. M. - Legislative providing of introduction of single organ of management by regional forces of public law enforcement in Ukraine (2016)
Федотов О. П. - Взаємодія та координація діяльності територіальних органів митного спрямування державної фіскальної служби України з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (2016)
Герман О. О. - Митний контроль та митне оформлення товарів за товарними позиціями 8701–8707, 8711, 8716 згідно УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу (2016)
Самородов А. С. - Місцеві державні адміністрації як суб’єкти земельних відносин (2016)
Гаврилов В. А. - Право на належні та безпечні умови праці в Україні (2016)
Киричко В. М. - Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК "незаконне збагачення" (2016)
Radutniy O. E. - Legalization of prostitution and decriminalization of related activities in Ukraine (2016)
Булулуков О. Ю. - Оптимізація тактичних рішень: суб’єктивна та об’єктивна обумовленість (2016)
Зінов’єва І. А. - Особливості відповідальності виконавця при вчиненні злочинів з двома формами вини (2016)
Голіна В. В. - Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні (2016)
Головкін Б. М. - Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема (2016)
Оболенцев В. Ф. - Предметна форма опису системи запобігання злочинності (морфологічний аналіз) (2016)
Поліщук І. О. - Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі (2016)
Калиновський Ю. Ю. - Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу (2016)
Сатохіна Н. І. - Юриспруденція як фронетичний досвід: постановка проблеми (2016)
Куц Г. М. - Неолібералізм в європейській та англо-американській традиціях (2016)
Комаров В. В. - Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи (2016)
Кучерявенко Н. П. - Поможет ли Крыму и Севастополю предлагаемая помощь российских ученых (финансово-правовой аспект) (2016)
Беспалова Н. С. - Особенности эпизоотологии телязиоза крупного рогатого скота в Липецкой области, Григорьева Н. А., Возгорькова Е. О. (2016)
Искандарова Г. Т. - Гигиенические и противоэпидемические требования к размещению территории лечебных учреждений и профилактика внутрибольничных инфекций в Республики Узбекистан, Юсупова Д. Ю. (2016)
Искандаров Т. - Оценка риска развития профессионально обусловленных заболеваний у трактористов, занятых посевом семян хлопчатника, обработанных стимулятором роста растений "ДАГ-2", Славинская Н. В., Искандарова Г. Т. (2016)
Муратова Ж. К. - Атопический дерматит у детей, проживающих на юге Кыргызстана, Сулайманов Ш. А. (2016)
Узаков О. Ж. - Оценка уровня базовых знаний врачей по стандартам диагностики, тактике ведения, терапии крапивницы и ангиоотека на юге Кыргызстана, Муратова Ж. К. (2016)
Уразаева С. Т. - Бруцеллез в Казахстане, Нурмухамедова Ш. М., Умарова А. Е. (2016)
Уразаева С. Т. - Заболеваемость бешенством в Казахстане, Таскалиев С. Е., Умарова А. Е., Таскалиева Д. С. (2016)
Дадамирзаев Г. - Мухандислик таълимининг стратегияси: "кейс–стади" ёндашиш, Юсупов О. Я., Файзуллаев К. М. (2016)
Дадамирзаев Г. - Фанлараро богланишнинг мухандислик таълимидаги ўрни, Файзуллаев К. М. (2016)
Дадамирзаев Г. - Модулли таълим мустакил иш учун дидактик максадга эришиш воситаси сифатида, Вахобова С. (2016)
Брецко І. І. - Діалогічне мовлення — основа для розвитку здібностей міжособистісного спілкування, Кравченко Т.М. (2016)
Мулик К. В. - Туризм, як засіб фізичного виховання дітей 6–10 років (2016)
Павлиш Т. Г. - До проблеми професійної мобільності викладача коледжу (2016)
Романишин Ю. Л. - Інформаційні технології у розвитку професійних знань майбутніх фахівців інформаційної сфери (2016)
Sinyaeva N. I. - On some problems when translating (2016)
Синяева Н. И. - Мотивация, как стимул изучения иностранного языка профессионального общения (2016)
Сопотницкая Е. В. - Общие аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности (2016)
Федоренко Ю. Ю. - Аналіз навчально-методичного комплексу як дидактична умова формування пізнавальних умінь учнів з фізичної географії (2016)
Юсупов Д. Р. - Олий таълим муассасаларида муxандислик фанларини ўkитишда ахборот технологияларининг ўрни, Беркинов Э. Х., Холбаев Д. Ж. (2016)
Авдеева Е. В. - Воздействие техногенных факторов урбосреды на зеленые насаждения (на примере г. Красноярска), Надемянов В. Ф., Шмарин Н. В. (2016)
Гайибов Т. Ш. - Оптимизация режимов электрических сетей по напряжениям узлов, Сейтмуратов Б. Т. (2016)
Демченко О. О. - Синтез дипентаеритриту в реакторі змішення з рециклом пентаеритриту (2016)
Мамаджанов А. Б. - Электр таъминоти тизимига энергия назорати ва хисоблашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишнинг самарадорлиги хакида, Шарипов Ф. Ф. (2016)
Оладько В. С. - Алгоритм проверки соответствия веб-браузера требованиям пользователя, Белозерова А. А., Микова С. Ю. (2016)
Саликов В. А. - Исследование производственного процесса на модели anylogic, Кузьменко Т. С. (2016)
Сергеев А. В. - Роль распределённых хеш-таблиц в построении эффективных децентрализованных сетей (2016)
Сухарев В. А. - Бициклическая природа солнечной активности (2016)
Сухарев В. А. - Физическая природа и прогнозирование минимумов солнечной активности (2016)
Сінченко О. С. - Апроксимація паде аналітичної функції, Качан А. І. (2016)
Аванесов Э. Ю. - Кадровый потенциал как предпосылка дальнейшего развития методики спортизированного физического воспитания школьников Армении (2016)
Boyko G. N. - Structure of motivation of sports activity of athletes in paralympic sport, Voloshko L. B. (2016)
Галімова В. М. - Екологічний моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах, Суровцев І. В., Кравченко О. О., Галімов С. К. (2016)
Галімова В. М. - Контроль вмісту важких металів у воді за допомогою аналізатора М-ХА1000-5, Суровцев І. В., Кравченко О. О., Аксьонова М. О. (2016)
Павленко О. Ю. - Формирование наноразмерных частиц гематита при прокаливании продуктов ротационно-коррозионного диспергирования, Лавриненко Е. Н., Щукин Ю. С. (2016)
Каєнко О. О. - Особливості формування правового статусу капітана морського судна (2016)
Ювілейні привітання до 80-ліття від дня народження Г. В. Самойленка (2015)
Чоботько А. В. - Художественное пространство повести Н. Гоголя "Страшная месть" (2015)
Киричок Г. А. - Слово и тело в ранней прозе Н. Гоголя (теоретический аспект) (2015)
Сквіра Н. М. - "Преображение моей судьбы я глубокопочувствовал". Ключові моменти переродження героїв у "Капітані Боппі" та "Агасфері" В. Жуковського (2015)
Ісаєнко К. П. - "Гра з читачем" як вибір наративної стратегії(на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") (2015)
Ковальчук О. Г. - Візуальне у процесах трансформації особистості ("Сміх", "Він іде", "Невідомий", "Persona grata", "В дорозі") (2015)
Muchka M. - Preconditions and peculiarities of H. von Kleist’s creative work reception in Ukrainian literary process of the 19th – the beginning of the 20th century (2015)
Shtohryn M. V. - Mystic toposes of Kyiv in the novel "Love in Baroque style" by V. Danylenko (2015)
Заєць Г. В. - Художня деталь в епіці Володимира Ярошенка (2015)
Краснобаєва О. Д. - Просторово-часова організація тексту в романі-епопеї А. Корольова "Ерон" (2015)
Оспапенко Л. М. - "Ловець у житі" як духовна практика: про рецепцію роману Дж. Д. Селінджера (2015)
Бойко Н. І. - Паралінгвальні фразеологізми в мовотворчості М. Коцюбинського (2015)
Зіневич Л. В. - Художній переклад у контексті ідей європеїзму М. Коцюбинського (2015)
Красавіна В. В. - Земля як мірило цінностей і парадигма зради у творах М. Коцюбинського "Fata morgana" та О. Кобилянської "Земля" (2015)
Поворознюк С. І. - Мовні засоби експлікації етнічних стереотипів татарського народу в кримському циклі оповідань Михайла Коцюбинського (2015)
Сазонова О. В. - Дискурс "кохання–зрада–смерть" у творах М. Коцюбинського та М. Могилянського (2015)
Хомич Т. Л. - Фразеологічні одиниці в дитячих текстах Михайла Коцюбинського, Воробей А. В. (2015)
Шлєіна Л. І. - Концептуальні риси літературного й живописного імпресіонізму у новелі "Intermezzo" Михайла Коцюбинського (2015)
Задорожний В. Б. - Про позамовну дійсність деяких лексикографічних явищ (2015)
Хомич Т. Л. - Лексико-фразеологічний рівень мовної компетенції сучасного студента професійно-технічного навчального закладу, Мусієнко І. В. (2015)
Цінько С. В. - Психолінгвістичні особливості сприймання школярами усного мовлення (2015)
Стасюк Н. В. - Структурно-синтаксичні особливості мовленнєвого акту заклику (2015)
Томіленко Л. М. - Позасловникова лексика у творі Дмитра Донцова "Націоналізм" (2015)
Федунович-Швед О. Т. - Реалізація словотвірного потенціалу української мови у перекладах Миколи Лукаша (2015)
Харитонов І. К. - Про три переклади поезії О. Поупа "Самопізнання" (2015)
Капніна Г. І. - Категорія експресивності у перекладі (на матеріалі оригінального та трансформованого на українську мову варіантів роману Е. М. Ремарка "На західному фронті без змін") (2015)
Самойленко Г. В. - Садиби письменників, художників, акторів як гнізда культури на Чернігівщини (2015)
Драчук Л. І. - Проблеми регіонального розвитку культури на сторінках наукового збірника "Література та культура Полісся" (2015)
Наші автори (2015)
Подання (2015)
Титул, зміст (2016)
Кривонос Ю. Г. - Новые средства альтернативной коммуникации для людей с ограниченными возможностями, Крак Ю. В., Бармак А. В., Багрий Р. А. (2016)
Ковальчук Л. В. - Алгоритмы генерации базовой точки кривой Эдвардса с использованием критериев делимости точки, Бессалов А. В., Беспалов А. Ю. (2016)
Годлевский А. Б. - Методика разработки и средства формализации функциональных спецификаций систем и устройств, Мищенко Н. М., Мороховец М. К., Фелижанко О. Д., Щеголева Н. Н. (2016)
Галкин А. А. - Алгоритмические аспекты определения функций глубины в процедуре выбора оптимальной гипотезы для задач классификации данных (2016)
Сергиенко И. В. - Взвешенная псевдоинверсия с вырожденными весами, Галба Е. Ф. (2016)
Кнопов П. С. - Об одной полумарковской модели управления запасами, Пепеляева Т. В., Демченко И. Ю. (2016)
Булавацкий В. М. - Дробно-дифференциальный аналог бипараболического эволюционного уравнения и некоторые его применения (2016)
Маций О. Б. - Рекуррентный алгоритм решения задачи о взвешенном паросочетании, Морозов А. В., Панишев А. В. (2016)
Майко Н. В. - Оценка точности разностной схемы для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевых условий, Рябичев В. Л. (2016)
Жерновый Ю. В. - Метод потенциалов для систем типа M/G/1/m с гистерезисными стратегиями функционирования (2016)
Савченко И. А. - Оценивание чувствительности решения при использовании модифицированного метода морфологического анализа (2016)
Крывый С. Л. - Алгоритмы решения систем линейных уравнений в кольцах вычетов (2016)
Гнатив Л. А. - Целочисленные косинусные преобразования для высокоэффективного кодирования изображений и видео (2016)
Белоус М. В. - Дополнение Nadra-3D add-on для программного комплекса Blender (2016)
Стасюк О. І. - Математичні моделі комп’ютерної інтелектуалізації технологій синхронних векторних вимірювань параметрів електричних мереж, Гончарова Л. Л. (2016)
Содержание (2016)
Ворошилова Г. О. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму у формуванні глобально-конкурентних переваг (2016)
Гоблик В. В. - Використання світового досвіду залучення іноземних інвеститцій у процесі подолання кризових явищ перехідного періоду (2016)
Горлачук В. В. - Компроміс між державою і суспільством як фактор ефективного сільськогосподарського землекористування, Дзюбак К. М. (2016)
Даниляк Л. Я. - Закордонний досвід функціонування приватної і державної медицини: механізм фінансування (2016)
Дзюбак К. М. - Проблеми сучасного визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2016)
Dobosevych N. - Manipulacje występujące w komunikacji biznesowej (2016)
Домбик О. М. - Внутрішній контроль спеціалізованих робочих активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу: методичний аспект (2016)
Дудкевич Ю. А. - Проблеми та можливості збільшення прибутку готелю в сучасних умовах, Погасій С. О. (2016)
Калюжна Г. Я. - Зарубіжний досвід формування звітності про інтелектуальний капітал (2016)
Кислицын Е. В. - Типы олигополистических рынков и пути их исследования: рынок природного газа (2016)
Колодій Х. В. - Проблеми розвитку маркетингу в Україні за умов глобалізації економіки (2016)
Колєсник М. О. - Організація безпеки як важлива складова роботи готельних підприємств, Погасій С. О. (2016)
Коробкова О. М. - Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності (2016)
Косенко Т. Г. - Анализ производства и использования кормов на предприятии (2016)
Лавров М. В. - Проблема оцінювання та використання земельних ресурсів в умовах зміни системи цінностей (2016)
Лойко В. В. - Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань, Авдєєва Н. Є. (2016)
Лойко В. В. - Система управління витратами промислового підприємства, Журавський Б. О. (2016)
Лукьянов А. Н. - Особенности разработки стратегического плана развития предприятия (2016)
Манюк Н. А. - Особливості оподаткування банківських установ в Україні, Савчук Т. М. (2016)
Norkina O. - Problems of investment programs profitability (2016)
Оболенцева Л. В. - Проблеми та перспективи формування туристського іміджу України як важливої складової розвитку туризму та економіки держави, Александрова С. А., Петренко К. О. (2016)
Островський І. В. - Техногенні і екологічні ризики потенційно небезпечних виробництв (2016)
Ошерович И. Л. - Проблемы актуальности деятельности международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch в 2015 году (2016)
Полчанінова І. Л. - Дослідження процесів трансформації готельного комплексу регіону, Опанович В. Г. (2016)
Приходченко Т. А. - Проблеми підвищення ефективності державної стратегії регіонального розвитку України (2016)
Пугачевська К. Й. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного маркетингу в умовах глобалізації, Пугачевська К. С. (2016)
Ремига Ю. С. - Теоретичні аспекти поняття "ланцюг доставки" (2016)
Tymchenko O. M. - Effects and alternative ideas of tax reform in Ukraine (2016)
Троценко В. В. - Основні проблеми стратегічного планування у готельному господарстві та шляхи їх вирішення, Погасій С. О. (2016)
Хасянов О. Р. - Оценка эффективности землепользования на примере СПК имени Н.К. Крупской, Нуретдинова Ю. В. (2016)
Чугайнова А. А. - Эколого–экономическая оценка обезвреживания нефтесодержащих отходов биотенологическими и термическими методами, Халецкая М. И., Лобовиков А. О. (2016)
Шаймарданов П. М. - Бухгалтерская документация в процессе управления (2016)
Шевчук Я. В. - Імітаційне моделювання транспортних систем (2016)
Шокот О. А. - Аудит розрахунків з оплати праці з використанням комп’ютерних технологій (2016)
Адамович С. В. - Спроби реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (1990-2012 рр.) (2013)
Білоус Л. В. - Про стан національних прав та боротьбу за них в діяльності української громадської групи сприяння виконанню Гельсінськіх Угод (УГГ сприяння) – Української Гельсінськоїх Спілки (УГС) (2013)
Боринська О. Л. - Використання політичної трансформації для встановлення авторитарного режиму (на прикладі країн Центральної Азії) (2013)
Вархов Г. В. - Сім’ї політичних партій Європарламенту: засади функціонування та ідеологічні особливості (2013)
Венгринюк Л. Я. - Громадські організації у сфері політики пам’яті: регіональний вимір (порівняльний аналіз Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей) (2013)
Голуб’як Н. Р. - Концептуальні основи аналізу регіональної політики: політичний вимір (2013)
Міщук А. І. - Критика УРП-УСРП тоталітаризму та його різновидів – більшовизму і фашизму, Міщук М. Б. (2013)
Коваль І. В. - Релігійна модернізація України у контексті євроінтеграційних процесів (2013)
Ломака І. І. - Релігія як інститут модернізації суспільства: аналіз політичних теорій (2013)
Пояркова Т. К. - Олігархізація як кризовий синдром модернізації незалежної України (2013)
Притуляк С. І. - Український вимір світової соціал-демократії періоду постбіполярності: пошук оптимальної моделі взаємодії (2013)
Пуйда Р. Б. - Політика українського націонал-демократичного об’єднання в польському сеймі та сенаті (2013)
Сливка Н. І. - Особливості моделювання іміджу політичної партії: феномен і структурні компоненти (2013)
Федорів Х. І. - Український інститут національної пам’яті як механізм формування колективної пам’яті суспільства (2013)
Щербін Л. В. - Еволюція національного питання у програмі Конституційно-демократичної партії (1905-1917 рр.) (2013)
Журжа І. В. - До історії боснійського конфлікту 1992-1995 рр.: політичне протистояння провладних та опозиційних сил Сербії щодо врегулювання ситуації в Боснії і Герцеговині (2013)
Криворучко Н. В. - Політика безпеки Чеської Республіки у контексті американсько-російських відносин (2013)
Масловська О. М. - Політико-правове формування дипломатичної служби України (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського