Терентьєва Н. О. - Освіта дорослих в Ірландії і Україні: спільне та відмінне у тенденціях розвитку, Ситник О. І. (2016)
Тесленков О. Ю. - Експериментальна модель формування професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Хома Т. В. - Формування культури писемного мовлення на заняттях з української мови в умовах коледжу (2016)
Яновська Л. Г. - Формування умінь етнокультурної діяльності у майбутніх учителів історії (2016)
Содержание (2016)
Авраменко Т. В. - Современные методы диагностики и коррекции гестационного сахарного диабета у беременных (Клиническая лекция), Макаренко М. В., Говсеев Д. А. (2016)
Выбери жизнь. В Соломенском районе столицы стартовала программа по сохранению здоровья женщин (2016)
Татарчук Т. Ф. - Лечение стресс-индуцированной недостаточности лютеиновой фазы, Косей Н. В., Тутченко Т. Н. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, засновані на доказах, Жилка Н. Я., Жук С. І., Прядко Н. Г. (2016)
Лук’янчук О. В. - Клінічний досвід ведення пацієнток із цервікальними інтраепітеліальними новоутвореннями в ранній післяопераційний період, Рибін А. І. (2016)
Ветох Г. В. - Особенности ультразвукового исследования яичников при синдроме поликистозных яичников на фоне воспалительных заболеваний малого таза (2016)
Жук С. І. - Стан плода у вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів після застосування протитромботичної терапії, Ус І. В. (2016)
Говсєєв Д. О. - Клініко-гемостазіологічні аспекти повторної прееклампсії (2016)
Голяновський О. В. - Інноваційні підходи до терапії кольпітів неспецифічної етіології, Рубінштейн А. М. (2016)
Пекарь А. Ю. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних із вірусною Епштейна–Барр інфекцією, Міцода Р. М. (2016)
Wuttke W. - Витекс Священный (Vitex Agnus-Castus) Фармакология и клинические показания, Jarry H., Christoffel V., Spengler B., Seidlova-Wuttke D. (2016)
Романенко Т. Г. - Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения при патологии щитовидной железы, Чайка О. И. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Анемія вагітних – фактор ризику розвитку акушерської та перинатальної патології (огляд літератури), Гопчук О. М. (2016)
Лубковська О. А. - Плацентарна дисфункція у жінок, які використовували різні методи контрацепції (2016)
Булавенко О. В. - Обґрунтування доцільності застосування методу флуоресцентної спектроскопії в комплексній діагностиці післяпологового ендометриту, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2016)
Кульчицький Д. В. - Оцінювання інтенсивності больового синдрому у жінок після кесарева розтину (2016)
Мельник О. В. - Клінічні аспекти перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфофункциональные особенности плаценты при малоподвижном образе жизни беременной, Дороганова А. В., Беляев С. Г., Назаренко Л. Г. (2016)
Алипова Н. Ф. - Роль тиреоидной дисфункции в генезе гестационных и перинатальных осложнений (2016)
Резніченко Г. І. - Лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю. (2016)
Гопчук Е. Н. - Менструальный цикл и его связь с системным воспалением, Герасимова Т. В. (2016)
Мамчур В. И. - Фармакологический профиль препарата Офор в аспекте рациональной антимикробной терапии микст-инфекций, Дронов С. Н. (2016)
Ночвіна О. А. - Стан системи гемостазу як характеристика функції ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Атанова Я. О. - Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан кісткового метаболізму у жінок у період постменопаузи, Кирилюк М. Л. (2016)
Ахундова Н. Э. - Современные аспекты синдрома гиперандрогении в репродуктивный период (2016)
Казак А. В. - Вагінальний дисбіоз: сучасний погляд на постійну проблему (2016)
Рыкова О. В. - Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики (2016)
Марданлы Ф. А. - Заболеваемость раком молочной железы и смертность у женщин, проживающих в городах Азербайджанской Республики, Ватанха С. С., Алиев Ф. Ю. (2016)
Палійчук О. В. - Роль медико-генетичного консультування у виявленні доброякісної та злоякісної патології органів жіночої репродуктивної системи (2016)
Удовікова Н. О. - Особливості рівнів статевих гормонів у дівчаток-підлітків із первинною олігоменореєю (2016)
Веропотвелян Н. П. - Задержка внутриутробного роста плода, психическое и физическое развитие детей, Веропотвелян П. Н., Журавлева С. А., Гламазда А. И. (2016)
Гладчук И. З. - Возрастные особенности маточной перистальтики у бесплодных женщин с аденомиозом, миомой матки и их сочетанием, Рожковская Н. Н., Гарбузенко Н. Д., Стамова Н. А. (2016)
Gladchuk I. Z. - Age features of uterine motility in infertile women with adenomyosis, uterine fibroids, and their combination, Rozhkovskaya N. N., Garbuzenko N. D., Stamova N. A. (2016)
Голубова Г. В. - Статистичне вивчення мотивації злочинності в Україні (2014)
Казак О. О. - Статистичні рейтингові оцінки підприємств машинобудівного комплексу України (2014)
Герасимович І. А. - Теоретичні засади обліково-аналітичної системи в управлінні підприємством в умовах динамічного ринкового середовища (2014)
Пантелеєв В. П. - Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні й практичні аспекти, Безверхий К. В. (2014)
Kistersky L. L. - Eurointegration Instruments for Economic Reforms, Lypova T. V. (2014)
Винокурова О. І. - Роль бізнес-планування в антикризовому управлінні підприємств (2014)
Загорна Т. О. - Діагностичний інструментарій дослідження потенціалу сектору роздрібної торгівлі (2014)
Моцний Ф. В. - Криві другого порядку та їх застосування в економіці. Частина II. Економічні задачі та криві другого порядку (2014)
Сбітнєв А. І. - Формування задачі розподілу взаємопов'язаних ресурсів як задачі математичного програмування, Козлов В. В. (2014)
Висоцький В. А. - Фізична реабілітація людей з порушенням зору в умовах вищого навчального закладу (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2014)
Шапран Ю.П. - Типологія освітнього середовища в умовах компетентнісно-зорієнтованої педагогічної освіти, Шапран О.І. (2015)
Головчук С.Ю. - Ідея патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Павленко В.В. - Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток (2015)
Cаврасова-В’юн Т.О. - Концептуальна модель громадянської активності студентів класичного університету (2015)
Cолодка А.К. - Результати дослідження теоретико-методичних засад кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процессу вищих навчальних закладів (2015)
Фруктова Я.С. - До проблеми відбору змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації: теоретико-методологічний та практичний аспекти (2015)
Чернуха Н.М. - Інформаційна компетентність — обов’язковий актив сучасного школяра, Козир М.В. (2015)
Бодрова Т.О. - Принцип взаємодії університету і школи в методичній підготовці майбутніх учителів музики (2015)
Захарова Г.Б. - Модель реалізації сукупності дидактичних умов формування вмінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційних технологій (2015)
Зубехіна Т.В. - Організаційно-методичні умови формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки (2015)
Горожанкіна О.Ю. - Зміст та структурні компоненти музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Кочина В.В. - Компетентнісний підхід у формуванні культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (2015)
Кушнір В.С. - Модель професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків (2015)
Рейпольська О.Д. - Визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності у студентів дошкільного фаху, Таран І.Б. (2015)
Сніговська О.В. - Формування міжкультурної компетентності міжнародників при викладанні іноземної мови (2015)
Кривопишина О.А. - Творчість як предмет наукового дослідження на мультипарадигмальному етапі розвитку психології (2015)
Помилуйко В.Ю. - Психологічні детермінанти розвитку компетентностей учителів у Європейських країнах (2015)
Помиткіна Л.В. - Психологічні особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті (2015)
Скиба К.М. - Професіографічний підхід до побудови компетентнісної моделі перекладача (2015)
Резюме (2015)
Відомості про авторів (2015)
Терентьєва Н.О. - Проектування змісту навчальної дисципліни "Робота з архівними / історичними джерелами" (2015)
Морзе Н.В. - Як сформувати ІКТ-компетентність сучасного магістра, Буйницька О.П. (2015)
Морзе Н.В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату, Кочарян А.Б. (2015)
Паламарчук Л.Б. - Геоінформаційна компетенція у дослідницькій діяльності старшокласників-членів Київської Малої академії наук учнівської молоді, Бабійчук С.М. (2015)
Тригуб І.І. - Професійна компетентність експертів у галузі освіти (2015)
Брюханова Г.В. - Історична динаміка підвищення рівня професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції (2015)
Галицька М.М. - Реалізація компетентнісного підходу у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців (2015)
Грищук Ю.В. - Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів у Республіці Польща (2015)
Диба Т.Г. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців фізичного виховання (2015)
Козак Л.В. - Компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології у сфері інноваційної професійної діяльності (2015)
Кузьменко О.М. - Розвиток комунікативної компетентності студентів завдяки навчанню у співпраці (co-operative learning) (2015)
Мартинчук О.В. - Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда (2015)
Пляченко Т.М. - Структура і зміст професійних компетентностей учителя музичного мистецтва (2015)
Прошкін В.В. - Аналіз реальної практики формування дослідницької компетентності майбутніх учителів (2015)
Стаднік Н.В. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми (2015)
Громова Н.М. - Формування мовної особистості під час інтерпретації та перекладу іншомовних текстів (2015)
Міляєва В.Р. - Компетентнісно зорієнтований підхід у вищій освіті як основа розвитку суб’єктності особистості майбутнього фахівця (2015)
Резюме (2015)
Відомості про авторів (2015)
Войтко С. В. - Еквівалент суміжності як фактор стратегічного розвитку машинобудівних підприємств України, Калапа Т. В. (2014)
Карпов Ю. В. - Аналіз і порівняння історичної волатильності золота та криптовалюти біткоін (2014)
Bochulia T. V. - Modelingof Accounting and Analytical Support of Management: Innovative Implementation (2014)
Гринчак Н. А. - Особливості формування сучасної моделі міжнародного стратегічного менеджменту (2014)
Малащук Д. В. - Глобальна трансформація світового фінансового ринку (2014)
Семяновський В. М. - Система територіальної статистики та адміністративно-територіальний устрій. Європейський досвід для України (2014)
Бучинська О. В. - Реклама та PR: дві сторони сприйняття (2014)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 1. Класичний підхід (2014)
Ткачев А. А. - Моделирование потенциала развития предприятий сферы информационного бизнеса (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2014)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Богданюк О. М. - Типи невербальних засобів комунікації та їх роль у педагогічному процесі (2015)
Бультіна Д. В. - Особливості транскодування у сучасній англійській мові (2015)
Горват-Янушевська І. І. - Шляхи вдосконалення розвитку емоційного інтелекту під час навчання у ВНЗ (2015)
Дем’янюк О. Й. - Використання відомостей про загиблих на Сході України волинян у патріотичному вихованні школярів краю (2015)
Євтодюк А. В. - Філософські візії христоцентричної духовності крізь призму викликів сучасності, Матушевська М. В. (2015)
Казмірчук Н. М. - Самоосвітня діяльність як фактор професійного зростання практичного психолога (2015)
Кліш П. А. - Педагогічна технологія діалогового спілкування: сутність, структура, зміст, Хом’як А. П. (2015)
Луцюк А. М. - Управлінська діяльність директора школи у дослідно-експериментальній роботі навчального закладу (2015)
Остапйовський І. Є. - До проблеми теоретичного обґрунтування феномену адиктивної поведінки, Остапйовська Т. П. (2015)
Шевчук Г. З. - Мовленнєва культура як компонент педагогічної майстерності (2015)
Богданович О. І. - Вимоги до кваліфікаційних категорій (2015)
Григор’єва Н. В. - Науково-дослідницька діяльність учителя як важливий фактор розвитку його професіоналізму (2015)
Сітовська Т. М. - Організаційні та методичні аспекти корекційно-розвиткової роботи в інклюзивному навчанні (2015)
Карпюк Я. В. - Загальна характеристика клімату України. Циркуляція атмосфери (2015)
Томчук Т. О. - Пошук Петром Попельським свого місця у світі, Бондарук Л. М. (2015)
Сироватка Р. М. - Використання технологій ситуативного моделювання (2015)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LІІ Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2015)
Мудрак С. М. - Професійна мотивація перепідготовки слухачів навчально-наукового центру післядипломної освіти (2015)
Чепіль Т. Т. - Україна – єдина країна (2015)
Поручинський А. І. - Співпраця Волинського еколого-натуралістичного центру та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Коцун Л. О. (2015)
Бердоус Н. О. - Діяльнісний підхід до формування ціннісних орієнтацій на здоров’я (2015)
Лапків В. М. - Стежинами екологічної співпраці (2015)
Колибенко О. - Химерний був час, таким він і зостався (2012)
Біленко Ф. - Спогади (2012)
Белоусов Д. А. - Стабилизированный источник питания светодиодных светильников (2015)
Тарасенко М. Г. - Підходи до визначення корисної середньої тривалості світіння джерел світла, Козак К. М., Шавьолкін О. О., Бойко М. І. (2015)
Овчинников С. С. - Освітлення скульптурних пам'ятників за допомогою проекційних систем, Поліщук В. М., Мартиненко А. С. (2015)
Тарасенко М. Г. - Використання диференціальних математичних моделей розрядних ламп для аналізу електричних кіл із пускорегулювальними апаратами довільної конфігурації, Овчинников С. С., Волкова О. Ю., Хворост М. В. (2015)
Харченко В. Ф. - Побудова динамічної моделі одностороннього освітлення вулиць і магістралей живлення, Хворост М. В., Маляренко В. А., Якунін О. А. (2015)
Купко А. Д. - Совершенствование метода измерения силы света для неточечных источников, Терещенко М. Г. (2015)
Титул, зміст (2015)
Троїцький В. О. - Перспективы развития радиационного контроля сварных соединений (2015)
Хомяк Ю. В. - Вихрострумовий дефектоскоп з низькою чутливістю до шорсткості поверхні об’єкта контролю, Сучков Г. М., Тараненко Ю. К., Глоба С. М., Слободчук А. Ю. (2015)
Syrotkina O. I. - Automatic Diagnosis Method for SCADA Operability (2015)
Борущак Л. О. - Установка і методика випробовування породоруйнівних елементів бурових доліт на зношення через прошарок абразиву, Богаченко О. М., Костюк Н. О. (2015)
Кісіль І. С. - Вимірювання міжфазного натягу методом обертової краплі різними методиками, Барна О. Б. (2015)
Гришанова І. А. - Визначення топологій вимірювальних хорд ультразвукових перетворювачів витрати рідини, Коробко І. В., Погребний П. М. (2015)
Вощинський В. С. - Дослідження впливу теплообмінних процесів на перевірку герметичності еталонних установок об’єму газу, Середюк О. Є., Андрук М. С., Лютенко Т. В. (2015)
Голуб К. Ю. - Порівняльний аналіз тестових методів підвищення точності діелькометричних вологомірів, Заболотний О. В. (2015)
Глуховський В. Ю. - Реалізація методу тепловізійної дефектометрії з метою визначення геометричних параметрів дефектів потенційно небезпечних важкодоступних об’єктів (2015)
Білинський Й. Й. - Алгоритм визначення та контролю геометричних параметрів малогабаритних об’єктів складної форми шляхом субпіклелної обробки їх зображень, Сухоцька І. В. (2015)
Гудь В. М. - Аналіз похибки визначення залишкової індукції циліндричних постійних магнітів з осьовим намагніченням методом дистанційної магнітометрії (2015)
Бойко В. О. - Компенсація впливу опорів ліній зв’язку в двопровідних терморезистивних перетворювачах, Матвіїв Р. О., Чабан О. П. (2015)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Струтинський В. Б. - Теоретичне обґрунтування комп’ютерно-інтегрованих методів контролю якості друкованої продукції, Киричок Т. Ю. (2016)
Киричок П. О. - Технологічні процеси фінішної обробки деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок, Нікольський Д. В. (2016)
Роїк Т. А. - Фактори впливу на вибір ефективного формату друкування офсетним способом зі зволоженням друкарських форм, Гординська О. Ф., Золотухіна К. І. (2016)
Токарь О. В. - Определение насыщенности набора при изменении параметров полосы, Зильберглейт М. А. (2016)
Хмілярчук О. І. - Моделювання процесу забруднення комірок анілоксового валу, Шубко Ю. С. (2016)
Загородній Р. С. - Сучасні технології плоского офсетного друку зі зволоженням, Розум Т. В. (2016)
Гриценко(Сарапулова) О. О. - Визначення оптичних характеристик зображень з нанофотонними елементами, виготовлених струминним способом друку, Задорожна О. Д., Шерстюк В. П. (2016)
Талімонова Н. Л. - Алгоритм для визначення та врахування явища перебивання фарби на зворот під час сортування банкнот (2016)
Сидоренко К. В. - Оцінка якості відбитків трафаретного друку, Зоренко О. В., Байдак О. Ю., Кушлик Б. Р. (2016)
Роїк Т. А. - Поліпшення якості поверхонь отворів зносостійких композитних підшипників ковзання поліграфічних машин врахуванням динамічних коливань системи "верстат—пристрій—інструмент—деталь" за умов тонкого абразивного шліфування, Киричок П. О., Гавриш А. П., Хлус О. С. (2016)
Гриценко Д. С. - Комп’ютерне моделювання кулачкового механізму приводу поворотного столу тамподрукарської машини (2016)
Морфлюк В. Ф. - Цифрова система інтегрального контролю суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах, Карпенко І. С. (2016)
Киричок Т. Ю. - Акредитація в НТУУ "КПІ" підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03030202 — "Зв’язки з громадськістю", Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2016)
Мельников О. В. - Людина, якої нам не вистачатиме (2016)
До 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2015)
Наші поздоровлення (2015)
Войчишин В. Б. - Кібернетичний злочин як ціннісне поняття (2015)
Корчевна Л. О. - Специфічні особливості індуїстського права (2015)
Білоскурська О. В. - Взаємозв’язок конституційних обов’язків людини і громадянина з окремими категоріями конституційного права (2015)
Ромашкин С. В. - Основные положения реформирования органов прокуратуры Украины (2015)
Степанов С. В. - Історичні етапи формування та діяльності суддівського корпусу (2015)
Задорожна Я. В. - Ухилення від скоєння певних дій як спосіб вчинення адміністративного проступку (2015)
Кагановська Т. Є. - Інститут державної служби в системі адміністративного права України (2015)
Кістанова Я. М. - Правове регулювання співробітництва в сфері боротьби з митними правопорушеннями в ЄС (2015)
Рекеда Д. Ю. - Доставлення порушника та організаційно-правові засади його застосування (2015)
Рудой К. М. - Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України як суб’єктів міжнародної безпеки (2015)
Федчишин С. А. - Класифікація посад у системі дипломатичної служби України (2015)
Борщевська О. М. - Зупинення, поновлення та припинення перебігу господарських процесуальних строків (2015)
Смітюх А. В. - Щодо визначення поняття корпоративних прав учасника господарського товариства (2015)
Степанова Т. В. - Інвестор в процедурі банкрутства (2015)
Епрікян А. А. - Аліменти, як один із засобів забезпечення права дитини на утримання (2015)
Клейменова С. Н. - К вопросу об определении гостиничных услуг в системе видов услуг (2015)
Кульчій О. О. - Забезпечення права вигодонабувачів на одержання страхового відшкодування за договором обов’язкового страхування відповідальності автовласників (2015)
Мордовець М. В. - До питання про предмет авторського договору (2015)
Байло О. В. - Особливості судового розгляду справ про захист гідності працівника (2015)
Комаренко А. М. - Право на працю і закон України "про зайнятість населення" (2015)
Сосніна Г. В. - Визначення поняття "сервітут" (2015)
Сытников Д. М. - Правовое регулирование экологической сферы общества Украины (2015)
Юрескул В. О. - Щодо підстав зміни права загального природокористування (2015)
Миколенко О. М. - Класифікація та правове закріплення процесуальних форм відшкодування шкоди у кримінальному провадженні (2015)
Мирошниченко Н. М. - Концептуальні питання запровадження інституту кримінальні проступки у законодавство України (2015)
Павлова Т. О. - До питання про кримінально-правовий статус юридичної особи в Україні (2015)
Толпиго Д. М. - Особливості правового регулювання обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (2015)
Чуваков О. А. - Безопасность: политико-правовой аспект (2015)
Дрозд М. Д. - Методологія дослідження феномену політичного активізму (2015)
Задорожня А. Г. - Компаративний аналіз соціально-економічного розвитку України та східноєвропейських членів ЄС (2015)
Гарбуз К. С. - Правове регулювання статусу суб’єктів нотаріальної діяльності в Україні (2015)
Рабінович М. Л. - Правові основи взаємовідносин ЄС та держав-членів: до дискусії щодо федеративної природи Європейського Союзу (2015)
Стороженко І. С. - Чи була на Микитиному Розі Запорозька Січ (2015)
Перетокін А. Г. - Розвиток металургійної промисловості в Катеринославі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Манько А. О. - Вплив революційних подій 1917 р. на діяльність земств Катеринославської губернії (2015)
Архірейський Д. В. - Махновці в Катеринославі: хронологія присутності (2015)
Нікілєв О. Ф. - Село Дніпропетровщини за часів німецької окупації: за спогадами селян (літо 1941 – осінь 1944 рр.) (2015)
Шахрайчук І. А. - Радянські військовополонені у нацистських таборах на території Дніпропетровщини (1941–1944 рр.) (2015)
Іщенко О. В. - Відновлення житлового фонду і комунальної інфраструктури міст Дніпропетровської області у повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.), Сидорук В. М. (2015)
Гайдук А. В. - Особливості повсякденного життя дніпродзержинців періоду "відлиги" (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) (2015)
Кочергін І. О. - Катеринославський дворянський рід Алексєєвих (2015)
Світленко С. І. - Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д. І. Яворницького періоду революції (1917–1920) (2015)
Сміянова О. А. - Будинок Д. І. Яворницького в першій половині ХХ ст. (2015)
Манько М. О. - Національна еліта Катеринославщини у державотворчих процесах періоду початкових етапів Української революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2015)
Шейміна Н. М. - Участь дніпропетровців у дисидентському русі України (1960–1985 рр.) (2015)
Виноградов Г. М. - Дніпровські пороги як символічний південний кордон Русі часів Володимирового хрещення (2015)
Лучка Л. М. - Перші бібліотеки Катеринослава (2015)
Прокопенко Л. Л. - Розвиток професійної освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Прокопенко С. Л. - Розвиток жіночої середньої освіти в Катеринославській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Буланова Н. М. - Особливості духовного життя польської національної меншини на Придніпров’ї упродовж 1880-х рр. – початку ХХ ст. (2015)
Сніда Є. О. - Адміністративно-територіальний устрій Російської православної церкви Катеринославської єпархії (1917–1919 рр.) (2015)
Іваненко В. В. - Реалізація загальнодержавної програми "Реабілітовані історією" на Дніпропетровщині: досвід, стан, перспективи (2015)
Бекетова В. М. - Приватні музеї в Дніпропетровській області на сучасному етапі (2015)
Євсєєва Г. П. - Стан нерухомої культурної спадщини Дніпропетровська: проблеми та перспективи збереження, Великородна Ю. О., Сухов В. Є. (2015)
Цимбалова Т. А. - Особливості архітектурно-планувальної адаптації прибуткових будинків Катеринослава для сучасних умов (2015)
Фещенко Є. Л. - ІІІ Міжнародна україно-польська археологічна експедиція як нова сторінка розвитку археологічних студій на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету, Мінакова К. В. (2015)
Наші автори (2015)
Петриченко В. Ф. - Удосконалення моделі технології вирощування сої на насіння в умовах південно-західного Степу України, Дробітько О. М. (2009)
Бугайов В. Д. - Вплив зміни морфотипу на структуру зернової продуктивності сортів гороху в умовах правобережного Лісостепу України, Кондратенко М. І. (2009)
Бабич А. О. - Індекс екологічної пластичності сортів бобів кормових, Іванюк С. В., Бабій С. І. (2009)
Максімов А. М. - Селекційно-генетична оцінка генотипів люцерни посівної з підвищеним рівнем самонесумісності в системі діалельних схрещувань, Бугайов В. Д. (2009)
Бондарчук А. А. - Сучасні молекулярно-генетичні методи ідентифікації фітопатогенів та їх використання в насінництві картоплі, Олійник Т. М., Слободян С. О., Грицай Р. В., Захарчук Н. А. (2009)
Демидась Г. І. - Значення проміжних післяжнивних посівів, Драбик В. Ф. (2009)
Плотніков В. В. - Ефективність системи агрохімікатів на посівах ярого ячменю, Гуменний М. Б., Гильчук В. Г., Наконечний В. О. (2009)
Колісник С. І. - Особливості формування фотосинтетичної та насіннєвої продуктивності ранньостиглих сортів сої в умовах правобережного Лісостепу України, Венедіктов О. М., Фабіянський Д. О. (2009)
Житкевич Н. В. - Діагностика бактеріальних патогенів сої, Гнатюк Т. Т., Петриченко В. Ф., Патика В. П. (2009)
Сокирко П. Г. - Вплив систем обробітку ґрунту на формування та роботу фотосинтетичного апарату сої (2009)
Кобак С. Я. - Вплив системи удобрення на формування зернової продуктивності бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України (2009)
Чоловський Ю. М. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування (2009)
Климчук О. В. - Природна стійкість сортів картоплі до шкідників і хвороб (2009)
Коваленко Н. П. - Урожайність і продуктивність олійних та кормових культур у різноротаційних сівозмінах південного Степу України, Юркевич Є. О. (2009)
Гусєв М. Г. - Особливості розвитку та формування надземної маси амаранту залежно від строку сівби в умовах південного Степу України, Войташенко Д. П., Кифорук В. В. (2009)
Ткачук О. П. - Формування урожаю листостеблової маси галеги східної при підпокривній і безпокривній сівбі в умовах правобережного Лісостепу (2009)
Шваб С. Б. - Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся (2009)
Борона В. П. - Шкідливість амброзії полинолистої та хімічні заходи її контролю у посівах сої в умовах правобережного Лісостепу України, Карасевич В. В., Островський С. В., Чекалюк Т. М. (2009)
Патыка Т. И. - Токсигенные особенности энтомопатогенных бактерий bacillus thuringiensis, Патыка В. Ф. (2009)
Мовчан І. В. - Динаміка появи та шкідливість бур'янів у посівах кукурудзи (2009)
Коваленко Т. М. - Вплив поліфункціонального комплексу мікроорганізмів при вирощуванні конюшини лучної на продуктивність та енергетичні аспекти (2009)
Забарна Т. А. - Формування листостеблової та кореневої маси конюшини лучної другого року життя в умовах правобережного Лісостепу України (2009)
Мельничук А. О. - Продуктивність лядвенцю рогатого в чистих посівах і в травосумішках на осушуваному дерново-глейовому ґрунті Полісся, Савчук О. І., Власенко О. О. (2009)
Молдован Ж. А. - Продуктивне довголіття лядвенцю рогатого в пасовищних травостоях в умовах Лісостепу західного (2009)
Оліфірович В. О. - Підвищення продуктивності лучних угідь шляхом підсівання бобового компоненту на схилових землях південної частини Лісостепу західного (2009)
Люшняк М. В. - Хімічний склад та кормова продуктивність травосумішок для залуження еродованої ріллі (2009)
Моспан Г. М. - Кормова продуктивність багаторічних трав у рослинному складі сіножатей і пасовищ гірсько-лісового поясу Карпат, Чепур С. С. (2009)
Деркач Ю. С. - Вплив згодовування препарату пробіо-актив на продуктивність та органи травлення молодняку свиней, Діхтярук Н. С. (2009)
Задорожна І. С. - Розвиток дослідної справи з польового кормовиробництва в соціально-економічних умовах 1930-1956 рр. (2009)
Вергунов В. А. - Історія сільськогосподарської дослідницької справи як складової культури України та Франції від зародження до початку ХХ ст.: події, факти і особистості (2009)
Аннотации (2009)
Resume (2009)
Сугак В.Г. - Корреляционная функция зондирующего сигнала со ступенчатым изменением несущей частоты в условиях подповерхностного зондирования, Букин А.В., Джадуей Али. (2015)
Бескоровайный В.В. - Метод реинжиниринга топологических структур систем крупномасштабного мониторинга, Подоляка К.Е. (2015)
Максимов П. П. - Отрицательная дифференциальная проводимость лавинно-генераторных диодов на основе обратно смещенных резких p–n-переходов, Лукин К. А. (2015)
Максимов П. П. - Интермодуляционные компоненты активного элемента СВЧ смесителя на основе обратно смещенного резкого p–n-перехода (2015)
Одаренко Е.Н. - Фотонно-кристаллический диафрагмированный волновод – электродинамическая система для усилителя терагерцового диапазона (2015)
Чурюмов Г.И. - Источник питания низковольтных магнетронов X и KU диапазонов с цифровым управлением, Иванцов В.П. (2015)
Лысая Я.П. - Моделирование и оптимизация процесса лиофилизации биологического материала, Беспалова Е.Я. (2015)
Гордиенко Ю. Е. - Влияние зазора между зондом и объектом на высоколокальный сканирующий СВЧ нагрев материалов, Левченко А. В., Щербак Е. Л. (2015)
Матвиенко А.С. - Взаимодействие гравитационного поля и лазерного излучения, как основа абсолютного гравиметра, Мачехин Ю.П., Поврозин А.И. (2015)
Карпов А.И. - Широкополосная антенна для мобильной связи, Лукин К.А., Сивозализов Н.А. (2015)
Lukin K. - SAR tomography for short range applications using MIMO ground based noise waveform SAR, Vyplavin P., Palamarchuk V., Lukin S., Shelekhov A., Zaets N., Vasyuta K. (2015)
Афанасьева О.В. - Влияние параметров импульсной лазерной закалки на структуру и свойства углеродистых сталей, Лалазарова Н.А. (2015)
Памяти Стериополо Евгения Анатольевича (2015)
Вихідні дані (2015)
Уважаемые читатели! (2015)
Gorbenko I. - Features of parameters calculation for NTRU algorithm, Kachko O., Pogrebnyak K. (2015)
Бессалов А.В. - Классификация кривых в форме Эдвардса над простым полем, Цыганкова О.В. (2015)
Горбенко Ю.І. - Електронні підписи на основі ідентифікаторів та бінарного відображення, Ганзя Р.С., Акользіна О.С. (2015)
Акользіна О.С. - Аналіз захищеності алгоритму цифрового підпису EC KCDSA від атак на зв’язаних ключах, Горбенко І.Д. (2015)
Кулібаба В.А. - Аналіз захищеності алгоритмів електронних підписів ГОСТ Р 34.10 2012 та ДСТУ 4145 2002 від атаки на зв’язаних ключах, Тоцький О.С., Горбенко І.Д. (2015)
Єсіна М.В. - Математична модель протоколу сліпого електронного підпису на еліптичних кривих (2015)
Ковальова Н.В. - Аналіз електронних підписів з відновленням повідомлення згідно з ДСТУ ISO/IEC 9796-2, Горбенко Ю.І., Бакликов О.О. (2015)
Rodinko M.Yu. - Improvement of the method for optimal S-boxes generation, Oliynykov R.V., Hrinenko T.O. (2015)
Кузнецов О.О. - Дослідження потокових алгоритмів шифрування – переможців міжнародного проекту ESTREAM, Іваненко Д.В., Мордвінов Р.І. (2015)
Лисицкий К.Е. - О методике оценки законов распределения вероятностей максимумов полных дифференциалов и смещений линейных оболочек блочных симметричных шифров (2015)
Лавровская Т.В. - Оценка эффективности псевдослучайных кодов, сгенерированных с помощью LFSR, Вотяков О.И., Рассомахин С.Г. (2015)
Кузнецов А.А. - Анализ и сравнительные исследования нелинейных узлов замены современных блочных симметричных шифров, Белозерцев И.Н., Андрушкевич А.В. (2015)
Кузнецов А.А. - Комбинаторные свойства ключевого расписания блочных симметричных шифров, Горбенко Ю.И., Иваненко Д.В. (2015)
Котух Е.В. - Универсальное хеширование по кривым, ассоциированным с группой Судзуки, Халимов Г.З. (2015)
Потій О.В. - Базові принципи електронної ідентифікації. Концепція інфраструктури електронної ідентифікації України, Козлов Ю.Н., Дьяченко І.І. (2015)
Потій О.В. - Методи формування унікального електронного ідентифікатора і процес видачі електронних посвідчень: досвід Євросоюзу, Брошеван Є.В. (2015)
Потій О.В. - Протоколи надання довірчих послуг у національних архітектурах електронної ідентифікації країн Євросоюзу, Піддубний К.О. (2015)
Кузнєцов О.О. - Аналіз та порівняльні дослідження методів мережної стеганографії, Тимченко В.А., Дубровний Б.С. (2015)
Пономар В.А. - Побудова моделі порушника для загрози підміни чи модифікації апаратного засобу КЗІ та аналіз способів протидії (2015)
Аулов І.Ф. - Комплексний метод порівняння, оцінки та вибору механізмів управління ключовими даними користувачів у хмарних ІТС (2015)
К 70-летию со дня рождения Ивана Дмитриевича Горбенко (2015)
Вихідні дані (2015)
Ганаба С. - Концепт розуміння: теоретичне обґрунтування та можливості практичної реалізації на уроках історії (2015)
Лисенко О. - Проблема військового полону як предмет соціальної та усної історії. Деякі питання методології (2015)
Найчук А. - Аналіз і синтез як методи пізнання сутності держави (2015)
Левдер А. - До проблеми періодизації науково-педагогічної діяльності І. П. Крип’якевича (2015)
Степанков В. - Жванецька кампанія 1653 року та її наслідки для козацької України: джерела до вивчення теми (на допомогу викладачам, учителям, студентам та краєзнавцям), Степанков В. (2015)
Григоренко О. - Вивчення теми "Національна революція XVII століття в Україні" в процесі викладання навчальної дисципліни "Історія України" у вищій школі (за працями академіків В. Смолія і В. Степанкова) (2015)
Лопацька Н. - Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу "Нова історія країн Азії та Африки") (2015)
Повар А. - Співробітництво викладача і студента в умовах інтеграції сучасних педагогічних технологій (2015)
Присакар В. - Виховання толерантності в учнів 7-9 класів у процесі вивчення історії України (2015)
Воронюк Л. - Удосконалення професійної компетентності учителя засобами блога: з досвіду роботи (2015)
Кравчук О. - Використання писемних джерел на уроках історії україни у 8 класі (2015)
Гринюк Л. - Особливості викладання варіативної складової навчального плану з історії України у 9 класі (2015)
Мицик Ю. - З історії освіти на поділлі: межибізьке повітове училище, Тарасенко І. (2015)
Плахтій М. - Особливості викладання логіки на київських вищих жіночих курсах (2015)
Крик Н. - Українізація школи та проблема її забезпечення навчально-методичною літературою з суспільно-гуманітарних дисциплін (квітень – грудень 1918 р.) (2015)
Комарніцький О. - Організація педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (1920-1930-ті рр.) (2015)
Мисан В. - Шкільна освіта в рейхскомісаріаті "Україна" (на прикладі школи №2 міста Рівного) (2015)
Копилов С. - Боровець І. Нова історія країн європи та америки 1870-1918 рр. міжнародні відносини. практикум: навчальний посібник для студентів історичних факультетів та факультетів міжнародних відносин ВНЗ / І. Боровець – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 264 с. (2015)
Постоловський Р. - Газін В.П. Новітня історія країн європи та америки на початку XXI ст. / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – 284 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Прокопчук Ю. А. - Спиральная когнитивная метадинамика: пути реализации в информационных технологиях (2013)
Литвиненко Е. И. - Моделирование температурного поля треугольника с дискретными условиями Дирихле на границе, Астионенко И. А., Хомченко А. Н. (2013)
Боярова К. І. - Класифікація ризиків у страхуванні і байєсівський підхід до їх аналізу, Лозова О. Б., Бідюк П. І. (2013)
Будкова Л. В. - Мультифрактальний аналіз і моделювання трафіка в інформаційних телекомунікаційних мережах, Корнієнко В. І. (2013)
Веселовська Г. В. - Система контролю за результативністю опановування інформаційних ресурсів комп’ютерної графіки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2013)
Герасина А. В. - Структурно-параметрическая идентификация трафика в информационных телекоммуникационных сетях (2013)
Гусинін А. В. - Синтез алгоритму оптимального керування рухом аеростатичного літального апарата на етапі посадки (2013)
Захожай О. І. - Інформаційна технологія розпізнавання образів в задачах автоматизованої обробки інформації управління складними системами (2013)
Иванов Д. Е. - Исследование характеристик масштабируемости метода моделирования ЦУ с неисправностями для распределённых ВС (2013)
Козуля Т. В. - Оцінка якості системних об’єктів навколишнього середовища на основі метода компараторної ідентифікації, Білова М. О. (2013)
Короткая Л. И. - Повышение эффективности вычислительных методов решения некоторых классов систем дифференциальных уравнений, Зеленцов Д. Г., Науменко Н. Ю. (2013)
Кудр Лати ф Абдзиад - Разработка объектной модели беспроводной сенсорной сети (2013)
Носова Я. В. - Разработка метода экспресс-диагностики бактериальной микрофлоры полости носа, Фарук Х., Аврунин О. Г. (2013)
Парамонов А. И. - Интегрированный комплекс защиты программных продуктов (2013)
Писклакова О. А. - Задача дефазификации нечеткой функции полезности альтернатив (2013)
Славич В. П. - Модель оптимізації руху міського транспорту загального користування (2013)
Ульяновська Ю. В. - Автоматизована система управління процесами обробки службових документів (2013)
Ивановский Н. В. - Элементы математического моделирования для процессов судовождения, Голиков С. П., Чёрный С. Г., Кузьменко А. С. (2013)
Шерстюк В. Г. - Построение дескрипционной логики на основе решетки значений истинности и процедуры логического вывода (2013)
Яковенко В. Д. - Автоматизовані засоби управління якістю рівня організаційних знань (2013)
Якусевич Ю. Г. - Побудова моделі критерія оцінки ефективності і оптимізації процесів управління конкурентними перевагами у ВНЗ (2013)
Атаманюк И. П. - Алгоритм оптимальной линейной экстраполяции векторной случайной последовательности с полным учетом взаимокорреляционных связей для каждой составляющей (2013)
Шуть В. Н. - Управление движением автотранспортных средств с использованием мобильного помощника водителя (2013)
Анотації (2013)
Титул, зміст (2015)
Мигущенко Р. П. - Генераторы зондирующих импульсов для питания портативных электромагнитно-акустических преобразователей, Сучков Г. М., Тараненко Ю. К., Петрищев О. Н., Десятниченко А. В. (2015)
Порєв В. А. - Додаткові похибки вимірювання температури в телевізійній пірометрії, Томашук О. С. (2015)
Скальський В. Р. - Восьмиканальна радіотелеметрична акустико-емісійна система моніторингу об’єктів тривалої експлуатації, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г., Толопко Я. Д. (2015)
Лютак І. З. - Удосконалення методу контролю стінок трубопроводів ультразвуковим методом із застосуванням інформаційно-програмного забезпечення, Лютак З. П., Стрілецький Ю. Й. (2015)
Кісіль І. С. - Вимірювання крайового кута змочування методом апроксимації поліномами контуру лежачої краплі, Барна О. Б. (2015)
Чуйко М. М. - Експрес-контроль змочувальних властивостей системи "тверде тіло – рідина – газ" ємнісним методом, Витвицька Л. А., Витвицький З. Я. (2015)
Біліщук В. Б. - Застосування зразкових зображень для аналізу цифрових зображень фіксованих обертових крапель (2015)
Винничук А. Г. - Експериментальні дослідження коефіцієнта розширення природного газу при вимірюванні витрати торцевими звужувальними пристроями (2015)
Клочко Н. Б. - Оцінювання впливу параметрів природного газу на точність вимірювання об’ємної витрати турбінними лічильниками, Чеховський С. А. (2015)
Середюк О. Є. - Експериментальні дослідження методу термоанемометричного контролю енергетичної цінності природного газу, Малісевич В. В., Малісевич Н. М. (2015)
Іванчук В. В. - Комп’ютерне моделювання процесу автоматичного управління ректифікаційною колоною, Древецький В. В. (2015)
Івахів О. В. - Коригування нелінійності сервоприводу руки робота, Наконечний М. В., Репетило Т. М. (2015)
Бурау Н. І. - Синтез нейронної мережі для багатоканальної діагностики елементів конструкції в експлуатації, Протасов А. Г., Мироненко П. С., Рупіч С. С. (2015)
Вікович О. В. - Вимірювальні засоби для виявлення розмороженого курячого м'яса, Походило Є. В. (2015)
Піндус Н. М. - Дослідження роботи вимірного апарату Philips HD 11 XE при проведенні ультразвукового діагностування варикозної хвороби та розробка методики експрес діагностування із застосуванням кореляційного аналізу, Піндус О. В. (2015)
Кропивницька В. Б. - Визначення адекватності математичної моделі контролю механічної швидкості проходки свердловини, Кропивницький Д. Р. (2015)
Роботи, які захищені у 2015 р. на вченій спеціалізованій раді Д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу заспеціальностями: 05.11.13 – прилади і методи контролю тавизначення складу речовин, 05.13.07 – автоматизація процесів керування (2015)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2015)
Пам’яті Ігоря Степановича Кісіля (2015)
Левашов С. П. - Мобильные прямопоисковые технологии: факты обнаружения и локализации каналов вертикальной миграции флюидов – дополнительные свидетельства в пользу глубинного синтеза углеводородов, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Прилуков В. В. (2016)
Хтема А. В. - Часові параметри водонафтогазоносних осадових товщ за результатами створення і застосування реперного геохронографа. Стаття I, Хтема В. М. (2016)
Нагорний В. П. - Розсіювання акустичної хвилі порою, Денисюк І. І. (2016)
Лубков М. В. - Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Белый Т. А. - Численное моделирование распределения плотности электрических зарядов в фронтальных облаках (2016)
Савків Л. Г. - Система дистанційного прийому-передачі даних геофізичних спостережень (2016)
Кендзера О. В. - Експериментальна перевірка розрахункової вібраційної моделі Великої лаврської дзвіниці Києво-Печерського заповідника, Бєлов І. Д., Щербіна С. В., Лісовий Ю. В., Ільєнко В. А., Гайдайчук В. В., Дєдов О. П., Черевко І. А. (2016)
Чепурна Т. Б. - Методологія кількісної прогнозної оцінки ризиків від розвитку екзогенних геологічних процесів: селеві ризики, Касіянчук Д. В., Кузьменко Е. Д., Чепурний І. В. (2016)
Геоінформатика відсвяткувала свій ювілей (XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 10–13 травня 2016 р., Київ) (2016)
Петров Э. Г. - Синтез модели принятия инвестиционных решений в условиях многокритериальности, Брынза Н. А. (2013)
Ходаков В. Е. - Характерные особенности одного класса социально-экономических систем, Везумский А. К. (2013)
Величко Ю. И. - Метод внедрения модуля адаптации в пользовательский интерфейс (2013)
Веселовская Г. В. - Система дистанционного обучения компьютерной графике: информационные аспекты, Чеклин А. Д., Кибалко И. И. (2013)
Герасіна О. В. - Обгрунтування блочно-орієнтованих структур моделей трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах (2013)
Иванов Д. Е. - Классификация методов параллельного моделирования в задачах диагностики цифровых устройств (2013)
Кирийчук Д. Л. - Многофакторная оптимизация случайных затрат при координационном управлении предприятием (2013)
Коваленко И. И. - Графодинамическое имитационное моделирование организационных иерархий с использованием критериев их оптимальности, Приходько С. Б., Пугаченко Е. С., Швед А. В. (2013)
Козуля Т. В. - Обоснование методики компараторной идентификации для системы экологического мониторинга на региональном уровне исследования, Белова М. А. (2013)
Левыкин И. В. - Разработка метода определения функциональности информационной удалённой издательской системы, Хорошевский А. И. (2013)
Густи Н. А. - Оптимизация времени нахождения в очереди пересекающихся потоков событий, Марасанов В. В. (2013)
Мельник К. В. - Задача планирования скрининговых мероприятий, Голоскоков А. Е. (2013)
Петров К. Э. - Определение относительных экспертных оценок альтернатив методом компараторной идентификации, Кобзев И. В., Орлов А. В. (2013)
Приходько С. Б. - Моделювання залежних гаусівських випадкових величин на основі декомпозиції кореляційної матриці та перетворення Джонсона (2013)
Прокопчук Ю. А. - Сложносистемное мышление: мультифрактальная динамика ритмокаскадов активности. Модели и реализация (2013)
Дорогань О. И. - Оценка качества программного обеспечения для мониторинга и управления автономными электроэнергетическими системами, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2013)
Солобуто Л. В. - Информационное обеспечение процесса обучения и тестирования (2013)
Трунов А. Н. - Формирование унифицированного метода оценки эффективности технологического процесса (2013)
Шаронова Н. В. - Информационное обеспечение комплексной оценки экологического качества систем окружающей среды, Козуля М. М., Святкин Я. В. (2013)
Шерстюк В. Г. - Построение правдоподобной дескрипционной логики размыванием концептов приближенными множествами (2013)
Шупик И. Е. - Информационная модель оптимального управления физической подготовкой учащихся (2013)
Анотації (2013)
Андрійченко Ю. В. - Особливості функціонування стереотипів маскулінності і фемінності в іспанській мові (2015)
Бохун Н. В. - Методика лінгвістичного аналізу портретних описів (2015)
Братель О. М. - Архетипи земля, вода і повітря в аргентинській поезії початку ХХ ст. (2015)
Васильєва Н. В. - Радянізація в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (2015)
Велика І. О. - Актуалізація стереотипів маскулінності у німецькомовній рекламі, Влезько О.С. (2015)
Гетьман В. І. - Графічні варіанти лексико-семантичних аналогів слів британського та американського варіантів англійської мови (на матеріалі онлайн новин служб ВВС та CNN) (2015)
Гетьман З. О. - Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні, Моренець І. М. (2015)
Даниліна С. Ю. - Відтворення ідіостильових складників роману Курта Воннегута "Бійня номер п'ять" у множинних українських перекладах (2015)
Кириченко Т. С. - Перебивання комунікативного партнера як результат емоційного реагування (2015)
Клименко Л. В. - ART DE LA TABLE: французьке мистецтво застілля у семіотичній проекції (2015)
Корбозерова Н. М. - Контрастивний аналіз приголосних фонем (на матеріалі іспанської та української мов) (2015)
Костюк М. М. - Символ крізь призму суміжних категорій (2015)
Кощій Ю. П. - Архітектоніка сучасного невіршованого драматичного тексту (на матеріалі сучасних іспанських п'єс ХХ - ХХІ ст.) (2015)
Кульчицький В. І. - Граматика словотворення німецького дієслова як засіб активного оволодіння словотворчими закономірностями сучасної німецької мови (2015)
Межуєва І. Ю. - Процеси термінотворення за участю елементів іншомовного походження в сучасній англійській мові, Кечеджі О. В. (2015)
Редковська Т. О. - Реалізація системно-функціонального потенціалу ітеративних словотвірних моделей у розмовно-фамільярному іспанському мовленні (2015)
Терехова С. І. - Репрезентації календарних указувань в українській, російській та англійській мовах: поліпарадигмальне дослідження (2015)
Ткаченко Н. Д. - Лінгвокультурні функції алюзії в художньому тексті (на матеріалі англійської мови Великої Британії та США) (2015)
Цибко А. В. - Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалах іспанської мови (політико-соціальний аспект) (2015)
Чорна Н. В. - Семантико-концептуальний підхід до дослідження проблеми "фантастичного світу" в постмодерному художньому дискурсі (2015)
Вимоги до публіфкацій (2015)
Новаковська І. О. - Управління земельною реформою на завершальному етапі її здійснення, Бабій В. В. (2015)
Гаража О. П. - Інституціональні основи управління та оцінки земель лісогосподарського призначення (2015)
Kupriyanchyk I. P. - Formation institution private farms as a component of agricultural land use, Sviridov L. A. (2015)
Третяк В. М. - Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель, Свентух В. Ю. (2015)
Третяк В. М. - Окремі аспекти сучасних проблем боротьби з деградацією земель та опустелюванням в Україні, Мовчан М. М. (2015)
Rаfalska L. P. - Influence of natural plantations with participance of velvetweed oak on soil fertility (2015)
Peresolyak V. Yu. - Creating security zones around the land of historical and cultural significanse, Savchak V. V. (2015)
Avramchuk B. O. - The impact of land reform on the development of land relations in Ukraine (2015)
Lobunko Y. - Environmental and economic evaluation of land use environmental included as structural elements in system ecological network Ukraine (2015)
Lobunko A. - Some aspects of methodology division of land categorized by main purpose (2015)
Полтавець А. М. - Рекреаційний потенціал Київської області (2015)
Пендзей Л. П. - Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (2015)
До відома авторів (2015)
Атаманчук Л. О. - Сутність та облікові наслідки ліквідаційної процедури підприємств-банкрутів у період економічної нестабільності (2015)
Берляк Г. В. - Економічний аналіз мінімізації впливу інвестиційного ризику на очікування інвестора за рахунок резервів (2015)
Бондар В. П. - Якість в аудиті та деякі аспекти в управлінні якістю, Бондар Ю. В. (2015)
Вигівська І. М. - Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками, Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. (2015)
Гордієнко Л. П. - Документування витрат незавершеного виробництва на пивоварному підприємстві (2015)
Гуненко С. А. - Переоцінка як спосіб встановлення справедливої вартості основних засобів (2015)
Дріга О. П. - Бухгалтерський аутсорсинг у процесі сек’юритизації: особливості застосування в SPV (2015)
Жук В. В. - Бюджетування кіновиробництва та облік результатів виконання бюджетів (2015)
Закревська О. Ю. - Проблеми бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у торговельних підприємствах (2015)
Замула І. В. - Професійна етика бухгалтера та аудитора, Левківська О. Я. (2015)
Кот Н. Г. - Значення фінансового потенціалу підприємства в умовах інноваційного розвитку країни (2015)
Кузь В. І. - Оцінка факторингових ризиків (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік реалізації конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності (2015)
Легенчук С. Ф. - Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом, Поліщук І. Р. (2015)
Лелявська Л. В. - Розробка організаційно-методичних положень економічного аналізу витрат на утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів (2015)
Лисенок О. В. - Удосконалення системи внутрішнього фінансового моніторингу в банках України (2015)
Майдуда Г. С. - Управлінський облік витрат на відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2015)
Матвієнко В. П. - Оподаткування благодійної допомоги: дискусійні питання, Сивак О. Б. (2015)
Мошенський С. З. - Фінансові кризи початку ХХ століття в Україні (2015)
Мулик Я. І. - Механізм визначення фінансової безпеки підприємств на основі порогових значень показників фінансового стану (2015)
Назаренко Т. П. - Особливості організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Сергієнко-Бердюкова Л. В. (2015)
Пашніна А. О. - Облікова політика підприємства як основна складова облікового процесу (2015)
Романчук К. В. - Ідентифікація відходів як об’єкта бухгалтерського обліку та контролю: класифікаційний підхід, Шиманська К. В. (2015)
Ткачук Г. Ю. - Підходи до оцінки ефективності господарської діяльності підприємства (2015)
Харламова О. В. - Імплементація концепції справедливої вартості в облікову практику компаній (2015)
Шуліко А. О. - Методика бухгалтерського обліку операцій хеджування товарними деривативами (2015)
Янчев А. В. - Планування перспективного розвитку глобального документообігу в системі бухгалтерського обліку (2015)
Батіщева Н. М. - Облік господарської діяльності професійних футбольних клубів, Лукашук Г. П. (2015)
Грицишен Д. О. - Склад об’єктів та розвиток методу бухгалтерського обліку господарської діяльності як соціально-еколого-економічної систем (2015)
Олійник О. В. - Витрати підприємств як об’єкт облікової політики: організаційно-методичні положення, Барановська Т. В. (2015)
Лаговська О. А. - Проблеми аудиту ефективності управління конфіскованим майном (2015)
Коваленко О. В. - Організація системи внутрішнього аудиту (контролю) в музейних установах (2015)
Анотації до статей (2015)
Рецензія на монографію Жука В. М. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Безоплатна правова допомога: розвінчуємо міфи про безоплатну правову допомогу (2015)
Система безоплатної правової допомоги у цифрах: основні статистичні показники роботи системи протягом 2014 року (2015)
Вишневський А. - На порядку денному – оптимізація витрат у процесі надання безоплатної правової допомоги (2015)
Пілотний проект щодо посилення управлінської підзвітності на прикладі Координаційного центру з надання правової допомоги (2015)
Наші захисники в зоні АТО (2015)
Оголошення про проведення сьомого конкурсу з відбору адвокатів які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (наказ Міністерства юстиції України від 06.02.2015 № 44/7) (2015)
Новели спадкування майна "на селі" (2015)
Чи потрібно здійснювати оцінку при спадкуванні квартири чи будинку? (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо з Днем народження! (2015)
Співчуваємо втраті (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2015 року (2015)
Оніщенко Н. М. - Громадянське та правове виховання: взаємозв’язок та взаємообумовленість в сучасному суспільстві, Юхта О. Г. (2015)
Кудрявцева О. М. - Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу (2015)
Єфіменко Л. В. - Правовідносини за участю інших членів сім’ї та родичів як форма реалізації права на сім’ю (2015)
Федорченко Н. В. - Особливості укладення договорів про надання послуг (2015)
Головкін О. В. - Роль прокурора у боротьбі з корупцією, Тімченко С. В. (2015)
Калабашкін І. М. - Теорія конфлікту в системі заходів боротьби з організованою злочинністю (2015)
Тимошенко В. І. - Психологічна концепція особистості суб’єкта злочину (2015)
Галущенко Г. В. - Залучення експертів щодо встановлення змісту іноземного права на прикладі різних країн світу (2015)
Львова О. Л. - Відповідальність держави та її органів перед особою (через призму європейського досвіду) (2015)
Чернеженко О. М. - Територіальний устрій та регіональне управління Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2015)
Струкевич О. К. - Трансформація поглядів козацької старшини щодо місця і ролі Запорозької Січі у політичному житті гетьманщини другої половини XVII ст., Степанчук Ю. С. (2008)
Філінюк А. Г. - Регіональні особливості розвитку правобережної України на межі ХVІІІ–ХІХ ст. (2008)
Сколуб М. В. - Боротьба проти кріпацтва на українських землях в середині ХІХ ст. (2008)
Яшин В. О. - Економічна діяльність єврейського населення Наддніпрянщини і Півдня України в пореформену добу (2008)
Барнасюк О. С. - Ян Засідатель – видатний художник ХІХ ст. (2008)
Кузнець Т. В. - Родина Ящуржинських у громадсько-політичному житті України ХІХ ст. (2008)
Ігнатьєва Т. В. - Нова наукова розвідка про селянські партійні та громадські організації в Правобережній Україні на початку ХХ ст., Філінюк А. Г. (2008)
Сітарчук Р. А. - Політика самодержавства щодо адвентистів у контексті загального євангельського руху у 1905–1913 рр. (2008)
Рекрут В. П. - Боротьба Д. В. Марковича проти втручання політичного "Союзу руського народу" у розвиток кооперативного руху на Волині у 1905–1913 рр (2008)
Тканко Т. В. - Організаційний устрій та компетенція військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії у роки Першої світової війни (2008)
Трембіцький А. М. - Життєві шляхи й педагогічна діяльність Володимира Чехівського (2008)
Шаповал А. І. - Громадсько-політична діяльність Дмитра Антоновича в період української Центральної ради (2008)
Марущак М. Й. - Симон Петлюра в час перебування Директорії у Вінниці (1919–1920 рр.) (2008)
Доценко В. О. - Єврейська громадська ініціатива в Україні в 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Жуковський О. І. - Роль єврейських громадських організацій та політичних партій у суспільному житті Правобережної України в 1920-ті рр (2008)
Гончарова О. С. - Соціально-професійний склад національних меншин Харківщини (20-ті – початок 30-х рр. XX ст.) (2008)
Москаленко В. Г. - Становлення основ загального виборчого права в УСРР (20-30 рр. ХХ ст.) (2008)
Низова Л. В. - Взаємовідносини радянської влади із старими кооператорами в Україні у 1919-1920 рр. (2008)
Разиграєв О. В. - Становлення польської поліції у західній Волині: 1919-1921 рр. (2008)
Мельничук О. А. - Організація лікарняного контролю в системі соціального страхування з тимчасової непрацездатності в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Костюк Є. С. - Участь профспілок в організації страйкового руху та вирішенні трудових конфліктів на приватних підприємствах УСРР (20-ті рр. XХ ст.) (2008)
Рибак І. В. - Кампанія радянської влади з вилучення цінностей православної церкви в Криму (1920-ті рр.) (2008)
Подолян В. В. - Кооперативна діяльність Й.А. Волошиновського на Волині у 1929-1939 рр (2008)
Богатчук С. С. - Еміграція українського населення в ХІХ – на початку ХХІ ст. (2008)
Петренко В. І. - Масове розкуркулення українського селянства в 1930–1933 рр.: механізм творення голодомору (2008)
Мазило І. В. - Відбудова залізничної мережі у 1943–194 5 рр. як засобу об’єднання України (2008)
Войнаровський А. В. - Взаємини між католицькою церквою і владою у Польщі в 1944–1948 рр. (2008)
Гальчак С. Д. - Особлива категорія репатріантів (2008)
Іскра С. І. - Соціокультурна діяльність католиків вінниччини за часів "войовничого атеїзму" (2008)
Бондаренко Н. О. - "Рада церков євангельських християн-баптистів" в УРСР у першій половині 1970-х рр (2008)
Лісовська О.В. - Державно–правовий розвиток УРСР в період загострення кризи радянської системи (2008)
Кононенко В. В. - Радянська національна політика періоду десталінізації: зміна основоположних принципів чи форм (2008)
Жулканич Н. М. - Управлінські проблеми функціонування аграрної сфери виробництва в Україні (80-ті рр. ХХ ст.) (2008)
Шановська О. А. - Дискредитація діяльності національно свідомої інтеліґенції в офіційній пресі в Україні кінця 1980-х рр. (2008)
Ворончук Н. В. - Українська держава й культура: спроби ретроспективного аналізу 90-ті рр. ХХ ст (2008)
Мельничук Т. А. - Трансформація форм господарювання у сільській місцевості України(1989–2001 рр.) (2008)
Падалка С. С. - Аграрна політика в Україні: між радянським минулим і капіталістичним майбутнім (1991–2002 рр.), Ігнатенко М. М. (2008)
Конотопенко О. П. - Соціокультурні тенденції у політичній участі громадян України (2008)
Мельников Д. О. - Молодь і політика в умовах посттоталітарного суспільства (1991-2000 рр) (2008)
Галушко О. В. - Розвиток концептуальних основ україно-російського економічного співробітництва 1991–2005 рр. (2008)
Косаківський В. А. - Топоніміка селища Чечельник на південно-східному Поділлі (2008)
Чорний В. Б. - Найдавніші відомості про митну справу на Поділлі в історичних джерелах (2008)
Соломонова Т. Р. - Рукописна книжкова традиція Поділля XV-XVII ст (2008)
Хіхлач Б. М. - Огляд архітектури уніатських церков Поділля у XVIII ст. (2008)
Красовський Я. Й. - Проведення реформи 1861 року на Поділлі (2008)
Багас Л. М. - Деякі факти з історії першої світової війни на подільській землі (за матеріалами розкопок у м. Городок) (2008)
Єсюнін С. М. - Становлення банківсько-кредитної системи у містах подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Батирєва І. М. - Дослідження матеріальної культури подолян кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Мазур В. М. - Соціально-економічне становище селянства Поділля наприкінці ХІХ –початку ХХ ст (2008)
Вороліс М. Г. - Освітній та культурний розвиток на поділлі в другій половині 19 — початку 20 ст. (2008)
Вітковський В. М. - Українська розвідка і контррозвідка на Поділлі в період національно-визвольних змагань (90-ті рр. ХVІ – першій половині ХVІІ ст. та 1917-1919 рр.) (2008)
Лисий А. К. - Вінниця у 1914-1917 рр., Марценюк Н. М. (2008)
Потапенко М. В. - Польський легіонер проти українського селянина. До історії діяльності ІІІ корпусу польських військ на Поділлі у березні-квітні 1918 р. (2008)
Антонишин А. П. - Діяльність політичних партій на Поділлі в період гетьманату Павла Скоропадського (2008)
Калитко С. Л. - Поділля у період гетьманату 1918 р.: консервативна модель внутрішньо політичної стабілізації, Кравчук О. М. (2008)
Котик Ю. В. - Особливості становлення та функціонування більшовицьких податкових органів Подільської губернії у 1919-1920 рр. (2008)
Гандзюк В. О. - Відстоювання ідей державності часописами поділля в останній період Директорії УНР (1920 р.) (2008)
Савчук В. О. - Наукове краєзнавство Поділля у 20-х рр. 20 ст.: становлення, проблеми вибору пріоритетів (2008)
Мазур І. В. - Динаміка чисельності, національний склад і соціальна структура населення губернського міста (на прикладі м. Вінниці) (2008)
Стадник О. О. - Формування місцевих органів радянської влади на Поділлі в 20-ті рр. ХХ ст. (2008)
Кузьмінець Н. П. - Сільські ради Поділля на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Василенко В. М. - Голодні лихоліття першої половини 1920-х рр. та їхній вплив на соціально-економічне становище та настрої населення Поділля (2008)
Антонішина Т. П. - Діяльність єврейських секцій на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Мазур І. В. - Проблеми збиральницької діяльності музичного товариства ім. Миколи Леонтовича на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. та творче використання народнопісенного матеріалу у процесі вивчання та виховання (за матеріалами наукових збірників Кам’янець-Подільського національного Університету "Микола Леонтович і сучасна освіта та культура") (2008)
Пилипак М. А. - Весільний обряд Поділля (2008)
Жмуд Н. В. - Дитина як архетип етнічної культури українців (2008)
Тростогон А. М. - Духовна культура французького середньовіччя (2008)
Берендєєва О. В. - Зародження та розвиток сільськогосподарської кооперації в країнах західної Європи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Біньовська Л. С. - Трансатлантичні відносини у 70-х рр. ХХ ст. (2008)
Годлевська В. Ю. - Місце та роль опозиції на першому етапі демократизації іспанського суспільства (1975-1978 рр.) (2008)
Жукова О. О. - Освітня реформа першого уряду Е. Блера (1997-2001 рр.) (2008)
Постемська І. А. - Еволюція політики безпеки й оборони ФРН: білі книги 1994 і 2006 рр. (2008)
Легун Ю. В. - Матеріали з історії теплицько-бубнівецького маєтку Потоцьких у зібранні головного архіву давніх актів (м. Варшава) (2008)
Кривошея О. В. - Тестаменти як джерело до історії духовенства (2008)
Петренко І. М. - Дослідження шлюбу і сім'ї серед православного населення російської імперії XVIII - поч. XIX ст. в контексті історії повсякденності (історіографічний огляд праць сучасних зарубіжних і російських науковців) (2008)
Віліжінський В. М. - Джерела про пам’яткоохоронну діяльність російської православної церкви на равобережній Україні у ІІ-й половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Коляструк О. А. - Проблеми історії радянської інтелігенції 1920-х рр. в сучасній російській історіографії (2008)
Футала В. П. - Молодіжний рух західної України 1920–1930-х рр. у сучасній вітчизняній історичній науці (2008)
Носань Н. С. - Грошова реформа 1922-1924 рр.: історіографічна база доби НЕПУ (2008)
Гончарова Н. П. - Соціально–економічні відносини між містом та селом в роки непу: сучасна історіографія (2008)
Шологон Л. І. - Національно-культурне життя українців галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках часопису "Діло" (1922–1939 рр.) (2008)
Тучинський В. А. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР 1924–1940 рр. історіографічна довідка, Григорчук П. С. (2008)
Мельничук І. П. - Справи репресованих, вміщені у фондах державного архіву Вінницької області, як джерело до вивчення історії України 20-30-х рр. ХХ ст. (2008)
Дровозюк С. І. - Свідчення про голодомор 1932-1933 рр. в Україні як історичне джерело (2008)
Вітюк О. О. - Діяльність ревкомів на Поділлі: історіографія 20–80-х рр. ХХ ст. (2008)
Стопчак М. В. - Інтернована армія УНР у таборах країн центральної європи (історіографія проблеми) (2008)
Шайкан В. О. - Війна у спогадах очевидців (з щоденника учасника УПА О. Повшука), Шайкан В. О. (2008)
Бінцаровський С. В. - Радянська та австрійська історіографія австрійського питання в міжнародних відносинах у 1945–1955 рр. (2008)
Яремчук В. П. - Дискусії в історичній науці срср у другій половині 1950–1960 рр. та їх український контекст (2008)
Романюк І. М. - Методи дослідження соціально-економічних та культурних процесів в українському селі в другій половині ХХ ст. (2008)
Шевченко Л. М. - Аналіз радянської історіографії з питань рівня та якості життя сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" (2008)
Тарасов В. В. - Горбачовська гласність у дзеркалі сучасної історіографії: подолання стереотипів (2008)
Барцьось В. В. - Соціально-економічне питання в матеріалах установчих конференцій крайових організацій народного руху України (кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2008)
Пальонний В. І. - Історико-культурний розвиток українського оркестру народних інструментів: історіографічний аспект (2008)
Коляструк О. П. - Діяльність Верховної Ради України в оцінці зарубіжних дослідників (2008)
Лавріненко Л. І. - Розвиток науково-краєзнавчих досліджень з історії медицини Чернігівщини (1918–2006 рр.) (2008)
Лисий А. К. - Колесник В. Відомі поляки в історії вінниччини: бібліографічний словник. – Вінниця: ВМГО "Розвиток",2007. – 1008 с., іл. (2008)
Степанчук Ю. С. - Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України. Легенди. Міфи. Біографії. –Харків: Фоліо, 2007. –415 с. (2008)
Зінько Ю. А. - Україна в полум’ї війни. 1941-1944/ П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін. - К.:Україна, 2005. – 560 с.:іл., Романюк І. М. (2008)
Григорчук П. С. - Комарніцький О. Б. Історія України: матеріали для підготовки до тестування. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2007. – 456 с. (2008)
Калитко С. Л. - Прокопчук В. С. Історичне краєзнавство правобережної України 30-х років ХХ – початку ХХІ століття: від репресій, занепаду, до відродження, розквіту. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 599 с., Соломонова Т. Р. (2008)
Романюк І. М. - Павликівська Н. М. Словник псевдонімів ОУН–УПА . – Вінниця: О. Власюк, 2007. – 440 с. (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Одарченко Р. - Обгрунтування основних вимог до систем безпеки стільникових мереж 5-го покоління (2015)
Нечаєв О. - Методи виявлення та аналізу кримінальних мереж сформованих на основі білінгової інформації операторів мобільного зв’язку (2015)
Журиленко Б. - Определение коэффициента эффективности технической защиты информации по ее параметрам, Николаева Н. (2015)
Смирнов А. - Комплекс GERT-моделей технологии облачной антивирусной защиты телекоммуникационной системы, Дидык А., Дреев А., Смирнов С. (2015)
Самосуд З. - Пошук закладних пристроїв за допомогою акустичної локації (2015)
Гнатюк С. - Сучасні підходи до виявлення та ідентифікації найбільш важливих об’єктів критичної інфраструктури, Сидоренко В., Дуксенко О. (2015)
Грищук Р. - Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак, Охрімчук В. (2015)
Чевардін В. - Вдосконалений генератор псевдовипадкових послідовностей на основі ізоморфних трансформацій кривої Едвардса (2015)
Жмурко Т. - Узагальнена класифікація методів квантової криптографії та зв’язку, Кінзерявий В., Юбузова Х., Стояновіч А. (2015)
Рябий М. - Метод виявлення PR-впливу через Інтернет ЗМІ, Хатян О., Багацький С. (2015)
Поліщук Ю. - Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство, Гнатюк С., Сєйлова Н. (2015)
Вільський Г. - Удосконалення інформаційної безпеки субстандартного судноплавства, Бень А. (2015)
Дудикевич В. - Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави, Опірський І. (2016)
Алєксандер М. - Дослідження вразливостей сенсорних підмереж архітектури Інтернету речей до різних типів атак, Корченко О., Карпінський М., Одарченко Р. (2016)
Шабан М. - Структура украинского национального грида с точки зрения обеспечения требований безопасности в грид-среде (2016)
Журиленко Б. - Моделирование процесса взлома и анализа рабочего состояния технической защиты информации (2016)
Степаненко І. - Сучасні обфускаційні методи захисту програмного коду, Кінзерявий В., Наджі А., Лозінський І. (2016)
Коваленко Ю. - Структурний аналіз мов програмування захищених застосунків для програмованих логічних контролерів, Мішина І., Вишневська Н., Дзюбаненко А. (2016)
Лахно В. - Підвищення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту (2016)
Гнатюк С. - Сучасні критичні авіаційні інформаційні системи, Васильєв Д. (2016)
Лімарь І. - Протокол квантового розділення секрету з контролем каналу зв’язку, Васіліу Є. (2016)
Hryshchuk R. - The synergetic approach for providing bank information security: the problem formulation, Yevseiev S. (2016)
Винничук С. - Общее решение линейных диофантовых уравнений на основе модульных преобразований для оценивания рисков информационной безопасности, Мохор В., Безштанько В. (2016)
Трач О. - Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак, Федушко С. (2016)
Дудатьев А. - Технологии информационной войны: концепция мем-программирования (2016)
Шиян А. - Методологія комплексного захисту людини та соціальних груп від негативного інформаційно-психологічного впливу (2016)
Гізун А. - Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу, Лозова І. (2016)
Шаталов М. - Професор Є. М. Лазько – видатний вчений і патріарх Львівської школи геології та металогенії докембрію. До 100-річчя від дня народження (2015)
Жабіна Н. - Нові дані про умови седиментації карбонатного комплексу верхньої юри на території Переддобрудзького прогину, Анікеєва О., Самарська О. (2015)
Гриценко В. - Унікальні колекцій вендобіонтів Геологічного музею Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України, Палій В., Деревська К., Руденко К. (2015)
Анфимова Г. - Формирование коллекционного фонда эталонных разрезов как инструмент их сохранения (2015)
Saeed Al Rashedi - Geochemical classification and characterization of the beach sands of Abu Dhabi, United Arab Emirates: a combination of cluster and discriminant analysis, Abdi Siad (2015)
Беліцька М. - Мінерали-індикатори умов сучасного річкового седиментогенезу (2015)
Пушкарев А. - Адсорбция трития из водных растворов термически обработанными глинистыми минералами, Руденко И., Скрипкин В. (2015)
Грінченко О. - Ta-Nb мінералізація у рідкіснометальних пегматитах світу та Українського щита, Бондаренко С., Сидорчук В. (2015)
Бондар К. - Магнітний метод при оцінці забруднення ґрунтового покриву Запоріжжя. Еколого-геохімічне обґрунтування, Цюпа І., Король А. (2015)
Кузьменко Т. - Теоретико-методологічні аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів, Тищенко А., Кузьменко П. (2015)
Тройніч К. - Комплексна інверсія геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей (2015)
Костюченко М. - Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна, Мокієнко О. (2015)
Михайлов В. - Бондарчук Володимир Гаврилович – розбудовник української науки, Шевчук В., Іванік О., Янченко В., Янченко І. (2015)
Шаталов Н. - Выдающийся педагог, ученый-геоморфолог и тектонист: К 110-летию академика В.Г. Бондарчука (2015)
Жабіна Н. - Нові дані про стратиграфію відкладів та гідрогеохімічні умови Прадніпровської площі (північно-західний шельф Чорного моря), Анікеєва О., Колодій І., Мінтузова Л. (2015)
Матіщук О. - Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів скелюватської світи Криворізької структури (2015)
Малицький Д. - Визначення механізму вогнища землетрусу в районі Альберти, Канада (φ=58.16°N, λ=-115.25°E, Mw=3.98), Грицай О., Обідіна О., Павлова А. (2015)
Омельченко В. - Використання гравірозвідки в комплексі геофізичних методів при вивченні солянокупольних структур Дніпровсько-Донецької западини, Пігулевський П., Дубров Д. (2015)
Бондар К. - Характеристика розподілів магнітної сприйнятливості грунтів українських міст та оцінка рівнів їх техногенного забруднення, Цюпа І., Стахів І. (2015)
Чалий О. - Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей, Ільєнко В., Щербіна С. (2015)
Тройніч К. - Застосування методу SIRT для інверсії даних гравіметрії (2015)
Гулій В. - "Молодий газ" в рифтогенних структурах України, Побережська І., Локтєв А. (2015)
Сидорчук В. - Уранова мінералізація в пегматитах Регібатського щита (терейн Тазіаст-Тіджіріт), Мавританія (2015)
Міненко Р. - Проблема змістовності стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії, Міненко П., Мечніков Ю. (2015)
Шунько В. - Монографія "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України" (2015)
Бондар В. П. - Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту (2016)
Замула І. В. - Організація аналізу фінансових результатів в межах маркетингового дослідження конкурентних переваг, Примак Т. С. (2016)
Легенчук С. Ф. - Деякі проблемні питання аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин, Степанюк О. С., Ренкас Ю. (2016)
Мельничук Я. П. - Документальне оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження (2016)
Осадча Т. С. - Водна рента: сутність, джерела формування та облікове відображення (2016)
Цуркану В. І. - Некоторые особенности бухгалтерского учета субсидий в контексте МСФО и НСБУ республики Молдова, Голочалова І. М. (2016)
Tsymbalista N. A. - Peculiarities of agricultural service cooperatives development in Lviv region (2016)
Мельничук Д. П. - Демографічний розвиток українського села: уроки історії, соціально-економічні загрози сучасності, Шпиталенко Г. А. (2016)
Давидюк Ю. В. - Вплив трансформаційних процесів на діяльність підприємств з виробництва молочних продуктів в умовах кризи, Жалінська І. В., Марчева А. (2016)
Мельничук О. П. - Трудовий потенціал: активізація його розвитку (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Реклама. Перспективні об’єкти розміщення (2016)
Чжан Хао Юй - Удосконалення методики визначення інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства (2016)
Ксендзук В. В. - Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду в умовах глобалізаційних економічних процесів (2016)
Роговий В. Г. - Перспективи та ризики розвитку українсько-китайських торговельно-економічних відносин (2016)
Шиманська К. В. - Аналіз зовнішньоторговельного обороту України в контексті функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2016)
Виговська Н. Г. - Формування механізму оцінки кредитоспроможності позичальника в умовах економічної нестабільності, Виговський В. Г., Сімеонова Г. (2016)
Литвинчук І. В. - Роль органів місцевого самоврядування в організації місцевого господарства, Прохорчук Н. О. (2016)
Kikinezhdi O. - Gender as a factor of students’ egalitarian life-determination (2015)
Mirski A. - The image of the City (2015)
Vasylkevych Y. - Features of influence of the social environment on development of creativity (2015)
Арістова Н. - Компетентнісний підхід до формування професійної суб’єктності майбутніх філологів (2015)
Блашкова О. - Діагностика ціннісних орієнтацій студентів за методикою М. Рокіча (2015)
Венгер А. - Сім’я, як соціально-психологічний феномен (2015)
Денищич Т. - Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків (2015)
Ємельянова Т. - Про проблему розвитку пізнавальних здібностей студентів в сучасному технічному університеті (2015)
Зарішняк І. - Самовдосконалення особистості як проблема, Мовчан Л. (2015)
Колодич О. - Професійно-психологічна підготовка майбутніх практичних психологів в умовах ступеневої освіти як засіб професійно-педагогічної саморегуляції у конкретному навчально-виховному соціумі (2015)
Кухарчук О. - Аналіз індивідуально-психологічних детермінант піддатності до ПТСР військовослужбовців (2015)
Лавриш Ю. - Навички соціальної взаємодії як необхідна складова подготовки інженерів у сучасному університеті (2015)
Лисенко О. - Застосування тренінгового методу при підготовці фахівців з соціальної роботи, Гордієнко І. (2015)
Мельник О. - Фактори, що детермінують вплив на мотивацію спортсмена (на прикладі лижних видів спорту) (2015)
Павлюк О. - Психологічні особливості формування самооцінки особистості у студентському віці (2015)
Семків І. - Психометричні показники та адаптація методики р. стили "KPIKS" (українська версія: опитувальник вимірювання індивідуального соціального капіталу (овіск) адаптація І. Семків) (2015)
Чижма Д. - Особливості розвитку вольової регуляції підлітків (2015)
Цимбал І. - Створення програми підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами (2015)
Відомості про автора (2015)
Антон Лікаренко: "Наше основне завдання – забезпечити ефективний доступ до правової інформації" (2015)
Комунально-побутове забезпечення осіб, позбавлених волі: інформаційна довідка (2015)
Питання-відповіді (2015)
Підготовка засуджених до звільнення: мовою цифр і фактів (2015)
Новини Центру (2015)
Участь української делегації у 13-му Конгресі ООН (2015)
Наші колеги в зоні АТО (2015)
Перевірка нотаріусом цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи при вчиненні нотаріальних дій (2015)
Уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (2015)
Проблемні питання визначення місця відкриття спадщини (2015)
Зміни в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (наказ) (2015)
Контроль за діяльністю розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів у справі про банкрутство (2015)
Порядок, розмір стягнення аліментів на утримання дитини та доходи, які враховуються (не враховуються) при визначенні розміру аліментів (2015)
Юридичні особливості виплати надбавки за високі досягнення у праці в разі оголошення догани (2015)
Проведення державної реєстрації речового права на автозаправну станцію (2015)
Призначення (2015)
Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2015 року (2015)
Відомості з декларацій про доходи за 2014 рік (2015)
Багряк А. С. - До проблеми визначення поняття "вето Президента" (2015)
Бедрій М. М. - Правовий звичай родинного викупу нерухомості: історико-компаративний аналіз (2015)
Давидова Н. О. - Право на академічну свободу в американській вищій освіті (2015)
Федорченко Н. В. - Особливості цивільно-правової відповідальності сторін за порушення договірних зобов’язань з надання послуг (2015)
Терещенко І. О. - Актуальні проблеми правового регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правові засади діяльності керівника в умовах реформування системи управління (2015)
Наливайко Л. Р. - Державне адміністрування правовідносин, які пов’язані із забезпеченням енергоефективності в житлово-комунальному секторі міст України, Грицай І. О. (2015)
Піцикевич В. В. - Ліцензіат у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Шамара О. В. - Державне бюро розслідувань як одна із новел Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Нікітін Ю. В. - Особливості запобігання та протидії економічній злочинності як дестабілізуючого чинника економічної безпеки держави (2015)
Фаринник В. І. - Поняття та підстави застосування запобіжних заходів, не пов’язаних з тимчасовою ізоляцією особи (2015)
Татаров О. Ю. - Рецензія на монографію Н. В. Нестор "Медіація в кримінальному процесі України" (2015)
22 квітня – День працівника пенітенціарної служби (2015)
Фоторепортаж (2015)
Нормативно-правове забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів: досягнення та ініціативи (2015)
Сикал М. М. - Кадрове забезпечення Державної пенітенціарної служби, Ткаченко О. Г. (2015)
Актуальні запитання-відповіді (2015)
Безоплатна правова допомога: розвінчуємо міфи (продовження) (2015)
Законодавчі зміни у системі та новини Координаційного центру (2015)
Ірина Кузіна: "Втручання адвокатського самоврядування призведе до краху системи безоплатної правової допомоги" (2015)
Особливості оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні (2015)
Видача дублікатів нотаріальних документів (2015)
Нотаріальна таємниця (2015)
Прийняття спадщини за місцем її відкриття на території проведення АТО (2015)
Легалізація документів для дії за кордоном у сфері сімейно-шлюбних відносин (2015)
Призначення (2015)
Вітаємо (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2015 року (2015)
Задорожня Г. В. - Глава держави Ватикан: особливість конституційно-правового статусу (2015)
Віхрова І. О. - Особливості відшкодування ядерної шкоди у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Прохоренко М. М. - Правове регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України: стан та перспективи (2015)
Вітвіцький С. С. - Контрольна влада в Україні: проблеми теорії та практики (2015)
Мушенок В. В. - Оптимізація процесу притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин, Бульба А. С., Коваленко Ж. А. (2015)
Дмитренко Е. С. - Сучасний погляд на роль фінансового контролю у протидії порушенням фінансового законодавства (2015)
Міняйло Н. Є. - Соціальні витоки організованої злочинності в Україні (2015)
Грібов М. Л. - Доповнення переліку негласних слідчих (розшукових) дій: практична необхідність та юридична доцільність (2015)
Зайчук О. В. - Рецензія на монографію Н. В. Нестор "Медіація в кримінальному процесі України" (2015)
Титул, зміст (2016)
Kalinina S. P. - Trends of the international labor market development in the context of globalization, Davydyuk L. P. (2016)
Кожем’якіна С. М. - Причини низького рівня продуктивності праці в Україні, Кривуша С. Г. (2016)
Пріб К. А. - Чинники міжнародних міграційних процесів, Гуткевич С. О. (2016)
Денисенко М. П. - Економічна безпека вищих навчальних закладів з урахуванням тенденцій ринку праці, Бреус С. В. (2016)
Жуляєв В. B. - Міжкордонна волонтерська праця молоді країн ЄС як особлива форма зайнятості, Бондарук О. В. (2016)
Плисенко Г. П. - Якість надання освітніх послуг як чинник забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями (2016)
Федунчик Л. Г. - Ринок праці в Україні: проблеми та напрями їх вирішення (2016)
Туленков М. В. - Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності (2016)
Зелінська Я. Ц. - Вплив соціальної ідентичності безробітних на стиль поведінки у конфлікті (2016)
Малихіна К. Я. - Менеджмент сталого розвитку: профорієнтаційний аспект (2016)
Мілютіна К. Л. - Вправи для проведення інтерактивних занять із майбутніми підприємцями (2016)
Ковбаско О. М. - Досвід європейських служб зайнятості у наданні електронних послуг (2016)
Ганієв О. К. - Київський міський центр зайнятості: диференційований підхід у наданні послуг (2016)
Передерко А. М. - Знайти роботу можна навіть у глибинці (2016)
Темних О. Д. - Форми та методи роботи базового центру зайнятості щодо формування позитивного ставлення громадськості до державної служби зайнятості (2016)
Федоренко В. Л. - Конституція України: генезис, проблеми, шляхи і перспективи удосконалення (2015)
Микола Ільтяй: "Зміни кримінально-виконавчого законодавства суттєво розширили основні права засуджених" (2015)
Тижневику ДПтС України "Закон і обов’язок" – 60 (2015)
Тренінг для тренерів-адвокатів/модераторів системи БПД (2015)
Методичні напрацювання щодо застосування в нотаріальній діяльності норм чинного законодавства стосовно організації нотаріальної діяльності, ведення нотаріального діловодства та вчинення нотаріальних дій (розроблені на підставі аналізу виявлених при перевірках роботи нотаріусів порушень, а також окремих запитів нотаріусів) (2015)
Про добровільне об’єднання територіальних громад (2015)
Призначення (2015)
Вітання (2015)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2015 року (2015)
Оніщенко Н. М. - Уніфікація як спосіб співвідношення і узгодженості внутрішньодержавного і міжнародного права (2015)
Тимошенко В. І. - Агресивна поведінка: її сутність та причини (2015)
Вицько А. Н. - Силовая подготовка, Жеванова М. В., Попов В. И. (2015)
Гапонова Т. М. - Загальна характеристика актуального членування складносурядних речень на матеріалі текстів художнього та публіцистичного стилів, Назар Р. М. (2015)
Жеванова М. В. - Особенности проведения физкультурно-оздоровительной работы среди студентов, занимающихся в специальных медицинских группах, Олейниченко Е. В., Вицько А. Н. (2015)
Ковальова Н. О. - Лексико-граматичні засоби вираження предикатів у допустовому реченні (2015)
Левченко В. Н. - Личностно-ориентированный подход в преподавании общеинженерных и специальных дисциплин в строительном вузе, Намакштанская И. Е., Загоруйко Т. И. (2015)
Міклашевич Н. В. - Комп’ютерна підтримка професійної освіти, Постоєнко В. О., Саркісова І. Г., Шамрай Л. І., Яковенко Н. Б. (2015)
Міклашевич Н. В. - Взаємозв’язок компонентів процесу навчання, Гнєздилова О. В., Кабак Ю. В., Панфілова О. Г., Шульгіна Т. В. (2015)
Новикова Ю. Н. - Лексико-семантические параметры названий религиозных праздников и понятий церковного употребления в основах современных фамилий жителей Донетчины (2015)
Олейниченко Е. В. - Латино-аэробика как средство физического воспитания в профессионально-прикладной физической подготовке и социально-психологической адаптации студентов, Попов М. И., Жеванов В. В. (2015)
Романенко-Бурлуцкий Я. Л. - Универсальное понятие "духовности" в контексте современной философии, Тимошко Г. В. (2015)
Тимошко Г. В. - Исследование направленности на вид инженерной деятельности студентов-старшекурсников в техническом вузе, В. Г. Богуславская, Т. А. Кирсанова (2015)
Чернишова Л. І. - Іменники з невласне-предметною семантикою у семантико-синтаксичній структурі речення наукового стилю мовлення (2015)
Титул, зміст (2015)
Федоришин Д. Д. - Геолого-петрофізична характеристика олігоценово-нижньоміоценового комплексу за результатами геофізичних досліджень, Трубенко О. М., Федоришин С. Д. (2015)
Прокопів М. М. - Розроблення нової технології зварювання тертям з перемішуванням, Харченко О. В., Цап І. В., Ущаповський Ю. П., Присяжнюк П. М. (2015)
Бойко В. С. - Метод і методика розрахунку вибійного тиску у діючих фонтанних свердловинах з ускладненими умовами експлуатації, Міщук Б. М. (2015)
Слабий О. О. - Дослідження роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони із активною підсистемою замкненого циклу (2015)
Лях М. М. - Дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита, Федоляк Н. В., Вакалюк В. М. (2015)
Люта Н. В. - Моделювання ефективного коефіцієнта дифузії у зоні змішаного тертя турбулентного режиму, Якимів Й. В., Середюк М. Д. (2015)
Лісафін В. П. - Розроблення математичної моделі для визначення ступеня підвищення тиску в нагнітачі природного газу, Федорчук С. Ф. (2015)
Грудз В. Я. - Використання протитурбулентних присадок з метою зменшення енерговитрат на перекачування нафти, Аль-Дандал Р. С. (2015)
Венгринюк М. І. - Формування мовної компетентності автора науково-технічного тексту, Манюх Н. Б., Мельник О. М. (2015)
Рига О. О. - Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні (2015)
Коваль П. Б. - Юридичні аспекти співпраці лікаря і пацієнта (огляд законодавчої бази), Прохно О. І. (2015)
Розова К. В. - Структурно-функціональні зміни в тканинах легень та серця у щурят, що перенесли експериментальну утробну гіпоксію різного ступеня тяжкості, Шевченко Л. І., Жданович О. І. (2015)
Токарєв Д. С. - Клінічні прояви порушень глікозилювання білків у дітей на тлі високого рівня стигм емріогенезу (2015)
Гусейнова А. Б. - Оптимизация предоперационной подготовки и анестезиологического пособия у новорождённых с некротическим энтероколитом (2015)
Літовка В. К. - Кісти первинної кишки у дітей, Веселий С. В., Латишов К. В., Сопов Г. О., Черкун О. В., Лепіхов П. О. (2015)
Сокольник С. О. - Генетичні аспекти прогнозування шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу (2015)
Знаменська М. А. - Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров’я дітей шкільного віку, Слабкий Г. О. (2015)
Камінська Т. М. - Ретроспективні дослідження показників фізичного розвитку школярів (2015)
Нечитайло Ю. М. - Головний біль та якість життя школярів з перинатальною патологією в анамнезі, Ковтюк Н. І. (2015)
Бойчук А. В. - Вплив вірусних асоціацій на розвиток патологічних процесів шийки матки, Худоб’як В. О. (2015)
Ілащук Т. О. - Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах, Окіпняк І. В., Безрук Т. О. (2015)
Малачинська М. Й. - Cучасний стан діагностично-лікувальних підходів до пухирного занеску – клінічні аспекти (2015)
Подольський В. В. - Лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на корекцію мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України, Каграманян А. Л. (2015)
Подольський Вл. В. - Перебіг вагітності, пологів, акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів були виявлені онкомаркери в плаценті (2015)
Пішак В. П. - Формування мелатонінутворювальної функції на ранніх етапах онтогенезу людини і ссавців (2015)
Гарвасюк О. В. - Морфометричні параметри передчасного дозрівання хоріального дерева плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних у гестаційному аспекті, Давиденко І. С. (2015)
Пясецкая Н. М. - Новорожденные дети и железодефицитные состояния: взгляд неонатолога. Часть II (клиническая лекция) (2015)
Янковский Д. С. - Микробная экология новорожденных: особенности формирования микробиома и профилактика его нарушений, Антипкин Ю. Г., Дымент Г. С., Знаменская Т. К., Шунько Е. Е., Давыдова Ю. В. (2015)
Знаменська Т. К. - Сучасний погляд на проблему дотації заліза недоношеним дітям, Мавропуло Т.К. (2015)
Знаменська Т. К. - Досвід корекції мікробіотичних порушень кишечника у новонарождених за умов перинатальної патології, Годованець Ю. Д. (2015)
Знаменська Т. К. - Ефективність використання ізотонічного розчину морської солі з пантенолом у комплексній терапії алергічного риніту в дітей, Лошак О. О. (2015)
Коржинський Ю. С. - Практичні аспекти амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії: веріфікація судомного синдрому, Вайсберг Ю. Р., Лапоног С. П. (2015)
Чуйко М. М. - Обгрунтованість потреби застосування вітаміну D у дітей разного віку. Якому з препаратів надати перевагу? (2015)
Звіт про участь української делегації лікарів неонатологів у 6-му Міждисциплінарному Медичному Балкан Форумі з неонатології "Інноваційні технології в охороні здоров’я" (2015)
Звіт про робочу поїздку делегації Асоціації неонатологів України до м. Кишинева, Республіки Молдова з метою ознайомлення з організацією роботи тренінгових центрів Державного університету медицини та фармації ім. Миколи Тестеміцану та Медико-санітарного публічного закладу "Інститут матері та дитини" (2015)
Цимбал В. І. - Пам’ятаємо наших вчителів (2015)
Некролог пам’яті Куща Миколи Леонтійовича (2015)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2015)
Title, content (2016)
Klymenko I. - The development of means of definition of the optimum ratio of computational algorithm and the reconfigurable structure, Holovko O., Hilliaka M., Mytsio Y. (2016)
Novokhatskaya K. - Developing methodology of selection of materialized views in relational databases, Kungurtsev A. (2016)
Boyko A. - Synthesis of the methods of research of stability of the electric drive "Thyristor voltage converter – induction motor”, Besarab A., Semeniuk V., Naydenko E. (2016)
Zhuchenko O. - Creating an automatic control system for industrial air conditioners, Korotynskyi А., Tsapar V. (2016)
Kulbashnaya N. - Development of a model of a driver’s choice of speed considering the road conditions, Soroka K. (2016)
Lutsenko I. - Development of system operations models hierarchy on the aggregating sign of system mechanisms, Fomovskaya E., Vihrova E., Serdiuk O. (2016)
Sobchak A. - Designing an approach to building the teams of high technological projects performers at virtual instrument-making enterprises, Shostak E., Tseplyaeva T., Popova O., Firsova A. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2015)
Купер І. М. - Деякі напрямки стабілізації видобутку нафти в Україні (2015)
Карпаш О. М. - Моделювання – одна з основних технологій інженерної діяльності на етапі сталого розвитку, Карпаш М. О., Воєвідко І. В. (2015)
Лисканич М. В. - Кінематичні передавальні функції колони бурильних та насосно-компресорних труб, Чудик І. І., Гриджук Я. С., Юрич Л. Р. (2015)
Яким Р. С. - Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт на етапах підготовки їх виготовлення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2015)
Петровський О. П. - Обгрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів на основі сейсмогравітаційного моделювання Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ, Федченко Т. О., Рига І. В., Шредко Н. А. (2015)
Фтемов Я. М. - Виділення нафтонасичених порід-колекторів карбонатного складу на прикладі Лопушнянського родовища (2015)
Левчук К. Г. - Нелінійна математична модель роботи бурильної колони під час ліквідації прихоплень ударним способом (2015)
Супрун М. В. - Оцінка розподілу контактного тиску по робочій поверхні бурової коронки, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Кондрат О. Р. - Лабораторні дослідження підвищення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ (2015)
Сиротюк А. М. - Оцінювання руйнування та міцності трубних сталей із урахуванням впливу водневого чинника експлуатаційних середовищ (2015)
Миндюк В. Д. - Експериментальні дослідження можливості оцінки фактичного стану металу елементів нафтогазового обладнання в процесі їх експлуатації (2015)
Михайлюк В. В. - Дослідження впливу конструктивних елементів різьбових з'єднань насосних штанг на їх напружено-деформований стан (2015)
Кондрат Р. М. - Експериментальне дослідження швидкості винесення газовим потоком твердої фази з вибою свердловини на поверхню, Дремлюх Н. С., Угриновський А. В., Ксенич А. І. (2015)
Чигур Л. Я. - Загальний аналіз підходів автоматизованого оцінювання роботоздатності породоруйнівного інструменту (2015)
Дмитренко В. І. - Перспективи використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення у процесі видобування вуглеводневої сировини на свердловинах видобувного фонду, Зезекало І. Г., Орловський В. М. (2015)
Стойко А. І. - Використання водних ресурсів під час проведення гідравлічного розриву пласта, Карпенко І. О., Кузмірчук П. (2015)
Дригулич П. Г. - Проблемні аспекти поводження з насосно-компресорними трубами, що забруднені природними радіонуклідами, Пукіш А. В., Новоставський В. А., Шпек М. П. (2015)
Ахмед Фариз - Состояние и проблемы по устранению негерметичности эксплуатационных колонн в скважинах месторождения Бузовна-Маштага, Алиев Ш. Г., Искендеров Э. Х. (2015)
Content (2016)
Dyomin V. F. - Control over geomechanical processes intended to impruve a coal-and-rock massif stability, Nemova N. А., Dyomina Т. V., Zeytinova Sh. B. (2016)
Nurpeisova M. B. - Innovative methods of the rock massif fractures survay and treatment of its results, Kirgizbayeva D. M., Kopzhasaruly K. (2016)
Peredriy O. I. - Research of hydrophysical properties of coatings based on full aluminosiloxane polymer, Pakholyuk O. V. (2016)
Vinogradov B. V. - The stiffness of The Open Gearing of Tumbling MillS, Fedin D. O. (2016)
Zhunusbekova Zh. Zh. - Study of digging machine flat element loading in clay solution, Kadyrov A. S. (2016)
Sdvyzhkova О. О. - Determination of the displacement of rock mass nearby the dismantling chamber under effect of plow longwall, Babets D. V., Kravchenko K. V., Smirnov A. V. (2016)
Xiongming Lai - General most probable point based approach for reliability index computation, Jianhang Su, Cheng Wang, Yong Zhang, He Huang. (2016)
Xiang Han - Influence of Vibration Load on Elastohydrodynamic Lubrication of Texture Surface (2016)
Platonova E. S. - Anticorrosion and strengthening coatings for mining equipment, Zhetesova G. S., Yurov V. M., Guchenko S. A. (2016)
Kulahin D. O. - Rolling electrical complex on the basis of the criterion of minimizing the area under the curve of motion (2016)
Lytvynenko T. M. - Synthesis of high-voltage converter for electrotecnology (2016)
Paranchuk Ya. S. - Neural network system for continuous voltage monitoring in electric arc furnace, Paranchuk R. Ya. (2016)
Kolesnik V. Ye. - Determination of dynamic parameters of dust emission from a coal mine fang, Pavlichenko А. V., Buchavy Yu. V. (2016)
Cheberiachko S. I. - Determination of insulating properties of half-masks of respirators in terms of pressure difference, Yavorska O. O., Tykhonenko V. V. (2016)
Panchenko S. V. - Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises, Butko Т. V., Prokhorchenko А. V., Parkhomenko L. O. (2016)
Ou Ye - Similarity distance based approach for outlier detection by matrix calculation, Zhanli Li. (2016)
Changwang Liu - Improved binaryanity-collision algorithm for RFID, Chao Yin, Yihua Lan. (2016)
Cuijie Zhao - Method of Image Denoising Based on Sparse Representation and Adaptive dictionary, Wei Yao. (2016)
Xiongjun Wen - A differential clustering algorithm based on elite strategy, Qun Zhou, Sheng Huang. (2016)
Liu Ning - Ensemble classification algorithm based improved SMOTE for imbalanced data (2016)
Guangbin Sun - Improved K-means algorithm automatix acquisiotion of initial clustering center, Hongqi Li, Haiying Huang. (2016)
Ivashchuk O. V. - The introduction of the electronic form of control measures as a means of corruption prevention in higher education, Radzikhovska L. M. (2016)
Maslak О. О. - Enchantment of the information component of innovation development of industry, Doroshkevych K. О. (2016)
Erwei Han - Building Evaluation System of Enterprise Network Capability by Fuzzy Comprehensive Evaluation Method, Huifeng Xue. (2016)
Implementation of international standards for sustainable development of industrial sector (2016)
Schmidt М. - Partnership between technical universities for promoting knowledge about sustainability standards within the higher education curriculum, Palekhov D., Shvetz V., Palekhova L. (2016)
Palekhov D. - Functions of voluntary sustainability standards in the global value chains, Hansmann B. (2016)
Palekhova L. - Achieving the competitiveness through public accountability on sustainable development (2016)
Дорошенко С. И. - Клиника и дифференциальная диагностика различных форм ретенции зубов у детей, Кульгинский Е. А (2010)
Trakyali G. - Влияние различных силанов и концентраций кислоты на силу фиксации брекетов к керамическим поверхностям, Malkondu O., Kazazoglu E., Arun T. (2010)
Кулиш А. С. - Исправление дистального прикуса осложненного глубоким, с использованием дополнительного анкоража при подготовке к протезированию, Острянко В. И. (2010)
Lawrence G. Alexander - Клинический случай (2010)
Baumgaertel S. - Ортодонтические миниимпланты: status quo и quo vadis (2010)
Скрипник И. Л. - Бионатор I, Сидоренко В. С., Немцов С. А. (2010)
Антонов С. В. - "Контрольная закупка" стоматологических услуг (2010)
По письмам читателей (2010)
План ортодонтических мероприятий на март-сентябрь 2010 г (2010)
Активное перемещение зубов (продолжение) (2010)
Интервью с доктором Джеймсом Дж. Тенбруком (J. J. Tenbrook) (2010)
Титул, зміст (2015)
Михайлів І. Р. - Гідрогеологічна характеристика вод крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину як один із критеріїв їх нафтогазоносності, Мазур А. П. (2015)
Боровик М. В. - Перспективні напрямки підвищення якості розкриття продуктивних пластів і методів інтенсифікації, Гордійчук М. В., Васильченко А. О., Матушек Р. Р. (2015)
Жовтуля Л. Я. - Аналіз підходів до виявлення та запобігання ризикам виникнення аварій при експлуатації магістральних трубопроводів, Карпаш О. М. (2015)
Оринчак М. І. - Удосконалення технології запобігання обвалювань та осипань стінок свердловини, Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2015)
Луцак Д. Л. - Застосування самопоширюваного високотемпературного синтезу в технологіях нанесення зносостійких покриттів, Криль Я. А., Пилипченко О. В. (2015)
Федак І. О. - Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій, Коваль Я. М., Кузів І. М. (2015)
Кондрат О. Р. - Дослідження впливу зональної неоднорідності продуктивних пластів на характер залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу з родовища, Кондрат Р. М. (2015)
Грудз В. Я. - Вплив фільтраційного опору ґрунту на інтенсивність аварійних витоків із газопроводу, Грудз Я. В., Дрінь Н. Я., Дем'янчук Я. М. (2015)
Люта Н. В. - Ефективний коефіцієнт дифузії в послідовному перекачуванні різносортних нафт: експериментальна верифікація, Якимів Й. В., Середюк М. Д. (2015)
Олейник О. И. - Ремонт дефекта утонения стенки трубы с позиции безопасности выполнения сварочных работ на магистральном газопроводе (2015)
Лісафін В. П. - Дослідження процесів налипання мазуту на конструктивні елементи резервуарів, Лісафін Д. В. (2015)
Знак М. С. - Нові технології газогеохімічних досліджень для контролю герметичності підземних сховищ газу та охорони довкілля, Лопушняк Я. І., Моргулець І. М. (2015)
Копей Б. В. - Аналіз поривів промислових трубопроводів в експлуатаційних умовах, Кузьмін О. О., Венгринюк Т. П. (2015)
Возна Н. Я. - Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор – інформаційна система моніторингу об'єктів нафтогазової галузі, Процюк Г. Я., Пітух І. Р., Николайчук Я. М. (2015)
Bazaluk O. - The basics of ukrainian geophilosophy. At the turn of two cultures (2015)
Gayevska О. - Оrganization of higher education in ukraine’s modern information space (2015)
Kincans V. - Аrt and visual art education in the development of a creative personality (2015)
Levchenko L. - Sex and gender: social and philosophical discourse and methodological basis of the issue (2015)
Polysayev O. - Problem of managerial layers formation in transitional communities (2015)
Porev S. - Сomparability and incommensurability of research assessment criteria (2015)
Ryk S. - Pedagogue’s professional ethics (2015)
Yukhymenko N. - The education system and its functions in the context of development of modern man and society (2015)
Баранова С. - Застосування системного підходу до аналізу відповідальності особистості як складової політико-правової свідомості (2015)
Береза В. - Політичне середовище як сфера політичної соціалізації особистості (2015)
Григор О. - Проблеми досягнення консенсусу між державою і суспільством на підставі терпимості й толерантності (2015)
Замкова Н. - Міллєнаристські аспекти "Майдану-2004" та їх вплив на формування міжмовних відносин (2015)
Захаренко К. - Категорія "інформаційної безпеки" у вітчизняному науковому дискурсі (2015)
Ігнатко В. - Історична еволюція географічного чинника в контексті формування життєвого простору людини (2015)
Ільницька Л. - Естетично-виховні засади урбаністики (2015)
Комаха Л. - Аргумент верифікації в пізнавальній діяльності: логічний аналіз (2015)
Тимків І. - Історична пам'ять та міжпоколінна справедливість у практиках формування толерантності (2015)
Харченко Л. - Духовність як універсальна філософська категорія (2015)
Шукатка О. - Розвиток аксіологічного підходу у формуванні здоров’язберігаючої компетентності студентів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title, content (2016)
Bubela T. - A study of uncertainty of expert measurement results in the quality management system, Mykyychuk M., Hunkalo A., Boyko O., Basalkevych O. (2016)
Otradskaya T. - Development process models for evaluation of performance of the educational establishments, Gogunskii V. (2016)
Pasnak I. - Development of algorithms for efficient management of fire rescue units, Prydatko O., Gavrilyk A. (2016)
Fesenko T. - E-readiness evaluation modelling for monitoring the national e-government programme (by the example of Ukraine), Fesenko G. (2016)
Mikhnova A. - Information support model of production trunsfusion processes, Mikhnov D., Chyrkova K. (2016)
Vdovychenko V. - Formation of methodological levels of assessing city public passenger transport efficiency, Nagornyy Y. (2016)
Samsonkin V. - Development of the method of efficient monitoring of the main activity of a train driver, Petinov Y. (2016)
Abstract and References (2016)
Куліков П. - Програма розробки корисних копалин Світового океану, Сукач М. (2016)
Безверхий О. - Коливання буйково-заякорених систем загородження на хвилях, Корнієнко В. (2016)
Блінцов В. - Рівняння існування самохідної прив’язної підводної системи як оцінка можливості її створення, Клочков О. (2016)
Blintsov O. - Architectural and structural type of self-propelled tethered underwater vehicles with improved maneuverability (2016)
Надутый В. - Анализ комплексного обезвоживания мелких фракций гранита, Челышкина В., Костыря С. (2016)
Медведева О. - Определение размеров воронки всасывания для подводных технологий разработки россыпных месторождений (2016)
Рубан Л. - Підводна урбаністика: питання та відповіді сучасності (2016)
Lestschenko N. - Pre-project research cycle of the architectural environment of the small town’s historical center as an analytical stage of it reconstruction (2016)
Осєтрін М. - Містобудівний досвід реалізації кільцевого принципу організації руху транспорту на підходах до мостів, Бондар О. (2016)
Скорук О. - Міцність та тріщиностійкість сталефібробетонних плит, опертих по контуру при повторних навантаженнях (2016)
Інформація (2016)
Яворовская Т. Д. - Анализ демпферных свойств пародонта резцов в ретенционном периоде ортодонтического лечения пациентов со скученным положением зубов, Гиоева Ю. А., Емельянова О. С. (2010)
Токаревич И. В. - Контроль опоры при лечении зубочелюстных аномалий с удалением первых верхних премоляров и последующей дистализацией верхних постоянных клыков, Хандогий Д. В. (2010)
Корхова Н. В. - Модификация популяционных методов изучения диагностических моделей челюстей (2010)
Токаревич И. В. - Принципы применения несъемных функционально-действующих аппаратов для лечения дистального прикуса, Коломиец Е. Г. (2010)
Емельянова О. С. - Параметры вырезки основания нижней челюсти у пaциентов с вертикальной резцовой дизокклюзией, Гиоева Ю. А., Яворовская Т. Д. (2010)
Uribe F. - Уменьшение высокого уровня улыбки с помощью интрузии верхних резцов, Havens B., Nanda R. (2010)
Грибаускас С. - Ортогнатическая хирургия, Разукевичус Д. (2010)
Кущ А. Ю. - Брекет-невидимка (2010)
Vicente A. - Микроподтекание под брекетами, фиксированным жидкими материалами: эффект термоциклирования, Ortiz A. J., Bravo L. A. (2010)
Willett R. C. - Сведение к минимуму необходимости механизированного вмешательства при ортодонтическом лечении (2010)
План ортодонтических мероприятий на сентябрь-декабрь 2010 г (2010)
EOS 2010 и Дискавери 4: два в одном (2010)
А. С. Кулиш - Тактика лечения ретенции клыка с помощью брекет-системы, В. И. Острянко (2010)
По письмам читателей (2010)
Активное перемещение зубов (2010)
Євчук І. Ю. - Полімерні і композитні матеріали для протонопровідних мембран паливних елементів, Демчина О. І., Демидова Х. В., Романюк Г. В., Коваль З. М. (2016)
Бардадим Ю. В. - Структура і фізичні властивості полімерних композитних матеріалів, сформованих у постійних магнітному та електричному полях, Віленський В. О. (2016)
Мужев В. В. - Совместимость компонентов и фазовое разделение в процессе формирования эпоксидно-каучуковых композиций, Бойко В. П., Мышак В. Д., Грищенко В. К., Нестеров А. Е. (2016)
Сергеєва Т. А. - Молекулярно імпринтовані полімерні мембрани для твердофазової екстракції бісфенолу А, Сатир А. В., Пілецька О. В., Сергеєва Л. М., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2016)
Баштаник П. І. - Вплив природи ацилрадикалів і їх співвідношення в структурі титановмісного апрету на властивості композитів на основі поліпропілену, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ласковенко Н. М., Головань А. Г. (2016)
Орел Л. А. - Дослідження структури, термомеханічних і сорбційних властивостей зшитого поліакриламіду, сформованого під дією постійного електричного поля, Демченко В. Л., Сінельніков С. І., Кобріна Л. В., Рябов С. В. (2016)
Буря О. І. - Вплив міді на властивості фенілону, Єрьоміна К. А. (2016)
Цебриенко Т. В. - Кинетика образования органо-неорганических взаимопроникающих полимерных сеток в присутствии полититаноксида, полученного золь-гель методом, Алексеева Т. Т. (2016)
Титул, зміст (2015)
Кондрат Р. М. - Оцінка за промисловими даними запасів газу в родовищі в умовах неоднорідної будови продуктивних відкладів, підключення та ізолювання окремих пластів у видобувних свердловинах, Кондрат О. Р. (2015)
Гриджук Я. С. - Визначення напружень згину в перерізах колони насосно-компресорних труб за геометричними параметрами її просторової деформації (2015)
Шуляр І. О. - Вплив способу отримання заготовки та його технологічних параметрів на якісні показники породоруйнівних елементів доліт (2015)
Джус А. П. - Особливості використання комбінованих ємностей для транспортування стисненого природного газу (CNG) морськими акваторіями (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Розрахунок форми поверхні гумової манжети перекривального пристрою, яка притискається до внутрішньої поверхні труби (2015)
Мойсишин В. М. - Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони, Левчук К. Г., Шегда Л. М., Клімковський А. Р. (2015)
Чарковський В. М. - Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах (2015)
Ровінський В. А. - Розширення можливостей діагностування нафтовидобувного обладнання за швидкісними характеристиками приводного електродвигуна, Євчук О. В., Стрілецький Ю. Й. (2015)
Кондрат Р. М. - Дослідження технологічної ефективності промивання свердловини від піщаного корка на виснажених родовищах з використанням колтюбінгової установки і різних промивальних агентів, Дремлюх Н. С. (2015)
Курляк П. О. - Дослідження енергетичних параметрів магістральних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій (2015)
Андрусяк А. В. - Інженерна оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу, спорудженого в гірській місцевості, Величкович А. С. (2015)
Ксенич А. І. - Методика гідравлічного розрахунку кільцевих газових мереж низького тиску із зосередженим відбором газу, Середюк М. Д., Височанський І. І. (2015)
Чудик І. І. - Удосконалення конструкції та розширення області застосування гідравлічного ударного механізму, Оринчак М. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2015)
Голуб К. Ю. - Порівняльний аналіз тестових методів підвищення точності діелькометричних вологомірів, Заболотний О. В. (2015)
Мамуня Є. П. - Теплопровідність і електропровідність полімер-металевих композитів з 1D структурою наповнювача, сформованою в магнітному полі, Левченко В. В., Паращенко І. М., Лебедєв Є. В. (2016)
Корсканов В. В. - Особливості процесів теплопереносу в термореактивних нанокомпозитах на основі нанонаповнювачів різної анізометрії, Карпова І. Л., Шанталій Т. А., Драган К. С. (2016)
Бабкіна Н. В. - Особливості формування, фазова структура, в’язкопружні та механічні властивості бінарних полімерних матриць на основі поліметилметакрилату, модифікованого сітчастим поліуретаном, Ігнатова Т. Д., Косянчук Л. Ф., Антоненко О. І., Воронцова Л. О., Бабіч О. В. (2016)
Демченко В. Л. - Поліелектролітні комплекси на основі пектину та полі(4-вінілпіридину): структура та термомеханічні властивості (2016)
Самойленко Т. Ф. - Формування та властивості фотоотверднених діанових епоксидних смол і епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток на їх основі, Ярова Н. В., Остапюк С. М., Ткаліч М. Г., Демчина О. І., Євчук І. Ю., Бровко О. О. (2016)
Цебриенко Т. В. - Особенности кинетики формирования взаимопроникающих полимерных сеток на основе полиуретана, полигидроксиэтилметакрилата и полититаноксида, полученного золь-гель методом, Алексеева Т. Т. (2016)
Мишак В. Д. - Дослідження властивостей композиційних полімерних матеріалів на основі кополімерів етилену з вінілацетатом та гумової крихти, модифікованих скритими макродіізоціанатами, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Семиног В. В. (2016)
Бойко В. П. - Обрыв цепи при полимеризации диенов в растворах спиртов под действием пероксида водорода, Грищенко В. К. (2016)
Куницька Л. Р. - Міцелярні композиції з доксорубіцином та їх цитотоксичність, Желтоножська Т. Б., Стойка Р. С., Бойко Н. М. (2016)
Орел Л. А. - Полімерні b-циклодекстринвмісні системи з контрольованим вивільненням лікарських препаратів, Кобріна Л. В., Сінельніков С. І., Рябов С. В. (2016)
Пермякова Н. М. - Міцели подвійних гідрофільних блок-кополімерів для доставки погано розчинних вітамінів у живих організмах, Желтоножська Т. Б., Ігнатовська М. В., Максін В. І., Якубчак О. М., Климчук Д. О., Поліян М. Я., Гріщенко Л. М. (2016)
Пам’яті Юрія Юрійовича Керчі (3.01.1936–6.03.2015) (2016)
Пам’яті Валерія Павловича Привалко (8.11.1940–23.01.2006) (2016)
Привітання (2016)
Сукач М. - Друга міжнародна науково-практична конференція "Підводні технології, 2016" (2016)
Kryvomaz T. - Assessment environmental safety for mangrove biome (2016)
Тевяшев А. - Оценка потенциала ресурсо- и энергосбережения при управлении развитием и функционированием магистрального водовода, Матвиенко О. (2016)
Галинский А. - Исследование технологии устройства горизонтального экрана на крупномасштабном стенде (2016)
Блінцов В. - Підводна роботизована технологія установки корисного вантажу на морське дно, Войтасик А. (2016)
Кухарь В. - Расширение возможностей сетчатых промышленных водяных фильтров, Кузьминский В., Овчинникова О. (2016)
Haiko G. - Perspectives of tunnel passages con-struction under the Dnieper, Zakharchenko P. (2016)
Осєтрін М. - Модель оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі Києва, Дворко О. (2016)
Bilyk S. - Determination of critical load of elastic steel column based on experimental data (2016)
Інформація (2016)
Іванашко О. - Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації (2015)
Дзвінчук Ю. - Теоретичні аспекти вивчення професійної мобільності (2015)
Лазорко О. - Свідомість індивіда як індикатор професійної безпеки особистості (2015)
Базілевська Л. - Проблема професіоналізації особистості в контексті діяльності практичного психолога (2015)
Гайдук Г. - Професійна толерантність особистості: огляд теоретичний позицій вивчення феномену (2015)
Неурова А. - Вплив наявних психолого-педагогічних умов на забезпечення емоційної стійкості фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2015)
Лазько А. - Перфекціонізм майбутніх медичних сестер: проблема диференціації, рівень та особистісно-поведінкові прояви (2015)
Радчук Г. - Психолого-педагогічні засади впровадження освітнього діалогу у навчальний процес викладачами вищих навчальних закладів (2015)
Гера Т. - Тематичні ментальні карти як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів (2015)
Мащак С. - Теоретичні засади дослідження професійної компетентності майбутнього педагога у сфері виховання та розвитку школярів (2015)
Віговська О. - Особистісна зрілість у суб’єктивному вимірі соціалізації (2015)
Подоляк Н. - Особливості самоактуалізації асертивних і неасертивних осіб (2015)
Павельчук С. - Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження самореалізації особистості в умовах туристичної діяльності (2015)
Володарська Н. - Роль ієрархії цінностей особистості в процесі само творення (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського